Sunteți pe pagina 1din 13

Recapitulare 1. Judecatoriile sunt instante: a. cu personalitate juridica b. fara personalitate juridica 2.

In cadrul judecatoriilor se organizeaza sectii sau complete specializate pentru minori si familie care judeca: a. doar infractiunile savarsite de minori b. doar infractiunile savarsite asupra minorilor c. atat infractiunile savarsite de minori cat si infractiunile savarsite asupra minorilor 3. Colegiul de conducere la curtile de apel si tribunale are urmatoarea componenta: a. presedinte si 6 judecatori, alesi pe o perioada de 6 ani b. presedinte si 3 judecatori alesi pe o perioada de 3 ani c. presedinte si 6 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani 4. ICCJ se compune din: a. 1 presedinte, un vicepresedinte, 4 presedinti de sectii si judecatori b. 1 presedinti, 2 vicepresedinti, 4 presedinti de sectii, fara judecatori c. 1 presedinte, un vicepresedinte, 4 presedinti de sectii si 6 judecatori
5.

ribunalele sunt instante cu personalitate juridica! organizate: a. la nivelul fiecarui judet b. la nivelul municipiului Bucuresti c. doar la nivelul fiecarui judet

". In cadrul tribunalelor functioneaza sectii #complete specializate$ pentru: a. cauze civile, cauze penale, cauze comerciale, cauze cu minori si de familie, cauze de conteincios administrative si fiscal, cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, sectii maritime si fluviale sau pentru alte materii b. cauze civile, penale, cauze comerciale, cauze maritime si fluviale c. cauze privind conflicte de munca si asigurari sociale, sectii maritime si fluviale, cauze de conteincios administrativ si fiscal %. Recursurile se judeca in complet format din: a. 1 judecator b. 3 judecatori

c. 2 judecatori d. 3 judecatori, cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel &. ribunalele specializate sunt instante: a. cu personalitate juridica, care functioneaza la nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti b. cu personalitate juridica, care functioneaza doar la nivelul fiecarui judet c. fara perosnalitate juridica, care functioneaza doar la nivelul municipiului Bucuresti

'. Conducerea ICCJ se e(ercita de: a. presedinte, vicepresedinte si colegiul de conducere b. presedinte, vicepresedinte, colegiul de conducere si judecatori c. presedinte si colegiul de conducere
1). *resedintele Curtii de +pel ,ucuresti si

ribunalul ,ucuresti

poate fi ajutat de: a. 3 vicepresedinti b. 1-3 vicepresedinti c. 1 vicepresedinte


11. Colegiul de conducere la tribunale specializate si judecatorii! are

urmatoarea componenta: a. presedinte si doar 2 judecatori, alesi pe o perioada de 2 ani b. presedinte si 2 sau 4 judecatori, alesi pe o perioada de 4 ani c. presedinte si 2 sau 4 judecatori, alesi pe o perioada de 3 ani
12. +pelurile se judeca in complet format din:

a. 2 judecatori b. 3 judecatori c. 1 judecator


13. +dunarile generale ale judecatoriilor au urmatoarele atributii:

a. aleg si revoca membrii colegiilor de conducere, dezbat probleme de drept b. dezbat activitatea anuala desfasurata de instante, aleg membrii C !-lui, dezbat probleme de drept, aleg si revoca membrii colegiilor de conducere, nu indeplinesc si alte conditii prevazute de lege sau regulamente

14. Inalta Curte de Casatie si Justitie:

a. nu este singura instanta suprema din "omania cu statut constitutional b. este singura instanta suprema din Bucuresti cu statut constitutional c. este singura instanta suprema din "omania cu statut constitutional
15. Instanta -uprema se constituie in -ectii .nite pentru:

a. solutionarea sesizarilor privind sc#imbarea jurisprudentei $CC% b. sesizarea Curtii Constitutionale pentru controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare
1". /irectia 0+tionala +nticoruptie:

a. isi exercita atributiile pe intreg teritoriul "omaniei si functioneaza pe langa Consiliul uperior al !agitraturii b. isi exercita atributiile in Bucuresti si functioneaza pe langa $CC% c. isi exercita atributiile pe intreg teritoriul "omaniei si functioneaza pe langa $CC%
1%. C-12ul este alcatuit din 1' membri! dintre care:

a. & judecatori si ' procurori, 3 reprezentanti ai societatii civile, presedintele $CC%, ministrul justitiei si procurorul general al (arc#etului de pe langa $CC% b. ' judecatori si ' procurori, 2 reprezentanti ai societatii civile, presedintele $CC%, ministrul justitiei si procurorul general al (arc#etului de pe langa $CC% c. & judecatori si ' procurori, 2 reprezentanti ai societatii civile, presedintele $CC%, ministrul justitiei si procurorul general al (arc#etului de pe langa $CC%
1&. *rocurorul de pe langa Curtea de +pel ,ucuresti si procurorul de

pe langa ribunalul ,ucuresti! poate fi ajutat: a. un singur adjunct b. 1-3 adjuncti c. nu este ajutat
1'. -ectia pentru judecatori a C-12ului este alcatuita din:

a. 2 judecatori de la $CC%, 3 judecatori de la curtile de apel, 2 judecatori de la tribunal si 2 judecatori de la judecatorii b. 1 judecator de la $CC%, 3 judecator de la curtile de apel si 2 judecatori de la judecatorii c. (resedintele curtii de apel, presedintele $CC% si 2 judecatori de la judecatorii)

2). Institutul 0ational al 1agisraturii este condus de:

a. 13 judecatori b. Consiliul stiintific din 13 membri c. Consiliul stiintific din 13 membri si un judecator al $CC% si un procuror de la (arc#etul de pe langa $CC%)
21. Judecatorii stagiari si procurorii stagiari pot fi numiti in functie: a. numai la judecatorii*

b. numai la parc#etele de pe langa acestea* c. numai la judecatorii si, dupa caz, la parc#etele de pe langa acestea)
22. /upa 3alidarea e(amenului de capacitate! lista tuturor posturilor

3acante de la judecatorii si parc4etele de pe langa aceste instante se publica: a. pe aceeasi lista, atat pentru judecatori cat si pentru procurori, in !onitorul +ficial al "omaniei, partea $, b. separat, pentru judecatori si procurori, in !onitorul +ficial al "omaniei, partea a $$$-a)
23.

Judecatorii si procurorii care au promo3at e(amenul de capacitate sunt numiti de: a. (resedintele $naltei Curti de Casatie si %ustitie* b. (resedintele Consiliului uperior al !agistraturii* c. (resedintele "omaniei)

24. /elegarea judecatorilor curtilor de apel se dispune: a. de Consiliului uperior al !agistraturii, la solicitarea presedintelui

C) )!)* b. de Consiliul uperior al !agistraturii, la solicitarea presedintelui $naltei Curti de Casatie si %ustitie* c. de Consiliul uperior al !agistraturii, la solicitarea preseditelui Curtii de -pel)
25. In perioada detasarii, judecatorii si procurorii,

a. isi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si nu beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat* b. nu isi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat* c. isi pastreaza calitatea de judecator sau procuror si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat)

2". *erioada detasarii judecatorilor sau procurorilor:

a. nu constituie vec#ime in functia de judecator sau procuror* b. constituie vec#ime in functia de judecator sau procuror)
2%.

ransferul judecatorilor si procurorilor de la o instanta la alta instanta sau de la un parc#et la alt parc#et se aproba de, a. $nstitutul .ational al !agistraturii* b. Consiliul uperior al !agistraturii* c. $nalta Curte de Casatie si %ustitie) In perioada suspendarii din functie! judecatorului si procurorului: a. nu i se platesc drepturile salariale, aceasta perioada, nu constituie vec#ime in magistratura* b. i se platesc drepturile salariale, aceasta perioada constituie vec#ime in munca) In caza de infractiune flagranta! judecatorii! procurorii si magistratii2asistenti: a. pot fi retinuti, arestati si supusi perc#ezitiei potrivit legii* b. nu pot fi retinuti, arestati si supusi perc#ezitiei potrivit legii) de catre: a. sectiile Consiliului uperior al !agistraturii* b. presedintele $nstitutului .ational al !agistraturii* c. $nalta Curte de Casatie si %ustitie)

2&.

2'.

3). -anctiunile disciplinare pentru judecatori sau procurori se aplica

31.

Inc4eierea prin care s2a respins recuzarea e(ecutorului judecatoresc poate fi atacata cu recurs in termen de: a. 3/ zile* b. 1' zile* c. ' zile) *rin asocierea in cadrul unei societati ci3ile profesionale e(ecutorul judecatoresc: a. nu isi pierde dreptul la un birou individual* b. isi pierde dreptul la un birou individual* c. isi pierde dreptul la un birou individual pana la intreruperea asocierii)

32.

33. Camera e(ecutorilor judecatoresti este condusa de:

a. un presedinte, un vicepresedinte si ' membri* b. un presedinte si '-0 membri* c. un presedinte, un vicepresedinte si 3-0 membri)
34. 5rganele de conducere ale ..0.6.J. sunt:

a. congresul, consiliul si presedintele* b. congresul si consiliul* c. presedinte si consiliul)


35.

Impotri3a 4otararii Consiliului de disciplina al Camerei e(ecutorilor judecatoresti partile pot face contestatie in termen de: a. 1' zile de la comunicare* b. 3/ de zile de la comunicare* c. ' zile de la comunicare) a. 3 membri* b. ' membri* c. 0 membri)

3". Comisia superoara de disciplina a ..0.6.J. este formata din:

3%. Camera 0otarilor publici este condusa de:

a. presedinte, vicepresedinte si 3-0 membri, b. presedinte, vicepresedinte si 3-' membri* c. presedinte, vicepresedinte si 1' membri)
3&. 0otarul public:

a. nu poate refuza indeplinirea actului notarial solicitat, b. poate refuza indeplinirea actului notarial solicitat* c. nu poate refuza indeplinirea actului notarial solicitat, decat in conditiile legii)
3'. Cercetarea prealabila pentru excluderea sau suspendarea din functie a

notarului public este efectuata de catre, a. Colegiul director* b. Camera .otarilor (ublici* c. $nstitutul .otarial "oman)
4). -uspendarea notarului public se dispune de catre,

a. presedintele colegiului director al Camerei .otarilor (ublici* b. ministrul justitiei, la solicitarea Consiliului 1).).)()* c. Colegiul director al Camerei .otarilor (ublici

41. Comisia metodologica de organizare si e(ercitare a profesiei de consilier juridic este alcatuita din: a. 3 membri* b. '-0 membri* c. 0-& membri) 42. 1embrii Comisiei centrale de cenzori a ..C.C.J.R. sunt alesi pentru un mandat de: a. 6 ani* b. 3 ani* c. 4 ani) 43. 1andatul secretarului general al ..C.C.J.R. este de: a. ' ani* b. 6 ani* c. 3 ani) 44. In situatiile de incetare a e(ercitarii profesiei de consilier juridic! acesta: a. nu va mai putea folosi legitimatia, insigna, stampilele si roba* b. va putea folosi doar insigna* c. va putea folosi doar insigna si stampilele) 45) tagiu de pregatire profesionala a consilierului juridic, a. nu este obligatoriu* b. este obligatoriu, stagiu fiind de 2 ani* c. este obligatoriu, stagiu fiind de 3 ani) 4". Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii: a. la judecatorie si instanta de fond, la organele de urmarire penala si celelalte organe administrative cu atributii jurisdictionale* b. doar la instanta de fond* c. la instanta de fond si judecatorie) 40) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii, a. la judecatorie, la organele de urmarire penala si la toate autoritatile si organele administrative cu atributii jurisdictionale* b. la instantele judecatoresti de toate gradele, la organele de urmarire penala si la toate autoritatile si roganele administrative cu atributii jurisdictionale* c. doar la instantele judecatoresti de toate gradele si organele de urmarire penala)

4&) Consilierii juridici: a. nu sunt obligati sa participe la sedintele convocate de Consiliul Colegiului, la activitatile profesionale si la sedintele organelor din care fac parte* b. sunt obligati sa participe la sedintele convocate de Consiliul Colegiului, la activitatile si la sedintele organelor din care fac parte* c. sunt obligati sa participe doar la activitatile organelor din care fac parte) 4'. In e(ercitarea profesiei consilierul juridic: a. se supune numai Constitutiei* b. se supune Constitutiei, legii, statutului profesiei si regulilor eticii profesionale* c. se supune doar statutului profesiei si regulilor eticii profesionale) 5). Consilierul juridic: a. se poate pronunta asupra aspectelor economice, te#nice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta* b. nu se poate pronunta asupra aspectelor economice, te#nice sau de alta natura cuprinse in documentul avizat ori semnat de acesta* c. se poate pronunta doar asupra aspectelor economice si te#nice)

Biletul $ 1) .otiunea de jurisdictie 2) 2repturile si indatoririle consilierului juridic 3) 1niunea .ationala a Barourilor din "omania

Biletul $$ 1) 2repturile si indatoririle notarilor publici 2) +rganizarea activitatii executorilor judecatoresti 3) .otiunea de jurisdictie

Biletul $$$ 1) %urisdictia ca serviciu public 2) +rganizarea Consiliului uperior al !agistraturii 3) tatutul judecatorilor si procurorilor, dispozitii generale

Biletul $3 1) "aspunderea judecatorilor si procurorilor

2) 2obandirea calitatii de avocat 3) Competenta notarilor publici

Biletul 3 1) Controlul activitatii notariale, ar#iva si evidenta activitatii 2) +rganizarea activitatii executorilor judecatoresti 3) %urisdictia ca functiune Biletul 3$ 1) %urisdictia ca serviciu public 2) +rganizarea instantelor militare 3) tatutul membrilor Consiliului uperior al !agistraturii

Biletul 3$$ 1) -paratul propriu al Consiliului uperior al !agistraturii 2) $nstitutii cu atributii jurisdictionale din afara sistemului organelor judecatoresti 3) 2obandirea si incetarea calitatii de consilier juridic

Biletul 3$$$ 1) 2repturile si indatoririle notarilor publici 2) "aspunderea disciplinara al avocatilor 3) +rganizarea si functionarea $nstitutului .ational al !agistraturii

Biletul $4 1) +rganizarea !inisterului (ublic

2) 2obandirea calitatii de avocat 3) "aspunderea judecatorilor si procurorilor

Biletul 4 1) Compartimente auxiliare de specialitate din cadrul instantelor si al parc#etelor 2) tatutul membrilor Consiliului uperior al !agistraturii 3) +rganizarea instantelor militare Biletul 4$ 1) $nalta Curte de Casatie si %ustitie 2) -paratul propriu al Consiliului uperior al !agistraturii 3) +rganizarea !inisterului (ublic

Biletul 4$$ 1) -tributiile Consiliului uperior al !agistraturii 2) Compartimente auxiliare de specialitate din cadrul instantelor si al parc#etelor 3) "aspunderea procurorilor si judecatorilor

Biletul 4$$$ 1) tatutul judecatorilor si procurorilor 2) 1niunea .ationala a Barourilor din "omania 3) Controlul activitatii notariale, ar#iva si evidenta activitatii

Biletul 4$3

1) Competenta notarilor publici 2) +rganizarea activitatii executorilor judecatoresti 3) 2obandirea si incetarea calitatii de consilier juridic

Biletul 43 1) 2repturile si indatoririle consilierului juridic 2) +rganizarea si functionarea $nstitutului .ational al !agistraturii 3) -paratul propriu al Consiliul uperior al !agistraturii Biletul 43$ 1) -tributiile Consiliului uperior al !agitraturii 2) tructura instantelor judecatoresti 3) Competenta executorilor judecatoresti

Biletul 43$$ 1) +rganizarea activitatii executorilor judecatoresti 2) %udecatoriile, tribunalele, tribunalele specializate si curtile de apel 3) -paratul propriu al Consiliului uperior al !agistraturii

Biletul 43$$$ 1) $nalta Curte de Casatie si %ustitie 2) $nstitutii cu atributii jurisdictionale din afara sistemului organelor judecatoresti 3) !inisterul (ublic) -tributiile !inisterului (ublic

Biletul 4$4

1) tructura instantelor judecatoresti 2) +rganizarea si functionarea $nstitutului .ational al !agistraturii 3) 2repturile si indatoririle judecatorilor si procurorilor

Biletul 44 1) tatutul judecatorilor si procurorilor, dispozitiile generale 2) 2obandirea calitatii de avocat 3) Competenta notarilor publici)

S-ar putea să vă placă și