Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE privind prelucrarea datelor cu caracter personal !

i protec"ia vie"ii private n sectorul telecomunica"iilor

ARTICOLUL 1 Obiect (1) Prezenta lege asigur! condi"iile specifice de garantare a dreptului la protec"ia vie"ii private, n privin"a preluc!rii datelor cu caracter personal (date personale) n sectorul telecomunica"iilor. (2) Dispozi"iile prezentei legi se completeaz! cu prevederile legale referitoare la protec"ia persoanelor n privin"a prelucr!rii datelor personale #i la libera circula"ie a acestor date. ARTICOLUL 2 Defini"ii n n"elesul prezentei legi, urm!torii termeni se definesc dup! cum urmeaz!: 1. abonat reprezint! orice persoan! fizic! sau juridic! care a ncheiat un contract cu furnizorul de servicii de telecomunica"ii de baz! n vederea furniz!rii de asemenea servicii; 2. utilizator reprezint! orice persoan! fizic! care este beneficiar al unui serviciu de telecomunica"ii de baz!, n scopuri private sau profesionale, f!r! a fi n mod necesar abonat al acestui serviciu; 3. re!ea public" de telecomunica!ii constituie sistemele de transmisie #i, dup! caz, echipamentul de comutare #i celelalte resurse care permit transportul de semnale ntre punctele terminale definite, prin fir, radio, fibr! optic! sau prin alte mijloace electromagnetice, care sunt utilizate, n tot sau n parte, pentru furnizarea de servicii de telecomunica"ii de baz!;

4. serviciu de telecomunica!ii reprezint! serviciul care const!, n tot sau n parte, n transmisia #i circula"ia semnalelor pe re"ele de telecomunica"ii, cu excep"ia radiodifuziunii #i a televiziunii; 5. autoritatea de reglementare reprezint! autoritatea de reglementare n sensul Legii nr. 74/1996 a telecomunica"iilor; ARTICOLUL 3 M#suri de securitate (1) Furnizorul unui serviciu de telecomunica"ii de baz! #i operatorul re"elei publice de telecomunica"ii prin care se furnizeaz! serviciul respectiv trebuie s! ia toate m!surile tehnice #i de organizare adecvate garant!rii securit!"ii serviciului. (2) M!surile adoptate trebuie s! garanteze un nivel de securitate propor"ional riscului, corespunz!tor stadiului dezvolt!rii tehnologice #i costurilor implement!rii acestor m!suri. (3) Standardele minime de securitate care trebuie s! fie adoptate ca m!sur! preventiv! vor fi stabilite de c!tre autoritatea de reglementare, n termen de 6 luni de la data intr!rii n vigoare a prezentei legi. (4) Standardele adoptate potrivit alineatului precedent vor fi revizuite de c!tre autoritatea de reglementare n concordan"! cu stadiul dezvolt!rii tehnologice #i cu experien"a n domeniu, n 2 ani de la data intr!rii n vigoare a acestei legi #i apoi la intervale care nu pot fi mai mari de 2 ani. (5) n cazul n care ia cuno#tin"! de apari"ia unui risc special de nc!lcare a securit!"ii re"elei, furnizorul unui serviciu de telecomunica"ii de baz! este obligat s! informeze abona"ii cu privire la aceast! mprejurare, precum #i cu privire la posibilele remedii, inclusiv cu privire la costurile de aplicare a acestora. (6) Informa"iile prev!zute la alineatul precedent vor fi naintate #i autorit!"ii publice competente n domeniul protec"iei persoanelor n privin"a prelucr!rii datelor cu caracter personal.

ARTICOLUL 4 Confiden"ialitatea comunica"iilor (1) Confiden"ialitatea comunica"iilor efectuate prin intermediul unei re"ele publice de telecomunica"ii sau prin recurgerea la un serviciu de telecomunica"ii de baz! este garantat!.

(2) Ascultarea, nregistrarea, stocarea sau orice alt! form! de interceptare sau supraveghere a comunica"iilor este interzis!, cu excep"ia cazurilor urm!toare: a. sunt realizate de participan"ii la comunica"ia respectiv!, b. participan"ii la comunica"ia respectiv! #i-au dat acordul scris prealabil, c. sunt realizate n exercitarea prerogativelor de autoritate public!, n condi"iile legii. (3) Un utilizator sau, respectiv, abonat are obliga"ia de a-l informa pe cel!lalt utilizator sau, respectiv, abonat atunci cnd n cursul convorbirii se utilizeaz! echipament care permite ca aceast! convorbire s! fie auzit! de c!tre alte persoane. ARTICOLUL 5 Datele referitoare la trafic !i la facturare (1) Datele referitoare la trafic care privesc abona"ii #i utilizatorii, prelucrate n vederea stabilirii convorbirilor efectuate #i stocate de c!tre furnizorul unui serviciu de telecomunica"ii de baz! sau de c!tre operatorul unei re"ele publice trebuie s! fie #terse sau f!cute anonime la terminarea convorbirii, f!r! a aduce atingere prevederilor alin. (2) #i (3). (2) Prelucrarea datelor enumerate la alineatul precedent, efectuat! n scopul de a realiza facturile abona"ilor sau n scopul stabilirii pl!"ilor pentru interconectare, este permis! doar pn! la mplinirea unui termen de 3 ani de la data scaden"ei obliga"iei de plat! corespunz!toare facturii respectiv obliga"iei de plat! corespunz!toare interconect!rii. (3) Furnizorul unui serviciu de telecomunica"ii de baz!, n vederea promov!rii propriilor servicii, poate prelucra datele personale colectate n scopul prev!zut la alineatul precedent numai cu acordul prealabil al abonatului. (4) Accesul la datele referitoare la trafic #i la facturare trebuie s! fie limitat la persoanele care ac"ioneaz! n virtutea unei obliga"ii de serviciu, n raport cu furnizorul de servicii de telecomunica"ii de baz! sau, respectiv, cu operatorul re"elei de telecomunica"ii, care au ca atribu"ii facturarea ori gestionarea traficului, rezolvarea cererilor clien"ilor, detectarea fraudelor sau promovarea serviciilor de telecomunica"ii ale furnizorului sau operatorul respectiv. Accesul acestora trebuie s! fie limitat la acele date care sunt necesare pentru ndeplinirea respectivelor obliga"ii de serviciu. (5) Alineatele precedente nu pot fi invocate n scopul limit!rii accesului autorit!"ilor competente la datele referitoare la trafic #i la facturare, n condi"iile legii, n scopul rezolv!rii litigiilor, n special cele referitoare la interconectare sau facturare.

ARTICOLUL 6 Facturarea detaliat# (1) Abona"ii au dreptul de a primi facturi nedetaliate. (2) Emiterea de facturi detaliate se poate face numai cu respectarea dreptului la protec"ia vie"ii private, n condi"iile legii.

ARTICOLUL 7 Furnizarea !i restric"ionarea serviciului de identificare a apelantului (1) Dac! furnizarea serviciului de identificare a apelantului este disponibil!, furnizorul trebuie s! faciliteze gratuit utilizatorului apelant posibilitatea de a elimina prezentarea datelor de identificare respective, pentru fiecare apel n parte. n cazul abonatului apelant, furnizorul trebuie s! asigure aceast! posibilitate pentru fiecare linie n parte. (2) Dac! furnizarea serviciului de identificare a apelantului este disponibil!, furnizorul trebuie s! faciliteze, gratuit n cazul folosirii neabuzive, abonatului apelat posibilitatea de a elimina prezentarea datelor de identificare ale apelurilor primite. (3) Dac! furnizarea serviciului de identificare a apelantului este disponibil! #i dac! datele de identificare a apelului sunt disponibile nainte de nceperea convorbirii, furnizorul trebuie s! faciliteze abonatului apelat posibilitatea de a respinge apelul, atunci cnd datele de identificare a apelului au fost eliminate de abonatul sau utilizatorul apelant. (4) Dac! datele de identificare a apelului n desf!#urare sunt disponibile, furnizorul trebuie s! faciliteze gratuit abonatului apelat posibilitatea de a elimina prezentarea datelor de identificare a utilizatorului apelant. (5) Dispozi"iile alineatelor 2, 3 #i 4 vor fi aplicabile #i apelurilor provenind din alte "!ri. (6) Dac! furnizarea serviciului de identificare a apelantului este disponibil!, furnizorul respectiv are obliga"ia de a face public acest lucru, precum #i drepturile prev!zute n alineatele precedente. ARTICOLUL 8 Dispozi"ii derogatorii

Un furnizor de servicii de telecomunica"ii de baz!, respectiv un operator al unei re"ele publice de telecomunica"ii, poate deroga de la dispozi"iile referitoare la identificarea apelantului, cu condi"ia aducerii la cuno#tin"a publicului a procedurilor prin care se realizeaz! aceste derog!ri, n urm!toarele cazuri: a) temporar, n urma cererii unui abonat privind depistarea sursei unor apeluri abuzive; n acest caz datele de identificare ale apelantului vor fi stocate #i accesibile, n condi"iile legii. b) pentru apelurile de urgen"! adresate unor organiza"ii special recunoscute n acest sens, n condi"iile legii, cum ar fi sec"iile de poli"ie, unit!"ile de pompieri sau serviciile de ambulan"!.

ARTICOLUL 9 Redirec"ionarea automat# a apelului

Furnizorul trebuie s! faciliteze gratuit fiec!rui abonat posibilitatea de a bloca redirec"ionarea automat!, efectuat! de c!tre un ter", a apelurilor c!tre aparatul abonatului respectiv.

ARTICOLUL 10 Registrele abona"ilor (1) Datele personale care sunt con"inute n registrele publice ale abona"ilor, n form! scris! sau electronic!, sau care sunt accesibile prin intermediul unui serviciu de consultare a unor astfel de registre trebuie s! cuprind! numai informa"ia necesar! identific!rii unui abonat anume, cu excep"ia cazurilor n care abonatul respectiv #i-a dat acordul expres asupra includerii unor informa"ii suplimentare. (2) Orice abonat este ndrept!"it, cu titlu gratuit, s! cear! neincluderea sa ntr-un registru n form! scris! sau electronic!, s! cear! nscrierea men"iunii c! datele sale personale nu pot fi folosite de c!tre ter"i n scopuri promo"ionale comerciale, s! aib! adresa nscris! par"ial sau deloc #i s! nu se fac! nici o men"iune referitoare la gen, acolo unde acest lucru este lingvistic posibil.

ARTICOLUL 11 Apelurile nesolicitate Apelurile nesolicitate, n scopul promov!rii comerciale directe, efectuate prin utilizarea unor sisteme automate de apelare care nu necesit! interven"ia unui operator uman sau prin orice alte metode, sunt interzise, cu excep"ia cazului n care abonatul apelat #i-a exprimat n prealabil consim"!mntul expres n acest sens.

ARTICOLUL 12 Contraven"ii !i sanc"iuni (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage r!spunderea disciplinar!, contraven"ional!, civil! sau penal!, dup! caz. (2) Furnizorii de servicii de telecomunica"ii de baz! sau #i operatorii unei re"ele publice de telecomunica"ii r!spund fa"! de utilizatori pentru daunele efective cauzate de neexecutarea sau executarea necorespunz!toare a obliga"iilor ce le revin n condi"iile prezentei legi. (3) Constituie contraven"ii urm!toarele fapte, dac! nu sunt s!vr#ite n astfel de condi"ii nct, potrivit legii penale, s! constituie infrac"iuni: a) neadoptarea sau adoptarea incomplet! a obliga"iilor prev!zute n standardele minime de securitate men"ionate la art. 3 alin. (3); b) nendeplinirea obliga"iei de informare prev!zute la art. 3 alin. (5) #i alin. (6); c) nendeplinirea obliga"iei de confiden"ialitate prev!zute la art. 4 alin. (2); d) nendeplinirea obliga"iilor referitoare la prelucrarea #i limitarea accesului la datele personale, prev!zute n art. 5; e) limitarea accesului autorit!"ilor competente la datele referitoare la trafic #i la facturare, n condi"iile legii; f) nc!lcarea dreptului la via"! privat! n privin"a emiterii de facturi detaliate; g) nendeplinirea obliga"iilor referitoare la furnizarea serviciului de identificare a apelantului, prev!zute n art. 7; h) nendeplinirea obliga"iei referitoare la furnizarea serviciului de redirec"ionarea automat!, prev!zute n art. 9; i) nendeplinirea obliga"iilor referitoare la ntocmirea registrului abona"ilor, prev!zute n art. 10; j) ini"ierea unui apel nesolicitat, conform art. 11.

(4) Contraven"iile prev!zute la alineatul precedent se sanc"ioneaz! cu amend! de la 10 milioane la 250 de milioane de lei. (5) Dac! faptele prev!zute la alin. (3) au produs consecin"e deosebit de grave, n sensul legii penale, autoritatea de reglementare poate dispune retragerea licen"ei. (6) Contraven"iile se constat! #i sanc"iunile se aplic! de c!tre persoane mputernicite de autoritatea de reglementare. (7) Dispozi"iile prezentei legi se completeaz! cu dispozi"iile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea #i sanc"ionarea contraven"iilor, cu modific!rile #i complet!rile ulterioare. (8) Cuantumul amenzilor poate fi modificat prin hot!rre a Guvernului n func"ie de evolu"ia indicelui pre"urilor #i tarifelor din economie. (9) Sumele realizate din amenzile stabilite prin prezentul articol se fac venit la bugetul de stat.

ARTICOLUL 13 Dispozi"ii finale !i tranzitorii Prezenta lege intr! n vigoare la 6 luni de la data public!rii ei n Monitorul Oficial.