Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL DE CONTURI ACTUALIZAT 2010 CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI 10. CAPITAL I REZERVE 101.

. Capital - n funcie de forma juridic a entitii se nscrie: 1011. Capital subscris nevrsat (P 101!. Capital subscris vrsat (P 101". Patrimoniul re#iei (P 101$. Patrimoniul public (P - %cest cont mai apare doar la ent. care nu au finali&at procedurile le#ale de transfer al bunurilor de natura patrim.i public. 104. Prime de capital 10'1. Prime de emisiune (P 10'!. Prime de fu&iune(divi&are (P 10'). Prime de aport (P 10''. Prime de conversie a obli#aiunilor n aciuni (P 10 . Re!er"e di# ree"al$are (P 10%. Re!er"e 10$1. *e&erve le#ale (P 10$). *e&erve statutare sau contractuale (P 10$'. *e&erve de valoare just (P - %cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10$". *e&erve repre&ent+nd surplusul reali&at din re&erve din reevaluare (P 10$,. *e&erve din diferene de curs valutar n relaie cu investiia net ntr-o entitate strin (%(P - %cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10$-. %lte re&erve (P 10&. Re!er"e di# c'#"er(ie (%(P - %cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10). I#tere(e care #$ c'#tr'lea!* - %cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 10-1. .nterese care nu controlea& - re&ultatul e/erciiului financiar 10-!. .nterese care nu controlea& - alte capitaluri proprii (%(P 10+. Aci$#i pr'prii 1001. %ciuni proprii deinute pe termen scurt (% 100!. %ciuni proprii deinute pe termen lun# (% 11. REZULTATUL REPORTAT 11&. Re!$ltat$l rep'rtat 11,1. *e&ultatul reportat repre&ent+nd profitul nereparti&at sau pierderea neacoperit (%(P 11,!. *e&ultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dat a .%12 mai puin .%1 !0 (%(P - %cest cont apare doar la entitile care au aplicat *e#lementrile
contabile aprobate prin 345P nr. 0'(!001 6i p+n la nc7iderea soldului acestui cont.

1%%. 8atorii care privesc imobili&rile financiare 1$$1. 8atorii fa de entitile afiliate (P 1$$). 8atorii fa de entitile de care compania este le#at prin interese de participare 1%&. Alte =mpr$m$t$ri 8i dat'rii a(imilate (P 1%). D';7#!i a/ere#te =mpr$m$t$ril'r 8i dat'riil'r a(imilate 1$-1. 8ob+n&i aferente mprumuturilor din emisiuni de obli#aiuni (P 1$-!. 8ob+n&i aferente creditelor bancare pe termen lun# (P 1$-". 8ob+n&i aferente datoriilor fa de entitile afiliate (P 1$-$. 8ob+n&i aferente datoriilor fa de entitile de care compania este le#at prin interese de participare (P 1$-,. 8ob+n&i aferente altor mprumuturi 6i datorii asimilate (P 1%+. Prime pri"i#d ram;$r(area ';li9a<i$#il'r (% CLASA 2 - CONTURI DE IMOBILIZRI 20. I4O>ILIZ6RI NECORPORALE 201. C?elt$ieli de c'#(tit$ire (% 20@. C?elt$ieli de de!"'ltare (% 20 . C'#ce(i$#i5 ;re"ete5 lice#<e5 m*rci c'merciale5 drept$ri 8i acti"e (imilare (% 20&. .'#d c'mercial !0,1. 5ond comercial po&itiv (% - %cest cont apare2 de re#ul2 n situaiile financiare anuale consolidate. !0,". 5ond comercial ne#ativ (P - %cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 20). Alte im';ili!*ri #ec'rp'rale (% 21. I4O>ILIZ6RI CORPORALE 211. Tere#$ri 8i ame#aA*ri de tere#$ri (% !111. ;erenuri !11!. %menajri de terenuri 212. C'#(tr$c<ii (% 21@. I#(tala<ii te?#ice5 miAl'ace de tra#(p'rt5 a#imale 8i pla#ta<ii !1)1. :c7ipamente te7nolo#ice (ma6ini2 utilaje 6i instalaii de lucru (% !1)!. %parate 6i instalaii de msurare2 control 6i re#lare (% !1)). 4ijloace de transport (% !1)'. %nimale 6i plantaii (% 214. 4';ilier5 aparat$r* ;ir'tic*5 ec?ipame#te de pr'tec<ie a "al'ril'r $ma#e 8i materiale 8i alte acti"e c'rp'rale (% 22. I4O>ILIZ6RI CORPORALE :N CUR3 DE APROVIZIONARE 22@. I#(tala<ii te?#ice5 miAl'ace de tra#(p'rt5 a#imale 8i pla#ta<ii =# c$r( de apr'"i!i'#are (% 224. 4';ilier5 aparat$r* ;ir'tic*5 ec?ipame#te de pr'tec<ie a "al'ril'r $ma#e 8i materiale 8i alte acti"e c'rp'rale =# c$r( de apr'"i!i'#are (% 2@. I4O>ILIZ6RI :N CUR3 1I AVAN3URI PENTRU I4O>ILIZ6RI 2@1. Im';ili!*ri c'rp'rale =# c$r( de eBec$<ie (% 2@2. A"a#($ri ac'rdate pe#tr$ im';ili!*ri c'rp'rale (% 2@@. Im';ili!*ri #ec'rp'rale =# c$r( de eBec$<ie (% 2@4. A"a#($ri ac'rdate pe#tr$ im';ili!*ri #ec'rp'rale (% 2%. I4O>ILIZ6RI .INANCIARE 2%1. Ac<i$#i de<i#$te la e#tit*<ile a/iliate (% 2%@. I#tere(e de participare (% 2%4. Titl$ri p$(e =# ec?i"ale#<* (% - %cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. 2% . Alte titl$ri im';ili!ate (% 2%&. Crea#<e im';ili!ate !$,1. 1ume datorate de entitile afiliate (% !$,!. 8ob+nda aferent sumelor datorate de entitile afiliate (% !$,). Creane le#ate de interesele de participare (% !$,'. 8ob+nda aferent creanelor le#ate de interesele de participare (% !$,". mprumuturi acordate pe termen lun# (% !$,$. 8ob+nda aferent mprumuturilor acordate pe termen lun# (% !$,-. %lte creane imobili&ate (% !$,0. 8ob+n&i aferente altor creane imobili&ate (% 2%+. V*r(*mi#te de e/ect$at pe#tr$ im';ili!*ri /i#a#ciare !$01. 9rsminte de efectuat privind aciunile deinute la entitile afiliate (P !$0!. 9rsminte de efectuat privind interesele de participare (P !$0). 9rsminte de efectuat pentru alte imobili&ri financiare (P 2). A4ORTIZ6RI PRIVIND I4O>ILIZ6RILE 2)0. Am'rti!*ri pri"i#d im';ili!*rile #ec'rp'rale !-01. %morti&area c7eltuielilor de constituire (P !-0). %morti&area c7eltuielilor de de&voltare (P !-0". %morti&area concesiunilor2 brevetelor2 licenelor2 mrcilor comerciale2 drepturilor 6i activelor similare (P !-0,. %morti&area fondului comercial (P - %cest cont apare2 de re#ul2 n situaiile financiare anuale consolidate. !-0-. %morti&area altor imobili&ri necorporale (P 2)1. Am'rti!*ri pri"i#d im';ili!*rile c'rp'rale !-11. %morti&area amenajrilor de terenuri (P

!-1!. %morti&area construciilor (P !-1). %morti&area instalaiilor2 mijloacelor de transport2 animalelor 6i plantaiilor (P !-1'. %morti&area altor imobili&ri corporale (P 2+. ACU3T6RI PENTRU DEPRECIEREA 3AU PIERDEREA DE VALOARE A I4O>ILIZ6RILOR 2+0. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea im';ili!*ril'r #ec'rp'rale !00). %justri pentru deprecierea c7eltuielilor de de&voltare (P !00". %justri pentru deprecierea concesiunilor2 brevetelor2 licenelor2 mrcilor comerciale2 drepturilor 6i activelor similare (P !00,. %justri pentru deprecierea fondului comercial (P - %cest cont apare2 de re#ul2 n situaiile financiare anuale consolidate. !00-. %justri pentru deprecierea altor imobili&ri necorporale (P 2+1. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea im';ili!*ril'r c'rp'rale !011. %justri pentru deprecierea terenurilor 6i amenajrilor de terenuri (P !01!. %justri pentru deprecierea construciilor (P !01). %justri pentru deprecierea instalaiilor2 mijloacelor de transport2 animalelor 6i plantaiilor (P !01'. %justri pentru deprecierea altor imobili&ri corporale (P 2+@. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea im';ili!*ril'r =# c$r( de eBec$<ie !0)1. %justri pentru deprecierea imobili&rilor corporale n curs de e/ecuie !0)). %justri pentru deprecierea imobili&rilor necorporale n curs de e/ecuie (P 2+%. AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a im';ili!*ril'r /i#a#ciare !0$1. %justri pentru pierderea de valoare a aciunilor deinute la entitile afiliate (P !0$!. %justri pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P !0$). %justri pentru pierderea de valoare a altor titluri imobili&ate (P !0$'. %justri pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitile afiliate (P !0$". %justri pentru pierderea de valoare a creanelor le#ate de interesele de participare !0$$. %justri pentru pierderea de valoare a mprumuturilor acordate pe termen lun# (P !0$-. %justri pentru pierderea de valoare a altor creane imobili&ate (P CLASA 3 - CONTURI DE STOCURI I PRODUCIE N CURS DE EXECUIE @0. 3TOCURI DE 4ATERII PRI4E 1I 4ATERIALE @01. 4aterii prime (% @02. 4ateriale c'#($ma;ile )0!1. 4ateriale au/iliare (% )0!!. Combustibili (% )0!). 4ateriale pentru ambalat (% )0!'. Piese de sc7imb (% )0!". 1emine 6i materiale de plantat (% )0!$. 5uraje (% )0!-. %lte materiale consumabile (% @0@. 4ateriale de #at$ra ';iectel'r de i#"e#tar (% @0). Di/ere#<e de pre< la materii prime 8i materiale (%(P @2. 3TOCURI :N CUR3 DE APROVIZIONARE @21. 4aterii prime =# c$r( de apr'"i!i'#are (% @22. 4ateriale c'#($ma;ile =# c$r( de apr'"i!i'#are (% @2@. 4ateriale de #at$ra ';iectel'r de i#"e#tar =# c$r( de apr'"i!i'#are @2%. A#imale =# c$r( de apr'"i!i'#are (% @2&. 4*r/$ri =# c$r( de apr'"i!i'#are (% @2). Am;alaAe =# c$r( de apr'"i!i'#are (% @@. PRODUC-IE :N CUR3 DE E,ECU-IE @@1. Pr'd$(e =# c$r( de eBec$<ie (% @@2. 3er"icii =# c$r( de eBec$<ie (% @4. PRODU3E @41. 3emi/a;ricate (% @4 . Pr'd$(e /i#ite (% @4%. Pr'd$(e re!id$ale (% @4). Di/ere#<e de pre< la pr'd$(e (%(P @ . 3TOCURI A.LATE LA TER-I @ 1. 4aterii 8i materiale a/late la ter<i (% @ 4. Pr'd$(e a/late la ter<i (% @ %. A#imale a/late la ter<i (% @ &. 4*r/$ri a/late la ter<i (% @ ). Am;alaAe a/late la ter<i (% @%. ANI4ALE @%1. A#imale 8i p*(*ri (% @%). Di/ere#<e de pre< la a#imale 8i p*(*ri (%(P @&. 46R.URI @&1. 4*r/$ri (% @&). Di/ere#<e de pre< la m*r/$ri (%(P @). A4>ALACE

@)1. Am;alaAe (% @)). Di/ere#<e de pre< la am;alaAe (%(P @+. ACU3T6RI PENTRU DEPRECIEREA 3TOCURILOR 1I PRODUC-IEI :N CUR3 DE E,ECU-IE @+1. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea materiil'r prime (P @+2. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea materialel'r )0!1. %justri pentru deprecierea materialelor consumabile (P )0!!. %justri pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar @+@. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea pr'd$c<iei =# c$r( de eBec$<ie (P @+4. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea pr'd$(el'r )0'1. %justri pentru deprecierea semifabricatelor (P )0'". %justri pentru deprecierea produselor finite (P )0'$. %justri pentru deprecierea produselor re&iduale (P @+ . AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea (t'c$ril'r a/late la ter<i )0"1. %justri pentru deprecierea materiilor 6i materialelor aflate la teri (P )0"!. %justri pentru deprecierea semifabricatelor aflate la teri (P )0"). %justri pentru deprecierea produselor finite aflate la teri (P )0"'. %justri pentru deprecierea produselor re&iduale aflate la teri (P )0"$. %justri pentru deprecierea animalelor aflate la teri (P )0",. %justri pentru deprecierea mrfurilor aflate la teri (P )0"-. %justri pentru deprecierea ambalajelor aflate la teri (P @+%. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea a#imalel'r (P @+&. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea m*r/$ril'r (P @+). AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea am;alaAel'r (P CLASA 4 - CONTURI DE TERI 40. .URNIZORI 1I CONTURI A3I4ILATE 401. .$r#i!'ri (P 40@. E/ecte de pl*tit (P 404. .$r#i!'ri de im';ili!*ri (P 40 . E/ecte de pl*tit pe#tr$ im';ili!*ri (P 40). .$r#i!'ri D /act$ri #e('(ite (P 40+. .$r#i!'ri D de;it'ri '001. 5urni&ori - debitori pentru cumprri de bunuri de natura stocurilor (% '00!. 5urni&ori - debitori pentru prestri de servicii (% 41. CLIEN-I 1I CONTURI A3I4ILATE 411. Clie#<i '111. Clieni (% '11-. Clieni inceri sau n liti#iu (% 41@. E/ecte de primit de la clie#<i (% 41). Clie#<i D /act$ri de =#t'cmit (% 41+. Clie#<i D credit'ri (P 42. PER3ONAL 1I CONTURI A3I4ILATE 421. Per('#al D (alarii dat'rate (P 42@. Per('#al D aA$t'are materiale dat'rate (P 424. Prime repre!e#t7#d participarea per('#al$l$i la pr'/it (P - 1e utili&ea& atunci c+nd e/ist ba& le#al pentru acordarea acestora. 42 . A"a#($ri ac'rdate per('#al$l$i (% 42%. Drept$ri de per('#al #eridicate (P 42&. Re<i#eri di# (alarii dat'rate ter<il'r (P 42). Alte dat'rii 8i crea#<e =# le9*t$r* c$ per('#al$l '!-1. %lte datorii n le#tur cu personalul (P '!-!. %lte creane n le#tur cu personalul (% 4@. A3I2UR6RI 3OCIALE5 PROTEC-IA 3OCIAL6 1I CONTURI A3I4ILATE 4@1. A(i9$r*ri ('ciale ')11. Contribuia unitii la asi#urrile sociale (P ')1!. Contribuia personalului la asi#urrile sociale (P ')1). Contribuia an#ajatorului pentru asi#urrile sociale de sntate (P ')1'. Contribuia an#ajailor pentru asi#urrile sociale de sntate (P 4@&. AA$t'r de 8'maA '),1. Contribuia unitii la fondul de 6omaj (P '),!. Contribuia personalului la fondul de 6omaj (P 4@). Alte dat'rii 8i crea#<e ('ciale ')-1. %lte datorii sociale (P ')-!. %lte creane sociale (% 44. >U2ETUL 3TATULUI5 .ONDURI 3PECIALE 1I CONTURI A3I4ILATE 441. Imp'!it$l pe pr'/itE"e#it ''11. .mpo&itul pe profit (P ''1-. .mpo&itul pe venit (P - 1e utili&ea& pentru evidenierea impo&itului pe venitul microntreprinderilor2 definite conform le#ii. 442. TaBa pe "al'area ad*$9at* ''!). ;9% de plat (P ''!'. ;9% de recuperat (% ''!$. ;9% deductibil (% ''!,. ;9% colectat (P ''!-. ;9% nee/i#ibil (%(P

11,'. *e&ultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 11,$. *e&ultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea *e#lementrilor contabile conforme cu 8irectiva a .9-a a Comunit ilor :conomice :uropene (%(P 12. REZULTATUL E,ERCI-IULUI .INANCIAR 121. Pr'/it (a$ pierdere (%(P 12+. Reparti!area pr'/it$l$i (% 14. C01TI2URI 3AU PIERDERI LE2ATE DE E4ITEREA5 R63CU4P6RAREA5 V0NZAREA5 CEDAREA CU TITLU 2RATUIT 3AU ANULAREA IN3TRU4ENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. C78ti9$ri le9ate de "7#!area (a$ a#$larea i#(tr$me#tel'r de capital$ri pr'prii (P 14+. Pierderi le9ate de emiterea5 r*(c$mp*rarea5 "7#!area5 cedarea c$ titl$ 9rat$it (a$ a#$larea i#(tr$me#tel'r de capital$ri pr'prii (% 1 . PROVIZIOANE 1 1. Pr'"i!i'a#e 1"11. Provi&ioane pentru liti#ii (P 1"1!. Provi&ioane pentru #aranii acordate clienilor (P 1"1). Provi&ioane pentru de&afectare imobili&ri corporale 6i alte aciuni similare le#ate de acestea (P 1"1'. Provi&ioane pentru restructurare (P 1"1". Provi&ioane pentru pensii 6i obli#aii similare (P 1"1$. Provi&ioane pentru impo&ite (P 1"1-. %lte provi&ioane (P 1%. :4PRU4UTURI 1I DATORII A3I4ILATE 1%1. :mpr$m$t$ri di# emi(i$#i de ';li9a<i$#i 1$1'. mprumuturi e/terne din emisiuni de obli#aiuni #arantate de stat (P 1$1". mprumuturi e/terne din emisiuni de obli#aiuni #arantate de bnci (P 1$1,. mprumuturi interne din emisiuni de obli#aiuni #arantate de stat (P 1$1-. %lte mprumuturi din emisiuni de obli#aiuni (P 1%2. Credite ;a#care pe terme# l$#9 1$!1. Credite bancare pe termen lun# (P 1$!!. Credite bancare pe termen lun# nerambursate la scaden (P 1$!). Credite e/terne #uvernamentale (P 1$!'. Credite bancare e/terne #arantate de stat (P 1$!". Credite bancare e/terne #arantate de bnci (P 1$!$. Credite de la tre&oreria statului (P 1$!,. Credite bancare interne #arantate de stat (P

444. Imp'!it$l pe "e#it$ri de #at$ra (alariil'r (P 44 . 3$;"e#<ii ''"1. 1ubvenii #uvernamentale (% ''"!. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii (% ''"-. %lte sume primite cu caracter de subvenii (% 44%. Alte imp'!ite5 taBe 8i "*r(*mi#te a(imilate (P 44&. .'#d$ri (peciale D taBe 8i "*r(*mi#te a(imilate (P 44). Alte dat'rii 8i crea#<e c$ ;$9et$l (tat$l$i ''-1. %lte datorii fa de bu#etul statului (P ''-!. %lte creane privind bu#etul statului (% 4 . 2RUP 1I AC-IONARIEA3OCIA-I 4 1. Dec'#t*ri =#tre e#tit*<ile a/iliate '"11. 8econtri ntre entitile afiliate (%(P '"1-. 8ob+n&i aferente decontrilor ntre entitile afiliate (%(P 4 @. Dec'#t*ri pri"i#d i#tere(ele de participare '")1. 8econtri privind interesele de participare (%(P '")-. 8ob+n&i aferente decontrilor privind interesele de participare (%(P 4 . 3$me dat'rate ac<i'#aril'rEa('cia<il'r '""1. %cionari(asociai - conturi curente (P '""-. %cionari(asociai - dob+n&i la conturi curente (P 4 %. Dec'#t*ri c$ ac<i'#ariiEa('cia<ii pri"i#d capital$l (%(P 4 &. Di"ide#de de plat* (P 4 ). Dec'#t*ri di# 'pera<ii =# participa<ie '"-1. 8econtri din operaii n participaie - pasiv (P '"-!. 8econtri din operaii n participaie - activ (% 4%. DE>ITORI 1I CREDITORI DIVER1I 4%1. De;it'ri di"er8i (% 4%2. Credit'ri di"er8i (P 4&. CONTURI DE 3U>VEN-II5 RE2ULARIZARE 1I A3I4ILATE 4&1. C?elt$ieli =#re9i(trate =# a"a#( (% 4&2. Ve#it$ri =#re9i(trate =# a"a#( (P 4&@. Dec'#t*ri di# 'pera<ii =# c$r( de clari/icare (%(P 4& . 3U>VEN-II PENTRU INVE3TI-II ',"1. 1ubvenii #uvernamentale pentru investiii (P ',"!. mprumuturi nerambursabile cu caracter de subvenii pentru investiii ',"). 8onaii pentru investiii (P ',"'. Plusuri de inventar de natura imobili&rilor (P ',"-. %lte sume primite cu caracter de subvenii pentru investiii (P 4). DECONT6RI :N CADRUL UNIT6-II 4)1. Dec'#t*ri =#tre $#itate 8i ($;$#it*<i (%(P 4)2. Dec'#t*ri =#tre ($;$#it*<i (%(P 4+. ACU3T6RI PENTRU DEPRECIEREA CREAN-ELOR 4+1. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#<el'r D clie#<i (P 4+ . AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#<el'r D dec'#t*ri =# cadr$l 9r$p$l$i 8i c$ ac<i'#ariiEa('cia<ii (P 4+%. AA$(t*ri pe#tr$ deprecierea crea#<el'r D de;it'ri di"er8i (P CLASA 5 - CONTURI DE TREZORERIE 0. INVE3TI-II PE TER4EN 3CURT 01. Ac<i$#i de<i#$te la e#tit*<ile a/iliate (% 0 . O;li9a<i$#i emi(e 8i r*(c$mp*rate (% 0%. O;li9a<i$#i (% 0). Alte i#"e(ti<ii pe terme# (c$rt 8i crea#<e a(imilate "0-1. %lte titluri de plasament (% "0--. 8ob+n&i la obli#aiuni 6i titluri de plasament (% 0+. V*r(*mi#te de e/ect$at pe#tr$ i#"e(ti<iile pe terme# (c$rt "001. 9rsminte de efectuat pentru aciunile deinute la entitile afiliate (P "00!. 9rsminte de efectuat pentru alte investiii pe termen scurt (P 1. CONTURI LA >6NCI 11. Val'ri de =#ca(at "11!. Cecuri de ncasat (% "11). :fecte de ncasat (% "11'. :fecte remise spre scontare (% 12. C'#t$ri c$re#te la ;*#ci "1!1. Conturi la bnci n lei (% "1!'. Conturi la bnci n valut (% "1!". 1ume n curs de decontare (% 1). D';7#!i "1-$. 8ob+n&i de pltit (P "1-,. 8ob+n&i de ncasat (% 1+. Credite ;a#care pe terme# (c$rt "101. Credite bancare pe termen scurt (P "10!. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scaden (P "10). Credite e/terne #uvernamentale (P "10'. Credite e/terne #arantate de stat (P "10". Credite e/terne #arantate de bnci (P "10$. Credite de la tre&oreria statului (P "10,. Credite interne #arantate de stat (P

"10-. 8ob+n&i aferente creditelor bancare pe termen scurt (P @. CA3A @1. Ca(a ")11. Casa n lei (% ")1'. Casa n valut (% @2. Alte "al'ri ")!1. ;imbre fiscale 6i po6tale (% ")!!. <ilete de tratament 6i odi7n (% ")!). ;ic7ete 6i bilete de cltorie (% ")!-. %lte valori (% 4. ACREDITIVE 41. Acrediti"e "'11. %creditive n lei (% "'1!. %creditive n valut (% 42. A"a#($ri de tre!'rerie (% - n acest cont vor fi evideniate 6i sumele acordate prin sistemul de carduri. ). VIRA4ENTE INTERNE )1. Virame#te i#ter#e (%(P +. ACU3T6RI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE +1. AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a ac<i$#il'r de<i#$te la e#tit*<ile a/iliate (P + . AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a ';li9a<i$#il'r emi(e 8i r*(c$mp*rate (P +%. AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a ';li9a<i$#il'r (P +). AA$(t*ri pe#tr$ pierderea de "al'are a alt'r i#"e(ti<ii pe terme# (c$rt 8i crea#<e a(imilate (P CLASA 6 - CONTURI DE CHELTUIELI %0. CFELTUIELI PRIVIND 3TOCURILE %01. C?elt$ieli c$ materiile prime %02. C?elt$ieli c$ materialele c'#($ma;ile $0!1. C7eltuieli cu materialele au/iliare $0!!. C7eltuieli privind combustibilii $0!). C7eltuieli privind materialele pentru ambalat $0!'. C7eltuieli privind piesele de sc7imb $0!". C7eltuieli privind seminele 6i materialele de plantat $0!$. C7eltuieli privind furajele $0!-. C7eltuieli privind alte materiale consumabile %0@. C?elt$ieli pri"i#d materialele de #at$ra ';iectel'r de i#"e#tar %04. C?elt$ieli pri"i#d materialele #e(t'cate %0 . C?elt$ieli pri"i#d e#er9ia 8i apa %0%. C?elt$ieli pri"i#d a#imalele 8i p*(*rile %0&. C?elt$ieli pri"i#d m*r/$rile %0). C?elt$ieli pri"i#d am;alaAele %0+. Red$ceri c'merciale primite %1. CFELTUIELI CU 3ERVICIILE E,ECUTATE DE TER-I %11. C?elt$ieli c$ =#tre<i#erea 8i repara<iile %12. C?elt$ieli c$ rede"e#<ele5 l'ca<iile de 9e(ti$#e 8i c?iriile %1@. C?elt$ieli c$ primele de a(i9$rare %14. C?elt$ieli c$ (t$diile 8i cercet*rile %2. CFELTUIELI CU ALTE 3ERVICII E,ECUTATE DE TER-I %21. C?elt$ieli c$ c'la;'rat'rii %22. C?elt$ieli pri"i#d c'mi(i'a#ele 8i '#'rariile %2@. C?elt$ieli de pr't'c'l5 reclam* 8i p$;licitate %24. C?elt$ieli c$ tra#(p'rt$l de ;$#$ri 8i per('#al %2 . C?elt$ieli c$ depla(*ri5 deta8*ri 8i tra#(/er*ri %2%. C?elt$ieli p'8tale 8i taBe de telec'm$#ica<ii %2&. C?elt$ieli c$ (er"iciile ;a#care 8i a(imilate %2). Alte c?elt$ieli c$ (er"iciile eBec$tate de ter<i %@. CFELTUIELI CU ALTE I4POZITE5 TA,E 1I V6R364INTE A3I4ILATE %@ . C?elt$ieli c$ alte imp'!ite5 taBe 8i "*r(*mi#te a(imilate %4. CFELTUIELI CU PER3ONALUL %41. C?elt$ieli c$ (alariile per('#al$l$i %42. C?elt$ieli c$ tic?etele de ma(* ac'rdate (alaria<il'r %4@. C?elt$ieli c$ primele repre!e#t7#d participarea per(. la pr'/it %44. C?elt$ieli c$ rem$#erarea =# i#(tr$me#te de capital$ri pr'prii %4 . C?elt$ieli pri"i#d a(i9$r*rile 8i pr'tec<ia ('cial* $'"1. Contribuia unitii la asi#urrile sociale $'"!. Contribuia unitii pentru ajutorul de 6omaj $'"). Contribuia an#ajatorului pentru asi#urrile sociale de sntate $'"$. Contribuia unitii la sc7emele de pensii facultative $'",. Contribuia unitii la primele de asi#urare voluntar de sntate $'"-. %lte c7eltuieli privind asi#urrile 6i protecia social % . ALTE CFELTUIELI DE E,PLOATARE % 2. C?elt$ieli c$ pr'tec<ia medi$l$i =#c'#A$r*t'r % 4. Pierderi di# crea#<e 8i de;it'ri di"er8i

% ). Alte c?elt$ieli de eBpl'atare $"-1. 8esp#ubiri2 amen&i 6i penaliti $"-!. 8onaii acordate $"-). C7eltuieli privind activele cedate 6i alte operaii de capital $"--. %lte c7eltuieli de e/ploatare %%. CFELTUIELI .INANCIARE %%@. Pierderi di# crea#<e le9ate de participa<ii %%4. C?elt$ieli pri"i#d i#"e(ti<iile /i#a#ciare cedate $$'1. C7eltuieli privind imobili&rile financiare cedate $$'!. Pierderi din investiiile pe termen scurt cedate %% . C?elt$ieli di# di/ere#<e de c$r( "al$tar %%%. C?elt$ieli pri"i#d d';7#!ile %%&. C?elt$ieli pri"i#d (c'#t$rile ac'rdate %%). Alte c?elt$ieli /i#a#ciare %&. CFELTUIELI E,TRAORDINARE %&1. C?elt$ieli pri"i#d calamit*<ile 8i alte e"e#ime#te eBtra'rdi#are %). CFELTUIELI CU A4ORTIZ6RILE5 PROVIZIOANELE 1I ACU3T6RILE PENTRU DEPRECIERE 3AU PIERDERE DE VALOARE %)1. C?elt$ieli de eBpl'atare pri"i#d am'rti!*rile5 pr'"i!i'a#ele 8i aA$(t*rile pe#tr$ depreciere $-11. C7eltuieli de e/ploatare privind amorti&area imobili&rilor $-1!. C7eltuieli de e/ploatare privind provi&ioanele $-1). C7eltuieli de e/ploatare privind ajustrile pentru deprecierea imobili& $-1'. C7eltuieli de e/ploatare privind ajustrile pentru deprecierea activelor circulante %)%. C?elt$ieli /i#a#ciare pri"i#d am'rti!*rile 8i aA$(t*rile pe#tr$ pierdere de "al'are $-$). C7eltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a imobili&rilor financiare $-$'. C7eltuieli financiare privind ajustrile pentru pierderea de valoare a activelor circulante $-$-. C7eltuieli financiare privind amorti&area primelor de rambursare a obli#aiunilor %+. CFELTUIELI CU I4POZITUL PE PRO.IT 1I ALTE I4POZITE %+1. C?elt$ieli c$ imp'!it$l pe pr'/it %+). C?elt$ieli c$ imp'!it$l pe "e#it 8i c$ alte imp'!ite care #$ apar =# eleme#tele de mai ($( - 1e utili&ea& conform re#lementrilor le#ale. CLASA 7 - CONTURI DE ENITURI &0. CI.RA DE A.ACERI NET6 &01. Ve#it$ri di# "7#!area pr'd$(el'r /i#ite &02. Ve#it$ri di# "7#!area (emi/a;ricatel'r &0@. Ve#it$ri di# "7#!area pr'd$(el'r re!id$ale &04. Ve#it$ri di# (er"icii pre(tate &0 . Ve#it$ri di# (t$dii 8i cercet*ri &0%. Ve#it$ri di# rede"e#<e5 l'ca<ii de 9e(ti$#e 8i c?irii &0&. Ve#it$ri di# "7#!area m*r/$ril'r &0). Ve#it$ri di# acti"it*<i di"er(e &0+. Red$ceri c'merciale ac'rdate &1. VENITURI A.ERENTE CO3TULUI PRODUC-IEI :N CUR3 DE E,ECU-IE &11. Ve#it$ri a/ere#te c'(t$ril'r (t'c$ril'r de pr'd$(e &12. Ve#it$ri a/ere#te c'(t$ril'r (er"iciil'r =# c$r( de eBec$<ie &2. VENITURI DIN PRODUC-IA DE I4O>ILIZ6RI &21. Ve#it$ri di# pr'd$c<ia de im';ili!*ri #ec'rp'rale &22. Ve#it$ri di# pr'd$c<ia de im';ili!*ri c'rp'rale &4. VENITURI DIN 3U>VEN-II DE E,PLOATARE &41. Ve#it$ri di# ($;"e#<ii de eBpl'atare ,'11. 9enituri din subvenii de e/ploatare aferente cifrei de afaceri - 1e ia n calcul la determinarea cifrei de afaceri. ,'1!. 9enituri din subvenii de e/ploatare pentru materii prime 6i materiale consumabile ,'1). 9enituri din subvenii de e/ploatare pentru alte c7eltuieli e/terne ,'1'. 9enituri din subvenii de e/ploatare pentru plata personalului ,'1". 9enituri din subvenii de e/ploatare pentru asi#urri 6i protecie social ,'1$. 9enituri din subvenii de e/ploatare pentru alte c7eltuieli de e/ploatare ,'1,. 9enituri din subvenii de e/ploatare aferente altor venituri ,'1-. 9enituri din subvenii de e/ploatare pentru dob+nda datorat & . ALTE VENITURI DIN E,PLOATARE & 4. Ve#it$ri di# crea#<e reacti"ate 8i de;it'ri di"er8i & ). Alte "e#it$ri di# eBpl'atare ,"-1. 9enituri din desp#ubiri2 amen&i 6i penaliti ,"-!. 9enituri din donaii primite ,"-). 9enituri din v+n&area activelor 6i alte operaii de capital ,"-'. 9enituri din subvenii pentru investiii ,"--. %lte venituri din e/ploatare &%. VENITURI .INANCIARE

&%1. Ve#it$ri di# im';ili!*ri /i#a#ciare ,$11. 9enituri din aciuni deinute la entitile afiliate ,$1). 9enituri din interese de participare &%2. Ve#it$ri di# i#"e(ti<ii /i#a#ciare pe terme# (c$rt &%@. Ve#it$ri di# crea#<e im';ili!ate &%4. Ve#it$ri di# i#"e(ti<ii /i#a#ciare cedate ,$'1. 9enituri din imobili&ri financiare cedate ,$'!. C+6ti#uri din investiii pe termen scurt cedate &% . Ve#it$ri di# di/ere#<e de c$r( "al$tar &%%. Ve#it$ri di# d';7#!i &%&. Ve#it$ri di# (c'#t$ri ';<i#$te &%). Alte "e#it$ri /i#a#ciare &&. VENITURI E,TRAORDINARE &&1. Ve#it$ri di# ($;"e#<ii pe#tr$ e"e#ime#te eBtra'rdi#are 8i altele (imilare &). VENITURI DIN PROVIZIOANE 1I ACU3T6RI PENTRU DEPRECIERE 3AU PIERDERE DE VALOARE &)1. Ve#it$ri di# pr'"i!i'a#e 8i aA$(t*ri pe#tr$ depreciere pri"i#d acti"itatea de eBpl'atare ,-1!. 9enituri din provi&ioane ,-1). 9enituri din ajustri pentru deprecierea imobili&rilor ,-1'. 9enituri din ajustri pentru deprecierea activelor circulante ,-1". 9enituri din fondul comercial ne#ativ - %cest cont apare numai n situaiile financiare anuale consolidate. &)%. Ve#it$ri /i#a#ciare di# aA$(t*ri pe#tr$ pierdere de "al'are ,-$). 9enituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a imobili&rilor financiare ,-$'. 9enituri financiare din ajustri pentru pierderea de valoare a activelor circulante CLASA ! - CONTURI SPECIALE )0. CONTURI :N A.ARA >ILAN-ULUI )01. A#9aAame#te ac'rdate -011. =iruri 6i #aranii acordate -01-. %lte an#ajamente acordate )02. A#9aAame#te primite -0!1. =iruri 6i #aranii primite -0!-. %lte an#ajamente primite )0@. Alte c'#t$ri =# a/ara ;ila#<$l$i -0)1. .mobili&ri corporale luate cu c7irie -0)!. 9alori materiale primite spre prelucrare sau reparare -0)). 9alori materiale primite n pstrare sau custodie -0)'. 8ebitori sco6i din activ2 urmrii n continuare -0)". 1tocuri de natura obiectelor de inventar date n folosin -0)$. *edevene2 locaii de #estiune2 c7irii 6i alte datorii asimilate -0),. :fecte scontate neajunse la scaden -0)-. <unuri publice primite n administrare2 concesiune 6i cu c7irie -0)0. %lte valori n afara bilanului )04. Am'rti!area a/ere#t* 9rad$l$i de #e$tili!are a miAl'acel'r /iBe -0'". %morti&area aferent #radului de neutili&are a mijloacelor fi/e )0 . D';7#!i a/ere#te c'#tractel'r de lea(i#9 8i alt'r c'#tracte a(imilate5 #eaA$#(e la (cade#<* -0"1. 8ob+n&i de pltit -0"!. 8ob+n&i de ncasat - %cest cont se folose6te de ctre entitile radiate din *e#istrul #eneral 6i care mai au n derulare contracte de leasin# )0%. Certi/icate de emi(ii de 9a!e c$ e/ect de (er* )0&. Acti"e c'#ti#9e#te )0). Dat'rii c'#ti#9e#te )+. >ILAN)+1. >ila#< de de(c?idere )+2. >ila#< de =#c?idere CLASA " - CONTURI DE #ESTIUNE - Pentru or#ani&area contabilitii de #estiune2 folosirea conturilor din aceast clas este opional. +0. DECONT6RI INTERNE +01. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d c?elt$ielile +02. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d pr'd$c<ia ';<i#$t* +0@. Dec'#t*ri i#ter#e pri"i#d di/ere#<ele de pre< +2. CONTURI DE CALCULA-IE +21. C?elt$ielile acti"it*<ii de ;a!* +22. C?elt$ielile acti"it*<il'r a$Biliare +2@. C?elt$ieli i#directe de pr'd$c<ie +24. C?elt$ieli 9e#erale de admi#i(tra<ie +2 . C?elt$ieli de de(/acere +@. CO3TUL PRODUC-IEI +@1. C'(t$l pr'd$c<iei ';<i#$te +@@. C'(t$l pr'd$c<iei =# c$r( de eBec$<ie