Sunteți pe pagina 1din 3

Test 7 1Procesul de aderare la UE 1.

1Definti criteriile de aderare la UE prin prisma TUE si criteriilor stabilite la Copenhaga si Madrid
Orice stat european daca respecta principiile libert ii, democraiei, egalitii, statului de drept, i care se angajeaz s le promoveze poate solicita s devin membru al Uniunii.Daca sa ne referim criteriile stabilite la Copenahag si Madrid aceste exprima in expres conditiile impuse de statele membre al U fata de statele candidate. Aceste criterii se refer la:
- stabilitatea instituiilor care garanteaz democraia, statul de drept, drepturile omului, respectul pentru minoriti i protecia acestora (criteriul politic); - existena unei economii de pia funcionale, precum i capacitatea de a face fa presiunii concurenei i forelor pieei din Uniunea uropean (criteriul economic); - capacitatea de a-i asuma obligaiile de membru al Uniunii, incluz!nd adeziunea la obiecti"ele uniunii politice, economice i monetare (criteriul pri"ind adoptarea ac#uis-ului comunitar)$% criteriul stabilit la &adrid si anume aplicabilitatea legislatiei,capacitate de a corespunde normelor 'uridice comunitare;(-a mentionat ca calitate de membru presupune crearea conditiilor pentru integrare armonioasa in structurile adm si 'udecatoresti$ 1.2Analizati etape procesului de aderare

!arlamentul uropean i parlamentele naionale sunt informate cu privire la aceast cerere. "tatul solicitant adreseaz cererea sa Consiliului, care se pronun #n unanimitate dup consultarea Comisiei i dup aprobarea !arlamentului uropean, care se pronun cu majoritatea membrilor din care este constituit. Criteriile de eligibilitate aprobate de Consiliul uropean se iau #n considerare. Uniunea este #ntemeiat pe principiile libertii, democraiei, respectrii drepturilor omului i a libertilor fundamentale, precum i a statului de drept. Orice stat european care respect aceste principii poate solicita s devin stat membru al Uniunii. Condi$iile sunt prevzute #n %ratatul privind Uniunea uropean Depunerea cererii de aderare la U este doar #nceputul unui proces lung &i riguros. "tartul oficial este dat #n momentul #n care o $ar #&i depune cererea de aderare ' de&i, de cele mai multe ori, acest lucru este rezultatul unei rela$ii bilaterale, deja solide, cu U . O cerere valabil atrage dup sine o serie de proceduri de evaluare care pot ( sau nu ( conduce la invitarea statului s adere la U . )itmul #n care avanseaz fiecare $ar depinde numai de progresele pe care le face aceasta ctre realizarea obiectivelor noastre comune. Cererea depus de o $ar care dore&te s adere la U este transmis Consiliului. Comisia uropean contribuie cu o opinie oficial privind $ara solicitant, iar Consiliul decide dac accept sau nu candidatura. Odat ce Consiliul decide #n unanimitate asupra unui mandat de negociere, negocierile #ntre $ara candidat &i toate statele membre pot fi oficial deschise. *cest lucru nu se #nt+mpl, #ns, #n mod automat. ,ara solicitant trebuie s #ndeplineasc o serie de criterii #nainte ca negocierile s demareze.Criteriile de la Copenhaga si Madrid. !rocesul de aderare debuteaz printr(o faz de examen(analiz numit -screening., #n cadrul creia se face o trecere #n revist a situa$iei existente #n statele candidate, #n raport cu legisla$ia U /ac0uis communautaire1. 2egisla$ia este divizat #n 34 de capitole ce acoper toate domeniile, de la libera circula$ie a bunurilor p+n la concuren$. Ulterior au loc negocieri la nivel ministerial pentru a defini modul #n care candida$ii #&i propun s ralieze la fiecare capitol #n parte. Comisia #nainteaz pozi$ii comune #n numele U pentru fiece capitol #n parte. "tatele candidate trebuie s(&i adapteze institu$iile pentru fiecare domeniu legislativ. #n timpul negocierilor, candida$ii pot solicita perioade de tranzi$ie pentru a se conforma unor reguli comunitare. %o$i candida$ii beneficiaz de o asisten$ financiar din partea U , pentru sus$inere #n procesul de aderare. *probarea pe capitole legislative poate fi deschis &i #nchis, numai cu aprobarea #n unanimitate de ctre statele membre. Comisia #nainteaz sistematic !arlamentului &i Consiliului raporturi de evaluare a progreselor realizate do statele candidate.

Odat cu finisarea negocierilor, rezultatele la care s(a ajuns sunt introduse #ntr(o versiune pre( liminar a unui tratat de aderare. Dup semnare, acesta va trebui ratificat de fiece stat membru &i statul candidat. 5.3.)olul institutiilor Ue in procesul de aderare 6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666

2.Competenta Curtii de justitie 2.1 Identificat misiunea generala a jurisdictiei UE !entru a construi uropa, anumite state /astzi #n numr de 781 au #ncheiat tratate de instituire a Comunit$ilor uropene, ulterior a Uniunii uropene, dotate cu institu$ii care adopt norme de drept #n domenii determinate. Curtea de 9usti$ie a Uniunii uropene reprezint instituia jurisdicional a Uniunii i a Comunitii Europene a Ener iei !tomice "CEE!#. *ceasta este compus din trei instan$e: Curtea de 9usti$ie, %ribunalul &i %ribunalul ;unc$iei !ublice, a cror principal misiune este examinarea legalitii actelor Uniunii &i asigurarea interpretrii i aplicrii uniforme a dreptului acesteia. !rin intermediul jurispruden$ei sale, Curtea de 9usti$ie a consacrat obliga$ia administra$iilor &i a instan$elor na$ionale de a aplica pe deplin dreptul Uniunii #n cadrul sferei lor de competen$ &i de a proteja drepturile conferite de acesta cet$enilor /aplicarea direct a dreptului Uniunii1, fr a aplica #ns orice dispozi$ie contrar din dreptul na$ional, fie aceasta anterioar sau ulterioar normei Uniunii /supremaia dreptului Uniunii asupra dreptului naional1. volu$ia jurispruden$ei sale ilustreaz contribu$ia Cur$ii la crearea unui spa$iu juridic care #i prive&te pe cet$eni, fiind menit s le protejeze drepturile conferite acestora de legisla$ia Uniunii #n diverse domenii ale vie$ii lor cotidiene. 2.2Clasificati actiunele exercitate in fata organelor jurisdictionale Curtea pronun$ hotr+ri privind cazurile sesizate. Cele cinci tipuri de cazuri #nt+lnite frecvent sunt:

1. Procedura pri$ind pronunarea unei %otr&ri preliminare


<nstan$ele na$ionale din fiecare stat membru U sunt responsabile pentru aplicarea corespunztoare a legisla$iei europene #n statul respectiv. Dar exist riscul ca instan$ele din diferite $ri s interpreteze legisla$ia U #n moduri diferite. !entru a preveni acest lucru, a fost prevzut o =procedur pentru pronun$area unei hotr+ri preliminare>. Dac o instan$ na$ional are #ndoieli cu privire la interpretarea sau validitatea unui act legislativ european, aceasta poate &i, #n anumite cazuri, este obligat, s solicite avizul Cur$ii de 9usti$ie. *cest aviz poarte numele de =hotr+re preliminar>.

2. !ciuni 'n ne'ndeplinirea unei obli aii


Comisia poate ini$ia o ac$iune #n justi$ie #n cazul #n care consider c un stat membru nu #&i #ndepline&te obliga$iile prevzute de legisla$ia european. !rocesul poate fi intentat &i de un alt stat membru.

?n ambele cazuri, Curtea investigheaz acuza$iile &i pronun$ sentin$a. Dac se constat c acuza$iile aduse statului respectiv sunt #ntemeiate, acesta are obliga$ia de a remedia situa$ia imediat. ?n cazul #n care statul membru nu se conformeaz hotr+rii pronun$ate de Curtea de 9usti$ie, aceasta poate impune plata unei amenzi.

(. !ciuni 'n anulare


Dac un stat membru, Consiliul, Comisia sau /#n anumite condi$ii1 !arlamentul consider c un anumit act legislativ european este ilegal, Cur$ii de 9usti$ie i se poate solicita anularea actului respectiv. *ceste =ac$iuni #n anulare> pot fi prezentate &i de persoanele fizice care doresc s #i solicite Cur$ii anularea unui anumit act legislativ care le afecteaz #n mod direct &i negativ. ?n cazul #n care constat c actul respectiv a fost adoptat incorect sau c nu se bazeaz pe dispozi$iile din %ratate, Curtea #l poate declara nul &i neavenit.

). !ciuni 'n constatarea abinerii de a aciona


%ratatul prevede c !arlamentul uropean, Consiliul &i Comisia au obliga$ia de a adopta anumite decizii #n anumite situa$ii. Dac nu #&i #ndeplinesc aceast obliga$ie, celelalte institu$ii ale U &i, #n anumite #mprejurri, persoanele fizice sau #ntreprinderile pot adresa o pl+ngere Cur$ii pentru ca aceast ab$inere de a ac$iona s fie consemnat oficial.

*. !ciuni directe
Orice persoan sau #ntreprindere care a avut de suferit de pe urma unei ac$iuni sau a lipsei de ac$iune din partea institu$iilor U sau a func$ionarilor acestora, poate intenta o ac$iune la %ribunalul de !rim <nstan$, cu scopul de a ob$ine despgubiri. 2. Estimati particularitatile procedurii prejudiale !rocedura prejudicial /art. 73@ din %ratatul U 1: <nstan$ele na$ionale pot /resp. trebuie, atunci c+nd este vorba de ultima instan$ cum ar fi Curtea "uprem de 9usti$ie, Curtea Constitu$ional, etc.1 cere C 9 lmuriri cu privire la interpretarea dreptului comunitar. ?n plus, aceste instan$e pot solicita C 9 s verifice dac un anumit act legislativ european este valabil. *cest lucru trebuie s asigure #n primul r+nd aplicarea unitar a dreptului comunitar de ctre instan$ele na$ionale, care se ocup de aplicarea pe plan na$ional a legilor europene. !entru a putea solicita opinia C 9 judecata #n fond derulat la intan$a na$ional trebuie s depind /#n mod decisiv pentru solu$ionarea cauzei1 de interpretarea, resp. valabilitatea legilor comunitare. <nstan$a va suspenda judecata #n fond p+n la primirea rspunsului de la C 9. Cererea solicitat va fi #nt+i tradus #n toate limbile oficiale &i apoi publicat #n Monitorul Oficial al U . *cest lucru ofer pr$ilor, statelor membre &i organelor U posibilitatea de a lua pozi$ie #n problema respectiv. Dup care are loc o dezbatere #n fond, cu pledoaria $inut de avocatul general &i apoi se procedeaz la pronun$area sentin$ei. <nstan$a solicitant este obligat s respecte sentin$a pronun$at de C 9. *sadar, judecatorul national devine el insusi instanta comunitara. <n definitiv, constatarea invaliditatii dreptului national in raport cu o norma comunitara nu este de atributul Curtii uropene de 9ustitie, ci al instantei nationale sesizate. %ocmai de aceea se impune concluzia necesitatii cunoasterii de catre judecatorul national a ac0uis(ului comunitar, care include, astfel cum s(a amintit deja, atat normele pozitive de drept comunitar, cat si interpretarea lor de catre Curtea uropeana de 9ustitie de la 2uxemburg.