Sunteți pe pagina 1din 10

MANAGEMENTUL JAPONEZ "A cunoaste fara a actiona nu inseamna o adevarata cunoastere" Confucius

In conjunctura mondiala actuala, natiunile se dezvolta in corelare in toate domeniile ca economie, cultura, stiinta si tehnologie. O natiune nu se poate dezvolta si prospera fara sa ia in considerare interesele altor state,fie acestea vecine sau nu. Pacea si stabilitatea mondiala nu pot fi obtinute fara a tine cont de tarile in curs de dezvoltare, care reprezinta 60% din suprafata Terrei si 0% din populatia planetei. !ceasta gandire apartine dlui "entaro !i#a$a, presedintele !OT%. The !ssociation for Overseas Technical %choolarship &!OT%', in traducere libera (!sociatia pentru )urse Tehnice din *aponia(, a finantat inca din +,-, programe pentru training managerial pentru tarile in curs de dezvoltare. %copul principal al asociatiei este promovarea cooperarii tehnice in perspectiva industrializarii tarilor in curs de dezvoltare, dar si consolidarea relatiilor dintre acestea si *aponia. .ezultatele economice uimitoare si in acelasi timp surprinzatoare pentru marile puteri economice ale lumii de la acea vreme, ale *aponiei din perioada postbelic/ au determinat o cercetare asidu/ a evolu0iei nipone 1n 1ncercarea de a descoperi cauzele 2i factorii ce le3au generat.O importanta trasatura a managementului japonez este faptul ca acesta are un rol important in realizarea performantelor, acest tip de management aducand companiile japoneze intr3un timp foarte scurt pe aceeasi treapta cu cele americane, un bun e4emplu in acest sens fiind firma To5ota ce a reusit sa se claseze pe locul trei in topul celor mai respectate companii de automobile ale lumii. !stfel, devine imperativa prezentarea caracteristicilor managementului japonez, ansamblul elementelor ce au stat la baza evolutiei economice a *aponiei materializandu3se intr3un model important si demn de urmat pentru tarile in curs de dezvoltare, inclusiv pentru .omania, pentru consolidarea si dezvoltarea economiilor acestora. 6anagementul nipon a cunoscut o dezvoltare e4ploziva incepand cu anii +,70. !cest miracol japonez ,cum mai este denumit in mod curent ,prezinta trei trasaturi definitorii8 9 Argumentul cultural : are in vedere valorile caracteristice conte4tului japonez, dar si institutiile care avantajaza consensul. 9 Teoria su raomului : in care este e4plicat faptul ca japonezul, multumindu3se cu putin,a creat valori mari numai din dorinta de a fi cel mai bun. !stfel, ia nastere capacitatea acestuia de a

realiza produse de calitate, de a se implica in activitatile de crestere a eficientei economice pe principiul productie ma4ima si consum minim. 9 !istemul de management "a one# : cu un mod de aplicare a principiilor de management adaptat la caracteristicile sociale, culturale si economice ale *aponiei cat si la conte4tul istoric al acestei tari. ELEMENTEL !OC$ALE !$ ECONOM$CE% ;4aminarea mecanismelor economico3sociale ale *aponiei relev/ un comple4 sistem de management ce func&ionea#' la nivel na&ional, care combin/ elementele decizionale 2i organizatorice formale 2i informale, a c/ror rezultant/ o reprezint/ elaborarea strategiei economice nipone 2i coordonarea principalilor factori implica0i 1n implementarea sa. <aracteristica dominant/ a activit/0ii lor o constituie cooperarea intens/ 2i pe scar/ larg/ dintre guvern 2i cercurile economice japoneze. %ocietatea se bazeaza pe morala, care reprezinta =arta de a trai in grup, dorindu3se impiedicarea agresivitatii si apararea interesului pe termen lung, prin intermediul regulilor, actiunilor si valorilor comune, fondate pe e4perienta si adevar, insuflate prin educatie si asigurate printr3un control social>. Totodata,un rol vital este asumat si de organismele guvernamentale ce se implic/ puternic 1n dirijarea 2i desf/2urarea activit/0ilor 1ntreprinderilor japoneze. Pentru aceasta se stabilesc priorit/0ile na0ionale privind industriile, produsele 2i tehnologiile de importan0/ strategic/ pentru *aponia. Obiectivul prioritar urm/rit 1n ultimele decenii l3a constituit punerea la punct a unor industrii competitive pe plan e4tern. %e ac0ioneaz/ concomitent at?t pentru ajutorarea 2i stimularea financiar/ a sectoarelor prioritare, c?t 2i pentru protejarea industriilor 2i corpora0iilor care se confrunt/ cu probleme dificile. Principalele modalit/0i de ac0iune ale guvernului japonez sunt8 +.formarea de carteluri pentru ob0inerea de produse comple4e la pre0uri competitive pe pia0a e4tern/@ A. reducerea capacit/0ilor de produc0ie e4cedentare prin stimulente financiare 2i de alt/ natur/@ B. diminuarea surplusului de for0/ de munc/ din anumite sectoare prin implicarea organelor guvernamentale 1n transferarea sa 1n companiile aflate 1n e4pansiune@ C.selec0ia firmelor necesare s/ supravie0uiasc/ datorit/ importan0ei lor pentru economia nipon/@ -.finan0area si sprijinirea domeniilor de cercetare si a unor activit/0i de cercetare3 dezvoltare@ 6.acordarea de subsidii pentru e4portul anumitor produse@

7.furnizarea de capital pentru noile investi0ii si astfel stimularea noilor companii aparute pe piata@ .finan0area programelor de preg/tire 2i reprofilare a muncitorilor pentru a avea echipe cat mai bine pregatite si cat mai performante. De altfel, intre rinderile "a one#e dispun de li(ertatea initiativei, reprezentand instrumentul cresterii si evolutiei economice ale economiei nipone. Totodata, cercurile economice formate din lideri financiari proveniti din marile organizatii economice nationale&"aidnren, "iezi Doin#ai, Ei##eiren, Eiss#o', numite F!I"!I, se impun la nivel economic avand drept de veto in problemele economice majore ale *aponiei. Evolutia din domeniul calitatii) reprezinta un alt element al dezvoltarii economice si cunoaste urmatoarele repere8 in urma .azboiului <oreei& +,C ' americanii maresc comenzile pentru industria japoneza, impunandu3le propriile procedee si norme de calitate@ Deming introduce metoda de control statistic al calitatii, Premiul Deming pentru calitate reprezentand un stimulent pentru intreprinderi de a obtine cele mai bune rezultate in domeniul calitatii@ *uran introduce gestiunea calitatii care presupune gruparea cheltuielilor datorate producerii unor produse de calitate pe categorii si intocmirea unui bilant al calitatii@ crearea sistemului> cercurilor de calitate> a lui Ishi#a$a,reprezentate de mici grupuri de muncitori care se reunesc voluntar. ;conomia nipon/ are structur/ dual/, marile grupuri economice, denumite #ai(atsu sau *airetsu, coe4ist?nd cu un mare num/r de 1ntreprinderi mici. Gn prezent, e4ist/ 2ase mari grupuri economice, bine cunoscute pe plan mondial8 6itsui, 6itsubishi, %umitomo, Huji, %on$a 2i Dai %chi "ong5a. 6ajoritatea 1ntreprinderilor nipone sunt 1ns/ mici. !lc/tuite, potrivit legisla0iei nipone, din mai pu0in de +00 salaria0i, 1ntreprinderile mici 2i mijlocii reprezint/ circa , % din totalul 1ntreprinderilor japoneze. Datorita unei economii bine pusa la punct,*aponia reprezinta un climat de afaceri pozitiv, atractiv pentru investitori. Ia baza economiei stau atru iloni8 +.e+istenta unor im ortante resurse financiare@ A.e+istenta unor orturi naturale valorificate rin am lasamente industriale@ B.e+istenta unor resurse umane ocu ate) educate si instruite@ C, racticarea unui management erformant.

<u toate acestea economia s3a confruntat cu probleme datorita neutilizarii la potential ma4im a celor cinci elemente in dezvoltarea economiei (a#ata e cunostiinte8 +.infrastructura bazata pe tehnologii moderne informatice si de comunicatii@ A.reglementarea comunicatiilor@ B. transformarea sistemelor de productie internationala si a sistemelor de inovare@ C. restructurarea organizarii industriei @ -.relatiile dintre industrie si universitati. Drept urmare, au fost concepute strategii corespunzatoare pentru a elimina aceste impedimente in dezvoltarea economica nipona,strategii ce s3au dovedit de succes de3a lungul timpului,fiind in prezent prezentate si implementate in intreaga lume prin seminarii de prezentare.

Particularitatile managementului firmelor "a one#e -, .i#iunea asu ra organi#atiei Hirmele nipone prezinta anumite trasaturi specifice intre care se identifica8 +.predominarea dimensiunilor sale sociale, psihologic& firma constituie pentru japonez o a doua familie@ambele prezint/ o importan0/ esen0ial/ pentru ei, form?nd un univers echilibrat, 1n care li se deruleaz/ via0a'@ A.absenta unei limite trasate intre manageri si e4ecutanti@ B. relatiile din interiorul firmei de tip o5abun3#obun ce stau la baza relatiilor personale de integrare a salariatului@ C. firma este o comunitate umana al carei sta#eholder principal il constituie salariatii, ea fiind totodata o proprietate si o afacere&potrivit lui .ichard Dare'. Din cauza acestei legaturi puternice firma3angajat, are loc o franare a dezvoltarii economice bazata pe informatica, dar totodata si aparitia unor obsesii majore la nivelul salariatului8 +.preocuparea intensa pentru actualizarea si amplificarea informatiilor si a abilitatilor lor@ A. apartenenta la grup si munca in echipa, dar si acceptarea ambiguitatii si haosului determinata de receptarea incorecta a elementelor de natura organizatorica. Ia baza activitatii firmei nipone se afla =!nshin#an>, asigurarea sigurantei si protectiei clientilor, managerii concentrandu3se astfel asupra <PI% &pret, calitate, livrare, service'.

Totodat/, se constat/ o =erodare a practicilor nipone specifice> 1n conte4tul confrunt/rii actuale a firmelor japoneze cu anumite probleme pe care managementul trebuie s/ le solu0ioneze. Printre problemele de esen0/ se num/r/8 +.preg/tirea pentru globalizarea accelerat/ a activit/0ilor economice@ A.amplificarea serviciilor efective oferite de =$hite collar> : speciali2ti 2i func0ionari@ B.cre2terea calit/0ii muncii 1n condi0iile unui echilibru superior a rela0iei familieJfirm/.

/, !tructura unui 0airetsu sau Zai(atsu ;lementele specifice unui *airetsu)ce desemnea#a structura marilor cor oratii sunt 8fabrici si uzine, banca proprie si compania generala comerciala. !cestora li se adauga companiile cliente ale bancii grupului, companiile asociate grupului, subantreprenorii. 1anca : asigura resursele financiare pentru functionarea si dezvoltarea grupului industrial, realizeaza o functie integrativa, prin intermediul politicilor practicate de grup. Datorita imprumuturilor uriase facute de intreprinderi, personalul bancilor o supervizeaza, uneori din randul lor fiind ales directorul general, intreprinderile pierzandu3si o parte din autonomie. Com ania comerciala generala : are un rol inovator de incurajare a dezvoltarii grupului industrial@ efectueaza cercetari de mar#eting si distribuiri ale produsului grupului,organizeaza societati mi4te, furnizeaza credite furnizorilor si clientilor firmei, pentru apropierea acestora cumpara actiuni la banca, initiaza dezvoltarea de noi companii, in special in ramuri industriale noi@ prin intermediul lor se realizeaza vanzarea unei mari parti din produsele fabricilor grupului industrial. Com aniile cliente ale (ancii gru ului : au legatura speciala cu firmele din grup datorita faptului ca banca grupului e banca lor principala. 2, 3elatiile O4a(un50o(un !sa cum am amintit anterior, acest tip de relatie interpersonala subliniaza legatura intre persoane situate pe niveluri ierarhice diferite, sef3subordonat, o5abunul avand in subordine mai multi #obuni pe care trebuie sa ii trateze egal, altfel isi va pierde statutul. Caracteristicile ce preced acest tip de relatie sunt8 o5abunul este mai in varsta decat #obunul, avand o vechime mai mare in firma, posedand astfel o =putere> superioara@ acesta actioneaza in interesul #obunului, fiindu3i prieten@ relatia lor are la baza o intelegere informala, bazata pe acte si sentimente reciproce@ #obunul simte gratitudine fata de o5abun@ o perioada mare de timp petrecuta impreuna.

6, Ado tarea deci#iilor rin consens 7 3ingisei <onceptul de decizie reprezinta de fapt =fabricarea deciziei>, un proces comple4 de pregatire pentru a alege si a adopta. 3$NG$!E$ este una dintre trasaturile fundamentale ale managementului japonez, ingloband toate virtutile sale, de la accentul pe perspectiva globala, la situarea intereselor de ansamblu inaintea intereselor individuale. Ktilizarea ringisei se datoreaza dorintei de schimbare in strategia si politicile intreprinderii, in procedurile si modalitatile de lucru din cadrul sau etc, pe o scara ierarhica de jos in sus &Eaoto %asachi' Hazele adopt/rii deciziilor prin consens8 -, formularea ro unerii deci#ionale8 /, ve9icularea :i de#(aterea ro unerii deci#ionale8 2, a ro(area deci#iei8 C. im lementarea deci#iei.

NEMA;A!<$ este de asemenea un alt mecanism specific8un ansamblu de demersuri si negocieri pregatitoare prin care se vizeaza obtinearea adeziunii tuturor inainte ca o decizie sa fie luata, .IELI fiind procedura de redactare in detaliu a deciziei. In vederea luarii deciziilor pe termen scurt, japonezii promoveaza "!E)!E, specifica firmei To5ota, care consta in = simularea continua a unor situatii de criza, astfel incat intregul personal al intreprinderii sa fie mentinut in stare de alerta>. !cest principiu se aplica la toate nivelurile ierarhice si pentru toate serviciile, fiind e4presia atitudinii de a supravietui, de a preveni, de a se a4a pe calitatea productiei si a produselor. =, Particularitati ale structurilor organi#atorice ;4ista trei tipuri de structuri8 +.functionale8 A, e divi#ii8 B,matriciale. 6odelul de organizare al intreprinderilor nipone este satul cu valorile sale dominante& consens, armonie, grup' ce au construit practici concretizate in relatiile informale, promovarea pe baza de vechime etc. !stfel, in *aponia, =intre rinderea este considerata ca fiind anga"atii>, functionalitatea si eficacitatea structurilor organizatorice bazandu3se pe incurajarea initiativei de la nivelurile inferioare ale ierarhiei, responsabilitate acordata tuturor participantilor la

actiunile majore, delegarea de sarcini etc, !sa cum ilustreaza si %asa#i Eaota in lucrarea sa, vec9imea "oaca un rol im ortant in evolutia si avansarea anga"atului8 pe masura inainterii in varsta, angajatul avanseaza de la un post la altul si implicit si in sirul de birouri,acest lucru stimuleaza ideea de corectitudine si munca echilibrata. De altfel, rolul decisiv il au cadrele de conducere de nivel mediu care vegheaza la realizarea unei armonii intre conducerea superioara si cea inferioara si activitatile lor, preocuparile firmei nipone punand accent pe conoasterea detaliata a activitatilor si la punerea in prim3plan a obiectivelor principale ale firmei. !stfel, configura0ia structurii organizatorice a societ/0ii comerciale nipone este influen0at/ de plasarea cadrelor de conducere 2i speciali2tilor 1n cadrul s/u. Gn cadrul iramidei organi#a&ionale, rolul decisiv 1l au cadrele de conducere de nivel mediu. Eevoia de informa0ie =1mpinge> 1n sus spre e2alonul superior. ;chilibrarea acestor dou/ tendin0e contradictorii are loc la nivelul conducerii medii. ;4perien0a nipon/ demonstreaz/ c/ sistemul de management este eficient atunci c?nd conducerea medie este competent/, acoperind =pr/pastia> dintre conducerea superioar/ 2i cea inferioar/. Managementul de v>rf, reprezentat de comitetul de directori, pre2edinte 2i adjunc0ii s/i, 12i concentreaz/ eforturile 1n trei direc0ii principale8 -, /, 2, ini&ierea :i diri"area sc9im('rilor radicale ?n conducerea ?ntre rinderii8 solu&ionarea situa&iilor de cri#' cu care com ania este confruntat'8 romovarea de u(lic relations cu cadrele de conducere im ortante din alte firme :i din guvern 7 ac&iune reali#at' rin contacte eriodice) cu frecven&' ridicat') cu caracter formal :i informal,

Ia nivelul managementului nipon e4ista mai multe tipuri de manager 8 Eivel ierarhic 6anagement superior 6anagement mediu Terminologie japoneza "eiei "annsha )ucho "acho 6anagement inferior "a#aricho Daichisen #anto#usha %ho#ucho Mancho Knhase#ininsha <aracteristicile managerilor niponi8 +.Promovarea se face predominant din interior A.!u diploma universitara, pentru o ascensiune spre varful ierarhiei mai rapida %emnificatie <onducatori <adre medii Director departament %ef sectie %ef de serviciu %ef de birou 6aestru %ef de grupa %ef de atelier

B.Pentru ocuparea unui post de manager este importanta apartenenta la intreprinderea respectiva, nu diploma universitara C.Pana la nivelul de sef de sectie, managerii fac parte din sindicatul intreprinderii -.Promovarea are la baza vechimea si o indelungata evaluare a activitatii lor !alariatul sau anga"atul : forta de munca este structurata in functie de nivelul de pregatire si de calitatile necesare pentru realizarea diferitelor lucrari. !stfel, forta de munca este considerata o resursa, investitiile in pregatirea personalului fiind considerate investitii pe termen lung.%e remarca o mobilitate redusa a personalului, ceea ce are la baza un sistem de anga"are e viata, ce detine un procent de A-3C0% din totalul salariatilor, majoritatea situandu3se in sectorul industriei prelucratoare, utilizat de marile intreprinderi. %e remarca o diviziune in trei categorii a personalului nipon8 +.permanent&specialisti, pe viata', A.semipermanent @ B. recruti e4perimentali si muncitori temporari&angajati pe o perioada determinata'. Iuna aprilie este importanta pentru perioada de recrutare a tinerilor licentiati, prioritari fiind cei gereralisti, nu specializati, capabili sa lucreze in echipa, nu individual. !ngajarea pe viata presupune indeplinirea unui set dublu de asteptari 8 muncitorul trebuie sa fie capabil sa lucreze in intreprindere pana la sfarsitul vietii, el se asteapta sa obtina castiguri bune, iar patronul conteaza pe muncitor pana la pensionare, acordandu3i un salariu standard si conditii de munca. In caz contrar, comportamentele lor sunt apreciate ca abatere negativa majora de la normele sociale, in special in cazul patronului. Avanta"ele angaj/rii pe via0/ a salaria0ilor, 1n condi0iile mentalit/0ii 2i culturii specifice nipone, sunt8 3 3 3 1ntruc?t for0a de munc/ cost/ mult, managementul 1ntreprinderii acord/ o aten0ie deosebit/ form/rii ei pe termen lung 2i utiliz/rii la ma4imum a timpului de lucru@ deoarece se 2tie c/ se va beneficia de aportul angaja0ilor p?n/ la sf?r2itul vie0ii lor active, se aloc/ sume mari pentru preg/tirea lor@

cunosc?nd durata utiliz/rii salaria0ilor este u2or de stabilit 2i armonizat curba salariilor de care ace2tia beneficiaz/@ 3 realizarea, pe baza sentimentului de securitate al salaria0ilor, a unei st/ri de armonie 2i de cooperare 1n cadrul companiei. @e#avanta"ele sistemului de angajare pe via0/ al salaria0ilor sunt8 3 3 rigiditatea 2i infle4ibilitatea sistemului de recrutare a personalului calificat@ costuri ridicate cu for0a de munc/, mai ales 1n perioadele de recesiune economic/@

3 3

insuficienta stimulare pentru perfec0ionare 2i dezvoltare a salaria0ilor@ generarea de puternice presiuni pentru amplificarea volumului 1ntreprinderii, ce duce adesea la o diversificare e4cesiv/ a acestora.

activit/0ilor

1$1L$OG3AA$E%

+. ;ugen )urdus : =6anagement comparat international>, ;ditura economica,)ucuresti,A000 A. Eicolescu Ovidiu3=6anagement comparat>, ;d. ;conomic/, )ucure2ti, A00+ B. $$$.$i#ipedia.com C. ;ncarta, Norld !tlas +,,