Sunteți pe pagina 1din 5

JUDETUL CONSTANTA

A. Directiva 85/337/CEE modificata prin Directivele 97/11/CE si 2003/35/CE


privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului
Obiective
- evaluarea impactului asupra mediului a proiectelor publice si private ;
- participarea publicului la luarea deciziei.

Transpunere
Directiva 85/337/CEE, modificata de Directiva 97/11/CE, a fost transpusa prin HG nr.918/2002
(M.Of. nr.686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra
mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri.,
modificata prin HG nr.1705/2005 (M.Of. nr.970/22.10.2004).

Implementare
Pentru implementarea acestei hotarari de guvern au fost emise urmatoarele ordine :

- Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 (M. Of. nr.52/30.01.2003)
pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a
acordului de mediu, care stabileste competentele, etapele procedurale si instructiunile de
informare si participare a publicului la procedura de evaluare a impactului asupra mediului.
Acest act normativ a fost modificat prin OM nr.210/2004 (M.Of. nr.309/7.04.2004);
- Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr.863/2002 (M. Of. nr.52/30.01.2003)
pentru aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile procedurii cadru de evaluare a
impactului asupra mediului. Prin acest ordin se transpun in legislatia nationala ghidurile
Comisiei Europene privind etapele procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
(incadrare, definirea domeniului evaluarii, analiza calitatii raportului studiului de impact);
- Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 864/2002 (M. Of. nr.397/9.06.2003)
pentru aprobarea procedurii de evaluare a impactului si de participare a publicului la luarea
deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera;
- Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1388/2003 (M. Of. nr.207/31.03.2003)
privind stabilirea colectivului de analiza tehnica (CAT) la nivel central.

Cerintele de implementare ale acestei directivei sunt prezentate in Anexa.

B. Directiva 90/313/CEE si Directiva 2003/4/CE privind accesul publicului la


informatia de mediu
Obiective
- garantarea dreptului de acces la informatia de mediu detinuta de sau pentru autoritatile
publice si stabilirea termenilor, conditiilor si a aranjamentelor practice pentru exercitarea
acestui drept ;
- asigurarea punerii la dispozitia publicului si a diseminarii informatiei de mediu in scopul
atingerii celei mai largi posibil diponibilitati si diseminari a informatie de mediu catre public

1
prin promovarea utilizarii, in special, a telecomunicatiei computerizate si/sau a tehnologiei
electronice.

Transpunere
Directiva 90/313/CEE a fost transpusa prin HG nr.1115/2002 (M.Of. nr.781/28.10.2002) privind
accesul liber la informatia privind mediul.

Implementare
Pentru implementarea acestei HG a fost emis OM nr.1182/2002 (M.Of. nr.331/15.05.2003)
pentru aprobarea Metodologiei de gestionare si furnizare a informatiei privind mediul, detinuta
de autoritatile publice pentru protectia mediului.

Cerintele de implementare ale acestei directivei sunt prezentate in Anexa.

C. Decizia 93/389/CEE si Decizia 280/2004/CE privind monitorizarea si


raportarea emisiilor de CO2 si alte gaze cu efect de sera

Obiective
Obiectivul Deciziei este de a monitoriza si raporta emisiile de gaze cu efect de sera in vederea
indeplinirii angajamentelor asumate prin Protocolul de la Kyoto la Conventia-cadru a Natiunilor
Unite asupra schimbarilor climatice si de realizare de planuri si programe nationale si regionale
in domeniul reducerii emisiilor de gaze cu efect de sera si pentru realizarea masurilor de adaptare
la efectele schimbarilor climatice.

Transpunere
Decizia 93/389/CEE nu se transpune in legislatia nationala, ea fiind implementata ca atare.

Implementare
Cerintele de implementare ale acestei decizii sunt prezentate in Anexa.

2
ANEXA
Autoritati Directiva 85/337/CEE, modificata Directiva 90/313/CEE si Decizia 93/389/CEE si
prin 97/11/CE si prin 2003/35/CE Directiva 2003/4/CE Decizia 280/2004

Masuri Termen Masuri Termen Masuri Termen

APM Organizarea unei 30.06.2005 Realizarea si 1.10.2005 Constientizarea Permanent


Constanta campanii publicitare actualizarea publicului
pe tema EIA in lunara a paginii in domeniul
colaborare cu web privind schimbarilor
autoritatile publice informatia de climatice
locale mediu si
includerea ei pe
site-ul APM

Completarea 1.10.2005 Realizarea 15.10.2005 Participarea in Permanent


achizitionarii de legaturii intre promovarea si
echipamente PC pagina web inf. derularea
(hardware si de mediu a APM proiectelor JI
software) cu site-ul ANPM

Realizarea si 1.10.2005 Realizarea 15.10.2005


actualizarea lunara a legaturii intre
paginii web EIA si pagina web inf.
includerea ei pe site- de mediu a APM
ul APM cu site-urile altor
autoritati locale
care detin
informatii de
mediu

Realizarea legaturii 15.10.2005 Realizarea si 30.06.2005


intre pagina web EIA actualizarea
a APM cu site-ul lunara a bazei de
ANPM date cu informatia

3
de mediu detinuta
de APM

Realizarea si 30.06.2005 Realizarea : 15.05.2005


actualizarea lunara a -Registrul/
bazei de date EIA lista cu inf.de
(conform CD mediu detinuta ;
transmis de MMGA -Registrul/
la ARPM) lista pentru
inregistrarea
solicitarilor de
informatii ;
-Registrul/
lista cu inf. de
mediu difuzata
din oficiu

Instruire membrii 15.04.2005 Organizarea 15.05.2005


CAT pe tema compartimentului
legislatiei nationale de informare
EIA publica

Organizarea unui 15.05.2005


spatiu pentru
consultarea de
catre public a
Registrelor/
listelor
Autoritati Infiintare CAT, prin 15.02.2005 Realizarea si 30.06.2005 Constientizarea Permanent
publice Ordin comun al actualizarea publicului
locale prefectului si lunara a bazei de in domeniul
presedintelui date cu informatia schimbarilor
Consiliului judetean de mediu detinuta climatice
(art.4, alin. (2) din de aut.publ. locale
HG 918/2002)

4
Organizarea unei 30.06.2005 Realizarea 15.10.2005 Participarea in Permanent
campanii publicitare legaturii intre promovarea si
pe tema EIA in pagina web inf. derularea
colaborare cu APM de mediu a aut. proiectelor JI
Alba locale care detin
informatii de
mediu cu site-ul
APM

Organizarea 15.05.2005
compartimentului
de informare
publica

Organizarea unui 15.05.2005


spatiu pentru
consultarea de
catre public a
Registrelor/
listelor

Realizarea : 15.05.2005
-Registrul/
lista cu inf.de
mediu detinuta ;
-Registrul/
lista pentru
inregistrarea
solicitarilor de
informatii ;
-Registrul/
lista cu inf. de
mediu difuzata
din oficiu