Sunteți pe pagina 1din 16

_

~ I

!-f "
'\
..

"ft;r ".
16
MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 . ,

A C T,E
ALE

ALE

ORGANELOR

DE,

SPECIALITATE CENTRALE

ADMINISTRATIEI

PUBLICE

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE $1 LOCUI~TELOR

ORDIN pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind documentatiile geotehnice ,pentru con.structii", indicativ NP 074-2007
in contormitate cuprevederile art.' 38 alin. 2 din Legea 'nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare, ~i ale Hotararii Guvernului nr. 1.016/2004 privind masuril~ pentru organizarea ~i realizar'ea schimbului de informatii in domeniul standardelor ~i reglementarilor tehnice, precum ~i al regulilor referitoare la serviciile sOcietatii, informationale intre. Romania ~i statele membre ale Uniunii Europene, precum ~i Comisia Europeana, in temeiul art. 10 alin. (5) din Hotararea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea ~i tunctionarea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice ~i Locuintelor, ' avand in vedere Procesul-verbal de avizare nr,17 din 20 decembrie 2006 al Comitetului tehnic de coordonare generala, Avizul nr. 9.070 din 19 decembrie 2006 a~ Inspectoratului de Stat in Constructii, precum ~i Avizul nr. 20.204 .. din 19 decembrie 2006 al Asociatiei de Standardizare din Romania, ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice ~i locuintelor Art. 1. --'- Se aprobii reglementarea tehnica .Normativ privind documentatiile, geotehnice pentru constructii", indicativ NP 074-2007, elaborata de Universitatea Tehnica de Constfuctii BucLire~ti, prevazuta in anexa care tace parte integranta din. prezentul ordin. . Art. 2. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea i, '~i intra in vigoare in termen de .30 de zile de la data publicarii. . Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului' ordin, Ordinul ministrul~L lucrarilor publice; transporturilor ~i emite urmatorul ordin: locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice' .Ghid privind modul de intocmire ~i verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii", indicativ GT 035-2002, publicat in Buletinul Constructiilor' nr. 13/2002, Ordinul ministrului lucrarilor publice, tr~nsporturilor ~i locuintei pentru aprobarea reglementarii tehnice .Normativ privind principiile, exigen1ele ~i m'etodele cercetarii geotehnice a terenului de fundareM, indicativ NP 074-2002, publicat in Buletinul Construetiilor nr. 13/2002. precum ~i oriee dispozi1ii contrare i~i inceteaza aplicabilitatea:

p. Ministrul dezvoltarii, lucrarilor publice ~i loeuintelor, . Anna Horvath, secretar de 'sta,t Bucure~ti. 8 mai 2007. Nr. 128.
~.,

NORMATIV privind documentatiile geotehnice pentru construcfii "


"

INDICATIV NP 074-2007

PARTEA I
intocmirea ~i verificarea documentatiilor pentru constru,ctii CAPITOLUL 1 Generalitafi 1.1. Scop ~i domeniu de aplicare 1.1.1. Part~a I a prezentului normativ stabile~te modul de intocmire ~i verificare a documentatiilor geotehnice pentru constructii. , geotehnice

1.1.2. Documentatiile geotehnice la ,care se refedi prezentul normativ pot ti intocmite pe.ntru tonstructii civile, industriale, agrozootehnice, energetice, miniere, de te!ecomunicatii; edilitare ~i, de' gospodarie comunala; pentru drumuri, sisteme rutiere aeroportuare; po-,!.uri,tunele; pentru constructii de cai terate; pentru constr~c!~ de porturi, ~antiere navale ~i platforme marine; pentru fonstructii ~i amenajari 'hidrotehnice; pentru imbunat~tiri fundiare, precum ~i pentru orice alte categorii de constructii. 1.1.3. Documentatiile, geotehnice, reprezinta 0 componenta distincta a proi~ctuluiunei constructii. Elaborarea documentatiilor geotehnice trebuie ineredintata

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, .PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 unor speciali~ti, persoanejuridice sau tizice, avand calificarea necesarii ~i experientii in acest domeniu ~i dispunand de 0 dotare tehnicii adecvata. 1.1.4. Documentatiile geotehnice la care se refera prezentul normativ pot fi intocmite atat pentru constructii noi, cat ~i pentru constructi} existente, "in vederea ob1inerii autoriza1iei de construire sau autoriza1iei de destiin1are, precum~i pentru toate tazele de proiect~re stabilite prin legisla1ia in vigoare. De asemenea, documentatiile geotehnice se pot intocmi ~i pentru elaborarea expertizelor juridfce, pentru studii de' impact ~i pentru ob1inerea avizelor de mediu. 1.1.5. Natura ~i con1inutul documentatiilor geotehnice se diterentiaza in functie de taza" de proiectare ~i de categoria geotehnica a lucrarii. in anexa nr. 1.1 sunt date recomandiiri privind stabilirea categoriei geotehnice in care se incadreaza 0 lucrare..
,

17 ~. geotehnica a executiei

..

,,

2.5. R~portul de monitorizare

2.5.1. Monitorizarea geotehnidi a execu1iei lucriirilor urma(e~te sa asigure ca lucrarile legate de teren sunt realizate in contormitate cu proiectul, pentru a :?e.putea dispune, dacii se dovede~te necesar,. adaptarea pe masura avansarii lucrarilor a detaliilor de execu1ie, in functie de conditiile geotehnice intaln,ite ~i de comportarea lucrarilor in faza de constructie. 2.5.2. Monitorizarea geotehnica a executiei po ate fi efectuata de elaboratorul studiului geotehnic, de unitati autorizate sau de speciali~ti atesta1i pentru domeniul At ~ Rezisten1a ~i stabilitatea terenului de fundare a construc1ii1or ~i a masivelor de pamant. 2.5.3. Raportul de monitorizare geotehnica a executiei cuprinde notele de sinteza a monitorizarii geotehnice (in primul rand,' natura ~i caracteristicile terenurilor intalnite ~i compararea cu previziunile), precum ~i note privind comportarea lucrarii in curs de execu1ie ~i a vecinatatilor. 2.6. Expertiza geotehnica . 2.6.1. Obiectivul doc"umentatiei geotehnice, denumita expertiza geotehnicii (EG), 11reprezinta expertizarea unuia sau a mai mullor elemente geotehnice ale unei lucrari noi, in faza de proiectare ori in taza de execu1ie, sau a unei lucrari existente. 2.6.2. in cazul unei lucrari noi, expertiza geotehnica poate expertiza studii geotehnice realizate in prealabil, cu referire la lucrarea sau la partea din lucrare specificata prin tema. 2.6.3. in cazul unei lucrari existente, expertiza geotehnica se diferen1iaza' dupa cum lucriuea este fara avarie sau cu avarie. 2.6.3.1. in cazul unei lucrari fara avarie, obiectivul expertizei geotehnice il reprezinta, de regula, expertizarea unui ~Iement geotehnic specific al lucrarii, cu luarea in considerare a studiilor geotehnice realizate in diteritele faze ale proiectarii, precum ~i a observfi1ii1orfacute pe parcursul execu1iei ~i exploatarii. 2.6.3.2. in cazul unei lucrari cu. avarie, obiectivele principale ale expertizei geotehnice Ie constituie investigarea cauzelor geotehnice ale avariei constatate ~i evaluarea remediilor ce trebuie avute in considerare. 2.6.4. Realizarea expertizei geotehnice se efectueaza de experti in domeniul At. 2.7. Corelarea intre documenta1iile etapele de realizare a lucrarii geotehnice ~i

1.1.6. in toate cazurile in care, in concordan1a cu prevederile prezentului normativ, se impune veriticarea unei documentatii geotehnice, veriticarea va trebui etectuatii de un veriticator d~ proiecte pentru domeniul At. CAPITOLUL 2 Documentatiile geotehnice pentru constructii

2.1. Avizul geotehnic preliminar 2.1.1. Obiectivul acestei documenta1ii iI reprezinta elaborarea unui aviz geotehnic pentru tazele preliminare de proiectare (studiul de pretezabilitate ~i/sau studiuJ de tezabilitate). 2.1.2. Avizul geotehnic preliminar nu se poate substitui studiului geotehnic necesar la proiectarea !ucrarilor. 2.2. Studiul geotehnic 2.2.1. Studiul geotehnic reprezinta documentatia geotehnica de baza necesara pentru proiectarea oricarei construc1ii. 2.2.2. 'Studiul geotehnic face parte din proiectul tehnic ~i este prezentat in anexa la proiectul pentru autoriiarea executarii lucrarilor de co"nstrl!ire (PAC). 2.2.3. In anexa nr. 1.2 se prezinta sintetic conditiile de elaborare ~i verificare a studiului geotehnic (SG). 2.3. Studiul geotehnic de detaliu . 2.3.1. Studiul geotehnic de detaliu (SG~D) se elaboreaza pentru faza de detalii de executie, in situatiilein care pentru proiectarea detaliilor de execut,ie sunt necesare elemente suplimentare fat a de cele furnizate de studiul geotehnic elaborat pentru faza de proiect tehnic ~i care a facut parte ~i din PAC. 2.4. Studiul geotehnic pentru proiectul in faza unica 2.4.1. in cazul in care proiectul se elaboreaza in faza ui1ica (PFU);in locul fazeIor PT ~i DOE, prevederile de la pet. 2.2 ~i 2.3 raman valabile ~i pentru studiul geotehnic pentru proiectul in faza unica (SGU).

2.7.1. in figura"1 se prezinta" schema clasificarii, succesiunii ~i corelarii doc\lmentatiilor geotehnice pentru constructii, in functie de etapele de realizare a lucrarii ~i de obiectul documentatiilor.

18
Etapele de realizare a lucr<lrii

'MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PAJ?TEAI, Nr. 381/6.VI.2007

,
DOCUMENTArliLE GEOTEHNICE

studiu de, autorizarea fezabilitate (PAC) (PT) (DE) prefezabilitate studiu dE\! executarii lucrarilo de constructii Proiectare Proiect pentru Proiect tehnic Faze Detalii depreliminare: executie

Autorizarea, proiectarea. ~i monitorizarea lucrarilor Aviz geotehnic preliminar (AG-P) (dupa caz)

Expertizare

Studiu geotehnic 1)
(SG)

Expertiza geotehnica (dupa caz)

Studiu geotehnic p.entru Studiu geotehnic .proiect in faza unica 1) de detaliu1) (SG-D)
(SGU)

Executie

Raport de monitorizare geotehnica a executiei .(RMG)

Expertiza . geotehnica (dupa caz)

Lucrare existenta

. Expertiza geotehnica (dupa caz)

Fig. 1 Schema clasificarii, succesiunii ~i corelarii documentatiilor geotehnice pentru constructil'

Legenda:
1) Documenta!ie geolehnica penlru care esle obligatorie verificarea de catre un verificator de proiecle ateslat in domeniul ~'.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007


ANEXA

19
Nr. I. 1

la normaliv

A 1. Categoriile geotehnice geotehnice 1, moderat in cazul Categoriei geotehnice 2 ~i A 1.1. in vederea stabilirii exigentelor proiectarii mare in cazul Categoriei geotehnice 3. incadrarea unei lucrari intr-o categorie de rise geotehnic geC!,tehnice se introduc 3 categorii geotehnice: .1, 2 ~i 3. . Incadrarea preliminara' a unei lucrari in una dintre' sporit impune necesitatea realizarii in conditii de exigenta categoriile geotehnice trebuie sa se faca, in mod normal, corespunzatoare a investigarii terenului de fundare, ~i a proiectarii infrastructurii, folosind modele ~i metode de inainte de investigarea terenului de fundare. Aceasta incadrare poate fi ulterior schimbata. Categoria poate fi' calcul pertectionate, spre' a se atinge un nivel de siguranta verificata ~i eventual schimbata in fiecare faza a procesului necesar pentru rezistepta, stabilitatea ~i conditiile normale de proiectare ~i de executie. de exploatare a constructiei, in raport cu terenul de Diferitele aspecte ale proiectarii unei lucrari pot impune .tundare., . abordari care sa 'corespunda diferitelor categorii geotehriice. Riscul geotehnic depinde de doua categorii de factori: Nu este necesar sa se trateze intreaga lucrare in pe de 0 parte, factorii legati de teren, dintre care cei mai concordanta cu exigentele categoriei celei mai ridicate. importanti sunt conditiile de teren ~i apa subterana, iar pe Metodele unei categorii mai ridicate pot fj utilizafe pentru de alta parte, factorii legati de structura ~i de vecinatatile a justitica 0 proiectare mai, economica sau atunci cand acesteia. A 1.2.1. Conditiile de teren proiectantul cons,idera oportun acest lucru. A 1.2. Categoria geotehnica este asociata cu riscul in vederea definirii categoriei geotehnice, conditiile de teren se grupeaza in urmatoarele categorii: . geotehnic. Acesta .este' redus in 'cadrul Categoriei

a. Terenuri bune, conform tabelului A1 Tabelul A1

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Blocuri. bolovani~uri ~i pietri~uri, continand mai putin' de 40% ni'sip ~i mai putin de 30% argila, in conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i orizontale (avand incfinarea mai mica, de 10%) Pamanturi nisipoase, inclusiv nisipuri prafoase, i~desate, in conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i. orizontale Pamanturi fine cu plasticitate redusa (lp<10%): nisipuri argiloase. praturi nisipoase ~i prafuri, avand e<.O.7~i Ic;::O.75, in conditiile unei stratifica1ii practic uniforme ~i orizontale Pamanturi tine cu plasticitate medie (10%<lp<20o/0: nisipuri argiloase, praturi nisipoase-argiloase, avand e<1.0 Ic~O.75, in conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i orizontale ,
:;;i

Pamanturi fine cu plasticitate mare (1p>20%): argile nisipoase, argile prafoas~ ~i argile, avand e<1.1 ~i Ic;::O.75,in " conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i orizontale Rod stancoase ~i 'semistancoase,
)1)

conditiile u,nei stratificatii practic .uniforme ~i orizontale

Umpluturi compactate realizate conform unor .documentatii de executie (caiete de sarcini) controlate calitativ de unita1i autorizate , Orice combinatie intre stratitica1ii1epredzate la nr. crt. 1+6
NOTA:

Se excepteaza de la' incadrarea la pct. 4 ~i 5 pamanturile sensibile la umezire, identificate conform normativului P7-"I'\00, iar la pct. 5, pamanturile argiloase cu umflari :;;i contractii marL '-.../
Nr. crt.

b. Terenuri medii, conform tabelului A2 Tabelul A2


Tipul de teren

1.
2.

Pamanturi nisipoase, inclusiv nisipuri pratoase, de indesare medie, in conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i orizontale (avand inclinarea mal mica de 10%) Pamanturi fine cu plasticitate redusa: nisipuri argiloase, prafuri nisipoase ~i prafuri, avand e<.0.7 ~i 0.5<lc<'o.75, in conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i orizontale Pamanturi fine cu plasticitate medie: nisipuri argiloase, prafuri nisipoase-argiloase. avand e<1.0 ~i 0.5<lc;::O.75, in conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i orizontale Pamanturi fine cu plasticitate mare (lp>20%): argile nisipoase. argile prafoase in conditiile unei stratificatii practic uniforme ~i .orizontale

3. 4. 5. 6.

~i argile. avand e<1.1 ~i 0.5<lc<.O75,

Pamanturi loessoide; apartinand grupei A de .pamanturi sensibile la umezire, definit~ conform normativului P7-92 Umpluturi de provenienta cunoscuta, conti nand materii organice sub 6%, realizate organizat, sau avand 0 vechime mai mare de 10-12 ani ~i necompactate initial

20
c. Terenuri dificile

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 deos~bitii; normala; redusa. A.1.2.4. Vecinatiitile Categoria geotehnicii depinde !?i de modul in care realizarea excavatii/or, a epuismentelor !?i a lucrarilor de infrastructurii aferente constructiei care se proiecteazii poate afecta c:oDstructiile'!?i retele1e subterane aflate in veciniitate. Se pot distinge, din acest punct de vedere, 3 situatii: a) risc inexistent sau neglijabil al unor degradiiri ale ,constructiilor sau retelelor invecinate; b) risc moderat alunor degradiiri ale constructiilor sau retelelor invecinate; c) risc major de degradiiri ale constructiilor sau re1elelor invecinate. A.1.3. Stabilirea categoriei geotehnice in tabelul A3 se prezintii 3 coreJiiri, intre cei 4 factori detaliati la pet. 2.1, 2.2, 2.3 !?i 2.4 in vederea definirii riscului geotehnic. Oiferitii factori se pot combina ~i in alte moduri, in afara situatfilor ilustrate in tabel. De regulii factorul cel mai nefavorabil dintre cei enumerati deteiminii nivelul, riscului geotehnic ~i, in mod corespunzator, incadrarea in categoria geotehnicii cea mai mare. Tabelul A3

in aceastc'i categorie intra nisipurile afana,te, nisipurile, saturate'susceptibile de lichefiere sub actiuni seismice, pamanturile fine cu consistenta redus.a (1~<o.5), pamanturile loessoide apartinarip grupei B de pamanturi sensibile la umezire, definite conform normativului P7-2000, }:>amanturile argiloase cu umflari, ~i contractii mar!, pamanturile 'cu continut ridicat de materii organice (peste 6%), terenurile in panta cu potential de alunecare. A.1.2.2. Apa subterana Din punctul de vedere al prezentei apei subterane pe amplasament, in corelare cu solutia de fundare, se disting 3 situatii care trebuie avute in vederela ,definirea categoriei geotehnice: a) excavatia nu coboara sub nivelul apei subterane, nu sunt necesare epuismente; b) excavatia coboara sub nivelul apei subterane, se prevad lucrari normale de epuismente directe sau drenare, fara riscuri de degradare a unor structuri aliiturate; c) excavatia j:oboara sub nivelul apei subterane, in conditii hidrogeologice exceptionale, impunand lucrari de epuismente cu caracter exceptional. A.1.2.3. Clasificarea constructiilor dupa importanta in vederea definirii categoriei geotehnice se utilizeazii clasificarea constructiilor in conform.itate cu Hotararea Guvernului nr. 766/1997, anexa nr. 2, in 4 categorii de importantii: exceptionalii;

2 3 ,Exemplu Exemplu Punctaj 2 Terenuri medii Terenuri Oeosebit, dificile de Risc Normalii Moderat Mare moderat 3 6 Punctaj 11 2 1 Factorii de avut Cu Cu Risc epuismente epuismente major Veciniitati

Redusii Terenuri bune Fiirii exceptionale Fiira 1riscuri epuismente Exemplu Redus

Exemple de corelare

excep1ionalii
Puncta;

6
4

4 19
'.-/ Pentru a fac.ilita fnc~drarea lucrarii intr-o categorie geotehnicii se recomanda folosirea urmiitoarei metodologii: se atribuie fiecaruia dintre cazurile aferente celor 4 factori previizuti in tabelul A3 un numiir de puncte, specificat in dreptul cazului' respectiv; se insumeazii punctele corespunzatoare celor 4 factori; Moderat Redus Tip Major
Riscul geotehnic 2 13 geotehnidi 10...14 6...9 U,mite puncta) 1,5 ...21

la punctajul stabilit pe baza celor 4 factori se adaugii puncte corespunziitoare zonei seismice, avand valoarea accel~ratiei terenului pentru proiectare ag 'definitii in codul P10Q-1/2006, astfel: ' - doua puncte pentrjJ zonele cu 'ag 2: 0,24 g; - un punct pentru zonele cu ag = (0.16...0.20)g; incadrarea in categorii geotehnice se va face in functie de punctajul total, in; concordantii cu tabelul A4.
Categoria

Tabelul A4

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,.PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007

21 ..

.A.1.4. Exigen~e in corelare cu categoriile geotehnice I Exigen!ele privind investiga~iile geo.tehnice care trebuie realizate ~i metodele de proiectare utilizate sunt prezentate in tabelul AS, corespunziHor categoriilor geotehnice . .Tabelul AS
Categoriile geotehnice CateQoria geotehnica 2

Categoria ~otehnica :;3. ~ ct!.+::..c

Categoria geotehnicii 3

c>C

$anturi, penetrari ~i foraje de recunoa~tere a terenului

U) 0> 0> ..

>0 cO>
mJg

Investiga~ii de rutina cuprinzfmd ~anluri, penetrari, foraje, incercari in laborator ~i eventual pe teren Calcule de rutina pentru stabilitate/ capacitate portanta ~i deforma~ii folosind metode uzuale recomandate in normele in vigoare

C>

0>

-g .~

;2c..
"U
Q)

a;o

Metode de proiectare bazate pe masuri prescriptive ~i proceduri simplificate, de exemplu, utilizarea tabelelor cu presiuni conventionale fa fundarea directa. Calculele de stabilitate ~i de deformatii pot sa nu fie necesare

Investigalii1e mentionate la Categoria geotehnica 2 si, in plus, incercari cu caracter special in laborator si pe teren Galcule mai complexe, care pot sa nu faca parte din normele in vigoare

A.1.S. Corelarea iDtre tipurile de lucrari ~i categoriile geotehnice Categoria geotehnica 1 include doar lucrarile mici ~i relativ simple: - pentru care este posibil sa se admita ca exigen~ele fundamentale vor fi satisfacute folosindu-se experienta doba.ndita ~i investiga~iile geotehnice calitative; , - pentru care riscurile pentru bunuri ~i persoane sunt neglijabile. Metodele Categoriei geotehnice 1 sunt suficiente doar in condi~ii de teren care, pe baza experientei comparabile, sunt recunoscute ca fiind suficiEmt de favorabile, astfel incat sa se poata utiliza metode de rutina in proiectarea si executia lucrarjlor. ' . , ,Metodeie Categoriei geotehnice 1 pot fi suficiente doar, daca nu sunt excavatii sub nivelul ,apei subterane. Categoria geotehnica 2 include tipuri convention ale de lucrari ~i fundatii, fara riscuri majore sau conditii de teren ~i de' solicitare neobi~nuite ori exceptional de dificile. , , .' !-ucrarile din Categoria geotehnica 2 impun ol,?tinerea de date cantitative ~i efectuarea de calcule geotehnice pentru a asigura satisfacerea cerintelor fundamentale. In schimb, pot fi utiJizate metode de rutina pentru incercarile de laborator ~i de teren ~i pentru proiectarea ~i e~ecutia lucrarilor. Categoria geotehnica 3 cuprinde obiecte care nu se incadreaza in categoriile geotehnice 1 ~i 2, reprezentate prin lucrari foarte mari sau ie~ite din comun ~i prin structuri implicand riscuri majore sau incarcari except!onal de severe, amplasate in conditii de teren dificile. '. " 'Proie<?tarea lucrarilor din Categoria geotehnica 3 se bazeaza pe date geotehnice' ob!inute prin incercari de , laboratot ~i de teren realizate prin metodologii .de rutina ~i speciale ~i pe metode pertectionate de calcul geotehnic. Incadrarea in una dintre cele 3 categorii geotehnice se face, de comun acord, de catre proiectantul structurii ~i specialistul geotehnician. '
ANEXA Nt: 1.2

---.J

la normal;v

Do<:umenta!ia geotehnica SG: Studiu geotehnic


Nr. crt . Etapele elaborarii documenta!iei Prestatiile de efectuat si documentele de furnizat . de catre elaborator Modalitatea
de

verificare

1.

Analizarea cererii clientului

2.

Propunerea unui program de investigare aterenului de fundare

Analizarea documentelor furnizate de client Efectuarea unei anchete asupra vecina.tatilo~ Efectuarea unei anchete documentare asupra cadrului , geotehnic Definirea volumului investigarii terenului de fundare, necesara pentru studiul geotehnic pentru faza de proiect tehnic, care va cuprinde, dupa caz: ' unul sau mai multe santuri de dezvelire a fundatiilor cladirilor invecinate;' , , un ~ant geotehnic in amplasament sau un foral executat cu foreza manuala cu diametrul mic in vederea recunoasterii stratificatiei; un sondaj de penetrare dinamica' cu penetrometrul dinamic usor; , foraje cu prelevare de probe, care se vor, programa ~i executa conform prevederilor NP 074/2006 cu privire la adancimea zonei de prospectat ~i, respecti", numarul ~i dispunerea in plan a forajelor; sondaje de penetrare cu con, penetra,re dinamica. sau .penetrare dinamica standard. in programul investigarii terenului de fundare pentn,J SG se vor include in mod obligatoriu:

22
Nr. crt.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007


Etapele elaborarii documenta!iei Pre~ta!iile de efectuat si documentele de furnizat , d~ catre elaborator Modalijatea de verificare

3.

Elaborarea studiului geoiehnic pentru faza de proiect tehnic

4.

Elaborarea studiului geotehnic de detaliu sau a studiului geotehnic pentru proiect in faza unica

incercari de laborator pentru determinarea valorilor parametrilor' gaptehnici, necesare in calculele geotehnice: greutatea volumica, umiditatea, coeziunea ~i unghiul de frecare interna, modulul edometric M si modulul de deformatie liniara E etc. Este Studiul geotehnic pentru faza de proiect tehnic obligatorie va cuprinde: verificarea date generale: documentatiei - denumirea obiectivului, adresa amplasamentului, geotehnice clientul, date de tema, lista documentelor furnizate de catre de client; , un verificator - date privind morfologia ~i topografia terenului; de proiecte - date privind geologia zonei; , atestat sinteza informa1ii1orob1inute din investigarea in terenului: - volumul de lucrari efectuate; domeniul Af' - metode ~i utilaje folosite; - stratifica1ia pusa in eviden1a; - nivelul apei subterane ~i caracterul acesteia (nivel liber sau subpresiune); - caracteristici de agresivitate a apei subterane; rezultatele incercarilor in laborator ~i pe teren; valorile parametrilor geotehnici pentru, proiectare; caracteristici de permeabilitate; date seismice (incadrarea in prevederile codului P100 - 1/2006) ~i in STAS 10111; incadrarea diferitelor lucrari in categoriile Qeotehnice ' Este Elemenfele specificafe la p. 3 ~i in plus: obligatorie recomandari privitoare la: verificarea - solutii de fundare; doc'utnentatiei -adancimea defundare; geotehnice - presiunea conven1ionala de baza in cazul de catre fundiii'ii dir~te ~i capacitatea portanta estimata un verificator a pilo1i1orin cazul fundarii pe pilo1i; de proiecte - masuri pentru asigurarea stabilita1ii terenului . atestat in (daca este cazul); - solu1ii privind imbunata1irea terenului domeniul Ar. (daca este caz(J1)

PARTEA a II-a
Principiile,exigentele CAPITOLUL 1 Generalitati
'--/ 1.1. Obiect ~i domeniu de aplicare

~i metodele investigarii terenului de fundar~ intindere, restaurari de monumente istorice si de arhitectura, investigarea terenului de furidare se va face avandu-se in vedere ~i prevederile unor reglementari tehnice specifice. 1.1.3. Investigarea terenului de fundare in cadrul lucrarilor de expertizare ~i de urmarire a comportarii constructiilor se poate realiza pe baza unor metode speciale, bazate pe principiile din prezentul normativ.

1.1.1. Partea a II-a' a p,rezentului normativ stabile~te principiile investigarii terehului de fundare, exigen1ele ~i metodele uzuale pentru ob1inerea datelor specifice necesare proiectarii ~i executarii funda1iilor c,onstruc1iilor, precum ~i a structurilor care conlucrea:Za' direct cu terenul de fundare, 1.2. Scopul investigarii terenului de fundare constituit din pamanturi sau din rod stancoase. Investigarea terenului de fundare are drept scop Prevederile acestei parti servesc la efectuarea investigarii terenului de funda~e pentru categoriile de ob1inerea datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogeologice, seismice si referitoare la antecedentele constructii specificate la art. 1.1.2 din partea I. pentru' 0 descriere adecvata a Prevederile prezentului normativ se utilizeaza ~i in cazul amplasamentului proiectarii lucrarilor de consolidare ~i de reabilitare a .proprietatilor esen1ia1eale terenului ~i pentru 0 estimare in construc1iilor existente, al intocmirii proiectelor de stabilizare domeniul de siguran1a a valorilor parametrilor care vor fi a versan1i1or poten1ial instabili, precum ~i al elaborarii utilizati in proiectarea geotehnica ~i in executia construc1iei. Pe baza .acestor date, se definitiveaza conditiile de planurilor sJe urbanism ~i de sistematizare a teritoriului. 1.1.2. In cazul constructiilor ~i amenajarilor cu caracter fundare ~i de executie ale constructiei, in coreiare cu deosebit: constructii social-culturale ~i administrative terenul de fundare. monumentale, cOAStruc1iihidrotehnice importante, centrale 1.3. Documente normative conexe nuclearoelectrice, platforme de foraj marin, poduri mari, 1.3.1. Reglementari tehnice: autostrazi, amenajari hidroameliorative complexe de mare

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,. PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 - P7-2000: Normativ privind fundarea construc1iilor pe pamanturi sensibile 'Ia umezire (proiectare, execu1ie, exploatare) ; - NP 045-2000: Normativ pentru incerearea in ter'en a pil01ilor de proba ~i a pilo1i1ordin funda1ii; - P100-1/2006: Cod de proiectare seismica. Partea 1: Prevederi de proiectare pentru cladiri; - NE 0001-96: Cod de proiectare ~i execu1ie pentru construc1ii fundate pe pamanturi cu umflari ~i contrac1ii mari; - C249-92: Metodologie de determinare a earacteristicilor dinalT)ice ale terenului de fundare la solicitari seismice.

23 '

-:- pe~tru a aprecia daca amplasamentul este in general fayorabil;, - pentru a campara cu alte amplasamente, daca este cazul; - pentru a estima modificarile care pot fi provocate pe amplasament de lucrarile propuse; - pentru a progral"(la investigarea de proiectare 9i de control 9i a determina extinderea zonelor de teren care pot asupra comportarii avea 0 influen1a semnificativa construc1iei preconizate sau pot fi influen1ate de aceasta; - pentru a identifica posibile gropi de imprumut, daca este cazul. . Investigarea preliminara se realizeaza preponderent pe baza lucrarilor de documentare si de recunoastere a CAPITOLUL 2 amplasamentului 9i a unui volum restrans de lucrari de Pri~cipii de investigare a terenului de fundare prospectare 9i de incercari, care sa permita caracterizarea calitativa a condi1iilor geotehnice in zona de influenta a 2.1. Cerinte generale constructiei preconizate. 2.1.1. Investigarea terenalui de fundare se realizeaza 2.2.3. lnvestigarea de proiectare se finalizeaza cu un prin unitati de profil, dotate corespunzator din punct de vedere tehnic, sub eonducerea unor speciali!?ti cu pregatire studiu geotehnie, reprezentand d~cumenta1ia geotehnica de tehnica adecvata. baza p'entru proiectele de constructii, 9i trebuie intreprinsa: - pentru a furniza informatiile necesare unei proiectari 2.1.2. Metodele de in'vestigare 9i de incercare peteren 9i in laborator vor fi, de r~gula, in concordanta cu . corespunzatoare 9i econ.omice a lucrarilor de constructii reglementarile tehnice recunoscute pe plan national ~i/sau permanente 9i tempo rare; .. - pentru a furniza informa1iile necesare in vederea international. Abaterile de la reglementarile nationale, stabilirii metodei de executie; precum 9i exigentele suplimentare referitoare la aceste metode vor fi precizate in documenta1ia intocmita pentru - pentru a identifica' orice dificulUi1i care ar putea investigarea 'geotehnica respectiva.. aparea pe parcursul executiei lucrarilor. 2.1.3. Investigarea terenului de fundare trebuie sa ia in Urmatoarele elemente trebuie precizate prin investigarea consid(~Hare exig~ntele de executie 9i de comportare a de proiectare a terenului de fundare: . constructiei.Continutul acesteia poate fi revizuit in faza de a) succesiunea straturilor geologice care alcatuiesc elaborare, pe l11asura ce se. ob!in noi informa1ii' pe . terenul de fundare; parcursul cer'ceta.rii. b) parametrii fizici (pentru identificare '~i caracterizare) 9i 2.1.4. Investigarea terenului de fundare trebuie sa mecanici (de rezisten1a ~i de deformabilitate) ai straturilor; asigure cunoa9terea proprietatilor esel)!iale ale terenului de c) distributia presiunii in pori in' cuprinsul profilului fui1dare cel putin in limita zonei de influenta a construc1iei. . terenului (daca este cazul); Zona de influenta a constructiei este volumul din teren d) .condi1iile hidrogeologice ~i permeabilitatea straturilor; in care se resimte' influen1a construc1iei respective sau in e) stabilitatea generala 9i locala a terenului; care pot avea loc fenomene care sa influenteze acea f) prezen1a pamanturilor sensibile la umezire, cu umflari constructie. si contractii mari, sau lichefiabile; Extinderea in plan ~i in adancimea zonei. de influenta . g) prezenta, in apropierea suprafetei terenului, a faliilor, depinde de tipul ~i de dimensiunile' constructiei, de incarcarile transmise si de caracteristicile terenului de golurilor carstice sau antropice ori a altor discontinuitati; h) incadrarea amplasamentului din punct de vedere al tundare. . In cazul amplasamentelor situate in regiuni afectate de seismicitatii ; i) sensibilitatea la inghet ~i adancimea maxima de fenomene de instabilitate (alunecari de teren, sufozie, carst inghet; etc.), zona cercetata se va extinde in mod corespunzator, j) posibila agresivitate chimica a terenului ~i a apei pentru iocalizarea, precizarea cauzelor 9i a moduluide subterane; manifestare a acestor procese: k) posibilita.!ile de imbunata1ire a terenului; in anexa nr. 11.1se dau indica1ii pentru stabilirea zonei I) incadrarea terenurilor in categoriile prevazute in investigate in terenul de fundare pentru constructii de tip curent. reglementarile tehnice privind lucrarile de terasamenta; m) identificarea posibilelor gropi de imprumut, daca este 2.2. Fazele de realizare a investigarii terenului defundare cazul; 2.2.1. Investigarea terenului de. fundare se realizeaza, n) prezen!a degeurilor ~i a altor materiale produse de om. de regula, in urmatoarele faze: Lucrarile pe baza carora se precizeaza aceste elemente - investigarea preliminara; sunt indicate la pet. .2.3, iar metodele ~i exigentele de - investigarea pentru proiectare; - investigarea de control (de monitorizare geotehnica a realizare a acestQr lucrari sunt" detaliate in cap.' 3 ~i 4. 2.2.4. Investigarea' de control se finalizeaza printr-un execu1iei). Investigarea pentru proiectare, finalizata cu un studiu raport de monitorizare geotehnica a executiei, in scopul geotehnic, este obligatorie pentru oriee construc!ie care se asigurarii ca lucrarile deconstructie legate de terenul 'de . fundare sunt realizate in conformitate cu proiectul, pentru a executa in baza unui proiect. Investigarea pentru proiectare poate fi completata, in se putea dispune, daca este necesar, adaptarea detaliilor taza de elaborare a detaliilor de execu!ie, cu 0 investigare de executie pe masura avansarii lucrarilor, in ~unctie de conditiile geotennice intalnite 9i de comportarea corespunzatoare unui studiu geotehnic de detaliu .. constructiei in faza de execu1ie. '. 2.2.2. Investigarea preliminara (finalizata, de regula, Investigarea de control trebuie efectuata, in mod normal, printr-un aviz geotehnic preliminar) are drept scop sa ajute studiului geotehnic, la comanda beneficiarul la evaluarea posibilitatii adaptarii la de elaboratorul beneficiarului 9i a proiectantului lucrarii. amplasament a proiectului constructiei ~i trebuie intreprinsa:

24
2.3. Componentele

MONITORULOFICIAL
investigarii terenului de fundare

AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007


.

2.3.1. Investigarea terenului de fundare se efectueaza pe bazaunei teme intocmite de proiectantul construc!iei, care trebuie sa cuprinda: precizarea zonei pentru care se realizeaza investigarea; - planul de ansamblu ~i sec!iuni ale construc!iilor proiectate, cu indicarea principalelor elemente structurale, a constructiilor invacinate, a conductelor si a instalatiilor proiectate ~i a celor situate in zona invecinata; , - date generale asupra construc1iilor proiectate: categorii de importanta, Clase de. importanta, caracteristici constructive, dimensiuni, incarcari transmise terenului sau la cota zero, tasari ~i deformatii admisibile din punct de vedere tehnologic ~i al structurii de rezisten!a, diferite variante de construc!ie ~i montaj tehnologic, date despre procesele tehnologice care ar puteainfluenta terenul de fundare (ac!iuni dinamice, surse termice, de urnezire, de agresivitate chimica etc.). Pe baza temei, executantul investigarii terenului de fundare elaboreaza programul de investigare. 2.3.2. Investigarea terenului va cuprinde in mod obligatoriu urmatoarele categorii de lucrari: - documentare ~i recunoa~terea amplasamentului; - prospectarea terenului de fundare; - incercari in laboratorul geotehnic, pe probe prelevate in cadrul lucrarilor de prospectare; - prelucrarea ~i prezentarea rezultatelor observatiilor ~i a incercarilor, pre cum ~i concluziile, in cadrul studiului geotehnic.. in functie de particularita!ile terenului de fundare ~i de tipul structurii, se pot include ~i alte categorii de lucrari: - incercarr pe teren (in situ); incercari de laborator pe roci stancoase; - determinari chimice; - cercet~ri hidrogeologice: - dezveliri si relevee la fundatiile constructiilor alaturate. .. Volumul lucrarilor din categoriile indicate mai sus ~i complexitatea metodelor utilizate depind de faza de realizare a investigarii (preliminara, pentru proiectare sau de control) ~i de categoria geotehnica a lucrarH, stabilita in conformitate cu prevederile partii I a ,prezentului normativ. CAPITOLUL3 Metode ~i exigen!e in realizarea investigarii terenului de fundare
3.1. Documentare ~i recunoa~terea amplasamentului

ob!in date r~feritoare la elementele ~i fenomenele geologice care pot influen!a construc!ia studiata, a~a cum se recomanda In anexa nr. 11.2. Recunoa~terea amplasamentului va cuprinde 0 cercetare a antecedentelor terenului 9i a comportarii construc!iilor existente in zona, dupa cum urmeaza: - existen!a unor zone cu umpluturi, hrube, fundaiii ~i constructii dezafectate, exploatari miniere, cariere etc.; existen!a unor degradari (fisuri, tasari) ale' constructiilor din zona si eventuala lor corelare cu evenimente naturale sau antropiee (seisme, inundatii, lucrari de construc!ii, avarii etc.); - .variatii importante ale nivelului apei subterane sau aile surse de infiltra!ii; - apari!ia unor fenomene locale de instabilitate a terenului. 3.1.3. Pe baza informatiilor obtinute prin documentare ~i prin recunoa~terea amplasamentului se elaboreaza programul luerarilor de investigare pe teren ~i in laborator.
3.2. Prospeetarea terenului

3.2.1. Prin prospectarea terenului de fundare se obtin date privind stratifica!ia terenului 9i delimitarea diverselor straturi interceptate, natura' ~i starea fizica a pamanturilor probe ~i a rocilor pentru stancoase incercarile in in starea laborator lor naturala, 9i se pot se recolte_ determ. direct sau indirect (pe baza de corelatii) valorile unor parametri geotehnici. . 3.2.2. Lucrarile de prospectare se extind in plan ~i in adancime, astfel incat sa se obtina datele aratate la pet. 3.2.1 in intreaga zona de influen!a a constructiei. in acest sens se va tine seama de prevederile pet. ~.1.4 ~i de recomandarile din anexa nr. 11.1. 3.2.3. Lucrarile de prospectare a terenului vor cuprinde minimum un foraj geotehnic sau un sondaj deschis (9ant, pun din..care se recolteaza probe tulburate ~i netulburate de pamant ori de roca stancoasa pe intreaga adancime a zonei de influenta a construc!iei. Observatii: 1. in pamanturile nisipoase, din cauza imposibilitatii pra~tice de prelevare a probelor netulburate, se vor efectua penetrari pentru determinarea starii de indesare .. 2. in pamanturile sensibile la umezire (PSU), probele netulburate se vor preleva din foraje cu dispozitive speciale, care sa asigure nederanjarea structurii, sau prin decupare manuala, in sondaje deschise.

consistenta 3. in pamanturile scazuta, probele fine netulburate ~i in special se vor' in recoil. cele.& ~tuturi cu pereti subtiri, fiind recomandata utilizarea 3.1.1. Prin consultarea documentatiilor specifice se dispozitivelor de prelevare cu piston. 3.2.4. in functie de tipul de pam ant sau de roca studiaza si se selecteaza informatiile obtinute anterior din cercetat ~i de. categoria geotehnica a lucrarii, forajele sau arhive, ba:nci da date ~i publicatii, .de exemplu: - rapoarte geologice; studii geologico-tehnice ~i sondajele deschise se pot completa cu lucrari de geotehnice, rapoarte de expertiza, lucrari de specialitate ~i prospectare realizate prin: a) sondaje 'de penetrare: alte documentatii; - penetrare standard (Standard Penetration Test harti topografice, geologice, geologico-tehnice SPT)*); , . (inclusiv raionari geotehnice), aerofotograme; - penetrare cu con (Cone Penetration Test - CPT) ~i - date regionale sau locale cu privire la seismicitate ~i penetrare cu con cu masurarea presiunii in pori (Piezocone adancimea de inghet .. 3.1.2. Prin recunoa~terea prealabila a amplasamentului . Test - CPTU); - penetrarea dinamica (Diriamic Probing - DP): se culeg informatii generale asupra terenului din zona b) sondaje cu determinari presiometrice (Pressuremeter respectiva, inclusiv asupra cailor de acces ~i posibilitatilor Test - PMT); . de amplasare a lucrarilor de prospectare. c) sondaje c.u dilatometrul plat (Flat Dilatometer Test Recunoa~terea prealabila va fi completata, dupa caz, de o cartare geologic.o-tehnica a amplasamentului! prin care se DMT):
') In paranteza se indica denumirea ~i acronimul utilizate in reglementarile tehnice interna!ionale.

., ...._ ...

~-~-_.~~~-------~---------~-----------------..
25

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 d) sondaje cu aparatul de forfecare cu palete (Field Vane Test - FVT); e) incercari cu placa (Plate Loading Test - PLT); f) sondaje cu incercari dilatometrice in' roci (Rock Dilatometer Test - ROT); g) sondaje seismice (procedeele Cross-hole, Down-hole, Up-hole) pentru determinarea vitezei de propagare a undelor de forfecare vs; h) alte categorii de metode geofizice (electrometrice, radiometrice, gravimetrice etc.). in anexa nr. 11.3 se indica metodele de prospectare recomandate, in func1ie' de tipul de teren care apare in cuprinsul zonei de influenta a constructiei ~i de cqtegoria geotehnica. 3.2.5. Numarul, tipul ~i dispunerea in plan a lucrarilor de prospectare se stabilesc de executantul investigarii geotehnice, in functie de configura1ia amplasamentului, formatiunea morfologica, gradul de cunoa9tere a zonei (din cercetarile anterioare), caracteristicile ~i amplasarea constructiilor in zona investigatii ~i de categoria geotehnica. Numarul minim al sondajelor pe un amplasament investigat va fi: - pentru categoria geotehnica 1 un sondaj;

incE\rcari pe fundatii de probii ~i in incinte experiment~le de inundare, in cazul pamanturilor sensibile la umezire :(P8U); - incerciiri de forfecare ~i de compresibilitate la scara mare pe pamanturi grosiere 9i foarte grosiere ;;i pe roci stancoase; -' piste de compactare experimentala; - poligoane de impermeabiliziiri 9i de consolidari prin injectie sau prin tratamente speciale; - poligoane de incercare pe terenuri imbunatiitite prin diferite procedee.. 3.4.2. Definitivarea programelor :;;i efectuarea incerciirilor pe teren se realizeazii numai dupa determinarea principalelor caracteristici ale terenului pe baza lucrarilor de prospectare ~i a incercarilor de laborator. 3.5. incercari in laborator pe roci stancoase 3.5.1. Cand prezenta rocilor stancoase in cuprinsul zonei de influenta a constructiei are un rol semnificativ in comportarea acesteia, sunt n'ecesare precizarea naturii petrografice, mineralogice 9i chimice a rocitor ~i realizarea unor incerciiri pentru determinarea parametrilor fizicomecanici. 3.5.2. in lipsa unor reglementari nation ale pentru incercarea rocilor stancoase ca elemente ale terenului. de fundare, se pot utiliza prescriptii na1ionale pentru incercarea Apentru geotehnica 3 2 doua .pentru categoria geotehnica trei sondaje; sondaje, materialelor de constructie si recomandari cu caracter tinandu-se seama ~i de cerinta de la pet. 3.2.3 de a se international pentru determimirea in laborator a urmatorilor executa cel putin un foraj sau un sQrldaj deschis din care parametri: . - umiditatea; se recolteaza probe tulburate ~i netulburate pe intreaga adancime a zonei de influenta a constructiei. - densitatea :;;i porozitatea; 80ndajele se amplaseaza, de preferinta; in puncte ~i pe rezistenta 9i deformabilitatea la compresiune axe caracteristice, numarul initial stabilit putand fi redus monoaxiala; sau sporit in functie de rezultatele obtinute in cursul - rezistenta la forfecare directa; cercetarilor .. - parametrii de rezisten1a 9i deformabilitatea la compresiune triaxiala; ih cazul investigarii unei zone in care amplasamentul .- parametrii dinamici:. vitez~ de propagare a undelor construc1iei se alege pe baza celor mai favorabile conditii ~i defundare, sondajele se dispun, in func1ie de natura ~i de forfecare, modulul de deformatie transversalii uniformitatea stratifica1iei, de importan1a ~i de particularita1i1e fractiunea din amortizarea critica; constructiei ~i de faza de proiectar~, in nodurile unei retele .:... reziste~ta la inghet-dezghet. ortogonale cu laturaochiurilor cuprinsa intre 20 ~i 300 m. 3.6. D~termin.ari chimice 3.6.1. Determinarile chimice se efectueaza pentru 3.3. incercari in laboratorul geotehnic caracterizarea 9i clasificarea unor categorii de pamanturi ~i 3.3.1. Probele tulburate ~i netulburate de pam ant se pentru determinarea efectului chimismuluipiimantuliJi ~i al analizeaza in laboratorul geotehnic pentru determinarea apei subterane asupra betonului, metalelor, precum~i parametrilor fizici (necesari identificarii,. caracterizarii asupra pamantului propriu-zis. generale 9i clasificiirii piimantului) ~i a parametrilor 3.6.2. Pentru identificarea ~i clasificarea piimanturilor marnoase se fac determinari ale continutului de carbonat st ate). In situatii speciale se 'pot efectua 9i"'analize mc nici (n~cesari calculelor de deforma1ii, rezistenta :;;i de calciu, iar pentru pamanturile cu' continut de materii mi alogice ale piimanturilor. organice se determina acest continut. Parametrii mecanici' ai pamfmturilor trebuie determinati 3.6.3. Pentru precizarea efectului chimismului pamantului corespunziit{)r cu tipul de solicitare indusa in teren de (pe probe de extract apos) ~i al apei subterane asupra catre constructie. materialelor de constructie . precum ~i asupra pamantului 3.3.2. in anexa nr. 11.4se dau indicatii privind minimul propriu-zis se efectueaza, de regula, determinari referitoare de incercari in laboratorul geotehnic, pentru principalele la: categorii de pamanturi. - concentratia in ioni de hidrogen ,(pH); 3.4. incercari pe teren continut in CO2 liber;; continut in saruri de amoniu (NH4); 3.4.1. incerciirile pe teren se executa, de regula, pe continut in sulfati (804); amplasamentul constructiei proiectate pentru determinarea' continut in magneziu; in conditii naturale ;;i/sau la scara mare a unor parametri con1inut in carbonati (HC03); mecanici ai diferitelor straturi ori pentru precizarea mc;>dului duritate temporarii; de conlucrare intre teren :;;i elemente din sistemul de continut in oxizi alcalini (OH); fundare. continut total de saruri. in cadrul lucriirilor de investigare a terenului de fundare 3.7. Cercetari hidrogeologice se pot realiza, in functie de caracteristicile lucrarii, 9i incercari pe teren, de exemplu: Cercetarile legate de prezenta apei subterane se dezvolta in cadrul investigarilor geotehnice in masura in - incarciiri pe pil01i 9i pe barete de proba;

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 c) sinteza infprmatiilor obtinute din investigarea terenului de fundare: : volumul de lucrari realizate; - metodele, utilajele ;>i aparatura folosite; - datele calendaristice intre care s-au efectuat lucrarile de teren ;>i de laborator; - metodele folosite pentru recoltarea, transportul ;>i depozitarea probelor; :.... informatiile obtinute in faza de documentare si de recunoa;>tere 'a amplasamentolui, cantitatea ;>i calitatea datelor preexistente privind parametrii geotehnici ai straturilor ce alcatuiesc terenul de fundare; - stratificatia pusa in evidenta; - nivelul apei subterane ;>i caracterul stratuluj acvifer (cu nivel liber sau sub presiune); - caracteristicile de agresivitate ale apei subterane ;>i, eventual, ale unor straturi de pamant; - eventuala existenta a unor presiuni excedentare ale apei in porii pamantului (fata de presiune<1 hidrostatica); - rezultatele incercarilor in laborator ;>i peteren; - fi;>e sintetice pentru fiecare foraj sau sondaj deschis, cuprinzand: descrie~ea straturilor identificate, rezultatele sintetice ale incercarilor de laborator geotehnic, rezultatele penetrarilor standard - SPT (daca este cazul), nivelurile de aparitie ;>i de stabilizare ale apei subterane (a se vedea modelul din anexa nr. 11.5); - releveele sondajelor deschise ;>i eventuale relevee ale fundatiilor consti'uctiilor invecinate; - diagrame, grafice ;>i tabele cuprinzand rezultatele lucrarilor experimentale; buletine sau centralizatoare pentru analizEilechimice; - p!anuri de situatie cu amplasarea lucrarilorde investigare, harti cu particularita1ile geologico-tehnice, geotehnice, geofizice ~i hidrogeologice ale amplasamentului sau a unei" zone mai extinse (daca este cazul); - sectiuni geolOgica,geotehnice, geofizice, hidrogeologice, bloc-diagrame; - alte date rezultate din lucrarile intrepri!,!se. Observatii: Buletinele de incercare care cuprind inregistrarea tuturor da,elor obtinute in timpul 'incercarilor ;>i toate elementele necesare verificarii calculelor care au condus la rezultatele incercarilor respective se pastreaza,de regula, la unitatea elaboratoare. Copii ale acestor buletine vor fi inaintate beneficiarului, la cererea acestuia. 4.2.2. Partea din studiul geotehnic care se refera la evaluarea informatiei geotehnice va cuprinde: a) incadrarea definitiva a lucrarii intr-o anumita cate.gorie geQtehnica sau a partilor din lucrare in diferite categorii geotehnice; . /~ ' . b) analiza ;>i interpretarea datelor lucrarilor de teren ;>i de laborator si a rezultatelorincercarilor, avand in vedere metodele de 'prelevare, transport ;>i depozitare a .probelor, precum,;>i caracteristicile aparaturii ;>i ale metodelor de incercare. 'i Daca unele rezultate sunt eronate, nerelevante, insuficiente sau imprecise, acest lucru trebuie mentionat ;>i comentat in concordanta; daca este cazul, se vor face propuneri pentru efectuarea unor lucrari suplimentare; c) sectiuni (profile) caracteristice ale terenului, cu delimitarea: diferitelor formatiuni (straturi) pentru care se stabilesc valorile caracteristice si valorile de calcul ale principalilor parametri geotehnici. ' . Se va preciza modul de determinare a valorilor caracteristice ;>i de catcul ale valorilor, ponderile acordate diferitelor grupuri de valori (determinate prin incercari in

"care apa subterana influenteaza constructia proiectata sau terenul din zona de influenta a constructiei. in func!ie de situa!ia concreta, se pot intreprinde urmatoarele lucrari: - camiri hidrogeologicein zona adiacenta amplasamentului; - masuratori privind nivelul apei subterane, directia de curgere ;>i caracterul stratulu.i acvifer (cu nivel liber sau' sub presiune); - testari (pompari ;>i turnari) executate in foraje, pentru determinarea coeficientului de permeabilitate; - masuratori in piezometre ale presiunii apei din porii pamantufui. .. GAPITOLUL 4 Prezentarea rezultatelor investigarii terenului de fundare
4.1. Elemente generale

41.1. Investigarea preliminara a terenului de fundare se finalizeaza, de regula, cu un aviz geotehnic preliminar care va cuprinde, in masura in care s-au putut ob!ine in aceasta faza de in,vestigare, elemente din cele aratate la pct. 4.2. , Avizul geotehnic preliminar nu se poate substitui .studiului geotehnic elaborat in cadrul cercetarii geotehnice tfPentru proiectare. 4.1.2. Investigarea de proiectare a terenului de fundare se finalizeaza printr-un studiu geotehnic care, in mod normal, este constituit din doua parti: . - prezentarea informatiilor geotehnice disponibile, incluzand caracteristicile geologice, hidrogeologice;>i seismite ale amplasamentului, precum ;>i date relevante privind constructia;' - evaluarea geotehnidi a acestor informatii, ,incluzand concluzii ;>i recomandari. Componentele celor doua parti ale studiului geotehnic sunt detaliate Iii pet. 4.2 .. , 4.1.3. Investigarea de control se efectueaza In faza de executie a lucrarii ;>i se finalizeaza printr-un proces-verbal de receptie a, terenului de fundare sau printr-un raport de monitorizare geotehnica a executiei .. Rapqrtul de monitorizare geotehnica a executiei cuprinde, de regula: - note privind natura ;>i caracteristicile terenurilor intalnite in timpul executiei ;>i"'compararea lor cu previziunile din studiul geotehnic; - dispozitii de ;>antier privind modificarea unor solu1ii ~eotehnice, rapoarte de neconformitate a unor lucrari geotehnice executate, dispozitii de sistare ;>i de reluare, dupa remediere" a unor lucrarigeotehni~e; . - note privind comportarea lucrarii in curs de executie ;>i a vecinatatilor, in raport cu terenul de fundare.
4.2. Componentele studiuluigeotehnic

4.2.1. Partea din studiul geotehnic care se refera la prezentarea' informatiilor va cuprinde: a) date generale: ' - denumirea obiectivului, adresa amplasamentului (pozitionarea pe planul de situatie), clientul, faza ;>i scopul cercetarii, date de tema, lista documentelor tehnice furnizate de client (sau proiectant); - numele, adresa si calitatea tuturor unitatilor care au participat la efectuarea 'cercetarii terenului de fimdare; - caracteristicile topografice, geomorfologice, 'hidrologice ~i seismice ale amplasamentului; b) incadrarea prealabila a lucrarii intr-o anumita categorie geotehnica;

MONITORUL OFICIAL AL ROMAN lEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 laborator sau in situ, preluate dir:t banci de date etc.) ~i dispersia acestor valori; d) evaluarea stabilita!ii generale ~i 'Iocale a terenului pe amplasament; e) amplasamentul construc!iei ~i sistemele constructive recomandabile, determinate de condi!iile geotehnice, hidrogeologice ~i seismice; . 1) adancimea ~i sistemul 'de fundare recomandabile; g) evaluarea presiunii cbnventionale de baza ~i a capacita!ii portante (in cazul fundarii directe),' precum ~i a capacita!ii portante estimate a pilotilor sau a baretelor (in cazul fundariiindirecte); " h) calcule de tasari probabile. presiuni critice. verificari ale stabilita!ii taluzurilor excava!iilor etc.; i) solu1ii de imbunata1ire a terenului (daca este cazul); j) masuri in cazul fundarii pe pamanturi cu caracteristici speciale: sensibile la umezire," cu umflari ~i contractii mari. lichefiabile. foarte compresibile. sensibile la inghet. agresive fa!a de construc1ii (daca este cazul);" k) masuri speciale pentru prevenirea producerii degradarilor in construc1ii1e existente. invecinate celei proiectate (daca este cazul); I) incadrarea terenurilor in categoriile prevazute de reglementarile referHoare la lucrarile de terasamerite; m) pozi1ia' gropilor de imprumut ~i volumele disponibile (dacii este cazul); n) recomandiiri privind tehnologiile de execu1ie a lucrarilor de fundare; 0) miisuri privind protejarea construc!iei impotriva infiltra!iilor apei subterane ~i a ascensiunii capilare. precum ~i pentru prevenirea antrenarii hidrodinamic~ din teren; p) masuri pentru protec1ia primarii a beto"nului din funda1ii. CAPITOLUL 5 Investlgarea terenului de fundare pentru proiectarea lucrarilor de consolidare sau de reabilitare a construc1ii1or existente 5.1. Investigarea terenului de fUl")dare"pentru proiectele de consolidare a constructiilor existente ~i de reabilitare a constructiilor, cu modificari structurale sau de fncarcare, va con1ine in mod obligatoriu I.ucriiri de documentare "~i

'2.7

recunoa~te~e. precum ~i, in func1ie de necesita1i, lucrari de prospectare;~i de incercari din categoriile aratate la pct. 2.3.2. 5.2. Luerarile de documentare si de recunoastere vor urmari, in afara culegerii inform~1iilor generale privind conditiile geomorfologice. geotehnice ~i hidrogeologice ale amplasamentului. ob1inerea de date cu privire la: - proiectul construc1iei initiate ~i detaliei'ea sistemului de fundare. precum ~i datele investigarii initiale a terenului de fundare (dac~ sunt disponibile); - documente intocmite in faza de exe"cutie a lucrarilor de fundare, referitoare la: receptia s~piiturilor de fundare, lucrari ascunse. lucrari de imbunata1ire 'a terenului etc.; - comportarea constructiei in timp ~i in special evolu!ia tasarilor; - modificari structurale, excavatii. in apropierea construc1iei. existen1a unor "supraincarcari locale; - efectul seismelor majore asupra constJ'uctiei ~i a terenului adiacent; - producerea unor fenomene care au afectat terenul de fundare sau structura construc1iei (inulidari. incendii etc.). 5.3. Luerarile de prospectare ~i de iricercari vor cuprinde. dupa caz: - cel pu1in un sondaj deschis sau un foraj cu recoltare de probe de pamant pana la limita zonei de influenta a construc1iei, in cazul in care terenul de fundare nu este cunoscut; - dezveliri la fundatiile construc1iei "cercetate, precum ~i ale fundatiilor structurilor invecinate (daca acestea vor fi influentate' de lucrarile de consolidare); . - sondaje deschise, foraje sau alte lucrari de prospectare in zonete in care exista posibilitate;;i ca terenul de fundare sa fi provocat degradari ale constructiei actuale. in" cazul tereriurilor de fundare constituite din piimantui'i sensibile la umezire (PSU), foarte compresibile. antrenabile (sufozionabile) etc., se vor efectua noi lucrari de prospectare ~i de determinare a proprietatilor pamanturilor (corespunzatoare starii acestora in perioadaefectuarii cercetarii) pana fa limita zonei de influenta" a .construc!iei in " forma modificata (consolidata sau extinsa).
ANEXA Nr II. 1 (a normativ

INDICATII

pentru determinarea zonei investigate in terenul de fundare, pentru constructii de tip curent A 1. Pentru constructii care transmit terenului inciirciiri predominant verticale . realizate in excava1ii cu adancime o :s 5 m: a) extinderea minima in plan Va" fi cea delimitata de conturul exterior al constructiei; b)adancimea minim~ a zonei investigate se poate stabili la nivelul la care se indeplinesc simultan urmatoarele conditii: " -' efortul unitar vertical datorat construc1iei devine mai mic decat 10% din valoarea efortului efectiv datorat greuta1ii proprii a straturilor (presiunea geologica); - contributia tasarii straturilor situate sub acest nivel va fi mai mica 'decat 10% din tasarea calculafa pentru straturile situate deasupra. in 1abelul nr. 11.1.1 se fac recomandari privind adancimea minima a zonei investigate, pentru diferite tipuri de funda1ii; timind'u-se seama de dimensiunile prezumate ale acestora. A2. in cazul unor amplasamente situate pe terenuri in panta avand diferenta 'de nivel intre partea superioara ~i baza egala cu 0 ~i in cazul unor excavafjicu adancimea D> 5 m: . a) extinderea minimii in plan a zonei investigate in afara amplasamentuluiva fi egala cUi 1,50 - de la limita nivelului superior ~i egala cu D - de' Ia. baza; b) adancimea minima a zonei investigate va fi egata cu 20 - masurata de la nivelul superior al terenului, dar nu mai mica de 5 m sub cota minima a suprafe1ei poten!iale de alunecare. A3. in cazul un9r excava1ii sub nivelul apei subterane sau cand sunt previizute lucrari de epuismente. adancimea zonei investigate se stabile~te in functie de condi1iile hidrogeologice locale, pentru a determina pozitia" ~i presiunea straturilor acvifere care condi!ioneaza aceste lucrari.

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,

PARTEA

I, Nr. 381/6.VI.2007
Tabelul nr 1/1 1

Felul fundaliei

Adancimea minima a zone! investigate sub talpa fundaliei

Fundatii izolate sau laIpi continue Funda1ii ale caror efecte se influen1eaza reciproc in adancime Radiere Funda1ii pe pilo1i sau barete

De 3 ori latimea talpii, dar nu mai putin de 6 m Latimea totala a grupului de funda1ii care se influenteaza Latimea radierului Latimea dreptunghiului in care se inscrie grupul de pilotila nivelul bazei acestora, dar nu mai mica decat de 5 ori diametrui (sau la1imea) bazei pilotului sau a baretei

Observatii: 1. in cazul apari1iei in cuprinsul adancimii mentionate in tabel a unor straturi alcatuite din roci stancoase, investigarea poa~e fi oprita la nivelul limitei superioare a acestora, daca exista certitudinea continuita1ii acestor straturi in adancime.. 2. ill cazul pamanturilor macroporice sensibile la umezire, investigarea geotehnica se dezolta pe intreaga gros/me a acestor straturi,daca nu se dispune de cercetari anterioare recente, efectuate in apropierea amplasamentului. 3. in cazul fundatiilor pe piloti sau pe barete, adancimea zonei investigate se masoara de la nivelul mediu al bazei pilotilor sau a baretelor.

'ANEXA NT. . la norma/Iv

CONTlNUTUl
al camrii

ORIENTATIV

geologico--tehnice in cadrul studiului geotehnlc pe amplasamentul unor lucr~ri de constructii

B1. Prin cartarea geologico-tehnica a zonei amplasamentului, pe planurile existente se transpun date referitoare la: - stratigrafie ;>i tectonica; - fenomene fizico-geoI9gice; - morfometrie ;>i geomorfologie; - gropi de imprumut pentru lucrarile de terasamente. B2. Datele stratigrafice ;>i tectonice se.obtin prin: - identificarea punctelor de afloriment; . - cercetarea diferitelor forma1iuni, orizonturi ~i niveluri litostratigrafice, precum ;>i stabilirea directiei ;>i inclinarii straturilor, a accidentelor tectonice, a fisurilor ;>i a gradului de alterare; - corelarea observatiilor 'efectuate; - colectarea probelor pentru analize de laborator. in cazul amplasamentelor in care fundamentul geologic este situat la adancimi mai mari decat zona de influenta a constructiei proiectate, se apreciaza, de la caz la caz. oportunitatea cercetarilor referitoare la litostratigrafie, tectonica ~i altele similare.

B3. Fenomehele fizico-geologice se identifica prin observatii si cu ajutorul planului de situatie, delimitandu-se: - zon.ele de alunecari (clasificate dupa origine ;>i activitate); - eroziunile d.e adancime ;>i de suprafata; - crovurile, dolinele etc. 84. Elementele morfometrice (pante, denivelari) ;>i geomorfologice (camp, terase, versanti, lunci, conuri de dejectie etc.) se determina ;>i se delimiteaza pe planuri de situatie. in corelare cu situatia geologica observata in deschideri.
ANEXA NT. 113

, ' ..

la norma/Iv

MET 0 DE' R E COM A N D'A T E


pentru prospectarea terenului de fundare' C1. in afara lucrarilor de fcraje sau de sondaje deschise, cu prelevare de probe, care sunt obligatorii pentru orice investigare a terenului de fundare, se recomaflda utilizarea uneia sau a mai mullor metode de prospectare. indicate in tabelul or. 11.3.1. Metodele recomandate pentru categoria geqtehnica 3 se utilizeaza, in cazul cercetarilor pentru ' aceasta categorie, impreuna cu metodele indicate pentru categoria' geotehnica 2. C2. ~e amplasameAtele situate in zonele seismice avand valoarea de varf a acceleratiei pentru proiectare ag. ~ 0,16 g, contorm Codului P100-1/2006, se recomanda, pentru categoria geotehnica 2 ~i mai ales pentru categoria geotehnica 3, determinarea vitezei de propagare a undelor seismice de forfecare Vs prin sondaje seismice (down-hole, up-hole sau cross-hole) pana la adancimi corespunzatoare limitei zonei de innuenta a constructiei, dar nu mai mici de 30 m.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007

29 .
Tabelul n~ 1/.3.1

DMT PMT PLT CPTU CPTU CPT PMT geotehnieii.3 Categoria - penetrare standard cu inundare PLT SPT RDT - p incerciiri dilatometrice inplat roci(Marchetti) stancoase P sondaj penetrare deschis, dinamica .cu de PMT DMT PL FVT T determinari sondaje incercari presiometrice cu cu dilatometrul aparatul placa (Menard forfecare ~i presiunii altele) cu palete U .....: enetrare cu con masurarea in pori _ - penetrare cu con

Categoria

Luerari recomandate SPT CPT ROT SPT . PLT - in

ANEXA N~ 1/4 la normativ

INDICATII
privind minimul de incerciiri in'laboratorul geotehnic G si fractiunea din Parametri geotehnici de determinat 3 2 Categoria geotehnieii caractetisticile umiditate Calegoria Categoria geolehnieii geolehnieii - umiditate . Aceleasi ca fa categoria granulozitate aduse la porozitatea granulozitate geotehnica greutate specifica (Proctor)1) granulozitate 1 si in mod geotehnicii 2 Acelea~i ca la categoria suplimentar: . ~i inde suplimentar: modulul de deforma!ie - . -. compactare greutate. specificii Categoria de piimant naturalii 1) coeficientul de moduluJ'dinamic de 1) . rezistenta la Iichefiere2) si grad de alterare1 greutatea forfecare permeabiJitate volumicii pe probe amortizarea critica. D4) parametrii grad de indesare rezisten!ei la parametrii rezistentei la

greutate specifica

deformatie transversala, compozi!ie mineralo~ica

de . cile de umflare era primara rezistentei e (Proctor)l) CaC03 1) pe probe stentei

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 381/6.VI.2007 coeficientul de edometric 'in , . de Parametri geotehnici determinat limita - de contractie . consolidare-- secundara - curba de contractie 2 - contin!Jtu1in CaC03 3 Categoria geotehnica cOntinut in materii coeficientul de coezlve Sl In mod Categoria geotehnicii coeficientul liniita de de contractie naturala inundate si inundate naturala functie de eforturlle Categpria geotehnica fine presiunea de consolidare la forfecare primarii exprimati prfi!consplidare fonecare continut pe in probe materii fine si 'in mod la: pamanlurile suplimentar: ! pe pamanturile' Aceleasi probe umiditate presiuneli de umflare 'la in icele de compresiune AceJeasi umflarea .libera la pamanturile . . la Aceleasi proQe Aceleasi ~i la 'in ca umiditatea ca mod la la suplimentar: piimanturile in edometru - . fine parametrii rezistentei Acelea~i ca pamanturile suplimentar: Acelea~i la pamanturile fine si 'in mod suplimentar: - in'cercari incercari in edomE pe .fine in ?~ AcelEta~i parametrii rezisten!ei si 'in mod suplimentar: si in ca mod suplimentar: fine !?i'in or~anlce incerdiri in triaxial cu G si umflare fractiunea Iibera5) din . umezire umeziresi drum totale caldura maxima da de efort :..... m odulul.dinamic' ImDus1) de' - coeficientul pre~iunii in stare de repaus3) D4) amortizarea presiune deformatie criticii, de transversalii, umflare5) efective ~i de eforturile fine si 'in mod sUPlim.r: 30

.
"

.-

ag :!:

fncerqari care se executa in anumite situa!ii, cerute de specilicul constructiel. Numai pentru nisipuri fine ~ nisipuri priifoase saturate, situate. 'in suprafala terenului, pe amplasamente cuprinse in zonele seismice avan 0,16 9 (conform Codului P100-1;2006) .. ' 3) fn eazul lucriirilor de sustinere a siipiiturilor cu adal'!cimea 0 >-5 m.
11 2) 4) 5)

Numai pe amplasament~ situate in zonele seismice avand ag ~ 0,16 9 (conform Codului P100-1:2006). Cand apare posibila decopertarea straturilor cu con!inut in carbonat, (mamoase). '.

ANEXA' BIBLIOGRAFICA Documente normative de referinm: ";: . STAS 124213-87: Teren de fundare. Cercetarea prin sondaje deschise executate in yamanturi STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi STAS 3950-81: Geotehnica. Terminologie .. Simboluri si unitap de Zonarea masura teritoriului Romaniei . 6054-77: Teren de. fundare. Adancimi maxime'de inghet. SR EN ISO 14688-1 :2004. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea Identificare si descriere. ' . ' , ' SR 'EN ISO 14688-2:2005. Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea pamanturilor. Partea Principii pentruo clasificare . ' . R EN ISO 22476-2:2006. dtnamlca ."'. SR EN ISO 22476-3:2006. standard .' . tncercari pe teren. " Cercetari ~i incercari geotehnice. Partea 2: Incarcare de penetra : .. Cercetari si incercari geotehnice. tncercari pe teren. Partea 3:' fncercare de penetra ' .

..........---

Unitatea executanta . Amplasament .................................. Contract nr \~ .


n
".. <I). DESCRIEREA ce:J ...J C c. W en m % :;j % ><.II: e "" :J mis m 0 ...J STRATULUI a: ace :J en,m e m 0 Z 'iij II a:W 15 W 32 12 35 33 11 17 19 31 36 34 18 37 20 24 25 29 >< ::> lov, 3 4 5 8 6 7 a:..;J % % % % 23 10 W 14 16 30 15 22 9 G> 13 2627 21 28 38 () GRANULOZITA kPa N ,:0 :::!: FORFECARE TE 2 WL en u:: % :0 (3 () LA k y .:::!: :::!: W 0< REZISTENTA E200 CJ Ie Wp Ip a. PROCENTUALA 'm3 DISTRIBUTIE Sr kPa ...J Za: kNim3 'C '<11 ce :J () SPT :J~ !::. :x; PROBA

e
FI\,A SINTETICA A SONDAJULUI

e
GEOTEHNIC
e

ANEXA N~ 115

Data fnceperii sondajului Data terminarii sondajului

ETRU

a
,

a:

~ 8

- ~- -0 z z' 0 0 I 9 g ]i > S '[ e ~

I~~

Nr.

COMPRESIBILITA TE OBSERVATII . M200-300

..

-"

-.....-

I'~:

!:.

a z ::j. a
JJ

a 'i1 o r > r
JJ

a
s::

~ .PJ.

>.
""0

:D .-i m
.'.I
;'"

z
w
00

....

en

N o

o
....

NOTA:

tntunc!ie de necesitatea studiului geotehnic. se completeaza coloanele corespunzatoare~ltor tipuri de determinari !?i sa fac precizari in coloana .Obse,rva1ii". fn coloana 7 se racomanda utilizarea unor semne conventionale, ~entru tipul probelor. prelevate (aceste semne trebuie explicitate). fntocmit, Verificat,
w ....

)'" I