Sunteți pe pagina 1din 66

''il: iff';

,iit,

:s:. fi"
-', , Q"*
a'

,td

+ffi: i#,AF''
1.X- ,

$i' ,,i{ii:

VIORICA BABOV

ap
*
!t

-a
*. *,

.tt+,."

P.$.,ffiiltf0E1 '.Y*#
r W'r^ 'r*
re *

tut

#,
'!tar

uf*

*4

*4..

t
"& *,

VIORICABABOV

EBECEDERUL
LUI

PRICHINDEL

NASTICOR lagi

CZ U 3 7 3 . 2 8L T
f:...'. , . ,'i
"aa

,i;

,,r, ,a ,.'

:
' :, ?.,.

Coordonatorproiect: Redactori:

CorneliuNdstase

CorneliuNdstase Dr. Angel a Savin-Zgar dan

Autor:
'i1:

VioricaBabov
il;d,.:.1'

Pictori: Design copertl: Prepress:

..:' ' .;

*t

VioriqaBabov .,, '' Tatiana Varvanuc TatianaVarvarir4c Viorel Popa

',!.,.,,,

,:l' ,{

i,,ji
;::l:i i :"..;:
. Ei ,

tel.: 541122 tel.lfax 276922; de editaregi distribufiecarte Companie S.C."Nasticor" S.R.L.;str. Gdrii 4D, sc.A, et. 2, ap.5, 0 77, 072633227 tel. 0232-2357 cor@hoJmail.com E -mail: nastycor@yahoo.com ; nasty
' ':- l r l

tralat?). - 64p, :ISBN gzg=gg7 | -7 5..gT 97 30{ ex.

!."i

| -7 s-ggi s-97 82-' rsBN9.7

O Vector,2006 2006 @Nasticor.

Cuprins
Cuv6nt inainte.....3 A , o......... ...... ........4

CuvAnt inainte

Prezentalucrare are ca obiectiv fora capacitdfilor marearapidd gi congtientd A,e.......................6 de citit-scrisla pregcolari,pe baza unor l, i.............. ............8 E , .......................1 0 procedeesimple,practicegi creative.
O, o ......... ..............12 U, U ............ ...........14
M, ffi .....16 8 N , tt.......................1

R , r............. ...........20 L, | .......... ..............22 B , b ......... ............,.24 R p .......................26 D , d .......................28 T,t.........................30 V v ............ ...........32 E f.........................34 Z , 2 ........................36 S , s .......................38

lor gi Modulii de lucru, succesiunea ceexerciliilepracticeiau in considerare rinlele noului curriculum nafional, precum gi noile tehnologii didacticeprivind invd{area activd gi dezvoltarea gAndirii critice a copiilor.

Manualul implicd pregcolaruli:rtr-un proces interactiv, pldcut qi captivant de studiere a literelor, il deprinde cu citirea pe silabe, il inva!6, bazele desenului gi T,! ........................40 scrisului,caresunt regdsiteqi consolidaJ,j........... ..............42 special te in modelul caietuluide scriere, g ......... ....,-.-..'...44 9, elaborat pentru respectivul manual. Pe H, h . . . . . . . , . . . . ...........4 6 parcursul studierii acestuiauxiliar copiC, G. . . . . . . . . . . . ...........4 8 G e ,G i . . . . . . . . . ..........5 0 azd,atenfia,memoria,logilul igi antrene G h e ,G h i. . . . . . .........5 1 ca gi gAndireanestandardd.
i, i............ .......:......s2

A,a.......................s3 Carteaestemenitd sd ajute educatoG, 9.......................54 rii gi pdrinfii la etapade pregdtirea copiG e,Gi ...................56 lului pentru gcoald, dar poate fi folositd .....57 Ghe,Ghi.......... complementargi de invdfdtori la instruiX , X ............ ...........58 K , k............ ...........60 rea gcolarilorincepdtori.
W,w......................62 Y y........................63 Q, q.......................64

Autoarea

Faceti cunostinta!
,t,

Coloreazdcdsula ca creion ro$u.

4ffi
1 A I / /

,i_ffi_

11
C iCi
-."'l li:': f" !
!"'l

.- 1

..1
1...:

;:,

.':':i

.':"i

e Nume$tesunetulcare estemarcatpe schemdcu semnul rrL". o Scrie litera mare gi micd care indicd acestsunet.

\ / \ '....
i .t

i,j
t..t

aj

\ \

w w

@ Cautdunde s-a ascunslitera 'oA'1 @ incercuiegti-o cu creionro$u. I Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazdobiectelecare au in denumire sunetul [al.

@ @

o
@

Coloreazd gi denumegte obiectele. Cu ce sunet incepe cuvAntul? Scrielitera,r.{o in pltrafelel e carc suntmarcate cu 0,I,. Numdrdcdtesilabearefiecare cuv6nt.

Citeste
a. 0ooo0oooo

a a

A
L

Faceli cunogting[!

e Coloreazdcdsula cu creion ro;u.


\
I

! ll

(.l
A

e Nume$tesunetulcare estemarcat pe schemdcu semnul,, L". e Scrie litera mare si micd care indicd acestsunet'

w w

s
@ @

literaee fn . Cafi|unde s-aascuns cu creionrogu. incercuieqti-o cu linii. punctele Unegte


care au in denumire sunetullnl' Coloreazdobiectele

Coloreazdgi denumegte obiectele. 6 Cu ce sunetse termind cuvdntul? s Scrie litera orAt'in pitrdlele caresunt insemnate cu,,A,,. @ Numdri cdte silabe are fiecare cuv6nt.
@

rT-l-t

Citeste

A A A

a 5 a A a A A A5 Aa A5 Aa

Faceli cunogting[!

a Coloreazd, cdsulacu creionro7u.

ffii--rr-r

c54

/t4

Mffi S r:l _TT


'r-i-r-+
: ...i ' .,
-.t -'!

e Nume$tesunetulcare estemarcat pe schemdcu semnul ,, L". o Scrie litera mare qi micd care indicd acestsunet.

:"i
:!

' 't-

-t'

::
!.

ti

lr

I
l-

}.ti
R

rl

^..1.i

It

tl
.l

'r

'z

\:...

;:i.:,
I
$-l.
... i.!:

l'r-..'

i:""

..r"j l i

..1t

:.!..i
i

'.,r
l"Y.-

L:i

:\+
!..

,i.i..'

..

'i i
.j

w w

e Cautdundes-aascuns litera $Y) . 6 incercuiegti-o cu creionrogu. o Unegte punctele cu linii. sunetul[il ' @ Coloreaz6 careau in denumire obiectele

'ii

j.!..i

tr:

:::

Coloreazdgi denumegte obiectele. o Cu ce sunetincepe cuvdnful? E Scrielitera ,rY' inpitrdlelele care suntmarcatecu ,,I0. o Numdri cdte silabe are fiecare cuvOnt.
@

//
v^
T

\
t1r\ tra

,v,

Citeste

AiliaI ia lai
la ai al
A

Faceli cuno$tin16!

E Coloreazdcdsutacu creion ro;n.

,"tm$ 'l;H#4\
a

'e'eliuwo

e Nume$tesunetulcare este marcatpe schemdcu semnul ,, L" ' e Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet'

.l ii
...t'
-..1:tt'

...i.;

i---r/\. i :
ol o

;'.-.....
;l '-4.;.

'a.!
':..'!

::'.rtrrri'
:.::I;;.:

....

'::::3;:;

,..}r..+;.,

;;.....

-,.'t-

w w

s Cautdunde s-a ascunslitera $8". @ incercuiegti-o cu creionrogu. @ Unegtepunctele cu linii. @ Coloreazlobiectele care au in denumire sunetul [el'

Coloreazdpi denumegte animalul. Cu ce sunetincepe cuv0ntul? s Scrie litera ,rE" in pdtrdlelele care suntmarcatecu ,,I'. @ Numdrd cdte silabe are cuvdntul.
6 6

urteste
t

e Ea ea el Ae ae |e

Ta

f'acetr ,,, cunostrnta!

va

a Coloreazdcdsulu cu creion ro;u.

,ffi ,$u HFv


A

r---r--l--T-

'ffi

rrru__S

e Nume$tesunetulcare este marcatpe schem[ cu semnul ,, L". o Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

.- i .? 1.'

..:

::t'J

t'....;'.tfr
-t '.

1r..rrlJ

^i:.fl
.1,
:.J

f'l ...11i.r,

r"

t..;

i:i'i"

'.....-i

{"{
I

i.l.r,

w w

6 Cautdunde s-a ascunslitera $O)'. 6 incercuiegti-o cu creionro$u. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazdobiectele care au in denumire sunetut[o].

Coloreazdgi denumegte obiectele. a Cu ce sunetincepe cuvdntul? s Scrie litera ,rOot in pdtrdlelele care suntmarcatecu ,,I'. @ Num[r6 cdte silabe are fiecare cuvdnt.
@

Citeste

o o o Oa oa ol oe Ao ao ro eo

cunoEting[! Facegi

a Coloreazdcdsutu cu creion ro;u-

U
A

o Nume$tesunetulcare estemarcatpe schemdcu semnul ,, L". e Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

w w

@ Caut6unde s-a ascunslitera $V'). @ incercuiegti-o cu creionro$u. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazdobiectele care au in denumire sunetul [ul'

Coloreazdgi denumegte obiectele. @ Cu ce sunetincepe cuvAntul? s Scrie litera ,rU'oin pItrdlelele care suntmarcatecu,,I'. @ Numdrd cdte silabe are fiecare cuvdnt.
@

Citeste

Ua ud ul Au 6u

ou

oud

F'acetr ,,, cunostrnta!

va

E Coloreazdcdsuta cu creion albastru.


i.

\/
Y

i'.. .l

e Nume$tesunefulcare este marcatpe schemdcu semnul orL". e Scrie litera mare gi micd care indici acestsunet.

"'or....
.t,-.^

.{

t:....

i .r"' t.:

.#

t:'

.)

trti

... i 1:
...."':t

t'

r.rl

jjs

i.r.i

:
'1..' t

/'-i
,..-1, :

.ti

w w

6 6 6 o

Cautdunde s-a ascunslitera 66Mtt incercuieqti-ocu creion albastru. Unegtepunctelecu linii. Coloreazlobiectele care au in denumire sunetul[ml.

6 Coloreazdgi denumegte obiectele. s Cu ce sunetincepe cuvdnful? Scrie litera ooMtt in pitrIlelele caresuntmarcatecu ,,I,. @ Numdrd cdte silabe are fiecare cuvdnt.

I TI
A

Citeste

M
rrll

M mm m m
A

M5 mi mu lmelro

Aml im lemlom lum ma-ma om mi-e me-moe-mu

Facegicuno$ting[!

a Coloreuzdcdsu(u cu creion albastru'

ffi
**-

\ \

cu semnul ,, Att' o Nume$tesunefulcare estemarcatpe schemS o Scrie litera mare qi micd care indicd acestsunet'
.::

i.: .1:

-.i{..

n i..'

ti

II
.,i

: :'.... ... :

t,

N.

tt

:\

.:i

n
i,'

n i:'.i '{
'.

,l
I

'l

'i""'
...:"".'1

ir..,.

'.. J'1
.!

1..: ':

.'.i

':.i

..:

'.!

... :
..!

w w

@ @ @

litera 66N"' Cautdundes-aascuns cu creionalbastru' incercuiegti-o cu linii. Unegte Punctele sunetul [nl' careauin denumire coloreaz|0biectele

@ Coloreazd gi denumegte obiectele. @ Cu ce sunetincepe cuvdntul? 6 Scrielitera ,rNoo in p5tr6lelele care suntmarcatecu ,,I'. @ Num[r6 cdte silabe are fiecare cuvdnt.

|Y\"t

urteste
t

N N n n n

Nl n

Na nd ni ne no nu in en onlun An l a nl

A-na No-na Ni-na

an,ne-a, nai,nu-me, ne-am, nu,nol, no-ua, a-nu-me


s Nume$tecuvinteleunde litera,,n" estela inceput,la mijloc, la sfdrgit

A-nae nu-me.

Ni-naia un nai.

cunostingi! Facegi

e Coloreazdcdsuta eu creion ulbsstra.

o Nume$tesunetul,care esteinsemnatpe schemdcu semnul ,, L"' e Scrie litera mare gi mic6, careinseamnaacestsunet.
rl"j .:
.t' i

ii'

,. :3 ..*.!,.i

Ir

.":-' r$..;
n{ .."

:::::::;: :.:,.....'e.... ..:


i'.'
:4,

:;;..1
,;:
'a a

\
i a----

'-;:.!l
'--:r:f' .s'.s'i

l:.'.':
, \

( "*

..'-:i ,:::::.:i:

".N

'+ :'"
..1:

w w

@ Cautdunde s-a ascuns litera 66Rtt. 6 incercuiegti-ocu creion albastru. 6 Unegtepunctelecu linii. @ Colorcazdobiectele care au in denumire sunetul [rl'

6 Coloreazdgi denumegte obiectele. 6 Cu ce sunetincepe cuvdnful? 6 Scrielitera ,rR" in pitr6lelele care suntmarcatecu ,,I'. @ Numdrd cdte silabe are fiecare cuvdnt.

,iO

ort::1
o

7p:i7z
A

Citeste ,

G[seqtecuvinte careconlin,,,r": la inceput; in interior; la sfhrsit.

rar,ro-ua,ra-md. Ra ra re ro ru ra-n5.moa-rd. mu-re. Ar dr tr er or ur ma-ra-md. nor.fa-md. ri-m5. Ma-ri-a.Ma-ri-an.l-ri-na.A-ri-na. Ma-ri-a-na


Ma-ri-a a-re mu-re. l-ri-na a-re o ra-n5. Ro-man e nu-me.

R R R

Faceli cunogtin@!

cdsulucu creion albastru' s Colores.zd'

L"' e Nume$tesunetulcare este marcatpe schemacu semnul ,, o Scrielitera mare 9i mic6 careindicI acestsunet'

:r.
ttt. i
'.'.'.":t"

-iit

"

1::..'..h

'.j 1j!

1....

."'l' r::,..j

w w

&

s
@

litera c(L"' Caut6undes-aascuns cu creionalbastru' incercuiegti-o cu linii' Unegte Punctele Co|oreazlobiectelecareauindenumiresunetultu.

@ Coloreazdqi denumegte obiectele. @ Cu ce sunetincepe cuvdntul? @ Scrielitera ,rLt'inpitrilelele care suntmarcatecu,,I'. e Num[rd cdte silabe are fiecare cuvdnt.

Citeste
AA

luni.la-m5.a-la-m5. nai-lon.nd-mol.miel. lu-nd. lan. li-rd. E-le-hd: Li-na. Li-li-a-na. l-li-e. l-lea-na.a-lu-n5. Ia-lea.li-ni-e. A-li-na.
E luni.Lu-na e ma-re. Li-na are a-lu-ne. Li-li-a-naare o la-lea.

La la li le lo Iu le-u. la-lea. lin. lu-lea. AI 5l il el ol ul

@ Gdsegte cuvintecareconlin,,1": la inceput; in interior; la sf6rgit.

Facegicunogting[!

a Coloreazd, cdsutacu creion albastru.


I

I
)

e Nume$tesunetulcareestemarcatpe schemd cu semnul,,L"' o Scrie litera mare gi micd care indicd acestsunet.

i...r:"

'i'..s;
'{".'.:. ''.:""'

.Jt

.'h.i':t'

.'.:.'$
.%i

+i,l r1.
ii'rr'
ii: :
@

! Jti""

'rr
J
|

ii

i'
1..

,Jr.

". r:"

..:'

e'.

: . 1:

t';'1"'i!
a

i "'! ,.:...

.f.;

.3

;.:.]:t r"f
I

r-i

Caut6unde s-a ascunslitera 668".

e o
6

cu creionalbastru. incercuiegti-o punctele cu linii. Unegte sunetul [bl' careau in denumire Coloreaz|obiectele

.4

@ Coloreazdgi denumegte obiectele. o Cu ce sunetincepe cuvdntul? @ Scrielitera ,rB" in pdtrSlelele care suntmarcatecu ,,I'. @ Numdrd cdte silabe arefiecarecuvdnt.

Citeste

B B B

bob.alb.al-bi-n5.bani, um-brd.buni.bom-boa-ne.um-bre-|5. um-brd.b5-lan.bu-nel.


Eu am bom-boa-ne.Bar-bu are bd-t-td-ne. Ba-baa-re o um-bre-ld no-ud. Bu-ne-lulmeu a-re bar-baal-b5.

Abl ab ib eb ob ub bu-nd. bea.bu-bd.

B. lb.l bil b.l bolb u ba-be bun.ba-na-ne.

@ Gisegtecuvintecareconlin,,b": la inceput; in interior; la sfhrgit.

Faceli cunogtinp!

a Coloreq.zd cdsuta cu creion albustru.


)

e Nume$tesunetulcare estemarcatpe schemdcu semnul ,, L". e Scrie litera mare gi micd care indici acestsunet'

(...
j

.:

.1"r...

:t...i
;

'1 .: ' ..'

it ,
.....1 !'...

nrrli;"

"r i'
i !.""

..ri

{"

"'.d
;.

ii. r.,

irr;

r!

i....'.':.

w w

G Caut[ unde s-a ascunslitera $P". o incercuiegti-ocu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. ta Coloreazdobiectele cate avin denumire sunetul [pl'

qi denumeqte obiectele. Coloreazb @ Cu ce sunetincepe cuvdntul? s Scrielitera ,, P" in patrdlelele care suntmarcatecu ,,I'. @ Numdri cdte silabe are fiecare cuvdnt.

( /t,\.) P
'ai

m
AA

v
A

Gdsegte cuvintul care deferdde ceilal1i. Gbsegte cuvinte careconlin,,p"l Ia inceput; in interior; la sfdrgit.

Citeste

P a-Pa,Pa-Pu-rd PaPa Pi PePo Pu POm. npl aprPePoP uP pui.po-i-em.poa-mA.


Po-me-ni.pie-le.
Pa-ul a-re o pd-ld-ri-e ma-re. Eu nu mai am Poa-me.Pa-u-laa-re Pru-ne.

P P

F'acetrcunostrnta!
tr ,

va

s Coloreazdcdsula cu creion ulbastru.


v e P r-T----i--"--r--T--

r
s Nume$tesunetulcare este marcatpe schemdcu semnul rrL". o Scrielitera mare gi micl careindicd acestsunet.

'i't tt
.dl

lr

t'
r'i
' -'*r..1.

I
I

ir

ia ..'! '.t:

fi
l.'

w w

& Cautdunde s-a ascuns litera 6(D". incercuiegti-o cu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. to care au in denumire sunetul[dl. Coloreazdobiectele

@ 6 @ @

Colorcazd gi denumegte obiectele. Cu ce sunetincepecuvdntul? Scrielitera ,rD, in pdtrdlelele caresuntmarcatecu ,,I,. ) Numdrd cdte silabe are flecarecuv6nt.

oto

Gdsegte cuvintecareconlin,,d": Ia inceput; in interior; la sfhrgit.

du-re-re. doi. Dan. dar, dop. drum. deal. doi-nd. dra-pef.Di-a-na. ie-du!. D Ra-du. du-dui. nod. rod. Dada di de do du le-bd-d5. or-di-ne. ied. Ad 5d id ed od ud Da-riu. Doi-na. dud. Do-ri-na. Da-ni-el. Dan are doi ani. O-muf a-re un dra-pel ma_re. Di-a-na a-re dra-pe-rii noi. De-a-Ui 5 ma-re.
urteste ,
a"

cunoqtingi! Facegi

s Coloreazdcdsu(uca creion alba'stru'


i

cu semnul o,L"' o Nume$tesunetulcare este matcatpe scherna e Scrielitera mare 9i micd careindicd acestsunet'

w w

@ @ @

6(T" ' Cautdunde s-a ascunslitera incercuiegti-ocu creion albastru' Unegtepunctelecu linii. coloreazl0biectele care au in denumire sunetul [tl'

Coloreazd gi denumegte obiectele. Cu ce sunetincepe cuvdntul? Scrielitera ,rTt'in pdtrdfelele care suntmarcatecu ,,r,. Numdrd cdte silabe are fiecarecuvdnt.

[[n
A

ffielq
Ta rd

Arldt

te to tu et ot ut
A

s Gdsegte cuvintecareconlin',t,,: la inceput; in interior; la sfdrgit.

ta-td. no-t5. te-ren. Tom. tun. tot' tei. -no-iE, tren. trei. torE.tu-nel. te-md. fa-td. par-te. in-tr5. tur-md. a-tent. lu-mi-nat, mi-nu-naL a-ld-tu-rat. turn. Ta-ti-a-na. Tu-dor,To-ma.An-ton.
Tu-do-rel a-re trei ani. Eu sunt a-tent. To-ma a a-r5-tat la un turn. fa:tE. E-id un tren ma-re. Tre-nul in-trd in tu-nel.

cunogtingi! Faceqi

e Coloreazdcdsu(acu creion albastru'

V
o Nume$tesunetulcare estemarcat pe schemdcu semnut,, L"' o Scrie litera mare gi mic6 care indicd acestsunet'

;'.

'ii"
:..'

".i",,
\.j

:-..,

::';;:

....I:.,
-it.r'

w w
ffi

o
@

litera rry)'' Cautdundes-aascuns cu creionalbastru. incercuiegti-o cu linii. punctele Unegte sunetul[vl' careau in denumire obiectele Coloreazd

@ ColoreazS obiectele. gi denumeqte @ Cu ce sunetincepe cuvdntul? care suntmarcatecu ,,I'. s Scrielitera ,oVoo in pdtrSlelele @ Numdrb cdte'silabeare fiecarecuv6nt.

/
t

\tl

'3i

m
A

AA

Citegte

va VI veluo Val av IV OV UV Avl


I
I

@ Gdsegte cuvinte careconlin,,v": la incePut; in interior; la sfdrgit. -

Vi-e, Vin, Vdf, VOf, Val, ViU, VOi, Ve-fa,

vul:pe. E-va. a-vi-on. Pa-vel. Li-viu' vo-lan, a-vi-a-tor, va-rd' vul-tur.


E-Va. ui-te o Vul-pe. Pa-vel are un a-Vi-on

ma-re, Ne-nea Pa-Vele a-vi-a-tor.

-? r acett , cunostrnta:
,t

e Coloreuzdcdsuts cu creion slbustru.

e Nume$tesunetulcareestemarcatpe schem[ cu semnul,, L". e Scrielitera mare gi mic[ careindicd acestsunet.

i ir
1.' : -....!...i

,r:l- ' : ; r l t

i r'

-,!'.......

,:r''!*t ,rl-.+' :
!...:

:\ ll -.i''

nI r i ' i t1' r

!:

&.
t.ij r:

l:.rtt
.t.

;-.i"''..

'..,'

i...'t

it
:l
't:

..::"' ".....?; :"' '.:'

*)
l'.

'i;...::t'

..i; \

,..(

i t. ti..L.

:\

li.

i"rl

'..1

*i4

6 Cautdunde s-a ascuns litera *F". @ incercuiegti-o cu creion albastru. @ Uneqtepunctelecu linii. ep Coloreazdobiectele care au in denumire sunetut [fl.

.4

@ Coloreazdgi denumegte obiectele. 6 Cu ce sunetincepe cuvdntul? & Scrielitera ,rF" in pdtrdlelele care suntmarcatecu ,,I'. cuvdnt. Numdrd cdte silabe are fi.ecare

XX X XX

ulteste ,

e Gdsegte cuvintecareconlin,,f': lainceput; in interior; la sfdrqit. -

Fa f5
Af df

fe fo fu ef of uf

far. fir, fum, fiu, Puf. praf. fi-ori. floa-re. fa-t5. flu-ier. fu-dul, fap-t5. far-fu-ri-e. par-fum.fo-to-liu.

Fa-a are o floa-re. Ma-ma u-dd flo-ri-le. Fi-ul meu va fi fer-mi.er. Flo-ren-tina-re a-re un Par-fum nou. un flu-ier. Flo-rin

Facepicuno$ting[!

a Coloreazdcdsula cu creion slbastru.

:+Al*
,.'

:9r.
-%:

o7

''-i^ ru

f-Tll-;rT* /
I

l.f

e Nume$tesunetulcare estemarcatpe schemdcu semnul ,, L". e Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet'

li--

-i!.

.. .\ ;:::::..._r ; ... :..

i ':'
i ' j ..
"l

ai " fq. :

{...'"
. l 'r

,r:_ I ,
-f

rt

w w

@ Cautl unde s-a ascunsliteta ooZ". @ incercuiegti-ocu creion albastru. @ Unegtepunctele cu linii. 6 Coloreaz|obiectele care au in denumiresunetul lzl'

s Coloreazd gi denumegte obiectele. @ Cu ce sunetincepe cuvdntul? @ Scrielitera ,rZ'oinpdtrilelele care suntmarcatecu,,I'. tl Numdrd cdte silabe are fiecare cuvdnt.

A A s Gdsegte cuvinte careconlin,,z": -la inceput; - in interior; - la sfhrgit.

Citeste ,

zar, zi, azi,zi-ua,zad, 7a za zezo zu zbor, mi-zd, zo-ra, zmeu, ze-fir. zi-ar, lz ezoz uz Azldr: zor, a-mia-zd, zori, zdr, ro-zd, vi-zi-t5, vi-zt-tea -zd, pu- pd-zd, tz-vor, zme-u- r5. roz, u-zi-nd. zum-zet, bar-25,zeb-rd.
Azi e zi-ua Zi-nei. Ea vrea ze-fir. Zi-na a-re o blu-zd ro-zA.Eu am un zmeu nou. Azi am v5-zut o zeb-rd.

zlz

cunogtin@! Faceqi

e Coloreazdcdsu(ucu cteion albusttu.


1 r \t l/

C
\

S
o Nume$tesunetulcare este marcatpe schembcu semnul ,, L". o Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

.. i.?'

,/ --

\ // v .l ,/;
T

/ -"y. ..'t\
I I \ \
A

,.,..,:::\

i;....:.

:"' "{]l.j

JL
(

I 1/- \

w w

G Cautdunde s-a ascuns litera 55stt. a incercuiegti-o cu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. ea Co\oreazdobiectele care au in denumire sunetul [sl'

@ Coloreazd gi denumegte obiectele. e Cu ce sunetincepe cuvdntul? 6 Scrielitera ,, S" ?npStr[felelecaresuntmarcatecu ,,I'. @ Numdrd cdte silabe are fiecare cuvdnt.

,''ffi
S ISIS Sa5a sl As 5s es

A s Gisegtecuvintecareconlin,,s": Ia inceput; in interior; Ia sfhrqit.

us

sta, sunL urs, sus, saLStan. Si-mo-na.

Si-na-ia. Si-mi-on. So-rin.Ste-la. es-te. se-nin, so-ra, sa-re, su-n5. r5-su-nd.soa-re. s5-n5-tos. stea, se-ma-for. sa-pd. sa-ni-e. sti-lou, stoP.
Stan de-se-nea-zd un se-ma-for. So-rin sa-re sus. So-ne-ri-a su-nd ta-re. Ste-la cu Si-mi-on au so-sit la si-na-ia.Si-mi-ona-re o sa-ni-e al-bas-tr5.

t.a

F'acetr ,,, cunostrnta!

va

e Coloreazd cdsutacu creion albastru.

e Nume$tesunetulcare estemarcatpe schemi cu semnul ,, L". e Scrie litera mare gi micd care indic[ acestsunet.

I
,..i't ii

I
I

I I

w w

s Cautdunde s-a ascunslitera '(TD. @ incercuiegti-ocu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazd obiectelecare au in denumire sunetul [fl.

6 Coloreazdgi denumegte obiectele. 6 Cu ce sunetincepe cuvdntul? @ Scrielitera ,rTtt itr pitrSlelelecare suntmarcatecu ,,I'. @ Num6rd cdte silabe are fiecare cuvdnt.

AA A

Citeste

! Ta [a !i te to tu A! 5t et ot u!

TTT

u!

cuvintecareconlin,,,!"1 Gdsegte la inceput; in interior; la sfhrgit. -

gap.ti-e. !ol. a-ge. ar-gar, -ta-rd,ra-U5, Ni-!5. !5-ran.Ei-ne.

Lu-mi-ni-!a. bd!. mul-!u-mit. ma$i. a-ten-Ui-e.gur-gur. dru-meg.ie-du!. l-o-nu!.


E ma[i. Lu-mi-ni-!aa-re o ra-!5. l-o-nut ti-ne un tre-nu! Ni-ti a-re un ie-dqt Le-nu-ta !e-se un !ol. Din ne-a-ten-ti-e l-o-nut l-a lo-vitpe Ni--ta.

t.-\

Facetr cunostrnta!
-. t .

vl

e CoIoreazd. cdsu{acu creion ulbastru.

Wffi Itri/$J rlHI


o Nume$tesunetulcare estemarcatpe schemdcu semnul,, L". e Scrielitera mare si mici careindic[ acestsunet.

..J:

'

i. t..

(::::.:

:r-

w w

& Cautdunde s-a ascuns litera 66J)) . & incercuiegti-o cu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazdobiectele careau in denumiresunetul Lil.

@ Coloreazd qi denumegte obiectele. s Cu ce sunetincepe cuvdntul? s Scrielitera ,rJ" inpitrdlelele care suntmarcatecu ,,I'. @ Numdr5 cdte silabe are flecare cuvdnt.

A 6 Gdsegte cuvintecareconlin,j"l la inceput; in interior; Ia sfdrsit. -

Citeste ,

J J J Ja Ja JI je jo ju aJ ej oj uJ
^j

ja-le. jar. jur. joi. Jos. ji-lav. JA-naJi-a-nu. a-ju-t5. a-ju-tor. bu-jor.ob-rd-jori. ja-lon.a-jun.

Es-te joi. Ja-na u-dd un bu-jor. Ji-a-nu o aju-td pe ma-ma. Blu-za es-te ji-la-vd. Pe rd-zor sunt bujo-ri.

Faceti cunostint[!

E Coloreazdcdsutu cu creion ulbastru.


(

ri
ri )
!

)
t

S
t
I

A o Nume$tesunetulcare estemarcat pe schemi cu semnul ,, L". e Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

. d _ -"

'i .'

i."-.

,.J.

.r....;...
I

s Caut6unde s-a ascuns litera 66$". @ incercuiegti-o cu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazdobiectelecare au in denumire sunetul l$1.

.4


6 6 6

Coloreazdgi denumegte obiectele. Cu ce sunetincepe cuvAntul? Scrielitera ,, $" itr pdtrdlelele care suntmarcatecu,,{'. Numdrd cdte silabe are flecarecuvdnt.

Citeste
A tA

6 Gdseqte cuvintecareconfin,,$,'i Ia inceput; in interior; la sfrrgit. -

Fir.Ftii.mo9. o-ra5, Fa-se.Fi-ret' u-tor. Sa sa si seso tu li-nip-te.Mi-pu.u-Fd. ro-Fu.mo-td-naF. As as es os us tr5-ie5-te. go-sea. gar-Pe.strd-mog. no-u-ras.
J

\t

.F

l\

.J

Pe de-sen es-te un Far-pe. Pe ;o-sea se ve-de o ma-si-nd ro-si-e. Este o-ra F-se. Ve-ri-tor-ul meu a-re un mo-td-na-t Na-;ul meu trd-ie5-te la 'o-ti-os. -ta-rd. Md-tu-ta a ve-nit la o-ra Fap-te.

F acetr cunostrnta!
,t,

va

e Coloreazdcdsats cu creion albastru.

I
A e Nume$tesunetulcare estemarcat pe schemdcu semnul,, L". e Scrielitera mare gi micd careindici acestsunet.

ii
.:'-t i

i ..,

I ll:..': l'
t aa..*.. fsF :i.'i. ".,1: :r.'r'

...r*l'.
...r:.'.';-

I.:::::::

ir
:..-

'fi
::
- -ar

...r,h

ii
t,

.,'.'.:.{t
....':

i:
;!

i;ij

:i

l:t;'.ri

..."j

w w

s Cautdunde s-a ascunslitera $Iilt'. 6 incercuiegti-ocu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazdobiectele care au in denumire sunetul [hl.

s Coloreazdgi denumegte animalul. a Cu ce sunetincepe cuv6ntul? @ Scrielitera ,rHtt in pdtrSlelcareesteinsemnatcu ,,I'. @ Numdrd cdte silabe are cuvdntul.

urteste ,

H.lh.I hilh. lho Ihu


o Gdsegte cuvinte careconlin,,h": la inceput; in interior; la sfrrgit.

Ahl .hl ih l.h loh| ,h haireti.hai-nd. hra-nd.


Mi-hai.Ho-ria. pa-har. hi-po-po-tam.A-ha.

hai. ham, hop. han, A-ho. ho-tel. ho-r5. ho-tar. har-td. ha-laL

Ma-ma mea e din Or-hei. Mi-ha-e-laa-re hai-ne noi. Ho-ri-a gi Mi-hai sunt ia te-a-tru. Noi am pri-vit un film de-spre hi-po-po-tami. Mi-ha-e-laa-re ha-lat alb.

Faceli cunogtingi!

s Coloreuzd cdsutucu creion albastru-

e Nume$tesunetulcare este marcatpe schemdcu semnul rrL". e Scrie litera mare qi micd care indicd acestsunet.
.::'... -"'.1'..
-..'!" " li.i
..t

.i:'..*,. ..::ll!"'

bqc
!!!

:,..,.

'".iiiil

::::::'u

^.lll"

.;lii..

:::lf

@ Cautdunde s-a ascunslitera 6(C". @ incercuiegti-ocu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. @ Colorcazdobiectele care au in denumire sunetul [cl'

.4

obiectele. Coloreazdgi denumegte o Cu ce sunetincepe cuvdntul? o Scrie litera ,rC" inpdtrdlelelecaresuntmarcatecu ,,I'. e Numdrd cdte silabe are fiecare cuvdnt.
6

AA

ac, cal, cuc, cor, rac, mac, mic, car, ca-nd, ccc ca-nar, ca-sd. co-lac, co-zo-nac, ca-se-td, cd ci ceco cu ca-mi-on. Cal clei.co-Pac. Acl5c tc ec oc uc nuc. cd-ru-U5.cu5-cd. c5-ra-re. co-ra-bi-e, co-lin-de cu-U-e.Cor-nel.A-ni-ca. Mar-cu.
Du-mi-ni-ca eu plec la bu-ni-ca.A-proa-Pede ca-sa ei cret-te un nuc. A-co-lo es-te un cuc. Cor-nel a-re un co-lac mic. Cor-ne-li-a co-lorea-25 0 car-te. Ni-cu a-re un ca-mi-on 5i o cum-pd-r5un tu-bu-tor co-ra-bi-e.Bu=ni-cul cu clei. o ca-se-t5 si o car-te cu co-lin-de.

ulteste ,

F acetr cunostrntal
-a tr t

gi denumeqte obiectele. Coloreazd obiectelor. @ scriedenumirea in pdtrdlele cuvint. fiecare are e Numdrdcite silabe
@

Wffi
b&
AA

urteste ,

c.l ci ce ci ce cl

cer, cerc, cer-cel. ci-re-9e. Lu-ci-an. a-ici.a-rici.Lu-ci-ca. ta-ce, coa-ce, toar-ce, clncl, ciu-perci, Pa-ce, circ, ceas. nuci.Pla-ce. ceaS-cd.

Cea-sul a-ra-td o-ra cinci. Mir-cea 5i Mar-ce-la plea-c5 la circ. La circ co-Pi-ii au vd-zut Pen-tru pri-ma da-td o cd-mi-|5. un cro-co-dil ;i un sd-rea prin cerb.Cer-bule-ra mic. Cer-bu-le-gul cerc. La circ Mar-ce-la a pier-dut un cer-cel. Du-mi-ni-ca la o-ra cinci co-pi-ii vor ple-cala ci-ne-ma.La ci-ne-ma ei vor pri-vi fil-muldes-Pre ce-ta -tea So-ro-cii.

Facegi cunostin$!

@ @ @

Coloreazdgi denumeqte obiectele. In pitrdfele scrie denumireaobiectelor. Numdri cite silabe are fiecare cuvint.

WW

Citeste

Chel chiIche | ;;_;i_nlc#.'.-'

chip. unchi. l-chim. A-chim. Lu-chi-an. ochi. Chi-si-ndu. "'c;;:r:_H;

Pe-tra-che. Chilchel chiI F-na-che. vechi. trunchi. pe-rechi.


rd-runchi. ag-chi-e. ja-che-t5. u-rechi. bu-che-te. Fd-chi-td. chi-brit. pe-re-che. chi-ta-rd. ra-che-t5. che-ie.ve-ci-nd.

A-chim des-chi-de o car-te de co-lo-rat. El o chea-md gi pe so-ra rui. A-chim co-lo-rea-z5 o ra-che-t5.cor-ne-ri-a co-lo-rea-zd o chi-ta-rd. A-proa-pe de ei se a-Fea-26bu-ni-ca.Ea pu-ne o-che-la-riipe rks. E rd-coa-re.A-du-ce-gi.vd rog ja-che-ta. Bu-ni-ca tn-trea-bd,ci-ne plea-cd cu mi-ne la chi-;i-nd-u?un-de-i che-ia ve-che?

Faceti cunostinta!

e Coloreazdcdsula ca creion rofrr.

eoNume$ t e s u n e f u l c a r e e s te in se m n a tp e sch e m d cu se m n u lo ,A' '. v @Scrieliteramaregi micdcareindicdacest sunet. I I

Citegte

ln

tm

in. i-not. in-tre. in-cet. in-cerc, i-nalt. in-co-lo. in-co-tro. i-na-in-te


Ta-tdl meu es-te i-nalt. Mi-e lmi pla-ce sd inot. Pri-e-te-nul meu i-noa-td in-cet. Fra-te-le meu e ma-re ino-td-tor. in-cd nu e in-tu-ne-ric gi eu plec la plim-ba-re.Eu lo-cu-iesc in Chi-;i-ndu.

a Coloreuzdcdsula cu creion rQ$u

r-t
A e Nume$tesunetulcare esteinsemnatpe schemdcu semnul ,, L". o Scrie litera mare gi micd care indicd acestsunet.

Ro-m6-nia.ro-m6n. c6n-tec. t6-ndr. cet' a a a m6n-c5m, -t6n--tar, s6 za VE c6 deTA rdu. ce-te. cdr-ti-t5, c6i-ne. o- 6 ma Pa re ta cdr-cel,
Citegte
,)d
-4

Noi Pri-e-te-nul meu a ple-cat in Ro-m6-ni-a. sun-tem ro-me-ni.l-ri-na cen-t6 in cor. Eu am in-v5-!at un c6n-tecnorr.fu am tn me-r6o Pni-rc.

T\

^tacetr cunostrnta!
,tt

vl

e Coloreszd cdsuts cu creion albustru.

I
\

cB Nume$tesunetulcare estemarcat pe schemdcu semnul ,, L". e Scrielitera mare gi micd careindicd acestsunet.

,'j:"'t
'.:i'.':i

:
:$ -:
I

Fe i-r'"ti
...ff'
ti..l

:l

:3-gin

'..rr | '

rri

. ll

,1 ,,"1 ' ,

t"' .1

w w

ff

tiii

.:::'':r.:

@ Cautdunde s-a ascunslitera onc". a. 6 Incercuiegti-o cu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazdobiectelecare au in denumire sunetul [gl.

o Colorcazdgi denumegte obiectul. @ Cu ce sunetincepe cuvdntul? @ Scrielitera ,rGt' in pdtrdlelcaresuntmarcatecu ,,I'. @ Numdrd cdte silabe are cuvdntul.

Citeste ,

G G

g
\ttlg

ga G.l lgolgu dgloglug ^gl

ry

E Numegtecuvinteleunde litera,,g'l estela inceput,la mijloc, la sfdrgit.

gu-r6. Gri-vei.og-lin-dd.ga-r5.ga-roa-fd. gr5-bit.co-vrig. bul-gdr.gal-ben. gre-seli. Gri-go-re, Ga-bri-e-la.gre-ier. mu-gur.


ga-fd-fd , ri-g15.
Ga-bri-e-la scri-e cu gre-peli.
Gri-$O-.rea-! e Un CO-Vrig, :

la ga-r5. se grd-bGF=te Gri--$o-ra5 Ga-bri-elfa-ce un bul-$5r.

Faceli cunoEtinP!

@ @ @

obiectele. Coloreazdgi denumeqte in pdtrdlele scrie denumireaobiectelor' Numdr6 cite silabe are fiecare cuvint.

Wffi
A

Citegte

Gelg.I giml giu


Gi gi

gin

gi-ra-f{. Gi-cd.Ge-or-gi-c{.Vir-gil.gin-$ag. gin-gi-e'cov-rigi:geam'gd-ld-gi-e.ar-gint'' de-ge-te. sd-gea-td. !ean-id. gea-man-ian. ger. a-ger.a-le-ge.a-tin-ge.


Vir-gil gi Gi-cu sunt Fco-lari. Vir-gil a-re o gean-td mi-cd. Gi-cu a-re un gea-man-t'an ma-re. Co-pi-i-lor le sunt dragi le-gen-de-le gi ghi-ci-to-ri-le. Ge-lu 5U-e mul-te le-gen-de. El a-re o car-te des-pre gi-ra-fe. Eu am o car-te des-pre De-ce-bal. De-ce-bal a fost un ma-re re-ge.

ffi

Facegi cunostinli!

@ @ @

gi denumegte Coloreazd obiectul. In pdtrdlele scriedenumirea obiectului. Numdrdcite silabearecuvintul.

ffiffi

Citeqte

Ghelghi lghel ghiI Ghilghel

ghe-!u5. ghem. ghioz-dan.ghe-me. ghin-dd, ghe-mo-toc. ghir-lan-d5. ghi-o-cel. ghe-re-td. ghFvecl in-ghe-Ea-rd. ba-ghe-rd.Ne-ghi-ni-!d. Gheor-ghi-95. Ghe-ra-sim. ghi-ci-tori.in-ghi-te pri-vi-ghe-toa-re.
Ghe-or-ghi-F ci-tep-te po-ves-tea'Ne-ghi-ni-!a'. Ge-lu es-te un bd-iat ghi-dug.A so-sit iar-na. a-no-tim-pul de ghea-ud.M5-mi-ca a cum-pdrat o ghir-lan-ddpen-tru brad. Ghe-ra-sim ;i Ghe-or-ghi-Id au in-vd-gat mut-te po-e-zii si ghi-ci-rori.Eu griu ghi-ci-tori des-pre pri-vi-ghe-toa-re.ghi-o-cel ;i in-ghe-ta-r5.

acetr cunostrnta! ^F
,t,

va

a Coloreazd, cdsulu cu creion albastru.

s Nume$tesunetulcare este marcatpe schemdcu semnul ,, L". e Scrielitera mare gi micd careindicb acestsunet.

...:

\ \

....!

,L
//

JL

%. : : : : : ''

t:

i-i)

.l'.

w w

iiiiiii

@ Cautdunde s-a ascunslitera 66xtt. 6 incercuiegti-o cu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii. @ Coloreazd,obiectele careau in denumiresunetul[x].

CiteEte

XIX X

Xal ^.

Xi XC XO XU
CX OX UX

PIX.

ax ix Axl

fix.

box, lux,

a>ctext. ta-Xi. ta-Xd. Xe-ni-a. A-le-Xa. A-le-Xan-dri-na, A-le-Xan-dru. RO-xa-na.


RU-Xan-da.Ma-Xim. e-XiS-td. e-XaC-td.

ex-cur-si-e. eX-Po-zi-ti-e. X-lo-fon,

sa-xo-fon xe-rox ma-X-ta-XE ora Fa-se fix. A-le-xa a-re un Pix. Ma-xim c6n-t5 la xi-lo-fon. Du-mi-ni-cd vom mer-ge tn ex-cur-si-e. Ro-xa-na va lu-a un ma-X-ta-XXe-ni-a pi A-le-xa tra-duc un text" La o-ra F-se fix tn-ce-Pe fil-lTlul'Xe-na".

Faceli cuno$tin$!

s Coloreazdcdsulacu creion albastru.


/ \ \
t

re
i' "j t
a.

ir'

e Nume$tesunefulcare estemarcat pe schemi cu semnul rrL". e Scrie litera mare gi mic[ care indic[ acestsunet.

t?
tf.!

::
ht'..:

@ Cauti unde s-a ascuns literaooKtt.

@ Incercuiegti-o cu creion albastru. @ Unegtepunctelecu linii.


@ @

.4

Coloreazdobiectelecare au in denumire sunetul [kl.

ulteste ,

K K

KKi

Ka lKo

Kiwi.Kim. Kar-la.Ka-ri-na. Ki-log-ram. Ki-lo-met-ru.


imi zi-ce Kar-la.Nu-me-le fra-te-lui meu es-te Kim. Kim a cum-p5-rat doud Ki-lo-gra-mede ba-na-ne Si un Ki-lo-gramde Ke-ta. Ta-ta ve-ri-fi-cd Ki-lo-me-tra-julma-gi-nii. Ta-ta. c6gi Ki-lo-metri ai pa-rcurs as-t5zi ? Nu-me-le pri-e-te-nei me-le es-te Ka-ri-na. Ea poar-t5 cos-tum Ka-Ki. Mi-e i-mi pla-ce ma-te-ma-ti-ca. As-t5zi la Fcoa-|5noi am re-zol-vat ur-md-toa-rea pro-ble-md:"Kim a mers pe jos un Ki-ro-me-tru. dar Ma-xim cu trei Ki-lo-me-tri mai mult. c6ti Ki-lo-me-tri a mers pe jos Ma-Xm ?" Co-pii , re-zol-vali a-c@st5 pro-ble-md ! Eu am v5-ztrEieri un ca-ta-ma-ranKa-Ki. Azi ci-tim cu Ka-ri-na "En-ci-clo-pe-dia co-pi-i-lor". lG-ri-na UJSfi]ce in-semr-ndcu-vdn-trl keta" ? Ke-ta es-te un peF-te foar-te gus-tos.

Facegicuno$ting6!

e Coloreszd cdsu(acu creion ulbastru.


I

\
l.' i.i

t"._r

l.' i .i

,." "-J

t".*

r""-i

@ Scrie litera mare gi micd.

Cuv6ntul Mowgli se Pronunfd[md-u-glil' Sd citim cuvinte din alte limbi: Wiliam [ui-li-am] WeeK-end [uiK-endl
CU-VAn-tUl "WeeK-end" es-te Un CU-VAnt

en-gle-zesc.'VeeK-end"in-seam-ndsf6r-;i-tul sdp-t5-m6-nii s6m-bd-td si du-mi-ni-c5.

Facegicunogtinli!

a Coloreazd cdsufucu creion ro$u


\/

\
v

\'

f f ieNum e $ t e s u n e t u l c a r e e ste in se m n a tp e sch e m 5 cu se m n u I,,L,,. e Scrieliteramaregi micdcareindicdacest sunet. IJ " I

citim cuvinte din alte limbi: Yoggi Bear yacht New YorK yoga MicKeyMouse
urteste ,

[io-ghi be-d]

[iant] [niu-iorc] [io-ga] [mi-Kima-us]

Fra-te-le meu lo-cu-ie;-te in New.yorK. Nu-me-le lui es-te ne-o-big-nu-it \riHi-am. Lui \Yil-li-amii plac de-se-ne a-ni-ma-te despre Yoggi Bear. MicKey Mouse. Mowgly.

Faceqicunogtingi!

\: (

..>a

..:

'.)a

.^x

.^x

..:

.^Y

..x

..:tr

Scrie litera mare gi mic[.

55 citim cuvinte din alte limbi:

Quinet QuebeK Riquet

[tri-ne] [lre-oeK]
[ri-Ke]

li-te-re-le a-ces-tea sunt, q. Q. w. \(/. y,Y im-pru-mu-ta-te din al-te iimOi.De ace-ea le in-t6l-nimin scri-e-rea u-nor cu-vin-te strS-i-ne.

editii n6ncestei ffiistribaitori exclasivf


Bomfrnia

4lb&b"Effrff'
ffiDmEffi?rt:t

trrrt

& r,.mAGDNTIE

u-ll wmmT|lm
DIFUZARE CARTE & PRESA

R. moldoua

Bucuregti, Sediu: sector 1; Bd,A.i. Cuzanr.52-54, fax:223 34$0 rel. : 222462A:

Sedlr: Cniginiu, Piata Cenhu; Girii, 2, sectot'ul 41122 27 r el. : 5 tel. /{a.x : 6922:

9"ff
S:A

t
,1 .

p$41;..;', 1$p$. r1s;* {L Tf


1 "' ,^{ fv,j.Jji

tTa t- t, 3a& tlr #45 -;-=ffi. W


l \-1

\J'/,b

?
ii_ !

,'t

nl

&&\

l-

iS, &flqnWr,v Xx

lwlkl
9 ll7 8 9 9 l 51 97 82ll tl

.kl"k
-

Yv

ililil||ililililrilrililrlli