Sunteți pe pagina 1din 3

Recenzie

Earth Sheltered Homes: Plans and Designs: Underground Space Center, University of Minnesota Donna hrens, !om Ellison, "ay Sterling, editura #an $ostrand "einhold Company $e% &or', ()( pagini, pu*licat+ ,n (-.(/ 0ntroducerea c+r1ii este o prefa1+ ,n care coordonatorul lucr+rii, "ay Sterling, preci2ea2+ motivele pentru care U/S/C/ 3!he Underground Space Center4 a decis s+ preg+teasc+ aceast+ a doua carte referitoare la casele prote5ate de p+m6nt: dup+ pu*licarea, ,n (-7., a primei c+r1i Earth Shelter Housing Design at6t pu*licul c6t 8i industria construc1iilor 8i9au e:primat interesul fa1+ de acest domeniu/ Overview of Earth Sheltered Housing. Capitolul ,ncepe cu pre2entarea activit+1ii centrului Underground Space Center ,n perioada anilor (-7;/ Urmea2+ un num+r de 8apte paragrafe: 9 primul, intitulat <De ce construc1ii prote5ate de p+m6nt=>, ,ntre*are la care r+spunsul const+ ,n dou+ cuvinte: costurile energiei/ 9 al doilea paragraf ne arat+ <cum 8i de ce func1ionea2+> construc1iile prote5ate de p+m6nt? sunt pre2entate caracteristicile fi2ice ale cl+dirilor de acest gen/ 9 al treilea paragraf, <!r+s+turile solare active 8i pasive>, pre2int+ o serie de aspecte legate de energia solar+ 8i utili2area acesteia ,n domeniul construc1iilor/ 9 urm+torul paragraf define8te cl+dirile prote5ate de p+m6nt/ 9 al cincilea paragraf pre2int+ diverse planuri 9 de eleva1ie, de atrium9uri/ 9 un alt paragraf face o incursiune ,n istoricul construc1iilor de gen, pre2ent6nd de5a cele*rele locuin1e s+pate ,n piatr+ din Cappadocia sau de la Matmata, ,n !unisia/ 9 capitolul se ,ncheie cu un paragraf despre legisla1ia aplica*il+ ,n S/U/ / Minnesota Housing Finance Agency Demonstration Houses. @n al doilea capitol sunt pre2entate 8apte case promovate de Minnesota Housing Ainance gency, organi2a1ie format prin parteneriatul dintre guvern, firme 8i B/$/C/9uri/ ceste cl+diri repre2int+, ,n opinia autorilor, o e:celent+ introducere ,n varietatea op1iunilor disponi*ile pentru cei interesa1i s+98i construiasc+ o re8edin1+ de tip <earth sheltered>/ Cele 8apte construc1ii alese ilustrea2+, de asemenea, modul ,n care detaliile de proiectare, cum ar fi utili2area lemnului sau 1evile din *eton, pot fi folosite ,n diverse situa1ii/ Capitolul con1ine numeroase imagini, planuri 8i eleva1ii ale celor 8apte construc1ii/ Pentru fiecare din acestea sunt pre2entate date tehnice 8i un devi2/ Sixteen houses from the U.S. and Euro e. @n a treia parte a lucr+rii sunt pre2entate 8aispre2ece case din punct de vedere al structurii, planurilor, m+rimii, climatului 8i loca1iei/ @n acest capitol se eviden1ia2+ varietatea planurilor 8i configura1iilor posi*ile utili2a*ile ,ntr9o gam+ larg+ de climate/ Da cele mai multe din aceste cl+diri au fost utili2ate sisteme structurale conven1ionale cu acoperi8 plan 8i pere1i din *eton/ ltele, totu8i, au implicat sisteme structurale mai pu1in o*i8nuite cum ar fi, de e:emplu, acoperi8ul din lemn/ Mai mul1i arhitec1i au inclus elemente solare ,n scopul reducerii costurilor energetice/ @n timp ce ma5oritatea acestor case se afl+ ,n 2one rurale sau su*ur*ane, unde leigisla1ia este mai permisiv+ dec6t ,n 2onele ur*ane, unele cl+diri dovedesc a*ilitatea construc1iilor de acest gen de a se adapta 8i la mediul ur*an/ Mai mult, unele e:emple pre2entate furni2ea2+ dovada c+ 8i construc1iile prote5ate de p+m6nt pot fi utili2ate cu succes ,n crearea comple:elor multire2iden1iale, adesea ,n loca1ii considerate inadecvate pentru construc1ii re2iden1iale/ Ei ,n acest capitol sunt pre2entate o serie de imagini, planuri, eleva1ii 8i diagrame/ Cartea a ap+rut ,n anul (-.( 3aceasta a fost 8i singura edi1ie4 8i este scris+ de trei autori, su* egida Underground Space Center din cadrul Universit+1ii Minnesota: Donna hrens, !om Ellison 8i "ay Sterling/ Ducrarea nu a fost tradus+ ,n lim*a rom6n+/ Donna hrens a a*solvit Universitatea Minnesota, sec1ia Furnalism 8i ,n pre2ent este Senior Editor la Minnesota Physician Pu*lishing/ Ceilal1i doi autori sunt nume consecrate ,n domeniul construc1iilor/ !om Ellison a a*solvit ,n (-7; Ecoala de rhitectur+ din cadrul Universit+1ii Minnesota/ Dup+ ce a lucrat ,n Goston, ,n Carolina de $ord 8i ri2ona, !om Ellison a proiectat 8i construit mai multe cl+diri ,n 2ona Minneapolis/ Da sf6r8itul anilor (-7;, ,mpreun+ cu un coleg, Fohn Carmody, a scris cartea HEarth Sheltered Housing Design: Cuidelines, E:amples I "eferences>, pu*licat+ de Universitatea Minnesota/ @n (-.; a ,nfiin1at *iroul de arhitectur+ !E ) rchitects, al c+rui director este/

Ducr+rile sale au fost pu*licate ,n numeroase reviste locale 8i na1ionale/ De asemenea, a c68tigat o serie de premii/ "aymond Sterling a a*solvit Universitatea din Sheffield nglia, sec1ia 0nginerie civil+ 8i structural ,n anul (-7;/ @n (-7J a o*1inut masterul ,n geoinginerie la Universitatea Minnesota iar ,n (-77 doctoratul ,n inginerie civil+, tot la Universitatea Minnesota/ Dr/ Sterling a fost directorul Underground Space Center "esearch Program din cadrul Universit+1ii Minnesota de la ,nfiin1area acestuia ,n (-77 8i p6n+ ,n (--J, c6nd a devenit cadru didactic la Douisiana !ech University/ Este coautorul sau editorul a unspre2ece lucr+ri din domeniul construc1iilor? de asemenea, a pu*licat numeroase alte materiale 3articole, rapoarte, pre2ent+ri4/ Dintre cele unspre2ece lucr+ri pu*licate, c6teva sunt din domeniul cl+dirilor prote5ate de p+m6nt: 9 Underground Space Design: Cuide to Su*surface Utili2ation and Design for People in Underground Spaces, (--K 9 Earth Sheltered Housing Design, (-.J 9 Underground Guilding Design, (-.K 9 Earth Sheltered "esidential Design Manual, (-.) 9 Earth Sheltered Community Design: !he Design of Energy9Efficient "esidential Communities, (-.; Ducrarea ar putea fi inclus+ ,n categoria monografiilor/ Cartea este redactat+ ,ntr9un mod care o face accesi*il+ 8i pu*licului larg, nu numai speciali8tilor/ Chiar 8i datele de natur+ tehnic+, inclusiv planurile 8i eleva1iile, sunt comprehensi*ile/ Practic, este un ghid pentru oricine dore8te s+98i achi2i1ione2e o locuin1+ care s+ induc+ ni8te costuri energetice mici/ Ducrarea nu are la *a2+ o *i*liografie, ci este mai cur6nd rodul e:perien1ei celor care au scris9 o 8i care pre2int+ ca2uri 8i solu1ii concrete, aplicate de5a p6n+ ,n momentul pu*lic+rii c+r1ii/ 0lustra1iile sunt pre2ente din a*unden1+: fotografii, diagrame, grafice, planuri, eleva1ii, chiar 8i c6teva desene/ De fapt, ilustra1iile ocup+ un spa1iu mai important dec6t te:tul? dar acesta nu este un aspect negativ? din contr+, o astfel de lucrare verific+ 2icala conform c+reia o imagine este mai gr+itoare dec6t o mie de cuvinte/ Ducrarea nu con1ine note de su*sol 8i nici ane:e 3doar un ppendi: 8i un 0ndice4/ v6nd ,n vedere succesul de care se *ucur+ <arhitecura verde> ,n ultimele decenii pe pia1+, inclusiv ,n "om6nia, au ap+rut numeroase c+r1i care tratea2+ su*iectul construc1iilor eficiente din punct de vedere energetic/ Dar pu1ine dintre acestea ne arat+ efectiv modul ,n care poate fi construit+ o cl+dire de acest gen/ ici intervine avanta5ul determinat de faptul c+ lucrarea nu ne pre2int+ o teorie care, eventual, s+ fie e:emplificat+ printr9o aplica1ie practic+, ci o serie de construc1ii de5a ridicate/ Chiar 8i diagramele pre2entate sunt o*1inute ,n urma m+sur+torilor efectuate ,n aceste cl+diri/ 0nteresul pentru acest tip de locuire, de altfel un model vechi de c6nd lumea, a aparut in mediile arhitecturale odata cu cri2ele energetice de la inceputul anilor L7;, care au stimulat solutiile alternative ce foloseau energie solara si alte metode ecologice de a economisi resursele neregenera*ile, prote5and in acelasi timp si mediul incon5urator/ @n acela8i conte:t se ,ncadrea2+ 8i preocup+rile autorilor acestei c+r1i, care au sesi2at importan1a acestui domeniu imediat dup+ primul 8oc petrolier din (-7K/ Cartea a fost pu*licat+ ,n (-.(, la scurt timp dup+ cel de9al doilea 8oc petrolier din (-7-/ Mai recent, avanta5ele de ordin ecologic ale caselor de acest gen au devenit un motiv ,n plus pentru alegerea unor astfel de solu1ii/ Prima parte are un rol foarte important ,n tot ansam*lul lucr+rii? aici se reali2ea2+ un istoric al construc1iilor de acest gen, scurt, av6nd ,n vedere 8i intervalul de timp ,n care s9a manifestat 8i a sporit interesul pentru cl+dirile prote5ate de p+m6nt/ !e:tul anali2at pre2int+ detaliat solu1ii 8i chiar tehnologii care vi2ea2+ un e:emplu de arhitectur+ eficient+ din punct de vedere energetic/ cest aspect m+ determin+ s+ ,mi pun urm+toarea ,ntre*are: care este cea mai *un+ solu1ie pentru arhitectura eficient+ din punct de vedere energetic= Sau, altfel spus, care sunt cele mai importante elemente pe care tre*uie s+ le lu+m ,n considerare atunci c6nd construim <sustena*il>= Citind aceast+ carte ,nteleg c+ principalii factori pe care tre*uie s+9i urm+rim sunt: 9 controlarea 8i folosirea eficient+ a radia1iei solare 9 orientarea cl+dirilor c+tre soare

proiectarea 8i utili2area diferitelor tehnologii 1in6nd cont de climatul 2onei ,n care urmea2+ s+ se construiasc+ 9 utili2area solului drept moderator de temperatur+/ utorii e:plic+ simplu 8i pe ,n1elesul oricui acest ultim factor, pe care eu l9a8 considera factorul cheie: schim*ul de c+ldur+ ,ntre sol 8i casele prote5ate de p+m6nt se produce invers dec6t ,ntre cele construite clasic 8i atmosfer+: ,n timp ce construc1iile clasice iarna pierd c+ldur+ ,n aer iar vara captea2+ c+ldur+, sta*ilitatea relativ+ a temperaturii solului face ca pe timpul iernii cl+dirile ecologice s+ primeasc+ din sol c+ldur+ iar vara s+ piard+ c+ldur+ ,n sol/ Un aspect pe care autorii ar fi tre*uit s+9l pre2inte ,l constituie eventualele de2avanta5e sau puncte sla*e ale unor cl+diri de acest gen/ Citind cartea r+m6i cu impresia c+ astfel de solu1ii nu pre2int+ 8i aspect negative/ M9ar fi interesat, de e:emplu, s+ aflu dac+ locuin1ele prote5ate de p+m6nt au pro*leme legate de ume2eal+? ori, autorii nu preci2ea2+ nimic ,n acest sens/ Un alt aspect despre care nu se discut+ dar care este vi2i*il ,l constituie designul uneori tern, care ne duce cu g6ndul la *unc+rele de pe fronturile primului r+2*oi mondialM Desigur, sunt 8i construc1ii cu un aspect pl+cut, chiar deose*it, ,n special ,n partea a treia/ B compara1ie ,ntre aspectele pre2entate 8i situa1ia din "om6nia nu cred c+ se poate face ,n momentul actual 8i pro*a*il mult timp de acum ,ncolo/ @n condi1iile ,n care o*servam ,n "omania de a2i o arhitectur+ cu un lim*a5 arhitectural al gesturilor de suprafa1+, este mai greu de cre2ut c+ solu1ii de gen <Earth Sheltered> vor <prinde> u8or/ Cu at6t mai mult cu c6t pe noi, rom6nii, astfel de imagini ne duc cu g6ndul mai cur6nd la *ordeiele de perioad+ fanariot+ de la Comple:ul Mu2eal Cole8ti dec6t la pro*lemele de ordin ecologic 8i energetic pe care le9ar re2olva solu1iile de acest tip/ Da ,ntre*area dac+ aceast+ carte a avut un impact asupra mea pot r+spunde c+ da/ reu8it s+ m+ conving+/ Ei cred c+ merit+ ,ncercat a8a ceva/ Desigur, repre2int+ o provocare pentru un architect din "om6nia? poate nu ,n urm+torii 2ece sau cincispre2ece ani, dar ,n mod sigur la un moment dat, pe m+sur+ ce cri2ele, fie ele ecologice, energetice, financiare, economice sau de alt+ natur+, ne vor face s+ ,n1elegem avanta5ele acestor solu1ii, vom deveni 8i noi adep1ii <,ntoarcerii la natur+>/ @n ,ncheierea comentariului pot s+ afirm c+ aceast+ lucrare reu8e8te s+ trate2e pro*lematica locuin1elor prote5ate de p+m6nt ,ntr9un mod clar 8i conving+tor 8i s+ demonstre2e importan1a pe care acest gen de construc1ii o are ,n 2ilele noastre/ m citit aceast+ carte ,n *i*lioteca personal+ 3e:emplarul pe care ,l de1in este, de fapt, o :erocopie4/ N(7OP cuvinteQ