Sunteți pe pagina 1din 23

32006R0561 REGULAMENTUL (CE) NR.

561/2006 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN I AL CONSILIULUI din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozi#ii ale legisla#iei sociale n domeniul transporturilor rutiere, de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 $i (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului $i de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului (Text cu relevan#& pentru SEE) PARLAMENTUL EUROPEAN I CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunit#&ii Europene, n special articolul 71, avnd n vedere propunerea Comisiei1, avnd n vederea avizul Comitetului Economic 'i Social2, dup# consultarea Comitetului Regiunilor, hot#rnd n conformitate cu procedura prev#zut# la articolul 251 din tratat3, avnd n vedere proiectul comun aprobat de comitetul de conciliere la 8 decembrie 2005, ntruct: (1) n domeniul transporturilor rutiere, Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 de armonizare a anumitor dispozi&ii din domeniul social privind transportul rutier4 urm#rea s# armonizeze condi&iile de concuren&# ntre modurile de transport terestru, n special n ceea ce prive'te sectorul transportului rutier ' i mbun#t#&irea condi&iilor de munc# 'i a siguran&ei rutiere. Progresele realizate n aceste domenii ar trebuie s# fie men&inute 'i extinse. Directiva 2002/15/CE a Parlamentului European 'i a Consiliului din 11 martie 2002 privind organizarea timpului de lucru al persoanelor care efectueaz# activit#&i mobile de transport rutier5 impune statelor membre adoptarea de m#suri care s# limiteze durata de lucru maxim# s#pt#mnal# a lucr#torilor mobili. S-au ntmpinat dificult#&i n uniformitatea interpret#rii, aplic#rii, execut#rii ' i controlului n toate statele membre ale anumitor dispozi&ii ale Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 referitoare la durata de condus, pauzele 'i perioadele de repaus pe care trebuie s# le respecte conduc#torii auto care efectueaz# transporturi rutiere na&ionale ' i

(2)

(3)

JO C 51 E, 26.2.2002, p. 234. JO C 221, 17.9.2002, p. 19. 3 Avizul Parlamentului European din 14 ianuarie 2003 (JO C 38 E, 12.2.2004, p. 152), pozi&ia comun# a Consiliului din 9 decembrie 2004 (JO C 63 E, 15.3.2005, p. 11) 'i pozi&ia Parlamentului European din 13 aprilie 2005 (JO C 33 E, 9.2.2006, p. 425). Rezolu&ia legislativ# a Parlamentului din 2 februarie 2006 'i Decizia Consiliului din 2 februarie 2006. 4 JO L 370, 31.12.1985, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat prin Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European 'i a Consiliului (JO L 226, 10.9.2003, p. 4). 5 JO L 80, 23.3.2002, p. 35.
2

interna&ionale n interiorul Comunit#&ii, din cauza caracterului general al termenilor n care sunt redactate aceste norme. (4) Este de dorit ca aceste dispozi&ii s# fie aplicate n mod eficient 'i uniform pentru ca s# fie ndeplinite obiectivele vizate 'i s# nu se discrediteze aplicarea normelor. n consecin&#, este necesar s# se stabileasc# o serie de norme mai clare 'i mai simple care vor fi u'or de n&eles, de interpretat 'i de aplicat de c#tre sectorul transporturilor rutiere 'i de c#tre autorit#&ile responsabile cu aplicarea acestora. M#surile prev#zute de prezentul regulament n ceea ce prive'te condi&iile de lucru nu ar trebui s# aduc# atingere dreptului partenerilor sociali de a stabili dispozi&ii mai favorabile lucr#torilor prin contracte colective de munc# sau n alt mod. Este necesar s# fie definit clar domeniul de aplicare a prezentului regulament prin precizarea principalelor categorii de vehicule vizate. Prezentul regulament ar trebui s# se aplice transporturilor rutiere efectuate fie exclusiv n interiorul Comunit#&ii, fie ntre Comunitate, Elve&ia 'i &#rile p#r&i la Acordul privind Spa&iul Economic European. Acordul european privind munca echipajelor vehiculelor care efectueaz# transporturi rutiere interna&ionale din 1 iulie 1970 (denumit n continuare AETR), astfel cum a fost modificat, ar trebui s# se aplice n continuare transporturilor rutiere de m#rfuri sau de c#l#tori efectuate de vehicule nmatriculate ntr-un stat membru sau ntr-o &ar# care este parte contractant# la AETR, pe ntregul traseu, adic# att partea situat# ntre Comunitate 'i o &ar# ter&#, alta dect Elve&ia, ct 'i &#rile care sunt p#r&i contractante la Acordul privind Spa&iul Economic European, ct 'i partea care traverseaz# teritoriul unei astfel de &#ri. Este esen&ial s# se modifice AETR ct mai repede, ideal n urm#torii doi ani de la data intr#rii n vigoare a prezentului regulament, n vederea punerii n conformitate a dispozi&iilor acestuia cu prezentul regulament. n cazul transporturilor rutiere efectuate de vehicule nmatriculate ntr-o &ar# ter&# care nu este parte la AETR, dispozi&iile AETR ar trebui aplicate p#r&ii de traseu care se efectueaz# n interiorul Comunit#&ii sau n interiorul &#rilor care sunt p#r&i la AETR.

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10) Dat fiind faptul c# obiectul AETR intr# n domeniul de aplicare a prezentului regulament, competen&a de negociere 'i de ncheiere a acordului respectiv apar&ine Comunit#&ii. (11) n cazul n care o modificare a normelor comunitare interne n domeniul respectiv necesit# o modificare corespunz#toare a AETR, statele membre ar trebui s#-'i uneasc# eforturile pentru a ob&ine aceast# modificare ct mai curnd, n conformitate cu procedura prev#zut# n AETR. (12) Lista scutirilor ar trebui actualizat# pentru a &ine seama de evolu&ia sectorului transportului rutier pe parcursul ultimilor nou#sprezece ani. (13) To&i termenii cheie ar trebui defini&i n mod complet pentru a facilita interpretarea 'i a garanta aplicarea uniform# a prezentului regulament. De asemenea, este necesar s# se prevad# asigurarea unei interpret#ri 'i aplic#ri uniforme a prezentului regulament de c#tre autorit#&ile de control na&ionale. Definirea termenului s#pt#mn# care figureaz#

n prezentul regulament nu ar trebui s# mpiedice conduc#torul auto s# nceap# s#pt#mna de lucru n oricare zi a s#pt#mnii. (14) Pentru a garanta eficien&a execut#rii, este indispensabil ca autorit#&ile competente s# fie n m#sur#, la efectuarea controalelor rutiere 'i, dup# o perioad# de tranzi&ie, s# se asigure c# s-au respectat perioadele de 'ofat 'i de repaus din ziua respectiv# 'i din ultimele dou#zeci 'i opt de zile. (15) Este necesar ca normele de baz# referitoare la duratele de condus s# fie clarificate ' i simplificate pentru a permite controlul uniform 'i eficient al aplic#rii acestora cu ajutorul tahografului digital, n conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului din 20 decembrie 1985 privind aparatul de nregistrare n transportul rutier1 'i prezentul regulament. Prin urmare, prin intermediul unui comitet permanent, autorit#&ile mputernicite cu asigurarea respect#rii prezentului regulament n statele membre ar trebui s# fac# toate eforturile pentru a ajunge la o interpretare comun# a aplic#rii acestuia. (16) S-a constatat c# dispozi&iile Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 permiteau programarea perioadelor de 'ofat 'i de repaus zilnice astfel nct conduc#torul auto putea fi n situa&ia de a conduce o perioad# prea lung# f#r# a lua o pauz# complet#, ceea ce avea ca rezultat diminuarea siguran&ei rutiere 'i deteriorarea condi&iilor de lucru ale conduc#torilor. n consecin&#, este necesar s# se asigure ca frac&ionarea pauzelor s# nu duc# la abuzuri. (17) Prezentul regulament urm#re'te mbun#t#&irea condi&iilor sociale pentru lucr#torii c#rora li se aplic#, precum 'i mbun#t#&irea siguran&ei rutiere n general. Acesta urm#re'te realizarea acestui obiectiv n special prin dispozi&iile referitoare la durata maxim# de condus pe zi, pe s#pt#mn# 'i pe o perioad# de dou# s#pt#mni consecutive, prin dispozi&ia care oblig# un conduc#tor auto s# ia o perioad# de repaus s#pt#mnal normal#, cel pu&in o dat# pe o perioad# de dou# s#pt#mni consecutive, 'i prin dispozi&iile care prev#d c# n nici un caz o perioad# de repaus zilnic nu poate fi mai mic# dect o perioad# nentrerupt# de nou# ore. Acest ansamblu de dispozi&ii garanteaz# un repaus corespunz#tor 'i, lund n considerare 'i experien&a dobndit# n ultimii ani n domeniul aplic#rii normelor, nu mai este necesar un sistem de compensa&ie pentru perioadele de repaus zilnic reduse. (18) Un mare num#r de transporturi rutiere n interiorul Comunit#&ii includ un traseu parcurs pe feribot sau n tren. n consecin&#, ar trebui stabilite dispozi&ii clare 'i corespunz#toare n ceea ce prive'te perioadele de repaus zilnic 'i de pauz# n acest tip de traseu. (19) n vederea intensific#rii transporturilor interna&ionale de m#rfuri 'i de c#l#tori, ar trebui ca, n interesul siguran&ei rutiere 'i al unei mai bune desf#'ur#ri a controalelor rutiere ' i a controalelor efectuate n spa&iile ntreprinderilor, perioadele de 'ofat 'i de repaus ' i pauzele ncepute n alte state membre sau n &#ri ter&e s# fie luate n considerare 'i s# se stabileasc# dac# normele relevante au fost respectate n totalitate 'i n mod corect. (20) Principiul responsabilit#&ii ntreprinderilor de transport ar trebui extins cel pu&in la ntreprinderile de transport care sunt persoane juridice sau fizice 'i nu ar trebui s# exclud# dreptul de ac&iune mpotriva persoanelor fizice care ar fi autorii, instigatorii sau complicii unei nc#lc#ri a prezentului regulament.
1

JO L 370, 31.12.1985, p. 8, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat# prin Regulamentul (CE) nr. 432/2004 al Comisiei (JO L 71, 10.3.2004, p. 3).

(21) Conduc#torii auto care lucreaz# pentru mai multe ntreprinderi de transport trebuie s# furnizeze fiec#reia dintre acestea informa&iile de care au nevoie pentru asumarea r#spunderilor n cadrul prezentului regulament. (22) n vederea promov#rii progresului social 'i a mbun#t#&irii siguran&ei rutiere, fiecare stat membru ar trebui s#-'i p#streze dreptul de a adopta anumite m#suri corespunz#toare. (23) Derog#rile na&ionale ar trebui s# reflecte schimb#rile intervenite n sectorul transportului rutier 'i s# se limiteze la elementele care nu sunt supuse n prezent concuren&ei. (24) Statele membre ar trebui s# stabileasc# norme pentru vehiculele utilizate pentru transportul c#l#torilor prin servicii regulate pe un traseu care nu dep#'e'te 50 km. Aceste norme ar trebuie s# asigure o protec&ie corespunz#toare n ceea ce prive'te perioada de 'ofat permis# 'i pauzele 'i perioadele de repaus obligatorii. (25) n vederea unei bune aplic#ri a prezentului regulament, este necesar ca serviciile regulate de transport de c#l#tori, na&ionale 'i interna&ionale s# fie controlate printr-un dispozitiv standard de nregistrare. (26) Statele membre ar trebui s# stabileasc# norme referitoare la sanc&iunile pentru nc#lcarea prezentului regulament 'i s# se asigure c# acestea sunt aplicate. Aceste sanc&iuni trebuie s# aib# un caracter efectiv, propor&ionat, disuasiv 'i nediscriminatoriu. De asemenea, posibilitatea de imobilizare a vehiculului n caz de nc#lcare grav# ar trebui s# figureze pe scara comun# a m#surilor pe care statele membre le pot aplica. Dispozi&iile prezentului regulament referitoare la sanc&iuni sau la proceduri nu aduc atingere normelor na&ionale referitoare la sarcina probei. (27) n vederea asigur#rii unei aplic#ri clare 'i efective, este necesar s# se stabileasc# dispozi&ii uniforme referitoare la r#spunderea ntreprinderilor de transport 'i a conduc#torilor auto pentru nc#lcarea prezentului regulament. Aceast# r#spundere poate duce, dup# caz, la sanc&iuni penale, civile sau administrative n statele membre. (28) Dat fiind faptul c# obiectul prezentului regulament, adic# stabilirea de norme comunitare clare referitoare la perioadele de 'ofat, pauzele 'i perioadele de repaus ale conduc#torilor auto, nu poate fi realizat n mod corespunz#tor de c#tre statele membre, 'i, n consecin&#, poate fi mai bine realizat, avnd n vedere necesitatea unei ac&iuni coordonate, la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta m#suri, n conformitate cu principiul subsidiarit#&ii prev#zut la articolul 5 din tratat. n conformitate cu principiul propor&ionalit#&ii, astfel cum este enun&at la articolul respectiv, prezentul regulament nu dep#'e'te ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv. (29) Este necesar s# fie adoptate m#surile necesare pentru punerea n aplicare a prezentului regulament n conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a competen&elor de executare conferite Comisiei1. (30) Avnd n vedere c# Directiva 2003/59/CE2 cuprinde dispozi&ii referitoare la vrsta minim# a conduc#torilor auto, care trebuie transpuse pn# n 2009, prezentul regulament

1 2

JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Directiva 2003/59/CE a Parlamentului European 'i a Consiliului din 15 iulie 2003 referitoare la calificarea ini&ial# 'i la formarea continu# a conduc#torilor de anumite vehicule rutiere destinate transportului de m#rfuri sau de c#l#tori, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3820/85 al Consiliului, precum 'i Directiva 91/439/CEE a

Prezentul regulament stabile'te normele referitoare la perioadele de 'ofat, de repaus 'i la pauzele care trebuie respectate de c#tre conduc#torii auto ce asigur# transportul rutier de m#rfuri 'i de c#l#tori n vederea armoniz#rii condi&iilor de concuren&# ntre modurile de transport terestru, n special n ceea ce prive'te sectorul rutier, 'i a mbun#t#&irii condi&iilor de lucru 'i a siguran&ei rutiere. De asemenea, prezentul regulament prevede promovarea unor mai bune practici de control 'i de aplicare a normelor de c#tre statele membre 'i a unor metode mai bune de lucru n sectorul transportului rutier. Articolul 2 (1) (a) Prezentul regulament se aplic# transportului rutier: de m#rfuri cu vehicule, inclusiv vehicule cu remorc# sau semiremorc#, a c#ror mas# maxim# autorizat# dep#'e'te 3,5 tone sau de c#l#tori cu vehicule care sunt construite sau amenajate n mod permanent pentru a putea asigura transportul a mai mult de nou# persoane, inclusiv conduc#torul, 'i care sunt destinate acestui scop.

(b)

(2) Prezentul regulament se aplic#, indiferent de &ara de nmatriculare a vehiculului, transporturilor rutiere efectuate: (a) (b) exclusiv n interiorul Comunit#&ii sau ntre Comunitate, Elve&ia 'i &#rile p#r&i la Acordul privind Spa&iul Economic European.

(3) AETR se aplic#, n locul prezentului regulament, opera&iunilor de transport interna&ional efectuate n parte n afara zonelor prev#zute la alineatul (2), pentru: (a) vehiculele nmatriculate n Comunitate sau n &#rile care sunt p#r&i la AETR, pentru tot traseul; vehiculele nmatriculate ntr-o &ar# ter&# care nu este parte AETR, numai pentru acea parte a traseului situat# pe teritoriul Uniunii Europene sau al &#rilor care sunt p#r&i AETR.

(b)

Dispozi&iile AETR ar trebui armonizate cu cele ale prezentului regulament astfel nct dispozi&iile principale ale prezentului regulament s# se aplice, prin intermediul AETR, acestor vehicule pentru toat# partea traseului care se efectueaz# n interiorul Comunit#&ii. Articolul 3 Prezentul regulament nu se aplic# transporturilor rutiere efectuate de: (a) vehicule utilizate pentru transportul de c#l#tori prin servicii regulate, traseul liniei nedep#'ind 50 km; vehicule a c#ror vitez# maxim# autorizat# nu dep#'e'te 40 km/h; vehicule utilizate de serviciile for&elor armate, de serviciile protec&iei civile, de pompieri 'i for&ele responsabile cu men&inerea ordinii publice sau nchiriate de acestea f#r# conduc#tor auto, atunci cnd transportul intr# n atribu&iile proprii ale acestor servicii ' i se efectueaz# sub controlul acestora;

(b) (c)

(d)

vehicule, inclusiv cele utilizate pentru transportul necomercial de ajutor umanitar, utilizate n situa&ii de urgen&# sau n opera&iuni de salvare; vehicule specializate folosite n misiuni medicale; vehicule specializate pentru depan#ri care ac&ioneaz# pe o raz# de 100 km de la baza de sta&ionare; vehicule de ncerc#ri rutiere pentru mbun#t#&ire tehnologic#, repara&ii sau ntre&inere, precum 'i vehicule noi sau transformate care nu au fost nc# puse n circula&ie; vehicule sau un ansamblu de vehicule cu o mas# maxim# autorizat# care s# nu dep#'easc# 7,5 tone utilizate pentru transporturi de m#rfuri n scopuri necomerciale; vehicule comerciale, care au caracter istoric, n conformitate cu legisla&ia statului membru n care sunt conduse, 'i care sunt utilizate pentru transportul de c#l#tori sau de m#rfuri n scopuri necomerciale. Articolul 4

(e) (f)

(g)

(h)

(i)

n sensul prezentului regulament, se n&elege prin: (a) transport rutier: orice deplasare efectuat#, n totalitate sau par&ial, pe drumurile deschise utiliz#rii publice de c#tre un vehicul, gol sau nc#rcat, folosit pentru transportul c#l#torilor sau al m#rfurilor; vehicul: un autovehicul, un tractor, o remorc#, o semiremorc# sau o combina&ie de aceste vehicule, definite dup# cum urmeaz#: autovehicul: orice vehicul prev#zut cu un sistem mecanic de autopropulsie care circul# pe un drum public, altul dect cel care se deplaseaz# n permanen&# pe 'ine, 'i care este utilizat n mod normal pentru transportul de c#l#tori sau de m#rfuri; tractor: orice vehicul prev#zut cu un sistem mecanic de autopropulsie care circul# pe un drum public, altul dect cel care se deplaseaz# n permanen&# pe 'ine, 'i care este proiectat n mod special pentru a trage, mpinge sau ac&iona remorci, semiremorci, utilaje sau ma'ini; remorc#: orice vehicul proiectat pentru a fi cuplat la un autovehicul sau la un tractor; semiremorc#: o remorc# f#r# osia din fa&#, cuplat# astfel nct o parte substan&ial# din greutatea sa 'i din cea a nc#rc#turii sale s# fie suportat# de tractor sau de autovehicul;

(b)

(c)

conduc#tor auto: persoana care conduce vehiculul, chiar 'i pentru o scurt# perioad# de timp, sau care se afl# la bordul unui vehicul n cadrul serviciului s#u pentru a-l putea conduce, n cazul n care este necesar;

(d)

pauz#: orice perioad# n care conduc#torul nu are dreptul s# conduc# sau s# efectueze alte munci 'i care trebuie s#-i permit# numai s# se odihneasc#; alt# munc#: orice activitate, cu excep&ia 'ofatului, definit# ca timp de lucru la articolul 3 litera (a) din Directiva 2002/15/CE, inclusiv orice activitate desf#'urat# pentru acela' i sau un alt angajator din sectorul transportului sau din alt sector; repaus: orice perioad# nentrerupt# pe parcursul c#reia conduc#torul auto poate dispune liber de timpul s#u; perioad# de repaus zilnic: partea unei zile n timpul c#reia conduc#torul auto poate dispune liber de timpul s#u 'i care poate fi o perioad# de repaus zilnic normal# sau o perioad# de repaus zilnic redus#: perioad# de repaus zilnic normal#: orice perioad# de repaus de cel pu&in unsprezece ore. De asemenea, aceast# perioad# de repaus zilnic normal# poate fi luat# n dou# tran'e, din care prima trebuie s# fie o perioad# nentrerupt# de cel pu&in trei ore 'i a doua, o perioad# nentrerupt# de cel pu&in nou# ore; perioad# de repaus zilnic redus#: orice perioad# de repaus de cel pu&in nou# ore, dar mai pu&in de unsprezece ore;

(e)

(f)

(g)

(h)

perioad# de repaus s#pt#mnal: o perioad# s#pt#mnal# n timpul c#reia un conduc#tor auto poate dispune liber de timpul s#u 'i care poate fi o perioad# de repaus s#pt#mnal normal# sau o perioad# de repaus s#pt#mnal redus#: perioad# de repaus s#pt#mnal normal#: orice perioad# de repaus de cel pu& in patruzeci 'i cinci de ore; perioad# de repaus s#pt#mnal redus#: orice perioad# de repaus de mai pu&in de patruzeci 'i cinci de ore, care poate fi redus# la minimum dou#zeci 'i patru de ore consecutive, sub rezerva condi&iilor men&ionate la articolul 8 alineatul (6);

(i)

s#pt#mn#: perioada cuprins# ntre ora 00.00 a zilei de luni 'i ora 24.00 a zilei de duminic#; durat# de condus: durata activit#&ii de condus nregistrat#: automat sau semiautomat de aparatul de nregistrare definit n anexa I 'i n anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 sau manual, n conformitate cu articolul 16 alineatul (2) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85;

(j)

(k)

durat# zilnic# de condus: durata total# de condus acumulat# ntre sfr'itul unei perioade de repaus zilnic 'i nceputul urm#toarei perioade de repaus zilnic sau ntre o perioad# de repaus zilnic 'i o perioad# de repaus s#pt#mnal; durat# de condus s#pt#mnal#: durata de condus total#, acumulat# n timpul unei s#pt#mni;

(l)

(m) mas# maxim# autorizat#: masa maxim# autorizat# de operare a unui vehicul, complet nc#rcat; (n) servicii regulate de transport c#l#tori: serviciile de transport na&ionale ' i interna&ionale, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CEE) nr. 684/92 al Consiliului din 16 martie 1992 privind regulile comune pentru transportul interna&ional de c#l#tori cu autocarul 'i autobuzul1; conducere n echipaj: situa&ia n care, pe parcursul unei perioade de condus cuprins# ntre dou# perioade de repaus zilnice consecutive sau ntre o perioad# de repaus zilnic ' i o perioad# de repaus s#pt#mnal, se afl# cel pu&in doi conduc#tori la bordul vehiculului pentru a asigura 'ofatul. Pe parcursul primei ore de conducere n echipaj, prezen&a altui conduc#tor sau a altor conduc#tori este facultativ#, dar ea este obligatorie pentru restul perioadei. ntreprindere de transport: price persoan# fizic# sau juridic#, orice asocia&ie sau grup de persoane f#r# personalitate juridic#, cu scop lucrativ sau nu, sau orice organism public cu personalitate juridic# sau dependent de o autoritate cu personalitate juridic# ce efectueaz# transporturi rutiere n contul altcuiva sau n contul s#u; perioad# de 'ofat: durata de 'ofat cumulat# ntre momentul n care conduc#torul se a'az# la volan dup# o perioad# de repaus sau o pauz# 'i momentul n care ncepe o perioad# de repaus sau o pauz#. Perioada de 'ofat poate fi continu# sau fragmentat#. CAPITOLUL II ECHIPAJE, DURATE DE OFAT, PAUZE I TIMP DE REPAUS Articolul 5 (1) (2) Vrsta minim# a conduc#torilor este de optsprezece ani. Vrsta minim# a celui de-al doilea conduc#tor este stabilit# la optsprezece ani. Cu toate acestea, statele membre pot reduce vrsta minim# a celui de-al doilea conduc#tor la 'aisprezece ani, cu condi&ia ndeplinirii urm#toarelor condi&ii: transportul rutier se efectueaz# n interiorul unui stat membru pe o raz# de cincizeci de km de la baza de sta&ionare a vehiculului 'i pe teritoriul unit#&ilor administrative locale al c#ror centru se afl# pe aceast# raz#; limita de vrst# este redus# n scop de formare profesional# 'i m#sura este conform# cu limitele impuse de legisla&ia na&ional# a statului membru privind ocuparea for&ei de munc#. Articolul 6 (1) Durata de condus zilnic# nu dep#'e'te nou# ore.

(o)

(p)

(q)

(a)

(b) (c)

Cu toate acestea, durata de condus zilnic# poate fi prelungit# la maximum zece ore, dar nu mai mult de dou# ori pe parcursul s#pt#mnii.
JO L 74, 20.3.1992, p. 1, regulament, astfel cum a fost modificat ultima dat# prin Actul de aderare din 2003.

(2) Durata de condus s#pt#mnal# nu dep#'e'te cincizeci 'i 'ase de ore 'i nici nu genereaz# o dep#'ire a duratei maxime de lucru s#pt#mnale stabilit# de Directiva 2002/15/CE. (3) Durata de condus total# acumulat# nu trebuie s# dep#'easc# nou#zeci de ore pe parcursul a dou# s#pt#mni consecutive. (4) Duratele de condus zilnice 'i s#pt#mnale cuprind toate duratele de condus nregistrate pe teritoriul Comunit#&ii sau al unei &#ri ter&e. (5) Un conduc#tor auto nregistreaz# ca alt# munc# orice perioad#, astfel cum este definit # la articolul 4 litera (e), precum 'i orice perioad# petrecut# pentru conducerea unui vehicul utilizat pentru opera&iuni comerciale care nu intr# n domeniul de aplicare a prezentului regulament 'i nregistreaz# orice perioad# de disponibilitate, astfel cum este definit# la articolul 15 alineatul (3) litera (c) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, de la ultima perioad# de repaus zilnic sau s#pt#mnal. Aceast# nregistrare se face manual pe o foaie de nregistrare, pe un imprimat scos sau cu ajutorul func&iei de introducere manual# de date oferit# de aparatul de nregistrare. Articolul 7 Dup# o perioad# de patru ore 'i jum#tate de condus, conduc#torul trebuie s# fac# o pauz# nentrerupt# de cel pu&in patruzeci 'i cinci de minute, exceptnd cazul n care 'i ncepe o perioad# de repaus. Aceast# pauz# poate fi nlocuit# cu o pauz# de cel pu&in cincisprezece minute urmat# de o pauz# de cel pu&in treizeci de minute, pauze intercalate pe parcursul perioadei de conducere astfel nct s# respecte dispozi&iile primului paragraf. Articolul 8 (1) Conduc#torul respect# perioadele de repaus zilnic 'i s#pt#mnal.

(2) Pe parcursul fiec#rei perioade de dou#zeci 'i patru de ore de dup# perioada de repaus zilnic sau s#pt#mnal, conduc#torul trebuie s# efectueze o nou# perioad# de repaus zilnic. n cazul n care perioada de repaus zilnic care intr# n aceast# perioad# de dou#zeci 'i patru de ore este de cel pu&in nou# ore, dar mai pu&in de unsprezece ore, perioada respectiv# de repaus zilnic este considerat# perioad# de repaus zilnic redus#. (3) O perioad# de repaus zilnic se poate prelungi pentru a deveni perioad# de repaus s#pt#mnal normal# sau perioad# de repaus s#pt#mnal redus#. (4) Un conduc#tor nu poate efectua mai mult de trei perioade de repaus zilnic reduse ntre dou# perioade de repaus s#pt#mnal. (5) Prin derogare de la alineatul (2), atunci cnd vehiculul este condus de un echipaj, un conduc#tor trebuie s# fi efectuat o nou# perioad# de repaus zilnic de cel pu&in nou# ore pe parcursul celor treizeci de ore de dup# perioada de repaus zilnic sau s#pt#mnal. (6) Pe parcursul a dou# s#pt#mni consecutive, un conduc#tor trebuie s# efectueze cel pu&in:

dou# perioade de repaus s#pt#mnal normale sau o perioad# de repaus s#pt#mnal normal# 'i o perioad# de repaus s#pt#mnal redus# de cel pu&in dou#zeci 'i patru de ore. Cu toate acestea, reducerea se compenseaz# cu o perioad# de repaus echivalent# luat# n bloc, nainte de sfr'itul celei de-a treia s#pt#mni care urmeaz# s#pt#mnii n discu&ie.

O perioad# de repaus s#pt#mnal ncepe pn# la sfr'itul a 'ase perioade de dou#zeci 'i patru de ore de la perioada de repaus s#pt#mnal precedent#. (7) Orice perioad# de repaus luat# n compensa&ie pentru reducerea unei perioade de repaus s#pt#mnal trebuie alipit# unei alte perioade de repaus de cel pu&in nou# ore. (8) n cazul n care un conduc#tor solicit# acest lucru, perioadele de repaus zilnic ' i perioadele de repaus s#pt#mnal reduse departe de baza de sta&ionare a vehiculului pot fi efectuate la bordul vehiculului, cu condi&ia ca acesta s# fie dotat cu cabin# de dormit corespunz#toare 'i s# fie n sta&ionare. (9) O perioad# de repaus s#pt#mnal care ncepe pe parcursul unei s#pt#mni 'i se continu# n s#pt#mna urm#toare poate fi alipit# oric#reia dintre aceste s#pt#mni, dar nu amndurora. Articolul 9 (1) Prin derogare de la articolul 8, atunci cnd un conduc#tor auto nso&e'te un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul 'i efectueaz# n acela'i timp o perioad# de repaus zilnic normal#, aceast# perioad# poate fi ntrerupt# de dou# ori cel mult de alte activit#&i a c#ror durat# nu dep#'e'te o or#. Pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic normal#, conduc#torul are acces la o cu'et#. (2) Perioada de timp necesar# conduc#torului pentru a se deplasa la locul de mbarcare ntr-un vehicul care intr# n domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se ntoarce din acel loc, atunci cnd acesta nu se afl# nici la locul de re'edin&# a conduc#torului, nici la sediul angajatorului unde se afl# locul normal de sta&ionare al conduc#torului, nu se consider# repaus sau pauz#, cu excep&ia cazului n care conduc#torul se afl# pe un feribot sau n tren 'i are acces la o cu'et#. (3) Perioada de timp necesar# conduc#torului ce conduce un vehicul care nu intr# n domeniul de aplicare a prezentului regulament pentru a se deplasa la locul de mbarcare ntr-un vehicul care intr# n domeniul de aplicare a prezentului regulament sau pentru a se ntoarce din acel loc, atunci cnd acesta nu se afl# nici la locul de re'edin&# al conduc#torului, nici la sediul angajatorului unde se afl# locul normal de sta&ionare al conduc#torului, se consider# alt# munc#. CAPITOLUL III R*SPUNDEREA NTREPRINDERII DE TRANSPORT Articolul 10

(1) Se interzice ntreprinderilor de transport s# remunereze conduc#torii auto salaria&i sau care sunt pu'i la dispozi&ia lor n func&ie de distan&a parcurs# 'i/sau de cantitatea de m#rfuri transportat#, chiar 'i sub form# de prime sau major#ri salariale, n cazul n care o asemenea remunerare este de natur# s# pericliteze siguran&a rutier# 'i/sau s# ncurajeze nc#lcarea prezentului regulament. (2) ntreprinderile de transport organizeaz# activitatea conduc#torilor men&iona&i la alineatul (1) astfel nct ace'tia s# se conformeze Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 'i capitolului II din prezentul regulament. ntreprinderile de transport dau instruc&iuni corespunz#toare conduc#torilor 'i efectueaz# controale periodice pentru a se asigura de respectarea Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 'i a capitolului II din prezentul regulament. (3) O ntreprindere de transport este &inut# responsabil# de nc#lc#rile comise de c#tre conduc#torii ntreprinderii, chiar dac# aceste nc#lc#ri au fost comise pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei &#ri ter&e. F#r# a duce atingere dreptului statelor membre de a face ntreprinderile de transport responsabile n totalitate, statele membre pot s# asocieze aceast# r#spundere cu nerespectarea de c#tre ntreprinderi a alineatelor (1) 'i (2). Statele membre pot lua n considerare orice dovad# care stabile'te c# ntreprinderea de transport nu poate fi n mod rezonabil &inut# responsabil# de nc#lcarea comis#. (4) ntreprinderile, exportatorii, expeditorii, operatorii din turism, furnizorii principali de transport, subcontractan&ii 'i agen&ii care utilizeaz# conduc#tori auto se asigur# ca orarele de transport convenite prin contract s# fie conforme cu prezentul regulament. (5) (a) Orice ntreprindere de transport care folose'te vehicule prev#zute cu un aparat de nregistrare n conformitate cu anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 'i care intr# n domeniul de aplicare a prezentului regulament: (i) se asigur# ca toate informa&iile s# fie periodic desc#rcate prin unitatea de la bord 'i cardul conduc#torului astfel cum a solicitat statul membru 'i ca informa&iile relevante s# fie desc#rcate mai frecvent astfel nct toate activit#&ile efectuate de sau pentru aceast# ntreprindere s# fie desc#rcate; se asigur# ca toate informa&iile desc#rcate prin unitatea de la bord 'i cardul conduc#torului s# fie p#strate cel pu&in dou#sprezece luni dup# nregistrare 'i ca n cazul n care un agent de control le-ar solicita, aceste informa&ii s# poat# fi consultate, direct sau la distan&#, n localurile ntreprinderii.

(ii)

(b) n sensul prezentului alineat, termenul desc#rcate se interpreteaz# n conformitate cu defini&ia de la capitolul I litera (s) de la anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85. (c) Frecven&a maxim# cu care se descarc# informa&iile relevante n conformitate cu litera (a) (i) se stabile'te de c#tre Comisie n conformitate cu procedura prev#zut# la articolul 24 alineatul (2). CAPITOLUL IV DEROG*RI Articolul 11

Fiecare stat membru poate, n cazul transporturilor rutiere efectuate n ntregime pe teritoriul s#u, s# prevad# durate minime mai lungi pentru pauze 'i perioadele de repaus sau durate de condus mai scurte dect cele prev#zute la articolele 6-9. n acest caz, statele membre &in seama de contractele colective sau de alte acorduri ntre partenerii sociali respectivi. Cu toate acestea, prezentul regulament r#mne aplicabil pentru conduc#torii care efectueaz# opera&iuni de transport interna&ional. Articolul 12 Pentru a da posibilitatea vehiculului s# ajung# la un loc de oprire corespunz#tor, conduc#torul auto poate deroga de la articolele 6-9 n m#sura necesar# pentru a se garanta siguran&a persoanelor, a vehiculului sau a nc#rc#turii acestuia, cu condi&ia de a nu se periclita prin aceasta siguran&a rutier#. Conduc#torul auto trebuie s# indice manual natura 'i cauza derog#rii n foaia de nregistrare sau pe un imprimat scos din aparatul de nregistrare sau n registrul s#u de sarcini, pn# la sosirea la locul de oprire corespunz#tor. Articolul 13 (1) Cu condi&ia ca acest lucru s# nu aduc# atingere obiectivelor prev#zute la articolul 1, fiecare stat membru poate acorda derog#ri de la articolele 5-9 'i s# supun# aceste derog#ri unor condi&ii speciale pe propriul teritoriu sau, cu acordul statului interesat, pe teritoriul unui alt stat membru, aplicabile transporturilor efectuate cu urm#toarele vehicule: (a) vehicule apar&innd autorit#&ilor publice sau nchiriate de a acestea f#r# conduc#tor pentru efectuarea de transporturi rutiere care nu concureaz# cu ntreprinderile de transport particulare; vehicule utilizate sau nchiriate f#r# conduc#tor de c#tre ntreprinderi agricole, horticole, forestiere, piscicole sau cresc#torii, pentru transportul de m#rfuri n cadrul activit#&ii profesionale specifice pe o raz# de pn# la 100 km de la sediul ntreprinderii; tractoare agricole sau forestiere utilizate pentru activit#&i agricole sau forestiere, pe o raz# de pn# la 100 km de la sediul ntreprinderii care este proprietara vehiculului, care l nchiriaz# sau l ia n leasing; vehicule sau combina&ii de vehicule a c#ror mas# maxim# admisibil# nu dep#'e'te 7,5 tone, utilizate: de prestatorii de servicii universale astfel cum sunt defini&i la articolul 2 punctul (13) din Directiva 97/67/CE a Parlamentului European 'i a Consiliului din 15 decembrie 1997 privind normele comune pentru dezvoltarea pie&ei interne a serviciilor po'tale ale Comunit#&ii 'i mbun#t#&irea calit#&ii serviciului1 pentru livrarea loturilor n cadrul serviciului universal sau pentru transportul materialelor, al echipamentului sau al ma'inilor care sunt destinate conduc#torului auto n exercitarea profesiei sale.

(b)

(c)

(d)

JO L 15, 21.1.1998, p. 14, directiv#, astfel cum a fost modificat# ultima dat# prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

Aceste vehicule nu trebuie s# fie utilizate dect pe o raz# de 50 km de la sediul ntreprinderii 'i cu condi&ia ca principala activitate a conduc#torului auto s# nu fie cea de conducere a vehiculului; (e) vehicule care circul# exclusiv pe insule a c#ror suprafa&# nu dep#'e'te 2 300 kilometri p#tra&i 'i care nu sunt legate de restul teritoriului na&ional de un pod, vad sau tunel deschis circula&iei autovehiculelor; vehicule utilizate pentru transportul de m#rfuri pe o raz# de 50 km de la sediul ntreprinderii, propulsate de gaze naturale, gaze lichefiate sau de electricitate, a c#ror mas# maxim# autorizat#, inclusiv greutatea remorcilor sau a semiremorcilor, nu dep#'e'te 7,5 tone; vehicule utilizate pentru cursurile de 'coal# auto 'i examenele de conducere n vederea ob&inerii unui permis de conducere sau a unui certificat profesional, cu condi&ia ca acestea s# nu fie utilizate pentru transportul de m#rfuri sau de c#l#tori n scopuri comerciale; vehicule utilizate de serviciile de canalizare, protec&ie mpotriva inunda&iilor, ap#, gaze 'i electricitate, de serviciile de ntre&inere 'i control al drumurilor principale, colectare ' i depozitare a de'eurilor menajere, de serviciile de telegraf 'i telefon, pentru transmisiuni de radio 'i televiziune 'i pentru detectarea emi&#torilor sau a receptorilor de radio sau televiziune; vehicule care au 10-17 locuri destinate exclusiv transportului de c#l#tori n scopuri necomerciale; vehicule pentru transportul echipamentelor de circ sau pentru parcuri de distracⅈ vehicule de proiect mobil special echipate, destinate n primul rnd s# fie utilizate n scopuri didactice atunci cnd sta&ioneaz#; vehicule utilizate pentru colectarea laptelui de la ferme 'i pentru returnarea la ferme a bidoanelor de lapte sau a produselor lactate destinate hr#nirii animalelor;

(f)

(g)

(h)

(i)

(j) (k)

(l)

(m) vehicule specializate pentru transportul de bani 'i/sau de obiecte de valoare; (n) vehicule utilizate pentru transportul de de'euri de origine animal# sau carcase care nu sunt destinate consumului uman; vehicule utilizate exclusiv pe uscat n instala&ii de platforme precum porturile, porturile intermodale de transbordare 'i terminalele feroviare; vehicule utilizate pentru transportul de animale vii de la ferme la pie&ele locale ' i viceversa sau de la pie&e la abatoarele locale pe o raz# de cel mult 50 km.

(o)

(p)

(2) Statele membre informeaz# Comisia cu privire la derog#rile acordate n temeiul alineatului (1) 'i Comisia informeaz# celelalte state membre cu privire la aceasta. (3) Cu condi&ia s# nu se aduc# atingere obiectivelor prev#zute la articolul 1 'i s# se asigure o protec&ie corespunz#toare pentru conduc#torii auto, un stat membru poate acorda pe teritoriul s#u, dup# aprobarea de c#tre Comisie, derog#ri minore de la aplicarea prezentului regulament

pentru vehiculele utilizate n zone prestabilite n care densitatea popula&iei nu dep#'e'te cinci locuitori pe kilometrul p#trat, n urm#toarele situa&ii: serviciile na&ionale regulate de transport de c#l#tori ale c#ror orare sunt confirmate de c#tre autorit#&i (n acest caz, se autorizeaz# numai derog#rile referitoare la pauze) 'i opera&iunile na&ionale de transport rutier de m#rfuri n contul propriu sau n contul altcuiva care nu au niciun impact asupra pie&ei interne 'i sunt necesare pentru men&inerea anumitor sectoare de activitate pe teritoriul respectiv, atunci cnd dispozi&iile derogatorii ale prezentului regulament impun o raz# maxim# de 100 km.

Transportul rutier efectuat n cadrul acestor derog#ri poate include o deplasare c#tre o regiune n care densitatea popula&iei este de cinci locuitori sau mai mult pe kilometrul p#trat, dar numai pentru a ncepe sau a termina traseul. Natura 'i domeniul de aplicare a acestor derog#ri trebuie s# fie propor&ionale. Articolul 14 (1) Statele membre pot acorda, dup# autorizarea de c#tre Comisie, derog#ri de la aplicarea articolelor 6-9 pentru opera&iuni de transport n situa&ii excep&ionale, cu condi&ia ca aceste derog#ri s# nu aduc# atingere obiectivelor prev#zute la articolul 1. (2) n cazuri de urgen&#, statele membre pot acorda o derogare temporar# pe o perioad# de maximum treizeci de zile, care se notific# de ndat# Comisiei. (3) Comisia notific# celorlalte state membre orice derogare acordat# n temeiul prezentului articol. Articolul 15 Statele membre se asigur# ca to&i conduc#torii vehiculelor prev#zute la articolul 3 litera (a) s# fie supu'i normelor na&ionale care asigur# o protec&ie corespunz#toare n ceea ce prive'te duratele de condus permise 'i pauzele 'i perioadele de repaus obligatorii. CAPITOLUL V PROCEDURI DE CONTROL I SANC)IUNI Articolul 16 (1) n cazul n care vehiculele nu au fost echipate cu un aparat de nregistrare n conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85, se aplic# alineatele (2) 'i (3) de la prezentul articol: (a) (b) serviciilor regulate na&ionale de transport c#l#tori 'i serviciilor regulate interna&ionale de transport c#l#tori, ale c#ror capete de traseu se g#sesc la o distan&# de pn# la cincizeci de km n linie dreapt# de la frontiera dintre dou# state membre 'i al c#ror traseu nu dep#'e'te o sut# de km.

(2) ntreprinderea de transport stabile'te un orar 'i un tabel de serviciu care indic#, pentru fiecare conduc#tor auto, numele, locul de munc# de baz# al acestuia 'i orarul fixat n prealabil

pentru diferitele perioade de condus, celelalte activit#&i, pauzele 'i perioadele de disponibilitate. Fiecare conduc#tor auto angajat ntr-un serviciu prev#zut la alineatul (1) poart# asupra sa un extras din tabelul de serviciu 'i o copie a orarului de serviciu. (3) (a) Tabelul de serviciu: con&ine toate informa&iile indicate la alineatul (2) pentru o perioad# precedent# de cel pu&in dou#zeci 'i opt de zile; aceste informa&ii sunt actualizate la intervale periodice a c#ror durat# nu dep#'e'te o lun#; este semnat de c#tre conduc#torul ntreprinderii de transport sau de o persoan# autorizat# s#-l reprezinte; este p#strat de ntreprinderea de transport timp de un an de la data expir#rii perioadei acoperite. ntreprinderea de transport d# un extras din tabel conduc#torilor auto interesa&i, la cererea acestora, 'i este prezentat 'i nmnat unui agent de control mputernicit care-l solicit#. Articolul 17 (1) Comisiei i sunt comunicate de c#tre statele membre, printr-un formular tip stabilit de Decizia 93/173/CEE1, informa&iile necesare pentru a-i permite s# elaboreze, din doi n doi ani, un raport cu privire la aplicarea prezentului regulament 'i a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 'i cu privire la evolu&ia situa&iei n domeniile respective. (2) Aceste informa&ii trebuie s# parvin# Comisiei pn# la data de 30 septembrie din anul urm#tor expir#rii perioadei de doi ani la care se refer# raportul. (3) Raportul informeaz#, de asemenea, cu privire la folosirea derog#rilor prev#zute la articolul 13. (4) Comisia transmite raportul Parlamentului European 'i Consiliului n termen de 13 luni de la expirarea perioadei de doi ani la care se refer# raportul. Articolul 18 Statele membre adopt# m#surile necesare pentru aplicarea prezentului regulament. Articolul 19 (1) Statele membre stabilesc normele referitoare la sanc&iunile pentru nc#lcarea prezentului regulament 'i a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 'i iau toate m#surile necesare pentru a se asigura de aplicarea acestora. Aceste sanc&iuni trebuie s# fie efective, propor&ionale, disuasive 'i nediscriminatorii. Nicio nc#lcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 nu atrage mai mult de o sanc&iune sau de o procedur#. Comisiei i sunt comunicate de c#tre statele membre aceste m#suri, precum 'i regimul de sanc&iuni pn# la data prev#zut# la articolul 29 paragraful al doilea. Comisia informeaz# statele membre n consecin&#.
1

(b)

(c)

(d)

JO L 72, 25.3.1993, p. 33.

(2) Orice stat membru permite autorit#&ilor competente s# aplice o sanc&iune unei ntreprinderi 'i/sau unui conduc#tor auto pentru o nc#lcare a prezentului regulament constatat# pe teritoriul s#u 'i care nu a fost deja sanc&ionat#, chiar dac# acea nc#lcare a fost comis# pe teritoriul unui alt stat membru sau al unei &#ri ter&e. n mod excep&ional, atunci cnd se constat# o nc#lcare: care nu a fost comis# pe teritoriul statului membru respectiv 'i care a fost comis# de o ntreprindere stabilit# sau de un conduc#tor al c#rui loc de munc# se afl# ntr-un alt stat membru sau &ar# ter&#,

un stat membru poate, pn# la 1 ianuarie 2009, n loc s# impun# o sanc&iune, s# notifice faptele constitutive ale nc#lc#rii autorit#&ii competente a statului membru sau a &#rii ter&e n care este stabilit# ntreprinderea sau n care 'i are conduc#torul locul de munc#. (3) Atunci cnd un stat membru deschide o procedur# sau aplic# o sanc&iune pentru o anumit# nc#lcare, el i furnizeaz# conduc#torului dovada scris# corespunz#toare. (4) Statele membre se asigur# c# un sistem de sanc&iuni propor&ionat, care poate include sanc&iuni financiare, este aplicat n caz de nc#lcare a prezentului regulament sau a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 de c#tre ntreprinderi sau expeditori asocia&i, exportatori, operatori din turism, furnizori principali de transport, subcontractan&i 'i agen&ii care utilizeaz# conduc#tori auto care le sunt asocia&i. Articolul 20 (1) Conduc#torul p#streaz# dovezile furnizate de c#tre un stat membru cu privire la o sanc&iune sau la deschiderea unei proceduri pn# n momentul n care aceea'i nc#lcare a prezentului regulament nu poate s# mai atrag# o a doua procedur# sau o a doua sanc&iune n conformitate cu prezentul regulament. (2) Conduc#torul prezint# dovada prev#zut# la alineatul (1) la cerere. (3) Un conduc#tor care lucreaz# pentru mai multe ntreprinderi de transport sau care este la dispozi&ia mai multor ntreprinderi de transport prezint# informa&ii suficiente fiec#reia dintre aceste ntreprinderi pentru a se conforma capitolului II. Articolul 21 Pentru a rezolva cazurile n care un stat membru consider# c# s-a comis o nc#lcare a prezentului regulament, care este n mod evident de natur# s# compromit# siguran&a rutier#, acesta poate mputernici autoritatea competent# s# procedeze la imobilizarea vehiculului respectiv pn# cnd se remediaz# cauza nc#lc#rii. Statele membre l pot obliga pe conduc#tor s# ia o perioad# zilnic# de repaus. De asemenea, dup# caz, statele membre pot s# procedeze la retragerea, suspendarea 'i aplicarea de restric&ii n ceea ce prive'te licen&a ntreprinderii, n cazul n care ntreprinderea n cauz# este stabilit# n statul membru respectiv, sau s# procedeze la retragerea, suspendarea 'i aplicarea de restric&ii n ceea ce prive'te permisul de conducere al conduc#torului auto. Comisia elaboreaz# n conformitate cu procedura de la articolul 24 alineatul (2) orient#ri cu scopul de a promova aplicarea armonizat# a dispozi&iilor prezentului articol.

Articolul 22 (1) Statele membre ' i acord# reciproc asisten&# n vederea aplic#rii prezentului regulament ' i a verific#rii respect#rii acestuia. (2) Autorit#&ile competente din statele membre 'i comunic# periodic toate informa&iile disponibile privind: (a) nc#lc#rile normelor din capitolul II comise de c#tre persoanele nerezidente 'i orice sanc&iuni aplicate pentru astfel de nc#lc#ri; sanc&iunile aplicate de c#tre un stat membru reziden&ilor s#i pentru astfel de nc#lc#ri comise n alte state membre.

(b)

(3) Fiecare stat membru trimite periodic Comisiei informa&iile relevante cu privire la interpretarea 'i aplicarea la nivel na&ional a dispozi&iilor prezentului regulament, iar Comisia le trimite celorlalte state membre n format electronic. (4) Comisia faciliteaz# dialogul ntre statele membre cu privire la interpretarea 'i aplicarea la nivel na&ional a prezentului regulament prin intermediul comitetului prev#zut la articolul 24 alineatul (1). Articolul 23 Comunitatea ini&iaz# cu &#rile ter&e negocieri care s-ar dovedi necesare pentru aplicarea prezentului regulament. Articolul 24 (1) Comisia este asistat# de un comitet nfiin&at n temeiul articolului 18 alineatul (1) din Regulamentul (CEE) nr. 3821/85. (2) n cazul n care se face trimitere la prezentul alineat, se aplic# articolele 3 'i 7 din Decizia 1999/468/CE, n conformitate cu dispozi&iile articolului 8 din aceast# decizie. (3) Comisia 'i stabile'te regulamentul de procedur#. Articolul 25 (1) La cererea unui stat membru sau din proprie ini&iativ#, Comisia: (a) examineaz# cazurile n care apar diferen&e n aplicarea 'i verificarea respect#rii dispozi&iilor prezentului regulament, n special n ceea ce prive'te durata de condus, pauzele 'i perioadele de repaus; clarific# dispozi&iile prezentului regulament pentru a promova o abordare comun#.

(b)

(2) n cazurile speciale prev#zute la alineatul (1), Comisia adopt# o decizie privind abordarea recomandat# n conformitate cu procedura men&ionat# la articolul 24 alineatul (2). Comisia comunic# decizia sa Parlamentului European, Consiliului 'i statelor membre.

CAPITOLUL VI DISPOZI)II FINALE Articolul 26 Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 se modific# dup# cum urmeaz#: (1) Articolul 2 se nlocuie'te cu urm#torul text: Articolul 2 n sensul prezentului regulament, se aplic# defini&iile prev#zute la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European 'i al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozi&ii ale legisla&iei sociale n domeniul transporturilor rutiere 'i de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 'i (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului*. _________ * JO L 102, 11.4.2006, p. 1; (2) La articolul 3, alineatele (1), (2) 'i (3) se nlocuiesc cu urm#torul text: (1) Aparatul de nregistrare se instaleaz# 'i se folose'te la bordul vehiculelor nmatriculate n statele membre care le folosesc pentru transportul rutier de c#l#tori sau m#rfuri, cu excep&ia vehiculelor prev#zute la articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Vehiculele men&ionate la articolul 16 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 561/2006 'i vehiculele care erau excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr. 3820/85, dar care nu mai sunt excluse n conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006, se pot conforma acestei obliga&ii pn# la 31 decembrie 2007. (2) Statele membre pot excepta de la aplicarea prezentului regulament vehiculele men&ionate la articolul 13 alineatele (1) 'i (3) din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006. (3) Statele membre, dup# autorizarea din partea Comisiei, pot excepta de la aplicarea prezentului regulament vehiculele folosite pentru opera&iunile de transport prev#zute la articolul 14 din Regulamentul (CEE) nr. 561/2006. (3) La articolul 14, alineatul (2) se nlocuie'te cu urm#torul text: (2) ntreprinderea p#streaz#, n ordine cronologic# 'i ntr-o form# lizibil#, foile de nregistrare, precum 'i imprimatele scoase de fiecare dat# cnd acestea se prezint# n conformitate cu articolul 15 alineatul (1), timp de cel pu&in un an dup# ce au fost folosite 'i pune la dispozi&ia conduc#torilor interesa&i o copie, la cererea acestora. De asemenea, ntreprinderea pune la dispozi&ia conduc#torilor interesa&i, la cererea acestora, o copie a informa&iilor desc#rcate de pe cardul conduc#torilor, precum 'i versiunile imprimate ale acestor copii. Foile de nregistrare, imprimatele scoase 'i informa&iile desc#rcate se prezint# sau se nmneaz# inspectorului autorizat, la cerere. (4) Articolul 15 se modific# dup# cum urmeaz#: la alineatul (1), se adaug# urm#torul paragraf:

* JO L 80, 23.3.2002, p. 35; alineatul (4) se elimin#; alineatul (7) se nlocuie'te cu urm#torul text: (7) (a) Atunci cnd conduc#torul auto conduce un vehicul echipat cu un aparat de nregistrare n conformitate cu anexa I, acesta trebuie s# fie n m#sur# s# prezinte, la cererea unui inspector de control: (i) foile de nregistrare din s#pt#mna n curs 'i cele pe care le-a utilizat pe parcursul celor 15 zile precedente; cardul de conduc#tor n cazul n care este titularul unui asemenea card 'i

(ii)

(iii) orice informa&ie introdus# manual 'i orice imprimat scos n timpul s#pt#mnii n curs 'i n timpul celor cincisprezece zile precedente, n conformitate cu prezentul regulament 'i cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006. Cu toate acestea, dup# 1 ianuarie 2008, duratele prev#zute la punctele (i) 'i (iii) se refer# la ziua n curs 'i la o perioad# precedent# de dou#zeci 'i opt de zile. (b) Atunci cnd conduc#torul conduce un vehicul echipat cu un aparat de nregistrare n conformitate cu anexa I B, acesta trebuie s# fie n m#sur# s# prezinte, la cererea unui inspector de control: (i) (ii) cardul de conduc#tor al c#rui titular este; orice informa&ie introdus# manual 'i orice imprimat scos n timpul s#pt#mnii n curs 'i n timpul celor cincisprezece zile precedente, n conformitate cu prezentul regulament 'i cu Regulamentul (CE) nr. 561/2006 'i

(iii) foile de nregistrare corespunz#toare aceleia'i perioade precum cea prev#zut# la punctul (ii), n cazul n care acesta ar fi condus, pe parcursul acestei perioade, un vehicul echipat cu un aparat de nregistrare n conformitate cu anexa I. Cu toate acestea, dup# 1 ianuarie 2008, duratele prev#zute la punctul (ii) se refer# la ziua n curs 'i la o perioad# precedent# de dou#zeci 'i opt de zile de zile. (c) Un inspector de control autorizat poate verifica respectarea Regulamentului (CE) nr. 561/2006 prin analizarea foilor de nregistrare, a datelor afi'ate sau imprimate care au fost nregistrate de aparatul de nregistrare sau de cardul conduc#torului sau, n lipsa acestora, prin analizarea oric#rui document justificativ care dovede'te nerespectarea dispozi&iilor, precum cele prev#zute la articolul 16 alineatele (2) 'i (3). Articolul 27 Regulamentul (CEE) nr. 2135/98 se modific# dup# cum urmeaz#:

(1)

La articolul 2, alineatul (1) litera (a) se nlocuie'te cu urm#torul text: (1) a) Din a dou#zeci 'i una zi de la data public#rii Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European 'i al Consiliului din 15 martie 2006 privind armonizarea anumitor dispozi&ii ale legisla&iei sociale n domeniul transporturilor rutiere 'i de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 3821/85 'i (CE) nr. 2135/98 ale Consiliului*, vehiculele puse n circula&ie pentru prima dat# sunt echipate cu un aparat de nregistrare n conformitate cu dispozi&iile din anexa I B la Regulamentul (CEE) nr. 3821/85. ________ * JO L 102, 11.4.2006, p. 1;

(2)

La articolul 2, alineatul (2) se nlocuie'te cu urm#torul text: (2). Statele membre adopt# m#surile necesare pentru a putea elibera cardurile de conduc#tor pn# n a dou#zeci 'i una zi de la data public#rii Regulamentului (CE) nr. 561/2006. Articolul 28

Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se abrog# 'i se nlocuie'te cu prezentul regulament. Cu toate acestea, articolul 5 alineatele (1), (2) 'i (4) din Regulamentul (CEE) nr. 3820/85 se aplic# n continuare pn# la datele stabilite la articolul 15 alineatul (1) din Directiva 2003/59/CE. Articolul 29 Prezentul regulament intr# n vigoare la 11 aprilie 2007, cu excep&ia articolului 10 alineatul (5), a articolului 26 alineatele (3) 'i (4) 'i a articolului 27, care intr# n vigoare la 1 mai 2006. Prezentul regulament este obligatoriu n toate elementele sale 'i se aplic# direct n toate statele membre. Adoptat la Strasbourg, 15 martie 2006. Pentru Parlamentul European Pre edintele J. BORRELL FONTELLES Pentru Consiliu Pre edintele H. WINKLER

DECLARA)IE Comisia 'i statele membre fac toate eforturile pentru a se asigura c#, n termen de doi ani de la data intr#rii n vigoare a prezentului regulament, dispozi&iile AETR se armonizeaz# cu cele ale prezentului regulament. n cazul n care acest lucru nu se realizeaz# n termenul stabilit, Comisia propune m#suri corespunz#toare pentru a remedia situa&ia.