Sunteți pe pagina 1din 152

ION MANZAT

univers enciclopedi

PROF. UNIV. DR. ION MNZAT

ISTORIA PSIHOLOGIEI UNIVERSALE

(de la Socrate p !" #! $%lele !oa&tre'


- CURS - COMPENDIUM -

Ed%t(ra PS)*HE

Bucureti, 2003Pro+. (!%,. dr. ION MNZAT


Pred cursurile: psi !l!"ie "e#er$l, ist!ri$ psi !l!"iei, psi !l!"i$ reli"iei, psi !l!"ie tr$#spers!#$l% &# 200' $ (!st pr!(es!r i#)it$t l$ U#i)ersit$te$ di# Mil$#!, pe#tru cursuri de psi !l!"ie si#er"etic% * scris peste 2+0 de studii i ', )!lu-e% Di#tre ulti-ele $p$ri.ii se-#$l-: /Psi !l!"i$ si#er"etic% &# cut$re$ u-$#ului pierdut%0 1'22234 /Psi !l!"i$ tr$#sei $-$#ice0 1'2223, /Psi !l!"i$ creti# $ $d5#curil!r% D!st!ie)s6i c!#tr$ 7reud0 120003, /Psi !l!"i$ Si#elui% U# peleri#$8 spre ce#trul (ii#.ei%0 120003, /Psi !l!"i$ tr$#spers!#$l0 120023% /I#tr!ducere &# psi !l!"i$ !rie#t$l0 120023% M$teri$lele pu9lic$te &# $ce$st lucr$re p!t (i repr!duse d!$r cu $c!rdul scris $l editurii% C!p:ri" t ; 2003, Editur$ PS<C=E, Bucureti Editur$ PS<C=E C%P% >2-'2, Bucureti ?e9: ttp:@@AAA%ps:c e% !-e%r! E--$il: ps:c eB !-e%r!

De&cr%erea *IP a -%.l%otec%% Na/%o!ale a Ro0 !%e%

MCND*E, ION

I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale (de la Socrate p !" #! $%lele !oa&tre'3 c(r&4corape!d%(0FI!# M5#G$t% Bucureti: P&5c1e6 2003 Bi9li!"r%

ISBN 2,3-HI03''-0 '+2%2

INTRODU*ERE

PreGe#tul curs este ! (!r- c!-pri-$t, speci$l c!#ceput i red$ct$t pe#tru stude#.ii $#ului I, c$re $re c$ !9iect ISEORI* PSI=OJOKIEI UNILERS*JE%

Psi !l!"ul cl$sic "er-$# =er-$## E99i#" $us 1'H+0'2023 $ $(ir-$t c /psi !l!"i$ $re u# trecut lu#" d$r ! ist!rie scurt0% &#tr-$de)r, psi !l!"i$ c$ pre!cup$re !-e#e$sc de cu#!$tere $ su(letului este p!$te l$ (el de )ec e c$ i speci$ u-$#, pe c5#d psi !l!"i$ c$ tii#. $ut!#!-, despri#s de (il!s!(le 1&#cep5#d cu 'H+03, $re ! )5rst d!$r de u# sec!l i 8u-t$te% Od$t cu pri-ele &#cercri de c!#stituire $ tii#.ei psi !l!"ice &#cepe /dr$-$0 ei se-#$l$t de L$sile P$)clcu 1'200-'22'3 &# )!lu-ul /Dr$-$ psi !l!"iei0 1'2I+3 c$re &#ce$rc $-i d$ tii#.ei despre psi ic ! /c!#tii#. de si#e0 c$re s "e#ereGe direc.ii de cercet$re c5t -$i c!#(!r-e cu c!#di.i$ ei u-$#% L% P$)elcu #e rele) -$re$ dile- $ psi !l!"iei: /Je"e$ este s$u psi !l!"ic - i &# $cest c$G este Mc$lit$ti) i e-piricN - i $tu#ci #u -$i este tii#.i(ic, s$u este c$#tit$ti), -$te-$tic i tii#.i(ic i &# $cest c$G #u -$i este psi !l!"ic0% &# $cest curs prescurt$t $- select$t cee$ ce este rele)$#t i se-#i(ic$ti) &# ist!ri$ psi !l!"iei, de la Socrate (469-399 IHr.) i pn n zilele noastre. Le.i pute$ desc!peri #u d!$r dr$-$, ci i pr!"resul i#c!#test$9il $l psi !l!"iei cu lu-i#ile i u-9rele ei% Pe#tru $ $)e$ ! i-$"i#e -$i cupri#Gt!$re $ ist!riei $cestei tii#.e, le rec!-$#d- stude#.il!r s studieGe lucrrile (u#d$-e#t$le c$re )!r (i se-#$l$te &# 9i9li!"r$(ie 1cele $9s!lut #eces$re )!r (i #!t$te cu 1O3 4 B-UEM $tr$"e $te#.i$ c lucr$re$ se $(l l$ Bi9li!tec$ U#i)ersit.ii Ei tu M$i!rescu - sediul di# Ei-puri N!i3% Spre de!se9ire de $lte ist!rii $le psi !l!"iei c$re $u pr!ced$t l$ &#irri lu#"i i !9!sit!$re de /pers!#$lit.i i !pere0, dup criteriul cr!#!l!"ic% &# $cest curs #e-$- pr!pus !

$9!rd$re de!se9it c$re $ (!st !rie#t$t dup ur-t!$rele principii metodologice '% preGe#t$re$ -$ril!r e)e#i-e#te i pers!#$lit.i $le psi !l!"iei pri# &#c$dr$re$ $cest!r$ &# !riG!#tul u#!r cure#te, c!li s$u p$r$di"-e te!retice4 2% e)ide#.iere$, &# c$drul (iecrui cure#t s$u c!$l, $ c!#.i#uturi l!r te!retice, -et!d!l!"ice i $plic$ti)e de l$ &#te-eiet!ri p5# l$ c!#te-p!r$#i 1(!r $ !-ite te#di#.ele -!der#iste i p!st-!der#iste34 3% preGe#t$re$ disp!telor te!retice di#tre c!lile i !rie#trile !puse4 >% respect$re$ cr!#!l!"iei cure#tel!r i e)!lu.iil!r i#te-e $)$#s5#d p5# l$ st$diul neo 1de ePe-plu: #e!9e $)i!ris-% #e!"est$ltis-, #e!(reudis- etc%34 +% red$re$ $t-!s(erei i speci(icului cultur$l $l ep!cii, spiritul i #i)elul "5#dirii tii#.i(ice i (il!s!(ice &# (iec$re peri!$d ist!ric4 I% l$ s(5ritul (iecrei prele"eri 1lec.ii3 )!- preGe#t$ u# reGu-$t, ! 9i9li!"r$(ie i u# c esti!#$r cu &#tre9ri4 l$ (i#ele c$pit!lel!r )e.i pute$ p$rcur"e ! rec$pitul$re c$re )$ cupri#de ideile direct!$re, c!#ceptele c eie i pers!#$lit.ile cu ese#.$ c!#cep.iil!r $cest!r$% *$d$r, pe#tru $ e)it$ (r5-i.$re$ i#(!r-$.iil!r i det$liul #ese-#i(ic$ti) s$u supr$&#crc$re$ -e-!riei stude#tului cu d$te i #u-e, cursul este c!#stituit $st(el &#c5t !(er ! i-$"i#e cl$r $ c!!rd!#$tel!r de e)!lu.ie $ c!#ceptel!r, -et!del!r, te!riil!r% C!#cepe- deG)!lt$re$ psi !l!"iei &# c!rel$.ie i i#terdepe#de#. cu discipli#ele c!#ePe: (iGi!l!"i$, #eur!l!"i$,

psi i$tri$, e#d!cri#!l!"i$ etc% i &# str5#s $li$#. cu (il!s!(i$ i $#tr!p!l!"i$% "!tor! lPARTEA I

ISTORIA *ON*EP7IEI DESPRE SUFLET 8N FILOSOFIA *LASI*9

(de la +%lo&o+%a &ocrat%c" p !" la +%lo&o+%a e:%&te!/%al%&t"'

*ap%tol(l I SUFLETUL 8N GNDIREA FILOSOFILOR DIN ANTI*HITATE ;I EVUL MEDIU

'%

C!#cep.i$ despre su(let l$ "recii $#tici: S!cr$te, Pl$t!#,

*rist!tel i Pit$"!r$

2%

Rel$.i$ di#tre credi#. i r$.iu#e, &#.ele"ere$ su(letului i

spiritului &# E)ul Mediu: S(% *u"usti# di# =ipp!#$, S(% E!-$ dF*Qui#!, S(% B!#$)e#tur$

Rec$pitul$r

S(+let(l I! 2 !d%rea +%lo&o+%lor d%! a!t%c1%tate <% e,(l 0ed%( =

e'% C!#cep(i$ despre &(+let l$ "recii $#tici: S!cr$te, Pl$t!#, *rist!tel i Pit$"!r$ l$% C!#cep.i$ $ut!#!-ist despre !r$ l$ S!cr$te 1>I2-322 &%=r%3 ! Desc!perire$ !-ului c$ pur c!#tii#. de si#e ! Du$lis-ul psi !(iGic ! L% P$)elcu: S!cr$te repreGi#t tipul u#ei #!i c!#tii#.e l9% Su(letul #e-urit!r l$ Pl$t!# 1>2,-3>, &%=r%3 ! *ut!deter-i#$re$ i #e-urire$ su(letului ! Ee!ri$ Ideil!r 1$r etipul, $#$-#esis3 i -itul peterii ! 7ii#.$ t!t$l lc% /De $#i-$0' - *rist!tel 13H3-322 &%=r%3 ! O-ul este u# %%$#i-$l r$.i!#$l0 0 *rist!tel este pri#tele psi !l!"iei ePperi-e#t$le0

Id% Su(letul este de ese#. di)i# Pit$"!r$ 1+H2-+00 &%=r%3 le% Ne!pl$t!#is-ul i #e!$rist!telis-ul

'

(% ReGu-$t 1c!#cepte i teGe (u#d$-e#t$le3 l"% &#tre9ri 1de

)eri(ic$re3

>? I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

l % Bi9li!"r$(ielc. @De a!%0aA 4 Ar%&totel (BCB4BDD J=r%3 R Ele) $l lui Pl$t!#, *rist!tel $ &#te-ei$t &# 33+ &%=r% pr!pri$ s$ c!$l (il!s!(ic #ice!l c$re se !pu#e *c$de-iei lui Pl$t!#% *rist!tel $ cre$t ! te!rie despre su(let &# c$rte$ /De $#i-$0 1Despre su(let3 - c$re p!$te (i c!#sider$t pri-ul tr$t$t de psi !l!"ie di# ist!rie i &# /P$r)$ #$tur$li$0 - c$re reu#ete #!u -ici tr$t$te% $%e anima 0 este pri-ul tr$t$t siste-$tic de $#$liG psi !l!"ic &# str5#s le"tur cu ce$ (iGi!l!"ic i 9i!l!"ic% &s'c(e este, &# c!#cep.i$ s$, ! c$r$cteristic $ tutur!r )ie.uit!$rel!r% *st(el ePist u# su(let )e"et$l, u# su(let $#i-$l i u# su(let r$.i!#$l u-$#% )m!l este !n animal ra*ional. Spre de!se9ire de Pl$t!#% l$ *rist!tel #u se -$i pu#e pr!9le-$ #e-uririi su(letului, $cest$ (ii#d ! +orm s!,stan*ial. *dic su(letul cere ! (!r- i c$ $t$re su(letul este priG!#ier &# trup c$ (!r- i#di)idu$l, c!#cret% Su(letul este i#dis!lu9il le"$t de trup, purt5#d %%$-pre#t$0 trupului% Su(letul cere u# $#u-it trup, i$r trupul cere u# $#u-it su(let% SU7JEEUJ 1c(% *rist!tel3 $re re"iu#i di(erite: S re"iu#e$ i#(eri!$r este -egetati- 1c!-u# pl$#tel!r i $#i-$lel!r3 S re"iu#e$ senzorial 1pr!prie $#i-$lel!r3 S re"iu#e$ ra*ional este reGer)$t !-ului EPist u# i#telect pasi- 1&# c$re se i-pri- ePperie#.$3 i u# i#telect acti- 1/i#tellectus $"e#s03 c$re este nem!ritor, p$rte$ pe c$re ! $)e- c!-u# cu Geii% R *rist!tel c!#sider$ c su(letul /#u-i (cut dec5t pe#tru $ (i ! i-$"i#e spiritu$l $ re$lit.ii0% *$ cu- re-$rc$ =e"el, &#).tur$ lui *rist!tel despre su(let /tr$te$G -$i pu.i# $$-#u-it$ ese#. -et$(iGic i -$i -ult (elul de $cti)it$te $ su(letului0%
)./# 0S10 /2 "2I."# &)#I1I3 $0ste clar c... om!l este prin nat!ra sa !n animat politic (s!,45 a.)... 0ste e-ident c este !n animal politic mai m!lt dect al,ina sa! oricare alt animal. 3ci5 aa c!m am sp!s-o5 nat!ra n! +ace nimic in!til6 or. printre animale5 n!mai om!l posed !n lim,a7 (s!,l. a.)... &rin ternare n! e8ist dect !n sing!r l!cr! care s +ie speci+ic oamenilor in raport c! animalele +apt!l c ei sing!ri a! percep*ia ,inel!i5 a r!l!i5 a drept*ii5 a nedrept*ii (s!,l. a.)...9 "ristotel - &olitica " sp!ne despre om c este !n animal politic nseamn a considera c el n! se poate realiza complet dect in cadr!l !nei com!nit*i aici i gsete ,inele propri! i scop!l s! Sing!rtatea n! este s!porta,il dect pentr! !n ze! (el i este s!+icient l!i ns!i) sa! pentr! o +iin* pe care !n prim stadi! de izolare a degradat-o n mod de+initi-. )m!l n! este deci o +iin* pentr! care -ia*a social s +ie total improprie i care ar accepta o ast+el de -ia* din interes com!nitatea rsp!nde !nei necesit*i primare5 !nei tendin*e +!ndamentale.

ld. S(+let(l e&te de e&e!/" d%,%!" 4 P%ta2ora (ECD4F?? #.Hr.'

S(+let(l I! 2 !d%rea +%lo&o+%lor d%! a!t%c1%tate <% e,(l 0ed%( >>

Pit$"!r$ $ (!st (il!s!( i -$te-$tici$# #scut S S$-!s, &# *si$ Mici Se -ut l$ Cr!t!#$ 1It$li$ de Sud3 pe#tru $ &#te-ei$ $c!l! ! c!-u#it$te $t5t i#telectu$l, c5t i reli"i!$s cu c$r$cter i#i.i$tic% El spu#e$ c su(letul, disti#ct de trup, este #e-urit!r i se re&#trupe$G &# ePiste#.e succesi)e 1metempsi(oz3% *ce$st teG &l )$ i#(lue#.$ pe Pl$t!#% Nu-$i ! puri(ic$re de tip -istic p!$te eli9er$ su(letul de $cest cerc $l #$teril!r% Su(letul tr$#s-i"re$G $(l5#du-se &# ide#tit$te cu lu-e$, 9$ -$i -ult su(letul se si-te $l lu-ii% *tri9utul #e-uririi &i !(er c$lit$te$ persiste#.ei &# lu-e% Su(letul $re c$p$cit$te$ de $ se c!#strui pe si#e, pe#tru c se sp!rete pri# &#.elepciu#e% Su(letul !-e#esc este de ese#. di)i# i ($ce p$rte di# su(letul u#i)ers$l $l lu-ii% Su(letul este l$ (el cu c!s-!sul, ! $r-!#ie re"l$t pri# n!mr c$re este ese#.$ lucruril!r% Pit$"!r$ este (!#d$t!rul $rit-!G!(iei s$u #u-er!l!"iei, tii#.$ es!teric $ #u-erel!r%

le. Neoplato!%&0(l <% !eoar%&totel%&0(l

R 2eoplatonism!l i#clude c!#cep.iile ide$l ist-!9iecti)e% 9$G$te pe ip!st$Giere$ ideil!r, &# spiritul c!#cep.iei lui Pl$t!#% Cei -$i i-p!rt$#.i repreGe#t$#.i $i #e!pl$t!#is-ului su#t Pl!ti# 120>2,03 i Ori"e# 1'H+-2+>3, (il!s!(i "reci% Ei su#t u# si-9!l $l -$rii /tieturi episte-!l!"ice0 1c(% K% B$c el$rd, 'HH>-'2I23 di#tre /)ec i0 i /-!der#0 &# ep!c% Pl!ti# $)e$ s (ie ulti-ul -$re (il!s!( $#tic, &# ti-p ce Ori"e# $ (!st pri-ul -$re (il!s!( creti#% Dup Pl!ti#, se $r$t &# 0neada, lu-e$ $ (!st cre$t pri# /e-$#$.ie0 di# (ii#.$ pri-!rdi$l di)i# c$re repreGi#t /U#ul0% M$teri$ este ! tre$pt i#(eri!$r $ e-$#$.iei i $#u-e /#!#ePiste#.$0, /rul0% Cu#!$tere$ se re$liGe$G pri# e:staz -istic, c$re - spre de!se9ire de e8taz - dep$rte de $ (i ! trire $luci#$t!rie, este ! st$re de -$Pi- lucidit$te, c$re se $(l di#c!l! de li-itele #$tur$le% U#ire$ !-ului cu /Cel pre$ &#$lt0 se )$ des)5ri dup -!$rte c5#d su(letul, deGl#.ui#du-se de p!)$r$ -$teriei, se )$ 9ucur$ de )edere$ per-$#e#t $ monadei 1u#it$te$3% Su(letul este #ec!rp!r$l i #e-urit!r, c$p$9il de tr$#s-i"r$.ie 1-ete-psi !G3% Ori"e#, &# $%espre principii$pr i ePpu#e siste-$tic d!ctri#$ #!ii reli"ii creti#e% &# ese#., el &#ce$rc s &-p$ce (il!s!(i$ lui Pl$t!# cu creti#is-ul% Dei $ (!st creti#, el - i#(lue#.$t de pl$t!#is- - respi#"e idee$ ($cerii lu-ii di#tr-! d$t i deG)!lt idee$ contin!ei sale emana*ii di# di)i#it$te% Cre$.i$ &i $p$re $st(el in+init &# ti-p i (i#it d!$r &# sp$.iu, li-it$t (ii#d de ePiste#.$ lui Du-#eGeu% 7il!s!(i$ pl$t!#i$# $ i#spir$t #u-er!$se c!#cep.ii (il!s!(ice di# Eur!p$ i Orie#tul *pr!pi$t i u#ele cure#te c!#te-p!r$#e c$ +enomenologia 1te!ri$ c!#tii#.ei i#te#.i!#$le $ lui Ed-u#d =usserl, 'H+2-'23H3 i personalism!l c$re c!#cepe pers!$#$ $t5t c$ pe ! e#tit$te $ut!#!-, c5t i c$ ! cre$.ie $ di)i#it.ii 1C $rles Re#!u)ier, 'H'+-'2033%

>D I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

R 2eoaristotelism!l este re$ctu$liG$re$ &#).turii lui *rist!tel, -$i $les &# ep!c$ Re#$terii 1sec% TL-TLI3 l$ U#i)ersit$te$ di# P$d!)$% Pri#cip$lul su repreGe#t$#t Pietr! P!-p!#$GGi 1'>I2-'+2>3 $ rest$9ilit se#sul $ute#tic $l "5#dirii $rist!telice, sus.i#5#d i#c!-p$ti9ilit$te$ di#tre *rist!tel i d!"-$ c$t!lic 1S(% E!-$ dF*Qui#! 1'22+-'2,>3 &#cerc$se s $pere u# creti#is- $rist!telic3% Pri# teGele s$le $supr$ %%ese#.ei u-$#e0 *rist!tel p!$te (i s!c!tit u# precurs!r $l antropologiei +iloso+ice 1$ d!u$ 8u-t$te $ sec!lului TT3 c$re tr$te$G pr!9le-$tic$ om!l!i total di# perspecti)$ u#ei c!#cep.ii "e#er$le despre lu-e i )i$.%

I+. Re$(0at (co!cepte <% te$e +(!da0e!tale'

U "!tonomism - su(letul &i este su(icie#t siei, se $ut!deter-i# 1l$ S!cr$te i Pl$t!#3% J$ (il!s!(ii pres!cr$tici d!-i#$ (eteronism!l su(letul este descris pri# $ltce)$ dec5t cee$ ce &i este pr!priu% U 3ontiin*a de Sine l$ S!cr$te este /"5#dire$ c$re "5#dete i c$re este "5#dit0% Pri# S!cr$te "5#dire$ de)i#e c!#tie#t de si#e 1L% P$)elcu3% U S!+let!l l$ Pl$t!# 1&# /Di$l!"uri0 i /Repu9lic$03 este c$r$cteriG$t pri# $ut!deter-i#$re i #e-urire, (ii#d d!t$t cu putere$ de $ c!#te-pl$ ese#.ele 1Ideile3% Erei #!.iu#i pl$t!#ie#e - !pi#ie, $r etip i $#$-#esis )!r ($ce c$rier &# ist!ri$ psi !l!"iei% U /De $#i-$0 i /P$r)$ #$tur$l i$0 su#t cele d!u tr$t$te despre su(let el$9!r$te de *rist!tel: su(letul este ! (!r- su9st$#.i$l 1$ trupului3% U *rist!tel sus.i#e$ c !-ul este animal ra*ional &#Gestr$t cu u# i#telect p$si) i u# i#telect $cti)% U *rist!tel este c!#sider$t %%pri#tele psi !l!"iei ePperi-e#t$le0%

U &latonism!l $ i#(lue#.$t u#ele cure#te c!#te-p!r$#e, c$ (e#!-e#!l!"i$ i pers!#$lis-ul% U 2eoarislotelism!l $ c!#tri9uit l$ c!#stituire$ $#tr!p!l!"iei (il!s!(ice -!de-e%
l2. #!tre."r% (de ,er%+%care'

'% EPplic$.i c!#.i#utul c!#ceptel!r (eteronomist i a!tonomist re(erit!$re l$ su(letV 2% 3% &# ce c!#st c!#cep.i$ despre !- i despre c!#tii#. I$ S!cr$teW Cu- c$r$cteriGe$G L% P$)elcu "5#dire$ lui S!cr$teW

S(+let(l I! 2 !d%rea +%lo&o+%lor d%! a!t%c1%tate <% e,(l 0ed%( >B

>% &# ce c!#st 1eoria Ideilor $ lui Pl$t!#W4 Ce su#t !pi#i$, $r etipul, $#$-#esisW

>G I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

C$re este structur$ i (u#c.i$ su(letului l$ Pl$t!#W2$% 7$t$lis-ul pr!)ide#.i$list $l S(% *u"usti#

(A(rel%(& A(2(&t%!(&6 BFG4GB? d.Hr.'

S(% *u"usti# di# =ipp!#$ $ (!st ccl -$i de se$- di#tre pri#.ii l$ti#i $i 9isericii, c$#!#iG$t de 9iseric$ c$t!lic% R C!#cep.i$ s$ (il!s!(ic!-te!l!"ic se i#spir di# -isticis-ul #e!pl$t!#ic% S!+let!l omenesc este de ese#. spiritu$l i de $cee$ #e-urit!r, dei este le"$t de trup% Su(letul p!$te c!#te-pl$ &# el &#sui ideile eter#e c$re )i# de l$ Du-#eGeu% *ce$st$ (!r-e$G &#.elepciu#e$% R &#tre ra*i!ne i credin* #u este #ici c!#tr$dic.ie, #ici ruptur% Cu#!$tere$ este &#s su9!rd!#$t credi#.ei% R D!ctri#$ s$ despre pcat!l originar5 despre gra*ie i predestinare $ $)ut u# r!l !tr5t!r &# c!#stituire$ d!"-$ticii c$t!lice% Se ($c dese re(eriri l$ /($t$lis-ul pr!)ide#.i$list0 $l &#).turii $u"ustie#e 1re(eriri i#teres$#te l$ d!ctri#$ "r$.iei i predesti#rii p!t (i "site &# M% Eli$de, '22' 1)!l%33, p$"% >2-+>3%
1I.&/# ;< S/=#01/# $ 3ci s!+let!l ateapt5 o,ser- i-i amintete5 m aa +el nct prin ceea ce o,ser- s trans+ere ceea ce ateapt in ceea ce-i amintete. 3ine ar p!tea s sp!n deci c -iitor!l n! e8ist nc> 1ot!i5 in s!+let e8ist ateptarea -iitoare. ?i cine ar p!tea s nege c cele trec!te de7a n! mai e8ist> 1ot!i ele e8ist n s!+let (si!,i. a.) prin amintirea celor trec!te i cine ar p!tea s nege c timp!l prezent este lipsit de spa*i!5 deoarece el. ntr-o clip s-a i d!s> 1ot!i ncordarea prod!s de el str!ie5 aceea prin care trece la a n! +i tot ceea ce -a +i prezent. &rin !rmare5 n! timp!l -iitor5 care n! e8ist5 este l!ng ci -iitor!l l!ng este ndel!nga ateptare a -iitor!l!i. ?i nici timp!l trec!t n! este l!ng5 +iindc el n! e8ist6 ci. !n trec!t l!ngete o ndel!ngat amintire a trec!t!l!i9@..A

D.. Teor%a ar%&totel%c" a &(+let(l(% la S+. To0a dHAI(%!o

(>DDF4>DJG'

S$#cti(ic$t &# $#ul '323 su9 P$p$ I!$# $l TTII-le$, S(% E!-$ este supr$#u-it /D!ct!r $#"elicus0% El $ (!st cel -$i de se$- repreGe#t$#t $l scolasticii c$t!lice -edie)$le 1M% Eli$de, '22', )!l%3, p% '2', dese-#e$G pri# sc!l$stic di)ersele siste-e te!l!"ice )iG5#d $c!rdul &#tre re)el$.i$ i r$.iu#e, &#tre credi#. i i#telect3% R Pe li#i$ i#i.i$t de *l9ertus M$"#us 1"er-%, '20,-'2H03, S(% E!-$ $ cut$t s u#e$sc "5#dire$ $rist!telic cu reli"i$ creti#, c!#sider5#d c (il!s!(i$ lui *rist!tel cupri#de t!t cee$ ce este $ccesi9il r$.iu#ii #$tur$le% Be-ela*ia cretin $d$u" $cest!r $de)ruri #$tur$le $lte $de)ruri, -$i &#$lte, d$r c$re #u le i#(ir- pe pri-ele: /Kr$.i$ di)i# des)5rete #$tur$, #u ! distru"e0%

S(+let(l I! 2 !d%rea +%lo&o+%lor d%! a!t%c1%tate <% e,(l 0ed%( >F

R 1eoria s!+let!l!i omenesc l$ S(% E!-$ ur-e$G te!ri$ $rist!telic di# ,%De $#i-$0% Su(letul !-e#esc este ! /(!r- spiritu$l0 de "r$d i#(eri!r 1($. de &#"eri3% Su(letul se #$te !d$t cu trupul, d$r #u -!$re !d$t cu el% Su(letul #u -$i este priG!#ier $l trupului 1c$ l$ S(% *u"usti#3, ci este /e#er"i$ c$re d )i$.0% Su(leutul !-e#esc $p$re su9 -$i -ulte di-e#siu#i: '% su(letul )e"et$ti) le"$t de r$# 2% 3% su(letul se#Giti) le"$t de si-.uri su(letul r$.i!#$l depe#de#t de i-$"i#ile cre$te de si-.uri%

R &# ese#., t!-is-ul &#ce$rc u#i(ic$re$ $ d!u p!Gi.ii pe c$re le )ede &# spiritul u-$#: credin*a i ra*i!nea. Nu ePist $de)r du9lu, $l credi#.ei i $l r$.iu#ii% *de)rul este u#ul% Credi#.$ pri-e$G, e$ &i re)ele$G r$.iu#ii $de)rul% R *tri9utele /c!#siste#te0 $le di)i#it.ii su#t: i#(i#it, u#ic, spirit, #e-ic$t% D$r $ceste$ su#t i $tri9utele c!#tii#.ei% *$d$r, ePist cos!,stan*ialitate &#tre Du-#eGeu i c!#tii#.% Du-#eGeu #u ePist &# cerurile ePteri!$re, ci &# lu#trul #!stru 1di)i#ul lu#tric3, &# c!#tii#.$ #!$str%

>K I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

Dc. @U! %t%!erar al &(+let(l(% c"tre D(0!e$e( => la S(% -o!a,e!t(ra (Ioa! de F%da!$a >DD>4>DJG'

S(% B!#$)e#tur$ i#tr &# !rdi#ul (r$#cisc$# 1S(% 7r$#cisc di# *ssisi3 &# $#ul '2>3% &# '2>> E!-$ dF*Qui#! )$ $der$ l$ !rdi#ul d!-i#ic$# 1S(% D!-i#ic3% S(% B!#$)e#tur$ l$s &# ur-$ s$ ! c!$l de te!l!"ie i -et$(iGic, (!$rte i#(lue#t &# E)ul Mediu% R &# !per$ s$ pri#cip$l /U# iti#er$r $l su(letului ctre Du-#eGeu0 el sus.i#e c t!$t )i$.$ #!$str #u este dec5t u# peleri#$8 &#spre Du-#eGeu% S!+let!l omenesc e (cut s &#.ele$", &#tr-! 9u# Gi, 9i#ele #es(5rit c$re este Du-#eGeu, c$ s se !di #e$sc i s se 9ucure &# El% Despre $cest !9iect supre- spre c$re #Guiete su(letul $re c i$r di# $cest lu-e ! cu#!$tere i-per(ect, d$r (!$rte si"ur, c$re este ce$ $ credi#.ei% Deci, credi#.$ este cu#!$tere$ $d5#c i #ecli#tit% R 3alea il!minati- #e )$ ridic$ l$ Du-#eGeu urc5#d pe (irul lucruril!r, c$re su#t ePpresi$ lui Du-#eGeu% *ce$st &#l.$re este -$rc$t de 3 et$pe: $3 pri-$ c!#st &# re"sire$ ur-el!r lui Du-#eGeu &# lu-e$ se#si9il 93 $ d!u$ c!#st &# cut$re$ i-$"i#ii lui &# su(letul #!stru

c3 $ trei$ trece di#c!l! de lucrurile cre$te i #e i#tr!duce &# 9ucuriile -istice $le cu#!$terii i $d!rrii lui Du-#eGeu C 1ranscenderea este depire$ lu-ii e-pirice, trecere$ di#c!l! de -$terie4 e$ p!$te $)e$ d!u direc.ii: u#$ trans-ascendent5 urct!$re i &#l.t!$re i $lt$ trans-descendent, c!9!r5t!$re &# str(u#duri%

7ii#d mi7loc $eG$t &#tre d!u ePtre-e, su(letul se &#t!$rce pri# p$rte$ lui superi!$r &#spre Du-#eGeu, i$r pri# p$rte$ lui i#(eri!$r%

S(+let(l I! 2 !d%rea +%lo&o+%lor d%! a!t%c1%tate <% e,(l 0ed%( >J

&#spre lucruri% De l$ ce este dedesu9t pri-ete ! certit!dine relati-5 de l$ ce este de$supr$, ! certit!dine a,sol!t 1K %Lldu.escu, '22+3% 2d% *u"usti#is-ul -!der# i #e!t!-is-ul R "!g!stinism!l $ d!-i#$t sc!l$stic$ !ccide#t$l p5# l$ $p$ri.i$ t!-is-ului% &# peri!$d$ re#$terii &#t!$rcere$ l$ cl$sicii "reci se ($ce pri# "5#dire$ S(% *u"usti# 1I$ Petr$rc$, M$rsili! 7ici#! i Ni6!l$us Cus$#us3% *u"usti#is-ul $ (!st $p!i prelu$t de pr!test$#tis-: M$rti# Jut er 1'>H3-'+>I3, Xe$# C$l)i# 1'+02-'+I>3 etc% &# ep!c$ -!der# i c!#te-p!r$# -!ti)e $u"usti#ie#e pr!test$#te &#t5l#i- l$: '% Y$rl B$rt 1el )%, 'HHI-'2IH3 - (!#d$t!r $l te!riei di$lectice pri# c$re sus.i#e teG$ li-itel!r de #edepit $le ePiste#.ei u-$#e i $cce#tue$G depe#de#.$ de ! di)i#it$te tr$#sce#de#t 1/EPiste#.$ te!l!"ic $stGi0, '23334 2% Je) Zest!) 1rus, 'HII-'23H3, (il!s!( ePiste#.i$list, -ilite$G pe#tru $ut!#!-i$ su9iectului4 el c$ut s$l)$re$ !-ului, s-ul"ere$ lui di# $r-tur$ stri)it!$re $ r$.iu#ii, pri# credi#. 1/Specul$.ie i re)el$.ie0, '2I>34 3% K$9riel M$rcel 1(r%, 'HH2-'2,33, i#i.i$t!r $l ePiste#.i$lis-ului c$t!lic, sus.i#e c &# lu-e$ tii#.ei 1/lu-e s(r5-$t03 t!t cee$ ce este c!#cret i pers!#$l se #i-icete, t!tul de)i#e $9str$ct i-pers!#$l% &# lu-e$ /ePiste#.ei0, rel$.iile su#t &#tre pers!$#e, r$p!rturile r$.i!#$le su#t &#l!cuite de cele $(ecti)e, Du-#eGeu /(ii#d $ccesi9il #u-$i iu9irii0 1/* (i i $ $)e$0, '22H3% R 2eotomism!l este relu$re$ ideil!r (u#d$-e#t$le $le S(% E!-$ de ctre (il!s!(i$ -!der# i c!#te-p!r$#, &#cerc5#d s &#c!rp!reGe reGult$tele cercetril!r tii#.i(ice, d$r cre5#d ! G!# de -ister i#$ccesi9il cu#!$terii !-e#eti% Cure#tul este i#(lue#t &# 7r$#.$, Bel"i$, *#"li$, It$li$, S%U%*% RepreGe#t$#.i pri#cip$li: X$cQues M$rit$i# 0Y'HH2-'2,33, Etie##e KUs!# 1'HH>-'2,H3% X$cQues M$rit$i# 1pr!(es!r l$ U#i)ersit$te$ Pri#cet!#, SU*, di# '2>H3 respi#"e r$.i!#$lis-ul c$rteGi$# &# c5rc )ede /pc$tul !ri"i#$r $l (il!s!(lei -!de-e0, d$r i ir$.i!#$lis-ul 9er"s!#i$# i c$ut s re$liGeGe ! conciliere &#tre "r$.ie i #$tur, &#tre credi#. i r$.iu#e, &#tre te!l!"ie i (il!s!(ie 1Opere pr%: /Ztii#. i &#.elepciu#e0, '23+4 /7il!s!(i$ -!r$l0, '2II3% 2e% ReGu-$t 1c!#cepte i teGe (u#d$-e#t$le3

>C I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

R S(% *u"usti# 13+>->303 $ (!st cel -$i de se$- di#tEe pri#.ii l$ti#i $i 9isericii, #e!pl$t!#ist% El $ sus.i#ut c su(letul !-e#esc este de ese#. spiritu$l, #e-urit!r, "u)er#$t de Du-#eGeu% R S(% E!-$ dF*Qui#! 1'22+-'2,>3, cel -$i i-p!rt$#t repreGe#t$#t $l sc!l$sticii c$t!lice, $ cut$t s u#e$sc (il!s!(i$ $rist!teli$# cu reli"i$% El $ deG)!lt$t ! te!rie $ su(letului !-e#esc: su(letul este i#depe#de#t de trup, este e#er"i$ c$re d )i$.% I#telectul este: $cti), p$si), $#"elic, di)i#% R S(% B!#$)e#tur$ 1I!$# de 7id$#G$, '22'-'2,>3 scrie /U# iti#er$r $l su(letului ctre Du-#eGeu0 &# c$re sus.i#e c )i$.$ !-ului este u# peleri#$8 $l su(letului &#spre Du-#eGeu% Er$#sce#dere$ p!$te (i: tr$#s$sce#dere s$u tr$#s-desce#dere% Credi#.$ este cu#!$tere$ $d5#c i #ecli#tit $ lui Du-#eGeu% R *u"usti#is-ul $ (!st prelu$t de pr!test$#tis-ul re#$sce#tist $l lui M$rti# Jut er i Xe$# C$l)i#% &# ep!c$ -!der# $u"ustie#ii su#t ePiste#.i$litii creti#i: Y$rl B$rt , Je) Zest!) i K$9riel M$rcel% R Ne!t!-is-ul &#ce$rc ! &-pc$re &#tre tii#. i reli"ie% RepreGe#t$#.i: X$cQues M$rit$i# i Etie##e Kils!#% 2(% &#tre9ri 1de )eri(ic$re3 '% Cu- cPplic S(%*u"usti# su(letul !-e#esc i rel$.i$ s$ cu Du-#eGeuW 2% 3% >% +% &# ce c!#st te!ri$ su(letului !-e#esc $ lui S(% E!-$ dF*Qui#!W Ce este $u"usti#is-ul i c$re su#t repreGe#t$#.ii siW EPplic$.i $u"usti#is-ul di# te!ri$ di$lectic $ lui Y% B$rt % C$re este pl$t(!r-$ te!retic $ #e!t!-is-uluiW

I% C$re este rel$.i$ di#tre su(letul !-e#esc i Du-#eGeu l$ S(% B!#$)e#tur$W ,% Ce (el de c!#ciliere pr!p!)dui$ #e!t!-istul X% M$rit$i#W

D2. -%.l%o2ra+%e

Kils!#, Etie##e - =iloso+ia in 0-!l .edi!5 Bucurcti% Ed% =u-$#it$s, '22+, p"% ''I-''H, >0I->'> i >H,-+00 1B-UEM3 Mu#te$#u, Eu"e# I#tr!ducere l$ $%e .agistro D %espre n-*tor9 de S(%

S(+let(l I! 2 !d%rea +%lo&o+%lor d%! a!t%c1%tate <% e,(l 0ed%( >=

*u"usti#, l$i, I#stitutul Eur!pe$#, '22+, p"% +->H 1B-UEM3 1 '3 S(% B!#$)e#tur$ - /n itinerar al s!+let!l!i ctre %!mneze! 1tr$d% i studiu de K %LIdu.escu3, Bucureti, Ed% Ztii#.i(ic, '22+ Zer9$#, K % ' - Studiu i#tr!ducti) l$ $3on+esi!ni9 de S(% *u"usti#, Bucureti, Ed% =u-$#it$s, '22H, p" 2-3> 1B-UEM3 1O3 Lldu.escu, K % - &reliminarii la 1(oma5 i#tr!ducere l$ E !-$ de *Qui#!, S!mma i(eologiae5 )pere l %espre %!mneze!, Bucureti, Ed% Ztii#.i(ic, '22,, p"% +-2H 1B-UEM3 1O3 Rec$pitul$re R *rist!tel 13H3-322 &%=r%3 este c!#sider$t /pri#tele psi !l!"iei ePperi-e#t$le0 1/De $#i-$034 el $ sus.i#ut c !-ul este u# $#i-$l r$.i!#$l c$re $re u# su(let c!-pus di# re"iu#ile - )e"et$ti), se#G!ri$l i r$.i!#$l% R Ne!pl$t!#is-ul $ (!st deG)!lt$t de Pl!ti# 120>-2,03 i Ori"e# 1'H+-2+>3% R Ne!$rist!telis-ul $ (!st $d!pt$t de S(% E!-$ dF*Qui#! i de ctre $#tr!pl!"i$ (il!s!(ic 1sec% TT3%
-' Di# ($-ili$ +iloso+ilor 0-!l!i .edi! $- re.i#ut trei -$ri pers!#$lit.i: S(% *u"usti# di# =ipp!#$, S(% E!-$ dF*Qui#! i S(% B!#$)e#tur$%

R S(% *u"usti# c!#ti#u (&l!s!(i$ pl$t!#i$# i $r$t c su(letul !-e#esc este de ese#. spiritu$l-di)i#% El el$9!re$G d!ctri#$ despre pc$tul !ri"i#$r, "r$.ie i predesti#$re% R S(% E!-$ cre$G ! te!rie $rist!telic $ su(letului: /Kr$.i$ di)i# des)5rete #$tur$, #u ! distru"e0% &#tre Du-#eGeu i c!#tii#. este c!su9st$#.i$lit$te%

' C$pit!lul I $ $)ut c$ !9iecti) pri#cip$l ePtr$"ere$ cel!r -$i i-p!rt$#te idei i teGe re(erit!$re l$ su(let di# (il!s!(i$ "5#dit!ril!r "reci $i *#tic it.ii i $ S(% Pri#.i l$ti#i di# E)ul Mediu% *3 Di# plei$d$ +iloso+ilor Ereciei antice $- $les 3 pers!#$lit.i -$rc$#te pe#tru ist!ri$ psi !l!"iei: S!cr$te, Pl$t!# i *rist!tel% R S!cr$te 1>I2-322 &%=r%3 (!l!sete c$ (u#d$-e#t (il!s!(ic!psi !l!"ic cele9r$ (r$G $ lui *p!ll! de pe (r!#t!#ul te-plului di# Delp i: F3!noate-te pe tine ns!*i i -ei c!noate ntreg !ni-ers!l c! toate +or*ele sale asc!nseG. Este re-$rc$9il $#$l!"i$ di#tre u#i)ers i su(letul !-e#esc% Cu#!$tere$ tre9uie re!rie#t$t de l$ Ju-e spre Si#e% L% P$)elcu su9li#i$ c S!cr$te repreGi#t tipul u#ei #!i c!#tii#.e de si#e% Pl$t!# 1>2,-3>, &%=r%3 $ el$9!r$t Ee!ri$ Ideil!r 1-itul peterii3 i $ i#tr!dus #!.iu#ile de ar(etip i anamnesis. Su(letul !-e#esc este #ec!i#pus i #e-urit!r 1/Repu9lic$0 i /Di$l!"urile03%

D? I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

R S(% B!#$)e#tur$ scrie /U# iti#er$r $l su(letului ctre Du-#eGeu0: su(letul !-e#esc este u# )e#ic peleri#$8 spre Du-#eGeu% Credi#.$ este cu#!$tere$ $d&#c i #ecli#tit% R "!g!stinism!l este $si-il$t de ctre u#ii re#$sce#titi 1Petr$rc$, 7ici#!, Cus$#us3% de ctre (ptuit!rii Re(!r-ei 1M% Jut er, X% C$l)i#3 i de ctre ePiste#.i$liti creti#i -!der#i 1Y% B$rt % J% Zest!), K% M$rcel3% R 2eotomism!l este rsp5#dit, pri#tre $l.ii, de ctre (r$#ceGii -!der#i X% M$rit$i# i E% Kils!#% 7*CEORUJ COMUN $l tutur!r "5#dit!ril!r -edie)$li i $l discip!lil!r l!r este ideea cone8i!nii dintre credin* i ra*i!ne5 &# c$re r!lul pri-!rdi$l &l $re credi#.$ c$re [[[[[[[[[[[[[[su9!rd!#e$G r$.iu#e$% [[[[[[[[[[[[[[

8NTRE-9RI RE*APITULATIVE

'% Ce este $se-#t!r i ce este di(erit &# c!#cep.i$ despre su(let la cei G (il!s!(i "reci: S!cr$te, Pl$t!#, *rist!tel, Pit$"!r$W 2% C$re este #e!$rist!telis-W 3% de!se9ire$ pri#cip$l di#tre #e!pl$t!#isi

C$re este te-$ c!-u# $ cel!r 3 "5#dit!ri di# E)ul Mediu: S(%

A(2(&t%!6 S(% E!-$, S(% B!#$)e#tur$W

>% C$re su#t $se-#rile i de!se9irile di#tre $u"usti#is- i #e!t!-is-W C$re este rel$.i$ !--Du-#eGeu l$ (il!s!(ii -edie)$liW *ap%tol(l II

RENA;TERE6 RA7IONALISM ;I EMPIRISM

3%

O-ul

re#$sce#tist

cu#!$tere$

di#

perspecti)

r$.i!#$list >% E-piris-ul cl$sic e#"leG

+%

R$.i!#$lis-ul $9s!lut i tr$#sce#de#t$l 16$#ti$# i e"eli$#3

Rec$pitul$r e3% O-ul re#$sce#tist i cu#!$tere$ di# perspecti) r$.i!#$list

S(+let(l I! 2 !d%rea +%lo&o+%lor d%! a!t%c1%tate <% e,(l 0ed%( D>

3$% Pr!(ilul de pers!#$lit$te $l !-ului re#$sce#tist ! CuteG$#. i !rie#t$re p!Giti) ! &#deprt$re$ de

spiritu$lit$te$ s$cr 39% R$.i!#$lis-ul (r$#ceG: Re#I Desc$rtes 1'+2I-'I+03 ! 7ilier$ r$.i!#$lis-ului ! Re)!lu.ie &# te!ri$ cu#!$terii ! * "5#di cu -et!d ! C!#cep.i$ despre su(let 3c% R$.i!#$lis-ul ePtre- $l lui B$ruc Spi#!G$ 1'I32-'I,,3 ! O si#"ur su9st$#. ! Cu#!$tere$ r$.i!#$l este pur ! /*-!r Dei I#tellectu$lis0 3d% M!#$d!l!"i$ lui K!tt(Lied ?% Jei9#iG 1'I>I-','I3 ! *r-!#i$ prest$9ilit 1-!#$dele3 ! R$.i!#$lis- &-9i#$t cu e-piris3e% Ne!r$.i!#$lis-ul 3(% ReGu-$t 1c!#cepte i teGe (u#d$-e#t$le3 3"% &#tre9ri 1de )eri(ic$re3 3 % Bi9li!"r$(i

DD I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

eBa. Pro+%l(l de per&o!al%tate al o0(l(% re!a&ce!t%&t R Benaterea $ (!st ! -ic$re s!ci$l-cultur$l eur!pe$# c$re &#cepe &# sec% TIL i dure$G p5# &# sec% TLI-TL'' i c$re $ i-pulsi!#$t spiritul de cuteG$#., i#teresul pe#tru #!i desc!periri i i#)e#.ii, pe#tru &#$lte cre$.ii $rtistice i pe#tru -$ri clt!rii% Re#$tere$ s-$ c$r$cteriG$t pri# re&#)iere$ u-$#is-ului $#tic 1redesc!perire$ "5#dirii Kreciei $#tice3, !pu#5#du-se 9i"!tis-ului, $scetis-ului i sc!l$sticii -edie)$le% X$c!9 Bruc6 $rdt 1el)%, 'H'H-'H2,3 $ de(i#it Re#$tere$ c$ (ii#d /desc!perire$ lu-ii i desc!perire$ !-ului0% R *p$re u# #!u pro+il de personalitate !man c$r$cteriG$t pri#:

$3 idee$ de per(ecti9ilit$te i de &#$lt cre$ti)it$te $ !-ului $ (!st $s!ci$t, l$ &#ceput, cu c!#ceptul de /!u#i)ers$l0 pe#tru c$ $p!i s se c!#cretiGeGe l$ -!d$lit.ile p!Giti)e $le c!#di.iei u-$#e4 93 c3 d3 e3 (3 desc!perire$ !-ului c$ su9iect $l libertii, c$ $ut!#!-ie spiritu$l, cre$t!$re4 di#$-iG$re$ cu#!$terii, sp!rire$ !pti-is-ului i &#crederii &# #$tur$ u-$#4 cuteG$#. cre$t!$re4 sp!rire$ pr!priei rspu#deri ($. de #$tur i !-4 !-ul este ! (ii#. de-# i i#te"r$l 1u#it$te$ di#tre trup, -i#te i su(let34

"3 d$r este i ! &#deprt$re de Du-#eGeu, de spiritu$lite$ s$cr c$re-' )$ &-pi#"e pc !-, -ulte sec!le de $ici &#$i#te, pe dru-ul despiritu$liGrii i de s$cr$liGrii4 3 u-$#is-ul Re#$terii, $r$t ePiste#.i$listul rus Ni6!l$i Berdi$e) 1'H,>-'2>H3, cu#!$te !-ul d!$r c$ pe u# !9iect #$tur$l i #u )re$ s-' recu#!$sc c$ su9iect supr$#$tur$l 1i"#!r /di)i#ul lu#tric0 di# !-3%

B.. Ra/%o!al%&0(l +ra!ce$3 Re!L De&carte& (>F=K4>KF?'

R =iliera ra*ionalism!l!i. R$.i!#$lis-ul este c!#cep.i$ c$re pu#e $cce#t pe r!lul r$.iu#ii &# cu#!$tere, $)5#d ! &#credere se#i# &# putere$ r$.iu#ii% R$.i!#$lis-ul c$ -et!d de "5#dire c!rect $p$re l$ Re#I Desc$rtes i se $-pli(ic $8u#"5#d l$ r$.i!#$lis-ul $9s!lut 1s$u $pri!ris-ul3 d(p" c$re spiritul $re $#u-ite cu#!ti#.e $#teri!$re ePperie#.ei trecute 1c$te"!rii apriori l$ I% Y$#t3% R$.i!#$lis-ul lui Jei9#iG )$ sus.i#e $c!rdul prest$9ilit &#tre structur$ re$lit.ii i structur$ r$.iu#ii u-$#e% 7!r-$ ePtre- $ r$.i!#$lis-ului $9s!lut $ (!st d$t de =e"el: /cee$ ce este r$.i!#$l este re$l i cee$ ce este re$l este r$.i!#$l0% C Be-ol!*ia cartezian n teoria c!noaterii Re#\ Desc$rtes 1l$ti#iG$t - Re#$tus C$rtesius3 este c!#sider$t pri#tele (!#d$t!r $l (il!s!(iei -!de-e% El p!r#ete de l$ ndoiala metodologic $supr$ tutur!r cu#!ti#.el!r% Desc$rtes $ccept c$ u#ic certitudi#e cele9r$ teG: DUBIEO% ERKO COKIEO4 COKIEO, ERKO SUM 1/M &#d!iesc, deci cu"et4 cu"et, deci ePist03

Criteriul $de)rului tre9uie cut$t &# r$.iu#e$ &#si%

Re!a<tere6 ra/%o!al%&0 <% e0p%r%&0 DB

C!#tri9u.iile ese#.i$le $le lui Desc$rtes &# d!-e#iul te!riei cu#!$terii su#t: $3 93 c3 desc!perire$ su9iectului episte-ic (!r-ul$re$ c!#ceptului -!der# de -et!d "5#dire$ c!rect se c!#duce dup re"uli

C " gndi c! metod &# cele9rul /Discurs $supr$ -et!dei0 1'I3,3 Desc$rtes preGi#t ! #!u -et!d de "5#dire c$re este reGu-$t &# > re"uli: '% 2% 3% >% $ #u pri-i #ici!d$t u# lucru c$ $de)r$t (r $-' (i cu#!scut si"ur c$ $t$re $ di)iG$ !ric$re di#tre pr!9le-e &# $t5te$ pr.i c5te se )!r d!)edi #eces$re $ &#dru-$ "5#durile pu#5#du-le &# !rdi#e, de l$ cele -$i si-ple l$ cele -$i c!-puse $ ($ce e#u-erri $t5t de c!-plete, &#c5t s (i- si"uri c #-$- ls$t l$ ! p$rte #i-ic C 3oncep*ia despre s!+let Desc$rtes descrie su(letul c$ pe /! i#sul pierdut &# !ce$#ul (iGic $l c!rpului0, c$ pe ! s(er tr$#sce#de#t$l &# c$re &i $u sediu "5#durile% S!,stan*a s!+let!l!i este gndirea. Pri# "5#dire el &#.ele"e$ #u #u-$i "5#dire &# se#s strict, ci i percep.ie, -e-!rie, )!i#. etc% Desc$rtes l!c$liGe$G psi is-ul l$ #i)elul u#ui si#"ur /!r"$#0 epi+lza, ! "l$#d situ$t &# ce#trul creierului, p!Gi.ie c$re-i ($)!riGe$G r!lul de /dispecer0 $l /spiritel!r $#i-$le0% Spiritele $#i-$le su#t u# (el de /$t!-i e#er"etici0 c$re pu# &# -ic$re /-$i#$ u-$#0% Percep.iile su#t pr!)!c$te (ie de c!rp, (ie de su(let% E!t cee$ ce percepe- li-pede i disti#ct este de l$ Du-#eGeu% Cu t!t r$.i!#$lis-ul su (il!s!(ic r$dic$l, Desc$rtes $ccept re-ela*ia mistic 1lu-i#$ lu#tric3% Desc$rtes $re ! )iGiu#e pre$ pr!"r$-$tic i pre$ -ec$#icist%
"%0HIB/# #/I 3)ED1) $.i-am dai seama c at!nci cnd -oiam s gndesc c tot!l este +als. tre,!ia n mod necesar ca e!5 cel care gndeam5 s +i! ce-a6 i o,ser-nd c acest ade-r gndesc5 deci e8ist era att de sta,il i de sig!r nct i cele mai e8tra-agante pres!pozi*ii ale scepticilor n! era! n stare s-l zdr!ncine5 am considerat c p!team s-l adopt +r ezitare ca prim principi! al+iloso+ei pe care o c!tam. ... %ar n! p!team s-mi nc(ip!i c n! e8ist5 ci dimpotri-5 tocmai pentr! c gndeam c m ndoiesc de ade-r!l celorlalte l!cr!ri5 reieea in mod e-ident i cert5 c e8ist5 +n timp ce dac a +i ncetat s gndesc 5 n! a-eam nici !n moti- s cred c a e8ista6 de aici am ded!s c s!nt o s!,stan* a crei esen*a sa! nat!r n! este alta dect gndirea i care. pentr! a e8ista5 n! are ne-oie de nici !n loc i n! depinde de nici !n l!cr! material. "st+el nct acest e!5 adic s!+let!l prin care s!nt ceea ce s!nt (s!,l. a.)5 este n ntregime distinct de corp i c(iar mai !or de c!nosc!t dect el6 n a+ar de aceasta5 c(iar dac n! ar e8ista corp!l5 s!+let!l n-ar nceta s +ie ceea ce este 9. B. %escartes. %isc!rs despre metod (<6<J). partea a IH-a5 K!c!reti5 0d. "cademiei Bomne. <99L. p. <3L R %escartes a crez!t n %!mneze!

&ornind de la ideea de per+ec*i!ne care se a+l in noi. %escartes demonstreaz e8isten*a l!i %!mneze! aceasta este o idee nnsc!t a intelect!l!i nostr!5 idee clar i distinct5 pe care ins acesta n! p!tea s o conceap prin propriile +or*e5 deoarece el ns!i este imper+ect. 3a!za ideii de per+ec*i!ne din spirit!l nostr! este deci o +iin* per+ect. %!mneze! este cea de-a do!a certit!dine5 deri-at din aceea a indi-id!l!i care gndete.

DG I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

Bc. Ra/%o!al%&0(l e:tre0 al l(% -ar(c1 Sp%!o$a

(ola!de$6 >KBD4>KJJ'

) sing!r s!,stan*

Dup Spi#!G$, &# u#i)ers #u ePist dec5t ! si#"ur su9st$#. /$9s!lut i#(i#it0 pe c$re el ! #u-ete /Du-#eGeu s$u #$tur0 i c$re &i $re pr!pri$ s$ c$uG 1 ca!sa s!i). Du-#eGeu este su9st$#.$ c$re "5#dete, i$r su(letele !-e#eti su#t mod!ri $le "5#dirii di)i#e% R 3!noaterea ra*ional este p!r

Spi#!G$ $ c!#sider$t cu#!$tere$ r$.i!#$l c$ (ii#d superi!$r cu#!$terii se#G!ri$le i c$ si#"ur$ cu#!$tere $dec)$t% Intelect!alism!l e8trem spi#!G8$# $p$re &# pr!9le-$ cu#!$terii: trupul este ! piedic pe#tru cu#!$tere$ cl$r, disti#ct, $ ideil!r su(letului% Orice $-estec $l trupului ($ce c$ idee$ s (ie i#$dec)$t% Percep.i$, c$re este cu#!$tere $ c!rpului, este cu#!ti#.$ ce$ -$i !9scur, ce$ -$i #ecl$r% *dec)$te su#t #u-$i cele d!u -!duri de cu#!$tere superi!$r - ce$ logic, r$.i!#$l, discursi) i /-!dul $l treile$ de cu#!$tere0 - cu#!$tere$ int!iti- c$re #e d )edere$ lucruril!r lui Du-#eGeu%

Bd. Mo!adolo2%a l(% Gott+r%ed M%l1el0 Le%.!%$ (>KGK4>J>K'

"rmonia presta,ilit (monadele)

Siste-ul su (il!s!(ic se #u-ete monadologie, de l$ monad - su9st$#. spiritu$l i#di)iGi9il, &#Gestr$t cu ! (!r. $cti), d!t$t cu te#di#. i cu percep.ie% 7iec$re -!#$d !"li#dete &#tre"ul u#i)ers% C!#c!rd$#.$ di#tre $cti)it$te$ -!#$del!r este $si"ur$t de /$r-!#i$ prest$9ilit0, cre$t de -!#$d$ supre- c$re este Du-#eGeu% Pe 9$G$ $cestei teGe Jei9#iG c!#sider c lu-e$ #!$str, cre$t de Du-#eGeu este /ce$ -$i 9u# di#tre t!$te lu-ile p!si9ile0 1/M!#$d!l!"i$0- ','>3% R Ba*ionalism m,inat c! empirism

&# te!ri$ cu#!$terii Jei9#iG s-$ situ$t pe p!Gi.i$ r$.i!#$lis-ului pe c$re $ cut$t s-' &-9i#e cu ele-e#te de e-piris-% *st(el, l$ cu#!scut$ teG $ e-piris-ului ePpri-$t de X% J!c6e 1'I32-',0>3: $ 2imic n! este n intelect care s n! +i +ost mai nainte n sim*!ri95 Jei9#iG $ $du"$t: / n a+ar de intelect!l ns!i9. Jei9#iG &#.ele"e$ incontient!l c$ pe ! re$lit$te tul9ure, de li-it, cu u# "r$d i#i(i#it de -ic de c!#tii#.% E#er"i$ i#teri!$r $ -!#$del!r este /c!#tii#.0 de t!$te i#te#sit.ile% Cu d!u sec!le &#$i#te de psi $#$liG$ (reudi$#, Jei9#iG $ccept i#c!#tie#tul c$ re$lit$te de !t$r $ c!#tii#.ei%
%/.20M0/# &0B=031 $2o*i!nea de %!mneze! cea mai general admis i cea mai semni+icati- din cte a-em. este e8primat ... in termenii c %!mneze! este o +iin* a,sol!t per+ect (s!,l. a.)5 !rmrile ei tot!i n! s!nt l!ate ndea7!ns in considerare6 i. pentr! a ptr!nde mai adnc !i n*eles!l ei5 este potri-it s o,ser-m c e8ist in nat!r m!lte per+ec*i!ni c! tot!l di+erite5 c %!mneze! le posed pe toate mpre!n (s!,l. a.) i c +iecare dintre ele ii apar*ine in grad!l cel mai nalt... %e !nde rez!lt c %!mneze!5 posednd n*elepci!nea s!prem i in+init5 ac*ioneaz in mod!l cel mai per+ect5 n! n!mai in sens meta+izic5 dar +i -or,ind in sens moral5 i c p!tem sp!ne ast+el... c pe ms!r ce -om +i mai lm!ri*i i mai in+orma*i as!pra operelor l!i %!mneze!5 in aceeai ms!r -om +i mai nclina*i s gsim c ele s!nt e8celente i da! satis+ac*ie n ntregime ...9 #ei,niz5 %iserta*ie meta+izic (<6N6)5 K!c!reti. 0d. H!manitas (trad. 3. =lor!)5 <996. p. 9

Re!a<tere6 ra/%o!al%&0 <% e0p%r%&0 DF


C &er+ec*i!nile l!i %!mneze! s!nt act!ale i acti-e tei,n+c e8plic ce n*elege el prin per+ec*i!ne starea !n!i l!cr! in care acesta c!noate cel mai nalt ni-el al s! de a +i. "ceast precizare este important pentr! c per+ec*i!nile I!i %!mneze! s!nt act!ale +i acti-e (s!,i a.). 0le n! s!nt ca seriile in+inite de n!mere crora li se pot ad!ga in+init !nit*i. %e alt+el. %!mneze! n! este per+ect doar n act 0l este n mod a,sol!t. 3antitati- 0l are toate per+ec*i!nile. 3alitati- 0l atinge aceste per+ec*i!ni intr-o dimensi!ne s!prema. Spre e8empl!5 tiin*a sa este cea mai -ast. 2! n!mai c el c!noate toate l!cr!rile5 dar le c!noate la !n ni-el de pro+!nzime care n! poate +i depii .ai m!lt5 el are toate calit*ile (dreptate5 ,!ntate5 compasi!ne..) i le posed n p!ritatea lor a,sol!t. %!mneze! este deci atotti!tor i atotp!ternic. &er+ec*i!nea nat!rii sale se e8prim deci. n mod necesar n 3rea*ia sa. (ap!d 0lisa,et( 3lement5 =itoso+ia de la " la M5 K!c!reti5 0d. "##5 OLLL. p. O9L-O9<)

Be. Neora/%o!al%&0(N

2eora*ionalism!l este u# cure#t (il!s!(ic -!de- $)5#d c$ repreGe#t$#.i de se$- pe (r$#ceGul K$st!# B$c el$rd i pe el)e.ie#ii Ferd%!a!d K!#set i Xe$# Pi$"et 1i $l.i "5#dit!ri "rup$.i #! 8urul re,%&te% el)e.ie#e /Di$lectic$03% R K$st!# B$c el$rd 1'HH>-'2I23 el$9!re$G u# r$.i!#$lis- pe .a$e re$liste i di$lectice c$re pu#e &# lu-i# se-#i(ic$.i$ !9iecti) $ cu#!$terii c!#stituite pe c$le$ -et!del!r !per$t!rii 1)eGi: / %ialectica spirit!l!i tiin*i+ic modern 0, 2 )!i%, '2HI3% El &l c!#cepe pe !- c$ pe u# cre$t!r, c$ u#ic$ surs $ lu-ii tii#.ei i $rtei% El $(ir- c /tii#.$ c!respu#de u#ei lu-i de c!#struit, #u u#ei lu-i de descris0% R 7erdi#$#d K!#set 1'H20-'2,+3 pr!-!)e$G ! (il!s!(ie di$lectic r$.i!#$list pe c$re ! #u-ete /id!#eis-0 - +itoso+ia desc(iderii la e8perien*. R Xe$# Pi$"et 1'H2I-'2H03, e(ul c!lii de episte-!l!"ie "e#etic de l$ Ke#e)$, $ (!st (il!s!(, psi !l!", episte-!l!" i l!"ici$#% El este (! re-$rc$9il #e!r$.i!#$list d$c $)e- &# )edere siste-ul su psi !l!"ic !ri"i#$l re(erit!r l$ #$tere$ i deG)!lt$re$ i#teli"e#.ei u-$#e 1/Psi !l!"i$ i#teli"e#.ei0- '2>,, tr$d% r!-% '2I+3%

B+. Re$(0at (co!cepte i te$e +(!da0e!tale'

R REN*ZEERE* $ (!st ! redesc!perire $ &#.elepciu#ii "recil!r $#tici c$re $ pr!dus u# #!u tip de pers!#$lit$te c$r$cteriG$t pri# cre$ti)it$te i &#credere &# (!r.ele pr!prii, d$r i pri#tr-! &#deprt$re de s$cru i spiritu$lit$te di)i#% R &# peri!$d$ p!stre#$sce#tist &#(l!rete ra*ionalism!l &# 7r$#.$, Ker-$#i$% Ol$#d$, It$li$ etc%

R*]ION*JISMUJ este c!#cep.i$ c$re pu#e u# $cce#t u#il$ter$l pe r!lul r$.iu#ii &# cu#!$tere, i"#!r5#d s$u -i#i-$liG5#d r!lul se#G!ri$l it.ii% R 7!#d$t!rul r$.i!#$lis-ului -!der# 1c$rteGi$#is-3 este (r$#ceGul Re#e Desc$rtes, c$re:

! s)5rete ! re)!lu.ie &# te!ri$ cu#!$terii p!r#i#d de l$ &#d!i$l$ -et!d!l!"ic: MDu9it!, er"! c!"it!4 C!"it!, er"! su-N ! preGi#t re"ulile "5#dirii c!recte dup ! -et!d ri"ur!$s 1/Discurs $supr$ -et!dei0, 'I3,3 ! su(letul este ! /i#sul pierdut &# !ce$#ul (iGic $l c!rpului0, su9st$#.$ su(letului (ii#d "5#dire$ ! $ccept re)el$.i$ -istic, c$ pe /! lu-i# lu#tric0 R R$.i!#$lis-ul c$rteGi$# este c!#ti#u$t i deG)!lt$t de !l$#deGul B$ruc Spi#!G$ c$re sus.i#e:

DK I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

! &# u#i)ers ePist ! si#"ur su9st$#. - ,XDu-#eGeu s$u #$tur$0 ! d!$r cu#!$tere$ r$.i!#$l 1l!"ic i i#tuiti)3 este $dec)$t 1percep.i$ este cu#!$tere i#(eri!$r3 ! plede$G pe#tru /*-!r Dei i#tellectu$lis0 - iu9ire$ i#teli"e#t $ lui Du-#eGeu 1/Etic$0, 'I,,3 R .onadologia Iui K% ?% Jei9#iG deG)!lt r$.i!#$lis-ul &-9i#5#du-l cu e-piris-:

! monada este ! e#tit$te spiritu$l, d!t$t cu te#di#. i cu percep.ie4 &#tr-u# -!d (!$rte "e#er$l, !rice c!#tii#. i#di)idu$l este ! -!#$d4 c!#c!rd$#.$ di#tre -!#$de este $si"ur$t de Du-#eGeu, c$ -!#$d supre- 1/M!#$d!l!"i$0, ','>3 ! l$ teG$ e-piristului X% J!c6e: /Ni-ic #u este &# i#telect d$c #- $ (!st -$i &#t5i &# si-.uri0, Jei9#iG $d$u": /&# $($r de i#telectul &#sui0 ! Jei9#iG $ccept incontient!l c$ re$lit$te de !t$r $ c!#tii#.ei NEOR*]ION*JISMUJ este u# cure#t (il!s!(ic -!der# c$re deG)!lt r$.i!#$lis-ul cl$sic pe 9$Ge re$list-tii#.i(ice i !per$t!rii% RepreGe#t$#.i: K% B$c el$rd, 7% K!#set i X% Pi$"et

%Re!a<tere6 ra/%o!al%&0 <% e0p%r%&0 BF B2. #!tre."r% (de ,er%+%care' '% C$re su#t pri#cip$lele trsturi $le pers!#$lit.ii !-ului

re!a&ce!t%&t 1)irtu.i i li-ite3W

2%

Pr%! ce $#u-e Desc$rtes s)5rete ! re)!lu.ie &# te!ri$ c(!oa<ter%%O

3% >% +% I% ,% H% 2%

C$re este c!#cep.i$ lui Desc$rtes despre su(letW Cu- de-!#stre$G Desc$rtes ePiste#.$ lui Du-#eGeuW &# ce c!#st te!ri$ lui Spi#!G$ despre su9st$#.W C$re su#t $tri9utele -!#$d!l!"iei lui Jei9#iGW Cu- descrie Jei9#iG %!mneze!l per+ec*i C$re este trstur$ disti#cti) $ #e!r$.i!#$lis-ului -!der#W C$re su#t )irtu.ile i li-itele r$.i!#$lis-uluiW

B1. -%.l%o2ra+%e

Desc$rtes, Re#e - %isc!rs as!pra metodei5 Bucureti% Ed% Ztii#.i(ic, '2+, 1BUEM3 1O3 ,

Jei9#iG - %iserta*ie meta+izic, Bucureti, Ed% =u-$#it$s, '22I Jei9#iG .onadologia, Bucureti, Ed% =u-$#it$s% '22> 1O3 M5#G$t, I!# - Istoria !ni-ersal a psi(ologiei 1)!i% '3% Bucureti, Ed% Pri#tec , 2000, p% 32-+', ,H-H2 1B-UEM3 1O3 N!ic$, C!#st$#ti# - Hia*a i+iloso+ia l!i Bene %escartes5 Bucureti, '222 O.ete$, *% - Benaterea i Be+orma. Bucureti, Ed% de St$t, '2I0 Scrut!#% R!"er - Spinoza, Bucureti, Ed% =u-$#it$s, '22I Spi#!G$, B% - 0tica, Bucureti% Ed% Ztii#.i(ic i E#cicl!pedic, '2H' 1O3 E!#!iu, L$sile - Spirit!l tiin*i+ic modern n -izi!nea l!i Kac(elard5 Bucureti% '2,>

G. E0p%r%&0(l cla&%c e!2le$

>$% Precurs!rii e-piris-ului: ! C$r$cteristicile c!#cep.iil!r e-piriste ! 7r$#cis B$c!# 1'+I'-'I2I3 ! E !-$s =!99es 1'+HH-'I,23 >9% C!#cep.i$ se#Gu$list $ lui X! # J!c6e 1'I32-',0>3 ! E!$te cu#!ti#.ele pr!)i# di# si-.uri ! Cu#!ti#.$ $re trei "r$de, trei trepte de certitudi#e

>c% Se#Gu$lis-ul su9iecti)ist $l lui Ke!r"e Ber6ele: 1'IH+-',+33

>d% Ne!e-piris-ul s$u p!Giti)is-ul

>e% ReGu-$t 1c!#cepte i teGe (u#d$-e#t$le3

>(% &#tre9ri 1de )eri(ic$re3

>"% Bi9li!"r$(ie
Ga. Prec(r&or%% e0p%r%&0(l(%

R EMPIRISMUJ, spre de!se9ire de r$.i!#$lis-, p!r#ete de l$ ePperie#.$ se#G!ri$l 1e-pirie3 c$re se pr!duce #e-i8l!cit 1pri# percep.ie3% *ce$st c!#cep.ie, #scut &# *#"li$ &# sec!lele TLI- TLII, se -$i #u-ete i senz!alism. &#truc5t !pere$G $supr$ se#G!ri$lit.ii recept$t c$ pri-!rdi$l &# cu#!$tere% R =rancis Kacon 1'+I'-'I2I3 este pri-ul -$re e-pirist e#"leG c$re tri-ite &# cut$re$ $de)rului l$ ePperie#.$ se#si9il% Eri#d &# ep!c$ Re#$terii &# c$re se #$te tii#.$ -!der#, B$c!# c$ut ! #!u -et!d de cu#!$tere c$re, &# !p!Gi.ie cu sc!l$stic$ -edie)$l, s ($)!riGeGe cercet$re$ tii#.i(ic i cu#!$tere$ #$turii de ctre !- 1/N!)u!r"$#u-0, 'I203% El i#)e#te$G -et!d$ i#ducti) &# cu#!$tere: de l$ ($pte l$ idei%

C5te)$ $(!ris-e 9$c!#ie#e $u r-$s cele9re: /Ztii#.$ este putere%0 /O$-e#ii #u p!t stp5#i #$tur$ dec5t supu#5#du-se le"il!r ei%0 /* te cu#!$te cu $de)r$t &#se$-# $ cu#!$te pri# c$uGe%0

G.. *o!cep/%a &e!$(al%&t" a l(% Po1! LocQe (>KBD4>J?G'

P 1oate c!notin*ele pro-in din sim*!ri X! # J!c6e este cel -$i -$re repreGe#t$#t $l e-piris-ului: el $ c!#ti#u$t li#i$ e-pirist--$teri$list $ iui B$c!# i =!99es (u#d$-e#t5#d !rie#t$re$ r$dic$l se#Gu$list &# te!ri$ cu#!$terii% R C!-9t5#d te!ri$ ideil!r &#scute 1R% Desc$rtes3, J!c6e $(ir- &# /Eseu $supr$ i#telectului !-e#esc0 1'I203 c t!$te cu#!ti#.ele pr!)i# di# ePperie#.$ si-.uril!r% Su(letul este l$ #$tere +a,!la rasa. MNI=IJ ESE IN INEEJJECEU ^UOD NON PRIUS 7UERIE IN SENSUN 1&# i#telect #u ePist #i-ic c$re s #u (i (!st &#$i#te &# si-.uri%3 [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[ X% J!c6e $ $d-is t!tui, $lturi de ePperie#.$ si-.uril!r, i re+lec*ia !9ser)$re$ de ctre spirit $ pr!priil!r s$le !per$.ii% R E!$te ideile 1ter-e#ul de idee $re, l$ J!c6e, u# &#.eles l$r": este repreGe#t$re, i-$"i#e i #!.iu#e3 pe c$rc le p!sed i#telectul &i su#t (ur#iG$te de si-.uri, &i )i# de l$ percep.ii% I#telectul d!$r prelucre$G cee$ ce &i !(er si-.urile% I#telectul este $cti), d$r #u cre$t!r% El este c$ /! (!$ie $l9 de 5rtie0 pe c$re percep.iile &i i-pri- se-#ele l!r, s$u c$ ! 9uc$t de cret -!$le pe c$re, pri# $ps$re, percep.iile &i l$s ur-ele l!r% R D!u su#t iG)!$rele di# c$re pr!)i# cu#!ti#.ele !-ului:

1'3 pe de ! p$rte, su#t percep.iile c$re #e pu# &# c!#t$ct cu !9iectele ePtre-e, pe c$re J!c6e le #u-ete /se#G$.ii0 1e#"l% sensations)

123 pe de $lt p$rte, su#t percep.iile c$re #e rele) cee$ ce se petrece &# c!#tii#., pe c$re J!c6e le #u-ete /re(lePii0 1e#"l% re7lections). EPist $$d$r ! ePperie#. ePte- i ! ePperie#. i#te-% J!c6e su9li#i$G c ePperie#.$ ePter# se pr!duce &#t5i i dup $ce$st$ i$ #$tere ePperie#.$ i#ter#% P 3!notin*a are trei grade5 trei trepte de certit!dine $3 cu#!ti#.$ percepti) s$u senziti- se re(er l$ ePiste#.$ lucruril!r (i#ite, di# $($r$ #!$str i c$re #u $8u#" #ici!d$t l$ ! certitudi#e depli#% 93 cu#!ti#.$ demonstrati- &# c$re $c!rdul s$u deG$c!rdul &#tre %de%
!( p!$te (i st$9ilit dec5t cu $8ut!rul $lt!r idei i#ter-edi$re

c3 cu#!ti#.$ i-edi$t s$u int!iti- cu $8ut!rul crei$ $c!rdul s$u deG$c!rdul di#tre d!u idei este pri#s i-edi$t, (r $ recur"e l$ $lte %de% 1de eP% pre8udec.ile:,Gp$d$ este $l90, /$l9ul #u este #e"ru03 Cu#!ti#.$ i#tuiti), dup X% J!c6e este ce$ -$i cl$r i ce$ -$i &%2(r".
*ele trei tipuri de cu#!ti#.e su#t cele trei trepte de certitudi#e pe care le p!sed cu#!$tere$ !-e#e$sc% Nu &#t!tde$u#$ i#telectul p!$te aR(!2e

l$ cu#!ti#.e si"ure% Dese!ri su#te- !9li"$.i s $)e- ! $titudi#e, s recur"e- l$ preri, l$ presupu#eri, l$ 8udec.i pr!9$9ile% &ro,a,ilitatea este util, &#s tre9uie s (ie c!#(ir-$t de ePperie#.,
0&IS10.)#)EI0 ?l 1)#0B"2QI B0#IEI)"SI 3! tot empirism!l s! declarai5 Ro(n #oc:e rec!noate c !nele dintre ideile noastre ne o+er o reprezentare adec-at a l!mii ns capacitatea de a c!noate l!cr!ri deri- de la %!mneze!l atotc!nosctor i $tim c! mai m!lt sig!ran* c e8ist !n %!mneze! dect tim c e8ista altce-a in a+ara noastr9 (0ssa' 3oncerning H!man /nderstanding5 <6N95 IH. <L). Sarcina epistemologiei este s prezinte ceea ce tii ntr-ade-r5 s!rsele -ariate ale c!noaterii5 +olosirea corect i5 nainte de orice5 limitele i capacit*ile ndoielnice ale min*ilor noastre. &rin aceast tem #oc:e a p!s in legt!r epistemologia sa c! pledoaria pentr! toleran*a religioas. 3oncep*ia sa potri-it creia religia i moralitatea s!nt la +el de desc(ise demonstra*iei i ra*ionament!l!i ca matematica l de+inete drept o +ig!r pre/!mimst. (ap!d Simon Klac:,!rn5 %ic*ionar de +ilozo+ie - )8+ord5 <9945 trad .rom.5 0d. /ni-ers 0nciclopedic5 <9995 p. O3O)

Gc. Se!$(al%&0(l &(.%ect%,%&t al l(% Geor2e -erQele5 (>KCF4>JFB'

Ju5#d c$ pu#ct de plec$re se#Gu$lis-ul lui X% J!c6e, episc!pul e#"leG Ke!r"e Ber6ele: $ i-pri-$t se#Gu$lis-ului u# c$r$cter s!,iecti-ist. &#truc5t &# ePperie#. su#t d$te #e-i8l!cit #u-$i se#G$.ii, re$lit$te$ c!#st di# se#G$.ii% O9iectele #u su#t dec5t comple8e de senza*ii. ESSE ESE PERCIPI 1$ ePist$ &#se$-# $ (i perceput3% De ePe-plu, -rul #u este $ltce)$, dup Ber6ele:, dec5t u# c!-pleP de se#G$.ii, c$re pe#tru $ ePist$ tre9uie s (ie perceput de u# su9iect cu#!sct!r% 1/Er$t$t $supr$ pri#cipiil!r cu#!$terii !-e#eti0 - ','03%

SGd. Neoe0p%r%&0(l &a( po$%t%,%&0(l

E-piris-ul -!der# este poziti-ism!l, u# cure#t (il!s!(ic di# sec% TJTTT &#te-ei$t de *u"uste C!-te 1',2H-'H+,3, c$re respi#"e (il!s!(i$ c$ repreGe#t$re te!retic "e#er$liG$t $ lu-ii, ti#G5#d s se li-iteGe strict l$ ($ptele /p!Giti)e0, c!#(ir-$te de ePperie#.% *cce#tul pus $supr$ /ePperie#.ei0, /($ptel!r0, /)eri(ic$9ilit.ii0 $supr$ poziti-it*ii cu#!$terii tii#.i(ice ePplic -$re$ i#(lue#. pe c$re $ ePercit$t-! p!Giti)is-ul $supr$ -ult!r discipli#e tii#.i(ice 1i#clusi) &# psi !l!"ie: psi !l!"i$ ePperi-e#t$l, psi !l!"i$ c!"#iti) etc%3%

Ge. Re$(0at (co!cepte <% te$e +(!da0e!tale'

,% E-piris-ul c!#sider cu#!$tere$ c$ pe u# de-ers c$re p!r#ete de l$ ePperie#.$ se#G!ri$l, pri-!rdi$l ($. de r$.iu#e% H% 7r% B$c!# c$ut ! #!u -et!d de cu#!$tere tii#.i(ic c$re s p!r#e$sc de l$ ($pte 1/N!)u- !r"$#!#0, 'I203% 2% E % =!99es este u# -$teri$list c$re deduce ideile i cu#!ti#.ele p!r#i#d de l$ se#G$.ie% '0% X! # J!c6e sus.i#e c t!$te cu#!ti#.ele pr!)i# di# si-.uri: F2i(il est in intellect! S!od non pri!s +iierit in sens!G Cu#!ti#.$ $re trei "r$de c$re su#t i trei trepte de certitudi#e: cu#!ti#.$ se#Giti), ce$ de-!#str$ti) i ce$ i#tuiti)% Ulti-$ este ce$ -$i cl$r i ce$ -$i si"ur 1/Eseu $supr$ i#telectului !-e#esc0, 'I203%

''% Ke!r"e Ber6ele: i-pri- s!,iecti-ist Fni(il est percipiG.

se#Gu$lis-ului

u#

c$r$cter

'2% Ne!e-piris-ul s$u p!Giti)is-ul, &#te-ei$t de *u"uste C!-te, li-ite$G cu#!$tere$ tii#.i(ic l$ ePperi-e#t p!Giti) i l$ ($pte 1psi !l!"i$ ePperi-e#t$l3%

G+. #!tre."r% (de ,er%+%care'

'% C$re su#t c$r$cteristicile "e#er$le $le e-piris-uluiW Re!a<tere6


ra/%o!al%&0 <% e0p%r%&0 G>

2
i#

*are e&te #!u$ -et!d, de cu#!$tere i#)e#t$t de 7r% B$c!# i

ce c!#st acea&taO

3 > +% I%

#! ce co!&t" te!ri$ cu#!$terii l$ E % =!99esW


*(0 #!/ele2e P. J!c6e rel$.i$ di#tre i#telect i si-.uriW E:pl%ca/% cele trei "r$de $le cu#!ti#.ei l$ J!c6eV

&# ce co!&t" su9iecti)is-ul se#Gu$lis-ului lui K% Ber6ele:W

,% *e e&te p!Giti)is-ulW H% *are su#t )irtu.ile i li-itele e-piris-uluiW

G2. -%.l%o2ra+%e
5Riacon. .or!s. Ho,,es5 #oc:e TU Bucureti, Ed% *c$de-iei R!-5#e, '2+' Be6ele:, K% - &rincipiile c!noaterii omeneti, l$i, Ed% *"!r$, '22+ J!c6e, X! # - 0se! as!pra intelect!l!i omenesc 12 )!i%3, Bucureti% Ed%

Ztii#.i(ic, '2I2 1O3

R!e$% I!$# N% - =iloso+ia modern (empirism!l i ra*ionalism!l)5 Bucureti, Ed% 7u#d$.iei /R!-5#i$ de M5i#e0, '222 1B-UEM3 1O3F. Ra/%o!al%&0(l
a.&ol(t <% tra!&ce!de!tal (Qa!t%a! <% 1e2el%a!'

+$% Ide$lis-ul tr$#sce#de#t$l $l lui I--$#uel Y$#t 1',2>-'H0>3 ! Criticis-ul 6$#ti$# ! *pri!ris-ul &# cu#!$tere ! Etic$: pers!#$lit$te$ i li9ert$te$ +9% 7e#!-e#!l!"i$ spiritului i $ut!de)e#ire$ Ideii $9s!lute I$ Ke!r" ?il el- 7riedric =e"el 1',,0-'H3'3 ! Di$lectic$ c$ -et!d de "5#dire cre$t!$re ! St$diile $ut!de)e#irii ideii $9s!lute ! N$tur$ c!#ceptului &# l!"ic$ e"eli$# ! Su(let i spirit

+c% Ne!6$#tie#ii i #e! e"elie#ii

+d% ReGu-$t 1c!#cepte i teGe (u#d$-e#t$le3

+e% &#tre9ri 1de )eri(ic$re3

+(% Bi9li!"r$(ie

Fa. Ideal%&0(l tra!&ce!de!tal al l(% I00a!(el Ta!t (>JDG4>C?G'

3riticism!l :antian

I--$#uel Y$#t este &#te-eiet!rul (il!s!(iei cl$sice "er-$#e, u# -!-e#t de rscruce &# "5#dire$ -!der#% El &i ePpu#e ide$lis-ul tr$#sce#de#t$l &#tr-! tril!"ie $ criticil!r: '%Critic$Or$.iu#ii pure 1',H'3 c!#s$cr$t te!riei cu#!$terii 2% Critic$ r$.iu#ii pr$ctice 1',HH3 c!#s$cr$t eticii 3% Critic$ te!ri$ (i#$lit.ii #$turii puterii de 8udec$re 1',203 cupri#de estetic$ i

Y$#t c!#cepe cele trei Critici &#tr-u# t!t u#it$r% &# ese#., (il!s!(i$ s$ $duce u# el!"iu r$.iu#ii 1!9ser) 7% M% D!st!ie)s6i, 'H2'-'HH'3% R "priorism!l n c!noatere
4

"priori 1l$t% /din ceea ce preced9) dese-#e$G cu#!ti#.ele c$re su#t $#teri!$re ePperie#.ei #e-i8l!cite4 "posteriori 1l$t%%% din ceea ce !rmeaz9) se re(er l$ cu#!ti#.ele pr!)e#ite #u-$i di# ePperie#.

"priorism!l :antian este ! c!#cep.ie r$.i!#$l ist-critic, !pus e-piris-ului i rel$ti)is-ului c$re prec!#iGe$G c$r$cterul i#depe#de#t de ePperie#. 1$pri!ri3 $l cu#!$terii esen*ei i &# spe. $ categoriilor. *$d$r, &# cu#!$tere$ ese#.ei lucruril!r, !$-e#ii se &pr%R%!" pe idei $#teri!$re ePperie#.ei l!r% Pri# $ce$st$ Y$#t $ ur-rit &" de-!#streGe r!lul $cit)% cre$t!r &# cu#!$tere, c$p$cit$te$ ei de $#ticip$re% &# pr!9le-$ cu#!$terii u-$#e Y$#t d u# rspu#s )i"ur!s, cu 0arca necesit*ii i !ni-ersalit*ii -$rii dispute di#tre e-piris- i ra/%o!al%&0. Y$#t c!#cepe c!#tii#.$ c$ si#teG &#tre apriori i aposteriori. R Cu#!$tere$ este u# proces c$re trece pri# trei ($Ge c$re c!respu#d cel!r trei i#st$#.e $le cu#!$terii: '% 2% ePperie#.$ se#si9il i#telectul

r$.iu#e

BK I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

$De-!#str5#d -!dul &# c$re este p!si9il cu#!$tere$ )$l$9ili $dic #eces$r i u#i)ers$l, Y$#t st$9ilete trei +actori apriori '% i#tui.iile pure $le sensi,ilit*ii &# c$re !9iectele #e su#t d$te

2% c$te"!riile intelect!l!i cu $8ut!rul cr!r$ $ceste !9iecte p!t (i "5#dite 3% ideile ra*i!nii c$re &i i#dic i#telectului direc*ia spre ! $#u-it u#it$te $ cu#!ti#.el!r /nitatea #i se &#(.ie$G c$ pri#cipiu diri"uit!r $l pr!cesului cu#!$terii% R Y$#t $ i#tr!dus #!.iu#e$ de antinomie 1"r% an ti - /c!#tr$0 i nomos - /le"e03 pe#tru $ (u#d$-e#t$ teG$ p!tri)it crei$ r$.iu#e$, #eput5#d depi li-itele ePperie#.ei se#G!ri$le, #u p!$te cu#!$te /lucrul &# si#e0 1cee$ ce #u -$i p!$te (i cu#!scut3% Orice &#cerc$re de $ depi $ceste li-ite duce r$.iu#e$ l$ c!#tr$dic.ii s$u antinomii c$re ePpri- c$ $de)r$te $t5t teG$ c5t i $#titeG$% Y$#t $ (!r-ul$t patr! antinomii ale ra*i!nii p!re $3 lu-e$ este (i#it - lu-e$ este i#(i#it

93 (iec$re su9st$#. c!-pleP este c!#stituit di# pr.i si-ple - #u ePist #i-ic si-plu c3 &# lu-e ePist li9ert$te - &# lu-e #u ePist li9ert$te, ci d!$r c$uG$lit$te d3 ePist $ c$uG pri-!rdi$l $ lu-ii 1Du-#eGeu3 - #u ePist ! c$uG pri-!rdi$l Ee!ri$ 6$#ti$# $ $#ti#!-iil!r pu#e &# e)ide#. -ic$re$ di$lectic $ "5#dirii% R 0tica personalitatea i li,ertatea

&ersonalitatea de)i#e l$ Y$#t c!#ceptul i#te"r$l $l -!r$lit.ii i pe#tru pri-$ d$t u# $tri9ut $l !ricrui !- i #u d!$r $l er!il!r ist!riei% Pers!#$lit$te$ este i#dicele c$re $ute#ti(ic st$diul &# c$re !-ul de)i#e:

BJ I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

'% 2% 3%

c!#tie#t de cee$ ce este c!#tie#t de cee$ ce poate +i c!#tie#t de cee$ ce tre,!ie s (ie

Datoria moral $ (iecrui !- este de $-i !#!r$ u-$#it$te$ di# #p(s!$#$

s$, de $ ($ce di# si#e ! pers!#$lit$te% * (i ! pers!#$lit$te &#se$-# / (i r$.i!#$l $pt de resp!#s$9ilit$te0% O-ul #u este doar 0%Rloc 1N% M$c i$)elli3, ci i sc!p supre-% O-ul, c$ (ii#. r$.i!#$l, ePist c$ sc!p &# si#e, #u #u-$i c$ -i8l!c%
Libertatea este c!#di.i$ (u#d$-e#t$l $ -!r$lit.ii c$ -i8l!cul propr%e% #!$stre des)5riri% Ji9ert$te$ #u e u# sc!p &# si#e, ci ! co!d%/%e a

&-pli#irii pers!#$lit.ii% Etic$ lui Y$#t &i &#"duie !-ului s-i desc!pere: $3 pr!pri$ s$ !-e#ie c$ pri#cipiu 93 li9ert$te$ $ut!-deter-i#rii s$le c$ se#s $l d$t!riei -!r$le% Y$#t re$liGe$G ! /rstur#$re c!per#ic$#F$ &# &#.ele"ere$ d$t!riei: #u -$i este supu#ere (!r.$t de $ut!rit.i 19iseric, siste- ier$r ic3, ci de)i#e rec!noaterea li,ert*ii ca o datorie. D$t!ri$ de $ (i li9er de)i#e pr!9le-$ (u#d$-e#t$l $%-!r$lei% 0ste o datorie s +ii li,er in ndeplinirea datoriilor. De-#it$te$ !-ului st &# ePercit$re$ li9ert.ii s$le c$ d$t!rie%

F.. Fe!o0e!olo2%a &p%r%t(l(% <% a(tode,e!%rea Ide%% a.&ol(te la Geor2 M%l1el0 Fr%edr%c1 He2el (>JJ?4>CB>'

INERODUCERE: $ %ialectica ca metod de gndire creatoare =e"el $re -eritul ePcep.i!#$l de $ (i desc is l$r", ! d$t cu desc!perire$ di$lecticii c$te"!riil!r, perspecti)$ i#terpretrii di$lectice $ &#tre"ii ePiste#.e 1-$teri$le i spiritu$le3% DeG)!lt$re$ s$u de)e#ire$ $re c$ su9iect spirit!l a,sol!t - ! r$.iu#e u#i)ers$l c$re depete spiritul u-$#% E!tul este de)e#ire, de)e#ire$ este $ut!de)e#ire%

BC I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%


%in !ng(i!l de interes al psi(ologiei men*ionm c originea st!diilor contemporane as!pra contiin*ei se a+l in opera l!i Hegel &rin =enomenologia spirit!l!i9 (<NL6-<NLJ) Hegel a prescris dialecticii contiin*ei o idealitate a,sol!t (n care are loc !ni+icarea spirit!l!i c! contiin*a de sine). Hegel pornete de la o +enomenologie pe care el o n!mete $tiin*a e8perien*ei contiin*ei9 pentr! a a7!nge la generarea +ormelor contiin*ei de sine. #a Hegel contiin*a $se istorisete pe sine95 ca dez-oltare dialectic i istoric a $ c!trii de sine 9.

Pri#cipiile (u#d$-e#t$le $le di$lecticii e"elie#e su#t: '% 2% 3% u#it$te$ i !p!Gi.i$ c!#tr$riil!r trecere$ c$#tit.ii &# c$lit$te i i#)ers #e"$re$ #e"$.iei

K5#dire$ u-$# de)i#e cre$t!$re !per$.i!#$liG5#d pri#cipiile di$lecticii% O "5#dire cre$t!$re "5#dete deG)!lt$re$, c!#ePiu#e$ i c!#tr$dic.i$ c$ iG)!r $l deG)!ltrii% R Stadiile a!tode-enirii Ideii a,sol!te

&# re$liG$re$ $ut!de)e#irii s$le, Idee$ $9s!lut str9$te ur-t!$rele 3 st$dii: '% st$diul ePiste#.ei i deG)!ltrii ideii in sine, c$ "5#dire pur /&#$i#te de $ (i (!st cre$t #$tur$ i spiritele (i#ite0 2% st$diul ePiste#.ei e8teriorizate $ ideii, -$#i(est$re$ ei &# #$tur, su9 (!r- de !9iecte i pr!cese -$teri$le4 /idee$ pur se !trte &# -!d li9er s i$s di# si#e i s se &#c$r#eGe, s se -$teri$liGeGe &# di)ersit$te$ #$turii0 3% st$diul ieirii ideii di# st$re$ ei $lter$t, $l /ridicrii ei di# #$tur0, $l rentoarcerii la sine6 &# $cest st$diu idee$ se "5#dete pe si#e ReGu-5#d, deG)!lt$re$ spiritului trece pri# teG, $#titeG i si#teG: '% $ctul di$lectic &#cepe de l$ ! $9str$c.ie #edeter-i#$t, spirit!l s!,iecti- 1teG$3 2% p$rcur"e st$diul $lterit.ii $9str$c.iei - spirit!l o,iecti- 1$#titeG$3

B= I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

3% i s(5rete cu $9str$c.i$ (i#$l - spirit!l a,sol!t c$ u#it$te $ ideii i $ #$turii 1si#teG$3 =e"el de(i#ete $st(el c!#ceptul 1&# Ztii#.$ J!"icii, p$rte$ I, 'H'2'H'I3:

$3oncept!l este li,er!l ns!i5 p!terea s!,stan*ial +iin*nd pentr! sine i este totalitate n care +iecare dintre momente este ntreg!l5 care este int!it ca !nitate de nedespr*it de ei 3oncept!l este ast+el in identitatea sa c! sine determinant!l n i pentr! sine9 Dup cu- #e tl-cete R$du St!ic i. 1'2,2, p% '+3, c!#ceptul e"eli$# este eter# putere de "e#er$re, este pri#cipiul $ t!t ce ePist, este iG)!rul di# c$re t!$te i$u #$tere i &# c$re t!$te se re&#t!rc4 c!#ceptul este principi!l crea*iei, /este s-5#.$ di# c$re &i &#depli#ete (ptur$ ti-pul0% &# ese#., c!#ceptul e"eli$# este pr!ducere$ c!#tii#.ei de si#e% C S!+let i spirit S!+let!l este su9iecti) i c$ut t!t ti-pul s de)i# $ut!#!-, s se despri#d de depe#de#.$ s$ de #$tur% El de)i#e #e-urit!r i si#teG de $9i$ c5#d se tr$#s(!r- &# spirit c$re este pur% #e-urit!r i $9s!lut% Spiritul $9s!lut este Spiritul $8u#s l$ $de)rul su s$u l$ re$liG$re$ s$ $9s!lut%
S&IBI1/# #/.II =iloso+ia (egelian este !na a reconcilierii Ideii c! real!l n! e8ist separa*ie ntre acestea pentr! c $ ceea ce este ra*ional este real i ceea ce este real este ra*ional9. FIndi-id!l despre care -or,ete istoria este Spirit!l l!mii (Ve(geist) 1ocmai acest o,iect concret5 n +ig!ra sa concret i n e-ol!*ia sa necesar este cel pe care +iloso+ia i-l d ca o,iect at!nci cnd trateaz despre istorie. &entr! +iloso+ie +apt!l primordial n! este destin!l5 energia5 pasi!nile popoarelor i. in mod con7!gat5 aglomera*ia in+orm de e-enimente. =apt!l primar pentr! +iloso+ie este Spirit!l ns!i al e-enimentelor5 Spirit!l care le-a prod!s5 pentr! c el este Hermes. cond!ctor!l popoarelorG (Hegel. Ba*i!ne tn istorie (<N3J)5 &aris5 <96W5 p. 4J) ),iect!l +iloso+iei este deci realizarea ra*i!nii n istorie i c!noaterea Spirit!l!i #!mii. Hegel n! -a st!dia istoriile religiilor5 ale ,tliilor5 ale re-ol!*iilor i ale pasi!nilor politice. 0l -a c!ta mai degra, s n*eleag c!m se opereaz5 in ceea ce pare a +i !n (aos in+orm de e-enimente5 mplinirea logic a ra*i!nii !ni-ersale. "cest dinamism intern tre,!ie descris pentr! c el cond!ce mers!l l!mii. &entr! Hegel n! e8ist alt istorie dect cea a Spirit!l!i.

G? I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%


(ap!d 0lisa,et( 3lement et al.5 =iloso+ia de la " ta O. K!c!reti. 0d. "##. p. O<9)

+c% NeoQa!t%e!%% <% !eo1e2el%e!%% Ne!6$#ti$#is-ul se $(ir- &# Eur!p$ l$ s(5ritul sec% TIT i pri-ele dece#ii $le sec% TT pri# #u-er!$se c!li: U.?coala de la .ar,!rg 1=% C! e#, P% N$t!rp, E% C$ssirer3 $ puri(ic$t 6$#ti$#is-ul pri# ePcludere$ /lucrului &# si#e0 i reducere$ r!lului se#si9ilit.ii% 2% ?coala de la Kaden 1?% ?i#del9$#d, =% Ric6ert, B% B$uc 3 $ pr!-!)$t u# pu#ct de )edere #!r-$ti)ist &# l!"ic, te!ri$ cu#!$terii, (il!s!(i$ )$l!ril!r i $ culturii% 3% Bealism!l critic 1*% Rie l, Y% Kr!!s, O% Yiilpe3 $ sus.i#ut u# re$lis- l!"ic!-episte-!l!"ic dup c$re (il!s!(i$ tre9uie s (ie c!#struit pe 9$G$ d$tel!r tii#.el!r% Ne!6$#tie#ii $u c!#tri9uit, pri# =% Ric6ert i E% C$ssirer, l$ $#tr!p!l!"i$ (il!s!(ic% '. ..icarea transcendental istTT 1c$re $p$re l$ B!st!#, SU* &# 'H3I: R$lp ?%E-ers!#, 7rederic =ed"e, Orestes Br!A#s!#3 $p$re c$ ! re$c.ie &-p!tri)$ e-piris-ului e#"leG i $ &#c istrii )ie.ii spiritu$le $-eric$#e su9 i#(lue#.$ d!"-$tis-ului te!l!"iei u#it$rie#e% l.Hegelienii de dreapta su#t discip!lii c!#ser)$t!ri $i lui =e"el c$re $u c!#sider$t (il!s!(i$ ! (!r- r$.i!#$liG$t $ te!l!"iei 1Y% J% Mic elet i Y% R!se#6r$#G3% 3% Hegelienii de stnga s$u /ti#erii e"eiie#i0 su#t discip!li li9er$li c$re $u pr!-!)$t u# ide$lis- su9iecti) despri#s de reli"ie 1(r$.ii Ed"$r i Bru#! B$uer, J% 7euer9$c , Y$rl M$rP i 7r% E#"els3% *.2eo(egelianism!l este u# cure#t c!#te-p!r$# $prut &# *#"li$ 17% =% Br$dle:3 i SU* 1X% R!:3, s-$ rsp5#dit ulteri!r &# It$li$ 1B% Cr!cc, K% Ke#tile3, &# Ol$#"$% Ker-$#i$, 7r$#.$% Ne! e"elie#ii $u prelu$t de l$ =e"el d!$r $#u-ite l$turi pe c$re le-$u i#terpret$t &# spiritul su9iecti)is-ului, )!lu#t$ris-ului i ir$.i!#$lis-ului%

Sd. Re$(0at (co!cepte <% te$e +(!da0e!tale'

G> I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

R 7il!s!(i$ lui Y$#t este ra*ionalist-transcendental, (ii#d ePpus &#tr-! tril!"ie $ criticil!r% Critic$ r$.iu#ii este u# el!"iu $l $cestei$% R Ee!ri$ 6$#ti$# $ cu#!$terii se c$r$cteriGe$G pri# apriorism c$r$ctcrul i#depe#de#t de ePperie#. $l cu#!$terii ese#.ei% Cu#!$tere$ este u# pr!ces cu trei ($Ge: ePperie#.$ se#si9il, %!telect(l i r$.iu#e$% /nitatea este pri#cipiul diri"uit!r $l cu#!$terii: si#teG$ di#tre i#tui.ie i c!#cept, di#tre apriori i aposteriori. R 0tica lui Y$#t ($ce di# pers!#$lit$te c!#ceptul i#te"r$l $l -!r$lit.ii% D$t!ri$ -!r$l $ !-ului este de $ ($ce di# si#e ! pers!#$lit$te% Ji9ert$te$ este ! d$t!rie -!r$l% R =e"el se !cup de +enomenologia spirit!l!i i de a!tode-enirea Ideii a,sol!te. R
D%alect%ca e"eli$# este -et!d$ de "5#dire cre$t!$re c$re re&pect" 3 pri#cipii:

$3 93 c3

u#it$te$ i !p!Gi.i$ c!#tr$riil!r trecere$ c$#tit.ii &# c$lit$te i i#)ers #e"$re$ #e"$.iei

IG)!rul deG)!ltrii este c!#tr$dic.i$ i#ter#% R $3 93 "!tode-enirea Ideii a,sol!te se re$liGe$G &# 3 st$dii: idee$ &# si#e 1spiritul su9iecti)3 ePiste#.$ ePteri!riG$t $ ideii 1spiritul !9iecti)3

c3 ieire$ di# st$re$ ei $lter$t i re&#t!$rcere$ l$ si#e 1spiritul $9s!lut3

GD I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

R Cu#!$tere$ se re$liGe$G l$ =e"el pri# "e#eG$, c!#struc.i$ i deG)!lt$re$ c!#ceptului c$re este: li9erul, &#tre"ul i pr!cesul 1*de)rul este &#tre"ul3% C!#ceptul e"eli$# este pr!ducere$ c!#tii#.ei de si#e, este (!r.$ #$turii c$re i$ cu#!ti#. de si#e% R S!+let!l ti#de per-$#e#t, &# c!#cep.i$ lui =e"el, s de)i# $ut!#!-, s sc$pc de depe#de#.$ s$ de #$tur% Spiritul este si#teG, e&te pur i #epierit!r% R Ne!6$#tie#ii i #e! e"elie#ii tr$#s(!r- c!#cep.iile cl$sice &# spiritul cu#!$terii tii#.i(ice -!der#e%

Fe. #!tre."r% (de ,er%+%care'

'% &# ce c!#st criticis-ul 6$#ti$# i &# ce !pere este ePpri-$tW 2% 3% >% +% I% C$re su#t i#st$#.ele cu#!$terii &# c!#cep.i$ lui Y$#tW Ce este $pri!ris-ulW Pri# ce se de!se9ete i#telectul de r$.iu#e &# $ccep.i$ 6$#ti$#W C$re su#t trsturile pri#cip$le $le eticii 6$#tie#eW C$re su#t pri#cipiile -et!dei di$lectice l$ =e"elW

GB I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

EPplic$.i pr!cesul $ut!de)e#irii Ideii $9s!luteVCe este spiritul $9s!lutW ,% C$re este #$tur$ c!#ceptului &# l!"ic$ lui =e"elW

F+. -%.l%o2ra+%e

B!9ic, N% N% - "priorism!l :antian5 Bucureti, Ed% *c$de-iei, '222 1O3 =e"el, K% ?% 7% - =enomenologia spirit!l!i, Bucureti Ed% *c$de-iei, '2I+ Y$#t, I% - 3ritica ra*i!nii practice i ntemeierea meta+izic a mora-!rilor5 Bucureti, Ed% Ztii#.i(ic, '2,2 Y$#t, (% - 3ritica ra*i!nii p!re. Bucureti, Ed% Ztii#.i(ic, '2I2 M5#G$t, I!# - Istoria !ni-ersal a psi(ologiei 1)!i% I3, Bucureti, Ed% Pri#tec % 2000, p% H2-''3 1B-UEM3 1O3 Si#"er, Peter - Hegel 1/M$etrii spiritu$li03% Bucureti% Ed% =u-$#it$s, '22I St!ic it, R$du - 2at!ra concept!l!i n logica l!i Hege# Bucureti, '2,2 1O3

Recap%t(lare

Pri#cip$lele !rie#tri (il!s!(ice c$re $u d!-i#$t peri!$d$ p!stre#$sce#tist5, di# sec!lele TLII i TLIII, $u (!st r$.i!#$lis-ul i e-piris-ul% 7% B$c!# &i c!-p$r$ pe e-piriti cu /(ur#icile0, i$r pe r$.i!#$liti cu /pi$#8e#ii0, )r5#d s su"ereGe c pri-ii &i ePtr$" ideile di# ePperie#., di# lu-e$ ePteri!$r, i$r ulti-ii &i .es p5#G$ ide$tic di# pr!pri$ l!r "5#dire, di# pr!pri$ l!r su9st$#.% R &# plan gnoseologic t!.i ra*ionalitii $u sus.i#ut ur-t!$rele idei: '% r$.iu#e$ este ($cult$te$ c!"#iti) (u#d$-e#t$l su#t

2% cu#!ti#.ele r$.i!#$le i#tuiti)e i cele deducti)e (u#d$-e#t$le 1&# r$p!rt cu cele e-pirice3 i $ute#tice 1$de)r$te3

2 R$.i!#$litii, &# pl$# !#t!l!"ic, $u $(ir-$t c Du-#eGeu 1su9st$#.$ supre-3 $ cre$t i !rd!#$t lu-e$, (r $ -$i i#ter)e#i

GG I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

3%

si-.urile su#t, de re"ul, &#elt!$re

>% cu#!ti#.ele se#G!ri$le su#t, de !9icei, i#certe d$r p!t (i si )eridice &# -sur$ &# c$re le c!#(ir- pe cele r$.i!#$le ulteri!r &# e)!lu.i$ ei, ci (ii#d s$u di#c!l! de lu-e, tr$#sce#de#t 1$$ cu- "5#de$u Desc$rtes i Jei9#iG3 s$u &#lu#trul $cestei$, i-$#e#t 1cu$ su.i#ut Spi#!G$3%
#! d!-e#iul "#!se!l!"ic, empiritii $u $(ir-$t ur-t!$rele teGe:

'% si-.urile c!#stituie ($cult$te$ (u#d$-e#t$l i ce$ -$i si"ur de $ cu#!$te 2% i#telectul #u pr!duce #!i i#(!r-$.ii &# r$p!rt cu cele !9.i#ute de si-.uri, ci $re d!$r r!lul de $ c!-9i#$ &# di(erite c ipuri cu#!ti#.ele se#G!ri$le 3% cu#!ti#.ele r$.i!#$le su#t reducti9ile l$ cele se#G!ri$le c!-p!#e#te S!lu.iile di(erite s$u c i$r !puse d$te pr!9le-el!r cu#!$terii se ePplic pri# pre-is_Xe tii#.i(ice te!retiG$te de cele d!u !rie#tri: '% e-piris-ul $ (!st i#(lue#.$t de metoda inductiv pr$ctic$t &# tii#.ele ePperi-e#t$le $le #$turii i &# cercet$re$ s!ciet.ii 2% r$.i!#$lis-ul $ $9s!lutiG$t -et!d$ de cu#!$tere matematic

R Y$#ti$#is-ul este u# r$.i!#$lis- tr$#sce#de#t$l c$r$cteriG$t pr%! $pri!ris-% Cu#!$tere$ este $#ti#!-ic i u#it$r% Pers!#$lit$te$ <% li9ert$te$ su#t c!#ceptele (u#d$-e#t$le $le eticii 6$#tie#e% R =e"el $ c!#struit ! (&l!s!(ie &# c$re $ ridic$t r$.i!#$lis-ul l$ #i)elul $9s!lut: +enomenologia spirit!l!i descrie a!tode-enirea Ideii a,sol!te. Di$lectic$ e"eli$#, c$re &i $re "er-e#ii &# $#ti#!-iile 6$#tie#e, de)i#e ! -et!d (u#d$-e#t$l de "5#dire% 7iec$re di#tre cele d!u !rie#tri cl$sice $re li-ite d$t!rit ($ptului c $u (!st ePtre-iste i reduc.i!#iste% *stGi !per$re$ cu !p!Gi.i$ cl$sic

GF I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

di#tre e-piris- i r$.i!#$lis- p$re $ #u -$i (i $ctu$l% Cele d!u !rie#tri $u &# c!-u# u# $#u-it tip de de-ers i#telectu$l, c$re
&pr%R%!" pe $#u-ite p!stul$te c!-u#e: "5#dit!rii di# $-9ele c!li ad0%t (! -!del c$#tit$ti)ist i -ec$#icist $l !-ului i $l u#i)ersului (,e$%6 de

eP%: X! # C!tti#" $-, Ba*ionalitii Bucureti, Ed% =u-$#it$s, '22H, p% '+3%

%escartes5 Spinoza5 /i,ni+U

8NTRE-9RI RE*APITULATIVE

'% C$re este te-$ c!-u# $ (il!s!(il!r r$.i!#$litiW 2% 3% C$re su#t di(ere#.ele di#tre cei trei r$.i!#$liti $#$liG$.iW Cu- este c!#ceput di)i#it$te$ de ctre cei trei r$.i!#$litiW

>% Ce este $se-#t!r i ce este di(erit &# c!#cep.i$ despre cu#!$tere l$ cei p$tru e-piriti: 7% B$c!#, E % =!99es, P. J!c6e, K% Ber6ele:W +% I% Pri# ce se de!se9ete p!Giti)is-ul -!der# de e-piris-ul cl$sicW C$re su#t teGele (u#d$-e#t$le $le #e!r$.i!#$litil!rW

C!-p$r$.i r$.i!#$lis-ul 6$#ti$# cu cel e"eli$#V C$re su#t $tri9utele l!r de(i#it!riiW *ap%tol(l III

DE LA RA7IUNEA INIMII LA INTUI7IONISM ;I EUISTEN7IALISM

I%

R$.iu#e$ i#i-ii l$ Bl$ise P$sc$l 1'I23-'II23 I#tui.i!#is-ul 9er"s!i(i$#

De l$ ePiste#.i$lis- l$ psi !l!"i$ ePiste#.i$l Rec$pitul$r eK. Ra/%(!ea %!%0%% la -la%&e Pa&cal (>KDB4>KKD' I!t(%/%o!%&0(l .er2&o!%a! I$% R$.iu#e$ i#i-ii l$ Bl$ise P$sc$l 1'I23-'II23 ! Re)el$.i$ lui P$sc$l ! O-ul - ! /trestie "5#dit!$re0 1"er-e#ii ePiste#.i$lis-ului3 ! Ordi#e$ spiritului i !rdi#e$ i#i-ii ! R$.iu#e$ i#i-ii: $9s!lutiG$re s$u di-i#u$re $ r$.iu#iiW I9% I#tui.i!#is-ul 9er"s!#i$# ! 7!r-ele i#tui.iei ! C!#cep.i$ i#tui.i!#ist $ Iui =e#ri Ber"s!# 1'H+2-'2>'3 ! I#tui.i!#is-ul -!der$ Ic% ReGu-$t

Id% &#tre9ri

Ie% Bi9li!"r$(ie

Ka. Ra/%(!ea %!%0%% la -la%&e Pa&cal (>KDB4>KKD'

! Be-ela*ia l!i &ascal 7r$#ceGul Bl$ise P$sc$l triete ! )i$. tr$"ic d!$r 32 de $#i 1c$ i Mi $i E-i#escu3% Li$.$ lui p!$te (i di)iG$t &# d!u et$pe disti#cte despr.ite de $#ul 'I+>% J$ #u-$i '2 $#i el redesc!per te!re-ele lui Euclid, i$r l$ '2 $#i i#)e#te$G ! -$i# de c$lcul% .atematica i tiin*ele e8acte 1(iGic$3 ,or r-5#e -ult ti-p, pe#tru P$sc$l, d!-e#ii &# c$re el )$ ls$ ur-$ "e#iului su 1&# ulti-ii '+ $#i de )i$. el $ (!st "r$) 9!l#$), &#"ri8it de &ora s$3% &# #!$pte$ de 23 #!ie-9rie 'I+> 1$)e$ 3' de $#i3 P$sc$l $re ! re-ela*ie mistic de ! i#te#sit$te ePtr$!rdi#$r c$re &i deG)luie ! /9ucurie eter#0% *#ul ur-t!r el se )$ retr$"e l$ -#stire$ P!rt- R!:$l% Li$.$ s$ i$ u# curs #!u: prsete cercet$re$ tii#.i(ic pe#tru $ se dedic$ $p!l!"iei reli"iei creti#e 1scrie 3!getri5 'I+,-'II23% ! )m!l -o $ trestie gnditoare 9 1"er-e#ii ePiste#.i$lis-ului3 &# 3!getri 1'22H, p% 22I3 P$sc$l scri$:
$)m!l n! este dect o trestie5 cea mai +ragil din nat!r dar este o trestie gnditoare ... 1oat demnitatea noastr st n gndire. %e la ea tre,!ie s ne reclamm i n! de la spa*i! sa! de la d!rat5 pe care n! le-am p!tea !mple. S l!crm deci pentr! gndirea noastr acesta este principi!l moralei. 9 Endirea este deci !n l!cr! admira,il i incompara,il prin nat!ra s a 3 t este de mrea* prin nat!ra ei4 3t de 7alnic prin de+ecte 9 (idem5 p. 3LL)

P$sc$l el!"i$G re-enirea gnd!l!i ctre sine, te#t$ti)$ !-ului de $ +ace lu-i# $supr$ pr!priei s$le #$turi% Cee$ ce desc!per !-ul &# ;%!ele su $d5#c este ! /$9se#. (u#d$-e#t$l0: se desc!per pc si#e ca $9se#t p!te#.i$l di# !rdi#e$ lucruril!r% Pe scurt, om!l se descoper pe sine ca m!ritor. Pri# $ceste cu"etri, dup cusus.i# -ul.i (il!s!(i, P$sc$l G-islete "er-e#ii ePiste#.i$lis-ului% Desc!perire$ (i#itudi#ii ePiste#.ei u-$#e &i pr!)!$c !-ului ! tul9ur$re i ! #eli#ite tipic ePiste#.i$list%
55 )m!l n! este nici nger5 nici ,estie5 dar ne+ericirea -ine din +apt!l c5 -rnd s +ac pe nger!l5 +ace pe ,estia. 9 (3!getri5 <99N5 p. O9N) ! )rdinea spirit!l!i i ordinea inimii (credin*a)

P$sc$l "5#dete c ePist trei -i8l!$ce $le credin*eiT. '% r$.iu#e$ 2% 3% !9iceiul i#spir$.i$

&# ulti-$ p$rte $ )ie.ii s$le P$sc$l este pre!cup$t s &#te-eieGe siste-$tic i c!#)i#"t!r credin*a &#tr-! di)i#it$te c$re sc$p puteril!r !rdi#$re de cu#!$tere $le spiritului !-e#esc% *ce$st di(icil &#trepri#dere p$re s se 9$GeGe pe disti#c.i$ pe c$re el ! ($ce &#tre ordinea spirit!l!i, c$re presupu#e de-!#str$.ie r$.i!#$l, i ordinea inimii c$re p!r#ete di#tr-! i#tui.ie i#teri!$r% *lturi de $de)r, -ir$c!lul este #eces$r pe#tru $-' c!#)i#"e pe !- &# &#tre"ul su, trup i su(let% ! Ba*i!nea inimii a,sol!tizare sa! dimin!are a ra*i!nii> *st(el, de l$ pr!)!c$re$ u#ui r$.i!#$lis- pur i r$dic$l 1p5# l$ -!-e#tul cruci$l - 'I+>3 P$sc$l trece l$ ! c!#cep.ie (u#d$-e#t$t pe ra*i!nea inimii c$re este superi!$r r$.iu#ii -i#.ii% 7il!s!(ii -!der#i $u 8udec$t $ce$st r$.iu#e $ i#i-ii &# d!u (eluri: '% u#ii $u c!#sider$t c P$sc$l $ )rut s re$liGeGe ! &#dulcire, ! $te#u$re i ! di-i#u$re $ r$.i!#$lis-ului $9s!lut% &#truc5t re)el$.i$ s$ l-$r (i &#de-#$t l$ ! #e&#credere &# puterile r$.iu#ii u-$#e 2% $l.ii, di-p!tri), $u c!#sider$t c &#tre cele d!u et$pe $le )ie.ii s$le #u p!$te (i ! ruptur: r$.iu#e$ i#i-ii $r (i ! ePti#dere i ! &-pli#ire $ r$.i!#$lis-ului% N!i &#cli#- spre $ce$st !pi#ie% Crede- c r$.i#e$ i#i-ii $d-ite -$i cur5#d c!-ple-e#t$rit$te$ dec5t !p!Gi.i$ di#tre cele d!u tipuri de ilu-i#ri: %%ilu-i#$re$ -i#.ii0 1i#teli"e#.$3 i /ilu-i#$re$ i#i-iiF 1i#tui.i$3 I$t ce scri$ P$sc$l &# 3!getrile s$le 1p% 2,03: F3!noatem ade-r!l n! n!mai prin ra*i!ne5 ci i prin inim prin inim c!noatem primele principii i n zadar ra*i!nea ncearc s le com,at.G &# !rice c$G, r$.iu#e$ i#i-ii este r$.iu#e$ &-pli#it c$re este i c$le$ !pti- pe#tru d!95#dire$ credi#.ei i $ iu9irii% Si-.i- $de)rurile pri-e pri# i#ter-ediul i#i-ii i #u-$i i#i-ii i se desc ide Du-#eGeul creti#%
K.. I!t(%/%o!%&0(l .er2&o!%a! o =ormele int!i*iei

I#tui.i$ 1l$t% i#tue!r - /$ )ede$0, /$ cu#!$te r$pid, i-edi$t03 este @de&coper%rea 9rusc $ u#ei s!lu.ii +"r" c!#tii#.$ -!dului de de&coper%re6 c$re $re l!c (ie l$ pri-ul c!#t$ct cu pr!9le-$, (ie dup ! per%oad" de e(!rt (!r succes ur-$t de p$uG0 1P% P!pescu-Ne)e$#u, >=JC6 p% 3H03%

$3 *ce$st$ este d!$r u#$ di# (!r-ele i#tui.iei, este -$i cur5#d ! inspira*ie c$ ! cu#!$tere #e-i8l!cit, de!se9it de cu#!$tere$ r$.i!#$l, discursi)% M$i p!t (i deli-it$te &#c trei (!r-e: 93 $#s$-9lul pr!cesel!r de re(lect$re se#G!ri$l, #e-i8l!cit $ !9iectel!r i pr!cesel!r 1i#tui.i$ senzorial)6

c3 l$ (il!s!(i r$.i!#$liti, c$ R% Desc$rtes i B% Spi#!G$, este cu#!$tere r$.i!#$l #e-i8l!cit $ $de)ruril!r c$re ser)esc drept pu#ct de plec$re $l deduc.iei, de ePe-plu $ $Pi!-el!r -$te-$tice 1i#tui.i$ intelect!al)-5 d3 &# (il!s!(i$ i psi !l!"i$ ir$.i!#$list 1*rt ur Sc !pe# $uer, =% Ber"s!#3 este ! c$p$cit$te de cu#!$etere sui "e#eris, &# ese#. ir$.i!#$l, c$re #e per-ite s pri#de- 9rusc i di#tr-! d$t ese#.$ lucruril!r 1i#tui.i$ 9er"s!#i$#3% ! 3oncep*ia int!i*ionist a l!i Henri Kergson (<NW9-<94<) &# l!cul r$.i!#$lis-ului i e-piris-ului, c$ $9!rdri c!-pr!-ise0 H. Ber"s!# $r$t c cre$ti)it$te$ #u p!$te (i ePplic$t dec5t pri# i#tui.ie - o capacitate ira*ional 1de ($pt, #u #er$.i!#$l ci supr$r$.i!#$lV3 de a s!rprinde rapid i nemi7locit esen*a proceselor -itale 1/el$#ul )it$l03% El studi$G i#tui.i$ artistic i p!stule$G i#tui.i$ mistic 1i#tuire$ -isterel!r di)i#e3 c$re de)i#e ! $de)r$t -et!d de cre$.ie l$ 7% M% D!st!ie)s6i 1I% M5#G$t, '2223% Ee!ri$ 9e"s!#i$# a d!ratei se spri8i# pe disti#c.i$ di#tre u# /Eu pr!(u#d0, ide#tic cu pr!cesele $d5#ci $le c!#tii#.ei c$re i$u (!r-$ u#ui timp interior 1dur$t$3 i u# /Eu de supr$($.0 ide#tic cu pr!cesele c!#tii#.ei $c$p$r$te de lu-e$ ePter# i c$re i$u (!r-$ ti-pului spa*ializat. Eul pr!(u#d 1c$re, di# perspecti)$ psi !l!"iei $ctu$le, $r c!respu#de cu Zi#ele3 este te-eli$ Eului i $ &#tre"ii lu-i, el este originar. Eul este de)e#ire, i$r $ de)e#i presupu#e cre$.i$% Spre $ surpri#de, pe pl$#ul cu#!$terii, $ce$st c$r$cteristic $ Eului este #eces$r c!-plet$re$ cu#!$terii 9$G$t pe i#teli"e#. cu ! cu#!$tere 9$G$t pe i#tui.ie c$re surpri#de di#tr-!d$t$ ese#.$ i &#tre"ul% =% Ber"s!# este recu#!scut c$ cel -$i de se$- repreGe#t$#t $l i#tui.i!#is-ului &# (&l!s!(ie, psi !l!"ie i estetic% &#tr-u# studiu i#titul$t Int!i*ia ca psi(osinergie $- $9!rd$t i#tui.i$ c$ pe u# pr!ces cre$t!r di# perspecti)$ psi !l!"iei si#er"etice - I% M5#G$t, '22+, p"% '3-2I%
.)B"#I SI B0#IEI0 %inamism!l ($elan!l -ital9) care anim att -ia*a spirit!l!i ct i +iin*ele -ii i5 n cele din !rm. toate +or*ele !ni-ers!l!i5 se regsete in moral i religie. H. Kergson gndete aceste do! domenii pornind de la opozi*ia ..nc(isTT -s. $desc(is 9. 0ste $ nc(is9 orice sistem determinat de reg!li rigide (de e8empl!5 d!p el5 morala :antian este ..moral nc(is9). n sc(im, este $desc(is9 tot ceea ce5 n moral i religie5 d seama de !n elan spirit!al6 morala s+nt!l!i sa! a ero!l!i5 de e8empl! sa! nc. in domeni!l religios5 raportarea personal i dinamic la %!mneze!5 prin opozi*ie c! organizarea rigid a c!lt!rii. (ap!d. 0lisa,et( 3lement et al.5 =iloso+ia de ta " la M. K!c!reti5 0d. "##.p. 6L)

! Int!i*ionism!l modern '% $ .odernism!l catolic 9 $ (!st pr!-!)$t &# 7r$#.$ de Edu$rd Je R!: 1'H,0-'2+>3 i M$urice Bl!#dei 1'HI'-'2>23% Je R!: $ &#cerc$t u#ire$ &#tr-! si#teG $ tii#.ei, (il!s!(&ei i reli"iei% El prei$ c!#cep.i$ 9er"s!#i$# $ re$lit.ii c$ /pur de)e#ire0, /el$# )it$l0, /e)!lu.ie cre$t!$re0, d$r reducti9il l$ gndire. El 8usti(ic c!#ceptul de

di-initate pri# $cee$ c !rice "5#dire recu#!sc5#du-se i#c!-plet este &-pi#s &# -!d #eces$r ctre ! gndire s!prem ide#ti(ic$t cu Du-#eGeu% 2% $=iloso+ia -ie*ii0 &# Ker-$#i$ i#tui.i$ 9er"s!#i$# $ (!st deG)!lt$t de ! "rup$re de c!li (il!s!(ice cu#!scut c$ /(il!s!(i$ )ie.ii0 1?% Dilt e:, 'H33-'2''3: (il!s!(i$ #u este te!retiG$re, ci este trire 1)i$. spiritu$l, de)e#ire c!s-ic3% &# peri!$d$ i#ter9elic, &# cultur$ r!-5# $p$re trirism!l pr!-!)$t de N$e I!#escu, E-il Ci!r$#, Mirce$ Lulc#escu etc% 3% I#tui.i!#is-ul etic, c5rc $p$re l$ &#ceputul sec!lului TT &# *#"li$ i SU*, #e$" &#te-eiere$ ePperi-e#t$l s$u r$.i!#$l $ c$te"!riil!r -!r$le i sus.i#e p!si9ilit$te$ &#.ele"erii l!r ePclusi) pe c$le i#tuiti) 1K% E% M!!re, =% *% Pric $rd3%

Kc. Re$(0at

'%

Bl$ise P$sc$l &i &#te-ei$G (il!s!(i$ pe ra*i!nea inimii 1/Cu"etri0, 'I+,-'II23%

R O-ul este ! /trestie "5#dit!$re0 c$re triete ! #eli#ite tipic ePiste#.i$list desc!peri#du-se pe si#e c$ -urit!r% R Ordi#e$ spiritului este depit de !rdi#e$ i#i-ii%

Ba*i!nea inimii, c$re #e $pr!pie de Du-#eGeu, este superi!$r r$.iu#ii -i#.ii% R$.iu#e$ i#i-ii este r$.iu#e$ &-pli#it c$rc #eteGete c$le$ spre credi#. i iu9ire% 2% Int!i*ia este ! cu#!$tere r$pid, di#tr-! d$t $ ese#.ei i $ &#tre"ului% P!$te (i de > (eluri: i#spir$.ie, i#tui.ie se#G!ri$l, i#telectu$l, 9er"s!#i$# 1=% Ber"s!#, 'H+2-'2>'3% R Rel$.i$ di#tre Eul pr!(u#d 1ti-pul i#teri!r3 i Eul de supr$($. 1ti-p sp$.i$liG$t3 se ($ce -$i $les pri# i#tui.ie c$ ! cu#!$tere ir$.i!#$l 1supr$r$.i!#$l3% R Pri# i#tui.ie Ber"s!# depete p!Gi.iile ePtre-e $le e-piris-ului i r$.i!#$lis-ului i &#ce$rc s desci(reGe secretul cre$.iei% 3% Int!i*ionism!l modern /-!der#is-ul c$t!lic0 1E% Je R!:3, /(il!s!(i$ )ie.ii0 1?% Dilt e:3, i#tui.i!#is-ul etic 1K% E% M!!re3%

Kd. #!tre."r%

'% Cu- p!$te (i &#.ele$s ra*i!nea inimii $ lui Bl$ise P$sc$l: c$ $9s!lutiG$re s$u c$ di-i#u$re $ r$.iu#iiW De ceW 2% 3% >% C$re este c!#cep.i$ despre !- $ lui P$sc$lW Pri# ce este superi!r i#tui.i!#is-ul ($. de e-piris- s$u r$.i!#$lis-W C$re su#t $tri9utele i#tui.iei 9er"s!#ie#eW

C$re su#t )$ri$#tele i#tui.i!#is-ului -!der#

F? I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

WKe. -%.l%o2ra+%e *)r$-escu, M$ri$# Ctli# - Studiu i#tr!ducti), l$ 3!getri5 !pcit% 1O3 Ber"s!#, =e#ri- 0nergia spirit!al. Bucureti% Ed% *#tet, '22> 1O3 M5#G$t, I!# - Int!i*ia ca psi(osinergie5 &# )!i%: S% C elce$ i J% Mitr#escu 1c!!rd%3 %%C!#ePiu#i0, Bucureti, Ed INI, '22+ M5#G$t, I!# - Istoria !ni-ersal a psi(ologiei 1)!i% I3, Bucureti% Ed% Pri#tec , 2000, p% '>2-'I' 1B-UEM3 1O3 M5#G$t, I!# - &si(ologia sinergetic. n c!tarea !man!l!i pierd!t5 Bucureti, Ed% Pr!IIu-$#it$te, '222 P$sc$l, Bl$ise - 3!getri5 Ed%*i!#, '22HJ. De la
e:%&te!/%al%&0 la p&%1olo2%a e:%&te!/%al"

,$% Pr!9le-$ (u#d$-e#t$l $ (&l!s!(iei de)i#e ePiste#.$ !-ului c!#cret

,9% EPiste#.i$litii $tei - -!$rte$, li9ert$te$ i $9surdul

,c% EPiste#.i$litii creti#i: -5#tuire pri# credi#. i re)el$.ie

,d% Psi !l!"i$ ePiste#.i$list 1Li6t!r 7r$#6l, '20+-'22,3

,e% ReGu-$t

,(% &#tre9ri

,"% Bi9li!"r$(ie

F> I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

Ja. Pro.le0a +(!da0e!tal" a +%lo&o+%e% de,%!e e:%&te!/a o0(l(% co!cret 6

R EPiste#.i$lis-ul este $t5t ! !rie#t$re, c5t i ! $titudi#e $#tid!"-$tic c$re se !pu#e d!ctri#el!r e-piriste i r$.i!#$liste@ir$.i!#$liste% Ori"i#ile s$le su#t $tri9uite d$#eGului S!re# Yier6e"$$rd 1'H'3- 'H++3 i "er-$#ului 7riedric NietGsc e 1'H>>-'2003% EPiste#.i$lis-ul $ de)e#it i#(lue#t &# Eur!p$ dup pri-ul rG9!i -!#di$l% R &# c!#cep.i$ ePiste#.i$litil!r, pr!9le-$ 7ii#.ei $re &#t5iet$te ($. de pr!9le-$ cu#!$terii% 7ii#.$ #u p!$te (i (cut -$terie de cercet$re !9iecti)4 e$ se re)ele$G i#di)idului pe c$le$ re(lec.iei i $#$liGei 1/D$sei#-$#$liG$03 $supr$ pr!priei s$le ePiste#.e c!#crete &# ti-p i sp$.iu% EPiste#.$ este (u#d$-e#t$l: (iec$re i#di)id &#Gestr$t cu c!#tii#. de si#e &i &#.ele"e pr!pri$ ePiste#. pri# pris-$ ePperie#.ei pr!prii i $ tririi situ$.iei c!#crete &# c$re se $(l% Eul de c$re este c!#tie#t este ! /(ii#. "5#dit!$re0 c$re $re: sper$#.e, credi#.e, !pi#ii, te-eri, d!ri#.e, #e)!i$ de $ $(l$ u# sc!p i u# se#s% R &# ese#., ePiste#.i$lis-ul pr!)!$c psi !l!"i$ !-ului spre cercet$re$ triril!r i dr$-el!r psi ice: "ri8$, $#Piet$te$, sc5r9$, plictise$l$, eecul pr!iectului i#teri!r, li9ert$te$ ePiste#.i$l etc% K!rd!# ?ill$rd *llp!rt 1'22', p% ++0-+I03 crede &# r!lul i-p!rt$#t $l ePiste#.i$lis-ului pe#tru edi(ic$re$ u#ui #!u tip de psi !l!"ie $ !-ului% Psi !l!"ii tre9uie s cu#!$sc !-ul c!#cret &# t!t$lit$te$ s$% 7u#d$-e#tele u#ei $se-e#e$ /psi !l!"ii $ speciei u-$#e0 tre9uie s (ie te-ele i criGele perpetue $le )ie.ii u-$#e% Si-plele sec)e#.e de tip S-R 1sti-uX-rspu#s3, i-pulsurile, depri#derile i $9ilit.ile, -ec$#is-ele c!"#iti)e ti#d s -$sc eGe t!#$lit$te$ dr$-$tic $ )ie.ii% Psi !l!"i$ tre9uie s (ie -$i u-$#ist dec5t este i s se pre!cupe -$i seri!s de ePiste#.$ spiritu$l%

J.. E:%&te!/%al%<t%% ate% 4 0oartea6 l%.ertatea <% a.&(rd(l

R Di#tre ePiste#.i$litii $tei re-$rc$9ili su#t trei: M$rti# =eide""er 1'HH2-'2,I3, Xe$# P$ul S$rtre 1'20+-'2H03 i *l9ert C$-us 1'2'3-'2I03%

FD I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

#! '22, =eide""er pu9lic $=iin* i timp9 &# c$re (!l!sete ter0e!(l %asein c$re &#se$-# /(ii#. &# desc is0% 7ii#.$re pri#tre +%%!/"r%6 !-ul este &# lu-e4 lu-e$ este p!te#.i$l !stil% De $se-e#e$, o0(l e&te si#"urul

c$p$9il s se s-ul" lu-ii i s se "5#de$sc l$ ceea ce n! este. O-ul este te-p!r$lit$te, $dic e6st$G, ieire &# $($r$ s$ c"tre cee$ ce #u -$i este s$u #u este &#c% .oartea este !riG!#tul o0(l(% c$re ($ce di# nelinite ! re$lit$te de c$re el #u p!$te (u"i% R E!.i ePiste#.i$litii sus.i# c li,ertatea este u# $tri9ut i ! #e)!ie (u#d$-e#t$l $ !-ului #e"li8$t de psi !l!"i$ !-ului% Este cu#!scut (!r-ul$ lui Xe$# P$ul S$rtre 1/7ii#. i #e$#t0, '2>I, P3,3: MNOI NU NE *JEKEM SINKURI JIBERE*EE*, NOI SUNEEM COND*MN*]I J* JIBERE*EEN Pe#tru $ (i li9er tre9uie s $le"i i #u &#t!tde$u#$ $le"e- 9i#e% C$ s
ale2% tre9uie s $i !p.iu#i, pe#tru $ !pt$ tre9uie s deli9ereGi, tre9uie &"4/% $su-i riscuri% *le"ere i /$le"eri &#tre $le"eri0 este desti#ul o0(l(%. Ji9ert$te$ #u este i#di(ere#. s$u sp!#t$#eit$te, #u este li9er ar.%tr(6 e&te

li9ert$te de $le"ere% Ere9uie depit li,ertate!-s!plici!. R *l9ert C$-us, &# 3aietele i r!-$#ele s$u piesele de te$tru,

de$,olt" ! (il!s!(ie ePiste#.i$list $)5#d &# ce#tru p$siu#e$ i-p!si9ilului i $ $9surdului ePiste#.i$l% O-ul triete se#ti-e#tul d(rero& $l $9surdului, el &#sui este u# (e#!-e# $9surd pe#tru c de/%!e &# structur$ i#ti- $ (ii#.ei s$le s(5ritul lui i#e)it$9il% EPiste#.$ (0a!" $re &# e$ ce)$

di# $9surdul cupri#s &# mit!l l!i Sisi+.


*a0(& descrie $9surdul c$ se#ti-e#t i c!#di.ie u-$# c$re c!#duce l$ pro,lema sin!ciderii. Este pr!9le-$ li-it $ !ricrei +%lo&o+%%. D$r idee$ si#uciderii pu#e cu 9rut$lit$te ! si#"ur pr!9le- #e&#durt!$re: -ia*a merit s +ie tritW Si#ucidere$ este ! p!si9ilit$te de e)$d$re di# cercul de su(eri#. (iGic i -!r$l &# c$re !-ul este &#c is% D$r r$.iu#e$ i $t$$-e#tul !r"$#ic $l !-ului ($. de ,%a/" su#t -ult -$i puter#ice dec5t t!$te -iGeriile lu-ii% D(p" cu- "5#dete C$-us 10ssais, '2I+, p"% '00-'033, &%!(c%dearea #e(ii#d ! s!lu.ie, i$r )i$.$ (ii#d ! !9li"$.ie 9i!l!"ic, de #e&#)i#s, si#"ur$ p!si9ilit$te c$re -$i r-5#e este $cee$ $ &#(ru#trii a.&(rd(l(% pri#tr-!

FB I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

$#$liG lucid% *9surdul este reGult$tul ci!c#irii #!tre -$re$ d!ri#. de cl$rit$te $ !-ului i i-p!si9ili$t$te$ de $ $ti#"e $ce$st $spir$.ie p!tri)it ir$.i!#$lului c$re iG)!rte #e&#cet$t di# datele i situ$.iile lu-ii &#c!#8urt!$re%
.I1/# #/ISISI= %in ordin!l l!i Me!s5 Sisi+ este condamnai s !rce in eternitate o enorm ,!cat de stnc pe panta !n!i m!nte. /rcarea era mere! rel!at5 deoarece s!, propria gre!tate stnca5 o dat a7!ns s!s5 cdea din no! la ,aza pantei. In .it!l l!i Sisi+ (<94O) ". 3am!s l prezint pe acest ero! ca pe !n sim,ol !4 condi*iei !mane $3lar-izi!nea care tre,!ie s genereze +rmntri9 - scrie el re+eritor la Sisi+-5.5 i cons!m -ictoria dintr-o lo-it!r. Au e8ist destin care s n! +ie depit prin dispre*9. (ap!d 0lisa,et( 3lement et al.. =iloso+ia de la " la M5 K!c!reti5 0d "##5 p. 4JN)

Jc. E:%&te!/%al%<t%% cre<t%!%3 0 !t(%re pr%! cred%!/" <% re,ela/%e

S!re# Yier6e"$$rd 1'H'3-'H++3 i 7% M% D!st!ie)s6i 1'H2'-'HH'3 su#t &#te-eiet!rii ePiste#.i$lis-ului creti#% Pri-ul pu9lic /C!#ceptul de $#"!$s0 &# 'H>>, i$r $l d!ile$ &#cepe s tr$teGe !-ul i spiritul su &# cel -$i $ute#tic se#s ePiste#.i$list de pri# 'H>0-'H>+% Desc!perire$ Si#elui 1si#eiG$re - I% M5#G$t, 20003 c$ #ucleu spiritu$l i ce#tru $l 7ii#.ei #u este p!si9il, &# c!#cep.i$ ePiste#.i$lis-ului creti# (r trire -istic% Pe $cest tere# Yier6e"$$rd se &#t5l#ete cu D!st!ie)s6i% *-5#d!i, i#depe#de#t u#ul de cell$lt, &#ce$rc s s$l)eGe credi#.$ $-e#i#.$t pri# d!-i#$.i$ r$.iu#ii 1Desc$rtes3% $ se#ti-e#tului 1r!-$#tis-3 i ist!riei 1=e"el3, pri# -ut$re$ credi#.ei pe tr5-ul su9iecti)it.ii 1S% Yier6e"$$rd3 s$u $l li9ert.ii $rice 1D!st!ie)s6i3% Yier6e"$$rd ur-rete c$, &# credi#., s c!#ecteGe "5#dire$ u-$# cu trire$ -istic: el )re$ c$ Du-#eGeu s c!9!$re &# ePiste#.% De $cee$, credi#.$ ec i)$le$G cu trire$ $de)rului c Du-#eGeu ePist &# $pr!piere$ u#ui $de)r eter# i tr$#s(!r-$re$ lui &#tr-u# $de)r pers!#$l, su9iecti)% J$ (il!s!(ul d$#eG $de)rul este su9iecti)it$te, $dic trire$ i#teri!$r, di# spiritul !-ului c!#cret%

FG I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

&# !perele liter$r-psi !l!"ice $le lui D!st!ie)s6i 1I% M5#G$t, '2223 $p$re ?inele mistic c$re de)i#e d!-i#$#t i s!l$r &# c$Gul st$re.ului D!si-$ i $ discip!lului su *li!$ Y$r$-$G!) s$u i#(lue#.e$G te-p!r$r, d$r $cut spiritele lui M&6i# Yirill!), S!# i$ M$r-el!d!)$, episc!pul Ei !# %$% &# Zi#ele -istic d!st!ie)s6i$# -ieGul ir$di$#t de)i#e -!delul di)i#-u-$# $l lui lisus =rist!s, i$r trsturile s$le: %(.%rea de $pr!$pele, s-ere#i$, 8ert($ i s$cri(iciul, pre.uire$ spiritului #!a%!tea trupului, $sceG$ i ru"ciu#e$, #e)!i#.$ etc% R &# c!#cep.i$ lui Ni6!l$i Berdi$e) 1'H,>-'2>H3 $de)rul #u e ! re$lit$te, ce)$ &-pru-ut$t di# d!-e#iul ePiste#.ei c!#crete, re(lect$re di# ePteri!r% *de)rul este ! ilu-i#$re, ! tr$#s(i"ur$re $ re$lit.ii, pe#tru c el $re ! ese#. spiritu$l, repreGe#t5#d ! ptru#dere $ spiritului &# s5#ul u#ei re$lit.i c!s-ice% Nu ePist $de)r $9str$ct i i#telectu$l4 el este i#te"r$l i #i se &#credi#.e$G i#te"r$l d$t!rit u#ui e(!rt $l )!i#.ei i se#ti-e#tului% Berdi$e) 1'223, p% 2H3 su9li#ie$G: 7B:-r!l - "de-r!l integral5 scris c! ma7!sc!l - este Spirit!l i este %!mneze! *de)rul este !man i #u se p!$te #$te dec5t &# e(!rtul !-ului4 d$r $de)rul este &# $cel$i ti-p di-in, el este deci di)i#!-u-$#% *de)rul ple#$r este re-ela*ie $ cee$ ce este supre-, este ! re)el$.ie $ Spiritului%

Jd. P&%1olo2%a e:%&te!/%al%&t" (V%Qtor Fra!Ql6 >=?F4>==J'

Li6t!r E% 7r$#6l $ (!st u# psi i$tru $ustri$c-e)reu c$re $ sup!rt$t persecu.iile #$Giste% Dup trei $#i de su(eri#. #ecru.t!$re &# l$"rul de l$ *usc AitG el i-$ red!95#dit li9ert$te$ #u-$i dup ce $ $(l$t c $pr!$pe &#tre$"$ s$ ($-ilie $ (!st ePter-i#$t% C i#urile &#dur$te l-$u (cut s el$9!reGe te!ri$ s$ $supr$ sens!l!i e8isten*ei i s c!#strui$sc -et!d$ s$ psi !ter$peutic cu#!scut $stGi &# lu-e c$ logoterapie. /J!"!ter$pie0 &#se$-# terapie prin #ogos 1J!"!s &# "re$c &#se$-# se#s, spirit, d$r i r$.iu#e di)i#3% J!"!sul este -$i $d5#c dec5t l!"icul% J!"!ter$pi$ este -et!d$ pri# c$re p$cie#tul este $8ut$t s-i "se$sc u# se#s $l )ie.ii 1u# rost $r (i spus C% N!ic$V3% P!tri)it l!"!ter$piei !-ul p!$te desc!peri $cest se#s $l )ie.ii &# trei -!duri:

FF I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

$3 93 c3

pri# $c.iu#e pri# ePperie#.$ u#ei )$l!ri pri# su(eri#.%

O-ul tre9uie s (ie c!#tie#t i s (ie si"ur c su(eri#.$ s$ $re u# se#s, s$u, $lt(el spus% !-ul tre9uie s &#)e.e s desc!pere u# se#s $l ePiste#.ei &# su(eri#.$ s$% D$c #u-i p!$te "si u# se#s $ici, tre9uie s c$ute u# s!prasens 1di#c!l!3% J!"!ter$pi$ $ (!st tr$#s(!r-$t de discip!lii lui 7r$#6l &# 3(ristoterapie - -et!d$ de )i#dec$re pri# ilu-i#$re i credi#. c ristic% I# '223, L% 7r$#6l scrie /Ji(e Ait -e$#i#"0 (Hia*a c! sens) &# c$re $r$t c reli"i$ este ! )$ri$9il ePiste#.i$l pri# c$re !-ul se tr$#sce#de pe el &#sui%
Je. Re$(0at

'% Pr!9le-$ (u#d$-e#t$l $ ePiste#.i$lis-ului #u -$i este cu#!$tere$, ci e8isten*a om!l!i concret. 2% O% ?% *llp!rt crede &# r!lul i-p!rt$#t $l ePiste#.i$lis-ului pe#tru edi(ic$re$ u#ui #!u tip de psi !l!"ie $ !-ului%

EUISTEN7IALI;TI ATEI R MARTIN HEIDEGGER (>CC=4>=JK' R PEAN PAUL SARTRE (>=?F4>=C?' R AL-ERT *AMUS (>=>B4 >=K?'

TEME DOMLNANTE

(ii#.$,

te-p!r$lit$te$,

-!$rte$ $9surdul

li9ert$te$-supliciu ePiste#.i$l

EUISTEN7IALI;TI *RE;TINI

TEME DOMINANTE

R SGREN TPERTEGAARD (>C>B4>CFF' R F.M.DOSTOIEVST> (>CD>4 >CC>' R NITOLAI -ERDIAEV (>CJG4>=GC'

FK I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

credi#.$ i Zi#ele -istic -5#tuire$ s-ere#ie pri# su(eri#. i

$de)rul c$ re)el$.ie di)i#

PSIHOLOGIA EUISTEN7IAL9 S VITTOR FRANTL (>=?F4 >==J'

TEME DOMINANTE
se#sul i supr$se#sul l!"!ter$pi$ ` ter$pi$ pri# l!"!s s$l)$re pri# reli"ie

J+. #!tre."r%

'% C$re este pr!9le-$ (u#d$-e#t$l $ ePiste#.i$lis-uluiW 2% C$re su#t te-ele predilecte $le ePiste#.i$litil!rW

3% Ce $#u-e p!$te )$l!riG$ psi !l!"i$ di# !riG!#tul te-$tic $l ePiste#.i$litil!rW >% +% I% ,% H% C$re este rel$.i$ di#tre (ii#. i ti-p l$ =eidc""crW Cu- &#.ele"e S$rtre li9ert$te$W C$re su#t c!#seci#.ele $9surdului ePiste#.i$l l$ *% C$-usW Cu- &#.ele"e ePiste#.$ creti# Yier6e"$$rdW C$re su#t cile -5#tuirii !-ului l$ D!st!ie)s6iW

2% C$re su#t pr!9le-ele pri#cip$le $le psi !l!"iei ePiste#.i$le $ lui 7r$#6lW

J2. -%.l%o2ra+%e

FJ I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

Berdi$c), Ni6!l$i - "de-r i re-ela*ie 1p% '2>3% Ei-i!$r$% Ed% de Lest, '223 1O3 =eide""er, M$rti# - =iin* i timp5 Bucureti, Ed% Xur#$lul liter$r, '22> Yier6e"$$rd, S!re# - .aladia mortal5 Cr$i!)$, Ed% *d!#$i, '22+ M5#G$t, I!# - &si(ologia cretin a adnc!rilor. %ostoie-s:i contra =re!d5 Bucureti, Ed% U#i)ers E#cicl!pedic, '222 1B-UEM3 M5#G$t, I!# 1c!!rd%3 - &si(ologia Sinel!i. /n pelerina7 spre centr!l =iin*ei5 Bucureti, Ed% E-i#escu, 2000 1p% 2+-'323 1B-UEM3 1O3 M5G$t, I!# Istoria !ni-ersal a psi(ologiei 1)!i%IT Bucureti% Ed% Pri#tec , 2000, p% 'I220' 1B-UEM3 1O

3Rec$pitul$re '% Klaise &ascal reu#ete -i#te$ cu i#i-$ &#tr-! r$.iu#e $ i#i-ii c$ ! c$le spre credi#. i iu9ire% Este discut$9il d$c el $ r$dic$liG$t s$u $ di-i#u$t r$.i!#$lis-ul &#$i#t$il!r si% /Cu"etrile0 s$le r-5# c$ u# &#dru-$r (il!s!(ic !ri"i#$l%
FC I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

2% Henri Kergson, si-il$r p5# l$ u# pu#ct cu P$sc$l, este #e-ul.u-it de p$r.i$lit$te$ (il!s!(iil!r e-piriste i $ cel!r r$.i!#$liste i de i#c$p$cit$te$ $cest!r$ de $ ePplic$ cre$.i$% Int!i*ia este pri#dere$ r$pid i di#tr-! d$t $ &#tre"ului i $ ese#.ei% El cercete$G -$i $les i#tui.i$ cre$t!$re &# $rt% Se re(er ip!tetic i l$ i#tui.i$ -istic c$re $ (!st (!l!sit &# !perele s$le liter$r-psi !l!"ice de 7% M% D!st!ie)s6i% 3% Int!i*ionism!l modem se re(er -$i $les l$ re)el$.i$ creti# i l$ cre$.i$ tii#.i(ic% >% 08isten*ialism!l repu#e &# ce#trul (&l!s!(iei pr!9le-$tic$ ePiste#.ei !-ului c!#cret, spre de!se9ire de (il!s!(iile $#teri!$re c$re s-$u !cup$t -$i $les de pr!9le-$ cu#!$terii% +% 08isten*ialitii atei 1M% =eide""er, X% P% S$rtre, *% C$-us3 $u studi$t te-e re(erit!$re l$: rel$.i$ (ii#. i ti-p, rel$.i$ )i$.--!$rte, li9ert$te$ c$ supliciu, $9surdul ePiste#.i$l etc% I% 08isten*ialitii cretini 1S% Yier6e"$$rd% 7% M% D!st!ie)s6i, N% Berdi$e)3 $u studi$t: Zi#ele -istic, -5#tuire$ pri# su(eri#., $de)rul c$ re)el$.ie%

&rimii se centreaz as!pra pro,lemelor cotidiene ale e8isten*ei terestre pe d!rata natere-moarte. 3ei din a do!a categorie se intereseaz de pro,lemele eterne ale e8isten*ei de d!p moarte. ,% &si(ologia e8isten*ial 1L% 7r$#6l3 cercete$G se#sul i supr$se#sul &# ePiste#.4 c!#struiete logoterapia c$re de)i#e c(ristoterapie.

8NTRE-9RI RE*APITULATIVE
'% Pri# ce se $se$-# i pri# ce se de!se9ete r$.i!#$lis-ul p$sc$li$# de cel c$rteGi$#W 2% C$re este pr!(ilul !-ului l$ P$sc$lW 3% C$re este pri#cip$l$ i#!)$.ie pe cire ! $duce Ber"s!# &# (d!s!(ieW

>% Ce este i#tui.i$ -isticW +% &# ce c!#st rel$.i$ di#tre -!r$l i reli"ie l$ Ber"s!#W I% C$re este #!t$ disti#cti) 1di(ere#.i$!$re3 $ ePiste#.i$lis-ului ($. de celel$lte (il!s!(iiW

,% C$re su#t perspecti)ele psi !l!"iei ePiste#.i$leW H% C!-p$r$.i ePiste#.i$lis-ul $teu cu cel creti#V Ksi.i trsturile c!-u#e c$ i pe cele di(ere#.i$t!$reV

F= I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

&# ce c!#st i#terpret$re$ ePiste#.i$list $ -itului lui Sisi( 1l$ *% C$-us3W PARTEA a Il4a

ISTORIA MODERN9 ;I *ONTEMPORAN9 (>CK?4D??D'

*ap%tol(l IV NA;TEREA PSIHOLOGIEI *A ;TIIN79

ASO*IA7IONISM ,&. GESTALTISM INTROSPE*7IONISM ,&. -EHAVIORISM

C.
\

Apar%/%a p&%1olo2%e% <t%%!/%+%ce

- R *N'' R FR

I!tro&pec/%o!%&0(l #! opo$%/%e c( p&%1olo2%a o.%ect%," Recap%t(lar

K> I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

eC. Apar%/%a p&%1olo2%e% <t%%!/%+%ce

H$% N$tere$ psi !l!"iei di# (iGic i (iGi!l!"ie: psi !(iGic$ i psi !(iGi!l!"i$ 1'3 Psi !l!"i$ se despri#de de (il!s!(&e 123 Psi !l!"i$ se #$te di# (iGic i (iGi!l!"ie 133 Psi !l!"i$ ePperi-e#t$l &#cepe cu psi !(iGic$ i psi !(iGi!l!"i$

S Psi !(iGic$ 1K% E% 7ec #er - E% =% ?e9er3 S Psi !(iGi!l!"i$ 1X% P% Muller, =% )!# =el- !ltG3 S ?% ?u#dt - (!#d$t!rul psi !l!"iei ePperi-e#t$le 1>3 Psi !(iGic$ -!de- i c!#te-p!r$# 1K % D$p$#, ?% McKill3 1+3 ReGu-$t 1I3 &#tre9ri 1,3 Bi9li!"r$(ie H9% *s!ci$.i!#is-ul 1X%7%=er9$rt3 &# !p!Gi.ie cu "est$ltis-ul 1?%Y! ler, M$P ?ert ei-er3 Hc% Structur$lis- "e#etic i structur$ "e#er$ti)

Hd% ReGu-$t 1c!#cepte i teGe (u#d$-e#t$le3

He% &#tre9ri 1de )eri(ic$re3

H(% Bi9li!"r$(ie

KD I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

Ca. Na<terea p&%1olo2%e% d%! +%$%c" <% +%$%olo2%e3 p&%1o+%$%ca <% p&%.o+%$%olo2%a

(>' P&%1olo2%a &e de&pr%!de de +%lo&o+%e

C!#sider$t sec!le &# ir ancila p(ilosop(iae 1slu8#ic$ (il!s!(iei3, psi !l!"iei i s-$ re(uG$t -ult ti-p !rice te#t$ti) de scie#tiG$re i de eli9er$re de su9 tutel$ (il!s!(iei% C!#cep.iile -istice-d!"-$ticc c$li(ic$u tr$#s(!r-$re$ cu#!$terii psi !l!"ice &#tr-! cercet$re tii#.i(ic, de l$9!r$t!r, drept u# $te#t$t de #eiert$t I$ $dres$ di)i#it.ii, psi is-ul #e(ii#d dec5t ! Xr$di$.ie di)i#0, /i-p!#der$9il0 i /i#e($9il0, c$re #u se l$s, c ipurile, surpri#s dec5t pri# trire #e-i8l!cit, pur, de ese#. re)el$t!rie 1M% K!lu i *% Dicu, '2,2, p% % 'H-'23% Erire$ psi ic (ii#d u#ic i i#descripti9il, #u p!$te (i #ici de(i#it, #ici ePplic$t, ci #u-$i descris pri# i#tr!spec.ie% Op!Gi.i$ de ($ctur $c$de-ic de-!#str$ $cel$i lucru, d$r pe $lte ci, -$i !c!lite% Se p!r#e$ de l$ pre-is$ c u# d!-e#iu $l cu#!$terii, pe#tru $ de)e#i cu $de)r$t tii#., tre9uie s i#tr!duc &# cercet$re$ i $#$liG$ (e#!-e#el!r !per$.iile de -sur$re i cu$#ti(ic$re, i$r pe 9$G$ l!r - $p$r$tul -$te-$tic% *ce$st$ i-pu#e &#s c$ (e#!-e#ul d$t s p!sede ! $#u-it dimensionalitate, c$re s p!$t (i -sur$t i e)$lu$t -$te-$tic% Psi is-ul (ii#d &#s adimensional #u p!$te (i -sur$t i c$lcul$t% Despri#dere$ psi !l!"iei de (il!s!(ie 1&#ceput l$ -i8l!cul sec% TIT3 i c!#stituire$ ei &# tii#. $ut!#!- se d$t!resc #u $#$liGei psi !l!"ice &# si#e, ci cercetril!r e(ectu$te &# d!-e#iile c!#ePe, -$i $les &# (iGi!l!"i$ siste-ului #er)!s i &# psi !(iGi!l!"i$ !r"$#el!r de si-.% U# r!l cruci$l '-$

KB I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

$)ut i (iGic$, c$re $ de-!#str$t p!si9ilit$te$ ePperi-e#trii /tririi su9iecti)e0% Rupere$ psi !l!"iei de (il!s!(ie $ $)ut d!u e(ecte: $3 u#ul 9e#e(ic - $ putut de)e#i ! tii#. de-# de &#credere, i#spir5#du-se di# (iGic i -edici# 93 i $ltul -$le(ic - despri#dere$ $ (!st pre$ r$dic$l i $ dur$t pre$ -ult, $stGi se &#ce$rc ! #!u $li$#. cu (il!s!(i$% c$re &i d !riG!#t i ! &#de$-# s studieGe spiritu$lit$te$ u-$#

(D' P&%1olo2%a &e !a<te d%! +%$%c" <% +%$%olo2%e

Cercetrile di#tr-! $#u-it tii#. i#(lue#.e$G studiile di# $lte tii#.e, pri# tr$#sdiscipli#$rit$te 1tr$#s(eruri recipr!ce di#tr-! tii#. &# $lt$3% *st(el, pr!"resele (iGi!l!"iei se d$t!re$G p$il!r "i"$#tici (cu.i de (iGic &# d!-e#iul !pticii 1i#)e#t$re$ telesc!pului i $ -icr!sc!pului3 i $l electricit.ii TL% P$)elcu, '2,2, p% 'H0-'H23% Psi !l!"i$, #ici e$, #u $ putut de)e#i tii#. dec5t dup ce $lte tii#.e, -$i $les (iGi!l!"i$, $u $ti#s u# $#u-it #i)el de -$turiG$re% De $cee$, #u este de -ir$re c pri-ii psi !l!"i $u (!st (iGicie#i i (iGi!l!"i% &# l$9!r$t!$rele de (iGic i (iGi!l!"ie s-$ #scut pr!9le-$ se#G$.iei, i$r !9ser)$.iile $str!#!-ice $u $tr$s $te#.i$ $supr$ ti-pului de re$c.ie i#di)idu$l i psi !l!"ic - /ecu$.i$ pers!#$l0% &#tre 'HI0 i 'H,0 se $8u#"e l$ c!#cluGi$ c ecu$.i$ pers!#$l este #$tur psi(ologic i depi#de -$i $les de !rie#t$re$ $te#.iei% Psi !l!"ul (r$#ceG P$ul 7r$isse 1'2I3, p% ''-'23 $rt$ c #u tre9uie s #e -ir- c /pri-ele pr!9le-e $9!rd$te de psi !l!"i$ ePperi-e#t$l c$ se#G$.i$, percep.i$, $te#.i$, dur$t$ pr!cesel!r psi ice, se p!t -sur$ cu cr!#!sc!$pe i cr!#!"r$(e, c$re (useser puse l$ pu#ct pe#tru -sur$re$ dur$tei pr!cesel!r (iGice s$u (iGi!l!"ice i c$re su#t l$ disp!Gi.i$ pri-il!r ePperi-e#t$t!ri - psi !l!"i0%

(B' P&%1olo2%a e:per%0e!tal" #!cepe c( p&%1o+%$%ca <% p&%1o+%$%olo2%a

S Psi !(iGic$ 1K% E% 7ec #er - E% =% ?e9er3 P$ul 7r$isse $(ir- c d$t$ #$terii psi !l!"iei ePperi-e#t$le este $#ul 'HI0, $#ul $p$ri.iei /Ele-e#te der Ps:c !p :si60 $ lui Kust$) E ed!r

KG I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

7ec #er% 7ec #er 1'H0'-'HH,3 $ (!st 9i!l!", (iGici$# i (il!s!( "er-$#% &si(o+izica, discipli# i#i.i$t de 7ec #er, studi$G rel$.iile c$#tit$ti)e di#tre sti-ulrile (iGice i se#G$.ii% El el$9!re$G le"e$ cu#!scut &# ist!ri$ psi !l!"iei c$ legea l!i =ec(ner. senza*ia coresp!nde logaritm!l!i e8cita*iei. Su#t cele9re /scrile psi !(iGice $le lui 7ec #er0 c$re de(i#esc cretere$ se#G$.ie c$ ! (u#c.ie l!"$rit-ic $ creterii sti-ulului% E-st =ei#ric ?e9er 1',2+-'H,H3 $ (!st (iGi!l!" i $#$t!-ist "er-$#, pr!(es!rul lui 7ec #er% Jui ?e9er i se $tri9uie c!#ceptul de prag di+eren*ial. El $ st$9ilit legea l!i Ve,er5 pentr! !n contin!!m senzorial dat5 raport!l di+eren*ial i -aloarea stim!l!l!i etalon rmn constante. &# 'H3' ?e9er )eri(ic, pri# c5#triri de "reut.i, c pr$"ul di(ere#.i$l rel$ti), #u-it i /(r$c.i$ lui ?e9erF, este $cel$i pe#tru di(erite "reut.i% ? ` pdFsP '00 7r$c.i$ ePpri- r$p!rtul ? &#tre pr$"ul di(ere#.i$l 1pd3 t )$l!$re$ sti-ulului et$l!# 1S3, ePpri-$t &# pr!ce#te% &# 'H>I% el )$ "e#er$liG$ $cest reGult$t &# c$drul u#ei le"i $ se#si9ilit.ii cu#!scut c$ legea Ve,er=ec(ner. S Psi !(iGi!l!"i$ 1X% P% Muller, =% )!# =el- !ltG3 De ($pt% preludiul psi !l!"iei ePperi-e#t$le $ (!st (iGi!l!"i$% 1ratat!l de +iziologie 1'H33-'H>03 $l lui X! $##es P% Muller 1'H0'- 'H+H3, &# d!u )!lu-e -$ri% $ c!#stituit -!delul de cercet$re $l !r"$#is-ului u-$# 1X% P% Muller $ (!r-ul$t te!ri$ e#er"iei speci(ice $ !r"$#el!r de si-.3% Ur-e$G plei$d$ de (iGi!l!"i ilutri c$ =% )!# =el- !ltG, R% Lirc !A% E% =% ?e9er, E% =$ec6el %$% DeG)!lt$re$ tii#.el!r (iGi!l!"ice $ $)ut u# r!l i-p!rt$#t &# sti-ul$re$ cercetril!r de psi !(iGi!l!"ie% Dup cu- -e#.i!#e$G *% L!# =$ller 1',0H',,03 (iGi!l!"i$ de)i#e tii#. ePperi-e#t$l !d$t cu cercetrile "er-$#ului X% P% Muller i $le (iGi!l!"ului (r$#ceG Cl$ude Be-$rd 1'H'3'H,H3% Jucrrile lui Ber#$rd /Introd!cere n st!di!l medicinii e8perimentale9 1'HI+3 i /?tiin*a e8perimental9 1'H,H3 (!r-ule$G re"uli tii#.i(ice $le metodologiei !9ser)$.iei, ePperi-e#tului i ip!teGei% Pr!"resele re$liG$te &# (iGi!l!"i$ se#G$.iil!r 1E% ?e9er3 i &# (iGi!l!"i$ siste-ului #er)!s $u c!#dus l$ pri-ele p$r$di"-e ePperi-e#t$le psi !(iGice i psi !(iGi!l!"ice c$re s-$u #scut &# l$9!r$t!$rele "er-$#e de (iGi!l!"ie% =er-$## )!# =el- !ltG 1'H2'-'H2>3 este c!#sider$t c$ u#ul di#tre &#te-eiet!rii psi(ometriei. El $ studi$t -ec$#is-ele )ederii &# cul!ri i percepere$ su#etel!r% De $se-e#e$, cl $ utiliG$t te #ic$ ti-pului de re$c.ie pe#tru $ -sur$ )iteG$ i#(luPului #er)!s%

KF I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

S ?% ?u#dt - (!#d$t!rul psi !l!"iei ePperi-e#t$le ?il el- ?u#dt 1'H32-'2203, (iGi!l!", psi !l!", (il!G!(, l!"ici$# i ist!ric $l culturii "er-$#e este c!#sider$t c$ $de)r$tul (!#d$t!r $l psi !l!"ie ePperi-e#t$le% Pe#tru el, ePperi-e#t$re$ #u $re se#s dec5t d$c este 9$G$t pe i#tr!spec.ie% El &#(ii#.e$G l$ JeipGi" &# 'H,2, pri-ul l$9!r$t!r de psi !l!"ie ePperi-e#t$l di# lu-e% &# psi !l!"i$ ePperi-e#t$l ?u#dt $ pr!ced$t l$ $#$liG$ pr!cesel!r de c!#tii#. i $le )!i#.ei% &# $cest sc!p el $ utiliG$t #u-er!$se $p$r$te c$re i$u per-is s st$#d$rdiGeGe !9ser)$.iile% Multe di# cercetrile s$le $u (!st re$liG$te $supr$ se#G$.iil!r i percep.iil!r pri# $plic$re$ -et!dei $#$litice% Pe#tru studiul pr!cesel!r superi!$re el pr!pu#e -et!d$ ist!ric i $#$liG$ c!-p$r$ti)% &# 'H,> ?u#dt pu9lic /B$Gele psi !l!"iei (iGi!l!"ice0, i$r &#tre '200 i '220 /Psi !l!"i$ p!p!$rel!r0 1'0 )!lu-e3 &# c$re &#trepri#de u# studiu $-plu $l li-9ii, -ituril!r, reli"iil!r i -!r$)uril!r% ?u#dt c!#duce ?coala de la #eipzig u#de $ i#(lue#.$t i crescut psi !l!"i di# Eur!p$ i di# *-eric$% Di#tre psi !l!"ii de pri- r$#" c$re s$u (!r-$t l$ c!$l$ s$ su#t: E% B% Eitc e#er 1'HI,-'22,3, R% B% C$ttell, St$#le: =$li 1'H>>-'22>3, O% Yiilpe 1'2I2-'2'+3%
&SIH)#)EI" =IMI)#)EI3I S-" )&BI1 #" &0BI=0BI" &SIHI3/#/I Hasile &a-e le! n 55 %rama psi(ologiei9 (<9JO5 p. NO-N3) ne atrage aten*ia FS!, +a*ada e8perimental a aparat!rii din la,oratoarele no! create se asc!ndea. ns5 caren*a rez!ltatelor o,*in!te. 08perimentele .5psi(ologice 9 n! re!esc s treac dincolo de rela*ii simple elementare e8cita*ie-senza*ie5 senza*ie-reac*ie. stim!l-rsp!ns etc. =aimoasa lege psi(o-+iziologic Ve,er- =ec(ner n-a m,og*it n mod s!,stan*ial psi(ologia. S ne +ie permis a reprod!ce o prere a !n!i psi(olog despre acest e-eniment5 considerat n genere ca epocal n istoria psi(ologiei %!p trei decenii de la cotit!ra re-ol!*ionar a psi(ologiei5 psi(olog!l american Villiam Rames (<N4O-<9<L) se pron!n* ast+el as!pra operei l!i =ec(ner5 n tratat!l s! &rincipiile psi(ologiei (<N9L) $3artea l!i =ec(ner a constit!it p!nct!l de plecare al !nei noi ram!ri de literat!r5 imposi,il de egalat din ca!za calit*ilor sale de s!,tilitate i ptr!ndere5 dar al crei rez!ltat este zero... 9G $ %ac !rmrim progres!l psi(ologiei +iziologice prin opera l!i V!ndt i a discipolilor acest!ia5 n! p!tem e-ita impresia c - scrie H. &a-elc! (<9JO5 p. N3) - tnra disciplin s-a oprit la peri+eria -ie*ii psi(ice (senza*ii5 percep*ii5 reac*ii) sa! la +orme relati- ncremenite5 a!tomatizate i in+erioare ale psi(ic!l!i (memoria mecanic5 asocia*ia5 deprinderea5 o,oseala .a.). "+ecti-itatea este red!s la +ormele ei simple de $tonalitate a senza*iei9 sa! la reac*iile ei +iziologice. .oti-a*ia5 personalitatea c! tip!rile ei5 aptit!dinile5 interesele5 caracter!l5 *oale rmn n a+ar de p!terea de in-estiga*ie a e8perimentator!l!i.9

(G' P&%1o+%$%ca 0oder!" <% co!te0pora!"

1K % D$p$#, ?% McKiU3

KK I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

'% Psi !(iGic$ -!der# sus.i#e c organism!l, -$i $les pri# i#ter-ediul siste-el!r se#G!ri$le, (u#c.i!#e$G c$ u# instr!ment de ms!r &# $#$liG$ i#(!r-$.iil!r pe c$re le prelucre$G 1Cl$ude B!##et, '22'3% Psi !(iGic$ $ repreGe#t$t u# tere# ($)!r$9il pe#tru dez-oltarea psi(ologiei matematice. 2% Psi !l!"ul r!-5# K e!r" e D$p$# 1'H2,-'2,I3 $ de-!#str$t i# '2+I i#su(icie#.$ psi !(iGicii c$ d!-e#iu pr!priu de cercet$re tii#.i(ic: st$9ilire$ u#ei le"turi directe &#tre i#te#sit$te$ sti-ulului (iGic i i#te#sit$te$ se#G$.iei #u este p!si9il dec5t pe c$le e-piric% K % D$p$# $ d!)edit #ec!resp!#de#.$ cu re$lit$te$ $ le"ii ?e9er- 7ec #er &# c$Gul d$tel!r c$re $)$#se$G ctre cele d!u li-ite ePtre-e 1este )$l$9il d!$r pe#tru )$l!ri -edii3% D$p$# c!recte$G i "e#er$liGe$G $ce$st le"e% N!u$ le"e c!respu#de re$lit.ii i &# c$Gul d$tel!r $pr!pi$te de cele d!u li-ite ePtre-e% C!rect $r (i c$ le"e$ s se #u-e$sc le"e$ ?e9er-7ec #er-D$p$#% 3% ?illi$- X% Mc Kill &# /M!de- ps:c !p :sics0 1NeA <!r6, '2I+3 sus.i#e c prel!crarea in+orma*iei p!$te (i c!#sider$t c$ ! #!u -et!d psi !(iGic% EPist ! str$te"ie $ deciGiei su9iectului i ! !per$.ie c!"#iti) de e)$lu$re &#truc5t i#(!r-$.i$ c$re tre9uie prelucr$t de pr!cesele i#telectu$le este p$r.i$l, i-precis i #esi"ur% >% Psi !l!"i$ c!#te-p!r$# utiliGe$G scalarea 1de eP% sc$lele de $titudi#i3, pri#cip$l$ )irtute $ psi !(iGicii cl$sice, d$r &# c$drul u#ei analize m!ltidimensionale: -et!d$ lui Yrus6$l i -et!d$ C$r!ll- C $#" 1CI% B!##et, '2HI3% 1+3 ReGu-$t R Despri#dere$ psi !l!"iei de (il!s!(ie i c!#stituire$ ei c$ tiin* a!tonom se re$liGe$G #u $t5t pri# $#$liG$ psi !l!"ic c5t -$i $les d$t!rit $)5#tului cercetril!r di# d!-e#ii c!#ePe: (iGi!l!"i$ siste-ului #er)!s i psi !(iGi!l!"i$ se#G$.iil!r% Psi !l!"i$ /&#)$.0 -et!dele ePperi-e#tului i -surt!rii di# (iGic i (iGi!l!"ie% R &si(ologia se nate din +izic i +iziologie. I# l$9!r$t!$rele de (iGic0 (iGi!l!"ie $p$re pr!9le-$ se#G$.iei, i$r !9ser)$.iile $str!#!-ice $u $tr$s $te#.i$ $supr$ ti-pului de re$c.ie i#di)idu$l 1/ecu$.i$ pers!#$l03% R *#ul #$terii psi(ologiei e8perimentale este 'HI0 c5#d Kust$) E e!d!r 7ec #er 1'H0'-'HH,3 pu9lic /Ele-e#te der Ps:c !p :si60%

KJ I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

R Psi !(iGic$ este discipli#$ c$re studi$G rel$.iile c$#tit$ti)e di#tre sti-ulrile (iGice i se#G$.ii% &#te-eiet!rii pi !(iGicii su#t K% E% 7ec #er, Er#st =% ?e9er 1',2+-'H,H3 i ?il el- ?u#dt 1'H32- '2203% R &# psi(o+iziologie se re-$rc X! $##es M^ller 1'H0'-'H+H3 c$re (!r-ule$G te!ri$ e#er"iei speci(ice $ !r"$#el!r de si-. i =% )!# =u-9!ldt 1'H2'-'H2>3 c$re $ (!#d$tpsi(ometria. R ?il el- ?u#dt este c!#sider$t $de)r$tul (!#d$t!r $l psi !l!"iei ePperi-e#t$le: &# c$drul Zc!lii de l$ JeipGi" pe c$re ! c!#duce, el !r"$#iGe$G &# 'H,2, pri-ul l$9!r$t!r de psi !l!"ie ePperi-e#t$l di# lu-e% I#i.i$G -et!d$ $#$litic, -et!d$ ist!ric i $#$liG$ c!-p$r$ti)% R Psi !(iGic$ -!der# se !cup cu prelucr$re$ de i#(!r-$.ii 1McKill, '2I+3, cu sc$l$re$ i $#$liG$ -ultidi-e#si!#$l% R K % D$p$# 1'H2,-'2,I3 c!recte$G le"e$ lui ?e9er-7ec #er%

1I3&#tre9ri '% C$re $u (!st -!d$lit.ile pri# c$re psi !l!"i$ s-$ despri#s de (il!s!(icW C$re $u (!st c!#seci#.ele $cestei despri#deriW 2% C$re $u (!st cele -$i i-p!rt$#te e)e#i-e#te tii#.i(ice c$re $u -$rc$t preludiul psi !l!"iei c$ tii#. $ut!#!-W 3% C$re $u (!st i#(lue#.ele (iGicii i (iGi!l!"ieiW

>% &# ce c!#st$u c!#tri9u.iile lui K% E% 7ec #er i E% =% ?e9er &# (!#d$re$ psi !(iGiciiW +% C$re $ (!st $p!rtul lui ?% ?u#dt &# (!#d$re$ psi !l!"iei ePperi-e#t$leW I% ,% H% C$re este li-it$ psi !l!"iei (iGi!l!"ice se-#$l$t de L% P$)elcuW C$re $u (!st desc!peririle lui K % D$p$# &# psi !(iGicW Su9li#i$.i $tri9utele psi !(iGicii -!der#eV

1,3 -%.l%o2ra+%e

B!##et, K$ude - .an!alpratiS!e deps'c(op('siS!e, P$ris, C!li#, '2HI M5#G$t I!# - Istoria !ni-ersal a psi(ologiei 1ist!ri$ -!der# i c!#te-p!r$#% 'HI0'22>3, Bucureti, U#i)% Eitu M$i!rescu, '22>, p% '>- '2 1B-UEM3 1O3 P$)elcu, L$sile - %rama psi(ologiei5 Bucureti, EDP% '2,2, p% 3I, H'-H> i 'H'H2 1O3 D$p$#, K c!r" e - 3!noaterea i aprecierea o,iecti- a personalit*ii. Bucureti, Ed% Ztii#.i(ic i E#cicl!pedic% '2H>, p% 202-2+,

KC I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

H9% A&oc%a/%o!%&0(l (P. F. Her.art' #! opo$%/%e c( 2e&talt%&0(l (M.


To1ler6 Ma: Mert1e%0er'

S &rec!rsorii $s!ci$.i!#is-ului psi !l!"ic $u (!st: *rist!tel 13H3-322 &%=r%3 i se#Gu$litii X! # J!c6e 1'I32-',0>3 i Etie##e B!##!t de C!#dill$c 1(r%, ','+-',H03%
"socia*ionism!l este concep*ie psi(ologic clasic5 rspndit in secolele XHII-XDX care. plecnd de la ideea c acti-itatea psi(ic are !n s!port material e8plic -ia*a psi(ic prin asocia*ii intre di-erse +enomene psi(ice elementare. %eoarece interpreteaz acti-itatea mintal prin ns!marea !nor +enomene elementare este s!pran!mi4 atomism psi(ologic.

Pul)eriG$re$ psi icului &# ele-e#te i $s!ciere$ l!r pe 9$G$ le"il!r -ec$#ice $le $s!ci$.iei $ (!st (rec)e#t &# psi !l!"i$ sec% TIT% *cest ele-e#t$ris- s-$ re(lect$t pe $rt$ creierului% *s!ci$.i!#is-ul lui *rist!tel 1$ cl$si(ic$t $s!ci$.iile si-ple dup c!#ti"uit$te, $se-#$re i c!#t&$st3 $ (!st $d!pt$t de se#Gu$litii e#"leGi i "er-$#i% /*t!-ii0 c$re su#t pui &# cele -$i di)erse rel$.ii su#t se#G$.iile% 7e#!-e#ele c!-plePe su#t u# reGult$t $l $s!cieril!r succesi)e: $s!cierile de se#G$.ii (!r-e$G percep.ii, &#su-rile de percep.ii "e#ere$G repreGe#tri %$%-%d% Y &si(ologia asocia+ionist a l!i Ro(ann =riedric( Her,art (<JJ6-<N4<) Cel -$i _)i"ur!s cure#t $ (!st &# Ker-$#i$ pri# psi(ologia asocia*ionist deG)!lt$t de X! $## 7riedric =er9$rt% El $r$t c /)i$.$ su(lete$sc este supus u#!r le"i &#t!c-$i c$ stelele cerului0% El -ilite$G pe#tru ! tii#. $ su(letului pri# $plic$re$ -surt!ril!r i $ c$lcului -$te-$tic% C!#dill$c c!#sider$ c (e#!-e#ele psi ice su#t su-e de se#G$.ii i c )i$.$ su(lete$sc se ePplic pri# legea asocia*iei mecanice. Pe $ce$st c$le, psi !l!"i$ de)i#e ! si-pl -ec$#ic su(lete$sc% S "socia*ionitii e8perimenaliti

K= I&tor%a (!%,er&al" a p&%1olo2%e%

Pe#tru K% Mtlllcr% =% E99i#" $us, E % Ri9!t pri#cipiul $s!ci$.iei $ ser)it c$ 9$G pe#tru (ecu#de cercetri ePperi-e#t$le% De $se-e#e$, ?% ?u#dt i E% E !r#di6e s-$u spri8i#it &# lucrrile l!r pe idee$ $s!ci$.iei% *s!ci$.i!#is-ul ePperi-e#t$l $ depus -$ri e(!rturi pe#tru $ deG)lui (!r-e c!#crete i c!#di.iile $s!cieril!r, le"ile $cest!r$% S Be+le8ologia r!s (I. .. Seceno- i D. &. &a-lo-) Re(leP!l!"i$ $ (!st ! !rie#t$re psi !(iGi!l!"ic i#i.i$t de (iGi!l!"ul rus I% M% Sece#!) pri# lucr$re$ s$ $Be+le8ele creier!l!i9 1'HI33% C!#cep.i$ $ (!st $d!pt$t de L% Be tere) 1'22'3 c$re &# cercetrile s$le s-$ c!#ce#tr$t $supr$ re(lePel!r $s!ci$ti)e -!t!rii% Cel -$i i-p!rt$#t repreGe#t$#t $ (!st I% P% P$)l!) c$re $ desc!perit re(lePul c!#di.i!#$t c$ ! $s!ci$.ie te-p!r$r% S Ke:a-ioritii asocia*ioniti Be $)i!riti 1/9e $)i!r0 - c!-p!rt$-e#t3 $-eric$#i c$ E% Kut rie, X% ?$ts!# s$u B% 7% S6i##er recur" l$ $s!ci$.i!#is-ul (iGi!l!"ic &# ePplic$re$ &#).rii% S 2eoasocia*ionism!l i neocone8ionism!l Pri# neoasocia*ionism se dese-#e$G ! ($-ilie de te!rii s$u -et!de $s!ci$.i!#iste rece#te relu$te de psi !l!"i$ c!"#iti) $ctu$l% #! $ceste -et!de $s!ci$.iile su#t le"turi &#tre repreGe#tri c$re su#t st!c$te &# -e-!ri$ de lu#" dur$t% Se -$i utiliGe$G l$r" c!#ceptul de asocia*ie conte8t!al $s!ci$.i$ le$" d!u ele-e#te 1d!u repreGe#tri3 pri#tr- u# i#ter-edi$r s$u pu#e &# -ic$re u# $l treile$ ele-e#t%

2eocone8ionism!l este "rup de te!rii i te #ici 9$G$te pe idee$ circul$.iei i#(!r-$.iil!r &# re*ele de u#it.i le"$te pri# c!#ePiu#i, si-ul5#d re.elele #eur!#$le% Psi !l!"i$ c!"#iti) c!#sider structur$ c!"#iti) c$ (ii#d ! re.e$ de ele-e#te i#terc!#ect$te%3onceptele de gestalt5 +orm i cmp 1eoria gestalist $p$re &# Ker-$#i$ l$ &#ceputul sec% TT c$ ! re$c.ie &-p!tri)$ $s!ci$.i!#is-ului4 e$ $(ir- prioritatea ntreg!l!i asupra pr*ilor i !pere$G "l!9$list i#tr!duc5#d &# tii#.ele u-$#e c!#ceptele de c5-p i de !r"$#iG$re% Kest$ltis-ul $ (!st ! te!rie psi !l!"ic c$re $ i#i.i$t i $ sti-ul$t -et!d$ structur$l i c!#cep.i$ structur$list &# tii#. i $rt% Ee!reticie#ii cei -$i cu#!scu.i $i "est$ltis-ului "er-$# su#t ?!l("$#" Y! ler 1'HH,-'2I,3, M$P ?ert ei-er 1'HH0-'2I,3, Yurt JeAi# 1'H20'2>,3 %$% E!.i su#t &#c$dr$.i &# ($i-!$s$ /Zc!$l de l$ Ge&talt%&0(l Na<terea p&%1olo2%e% Ger0a! ca <t%%!/" J? Berli#0% KESE*JE &#se$-# c!#(i"ur$.ie, structur, (!r-% Eestalt-ul este u# -!d de !r"$#iG$re $ c5-pului% C!#ceptul de structur$, deri)$t di# /"est$lt0 cl$r de-!#str$t ePperi-e#t$l i rele)5#d u# siste- de le"i, s- $ $credit$t de(i#iti) &# psi !l!"ie, cu#!sc5#d ! -$re ePp$#siu#e%
&a!l &opesc!-2e-ean! (<9J65 p. <W-<4) scrie $ dac demnostra*iagestalt-!l!i sa! str!ct!rii s-a e+ect!at la ni-el!l percep*iei5 apoi s-a! a+irmat str!ct!ri mnezice5 -er,alo-logice5 moti-a*ionale. a+ecti-e. caracter tale etc. 1ot!i5 gestalt-!l este deplin rele-ant n str!di!lpercep*iei9

*st(el, c!#(!r- "est$ltis-ului, t!$te pr!cesele psi ice su#t structuri, c!#(i"ur$.ii i#te"r$le% Structurile psi ice su#t re$lit.i pri-!rdi$le, ireducti9ile l$ pr.ile c$re su#t su9!rd!#$te &#tre"ului% R 7ORM*% Nu ePist ePperie#. c$re s #u $i9 (!r-% O-ul percepe direct &#tre"uri !r"$#iG$te, deli-it$te &# u#it.i i#di)idu$le c$re se det$e$G de u# (!#d i (!r-e$G &-preu# ! (!r-% U# percept ti#de s c$petc ce$ -$i 9u# (!r- p!si9il, $cee$ c$re este -$i ec ili9r$t, -$i st$9il% D$r $ceste pr.i su#t su9!rd!#$te i &#tre"ul este $ltce)$, -$i -ult c$ su-$ pr.il!r% Percep.i$ #u este ! su- de se#G$.ii% Er$#spu#ere$ u#ei -el!dii este ePe-plul cel -$i cl$sic% O -el!die este c!-pus di# #!te -uGic$le c$re $u &#tre ele rel$.ii precise 9$G$te pe &#l.i-ile t!#$le i !rdi#e$ te-p!r$l% D$c se0sc i-9 #!tele 1!rdi#e$3 s$u se -!di(ic &#l.i-e$ u#ei$ di#tre ele -el!di$ !ri"i#$l este $lter$t% *st(el, percep*ia !nei melodii are caracter integral5 e$ #u este ! su- $ su#etel!r R esu-$9ilit$te$03, -el!di$ p!$te (i recu#!scut c i$r d$c lipsesc c te,a su#ete (@te!d%!/a spre #!tTe2A' &a( d$c

este c5#t$t l$ %!&tr(0e!te d%+er%te6 dar &e p"&trea$" acelea<% raport(r% &#tre su#ete, acelea<% str!ct!ri. R C!#ceptul de CCMP i p!stul$tul IDOMOR7ISMUJUI 1pstr$re$ $celei$i (!r-e3% ?!l("$#" Yt( ler de(i#ete cmp!l c$ distri9u.ie di#$-ic de e#e"ie &#tre pr.ile s$le% El p!stule$G ePiste#.$ u#ui iG!-!r(is- de #$tur t!p!l!"ic &#tre trei (eluri de c5-p: a u# c5-p +izic &# c$re ec ili9rul este (u#c.ie de di-e#siu#ile rel$ti)e 1p!Gi.ie, -ri-e etc%3 $le !9iectel!r c$re-' c!-pu# Ztopologia este "e!-etri$ pre!cup$t de structuri, rel$.ii de )eci#t$te, !r"$#iGri &# c5-p3 a u# c5-p cere,ral cre$t pri# s!sire$ pe G!#e de pr!iec.ie c!rtic$l $ ePcit$.iil!r se#G!ri$le pr!)e#ite di# c5-pul (iGic a i u# c5-p perceptiIG!-!r(is-ul $cest!r trei c5-puri se ePplic pri# $cee$ c !9iectul perceput se$-# cu !9iectul (iGic i #u cu pr!iec.i$ s$ reti#i$#% Percepere$ u#ei sc i-9ri &# -ediu deter-i# $ut!-$t ! sc i-9$re &# c5-pul ccre9r$l% Yurt JeAi# 1'H20-'2>,3 i#tr!duce &# '223 c!#ceptul de 3[.& &SIH)#)EI3 pe#tru $ dese-#$ u# $#s$-9lu de ($pte i#terdepe#de#te (iGice 9i!l!"ice, s!ci$le, psi ice 1c!#tie#te i i#c!#tie#te3, ePiste#te &#tru# $#u-it -!-e#t, c$re deter-i# c!-p!rt$-e#tul u#ui i#di)id s$u $ u#ui "rup% &#.ele"5#d /c5-purile s!ci$le0 c$ /t!t$lit.i di#$-ice0 el $ c!#tri9uit l$ ! i#terpret$re -$i $dec)$t $ se-#i(ic$.iei i p!Gi.iei u#ei pers!$#e &#tru# "rup, &# (u#c.ie de siste-ul i#terdepe#de#.el!r di#tre -e-9rii "rupului i de $#s$-9lul r$p!rturil!r "rupului cu -ediul &# c$re este situ$t 1ec!l!"i$ "rupului3% Yurt JeAi# $ e(ectu$i u# )$st ciclu de ePperi-e#te c$re i-$u per-is s (!r-uleGe siste-ul su de psi(ologie dinamic 1Y% JeAi#, '2I,3, i#spir5#du-se di# (iGic$ rel$ti)ist% Psi !l!"i$ di#$-ic sus.i#e c e#er"iile i te#siu#ile psi ice se !r"$#iGe$G &# siste-e di#$-ice% JeAi# desc!per -ectorii c$re $c.i!#e$G &# c5-p i c$re depi#d &#t!tde$u#$ de i#ter$c.iu#ile -ultiple i di#$-ice cu $#u-ite rel$.ii% C #egile organizrii percepti-e 1H l$ #u-r3 $u (!st (!r-ul$te de M$P ?ert ei-er:

Ge&talt%&0(l Na<terea p&%1olo2%e% Ger0a! ca <t%%!/" J>

K le2% %!tr%!&ec%

D le2% e:tr%!&ec%

Ge&talt%&0(l Na<terea p&%1olo2%e% Ger0a! ca <t%%!/" JD

'% le"e$ pre"#$#.ei 2% 3% >% +% I% le"e$ u#i(icrii le"e$ i#clusi)it.ii le"e$ c!#ti#uit.ii le"e$ pr!Pi-it.ii le"e$ si-ilitudi#ii

'% le"e$ -!#t$8ului 2% i#(lue#.$ percep.iei $titudi#ii $supr$

P$ul P!pescu-Ne)e$#u &# %%Curs de psi !l!"ie "e#er$l0 1)!i% I, '2,I, p% 300-3'03 ePplic det$li$t cele H le"i "est$ltiste $le percep.iei% Je"ile "est$ltiste $si"ur u# -$Pi-u- de e(icie#. pri# d!u pri#cipii: $3 su9li#ie$G $spectele ese#.i$le, i#(!r-$.i!#$le $le (!r-ei

93 -i#i-$liGe$G er!rile pri# red!ndan* 1redu#d$#.$ este u# -i8l!c de c!#(ru#t$re, de )eri(ic$re3

R Kest$lturile $u c$r$cter $pri!ri 1I% Y$#t3 @ #u pr!)i# di# ePperie#., ci su#t dat!m-U8n5 i#depe#de#te de ePperie#.$ c!"#iti)% Este &##scut &# !- c$p$cit$te$ de $ percepe direct &#tre"urile, structurile% R 2eogestaltism!l &# rezol-area de pro,leme #e!"est$ltiti c$ N% M$ier i Ott! SelG c!#sider c $ce$st $cti)it$te $ "&#dirii este ! restr!ct!rare situ$.i$ pr!9le-$tic este u! situ$.ie c$re preGi#t ! l$cu# $c!perit04 reG!l)$re$ pr!9le-ei $r c!#st$ di# &#ltur$re$ l$cu#ei pri# c!-plet$re$ structurii K% ?% *llp!rt 1'22'3 $re ! c!#cep.ie structur$list $supr$ pers!#$lit.ii c$re &i $re rdci#ile &# te!ri$ "est$ltist% Dup *llp!rt, pers!#$lit$te$ este ! organizare dinamic, $(l$t &# Ge&talt%&0(l Na<terea p&%1olo2%e% Ger0a! ca <t%%!/" JB c!#ti#u deG)!lt$re i tr$#s(!r-$re% El sus.i#e c pers!#$lit$te$ este u# sistem incomplet, $re ! structur i ! lips de structur, ! (i-c.ie% d$r i ! dis(u#c.ie, ! !rdi#e, d$r i ! deG!rdi#e =e#ri E: 1'2I33@&#)e#te$G c!#ceptul de cmp de contiin* pri# c$re &#.ele"e ! c!#8u"$re $ c5-puril!r percepti) i te-$tic 1i#terpret$ti) i#telectu$l3, u# $#s$-9lu de !per$.ii i#telectu$le desc ise $t5t spre Ju-e, c5t i spre Si#e% C!#tii#.$ este !r"$#iG$re $ )ie.ii psi ice i -!delul pers!#$l $l lu-ii 1ePter#e i i#ter#e3%

Cc. Str(ct(ral%&0(l 2e!et%c (P. P%a2et' <% &tr(ct(ra 2e!erat%," (N. *1o0&Q5'

R El)e.i$#ul Xe$# Pi$"et 1'H2I-'2H03 pu#e 9$Gele str!ct!ralism!l!i genetic pri# c$re st$9ilete c &#tre structur i "e#eG, &#tre !r"$#iG$re i deG)!lt$re este u# contin!!m i ! c!rel$.ie i#terdepe#de#t% O structur 19i!l!"ic s$u psi ic3 $re trei &#suiri: de t!t$lit$te, de tr$#s(!r-ri, de $ut!re"l$8% Orice structur c$re este ! !r"$#iG$re, &-pi#"e -$i dep$rte deG)!lt$re$, i$r !rice deG)!lt$re &#se$-# el$9!r$re$ u#!r structuri superi!$re% *cest$ este (u#d$-e#tul structur$lis-ului "e#etic c$re c!#sider organizarea ca +iind organizatoare. R *-eric$#ul N!$- *)r$$- C !-s6: 1#% '22H3 este i#i.i$t!rul u#ei #!i !rie#tri structur$liste &# li#")istic$ te!retic, cu#!scut su9 #u-ele de 0"r$-$tic tr$#s(!r-$.i!#$l-"e#er$ti)0 1'2I'3: &# li-9 ePist d!u #i)eluri - structur$ de supr$($. i structur$ de $d5#ci-e, c$re (ii#d generati-e 1"e#ere$G di# ele &#sele $lte i $lte structuri3 ePpri- cre$ti)it$te$ li-9ii%

*lter#$ti)$ $t!-is- 1$s!ci$.i!#is-3 - !lis- 1"est$ltis-3 p!$te (i depit pri# structurile "e#er$ti)e c$re $u -$re rele)$#. &# cercet$re$ psi !l!"ic% Structur$ "e#er$ti) este ! -$trice pr!ducti), $ut!"e#er$t!$re 1psi !l!"ul r!-5# dr% Kri"!re Nic!l$ $ $plic$t te!ri$ c5-puril!r "e#er$ti)e &# reG!l)$re$ de pr!9le-e3%
&BI23I&II#0 "K)B%IBII S1B/31/B" #-%I2" .I30 " &SIHI3/#/I .. Mlale in 9Introd!cere in psi(ologie 9 (0d &olirom5 OLLL5 p. 3WL) consider c cele ma8 importante principii ale a,ordrii sir!ct!ral-dinamice a psi(ic!l!i s!nt !rmtoarele 6 <. principi!l str!ct!rrii elementelor componente ale -ie*ii psi(ice ceea ce cond!ce la apari*ia !nei totalit*i6

Ge&talt%&0(l Na<terea p&%1olo2%e% Ger0a! ca <t%%!/" JG

O. principi!l interac*i!nii i interdependen*ei elementelor componente ale str!ct!rii5 ceea ce arat c !nele ac*ioneaz as!pra altora prod!cnd modi+icri att in elementele care intr in interac*i!ne5 ct i n rela*ia dintre ele 3. principi!l integrrii elementelor componente in cadr!l str!ct!rilor sa! al !nor s!,str!ct!ri n interior!l !nor str!ct!ri mai comple8e5 +r ins ca acestea s-i piard propria lor identitate6 4. principi!l trecerii de la o str!ct!r la alt!5 ca !rmare a modi+icrii ec(ili,r!l!i +or*elor din cmp5 str!ct!rile rmnnd distincte5 necontrolate6

W. principi!l legilor de str!ct!r i a legilor de dinamic in stare a asig!ra5 pe de o parte5 perpet!area str!ct!rilor5 pe de alt parte5 dinamica acestora n -irt!tea acestor principii5 indi-id!l rmne !nitar i constant c! sine ns!i sa! de-ine disociat i +l!ct!ant n mani+estrile l!i psi(ocomportamentale6 6. principi!l raport!rilor de s!ccesi!ne spa*io-temporal5 de coe8isten* e8tern5 +r raport!ri genetice i e-ol!ti-e.

Hd% Re$(0at (co!cepte i te$e +(!da0e!tale' *3 - "socia*ionism!l $re drept precurs!ri pe *rist!tel i pe se#Gu$litii X! # J!c6e 1&# *#"li$3 i Etie##e de C!#dill$c 1&# 7r$#.$3% Ker-$#ul X! $## 7r% =er9$rt pu#e 9$Gele psi !l!"iei $s!ci$.i!#iste ce#tr$t pe legea asocia*iei mecanice $plic$t l$ rel$.iile (e#!-e#el!r psi ice% Be+le8ologia lui I% P% P$)l!) este )$ri$#t$ (iGi!l!"ic $s!ci$.i!#is-ului 1re(lePul c!#di.i!#$t - $s!ciere te-p!r$r3% $

Ke(a-ioritii asocia*ioniti 1E% Kut rie, X% ?$ts!#, B% 7% S6i##cr3 ePplic c!-p!rt$-e#tul pri# -ec$#is-ele $s!ci$.iei i &#tririi &# &#).$re%

2eoasocia*ionism!l i neocone8ionism!l su#t )$ri$#te $le psi !l!"iei c!"#iti)e c!-p!rt$-e#t$le: structur$ c!"#iti) este ! re/ea de ele-e#te i#terc!#ect$te% *s!ci$.i!#is-ul cl$sic 1 er9$rti$#3 $ (!st c!#tr$Gis i depit de "est$ltis-, !lis-, psi !l!"i$ i#te"r$l etc% B3 - Eestaltism!l este u# cure#t "er-$# 10Zc!$l$ de l$ Berli#03 c$re e cu#!scut c$ teoria +ormei ce plede$G pe#tru structur, $(ir-5#d pri!rit$te$ &#tre"ului $supr$ pr.il!r% Eestalt este u# -!d de !r"$#iG$re $ c5-pului% RepreGe#t$#.i: M$P ?ert ei-er, ?!l("$#" Y! ler, Yurt JeAi#% M$P ?ert ei-er $ (!r-ul$t cele H le"i $le percep.iei, YS ler $ de(i#it c!#ceptul de c5-p, Y% JcAi# $ i#tr!dus c!#ceptul Ge&talt%&0(l Na<terea p&%1olo2%e% Ger0a! ca <t%%!/" JF de c5-p s!ci$l% Ne!"est$litii ePti#d c!#cep.i$ deb l$ percep.ie l$ pr!cese superi!$re: reG!l)$re de pr!9le-e 1N% M$8er, O% SelG3, pers!#$lit$te 1K% ?% *llp!rt3% c!#tii#. 1=% E:3 etc% Kest$ltis-ul $ i#spir$t di)erse orientri str!ct!raliste moderne $3 str!ct!ralism!l genetic $ lui Xe$# Pi$"et c!#sider structur$ c$ di#$-ic pri# i#terdepe#de#.$ ei cu deG)!lt$re$ 93 str!ct!ra generati- $ lui N!$- C !-slc: de)i#e p$r$di"-$ (u#d$-e#t$l $ tii#.ei pri# c$re se depete $s!ci$.i!#is-ul i "est$ltis-ul cl$sic

He% #!tre."r% (de ,er%+%care' '% C$re su#t c!!rd!#$tele (u#d$-e#t$le $le c!#cep.iei asocia*ioniste $ lui X% 7r% =er9$rtW 2% Cu- ePplic$.i $pr!piere$ di#tre re(leP!l!"i$ p$)l!)ist i $s!ci$.i!#is-W 3% >% +% Ce este #e!c!#ePi!#is-ulW I# ce -!d$lit.i -$i &#t5l#i- $stGi $s!ci$.i!#is-ulW C$re su#t limitele pri#cip$le $le $s!ci$.i!#is-uluiW

I%

C$re su#t trsturile te!retice $le "est$ltis-uluiW

,% C!-p$r$.i c!#cep.i$ despre cmp $ lui ?% Y! ler cu $cee$ $ lui Y% JeAi#W H% 2% C$re su#t pri#cip$lele c$te"!rii dc #e!"est$ltis-W Cu- ePplic K% ?% *llp!rt structur$ pers!#$lit.iiW

'0% &# ce c!#st ese#.$ structur$lis-ului pi$"eti$#W ''% Ce este str!ct!ra generati- i c$re este se-#i(ic$.i$ ei &# c!#tePtul psi !l!"iei c!#te-p!r$#eW
Ge&talt%&0(l Na<terea p&%1olo2%e% Ger0a! ca <t%%!/" JK

C$re su#t pri#cipiile $9!rdrii structur$l-di#$-ice $ psi icului u-$#W Na<terea p&%1olo2%e% ca <t%%!/" CJ =.

I!tro&pec/%o!%&0(l #! opo$%/%e c( p&%1olo2%a o.%ect%,"


2$% I#tr!spec.i!#is-ul !rt!d!P$l 1?% ?u#dt3 i i#tr!spec.i$ ePperi-e#t$l $ Zc!lii de l$ ?iirG9ur" 1O% Yiilpe3 29% Be $)i!ris-ul cl$sic 1X% ?$ts!#3 i #e!9e $)i!ris-ul 1C% J% =uli i E% C% E!l-$#3

2c% Re(leP!l!"i$ rus 1I% M% Sece#!), I% P% P$)l!)3

2d% ReGu-$t

2e% c#tre9ri 2(% Bi9li!"r$(i e=a. I!tro&pec/%o!%&0(l ortodo:al (M. M(!dt' <% %!tro&pec/%a e:per%0e!tal" a ;col%% de la MOr$.(r2 (O. T(lpe' (4) 3oncept!l de I21B)S&03QI0 i metoda introspecti-a J$ $l III-le$ C!#"res I#ter#$.i!#$l de Psi !l!"ie 1MU#c e#, 'H2I3 $ i#ter)e#it ! $-pl c!#(ru#t$re &#tre p$rtiG$#ii psi !l!"iei (iGi!l!"ice i $p!l!"e.ii i#tr!spec.i!#is-ului% Introspec*ie )i#e de l$ l$ti#escul 0i#tr!specti! - i#tr!spect$re0 - $ pri)i &# i#teri!r% 7ii#d )edere s$u pri)ire !rie#t$t spre i#teri!r, spre pr!priile triri su9iecti)e, se de!se9ete de e8trospec*ie c$re este !rie#t$t &# $($r, spre lu-e$ ePter#% &# cu#!$tere este pr!(u#d i-plic$t i desc!perire$ Si#elui% C!#tii#.$ despre lu-e i c!#tii#.$ despre Si#e su#t d!u !rie#tri c!#)er"e#te i c!-ple-et$rc% Eririle su9iecti)e reu#esc ePperie#.$ ePter# cu ce$ i#ter# &#tr-! u#ic ePperie#.% *$d$r, 0i#tr!spec.i$ c$ a!topercepere prel!ngit prin a!toc!noatere constit!ie o lat!r necesar a rela*iilor psi(ice9 1P% P!pescu-Ne)e$#u, '2,H, p% 3,,3% I#tr!spec.i$ este ! metod pr!prie psi !l!"iei c$re tre9uie (!l!sit de ctre !$-e#i 1-$i $les de ctre ti#eri3 pe#tru $ se $ut!cu#!$te i pe#tru $ se $ut!per(ec.i!#$% Nu este p!si9il #ici ! cretere $ pers!#$lit.ii i #ici u# (el de $ut!!r"$#iG$re (r i#tr!spec.ie% S!cr$te le"$ e(!rtul cu#!$terii de si#e 10cu#!$tc-te pe ti#e &#su.iV03 cu des-rirea moral. Cu#!$tere$ de si#e este -ult -$i di(icil dec5t cu#!$tere$ lu-ii !9iecti)e%
In roman!l psi(ologic n!mit de Tanaliz introspecti-9 =. .. %ostoie-s:i5 #e- 1olstoi5 .arcel &ro!st5 ?te+an M\eig5 S!rorile Kronte5 #i-i! Be,rea!n!. &anait Islrati etc a! operai c! introspec*ia t int!i*ia creatoare .etoda introspec*iei ca procede! literar s-a do-edit +ec!nd i +ertil n acest caz. &rin romanele sale Tspo-edanie 9 %ostoie-s:i o+er psi(ologilor modele de pro+!nd analiz introspecti- (< .niat. I999). Bemarcm c cea mai mare literat!r5 c! cea mai mare +or* de captare i in+l!en*are a cititor!l!i este literat!ra psi(ologic.

(O) Hirt!*ile i limitele introspec*ionism!l ortodo8al al l!i Vil(elm V!ndt (<N3O-<9OL) Dup cu- re-$rc$ L% P$)elcu 1'2,2% p% 222-23'3 i#tr!spec.i$ este ! -et!d c$re 4Fse $r$t cu $t5t -$i ispitit!$re, cu c5t cree$G i-presi$ u#ui c!#t$ct direct cu (e#!-e#ul psi ic, &# t!$t !ri"i#$lit$te$ i ple#itudi#e$ lui0% E% Ri"#$#! 1'2203 #u-e$ i#tr!spec.i$ 0c$le$ re"$l0 $ psi !l!"iei%

A. J$l$#de 1'2303 $r$t c rel$.iile di#tre i#ter# i ePter# su#t si-il$re cu cele di# i#teri!rul i ePteri!rul u#ei c$se4 de!se9ire$ $r c!#st$ d!$r &# ($ptul c i#teri!rul #u p!$te (i )Gut de trect!ri, &# ti-p ce ($.$d$, &-preu# cu str$d$ respecti) su#t $ccesi9ile !ricui%

?% ?u#dt, e(ul Zc!lii de I$ JeipGi", $ utiliG$t i#tr!spec.i$ c$ metod de in-estiga*ie psi(ologic a contiin*ei i $ $lt!r pr!cese psi ice superi!$re 1"5#dire, )!i#.3% Met!d$ lui ?u#dt $ de-!#str$t at t c$lit.i, c5t i li-ite% 3ritica $dus i#tr!spec.iei 1Au#dtie#e3 se p!$te reduce, dup *% J$l$#de, l$ ur-t!$rele !9iec.ii: $3 93 ($ptul !9ser)$t pri# i#tr!spec.ie se $ltere$G pri# &#sui $ctul !9ser)$.iei4 strile $(ecti)e i#te#se 1$(ecte, e-!.ii puter#ice3 su#t -$i pu.i# $ccesi9ile i#tr!spec.iei4

c3 pri# i#tr!spec.ie #u se p!t sesiG$ dec5t (e#!-e#ele psi ice c!#tie#te c$re #u c!#stituie dec5t ! p$rte di# )i$.$ psi ic u-$#4 d3 ideile prec!#cepute ($lsi(ic i#terpret$re$ (e#!-e#el!r pr!prii &#tr-! -$i -$re -sur dec5t &# !9ser)$.i$ &#drept$t $supr$ $lt!r$4 e3 pe scurt, i#ter)i# i de(!r-e$G iluGiile i#di)idu$le, pre8udec.ile, i#c$p$cit$te$ de "e#er$liG$re i !9iecti)$re, $ut!su"esti$, #i)elul cultur$l etc% ?u#dt utiliG$ ! introspec*ie sistematizat, d$r dese!ri er$ i#(lue#.$t de pr!priile ip!teGe, diri85#du-i t$cit pr!cesele i u#e!ri er$ (ur$t de $ut!su"estie% ?u#dt $ recu#!scut c i#tr!spec.i$ se ePpri- c$ relatare -er,al cu li-itele i#ere#te i $ (!st #e)!it s $ccepte u# c!-pr!-is &#tre ePperi-e#tul de l$9!r$t!r i i#tr!spec.i$ tr$di.i!#$l, &#tr-$de)r, &# -sur$ &# c$re &i re)e#dic (u#c.i$ de -et!d de i#)esti"$re, i#tr!spec.i$ tre9uie &#c$dr$t i de $lte -et!de 1!9iecti)e3% 3BI1I3" I21B)S&03QI0I
Hasiie &a-eleiD in 9%rama psi(ologiei9 (<9JO5 p. JJ-JN) scria '9 92! -om rel!a in amn!nt atac!l l!i "!g!ste 3omte (l 9N-<NWJ) mpotri-a introspec*iei. S!nt c!nosc!te compara*iile sale trans+ormarea a!ioo,ser-a*iei n metod psi(ologic de c!noatere este similar c! ncercarea oc(i!l!i de a se -edea pe sine. sa! introspec*ia este asemenea dorin*ei a,s!rde a om!l!i de a se pri-i din camera l!i pe +ereastr5 c! inten*ia de a se -edea trecnd pe strad. &ornind de la certit!dinea c trirea psi(ic se sc(im, in moment!l cnd de-ine o,iect de o,ser-a*ie5 adic la ideea c in act!l de a!too,ser-a*ie se modi+ic o,iect!l acesteia. ". 3omte s!s*ine c at!nci cnd are cine s o,ser-e5 n-are ce o,ser-a5 iar at!nci cnd e8ist o,iect!l de o,ser-at5 n-are cine s o,ser-e. "ceast partic!laritate a introspec*iei de a modi+ica o,iect!l prin act!l ns!i al o,ser-a*iei +!sese scoas n e-iden* de I ]ant Bez!lt c5 ntr-!n +apt de o,ser-a*ie5 noi n! descoperim dect ceea ce +!sese p!s in el de noi nine. 2! este ne-oie s insistm as!pra mpre7!rrii5 ,inec!nosc!te5 c om!l se neal m!lt mai +rec-ent i mai !or in interpretarea trrilor sale dect in ale altora. 0ste mai !or s c!noti pe alt!l dect pe tine6 +actor!l a+ecti- contri,!ie5 n cea mai mare ms!r5 la alterarea5 cam!+larea5 deg(izarea sa! s!stragerea din contiin* a ade-ratelor moti-e ale ac*i!nilor noastre. 9

&# c!#cluGie, $(ir-$re$ i#tr!spec.iei i #e"$re$ ei $u c!#tri9uit l$ el$9!r$re$ u#ui #!u se#s $l !9ser)$.iei i#ter#e i l$ ! &#.ele"ere c$re repreGi#t ! si#teG &#tre su9iecti) i !9iecti), i#ter# i ePter#, cu#!$tere i $c.iu#e% (3) ?coala de la V!rz,!rg )s\ald ]!lpe (<N6O-<9<W)5 ]. .ar,e. ]. Kii(ler .a. R Met!d$ introspec*iei e8perimentale i i-$"i#e$ -e#t$l% &# pri-$ dec$d $ sec% TT este i#$u"ur$t studiul ePperi-e#t$l, siste-$tic $l "5#dirii de ctre Zc!$l$ de l$ ?OrG9ur" c$re, su9 c!#ducere$ lui OsA$ld YOlpe, c$ut s re)iGui$sc i#tr!spec.i$ i s ! $d$pteGe ePi"e#.el!r ePperi-e#tului !9iecti)% Su9iectul tre9ui$ c$ &# ti-p ce des(!$r ! !per$.ie, reG!l) ! pr!9le-, s se ePpri-e cu )!ce t$re, !(eri#d pe $ce$st c$le, 0$

re(lec.iei )!r9ite0, u#ele i#(!r-$.ii $supr$ -!dului de "5#dire i $ et$pel!r p$rcurse% Se studi$ "5#dire$ pur% (r i-$"i#e% O% YOlpe sus.i#e c speci(ic pe#tru "5#dire este a,stractizarea. Di#c!l! de eP$"er$re$ i iG!l$re$ -!-e#tului $9str$ct $l cu#!$terii, pri# p!stul$re$ u#!r idei p!re, lipsite de !rice 0i#"redie#t0 i#tuiti)% Zc!$l$ de l$ ?urG9ur" $re -eritul de $ (i rele)$t tendin*a gndirii de a opera a,stact i generic !pu#5#du-se se#G!ri$lului% *-eric$#ul E% B% Eitc e#er, de l$ U#i)ersit$te$ C!r#eli, (r $ c!#test$ -et!d!l!"i$ i#tr!spec.i!#ist &#ce$rc s i#(ir-e, pe c$le ePperi-e#t$l, preGe#.$ u#!r idei deGle"$te de i-$"i#i i cu)i#te% Cercetrile sc!t l$ i)e$l preGe#.$ &# "5#dire $ u#!r i-$"i#i )iGu$le i -!t!rii% Pe#tru $ e)it$ de(!r-rile% &#tr-! $lt )$ri$#t, ec ip$ lui Yulpe le-$ cerut su9iec.il!r s rel$teGe reGult$tele i#tr!spec.iei &# cursul &#depli#irii u#ei s$rci#i ePperi-e#t$le, #u &# ti-pul ePecu.iei, ci dup $cee$% *ce$st -et!d $ cpt$t de#u-ire$ de retrospec*ie s$u introspec*ie pro-ocat. R Bezol-area de pro,leme n concep*ia ?colii cond!se de ). ]!lpe

M$re$ i#!)$.ie $ cercett!ril!r c$re $u $p$r.i#ut $cestei c!li c!#st &# $cec$ c, pe#tru pri-$ d$t &# ist!ri$ psi !l!"iei, "5#dire$ este c!#ceput c$ !n proces de rezol-are de pro,lemeT5 su9iec.ii er$u supui l$ di)erse pr!9e de c$lcul, i#terpret$re $ u#!r tePte $9str$cte s$u "sire$ u#!r s!lu.ii l$ di)erse situ$.ii pr!9le-$tice% Messcr, M$r9e i *c $u el$9!r$t teoria concept!l!i asenzoriai. c!#ceptul pur 1$9str$ct3 este dis!ci$t de i-$"i#e i #e(!r-ul$t )er9$l4 c!#ceptul este 0! trire $ rel$.iil!r0 &# $l.i ter-e#i dec5t cei se#G!ri$li i di#c!l! de cee$ ce este d$t &# i-$"i#e% Erept$t $ut!rii $-i#ti.i $9dic de l$ p!Gi.i$ l!r i#i.i$l i recu#!sc preGe#.$ i rel$ti)$ i-p!rt$#. $ i-$"i#il!r se#G!ri$le i )er9$le &# reG!l)$re$ de pr!9le-e i &# (!r-ul$re$ c!#ceptel!r% Be*ine*i ideea a,stract este mai apropiat de semni+ica*ia cogniti- dect de imaginea senzorial R )tto Selz i opera*iile gndirii

I# prelu#"ire$ cure#tului de l$ ?iirG9ur", d$r situ5#du-se pe p!Gi.ii -$i $)$#s$te, se preGi#t cercetrile lui Ott! SelG di# $l d!ile$ i $l treile$ dece#iu $l sec% TT% Ori"i#$lit$te$ lui SelG c!#st &# idee$ reG!l)rii de pr!9le-e pri# $#ticipri i#te"r$le i di# i#tr!ducere$ c!#ceptului de opera*ie intelect!al 1c$re )$ (i deG)!lt$t de Xe$# Pi$"et peste u# s(ert de sec!l3% &#tre $#ticip$re i !per$.ie ePist u# r$p!rt de recipr!cit$te, $se-e#e$ r$p!rtului di#tre sc!p i -i8l!$ce% Ott! SelG $ pus - pri-ul &# ist!ri$ psi !l!"iei - pr!9le-$ !per$.iil!r i#telectu$le i $ studi$t r!lul l!r &# reG!l)$re$ de pr!9le-e% Pri#cip$lele !per$.ii rele)$te de el su#t: t - c!-plet$re$ c!-plePului: 0$ u-ple 9reele0, $ &#l!cui #ecu#!scute cu cu#!scute d - $9str$c.i$ selecti): det$$re$ di)ersel!r c$r$cteristici $le !9iectel!r i $ rel$.iil!r di#tre c!-plet$re$ c!-plePului - repr!ducere$ $se-#ril!r 1c!-p$r$.i$3% Cele trei Oper$.ii su#t i#terc!rel$te% P$ul P!pescu-Ne)e$#u 1'2,,, p. 2'-2>3 #e !(er det$lii re(erit!r l$ !per$.iile st$9ilite de SelG%
)tto Selz se op!ne radical asocia*ionism!l!i s!s*innd c asocia*iile n! +ac parte din mecanismele gndirii orict de peri+erice sa! elementare ar +i ele. #egt!ra dintre str!ct!ra sarcinii i proces!l de rezol-are este interpretat de Selz ca +iind moti-a*ional5 iar n! asociati-.

(4) Introspec*ionism!l in act!alitate

R )tto Selz i inteligen*a arti+icial. Re)el$re$ de ctre SelG $ u#!r !per$.ii i#telectu$le (u#d$-e#t$le &#tru# siste- $ut!re"l$t $ !(erit - dup cu- se-#$le$G P$ul P!pescu-Ne)e$#u 1'2,,, p% 23-2>3 - cel!r c$re s-$u !cup$t trei dece#ii -$i t5rGiu de -!del$re$ "5#dirii reG!luti)e &# c!-putere, u# -!del c$re dup -rturisirile $-eric$#il!r =% *% Si-!#, X% C% S $A i *% NeAell 1'2I33 s-$ d!)edit $ (i e(icie#t% Succesul p!stu- $l lui SelG se ePplic pri# $cee$ c cercetrile s$le $u rele)$t l$tur$ !per$.i!#$l $ "5#dirii u-$#e% R ?coala de la V!rz(!rg i psi(ologia cogniti-

&# ist!ri$ psi !l!"iei imaginea mental se i-pu#e c$ ! te- -$8!r $ psi !l!"iei i#tr!spec.i!#iste, pe#tru $ (i $p!i eli-i#$t di# c5-pul psi !l!"iei tii#.i(ice de ctre 9e $)i!ris-ul $-eric$#% &si(ologia cogniti- $ctu$l, i#teres$t de deG)!lt$re$ $cti)it.il!r si-9!lice i de "e#eG$ c!"#i.iei u-$#e, rei#sere$G i-$"i#e$ &# pr!9le-$tic$ psi !l!"iei% Psi !l!"i$ c!"#iti), dup de9utul su &# $#ii F,0, c!#s$cr ! -$re p$rte di# e(!rturile s$le cercetrii i-$"i#ii, &# $cel$i ti-p, se i-pu#e $rticul$re$ i-$"i#ii cu $lte (!r-e, -$i $9str$cte, de repreGe#t$re%

=.. -e1a,%or%&0(l cla&%c (P. Mat&o!' <% !eo.e1a,%or%&0(l (*. L. H(l% <% E. *. Tol0a!'

(<) Ke(a-iorism!l american i concept!l de comportament Be $)i!ris-ul este u#ul di#tre cele -$i i-p!rt$#te cure#te di# ist!ri$ psi !l!"iei c$re $p$re &# SU* c$ ! re$c.ie &-p!tri)$ psi !l!"iei su9iecti)e $ i#tr!spec.i!#is-ului "er-$#% Be $)i!ris- )i#e de l$ e#"l% ,e(a-ior c$re &#se$-# comportament. &# ese#., 9e $)i!ris-ul recur"e l$ $9!rd$re$ c!-p!rt$-e#t$list $ )ie.ii psi ice p!r#i#d de l$ pri#cipiul ec!#!-iei ePplic$ti)e $ SC=EMEI S- R 1sti-ul-re$c.ie3, respi#"5#d i#ter)e#.i$ -aria,ilelor intermediare &#tre /i#tr$re0 1sti-ul3 i %%ieire0 1rspu#s3% *cest cure#t $-eric$# $p$re l$ &#ceputul sec% TT &# lucrrile $-eric$#il!r E% J% E !-di6e 1'H,>-'2>23 i X! # Br!$dus ?$ts!# 1'H,H-'2+H3% Se $ccept u#$#i- c $ctul de #$tere $l 9e $)i!ris-ului este $rtic!lul-$#i(est $&s'c(olog^ as t(e Ke(a-iorist Hie\s It9 + pu9lic$t de ?$ts!# &# '2'3 &# /Ps:c !l!"ic$l Re)ieA0% C!#cep.i$ s$ 9e $)i!rist ?$ts!# ! )$ preGe#t$ pe l$r" &# )!lul-ul% .e(a-iorism9 1NeA <!r6, '22+3% Idei si-il$re $u $prut, p$rc l$ ! c!-$#d #e)Gut, &# $cel$i ti-p &# -$i -ulte .ri eur!pe#e: Rusi$, 7r$#.$, Ker-$#i$ etc% 3oncept!l de comportament c!#st &# /-$#i(estrile !9iecti)e $le $cti)it.ii "l!9$le $le !$-e#il!r0 1dup Xe$# 7r% Je N:, '22'% p% '+33% X! # ?$ts!# $ d$t ur-t!$re$ de(i#i.ie 1&# $rtic!lul su di# '2'33:
$ 3).&)B1".021/# este ansam,l!l de reac*ii o,iecti- o,ser-a,ile pe care !n organism5 ec(ipat c! sistem ner-os5 le e8ec!t ca rsp!ns la stim!lrile medi!l!i5 o,iecti- o,ser-a,ile. 9

- Se re-$rc respect$re$ sc(emei S-B Ulteri!r, c!#ceptul s-$ preciG$t i s-$ c!rect$t pri# cercetrile l$9!ri!$se i ri"ur!$se $le 9e $)i!ritil!r% C!#ceptul de c!-p!rt$-e#t $ de)e#it u# (u#d$-e#t episte-!l!"ic $l tutur!r psi !l!"il!r, cee$ cc $ per-is c$li(ic$re$ psi !l!"iei c$ /tii#. $ c!-p!rt$-e#tului0 ! 8u-t$te de sec!l% (O) Beprezentan*i i orientri R X% B% ?$ts!# $ (!st supr$#u-it %%pri#tele 9e $)i!ris-ului0% El $ $c!rd$t -$re i-p!rt$#. lucrril!r rusului I% P% P$)l!) $supr$ re(lePului c!#di.i!#$t i sti-ul$t de $ceste$ $ re$liG$t, &-preu# cu s!.i$ s$ R% R$:#er, cercetri ePperi-e#t$le 1'2203 re(erit!$re l$ condi*ionri emo*ionale $ studi$t (ric$ u#ui c!pil 1*l9ert3 de '' lu#i% &# c!#cep.i$ lui ?$ts!# e-!.iile su#t reac*ii comportamentale.

&# '230 el deG)!lt /te!ri$ -!tric $ "5#dirii0: "5#dire$ este ! $cti)it$te c!-pleP c$re -!9iliGe$G &#tre"ul !r"$#is-% R Edu$rd Jee E !r#di6e $ re$liG$t cercetri &# d!-e#iul c!-p!rt$-e#tului $#i-$l: i#teli"e#.$ l$ $#i-$le 1%%*#i-$l I#telli"e#ce0% 'H2H-'20'3% &#).$re$ l$ $#i-$le% Jucrrile lui $u c!#tri9uit l$ deG)!lt$re$ psi !l!"iei ePperi-e#t$le%

R Burr us 7rederic S6i##cr 1'20>-'2203 $ studi$t condi*ionarea operant c$ ! -!d$lit$te speci$l de &#).$re 1su9iec.ii lui $u (!st l$ &#ceput !9!l$#i i p!ru-9ei i $p!i i !$-e#i3% El $ p!r#it de l$ c!#di.i!#$re$ re(leP $ lui I% P% P$)l!) - u# pr!ces de (!r-$re $ u#ui #!u re(leP s$u $ u#ei le"turi te-p!r$re pri# $s!ciere$ repet$t $ u#ui sti-ul #ec!#di.i!#$t 1SN3 cu u# sti-ul c!#di.i!#$t 1SC3%
US2 _ S3 ` B3

&# c!#di.i!#$re$ !per$#t s6i##eri$# se $s!ci$G cu sti-ulul &#trit!r 1SN3 ! -ic$re s$u ! !per$.ie 1de $ps$re, de tr$"ere, de &#)5rtire3, dup c$re su9iectul !9.i#e rec!-pe#s$ 1 r$#3% Este ($i-!$s /cuti$ lui S6i##er0 &# c$re u# p!ru-9el pri-ete r$# 1"ru#.e3 d$c $p$s pe ! -$#et c$re desc ide ! ui.% C!#di.i!#$re$ !per$#t se ePplic pri# re"ul$rit.i de &#triri $le !per$.iil!r reuite% Pe 9$G$ cercetril!r s$le S6i##er deG)!lt u# cure#t 9e $)i!rist $ut!#!- cu#!scut su9 #u-ele de analiza e8perimental a comportamnet!l!i c$re pr!-!)e$G u# 9e $)i!ris- r$dic$l 1/E e Be $)i!r !( Or"$#is-s0 '2323% (3) 2eo,e( a-iorism !i C 1eoria -aria,ilei intermediare Cl$r6 Je!#$rd =uli 1'HH>-'2+23 $ el$9!r$t ! te!rie siste-$tic $supr$ c!r#p!rt$-#etului ce#tr$t pe (e#!-e#ul de &#).$re% El pr!pu#e c$ s se sc i-9e sc(ema S-B &# sc(ema S-)-B. 1O ` -aria,il intermediar, &#tre S i R3 C% J% =uli $ i#tr!dus #!.iu#ile de Dri)e 1i-puls3 - u# #u-e pe#tru -!ti)$.iile pri-$re i Ha,it!de 1!9icei, depri#dere3 c!#ceput c$ ! repet$re $ u#ei re$c.ii &#trite &# pre$l$9il% =uli $ de-!#str$t r!lul $cest!r )$ri$9ile i#ter-edi$re &# c!-p!rt$-e#t 1/Pri#ciples !( Be $)i!rF - '2>33% EdA$rd C $#ce E!l-$# 1'HII-'2+23 s-$ speci$liG$t &# psi !l!"i$ &#).rii l$ $#i-$le% El studi$G c!-p!rt$-e#tul &# l$9iri#tul &# (!r- de E i i#tr!duce c!#ceptul de inten*ionalitate. Pe#tru E!l-$# c!-p!rt$-e#tul este u# (e#!-e# c$re &i per-ite u#ui $#i-$l s $ti#" u# !9iecti)-sc!p pri# $le"ere 1- '- s$u -3% *ce$st $le"ere i-plic re(eri#.$ #eces$r l$ -aria,ile intermediare de tip -!ti)$.i!#$l i c!"#iti)% Este cu#!scut c!#ceptul de map-ma:ing el$9!r$t de E!l-$#: !9!l$#ii $u &#).$t s-i "se$sc r$#$ &# l$9iri#t pri# c!#struire$ u#ei (r*i mentale $ tr$seului 1/C!"#iti)e -$ps i# r$ts $#d -e#0, NeA <!r6, '2>H3%
(Hrana) + - (Curent electric)

\
#"KIBI21/# I2 =)B.I %0 1"# #/I 1)#."2R *$ cu- reiese di# cele preGe#t$te $#teri!r, #c!9e $)i!ritii pr!pu# $ psi !l!"ie S-O-R &# c$re se .i#e se$-$ de strile i#ter#e $le !r"$#is-ului 1O3% I#tr!ducere$ )$ri$9ilei i#ter-edi$re O, &#tre S i R, este u# -!-e#t cruci$l &# ist!ri$ psi !l!"iei c$re $ $)ut ! se$- de c!#seci#.e u#i(ic$t!$re, pe c$re le siste-$tiG- 1dup *l% R!e$, '2HH3: '% Se re#u#. l$ "!lire$ c!#duitei u-$#e, !per$t de 9e $)i!ritii !rt!d!ci, de cee$ ce este ese#.i$l i speci(ic !-ului: $cti)it$te$ -i#t$l4 2% Pri# u#ire$ c!#duitei cu $cti)it$te$ -i#t$l se &#ltur p$r$lelis-ul psi !(iGi!l!"ic, pr!-!)$t i#i.i$l de ?% ?u#dt, desc iG5#du-se c$le$ spre c!ere#.$ pr!"resi) $ discursului te!retic4 3% Se cree$G p!si9ilit$te$ u#ei le"turi -$i str5#se &#tre psi !l!"ie i #eur!tii#.e i de eli-i#$re $ su9st$#.i$liGrii psi icului4 >% Pri# i#cludere$ )$ri$9ilel!r i#ter-edi$re s-$ cre$t p!si9ilit$te$ ieirii psi !l!"iei di# (u#dtur$ &# c$re $8u#sese 9e $)i!ris-ul cl$sic, c$ ur-$re $ recur"erii l$ pri#cipiul deter-i#is-ului li#i$r 1! c$uG - u# e(ect3, ri"id i u#i)!c% J!cul $cestui$ &l i$ deter-i#is-ul c!-pleP, de tip pr!9$9ilist4 +% *ctul de c!#duit i pr!cesele psi ice cupri#se &# el repreGi#t u# siste- u#it$r, c!#stitui#d ! 9$G si"ur pe#tru cu#!$tere$ !9iecti) $ )ie.ii psi ice% R Ist!ri$ psi !l!"iei s!ci$le se-#$le$G i u# ,e(a-iorism social5 i#i.i$t de Ke!r"e =er9ert Me$d% Pre!cup$re$ ese#.i$l $ (!st de-!#str$re$ "e#eGei i #$turii s!ci$le $ c!#cep.iei despre Sei+ 1Si#e3 i .ind 1-i#te3% *ctul s!ci$l #u este dec5t ! c!#seci#. $ $ctului s!ci$l de c!-u#ic$re, $)5#d l!c &# "5#dire pri# -i8l!cire$ si-9!luril!r se-#i(ic$ti)e 1cu)i#tele3, cee$ ce i-plic i#teri!riG$re$, &# (iec$re i#di)id, $ u#ui $#s$-9lu structur$t de r!luri s!ci$le 1/Mi#d% Sei( $#d S!ciet:0, NeA <!ric, '23>3% R &# $#ul '2I0, K% *% Miller, E% K$l$#ter i Y% =% Pri-9r$- &# /Pl$#s $#d Structures !( Be $)i!r0 deG)!lt neo,e(a-iorism!l str!ct!ral c$re )$ (i $plic$t &# d!-e#iul inteligen*ei arti+iciale, c$re )$ (i deG)!lt$t pri# cercetrile lui *% NeAell, X% C% S $A i =% *% Si-!# 1'2I33% Pri# $ceste cercetri, dup cu- $preci$G L$sile P$)elcu 1'2,2, p% 'I23, di# /!9iecti)0 9e $)i!ris-ul de)i#e,su9iecti)0% (4) Ke(a-iorism!l metodologic i teoretic Xe$# 7r$#.!is Je N: 1'22'3 &# /Kr$#d Dicti!##$ire de l$ ps:c !l!"ie0 1P$ris% J$r!usse, p% 2'3 $preci$G c pe#tru $ 8udec$ $stGi c!rect 9e $)i!ris-ul tre9uie s disti#"e- ($.$ s$ teoretic i ($.$ s$ metodologic $3 Ke(a-iorism!l metodologic se c$r$cteriGe$G pri# "ri8$ pe#tru c!#struire$ psi !l!"iei pe u#ic$ 9$G $ ($ptel!r !9ser)$9ile de ctre t!.i% pri# ePcludere$ ePperie#.el!r su9iecti)e% Di# $cest pu#ct de )edere se $c!rd i $stGi )iG$ tii#.i(ic tutur!r psi !l!"il!r% 93 Ke(a-iorism!l teoretic5 c$re #u deri) !9li"$t!riu di# p!Gi.i$ precede#t, se ePpri- pri# ur-t!$re$ re"ul poziti-ist: s #u #e re(eri- dec5t l$ (e#!-e#e !9ser)$9ile s$u l$ rel$.iile l!r directe% *ce$st p!Gi.ie este repreGe#t$t cel -$i tipic pri# /te!ri$0 9e $)i!rist S-R% c$re este de ($pt u# re(uG de $ te!retiG$% (W) Halen*e i limite ale ,e(a-iorism!l!i L*JEN]E JIMIEE

'% C!#tri9u.i$ -$8!r $ 9e $)i!ris-ului este utiliG$re$ -et!dei ePpcri-e#t$le-!9lectl) &# studiul c!-p!rt$-e#tului% 2% Pri# 9e $)i!rispsi !l!"i$ &i c!#s!lide$G presti"iul de tii#., c5ti" &#credere$ !$-e#il!r de tii#. di# celel$lte d!-e#ii%
-$re (!r. $ psi !l!"iei c$rc

'% Be $)i!ris-ul $ i"#!r$t cercet$re$ c!#tii#.ei c!#sider5#d ! $st(el de pre!cup$re c$ /-isticis-0 1=e#ri Pier!#% &# '2+2% su9li#i$ c /psi !l!"i$ c!-p!rt$-e#tului este ! psi !l!"ie ((cr c!#tii#.03% 2% L$sile P$)elcu 1'2,2, p%'I23 $(ir-$ c &# psi !l!"i$ 9e $)i!rist c!rpul i$ l!cul su(letului, $de)rul psi !l!"ic se depl$se$G di# i#teri!r spre peri(eri$ c!rpului% 3% Di(ere#.ele di#tre $#i-$l i !- &#cep s (ie #e"li8$te: &# 9e $)i!ris-ul cl$sic @1le-# it$te$ i su9iecti)it$te$ u-$#$ su#t $-e#i#.$te% >% R$#d$-e#tul i $c.iu#e$ pri-e$G $supr$ li9ert.ii i#teri!$re i $ -edit$.iei%

3% Be $)i!ris-ul este pri-$

lr"ete s(er$ ei de cercet$re i#cluG5#d studiul c!-p!rt$-e#tului $#i-$l, c$ pc ! c$lc de $ &#).$ -$i -ulte despre !$-e#i% >% Be $)i!ritii $u c!#tri9uit su9st$#.i$l l$ deG)!lt$re$ psi !l!"iei ePperi-e#t$le i $u i-pulsi!#$t i#tr!ducere$ ri"!rii i c!#tr!lului !9iecti)% De re-$rc$t este $)5#tul cercetril!r ePperi-e#t$le $supr$ &#).rii%

(6) &si(ologia cogniti- contemporan i ,e(a-iorism!l Xe$# 7r% Je N: 1'22', p% 2,3 c!#sider c #e!9c $)i!ris-ul, -$i (lePi9il dec5t 9e $)i!ris-ul cl$sic $l lui X! # B%?$ts!#, este ese#.i$l-e#te repreGe#t$t $stGi &# psi !l!"ie &# cogniti-ism!l psi(ologic &# c$re se re-$rc ! $si-il$re selecti) $ 9e $)i!ris-ului -et!d!l!"ic $s!ci$t cu ! respi#"ere $ 9e $)i!ris-ului te!retic% Psi !l!"i$ c!"#iti) $ctu$l &i ePpri- &#credere$ &# psi !l!"i$ o,iecti- respi#"5#d psi !l!"i$ -c#t$list (!#d$t pe su9iecti)it$te% D$c l$ &#ceput psi !l!"i$ c!"#iti) $ critic$t 9e $)i!ris-ul, (er $ se despr.i r$dic$l de el, ulteri!r 1pri# $#ii F203 &i ($ce u# tidu de "l!rie $(ir-5#d desc is desce#de#.$ s$ di# 9e $)i!ris-, di# c$re pstre$G spiritul, #u liter$% 2c% Re(leP!l!"i$ rus 1I% M% Sece#!), I% P% P$)l!)3 R Re(leP!l!"i$ rus #u &#t5-plt!r $p$re !d$t cu 9e $)i!ris-ul $-eric$#% *pr!piere$ &#tre cele d!u cure#te este $t5t de -$re &#c5t di(ere#.ele su#t d!$r ter-i#!l!"ice% *-9ele se &#c$dre$G per(ect &# s(er$ psi(ologiei o,iecti-e. O )$ri$#t (iGi!l!"ic $ c!#ePi!#is-ului ePperi-e#t$l este re(leP!l!"i$ rus, &#rudit cu 9e $)i!ris-ul $-eric$#% Re(leP!l!"i$ p!r#ete de l$ (iGi!l!"ul I% M% Sece#!), supr$#u-it /pri#tele (iGi!l!"iei ruse0 c$re scrie% &# 'HI3, &# )!lu-ul /Re(lePele creierului0: /t!$te $ctele )ie.ii psi ice c!#tie#te i i#c!#tie#te su#t pri# "e#eG$ l!r re(lePe0, cee$ ce este ! eP$"er$re i u# reduc.i!#is- Ulteri!r, I% P% P$)l!) 1'H>2-'23I3 pri# desc!perire$ re(lePului c!#di.i!#$t $ desc is ! c$le #!u &# cercet$re$ ePperi-e#t$l $ $cti)it.ii c!rtic$le, &# ePplic$re$ c!-p!rt$-e#tului $#i-$lel!r i $ /9$Gel!r (iGi!l!"ice0 $le psi is-ului u-$#% Di# i-$"i#e$ i#i.i$l, pr!pus de

Re#I Desc$rtes 1'+2I-'I+03, &# c$re er$ )dit )iGiu#e$ -ec$#icist, cu i"#!r$re$ -!-e#tului ce#tr$l, s-$ pstr$t -$i $les $spectul le"ic $l tr$#s(!r-ril!r re(lePe% P$)l!) $ de-!#str$t c re+le8!l reprezint rela*ia +!ndamental a acti-it*ii ne!ropsi(ice. *cest -!d de re$cti)it$te $l !r"$#is-ului se ($ce (ie pri# i#ter-ediul se"-e#tel!r i#(eri!$re $le siste-ului #er)!s cu- este c$Gul re+le8elor necondi*ionate 1RN3 1&##scute3, (ie pe 9$G$ c$p$cit.ii (u#c.i!#$le $ c!rtePului cere9r$l de $ st$9ili legt!ri

temporale &#tre di(eri.i ce#tri, cu- este c$Gul re+le8elor condi*ionate (do. !d%te'. Cu $8ut!rul re(lePel!r c!#di.i!#$te 1RC3 !r"$#is-ul se adaptea$" l$ c!#di.iile -ereu sc i-9t!$re $le -ediului% E&te u!r de !9ser)$t $se-#$re$ di#tre sc e-$ S-R i sc e-$
SN = stimul necondiionat (hran) SC " stimul condiionat (bec aprins) RC"reflex condiionat

&# ePperi-e#tele s$le, re$liG$te cu c5i#i, I% P% P$)l!) (!r-$ RC &# (elul ur-t!r: c5#d &i d$ r$# c5i#elui $pri#de$ u# 9ec s$u p!r#e$ ! s!#erie, de c5te)$ !ri &# -!d repet$t% Dup u# ti-p c5i#ele s$li)$ &# -!d re(leP d!$r l$ )edere$ 9ecului $pri#s s$u l$ $uGire$ su#etului s!#eriei% *st(el se (!r-$ u# re+le8 condi*ionat - ! le"tur te-p!r$r &#tre re(lePul #ec!#di.i!#$t 1c5i#ele s$li)$ l$ $p$ri.i$ -5#crii3 i sti-ulul c!#di.i!#$t 1lu-i#, su#et3% D$c re(lePul c!#di.i!#$t #u este &# c!#ti#u$re &#trit, cu r$#, el se sti#"e: de $cee$, se -$i #u-ete legt!r temporar. &#)i!r$re$ cercetril!r pr!dus de re(leP!l!"ie, c$ )$ri$#t (iGi!l!"ic $ $s!ci$.i!#is-ului, s-$ d$t!r$t ($ptului c s-$ i#clus ($ct!rul &#tririi i s-$ (cut rel$.i$ cu $ctele de c!-p!rt$-e#t 19e $)i!ris-3% Nici re(leP!l!"i$ #u $ depit &#s li-it$ ele-e#t$ris-ului%
!"#A$l%RiS& 'A$(%$)S&

S4R

SN V S* W R*

*+,

*+ i
SR

R I% P% P$)l!) $ (!st u# s$)$#t c$re $ &#te-ei$t ! c!$l $cti) de #eur!(iGi!l!"ie $ $cti)it.ii #er)!$se superi!$re c$re $ r-$s &# psi !l!"ie su9 #u-ele de ?coala pa-lo-ian c$re $ cercet$t ePperi-e#t$l ! serie de (e#!-e#e (u#d$-e#t$le pe#tru &#.ele"ere$ -ec$#is-el!r (iGi!l!"ice c!rti_$le i $ rel$.iil!r di#tre $cti)it$te$ c!rtic$l i $cti)it$te$ psi ic% *ce$st c!$l $ de)e#it (!$rte i#(lue#t &# )re-e$ ep!cii c!-u#iste 1&#tre $#ii '2>+ i '2I+3, &# (!st$ U#iu#e S!)ietic i &# $lte .ri s!ci$liste, i#clusi) R!-5#i$% Psi !l!"ii di# $ceste .ri $u (!st #e)!i.i s tr$#s(!r-e &#).tur$ lui P$)l!) &# pa-lo-ism, &#tr-! ide!l!"ie c$re de)i#e rcduc.i!#ist, d!"-$tic i $#tipsi !l!"ic% &# cursurile u#i)ersit$re de psi !l!"ie toate pr!cesele i $cti)it.ile psi ice c!-plePe $le !-ului $)e$u c$ /-ec$#is- (iGi!l!"ic0 !9li"$t!riu re(lePul c!#di.i!#$t s$u siste-ele de re(lePe c!#di.i!#$te% Stude#.il!r i ele)il!r li se preGe#t$ !-ul c$ (ii#d ! (ii#. re(leP!l!"ic, lipsit de spiritu$lit$te% Pri# p$)l!)is- se &#cerc$ s se

s$l)eGe -$teri$lis-ul -$rPist pri# e)ide#.iere$ strict $ su9str$tului #eur!(&Gi!l!"ic $l pr!cesel!r psi ice secu#d$re% R &# (u#c.ie de #$tur$ sti-ulil!r &#tre c$re se re$liGe$G $s!ci$.i$ 1le"tur$ te-p!r$r3 se p!t de!se9i

a) :reflexe condiionate clasice (pavloviene sau responslve)

Zi
b) reflexe condiionate )nstrumentale (s-lnnerlene sau operanta)

5. /n moment istoric important... il constit!ie sens!l orientrii st!diilor +iziologice ale l!i <. & &a-lo-5 de la pro,lemele de digestie spre procesele psi(ice... 9 (p. <N9). I .&. &a-lo- s!s*inea $"ceast secre*ie psi(ic reprezenta la ncep!t o inter+eren* care n! lsa s se des+oare n -oie mers!l e8perimentelor as!pra digestiei5 p+/2sind!-i deseori pe cercettori9 (ap!d &a-elc!. <9JO5 p. <9L). $0ste c!nosc!t - precizeaz &a-elc! (<9JO. p. <9L) - Frz,oi!l spirit!alG al l!i &a-lo- c! tnr!l s! cola,orator i discipol ". 1. Snars:i i l!pta l!i &a-lo- mpotri-a -oca,!lar!l!i psi(ologic i a interpretrilor Fs!,iecti-eG... 9 3ontradic*ia de-ine mai asc!*it in <9L<. c! ocazia dizerta*iei dr.-!l!i ". 1. Snars:i. care se oc!p de mecanismele Fpsi(iceG ale secre*iei sali-are la cini ... Snars:i constat e8isten*a psi(ic att in +ormarea asocia*iilor c! ocazia act!l!i de alimenta*ie5 ct i - datorit asocia*iilor - n act!l de Frec!noatereG a s!,stan*elor alimentare respecti-e. "c!m iz,!cnete disp!ta istoric ntre &a-lo- i Snars:i5 den!mit5 c! drept c!-nt ... ca disp!t intre +iziolog i psi(olog5 nc(eiat prin prsirea de ctre tnr!l doctor a Fcapitalei re+le8elor condi*ionateG (<9LO). FSecre*ia psi(ic - a+irm &a-lo- - este i ea5 incontesta,il5 !n re+le85 care este desig!r cond!s de an!mite legiG. 65 $ Sc(ematiznd+r a simpli+ica (o,ser- &a-elc!. <9JO. p. <9O)5 am p!tea sp!ne c e8plica*ia reprezint in +ond o red!cere a +enomen!l!i comple85 psi(ic5 la !n!l mai simpl!5 +iziologic... 1re,!ie s rec!noatem c. in ade-r sens!l psi(ologic este e8p!lzat din aceast e8plica*ie... 1ot!i5 psi(ic!l re-ine mere!5 realitatea s!,iecti- n! cedeaz5 n! prsete scena +iindc este o realitate 9 (p.l 93).

2d% ReGu-$t INEROSPEC]I* este /! pri)ire !rie#t$t spre i#teri!r04 este ! -et!d psi !l!"ic de $ut!cu#!$tere de -$re (!l!s &# (!r-$re$ pr!(ilului -!r$l $l pers!#$lit.ii4 #e(li#d o,iecti- #u este $ccept$t c$ -et!d tiin*i+ic de cercet$rc% ?il el- ?u#dt $ utiliG$t i#tr!spec.i$ c$ -et!d de i#)esti"$re $ C!#tii#.ei i $ pr!cesel!r psi ice superi!$re% INEROSPEC]I* ETPERIMENE*Jf $ (!st deG)!lt$t de Zc!$l$ de l$ ?ttrG9ur"% c!#dus de OsA$ld YUlpe% *cest -et!d $ -$i (!st #u-it i retrospec*ie s$u introspec*ie pro-ocat. Zc!$l$ $ c!#ceput "5#dire$ c$ pr!ces de reG!l)$re de pr!9le-e% OPER*]I* INEEJECEU*Jf este u# c!#cept i#tr!dus de Ott! SelG% El $ st$9ilit pri#cip$lele !per$.ii: c!-plet$re$ c!-plePului, $9str$c.i$ selecti) i repr!ducere$ $se-#ril!r% &si(ologia ci,ernetic a gndirii 1=% *% Si-!#% X% C% S $A i *% NeAell - '2I33 c!#(ir- !per$.iile lui O% SelG% &si(ologia cogniti- 1dup '2,03 repu#e &# drepturi i-$"i#e$ -e#t$l c$re (usese iG"!#it de 9e $)i!riti%

'% Ke(a-iorism!l 1e#"l% /9e $)i!r0 c$re ePplic c!-p!rt$-e#tul ePter#% 3omportament!l sti-uli !9iecti) !9ser)$9ili%

c!-p!rt$-e#t3 reduce t!$t$ $cti)it$te$ l$ sc e-$ S-R este $#s$-9lul de re$c.ii !9iecti) !9ser)$9ile l$

*ctul de #$tere $l 9e $)i!ris-ului este $rtic!lul lui X! # B%?$ts!# 1'H,H-'2+H3 /Psi !l!"i$ )Gut de u# 9e $)i!rist0 pu9lic$t &# '2'3 &# /Ps:c !l!"ic$l Re)ieA0 Ke(a-iorism!l clasic studi$G c!-p!rt$-e#tul $#i-$l s$u u-$# dup sc e-$ S-R% RepcGe#t$#.i: X% B%?$ts!#, Edu$rd Jee E !rd#i6e 1'H,>-'2>23%

Burr us 7rederic S6i##er 1'20>-'2203 deG)!lt 9e $)i!ris-ul pri# condi*ionarea operant &# c$dul u#ei c!#cep.ii pr!prii #u-it /$#$liG$ ePperi-e#t$l $ c!-p!rt$-e#tului0% 2eo(e(a-iorism!l i#tr!duce -aria,ila intermediar 1-!ti), e-!.ie3 &#tre S i R4 $st(el sc e-$ S-R de)i#e S-O-R% RepreGe#t$#.i: Cl$rc6 Je!#$rd =uli, Edu$rd C $#ce E!l-$# 1&#).$re$ &# l$9iri#t3 etc% X% 7r% Je N: 1'22'3 deli-ite$G 9e $)i!ris-ul metodologic de 9e $)i!ris-ul teoretic. Psi !l!"i$ c!"#iti), ci9er#etic$ i i#teli"e#.$ $rti(ici$l $si-ile$G selecti) d!$r 9e $)i!ris-ul -et!d!l!"ic% a 3ontri,!*ii: deG)!lt -et!d$ !9iecti) de cercet$re i psi !l!"i$ ePperi-e#t$l, sti-ule$G cercet$re$ &#).rii% a #imiteT5 i"#!r c!#tii#.$ i lu-e$ su9iecti) $ !-ului%

2% Be+le8ologia r!s este ! )$ri$#t (iGi!l!"ic $ $s!ci$.i!#is-ului ePperi-e#t$l4 pri# studiul c!#di.i!#rii se $pr!pie de 9e $)i!ris-ul $-eric$#% RepreGe#t$#.i: '% M% Sece#!) 1/Re(lePele creierului0 - 'HI33 i ' %P% P$)l!) 1'H>2-'23I3% '% P% P$)l!) desc!per re+le8!l condi*ionat c$ ! le"tur te-p!r$r &#tre RN i SC% El $ &#te-ei$t ?coala pa-lo-ian de (iGi!l!"ie $ $cti)it.ii #er)!$se superi!$re% Este e)ide#t $se-#$re$ di#tre sc e-$ S-R i sc e-$ RC 1SNgSC`RC3% Re(leP!l!"i$ $-cric$# este repreGe#t$t de B% 7% S6i##er% &#tre re(lePele c!#di.i!#$te cl$sice 1p$)l!)ie#e3 i re(lePele c!#di.i!#$te i#stru-e#t$le 1s6i##erie#e3 ePist $se-#ri i de!se9iri% I% P% P$)l!) '-$ i#(lue#.$t i pe X% B% ?$ts!#% 2e% &#tre9ri '% C$re su#t $)$#t$8ele i c$re su#t li-itele metodei introspec*iei> 2% 3% >% +% I% ,% H% 2% C$re su#t pri#cip$lele !rie#tri i c$re su#t c$r$cteristicile l!rW Ce este i#tr!spec.i$ pr!)!c$tW Pri# ce se di(ere#.i$G de i#tr!spec.i$ lui ?u#dtW C$re este i-p!rt$#.$ ist!ric $ cercetril!r lui Ott! SelGW &# ce c!#st )$l!$re$ $ctu$l $ i#tr!spec.i!#is-uluiW C$re este $ctul de #$tere $l ,e(a-iorism!l!&. EPplic$.i )irtu.ile i li-itele sc e-ei S-RW C$re este c!#tri9u.i$ lui B% 7% S6i##er l$ deG)!lt$re$ 9e $)i!ris-uluiW EPplic$.i r!lul -aria,ilei intermediare &# re#!)$re$ 9e $)i!ris-ului i trecere$ l$ #e!9e $)i!ris-V

'0% Pri# ce $#u-e este $ctu$l 9e $)i!ris-ulW ''% Pri# ce se c$r$cteriGe$G re+le8ologia r!s> '2% EPplic$.i -ec$#is-ul de (!r-$re $l RCW '3% C$re su#t $se-#rile i de!se9irile di#tre RC p$)l!)i$# i RC !per$#tW

'>% &# ce $ c!#st$t $$ Gisul pr!ces P$)l!) )s%S#$rs6iW =+. -%.l%o2ra+%e Be8$t, M$ri$# - Eeneza psi(ologiei ca tiin* e8perimental in Bomnia5 Bucureti, EDP, '2,2, p% '2-20 =il"$rd, E% R%, B!Aer, K% =% - 1eorii ale n-*rii5 Bucureti, EDP4 '2,> M5#G$t, I% - Istoria !ni-ersal a psi(ologiei (istoria modern i . contemporan <N6L-<994)5 Bucureti, U#i)% Eitu M$i!rescu, '22>, p% >3+0, +'-+H i 2+-2I 1B-UEM3 1O3 Nic!l$, Kri"!re - Istoria psi(ologiei5 Bucureti, Yd% 7u#d$.iei R!-5#i$ de M5i#e, 200' P$)elcu, L$sile - %rama psi(ologiei, Bucureti% EDR, '2,2, p%,,-,H% 230- 23',2>H 1O3 h P!pescu-Nc)c$#u% P$ul - 3!rs de psi(ologie general5 )!i% I% U#i)% Bucureti, '2,I, p% 2-'0, '+,>3, '+' P!pescuNe)e$#u, P$ul - %ic*ionar de psi(ologie5 Bucureti, Ed% *l9$tr!s, 8 , '2,,, p% 223-22>, 3,,-3H0 1B-UEM3 1O3 R!e$, *l% - 1eoria psi(ologic i !nitatea psi(ologiei, /Re)ist$ de psi !l!"ie0 1$ *c$de-iei R!-5#e3, #r% ', '2HH R!e$, *l% - 1ratat de psi(ologie e8perimental5 Bucureti, l&d% *c$de-ici% '2I3, p% >3>->3+, >>'

Recap%t(lare

Introspec*ionism!l 1!rt!d!P$i $l ii ?u#dt s$u ePperi-e#t$l $l lui Yiilpe3 ($ce p$rte di# s(er$ psi(ologiei s!,iecti-e c$re se $(l &# !p!Gi.ie cu psi(ologia o,iecti- c$re cupri#de 9e $)i!ris-ul $-eric$# i re(leP!l!"i$ rus% I#tr!spec.i$ este ! -et!d $ psi !l!"iei (!$rte util pe#tru $ut!cu#!$tere i per(ec.i!#$re -!r$l% E$ (ii#d ! -et!d su9iecti) #u p!$te (i $ccept$t c$ -et!d tiin*i+ic, c$re pri# de(i#i.ie tre9uie s (ie !9iecti)% *(ir-$re$ i #e"$re$ i#tr!spec.iei $u c!#tri9uit l$ c!#tur$re$ u#ui #!u se#s $l !9ser)$.iei i#ter#e, cee$ ce repreGi#t ! si#teG cre$t!$re &#tre su9iecti) i !9iecti), i#ter# i ePter#, cu#!$tere i $c.iu#e, te!rie i pr$ctic% Cu t!$te li-itele se-#$l$te de di)erse cure#te i c!li, i#tr!spec.i$ r-5#e c$ ! -et!d pr!prie $ psi !l!"iei c$re p!$te (i utiliG$t e(icie#t cu c!#di.i$ s se $d$pteGe l$ situ$.i$ respecti) i s se c!-pleteGe cu -et!de !9iecti)e% Psi !l!"i$ i#tr!spec.i!#ist este ce$ -$i i-p!rt$#t c!!rd!#$t $ psi !l!"iei su9iecti)e c$re )$ i#tr$ &# c!#(lict te!retic!--et!d!l!"ic cu c!lile $p$r.i#5#d !rie#trii !puse, $le psi !l!"iei !9iecti)e% Ke(a-iorism!l american 1(!#d$t!r X% B% ?$ts!# - '2'33 $p$re c$ ! re$c.ie &-p!tri)$ psi !l!"iei su9iecti)e c$re $)e$ &# ce#tru i#tr!spec.i!#is-ul "er-$#% X% B% ?$ts!# $ (!st pri-ul -$re psi !l!" $-eric$# c$re $ &#.eles i-p!rt$#.$ desc!periril!r rusului I)$# Petr!)ici P$)l!) re(erit!$re I$ re(lePele c!#di.i!#$te i $si-ile$G -et!dele s$le &# c$drul u#ei psi(ologii o,iecti-e c$re studi$G c!-p!rt$-e#tul i (u#c.i$ condi*ionrii &# &#).$re% Be $)i!ritii su9li#i$G r!lul -ediului &#c!#8urt!r &# (!r-$re$ #$turii u-$#e i $c!rd u# r!l -i#!r trsturil!r eredit$re% Be $)i!ris-ul cl$sic c$re uGurp c!#tii#.$ di# psi !l!"ie )$ (i re#!)$t i &#l!cuit cu #e!9e $)i!ris-ul c$re i#tr!duce -aria,ila intermediar-5 sc e-$ S-R de)i#e S-O-R

%Be $)i!ris-ul i #e!9e $)i!ris-ul sp!resc presti"iul de tiin* $l psi !l!"iei pri# pr!-!)$re$ ePperi-e#tului !9iecti), $l ri"!rii i eP$ctit.ii% Di# pc$te, su#t i"#!r$te di(ere#.$ c$lit$ti) di#tre !- i $#i-$l i este #e"li8$t spiritu$lit$te$ (ii#.ei u-$#e% Be+le8ologia r!s, -$i $les pri# cercetrile lui I% P% P$)l!), $ i#(lue#.$t i $ &#cur$8$t cercetrile 9e $)i!riste re$liG$te de X% B% ?$ts!# i B% 7% S6i##er% &#tre RC p$)l!)i$# i c!#di.i!#$re$ !per$#t s6i##eri$# ePist $t5t $se-#ri c5t i de!se9iri%

cNEREBfRI REC*PIEUJ*EILE '% 2% 3% >% +% I% ,% H% &# ce c!#st ese#.$ disputei di#tre psi !l!"i$ su9iecti) i psi !l!"i$ !9iecti)W C$re su#t )irtu.ile i li-itele i#tr!spec.ieiW Cu- $#u-e $ &#cerc$t Zc!$l$ de l$ ?^rG9ur" s &#lture li-itele i#tr!spec.iei !rt!d!P$le 1Au#dtie#e3W &# ce c!#st i-p!rt$#.$ ist!ric $ cercetril!r &#trepri#se de Ott! SelGW C$re su#t de!se9irile ese#.i$le di#tre 9e $)i!ris- i #e!9e $)i!ris-W C$re $ (!st r!lul re(leP!l!"iei ruse &# sti-ul$re$ 9e $)i!ris-ului $-eric$#W E#u-er$.i pri#cip$lele c!#tri9u.ii i li-ite $le 9e $)i!ris-uluiV C$re su#t d!-e#iile $ctu$le $le psi !l!"iei !9iecti)e c$re su(er i#(lue#.$ 9e $)i!ris-uluiW

*ap%tol(l V

DES*HIDERILE PSIHANALIZEI 8N PSIHOLOGIA MODERN9

>?.

P&%1a!al%$a l(% S%20(!d Fre(d #! opo$%/%e c( p&%1olo2%a a!al%t%c" a l(% *ar% G(&ta, P(!2

Na<terea p&%1olo2%e% ca <t%%!/" =D

'0$% Lirtu.ile i li-itele psi $#$liGei (reudie#e '09% Desc iderile (reudis-ului i pr!cesul psi $#$liGei '0c% Psi !l!"i$ $#$litic $ lui Xu#" &# $ctu$lit$te

>>. Neo+re(d%&0(l re&p%!2e pa!&e:(al%&0(l

' l$% Psi !l!"i$ i#di)idu$l $ lui *l(red *dler ''9% Psi $#$liG$ s!ci$l s$u cultur$list 1=er9ert M$rcuse, Y$re# =!r#e:, Eric 7r!--, =% S% Sulli)$#3 i psi $#$liG$ ePiste#.i$l 1Xe$# P$ul S$rtre, R!u-$i# Jip!t SG!#di3 ' lc% Ruptur$ lui X$cQues Mrie J$c$#

Recap%t(lare

>?. P&%1a!al%$a l(% S%20(!d Fre(d #! opo$%/%e c( p&%1olo2%a a!al%t%c" $ l(% *ar% G(&ta, P(!2

De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" =B>?a.


%ate ,iogra+ice despre S. =re!d

V%rt(/%le <% l%0%tele p&%1a!al%$e% +re(d%e!e

Si"-u#d 7reud s-$ #scut l$ I -$i 'H+I &# 7rei9ur"% E$tl su X$c!9 7reud e)reu di# K$li.i$, !cup5#du-se cu #e"!.ul de l5#% &-pli#e$ >0 de $#i c5#d s-$ cst!rit cu *-$li$ N$t $#s!#, -$i t5#r cu 20 de a!%. 7$-ili$ se -ut l$ Lie#$ u#de Si"-u#d petrece u#$ di# cele -$i 9$#$le c!pilrii% Este p$si!#$t de lectur i studiu, l$ 2 $#i i#tr l$ l%ce( i ti-p de , $#i este pre-i$#t, $9s!l)i#d cu disti#c.i$ /su--$ c(0 l$ude0% Er$ d!t$t pe#tru &#).$re$ li-9il!r stri#e: ti$ (r$#ceG$, e!2le$a6 sp$#i!l$, l$ti#$ i "re$c$ 1cu#!te$ di# ($-ilie "er-$#$ i e.ra%ca'. M!delele s$le de )i$. er$u =$##i9$l, N$p!le!#, Cr!-Aell% A,ea $d-ir$.ie pe#tru ?% S $6espe$re% X% ?% K!et e i C % D$rAi#% 8 Studi$G -edici#$ 1'H,3-'HH'3 i c!#c!-ite#t (rec)e#te$G se-i#$rul de (il!s!(ie i u# curs de l!"ic $l lui 7r$#G Bre#t$#! 1'H3H- >=>J'6 repreGe#t$#t $l #e!re$lis-ului i (e#!-e#!l!"iei% &# $#ul 'HH+, ca /pri)$t d!ce#t0, 7reud ple$c l$ P$ris, l$ re#u-itul spit$l de 9!li #er)!$se S$lpetriere, c$rc er$ ! Mccc$ $ #eur!l!"il!r de pretuti#de#i, (!de !(ici$ cele9rul Xe$# M$rti# C $rc!t 1'H2+-'H233%
#! 'HHI se cst!rete cu M$rt $ B$r#$:s 1rud cu =ei#ric =ei#c3 c( c$re )$ $)e$ $se c!pii% &# 'HH' &i $p$re pri-$ c$rte /Dur *u(($ssu#" der *p $sie#0 1/I#tr!duccrc &# $($Gie03, d$r c$rte$ c$re &l la!&ea$" este %,Dic Er$u-deutu#"0 1/I#terpret$re$ )isel!r0, '2003%

J$ > iu#ie '23H S% 7reud este !9li"$t s prse$sc Lie#$, !r$ul &# care trise i lucr$se $pr!$pe !pt dece#ii 1!r$ul $ (!st i#)$d$t de !a$%<t%'. Se st$9ilete l$ J!#dr$, c$re-' pri-ete c$ pe u# -$rc er!u, (!de -!$re #u-$i dup u# $# de ePil, l$ 23 sept% '232, rpus de rec%d%,a u#ui c$#cer i#!per$9il%

=G I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

,) &si(analiza - metoda psi(oterape!tic in-entat de Sigm!nd =re!d &# '20H $re l!c pri-ul C!#"res de psi $#$liG l$ S$lG9ur", i$r i# '202 $p$re pri-$ re)ist de psi $#$liG% *ceste d!u e)e#i-e#te -$rc e$G c!#s$cr$re$ pu9lic $ #$terii Zc!lii psi $#$litice% Psi $#$liG$ este -et!d$ i#)e#t$t de Si"-u#d 7reud pe#tru tr$t$-e#tul #e)r!Gel!r% CEJE EREI *CCEP]IUNI *JE EERMENUJUI DE PSI=*N*JIDf I. procede! de cercetare $ pr!cesel!r psi ice 2% metod de tratament $ tul9urril!r #e)r!tice 3. cale de +!ndamentare a !nei discipline tii#.i(ice Psi $#$liG$ este i metod psi(oterape!tic c$re $ d$t reGult$te &# tr$t$re$ isteriei, #e)r!Gel!r $#Pi!$se, !9sesiil!r, (!9iil!r, per)ersiu#il!r sePu$le etc% Rntreaga sarcin a tratament!l!i psi(analitic - scrie =re!d - ar p!tea +i rez!mat n +orm!la $trans+ormarea oricr!i incontient patogenic in contient9 C!#(lictul i#tr$psi ic di#tre i#c!#tie#t 1Ies3 i c!#tii#. 1Cs3 i-pre"#e$G &#tre$"$ )i$. $ !-ului% D!-i#$t!r este i#c!#tie#tulV $&rincipi!l!i plcerii0 pr!puls$t de i#c!#tie#tul $P$t pe )i$.$ 9i!l!"ic i se !pu#e $principi!l realit*ii9 pr!-!)$t de c!#tii#.$ ce#tr$t pe )i$.$ s!ci$l--!r$l $ !-ului, "e#er$t!$re de c!#str5#"eri (ireti% Pri# psi $#$liG i se pu# p$cie#tului ! se$- de &#tre9ri re(erit!$re l$ e)e#i-e#te di# trecutul su, -$i $les di# c!pilrie% *st(el, psi $#$listul $duce &# lu-i#$ c!#tii#.ei ele-e#te pertur9$t!$re di# i#c!#tie#t c$re su#t reduse I$ tcere% Psi $#$liG$ $re i limite. E$ #u-i l$s l!c de i#i.i$ti) i#di)idului, #u-l I$s s lupte si#"ur pe#tru )i#dec$re% De $cee$, este rec!-$#d$9il c$ psi $#$liG$ s se c!-9i#e cu $lte -et!de de psi !ter$pie c$re s-' c!#duc pe p$cie#t spre $ut!c!#tr!l i $ut!re$liG$re% L$sile P$)elcu 1'2,23 $r$t c /#u este ec it$9il c$ t!$te er!rile c!-ise de psi $#$liG s (ie $tri9uite (!#d$t!rului ei, dup cu- este eP$"er$t s i se $tri9uie $cestui$ !ri"i#$lit$te$ tutur!r ideil!r pe c$re le c!#.i#e0% Psi $#$liG$ $ctu$l di(er de ce$ i#i.i$t de S% 7reud% EPperie#.$ $ (cut-! -$i supl, riscurile s-$u di-i#u$t, e-piris-ul s-$ redus, &#credere$ $ sp!rit%

>?.. De&c1%der%le +re(d%&0(l(% <% proce&(l p&%1a!al%$e%

C Str!ct!ra psi(ism!l!i !man in concep*ia l!i S. =re!d

Re(erit!r l$ $lctuire$ 0$p$r$tului psi ic0 c$ u# &#tre" structur$t S% 7reud el$9!re$G d!u 0t!pici0 1I% M5#G$t, 2000, p% 32-+2, ,2-,,3: $3 pri-$ t!pic (reudi$# di#sti#"e i#c!#tie#tul 1Ies3, prec!#tie#tul 1Pcs3 i c!#tie#tul 1Cs3: De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" =F i-pulsurile circul, pe )ertic$l$ cel!r trei i#st$#.e, $sce#de#t i desce#de#t4 -ic$re$ re"resi) se ePpri- &# reprimri i re+!lri i$r ce$ $sce#de#t &# deplasri i s!,limri 1/ice9er"ul0 lui 7reud3 93 ce$ de-$ d!u$ t!pic 1'2203 se re(er l$ pers!#$lit$te i cupri#de: ZINEJE EUJ -U EUJ IDE*J SUPR*EUJ ZINEJE este ce$ -$i $r $ic G!# c$re c!#.i#e t!t ce este eredit$r, d$t l$ #$tere, instinctele &#$i#te de t!$te 1M$tei Ke!r"escu, 20003% EUJ $c.i!#e$G c$ u# i#ter-edi$r &#tre Si#e i lu-e$ ePteri!$r4 Eul c!#tr!le$G i#sti#ctele% SUPR*EUJ prelu#"ete i#(lue#.$ p$ter# i -$ter# (u#c.i!#5#d c$ ! cenz!r moral. Di# '223 S% 7reud de(i#ete i u# EU IDE*J c$re spre de!se9ire de EU 1!-ul $$ cu- este3 repreGi#t om!l aa c!m ar tre,!i s +ie5 -!del$t de ! ce#Gur -!r$l puter#ic% &# '232 7reud i-$ repreGe#t$t "r$(ic siste-ele di#$-ice $le pers!#$lit.ii $$ cu- le )ede$ el $tu#ci 1)eGi Sc e-$3 &# $ce$st sc e- si-9!lul pcpt-cs se re(er l$ siste-ul peri(eric P 1Percep.ie3, cupri#G5#d i#i.i$l precontient!l cldit pe rezid!ri mnezice. C!-e#t5#d $ce$st repreGe#t$re "r$(ic B!ris R:9$6 1P$ris, '2IH3 #e $tr$"e $te#.i$ c S!prae!l se scu(u#d $d5#c &# Sine, cu c$re este c!#str5#s s &#tre.i# rel$.ii i#ter#e% R:9$6 crede c sp$.iul $(ect$t Si#elui este pre$ -ic% Este $ici -$i de"r$9 ! pr!iect$re $ pers!#$lit.ii ide$le d!-i#$t de u# Eu r$.i!#$l% PCPE-CS

S% 7reud se re(er I$ iG)!rte di# i#c!#tie#t: se $ 9ie.il!r pe#tru -$-$ l!r t$t% Ulteri!r, &# peri!$d$

comple8!l l!i )edip c$re ePpri- pri# $tr$c.i$ sePu$l i pri#tr-! "el!Gie ($. de '2+0-'2++, $#tr!p!l!"ii

=K I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

M$r"$ret Me$d, Rut Be#edict i B% M$li#!)sc i $u $(l$t c ($i-!sul 0c!-pleP $l lui Oedip0 este dep$rte de $ (i u# (e#!-e# u#i)ers$l: el #u ePist &# s!ciet.ile pri-iti)e% SePu$lit$te$ studi$t de S% 7reud $re u# r!l de!se9it pe#tru -e#.i#ere$ s#t.ii !r"$#ice i $ ec ili9rului psi ic% El &#s $ eP$"er$t pre$ -ult $cest r!l, cee$ ce se #u-ete panse8!alism +re!dian: !-ul este stp5#it de li,ido 1e#er"i$ sePu$l3% 7reud $ i"#!r$t p$rte$ spiritu$l $ (ii#.ei u-$#e% C .!ta*iile prod!se de +re!dism in psi(ologie Je!#$rd K$)riliu &# studiul i#tr!ducti) l$ )!lu-ul FFI#tr!ducere &# psi $#$liG0 de S% 7reud, #e preGi#t ur-t!$rele -ut$.ii: $3 &#.ele"ere$ pers!#$lit.ii c$ sistem dinamic $)5#d ! structur 9i!-psi !s!ci$l 93 Se re-$rc e(!rtul pr!teic de $ re(lect$ di$lectic$ derut$#t $ )ie.ii psi ice: di$lectic$ c!#tie#t-i#c!#tie#t, di$lectic$ Er!s- E $#$t!s c3 7reudis-ul $ c!#tri9uit -$si) l$ i#tr!ducere$, &#$i#te$ "est$ltis-ului, $ u#ei c!#cep.ii str!ct!raliste &# psi !l!"ie d3 * c!rel$t &# -!d di$lectic c!#ceptele de str!ct!r i +!nc*ie5 $#ticip5#d c i$r u#ele -!dele ci9er#etice e3 * pr!-!)$t concep*ia genetic &# psi !l!"ie, pri)i#d (e#!-e#ele psi ice di# pu#ctul de )edere $l "e#eGei i e)!lu.iei% &# $cest se#s '-$ preced$t pe Xe$# Pi$"et 0 S% 7reud $ de-!#str$t c a+ecti-itatea5 -$i -ult dec5t i#teli"e#.$, este ($ct!rul ese#.i$l $l )ie.ii #!$stre c!tidie#e 1idee prelu$t de l$ 7riedric NietGsc e3 "3 * sti-ul$t cut$re$ de #!i -et!de de cu#!$tere $ pers!#$lit.ii 1R!rsc $c , E%*%E%, SG!#d: etc3% 7$i-!sul ,rainstorming este $plic$re$ &# cre$ti)it$te$ de "rup $ re"ulii (u#d$-e#t$le $ psi $#$liGei: $s!ci$.ii li9ere sustr$se !ricrei $ut!critici 3 * d$t u# i-puls (r precede#t literat!rii de analiz psi(ologic: E !-$s M$##% M$rcel Pr!ust, Zte($# DAei", Eu"e#e OFNeill etc% i3 &# 'H2H S% 7reud l$#se$G ter-e#ul de metapsi(ologie pri# c$re &#ce$rc s-i c$r$cteriGeGe siste-ul pri# tr$ducere$ -et$(iGicii &# psi !l!"ie4 $st(el, el &#ce$rc s ridice psi $#$liG$ l$ r$#"ul de te!rie $ culturii%
&B)30S/# &SIH"2"#IM04 Hasile &a-elc! n s!,capitol!l &roces!l psi(analizei din 9%rama psi(ologiei 9 (<9JO. p. <NO-<NN) remarca i limitele psi(analizei 9&oate c istoria psi(ologiei n! c!noate o alt +az de disp!te i contro-erse mai -iolente care5 asemenea !n!i incendi!5 s-a! e8tins i as!pra !nor domenii imTecinate ai

psi(ologia. &olemica n 7!r!l psi(analizei a atins apoge!l c(iar n perioada de n+lorire (<9LW-<9OL) a acesteia 3oncomitent c! aprecieri care l ridica! pe =re!d la nl*imea !n!i 3opernic sa! %ar\in5 sa! l caracteriza! n c(ip de 93risto+or 3ol!m, al incontient!l!i95 9psi(ologia a,isalT a strnit !n cor de proteste i de critici5 degenerate adesea n in-ecti-e gre! de reprod!s 9 (p. <N3) le!. <9JO5 p. <NW)5 odat a-ansate tezele de ,az - e-ident inspirate de !n material clinic real. - =re!d a +ost mai preoc!pat si constr!iasc sistem!l s! metapsi(ologie5 dect s-i -eri+ice tezele i conceptele i5 ceea ce a +ost prile7!l !nor erori gra-e5 s e8tind s+era acestor concepte n domenii eterogene psi(ologie social5 sociologie5 etnogra+ie5 +iloso+ia c!lt!rii etc. - c! care n! a-!sese !n contact empiric direct sa! o +orma*ie coresp!nztoare.

De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" =J92o! ni se pare c (o,ser- &a-e

=C I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

T%e asemenea5 c! toi caracter!l ,iologizant i red!cti-ist al concep*iei +re!diene. acesta a dat !n imp!ls interpretrii dinamice a +enomenelor psi(ice5 prin contrast c! caracter!l static al model!l!i psi(ic care domina pn la el9 (p. <NN)

CONCJUDIE: Este iper9!lic $(ir-$.i$ $-eric$#ului C% *% M$ce 1'2I,3 c$re sus.i#e c trecere$ de l$ psi !l!"i$ pre(reudi$# l$ ce$ (reudi$# este de !rdi#ul -$ril!r -ut$.ii "e!l!"ice% S-$ e-is i idee$ de 0rstur#$re c!per#ic$#0% Dup $-eric$#ul *% *% R!9$c6 1'2I>3 0re)!lu.i$ (reudi$# este ! re)!lu.ie i#telectu$l c$re $ cre$t o no! imagine as!pra om!l!i9. E!tui, -ulte di# ideile lui S% 7reud $u (!st de)$#s$te de rusul 7% M% D!st!ie)s6i 1'H2'-'HH'3% Sp!)ed$#i$ d!st!ie)s6i$# este psi $#$liG a-ani la lettre 1I% M5#G$t% '2223% '0c% Psi !l!"i$ $#$litic $ lui Xu#" &# $ctu$lit$te C %isiden*a l!i R!ng &# cr!#!l!"i$ )ie.ii lui Xu#", pe p$rcursul $ H p$"i#i, Mi $el$ Mi#ulescu 1200', p% '2-'23 #!te$G c Xu#" se #$te l$ 2I iulie 'H,+ &# c$#t!#ul el)e.i$# YessAill% E$tl su P$ul *c illes Xu#" er$ p$r! pr!test$#t% J$ c!$l $ (!st u# ele) -edi!cru 1c i$r sl$9 l$ -$te-$tic3, dispre.uit de c!le"ii si pe#tru c er$ -$i sr$c dec5t ei% &#tre 'H2+-'200 studi$G -edici#$ l$ B$sel% &# '202 &i sus.i#e d!ct!r$tul l$ U#i)ersit$te$ di# Diiric % &#tre '220'22I &#trepri#de -$i -ulte clt!rii &# *l"eri$, Eu#isi$% SU*, E"ipt, Ye#:$, U"$#d$% &# '23H este i#)it$t &# I#di$, l$ C$lcutt$% &# '2>H se i#$u"ure$G Instit!t!l 3. E .R!ng din Miiric(. M!$re se#i# dup ! scurt 9!$l l$ Yus#$c t, l$ I iu#ie '2I', &#$i#te de $ (i &-pli#it HI de $#i% &# '2I> este i#$u"ur$t 0Cli#ic$ i ce#trul de cercet$re pe#tru psi !l!"i$ 8u#"i$#0 di# Diiric % 7ii#d l$ &#ceput i#ti- le"$t de Si"-u#d 7reud, cu c$re $ (!st u# ti-p priete# 17reud #u $ (!st #ici -e#t!rul i #ici -$estrul lui Xu#"3, &#tre '20I i '2'', el de)i#e l$ &#ceput u# diside#t $l psi $#$liGei (reudie#e, i$r $p!i 1di# '2'23 &i c!#struiete pr!priul su siste- i#titul$t PSI=OJOKIE *N*JIEICf c$re se )$ $(l$ &# opozi*ie teoretic i metodologic cu siste-ul (reudist

$% Pri-ul pu#ct &# c$re Xu#" este &# deG$c!rd cu 7reud se re(er l$ r!lul sePu$lit.ii: 9ii,ido 9 1l$ 7reud: e#er"i$ sePu$l3 de)i#e e#er"i$ i (!r.$ $ pers!$#ei De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" =="e#er$liG$t i#te"r$le% 9% * d!u$ di(ere#. se re(er l$ direc*ia +or*elor c$re i#(lue#.e$G pers!$#$: &# ti-p ce l$ 7reud er$ priG!#ier i )icti- $ trecutului, Xu#" $ de-!#str$t c !-ul este -!del$t $t5t de trecutul, c5t i de )iit!rul su% c% Pu#ctul pri#cip$l $l di(ere#.ei di#tre cei d!i reGid &# pro,lema incontient!l!i: 7reud c!#sider$ i#c!#tie#tul c$ (!r. $t!tputer#ic c$re d!-i# perpetuu c!#tii#.$ i pers!#$lit$te$4 Xu#" ePpl!re$G -$i $d5#c &# i#c!#tie#t i &i $d$u" #!i di-e#siu#i% Xu#" rele) d!u #i)eluri $le i#c!#tie#tului: u#ul pers!#$l i $ltul colecti- 1tr$#spers!#$l s$u $r $ic3% S% 7reud este u# 0di#$-it$rd0 pe c5#d C% K% Xu#" este u# 0rest$ur$t!r0% C Incontient!l colecti- este 9mintea strmoilor notri cr!n*i9 Dup &#delu#"$te cercetri i ! i-presi!#$#t c$Guistic psi i$tric C% K% Xu#" desc!per &# i#c!#tie#tul c!lecti) (!r.ele psi ice c$re su#t ide#tice l$ t!.i i#di)iGii: i-$"i#ile, si-9!lurile i se#ti-e#tele $#cestr$le c$re pr!)i# di# ar(etip!ri 1tip$re psi ice $r $ice3% *r etipurile su#t 0(!r-e pre-ePiste#te0, predisp!Gi.ii psi ice &##scute4 dei ePist i se tr$#s-it eredit$r, #$tur$ l!r este psi !id% Xu#" d ePe-ple de $r etipuri u#i)ers$le: -$-$, c!pilul, Du-#eGeu, er!ul, -!$rte$, putere$, &#.elepciu#e$ 9tr5#ului etc% U#ele $r etipuri su#t -$i depli# deG)!lt$te c!-p$r$ti) cu $ltele i de $cee$ i#(lue#.e$G cee$ ce Xu#" #u-ete ps'c(e 1t!t$lit$te$ pr!cesel!r psi ice c!#tie#te i i#c!#tie#te3 -$i c!#siste#t% *ceste$ su#t: persona5 anima i anim!s5 !m,ra i ?inele. &ersona este -$sc$, ($.$ pu9lic $ pers!$#ei pe c$re ! p!$rt &# preGe#t c$ $p$r.i#5#d /$ltcui)$0, di(erit de cee$ ce este re$l-e#te pers!$#$% "nim!s este $r etipul -$sculi# di# (e-eie, i$r anima este $r etipul (e-i#i# di# 9r9$t% 7iec$re seP -$#i(est trsturi te-per$-e#t$le i "esturi, $titudi#i c$re su#t, de re"ul, pr!prii celuil$lt seP d$t!rit sec!lel!r de )i$. trit &-preu#% /m,ra cupri#de (!r.ele rului, i#sti#ctele rele%

>?? I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

?inele este $r etipul ce#tr$l i u#ic c$re este si#teG$ tutur!r trsturil!r psi ice, c$re este de #$tur spirit!al 1psi icul este c!-pus i -urit!r, spiritul este #ec!-pus i #e-urit!rV3% &# ese#., ideile direct!$re $le lui Xu#" re(erit!$re l$ SINY su#t: Zi#ele este ar(etip!l-miez c$re i#clude ePperie#.$ str-!il!r #!tri cru#.i i -!delul di)i#it.ii% Zi#ele este personalitatea total4 Eul este su9!rd!#$t Si#elui% RepreGe#trile lui Du-#eGeu i =rist!s su#t si-9!luri $r etip$le $le i#te"rrii i t!t$lit.ii 1despre psi(ologia sim,ol!l!i ar(etipal citi.i tr$t$tul se-#$t dc I% M5#G$t i M% P% Cr$i!)$#% '22I3% Zi#ele este centr!l dc ordine i sens interior c$re per-ite percep.i$ lu-ii di#lu#trul 7ii#.ei

Zi#ele este sintez c$re se ePpri- pri# /#$tere$ !-ului i#teri!ri Rel$.i$ Si#elui cu Eul c$ i &#tre$"$ structur $ ps'c(e-ului, &# c!#cep.i$ lui Xu#", su#t su"esti) preGe#t$te &# ($i-!$s$ s$ mandala 1)eGi (i"ur$ de -$i 8!s3

C= C%&'(". A= AR#"/)' A.A "0(0) )NC%N1/)"N/0( C%("C/)$ )NC%N1/)"N/0( '"RS%NA( C%N1/))N2A

Di# $ce$st sc e- reiese c Eul este ($ct!rul i#te"r$t!r-c!#tie#t ;%!ele este #ucleul c$re &i rsp5#dete i#(lue#.$ &# &#tre$"$ s(er% Eul &e p!$te -ultiplic$ &#s Zi#ele este u#ic% Zi#ele este c$ S!$rele &# 8urul crui$ "r$)ite$G pl$#etele 1)eGi: De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >?> '% M5#G$t, 2000, p%,2-H23% R &rincipi!l sincronicit*ii C% K% Xu#" &-preu# cu (iGici$#ul cu$#tist ?!l("$#" P$uli 1el)e.i$#, '200'2+H, N!9el '2>+3 (!r-ule$G principi!l sincronicit*ii 1'2+'3 j al cone8i!nii aca!zale prin coinciden*e semni7icante c$re se re(er l$ $p$ri.i$ si-ult$# $ d!u e)e#i-e#te pri#tr-! 0c!i#cide#. se-#i(ic$#t0, (r rel$.ie c$uG-e(ect% Pri# si#cr!#icit$te se ePplic $p$ri.i$ si-ult$# $ i-$"i#il!r i#ter#e 1$r etipuri3 i $ e)e#i-e#tel!r s$u c!-p!rt$-e#tel!r ePter#e (r s (ie i-plic$t c$uG$lit$te$ cl$sic% Pri#cipiul $re &# )edere c!-$p$ri.i$ de re$lit.i (iGice i psi ice c$re de !9icei su#t i#depe#de#te% Este (!$rte )er!si-il, dup Xu#", c$ -$teri$ i ps'c(e s (ie d!u $specte $le u#ei$ i $celei$i re$lit.i - !n!s m!nd!s. R Indi-id!area 9a de-eni propri!l Sine 9 Cel -$i i-p!rt$#t pr!ces $l c!#struc.iei i rec!#struc.iei pers!#$lit.ii este indi-id!area - pr!ces de -$tur$.ie psi !l!"ic, de $ut!!r"$#iG$re $ u#ui ce#tru i#teri!r c$re &#tre.i#e ! pulsiu#e spiritu$l de cercet$re, de !rdi#e i se#s, cee$ ce per-ite percep.i$ lu-ii di# i#teri!r% I#di)idu$re$ este pr!cesul di#$-iG$t!r pri# c$re se (!r-e$G i se di(ere#.i$G i#di)idul% M$ri$#$ E#$se 12000, p% '++- 'H03 su9li#i$G c, &# ese#., i#di)idu$re$ &#se$-# /$ de)e#i pr!priul Si#e0% Reu#ire$ !pusel!r 1di#tre Si#e i *lter, di#tre c!#tie#t i i#c!#tie#t, di#tre i#c!#tie#tul pers!#$l i i#c!#tie#tul c!lecti)3 &#tr- ! rel$.ie c!-ple-e#t$r repreGi#t di#$-is-ul i dr$-$tis-ul pr!cesului de i#di)idu$re% Xu#" se re(er l$ ! con+r!ntare creatoare $ !-ului cu !pusele s$le i si#teG$ cre$t!$re &# Sine. Sc!pul i#di)idurii este $ti#"ere$ u#ui ce#tru d!t$t cu )$l!$re supre- i cu ! ePtre- i#te#sit$te )it$l% C!-plePit$te$ i di#$-is-ul pr!cesului su#t $t5t de $cce#tu$te &#c5t Xu#" c!-p$r i#di)idu$re$ cu u# proces alc(imic $l su(letului 1)eGi: M$ri$#$ E#$se, 2000, p% 'I>-'II3% Ne)!i$ de i#di)idu$re este pri)it de Xu#" c$ introspec*ie pe c$re ! c!#sider %%c!#ce#tr$re$ &# Si#e0% Dup cu- se ePpri- Xu#", /i#di)idu$re$ #u se &#c ide ($. de lu-e, e$ $duce lu-e$ &# i#teri!r0% Pri# i#idi)idu$re !-ul se re$liGe$G c$ pers!#$lit$te, se $su-, se c!#struiete i se se-#i(ic%
Re/%!e/%N &rin concep*ia sa as!pra mplinirii personalit*ii prin indi-id!are R!ng poale +i considerai !n prec!rsor al psi(ologiei !maniste. ) mare asemnare e8ist ntre indi-id!area 7!ngian i teoria mat!rit*ii psi(ice a persoanei a l!i 3ari B. Bogers (<964) i teoria personalit*ii optimale a l!i Bic(ard 3oan (<9J4). "!torealizarea 7!ngian poate

>?D I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale


+i considerat o premis teoretic n ela,orarea concept!l!i Sel+act!alization (mplinirea Sinel!i) a l!i "(ra(am .aslo\.

C 3ontri,!*ii e8perimentale C% K% Xu#" #-$ (!st d!$r u# desc iGt!r de dru-uri &# pl$# te!retic, ci i u# pr$ctici$#, u# -$re ePperi-e#t$list% El $ (ur#iG$t d$tele #eces$rc pe#tru test$re$ i#tr!)ersiei, ePtr$)ersiei i $-9i)ersiei 1teste re$liG$te de E:se#c6, M:ers i Bri""s3% Cei c$re se !rie#te$G pri!rit$r spre i#teri!r su#t i#tr!)er.i, i$r cei c$re se !rie#te$G spre ePteri!r su#t ePtr$)er.i% Xu#" $ c!#struit testul $s!ci$ti) )er9$l: I$ ! serie de cc$% >0 de cu)i#testi-ul su9iectul tre9uie s rspu#d cu pri-ele cu)i#te c$re &i trec pri# -i#te i dup u# ti-p su9iectul tre9uie s reitereGe $s!ci$.iile re$liG$te $#teri!r% Xu#" $ st$9ilit ! -et!d de i#terpret$re $ )isel!r &# succesiu#e 1serii de )ise34 $ el$9!r$t di)erse teste pr!iecti)e% Xu#" $ (u#d$-e#t$t psi !ter$piile $#$litice &# c$re sc!pul "e#er$l este cretere$ $ut!#!-iei, $ c$p$cit.ii de $ rel$.i!#$ i -$i $les $ $ute#ticit.ii 1Mi $el$ Mi#ulescu, 200', p% ''I-'>23%

>>. Neo+re(d%&0(l re&p%!2e pa!&e:(al%&0(l

>>a. P&%1olo2%a %!d%,%d(al" a l(% Al+red Adler (>CJ?4>=BJ'

*% *dler $9s!l) &# '2H+ ($cult$te$ de -edici# di# Lie#$, speci$liG5#du-se &# !(t$l-!l!"ie% P$si!#$t de psi !l!"ie &i de)i#e discip!l credi#ci!s lui S% 7reud &#tre $#ii '202 i '20H, de c$re se desp$rte &# '2'' cu -$re )5l), respi#"5#d p$#sePu$lis-ul (reudie#il!r /!rt!d!ci0% &# '23+ (!#de$G /X!ur#$l !( I#di)idu$l Ps:c !l!":0 pri# c$re *dler c!#s(i#.ete #u-ele c!#cep.iei s$le: psi !l!"ie i#di)idu$l% *$ cu- despre 7reud s-$ spus c $ desc!perit /c!-plePul lui Oedip0 pe#tru c el &#sui $ $)ut ! -$- cu d!u dece#ii -$i t5#r c$ t$tl su, t!t $$ %%c!-plePul de i#(eri!rit$te0 $l lui *dler $ (!st pus pe se$-$ de(icie#.el!r !r"$#ice $le $ut!rului 1$ (!st u# c!pil (ir$), r$ itic, 9!l#)ici!s3% *dler i-$ $P$t c!#cep.i$ pe te!ri$ lui 7r%NietGsc e $ /)!i#.ei de putere0% &si(ologia indi-id!al $dleri$# este ! psi !l!"ie $ u#ui /t!t i#di)iGi9il0 c$re se r$p!rte$G &# $cel$i ti-p l$ i#di)idul &# si#e i l$ rel$.i$ s$ cu c!-u#it$te$% *dler plede$G pe#tru deG)!lt$re$ se#ti-e#tului de c!-u#iu#e s!ci$l, i$r l$ sc$r$ -$Pi- deG)!lt$re$ se#ti-e#tului c!s-icit.ii !-ului%
"dler promo-eaz teoria comple8!l!i de in+erioritate a+t om nseamn a a-ea !n sentiment de in+erioritate care cere o compensare permanent

care de-ine !n +actor stim!lator al dez-oltrii psi(ice. /neori apare o s!pracompensare aaaaaa(caz!l geniilor).aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

M$rile pr!9le-e $le )ie.ii !-ului su#t trei: -ia*a in societate5 m!nca i i!,irea. *dler el$9!re$G ! De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >?B caracterologie 1psi !l!"i$ c$r$cterului3 &# c$re descrie trsturi de c$r$cter de #$tur $"resi) c$ )$#it$te$, i#)idi$, $)$ri.i$, ur$ i trsturi #e$"resi)e c$ iG!l$re$, $#"!$s$, l$it$te$% 3aracter!l este - &# c!#cep.i$ lui *dler - lu$re$ de $titudi#e, -!dul &# c$re i#di)idul se r$p!rte$G l$ -ediul su, ! li#ie direct!$re, i-pre"#$t de i-pulsul de $(ir-$re $s!ci$t cu se#ti-e#tul de c!-u#iu#e s!ci$l%

>>.. P&%1a!al%$a &oc%al" &a( c(lt(ral%&t" (Her.ert Marc(&e6 Tare! Hor!e56 Er%c1 Fro006 H. S. S(ll%,a!' <% p&%1a!al%$a e:%&te!/%al" (Pea! Pa(l Sartre6 Ro(0a%! L%pot S$o!d%' Re/%!e/%3 =re!dism!l se nnoiete radical d!p anii T3L ai secol!l!i XX. 1oate colile i c!rentele care se dez-olt !lterior se ncadreaz n neo+re!dism. 3aracteristica com!n a t!t!ror c!rentelor neo+re!diste este ren!n*area la tezele panse8!aliste i ,iologiste ale psi(ism!l!i in+antil6 ele s!,liniaz importan*a +actorilor act!ali (personali i sociali) in geneza ne-rozelor.

$3 &si(analiza social s$u c!lt!ralist &#ce$rc s $plice -et!dele psi $#$liGei i#di)idu$le l$ cu#!$tere$ #e)r!Gel!r i c!-plePel!r s!ci$le% =er9ert M$rcuse 1'H2H-'2,23, (il!s!( i psi !s!ci!l!" $-eric$# de !ri"i#e "er-$#, $ recu#!scut re)el$.i$ pe c$re i-$ pr!)!c$t-! c!#t$ctul cu psi $#$liG$ lui S% 7reud, c!#cretiG$t &# te#t$ti)$ de $si-il$re $ -et$psi !l!"iei (reudie#e &# u#i)ersul su e"eli$#!--$rPist, pri# el$9!r$re$ cr.ii /Er!s i ci)iliG$.ie0 1'2++3% Ne)!ile re$le $le !-ului $u (!st &#9uite de e#!r-$ supr$i#dustri$l iG$re i de su(!c$#t$ mass media. E(ectul $ (!st !nidimensionalizarea (ii#.ei u-$#e 1di-e#siu#e$ c!#su-ului: a a-ea). C!-erci$liG$re$ $"resi) $ #$turii $#i ile$G, p5# l$ disp$ri.ie, ce$ de a do!a dimensi!ne $ (ii#.ei u-$#e: spa*i!l interior $(ect$t li#itirii, re(lePiei, $ut!$#$liGei, deciGiil!r $ut!#!-e% Y$re# Il!-e: 1'HH+-'2+23 $ i#i.i$t ! psi $#$liG s!ci$l $#i-$t de (il!s!(ie u-$#ist 9$G$t pe ideile de cretere !rie#t$t, $(ir-$re$ )ie.ii i cut$rc$ li9ert.ii% E$ $ l$#s$t c!#ceptele de an8ietate +!ndamental i nea7!torarea n copilrie c$re $u dus l$ deG)!lt$re$ di-e#siu#ii s!ci$le $ psi $#$liGei% ,*#Piet$te$ (u#d$-e#t$l0 este /se#ti-e#tul de (ii#. iG!l$t i #e$8ut!r$t ($. de ! lu-e p!te#.i$l !stil0 1'2+03% E$ )ede #e)r!G$ c$ st$re "e#er$l de pertur9$re $ rel$.iil!r i#teru-$#e% Y$re# =!r#e: descrie ne-oile ne!rotice c$re su#t d!le$#.e ePcesi)e, i#s$.i$9ile i #ere$l iste deG)!lt$te c$ rspu#suri l$ $#Piet$te$ (u#d$-e#t$l, di#tre c$re '0 d!-i# pers!$#$% Sc!pul l!r #u este s$tis($c.i$ sePu$l, cusus.i#e$ S% 7reud, ci sec!ritatea social. &# t$9elul ur-t!r preGe#t- cele Gece #e)!i discut$te de =!r#e: &-preu# cu c!-p!rt$-e#tele ilustr$ti)e%

>?G I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

Y$re# =!r#e: $ rele)$t trei atit!dini "e#er$liG$te% 7iec$re $titudi#e este /u# &#tre" -!d de )i$.0 i#cluG5#d "5#dire$, se#ti-e#tul i $c.iu#e$: -ic$re$ spre !$-e#i 1#e)!ile ',2, 3 di# t$9el3 -ic$re$ mpotri-a !$-e#il!r 1#e)!ile >, +, i H3 -ic$re$ de ndeprtare de !$-e#i 1#e)!ile ,% 2 i '03 7iec$re $titudi#e reGult di# c!-9i#$re$ cel!r '0 #e)!i% Mic$re$ spre !$-e#i $re c$ direc.ie pred!-i#$#t $8ut!rul i c!-pli$#.$ 1c$r$cter c!#cili$#t3% Mic$re$ de &#deprt$re de !$-e#i $re c$ !rie#t$re pred!-i#$#t iG!l$re$ i det$$re$ 1N% Du-itre seu, 2000, p% 'H'-'H>3%

NELOI ETCESILE pe#tru:

EPpri-$te &# COMPORE*MENEE

'% *(ec.iu#e i $pr!9$re

Strd$#i$ de $ (i plcut de ceil$l.i, &#tre.i#ere$ $teptril!r cel!rl$l.i, (ric$ de $ut!$(ir-$re

2% Ere9ui#.$ /p$rte#er0

u#ui

Ee#di#.$ de $ reui pri# dr$"!ste, te$-$ de $ (i ls$t si#"ur

3% Ji-it$re$ l$ ! )i$. -esc i#

&#cerc$re$ de (i discret, (r $ cere re)e#dicri, de $ (i -!dest

>% Putere

Ee#di#.$ de $-i d!-i#$ i c!#tr!l$ pe ceil$l.i, te$-$ de "ree$l

+% EPpl!$t$re$ cel!rl$l.i

S pr!(i.i i s te (!l!seti de ceil$l.i, te$-$ de $ pre$ stupid

I% Recu#!$tere presti"iu s!ci$l

s$u

Ee#di#.$ de $ (i $ccept$t, (ric$ de u-ili#.

,% *d-ir$.ie pers!#$l

I#($tu$re, d!ri#.$ de $ (i $preci$t c!#(!r- cu pr!pri$ i-$"i#e dc si#e

H% Re$liG$re pers!#$l

Strd$#i$ de $ (i cel -$i 9u#, $-9i.i!s, (ric$ de "ree$l

2%

Su(icie#.$

* #u $)e$ #e)!ie de ceil$l.i, -e#.i#ere$

i#depe#de#.$

dist$#.ei, (ric$ de &#c ist$re

De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >?F *

(i c!#dus spre superi!rit$te, (ric$ de

'0% Per(ec.iu#e i#($i9ilit$te

de(ecte i critic

=$rre: St$c6 Sulli)$# 1'H22-'2>23, supr$#u-it /Psi i$trul *-ericii0, el$9!re$G teoria personalit*ii ca pattern 1-!del, tip$r3 al rela*iilor interpersonale: pers!#$lit$te$ #u ePist &# $9se#.$ cel!rl$l.i !$-e#i i t!.i cei pe c$re &i &#t5l#i- su#t re(lePii $le rel$.iil!r pe c$re le-$- $)ut cu $l.i oameni semni+icati-i 1c$re $u $)ut u# r!l &# )i$.$ #!$str3% El deG)!lt c!#ceptul de /#e)!ie i#terpers!#$l pe#tru t$#dre.e0 1'2+33% 1N% Du-itrescu scrie u# c$pit!l despre ?inele neo- psi(analitic, &# )!J I% M5#G$t 1c!!rd3, 2000, p% 'H'20I3% Eric 7r!-- 1'200-'2H03 &#ce$rc ! c!-9i#$.ic &#tre c!#cep.i$ lui S% 7reud i Y$rl M$rP &#te-ei#d ! psi $#$liG s!ci$l cu#!scut i su9 #u-ele de +re!do-mar8ism. El pr!-!)e$G u-$#is-ul s!ci!psi $#$litic 9$G$t pe /s!ci$liG$re$0 (reudis-ului i u-$#iG$re$ -$rPis-ului% Dup 7r!--, &# su(letul !-e#esc ePist te#di#.e i#c!#tie#te, puter#ice spre r$.i!#$lit$te, cre$ti)it$te i iu9ire4 c!#tr$ri$te ele "e#ere$G dr$-e, #e)r!Ge, deGec ili9re su(leteti 1'2+I3% S!ciet$te$ -!der# pr!)!$c alienarea !-ului i "e#ere$G situ$.ii i c!#(licte #e)r!tice% E% 7r!-- pr!-!)e$G ! re-ol!*ie a speran*ei c$ ! trecere de l$ sper$#.$ p$si) l$ sper$#.$ $cti)% El )ede per(ec.i!#$re$ s!ciet.ii pri# resurec.ie -!r$l i reli"i$ iu9irii, cele d!u $Pe $le re)!lu.iei sper$#.ei% O-ul )$ crete i &i )$ red!95#di identitatea de sine d$c )$ trece de l$ -!dul /$ $)e$0 l$ -!dul /$ (i0, de l$ e"!is- l$ $ltruis-, &# ti-p ce !$-e#ii $dep.i $i -!dului ,%$ $)e$0 se spri8i# pe ce $u, cei di# -!dul /$ (i0 se spri8i# pe cee$ ce su#t s$u p!t (i% 7r!-- $r$t c -!dul /$ $)e$0 pri)ete pr!"resul -$teri$l &# si#e, &#stri#5#d !-ul de ePiste#.$ s$ cre$t!$re, de (ii#.$ s$ spiritu$l% Re-ediul este )Gut &# /dr$"!ste$ di#tre !$-e#i0, ! /etic r$.i!#$l !pus celei $ut!rit$re0% 93 &si(analiza e8isten*ialist $re c$ !9iect, dup Xe$# P$ul S$rtre 1'20+-'2,23, desc!perire$ pr!iectului !ri"i#$l s$u (u#d$-e#t$l c$re c!-$#d &# -!d i#c!#tie#t deter-i#rile #!$stre% &# lucr$re$ /7ii#. i #e$#t0 1'2>33 S$rtre scri$: /Psi $#$liG$ ePiste#.i$list este ! -et!d desti#$t s pu# &# lu-i#, &#tr-! (!r- ri"ur!s !9iecti), $le"ere$ de(i#iti) pri# c$re (iec$re !- se ($ce pers!$#, $dic se $#u#. $ de)e#i cee$ ce este0% Sc!pul re$l $l cutril!r !-ului este desc!perire$ 7ii#.ei 1$ ePiste#.ei s$le c!#tie#t de si#e3%

>?K I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

&# '23, R!u-$i# Jip!t SG!#di i#tr!duce -et!d$ psi !l!"ic pe c$re ! #u-ete analiza destin!l!i c$re c!#st &# $ ePplic$ di(eritele $le"eri i#di)idu$le c$re !rie#te$G desti#ul% Sc!pul $#$liGei desti#ului este cut$re$ &# desti#ul !-ului $ proiect!l!i c$re-i (!r-e$G )i$.$ c$ ! t!t$lit$te "l!9$l% *ce$st -et!d surpri#de $scu#dere$ incontient!l!i +amilial l!c$liG$t de$supr$ i#c!#tie#tului c!lecti) 1C% K% Xu#"3 i su9 i#c!#tie#tul pers!#$l 1S% 7reud3% c3 "!toanaliza pr!-!)$t de Didier *#Gieu 1'2+23 se re(er l$ ePpl!r$re$ i#c!#tie#tului de ctre u# i#di)id, cu s$u (r c!#tr!lul psi $#$listului, d$r respect5d pri#cipiile i pr!cedeele psi $#$litice%

>>c. R(pt(ra l(% PacI(e& M"r%e Laca!

$3 X$cQues Mrie J$c$# 1'20'-'2H'3 este psi $#$listul (r$#ceG $ crui de)iG /re&#t!$rcere$ l$ 7reud0 $re, pe de ! p$rte, u# se#s critic l$ $dres$ psi $#$liGei 9e $)i!riste s$u cultur$l iste i% pe dc $lt p$rte, se#sul #ecesit.ii deG)!ltrii cercetril!r psi $#$litice pe 9$Ge #!i% J$c$# pr!pu#e ! (ermene!tic psi(analitic, (!#d$t pe $#$liG$ structuril!r li#")istice, c$re sus.i#e c incontient!l este str!ct!rat ca !n lim,a7 c i#c!#tie#tul su9iectului este, de ($pt, disc!rs!l cel!ilalt 1i#di)id, "rup, !r"$#iG$.ie3% &# de-ersurile lui J$c$#, i#c!#tie#tul este depers!#$liG$t i r$p!rt$t &# &#tre"i-e l$ li-9$8: li-9$8ul #u #u-$i c ilustre$G i#c!#tie#tul, d$r &l i c!#stituie% Nu #u-$i c i#c!#tie#tul se re$liGe$G c$ u# li-9$8, d$r el i i#(lue#.e$G li-9$8ul c!#tie#t c!#(eri#du-i di)erse &#crcturi e-!.i!#$le i se#suri% X$cQues Mrie J$c$# $ (!st supr$#u-it, de ctre P$ul Elu$rd, Sal-ador %ali al psi(analizei 1Elis$9et R!udi#esc!3% Rec$pitul$re *3 - Cure#tul psi $#$litic, cu t!$te -et$-!r(!Gele s$le, $ reGist$t i s-$ deG)!lt$t p5# &# Gilele #!$stre, (ii#d cel mai longe-i- c!rent di# ist!ri$ psi !l!"iei u#i)ers$le% Psi $#$liG$ este ! -et!d i#)e#t$t de Si"-u#d 7reud 1'H+I- '2323 rsp5#dit dup '200 &#t5i &# Eur!p$ i $p!i &# SU* i &#tre$"$ lu-e% Psi $#$liG$ $re ! tripl ip!st$G: $3 93 c3 pr!cedeu de cercet$re -et!d de tr$t$-e#t discipli# tii#.i(ic

Str!ct!ra psi is-ului u-$#, dup S% 7reud, c!#st di#:

$3

i#c!#tie#t - prec!#tie#t - c!#tie#t 1I-$ t!pic, ice9er"ul3 93 Zi#ele, Eul i Supr$eul 1$ Il-$ t!pic, di#

De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >?J

'22034 di# '223 i u# Eu ide$l S% 7reud $ i-pus o no! imagine as!pra om!l!i c$re $p$re c$ ! pers!#$lit$te di#$-ic-siste-ic cu ! structur di$lectic 9i!-psi !- s!ci$l% Pri#cip$l$ li-it $ (reudis-ului este panse8!alism!l.
&anse8!alism!l )$ (i respi#s de ctre C$ri Kust$) Xu#" 1'H,+- '2I'3, *l(ired *dler 1'H,0-'23,3 i plei$d$ #e!psi $#$litil!r c$rc re$9ilite$G i-p!rt$#.$ +actorilor socio-c!lt!rali.

C% K Xu#" &# $ s$ psi(ologie analitic deG)!lt idee$ incontient!l!i colecti-, -$i $d5#c dec5t i#c!#tie#tul pers!#$l $l lui 7reud, c$re c!#.i#e ar(etip!rile 1-!dele $r $ice3 c$: pers!#$, $#i-$% $#i-us, Zi#ele, u-9r$ etc% ?inele este $r etipul ce#tr$l, #ucleul spiritu$l de !rdi#e i se#s i#teri!r% Indi-id!area este pr!cesul de cu#!$tere $ Si#elui% Xu#" &-preu# cu (iGici$#ul ?!l("$#" P$uli l$#se$G principi!l sincronicit+ii 1'2+'3, $l rel$.iei $c$uG$le di#tre e)e#i-e#te c$re $p$r si-ult$# pri# /c!i#cide#. se-#i(ic$#t0% *l(red *dler &i &#te-ei$G u# pr!priu siste- pe c$re-' #u-ete
psi(ologie indi-id!al pri# c$re i#i.i$G ! re)$# $ s!ci!-cultur$lului $supr$ 9i!l!"is-ului (reudi$#% El el$9!re$G teoria sentiment!l!i de in+erioritate c$re i-pu#e ! compensare 1s$u supr$c!-pe#s$re3, c5rc duce l$ deG)!lt$re% *dler

c!#struiete ! c$r$cter!l!"ie !ri"i#$l% B3 2eo+re!dism!l i#clude t!$te cure#tele psi $#$litice c$re $p$r dup '230 i $ cr!r c$r$cteristic c!-u# este respi#"ere$ p$#sePu$lis-ului (reudi$#:
&si(analiza social sa! c!lt!ralist 1$-eric$#3:

$3 Y$re# =!r#e: - c!#ceptul de /$#Piet$te (u#d$-e#t$l0 c!#.i#e se#ti-e#tul de (ii#. iG!l$t i #e$8ut!r$t ($. de ! lu-e p!te#.i$l !stil 93 =$rr: S% Sulli)$# - pers!#$lit$te$ e u# p$tter# $l rel$.iil!r i#terpers!#$le c3 Eric -$rPis-3 7r!-- - deG)!lt u-$#is-ul s!ci!psi $#$litic 1(reud!-

&si(analiza e8isten*ialist

>?C I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

$3 93

X% P% S$rtre 1'2>33 - desc!perire$ pr!iectului !ri"i#$l $l 7ii#.ei R% J% SG!#di 1'23H3 - -et!d$ $#$liGei desti#ului

c3 Didier *#Gieu pr!-!)e$G a!toanaliza s$u psi $#$liG$ i#di)idu$l, t$r psi $#$list d3 X$cQues M$ri$ J$c$# 1/$cest S$l)$d!r D$li $l psi $#$liGei03 cere /re&#t!$rcere$ l$ S% 7reud0 pri#tr-! er-e#eutic psi $#$litic4 incontient!l este
str!ct!rat ca !n lim,a7 8NTRE-9RI RE*APITULATIVE

'% C$re su#t c!#tri9u.iile pri# c$re S% 7reud $ s)5rit ! re-ol!*ie &# psi !l!"ieW 2% 3% >% C$re su#t $ccep.iu#ile ter-e#ului de psi $#$liGW C$re su#t )irtu.ile i li-itele psi $#$liGei (reudie#eW Descrie.i cele 2 t!pici (reudie#eV

+% C$re su#t de!se9irile di#tre c!#cep.i$ Iui 7reud i psi !l!"i$ $#$litic $ lui C$ri Kust$) Xu#"W I% C!-p$r$.i i#c!#tie#tul pers!#$l 17reud3 cu i#c!#tie#tul c!lecti) 1Xu#"3W ,% H% 2% Ce su#t $r etipurileW D$.i ePe-pleV Ce este pr!cesul de i#di)idu$reW &# ce c!#st ese#.$ pri#cipiului si#cr!#icit.iiW

'0% C$re su#t pri#cipiile i c!#ceptele (u#d$-e#t$le $le psi !l!"iei i#di)idu$le 1*dler3W ''% Pri# ce se di(ere#.i$G #e!(reudis-ul de (reudis-ul cl$sicW '2% '3% Ce este psi $#$liG$ s!ci$l s$u cultur$listW C$re su#t )$ri$#tele eiW &# ce c!#st ese#.$ er-e#euticii psi $#$litice $ lui X% M% J$c$#W

'>% C$re este !9iectul psi $#$liGei ePiste#.i$leW '+% J$ ce se re(er -et!d$ $ut!$#$liGeiW

-%.l%o2ra+%e
*dler% *l(rcd - 3!noaterea om!l!i. Bucureti, Ed% Ztii#.i(ic, '22' Du-itr$cu% Nic!l$c - ?inele neo-psi(analitic, &# )!i% I% M5#G$t 1c!!rd3, 2000, De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >?= !p% cit% supr$, p% 'H' -20I 7reud, Si"-u#d - Introd!cere
n psi(analiz. &relegeri de psi(analiz. &si(opatologia -ie*ii cotidiene. Bucureti, =DP, '2H0 7r!--, Eric - Scrieri alese%

Bucureti% EP, '2H3 Ke!r"escu, M$tei - &si(ologia Se-!l!i5 ?inele de la =re!d la =re!d, &# )!i% I% M5#G$t 1c!!rd3, 2000, !p% cit% supr$, p% '>3-'+3 =!-e:, Y$re# - &ersonalitatea ne-rotic a epocii noastre5 Bucureti, Ed% IRI, '22H Xu#", C$ri Kust$) - "minitiri5 -ise. re+lec*ii5 Bucureti% Ed% =u-$#it$s, '2k 1B-UEM3 Xu#", C$ri Kust$) - &!terea s!+let!l!i (antologie). > )!lu-e% Bucureti, Ed% *#i-$, '22> M5#G$t, I!# - Istoria !ni-ersala a psi(ologiei (Istoria moderna i contemporan5 <N6L<994). Bucureti, U#i)% Eitu M$i!rcscu, '22>, p% +2- ,3 1B-UEM3 1O3

M5#G$t, I!# - &si(ologia cretin a adnc!rilor. %ostoie-s:i contra =re!d.


Bucureti, Ed% U#i)ers E#cicl!pedic, '222 1B-UEM3 M5#G$t, I!# 1c!!rd3 - &si(ologia Sinel!i. /n pelerina7 spre centr!l =iin*ei5 Bucureti, Ed% E-i#escu, 2000 1di# C$p% I% p% 32-+2, ,2-,,, ,H-,23 1B- UEM3 1O3 M5#G$t, I!# i Cr$i!)$#, M% P% - &si(ologia sim,ol!l!i ar(etipal. Bucureti% Ed% INI, '22I 1B-UEM3 M$rcuse, =% - Scrieri +iloso+ice. Bucureti, EP, '2,, Mi#ulescu, Mi $el$ ) Introd!cere n analiza 7!ngian, Bucureti, Editur$ EREI, 200' 1O3 N$si!, X% D% - 3onceptele +!ndamentale ale psi(analizei, Bucureti, Ed% U#i)ers E#cicl!pedic, '222 1B-UEM3 1O3 R!udi#esc!, Elis$9et - RacS!es #acan
Sc(i*a !nei -ie*i5 istoria !n!i sistem de gndire. Bucureti, Editur$ EREI% '2HH 1B-UEM3 Ste)e#s, *% - R!ng5 Bucureti% Ed% =u-$#it$s% '22I E#$se% M$ri$#$ - Indi-id!area sa! $a de-eni propri!l Sine95 &# )!i% I% M5#G$t 1c!!rd3,

2000, !p% cit% supr$, p% '++-'H0*ap%tol(l VI

*URENTE ;I ;*OLI MODERNE *ONTEMPORANE

>D. *(re!te <% parad%20e co!te0pora!e

>>? I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

'2$% Psi !l!"i$ c!#duitei 1Pierre X$#et3 '29% Psi !l!"i$ u-$#ist $-eric$#: *9r$ $- M$sl!A, C$ri R$#s!# R!"ers, Eric 7r!-'2c% Psi !l!"i$ c!"#iti) 1Ulric Neisser3 )ersus psi !l!"i$ tr$#spers!#$l 1St$#isl$) Kr!(, Ye# ?il9er3

>B. ;col% 0oder!e e(rope!e3

Zc!$l$ de l$ Ke#e)$ 1Xe$# Pi$"et3, Zc!$l$ (r$#ceG 1=e#ri Pier!#3, Zc!$l$ rus 1J% S% L5"!ts6i3, Zc!$l$ )ie#eG5 i Zc!$l$ de l$ Dllric

>G. ;col% a0er%ca!e3

Psi !l!"i$ ($ct!ri$l 1X% P% Kuil(!rd3, psi !l!"i$ pers!$#ei 1K% ?% *llp!rt, K% Yell:3, psi !l!"i$ cre$ti)it.ii i i#teli"e#.ei 1X% P% Kuil(!rd, R% B% C$ttel etc%3% Zc!$l$ de psi !l!"ie tr$#spers!#$l di# C$li(!r#i$ 1S% Kr!(3
De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >>>

Mar% per&o!al%t"/% ale p&%1olo2%e% ro0 !e<t%

Recap%t(lare

>D. *(re!te <% parad%20e co!te0pora!e

>Da. P&%1olo2%a co!d(%te% (+r. P%erre Pa!et6 >CF=4>=GJ'

Psi !l!"i$ c!#duitei $ (!st de(i#it de ctre P% X$#et, cre$t!rul ei, c$ /studiul !-ului &# r$p!rt cu u#i)ersul i -$i $les &# r$p!rturile s$le cu ceil$l.i !$-e#i0% &# c!#cep.i$ 8$#cti$# psi !l!"i$ este tiin*a ac*i!nii !mane &# c$re c!#ceptele de #i)el, re$c.ie, te#di#., $c.iu#e, c!#duit c!#stituie structur$ te!retic% Dup cu- su9li#i$G P$ul P!pescu-Ne)e$#u 1'2,I, p% 'H3 /! tr$t$re inter ac*ionist $ r$p!rturil!r di#tre su9iect i !9iect !9li" l$ ! c!#sider$re si#cr!# $ tutur!r ($ct!ril!r c$rc i#ter)i# &# i#ter$c.iu#e4 &# $ce$st pri)i#. ! ePcep.i!#$l reuit &i $p$r.i#e lui Pierre X$#et0% *)$#s5#d pe li#i$ psi !l!"iei cli#ice (r$#ceGe, X$#et este pri-ul psi !l!" eur!pe$# c$re c!#struiete !n model interac*ionist &# c$re su#t reu#i.i i tr$t$.i siste-ic ($ct!rii -e#t$li i cei c!-p!rt$-e#t$li, structurile 9i!l!"ice i cele s!ci!cultur$le% &# ese#., p$r$di"-$ 8$#eti$# se re(er l$ !nitatea dinamica dintre minte i comportament in cond!it. *ce$st p$r$di"- )$ (i deG)!lt$t de el)e.i$#ul Xe$# Pi$"et i de ctre ruii J% S% L5"!ts6i, P% I% K$lperi# i *% N% Je!#tie)% &# '202, P% X$#et sus.i#e$ c tendin*a #u este ! e#tit$te ele-e#t$r, iG!l$t, ci repreGi#t ! u#it$te di#$-ic $ siste-el!r (iGi!l!"ice i psi ice, c!#stituit &#

>>D I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

cursul ist!riei pers!#$le% Stel$ Ee!d!rescu, de l$ I$i, - c$re scrie &# '2,2, u# )!lu- c!#s$cr$t psi !l!F"iei c!#duitei $ lui P% X$#et - )$ preciG$ c, &#tr-! $ccep.ie -$i l$r", te#di#.$ este c)$sisi#!#i- cu acti-itatea. C!#duitele se c$r$cteriGe$G pri# o,iect!l, pri# sc!pul l!r% EPist $st(el: c!#duite i#telectu$le, se#ti-e#t$le, s!ci$le, pers!#$le etc% &# "e#er$l, c!#duitele $u $cele$i pr!priet.i c$ i $c.iu#ile: dur$t, rit-, #i)el% *c.iu#e$ i c!#duit$ ePpri- &#t!tde$u#$ ! rel$.ie di#$-ic &#tre su9iect i !9iect, &#tre i#di)id i -ediu, &#tre !- i s!ciet$te% &# ese#., c!#duit$ se-#i(ic !nitatea
dintre psi(ism i comportament.

I# !pi#i$ lui X$#et c!#duit$ c!#stituie !9iectul psi !l!"iei !-ului 1I% M5#G$t, '22>, p. '0,-'0H3% <O,. &si(ologia !manist american ",ra(am .aslo\

(>=?C4>=J?'6 *ar% Ra!&o! Ro2er& (>=?D4>=CJ'6

Er%c1 Fro00 (>=??4>=C?'

a'

Te$e +(!da0e!tale

&si(ologia !manist $ (!st supr$#u-it /$ trei$ (!r.0 de!$rece se !pu#e c$te"!ric cel!rl$lte d!u (!r.e: 9e $)i!ris-ul i psi $#$liG$% Cure#tul &#cepe s se deG)!lte &# SU* &# $#ii F+0 pri# cercetrile lui *% M$sl!A i C$ri R% R!"ers% De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >>B &# $#ul '2I' 1$#ul -!r.ii lui C% K% Xu#"3 $p$re &# SU* , X!ur#$l !( =u-$#istic Ps:c !l!":0 c$re )i#e cu #!i !riG!#turi te-$tice $le psi !l!"iei !-ului: !-ul este c!#sider$t #u d!$r (ii#. s!ci$l, ci i +iin* c!lt!rcd-spiril!al. Psi !l!"i$ u-$#ist $cuG $t5t $9!rdrile psi $#$litice, c5t i pe cele 9e $)i!riste c su#t pre$ pesimiste i pre$ li-it$te &# cee$ ce pri)ete deG)!lt$re$ pers!#$lit.ii i cu#!$tere$ Si#elui% U-$#itii )i# &# psi !l!"ie cu ! )iGiu#e optimist, cu ! -$re &#credere &# spiritu$lit$te$ u-$#% *t5t 9e $)i!ritii, c5t i psi $#$litii $u "reit c!#sider5#du-i pe !$-e#i c$ (ii#d (ii#.e p$si)e c$re su#t $c.i!#$te de (!r.e ePteri!$re, prep!#dere#t 9i!l!"ice% Di-p!tri), *% M$sl!A i C% R% R!"ers c!#sider c !$-e#ii su#t c$p$9ili de $ut!-!del$re $cti) i c!#structi) $ pr!priei pers!#$lit.i% Psi $#$litii $u (!st !9sed$.i de r!lul i#c!#tie#tului, &# ti-p ce 9e $)i!ritii c!#sider$u studiul c!#tii#.ei c$ /-isticis-0% Psi !l!"ii u-$#iti i#sist $supr$ c!#tii#.ei c$ $9ilit$te de $ utiliG$ si-9!luri i de $ "5#di $9str$ct4 !-ul este &#.eles c$ /$ut!depirc i $ut!c!#tr!l c!#tie#t0% Psi !l!"i$ u-$#ist &i pr!pu#e s ePti#d c!#.i#utul te-$tic $l psi !l!"iei i#cluG5#d e8perien*ele !mane !nice: dr$"!ste, (ric, sper$#., iu9ire, credi#., (ericire, u-!r, ePt$G -istic, rspu#dere, r!stul )ie.ii etc% M% P% Cr$i!)$# scrie u# c$pit!l de 2I de p$"i#i despre psi(ologia !manist o cale a om!l!i ctre Sine 0 &# )!lu-ul /Psi !l!"i$ Si#elui0 12000, p% 20,2333%

.'

#0pl%!%rea S%!el(% - *% Ma&loX

>>G I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

3oncepte originale &# psi !l!"i$ u-$#ist $ lui M$sl!A: pir$-id$ tre9ui#.el!r u-$#e, -et$-!ti)$.ie, /Sel($ctu$liG$ti!#0, /pe$6 ePperie#ce0 etc% *% M$sl!A este c!#sider$t de ctre ist!ricii psi !l!"iei c$ cel -$i -$re cercett!r &# d!-e#iul -!ti)$.iei u-$#e: -!ti)$.i$ de)i#e !

trstur $ pers!#$lit.ii, -!ti)ele p!t (i ier$r iG$te su9 (!r-$ u#ei pir$-ide cu H #i)eluri i trei p$liere 1/M!ti)$ti!# $#d Pers!#$lit:0, '2+>3%
Transcendere

De&c1%der%le p&%1a!al%$e% #! p&%1olo2%a 0oder!" >>F


/ 7 \elf-

7)TA")*+,

1, i H3

Actualiza!ion (mplinirea inelui) !. "e#oi es$dice% frumuse&e' ordine (i

simetrie

")*+, - ,H,C) 13%>% +, I3

.. "e#oia de proprietate% afiliere (/c/0

/ 1. "e#oi de securitate% ad2post' si3urai

N"$%)

+33333333333333333333333333333333333333333333

45"6A7)"TA8) / 9 "e#oi fiziolo3ice% foame' sete' se: 1'-23

PIR*MID* NELOIJOR UM*NE 1*% M*SJO?3 &# (i"ur$ de -$i sus p$lierul de 9$G $l tre9ui#.el!r (u#d$-e#t$le $re d!u #i)eluri: 1'3 #e)!i (iGi!l!"ice i 123 #e)!i de securit$te% P$lierul superi!r $l #e)!il!r psi ice $re > #i)eluri: 133 #e)!i de pr!priet$te, $(iliere i dr$"!ste4 1>3 #e)!i$ de sti- i $preciere4 1+3 #e)!i c!"#iti)e4 1I3 #e)!i estetice% &# )5r( se $(l $l treile$ p$lier cu u# #i)el #u-it /Sel(- $ctu$liG$ti!#0, $dic #i)elul mplinirii Sinel!i, $l re$liGrii l$ -$Pi-u- $ p!te#.i$lului cre$t!r% * !pt$ tre9ui#. de transcendere $ (!st $du"$t de M$sl!A cu pu.i# ti-p &#$i#te de $ -uri: este tre9ui#.$ de depire $ lu-ii e-pirice, de trecere di#c!l! de lu-e$ -$teri$l% Ne)!ile , i H $u (!st c!#sider$te c$ metane-oi 1M$sl!A, /* t e!r: !( -et$-!ti)$ti!#0, '2I,3: ele re(lect u# -!d de )i$.

>>K I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

e-l &-9!".ete pe !-, trec5#d di#c!l! de )i$.$ c!tidi$#, este -!ti)$.i$ pe#tru cele -$i &#$lte )$l!ri, pe#tru tr$#sce#dere i c!s-iG$re, pe#tru -$re$ cre$.ie 1O)idiu Br$Gdu, 20003%
c$r

M$sl!A re$liGe$G cercetri #ec!#)e#.i!#$le c$re-l c!#duc l$ cre$re$ c!#ceptului /pe$6 ePperie#ce0 1ePperie#. de )5r(3 c$re se-#i(ic tririle i#te#se, -istice, de ePt$G, $s!ci$te cu u# se#ti-e#t #e-r"i#it $l u#ei puteri depli#e, pierdere$ si-.ului de l!c i de ti-p, /st$re$ de -$re ePt$G, ui-ire i )e#er$.ie0% *ce$st ePperie#. u#ic pr!)i#e di# iu9ire, di# credi#., di# ePpl!Gii de re)el$.ie i cre$.ie i u#e!ri di# (uGiu#e$ cu #$tur$ 1c!s-iG$re3%

c' Teor%a per&oa!e% c( +(!c/%o!are co0plet" (@T1e F(ll5 F(!ct%o!%!2 Per&o!A' a l(% *ar% R.Ro2er& (>=K>'

Ee!ri$ lui R!"ers este (u#d$-e#t$t ePperi-e#t$l i cli#ic% Di i#i.i$G terapia centrata pe client c$ ! #!u -et!d de psi !ter$pie c$re se $plic (iecrui su9iect &# p$rte i #u u#ui "rup etic et$t cu ! $#!-$lie4 !rice dis(u#c.ie este strict i#di)idu$l i de $cee$ t!t $$ tre9uie s (ie i ter$pi$ 1ce#tr$t pe clie#t3% R!"ers crede &#tr-! te#di#. de re$liG$re "e#er$l &##scut c$re &l $8ut pe !- /s de)i# cee$ ce Zi#ele su este re$l-e#te0% Pr!cesul de re$liG$re $ Si#elui 1/Sel($ctu$liG$ti!#03 este $s!ci$t de R!"ers cu /(u#c.i!#$re$ c!-plet $ pers!$#ei0 c$ ! cretere $sce#de#t &# 3 c5-puri: '% re$liG$re$ Si#elui i-plic ! desc idere ctre ePperie#. c$re este &#.ele$s c$ u# ($ct!r i-p!rt$#t $l deG)!ltrii pers!#$lit.ii 2% re$liG$re$ Si#elui &#se$-# cretere$ sp!#t$# &# (iec$re et$p $ )ie.ii, pri#tr-! p$rticip$re t!t$l, lipsit de !rice pre8udec.i 3% pers!#$lit$te$ re$liG$t $re -$re &#credere &# !r"$#is-ul i psi is-ul su i c$pt u# si-. deG)!lt$t $l selec.iei li9ere i $l cre$ti)it.ii R!"ers c!#struiete ! te!rie $ rel$.iei di#tre Zi#ele $ctu$l 1re$l3 i Zi#ele ide$l 1i-$"i#$r3% Zi#ele $ctu$l se deG)!lt pri# r$p!rt$re l$ u# Si#e ide$l, $dic Zi#ele c$re i#clude cele -$i &#$lte )$l!ri i cele -$i puter#ice d!ri#.e de re$liG$re c!-plet $ pers!#$lit.ii% &#tre ele p!$te ePist$ c!#"rue#. s$u i#c!#"rue#. 1M P% Cr$i!)$#% 2000, p% 2'2- DDD'

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >>J

.):perien&a actual2

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >>C

B02)HIBI#0 .01)%)#)EI3 0 "#0 &SIH)#)EI0I /."2IS10 .iel! Mlate n $ Introd!cere in psi(ologie9 (OLLL5 p. <LJ) se re+er la reno-area todologiei psi(ologice de ctre !maniti 5Rn esen*5 psi(ologia !manist practic o metodologie de tip interpretati-5 ,azat pe n*elegerea i interpretarea semni+ica*iilor s!,iecti-e ale comportamentelor sit!a*ionale. ale scop!rilor i moti-elor ac*i!nilor !mane5 pe analiza speci+icit*ii i !nicit*ii e-enimentelor sociale5 a semni+ica*iilor !nice ale acestora din perspecti-a s!,iect!l!i social. /n asemenea demers compre(ensii interpretatiimplic !tilizarea !nor strategii empatice i int!iti-e... I &racticile metodologice interpretati-e (!tilizate de psi(ologia !manist) p!n accent!l pe n*elegerea ac*i!nilor indi-id!l!i oriental ctre Sine sa! ctre al*ii i direc*ional de scop!ri5 spri7inind!-se pe n*elegere i interpretare...=r a ren!n*a la principi!l indi-id!alism!l!i metodologic speci+ic orientrilor metodologice interpretati-e5 psi(ologia !manist tinde s-l apropie i s-l !neasc c! principi!l (olism!l!i5 aplicat ns n! str!ct!rilor sociale5 ci indi-id!l!i

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >>=

!man interpretai ca !n iot !nitar5 ca !n ntreg. Hizi!nea (olist as!pra om!l!i reprezint !n ctig pre*ios al psi(ologiei !maniste. &si(ologia !manist redimensioneaz ins n! n!mai o,iect!l i metodele psi(ologiei5 ci prop!ne o no! +inalitate a acesteia. 0a este interesat de ..cretereaT personal a oamenilor5 de mat!rizarea lor psi(ic i social5 de c!lt!ra rela*iilor lor inlerpersonale. de nsi sc(im,area societ*ii5 prop!nnd c(iar !n no! tip de societate5 n!mit $societatea 0!-psi(ic9. .ai m!lt dect att se prop!n i o serie de te(nici de sc(im,are sociopsi(ologic a oamenilor9.

>Dc. P&%1olo2%a co2!%t%," (Ulr%c1 Ne%&&er' ,er&(& p&%1olo2%a tra!&per&o!al" (Sta!%&la, Gro+6 Te! M%l.er'

$3 PSI=OJOKI* COKNIEILf este u#ul di# cele -$i rece#te i -$i rsp5#dite cure#te psi !l!"ice% Drept $ct de #$tere este $ccept$t )!lu-ul lui Ulric Neisser /C!"#iti)e Ps:c !l!":0 1NeA

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >D?

<!r6, '2I,3 $ crui su9st$#. c!#st &# &-9i#$re$ criticii 9e $)i!ris-ului cu re$(ir-$re$ -!delului i#(!r-$.i!#$l% Su9li#ii#d i-p$sul &# c$re $8u#"e 9$ $)i!ris-ul #u $t5t &# ePplic$re$, c5t -$i $les &# de(i#ire$ pr!cesel!r psi ice, Neisser $)$#seG teG$ dup c$re (e#!-e#ele psi ice reGult di# ePercit$re$ $#u-it!r !per$.ii ce#tr$te $supr$ reprezentrilor c$re c!#.i# i#(!r-$.ii di# -ediul ePter#% 93 *R=IEECEUR * sistem!l!i cogniti-. Psi !l!"i$ c!"#iti) re#u#. l$ p$r$di"-$ +ac!lt*ilor5 "5#dire$, -e-!ri$, percep.i$, repreGe#t$re$ #u -$i su#t c!#cepute c$ ($cult.i@c$p$cit.i, ci su#t rec!#sider$te /ru9rici "e#er$le0, concepte-!m,rel c$re $c!per p!pul$.ii eter!"e#e de !per$.ii psi ice% Psi !l!"i$ c!"#iti) pr!pu#e ! #!u ar(itect!r $ siste-ului c!"#iti), $lctuit di# 3 c!-p!#e#te:

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >D>

I % r e p r e G e # t r i c ! " # i t i ) e I I % s t r u c t u r i s $ u s

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >DD

c e e c ! " # i t i ) e % ! p e r $ . i i s $ u p r ! c e s r i c ! "

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >DB

# i t i ) e Disput$ di#tre 9e $)i!risi -e#t$lis- $ desc is ! #!u $rie pr!9le-$tic re(erit!$re l$ !per$.i!#$liG$re$ i#(!r-$.iei c$re $ pr!-!)$t #u-ele de cogniti-ism c$re se disti#"e pri# ur-t!$rele trsturi: '% o remodelare a cmp!l!i pro,lematic $l psi !l!"iei c$re se tr$duce pri#tr-! reu#i(ic$re c!#ceptu$l $ c5-puril!r discipli#$re $ut!#!-e 1psi !l!"ie "e#er$l, psi !l!"ie s!ci$l, psi !l!"i$ deG)!ltrii, psi !l!"i$ i#dustri$l3 c$re $ccept s (!l!se$sc $cel$i li-9$8 2% o sc(im,are de paradigm pri# trecere$ de l$ studiul ($cult.il!r l$ studiul pr!cesel!r de pr!ces$re cu $cce#t pe c!#di.iile c!#crete de (u#c.i!#$re, e(ectul

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >DG

c!#tePtel!r, situ$.iil!r i s$rci#il!r 3% o e-ol!*ie metodologic: pe l5#" cercetrile ePperi-e#t$le cl$sice se deG)!lt -et!de s!(istic$te de !9se#F$.ie, $)$#s5#d p5# l$ $#$liG$ pr!t!c!$lel!r i#di)idu$le: pe l5#" -et!dele st$tistice de test$re $ ip!teGel!r su#t (!l!site -et!de de si-ul$re i si-ul$t!$re >% &#cur$8$re$

cooperrilor inter- i trans disciplinare

1#eur!tii#.e, i#teli"e#. $rti(ici$l, $ut!-$tic, li#")istic, l!"ic -$te-$tic etc%3 i desc idere$ c5-pului tii#.el!r c!"#iti)e% Cl$ude B!#et, R!d!lp e K i"li!#e i Xe$#-7r$#_!is Ric $rd &# /Erite de ps:c !l!"ie c!"#iti)e0 1P$ris, '2H2, trei )!lu-e3 sus.i# c psi(ologia cogniti- este i#i-$ rel$.iil!r i#terdiscipli#$re di# s(er$ tii#.el!r c!"#iti)e%

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >DF

*-eric$#ul X% *% 7$d!r 1/E e -!dul$rit: !( t e -i#d0, '2H33 disti#"e d!u (!r-e de c!"#i.ie: procesele centrale i mod!lele. Spre de!se9ire de pr!cesele ce#tr$le c$re $u $cces desc is l$ &#tre$"$ i#(!r-$.ie $ siste-ului c!"#iti), pr!cesele -!dul$re su#t &#c$psul$te i i-per-e$9ile% I# .$r$ #!$str, pr!(% Mirce$ Micle$ 1'22>3 de l$ U#i)ersit$te$ B$9e-B!l:$i di# Clu8 $ pus 9$Gele u#ei c!li r!-5#eti de psi !l!"ie c!"#iti)% Psi !l!"i$ c!"#iti) $re $t5t -irt!*i c5t i limite 1I% M5#G$t, '22>, p% '3'-'323% *9!rd$re$ c!"#iti) este ! $9!rd$re integrat i #u u#$ sect!ri$l% C!#ceptul ce#tr$l este reprezentarea c$re se re(er, de ($pt, l$ $#s$-9lul pr!cesel!r c!"#iti)e% Cel -$i -$re -erit $l psi !l!"iei c!"#iti)e c!#st &# !(erire$ u#ei $lter#$ti)e l$ p$r$di"-$ 9e $)i!rist% Este -erit!rie c!#tri9u.i$ l$ per(ec.i!#$re$

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >DK

descrierii i ePplicrii (e#!-e#el!r c!"#iti)e structur$9ile &#tr-! /$r itectur0 speci(ic% J$ &#ceput, $ce$st !rie#t$re $ preti#s c #u $re #ici ! le"tur cu 9e $)i!ris-ul, pe#tru c$ ulteri!r s recu#!$sc cu -5#drie rdci#ile s$le &# 9e $)i!ris1M% Micle$, '22>3% *tu#ci c5#d di# /c!"#iti)0 psi !l!"i$ se tr$#s(!r- &# c!"#iti)i st0 prete#.iile s$le su#t #e&#te-ei$te% Psi !l!"i$ c!"#iti)ist i"#!r ese#.$ spiritu$l $ (ii#.ei u-$#e% c3 PSI=OJOKI* ER*NSPERSON*Jf este u# cure#t c$re $p$re &# SU* 1&# C$li(!r#i$, dup '2I23 c$ ! re$c.ie &-p!tri)$ psi !l!"iei c!"#iti)e c$re &#ce$rc, &# -!d -$sc$t s$u (.i, re#$tere$ 9e $)i!ris-ului% 1rans-personal &#se$-# /di#c!l! de pers!$#0 s$u /cee$ ce depete pers!$#$0, cee$ ce .i#tete tr$#sce#dere$% Psi !l!"i$ tr$#spers!#$l este o prel!ngire i o ampli+icare a psi(ologiei !maniste

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >DJ

1I% M5#G$t, 200234 e$ ur-rete s ePti#d c5-pul cercetrii psi !l!"ice di#c!l! de psi isp5# l$ ni-el!l spirit!l!i transpsi(ic. Cure#tul $p$re i se deG)!lt &# SU*, d$r $de)r$tul (!#d$t!r este psi i$trul ce St$#isl$) Kr!( 1#% '23' l$ Pr$"$3 c$re e-i"re$G &# SU* &# $#ii F,0 1$i sec% TT3% &# SU*, de peste trei dece#ii, $u (!st i#tr!duse cursuri &# u#i)ersit.i, $u (!st &#(ii#.$te ($cult.i speci$liG$te i $ (!st !r"$#iG$t u# &#).-5#t p!stu#i)ersit$r &# $cest d!-e#iu% Peste 'I .ri eur!pe#e $u $s!ci$.ii #$.i!#$le de psi !l!"ie tr$#spers!#$l 1R!-5#i$ di# 20023% EPist ! $s!ci$.ie eur!pe$# EUROE*S 1preedi#te - e#"leGul X! # DreA3 l$ c$re s-$ $(ili$t, di# -$i 2002 1Jis$9!#$3, "socia*ia de &si(ologie 1ranspersonal din Bomnia 1preedi#te I!# M5#G$t, direct!r ePecuti) - O)idiu Br$Gdu3% Psi !l!"i$

*(re!te <% <col% 0oder! e co!te0 pora!e >DC

tr$#spers!#$l, c!#sider$t /$ p$tr$ (!r.0 i ! c!#ti#u$re $ psi !l!"iei u-$#iste 1/$ trei$ (!r.03, este #e-ul.u-it de /p$r.i$lit$te$0 psi !l!"iei c!#te-p!r$#e, de ($ptul c c$ se ce#tre$G $supr$ u#!r $specte li-it$te $le psi is-ului u-$# 1de eP% c!"#iti)is-ul3 i #u &#t!tde$u#$ $supr$ cel!r ese#.i$le, c e$ #u ePpl!re$G &# pr!(u#Gi-e esen*a spirit!al $ !-ului% Psi !l!"i$ tr$#spers!#$l pl$se$G &# ce#trul pre!cupril!r s$le contiin*a c

!toate trans+ormrile sale 1c!#tie#t, i#c!#tie#t, prec!#tie#t, tr$#sc!#tie#t, c!#tii#. c!s-ic - l% M5#G$t i O% Br$Gdu - 20023% i#clusi) /strile -!di(ic$te0 de c!#tii#. 1studi$te -$i $les de ctre C $rles E$rt3% Dup $-eric$#ii R% N% ?$ls i 7r$#ces L$u" $# 1/Be:!#d E"! Er$#spers!#$l Di-e#si!#s i# Ps:c !l!":0, '2H03 direc*iile de in-estigare $le #!ii !rie#tri: a a a a a a a a a a a pr!cesul tr$#spers!#$l i tr$#spsi ic de trecere spre spiritu$l c!#tii#.$ i#te"r$t i -ultidi-e#si!#$l -et$#e)!iie ePt$Gul i ePperie#.$ -istic tr$#sce#de#.$ Eului s$cr$liG$re$ )ie.ii c!tidie#e c!s-iG$re$ si#er"i$ psi ic i s!ci$l c!!per$re$ tr$#spers!#$l Si#eiG$re$ i si#eit$te$ $ut!re$liG$re$ tr$#spers!#$l

>D= I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

Psi !l!"ii tr$#spers!#$l iti studi$G Zi#ele di# di)erse perspecti)e: '3 Zi#ele t!t$l - S% Kr!( 23 Zi#ele $d5#c 1/t e deep Sei(F3 - X! # Jill:

33 Zi#ele tr$#sce#de#t - Ye# ?il9er 1)eGi descriere$ det$li$t &# I% M5#G$t, 2002, p% ''+, '2', '2>, '+'-'++3 I# decursul ist!riei scurte $ psi !l!"iei tr$#spers!#$le s-$u c!#tur$t do! paradigme de se#s c!#tr$r:

$3 psi !l!"i$ tr$#spers!#$l $ $d5#curil!r c$re c!#ti#u perspecti)$ $r etip$l $ lui C% K% Xu#", pr!-!)$t de St$#isl$) Kr!( - paradigma
gro+ian8

93 psi !l!"i$ tr$#spers!#$l $ &#l.i-il!r, $ Si#elui tr$#sce#de#t, deG)!lt$t de Ye# ?il9er -paradigma \il,erian.
>B? I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale
&si(ologia a,isal 1$ $d5#curil!r3 p$re s c$ute S!$rele 1spiritul3 pe (u#dul -rii d!$r pe#tru c cl se )ede re(lect$t pe supr$($.$ $pei, i$r psi(ologia nl*imilor se uit l$ S!$rele re$l de pe cer%

Er$#spers!#$litii i#)e#te$G o no! metodologie -edit$.i$ tr$#sce#de#t$l este c$le$ re"$l $ cercetril!r tr$#spers!#$le pr!)!c$re$ stril!r psi edelice pri# JSD 1$cidul liser"ic3 i pri# ip#!G tr$#spers!#$l 1S% Kr!(3

respir$.i$ !l!tr!pic 1Zc!$l$ lui S% Kr!( i C risti#$ Kr!(3 scu(u#d$re$ &# 9$Gi#ul de i-ersie 1X% Jill:3 ePerci.ii spiritu$le 1C $rles E$rt i Ye# ?il9er3% <detalii gsi*i n <. .nzat5 OLLO5 p. 6W5 JN5 <L3<LJ5 <<W-<<65 <OO- <O3 i <W<-<W6)
>B> I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

&si(oterapiile transpersonale ($)!riGe$G cretere$ pers!#$l 1se lucre$G &# "rup i ter$pi$ este /u#ul l$ u#ul03 i deG)!lt$re$ spiritu$l 1se lucre$G &# -edit$.ie, ru"ciu#e i ritu$l3 1)eGi: I% M5#G$t, 2002% p% '+2-'I>3% Spectr!l contiin*ei - $psi(ologia perenis9. Ye# ?il9er 1'2H>3, 0ue#.$t de E !-$s =% =uPle: 1'H2+-'H2+3, c$re )!r9e$ de i(ologia perenis, (il!s!(ie eter# i u#i)ers$l $supr$ !-ului i M-!ului, c!#sider c p!$te ePist$ i ! psi(ologie perenis5 psi !l!"ie eter# i u#i)ers$l $supr$ c!#tii#.ei 1$pud M% Dl$te, p% 3>3-3>+3% P!r#i#d de l$ ide$ c pers!#$lit$te$ este ePpresi$ u#!r ni-ele -ultiple $le c!#tii#.ei u#it$re 1/U#it: C!#sci!us#ess03, ?il9er c!#struiete u# spectr! al contiin*ei cupri#G5#d ci#ci #i)eluri 1c!#tii#. pe#t$dic3, (iec$re #i)el c$r$cteriG5#du-se pri#tr-u# se#ti-e#t di(erit de ide#tit$te pers!#$l i tr$)ers5#d -$i -ulte "r$d$.ii, de l$ ide#tit$te$ supre- $ c!#tii#.ei c!s-ice l$ se#ti-e#tul pers!#$l de ide#tit$te $s!ci$t c!#tii#.ei E"!-ului 1)eGi cele d!u (i"uri !ri"i#$le di# Ye# ?il9er% 2o ,o!ndar', '2H+: pri-$ (i"ur repreGi#t #i)elele spectrului i $ d!u$ (i"ur repreGi#t ter$piile c!respu#Gt!$re 5 (iecrui 44 #i)el3%

1I/.Sr0BS)i.# ,]SHS

i)rr: OONOCIOL3MBSS

>BD I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

Pmante.

/herapi6es 7uii ih88 , cvi9(s:3;< 0ie Spectriim

\
b M=LPM((cLEI

f;<t=-7l-f.t f<.;.ii.7nrn >fn-+.#tii

Y!*i: r)%-NrU
?7@<it' AfArr .1)I..)]3 "H&Hi

#A_sir8isu)u

?Li(l l 7 f * +CfnB70 Ct = B

)n$ric iDaBf! l5EBru F;fc.r Austt*7rm Aift=mtn

Psi !l!"i$ tr$#spers!#$l este tii#.$ c$re recu#!$te re$lit$te$ pl$#ului spiritu$l $l 7ii#.ei u-$#e, )!c$.i$ s$ di)i#% E!.i !$-e#ii su#t p!te#.i$l (ii#.e spiritu$le% Nu-$i c &# cei -$i -ul.i spiritul d!$r-e% I# pre$ pu.i#i este $cti)% Er$#spers!#$litii #e pr!)!$c l$ treGire 1C $rles E$rt, VaRang !p, '2HI3% Psi !l!"i$ tr$#spers!#$l este ! pr!)!c$re, ! pr!-isiu#e i ! sper$#.V

'3% Zc!li -!der#e eur!pe#e Zc!$l$ de l$ Ke#e)$ 1Xe$# Pi$"et, 'H2I'2H03 Xe$# Pi$"et este ! pers!#$lit$te de (ru#te $ psi !l!"iei -!#di$le, di# sec% TT, &#te-eiet!rul u#ei$ di#tre cele -$i presti"i!$se c!li - ?coala de la Eene-a. El p!$te (i c!#sider$t sintetist &# psi !l!"ie: structur$list, (u#c.i!#$l ist, "e#eti)ist, $dept $l psi !l!"iei c!#duitei, !per$.i!#$l ist etc% $ (!st u# di$lectici$# (ecu#d, cu ! "5#dire "e#i$l #utrit -$i $les de structur$lis- "e#etic% I tLN 0%MU X% Pi$"et i-$ $)ut c$ pr!(es!ri pe el)e.i$#ul Ed!u$rd Cl$p$rSde 1'H,3-'2>03 i pe (r$#ceGii Pierre X$#et 1'H+2-'2>,3 i *% J$l$#de

1'HI,-'2I33% Di# $#ul '22' 1Pi$"et &-pli#ise 2+ de $#i3 de)i#e c!l$9!r$t!r $l lui Cl$p$r\de l$ I#stitutul /Xe$# X$cQues R!usse$u0 di# Ke#e)$% &# '233 Pi$"et de)i#e direct!rul $cestui presti"i!s i#stitut% D$c c$rier$ s$ u#i)ersit$r se &#c eie &# '2,', !per$ s$ tii#.i(ic c!#ti#u p5# l$ -!$rte 1'2H03, l$ direc.i$ 3entr!l!i interna*ional de epistemologie genetic di# Ke#e)$% *ici el reuete s !r"$#iGeGe u# "rup i#terdiscipli#$r (!r-$t di# speci$liti di# t!$t lu-e$ Cei -$i $pr!pi$.i cola,oratori $i lui Pi$"et $u (!st d!$-#ele Br9el I# elder 1el), #% '2'33, ti-p de >0 de $#i, cu c$re $ scris cr.i i studii despre deG)!lt$re$ i#teli"e#.ei l$ c!pii i p!l!#eG$ *#$ SGe-i#s6$ cu c$re $ re$liG$t cercetri ePperi-e#t$le re(erit!$re l$ "e#eG$ c!#ceptului de #u-r 1'2>'3% Su9 c!#ducere$ lui Pi$"et, Zc!$l$ de l$ Ke#e)$ se re-$rc pri# el$9!r$re$ u#ei c!#struc.ii -!#u-e#t$le% &# 2> de )!lu-e, $0t!des d'epistemologiegenetiS!e9 c$re $p$re &#tre '2+, 1)!i% I3 i '2IH 1)!i% TTIL3 &# editur$ Presses U#i)ersit$ire de 7r$#ce di# P$ris% *ce$st lucr$re se re$liGe$G &# c!l$9!r$re cu psi !l!"i, (il!s!(i,

episte-!l!"i, l!"icie#i, -$te-$ticie#i di# di)erse .ri: X% S% Bru#er, P% KrIc!, J% *p!stel, B% M$#del9r!t% B% M$t$l!#, D% E% Berl:#e, 7% Orsi#i, Li#" - B$#" %$ Zc!$l$ de l$ Ke#e)$ &#te-ei$G #!i d!-e#ii $le tii#.ei: psi !l!"i$ "e#etic, episte-!l!"i$ "e#etic, l!"ic$ !per$t!rie% Di# perspecti)$ $cest!r trei #!i discipli#e Pi$"et )$ ePplic$ tii#.i(ic dinamica inteligen*ei !mane. El )$ (i supr$#u-it /-$rele $r itect $l c!#struc.iil!r i#teli"e#.ei0% I#teli"e#.$ se deG)!lt &# stadii '% De l$ u# $# i 8u-t$te l$ p$tru $#i se c!#stituie ! "5#dire si-9!lic i prec!#ceptu$l (preconcept!l este ! sc e- -i#t$l situ$t l$ 8u-t$te$ dru-ului &#tre c!#cept i sc e-$ se#G!ri!-!t!rie, &#tre c!#cept i $c.iu#e3 2% &#tre > i , $#i se deG)!lt gndirea int!iti- ! "5#dire pre!per$t!rie &# i-$"i#i, li-it$t l$ pl$#ul repreGe#tril!r 3% St$diul opera*iilor concrete s$u !9iectu$le 1,-'2 $#i34 !per$.iile si-t p!si9ile d!$r pri# r$p!rt$re l$ !9iecte c!#crete

>% Dup ''-'2 $#i 1p5# l$ '+ $#i3 se e)ide#.i$G st$diul opera*iilor +ormale s$u pr!p!Gi.i!#$le: c!pilul trece de l$ $c.iu#i -e#t$le r$p!rt$te l$ !9iecte c!#crete, l$ !per$.ii cu pr!p!Gi.ii% Str!ct!ralism!l genetic piagetian p!$te (l c!#ce#tr$t &# teG$: !rice structur este ! deG)!lt$re i !rice deG)!lt$re este ! !r"$#iG$re 1/Structur$lis-ul0 - '2IH4 /Bi!l!"ie i cu#!$tere0 - '2,'

>BC I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

41Lie#$, 'H2+ - J!#dr$, '2H2 - (iic$ -$estrului3% Bru#! Bettel ei- 1Lie#$, '203 - SiX)er Spri#", ?$s i#"t!#, '2203, Mel$#ie Ylei# 1Lie#$, 'HH2 J!#dr$, '2I03, Re#e *rp$d SpitG 1Lie#$, 'HH, - De#)er, '2,>3 %$% R Lict!r E% 7r$#6l 1Lie#$, '20+ - SU*, '22,3 (!#de$G /* trei$ c!$l )ie#eG de psi i$trie - ?coala de logoterapieEl este pr!(es!r de psi i$trie i #eur!l!"ie l$ U#i)ersit$te$ Medic$l di# Lie#$ 1p5# &# '232, $p!i este &#c is de #$Giti, i$r dup rG9!i e-i"r$G &# SU*3% pr!(es!r de l!"!ter$pie I$ U#i)ersit$te$ I#ter#$.i!#$l di# SU* i /)isiti#" pr!(ess!r0 de psi i$trie l$ St$#(!rd U#i)ersit: 1C$li(!r#i$3, el (u#d$-e#te$G psi !l!"i$ ePiste#.i$l%
;coala de la Z+lr%c1 (*. G. P(!2'

&# '2>H $re l!c i#$u"ur$re$ Instit!t!l!i 3. E. R!ng di# Diiric 1El)e.i$3 su9 c!#ducere$ lui Xu#"% &# '2I> este i#$u"ur$t Cli#ic$ i Ce#trul de cercet$re pe#tru psi !l!"i$ 8u#"i$# de l$ Dtiric % M$rele Xu#" 1c$re -!$re &# '2I'3 l$s &# ur- ! c!$l de psi i$trie i psi !l!"ie $#$litic: *#iell$ X$((e% Y$rI Yere#:i, *#t!#i$ ?!l((, X!l$#de X$c!9i, E--$ Xu#", Mrie J!uise )!# 7r$#G etc%
>G. ;col% a0er%ca!e
PSI=OJOKI* *MERIC*Nf p!r#ete de l$ cercetrile lui ?illi$- X$-es 1'H>2-'2'03 i $le lui X! # B% ?$ts!# 1'H,H-'2+H3% Psi !l!"i$ $-eric$# i$ u# $)5#t ePtr$!rdi#$r dup $l d!ile$ rG9!i -!#id$l, $8u#"5#d $stGi s se c!#stituie &# cc$ -$i puter#ic -ic$re psi !l!"ic, cu cele -$i $)$#s$te i cele -$i di)ersi(ic$te c!li de psi !l!"ie di# lu-e% Di# cele p$tru -$ri (!i.e $le psi !l!"iei -!#di$le, trei su#t $-eric$#e: Be $)i!ris-ul 1'-$ (!r.3, Psi !l!"i$ u-$#ist 1$ III-$ (!r.3, Psi !l!"i$ tr$#spers!#$l 1$ IL-$ (!r.3% EPcep.ie ($ce d!$r Psi $#$liG$ 1$ II-$ (!r., c$re $p$re &# Eur!p$, d$r se deG)!lt t!t &# SU*3%

P&%1olo2%a +actor%al" <% 0(lt%+actor%al" I!%/%ator%3 *. E. Spear0a! (>CKB4>=FF' <% P. P. G(%l+ord (>C=J4 >=B?'

Psi !l!"i$ ($ct!ri$l $re c$ -et!d (u#d$-e#t$l *N*JID* 7*CEOR'*Jf c$re c!#stituie u# -i8l!c st$tistic!--$te-$tic de c!#de#s$re $ #u-rului de )$ri$9ile i de st$9ilire $ u#!r rel$.ii structur$le &#tre )$ri$9ile% Su#t -$i -ulte )$ri$#te de $#$liG ($ct!ri$l

*(re!te <% <col% 0oder!e co!te0pora!e >B=

di#tre c$re cele -$i cu#!scute su#t -et!d$ c!-p!#e#tel!r pri#cip$le =!ttelli#" i -et!d$ ce#tr!id $ lui J% E urst!#e% &# SU* psi !l!"i$ ($ct!ri$l i -ulti($ct!ri$l $ lu$t u# $)5#t de!se9it i d$t!rit utiliGrii c$lcul$t!$rel!r &# re$liG$re$ -$tricel!r i $ t$9elel!r de c!rel$.ii%

P&%1olo2%a per&oa!e% (Gordo! M%llard Allport6 Geor2e Tell5'

B$Gele psi !l!"iei pers!$#ei $u (!st puse de K!rd!# ?ill$rd *llp!rt 1'H2,-'2I,3 i R$:-!#d Ber#$rd C$ttell% Pers!#$lit$te$ $ (!st de(i#it de *llp!rt c$ /u#it$te $ siste-el!r di#$-ice pri# c$re se e(ectue$G ! $d$pt$re !ri"i#$l0% Pers!$#$ $re ! structur di#$-ic% R% B% C$ttell c!#sider$ pers!$#$ c$ (ii#d u# siste- $l depri#deril!r pr!prii c$re per-ite ! pre)iGiu#e $supr$ c!-p!rt$-e#tel!r su9iectului% Scop!l &# studiul pers!$#ei este predic.i$ c!-p!rt$-e#tului ePpri-$t &# ecu$.i$: R ` (1P, S3 R% B% C$ttell el$9!re$G 3 te #ici de e)$lu$re $ pers!$#ei: '% te #ic$ J 1/J-d$t$03 - e)$luri re$liG$te de !9ser)$t!ri

2% te #ic$ ^ 1/^-d$t$03 - e)$luri $le Sel(-ului pri# c esti!#$re, i#)e#t$re de pers!#$lit$te i sc$le de $titudi#i 3% te #ic$ E 1/E-d$t$03 - d$te di# teste c$re reGist l$ ($lsi(icri%

?coala "ntropologic 3!lt!ral de la 3(icago $re -eritul de $ (i deG)luit c!resp!#de#.$ di#tre !r"$#iG$re$ c!-p!rt$-e#t$l &# c$drul pers!#$lit.ii i structur$ c!-p!rt$-e#tel!r s!ci$le% &# peri!$d$ $ctu$l psi !l!"i$ $-eric$# tr$te$G pers!#$lit$te$ &#tr-! )iGiu#e #e!psi $#$litic p!r#i#d de l$ cercetrile lui: Y$re# =!r#e:, =% S% Sulli)$#, E% 7r!--, Eri6 Eri6s!#, J, Y! l9er" etc% 1eoria constr!ctelor personale - este ! te!rie c!"#iti) $ pers!#$lit.ii - $ (!st el$9!r$t de Ke!r"e Yell: &# '22+ i deG)!lt$t de D% B$##ister%

>G? I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

K% Yell: sus.i#e c !-ul &#ce$rc s $#ticipe )iit!rul c!#strui#d u# c$dru c!#ceptu$l, ! serie de le#tile -rit!$re le"$te &#tre ele, pri# c$re p!$te si pri)e$sc pr!priul su u#i)ers% *ceste /le#tile0 su#t #u-ite constr!cte. U# c!#struct este u# c!#cept 9ip!l$r, u# -!d de $ c$te"!risi $se-#rile i de!se9irile di# $-9i$#.% De ePe-plu, $l9-#e"#i, $cid-9$G, priete#-du-$#% u!r- "reu surit c!#structe% Pe#tru Yell: c!#structele su#t !r"$#iG$te &#tr-! re.e$ c!-pleP, ier$r iG$t i (iec$re pers!$# $re u# siste- pers!#$l de c!#structe%

P&%1olo2%a creat%,%t"/%% <% %!tel%2e!/e%

(P. P. G(%l+ord6 R. -. *attell'

CRE*EILIE*EE* este u# ter-e# i#)e#t$t de K% ?% *llp!rt &# '23H% X!: P$ul Kuil(!rd el$9!re$G te!ri$ ($ct!ril!r cre$ti)it.ii: (lePi9ilit$te (luidit$te !ri"i#$lit$te el$9!r$re% P$ul P!pescu-Ne)e$#u 1'2,,, p% '033 c!#sider c ce$ -$i i-p!rt$#t i c!#clude#t re$liG$re $ $#$liGei ($ct!ri$le $ i#telectului $p$r.i#e lui Kuil(!rd c$re $ desc!perit &# $l $sele$ dece#iu $l sec% TT u# cupri#Gt!r -!del tridi-e#si!#$l $l i#telectului u-$# 1$$ Gisul /cu9 $l lui Kuil(!rd034 -!delul su &#depli#ete r!lul u#ei )erit$9ile -$trici de desc!perire, $se-e#e$ siste-ului peri!dic $l lui D% I% Me#delee)% Psi !l!"ii $-eric$#i $u c!#struit -et!de de deG)!lt$re $ cre$ti)it.ii &# "rup: Krainstorming 1*% 7% Os9!r#, '2+33 i Sinectica 1?% K!rd!#, '2I'3 1det$lii pute.i "si &# cursul: l% M5#G$t% '22>, p% '20-'2'3% I% *% E$:l!r 1'2I>3 re$liGe$G ! i#terpret$re siste-$tic $ cre$ti)it.ii $8u#"5#d l$ + #i)ele: '% #i)elul cre$ti)it.ii ePpresi)e 2% 3% #i)elul cre$ti)it.ii pr!ducti)e #i)elul cre$ti)it.ii i#)e#ti)e

*(re!te <% <col% 0oder!e co!te0pora!e >G>

>% +%

#i)elul cre$ti)it.ii i#!)$.i)e #i)elul cre$ti)it.ii e-er"e#te%

P$ul E!rr$#ce c!#struiete i#"e#i!$se teste de cre$ti)it$te pe#tru c!pii% rNEEJIKEN]* u-$# $ (!st cercet$t l$9!ri!s de ctre psi !l!"ii $-eric$#i% X% P% Kuil(!rd &# /N$tur$ i#teli"e#.ei u-$#e0 1'2I,3 de-!#stre$G c ePist o gndire di-ergent ($)!r$9il -et!del!r euristice i ! gndire co1i-ergent de tip $l"!rit-ic% R% Meili% $ut!rul u#ei 9$terii de teste de i#teli"e#., $ studi$t i#teli"e#.$ u-$# i $ st$9ilit c $ce$st$ se e)$lue$G "r$du$l pri# > c$r$cteristici: '% pl$sticit$te 1restructur$re3 2% 3% >% c!-plePit$te 1structur$l3 "l!9$liG$re 1reu#ire &# t!t $ ele-e#tel!r3 (luidit$te 1-!di(icri de direc.ii pe#tru $ e)it$ (iPis-ul3%

J% E urst!#e desc!per H ($ct!ri c!-u#i pe#tru i#teli"e#.$ u-$#: r$.i!#$-e#tul deducti) i i#ducti), -e-!ri$, $ptitudi#e$ #u-eric, r$pidit$te$ percep.iei, $ptitudi#ile sp$.i$le, c!-pre e#siu#e$ )er9$l i (lue#.$ )er9$l% D$)id ?ec sler 1#% JespeGi, R!-5#i$, 'H2I - NeA <!r6% '2H'3 psi !l!"ul $-eric$# de !ri"i#e r!-5# - $ "sit )5r(ul de deG)!lt$re -$Pi- $ i#teli"e#.ei "e#er$le &# 8urul )5rstei de 2> de $#i% Psi !l!"ii $-eric$#i $u c!#struit cele -$i -ulte i -$i e(icie#te 9$terii de teste de i#teli"e#., cu#!scute i $plic$te &# t!$t lu-e$: B$teri$ ?ec sler-Belle)ue 1?*IS - pe#tru $dul.i i ?ISC pe#tru c!pii3% B$teri$ /M$tricile Pr!"resi)e R$)e#0 1pe#tru $dul.i i pe#tru c!pii3% B$teri$ Meili, B$teri$ Eer-$#-Merill etc%

;coala de p&%1olo2%e tra!&per&o!al" d%! *al%+or!%a (S. Gro+'

St$#isl$) Kr!( i s!.i$ s$ C risti#$ Kr!( $u cre$t &# C$li(!r#i$ ! c!$l de psi !l!"ie tr$#spers!#$l c$re $si"ur ! pre"tire te!retic i -et!d!l!"ic, &#).$re$ pr$ctic $ respir$.iei !l!tr!pice% *ce$st

>GD I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

pr$ctic este ! -et!d de ePpl!r$re $ Si#elui cu e(ecte ter$peutice e)ide#te% Eer-e#ul !l!tr!pic )i#e di# "re$c: / !l!s0 - &#tre" i /trepci#0 - $ &#$i#t$4 deci, respir$.ie t!t$l, c!-plet% Zc!$l$ lui Kr!( $re $dep.i &# t!$t lu-e$: Dr% Ll$di-ir M$i6!) &# Rusi$, Pr!(% *#c$ Mu#te$#u de l$ U#i)ersit$te$ de Lest, Ei-i!$r$ 1)eGi: I% M5#G$t, 2002, p% ''+-''I3%

Mar% per&o!al%t"/% ale p&%1olo2%e% ro0 !e<t%

) monogra+ie sistematic a istoriei psi(ologiei romneti a realizat .arian Ke7at5 in <9JO5 in ..Eeneza psi(ologiei ca tiin* e8perimental n Bomnia 9. Sc!rte e8c!rs!ri as!pra psi(ologiei romneti pot +i gsite in c!rs!l nostr! (l. .nzat5 <9945 p. <39-<W<) i in c!rs!l l!i &a-el &etroman (<9965 p. O39-OJ4). 2e -om limita5 in cadr!l acest!i c!rs concentrat5 s e8p!nem pe sc!rt -ia*a i opera celor mai importante personalit*i ale psi(ologiei romneti din cele trei coli importante6 ?coala de la K!c!reti. ?coala de la Iai i ?coala de la 3l!7. 0d!ard Er!,er 1'HI'-'H2I3 .i#e pri-ul curs i pu#e 9$Gele pri-ului l$9!r$t!r de psi !l!"ie ePperi-e#t$l 1l$ I$i, 'H233% 2icolae Hasc(ide 1'H,>-'20,3 este i#)it$t, &# 'H2+, de ctre psi !l!"ul (r$#ceG *l(red Bi#et 1'H+,-'2''3 l$ S!r9!#$ pe#tru $ lucr$ c$ /$t$$t0 &# l$9!r$t!rul su% L$sc ide ple$c &# t!$-#$ $#ului 'H2+ l$ P$ris u#de )$ lucr$ p5# l$ s(5ritul scurtei s$le )ie.i 13+ de $#i3% El )$ re$liG$ cercetri ePperi-e#t$le &# cele -$i i-p!rt$#te l$9!r$t!$re de psi !l!"ie di# 7r$#.$, c!l$9!r5#d cu *% Bi#et, =% PiSr!#, CI% Lurp$s, R% Meu#ier %$% D!-e#iile cele -$i i-p!rt$#te c$re &l p$si!#e$G pe N%L$sc ide su#t: psi !(iGi!l!"i$ !r"$#el!r de si-., psi !p$t!l!"i$, s!-#ul i )isele, tel$p$ti$ etc% 1)eGi )!lu-ul: Er$i$# =erse#i, &si(ologia l!i 2. Hasc(ide, '2,33% L$sc ide este recu#!scut c$ u# s$)$#t c$re $ c!#tri9uit su9st$#.i$l l$ pr!"resul psi !l!"iei ePperi-e#t$le -!#di$le% C!#st$#ti# RdulescuM!tru 1'HIH-'2+,3 decl$r$ c /Nic!l$e L$sc ide $ (!st u#ul di#tre cele -$i (ru-!$se ePe-pl$re $le i#telectu$lit.ii r!-5#eti0% 3onstantin Bd!lesc!-.otr! 1'HIH-'2+,3 $ (!st pr!(es!r l$ U#i)ersit$te$ di# Bucureti, -e-9ru $l *c$de-iei R!-5#e i preedi#te $l $cestei$ 1'23H-'2>'3% Dup ce $ studi$t (il!s!(i$ i literele l$ Bucureti, $)5#du-i c$ pr!(es!ri pe Eitu M$i!rescu i C% Di-itrescu-l$i, i-$ c!#ti#u$t studiile l$ P$ris ti-p de u# $# 1l$ /C!lle"e de 7r$#ce03 i $p!i l$ JeipGi" &# l$9!r$t!rul lui ?il el- ?u#dt, trei $#i, $dic p5# &# 'H23 c5#d $ d$t d!ct!r$tul% &# 'H2,- 'H2H .i#e l$ U#i)ersit$te$ di# Bucureti pri-ul curs de psi !l!"ie ePperi-e#t$l% Este tiut c C% Rdulescu-

*(re!te <% <col% 0oder!e co!te0pora!e >GB

M!tru $ el$9!r$t, &# '22,, u# siste- (il!s!(ic!-psi !l!"ic de#u-it personalism energetic pri# c$re $ &-9i#$t pers!#$lis-ul cu e#er"etis-ul lui ?% OstA$ld 1)eGi: I% M5#G$t, '22>, p% 2H i '>33% &# '20I el &#(ii#.e$G l$ U#i)ersit$te$ di# Bucureti l$9!r$t!rul de psi !l!"ie ePperi-e#t$l% C% Rdulescu-M!tru r-5#e &# ist!rie c$ (!#d$t!rul Zc!lii de psi !l!"ie de l$ Bucureti di# c$re )!r -$i ($ce p$rte s$)$#.i c$: Mi $i R$le$, K e!r" e D$p$#, P$ul P!pescu-Ne)e$#u% %imitrie %rg(icesc! 1'H,+-'2>+3, &# '20+-'20I pred, pe#tru pri-$ !$r l$ #!i &# .$r, u# curs de psi(ologie social. I# '20, pu9lic l$ P$ris /Je pr!9le-e de l$ c!#scie#ce - Etude ps:c !- s!ci!l!"iQue0 c$re se 9ucur de u# -$re succes% E!t &# '20, pu9lic ! $-pl lucr$re /Di# psic !l!"i$ p!p!rului r!-5#0, di# perspecti)$ $#$liGei psi !l!"ice $ .r$#ului r!-5# $le crui pri#cip$le $tri9ute su#t )icle#i$, di9ci$, &#elciu#e$ i (.r#ici$ c$re $r (i (!st #!te de se$- $le psi !l!"iei D$cil!r i R!-$#il!r% .i(ai Balea 1'H2I-'2I>3 $ (!st psi !l!" i s!ci!l!", estetici$#, (il!s!( i p!litici$#% I#stitutul de Psi !l!"ie $l *c$de-iei R!-5#e $ !r"$#iG$t l$ 23 -$i '22', l$ C$s$ O$-e#il!r de Ztii#. di# Bucureti u# Si-p!siu/Mi $i R$le$ - pers!#$lit$te$ i !per$0 1)eGi: I% M5#G$t, &ersonalitatea I!i " + . Balea5 &# /Re)ist$ de psi !l!"ie0, #r% 3- >, '22'3% Di#tre -ultiplele )$le#.e $le pers!#$lit.ii s$le se i-pu# &# pri- pl$#: pr!(es!rul u#i)ersit$r, !-ul de tii#., crtur$rul i p!litici$#ul% Eitlul de d!ct!r &# litere '-$ !9.i#ut &# '223 l$ S!r9!#$% Dup &#t!$rcere$ &# .$r 1'2233 pred l$ U#i)ersit$te$ di# I$i, d$r &# '23H este tr$#s(er$t l$ U#i)ersit$te$ di# Bucureti l$ c$tedr$ de estetic liter$r, i$r &# '2>2 l$ c$tedr$ de psi !l!"ie u#de de)i#e ele)ul lui C% Rdulescu-M!tru% Dup '2>> de)i#e e(ul c$tedrei de psi !l!"ie di# Bucureti% Pri# cursurile s$le strlucite de /Psi !l!"ie "e#er$l0 i /Ist!ri$ psi !l!"iei0 R$le$ $ sti-ul$t i !rie#t$t &#tre$"$ $cti)it$te psi !l!"ic di# R!-5#i$, $ i#te"r$t psi !l!"i$ r!-5#e$sc &# circuitul -!#di$l% &# '2++ $ (!#d$t /Re)ist$ de psi !l!"ie0 1&# '2>H de)e#ise -e-9ru $l *c$de-iei R!-5#e3% El este pri-ul direct!r $l I#stitutului de Psi !l!"ic $l *c$de-iei 1'2+I3, el este (!#d$t!rul *s!ci$.iei Psi !l!"il!r di# R!-5#i$, (ii#d $les pri-ul preedi#te 1'2I>3% C!#sec)e#t pre-isel!r u-$#iste $le "5#dirii s$le, Mi $i R$le$ $ su9li#i$t, c$ psi !l!", c!#di.i!#$re$ cultur$l $ psi is-ului u-$#, $ $#$liG$t cu r$(i#$-e#t r!lul i#c!#tie#tului i $ el$9!r$t teoria amnrii 1$-5#$re$ este ! c$r$cteristic speci(ic psi is-ului u-$#3% E(eorg(e Mapan 1'H2,-'2,I3 $ (!st u# s$)$#t de (!r-$.ie -ultidiscipli#$r: psi !l!", -$te-$tici$#, ped$"!" i 8urist% * (!st ele) $l lui *l9ert Ei#stei#, *% Sc rIdi#"er i ?% Y! ler 1'22H-'23>3, d!ct!r &#

>GG I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

tii#.e i (il!s!(ie l$ U#i)esit$te$ di# Berli# cu ! teG de d!ct!r$t &# psi !l!"i$ ePperi-e#t$l $ -u#cii 1'2323% I# cursul de psi !l!"ie .i#ut &# '2>0-'2>' l$ Bucureti el &i ePpu#e pe l$r" teoria relati-it*ii psi(ice. I# peri!$d$ '2>0-'2>H D$p$# este direct!r $l I#stitutului psi !te #ic di# Bucureti i pr!(es!r supli#it!r l$ c$tedr$ de psi !l!"ie di# Bucureti 1'2>0-'2>,3% &# '2+2 &# ur-$ u#ei $#$liGe c!-u#iste $ $cti)it.ii c$tedrei s$le este, &# -!d $9uGi) i #edrept decl$r$t /#ec!respu#Gt!r0 i retr!"r$d$t di# tu#c.i$ de c!#(ere#.i$r l$ ce$ de l$9!r$#t% &# '2I, de)i#e e(ul c$tedrei de psi !l!"ie di# Bucureti i i se c!#(er titlul de pr!(es!r e-erit% Di#tre #u-er!$sele s$le c!#tri9u.ii tii#.i(ice -$i re-$rc-: i#tr!ducere$ )iGiu#ii ci9er#etice &# psi !l!"i$ i ped$"!"i$ r!-5#e$sc, &#te-ei$G ta8iologia s$u tii#.$ !r"$#iGrii i pr!"resului $cti)it.ii u-$#e, el$9!re$G te!ri$ ($ct!ril!r de pr!"res, te!ri$ -!delrii -$te-$tice $ $cti)it.il!r u-$#e, $ i#)e#t$t -et!d$ cu#!$terii i $precierii !9iecti)e $ pers!#$lit.ii 1'2+,3 etc%
Me#.i!#- c pe#tru cu#!$tere$ pers!#$lit.ii i !perei lui K % D$p$#% Dr% P$)el Mure$# $ scris ! $-pl -!#!"r$(ie 1+2H p%3 i#titul$t /Cu#!$tere$ i $prccierc$ !9iecti) $ [ [pers!#$lit.ii0 1Bucureti, '2H>3% [[[[[[[[[[[

&a!l &opesc!-2e-ean! 1=ui% '22I-Bucureti, '22>3 &i d d!ct!r$tul &# psi !l!"ie l$ U#i)ersit$te$ di# St% Peters9ur" &# d!-e#iul tipuril!r speci(ic u-$#e% J$ )5rst$ de 30 dc $#i de)i#e c!#(ere#.i$r u#i)ersit$r l$ c$tedr$ de psi !l!"ie di# Bucureti u#de pred psi !l!"i$ "e#er$l i psi !l!"i$ pers!$#ei% Este pr!(es!r u#i)ersit$r di# '2IH% Di# '220 p5# &# '22> este direct!rul I#stitutului de psi !l!"ie $l *c$de-iei% Dup -!$rte$ $c$d% Mi $i R$le$ 1'2I+3, P$ul P!pescu-Ne)e$#u r-5#e cel -$i strlucit pr!(es!r de psi !l!"ie di# Bucureti% Pe l5#" $cti)it$te$ did$ctic re$liGe$G re-$rc$9ile cercetri te!reticc i ePperi-e#t$le &# -$i -ulte direc.ii: i#)e#te$G c!#ceptul de $#ticip$re !per$.i!#$l, i#tr!duce pri#cipiul re(lectrii i c!#structi)is-ului, i#st$le$G cre$ti)it$te$ &# c$dul i#ter$c.iu#ii di#tre $ptitudi#i i $titudi#i, i#i.i$G c!#ceptul de $titudi#e cre$ti)% =lorian ?te+anesc!-Eoang 1'HH'-'2+H3 studi$G &# Ker-$#i$, l$ JeipGi", l$ I#stitutul de psi !l!"ie c!#dus de ?% ?u#dt 1&#tre '20H i '2''3% El este (!#d$t!rul Zc!lii de l$ Clu8 u#de crete ! serie de ele)i c$re

*(re!te <% <col% 0oder!e co!te0pora!e >GF

)!r $8u#"e psi !l!"i ilutri: Nic!l$e Mr"i#e$#u 1de d!u !ri 9ursier R!c6e(eller, &# SU*3, *leP$#dru R!e$ 1de)i#e $c$de-ici$# di# '22', direct!r $l I#stitutului de Psi !l!"ie di# '2IH p5# &# '2,33, Mi $i Be#iuc 1se speci$liGe$G l$ =$-9ur" &# psi !l!"ie $#i-$l3, D% Eud!r$#% Be#i$-i# D!r"! etc% Hasile &a-elc! 1'200-'2HI3 este (!#d$t!rul Zc!lii de psi !l!"ie de l$ l$i% EI $ (!st pr!(es!r u#i)ersit$r l$ I$i 1'22H-'2,03, dup u# st$"iu de speci$liG$re l$ S!r9!#$ u#de $ (rec)e#t$t cursurile lui =% Pier!# i P% X$#et% * studi$t &# speci$l pr!9le-$tic$ $(ecti)it.ii i structur$ pers!#$lit.ii% &# 5R%rama psi(ologiei0 1I-$ ed%, '2I+3 ($ce u# e(!rt re-$rc$9il de $-i d$ psi !l!"iei /! c!#tii#. de si#e0% ?te+an )do,le7a 1'202-'2,H3 pu9lic l$ P$ris, &# '23H, Rs'c(ologie consonantiste9 1N% ?ie#er pu9lic /Ci9er#etic$0 &# '2>HV3, u# -!-e#t de rscruce pe#tru ist!ri$ psi !l!"iei, se-#$l$t c$ $t$re p!stu-% Od!9le8$ $ (!st -edic -ilit$r, $ lupt$t pe (r!#t &# rG9!i% &i sus.i#e d!ct!r$tul, &# '22H, cu ! teG re(erit!$re l$ "ccidentele de a!tomo,il. Dup rG9!i sup!rt #edrepte persecu.ii c!-u#iste i -!$re de (!$-e &#tr-u# 9!rdei di# Eur$u Se)eri#% B!l#$) i depri-$t, el sper &#tr-! recu#!$tere $ -eritel!r s$le peste !t$re% Este )!r9$ de /*l IL-le$ C!#"res de ci9er#etic i siste-e0 1*-sterd$-, 2'-2+ $u"ust, '2,H3 l$ c$re tri-ite c!-u#ic$re$ /Di)ersit$te i u#icit$te &# ci9er#etic0 1$prut &# )!lu-ul cu lucrrile C!#"resului3% *te$pt cu disper$re )eti% &i este te$- c )$ -uri &#$i#te de s!sire$ e-is$rului su% * $puc$t, &#s, &#t!$rcere$ de l$ *-sterd$- $ i#"i#erului Steli$# B$8ure$#u% C!-u#ic$re$ $ $)ut succes% &# t!$-#$ $#ului '2,H Od!9le8$ trece &# eter#it$te, li#itit i se#i#% Pri# c!#s!#$#tis- Zt% Od!9le8$ $ el$9!r$t ! #!u )iGiu#e $ psi !l!"iei c$ tii#. i#te"r$t!$re $ tutur!r discipli#el!r u#i)ersului u-$# i te #ic, ! tii#. $ tii#.el!r 1cu $pr!$pe ! 8u-t$te de sec!l &#$i#te$ $-eric$#ului Ye# ?il9er c$re &# '2H3 se )$ re(eri l$ psi(ologia integral).

Pe#tru rel$.iile di#tre pr!cesele psi ice c$ i pe#tru c!#ePiu#e$ psi is-ului cu u#i)ersul ePter#, c!#ceptele !d!9le8ie#e de c!#s!#$#., dis!#$#. i reG!#$#. c$pt ! )$l!$re p$r$di"-$tic% I!si( C!#st$#ti# Dr"$# - &# $c!rd cu *leP$#dru Surdu, Mi $i K!lu,P$#teli-!# K!lu, Lict!r S le$#u, Kri"!re Nic!l$, P$)el Mure$#, Mi $i Dr"#escu, I!# Strc i#$ru %$% $r"u-e#te$G cu c!#)i#"ere c $p$ri.i$ ci9er#etici "e#er$liG$te $ $)ut l!c pe p-5#t >GK I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&aler!-5#esc &# "e#i$l$ -i#te $ lui Zt% Od!9le8$ 1)eGi: I% C% Dr"$#, '2233%

Recap%t(lare

R Di#tre c!rentele i paradigmele contemporane , -$i i-p!rt$#te, su#t de-#e de re.i#ut: $3 &si(ologia cond!itei 1P% X$#et3 - tii#.$ $c.iu#ii u-$#e di# perspecti)$ u#ui -!del i#ter$c.i!#ist4 c!#duit$ este u#it$te$ di#$-ic di#tre -e#t$l i c!-p!rt$-e#t% 93 &si(ologia !manist american 1*% M$sl!A, C% R% R!"ers, E% 7r!--3 depete li-itele 9e $)i!ris-ului i psi $#$liGei c!#ce#tr5#duse $supr$ studiului c!#tii#.ei i $ &-pli#irii Si#elui% *% M$sl!A )$ c!#strui ! pir$-id $ -!ti)el!r u-$#e $)5#d &# )5r( -et$-!ti)e c$ Sel+act!alization i #e)!i$ de transcendere, )$ cercet$ (e#!-e#ul pea: e8perience 1ePperie#. de )5r(3 i r!lul -!ti)$.iei i $l -et$-!ti)$.iei &# deG)!lt$re$ pers!#$lit.ii% C% R% R!"ers studi$G rel$.i$ di#tre 3 ip!st$Ge $le Si#elui: Zi#ele $ctu$l 1$$ cu- eti3, Zi#ele ide$l 1cu- $i )re$ s (ii3 i Zi#ele $#Pi!s 1cu- #-$i )re$ s (ii3, cercete$G rel$.iile de c!#"rue#. si i#c!#"rue#. di#tre Zi#ele $ctu$l i Zi#ele ide$l% EI el$9!re$G c!#ceptul /pers!$# cu (u#c.i!#$re c!-plet0% E% 7r!-- sus.i#e c re$liG$re$ depli# $ !-e#escului este p!si9il pri# re)!lu.i$ sper$#.ei 1trecere$ de l$ sper$#.$ p$si) l$ ce$ $cti)3 i pri# reli"i$ iu9irii% c3 &si(ologia cogniti- 1U% Neisser3, ce$ -$i rsp5#dit p$r$di"- $ psi !l!"iei c!#te-p!r$#e, este ! !rie#t$re #e!9e $)i!rist c$re cercete$G, cu -$re ri"!$re, $r itectur$ siste-ului c!"#iti) c$re cupri#de

pr!cesele ce#tr$le i -!dule% Cel -$i i-p!rt$#t pr!ces ce#tr$l este repreGe#t$re$% d3 &si(ologia transpersonal 1S% Kr!(, Ye# ?il9er3 se $(l &# !p!Gi.ie cu psi !l!"i$ c!"#iti), c$re i"#!r spiritu$lit$te$ u-$#, i &# prelu#"ire$ psi !l!"iei u-$#iste plede$G pe#tru cu#!$tere$ e8isten*ei spirit!ale de di#c!l! de Eu% S% Kr!( >GJ I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale desc!per Zi#ele t!t$l, X! # Jill: relie(e$G Zi#ele $d5#c, i$r Ye# ?il9er cercete$G Zi#ele tr$#sce#de#t% Se despri#d d!u !rie#tri p$r$di"-$tice: p$r$di"-$ "r!(&$# - psi !l!"i$ tr$#spers!#$l $ $d5#curil!r i p$r$di"-$ Ail9eri$# s$u psi !l!"i$ tr$#spers!#$l $ &#.i-il!r% Psi !ter$piile tr$#spers!#$le ur-resc rei#te"r$re$ i $r-!#iG$re$ spiritu$l $ 7ii#.ei u-$#e% R Di#tre colile modeme contemporane -e#.i!#-:

$3 ?coala de la Eene-a c!#dus de Xe$# Pi$"et: se !cup de episte-!l!"i$ "e#etic i deG)!lt$re$ structuril!r i#teli"e#.ei pri# !per$.ii -i#t$le% 93 ?coala +rancez 1=e#ri Pter!#3 se c$r$cteriGe$G pri# $cce#tul pus pe psi !l!"i$ -edic$l i psi !p$t!l!"ie% c3 ?coala r!s 1J% S% L5"!ts6i3 p!$te (i di)iG$t &# 3: Zc!$l$ de l$ M!sc!)$ 1P% I% K$lperi#3, Zc!$l$ de l$ St% Peters9ur" 1Me$sice), *#$#ie)3 i Zc!$l$ "ruGi# 1N$t$dGe3% Psi !l!"ii rui cercete$G cu pri!rit$te: psi !(iGi!l!"i$, psi !l!"i$ pers!$#ei i $ c!#tii#.ei, psi !l!"i$ &#).rii% d3 ?coala -ienez cupri#de psi $#$liG$ 1S% 7reud3 i psi !l!"i$ ePiste#.i$l - l!"!ter$pi$ lui L% 7r$#6l% e3 ?coala de la Miiric(, (!#d$t de C% K% Xu#", deG)!lt psi !l!"i$ $#$litic i ter$piile $#$litice 8u#"ie#e% R $3 93 ?colile americane -$i se-#i(ic$ti)e si-t: Psi !l!"i$ ($ct!ri$l 1X% P% Kuil(!rd3 Psi !l!"i$ pers!$#ei c$ siste- di#$-ic: K% ?% *llp!rt, K% Yell:

c3 Psi !l!"i$ cre$ti)it.ii i $ i#teli"e#.ei 1X% P% Kui(!rd, R% B% C$ttell3 d3 R Zc!$l$ de psi !l!"ie tr$#spers!#$l di# C$li(!r#i$ 1S% Kr!(3

Istoria psi(ologiei romneti cu#!$te trei c!li pri#cip$le: Zc!$l$ de l$ Bucureti 1C% Rdulescu-M!tru34 >GC I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale Zc!$l$ de l$ Clu8 17I% Zte(#escuK!$#"3 i Zc!$l$ de l$ I$i 1L% P$)elcu3% Di#tre marile personalit*i ale psi(ologiei romneti -e#.i!#- d!$r Gece: E% Kru9er, N% L$sc ide, C% Rdulescu-M!tru, D% Dr" icescu, M% R$le$, P% P!pescu-Ne)e$#u, 7I% Zte(t#escu-K!$#"% K % D$p$#, L% P$)elcu, Zt% Od!9le8$%

8NTRE-9RI RE*APITULATIVT

'% C$re su#t cele p$tru (!r.e $le psi !l!"iei u#i)ers$leW 2% E#u-er$.i -$rile cure#te c!#te-p!r$#e di# Eur!p$ i SU*W 3% >% i p$r$di"-e psi !l!"ice

C$re su#t $tri9utele pri#cip$le $le psi !l!"iei c!#duiteiW C$re su#t !rie#trile pe c$re le depete psi !l!"i$ u-$#istW

+% Descrie.i pri#cip$lele c!!rd!#$te te!retice i -et!d!l!"ice $le psi !l!"iei u-$#isteV I% C$re su#t te!riile i c!#ceptele (u#d$-e#t$le i#)e#t$te de *% M$sl!A, C% R% R!"ers i E% 7r!--W ,% EPplic$.i ccle -$i i-p!rt$#te teGe te!retice i i#!)$.ii -et!d!l!"ice $le psi !l!"iei c!"#iti)eV H% 2% C$re su#t !riG!#turile te!reticc $le psi !l!"iei tr$#spers!#$leW Descrie.i spectrul c!#tii#.ei $l lui Ye# ?il9erV

'0% C$re su#t pri#cip$lele c!li -!der#e eur!pe#e de psi !l!"ie i c$re este #!t$ l!r d!-i#$#tW ''% &# ce c!#st speci(icit$te$ c!lil!r $-eric$#eW '2% C$re su#t pri#cip$lele Zc!li r!-5#eti $le psi !l!"ieiW
>G= I&tor%a p&%1olo2%e% (!%,er&ale

'3% Descrie.i )i$.$ i !per$ cel!r -$i i-p!rt$#te pers!#$lit.i $le psi !l!"iei r!-5#etiW PreciG$.i l!cul l!r &# circuitul -!#di$l $l psi !l!"ieiV Bi9li!"r$(ie

Be8$t, M$ri$# - Eeneza psi(ologiei ca tiin* e8perimental n Bomnia5

ci,erneticii generalizate pe

Bucureti, EDP, '2,2 Dr"$#, l!si( C!#st$#ti# - )do,le7a. "pari*ia

pmnt romnesc, Bucureti, Ed% Eur!p$ N!)$, '223 =crse#i, Er$i$# &si(ologia l!i 2. Hasc(ide, Bucureti, Ed% Ztii#.i(ic, '2,3 M5#G$t, I!# Istoria !ni-ersal a psi(ologiei (istoria modern i contemporan. <N6L-<994). Bucureti, '22>, p% '''-'+' 1B-UEM3 1O3 M5#G$t, I!# - &si(ologia transpersonal, I$i, Ed% C$#tes, 2002 1B-UEM3 1O3 M5#G$t, I!# 1c!!rd3 - &si(ologia Sinel!i. /n pelerina7 spre centr!l =iin*ei5 Bucurcti% Ed% E-i#escu, 2000, c$pit!lele L, LI, LII 1B-UEM3 1O3 Micle$, Mirce$ - &si(ologie cogniti-, Clu8, Ed% Kl!ri$ SRJ, '22> Petr!-$#, P$)el - Istoria psi(ologiei !ni-ersale i romneti, Ei-i!$r$, Ed% Eur!9it, '22I

R$l e$, Mi $i - Scrieri 1l3% 08plicarea om!l!i, Bucureti, Ed% Mi#er)$, '2,2 D$p$#, K % - 3!noaterea i aprecierea o,iecti- a personalit*ii5 Bucurcti, ESE, '2H>*UPRINS

*(pr% !& >F>

R C!#cep.i$ $rist!telic se re(er l$ rel$.iile i#ti-e di#tre $ctul psi ic i sup!rtul su 9i!l!"ic% *rist!tel $ &#.eles c $ctele psi ice #u se p!t ePplic$ dec5t pri# le"tur$ l!r "e#etic cu (u#c.iile !r"$#is-ului% C!#cep.i$ s$ $ pr!)!c$t $d-ir$.i$ u#!r -$ri psi !l!"i $i )e$cului $l TTle$ c$re l-$u decl$r$t /pri#tele psi !l!"iei ePperi-e#t$le0 &#truc5t $ pus% pr!9le-$ -ec$#is-ului (iGi!l!"ic $l ($ct!ril!r psi ici%
C =iin*a timp!l!i i dispozi*ia s!+let!l!i %ecis s dea seam de +iin*a timp!l!i. S+ "!g!stin se op!ne ntregii tradi*ii +iloso+ice care considera timp!l ca ms!r a micrii astrelor. S+. "!g!stin s!s +ine c sens!l i +iin*a timp!l!i depind de o dispozi*ie a s!+let!l!i. R 3ele trei dimensi!ni ale timp!l!i5 trec!t!l5 prezent!l i -iitor!l5 n! a! o +iin* o,iecti-5 ci n!mai +iin*a pe care le-o acord s!+let!l. 2! tre,!ie deci s sp!nem c spirit!l este in timp +iin*a i sens!l timp!l!i depind de acti-itatea spirit!l!i. ?+. "!g!stin5 3on+esi!ni5 3artea a Xl-a5 K!c!reti5 0dit!ra H!manitas5 <99N. p. 4OO C 2at!ra l!i 3ogito 3ogito n! reprezint pentr! %escartes n!mai gsirea !nei propozi*ii certe care s ne +ac s n*elegem ce poate +i !n ade-r el determin de asemenea nat!ra cel!i care en!n* acest ade-r. iUT! tre,!ie s sp!nem n!mai c e8ist o gndire (FEndesc5 deci e8istG) care este constit!it de !n s!,iect gnditor5 ci c gndirea este ceea ce constit!ie +iin*a &#si $ s!,iect!l!i cogito mi dez-l!ie c e! s!nt o nat!r p!r spirit!al (s!,l. a.75 iar corp!l me! ca atare n! intr n comp!nerea a ceea ce s!nt in mod esen*ial. (ap!d 0lisa,et( 3lemeni5 =lloso+a de la " la M. K!c!reti5 0d "##5 OLLL. p. <OO-<O3)

C 5'"mor %ei intellect!alis 9 Oper$ s$ pri#cip$l 0tica 1p!stu-, 'I,,3 este ! d!ctri# $ -5#tuirii pri# cu#!$tere$ lui Du-#eGeu% M5#tuire$ este p!si9il &#truc5t su(letul #!stru p$rticip &# -!d !ri"i#$r l$ i#telectul di)i#% Etic$ spi#!Gi$# este $P$t pe idee$ de li,ertate. Pri# r$.iu#e !-ul se eli9ere$G de $(ecte 1p$siu#i3% Supre-$ (ericire rGit !-ului este ridic$re$ lui pe ce$ -$i &#$lt tre$pt $ li9ert.ii c$re este n*elegerea5 ce &i d se#ti-e#tul c!-u#iu#ii cu #$tur$ i cu eter#it$te$, #u-it de Spi#!G$ /*-!r Dei i#tellectu$lis0 1iu9ire$ i#teli"e#t $ lui Du-#eGeu3% C 1(omas Ho,,es 1'+HH-'I,23 este u# $lt (il!s!( e-pirist e#"leG c$re siste-$tiGe$G i deG)!lt c!#cep.i$ &#$i#t$ului su B$c!#% =!99es $ ePti#s cu#!$tere$ $supr$ tutur!r tii#.el!r di# )re-e$ s$: !ptic$, "e!-etri$, -ec$#ic$% El p!stule$G c /t!t cee$ ce ePist este c!rp, t!t ce se &#t5-pl este -ic$re0% Spiritul este c!#ceput c$ /u# c!rp (i#0 1pre$ (i# pe#tru si-.uri3 s$u c$ ! -ic$re (i# c$re $re l!c &# $#u-ite pr.i $le c!rpului !r"$#ic% E!t ce se &#t5-pl c!#st di# -icri de pr.i -$teri$le, i#clusi) cee$ ce se &#t5-pl &# su(let 1se#ti-e#te, p$siu#i3% Pe#tru =!99es, se#G$.i$ i

*(pr% !& >FD

repreGe#t$re$ su#t sc i-9ri &# pr.ile cele -$i -ici $le c!rpului c$re si-te% * "5#di &#se$-#, dup =!99es, $ c$lcul$: $ $du#$ i $ scde$% "de-r!l st &# $c!rdul repreGe#tril!r i #u &# c!#c!rd$#.$ l!r cu lucrurile pe c$re le se-#i(ic 1/Je)i$t $#0, 'I+03% C 2at!ra concept!l!i in logica (egelian DeG)lui#d c$r$cterul di$lectic $l cu#!$terii =e"el $ preGe#t$t cu#!$tere$ c$ pe u# pr!ces c!#ti#uu de $pr!piere pr!"resi) $ "5#dirii de $de)rul $9s!lut 1/*de)rul este &#tre"ul03% Cu#!$tere$ este, &# ese#., c!#struire$ i deG)!lt$re$ concept!l!i.

S-ar putea să vă placă și