Sunteți pe pagina 1din 264

Ion Luca

ISTORIA SE REPET{
CARAGIALE
Taoc| crono|ogic ........................................................................... 3
Din ,NOTE SI SCHI|E (1892)
CRAND HOTEL ,VICTORIA ROMANA ..................................... 7
UN ARTIST ............................................................................... 12
2S DE MINUTE... ..................................................................... 1S
Din ,PACAT... O FACLIE DE PASTE. OM CU NOROC (1892)
OM CU NOROC! ....................................................................... 21
Din ,SCHI|E USOARE (1892)
UN PEDACOC DE SCOALA NOUA ........................................... 27
REFORMA ................................................................................ 39
STATISTICA .............................................................................. 42
CONCRESUL COOPERATIV ROMAN ....................................... 44
Din ,MOMENTE (1901)
BAIONETA INTELICENTA [CARDA CIVICA| ........................... S1
Din ,MITICA (1902)
MITICA ..................................................................................... S6
Din ,SCHI|E NOUA (1910)
MONOPOL... ............................................................................ 62
METEAHNA... .......................................................................... 69
IDENTITATE... .......................................................................... 72
ASA SA MOR! ........................................................................... 78
Din PERIODICE
MOFTUL ROMAN..................................................................... 84
BROASTE... DESTULE .............................................................. 88
LACHE SI MACHE .................................................................... 91
CUPRINS
MOFTANCII .............................................................................. 94
SUCCESUL ,MOFTULUI ROMAN ......................................... 101
LA POSTA............................................................................... 103
POVESTE DE CONTRABANDA............................................... 103
ACCIDENT PARLAMENTAR.................................................... 109
JUSTI|IA ROMANA.
SEC|IA COREC|IONALA ....................................................... 111
UN TREN ACCELERAT ........................................................... 114
POLITICA ............................................................................... 116
NEDESCIFRABIL .................................................................... 119
ARENDASUL ROMAN ............................................................ 120
PORUNCA DOMNEASCA ....................................................... 122
CUM SA IN|ELEC |ARANII ................................................... 123
TARDIVITATE ......................................................................... 124
SAH SI MAT! .......................................................................... 12S
AUTORITATE .......................................................................... 129
CRONICA DE JOI ................................................................... 134
KARKALEKI ............................................................................ 142
PARADOXAL ........................................................................... 14S
O BLANA RARA...................................................................... 147
CAZOMETRU ......................................................................... 1S2
JERTFE PATRIOTICE .............................................................. 1S4
ISTORIA SE REPETA .............................................................. 1S8
SLABICIUNE ........................................................................... 162
INTELECTUALII... .................................................................. 166
DESPRE COMETA .................................................................. 169
ACCELERAT No. 17 ................................................................ 177
,NA|IUNEA ROMANA .......................................................... 183
LEAC DE CRIZA ..................................................................... 188
CUM DEVINE CINEVA REVOLU|IONAR
SI OM POLITIC...? .................................................................. 193
PREMIUL INTAI ..................................................................... 198
CUM STAM... ......................................................................... 20S
DEZIDERATE LECITIME ........................................................ 210
CAM TARZIU... ....................................................................... 214
POLITICA INALTA .................................................................. 219
,ROMANII VERZI .................................................................. 222
STATUTELE SOCIETA|II ,ROMANII VERZI ......................... 223
TATAL NOSTRU...................................................................... 227
TOT MITICA........................................................................... 229
LUNA DE MIERE .................................................................... 239
INI|IATIVA... .......................................................................... 247
Aprccicri criricc ...................................................................... 2S2
ISBN | LITERA
Copeitu: lsai Cdrmu
CZU
Textele sunt iepioduse dupu:
I. L. C u i u g i u l e, Opcrc, vol. I-II. Edituiu Mineivu,
Bucuieti, 1971.
I. L. C u i u g i u l e, Tcmd i varia(iuni. Momcnrc, scni(c,
aminriri. Edi(ie ngiiitu i pielu(utu de Ion Vuitic. Edituiu
Duciu, Clu-Nupocu, 1988.
Piezentul volum continuu n clip liiesc cuiteu de
momente la nanu| |ui Mdnjoa|d, upuiutu cevu mui nuinte
lu edituiu noustiu.
Textele, cu unele excep(ii ce (in de specilicul de limbu
i stil ul uutoiului, iespectu noimele oitogiulice n vigouie.
TABEL CRONOLOCIC
18S2 In zoiii zilei de 30 iunuuiie se nute, n sutul Huimunule, Ion
Lucu, liul lui Lucu St. Cuiugiule i ul Ecuteiinei (nuscutu Ku-
iubou).
18S91860 Stubiliieu lumiliei Cuiugiule lu Ploieti, unde Ion Lucu
iu piimele lec(ii de lu puiintele Muiinucle de lu biseiicu Sl.
Cleoigle.
18601864 Uimeuzu clusele piimuie lu Scoulu domneuscu din
Ploieti, unde l uie cu nvu(utoi pe Buzil Diuguescu.
18641867 Uimeuzu cuisuiile lu gimnuziul ,Petiu i Puvel din
Ploieti.
18681870 Este nsciis lu cuisul de declumu(ie i mimicu ul uncliu-
lui suu Costucle Cuiugiule, de lu Conseivutoiul de uitu diu-
muticu din Bucuieti.
1870 marric Este sulleui, lucnd puite din tiupu lui Tucle Cuiugi-
ule iunie copist lu tiibunulul Piulisu.
18711872 Sulleui i copist lu Teutiul Nu(ionul din Bucuieti n locul
ocuput cu doi uni nuinte de Eminescu.
1873187S Debuteuzu i publicu n ievistu Cnimpc|c sub pseudo-
nimul Car i Pa|icar.
187S1876 Coluboieuzu lu A|cgdroru| |iocr, oigun ul opozi(iei libe-
CUPRINS
4 lon luca Caragia|c
iule, i este coiectoi lu ziuiul unirca dcmocraricd.
1877 Reducteuzu ievistu umoiisticu C|aponu| i mpieunu cu Fie-
deiic Dume Na(iunca romdnd. Publicu loiletoune nesemnute
n Romdnia |iocrd, upoi intiu n ieduc(iu ziuiului Timpu|, uvnd
colegi pe Eminescu i Sluvici.
1878 Citete lu Junimeu O noaprc |urrunoasd.
1879 Lu nceputul unului uie loc piimu iepiezentu(ie u comediei O
noaprc |urrunoasd, upieciutu de Eminescu i publicutu upoi n
Convoroiri lircrarc. In ucelui un n ceicul liteiui ul Junimii
citete piesu Conu lconida |a(d cu rcac(iunca.
18811882 Revizoi colui n ude(ele Suceuvu i Neum( lu insisten(ele
lui V. A. Uiecliu, ministiu ul instiuc(iei publice; ncepnd cu
unul uimutoi l gusim ievizoi colui n Aige, Vlceu.
1884 Se oucu n piemieiu opeiu bulu larmanu| Ba|rag, sciisu n
coluboiuie cu Iucob Negiuzzi. Lu univeisuieu Junimii citete
O scrisoarc picrdurd. Piimu iepiezentu(ie u comediei uie loc
lu 13 noiembiie pe scenu Teutiului Nu(ionul din Bucuieti.
Este lunc(ionui lu Regie unde o cunoute pe Muiiu Constun-
tinescu.
188S Se nute liul suu Muteiu Cuiugiule. Piemieiu comediei u-a|c
carnava|u|ui, piemiutu de un uiiu din cuie luceuu puite V.
Alecsundii, B. P. Husdeu, T. Muioiescu, V. A Uiecliu.
1888 Numit de Titu Muioiescu diiectoi ul Teutiului Nu(ionul din
Bucuieti.
1889 Apuie volumul Tcarru, pielu(ut de T. Muioiescu. Se cusutoiete
cu liicu uilitectului Cuetunu Alexundiinu Buiielly.
1890 Piimu iepiezentuie u diumei Ndpasra.
1891 Acudemiu Romnu iespinge piopuneieu de piemieie u volu-
meloi Tcarru i Ndpasra.
1892 Dupu conleiin(u de lu Ateneu Carc i Cdrc |ircrarc i dupu
5 lsroria sc rcpcrd
upuii(iu uiticolului uoud norc n cuie l utucu pe Muioiescu cu
ui li lulsilicut textele liiice ule lui Eminescu, Cuiugiule puiu-
sete Junimeu.
1893 Apuie Mo|ru| romdn sub diiectu ndiumuie u lui I. L Cuiugi-
ule i u umoiistului Anton Buculbuu. Se nute liul suu Lucu.
1894 Fuce puite din conduceieu ievistei \arra, ulutuii de Ioun Sluvici
i Ceoige Cobuc.
189S Conduce mui tot timpul unului iestuuiuntul din guiu Buzuu.
1896 Apuie volumul Scni(c uoarc. Conduce ievistu lpoca lircrard,
uvndu-l cu secietui pe poetul St. O. Iosil.
1897 Apuii(iu volumeloi Nori(c i |ragmcnrc |ircrarc i Scni(c.
1898 Sciie uiticole despie Teutiul Nu(ionul lu lvcnimcnru| din Iui.
Spie sliitul unului publicu lu univcrsu| seiiu Nori(c criricc,
cuie voi constitui mui tiziu Momcnrc|c.
1901 Suibutoiiieu lui Cuiugiule cu ocuziu u 2S uni de uctivitute lit-
eiuiu. Apuii(iu celei de u II-u seiii u Mo|ru|ui romdn. Spie
sliitul unului upuie volumul ,Momente. In decembiie uie
loc piocesul de culomnie intentut lui C. A. Ionescu-Cuion pen-
tiu ucuzu(iu de plugiut.
1902 Deluviunceu sus(ine o stiulucitu pledouiie n luvouieu lui Cuiu-
giule. Acudemiu iespinge din nou piopuneieu de piemieie u
lui Cuiugiule, de dutu ustu liind voibu de volumul Momcnrc.
1904 Culutoiete n Ituliu, Fiun(u, Ceimuniu.
190S Se stubilete lu Beilin. Scli(euzu pioiectul unei noi piese: Tir-
ircd Sorircscu cr concp.
1907 Publicu n ziuiul vienez uic Zcir i upoi n biouiu, uiticolul
1907, din primdvard pdnd in roamnd.
1908 Apui cele tiei volume de Opcrc comp|crc lu Edituiu Mincrva.
6 lon luca Caragia|c
1909 Coluboieuzu cu scli(e i povestiii lu ievistu univcrsu|.
1910 Apuie volumul Scni(c noud lu Edituiu Adcvdru|.
1912 Reluzu su puiticipe lu suibutoiiieu oigunizutu lu Bucuieti cu
piileul mpliniiii u 60 de uni. Se stinge din viu(u n uimu unui
utuc de coid lu Beilin. Siciiul cu iumui(ele sule pumnteti
snt uduse n (uiu dupu cinci luni i depuse lu biseiicu S|. Cnc-
orgnc. Este ienlumut n cimitiiul Bc||u, ulutuii de Milui Em-
inescu i Ceoige Cobuc.
CRAND HOTEL ,VICTORIA ROMANA
Eium -uu indispus de neodilnu. Toutu noupteu tiecutu
mo(uisem glemuit n ungliul unui vugon de clusu u douu,
nglesuit de o compunie veselu de bucuieteni cuie se-ntoiceuu
de lu expozi(ie un potop de impiesii i umintiii... Mu
despui(isem de ei de dimineu(u, -ucu pe-nseiute intium n
oiuelul meu nutul, unde nu mui lusesem de copil... Tiebuie
su muituiisesc cu n-um sim(it ,ucele pulpituii cuie se simt lu
oiice ievedeie de ucest lel; ce-i diept, nici pomii i ultele n-uu
munilestut lu(u cu ,vecliul loi piietin vieo deosebitu emo(ie.
De lu guiu tiec piin nite uli(e tiiste: miiouse u scuputuie i
puiuginiie. Astu mu indispune i mui mult. Su plec cu tiusuiu-
nuinte, pe-ntuneiic i pe un dium necunoscut? Nu! mui bine
su iumn uici o noupte; um nevoie de iepuos; su doim luiu
cletinutuiu, lluieie, clopote i mui ules luiu impiesii miiilice
de lu Puiis. Tocmesc tiusuiu pe u douu zi lu putiu i tiug lu
,Ciund Hotel \icroria Romdnd", n centiul oiuului.
Otelul meu uie douu cutuii. Jos e lu miloc gungul, de o
puite ,Rcsrauranr cr Bcrdric", dc ultu ,Ca|cnca cr Con|iscric".
Dinuinteu ,conliseiiei sunt uezute mese i scuune pnu lu
milocul stiudei; uci se stinge seuiu societuteu uleusu. Acum
e plin de lume. Sosiieu meu pioduce senzu(ie. To(i oclii se
piionesc usupiu-mi. Opiesc o cumeiu i stuu lu o musu n puiteu
Din ,NOTE SI SCHI|E
(1892)
CUPRINS
8 lon luca Caragia|c
iestuuiuntului su beuu o beie... Piiviiile mu sugeteuzu; pe lngu
cei de lu mese, ies ucumu su se uite lu mine i cei din culeneu...
Un buie(el cu de vieo cinci uni se scoulu de lu locul lui, vine
binioi lu musu meu i se pune, mncnd dinti-o piuituiu, su
mu studieze de upioupe. ,Nicule! vin'lu mumu! stiigu o dumu.
In zudui; copilul, numui ocli, n-uude. Am iezistut pnu uci,
nliuntnd plouiu de suge(i; piiviiile copilului mu biiuiesc. Mu
gndesc lu bestiile din menueiii; ele, uluiu de clinul duieios
ul cuptivitu(ii, mui sului unul, cuie ucumu vud eu ct e de neplu-
cut su iubzi, luiu su le li solicitut, piiviiile peisistente ule
unei mul(imi cuiiouse. Dui ducu ui li numui piiviiile! Exem-
pluiele din menueiie, publicul este iugut su nu le utingu; pe
mine, buiutul cu mnu plinu de spumu de zului, mu i pipuie!
Imposibil de iubdut... 0 sloi(uie... Mu scol n sliit, evitnd
piiviiile copilului, plutesc i intiu pe gung... Buie(elul se (ine
dupu mine pnu lu scuiu i stu locului su se uite cum mu sui,
pnu cnd, lucnd cotul scuiii, i ies din butuiu ocliloi. Am
scuput, dui m-u upucut cupul...
...Numuiul 9oduiu meu...E o culduiu nubuitouie nuuntiu
i miiouse u vopseu cu teiebentinu piousputu... Su descliz...
Feiestiele duu n uli(u. In lu(u e o iuspntie. In lund se vede
loioiul de loc deusupiu cusei oiuului. Pe sub leiestie tiece
stiudu ,Independen(ei, cuie lu dieuptu du n stiudu,Regulu,
stiudu piincipulu din lu(u otelului. Aceste lumuiiii topogiulice
le dutoiesc clelneii(ei, cuie, munilest indispusu c-um deiunut-o,
mi le du scuit, mi upiinde lumnuieu i pleucu bulnind uu.
De-ubiu ucumu ncep su iecunosc locul. ,Ciund Hotel stu pe
muidunul unde ne ucum n copiluiie. Puicu vuz ncu muidunul
plin de popoi nglesuindu-se lu o musu, pe cuie o suptumnu
u stut zi i noupte o condicu enoimu desclisu. Eiu dupu 11
lebiuuiie. De cte oii ieeum de lu coulu, isculeum to(i da, i
9 lsroria sc rcpcrd
liecuie de mui multe oii... De mici uveum sentimente civice n
oiuul meu nutul!
Uli(ele din dosul ,\icrorici Romdnc" uu iumus cum le tium
odiniouiu. In cele douu col(uii ule iuspntiei din lu(u, este de
o puite un biit si de ultu o culeneu micu. De lu leieustiu meu
vud bine ce se petiece peste dium. In culeneu, un individ,
uplecut cu pieptul pe biliuid, citete o guzetu desclisu muie pe
postuvul veide; nti-un col(, douime ultul cu cupul pe musu.
Dincolo, n biit, sunt douu lemei si doi tineii; beuu i id; lngu
ei pe o luvi(u, cntu doi luutuii. Dupu gestuiile i giimusele
cobzuiului, dupu micuiile ce le luce cu pntecele, puie u li un
cntec obscen. Ducu n-ui li tiusuiile, cuie se-nvitesc meieu
pe dinuinteu otelului, u uuzi tot.
Zece ceusuii... Su mu culc... Lus leiestiele desclise i
lumnuieu upiinsu i mu uez n put...
Mu douie cupul... Buiutul cu piuituiu... Ce ocli!... 0uie su
li existnd deocliul?... Un neustmpui nesuleiit mi luinicu
din tulpu pnu-n cietet... Insecte!... Iute os din put!... Iuu
lumnuieu su vud de upioupe... E giozuv!... Un popoi ntieg,
cu lu un plebiscit... i umblu i uleuigu pe ceuiulul ulb ncouce
i-ncolo uimite de luminu! Ce su luc?... Tiebuie su doim!... In
put, imposibil... Tiug ceuiulul, l scutui bine pe leieustiu i-l
ntind, pe covoi n milocul oduii; desluc un puclet de tutun,
piesui pe ceuiul i mu culc pe os... Imi uide toutu pieleu; nu
pot udoimi; sunt ume(it, neivii iiitu(i simt enoim i vuz
monstiuos. Lumnuieu mi du diept n ocli... Mu scol s-o mut
i upoi m-uez lu loc.
...Deodutu sui n piciouie... zgomot muie n uli(u! Meig
degiub lu leieustiu... 0 sulluie iucoiousu de uluiu mu nvio-
ieuzu... Cudiunul tiunspuient de pe loioiul de loc uiutu unu
-un sleit... Cnd uu tiecut tiei ceusuii?... Am u(ipit, piin
uimuie?... Ce e n stiudu?... Mutuiutoiii oiuului... Au piins
10 lon luca Caragia|c
un cine lu miloc. Stiu... Astu e o petieceie populuiu lu noi;
um vuzut-o de utteu oii...
C(ivu ini se pun lu pndu de-o puite i de ultu u uli(ii. Un
cine llumnd iutucete cuutnd dosuiile bucutuiiiloi i ungliu-
iile unde se uiuncu gunouiele. Lu un semnul, to(i se iidicu i-l
mpiesouiu din toute pui(ile. O clipu, unimulul se opiete
ngle(ut; sngele-i du nuvulu lu inimu, cuie-ncepe su zvcneuscu
de couste... E pieidut!... Puiul i se zbilete pe coumu. Un lioi
i lulgeiu de-u lungul piin iiu spinuiii i-i ncoviigu coudu de-
u-nduiutele, pnu-i nlige vilul n pntece... Oclii tuibuii
cuutu ncotiovu un punct de scupuie; dui ubiu se pune pioblemu
n minteu uiuiitu, i o piutiu l-u izbit peste bot, ultu lu ncleietu-
iu, un lemn peste ule i ultele plouu... El i iese ucum din
sine: muinu ceu vie du diumul iezeivei de eneigie pentiu
uu moment o pustiu nici gnd de economie... tiebuie
cleltuitu toutu! Opintindu-se din lundul iuiuncliloi, unimulul
s-uvntu oibete n lu(u lovituiiloi...Un iucnet supiem! spuige
induiile viumuiloi, le scupu piintie piciouie i luge uitndu-se
diept i numu-nuinte, luge meieu pnu du de un loc singuiutic.
Aci s-ueuzu, stins de oboseulu, su-i liniteuscu cutiemuiul
membieloi, su-i lingu iunile i su se vuite disciet de duieie.
Somnul se cuputu mui ieltin dect liunu i deocumdutu i-e mui
tiebuincios: tiuditul tiup se ncolucete binioi, nclide oclii
tiiti i udouime oltnd gieu din ulund.
Toutu inteiveniieu meu ucum n luvouieu unimulului este
zuduinicu. Degeubu iu(ionez eu de sus de lu leieustiu cu nu le
e peimis unoi oumeni ui uutoiitu(ii su tuibuie liniteu nop(ii
i somnul contiibuubililoi. Pot eu stiigu mult i bine: cine
m-uude? Huiduituiile i isetele ucopui cliui i glusul celui
mui inteiesut, cleluluituiile unimulului. Il mui vud doui cum
se zbute sub lovituiile mutuiouieloi, iidicnd cu contoisiunile
11 lsroria sc rcpcrd
loi un noi gios de piul... Sunt neivos; nu mui pot piivi; dui
tot uscult... De miiuie... cinele nu mui (ipu deloc. A lugit!...
Uimeuzu isete... Mu uit iui. Mutuiutoiii stuu toluni(i pe
tiotuui; iui lu luminu lelinuieloi din col(uii se vede n milocul
stiudei victimu lungitu e un cu(el mic, ulb i lu(os... Mu culc
supuiut lu loc. Mui um douu ceusuii i scup... Bietul dobitoc!...
Acum ncep vituiile mutuiouieloi... Ducu ui li cu(elul luvoiit
ul vieunei dume puic-um vuzut unu udineuoii lu ,,conliseiie
cu un cu(el n biu(e i eu ui li umicu vieunui om inlluent
din loculitute, utunci mutuiutoiii...
Ceuitu os lu culeneu... S-u spuit cevu... puicu o uu cu
geumuii tintitu cu violen(u... |ipete de lemeie, stiigute de
buibu(i, lluieiutuii lebiile de guiditi... Alu! u venit stupnu
cu(elului. Aleig lu leieustiu. Nu se mui vud ceusuiile lu loioiul
de loc; luminu de-nduiutul cudiunului s-u stins; dui mui sus
de loioi uide clipind n cuden(u steuuu dimine(ei se luce
ziuu... E o giumudiie dinuinteu biitului din col(... Piecupe(i,
cuie meig cu couiile ncuicute lu piu(u... Ce su lie?... O lemeie
numu-n cumuu, cu piciouiele goule, cu puiul despiins, (ine
stins de piept pe un om mbiucut n uniloimu de poli(ie. El
luptu su scupe eu nu-l lusu. Femeiu ncepe su zbieie iuguit
lucnd gestuii extiuvugunte:
Ce, domnule! cuie vu su zicu, ducu sunt o nenoiocitu,
su-i butu oc de mine dumneului, pentiu cu e de lu poli(ie?...
Si mui nti, cine ce tieubu uie? dumneului u lost umuntul meu?
Comisuiul, ndieptndu-i mondiiul bo(it lu piept:
Seigent! e beutu... lu uiest! Doi ini o nlu(u; eu se
smucete i du su se iepeuzu iui; dui un seigent voinic o upucu
de biu( i o-nvitete-n loc:
Nu zbieiu i meigi! stiigu el scinind i lovind-o gieu
cu pulmu peste guiu.
12 lon luca Caragia|c
Aud utunci o loicuiulu-necutu i, n cudiul luminut ul
biitului, vud siluetu ulbu u lemeii iidicnd n sus biu(ele goule
cu pumnii ncletu(i i dnd cupul cu puiul despletit pe spute,
cu si cum i s-ui li lint gtul. Un moment se iusucete de miloc,
upoi cude (eupunu pe spute n piug... Pun minile lu ocli i
mu duu nupoi...
Lumnuieu uide-n lundul slenicului cu llucuiu din uimu.
Coboi iute, scol pe poitui i plutesc. Putiu ceusuii... Tiusuiu
m-uteuptu. In ctevu minute sunt uluiu lu cmp. Ce dimineu(u!
ce iucouie! i ce singuiutute!
Ul!... Niciodutu n-um su uit ce bine m-um odilnit o noupte
n oiuul meu nutul, lu ni. 9, ,Ciund Hotel \icroria Romdnd"!
1890
UN ARTIST
Mui mult dect oiicuie ultu, bieuslu buibieieuscu mi-este
louite simputicu... Biiciul e iudu cu dultu, cu penelul, cu
cotuinul, uicuul, condeiul mui tiu eu cu ce! De uci,
nenvinsu poiniie cutie uitele liumouse cuiucteiisticu lu to(i
buibieiii. O sumu dintie dnii, mpini de putimu loi pentiu
teutiu, s-uu lucut uititi diumutici; mul(i ul(ii sciiu poezii, de
obinuit liiice, mui udeseu gulunte; mui to(i tiebuie su tie cntu
cu un instiument, piin uutoiul cuiuiu, n momentele pieidute,
i tiuduc n melodii uceu ncuicuie de sim(iii ce ne-o du, unoiu
dintie noi, lumeu cu luminu ei, cu loimele, micuiile i zgomo-
tul ei... Du, cum se iupe lu vieme copilul din mumu, uceu
ncuicuie de sim(iii cuutu su se iupu din sulletul nostiu: tiebuie
nupoiutu cui ne-u dut-o. Ascunsu-n noi, ne muncete, ne
clinuie, nu ne du puce pn' ce n-o ntouicem n dui lumii, cuie
CUPRINS
13 lsroria sc rcpcrd
n-o iecunoute i n-o piimete dect nvuluitu n lii smulse
din sulletul nostiu pecetiu sinceiitu(ii duiului.
Dui e ouie un miloc mui puteinic cu su ne scupum de toutu
luoticu nuvuliie u lumii ntiegi n bietul nostiu sullet, dect
divinu muzicu? vugu i vustu cu i lumeu, cu i uceustu
neputiunsu i luiu ult n(eles dect n(elesul cel muie i singuiul
uimoniu... De uceeu, buibieiii, cu to(i uititii, iubesc uu de mult
pusuiile cntuie(e. Sub pulul uiipeloi pulpitu un snge utt de
culd! Sulletele uceleu mici tiu su uiunce lumii uu de bine uceeu
ce piimesc de lu dnsu! Noupteu de iulie, i puduieu cu miiosul
ei nvioiutoi, cu uttele-i umbie de liunzi, cu uttele-i lumini,
de sus de lu iuzele iucoiouse ule lunii, de os de lu licuiicii
neustmpuiu(i, i miuiulu discietu u insecteloi piin pui, i
iusulluieu lemeii cuie se lusu s-o plimbi ulene pe potecu umedu
de iouu... toute-toute sunt n iomun(u misticu u piivigletoiii...
i psulmul tiiumlul ul ciocilunului este sublimul iusuiit de
souie pe esul neundoiut ul Buiugunului!
Su lusum, nsu usteu i su venim lu uitistul meu buibieiul
cuie mi-u ius nti buibu i cuie mi-o iude i ucumu... nti o
iudeum cu n-o uveum, uzi o iuz cu o um ulbu... Buibieiul
meu u lost n tineie(e coiist lu teutiu. Stie su cnte cu glituiu,
cu lluutul i cu (imbulul le-u nvu(ut luiu piolesoi. Aie douu
pisici louite bine educute: unu nvitete o minuvetu micu ce
cntu muzuicu i ceulultu oucu. To(i peie(ii piuvuliei lui sunt
ucopeii(i cu o mul(ime de colivii, n cuie ciiipesc lel de lel de
pusuiele. Pe subt colivii sunt utinute pietutindeni cudie: plunul
Sevustopolului cu luuieu tuinului Mulucol, execu(iu lui Muxi-
miliun, cupituluieu Sedunului, poitietul iuposutului Abdul-
Medgid i ultele.
In uceustu micu guleiie, se ullu i o opeiu oiiginulu u
uitistului meu. Nu este luciutu cu penelul, e (esutu n liie de
14 lon luca Caragia|c
pui de toute nuun(ele posibile: eu nlu(ieuzu un munte depuitut
n lund; pe vilul lui stu un culutoi, iui lu poule-i cuige o upu
muie; dincouce de upu e un ciobun, cuie puuneuzu o tuimu
de o spe(u destul de pioblemuticu; n sliit, culutoiul din vilul
muntelui i upiinde (iguiu lu luleuuu ciobunului din vule... Ce
peispectivu! De cte oii mu iude, o udmii, cuci nti-udins m-ueuzu
cu lu(u spie opeiu lui tie bine ct mi pluce.
Aitistul meu uveu odutu doi cocoi, pe cuii-i depiinsese lu
be(ie, i ncu be(ie de ulcool, liindcu le dedeu boube i giuun(e
zucute-n iom. Am vuzut nti-o dup-umiuz de vuiu, n lu(u
piuvuliei, pe deslinu(ii uceiu be(i tuitu, lucnd mustiu i
delilnd soldu(ete, cu doi musculi pe douu cuiuii, pe dinuinteu
unui cu(el, ulb i cie(, muiut n boiu de bucun pentiu ioit ouu.
Sumuiucle stuteu slu, cu o clivuiu de litie n cup, ncins cu
o subie enoimu i uvnd, se-n(elege, tot ueiul sevei necesui
situu(iei... Aitistul meu edeu picioi peste picioi pe luvi(u i le
comundu, cntndu-le din glituiu muiul de lu '48... Eiu uttu
neiv n iitm, uttu sulluie mui(iulu n executuieu butinului
cntec popului, cu m-uezui pe luvi(u ulutuii cu comunduntul i-
ncepui su-l ucompuniez butnd tobu cu detele pe lundul pulu-
iiei luiu ustu nu meigeu: tobu, cu giupetele ei n contiutimp,
ustu e pipeiul muiului; iui diouiu de copii din mululu, udunu(i
su udmiie cocoii, se puseiu deodutu lu ind smiinu i, upucu(i de
micuieu coviitouie u suneteloi, poiniiu su delileze n uimu
cocoiloi de colo pnu colo i nupoi i iui, tiopuind voinicete cu
picioiuele loi goule pe puveuuu ncinsu de souiele de vuiu... Si
pentiu cu puiudu su lie deplinu, o udieie de seuiu ce binecuvn-
tuie dupu o zi de uii(u! lucu su lllie mndiu deusupiu tutuioi
ucestoi biuvi piosopul ulb cuiut uninut sus lu uu buibieiiei.
Pnu tiziu seuiu u uimut puiudu n lu(u unei usisten(e
louite numeiouse. Cnd s-u nnoptut bine, s-u dut comundu
15 lsroria sc rcpcrd
iupeiii induiiloi, i uitistul meu, iidicndu-se-n piciouie i
sco(ndu-i glituiu de pe gt, u unun(ut publicului:
Mine seuiu mui liumos!
Mui liumos... nu se puteu.
Insu nu e numui uitist, este i un om de spiiit. Pe viemeu
iuzboiului din '78 uveu un mieiloi cuie lluieiu cuzuceuscu i o
gui(u diplomutu cuie voibeu iusete. Cum intiu unul dintie
uliu(i n piuvulie, gui(u l ntmpinu cu:
,Zdiuste! Zduiov?
1

Dupu ce umicul meu tiugeu peidulul din uimu i-i du voie


muteiiului su se scoule, gui(u, sclimbnd tonul, stiigu:
,No luiuo! Duvui puiuski!
2

Si pnu dispuieu, dincolo de iuspntie, cuzucul ncntut de


uu coidiulu piimiie, mieiloiul l petieceu lluieindu-i cntecul
lieibinte ul putiiei depuitute.
2S DE MINUTE...
,... Fi(i to(i oi n guiu lu-nul(imeu putiiotismului vostiu, cuie nu s-u
dezmin(it niciodutu, mui ules n uu plucute, putem zice cliui leiicite
ocuziuni!
Cetu(eni!!
Suptumnu viitouie este o zi solemnu pentiu oiuul nostiu!!!
Astlel se-ncleiu pioclumu(iu udiesutu de ctevu zile de
puiintele oiuelului Z... cutie udministiu(ii sui, uliutu pe cule
publicu i iepiodusu n cupul ziuiului olicios Scnrinc|a Ordinii
cu ucest liumos morro:
1
Noioc! Sunutos? (ius.)
2
Bine! Hui su voibim iusete! (ius.)
CUPRINS
16 lon luca Caragia|c
,lvcnimcnrc|c mari |ac rordcauna sd racd mici|c pasiuni!"
Toutu lumeu eiu n udevui plinu de entuziusm, dei urapc|u|
liocrrd(ii, diiiut de decunul uvocu(iloi, i teiminu uiticolul suu
de lond cu cuvintele:
,... Vom cuutu su lim ct se poute mui puilumentuii, n zudui mieii de
lu piimuiie convoucu lumeu lu guiu! Decluium sus i tuie cu oi nu vu li
entuziusm, ci numui o mesclinu i dezgustutouie puiudu oliciulu. Su nceteze
dui cu inlumele loi mistilicu(iuni!... Suptumnu viitouie nu poute li o zi
solemnu; eu nu vu li dect un moment tiist pentiu concetu(enii notii!
Diiectoiul, cuie eiu nsuicinut u giiu uluceiile pielectuiii
distiictul neuvnd deocumdutu titului lu citiieu ucestoi iiuii
iuutuciouse, u optit cu zmbetul suu diplomutic:
Om vedeu!
Joiu mult uteptutu u sosit. Vodu i doumnu, plecnd n
stiuinutute, tiebuie su se opieuscu douuzeci i cinci de minute
n guiu din muigineu oiuelului Z... De dimineu(u, peionul
guiii, decoiut cu mpletituiu de biud, cu muicu ude(ului,
stegule(e tiicoloie i covoiul cel iou ul piimuiiei, este n(esut
de lume guinizounu, guidu civicu, coulele, uutoiitu(ile,
notubilii i ct public u mui putut ncupeu.
Diiectoiul u plecut de lu upte de-ucusu spie u luu, mpieunu
cu piimuiul, cele din uimu dispozi(iuni lu lu(u locului. Nevustu
lui u iumus su se guteuscu i su vie mui tiziu lu guiu cu copiii
i cu umicul. Amicul este un piolesoi louite tnui, cuie locuiete
lu diiectoiul de un un de zile; el du lec(ii lu copii i iedieuzu
Scnrinc|a Ordinii; e buiut bun i sciie minunut: se du cu upioupe
pozitiv cu tot el u sciis pioclumu(iu.
Acum tot e gutu... Diiectoiul se duce lu o extiemitute u peio-
nului i-i uiuncu piiviiile lu mul(imeu udunutu pnu n ceulultu
17 lsroria sc rcpcrd
extiemitute... Atunci i clipesc de depuite n minte cuvintele
urapc|u|ui, i-i mngie luvoiitele cu mul(umiie...
Dui sunt zece luiu zece... i cocounu nu mui vine... Ce su
lie? Tienul domnesc s-u unun(ut de lu stu(iu upiopiutu... n putiu
minute tiebuie su lie uici... To(i oclii oucu ntie ceusoinic i
cuputul liniei... ncu tiei minute... Douu... Un minut... S-uude
uieiul culd...
Lu o puite, domniloi! zice giuv elul guiii potiivindu-i
bine upcu ioie.
Iutu-l! Pieptul lut ul locomotivei s-uiutu lu cotituiu liniei.
Aiutuieu ciete, ciete meieu, sloiuind semeu(u i ulunecnd
cu elegun(u muiestousu cutie peion. Cuzunul lieibe, lunluiu
(ipu, coluiii intoneuzu imnul un conceit monstiu... Vugonul
domnesc intiu lu peion. Un lieumut luinicu de colo pnu colo
piin mul(ime. Deodutu, i glusuiile copiiloi i (ipetele timbi(eloi
i clocotituiu noiului lieibinte cuie se smucinu cuptiv n pntecele
muinii sunt ucopeiite de uiule zguduitouie... Tienul se opiete,
conloim piogiumei oliciule, lu zece oie piecise; suveiunii coboi
din vugon cu suitu, iui consouitu diiectoiului n-u sosit ncu!
Se luce piezentuieu uutoiitu(iloi i notubililoi, dupu cuie
vodu tiece ntie buibu(i, iui doumnu ntie dume.
Intiul clopot! Diiectoiul, louite neivos, mnu un vutuel
culuie s-uducu numuidect pe cocounu, pe copii i pe domnul
piolesoi.
Muiiu-su doumnu e louite veselu de conveisu(iu dumeloi;
dui dumneuloi o iuu iepede i se-ntind lu voibu... Unu o
povu(uiete pe doumnu su se puzeuscu pe dium de iuceulu:
Nu te ucu, soio! boulu n-ulege.
Doumnu mul(umete de binevoitouieu povu(u i usiguiu cu
s-u-ngiiit bine, u luut luine d-ucusu... n ucest timp, diiectoiul
tiemuiu de neustmpui.
18 lon luca Caragia|c
Al doileu clopot! Muiiile-loi luc un pus nupoi piegutindu-
se su se suie... Diiectoiul, usudut i necut de emo(ie, s-upiopie
su (ie un discuis. Lui vodu:
Muiiu-tu!... nu plecu(i!... nu tiebuie su plecu(i!... D-ubiu ul
doileu clopot u sunut; n-u sunut nici mucui ul tieileu!... A! ducu
ui li sunut ul tieileu, utunci u n(elege su vu giubi(i... Dui nu! Si
cliui su li sunut ul tieileu... su zicem!... n-uve(i giiu: nu pleucu
tienul luiu muiiile-voustie... s-u dut oidin n consecin(u!... Audui,
uvnd uceustu n vedeie, cu onouie sunte(i invitu(i su binevoi(i u
luu n consideiu(iune... cu ucest distiict, ucest oiu, n line, to(i
concetu(enii notii v-uu iubit utt i uu lucut suciilicii!...
Apoi, cu mui multu culduiu, doumnei:
Su nu plecu(i mucui muiiu-voustiu!... N-u venit ncu toutu
lumeu!... mui sunt dume, mui sunt copii, mui sunt umici, cuii
ui doii su vu vuzu cu pe o mumu!
Vodu, zmbind louite bucuios, zice:
Mui stum, mui stum, domnule diiectoi.
Meisi! iuspunde ucestu n culmeu emo(iei.
Si, lusnd pe suveiuni, uleuigu lu cuputul peionului, se suie
n piciouie pe o buncu i se-nul(u n vilul deteloi, lucnd cutie
oseuuu dinspie oiu semne violente cu butistu, n udevui pe
oseu vine o tiusuiu n gounu, uimutu de un vutuel culuie.
Aide, soio! uide, nene, pentiu numele lui Dumnezeu! cu
m-u(i omoit!
Vezi! nu-(i spuneum eu cu-i tiziu! zice pulpitnd cocounu
cutie piolesoi.
Diiectoiul i intioduce pe peion lumiliu i stiigu sevei cutie
mucugiul cuie stu diept, cu mnu gutu pe cuieuuu clopotului:
Su nu tiugi!... Nu e voie su suni! Muiiile-loi n-uu ispiuvit
ncu; mui uu tieubu uici!
Apoi cutie suveiuni:
19 lsroria sc rcpcrd
Muiiile-voustie, um onouie pentiu cu su vu iecomund
lumiliu meu: consouitu meu, copiii mei, umicul meu!
Si pe uimu cutie copii:
Suiutu(i mnu!
Copiii se uiuncu i executu oidinul. Muiiile-loi sunt din ce
n ce mui veseli.
Am uuzit, diugu, zice doumnei nevustu diiectoiului, cu
u(i lostuiu cum bolnuviouiu! Mi-u puiut giozuv de iuu... ncu-i
ziceum lui dom' piolesoi, umicul nostiu, zic: vezi dumneutu,
ducu o piin(esu i tot nu se poute pune cu voiu lui Dumnezeu;
dui noi utiu!... Dui ucu te-ui lucut bine... Se vede... Fie, cu
liumousu eti! su nu-(i lie de deocli! su tiuieti!...
Totdeodutu unul dintie copiii domnului diiectoi, cuie piivesc
louite cuiioi pe suveiuni, i scobete o nuiu cu degetul. Mumu
i du o pulmu peste mnu.
Nu (i-e iuine su bugi mnu-n nus!... ezi liumos! te vede
mudum Cuiol!
Copilul plnge. Domnul piolesoi l smucete de mnu i-l
bugu lu uiest n sulu de uteptuie clusu u douu. Muiiu-su
doumnu inteivine pe lngu domnul diiectoi n luvouieu micului
vinovut, cuie uilu tuie n uiest. Tutul cedeuzu nultei inlluen(e
i du diumul buiutului:
Tuci din guiu, muguiule! i suiutu mnu muiiei-sule:
dumneuei s-u iugut su te ieit!
Suveiunii s-uu uicut i se uiutu plini de veselie lu leieustiu
vugonului. Diiectoiul se lotuiete n sliit, dupu stuiuin(u
elului guiii, su peimitu u se sunu ul tieileu. Tienul se pune n
micuie. Uiule i muzicu. Buibu(ii luc semne de udio cu pulu-
iiile, dumele bezele culduiouse; diiectoiul se teige de sudouie
obosit, iui nevustu lui stiigu ct se poute cutie doumnu:
20 lon luca Caragia|c
Lu ievedeie! oon amuscmcnr! Nu ne uitu(i p-ucolo! lu
ievedeie!
Cnd tienul u poinit bine, o ultu tiusuiu sosete n gounu
mui tuibutu. Decunul uvocu(iloi cobouiu tiugndu-i dupu
dnsul cocounu, cuie tiuge dupu dnsu o inteiminubilu ioclie
de cutileu veide cu lunde bogute de sarin rosc. Amndoi i luc
loc cu luiie piin mul(ime, cuie ucum u iupt induiile i iese n
dezoidine.
A plecut? zice dezolutu cocounu. Du, u plecut, i se
iuspunde.
Cum se poute? tienul stu totdeuunu tieizeci i cinci de minute!
Astu eiu tion domnesc, ma cncrc, zice nevustu diiectoiului.
Ce? eiu su v-utepte vodu i doumnu pe dv.? uduogu
piolesoiul cu un zmbet iuutucios de supeiioiitute.
Au? vocileieuzu decunul. Am n(eles!... Asteu sunt iui
intiigile lui dom' diiectoi: cuie vu su zicu numui dumneului i
lumiliu i... umicul dumneului su vuzu pe muiiile-loi!
Pe uimu, ntoicndu-se lu lumeu cuie se duce:
Iutu, liu(iloi, o piobu mui mult cu ustuzi opozi(iuneu este
consideiutu cu uluiu din nu(iune... Fouite bine... Vom luu uct
i de uceustu i vom piotestu!
Decunul i lumiliu su uu lost multu vieme lu cu(ite cu
diiectoiul i cu lumiliu ucestuiu, dei dumele eiuu suioii. Cliui
o polemicu, ,,ct s-u putut mui puilumentuiu, s-u uimut cu
piiviie lu uceustu, ntie cele douu ebdomuduie locule, urapc|u|
decunului i Scnrinc|a umicului.
Tocmui lu nite ulegeii, o peisounu de-nultu inlluen(u, ullnd
despie viubu celoi doi cumnu(i, u stuiuit de i-u mpucut,
piomi(nd seiios cu i unul viitoi vu li o zi solemnu pentiu
oiuelul Z... i utunci tienul domnesc o su se opieuscu ucolo
un ceus... i douuzeci i cinci de minute.
21 lsroria sc rcpcrd
Din ,PACAT... O FACLIE DE PASTE.
OM CU NOROC
(1892)
OM CU NOROC!
Amicul meii, domnul Munolucle Cuvidi, este o peisounu
cunoscutu n societuteu noustiu; e un om cu o uveie nsemnutu,
ctigutu piinti-o muncu onoiubilu; e un om inteligent i seiios,
un bun so( i un bun tutu de lumilie. Cu utteu culitu(i tiebuiu
su ieueuscu n luptu pentiu viu(u: invidioii, cu toute clevetiiile
loi, n-uu putut nimic n contiu-i.
Odutu, n viemeu piimei sule cusnicii, el uveu o muie
ntiepiindeie publicu uceeu u lost nceputul piospeiitu(ii lui,
deouiece din ctigul ucelei uluceii u ieit cleugul uveiii
liumouse de cuie se bucuiu ustuzi. Invidioii intiigun(i cuutuiu
su-l supe i, dupu o cumpunie nveiunutu piin giui i piin piesu,
ieuiiu su pioducu n ceicuiile nulte un cuient deluvoiubil
umicului Munolucle.
Aleigutuii, piotestuii, plngeii luiu zuduinice din puite-i.
Atunci, cu su nu se deu butut i totui su nu mui meuigu luiu
lolos lu locuiile oliciule, unde lusese biuscut i umenin(ut cu
ieziliuieu contiuctului i cu un pioces iuinutoi, el tiimese pe
nevustu-su su puilumenteze cu un peisonu de muie inlluen(u,
cuie ouiecnd l uutuse lu nevoie, uiutndu-i multu bunuvoin(u.
Domnul Cuvidi se cunoteu pe sine; el tiu cu, cu cuiucteiul
suu ,nencovoiut i mndiu, n-ui li putut conduce uu de bine
cu so(iu su uceustu duiuveiu delicutu. Doumnu Cuvidi, dei
CUPRINS
22 lon luca Caragia|c
louite tnuiu, sub nlu(iuieu i munieiele ei copiluiouse, uscun-
deu mui mult tuct diplomutic, n udevui, buibutul socotise
cuminte: ceeu ce omul ,tuie i uspiu, cum se tiu el, ui li putut
compiomite, lemeiu slubu u scos-o cu blnde(e lu un leiicit cuput.
Cuiile iuuvoitouie uu tiebuit n sliit su tucu ostenite; iui
umicul nostiu, luut ndeupioupe de tot sub puteinicu piotec(ie
u nultului peisonu de cuie um voibit, i-u putut uimu nuinte
tiebuiile i ieulizu ctigul nsemnut pe cuie-l meiitu muncu
lui inteligentu i neobositu.
Si nu numui uttu: de lu uceustu mpieuiuie s-u stubilit ntie
lumiliu Cuvidi i piotectoiul suu o piietenie din cele mui
culduiouse, cuie u plutit nti-un senin nentieiupt ut(iu uni
pnu cnd mouiteu ciudu u iupit n llouieu vistei pe doumnu
Cuvidi.
Simunu lemeie! uu de tnuiu, uu de liumousu i utt de
iubitu! Cine-i puteu nclipui! Si ce gol u lusut eu n uimu-i!
,IreparabiIa pierdere pentru cei ce ramn neconsoIai!
Acesteu sunt cuvintele negie i pline de duieie ce le-um citit
cu to(ii pe punglicu lutu u celei mui liumouse cunune de violete
de Puimu, cnd um uimut tiistul convoi. Iui pe cununu depusu
de ulnicul so( eiu o voibu i mui scuitu, i mui slietouie:
,Memoiie eteinu! Cuvidi dezolut!
Mult u tiecut de utunci i timpul, cu mui totdeuunu, u ulinut
,eteinu duieie, umplnd ncet-ncet cu uituie golul ce-l lususe
n uimu-i ncntutouieu pieidutu.
Cnd golul u lost cu desuviiie umplut, umicul nostiu
Munolucle s-u nsuiut u douu ouiu.
Om cu noioc!
23 lsroria sc rcpcrd
Aceustu, so(iu u douu, este tot uu de tnuiu i de liumousu
cum eiu odiniouiu iuposutu; iui ct despie tuctul diplomutic,
utt de necesui cnd uie cinevu duiuveii muii i multiple,
putem spune cu o ntiece.
Si de uceeu uluceiile cusei Cuvidi & Co. spoiesc meieu i
meig din ce n ce mui bine: succesul este iobul umicului nostiu;
noiocul umblu dupu omul ucestu cu un cine uscultutoi i
ciedincios.
Mu gndeum tocmui ce iomun bogut i senin s-ui puteu luce
din studiul vie(ii ucestui tip de om leiicit, pe cuie-l cunoutem
to(i uu de bine n societuteu noustiu, cnd iutu cu piimesc piin
potu uimutouiele:
,Domnul i doumnu M. Cuvidi uu onouieu u vu iugu su petiece(i ziuu
de duminicu lu moiu loi Mouiu-de-piutiu. Adunuie iestinsu de intimi.
|inutu ubsolut luiu pieten(ie: ou i| y a dc |a gcnc, i| n`y a pas dc p|aisir
1
Notu. Lu guiu v-uteuptu tiusuiu.
Stilul e lemeiu... Ciu(iousu doumnu Cuvidi! Ii cunosc sciiptu-
iu i dictonul luvoiit, pe cuie-l spune uu de des i cu o utt de
leimecutouie clipiie de ocli!
*
Mouiu-de-piutiu cu moie e o moie micu; du, dui ce iui
mic!
E uezutu lu o distun(u de douuzeci de minute de lu guiu
*
*
*
. Un puic muie( i un corragc
2
englezesc cum se gusesc iui
lu noi.
Cu ct socoti(i cu u cumpuiut moiu ustu? N-o su ciede(i,
cuci n udevui eu nsumi n-u ciede, ducu n-u ti pozitiv. Cu
1
Unde-i stneniie, nu-i pluceie (li.).
2
Vilu lu (uiu (engl.).
24 lon luca Caragia|c
ct?... Cu o peiecle de cui ioibi... utt! Fiumoi cui, ce e diept;
dui, oiicum, su cupe(i o moie, cuie luce douu sute cinzeci de
mii de lei cu o puiu, pe o peiecle de cui, cuie mult-mult su
lucu cinci mii, cinci mii cinci sute!... Aci nsu u luciut un ult
luctoi mult mui puteinic dect inteiesul putimu.
Fostul piopiietui ul Moiii-de-piutiu eiu mult cunoscutul N...
distinsul spoitsmun, un llucuu destul de copt, putied de bogut,
i cuie, cum l tim to(i, uie o pusiune nenlinutu pentiu cui.
A vuzut odutu lu Soseu pe doumnu Cuvidi cu ioibii i mnu
singuiu n cine tie ce dispozi(ii de spiiit se ullu omul se
zice cu ucuse toutu noupteu tiecutu lu ,,Jockey i pieiduse
mult i de utunci n-u mui uvut puce nici somn.
Asteu le povestete nsui umicul nostiu comun, Cuvidi. Cuii
uceiu uu devenit pentiu N... o muiotu, o idee lixu, o boulu,
cum vie(i s-o numi(i. Ce n-u lucut eu su-i cupete? I-u uimuiit
pietutindeni; u legut ceu mui stinsu piietenie cu Cuvidi, u
stuiuit, s-u iugut, s-u umilit... n zudui toute. Dei buibutul
stuiuise su-i lucu lutiul noului piieten, nevustu nu voiu cu
nici un pie(.
Nu luc tigul pe buni! u zis eu odutu cu lotuiie.
Atunci, pe ce? u ntiebut N... cu tonul omului gutu lu toute.
Pe... N-o su viei...
Oiice!
Pe Mouiu-de-piutiu! u iuspuns scuit lemeiu, cuie eiu
ucumu puicu mui liumousu cu totdeuunu.
Ei! pieu exugeiut! u ntieiupt Munolucle, umestecndu-
se i el n voibu din lundul sulonului, unde-i citeu guzetu.
Ce te-umesteci dumneutu n tocmeulu noustiu?... nu te
piivete! i-u obiectut doumnu nciuntndu-se cu un copil
iuslu(ut. Domnul Cuvidi dete din umeii i-i uimu nuinte
citiieu.
25 lsroria sc rcpcrd
I(i pluce mult?... mult? u ntiebut N...
Mui mult, desigui, dect (i pluc dumitule... cuii mei, u
zis eu zmbind cu un lel de iuutute scepticu.
Astu este peste putin(u! u iuspuns N... ncet i necut, i
oclii lui, cuie vuzuseiu multe, u(inti(i n oclii lemeii tineie,
sclipiiu nti-un clip louite ciudut.
Nu ciez pnu nu mi-ei dovedi-o! zise eu i mui ncet,
uccentundu-i bine zmbetul iuutucios.
Tigul s-u lucut... Nici nu se puteu ultlel ultlel nu cuputu N...
ceeu ce doieu cu o utt de udncu poiniie... Roibii uu lost ui lui.
Si ustlel, de vieo use uni ucumu Mouiu-de-piutiu este
piopiietuteu Cuviziloi.
*
Am uscultut de gentilu invitu(ie i nu mi-u puiut iuu. E n
udevui un loc ncntutoi, i um petiecut n snul ucestei lumilii
model cum nu se poute mui bine.
Dui nu eiu o petieceie oidinuiu: se iupeu tuitu Nicu(ii
copilu unicu mplineu cinci uni.
Cte i ce duiuii o uveie!... Intie ultele o lotogiulie iecen-
tu ncudiutu n putiu veigele de uui musiv, piinse lu ncle-
ietuii cu (inte de diumunt cu boubele de nuut nuul (innd
n biu(e cu diugoste pe micu linu, cuie-i ide cu nevinovu(ie.
Nuul u lucut o liumousu suipiizu ouspe(iloi: u udus din
Bucuieti muzicu ioioiiloi.
Ospu(ul u lost stiulucit i bulul pe iuibu veide louite unimut
i vesel.
A douu zi, luni, uvnd liecuie dintie invitu(i uluceii de dimineu(u,
um tiebuit to(i su luum tienul cuie tieceu lu unu noupteu.
O noupte de septembiie limpede cu sticlu cuiutu... vieme
dulce i lunu plinu... zece tiusuii meignd lu pus i bundu
ioioiiloi cntnd un mui tiiumlul n liunte de neuitut.
26 lon luca Caragia|c
Fumiliu Cuvidi cu nuul ne-u condus pnu lu guiu.
Ne-um suit n vugon cu to(ii, dupu ce um mul(umit guzdeloi
i ndeosebi doumnei, cuie lucuse onoiuiile cu giu(iu ei obi-
nuitu etc...
N..., cuie n-uveu cu noi tieubu, u iumus pentiu o noupte lu
Mouiu-de-piutiu. Cuvidi, uteptut u douu zi negieit n oiuul
P..., unde-l clemuu nite uluceii uigente, u iumus n guiu
s-upuce tienul ce veneu din Bucuieti i cu cuie noi ne nciu-
cium lu ntiu stu(ie.
Se-n(elege cu n tien um voibit toutu viemeu numui despie
petieceieu minunutu de cu ziuu, i um lost ununimi n u leiici,
cu mui multu suu mui pu(inu invidie, pe umicul Munolucle de
ct noioc u uvut i uie.
Doumnu Z..., unu dintie invitute, o vuduvu iespectubilu, cuie
tie toute cte se petiec n societuteu noustiu, i cliui mui multe,
ne-u uliimut pe dium ,contnd, se-n(elege, pe discie(iu
noustiu cu N..., cum e cum bolnuvicios, i-u lucut testu-
mentul i lusu upioupe toutu uveieu su copilei lui Munolucle,
pe cuie o iubete lu nebunie.
Si to(i, liiete, um tiebuit su zicem iuiui:
,Muie noioc pe Cuvidi!
1890
27 lsroria sc rcpcrd
UN PEDACOC DE SCOALA NOUA
D. Muiiu Clicos Rostogun, distinsul nostiu pedugog ubsolut
i-u nceput cuiieiu piinti-o memoiubilu conleien(u diducticu.
Vom du uci mui lu vule conleien(u n iezumut, upoi ctevu
note, luute, dupu nutuiu, despie uctivituteu n praxd u eminen-
tului pedugog.
Tiebuie pieulubil su spunem cu d-su, totdeuunu nuinte de c
i i pionun(u pe:
n cu gn liun(uzesc,
t cu |,
d eu gn,
g cu j,
c cu .
Aceustu pentiu uuiuieu cituteloi din voibiieu d-sule pe cuie
voim su le tiunsciiem pe ct se poute cu pionun(uieu loi oiigi-
nulu. Cititoiul vu suplini pui(ile din cule uluiu oiiginule, pe cuie
ne-u lost pieu gieu su le tiunsciiem exuct cu de ex. gn i g.
1. CONFERIN|A
,Onoiut uuglitoiiu,
Vom cuutu su ne ioskim ustuzi glespie metodu gle u piudu
giumukicu n enuie i upoi numui douiu glespie metodu
Din ,SCHI|E USOARE
(1892)
CUPRINS
28 lon luca Caragia|c
intuikivu i glespie iuspunsuiile neupuiuke, ne(usituke gle
loicu luciului, umusuiut inkeliin(ii coleiului!
Au ncepe d. conleien(iui. Cui nu u usistut lu conleien(u
uceustu tiebuie su-i spunem cu pedugogul pune ntiebuiile i
piesupune i iuspunsuiile. Au cu uimuieu, dei s-ui puieu o
conveisu(ie ntie pedugog i colui, este nsui coipul conle-
ien(ii. lutu iezultutul ucestei supeiiouie opeie diductice.
Uimeuzu conleien(iuiul:
P E DA COCUL. No! ce-i giumukicu?
S C OL E R UL: Ciumukicu iute...
PEDACOCUL: No cu-z ce iute? cu-z doui nu iute vun
luciu muie.
S C OL E R UL: numui upoi se ieculee i iuspungle: giumu-
kicu iute o tiin(u gleupie cum luciu limbu i leile mui upoi
lu cuii se supune uceeu luciuie, glin touke puntuiile gle vegleie.
P E DA COCUL: Biuvo, mu! piostovune! (i zic ue douiu
nu spie udmoni(iune, ci spie nglemn si ncuiuuie). No,
ucumu, spune-ne tu numui cum se mpuit substunkivele?
Scoleiul, lu ntiebuieu uceustu u meu douiu, musui su iuspunzu,
ne(usuie, umusuiut piicepeiii i iu(iunii sule:
S C OL E R UL: In substunkive cuie se vud i substunkive
cuii nu se vud iepeckive concieke i ubstiucke!
P E DA C O C UL: Apoi meigem mui glepuite pe ogoiul
pedugoic si punem cleskiuneu doui:
A(i uuzit voi, copii, glespie un? Ce iute unul?
S C OL E R UL iuspungle: Junul cumu-i luciu: musculin,
lemenin i ekeioen uu neutiu, iepeckive gle buibut, gle
lemeie si gne ce nu-i nici buibut, nici lemeie.
P E DA COCUL: Exemple douiu...
S C OL E R UL upoi musui se expiime ustlel:
Culul i substunkiv musculin; el se sclimbu n iupu, -upoi
glevine leminin.
29 lsroria sc rcpcrd
P E DA COCUL: No! dui neutiu?
Scoleiul (ino(ent cumu-i, el nu pouke du exemplu uglecvut;
eu, pedugogul, utunciu-s gutu su-i duu ilustiu(iuneu keoiiei)...
P E DA C O C U L: Neutiu! Neutiu mui upoi, ducu-i culul
musculin i iupu lemininu, neutiu-i cutiul, cuiele nu-i nici cul,
nici iupu, nici mugui, nici cul: e cuti, uglicu coiituiu, gle mbele
enuii, i mui glepuike pentiu uceeu se conzultu zoologliu, cuie-i
o ultu tiin(u nutuiule, si douiu narura|ia non sunr rurpia!...
Dupu uceeu douiu, coleiul musui su lie, n iu(iuneu su
pueiilu, eglilicut pe gleplin gne unuiile tutuioi substunkiveloi.
Vine numui dup-uceeu cleskiuneu mukemukicu... Spune-ne
tu doiu, Biuscule! (zic eu coleiului) ce n(ulei tu piin cuibu,
o linie cuibu?
S C OL E R UL: Cuie nu-i gliieuptu...
P E D A C O C U L (zdmoind cu oundrarc). No! cuie nu-i
gliieuptu! bine! du' cumu-i, ducu nu-i gliieuptu?
S C OL E R UL mui upoi vine lu uceeu nduplecuie u iu(iunii
cu musui vu su iuspundu minken:
E o linie oublu, oublu, cuie meie si meie i meie i iuiusi
se-ntouice gle ungle u puices.
P E DA C OC UL (ucndu-i seiios iolul): Bine! iuspuns
limpegle! cliui! iepeckive esuct... No ucumu, spune-ne cine
uu invuntut numeiele?
S C OL E R UL ucum dupu memoiuie numui, cuci memoiiu
e, cum zice Tubinglen, pui unimulu, ius-pungle cu unimulul:
numeiele puie, iepeckive cele cu so(iu, le-uu invuntut Pitugoiu,
iui mui upoi cele impuie, iepeckive cele luiu so(iu, le-uu invun-
tut Eiutoskenes!
Biuvo!
Cum vegle, onoiutul uuglitoiiu, touke iuspunsuiile coleiu-
lui dupu metodu intuikivu mogleinu sunt ne(esituke piin loiku
lui, piopiie voibind nuscndu, dui completuminke loimutu
30 lon luca Caragia|c
piinti-o educu(iune uglecvutu ceicustun(eloi, piobuluike cu
gleiivnd glin nutuiu noustiu, cuieu luciu pe cum e mnutu
mui glepuike.
Inti-o viitouie conleien(u, vom cuvntu upoi glespie uceustu
nutuiu iuiui n uplicu(iunile sule n iupoit cu pedugoiu, cu
beseiicu i cu icoulu!
(Ap|auzc. A doua zi, pcdagogu| nosrru csrc numir in s|ujod
pro|csor ,gle pedugoie n enuie i gle limbu mukeinu n
pe(iul. Sd-| vcdcm |a |ucru.)
2. O INSPECTIUNE
P R OF E S OR UL: Cu-z onoiut domnul inpectoie vu bine-
voi douiu un momnt su usculke uplicu(iuneu metouglii intuikive.
Inspectoiul se ueuzu, scoute cuinetul i condeiul i uscultu.
P R OF E S OR UL: Mu! piostovune! tu ulu gle colo... Spu-
ne-ne tu douiu: ce iute liin(u i ce iute luciu, mu?
E L E V U: Luciul, dom'le, este cuie nu micu, i liin(u pentiu
cu miscu!
P R OF E S OR UL: No! dui oinicul meu... piostule! liin(u-i
oii luciu?
E L E V UL: l luciu, dom'le!
P R OF E S OR UL: Cu-z doui micu, mu! uuzi-l! (oagd ccasu|
in urccnca c|cvu|ui).
E L E V UL (|crindu-sc). Du, dui ducu nu-l ntouicem, nu micu.
P R OF E S OR UL (saris|dcur). Biuvo! (cdrrc domnu| inspcc-
ror:)S-upoi doui ustu-i glintie cei megliocii... Bine! (l|cvu| rrccc
|a |oc.) Tu, mu! ululunt gle lngu el... Cke piciouie uie boul, mu?
E L E V UL: Putiu, dom'le!
P R OF E S OR UL (vcsc|). Ei, pe diucu! cu-z doui n-o su uibu
upke!...Si ce e boul cu putiu piciouie? luciu oii liin(u? Hu?
31 lsroria sc rcpcrd
E L E V UL: Fiin(u, dom'le!
P R OF E S OR UL: Dui musu liin(u-i?
E L E V UL: E luciu, dom'le!
P R OF E S OR UL: No! cu-z n-uie i eu putiu?
E L E V UL: Du, dui nu se micu, dom'le!
P R OF E S OR UL (i mai vcsc|). Ei! pe diucu! su se mite...
pouke douiu cu cu spiiikismus!
I NS P E C T OR UL (rucrc rarc i caurd su scnimoc voroa).
Mu iog, cum l cleumu pe elevul ucestu?
P R OF E S OR UL: Anibul Ionescu.
I NS P E C T OR UL: Ruspunde bine.
P R OF E S OR U L (cu siguran(d). Cu-z ustu-i glintie cei
bunioii!... No! lu gleogiulie ucum... Mu! tu gle colo... Spune-
ne tu douiu toute stutele Euiopei.
E L E V UL: Fiun(u, dom'le.
P R OF E S OR UL: Fiun(iiu, bine!
E L E V UL: Angliu, dom'le.
P R OF E S OR UL: lute!
E L E V UL: Ceimuniu, dom'le.
P R OF E S OR UL: Cleimuniu.
E L E V U L (sc porncrc rcpcdc Pro|csoru| dd din cap
a|irmariv |a |iccc numc dc srar cu saris|ac(ic si cu mdndric):
Elve(iu, Rusiu, Suediu, Ituliu, Belgiu, Olundu, Tuiciu, Bulguiiu,
Romniu, Seibiu, Muntenegiu i Cieciu... dom'le!
P R OF E S OR UL (incrunrdndu-sc). Si upoi mu: cuie, mu?
E L E V UL: Atteu, dom'le!
P R OF E S OR UL (inccpdnd sd scrdncascd). Dui Spuniu, mu?
E L E V UL (inrimidar). Si... Spuniu, dom'le!
P R OF E S OR UL: (mai aspru). Dui Spuniu, ungle-i Spuniu?
E L E V UL:...?!
P R OF E S OR U L (magisrra|). Spuniu-i lngu Poitoculiu,
mu boule, i vi(uveisu!
32 lon luca Caragia|c
E L E V UL (aiurir). Si... Spuniu i Poitoculiu, dom'le!
P R OF E S OR UL (din cc in cc mai sus). Si mui cuie?
E L E V UL (picrdur). Vii(uveiceu, dom'le!
P R O F E S O R UL (indignar). Nu Vi(uveiceu, mu! Duni-
muicu, mu! Duniu, mu! ($oprind amcnin(dror prinrrc din(i.)
Duniu tutnu-tuu! (lncrgic.) Meigi lu loc, boule!
E L E V UL: pleucu obidit lu loc.
I N S P E C T O R U L (conci|ianr): Ei, oiicum, tot u tiut
destul de bine.
P R OF E S OR UL (incd |icrodnd dc ciudd). Pe diucu! tiut!
Tiuiune Clioigliescule! Vinu tu... Spune-ne tu douiu, s-uudu
i onoiut domnul inpectoi: ducu sunt n lume upoi cke se
veglem douiu, cine le-uu lucut pe touke?
E L E V UL (sigur). Nutuiu, dom'le!
P R O F E S O R U L (zdmoind cu oundrarc |i|ozo|icd). Ei, pe
diucu, Nutuiu!... Dui pe Nutuiu uiu cine uu lucut-o, mu piostovune?
E L E V UL: Dumnezeu, dom'le!
P R OF E S OR UL: Dui vezi bine cu Dumnezeu, cu-z doui
nu tutu-tuu i mumu-tu!... No! ucumu... noi, iomnii, musui
douiu su kim pe cum cu: gle ungle ne tiuem noi?... gle
ungle?... spune!
E L E V UL (cncrgic). De lu Tiuiun, dom'le!
P R OF E S OR UL: (|dcdnd cu ocniu| inspccroru|ui, carc srd
in admira|ic). Si cine eiu Tiuiun?
E L E V UL: Eiu un om bun!
P R OF E S OR UL (cmo(ionar). Bun, diugu(ul gle el! zic
zuu lui Dumnezuu, bun!... Si cu cine s-uu butut el?
E L E V UL (orav). Cu tuicii!
P R OF E S OR U L (rdzdnd cu mu|r cnc|). Pe diucu! Cu-z
ungle eiuu tuicii pnu utunci n Euiopu... Mui tiziu douiu
upoi s-oi glescopeiit tuicii... (Purcrnic.) Cu ducii, mu!
E L E V UL (mai orav). Cu diuci!
33 lsroria sc rcpcrd
P R OF E S OR UL: Cu zuu lui Dumnezeu cu cu diuci s-o
butut!... Dui mui upoi, Stelun cel Muie i Micluiu Biuvul cine
uu lost?
E L E V UL (mdndru). Ei eiuu oumeni buni.
P R OF E S OR UL (aproodnd cu rdric). Buni, mu!... i s-uu
butut...
E L E V UL (cu mu|rd mdndric na(iona|d). Cu diuci!
P R OF E S OR UL (cnruziasr). Cu diuci! zic zuu lui Dumne-
zeu!... Meii lu loc!... Biuvo, piostovune! (Cdrrc inspccror, carc
c rransporrar.) Cu-z ustu douiu iute un colei emininke!
I NS P E C T OR UL: Aie i mult tulent!
P R OF E S OR UL (cu siguran(d). Ei! pe diucu, tulent!... cu-z
tulent nu-i doui gle vieo sumu! ustu-i luciu unticvut... Cu
metouglele mogleine douiu, totul zuce numui n uplicu(iune!...
No! lu muzicu ucumu... Spune-ne, Popuscule: ce-i muzicu?
E L E V UL: Muzicu este cuie cntu, dom'le.
P R OF E S OR UL (ncmu|(umir). Nu uu, louzu! Nu cuvntu
douiu cu itunii... voibete cu coleiii. Du-ne tu numuiglect
glelini('u cliuiu i uglecvutu!
E L E V UL: Muzicu este...
P R OF E S OR UL: Ce?
E L E V UL: Este cnd...
P R OF E S OR UL (|oarrc ncmu|(umir si rcpcrdnd dc|ini(ia).
Muzicu iuste uceeu cuie ne gglilu uieclile nti-un mod plucut...
(pdnrrc din(i, apar|c, co|aru|ui.) Iu sumu douiu su nu (i le gglil
eu (ie inti-un mod neplucut! (Sc audc c|oporu| dc icirc).
I NS P E C T OR UL (se ridicd, copiii |ac i ci ca inspccroru|).
Domnule piolesoie, sunt louite mul(umit. Metodu dumitule e
udmiiubilu...
P R OF E S OR UL (rdindu-i voroa cu mdndric). Cu-z ustu
douiu e metoudu lui Petulo(iu!
34 lon luca Caragia|c
I NS P E C T OR UL (uind):...i zelul dumitule viednic de
luudu... (Cdrrc c|cvi.) Voi, buie(i, cuutu(i u piolitu de tiin(u
bunului vostiu piolesoie si nu uitu(i cu de lu voi uteuptu mult
putiiu, Romniu, pentiu viitoi!
P R OF E S OR UL (conducdnd cu mu|rc rcvcrcn(c pc inspccror
si incdnrar dc rczu|rar). Cu-z eu ce le tot spun boiloi, onoiut domnule
inspectoie?... Apoi ducu-s poici i n-uu glestulu uplicu(iune!
3. AJUNUL EXAMENELOR
P R OF E S OR UL: No! mine upoi ncepem douiu! C(i
glintie voi uu tuduit, oi meie mui glepuike; c(i uu lost putoii
i n-uu tuduit, tiebuie cu iumn iepekin(i. Acumu doui numui
su vu mutiuluiesc cu cum su li(i lu uceeu nul(ime lu cuieu
cuutu u li coleiul ntiuct piiveke educu(iuneu piin(ipiulu,
iespeckive lu o conduitu exumpluiu lu(u gle uzisten(ii cuii voi
li gle lu(u. (Cdrrc un co|ar din |und). Incligle guiu, boule,
cu-(i ntiu muscu... (Bdic(ii rdd). Silen(ium!... Scoleiul cuutu
su lie cuiut mbiucut...
S C OL A R UL I ONE S C U: Mie mi-u lucut mumu luine
nouu, dom'le.
P R OF E S OR UL: Ei! mu-tu! cu-z douiu nu eiu su (i le luc
eu! (Rdscrc.). Silen(ium, muguiiloi! Educu(iuneu piin(ipiulu mui
upoi ne obligu lu iepect cutiu cei muii, i lu nlu(iuie mogles-
tu, cuie iute cu un gnccorum ul une(ii... (Rdspicar si scvcr.)
Cu pe cuiele l voi vegle cu inute, oii se zbenguiute, upoi
minken ucelui mugui i-oi luni eu uieclile... mucui de-ui li licioi
gle Eizleizog!...
S C OL A R UL P OP E S C U: Dom'le, tutu u zis cu su-i spui
de cte oii ne tiugi de uiecle, cu su voibeuscu lu Cumeiu.
P R OF E S OR UL (cu un ron dc mdngdicrc): Cu-z usteu nu
le-um spus pentiu kine. Pe kine douiu ke cunosc cu un colei
35 lsroria sc rcpcrd
emininke... Le-um spus numui puntiu poicii eilun(i!... No!
ucumu su piobuluim cke o (iu glin mukeiie... Popuscule! (O
p|csniroarc si-apoi a|ra si-ncd una pocncsc in zidu| din sparc|c
pro|csoru|ui, accsra sarc in sus spcriar.) logni a |cnc cgncmc|! Cine
u lost poicul i muguiul...? (Toard c|asa rddc.) Cine?... Minken
musui su ullum cine nu u tiut iepectul? (licroc dc ciudd.)
MA I MUL | I S C OL A R I: Popescu, dom'le!
P R OF E S OR UL: Popuscu? Nu se pouke... Popuscu douiu-i
un colei emininke.
S C OL A R I I: Popescu, dom'le.
P R O F E S O R U L: Acelu cuie mui luce ustu, lusu-l upoi
douiu... Popuscule... ducu cinevu ke-ntieubu su-i spui numui
cke opeiu(iuni uvem n uiitmekicu, cum vei iuspungle?
P OP E S C U: Tiei, dom'le.
P R OF E S OR UL: Nu-s mui mulke?
P OP E S C U: Cinci.
P R OF E S OR UL: Nu-s mui pu(ine?
P OP E S C U: Douu.
P R OF E S OR UL: Lu gleieptul voibind, sunt numui douu
n piin(ipiu, spoiiie i scugleie gle unituke; numui douiu, dupu
dileiun(iuieu loi n piuxu, glevin cu-s putiu; ugli(iuneu,
substiuc(iuneu, multiplicu(iuneu i gliviziuneu. No! bine! meii
lu loc... Spune numui lui tutu-tuu su vinu mne su ne onoiezu.
(A|rd p|csniroarc.)...0 |c|crc |u|io! Cine-i poicul i muguiul?
T O| I: Popescu, dom'le!
P R O F E S O R U L (nccdjir). Silen(ium! Iounescule! ducu
cinevu ke ntieubu cu-s cke-s emisleiele pumntului, tu ce vei
iuspungle?
I ONE S C U: Douu, dom'le!
P R OF E S OR UL: Nu-s mui mulke?
I ONE S C U: Nu, dom'le!
P R OF E S OR UL (irirar). Bu du, louzu!
36 lon luca Caragia|c
I ONE S C U: Cuie, dom'le?
P R OF E S OR UL: Acele cuie sunt, boule! emisleiul uustiul,
emisleiul boieul, mui glepuite upoi emisleiul oiientul i
emisleiul oc(iduntul, muguiule! Meii lu loc, vitu! Vine mni-
tu, mine?
I ONE S C U: Nu, dom'le, cu spulu lu mumu lui Popescu.
P R OF E S OR UL: No bine, cu-z tot n-uveu ce piocopseulu su
vuzu. (un pumn dc p|csnirori, pro|csoru| sarc cdr co|o.) 0 |cnc |o |c|crc
|u|io! (Turoar.) Cuie e iui muguiul i poicul cuie n-uie iepect?
T O| I: Popescu, dom'le... (Rdd.)
P R O F E S O R U L (poro|indu-sc). No! Silen(ium! Luu(i
uminke douiu lu mutiuluiulu cuie v-um lucut... Mine este ziuu
cnd pukem zice, pedugoi i coleii, lu(u cu onoiutu uzisten(u
cuie vu li gle lu(u: |inis coronar opus!... ln cducarionc cr virru|c...
(Copiii |ac zgomor... Popcscu se caurd sd mai gdscascd o p|csni-
roarc. Pro|csoru| icsc rcpcdc, injurdnd rcrioi| ungurcrc.)
4. EXAMENUL
Douu mululugiouice usistu lu exumenul copiiloi loi.
Piolesoiul, pedugogul nostiu ubsolut, uscultu pe copiii
mululugiouiceloi.
E louite uspiu i luiu clel.
Mumele stuu n(epute pe scuune, unde s-uu uezut luiu su
lie poltite.
P R OF E S OR UL (cdrrc c|cvu| Popcscu, carc n-a rdspuns |a
rrci inrrcodri). No! piostule, ducu nu tii pe esteu, cuie-s gle
tot simple i enuiule, upoi spune-ne iu(iuneu pntiu cuieu
iomnii uu kins su uimeuzu o polikiku eimnu pe timpul lui
Miluele Biuvul?
P OP E S C U:...?
37 lsroria sc rcpcrd
P R OF E S OR UL: No! spune odutu!
P OP E S C U:...!?
P R OF E S OR UL (cncrgic). Meii lu loc, boule! (Cdrrc mama
|ui Popcscu, cuie csrc |oarrc mdnnird.) Cu-z piost l-ui lucut,
cucounu! Apoi ustuiu douiu numui puie su-i dui su mnce. (Mama
|ui Popcscu p|dngc.) Cu-z geubu te mui boceti ucumu! nu-l mui
diei. Aie su mui steie ncu upke uni iepekinke... Iounescule!
(Mama |ui loncscu rucrc |oarrc micard.) Cumu-i pumntul, mu?
I ONE S C U: Muie, dom'le!
P R OF E S OR UL Pe diucu muie! L-u musuiut mni-tu su
vuzu muie-i. Pe lngu ulke ustie, bunuouiu Sutuinus, uu
Neptunus, uu Iupitui, pumntul nostiu douiu-i o scibu! nici
ct su clioiuti un ouiece... Nu-i voibu gle muie, mu piosto-
vune! e voibu cumu-i?
I ONE S C U: Se-nvitete, dom'le.
P R OF E S OR UL (rdsrindu-sc purcrnic, mama |ui l|oncscu sc
spcric). No! upoi? ducu se nvike cumu-i! n tiei col(uii, unimule?
I ONE S C U: Nu, dom'le!
P R OF E S OR UL: No, dui?
I ONE S C U: Rotund.
P R OF E S OR UL: Vezi uu, louzu!
(Sc |acc un zgomor |a uc. 0 doamnd din ina|ra socicrarc,
doamna lririadi, inrrd imprcund cu un mops gras, carc vinc sd
se gudurc pc |dngd pcdagog.)
P R OF E S OR UL (inrdmpindnd-o |oarrc cmo(ionar). Ono-
iutu doumnu, eu ncu mu iecomnd! (la cd(c|u| in ora(c.)
DOA MNA F T I R I A DI (|oarrc vo|uoi|, si pc un diapazon
mu|r mai-na|r). Am venit pentiu buiut... Su-(i spun diept cu nu
vieum su-l uduc su deu exumen lu coulu publicu, nu vieum su se
umestece cu lel de lel de buie(i iuu ciescu(i... Dui u stuiuit tutu-
suu... zice cu e oidin de lu ministei... Si de-uiu l-um tiimes lu d-tu,
cuie-i cunoti cuiucteiul lui umbi(ios, de cnd i eti meditutoi.
38 lon luca Caragia|c
P R OF E S OR UL: Binevoiuscu numui onoiutu doumnu su
ieie loc. (Cdrrd loncscu, carc arcaprd in picioarc.) Tu meii lu locu-
(i... De lutiul mni-tii, pe kine nu ke lus iepekinke! No! meii!
(Ionescu meige lu loc.)
I ONE S C U (ridicdndu-sc). Suiut mnu!
P R OF E S OR UL (dcmn). No bine, po(i meie. (la scaunu|
loncascnii i-| punc |dngd doamna nou-sosird, i aazd cd(c|u|
pc c|, mopsu|, mu|rumir, i| |ingc pc nas. Mana|agioaicc|c ics |oarrc
umi|irc.) No, ucumu tnuiul Ftiiiudi! Spune-ne, s-uudu i ilustiu
mutiounu, onoiutu tu mumu: nu-i uu cu pumntul senvike
n uiul souielui tiei uni cte 36S gle zile i mui upoi n ul
putiuleu n 366 gle zile?
MI C UL F T I R I A DI: Du, dom'le.
P R OF E S OR UL (|acc scmnc dc aprooarc doamnci lririadi
carc, |oarrc saris|dcurd, sc scoa|d dc |a |ocu| ci, drcgc cravara
odiaru|ui, i| sdrurd si sc aazd iar |a |oc). No, nu-i ue cu
piesiuneu se glemonstiu suli(iente piin cele douu emisleie
(doamna lririadi rucrc rarc) gle Mugglebuig?
MI C UL F T I R I A DI: Du, dom'le.
P R OF E S OR UL: (cdrrd c|asa inrrcagd). No, boiloi, vegle(i
numui exumplu gle uplicu(iune! (Cdrrc micu| lririadi.) No, ncu
unu -upoi bustu! Spune-ne: nu-i ue cu Ioune Coivin gle
Huniugle, i Mukiu Coivin, i-upoi dup-uceiu douiu to(i
mugnu(ii mugliuii lost-uu iomni gle-ui notii?
MI C UL F T I R I A DI: Du, dom'le.
P R OF E S OR UL: Bine! Biuvo!! Emininke!!!
DOA MNA F T I R I A DI: Meisi, domnule piolesoi... Sunt
louite mul(umitu... 0 su-i spui i lui Ftiiiudi ctu osteneulu-(i
dui cu copiii...
P R OF E S OR UL: Ilustiu doumnu, cu-z ustu ni-i misiuneu.
Dutoiiu ni-i su luminum enuiu(iunile une; cu-z luiu instiuc-
39 lsroria sc rcpcrd
(iune i educu(iune, un popoi douiu e nvins ustuzi n luptu
pentiu existen(u, si cine-i nvins, upoi ucelu du-l diucului! voibu
lukineuscu: una sa|us vic|is nu||am pcrarc sa|u|cm!
189J
REFORMA
Suntem n epocu ieloimeloi; spiiitul public se ugitu usupiu
uttoi i uttoi cestiuni, toute ,vitule, u cuioi dezleguie nu mui
poute suleii ntizieie.
Unu din ucesteu este i cestiuneu butuii n uimutu. Dui,
deouiece-i voibu su notum n cestiuni, cuutu su spunem cu sunt
oumeni cuii pun unu pieulubilu: u bute pe inleiioii pentiu
nesupuneie, nepiicepeie suu ieu-voin(u, oii cliui numui din
iuutute, este ouie lu noi un obicei exclusiv ul ostuiloi?
Unii iuspund du; ul(ii iuspund nu.
Noi pnu ucum nu putem mpuitui lotuit puieieu nici u
unoiu, nici u ultoiu; nu putem deci luu puite lu dezbuteie.
Ne vom peimite nsu su spunem o unecdotu istoiicu, ce ui
puteu luminu ouiecum uizutouieu cestiune o unecdotu pe
cuie um cuputut-o dinti-un izvoi viednic de toutu nciedeieu.
Odutu, Cuzu-vodu culutoieu cu piimul suu ministiu Milu-
lucle Cogulniceunu, cutie Tuinul Seveiinului. Pentiu ntiu
ouiu ulesul nu(iei iomneti tieceu Oltul.
Lu o stu(ie, unde cuietu domneuscu i culetile suitei tiebuiuu
su sclimbe cuii, culutoiii notii deteiu peste o scenu destul de
neplucutu mui ules pentiu dnii, cuie, tot diumul pnu uci,
se depiinseseiu cu stiigute i uclumu(iuni vesele.
Cupitunul de pote buteu cu gibuciul ndoit pe unul dintie
sluitoii, pentiu cu ucest nenoiocit subultein, tiecut din buutuiu,
nu uezuse lumuiile bine, o nebuguie de seumu din cuie,
CUPRINS
40 lon luca Caragia|c
Doumne leiete! i se puteu ntmplu pe dium cine tie ce
piimedie muiiei-sule.
M.-su se supuiu de uceustu biutulitute i lucu nite mustiuii
bine sim(ite supeiioiului sulbutic; dui i mui supuiut lu conul
Milulucle, cuie luu numele cupitunului, luguduind ucestui
,puiiv su-l destituie telegiulic.
Cuietu domneuscu poinete n gounu cu suitu, i nuuntiu-i
se ncinge o discu(ie gulopuntu ntie suveiun i ministiu, o
discu(ie usupiu multiutuiiloi coipoiule.
Conul Milulucle, omul ieloimeloi, piogiesistul nllucuiut,
sus(ine cu o lege uspiu tiebuiete numuidect, o lege cuie su
opieuscu sub pedepse stiunice butuiu. Vodu, mui modeiut,
iecunoute cu un popoi libei tiebuie su teuigu din moiuvuiile
sule uceste depiindeii buibuie, dui nu vede ncu putin(u
uplicuiii unei usemeneu legi, liindcu... depiindeii seculuie...
ignoiun(u i lipsu sensului dutoiiei... incupucituteu omului de
u se dezbuiu de un ii ntieg de nvu(utuii... . cl., . cl. Ministiul
se ncupu(neuzu... Spiiitul secolului... luminu civilizu(iei...
demnituteu omului libei... . cl., . cl.
In line, uceustu ieloimu este ubsolut tiebuinciousu:
tiebuie lucutu, muiiu-tu!!
Bine, Milulucle diugu zise vodu biiuit bine; s-o lucem
i p-uiustu!
Au uuns cu bine i cu sunutute lu Seveiin, culcnd de lu Olt
i pnu lu podul lui Tiuiun pe lloii i uclumu(i de un popoi ntieg.
Lume puiudu entuziusm oltenesc bunclet luminu(ie.
Seuiu n sliit, nti-un tiziu, cei doi ilutii umici sunt lu
guzdu mpuituindu-i impiesiile. Cu tot zgomotul i entuzius-
mul, vodu n-u uitut discu(iu de cu ziuu.
Muiiu-su du oidin ministiului su lie gutu u douu zi lu upte,
spie u ncepe mpieunu inspec(iile de iigouie lu uutoiitu(ile
locule. Apoi m.-su optete cevu n tuinu lecioiului lui conul
41 lsroria sc rcpcrd
Milulucle un (igun de cusu, cuie cunoute bine tubietuiile
ministiului. Conul Milulucle, tiebuie su tim, nu obicinuiete
nici pupuci, nici lulut. Dimineu(u, cum se scoulu, se-ncul(u, se-
mbiucu din cup pnu n piciouie i iumne uu toutu ziuu.
Acum se dezbiucu su se ueze-n put.
Oduiu de culcuie u ministiului e despui(itu piinti-o uu de-u lui
vodu. Conul Milulucle se culcu poiuncind (igunului su-i cuie(e
ciobo(elele i stiuiele pentiu u douu zi dis-de-dimineu(u, i udouime.
Dis-de-dimineu(u vodu bute lu uu:
Huide, Milulucle, nu te-ui deteptut ncu?
Ministiul suie din put i se iepede lu glete.
Numuidect, muiiu-tu!
Cletele nicuiii... Cuutu luinele... Huinele nicuiii. Degiubu
lu uu de ieiie i cleumu lecioiul...
Fecioiul nicuiii.
Vodu:
Huide, Milulucle!
Ministiul iese-n col(uni i-n cumue uluiu i-ncepe su-i cuute
piin suli(u pe (igun. Un om ul poli(iei, cuie douime deuinu pe
o luvi(u, suie buimuc i cuutu-n toutu cusu, i cuutu, i cuutu,
i-n sliit peste zece minute uduce pe (igun.
Unde mi-s stiuiele i ciubotele, mielule? stiigu conul
Milulucle.
Du nu zgleiu uu, coune, cu doui nu du tuicii! stui oleucu
su le teig.
Nu le-ui teis ncu?!
Dec! du eu nu-s om? eu su nu mu lodinesc? Le-oi teige
umu!
Si (igunul pleucu scuipinndu-se-n cup i bombunind.
Ateuptu conul Milulucle, uteuptu.
Huide, bie omule, odutu! stiigu m.-su de dincolo: cu doui
nu eti cocounu su-(i luci douu ceusuii liizuiu.
42 lon luca Caragia|c
Acu, ucu, muiiu-tu!
Si conul Milulucle se plimbu piin oduie tuibut. Lu uimu
uimeloi, iucu i (igunul cu gletele i luinele, mui iuu tuvulite
dect cuiu(ute, le tintete pe un scuun i pleucu.
Stui, mielule! iucnete ministiul, und' te duci?
Ei! luide odutu, Milulucle! zise scuit vodu. Huide odutu,
cu m-ui plictisit: plec singui!
Conu Milulucle, despeiut, se uiuncu dupu (igun, i pune
mnu pe gulei, l ntouice-n loc i-ncepe su-i uizu ctevu
pulme... moldoveneti. |igunul ncepe su uile. In momentul
ucestu, vodu desclide uu de lu miloc i ntieubu:
Ce-i uiustu, diugu Milulucle?... bu(i? upoi cum iumne
cu ieloimu noustiu?
|igunul s-u poinit pe is, u luut un bun buci de lu vodu i
lu moment u gutit stiuiele i ciubotele ministiului.
Suveiunul i ministiul uu plecut louite voioi su lucu inspec-
(ie lu deosebitele uutoiitu(i, i pe dium Cuzu-vodu u spus
umicului suu ucest muie udevui:
Reloimu tiece, nuiuvuiile iumn!
1894
STATISTICA
De cuind s-u publicut, sub uuspiciile biioului centiul
stutistic din Stutele Unite noid-umeiicune, o noti(u stutisticu
louite cuiiousu i plinu de nvu(uminte. Se tie cu stutisticu este
o luclu cuie lumineuzu tiin(ele sociule, i se mui tie ct sunt
de elocvente ciliele. Iutu ce ne spune ilustiul stutistic Bob
Sclmekei, n noti(u de cuie voibim:
,Am culculut, dupu ndelungute expeiien(e i noti(e pei-
sonule eu, n inteiesul tiin(ei, iuu puite lu toute tuibuiuiile
de stiudu i um uuns u stubili uimutouiele:
CUPRINS
43 lsroria sc rcpcrd
Lu oiice ievolu(ie suu tuibuiuie, iu puite ucelui public cuie
iu puite lu luminu(ie, lu puiudu suu lu loc, i udicu: buibu(i,
lemei i copii de umbele sexuii.
Culculu(i pe vistu ne du lu 1000:
Muoii ................................................................. S1S
Minoii ................................................................. 48S
Culculu(i pe unii vistei:
Puitu(i n biu(e suu mui mici de 7 uni ................ 13S
De lu 7 lu 10 uni ................................................. 200
, , 10 , 21 ,......................................................... 1S0
, , 21 , 4S ,......................................................... 3S0
, , 4S , 7S ,......................................................... 1S0
, , 7S , 8S ,. .......................................................... 14
, , 8S , 100 ,........................................................... 1
Culculu(i pe motivele cuie-i mnu n nvulmueulu:
Din cuiiozitute uitisticu ........................................ S0
, ,, ciiticu .................................................... 1S
, , puiu ................................................... 230
, instincte........................................................ 4S0
, convingeieu ultoiu ....................................... 2S0
, , piopiie ........................................................ S
Dupu stuieu de contiin(u:
Pot iuspunde pentiu ce uu luut
puite lu micuie .................................................. 2S0
Nu pot iuspunde ................................................. 7S0
Dintie cei 2S0 dnti:
Pot iuspunde:
In mod luntuzist .................................................. 120
44 lon luca Caragia|c
, , nuiv ............................................................. 12S,S
, , pluuzibil .......................................................... 0,S
Din cupetele spuite, culculute pe 100 sunt:
nevinovute ............................................................ 7S
vinovute incontient .............................................. 24
vinovute contient ................................................... 1
In piivin(u iezultuteloi unei micuii populuie, culculut pe
un milion de sullete, uvem:
C(i lolosesc diiect .............................................. 100
,, , indiiect .......................................................... 100
Restul pnu lu un milion pugubesc.
In udevui stutisticu e plinu de nvu(uminte!
189J
CONCRESUL COOPERATIV ROMAN
SEDIN|A DE INAUCURARE
Sedin(u solemnu de desclideie u congiesului se ncepe lu
oiele 1 d.u. sub pieedin(iu d-lui Dem. Buteulescu, piezen(i
liind 1000 de membii coopeiutoii.
P R E S E DI NT E L E, n teimeni louite liumoi, sulutu i
lelicitu pe membiii congiesului pentiu putiiotismul cu cuie
s-uu giubit u veni su uducu luminile loi n uceustu muie clesti-
une: piotec(ionismul nu(ionul. D-su teiminu uiutnd lolousele
coopeiu(iunii: coopeiu(iuneu tiebuie su lie pentiu to(i iomnii
cu minte o idee lixu.
Se intiu n oidineu zilei.
D . M O C E A N U, delicutese i comestibile iomn, cu
CUPRINS
45 lsroria sc rcpcrd
veivu-i cunoscutu, (ine pentiu piotec(ionism un discuis louite
suiut i louite gustut: voibele-i meig cu untul i bine cntuiite
i socoteulu luiu cusui. (Apiobuii n tot publicul.)
DI R E C T OR UL lubiicii Lemuitie, un om cu multu gie-
utute, e de uceeui puieie. D-su ciede cu lieiul tiebuie butut
pnu-i culd, cu nu tiebuie lusut guveinul n puce: pnu nu vu
udmite piotec(ionismul i nu vu tuinu legi pe ucest tipui, tiebuie
ciocunit meieu. (Apluuze.)
U N C U V E R NA ME NTA L L I B E R - S C HI MB I S T:
Luu(i seumu: vieu su ne potcoveuscu! (Rsete i ssituii.)
D. I O R DA C H E I O N E S C U din Seluii, piezidentul
,Spumei de diodii, societuteu comeiciun(iloi iomni de
buutuii: Vin, domniloi!... (Clel muie i tumbuluu n toutu
udunuieu. Oiutoiul se ueuzu lu loc mulmui. Zgomotul se
potolete.)
D. P R E S E DI NT E: Uimu(i, liute coopeiutoi...
O VOC E: Degeubu! ucumu i s-u stiicut gustul!
A LTA: Su-l dieugu!
D. I OR DA C HE: Nu mui! Dui cu piincipiile dv. o su vu
liige(i piost de tot!
D. B A S I L E S C U, tipogiul, utucnd clestiu cu multu uidou-
ie, culege upluuze de deosebite cuiucteie, cuie de iluiitute, cuie
de entuziusm; n line luce o liumousu impiesiune.
D. F R A NK E, cioitoi, o iu cu liuncle(u p-ult ton. Se vede uci
stolu de oiutoi. Discuisul se potiivete peilect. Libei-sclim-
bismul nu e de tuliu unei (uii ugiicole: cu ucest sistem ni s-ui
cioi o souitu pieu gieu, cuie ne-ui stinge iuu n spete; pardcs-
sus |c marcnc
1
, luiu su piindem de veste, ne-ui cuptui stiuinii
din cele douu emisleie. Oiutoiul o ncleie luiu su tieucu cu un
milimetiu musuiu n piivin(u celoi douu emisleie... Un elegunt
1
Coiect oitogiuliut: par dcssus |c marcnc (li.) pe deusupiu; oc de
cuvinte cu par dcssus (pe deusupiu) i pardcssus (puidesiu).
46 lon luca Caragia|c
discuis! Se opteu n congies cu pieedintele l comunduse din
vieme, e diept nsu cu biuvul oiutoi l-u dut gutu dupu piomisie
n 24 de oie. (Apluuze ununime.)
D. P R E S E DI NT E, cuie u piimit o depee: Domniloi, um
su vu luc o comunicuie. Iutu depeu pe cuie o piimesc de lu
Diiec(iu geneiulu u C.F.R.: ,Onoi. Congies coopeiutiv iomn,
loco, motivele pentiu cuii lipsete d. diiectoi geneiul...
DOC T OR C HI R I E AC: Desigui iui ntieiupeie de ciicu-
lu(iune.
D. P R E S E DI NT E: Intocmui. D. diiectoi s-u n(epenit lu
Clitilu. Noi, iegietnd locomotivele, ieintium n oidineu zilei.
D. S TA NC U B E C HE A NU, lipscun: Domniloi, pe cnd
voibeuu onoi. pieopinen(i, umicul meu, neneu Cli(u Pencovici,
mi dedeu cu cotul. (Rsete.) Pute(i ide, domniloi! n-o su-mi
musoi eu lu butine(e voibele cu suntimetiu... Ii tiu pe to(i ce
cumu
1
sunt; muteiiu ustu o cunosc, sluvu Domnului! nu mi-e
iuine! |uiu ustu vieu piolte(ionism nu mui ncupe tocmeulu!
Eu sunt sincei, eu nu sunt din ucei oiutoii de modu nouu, cum
um vuzut lu uinulele din uimu, cu su scot punglici pe nus.
DOC T OR T OMA I ONE S S C U: Punglicu? cu opeiu(ie!
DOC T OR C HI R I A C: Cezuiiunu.
D. P R E S E DI NT E: Nu tuiu(i voibu oiutoiului, vu iog.
D. S. B E C HE A R AU (uimnd): Eu udicu, n sliit, eu
zic guveinului: Coni(u! udicu, puidon! domnule! cu pie(ul ustu
nu ne du mnu: este peste poute. Dui mui n sliit, vuznd lu
o udicu ieluz din puiteu muteiiului, ustuu... u guveinului vieuu
su zic, putem zice: tigul n-uie supuiuie, noi um ceiut; dv. ce
du(i? (Apluuze.)
D. S TA R OS T E ul biiuiiloi, un udevuiut piuvosluvnic n
muteiie economicu, biciuind libei-sclimbismul, compuiu con-
1
Stolu.
47 lsroria sc rcpcrd
giesul cu u cinceu ioutu lu cuiu(u. Lu imputuieu ce i s-u lucut
cu e libei-sclimbist, umintete pioveibul cu cupiu i ouiu; lu
imputuieu cu n-u luut buibutete ini(iutivu unei micuii muii u
coipoiu(iunii sule, zice: bute uuu su piiceupu iupu! Ei, domni-
loi, uduogu oiutoiul, pisicu cu clopo(ei nu piinde ouiecele!
Nu tiebuiu su tiugem cnd lu dieuptu, cnd lu stngu; tiebuie
su mnum clestiu tot nuinte; cuci, ducu meigem tot uu l(u-
l(u, o vim cu oiteu-n guid! Oiutoiul se opiete uci.
D. B OS S E L, tupi(ei, spune cu nu luce cu colegul d-sule d.
Olbiiclt, cuie se uscunde dupu peideu: (intu noustiu e linu. D-
su pune clestiu pe tupet. Ciliele stutistice sunt oglindu peilectu
u situu(iei. Cu piotec(ionismul um meige cu pe iotile; de
nlutuiuieu ucestei sisteme, nimic n-ui puteu su ne conso|c
1
. D-
su sliete spunnd cu situu(iile economice sunt totdeuunu
mobile. (Apluuze zgomotouse.)
D. A L E XA NDR I U, luimucist, (ine un spici louite coiosiv:
d-su tiuge un piul udveisuiiloi piotec(ionismului. Blumeuzu
nti-un mod diustic pe ucei ce n-uu n combinu(iile loi uceu
cuiu(enie cuiucteiisticu iomnului, i cuie voi su luse pe stiuini
su stouicu ultimele picutuii din loi(ele (uiii, pnu cnd nti-o
bunu dimineu(u su ne pomenim lup! cu ne nglite stiuinul!
Ei! i pe uimu nu mui e leuc. (Apluuze iepetute.)
D. P R A CE R I UL I US, blunui, (ine un discuis cu totul
nors dc saison
2
; d-su se-ncuicu n citute de pioveibe uzute: lupul
puiul i sclimbu, dui nuiuvul bu; ustu-i ultu cuciulu! de ce
n-uie uisul coudu i lupul d-ubiu o pouitu; umblu(i cu vulpeu-
n suc! i ultele n line, un discuis su nu-l munnce nici moliile.
D. HUHN, diiectoiul builoi Mitiusclewsky, cuie u usudut tot
timpul, vieu su veise upu iece peste entuziusmul udunuiii. Voi, zice
d-su, su duu un du peste locul piotec(ionitiloi extiemi! (Zgomot.)
1
Consolu, musu de sulon.
2
Nepotiivit cu unotimpul (li.).
48 lon luca Caragia|c
D. BONT E A C E F L OR E S C U, piolesoi de |ranciujcrc:
Buiu-i voibu!
V OC I: Cuiut! (Zgomot.) Sus! os! os! sus! (Zgomot muio.)
Uimeuzu de uci o discu(ie louite vie, n cuie se sclimbu o
mul(ime de ieplice destul de violente. Dum uci pe scuit pe cele
mui impoitunte.
UN S E L A R: Tiebuie su-i stingem n clingi pe udveisuii!
(Zgomot usuizitoi.)
UN L I B E R - S C HI MB I S T: Vie(i su ne nelu(i!
D. CE OR CE S I ONE S C U, oilogei iomn de Cenevu,
nuinteuzu n mbulzeulu lu tiibunu cu ci|indru pe cup: Si ne
iemontum cuiucteiele, domniloi! tiebuie su piecizum!
D. S I N I E, culduiui iomn, vocileieuzu giozuv: Astu-i
spoiulu! V-u(i dut metulul pe lu(u. (Se iepede lu tiibunu, upucu
pe oilogei n biu(e i-l ntouice pe sus. Zgomot lu culme.
Stiigute: |i-ui uiutut uiumu!)
D. L I T T MA NN, lumpist, n milocul tumultului l iusu-
cete piin ctevu cuvinte: Domniloi! su ne luminum! nu sunt
un intiigunt su viu uici su bug litiluii, su nllucuiez iesen-
timentele.
D. T A S A I N, diiectoiul Compuniei guzului: Tdis ron occ,
cspccc dc |umisrc!
1
(Zgomotul meige ciescnd. D. Littmunn se
ietiuge nti-un col( i lumeuzu. Zgomotul continuu.)
D. T E ODOR E S C U, liunzelui, un om copt, cuutu u potoli
locul udunuiii: Domniloi, stu(i! uci nu e cu loputu! Cine u luut
cuvntul? Ce um venituiu su lucem uici? gogoi?
D. N. MA NDR E A, lubiicu de cizme Filuiet, cu tuctul suu
obicinuit, zice pu(ine cuvinte i, dei uimnd dupu ca|apoadc|c
vecli oiutoiice, ieuete totui su-i ncul(e pe to(i! (Zgomotul
1
Tuci, uilutunule! (ii.).
49 lsroria sc rcpcrd
ncepe u se stinge, cu utt mui mult cu ct d. Cupu, coletuiul,
i du toutu osteneulu su ndulceuscu luciuiile.)
D. I UI L A N OP R E S C U, n tot timpul scundulului con-
seivu o utitudine demnu i o tuceie de uui. D-su zice unui
piietin: n clestiu economicu n-um dect o puieie |aisscz
|airc, |aisscz passcr
1
! Fucu liecuie cum poute, eu luc cum pot.
(Zgomotul s-u potolit.)
DOC T OR B A B E S: Domniloi! Sus(ine(i cinevu o opinie
contiuiu uceleiu ce sus(inem noi? Sunte(i tuibu(i? Eu, domniloi,
pnu ucum nu m-um buccilit; mie-mi pluce su pun viigulele pe
i! Sus(in cu, luiu piotec(ionism, Romniu, pe culeu economicu,
nu vu puteu li dect un mic iob ul muiei Euiope industiiule!
(Apluuze tuibute.)
DI R E C T OR UL lubiicii de buzult uitiliciul: Acel ce se tie
u nu uveu nici un pucut su ne uiunce piutiu! To(i lieibem nti-o
oulu, i dumneutu i dumneului i noi e(eteiu.
O VOC E: l(crcracora! (Apluuze, iluiitute.)
DI R E C T OR UL Compuniei buiometiice: Domniloi! Ono-
iubilii pieopinen(i uu voibit cu multu... pompu, dui, puidon,
supeiliciul. Eu voi su... sondum mui udnc! (Muimuie, ntieiu-
peii i piotestuii.)
D I R E C T O R U L lubiicii ,Stellu: Inceputul ucestu nu
miiouse bine. (Zgomot.)
D. P R E S E DI NT E, cutie oiutoi: Mu iog, compuniu dv. nu
este nsciisu lu oidineu zilii. In edin(u de noupte... Lu noupte!
DI R E C T OR UL Comp. bui.: Dui, domnule pieedinte!...
T OATA S A LA: Lu noupte! lu noupte! (Tumult.)
P R E S E DI NT E L E: Vu iidic cuvntul!
DI R E C T OR UL Comp. bui., stiignd puteinic: A! cuie vu
su zicu vie(i su-mi ustupu(i guiu? louite bine... Dv. vu... ncuiu(i,
1
Lusu(i su se lucu, lusu(i su tieucu (ii.), udugiu ul economisei libeiule.
50 lon luca Caragia|c
cu su zic uu, n oidineu dv. de zi, i upoi, de uci, nu mui vie(i
su... iei(i! Rog su se iu uct de uceustu. Aceustu nu e... luciu
cuiut! Vom piotestu! vom umple... toute guzetele! (Zgomot
muie.)
R E P R E Z E N TA N T U L Societu(ii piesei: A! ustu e o
inlumie! Aluiu! Su iusu... uluiu!
Diiectoiul Comp. bui., n milocul lluieiutuiiloi i luidu-
ieliloi, se ncleteuzu lu tiibunu stiignd din toute puteiile:
Biuvo! cuie vu su zicu tot eu su ies... uluiu! Eu! Nu, domniloi,
dv. su iei(i uluiu!
Un mucelui iomn, iepezindu-se lu oiutoi cu cu(itul: Iei...
cu te tui!
DI R E C T OR UL Comp. bui., de liicu, iese uluiu. (Apluuze
lienetice.)
Piimu edin(u solemnu u congiesului se iidicu.
189J
51 lsroria sc rcpcrd
BAIONETA INTELICENTA CARDA CIVICA
De cte oii uuz zgomote de iuzboi, mi umintesc cu pietute
i cu mndiie de ucum ut(iu uni tiecu(i, cnd eium unul dintie
upiigii upuiutoii ui Independen(ii. Pe viemeu ultimei conllu-
giu(iuni oiientule, um seivit n guidu civicu ,,buionetu
inteligentu n compuniu din mululuuu uimeneuscu. Timpuii
eioice! um de lu voi liumouse umintiii! Cupitunul meu, d. Cutu
Cotoi, odiniouiu seigent n pompieii, eiu un tip de luidumuc,
cuie lusese upoi, pe ind, biiui, ciciumui, binugiu, sumcui
de slugi, spion de poli(ie, butuu, -ucum, n sliit, uimnd
unei vocu(iuni iiezistibile pentiu viu(u politicu, se decluiuse pe
lu(u pentiu guvein. Eiu un ugent piopugundist iubiut giouzu
ciciumuiiloi i ultoi cuse publice, spuimu biiuiiloi, luutuiiloi,
llunetuiiloi, ulunuiiloi, sulipgiiloi i u tutuioi c(i i picuu
nuinte n momentele-i de ui(ug contiu ciocoiloi. Dui, uminteii,
om plucut, detept i vesel. Cnd u venit pentiu piimu ouiu su
mu cleme-n seiviciu, eiu tumiut, l cunoteum de mult cine
nu-l cunoteu n mululu pe d. Cotoi? zic:
Fiute Cutu, te iog, pe mine su mu scuteti; sunt slub de
constitu(ie.
Ei, u! zice. Olticu iuseuscu!... Nu se poute, d-le Iuncule...
udicu... se poute, ducu pui om n loc.
Atunci, pui om n loc.
Din ,MOMENTE
(1901)
CUPRINS
52 lon luca Caragia|c
Atunci, scoute iublu.
I-um dut-o, i d. Cutu u plecut legunndu-se i stiignd:
Tiuiuscu ui notii, d-le Iuncule!
Apoi o teiibilu nuiutuiu:... de ciocoi! Peste vieo opt zile,
m-u culcut d. Cutu iui, i iui mi-u teis cuibouvu, i iui: ,Tiuiuscu
el... Peste vieo cinci zile, ultu iublu; pe uimu, din putiu-n
putiu zile, iegulut. Dui toute tiiuniile tiebuie su uibu un cuput.
Am lotuit su mu ievolt. Cnd vine d. cupitunul tun i zice:
Mine ui seivici...
Neicu Cutu, zic, oi uveu, n-oi uveu seivici, nu tiu, du'
iublu tiu cu n-um, i nici n-o su mui um de uici nuinte. Scuit!
Atunci... cum?
Iuc-uu.
Atunci te bug lu uiest.
Su polteti!
Cui' vu s' zicu nu dui iublu?
Nu pot.
Bine...
Si u plecut supuiut, nuind stiunic pe ciocoi. A douu zi,
dis-de-dimineu(u, um uuzit gouinu, m-um mbiucut iepede i
m-um dus lu compunie: um luut o pucu butinu, cuie clun(uneu
din toute ncleietuiile cnd umblum; mi-um ncins centuionul
cu putiontuul peste pulton, i um plecut piin lupovi(u cu cidul
compuniei. Un comisui de poli(ie ne-u dus n iieug pe Podul
Mogoouii eiu puiudu Bobotezii. Mui tiziu cnd u venit i
cupitunul i m-u vuzut, el, cuie mu ciedeu un lu incupubil de
u puitu o uimu, u iumus nciemenit:
Biuvos, d-le Iuncule! mu luciui cui'vu s'zicu?... Du' nu
luce nimicu! Tiuiuscu ui notii!... de ciocoi!
Dupu ce u dut ctevu ticoule n lu(u compuniei, u venit iui lu
mine, m-u tius lu o puite i, louite disciet, mi-u dulnit lu uiecle:
53 lsroria sc rcpcrd
D-le Iuncule, nu luce pentiu d-tu su stui ntie boccii...
Du-mi o umut' de iublu i du-te ucusu.
N-um nici slun(, nene Cutu, zic eu tuie, cu su m-uuzu
cocounele nglesuite pe tiotoui lu sputele iieugului nostiu.
Dui d. cupitun se-n(epenete-n culcie i, cu su-mi ucopeie
glusul, stiigu iuguit din lundul boociloi:
Cumpunie... diep(i!
In ucelui moment, s-uud venind din susul stiudei nite
luiduituii zguduitouie... Ce eiu? Cine tie cine piinsese un
cine iguiit de mululu, i leguse o tinicleu de coudu i-l
uiuncuse n milocul stiudei, su-l deu guidu-n tuibucu, dupu o
vecle dutinu consuciutu u ucestei institu(iuni uibune. Apucut
ntie cele douu iiuii de biuvi, cuie uveuu lu spute cte un zid
de lume; uiuiit de luiduituii, de umenin(uiile putiloi i de
lovituiile tiniclelii, nenoiocitul unimul lugeu lucnd nite
sultuii nebuneti i cleluluind nti-un clip inleinul, pe cnd
guidu i publicul luceuu un luz nespus. A tiecut pe dinuinteu
noustiu cu o vedenie limeiicu, ncu tiziu se uuzeuu n depui-
tuie luiduituii tocmui pe lu Piu(u Teutiului.
Noi eium compunie de elitu. Eu stum postut peste dium de
Cie(ulescu, upioupe de pulut, ntie doi uimeni louite boi(oi,
unul busmungiu pe podul Tigului-de-uluiu, i ultul lubiicunt
de culeu mucinutu i ulte miiodenii n Culmutu. Acestu-i pusese
de degiubu pultonul peste oi(ul cu cuie se ucopeieu cnd
mucinu muitinicu, i oi(ul eiu cu o pulmu mui lung dect
poulele pultonului, cuie se mui scuituse o clioupu din piicinu
centuionului ncleiut sub buitu. Culegiului, iuzbit de liig, i
cuigeu nusul enoim plin de gutuiui, i, om cuiut cu to(i uimenii,
mu iugu din cnd n cnd su-i (iu pucu: s-uplecu din gieu, i
iidicu oi(ul i se teigeu lu nus. Dupu uceeu, cnd i luu pucu-
nupoi, louite politicos:
54 lon luca Caragia|c
Meism... Am uvut noioc; ducu nu um uitut oi(u pu
mine, cu ce m-um teis lu nus?
De-utunci, n-um mui buut culeu cu cuimuc! In sliit, iutu
cu se-ntoic nupoi spie pulut tiusuiile oliciule... Stiigum ncu
uiu, cnd tieceu pe dinuinteu noustiu escudionul de suitu.
Junduimii mndii, cu subiile scouse, se uituu, pe sub cozoiocul
cliveieloi, lu compuniu noustiu, mui ules lu mine i lu uimenii
mei, cu un zmbet uu de ciudut, nct um uplecut oclii-n
pumnt i, din ceusul ucelu, mi-um piomis su luc toute suciili-
ciile pentiu u mu scuti pe viitoi de o uu penibilu situu(ie. Am
uleigut lu d. Cotoi i, dupu multu tocmeulu, ne-um uuns: douu
iuble pe lunu i su mu luse-n puce. I-um dut unu nuinte i upoi
cte unu lu liecuie cinspiece zile. Am seivit iegulut putiiei, spie
deplinu mul(umiie u comunduntului meu, pnu lu desliin(uieu
guidei. Si o dovudu cu um lost un biuv e cu d. cupitun u venit
odutu lu mine louite bine dispus i mi-u zis:
D-le Iuncule, su tii cu ucumu ne-mpuite i nouu, lu guidu
nu(ionulu, dicoiu(ii pentiu upuiuieu Independen(ii; su tii cu
te pui pe listu.
Eu, n(elegnd unde vieu su m-uducu d. Cutu, i-um iuspuns
cu eu n-um pieten(ie... um luptut uu, de diugul libeiuliloi. Dui
d. Cutu:
Tiuiuscu ui notii, d-le Iuncule!... de ciocoi! Du' nu se
poute! su duu lu to(i bocciii i mitocunii dicoiu(ii i tocmui d-tule
su nu-(i duu! nu luce! Eu tiu cu te tiec pe listu.
Nu mu tiece, cu cine tie ct costu... ucu sunt cum
tinicleu.
Ce su coste? un molt... Fucem noi pentiu d-tu. Pe uimu
mi-u ceiut o umutute de pol, pe uimu i-um dut o iublu i pe
uimu ne-um uuns cu o iublu i umutute. M-u ncusut i m-u
tiecut lu poitolel. Peste vieo ctevu zile dupu desliin(uieu guizii,
55 lsroria sc rcpcrd
m-um ntlnit cu d. Cutu l lucuseiu peiceptoi, i eiu louite
vesel! L-um ntiebut n glumu:
Nene Cutu, ce se mui uude cu dicoiu(iu meu?
... Cuie dicoiu(ie...?
Aiu... nu (ii minte?... o iublu i umutute...
Diucu su-i tie, d-le Iuncule, ce-u lucutuiu uiu de lu
comenduiie, cu eu le-um tiimes de utunci listele; dui ucolo e
ucumu un bulumuc cu pieduieu uimeloi! Cicu s-u luiutuiu
sumedenie...
Se pieu poute, nene Cutu; n vieme de iuzboi cte uime
nu su piupudesc!
Poute lu ulte cumpunii su se li lucut viun ubuz; dui lu
noi, nu-mi vine su ciez... Ei! du' nu luce nimicu... Tiuiuscu ui
notii, d-le Iuncule!... de ciocoi!
Astlel, din piicinu unei neglien(e u comenduiiii um iumus
nedecoiut, dupu ce um luptut uttu! Astu nu e diept! mi-um
zis. Sunt sigui cu lui Suicliz culegiul i-u dut. M-um dus su-l
vuz. L-um gusit tot cu oi(ul cunoscut i cu gutuiuiul cel vecli;
umestecu muitinicu cu iio cu su lucu mocu. Din voibu-n voibu,
zic eu, uscunznd ct puteum mui bine sentimentul de invidie:
Dumitule cum (i-u dut decoiu(ie, liute Suicliz, i mie
nu? cu eu ncui um plutit nuinte.
Au um uvut oibu... Cnd ne-u uduce dicoiu(ie, plutim...
Ne-u udus dicoiu(ie, um plutit.
Au...? zic eu domiiit.
Bei un cule piousput?... su-(i luc un gingiilie...
Nu, nene Suicliz, meism; nu mui metuliiisesc de mult
culeu cu cuimuc!
1897
56 lon luca Caragia|c
MITICA
Miticu... i mui cum?
E destul uttu: Miticu de vieme ce i dumneutu l
cunoti tot uu de bine cu i mine. Fiiete cu tiebuie su-l
cunoutem: l ntlnim utt de des n piuvulii, pe stiudu, pe
os, n tiumvui, n tiumcui, pe bicicletu, n vugon, n iestuuiunt,
lu Cumbiinus n line pietutindeni.
Miticu este bucuieteunul pui excellence1. Si liindcu Bucu-
ietii sunt un mic Puiis, i Miticu, se-n(elege, este un mic puiiziun.
El nu e nici tnui, nici butin, nici liumos, nici uit, nici
pieu-pieu, nici louite-louite; e un buiut potiivit n toute; dui
ceeu ce-l distinge, ceeu ce-l luce su uibu un cuiuctei muicut
este spiiitul lui oiiginul i inventiv.
Miticu este omul cuie pentiu liecuie ocuziune u vie(ii gusete
un cuvnt de spiiit lu moment, i pentiu ustu simputicul
puiiziun ul Oiientului este louite cuutut i plucut n societute.
Miticu uie o muguzie, un uisenul, o comouiu de voibe, de
ntiebuii, de iuspunsuii, cuie luc deliciile celoi ce uu leiiciieu
su-l cunouscu.
Mui cu seumu pe piovinciuli, micul nostiu puiiziun i cpa-
rcazd
1
cu veivu lui scnteietouie.
,MITICA
(1902)
1
Piin excelen(u (li.).
CUPRINS
57 lsroria sc rcpcrd
El, de exemplu, inventeuzu pe negndite voibe cu:
,Ceu mui liumousu lutu din lume nu poute du dect ce uie!
suu:
,,Viu(u este un vis, mouiteu o deteptuie!
oii:
,Ei! mudum Popescu, nu existu iozu luiu spini!
Inclipui(i-vu ce elect luc toute usteu usupiu spiiitului
doumnei Popescu!
Dui toute usteu sunt voibe sentimentule, Uiice, meluncolice,
i dei i-n genul ucestu Miticu este destul de tuie, e ncu i
mui tuie n genul uoi, picunt i iionic.
,In genul ucestu, cel pu(in, pot pentiu cu su zic cu n-um
iivul! zice Miticu i cu diept cuvnt.
Exemple...
*
Cnd n-uie tutun, (i ceie ,o (iguiu... suvenii.
*
Cnd meige su se-mpiumute cu buni;
Unde ui plecut, Miticu?
Lu vnutouie de lei.
*
Ii zici:
Miticu, luci cinste?
Nu pot, monei, cu mu stinge un cioiup.
*
Pnu n unul 1900, cnd mu-ntlneu lu Sl. Vusile, mi ziceu:
De un un nu ne-um vuzut!
Dui n unul ucelu l-um gusit n seuiu de 31 decembie lu
Cumbiinus, tot ucolo l-um ntlnit u douu seuiu, lu 1 iunuuiie.
L-um sulutut; s-u lucut cu nu mu cunoute. Dupu multu
stuiuin(u, i-u udus n line uminte cine sunt:
58 lon luca Caragia|c
Scuzu-mu, neicu, u zis Miticu, te uitusem: e un secol de
cnd nu ne-um mui vuzut!
*
Ceii nti-o bucunie:
Buiete, o (uicu!
Nu-i du, domnule, c-o beu! zice Miticu.
Am deseuiu lou lu opeiu; meigi cu mine? zice Miticu.
Meig... Ce se cntu? Relu, n cinci ucte!
*
Intii lu Cumbiinus; te upiopii de Miticu i-l sulu(i; el (i
iuspunde umubil:
Adio!
Il sulu(i lu plecuie; el (i iuspunde:
Su-mi sciii!
*
Ai puiule, Miticu?
Nu umblu cu metul; mi-e liicu de tiusnet.
*
Biiui! slobod? ntieubu umicul nostiu.
Du, conuule!...
Atunci, du-te-ucusu.
*
Du-mi cusuiul, zic negustoiului.
Nu-i du, d-le, ntieiupe Miticu; dumneului n-uie nici un cusui.
*
Un piieten glindoc se-ntinde su-i iu puluiiu dinti-un cuiei
pieu-nult. Miticu i stiigu:
Pune o coulu de litie sub piciouie!
59 lsroria sc rcpcrd
*
Miticu zice despie un'piietin destituit:
L-u-nuintut...
?...
L-u lucut inginei de poduii... Si cnd e n culmeu veivei uduogu:
...detuut cu seiviciul n Cimegiu: du mutele uluiu!
*
Te plngi lui Miticu de cine tie ce; el nu vieu su usculte,
liindcu ,peti(ie luiu timbiu nu se piimete.
*
Lu iestuuiunt:
Iuuit ui? ntieubu el.
Este...
Du-mi vieo c(ivu centimetii.
In loc de ,ustuioi, zice ,vunilie sibeuscu, n loc de ,vin,
zice ,llunelu de Diuguuni, i-n loc de ,bilet de buncu, ,pozu
lui Tiuiun.
*
Cnd pleucu pe os, te invitu:
Hui, cu te iuu n dieuptu.
*
Miticu se uicu pe plutloimu dinuinte u tiumvuiului electiic;
vugonul poinete; n culmeu vitezei, deodutu umicul nostiu
stiigu munipuluntului:
Opiete! (i-u cuzut biciul!
1
Restul.
60 lon luca Caragia|c
*
Miticu stu cu mui mul(i piieteni n col( lu Continentul, pe
Piu(u Teutiului. Un piieten sulutu i suie pe plutloimu din uimu
u tiumvuiului, cuie meige cutie Sl. Cleoigle:
Aide-l, biiui! stiigu Miticu.
*
n toiul ulegeiiloi, unde-i pune Miticu ul meu cundi-
dutuiu?
Lu Bucuietii-Noi.
Lu ce colegiu?
Lu colegiul ul putiuleu
1
.
*
Te douie museuuu. Ce doctoiie (i iecomundu Miticu?
Ruducinu de clete.
*
Ai ceiut o beie i o lui su-i tieucu pu(in spumu; Miticu zice:
Beu-(i beieu, cu se iucete.
*
Lu Cumbiinus:
Miticu, lu plecuie, cutie buiutul cuie u seivit:
Buiete, mi se puie cu mi-u picut o buncu(u; vezi, ducu o
guseti, mi-o dui nupoi deseuiu; ducu nu, iu-o tu buci.
Cte ceusuii sunt, Miticu?
Cte u lost ieii pe viemeu ustu.
*
Apiopo, zice Miticu, de c(i uni eti?
De... ut(iu.
Tocmui ct muguiul mitiopolitului!
1
In sistemul electoiul buiglez nu eiuu dect tiei colegii.
61 lsroria sc rcpcrd
*
|i-ui cumpuiut o blunu nouu. Te ntlneti cu Miticu, n loc
de ,s-o poi(i sunutos! (i zice:
Biuvos! blunu ui; ucumu, ungli (i mui tiebuie!
*
|i-u luce cuite, domniouiu, zice Miticu unei tineie
telegiuliste, dui vui! n-um cuiu; ul! tiu ct eti de ciudelu!
Cum, domnule Miticu? de unde tii?
Puicu eu n-um ullut cum bu(i depeile!
*
Miticu te iougu su pui o voibu bunu lu Ministeiul de Ruzboi,
ducu ui vieun piieten, cu s-o numeuscu pe souciu-su ,,mouu
milituiu.
*
Tienul de pluceie meige-ncet; Miticu zice:
A ostenit cuii. Oii, mui bine:
A uitut su deu giuun(e lu cui! Tienul se opiete lu o stu(ie;
Miticu:
A opiit, su le deu upu.
*
E polei. Cude un domn. Miticu stiigu:
Clegle-cuiumbol! Cude o doumnu:
S-u iupt guzometiul!
S. cl., . cl., . cl.
Al diucului Miticu!
1900
62 lon luca Caragia|c
Din ,SCHI|E NOUA
(1910)
MONOPOL...
In vuiu unului 1907, ullndu-mu n stiuinutute i uvnd n
(uiu duiuveii, m-uez n tienul Beilin-Bucuieti, cu gndul su
m-ubut o zi-douu pe lu Iui, unde su vizitez pe nite vecli i
buni piieteni, lumiliu Ronetti Romun.
A douu zi, mu coboi n guiu Pucuni lu 12.30 p.m. Numui-
dect ntieb cu iespect pe un domn impiegut de micuie louite
tnui, cuie pouitu o upcu pieu mutuiu, odiniouiu desigui
stucoie, ,pe ce linie este tius tienul ce tiebuie su plece peste
ctevu minute spie Iui... Domnul impiegut mi iuspunde
politicos cu, ,n legutuiu cu Beilin-Bucuieti, pleucu din Pucuni
spie lui numui un tien, lu 4,10, cu sosiieu lu 6,S p.m.
Dui....
Stiu, mu-ntieiupe glicindu-mi gndul; este i un tien
cum viei dumneutu; dui ucelu nu umblu...
Este, dui nu umblu?
... nu umblu dect pe sezonul builoi.
Am n(eles, iuspund eu pe umutute domiiit.
Fiiete, e pieu de timpuiiu, nuinte de sliitul lui mui, su-
n-ceupu buile... Dui nu tium su lie ucumu i-n Beilin putimui
cuie vin su se cuute lu buile din Iui.
Tiei ceusuii i umutute n Pucuni cum pieu mult!... Dui
ce pitoiesc!
CUPRINS
63 lsroria sc rcpcrd
Ce gloduiuie i colbuiuie!... Ce ubdomene de copii muluiici!
i se oucu i id cum tiist, dui tot id!... Ce giuv municipulul
cuie (ine oidineu lu lntnu din piu(u guiii, unde se-mbulzesc
multe vite nsetute!... Ce iguiuie de cini costelivi cu oclii
iutuci(i i coudu-nciligutu nspie pntece, luinizoii ui umicului
meu doctoiul Lebel!... Si, cu tot iegimul nostiu piotec(ionist,
nici o lubiicu de munui n tot (inutul!... Ai de ce su (i se iupu
inimu de milu oumeniloi, liiete, dupu u viteloi i u ciniloi.
Bine cu uvem o S.P.A.
1
; su speium cu ncet-ncet, cu viemeu,
vom uunge s-uvem i o S.P.0.
2
4.10... Am poinit. Meigem i nuintum domol n sus spie
Ruginousu, i ne upiopiem de culme.
Souiele, uplecndu-se cutie piscuiile Ceulluului, se uscunde
dupu giumezi uiiue de nouii, cuie se tot iidicu unu peste ultu
venind dimpotiivu, pe cnd luigile udncutuii din dieuptu
uicuului nostiu se-nvuluiesc tieptut n umbiu.
Blndu meluncolie u (uiineloi moldoveneti un cntec
de neum mlnit, din glus copiluiesc, uungnd lu mine limpede
din dedepuite vule nclipuiieu muielui sinistiu de ucum
douu luni upiopieieu de Iui... Apoi dulci umintiii din zilele
piimei nesocotite tineie(i gndiii umuie din piugul cu
deuite iegiete ul butine(ii... Toute mu-mpiesouiu, i cuie de
cuie luptu su mu-ngenuncle i su mu copleeuscu.... Pe lngu
usteu, sulluieu de monstiu ustmutic u locomotivei i (ucunitul
din ce n ce mui obosit ul iouteloi... E penibilu micuieu n ult
tempo dect ul sulletului!
In sliit, ticu-tucu, ncetinel, uung cu voiu lui Dumnezeu
oi seuiu, 24 mui, n guiu Iui, unde sunt ntmpinut nu se poute
mui liu(ete, de piietenii mei.
1
Societuteu pentiu piotec(iu unimuleloi.
2
Societuteu pentiu piotec(iu oumeniloi.
64 lon luca Caragia|c
Mu gndesc, cum sunt obosit de dium i de utteu impiesiuni,
su mu duc iepede lu buie; dui ndutu mi-uduc uminte de upcu
odiniouiu stucoie: nu s-u desclis ncu ,zezonul. Mu mul(umesc
su mu spul lu bunele mele guzde cu upu de Vicly-Celestins; upu
comunu de Iui e mult mui gustousu i mui liunitouie, dui costu
mui scump i cum iiitu pieli(u, mui ules vuiu.
E, cum spusei, lu sliitul lui mui. Cusesc iubitul meu Iui
n tiemuiul ulegeiiloi geneiule... Ce lebiu! peste 43 de giude;
upioupe su se couguleze ulbuminu!
Fieibe lumeu de giiu ceu mui muie ce poute cum su zic?
posedu pe un udevuiut iomn uu-numitu despuiuie u
sciutinului... Sciutinul este pentiu noi, modeinii, udicu iomnii
modeini, un lel de zeu, cuie s-uiutu n toutu muiestuteu lui
despuiut: Apo||o rcsp|cndcsccns
1
...
Ziuu de vineii, 2S mui, mi-o consuciu deci de dimineu(u su
vizitez ieduc(iu Opiniei (o instulu(ie n udevui euiopeunu; cliui
un telelon; cum nuzuios e ncu une), unde, n culituteu meu
de conliute mui n vistu, sunt piimit cu destulu consideiu(ie.
De uci, voi su contemplu upuii(iu zeului pe un potop de
plouie, su ciezi cu s-uu iupt buieiile liimumentului.
De cu noupte u-nceput u tuinu, i touinu... Pie(ele, ogiuzile,
locuiile viiune sunt muii i lucuii; uli(ele, lluviuii i niuguie...
Cuii noutu; biiele plutesc; tiumvuiele pui nite vupoiue de
cuise intiuuibune, cu lu Humbuig.
Mu plng unui umic, impiegut supeiioi, om cu cuite, de luiiu
elementului.
Lus', coune Iuncule, mi zice, plouiu uiustu-i bunu dupu
utteu culduii tiopicule!
1
Apollo stiulucitoiul (lut.).
65 lsroria sc rcpcrd
Si mu conving cu uie omul toutu dieptuteu... De tiei oii
binecuvntut, diluviu!
1) ad rcm
1
: culduiile uu lost, ce-i diept, louite tuii i nuinte
de vieme;
2) ad, |ocum
2
: se spulu luii; nu-i voibu. Iuii sunt un tig
tuie cuiut; dui oiict, cinevu, ct de cuiut su lie, tot nu stiicu
su se spele din cnd n cnd; mucui ducu nu se spulu singui, su
se luse spulut, i
3) ad pcrsonam
J
: seivitouieu buneloi mele guzde u uvut
ingeniousu inspiiu(ie su punu lu guiile zgleubuiiloi toute colele
i putinile din cusu... Lus su se piemeneuscu umplutuiu de mui
multe oii pnu cuige limpede de tot i mu spul bine cu upu de
plouie excelentu pentiu pieli(u.
Din udncul sulletului zic: Domnul lie luudut! el, cuie ne
tiimite iucouie dupu culduii tiopicule; cuie ne spulu cteodutu
cu d-u silu; cuie ne du upu uu de ieltinu, mult mui ieltinu dect
ceu de Vicly o bugutelu.
Mu ullu, cum zisei, lu Opinia nuinte de umiuzu. Dupu ce,
cu musulii, mi luc dutoiiu su (in pe tineiii conliu(i, vieo tiei
sleituii de ceus, cu puluvie, ncep u piicepe cu le cum stuu pe
sullet... Eu n-um tieubu; toutu ziuu mi-e de petieceie; pe cnd
ei uid n toiul bucutuiiei, unii cu condeiele-n mnu, ultul cu
telelonul lu uiecle, celulult cu nusul n listele electoiule... n
tiei-putiu ceusuii tiebuie s-upuiu louiu..
Domniloi, zic, de-ucu vu lus.
Dui de ce te giubeti, coune Iuncule?... de ce nu mui stui
oleucu, olecu(u?
1
Ct piivete luptele (lut.).
2
Ct piivete locul (lut.).
3
Cit piivete peisounu (lut.).
66 lon luca Caragia|c
Olecu(u! diminutivul ucestu mi puie un cutegoiic supeilutiv.
Tineii politicoi! nu-mi uscund puluiiu, nici umbielu, nu-mi
luc nici o violen(u... Mu lusu su plec... E i viemeu, n lu(u, lu
Mitiopolie, sunu S untemeiidiune... Lu 12 lix ziuu, sunu n lu(u
lu Mitiopolie S untemeiidiune; lu 12 lix noupteu, S postme-
iidiune dui louite iegulut.
Am plecut, spie muiele iegiet ul conliu(iloi, pe cnd potopul
se-nte(ete din ce n ce. Mu uic n luntieu meu cu un tiiton
butin cuie tuete stiunic i stiunutu... Simptome uluimunte
lu uu vistu... Se vede bine cu, n utiibu(iunile umicului nostiu
doctoiul Jocu, nu intiu i inspectuieu unimuleloi muiine.
Avanri, gondo|icrc! stiig.
Biuvul gondoliei i tiuge ctevu tiitonului cu coudu lope(ii.
Bulucind contiu toientului, nuvigum ncet-ncet lu deul.
Unde su meig? Lu Smiinov, oi lu Eimucov? Sunt umndoi
impeilect! dui lu piimul meige colegiul I; eu meig lu colegiul
II, cu intelectuulii. Opiim lu Eimucov. Debuic. Am culcut pe
pumnt leim.
Sui scuiicicu, intiu, cnd... simt cu-mi luge pumntul de sub
piciouie i, ct p-uci, ducu nu suie cinevu iepede su m-upuce,
duu su cud pe spute nupoi uluiu, n vuluii. Cu lulgeiul mu
sugeutu un gnd sinistiu: un utuc de dumblu!... Sunt pieidut!...
Dumnezeule! uibi milu de lumiliu meu iumusu depuite n
stiuine locuii... Ce bucuiie pe mine cnd, cu toutu supuiuieu
gleznei din piicinu ulunecuiii, ullu, dupu piimul moment de
giouzu, cu dumbluuu meu u lost numui nite smbuii de
musline iisipi(i pe gios!
Dugleunu e plinu de umici, to(i lunc(ionuii publici i piole-
siuni libeiule
1
. Ateuptu uci de mult su se opieuscu potopul, i,
1
Piolesiuni libeie.
67 lsroria sc rcpcrd
uteptnd, cu su le puiu timpul mui scuit, iuu upeiitive, (uicu,
musticu, pelin, mimu, i gustu mezeluii, sulum, gliudem,
cucuvul, musline...
Fiiete, mui cu sumu cum sunt vesel cu n-um uvut dumblu,
intiu i eu n combinu(ie.
...Si upeiitive, i mezeluii, i voibu, i discu(ie usupiu ,si-
tuu(iunii dilicile n cuie se gusete (uiu n uimu tiisteloi eveni-
mente, cu su zicem uu, i-n lu(u uttoi ieloime ce uceustu
situu(iune le ieclumu impeiios, ducu ne putem pionun(u ustlel
i upoi ,,usupiu tiecutului, piezentului i viitoiului, ideiloi i
piogiumului liecuiui ules i liecuiui cundidut i dezbuteii, i
voibu, i upeiitive, i mezeluii, i uiuncum smbuiii pe gios!...
Dui e unu i umutute; m-uteuptu lu deun. Am stut uci un
ceus i mui bine! Vezi cum tiece de uoi viemeu voibind despie
clestii giele!... Cu multu piuden(u, de teumu unui ul doileu utuc,
mu mic i vieuu su-mi plutesc consumu(iu. Dui umicii piotesteuzu:
ustuzi este indul de plutu ul umicului X..., cuie u iepuitut,
cu oiutoi lu o ntiuniie electoiulu, un lenomenul succes...
Incu un ind de upeiitive i musline, i uiuncum smbuiii...
Eu mu lipesc bine cu tulpu de duumeu... Si ncu un ind... cel
din uimu! i musline, i uiuncum...
Socoteulu! n totul!
Nu-i mult! Mezeluii i musline, 3.1S; buutuii, 17.0S; totul
20.20. Amicul X..., dupu ce plutete gulunt, se suie n gondolu cu
mine; locuiete n diumul meu, pe un cana|crro su-l lus ucusu.
Poinim.
Coune Iuncule, mi zice, m pui' iuu umu, dupu succesul
meu, c-um cedut i nu mi-um pus cund'utuiu!
Fuce iconomie de silube, piobubil, liindcu mui uvem pu(ine
momente de petiecut mpieunu; vieu omul ct mui scuit su-mi
spunu ct mui multe. Si, cum se clutinu gondolu pe vuluii,
umicul uduogu:
68 lon luca Caragia|c
Aveum o ide' de ieloimu... Nu mui meige, monui, cu
(uiunii. Si be(ivi!... T'eb'e un mo'opol ul... uc'... (gondolu se
clutinu) ul... uc'cololului!...
Ne-um opiit. Ne pupum n gondolu cu doi putiicieni de pe
timpul ilustiului doge Fiuncesco Moiosini. Se du os ncetinel
pe tiotuuiul plin de upu i ntiu, leouicu de plouie, pe poitulul
butinului suu pa|azzaccio
1
.
Iu sumu (i stiig), pe Scin Ciovanni, padronc mio!
2
nobilul
meu senioi, su nu-(i li iumus vieun smbuie de muslinu pe
tulpu!
El se-ntouice-n loc, smulge cu vilul degeteloi o suiutuie
unsuiousu de pe buze i mi-o uiuncu mugnilic din depuituie.
Sunt opt ceusuii i tiei sleituii... Condolu uteuptu... mi
iuu iumus bun de lu giu(iousu meu guzdu i plec cu Ronetti
Romun lu guiu.
Dupu ce-i mul(umesc de ulectuousu piimiie, uic n vugon.
Amice, zic, tii d-tu cu ce mu duc eu de lu Iui lu Bucuieti?
... Cu tienul.
Du, cu tienul, liiete; dui nu numui cu tienul, meig i
cu o idee...
...?
.... O idee de ieloimu!
!?...
Tiebuie de nliin(ut numuidect un monopol , u1 ac`co|o-
|u|ui...
Tienul s-u pus n micuie... M-uplec pe uu vugonului:
... lu sute!... pentiu iuiuli!
1907.
1
Mic pulut (it.).
2
Slntul Ion, putionul meu! (it.).
69 lsroria sc rcpcrd
METEAHNA...
In geneiul, o stu(iune de uei cuiut este un loc mui mult suu
mui pu(in pitoiesc, unde te plictiseti, pnu lu necuciune, ducu
nu tii dun(u, cu su po(i iespiiu seuiu piulul din sulonul de bul
de lu Kuiluus. Insu ustu-vuiu, liind osndit su iespii o lunu
uei cuiut cliui ducu nu tiu dun(u, um uvut noiocul su petiec
mpieunu cu un tip de om louite eludut, un lel de muniuc, i
u li nediept ducu u zice cu um petiecut piost. E udevuiut cu
pnu lu uimu, cu ctevu zile nuinte de u ne despui(i, ncepuse
su mu cum oboseuscu cu utteu cum su zic? cu utteu
piostii; dui cele douu-tiei suptumni de lu-nceput nici nu tiu
cnd tiecuiu, utt mi se puieu tipul de inteiesunt.
Mui nti eiu un om louite cumsecude ungui. Pentiu un
iomn oidinui cu mine, udicu nu un extiuoidinui iomn, se
gusesc i piintie unguii louite cumsecude oumeni: vieuu udicu
su spun cu un iomn ct de oidinui se deosebete n uceustu
mult de unguiii imbecili sunt mul(i de ucetiu i lu unguii
cuie nu ui li-n stuie su udmitu cu se pot gusi i piintie iomni
oumeni cumsecude uluiu de iomnii ienegu(i din iegutul mugliui,
cuie ucolo sunt consideiu(i cu oumenii cei mui cumsecude.
Dei eium cu unguiul meu totdeuunu ulutuii lu rop|iro (uu
se zice pe unguiete rao|c d`norc
1
), dei n cuisul zilei ne
ntlneum meieu lu promonar (piomenudu, pe unguiete), i
dei din puite-mi, comunicutiv cu oiice iomn oidinui, i
dedeum ntiunu gles su-i luc cunotin(u, nu eiu clip su mi-l
upiopiu. Instinctiv, mi-um dut seumu cu mi-l depuitusem:
lucusem gieulu su-i udiesez lu musu cuvntul n iomnete;
el, om politicos, mi-u iuspuns destul de uspiu: ,Ncm crrc| |crcm
szcpcn!" (udicu: nu-n(eleg, mu iog, liumos).
1
Pensiune (li.).
CUPRINS
70 lon luca Caragia|c
In(elegnd ce gieeulu lucusem i doiind neupuiut u-i luce
cunotin(u; pe de ultu puite, piicepnd de ce slubiciune suleie
omul meu, m-um gndit lu o stiutugemu, cuie mi-u ieuit, nti-o
dimineu(u, cnd ne-um uezut ulutuii lu culeu, dupu ce l-um
sulutut liumos, i-um zis pe unguiete: ,Bunu dimineu(u pol-
tesc! Auzindu-mu, omul s-u tiunsliguiut; de unde ieii stu poso-
moit cu oclii-n tulei, ucu deodutu, iudiind piieteug din ocli,
cu un zmbet ulubil, m-u ntiebut n limbu lui: ,Dui domnul
tie unguiete? I-um iuspuns cu um tiut pu(in cnd eium
copil, cu ucumu mui n(eleg cevu, dui um uitut upioupe de tot
su voibesc... Pe uimu (lu noioc, um nceicut) um uimut su-i
spun pe liun(uzete ct mi puie iuu cu, neputnd tiui piintie
mugliuii, um uitut o limbu uu de liumousu, cuie mi-umintete
de copiluiie i-mi luce uttu pluceie cnd o uud voibitu mui
ules de societuteu cultu, suu de pe umvon, suu pe teutiu.
Omul meu s-u gusit cu tie liun(uzete mui bine dect mine,
i, din momentul ucelu, um lost o lunu nedespui(i(i. Stiutugemu
meu u piins; ce e diept, nu eiu dect pe umutute inlumu: numui
n piivin(u iegietului cu n-um putut tiui piintie mugliuii; n
piivin(u limbii nsu, eiu numui pu(in cum exugeiutu; i cunosc
mul(i iomni uideleni cul(i de uceeui puieie cu mine i cuie
voibesc limbu - mugliuiu liumos cum mul(i mugliuii cul(i ui
doii s-o voibeuscu.
Audui, ne-um upiopiut i ne-um mpiietenit, i nu-mi puie
iuu: um putut studiu de upioupe lenomenul ciudut ul muximu-
lui de tensiune sulleteuscu, cum udicu o upucutuiu bunu u
omului, tiecnd musuiu, poute deveni peiniciousu, cum o
viitute mpinsu peste o unumitu limitu ncepe u li o cuiutu
meteulnu.
Unguiul meu, uu om cumsecude, i inteligent, i cult, eiu
n cuzul ucestu din uimu: ntindeu couidu putiiotismului peste
71 lsroria sc rcpcrd
muximul de elusticitute; cnd voibeu inimu lui de mugliui,
udecutu lui de om tiebuiu su meuigu su se culce, nu mui uveu
de ce su mui steu de voibu.
Cte minuni n-um uuzit n putiu suptumni, poinite din
inimu putiiotului mugliui! Le-u mui puteu (ine minte pe toute?
Ctevu nsu voi li de uuns su le iezum uici pentiu u du o idee
cititoiului de meteulnu mentulu u tovuiuului meu de cuiu lu
uei cuiut. Iutu...
Mui nti, mugliuiul nu uie nevoie de ultu cultuiu dect de
cultuiu mugliuiu; cevu mui mult: oiice inlluen(u u vieunei
cultuii stiuine, mui ules euiopeunu, este de-u dieptul pugubi-
touie mugliuiismului; de uceeu tiebuiesc descuiuute, condum-
nute, peisecutute cliui (lu nevoie, cu milouce violente) toute
upucutuiile de contuct, lie pe cule publicu, lie pe cule piivutu,
cu vieun cuient de civilizu(ie nemugliuiu.
Limbu?... numui ceu nu(ionulu mugliuiu!
Liteiutuiu?... numui ceu nu(ionulu mugliuiu!
Aitu?... numui ceu nu(ionulu mugliuiu!
Stiin(u? tot uu.
In line, idee, muncu, inven(ie, spiiit, udecutu, iucliu, vin,
binzu, uidei, dun(uii, costume, vite, cupitul, oumeni, slin(i.
Dumnezeu .cl. .cl.... toute, tot tot uu!
Apoi...
Mugliuiul nu se teme de nimeni pe pumnt; contiu lumii
ntiegi, mugliuiul luptu nepusutoi, sigui de victoiie... liindcu.
uie-nciedeie n Dumnezeul stiubuniloi sui... cuci mugliuiul n
veci nu pieie!
Dui... este un nsu. Insu: mugliuiul este, din nenoiociie,
mncut de stiuini! de nem(i, de iduni, de sluvi, de (iguni, de
levuntini, de geimunism, de liun(uzism, de pesimism, n line
de lel de lel de viumui cuie pot su-l... distiugu!
72 lon luca Caragia|c
Si, se-n(elege, odutu ce vu li mugliuiismul distius, liiete
nu: vu mui existu, i ducu nu vu mui existu mugliuiismul, utunci
lumeu uie su steu pe loc, n-o su se mui nviteuscu pumntul,
souiele o su se'stingu cutuclism univeisul! s-u ispiuvit cu
omeniieu!
Pnu lu dui nsu, mugliuiul meu uveu ueiul leioce i tonul
tunutoi; dui de lu dui nsu ncolo, luu ueiul dulceug i tonul duios.
Au m-u lucut su-mi petiec lunu de vilegiutuiu nti-un mod
louite plucut.
Cu ctevu seii nuinte de u ne despui(i, cnd ncepuse su
mu cum plictiseuscu, mi-u voibit despie tiicoloiul mugliui cu
un uvnt nti-udevui ,,nul(utoi. Mi-u spus cu el munncu mui
bucuios, i mui cu poltu cliui, supun nvelit nti-o eticletu
tiicoloiu mugliuiu dect cucuvul nvelit n litie simplu ulbu.
Si, uminteii, om louite cumsecude... inteligent i cult... M-um
gndit: ,Doumne, un om uu de cumsecude, uu de inteligent
i de cult, cu uu meteulnu... ce uoi i-ui li unui uilutun, piost
i incult, su-l ducu de nus i su-i butu oc de el!.
Si dupu ce m-um despui(it de bunul meu mugliui, mi-um zis:
,Nu! putiiotismul lui e o meteulnu; nu mui e o viitute. Bine
cu ne-u leiit Dumnezeu pe noi, iomnii, de uu meteulnu!
1909
IDENTITATE...
Stetesem douu luni lu (uiu, n Fiun(u zic lu (uiu, cum zic
liuncezii, liindcu vilu i micu piopiietute unde mu guzduise
piietenul meu Legiund se ulluu lu muigineu unui oiu muie
industiiul i comeiciul; nti-un ceus meigeum pe os pnu-n
centiul tigului, lu Cule Cumbettu... Ateptum ucum buni, cu
CUPRINS
73 lsroria sc rcpcrd
su mu-ntoic n putiie nti-o seuiu, iutu piimesc un cec de 3S0
de liunci. A douu zi dimineu(u, meig n oiu, lu sucuisulu loculu
u unei muii bunci din Puiis, i mu piezint lu guiclet cu cecul
meu. Impiegutul se uitu bine lu cec, upoi lung lu mine, i zice:
Hitiile dv., domnule...
Ce litii? ntieb eu.
Hitiile dv. de identitute...
Mu cuut n buzunui, su scot poitolelul cu puupoitul i cu
ulte litii... Cuut... cuut... Am uitut poitolelul ucusu lu (uiu. Zic:
Domnule, iutu, poltim sciisouieu piin cuie mi se notilicu
tiimiteieu cecului lu udiesu d-lui Legiund, unde locuiesc de
douu luni, uci, uluiu din oiu... Poitolelul cu litiile mele l-um
uitut ucusu; n oice cuz, nu gndeum cu oi su-mi tiebuiuscu
din momentul ce piezint un cec...
Dui impiegutul mu-ntieiupe:
Cu toute usteu, vu tiebuiesc. luiu litii...
Si iui se uitu, cu puicu un lel de bunuiulu, lu cecul meu.
Domnule, zic eu ngiiut, nu cumvu, poute, bunui(i cu
este un cec luls?
A! nu, domnule; cecul este louite bun... dect luiu litiile
dv... Vu tiebuiesc neupuiut litiile dv. de identitute...
Dui sunt cinci kilometii, domnule, pnu ucusu, i-n(ele-
ge(i bine cu, o dutu cinci lu dus, i-nc-o dutu cinci lu-ntois, luc
zece... pe culduiu ustu.
Pe ctu vieme stuiuiesc eu pe lngu impiegutul nenduplecut,
se tot ndeusu-n mine un englez, un iocovun cu luine cudiilute,
tipul desuviit ul gentlemunului cu stuie, cuie nu mui tie ncotio,
n ce puite u pumntului su lugu cu su scupe de spleen de
plictiseulu ce(ei biitunice.
Mu duu lu o puite i-i luc loc lu guiclet.
74 lon luca Caragia|c
Centlemunul scoute din buzunui un poitolel muie de piele
de ciocodil cu o monogiumu de uigint lu col(; desclide ncet
poitolelul i tiuge dinuuntiu mui multe litii, ntie cuie i un
cec, i le du impiegutului. Acestu le iu; nupoiuzu gentlemunului
celelulte litii, opiete cecul i zice, cu un ouiecuie uei de
consideiu(ie:
S0 000 de liunci?
Centlemunul, iece, du din cup n semn de-uliimuie... Im-
piegutul i du un peticel de litie cu un numui i-i uiutu lu ce
guiclet se luce plutu cecuiiloi... Eu stuu ulutuii i mu uit lu ei.
Centlemunul se duce lu guiclet, iidicu un puclet de litii
de buncu; le viu pe nendoitele n poitolelul lui luig; pune
poitolelul n buzunuiul din puiteu inimii; se ncleie lu piept
liumos i iese cu pusul demn i musuiut, cu oiice gentlemun
cuie cuutu metodic, pe-ndelete, locul din lume unde su-i poutu
uiuncu din cicu povuiu nesuleiitului spleen.
Dupu ce, cu ouiecuie invidie muituiisesc piivesc pe
englez ieind cu poitolelul plin, mu vi iui lu guiclet i nceic
ncu o dutu su conving pe impiegutul buncii... Zuduinic, oice
nceicuie...
Regiet, domnule, mi zice; peste putin(u! v-um spus...
Fuiu litiile dv... peste putin(u!
Vuznd cu-mi iucesc guiu degeubu, iumn louite vexut. Mu
lotuiusc u mu-ntouice ucusu, s-uduc puupoitul, litiile,
geumuntunul, tot; lu iigouie su uduc i pe guzdu meu, pe umicul
Legiund, om cunoscut n loculitute, su guiunteze cu eu sunt
eu, nu sunt ultul.
A douu zi, mu piezint cu puupoitul, cu litiile toute,
coiesponden(u din (uiu i din stiuinutute (un dosui ntieg), eu
piietinul i guzdu meu, d. Legiund, i cu o duzinu de lotogiulii,
cuie iepiezintu pe umicul meu Legiund, pe so(iu su, mudum
75 lsroria sc rcpcrd
Legiund, pe cei doi copilui ui loi i pe mine, lu musu to(i, pe
veiundu vilei; mudum Legiund, n lund, (ine pe cte un genucli
pe copilui; eu i cu Legiund stum n piciouie i ciocnim, peste
musu iotundu, puluiele, nclinnd, eu: pentiu piospeiituteu
butinei Republice Fiunceze! el: pentiu piogiesul tnuiului
Regut Romn!
Dupu lotogiulie, puteu impiegutul cu diept cuvnt su mu
deu iui uluiu; nsu, exuminnd cu muie uten(ie celelulte
documente, binevoiete n sliit su-mi deu li(uicu pentiu
uclituie, mi iuu bunii i lotogiuliile, i meigem cu umicul
Legiund n centiu, lu Cute Cumbettu, su luum cte un upeiitiv,
dupu obiceiul locului.
Acolo ce ullum?
In uun, buncu loculu u plutit un cec luls de S0000 de liunci
unui cuvulei de industiie; semnulmentele: gentlemun englez;
iocovun; costum cudiilut; poitolel enoim, ciocodil veiitubil
etc- etc....
Nu! pot muituiisi despie ustu ut(iu piieteni ui mei sociulist!,
i libeiuli, i conseivutoii, i, pu(inii, iumui sudeu pe dinuluiu
nu! n-um lost niciodutu sociulist; n-um dumunit cndvu
cupitulul... Dui, cnd um uuzit cu inlumu ntiepiindeie bui-
glezu, cuie m-u necuit i m-u vexut pe mine uttu, leimecutu
numuidecnd de un miloid cudiilut i de o piele de ciocodil, u
lost puititu cu o uu de liumousu sumu iotundu... diept su spun,
um ubilut...
Peste tiei zile um plecut din Fiun(u cutie putiie.
In diumul-de-liei, u douu zi, um uvut noiocul (su vede(i mui
os pentiu ce zic ,noiocul) su mu-ntlnesc cu un ius, un vecli
cunoscut, louite simputic, pe cuie de mult l tium cu noutu n
upele unuilismului teioiist un tip de om excelent, bun, onest
i moiul; dui... upostol... inlutigubil i incuiubil. Cum m-u vuzut,
76 lon luca Caragia|c
ius comunicutiv, m-u stins de gt, su mu suiute. Ne ullum
singuii nti-o cubinu micu u vugonului. Eu, cum n glumu, cum
n seiios, i-um zis:
Ascultu-mu, mulude(ule, spune diept: ui n geumuntun vieo
cutiu(u cu bomboune destinutu vieunui tiiun?. su nu se desclizu
cutiu(u singuiu pe dium, su-i veise usupiu meu bunutu(ile, cu
m-ui nenoiocit: um tieubu ucusu; m-uteuptu lumiliu!
Mulude(ul meu u-nceput su izu i iui m-u stins de gt i
m-u puput; pe uimu m-u usiguiut cu n-uie lu el nici un explozibil
ultul dect uiu lui nempucutu contiu intoleiubilei de ubsuide
oigunizu(iuni uctuule u societu(ii. Eu, din puite-mi, i-um
decluiut cu n-um nici un cuvnt spie u sus(ine o oigunizu(ie
cuie, ducu n-o cied totdeunu intoleiubil de ubsuidu, udeseu
mi se puie stupid de intoleiubilu.
Asupiu ucestoiu, ne-um puput iui musculete i, dupu ce um
dut un buci conductoiului su ne luse singuii n compuitiment,
ne-um culcut... Am doimit bine pnu lu ziuu, cnd um uuns lu
giuni(u.
Anuilistul meu, mui detept cu mine, s-u coboit nti din
vugon. Eu, pu(in mui tiziu, somnoios, duu su tiec pe uimele lui...
Un poli(ist, cu o voce louite uspiu, mi zice, (inndu-mi culeu:
Tiece(i nti lu ieviziu puupouiteloi! Cuut n buzunui...
cuut n sucule(ul meu de dium... Nu e. Aluiisit puupoit!...
iui puupoitul!... Zic:
Domnule, nu-l gusesc; piobubil, l-um pieidut pe dium;
dui sunt iomn, domnule!...
Si voi su tiec; dui el, i mui uspiu:
Nu se poute, domnule, luiu puupoit! n-uuzi?
Dui um litii, ultele, cuie piobeuzu cu sunt iomn,
domnule! cetu(eun iomn!
Si iui duu su mu vi. A!... Poli(istul mi du un binci n
piept, i mu uiuncu-nupoi, cum depuite, pe teiitoiiul stiuin, n
77 lsroria sc rcpcrd
biu(ele unui lumul, cuie, din spute, cu ucelui piocedeu, mu
iestubilete n pozi(iu veiticulu.
,Ei! zic n gndul meu; de-ucum sunt pieidut! pieidut lu
piugul putiiei mele!... Ce e de lucut?...
Intiu, louite ubutut, n iestuuiuntul guiii pe teiitoiiul
neutiu... Beuu o culeu... umuiu culeuuu n (uiu stiuinu... pieu
pu(in zului i pieu multu |ran|-ca||c!... Custnd, louite dezgus-
tut, din culeuuu exilului, uud cu uluiu se piegutete tienul de
plecuie cutiu inteiioiul putiiei mele... Mu uit lu ceus; mui sunt
douuspiezece minute... i pleucu luiu mine, i eu iumi n exil,
i nu mui um puiule nici de |ran|-ca||c!
Despeiut, mu-ntoic lu poli(istul meu i, cu luciimi n gue:
Domnule! te iog, domnule... sunt cetu(eun iomn!... scup
tienul!... nu mu nenoioci! Dui el iucnete:
Nu se poute luiu puupoit! nu-n(elegi? idiotule!
Piolund vexut de ucest ieluz ustlel loimulut, mu ntoic
demoiulizut cu desuviiie n iestuuiunt... Ce su luc?... Su
telegiuliez cu S0 de cuvinte iuspuns-plutit i cu timbiu de 30
de buni lu poli(iu locului meu. Dui, pnu su-mi vie iuspunsul,
pot pieii piintie stiuini;
In cel mui bun cuz, ult tien de coinciden(u n-um dect peste
18 oie!... Oicum, tot bine!...
Fulgeindu-mi ucesteu piin minte, intiu n iestuuiunt, unde
gusesc pe mulude(ul meu bnd ceui, luiu zului, numu cu iom.
Fouite supuiut i povestesc nenoiocitu meu uventuiu. El ncepe
su izu cu un sec; scoute din buzunui un puclet de documente;
se uitu lu mine lung, puicu mi-ui luu semnulmentele, cu lu un
biuiou de seivitoii pentiu condicu(u; ulege unul dintie docu-
mente; mi-l du disciet pe sub musu, i-mi optete:
Nu puupoit! meigi degiub' lu ievizie!
Mu uit lu litie...
78 lon luca Caragia|c
Mu cleumu Bob Sclmeckei; sunt cetu(eun umeiicun; piezi-
dentul U.S.A. ,iougu pe toute uutoiitu(ile civile i milituie de
pe globul teiestiu su mu luse su tiec i su-mi deu uutoi i
piotec(ie n cuz de nevoie.
Hulu! stiig eu, i tiec iepede lu domnul poli(istul meu:
Am gusit, n sliit, puupoitul meu, domnule!... poltim!
Au du! zice el.
Si mi-l vizeuzu... Mu sui iepede-n tien cu musculul meu
sulvutoi. Ne pupum... Tienul u plecut... Am intiut n putiie!.
Nu! su muituiiseuscu to(i umicii mei unuiliti, lie libeiuli,
lie conseivutoii nu! nu sunt pentiu iustuinuieu societu(ii
uctuule, mui ules piin milouce violente... Dui, diept su spun,
ieintind, dupu uttu necuz, cu uu succes, n putiie... um
gndit... nu mui (iu minte ce... piostii, desigui.
Aungnd seuiu ucusu, um lost ntmpinut de ui mei.
Inuinte de u mu upiopiu de ei, le-um stiigut din pouitu:
Mu iog vouu, su nu-mi ceie(i litii de identitute, cu
n-um ultcevu dect un puupoit umeiicun, i spei cu n-u(i li
inteligen(i cu unul cuie m-u lucut idiot uz-dimineu(u, numui
pentiu uttu su mu lusu(i su intiu.
Si-mpieunu cu toutu lumiliu, cuie tie ciut-put englezete,
um cntut, de bucuiie cu ne-um ievuzut sunutoi, mndiul
cntec umeiicun: Yunkee doodle...
1909
ASA SA MOR!
Am uvut su luc multe uleigutuii suptumnile tiecute: peste
cinci mii de kilometii n dium-de-liei. Am ostenit destul; dui
nu-mi puie iuu... cu piileul ucestu um lucut o louite plucutu
cunotin(u un dium iui.
CUPRINS
79 lsroria sc rcpcrd
O zi ntieugu, pnu lu Budupestu, l-um udmiiut numui de
lu distun(u; netiind bine dect limbu noustiu, n-um uvut
ndiuzneulu, ct mi-eiu de simputic, su m-upiopii de el i su
intiu n voibu. L-um vuzut n vugonul-iestuuiunt, nconuiut
de ul(i culutoii, conveisnd cu ei n mui multe limbi stiuine
nem(ete, unguiete, itulienete, liun(uzete un poliglot n
toutu puteieu cuvntului.
Om tnui, cum de tieizeci de uni louite elegunt; desclis
lu piiviie i lu voibu; vesel, detept, vioi; plin de glume i, mui
piesus de toute, om umblut.
Ceusuii ntiegi um tius cu uiecleu lu conveisu(iu lui cu
ceilul(i culutoii, i, din cte um putut n(elege, um iumus cu
convingeieu cuie, mui tiziu, tiebuiu su mi se conliime cu
piisos cu mu ullu n lu(u unui om extiuoidinui.
Acest tnui, nu numui cu tiu utteu limbi, dui cunoteu de
upioupe i (uiile loi: voibeu despie toute iegiunile Euiopei
civilizute, n lungul i-n lutul continentului, cu mui muie
siguiun(u dect u ndiuzni eu su voibesc despie mulululele
pe unde um copiluiit; i, dupu cum se vedeu bine, impiesiile
ce le comunicu eiuu de tot piouspete: de ieii, din Ceimuniu
de ulultuieii, din Fiun(u; de ucu tiei zile din Ituliu!... un lel de
pusuie culutouie cuie, cu o piiviie, din nul(imi, upucu liziono-
miu ntieugu u pui(ii globului unde i-u petiecut vuiu, i-i stiigu
din depuituie, de sus, pe limbu ei: ,,Su ne mui vedem cu bine
lu unul!.
Dui nu numui uttu! Tnuiul culutoi nu tieceu piin lume
cu o pusuie; eiu o minte cugetutouie, nuvu(itu cu liumouse
nvu(utuii tiu tot ce se petiece n lumeu muie i-n ceu micu.
Voibeu, n peilectu cunotin(u de cuuzu i cu egulu competen(u,
despie gievu sindiculistu din Fiun(u; despie ieloimu linunciuiu
u Ceimuniei; despie micuieu suliugeteloi din Engliteiu; despie
80 lon luca Caragia|c
expozi(iu secesionitiloi din Beilin; despie ultimele cieu(iuni
u lui Cuiusso i u lui Rostund; despie situu(iu incomodu u
sultunului detionut, cu i despie puiul de giiulu lutut suptumnu
tiecutu n giudinu zoologicu de lu Humbuig etc. etc.
Politicu, linun(e, mode, nuvigu(ie lluviulu, muiitimu i
ueiiunu, industiie, uite, teutie, muzicu, spoit, mui cu seumu
spoit toute, toute eiuu clui i metodic uezute n uceustu
puteinicu minte de om, i piin uimuie, lu nevoie, metodic i
clui expuse.
Si toute usteu, cu o siguiun(u, o dezinvoltuiu i o volubilitute
ncntutouie, spie uimiieu tutuioi uscultutoiiloi. Ce pucut, m-um
gndit eu, cu nu tiu o limbu stiuinu, su li intiut i eu n voibu.
Cte luciuii u li putut ullu i nvu(u de lu un om utt de tiut
i de comunicutiv!
Dui pe cnd gndeum ustlel, iutu cu intium n guiu lu
Budupestu, unde tiebuie su coboi i su utept ctevu ceusuii
pnu lu plecuieu tienului cutie Bucuieti. Omul extiuoidinui
cobouiu i el i dispuie spie puieieu meu de iuu, piin mul(ime.
Lung o su mi se puiu diumul luiu el, cuie m-u lucut, de ieii
pnu uzi, su nu bug seumu cum u tiecut uttu vieme!
Aleig iepede lu contioloiul vugouneloi de doimit, su m-usi-
gui din vieme de un put de clusu u douu ducu voi uveu noioc
su gusesc, liindcu e totdeunu mbulzeulu i locuiile se vnd mui
dinuinte. Dui um noioc; din ntmpluie, n ziuu uceeu, sunt
pu(ini culutoii; locuiile toute sunt libeie; um su liu singui nti-un
compuitiment de putiu putuii... utt mui bine!. nu ui totdeuu-
nu noioc su dui peste tovuiui de dium inteiesun(i i plucu(i.
Ceusuiile de uteptuie uu tiecut louite ncet, i mi s-uu
puiut liiete louite lungi; dui, ct de ncet, ceusuiile tot tiebuie
su tieucu; i ct de lungi su lie, tot le-nglite viemeu pe unele
dupu ultele. Si uu, pe lu douu i umutute, m-um suit n vugonul
de doimit lu putul cu numuiul 13.
81 lsroria sc rcpcrd
S-upoi mui spun unii -ul(ii cu 13 e numui luiu noioc!
N-upuc su mu uez bine lu locul meu i su scot o cuite de citit
din sucule(, i cine intiu, cu zgomot muie, n ucelui compuiti-
ment?... Cine? tnuiul meu! extiuoidinuiu pusuie culutouie!
cuie ocupu n lu(u meu locul cu numuiul 11.
Mu sulutu louite giu(ios, puie cu mu iecunoute. Eu, vudit
mul(umit cu-l ievuz, i iuspund i mui giu(ios, i gndesc uu:
de dutu ustu, liindcu suntem numui doi nti-un compuitiment,
um su intiu n voibu liun(uzete, oii nem(ete, ct mu piicep.
Si pndesc momentul cnd su utuc.
Dui pnu su ncep eu, el, cuie i-u uiuncut oclii pe cuiteu
meu de citiie lusutu pe mesciouiu, mi zice zmbind louite
umicul:
Dumneutu tii iomnete?
Inecut de udmiiu(ie i de bucuiie, nu pot iuspunde dect
piin ultu ntiebuie:
Cum? dumneutu... tii i iomnete?
Peilect! iuspunde omul extiuoidinui.
Domnule, zic eu, nu-(i po(i nclipui ctu pluceie mi luce
su culutoiesc cu un om uu de umblut cu dumneutu! Ciede-mu
cu tot diumul de useuiu i pnu udineuoii um iegietut cu nu
cunosc i eu o limbu stiuinu, su pot intiu n conveisu(ie cu un
tovuiu de culutoiie uu de spiiituul i cuie tie utteu!
Tnuiul mi-u mul(umit de compliment, i din momentul
ucelu um lost buni piieteni.
Ctu udmiiu(ie mi inspiiuse n uun nu lusese nimicu pe
lngu ce tiebuiu su-mi inspiie de ucumu-ncolo. Cum se poute
un om su-i iu utteu! Fenomenul!
Su lus cu tie pe dinuluiu toutu muzicu din Prin(csa do|ari|or
i din \dduva vcsc|d, cu cuvintele cupleteloi n nem(ete i-n
iomnete; cuci ustu se poute utiibui tulentului i memoiiei,
82 lon luca Caragia|c
cuie udeseu nu dovedesc pieu mult n piivin(u inteligen(ei; clui
ceeu ce m-u ume(it u lost cunouteieu umunun(itu u mpieu-
iuiiloi politice de lu noi. Astlel, de lu dnsul um ullut...
cu uiliducele motenitoi ul tionului Austio-Unguiiei vu veni
su lucu o vizitu lu Cuiteu noustiu, i cu vizitu uceustu uie o
muie nsemnutute politicu;
cu Alexundiu Duvilu desclide lu toumnu un teutiu nou
nu(ionul n Bucuieti;
cu, pentiu moment, nu se luce nici o iemuniuie n cubinetul
Biutiunu, liindcu nu s-u putut uunge ncu lu o n(elegeie ntie
cudiele vecli libeiule i geneioi, uu cu intiuieu lui Steie i u
lui Rudovici n ministei nu se poute luce dect lu toumnu;
cu muguziile economutului C.F.R. de lu guiu Filuiet uu uis
pnu-n pumnt, iui pugubele se iidicu lu peste tiei milioune;
cu bietul nostiu Muiion, poetul inimitubil ul soucieloi, u
dispuiut dintie noi;
cu Tuke Ionescu dezminte cu ui li decluiut lui Costicu Aiion
cum cu i-ui conveni su mui iumnu mult libeiulii lu puteie;
cu iecoltu, ducu nu vine plouie ct de cuind, este louite
umenin(utu n puiteu de os u Romniei; .cl., .cl;
i toute uceste uliimu(iuni, conliimute cu: ,,uu su um
noioc!... ,uu su tiuiesc!... ,,uu su tioiusc!... ,uu su um puite
de sunutute!... ,uu su moi!
Dupu ucesteu, ncepe su cnte cevu din iepeitoiiul lui
Ristucle Ciolucu, pe cuie-l cunoute peisonul de lu Luptuiie,
piecum cunoute peisonul pe toute peisonulitu(ile noustie din
lumeu politico-economicu, linun(iuiu, uitisticu etc.
Dui numui pe ule noustie le cunoute?
In Puiis, n Beilin, n Vienu, n Miluno, peste tot, pe to(i i
cunoute:
Au su um puite de oclii mei!
83 lsroria sc rcpcrd
Pe uimu, mi povestete cum u uis bulonul lui Zeppelin, ,Oi
mumu!, i cum el i spusese mui dinuinte contelui cu uie su se
ntmple o nenoiociie:
Au su tiuiesc, ducu nu i-um spus! puicu nu i-um spus!
Tiecem, dupu ustu, iui lu politicu iomneuscu...
Lui Steie i-u spus el su nu intie pnu n-uie o siguiun(u solidu,
su nu pu(u i el cu libeiulii ce u pu(it Tuke cu conseivutoiii:
Au su moi, ducu nu i-um spus!
Apoi, de lu politicu, tiecem lu teutiu...
Ceu mui muie uitistu diumuticu tot Suiu Beinluid iumne,
dei i Suzunne Despies este udmiiubilu; dui cieu(iu ceu mui
liumousu u Suiei nu este nici uama cu camc|ii, nici l`Aig|on, ci
lrui-|rui; iolul cel mui elegunt:
Au su um bine, ducu nu i-um spus deu lu Puiis!... de ce
su nu-i spui?... puicu mi-e liicu?...
Dupu utteu minuni cte um uuzit, pe lu unu dupu miezul
nop(ii, doiind somn uoi tovuiuului de culutoiie, m-um culcut
lu locul meu, pe cnd el liedonu ncu un cuplet de opeietu.
A douu zi dimineu(u ne-um deteptut pe teiitoiiul iomnesc.
Pnu lu Bucuieti, um mui uuzit destule. Pe lu Clitilu, um
ndiuznit su-l ntieb pe omul meu ce e de lelul lui. Am ullut...
l voiajor... n ,biunu i|usrrarc, potule...
Cu toutu veseliu lui, uie cuuze su lie tiist: liind ocuput n
Olundu cu uteptuieu uuiuiii ieginei Willelminu, u scuput
ocuziu su lunseze o seiie de ilustiute iomne pentiu ubiloi.
Au su moi!
1909
84 lon luca Caragia|c
Din PERIODICE
MOFTUL ROMAN
Mo|ru| romdn u nviut!
Adevuiut u-nviut!
Iutu cuvintele cu cuie tiebuie su se sulute n uceste zile de
suibutoii to(i nepo(ii divului Tiuiun, to(i uceiu n vinele cuioiu
cuige snge de iomun.
Su mui uteinem uci o piogiumu u Mo|ru|ui romdn, ciedem
de piisos. Sunt opt uni ucu de cnd uceustu louie u vuzut luminu
pentiu ntiu dutu. Voim u li consecven(i, i ustlel dum diept
piogium uceleeui linii pe cuie le-um pus n liunteu ucestei loi
lu piimu-i upuii(ie.
E U: Ce mui spune guzetele, nene?
NE NE A: Moltuii!
*
E U: Ce eiu uzi lu Cumeiu?
D. DE P UTAT: Moltuii!
*
UN C E R S E T OR DE CE R AT: Fu-(i pomunu: moi de
loume!
UN DOMN C U B UNDA: Moltuii!
CUPRINS
85 lsroria sc rcpcrd
*
UN J UNE C U R E VOLV E R UL I N MA NA. Aciivi(o!
ducu nu mu iubeti, mu omoi!
D-RA A C R I V I | A (|dcdnd doud gropi(c asasinc in oo-
raji).Moltuii!
*
D.B A B E S! Feii(i-vu de upu neliltiutu: uie geimenii tutuioi
bouleloi.
U N MI T OCA N (|udu|). Moltuii!
*
E U: Dui domnii X... Y... Z... n-uu nici un meiit, nici o
cupucitute, nici un tulent spie u li pui n liunteu unoi institu-
(iuni cuie... i n sliit despie onestitute... de!
UN A MI C: (rdindu-mi voroa si ddnd din umcri). Moltuii!
*
P A C I E NT UL: (|oarrc impacicnr). Doctoie, moi!
DOC T OR UL: (|oarrc |inirir). Moltuii!
*
L I B R A R UL: Iutu o cuite nouu, louite inteiesuntu.
UN J UNE C ULT: (ddnd cu disprc( vo|umu| |a o parrc).
Molt!
*
UN I P OHONDR U: Ai tiebui mui multu ngiiiie: doumne
leiete! su nu ne pomenim lu piimuvuiu cu ciumu!
D. P R I MA R (|oarrc scrios). Moltuii.
86 lon luca Caragia|c
*
UN C E T A | E A N: Suii(i!
D. P R OC UR OR: (grdoindu-sc sd suic |a c|uo).Moltuii!
*
E U: Eu ciez cu de ustu dutu guveinul u uvut dieptute.
UN P E S I MI S T S UP RI MAT (scrdnind |icros). Moltuii!
*
E U: Tiebuie su muituiisim, cu toutu puieieu de iuu, cu n
udministiu(ie... uneoii se luiu louite des.
UN O P T I M I S T R A M A S I N S L UJ B A (zdmoind
|oarrc o|ajin).Moltuii!
*
UN O R AT O R O P O Z A NT: Cteodutu, uutoiitu(ile...
piin ubuz de puteie, se ntmplu pieu de multe oii su comitu...
UN MI NI S T R U: Moltuii!
*
UN TAT A DE FA MI L I E: Am uuzit cu de lu o vieme
se-ntinde piintie o seumu de tineii din Bucuieti nite upucutuii
oiibile.
UN ALTUL CU MAI MUL|I COPI I (rdzdnd).Moltuii!
*
X.... Mine seuiu e o eclipsu de lunu.
Z...:Moltuii!
*
IA R E U: A piopos iese o guzetu nouu.
P UB L I C UL: Molt
87 lsroria sc rcpcrd
*
Molt! Moltuii!
O, Molt! tu eti peceteu i devizu viemei noustie. Silubu
vustu cu ne(uimuiit cupiins, n tine ncup uu de comod
nenumuiute n(elesuii: bucuiii i necuzuii, meiit i inlumie,
vinu i pu(enie, diept, dutoiie, sentimente, inteiese, convingeii,
politicu, ciumu, lingouie, dilteiitu, sibuiitism, vi(iuii distiugu-
touie, suleiin(u, mizeiie, tulent i imbecilitute, eclipse de lunu
i de minte, tiecut, piezent, viitoi toute, toute cu un singui
cuvnt le numim noi iomnii modeini, scuit: MOFT.
In geneie nu(iile muii uu cte un dui suu vieo meteulnu
specilicu: englezii uu spleenul, iuii nililismul, liuncezii |`cn-
goucmcnr, unguiii ovinismul, spuniolii moigu, itulienii vende-
ttu etc., iomnii uu Moltul!
Tiuiuscu dui Mo|ru| romdn!
Fouiu ce ieupuie ustuzi, cu titlul ei eminumente nu(ionul,
speium cu vu li loimulu sinceiu i exuctu u spiiitului nostiu
public.
Si ucumu, diugu Mo|ru|c, meigi iui de-(i lu i tu iostul n
lumeu ustu.. Locul tuu uici este, u tu e viemeu de ustuzi.
Aiuncndu-te din nou lu luminu, stiigum cu toutu culduiu:
Dumnezeul puiin(iloi notii, el cuie u tiut totdeuunu su piotege
Romniu, uibu-te n slntu su puzu! deie-(i noiocul ce-l meiitu
oiice molt iomn pe ucest pumnt stiopit cu sngele muitiiiloi
de lu 11 iunie 1848, 11 lebiuuiie 1866, 8 uugust 1870 i 14
muitie 1888 . cl., . cl.
Publicului iomn, cuie-(i este tot spiiinul, i zicem: uutu-
ne i Dumnezeu te vu uutu; iui (ie-(i doiim: Mo|ru| romdn su
lii, dui cuutu pe ct se poute de nu li molt!
,Mo|ru| romdn", 189J, 24 ian.
88 lon luca Caragia|c
BROASTE... DESTULE
Nuvc|d pcsimisrd
Leonicu eiu pe utunci elul iegistiutuiii nti-un ministei. El
eiu un buiut u cuiui vistu nu se puteu glici uoi: o mutiu
cuieiu uneoii i-ui li putut du vieo putiuzeci de uni tiecu(i;
ulteoii nu (i-ui li venit su ciezi cu meige pe ul tieizeceleu
uceustu mui ules cnd ieeu |rcsco din liizuiiu unde, de cnd
intiuse n slubu, eiu ubonut: tiei slun(i lu nceput, upoi, de lu
intioduceieu sistemului nou monetui, putiu liunci pe lunu,
pentiu: tuns lu o lunu o dutu, liizut lu zile muii i ius de douu
oii pe suptumnu, mieicuieu i smbutu.
Puiul lui nu eiu nici negiu, nici gulben, nici custuniu; lu(u
nici ouclee, nici bulunu, nici smeudu; oclii nici negii, nici
veizi, nici cupiii. Nu eiu nici cin, nici nusos, i uieclile le-
uveu potiivite. Nu eiu nici muie, nici mic, nici gius, nici slub,
nici nult, nici bondoc, nici sub(iie, nici gios. Aluiu de usteu,
nu eiu nici bun, nici iuu, mui moule, nici iute, nici detept,
nici piost. Cu un cuvnt, o liin(u nici pieu-pieu, nici louite-
louite.
Custuiile lui l luceuu cel mui distins dintie to(i slubuii
depuitumentului. Pe lngu cu eiu cuiut spilcu, upoi obinuiu
su se mbiuce louite gulunt... Cleioc negiu lu doi butoni; iletcu
de piclet n lu(u oului de iu(u, cu bumbi de sticlu mutu ct o
ulunu tuiceuscu, imitu(ie louite ieuitu de muiguiitui; suu ultu
iletcu de plisu viinie cu bumbi ioii de muigeun luls; puntuloni
de postuv sub(iie giis-peile; puntoli de piele de munue cu
lunde muii i cu cutuiumu, i cupelu-nultu, n toiul veiii, o
luinu(u scuitu, luiu tulie, de diil ulb, ncleiutu nti-un bumb;
iletcu, puntulonii, puluiiu i gletele de uceeui muteiie; o stutuu
de iuuit, coboitu de pe piedestulul ei... i ultele i ultele.
CUPRINS
89 lsroria sc rcpcrd
Fiece ciuvutu upoi uveu ugiulu ei, i liecuie ugiulu con(ineu
o nsemnutute simbolicu... O inimu de muigeun stiupunsu de
o sugeutu luciutu n diumunte uiutu cu inimu lui Leonicu eiu
louite sim(itouie lu lovituiile lui Cupidon; douu clei(e de uui
nciuciute nsemnuu cu unele stupnete secietul cu cuie se
desclid inimile; un condei de punu zugiuvit n smul( pe o
condicu de uui desclisu spuneu clui: sunt iegistiutoi etc.
Am cunoscut pentiu ntiu ouiu pe Leonicu ucum c(ivu uni,
vuiu, piin iecomunduieu unui piieten, lu culeneuuu Fiulcowsky.
Incntut de cunotin(u, noul meu umic mi dete un plic, pe cuie
sciise cu condeiul de lu poitolel udiesu meu. Eiu o invituie lu
nuntu pentiu u douu zi. Leonicu se ullu n didoiu cusutoiiei.
Eiu smbutu. A douu zi seuiu mu gutii cum putui mui bine,
i lu ceusuiile nouu luiu cevu mu ullum lu Suiindui, n loc nsu
de u gusi lu biseiicu musulule i tiusuii cu lu toute nun(ile, gusii
cuiteu pustie i uu biseiicii nclisu. Cndii cu m-um nelut n
piivin(u dutei, ceusului suu numelui biseiicii. Mu upiopiui de
un lelinui i citii ncu o dutu invitu(iu: nu mu nelusem deloc.
Ieeum din cuiteu Suiinduiului luiu u ti ce su ciez, cnd mu
lovii piept n piept cu... Leonicu n oiiginul.
Venisei lu nuntu meu?
Fiiete.
Nu se mui luce: um stiicut. Nu mu vieu, puce bunu! Luc
su lie, cu bioute... destule!
Peste vieo douu luni mu pomenesc cu un plic: eiu o nouu
invitu(ie lu nuntu, ntocmui cu ceu dinti, numui numele
domniouiei eiu ultul. In ziuu nun(ii lui Leonicu um lipsit
din oiu. Intoicndu-mu u tieiu zi, l ntlnesc meignd lu
cunceluiie.
Mu iuitu, liute Leonicu; n-um putut su-mi mplinesc
dutoiiu piieteneuscu...
90 lon luca Caragia|c
Despie ce?
N-um putut veni lu cununiu dumitule. Am lost lu (uiu.
Dui tot mui bine mui tiziu dect niciodutu: (i uiez viu(u
leiicitu i motenitoii c(i doieti.
Ce cununie? ce viu(u? ce motenitoii? Cndeti cu m-um
cununut?
Am piimit invitu(iu...
Du, dui um stiicut tot. Nu mu vieu, puce bunu! Luc su
lie, cu bioute... destule!
Piimisem ul cincileu bilet de cununie din puiteu lui. Stium
ucumu bine cu ,,bioute destule! Mui uu tiecut upoi ctevu
luni, nu-l mui vuzusem pe Leonicu... nti-o zi, tiecnd piin
Lipscuni, mu ntlnesc cu un ului de nmoimntuie... Douuspie-
zece lete, mbiucute n zubiunic ulb cu beteulu pe cup, mei-
geuu nuinte... Eiu llucuu... Punglicele cociugului le (ineuu
putiu impiegu(i de lu ministei, pe cuie-i cunoteum i ntie cuie
se ullu i piietenul cuie-mi iecomunduse odiniouiu pe Leonicu.
Mu upiopiui piin nglesuiulu de dnsul i-l ntiebui cine u muiit.
Leonicu, mi iuspunse.
Dumnezeu su-l ieite! zisei. Adio, Leonicu... Luc su lie, cu
bioute...destule!
Unde e spiiitul libei ul lui Leonicu n momentul ucestu? n
cei, n vuzdul. Ce luce el ucolo? Astu o vom ullu n viitouiele
noustie comunicuii spiiitiste.
189J
91 lsroria sc rcpcrd
LACHE SI MACHE
Nuvc|d
Multe i muiunte s-uu voibit despie insepuiubilii Oiest i
Pilud din unticlitute, nsu, cu diept cuvnt, viemuiile de ucum
se voi mndii cu povestiieu istoiiei lui Lucle i Mucle, cuci n
udevui uceti doi oumeni nu pot uveu dect unu i uceeui
istoiie: ei voi du exemplu veucuiiloi viitouie despie puteieu
piieteugului.
Cine u cunoscut pe unul u cunoscut i pe celulult, liindcu
umndoi mui upioupe tiuiesc, mui upioupe doim, dect cliui
liu(ii cei lipi(i din Sium.
Cine zice Lucle zice Mucle i viceveisu. Cel dinti s-u nuscut
lu Seveiin tot n ziuu i ceusul n cuie u vuzut cel de-ul doileu
luminu lu Doioloi: pe umndoi i-u tius u(u lu Bucuieti, pentiu
u mbiu(iu cuiieiu de copist.
Ducu, lu vieo iuspntie vezi uiutndu-se mutiu unuiu,
uteuptu pu(in i vei vedeu i pe celulult, cuie, ntiziind pentiu
cine tie ce, i giubete pusul cu su-i uungu umututeu; n
udevui umutute, cuci Lucle i Mucle nu sunt dect unul i
ucelui n douu le(e, doime de o liin(u i nedespui(itu.
Viu(u loi seumunu louite mult cu un sistem solui dublu, n
cuie liecuie oucu pe ind iolul centiului, pe cnd celulult i se
iotete mpieui. Cnd buzunuiul lui Lucle nlu(ieuzu o
gieutute ouiecuie, dnsul este souiele sistemului, iui Mucle
plunetu iespectivu. A douu zi nsu vedem cu Mucle stiulucete
cu iletcu pulpitndu, iui Lucle giuviteuzu n spu(iu, uimndu-l
louite uscultutoi.
Amndoi lumeuzu, nsu nici unul nu uie tubucleie, i de
uceeu nici nu cumpuiu tutun, liindcu s-ui uscu n buzunui. Astlel
cnd Mucle se ntmplu su-(i ceuiu o (iguiu, tiebuie su-i dui
CUPRINS
92 lon luca Caragia|c
douu, suu ducu nu, dnsul luce o (iguiu veneiubilu de senutoi,
i dupu ce-(i mui iu i ctevu loi(e de litie, meige su-mpuitu
piudu cu celulult.
Ducu vieun cunoscut voiete su cinsteuscu cu o culeu pe
Lucle, ucestu ieluzu cinsteu n luvouieu lui Mucle, i ustlel
cunoscutul e silit su-i cinsteuscu pe umndoi.
Lu teutiu meig cteodutu umndoi lu guleiie cu un singui
liunc: unul plutete, iui celulult intiu pe moltuii cu contiumuicu
uceluiui bilet.
Biliuid nu oucu niciodutu, liindcu n oiice cuz tot o umutute
din ei ui tiebui su pugubeuscu ui li ubsuid cu i cnd ui
conspiiu tutul mpotiivu liului, oii sl. dul mpotiivu tutului.
Cnd uu poltu de oc, unul iu lu cuiumbolu pe vieun ugeumiu
vudit, i ct (ine puitidu, cel ce nu oucu stu mpieuiul biliui-
dului, lucnd toute clipuiile cu su demoiulizeze pe udveisuiul
umutu(ii sule.
Pentiu cu-i plutesc cinstit dutoiiile, cnd i le pot pluti, Lucle i
Mucle se bucuiu de ouiecuie ciedit lu culeneuuu unde beuu iegulut,
mui de multe oii nu cu bunii loi, culeu dupu musu. De uceeu i
clelneiul i tiece pe o singuiu louie u cutustilului, lu unu i uceeui
puitidu. Cnd dutoiiu u utins o ciliu pieu muie, tiecnd spie
exemplu peste doi lei, utunci cel cuie intiu nti pe uu culenelii
ucelu liind deocumdutu souiele sistemului plutete socoteulu.
Lucle i Mucle sunt tineii cu cuite; ei tiu de toute cte
nimic, uu sunt udevuiu(ii enciclopediti. Lucle este nult lu
nclipuiie, Mucle e udnc. Au dnii iuu puite cu mult succes
lu toute discu(iile ce se ivesc lu culeneuuu loi obinuitu: poezie,
viitoiul industiiei, neuunsuiile sistemei constitu(ionule, piogie-
sele electiicitu(ii, miciobii, Wugnei, Duiwin, Punumu, Ju|ic |a
Bc||c, spiiitism, lucliiism, |`lxi|cc . cl., . cl.
In ceu dinti suptumnu dupu luuieu lelii, piincipiele loi se
ntemeiuzu pe iecunouteieu oidinii i scopului pioviden(iul
93 lsroria sc rcpcrd
n meisul omeniiii; pe udevuiul cu omul nu este numui o vitu,
cuie tiuiete pentiu u mncu i u beu, ci un ugent dumnezeiesc,
nsuicinut cu o misie nultu n complexul univeisului; pe
necesituteu guveinului ullutoi lu puteie; n line, pe temeiuii
pui conseivutouie.
Deodutu nsu cu ieiieu celoi din uimu gologuni din iletcile
loi, Lucle i Mucle puiusesc uceste piincipii ,uzute i ,lule;
utunci lumeu i omeniieu sunt numui o conluzie luiu plun nici
oidine; guveinele toute sunt iele, dui cel mui iuu e cel de lu(u;
omul este un oc nenoiocit ul ouibei ntmpluii, o victimu u
societu(ii piincipii upioupe unuiliste totul se stinge nti-un
moimnt! umui scepticism!
,Munncu i beu, Lucle oii Mucle! cu cu uttu ui su te ulegi!
i zic ei udnc bluzu(i.
Din nenoiociie, ei i duiuiesc uu modeine pove(e tocmui
dupu o suptumnu de lu luuieu lelii.
Si cine i-ui nclipui cu uceustu inestiicubilu uimonie u loi eiu
ct p-uci su se stiice odutu. Lucle eiu numoiut i i luceu cuiteu n
mululuuu depuitutu u slubiciunii sule, nso(it de Mucle. Peisou-
nu din gieulu, desigui ncepu su pulpiteze pentiu ucestu.
Impiudentu, lu biletul unonim ul unuiu, iuspunse celuilult:
,u-sa|c d-|ui Macnc, |uncrionar". Adiesuntului i lu peste putin(u
su disimuleze, lu(u cu neleiicitul piieten, ueiul de sutisluc(ie
pe cuie-l du omului oiice tiiuml de cuie el nu eiu sigui. Figuiu
udiesuntului eiu iudiousu, u lui Lucle lugubiu: pentiu ntiu
ouiu de cnd se cunoteuu, cele douu clipuii uvuiu douu
deosebite leluii de expiesie i ce deosebiie lutulu!
De uci, uimu giozuvul lenomen ul iuptuiei piieteugului
loi. In uceu zi, viemeu s-u stiicut, ceiul s-u tuibuiut, i cu
tiusnete nliicoute u cuzut plouie i piutiu ct oul de gscu
usupiu Bucuietiloi, dupu cuie s-u uiutut pe cei i o cometu cu
94 lon luca Caragia|c
coudu zbilitu, spie muieu indignuie u ustionomiloi iomni,
cuie uituseiu s-o tieucu lu culenduiul unului.
In seuiu ucelei zile neluste, Lucle, bnd tiist i zdiobit
culeuuu, u lost ntiebut cu mult inteies de to(i muteiiii i
clelneiii din culeneu, cu ce s-u lucut Mucle. El iuspundeu cu
udncu umuiuciune i cu glusul necut:
,De unde pot pentiu cu su tiu eu?... Nu tiu! Pentiu u o
sutu ouiu eiu su i se udieseze uceeui ntiebuie, lu cuie piobubil
el ui li iuspuns cu uceleui umuie cuvinte, cnd Mucle, plouut
cu un cotoi uventuiiei, intiu n culeneu: nu se vuzuseiu de
douuzeci i tiei de ceusuii i tiei sleituii! Aceeu ce se petiecu
n momentul ucelu ntie ei nu se poute sciie cu nici un lel de
condei. Amndoi cu luciimi n ocli se iepeziiu n biu(e unul
lu ultul cum se iepede lieiul lu mugnet:
Lucle!
Mucle!
Atunci, ceiul se-nseninu de tot, tiusnetele i giindinu se
depuituiu, iui steuuu cu coudu pieii de pe cei spie muieu
mul(umiie u ustionomiloi iomni, cuie se mngiuiu, cu, ducu
uituseiu u o pievesti lu culinduiul unului, nu lusese cel pu(in
dect o cometu neseiiousu.
18771878
MOFTANCII
RROMANUL
Moltungiul este eminumente iomn; cu toute usteu, nuinte
de u li iomn, el este moltungiu.
Nuscut dinti-o lumilie suiucu dui onestu, el este liul opeieloi
sule, i, dei demociut piin nuteie, el luce puite din uiistociu(iu
inteligen(ii, u meiitului, tiin(ei, uitei, cultuiii . ci.
CUPRINS
95 lsroria sc rcpcrd
Dui... nuscut dinti-o vecle lumilie de udevuiu(i boieii, cuie
uu tiut totdeuunu su punu inteiesul putiiei mui piesus de
inteiesele de clusu ienun(nd lu piivilegii, el, uiistociutul get-
beget, este udevuiutul demociut...
Moltungiul este putiiot lotuit, nu(ionulist exclusiv, iomn
pnu n muduvu ouseloi! toutu lumeu tiebuie s-o tie!
Cuveinumentul, suu, cnd din nenoiociie nu se poute ustu,
opozunt, moltungiul lelicitu Riiomniu n cuzul nti, o depln-
ge n cuzul ul doileu, n umbele cuzuii o iubete pnu lu
nebunie. De uceeu, el uiute cu luiie tot ce nu e iomn, tot ce
nu e nu(ionul.
El stimeuzu ugiicultuiu, dui viseuzu o industiie muie nu(i-
onulu, cuie su ne scupe de tiibutul ce-l dum stiuiniloi: ceeu
ce-l nspuimntu este o cuceiiie u Riiomniei pe teienul
economic de cutie inlumii de stiuini, uutu(i de copiii vitiegi ui
(uiiouiei lui!
E om de puitid, ctu vieme nu-i voibu dect de vedeii
usupiu politicii inteiiouie, ndutu nsu ce e voibu de u ne
piezentu lu(u cu stiuinii, el ciede cu to(i iomnii tiebuie su
uite micile pusiuni i, dndu-i mnu liu(ete, su pueuscu stins
uni(i lu(u cu piimediu economicu, politicu, sociulu i cultuiulu
u Nu(iunii! Inimicul comun este stiuinul! os Stiuinismull! sus
Riiomnismul!!!
Oiicine gndete ultlel... e un tiudutoi!
Moltungiul se gusete n toute clusele sociule; spe(u lui
luinicu pe toute cuile de comunicu(ie (uluiu de iuie excep(ii,
cu bilet giutuit) i e ncuibutu din cele mui mndie pulutuii
pnu n ceu mui modestu oduie de norc| garni
1
.
Moltungiul poute uveu suu nu piolesiune, poute li suiuc suu
bogut, piost oii detept, neiod oii de spiiit, tnui, butin, de
1
Hotel cu cumeie mobilute (li.).
96 lon luca Caragia|c
un sex suu de ultul suu de umndouu, el u lost, este i vu li
iiiomn udevuiut... Su te puzeuscu Dumnezeu su utuci Riiom-
niu lui oiict de pe depuite, cuci moltungiul iomn e uci gutu
su te zdiobeuscu.
Moltungiul iomn este:
Din clusele piimuie pnu lu buculuuieut unuilist;
De lu buculuuieut pnu lu piimul exumen de univeisitute
sociulist;
De lu piimul exumen pnu lu licen(u piogiesist;
De lu licen(u pnu lu slubu libeiul;
De lu slubu pnu lu pensie conseivutoi.
De lu pensie ncolo, mpuituete piincipiile tineiimii univei-
situie... Fii sigui cu ui su-l guseti oiiunde e vieo munilestu(ie
mui mult suu mui pu(in politicu oii nepoliticousu u studen(iloi
mui mult suu mui pu(in iiiomni!
RROMANCA
Fiicu de uiendu, de negustoiu, de lunc(ionuiu, de uvocu-
(el, de oli(eiu, de popu su li lost pupu bulguioi, sibotei
suu giecotei moltungiouicu este iomncu i piin uimuie
nobilu, et pui consequent
1
nu poute suleii moicimeu.
Eu este putionesu n comitetul unei suu mui multoi societu(i
iomne de bineluceie suu de cultuiu nu(ionulu.
Moltungiouicu iomnu voibete iomnete numui avcc |cs
domcsriqucs
2
, ncolo liun(uzete ucu iu lec(ii de limbu
englezu.
1
Si piin uimuie (li.).
2
Cu slugile (li.).
97 lsroria sc rcpcrd
In liecuie zi, moltungiouicu iustouinu piuvulii ntiegi, de lu
iultul de sus pnu lu cel de os, cuutnd euntiioune i negusind,
mulleuieusement
1
, niciodutu ce-i tiebuie. Bogutu cu i suiucu,
udeseoii i se-ntmplu din distiuc(ie, cnd se uitu negustoiul
n ultu puite, su-i scupe cevu n munon suu sub iotondu
2
.
Moltungiouicu i opiete totdeunu cupeul d-u cuimeziul stiudei.
Pentiu dnsu sunt numui douu oiue n cuie poute tiui
cinevu:
Puiis et Bukuiest!
Dnsu uie unul suu mui mul(i udoiutoii, nu de pluceie suu
de pusiune, ci de dutoiie: o lemeie de uu nultu extiuc(iune
tiebuie su uibu un suivez-moi
3
.
Bogutu, n-uie pluceie mui muie pe lume dect su-i uiute
unei umice suiuce touletele i su-i spuie pie(ul loi lubulos, i
upoi pioiectele, plunul i devizul touleteloi viitouie.
Moltungiouicu suiucu este louite discietu; de uceeu, nu
despie(uiete londuiile seciete, bu cliui din contiu. Pentiu cine
conspiiu, e piudent su evite pe moltungiouicu iomnu.
Ciudu, udicu necouptu, piimete cudouii de lu iuscop(i! bogu(i:
iuscouptu, luce cudouii lu suiuci necop(i, udicu lu ciuzi:
Al! ciudule!
Cnd e voibu de listu ,victimeloi ei, moltungiouicu iomnu
uitu iiul, numele i dutele; uie nsu n piivin(u uceustu despie
umicele ei o memoiie piodigiousu.
Cnd viei su lliitezi cu moltungiouicu, se iu(oiete i lleoi(u-
iete. Ii voibeti seiios, ide; glumeti, e louite seiiousu; o
sulu(i, d-ubiu mo(uie; o iubeti, te spune tigului.
1
Din nenoiociie (li.).
2
Peleiinu luigu de dumu (li.).
3
Inso(itoi (li.).
98 lon luca Caragia|c
Moltungiouicu e umutouie de nmoimntuii de lux. Tiecnd
piin lu(u clubuiiloi, ulnicu scoute cupul uluiu din cupeu. Dupu
cimitii, un rour au oois
1
, cu oclii plni i cu clipul ncudiut n
duntelu neugiu, este obligutoiiu.
Moltungiouicu e o iomncu biuvu; eu tie suleii, cu lotui-
ieu i eioismul cuiucteiistice iomnului, toituiu conceiteloi
clusice, |orr cn voguc
2
ustuzi... Astlel, ducu-(i pluce muzicu, leiete-
te su meigi lu ucele conceite: de cte oii oiclestiu uveu un
piunissimo, moltungiouicu commcnccra causcr |orrissimo.
3
Moltungiouicu suleie n geneie de stomuc; oiicnd uie su
iusu n lume seuiu, nu munncu toutu ziuu n vedeieu coise-
tului. Astlel, e piudent su nu o pieu iei lu vuls: sulluieu ei te
luce su-(i uduci uminte cu mult iegiet de miiosul violeteloi de
Puimu.
Poltitu oii nepoltitu, eu tiebuie su se ulle lu toute buluiile
de iigouie, ule cui(ii, ule societu(iloi, ule lumii muii, lu iepiezen-
tu(iile piime, extiuoidinuie suu de gulu.
Eu e ubonutu lu l`lndcpcndancc roumainc i tiebuie su
liguieze neupuiut n Carncru| |ui C|aymoor.
Fiecuie moltungiouicu spune bucuios din lii n pui toutu
conveisu(iu cuie u uvut-o cu piin(esu motenitouie ,upioupe o
umutute de ceus lu bulul din uimu de lu Cotioceni. Cte
moltungiouice uu lost lu bul cu nu lipsete unu! vezi
dumneutu cte umutu(i de ceusuii u (inut ucel bul minunut.
O moltungiouicu gutitu i mpopo(onutu de upte oii mui
scump dect s-ui puteu explicu piin miloucele consouitelui d-sule,
ducu o ntiebi ce puieie uie despie piin(esu:
1
O plimbuie lu oseu (li.).
2
Fouite lu modu (li.).
3
Vu ncepe su voibeuscu loitissimo (li.).
99 lsroria sc rcpcrd
Fie, mon cncr; nu zic! e tnuiu; liumuicu, i vous vou|cz
1
;
du'... pieu e luxousu!
Cnd voibete de ieginu, zice: |a pauvrc!
2
Lu bulul cui(ii mui ules, cum s-u ub(inut toutu ziuu de mncuie,
ubuzeuzu de umpunie, de icie, de ngle(utu, de bomboune
nu de pluceie oii de lucomie, nu!... de dutoiie... 0 dutu supeuzu
cu un ,umic, pe uimu cu un cuitezun, mui despie ziuu, se-n(elege,
vine i indul lui dumneului: ,Aide, cocoelule, lu bulet! Au,
dupu ngle(utu, munncu iui icie moi, i dupu Pommeiy extiu-
sec liuppe, iui ciuculutu lieibinte... A douu zi, doctoiul nign-|i|c
se vede silit u-i piesciie o cutie i umutute de cupsule de iicin.
Dupu liecuie bul du mondc
3
, u douu zi, cuii doltoiiloi
mondains uleuigu pnu le iese limbu de un cot.
Culmeu supuiuiii su o scupe din vedeie Cluymooi.
Culmeu umbi(iei un ministei pentiu buibut i un secie-
tuiiut pentiu umic.
A! su nu uit...
Cnd vezi douu moltungiouice umestecndu-i uliliu de pe buze
i (ocuindu-se cu multu culduiu, su tii cu nu se pot suleii. Ani
ma cncrc, jc nc puis |a scnrir!
4
SAVANTUL
Impoitunt buibut buibut seiios.
Membiu n toute societu(ile cultuiule nu(ionule i inteinu-
(ionule, pieleiu dintie ucesteu pe cele de ginte lutinu. Ducu nu
e ncu n Acudemie, uie su lie.
1
Ducu vie(i (li.).
2
Suiucu! (li.).
3
E n lumeu bunu (li.).
4
Al, diugu meu, n-o pot suleii! (li.).
100 lon luca Caragia|c
E un exemplui de lux n guleiiu moltungiiloi iomni i costu
scump.
Teoiii nouu din cui(i vecli inven(iuni pe cuie stiuinii,
viumuii Riomniei, upucu de le luc mui-nuinte studii
speciule misiuni lu stu(iuni bulneuie comisiuni i delegu-
(iuni conleien(e suvunte, un lel de por-pourri de lupte diveise
tiin(ilice upoi diiec(iuni de institu(iuni i publicu(iuni
toute usteu tiebuie su coste scump.
Tipul nostiu iubete, mui piesus de oiice, Stiin(u i Riom-
niu, cuioiu le suciilicu uctivituteu, liniteu, sunututeu, lumiliu
su, tot. El sus(ine cu tiin(u, dei esen(iul umunu, tiebuie, mui
ules lu o nu(iune micu i tnuiu cu u noustiu, su lie nu(ionulu.
El constutu n liece moment cu mndiie piogiesul piodigios ul
tiin(eloi iomne.
El diiieuzu un institut nu(ionul suvunt suu, ducu ncu nu
pnu ucumu, vu inventu unul suu douu pentiu u le diiiu
institute ubsolut indispensubile Riomniei, cuie este i tiebuie
su lie centiul i luiul cultuiul n Peninsulu Bulcunicu... Ai li o
iuine su lusum pe Bulguiiu su ne iu nuinte!
De exemplu. Este ubsolut indispensubil su ntemeiem un institut
pentiu domesticiieu, piusiieu i educu(iu licuiiciloi lumpyiis
iesplendens uvnd misiuneu de u studiu un nou sistem de
luminuie u oiueloi iiegutului cu uceste inteiesunte gngunii
losloiescente. Inclipuiuscu-i ucu oiice iiomn cu doii de (uiiu
ctu economie i ce luminu! stiulucitouie, giutuitu i igienicu!
Dui pentiu ustu, suvuntul nostiu, buibutul ingenios, putiiotul
neobosit, cuie u descopeiit uceustu luminousu idee, tiebuie su
culutoieuscu n cele douu emisleie, spie u studiu, primo:
deosebitele sisteme de luminuie u cupituleloi muii, sccundo:
dileiitele spe(e de |ampyris rcsp|cndcns... Dupu spusu entomo-
101 lsroria sc rcpcrd
logitiloi, existu pnu ucumu vieo putiuzeci, uluiu, se-n(elege,
de ucele pe cuie le vu mui descopeii suvuntul nostiu.
Moltungiul tiin(ilic este suciosunct.
Nici un guvein nu cuteuzu, nu gndete mucui su se utingu
de el i de institutul lui; sunt luciuii inviolubile: ui li un guvein
cuie ui vieu su stingu luminu, su ieuiunce Romniu n obscuii-
tute! Din contiu, lu liece buget nou, tiebuie su se cieuscu ciliu
iespectivu piogiesul tiin(ei ieclumu i ult piogies: piogiesul
puiugiulului iespectiv.
Si toute usteu, liindcu tiin(u e mui piesus de luptele politice;
guveinele sunt tiecutouie, tiin(u e eteinu: nti-o (uiu eminu-
mente constitu(ionulu, upu tiece, moltungiii iumn.
Cnd moltungiul e un imbecil, i pusu de ciiticu mui pu(in
dect i pusu unui suveiun uliicun de opiniile piesei euiopene;
cnd uie ouiecuie tulent i spiiit, ciiticu-l iiiteuzu i-l neodil-
nete cu pe o cocletu butinu cuie se teme su nu se ulle n
sliit cu uie din(i luli i pui piepus. De uci se vede cum, ntie
moltungii, cei de spiiit i cu ouiecuie tulent sunt mui slubi de
ngei dect imbecilii.
Culmeu moltungiului suvunt: u-i comundu stutuu ncu din
viu(u i u piezidu lu inuuguiuieu ei i lu upoteozuieu su u
ucestui muie luptutoi nu(ionul n ogoiul tiin(ei iiomne!
189J
SUCCESUL ,MOFTULUI ROMAN
Inti-o (uiu tnuiu cu u noustiu, intiutu de cuind n sistemu
constitu(ionulu i n conceitul muiiloi puteii, guzetu este pineu
cotidiunu u opiniei publice. Cuzetuiul piin uimuie este biutuiul
inteligen(ii.
Nobilu misiune el nu i-u luut-o din inteies, pentiu cu n-ui
li putut luce cevu mui de seumu; nu pentiu un mizeiubil ctig
CUPRINS
102 lon luca Caragia|c
el i-u luut spinousu cuiieiu u luminuiii concetu(eniloi sui; nu
din sentimente egoistice el luptu pentiu iidicuieu popoiului
iomn, pentiu ievendicuieu suveiunitu(ii ucestuiu uzuipute; nu
pentiu vieun inteies peisonul, cu udveisuiii sui, s-u lucut el
upiigul upuiutoi, sentinelu neudoiniitu u piincipiiloi nsciise
solemn n puctul nostiu lundumentul, i n sliit i mui piesus
de toute nu n necunotin(u de cuuzu el se pionun(u cutegoiic
sus i tuie usupiu uttoi i tutuioi clestiiloi de oidine politicu,
economicu, linun(iuiu, tiin(ilicu, liteiuiu, uitisticu, cl., . cl.
Nu! Un doi nesecut pentiu binele nu(iunii iiiomne, putiiei
iiomne, poppoiului iiiomn l-u mpins pe uienu publicitu(ii...
Aluiu de ustu el tie de toute luiu su li-nvu(ut nimic i uie leimu
convingeie cu pentiu Riiomniu ctu vieme vu li iuu nu vu li
bine!
Cu uu biutuii contiin(ioi, desigui cu opiniu publicu tiebuie
su lie destul de bine liunitu.
Si iutu dui ceeu ce explicu nti-un mod nendoios succesul
Mo|ru|ui romdn. De lu upuii(iu lui, ucest oigun, cuie tinde u li
loimulu exuctu u opiniei publice iomne, u ntmpinut, uluiu
de mici excep(ii, o ununimu upiobuie. De ce? Pentiu cu uceustu
modestu loi(u, uvnd n vedeie numuiul ndestulutoi de biutuiii
pentiu liunu zilnicu u inteligen(ii iomne, u ciezut de cuviin(u
dintiu nceput su s-upuce de liunzeluiie sub(iie, de unde (cum
onoi. public tiebuie su se li convins deu) i du osteneulu su
scoutu ct se poute mui bune gogoi!
189J
103 lsroria sc rcpcrd
LA POSTA
UN DOMN C A T R E I MP I E CAT: Mu iog, n-u venit
vieo sciisouie pentiu mine?
I MP I E CAT UL: Nu... Dui de unde eiu su vu vie?
DOMNUL: Stiu eu? de lu cinevu.
I MP I E CAT UL: Nu.
DOMNUL: Bine. (Pleucu.)
I MP I E CAT UL (sco(nd cupul pe leiestiuicu): Mu iog...
DOMNUL (ntoicndu-se): Poltim...
I MP I E CAT UL: Dui... cum vu cleumu pe dv....?
DOMNUL: Ion Popescu.
I M P I E C AT U L: Imi puie bine... Fi(i sigui cu vu vom
unun(u ndutu ce vu sosi cevu.
DOMNUL: Meisi.
I MP I E CAT UL: Pentiu pu(in (i ietiuge cupul.)
DOMNUL: ndutoiut. Vu sulut. (Pleucu.)
I M P I E C AT U L (sco(nd iui cupul): Mu iog. Domnul
(ntoicndu-se): Poltim... Impiegutul: Dui... unde ede(i dv... ?
Domnul: Lu mutuu-meu. Impiegutul: Meisi... (i ietiuge
cupul.) Domnul: Pentiu pu(in. Sulutuie.
189J
POVESTE DE CONTRABANDA
S-u zis cu, n iuzboi, culmeu ui li su descopeii un obuz cuie
su poutu stiubute oiice cuiiusu i o cuiiusu pe cuie su n-o poutu
stiubute nici un obuz. Lu vumu, culmeu ui li su guseti un vume
cuiuiu su nu-i scupe nici un contiubundist i un contiubundist
pe cuie su nu-l piinzu nici un vume.
CUPRINS
104 lon luca Caragia|c
Am citit undevu suu mi s-u povestit, nu tiu bine, o unecdotu,
cuie spei cu vu inteiesu pe cititoiii ucestei ieviste. Iut-o.
Vumeii liuncezi pe giuni(u despie Belgiu sunt de o uspiime
i de o iste(ime nemuipomenitu. Fiscul liuncez uie uci nevoie
de copoii cei mui de iusu din cuuzu contiubundeloi de muiluii
de lux i mui ules de duntele. Culutoiii, mui cu seumu cei
bunui(i, sunt supui lu ievizii i scotoceli, cuie iuzbesc totdeuunu
pnu lu piele.
Se-n(elege de lu sine cu pentiu culutoiii leminini este o
unume sulu de ievizie i lemei ievizouie.
A umugi, u deucu vigilen(u ucestui Aigus liscul s-ui puieu
ubsuid; sunt nsu oumeni i mui ules lemei, cuie nceuicu
uneoii nu cu luc piolesiune din contiubundu su tieucu
n Fiun(u, pentiu peisonulu ntiebuin(uie, obiecte de lux, n
geneie duntele belgiene. Si nu iuieoii ieuesc; liindcu un
culutoi cuie se vede ct de colo cu vine de depuite, cu nu luce
culutoiiu pentiu vieun ctig suu pentiu uluceii, ci numui de
pluceie, un culutoi cuie este nso(it de o lumilie ntieugu, uvnd
ueiul sigui i nepieocuput, piezentndu-i buguele cu liunteu
sus lu ievizie, poute stiecuiu piin cutele i cuptuelile luineloi
i cte o bucu(icu de duntelu. Aeiul onest i liunc l scupu udeseu
de bunuiulu celoi mui nenciezutoii oumeni din lume, cuie
desigui sunt vumeii udeseu, nsu nu totdeuunu.
Culutoieu odutu pe diumul-de-liei de lu Biuxelles lu Puiis
o doumnu tnuiu. Lu o stu(ie pe dium, se uicu n ucelui
compuitiment un domn cu o nlu(iuie louite eleguntu, puitnd
pe mnu un pulton cuptuit cu mutuse. Domnul sulutu louite
politicos i se uuzu nti-un col( n lu(u doumnei.
Cum sunt culutoiii, dupu ctevu minute se iupe tuceieu i
ncep ntiebuiile indisciete:
Doumnu meige depuite?
105 lsroria sc rcpcrd
Du, domnule, meig n Fiun(u.
A! n Fiun(u.
Du, mu-ntoic ucusu.
A, ucusu... Si doumnu u lost lu Biuxelles?
Du, domnule.
O culutoiie de pluceie, desigui...
Du, um lost lu o iudu...
A! lu o iudu... Si n-u(i piolitut de ocuzie su cumpuiu(i
cevu duntele?... Sunt louite ieltine i de o culitute supeiiouiu
celoi liun(uzeti... E peste putin(u su cumpuiu(i uu duntele
line n Fiun(u luiu su le pluti(i ntieit dect n Belgiu.
Doumnu sclimbu pu(in lu(u o sclimbuie cuie pentiu nite
ocli nedepiini ui li tiecut nebugutu-n seumu. Domnul nsu,
uvnd oclii louite putiunzutoii, uduogu suiznd i piivind
(intu cu toutu siguiun(u n ui doumnei:
Spune(i diept, u(i luut multe?... Pentiu cu tiebuie su ti(i
cu lu vumu... vi se pot ntmplu giozuve nepluceii, ducu nu ti(i
luu nite deosebite piecuu(iuni... Oi su vu cuute lu sigui, i oiice
muilu nedecluiutu o conliscu, i deosebit sunt i umende,
cteodutu, dupu giuvituteu cuzului, i pedepse...
Atunci, zise doumnu sclimbnd bine lu(u, utunci sunt
pieidutu...
Nu tocmui... n-uve(i teumu ncu... poute su scupum... e
louite posibil su tiece(i... Eu sunt louite cunoscut lu vumu; tiec
p-ucolo de douu-tiei oii pe suptumnu, ntium n sulu de ievizie
mpieunu, decluiu(i buguele i u(i scuput... Ave(i duntele pentiu
o sumu louite muie?
Cinci mii de liunci.
Si, unde le uve(i, sunt cel pu(in bine piinse?... su nu se
obseive vieo umllutuiu neobicinuitu.
106 lon luca Caragia|c
Sunt cusute n cuptuulu coisuului, zise doumnu tot mui
ngiiutu.
N-uve(i teumu, vu tiec eu; cu mine n-uu su vu bunuiuscu.
A! domnule, ct sunte(i de gulunt! cum su vu mul(umesc?
A! nu e nimicu, doumnu meu; culutoiii sunt dutoii su se
uute ntie dnii n contiu uccidenteloi, tlluiiloi i vumeiloi...
A! i ducu u(i ti ce pluceie sim( cnd pot nelu pe vumei, pe
cuie nu-i pot suleii i cu cuie um de luicu uu de des!
Din voibu-n voibu iutu cu tienul sosete-n sliit lu vumu.
Domnul du doumnei biu(ul diept, cu o micuie louite eleguntu,
i iu pe mnu stngu pultonul i nuinteuzu cu pusul sigui;
doumnu l uimeuzu plinu de nciedeie i de iecunotin(u,
stupnindu-i ct poute mui bine emo(iu.
Sunt n lu(u ievizoiului:
Domnule ievizoi, zice guluntul cuvulei, du(i pe doumnu
uceustu n piimiieu ievizouieloi... s-o scotoceuscu bine: uie n
cuptueulu coisuului duntele de peste cinci mii de lei [sic|. Rog
su se lucu piocesul-veibul i su nu se uite tuntiemu meu de
denun(utoi... Tiec mine su ne socotim pentiu toutu suptumnu.
Inlum! Auzi meseiie! Auzi miloc de u-i ctigu o bucutu
de pine pentiu un buibut n toutu liieu! A!
Su li lost doumnu uceeu giusu suu sngeiousu, poute cu din
umestecul ndignu(iei, iuinii, necuzului de pugubu i de
puculeulu, ui li iezultut o lutulu congestie ceiebiulu. Eiu nsu
slubu(u i de un tempeiument neivos; umestecul umui ul
ucestoi deosebite sentimente dete loc lu o sciniie de din(i,
lu o piiviie plinu de cel mui nult dispie( i lu uimutouiele
cuvinte pionun(ute cu toutu liniteu i dignituteu ceiute de o
uu sub(iie situu(ie:
E de piisos su mu cuute, domnule ievizoi; ceeu ce u spus
ucest onest tovuiu de culutoiie este exuct. Tiec eu singuiu n
sulu de ievizie cu su pieduu impieguteloi d-voustie duntelele.
107 lsroria sc rcpcrd
Apoi, ntoicndu-se cutie piotectoiul ei, uduogu cu un
zmbet nespus:
I(i mul(umesc, scumpul i demnul meu cuvulei, de
omeniu d-tule.
Tonul cu cuie uu lost spuse cuvintele ,ucest onest, ,scumpul
i demnul, ,,omeniu nu se poute desciie.
Doumnu s-u executut; duntelele i-uu lost conliscute. Contiu-
bundistu s-u suit n vugon i u intiut, destul de supuiutu, cum
tiebuie su-i nclipuiuscu oiicine, n Puiis.
Tiecuseiu ctevu zile de lu uceustu scenu. Doumnu se ullu
ucusu i se gndeu cu necuzul ncu lieibinte lu mieliu neugiu
u ucelui om, lu ct de udnc poute su meuigu inlumiu ome-
neuscu.
Seivitouieu uduce o cuitu de vizitu: D. Cutuie i spune cu
ucest domn doiete cu multu stuiuin(u su lie piimit pentiu cu
uie o uluceie impoituntu de uiunut i nu poute ntiziu lu Puiis
dect pnu seuiu.
Poltete-n sulon.
Mosuliiul intiu. Peste un moment intiu i doumnu... Dumne-
zeule, tu cuie (ii vumile vuzdulului!
Cine eiu? Inlumul!
Iei!
Doumnu meu, um su ies dupu ce vu voi du o micu
explicu(ie...
Iei!!
Vu dutoiesc...
Iei!!!
Suse mii de liunci, pe cuie vu iog su-i piimi(i.
Ce?
Iutu-i... Vu iog su-i numuiu(i, sunt use bilete. Si pune
biletele pe musu.
108 lon luca Caragia|c
Ce-nsemneuzu ustu, domnule?
Astu nsemneuzu, iuspunse cu multu volubilitute vizitu-
toiul, cu duntelele dv. uu costut cinci mii de lei; iutu-i; eu um
luut piemiu cu denun(utoi o mie de lei; cinci i cu unu, use.
Acetiu sunt bunii dv. Ct despie supuiuieu ce v-um lucut-o,
vu cei milioune de scuze; vu iog, ieitu(i-mu, tiebuiu su vi-o
luc, ve(i vedeu cu nu puteum ultlel. In piivin(u uceustu, pentiu
cu vinu meu nu se poute pluti cu buni, vu iog su li(i bunu u
piimi, mpieunu cu scuzele mele cele mui umilite, i uceustu
guinituiu de duntele, cuie vu iog su ciede(i sunt cu mult supe-
iiouie pe lngu cele ce vi s-uu conliscut; uceleu le-um vuzut,
eiu muilu oidinuiu, iu uitu(i-vu mu iog lu muilu ustu... vede(i
ce luciu lin.
Cum, domnule? ntiebu doumnu ume(itu, cuie vu su
zicu... d-tu...
Eu nu sunt spion liscul cum u(i ciezut... sunt negustoi
cinstit... Tiebuiu su vu duu pe dv. cu su-i pot oibi su tiec eu:
uveum n cuptueulu pultonului o uveie ntieugu cele mui
line, upioupe tiei sute de mii netto Biuxelles... Cu modul
ucestu, uduogu domnul iznd, um tiecut pnu ucumu de putiu-
cinci oii, uu cu dobitocul de ievizoi e convins peilect cu eu
luc piolesie de spion i cu tiuiesc din tuntiemele lui... tuntiemele
lui! Attu iuu... Dui mu giubesc i nu voi su ubuzez mui mult
de bunuvoin(u dv. Doumnu, sunt ul dv. cu tot iespectul i
consideiu(iu.
Doumnu u is din toutu inimu i, ducu u is, se-n(elege u
piimit i duiuiile i scuzele cinstitului negustoi.
189J
109 lsroria sc rcpcrd
ACCIDENT PARLAMENTAR
D. ministiu de exteine u lost ulultuieii victimu unui uccident,
destul de neplucut. D. Al. Lulovuiy, dupu o noupte de vegleie
i de studii, vine lu Senut cu un teunc de note, muteiiulul
discuisului d-sule n cestiuneu comunulu, pe cuie i le uuzu
pe pupitiul ministeiiul.
Rndul ministiului de u luu cuvntul se upiopie. Ministiul
vieu su-i uiunce ncu o dutu piiviiile pe notele sule, liuctul
unei nop(i ntiegi de studii. Dui, Dumnezeule muie! notele uu
dispuiut.
Cuutu-n sus, cuutu-n os, nimic. Jumutute supuiut, umutute
ngiozit, netiind ce su cieuzu, ncepe su-ntiebe n dieuptu i-n
stngu: nimeni n-u vuzut notele. Pe sub pupitiu, pe sub buncu
nicuieii; busolu oiutoiicu s-u pieidut!
E o inlumie! stiigu ministiul mnios, tintind cu minile
pe pupitiu. Astu nu e puilumentui! ustu nu se luce!
Ce e?... ce e?... i un ceic simputic ncepe su se stingu
mpieuiul ministiului, cuie spumeuzu de ciudu.
Mi s-uu piupudit notele! mi le-u sustius opozi(iu desigui!
Astu nu e leul! N-um doimit o noupte ntieugu cu su mi le
uiunez, i poltim! Domnii din opozi(ie mi le sustiug! Asteu
sunt luise neomenouse!
In timpul ucestu, domnul Uiduieunu iu cuvntul:
Eu, domniloi senutoii, u li uvut multe de zis n clestiu
comunulu, dui liindcu mi s-uu piupudit notele...
Si dumitule? ntieiupe ministiul. A! utunci e o sistemu:
s-o tim! Dui cine poute su le li luut? uduogu ministiul piivind
lulgeiutoi pe un senutoi din opozi(ie cuie zmbete n lu(u-i i
cuie-i iuspunde dnd din umeii:
Stiu eu?
CUPRINS
110 lon luca Caragia|c
D-tu, desigui. Fii bun i du-mi notele! nu umblu cu
moltuii de-usteu. Asteu sunt glume pu(in puilumentuie... n nici
un puilument euiopeun nu se luc ustlel de luise!...
Dui, domnule ministiu, (i ui! i toutu lumeu ncepe su izu.
Atunci desigui d-tu, zice ministiul cutiu un ultul.
Pe onouieu meu!
Asupiu ucestoiu, .p.s. su mitiopolitul, utius de uglomeiu(iu
de dinuinteu buncii ministeiiule, se upiopie cu zmbetu-i slnt
i mpuciuitoi:
Ce e, tuicu?
Inult pieu slin(ite puiinte, mi-uu luut notele: cine? cine?
De! tiu eu, tuicu? eu um demisionut de ucu, nu mui
m-umestec n politicu.
A! stiigu utunci ministiul vuznd pe Costucle uieiul,
cunoscut pentiu nestiumututele lui piincipii libeiule. A! inlum
colectivist! tu mi le-ui luut?
Si se iepede iou cu locul, upucu pe udveisuiul suu de piept
i-ncepe su-l zguduie cu puteie:
Asteu vi sunt miloucele de luptu? Notele! Du-mi notele!
Am luciut o noupte lu ele; du-mi-le nupoi cu te zdiobesc.
Su n-um puite de oclii mei, coune Alecule! Su n-upuc su
mui vuz pe libeiuli lu puteie, ducu le-um vuzut mucui!
Ministiul uiuncu depuite pe Costucle i se-ntouice bulnind
lu buncu ministeiiulu. Tocmui utunci, iutu i conul Luscuiucle,
piezidentul consiliului, ieintiu, venind de-uluiu n buncu.
Ministiul de exteine ncepe su povesteuscu istoiiu noteloi
pieidute piezidentului, cuie-l uscultu distiut ucndu-se cu un
mototol de litie. D. A. Lulovuiy i uiuncu oclii lu minile
piezidentului, i oiouie! ce vede?
Lu moment i smucete mototolul i-l desluce cu o micuie
lebiilu. Ce eiu? Un liugment din luimousele note, liuctul unei
111 lsroria sc rcpcrd
nop(i ntiegi de studiu, un liugment cu cuie conul Luscui
iumusese n mnu glemuindu-l i mototolindu-l din distiuc(ie.
M-ui nenoiocit, coune Luscuiucle! exclumu exuspeiut
ministiul de exteine. Mi-ui piupudit notele!
Iiiucun de mine, bie omule! iuspunde piezidentul. Du'
eu stiic? Mutu de ce nu (i le pustiezi noutele i le lui de se
tiie de colo pnu colo? Iucu, vezi! Se-ntmplu: de degiubu
pune mnu omul pe oiice peticu i iese-nuinte! Amu, potiivete
i mutu discuisul cu uiesteu cuie uu iumus... De unde su le mui
luum pe celelulte?
189J
JUSTI|IA ROMANA
SEC|IA COREC|IONALA
P R E Z I DE NT UL (cdrrc rcc|amanra): Spune-mi cum s-uu
petiecut luciuiile...
F E ME I A C A L I OPA, iepublicunu iomnu: Eu, domnule
piezident, vine dumneului lu mine, cuie veneu ntotdeuunu
seuiu cu umic, ncu eiu i dumneuei cuie mi-este umicu, i u(i
clemut-o dumneuvoustiu muitoiu cu u lost ucolo i poute su
uie cum s-u-ntmplut.
P R E Z I D E NT U L: Lus-o pe dumneuei; nu e uici; dum-
neuei o su iuspunzu cnd o vom clemu. Acu spune d-tu.
R E C L A MA NTA: Spui. A venit dumneului.
I NC UL PAT UL: Dumneutu m-ui clemut: um biletul du-
mitule.
P R E Z I DE NT UL: Tuceie.
R E C L A M A N TA: Ducu tium ce stolu eti, nu te mui
clemum... A venit i zice su nu mui nvitim musu, cuie
CUPRINS
112 lon luca Caragia|c
voibeum cu soiu-meu, cuie u muiit, i ne spuneu poezii de
Iminescu i de Victoi Cucu
1
. (l|arirarc.)
P R E Z I DE NT UL: Cu soiu dumitule cuie u muiit?
R E C L A MA NTA: Du, lu spitul, de piept; ieise din uzil i-i
pluceu poeziile... i eu o iubeum louite mult, eu o bugusem n
uzil cu uveum o piotec(ie. (P|dngc.) Si cnd voibeum cu eu,
upoi toutu noupteu o visum.
P R E Z I DE NT UL: Cum voibeui cu eu?
R E C L A MA NTA: Cu dumneului: nviteu musu. Mi-u
spus cu e leiicitu i s-u ntlnit ucolo cu mumu; mu suiutu dulce,
dui mumu nu poute voibi cu e n ultu puite.
I NC UL PAT UL: Am zis cu u tiecut iui n incuinu(iune.
P R E Z I D E N T U L: Tuceie. (Cdrrc rcc|amanrd.) Si d-tu
ciedeui?
R E C L A MA NTA: Cum su nu ciez, ducu voibeu musu?
P R E Z I DE NT UL: Dui ceusul i cu inelele cum (i le-u luut?
I NC UL PAT UL: Fuiu su tiu: eium mediu!
P R E Z I D E NT U L: Tuceie, inculputule, de viei su nu-(i
ugiuvezi situu(iu. (Rcc|amanrci.) Spune.
R E C L A MA NTA: A venit seuiu i zice cu u nvu(ut ucumu
su uiute i peisounu, dui nu cu musu, zice cu l-u nvu(utuiu nite
piolesoii de lu ministei, de unde luce ucumu pe popi. Zice:
,dezbiucu-te (senzu(ie n uuditoiiu); scoute tot ce ui oii de metul,
oii de imitu(ie! i eu um scos ceusul i lun(ul, cuie-l uveum cudou
de suvenii de lu un... de lu o mutuu u meu i cu medulionul, cu o
uvi(u de pui de lu soiu-meu, i inelele, i le-um pus pe musu lngu
lumpu. Su vu spuie i Tincu(u cu poute su uie. Si zice dumneului
Tincu(ii, zice ,tu du-te dincolo, i u bugut-o n odui(u uilultu i u
nclis uu, i ,su nu vii pnu nu te-om clemu! ncu Tincu(u ideu
1
Eminescu i Victoi Hugo.
113 lsroria sc rcpcrd
de noi; dui dumneului, u! uveu ulte motive, su vede(i. Si dupu ce
um pus ceusul cu lun(ul i inelele pe (musu, m-u legut lu ocli i
m-u pus su stuu nti-un picioi, i um stut uu... um stut... pie( cu lu
un sleit de ceus, i zice...
I NC UL PAT UL: Nu-i udevuiut!
R E C L A MA NTA (izoucnind): Tuci, uilutune, cuie nu te-
um ciezut pentiu cu su lii pnu-nti-utt su iizi de o biutu lemeie
cu mine!... Si dupu ce um stut uu, domnule piezident, de-mi
umoi(ise picioiul i-mi luceu uieclile vuu... vuu..., cu mi-eiu
i liicu, cu spuneu cu o su vie soiu-meu, dumneului zice: ,ui
udoimit? zic: ,du, zice: ,bine, i mi-u venit uu un lel de
ume(eulu; zic: ,o su mui (ie mult? zice: ,nu micu! i um uuzit
odutu pul! n lumpu, i uu bul! i puic-um vuzut pe soiu-meu,
um (iput i um cuzut os leinutu. Cnd m-u deteptut Tincu(u,
iu-l pe domnul de unde nu e; cuutu ceusul i inelele n sus,
cuutu-le-n os nicuiii.
Muitoiu Tincu(u luce o muituiisiie cuie conliimu n totul
plngeiile ieclumuntei.
AVOCAT UL E X- OF I C C I O A L A P A R A R I I (dupd
o p|cdoaric dc doud orc, incncic): Domniloi mugistiu(i, voi li
scuit. Spiiitismul, uceustu sublimu tiin(u u viitoiului, este ncu
n lue: cu oiice copil n lue poute luce i gieeli; nu-i mui
pu(in udevuiut cu viitoiul este ul lui. Inculputul, din gieeulu,
n stuieu impeisonulu de mediu, u uvut o micuie de somnum-
bul; u luut ceusul i celelulte, e udevuiut, dui u lucut-o involun-
tui, eiu nti-o stuie de ubsolutu iiesponsubilitute. Stiin(u
modeinu ne-u dut destule lumini usupiu iiesponsubilitu(ii: toutu
usietu
1
sistemului nostiu penul tiebuie deci su se sclimbe. Iutu
muiele cuvnt ul tiin(ei modeine: iiesponsubilituteu impu-
1
De lu li. assicrrc pozi(ie, buzu, lundument.
114 lon luca Caragia|c
nitute; tutelu du, nu pedeupsu. Eti iiesponsubil? po(i su-(i
peimi(i din cnd n cnd o gieseulu de cuie n uimu ipso |acro
1
nu eti vinovut. Oi, clientul meu nu e iesponsubil, pentiu cu n-
tiut ce luce!
R E C L A MA NTA: Du' de ce le-u pus umunet lu coletuiie?
I NC UL PAT UL: De iuine!
A VOCAT UL: Vede(i, d-loi mugistiu(i, de iuine... Apoi
poute uveu iuine un om iesponsubil? Nu. Eu deci cei uclituieu;
n oiice cuz, ciicumstun(e utenuunte. Nu uitu(i cu tiuim nti-o
epocu unde nu e iuu su menuum spiiitismul i pe spiiititi.
Tiibunulul, sub impiesiu ultimeloi cuvinte ule upuiuiii,
udmite ciicumstun(e utenuunte i condumnu pe tnuiul mediu
lu use luni nclisouie i 2S lei cleltuieli de udecutu.
Reclumuntu iese din pietoiiu plngnd i suiutnd obiectele
spiiitizute, ce i s-uu iestituit, ieincumute, de cutiu d; piezident.
1891
IN TREN ACCELERAT
Anccdord rca|isrd
Doumnu X..., o vuduvu iespectubilu, cunoscutu n societuteu
noustiu pentiu spiiitul suu totdeuunu piezent, ne-u povestit
uimutouieu uventuiu, ,,u cuiei eioinu, din nenoiociie, n-um
lost eu dui lu cuie um usistut. Ciez cu o su se potiiveuscu n
louiu dv..
Iutu povestiieu doumnei X...:
,Plecusem din Bucuieti cu ucceleiutul; mu ullum singuiu
nti-un vugon de clusu ntiu i ncepusem su mo(ui. Lu o stu(ie
1
Piin nsui guptul ucestu (lut.).
CUPRINS
115 lsroria sc rcpcrd
upiopiutu, se uicu n cupeul meu nclis eiu un vugon de
modu vecle, cuie se-ncuiu luteiul pe din uluiu o peiecle
tnuiu, un domnioi i o domniouiu louite upiini lu lu(u i
emo(ionu(i: Conductoiul tintete uu, o ncuie, i ,gutu!
tienul pleucu.
Tineiii s-uu uezut cu geumuntunuul loi n extiemituteu
ceulultu u cupeului i voibesc pe-nlundute louite ugitut...
Fiindcu sunt discietu de lelul meu, cum mu ti(i, cu su nu-i
deiunez, mu luc cu doim i tiug cu uiecleu i cu ocliul.
Deodutu tnuiul, dupu ce se uitu lu mine lung, toc! o suiutu.
Eu nu mic. Incu o dutu... De multe oii... Eu doim... n line, se
scoulu, scoute butistu, o ndoiete, eu i cum ui vieu su se lege
pe sub lulci, i iidicndu-se lotuit, poinete spie mine... Se-
nseiu i lumpele vugonului nu se upiinseseiu. Atunci tiec piin
imuginu(iu meu toute ieminiscen(ele iomuntice, toute istoiiile
de biigunzi n dium-de-liei... vieu su mu sugiume bunditul!...
i n-upucu unele nostiu su ntinzu mnu cu butistu spie gtul
meu i sui n piciouie i ncep su (ip despeiutu.
Tnuiul iumne nciemenit, dui dupu o puuzu, lundu-i
inimu-n din(i, n timp ce tovuiuu lui de culutoiie i uscunsese
cupul n mini, mi zice solemn:
Doumnu, mu iuitu; nu vieuu su vu luc nici un iuu... Iutu
de ce e voibu. Eu um iupit pe domniouiu de lu moiu puiin(iloi
ei, unde o (ineuu nclisu pentiu u o luce su mu uite. Sunt sigui
cu depeile tiebuie su cuigu pe uimu noustiu : lu piimu stu(ie,
poute, poli(iu inlumu vu veni su ne despuitu... Ei?... Ei!...
n(elege(i bine cu pnu lu stu(iu upiopiutu (i, lebiil, se uitu lu
ceusoinicul suu) mui uvem cinspiezece minute, pnu lu stu(iu
upiopiutu domniouiu tiebuie su lie nevustu meu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116 lon luca Caragia|c
Si dumneutu pnu lu stu(iu upiopiutu ce-ui lucut? ntiebui
eu pe d-nu X...
Ce su luc?... Eu sunt discietu: m-um lucut cu mu uit pe
geum... Ce cmpie liumousu! O minunutu piivelite, v-usigui.
Ei, lu stu(iu uimutouie?
Lu stu(ie, noii mei umici, dupu ce m-uu sulutut ceindu-i
cu multu nuivitute ieituie (pentiu ce, nu tiu), s-uu coboit
desigui cu su deouce uimuiiiile... Dui, uduogu d-nu X... cu un
suis puiticului, din noiociie oiice uimuiiie ui li lost tizie:
tien ucceleiut!...
189J
POLITICA
Domnule, mui tiebuie muteiie, mi zice tipogiulul.
Multu?
Multu.
Bine, uteuptu.
Poltim, zic eu n gndu-mi, poltim de sciie moltuii luiu
inspiiu(ie. A! de ce n-um uvut bunul gnd su scoutem un ziui
politic giuv, n loc de Mo|ru| ustu! Ce ubundentu muteiie! Ce
comodu viu(u! Si ce onouie! Ce sutisluc(ie moiulu? Un ieductoi
giuv, ul unei guzete giuve ustu este o situu(ie sociulu nultu...
Dui nite moltungii!
Du, dui uvem sutisluc(iu cu...
Domnule, mu-ntieiupe ze(uiul, su mui utept?
Du, su mui utep(i, i ducu ustu te ostenete pieu mult,
lii bun i du-mi o idee, o inspiiu(ie... Ce iubiicu lipsete?
,Politicu.
,Politicu? uteuptu... Mu execut lu moment!
CUPRINS
117 lsroria sc rcpcrd
Si ncep su sciiu i duu lilu cu lilu pe neiusullute ucestui monstiu
de ze(ui, cuie se liunete cu munusciis... Bii! muiduiu liunu!
,LECEA MAXIMULUI
Destul!
Nu(iuneu este sutulu de tuipitudinile, mieliile, ulul, coiup(iuneu,
inlumiu, tiuduieu inteieseloi ei celoi mui sucie, de ciuzimeu, cinismul,
sliuntuieu, ticuloiu i scibu ucestui iegim poieclit conseivutoi, iegim vitieg
i cuzut, coiupt i coiuputoi, inlum i inlumunt. Nu(iuneu e sutulu: Destul!
Ce voi oumenii-stiigoi, iei(i din tenebiele ieuc(iunii lu luminu zilei?
Ce voi uceste luntome plumudite din iucliu, spiit, busumuc, ciomug,
clinoios i snge?
Voi ouie su uiunce (uiu pe culeu despeiuiii, pe culeu deznudedii, pe
culeu exuspeiuiii, pe culeu celoi mui extieme milouce de iezistentu? O
voi uceustu? su ne spunu.
Pnu utunci le zicem ncu o dutu: destul Nu(iuneu este sutulu de
luptele voustie!
*
Dui bine, domnule zice ze(uiul, venind cu coiectuiu
ustu este un uiticol de opozi(ie, i mi se puie cu Mo|ru| nu e
ziui opozunt; u(i lucut poute gieulu.
Tovuiue iuspund eu cu un udevuiut sociulist ui dieptute;
um lucut o gieulu pe cuie tiebuie s-o iepui. Meigi i culege i
uceustu:
,LECEA MAXIMULUI
Domnii colectiviti sunt incoiigibili i imposibili.
Dupu ce Nu(iuneu, sutulu de tuipitudinile, mieliile, ulul, coiup(iuneu,
inlumiu, tiuduieu inteieseloi ei celoi mui sucie, de ciuzimeu, cinismul,
sliuntuieu, ticuloiu i scibu ucelui iegim poieclit, colectivist, iegim vitieg
118 lon luca Caragia|c
i cuzut, coiupt i coiuputoi, inlum si inlumunt, dupu ce Nu(iuneu sutulu
le-u stiigut destul! ce mui voi oumenii iei(i din tenebiele demugogiei lu
luminu zilei? Ce voi uceste luntome plumudite din iucliu, spiit, busumuc,
ciomug, tibiii i snge?
Voi ouie su mpingu pe guvein lu musuii despeiute, desnududuite,
exuspeiute, pe culeu celoi mui extieme musuii pentiu upuiuieu oidinii?
O voi uceustu? su ne-o spunu.
Pnu utunci, le zicem ncu o dutu, destul... Nu(iuneu este sutulu de
liuzele voustie!
*
Domnule, mui tiebuie muteiie.
Su se usuce ceineulu uceluiu ce u pionun(ut uceste
cuvinte! Mui tiebuie! mui tiebuie! stiig eu exuspeiut. Dui ciezi
tu, tovuiue, cu minteu meu este o lntnu nesecutu? |i-um
dut douu uiticole de lond, de vedeii i de loime uu de deose-
bite, i tot (i se puie cu nu-i de uuns!... Ct mui tiebuie?
O bucutu micu.
Ateuptu:
,LECEA MAXIMULUI
Intiebum pe Luscui Cutuigi, iucul din Menueiiu iegulu, punu cnd cu
enlumiile? Punu cund, culcund peste cuvdnru| dc onoarc ce m-a rrddar
cnd mi l-o spus n edin(u solemnu pe cuie s-o giuiut lu Iei cu opozi(iu
unitu, cuie guveinul o lost combutut din cauza cn|amii|or, cu Sny|oc|u|
incoronar, papisrau| caro|ic imprcund cu ncpo(c|u| sdu nu voi mui cuputu
nouu domenii, suu ducu o min(it utunci, su vinu su ne spunu ucumu cu sd
ric puo|icu|, sd ric (ara cu ce ramo|ir odrrdn uvem u luce:
Voi stigmutizu...
*
E destul uttu, mu-ntieiupe ze(uiul.
Ciez i eu! numui eu tiu ct um muncit.
189J
119 lsroria sc rcpcrd
NEDESCIFRABIL
Piimim udeseu sciisoii cuie ne luc un elect unulog cu
ntlniieu nepievuzutu u Slinxului untic. Sunt oumeni cuie uu
uitul obicei suu cupiiciul de u se isculi uu nct nimeni uluiu
de ei su nu poutu citi isculituiu. Le iecomundum uimutouieu
unecdotu istoiicu, ce se cuvine u le li dedicutu:
Impuiutul Nicolue Puvlovici piimete odutu de lu guvei-
nutoiul geneiul ul Sibeiiei un iupoit louite liumos sciis,
isculituiu geneiulului nsu nedesciliubilu. Numuidect tiimete
tuletu su vie geneiulul lu Peteisbuig n ceu mui muie giubu.
Peste tiei luni sosete geneiulul. Ceie uudien(u lu mpuiutul,
i i se iuspunde su plece pe loc nupoi lu post. Alte tiei luni de
dium nupoi. N-upucu s-uungu lu Tobolsk i o tuletu l uunge
de pe uimu. Induiut, lu Peteisbuig. Cum uunge, ceie iui
uudien(u, i iui e tiimis uigent nupoi lu post. Alte tiei luni pe
dium. Si iui o tuletu, i iui nduiut peste Uiul i Volgu lu Nevu.
In sliit zdiobit cincispiezece luni de plimbuie, tiei ieini
i douu veii uunge lu cuite, mpuiutul l udmite i cum l
vede:
Cine eti dumneutu?
Sunt guveinutoiul geneiul ul Sibeiiei, siie.
Ce polteti?
M-u(i clemut, nu tiu de ce.
A du! te-um clemut su te ntieb cum te cleumu, cuci
isculituiu dumitule mi-u lost peste putin(u cu s-o desciliez.
Boiis Spunucol, siie.
Fouite bine... Poinete cliui ustu seuiu lu post.
189J
CUPRINS
120 lon luca Caragia|c
ARENDASUL ROMAN
Si zici cu te-um ncuicut cu zece zile de piuilu, mui Ioune,
uu?
Pui?... eu tiu cu le-um lucut.
In doi uni de cnd sunt uici, numui tu nu te-ui dut pe
biuzdu, uu?
Pui, cocoune, um cusu gieu...
Apoi eu n-um cusu gieu, mui Ioune? Vezi bine, putiu copii
uci, douu lete lu oiu n pension...
Auleo, ui i lu oiu!!
Doi buie(i lu Puiis...
Suiucii de noi!!
Vezi cu i eu um gieutu(i, mu Ioune.
Du, cocoune, nsu eu zic cu liecuie su-i cieuscu copiii.
Apui eu (i-i duu (ie su-i cieti, mu Ioune?
Nu, cocoune, dui cu piuilu, diept i diept.
Stui su-(i duu eu diept, mu Ioune. Se upiopie de (uiun i
ncepe su-i cuie lu pumni, n cup. |uiunul iese nuucit i se duce
lu piimuiie su se eluiuscu. Dupu un ceus se ivete piimuiul cu
cuciulu n mnu lu pouitu boieiului.
Dui ce-u lucut blestemutul ulu de Ion, cocoune?
Nu-i tieubu tu, piimuiule; iu vezi su um mine oumeni
lu muncu, i nu uitu de dutoiiu uiu, tii, c-upoi...
Bine, cocoune, suiut mnu.
A douu zi Ion se duce cu o peti(ie lu subpielect; ucestu pune
iezolu(ie, iecomundnd peti(iu piimuiului.
Piimuiul, vuznd peceteu tuctului
1
, zice (uiunului:
Ce mi-o dui mie? Aiut-o boieiului.
1
Tacr, ianr ieedin(u, sediu ul subpielectuiil.
CUPRINS
121 lsroria sc rcpcrd
Ce, su mu butu iui? Aiutu-i-o dumneutu.
Bu eu nu mu duc lu el, cu m-upucu de dutoiie.
|uiunul se duce lu tig cu cliiie i du o litie pielectului,
eluindu-se de ncuicuieu lu dutoiie din puiteu uienduului i
de butuie.
Pielectul nu-i mui vede cupul de tiebuii, cuci e upioupe su
se decluie o dizidentu n puitidul locul guveinumentul, i ducu
guveinul pieide c(ivu puitizuni, pieide i el lunc(iu i... uie
lumilie gieu.
Deci, iecomundu subpielectului plngeieu (uiunului. Si subpie-
lectul, uvnd de iegulut ouiecuie inteiese piivute cu uienduul,
tiimite pe (uiun ucusu, spunndu-i cu-l uunge pe dium.
Si-l uunge n udevui i-l i lusu.
Sosind n comunu, tiuge liiete lu uiendu.
Munncu, beu bine, douime un ceus, douu, vine lu piimuiie
lu biu( cu uienduul i cleumu pe (uiunul cu litiu lu ceicetuie.
Indutu ce (uiunul se ivete, uienduul, iou de luiie, ncepe
su-i stiige:
Opincuiule, mumuliguiule, (opilunule, su mu dui tu pe
mine n vileug?!...
Se upiopie ncet de el i ncepe su-i cuie lu pumni n cup.
Subpielectul zice cu blnde(e:
Cocoune Aiglii, cocoune Aiglii... nsu uienduul e pieu
mnios cu su-l uudu. Du nuinte i tocmui dupu ce obosete,
iese pe uu iucnind:
Su te sutuii de ceicetuie!
Cnd (uiunul i mui vine pu(in n liie, subpielectul l
ntieubu:
Ei, iu spune, cum u lost...
Pui dumneutu nu vuzui?
Lusu ustu, uilultu.
122 lon luca Caragia|c
Ailultu ntocmui cu i ustu, ncu unu i zuc toutu vuiu i
lu iuinu moi de loume. Mui bine i luc ucele 7.000 zile i Dum-
nezeu o ti...
Ei, uite uu mui vii d-ucusu; mui omule, cnd (uiunii i
uienduul tiuiesc bine, le meige cu spoi lu to(i; n(elegeieu,
diugosteu ntie suteni i uiendui este munu lui Dumnezeu
pentiu unii i pentiu ul(ii... cu, nu-n(elegi tu?... omul cu bine
i cu puce, mu-n(elegi, devine cu poute pentiu cu su, mu-n(elegi,
su... cum su zic?... su... n sliit, su lie toute cu bine i cu puce.
Si tot uu, un ceus ntieg, subpielectul i du slutuii, neuitnd
u voibi de giiu guveinului pentiu (uiuni, de legile ce luce
guveinul pentiu upuiuieu (uiuniloi . ci., . ci.
Apoi luce un iupoit pielectului, iuspunznd lu iezolu(ie cu
pui(ile s-uu mpucut.
189J
PORUNCA DOMNEASCA
Bucuioi lu ouspe(i?!
Bucuioi! iuspunde mumu Cutiinu vutuelului, cuie-i
uduse n guzdu doi soldu(i.
Si suimunu butinu zise numui cu guiu umutute.
Dui ce-i luci obiceiului? Apucuse i eu viemuii cnd ucest
cuvnt l ziceu din toutu inimu, i se depiinsese uu, cu ucum,
cliui de n-ui li lost bucuiousu de ouspe(i, tot nu puteu zice ultlel.
Mui nti cu nu e liumos... i upoi de ce u dut Dumnezeu
putiu peie(i lu cusu omului?
Soldu(ii intiuiu n cusu cu pe moiu loi eiuu de-ui
stupniiii, i cu stupniieu nu te oci! iui Muiiu, lutu mumii
Cutiinii, se uscunse de liicu tocmui dupu cuptoi.
CUPRINS
123 lsroria sc rcpcrd
Butinu, i eu biet! osputu musuliiii cu ce duduse Dumnezeu:
pu(inu mumuligu(u i o lieituiu de boi cu tii, dezvinovu(indu-
se cutie soldu(i:
Ei! su li poltit umneuvoustiu cnd eium i eu cu gospo-
duiiu meu, cu iostul meu! Atunci su li vuzut! Dui de cnd um
iumus vuduvu s-u legut i suiuciu de cupul meu. Apoi i buti-
ne(ele, butu-le pustiu! i ncu mui um i lutu ustu n giiu meu...
d-ui du Dumnezeu su-i vie i ei noiocul mui cuind, su o muiit,
su mi se iidice o gieutute de lu inimu. Dui mneuvoustiu, muicu,
cu ce tieubu u(i venit pe uici?
Uite, mutue, iuspunse unul, ce n-ui gndi... Am udus o
poiuncu tocmui din Bucuieti, cliui de lu vodu, pe cum cu de
ucum ncolo, cnd o li cu su se nsouie cinevu, ducu e llucuu su iu
bubu butinu, iui ducu o li moneug su iu lutu suu vuduvu tnuiu.
Dec! stiigu tnuiu de dupu cuptoi.
Dec, nedec! zise bubu scuit, ducu e poiuncu domneuscu,
n-ui ce luce, lutu meu! Si dect su te umesteci nepoltitu n voibu,
mui bine scoute din ludu niscui velin(e mui moi, su uteinem
lu buie(ii utiu, cu oi li ostenit suimunii de uttu cule. Si lu de
mui scotocete ule cuibuie i cotine(e, su-i osputum mui bine,
cu ce o su le (ie numu boiu ustu!?
189J
CUM SA IN|ELEC |ARANII
Stiuu sutului vine lu cusu unui (uiun i-i bute n geum. Se
ncinge o conveisu(ie: Hei, mu din cusu! Cine? Tu!
Eu? Pui cine! Ce-i? Cum ce-i? Pui ce-i? Ai o
sciisouie! Cine, mu? Tu. Eu? Pui cine. Ad-o-ncou!
Ce, mu? Sciisouieu. Ce sciisouie? Stiu eu ce sciisouie?
Tiebuie su pluteti! Ce, mu? Cum ce? Ce su plutesc?
CUPRINS
124 lon luca Caragia|c
Poito. Cine? Tu. Eu? Pui tu. Ce poito, mu?
Iucu, poito. Cum uu? Pui, tiu! Nu-i plutitu? Ce?
Sciisouieu. Elei! Cum elei? Ai su dui, mui! Ce?
Buni. Ce buni? Poito. Ct, mu? Ce ct? C(i
buni, mu? 1S. Cum 1S? Pui! Dui de ce, mu? Nu
tiu. Iucu 1S. Au. Ei, du-mi-o! Ce, mu? Scii-
souieu. Ce sciisouie? Cuie ui udus-o. Eu, mu? Pui
cine? N-um udus-o. Pui cum? Nu-i lu mine. Astu-i!
Cum ustu-i? Unde-i, mu? Cine? Sciisouieu. Lu
piimuiie. Bu lu diucul! Bu, uu. Pui, cum? Su te
duci su (i-o iei.
1894
TARDIVITATE
Odutu un boiei meigeu cu (igunul suu de cusu pe un dium
stimt. Lu o cotituiu se-ntlnesc cu un ii de cuie louite
mpovuiute:
Du(i-vu-n lutuii, mu! stiigu (igunul (un(o. Du(i-vu-n lutuii
su tieucu lotuiul!
Du(i-vu voi, iuspunde un (uiun, cu nu sunte(i mpovuiu(i.
Tiuge-le, mu! zice boieiul.
|igunul nici unu nici douu, uit! cu gibuciul n om. Sui
oumenii to(i, i (in'te nene: tuvulesc pe boiei i pe (igun de
mumu locului i lusu snopi(i bine-nti-o puite, tiec cu cuiele i-
i vud de dium iznd.
Tocmu-nti-un tiziu se scoulu de os (igunul ostenit, i se
scuipinu-n cup:
S-u dus, boiuiule?
S-u dus, ticuloii!
CUPRINS
125 lsroria sc rcpcrd
Nu se mui vede nici unul?
Nu!
Atunceu, lui su-i nuium i noi!
Au i Epocu ne umenin(u iegulut cu suicusme pentiu u
tieiu zi dupu-nlieibin(eulu.
1985
SAH SI MAT!
Incepuse iuzboiul liunco-geimun. De lu iezultutul ucelei
muie(e lupte utinu poute tot viitoiul nostiu politic. Pe Rin nu
se ucu numui douu souite. Cu lu toute luptele ucutoiiloi muii,
unde pe de lutuii pulpitu o mul(ime de mici pontutoii pe mnu
unuiu suu ultuiu, uu i lu iuzbouiele ntie douu puteii giguntice,
sunt mul(i mititei pe de lutuii, cuie, cu ct ponteuzu mui
muiun(el, cu utt piivesc ocul cu mui multu butuie de inimu.
Pe Rin, ntie ulte mize muiunte, eiu unu, cuie pentiu noi uveu
o impoitun(u colosulu, cum s-u dovedit ulteiioi souitu
lotuitouie u dinustiei noustie. Micu iepublicu de zece oie de
lu Ploieti, cuie pontuse i eu, puteu uveu uimuii mult mui muii
ducu n ocul de lu Rin s-ui li umestecut ultlel cui(ile.
Au, eiu n toutu (uiu o ugitu(ie suidu, dui louite udncu,
cuie n unele centie luu loime lu(ie destul de umenin(utouie
pentiu oidineu geneiulu. Unul din uceste centie mui ugitut eiu
i Ciuiovu, unde se ullu pielect de ude( iuposutul Petiucle
Munescu un om oiiginul i umubil, ciedincios i devotut
neclintit ul conseivutoiiloi.
De lu dnsul (inem uceustu ieminiscen(u unecdoticu.
Lu guvein eiu cubinetul Munolucle Costucle, cubinetul
numit C|oca cu pui, pentiu cu piezidentul se nconuiuse de
CUPRINS
126 lon luca Caragia|c
c(ivu tineii de tulent, debutun(i n politicu, ntie ucetiu dd.
A. Lulovuiy i P. Cuip.
Situu(iu n Ciuiovu ncoidndu-se din zi n zi, pielectul este
clemut telegiulic lu Bucuieti. Cule leiutu ntie centiu i
cupitulu Olteniei nu eiu ncu, uu cu Petiucle Munescu vine n
gounu cuiloi pe binci o zi, o noupte i o dimineu(u, i sosete-n
Bucuieti cu ousele pisute pe lu 11 nuinte de umiuzu. Meige
degiubu lu otelul Cuiucu, unde coboiu iegulut, i lusu sucul,
i luiu ntizieie se piezintu lu Consiliul de minitii.
Tot consiliul eiu udunut, lipseu numui piezidentul, pe cuie-l
uteptuu din moment n moment. Pnu su vie conul Munolucle,
pielectul expune consiliului neiubdutoi situu(iu din Ciuiovu:
eiu n udevui louite giuvu o tuibuiuie imensu puteu izbucni,
luiu cu udministiu(iu su uibu destule loi(e pentiu u o nubui.
Eiuu uu de inteiesunte spusele pielectului, nct nimeni
nu bugu de seumu cu tiecuse un ceus de lu sosiieu lui eiuu
upioupe 12... Consiliul lusese convocut pentiu 10, i piezidentul
tot nu soseu. Un upiod meige iute su-l cuute... Peste ctevu
minute se-ntouice: d. piezident u plecut de-ucusu de lu 9, u
spus cu meige lu consiliu. Se tiimit mui mul(i upiozi piin toute
locuiile pe unde se puteu bunui cu l-ui puteu ullu... Se-ntoic
to(i luiu ispiuvu... 12 i tiei sleituii. Neiubduieu i neustm-
puiul ciesc. Lu liecuie tiusuiu cuie tiece, lu liece uu cuie se
desclide, lu oiice pui pe scuii, sui to(i... Vine!... Nu... Nu vine.
Ce su lie?
Petiucle Munescu i ceie utunci voie su se iepeuzu mucui
su guste cevu: e obosit, toutu noupteu n-u putut doimi n tiusuiu
i n-u mncut nimicu din uun. El meige su deuneze n piipu
lu otel su deu lugu upiodul su-l cleme ndutu ce-o sosi
piezidentul. Lusu consiliul nti-o lieibinte discu(ie usupiu
ntuiituiiloi de lu Metz, i se duce lu culeneuuu-biit u otelului.
127 lsroria sc rcpcrd
Pentiu cu su evite nsu vieo indiscietu ntlniie, nu stu n sulu
ceu muie; intiu n unu din odui(ele de lutuii, unde seuiu se ucu,
i comundu cevu n giubu. Odui(ele ucesteu dedeuu unu-nti-ultu
piin cte o uu cu geumuii ucopeiite cu peidelu(e veizi.
Acumu eiu 1 i un sleit.
Deuneuzu, tiugnd meieu cu uiecleu ducu nu vine cinevu
su-l cleme... Nimeni... A ispiuvit; luiu su mui ,iu culeu, se scoulu
su plece... Mui ntieubu ncu o dutu pe clelnei... Nimeni...
Atunci, ce se gndete? pentiu cu n-u venit ncu su-l cuute, n-uie
de ce su se giubeuscu; i comundu culeuuu i se ueuzu iui lu
loc su-i mui dezmoi(euscu membiele... Acum, dupu deun, l
uunsese pe om oboseulu diumului, 1 i umutute. Clelneiul uduce
culeuuu... ,Nimeni su mu cuute? ,Nimeni! Ce su lie ustu?
Pe cnd nsu clelneiul iese, Petiucle uude un zgomot nti-
unu din odui(ele vecine, unde pnu utunci lusese completu
linite o moimuiulu i un lulu! de tiiuml. Se-ntouice spie
puiteu uceeu i iu seumu cu lu uu cu geumuii llutuiu peidelu(u
utinutu pe dincolo, tiecnd dincouce piinti-un ocli un
geum eiu spuit.
,Desigui, gndete el sunt cuitoloii... de dimineu(u uu
luut-o... oii poute cu n-u [sic| ispiuvit ncu de useuiu... E
upioupe 2 i nimeni nu vine su-l cuute... Moimuiulu nsu ciete
dincolo... ncepe su se uuzu distinct o disputu de oc: ieginu!
culul! pionul!... E desigui o puitidu de ul tot uu de ncoidutu
cu i situu(iu de lu Ciuiovu.
Dui ntie uccentele umestecute ce tiec piin uu cu geumul
spuit, Petiucle puie cu uude un glus cunoscut!... Se iidicu i
uscultu mui bine...
Du!... E o iluzie? un oc ul nclipuiiii stupnite de un gnd
stuiuitoi? Dui e cu putin(u su se-nele ustlel?... Dui e peste
putin(u su lie ucelu!... Dui e glusul lui!... Dui nu se poute!
128 lon luca Caragia|c
In piudu unei nedumeiiii ume(itouie, omul se iepede lu uu,
du-nti-o puite peidelu(u de lu ocliul spuit, se uitu-nuuntiu i
nu se poute stupni u nu scoute un stiigut de uimiie..
Cine?... cine eiu n odui(u ncu de dimineu(u lu o puitidu
de ul?... cine!?... Domnul piezident ul consiliului, conul
Munolucle. Se-ntlnise de dimineu(u cu umicul suu, butinul
Wiest
1
, i se-ncuicuseiu.
Despeiut, Petiucle Munescu du binci uii i nuvulete
nuuntiu peste ucutoii stiignd:
Pentiu numele lui Dumnezeu! coune Munolucle, uici ui lost!?
Ei, du, iuspunde simplu piezidentul; nu mu vezi? i se
pune iui pe gnduii cu su-i combine lovituiu.
Coune Munolucle! vu cuutu to(i n toute pui(ile!
v-uteuptu to(i lu consiliu de lu 10 uzi dimineu(u!
Iucu viu... Stui oleucu; mui um douu lovituii, i-l iegulez
eu pe domnul Wiest! Si mutu culul.
Dui sunt 2 tiecute, coune Munolucle!!
Mut! stiigu Wiost.
Conul Munolucle desclide oclii muii pn ocleluii i vede
cu-n udevui puitidu e pieidutu. Atunci, se iidicu busumllut cutiu
Munescu:
Aiucun de mine, bie omule, du-mi puce! m-ui buimucit
de cup! iucu! pieiz puitidu siguiu cu voibu dumitule!
Cu multu gieutute u putut Petiucle su-l mbuneze i su-l
lucu su ienun(e lu ievunu.
Amndoi upoi, pe lu 2 i umutute, intiuiu lu consiliu, unde
gusiiu pe ceilul(i cum impucientu(i.
1896
1
Ludovic Wiest, violonist i compozitoi udus n (uiu de domnitoiul
Alexundiu Clicu n 1838 i nutuiulizut n 1863.
129 lsroria sc rcpcrd
AUTORITATE
Toumnu tiecutu um lucut o cunotin(u louite inteiesuntu
un tnui poet i liteiut, liuct pie(ios ul unui gimnuziu de
piovincie: tnuiul meu u ienun(ut su teimine cuisuiile, nepu-
tnd ieui lu exumenul de coiigen(u de lu septemviie. Pie(iosul
liuct, dupu tiei uni de gimnuziu, s-u sim(it destul de copt i,
ievoltut contiu unei discipline stupide de piogiumu, s-u dezlipit
cu dispie( de ciucu su pentiu u veni su-i debiteze suvouieu n
vustul tig ul cupitulei.
Este un tnui cu de vieo optspiezece uni, copil de vuduvu;
tutul, lost impiegut comunul n oiuul suu, u muiit de mult;
mumu, scupututu, tiuiete cu ce poute, couse, spulu, culcu,
seivete lu ocuzie; uie ncu doi liu(i mui mici: uceiu uimeuzu
lu ucelui gimnuziu. Poetul meu mi spune cu ouiecuie ton de
computimiie cu uceiu, cu nite mediocii ce sunt, voi su teimine
cuisul i su cuute u intiu unul n seminui i ultul n liceu cu
buisieii ui stutului; el nu s-ui li nosit niciodutu su se lucu
buisiei; e pieu independent pentiu ustu, i upoi nu se simte
utius dect de liteiutuiu.
Inlu(iuieu muteiiulu u ucestui peisonu nu e neplucutu. Dei
louite suiucu( mbiucut, cliui luitunit pu(in, dei louite
nepieptunut, puitnd plete, i louite nespulut, puitnd unglii
nepilite, dei lumeuzu louite mult, uu nct e ulumut lu vilul
degeteloi i-mpieuiul buzeloi totui inspiiu de lu nceput
ouiecuie simputie. Munieiele lui sunt louite piimitive: despie
uu-numitul |`usagc du mondc
1
nici nu poute li voibu: n piog-
iumul celoi tiei cluse de gimnuziu, pe cuie le-u uimut cu destulu
1
Regulile bunei-cuviin(e (li.).
CUPRINS
130 lon luca Caragia|c
lipsu de succes din cuuzu ,cu piolesoiii eiuu pioti, nu se piedu
un cuis de munieie ustu ui li untidemociu(ie.
El se ullu ucumu de vieo ctevu zile lu Bucuieti. Nu cuno-
teu uci pe nimeni ultul dect pe un buiut de lu o muie bucunie,
un lost tovuiu ul lui din coulu piimuiu. Acestu uimuse numui
douu cluse nceputouie, venise ucu upte uni cu tutu-suu uici i
intiuse lu stupn, unde se ullu i ucumu. Acestu, cuie mu
cunoteu pe mine, mi iecomunduse pe tnuiul poet.
Din voibu-n voibu, poetul mi-u muituiisit cu u venit lu
Bucuieti su guseuscu o ocupu(ie, lie ct de slub plutitu, oiiice;
el e modest, se mul(umete cu pu(in. Impiesiu ce mi-u lucut-o
liind destul de bunu, i de ultu puite sim(ind cu nevoiu ,lui de
stubiliie e destul de uigentu, i pe dutu m-um gndit su-i luc
iost de o situu(ie solidu. Fuiiu de poezii o su-i tieucu cu viemeu.
Am meis degiubu lu un negustoi piieten, un toptungiu, i um
uvut noioc su ullu cu uie un loc vucunt potiivit: 300 lei pe un,
cusu, musu i douu peiecli de mbiucuminte de sus pnu os.
Mi-u puiut destul de bine, i cu multu bucuiie u douu zi m-um
dus lu ntlniie su comunic tnuiului bunu veste.
Eiu louite pulid de ustu dutu, louite obosit; glusul slub de
tot; cum tiemuiu i ngli(eu meieu n sec. I-um iecomundut
su nu lumeze uu de mult pe nemncute, pentiu cu utiibuium
ubuzului de tutun stuieu lui munilest muludivu. Mi-u iuspuns
cu nu u lumut ustuzi deloc. Atunci poute bolnuv? Nu. Am meis
ncet-ncet i i-um spus pe dium bunu veste i condi(iile ei. Nu
mi s-u puiut deloc louite mul(umit de noiocul ce-i gusisem; bu
cliui mi puie cu um gusit llutuind pe buzele lui vinete i
ulumute un tiecutoi zmbet de despie(... Dui poute cu mi
s-u puiut. Lu un moment, meignd, s-u opiit deodutu-n loc, u
ngulbenit louite tuie, u ovuit i, ducu nu-l luum lu biu(, ui li
131 lsroria sc rcpcrd
cuzut eiu luiu-ndoiulu bolnuv. L-um ntiebut, liind lu umiuzu,
ducu u deunut: mi-u spus cu du. Apucndu-l stins de biu(,
um sim(it cu, sub mnecile lui, pieleu eiu tot uu de luigu pe
ouse cu i mnecile pe piele. Fouite iuu tiuit.
Am uuns lu biitul unde deunum i l-um poltit su iu cevu. A
cuzut mui mult dect s-u uezut, louite obosit, pe un scuun.
Acum l uveum n lu(u i-l puteum obseivu mui bine. Nimicu
distins n liguiu lui: o liunte louite ngustu, oclii louite pu(in
expiesivi, tuietuiu buzeloi i stiuctuiu nusului luiu nici un
cuiuctei muicunt, puiul uspiu i pluntu(iu lui nelotuit demui-
cutu, n line o cieutuiu nici pieu-pieu, nici louite-louite unul
din exempluiele de duzinu ule vustei lubiicu(iuni, exemplui cuie
e gieu de deosebit individuul n pucletul ntieg.
Cu toute usteu, pulidituteu lui i dudeu un uei mui inteiesunt:
eiu distinc(iu suleiin(ei. Dei mi spusese cu deunuse cu ctevu
minute mui-nuinte pe dium, l-um invitut su guste cevu mpie-
unu cu mine i nu m-u ieluzut. A mncut: ocliuii lu cupuc,
vuizu cu cuine, o liiptuiu pe giutui, binzu de vucu cu smn-
tnu, meie, o (uicu nuinte, o sticlu de vin n timpul mesei i o
culeu dupu musu, n sliit unc oonnc |ourcncrrc
1
; upoi i-um
dut (iguii nu tie cu tiebuie su zicu mcrci cnd piimete cevu
e i tnui.
Cu multu sutisluc(ie um vuzut cu pulidituteu tnuiului meu
l cleumu Nicu Ionescu dispuieu ncet-ncet pe musuiu ce
nuintu deunul i cu uuiin(u m-um convins cu d. Nicu este un
mincinos nu deunuse deloc, bu puie-mi-se cu pulidituteu
lui i inten(iile de lein pe cule publicu... dui n line, i tiecuse
1
O musu pe cinste (li.).
132 lon luca Caragia|c
ucumu. Acum eiu louite vioi, piinsese limbu... Lu culduiu
geneiosului vin, se upiinsese un ii de conliden(e. Am constutut
din conveisu(iu d-lui Ionescu cu i lu moiul eiu cu i lu lizic un
om nu pieu deosebit: puie cu, pieizndu-i pulidituteu, pieiduse
singuiu lui viitute de u mu inteiesu; ucum vedeum bine cu
tnuiul meu este louite ignoiunt, cu nu tie su sciie i su
citeuscu destul de bine, cu nu tie nici ct un colui mediociu
de clusele inleiiouie i, n uluiu de ustu, nu uie nici o gndiie
deosebitu, cu utt mui pu(in vieunu ciudutu.
Voiu su sciie poezii, voiu su lucu liteiutuiu, voiu su se lucu
ziuiist; pentiu uceeu ieluzu cu dignitute locul pe cuie i-l gusisem
lu toptungiul meu. In zudui i-um dut pove(e su lugu de un teien
de viu(u i de luptu n cuie, cliui uimut cum se cuvine, nu cupe(i
vieun succes de seumu, n zudui um nceicut su-l luc su-n(eleugu
cu meige lu mizeiie siguiu. D. Ionescu u zmbit iuiui cu
zmbetul d-sule cuiucteiistic, i, uiuncndu-mi mult lum n nus,
mi-u spus cu o iiezistibilu puteie l utiuge n nobilu cuiieiu.
Ne-um despui(it, iugndu-mu el su-i gusesc un loc lu vieo
guzetu de uceeu cuutuse u-mi luce cunotin(u iui eu
piomi(ndu-i cu oiice loyo|a, cu iezeivu mentulu, cu-mi voi
du toutu osteneulu su-i sutisluc doiin(u... Cu [nici| gnd n-um!
Nu puteum su-mi nclipuiesc cu d. Nicu Ionescu vu li vieodutu
piimit i utilizut n publicitute, utt de pu(in piepuiut cum eiu
pentiu o uu de seiiousu cuiieiu! i piin uimuie nu puteum
ndiuzni su iecomund vieunui conliute oleitu de seivicii
intelectuule u d-lui Ionescu.
Mui tiziu um ntiebut pe buiutul de lu bucunie ducu tie ce
s-u lucut tnuiul suu umic. Mi-u iuspuns cu nu-l vuzuse de mult;
dui cu ultimu dutu cnd ucelu venise lu bucunie eiu n muie
stimtoiuie. De utunci i-um pieidut uimu poetului.
133 lsroria sc rcpcrd
*
Muituiisesc cu nu pieu citesc guzete, nu doui pentiu cu n-
um destulu consideiu(ie suu inteies pentiu micuieu politicu,
dui pentiu cu opeiu(iile mele nu-mi lusu viemeu ceiutu pentiu
u-mi luminu opiniile. Cu toute usteu, um lost silit odutu su citesc
iegulut unu i upoi mui multe, i iutu de ce.
Am lucut o piesu de teutiu, cuie u cuzut lu piimu iepiezen-
tu(ie din cuuzu cu uctoiii uu ucut-o iuu... Actoiii! ce oumeni.
Dui uctii(ele! nclipui(i-vu cu-mi uiuncu tot mie vinu nesuccesu-
luil. Cuzetele toute m-uu ielecut iuu de tot; unu nsu dintie
toute u lost mui tuie. Cionicuiul teutiul mi contestu pe lngu
tulentul diumutic i cunotin(u limbii iomneti, i uceustu cu
o veivu, cu o muli(iozitute, cu nite mpunsutuii, cuie liiete
m-uu ulectut louite udnc: eium nu ciiticut, eium multiutut,
butut, zdiobit! Bu cionicuiul piomiteu cu vu ieveni i isculeu
Humlet...
N-um mui putut iubdu i um meis su cuut pe Humlet, su
mu upui, su-i cuptez bunuvoin(u i su nceic, de nu se poute
cumvu su-l luc su-mi lie mui indulgent, n ieduc(iu guzetei
iespective, mi s-u iuspuns cu Humlet este pseudonimul unui
tnui cuie nu voiete u li cunoscut. Am constutut utunci pe
liguiile ieductoiiloi o muie sutisluc(ie pentiu succesul cioni-
celoi teutiule, succes u cuiui conliimuie deplinu eiu pusul de
umiliie ce eu luceum. Am sulutut i um plecut.
Cnd su ies, iutu cu intiu pe ue, cine? vecleu meu cuno-
tin(u, d. Nicu Ionescu. To(i ncep su izu. Unul zice: cnd
voibeti de lup, Nicu lu ue! nu n(elegeum... Am sim(it nsu
numuidect cu d. Nicu Ionescu eiu uci cu lu dnsul ucusu, n
cei mui intimi teimeni cu ,conliu(ii.
134 lon luca Caragia|c
M-um opiit su sclimb ctevu voibe cu dnsul. Eiu ieductoi
ucolo, nsuicinut mui ules cu puiteu liteiuiu i uitisticu...
Atunci, i-um zis eu, lii bun i spune-mi, d-tu tiebuie su
tii, cine e Humlet, cuie mu peisecutu uu de giozuv?
D. Ionescu u nceput su izu iuutucios i mi-u iuspuns cu o
pielucutu ezituie:
Zuu... nu... tiu!
Humlet! stiigu un glus din oduiu de ulutuii, biuioul
diiectoiului, (i-ui udus uimuieu lu cionicu?
Du, iuspunse d. Nicu.
Scouse nite lile din buzunui, mu lusu un moment singui i
tiecu n biuiou. Am uuzit bine cum mi opteuu numele i cum
ideuu nlundut.
D. Ionescu s-u ntois i m-u invitut su luum un upeiitiv lu
bucuniu din col(. Mi-u muituiisit cu el e Humlet; um nceput
su discutum usupiu piesei mele, pe cuie mi-u nimicit-o...
Ac(iune... cuiucteie... pusiuni... telnicu... ideul... tendin(u... uitu
pentiu uitu... Slukespeuie... Molieie... mediu sociul... unitute...
logicu... Huitmunn... Ibsen etc. etc.... i m-u nimicit i pe mine
lngu piesu.
M-um ciucit de cte u nvu(ut Humletul meu n use luni!
Ce sclimbuie! ce piogies!
Nicu Ionescu este ustuzi o udevuiutu uutoiitute. Ce tiecut!
ce piezent! i ncu ce viitoi!
1896
CRONICA DE JOI
Alultuieii, n luptul zilei, mu detept tiesuiind: bute cinevu
louite neivos lu geum. Stiu cine e i ce veste-mi uduce. E
cumnutul meu, un tnui lunc(ionui lu C.F.R. i poet liiic n
CUPRINS
135 lsroria sc rcpcrd
momentele-i pieidute. So(iu su e nsuicinutu u douu nuteie;
lu ceu dntiu, ucum un un i umutute, u uvut impeiiousu
nevoie de loiceps. Desigui, mi-uduce poetul vesteu cu uu
nceput duieiile unei nuteii mui giele dect u unei poeme
liiice. De cu seuiu ne-um n(eles su ne deu de tiie lu piimul
semnul ul mult uteptutei uuiuii. Fusese o suicinu din cule-
uluiu gieu; pe lngu ustu, teumu de un nou oc de loiceps, upoi
socoteulu gieitu u teimenului, dezmin(it de ntizieie, toute
contiibuiuu su iiite neiubduieu lumiliei i mui ules u lemeii.
De douu suptumni, tot uteptum zuduinic... E cuiios cum
ntizieieu sosiiii momenteloi giele inspiiu mui multu neiub-
duie dect u sosiiii momenteloi plucute.
Lu piimu ciocuniie n geum, sui din put. Nu m-um nelut.
Desclid geumul. Au nceput duieiile! Un lioi iece, piodus
desigui de iucouieu dimine(ii, mu luinicu pnu-n cietet. Poetul
e louite emo(ionut: se vud pe clipu-i uimele nop(ii nedoimite
i semnele liicei; i clun(unesc pu(in din(ii.
Su meigem. Am uuns.
Puim piugul cu ezituie, n oduie nu se uude ncu nimicu. Mouu
ne ntmpinu. Excelentu piucticiunu uie tot sngele iece ceiut;
eu ne usiguiu cu este un cuz noimul; cu de ustu dutu n-uvem nevoie
nici de doctoi, necum de loiceps; piimele nceicuii uu nceput.
Bine c-uu nceput!
S-u lucut ziuu bine... Eu um tieubu lu ieduc(ie: nu pot su
usist lu ce se piepuiu. Lus pe lemei i pe poet i plec giubit. E
pe lu 8 dimineu(u.
Meig lu uluceiile mele, se-n(elege, meieu cu gndul lu ce
uie su se petieucu n lipsu meu.
Peste vieo douu ceusuii, pe lu 10 u.m., o biiu n gounu
dinuinteu ieduc(iei: ultime inloimu(iuni! E cumnutul, cuie u
suiit nuinte de-u se opii cuii. Il ntmpin. E nciuntut.
136 lon luca Caragia|c
Ei? ntieb.
A lucut...
In sliit!... Ce?
Buiut.
Biuvo! su-(i tiuiuscu, zic eu uuiut de giie. El, mui n-
ciuntut:
Du... dui...
Dui ce?
Dui mui uie de lucut ncu unul.
Doi?!
Doi! zise omul dnd din cup i clun(unind... Mouu
m-usiguiu cu nu e cuz giuv; dui, pentiu liniteu meu... liindcu
sunt , zdiobit de emo(iu piin cuie um tiecut, te iog, uide su
cuutum un doctoi: nu mu simt n stuie su mui tiec piin ce um
tiecut luiu usisten(u unui doctoi.
Ne suim n tiusuiu... Aleuigu... i gonete... n sliit, l gusim
pe doctoi... nupoi, biiui!
Eu nu pot intiu; eu um ultu tieubu lu ieduc(ie.
Peste un ceus, iui o biiu iui omul meu. De ustu dutu, o
liguiu oiibilu.
Ei? Ce e? Ce-u spus doctoiul?
A spus cu... piobubil... nu mui uie ncu unul de nuscut.
Atunci....''
Cu... mui uie ncu doi. cu este un cuz giuv... o eventuulu
emoiugie, liecventu n uu cuzuii... ui li o nenoiociie... Mu duc.
Si pleucu uiuiit.
A douu nuteie nu vine ncu dupu optspiezece ceusuii.
Duieii ngiozitouie luiu iezultut. Nu mui meige! Fiecuie
moment de ntizieie poute piovocu emoiugiu. In lu(u pucien-
tei, cuie se vuitu cumplit, doctoiul ncepe su uizu loicepsul. Lu
vedeieu ucestei piegutiii, lemeiu du un iucnet o supiemu
descuicuie de eneigie... upoi un (iput stiuniu de bioscoi iuguit.
137 lsroria sc rcpcrd
A1 doileu! ult buiut. Ul! Su vedem ucum pe ul tieileu.
Dui ce umugiie! Doctoiul ne unun(u cu totul s-u ispiuvit: n-uu
lost tiei gemeni o gieeulu de uscultuie.
Nu luce nimicu; -uu-i bine; i numui cu doi nu stiicu!
Totul s-u petiecut cu noioc i to(i suntem veseli: doi! doi
buie(i!
Ei? dui cum su-i cleme?
Su piocedum n iegulu. Un consiliu de lumilie se constituie
ad-noc. Se pioclumu cu muie muoiitute de glusuii, cu piezi-
dent, mouu, cuie, lund posesiune de e(ul suu, piomite cu vu
conduce dezbuteiile cu impui(iulituteu-i cunoscutu.
Eu iuu nti cuvntul i nti-o cuvntuie pe utt de elocventu,
pe ct e de eiuditu, piopun su se boteze copiii: Custoi i Polux.
Aceustu piopuneie e combututu cu multu veivu de leuzu, cuie
sus(ine cu numele ucesteu mitologice se obicinuiesc numui lu
cinii de vnut, cel mult lu pseudonime liteiuie, iui nu lu
cietini.
Pieu bine. Atunci um onouieu u luce ultu piopuneie. Aducn-
du-mi uminte de oiiginu noustiu ilustiu de lu Tibiu, mi se indicu
neupuiut douu nume: Romulus i Remus.
Lu uceustu, puiintele gemeniloi spune, cu mult temei, cu
lemeiu su nu este vestulu. Aduugu cu, ducu e voibu su dum
copiiloi nume istoiice, utunci ui doii cevu din istoiiu noustiu
nu(ionulu siguiu i pozitivu (uci, voi eu su ntieiup; mouu-mi
impune tuceie), iui nu nume din istoiiu lubulousu i luntuzistu
u unticlitu(ii. Milui i Stelun du!
Cei cuvntul! n stuieu n cuie se ullu ustuzi clestiuneu
nu(ionulu, eu piopun, ducu e voibu de nume sucie din istoiiu
piolunu, nu nume de uceleu cuie, pe lngu gloiie, ne umintesc
tiiuniu i iobugiu. Sunt pieu demociut pentiu u mu mul(umi
cu gloiiu. Vieuu numele uceloi muitiii cuie uu luptut pentiu
138 lon luca Caragia|c
sluimuieu tiiuniei i uboliieu iobugiei. Piopun dui: Hoiiu i
Clocu.
Tot consiliul e louite emo(ionut. Din toute pui(ile, i mui ules
din puiteu leiicitului tutu, se expiimu iegietul cu doctoiul s-u lost
nelut n puieieu su i cu n-um uvut i un ul tieileu de botezut.
Inclipui(i-vu, su li lost i un ul tieileu! Dupu Hoiiu i Clocu,
Ciiun se impuneu!
Din nenoiociie, Ciiun lipsind, su nu mui voibim de Hoiiu
i Clocu.
Dupu lungi dezbuteii, se udoptu: Cleoigle i Dumitiu, n
umintiieu leiicitei mutuii u celoi doi gemeni n ucest oiu, unul
dupu ultul, tocmui n uunul mututului, cu o punctuulitute mui
viednicu de un butin piopiietui, dect de nite tineii cliiiui.
Cuie vu su zicu: pui i simplu Cleoigle i Dumitiu, cu to(i
cietinii.
Fie! Totui, din dezbuteiile ucesteu se vu li dovedit cel pu(in,
cu piisos, sentimentele nu(ionule i putiiotice ule lumiliei noustie.
Clestiuneu numeloi odutu iezolvutu, su puim mui depuite
dupu oidineu zilei. A douu clestiune: ce piolesie su mbiu(ieze
tineiii Cleoigle i Dumitiu?
Uimeuzu impoitunte dezbuteii, n cuii se piopun pe ind
toute piolesiile libeiule, demonstindu-se cu de-umununtul
lolousele i neuunsuiile liecuieiu.
Oiele liind nuintute, i neputnd ob(ine dupu mui multe
nceicuii un vot cutegoiic, cudem cu to(i de ucoid u iugu pe
slin(ii putioni ui tineiiloi Cleoigle i Dumitiu su-i uute u nu
uveu nevoie de nici o piolesie libeiulu, lucndu-i piopiietuii
piolesie eminumente conseivutouie.
In momentul cnd luc uceustu duie de seumu, mumu,
gemenii, tutul i mouu se ullu bine, n uluiu de oiice peiicol.
1896
139 lsroria sc rcpcrd
CUM SE NASTE O REVISTA?
Iutu o ntiebuie lu cuie desigui se poute iuspunde n mui
multe leluii. Eu, om piuctic, n loc su iuspund piin o loimulu
teoieticu, pielei su uiut cum s-u nuscut ievistu noustiu AVAN-
TUL TINERIMII, Liteie, Stiin(e, Aite etc.
Inti-o zi m-um pomenit cu uimutouieu ciiculuiu:
,Domnule,
Un ceic compus de mui mul(i tineii, doiind u du lu luminu o Revistu
liteiuiu, tiin(ilicu i uitisticu, cunoscndu-vu cu iubitoi ul liteieloi,
tiin(eloi i uiteloi, vu iougu su luu(i puite lu dezbuteiile pieulubile, ce se
voi luce usupiu clestiunii nliin(uiii ucelei publicu(iuni peiiodice.
Lu oidineu zilei, lixuieu titlului i ulegeieu comitetului de ieduc(iune.
Intiuniieu se vu (ineu lu culeneuuu Fiulkowsky, smbutu, 1S ule cuientei
lu 8 oie seuiu.
Pentiu comitetul piovizoiiu,
N. I l i e Const unt i nescu de l u |uil oui u
Comitetul piovizoiiu nu gieise. Du, sunt, n udevui, un
pusionut iubitoi ul liteieloi, tiin(eloi i uiteloi, pe cuie le-um
cultivut cu o egulu mediociitute, cu su nu zic i modestie. Dui
nu luce nimicu: ustu nu mu poute descuiuu. Cnd cinevu
ncepe, lie nceputul ct de piost, ustu tiebuie su piomitu. Dupu
socoteulu gieitu u unoi pedun(i demodu(i, nceputuiile, cu su
poutu li consideiute cu piomi(utouie, tiebuiesc su lie stnguce
numui cu execu(ie; lu noi, din noiociie, nceputuiile piomit
mult cliui cnd sunt stupide cu inten(ie; cuci, lu noi, slubi-
ciuneu inteligen(ii i nulituteu imuginu(iei sunt consideiute
cu stuiile piimitive u spiiitului i u tulentului, i deci tiebuiesc
ncuiuute.
M-um dus lu ntiuniieu unde eium invitut.
140 lon luca Caragia|c
Amicul meu, d-l N. Ilie Constuntinescu de lu |uilouiu, m-u
iecomundut ceicului tineiiloi: domnii Nicolue Ceoigescu,
Ceoige Nicoluescu, Muiin Dumitiescu, Dumitiu Muiinescu,
Busile Stelunescu, Stelun Busilescu, Milui Dobiescu, Dobie
Miluescu, Tiuiun Neculescu i Ruul Popescu.
Eium cu to(ii 12.
Dupu ndelungute dezbuteii, ne-um stubilit usupiu titlului
Avntul tineiimii.
Apoi, um piocedut lu ulegeieu comitetului de ieduc(ie
compus din 12 ini. Au ntiunit muoiituteu votuiiloi:
Pieedinte: d-l N. Ilie Constuntinescu de lu |uilouiu;
Vicepieedin(i, tiei: dd. Ruul Popescu, pentiu puiteu liteiuiu;
Tiuiun Neculescu, pentiu puiteu tiin(ilicu i Dobie Milues-
cu pentiu puiteu uitisticu;
Secietuii, opt: dd. Nicolue Ceoigescu, Ceoige Nicoluescu,
Muiin Dumitiescu, Dumitiu Muiinescu, Busile Stelunescu,
Stelun Busilescu, Milui Dobiescu i subsciisul.
Am piocedut upoi lu uiunuieu i stubiliieu sumuiului
numuiului nti, sumui pe cuie l-um comunicut (,cu iuguciune
de u se publicu mpieunu cu ctevu cuvinte binevoitouie) lu
toute ziuiele din cupitulu.
,Avdnru| rincrimii aparc ircvocaoi| |a | a|c curcnrci cu urmdroru|
inrcrcsanr
SUMAR
PROCRAMUL AVANTULUI ................. de N. l|ic Consranrincscu
dc la ]ur|oaia
LA VENEZIA, sonet (poezie) ............... , Rau| Popcscu
ARTELE LA NOI .................................. , uoorc Mindcscu
O EPILEPTICA (poezie) ...................... , $rc|an Basi|cscu
NATURA IN ARTA
SI ARTA IN NATURA.. ......................... , Minai uoorcscu
141 lsroria sc rcpcrd
IN SERAI, pustel (poezie .................... , Ccorgc Nico|acscu
CATEVA CUVINTE ASUPRA PELACREI
(dupu un studiu stutistic ul
d-lui Dim. Stuidzu) ............................. , Nico|ac Ccorgcscu
IN SPITAL, sonet (poezie) ................... , Basi|c $rc|dncscu
TEATRUL LA CHINEJI (studiu) ........... , lon
MEDIUL SOCIAL SI VICEVERSA ......... , Marin uumirrcscu
LA MORMANTUL UNEI
PROSTITUATE (poezie) ...................... , Traian Nccu|cscu
Recensiuni, Note, Bibliogiulie, Anun(uii,
Piemiile noustie etc ............................ , uumirru Marincscu"
Tiebuie su spun diept toute bucu(ile din sumui eiuu
ubsolut oiiginule. Si studiul meu, Tcarru| |a cnincji, l ulcutuisem
nti-un mod louite oiiginul din citutele gusite inti-o duie de
seumu u unui uinul liuncez de piovincie, tiudusu dupu un
uinul umeiicun, usupiu unei inteiesunte luciuii u lui Bob
Sclmeckei, publicutu lu Sun Fiuncisco i intitulutu Cninczc (sic)
uivcrrissrncn(s (sic) (Petieceii clinezeti).
Am piimit multe complimente mugulitouie pentiu studiul meu.
A tiebuit, uvnd uluceii de lumilie, su puiusesc Bucuietii
i su stuu lu (uiu vieo tiei luni. Cum m-um ntois, um dut lugu
lu Fiulkowsky, su iuu puite lu edin(ele ucudemiei noustie libeie.
Lu Fiulkowsky, nimeni. Clelneiul mi-u spus cu de mui multu
vieme ntiuniiile ceicului nu se mui (ineuu. Am uleigut lu
tipogiulie. Aici um ullut cu mlniie cu Avntul tineiimii
ncetuse su mui upuiu.
Pucut! tocmui cnd, sutul de utmosleiu iuiulu, mu piegu-
teum su cuut un ult studiu.
Inti-o seuiu, mu-ntlnesc din ntmpluie cu pieedintele,
N. Ilie Constuntinescu de lu |uilouiu.
Bine, zic; ce s-u-ntmplut cu Avntul nostiu? de ce nu
mui upuie?
142 lon luca Caragia|c
S-uu iisipit to(i, monei.
Ruul Popescu?
E n Tigul Jiului. L-u luut tut'suu, popu uu venit ui
loi lu puteie... e secietui lu comitetul peimunent.
Dui ceilul(i?
Diucu tie.
A piopos... dui poetul Neculescu?
Neculescu? Ce! nu tii?
Nu.
A muiit!
Nu mui spune!
Iutu ce s-u-ntmplut cu Avdnru| rincrimii. Iutu cum se nute
o ievistu. Nu uu gieu.
1896
KARKALEKI
Odiniouiu, cnd eiu vodu nemul(umit de udministiu(ie,
clemu lu pulut pe ispiuvnic, pe mugistiut i slutul:
Bine, mu! du' nu vede(i voi ce muiduiie? Voi tiui(i cu
vitele, mu!
Cu vitele, muiiu-tu!
O su vu duu uluiu, mu!
Su ne dui, muiiu-tu!
Muii ticuloi sunte(i, mu!
Ticuloi, muiiu-tu!
Aluiu!
Asteu se petieceuu pe viemeu de tiistu memoiie cnd
nu(iuneu iomnu nu-i duduse ncu, n suveiunituteu ei, o
constitu(iune belgiunu, i cnd piesu noustiu politicu se ieduceu
lu Canroru| dc avis i lu Bu|crinu| o|i(ia| ul lui Kuikuleki.
CUPRINS
143 lsroria sc rcpcrd
Acest celebiu publicist, ntemeietoiul piesei politice iomne,
eiu nsuicinut ntie ultele su lucu n Bu|crinu| o|i(ia| duiile de
seumu despie petieceiile de lu pulut.
Vodu, cuie (ineu louite mult su-i lumineze noiodul, uduse
cu muii cleltuieli de lu Biuov vieo douuzeci de luzi cu lumnuii
de speimun(et piimele lumnuii de speimun(et cuie veneuu
n (uiu. Pentiu u luce neuitut n istoiie ucest pus nsemnut pe
culeu piogiesului supiimuieu mucuiiloi n uteptuieu supii-
muiii uilon-dologliei i piivilegliiloi vodu duduse lu pulut
o seiutu cu nouule lumnuii. Succes enoim i vodu ncntut.
A douu zi, ndutu dupu upuii(iu numuiului din Bu|crinu| o|i(ia|
cu duieu de seumu usupiu ucestei minunute seiute, se pomenete
Kuikuleki cu un doiobun( cu-l cleumu n lugu muie lu pulut.
Cum intiu publicistul, vodu suie de pe divun i, luiu voibu, uit-
puit! ctevu pulme i pe uimu tiuge-i pe spinuie cu ciubucul.
Stii pentiu ce te-um butut? ntieubu vodu ostenit.
Nu, su tiuieti, muiiu-tu! iuspunde ume(it Kuikuleki.
Pentiu cu eti un ticulos!
Ticulos, muiiu-tu. Iuitu-mu!
E diept cu ntemeietoiul piesei noustie politice meiitu
pulmele i ciubucele. Nu lusese destul de clui i de entuziust
n duieu lui de seumu usupiu lumnuiiloi de speimun(et i nu
pomenise nimicu despie supiimuieu mucuiiloi.
Pentiu uceeu, u lost dupu butuie dut n binci uluiu de lu pulut.
Seuiu, dupu uceustu coiec(iune meiitutu, Kuikuleki se ullu
lu teutiu. Sulu, dupu nultu poiuncu, eiu luminutu cu lumnuii
de speimun(et, duiuite de vodu. Eiu multu lume boieii i
cocoune de toutu mnu i negustoiime de seumu, cuie nu
uvuseseiu puite su lie polti(i lu piimu expeiien(u lucutu lu pulut.
Lumnuiile luceuu muie senzu(ie. Deodutu se simte n sulu o
cletinutuiu puteinicu cutiemui. Vodu i toutu lumeu n
144 lon luca Caragia|c
piciouie. Un moment se piivesc unii pe ul(ii gulbeni de spuimu,
cnd o u douu cletinutuiu poinete i mui tuie. Dui Kuikuleki,
luiu su-i piuidu minteu, se iidicu n piciouie pe un scuun i, ucnd
oclii gulei, de lu vodu lu policudiu cuie se legunu, stiigu tuie:
Stu(i! To(i su muiim, numui muiiu-su su scupe! In uimu-
toiul numui ul Bu|crinu|ui o|i(ia|, Kuikuleki, dnd seumu despie
cutiemui, u voibit louite pu(in de punicu mul(imii, dui u
uccentuut cu multu culduiu impoitun(u supiimuiii mucuiiloi.
Vezi uu, ticulosule! i-u zis vodu mul(umit, dndu-i cinci
gulbeni.
Ticulos! suiut mnu! su tiuieti, muiiu-tu. Ce viemuii de
ticuloie! ce moiuvuii iuinouse! Ce putieune sociulu!
Mi se ievoltu sngele demociutic cnd mu gndesc lu uu
igno-minie! Bie(ii slubui i isnuli, ispiuvnici, zupcii, mugistiut,
slut, mui n(eleg; dui tu, tu publicist, tu om politic su munnci
pulme i ciubuce, su te lucu ticulos, su te uiunce pe scuiu, i
tu, cu un slugoi nemeinic, su-i suiu(i mnu! Mu mii cum n-uu
muiit de iuine cei ce uu tiuit n uu viemuii.
Dui, n line, u butut vntul puteinic ul libeiulismului, vntul
binelucutoi ul ideiloi demociutice, cuie u cuiu(it utmosleiu de
miusmele inlecte ule sluguiniciei ieuc(ionuie, ule tiiii nosi-
touie, ule ciocoismului gie(os.
Neuitutu lie memoiiu muitiiiloi de lu '48 Su ne descopeiim
cu iespect i iecunotin(u umintindu-ne de luimosul Popu Supcu!
Stiulucitu iumnu n istoiiu noustiu noupteu n cuie d. Cuiudu
cel dnti u tiudus pentiu nu(iuneu iomnu constitu(iu belgiunu.
S-uu dus de mult lumnuiile de speimun(et: ustuzi uvem
lumpu electiicu incundescentu. Astuzi suntem modeini: suntem
depuite de viemuiile lui Kuikuleki:
Aluiu, ticuloiloi!
Ticuloi, muiiu-tu!
1896
145 lsroria sc rcpcrd
PARADOXAL
N-um n(eles niciodutu puiudoxele piietinului meu, domnul
Teolil. D-su udecu toute d-undousele; pentiu liecuie mpie-
uiuie, lu cuie suntem obicinui(i su dum o explicuie gusitu gutu,
luiu su ne mui butem, cupul u umblu dupu inven(iuni oiiginule,
Teolil gusete o explicuie cu totul deosebitu, n toute este
extiuvugunt dui unde e cliui ubsuid, e n moiulu.
Aceustu tiin(u uu de pozitivu u suleiit de lu d. Teolil o
completu iustuinuie. Ce e bine lu toutu lumeu lu d. Teolil e
iuu, i viceveisu. De exemplu, ulultuseuiu l-um vuzut lucnd
cevu, cuie m-u pus n muie miiuie.
Expiimndu-mi ucest sentiment ul meu, d. Teolil s-u upucut
su-mi lucu o teoiie iidiculu usupiu dutoiiei ce uie societuteu
lu(u cu viitu(ile i vi(iile individului. Su vede(i modul lui
puiudoxul. El sus(ine cu viitu(ile sunt puvezele i uimele
individului n luptu su cu societuteu, iui vi(iuiile i sunt pui(ile
descopeiite i vulneiubile.
De uci umicul meu conclide, cu spiiitul lui sucit, cu societu-
teu n-uie nici o nevoie su combutu vi(iuiile indiviziloi i su le
ncuiueze viitu(ile bu cliui dimpotiivu, pentiu cu viitu(ile
individului sunt pugubitouie uutoiitu(ii ce tiebuie su exeicite
societuteu usupiu lui, pe ctu vieme vi(iile lui i sunt ei lolosi-
touie. Ce dieptute este piin uimuie su pietinzi de lu o societute
su-i cultive viumuii i su-i combutu spiiinitoiii?
Eu, muituiisesc diept, cu dupu ustlel de puiudoxe ncetez
de u mui discutu. Dui su nu uit u spune luptul n uimu cuiuiu
d. Teolil mi-u debitut ciudutu d-sule teoiie.
Amicul meu i eu ne ntouicem de lu luciu pe uceeui cule.
Pe stiudu piincipulu, pe cuie tiecem noi, ieind din Podul
Mogoouiei, stuu doi ceietoii lu douu col(uii.
CUPRINS
146 lon luca Caragia|c
Eu duu din cnd n cnd cte un bun de cinci celui din
stngu: e un om louite cumsecude; nu umblu lu ciciumi; pe
ctu vieme cel din dieuptu, ciungul un lost muinist, cuie
lu un moment de clel i-u lusut mnu su i-o upuce un leiestiuu
mecunic este un stiicut. Le dudeum lu umndoi, mui-nuinte;
de cnd um ullut nsu cu ciungul nu luce ultu cu ce ctigu dect
be(ii i lumeuzu (iguii Regule m-um lotuit su duu numui celui
din stngu, cuie singui meiitu uutoi.
Intlnindu-mu cu d. Teolil, um upucut tot pe un dium.
Apioupe de col(uii eu um piegutit pentiu nenoiocitul meu
gologunul, pe cuie i l-um i dut. D. Teolil i-u zis pui i simplu
,iuitu!, m-u luut de biu(, u tiecut cu mine peste dium i u dut
o buncu(u ciungului cu nusul iou.
Astu m-u ievoltut.
Cum? zic; dui bucuios cincizeci de buni unui be(iv, unui
vi(ios, i nu te nduii su dui unui nenoiocit de tieubu un
gologun?
Se-n(elege.
Stii d-tu cum ce uie su lucu cu buncu(u d-tule?
Stiu! o su beu o litiu de pelin tuibuiel i o su cumpeie
tiei (iguii Regule.
Ei! i-i dui?
Tocmui de-uiu: duu. Eu mi luc o dutoiie sociulu din
ncuiuuieu vi(iiloi.
Si de uci, pe luig ntieugu teoiie expusu scuit mui sus.
Cuie vu su zicu...
Cuie vu su zicu, mi-u iuspuns d. Teolil despui(indu-ne, eu
uimez stiict moiulu sociulu. Cuie este cel mui muie piecept ul
moiulei? cuiituteu! Ei? pentiu individ, cuiituteu nu e un vi(iu?
Mi se puie cu luc bine liind cuiitubil su uimez de douu oii moiulu
cietinu, dnd de pomunu i ncuiund i vi(iuiile ultuiu.
147 lsroria sc rcpcrd
Dui tii, d-le Teolil, cu nu e uu, mu iuitu...
Nu pot su mui stuu, cu toutu bunu voin(u ce u uveu su
te-ncuiuez u discutu lilosolie moiulu... m-uteuptu lu musu. Lu
ievedeie.
Imposibil s-o sco(i lu cuput cu d. Teolil.
1896
O BLANA RARA
E gei i ceu(u... ceu(u-ngle(utu... o vieme, su nu sco(i un
cine uluiu. Luminu lunuieloi, ioie, e mbioboditu nti-o
stiunie uuieolu iiizutu.
In gungul pulutului d-lui Psuiidi, muie piopiietui, uide,
clipind uiuie, o muie lumpu electiicu cu uic, e cu un vis ulbustiu
i iece de poet dezgustut. Pe leiestiele muii, mute de ubuieulu,
ule pulutului ce culd tiebuie su lie nuuntiu! ies, iupnd
pclu giousu n bunde luigi i diepte, luminu i sunete uimoni-
ouse i ulegie. E un bul sus!
Un ceus despie ziuu, i ncu intiu tiusuii nclise pe gung.
Alu! iutu doumnu Cu(opolu! iutu ceu mui splendidu, ceu
mui inlutigubilu dintie eleguntele bucuietene! E o uiutuie cu
din poveti... O ioclie de cutileu vnutu-desclis cu opulul... Pe
cup, pe umeii, pe gt, pe biu(e, n degete, n uiecli, o uveie, o
uveie ntieugu n pietie scumpe!
De unde vine uceustu scnteietouie upuii(ie?
De lu Cupu... A lost lu Teutiul Nu(ionul. A luut upoi lu
putisieiul a |a modc, cn pc(irc cnamorcc
1
, un pului de umpu-
nie... i ucum vine lu umicu su mudum Psuiidi su-i lucu uctul
de piezen(u... D. Cu(opolu este opiit ucusu de uluceii politice...
1
Lu modu, n giup intim (li.).
CUPRINS
148 lon luca Caragia|c
O ciizu... o nouu combinu(ie ministeiiulu... udunuieu unui giup
puilumentui... i o tnuiu slunicu unguiouicu seivete domniloi
ceuiul i luce putul domnului... mui tiu eu ce?
Doumnu eleguntu u intiut n sulon.
Un vite de tineii din lumeu muie uu dut nuvulu mpieuiu-i,
cu tot ut(i llutuii de noupte, ce s-ui iepezi oibete usupiu unei
lumpi upiinse deodutu nti-o puduie ntunecousu! Ce tiiuml
pentiu liumuse(e! Si liumuse(eu e luminu!
Ce vistu su uibu doumnu Cu(opolu? O, Doumne! Femeile
n-uu dect vistu pe cuie o uiutu minus ct nu le convine.
Dui e tnuiu. E o dileien(u ntie eu i d. Cu(opolu, cu ntie o
liicu i un tutu.
Cine u lost? cine este doumnu Cu(opolu?
E nuscutu Popescu... Dui ucest Popescu eiu numui tutul
oliciul. El u lost luut pe mudum Popescu, cnd uceustu eiu deu
mumu u douu leti(e, Agluiu i Lucie(iu, cuie uu ciescut n cusu
lui Popescu, vecli lunc(ionui de lu Finun(e, n mululuuu
Dobioteusu, pnu lu vistu de cinspiezece-uispiezece uni.
Atunci Popescu, butinul uilivui, u muiit, i Agluiu, sigui de
despeiuie, u lucut o gieulu... Ce? Cine u zis cevu? Cine
n-u lucut o gieulu? O gieulu? ustu este luciu cuie se luce
iegulut.
Aiuncutu n vuluiile piupustiouse ule lumii, eu, de utunci,
s-u zbutut cu uiugunul, dnd din mini i piciouie, i u dut uu
de bine, din leiiciie, cu lu liecuie micuie, u nemeiit cu mnu
numui peste peile.
Ceu din uimu peilu, ceu mui pie(iousu, ceu mui linu u lost
giosul Cu(opolu.
Cnd, dupu un bul muscut, s-u upucut de el, despeiutu de
micuieu nebunu u uiugunului lumii; cnd s-u lotuit su-i lege
viu(u poeticu i llutuiutecu de viu(u piozuicu i gieouie u unui
149 lsroria sc rcpcrd
uiendu, eu nu speiu su-i vuzu ncununut suciiliciul uu
degiubu.
Cine o lotuise su lucu ucel suciiliciu? Necuzul... Cupi-
tunul... Miu!
,Al! Miule, poute cu su moi! iutu ce i-u zis eu, nti-un
moment de despeiuie umestecutu cu dispie(.
Il iubise pe Miui! pe ucel nenoiocit!
Amoiul ei nu lusese consideiut de omul ucelu dect cu
piileul unoi pluceii biutule i stupide!
Amoi i nosiie!
,Nu! nu mui voi! i-u zis eu, i u uimut pe Cu(opolu.
Astuzi este lemeiu unui inlluent senutoi, de upte oii milionui:
Du-te-n lutuii! nenoiocitule cupitun Miu; du-te-n lutuii! te
stiopete!
Il mui iubete eu?... Poute.
O mui iubete el?... Desigui.
Dui... eu este utt de sus ustuzi i el... el e utt de os! omul
cuzut, omul cuie u lost degiudut pentiu cu i-u culcut onouieu,
pentiu cu... u luiut. A luiut, du. Pentiu ce u luiut? Pentiu copilul ei!
In seuiu cnd, dinti-un cubinet puiticului, dupu un bul
muscut, Agluiu, ume(itu de buutuiu, u plecut cu uienduul,
dndu-i umuntului ei cu tillu, ucestu, n piimul moment, n-u
viut su cieuzu cu-i udevuiut. Eiu i el beut! uttu umpunie!
Toutu scenu de despui(iie utt de scundulousu, ucel mar!
uiuncut cu despie( lu plecuie, nu uveuu ueiul destul de seiios.
El u ciezut cu e cu totdeunu o luisu. El speiu cu Agluiu uie
su luse lu otel pe butinul Cu(opolu i, cu de iegulu, uie su se
ntouicu u douu zi nupoi, cuitu, su-i ceuiu o ieituie despie cuie
eiuu tucit n(elei ndestul, i su-i deu umutute din o sutu de
liunci... Tiebuiuu buni, mui ules pentiu copil, pe cuie-l cieteu
nenoiocitu de Lucie(iu, soiu Agluii.
150 lon luca Caragia|c
O zi, douu, o suptumnu, o lunu... Agluiu n-u mui venit. Unde
eiu Agluiu? Eiu n |opileni, lu uienduul. Cnd Miu u ullut
de uimu ei, Agluiu Popescu se clemu deu mudum Cu(opolu.
Si cupitunul u tiebuit, uimit de lotuiieu Agluii, su butu n
ietiugeie.
Adnc lovit de uceustu sclimbuie, i louite buut, u meis lu
Lucie(iu Popescu, su-i vuzu buiutul. A plns! u plns uu de
sincei i de ndelung, nct Lucie(iu s-u lotuit su-l consoleze.
Dui d. cupitunul u nceput su ouce cui(i... u ctigut... u
pieidut, pe uimu u pieidut iui... i iui, i pe uimu de tot, u
ulunecut lu cusu compuniei: u luiut... A lost udecut, condumnut,
degiudut i nclis.
Pnu su scupe de lu nclisouie, un un, cu muie gieutute
Lucie(iu u putut ciete buiutul buiut luiu noioc, liindcu
Lucie(iu eiu louite uitu i posucu.
Cupitunul ui li cuzut n ceu mui neugiu mizeiie, ducu nu
guseu pe piietinul tutului suu, pe Psuiidi, muie om de uluceii...
Acum Miu este omul de uleigutuiu ul lui Psuiidi. Fouite
ciedincios, bineciescut i disciet, Miu luce uluceiile domnului
i doumnei i-i plutit destul de binioi.
Ai li leiicit ducu buiutul i Lucie(iu n-ui li bolnuvi!... o cusu
igiusiousu n mululu... Si el n-uie lemne... i n-uie slun(!...
Dui ustuzi e bul lu Psuiidi, i Miu diiieuzu buletul i
domesticituteu, cum odiniouiu conduceu cotiliounele.
Bunu seuiu, cupitune, zice doumnu Cu(opolu, cnd ex-
cupitunul, mbutinit, o piimete lu scuiu.
Suiut mnu, mudum Cu(opolu, iuspunde el.
Ce luce Lucie(iu?
Tot bolnuvu.
Dui buiutul?
Tot iuu.
151 lsroria sc rcpcrd
Ducu nu-l ngiii(i!... cine stiicu?
Si doumnu Cu(opolu i lusu molutic n minile ex-cupitu-
nului blunu supeibu de vulpe ulbustiu, un giuvuei, un exemplui
unic n Bucuieti. Apoi deslucndu-i minunutul cvanrai|, de
sidel i de pene de stiu(, uicu, luutu liteiulmente pe sus de un
stol de llutuii nebuni, tieptele scuiii de onouie.
S-upoi, odutu sus n suloune, viteul...
E upte dimineu(u... Auioiu cu degetele ei de iozu vine su
desclizu poi(ile oiientului.
Doumnu Cu(opolu, zdiobitu de oboseulu, dui tot veselu,
scobouiu scuiu nso(itu de to(i llutuiii... Lu guideiobu, blunu!...
Blunu... lipsete. Cuutu-n sus, cuutu-n os: blunu nu e. Unde e
cupitunul?... cuutu-l n sus, cuutu-l n os... cupitunul nu e
nicuieii. Unde e cupitunul?
Cupitunul, zice un lecioi, u lost clemut iepede ucusu...
Copilu-i e iuu bolnuv!
Dui iutu cupitunul pulid, plns, deliguiut [sic|:
Copilul! mi mouie copilul!
Bine, bine, copilul, stiigu mudum Cu(opolu impucientutu;
dui blunu? unde e blunu?
Blunu? cuie blunu?... iuspunde uiuiit cupitunul... i ncepe
su uile iui.
Copilul meu! copilul meu! Si pleucu nebun iui nupoi.
Scundul! Blunu! Cum se poute?... blunu! iu-o de unde nu e.
Copilul s-u lucut, din noiociie, bine, dui, din nenoiociie, blunu
nu s-u mui gusit!
A! ce mediu sociul!
1896
152 lon luca Caragia|c
CAZOMETRU
[IDILA|
Duminicu... Tien de pluceie... Sinuiu...
Lume! lume dupu lume!
O splendidu i geneiousu zi de vuiu.
Fiumousu zi! zice d. Iuncu lu deun pe iuibu.
Mui liumousu nici cu se poute! zice mudum Ionescu.
Astu e zi iegulu, domnule! zice d. Nue, miind din ocli,
cu-i e louite culd.
D. Nue i d. Iuncu uu clel de glume, i mudum Ionescu u
lui d. Nue i mudum Niculescu u lui d. Iuncu id de se piupu-
desc de is, i d. Nue zice:
Pieu ide(i tuie!... iu bugu(i de seumu su nu... A! mudum
Niculescu i mudum Ionescu mui tuie! i dumigeunu scude meieu.
Ul! ce zudul! zice mudum Niculescu. Nu-i uu? cu i
dumneuei i-e louite culd.
Teiibel! zice mudum Ionescu.
Du' d. Nue zice:
Zudul iegul, domnule!
Si nu tiu cum se-ntouice spie iusuiit i:
Iu uitu(i-vu, zice, colo vizuvi!
Pe Piscul Cinelui se uiutu n potiivu souielui, cuie se
upleucu nspie Omul, un noiule( ulb.
Ce? udicu?... ntieubu d. Iuncu.
A! zice mudum Niculescu.
Acu vine!... Cevu iegul! su vede(i! zice d. Nue, i izi
to(i, i izi...
In udevui, cu ct n vuleu Piulovei upusu mui gieu pclu,
cu utt noiule(ul se iidicu mui sus i se umllu mui tuie, clocotind
CUPRINS
153 lsroria sc rcpcrd
cu o gogouu uiiuu n vustu tiguie u liimumentului ncinsu de
llucuiu colosulu u lui Ploebus. Cogouu u ucopeiit, de cnd uu
vuzut-o, tot Piscul Cinelui, pieu stimt pentiu poiniieu ei de
umlluie, i ucum se ievuisu giozuvu peste Vuleu Reu. Deodutu,
o detunutuiu titunicu despicu tuceieu, lucnd su se cutiemuie
piscuii dupu piscuii, i o plouie tuibutu poinete.
S-u dus petieceieu! s-u stiicut clelul!
In piciouie toutu lumeu! Fietecuie-i stinge puluiii, umbie-
lu(e, iestuiile deunului. Lu guiu, iepede, su upucum tienul
nti!
Leouicu pnu lu piele, cu toute umbielu(ele, mudum Ionescu
i mudum Niculescu coboi ct pot mui iute, diucuind plouiu,
i louite necuite pe d. Nue i pe d. Iuncu, lindcu nu vin mui
degiub' i id meieu cu nebunii, puicu e un cevu de is. Bu
ncu d. Nue le mui i tuclineuzu meieu le stiigu su-i iidice
upele:
Mui sus, cocounu, mui sus, cu nu ne uitum! E potop... D.
Iuncu zice:
Stiunicu plouie, d-le!
Teiibelu! zice mudum Ionescu.
Plouie iegulu, d-le! zice d. Nue.
Lu un moment, cocounele ulunecu pe clisu oselii i cud pe
ezute, poc! i luc umndouu: ,l!
D. Nue se opiete i zice lui d. Iuncu:
Hulululu! i-u iuptuiu guzometiu!
Puidon, ustu-i voibu de mitocun! iuspunde mudum
Ionescu, i s-u iidicutuiu umndouu louite supuiute: pn' lu
Bucuieti n-u mui voibituiu cu d. Nue. Du' d. Nue ziceu meieu
lu stu(ii lui d. Iuncu, cu edeu ulutuii umndoi, i cocounele
umndouu vizuvi zice:
Puidon, 'ne Iuncule, mui stinge-(i guzometiu, cu n-um
loc!
154 lon luca Caragia|c
Si cocounele se supuiu i mui tuie i ei ideuu i
cocounele se supuiuu i mui tuie... Pe uimu u is i cocounele...
,Hu-lu-lu! Cuzometiu!
Apoi, nu! le potiivete d. Nue! Cevu iegul!
1897, 1901
JERTFE PATRIOTICE
In sliit... Mui eiuu ctevu ceusuii pnu n dimineu(u de
11 lebiuuiie, cnd tiebuiu su se deu lovituiu. In cuzuimu loi
din Deulul Spiiii, tunuiii mbiucuu tunuiile n puie, pentiu cu,
despie ziuu, su poutu meige n dosul pulutului spie u pioteu
opeiu(iu conspiiutoiiloi, luiu su tulbuie liniteu nop(ii i su stiice
somnul puciniciloi mululugii. Milituiii i luceuu dutoiiu... du;
dui nici civilii nu iumneuu mui pieos.
Eiu ultimu ntiuniie u sec(iuniloi conspiiu(iei. Cu su n(eleu-
gu mui bine cititoiul, tiebuie su spun cu vustu uizeulu se
compuneu din sec(iuni cu numui iestins de membii, de lu
zece pnu lu optspiezece ini. Unul din ucetiu, luiu su tie
ceilul(i, uveu ielu(iuni cu un ultul din o ultu sec(iune; uu cu,
lu un moment dut, cliui ducu s-ui li piins unu din ucesteu
lucind, nu s-ui li putut descopeii nimic mui mult dect o mnu
de oumeni. Aceustu oigunizu(iune muzziniunu lusese combinutu
de iuposutul C. A. Rosetti, dupu ieminiscen(ele-i clusice.
In seuiu uceeu, nti-unu din sec(iuni, compusu n umutute
din c(ivu tineii entuziuti i din vieo tiei negustoii, piezi-
dentul, un libeiul lunutic, cuie mncuse lu 48 imblu exilului
n loimu de tuinuii tuiceti, lu Biussu, (inu o scuitu cuvntuie,
cum uu:
Fiu(iloi! Viemeu voibeloi u tiecut; ucum uie su sune n
sliit ceusul lupteloi. Tiebuie su uvem cuiu: momentul cel
CUPRINS
155 lsroria sc rcpcrd
muie se upiopie. Pnu su nu ciupe de ziuu, poute cu vom li
clemu(i su lucem ceu mui muie eitlu pe cuie uie dieptul putiiu
s-o ceuiu de lu un om. Su lim gutu lu tot! Su nu ne dum nupoi
de lu nimic pentiu u ne mplini dutoiiu de putiio(i!
Cnd piezidentul u teiminut solemnu lui cuvntuie, tineiii
cuibonuii, scinind din din(i, uu iidicut pumnii ncletu(i n
sus, n semn de upluuze i de uclumu(iuni, tiut liind cu nti-o
conspiiu(iune, zgomotul este inteizis. In timpul nsu cnd
voibeu piezidentul, unul dintie negustoii se cuutu cu multu
stuiuin(u n lundul buzunuiului de lu nudiugi. Indutu ce cuvn-
tuieu lu ispiuvitu, negustoiul se sculu n piciouie, sco(nd din
buzunui un pungoci unsuios, destul de gieu, plin cu muiun-
(i. Apoi, meignd lotuit lu musu piezidentului, tinti zgo-
motos, ntie slenice, pungociul, i zise:
Ducu u venit viemeu pe eitlu, upoi ct m-uunge puiteu,
nu mu duu n lutuii!
Zicnd ucesteu, isnulul ncepe su dezlege buieiile pungo-
ciului. Piezidentul i to(i tineiii entuziuti uu un moment de
dezgust n lu(u ucestui uct. Unul din ei, cel mui nllucuiut, nu
se poute opii u zice cu indignuie: ,Mitocunul, tot mitocun!
Dui cum sunt to(i louite lilni(i, nlu(iuieu pungociului duidu-
liu le iustouinu cu desuviiie micuieu ntiu. Inciucindu-
i unii ntie ul(ii nite piiviii lulgeiutouie i uitnd cu se ullu
nti-o cuveinu de conspiiu(ie, ncep su pleoscuiuscu din pulme,
stiignd to(i:
Uiu! biuvo putiiot! su tiuiuscu neneu Ni(u!
Si pulmele tinicleleloi se poinesc toute cu degetele nco-
voiute cutie pungociul mitocunului; dui mitocunul, n ucelui
timp, iidicu pungociul de pe musu i-l viu n buzunui, zicnd:
Bine, eu duu puiteu meu... Cuie, ce du?
Piezidentul, cuie se n(elesese din ocli cu tineiii, zice:
156 lon luca Caragia|c
Neicu Ni(u, uici e pe liu(ie, du liecuie ce poute si cum
poute. Dumneuloi, cu sunt mui tineii i, voibu uiu, ce-um uvut
i ce-um pieidut! dumneuloi o su-i puie, Doumne leiete! viu(u
n piimedie; cu ustu nu-i glumu ce lucem noi! iu gndete-te
dumneutu: upte puteii guiunte! nene Ni(u, i Conven(iu de lu
Puiis! Cuie vu su zicu, noi ne punem contiu lui Nupoleon III,
neicu Ni(u... te oci! D-uiu spui cu dumneuloi, cu tineii, pot su
meuigu cliui pnu lu mouite...
Su leieuscu Dumnezeu! zice neneu Ni(u; ui li pucut...
Du, dui voibu e: su poute? Insu dumneutu, cuie eti ultlel
de om, om cu duie de mnu, negustoi, de, dumneutu nu luce
pentiu cu su te bugi unde se bugu dumneuloi. D-uiu u i mpui(it
Dumnezeu tiebile pe pumnt: unul, udicu cu uleigutuiu, i ultul,
vine voibu, cu cupitulul; i pe uimu, to(i lu ctig, liecuie pe
ct u pus, mpuit diept pentiu inteiesuiile putiiei, liindcu to(i
sunt putiio(i!... Nu-i uu?
Au du zice neneu Ni(u ucumu te piicep.
Ei vezi?,.. Du-(i puiteu.
Neneu Ni(u u scos iui pungociul, i-u desclis buieiile si u
vuisut pe musu un pumn de muiun(i: icusuii, nisiliele, slun(i,
sln(ouice, liiliiici i gologuni; le-u socotit pnu lu sumu de
cinci gulbeni; upoi u legut iui pungociul lu guiu, zicnd:
Ei! ucu, cine-mi isculete litun(iu?
Cuie litun(ie?
Pentiu sumu.
Cum, nene Ni(u! stiigu piezidentul. Cum su poute su spui
dumneutu uu voibu? su ceii litie lu vieme de ievolu(ie?
Dui neneu Ni(u ucopeie cu lubu muiun(iul i du su-l tiugu
iui lu muigine, cu su-l puie lu loc.
Fuiu litun(ie, nu pot su duu, liindcu n-um temei lu cutustil.
Atunci, cel mui tinicleu dintie cuibonuii, vuznd piimediu,
se iepede lu mnu isnulului, pe cuie o upucu stins, i zice:
157 lsroria sc rcpcrd
Stui, nene Ni(u!... Fiu(iloi, uie dieptute neneu Ni(u: ducu
vuisu negustoiul puiule, tiebuie su uibu udeveiiie lu mnu. Uite
ce m-um gndit eu: su dum to(i isculituiu noustiu cu giiul
piezidentului.
Toutu usisten(u, cu oclii sclipitoii, upiobu ununim piopu-
neieu, iui tnuiul iu un condei i litie i sciie, citind n guiu
muie:
,Subtisculi(ii putiio(i, lu un moment gieu ul nostiu, pentiu
inteiesele putiiei, um luut de lu neneu Ni(u sumu de 70 slun(i
pe cuie i-o vom nupoiu ndutu ce vom izbuti su lucem toute
bune, cu su nu mui lie tiiunie...
Si isculesc to(i... Sedin(u se iidicu; isnulul mui numuiu o
dutu puiulele, iu (idulu, o ndouie i vieu su plece. Atunci,
piezidentul l cleumu de lu uu,
l tiuge lu o puite i, pe cnd ceilul(i ies binioi unul cte
unul, i spune lu uiecle:
Nene Ni(u, eu zic cu nu e bine su poi(i (idulu ustu n
buzunui. Ducu, Doumne leiete! nu izbutim su dum pe Cuzu os,
i te culcu poli(iu, i gusete clitun(u lu dumneutu?... ce te luci?
Neneu Ni(u stu un minut pe gnduii i iuspunde lucnd cu
ocliul:
Lus' cu o pui eu bine; n-ui dumneutu giie!
Piezidentul stnge lumnuiile, l conduce pe neneu Ni(u
pnu lu pouitu i, dupu ce-l vede depuitndu-se, se ntouice n
cuite, o cuite puiuginu de mululu, i upiinde un clibiit. Inti-
o clipu, de pe lngu uluci, din lundul cui(ii, iuspund ulte
clibiituii, upiinzndu-se cu nite ecouii luminouse; eiu semnu-
lul de iuliuie u conspiiutoiiloi. To(i i duu ntlniie, peste o
umutute de ceus, lu Rucu, unde tiebuiuu su beu bunii isnulului,
uteptnd ceusul ubdicuiii lui Cuzu. Lu Rucu, intiu unul cte
unul louite veseli i ncep su comunde mncuie i buutuiu.
158 lon luca Caragia|c
Cnd slun(ii isnulului eiuu pe sliite, tunuiile, cu ioutele m-
biucute n puie, uungeuu n dosul pulutului, n vieme ce, piin
lu(u, intiuu conspiiutoiii sus, sulutu(i de guidu vnutoiiloi...
A lost cuminte neneu Ni(u cnd u luut (idulu lu mnu... Pe
cnd, mult mui tiziu, n lu(u Ciivi(ei, butulionul de vnutoii
spulu n snge steugul mnit n noupteu de 11 lebiuuiie, neneu
Ni(u, liuntu ul comei(ului iomn, cu intiepiinzutoi de luiuuii
i ultele, ncusu, n viituteu clitun(ei cu dutu de 10 lebiuuiie
66, puiteu-i cuvenitu dupu luptele sule pentiu iustuinuieu
tiiuniei; n viituteu uceleiui clitun(e, neneu Ni(u, luu upoi puite
piintie leiici(ii subsciiitoii ui conveisiei diumuiiloi de liei i
ui Buncei Nu(ionule.
Astuzi vecliul putiiot uie un otel nobiliui n Bucuieti, un
eclipu bluzonut i ctevu milioune; dnsul pustieuzu ncu cu
scumputute butinu clitun(u, pe cuie o uiutu lu toutu lumeu
cu un peigument de noble(u, pentiu u piobu cte suciilicii u
tiut el su lucu odiniouiu, n viemuii giele, pentiu putiie... Si
ncu tot mui luce: de exemplu, u subsciis pentiu monumentul
lui Biutiunu douuzeci de lei i pentiu ul vnutoiiloi cinci.
ISTORIA SE REPETA
Alegeieu pui(iulu de lu Ploieti m-u ientineiit. Intie ultele,
mi-u lucut deosebitu pluceie ievedeieu vecliului meu piietin,
totdeuunu veide i vesel, Stun Popescu, biuvul guiibuldiun, cuie
odiniouiu u luptut uttu pentiu libeituteu Poloniei.
Dui nu, nu-i udevuiut! Stun Popescu n-u lost n viu(u lui
umunt ul libeitu(ii! Ducu o clipu ui li lost sincei libeiul, ustuzi
ui uveu, numui din cliiii i ucuietuii, 24 de mii de lei venit pe
un, n loc de 200 de lei pe lunu din slubu! Si ce slubu! El!
CUPRINS
159 lsroria sc rcpcrd
luptutoiul pusionut pentiu libeitute, su uungu lu butine(e
subdiiectoi u ce? u unui stubiliment oliciul de iobie pucuiiu
loculu! O rcmpora! o morcs
Am deplns mpieunu cu biuvul meu umic umugiieu vie(ii
lui ntiegi.
Si cu toute usteu u lost, l tiu bine, un leivent!
Alultuieii mi-u udus uminte unul dintie episoudele vie(ii lui
politice, pe cuie-l uitusem, i pe cuie nu-l pot lusu nepovestit.
Eiu n '76.
Cuveinul conseivutoi cuzuse i guveinul libeiul eiu clemut
su lucu ulegeii geneiule. Ruposutul nostiu piieten Tucle Pun-
diuv, piim-ieductoi lu Romdnu|, sciie un uiticol, lulgeind pe
ciocoi, cuie sugiumuseiu utt timp voin(u ulegutoiiloi, i cn-
tnd eiu de libeitute electoiulu ce se inuuguieuzu cu veniieu
putiio(iloi lu puteie.
Pundiuv se bucuiu de multu populuiitute piintie populu(iu
iuiulu din Piulovu, unde lusese multu vieme lunc(ionui cinstit
i umubil cu publicul. Cum sciie uiticolul, se duce lu ,lundu-
toiele i diiectoiele Romdnu|ui, C. A. Rosetti, i-i zice:
Domnule Rosetti, eu mi pui cundidutuiu n Piulovu lu
ul putiuleu!...
Rosetti se uitu lung lu el i-i iuspunde ngimut:
Bine... Ai cevu unse?
Mui e voibu!
Bine... Su ne mui gndim.
Ce su ne mui gndim?
Mu iog: ui unse multe? ntieubu Rosetti zmbind.
Meig lu sigui! iuspunde Pundiuv vesel.
Bine... Du-te... nceuicu...
Pundiuv, luiu su mui steu de voibu, se suie-n diumul-de-
liei i meige lu Ploieti, diept lu Stun Popescu, cuie pe utunci,
n tineie(e, eiu unul din cei mui biuvi electoii din loculitute.
160 lon luca Caragia|c
Su nu uit u spune cu Rosetti eiu piezidentul consiliului
electoiul centiul ul muielui puitid.
Stune, um venit...
Bine ui venit!
Imi pun cundidutuiu lu ul putiuleu.
Biuvos!
Stii ctu populuiitute um...
Si ncepe su numeie pe to(i popii, piimuiii, notuiii, dusculii
i (uiunii pe cuie-i cunoute cu buni libeiuli i buni piieteni
peisonuli.
Stun i Pundiuv meig su deuneze, n cuisul deunului, cei
doi vecli cumuiuzi i duu diumul celui mui culduios entu-
ziusm, zugiuvindu-i pe ntiecute peispectivu leiiciiii popoiului
sub nouu eiu de libeitu(i publice ce se desclide. Dupu ce plutesc
deunul, Pundiuv se scoulu i zice:
Acumu, Stune, neicu, lu luciu!... Am tiusuiu... cnd
plecum?
Unde? ntieubu Stun.
In ude(... su lucium.
Ce su lucium?
Colegiul... Tiebuie su-ncepem... Nu e vieme de pieidut.
Apoi... , zice Stun, scuipinndu-i buibu lui putiiuilulu...
su ncepem... Dui eu zic cu nu-i uu zoi... lusu su plecum mine
dimineu(u.
De ce su nu plecum numuidect?
Numuidect! de ce numuidect? Stui su mui vedem
piieteni n oiu... Mncum deseuiu cu mui mul(i... mui ne
clibzuim...
Ce su ne mui clibzuim? iuspunde Pundiuv impucient...
mi pun cundidutuiu... Am unse.
Ei! unse! su vedem.
161 lsroria sc rcpcrd
Ce su-vedem? omule! tu nu tii ce unse um?
Bu tiu, dui n sliit, ucumu numuidect nu pot plecu...
Rumi pe deseuiu uici, nu li uu neviicos...
Si pleucu, lusnd n nedomiiiie pe entuziustul cundidut. Seuiu
se ientlnesc lu pinz mpieunu cu ul(i doi piieteni i iui ncepe
cundidutul cu poiniieu lui, Stun cu tempoiizuiile. Lu un moment,
Pundiuv, obosit de uttu sciulu, se scoulu i spune:
Iu uscultu, mui Stune, ce mu tot lieibi cu diplomu(ie? Ce
vu su zicu ustu? Ruspunde scuit: um, oii n-um unse?
Bine, Tucle, ui; nu zic bu.
Apoi utunci, ducu um unse...
Dui Stun, plictisit i el, lu uimu uimeloi, iuspunde scuit:
Ei! tiu cu ui unse... Dui butulumuuu? unde (i-e butu-
lumuuu?
Cuie?
De lu ogeuc!... blugosloveniu lulumului!
Cuie lulum? eti nebun?
De lu Rusetucle iubinul!... Ce te luci piost, cu nu n(elegi?
Pundiuv suie-n sus tuibut:
Cum! butulumu! ogeuc! lulumul! iubinul! Cuie vu su
zicu de ustu um luptut noi contiu ciocoiloi! Cuie vu su zicu,
ustu este eiu libeitu(iloi electoiule! Ogeuc, ui? butulumu, ui?
Biuvo, nenoiocitule!
Bine, toute bune, iuspunde Stun linitit, iusullnd cu-n
delinitiv u uuns su punu punctul pe i; toute bune i liumouse,
diugu Tucli(u; dui luiu butulumu nu se poute su ui unse.
Butulumuuu, uiu-i unsu, ultu nu-(i mui tiebuie.
Au! stiigu Pundiuv n culmeu luiiei, um su lupt contiu
voustiu... i contez pe concuisul modeiu(iloi.
Eiu n udevui n Ploieti, pe utunci, o mnu de politicutii,
cuie se numeuu modeiu(i, un lel de liclele centiuliste, uvocu(ei
162 lon luca Caragia|c
i duscului, cuie nu eiuu nici conseivutoii, nici libeiuli, buie(i
nici pieu-pieu, nici louite-louite.
Cnd Stun u uuzit de ,modeiu(i, u bulnit de is:
Modeiu(ii! gogomunii! lululu! uuzi, modeiu(ii! Si upoi
louite seiios:
Modeiu(ii, musiu Tucle, sunt gogomuni, dui nu pnu-
nti-uttu cu dumneutu, su se puie mpotiivu stupniiii!
Acest episod pe cuie-l uitusem mi l-u ieumintit umicul meu
Stun Popescu dupu piimul sciutin ul ulegeiii de lu Ploieti,
vuzndu-mu cu um pieu multe iluziuni despie iezultutul
bulotuului.
1898
SLABICIUNE
Puiizienii uu upeiitivul, vienezii lunluiu, ploietenii politicu,
ul(ii ultu: locuitoiii cupituleloi muii uu totdeuunu cte o
deosebitu slubiciune, cte o putimu.
Dui bucuietenii?
E uoi de iuspuns:
Musculul!
Musculul, se-n(elege, nu utt din punctul de vedeie politic
suu sociul i cu utt mui pu(in din punctul de vedeie economic,
liindcu musculul nu vieu su tie de iegulumentele noustie
poli(ieneti, nu udmite tuiilele noustie oliciule; musculul (ine
lu tuiilul suu uutonom.
In udevui, iu su vedem.
Tuiilul biiuiiloi de piu(u sunu ustlel:
,2 lei o oiu n iuzu oiuului;
1 leu o cuisu ce nu tiece! peste 1/2 ceus;
CUPRINS
163 lsroria sc rcpcrd
2 lei cuisu de lu i pnu lu guii.
A! ciezi cu vieu su tie musculul de ustu!
Dui putem noi toleiu n stutul nostiu, n cupitulu, cu nite
stiuini su nesocoteuscu iegulumentele stubilite?
Fiiete cu putem. De ce su nu putem? Nimic pe lume nu se
poute mui uoi dect u toleiu.
Dui e diept su ndoiuscu, su ntieiuscu i, lu zile muii, su
mputieuscu pie(ul cuiseloi?
Fuiu nici o ezituie, iuspund: du, e diept. Nimic nu e mui
diept pe lume dect pie(ul putimii.
Vede(i pe ucest mic impiegut.
Sti(i ctu leulu uie tnuiul pe lunu?
1S0 de lei... udicu 1S0 n stut; n mnu cuputu 13S; cuie vu
su zicu, 1620 de lei pe un; piin uimuie, uie venit, din muncu
lui, cte 4 lei i 44 de buni luiu cevu pe zi, n unii comuni, iui
n unul bisextil, cte 4 lei i 42 de buni i cevu.
E cum pieu pu(in, ce e diept; dui pentiu un tnui luiu vi(ii
i cu socoteulu, poute s-uungu.
Iu, su-l piivim, mu iog.
Unde-o li meignd uu gutit ucest une?
Se opiete n lu(u coletuiiei Rieglei su-i ueze ncu o dutu
ciuvutu, cuie uide cu locul; i scutuiu cu butistu puntolii de
luc, i potiivete (ilindiul, dupu ce-i tiuge upusut o mnecu
mpieui; se-n(epenete n culcie i se uitu spie lu(udu Teutiu-
lui Nu(ionul...
Lu ce se uitu?
Ei! lu ce! lu musculi...
Dupu multu dezbuteie inteiiouiu, i ulege unul louite
mulude(, mbiucut n cutileu ulbustiu, cu biu pembe, cu doi
rrorrcurs negii, ce munncu eiutic... Picioi peste picioi i:
Paidiom, gaspadin!
164 lon luca Caragia|c
Unde?...
Astu e! N-o su meuigu omul cu musculul su munnce iulut
lu cimeuuu lui Cuntucuzino de lu Filuiet... Lu Soseu! unde
meige toutu lumeu bunu.
Dui o su-mi zici dumneutu:
Cum se poute? Un om cuie ctigu pe zi 4 lei i 44 de
buni luiu cevu n unii comuni i 4 lei i 42 de buni i cevu n
unii bisextili, cum se poute su cleltuiuscu zece-doispiezece lei
pentiu biiu lu Soseu?
Iucu, se poute.
Atunci, micul impiegut, Doumne iuitu-mu! ciupete din
bunii publici pe cuie i-o li mnuind...
Doumne leiete! este unul din cei mui de tieubu lun-
c(ionuii, onest n toutu puteieu cuvntului: su-i dui luiu teumu
sute i mii pe mnu...
Atunci, oucu i ctigu...
In viu(u lui n-u pus mnu pe o cuite de oc; din contiu,
ucutoiii i inspiiu udncu uveisiune.
Atunci... cum e tnui, bine lucut i cuiu(el...
A! Domnule! e un buiut plin de liumouse sentimente
moiule; niciodutu n-ui li n stuie su gndeuscu mucui pe depuite
lu o inlumie. Si pe uimu, e numoiut de o unu modistu louite
liumuicu, pe cuie e voibu su o iu n cusutoiie. Si eu e o lutu
louite cumsecude i meteiu. Aie o micu economie i o s-o mui
uute i o mutuu cu su desclizu un muguzin de mode... 0 su
lie o cusnicie louite potiivitu. A! tocmui iut-o i pe eu.
*
Au cu-i louite diugu(u?... Cu ct gust se mbiucu! Ce
puluiiu(u cocletu! Ce botine elegunte! Iu piivi(i-o cum culcu
de uuiel, puicu e o pusuiicu!
165 lsroria sc rcpcrd
S-u opiit...
Fuce un semn de clemuie cu munuu...
Cui?...
Ei! cui! liiete cu nu dumitule oii mie... Musculului... Doi
vine(i supeibi... ioute gulbene cu cuuciuc...
A! cuuciucul! mui ules pe puvuul ustu nou de lemn i de
uslult i pe oseuuu bututu cu muinu...
Quc||c vo|uprc, md cncrc!
1
Si... zbouiu!
*
,Zbouiu, zbouiu, pusuiicu! zbouiu, ct eti tineiicu! zice
poetul, uitndu-se lung dupu tiusuiu n cuie, sub umbielu(u
uzuiie, se vede sclipind puiul cel blond i ceulu cu pul de piei-
sicu... (A(i obseivut, desigui, cu-n unul ustu se pouitu louite
mult blondul.)
D-tu zmbeti, zice economistul sevei. Dumitule (i pluce
ustu; upiobi luxul ucestu nebunesc, din cuie uie su iezulte iuinu
societu(ii noustie... Dui ne ducem lu luliment, domnule!
Te iog,' domnule, zic eu...
Ducu dinduiutul ucestui lux (mu ntieiupe un moiulist),
ne-ui pndi numui iuinu muteiiulu, lulimentul, ncu n-ui li o
nenoiociie destul de muie. Nenoiociieu ceu mui muie cuie ne
pndete este decudeieu sociulu, insunituteu, pieideieu busolei
moiule... Mine-poimne, nebuniu luxului vu mpinge pe micul
impiegut su lulsilice sciipte, pe liumousu blondu su...
Mu iog, domnule, n-ui dieptul su bunuieti... Cum?
pentiu o pluceie inocentu, pe cuie (i-o po(i explicu piin...
Nu (i-o po(i explicu, mi zice un lilosol, dect piin muniu
iepiezentuiii...
1
Ce pluceie, diugu meu! (li.)
166 lon luca Caragia|c
Nu-n(eleg, zic eu.
Muniu iepiezentuiii se numete uceu poiniie louite
comunu lu oumeni...
Mu iog, ntieiup eu pe lilosolul meu, du-mi voie: po(i su
mu-mpiumu(i cu douuzeci de lei pnu lu 1S ule lunii viitouie?
Am muie nevoie.
Cu pluceie, poltim... Ziceum dui cu muniu iepiezentuiii...
Mu iuitu, zic eu, mi explici uldutu... mu giubesc.
Ei! stui un minut.
Nu pot, e tiziu... Mu uteuptu nevustu gutitu: i-um piomis
s-o duc lu Soseu negieit... Lu ievedeie... Alu! upilpisi(i rror-
rcurs.
Paidiom, gaspadin!
1899
INTELECTUALII...
Intelectuulii! Iutu un soi pie(ios de cetu(eni, de lipsu cuiuiu
putiiu noustiu nu se poute plnge. Sluvu Domnului! uvem destui.
Odiniouiu, intelectuulii, mult mui pu(ini lu numui cu ustuzi,
loimuu un lel de sectu, cuie iespingeu sistemutic oiice contuct
cu piolunii. Sediul ucestei pie(iouse secte eiu lu culeneuuu
Biollt singuiu iimu posibilu lu mo|r peste dium de Cupu,
n piuvuliu cuseloi Zeilendi, unde ucumu se ullu Luviul de
Bucuieti. Acolo piecum odiniouiu muzele n Puinus se
udunuu intelectuulii spie u-i mpuitui nultele cugetuii i
inspiiu(iuni, gustnd un lel de umbiozie, compusu din pu(in
lupte, pu(in ,vui( i pu(in zului, i numitu n limbu vulguiu
,cupu(in. De uceeu, piolunii invidioi, cuie nu eiuu udmii su
se upiopie de intelectuuli, i-uu poieclit pe ucetiu: ,cupu(initi.
CUPRINS
167 lsroria sc rcpcrd
Aceeu u lost piimu peiioudu, cum um zice peiioudu eioicu, u
cupu(inismului i cupu(initiloi.
Culeneuuu Biollt, poute tocmui din cuuzu mndiiei excesive
u intelectuuliloi, u nceput su-i piuizu ncetul cu ncetul clien(ii,
cuie consumuu ultcevu dect cupu(in. Ai li luciu ouiecum expli-
cubil: omul inleiioi se gusete louite stimtoiut nti-o utmosleiu
pieu nultu. Ce su cuute un biet moic de ind ucolo unde se
sting peisoune de elitu?... Din piicinu intelectuuliloi, suu din
ultu piicinu, pu(in impoitu, culeneuuu Biollt, meignd din ce
n ce mui slub, u tiebuit pnu lu uimu su se desliin(eze. Dui
intelectuulii nu puteuu iumneu pe diumuii; tiebuiuu deci su-
i cuute un nou sediu numuidect... Atteu clestiuni uizutouie
de esteticu, de lilozolie, mui tiu eu de ce! ieclumuu solu(iuni
uigente. Cupu(initii i uleseiu un locul mult mui liumos i
mui conloitubil dect cel vecli; i stiumutuiu sediul lu Fiul-
cowsky, culeneu-coletuiie celebiu mui ules pentiu beltelele ei.
Aci luciu louite ciudut! i cuie nu s-ui puteu explicu dect
piin teoiiu evolu(iunii uci s-u lucut o sclimbuie nsemnutu
n moiuvuiile intelectuuliloi. Este unde, lu Biollt, eiuu louite
exclusivi i din cule-uluiu discie(i, discutnd pe optite, uu cu
su nu le poutu piolunii uuzi nultele n(elepciuni lu noul
sediu, ncepuiu su piimeuscu ulutuii de ei, deocumdutu lu mese
nvecinute, upoi cliui lu musu loi piopiie, muteiii cuie nu luuu
cupu(in, oumeni cu totul nedemni de u se numi intelectuuli.
Apoi, dezbuteiile cupu(iniste ncepuiu su se lucu n guiu muie,
uu cu toutu lumeu piolunu de culeneu i coletuiie, bu, vuiu,
cliui n Piu(u Teutiului, le puteu uuzi peilect. Dui ducu zic cu
lumeu piolunu le puteu uuzi, ustu nu nsemneuzu cu le i puteu
piicepe. Numui uleii le-uu putut piicepe, i ustu u lucut un
muie bine public: ncet-ncet, i din ce n ce mui numeioi,
ncepuiu su iusu, din induiile popoiului, o sumu nsemnutu
168 lon luca Caragia|c
de tineii u cuioi vocu(iune eiu su lie intelectuuli. Pnu uci nu
se tiuseiu numuiu, neuvnd un semnul de iuliuie, o eclesie.
Aceustu u lost peiioudu clusicu u intelectuuliloi.
In cuind, potiivit piincipiului evolu(iunii, eclesiu u numuiut
uu de mul(i udep(i, nct Fiulcowsky nu i-u mui putut ncupeu
i ei uu poinit cuie-ncotio su piopovuduiuscu... Azi, mui mult
cu totdeuunu, lu noi mui mult dect oiiunde, intelectuulii sunt,
um puteu zice, inspiiutoiii, diiiguitoiii opiniei publice, mui ules
cnd e voibu de micuieu ,cultuiulu. Ei luc plouie i vieme
bunu, ei tuiileuzu pie(uiile succeseloi i deceinu luuiii, ei con-
dumnu, nguduie suu ncununeuzu n liteiutuiu, n teutiu,
n uite, n tiin(e, n line n tot: ei! ei, intelectuulii!
Aceste exempluie de lux ule omeniiii miunu ustuzi piin
toute ungliuiile publice. Lipsi(i cu desuviiie de vieo lulsu
ludulie, intelectuulii intiu n toute loculuiile de consumu(ie i
se umestecu bucuios cu to(i comunii muiitoii... Astu e o tucticu
iezuiticu, uu ciez eu; cuci, pentiu u ienun(u uceti ulei lu
mndiiu loi legitimu si u se uplecu uu cu dinudinsul lu contuc-
tul nostiu, tiebuie cu uu un scop; i ucelu desigui nu poute li
ultul dect luminuieu museloi ignoiunte.
Odutu cu ieiieu de lu Fiulcowsky, cuie numuidect s-u
desliin(ut i el cu i Biollt, eclesiu cupu(inistu u tiecut din
peiioudu clusicu n peiioudu politicu: de lu ievelu(iune lu
upostolut. Iutu-i... Lu oiice musu de lu beiuiii, biituii, culenele,
ducu sunt tiei muteiii, unul desigui este un intelectuul. Ce
luce el, omul ules, ulutuii cu cei doi pioluni? i ndeplinete
misiuneu: piopugu, lumineuzu, vulguiizeuzu. Sunt clelneii cuie,
dupu ct uu piins pe upucute din dezbuteiile i conleiin(ele
intelectuuliloi, pot luce mui( pe un piolesoi de univeisitute,
mui ules ducu l-oi luu iepede.
Dui mui lu uimu, o su mu-ntiebi dumneutu:
169 lsroria sc rcpcrd
Bine, dupu cte mi-ui sciis uci, cum n(eleg eu ce sunt
intelectuulii; dui uttu nu mi-e de uuns; u voi su-mi dui o
delini(iune mui scuitu i mui limpede; su-mi spui desluit, ce
este un intelectuul?
Bucuios, iuspund eu; iutu:
Omul cuie despie(uiete oiice ocupu(ie de imediutu utilitute
i pentiu el i pentiu lume i se dedu lu nobilu piolesiune de
gnditoi se numete un inrc|ccrua|. Sunt mii i mii de unelte-n
lume; glon( i nuvod, plug i supu, teslu i indeu, ciocun i
nicovulu, cot i teiezii cine le mui tie pe toute? un ntieg
uisenul inclizitoiiul! luiu ucestu omeniieu n-ui puteu stouice
binele ei din snul nutuiii, din snul mumei ciude, cuie mui
totdeuunu tiebuie upucutu stins n clete, cunonitu, bututu
pnu lu snge, cu su-(i deu o picutuiu de lupte. Ei!... Intelec-
tuulul e pieu blnd liu cu su-i multiuteze cumvu mumu. Mnu
lui, cuie n-uie ultu meniie dect su tieucu uoi pe liunte-i, s-ui
muiduii lu utingeieu vieuneiu dintie uneltele de toituiu...
Intelectuulul u venit n existen(u teiestiu nuimut cu o uneultu
mult mui nobilu, o zestie divinu: gdndirca!
Acu... detept oii bu, spiiituul oii neiod, cu scuun lu minte oii
lovit cu leucu usteu sunt ntiebuii ubsolut indileiente; e destul
cu poute zice cu toutu siguiun(u: ,Eu!... Eu sunt un intelectuul!
1899
DESPRE COMETA
Prc|cgcrc popu|ard
D. Muiiu Clico Rostogun, distinsul nostiu pedugog i
diiectoi ul coulei model ,Ulpiu Tiuiun, este destul de cunoscut
tutuioi uceloiu cuie se inteieseuzu de micuieu noustiu cultuiu-
lu, uu cu su ne scutim de u-i mui luce vieo ieclumu. Ne muigi-
CUPRINS
170 lon luca Caragia|c
nim doui su dum uci, cu slin(enie, pielegeieu pe cuie d-su u
(inut-o, n lu(u coluiiloi sui, usupiu cometei de luni l, mui(i lu
2 noiemviie.
Pentiu cu su guste cititoiul i mui bine uceustu pioduc(iune,
tiebuie su-i umintim cu vecleu noustiu cunotin(u, eminintul
pedugog d. Muiiu Clico Rostogun, totdeuunu, nuinte de e i i,
pionun(u pe: n cu n liun(uzesc; t cu k; d cu n; g cu ; c cu
etc. Pe ici, pe colo, pentiu u (ineu deteuptu uceustu umintiie,
tiunsciiem ct se poute mui exuct lelul de pionun(uie u eminin-
tului pedugog, lusnd cititoiului su suplineuscu pui(ile din
cule-uluiu oiiginule.
Iutu pielegeieu d-lui Muiiu Clico Rostogun:
P R OF E S OR U L: Am piimit gle lu onoiutul ministeiiu
uimutoiul (iicului:
,Domnule diiectoi,
In upiopieieu zilei de piimu novembie, lumeu toutu i mui cu seumu
musele populuie sunt udnc micute de piole(iu suvuntului Fulb usupiu
sliitului lunii piin ntlniieu pumntului cu cometu lui Bielu.
Ministeiiul vu invitu dui cu onouie u luce copiiloi din coulu dv. o
pielegeie populuiu despie comete n geneie i despie lulsituteu pievedeii-
loi sinistie, udicu despie imposibilituteu unei ciocniii u plunetei noustie
cu un ult coip ceiesc.
Stim cu to(ii cu inlluen(u geneiu(iuniloi cuie tiuiesc simultuneu este
iecipiocu. Astlel, copiii, meignd pe lu cuminuiile loi, ui duce mbuibu-
tuieu de cuie uu ustuzi uttu nevoie musele populuie ignoiunte, u cuioi
imuginu(ie este totdeuunu poinitu lu supeisti(iuni i lu ciedin(u n
supiunutuiul.
Piimi(i, domnule diiectoi, distinsu noustiu consideiu(iune.
No! uuzit-u(i numu cum se espiime onoiutul ministeiiu cutiu
migne, mu?... ,cu onouie! i... ,glisclinsu noustiu consideiu-
171 lsroria sc rcpcrd
(iune!... Numu voi, nite itugni, nu cunoute(i iupectul, i
doui glestul vu mutiuluiesc...
Ne vom ngleplini uedui misiugneu i vu vom luce o
pieleeie glespie comeutu.
S C OL A R UL I ONE S C U: Apoi, u tiecut...
P R OF E S OR U L: (uspiu): Nu lu luimu, spuicuciune!...
Silen(ium i uten(iune, cu-z intium n mukeiie!
Numele ,,comeutu iute gle unul lemenin: o comeutu, douu
comeute, i gleiivu gle lu comu, coumu, cupeluiu, pleute luni,
iespective: comutu, comeutu, ustiu pletos, vulgo
1
steu cu coudu.
Apuii(iuneu comeuteloi uu esui(itut togleuunu niuiiie
usupiu museloi populuie, usupiu piostimii, cu uttu mui mult
cu uceeu upuii(iune uu lost pie(esu gle bolizi, mecleoii,
uteioizi, cuii se uiutu cu o plouie gle steule i cuii...
S C O L A R U L O T O P E A N U: (iidicnd mnu-n sus):
Dom'le!...
P R OF E S OR UL: No! ui vieo obseivu(iune de lucut?...
S C OL A R UL OT OP E A NU (n piciouie): Dom'le mu-
mu-nti-o seuiu, iuinu tiecutu, u vuzut plouie de stele, uluiu...
P R OF E S OR UL (impucientu!): He!... cu-z douiu nu eiu
su le vuzu-n boidei...
S C OL A R UL: Si eu i cu tuicu eium culcu(i, i cnd u intiut
mumu n cusu i ne-u spus su ieim uluiu su vedem, tuicu n-u viut.
P R OF E S OR UL (mui impucient): Hu!
S C OL A R UL: Zice tuicu: ,Nu ies din plupumu pe geiul
ustu, su tiu de bine cu plouu i cinu(i... (Scoluiii id.)
P R OF E S OR UL (louite impucientu!): Tutu-tuu este un
uzin, cuiele nu tie su-(i gleu o educu(iune zolidu. (Copiii id
mui tuie; piolesoiul louite uspiu:) No! bustu!
1
n limbu popului (lut.).
172 lon luca Caragia|c
Meiem mui glepuite i intium n glemonstiu(iune. (Cobou-
iu lu tublu, iu tibiiiul i desineuzu, nu tocmui exuct, o elipsu
cu locuiele louite depuitute.) No, ucumu, Bisuscule, tu cuiele
ui mui multu uplicu(iune lu muclemuclicu, spune-ne douiu ce
um viut eu su piezent uici?
S C OL A R UL B A R S E S C U: Un... custiuvete, domnule.
P R O F E S O R U L (stupnindu-i un zmbet simputic):
Mncu-l cu mumu-tu! (Sclimbnd iepede tonul:) Tot lu loule
(i-i gndul, su le-ndopi!... Nu-i custiuvecle, mncuule!... e o
elipsu, o cuibu lunguiu(u, cuie uie duplu (entium; unul uici n
punctul omicion, i ult (entium togmu dincouce, lu ceiluntu
estiemitucle, n punctul omegu. Aceustu-i culeu comeutii.
No, ucumu poinim, mu iog, cu comeutu de dincolo de
punctul omicion pe culeu ei, i meiem, meiem, meieu meiem
cutiu souie, cuiele iute n piimul (entium, omegu. (Uimnd,
dupu metodu intuitivu, cu cietu pe liniu elipsei, piolesoiul
simuleuzu cieteieu i descieteieu meisului cometei.)
Cu ct se upiopie gle souie, ustiul pletos i uc(eluieuzu
umusuiut meisul suu, ne(usuie cies(endo, sim(ind uceu utiuc-
(iune pucleuinicu, cu un colei diligincle cnd s-upiopie de
locuiul luminii intelectuule i moiule, de scoulu i de piole-
soiele suu... Apoi, cu ct se depuiteuzu de lu piimul (entium i
meie cutiu ul doileu (entium, se leneveute umusuiut i mblu-
ncet i tot mui ncet, descies(endo, cu un colei putuios i luiu
uplicu(iune (cu dezgust), cuiele pieuetu lu dutoiin(u.
E X E M P L A D O | E N T
1
: bunuouiu, ntui cu Bisuscu
S(ipiogne, i ul doileu cu Iounescu Agnibul ulius ugnimul!
(Rsete.) Silen(ium!...
1
Coiect: Exemplu docent (lut.) exemplele ne nvu(u.
173 lsroria sc rcpcrd
Pentiu uceeu douiu, cu toute culculu(iunile i opeiu(iunile
ulglebiuice usupiu pio(esului melunic, cu u plus b musui cu
este, mu iog, ecvul cu t, comeutu niciglect nu vine pie(ize.
S C OL A RUL I ONE S C U: Ziceu cu vine ieii seuiu, dom'le.
P R OF E S OR UL: Au zis tutu-tuu...
S C OL A R UL: Nu, dom'le; Fulb...
P R OF E S OR UL: Ai vuzut tu pe Fulb...
S C O L A R U L: Nu, dom'le, eiu n Univeisul i-n toute
guzetele...
P R OF E S OR UL (giuv): Ugniveizul douiu i toute guze-
tele cvotigliene nu sunt competente n cuuzu; pntiu uu un
luciu tiebuie su conzultum publicu(iunile pe(iule, cum e
bunuouiu Mundus odei |odiucon, ,Univeizul-tiuns(edentul-
cosmologlie-ustionomie-meteo- iologlie Fliglende Bletei
1
,
uceu publicu(iune de lulu cuie upuie o dutu lu lunu i n cuie
se uiutu (ulebiituteu eiugli(iunii geimne, pntiu cuieu, cu s-
o poutu cinevu piicepe, musui su uibu tiin(u glespie iu(iuneu
puiu, musui su tie uglecu cu Kunt. (Scoluiii id tuie.)
Fuveke lingvis!
2
viteloi i giobiuniloi, cnd cuut su vu scot
din ucele ciedin(e iutucite, u cuioi consecven(ie este ignoiun(iu
i imbe(ilitucleu!... Cuci uu lost pioti i negliobi, tultoium
numeius inlignitus!
3
cuie uu ciezut cum cu oiice comeutu iuste
un sumn, o umenin(uie, o piuzu ieu....
S C OL A R UL OT OP E A NU: Lu noi, lu Otopeni, spune,
domle', tutu, cu s-u stipit toute vucile cnd u venit cometu
uilultu.
1
Coiect: Fliegende Blttei (geim.) Foi volunte.
2
Coiect: Fuvete linguis! (lut.) Tuceie!
3
Coiect: Stultoium numeius inlinitus! (lut.) numuiul piotiloi este
nesliit!
174 lon luca Caragia|c
P R O F E S O R U L: Dui mumu-tu de ce nu s-uu stipit,
boule?...
No, meiem mui glepuike... luiu collocvium! Su vedem numu
cuie este posibilituteu de o ntlniie u globului teiestiu cu
cometu lui Bielu... (Hotuit:) Apoi, ustu nu-i slobod, ustu nu
se poute, deouiece to(i eiugli(ii uu pioboluit negutivu! (Cu
siguiun(u:) Nutuiu non lu(it zultus
1
, mu piostovuniloi! Eu uu
pus douiu glestul spu(, cu su uibu loc coipuiile ceieti su mble
cuie-ncutiuu n univeiz, luiu coliziune, luiu ciuvul
2
: su uibu
llecuiele pntiu tiubuin(ele iespective comoglitucleu lui!
(Scoluiii id louite tuie i luc zgomot.)
P R OF E S OR UL: Nu luimu, ituniloi incontii! nu ide(i
cu iuiulii, cuii n-uve(i dect intinctuii cleluiice i nu sim(i(i
penetiu(iune lu contmplu(iuneu nutuiii cuieu (cu multu
elevu(iune) dupu cum luciu este, mu iog, pntiu pectutoiiul
cu peipicu(itucle un spectucol plin de udmiiu(iune i vene-
iu(iune!...
No! ucumu vuz't-u(i cu ieii nu s-uu ntmplut nimicu... De
ce n-u(i vinit lu scoulu ieii, su uzistu(i mpieunu cu piolesoiele
vost'?...
S C OL A R UL B A R S E S C U: Ni-eiu liicu de cometu...
P R OF E S OR UL: Fiicu, lu?... No, du-clc!
S C OL A R UL I ONE S C U: Eu um venit, dom'le, cu Po-
pescu Ion i cu Otopeunu Muiin, i-um stut de lu douu pnu lu
putiu, i dumneutu n-ui venit.
P R OF E S OR UL: Hu!
S C OL A R UL: Si cnd i-um spus mumii, u zis cu n-ui venit
de liicu cometii.
1
Coiect: Nutuiu non lucit sultus (lut.) Nutuiu nu luce sultuii.
2
De Iu geim. Kiuwull scundul, ceuitu.
175 lsroria sc rcpcrd
P R OF E S OR UL: (supuiut, cu lumoi umestecut cu dis-
pie(): Pe mine su mu-nvu(u(i coiuul, tu i cu mumu-tu, nite
louze! pe mine? cuie, n cutune, lu Zolluiino, unde uu lost i
cu liun(ozul, i cu tuliunul, um uvut un liucle mui muie
undioli(ii n guvuliii i un uncli de pe mumu letlebel lu
giunutiii!... Voi! pe migne' Vezi numu! (Tiunspoitut, cntu cu
mult uvnt eioic:)
,la Zo||drino gnc va|c,
Mcrc-un gncndra| cd|arc
$i ror srrigd-n gura marc.
lmpdracnc ind|(acnc!
Pugnc pasc, nu cnc oacnc,
Cd-(i pcrzi cdragnc|c roa|c!
...und 50 waircr
1
..."
(Copiii ap|audd i rdd)
Piolesoiul: Nu luimu, viteloi, cuii n-uve(i iespect gle istoiiu
neumului!...
Meiem ucu mui depuite, su voibim de temp'iutuiu comeutii
i upoi de conzisten(iu ei, pentiu cu mui upoi, lu uimu,
s-uungem, mu iog, lu concluziuneu uceeu, cum cu nicicnd
n-uvem su ne temem de sliitul lumii, cuiele nu se poute.
No! temp'iutuiu! (cu multu volubilitute:)
Viemeu, mu iog, se-mpuite, dupu cum uu pioboluit |elzius,
n douu pui(i, cuii se despuit unu de ultu lu ucel lixum, cuiele
se cleumu zeio giuduii suu nul... De-ucolo, uceeu cuie meie-n
sus Bisuscule, lii utent! este puiteu culduiousu, i uceeu
cuie meie-n os Iounescule, nu cuscu guiu, cu intiu muscu!
este puiteu liiguiousu, iui lu nul, mu iog, upu Popuscule,
viei su mnci butuie! upu piinde pogli(u.
1
Coiect: Und so weitei (geim.) i uu mui depuite.
176 lon luca Caragia|c
De uceeu, iute iuinu i vuiu, dupu cum uiutu lu teimometiul
lui |elzius, iespective (entigiud, iui ucei cuie tiu cuite, iui nu cu
popoiul de ind, numesc culduiu plus i liigul minus. Piin uimuie,
e pioboluit cu metouglele mogleuine cum cu comeutu este
totdeunu n minus: despie o inllumu(iune duiu nu poute li voibu.
No! ucum conzisten(iu. (Si mui volubil:)
Conzisten(iu comeutii conzistu din muteiiu ceu mui luinu
din toute punctuiile de vedeie u senzuiiloi noustie; mutuclis
mutunglis
1
, mui luinu dect o beicu de supun, mu iog!
Muteiiu n enuie e doui cevu, mu iog, cuiele nu esistu, ci e
mui upoi numu o nsuiie u luciului n sine
2
, cuiele iuste o
eneiie, cuieu nu se tie i pe cuieu sempei ignoiubimus!
3
...
Aceeu upoi nu-i gle nusul vost, nite mucoi! cu e pieu nult;
uceeu o ve(i tudui cnd ve(i mblu lu Univoizitucle, cum um
mblut i eu. De nusul vost este' doui uceeu cuie vu spun eu,
cum cu destulu-(i-i voibu muiustiu u muielui eniu Neltone
4
,
cu o comeutu ct de muie, mucui cu de-uici pn' lu Budopetu,
piin condensu(iune, o poute vi nti-un... nti-un... linglei-
lut
S
... puluiiu gleetului... gleutui... vulgo nupuistoc. No,
ucumu, Incluziuneu.
Meie(i ucusu i spune(i tutu-tuu i mumi-ti, iespective
puiin(iloi votii ignoiun(i, su nu mui lie negliobi su uibu liicu
gle lignis mungli
6
, cu cine ciede n supeisti(iuni devine
iidiculos lu(u cu tiin(u i meiitu glespie(uluit.
1
Coiect: Mututis mutundis (lut.) sclimbnd ceeu ce tiebuie
sclimbut.
2
Concept ul lilosoliei kuntiene.
3
Vom ignoiu venic! (lut.).
4
Newton.
S
De Iu geim. Fingeilut degetui.
6
Coiect: Finis mundi (lut.) sliitul lumii.
177 lsroria sc rcpcrd
($co|arii rdd, loncscu mai rarc ca ro(i.)
P R OF E S OR UL (dnd din cup cu dispie( cutie Ionescu):
Lus' pe ul(ii su idu; nu igle tu, uiecleutule, cu eu cle
uieclesc nc-o tounu; cle luc numu upoi su vezi steule i
comeucle ziuu miuzu muie! n(ulesu-m-ui?
(Copiii dcvin din cc in cc mai impacicn(i i mai zgomoroi.)
P R O F E S O R U L: De uceeu tiubuie cu su uvem pntiu
tiin(u cel mui nult iespect, dui totdeodutu cu ceeu mui piolun-
du modeiu(iune, mu iog. Cu-z tiin(u nu tiubuie tiuctutu n
mod excluzivist nici cu pe o zei(u ce stu n ceiiu, cum spune
Sclillei, nici cu pe un dobitoc gle muls!
(Copiii dcvin i mai impacicn(i, i mai zgomoroi.)
P R OF E S OR U L (iidicnd emlutic tonul pe musuiu ce
ciete zgomotul coluiiloi): Aignem ist gli visenult, gli lole,
gli limlie Cliotin... muguiiloi! glem unglein, gli tiultigle
Kul... boiloi! gli in mit Butein leisoict
1
... poiciloi!
(Pro|csoru| icsc cdnrdnd ,Lu Zolluiino gle vule, copiii ics
|oarrc vcsc|i dupd c|, |dcdnd un zgomor ncmaipomcnir.)
1899
ACCELERAT No. 17
Un individ puitnd pe umeii o ubu luigu, cu o cuciulu muie
pe ceulu, stu lu musu n iestuuiuntul Cuiii de Noid i beu ceui.
Aie un geumuntun de pnzu cu ceicuii de tinicleu ulutuii pe
un scuun, i pe musu un suc de piele neugiu, piin munuu cuiuiu
1
Coiect: Einem ist udie Wssensclult wie die lole, die limmliscle
Cottin, dem undein, 1 Eine tucltge Kul, die iln mit Buttei veisoigt
(geim.) ucest citut dinti-unu din Xcnii|c lui Sclillei e tiudus, n modul
suu inegulubil, cliui de Rostogun n pusuul unteiioi: ,Cu-z tiin(u... etc.
CUPRINS
178 lon luca Caragia|c
i (ine petiecutu bine mnu stngu pnu lu ncleietuiu biu(ului.
Dupu liguiu, dupu munieie i poit, tiebuie su lie vieun negustoi,
oii uiendu din piovincie.
Un domn bine mbiucut, blunu cu gulei de ustiulun i
cuciuli(u usemeneu, beu culeu lu ultu musu, lumeuzu i se uitu
din cnd n cnd cutie piovinciul, cuie nu iu seumu deloc cu-l
obseivu cinevu, n ucelui timp, domnul tiuge cu oclii lu uu:
uteuptu desigui pe cinevu, i cu neiubduie.
Negustoiul plutete ceuiul, ndutu, iutu i lumulul vine su-i
spunu cu tienul u tius lu peion; i iu geumuntunul de pnzu i
vieu su-i iu i sucul de piele, cu su-l uuieze pe pusugei; dui
ucestu i tiuge iepede mnu cu sucul i ieluzu seiviciul. Sucul
nu e muie, dui tiebuie su lie gieu, liindcu pusugeiul, iidicndu-
se, tiebuie su-l (inu i de dedesubt cu mnu dieuptu. Humulul
poinete spie uu; negustoiul dupu el.
Domnul, cuie n-u scuput din ocli nici o micuie, s-u iidicut
i el i poinete pe uimu negustoiului lu c(ivu pui.
Negustoiul s-u suit nti-un vugon de clusu ntiu, i ude pe
coiidoi cu sucul lui n biu(e.
Domnul se plimbu de colo pnu colo pe peion, tiugnd cu
ocliul uci cutiu puiteu pe unde vin pusugeiii, uci cutiu geumul
lu cuie stu n piciouie omul cu sucul, pe cnd ucestu se uitu
louite distiut pe geum lu micuieu de pe peion.
Mui sunt cinci minute...
Domnul de pe peion se vede bine cu lieibe de neiubduie...
n sliit, un om mbiucut modest, un lel de lecioi de cusu,
lucndu-i gieu loc piin mul(ime, sosete glind cu un geu-
muntun liumos de piele iuseuscu, cu un tuitun i cu un bilet
de clusu ntiu.
Dobitocule! eiu su mu luci su scup tienul!...
Apoi, lundu-i buguul i biletul, tiuge lu o puite pe lecioi
i i optete piipit i cu un uei louite sevei.
179 lsroria sc rcpcrd
Mui sunt douu minute.
Domnul, uutut de lecioi, se suie n vugon unde e negustoiul.
Acestu, ndutu ce s-u suit domnul, tiece din coiidoi n cupeu,
pe cnd domnul luce lel de lel de semne de inteligen(u lecioiu-
lui suu, cuie stu diept n lu(u-i pe peion.
Fluieiul nti... Apoi numuidect ul doileu... Finele se
desluc... Tienul u poinit.
Domnul intiu n cupeu dupu negustoi, cuie s-u dezbiucut
de ubu i sude cu sucul pe mnu.
Bonsoui, zice domnul.
Bonsoui, iuspunde negustoiul.
Si domnul se ueuzu pe lotoliul din lu(u, dupu ce i-u pus
geumuntunul n plusu i tuitunul lu cuputi. Doi-tiei kilometii
tuceie.
Meige(i depuite? ntieubu domnul.
De; depuite i nu depuite...
Pnu lu Muiueti...
Pnu lu Muiueti?
Du. Dui dv.?
Si eu tot pnu lu Muiueti.
Vezi?... Dupu duiuveii...
Du, dupu duiuveii. Dui dv.?
Tot dupu duiuveii.
Conductoiul... Tuie biletul domnului i ntinde mnu cutiu
negustoi...
7S3, zice omul, cuie puie cu deu mo(uie, i pune mnu
n buzunui su uiute cuitu... Conductoiul sulutu i pleucu.
Ave(i cuitu peimunentu? ntieubu domnul. Sunte(i poute
lu Senut...
Bu nu... um bilet de ubonument... Am multe uleigutuii
i-mi vine mui ieltin... Clitilu...
180 lon luca Caragia|c
Pu(inu lume ustuzi n tien. In tot vugonul suntem numui
noi i ncu un pusugei n ult cupeu. E bine... putem doimi pnu
lu Muiueti! zice domnul, lungindu-se pe lotoliuii i uco-
peiindu-se cu tuitunul.
A! eu nu doim niciodutu n tien, zice negustoiul... Sti(i,
umblu cu buni... Pungui...
Fiute, su lie udevuiut?...
Ei, biuvos! Nu s-u-ntmplut i mui ucu o lunu?...
Eu, diept su-(i spun, nu m-um gndit niciodutu... S-o li
ntmplut uu o dutu.
Numu o dutu?
In clusu ntiu?
Tocmui n clusu ntiu, liiete, zice negustoiul. Mie, ce
su-(i spui? mi-e liicu ul diucului. Mi se-ntmplu cteodutu su
um sume muii cu mine... buniouiu cu ucumu...
Clumu e su mu uizu odutu cu o uveie de om.
!!!
Putiuzeci de mii de liunci!....
Su leieuscu Dumnezeu! M-ui omoi! uduogu piovinciulul
Nu (i se puie dumitule cu e pieu culd uici? ntieubu
domnul, teigndu-se de sudouie.
Nu, iuspunde negustoiul, e tocmui potiivit.
Mie mi-e giozuv de culd.
Si domnul iese su se iucoieuscu pu(in n coiidoi.
Peste ctevu momente, domnul se ientouice lu locul lui.
Mu iog, zice piovinciulul, tienul ustu se mui opiete
undevu pnu lu Ploieti?
Du... lu Peii, douu minute.
Lu Ploieti, ne dum os, su luum cte-o dulceu(u...
... Ne dum, ducu viei, zice domnul distiut, cu de pe ultu lume,
i se tintete su douimu, nvelindu-se cu tuitunul peste cup.
181 lsroria sc rcpcrd
Tienul u plecut din Peii. Negustoiul scoute un mui din
buzunuiul ubei i ncepe su ion(uie.
Deodutu domnul se iidicu:
Peste putin(u su doim... teiibil de culd!
Apoi, du geumuntunul os, i desclide i scoute un ipuoi
elegunt; deuiupeuzu dopul i oleiu negustoiului.
Cognuc...
Meisi... De zece uni nu mui pun spiitouse n guiu...
E extiulin...
Meisi... Sunt opiit...
Domnul, mlnit de ieluz, nuiupeuzu lu loc dopul, pune
ipuoiul n geumuntun, pe cuie-l uiuncu iui n plusu. Apoi,
sullnd gieu de culduiu, iese iuiui n coiidoi, unde se plimbu
de colo pnu colo.
Piovinciulul se lungete bine, punndu-i sucul cuputi.
Conductoiul:
Biletele pentiu Ploieti, domniloi!...
Domnul din coiidoi du disciet biletul suu... i ieintiu n
cupeu, tiugnd uu cu multu buguie de seumu cu su nu deiun-
eze pe negustoi, cuie uie piobubil inten(ii su u(ipeuscu.
Pute(i umblu ct de tuie, zice omul culcut; nu doim. Unde
pot eu doimi?... Mu lusu su doim cuputiul ustu? i zicnd ustu,
bute cu pulmu pe sucule(, cuie sunu louite plin.
Domnul scoute poitubucul i oleiu negustoiului:
Regule...
Meisi, zice omul cu sucul; de zece uni m-um lusut de
tutun... Sunt opiit...
Apoi, dupu o puuzu lungu:
Apiopo, ziceui dumneutu udineuoii... de pungui... n
tien. Su vezi ce s-u-ntmplut unui negustoi, un piieten ul meu!...
Veneu cu doi ini de lu Romun n clusu-nti... I-u luut vieo opt
182 lon luca Caragia|c
mii de lei... Stii cum? Unul i-u tot dut su beu nite vin dulce cu
diesuii, i ultul i-u dut su lumeze o (iguiu, cu ulion, cu diucu
tie ce... A udoimit omul buteun... Cnd s-u tiezit lu Bucuieti
cu cupul buimuc, eiu singui n vugon, i tot, blunu, geumuntun,
buni, ceus, tot i luuseiu.
Ei! i-o li luut i inelele din deget, zice domnul, iznd ciudut.
De unde tii ustu? ntieubu iute negustoiul. Apoi, dupu
o puuzu scuitu, iznd i el:
Fiiete cu i-u luut i inelele.
Intium n Ploieti...
Ne dum os? ntieubu piovinciulul, i, iidicndu-se, i
petiece mnu piin munuu sucului i iu bundu pe umeii.
Domnul stu o clipu lu gnduii; upoi:
Ne dum... Nu-(i iei, uduogu zmbind iionic, i geumuntunul?
De geumuntun nu-mi pusu! ctevu bouile de sclimbut.
Ploieti... Tienul stu lu peion.
Negustoiul cobouiu cu sucul; domnul dupu el cu geumun-
tunul de piele iuseuscu i tuitunul... Dui, n-upucu su lucu tiei
pui, i duu piept n piept cu doi vluuii, nite mitocuni, cuie
puicu le-ui (ine diumul. Domnul vieu su deu pe de lutuii.
Scuit micuieu! comundu cu uutoiitute negustoiul, i cele
douu numile uu i-nlu(ut stins pe domnul, liecuie de cte o
mnu... Oiice luptu ui li zuduinicu!
Luu(i-i sucul! oidonu uspiu negustoiul. Oumenii uscultu.
Legu(i-l bine!...
Pe uimu, cutiu domnul, cuie tiemuiu din toute ncleietuiile
i nu piotesteuzu ctui de pu(in lu(u cu uu sulbutucie:
Apoi, de cnd mu lieci, umice! ct o su umblu dupu d-tu?...
Cognuc, u?... extiulin... |iguiete, u?... Regule, u?...
1899
183 lsroria sc rcpcrd
,NA|IUNEA ROMANA
Pu(inu lume ustuzi i-o mui li uducnd uminte de o vestitu
louie, cuie upuieu odiniouiu n cupitulu, pe viemeu iuzboiului
independen(ei; voi su voibesc de Na(iunca romdnd, pe cuie o
dudeum lu luminu Fiedeiic Dume i cu mine n tovuiuie. Viu(u
ucelei loi u lost pe utt de scuitu pe ct de gloiiousu, uu cu o
pot povesti n pu(ine cuvinte. Aimutele cietine tiecuseiu.
Dunuieu. Inti-o dimineu(u mu pomenesc cu un bile(el de lu
Dume, cum uu:
,luoirc amicc,
Trcci indard pc |a minc. lsrc voroa dc o a|accrc |oarrc imporranrd, carc
nc poarc |acc norocu| |a amdndoi."
Il cunoteum pe Dume cu pe om detept i ntiepiinzutoi.
Fuiu ntizieie m-um dus su-l vuz, toicnd pe dium lel de lel
de liumouse nclipuiii, n ctevu voibe mi-u spus tot plunul
lui: o guzetu cum n-uvusese (uiu pnu utunci; o guzetu luiu
colouie politicu; o guzetu de inloimu(iuni de pe cmpul iuz-
boiului; o guzetu cuie su cultive entuziusmul popului pe
clestiuneu independen(ii... Su-i cuutum numele... Numele unei
guzete e gieu de gusit; dui dupu ctevu minute de gndiie,
Dume u lost noiocos: Nu(iuneu iomnu... Tiuiuscu Nu(iuneu
iomnu! Am luciut o zi ntieugu pe coule de tipui su-i nemeiim
lizionomiu... Pe seuiu ne-um nvoit cu umicul nostiu Cucu
tipogiulul. Cupul guzetei s-u uiunut liumos i um i nceput
su dum muteiie. A tieiu zi u upuiut piimul numui: umutute
cu uiticole de entuziusm i umutute cu depei i coiesponden(e
de pe teutiul iuzboiului. Ceeu ce eiu mui gieu de lucut eiu
umututeu entuziustu: nici declumu(iile zuduinice nu sunt
CUPRINS
184 lon luca Caragia|c
uouie mui cu seumu cnd n-ui o deosebitu nzestiuie pentiu
uu cevu.
Depeile nsu i coiesponden(ele cuigeuu cu din izvoi, uu
cu ncet-ncet, uluiu de un piim uiticol declumutoi, guzetu nu
mui con(ineu dect tiii i iui tiii, cuie de cuie mui umunun(ite
i mui senzu(ionule. De unde uveum utteu? Le tiuduceum din
guzete stiuine i le loculizum. Luum dinti-o guzetu de lu Vienu
o coiesponden(u lungu de iuzboi, n cuie se voibeu de luciuii
petiecute lu Poiudin, lu Rusciuc, lu Vumu, lu Vidin, lu Constun-
tinopol etc. Ei bine, din uceustu coiesponden(u luceum tot
utteu coiesponden(e cte luciuii con(ineu eu, i le dutum pe
liecuie cu din loculituteu unde s-ui li petiecut luciul. Astlel,
uveum coiesponden(e din Stumbul, Vidin, Vumu, Rusciuc,
Poiudin etc. i, cu su dum o dimensiune convenubilu liecuiei
coiesponden(e, peste luptul de cuie eiu voibu, tuinum multu
zeumu de luntuzie, -upoi desciieieu loculitu(ii, noti(e istoiice
i dute stutistice, mui toute luute dinti-un vecli, dui excelent
pe viemeu lui, dic(ionui de conveisu(ie.
Nu(iuneu iomnu meigeu cum nu mui meisese pnu utunci
guzetu n (uiu. De unde pnu utunci guzetele politice nu se
vindeuu cu numuiul, ci se mpui(euu numui lu ubonu(i, tipuiin-
du-se n col mult 1.S002.000 exempluie, guzetu noustiu, luiu
nici un ubonut, se tiugeu de lu 12 lu 1S mii. Eium liiete louite
mul(umi(i i noi i tipogiulul, cuie uveu puite de tovuiuie lu
ctig. Tipogiuliu Cucu. Si utunci n Lipscuni lngu lunul
Seibun-vodu, exuct pe locul unde este col(ul giiluului Buncii
Nu(ionule cu stiudu Cuiugleoiglevici. Ziuu i noupteu tiugeuu
muinile numui i numui guzetu noustiu; iui, n uliciouiu, cuie
eiu pe utunci o nlundutuiu, luceuu un zgomot teiibil vnzutoiii
(ipnd su li se deu loi: o uctivitute lebiilu continuu. Biuioul
ieduc(iei l uveum nti-o piuvuliouiu din uceeui nlundutuiu,
185 lsroria sc rcpcrd
lu(u-n lu(u cu tipogiuliu. De-ucolo mnum otiiile, de-ucolo
oidonum utucul ieduteloi, de-ucolo vedeum lieibnd gnduiile
stuteloi-muoie i sumovuiele de lu Poiudin. Dume eiu un om
cu deosebite culitu(i louite luinic, neobosit i nzestiut cu
o luntuzie iuiu. Aveum o luitu u Peninsulei Bulcunice i o sumu
de stegule(e de litie pe uce cu gumulie. In liecuie zi i uezu
uimutele i combinu micuiile piobubile; i ce e diept, n cele
mui multe cuzuii nimeieu mui dinuinte micuiile, glicind
gnduiile conducutoiiloi iuzboiului. Mi-uduc peilect uminte
cu u pievuzut luimousu diveisiune u lui Melmet-Ali pe Lom,
ndutu ce um piimit guzetele din Vienu cu desciip(iu ei umunun-
(itu. Dui guzetu meigeu, piogiesu necontenit din succes n
succes: 18.000. Aimutele cietine mpiesuiuiu ucumu Plevnu.
Acolo tiebuiu su se teimine lu un lel iuzboiul; cutie ucolo piin
uimuie steteuu u(intite cu ncoiduie ciescndu toute piiviiile,
nti-o zi Dume mi zice:
Cuzetu noustiu u ntiecut uteptuiile mele. Am uvut o
idee leiicitu. Sunt ucumu upioupe sigui cu ne-um lucut o
situu(ie Na(iunca romdna uie su lie o moiouiu pentiu noi.
Su deu Dumnezeu! um iuspuns eu luiu mult uvnt. Nu
tiu de ce, dui uveum un lel de nenciedeie n viitoi. Pe de o
puite consideium succesul spontuneu ul guzetei cu un loc de
puie, cuie tiebuiu su se stingu cu utt mui cuind cu ct s-upiin-
sese mui iute. Pe de ultu puite mu gndeum cu iuzboiul o su
mui duieze o lunu, douu, cel mult tiei, i cu, nemuiuvnd cu
ce su liunim cuiiozituteu publicului, o su iumnem i noi cu
pieu pu(inu liunu. Cnd n-o mui li iuzboi, cnd s-oi teiminu
tiututivele de puce cuci nu pievedeum cu luiu de un congies
euiopeun luitu Peninsulei Bulcunice nu se puteu modilicu
ce noimu vu mui puteu uveu o guzetu cuie tiuiete exclusiv cu
coiesponden(e i telegiume de pe teutiul iuzboiului? Au mu
186 lon luca Caragia|c
gndeum eu; nsu tovuiuul meu, i mui optimist i mui pievu-
zutoi, socoteu mui bine.
Ducu iuzboiul se teiminu, cum e luciu upioupe sigui, n
luvouieu uimuteloi cietine, nu se poute nclipui ce eiu de
micuie publicu se vu desclide n Romun(u independentu, dupu
douu veucuii i mui bine de iestiite. Micuieu economicu i
politicu vu luu un uvnt nepomenit, i Nu(iuneu iomunu vu li
piimul uinul euiopeun n (uiu.
Su deu Dumnezeu! um iepetut eu. Nu mi-ui puieu iuu
deloc! Pentiu u ntemeiu cu desuviiie succesul guzetei noustie
ne mui tiebuiu cevu. In stuieu de ncoiduie n cuie se ulluu
spiiitele, uteptnd iezultutul mpiesuiuiii Plevnei, nu mui eiuu
de uuns coiesponden(ele loculizute dupu guzetele vieneze
veneuu pieu tiziu. Ne-um gndit dui, liindcu uveum ucumu
milouce, su tiimetem un coiespondent speciul, nti lu Tuinu-
Muguiele i upoi cliui lu Plevnu. De colo pnu colo um gusit
unul un om cu un nume bine cunoscut n societuteu noustiu,
bineciescut, ulubil i inteligent, dui boiei scuputut. Am lotuit
uu: coiesponden(e piin potu su ne tiimeutu n toute zilele,
sciiind n liecuie seuiu ubsolut tot ce ui li putut ullu peste zi;
iui telegiume su ne tiimeutu imediut ce ui ullu cevu impoitunt,
u cuiui comunicuie ui piezentu vieun cuiuctei de uigen(u.
Pentiu telegiume um uiunut un dic(ionui cu cleie. I-um dut
boieiului buni de dium, de cleltuiulu i leulu pe o lunu nuinte,
i l-um expediut lu Tuinu-Muguiele. Acolo, om de lume, cunos-
cnd multe doumne de lu Ciuceu Roie i pe oli(eiii iomni, u
intiut numuidect n ielu(iuni i cu cei mui de seumu oli(eii
iui. Si n udevui ne tiimeteu n liecuie zi coiesponden(e destul
de inteiesunte. Inti-o zi, pe lu nceputul lui noiembiie, meig
louite de dimineu(u lu ieduc(ie, nuinteu lui Dume, cuie de
iegulu veneu totdeuunu nuinteu meu. N-upuc su-mi scot luinu,
187 lsroria sc rcpcrd
i intiu luctoiul de lu telegiul. Nu pot zice c-um piesim(it cevu,
dui mi-u tiecut un lioi piin tot coipul. Am isculit tiemuind
(idulu, iui depeu um uiuncut-o pe musu luiu s-o desclid. Mi-
um lucut o (iguiu, um tuinut-o, i tocmui upoi um luut ncetinel
depeu i luiu piipu neivousu um desclis-o. Iutu-i cupiinsul,
pe cuie nu i l-u puteu uitu vieodutu:
,Mcdoc |ini. \orca, Tzuica, dcdans."
Cetesc de zece oii, (innd ulutuii dic(ionuiul cu cleie:
Medoc Plevnu; lini luutu; Votcu iuii; Tzuicu
iomnii; deduius nuuntiu.
Ce su luc? Su stuu su luc un numui de guzetu i tocmui seuiu
su duu tiieu? Peste putin(u! Vesteu uceustu de bucuiie o s-o
uibu i ul(ii; se iuspndete de dimineu(u-n oiu, iui noi venim
cu eu dupu-nlieibin(eulu. O idee. Aleig n tipogiulie i stiig:
Su nu se stiice zu(ul numuiului de-useuiu!
Noiocul meu! zu(ul eiu neutins. Ieim tot cu louiu de-useuiu
nti-o nouu edi(ie cu depeu! n ctevu minute, muinile
poinesc, i vnzutoiii uleuigu nebuni pe stiude zbieind:
Na(iunca romdnd cu cddcrca P|cvnci! Bucuietii ntiegi
n piciouie: lieibe lumeu toutu; ncep su se uiboieze diupelele-
tiicoloie... Un entuziusm luitunos... Dume, butndu-mu pe
umeii, mi zice iudios:
Norrc |orrunc csr |airc, mon oon!
1
Dui n-upucu su teimine, i uuzim un zgomot inleinul uluiu.
Publicul du nuvulu n nlundutuiu; luiduiete, lovete, spuige
geumuii.
1
A dut noiocul peste noi, diugul meu! (li.).
188 lon luca Caragia|c
Fugi(i! ne stiigu un buie(el de lu tipogiulie, ntind piin
dos. Fugi(i! vu omouiu!
L-um vuzut pe Dume gulben cu un moit; nu tiu cum m-o li
vuzut el pe mine. N-um uteptut ultu desluiie i um uscultut
luiu ieplicu de comundu buie(elului.
Ce lusese? Din nenoiociie, Mcdoc nu eiu ncu |ini, nici \orca
i Tzuica ncu nu eiuu dcdans. Coiespondentul nostiu lucuse
un clel stiunic, toutu noupteu cu nite musculi, cuie-l usiguiu-
seiu cu, pe cnd ei beuu, Osmun-puu se piedu uimuteloi ciucii.
Despie ziuu, ulumut de umpunie, ne expediuse telegiumu cu
ulte buutuii... Na(iunca romdnd rrdisc...
Peste o oiu, cnd u cupitulut n sliit Cuzi-Osmun, eu i
tovuiuul meu um plns de emo(ie, cu liecuie iomn gndindu-
se lu nu(iuneu su... Mcdoc |ini,...
1899
LEAC DE CRIZA
Cu ct se uccentueuzu ciizu uceustu economicu i linun(iuiu,
cuie ne bntuie de uttu vieme luiu s-uvem speiun(u u scupu
uu de cuind, cu utt mi se lumuiete mui bine umintiieu
luciuiiloi de, pe viemeu iuzboiului din uimu iuso-iomno-tuic.
N-um pieten(iu su piicep economiu politicu i, piin uimuie,
nu voi cuutu su luc vieo puiulelu ntie stuieu uctuulu economicu
i stuieu n cuie se ullu (uiu noustiu pnu n uunul muielui
iuzboi. Stiu nsu cu lumeu toutu se plngeu tot uu de umui cu
i ustuzi de lipsu buniloi pe piu(u. O sumu de negustoii muii
scineuu, vuzndu-i upiopiutu cudeie; iui ct despie negus-
toiii mici, uceiu eiuu mui leinu(i dect mutele upucute pe
neuteptute de o toumnu uspiu i timpuiie d-ubiu i mui
tiugeuu sulletul. Cnd uunsese ciizu n toiul ei i lumeu eiu
CUPRINS
189 lsroria sc rcpcrd
cupiinsu de ultimu deznudede, iutu cu se decluiu iuzboiul. M-um
dus lu un piieten, bucun muie, lu pozi(ie piincipulu n Podul
Mogoouii; l tium lu muigineu piupustiei: luliment sigui n
nego( i cusele, cuie eiuu piopiietuteu nevestii, ipotecute cu vil.
Ai uuzit? iuzboi! mi zice bucunul cu un ton cu totul ultul
dect ul mlniiii.
Attu ne mui tiebuiu! nene Mutucle, i iuspunsei eu.
Ruzboi ne mui tiebuiu, cu su ne piupudim de tot.
Lus' cu-i bine, uduogu omul cu tonul i mui uccentuut,
liecndu-i pulmele cu multu sutisluc(ie. Iei cevu? luc eu cinste.
A lucut cinste i, pe ctu vieme beum un puluiu( de pelin,
mi-u (inut o lec(ie de nultu economie politicu:
Ciizu, vezi dumneutu, diugu(u, este puiegzumplu, cum
su zic? puidon, cu o boulu, cu o bubu... couce, couce meieu;
couce pe dedesubt i te piupudete. Cuie vu su zicu, ducu o
spuigi, te-ui uuiut...
Apoi, cu multu neiubduie:
Ei! cnd ncepe? cnd ncepe? Pe uimu cu mult doi:
Aul! su-i mui vuz o dutu pe umicii notii! liu(ii notii!
nai orar ma|adc(! cu de mult nu i-um mui vuzut!
Am n(eles ndutu cu ctu neiubdutouie diugoste uteptu
neicu Mutucle pe piuvosluvnicii notii umici i, cu su-i luc
pluceie, i-um iuspuns:
Apoi, nene Mutucle, i uteptum; mult-mult peste vieo
putiu-cinci zile tiebuie su-i vedem.
Su te-uuzu Muicu Piecistu!... Apoi nici nu mui meigeu,
domnule!... Ne piupudeum de tot!... Su vezi dumneutu ce-o su
cuigu peste ctuvu vieme n Bucuietiul ustu pilit: lupte i
mieie diugu(u!
Mui nuinte de cinci zile, piimele iegimente iuseti uu upuiut.
Inti, veneuu cte pu(ine, upoi din ce n ce mui multe, pnu
ce, poinind n giumudu muie cutie Dunuie, uu umplut Bucu-
190 lon luca Caragia|c
ietii. Si, n udevui, pieviziunile bucunului meu s-uu izbndit
cu vil i-ndesut. Slinte Nicolue! ce plouie, ce toiente binelu-
cutouie de cuibouve i depoli usupiu (uiii i cupitulei. Ce
beieclet! ce belug! Ducu uimutele impeiiule oi li dutoiit n
puite succesul loi peste Dunuie uimuteloi noustie iomneti,
nu pu(in uu dutoiit ucel succes i binecuvntuiiloi suiucimii i
suiuci(iloi din (uiu i din cupitulu. Aveii ntiegi upioupe de
pieiie uu lost sulvute; ultele s-uu lucut din nimic. Fiiete cu
uu tiebuiu su se-ntmple. De unde lumeu toutu stu cu minile-n
sn, deodutu s-u poinit pe o uctivitute nebuneuscu, imediut i
enoim de scump plutitu. Un litogiul uveu numui o biutu piesu,
lu cuie tipuieu cui(i de vizitu, ctevu sute pe suptumnu, ndutu
i-u instulut cinci piese i s-u pus su tipuieuscu eticlete de
buutuii de lux: Marrc||, rrci src|c, Cnampagnc vcuvc C|iquor,
Xcrcs cl. cl. Si uu to(i litogiulii i tipogiulii. Pe cnd ei tiugeuu
eticletele, cuiu(uii cuiuu n gounu sticle lu pimni(ele ciciumu-
iiloi, pielucute n tot utteu luboiutoiii pentiu piepuiuieu
con(inutului: mii i sute de biu(e nu biiuiuu su piitoceuscu
umpuniile, vinuiile, cognucuiile i licoiuiile line, n vedeieu
cuioiu luciuu piesele.
,Oddi mooi|arc cu cniric!"
Cine n-uveu odui mobilute cu cliiie? Fumiliu-toutu se mutu
nti-o uiu, nti-o muguzie din cuite, i oduile le dedeuu
mobilute musculiloi. Vezi ce politicousu i ospitulieiu populu(ie!
Douu clicline(e cu cte un put, o musu, un scuun, un ligleun
i o lumpu tiei, putiu, cliui cinci sute de lei pe lunu. Lu
diept, nu eiu mult, liindcu nu se numuiu cu liuncul, ci cu
cuibouvu, oii mui bine cu polul: 1S, 20, 2S de poli. Si musculul
gulunt dedeu luiu voibu. Mul(i pluteuu ustu-seuiu pe o lunu
nuinte, i u douu zi dimineu(u iepede-i luceuu geumuntunul
i plecuu... Unde? unde poiunceu mpuiu(iu. Cum plecu cliiiu-
191 lsroria sc rcpcrd
ul, iepede lu loc biletul: ,Douu odui spu(iouse mobilute cu
lunu! Si iui: 1S, 2S de poli. Pnu seuiu clicline(ele eiuu ncli-
iiute din nou. In ciciume, n biituii de oiice mnu, n toute
loculuiile publice, un minut nu se opieu deveiul.
Inti-un biit liuncez de ceu mui nultu clusu, um vuzut cu oclii
mei uimutouiele. Au intiut i s-uu uezut lu musu un geneiul cu
lumiliu, Eiu tutul, mumu, lutu tnuiu cu guveinuntu i doi buie(undii.
Dupu toute upuien(ele, eiu o lumilie louite distinsu i louite bogutu.
Au deunut dupu ,munieiu liuncezu, cu ouu, un lel de bucute,
liiptuiu, piuituii, liucte i binzu; uu buut boideuux i umpunie
(cunoteum eticletele), upoi culeu, cognuc i liqueui (usemeneu).
Socoteulu: quuz cents cinquunte liuncs! udicu pe iomnete: putiu
sute cincizeci de liunci! A plutit geneiulul luiu su mite mucui din
spinceunu, cum um pluti eu suu dumneutu 2 lei i S0 lu lenucle.
Inti-o seuiu lu Rucu-n sulon, eiu multu lume. Lu o musu
eiuu mui mul(i oli(eii iui, cum tiecu(i. Piovocu(i n udevui,
suu numui poini(i de (lnu, uu nceput su nuie liun(uzete
pe nite meteii iomni de lu o ultu musu; iomnii uu iipostut,
i de uci, dupu ctevu ieplici violente, s-u ncins o butuie n
iegulu. Musculii eiuu n minoiitute: bu ncu unii de lu ulte mese,
n(elegnd cu n-uu dieptute cumuiuzii loi, uu inteivenit n
luvouieu iomniloi. Totui butuiu ui li continuut i desigui ui
li luut piopoi(ii piimediouse, ducu un muscul, cuie intiu pe
uu, n-ui li stiigut n guiu muie un nume musculesc louite gieu
de (inut minte. Musculii butuui s-uu opiit cu piin luimec nlemni(i.
Astu u impus i iomniloi. To(i luptutoiii uu stut pe loc n piciouie.
Atunci u intiut, uimut de ugliotun(i, un geneiul eiu comun-
duntul pie(ii. S-u uezut i el lu o musu, lucnd semn oli(eiiloi
su steu liecuie lu locuiile loi. Atunci oli(eiii musculi i iomnii
butuui uu liuteinizut i s-u buut umpunie pnu lu ziuu de peste
douu mii de liunci. Cine u plutit-o, nu tiebuie su vu mui spun.
192 lon luca Caragia|c
Bucuietii eiuu ucum n culmeu piospeiitu(ii. M-um dus lu
neneu Mutucle. L-um gusit louite vesel.
Ai uvut dieptute, neicu Mutucle...
Au-i cu s-u spuit bubu, diugu(u? i tium eu leucul ei. Zic:
Du, neicu Mutucle, dui eu nu-i ciedeum pe musculi uu
gulun(i...
E mpuiu(ie muie, diugu(u; nu-(i spuneum eu? In ucel
moment, iutu cu se opiesc din gounu tiei cuzuci culuii, un oli(ei
i doi soldu(i. Neneu Mutucle i-u compus numuidect suisul
oliciul, plin de giu(ie. Oli(eiul u desculecut, u dut culul unui soldut
i u suit tieptele n piuvulie. Eiu un buiut louite liumos i louite
distins; o liguiu blndu i veselu; se vedeu cu venise n lugu de
depuite i-i eiu degiubu su meuigu i mui depuite. Iutu ce u
tiguit. A buut un cognuc i u gustut un sunwicl cu icie. A dut o
umutute de ocu de iucliu lu oumenii lui, cte o imblu i o bucutu
de binzu de buidul, cum tot de o umutute de ocu. Att. A scos
pungu i u tintit un pol de uui pe tegleu. Neneu Mutucle u
luut polul i i-u dut cuzucului iestul o umutute de iublu. Cuzucul
u sulutut, s-u suit pe cul i u poinit n tiup muie cutie miuzuzi.
Neneu Mutucle u vuzut ce ocli muii luceum i, om detept, u
n(eles cu mi se puiuse socoteulu pieu-pieu.
Vezi d-tu, diugu(u, zice, ce e i cu iuzboiul ustu! Vuzui
bietul buiut! om tnui i de lumilie! cum l tiimete mpuiutul
su-l piupudeuscu pugnii, pentiu cu su ne upeie pe noi cietinii!
E luciu muie, diugu(u!
Du' ncu, zic eu, pnu lu pugni... Neneu Mutucle u
zmbit cu mult n(eles:
Lusu, zice, diugu(u; sunt liu(ii notii. Cu uttu s-uleg i ei,
cu ce cleltuiesc pe lu noi; cuci cine tie c(i se mui ntoic nupoi!
O luciimu de computimiie pentiu soldu(ii mpuiuteti i de
iecunotin(u pentiu (uiul libeiutoi ncol(i n ocliul lui neneu
193 lsroria sc rcpcrd
Mutucle. In viemeu uceustu, ncepu su tieucu ntie guizi culuii i
pilotu sute de cuiu(e ncuicute cu nite ludi(e, louite giele desigui,
deouiece n liecuie cuiu(u eiuu numui cte douu. Eiuu buni
cuibouve i poli impeiiuli! Nu ne veneu su ne ciedem ocliloi.
Uite, diugu(u, uite! Bie! ce vu su zicu puteieu mpuiu-
teuscu, diugu(u!
*
L-um ntlnit zilele usteu pe negustoiul meu, louite opuiit.
Ei? neicu Mutucle, ce zici de ciizu ustu?
E luciu muie, diugu(u! Au cevu nu s-u pomenit de
dinuinteu iuzboiului.
I(i mui uduci uminte?
Fiumouse viemuii!... nu mui upucum noi uu viemuii
liumouse, diugu(u!
Si nu se vede, zic eu, nici o scupuie, nici un leuc... doui
poute iecoltu.
Ce iecoltu! diugu(u, iuspunde oltnd negustoiul... i tiu
eu leucul ciizei; dui ucu nu pieu sunt semne... Vuz cu liutele
nostiu nu mui vieu su deu pe lu noi; se duce lu |uiigiud piin
ultu puite... O li supuiut pe noi.
1900
CUM DEVINE CINEVA REVOLU|IONAR
SI OM POLITIC...?
Un lel de iuspuns lu uceustu ntiebuie gusesc n unu din
veclile mele noti(e, cuie cied cu poute inteiesu pe mul(i dintie
numeioii notii cititoii.
Din induiile de mui lu vule se vu vedeu cu poute cinevu
deveni ievolu(ionui i om politic nu numui piin vocu(iune, ci
i piin noioc. Se vu vedeu cum, dinti-un copil cuie eiu lotuit
CUPRINS
194 lon luca Caragia|c
su se devoteze ultuiului ciedin(ei, poute iei un biuv sluitoi ul
unui ultui i mui slnt ultuiul libeitu(iloi publice.
Pe Ni(u l luusem de lu mumu-su, o vuduvu suiucu, pe
piocopseulu: doieu su se lucu popu. Eiu bul(ut voinic, bluin i
cinstit. Pentiu uceustu, ctuvu vieme, mi puiu louite bine cu
luusem suicinu ntie(ineiii i educu(iei ucestui tnui. Veni nsu
un moment cnd nu mu putui cui ndestul cu l-um luut de lu
(uiu i i-um nlesnit edeieu n cupitulu.
Locuium n lundul unei mululule depuitute de centiu, tocmu
spie Oboi. Inti-o zi l tiimet pe Ni(u ul meu su-mi cumpeie
cuibuni de lu muguziu de lngu guiu. De lu locuin(u meu pnu
ucolo eiu o cule cu de un ceus.
Ni(u u plecut de mult.
Atept tiei ceusuii, putiu... Buiutul l tiu cinstit... N-o li gusit
cuibuni ucolo i s-u dus n ultu puite. Dui tiec ncu tiei ceusuii,
se-nnopteuzu bine, i Ni(u nu s-uiutu.
Ce su lie? I s-u-ntmplut cevu... Ce?
Mu sui iepede nti-o biiu:
Lu guiu!
Biiuiul, n loc s-upuce pe diumul diept, o iu pe un dium
de ocol.
Il opiesc.
|i-um zis lu guiu!...
Du...
Ei! pentiu ce nu meigi de-u dieptul? pn Piu(u Teutiului,
pn Stiibei-vodu...
Nu se poute, coconuule; pe-ucolo e ievolu(ie...
Iui?...
Revolu(ie muie!
Cu toutu cuiiozituteu ce um su usist lu uu spectucole, de
195 lsroria sc rcpcrd
ustu dutu m-um gndit cu nu e vieme de petieceie: tiebuie su
cuut pu Ni(u buiutul e dut de muicu-su n giiu meu.
Aung lu depozitul de cuibuni: se ncuicuseiu sucii i Ni(u
plecuse cu cuiu(uul.
Mu-ntoic nupoi ucusu: Ni(u n-u venit ncu.
S-u-nnoptut de tot...
E peste putin(u su mu culc, su lus o noupte-ntieugu luiu su
duu de uimu copilului.
Mu duc su ieclum lu poli(ie. Aci duu peste o micuie neobi-
nuitu unduimi, seigen(i, ugen(i, lunc(ionuii, butuui, umblu
to(i loilotu de colo pnu colo louite upiini.
In liece moment sosesc uiestu(i, pe cuie seigen(ii i butuuii
i uduc n gliontuii, cu su-i touine lu beci s-u ispiuvit
ievolu(iu!
O idee mi clipete piin minte... Dui... s-ui puteu?... Ni(u?...
Buiutul cel cuminte?... De unde tii?
Rog pe d. inspectoi su ceiceteze, nu cumvu n nvulmueulu
se ullu i un buiut uu -uu, unul cuie se cleumu Ni(u... Ni(u
ul Puunii-vuduvii...
Lu pielectuiu nu se ullu; dui... poute lu vieo sec(ie, liindcu
puiteu ceu mui muie dintie uiestu(i uu lost udui deocumdutu
lu sec(iile mui upiopiute de locul unde uu lost piini.
Se teleloneuzu i ullu cu domnul Ni(u ul meu se ullu-n
udevui lu unu dintie sec(ii.
Duu lugu. Comisuiul iespectiv mi spune cu bluinul lecioi
ul Puunei-vuduvii u lucut ispiuvi muii lu ievolu(ie, i ucum e
(inut lu seciet sub nvinuiii giuve... Acum douime n uiest.
A uvut muie noioc d. Ni(u cu mine: cunoteum peisonul pe
comisuiul i mu guseum i cu cevu puiule usupiu-mi. M-um
196 lon luca Caragia|c
iugut, iui m-um iugut; n line, um lucut ce-um lucut, i um
ob(inut libeiuieu tnuiului pe guiun(iu meu moiulu.
D. comisui mi-u zis:
Stii? ustu o luc pentiu lutiul dumitule; uminteii, pe un
spnzuiut cu ustu, su li venit tutu!... tii?
Mi l-uu udus pe tnuiul... Dumnezeule! n ce stuie! cu lulcu
upuitu, cu un ocli vnut, umllut ct pumnul i cu mnu dieuptu
scintitu, oii iuptu, nu se poute ti, liindcu ducu i-o utingi ct
de pu(in, iuge cu un bou.
Ceu dinti voibu u lost;
M-u omoit, domnule...
De ce?
Am lost i eu...
Unde?
Lu ievolu(ie...
Cine te-u pus, nenoiocitule, su te umesteci?...
Diucul!... nici eu nu tiu... ceusul iuu!
Am uuns ucusu... Am clemut degiubu un doctoi.
Omul tiin(ei n-u gusit nimic ult giuv dect stuieu ocliului,
cuie nu se puteu desclide din piicinu umllutuiii.
Doctoiul u piesciis ieconloitunte, obloeli ieci, cu gleu(u i
upu de plumb, i odilnu o complicu(ie cu eiisipel ui puteu
li piimediousu.
I-um dut eioului supu culdu -un pului de vin negiu; l-um
obloit; l-um legut lu cup cu pe o upneusu cuie, dupu buie, i-
u cunit puiul, i l-um culcut lu culduiicu.
A doimit biuvul meu de lu zece seuiu i pnu u douu zi lu
umiuz', gemnd din cnd n cnd.
Tocmui pe lu cinci seuiu s-u dezmeticit bine i mi-u povestit
tot ce i se ntmpluse. Iutu:
197 lsroria sc rcpcrd
Plecuse, dupu cum spusei, pe lu zece dimineu(u, i uunsese
luiu uccident lu depozit pe lu unspiezece.
Umbluse iepede pe os i se-nlieibntuse; ucu, stnd pe loc,
pnu su-i cntuieuscu sucii cu cuibuni, s-u sim(it iuzbit de liig
i upucut de lioii.
A plecut dupu cuiu(u. Cuiu(u meignd ncet, buiutul u
nceput su didie de liig.
Atunci s-u opiit lu o ciciumu, su beu o (uicu liuitu cu cundel
u buut douu, i vuznd cu-i luce bine, u mui buut ncu unu.
Sim(indu-se destul de nculzit, s-u suit peste suci n cuiu(u,
cu eiu i ostenit.
Astlel, ncet-ncet, u uuns n dosul Teutiului i u voit su
tieucu peste piu(u n stiudu Regulu, de ucolo pe lu Col(eu i pe
uimu pe lu Sl. Cleoigle n Culeu Moiloi pe diumul cel
mui diept.
Dui, vind su tieucu pe Piu(u Teutiului, nu tie cum, se
pomenete nti-o giozuvu nvulmueulu: n lu(u-i nuvuleu
popoiul, n spute-i piidideuu unduimii culuii.
A sim(it un lel de ume(eulu; uu nceput su-i vie uieclile
i su i se tuibuie vedeieu...
S-u iidicut diept n piciouie peste suci; cuiu(u stu locului
culul se despiinsese din ulube i nu se mui vedeu.
Fuiu su iu seumu cum culcu, Ni(u spuige un suc se ievuisu
cuibunii.
Atunci, de necuz, ncepe su scineuscu din(ii i su-nuie cu
pumnii ncletu(i. Tuibuiuieu eiu n toiul ei (ipete, luidu-
ituii, blesteme...
In toutu nvulmueulu, un unduim culuie se iepede spie Ni(u
cu subiu iidicutu su-i despintice cupul.
198 lon luca Caragia|c
Ni(u s-upleucu n cuiu(u, iu de lu piciouie un giun muie de
cuibune i plesnete diept n ocli pe unduim, cuie, cu obiuzul
sculdut n snge, se piubuete de pe cul.
Omul meu ncepe su izu cu lolot. S-upleucu iui i tiuge
iui cu un giun, i nc-o dutu -ultu dutu, tiuge oibete n
giumudu...
Pe uimu?
Pe uimu... i mui uduce uminte cu u sim(it o zguduituiu n
cup... -u udoimit. Pe uimu, s-u tiezit lu sec(ie... i ultu zgudu-
ituiu-n cup... i iui u udoimit.
Biuvul meu ievolu(ionui!... ,Numu, de nu i-ui pieide
ocliul, um gndit eu cu nu se mui poute popi!... Ocliul nu
i l-u pieidut, din noiociie; dui nu s-u popit; liindcu de cnd
cu mpieuiuieu din Piu(u Teutiului, u piins buiutul gust de
politicu.
Att mui bine!
Ce ui li uuns? popu lu (uiu.
Nu e mui bine om politic n cupitulu?
Se pot ouie compuiu modestu cuiieiu i uctivituteu umilu u
unui biet pieot de sut, cu cuiieiu i uctivituteu unui cetu(eun din
cupitulu, cuie e clemut o dutu pe un, iegulut, n liece piimuvuiu,
su deteimine diiec(iuneu politicu u iegutului iomn?!
1900
PREMIUL INTAI
O rcminisccn(d din rincrc(c|c pcdagogu|ui
Eiu lu coulu no. 1 de buie(i ,Decebul din uibeu C... Tiei
uni de-u indul, din clusu ntiu piimuiu i pnu-n u tieiu, doi
coluii eminen(i i-uu disputut cununu de meiioi, smulgnd
udmiiu(iu piolesoiiloi, ievizoiiloi, inspectoiiloi i tutuloi
CUPRINS
199 lsroria sc rcpcrd
uutoiitu(iloi. Aceti doi coluii sunt Aitui Ionescu i Ioni(u
Puunescu. Cel dinti este liul unic ul lui d. Munducle Ionescu,
muie piopiietui, omul cel mui inlluent i mui cu gieutute din
tot ude(ul i stlpul oiicuiui guvein. Astu e bine; cuci luiu d.
Munducle cu gieu s-ui puteu guveinu n ucel ude(.
Cel d-ul doileu este copilul nutuiul ul Puunii vuduvei,
menueiu, cuie tiuiete cu luciul pe lu cuse boieieti.
In clusu ntiu uu ob(inut:
Aitui Ionescu, mediu 9 i liuc(iu 97 i tiei sleituii;
Ioni(u Puunescu, mediu 9 i liuc(iu 98 i un sleit.
Piemiul nti cu cununu: Ioni(u.
In clusu u douu:
Aitui Ionescu, mediu 9 i liuc(iu 98 i umutute;
Ioni(u Puunescu, mediu ,9 i liuc(iu 99 i un sleit.
Piemiul nti cu cununu: iui Ioni(u.
In clusu u tieiu:
Aitui Ionescu, mediu 9 i liuc(iu 99 i umutute;
Ioni(u Puunescu, mediu 9 i liuc(iu 99 i 3/4.
In sliit, ucumu teiminu uceti doi eminen(i coluii clusu
u putiu.
D. Munducle Ionescu u zis scuit lui Aitui:
Ducu iei piemiul nti cu cununu, te duc lu expozi(ie;
ducu nu, meigem lu (uiu.
Si cnd d. Munducle zice cevu scuit, upoi e luciu zis.
Toutu uibeu uteuptu cu ncoidutu neiubduie su vinu iezul-
tutul exumenului unuul i mpui(iieu piemieloi.
Cetu(enii de muicu ncep su lucu piinsoii: ieuc(ionuiii
puiiuzu pentiu Ioni(u, piogiesitii pentiu Aitui.
Lu culeneuuu centiulu, sunt n piinsouie peste tieizeci de
dulce(i i cum tot utteu culele, plucinte, binzouice i mi-
muuii.
200 lon luca Caragia|c
Numui d-tu, iubite cetitoi, numui d-tu, cuie ncu n-ui lost
mumu, nu vei puteu n(elege emo(iu i neustmpuiul din ce n
ce ciescnde ule mumei lui Aitui, giu(iousu mudum Aglue
Ionescu.
Mudum Ionescu stu, umblu, munncu, douime, luce oiiice,
luiu su poutu puiusi un moment gndul cu i-n unul ucestu
liuc(iuneu lui Aitui uie su lie coviitu de u lui Ioni(u; cuci, se-
n(elege, nu poute li voibu dect de o micu dileien(u de liuc(ie
u liuc(iei, umndoi concuien(ii liind eminen(i.
Clinuitu de gndul ei, mumu lui Aitui, ntlnind n stiudu
pe d. Tibeiiu Bumbes, institutoiul, cuie o sulutu pnu lu pumnt,
se lotuiute su-i culce pe inimu, opiete culeucu i stiigu:
Puidon, domnule Bumbes! un cuvnt...
Cu tot iespectul! zice louite unsuios tnuiul Tibeiiu i
se upiopie cu cupul gol de scuiu tiusuiii.
A doii su vu voibesc cevu... Pute(i, ducu nu vu uduce
pieu mult deiun, su polti(i cliui ustuzi pe lu mine...
Doumnu meu... zice d. Tibeiiu ncntut.
... Pe lu ceusuiile unu i umutute dupu-umiuz'...
Cu pluceie, doumnu meu... cu muie pluceie...
Atunci, lu unu i umutute negieit... Su vu utept?...
Veni(i?...
Nesmintit, doumnu meu!...
O sulutuie giu(iousu!... Tiusuiu poinete... D. Tibeiiu se
ucopeie i meige lu buibiei, su-i potiiveuscu ciocul, mustu(ile
i puiul, pe cuie-l piuptunu diept n sus.
De ce udicu se-ntieubu cetitoiul mudum Ionescu
tiebuie su-i culce pe inimu, cnd opiete tiusuiu spie u voibi
d-lui Bumbe?
O! iuspunz eu; este un luciu intim, pe cuie um uitut su-l
spun mui dinuinte. Iutu:
201 lsroria sc rcpcrd
D. Tibeiiu este tnui, i este un seciet public n tot oiuul
cu ucest tnui udoiu-n tuceie pe giu(iousu Agluiu, cuie nu poute
su suleie pe tnuiul Tibeiiu, liindcu ucestu se uitu louite ciuci.
De cte oii, n tieucut, l vede uiuncndu-i ocleude gulee
pe sub ocleluiii lui ulbutii, liindcu pouitu ocleluii ulbutii, o
upucu un lel de lein lu inimu cu duieii de cup; ncepe su cute,
i cuscu, i cuscu i tiebuie su meuigu numuidect ucusu, su
puie su-i descnte de deocli.
Lu un bul de bineluceie, iuinu tiecutu, d. Bumbe stu nti-
un col( ul sulonului i piiveu pe giu(iousu doumnu Ionescu
dun(nd. A piivit-o mult; eu u nceput su cute, u cuscut mult,
pnu cnd, n milocul unei liguii de cudiil, u dut un (iput
nubuit, i-u venit iuu, u viut su cuzu, i uu tiebuit s-o scoutu pe
biu(e uluiu lu uei i su-i descnte.
Ducu-n tieucut i de depuite, oclii suii ui d-lui Tibeiiu
exeicitu uu inlluen(u usupiu neiviloi ucestei dume, liiete cu
pusul ce s-u lotuit eu su-l lucu, tiebuie su-l li lucut culcndu-
i pe inimu. Tiebuie su uibu mult cuiu uceustu peisounu cu su
se supunu de bunuvoie muleliciului, uu de upioupe, piept n
piept.
E unu i douuzeci i cinci de minute...
Iutu cu sunu cinevu... Doumnu Ionescu simte cu-ncepe su-i
zvcneuscu n puiteu stngu u coisetului.
E omul cu ocleluii ulbutii.
Jupneusu-l intioduce n sulon.
Tnuiul institutoi pouitu o iedingotu neugiu louite lungu-n
poule; n sclimb, puntulonii tot negii sunt destul de scui(i;
iletcu ulbu desclisu; o lundu muie rosc-pd|c lu gt, ule cuiei
cuputie lllie lu liecuie micuie pe municu egietie cu poi(olu-
nul: n piciouie puntoli gulbeni i cioiupi crcmc; n mini
munui gris-pcr|c; o puluiiu(u cunotieiu de puie de deosebite
202 lon luca Caragia|c
le(e, cu punglicu ecosezu usoitutu i umbielu cenuie de souie.
Fiindcu-i vnt uluiu, puluiiu este guiuntutu cu iietul petiecut
piinti-un nustuie ul iedingotei.
In sulon nu este nimini.
D. Bumbe i scoute puluiiu pe cuie o (ine-n mnu stngu,
pune umbielu lngu un scuun, upoi tiece diept lu oglindu din
lu(u, i potiivete ciuvutu i municu egietie, cuie tot iese uluiu
din iletcu, i scoute bine munetele i uteuptu-n piciouie.
O uu se desclide... E stupnu cusei, mui stiulucitouie cu
totdeuunu, soibind pe nuii dinti-o butistu nmuiutu n tiiplu
extiuct de veivenu. Femeiu se opiete pulidu-n uu, cu sub
puteieu unei luscinu(iuni.
D. Bumbe ncu se iecomundu.
Dupu sulutuiile obligutoiie n uu ciicumstun(u, doumnu
luce, cu o sloi(uie eioicu, doi pui, i poltete pe tnuiul su iu
loc, upoi ude i eu, teigndu-se cu butistu udutu.
Tnuiul iu cu piecuu(iune de lu spute poulele iedingotei, le
uduce bine n lu(u i se ueuzu.
De mult nu um uvut pluceieu u vu vedeu, domnule
Bumbe...
Ei! doumnu nu m-u vuz't; dui eu um vuz't pe doumnu de
multe oii, cnd umblu, mu iog, n piomonudu i piin bol(i
1
...
Eu, diept su spun, nu v-um vuzut de lu bulul de ustu-
iuinu...
Ie! iuspunde tnuiul, piivind gule sub ocleluii i zm-
bind louite ciudut. Ie! cnd ton(oleu doumnu uu delicut i
epunzibil... i i-uu vint un uc(es... cu doi oli(iii, mu iog...
Sti(i pentiu ce v-um clemut, domnule Bumbe?
Bu!
1
Piuvulii.
203 lsroria sc rcpcrd
... Su vu iog de un luciu.
De un luciu? su-l tiu numui cum cu... cuiele-i ucelu, mu
iog liumos lu doumnu.
Si zicnd ucesteu, se uitu giozuv de udnc pe sub ocleluii.
Doumnu tuce un moment, upoi cuscu i se teige pe liunte.
No! numui doumnu su spunu, mu iog, upoi eu sunt gutu
lu comundo, mu iog. No! ce poiuncete doumnu, mu iog?
Si iui se uitu...
Doumnu cuscu giozuv, upoi, miiosind butistu i uplecnd
oclii-n os:
A doii cu Aitui ul meu su iu i el o dutu piemiul nti;
destul l-u tot luut lecioiul Puunii. Pnu cnd uttu peisecu(ie
pentiu copilul meu?
No! cu-z ustu, mu iog liumos lu doumnu, nu-i peizecu-
(iune; ustu, mui upoi se conziduieuzu dupu coeli(entuii, mu
iog.
Doumnu iidicu oclii i, ntlnind piiviiile de sub ocleluiii
ulbutii, nglite-n sec i iui i-i pleucu.
Eu tocmui de ustu um (inut su vu voibesc, cu su vu iog...
cu su vu iog su li(i' mui indulgen(i cu Aitui... Ce Dumnezeu,
pentiu un punct lu sutu!
Ei! ei! un punct... Apoi uiu tiebuie cu su lie conzideiut,
mu iog liumos lu doumnu.
Ei!... ducu ui vieu d-tu!
Se uud tiosnind lulcile doumnei.
No! cu-z uiu ultcum nu depindu de lu voin(u meu, mu
iog uiu s-u lotuit n conziliul institutoiiloi.
Cum, s-u lotuit deu?
Ie! s-u lotuit, mu iog, de useuiu, dupu culculu(iuneu
coeli(ienteloi.
Si... ct u uvut lecioiul Puunii?
204 lon luca Caragia|c
Apoi, mu iog liumos, putem su spunem lu doumnu
pie(ize. D. Bumbe scoute o litie din buzunui i citete:
Puunescu Iouni(iu, mediu 9 i liuc(iuneu 99 i umutute,
mu iog.
Si... Aitui?
Apoi, mu iog liumos, putem su spunem i uiu lu doumnu
pie(ize... Ionescu Aitui, mediu 9 i liuc(iuneu 99 i un sleit,
mu iog.
Doumnu se scoulu, i lotuitu:
Si pentiu uttu dileien(u, nici n unul ustu, Aitui su nu
iu piemiul nti?... Atunci pentiu ce ui venit uici?
D. Tibeiiu, louite ulectut, iidicndu-se i potiivindu-i poulele:
Apoi pentiu cu m-uu clemut doumnu, mu iog. Cu-z eu
ducu nu mi-ui li lucut onouie doumnu su mu cleme, eu upoi
n-u li cutezut ultcum su mu piezentez lu doumnu, mu iog
liumos... Zic zeu lui Dumnezeu!
Doumnu sunu. Jupneusu intiu.
Su-l du(i uluiu pe domnul.
Su um ieituie, mu iog...
Aluiu!
Doumnu iese pe unde u venit, louite neivousu.
No! cu-z nu tiubuie su lie giobiunu doumnu! mu duc,
mu iog... Cu tot iespectul i conzideiu(iuneu... um onouie.
Jupneusu l mpinge. D. Tibeiiu pleucu nuind unguiete.
De piisos u mui spune cu, seuiu, lu d. pielect ui ude(ului,
unde eiu de lu(u i d. Munducle Ionescu, s-u petiecut o scenu
louite penibilu, cnd d. pielect, n vieme ce d. Munducle citeu
o guzetu, i-u zis d-lui Bumbe cu toutu uspiimeu:
Si, n sliit, ulege! viei su iumi uci lu noi, oii viei su
pleci mine? Ai n(eles?
205 lsroria sc rcpcrd
Lu ucesteu, d. Bumbe u uvut cuiuul su iuspunzu:
Ie... Cu-z ustu nu-i gieu luciu, de ules!... Su um ieituie,
nu tiubuie su se supeie d. pielect i su lie giob, mu iog liumos...
Fucem upoi lu liuc(iune o micu iectilicu(iune...
Si, sco(nd cutulogul:
... Puunescu Iouni(iu, mediu 9 i liuc(iuneu 99 i umutute;
upoi, Aitui Ionescu, mu iog liumos, mediu 9 i liuc(iuneu 99
i tiei liitule... No! vezi numu!
1900
CUM STAM...
Cum stum cu bulguiii? ntieb pe umicul meu X..
Nici uu, nici uminteii.
Nu-n(eleg...
Cum, nu-n(elegi?
Fiiete... liindcu, pucum spui d-tu: nici uu, nici uminteii,
nsemneuzu puicu n-um stu n nici un lel, i nti-un lel ouiecuie
tiebuie su stum.
Nu; voi su spun cu nu stum nici bine, nici iuu. N-ui citit
ziuiele?
Le-um citit; dui (i muituiisesc cu din ziuie n(eleg i mui
pu(in dect din voibu dumitule.
Cum se poute? pesemne cu nu eti depiins u le citi. Iu su
le citim mpieunu.
Atunci umicul meu scoute un viul de guzete din buzunui i
ncepem u citi cu toutu uten(iu:
,Ieii i uzi noupte uu ciiculut n oiu lel de lel de tiii, cuie
de cuie mui uluimunte, usupiu celoi ce se petiec lu giuni(u
Dobiogei.
CUPRINS
206 lon luca Caragia|c
Din inloimu(iuni louite pozitive ullum cu bunde de bulguii
ui li tiecut giuni(u i cu s-ui li ncuieiut cu untepostuiile
iomne.
Nu se poute ti pnu ucumu iezultutul ucestoi ciocniii, cuie
pie ct ullum uu lost louite nveiunute.
Ceeu ce putem spune cu siguiun(u este cu uceste lupte
sngeiouse tiebuie su li lucut victime de o puite i de ultu.
Cuveinul nu mui poute tuceu! guveinul tiebuie su voi-
beuscu! guveinul nu poute lusu (uiu n giozuvu nelinite, n
cuie o uiuncu lipsu de tiii pozitive de pe cmpul luptei.
... tiecut giuni(u... ncuieiut... ciocniii nveiunute... lupte
sngeiouse... victime... cmpul luptei... A! zic eu, utunci stum
iuu de tot.
Ateuptu, spune umicul X... Citete uici.
Citesc:
,Voim u piobu ncu o dutu publicului, ct ciezumnt tiebuie
su ucoide tiiiloi iuspndite usupiu unoi conllicte lu giuni(u
dobiogeunu ntie nite bunde bulguie i otiieu noustiu.
Iutu ce tiii piimim din loculitute, de lu o peisounu louite
seiiousu, incupubilu de u ulteiu udevuiul:
, Ctevu cete de bulguii muncirori cu paapoarrc in rcgu|d
s-uu piezintut lu picletul de lu Ostiov pentiu u tiece giuni(u.
O peisounu cuie u vuzut uceustu, liind desigui louite impie-
sionubilu, u uleigut imediut su ntiin(eze uutoiitu(ile milituie
iomne, exugeind luptul, cu toute peisounele impiesionubile.
Bulguiii uceiu eiuu oumeni pucinici Altlel, uici puce i linite.
A! zic eu, iusullnd, ducu eiuu muncitoii neuimu(i, uvnd
puupouite n iegulu, i ducu ultlel e puce i linite utunci
stum bine!
207 lsroria sc rcpcrd
Amicul X... zmbi de ciedulituteu meu i ncepu su-mi
citeuscu:
,Stiiile de lu giuni(u devin din ce n ce mui uluimunte.
Lu Silistiu este o lieibeie milituiu nenclipuitu.
Acolo colonel Dunduneski i cu Suiuloll (in discuisuii
nebuneti tiupeloi iegulute i bundeloi de ievolu(ionuii, cuie
bunde ui numuiu pnu ucum upioupe S0.000 de oumeni.
Dinti-un moment n ultul tiebuie su ne uteptum lu o lovituiu
u ucestoi descieieiu(i, cuie dicteuzu uzi n Bulguiiu.
Su lim gutu!
Am n(eles, zic eu mlnit. Cuveinul bulgui, oiict ui vieu
su lie de cuminte, nu mui poute nlinu poiniiile milituiiste
ule lui Dunduneski i tuibuieu ovinistu u lui Suiuloll... Atunci,
se-n(elege, stum iuu!
Poute cu nu, zice X... i-mi du su citesc ultcevu:
,Dum din soiginte uutoiizutu tiieu cu n Bulguiiu de iusuiit,
udicu spie giuni(u Dobiogei, i mui cu seumu n distiictul Vumu,
u izbucnit ievolu(iu piintie (uiuni, din cuuzu cu sunt umenin(u(i
u li se iidicu dimu de pe cmp.
|uiunii sunt luiioi i gutu u luptu pnu lu extiemitute.
Coiespondentul nostiu ne du cu louite pu(inu iezeivu tiieu
,cum cu pulutul piin(ului Feidinund de lu Euxinogiud este
umenin(ut u li duimut i incendiut de (uiunii ievoltu(i.
De uceeu, piin(ul Feidinund nu s-u opiit lu Sullu, ci u plecut
numuidect lu Vuinu.
Pu(in mi pusu de pulutul piin(ului Feidinund! zic eu. Si
ducu e voibu, cliui nu-mi puie iuu... O ievolu(ie ugiuiu lu
208 lon luca Caragia|c
viumuii notii nu ne poute luce nici un iuu, bu, poute, din
contiu... Atunci stum bine!
Iui utt de bine, nu. Iu su mui citim:
,Un ziui din Budupestu sosit uzi dimineu(u ne spune cu o
peisounu din untuiuul piin(ului Feidinund ui li decluiut nti-
un inteiview cu, dupu cum stuu spiiitele n Bulguiiu, iuzboiul
ui li inevitubil.
Aoleu! stiig eu.
Dui umicul X..., tiecnd cu oclii pe o ultu colounu, uimeuzu:
,Oliciousele uustiiuce sus(in cu, oiict de nuspiite ui li
ielu(iile celoi douu tineie stute vecine, este mui mult cu piobubil
cu totul se vu teiminu piin uplunuieu pucinicu u ucestui iegie-
tubil conllict.
Biuvo!
Stui ni(el.
,Lu Silistiu se uduc meieu tunuii... Totul ne luce u ciede cu
bulguiii, cuie voiuu su lucu u izbucni iuscoulu n Mucedoniu,
vuzndu-se descopeii(i, voi ucumu su piecipite deznodumntul
complotului loi, upiinznd locul mui devieme dect se puteu
cinevu uteptu.
De uminteii, un ministiu ul loi, Kuiuveloll, u zis:
,Un iuzboi, oiict de impiobubil ui puieu, poute li totdeuunu
posibil!
Atunci, ce mui viei? este o decluiu(ie oliciulu... Stum iuu!
Incu nu!
Si uimeuzu citiieu:
209 lsroria sc rcpcrd
,Noi nu viem deloc iuzboi, u zis ministiul Ivuncioll...
Atunci, ducu nu voi, stum bine!
,,Tiei ulupe bulguie cu explozibile...
Stum iuu!
,Supiuexcituieu populu(iei iuiule bulguie, n uunul
iidicuiii dimei, este desigui unu din cuuzele desluuiuiii de
loi(e uimute dincolo de Dunuie. Cuveinul bulgui piolitu de
conllictul cu Romniu, cu su poutu clemu iezeivitii, cuie n
ievolu(iu ugiuiu din uimu uu condus pe iebeli.
Bine!
,Coiespondentul nostiu ne telegiuliuzu cu depeile-i sunt
ieluzute lu telegiul. E o lieibeie giozuvu lu Silistiu, Aiub-Tubiu
i Ostiov.
Peste putin(u su mui tieucu cinevu lu bulguii luiu su lie
mpucut.
Ruu!
,Mu duc ustuzi lu Silistiu i lu Aiub-Tubiu. Bine!
,Bulguiii nu mui lusu vupoiul nostiu su intie n oiu.
Ruu!
,Agentul nuvigu(iei noustie secuestiut pe ponton.
Ruu!
,In Soliu punicu... Agen(iu iomnu n piimedie...
Ruu!
,Alultuieii, um vuzut, n Soliu, plimbndu-se piin oiu
pe d-nu Miu, so(iu ugentului nostiu diplomutic, cu copiii.
Bine!
,Romnii din Soliu tiemuiu de giouzu... N-uu cuiu su
iusu un moment pentiu u-i vedeu de uluceii...
210 lon luca Caragia|c
Ruu!
,Ieii s-u desclis cu multu solemnitute cuisuiile coulei
piimuie iomne din Soliu, n piezen(u d-lui Miu, ugentul
nostiu diplomutic pe lngu guveinul bulgui.
Bine, zic eu.
Ei? ntieubu X...
Ei! zic eu.
Au e cu pn-ucu nu stum nici bine, nici iuu, udicu nici
uu, nici uminteii?
Au e! iuspund eu.
1900
DEZIDERATE LECITIME
Uibeu Tigului de Munte, numuind vieo 3 600 de locu-
itoii, vieo 6 biseiici, 4 scoule piimuie i 180 de ciciumi, se
ullu destul de pitoiesc uezutu pe mulul stng ul Dmbului Sec.
Se cleumu Dmbul Sec liindcu, ntie cele douu muluii
ipouse, nulte cum de vieo cincispiezece metii i depuite unul
de ultul lu tot cum ut(iu, nu cuige upioupe tot unul nici uttu
upu ctu ui uunge iu(eloi din mululuuu muiginuu su se
buluceuscu pe uii(u. Dui cu o iionie, n polidu numelui ce i-uu
dut iiveiunii, Dmbul Sec se poinete vunic cutie sliitul
piimuveiii cu vuluii posomoite, i umple vlceuuu i, uilnd
nebunete, piuvulete lu vule butuiugi i lel de lel de iuptuii,
i suipu din muluii, i luce peste putin(u su mui tieucu de lu
un mul lu ultul ultcinevu dect zbuiutouiele.
E muie piedicu pentiu comei(ul locul; cuci cupitulu distiic-
tului se ullu n puiteu de dincouce, uu cu, ducu s-u poinit odutu
Dmbul Sec, nu mui e clip su comunice Tigul de Munte cu
CUPRINS
211 lsroria sc rcpcrd
sediul pielectuiii, lu o distun(u de douuzeci i cinci de kilometii,
dect ocolind louite pe depuite. Tiebuie su meuigu omul lu
vule tot pe cuisul Dmbului Sec, su uungu, lu o distun(u de
uizeci de kilometii. Cum um zice, n loc de o potu, su luci
use; n loc de douu ceusuii, douuspiezece.
Ei! ducu ui li un pod peste Dmbul Sec!
De uceeu, to(i cetu(enii din Tigul de Munte, vuznd cu
nenumuiutele peti(iuni ce uu udiesut Ministeiului Luciuiiloi
Publice uu iumus luiu iezultut, se lotuiusc su udieseze, piin
iepiezentun(ii loi, Cumeieloi Legiuitouie o peti(iune, iugndu-
le cu din ini(iutivu puilumentuiu su vinu cu un pioiect de lege
piin cuie stutul su se oblige u luce n sliit cevu i pentiu
Tigul de Munte, iidicnd un pod de piutiu peste Dmbul Sec,
ducu nu de piutiu, mucui de lemn, dui su lie solid.
*
Tigul de Munte numuiu ntie cetu(enii sui 39 de ulegutoii
de colegiul I i 390 de ul doileu.
Mui to(i uu lu colile locule copii, cuie teiminu n unul ucestu
cuisuiile piimuie i cuie tiebuiesc de ucolo su intie n liceu,
pentiu cu de ucolo su intie n Fucultuteu de diept, pentiu cu
de ucolo su intie n Cumeiu i de ucolo n diplomu(ie oii n
ministei: tiebuie su luci copiiloi o cuiieiu.
Ei! e gieu unui puiinte su se despuitu de copii uu de liugezi;
nu-i vine uoi unei mume su tiimitu ntie stiuini pe copiluul
ei de lu vistu de 1011 unioii.
Su-l bugi n pensionut!
Ce educu(iune poute cuputu un copil nti-un pensionut, unde
s-umestecu lu un loc cu ut(iu ul(ii?... Si toute cu toute, dui lu
educu(iuneu copiiloi mumele din Tigul de Munte (in louite mult.
Dui, n sliit, su zicem cu s-ui gusi pensionute, n cupitulu
distiictului suu lu Bucuieti, convenubile, guiuntnd o excelentu
212 lon luca Caragia|c
eduu(iune. Ct costu nsu?... Cui i du mnu, pe viemeu uceustu
de ciizu, su pluteuscu uttu, lie cliui ulegutoi de colegiul I?
Ce e piin uimuie de lucut?
Su se udieseze cetu(enii din Tigul de Munte Ministeiului
Instiuc(iunii Publice, ceind nliin(uieu unui liceu clusic ducu
nu cliui un liceu clusic, mucui un gimnuziu deocumdutu, i
peste putiu uni uduoguieu ncu u celoi tiei cluse supeiiouie.
Dui de cte oii nu s-uu udiesut ministeiului!
Inultu uutoiitute coluiu u iumus totdeuunu suidu lu legiti-
mele ieclumu(iuni ule cetu(eniloi din Tigul de Munte.
Nu le iumne dui ultcevu de lucut dect su nuinteze, piin
iepiezentun(ii loi, o peti(ie cutie Cumeie Legiuitouie, iugndu-
le cu din ini(iutivu puilumentuiu su vinu cu un pioiect de lege
piin cuie stutul su se oblige u luce n sliit cevu i pentiu
Tigul de Munte, nliin(ndu-i un liceu, ducu nu un liceu,
mucui un gimnuziu deocumdutu, dui su lie clusic.
*
Tigul de Munte um spus cu se ullu lu o distun(u de o potu
depuite de cupitulu distiictului, cuie este legutu cu Bucuietii
i cu toute oiuele (uiii piin culeu leiutu.
Astlel, cetu(enii din Tigul de Munte, cu su se punu n
contuct cu cupitulu ude(ului i cu cupitulu (uiii, tiebuiesc su
meuigu cu cuiu(u cule de douu ceusuii i umutute.
Astu este un udevuiut scundul, mui cu seumu pe vieme ieu!
De cte oii nu sunt i ei indui(i de o plimbuie pe un
bulevuid, de o plimbuie lu Soseu, de opeiu, de conceit!
Ducu ui li o linie leiutu cuie su-i lege cu cupitulu ude(ului!
ce viitoi ui uveu Tigul de Munte!
De uni de zile, uceti cetu(eni piotesteuzu cu uibeu loi e lusutu
uluiu din meisul piogiesului! Sute de ulegeii uu tiecut cu
213 lsroria sc rcpcrd
piomisiuni din puiteu cundidu(iloi cu nu voi dezuimu pnu cnd
legitimele pieten(iuni ule Tigului de Munte nu voi cuputu
deplinu sutisluceie! Odutu, n uunul unoi ulegeii geneiule, s-uu
i uiutut n loculitute nite ingineii, cuie uu musuiut, uu studiut
i uu i uiutut cetu(eniloi o scli(u de plun pentiu constiuiieu
liniei sulvutouie inteieseloi i viitoiului Tigului de Munte, ule
cuiei luciuii tiebuiuu su nceupu ndutu dupu desclideieu
Cumeieloi, liindcu, pnu lu votuieu cieditului necesui lu uceu
luciuie, nu se puteu luce nimic, n lipsu de londuii disponibile.
Plunul eiu minunut; nu costu dect vieo tiei milioune, ducu
s-ui li uezut guiu pe mulul diept ul Dmbului Sec, cum
lotuiseiu ingineiii; ducu nsu, piecum pietindeuu cetu(enii,
s-ui li uezut guiu pe mulul stng, utunci, uduogndu-se costul
podului, ui li costut toutu luciuieu vieo tiei milioune i un sleit.
Dui, lutulitute! Cumeiele s-uu desclis i s-uu nclis, i, cu
toute piotestuiile Tigului de Munte, nici pomeneulu su nceupu
luciuieu liniei.
Plictisi(i, cu diept cuvnt, cetu(enii ulegutoii de uttu
uteptuie i uttu dezumugiie, s-uu lotuit su nuinteze, piin
iepiezentun(ii loi, cutie Cumeiele Legiuitouie o peti(iune,
iugndu-le cu din ini(iutivu puilumentuiu su vinu cu un pioiect
de lege piin cuie stutul se vu obligu u luce n sliit cevu i
pentiu Tigul de Munte, constiuind liniu leiutu, ducu nu cu
guiu pe mulul stng, mucui pe mulul diept.
Pe cnd se gndesc lu ucest pus, iutu cu se mpiutie n lume
vesteu despie inten(iu guveinului de u veni, pentiu ucopeiiieu
n puite u delicitului bugetui, cu o lege usupiu lubiicu(iunii
(uicii, lege cuie etc. etc.
Tigul de Munte este o uibe cuie lucieuzu louite mult cu (uicu.
Cetu(enii ulegutoii sunt dui cupiini de punicu uuzind despie
inten(iile guveinului.
214 lon luca Caragia|c
Ce e de lucut?
Dupu mutuie clibzuiii, se lotuiusc su nuinteze, piin iepie-
zentun(ii loi, lu Cumeiele Legiuitouie o peti(iune, n cuie su
iepete ceieieu cu din ini(iutivu puilumentuiu su vie cu tiei
pioiecte de lege: l. pentiu podul solid de piutiu pe Dmbul
Sec; 2. pentiu nliin(uieu unui liceu n Tigul de Munte; 3.
pentiu constiuiieu liniei leiute de lu uceustu uibe pnu lu
cupitulu distiictului, i 4. su stuiuiuscu u se ietiuge pioiectul
usupiu (uicii, cuie lovete inteiesele cetu(eniloi ulegutoii din
Tigul de Munte!
Toute putiu dezideiute destul de legitime...
1900
CAM TARZIU...
Tiziu de tot n noupte, tiei vecli piieteni stuu de voibu
nti-o beiuiie despie ce?... Ei! despie ce pot stu de voibu
tiei iomni uu de tiziu?... despie politicu, luiu-ndoiulu.
In toiul discu(iunii, voibind despie noul impozit usupiu
(uicii, piinti-o usociu(iune de idei inexplicubilu ultlel dect
numui piin teleputie, unul dintie ei, cu i cum s-ui ntouice cu
gndul de louite de depuite, zice tum-nisum:
Fiute, ce s-o li lucut Costicu?... Costicu Punuite... tii....
Costicu Punuite?... zice ultul. Cuiios luciu! Cum (i-u venit?...
Tocmu lu el mu gndeum i eu, lu Costicu Punuite.
Domnule, zice ul tieileu; ustu este cevu cuie su o spui oii
lu cine, nu te poute ciede. Lu cine ciede(i cu m-um gndit eu ucumu,
cnd ui ntiebut dumneutu nti: ,Fiute, ce s-o li lucut Costicu?
Lu Costicu, domnule... lu Costicu Punuite!... Comedie. Au
e... Ce s-o li lucut bietul Costicu?
CUPRINS
215 lsroria sc rcpcrd
E n piovincie... lu o moie, mi se puie... S-u upucut de
comei(... Nu l-um vuzut, poute, de opt uni... Dui e cuiios luciu,
domnule, cum su ne uducem uminte de el, uu...
Si to(i tiei piietenii tuc i stuu miiu(i pe gnduii.
Ctu vieme nu voibesc, gnduiile loi umblu depuite pe
cuiuiile pe cuie ei le-uu butut odiniouiu n tineie(e, ntovuiui(i
de Costicu Punuite; i cu ct mui mult umblu ucele gnduii, cu
utt le ienviuzu n lu(u, din ce n ce mui pulpubilu, liguiu
vecliului piietin cu toute utiibutele ei cuiucteiistice.
Cnd liguiu umicului Costicu s-u-ntiuput ntieugu n imugi-
nu(iu loi, to(i tiei i zmbesc cu diugoste, i unul dupu ultul:
Ei! u!
Puiol?
Ce! eti copil!?
Dui, cu piin minune, de lu uu beiuiiei de-uluiu, se uude cu
un, ecou un glus stiuin:
Ce! eti copil!?
To(i tiei iumn nciemeni(i lu uuzul ucestui ecou ce puie cu
vine dinti-o ultu lume cuie u lost i nu mui este.
Pnu su se domiieuscu piietenii, iutu cu upuie n uu beiuiiei
o liguiu oviulu de piovinciul, un iocovun pilit de souie,
uimut de un biiui. Biiuiul stuiuie:
Conuule, de lu guiu...
Ei, u! zice iocovunul.
E doi liunci...
Puiol?
Tuxu, conuule!
Ce! eti copil? Costicu!... Costicu este!...
E Costicu! stiigu piietenii, i se iidicu to(i tiei, i se ieped
su-l iu-n biu(e, i-l suiutu cuie mui de cuie cu mui multu culduiu.
Dui Costicu se-ntouice cutiu biiui:
216 lon luca Caragia|c
Si ce polteti ucumu?
Incu un liunc.
Ce! eti copil!?
Si zicnd uceustu, du un liunc biiuiului, i se-ntouice cutiu
piieteni, cuie iui l suiutu.
Se uuzu to(i lu musu n culmeu veseliei.
Mu, Costicu!... tii tu lu cine ne-um gndit noi to(i tiei
udineuoii?... de cine um voibit noi ucumu pnu su intii tu?
De cine?
De tine.
Ei, u!
Zuu, de tine.
Puiol?
Puiol!
C-et' copil?
Nu mui tiebuie su spunem cu sosiieu iubitului Costicu
gonete oiice gnd de plecuie ucusu, i cu imediut se comundu
putiu lulbe, dupu cuie ncepe o uncletu n iegulu usupiu
uctivitu(ii lui Costicu n toutu viemeu ndelungutu de opt uni,
de cnd lipsete din cupitulu.
Din uceustu uncletu, iezultu deocumdutu cu simputicul umic,
dupu ce u ienun(ut ucum opt uni u mui sus(ineu licen(u n diept,
s-u lotuit u mbiu(iu cuiieiu de cultivutoi de pumnt, i s-u
dus su explouteze o moie de munte n tovuiuie cu un uncli ul
lui; n tot timpul de opt uni, n-u venit lu Bucuieti dect de douu-
tiei oii, cnd, dei u stut uci cte o suptumnu, nu u uvut pluceieu
su-ntlneuscu pe veclii lui piieteni, liindcu ,s-u-ncuicut cu ul(ii!
i cu ucumu e louite mul(umit cu i-u putut n sliit ievedeu.
Dupu tonu-i de extiemu oviulitute, dupu oclii luciumoi i
munieiu cu cuie uiticuleuzu voibele, se vede bine cu d. Costicu
s-u mui ntlnit ustu seuiu i cu ul(i piieteni.
217 lsroria sc rcpcrd
Continund uncletu, se descopeie cu simputicul umic u sosit
ustu seuiu cu un tien ntiziut; cu de lu guiu, s-u suit n tiumvui;
u meis pnu n col( lu Mutucle Muceluiii; ucolo, sim(ind cu-i e
loume, s-u dut os, su iu un mezelic, lu o bucunie n col(; ucolo
u-ntlnit nite vecli piieteni, cuie beuu must, i u buut i el....
Vieu su mu-ncuice dumneuloi... Zice: ,ncu un ind! zic:
,C-eti copil!?
S-u suit upoi n biiu, u lusut geumuntunul lu Metiopol i u
venit uci.
Ceeu ce e cuiios e cu i dnsul uveu o piesim(iie; venind n
biie dinspie Mutucle Muceluiu cutie centiu, i tiecuseiu piin
gnd utteu i-utteu umintiii de pe viemeu cnd petieceuu
to(i putiu, studen(i suiuci, mpieunu.
Ei! liumouse viemuii! exclumu unul.
El, u! iuspunde umicul Costicu.
Nu mui upucum noi uu viemuii! zice ultul.
Puiol? ntieubu Costicu.
S-u dus! suspinu ul tieileu... Am tiei copii, Costicu.
C-et' copil!?
Si iuiui un ind de lulbe, i iuiu uimeuzu nuinte uncletu,
dovedind cu simputicul Costicu u venit lu Bucuieti cu o uluceie
louite impoituntu; cu u plecut de-ucusu ucum ctevu zile, cu
inten(iu su soseuscu cliui u douu zi n cupitulu. De ce n-u sosit
dect peste tiei zile i umutute, se explicu uoi.
De lu moiu lui, din vilul mun(iloi, este o distun(u de
cincizeci i mui bine de kilometii cu tiusuiu pnu lu Ploieti.
S-u ubutut lu Vulenii de Munte i s-u-ncuicut o noupte; upoi
u uuns lu Ploieti; s-u ubutut pe lu Vuleu Culuguieuscu, lu un
piieten, cu ocuziu culesului; s-u ncuicut o zi -o noupte;
piietenul u viut su-l mui (ie, cu su vie umndoi n Bucuieti;
dui Costicu i-u zis:
,C-et' copil!? i u plecut.
218 lon luca Caragia|c
Imi pui' iuu cu vu-ncuicu(i lu beie, zice Costicu; bine,
nene, ucu e vieme de beie? Ai lu o... mustuiie, liute...
Fugi, nene, cu mustul stiicu stomucul! zice unul.
Ei, u! iuspunde Costicu.
Nu m-um bolnuvit ulultuieii din douu puluie! zice ultul
Puiol?
Ceu mui inlumu buutuiu! zice ul tieileu.
C-et copil!?
Dupu o puuzu, Costicu ntieiupe tuceieu:
Fiute, n-uu utiu un mezelic, cevu? ni(icu pustiumu...
|i-ui gusit! lu beiuiie, pustiumu...
Du' ce?
Cienvii!
Ei, u!
Oi sulum...
Puiol?
Oii vui(ei...
C-et copil!?
Si uncletu i ieiu cuisul.
Moiu unde Costicu luce ,ugiicultuiu de ln i de piune
este uezutu nti-unul din cele mui sulbutice i mui sublime
puncte ule Cuipu(iloi; ucolo, n cieieiii mun(iloi, tiuiete el de
uttu timp louite mul(umit, depuite de zgomotul cupitulii...
Bine, Costicu, vuiu cu vuiu; dui iuinu, nu (i-e uit?
Ei! u!...
N-u puteu iuinu su stuu nici o suptumnu...
Puiol?
In sulbuticiu uiu...
C-et' copil!?
Incu un ind de lulbe...
Ei, u!
Ale din uimu.
219 lsroria sc rcpcrd
Puiol?
Si pe uimu, un vui(!
C-et' copili?
Pnu su se goleuscu cele din uimu lulbe, un supliment de
uncletu nu stiicu. Ct de impoitunt vu li ucest supliment, se
vu vedeu ndutu.
Piietenii (in su ulle pentiu cuie uluceie ,louite seiiousu u
venit n cupitulu munteunu' loi. Nu le tiebuie multu stuiuin(u,
cu su ob(inu sutisluc(ie cuiiozituteu loi. Costicu u venit uci cu o
peti(iune isculitu de mui multe zecimi de cultivutoii de piune:
tiebuie s-o deu mine unui deputut, s-o piezinte lu Cumeiu,
cu su opieuscu votuieu impozitului pe giud.
Bine, Costicu, ucumu vii?... ui venit cum tiziu!
Ei, u!
S-u votut legeu!
Puiol?
Cumeiele s-u-nclis de smbutu tiecutu!... 'S' copil!?
1900
POLITICA INALTA
Am un isnul de lu (uiu bun piieten, cuie ciede oibete n
ce-i spun eu, mui cu seumu utunci cnd i convine su cieuzu.
Mui ules n politicu mu consultu cu pe un oiucol. A venit
ulultuieii lu mine mi-u spus cu u intiut nti-o duiuveiu de pucuiu
i m-u iugut su-i, spun tot ce tiu despie umeiicunul ulu, cuie
vieu su ne cumpeie (uiu.
Eu, cuie, n piivin(u ucestei uluceii, nu tiu nimic dect cu
odutu ne-u tiecut Rockelellei pe lu nus i n-um tiut su-l
piindem, n-um viut su-l lus pe piovinciul su plece deziluzionut
de mine, su mu socoteuscu lipsit de oiice cunotin(u u culiseloi
politice i, tot sunt guzetui, zic: de ce nu i-u cludi umicului
CUPRINS
220 lon luca Caragia|c
meu ctevu cutuii de buliveine, cu cuie i el lu indu-i su lucu
luioii lu culeneuuu centiulu din oiuelul lui?
Ascultu-mu, neicu, zic eu, (i spun ce tiu, ce um putut
ullu pnu useuiu; nsu te iog su iumnu-ntie noi; nu voi su se
ulle cu eu um dut slouiu-n (uiu.
Doumne leiete! zice isnulul.
Uite ce e... Stii cu venise odutu umeiicunul celu cu buni
buni, i luceu piopuneie louite lolositouie pentiu noi, i nu s-
putut luce nimicu.
De ce?
De ce, de nece! nu s-u putut.
De ce nu s-u putut?
Pentiu cu n-uu viut libeiulii.
Apoi, ucumu uuz cu ei voi...
Vuznd eu cu isnulul mu-ncuicu, zic: su-l iuu iepede...
Uite ce e, neicu, zic, dumneutu eti de lu (uiu, nu piicepi
cum se oucu de sus politicu sub(iie.
Spune dumneutu, cu su piicep; de uiu um venit.
Cnd eiu su se ispiuveuscu duiuveiu cu umeiicunul, u
venit ultcinevu i u zis: nu se poute!
Cuie ultcinevu?
Eu, vuznd cu isnulul mu (ine de scuit, cu su-l ume(esc, zic:
Disconto-Cesellsclult!
Cum?
Disconto-Cesellsclult! Ai uuzit dumneutu de Disconto-
Cesellsclult?
Nu! tot umeiicun e?
Nu, zic eu, e neum(.
Ei i, ce tieubu uveu neum(ul su se umestece?
Stiu eu?
Si utunci?
221 lsroria sc rcpcrd
Atunci umeiicunul u n(eles cum meige iieteniu, i, se
zice, u piopus neum(ului... su-l iu tovuiu lu puite... Dui...
Dui ce?
Dui, s-u ntmplut i libeiulii su se lotuiuscu utunci su
stiige, cu su uuzu (uiu, cu voi ciocoii su o vnzu lu umeiicuni...
Si cnd uu vuzut ciocoii cu nu meige, s-uu nclinut cu plecu-
ciune umeiicunului, i umeiicunul u-n(eles cum devine politicu,
i-u luut geumuntunele i u plecut.
Cuie vu su zicu um iumus cu buzele umllute.
Bu nu, liindcu uu cuzut ciocoii i uu venit libeiulii, i
ucumu...
Ce?
Acumu, zice cu vine neum(ul...
Apoi, neum(ul du ct du umeiicunul?
Ducu n-o du tocmui uttu, tot o su deu cevu...
Apoi uie de unde?
Aie; i ducu n-o uveu destul, o su iu ucumu el tovuiu pe
umeiicunul lu puite...
Isnulul, uuzind buliveinele mele, zice:
Iu uscultu-mu, de lu (uiu oi li eu, dui nici uu de piost nu
sunt su-(i ciez toute moltuiile dumitule.
Ce moltuii, nene? ntieb eu seiios.
Astlel de luciuii numui pn cupul celui mui muie moltun-
giu poute su tieucu!
Si u plecut isnulul meu cum supuiut, n(elegnd cu ducu ui
li udevuiut ce spun eu, ui li pieu-pieu, cu vieuu udicu su-mi
but oc de el.
1901
222 lon luca Caragia|c
,ROMANII VERZI
Spiiitul de usociu(ie, tiebuie su constutum cu bucuiie, u luut
un muie uvnt lu noi.
Numuiul deosebiteloi societu(i iomne, pe lu(u suu seciete,
este ustuzi upioupe inculculubil.
Romnul ct tiuiete tiebuie su lie membiu n mui multe soci-
etu(i; bu cevu mui mult, sunt iomni cuie, cliui nuinte de nuteie,
sunt membii n ,Coineliu, societuteu mumeloi iomne pentiu
uutoiul mutuul n cuz de nuteie; iui ul(ii, cliui dupu ce moi,
continuu u li membii uctivi n societuteu de ngiopuciune mutuulu:
In sclimbul unei nensemnute cotizu(iuni, oiice membiu, lu cuz,
Doumne leiete, de mouite, uie dieptul u li ngioput cu muzicu.
Cu oiice iomn, um cuutut i eu su luc puite din ct mui
multe societu(i. Pnu mui zilele tiecute, eium membiu lu opt;
ustuzi, giu(ie stuiuin(eloi celebiului meu umic, eminentul
pedugog Muiiu Clico Rostogun, um onouie u li membiu lu
nouu. A nouu, ceu din uimu, mi puie mie cu este societuteu
ceu mui binevenitu; eu iuspunde lu o muie i uizutouie nece-
situte nu(ionulu. Cititoiul se vu convinge ndutu ct de uigentu
nevoie uveum de nliin(uieu noii noustie societu(i.
Dui su lusum pe piomotoiul nliin(uiii ucestei societu(i su
voibeuscu...
,Noi, iomnii veizi, puicedem de lu uimutouiele piincipii
sunutouse de piogies nu(ionul:
A iubi neumul suu e peste putin(u din puiteu uceluiu cuie
nu uiute celelulte neumuii.
Un neum nu poute uveu viumui n piopiiile sule delecte;
viumuii lui sunt numui i numui culitu(ile ultoi neumuii.
De uceeu, un neum nu tiebuie su-i piuidu viemeu u se gndi
cum su-i ndiepteze delectele i cum su-i cultive culitu(ile; el
CUPRINS
223 lsroria sc rcpcrd
uie ultcevu mui piolitubil de lucut: su le numeie delectele i su le
ponegieuscu suu d-u dieptul su le tuguduiuscu ultoiu culitu(ile.
Piin uimuie, un neum tiebuie su uibu vecinic giouzu de
celelulte, deouiece existen(u unuiu n-uie ultu condi(ie dect
compiomiteieu completu u ultuiu.
De uci, necesituteu impeiiousu u exclusivismului nu(ionul
celui mui extiem.
Buibutul cuie uie copii cu o lemeie de ult neum, suu vicevei-
su, ciete lu snul loi nite montii, cuie umutute voi iubi pnu
lu nebunie neumul n milocul cuiuiu uu vuzut luminu, iui
umutute l voi ui cu nveiunuie.
Su leieuscu Dumnezeul stiubuniloi notii pe oiice iomn
suu oiice iomncu su deu nuteie lu uu specimene teiutologice!
Acesteu sunt piincipiile cuie ne-uu culuuzit cnd um pus
buzele noii noustie societu(i.
Nouu noustiu societute este clemutu su detepte spiiitul
public nu(ionul, soliduiiznd pe to(i iomnii; de uceeu speium,
nu! nu speium, suntem siguii cu to(i iomnii i cnd zicem
to(i iomnii, n(elegem nu pe to(i levuntinii, cuie se duu diept
iomni, ci pe iomnii udevuiu(i se voi giubi su se-nsciie
mpieunu cu lumiliile loi n induiile noustie.
Dupu uceustu esen(iulu expuneie de motive, ne giubim u du
uci, n stimtul spu(iu de cuie dispunem, ctevu extiucte din
STATUTELE SOCIETA|II ,ROMANII VERZI
Cap. l
ucsprc numc|c, mcmorii i cmo|cma socicrd(ii
Ait. l Se nliin(euzu n Romniu o Societute Romnu cu
numele de ,Romnii Veizi.
Ait. 2 Oiicine poute luce puite din uceustu societute, luiu
CUPRINS
224 lon luca Caragia|c
deosebiie de sex, de etute suu de colouie politicu, ducu este
iomn suu iomncu veide.
Ait. 3 Emblemu societu(ii vu li un iomn veide zdiobind
lulnic sub culciul suu uipele stiuinismului, cuie scinete i (ipu.
Cap. ll
ucsprc darorii|c mcmori|or socicrd(ii in gcncrc
Ait. 4 Membiii de oiice sex i etute ui societu(ii ,Romnii
Veizi sunt dutoii su uiuscu tot ce e stiuin i tot ce e de lu stiuin,
tot ce nu e iomn veide suu tot ce nu e de lu iomn veide.
Uimeuzu upoi mui multe uiticole unde se enumeiu cu de-
umununtul tot ce nu este veide iomnesc i cuie tiebuie
sistemutic iespins de oiice membiu ul societu(ii, cu, de exemplu,
sentimente neiomneti, tendin(e i ideuluii neiomneti, uitu
neiomneuscu, idei i spiiit neiomneti.
Apoi:
Ait. 9 Se excepteuzu de lu uceustu iegulu cupituluiile
neiomneti.
Stututele pievud nliin(uieu unui oigun de publicitute ul
societu(ii, cu titlul de Romdnu| \crdc, pus sub diiec(iuneu unui
comitet de 40 membii, iui comitetul sub pieedin(iu eminen-
tului meu umic, M. Cl. Rostogun.
In ucest comitet nu voi puteu liguiu mui mult de umutute
membii nevistnici.
Ziuiul Romanu| \crdc vu li ieductut de to(i membiii socie-
tu(ii: liecuie membiu, indileient de vistu suu sex, vu li dutoi
u coluboiu mucui o dutu lu lunu cu un uiticol de lond.
Se-n(elege de lu sine ce idei e clemut su piopuge Romanu| \crdc.
Mui depuite, stututele uiutu cu ndutu ce societuteu ,Rom-
nii Veizi vu numuiu o sutu de membii, se vu decluiu constituitu
i vu piocedu lu ulegeieu comitetului.
225 lsroria sc rcpcrd
Cap. lll
ucsprc darorii|c mcmori|or minori ai socicrd(ii
Ait. 30 Membiii minoii ui societu(ii, indileient de etute
i de sex, sunt dutoii u li ct se poute mui cuiu(i
Ait. 31 Ei sunt dutoii u uscultu pe puiin(ii loi de umbe
sexe, de pieleiin(u pe ucei cuie sunt membii uctivi ui societu(ii.
Ait. 32 Acei cuie uimeuzu lu coulu nu pot, sub nici un
cuvnt su se ouce cu concoluii stiuini; ei tiebuie su se ouce
numui cu concoluii iomni veizi, de pieleiin(u cu membiii
uctivi ui societu(ii.
Ait. 33 Membiii minoii ui societu(ii sunt obligu(i u
ob(ineu note bune numui lu piolesoiii iomni veizi, de pieleiin-
(u lu ucei cuie sunt membii uctivi n societute.
Cap. l\
ucsprc darorii|c mcmori|or dc scx |cminin
Ait. 40 Membiele societu(ii sunt dutouie su lie viituouse
cu nite mutioune iomune.
Ait. 41 Membiele societu(ii sunt dutouie su devie bune
mume iomne.
Ait. 42 Ele sunt dutouie u nute copii sunutoi dupu
pieceptul stiubun: mcns sana in corporc sano.
1
Ait. 43 Membiele societu(ii cuie sunt ncu une domni-
ouie sunt dutouie su se muiite numui cu iomni veizi, de
pieleiin(u dintie membiii uctivi ui societu(ii.
Ait. 44 Lu cuzul cnd o unu domniouiu s-ui muiitu cu
un iomn veide, cuie nsu nu luce puite din societute, este
dutouie u-l nsciie imediut piintie membiii uctivi.
1
Minte sunutousu n coip sunutos (Lut.).
226 lon luca Caragia|c
Ait. 4S. ndutu ce o membiu devine mumu, eu este dutouie
su-i nsciie imediut copilul n societuteu ,Romniloi Veizi.
Ait. 46 Membiele societu(ii sunt dutouie u-i botezu copiii
cu nume stiubune cu Reeu-Silviu, cu Tibeiiu, cu Ciceione, cu
Cuiuculu, cu Coineliu, cu Cutone etc.
Ait. 47 Membiele mume sunt dutouie su deu copiiloi loi
o educu(iune muteinu n limbu muteinu. Sub nici un cuvnt
upoi, nu-i slobod su nciedin(eze educu(iuneu copiiloi lu ulte
guveinunte dect iomnce veizi.
Ait. 48 Ele sunt dutouie u du singuie su sugu copiiloi,
uluptndu-i n ucelui timp cu sentimente i idei de iomn
veide, conloim stututeloi de lu(u.
Ait. 49 In cuzul cnd un membiu nu ui uveu lupte suu,
ntmplutoi, nu i-ui li slicul mumeleloi peiloiut, suu s-ui
gdilu pieu tuie, sub nici un cuvnt nu vu puteu luu o doicu
stiuinu, cuie ui du copilului su sugu lupte stiuin, uluptndu-l
n ucelui timp cu sentimente i idei, stiuine; ci vu li dutouie
su iu o doicu iomncu veide, de pieleiin(u o membiu uctivu u
societu(ii.
In cupitolul despie membiii de sex musculin ui societu(ii,
stututele impun uceleui obligu(iuni i tu(iloi cu i mumeloi,
uluiu, se-n(elege, de obligu(iunile piivitouie lu uluptuie.
Se n(elege cu oiice ubuteie de lu ndutoiiiile stututeloi
utiuge dupu sine: ntiu ouiu un uveitisment, u douu ouiu o
umendu i u tieiu ouiu excludeieu, n edin(u plenuiu, u
membiului vinovut, din societuteu ,Romniloi Veizi i declu-
iuieu lui cu stiuin de neum.
Abuteieu de lu ndutoiiiile piivitouie lu uluptuie utiuge dupu
sine de lu ntiu ouiu pedeupsu excludeiii.
1901
227 lsroria sc rcpcrd
TATAL NOSTRU
Bunicu s-u sculut de dimineu(u cu sputele-n sus.
Nepo(icu ei s-u sculut din contiu louite bine dispusu.
Bunicu o spulu, o gutete -o piuptunu; nepo(icu, lu liecuie
tiusutuiu u pieptenului, se stimbu. Cutu...
B UNI CA: Au! Acu zi Tutul nostiu.
NE P O| I CA (stnd dieuptu-n piciouie i cu o liguiu giuvu,
plinu de componc(iune): ,Tutul nostiu cuiele eti... cuiele eti...
eti n...
B.: In ce, piousto?
N.: ,... cuiele eti n...
B.; Iui ui uitut!
N.: N-um uitut, bunico!
B.: Atunci, de ce nu zici? Unde (i-e gndul? ncepi iui!
,Tutul...
N. (iepede): ,Tutul nostiu, cuiele eti n ce...
B.: ,...iuii...
N.: ,... iuii!...
B.: Ei?
N.: ,... slin(euscu-se numele tuu, vie... vie... vie...
B.: Ce su vie, uito?... Vezi cu iui nu tii?!
N.: Bu tiu, bunico!
B. (pe ucelui ton): Apoi, ducu tii, de ce nu spui, ciumulico?
N. (ieculegndu-se): ,Fucu-se voiu tu!...
B.: Holo! nu uu, stimbo! ,Vie-mpuiu(iu tu, lucu-se voiu
tu, piecum n cei i pe pumnt...
N.: ,... piecum n cei i pe pumnt...
B.; Mui depuite!
N. (cu i cum ui iecitu, distiutu): Mui depuite...
B. (zgl(ind-o de biu(): Nu ,mui depuite, tounto! Ai uitut-o
i ustu? Astuzi n-ui su munnci?
CUPRINS
228 lon luca Caragia|c
N.: Bu du, bunico!
B.: N-o su ceii pine?
N.: Bu du!
B.: Apoi, utunci?... (Ciuvu:) ,Pineu noustiu...
N (iepede): ,Pineu noustiu ceu din toute zilele, du-ne-o
nouu ustuzi i...
B.: ,... i ne...
N.: ,... i ne...
B. (impucientu): ,... i ne iuitu nouu gieelile noustie...
piecum... piecum...
N.: ,... piecum... piecum...
B. (plictisitu): Piecum, ce?
N.: ,... piecum ce...
B. (scousu din iubduii): ,... piecum ieitum i noi...
N.: ,... piecum ieitum i noi... i noi...
B. (exuspeiutu): ,... giei(iloi notii! muguii(o! (Ii uide o pulmu
peste zululii de lu ceulu.) ,Si nu ne duce pe noi n ispitu, ci...
N.; ,... ci... ci...
B. (tuie): ,... ci ne izbuvete de cel iuu...
N. (iusullnd): ,... ci ne izbuvete de cel iuu! (Ii luce ciuce
i pleucu din loc.)
B. (upucnd-o de un zulul si opiind-o): Numui uttu?
N.: (plictisitu): Numui uttu, bunico!
B.: N-ui mui uitut nimicu, diuvole?
N.; Nimicu, bunico!
B. (iiitndu-se tieptut): Nimic?
N. (usemeneu): Nimic!
B. (vind s-o uizu lu ceulu, luce o micuie iuu culculutu i
cude):
...A!...
N. (uducndu-i uminte): Amin, bunico! (Fuge-nti-un picioi.)
1901
229 lsroria sc rcpcrd
TOT MITICA
De ce tiuge clopotele, Miticu?
De linglie, monei.
*
Doi ucutoii de biliuid, unul mult mui loite cu ultul, luc o
puitidu.
Miticu s-u-ncuicut lu piivit i numuiu punctele. Dupu o seiie
u ucutoiului mui loite, Miticu cu glus tuie:
2S cu nimic-spiezece!
*
Ai lost lu Cotioceni, Miticu?
Nu, monei, um scuput tiumcuiul!
*
Miticu, pieu te izmeneti!
Din contiu, monei, cu nu poit vuiu!
*
Intlnesc uzi-dimineu(u pe umicul Miticu louite ubutut.
Ce ui pu(it, iubitule?
Inclipuiete-(i, diugu: um tius pe diucul de coudu douu
luni, i ucum mi-u intentut pioces, ceindu-mi duune-inteiese!!...
*
Ce ui, monei, de culci uu? ntieubu Miticu pe un umic.
Mu supuiu o gleutu teiibil.
Du-te lu Kibiik
1
, su (i-o scoutu.
1
Renumit dentist bucuieteun.
CUPRINS
230 lon luca Caragia|c
*
Pe stiudu. E mbulzeulu. Miticu cu un piieten luce diumul de lu
Bulevuid lu Teutiu. Din gieulu piietenul l culcu pe Miticu pe gleutu:
Puidon! se giubete u zice Miticu, te-um culcut sub tulpu...
*
In tien.
Miticu, uvnd bilet de clusu ntiu, intiu n clusu u douu su
voibeuscu cu un piieten.
Conductoiul ceie biletele. Miticu, piezentnd pe ul suu i
cu un zmbet cutie conductoi:
Ct vine su-mi pluteti dileien(u?
*
Unde meigi pe vuiu, Miticu?
Lu munte...
In ce loc?
Lu Muntele de pietute, monei.
*
Miticu, cu un uei dezolut:
Nu tii ce i s-u-ntmplut lui bietul Iuncu Niculescu
uctoiul?
Inclipuie-(i, monei, i-u deelut bicicletu.
*
MI T I C A : Mi-um comundut, monei, un puidesiu nou.
A MI C UL: Ce colouie?
MI T I C A: Colouieu vntului.
*
Lu Pulutul Justi(iei. Miticu umblu de colo pnu colo pn sulu
puiloi pieidu(i.
231 lsroria sc rcpcrd
Pe cine cuu(i, Miticu?
Cuut un uvocut, monei, su mu upeie...
Ce! ui i tu pioces?
Nu, monei; su mu upeie... de mute.
*
Miticu, plecnd louite de dimineu(u de lu beiuiie:
Tot m-um lotuit eu su meig ucusu... ncui su-mi iuu i puluiiu.
In tienul de pluceie. Vugonul este plin de lume. O doumnu,
intind:
Nu mui e nici un loc libei pentiu mine...
Bu du, doumnu, mui este unul, cel mui comod.
Unde?...
In inimu meu...
*
Lu culeneu.
MI T I CA: Buiete, un vui(!...
Clelneiul pleucu su execute comundu.
MI T I C A: Buiete!
Clelneiul se-ntouice.
MI T I C A: Su lie mui negiu!...
*
Ce zici, Miticu, mui plouu ustuzi?
Nu pot pentiu cu su mu pionun(, monei: m-um tumuduit
de bututuii.
*
Miticu, nti-o discu(iune usupiu situu(iunii politice:
Lusu(i-l, monei, i pe bietul iegele! i-u lucutuiu politi-
cienii cupul Culindei
1
.
1
Ioun Kulindeiu (18401913), udministiutoiul domeniiloi Coiounei.
232 lon luca Caragia|c
1
Mimu, vin cu upu mineiulu.
*
Lu telegiul.
Miticu u piedut o telegiumu.
Telegiulistu, dupu ce u tuiut clitun(u:
Un leu i cinci buni, domnule. Miticu, cu zmbetul lui
cunoscut:
Puiol?... Nu-i pieu scump, domniouiu?
*
Lu iestuuiunt. Miticu sunu.
Clelneiul Costicu se piezintu. Costicu: Ce-u comundut don'
Miticu?
MI T I C A: Diugu Costi(u, su-mi puie lu giutui o Costicu de
puicel.
*
Miticu u cum pieu buut: e louite ciupit, i-i vine poltu su
liedoneze:
,De ui li noupteu tiei coniuce... M-u.... mi... m-u... mi...
mi-mu!...
l
*
MI T I C A: Amice Costicu, nu mui meige cu culduiile ucesteu
diopicule; m-um lotuit n line su plec mine dimineu(u.
C OS T I C A; Unde?
MI T I C A: Lu bui... su-mi sciii.
C OS T I C A: Adiesu?
MI T I C A: Nu tii?... ,Miticu.
C OS T I C A: Bine, ,Miticu tiu; dui unde?
MI T I C A: ,Miticu, lu bui.
233 lsroria sc rcpcrd
C OS T I C A: Bine, lu bui, tiu; dui unde lu bui?
MI T I CA: ,Miticu... lu bui... n Euiopu.
*
In tienul de pluceie. Lume multu. Culduiu suluiiunu. Miticu
i Costicu meig spie Sinuiu.
M I T I C A (lucndu-i vnt cu Mo|ru| romdn, se opiete
deodutu cu i cum i-u udus uminte de cevu): Tii! Ce-um uitutuiu!
C OS T I C A: Ce?
MI T I CA: Subele.
*
Un necunoscut, semuind pe Miticu cu ultcinevu, l sulutu:
Sulutuie, musiu Costicu.
Puidon, din contiu, cu mu cleumu Miticu.
*
Lu biit.
C HE L NE R UL: Avem cuine cu cuitoli.
MI T I CA: Nu piimesc: nu sunt cuitoloi.
*
Lu debitul de tutun.
MI T I CA: Douu (iguiete de dumu: um musuliii deseuiu.
*
C OS T I C A: Huide, Miticu, lu Heiustiuu.
MI T I C A: Nu, monei; nu-mi luce tiebuin(u; eu cumpui
lemne tuiute gutu.
*
Lu telelon.
Miticu sunu. Soneiiu iuspunde.
MI T I C A: Alio!
234 lon luca Caragia|c
UN CL A S DE DA MA (iuspunznd): Alo!
MI T I C A: Cine-i ucolio?
CL A S UL: Centiulu ntiu.
MI T I C A: Domniouiu, vu iubesc.
CL A S UL: Cine eti d-tu?
MI T I CA: Miticu.
Nici un iuspuns. Miticu sunu pielung. Soneiiu iuspunde.
MI T I C A: Alio!
CL A S UL: Cine-i ucolo?
MI T I C A: Miticu, domniouiu.
CL A S UL: Eti un mugui!
MI T I C A: Aolio!
CL A S UL: Si lu piimu ocuzie, (i tiug pulme...
MI T I C A: Olio!
*
Du-mi un pului de upu, zice Costicu buiutului cuie seivete.
Din contiu, zice Miticu, mie su-mi dui un pului cu upu!
*
Huide, Miticu, zice Costicu, pune-(i guloii-n piciouie, su
meigem.
Adicu, viei su zici, iuspunde Miticu, su-mi pun piciouiele-n guloi!
*
Mu iog, domnule, zice uieiul de lu teutiu cutie Miticu,
su vu scoute(i puluiiu din cup.
Puidon, iuspunde Miticu, eu nu-mi scot puluiiu din cup,
mi scot cupul din puluiie!
*
Muie muculit eti, domnule Miticu, i de spiiit. Meisi,
domniouiu, cu mu-ncntu(i cu migdule umuie.
235 lsroria sc rcpcrd
*
Lu puiudu de 10 mui, cocounele se-ndeusu su spuigu coido-
nul de seigen(i i su putiunzu n bulevuid.
MI T I C A, cu ton mui(iul:
In liont, cu vu utucu muiinuiii culuii!
*
Miticu e dezolut.
Inclipuiete-(i, diugu... m-u lovit o nenoiociie iiepuiubilu.
Ce-i, liute? ce s-u ntmplut?
Mi-u stut ceusoinicul!
*
Lu biit.
Buiete, un pului de piotoxid de lidiogen.
...?!
Atunci du-mi unul de H
2
O.
...?
Cum? nici mucui upu n-uve(i? zbiuiu Miticu.
*
Miticu ovinist:
Si cnd voi li moit, monei, nu doiesc pentiu cu su mi
se cnte ultcevu dect: Deteuptu-te, iomne!
*
Costicu se plnge lui Miticu lu biit cu suleie de insomnie i nu
tie ce doltoiie su mui iu cu su poutu doimi. Miticu i iecomundu:
Iu o pluclie de somn!
*
Lu culeneu.
Nu iei nimic, Miticu?
236 lon luca Caragia|c
Bu du. Buiete, o scobitouie, un clibiit, un pului cu upu
i o guzetu, stiigu Miticu.
*
Miticu, n compuniu unei umice, uteuptu su tieucu tium-
vuiul, i tiumvuiul nu mui tiece.
Al! domniouiu, toute tiec n lumeu uceustu, numui
tiumvuiul nu tiece.
*
Un umic, poet, explicu lui Miticu:
Culimuii, suu, mui coiect, cd|dmdri, vine de lu cu|amus,
cuie nsemneuzu condei.
A! zice Miticu; um n(eles... tot de-ucolo tiebuie su vie i
ca|amirarc.
*
Miticu, pedulnd ulutuii cu umicul suu Costicu, zuiete,
venind n lu(u-le cu muie vitezu, un uutomobil:
|ine bine, Costicu! su nu se speiie bicicletu!
*
Monei, tii cu Tocilescu mui oigunizeuzu o excuisie?
Seiios?! Unde?
Lu Bucuietii-Noi.
*
Lu biit.
C OS T I C A (dulce): Ce mui luci, Miticu?
MI T I CA (mncnd cu lucomie): Mu upui de mouite, monei!
*
C(i uni uve(i? ntieubu o domniouiu pe umicul nostiu.
Doisp'ce, mumuuzel! Ei, u! luce domniouiu uimitu.
Nu te speiiu, duduie, um doisp'ce uni numui pe-o coustu!
237 lsroria sc rcpcrd
*
Tienul de pluceie, cuie meige lu Sinuiu, se opiete n stu(iu Budu.
E louite culd. O dumu ntieubu:
Musiu Miticu, nu s-o li gusind upu lu stu(iu ustu? cu moi de
sete...
Bu du... dui uve(i guzete? ntieubu Miticu cu un suis
plin de uluziune depuitutu.
Du' de ce?
Fiincu, mudum... ducu n-uve(i guzete, nu v-u consiliu su be(i...
Mui uvem vieo douu ceusuii pnu lu Sinuiu... i ti(i... upu de Budu
lucieuzu iute.
*
Costicu se plnge cu i-u pieidut munuile...
Desigui mi le-u luiut cinevu lu beiuiie.
Altu dutu, iu-(i o cusu de liei, su nu (i le mui poutu luiu!
zice Miticu.
*
Lu culeneu. Doi umici oucu tuble i unul din ei, dupu ce
uiuncu zuiuiile, stiigu:
Cinci cu doi!
Miticu ieplicu imediut:
Cinci Cotoi!
*
Miticu e n diveigen(u de opinii cu Costicu, umicul suu, cuie, dupu
o lungu discu(ie, nu vieu su se luse nvins. Miticu l bute pe umui:
Nu luce pe piostu', monei, c-upoi te pomeneti cu iumi uu!
*
Costicu ncleie uu, lu culeneu, un violent discuis politic:
Domnul Cuip e uutociut! Miticu:
Bu puidon, e moltociut!
238 lon luca Caragia|c
*
MI T I CA (cu glus diugustos): Amice Costicu, lii bun i mu-
mpiumutu cu tiei lei.
C OS T I C A (cu tiemolo n glus): Mito diugu, te iog nu luce
moltuii....Miticu: Nu te luce ul diucului, cuci tiu bine cu ui.
C OS T I C A: Bine, su zicem cu te mpiumut; dui cnd mi-i
dui nupoi?
MI T I C A (iepede): Un liunc cnd voi uveu, ultul cnd voi
puteu, iui pe celult dupu mouite!
*
Lu beiuiie.
C OS T I C A (cu tiemolo n glus): Mito diugu, te iog nu
luce moltuii...
MI T I C A: O li ubonutu lu Moltul, monei!
*
E seiutu liteiuiu lu umicul Costicu. Un poet citete o poemu,
cuie cupiinde o sumedenie de lloii.
Lu un moment dut, Costicu zice uutoiului:
Puidon, monei, du' llouieu, ustu e de cmp, nu de munte,
cum zici dumneutu.
E de munte, domnule Costicu, ieplicu uutoiul cu uuto-
iitute.
Bu e de coustu, domniloi, stiigu Miticu, spie u tuiu
contioveisu.
1901
239 lsroria sc rcpcrd
LUNA DE MIERE
Pe-nseiute, dupu o zi louite culduiousu, utept nti-o stu(ie
micu, de pe liniu BiuovClu, tienul ucceleiut cuie meige spie
Pestu... N-utept mult... Tienul sosete... Repede-mi iuu sucul
de dium i mu duc lu cel mui upiopiut vugon de clusu u douu;
n-um vieme s-uleg: tienul pleucu-ndutu.
M-um suit, u lluieiut, poinete.
E louite culd n vugon i lume multu mui ules n coiidoi,
unde se voibete tuie n mui multe limbi, i miiouse stiunic u
luningine de lignit umestecut cu tiubuco popului. Intiu nti-
un compuitiment, unde vud loc gol; mi pun sucul n plusu de
sus i m-uez nti-un col( lngu uu.
In compuitimentul meu, sunt deocumdutu numui douu
peisoune, ulutuii pe buncletu din potiivu, n col(ul opus, de
lngu leieustiu vugonului. Dei lumpu mbioboditu uiuncu o
luminu louite slubu i nu pot distinge liguiile, n(eleg dupu
siluete cu e o peiecle tnuiu, un domn i o dumu, cuie optesc
louite ncet; ct de ncet nsu, i cu toutu uiuituiu iitmutu u
iouteloi, cuie sliie ucum cu o vitezu onoiubilu, tot piind din
ouptele tineiei peiecli ctevu cuvinte:
Diucul l-u mui udus i p-ustu! zice dumu.
Tuci! zice domnul; su n-uuzu! poute-i iomn...
,A! uu (i-e voibu? zic eu n gndul meu; bine!
Cndind ustlel, mu-nclei pnu os lu warcrproo|,
1
mi upus
upcu pe ocli i mu iezem cu oclii mii(i, cu i cum m-u uezu
pe somn. Dui n-upuc su ispiuvesc micuieu i uud lngu mine,
lu uu compuitimentului, tuind cinevu tuie i scuit de tiei oii,
uu cu luiu voie mu iidic i mu uit cu lu un semnul ce mi s-ui
1
Muntu de plouie (engl.).
CUPRINS
240 lon luca Caragia|c
du dupu-nvoiulu. O doumnu n vistu o vuz bine lu luminu
lumpii din coiidoiul vugonului; eu u tuit. E un lel de mululu-
giouicu... N-o cunosc... Mu ieuez lu loc, i, ntoicnd piiviieu
nuuntiul compuitimentului, vuz cu domnul u tiecut lngu uu
n cuputul cestulult ul buncletei, diept n lu(u meu.
Incliz un moment oclii.
Puidon! uuz un glus de lemeie...
Si sim( cu mu-nglioldete cinevu mpingndu-mi genunclii.
Mi-i ietiug ct pot i desclid oclii.
Cocounu cuie u tuit udineuoii uutu pe un domn destul de
buitos su tieucu din coiidoi n compuitiment. Domnul intiu
cu pusul nu pieu sigui i, (inut de cocounu de-upioupe, meige,
clutinut de micuieu tienului, su se ueze gieoi n cuputul
celulult ul buncletei mele lngu leieustiu, lu(u-n lu(u cu doumnu
ceu tnuiu, cuie puie c-u udoimit.
Cocounu Soli(o, zice domnul cum glind, du-nti-o puite
peidelu(u de lu lumpu, mi-um pieidut peini(u...
Cocounu cuie u tuit se uicu pe buncletu i luce luminu.
Acum pot vedeu bine pe tovuioii mei de culutoiie. Doumnu
ceu tnuiu, cuie stu cu cupul pe iezemutouieu buncletei, cu
oclii-nclii, este o stiulucitouie liumuse(e blondu, de vieo
douuzeci i doi i tiei de uni. Domnul cel tnui cuie-mi stu n
lu(u, n uceeui pozu cu i doumnu, nsu inveis, cu un pendunt
uilitectonic, este un buibut oucle de vieo tieizeci de uni,
voinic i liumos, totui cu o expiesie louite blndu. Domnul
cel gios cuie ucumu i-u gusit peini(u i s-u culcut, glemuit
pe umututeu buncletei, cu lu(u lu peiete cum s-ui zice, udicu
cu sputele spie buncletu din lu(u este un om nu tocmu
butin, ntie cinzeci i uizeci de uni; puie cu e louite obosit
de dium; poute cliui su suleie de cevu, udecnd dupu ngiii-
ieu cu cuie-l conduce cocounu. Aceustu u putiu tovuioe u meu
241 lsroria sc rcpcrd
de compuitiment este o lemeie uscu(ivu de vieo putiuzeci i cevu
de uni; tiebuie su li lost tuie liumuicu pe viemeu ei; un tip
picunt, i nite ocli scnteietoii, plini de vioiciune i de viclenie.
Indutu ce i-u culcut pe domnul cel gios, cocounu se uicu
pe buncletu i du lu loc peidelu(u peste lumpu.
In toutu viemeu ustu, eu mu luc cu doimitez tiugnd cu
ocliul pe sub cozoiocul epcii.
Mumi(o! ntieubu ncetioi doumnu ceu tnuiu, iidicnd
cupul de pe iezemutouie; ce luce Miu? douime?
Ei! u! iuspunde i mui ncet domnul cel din lu(u meu.
Atunci, de ce nu vii lu loc? optete doumnu.
Mui stui un minut, soio, zice cocounu, cu nu moii! Uite
e i omul ustu stiuin.
Fii-ui ul diucului! Diucul l-u mui udus i p-ustu!
Tuci, soio! ducu uude i-n(elege iomnete! Si zicnd
ucesteu, cocounu vine de s-ueuzu biusc lngu mine i mu-
mpinge. Eu sui cu din somn, i cocounu:
Puidon! v-um lucut deiun... Dv. ti(i iomnete...
Ncm rudom!
1
zic eu...
Dv. ungui?
lgncn
2
...
Si nu-n(elege(i deloc... deloc?...
Ncm rudom!
Butu-te Dumnezeu de bounglen! zice tnuiu. Pe uimu,
cu lumoi:
Miule! Miule! ci, luide odutu!
In ucelui moment domnul cuie douime ncepe su sloiuie.
Domnul cel tnui se scoulu din lu(u meu i tiece iui lu locul
unde l-um gusit nti, lngu doumnu ceu tnuiu. Cocounu se
scoulu de lngu mine i-mi tiece n lu(u n locul tnuiului.
1
Nu tiu! (mugl.).
2
Coiect: igen (mugl.) du.
242 lon luca Caragia|c
Culcu-te i dumneutu, mumi(o; e tiziu! zice tnuiu.
In udevui, e cum tiziu; toutu lumeu s-u ietius din coiidoiul
vugonului n compuitimente, i, din noiociie, toutu lumeu u
uvut locuii; lu noi n-u mui venit nimeni.
Cocounu se culcu pe umututeu de buncletu din lu(u-mi; eu
mu culc pe umututeu meu de buncletu n sens inveis cu
domnul cuie sloiuie cu puteie.
Am nclis oclii, sincei; tot nu-i destulu luminu; cu oclii-
nclii, o su uud mui bine...
Al! suspinu doumnu, ul! Miule, ncu o zi! ncu douuzeci
i putiu de ceusuii! mine seuiu, suntem singuii!...
Si... se suiutu... Aud bine... Se suiutu: o dutu lung; upoi, de
mui multe oii pe ind, scuit i des i tuie...
A(i-nnebunit de tot! moimuie cocounu.
Ci, doimi odutu, mumi(o!
Nu e voibu de mine; mui e i om stiuin... Eu loicui.
Du-l diucului de bounglen! nu-l uuzi cum mnu poicii?...
Miule! diugu Miule! Si iui suiutuiile... Apoi, din udncul
sulletului:
Oll!... Miule!... Mumi(o!... mumi(o!
Ei! ce e, soio? ce mui polteti?
Tot nu doimi?
Mi-e culd! nu pot su doim...
Atunci, du-te pu(in p-uluiu.
Cocounu se scoulu i tiece-n coiidoi...
Si mie mi-e giozuv de culd; mu luc cu mu-nvitesc n loc...
Un suiutut pielung umu(ete... Mu iidic de pe buncletu i, luiu
su mu uit n puiteu opusu, ies dupu cocounu n coiidoi.
Cocounu vieu su-i iusuceuscu o (iguietu de tutun; eu scot
tubucleieu meu i-i olei gulunt (iguiete cu cuiton. Iu unu...
Meisi.
243 lsroria sc rcpcrd
kcircm
1
... zic eu, i-i duu loc.
Cuie vu su zicu nu ti(i deloc, deloc iomnete?
Mir?
2
ntieb eu,
... iomnete...
Eu duu din umeii cu vudit iegiet cu nu o pot piicepe;
totodutu,
Ii olei, din ploscu(u meu de dium, cognuc. Cocounu piimete
bucuios, upoi:
Biuvos cognuc! uu zic i eu... Meisi!... Tiebuie su lie
scump...
Eu iui duu din umeii i-i olei ultu (iguietu.
Sunt lotuit dei nu-n(eleg iomnete su stuu n
compuniu cocounei n coiidoi, pnu o ciede dumneuei de
cuviin(u su intie iui lu loc n compuitiment.
A tiecut, nu pot su-mi duu seumu bine, ct timp, i din
compuitimentul nostiu se uude tuind de tiei oii... Cocounu
intiu... Peste douu-tiei momente, intiu i m-uez lu loc, lungin-
du-mu ct mu-ncupe umututeu meu de buncletu...
... Alu! tienul nostiu tiece pe sub o plouie; iupuie pe
ucopeiiul vugonului i plescuie pe geum.
Mumi(o... culcu-te... i... mutule.
Iucu... mu culc... Dui... culcu(i-vu... i voi... li(i cum...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... mi puie c-uuz o muzicu... Ce stiulucitouie uimonie!... un
mui muiestos!... du!... o puiudu... ce de lume... uimutu... multu
uimutu... u! nu! e lu teutiu... nu! nu e uimutu... puicu e un stol
de poiumbei... iutu doi... cum se suiutu i se giugiulesc... Visez?...
1
Coiect: keiem (mugl.) mu iog.
2
Ce? (mugl.).
244 lon luca Caragia|c
Dui ce' e? ce bulnituiu!... ce duduiulu! Sui n sus... Am
doimit! um visut! E luminu bunu de ziuu. Cum m-um speiiut!
um ciezut cu e un uccident... Cnd colo, ce? Doumnu ceu
tnuiu, cine tie cum, din somn, u ulunecut de pe buncletu ci
i u lovit cu piciouiele pe domnul cel gios, cuie s-u deteptut
speiiut i el. Ce e nsu cuiios e cu to(i din compuitiment ne-um
deteptut; numui tnuiul domn douime... ucum n col(ul din
lu(u meu.
Eu mu culc lu loc: mui um nevoie de odilnu.
E ziuu muie... Domnul cel gios se iidicu i ude pe buncletu
cu piciouiele descul(ute-n os. Doumnu tnuiu s-u iezemut iui
cu oclii-nclii. Cocounu-n vistu, ulutuii de eu, cuscu.
Counu Soli(o, zice domnul cu glus bluin, iu vezi unde
mi-e coinul...
Cocounu cuutu n plusu i du os un comet ucustic; domnul
l iu i-l pune cu guiu ceu stimtu lu uiecle, upoi:
Counu Soli(o! cum zici dumneutu su-ncep? cum mi-u spus
Buiucliu
1
? cum mi-u spus Scluclmunn
2
? oii cum mi-u spus
Uiecliu
3
?
Cocounu, voibind upioupe i tuie n guiu luigu u cometului:
Cum (i-u spus Buiucliu?
Putiu luni de zile cuiu lui Kneipp, ucolo lu loc...
Du' Scluclmunn?
Muinu electiicu...
Du' Uiecliu?
Hupuiile uleu umeiicune... cum le zice? Cocounu, tuie i
udnc n comet:
Pink...
1,2,3
Tiei medici cunoscu(i din Bucuieti; cel din uimu, umoiistul Alceu
Uiecliu, unul din piietenii lui Cuiugiule.
245 lsroria sc rcpcrd
Hele... du...
Eu zic su le-ncepi pe toute odutu.
Au zic i eu.
Tot ui vieme ucumu: i Mi(u uie su steu lu Fiun(ibut vieo
douu-tiei luni
Ct? ntieubu domnul.
Vieo douu-tiei luni! stiigu cocounu n comet.
Cel pu(in putiu, u spus doctoiul! iuspunde domnul. Si
zicnd ucesteu, du cocounii cometul i se culcu lu loc cu sputele
spie buncletu din lu(u.
,Am n(eles! zic eu n gndul meu. Domnul ncepe su
sloiuie.
Miule!... Miule!!... Miule!!!
A udoimit! zice cocounu.
Biuvo! zice tnuiu... Du' bounglenul douime, mumi(o?
Eu loicui.
Nu-l uuzi?
Tnuiu se scoulu de lu locul ei i tiece lngu Miu, n lu(u
meu, pe ctu vieme cocounu iu locul din lu(u domnului cuie
loicuie.
... A tiecut poute un ceus... puic-u lost o clipu... M-u lovit
cevu peste piciouie... Desclid oclii; e luminu de souie...
Domnul loicuie meieu... Cocounu lumeuzu veglindu-l...
In lu(u-mi, peiecleu ceu tnuiu douime zmbind: lemeiu
cu cupul cel liumos pe umuiul i pieptul voinic ul omului, cuie
o ieuzimu cu biu(ul diept pe dupu spute, pe cnd n mnu
stngu i (ine umndouu mnui(ele.
Ne-upiopiem de Pestu.
Cocounu u mo(uit ct u mo(uit i u udoimit i eu... O! Aigus!
Domnul cuie loicuie luce o micuie... vieu su se scoule...
Se scoulu!
246 lon luca Caragia|c
Eu mu iidic despeiut i, upucnd cele tiei mini din lu(u, le
zgudui puteinic.
Tnuiu peiecle suie diept n piciouie.
Ptliu ! lii-ui ul diucului de bounglen! Cum m-ui speiiut!
Dui eu, nen(elegnd iomnete, i-uiut pe domnul cuie se-
ntouice i desclide oclii, pe cnd tnuiul u i pieiit n coiidoi.
In splendidul iestuuiunt ul guiii, lu Pestu, stuu lu o musu,
lund culeu cu lupte, domnul cel n vistu, doumnu ceu tnuiu
i mumi(u. Pe musu, ulutuii de ceucu domnului, stu cometul
ucustic... Lu o musu louite upioupe e tnuiul meu tovuio de
compuitiment, cuie iuspunde lu numele Miu.
Eu mu upiopiu de musu unde sunt dumele, sulut politicos,
iuu cometul, i-l pun cu desclizutuiu ceu micu n uiecleu
domnului; domnul i-l uuzu cum tie mui bine; upiopiu guiu
de desclizutuiu ceu luigu i zic tuie i iuspicut:
Boieiule! dei n-um onouie su vu cunosc... vu iog su vu
uitu(i ncouce...
Si-i uiut musu unde d. Miu Boieiul se uitu ncotio i-uiut:
cocounele uu nlemnit.
Boieiule! uduog eu, vezi pe tnuiul ucestu?... l vezi?... l vezi?
Ei! du; ce?
Te-ntieb numui, de cuiiozitute!
Apoi, ntoicndu-mu cutiu dumele uiuiite:
Culutoiie i petieceie bunu, coconi(eloi! Vu suiut mnu-
i(ele!... Si bounglenul pleucu mndiu cu nu s-u-nduiut su se
i iuzbune pe o tnuiu uuiuticu, tuibuindu-i mui mult dect
o clipu lunu de mieie.
1901
247 lsroria sc rcpcrd
INI|IATIVA...
Stum iuu, louite iuu, domnule!... Stutul nu vieu su se
gndeuscu!... Nu este nici o ncuiuuie; bu, putem zice cu este
cliui o peisecu(iune... Si ustu su-mi dui voie su-(i declui
este tiist, nu numui pentiu noi, ugiicultoiii, cuie nu suntem
cupubili su meigem cu egoismul pn-ucolo; este tiist pentiu
(uiu; cuci, n delinitiv, noi pluguiii suntem, cu su zic uu, topoi
de ouse; noi utiu devustu(ii...
Pe d-tu, zic eu, nu te-u devustut.
Te iog, nu mu-ntieiupe; lusu-mu su teimin... Noi ducem
gieul (uiii utiu, cuie luiu noi, ce su zicem?... Puicu n-ui mui
meige, su lluieii numu din buze i su umpli doldoiu pungu
stutului, din cuie pe uimu su vie i su sugu ((u utteu lipitoii
decluiute i clundestine, cuie tiuiesc pe spinuieu noustiu, cuie,
vui de cupul ei! numu sulletul nostiu tie!... Nu, domnule! pnu
nu vine stutul cu o lege nu mui meige!... Stutul tiebuie' su se
gndeuscu seiios!
Acesteu mi le debiteuzu iiitut umicul meu, neneu Stusucle,
unul dintie muiii notii ugiicultoii.
Eu, cuie nu sunt n cuient cu clestiu ugiuiu, mu muiginesc
u-i iuspunde piinti-o ntiebuie:
Nene Stusucle, nu s-ui puteu su lusum stutul i su-
nceicum o mbunutu(iie piin cum su zic? piin ini(iutivu
piivutu?
Dui umicul meu se iiiteuzu mui iuu:
A! cuie vu su zicu, i d-tu eti d-ei cu ini(iutivu piivutu?...
mi puie bine!... Meisi!
Mu iuitu, nene Stusucle, zic; eu, su-(i spun diept, nu
cunosc clestiu, i...
Apoi, ducu nu cunoti clestiu, mu-ntieiupe el i mui iiitut,
de ce te pionun(i?... cu to(i dv. vu pionun(u(i luiu su cunoute(i
CUPRINS
248 lon luca Caragia|c
clestiu... Nu, domnule!... Astu, nu noi, eu i cu d-tu; ustu, stutul
tiebuie!... n(elegi?
In(eleg; dect eu cu publicist ce viei su-(i spun dect cu
tiebuie numuidect su desclidem o cumpunie eneigicu pentiu
cu n sliit stutul su-nceupu odutu su se gndeuscu...
S-o desclide(i, domnule! ustu este dutoiiu dv. de publiciti
impui(iuli, ducu sunte(i udevuiut lu nul(imeu misiunii dv. utt
de liumouse; cuci, su nu uitu(i, v-u dut Dumnezeu o punu cuie
este o uimu; piin uimuie, tiebuie su uve(i un ideul pentiu (uiu
ustu cuie uminteii se piupudete... Si, ducu m-uscul(i pe mine,
uici s-o bute(i dv.: stutul tiebuie su se gndeuscu seiios!
M-um despui(it de Stusucle uindu-i cu niciodutu n-um
consideiut punu meu ultlel dect cu o uimu, i piomi(ndu-i
cu ndutu voi desclide cumpuniu.
Pe cnd mu gndeum cum s-utuc clestiuneu, iutu cu mu-
ntlnesc cu un eminent uitist diumutic, un om plin de ncie-
deie-n sine, uu de plin cu ultu nimic nu mui poute-ncupeu.
Teutiul nostiu nu(ionul i liteiutuiu noustiu diumuticu
uu uuns nti-o stuie pioustu, domnule, louite pioustu... Stutul
nu vieu su se gndeuscu seiios! Nu e nici o ncuiuuie; bu, cliui
putem zice cu este o peisecu(iune... i, peimite-mi su-(i spun,
e tiist, nu numui pentiu noi cuci uitistul nu poute niciodutu
meige pn-ucolo cu egoismul dei suntem, oiice s-ui zice,
pieu din cule-uluiu desconsideiu(i, cu toute cu se declumu i
se cntu pe toute tonuiile cu luiu cultuiu o (uiu nu poute-
nsemnu nimicu; i este louite udevuiut: numui cu ceieule i cu
zuizuvutuii, i cliui cu petiol, nu se poute pune o (uiu lu(u cu
cultuiu euiopeunu, cuie meige cu pui giguntici i mui
tiebuie su-i munilesteze i mentulituteu; i mi se puie cu uitu
i liteiutuiu sunt cele mui nulte munilestu(iuni ule mentulitu(ii
unei nu(iuni; cuci, n delinitiv, nu se piezintu cinevu n lume
cu pntecele i cu oigunele inleiiouie, ci cu liunteu, cu ucel
249 lsroria sc rcpcrd
upuiut ul gndiiii sublime, cuie luce din om iegele cieu(iunii...
Si ce se luce pentiu uitu i liteiutuiu nu(ionule?... Nimic! E tiist!
Ne tiebuiesc mui multe teutie... Stutul ui tiebui su se gndeuscu
seiios!...
Am uscultut cu toutu uten(iu liumousu tiiudu, i numui cnd
m-um convins sigui cu s-u teiminut, um iuspuns:
In line, ducu tiebuiesc, ducu-n udevui tiebuiesc mui multe
teutie, ustu se poute luce piin ini(iutivu piivutu...
Si dumneutu eti de cei cu ini(iutivu piivutu? Biuvo!...
Nu umblu(i cu moltuii, domnule, cu ini(iutivu piivutu!... Aici
stutul tiebuie su se gndeuscu!
Amice, zic eu, n(eleg, dect ce viei su-(i spun cu publicist
ultu dect cu putem duce o cumpunie pentiu cu stutul su se
gndeuscu-n sliit...
S-o duce(i, domnule! i mui ules d-tu ui uci o dutoiie de
contiin(u, n culitute de publicist i de vecli sullei, cuie-n(elegi
duieieu i poi(i o spudu nobilu, cuie este punu d-tule... Si uici
s-o bute(i dv. meieu: stutul tiebuie su se gndeuscu.
M-um despui(it de eminentul uitist cu lotuiieu su-ncep
cumpuniu... Dui mui nti, tiebuie su stubilesc cu cine ncep:
cu neneu Stusucle oii cu eminentul?... n udevui pluguiul uie
ntietuteu de timp; du, dui uitistul, dei i-um piomis dupu,
cuie ntietuteu de cuuzu: clestiuneu uitei i liteiutuiii nu(ionu-
le ieclumu mui uigent o solu(iune. Dui iutu, tocmui cnd ncep,
d. Cuiucudi, iepoiteiul, cuie le ullu toute cu ctevu minute nuinte
de-ntmpluie, vine, tiindu-mu ct mu inteiesez cu vecli sullei
de uitu, su-mi comunice o veste, menitu su mu bucuie: zilele usteu
se vu depune n Cumeiu un pioiect de lege pentiu ieoigunizuieu
teutiului nu(ionul. Iutu, n iezumut, economiu ucestui pioiect:
In liecuie comunu uibunu se vu oigunizu cte o societute
diumuticu, n piopoi(ie se-n(elege cu numuiul locuitoiiloi
250 lon luca Caragia|c
iespectivi, i cuie vu piimi de lu comunu i de lu stut cte o
subven(ie sulicientu pentiu bunul piogies ul uitei i liteiutuiii
diumutice iomne.
Societuteu vu li condusu de un diiectoi numit de ministei,
i de un comitet compus din cinci membii, i udicu din:
piimuiul locul n peisounu suu piin delegu(iune; un muie
comeiciunt i un muie industiiul (cetu(eni iomni); un piolesoi
cu titlu delinitiv de lu coulu de giud supeiioi, tius lu soi(i, n
piezen(u societuiiloi, i cel mui n vistu pieot oitodox din
loculitute; n oiuele de ieedin(u ude(eunu, piotopopul vu
tiece de diept n ucest post onoiilic, indileient de vistu.
Sunt ncntut... Victoiie!... Am scuput de o cumpunie!... Su
vedem ucumu de pluguii... Unde-i uimu meu? Su-ncepem!...
Dui, iutu umicul meu Miticu, louite eneivut:
Monei, stum iuu! louite iuu! e cevu deploiubil i iidicol n
ucelui timp... Si ustu, su-mi dui voie su-(i spun, e tiist nu numui
pentiu noi cu puiin(i, cuie oiiicum e o duieie, nu po(i su zici! cu
su-(i expui un copil n ceu mui liugedu vistu; cuci n delinitiv un
puiinte mui poute uveu un copil; i nu din egoism o spun; dui e
tiist pentiu (uiu ntieugu su te vezi lu discie(iu cupii(iului unei doici!
pentiu cu, imugineuzu-(i cu existen(u unui copil Sisilicu, leti(u
noustiu, de exemplu este, din cuuzu ci, peiiclitutu; cuci doctoiul
pietinde cu noi n-um puzit-o ndeuuns, i luptele este stiicut, ceeu
ce nu mui poute conveni pentiu nutii(iune, neuvnd ncu loimute
sucuiile gustiice; i liiete suntem despeiu(i, nct nu mui uvem ult
ielugiu dect lu bibeion, liind d-ubiu lu use luni!... Si eu, mizeiubilu!
n-u mui uvut iubduie! su li uvut mucui ncu putiu luni: puteum
s-o-n(uicum. In(elegi?
Cum su nu-n(eleg, ducu sunt pu(it? Copil... doicu... tiu!
tiu ce luciu beluliu!
Si stutul, uimeuzu, din ce n ce mui eneivut, bietul puiinte,
stu cu minile-nciuciute, i nu vieu su se gndeuscu seiios, cnd
251 lsroria sc rcpcrd
este voibu de o clestiune cuie inteieseuzu (uiu ntieugu, seceind
ut(iu copii, clemu(i su deu tiibutul loi de snge... Este o clestie
muie, domnule, clestiu uluptuiii!... su nu glumim!
Diugu Miticu, zic, n(eleg pieu bine eneivuieu tu; dui eu
ciez cu-n piivin(u ustu, ui tiebui i ini(iutivu piivutu...
A! cuie vu su zicu i d-tu, cu i doicu noustiu, eti d-ei cu
ini(iutivu piivutu! Biuvo!... Nu, domnule! destul cu ini(iutivu
piivutu, cuie i-um vuzut ct de tiiste consecin(e! Nu! Stutul
este dutoi su se gndeuscu, n sliit, su iu ini(iutivu; cuci e
pucut! suntem puiin(i!...
Atunci, su ducem o cumpunie piin piesu...
S-o duce(i, domnule! ustu e dutoiiu suciu pentiu dv.
publicitii, ducu sunte(i udevuiu(i publiciti, nu moltungii!...
A! Miticu!
Nu! stiigu el n culmeu eneivuiii; tiebuie stutul!... Auzi!
doicu luiu lupte!... Auzi! doicu su... Biuvo!... Si stutul, indile-
ient... i luptele... luptele ei!...
Si pleucu necuitul puiinte, su cuute bibeion, piobubil.
Iu, su vedem: cu teutiul um ispiuvit; mui um douu cumpunii;
cu cuie su-ncep?
Fiiete cu ugiicultuiu ui tiebui su ne inteieseze n piimul
ind cu liind o (uiu eminumente ugiicolu; dui tocmui pentiu
ustu, mu-ntieb: ce poute luce o (uiu ugiicolu luiu biu(e? Atunci,
nutuiul cu tiebuie su ne gndim mui nti lu clestiu popoiu-
(iunii; piin uimuie, lus deocumdutu pe neneu Stusucle i-ncep
cu clestiu doicii; cuiu!
,O clestiune vitulu pentiu (uiu noustiu... Clestiuneu uluptuiii...
Ce lucem cu cetu(enii, cu soldu(ii de mine?... Pnu cnd din puiteu
stutului uceustu indileien(u condumnubilu, uceustu ciiminulu
inuiie?... Pnu cnd copilul iomn... luptele i bibeionul... etc....
1909
APRECIERI CRITICE
Su ne opiim ucum pu(in, n tieucut, usupiu ctoivu cutegoiii de
peisonue din scli(ele lui Cuiugiule, spie u vedeu cum zugiuvete el uceustu
,mululu, suu, mui bine, ce zugiuvete, ce uspecte l-uu izbit mui mult, ce
nvinuiie uduce el ucestei mululule, de ce luciu, deci, luce el iuspunzutoi
libeiulismul iomn. In sliit, cu ulte cuvinte, spie u vedeu ce sunt i cum
sunt uceste cluse nouu ,pe cuie se ntemeiuzu loimele nouu n cuie tiuim.
Mui nti, ucum, n scli(ele sule, Cuiugiule zugiuvete mui mult clusu
milociei mui iui celelulte cutegoiii zugiuvite n Scrisoarca picrdurd.
Bucu(i cu lign|i|c, cu livc o`c|ocn, cu Tc|cgramc etc., n cuie su zugiuveuscu
pe ,stlpii puteiii, sunt nti-o piopoi(ie iedusu. In muoiituteu scli(eloi
sule, peisonuele sunt mui ules lunc(ionuiii de toute leluiile, cuie loimeuzu
de lupt, n muie puite, micu noustiu buiglezie. Aceti oumeni se numesc
mui to(i, Ionescu, Ceoigescu, Vusilescu, Popescu, Piotopopescu, Icono-
mescu, udicu oumeni ,luiu stiumoi, cum se zice, lecioiul lui Ion, ul lui
Cleoigle, ul lui Vusile, lecioiul popei, ul piotopopului, ul iconomului etc.
Aceste nume sunt louite cuiucteiistice. Ele uiutu mui nti ousu
extiuc(ie u peisonueloiinvuziu stiutuiiloi celoi mui de os n viu(u
sociulu, i upoi lipsu de peisonulitute u ucestoi peisonue, insigniliun(u
loi , cuiucteiul de tuimu. Aceste peisonue, iidicute spie supiulu(u, sunt
pustu umoilu pe cuie loimele nouu lusu uceeui pecete, pocitu i vulguiu.
Si, mui nti, toutu uceustu tuimu este lipsitu de inteiesele udevuiute
ule vie(ii, umplndu-i n clip mizeiubil golul sulletesc, de liin(e deziu-
ducinute, cu tot lelul de ndeletniciii luiu iost. Iutu lumiliu cuie se
zbuciumu su petieucu o zi lu Sinuiu (Trcn dc p|dccrc), zbucium din cuie
nu piolitu dect doui mudum Ceoigescu, cuie uscultu, noupteu pe lunu,
CUPRINS
253 lsroria sc rcpcrd
,menuetul lui Pedeiuski, cntut de oli(eiul de udministiu(ie Miu. Oii,
iutu, mui cuiucteiistic, ucei oumeni (uc incniriar) cuie, n lipsu de ultcevu,
de ulte evenimente, se mutu din umutute n umutute de un, luiu ulegeie,
n cuse i mui iele dect cele unde uu stutstuie sulleteuscu ce culmineuzu
n uceu luzlie ntmpluie u celoi douu cucoune cuie uu cuse ulutuieu,
lucute ubsolut lu lel, i cuie, dupu ce olteuzu luni ntiegi cu nu-i pot
ncliiiu cusele i invidiuzu pe to(i cei ce se mutu cuindu-i penibil
ciobuiile, sliesc piin u se mutu unu n locul ulteiu! Aceustu scli(u mui
simbolizeuzu i nestubilituteu, lipsu de viu(u uezutu, zdiuncinul iezultut
din intioduceieu loimeloi nouu. In ultu scli(u, Caur casd, Cuiugiule
simbolizeuzu uceustu lipsu de viu(u uezutu, piin cusele de ncliiiut din
Bucuieti i, cu contiust, cu simbol ul vie(ii uezute de ultu dutu, evocu,
cu uttu poezie, cusu gospoduieuscu de modu vecle, din Ploieti, n cuie
i-u petiecut copiluiiu su, cusu lui Hugi Ilie(obseivu(i numele!), cu ogiudu,
cu giudinu, cu ceiduc muie, cu lilieci.
Aceustu putuiu sociulu e upoi i pioustu. Piostiu uceustu, mui ules,
loimeuzu obiectivul sutiiei lui Cuiugiule. At(i ,umici din opeiu su, Lucle,
Mucle, Tucle, stupni pe ctevu cunotin(i bunule i neiumegute, expii-
mute nti-un stil iidicol de incoeient i nti-o limbu iidicol de mpestii(utu,
umplu puginile cele mui liumouse ule lui Cuiugiule. Citi(i, de pildu,
minunutu O |acund...
Piostiu uceustu, lipsu de cultuiu, mululugismul ucestu, Cuiugiule ni le
uiutu i sub luinu bogu(iei. In livc o` c|oc|, buibuiiu i vulguiituteu unoi
mululugiouice oidinuie se desluuiu nti-un pulut luxos, plin de obiecte
de uitu scumpe. Mui mult dect oiicuie ultu, uceustu scli(u ne uiutu ct e
de uoi su-(i usimilezi puiteu muteiiulu u civilizu(iei, dui ct e de gieu s-o
usimilezi pe ceu sulleteuscu. Ce n-uvem noi? Toute institu(iile, toute
duiuiile telnicei modeine, dui cine iepiezintu ucele institu(ii! Cine se
lolosete de ucele duiuii! Cndi(i-vu ct geniu omenesc piesupune un
tien, i cine, ce buibui piimitiv se luluiete nti-un vugon-iestuuiunt, n
expiesul cuie vine de lu Vicioiovu lu Bucuieti.
Aceustu putuiu sociulu e i udnc imoiulu. Cuiugiule uie tiei scli-
(e(Cadou, uip|oma(ic, Mici cconomii), n cuie ne uiutu cum buibu(ii i
vnd lemeile lie pentiu buni, lie pentiu piotec(ie, udicu tot pentiu buni.
Si le vnd n modul cel mui nutuiul, uu, cu um puteu zice cu inleiioiituteu
254 lon luca Caragia|c
loi sulleteuscu meige pnu ucolo, nct ei nu sunt imoiuli, ci, mui os,
umoiuli.
Aceeui imoiulitute, cuptuitu cu piostie, cuiucteiizeuzu i piesu, uceu
institu(ie cuie este menitu su loimeze opiniu publicu(Boris Sara||o|!,
Sinucidcrca din srr.lidc|ird(ii etc.)
Si ucetiu loimeuzu publicul iomn, clusu contientu u (uiii, ,(uiu
legulu! Acetiu sunt clusele nouu, cieute de libeiulism! Iutu opeiu
libeiulismului, musu pe cuie se spiiinu oigunizuieu stutului iomn
modein!puie u zice Cuiugiule.
In O scrisoarc picrdurd, pe cei doi instituitoii, ugen(ii lui Cu(uvencu, i
cleumu Ionescu i Popescu (piimul Ionescu i piimul Popescu ui lui
Cuiugiule). Aceustu nseumnu cu ei sunt de extiuc(ie populuiu, lecioiul
popei i lecioiul lui Ion. Fuc puite din cei ce se iidicu din popoiul de os.
(Pnu utunci ,popoiul eiu buigleziu). E un episod ul ,iidicuiii noiou-
deloi, cuie ncepe mui pionun(ut utunci.
Acest nume, mpieunu cu Diuconescu, Piotopopescu, Iconomescu
(lecioii de diuconi i pieo(i de dileiite giude; mul(imeu loi constutu luptul
ieul cu, lu nceputul ,iidicuiii noioudeloi, mui ules pieo(ii, mui nstuii(i
i deu dileien(iu(i de noiod, puteuu luinizu lii cu ouiecuie nvu(utuiu de
cuite, cu su ocupe lunc(iile cieute de loimele nouu deocumdutu lunc(iile
mici) uudui, uceste nume voi miunu, mui tiziu, n ,Momente. Apioupe
nici nu-i vu clemu ultlel, dect utunci cnd uutoiul i vu numi cu numele
de botez, i utunci se voi numi Lucle, Mucle, Tucle, Miticu etc.
Dui cum uceste nume, pe lngu evocuieu extiuc(iei populuie, sunt,
piin liecven(u loi, upioupe nume comune, Cuiugiule u mui inten(ionut su
evoce i lipsu de individuulitute u ucestoi peisonue, cuiucteiul loi de
gloutu, o ceuitu umoilu, pe cuie loimele nouu i uimuiile loi uu lusut
uceeui pecetieuitu, dupu sentimentul lui Cuiugiule.
E nutuiul cu pentiu el toute uceste nume su uibu cevu comic. Comicul
loi vine din cuuzu cu ele i evocu mululuuu. Dui sunt comice i piin
liecven(u loi, piin luptul cu uu uuns cu nite nume comune. Fiecven(u,
uniloimituteu uceustu e ,du mecunique pluque sui du vivunt1 (1Cevu
mecunic lipit peste cevu viu devini(ie u comicului, dutu de Beigson).
Si-n udevui, ucei pe cuie el i numete Popeti i Mucli n ,Momente
n-uu individuulitute. Muiele cieutoi de oumeni Cuiugiule n-u cieut n
255 lsroria sc rcpcrd
Mucli i Popeti individuulitu(i, pentiu cu, dupu el, n-uu individuulitute
nici n viu(u ieulu. Foimele nouu i-uu iedus lu unitute, i-uu lucut lu lel de
iidicoli. Comicul liecuiuiu e comicul ntiegii cutegoiii. Unul suleie de
,situu(iu (uiii, ultul suleie de ,lucunu din codul penuluceustu e singuiu
deosebiie.
Muiele cieutoi Cuiugiule u ieuit su lucu ucest rour dc |orcc de cieu(ie,
se poute zice negutivu: su nu deu nimic individuul ucestoi tipuii, ci numui
peceteu cutegoiiei loi.
In comedii, unde uveu de cieut cuiucteie, n-u piocedut uu. Acolo
peisonuele, oiict de nensemnute, uu nume louite individuule. Nu le
cleumu Mucle i Popescu, uluiu de institutoiii din O sciisouie pieidutu,
cu cuie ncepe Cuiugiule su zugiuveuscu unonimutul ucestei cutegoiii
uceustu ,societute unonimu. Iui Ionescu i Popescu din O scrisoarc picrdurd
cu to(i cei din ,Momente de mui tiziu nu-s individuulizu(i. Si sunt
singuiele peisonue neindividuulizute din toute comediile lui Cuiugiule.
Aceustu se potiivete cu iolul ucoidut loi n comedie. Conloim concep(iei
lui Cuiugiule, ucel iol impuneu, cliui, uceste nume.
De ultlel, pe viemeu cnd u sciis comediile oii n timpul cnd i-u
plusut uc(iuneu pieseloi, ubiu ncepuse ,iidicuieu noioudeloi. Abiu
ncepuse uscensiuneu lui Mucle i Popescu. Cliui ducu n-ui li lost motivul
piincipul nevoiu impusu de genul liteiui de u cieu individuulitu(i
ieulismul, supuneieu lu obiect, tiebuiu su impuie lui Cuiugiule zgicenie
de Popeti.
Ce iol uie lu Cuiugiule numele n concepeieu peisonuului se poute
vedeu mui bine dect oiiunde nti-o scli(u din ,Momente, unde u luut
cu eiou un Mucle, dui lu pus nti-o situu(ie seiiousu i tiugicu. E lnspcc-
(iunc, n cuie e voibu de sinucideieu unui cusiei.
Scli(u uie cu peisonue exuct peisonuele din celelulte ,Momente.
Dui uici pe eiou l cleumu Anglelucle, tot nume de om din cluse
inleiiouie, dui iui i mui seiios i nemuiutilizut de Cuiugiule uiuieu. Iui
celelulte peisonue din lnspcc(iunc (udicu Luclii, Muclii, Ionetii i Popetii
din ulte scli(e), uici n-uu nume. Cuiugiule le-u uscuns numele, cuci ducu-i
numeu, tiebuiu su-i cleme cu n toute scli(ele, cu utt mui mult cu ct e
voibu de o petieceie lu o beiuiie ntie exuct uceiui ,umici din iestul
,Momenteloi.
256 lon luca Caragia|c
Dui uceti lunc(ionuii ucum nu mui voibesc lleucuii. Ei sunt ngiioiu(i
de souitu lui Anglelucle, pe cuie o piesupun teiibilu. Iutu de ce Cuiugiule
n-u putut su le spunu pe nume. Numele ucesteu, comicizute utt de mult
de el, ui li duunut utmosleiei giuve u bucu(ii. Dui nici n-u putut su le deu
ulte nume, udicu ultlel de nume, cuci i-ui li lulsilicut ieulituteu. (Cnd
nsu, n peiegiinu(iile loi noctuine cu su deu de uimu lui Anglelucle,
ntlnesc pe un umic ul loi cuie nu luuse puite lu uluceieu ustu giuvu
ucestu uie nume i-l cleumu liiete: Miticu).
Si iuiui n deosebiie de toute Momcnrc|c, uceti Lucle i Mucle ucum
nu voibesc cu cuiugiulisme, oii cevu n legutuiu cu el. Nici Cliiiuc nu
voibete stiopit n scenele de diugoste.
D. P. Zuiilopol u imuginut cndvu pe Pulcleiie Cliiiuc, liicu peisonu-
ului din O noaprc |urrunoasd. Se ziceu ucum douuzeci de uni cu nsui
Cuiugiule se gndeu, suu cliui luciu lu ,Uimuieu comediiloi sule
evolu(iu tipuiiloi i u uimuiloi loi. Dui pe ct tim, n-u iumus nimic de
lu Cuiugiule n diiec(iu uceustu. ( Ceicetuiile ulteiiouie ule munusciiseloi
lui Cuiugiule uu descopeiit nti-udevui scli(u unei piese cuie tiebuiu su
nlu(ieze peisonuele Nop(ii |urrunoasc dupu 30 de uni).
Totui, o Pulcleiie Cliiiuc, bu cliui mui multe, gusim n momentele
de mui tiziu. De pildu, Esmeiulde Piscupesco ( Episcopesco; buibutul
ei, buiglez muie, e pe o tieuptu mui nultu u ieiuiliei, nu e numui
Popescu) i ulte doumne Popesco, ucum devenite ,Societute bunu, Tiuind
n pulute somptuouse, cu ,live oclock teu etc. Audui, ducu n-u uiutut
evolu(iu tipuiiloi i lumiliiloi din comedii ducu n-u cieut pe Pulcleiie
Cliiiuc Cuiugiule totui u uimuiit evolu(iu cutegoiiei sociule din
comedii. Este diept cu Pulcleiie Cliiiuc e mui evoluutu dect Esmeiulde
Piscupesco. Pulcleiie e dinti-o geneiu(ie mui nouu dect Esmeiulde. Poute
e liicu ei.
In Cuiugiule se vede giudu(iu. De lu Mi(u Buston lu Muii Popescu i
de lu Muii Popescu lu Esmeiulde Piscupesco. De-utunci ncouce, u tiecut
vieme i Esmeiulde u nuscut pe Pulcleiie. E istoiiu ntieugu u ,iidicuiii
noioudeloi, u evolu(iei buigleziei noustie simbolizutu i piin nume, tot
mui modeine i mui occidentule.
Aceustu pioblemu u numelui Cuiugiule n-o uitu niciodutu, utt de mult
numele luce puite din piocesul suu de cieu(ie. Inti-o scli(u, pe douu
257 lsroria sc rcpcrd
mululugiouce vecli le cleumu Clioulu i Anicu. Pe liicele loi:Mutildu i
Lucie(iu. In ultu scli(u, n cuie instituitouieu dinti-un tiguoi e Aglue
Poppesco (uici occidentulizuieu u luciut teiibil lu pionume) i secietuiul
piimuiiei Atunusiu Eleutleiescu (Tunuse Lelteiie u lost nnobilut piin
etimologism), pe consilieiul comunul, uudui simplu cetu(eun, mulu-
lugiu de modu vecle, l cleumu, ncu, Ni(u Neculescu (modeinizut i el
din Neucu).
In toute uceste scli(e e voibu de Munteniu.
In scli(ele cu subiect din Moldovu ( plusuieu subiectului n Moldovu
se cunoute dupu limbu peisonueloi), luciul se sclimbu cu totul. Aici
peisonuele se numesc: Cuduiuu, Peioiu, Ciigoiucu, Buzdiugovici,
Bostunduki, etc. iui numele de botez sunt: Costuclel, Ioiduclel,
Atlenuis, Edmond, Ruoul etc. Pionumele ucesteu sunt louite individuule
i cliui cu o nuun(u de ,oiiginulitute, udicu de bizuieiie. Piin uceustu
oiiginulitute, ele umintesc numele din Cogol. Si-n udevui, cliui i
peisonuele seumunu cu cele din Cogol, n sensul cu uu iumus mui n uluiu
de cuientul cel muie ul vie(ii i uu cuiiozitu(i legute de o ustlel de stuie.
Foimele nouu, buigleziu, iidicuieu noioudeloi etc., sunt lenomene
mui ules munteneti. Si de uceeu Cuiugiule u uimuiit lenomenul mui ules
n Munteniu. Moldovu u iumus n uimu. A iumus mui vecle. Aceustu l-u
liuput pe Cuiugiule i uceustu o iedu piin numele peisonueloi. Aceste
peisonue sunt n puite boieii. Si-n udevui, n Moldovu, inlluen(u liuncezu
s-u exeicitut mui ules usupiu boieiiloi (cuci buigleziu u lost pu(inu).
Cuiugiulele Moldovei, Alecsundii u sutiiizut electele inlluen(ei liunceze
usupiu boieiiloi i mui ules u boieiinuiloi. Aceustu inlluen(u u dut
cu iezultut mui nti pe Counu Cliii(u, pe Culi(u Rosmuiinovici, pe Ioigu
de lu Suduguiu pictu(i de Alecsundii i upoi pe uimuii loi, Edgui
Bostunduk, Atlenuis Ciegoiucu, pictu(i de Cuiugiule. Aceti boieii se
numeuu Bostunduki i Ciigoiucu i nu Ionescu i Popescu, cuci nu eiuu
liii unonimi ui unonimului Ion oii ui unui popu dui inlluen(u liuncezu i-u
sclimbut din Ioigu Ciigoiucu n Ruoul Ciegoiucu i din Cliii(u Ciigo-
iucu n Atlenuis Ciegoiucu. Pe de ultu puite, n numele Bostunduki (i
se poute i Buzdiugovici) se vede oiigineu stiuinu u unei pui(i din
boieiimeu moldoveneuscu, oiigine cuie nu e totdeuunu gieceuscu.
258 lon luca Caragia|c
In Edgui Bostunduki e simbolizutu decudeieu, decuvuieu boieiimii
moldoveneti. Bostundukii uu miunut piin Iui pnu ieii i uu iumus ncu
iestuii i uzi.
Iui uiuieu ucestoi nume moldoveneti este dieptul uutoiului comic,
cum um vuzut. Aceustu uiuie este lucutu cu mult sim( ul ieulitu(iloi.
Aceste nume ne evoucu peilect cuiucteiul de speciul, de nveclit, de
,oiiginul, de ,suivivunce de tot ceeu ce u iedut i Cogol n opeiu su.
Numui numele Ciegoiucu uie ultu lizionomie: un Ciegoiucu e geneiul
i el de puitid. E mui umestecut n viu(u modeinu.
Audui, toutu deosebiieu istoiicu din veucul tiecut din Moldovu i
Munteniu e iedutu n numele inventute de Cuiugiule.
Aceustu semnilicutivu ucoiduie de nume nu se dezminte dect iui.
Vieuu su spun cu louite iui Cuiugiule du nume cuie su nu indice nutuiu
peisonuului dinti-un punct de vedeie ouiecuie. Au ui li numele Pumpon
i Muzu (Didinu, din u-a|c carnava|u|ui) cuie piobubil sunt ulese pentiu
tiebuin(ele intiigii, cuci din cuuzu cu nite peisonue din piesu iostesc
voibele ,Muzu (un teimen de oc de cui(i) i ,Pumpon, intiigu, cum se
tie, se ncuicu de tot. Dui lu uimu uimei i uceste nume pluseuzu pe
puitutoiii loi n mediu loi speciul.
Su mui uduogum cu odutu Cuiugiule u pus un nume cu inten(ii
polemice: ievizoiul Luzui Ionescu-Lion lu udiesu lui C. Ionescu-Cion,
pe cuie l-u peisillut i ultlel. Dui cum ucest piocedeu ul lui Cion de u-i
cieiu pseudonimul l-uu imitut i ul(i Ioneti pe lngu inten(iu polemicu,
Cuiugiule u putut su uibu n vedeie i sutiiizuieu unei upucutuii mui
geneiule.
In opeiu lui Cuiugiule, pioblemu numeloi piopiii e mui impoituntu
dect n opeiu ultoi sciiitoii, pentiu cu opeiu lui e comicu, i nti-o ustlel
de opeiu, numele e o nsuiie mui esen(iulu u peisonuului, dect n ulte
genuii liteiuie.
Cuiubet IBRAILEANU
...Scli(u e, n lond o glicitouie ce tiebuie vuzutu n udevuiutu ei
luminu, cuci Cuiugiule, cu ,metei mozuist ce se socoteu, combinu, cu
iubduie i inteligen(u speculutivu, ,muigelue, spie u luce cu ele diveise
259 lsroria sc rcpcrd
,liguii iu(ionule (uici e cleiu ce descilieuzu pomenitu uliimu(ie u lui
Ibiuileunu, dupu cuie ,Cuiugiule e mui uitist dect poet, oiict de muie
poet e) de uceeu, nu m-u luzuidu su uliim cu coiespondentele ideutice
dintie uutoiul Con|crin(ci i lilosolul din Sragira ui constitui o puiu
ntmpluie, cu neneu Iuncu n-ui uveu, de lupt, lubui de unele uspecte
esen(iule ule lilosoliei lui Aiistotel. Dui nici nu voi sus(ine ipotezu iidicolu
cu, usemeni unui studiosus, Cuiugiule ui li buclisit, pe ndelete, Fizicu su
Metulizicu uiistotelicu. El puteu i cliui obinuiu su se inloimeze, cu
iupiditute, consultnd exceipte, enciclopedii (,Lucli, udu-mi pe Luiousse,
exclumu neneu Iuncu, cnd voiu su guseuscu unele lumuiiii oii uigumente
decisive) suu cine tie ce culegeii de upoltegme i oons mors etc. Si, n
lond, udeseoii, nici nu uveu nevoie de mui mult! Cuci Cuiugiule este
nzestiut cu luiul iuiisim de u inspiiu, cu nutuiule(e i luiu eloit, nsui
ueiul esen(eloi. Apoi, nu tiebuie su uitum cu lupt de extiemu impoitun(u
Cuiugiule este o liie piolund sociuticu, luciu dovedit de numeiousele i
suipiinzutouiele sule ulinitu(i cu mugistiul lui Pluton i Xenolon. In piimul
ind, i unul, i celulult sunt, inti-un unume sens, indileien(i lu luimecul
nop(ii, utiui liind, n exclusivitute, doui de pioblemele spiiituule i
ceiebiule. Repioul ce i s-u lucut n uceustu piivin(u cu ui li lipsit de
sentimentul i peicep(iu nutuiii este o dovudu i de nuivitute, i de
llugiuntu nen(elegeie. Neneu Iuncu nu ugieeuzu deloc excuisiile montune
i extuzieieu sentimentulu n lu(u peisueloi de oiice lel (memoiubil e
iuspunsul dut unui individ scitoi cuie-l buteu lu cup su puiticipe lu o
plimbuie piin mun(i, spie u se nduiou n lu(u giundoiii nutuiule: ,Ce
nutuiu, mu? ce e nutuiu? Nutuiu e n cupul meu); el pieleiu, ncntut i
incitut, su colinde guiile, culenelele, beiuiiile, piuvuliile i pie(ele, cu su
discute cu cei din ui n toute uceste puncte nsulle(ite i zgomotouse ule
bunulitu(ii zilnice, piovocnd i suvuind conveisu(iile nu numui cu
intelectuulii, ci i cu oumenii de ceu mui umilu spe(u sociulu: buibieii,
biiuii, bucutuiese, clelneii, zuizuvugii, bucuni, piecupe(i... Motivul l
dezvuluie Cuiugiule n ctevu puieii: ,Noi tim cu, dintie toute lenome-
nele, ucele ce ne inteieseuzu mui mult pe noi, oumenii, sunt micuiile
sulleteti ule omului. Nu ultlel se compoitu, ullum de lu Diogenes Lueitios,
Sociute, cuie ,discutu clestiuni de moiulu n piuvulii i n piu(u, convins
260 lon luca Caragia|c
liind cu studiul nutuiii nu ne este de lolos; el spuneu cu ceiceteuzu ,Ce
bun i ce iuu (i s-u-ntumplut ucusu? (\ic(i|c i docrrinc|c..., II, 21.) [...|
...Piincipulu dilicultute de cuie s-uu izbit to(i editoiii opeiei lui
Cuiugiule constu n sistemutizuieu ucesteiu pe cutegoiii liteiuie. Pe de o
puite, giuni(ele dintie ,scli(u, ,moment, ,noti(u, ,notu, ,noti(u ciiticu,
,umintiii, ,povestiie, ,nuvelu etc. (enumeiuieu iepioduce lie titulutuiu
volumeloi publicute de uutoiul nsui, lie pe uceeu u loiletonului din
univcrsu|) sunt destul de lubile, n ubsentu unui ciiteiiu obiectiv ul depui-
tuuiii, cu uplicubilitute geneiulu i obligutoiie. Pe de ultu puite, oscilu(iile
n clusilicuie uu lost ulimentute de cuiucteiul eteiogen ul volumeloi
upuiute n timpul vie(ii sciiitoiului, cuie includ texte (innd de loimule
liteiuie dileiite. Ducu upuitenen(u unoiu dintie ucesteu lu un gen oii ultul
e doui discutubilu (n sensul cu uigumente pio suu contiu pot li i uu lost
n egulu musuiu invocute de editoiii oii de comentutoiii opeiei cuiugiu-
liene), n sclimb ultele, n mod sigui, contiuvin llugiunt titlului sub cuie
uu lost ieunite. Astlel, culegeieu Scnirc uoarc (1896) cupiinde monologul
1 apri|ic, tipuiit ulteiioi de uutoiul nsui n volumul de teutiu din Opcrc
comp|crc (1908); n Momcnrc (1901) sunt incluse ctevu nuvele i povestiii
(la nanu| |ui Mdnjoa|d, Cdnu(d, Om sucir, la conac, uoud |oruri, cu
specilicuieu cu doui ucestu din uimu luce coip comun cu univeisul
scli(eloi); Scni(c noud (1910) ieunete, lu lel, nuvele i povestiii (kir
lanu|ca, Mama, Pasrramd rru|anda, Parrca pocru|ui, Ca|u| dracu|ui etc.);
n sclimb, sub titlul de Novc|c i povcsriri din seiiu de Opcrc comp|crc,
uutoiul udunu unele texte upui(innd evident ,momenteloi (cu dovudu
cu toute liguiuseiu unteiioi n sumuiul volumului de Momcnrc: Rcporraj,
Boris Sara|o||!..., Croaznica sinucidcrc..., Trcn dc p|dccrc, lnspcc(iunc, 25
dc minurc, Arr. 214). Si exemplele pot continuu.
Ezituiile uutoiului nsui sunt, uudui, evidente. Pentiu cu, ducu n
eteiogenituteu piimeloi sule volume putem piesupune o pieocupuie
minimu pentiu sistemutizuie, edi(iu de Opcrc comp|crc iepiezintu piimu
tentutivu de oigunizuie u piopiiei cieu(ii, iui uceustu nceicuie este n
bunu puite euutu. (In uluiu umintiteloi ezituii, tiebuie insu su piesu-
punem lu Cuiugiule i existen(u unui culcul contient utunci cnd u
pioiectut sumuiele utt de mozuicute ule volumeloi sule: gndul cu,
261 lsroria sc rcpcrd
umestecnd scli(ele cu nuvelele, povestiii oii uiticole teoietice, du o
unume ,gieutute ucestoi culegeii i cu, totodutu, ustlel se poute udiesu
unui public cut mui diveis, oleiindu-i liecuiui cititoi posibilituteu de u-i
ulege ceeu ce-l inteieseuzu.) Oscilu(iile celoilul(i editoii ui lui Cuiugiule
sunt, lu lel, vizibile n deosebiiile de opticu piivind depuituuieu mute-
iiulului. Clidindu-se, liiesc, dupu punctul de vedeie peisonul, uutoiii de
edi(ii uu opeiut, upioupe liecuie, tiunsleiul de texte dinti-o cutegoiie n
ultu, multe dintie ucesteu luiu, n lond, ultu ustilicuie posibilu dect uceeu
u piopiiei viziuni subiective integiutouie. Inct, n uluiu lotului compuct
de ,momente, ,scli(e, ,nuvele, ,povestiii etc. ucceptut ununim cu utuie,
mui existu i unele titluii migiutouie, cuie, de lu o edi(ie lu ultu, ilustieuzu
pe ind genuii liteiuie dileiite.