Sunteți pe pagina 1din 14

TEMA NR.

13 MODELE DE BILAN ELECTROENERGETIC N LABORATORUL DE PECS


13.1. SCOPUL URMRT n cadrul acestei teme se urm re te preg tirea viitorilor ingineri energeticieni cu privire la folosirea judicioas a combustibililor i energiei electrice. 13.2. CONCEPTE FOLOSITE LA NTOCMIREA BILAN URILOR ENERGETICE Bilan l !n!"#!$i% reprezint un instrument de studiu prin care se analizeaz procesele de transformare a energiei, ce au loc n interiorul conturului unui proces de produc ie material sau al unei p r i componete a acestuia. S%&' l (ilan l i !n!"#!$i% este de a determina consumurile de energie din cuprinsul procesului analizat i de a eviden ia aceste consumuri n componente utile i de pierderi. Ca atare, elaborarea i analiza bilan urilor energetice constituie o metod de identificare a posibilit ilor de economisire a energiei sub toate formele ei tehnice i, n consecin , de stabilire a m surilor tehnico-organizatorice ce se impun a fi luate n acest scop. C&n$ " l n i (ilan este suprafa a nchis care cuprinde n interiorul s u ntregul obiect sau sistem de produc ie la care se refer bilan ul energetic. ntr rile i ie irile de energie ale bilan ului se stabilesc pe baza delimit rii unui astfel de contur. !e pot ntocmi diferite $i' "i )! (ilan "i !n!"#!$i%!* prezentate succint n cele ce urmeaz . ". #up sfera de cuprindere, respectiv con inutul conturului de bilan $ ntreprindere% sec ie% instala ie% agregat. &. #up num rul felurilor de forme sau de purt tori de energie$ bilan uri energetice simple - c' nd se ia n considerare o singur form sau purt tor de energie% bilan uri energetice complexe - c' nd se iau n considerare dou sau mai multe forme sau purt tori de energie. !e definesc$ bilan ul energetic total - bilan ul energetic comple( prin care se iau n considerare toate formele i to i purt torii de energie intra i n contur% bilan ul termoenergetic - bilan ul energetic comple( prin care se iau n considerare numai combustibili, gazele calde i energia termic %

)*)

bilan ul electroenergetic - bilan ul energetic prin care se ia n considerare numai energia electric . C. #up indicatorul la care se refer componentele bilan ului$ bilan uri orare, pe schimb, zi, s pt m' n , decad , lun , trimestru, an% bilan uri pe cicluri de func ionare +ciclu de produc ie sau tehnologic,% bilan uri pe unitatea de produs util realizat pe obiectul sau sistemul de produc ie analizat. #. #in punct de vedere al con inutului, al metodei i al momentului elabor rii$ bilan uri de proiect - care se elaboreaz , pe baz de calcule analitice, date din literatura de specialitate sau documenta ia firmelor constructoare, cu ocazia proiect rii de noi instala ii$ bilan uri pentru instala iile existente% bilan uri reale, care reflect situa ia energetic a instala iei din interiorul conturului considerat la data elabor rii bilan ului% bilan uri optime, care rezult din bilan urile reale, pe baza unor studii de optimizare i uneori a unor cercet ri tiin ifice, indic' nd m surile tehnico-organizatorice necesar a fi aplicate n e(ploatare% bilan uri normate, care rezult din bilan urile optime, prin luarea n considerare numai a acelor m suri tehnico-organizatorice care urmeaz a- i produce efectul n perioada de ma(imum un an pentru care se stabile te bilan ul normat. 13.3. MODELUL MATEMATIC AL UNUI BILAN ENERGETIC -cua ia general a unui bilan energetic %an$i$a$i+ corespunde principiului al termodinamicii privind conservarea energiei$ +)/.), Wi . = We ,

Wi . i respectiv We reprezint suma tuturor cantit ilor de energie, de toate


formele, intrate n contur, respectiv ie ite din contur, e(primate n echivalentul unei singure forme de energie. Wi . se compune din dou p r i principale$
Wi . = Wi + Wg

+)/.0,

Wi - suma tuturor cantit ilor de energie, de toate formele, intrate efectiv n contur, din e(teriorul acestuia% Wg - suma tuturor cantit ilor de c ldur generate n interiorul conturului prin reac ii chimice e(oterme% We se compune din dou categorii de energii$ We = Wu. + Wp , +)/./, unde$ +)/.1, Wu. = Wu + W) ,

)*0

Wp reprezint suma tuturor cantit ilor de energie de orice Wu. i respectiv

form , folosite util, respectiv tuturor pierderilor de energie de toate formele% Wu - suma tuturor cantit ilor de energie, de toate formele, folosite n mod util n interiorul conturului% W) - suma tuturor cantit ilor de energie con inute n resurse energetice secundare, de orice form , care se livreaz n e(teriorul conturului i care sunt efectiv folosite n alte procese. 2e baza rela iilor anterioare, se poate scrie$ +)/.3, #in rela ia +)/.3, rezult c totalul pierderilor de energie se determin cu ajutorul rela iei$ Wp = Wi + Wg Wu W) . +)/.4, sau, in' nd seama de rela iile +)/.0, i +)/./,$ Wp = W j. Wu. . +)/.*, 5ela ia +)/.*, se interpreteaz simplu$ totalul pierderilor este reprezentat de diferen a dintre suma tuturor cantit ilor de energie intrate n contur +din e(terior sau generate n interiorul lui, i respectiv suma tuturor cantit ilor de energie util +folosit ca atare n contur sau livrat i folosit efectiv n e(terior,. 13.,. SURSE DE INFORMA II PENTRU NTOCMIREA BILAN URILOR ENERGETICE -lementele bilan urilor energetice se pot determina pe baz $ de m sur tori efectuate special n acest scop% de elemente statistice rezultate din m sur tori de e(ploatare curent f cute n perioada anterioar elabor rii bilan ului% de calcule teoretice% de date din literatura de specialitate sau oferte i documenta ii tehnice privind instala ia n studiu% combinat a posibilit ilor e(puse mai sus. 13.-. RECOMANDRI METODOLOGICE DE NTOCMIRE A BILAN ULUI ELECTROENERGETIC REAL n general, bilan urile electroenergetice se ntocmesc i se prezint conform etapiz rii de mai jos. 13.5.1. Stabilirea conturului de bilan ". !fera de cuprindere a bilan ului #up cum s-a ar tat la punctul )/.0, bilan ul electric se poate ntocmi pentru un agregat, o instala ie, o sec ie sau o ntreag ntreprindere. n acest sens, sfera de cuprindere a bilan ului se stabile te pe baza consumurilor anuale de
)*/
Wi + Wg = WU + W) + Wp .

energie. n cadrul laboratorului de 2-C! se e(emplific modul de ntocmire a bilan ului electric pe agregate. &. Cunoa terea instala iei tehnologice i a instala iei de alimentare cu energie electric a. n %!!a %! '"i+!. $! in/$ala ia $!0n&l&#i%1 * aceasta presupune cunoa terea procesului tehnologic a schemei de principiu i a caracteristicilor tehnologice ale utilajelor. b. n %!!a %! '"i+!. $! in/$ala ia )! ali2!n$a"! % !n!"#i! !l!%$"i%1 * aceasta presupune cunoa terea$ principalelor caracteristici +tensiuni, puteri, ncadrare n re ea,% schemei monofilare de principiu a instala iei electrice din interiorul conturului de bilan % caracteristicilor nominale ale elementelor componente$ generatoare, transformatoare, leg turi conductoare, consumatori de energie electric ,. C. 5egimuri de func ionare 5egimurile de func ionare pentru care se ntocmesc bilan urile electrice trebuie s fie justificate at' t pe parte electric , c' t i pe parte tehnologic . #e regul aceste regimuri trebuie s fie "!#i2 "i %a"a%$!"i/$i%! pentru instala ia respectiv . 13.5.2. Stabilirea duratei pentru care se ntocme te bilan ul Conform celor ar tate la punctul )/.0, bilan ul electric poate fi orar, zilnic, lunar, anual, pe ciclu de func ionare etc. "legerea din acest punct de vedere a tipului de bilan electric se va face pe baza curbelor de consum de energie determinate pentru diverse durate +zilnice, s pt m' nale, lunare, anuale,. n m sura n care una din aceste curbe este caracteristic i pentru durate mai mari, se poate alege ca durat de bilan durata pentru care a fost ntocmit curba de consum de energie respectiv . 13.5.3. Determinarea datelor necesare bilan ului electric ". #ate ce se determin prin m sur tori a. C "(a )! /a"%in1 2&2!n$an1 I(t), (t), !(t) se determin prin nregistr ri sau prin m sur tori a c ror periodicitate depinde de gradul de neuniformitate a caracteristicii respective. ntervalul de citire al aparatelor va fi de ma(imum )3 minute 6)7. 2entru fiecare caracteristic se calculeaz "alori medii i coeficien i de form# 6v.ane(a " )/.)7. b. P $!"il! . i % "!n ii a(/&"(i i )! 2&$&a"! la 2!"/ l 3n #&l . i 3n /a"%in1 n&"2al1 . 2entru calculul pierderilor de energie electric n motoare sunt necesare m sur tori pentru determinarea urm toarelor date$

)*1

puterea $o i eventual curentul I$o absorbit de motor la mersul n gol cu utilajul antrenat% se consider mers n gol cu utilajul antrenat regimul n care utilajul nu produce un efect util% puterea $ i eventual curentul I$ absorbit de motor la o sarcin ce va fi aleas corespunz tor valorii medii din curba de sarcin % curentul rotoric (I% ) pentru motoare de curent continuu.

8 sur torile se vor face fie cu 9attmetre i ampermetre, fie cu o trus 9attmetric trifazat . c. R!4i/$!n a rotorului, inclusiv a periilor, precum i rezisten a nf ur rii de e(cita ie se vor m sura pentru motoarele de curent continuu. 8 sur torile vor fi f cute fie cu o punte de m sur , fie cu un ampermetru i voltmetru, folosindu-se montajul n amonte al ampermetrului. &. #ate se ce preiau din cataloage sau din literatura de specialitate n general sunt necesare urm toarele date$ pentru trafo$ 2o, 2: +ane(a nr./,% pentru leg turi conductoare$ rezisten a ohmic +ane(a " )/./,.

13.5.4. Calculul componentelor bilan ului electric real 2e baza e(presiilor din ane(a ".)/.) se vor determina prin calcul pierderile de energie n transformatoare, leg turi conductoarte, ma ini electrice etc. n cazul n care este posibil, pe baza unor date m surate pe partea tehnologic se va calcula puterea util . n toate celelalte cazuri, puterea util se determin ca diferen ntre puterea intrat n contur i pierderi. 13.5.5. ntocmirea bilan ului electric real -lementele ob inute p' n la aceast etap prin m sur tori i calcule urmeaz a fi sintetizate ntr-uin tabel de tipul celui prezentat al turat. n continuare, rezultatele bilan ului electric real vor fi prezentate i sub forma diagramei !an;e<, foarte mult folosit pentru caracterul ei sugestiv. 13.5. APRECIERI PRI6IND MRIMEA PIERDERILOR DE ENERGIE 7 I POSIBILITATEA REDUCERII ACESTORA 2e baza datelor bilan ului electric real se vor face aprecieri privind m rimea pierderilor de energie i se vor propune m suri tehnico-organizatorice pentru reducerea lor. n astfel de situa ii, pe l' ng estimarea economiilor anuale de energie +;=h, se vor calcula i economiile b ne ti ce rezult prin introducerea m surilor de economisire a energiei electrice.

)*3

BILAN UL ELECTROENERGETIC REAL AL ...... ;=h Componentele bilan ului electric real ). -?-5@ - -A-CB5 CC ?B5"BC ? CD?BE5 absorbit din sistem preluat de la surse proprii Botal energie intrat 0. -?-5@ - -A-CB5 CC 2 -5#EBC n transformatoare n bare colectoare n cabluri n motoare alte categorii de pierderi Botal energie pierdut /. -?-5@ - -A-CB5 CC EB AC motoare al i consumatori Botal energie util BDB"A -?-5@ - -A-CB5 CC EB AC G 2 -5#EBC +0H/,

>

)FF

2entru optimizarea bilan urilor este indicat a se avea n vedere cel pu in c' teva aspecte$ studierea nc rc rii cablurilor i transformatoarelor n vederea eviden ierii situa iilor de supranc rcare sau nc rcare slab % studierea nc rc rii motoarelor n vederea eviden ierii situa iilor de supradimensionare a acestora% eviden ierea unor pierderi e(agerate n utilaje% studierea regimului de func ionare a bateriilor de condensatoare, n vederea eviden ierii unor posibilit i de reducere a consumului de energie pe baza optimiz rii acestui regim. 13.8. APARATE DE MSURAT FOLOSITE 2entru m sur torile necesare la ntocmirea bilan urilor electroenergetice se pot utiliza urm toarele aparate de m surat$ aparatele indicatoare e(istente pe panourile instala iei analizate +ampermetre, voltmetre, 9attmetre, cos -metre etc.,% contoarele de energie activ i reactiv n montaj direct sau prin intermediul transformatoarelor de m surat, n ultimul caz, se recomand a verifica dac aceste transformatoare de m surat sunt corect alese pentru a evita erorile de m sur . Contoarele se citesc, de regul , orar pentru a determina ulterior curba de sarcin respectiv prin paliere de putere%

)*4

nregistratoarele de putere activ i reactiv sau de curent, aparate utile i prin faptul c nregistrarea respectiv reprezint un document, fiind o curb real de sarcin % trusa de cle ti # -BI +ampermetric, 9attmetric i cos -metric, cu ajutorul c rora se pot ob ine relativ comod valorile m rimilor m surate la momentul respectiv. n ipoteza unui regim cvasiconstant, ace tia dau i indica ii privind energia consumat . Brebuie luate anumite precau ii atunci c' nd se lucreaz cu cle tii #ietz. n afar de respectarea direct a normelor de protec ia muncii, valorile respective de curent, putere i factor de putere trebuie luate apro(imativ la acela i moment de timp. n acest fel e(ist garan ia privind corectitudinea m sur torii efectuate ntruc' t, n general, n instala ii e(ist fluctua ii de putere.

"paratele folosite pentru m sur tori se vor afla n interiorul termenelor obligatorii de verificare metrologic , stabilite prin normativele n vigoare. n cazul n care n conturul considerat func ioneaz generatoare de regim deformant nu este permis folosirea aparatelor de m surare curente. n asemenea cazuri se folosesc aparate special construite. 13.9. E:EMPLE DE CONTUR DE BILAN ELECTRIC Aaboratorul de 2-C! poate fi considerat un bun cadru de antrenament n vederea realiz rii corecte a unor analize de bilan electric de natur variat . 13.8.1. Grupul ard!"eonard "c ionarea de tip =ard-Aeonard prin care se modeleaz grupul electrogen &' (&( ) din laborator a fost descris n tema nr.). !chema electric de principiu este dat n figura )/.). 2entru schema prezentat n figura )/.) diagrama de tip !an;e< este dat n figura )/.0. !e consider motorul )* racordat la re eaua de alimentare n punctul 1 , sarcina sa fiind constituit de ansamblul celor trei ma ini electrice grupate n instala ia tehnologic I+ +conturul linie-punct din figura )/.),, a c rei ie ire final este n punctul -. -tapele de ntocmire a bilan ului sunt prezentate n cele ce urmeaz . !e ntocme te bilan ul pe motorul )* pentru un anumit regim sta ionar de func ionare n sarcin a instala iei I+, consider' nd ca energie intrat , energia m surat n punctul 1 . 2entru aceasta se calculeaz energiile pierdute n cablul de alimentare i n motorul )*, conform rela iilor din ane(a ".)/.). 5ezult energia util la arborele motorului )* +n punctul 1;,, respectiv, randamentul. -nergia calculat pentru punctul 1; reprezint i energia intrat pentru ansamblul I+. #ac bilan ul I+ nu intereseaz n detaliu, se poate face raportarea energiei m surate n punctul - la energia intrat n punctul 1;, rezult' nd randamentul I+ .
)**

#e regul intereseaz eviden ierea categoriilor de pierderi de energie i determinarea acestora, ceea ce presupune analiza am nun it a buclei ,* , +' i &'.. !c z' nd din energia intrat n conturul I+ , pierderile de energie n ma inile ,* , +' , &' , precum i pierderile de energie ohmice n nf ur rile de e(cita ie -. , -/ , -' , rezult prin calcul energia util din punctul 5 .

0bser"a ie. 2entru o analiz de bilan electric orientativ se pot neglija pierderile de energie n circuitele de e(cita ie, care sunt cel pu in cu un ordin de m rime mai mici dec' t pierderile de energie n celelalte circuite. 13.8.2. Grupul electro#en GD $G4 % n cazul grupului &, , modelarea turbinei se face n laborator conform schemei principiale dat n figura )/./ +comentat n detaliu de asemenea, n tema nr.),. 2entru acest contur de bilan , categoriile de pierderi care intervin sunt eviden iate n diagrama de tip !an;e<, prezentat n fig.)/.1. 13.8.3. &nsamblul #rupurilor electro#ene i al consumatorilor de ener#ie electric' din laborator n acest caz, ansamblul grupurilor electrogene i al consumatorilor de energie electric formeaz un contur de bilan asem n tor cu cel nt' lnit ntr-o sec ie de produc ie industrial . @rupurile electrogene pot func iona fie n regim de generator, fie n regim de motor. Ca energie intrat se consider energia preluat din re ea prin intermediul postului de transformare i al barelor de servicii interne (1I. Ca energie util se poate considera energia livrat ansamblului consumatorilor, grupa i n sala consumatorilor +fig.)/.3,. #iagrama !an;e< rezult ca o suprapunere a diagramelor respective ntocmite pentru fiecare subcontur considerat individual. BIBLIOGRAFIE ). 2- JF0. ?ormativ privind ntocmirea i analiza bilan urilor energetice. 0. Carabogdan, .@h., i colectiv Catedr Centrale electrice. &ilan uri energetice. &ucure ti, -ditura Behnic , )JK4. /. 2otlog, #.8. i 8ih ileanu, C. "c ion ri electrice industriale cu motoare asincrone. &ucure ti, -ditura Behnic , )JKJ. 1. 5 du i, C., ?icolescu, -. 8a ini electrice rotative fabricate n 5om' nia. &ucure ti, -ditura Behnic , )JK). 3. &uhu , 2. i Com nescu, @h. nstruc iuni privind limitele folosirii intensive ale liniilor electice de distribu ie e(istente n e(ploatare i determinarea operativ a sec iunilor unor noi linii + 5-- )41-K4,. &ucure ti, )JK4. 4. -- p 3)L0-J/ nstruc iuni privind alegerea puterilor nominale economice pentru transformatoarele din posturi. *. 2ietr reanu,-. "genda electricianului. &ucure ti, -ditura Behnic , )JK4.

)*K

K. 2- )0F. nstruc iuni pentru compensarea puterii reactive n re elele electrice ale furnizorilor de energie i la consumatorii industriali i similari.

)*J

)KF

Fi#.13.2. Dia#"a2a )! $i' San<!= a a% i&n1 "ii >a")?L!&na") 0bser"a ie2 Wintrata este energia m surat n punctul 1 la care se adaug i energia absorbit de circuitele de e(cita ie -.,/ % Wutila este energia m surat n punctul - , urm' nd a fi livrat consumatorilor +sarcina 1,.
)K)

)K0

Fi#.13.,. Dia#"a2a )! $i' San<!= a in/$ala i!i '"!4!n$a$! 3n @i# "a 13.3 0bser"a ie. !e pot neglija pierderile de energie n puntea trifazat cu diode de putere ,.

)K/

Fi#.13.-. S%0!2a )! '"in%i'i '"i+in) an/a2(l l #" ' "il&" !l!%$"&#!n! . i al %&n/ 2a$&"il&" )! !n!"#i! !l!%$"i%1 )in la(&"a$&" B),0 B/,1 @),0 @/,1 B&),0 B&/,1 B! 2.B. motoare asincrone cu colector i dublu decalaj de perii, tip !CM5"@-5 CMB-5% motoare de curent continuu cu e(cita ie independent , 01 ;=% generatoare asincrone ) i 0 de )1 ;=, /KF N% generatoare asincrone / i 1 de /K ;=, /KF N% transformatoarele bloc aferente &.,/ , /F ;N", 1FFL1FF N, cone(iune #OF , u; P 1,4 > 3 transformatoarele bloc aferente &',* , 1F ;N", 1FFL1FF N, cone(iune #OF , u; P 1,4 > transformatorul de leg tur cu re eaua 3F ;N", 1FFL1FF N, cone(iune OOF transformatorul de distribu ie din postul de tarnsformare, 4/F;N", )FLF,1;N, #OF-3, u;P4>.

)K1