Sunteți pe pagina 1din 17

CARACTERISTICILE METROLOGICE ALE MIJLOACELOR DE

MASURARE.
Sunt caracteristici referitoare la comportarea mijloacelor de m surare n raport cu
m rimea m surat , cu mediul ambiant i cu beneficarul m sur rii. Se exprim prin parametrii
func ionali privind m rimea de intrare, m rimea de ie ire i m rimile de influen , f r s se
implice structura intern a mijlocului de m surare respectiv. Principalele caracteristici
metrologice ale unui mijloc de m surare sunt:
- intervalul de m surare;
- sensibilitatea;
- exactitatea instrumental ;
- puterea consumat ;
- fiabilitatea metrologic .
Intervalul de m surare reprezint intervalul de valori ale m rimii de m surat pe
ntinderea c reia un mijloc de m surare poate furniza informa ii de m surare cu erori limit
prestabilite. Exist intervale pentru care: m surarea este garantat , m surarea este posibil , se
produc fenomene ireversibile, se distruge mijlocul de m surare. Primul interval, cel mai ngust,
este cel al m sur rilor corecte, cu exactitatea indicat de constructor. In al doilea interval, nu se
poate pretinde mijlocului de m surare s m soare cu exactitatea dorit i n general aparatul nu
trebuie utilizat aici. De exemplu, cnd un constructor se refer la capacitatea de supranc rcare
el se refer la intervalul n care nu se produce defectarea mijlocului de m surare. Conform
normelor, un ampermetru cu clasa de exactitate 1 suport timp de 2 ore o m rime X=120% Xmax
sau timp de 5s o m rime X=10 Xmax, f r a-i fi afectate calit ile. n al treilea interval mijlocul
de m surare sufer modific ri ce necesit o repara ie i o reetalonare ulterioar . Ultimul interval
este cel n care mijlocul de m surare se distruge. Utilizarea n acest domeniu nu poate poate fi
dect accidental . n acela i mod trebuie considerat i intervalul de varia ie al tuturor m rimilor
de influen . Aceste m rimi de influen sunt semnalate de c tre constructor i pot fi:
temperatur , presiune, umiditate, vibra ii, etc.
Sensibilitatea absolut este raportul dintre varia ia m rimii de ie ire y i varia ia
corespunz toare m rimii de intrare x :
S
y
x
a(1}
n diagrama y=f(x) , sensibilitatea este reprezentat de panta caracteristicii. Un mijloc de
m surare este liniar dac sensibilitatea sa este constant n intervalul de m surare. Se poate
calcula i sensibilitatea relativ, definit ca:
S
y
y
x
x
r(2}
Trebuie men ionat c no iunea de prag de sensibilitate este total diferit de cea de mai
sus. Pragul de sensibilitate reprezint cea mai mic valoare a m rimii de intrare ce determin o
varia ie distinct sesizabil a m rimii de ie ire. Aceast exprimare este utilizat , cu prec dere,
pentru mijloacele de m surare analogice. Pentru cele digitale se utilizeaz no iunea de rezolu ie ,
reprezentnd cea mai mic varia ie a m rimii de intrare ce poate fi apreciat pe dispozitivul de
afi are al aparatului (o unitate a ultimului rang zecimal).
Exactitatea instrumental reprezint calitatea mijlocului de m surare de a da rezultate
apropiate de valoarea adev rat a m rimii m surate. Se utilizeaz no iunile:
- justee (trueness, justesse) = gradul de concordan dintre valoarea medie ob inut dintr-
un num r mare de m sur tori repetate i valoarea adev rat ;
- fidelitate (precision, fidelit) = gradul de concordan dintre mai multe rezultate
independente ale unei m sur tori, ob inute n condi ii prescrise;
1
- exactitate (accuracy, exactit) = gradul de concordan dintre rezultatul unei m sur tori
i o valoare de referin acceptat .
No iunile pot fi reprezentate n urm toarele interrela ii:
Rezultatul m sur rii necorespunznd valorii adev rate a m surandului, se introduce
no iunea de incertitudine de m surare u, cu ajutorul c reia se poate scrie:
X X u
mas
t
(3)
La un mijloc de m surare u reprezint incertitudinea instrumental . Ansamblul
mijloacelor de m surare ce au incertitudinea instrumental cuprins ntre acelea i limite
formeaz o clas de exactitate. Clasa de exactitate este caracterizat printr-un indice de clas c,
care pentru mijloacele de m surare poate lua una din valorile:
0,1 0,2 0,5 1 1,5 2,5
i
1 10 2 10 5 10 n<0
n n n


n condi ii de referin (intervale date de constructor pentru m rimile de influen
exterioare: temperatur , presiune etc.) se poate determina, pe baza indicelui c, eroarea
instrumental tolerat (maxim admisibil ) a mijlocului de m surare. De exemplu, n cazul unui
voltmetru analogic avnd U
max
= 40V i c = 0,5:
U
cU
max
max
t t

t
100
0 5 40
100
0 2
,
, V
n situa ia n care m rimile de influen dep esc intervalele de referin apar erori
suplimentare, ce se pot aprecia, conform normelor specifice.
Exist diferite moduri de dependen a erorilor instrumentale fa de m rimea m surat :
- Eroarea de decalaj (fig.1.a) este o eroare absolut independent de valoarea m surat iar
varia ia sa n timp reprezint deriva.
a) b)
Fig.1. a) Eroarea de decalaj ; b) eroarea de sensibilitate.
- Eroarea de sensibilitate (fig.1) este o eroare ce depinde liniar, n valoare absolut , de
m rimea m surat . Se exprim , uneori, prin unghiul

(sau tangenta sa).
- Eroarea de histerezis a unui mijloc de m surare apare cnd valoarea m rimii de ie ire
nu depinde numai de valoarea m rimii de intrare dar i de maniera n care aceasta este atins .
Dac m rimea de intrare are o varia ie periodic se ob ine o dependen descris de un ciclu. n
fig. 2.a se prezint histerezisul asociat fenomenelor de polarizare electric sau magnetic , iar n
fig.2b cel datorat frec rilor sau jocului existent ntre componentele unui mecanism.
2
a) b)
Puterea consumat este puterea absorbit de mijlocul de m surare de la obiectul supus
m sur rii. Un indicator larg utilizat n metrologie este fine ea - calitatea mijlocului de m surare
de a nu perturba m surandul. n termeni generali, opera ia de m surare este o interac iune ntre
m surand i mijlocul de m surare respectiv. n decursul interac iunii, mijlocul de m surare
prime te o informa ie, deci o anumit cantitate de energie. Energia poate proveni de la m rimea
m surat , de la o surs auxiliar sau de la ambele simultan. n m surarea direct , m rimea
m surat furnizeaz singur energia necesar , pe cnd n cazul metodei de compara ie m rimea
nu furnizeaz energie, aceasta provenind de la o surs exterioar suplimentar .
n cazul general x depinde de X. Rela ia dintre aceste m rimi este diferit pentru m rimea
m surat i pentru mijlocul de m surare. Mijlocul de m surare necesitnd X

0 perturb
m rimea m surat n sensul c m rimea x nu are aceea i valoare dac mijlocul de m surare este
racordat fenomenului. Fine ea d o informa ie privind modific rile aduse m rimii m surate
datorit racord rii mijlocului de m surare. O ilustrare a unei m sur ri cu transfer de putere l
reprezint determinarea t.e.m. E a unei surse, cu rezisten a intern r, cu un voltmetru de
rezisten intern
R
v
(fig.3)
Fig.3. Influen a mijlocului de m surare asupra m rimii m surate.
In acest caz: x = u ; X= i u = E - ri ; u =
R
v
i
= ( + E u
r
R
v
1 )
rezultnd
necesitatea unei rezisten e ct mai mari a voltmetrului.
In concluzie, toate m sur rile directe fiind afectate de acest fenomen, trebuie cunoscut
fine ea mijlocului de m surare i estimat modul de corectare a valorii ob inute.
Fiabilitatea metrologic reprezint probabilitatea ca mijlocul de m surare s func ioneze
corect un timp dat, fiind utilizat corespunz tor scopului. Calitatea mijlocului de m surare este
caracterizat nu numai pentru faptul c el corespunde normelor ca performan e, ci i prin
aptitudinea de a- i conserva aceste performan e n timp. n momentul cnd nu mai are
performan ele necesare mijlocul de m surare poate fi reparat i din nou utilizat; exist intervale
de timp
t
k
n care func ioneaz corect i intervale
t
j n care este la repara ie (fig.4).
Fig.4. Durata de func ionare a unui mijloc de m surare.
Indicatorii utiliza i n studiul fiabilit ii sunt:
Fig.2. Eroarea de histerezis.
a) fenomene de polarizare;
b) frec ri.
3
- media timpului de bun func ionare:
MTBF
1

t
n
k
k
n
(4)
- media timpului de repara ie:
MTR
1

t
n
j
j
n
1
1
(5)
- rata defect rilor:

1
MTBF
( ) t (6)
- rata repara iilor:

1
MTR
( ) t (7)
- disponibilitatea:
D
MTBF
MTBF MTR

+
(8)
- func ie de fiabilitate:
R(t) = 1 - F(t) (9)
cu: F(t) = ( ) f t dt


unde:
f(t) - func ia densit ii de probabilitate a reparti iei defectelor;
F(t) - probabilitatea ca mijlocul de m surare s se defecteze n orice moment pn la
timpul t;
R(t) - probabilitatea ca mijlocul de m surare s nu se defecteze pn la timpul t.
Fiabilitatea se determin pornind de la rata defectelor , care este singurul parametru
accesibil m sur rii. Se poate prezenta, pentru un mijloc de m surare, rata defectelor n timpul
vie ii normale a acestuia (fig.5). Zona I corespunde perioadei de 'tinere e' a mijlocului de
Fig.5. Rata defectelor i durata de func ionare a unui mijloc de m surare
m surare, n care pot apare unele defect ri datorate deficien elor de proiectare, produc ie sau
control. Zona II este cea de via util a mijlocului de m surare. Comportarea n aceast zon
este descris de func ia f(t) ca:
f t
e
t
( )

'


0
t
t

0
0
(10)
Rezult :
4

ct
MTBF
1
e
( )
( )
t
R t
t


(11)
Zona III este zona de 'b trne e' a mijlocului de m surare cnd apar defecte din ce n ce
mai des, datorit uzurii.
Este interesant de a cunoa te propagarea fiabilit ii de la componentele sistemului la
ansamblul final. Cunoscnd fiabilitatea fiec rui element i modul de corectare se poate calcula
fiabilitatea ansamblului. n cazul unei structuri serie (func ionarea corect a tuturor elementelor
ca ansamblul s func ioneze corect) :
R R R R R
i
i
n

1 2
...
(12)
i deci, o astfel de structur are o fiabilitate inferioar celui mai slab element. n cazul unei
structuri de tip paralel (un singur element dac func ioneaz corect, ansamblul func ioneaz
corect) :
R R R R
n
1 1 1 1
1 2
[( )( )...( )]
(13)
Rela iile:
R t e
t t
( )
( )


sau ( )
ln ( )
t
R t
t

indic faptul c toate calculele pentru R pot fi transpuse pentru , alegerea depinznd de datele
problemei. Valori admise (pe an) pentru rata defectelor:
- diod 1,6 10
-6
- dioda Zener 0,6 10
-6
- condensator 0,4 10
-6
- rezistor 0,025 10
-6
- contact 0,01 10
-6
- bobin releu 0,03 10
-6
- sudur 0,002 10
-6
Fiabilitatea metrologic este un parametru impus pentru un un mijloc de m surare,
existnd clase de fiabilitate (tabelul 1).
Tabelul 1
Indica ie R
min
(t)
10 (h
max
!1
)
MTBF
min
(h)
R
I
0,96 - 0,94 3...5 330.000 - 200.000
R
II
0,96 - 0,92 5...10 200.000 - 100.000
R
III
0,96 - 0,90 10...21 100.000 - 47.600
R
IV
0,96 - 0,85 21...81 47.600 - 12.300
R
V
0,96 - 0,8 81...446 12.300 - 2.240
CARACTERISTICILE DINAMICE ALE MIJLOACELOR DE M SURARE
Regimul dinamic corespunde situa iei n care m rimea aplicat la intrare x(t) este func ie
de timp rezultnd o m rime de ie ire y(t) tot func ie de timp . Rela ia ntre aceste dou m rimi
este, n cazul general, o ecua ie diferen ial de ordin n cu coeficien i constan i:
a
d y
dt
a
d y
dt
a
dy
dt
a y x t
n
n
n
n
n
n
o
+ + + +

1
1
1
1
... ( ) (14)
Mijloacele de m surare se clasific , n func ie de ordinul n al ecua iei diferen iale, n
urm toarele clase :
- de ordin zero:
a y t x t
o
( ) ( )
5
- de ordin I: a
dy t
dt
a y t x t
o 1
( )
+ ( ) ( ) (15)
-de ordin II: a
d y t
dt
a
dy t
dt
a y t x t
o 2
2
2
1
( ) ( )
( ) ( ) + +
Varia iile m rimii de intrare nu pot fi urm rite instantaneu de c tre mijlocul de m surare
datorit iner iilor de tip electric, termic sau electromagnetic i amortiz rilor. Evolu ia n timp a
m rimii de intrare se transmite cu ntrziere la ie ire, uneori cu deform ri n raport cu
caracteristica static .
Cunoa terea comport rii n regim dinamic este important att pentru mijloacele de
m surare sau sistemele destinate vizualiz ri i m sur rii varia iei n timp a m rimii de m surat
ct i pentru cele la care timpul de r spuns trebuie s fie minim.
Solu ia ecua iei diferen iale ce caracterizeaz un mijloc de m surare prezint un interes
evident, ea con innd toate informa iile referitoare la comportarea acestuia. n practic , este util a
cunoa te comportarea mijlocului de m surare supus ac iunii unei m rimi de intrare de form
tipic (tabel 2). R spunsul mijlocului de m surare la un semnal de form oarecare se poate
deduce pe baza r spunsului la aceste func ii aplicate la intrare.
Tabelul 2
Tip excita ie Parametri Reprezent ri
Treapt X
o
Ramp
R
dx
dt

Ramp trunchiat X
o
,T
Dreptunghi X
o
,T
Dirac

Sinusoidal X
o
,T
Analiza comport rii unui mijloc de m surare n regim dinamic se poate face n domeniul
timp i n domeniul frecven
Criteriile de apreciere a calit ii mijlocului de m surare n privin a comport rii n
domeniul timp, la aplicarea la intrare a unei func ii treapt , sunt urm toarele:
- timpul de cre tere -
t
cr
- timpul n care semnalul cre te de la 10% la 90% din valoarea
de regim stabilizat (fig.6a) ;
- timpul de stabilizare (t
s
) - timpul care trece de la aplicarea m rimi de intrare i pn
cnd m rimea de ie ire atinge o valoare care se abate cu mai pu in de o valoare prescris fa
de cea de regim stabilizat (fig.6b).
a) b)
Fig. 6Timpul de cre tere i timpul de stabilizare.
Caracterizarea comport rii n domeniul frecven se realizeaz prin aplicarea la intrare a
unei excita ii sinusoidale de amplitudine constant i frecven variabil :
x t X t ( )

"#n (16)
R spunsul mijlocului de m surare este tot o m rime sinusoidal :
y t Y t ( )

"#n( ) + (17)
Pentru caracterizarea comport rii se utilizeaz caracteristica de frecven :
H j
y
x
( )
(18)
modulul reprezentnd caracteristica amplitudine - frecven :
H j H ( ) = ( )
(19)
iar argumentul func iei este caracteristica faz - frecven :
( ) a$% ( ) H j
(20)
Criteriul de calitate privind aprecierea comport rii n domeniul frecven l reprezint
banda de frecven . Aceasta reprezint intervalul de frecven , cuprins ntre o limit inferioar
f
i
i una superioar
f
s
, n care amplitudinea nu scade sub 1 2 & din valoarea pe care o are
la frecven a de referin - fig.7.
'
Fig.7. Definirea benzii de frecven .
Mijlocul de m surare de ordin zero este descris de ecua ia
a y t x t
o
( ) ( )
fiind cel
mai simplu mijloc de m surare, att din punct de vedere metrologic, ct i matematic. Este un
mijloc de m surare ideal, n care m rimea de ie ire este, tot timpul, propor ional cu cea de
intrare. Un exemplu sugestiv l reprezint traductorul de pozi ie de tip poten iometru (fig.8), la
care u t
U
l
x t
o
( ) ( ) .
Mijlocul de m surare de ordinul I este caracterizat de ecua ia diferen ial :
a
dy t
dt
a y t x t
o 1
( )
( ) ( ) + (21)
sau:

dy t
dt
y t Sx t
( )
( ) ( ) + (22)
unde:
- constanta de timp,
S - sensibilitatea.
Studiul comport rii n domeniul timp la aplicarea excita iei treapt se ob ine rezolvnd
nti ecua ia omogen :

dy
dt
y + 0 (23)
care are solu ia:
y Ce
t
1

(24)
i considernd apoi o solu ie particular :
y
2
= Sx
o.
(25)
Solu ia general este de forma:
y Ce SX
t
+

0
(26)
Fig.8. Mijloc de m surare
de ordin zero. Traductor de
deplasare tip
poten iometru.
(
Impunnd condi ia ini ial : y = 0 pentru t 0 se ob ine:
y SX e
t

1
]
1
1

0
1

(27)
n fig.9 se prezint acest r spuns sub form adimensional , iar n tabelul 3 se indic
diferen a ntre valoarea de regim permanent
y( )
i cea instantanee y(t).
Tabelul 3
t

y y t
y t
( )- ( )
( )
(%)

100
2,3
3,0
3,91
4,61
5,30
6,21
6,91
10
5
2
1
0,5
0,2
0,1
R spunsul la excita ie ramp al convertorului de ordinul I se ob ine pornind de la
ecua ia:

dy
dt
y SRt + (28)
Solu ia ecua iei omogene fiind
y Ce
t
1

, se consider o solu ie particular :


y C C t
2 0 1
+
(29)
Prin introducerea lui y
2
n rela ia (1.41) rezult constantele:
C SR C SR
0 1
;
(30)
solu ia general fiind de forma:
y Ce SR t
t
+

( )
(31)
Cu condi ia ini ial y = 0 pentru t 0 rezult solu ia:
y SR t e
t
+

'

( )

(32)
R spunsul con ine un termen de regim permanent i unul tranzitoriu (fig.10)
Fig.9. R spunsul mijlocului
de m surare de ordinul I n
domeniul timp la aplicarea
func iei treapt .
)
Eroarea fa de un mijloc de m surare ideal este definit prin:

( ) ( )
( )
y t y t SRt
y t SR e
t

'

1
(33)
Constanta de timp

afecteaz att durata termenului de regim tranzitoriu ct i


amplitudinea erorii ( fig.11).
R spunsul la excita ie impuls al convertorului de ordin I se studiaz prin aplicarea la
intrare a semnalul reprezentat n fig.12.
Pn la momentul t = T este valabil solu ia:
y
SX
T
e
t

_
,

0
1

(34)
Pentru t > T ecua ia este:
dy
dt
y + 0 (35)
cu solu ia:
y Ce
t

(36)
Continuitatea solu iei n t = T impune egalitatea:
SX
T
e Ce
T T
0
1

_
,
(37)
ob inndu-se pentru constanta de integrare expresia:
C
SX
T
e
T
=
0
1

_
,

(38)
n final, solu ia pentru t > T este:
Fig.10 R spunsul mijlocului de
m surare de ordin I la semnal
ramp .
Fig.11. Amplitudinea erorii la
aplicarea func iei ramp .
Fig.12 Semnal de excita ie
tip impuls.
10
y t
SX
T
e e
T t
( ) =
0
1

_
,


(39)
Fig.13. R spunsul mijlocului de m surare Fig.14. R spunsul mijlocului de m surare de ordin I
de ordin I la excita ie impuls. la excita ie impuls de amplitudine constant .
n fig.13 se prezint comportarea sistemului la impulsuri de intrare de durat T variabil , la care
produsul amplitudine - durat este constant iar n fig.14 situa ia cnd amplitudinea este constant
X
0
.
Comportarea n domeniul frecven a convertorului de ordinul I se studiaz prin utilizarea
calculului n complex simplificat. Se ob ine:
j y y S x +
(40)
iar caracteristica de frecven are forma:
H j
S
j
( ) =
+

1
(41)
cu reprezentarea grafic din fig.15
Caracteristica amplitudine - frecven (fig.16.a) are expresia:
H
S
( ) =
+

1
2 2
(42)
iar caracteristica faz - frecven (fig.16b) este :
= arctg(- )
(43)
a) b)
Fig.16. Caracteristicile : a)amplitudine-frecven ; b)faz -frecven
ale mijlocului de m surare de ordin I.
Banda de frecven este cuprins ntre

#
= 0
i

"
=
1
deoarece:
Fig.15 Caracteristica de frecven
a mijlocul de m surare de ordin I.
11
1
1
1
2
2
+

( )

"
"
=
1
(44)
Mijlocul de m surare de ordinul II este cel descris de ecua ia:
a
d y t
dt
a
dy t
dt
a y t x t
o 2
2
2
1
( ) ( )
( ) ( ) + +
utilizat , adesea, sub forma:
1 2
0
2
2
2
0

d y
dt
dy
dt
y Sx t + + ( )
(45)
unde:

0
0
2

a
a
- pulsa ia proprie (46)

a
a a
1
0 2
2
- factorul de amortizare (47)
Comportarea n domeniul timp a convertorului de ordinul II se studiaz rezolvnd nti
ecua ia omogen ale c rei solu ii depind de natura r d cinilor ecua iei caracteristice:
r r
2
0 0
2
2 0 + + (48)
r
1,2

t
0 0
2
1 (1.62)
Cnd r d cinile sunt reale i distincte,
( 1) >
, regimul se nume te aperiodic supraamortizat i
solu ia ecua iei omogene este:
( ) y t e C e C e
t t t
1 1 2
0 0
2
1
0
2
1
+

1
]
1

(1.63)
Cnd
= 1
(regim aperiodic critic):

( ) y t e C t C
t
1 1 2
0
+

( ) (1.64)
Cnd
< 1
(regim oscilant amortizat)
( ) y t A e t
t
1 0
2
0
1 = +

1
]
1

"#n
(1.65)
La aplicarea semnalului de intrarea tip treapt solu ia particular a ecua iei este:
y SX
2 0

. Cu
impunerea condi iilor ini iale se ob in solu iile generale sub form adimensional :< +
!

1 1
1
1
0
2
0
2
0
y
SX
e
t
t

_
,
"#n
(1.66)

= 1 1 1
0
0
0
y
SX
e t
t
+

( )
(1.67)


*
!

! +

+

! !

1 1
1
2 1
1
1
2 1
1
0
2
2
2
2
2
2
y
SX
o
t
o
t
e
e
+

_
,

_
,

(1.68)
unde: a$c"#n 1
2
Aceste solu ii sunt reprezentate grafic, pentru diferite valori ale coeficientului de
amortizare

, n fig.1.32.
12
Fig.1.32. R spunsul mijlocului de m surare
de ordinul II la excita ie treapt .
n regim oscilator amortizat pulsa ia oscila iilor este:
=
o

1
2
(1.69)
iar supracre terea:

= 100
-

1-
e
2
(1.70)
R spunsul la excita ie ramp t iat se studiaz aplicnd la intrare semnalul cu ecua ia de
defini ie:
x
X
T
t t T
X t T
o
o
=


0

'

(1.71}
Solu ia general , pentru
< 1
i 0 t T este:
y
SX
t
T T
e
T
t
o
0 0
0
2
2
0
2
1
1 +

_
,t


"#n (1.72)
iar pentru tT:
( )
y
SX
e
T
t e t T
t
T
0
0
2
2
0
2
0
1
1
1 1
0
0
+

_
,

1
]
1


"#n "#n
cu :


a$ct%
1
2
(1.73)
Ecua ia de mai sus arat c , pe durata cre terii semnalului de intrare, semnalul de ie ire
prezint :
- o eroare permanent

2
0

T
; (1.74)
- o eroare tranzitorie, cu caracter sinusoidal amortizat, a c rei amplitudine este mai mic
dect
1
0
T 1!
2
. (1.75)
La t > T, eroarea prezint dou componente sinusoidale amortizate; prima este
continuarea erorii tranzitorii pentru 0 < t < T iar a doua provine din schimbarea brusc a pantei
semnalului de intrare la t = T (fig.1.33).
13
Fig.1.33. R spunsul mijlocului de m surare de ordin II
la excita ie ramp taiat .
O compara ie pentru un mijlocul de m surare de ordin II , ntre excita ia treapt (1), respectiv
ramp t iat (2), se prezint n fig.1.34. Se constat c eroarea tranzitorie, prohibitiv n cazul
semnalului treapt , este mult redus n a doua situa ie, dac durata perioadei cresc toare este
mult mai mare ca perioada proprie de oscila ie a sistemului.
R spunsul la excita ie ramp se ob ine prin aplicarea la intrare a semnalului:
x(t) = Rt (1.76)
In condi iile ini iale tiute, solu ia este de forma:
y
S
Rt
R
t = !

( )
2
0


(1.77)
unde
( ) t
are una din expresiile:
<1 ( )
e
2
+
!
0

0
2
t t
t

_
,
1
1
1
2
"#n
(1.78)


=1 (t)
+

_
,

1
0
1
0
2
e
t
t
(1.79)* 1 ( )
2

+
+


+
2 2
2
2
2
2
2
e
e
t
t
t
+

_
,

+
+

_
,

1
1 2 1
4 1
1
1 2 2 1
4 1
1 2
(1.80)
Fig.1.34. Mijloc de m surare
de ordin II.
Excita ii treapt i ramp .
14
Expresiile de mai sus indic faptul c r spunsul prezint o eroare permanent de amplitudine
(normalizat ) egal cu
!2 &
+
R
. O reducere a factorului de amortizare

reduce aceste erori,


dar cre te, pentru

o
dat, amplitudinea oscila iilor n timpul regimului tranzitoriu. Cu trecerea
timpului, r spunsul tinde asimptotic c tre r spunsul ideal ntrziat cu
2
0

(fig.1.35).
In cazul studierii r spunsului la excita ie impuls ne limit m la situa ia unui impuls de arie
X
o
. Durata fiind foarte scurt , solu ia general a ecua iei (2.32) este valabil la t = + 0. In
condi iile ini iale:
,( =

t t
dy
dt
t t
SX
o
o
o
)

0
0
2

(1.81)
se deduc solu iile (reprezentate n fig.1.36):<1
e
+ +

0
2
!
0
y
SX
t
t

_
,

1
1
2
"#n
(1.82)= 1
0
0
y
SX
t e
o o
t


(1.83)

*1
e

"h
+ +
!
0

0
2
y
SX
t
t

_
,

2
1
1
(1.84)
Fig.1.36. R spunsul mijlocului de m surare
de ordin II la excita ie impuls.
Comportarea n domeniul frecven a mijlocului de m surare de ordinul II se studiaz pe
baza ecua iei scris n complex:
Fig.1.35. R spus la excita ia
treapt .
15

_
,

_
,

o o
y j y y Sx
2
2 + + = (1.85)
Caracteristica de frecven are forma:
( ) H j
S
j

_
,
+

_
,
1 2
0
2
0
(1.86)
Caracteristica amplitudine - frecven este (fig.1.37):
H
S
o o
( ) =
-

1 4
2
2
2
2

_
,

1
]
1
1

_
,
+
(1.87)
iar caracteristica faz - frecven :

( ) = a$ct%
2
1!
+
+

_
,

2 (1.88)
Pentru amortiz ri slabe, caracteristica amplitudine - frecven prezint un maxim dat de
rela ia:

r o
2
= 1 2 (1.89)
Varia ia amplitudinii semnalului de intrare func ie de frecven , ntre 0 i

0

este minim pentru
( , , ) 0 0 '
. Acest factor de amortizare conduce la un defazaj ce variaz
aproape liniar cu frecven a, n intervalul 0
0
, . Banda de frecven
0
0
B
se ob ine
din condi ia :
H( ) =
1
2


s
=
0
2 2 4
1 2 2 4 4 + + (1.90)
Fig.1.37. Caracteristicile amplitudine-frecven i faz -frecven
pentru mijlocul de m surare de ordin II.
n tabelul 1.7 sunt indicate valorile parametrilor caracteristici regimului dinamic, pentru
un mijloc de m surare de ordinul II.
Tabelul 1.7
= 0,6 = 0,7 = 1
1
Banda de frecven B
1,15
o

o
0,643
o
Timpul de cre tere t
c
0,3T
o
0,35T
o
0,54T
o
Supracre terea
9,8% 4,7% 0
1'