Sunteți pe pagina 1din 15

TEMA NR.

14 VERIFICRILE PERIODICE N EXPLOATARE PRIVIND REZISTEN ELE PRIZELOR DE LEGARE LA PMNT I REZISTEN ELE DE IZOLA IE DIN CENTRALE, STA II I POSTURI DE TRANSFORMARE
14.1 SCOPUL URMRT Aceast tematic se refer la unul din cele mai importante eluri care se urm resc n exploatarea instala iilor electrice din centrale, sta ii i posturi de transformare: electrosecuritatea personalului de exploatare i a tuturor celor care utilizeaz energia electric . n aceast ordine de idei, n tematica de fa sunt tratate dou aspecte: a) verificarea rezisten ei de izola ie care, dac scade sub anumite valori, poate conduce la accidente prin electrocutare b) verificarea rezisten ei prizei de p m! nt dac aceast rezisten cre te peste o anumit valoare, legarea la p m! nt nu mai constituie un mi"loc de protec ie mpotriva electrocut rii. Av! nd n vedere importan a acestor dou aspecte, m sur rile periodice ale acestor rezisten e constituie o obliga ie de mare r spundere pentru personalul de exploatare. 14.2. CONSIDERA II TEORETICE #entru asigurarea protec iei oamenilor mpotriva electrocut rii, p r ile metalice care n mod obi nuit nu sunt sub tensiune, dar care accidental pot ajunge sub tensiune, sunt conectate la instala ii de legare la p m nt. $ instala ie de legare la p m! nt %fig.&'.&) ! "#$%&'! din urm toarele elemente principale (&): unul sau mai mul i electrozi ngropa i n sol, lega i ntre ei prin conductoare, care formeaz priza de p m! nt o re ea de conductoare care fac leg tura ntre p r ile metalice care trebuie legate la p m! nt i priza de p m! nt. n cazul trecerii curentului Ip printr*o priz de p m! nt, tensiunea total a prizei Up este dat de: U p = Rp I p , n care Rp reprezint rezisten a prizei corespunz toare dispersiei curentului prin volumul de sol din "urul electrozilor. n cazul unui electrod plantat n sol, la rezisten a de dispersie a acestuia contribuie numai volumul de sol pe un diametru de ordinul a +,*-, m.
&./

(. E)!$%*& +! ,!(*-.(,! ( -' /(*(0 -!- +! *!1(,! *( %2 $3 '/ %!'/,& -' /(*(0 -- !*!"/,-"! !)/!,-#(,!4

5. E)!$%*& +! ,!(*-.(,! ( -' /(*(0 -!- +! *!1(,! *( %2 $3 '/ %!'/,& /(0 -- !*!"/,-"! -'/!,-#(,! F-1.14.1. P,-'"-%(*!*! %2 ,0 - "#$%#'!'/! (*! -' /(*(0 -!- +! *!1(,! *( %2 $3 '/

&.0

1a trecerea curentului electric, solul din imediata apropiere a electrozilor prizei prezint rezisten a cea mai mare, ntruc! t sec iunea circuitului este limitat la suprafa a lateral a electrodului pe m sur ce distan a fa de ace tia cre te, solul ofer suprafa e de trecere din ce n ce mai mari, astfel nc! t densit ile de curent scad treptat i n aceea i m sur se mic oreaz i poten ialele diferitelor puncte ale solului, rezult! nd * la o anumit distan * zona de poten ial nul. 2 sur! nd cu un voltmetru distribu ia poten ialelor la suprafa a solului n care este ngropat priza parcurs de curentul de punere la p m! nt, se ob ine o curb a poten ialelor pe direc ia respectiv de m surare. Ansamblul curbelor de poten ial pentru terenul din "urul prizei formeaz a a numita 3p! lnie de poten ial4%fig.&'.5,a). n fig.&'.5,b sunt definite /!' -&'-*! +! (/-'1!,! Ua 6 - +! %( Upas pentru un om aflat n contact cu un obiect a"uns accidental sub tensiune, obiectul fiind legat la priza de p m! nt. Aceste tensiuni, care pun n pericol via a persoanei respective, reprezint o anumit parte din tensiunea total a prizei Up . 6le sunt dependente de alura curbei de poten ial %legat la r! ndul ei de rezistivitatea solului, de cantitatea de metal ngropat n p m! nt i de geometria sub care este dispus n p m! nt aceast cantitate de metal, prin electrozii respectivi). Observa ie. 6ste posibil ca Ua=Up , n cazul n care omul * de i se afl n afara p! lniei de poten ial * atinge obiecte metalice lungi %ex.conducte) prin care se pot transmite tensiuni periculoase din zona n acare s*a produs defectul soldat cu punerea la p m! nt. 7in figurile &'.5 se observ c tensiunile Ua , Upas pot fi diminuate dac se reduce panta curbei de poten ial. n practic , acest aspect cu implica ii evidente din punct de vedere te8nic i economic *asigurarea electrosecurit ii personalului cu o cantitate minim de metal ngropat n p m! nt * se realizeaz cu a"utorul prizelor de diri"are a distribu iei poten ialelor. 9ezult astfel un anumit grad de aplatisare al curbei de poten ial, caracterizat de coeficien ii de atingere a i de pas pas, defini i prin raportarea tensiunilor de atingere i respectiv, de pas, la tensiunea total a prizei. n consecin , se pot determina tensiunile de atingere i de pas cu rela iile de mai "os:
Ua =
a

Rp I p

U pas =

pas

Rp I p

&..

F-1.14.2.( C&,5!*! +! %#/!'0 -(* (*! %,-.!*#, +! *!1(,! *( %2 $3 '/

F-1.14.2.5 T!' -&'-*! "(,("/!,- /-"! 7' "(.&* -' /(*(0 -!- +! *!1(,! *( %2 $3 '/8 Up * total , Ua * de atingere Upas * de pas . 14.9. STRUCTURA REZISTEN EI DE DISPERSIE
5,,

n general, # -' /(*(0 -! +! *!1(,! *( %2 $3 '/ +! /-% "#$%*!) ! /! (*"2 /&-/2 +-' (' ($5*&* $(- $&*/#, %,-.! +! %2 $3 '/ conectate ntre ele n paralel prin conductoare de leg tur : priza cu electrozi verticali , av! nd rezisten a de dispersie ec8ivalent Rpv priza cu electrozi orizontali , cu rezisten a de dispersie ec8ivalent Rpo priza de diri"are a distribu iei poten ialelor, cu rezisten a Rpd prizele st! lpilor liniilor electrice aeriene, legate la instala ia general de legare la p m! nt %a sta iei sau centralei) prin intermediul conductorului de protec ie al lui 16A, av! nd rezisten a de dispersie ec8ivalent cu Rpc priza natural , compus din arm turile zidurilor din beton armat ale cl dirilor i st! lpilor, din mantalele metalice ale cablurilor electrice, din conductele metalice din zon etc., ntrunind rezisten a ec8ivalent Rpn . R!.- /!'0 ( +! +- %!, -! !":-;(*!'/2 a instala iei generale de legare la p m! nt Rp , rezult de forma:
& & & & & & = + + + + Rp R pv R po R pc R pn R pd

14.4. MSURAREA PRACTIC A REZISTEN EI DE DISPERSIE 14.4.1. Necesitatea m sur rii periodice a rezisten ei de dispersie n timp, ca urmare a fenomenului de coroziune i a varia iilor rezistivit ii solului, este posibil ma"orarea valorii rezisten ei de dispersie ec8ivalente a instala iei de legare la p m! nt i implicit a tensiunilor Ua , peste valorile normate, la aceela i curent de punere la p m! nt. 7in acest motiv, periodic se efectueaz m sur tori profilactice, de determinare at! t a rezisten ei de dispersie a prizei de p m! nt, c! t i a rezistivit ii solului respectiv. Astfel, normativele prev d m sur tori ('): o dat la + ani, n cazul instala iilor de nalt tensiune din centrale i sta ii electrice, iar n cele apar in! nd st! lpilor de nalt tensiune * o dat la &, ani o dat la 5 ani pentru instala iile de "oas tensiune, n afar de exploat rile subterane unde verific rile au loc bianual prizele de p m! nt ale 16A de "oas tensiune se verific o dat la + ani gradul de corodare se verific o dat la &, ani pentru prizele de p m! nt, consider! ndu*se corodarea periculoas dac sec iunea electrodului este redus cu mai mult de &:; din valoarea ini ial . + 7intre $!/#+!*! <#*# -/! "&,!'/ %!'/,& +!/!,$-'(,!( ,!.- /!'0 !- +! %!, -! a instala iei de legare la p m! nt, se remarc urm toarele: metoda compens rii metoda voltmetrului i ampermetrului metoda ampermetrului i <attmetrului.
5,&

Observa ie. 9ezultatele m sur torilor trebuie s corespund cu valorile specifice fiec rui tip de instala ie, conform documenta iei de proiectare. n lipsa acestora se ine cont de valorile orientative date mai "os ('): sta ii de .t.: R p < ,,; st! lpi de .t.: R p < &, #= m.t.:".t.: R p < &, st! lpi de medie tensiune din zone locuite: R p < &5,+ priza de p m! nt pentru legarea conductorului de nul de la 16A de ".t.: R p = &, . 14.4.2. Metoda compens rii. Puntea de tip APP-2 2 surarea rezisten ei de dispersie prin metoda compens rii se face cu a"utorul pun ii de m surat de tip A##*5 %>?626@69A). Bc8ema de principiu a acestei pun i este prezentat n figura &'.;. #untea se conecteaz la priza de p m! nt de m surat !, la sonda " i la o priz auxiliar !# . %#rin sonda pri$ " se n elege acea priz de m surare prin care nu circul curent c! nd sc8ema este compensat ).

F-1.14.9. S":!$( -$%*-<-"(/2 ( %&'0 -- +! /-% APP=28 ! * priza de m surat " * sonda !# % priza auxiliar . Bursa & %baterii uscate) alimenteaz un convertor static '" i un amplificator de c.a. notat #( pe figur . Be stabile te un curent prin sol, n circuitul
5,5

!%!# . ? derea de tensiune ntre ! i " este aplicat printr*un transformator, amplificatorului. 2 surarea se face prin ec8ilibrarea pun ii compensare, grupul m# i Rd fiind un indicator de nul. #rin alegerea potrivit a pozi iei poten iometrului de compensare * a a numita compensare la zero * se anuleaz curentul din circuitul prizei sond ". n acest caz se poate scrie (5): I &r! = I 5 ( aR ) R ! = ( aR ) : n , sau unde: n = I & : I 5 * raportul transformatorului de curent aR * partea din rezisten a poten iometrului care este direct propor ional cu rezisten a de dispersie c utat , Rp . 9aportul de transformare n este corelat cu domeniul de m surare respectiv, astfel c ntreaga rezisten de dispersie poate fi citit direct pe aparat, f r calcule intermediare. Aparatul A##*5 este comod de utilizat i se afl de regul n dotarea ntreprinderilor, ec8ipelor #9A2 etc. #entru m surarea efectiv a rezisten ei de dispersie a prizei se realizeaz n teren sc8ema de m surat conform figurii &'.;. #riza auxiliar !a i sonda " sunt construite din doi ru i metalici de ,,+*& m lungime, b tu i n p m! nt la distan e egale de &+*5, m ntre ei i fa de priza !, liniar sau dispu i n v! rfurile unui triung8i ec8ilateral cu latura de &+*5, m. 1a baterea t ru ilor se va avea n vedere un contact c! t mai bun cu solul. Be vor respecta instruc iunile de folosire a pun ii, $2 &,2 /#(,!( +! <26 &,3 '+&= ! 7' &,$2 /#(,!*! !/(%!) a) #riza de p m! nt se desface de orice leg tur care ar putea influen a m sur toarea. b) Be leag bornele !* , !+ la priza de m surat, sonda la borna " i priza auxiliar la !#.

c) Be verific pozi ia de $ero mecanic a acului instrumentului de m surat i se regleaz la $ero prin urubul corector al instrumentului. d) 6xecutarea m sur rii: 7ac se cunoa te valoarea aproximativ a rezisten ei, se pune comutatorul pe pozi ia corespunz toare. 7iviziunea $ero a discului gradat se aduce n dreptul firului reticular. Caloarea rezisten ei m surate esta dat de produsul dintre indica ia discului gradat i indica ia comutatorului n o,mi, c! nd cu ntreruptorul pus pe - se ob ine devia ia nul a acului indicator. 7ac nu se cunoa te valoarea aproximativ a rezisten ei, se pune comutatorul pe pozi ia cu sensibilitatea cea mai mic %x&,,). Be aduce discul cu
5,;

diviziunea $ero n dreptul firului reticular. Be trece ntreruptorul pe pozi ia - i prin rotirea discului gradat i a comutatorului se aduce acul indicator la $ero. Observa ie. Be recomand ca Rp s nu dep easc scara: x ,,& .............. .+, x & ..................+,, x&,, x &,,.....&,,, . Aparatul trebuie s fie c! t mai aproape de priza de p m! nt care se m soar , n care caz !* i !+ sunt scurtcircuitate de eclisa de leg tur . ?! nd aparatul se afl la peste 5 metri de priza de p m! nt, leg tura ntre priz i aparat se realizeaz cu dou fire, iar !* i !+ nu se mai scurtcircuiteaz . #entru m surarea rezistivit ii solului se folosesc ' sonde, care se leag la toate cele ' borne ale aparatului. Observa ie. 2etoda compens rii prezint avanta"e de necontestat n determinarea rezisten elor de dispersie ale prizelor de p m! nt de ntindere mic i medie. @u d ns rezultate precise n cazul instala iilor de legare la p m! nt de ntindere mare i foarte mare, care de regul au Rp ./,0 . n asemenea situa ii, curen ii acestor pun i * de ordinul m# * nu pot ridica tensiunea prizei de p m! nt respective la o valoare m surabil corect, pentru cazul unor rezisten e de dispersie at! t de mici. >n asemenea cazuri se recurge la alte metode. 14.4.5. Metoda ampermetrului i voltmetrului Atunci c! nd nu se poate folosi metoda compens rii * cazul sta iilor electrice de mare suprafa av! nd de regul valoarea rezisten ei de dispersie a instala iei de legare la p m! nt sub /,0 * se folose te cu succes metoda ampermetrului i voltmetrului. #rincipiul metodei este ilustrat n figura &'.'.

F-1.14.4. S":!$( +! $2 &,(,! 7' "(.&* (%*-"2 ,-- $!/#+!($%!,$!/,&*&- 6 - ;#*/$!/,&*&-

5,'

7e la un grup electrogen sau de la o re ea de distribu ie, printr*un transformator de separare, se aplic o tensiune alternativ ntre priza de p m! nt care se verific ! i priza de p m! nt auxiliar !# . #entru a limita curentul de m surare i implicit tensiunea prizei de p m! nt este indicat a intercala n circuitul de m surare un transformator sau un rezistor de reglare Rv %eventual se poate folosi un transformator de sudur ). #rizele ! i !# trebuie s se afle la o distan relativ mare, astfel nc! t s nu aib loc suprapunerea p! lniilor de poten ial respective, iar sonda " se va plasa n zona de poten ial nul. Be poate calcula direct rezisten a de dispersie din valorile indicate I i U1, conform legii lui $8m:

Rp =

U1 I

, () .

n afar de amplasarea sondei " n zona de poten ial nul * n care nu mai apar diferen e de poten ial nsemnate * se mai pune condi ia urm toare: lu! nd ca baz o eroare de m surare maxim de &,D, rezisten a voltmetrului s fie de peste &, ori mai mare dec! t rezisten a de dispersie a sondei. Acest lucru se poate realiza f r dificult i n cazul unui sol de rezistivitate redus , de exemplu p m! nt arabil sau p m! nt galben, lu! nd un ru suficient de lung. n cazul solurilor de mare rezistivitate %nisipoase, pietroase) monta"ul se complic i este indicat n lucrarea (5). n cazurile n care se m soar rezisten e de dispersie de valoare redus , iar la locul respectiv se face sim it prezen a curen ilor vagabon$i %curen i de in"ec ie ai unor surse str ine), rezultatul m sur rii prin metoda ampermetrului i voltmetrului nu ofer precizia necesar . n consecin , se folose te metoda ampermetrului i <attmetrului, care permite compensarea influen ei curen ilor vagabonzi prin sc8imbarea polarit ii bobinei de curent a <attmetrului %trecerea comutatorului de la pozi ia & la pozi ia 5 n figura &'.+). Be ia ca baz media aritmetic ! din cele dou m sur tori, iar rezisten a de dispersie rezult conform rela iei: ! R p = 5 , () . I ?ondi iile necesare pentru realizarea preciziei de m surare sunt similare cu cele de la metoda precedent : sonda s apar in zonei de poten ial nul rezisten a interioar a bobinei de tensiune a <attmetrului s fie cel pu in de &, ori mai mari dec! t rezisten a de dispersie a prizei sond . 14.4.5. Determinarea rezistivit ii solului.

5,+

#entru a putea determina rezisten a de dispersie a unei prize de legare la p m! nt, trebuie cunoscut , n afar de caracteristicile prizei propriu*zise, rezistivitatea a solului n care se execut instala ia.

F-1.14.>. S":!$( +! $2 &,(,! "& $!/#+( A,? @%,-' "#$&/(,!( 2 ! %#(/! /,!"! *( $2 &,(,!( %,-' $!/#+( A,VA. 7eoarece structura i densitatea solului sunt neuniforme, rezistivitatea nu are aceea i valoare la diferite ad! ncimi i n diferite puncte ale terenului. ?a urmare, se impune efectuarea mai multor m sur tori i considerarea unei valori medii a rezistivit ii solului. 6vident c ,!.- /-;-/(/!( #*&*&- +-'/,=&' /!,!' #(,!"(,! +!%-'+! +! /!$%!,(/&,( 6 - &$-+-/(/!( (. 7eoarece, din punct de vedere al calculului rezisten ei de dispersie a prizei de p m! nt, intereseaz situa ia cea mai defavorabil , m surarea rezistivit ii solului se face de preferin n perioade foarte c lduroase i foarte uscate. 7ac m surarea se face n alte condi ii, este necesar o corec ie a rezultatelor ob inute. Astfel, dac rezistivitate m surat este mas , rezistivitatea de calcul se consider egal cu: = mas , unde este un coeficient de corec ie. M!/#+!*! +! $2 &,(,! ( ,!.- /-;-/20 -- #*&*&- se mpart n dou categorii. a. -etode de laborator, aplicate asupra unor probe de sol prelevate din zona cercetat . Calorile ob inute prin astfel de metode au o importan practic redus , av! nd n vedere modificarea inerent a structurii, densit ii i umidit ii probei fa de condi iile reale din teren. b. -etode de teren, aplicate c8iar n zona n care urmeaz s se execute instala ia de legare la p m! nt. 6fectuarea unui num r suficient de mare de
5,-

m sur tori prin astfel de metode, conduce la rezultate cu un grad sporit de ncredere, care permit o dimensionare corect a elementelor de legare la p m! nt. n principiu, metodele de m surare n teren a rezistivit ii solului sunt acelea i cu cele folosite pentru m surarea rezisten ei prizelor de legare la p m! nt. Astfel, se poate folosi metoda electrodului de control , care const n executarea unei prize format dintr*un singur electrod i m surarea rezisten ei sale rp #entru o astfel de priz %fig.&'.-), rela ia de calcul a rezisten ei este: 'l log d , () . rp = 5,/;l n care: l * lungimea p r ii ngropate a electodoului, n m d * diametrul exterior al electrodului, n m * rezistivitatea solului, n m. 7in rela ia de mai sus, rp fiind m surat, se poate determina rezistivitatea a solului: 5,/;l = r 'l p , (m) . log d

F-1.14.B. D!/!,$-'(,!( ,!.- /-;-/20 -- #*&*&- %,-' $!/#+( !*!"/,#+&*&- +! "#'/,#* #rin aceast metod se determin valoarea medie a rezistivit ii stratului de sol, cuprins ntre ad! ncimile 2 i 23l . #rincipalul dezavanta" al metodei de m surarea cu a"utorul electrodului de control const n dificultatea aplic rii ei pentru determinarea rezistivit ii solului la ad! ncimi mai mari de 5 m.

5,/

2ai u or de aplicat din acest punct de vedere este metoda celor patru electrozi. #rincipiul metodei este ilustrat n figura &'./.

F-1.14.C. M!/#+( "!*#, 4 !*!"/,#.- 7' +!/!,$-'(,!( ,!.- /-;-/20 -- #*&*&9aportul dintre indica iile voltmetrului i ampermetrului define te o rezisten fictiv : U R= . I 7ac electrozii sunt plasa i la distan a a unul de altul, se ob ine rezistivitatea medie a stratului de sol de ad! ncime ,=a, folosind rela ia: = 5 a R . #entru m surarea rezisten ei fictive R se poate folosi aparatul poten iometric A##*5 sau un aparat cu inductor. 7ac se dispun electrozii ca n fig.&'./, astfel nc! t punctul din teren care intereseaz s se afle n pozi ia median %la "um tatea distan ei dintre sondele "* i "+ ) i se repet m surarea pentru diverse valori ale distan ei a , se ob ine o imagine a varia iei n ad! ncime a rezistivit ii, n punctul considerat. 7e o mare importan asupra corectitudinii m sur torilor este ad! ncimea l la care se ngroap electrozii de curent i starea stratului de sol respectiv. Astfel, odat cu m rirea ad! ncimii l de ngropare a electrozilor de curent, cre te eroarea de m surare datorit nerespect rii condi iilor n raport cu care sunt stabilite rela iile de calcul, respectiv sonde semisferice punctiforme situate la suprafa a solului. 7e exemplu, pentru a=*m, eroarea relativ de m surare a rezistivit ii este practic nul dac ad! ncimea de ngropare este l = ,.& m i a"unge la 5+D dac l = & m. 7in acest punct de vedere este recomandabil deci o ad! ncime de ngropare c! t mai mic . #e de alt parte ns , se poate nt! mpla ca stratul superficial al solului s aib o astfel de structur , compozi ie i umiditate nc! t s prezinte o conduc ie foarte slab a curentului electric. n astfel de cazuri,

5,0

rezisten ele de dispersie prin electrozi au valori foarte mari, ceea ce afecteaz considerabil precizia m sur torilor. 14.>. MSURAREA PRACTIC A REZISTEN ELOR DE IZOLA IE 14.5.1. !eneralit i n instala iile electroenergetice, elementele care n mod obi nuit sunt sub tensiune se izoleaz corespunz tor fa de p m! nt i respectiv fa de restul elementelor. Biguran a func ion rii instala iilor este direct influen at de calitatea izola iei. Bpre deosebire de cazul instala iei de legare la p m! nt, unde se urm rea un contact c! t mai bun cu obiectul prote"at printr*o rezisten de valoare c! t mai redus %de dorit zero), n cazul elementelor izolate se dore te ca rezisten a de izola ie s fie c! t mai mare posibil %de dorit infinit ). ?a i instala iile de legare la p m! nt, elementele de izola ie sufer o degradare n timp datorit umezelii, deterior rilor mecanice, polu rii etc., la care se adaug uneori fenomene de degradare ca urmare a ioniz rii materialului produs sub influen a c! mpului electric respectiv. 2en inerea unui nivel de izola ie corespunz tor reprezint un obiectiv important, at! t pentru garantarea electrosecurit ii personalului muncitor, c! t i pentru asigurarea continuit ii de func ionare a instala iei n cauz . 14.5.2. "#iectivele urm rite. Aparata$ul %olosit a. Be m soar re$isten ele de i$ola ie cu a"utorul mego8metrelor av! nd tensiunile de lucru corelate cu nivelul tensiunii n care lucreaz n mod normal elemenetul de izola ie ce urmeaz a fi ncercat. 7e exemplu, pentru un alternator, m surarea rezisten ei de izola ie a barelor statorice se face cu mego8metrele alese astfel: =ensiunea nominal a nf ur rilor, (C) sub &,,, &,,,*;,,, peste ;,,, =ensiunea mego8metrului, (C) +,, &,,, 5+,,*+,,,

#entru nf urarea rotoric , m surarea rezisten ei de izola ie fa de mas se face cu un mego8metru de &;,, C. @ivelul rezisten ei de izola ie arat dac obiectivul m surat poate fi pus sau nu n func iune, prin compara ie cu un nivel de prag minim. 7e exemplu, pentru alternatoare, rezisten a de izola ie a nf ur rilor statorice nu trebuie s coboare sub +,D din valoarea constatat la probele de #>E, la aceea i temperatur . n lipsa acestora, rezisten a de izola ie trebuie s fie: Ri$ & - la ma ini cu U n &,,,4

5,.

Ri$

%coeficientul ine cont de temperatur = & &5 pentru /+,&,,,?). b. Be m soar suplimentar, n cazul izola iilor de volum mare * la alternatoare, transformatoare, motoare de -, &, FC etc. a a numitul coe6icient de absorb ie, definit ca raportul a dou valori ale rezisten ei de izola ie respective, luate la dou intervale diferite de timp. 7e exemplu, pentru alternatoare se m soar R7/ i R*0 , adic valorile la -, i respectiv &+ secunde i se face raportul lor, tiind c pentru punere n func iune trebuie respectat condi ia: abs = R-, : R&+ &,; . ?oeficientul de absorb ie indic gradul de umiditate aflat n izola ia respectiv cu efecte nocive pentru func ionarea sigur sub tensiune a izola iei respective %conturn ri, str pungeri probabile etc.). c. 8ncercarea cu tensiune alternativ m rit la 6recven industrial pentru un anumit timp %de regul & minut) este frecvent folosit pentru testarea din punct de vedere dinamic a nivelului de izola ie respectiv. @ivelul tensiunii se alege corelat de asemenea cu nivelul tensiunii nominale la care va func iona de durat elementul de izola ie respectiv. 7e exemplu, pentru cazul alternatoarelor, nivelele tensiunii de ncercare sunt: U inc = ( & + 5U n ) pentru alternatoare cu " n &, -4# U inc = ( ; + 5U n ) c! nd " n &, -4# i - 54 G n &/ 54 unde: Un * tensiunea nominal , exprimat n 54 * coeficient care ine cont de situa ia n care are loc proba de =*/,90 ncercare %n fabric , la #>E, dup repara ie etc.). d. Buplimentar, se pot executa i alte probe de izola ie care s ateste calitatea izola iei, n special la transformatoarele i cablurile cu tensiunea superioar de &&, FC i mai mare, ca de exemplu: proba de ncercare la impuls de comuta ie proba de desc rc ri par iale: proba de ncercare cu tensiune continu m rit . #robele de m surare a rezisten elor de izola ie la punctele a, b se execut cu mego8metre de +,,*+,,, C %cu inductor sau cu monta"e electronice de redresare a tensiunii), iar cele de la punctele c, d cu instala ii speciale de m surare ce includ transformatoarele respective de ridicare a tensiunii. n ambele cazuri se iau precau ii speciale specifice lucrului la nalt tensiune. nainte i dup fiecare prob se realizeaz desc rcarea respectivei izola ii, prin legarea sa direct la centura de legare la p m! nt. 7e asemenea,
5&,

U n (4 ) ( - ) pentru ma ini cu U n &,,,4 i putere "n , " n [ 54#] &,, + &,,

nainte i dup efectuarea ncerc rilor, suprafa a exterioar a izola iei externe %izolatoare, pl ci izolante etc.) se va cur a de praf i murd rie n scopul reducerii curentului de scurgere pe suprafa , fenomen ce poate conduce la rezultate eronate. ntruc! t probele de ncercare cu tensiune m rit pot deteriora izola ia testat , se obi nuie te ca nainte i dup proba respectiv s se m soare rezisten a de izola ie n cauz . Calorile rezisten ei de izola ie ca i ale tensiunilor de ncercare sunt cuprinse ntr*un domeniu larg, n func ie de instala ia respectiv , de gradul de protec ie cerut, de regimul de lucru etc., iar comentarea lor dep e te cadrul lucr rii de fa . #entru valori concrete se poate consulta lucrarea (+). DIDLIOGRAFIE &. Belisc8i, A., Auzun, H., Arigoriu, C., Bufrim, 2., #artea electric a centralelor, vol.>. partea a >>*a. 1itografia G.#.H., &.05, p.+,'*+++. 5. 2I ller, 9. #rotec ia contra tensiunilor de atingere n instala iile de "oas tensiune. 6.=., &./&, '.; p. ;. Bufrim, 2., Aoia, 2.1. i #etran, 2. >nstala ii de legare la p m! nt . Hucure ti, 6ditura =e8nic , &.0/. '. #6 &&-. @ormativ de ncerc ri i m sur tori la ec8ipamente i instala ii electrice. Jorvat8, =. .a. ncercarea izola iei electrice. 6ditura =e8nic , Hucure ti, &.05.

5&&

S-ar putea să vă placă și