Sunteți pe pagina 1din 8

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

1. Informa(ii generale
Una din probele examenului de finalizare a studiilor const n sus#inerea lucr rii de licen# /diserta#ie. ndrum torul (coordonatorul) unei lucr ri de licen# /diserta#ie, este un cadru didactic permanent sau asociat care desf &oar activitate didactic n cadrul departamentului de Informatic . ndrum torul ghideaz activitatea studentului pe parcursul elabor rii lucr rii de licen# /diserta#ie, urm rind periodic parcurgerea etapelor obligatorii specifice ntocmirii acesteia. Dac lucrarea de licen# / diserta#ie este realizat ntr-un stagiu la o firm sau la o alt universitate (din #ar sau str in tate), studentul/masterandul va avea &i un ndrum tor din partea institu#iei respective. De asemenea, studentul/masterandul poate fi ndrumat n cotutel de mai multe cadre didactice din facultate sau de un cadru didactic din facultate &i un expert care &i desf &oar activitatea ntr-o organiza#ie de profil. Etapele ce trebuie parcurse de c tre student/masterand sunt: alegerea ndrum torului &i a temei; stabilirea document rii necesare; elaborarea propriu-zis ; sus#inerea lucr rii.

2. Alegerea ndrum*torului ,i a temei


n perioada 15-30 septembrie a anului universitar, fiecare cadru didactic propune temele de lucr ri de licen# /diserta#ie n limita num rului alocat. n perioada 1-15 octombrie acestea vor fi aprobate n consiliul departamentului &i f cute publice pe site, urmnd ca n perioada 16-31 octombrie studen#ii/masteranzii s depun la sediul departamentului cererile de pe site-ul ndrumare a lucr rii de licen# /diserta#ie (modelul de cerere se afl departamentului).

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

Dac la un ndrum tor sunt mai multe solicit ri pentru o aceea&i tem , se utilizeaz urm toarele criterii de selec#ie: criteriul I: nota ob#inut la disciplina n domeniul c reia dore&te s &i elaboreze lucrarea de licen# /diserta#ie; criteriul II: media anilor de studii preceden#i; criteriul III: num rul de restan#e din anii preceden#i. Nedepunerea la timp a cererilor atrage pierderea de c tre student/masterand a dreptului de a sus#ine lucrarea n sesiunea din luna iulie. Studen#ii care nu &i-au ales lucrarea, o pot face n continuare (din lista celor r mase disponibile), urmnd ca sus#inerea s aib loc n sesiunea urm toare. Dac un student/masterand nu &i-a ales lucrarea de licen# /diserta#ie din motive bine ntemeiate, va depune o cerere n care va justifica aceste motive. Cererea va fi analizat n consiliul departamentului &i n decurs de cel mult 7 zile de la depunere va primi r spuns.

3. Stabilirea document*rii necesare


n aceast etap cadrul didactic ndrum tor &i studentul/masterandul stabilesc de comun acord bibliografia recomandat pentru a fi consultat n vederea elabor rii lucr rii respective. n baza etapei de documentare studentul/masterandul trebuie s poat descrie stadiul actual n domeniul temei sale, principalele concepte, principii, metode, tehnici &i tehnologii ce vor fi folosite n vederea elabor rii lucr rii de licen# /diserta#ie. La finalul document rii, studentul/masterandul va trebui s prezinte ndrum torului o propunere de cuprins al lucr rii, Introducerea &i Partea I (con#inutul acestora este precizat n continuare). Etapa de documentare trebuie s fie ncheiat la nceputul sesiunii de examene aferent semestrului I.

4. Elaborarea lucr*rii
Lucrarea va fi elaborat n conformitate cu urm toarea structur : a. Cuprinsul lucr rii: organizat pe capitole, subcapitole, paragrafe, cu indicarea paginii. Cuprinsul va fi generat automat folosind facilitatile oferite de editorul utilizat. b. Introducerea: va pune n eviden# obiectivele &i structura lucr rii, importan#a &i actualitatea temei abordate &i va fi justificat op#iunea pentru tema respectiv (1-5 pagini). c. Partea I: are ca obiectiv analiza stadiului cunoa&terii n domeniul cercetat, a tehnicilor si metodelor ce vor fi utilizate n continuare (10-30 pagini) 2

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

d. Partea a II-a: va con#ine rezultatele teoretice &i/sau aplicative care fac obiectul lucr rii. Acest capitol va con#ine puncte de vedere personale, interpret ri ale teoriilor &i conceptelor abordate n lucrare, analize critice ale fenomenelor &i proceselor studiate, compara#ii cu rezultate ob#inute anterior, capturi de ecran, secven#e de cod etc. (20-50 pagini). e. Concluzii: n care, vor fi puse n eviden# cele mai semnificative aspecte reie&ite din studiul efectuat, se vor specifica, cu acurate#e, care au fost contribu#iile proprii ale autorului n cercetarea temei abordate. n urma informa#iilor acumulate pe baza investig rii literaturii de specialitate &i a rezultatelor proprii prezentate n lucrare, autorul va emite eventuale recomand ri, ce pot avea importan# aplicativ sau &tiin#ific . (2-5 pagini) f. Bibliografia: studiat n vederea elabor rii lucr rii &i care a fost citat efectiv n lucrare. Bibliografia va fi redactat conform normelor Academiei Romne (numele autorului, prenumele, titlul - scris cu Italic - volumul, localitatea, editura, anul; n cazul n care lucrarea apare sub coordonare, dup numele &i prenumele coordonatorului se va trece n paranteze rotunde - coord.- ; pentru un studiu sau o publica#ie periodic se trec numele &i prenumele autorului, titlul articolului - scris cu Italic - numele publica#iei, anul de apari#ie a seriei, seria, num rul, anul calendaristic; sursele bibliografice, primare sau secundare, publicate sau nepublicate trebuie s se reg seasc n lista bibliografic final , dup cum to#i autorii inclu&i n lista bibliografic trebuie s fie insera#i n textul lucr rii; preluarea identica a unei fraze sau paragraf va fi citat prin indicarea inclusiv a paginii din sursa utilizat , dar &i prin ghilimele &i forma italic a literelor; pentru sursele preluate de pe internet, vor fi notate adresele de pagin web; n lista bibliografic final lucr rile se trec n ordinea alfabetic a numelor autorilor (la lucr rile colective, regula referitoare la ordinea alfabetic este valabil pentru primul autor), iar adresele de pagini web se reg sesc la finalul listei. Sursele bibliografice la care nu se poate men#iona autorul se vor specifica astfel: *** urmat de denumirea articolului &i/sau a c r#ii, editura &i locul apari#iei (pentru c r#i), volumul, num rul acestuia, prima &i ultima pagin a lucr rii citate, anul apari#iei. Sursele bibliografice consultate pe Internet se vor specifica astfel: pagina care a fost consultat , data ultimei acces ri. Este recomandat s se al ture link-ul c tre pagina respectiv de internet. Notele &i trimiterile bibliografice se trec n subsolul paginii sau la sfr&itul capitolului/lucr rii, n ordinea n care apar n text; acolo unde este inserat nota sau trimiterea bibliografic , la ultimul cuvnt se marcheaz num rul acesteia, la exponent, cu cifre arabe; la

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

subsol sau la sfr&itul capitolului se trece con#inutul notei, respectiv trimiterii bibliografice, dup cerin#ele men#ionate. Eludarea acestor norme etice se consider plagiat. Exemple: Coulouris, G., Dollimore, J., Kindberg, T., Distributed systems, concepts and design, 3rd edition, Pearson, Addison Wesley, 2001. Pena-Reyes, C. A., Sipper, M., A fuzzy- genetic approach to breast cancer diagnosis, Artificial Intelligence in Medicine, vol. 17, pp. 131-155, 1999. Neculau, A., Cozma, T. (coord.), Psiho -pedagogie - pentru examenul de definitivat &i gradul II, Ia&i, Editura Spiru Haret, 1994. g. Un CD ce va con#ine lucrarea n format PDF &i eventual aplica#ia. h. Declara#ia de autenticitate &i referatul ndrum torului (se iau de pe site). i. Coperta: ce va fi realizat conform anexelor 1 &i 2. Diserta#iile vor fi redactate obligatoriu n LATEX. Observa#ie: orice informa#ie (defini#ii, teoreme, exemple, comentarii, grafice, tabele, cod surs , etc.) care nu constituie contribu#ie a autorului trebuie s fie nso#it de precizarea sursei de provenien# . Citarea se face prin precizarea ntre parantaze drepte a num rului lucr rii surs , a&a cum acesta apare la bibliografie.

5. Reguli de redactare a lucr*rii de licen(*


Titlul Lucr(rii de Licen*( sau al Lucr(rii de Diserta*ie trebuie s fie concret &i s reflecte con#inutul cercet rilor ce fac obiectul lucr rii. Formatul paginii este A4 (nu Letter), num rul de pagini recomandat fiind pentru lucrarea de licen# ntre 60 &i 100, iar pentru lucrarea de diserta#ie ntre 40 &i 80. Pentru marginile paginii se vor utiliza urm toarele valori: stnga - 2,5 cm, dreapta - 2 cm, sus - 2,5 cm, jos - 2 cm. Textul va respecta o spa#iere ntre rnduri de 1,5 linii. Textul din cadrul paragrafelor normale va fi aliniat ntre marginile din stnga &i dreapta (justified). Excep#ie fac titlurile capitolelor, ce pot fi aliniate centrat, precum &i etichetele tabelelor &i figurilor. Font fontul utilizat pentru redactare va fi Times New Roman/Arial/Palatino Linotype, cu dimensiunea de 12 puncte, utiliznd diacriticele specifice limbii n care este redactat lucrarea ( , &, #, , - pentru limba romn ). Pentru codul surs , fi&ierele de configurare se va utiliza fontul Courier New cu dimensiunea de 11 sau 10 puncte. 4

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

Numerotarea paginilor se face ncepnd cu pagina de titlu, pn la ultima pagin a lucr rii, dar num rul paginii apare doar ncepnd cu Introducerea. Num rul de pagin se insereaz n subsolul paginii. Antetul paginii apare ncepnd cu Introducerea &i va con#ine numele absolventului (n stnga) &i titlul capitolului (n dreapta). Fiecare tabel are un num r &i un titlu, care se men#ioneaz deasupra tabelului, aliniat centrat. Dac este cazul, sursa datelor se precizeaz sub tabel, aliniat ntre marginile din stnga &i dreapta (justified), indicnd n mod obligatoriu numele autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet complet . Fiecare figur (aici sunt incluse imagini, grafice, capturi de ecran) are num r &i titlu, ce se men#ioneaz sub figur , centrat; dac este cazul, sursa figurii se indic printr-o not de subsol (footnote), men#ionnd numele autorului(lor), lucrarea (cartea), editura, anul, pagina sau adresa de Internet complet . Pe parcursul lucr rii se va utiliza un singur stil de citare bibliografic . Anexele pot con#ine tabele, ilustra#ii suplimentare, prelucr ri preliminarii (dac este cazul), exemple de exerci#ii, cod surs , fi&iere de configurare, alte materiale relevante pentru studiul ntreprins. Anexele vor avea o ntindere corespunz toare, care nu va dep &i ns o treime din volumul lucr rii principale. Fiecare capitol va fi nceput pe o nou pagin , dar nu &i subcapitolele &i subpunctele. Capitolele vor fi numerotate cu numere arabe (1, 2, 3, etc.), la fel &i subcapitolele (1.1, 1.2, 1.3, etc.). Titlul capitolelor, subcapitolelor &i subpunctelor vor fi scrise n bold. Din punct de vedere al stilului &i limbajului de redactare, lucrarea trebuie redactat ntrun limbaj academic impersonal. Este indicat s nu se foloseasc termenii "eu", "mie", "a mea", "al meu", precum &i propozi#ii de genul "Din punctul meu de vedere", "Dup p rerea mea" etc. Nu sunt admise gre&elile gramaticale de redactare (acord, punctua#ie, lexic, etc); ideile prezentate trebuie s decurg logic &i coerent din cele anterioare; rela#ia dintre idei trebuie s fie clar . Men*ionarea autorilor n text (cu nota de subsol aferent() - se face prin indicarea prenumelui &i a numelui acestora (ex. Ovidiu Nicolescu, Philip Kottler). Imprimarea tuturor paginilor lucr rii se va realiza doar pe o fa# a fiec rei coli de hrtie.

6. Sus(inerea lucr*rii
n vederea sus#inerii lucr rii n fa#a comisiei pentru examenul de licen# absolventul va preg ti un rezumat al acesteia care s poat fi prezentat n circa 10-15 minute. Se recomand 5

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

ca pentru prezentare s fie utilizate mijloace moderne (PowerPoint) pentru a facilita evaluarea corect a lucr rii. Pentru diserta#ii, acest mod de prezentare este obligatoriu. Pentru ca fiecare candidat s -&i valorifice ct mai eficient timpul alocat n prezentare vor fi puse n eviden# cele mai relevante rezultate &i concluzii desprinse din cercetarea efectuat , punndu-se accent pe studiul efectuat n partea a II-a &i pe punctele de vedere exprimate la concluzii. ntreb rile puse candidatului vor fi din domeniul abordat n lucrare sau din domenii conexe acestuia. Comisia de examen apreciaz sus#inerea lucr rii de licen# -disertatie prin acordarea unei note (ntre 1 &i 10) #innd seama de: 1. dificultatea &i importan#a temei 2. modul de prezentare 3. elementele de originalitate 4. nivelul de cuno&tinte teoretice &i practice ale absolventului 5. originalitatea aplica#iei.

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

ANEXA 1 COPERTA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TIINTE EXACTE SPECIALIZAREA INFORMATIC#/ METODE I MODELE N INTELIGEN&A ARTIFICIAL#

LUCRARE DE LICEN&#/ DISERTA&IE

ndrum tor #tiin&ific: Prof. univ. dr. <Prenume NUME>

Absolvent: <Prenume NUME >

CRAIOVA 2013
7

GHID PENTRU ELABORAREA I SUS#INEREA LUCR%RII DE LICEN#%/DISERTA#IE

ANEXA 2 SUBCOPERTA

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE TIIN&E EXACTE SPECIALIZAREA INFORMATIC#/ METODE I MODELE N INTELIGEN&A ARTIFICIAL#

<< TITLUL >>

ndrum tor #tiin&ific: Prof. univ. dr. <Prenume NUME>

Absolvent: <Prenume NUME >

CRAIOVA 2013
8