Sunteți pe pagina 1din 82

Legea 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale Publicat in Monitorul Oficial

nr. 140 din 1 aprilie 2000 Emitent: Parlamentul Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP !O"#" : $i%pozitii generale Art. 1 $reptul la a%igurari %ociale e%te garantat de %tat si %e e&ercita' in conditiile prezentei legi' prin %i%temul public de pen%ii si alte drepturi de a%igurari %ociale' denumit in continuare %i%temul public. Art. 2 (i%temul public %e organizeaza si functioneaza a)and ca principii de baza: a* principiul unicitatii' potri)it caruia %tatul organizeaza si garanteaza %i%temul public bazat pe acelea%i norme de drept+ b* principiul egalitatii' care a%igura tuturor participantilor la %i%temul public' contribuabili si beneficiari' un tratament nedi%criminatoriu in ceea ce pri)e%te drepturile si obligatiile pre)azute de lege+ c* principiul %olidaritatii %ociale' conform caruia participantii la %i%temul public i%i a%uma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru pre)enirea' limitarea %au inlaturarea ri%curilor %ociale pre)azute de lege+ d* principiul obligati)itatii' potri)it caruia per%oanele fizice si ,uridice au' conform legii' obligatia de a participa la %i%temul public' drepturile de a%igurari %ociale e&ercitandu-%e corelati) cu indeplinirea obligatiilor+ e* principiul contributi)itatii' conform caruia fondurile de a%igurari %ociale %e con%tituie pe baza contributiilor datorate de per%oanele fizice si ,uridice' participante la %i%temul public' drepturile de a%igurari

%ociale cu)enindu-%e pe temeiul contributiilor de a%igurari %ociale platite+ f* principiul repartitiei' pe baza caruia fondurile realizate %e redi%tribuie pentru plata obligatiilor ce re)in %i%temului public' conform legii+ g* principiul autonomiei' bazat pe admini%trarea de %ine %tatatoare a %i%temului public' conform legii. Art. . /1* n baza prezentei legi' in termen de .0 de zile de la data publicarii ace%teia in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' %e infiinteaza Ca%a 0ationala de Pen%ii si Alte $repturi de A%igurari (ociale' denumita in continuare' pre%curtat' C0PA(. /2* n %ubordinea C0PA( %e infiinteaza ca%e ,udetene de pen%ii in fiecare municipiu-re%edinta de ,udet' precum si Ca%a de pen%ii a municipiului 1ucure%ti' denumite in continuare ca%e teritoriale de pen%ii. /.* C0PA( poate infiinta ca%e locale de pen%ii' in functie de numarul' comple&itatea si %tructura a%iguratilor' care functioneaza %ub conducerea si controlul ca%ei ,udetene de pen%ii si' re%pecti)' Ca%ei de pen%ii a municipiului 1ucure%ti. Art. 4 /1* n %i%temul public %unt a%igurate' in conditiile prezentei legi' per%oanele fizice' denumite in continuare a%igurati. /2* A%iguratii pot fi cetateni romani' cetateni ai altor %tate %au apatrizi' pe perioada in care au' conform legii' domiciliul %au re%edinta in Romania. /.* A%iguratii au obligatia %a platea%ca contributii de a%igurari %ociale si au dreptul %a beneficieze de pre%tatii de a%igurari %ociale' conform prezentei legi. Art. 2 /1* n %i%temul public %unt a%igurate obligatoriu' prin efectul legii:

. per%oanele care de%fa%oara acti)itati pe baza de contract indi)idual de munca+ . per%oanele care i%i de%fa%oara acti)itatea in functii electi)e %au care %unt numite in cadrul autoritatii e&ecuti)e' legi%lati)e ori ,udecatore%ti' pe durata mandatului' precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei me%te%ugare%ti' ale caror drepturi si obligatii %unt a%imilate' in conditiile prezentei legi' cu ale per%oanelor pre)azute la pct. + . per%oanele care beneficiaza de a,utor de %oma,' a,utor de integrare profe%ionala %au alocatie de %pri,in' ce %e %uporta din bugetul 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,' in conditiile legii' denumite in continuare %omeri+ 4. per%oanele care realizeaza un )enit brut pe an calendari%tic' ec5i)alent cu cel putin . %alarii medii brute pe economie' si care %e afla in una dintre %ituatiile urmatoare: a* a%ociat unic' a%ociati' comanditari %au actionari+ b* admini%tratori %au manageri care au inc5eiat contract de admini%trare %au de management+ c* membri ai a%ociatiei familiale+ d* per%oane autorizate %a de%fa%oare acti)itati independente+ e* per%oane anga,ate in in%titutii internationale' daca nu %unt a%iguratii ace%tora+ f* proprietari de bunuri si6%au arenda%i de %uprafete agricole si fore%tiere+ g* per%oane care de%fa%oara acti)itati agricole in cadrul go%podariilor indi)iduale %au acti)itati pri)ate in domeniul fore%tier+ 5* membri ai %ocietatilor agricole %au ai altor forme de a%ociere din agricultura+

i* per%oane care de%fa%oara acti)itati in unitatile de cult recuno%cute potri)it legii si care nu au inc5eiat contract indi)idual de munca+ 4. per%oanele care realizeaza prin cumul )enituri brute pe an calendari%tic' ec5i)alente cu cel putin . %alarii medii brute pe economie' si care %e rega%e%c in doua %au mai multe %ituatii pre)azute la pct. 4+ 4 . per%oanele care de%fa%oara acti)itati e&clu%i) pe baza de con)entii ci)ile de pre%tari de %er)icii si care realizeaza un )enit brut pe an calendari%tic ec5i)alent cu cel putin . %alarii medii brute pe economie. /2* (e pot a%igura in %i%temul public' pe baza de contract de a%igurare' in conditiile prezentei legi' si alte per%oane care nu %e rega%e%c in %ituatiile pre)azute la alin./1*. /.* (alariul mediu brut pe economie pentru anul urmator %e prognozeaza si %e face public de catre C0PA( pana la data de .1 decembrie a anului curent. Art. 7 /1* Per%oanele ,uridice %au fizice la care i%i de%fa%oara acti)itatea a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 ' denumite in continuare anga,atori' precum si in%titutiile care efectueaza plata drepturilor de %oma, pentru %omerii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. %unt obligate %a depuna in fiecare luna' la termenul %tabilit de C0PA(' declaratia pri)ind e)identa nominala a a%iguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. $eclaratia %e depune la ca%a teritoriala de pen%ii' in raza careia %e afla %ediul anga,atorului. /2* Per%oanele pre)azute la art. 2 alin. /1* pct. 4 si 4' care au implinit )ar%ta de 18 ani' %unt obligate %a depuna declaratia de a%igurare la ca%a teritoriala de pen%ii in raza careia %e afla domiciliul a%iguratului' in termen de .0 de zile de la incadrarea in %ituatiile mentionate. /.* (e e&cepteaza de la obligati)itatea depunerii declaratiei de a%igurare per%oanele pre)azute la art. 2 alin. /1* pct. 4 si 4' daca %e

rega%e%c si in una dintre %ituatiile pre)azute la art. 2 alin. /1* pct. ' si . /4* Per%oanele care de%fa%oara acti)itati pe baza de con)entii ci)ile de pre%tari de %er)icii au obligatia %a declare anga,atorului' pe propria ra%pundere' daca %unt incadrate cu contract indi)idual de munca la alt anga,ator. Art. 9 /1* n %i%temul public pre%tatiile de a%igurari %ociale reprezinta )enit de inlocuire pentru pierderea totala %au partiala a )eniturilor profe%ionale' ca urmare a batranetii' in)aliditatii' accidentelor' bolii' maternitatii %au dece%ului' denumite in continuare ri%curi a%igurate. /2* Pre%tatiile de a%igurari %ociale %e acorda %ub forma de: pen%ii' indemnizatii' a,utoare' alte tipuri de pre%tatii pre)azute de lege' corelati)e cu obligatiile pri)ind plata contributiei de a%igurari %ociale. /.* n %i%temul public a%iguratii nu pot beneficia concomitent de doua %au mai multe pre%tatii de a%igurari %ociale pentru acela%i ri%c a%igurat' cu e&ceptia celor pentru pre)enirea imbolna)irilor si recuperarea capacitatii de munca. Art. 8 /1* Con%tituie %tagiu de cotizare perioadele in care per%oanele au platit contributii de a%igurari %ociale in %i%temul public din Romania' precum si in alte tari' in conditiile %tabilite prin acordurile %au con)entiile internationale la care Romania e%te parte. /2* $repturile de a%igurari %ociale cu)enite in %i%temul public din Romania %e pot tran%fera in tarile in care a%iguratii i%i %tabile%c domiciliul %au re%edinta' in conditiile reglementate prin acorduri si con)entii internationale la care Romania e%te parte. /.* Pre%tatiile de a%igurari %ociale aferente drepturilor pre)azute la alin. /2* pot fi tran%ferate in alte tari' in conditiile reglementate prin acorduri si con)entii internationale la care Romania e%te parte' in moneda tarilor re%pecti)e %au intr-o alta moneda a%upra careia %-a con)enit. Art. :

/1* E)identa drepturilor si obligatiilor de a%igurari %ociale in %i%temul public %e realizeaza pe baza codului per%onal de a%igurari %ociale. /2* Codul per%onal de a%igurari %ociale si modalitatile de atribuire a ace%tuia %e %tabile%c de C0PA(. /.* 3iecarui a%igurat in %i%temul public i %e atribuie un %ingur cod per%onal de a%igurari %ociale. Art. 10 n Romania %e pot organiza si pot functiona %ocietati pri)ate de a%igurari %ociale' reglementate prin lege %peciala. CAP !O"#" : 1ugetul a%igurarilor %ociale de %tat Art. 11 /1* 1ugetul a%igurarilor %ociale de %tat cuprinde )eniturile si c5eltuielile %i%temului public. /2* ;u)ernul elaboreaza anual' pe baza propunerilor C0PA(' proiectul bugetului a%igurarilor %ociale de %tat' pe care il %upune %pre aprobare Parlamentului. /.* $aca legea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat nu a fo%t adoptata cu cel putin . zile inainte de e&pirarea e&ercitiului bugetar' %e aplica in continuare bugetul a%igurarilor %ociale de %tat pe anul precedent pana la adoptarea noului buget. Art. 12 4eniturile bugetului a%igurarilor %ociale de %tat pro)in din contributii de a%igurari %ociale' dobanzi' ma,orari pentru plata cu intarziere a contributiilor' precum si din alte )enituri' potri)it legii. Art. 1. /1* C5eltuielile bugetului a%igurarilor %ociale de %tat acopera contra)aloarea pre%tatiilor de a%igurari %ociale din %i%temul public'

c5eltuielile pri)ind organizarea si functionarea %i%temului public' finantarea unor in)e%titii proprii' alte c5eltuieli pre)azute de lege. /2* $in )eniturile bugetului a%igurarilor %ociale de %tat %e prele)a anual pana la .< pentru con%tituirea unui fond de rezer)a. /.* 3ondul de rezer)a cumulat nu poate depa%i ni)elul c5eltuielilor pre)azute pentru anul bugetar re%pecti). /4* 3ondul de rezer)a %e utilizeaza pentru acoperirea pre%tatiilor de a%igurari %ociale in %ituatii temeinic moti)ate %au a altor c5eltuieli ale %i%temului public' aprobate prin legea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 14 /1* E&cedentele anuale ale bugetului a%igurarilor %ociale de %tat pot fi utilizate in anul urmator' potri)it de%tinatiilor aprobate prin lege' dupa re%tituirea tran%ferurilor primite de la bugetul de %tat. /2* 3ondul de rezer)a %e reporteaza in anul urmator si %e completeaza potri)it pre)ederilor art. 1. alin. /2* si /.*. /.* E)entualul deficit curent al bugetului a%igurarilor %ociale de %tat %e acopera din di%ponibilitatile bugetului de a%igurari %ociale de %tat din anii precedenti si' in continuare' din fondul de rezer)a. Art. 12 $i%ponibilitatile bane%ti ale a%igurarilor %ociale de %tat %unt purtatoare de dobanzi+ ni)elul dobanzilor %e %tabile%te prin con)entii inc5eiate de C0PA( cu trezoreria %tatului %au cu bancile. Art. 17 n mod e&ceptional' in %ituatii moti)ate' pentru acoperirea deficitului bugetului a%igurarilor %ociale de %tat' dupa epuizarea fondului de rezer)a' )eniturile bugetului a%igurarilor %ociale de %tat %e completeaza cu %ume care %e aloca de la bugetul de %tat. Art. 19

/1* n %i%temul public' pe teritoriul Romaniei' contributiile si pre%tatiile de a%igurari %ociale %e plate%c in lei. /2* Contributiile si pre%tatiile de a%igurari %ociale' %tabilite in moneda altor tari' %e plate%c pe teritoriul Romaniei in lei' la cur%ul de %c5imb )alutar comunicat de 1anca 0ationala a Romaniei din ziua platii. CAP !O"#" Art. 18 /1* n %i%temul public %unt contribuabili' dupa caz: a* a%iguratii care datoreaza contributii indi)iduale de a%igurari %ociale+ b* anga,atorii+ c* per%oanele ,uridice la care i%i de%fa%oara acti)itatea a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. si 4 ' a%imilate in conditiile prezentei legi anga,atorului+ d* Agentia 0ationala de Ocupare si 3ormare Profe%ionala care admini%treaza bugetul 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,+ e* per%oanele pre)azute la art. 2 alin. /2*' care inc5eie contract de a%igurare. /2* Cotele de contributii de a%igurari %ociale %unt diferentiate in functie de conditiile de munca normale' deo%ebite %au %peciale. /.* Cotele de contributii de a%igurari %ociale %e aproba anual prin legea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 1: /1* n %en%ul prezentei legi' locurile de munca in conditii deo%ebite reprezinta acele locuri care' in mod permanent %au in anumite perioade' pot afecta e%ential capacitatea de munca a a%iguratilor datorita gradului mare de e&punere la ri%c. /2* Criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deo%ebite %e %tabile%c prin 5otarare a ;u)ernului' pe baza : Contributia de a%igurari %ociale

propunerii comune a Ministerului Muncii si Protectiei (ociale si a Ministerului Sanatatii. /.* =otararea ;u)ernului pre)azuta la alin. /2* %e )a adopta in termen de . luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . /4* "ocurile de munca in conditii deo%ebite %e %tabile%c prin contractul colecti) de munca %au' in cazul in care nu %e inc5eie contracte colecti)e de munca' prin decizia organului de conducere legal con%tituit' cu re%pectarea criteriilor si metodologiei de incadrare pre)azute la alin. /2*. /2* A)izul in%pectoratului teritorial de munca e%te obligatoriu pentru incadrarea locurilor de munca in conditii deo%ebite. Art. 20 n %en%ul prezentei legi' locurile de munca in conditii %peciale %unt cele din: a* unitatile miniere' pentru per%onalul care i%i de%fa%oara acti)itatea in %ubteran cel putin 20< din timpul normal de munca in luna re%pecti)a+ b* acti)itatile de cercetare' e&plorare' e&ploatare %au prelucrare a materiilor prime nucleare' zonele si de e&punere la radiatii+ c* a)iatia ci)ila' pentru per%onalul na)igant pre)azut in ane&a nr. 1+ d* acti)itatea arti%tica de%fa%urata in profe%iile pre)azute in ane&a nr. 2. Art. 21 /1* Contributia de a%igurari %ociale %e datoreaza din momentul incadrarii in una dintre %ituatiile pre)azute la art. 2 alin. /1* %au de la data inc5eierii contractului de a%igurare. /2* Contributia indi)iduala de a%igurari %ociale' datorata de a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 ' reprezinta o treime din cota

de contributie de a%igurari %ociale' %tabilita anual pentru conditii normale de munca. /.* Contributia de a%igurari %ociale' datorata de anga,atori' reprezinta diferenta fata de contributia indi)iduala de a%igurari %ociale' pre)azuta la alin. /2*' pana la ni)elul cotelor de contributie de a%igurari %ociale %tabilite prin legea anuala a bugetului de %tat' in functie de conditiile de munca. /4* A%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4 si 4 si alin. /2* datoreaza integral cota de contributie de a%igurari %ociale core%punzatoare conditiilor de munca in care i%i de%fa%oara acti)itatea. /2* Contributia de a%igurari %ociale pentru %omeri %e %uporta integral din bugetul 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,' la ni)elul cotei %tabilite pentru conditii normale de munca. /7* Contributia de a%igurari %ociale datorata de contribuabilii pre)azuti la art. 18 alin. /1* nu %e impoziteaza. Art. 22 /1* Calculul si plata contributiei de a%igurari %ociale' datorata de a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 si de anga,atorii ace%tora' %e fac lunar de catre anga,atori. /2* Calculul si plata contributiei de a%igurari %ociale pentru %omeri %e fac lunar de catre in%titutia care admini%treaza bugetul 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,. /.* Plata contributiei de a%igurari %ociale' datorata de a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4 si 4 si alin./2*' %e face lunar de catre ace%tia' pe baza calculului efectuat si comunicat de ca%ele teritoriale de pen%ii la care %unt a%igurati. /4* Plata contributiei de a%igurari %ociale' in cazul a%iguratilor aflati in %ituatiile pre)azute la art. 2 alin. /1* pct. 4 lit. f*' g*' 5* si alin. /2*' %e poate face si la inter)ale mai mari de o luna' fara a depa%i 7 luni' cu re%pectarea termenelor pre)azute in declaratia %au in contractul de a%igurare. Art. 2.

/1* 1aza lunara de calcul a contributiei indi)iduale de a%igurari %ociale in cazul a%iguratilor o con%tituie: a* %alariile indi)iduale brute' realizate lunar' inclu%i) %porurile si adao%urile' reglementate prin lege %au prin contractul colecti) de munca' si6%au )eniturile a%iguratilor pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 + b* )enitul lunar a%igurat' pre)azut in declaratia %au contractul de a%igurare' care nu poate fi mai mic de o patrime din %alariul mediu brut lunar pe economie. /2* 1aza lunara de calcul a contributiei indi)iduale de a%igurari %ociale pentru per%onalul roman trimi% in mi%iune permanenta in %trainatate de catre per%oanele ,uridice din Romania e%te %alariul brut lunar in lei' core%punzator functiei in care per%oana re%pecti)a e%te incadrata in tara' inclu%i) %porurile si celelalte adao%uri care %e acorda potri)it legii. /.* 1aza de calcul pre)azuta la alin. /1* si /2* nu poate depa%i plafonul a de . ori %alariul mediu brut lunar pe economie. /4* (alariul mediu brut lunar pe economie e%te cel pre)azut la art. 2 alin. /.*. Art. 24 /1* 1aza lunara de calcul' la care anga,atorul datoreaza contributia de a%igurari %ociale' o con%tituie fondul total de %alarii brute lunare realizate de a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. si ' precum si )eniturile brute lunare realizate de a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin./1* pct. 4 . /2* 1aza lunara de calcul' la care per%oana ,uridica din Romania datoreaza contributia de a%igurari %ociale pentru per%onalul roman trimi% in mi%iune permanenta in %trainatate' o con%tituie fondul total de %alarii rezultat din in%umarea %alariilor brute indi)iduale la care %a calculat contributia de a%igurari %ociale' conform pre)ederilor art. 2. alin. /2*.

/.* 1aza de calcul pre)azuta la alin. /1* si /2* nu poate fi mai mare decat produ%ul dintre numarul mediu al a%iguratilor din luna pentru care %e calculeaza contributia si )aloarea core%punzatoare a . %alarii medii brute lunare pe economie. /4* Pre)ederile alin. /.* %e aplica si in cazul bugetului 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,. Art. 22 1aza lunara de calcul a contributiei de a%igurari %ociale pentru %omeri o con%tituie cuantumul a,utorului de %oma,' a,utorului de integrare profe%ionala %au al alocatiei de %pri,in' dupa caz. Art. 27 /1* Contributia de a%igurari %ociale nu %e datoreaza a%upra %umelor reprezentand: a* pre%tatii de a%igurari %ociale care %e %uporta din fondurile a%igurarilor %ociale %au din fondurile anga,atorului si care %e plate%c direct de ace%ta' potri)it prezentei legi+ b* drepturile platite potri)it di%pozitiilor legale' in cazul de%facerii contractelor indi)iduale de munca %au al incetarii calitatii de membru cooperator+ c* diurnele de depla%are' deta%are si indemnizatiile de tran%fer' drepturile de autor+ d* %umele obtinute in baza unei con)entii ci)ile de pre%tari de %er)icii %au e&ecutari de lucrari de catre per%oane care au inc5eiate contracte indi)iduale de munca+ e* %umele reprezentand participarea %alariatilor la profit+ f* premii si alte drepturi e&ceptate prin legi %peciale. /2* (umele e&ceptate de la plata contributiei de a%igurari %ociale nu %e iau in con%iderare la %tabilirea cuantumului pre%tatiilor de a%igurari %ociale.

Art. 29 /1* (umele reprezentand pre%tatii de a%igurari %ociale' care %e plate%c de anga,ator a%iguratilor' potri)it pre)ederilor prezentei legi' in contul a%igurarilor %ociale' %e retin de ace%ta din contributiile de a%igurari %ociale datorate pentru luna re%pecti)a. /2* (umele reprezentand pre%tatii de a%igurari %ociale platite de anga,ator a%iguratilor' potri)it pre)ederilor prezentei legi' care depa%e%c %uma contributiilor datorate de ace%ta in luna re%pecti)a' %e recupereaza din contul a%igurarilor %ociale de la ca%a teritoriala de pen%ii in raza careia %e afla %ediul ace%tuia. Art. 28 /1* Contributia indi)iduala de a%igurari %ociale' datorata de a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 ' %e retine integral din %alariul %au' dupa caz' din )enitul brut lunar al a%iguratului si %e )ireaza lunar de anga,ator la ca%a teritoriala de pen%ii in raza careia %e afla %ediul ace%tuia. /2* Anga,atorul calculeaza si )ireaza lunar contributia de a%igurari %ociale pe care o datoreaza bugetului a%igurarilor %ociale de %tat' impreuna cu contributiile indi)iduale retinute de la a%igurati. /.* n cazul in care contributia lunara de a%igurari %ociale ac5itata de contribuabili e%te mai mare decat contributia datorata' %uma platita in plu% %e regularizeaza ulterior' conform procedurilor %tabilite de C0PA(. Art. 2: !ermenele de plata a contributiei de a%igurari %ociale %unt: a* data %tabilita pentru plata drepturilor %alariale pe luna in cur%' in cazul anga,atorilor care efectueaza plata drepturilor %alariale lunar' dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care %e datoreaza plata+

b* data %tabilita pentru plata c5enzinei a 2-a' in cazul anga,atorilor ce efectueaza plata drepturilor %alariale c5enzinal' dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care %e datoreaza plata+ c* pana la %far%itul lunii' pentru luna in cur%' in cazul a%iguratilor pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4 lit. a*' b*' c*' d* si e*+ d* cel mai tarziu pana la datele fi&ate prin declaratia %au prin contractul de a%igurare' in cazul a%iguratilor pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4 lit. f*' g*' 5*' i* si alin./2*+ e* pana la data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care %e efectueaza plata drepturilor ce %e %uporta din bugetul 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,' in cazul a%iguratilor pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. + f* data pre)azuta in con)entia ci)ila de pre%tari de %er)icii pentru plata %umelor celor anga,ati e&clu%i) pe baza de con)entie ci)ila de pre%tari de %er)icii' dar nu mai tarziu de data de 20 a lunii urmatoare celei pentru care %e datoreaza plata. Art. .0 /1* Anga,atorii' indiferent de forma de proprietate' )or depune in banca' o data cu documentatia pentru plata %alariilor si a altor )enituri ale a%iguratilor' si documentele pentru plata contributiilor datorate bugetului a%igurarilor %ociale de %tat' platile efectuandu-%e %imultan' %ub control bancar. /2* n cazul neac5itarii la termen' potri)it legii' a contributiilor datorate bugetului a%igurarilor %ociale de %tat' ca%ele teritoriale de pen%ii )or proceda la aplicarea ma%urilor de e&ecutare %ilita pentru inca%area %umelor cu)enite' conform di%pozitiilor legale pri)ind e&ecutarea creantelor bugetare. Art. .1 /1* 0eplata contributiei de a%igurari %ociale la termenele pre)azute la art. 2: genereaza plata unor ma,orari calculate pentru fiecare zi de intarziere' pana la data ac5itarii %umei datorate inclu%i).

/2* Cota ma,orarilor de intarziere' pre)azuta la alin. /1*' %e %tabile%te potri)it reglementarilor pri)ind e&ecutarea creantelor bugetare. /.* (umele reprezentand ma,orarile de intarziere %e fac )enit la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. /4* Calculul ma,orarilor de intarziere' e)identierea in contabilitate si urmarirea platii ace%tora %e fac de catre anga,ator %au' dupa caz' de in%titutia care efectueaza plata a,utorului de %oma,. /2* Calculul ma,orarilor de intarziere pentru a%iguratii cu declaratie %au contract de a%igurare %e efectueaza' dupa caz' de ace%tia %au de ca%ele teritoriale de pen%ii. Art. .2 n cazul lic5idarii admini%trati)e %au al falimentului anga,atorului' %umele datorate de ace%ta bugetului a%igurarilor %ociale de %tat )or fi recuperate conform procedurii pre)azute de lege. Art. .. 0eplata contributiei de a%igurari %ociale de catre a%iguratii cu declaratie %au contract de a%igurare la termenele %tabilite atrage neacordarea drepturilor la pre%tatii pana la ac5itarea contributiilor datorate si a ma,orarilor de intarziere aferente. Art. .4 A%iguratii care fac do)ada ca nu %e mai rega%e%c in %ituatiile pentru care a%igurarea e%te obligatorie' potri)it art. 2 alin. /1* pct. 4 si 4' trebuie %a depuna la ca%ele teritoriale de pen%ii' in termen de .0 de zile de la modificarea %ituatiei' formularul-tip de retragere a declaratiei de a%igurare. Art. .2 /1* Contractul de a%igurare poate fi reziliat la initiati)a oricareia dintre parti' conform clauzelor pre)azute in contract.

/2* n cazul rezilierii contractului de a%igurare' contributiile de a%igurari %ociale ac5itate nu %e re%tituie' iar %tagiul de cotizare realizat %e )alorifica la %tabilirea dreptului de pen%ie. /.* Calitatea de a%igurat %e redobande%te dupa inc5eierea unui nou contract de a%igurare. /4* $upa redobandirea calitatii de a%igurat dreptul la pre%tatii de a%igurari %ociale' altele decat pen%iile' %e reia dupa realizarea unui nou %tagiu de cotizare' pre)azut de lege' pentru ace%te pre%tatii. Art. .7 /1* Colectarea si e)identa contributiilor de a%igurari %ociale %e a%igura prin ca%ele teritoriale de pen%ii' pe baza codului per%onal de a%igurari %ociale. /2* Pa%trarea si e)identa datelor pri)ind contributiile de a%igurari %ociale' pe fiecare a%igurat' %e realizeaza de ca%ele teritoriale de pen%ii si de C0PA(. /.* $e la data intrarii in )igoare a prezentei legi contributiile de a%igurari %ociale' colectate prin ca%ele teritoriale de pen%ii' )or fi alocate lunii pentru care %-a efectuat plata. /4* $ebitele catre bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' core%punzatoare perioadelor anterioare intrarii in )igoare a prezentei legi' )or fi urmarite di%tinct' potri)it reglementarilor pri)ind e&ecutarea creantelor bugetare. Art. .9 /1* n %i%temul public %tagiul de cotizare %e con%tituie din in%umarea lunilor in care %-a platit contributia la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' atat de a%igurat' cat si de anga,ator %au' dupa caz' numai de a%igurat' in %ituatiile pre)azute la art. 2 alin. /1* pct. 4' 4' 4 si alin. /2*. /2* n luna in care a%iguratului i %-a retinut contributia de a%igurari %ociale' iar anga,atorul nu si-a ac5itat contributia datorata in calitatea

%a de contribuabil' %tagiul de cotizare ce %e ia in calcul reprezinta o treime din luna re%pecti)a. Art. .8 /1* n %i%temul public %e a%imileaza %tagiului de cotizare si perioadele necontributi)e' denumite in continuare perioade a%imilate' in care a%iguratul: a* a beneficiat %au beneficiaza de drepturi de a%igurari %ociale' cu e&ceptia celor pre)azute la art. 40 lit. a*' b*' c* si e*+ b* a urmat cur%urile de zi ale in)atamantului %uperior' organizat potri)it legii' pe durata normala a %tudiilor re%pecti)e' cu conditia ab%ol)irii ace%tora+ c* a %ati%facut %er)iciul militar ca militar in termen %au militar cu termen redu%' pe durata legal %tabilita' a fo%t concentrat' mobilizat %au in prizonierat. /2* A%iguratii care au ab%ol)it mai multe in%titutii de in)atamant %uperior' conform pre)ederilor alin. /1* lit. b*' beneficiaza de a%imilarea' ca %tagiu de cotizare' a unei %ingure perioade de %tudii' la alegere. /.* Per%oanele pre)azute la alin. /1* lit. b* beneficiaza de perioade a%imilate' daca in ace%te perioade nu %e rega%e%c in %ituatiile pre)azute la art. 2. /4* Perioadele a%imilate' pre)azute la alin. /1*' %e )alorifica numai pentru obtinerea pen%iei pentru limita de )ar%ta' de in)aliditate si de urma%. Art. .: /1* (tagiul de cotizare %e certifica a%iguratilor anual' din oficiu' de catre C0PA(' prin ca%ele teritoriale de pen%ii. /2* (tagiul de cotizare %e certifica si la cererea a%iguratilor' contra co%t' oricand in timpul anului. !ariful %er)iciului re%pecti) %e %tabile%te anual de C0PA(.

CAP !O"#" 4: Pen%ii Art. 40 n %i%temul public %e acorda urmatoarele categorii de pen%ii: a* pen%ia pentru limita de )ar%ta+ b* pen%ia anticipata+ c* pen%ia anticipata partiala+ d* pen%ia de in)aliditate+ e* pen%ia de urma%. (EC! #0EA 1: Pen%ia pentru limita de )ar%ta Art. 41 /1* Pen%ia pentru limita de )ar%ta %e acorda a%iguratilor care indepline%c' cumulati)' la data pen%ionarii' conditiile pri)ind )ar%ta %tandard de pen%ionare si %tagiul minim de cotizare realizat in %i%temul public. /2* 4ar%ta %tandard de pen%ionare e%te de 70 de ani pentru femei si 72 de ani pentru barbati. Atingerea )ar%tei %tandard de pen%ionare %e )a realiza in termen de 1. ani de la data intrarii in )igoare a prezentei legi' prin cre%terea )ar%telor de pen%ionare'pornindu-%e de la 29 de ani pentru femei si de la 72 de ani pentru barbati' conform e%alonarii pre)azute in ane&a nr. .. /.* (tagiul minim de cotizare atat pentru femei' cat si pentru barbati e%te de 12 ani. Cre%terea %tagiului minim de cotizare de la 10 ani la 12 ani %e )a realiza in termen de 1. ani de la data intrarii in )igoare a prezentei legi' conform e%alonarii pre)azute in ane&a nr. .. /4* (tagiul complet de cotizare e%te de .0 de ani pentru femei si de .2 de ani pentru barbati. Atingerea %tagiului complet de cotizare %e )a realiza in termen de 1. ani de la data intrarii in )igoare a prezentei legi' prin cre%terea ace%tuia' pornindu-%e de la 22 de ani pentru femei

si de la .0 de ani pentru barbati' conform e%alonarii pre)azute in ane&a nr. .. /2* A%iguratii care indepline%c conditiile pre)azute la alin. /1*-/4* pot continua acti)itatea numai cu acordul anga,atorului. Art. 42 /1* A%iguratii care si-au de%fa%urat acti)itatea' total %au partial' in conditii deo%ebite de munca au dreptul la pen%ie pentru limita de )ar%ta' cu reducerea )ar%telor %tandard de pen%ionare conform tabelului nr. 1. !A1E"#" 0r. 1 (tagiul de cotizare in conditii deo%ebite Reducerea )ar%telor %tandard de pen%ionare

de munca /ani impliniti* /ani impliniti* 7 8 10 12 14 17 18 20 22 24 1'0 1'2 2'0 2'2 .'0 .'2 4'0 4'2 2'0 2'2

27 28 .0 .2 .2

7'0 7'2 9'0 9'2 8'0

/2* 4ar%tele de pen%ionare redu%e' conform pre)ederilor alin. /1*' nu pot fi mai mici de 20 de ani pentru femei si de 22 de ani pentru barbati. Art. 4. /1* A%iguratii care si-au de%fa%urat acti)itatea in locurile de munca pre)azute la art. 20 lit. a* si care au realizat un %tagiu de cotizare de cel putin 20 de ani in ace%te conditii beneficiaza de pen%ie pentru limita de )ar%ta incepand cu )ar%ta de 42 de ani. /2* A%iguratii care au realizat in conditii %peciale de munca un %tagiu de cotizare de cel putin 22 de ani' cu e&ceptia celor pre)azuti la alin. /1*' beneficiaza de pen%ie pentru limita de )ar%ta' cu reducerea )ar%telor %tandard de pen%ionare cu 12 ani. /.* A%iguratii care si-au de%fa%urat acti)itatea in locurile de munca pre)azute la art. 20 lit. b* si care au realizat un %tagiu de cotizare de cel putin 12 ani in zona de e&punere la radiatii %au de 19 ani in zona de e&punere la radiatii beneficiaza de pen%ie pentru limita de )ar%ta' indiferent de )ar%ta. Art. 44 A%iguratii care au realizat in conditii %peciale de munca un %tagiu de cotizare mai mic de 22 de ani beneficiaza de pen%ie pentru limita de )ar%ta' cu reducerea proportionala a )ar%telor %tandard de pen%ionare' in conditiile realizarii %tagiilor totale de cotizare nece%are' conform pre)ederilor ane&elor nr. 4 si 2.

Art. 42 Per%onalul na)igant din a)iatia ci)ila beneficiaza de pre)ederile art. 4. alin. /2* si ale art. 44' in conditiile realizarii unui numar minim de ore de zbor' %alturi' re%pecti) %tarturi' aprobat prin 5otarare a ;u)ernului' la propunerea Ministerului Muncii si Protectiei (ociale' a Ministerului Sanatatii si a Ministerului !ran%porturilor' in urma con%ultarii cu C0PA(. =otararea ;u)ernului )a fi adoptata pana la intrarea in )igoare a prezentei legi. Art. 47 A%iguratii care au realizat %tagii de cotizare atat in conditii deo%ebite' cat si in conditii %peciale de munca beneficiaza' cumulati)' de reducerea )ar%telor %tandard de pen%ionare' core%punzatoare fiecarei %ituatii' fara ca acea%ta reducere %a depa%ea%ca 12 ani. Art. 49 /1* Per%oanele a%igurate care au realizat un %tagiu de cotizare in conditii de 5andicap pree&i%tent calitatii de a%igurat' in functie de gradul 5andicapului' beneficiaza de reducerea %tagiilor de cotizare si a )ar%telor %tandard de pen%ionare pre)azute in ane&a nr. .' a%tfel: a* cu 12 ani' reducerea )ar%tei %tandard de pen%ionare' daca au realizat cel putin o treime din %tagiul complet de cotizare' pentru cei cu 5andicap gra)+ b* cu 10 ani' reducerea )ar%tei %tandard de pen%ionare' daca au realizat cel putin doua treimi din %tagiul complet de cotizare' pentru cei cu 5andicap accentuat+ c* cu 10 ani' reducerea )ar%tei %tandard de pen%ionare' daca au realizat %tagiul complet de cotizare' pentru cei cu 5andicap mediu. /2* A%iguratii ne)azatori beneficiaza de pen%ie pentru limita de )ar%ta' indiferent de )ar%ta' daca au realizat ca ne)azator cel putin o treime din %tagiul complet de cotizare pre)azut de lege. Art. 48

1eneficiaza de reducerea )ar%tei %tandard de pen%ionare cu 7 luni pentru fiecare an de pri)are de libertate' de deportare in %trainatate dupa data de 2. augu%t 1:44 si6%au de prizonierat a%iguratii cu %tagiul complet de cotizare' carora li %-au %tabilit drepturi pri)ind )ec5imea in munca in conditiile pre)azute la art. 1 alin. /1* lit. a*' b* si c* si alin. /2* din $ecretul-lege nr. 11861::0 pri)ind acordarea unor drepturi per%oanelor per%ecutate din moti)e politice de dictatura in%taurata cu incepere de la 7 martie 1:42' precum si celor deportate in %trainatate ori con%tituite in prizonieri' republicat' cu modificarile ulterioare. (EC! #0EA a 2-a: Pen%ia anticipata Art. 4: /1* A%iguratii care au depa%it %tagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani pot %olicita pen%ia anticipata cu cel mult 2 ani inaintea )ar%telor %tandard de pen%ionare. /2* Cuantumul pen%iei anticipate %e %tabile%te in acelea%i conditii cu cel al pen%iei pentru limita de )ar%ta. /.* "a %tabilirea %tagiului de cotizare pentru acordarea pen%iei anticipate nu %e au in )edere perioadele a%imilate' pre)azute de prezenta lege. (EC! #0EA a .-a: Pen%ia anticipata partiala Art. 20 /1* A%iguratii care au realizat %tagiile complete de cotizare' precum si cei care au depa%it %tagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani pot %olicita pen%ie anticipata partiala cu reducerea )ar%telor %tandard de pen%ionare cu cel mult 2 ani. /2* Cuantumul pen%iei anticipate partiale %e %tabile%te din cuantumul pen%iei pentru limita de )ar%ta' prin diminuarea ace%tuia in raport cu %tagiul de cotizare realizat si cu numarul de luni cu care %-a redu% )ar%ta %tandard de pen%ionare' conform tabelului nr. 2. !A1E"#" 0r. 2

(tagiul de cotizare

Procentul de

realizat pe%te %tagiul diminuare pentru %tandard complet de fiecare luna cotizare pre)azut in de anticipare ane&a nr. . /coloanele . si 7* pana la 1 an pe%te 1 an pe%te 2 ani pe%te . ani pe%te 4 ani pe%te 2 ani pe%te 7 ani pe%te 9 ani pe%te 8 ani intre : si 10 ani Art. 21 A%iguratii care au de%fa%urat acti)itati in conditii deo%ebite %au in conditii %peciale de munca' dar care nu %e pot pen%iona cu reducerea )ar%tei de pen%ionare pe acea%ta baza' pot beneficia de pre)ederile art. 20. n ace%te cazuri reducerea )ar%tei %tandard de pen%ionare nu poate fi mai mare de 2 ani. Art. 22 0'20 0'42 0'40 0'.2 0'.0 0'22 0'20 0'12 0'10 0'02 /<*

"a implinirea )ar%telor %tandard de pen%ionare' pre)azute de prezenta lege' pen%ia anticipata partiala de)ine pen%ie pentru limita de )ar%ta' prin eliminarea diminuarii pre)azute la art. 20 alin. /2* si adaugarea e)entualelor %tagii de cotizare realizate in perioada de anticipare. (EC! #0EA a 4-a: Pen%ia de in)aliditate Art. 2. /1* Au dreptul la pen%ie de in)aliditate a%iguratii care si-au pierdut total %au cel putin ,umatate din capacitatea de munca' din cauza: a* accidentelor de munca' conform legii+ b* bolilor profe%ionale si tuberculozei+ c* bolilor obi%nuite si accidentelor care nu au legatura cu munca. /2* 1eneficiaza de pen%ie de in)aliditate' in conditiile pre)azute la alin. /1*' si a%iguratii care %ati%fac obligatii militare pre)azute la art. .8 alin. /1* lit. c*. /.* Au dreptul la pen%ie de in)aliditate' in conditiile pre)azute la alin. /1* lit. a*' si ele)ii' ucenicii si %tudentii care si-au pierdut total %au cel putin ,umatate din capacitatea de munca datorita accidentelor %au bolilor profe%ionale %ur)enite in timpul si din cauza practicii profe%ionale. /4* Per%oanele care si-au pierdut total %au partial capacitatea de munca si marii mutilati' ca urmare a participarii la lupta pentru )ictoria Re)olutiei din decembrie 1:8: ori in legatura cu e)enimentele re)olutionare din decembrie 1:8:' care erau cuprin%i intr-un %i%tem de a%igurari %ociale anterior datei i)irii in)aliditatii din acea%ta cauza' au dreptul si la pen%ie de in)aliditate' indiferent de )ec5imea in munca' pe timpul cat dureaza in)aliditatea' %tabilita in acelea%i conditii in care %e acorda pen%ia de in)aliditate per%oanelor care au %uferit accidente de munca. Art. 24

n raport cu cerintele locului de munca si cu gradul de reducere a capacitatii de munca' in)aliditatea e%te: a* de gradul ' caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca' a capacitatii de auto%er)ire' de auto-conductie %au de orientare %patiala' in)alidul nece%itand ingri,ire %au %upra)eg5ere permanenta din partea altei per%oane+ b* de gradul ' caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca' cu po%ibilitatea in)alidului de a %e auto%er)i' de a %e autoconduce si de a %e orienta %patial' fara a,utorul altei per%oane+ c* de gradul ' caracterizata prin pierderea a cel putin ,umatate din capacitatea de munca' in)alidul putand %a pre%teze o acti)itate profe%ionala. Art. 22 Criteriile si normele pe baza carora %e face incadrarea in gradele ' si de in)aliditate %e %tabile%c prin 5otarare a ;u)ernului' initiata de Mini%terul Muncii si Protectiei (ociale impreuna cu Mini%terul Sanatatii' la propunerea C0PA(' care )a fi adoptata pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi. Art. 27 /1* ncadrarea %au neincadrarea intr-un grad de in)aliditate %e face prin decizie' emi%a de medicul %pecializat in e&pertiza medicala si recuperarea capacitatii de munca' denumit in continuare medic e&pert al a%igurarilor %ociale. /2* mpotri)a deciziei emi%e in conditiile alin. /1* %e poate face conte%tatie la ca%a teritoriala de pen%ii' in termen de .0 de zile de la comunicare. /.* "a %olutionarea conte%tatiei ca%a teritoriala de pen%ii poate con%ulta n%titutul 0ational de E&pertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca. /4* !ermenul de rezol)are a conte%tatiei e%te de .0 de zile de la data inregi%trarii ace%teia.

/2* $ecizia ca%ei teritoriale de pen%ii' data in %olutionarea conte%tatiei pre)azute la alin. /2*' poate fi conte%tata la in%tanta ,udecatorea%ca competenta' in termen de .0 de zile de la comunicarea ace%teia. /7* $ecizia de incadrare %au de neincadrare intr-un grad de in)aliditate' neconte%tata in termen' e%te definiti)a. Art. 29 /1* A%iguratii care si-au pierdut capacitatea de munca datorita unei boli obi%nuite %au unor accidente care nu au legatura cu munca beneficiaza de pen%ie de in)aliditate' daca indepline%c %tagiul de cotizare nece%ar in raport cu )ar%ta' conform tabelului nr. .. !A1E"#" 0r. . 4ar%ta a%iguratului (tagiul de cotizare in momentul i)irii in)aliditatii %ub 22 ani 22-.1 ani .1-.9 ani .9-4. ani 4.-4: ani 4:-22 ani pe%te 22 ani nece%ar /ani* 2 8 11 14 18 22 22

/2* 1eneficiaza de pen%ie de in)aliditate si a%iguratii care' pana la data i)irii in)aliditatii' au realizat cel putin ,umatate din %tagiul de cotizare nece%ar' pre)azut in tabelul nr. ..

/.* A%iguratii pre)azuti la art. 49 beneficiaza de pen%ie de in)aliditate' daca au realizat cel putin ,umatate din %tagiul de cotizare nece%ar' pre)azut in tabelul nr. .' in raport cu )ar%ta a)uta la data e&pertizarii. /4* Au dreptul la pen%ie de in)aliditate si per%oanele care la data i)irii in)aliditatii nu mai au calitatea de a%igurat' dar indepline%c conditiile pre)azute la alin. /1*' /2* %au/.*. Art. 28 n cazul in care in)aliditatea %-a i)it ca urmare a unui accident de munca' a unei boli profe%ionale' a tuberculozei' precum si in %ituatia in care in)aliditatea %-a i)it in timpul si din cauza indeplinirii obligatiilor militare pre)azute la art. .8 alin. /1* lit. c*' a%iguratul poate beneficia de pen%ie de in)aliditate' indiferent de %tagiul de cotizare. Art. 2: /1* "a %tabilirea pen%iei de in)aliditate a%iguratilor li %e acorda un %tagiu potential' determinat ca diferenta intre %tagiul complet de cotizare si %tagiul de cotizare realizat efecti) pana in momentul incadrarii intr-un grad de in)aliditate. /2* n cazul a%iguratilor care au realizat cel putin ,umatate din %tagiul de cotizare nece%ar' pre)azut in tabelul nr. .' %tagiul potential %e determina ca diferenta intre %tagiul complet de cotizare si %tagiul de cotizare nece%ar. /.* (tagiul potential rezultat conform alin. /1* si /2* nu poate fi mai mare decat %tagiul de cotizare pe care a%iguratul ar fi putut %a il realizeze de la )ar%ta i)irii in)aliditatii pana la implinirea )ar%tei la care' in conditiile prezentei legi' poate %olicita o pen%ie pentru limita de )ar%ta. Art. 70 /1* A%iguratilor care au realizat un %tagiu de cotizare in conditii de 5andicap pree&i%tent calitatii de a%igurat li %e acorda un %tagiu potential' determinat ca diferenta intre %tagiile de cotizare cerute la art. 49 si %tagiile de cotizare realizate efecti).

/2* n cazul per%oanelor pre)azute la art. 2. alin. /.*' %tagiul potential luat in calcul la %tabilirea pen%iei de in)aliditate il con%tituie %tagiul complet de cotizare' conform prezentei legi. Art. 71 /1* Pen%ionarii incadrati in gradul de in)aliditate au dreptul' in afara pen%iei' la o indemnizatie pentru in%otitor' in cuantum fi&. /2* Cuantumul indemnizatiei pentru in%otitor %e %tabile%te anual prin legea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat si nu poate fi mai mic decat %alariul de baza minim brut pe tara. /.* n timpul e&ecutiei bugetare cuantumul indemnizatiei pentru in%otitor %e reactualizeaza prin 5otarare a ;u)ernului. Art. 72 /1* Pen%ionarii de in)aliditate %unt %upu%i re)izuirii medicale' in functie de afectiune' la inter)ale de 7-12 luni' pana la implinirea )ar%telor %tandard de pen%ionare' la termenele %tabilite de ca%ele teritoriale de pen%ii. /2* $upa fiecare re)izuire medicul e&pert al a%igurarilor %ociale din cadrul ca%ei teritoriale de pen%ii emite o noua decizie prin care %e %tabile%te' dupa caz: a* mentinerea in acela%i grad de in)aliditate+ b* incadrarea in alt grad de in)aliditate+ c* incetarea calitatii de pen%ionar de in)aliditate' ca urmare a redobandirii capacitatii de munca. /.* $reptul la pen%ie de in)aliditate %e modifica %au inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care %-a emi% decizia de re)izuire medicala. /4* 0eprezentarea' din moti)e imputabile pen%ionarului' la re)izuirea medicala atrage %u%pendarea platii pen%iei incepand cu luna urmatoare celei in care era pre)azuta re)izuirea medicala.

/2* Re)izuirea medicala %e poate efectua si la cererea pen%ionarilor' daca %tarea sanatatii lor %-a imbunatatit %au' dupa caz' %-a agra)at. /7* $ecizia emi%a dupa re)izuirea medicala %e %upune aceleia%i proceduri de conte%tare si %olutionare' conform art. 27 alin. /2*-/7*. /9* 0u %unt %upu%i re)izuirii medicale periodice pen%ionarii de in)aliditate care: a* prezinta in)aliditati care afecteaza ire)er%ibil capacitatea de munca+ b* au implinit )ar%tele pre)azute de prezenta lege pentru obtinerea pen%iei pentru limita de )ar%ta+ c* au )ar%ta mai mica cu pana la 2 ani fata de )ar%ta %tandard de pen%ionare si au realizat %tagiile complete de cotizare' conform prezentei legi. Art. 7. /1* Pen%ionarii de in)aliditate' cu e&ceptia celor pre)azuti la art. 72 alin. /9*' %unt obligati %a urmeze programele recuperatorii intocmite de medicul e&pert al a%igurarilor %ociale care a emi% decizia de incadrare in grad de in)aliditate' in )ederea reintegrarii %ocioprofe%ionale in aceea%i munca %au in alta. /2* 0eindeplinirea' din moti)e imputabile pen%ionarului' a obligatiei pre)azute la alin. /1* atrage %u%pendarea platii pen%iei incepand cu luna urmatoare con%tatarii. /.* (u%pendarea platii pen%iei inceteaza cu luna urmatoare reluarii %au' dupa caz' inceperii programelor recuperatorii. Art. 74 /1* "a implinirea )ar%tei %tandard pre)azute de prezenta lege pentru obtinerea pen%iei pentru limita de )ar%ta beneficiarul pen%iei de in)aliditate poate opta pentru cea mai a)anta,oa%a dintre pen%ii.

/2* ndemnizatia pentru in%otitor pre)azuta la art. 71 %e mentine indiferent de pen%ia pentru care %e opteaza. (EC! #0EA a 2-a: Pen%ia de urma% Art. 72 Au dreptul la pen%ie de urma% copiii si %otul %upra)ietuitor' daca per%oana decedata era pen%ionar %au indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pen%ii. Art. 77 Copiii au dreptul la pen%ie de urma%: a* pana la )ar%ta de 17 ani+ b* daca i%i continua %tudiile intr-o forma de in)atamant organizata potri)it legii' pana la terminarea ace%tora' fara a depa%i )ar%ta de 27 de ani+ c* pe toata durata in)aliditatii de orice grad' daca acea%ta %-a i)it in perioada in care %e aflau in una dintre %ituatiile pre)azute la lit. a* %au b*. Art. 79 /1* (otul %upra)ietuitor are dreptul la pen%ie de urma% pe tot timpul )ietii' la implinirea )ar%tei %tandard de pen%ionare' daca durata ca%atoriei a fo%t de cel putin 12 ani. /2* n cazul in care durata ca%atoriei e%te mai mica de 12 ani' dar de cel putin 10 ani' cuantumul pen%iei de urma% cu)enit %otului %upra)ietuitor %e diminueaza cu 0'2< pentru fiecare luna' re%pecti) 7'0< pentru fiecare an de ca%atorie in minu%. Art. 78 /1* (otul %upra)ietuitor are dreptul la pen%ie de urma%' indiferent de )ar%ta' pe perioada in care e%te in)alid de gradul %au ' daca durata ca%atoriei a fo%t de cel putin 1 an.

/2* (otul %upra)ietuitor are dreptul la pen%ie de urma%' indiferent de )ar%ta si de durata ca%atoriei' daca dece%ul %otului %u%tinator %-a produ% ca urmare a unui accident de munca' a unei boli profe%ionale %au tuberculozei si daca nu realizeaza )enituri lunare dintr-o acti)itate profe%ionala pentru care a%igurarea e%te obligatorie %au ace%tea %unt mai mici de o patrime din %alariul mediu brut pe economie. Art. 7: (otul %upra)ietuitor care nu indepline%te conditiile pre)azute la art. 79 si art. 78 alin. /1* beneficiaza de pen%ie de urma% pe o perioada de 7 luni de la data dece%ului' daca in acea%ta perioada nu realizeaza )enituri lunare dintr-o acti)itate profe%ionala pentru care a%igurarea e%te obligatorie %au ace%tea %unt mai mici de o patrime din %alariul mediu brut pe economie. Art. 90 (otul %upra)ietuitor care are in ingri,ire la data dece%ului %u%tinatorului unul %au mai multi copii in )ar%ta de pana la 9 ani beneficiaza de pen%ie de urma% pana la data implinirii de catre ultimul copil a )ar%tei de 9 ani' in perioadele in care nu realizeaza )enituri lunare dintr-o acti)itate profe%ionala pentru care a%igurarea e%te obligatorie %au ace%tea %unt mai mici de o patrime din %alariul mediu brut pe economie. Art. 91 /1* Pen%ia de urma% %e calculeaza' dupa caz' din: a* pen%ia pentru limita de )ar%ta aflata in plata %au la care ar fi a)ut dreptul' in conditiile legii' %u%tinatorul decedat+ b* pen%ia de in)aliditate gradul ' in cazul in care dece%ul %u%tinatorului a %ur)enit inaintea indeplinirii conditiilor pentru obtinerea pen%iei pentru limita de )ar%ta si era in plata cu pen%ie de in)aliditate de orice grad' pen%ie anticipata' pen%ie anticipata partiala %au ar fi a)ut dreptul' in conditiile legii' la una dintre ace%te categorii de pen%ie.

/2* Cuantumul pen%iei de urma% %e %tabile%te procentual din pen%ia %u%tinatorului' pre)azuta la alin. /1*' in functie de numarul urma%ilor indreptatiti' a%tfel: a* pentru un %ingur urma% b* pentru 2 urma%i - 20<+ - 92<+

c* pentru . %au mai multi urma%i - 100<. Art. 92 Cuantumul pen%iei de urma%' in cazul orfanilor de ambii parinti' reprezinta in%umarea drepturilor de urma%' calculate dupa fiecare parinte. Art. 9. n cazul modificarii numarului de urma%i' pen%ia %e recalculeaza in conformitate cu di%pozitiile art. 91 alin. /2*. Art. 94 (otul %upra)ietuitor care are dreptul la o pen%ie proprie si indepline%te conditiile pre)azute de lege pentru obtinerea pen%iei de urma% dupa %otul decedat poate opta pentru cea mai a)anta,oa%a pen%ie. Art. 92 1eneficiarii pen%iei de urma% pre)azuti la art. 77 lit. c* si la art. 78 alin. /1* %unt e&pertizati' %upu%i re)izuirii medicale si au obligatia de a urma programele recuperatorii conform acelora%i reglementari pre)azute pentru pen%ia de in)aliditate. (EC! #0EA a 7-a: Calculul pen%iilor Art. 97

n %i%temul public cuantumul pen%iei la data in%crierii la pen%ie %e determina prin inmultirea puncta,ului mediu anual realizat de a%igurat in perioada de cotizare cu )aloarea unui punct de pen%ie din luna ie%irii la pen%ie. Art. 99 Puncta,ul mediu anual' realizat de a%igurat in perioada de cotizare' %e determina prin impartirea numarului de puncte rezultat din in%umarea puncta,elor anuale realizate de a%igurat in perioada de cotizare la numarul de ani core%punzatori %tagiului complet de cotizare. Art. 98 /1* Puncta,ul anual al a%iguratului %e determina prin impartirea la 12 a puncta,ului rezultat in anul re%pecti) din in%umarea numarului de puncte realizat in fiecare luna. 0umarul de puncte realizat in fiecare luna %e calculeaza prin raportarea %alariului brut lunar indi)idual' inclu%i) %porurile si adao%urile' %au' dupa caz' a )enitului lunar a%igurat' care a con%tituit baza de calcul a contributiei indi)iduale de a%igurari %ociale' la %alariul mediu brut lunar din luna re%pecti)a' comunicat de Comi%ia 0ationala pentru (tati%tica. /2* Pentru perioadele in care Comi%ia 0ationala pentru (tati%tica a comunicat numai %alariul mediu brut lunar pe economie la ni)el anual puncta,ul anual al a%iguratului %e determina ca raport intre media lunara din anul re%pecti) a %alariilor brute indi)iduale' inclu%i) %porurile si adao%urile' %au' dupa caz' a )enitului a%igurat' care a con%tituit baza de calcul a contributiei indi)iduale de a%igurari %ociale' si %alariul mediu brut lunar pe economie din anul re%pecti)' comunicat de Comi%ia 0ationala pentru (tati%tica. /.* Pentru lunile pentru care Comi%ia 0ationala pentru (tati%tica nu a comunicat inca %alariul mediu brut lunar pe economie %e utilizeaza /pentru intreaga luna* ultimul %alariu mediu brut lunar pe economie comunicat. /4* Puncta,ul a%iguratului' %tabilit conform alin. /1* si /2*' nu poate fi mai mare de . puncte intr-un an calendari%tic.

/2* Pentru perioadele a%imilate' la determinarea puncta,ului anual al a%iguratului %e utilizeaza: a* cuantumul pen%iei de in)aliditate %au al altor drepturi de a%igurari %ociale obtinute in perioadele re%pecti)e' in cazurile pre)azute la art. .8 alin. /1* lit. a*+ b* 22< din %alariul mediu brut lunar pe economie din perioadele re%pecti)e' pentru cazurile pre)azute la art. .8 alin. /1* lit. b* si c* si la art. 2. alin. /.*. /7* Pentru %tagiul potential' acordat a%iguratilor in drept %a obtina o pen%ie de in)aliditate' puncta,ul anual al a%iguratului e%te de: a* 0'92 puncte pentru gradul de in)aliditate' re%pecti) pentru cei cu 5andicap gra)+ b* 0'70 puncte pentru gradul 5andicap accentuat+ c* 0'40 puncte pentru gradul 5andicap mediu. de in)aliditate' re%pecti) pentru cei cu de in)aliditate' re%pecti) pentru cei cu

/9* (tagiul de cotizare realizat si %tagiul potential acordat pentru perioadele in care a%iguratul a beneficiat de pen%ie de in)aliditate gradul %e iau in con%iderare' prin cumulare' la %tabilirea altor categorii de pen%ie. /8* A%iguratii care' dupa indeplinirea conditiilor de pen%ionare pentru limita de )ar%ta reglementate de prezenta lege' contribuie o anumita perioada la %i%temul public' rega%indu-%e in una dintre %ituatiile pre)azute la art. 2' beneficiaza de ma,orarea puncta,ului realizat cu 0'.< pentru fiecare luna' re%pecti) cu .'7< pentru fiecare an %uplimentar. Art. 9: C0PA( comunica a%iguratului' prin ca%ele teritoriale de pen%ii' puncta,ul anual si puncta,ul cumulat pentru perioada de cotizare' in conditiile art. .:.

Art. 80 /1* 4aloarea unui punct de pen%ie reprezinta cel putin 42< din %alariul mediu brut lunar pe economie' prognozat pentru anul re%pecti)' si %e aproba prin legea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat. /2* n %ituatia in care intr-o anumita perioada %e con%tata abateri mai mari de 10< intre %alariul mediu brut lunar pe economie realizat fata de cel prognozat' C0PA(' de comun acord cu Mini%terul Muncii si Protectiei (ociale si cu Mini%terul 3inantelor' )a recalcula )aloarea punctului de pen%ie pe baza unei noi prognoze a %alariului mediu brut lunar pe economie. (EC! #0EA a 9-a: Reactualizarea pen%iilor Art. 81 $upa aprobarea legii bugetului a%igurarilor %ociale de %tat pen%iile aflate in plata %e reactualizeaza in functie de )aloarea %tabilita a punctului de pen%ie. (EC! #0EA a 8-a: (tabilirea si plata pen%iilor Art. 82 /1* Pen%ia %e acorda la cererea per%oanei indreptatite' a mandatarului de%emnat de acea%ta cu procura %peciala' a tutorelui %au a curatorului ace%teia. /2* Cererea de pen%ionare' impreuna cu actele care do)ede%c indeplinirea conditiilor pre)azute de prezenta lege %e depun la ca%a teritoriala de pen%ii in raza careia %e afla domiciliul a%iguratului. Art. 8. $repturile de pen%ie pentru limita de )ar%ta si de pen%ie anticipata %e cu)in de la data indeplinirii conditiilor de pen%ionare pre)azute de prezenta lege si %e acorda:

a* de la data incetarii calitatii de a%igurat' daca cererea a fo%t depu%a in termen de .0 de zile de la acea%ta data+ b* de la data depunerii cererii' in cazul per%oanelor care nu mai %unt a%igurate in momentul %olicitarii' precum si in %ituatia nere%pectarii termenului pre)azut la lit. a*. Art. 84 /1* Per%oanele care au implinit )ar%ta %tandard de pen%ionare nu mai pot %olicita in%crierea la pen%ia de in)aliditate. /2* $repturile de pen%ie de in)aliditate %e acorda: a* de la data incetarii platii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca' daca cererea a fo%t depu%a in termen de 70 de zile de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de in)aliditate+ b* de la data emiterii deciziei medicale de incadrare in grad de in)aliditate' in cazul per%oanelor care nu mai %unt a%igurate la data e&pertizarii' daca cererea a fo%t depu%a in termenul pre)azut la lit. a*+ c* de la data depunerii cererii' in %ituatiile in care %-a depa%it termenul pre)azut la lit. a*. Art. 82 /1* $repturile de pen%ie de urma%' in cazul per%oanelor care indepline%c conditiile pre)azute de prezenta lege la data dece%ului %u%tinatorului a%igurat' %e acorda la cerere: a* incepand cu luna urmatoare dece%ului' in cazul in care %u%tinatorul decedat era pen%ionar' daca cererea a fo%t depu%a in termen de :0 de zile de la data dece%ului+ b* de la data dece%ului %u%tinatorului' in cazul in care %u%tinatorul decedat nu era pen%ionar la data dece%ului' daca cererea a fo%t depu%a in termen de :0 de zile de la acea%ta data+ c* de la data depunerii cererii' in %ituatiile in care %-au depa%it termenele pre)azute la lit. a* si b*.

/2* n cazul in care urma%ul indepline%te conditiile pre)azute de prezenta lege ulterior datei dece%ului %u%tinatorului a%igurat' drepturile de pen%ie de urma% %e acorda de la data indeplinirii conditiilor' daca cererea a fo%t depu%a in termen de :0 de zile de la data indeplinirii conditiilor. /.* n %ituatia in care %-a depa%it termenul pre)azut la alin. /2*' drepturile de pen%ie de urma% %e acorda de la data depunerii cererii. Art. 87 /1* Admiterea %au re%pingerea cererii de pen%ionare %e face prin decizie emi%a de ca%a teritoriala de pen%ii in termen de .0 de zile de la data depunerii cererii. /2* $ecizia ca%ei teritoriale de pen%ii )a cuprinde temeiurile de fapt si de drept pe baza carora %e admite %au %e re%pinge cererea de pen%ionare. /.* $ecizia de pen%ionare %e comunica in %cri% per%oanei care a %olicitat pen%ionarea' in termen de 2 zile de la data emiterii. Art. 89 $ecizia de pen%ionare poate fi conte%tata la in%tanta ,udecatorea%ca competenta' in a carei raza teritoriala %e afla domiciliul a%iguratului' in termen de .0 de zile de la comunicare. Art. 88 $ecizia de pen%ionare neconte%tata in termen e%te definiti)a. Art. 8: n %ituatia in care %e con%tata erori in %tabilirea si in plata drepturilor de pen%ie' %e )or opera re)izuirile si modificarile legale' atragand' dupa caz' ra%punderea celor )ino)ati. Art. :0 /1* Plata pen%iei %e face lunar.

/2* Pen%ia %e plate%te per%onal titularului' mandatarului de%emnat de ace%ta prin procura %peciala %au reprezentantului legal al ace%tuia. /.* Modalitatile de plata a pen%iilor %e %tabile%c prin regulament al C0PA(' care %e publica in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . Art. :1 /1* Plata pen%iei inceteaza incepand cu luna urmatoare celei in care: a* beneficiarul a decedat+ b* beneficiarul nu mai indepline%te conditiile legale in temeiul carora ia fo%t acordata pen%ia+ c* urma%ul a fo%t condamnat printr-o 5otarare rama%a definiti)a pentru infractiunea de omor %au tentati)a de omor comi%a a%upra %u%tinatorului. /2* n%tantele ,udecatore%ti au obligatia ca' in termen de 10 zile de la data ramanerii definiti)e a 5otararii pronuntate in cazurile pre)azute la alin. /1* lit. c*' %a comunice acea%ta %ituatie' in %cri%' C0PA(. Art. :2 /1* Plata pen%iei %e %u%penda incepand cu luna urmatoare celei in care: a* pen%ionarul i%i %tabile%te domiciliul pe teritoriul unui %tat cu care Romania a inc5eiat con)entie de a%igurari %ociale' daca in cadrul ace%teia %e pre)ede ca pen%ia %e plate%te de catre celalalt %tat+ b* beneficiarul unei pen%ii anticipate %au al unei pen%ii anticipate partiale %e rega%e%te in una dintre %ituatiile pre)azute la art. 2+ c* beneficiarul unei pen%ii de in)aliditate nu %e prezinta la re)izuirea medicala periodica+ d* beneficiarul unei pen%ii de urma% realizeaza dintr-o acti)itate profe%ionala )enituri brute lunare mai mari decat ,umatate din %alariul mediu brut pe economie+

e* copilul urma% nu mai indepline%te conditiile pre)azute la art. 77 lit. b* si c*+ f* %otul %upra)ietuitor' beneficiarul unei pen%ii de urma%' %e reca%atore%te. /2* Plata indemnizatiei de in%otitor %e %u%penda pe perioada in care pen%ionarul de in)aliditate gradul ' cu e&ceptia ne)azatorilor' e%te internat in in%titutii de a%i%tenta %ociala %au in unitati medicale %pecializate' in care %e a%igura %upra)eg5ere si ingri,ire permanenta. Art. :. /1* Reluarea in plata a pen%iilor %u%pendate %e face la cerere' incepand cu luna urmatoare celei in care a incetat cauza %u%pendarii' daca cererea a fo%t depu%a in termen de .0 de zile de la data incetarii cauzei %u%pendarii. /2* n %ituatia in care cererea de reluare in plata a fo%t depu%a dupa e&pirarea termenului de .0 de zile' plata %e face incepand cu luna urmatoare celei in care a fo%t depu%a cererea. /.* Reluarea in plata a pen%iei de urma% %u%pendate ca urmare a neindeplinirii conditiilor pre)azute la art. 77 lit. b* si c* %e face de la data inceperii anului %colar %au de la data emiterii deciziei medicale de incadrare intr-un grad de in)aliditate. Art. :4 /1* Pot cumula pen%ia cu )eniturile realizate dintr-o acti)itate profe%ionala' indiferent de ni)elul )eniturilor re%pecti)e: a* copiii urma%i orfani de ambii parinti' pe perioada %colarizarii' pana la )ar%tele pre)azute la art. 77 lit. a* si b*+ b* ne)azatorii+ c* pen%ionarii pentru limita de )ar%ta. /2* 1eneficiarii pen%iei de urma% pot cumula pen%ia cu )eniturile realizate dintr-o acti)itate profe%ionala' daca )eniturile brute lunare

realizate nu depa%e%c ,umatate din %alariul mediu brut lunar pe economie. Art. :2 /1* 1eneficiarii pen%iei pentru limita de )ar%ta pot %olicita recalcularea pen%iei dupa fiecare %tagiu de cotizare de minimum 12 luni' realizat in conditiile prezentei legi. /2* Cererea de recalculare a pen%iei urmeaza acelea%i reguli procedurale pri)ind %olutionarea si conte%tarea' pre)azute pentru cererea de pen%ionare. /.* Pen%ia recalculata %e acorda incepand cu luna urmatoare celei in care %-a depu% cererea de recalculare. Art. :7 1eneficiarul dreptului de pen%ie e%te obligat %a comunice ca%ei teritoriale de pen%ii orice modificare pri)ind conditiile de acordare si de plata a pen%iei' in termen de 12 zile de la aparitia ace%teia. Art. :9 /1* (umele rama%e neinca%ate de catre pen%ionarul decedat' reprezentand pen%ia pe luna in care a a)ut loc dece%ul' si' dupa caz' drepturile de pen%ie cu)enite si neac5itate pana la dece% %e plate%c %otului %upra)ietuitor' copiilor' parintilor %au' in lip%a ace%tora' celorlalti mo%tenitori' in conditiile dreptului comun. /2* (umele pre)azute la alin. /1* pot fi %olicitate in cadrul termenului general de pre%criptie. CAP !O"#" 4: Alte drepturi de a%igurari %ociale Art. :8 /1* A%iguratii %i%temului public au dreptul' in afara de pen%ie' la:

a* indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca' cauzata de boli obi%nuite %au de accidente in afara muncii' boli profe%ionale si accidente de munca+ b* pre%tatii pentru pre)enirea imbolna)irilor si recuperarea capacitatii de munca+ c* indemnizatie pentru maternitate+ d* indemnizatie pentru cre%terea copilului %au ingri,irea copilului bolna)+ e* a,utor de dece%. /2* 1eneficiaza de drepturile pre)azute la alin. /1* a%iguratii care au un %tagiu de cotizare de cel putin 7 luni' realizat in ultimele 12 luni anterioare producerii ri%cului. /.* A%iguratii cu contract indi)idual de munca pe durata determinata' precum si cei pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4 si 4 beneficiaza de drepturile pre)azute la alin. /1*' daca indepline%c conditia de %tagiu de cotizare pre)azuta la alin. /2* %au de cel putin 12 luni cotizate in ultimele 24 de luni anterioare producerii ri%cului. /4* A%iguratii beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca' fara conditii de %tagiu de cotizare' in cazul accidentelor de munca' bolilor profe%ionale' urgentelor medicoc5irurgicale' tuberculozei si bolilor infecto-contagioa%e din grupa A. "i%ta cuprinzand urgentele medico-c5irurgicale' precum si bolile infectocontagioa%e din grupa A )a fi %tabilita prin 5otarare a ;u)ernului' adoptata in termen de . luni de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . Art. :: /1* 1aza de calcul a indemnizatiilor de a%igurari %ociale %e determina ca medie a )eniturilor lunare din ultimele 7 luni' pe baza carora %-a %tabilit contributia indi)iduala de a%igurari %ociale in lunile re%pecti)e' conform pre)ederilor art. 2..

/2* n %ituatia in care %tagiul de cotizare e%te mai mic de 7 luni' pentru a%iguratii pre)azuti la art. :8 alin. /4* baza de calcul a indemnizatiilor de a%igurari %ociale o con%tituie media )eniturilor lunare la care %-a calculat contributia de a%igurari %ociale din lunile re%pecti)e %au' dupa caz' )enitul lunar din prima luna de acti)itate pentru care %-a %tabilit %a %e platea%ca contributia de a%igurari %ociale. /.* Pentru calculul indemnizatiilor de a%igurari %ociale %e utilizeaza numarul de zile lucratoare din luna in care %e acorda concediul medical %au' dupa caz' %e %olicita alte drepturi de a%igurari %ociale. /4* "a %tabilirea numarului de zile lucratoare din luna in care %e acorda dreptul de a%igurari %ociale %e au in )edere pre)ederile legale cu pri)ire la zilele de %arbatori legale in care nu %e lucreaza. (EC! #0EA 1: ndemnizatia pentru incapacitate temporara de munca Art. 100 /1* n %i%temul public a%iguratii beneficiaza de concediu medical si de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca' daca do)ede%c incapacitatea temporara de munca printr-un certificat medical' eliberat conform reglementarilor in )igoare. /2* n cazul bolilor profe%ionale %au accidentelor de munca certificatul medical %e )izeaza in mod obligatoriu' prin gri,a anga,atorului' de catre n%pectoratul de (anatate Publica' re%pecti) de in%pectoratul teritorial de munca in raza caruia %e afla %ediul anga,atorului %au domiciliul a%iguratului. /.* (omerii aflati la cur%uri de calificare' recalificare' perfectionare %au' dupa caz' la alte forme de pregatire profe%ionala' organizate potri)it legii' care' datorita accidentelor %ur)enite in timpul si din cauza practicii profe%ionale' %uporta o incapacitate temporara de munca mai mare de . zile' beneficiaza de acelea%i pre)ederi ca si ceilalti a%igurati pri)ind accidentul de munca. Art. 101

/1* ndemnizatia pentru incapacitate temporara de munca %e %uporta a%tfel: A. de catre anga,ator' in functie de numarul de anga,ati a)ut la data i)irii incapacitatii temporare de munca' a%tfel: a* pana la 20 de anga,ati' din a 4-a pana in a 10-a zi de incapacitate temporara de munca+ b* intre 21-100 de anga,ati' din a 4-a pana in a 12-a zi de incapacitate temporara de munca+ c* pe%te 100 de anga,ati' din a 4-a pana in a 20-a zi de incapacitate temporara de munca+ 1. de bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' incepand cu: a* a 4-a zi de incapacitate temporara de munca' in cazul per%oanelor pre)azute la art. 2 alin. /1* pct. ' 4 si alin. /2*+ b* ziua urmatoare celor %uportate de anga,ator' conform lit. A' si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca %au pen%ionarii. /2* ndemnizatia pentru incapacitate temporara de munca nu %e acorda a%iguratilor pre)azuti la art. 2 pentru primele . zile de incapacitate temporara de munca. Art. 102 ndemnizatia pentru incapacitate temporara de munca' cauzata de boli profe%ionale %au accidente de munca' %e %uporta din prima zi de incapacitate temporara de munca si pana la data incetarii ace%teia %au pen%ionarii' a%tfel: a* de catre anga,ator' pentru a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 + b* de catre anga,atorul pre%tator al cur%urilor de calificare' recalificare' perfectionare %au al altor forme de pregatire profe%ionala pentru %omeri' organizate potri)it legii' pentru %ituatiile pre)azute la art. 100 alin. /.*+

c* de bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' pentru a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4' 4 si alin. /2*+ d* de bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' in cazul a%iguratilor pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. si ' precum si al celor pre)azuti la alin. /1* pct. ' aflati la cur%uri de calificare' recalificare' perfectionare %au la alte forme de pregatire profe%ionala' organizate potri)it legii' daca bolile profe%ionale %au accidentele de munca %-au produ% din )ina ace%tora. Art. 10. /1* $urata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca e%te de cel mult 180 de zile in inter)al de un an' %ocotit din prima zi de imbolna)ire. /2* ncepand cu a :0-a zi concediul medical %e poate prelungi pana la 180 de zile' cu a)izul medicului e&pert al a%igurarilor %ociale. /.* $urata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca e%te mai mare in cazul unor boli %peciale si %e diferentiaza a%tfel: a* un an' in inter)alul ultimilor 2 ani' pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardio)a%culare' %tabilite de C0PA( cu acordul Ministerului Sanatatii si al Ministerului Muncii si Protectiei (ociale+ b* un an' cu drept de prelungire pana la un an si ,umatate de catre medicul e&pert al a%igurarilor %ociale' in inter)alul ultimilor 2 ani' pentru tuberculoza meningeala' peritoneala si urogenitala' inclu%i) a glandelor %uprarenale' precum si pentru ( $A si cancer de orice tip' in functie de %tadiul bolii+ c* un an si ,umatate' in inter)alul ultimilor 2 ani' pentru tuberculoza pulmonara operata si o%teoarticulara+ d* 7 luni' cu po%ibilitatea de prelungire pana la ma&imum un an' in inter)alul ultimilor 2 ani' pentru alte forme de tuberculoza e&trapulmonara' cu a)izul medicului e&pert al a%igurarilor %ociale. Art. 104 /1* $urata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca' in cazul a%iguratilor cu contract indi)idual de munca pe

durata determinata' precum si al celor pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4 si 4 ' e%te de cel mult :0 de zile in cur%ul unui an calendari%tic. /2* n cazul in care incapacitatea temporara de munca a a%iguratilor mentionati la alin. /1* e%te cauzata de un accident de munca' boala profe%ionala' urgente medico-c5irurgicale' tuberculoza %au boala infectocontagioa%a din grupa A' %tabilite in conditiile pre)azute la art. :8 alin. /4*' indemnizatia core%punzatoare %e acorda pe toata durata incapacitatii temporare de munca. Art. 102 /1* Medicul curant propune pen%ionarea de in)aliditate' daca bolna)ul nu a fo%t recuperat la e&pirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca' pre)azute de prezenta lege. /2* n %ituatii temeinic moti)ate de po%ibilitatea recuperarii medicul curant propune prelungirea concediului medical pe%te 180 de zile' in %copul e)itarii pen%ionarii de in)aliditate si mentinerii a%iguratului in acti)itate. /.* Medicul e&pert al a%igurarilor %ociale decide' dupa caz' prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator' trecerea temporara in alta munca' reducerea programului de lucru' reluarea acti)itatii in aceea%i profe%ie %au intr-o alta profe%ie ori pen%ionarea de in)aliditate. /4* Prelungirea concediului medical pe%te 180 de zile %e face pentru cel mult :0 de zile' conform procedurilor %tabilite de C0PA(' in raport cu e)olutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare. Art. 107 n cazul in care %-a emi% a)izul de pen%ionare de catre medicul e&pert al a%igurarilor %ociale' plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca %e acorda pana la %far%itul lunii urmatoare celei in care %-a dat a)izul' fara a %e depa%i durata ma&ima de acordare a concediului medical' pre)azuta de lege. Art. 109

/1* A%iguratii a caror incapacitate temporara de munca a %ur)enit in timpul concediului de odi5na %au al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca' conform pre)ederilor art. 101' concediile fiind intrerupte' urmand ca zilele neefectuate %a fie reprogramate. /2* 1eneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca' in acelea%i conditii ca si ceilalti a%igurati' pen%ionarii care' potri)it prezentei legi' realizeaza )enituri dintr-o acti)itate profe%ionala pentru care %e calculeaza si %e plate%te contributia de a%igurari %ociale. Art. 108 /1* Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca %e determina prin aplicarea unui procent de 92< la baza de calcul %tabilita conform art. ::. /2* Cuantumul indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca cauzata de boala profe%ionala' accident de munca %au a%imilat ace%tuia' tuberculoza' ( $A' cancer de orice tip si boala infectocontagioa%a din grupa A' %tabilita in conditiile pre)azute la art. :8 alin. /4*' e%te de 100< din baza de calcul %tabilita conform art. ::. (EC! #0EA a 2-a: Pre%tatii pentru pre)enirea imbolna)irilor si recuperarea capacitatii de munca Art. 10: /1* n %copul pre)enirii imbolna)irilor si recuperarii capacitatii de munca' in %i%temul public a%iguratii pot beneficia de: a* indemnizatie pentru trecerea temporara in alta munca+ b* indemnizatie pentru reducerea timpului de munca+ c* indemnizatie pentru carantina+ d* a,utoare pentru procurarea de proteze' orteze si de alte produ%e ortopedice' care nu %unt %uportate' potri)it legii' de la a%igurarile

%ociale de %anatate+ e* tratament balnear care nu e%te %uportat' potri)it legii' de la a%igurarile %ociale de %anatate+ f* reabilitare profe%ionala. /2* A%iguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de :0 de zile' precum si pen%ionarii de in)aliditate pot beneficia de tratament balnear si reabilitare profe%ionala' in conformitate cu pre)ederile programului indi)idual de recuperare. Art. 110 /1* A%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. si ' care' datorita unei boli profe%ionale %au unui accident de munca' nu mai pot lucra in conditiile de la locul de munca anterior producerii ri%cului' pot trece temporar in alta munca. /2* ndemnizatia pentru trecerea temporara in alta munca %e acorda' daca la noul loc de munca a%iguratul realizeaza un )enit %alarial brut lunar inferior mediei )eniturilor lunare din ultimele 7 luni anterioare ri%cului' care au con%tituit baza de calcul al contributiei de a%igurari %ociale in lunile re%pecti)e. Art. 111 ndemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala %e acorda a%iguratilor cu contract indi)idual de munca care' din moti)e de %anatate' nu mai pot realiza durata normala de munca. Art. 112 /1* ndemnizatiile pre)azute la art. 110 si 111 %e acorda' la propunerea medicului curant' cu a)izul medicului e&pert al a%igurarilor %ociale pentru cel mult :0 de zile intr-un an calendari%tic' in una %au mai multe etape. /2* Cuantumul lunar al indemnizatiilor pre)azute la art. 110 si 111 e%te egal cu diferenta dintre baza de calcul %tabilita conform art. :: si )enitul %alarial brut realizat de a%igurat la noul loc de munca %au prin

reducerea timpului normal de munca' fara a depa%i 22< din baza de calcul. Art. 11. /1* ndemnizatia pentru carantina %e acorda a%iguratilor carora li %e interzice continuarea acti)itatii din cauza unei boli contagioa%e' pe durata %tabilita prin certifcatul eliberat de in%pectoratul de %anatate publica. /2* Cuantumul lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 92< din baza de calcul %tabilita conform art. ::. Art. 114 ndemnizatiile pre)azute la art. 10: alin. /1* lit. a*' b* si c* %e %uporta integral din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 112 /1* A%iguratii si pen%ionarii %i%temului public pot beneficia de a,utoare si indemnizatii de la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat pentru procurare de proteze' orteze si de alte produ%e ortopedice' care nu %unt %uportate' potri)it legii' de la a%igurarile %ociale de %anatate. /2* Modalitatile de %tabilire si de acordare a a,utoarelor si indemnizatiilor pentru procurarea de proteze' orteze si de alte produ%e ortopedice %e %tabile%c prin lege. Art. 117 /1* Pentru a%iguratii pre)azuti la art. 10: alin. /2* medicul e&pert al a%igurarilor %ociale intocme%te programul indi)idual de recuperare' in functie de natura' %tadiul si progno%ticul bolii' %tructurat pe etape. /2* Programul indi)idual de recuperare e%te obligatoriu si %e realizeaza de catre organele competente. /.* $reptul la pre%tatii de a%igurari %ociale %e %u%penda in cazul in care a%iguratii nu urmeaza %au nu re%pecta programul indi)idual de recuperare.

/4* $upa fiecare etapa pre)azuta in programul indi)idual de recuperare a%iguratii %unt %upu%i ree&aminarii medicale. n functie de rezultatele ace%teia medicul e&pert al a%igurarilor %ociale' dupa caz' actualizeaza programul indi)idual de recuperare' recomanda reluarea acti)itatii profe%ionale %au propune pen%ionarea de in)aliditate. /2* A%iguratii care si-au redobandit capacitatea de munca total %au partial %e pot reincadra in munca potri)it recomandarilor medicului e&pert al a%igurarilor %ociale' cu %pri,inul ca%elor teritoriale de pen%ii si al agentiilor pentru ocupare si formare profe%ionala ,udetene si a municipiului 1ucure%ti. Art. 119 /1* Programul indi)idual de recuperare poate include tratament balnear care nu e%te %uportat' potri)it legii' de la a%igurarile %ociale de %anatate' in functie de tipul bolii. /2* $urata tratamentului balnear e%te de 12-21 de zile si %e %tabile%te de medicul e&pert al a%igurarilor %ociale in functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului. /.* Pentru a%iguratii pre)azuti la art. 10: alin. /2* contra)aloarea biletelor pentru tratament balnear %e %uporta integral din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. /4* Pot beneficia de tratament balnear si alte categorii de a%igurati' in limitele fondului alocat pentru tratament balnear' cu %uportarea de catre beneficiar a unei parti din co%tul biletului de tratament balnear. /2* Criteriile pe baza carora %e acorda bilete pentru tratament balnear' precum si ni)elul cotei de participare indi)iduala a a%iguratilor %e aproba anual de C0PA(. (EC! #0EA a .-a: ndemnizatia de maternitate Art. 118 /1* A%iguratele au dreptul' pe o perioada de 127 de zile calendari%tice' la concediu pentru %arcina si lauzie' perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

/2* $e acelea%i drepturi beneficiaza si femeile care au incetat plata contributiei de a%igurari %ociale' in conditiile prezentei legi' dar care na%c in termen de : luni de la data pierderii calitatii de a%igurat. Art. 11: /1* Concediul pentru %arcina %e acorda pe o perioada de 7. de zile inainte de na%tere' iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 7. de zile dupa na%tere. /2* Concediile pentru %arcina si lauzie %e compen%eaza intre ele' in functie de recomandarea medicului si de optiunea per%oanei beneficiare. /.* Per%oanele cu 5andicap a%igurate beneficiaza' la cerere' de concediu pentru %arcina' incepand cu luna a 7-a de %arcina. /4* n cazul in care copilul %e na%te mort %au moare in perioada concediului de lauzie' indemnizatia de maternitate %e acorda pe toata durata ace%tuia. Art. 120 /1* Cuantumul lunar al indemnizatiei de maternitate e%te de 82< din baza de calcul %tabilita conform art. ::. /2* ndemnizatia de maternitate %e %uporta integral din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. (EC! #0EA a 4-a: ndemnizatia pentru cre%terea copilului %au ingri,irea copilului bolna) Art. 121 /1* A%iguratii au dreptul la: a* indemnizatie pentru cre%terea copilului pana la implinirea )ar%tei de 2 ani si' in cazul copilului cu 5andicap' pana la implinirea )ar%tei de . ani+

b* indemnizatie pentru ingri,irea copilului bolna) in )ar%ta de pana la 9 ani' iar in cazul copilului cu 5andicap' pentru afectiunile intercurente' pana la implinirea )ar%tei de 18 ani. /2* ndemnizatiile pre)azute la alin. /1* %e %uporta integral din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 122 /1* 1eneficiaza' la cerere' de indemnizatia pentru cre%terea copilului %au pentru ingri,irea copilului bolna)' optional' unul dintre parinti' daca %olicitantul indepline%te conditiile de %tagiu de cotizare pre)azute la art. :8 alin. /2* %au /.*. /2* $e acelea%i drepturi beneficiaza si a%iguratul care' in conditiile legii' a adoptat' a fo%t numit tutore' caruia i %-au incredintat copii %pre cre%tere si educare %au in pla%ament familial. Art. 12. /1* ndemnizatia pentru cre%terea copilului pana la implinirea )ar%tei de 2 ani %e acorda' la cerere' pe baza li)retului de familie. /2* ndemnizatia pentru cre%terea copilului cu 5andicap pana la implinirea )ar%tei de . ani %e acorda' la cerere' pe baza li)retului de familie si a certificatului de per%oana cu 5andicap' emi%e in conditiile legii. /.* ndemnizatia pentru ingri,irea copilului bolna) in )ar%ta de pana la 9 ani %au a copilului cu 5andicap cu afectiuni intercurente pana la implinirea )ar%tei de 18 ani %e acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul de familie si a certificatului pentru per%oanele cu 5andicap emi%' in conditiile legii' dupa caz. Art. 124 $urata de acordare a indemnizatiei pre)azute la art. 121 alin. /1* lit. b* e%te de 14 zile calendari%tice pe an pentru un copil' cu e&ceptia %ituatiilor in care copilul contracteaza boli contagioa%e' e%te imobilizat in aparat gip%at %au e%te %upu% unor inter)entii c5irurgicale+ durata

concediului medical in ace%te cazuri )a fi %tabilita de medicul de familie. Art. 122 Cuantumul lunar al indemnizatiei pre)azute la art. 121 alin. /1* lit. a* si b* e%te de 82< din baza de calcul %tabilita conform art. ::. (EC! #0EA a 2-a: A,utorul de dece% Art. 127 /1* n cazul dece%ului a%iguratului %au al pen%ionarului beneficiaza de a,utor de dece% o %ingura per%oana care poate fi' dupa caz' %otul %upra)ietuitor' copilul' parintele' tutorele' curatorul' mo%tenitorul' in conditiile dreptului comun' %au' in lip%a ace%teia' per%oana care do)ede%te ca a %uportat c5eltuielile ocazionate de dece%. /2* Cuantumul a,utorului de dece% %e %tabile%te anual prin legea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat si nu poate fi mai mic decat )aloarea %alariului mediu brut pe economie prognozat si facut public de catre C0PA(' conform pre)ederilor art. 2 alin. /.*. Art. 129 /1* A%iguratul %au pen%ionarul beneficiaza de a,utor de dece% in cazul dece%ului unui membru de familie aflat in intretinerea %a si care nu are un drept propriu de a%igurari %ociale. /2* (e con%idera membru de familie' in %en%ul prezentei legi: a* %otul+ b* copiii proprii' copiii adoptati' copiii aflati in pla%ament familial %au cei incredintati %pre cre%tere si educare familiei' in )ar%ta de pana la 18 ani %au' daca i%i continua %tudiile' pana la terminarea ace%tora' fara a depa%i )ar%ta de 27 de ani+ c* parintii si bunicii oricaruia dintre %oti.

/.* A,utorul de dece% cu)enit pentru un membru de familie reprezinta ,umatate din cuantumul pre)azut la art. 127 alin. /2*. Art. 128 A,utorul de dece% %e %uporta din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat si %e acorda' la cerere' pe baza certificatului de dece%. (EC! #0EA a 7-a: Alte di%pozitii pri)ind drepturile de a%igurari %ociale Art. 12: n cazul falimentului anga,atorului indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca' care a inceput %a curga anterior ace%tei %ituatii si care' potri)it prezentei legi' %e %uporta de catre anga,ator' %e ac5ita a%iguratilor din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' %umele urmand %a fie recuperate conform procedurii pre)azute de prezenta lege. Art. 1.0 Pentru per%oana a%igurata care %e rega%e%te in doua %au mai multe %ituatii pre)azute la art. 2 si care de%fa%oara acti)itate in mai multe unitati' in fiecare fiind a%igurata conform prezentei legi' indemnizatiile de a%igurari %ociale %e calculeaza si %e plate%c' dupa caz' de fiecare anga,ator %au de ca%ele teritoriale de pen%ii' in conditiile legii. Art. 1.1 $urata concediilor medicale pentru tuberculoza' %arcina' lauzie si ingri,irea copilului bolna) nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui a%igurat pentru celelalte afectiuni. Art. 1.2 /1* Concediile medicale acordate cu intrerupere intre ele %e iau in con%iderare %eparat' durata lor necumulandu-%e' iar plata %e %uporta conform art. 101 si 102.

/2* n %ituatia in care' in aceea%i luna' un a%igurat are doua %au mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite' fara intrerupere intre ele' indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca %e calculeaza si %e %uporta %eparat' iar plata %e face conform art. 101 si 102. Art. 1.. /1* Calculul si plata indemnizatiilor de a%igurari %ociale %e fac pe baza certificatului medical emi% in conditiile legii' care con%tituie ordin de plata. /2* Calculul si plata indemnizatiei de a%igurari %ociale %e fac lunar de catre: a* anga,ator' cel mai tarziu o data cu lic5idarea drepturilor %alariale pe luna re%pecti)a' pentru a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 + b* in%titutia care admini%treaza bugetul 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,' in termen de . zile de la data depunerii certificatului medical' pentru %omeri+ c* ca%a teritoriala de pen%ii' in termen de . zile de la data depunerii certificatului medical' pentru a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. 4 si alin. /2*. Art. 1.4 C0PA(' pe baza normelor metodologice emi%e' efectueaza' prin intermediul ca%elor teritoriale de pen%ii' controlul a%upra corectitudinii acordarii concediilor medicale' re%pectarii programelor recuperatorii si oportunitatii %tabilirii ace%tora. Art. 1.2 A,utorul de dece% %e ac5ita in termen de 24 de ore de la %olicitare de catre: a* anga,ator' in cazul dece%ului a%iguratului pre)azut la art. 2 alin. /1* pct. ' %au 4 ' re%pecti) al unui membru de familie al ace%tuia+

b* in%titutia care ge%tioneaza bugetul 3ondului pentru plata a,utorului de %oma,' in cazul dece%ului %omerului' re%pecti) al unui membru de familie al ace%tuia+ c* ca%a teritoriala de pen%ii' in cazul dece%ului pen%ionarului %au a%iguratului pre)azut la art. 2 alin. /1* pct. 4 %au alin. /2*' re%pecti) al unui membru de familie al ace%tuia. Art. 1.7 /1* ndemnizatiile de a%igurari %ociale %e ac5ita beneficiarului' reprezentantului legal %au mandatarului de%emnat prin procura %peciala de catre ace%ta. /2* ndemnizatiile de a%igurari %ociale cu)enite pentru luna in cur% si neac5itate a%iguratului decedat %e plate%c %otului %upra)ietuitor' copiilor' parintilor %au' in lip%a ace%tora' per%oanei care do)ede%te ca l-a ingri,it pana la data dece%ului. Art. 1.9 /1* ndemnizatiile si a,utoarele de a%igurari %ociale pot fi %olicitate' pe baza actelor ,u%tificati)e' in termenul de pre%criptie de . ani' calculat de la data la care beneficiarul era in drept %a le %olicite. /2* Cuantumul indemnizatiilor si a,utoarelor de a%igurari %ociale %olicitate potri)it alin. /1* %e ac5ita la ni)elul cu)enit pentru perioada pre)azuta in certificatul medical neonorat %au' dupa caz' la data dece%ului' in%cri%a in certificatul de dece%. Art. 1.8 /1* Plata indemnizatiilor de a%igurari %ociale inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care: a* beneficiarul a decedat+ b* beneficiarul nu mai indepline%te conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor+

c* beneficiarul si-a %tabilit domiciliul pe teritoriul altui %tat cu care Romania nu are inc5eiata con)entie de a%igurari %ociale+ d* beneficiarul si-a %tabilit domiciliul pe teritoriul unui %tat cu care Romania a inc5eiat con)entie de a%igurari %ociale' daca in cadrul ace%teia %e pre)ede ca indemnizatiile %e plate%c de catre celalalt %tat. /2* Plata indemnizatiilor de a%igurari %ociale %e %u%penda pe perioada in care beneficiarul indemnizatiei pre)azute la art. 121 e%te decazut din drepturile parinte%ti' re%pecti) din dreptul de a fi tutore' %au copilul e%te abandonat ori internat intr-o in%titutie de ocrotire. /.* Reluarea in plata a indemnizatiei de a%igurari %ociale %u%pendate potri)it alin. /2* %e face la cerere' incepand cu ziua urmatoare celei in care a incetat cauza %u%pendarii. CAP !O"#" 4 : Ca%a 0ationala de Pen%ii si Alte $repturi de A%igurari (ociale Art. 1.: /1* C0PA( e%te in%titutie publica autonoma de intere% national' cu per%onalitate ,uridica' care admini%treaza si ge%tioneaza %i%temul public de pen%ii si alte drepturi de a%igurari %ociale. /2* (ediul C0PA( e%te in municipiul 1ucure%ti. /.* Ca%a de pen%ii a municipiului 1ucure%ti si ca%ele ,udetene de pen%ii %unt %er)icii publice' in)e%tite cu per%onalitate ,uridica. (EC! #0EA 1: Organizarea C0PA( Art. 140 /1* Conducerea C0PA( e%te formata din pre%edinte si con%iliul de admini%tratie' compu% din 1: per%oane' dintre care un pre%edinte si 18 membri. /2* Pre%edintele C0PA( e%te numit de primul-mini%tru pe o perioada de 2 ani si indepline%te si functia de pre%edinte al con%iliului de admini%tratie.

/.* Pre%edintele C0PA( e%te ordonator principal de credite pentru bugetul a%igurarilor %ociale de %tat si poate delega acea%ta atributie in conditiile legii. /4* Membrii con%iliului de admini%tratie %unt reprezentanti ai ;u)ernului' patronatului si a%iguratilor' dupa cum urmeaza: a* 7 reprezentanti ai ;u)ernului+ b* 7 reprezentanti ai patronatului+ c* 7 reprezentanti ai a%iguratilor' dintre care: - . reprezentanti ai confederatiilor %indicale reprezentati)e+ - . reprezentanti ai organizatiilor nationale ale pen%ionarilor. /2* Membrii con%iliului de admini%tratie %unt numiti prin decizie a primului-mini%tru' la propunerea ;u)ernului' a organizatiilor patronale' confederatiilor %indicale reprezentati)e si a organizatiilor nationale ale pen%ionarilor' dupa caz. /7* Membrii con%iliului de admini%tratie %unt numiti pe o perioada de 4 ani. /9* Con%iliul de admini%tratie functioneaza in mod legal in prezenta a cel putin 1. dintre membrii %ai. /8* Membrii con%iliului de admini%tratie pot fi re)ocati de primulmini%tru' la propunerea celor care i-au de%emnat. Art. 141 /1* C0PA( i%i elaboreaza %tatutul propriu care %e aproba prin 5otarare a ;u)ernului si %e publica in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . /2* (tatutul )a cuprinde in mod obligatoriu atributiile con%iliului de admini%tratie' ale pre%edintelui C0PA(' precum si modul de organizare si functionare a C0PA( si a ca%elor teritoriale de pen%ii. Art. 142

C5eltuielile pri)ind organizarea si functiona-rea %i%temului public %e %uporta din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' in limita unui procent de .< aplicat c5eltuielilor anuale totale pre)azute prin legea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 14. (alarizarea pre%edintelui si a per%onalului anga,at al C0PA(' al ca%elor teritoriale de pen%ii' precum si indemnizatiile membrilor con%iliului de admini%tratie %e %tabile%c prin lege' care )a fi elaborata in termen de :0 de zile de la data infiintarii C0PA(. (EC! #0EA a 2-a: Atributiile C0PA( Art. 144 n aplicarea pre)ederilor prezentei legi C0PA( indepline%te urmatoarele atributii: a* indruma si controleaza modul de aplicare a di%pozitiilor legale de catre ca%ele teritoriale de pen%ii' precum si de catre per%oanele ,uridice si fizice carora le re)in drepturi si obligatii care decurg din prezenta lege+ b* furnizeaza datele nece%are pentru fundamentarea si elaborarea bugetului a%igurarilor %ociale de %tat+ c* prezinta ;u)ernului si partenerilor %ociali rapoarte cu pri)ire la modul de admini%trare a bugetului a%igurarilor %ociale de %tat+ d* publica bianual raportul %au de acti)itate+ e* colecteaza si )ireaza contributiile de a%igurari %ociale si alte tipuri de contributii' potri)it di%pozitiilor legale in )igoare+ f* urmare%te inca%area )eniturilor bugetului a%igurarilor %ociale de %tat+ g* ia ma%uri' in conditiile legii' pentru dez)oltarea si admini%trarea eficienta a patrimoniului %i%temului public' precum si pentru a%igurarea integritatii ace%tuia+

5* ia ma%uri' in conditiile legii' pentru protectia fondurilor de a%igurari %ociale+ i* a%igura e)identa la ni)el national a tuturor contribuabililor la %i%temul public+ ,* a%igura e)identa drepturilor si obligatiilor de a%igurari %ociale la ni)el national' pe baza codului per%onal de a%igurari %ociale+ >* certifica anual %tagiul de cotizare si puncta,ul pentru fiecare a%igurat+ l* indruma si controleaza acti)itatea de e&pertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca+ m* aplica pre)ederile con)entiilor internationale de a%igurari %ociale la care Romania e%te parte+ n* dez)olta relatii cu organi%me %imilare in domeniul a%igurarilor %ociale din alte tari' in baza con)entiilor inc5eiate de %tatul roman+ o* organizeaza %electia' pregatirea si perfectionarea profe%ionala a per%onalului din domeniul a%igurarilor %ociale+ p* a%igura introducerea' e&tinderea' intretinerea si protectia %i%temelor automate de calcul si de e)identa+ r* a%igura reprezentarea in fata in%tantelor ,udecatore%ti in litigiile in care e%te implicata ca urmare a aplicarii di%pozitiilor prezentei legi+ %* indepline%te orice alte atributii %tabilite prin di%pozitii legale. CAP !O"#" 4 : Ra%punderea ,uridica Art. 142 ncalcarea pre)ederilor prezentei legi atrage ra%punderea materiala' ci)ila' contra)entionala %au penala' dupa caz. (EC! #0EA 1: nfractiuni Art. 147

3apta per%oanei care di%pune utilizarea in alte %copuri si ne)irarea la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat a contributiei de a%igurari %ociale' retinuta de la a%igurat' con%tituie infractiune si %e pedep%e%te cu inc5i%oare de la 7 luni la 2 ani %au cu amenda. Art. 149 Completarea formularelor tip pri)ind contributia de a%igurari %ociale de catre functionar cu date nereale' a)and ca efect denaturarea e)identelor pri)ind a%iguratii' %tagiul de cotizare %au contributia de a%igurari %ociale ori efectuarea de c5eltuieli ne,u%tificate din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat con%tituie infractiune de fal% intelectual si %e pedep%e%te potri)it pre)ederilor Codului penal. (EC! #0EA a 2-a: Contra)entii Art. 148 Con%tituie contra)entie urmatoarele fapte' daca nu %unt %a)ar%ite in a%tfel de conditii incat' potri)it legii penale' %a con%tituie infractiuni: a* nedepunerea la termen a declaratiei pre)azute la art. 7 alin. /1*+ b* nedepunerea la termen a declaratiei de a%igurare pre)azute la art. 7 alin. /2*+ c* nere%pectarea cotelor de contributie de a%igurari %ociale %tabilite conform art. 18 alin. /.* si art. 21+ d* nere%pectarea metodologiei de incadrare in conditii deo%ebite de munca' conform art. 1: alin. /2*-/2*+ e* nere%pectarea pre)ederilor art. 2.' 24 si 22 pri)ind baza de calcul a contributiei de a%igurari %ociale+ f* nere%pectarea pre)ederilor art. .1 pri)ind ma,orarile de intarziere la plata contributiei de a%igurari %ociale+ g* nere%pectarea pre)ederilor art. :7 pri)ind obligatia anuntarii modificarilor %ur)enite pentru acordarea pen%iei+

5* neac5itarea de catre anga,ator a indemnizatiilor de a%igurari %ociale care %e %uporta din fonduri proprii' conform pre)ederilor art. 101 si 102+ i* calculul si plata eronata ale indemnizatiilor si a,utoarelor de a%igurari %ociale de catre in%titutia care efectueaza plata conform pre)ederilor art. 1.. si 1.2+ ,* nere%pectarea pre)ederilor art. 18:+ >* ne)irarea' in conditiile legii' la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat a contributiei de a%igurari %ociale+ l* refuzul de a pune la di%pozitie organelor de control ale C0PA( si ale ca%elor teritoriale de pen%ii documentele ,u%tificati)e si actele de e)identa nece%are in )ederea %tabilirii obligatiilor de a%igurari %ociale. Art. 14: Contra)entiile pre)azute la art. 148 %e %anctioneaza dupa cum urmeaza: a* cele pre)azute la lit. b*' c*' f*' g* si i*' cu amenda de la ..000.000 lei la 7.000.000 lei+ b* cele pre)azute la lit. a*' d*' e*' 5*' ,*' >* si l*' cu amenda de la 7.000.000 lei la :.000.000 lei. Art. 120 0i)elul amenzilor' pre)azut la art. 14:' )a fi actualizat prin 5otarare a ;u)ernului. Art. 121 Con%tatarea contra)entiilor si aplicarea amenzilor %e fac de organele de control ale C0PA( si ale ca%elor teritoriale de pen%ii. Art. 122 Amenzile contra)entionale' aplicate conform prezentei legi' con%tituie )enituri la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 12.

/1* $i%pozitiile prezentei legi' referitoare la %tabilirea si %anctionarea contra)entiilor' %e completeaza cu pre)ederile "egii nr. .261:78 pri)ind %tabilirea si %anctiona-rea contra)entiilor' cu modificarile ulterioare. /2* $i%pozitiile prezentei legi' referitoare la obligatiile fata de bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' %e completeaza cu pre)ederile "egii nr. 8961::4 pentru combaterea e)aziunii fi%cale. CAP !O"#" 4 : ?uri%dictia a%igurarilor %ociale Art. 124 /1* ?uri%dictia a%igurarilor %ociale %e realizeaza prin tribunale si curti de apel. /2* "a data intrarii in )igoare a prezentei legi %e organizeaza %ectii de a%igurari %ociale %au' dupa caz' complete %pecializate pentru a%igurari %ociale la ni)elul tribunalelor si curtilor de apel' cu re%pectarea conditiilor pre)azute de "egea nr. :261::2 pentru organizarea ,udecatorea%ca' republicata' cu modificarile ulterioare. /.* Pentru aplicarea di%pozitiilor alin. /1* si /2* numarul ma&im de po%turi de ,udecatori si per%onal de %pecialitate au&iliar %e %uplimenteaza prin 5otarare a ;u)ernului. Art. 122 !ribunalele %olutioneaza in prima in%tanta litigiile pri)ind: a* modul de calcul si de depunere a contributiei de a%igurari %ociale+ b* modul de %tabilire a ma,orarilor de intarziere c* inregi%trarea' e)identa si certificarea contributiei de a%igurari %ociale+ d* deciziile de pen%ionare+ e* refuzul ne,u%tificat de rezol)are a unei cereri pri)ind drepturile de a%igurari %ociale+

f* modul de %tabilire si de plata a pen%iilor' a indemnizatiilor si a altor drepturi de a%igurari %ociale+ g* plangerile impotri)a proce%elor-)erbale de contra)entii inc5eiate conform prezentei legi+ 5* conte%tatiile impotri)a ma%urilor de e&ecutare %ilita' di%pu%e in baza prezentei legi+ i* alte drepturi si obligatii de a%igurari %ociale na%cute in temeiul prezentei legi. Art. 127 Cererile indreptate impotri)a C0PA( %au impotri)a ca%elor teritoriale de pen%ii %e adre%eaza in%tantei in a carei raza teritoriala i%i are domiciliul %au %ediul reclamantul. Celelalte cereri %e adre%eaza in%tantei in a carei raza teritoriala i%i are domiciliul %au %ediul paratul. Art. 129 /1* mpotri)a 5otararilor tribunalelor %e poate face recur% la curtea de apel competenta. /2* =otararile curtilor de apel' precum si 5otararile tribunalelor' neatacate cu recur% in termen' %unt definiti)e si ire)ocabile. Art. 128 Pre)ederile prezentei legi' referitoare la ,uri%dictia a%igurarilor %ociale' %e completeaza cu di%pozitiile Codului de procedura ci)ila si ale "egii nr. :261::2' republicata' cu modificarile ulterioare. Art. 12: Cererile in fata oricaror organe %au in%tante' precum si toate actele procedurale in legatura cu litigiile' a)and ca obiect drepturi %au obligatii de a%igurari %ociale' %unt %cutite de orice fel de ta&a de timbru. CAP !O"#" @: $i%pozitii tranzitorii

Art. 170 /1* 4ec5imea in munca recuno%cuta pentru %tabilirea pen%iilor pana la intrarea in )igoare a prezentei legi con%tituie %tagiu de cotizare. /2* Con%tituie %tagiu de cotizare si perioadele in care' anterior intrarii in )igoare a prezentei legi' o per%oana: a* %-a aflat in una dintre %ituatiile pre)azute la art. .8+ b* a beneficiat de pre)ederile $ecretului-lege nr. 11861::0' republicat' cu modificarile ulterioare. /.* Con%tituie %tagiu de cotizare si timpul util la pen%ie realizat de agricultori' in conditiile reglementate de "egea nr. 8061::2 pri)ind pen%iile si alte drepturi de a%igurari %ociale ale agricultorilor' republicata' cu modificarile ulterioare' precum si cel realizat anterior aparitiei "egii nr. 8061::2. /4* Per%oanele carora pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi nu li %-a calculat timpul util in baza "egii nr. 8061::2' republicata' cu modificarile ulterioare' )or putea %olicita ca%elor teritoriale de pen%ii' in termen de un an de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei' %tabilirea timpului util. /2* $o)ada )ec5imii in munca' a timpului util la pen%ie pentru agricultori si a duratei de a%igurare' realizata pana la intrarea in )igoare a prezentei legi' %e face cu carnetul de munca' carnetul de a%igurari %ociale %au cu alte acte pre)azute de lege' pe baza carora %e poate %tabili ca %-a ac5itat contributia de a%igurari %ociale. /7* Certificarea %tagiului de cotizare' realizat anterior intrarii in )igoare a prezentei legi' %e realizeaza de catre C0PA( prin ca%ele teritoriale de pen%ii' pe ma%ura preluarii datelor din actele do)editoare pre)azute la alin./2*. Art. 171 /1* n cazul in care in carnetul de munca' in carnetul de a%igurari %ociale %au in oricare alt act pre)azut de lege au fo%t inregi%trate %alarii pe ora %au %alarii pe zi' %alariile lunare %e )or calcula prin inmultirea %alariilor orare %au' dupa caz' zilnice cu numarul mediu de ore pe luna' re%pecti) cu numarul mediu de zile lucratoare pe luna din perioadele re%pecti)e' a%tfel:

a* 22'2 zile /204 ore* pe luna' pentru perioadele anteri-oare datei de 1 ianuarie 1:98+ b* 24'2 zile /1:7 de ore* pe luna' pentru perioada 1 ianuarie 1:98 - 1 martie 1::0+ c* 2.'7 zile /18: de ore* pe luna' pentru perioada 1 martie 1::0 - .0 %eptembrie 1::0+ d* 21'22 zile /190 de ore* pe luna' pentru perioada 1 octombrie 1::0 - 1 ianuarie 1::9+ e* 21'17 zile /17:'.. de ore* pe luna' pentru anul 1::9+ f* 21'22 zile /190 de ore* pe luna' pentru anul 1::8+ g* 21'20 zile /192 de ore* pe luna' pentru anul 1:::+ 5* pentru anul 2000 si in continuare numarul mediu de zile si' re%pecti)' de ore lucratoare pe luni %e )or calcula conform pre)ederilor "egii nr. 9261::7 pentru %tabilirea zile-lor de %arbatoare legala in care nu %e lucreaza. /2* n conditiile in care' pentru o anumita perioada' in carnetul de munca nu %unt inregi%trate drepturile %alariale' a%iguratul poate prezenta acte do)editoare de certificare. n caz contrar drepturile %alariale luate in calcul %e con%idera egale cu %alariul minim brut pe economie' in )igoare in perioada re%pecti)a. Art. 172 /1* Pentru per%oanele a%igurate in alte %i%teme de a%igurari %ociale' integrate in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi' la determinarea puncta,ului %e ia in calcul' dupa caz' %alariul minim pe economie' )enitul a%igurat %tipulat in contractul de a%igurare la care %-a ac5itat contributia de a%igurari %ociale %au %alariul' inclu%i) celelalte drepturi' inregi%trate in carnetul de munca. /2* "a determinarea puncta,ului anual pentru fiecare an util realizat in cadrul fo%telor unitati agricole cooperati%te' precum si pentru fiecare

an de contributie' realizat de taranii cu go%podarie indi)iduala din zonele necooperati)izate' pana la data intrarii in )igoare a "egii nr. 8061::2' republicata' cu modificarile ulterioare' %e utilizeaza %alariul minim pe economie brut %au net' dupa caz' din perioadele re%pecti)e. /.* Pentru perioadele de contributie realizate conform "egii nr. 8061::2' republicata' cu modificarile ulterioare' si pana la intrarea in )igoare a prezentei legi' la determina-rea puncta,ului anual %e ia in calcul )enitul a%igurat la care %-a platit contributia de a%igurari %ociale. Art. 17. /1* Pentru perioadele a%imilate' care au con%tituit )ec5ime in munca utila la pen%ie con%iderata in conditiile legii pana la intrarea in )igoare a prezentei legi' la determinarea puncta,ului anual al a%iguratului %e utilizeaza' dupa caz' %alariul minim pe economie brut %au net' re%pecti) %alariul de baza minim brut pe tara din perioadele re%pecti)e. /2* (unt e&ceptate de la pre)ederile alin. /1* perioadele recuno%cute in conditiile $ecretului-lege nr. 11861::0' republicat' cu modificarile ulterioare' pentru care la determina-rea puncta,ului anual al a%iguratului %e utilizeaza ec5i)alentul a 1'2 %alarii minime pe economie brute %au nete' dupa caz' din perioadele re%pecti)e. Art. 174 /1* "a determinarea puncta,elor anuale pana la intrarea in )igoare a prezentei legi %e utilizeaza %alariile brute %au nete' dupa caz' in conformitate cu modul de inregi%trare a ace%tora in carnetul de munca' a%tfel: a* %alariile brute' pana la data de 1 iulie 1:99+ b* %alariile nete' de la data de 1 iulie 1:99 pana la data de 1 ianuarie 1::1+ c* %alariile brute' de la data de 1 ianuarie 1::1.

/2* (alariile anuale medii si minime pe economie' brute %au nete' dupa caz' pana la intrarea in )igoare a prezentei legi' %unt prezentate in ane&ele nr. 7 si 9. Art. 172 /1* A%iguratii care au contribuit la 3ondul pentru pen%ia %uplimentara cu 2<' .<' re%pecti) 2<' beneficiaza de o cre%tere a puncta,ului' determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la puncta,ele anuale realizate in ace%te perioade' a%tfel: a* 17< pentru perioada 1 ianuarie 1:79-1 ianuarie 1:9.+ b* 1.< pentru perioada 1 ianuarie 1:9.-1 ianuarie 1:98+ c* 14< pentru perioada 1 ianuarie 1:98-1 iulie 1:87+ d* 21< pentru perioada 1 iulie 1:87-1 noiembrie 1::0+ e* 12< pentru perioada 1 noiembrie 1::0-1 aprilie 1::1+ f* 14< pentru perioada 1 aprilie 1::1-1 aprilie 1::2+ g* 1.< pentru perioada 1 aprilie 1::2-1 ianuarie 1:::+ 5* 22< pentru perioada 1 ianuarie 1:::-1 februarie 1:::+ i* 19< pentru perioada de dupa 1 februarie 1:::. /2* A%iguratii care au contribuit cu 4< la 3ondul pentru pen%ia %uplimentara beneficiaza de o cre%tere a puncta,ului' determinat prin aplicarea urmatoarelor procente la puncta,ele anuale realizate in ace%te perioade' a%tfel: a* 27< pentru perioada 1 iulie 1:99-1 ianuarie 1:98+ b* 28< pentru perioada 1 ianuarie 1:98-1 iulie 1:87. Art. 177 Puncta,ul anual realizat pana la intrarea in )igoare a prezentei legi nu e%te %upu% plafonarii pre)azute la art. 98.

Art. 179 $e la data intrarii in )igoare a prezentei legi si pana la data in care %tagiile complete de cotizare cerute %unt de .0 de ani pentru femei si .2 de ani pentru barbati: a* per%oanele care au de%fa%urat acti)itati incadrate prin prezenta lege in conditii deo%ebite de munca beneficiaza de reducerea )ar%telor %tandard de pen%ionare' cu re%pectarea conditiilor pre)azute la art. 42' in raport cu )ar%tele %tandard de pen%ionare pre)azute in ane&a nr. .+ b* per%oanele care au de%fa%urat acti)itati incadrate prin prezenta lege in conditii %peciale de munca beneficiaza de reducerea )ar%telor %tandard de pen%ionare in conditiile pre)azute in ane&ele nr. 4 si 2. Art. 178 /1* ;u)ernul )a lua ma%uri de recorelare a tuturor categoriilor de pen%ii' a)and in )edere %c5imbarile produ%e in baza de calcul a ace%tora incepand cu anul 1::1' ca urmare a trecerii la %alarii indi)iduale brute' a luarii in con%iderare a %porurilor cu caracter permanent' precum si a ma,orarii %alariilor in %ectorul bugetar %au negocierii ace%tora la %ocietati comerciale si regii autonome. /2* Metodologia de recorelare a pen%iilor in conditiile pre)azute la alin. /1* )a fi %tabilita prin 5otarare a ;u)ernului' in termen de .0 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . Art. 17: /1* Pen%ia poate fi recalculata prin adauga-rea %tagiilor de cotizare ne)alorificate la %tabilirea ace%teia. /2* Cererea de recalculare a pen%iei urmeaza acelea%i reguli procedurale pri)ind %olutionarea si conte%tarea' pre)azute pentru cererea de pen%ionare. /.* Pen%ia recalculata %e acorda incepand cu luna urmatoare celei in care %-a depu% cererea de recalculare.

Art. 190 /1* Pentru perioadele anterioare intrarii in )igoare a prezentei legi' in care o per%oana a fo%t a%igurata %imultan la doua %au mai multe %i%teme de a%igurari %ociale care au fo%t integrate in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' la %tabilirea puncta,ului perioadele re%pecti)e %e iau in calcul o %ingura data. /2* Pentru perioadele anterioare intrarii in )igoare a prezentei legi' in care o per%oana a fo%t a%igurata %imultan la %i%temul de a%igurari %ociale si pen%ii pentru agricultori si la %i%temul de a%igurari %ociale de %tat' la %tabilirea puncta,ului %e cumuleaza )eniturile a%igurate din perioadele re%pecti)e. Art. 191 n cazul modificarii numarului de urma%i dupa intrarea in )igoare a prezentei legi' pentru o pen%ie %tabilita pe baza legi%latiei anterioare' pen%ia pentru %otul %upra)ietuitor %e recalculeaza potri)it prezentei legi' cu indeplinirea conditiilor e&i%tente la data deciziei initiale. Art. 192 /1* "itigiile care %e refera la drepturile ce fac obiectul prezentei legi' aflate pe rolul in%tantelor la data intrarii in )igoare a ace%teia' %e )or ,udeca potri)it legii in baza careia a fo%t %tabilit dreptul. /2* Pana la infiintarea %ectiilor de a%igurari %ociale si a completelor %pecializate pentru a%igurari %ociale la ni)elul tribunalelor si al curtilor de apel' cererile pri)ind raporturile de a%igurari %ociale' na%cute in temeiul prezentei legi' %e depun la in%tantele competente %a le %olutioneze conform legi%latiei anterioare. Art. 19. /1* n termen de .0 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei primul-mini%tru )a numi pre%edintele C0PA(. /2* n termen de .0 de zile de la numirea pre%edintelui C0PA( %e con%tituie con%iliul de admini%tratie si %e aproba %tatutul C0PA(.

Art. 194 /1* n termen de .0 de zile de la data adoptarii %tatutului C0PA( preia acti)itatile core%punzatoare functionarii si organizarii %i%temului public de la Mini%terul Muncii si Protectiei (ociale' directiile generale de munca si protectie %ociala ,udetene si a municipiului 1ucure%ti' precum si de la n%titutul 0ational de E&pertiza Medicala si Recuperarea Capacitatii de Munca si Oficiul Central de Plata Pen%iilor. /2* n termenul pre)azut la alin. /1* C0PA( preia: a* in admini%trare - dotarile' cladirile' %patiile si terenurile proprietate publica a %tatului' utilizate %au aflate in admini%trarea %tructurilor pre)azute la alin. /1*' conform li%tei aprobate prin 5otarare a ;u)ernului+ b* in proprietate - ca%ele de odi5na si tratament balnear ale taranimii' patrimoniul fo%tei #niuni 0ationale a Cooperati)elor Agricole de Productie si al uniunilor %ale ,udetene' patrimoniul fo%tei Ca%e de A%igurari (ociale si Pen%ii din Cooperatia Me%te%ugarea%ca si al unitatilor %ale teritoriale' precum si elementele de patrimoniu care %e afla %au care %e )a do)edi ulterior ca %-au aflat in proprietatea %i%temelor de a%igurari %ociale integrate in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat. /.* Organizarea ca%elor de odi5na si tratament balnear ale taranimii' pre)azute la alin. /2* lit. b*' %e face prin 5otarare a ;u)ernului. /4* C0PA( are obligatia %a re)endice bunurile imobile care au apartinut a%igurarilor %ociale si care au fo%t trecute in proprietatea %tatului %au a altor per%oane ,uridice. /2* (umele pro)enite din e&ploatarea bunurilor pre)azute la alin. /2* lit. b*' care depa%e%c c5eltuielile' con%tituie )enituri la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 192

/1* $e la data con%tituirii con%iliului de admini%tratie si pana la intrarea in )igoare a prezentei legi C0PA( organizeaza ca%ele teritoriale de pen%ii. /2* n termen de .0 de zile de la data adoptarii %tatutului C0PA( preia de la Mini%terul Muncii si Protectiei (ociale' pe baza de protocol si bilant contabil' bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' precum si indicatorii aferenti c5eltuielilor de per%onal' in raport cu numarul per%onalului preluat. /.* Per%onalul care )a fi preluat de C0PA( si de ca%ele %ale teritoriale de pen%ii )a fi tran%ferat in intere%ul %er)iciului de la Mini%terul Muncii si Protectiei (ociale si unitatile %ale %ubordonate. Art. 197 Pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi ;u)ernul' autoritatile publice locale' cu %pri,inul prefecturilor' )or pune la di%pozitie C0PA( localurile nece%are in )ederea functionarii ca%elor teritoriale de pen%ii organizate potri)it prezentei legi. Art. 199 /1* Pana la data intrarii in )igoare a legii %alarizarii pre)azute la art. 14. %alarizarea pre%edintelui' a membrilor con%iliului de admini%tratie' precum si a per%onalului anga,at al C0PA( si al ca%elor teritoriale de pen%ii %e %tabile%te dupa cum urmeaza: a* %alariul pre%edintelui - la ni)elul indemnizatiei pre)azute de lege pentru functia de mini%tru+ b* indemnizatia de %edinta pentru membrii con%iliului de admini%tratie' cu e&ceptia pre%edintelui - la ni)elul a 10< din %alariul pre%edintelui+ totalul %umelor cu)enite unui membru al con%iliului de admini%tratie' ca urmare a participarii la %edinte' nu poate depa%i intr-o luna 20< din %alariul pre%edintelui+ c* %alariile per%onalului anga,at al C0PA( si al ca%elor teritoriale de pen%ii %e a%igura intre limitele pre)azute in ane&ele la "egea nr. 12461::8 pri)ind %i%temul de %tabilire a %alariilor de baza in %ectorul

bugetar si a indemnizatiilor pentru per%oane care ocupa functii de demnitate publica' cu modificarile ulterioare. /2* Per%onalul pre)azut la art. 192 alin. /.* i%i )a pa%tra %alariul de baza si celelalte drepturi %alariale a)ute anterior' daca )a ocupa acelea%i functii' grade %au trepte profe%ionale. /.* C5eltuielile pri)ind %alarizarea pre%edintelui' membrilor con%iliului de admini%tratie' precum si a per%onalului anga,at al C0PA( si al ca%elor teritoriale de pen%ii %e %uporta din bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 198 Pana la intrarea in )igoare a prezentei legi C0PA( %tabile%te codul per%onal de a%igurari %ociale si modalitatile de atribuire a ace%tuia' care )or fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . Art. 19: Modelul declaratiei pri)ind e)identa nominala a a%iguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul a%igurarilor %ociale de %tat' al declaratiei de a%igurare' al contractului de a%igurare' precum si modelele celorlalte documente nece%are in )ederea e)identei drepturilor si obligatiilor de a%igurari %ociale %e %tabile%c de C0PA( si %e publica in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi. Art. 180 /1* "a data intrarii in )igoare a prezentei legi pen%iile de a%igurari %ociale de %tat si pen%iile %uplimentare' %tabilite pe baza legi%latiei anterioare' de)in pen%ii in intele%ul prezentei legi. /2* C0PA( )a lua ma%urile nece%are a%tfel incat pana la intrarea in )igoare a prezentei legi %a fie determinat puncta,ul mediu anual realizat de fiecare pen%ionar' conform pre)ederilor art. 99' 98 si 172' pentru perioada de cotizare definita la art. 170. /.* Pentru pen%iile de a%igurari %ociale ale agricultorilor' %tabilite dupa intrarea in )igoare a "egii nr. 8061::2' republicata' cu modificarile ulterioare' puncta,ul %tabilit )a fi determinat conform metodologiei pre)azute la art. 172 alin./2* si /.*.

/4* Pentru pen%iile de a%igurari %ociale ale agricultorilor' %tabilite anterior intrarii in )igoare a "egii nr. 8061::2' republicata' cu modificarile ulterioare' puncta,ul %tabilit in baza pre)ederilor art. 172 alin. /2* si /.* %e )a calcula dupa determinarea timpului util' conform metodologiei pre)azute de "egea nr. 8061::2' republicata' cu modificarile ulterioare. /2* Pe baza puncta,ului determinat conform alin. /2*-/4* si a )alorii punctului de pen%ie din anul aplicarii prezentei legi %e %tabile%te cuantumul pen%iilor pentru primul an de aplicare a legii. /7* n cazul in care prin aplicarea pre)ederilor alin. /2* rezulta un cuantum al pen%iei mai mic decat pen%ia cu)enita potri)it legi%latiei anterioare' %e pa%treaza cuantumul a)anta,o%. /9* Pre)ederile alin. /7* %e aplica pe toata perioada in care pen%ia calculata pe baza puncta,ului determinat conform alin. /2*-/4* si a )alorii punctului de pen%ie e%te mai mica decat pen%ia cu)enita potri)it legi%latiei anterioare. Art. 181 Pentru per%oanele a%igurate atat in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' cat si in alte %i%teme de a%igurari %ociale' neintegrate in ace%t %i%tem pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi' la determinarea puncta,ului in )ederea %tabilirii pen%iei %e ia in calcul %alariul brut %au net lunar indi)idual' inclu%i) %porurile si adao%urile la %alariu' %au' dupa caz' )enitul a%igurat' care a con%tituit baza de calcul a contributiei de a%igurari %ociale din perioada in care acea%ta contributie a fo%t ac5itata %i%temului a%igurarilor %ociale de %tat. Pen%ia a%tfel rezultata )a fi ac5itata de C0PA(. Art. 182 Pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi C0PA( comunica conturile in care %e )ireaza %umele reprezentand contributia de a%igurari %ociale. Art. 18.

/1* "a data intrarii in )igoare a prezentei legi contributia de a%igurari %ociale' %uportata de a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 ' nu )a diminua )enitul net al ace%tora. 2* Aplicarea pre)ederilor alin. /1* pentru a%iguratii pre)azuti la art. 2 alin. /1* pct. ' si 4 %e realizeaza prin ma,orarea drepturilor %alariale si a )eniturilor a%igurate core%punzator cotei de contributie de a%igurari %ociale %uportate de ace%tia conform prezentei legi. /.* Pentru a%iguratii care realizeaza )enituri %alariale lunare mai mari decat plafonul %tabilit la . %alarii medii brute pe economie ma,orarea pre)azuta la alin. /2* %e aplica la ace%t plafon. /4* Aplicarea pre)ederilor referitoare la baza de calcul a contributiei de a%igurari %ociale' re%pecti) la ma,orarea drepturilor %alariale si a )eniturilor a%igurate' a%tfel incat contributia de a%igurari %ociale %uportata de a%igurati %a nu conduca la diminuarea )enitului net al ace%tora' %e )a face pe baza normelor metodologice aprobate de ;u)ern. Art. 184 Reluarea in plata a pen%iilor %tabilite conform legi%latiei anterioare' %u%pendate in momentul intrarii in )igoare a prezentei legi' %e face in cuantumul determinat conform art. 180' cu re%pectarea conditiilor legale e&i%tente la data %tabilirii initiale a pen%iei. Art. 182 Cererile inregi%trate si ne%olutionate pana la intrarea in )igoare a prezentei legi %e )or %olutiona conform normelor legale e&i%tente la data de%c5iderii drepturilor de a%igurari %ociale si pen%ii. Art. 187 C5eltuielile pri)ind organizarea si functionarea %i%temului public' pre)azute la art. 142' )or fi %tabilite in )alori de 2< pentru primul an de functionare a C0PA(' 4'2< pentru cel de-al doilea an si' re%pecti)' 4< pentru cel de-al treilea an. CAP !O"#" @: $i%pozitii finale Art. 189

/1* (umele inca%ate necu)enit cu titlu de pre%tatii de a%igurari %ociale %e recupereaza de la beneficiari in termenul de pre%criptie de . ani. /2* n cazul pre%tatiilor de a%igurari %ociale' altele decat pen%iile' recuperarea %umelor pre)azute la alin. /1* %e efectueaza de catre anga,ator %au' dupa caz' de in%titutia care efectueaza plata drepturilor de a%igurari %ociale. /.* Ca%ele teritoriale de pen%ii recupereaza %umele platite necu)enit de la platitorii pre)azuti la alin. /2*. /4* (umele platite necu)enit prin intermediul ca%elor teritoriale de pen%ii %e recupereaza de la beneficiari in baza deciziei ca%ei re%pecti)e' care con%tituie titlu e&ecutoriu. Art. 188 /1* (umele inca%ate necu)enit' cu titlu de pre%tatii de a%igurari %ociale' ca urmare a unei infractiuni %a)ar%ite de beneficiar' %e recupereaza de la ace%ta' de la data primei plati a %umelor necu)enite' plu% dobanzile aferente' pana la recuperarea integrala a pre,udiciului. /2* (umele %tabilite in conformitate cu alin. /1*' rama%e nerecuperate de la a%iguratii decedati' %e recupereaza de la mo%tenitori' in conditiile dreptului comun. /.* $ebitele pro)enite din drepturi de a%igurari %ociale %e recupereaza prin e&ecutorii proprii ai C0PA( si con%tituie )enituri ale bugetului a%igurarilor %ociale de %tat Art. 18: Anga,atorii' per%oane fizice si ,uridice' %unt obligati %a puna la di%pozitie C0PA( si ca%elor teritoriale de pen%ii datele si documentele nece%are pentru atribuirea codului per%onal si intocmirea e)identelor pri)ind %tagiul de cotizare' conform unei metodologii elaborate de C0PA( si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . Art. 1:0

n aplicarea prezentei legi C0PA( poate emite norme care )or fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea . Art. 1:1 1aza de date pri)ind a%iguratii %i%temului public e%te proprietatea C0PA( si are caracter confidential. Art. 1:2 (tabilirea si plata unor drepturi finantate din bugetul de %tat %e efectueaza in continuare prin C0PA( si prin ca%ele teritoriale de pen%ii. Art. 1:. /1* "a efectuarea oricaror operatiuni care nu %unt legate de %tabilirea si de plata pen%iilor si a altor drepturi de a%igurari %ociale de catre C0PA( si ca%ele teritoriale de pen%ii %e percepe un comi%ion de .< aplicat la %uma totala ce face obiectul operatiunii. /2* (umele rezultate ca urmare a aplicarii pre)ederilor alin. /1* con%tituie )enituri la bugetul a%igurarilor %ociale de %tat. Art. 1:4 /1* ntre %i%temul public si celelalte %i%teme proprii de a%igurari %ociale' neintegrate pana la data intrarii in )igoare a prezentei legi' inclu%i) %i%temul pen%iilor militare' %e recuno%c reciproc %tagiile de cotizare' re%pecti) )ec5imea in munca %au )ec5imea in %er)iciu' in )ederea de%c5iderii drepturilor la pen%ie pentru limita de )ar%ta' de in)aliditate si de urma%. /2* n %ituatia pre)azuta la alin. /1* pen%ia in %i%temul public %e %tabile%te numai pentru %tagiul de cotizare realizat in ace%t %i%tem. /.* Perioadele a%imilate %tagiului de cotizare' pre)azute la art. .8 alin. /1* lit. b* si c*' care con%tituie si )ec5ime in munca %au in %er)iciu in %i%temul pen%iilor militare si in celelalte %i%teme proprii de a%igurari %ociale neintegrate' %e iau in calcul' optional' in unul dintre %i%teme.

Art. 1:2 "a %tabilire pen%iile si alte drepturi de a%igurari %ociale %e rotun,e%c din 1.000 in 1.000 lei in fa)oarea beneficiarului. Art. 1:7 Prezenta lege intra in )igoare in termen de un an de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' cu e&ceptia pre)ederilor art. .' 140' 141' 14.' 178' 19.' 194' 192' 197' 199' 198' 19:' ale art. 180 alin. /2*- 4*' ale art. 182 si 187' care intra in )igoare la data publicarii ace%teia in Monitorul Oficial al Romaniei. Art. 1:9 Ane&ele nr. 1 - 9 fac parte integranta din prezenta lege. Art. 1:8 "a data intrarii in )igoare a prezentei legi %e abroga: - pre)ederile referitoare la %tabilirea )ec5imii in munca pentru drepturi de a%igurari %ociale din $ecretul nr. 11261:72 pri)ind acordarea unor drepturi per%onalului muncitor trimi% %a lucreze in tari cu clima greu de %uportat' publicat in 1uletinul Oficial' Partea ' nr. 10 din 22 martie 1:72' cu modificarile ulterioare+ - =.C.M. nr. 88061:72 pri)ind acordarea de a,utoare materiale in cadrul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Colectia de 5otarari si di%pozitii a Con%iliului de Mini%tri nr. .. din 21 augu%t 1:72' cu modificarile ulterioare+ - $ecretul nr. .8:61:92 cu pri)ire la contributia pentru a%igurarile %ociale de %tat' publicat in 1uletinul Oficial' Partea ' nr. 112 din 18 octombrie 1:92' cu modificarile ulterioare+ - art. 10 si pre)ederile referitoare la fi%a de pen%ie din $ecretul nr. :261:97 pri)ind carnetul de munca' publicat in 1uletinul Oficial' Partea ' nr. .9 din 27 aprilie 1:97+

- $ecretul nr. 21961:99 pri)ind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comi%iilor de pen%ii si a%igurari %ociale si a comi%iilor de e&pertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca' publicat in 1uletinul Oficial' Partea ' nr. 90 din 17 iulie 1:99+ - $ecretul nr. 21761:99 pri)ind criteriile si normele de incadrare in gradele de in)aliditate' publicat in 1uletinul Oficial' Partea ' nr. 90 din 17 iulie 1:99+ - "egea nr. .61:99 pri)ind pen%iile de a%igurari %ociale de %tat si a%i%tenta %ociala' publicata in 1uletinul Oficial' Partea ' nr. 82 din 7 augu%t 1:99' cu modificarile ulterioare+ - $ecretul nr. 2.261:87 pentru modificarea unor di%pozitii legale cu pri)ire la pen%ia %uplimentara' cu e&ceptia articolului ' publicat in 1uletinul Oficial' Partea ' nr. 40 din .0 iunie 1:87+ - $ecretul-lege nr. 9061::0 pri)ind modificarea si completarea unor reglementari referitoare la pen%ii' a%igurari %ociale si ocrotiri %ociale' publicat in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 24 din : februarie 1::0' cu modificarile ulterioare+ - $ecretul-lege nr. 2161::0 pri)ind )ec5imea in munca a %otiei %alariate care i%i urmeaza %otul trimi% in mi%iune permanenta in %trainatate' publicat in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 20 din 7 februarie 1::0+ - Ordinul nr. 2061::0 pentru precizarea locurilor de munca' a acti)itatilor si categoriilor profe%ionale cu conditii deo%ebite' care %e incadreaza in grupele si de munca in )ederea pen%ionarii' publicat in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. .8 din 20 martie 1::0+ - Ordinul nr. 10061::0 pri)ind completarea Ordinului 2061::0+ - Ordinul nr. 12261::0 pentru precizarea locurilor de munca' acti)itatilor si categoriilor profe%ionale cu conditii deo%ebite' care %e incadreaza in grupele si de munca in )ederea pen%ionarii' pentru perioada lucrata dupa 1 martie 1::0+

- art. 10 si 11 din $ecretul-lege nr. :861::0 pri)ind acordarea unor drepturi per%onalului din tran%porturile pe calea ferata' publicat in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. .9 din 20 martie 1::0+ - $ecretul-lege nr. 11461::0 pri)ind incadrarea unor categorii de %alariati in grupele si de munca' publicat in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 48 din 2 aprilie 1::0+ "egea nr. 9.61::1 pri)ind %tabilirea unor drepturi de a%igurari %ociale' precum si de modificare si completare a unor reglementari din legi%latia de a%igurari %ociale si pen%ii' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 221 din 17 decembrie 1::1+ - "egea nr. 4:61::2 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legi%latia de a%igurari %ociale' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 109 din 27 mai 1::2+ - =otararea ;u)ernului nr. 92.61::2 pri)ind preluarea in plata' prin Mini%terul Muncii si Protectiei (ociale' a a,utoarelor acordate emigrantilor politici greci prin %ocietatea de Cruce Ro%ie din Romania' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. .1. din 4 decembrie 1::2+ - "egea nr. 8061::2 pri)ind pen%iile si alte drepturi de a%igurari %ociale ale agricultorilor' republicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. .9 din : februarie 1::4' cu modificarile ulterioare+ - =otararea ;u)ernului nr. 8:61::. pri)ind integrarea %i%temului a%igurarilor %ociale si pen%iilor %criitorilor in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 20 din 2 martie 1::.+ - =otararea ;u)ernului nr. .2761::. pri)ind integrarea %i%temului a%igurarilor %ociale si pen%iilor compozitorilor si muzicologilor in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 190 din 21 iulie 1::.+ - "egea nr. .461::. pri)ind integrarea %i%temului de a%igurari %ociale al cooperatiei me%te%ugare%ti in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 128 din 12 iunie 1::.+

- "egea nr. 2261::. pri)ind integrarea %i%temului de a%igurari %ociale al per%onalului 1i%ericii Ortodo&e Romane in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 129 din 12 iulie 1::.+ - "egea nr. 261::2 pri)ind pen%ionarea anticipata' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 2 din 1. ianuarie 1::2+ - "egea nr. 11961::2 pri)ind integrarea %i%temului a%igurarilor %ociale pentru cultele armeano-gregorian' cre%tin de rit )ec5i si mu%ulman in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 284 din 8 decembrie 1::2+ - "egea nr. 12961::2 pri)ind integrarea %i%temului de a%igurari %ociale si pen%ii ale membrilor #niunii Arti%tilor Pla%tici din Romania in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 2:8 din 28 decembrie 1::2+ - "egea nr. 4261::7 pri)ind integrarea %i%temului de a%igurari %ociale si pen%ii ale cinea%tilor in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 10: din 2: mai 1::7+ - =otararea ;u)ernului nr. 27261::7 pri)ind aplicarea ma%urilor de protectie %ociala a pen%iilor de a%igurari %ociale de %tat si militare' %tabilite si recalculate dupa data de 1 augu%t 1::7' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 190 din .0 iulie 1::7' cu modificarile ulterioare+ - "egea nr. 4:61::9 pentru modificarea si completarea "egii nr. .61:99 pri)ind pen%iile de a%igurari %ociale de %tat si a%i%tenta %ociala' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 28 din 8 aprilie 1::9+ - "egea nr. 12061::9 pri)ind concediul platit pentru ingri,irea copiilor in )ar%ta de pana la 2 ani' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 14: din 11 iulie 1::9+ - "egea nr. 8761::9 pentru modificarea si completarea "egii nr. .61:99 pri)ind pen%iile de a%igurari %ociale de %tat si a%i%tenta

%ociala' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 109 din .0 mai 1::9+ - "egea nr. 20.61::9 pri)ind integrarea %i%temului a%igurarilor %ociale al Cultului Mozaic din Romania in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. .20 din 10 decembrie 1::9+ - "egea nr. 17961::8 pri)ind integrarea %i%temului de a%igurari %ociale al per%onalului 1i%ericii Romane #nite cu Roma ;recocatolica in %i%temul a%igurarilor %ociale de %tat' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. .94 din 1 octombrie 1::8+ - Ordonanta de urgenta a ;u)ernului nr. .161::8 pri)ind unificarea fondurilor componente ale bugetului a%igurarilor %ociale de %tat' precum si a celor pentru plata pen%iilor cu)enite a%iguratilor din unitatile cu atributii in domeniul apararii nationale' ordinii publice si %igurantei nationale' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 41: din 2 noiembrie 1::8 /aprobata prin "egea nr. 12861:::' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. .44 din 20 iulie 1:::*+ - Ordonanta de urgenta a ;u)ernului nr. 261::: pri)ind modificarea si completarea $ecretului nr. .8:61:92 cu pri)ire la contributia pentru a%igurarile %ociale de %tat' modificat si completat prin "egea nr. 4:61::2 pentru modificarea si completarea unor reglementari din legi%latia de a%igurari %ociale' publicata in Monitorul Oficial al Romaniei' Partea ' nr. 4: din 1 februarie 1:::+ - orice alte di%pozitii contrare prezentei legi. Acea%ta lege a fo%t adoptata de (enat in %edinta din 24 februarie 2000' cu re%pectarea pre)ederilor art. 94 alin. /1* si ale art. 142 din Con%titutia Romaniei. PRE(E$ 0!E"E (E0A!#"# M RCEA O0E(C#-A# 0!#(

Acea%ta lege a fo%t adoptata de Camera $eputatilor in %edinta din 9 martie 2000' cu re%pectarea pre)ederilor art. 94 alin./1* si ale art. 142 din Con%titutia Romaniei. PRE(E$ 0!E"E CAMERE $EP#!A! "OR O0 $ ACO0E(C# Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 140 din data de 1 aprilie 2000