Sunteți pe pagina 1din 6

Analiza Economico Financiara, prof.

Adrian Anica Popa

pag. 1/6

8-Oct.-2011

Etapele procesului de analiza 1. Stabilir a obi ct!l!i analiz i "cifra d afac ri, profit, tc# pr $!p!n m ca a% m 2 obi cti% & cifra d afac ri co$t!l !nitar 2. 'd ntificar a l m nt lor c pot infl! nta f nom n!l analizat& ( "%ol!m!l %anzarii#, p "pr t!l#, c) lt!i li mat rial , c) lt!i li $alarial , c) lt!i li indir ct

*. Stabilir a cor latiilor dintr


intr -A ( p

l m nt l f nom n!l!i $i f nom n pr c!m $i al cor latiilor +i$t nt l m nt l f nom n!l!i "$trict# -o$t !nitar -) lt!i li mat rial -$ p9 -) lt!i li $alarial timp $alari! orar -) lt!i li indir ct

,!pa prim l tr i tap $ poat con$tr!i mod l!l d analiza& -A . ( / p "cand fabricam !n $ing!r prod!$ d ac la$i f l# ..0 mod l!l m!ltiplicati% "folo$ $t + $a! # -! "co$t!l !nitar# . -)mat
rial

1 -) $alarial 1 -) indi%id!al ..0 mod l!l aditi% "folo$ $t 1 $a! -#

2. -!antificar a factorilor d infl! nta 3. 'nt rpr tar a r z!ltat lor $i $tabilir a dir ctiilor d acti!n in % d r a imb!natatirii %ol!ti i f nom n!l!i analizat. -!antificar a infl! nt i factorilor a$!pra !n!i f nom n $ poat fac !tilizand m toda $!b$tit!tiilor in lant at!nci cand f nom n!l d tip m!ltiplicati% $a! m toda bilanti ra at!nci cand f nom n!l d tip aditi%. A. Modelul multiplicativ F.a+b+c ..0 m toda $!b$tit!tiilor in lant "4S5# 6 g!li c tr b!i r $p ctat in caz!l m tod i $!b$tit!tiilor in lant& 1. ordonar a factorilor d infl! nta in mod l!l d analiza pornind d la factori cantitati%i, apoi factori d $tr!ct!ra $i a7!ngand la factori calitati%i. 'n caz!l in car in mod l!l d analiza +i$ta mai m!lti factori calitati%i, p !ltima poziti $ %a afla factor!l c pr zinta c a mai $tran$a l gat!ra c! f nom n!l analizat. 2. S!b$tit!ir a factorilor d infl! nta $ %a fac conform ordinii $tabilit la c!r$!l ant rior. *. 8n factor $!b$tit!it raman $!b$tit!it in op ratiil !lt rioar a analiza $ fac d $!$ in 7o$ F b c a daca a% m& F b c

a1 a2

a21 a22

inc p m c! a $i tr c m la b d!pa c analizam a1, a2, a11, a22

Analiza Economico Financiara, prof. Adrian Anica Popa

pag. 2/6

8-Oct.-2011

1. 'nfl! nta l!i a a$!pra l!i F, :Fa "%ariatia l!i F la modificar a l!i a# . a1 / b0 / c0 ; a0 / b0 / c0 :F . F1 ; F0 . a1 b1 c1 ; a0 b0 c0 . "a1 ; a0# b0 c0 2. 'nfl! nta l!i b a$!pra l!i F :Fb . a1 b1 c1 ; a1 b0 c0 . a1 "b1 ; b0# c0 *. 'nfl! nta l!i c a$!pra l!i F :Fc . a1 b1 c1 ; a1 b1 c0 . a1 "c1 ; c0# b1 S!ma infl! nt i factorilor tr b!i $a fi :F . :Fa 1 :Fb 1 :Fc ..0 daca a d pind d a1 $i a2 at!nci infl! nta l!i a1 1 infl! nta l!i a2 . infl! nta l!i a fi 1.# F= F a= F b= a b pr $!p!n m ca a este factor cantitativ "inc p c! l# ..0 gala c! modificar a totala a f nom n!l!i&
p ntr! ca $ modifica doar a

a1 a0 b0 b0 a 1 a1 b1 b0 a0 a0 b1 b0 a1 a0 b1 b1 ..0 :F . :Fa 1 :Fb

2.#

daca b este factor cantitativ at!nci& 1.# 2.# F b= Fa =

B. Modelul aditiv S aplica m toda bilanti ra. 4 . a 1 b ; c, in ac $t caz infl! nta !n!i factor data doar d modificar a ac l!i factor. :4 . 41 ; 40 . "a1 1 b1 ; c1# ; "a0 1 b0 ; c0#

1. :4a . a1 ; a0 "p ntr! ca c 2. :4b . b1 ; b0 *. :4c . ; "c1 ; c0#

ilalti $ an!l aza#

:4 . :4a 1 :4b 1 :4c a F b c

<1 "1 ; 0# =0
"c -i d a$!pra . 1, c -i 7o$ . 0#

Exemplu: Analizati cifra d afac ri p baza !rmatoar lor informatii&

Analiza Economico Financiara, prof. Adrian Anica Popa

pag. */6

8-Oct.-2011

indicatori ( "cantitat a# p "pr t %anzar # -.A.

0 1,300 10 13,000

1 1,000 1> 1>,000

-A . ( / p 0 ; p rioada pr c d nta 1 ; p rioada c!r nta -A ( p

:-A . -A1 ; -A0 . 1> ; 13 . 2.000

1. 'nfl! nta modificarii cantitatii %and!t a$!pra cifra d afac ri :-.A.( . (1 p0 ; (0 p0 . "(1 ; (0#/p0 . "1.000 ; 1.300#/10 . ; 3.000 !.m. 2. 'nfl! nta modificarii pr t!l!i d %anzar a$!pra cifra d afac ri :-Ap . (1 p1 ; (1 p0 . (1 "p1 ; p0# . 1.000 "1> ; 10# . >.000 !.m. Interpretare: -r $t r a cifr i d afac ri c! 2.000 !.m. a fo$t d t rminata in prim!l rand d infl! nta fa%orabila a modificarii pr t!l!i d %anzar a$tf l& la cr $t r a c! >0? al ac $t!ia $-a inr gi$trat a$a c!m ra normal o cr $t r a cifra d afac ri c! >.000 !.m. -a!z l c a! d t rminat cr $t r a pr t!l!i d %anzar pot fi& cr $t r a co$t!rilor d prod!cti "inflatia n! $ p!n # cr $t r a calitatii prod!$!l!i cr $t r a n 7!$tificata a pr t!l!i din dorinta d a obtin o mar7a d profit mai mar cr $t r a c r rii "aici n! $ aplica p ntr! ca a $caz!t cantitat a %and!ta#.

6 d!c r a cantitatii %and!t a in$ mnat o dimin!ar a cifr i d afac ri c! 3.000 !.m. iar ca!z l po$ibil pot fi& cr $t r a pr t!l!i d %anzar aparitia !n!i conc!r nt $a! con$olidar a poziti i c lor +i$t nti $c)imbar a pr f rint i con$!matorilor 'nflati & cifra d afac ri 'inflati
"indic l inflati i#

$at!rar a pi t i "n! r ali$ta p ntr! ca am cr $c!t pr t!l#


2008 1.000 1.20 "120?# d flatar -A2008 . -A2008 CA200@ / 2008 = CA200@ I inf 2008 200@ 2008 = 1*00 1.10 CA2010/ 2008= CA2010 I inf 2008 2010 = CA2010 1*10 = I inf 2008 / 200@I inf 200@ / 2010 1.101.13 200@ 1.*00 1.10 "110?# 2010 1.*10 1.13 "113?#

Inflatare:

200@

2010

-A2010 . -A2010 . 1*10 CA200@/ 2010=CA200@I inf 200@ / 2010 =1*001.13=12@3 arata o $cad r a -A CA2008/ 2010=CA2008I inf 2008/ 200@I inf 200@ / 2010=10001.11.13=1263 E+ mpl!& Analizati -A p baza !rmatoar lor informatii&

Analiza Economico Financiara, prof. Adrian Anica Popa

pag. 2/6

8-Oct.-2011

Produse A A "otal:

cantitatea, q 0 1,200 2,200 1,200 #,000 1 2,*20 *,@00 1,360 #,$00 0

pret, p 1 12 10 11 1* 12 10

structura vanzarii, g, 0 20 60 20 100 -A = (p 1 *0 30 20 100

ci!ra de a!aceri, lei 0 16,800 22,000 13,200 #%,&00 1 *0,220 26,800 13,600 '&,$&0

-A A =( A p A =120012=16800
0 0 0

-A . B /P P=

!nd , B . cantitat a totala, P . pr t!l m di! d %anzar (A =


0

g ipi
100 B

1200 100=20 ? >000

-A P

gi pi - mod l!l d analiza P 1= *01*3012 2010 =11.@l i 100

P 0=

201260102011 =10.6 l i 100

:-A . -A1 ; -A0 . @2820 ->2200 . 18620 l i 1. 'nfl! nta modificarii cantitatii total %and!t a$!pra modificarii -A ":-A# :-AB . B1 P0 ; B0P0 . ">800 ; >000# 10.6 . 8280 l i 2. 'nfl! nta modificarii pr t!l!i d %anzar a$!pra modificarii -A :-AP . B1P1 ; B1P0 . B1"P1 ; P0# . >800 "11.@ ; 10.6# . 10120 2.1 'nfl! nta $tr!ct!rii %anzarii a$!pra modificarii -A -A gi=B 1 P r c=

g i1pi0 B g i0p i0 =B P
100
1

100

r c

B1P 0 =B1 P r c P0 =1360 l i i - pr t!l r calc!lat

g i1pi0 = *0123010 2011 =10.8 l


100 100

2.2 'nfl! nta modificarii pr t!rilor !nitar d %anzar a$!pra modificarii -A -A pi =B1

g i1p i1 B g i1p i0 =B P P
100
1

100

r c

=>800 11.@10.8=8380 l i

:-Agi 1 :-Api . 1360 1 8380 . 10120 . :-AP Interpretare: din p!nct d % d r al cantitatii %and!t $i al pr t!l!i m di! d %anzar int rpr tar a $imilara c! c a d la probl ma pr c d nta din p!nct d % d r al $tr!ct!rii %anzarii $ inr gi$tr aza o $it!ati fa%orabila d t rminata d cr $t r a pond rii prod!$ lor car pr zinta !n pr t d %anzar mai mar d cat m dia inr gi$trata la ni% l d intr prind r in p rioada d baza "0# din p!nct d % d r al pr t!l!i !nitar d %anzar $ inr gi$tr aza o cr $t r a -A c! 8380 l i, ca !rmar a cr $t rii pr t!l!i d %anzar la ma7oritat a prod!$ lor.

Cota& daca $ obtin o $it!ati fa%orabila "c! 1# ac a$ta d t rminata d cr $t r a pr t!l!i d %anzar la toat prod!$ l , d cr $t r a pr t!l!i d %anzar la ma7oritat a prod!$ lor in caz!l in car

Analiza Economico Financiara, prof. Adrian Anica Popa

pag. 3/6

8-Oct.-2011

$cad ril d la an!mit prod!$ $!nt comp n$at d cr $t r a inr gi$trata la c l lalt prod!$ . Analiza activitatii de productie si comercializare. El m nt & analiza indicatorilor %alorici, analiza -A, analiza %alorii ada!gat , analiza prod!cti i fizic . 'ndicatorii %alorici& indicatorii acti%itatii d prod!cti $i com rcializar $ r f ra la& -A c r pr zinta totalitat a %anzarii, la prod!ctia marfa fabricata "B f#, indicatori c r pr zinta %aloar a t!t!ror b!n!rilor r alizat d $tinat %anzarii catr cli nti, a $ r%iciilor pr $tat $i a l!crarilor + c!tat intr-o an!mita prioada d timp. Prod!ctia + rciti!l!i& +prima %ol!m!l total al acti%itatii d prod!cti d $fa$!rata d intr prind r intr-o p rioada d timp. S not aza c! B . Daloar a ada!gata& r pr zinta $!rpl!$!l d bogati r alizata d intr prind r prin !tilizar a r $!r$ lor t )nic , !man $i financiar . ,aca, !rmatorii indici&

' -A 1 Bf

E %and mai m!lt d cat am prod!$, o $it!ati fa%orabila c in$ amna $cad r a

$toc!rilor d prod!$ finit

' Bf 1 B
' DA 1 B
-A 1 Bf Bf 1 B

E in$ amna $cad r a $toc!rilor d prod!cti n t rminata E in$ amna $cad r a con$!m!rilor pro% nit d la t rti ..0 o !tilizar mai b!na a

factorilor d prod!cti . DA . %aloar a ada!gata. E am %alorificat $i din $toc!ril p rioad i pr c d nt . E $cad $toc!ril d prod!$ finit . !nd , DA . %aloar a ada!gata, 4- . mar7a com rciala, -' . con$!m!l int rm diar -A . -A ..0 -A C$ = C$Fa C$ !nd & C$ . n!mar!l m di! d $alariati, Fa . prod!cti%itat a an!ala a m!ncii Bf -A -A = C$ = C$Fa C$ Bf !nd & -A = Bf -A = C$ Bf C$ . prod!cti%itat

DA . 4- 1 B ; -',

. grad!l d %alorifcar al prod!cti i marfa fabricat

4f 4fp Bf -A C$ 4f 4fp Bf

prod!cti%itat a m di an!ala a m!ncii

4f =grad d inz $trar t )nica a m!ncii C$ 4fp = pond r a mi7loac lor fi+ prod!cti% in mi7loac fi+ =compoziti t )nologica 4f Bf = randam nt!l mi7loac lor fi+ prod!cti% 4fp

Analiza Economico Financiara, prof. Adrian Anica Popa

pag. 6/6

8-Oct.-2011

4od l!l d analiza& C$ "1#

4f C$ 4 fp C$ Bf 4 fp

2.1

-A

Bf = F a 2 C$

2.2

-A = Bf :-A . -A1 ; -A0

2.*

1. 'nfl! nta n!mar!l!i m di! d $alariati a$!pra modificarii -A :-AC$ . "CS1 ; CS0# Fa0 G0 2. 'nfl! nta modificarii prod!cti%itatii m dii an!al a m!ncii a$!pra modificarii -A :-AFa . CS1 "Fa1 ; Fa0# G0 2.1 'nfl! nta modificarii grad!l!i d inz $trar t )nica a m!ncii a$!pra modificarii -A -A 4f = C$ 1
C$

4f 1 4f 0 4fp 0 Bf 0 0 C$ 1 C$ 0 4f 0 4fp 0

2.2 infl! nta modificarii compoziti i t )nologic a$!pra modificarii -A 4f 4fp1 4fp 0 Bf 0 -A 4fp = C$1 1 0 C$ 1 4f 1 4f 0 4fp0
4f

2.* 'nfl! nta modificarii randam nt!l!i mi7loac lor fi+ prod!cti% a$!pra modificarii -A -A Bf = C$1 C$ 1 4fp 4f 1 4fp1 Bf 1 Bf 0 0 4f 1 4fp1 4fp 0

*. 'nfl! nta modificarii grad!l!i d %alorificar a prod!cti i marfa fabricata a$!pra modificarii -A :-AG . C$1 Fa1 "G1 ; G0#