Sunteți pe pagina 1din 16

DISMETABOLISMELE

LIPIDICE

1. DISPONIBILITATEA SUBSTANELOR GLUCIDICE


Trugliceridele cu acizi grai a!ura"i #gr$ i%i &eu!re'( gr$ i%ile de )rigi&e a&i%al$( acizii *al%i!i&ic #1+(,'Trugliceridele cu acizi grai &e a!ura"i( uleiurile /ege!ale 0 acizii )lei&ic #1.(1'- li&)leic #1.(1'- li&)le&ic #1.(2'- ara3id)&ic #1.(4' 5) 6)li*ide C)le !er)l( gr$ i%ile a&i%ale- )u$le- icrele de *e!e 7i!a%i&e li*) )lu8ile 0 A-D-E-9 !eari&ic #1.(,'

1. DEREGL:RILE CONSUMULUI LIPIDELOR C)& u%ul i& u6icie&! de li*ide( 1. care&"a de acizi grai a!ura"i 0 u8 !a&"e &ee e&"iale; recu*era8il$ 1. care&"a de acizi grai &e a!ura"i <<< u8 !a&"e e e&"iale; irecu*era8il$ <<< *red)%i&area c)le !er)lului =& %e%8ra&a ci!)*la %a!ic$ <<< di%i&uarea *la !ici!$"ii- c)&6)r%i %ului- rezi !e&"ei %eca&ice a %e%8ra&ei ci!)*la %a!ice
1

2. care&"a de /i!a%i&e li*) )lu8ile < u8 !a&"e e e&"iale- irecu*era8il$; 3i*)/i!a%i&)za A-D-E-9 C)& u%ul e>agera! de li*ide( 1. ?i*erli*ide%ia ali%e&!ar$ *er i !e&!$ <<< I&6il!ra"ia i di !r)6ia gra $ a )rga&el)r 1. O8ezi!a!e ali%e&!ar$ C)& u%ul e>ce i/ de c)le !er)l( 1. 3i*erc)le !er)le%ia- a!er)%a!)za

2.DIGESTIA LIPIDELOR( NECESIT:(


1. Acizii 8iliari 1. 2. 4. @. 0 e%ul i)&area gr$ i%il)r; 6)r%area %icelel)r; acizi grai- %)&)< i digliceride- iz)leci!i&a Li*aza ga !ric$ #la c)*ii' Li*aza *a&crea!ic$ 5) 6)li*aza *a&crea!ic$ Li*azele i&!e !i&ale

MALDIGESTIA LIPIDELOR

Cauzele %aldige !iei li*idice( C)& u%ul e>ce i/ de li*ide <<< i& u6icie&"a rela!i/$ a e&zi%el)r li*)li!ice <<< %aldige !ie rela!i/$ a li*idel)r

I& u6icie&"a *a&crea ului e>)cri& 0 i& u6icie&"a a8 )lu!$ a li*azei <<< %aldige !ie a8 )lu!$ a li*idel)r Ac)lia 0 li* a 8ilei #a acizil)r 8iliari' =& i&!e !i&e 0 &ee%ul i)&area gr$ i%il)r 0 %aldige !ia < &u e 6)r%eaz$ %icelle < %ala8 )r8"ia ?i*er*eri !al!i %ul i&!e !i&al 0 e/acua"ia ra*id$ a 8)lului ali%e&!ar <<<c)&!ac!ul i& u66icie&! cu li*azele < << %aldige !ie Li* a li*azei i&!e !i&ale 0< 6$r$ c)& eci&"e dige !i/e gra/e A6ec"iu&i i&!e !i&ale 0 e&!eri!e- a!r)6ia %uc)a ei 0 %ala8 )r8"ia C)& eci&"ele %aldige !iei li*idel)r( C)& eci&"ele %e!a8)lice( a. care&"a de acizi grai &e a!ura"i 8. care&"a de /i!a%i&e li*) )lu8ile #A-D-E-9'( C)& eci&"ele dige !i/e( dereglarea dige !iei glucidel)r i *r)!ei&el)r <<< !ea!)rea crea!)rea

4. ABSORBIA INTESTINAL: A LIPIDELOR Acizii grai cu la&"ul cur! #1, C' 0 #acidul 8u!iric di& la*!e' 0 a8 )r8"ia direc!$ =& A&gele *)r!al 0 %e!a8)li %ul =& 3e*a!)ci!
Micr)e%ul ia li*idic$ #dia%e!rul %ai %ic de ,-@ %c%' 0 !ra/er eaz$ *ere!ele i&!e !i&al *ri& *a"iile i&!ercelulare 0 <<< li%6a 0 A&gele i !e%ic; E%ul ia li*idic$ cu dia%e!rul *ic$!uril)r %ai %are de ,-@ %c% 0 3idr)liza i&!e !i&al$0 acizi grai &eu!ri; %)&)<- digliceride <<< 6)r%area %icelel)r #acizi grai- %)&)<- digliceridele- 6) 6)li*ide- c)le !er)l- /i!a%i&e li*) )lu8ile- acizi 8iliari' 0 i&c)r*)rarea =& e&!er)ci!e *ri& di6uzie %)lecular$ la!eral$; i&c)r*)rarea =& e&!er)ci!e *ri& *i&)ci!)z$ Me!a8)li %ul u8 !a&"el)r li*idice =& e&!er)ci!e 0 re i&!eza !rigliceridel)r di& acizi grai- %)&)< i digliceride 0 !riglic6eridele re i&!e!iza!e B 6) 6)li*ide B c3)le !er)l B a*)*r)!ei&a A*)B4. C c3il)%icr)&i 0 e>)ci!)za i la& area c3il)%icr)&il)r =& li%6$ 0 !rcerea c3il)%icr)&il)*r di& li%6$ =& A&gele i !e%ic 0 c3il)%icr)&e%ia Acizii 8iliari di& c)%*)&e&"a %icelel)r 0 a8 )r8"ia =& A&gele *)r!al 0 ca*!area de c$!re 3e*a!)ci! 0 re ecre"ia =& 8il$ 0 re=&!)arcerea =& du)de& #recircula"ia e&!er)3e*a!ic$ 0 . cicluri *e 14 )re'

IDICE #MALABSORBIA LIPIDELOR( Cauzele %ala8 )r8"iei li*idel)r( %aldige !ia li*idel)r de6c!e ale %uc)a ei i&!e !i&ale a6ec"iu&i ale %uc)a ei i&!e !i&ale #e&!eri!e- a!r)6ie' C)& eci&"ele %ala8 )r8"iei li*idel)r( C)& eci&"e %e!a8)lice 0 %al&u!ri"ia li*idic$ < care&"a e&erge!ic$ #recu*era8il$ *ri& a i%ilarea glucidel)r i *r)!ei&el)r' Care&"a acizil)r grai &e a!ura"i #irecu*era8il$' Care&"a /i!a%i&el)r li*) )lu8ile #irecu*era8il$'

@.

TRANSPORTUL LIPIDELOR.

?OMEOSTADIA LIPIDIC: EN SFNGE

Tra& *)r!ul u8 !a&"el)r li*idice( T)a!e u8 !a&"ele li*idice u&! !ra& *)r!a!e *ri& A&ge =& a )cia"ie cu *r)!ei&ele < li*)*r)!ei&e C)%*)ziu"ia li*)*r)!ei&el)r( !riacilgliceride- 6) 6)li*ide- c)le !er)l- a*)*r)!ei&e Pr)*rie!$"ile a*)*r)!ei&el)r( liga&zi *e&!ru rece*!)rii celulari #A*)B4.- A*)B1,,- A*)E'ac!i/a!)rii li*)*r)!ei&li*azei A&gelui #A*) C' ac!i/a!)rul leci!i&c)le !er)lacil!ra& 6erazei 0 !ra& 6er$ c)le !er)lul =& ?DL #A*) A' 0

?OMEOSTADIA CANTITATI7: A LIPIDEMIEI 0 C)&"i&u!ul !)!al de u8 !a&"e li*idice =& A&ge 0 &)r%)li*ide%ia 0 ,-4 0 ,-.G ?i*erli*ide%ia 0 de*$irea &)r%ei li*ide%iei au de/ia"iile *ec!rului li*idic

?OMEOSTADIA CALITATI7: A LIPIDEMIEI( LIPOPROTEINELE SERICE


Cla a de LP De& i!a!ea Sur a #gH%l' 0,92- 0,96 Intestinul 5u&c"ia Dia%e!rul C ) % * ) z i " i a #G' #&%' TAG C)le !er) E !erii 5) 6)li*ide A*)< l c)le !er)lulu *r)!ei&e li8er 500 90 2 2 6 B48, , !I-III, "I-II 43 55 5 12 15 B100, , !I-III 22 8 8 8 9 + 38 23 22 29 B100 "I-I', !I-III, (,# al%u&ine

C3il)%icr)&i 7LDL #*reI< *r)!ei&e' LDL #I<*r)!ei&e' ?DL #J<*r)!ei&e'

0,95-1,006 #i$atul 1,0061,063 1,0631,125 !ata%olis&ul 'L(L #i$at, intestin, !ata%olis&ul 'L(L )i $*ilo&i$ronilo r adipo$itul

Transp. Lipidelor exogene Transp. Lipidelor endoogene Transp. !olesterolului spre organe Transp. x$esului dse $olesterol de la organe Transportul ",- din depo.ite

Acizi grai &ee !eri6ica"i B al8u%i&e

A*)< B4. 0 a*)*r)!ei&a c3il)%icr)&il)r; e i&!e!izeaz$ =& e&!er)ci!; liga&d *e&!ru rece*!)rii celulari A*)< B1,, 0 a*)*r)!ei&a 7LDL; e i&!e!izeaz$ =& 3e*a!)ci!; liga&d *e&!ru rece*!)rii celulari A*)<E < liga&d *e&!ru rece*!)rii celulari A*)< C < ac!i/a!)rul li*)*r)!ei&li*azei A*)<A < ac!i/a!)rul leci!i&c)le !er)lacil!ra& 6erazei #LCAT'; e !eri6ic$ c)le !er)lul cu acizii grai; =&carc$ cu c3)le !er)l i !a8ilizeaz$ ?DL #?DL2<?DL1'

TRANSPORTUL KI METABOLISMUL LIPIDELOR INTESTINUL C?ILOMICRONI


TAG 0 L,G
!/L 0T. 4 1 #/0#/LI2. 61 B48,",!.

PL:MFNII

REMNANII CILOMICRONILOR 5ICAT 7LDL

TAG 0 @@G
!/L 0T. 1+ 1 #/0#/LI2. 151 B100, !.

ENDOTELIUL 7ASCULAR( 5ICAT

IDL

TAG 02,G
!/L 0T. 40 1 #/0#/LI2. 141 B100, !.

MUSC?I

TAG 0.G

MIOCARD

LDL

!/L 0T. 4+ 1 #/0#/LI2. 221 ", !,.

ADIPOCITE ALI CONSUMATORI

5ICAT

Predece )rii( ?DL 2 ?DL 1


TAG 0.G
!/L 0T. 30 1 #/0#/LI2. 291 ",!, .

Di 3)%e) !aziile li*idice cali!a!i/e( Di li*ide%iile A. Di li*ide%iile *ri%are #c)&ge&i!ale' 1. ?i*er!rigliceride%ia 6a%ilial$ #e>)ge&$' 1. ?i*erc)le !er)le%ia 6a%ilial$ 2. Di 8e!ali*)*r)!ei&e%ia 6a%ilial$ 4. ?i*er*re8e!ali*)*r)!ei&e%ia 6a%ilial$ @. ?i*er!rigliceride%ia c)%8i&a!$ #e>)ge&$ i e&d)ge&$' B. Di li*ide%iile ecu&dare #ac3izi"i)&a!e' 1.Ti* I #3i*er!rigliceride%ia' 0 LE i !e%ic 1. Ti* IIa 3i*er8e!ali*)*r)!ei&e%ia 0 a6ec"iu&i 3e*a!ice- 3i*)!ir)idi % 2. Ti* II8 0 i&dr)%ul &e6r)!ic- B)ala C)uc3i&g 4. Ti* III 0 ga%a*a!ia %)&)cl)&al$ @. Ti* I7 0 dia8e! za3ara!- alc))li %- c)&!race*!i/ele )rale
C)& eci&"ele 6i&ale ale 3i*erli*ide%iei( O8ezi!a!e I&6il!ra"ia gra $ a )rga&el)r #6ica!- %i)card- *iele e!c.' ?i*erc)le !er)e%ia 0 a!er)%a!)z$ DEREGL:RILE METABOLISMULUI COLESTEROLULUI.

ATEROMATODA Dereglarea a*)r!uluii&!ezei!ra& *)r!uluiu!iliz$rii i reu!iliz$rii c)le !er)lului

TRANSPORTUL KI METABOLISMUL COLESTEROLULUI


COLEST. 4 G

INTESTINUL

C?ILOMICR.

T", 3 901 #/0#/LI2. 61 B48,",!.

7ASUL
I N T I M A

COLEST. 1M G

5ICAT

7LDL

T", 3 551 #/0#/LI2. 151 B100, !.

ENDOTELIOCITELE IDL
COLEST. 4, G
T", 3301 #/0#/LI2. 141 B100, !.

MACRO5AGI CELULELE PARENC?IMATOASE


M I O C I T E

LDL

COLEST. 4M G
T", 381 #/0#/LI2. 221 ", !,.

5ICATUL

COLEST. 2, G

ATEROM

5ICAT

?DL 2 ?DL 1

T", 381 #/0#/LI2. 291 ",!, .

CORP. .RED. 10

PATOGENIA ATEROMATODEI 5ac!)rii *a!)ge&e!ici *ri&ci*ali( I. ?IPERCOLESTEROLEMIA( a. cu li*)*r)!ei&e &e%)di6ica!e 8. cu li*)*r)!ei&e %)di6ica!e IN5ILTARIA INTIMEI CU COLESTEROL

II.

III. IN5ILTRAIA INTIMEI CU CELULE a. celule N=&c$rca!eO cu c)le !er)l #MACRO5AGI; MIOCITE' 8. celule i&6la%a!)are #MACRO5AGI- LEUCOCITE5IBROBLAKTI ETC.' III. IN5LAMAIA IMUN: A INTIMEI

11

I.

?IPERCOLESTEROLEMIA

A. ?i*erc)le !e)le%ia cu li*)*r)!ei&e &e%)di6ica!e Cauzele( 1. ?i*erc)le !er)le%ia 6a%ilial$ #*ri%ar$' 1. ?i*erc)le !er)le%ia ali%e&!ar$ 4. A6ec"iu&i 3e*a!ice <<< di%i&uarea ca!a8)li %ului LDL; di%i&uarea i&!ezei acizil)r 8iliari di& c)le !er)l 0 @. A6ec"iu&i re&ale 0 i&dr)%ul &e6r)!ic +. I& u6icie&"a li*)*r)!ei&li*azei a&gui&e 0 LE i !e%ic M. I& u6icie&"a ac!i/a!)ril)r li*)*r)!ei&li*azei #3e*ari&ei' .. I&ac!i/area li*)*r)!ei&li*azei #alc))l- area de 8uc$!$rie' L. M)di6icarea rece*!)ril)r a*)B- a*)E de *e 3e*a!)ci!ee&d)!eli)ci!e( %u!a"ii =& ge&ele rece*!)ril)r; *er)>idarea rece*!)ril)r; ace!ilarea rece*!)ril)r; glic)zilarea rece*!)ril)r 1,. Pr)ce e au!)i%u&e( au!)a&!ic)r*i au li%6)ci!e<T e& i8iliza!e c)&!ra rece*!)ril)r a*)B- a*)E. M)di6icarea %e!a8)li %ului c)le !er)lului =& 3i*erc)le !er)le%ie La c)&ce&!ra"ia &)r%al$ de LDL =& A&ge( 1. LDL u&! ca*!a!e =& %)d *eci6ic de rece*!)rii a*) B i a*) E de *e e&d)!eli)ci!e <<< <<<c)%*le>ul 6)r%a! di& LDL B rece*!)r celular e !e =&/eli! de %e%8ra&a ci!)*la %a!ic$ i i&c)r*)ra! =& e&d)!eli)ci! #6)r%area 6ag)z)%ului' <<< <<< 6ag)z)%ul e c)&!)*e!e cu liz)z)%ii celualri #6)r%area 6ag)liz)z)%ului' <<< <<< LDL di& 6ag)liz)z)% e !e degrada!- iar u8 !a&"ele li*idice #i&clu i/ i c)le !er)ul' u&! u!iliza!e =& celul$. 1. La c)&ce&!ra"ia &)r%al$ =& A&ge LDL &u u&! ca*!a!e de %)&)ci!e #%)&)ci!ele &u *) ed$ rece*!)ri *eci6ici a*) B-E'. La c)&ce&!ra"ia e>ce i/$ a LDL =& A&ge( C)&ce&!ra"ia *)ri!$ de LDL <<< Ca*!area &e *eci6ic$ de c$!re e&d)!eli)ci!e(
12

<<< a!ura"ia rece*!)ril)r *eci6ici a*)B i a*)E de *e e&d)!eli)ci!e <<< e>ce ul de LDL e !e ca*!a! =& %)d &e *eci6ic *ri& rece*!)rii ca/e&ger #N%$!ur$!)ri- gu&)ieriO' de *e e&d)!eli)ci!e i %)&)ci!e <<< ca*!area &e *eci6ic$ de c$!re e&d)!eli)ci!e direc! =& ci!)*la %$<<< <<< &u 6)r%eaz$ 6ag)z)%i<<< <<<LDL !rec i e de*u& =& i&!i%a /a ului <<< <<< *er)>idarea- glic)zilarea i !ra& 6)r%a!ea =& LDL %)di6ica!e 0 %LDL Ca*!area &e *eci6ic$ de c$!re %)&)ci!e( la c)&ce&!ra"ia e>ce i/$ a LDL =& A&ge are l)c ca*!area LDL de c$!re %)&)ci!e *ri& rece*!)rii &e *ecii6ici N ca/e&geriO <<< <<<%)&)ci!ele c)&"i& i&cluziu&i #/ezicule' cu LDL 06)r%area *redece )ril)r celulel)r *u%)a e %)&)ci!are =& A&ge. B. ?i*erc)le !e)le%ia cu li*)*r)!ei&e %)di6ica!e Are l)c acu%ularea =& A&ge a LDL i&i"ial %)di6ica!e #%LDL'. Cauzele 6)r%$rii %LDL( 1. Mu!a"ii =& ge&ele a*)*r)!ei&el)r i i&!eza de A*)B- A*)E a&)%ale<<< 3iu*erc)le !er)le%ia. 1. Per)>idarea- ace!ilarea- glic)zilarea a*)*r)!ei&el)r A*) B i E #ge&e!ic &)r%ale' < <<< 3iu*erc)le !er)le%ia 2. Pr)ce e au!)i%u&e( au!)a&!ic)r*i au li%6)ci!e T e& i8iliza!e c)&!ra a*)*r)!ei&el)r A*)B- a*)E de *e LDL<<< <<< 3iu*erc)le !er)le%ia Li*)*r)!ei&ele %)di6ica!e 0 %LDL <<< ca*!area &e *eci6ic$ a de c$!re e&d)!eli)ci!e i !ra& ci!)za direc!$ a %LDL =& i&!i%a /a ului. Ca*!area &e *eci6ic$ de c$!re %)&)ci!e <<< 6)r%area celulel)r *u%)a e %)&)ci!are. C. Li*)*r)!ei&ele a&)%ale 0 LP#a' 0 de& i!a!ea 1-,@1 0 1-,.1 gH%l care c)&"i&e a*)*r)!ei&a #a' a&al)gic$ cu *la %i&)ge&a a )cia!$
13

la B<1,,; e c)%*le> eaz$ cu 6i8ri&a- c)lage&ul- ela !i&a6i8r)&ec!i&a <<< i%8i8i"ia- ede%ul- dez)rga&izarea %a!ricei i&!erceulare- agregarea !r)%8)ci!el)r; !r)%8)za; II. IN5ILTARIA INTIMEI CU COLESTEROL

I7.IN5LAMAIA INTIMEI 7ASCULARE Pa!)ge&ia( "$ti4area endotelio$itelor --- expresia -sele$tinelor --ade.iunea )i i&igrarea 5n inti&6 a &ono$itelor, li&7o$itelor "$ti4area &a$ro7agilor --- se$re8ia IL1, T-#, 7a$torii de $re)tere, 7a$torul a$ti46rii tro&%o$itelor, $*e&o9ine --i&igrarea $elulelor sanguine --- proli7erarea $elulelor lo$ale :&a$ro7agi; --- "$ti4area tro&%o$itelor --- agregarea tro&%o$itelor --- tro&%ogene.a 3 a$u&ularea 7i%rinei --"$ti4area &io$itelor< i&igrarea 5n inti&6 - proli7erarea :=&io& 4s$ular>; o%literarea 4asului 3 deregl6ri *e&odina&i$e 33 sinte.a de $ollagen 3 7i%re elasti$e 3 glu$o.oa&inogli$ane "$ti4area 7i%ro%la)tilor< sinte.a de $ollagen 3 7i%re elasti$e glu$o.oa&inogli$ane "$ti4area dendro$itelor< rea$8ie i&un6 tip $elular "$ti4area B li&7o$itelor< rea$8ie i&un6 tip6 u&oral !onse$in8ele 7inale< in7la&a8ie i&un6 lo$al6 --- 7or&area $apsulei 7i%roase a atero&ului $onstituit6 din $elulel &e.en$*i&ale )i 7i%re.

14

SC?EMA GENERAL: A PATOGENIEI ATEROMATODEI( ?i*erc)le !er)le%ia #cu LDL &a!i/e au cu %LDL'

5)r%area *redece )ril)r celulel)r *u%)a e %)&)ci!are =& A&ge

I%8i8iAia i&!i%ei /a ului cu c)le !er)l

I&6il!ra"ia i&!i%ei /a ului cu celule *u%)a e %)&)ci!are

M)8ilizarea %i)ci!el)r /a culare #celule *u%)a e %i)ci!are' M)8ilizarea celulel)r i&6la%a!)are( %acr)6agi- li%6)ci!e

I&6la%a"ia i&!i%ei /a culare

Nucleul li*idic al a!er)%ului

Ca* ula a!er)%ului

ATEROM

15

PATODINAMICA GENERAL: A ATEROSCLERODEI( A!er) cler)za !i* I. E& i&!i%a /a ului u&! *reze&!e celule *u%)a e )li!are. A!er) cler)za !i* II. S!rii li*idice 0 li*ide i&!racelulare- celule *u%)a e %acr)6agale i %i)ci!are A!er) cler)za !i* III. S!rii li*idice 0 li*ide i&!racelulare- celule *u%)a e %acr)6agale i %i)ci!are- =& *lu 0 li*ide e>!racelulare A!er) cler)za !i* I7. A!er)% 6)r%a! #&ucleul li*idic al a!er)%ului' A!er) cler)za !i* 7. 5i8r)a!er)%< &ucleul =&c)&Pura! de ca* ula 6i8r)a $ A!er) cler)za !i* I7. Leziu&ile a!er)%ului( !)%8)za i&!ra%ural$3e%)ragie i&!ra%ural$- de6ec!e ale ca* ulei.

16