Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DIN BUCURE$TI

Blvd Mihail Kogalnicanu, Nr. 36-46, Sector 5, Cod postal 050107, Bucuretti, Romania Tel: +40(1)307 73 0L I 3o7 73 02 +40(1) 3157787 ll34 Fax: +40(1)313 u 60
Cabinet Rector

TrpuRr DE CERTIFICATE DE coMPETENTA r,rNcvrsrrcA


pentru admiterea la studiile universitare de doctorat 20t3
Se accept[ la Este nevoie de testare

secretariatul

Nr.crt.

Documentul

facult[lii /
secretariatul qcolii doctorale

C.L.S.

1.

Certificat de competentA lingvisticd eliberat de Facultatea de Limbi gi Literaturi Striine - Departamentul de Limbi Moderne (Universitatea din Bucureqti) - nivel B2

2.

competenta lingvisticd eliberat de Universitelile Al.I.Cuza din Iaqi, Babeq-Bolyai din Cluj.

Certificat

de

x x x

1_

Universitatea de Vest din Timigoara - nivel B2 Diplome ale filialelor in limbi streine a1e Universitatrii d1n Bucureqti, A.S.E.. Politehnicii

4.

Titluri eliberate

de

universitdli striine

5.

Documente din care rezultd o perioada striinitate de cel pulin 6 luni conform O.M.

de

studii

1n

x x
x

6.

7.

Certificat de competenlE lingvisticl eliberat de catedrele de limbi strdine ale UniversitdJii Transilvania din Brasov si Universitatea ,,Ovidius" din Constan{a - nivel 82 Diplome gi certificate eliberate de institute culturale strdine (Consiliul Britanic, Institutul Francez, Institutul Cervantes, Institutul Italian etc.)
Teste interna{ionale (TOEFL, Cambridge Certificate etc.)

8.

x
x

Diplome gi certificate eliberate de alte universitali qi


9.

organisme

nivel B2

CENTRUL DE LIMBI STRiINE AL UNIVERSITATII DIN BUCURE$TI (C.L.S.):


BD. SCHTTU

MACUpUNU NR. I (DEASUPRA TEATRULUI BULANDRA), TEL.

021 312 54 54

S-ar putea să vă placă și