Sunteți pe pagina 1din 5

INFORMAII NOI DESPRE PROIECTELE EDUCATIVE EXTRACURRICULARE Calendarul ISJ cu privire la ac ivi a ea de evaluare a proiectelor educative n parteneriat cu ISJ!

" #a e pr#iec ele uni $%il#r de &nv$%$'(n ) care ur'ea*$ a +i i'ple'en a e &ncep(nd cu luna ianuarie p(n$ la ,+(r-i ul lunii dece'.rie a anului calendari, ic /011) re.uie depuse la registratura ISJ pn la data de 10 noiembrie 20102 evaluarea pr#iec el#r ,e va reali*a de c$ re comisia mixt, crea $ &n ace, ,c#p la nivelul ISJ Iai2 er'enul de afiare a re ultatelor evalurii pr#iec el#r educa ive par enere ale ISJ e, e 10 decembrie 2010! #a e pr#iec ele educa ive) ,elec a e pen ru a +i i'ple'en a e &n par eneria cu ISJ v#r +i '#ni #ri*a e de c$ re in, i u%ia n#a, r$ -i v#r +i inclu,e &n calendarul ac ivi $%il#r educa ive ale 3ude%ului4

" " "

N# $5 ISJ nu acord avi proiectelor educative, pe care le #r6ani*ea*$ uni $%ile de &nv$%$'(n din 3ude%) ci ,e i'plic$ &n cali a e de par ener &n pr#iec ele care are ,e'na ac#rdul de par eneria 4 "#$%& S'()*')(+ ,(#I%*' %$)*-'I. -*'I.I'-'% %/'(-*)((I*)&-(+ 14 Ti lu pr#iec A4 Tip 73ude%ean) in er3ude%ean) re6i#nal) na%i#nal8 94 D#'eniu 7 educa%ie pen ru ce $%enie de'#cra ic$) ,$n$ a e) v#lun aria ) in ercul urali a e) pr# ec%ia 'ediului e c48 /4 Peri#ada :4 In, i u%ia c##rd#na #are

;4 Par eneri<c#la.#ra #ri =4 Ec>ipa de i'ple'en area a pr#iec ului ?4 @rup %in $<.ene+iciari A4 Sc#p) #.iec ive B4 Ar6u'en C4 Re,ur,e 7u'ane) 'a eriale) +inanciare) de i'p8 104 Ac ivi $%i 7denu'ire) l#c) peri#ada) re,p#n,a.ili) re*ul a e a- ep a e8 114 Evaluare 1/4 Media i*are 1:4 Di,e'inare 1;4 Su, ena.ili a e 1=4 Da ele de c#n ac ale c##rd#na #rului pr#iec ului

N# e! 14Orice pr#iec educa iv re.uie ,$ +ie avi*a de pr#+e,#rul c##rd#na #r pen ru pr#iec e -i pr#6ra'e educa ive -c#lare ,i eD ra-c#lare) ,$ +ie ,e'na -i - a'pila de direc #r4 /4 Pr#iec ele ,u. +#r'$ de c#ncur, ,au ,i'p#*i#n re.uie ,$ c#n%in$ un Re6ula'en de #r6ani*are4 "#$%& S'()*')(+ (%0)&-"%1' $% #(0-1I2-(% 14 Sec%iuni /4 C#ndi%ii de par icipare :4 Cri erii de evaluare<3uri*are ;4 Pr#6ra' =4 Fi-a de &n,criere :4 Pr#iec ele #r6ani*a e &n par eneria cu al e in, i u%ii 7inclu,iv ISJ8) re.uie ,$ ai.$ a a-a Ac#rdul de par eneria <c#la.#rare) ,e'na de #a e in, i u%iile par enere! "#$%& S'()*')(+ -*#($ ,-('%1%(I-'3*#&-4#(-(% Nr4 &nre6i, rare<da a de la +iecare in, i u%ie par ener$ Ar 41 Pre*en ul Ac#rd de par eneria ,e &nc>eie &n re!

Pre*en area +iec$rei in, i u%ii par enere 7denu'ire) adre,$ ,ediu) repre*en an le6al8 Ar 4 / Sc#pul ac#rdului Ar 4 : Dura a Ar 4 ;4 O.li6a%iile p$r%il#r7pre*en area re,p#n,a.ili $%il#r c#ncre e pen ru +iecare par ener -i a #.li6a%iil#r c#'une8 Ar 4 =4 Ence area ac#rdului 7clau*e8 Ar 4?4 Di,p#*i%ii +inale Se'n$ urile repre*en an%il#r le6ali -i - a'pilele in, i u%iil#r par enere4 Pen ru ISJ rece%i ,u. In,pec #r Fc#lar @eneral -i In,pec #r ac ivi $%i educa ive) precu' -i in,pec #rii de ,peciali a e care c##rd#nea*$ di,ciplina<d#'eniul vi*a e &n pr#iec 4 *(I'%(II $% %.-&)-(% - ,(#I%*'%&#( %$)*-'I.% 51 ,-('%1%(I-' *) ISJ

Nr4 *(I'%(II $% %.-&)-(% 14 Relevan%a! ?0 punc e 1414 +a%$ de anali*a de nev#i<c#n eD <3u, i+icare 710 p82 14/4 c#nc#rdan%a din re 6rup %in $ " #.iec ive G acivi $%i " re*ul a e 710 p82 14:4 c#'ple'en ari*are #.iec ive G c#n%inu G 'e #de G evaluare 710 p84 14;4 capaci a ea de derulare a pr#iec ului la nivel 3ude%ean<in er3ude%ean<re6i#nal<na%i#nal G radi%ie) i'pac edi%ii an eri#are 710 p84 14=4 derularea de ac ivi $%i &n cadrul pr#iec ului pe d#'enile cul ural G ar i, ic) ,p#r iv G uri, ic) e>nic#"- iin%i+ic 7/0 p8 a4 nu'$r de elevi i'plica%i 7= p8 .4ac ivi $%i in erdi,ciplinare 710 p8 c4 nu'$r de par eneri<c#la.#ra #ri 7= p8 Ori6inali a e! :0 punc e a4 e'$ 7/ p82 .4 ac ivi $%i 710 p82 c4 c#n%inu 710 p82 d4 'e #de 7: p82 e4 'e #de de evaluare 7= p82

Eval4 1

Eval4 /

O9S4

/4

:4

Su, ena.ili a ea pr#iec uluiG 10 punc e '#'-& N# e! 14Nu e, e deli'i a nu'$rul # al de pr#iec e depu,e4 /4 Punc a3ul 'aDi' e, e de 100p4)pr#iec ele cu un punc a3 'ai 'are de ?0 p4 v#r +i #r6ani*a e &n par eneria cu ISJ :4 Nu ,e ad'i c#n e, a%ii4 ;4 En ac#rdul de par eneria ) la ar 4 ; 7#.li6a%iile par eneril#r8 ,$ ,e ,peci+ic$ c$ ISJ va au #ri*a /= H dipl#'e pre'ian%i la c#ncur, din nu'$rul #a al de par icipan%i) c#n+#r' re6ula'en el#r -c#lare84 =4 C##rd#na #rii pr#iec el#r educa ive &n par eneria cu ISJ) &n er'en de 1= *ile dup$ derularea ace, #ra) v#r pre*en a un rap#r de au #evaluare a pr#iec ului) care ,$ c#n%in$ 6radul de a in6ere al re*ul a el#r a- ep a e) li, a par icipan%il#r) nu'$rul de dipl#'e ac#rda e e c4 "#1I'#(I2-(%- ,(#I%*'%&#( $% *+'(% ISJ T#a e pr#iec ele uni $%il#r de &nv$%$'(n &n par eneria cu ISJ v#r +i '#ni #ri*a e de 'e'.rii c#'i,iei de '#ni #ri*are a pr#iec el#r ,au in,pec #ri ISJ) pe .a*a Fi-ei de '#ni #ri*are4 FIFI DE MONITORIJARE PROIECTE EN PARTENERIAT CU ISJ Ac ivi a e pr#iec 7eDe'ple8 Pr#6ra'ul ac ivi $%il#r Nu'$r par icipan%i Re6ula'en ul de #r6ani*area a c#ncur,ului Nu'$r dipl#'e ac#rda e Ec>ipa de i'ple'en are a pr#iec ului I'plicarea par eneril#r A in6erea #.iec ivel#r A in6erea re*ul a el#r a- ep a e Si ua%ie prev$*u $ &n pr#iec Si ua%ie real$ O.,erva%ii Rec#'and$ri

Se'n$ ura '#ni #r)

Da e de c#n ac ! In,pec #r Fc#lar @eneral Ad3unc ) pr#+4 9#6dan Cri, e,cu In,pec #r ac ivi $%i educa ive) pr#+4 Alla Ap#pei ,(#I%*'% %$)*-'I.% %/'(-6*#&-(% ,%1'() *-&%1$-()& 1-7I#1-& -& -*'I.I'+7I&#( %$)*-'I.% 2011 Uni $%ile de &nv$%$'(n din 3ude% p# depune proiecte educative pentru nscrierea lor n *alendarul -ctivit8ilor %ducative 1a8ionale, care pot fi finan8ate din fondurile "%*'S! T#a e 'a erialele le6a e de ace, e pr#iec e ,un pe ,i e"ul ISJ din luna ,ep e'.rie4 'ermenul limit de depunere a acestor proiecte la registratura ISJ este 9 noiembrie 2010! V$ ru6$' ,$ ,peci+ica%i pe d#,ar de, ina%ia pr#iec ului educa iv" *-% "%*'S sau *-% ISJ! . dorim implicare i originalitate n crearea proiectelor: