Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 13 9 ianuarie 2014

Functia publica si functionarii publici


examen: 8 intrebari cu variante multiple de raspuns + 2 puncte subiect sinteza Aspecte generale (categorii de personal implicat in activitatea autoritatilor administratiei publice) - centrale - locale In cadrul administratiei publice activeaza urmatoarele categorii de personal: 1 !emnitarii" respectiv persoane care au #ost alese sau numite prin decizie a primului ministru sau prin $otarare de %uvern" precum si prin decret prezidential &n aceasta cate%orie intra: ministrii" secretarii de stat" subsecretarii de stat sau'si #unctiile asimilate acestora in administratia publica centrala precum si primarii" viceprimarii" presedintele consiliului (udetean si consilierii (udeteni sau locali 2 )ersonalul contractual care au statutul (uridic re%lementat de le%islatia muncii si care isi exercita activitatile in baza unui contract individual de munca 3 *unctionarii publici al c+ror statut este re%lementat printr-o le%e or%anica speciala" respectiv le%ea 188'1999 si carora le este caracteristic la modul %eneral #aptul ca isi exercita atributiile in baza unui act administrativ unilateral" denumire in #unctia publica" iar depturile si indatoririle acestora nu sunt ne%ociate ci ele au caracter statutar )rin ordonanta de ur%enta nr 10,'2009 s-a instituit mana%ementul public" institutie (uridica potrivit careia unele #unctii publice de conducere pot #ii exercitate in baza unui contract de mana%ement inc$eiat de o persoana #izica denumita mana%er public cu ordonatorul principal de credite pe o perioada de maximum 4 ani Contractul de mana%ement este asimilat contractului individual de munca" dar in exercitarea atributiilor #unctiei similare mana%ementului sunt aplicabile intocmai incompatibilitatile prevazuta ptr #unctionarii publici -umirea pe #unctia publica a mana%erului se #ace in baza contractului de mana%ement si a actului adm ordonator principal de credite Fundamente constitutionale ale conceptelor de functie publica si functionari publica Constitutia stabileste urmatoarele: 1 .tatutul #unctionarilor publici se re%lementeaza printr-o le%e or%anica 2 /ot prin le%e or%anica se re%lementeaza raporturile de munca ale altor cate%orii de personal" ceea ce denota di#erentierea prin constitutie a cel putin doua cate%orii de salariati 3 Constitutia stabileste ca #unctia publica nu poate #i ocupata decat de cetatenii care au cetatenia romana si domiciliul in tara 4 *unctionarii publici au obli%atia de a raspunde cu credinta obli%atiilor pro#esionale statutare si sa depuna (uramantul de credinta cerut de le%e , Constitutia prevede anumite incompatibilitati ptr #unctia de membrii ai %uvernului0 toate cate%oriile de #unctionari publici sunt supuse re%imului incompatibilitatilor care insa sunt stabilite printr-o le%e speciala Definitie: 1rt 2" le%ea 188 *unctia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor stabilite in temeiul le%ii in scopul realizarii prero%ativelor de putere publica" de catre administratia publica centrala" locala si adm publica autonoma 2bservam ca prin le%e de esenta #unctiei publice este exercitarea prero%ativelor de putere publica -u orice an%a(at din minister sau din primarie este #unctionar" numai aceia care exercita prero%ative de putere publica &n doctrina" #unctia publica poate #i de#inita ca #iind situatia (uridica le%al determinata a persoanei investite cu prero%ative in realizarea competentei autoritatii publice in re%im de putere publica avand ca scop realizarea in mod continuu a unui interes public

*unctionarii publici sunt persoanele le%al investite printr-un act administrativ de numire intr-o #unctie publica din structura unui serviciu public administrativ in scopul indeplinirii competentelor acelui serviciu public

!e esenta #unctionarilor publici este #aptul ca acesta isi exercita atributiile in temeiul unui raport de #unctie publica stabilit pe cale unilaterala de autoritatea administrativa in care este incadrat si #ata de care nu are nici un drept de ne%ociere 3aportul de serviciu este un complex de relatii pro#esionale" le%al determinate" stabilit intre persoana #izica" titulara a #unctiei publice" pe de alta parte autoritatea publica din structura careia #ace parte #unctia publica respectiva si subiectele de drept in le%atura cu care se realizeaza competenta respectivei autoritati publice Clasificarea functionarilor publici 1 !in punct de vedere al statutul (uridic aplicabil sunt doua cate%orii: - #unctionari supusi statutului %eneral - #unctionari supusi unor statute speciale 4x: statutul personalului diplomatic" statutul politistilor" statutul cadrelor militare" statutul #unctionarilor publici parlamentari etc )recizare: prevederile statutelor speciale" se completeaza cu prevederile statutului #unctionarului public le%ea 188 care este le%ea %enerala in materie )e cale de consecinta toate celelalte statute au caracter de le%e speciala 2 !upa criteriul ri%urozitatii disciplinei statutare" sunt 2 cate%orii: - #unctionari publici civili - #unctionari publici militari 3i%oarea consta in procedurile di#erite de cercetare disciplinara" de competentele or%anelor de cercetare penala si de (udecata care sunt di#erite mai ri%uroase 3 !upa #elul activitatii proprii pot #i: - #unctii publice %enerale - #unctii publice speci#ice care reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter speci#ic unor anumite autoritati publice 4 !upa criteriul autoritatilor publice in care #unctioneaza sunt: - #unctionari publici care exercita atributii in cadrul autoritatilor %uvernamentale'statale - #unctionari publici care exercita atributii in cadrul autoritatilor administrative autonome , !upa nivelul studiilor - #unctionari publici din clasa 1 care au studii universitare de licenta" respectiv studii superioare de lun%a durata absolvite cu diploma de licenta sau ec$ivalenta - #unctionari publici de clasa 2 cei care au studii superioare de scurta durata absolvita cu diploma - #unctionara publici de clasa 3 cei care au studii medii liceale #inalizate cu diploma de bacalaureat sau scoli postliceale 5 !upa nivelul atributiilor - #unctionari publici de executie - #unctionari publici de conducere - inaltii #unctionari publici &naltii #unctinari publici sunt constituiti intr-un corp in care se accede in baza unui concurs or%anizat de an#p in #ata unei comisii constituita tot din inalti #unctionari publici si numita prin decizie a primului ministru !in corpul inaltilor #unctionari publici #ac parte secretarul %eneral al %ivernului care are si ran% de ministru si secretarii %enerali ad(uncti ai %uvernului .ecretarul %eneral din ministere si din alte or%ane de specialitate ale administratiei publice centrale: pre#ectul" secretarul %eneral ad(unct din ministere si alte or%ane de specialitate ale administratiei publice centrale" subpre#ectul si inspectorii %uvernamentali -umirea acestora pe #unctie se #ace prin $otarare de %uvern ptr pre#ect si prin decizia primului ministru ptr toti ceilalalti *unctionarii publici de conducere sunt cei care ocupa #unctiile de le director %eneral din cadrul aparatului autoritatilor administratiei autonome si ministerelor *unctionarii publici de executie se impart tot in clase:

- clasa 1 includ #unctiile publice %enerale de consilier" consilier (uridic" expert" insoector si altele asimilate - clasa 2 unde intra re#erend de specialitate si #unctiile asimilate - clasa 3 unde intra re#erend si #unctiile asimilate !upa statutul lor: - #unctionari publici debutanti - #unctionari publici de#initivi !upa criteriul autoritatii in care #unctioneaza: - #unctionari care ocupa #unctie de stat sau %uvernamentala - #unctionari care ocupa #unctie teritoriala - #unctionari care ocupa #unctie locala Actul de numire in functia publica si trasaturile acestuia 1ctul de numire este un act (uridic administrativ unilateral" emis de o autoritate publica la respectarea caruia persoana #izica se obli%a prin (uramant si prin care se con#era acestuia calitatea de #unctionar public /rasaturile actului de numire: 1 4ste act (uridic administrativ" adica o mani#estare de vointa #acuta cu scopul de a da nastere la drepturi si obli%atii 2 6ointa (uridica are un caracter unilateral" este vointa autoritatii publice administrative 3 1re un caracter #ormal 7conditii obli%atorii de #orma8 4 Contine clauze impuse obli%atoriu de le%e si anume temeiul le%al al numirii" numele #unctionarului public cu cnp" denumirea #unctiei publice" data de la care urmeaza sa exercite #unctia publica si locul in care urmeaza sa isi exercite #unctia , 1re un caracter intuitum personae 5 1utoritatea emitenta este intotdeauna o autoritate publica 9 1re un caracter obli%atoriu atat ptr #unctionari cat si ptr autoritatea emitenta in sensul ca este irevocabil