Sunteți pe pagina 1din 12

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI

CATEDRA ,,CONTABILITATE

GHID
privind organizarea i de!"# $rarea !%agi$&$i de pra'%i'# 'i'&$& II Ma!%era%

specialitatea ,,Finane i Contabilitatea Firmei

Edi%$ra ASEM

Ghidul privind organizarea i desfurarea stagiului de practic este aprobat i recomandat spre editare de ctre catedra ,,Con%a(i&i%a%e (proces-verbal nr.4 din 21.11.2012

!hiinu 2012 "epartamentul #ditorial $ %oligrafic al &'#(

!uprins)
2

pag. I) A!pe'%e genera&e privind !%agi$& de pra'%i'# 1.1. *erminologie 1.2. 'copul stagiului de practic i competen+ele generale dezvoltate ,n cadrul acestuia 1.-. !ompeten+e generale dezvoltate ,n cadrul stagiului de practic II) Organizarea i *oni%orizarea !%agii&or de pra'%i'# 2.1. !riterii i modalit+i de selectare a entit+ilor pentru desfurarea stagiului de practic 2.2. .epartizarea studen+ilor la locurile de practic 2.-. (onitorizarea stagiilor de practic din partea catedrei de !ontabilitate 2.4. .esponsabilit+ile masterandului practicant III) +rogra*$& !%agi$&$i de pra'%i'# i p&an$& 'a&endari!%i' IV) ,ina&izarea !%agi$&$i de pra'%i'# 4.1 'us+inerea raportului privind stagiul de practic 4.2. .aportul practicantului privind stagiul de practica

I)

A!pe'%e genera&e privind !%agi$& de pra'%i'#


3

Ghidul privind organizarea i desfurarea stagiului de practic reprezint un suport informativ/ care descrie procesul de organizare i desfurare a stagiului de practic de specialitate/ pentru studen+ii de la ciclul 00 (asterat. !on+inutul acestui ghid a fost elaborat ,n concordan+ cu) 1egea 2r. 344 din 21.04.1553 ,nv+m6ntului cu modificrile ulterioare1 .egulamentului cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat/ ciclul 00/ aprobat prin 7otr6rea Guvernului nr. 1433 din 24.12.20048 !adrul 2a+ional al !alificrilor al .epublicii (oldova i !adrul 2a+ional al !alificrilor pentru ,nv+m6ntul superior pe domenii de formare profesional/ aprobate prin ordinul ministrului educa+iei nr. 5-4 din 25 decembrie 2010. -)-) Ter*ino&ogie

S%agi$& de pra'%i'# reprezint activitatea desfurat de masteranzi (practican+i ,n conformitate cu planul de ,nv+m6nt/ care are drept scop verificarea aplicabilit+ii cunotin+elor teoretice ,nsuite de acetia ,n cadrul programului de pregtire profesional. +ra'%i'an% este studentul masterand de la ciclul 00 (asterat care desfoar activit+i practice ,n cadrul stagiului de practic ,n vederea consolidrii cunotin+elor teoretice i formrii abilit+ilor i competen+elor de a le aplica ,n concordan+ cu specialitatea 9:inan+ele i contabilitatea firmei;. Organiza%or$& de pra'%i'# este entitatea sau orice alt persoan <uridic din .epublica (oldova sau dintr-o +ar de peste hotare care desfoar activitate ,n corela+ie cu specialitatea 9:inan+ele i contabilitatea firmei; i cu care este ,ncheiat acord de colaborare. A'ord de 'o&a(orare $ acord ,ncheiat ,ntre &'#( i organizatorul de practic/ prin care sunt stabilite responsabilit+ile i activit+ile ce vor fi desfurate de ctre entitate ,n pregtirea practic a studen+ilor. Coordona%or$& de pra'%i'# din par%ea 'a%edrei $ persoana consemnat de catedr/ care va monitoriza procesul de desfurarea a stagiului de practic. Coordona%or$& de pra'%i'# din par%ea en%i%#.ii $ persoana consemnat de organizatorul de practic/ care va asigura respectarea condi+iilor de pregtire i dob6ndire de ctre practicant a competen+elor profesionale planificate pentru perioada stagiului de practic.

-)/)

S'op$& !%agi$&$i de pra'%i'# i 'o*pe%en.e&e genera&e dezvo&%a%e 0n 'adr$& a'e!%$ia

'tagiul de practic de specialitate are drept scop e=tinderea/ aprofundarea i integrarea cunotin+elor i capacit+ilor de ,n+elegere/ formare a competen+elor de aplicare a cunotin+elor i capacit+ilor de solu+ionare a problemelor at6t ,n domeniul de studii realizat/ c6t i ,n ,mpre<urri
1

(onitorul >ficial 2r. ?2-?- din 05.11.1553


4

noi sau necunoscute/ precum i efectuarea cercetrilor/ documentarea i colectarea materialelor informa+iei privind tema tezei de master. 'tagiul de practic se realizeaz ,n cadrul unei entit+i pentru a atinge scopurile i obiectivele desemnate pentru teza de master. (asterandul practicant este ,ndrumat de un cadru didactic $ conductor al stagiului de practic i totodat conductor al tezei de master. "urata stagiului de practic/ conform planului de ,nv+m6nt la specialitatea 9:inan+ele i contabilitatea firmei;/ este de 3 sptm6ni/ desfurat ,n semestrul 000 al anului 00 de studii. -)1) Co*pe%en.e genera&e dezvo&%a%e 0n 'adr$& !%agi$&$i de pra'%i'# &cumularea de cunotin+e i competen+e cuprinse ,n activit+ile specifice domeniului contabil i finan+elor prin plasarea studen+ilor ,n situa+ii reale de munc8 !reterea motiva+iei pentru profesia aleas/ printro mai bun cunoatere a acesteia ,n conte=t real de munc8 %regtirea practican+ilor pentru ,ncadrarea ,n c6mpul muncii prin acumularea de e=perien+ practic ,n domeniul contabilit+ii i finan+elor8 :ormarea de competen+e privind rela+iile interumane ,n procesul de munc (spirit de echip/ abilit+i muncii . II) ORGANI2AREA 3I MONITORI2AREA STAGIULUI DE +RACTIC4 /)-) Cri%erii i *oda&i%#.i de !e&e'%are a en%i%#.i&or pen%r$ de!"# $rarea !%agi$&$i de pra'%i'# @ntreprinderea selectat pentru desfurarea stagiului de practic trebuie s ,ntruneasc urmtoarele cerin+e) s de+in o dotare corespunztoare necesar valorificrii cunotin+elor teoretice/ dob6ndite de student ,n cadrul procesului de instruire la coala masteral8 s dispun de specialiti cu studii superioare ,n stare s coordoneze i s participe la desfurarea stagiului de practic/ precum i s evalueze rezultatele acestui stagiu8 s desfoare programul de activitate astfel ,nc6t s permit realizarea ,n condi+ii normale a activit+ii de practic a masteranzilor8 s asigure c activit+ile desfurate de student pe durata stagiului au ca scop aplicarea ,n practic a cunotin+elor teoretice dob6ndite ,n cadrul activit+ilor didactice la Acoala (asteral i sunt relevante domeniului de contabilitate8 de comunicare i rela+ionare/ contientizarea importan+ei calit+ii

s ,ncura<eze studen+ii s studieze/ rezolve/ cerceteze o tem/ un proiect/ o sarcin parvenit din partea organizatorului de practic relevant pentru tema tezei de master. 'tudentul de sine stttor identific entitatea (partenerul de practic / ,n cadrul creia se

va desfura stagiul de practic. #ste ,ncura<at anume aceast modalitate de efectuare a stagiului de practic ca un mi<loc de dob6ndire a e=perien+ei ,n cutarea unui loc de munc i facilitarea inser+iei profesionale a studen+ilor dup absolvire. !u cel pu+in 2 luni ,nainte de ,nceperea stagiului de practic catedra 9!ontabilitate; ,nm6neaz studen+ilor c6te dou e=emplare a acordului de colaborare semnat de &'#(. 'tudentul prezint organizatorului de practic ambele e=emplare pentru semnare i confirmare a locului de desfurare a stagiului de practic. Bn e=emplar al acordului de colaborare rm6ne la organizatorul de practic/ iar al doilea e=emplar se prezint/ cu cel pu+in 20 zile p6n la ,nceperea stagiului de practic/ la catedra 9!ontabilitate; pentru informarea i confirmarea locului de desfurare a stagiului de practic. /)/) Repar%izarea *a!%eranzi&or &a &o'$ri&e de pra'%i'#

@n baza acordurilor de colaborare depuse de ctre masteranzi la catedr se analizeaz i se valideaz locurile de desfurare a stagiului de practic alese de ctre studen+i. !atedra elaboreaz i prezint "irec+iei Acolii (asterale ordinul referitor la stagiul de practic cu semntura efului catedrei/ ,n termen nu mai t6rziu de 13 zile p6n la ,nceperea stagiului de practic. @nainte de a pleca la practic masteranzii sunt convoca+i ,ntr-o edin+ de instructa< referitor la desfurarea stagiului de practic/ obliga+iile i competen+ele practicantului. /)1) Moni%orizarea !%agii&or de pra'%i'# din par%ea 'a%edrei de Con%a(i&i%a%e &sigurarea metodic i verificarea procesului de organizare a stagiului de practic se realizeaz de ctre conductorii de practic - cadrele didactice ale catedrei C!ontabilitate; a &.'.#.(. %6n la ini+ierea practicii/ conductorii de practic din cadrul catedrei trebuie s instruiasc practican+ii privind scopurile i sarcinile stagiului de practic/ con+inutul i perioada de realizare a acestuia/ cerin+ele fa+ de ,ntocmirea raportului de practic/ etc. !oordonatorul practicii din cadrul catedrei este obligat) s monitorizeze ,n permanen+ desfurarea stagiului de practic8 s verifice la organizatorul de practic efectuarea stagiului de practic de ctre masterand8

s identifice deficien+ele aprute ,n procesul realizrii stagiului de practic/ cauzele acestora i s contribuie ,n msura posibilit+ilor la eliminarea lor8 s monitorizeze concordan+a activit+ilor desfurate pe durata stagiului de practic cu planul tematic al programului stagiului de practic8 s acorde consulta+ii ,n cadrul orelor de serviciu/ la cererea practicantului/ referitor la desfurarea stagiului de practic i elaborarea raportului de practic) s asigure organizarea i desfurarea e=amenului de evaluare a rezultatelor stagiului de practic.

/)5) Re!pon!a(i&i%#.i&e *a!%erand$&$i pra'%i'an% (asteranzii repartiza+i la stagiul de practic trebuie s se prezinte la locul de desfurare a stagiului de practic ,n termenii stabili+i/ s respecte regulamentul de ordine intern a entit+ii/ s ,nsueasc cunotin+ele i abilit+ile cerute de programul stagiului de practic i s elaboreze un raport priind activit+ile realizate ,n cadrul stagiului de practic. (asterandul ,i asum ,ntreaga responsabilitate pentru respectarea normelor de organizare i protec+ie a muncii ,n cadrul entit+ii pe toat durata desfurrii stagiului de practic. (asteranzii practican+i au dreptul) sa foloseasc fondurile bibliotecilor si cabinetelor metodice/ materialele si utila<ele &'#(/ c6t si ale entit+ilor respective8 sa intervin cu propuneri referitoare la perfec+ionarea sistemului contabil i a tratamentelor contabile specifice/ la organizarea si efectuarea stagiilor de practica8 sa adreseze ,ntrebri D solicitri de a<utor la conductorii stagiului de la universitate si de la locul stagiarii/ precum si la specialitii ,ntreprinderii respective8 (asteranzii practican+i sunt obligai) s efectueze stagiul de practic ,n strict conformitate cu ordinul rectorului. 'chimbarea bazei stagiului de practic fr consim+m6ntul coordonatorului practicii de la catedrDeful catedrei i acordul "irectorului Acolii (asterale este categoric interzis. s realizeze ,n ,ntregime programul stagiului de practic/ sa respecte ,ntocmai specifica+iile !ontractului si regimul de func+ionare a institu+iei/ sa e=ecute dispozi+iile si recomandrile conductorilor stagiului8 s se ,ncadreze complet ,n disciplina muncii la ,ntreprindere/ sa manifeste un interes viu pentru activitatea entit+ii si sa e=ecute conform graficului lucrrile prevzute ,n programul de practica8
7

s respecte cu stricte+e orarul de lucru. @nt6rzierea la intrarea la lucru/ precum si ie irea de la lucru ,nainte de timp/ sunt abateri grave de la disciplina muncii. Eiua de instruire practica este de F ore. (asteranzii practican+i vor ,ncepe si vor termina lucrul dup orarul stabilit8 s nu se deplaseze neautorizat prin ,ntreprindere. s nu admit atitudini neacademice sau necuviincioase fa+ de personalul entit+ii8 s se integreze pe durata stagiului de practic ,n via+a entit+ii respective8 ,n caz de boal s prezente conductorului de practica din partea ,ntreprinderii certificatul de boala autorizat de %oliclinic. Eilele absentate motivat sau nemotivat se vor reface la sf6ritul perioadei de practica/ ,n intervalul coordonat cu &'#( si organizatorul de practica8 (asterandul practicant/ de asemenea/ se anga<eaz s nu foloseasc/ ,n nici un caz/

informa+iile la care are acces ,n timpul stagiului despre organizatorul de practic sau clien+ii si/ pentru a le comunica unui ter+ sau pentru a le publica/ chiar dup terminarea stagiului/ dec6t cu acordul respectivului organizator de practic. III) +ROGRAMUL STAGIULUI DE +RACTIC4 3I +LANUL CALENDARISTIC +rogra*$& !%agi$&$i de pra'%i'# -) Organizarea 'on%a(i&i%#.ii 0n 'adr$& en%i%#.ii !aracteristica succint a entit+ii (principalele activit+i/ principalii indicatori economico-financiari i analiza lor pentru ultimii 2 ani de activitate . >rganigrama entit+ii i specificul sistemului de guvernare. 'tructura departamentului financiar-contabil/ inclusiv a sec+iei de contabilitate8 schema de organizare a contabilit+ii patrimoniului pe sectoare de eviden+/ sistemul de contabilitate utilizat la ,ntreprindere. !iclul contabil. #tapele ciclului contabil i realizarea acestora ,n cadrul entit+ii. %olitica de contabilitate a ,ntreprinderii. #=punerea succint a politicilor contabile selectate de entitatea respectiv pentru recunoaterea/ evaluarea i raportarea financiar a elementelor concrete de active/ datorii/ capital propriu. :orma de contabilitate utilizat i particularit+ile ei ,n cadrul entit+ii
8

N$*#r$& de zi&e 1

respective. #=ercitarea auditului financiar ,n cadrul entit+ii. 6

#=ercitarea controlului intern iDsau auditului intern. /) Con%a(i&i%a%e "inan'iar# avan!a%#


>portunit+i i direc+ii de armonizare a contabilit+ii ,n cadrul entit+ii analizate8 >rganizarea contabilit+ii opera+iunilor de comer+ e=tern8 .ecunoaterea/ contabilitatea i raportarea financiar a opera+iunilor de leasing8 .ecunoaterea/ contabilitatea i raportarea financiar a opera+iunilor cu pr+ile legate8

1) Con%a(i&i%a%e *anageria&# avan!a%# :actorii care determin organizarea contabilit+ii manageriale i sistemul informa+ional al contabilit+ii manageriale ,n cadrul entit+ii analizate. &plicarea costului ,n procesul decizional8 Gugetul ca instrument al controlului de gestiune8 %ozi+ionarea/ organizarea i e=ercitarea controlului de gestiune ,n cadrul entit+ii8 (etodele clasice i moderne de calcula+ie a costurilor utilizate ,n cadrul entit+ii sau propuse spre aplicare.
5) E7a*inarea i a'$*$&area in"or*a.iei a"eren%e %e*ei %ezei de *a!%er !adrul legislativ i normativ aferent contabilit+ii elementelor patrimoniale specifice temei tezei de master8 *ranzac+iile specifice entit+ii i documentele primare necesare8 #valuarea i recunoaterea elementelor patrimoniale prezente temei selectate %relucrarea informa+ie primare i registrele de eviden+ analitic i sintetic8 !aracteristica i coresponden+a conturilor aferente temei cu e=aminarea cr+ii mare i a balan+ei de verificare8 To%a& .aportarea financiar prin prisma rapoartelor financiare "irec+ii de ,mbunt+ire a aspectelor de recunoatere/ evaluare/ contabilizare i raportare financiar ,n cadrul temei selectate

-/

/8

IV)

,ina&izarea !%agi$&$i de pra'%i'#

5)- S$!.inerea rapor%$&$i privind !%agi$& de pra'%i'#

.ecunoaterea stagiului de practica se realizeaz prin acordarea creditelor #!*' (10 puncte credite prevzute ,n planul de ,nv+m6nt la specialitatea 9:inan+ele i contabilitatea firmei;. #valuarea competen+elor dob6ndite de masterand ,n cadrul stagiului de practica se face prin e=amen (cu notare de la 1 la 10 / desfurat ,n primele dou sptm6ni dup finalizarea stagiului de practic si sus+inut ,n fa+a unei comisii din cel pu+in trei cadre didactice ale catedrei !ontabilitate. 'tagiul de practica va fi recunoscut ,n cadrul e=amenului de practica numai daca sunt ,ndeplinite urmtoarele condi+ii) e=ist &cordul de colaborare ,ncheiat ,ntre &'#( i organizatorul de practic8 practicantul a lucrat ,n domeniul direct legat de contabilitate/ folosind si dob6ndind cunotin+e relevante pentru practicarea profesiei contabile/ av6nd ca referin+a programul stagiului de practic8 studentul prezint un raport privind rezultatele stagiului de practica si demonstreaz cunoaterea aspectelor prevzute ,n program8 e=ist avizul semnat de coordonatorul stagiului de practic de la entitate/ conductorul entit+ii i confirmat prin aplicarea tampilei. "eterminarea notei practicantului pentru stagiul de practic se va face reieind din urmtoarele 'ri%erii) calitatea sus+inerii raportului8 calitatea perfectrii raportului8 ,ndeplinirea sarcinii individuale8 respectarea disciplinei de munc i e=isten+a aprecierii dat de conductorul practicii8 cunoaterea actelor normative i legislative/ hotr6rilor/ regulamentelor/

instruc+iunilor/ etc. @n cazul ,n care comisia a apreciat rezultatele stagiului de practic de ctre masterand cu notele 1-4/ studentul - masterand desfoar repetat stagiul de practic. 5)/) Rapor%$& pra'%i'an%$&$i privind !%agi$& de pra'%i'a .aportul privind stagiul de practica este elaborat de practicant pe parcursul stagiului de practica i trebuie s con+in toate compartimentele programului stagiului de practic. "e asemenea raportul trebuie s con+in concluzii i propuneri privind perfec+ionarea contabilit+ii. #=punerea materialului trebuie s con+in observa+ii critice/ argumentate prin calcule economice i analiz economico-financiar i managerial.
10

.aportul este verificat si semnat de ctre coordonatorii stagiului de practic din partea catedrei si a entit+ii/ unde a desfurat stagiul de practic. .aportul este ,nso+it de avizul coordonatorului stagiului de practic din partea entit+ii. .aportul privind stagiul de practic va cuprinde informa+ia acumulat ,n conformitate cu programul stagiului de practic si analiza acestuia ,n baza cursurilor teoretice studiate8 literaturii de specialitate studiate suplimentar ,n perioada stagiului de practica8 discu+iilor cu conductorii stagiului de practica8 propriilor observa+ii efectuate pe parcursul realizrii sarcinilor ,n cadrul stagiului de practic. !opiile documentelor/ actelor de la ,ntreprindere folosite pentru ,ntocmirea raportului de practica vor fi ane=ate la raport. .aportul trebuie sa fie elaborat de ctre fiecare masterand ,n mod individual si va reflecta analiza/ atitudinea si concluziile proprii ale masterandului. 'tructura raportului trebuie s fie constituit din urmtoarele componente) :oaia de titlu (ane=a 1 8 !uprinsul8 *e=tul raportului8 @ncheiere (concluzii 8 Gibliografie selectiv8 &ne=e.

1a sf6ritul raportului/ dup concluzii/ te=tul se semneaz de autor i se indic data. V) CONCLU2II %rogramul practicii de masterat ,n entit+ile economice este elaborat ,n baza programelor disciplinelor de profil ale catedrei C!ontabilitate; precum i a regulamentelor interne de activitate ale ,ntreprinderilor.

&ne= 1

11

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE A MOLDOVEI Ca%edra ,,Con%a(i&i%a%e

Raport
privind !%agi$& de pra'%i'#

e&a(ora% de '#%re 9999999999999999999999999999999999999999999 gr) 999999999


:n$*e&e, pren$*e&e;

0n (aza in"or*a.iei 99999999999999999999999999999999999999999999999999


:den$*irea en%i%#.ii;

A$%or$& 999999999999999999999999
:!e*n#%$ra;

Cond$'#%or$& pra'%i'ii< 999999999999999999999999999999


:n$*e&e, pren$*e&e, !e*n#%$ra;

C=i in#$ > /?-/

12