Sunteți pe pagina 1din 102

BIBLIOGRAFIE

1. Bagarozzi, D., Enhancing intimacy in marriage, Brunner-Routledge, 2001 2. Ciuperc , Cristian, Cuplu modern ntre emancipare #i disolu& ie, Editura Tipoalex, 2000; 3. Corneau, Guy, Exist iubiri fericite? Psihologia rela& iei de cuplu, Editura Humanitas, Bucure#ti, 2000; 4. Evola, J., Metafizica sexului, Ed. Humanitas, Bucure#ti, 1994, 2002 5. Gray, John, B rba& ii sunt de pe Marte, Femeile sunt de pe Venus, Editura Vremea, Bucure#ti 1998; 6. Havemann, Ernest, Lehtinen, Marlene, Marriages & Families. New problems, new opportunities, University of Utah, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs, USA, 1990; 7. Jung, Carl Gustav, Puterea sufletului, Editura Anima, Bucure#ti, 1994; 8. Leonelli E., 1994, Dragoste #i sex, tradus n 1997, Bucure#ti, Ed Doina; 9. Mitrofan, Iolanda, Reflexia psihologic a celor patru elemente n dinamica integr rii Egoului cu Sine. Incursiune ntr-o posibil analiz holistic de simbol, Revista de Psihoterapie Experien& ial , nr.30, iunie2005; 10. Mitrofan, Iolanda, Ciuperc , Cristian, Psihologia rela& iilor dintre sexe, muta&ii #i alternative, Editura Alternative, 1997; 11. Mitrofan, Iolanda, Ciuperc , Cristian, Psihologia vie& ii de cuplu ntre iluzie #i realitate, Editura SPER, Colec& ia Alma Mater, Bucure#ti, 2000; 13. Mitrofan, Iolanda, Ciuperc , Cristian, Psihologia #i terapia cuplului, Editura SPER, Colec& ia Caiete Experien& iale, Nr 13, Bucure#ti 2002; 14. Nu& , Adrian, Psihologia Cuplului, Editura SPER, Colec&ia Alma Mater, Bucure#ti, 2006; 15. S. De Bouvoir, Le deuxieme sexe, Gallimard 1949, tradus n 1998, Editura Univers, Bucure#ti; 16. Shechtman, M & A, Iubirea la timpul prezent - Cum s ai o c snicie cu mult intimitate #i efort pu&in, Editura Elena Francisc Piblishing c snicie cu mult intimitate #i efort pu∈ 17. Stekel, W., Psihologia eroticii feminine, Ed. Trei, Bucure#ti, 1997. 18. Stekel, W., Psihologia eroticii masculine, Ed. Trei, Bucure#ti, 1997

CUPRINS

Cuprins.................................................................................................................... 2 Introducere ............................................................................................................. 3 Unitatea de studiu1: Delimit ri conceptuale..10 Unitatea de studiu2: Pu#in istorie pe t rmul rela#iilor de cuplu..18 Unitatea de studiu 3:Psihologia b rbatului vs psihologia femeii ........................ 27 Unitatea de studiu 4:Identitatea de gen %i implica#iile ei n via#a de cuplu ........ 36 Unitatea de studiu 5:Mit %i realitate n rela#iile de cuplu .................................... 55 Unitatea de studiu 6:Tranzac#ii eficiente %i ineficiente n cuplu ......................... 64 Unitatea de studiu 7:Elemente de psihosexologie ................................................ 81 Unitatea de studiu 8: Consilierea %i psihoterapia de cuplu ................................. 97 Bibliografie ......................................................................................................... 101

INTRODUCERE

1. Scopul i obiectivele disciplinei


Materialul de studiu este adresat studen#ilor din anul al III-lea ce urmeaz% cursurile ID ale Facult%#ii de Psihologie. Scopul cursului este acela de a prezenta conceptele de baz cu care opereaz psihologia cuplului #i psihosexologia, problematicile specifice domeniului #i de a facilita studen%ilor analiza introspectiv a propriilor rela%ii n vederea optimiz rii acestora. Cursul de psihologie a cuplului #i psihosexologie deschide calea nsu#irii unor no%iuni fundamentale pentru studiul unor discipline specifice domeniilor psihologie educa%ional , consiliere #colar #i voca%ional , psihologie clinic , consiliere psihologic #i psihoterapie. Obiective generale 1. ntelegerea &i decodificarea corect a no(iunilor #i conceptelor de baz n domeniul psihologiei cuplului &i psihosexologiei. 2. Decriptarea unor teorii explicative ale func(ion rii eficiente/ineficiente a rela(iei de cuplu; 3. Cunoa#terea unor principii de baz specifice consilierii #i psihoterapiei rela%iei de cuplu

Obiective opera ionale 1.S -#i nsu#easc conceptele de baz specifice domeniului de studiu 2.S cunoasc metamorfoza rela%iilor de cuplu de-a lungul anilor 3.S diferen%ieze elementele de specificitate legate de psihologia b rbatului vs psihologia femeii

4.S cunoasc problematica specific acesteia n via%a de cuplu

form rii identit %ii de sex-rol #i implica%iile

5.S con#tientizeze care sunt principiile reale de func%ionare a unui cuplu n vederea identific rii #i nl tur rii miturilor transmise transgenara%ional care se dovedesc a fi maladaptative pentru cei doi parteneri de cuplu 6.S cunoasc n termenii analizei tranzac%ionale care sunt tranzac%iile eficiente #i ineficiente n cuplu 7.S cunoasc elemente specifice iubirii, intimit %ii #i sexualit %ii n cuplu 8. S cunoasc elemente esen%iale de consiliere #i psihoterapie a rela%iei de cuplu

2.Cerin#e preliminare
Se impune ca studen%ii s -&i fi nsu&it, cel pu(in la nivel mediu, no%iuni fundamentale ale urm toarelor discipline: psihologia general , psihologia dezvolt rii, psihologia social , psihologia personalit %ii.

3. Con#inutul materialului de studiu. Organizarea pe unit%#i de studiu


Materialul este structurat n 10 unit %i de studiu care constituie subiecte de baz ale disciplinei. O unitate de studiu poate cuprinde unul sau mai multe subiecte de interes n raport cu tema formulat . Ele au menirea: de a crea studen %ilor o reprezentare ct mai complet despre psihologia cuplui #i psihosexologie, de a eviden%ia aplicabilitatea acestui domeniu n via%a de zi cu zi, de a oferi momente de analiz introspectiv studen%ilor cu privire la propria/propriile rela%ii de cuplu de a facilita studen%ilor deprinderea unor informa%ii esen%iale, tehnici #i strategii de interac%iune eficiente pe t rmul rela%iei de cuplu de a asigura bazele unei form rii de specialitate n domeniile psihologia educa%iei, consilierii #colare #i voca%ionale, psihologia clinic , consiliere psihologic #i psihoterapie

Subiecte Unitatea de studiu 1: Delimit%ri conceptuale


Concepte precum masculinitate, feminitate, for%a Yin #i for%a Yang, rela%ie de cuplu, c s torie, identitate de sex-rol, rol-sex, psihosexologie sunt fundamentale pentru n%elegerea con%inutului acestei discipline.

Unitatea de studiu 2: Pu(in% istorie pe t%rmul rela(iilor de cuplu


Cuplul modern se contureaz ast zi ntr-o configura%ie cu totul aparte fa% de cuplurile de alt dat . Modelul partenerial de cuplu este cel care a nlocuit cuplul tradi%ional n care b rbatul #i femeia aveau roluri clar prestabilite, fiind educa%i pentru asumarea #i exersarea eficient a lor. Ast zi, a#tept rile pe linie de rol nu sunt nc clar conturate. Ele se negociaz la nivelul parteneriatului deseori dup r zboaie adev rate ntre femeie #i b rbat. Ace#tia vin n rela%ie contamina%i de modelele tradi%ionale mo#tenite n familiile de origine dar #i cu nevoile de adaptare a acestor modele la condi%iile #i cerin%ele de convie%uire contemporane.

Unitatea de studiu 3: Psihologia b%rbatului vs psihologia femeii


Parteneriatul este ast zi marcat de diferen %ele esen%iale, de natur structural , dintre b rbat #i femeie. Principiile Yin #i Yang sunt cele care determin diferen%ele fundamentale. Comunicarea eficient la nivelul cuplului este cea care permite respectarea acestora.

Unitatea de studiu 4: Identitatea de gen )i implica(iile ei n via(a de cuplu


Identitatea de gen, numit #i identitate de sex-rol sau identitate psihosexual este o construc%ie psihologic , avnd la baz trei tipuri de rela%ii semnificative: n copil rie: rela%ia tat -fiic n cazul fetei #i rela%ia mam -fiu n cazul b iatului n adolescen% : rela%ia mam -fiic n cazul fetei #i rala%ia tat -fiu n cazul b iatului la maturitate: rela%ia partenerial a fiec rui sex cu cel opus Asumarea acestei identit %i de c tre b rbat sau femeie este strict dependent de istoria de via% a fiec ruia, de rela%iile pline de semnifica%ie pe care ace#tia le-au avut cu p rin %ii, bunicii, unchii sau m tu#ile de suflet. La vrsta maturit %ii ele permit o rela%ionare autentic cu partenerul sau partenera de via% n func%ie de gradul de deschidere a fiec ruia n cadrul rela%iei sale de cuplu, de nevoia de a evolua #i de a se dezvolta.

Unitatea de studiu 5: Mit )i realitate n rela(ia de cuplu


Foarte multe cupluri se formeaz #i func%ioneaz dup modelul c sniciei p rin %ilor lor. Modelul familial se bazeaz nu pe ceea ce au f cut, la propriu, p rin %ii, ci pe concluziile pe care fiecare partener le-a tras din ac%iunile acestora. Cuplurile disfunc%ionale ignor potrivirea dintre valorile lor #i folosesc modelele familiale ca pe ni#te arme, ncercnd s ob%in de la prezent ceea ce n-au putut ob %ine n trecut. Cuplurile func%ionale traduc valorile lor concordante ntr-o viziune d t toare de energie #i inspira%ie asupra vie%ii bune, provocndu-se reciproc s traverseze doliul pentru modelele lor familiale #i s reduc pe ct de mult posibil impactul acestora asupra rela%iei. Demitizarea are loc n acest fel, iar drumul c tre o intimitate autentic este deschis pentru cei doi.

Unitatea de studiu 6: Tranzac(ii eficiente )i ineficiente n cuplu


Analiza tranzac%ional , ca teorie a comunic rii, permite identificarea #i explicarea tranzac%iilor eficiente #i a celor ineficiente ntre cei doi parteneri de cuplu. Cunoa#terea acestor tipuri de tranzac%ii permite att identificarea paternurilor disfunc%ionale de interac%iune de la nivelul unei rela%ii de cuplu ct #i schimbarea acestora, prin interven%ii corective care se concretizeaz n cre#terea gradului de satisfac%ie pentru cei doi parteneri de cuplu.

Unitatea de studiu 7: Elemente de psihosexologie


Iubirea, intimitatea #i sexualitatea n cuplu sunt elemente definitorii care faciliteaz func%ionarea sau nu a unei rela%ii de cuplu. Disfunc%iile sexuale cauzate deseori de o intimitate nesatisf c toare pot altera sentimentul profund, iubirea. Cercurile vicioase care se creaz astfel pe t rmul rela%iei de cuplu l pot distruge.

Unitatea de studiu 8: Consilierea )i psihoterapia de cuplu


Consilierea #i terapia de cuplu fac parte din acele tipuri de interven%ii cu scop de asistare psihologic a cuplurilor aflate n impas, care mbin o anumit orientare teoretic , cu un set de metode #i tehnici specifice de interven%ie. Diferen%a dintre ele, de#i nu to%i autorii consider acest lucru, const n formularea scopului, durata, efectele lor.

4. Recomand%ri de studiu
Se impune ca studen %ii s" parcurg" fiecare unitate de studiu respectnd timpul alocat calendarului disciplinei, modul de abordare a testelor de autoevaluare #i a sarcinilor de nv (are. Pentru nsu&irea conceptelor de baz ale disciplinei &i n(elegerea informa(iilor prezentate n fiecare unitate de studiu este absolut necesar ca studen%ii s consulte bibliografia &i s respecte indica(iile rubricii cuno%tin(e preliminare. Fiecare unitate de studiu atinge urm toarele aspecte: obiective, cuno)tin e preliminarii, resurse necesare )i recomand"ri de studiu, durata medie de parcurgere a unit" ii, subiectele teoretice aferente acesteia, un rezumat, cuvinte cheie, teste de autoevaluare #i concluzii. Fiecare dintre aceste subpuncte sunt semnalizate n text prin intermediul unor pictograme. n continuare, prezent m un tabel cu principalele pictograme utilizate in text:

OBIECTIVE

CUNO*TIN,E PRELIMINARE

RESURSE BIBLIOGRAFICE

DURATA MEDIE DE PARCURGERE A UNIT.,II DE STUDIU

EXPUNEREA TEORIEI AFERENTE UNIT.,II

REZUMAT

CUVINTE CHEIE

TESTE DE AUTOEVALUARE

R.SPUNS CORECT

CONCLUZII

5. Recomand%ri de evaluare
Dup parcurgerea fiec rei unit (i de studiu se impune rezolvarea sarcinilor de nv (are, ce presupun studiu individual, dar &i a celor de autoevaluare. Activit #ile de evaluare condi#ioneaz nivelul de dobndire a competen#elor specificate prin obiectivele disciplinei. n ceea ce prive&te evaluarea final , se va realiza printr-un examen, planificat conform calendarului disciplinei. Examenul const n rezolvarea unei probe de tip sintez .

6. Test de evaluare ini#ial%


1. Defini%i rela%ia de cuplu.

2. Enumera%ii o serie de factori pe care i considera%i responsabili de o bun func%ionare a rela%iei de cuplu. 3. Enumera%i acei factori care ar putea fi responsabili de alterarea treptat a unei rela%ii de cuplu #i ar putea contribui la destr marea acesteia.

UNITATEA DE STUDIU 1
Delimit ri conceptuale Obiectiv ........................................................................................................................ .....2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 1.1.Yin i Yang ..3 1.2.Cuplu.6 1.3.C#s#torie...6 1.4.Familie..7 1.5.Psihosexologie..7 Rezumat......................................................................................................................8 Cuvinte cheie..............................................................................................................8 Test de autoevaluare ..................................................................................................8 Concluzii.....................................................................................................................8

Obiectiv La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1.S# cunoasc# semnifica"ia unor concepte de baz# specifice domeniului: Yin, Yang, cuplu, c#s#torie, familie, psihosexologie.

Cuno#tin%e preliminare Se impune ca studen"ii s#-&i fi nsu&it, cel pu(in la nivel mediu, no"iuni fundamentale ale urm#toarelor discipline: psihologia general#, psihologia dezvolt#rii, psihologia social#, psihologia personalit#"ii.

Resurse necesare #i recomand ri de studiu 1. Se citesc cu aten"ie subiectele de studiu i se re"in conceptele fundamentale 2. Resurse bibliografice consultative: 1. Mitrofan, Iolanda, Ciuperc#, Cristian, Psihologia rela(iilor dintre sexe, muta(ii &i alternative, Editura Alternative, 1997; 2. Mitrofan, Iolanda, Ciuperc#, Cristian, Psihologia vie(ii de cuplu ntre iluzie &i realitate, Editura SPER, Colec(ia Alma Mater, Bucure&ti, 2000;

Durata medie de parcurgere a unit %ii de studiu Este de dou ore.

Expunerea teoriei aferente unit %ii de studiu

1.1. Yin 'i Yang

Caracterul YIN se compune din

Yin = exprim# prezen(a norilor, timpul acoperit Fu = deal, versant Yang = desemneaz# soarele n#l(at deasupra z#rii, ac(iunea lui Fu = deal, versant
Este deci vorba, la origine, de versantul umbros &i de cel nsorit al unei v#i, al c#rui studiu a putut constitui una din bazele geoman(iei. Prin extensie, YIN &i YANG desemneaz# aspectul ntunecat &i aspectul luminos al tuturor lucrurilor; aspectul p#mntesc &i aspectul ceresc; aspectul negativ &i aspectul pozitiv; aspectul feminin &i cel masculin. Este de fapt EXPRESIA DUALISMULUI *I COMPLEMENTARISMULUI UNIVERSAL. (J. Chevalier, A. Gheerbrant, Dic(ionar de simboluri) Yin &i Yang nu exist# dect unul n raport cu cel#lalt. Sunt de nedesp#r(it, iar ritmul lumii este nsu&i ritmul alternan (ei lor. Nu am putea cunoa&te noaptea dac# nu ar exista ziua; nu am putea vorbi despre inspira(ie dac# nu ar exista expira(ia. Ambele for(e con(in n ele nsele poten(ialul de a se transforma n for(# opus#. Yin este descris# ca fiind senza(ia de rece, odihna, pasivitatea, ntunericul, receptivitatea, orientarea centripet# (c#tre interior) &i descre&terea. Yang este descris# ca fiind senza(ia de cald, mi&carea, activitatea, str#lucirea, stimularea, mi&carea centrifug# (c#tre exterior) &i cre&terea. Linia care desparte cele dou# suprafe(e indic# faptul c# cele dou# aspecte fuzioneaz# tot timpul unul cu cel#lalt. Micile puncte de culoare contrastant# indic# poten(ialul de transformare. Linia sinusoidal#, de forma unui &arpe sau a unei spirale, reflect# acela&i concept de echilibru la care se poate ajunge prin unificarea celor doi poli ai existen(ei. Caracterul YANG se compune din

Eternul feminin &i eternul masculin

Nici un b#rbat nu este numai b#rbat &i nici o femeie nu este numai femeie. Fiecare este &i b#rbat &i femeie. Adam o are pe Eva n el, Eva l are pe Adam n ea. Nimeni nu este Adam sau Eva. Cu to(ii suntem Adam-Eva. Aceasta este una dintre cele mai profunde viziuni care exist#. Osho

v. Modelul Ghemului perpetuu

Calea devenirii noastre

Existen(a omului are cteva coordonate clare, precise, care sunt atinse, inevitabil, mai devreme sau mai trziu. Ne na&tem, de obicei, ntr-o matrice bipolar# (cuplul parental), substitut arhetipal al diadei divine (C. Jung, 1994). Continu #m marea aventur# a existen(ei devenind noi n&ine personalit#(i polarizate masculin sau feminin, identit#(i psihosexuale con&tiente de sine. Ne exprim#m prin sex-roluri &i ne integr#m social, sub semnul a ceea ce ne r#mne specific ntreaga via(#: apartenen (a fundamental# la unul dintre sexe. Apoi ncerc#m s# ne g#sim perechea, deoarece dimensiunea noastr# psihologic# este marcat# profund de &ansa de a fi &i a te revela n cadrul convie(uirii, ca b #rbat sau ca femeie. Aspir#m c#tre structura arhetipal# (masculin-feminin, b#rbat-femeie) bazat# pe polaritatea principiilor, pe complementaritate, c#utnd partenerul cu ajutorul c#ruia s# ne dezvolt#m sexual, afectiv, mental &i spiritual unul prin intermediul celuilalt. Descoperim erotismul &i iubirea, nu neap#rat n aceast# ordine, iar cnd satisfac(ia generat# de unul dintre cei doi factori sau chiar de amndoi este destul de intens# &i ncrederea n cel#lalt destul de mare ncepem s# ne gndim la c#s#torie. Cnd facem acest pas, nseamn# c# deja valoriz#m institu(ia familiei, nseamn# c# ne putem pune (mai mult ca oricnd) problema descenden(ilor, nseamn# c# sim(ul responsabilit#(ii devine tot mai accentuat. Apoi ncerc#m s# p#str#m unitatea familiei, ncerc#m s# socializ#m eventualii urma&i pentru a le u&ura integrarea n societate. Relu #m cu alte cuvinte ciclul. Plecnd de la acest ciclu putem n(elege mai bine triada cuplu, c#s#torie, familie. ns#, dincolo de experimentarea diverselor combina(ii ale coordonatelor prezentate, nu putem ignora nici faptul c# aceast# triad # este dependent# de dezvoltarea societ#(ii. Ea reprezint# un produs al societ#(ii, se modific# o dat# cu aceasta fiind supus# unei continue deveniri, ale c#rei forme viitoare nu pot fi prev#zute cu precizie.

1.2. Cuplu Cuplul poate fi definit ca o structur# bipolar#, de tip biopsihosocial, bazat# pe indeterminism mutual: partenerii se satisfac, se stimuleaz#, se sus(in, se dezvolt# &i se realizeaz# ca individualit#(i biologice, afective &i sociale, unul prin intermediul celuilalt. I. Mitrofan. Din aceast# perspectiv#, cuplul poate fi armonic, satisf#c#tor sau dizarmonic, nesatisf#c#tor &i distorsionant, tinznd la disociere. Cuplurile tind s# oscileze fie c#tre stabilitate, coeziune &i progres, fie c#tre instabilitate, disensiune &i eventual dizolvare.

1.3. C s torie C#s#toria nseamn# o rela(ie psihologic# ntre doi oameni con&tien(i; o construc(ie complicat#, alc#tuit# dintr-o serie ntreag# de date subiective &i obiective, avnd indiscutabil o natur# foarte eterogen #Jung C#s#toria este un proces interpersonal al devenirii &i maturiz#rii noastre ca personalit#(i, de con&tientizare, redirec(ionare &i fructificare a tendinn(elor, pulsiunilor &i afinit#(ilor incon&tiente, de autocunoa&tere prin intercunoa&tere. Scopul ei este cre&terea personal# prin experien(a conjugalit#(ii &i parentalit#(ii. I. Mitrofan Cu alte cuvinte, a tr#i n cuplu, fie el c#s#torit sau nec#s#torit implic# dezvoltarea nostr# ca fiin(e. Suntem provoca(i pe multiple paliere ale psihicului nostru: ale sentimentelor noastre, ale convingerilor &i credin(elor noastre, de la cele mai superficiale, la cele mai profunde, ale comportamentelor nostre. n cuplu nv#(#m ce este iubirea erotic#, ce nseamn# intimitatea cu o alt# fiin (#, total str#in# de noi, nv#(#m ce este iertarea, toleran(a dar nv#(#m &i s# ne manifest#m emo (iile negative: furia, mnia, frustrarea, ura, dezgustul etc. Tot n cuplu, ne mplinim sexualitatea. De aceea, a tr#i n cuplu este o mare provocare pentru fiecare om. Este o provocare pentru autodezvoltare &i autoevolu(ie. Nici o rela(ie, fie ea de c#s#torie sau nu, nu anuleaz# diferen(ele dintre parteneri, ci dimpotriv#, atunci cnd rela(ia este foarte profund# &i satisf#c#toare, aceste diferen(e se completeaz# reciproc. E drept c# pn# se ajunge la acest# completare, poate trece &i prin perioade de sup#r#ri, dezam#giri, certuri, conflicte, momente de separare emo(ional# &i reveniri.

1.4. Familie Familia reprezint# o form# de comunitate uman # alc#tuit# din doi sau mai mul(i indivizi, uni(i prin leg#turi de c#s#torie &i/sau paterne, realiznd, mai mult sau mai pu(in latura biologic# &i/sau cea psihosocial# (I. Mitrofan, C. Ciuperc#). Acest lucru presupune c# exist# doi parteneri, cu sau f#r# copii, sau un partener cu unul sau mai mul(i copii proprii. Cred ns# c# merit# subliniat# func(ia fundamental# a familiei de a forma personalitatea copiilor ap#ru(i n cadrul ei. n cadrul familiei, fiecare dintre noi dobndim caracterisicile care ne vor defini ca persoane. Aici nv#(#m &i ne dezvolt#m identitatea sexual#, exprimat# prin sex-roluri, adic# acel set coerent de comportamente care deriv# din condi(ia noastr# de b#rbat sau femeie &i la care ceilal(i se a&teapt#, tocmai datorit# apartenen(ei noastre la un sex sau altul.

1.5. Psihosexologie Psihosexologia este domeniul de studiu al particularit#(ilor comportamentale ale celor dou# sexe n stabilirea, func(ionarea &i dezvoltarea rela(iilor interpersonale eroctico-sexuale, interactive &i de intercunoa&tere. Iolanda Mitrofan Acest domeniu &i propune s# explice &i s# evalueze din punct de vedere psihosocial experien(ele de comunicare, comuniune, coevolu (ie &i coexisten(# din cuplu (erotic &i/conjugal) &i din familie, s# abordeze diagnoza &i terapia st#rilor disfunc(ionale ale cuplului din perspectiva intimit#(ii.

Rezumat Eternul feminin i eternul masculin sunt principii structurale care se activeaz# i se modeleaz# n func"ie de t#rmul de manifestare: cuplu, c#s#torie, familie. Psihosexologia studiaz# evolu"ia rela"iilor de cuplu depistnd disfunc"iile care stau la baza sc#derii gradului de satisfac"ie a unuia sau a celor doi parteneri n cadrul rela"iei lor.

Cuvinte cheie: Yin i Yang Cuplu C#s#torie Familie Psihosexologie

Teste de autoevaluare 1.Defini"i no "iunile de yin i yang.(p.3) 2.Identifica"i caracteristicile rela"iei de cuplu (p.6) 3.Defini"i no "iunea de c#s#torie.(p.6) 4.Explica"i ce inseamn# familie.(p.7) 5.Specifica"i care sunt particularit#"ile psihosexologiei.(p.7)

Concluzie Cunoa terea con "inutului no"iunilor care au constituit baza de studiu a acestui capitol preg#te te n "elegerea con "inuturilor urm#toarelor unit#"i de studiu.

UNITATEA DE STUDIU 2
Pu in" istorie pe t" rmul rela iilor de cuplu Obiective ........................................................................................................................... 2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 2.1.R#zboiul sexelor3 2.2.Istoria rela"iilor dintre sexe...5 2.3.Redefinirea rolurilor masculine i feminine ....6 Rezumat......................................................................................................................9 Cuvinte cheie..............................................................................................................9 Test de autoevaluare ..................................................................................................9 Concluzii...........................................................................................................................10

Obiective La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1.S# cunoasc# metamorfoza rela"iilor de cuplu de-a lungul anilor. 2.S# n "eleag# care sunt cauzele care genereaz# o serie de conflicte la nivelul cuplului modern. 3.S# con tientizeze diferen"ele ntre modelul tradi"ional de cuplu i cel partenerial, specific societ#"ii contemporane.

Cuno%tin e preliminare Se impune parcurgerea unit#"ii anterioare, nsu irea conceptelor de baz#.

Resurse necesare %i recomand" ri de studiu 1. Se citesc cu aten"ie subiectele de studiu i se re"in conceptele fundamentale 2. Resurse bibliografice consultative: 1. Mitrofan, Iolanda, Ciuperc#, Cristian, Psihologia vie(ii de cuplu ntre iluzie &i realitate, Editura SPER, Colec(ia Alma Mater, Bucure&ti, 2000;

Durata medie de parcurgere a unit" ii de studiu Este de dou ore.

Expunerea teoriei aferente unit" ii de studiu

2.1. R"zboiul sexelor Dac# judec#m dup # abunden(a de cereri de reglare a conflictelor familiale &i dup# cre&terea ratei divor(urilor, sunt mai numeroase cuplurile care prezint# conflicte dect cuplurile fericite I. Mitrofan, N. Mitrofan studiu dedicat analizei disfunc(ionalit#(ii maritale Cauzele care genereaz# Cristian Ciuperc": aceast# stare de fapt sunt, n opinia sociologului

redefinirea rolurilor masculine &i feminine lipsa comunic#rii ntre parteneri divergen (ele motiva(ionale discrepan(a mare ntre dorin(e &i a&tept#ri insatisfac(ia sexual# rela(iile tensive cu familia de origine

Redefinirea rolurilor masculine 'i feminine La nceputul c#s#toriei, modul de exercitare a rolurilor conjugale este determinat socio-educa(ional &i este tributar modelelor de rol conjugal preluate &i interiorizate n familia de origine. So(ii se raporteaz# unii la al(ii prin preluarea modelelor de rela(ionare ale p#rin(ilor lor. Numai c# la un moment dat partenerul, indiferent de ce sex ar fi acesta, dore&te ca rolurile s# fie construite &i nu preluate, adaptate la cerin(ele societ#(ii actuale &i nu trecute. De aceea cu ct aderen (ele la rolurile preluate prin imita(ie sunt mai mari, cu att conflictele din noua familie sunt mai multe. Societatea contemporan # amplific# apari(ia conflictelor n familie, prin faptul c# ne afl#m ntr-o perioad # de redefinire a rolurilor masculine &i feminine. n plus, att redefinirea rolurilor ct &i n(elegerea ei favorizeaz# apari(ia unor comportamente de sexrol foarte diversificate &i ambigue, care ntre(in dizarmonia &i disensiunea n cadrul cuplului.

Lipsa comunic"rii ntre parteneri Deseori, se ignor# faptul c# b #rbatul &i femeia au un fel diferit de a comunica, nu numai n rela(iile func(ionale, dar &i n cele intime. De exemplu, n timp ce femeia

consider# ntreb #rile ca un mijloc de a men (ine vie conversa(ia, acelea&i ntreb#ri sunt, pentru b#rbat, cereri de informa(ii. Frecvent, membrii cuplului vorbesc foarte mult ntre ei, dar aproape c#... nu comunic#. Paradoxal, de&i cantitatea informa(iilor schimbate poate fi foarte mare, calitatea acestora las# de dorit. Rareori ne exprim#m nelini&tile sau nemul(umirile fa(# de anumite atitudini sau comportamente ale partenerului, din teama c# am genera certuri sau discu(ii care nu &i-ar avea rostul. Acumularea n timp a acestor nemul(umiri creeaz# terenul unor disensiuni mult mai grave, ce ar fi putut fi evitate dac# nelini&tile respective ar fi fost discutate la timp, &i care uneori pot duce chiar la distrugerea &i ncheierea rela(iei.

Divergen)ele motiva)ionale Conflictul intermotiva(ional este generat, de obicei, de nivelurile diferite de raportare la un obiectiv comun sau de raport#rile simultane la obiective diferite. Pe de alt# parte, conflictul intermotiva(ional poate fi cauzat de nen(elegerea ideii c# un cuplu func(ional este acela n care fiecare dintre parteneri contribuie la stisfacerea, att a propriilor trebuin(e, ct &i ale celuilalt. Divergen(le motiva(ionale pot s# aib # un rol tot mai important n societatea contemporan#, n condi(iile accentu #rii independen(ei economice a femeii, a aten (iei acordate carierei profesionale &i a consolid#rii pozi(iei acesteia n familie &i societate.

Discrepan)a mare ntre dorin)e 'i a'tept"ri n perioada ini(ial# a rela(iei de parteneriat, a&tept#rile noastre sunt ntunecate de entuziasm, de excitare &i/sau romantism. Cu ct mp#rt#&im mai mult via(a de toate zilele, cu att ies la suprafa(# ideile divergente despre felul de a iubi &i de a fi mpreun#, de a fi so(/so (ie sau p#rinte. Disensiunile pot s# apar# &i cnd este vorba de modul n care este mp#r(it# munca n gospod#rie sau folosit timpul liber. Cert este faptul c# discrepan (ele dintre rolul sperat &i rolul realizat n comportamentul conjugal influen (eaz# gradul de satisfac(ie al so (ilor n via(a de familie. Practic, cu ct este mai mare distan(a dintre rolul sperat &i cel realizat, cu att cre&te probabilitatea de apari(ie a conflictelor &i tensiunilor conjugale.

Insatisfac)ia sexual" Cuplul contemporan acord# o importan (# tot mai mare performan(elor sexuale. Niciodat# nu s-a discutat ca acum despre satisfac(ie sexual#, poten(ial orgasmic, apetit sexual etc. Dorin(a mplinirii sexuale a devenit att de obsedant#, nct incapacitatea individului de a-&i conduce partenerul la orgasm provoac# st#ri de
4

nemul(umire, latente ntr-o prim# perioad#, dar acut manifeste dac# insatisfac(ia sexual# se men(ine timp mai ndelungat. De altfel, o serie de cercet#ri eviden(iaz# faptul c# frecvent, tensiunilor generate de insatisfac(ia sexual# a cuplului, li se adaug# &i celor provenite dintr-o eventual# rela(ie extraconjugal#. Conflictualitatea apare ca fiind iminent# &i justificat#, cu consecin(e mai mult sau mai pu(in grave.

Rela )iile tensive cu familia de origine Prezen(a unor modele de rol conjugal, imixtiunea psihologic#, social# &i locativ# a p #rin(ilor n spa(iul interpersonal conjugal al nucleului nou creat, creeaz# condi(ii propice unei interacomod#ri deficitare a so(ilor, favoriznd de timpuriu fenomenele disfunc(ionale. n general, orice rela(ie este o sum# de compromisuri. ns#, individul contemporan viseaz# s#-&i fac# via(a a&a cum dore&te. El nu mai accept# compromisurile, fapt care genereaz# dizarmonia. Mai mult, n orice rela(ie, fie ea impersonal#, fie intim#, unul din parteneri tinde s#-l domine pe cel#lalt. Din aceast# perspectiv# egalitatea pare a fi doar o iluzie. ns#, individul contemporan, de orice sex ar fi el, nu mai accept# domina(ia. Femeia s-a s#turat de ea &i, emancipat# fiind, vrea s# conduc#. B#rbatul s-a obi&nuit s# domine &i, orgolios fiind, nu vrea s# fie condus. ntrebarea este dac# un blestem originar i condamn# s# se sf&ie ntre ei sau dac# nu cumva conflictele care-i fac s# se opun#, nu exprim# dect un moment de tranzi(ie al istoriei umane (S. De Beauvoir). Pobabil, cu so (ul, femeia reia lupta niciodat# terminat# cu tat#l. Astfel, cu ct tat#l a fost mai puternic, cu att mai zbuciumat# va fi aceast# lupt#. Probabil, cu so(ia, b #rbatul reia lupta niciodat# terminat# cu mama. Asfel, cu ct mama a fost mai posesiv#, cu att mai zbuciumat# va fi aceast# lupt#... (W. Stekel).

2.2. Istoria rela iilor dintre sexe Nevoi(i sau nu, b#rbatul &i femeia au convie(uit de-a lungul istoriei, indiferent de gradul de dezvoltare al societ#(ii, indiferent de gradul de implicare al celor dou # sexe n realizarea func(ionalit#(ii diadei din care f#ceau parte. Sociologul P. Andrei ne prezint# evolu(ia rela(iilor dintre sexe pornind de la cea mai primitiv# form# de familie. Clanul nediferen)iat este prima form# de familie, aflat# sub semnul matriahatului, femeia fiind centrul grup#rii social familiale. A urmat apoi clanul diferen)iat caracterizat tot prin existen(a matriarhatului, n care ns# s-a mpiedicat progresiv unirea dintre mam# &i fiu, tat# &i fiic#, sor# &i frate. Matriarhatul, ns# n-a reprezentat exercitarea autorit#(ii de c#tre femeie, ci recunoa&terea descenden(ei uterine.

A urmat apoi familia pereche n care se afirm# pentru prima dat# domina(ia b #rbatului asupra femeii &i o dat# cu care se face trecerea la monogamie. Familia patriarhal" a cunoscut de-a lungul timpului o multitudine de transform#ri. La nceput ea func(iona sub autoritatea celui mai n vrst# adult de sex masculin &i cuprindea pe lng# so( &i so(ie, descenden(ii nec#s#tori(i indiferent de sex &i descenden(ii c#s#tori(i de sex masculin, so(iile &i copiii acestora. So (ia nu era privit# ca partener# de via(# a b#rbatului, ci ca o fiin (# marginal#, ca una din persoanele casei, care nu contribuia cu nimic la rolul public jucat de so (ul ei. n perioada Evului Mediu &i a Rena&terii vorbim deja de un nou tip de familie, familia tradi)ional". Diferen(ele dintre b #rbat &i femeie au devenit tot mai mari, fiind ierarhizate n folosul b#rbatului. B#rbatul era administrator unic al bunurilor familiei. Se ocupa de educa(ia so(iei sale care avea nevoie de experien(ele &i de cuno&tin (ele lui. El era singurul care putea decide asupra viitorului copiilor lui. ndatoririle fundamentale ale so(iei erau maternitatea &i conducerea gospod#riei, iar fa(# de so (, r#bdarea &i obedien(a. Femeia r#mne n continuare o persoan# defavorizat# n raport cu b#rbatul. Specific# secolelor XVI XIX, a fost familia redus# numeric la cei doi so(i &i copiii lor nec#s#tori(i. Se baza pe o complementaritate a rolurilor de so (-so (ie, pe o mai mare independen(# fa(# de familiile de apartenen(# ale so(ilor. Secolul al XIX- lea a exilat femeia n via(a privat#, b#rbatul dominnd n ntregime spa(iul public, puterile lui extinzndu-se &i asupra gospod#riei &i asupra viitorului copiilor. Femeia nu putea s# cunoasc# o promovare social# prin munc# dect sacrificndu-&i via(a privat#. Numai celibatarele &i v#duvele puteau intra n afaceri n nume propriu. Drept urmare, la nceputul secolului XX, au avut loc mi&c#rile feministe, ce au facilitat emanciparea &i promovarea femeii. Secolelor XX XXI cuprind o pluralitate de configura(ii familiale adaptate realit#(ii sociale contemporane: familii nucleare, familii monoparentale, familii reconstituite, concubinaj, cupluri f"r" descenden)i, c" s"torii deschise. Se impune a&adar un nou tip de familie, familia restructurat#. Sunt promovate astfel op(iunea individual# &i permanenta modelare a rolurilor n func(ie de context, structur# de personalitate a individului, preg#tire profesional#, etc. Acest tip de familie pare a fi cel mai potrivit pentru afirmarea individualit#(ii n special pentru femei dar, n acela&i timp, pare a avea consecin(e printre cele mai nefaste pentru societate, n ansamblul ei. Si aceasta pentru c# dup# o perioad # destul de lung# de stabilitate &i rigiditate privind percep(ia &i comportamentul efectiv de rol sex din cadrul cuplului, s-a produs o schimbare brusc#, generat# n special de procesul de emancipare a femeii.

2.3.Redefinirea rolurilor masculine %i feminine Schimbarea rolurilor familiale a adus cu sine multiple transform#ri de natur# psihologic# la nivelul structurii familiale &i a modului ei de func(ionare &i implicit la nivelul identit#(ii psihosexuale a membrilor &i mai ales a copiilor &i adolescen(ilor.
6

Aceast# schimbare la nivelul rolurilor familiale a fost ntr-adev#r necesar#. ns# att femeia ct &i b #rbatul nu au fost preg#ti(i pentru o asemenea schimbare. Femeile s-au g#sit n ipostaza de a renun (a la un model cultural, nemaiavnd ce pune n loc. Ele au realizat c#, nainte de a le impune b#rba(ilor anumite valori, nainte de a le reconsidera rolul n familie, este nevoie s# con&tientizeze ele ce vor s# fac# cu adev#rat. Ori, exact aici s-au mpotmolit, c#ci rolurile au devenit tot mai ambigue, coeziunea cuplului a sc#zut, disensiunile s-au m#rit. Femeile &i-au dat seama c#, una e s# vrei s# schimbi ceva, &i alta e s# &tii ce s# pui n loc. Ele nu au luat n calcul reac(ia b #rba(ilor vis-a-vis de noile cerin(e ale lor, nu au intuit empatic care ar putea fi a&tept#rile acestora n noile condi(ii &i posibilit#(ile efective de a le oferi femeilor ceea ce acestea a&teapt# de acum n colo de la ei. Astfel, femeia modern# a ajuns n situa(ia de a oscila permanent ntre nevoia de independen(# &i dorin(a de a se ag#(a de vechile valori. (C. Ciuperc#) Dac# femeia nu era preg#tit# pentru o asemenea schimbare, b#rbatul cu att mai pu(in. *i iat# cum, R,ZBOIUL SEXELOR CONTINU,! B#rbatul s-a trezit n fa(a unei realit#(i destul de greu de acceptat, fiind constrns s# (in# cont de noile cerin(e ale femeii. Pus n situa(ia de a-&i modifica rolul n cadrul familiei, nu nseamn# &i c# a preluat noile responsabilit#(i cu zmbetul pe buze, sau c# le-a ndeplinit destul de bine ca partenera sa. Acest fapt a generat, evident, frustrare &i disensiune pentru c# b#rbatul a resim(it o und# de insatisfac(ie n fa(a unui comportament de rol-sex ce i se p#rea inadecvat &i njositor. Mai mult, faptul c# ceea ce f#cea nu atingea nivelul calitativ cu care fusese obi&nuit pn # s# preia sarcinile de la sexul feminin (indiferent c# se raporta la mam#, so(ie sau iubit#), atingea destul de puternic orgoliul s#u personal, fie datorit# incapacit#(ii sale, fie datorit# neputin(ei de a n (elege de ce femeia ncearc# s#-&i dovedeasc# sie&i c# poate ndeplini &i rolul partenerului s#u, obligndu-l n acela&i timp pe acesta s# ndeplineasc# rolul de(inut pn# nu demult de ea. Timp de milenii, patriarhatul le-a (inut pe femei n inferioritate, dar asta numai la suprafa(#. n clar obscurul incon&tientului, am putea spune c# lucrurile stau exact invers: n compensa(ie femeia a c#p#tat un sentiment de superioritate. For(a de afirmare a femeilor se sprijin# adesea pe aceast# convingere l#untric# n superioritatea lor. La b #rba(i se ntmpl# exact contrariul. Mul(i cred n superioritatea lor, credin(# ce le-a fost sus(inut#, din copil#rie, din cultura patriarhal#. Dar superioritatea afi&at# ascunde o mare vulnerabilitate. A&a se explic# de ce, la un e&ec amoros, b#rba(ii reac(ioneaz# abuznd de droguri, de alcool sau de sex, comportamente ce tr#deaz# sl#biciunea interioar#. n multe cupluri moderne, dinamica tradi(ional# a puterilor a fost deja inversat#. Cnd femeia se afirm# cu pasiune, mndr# de noua for(# ce se na&te n ea, b #rbatul se pomene&te deodat# anihilat f#r# motiv. Comunicarea ntre ei devine atunci foarte dificil#. De o parte se afl# pasiunea &i mnia zei(ei, de cealalt# un b#ie(el care se teme s# nu-&i piard# privilegiile. Sosirea amazoanelor a determinat n planul cuplului
7

schimb #ri surprinz#toare. Feminismul le-a permis multor femei s#-&i manifeste latura masculin#, s#-&i nt#reasc# amorul propriu &i s# nu mai a&tepte de la b#rbat o confirmare ce ntrzia s# vin#. Inversarea rolurilor tradi(ionale este tot mai frecvent# &i mai ales la tn#ra genera(ie. Tot mai mul(i b#rba(i tineri &i acuz# partenerele c# sunt dure, intransigente &i dominatoare. Fiind ei n&i&i fiii primelor feministe, sunt mai sensibili la revendic#rile femeilor &i depun armele l#sndu-&i iubitele s# le decid# soarta. Acestea au nv#(at ns# de la mamele lor s# nu se mai ncread # total n propriul sentiment de iubire. Au nv#(at s# fie tari &i uneori merg foarte departe n direc(ia asta. Ele ucid rela(ia, urmnd s# n (eleag# abia mai trziu aspectul incon &tient al dramei. Secole de-a rndul, masculinitatea p#rea ceva evident &i firesc pentru b#rbat. ns# interdic(iei tradi(ionale de a-&i manifesta feminitatea i se adaug# acum &i interdic(ia de a&i manifesta masculinitatea, total negat# de mi&carea feminist#, ceea ce a f#cut ca o ntreag# genera(ie de b#rba(i s#-&i piard# sentimentul identit#(ii. A&adar, lipsit de vechile puncte de referin(#, b #rbatul modern se simte descump#nit. B#rbatul apar(ine focului, care este stins u&or de ap#, de care apar(ine n schimb femeia. (E. Leonelli). Din aceast# perspectiv#, b#rbatul, care &i a&a este mai vulnerabil dect femeia, pare a fi cel ce are ast#zi mai mult# nevoie de ajutor. Deci, cuplul modern a devenit un cmp de lupt#, iar comunicatele de r#zboi ne vin acum din dormitoare, din buc#t#rii &i din saloane. Familia modern" se caracterizeaz# a&adar, printr-o accentuat# flexibilitate a structurii de autoritate &i putere. Rela(ia modern# surprinde reciprocitatea puterii &i autorit#(ii, pe diferite nivele &i n diferite intensit#(i, n contextul mai general al unui egalitarism afirmat &i, tot mai des, pus n practic#. Dar, egalitatea este posibil# doar cu ajutorul diferen(elor, printr-o complementaritate a rolurilor, atitudinilor &i comportamentelor celor dou# sexe, printr-o echilibrare a domeniilor &i nivelurilor n care cei doi &i exercit# autoritatea &i puterea. Altfel spus, autoritatea &i puterea ntre cele dou# sexe pot fi relativ egal distribuite, n condi(iile n care suma activit#(ilor &i importan (ei acestora desf#&urate de o femeie ar fi echivalent# cu suma activit#(ilor &i importan (ei acestora desf#&urate de un b#rbat. (I. Mitrofan) Activit#(ile nu trebuie s# fie identice pentru b#rbat &i femeie. Ele variaz# n func(ie de caracteristicile, aptitudinile &i disponibilit#(ile fiec#ruia &i pot fi supuse procesului de re-negociere. Cnd att femeile ct &i b#rba(ii vor descoperii gustul dulce al unei astfel de convie(uiri, &ansele ca RAZBOIUL SEXELOR S, INCETEZE vor cre&te substan(ial. Pn# atunci putem discuta despre influen(ele nefaste pe care un astfel de climat familial, tensionat de luptele ncrncenate mai ales pe arena cuplului conjugal, le au asupra form#rii identit#(ii psihosexuale a copiilor &i adolescen(ilor.
mi place de tine atunci cnd Nu-mi place de tine atunci cnd A tept de la tine s!

Rezumat Timp de milenii, patriarhatul le-a (inut pe femei n inferioritate, dar asta numai la suprafa(#. n clar obscurul incon&tientului, am putea spune c# lucrurile stau exact invers: n compensa(ie femeia a c#p#tat un sentiment de superioritate. For(a de afirmare a femeilor se sprijin# adesea pe aceast# convingere l#untric# n superioritatea lor. La b #rba(i se ntmpl# exact contrariul. Mul(i cred n superioritatea lor, credin(# ce le-a fost sus(inut#, din copil#rie, din cultura patriarhal#. Dar superioritatea afi&at# ascunde o mare vulnerabilitate. A&a se explic# de ce, la un e&ec amoros, b#rba(ii reac(ioneaz# abuznd de droguri, de alcool sau de sex, comportamente ce tr#deaz# sl#biciunea interioar#. n multe cupluri moderne, dinamica tradi(ional# a puterilor a fost deja inversat#.

Cuvinte cheie cuplul modern cuplul partenerial vs cuplul tradi ional redefinirea rolurilor masculine %i feminine

Teste de autoevaluare 1. Care sunt cauzele generatoare de conflicte la nivelul cuplului modern?(p3) 2. Enumera"i tipuri de rela"ii de cuplu existente de-a lungul anilor.(p5) 3. Descrie"i particularit#"ile cuplului modern (p6)

Concluzii Redefinirea rolurilor masculine i feminine se face ast#zi din perspectiva principiilor Yin i Yang, comunicarea eficient# fiind cea care poate determina stabilitatea pe termen lung a cuplului. Lipsa unor modele clare de masculinitatefeminitate, persisten"a modelelor tradi"ionale de interac"iune mo tenite din familile de origine fac astazi convie"uirea n cuplu destul de anevoioas#. Nevoia de a ob"ine un grad nalt de satisfac"ie n cuplu este predominant# ast#zi pentru amndoi partenerii.

10

UNITATEA DE STUDIU 3
Psihologia b rbatului vs psihologia femeii

Obiective ........................................................................................................................... 2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 1.1. Psihologia b #rbatulul vs psihologia femeii..3 Rezumat......................................................................................................................8 Cuvinte cheie..............................................................................................................8 Test de autoevaluare ..................................................................................................8 Concluzii.....................................................................................................................9

Obiective La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1. S# diferen "ieze elementele de specificitate legate de psihologia b #rbatului vs psihologia femeii 2. S# con"tientizeze necesitatea respect#rii diferen"elor 3. S# aplice n via"a lor cele nv#"ate.

Cuno #tin%e preliminare Se impune parcurgerea bibliografiei recomandate pn# n prezent i a unit#"ilor de studiu nr 1 i nr 2

Resurse necesare #i recomand ri de studiu. Se recomand # pentru aprofundarea materialului de studiu lectura c#r"ii scris# de Gray, John, B rba#ii sunt de pe Marte, Femeile sunt de pe Venus, Editura Vremea, Bucure&ti 1998;

Durata medie de parcurgere a unit %ii de studiu Este de dou ore.

Expunerea teoriei aferente unit %ii de studiu

3.1. Psihologia b rbatului vs psihologia femeii n ultimele dou# decenii au existat nenum#rate ncerc#ri de a omogeniza cele dou# sexe, autorii lor fiind mna(i de ideea c# cea mai constructiv# uniune dintre b#rba(i &i femei o reprezint# un amalgam asexuat al celor doi. Aceast# ncercare de a reduce diferen(ele dintre cele dou# sexe a condus la apari(ia uneia dintre cele mai confuze &i mai nesatisf#c#toare ere n istoria dintre sexe. Se poate pune cap#t acestei tendin(e prin scoaterea n eviden(#, n(elegerea &i celebrarea contrastelor dintre cele dou# sexe. n(elegerea aprofundat# a diferen(elor ajut# la eliminarea multora dintre frustr#rile ntmpinate n rela(iile cu sexul opus. Nen(elegerile pot fi spulberate rapid sau prevenite. Speran(ele nerealizabile sunt corectate u&or. Perceperea acestor diferen(e aduce dup# sine o mai mare toleran(# &i acceptare a partenerului de sex opus pe t#rmul rela(iilor de cuplu. Presupunem n mod gre&it, cnd partenerii no&tri ne iubesc, c# ei vor reac(iona &i se vor comporta ntr-un anume fel felul n care reac(ion#m &i ne comport#m &i noi cnd iubim pe cineva. Aceast# atitudine ne determin# s# fim dezam#gi(i &i ne mpiedic# s# acord#m suficient timp pentru a discuta cu afec(iune despre diferen (ele dintre noi. B#rba(ii gre&esc a&teptndu-se ca femeile s# gndeasc#, s# comunice &i s# reac(ioneze la fel ca ei; femeile gre&esc a&teptnd ca b#rba(ii s# simt# &i s# fac# a&a cum fac ele. Recunoscnd cu claritate diferen(ele dintre cele dou # sexe, se reduc n mod substan(ial confuziile n rela(iile de cuplu. O trecere n revist a diferen'elor Dr John Gray 1.B rba'ii ofer ntotdeauna solu'ii )i neglijeaz sentimentele, n timp ce femeile ofer sfaturi )i indica'ii care nu le-au fost solicitate. B#rba(ii sunt foarte mndrii de ei atunci cnd reu&esc s#-&i rezolve lucrurile ei n&i&i. Autonomia este un simbol al eficien(ei, puterii &i competi(iei. A oferi unui b #rbat sfaturi pe care nu le-a cerut nseamn# s# presupui c# el nu &tie ceea ce are de f#cut sau c# nu se poate descurca singur. Un b#rbat n(elept va solicita cu adev#rat ajutorul atunci cnd &i d# seama c# are nevoie de el &i se va adresa pentru aceasta unei persoane pe care el o consider# competent# &i pe care o respect#. n virtutea celor enun(ate, un b#rbat va oferi instinctiv solu(ii unei femei care vorbe&te despre necazurile/problemele sale. El vrea s# o fac# s# se simt# mai bine,
3

rezolvndu-i problemele &i dovedindu-&i n felul acesta dragostea. Ea ar avea nevoie doar s# fie ascultat#. A vorbi despre porblemele proprii nu constituie o invita(ie de a oferi solu(ii. A&adar: O femeie ar trebui s# se ab(in# de a da orice sfat nesolicitat sau de a aduce critici. B#rbatul nu numai c# va aprecia acest lucru, dar va deveni mai atent &i mai grijuliu cu femeia de lng# el. Un b#rbat va trebui s# exerseze arta de a asculta o femeie cnd vorbe&te cu singura inten(ie de a o n (elege. Ar fi de dorit s# se ab(in# s# furnizeze vreo solu(ie sau s# ncerce s#-i schimbe starea de spirit. Femeia va aprecia cu siguran(# un astfel de b#rbat. 2. n situa'ii de stres, b rba 'ii tind s se retrag )i s se gndeasc n t cere la ceea ce i deranjeaz , n timp ce femeile simt o nevoie instinctiv de a vorbi despre problemele lor. Atunci cnd caut# rezolvarea unei probleme, b#rbatul devine din ce n ce mai distant, uituc, inert &i preocupat. n aceste momente el este incapabil s# acorde unei femei aten(ia i sentimentele pe care aceasta le merit# &i de care beneficiaz# de obicei. De ndat# ce va g#si o solu(ie la problema lui va fi din nou disponibil pentru persoanele semnificative din jurul s#u. ntr-o astfel de situa(ie, de retragere a b#rbatului n vizuina lui, o femeie neavizat# se va sim(i ignorat# &i-&i va cere dreptul la aten (ie &i afec(iune pe un ton sup#rat/iritat. Nu va ob(ine ins# ceea ce-&i dore&te, b#rbatul fiind incapabil s# ofere, ntr-o manier# autentic# a&a ceva. n(elegnd o astfel de reac(ie ca un mecanism de adaptare la b#rbat, femeia poate avea o atitudine mai ng#duitoare n raport cu comportamentul acestuia &i &i poate lua por(ia de afec(iune dintr-o rela(ie cu o prieten #, sau &i poate organiza programul n asemenea fel nct s# nu resimt# chiar att de acut# aceast# indiferen(# a b#rbatului de lng# ea. Cnd o femeie este ncordat# ea simte nevoia de a vorbi despre sentimentele ei &i despre toate problemele posibile n leg#tur# cu aceasta. Ea nu se concentreaz# asupra rezolv#rii uneia dintre probleme, ci caut# mai degrab# s# se descarce pentru a se sim(i mai bine. Treptat, ncordarea ei dispare. De cele mai multe ori, b#rbatul presupune c# femeia i vorbe&te despre necazurile ei deoarece ea l consider# responsabil de ele. Cu ct sunt mai multe probleme, cu att b#rbatul se simte mai acuzat. Evident c# o astfel de analiz# a situa(iei va fi generatoare de conflicte. B#rbatul ar trebui s# nve(e s# tac# &i s# o asculte pur &i simplu. Cnd b #rbatul n(elege c# nevoia unei femei de a vorbi nu este datorat# vreunei deficien (e de-a lui (incapacitatea de a-i g#si o solu(ie pe placul ei) &i o las# s# se exprime poate constata c# femeia nu mai insist# asupra problemelor ei &i devine foarte constructiv#. Con&tient de acesta el poate s# asculte f#r# a se mai sim(i obligat s#-i rezolve problemele.
4

3. B rba 'ii se simt motiva'i )i mobiliza 'i atunci cnd se simt necesari, femeile se simt motivate )i mobilizate atunci cnd se simt apreciate. Cnd b #rbatul nu se simte necesar n cadrul unei rela(ii, el devine treptat pasiv &i apatic, cu fiecare zi ce trece are mai pu(in de oferit. n schimb cnd i se ofer# ncredere s# fac# tot ce poate &i i se apreciaz# eforturile, se mobilizeaz# &i are mai multe de oferit. Cnd este ndr#gostit ofer# tot ceea ce poate bucurndu-se de c&tigurile partenerei, care se simte n felul acesta respectat#, protejat# &i apreciat#. El simte mplinirile partenerei ca &i cum ar fi ale sale. Poate ndura u&or orice greut#(i pentru a o face fericit#, deoarece fericirea ei l face &i pe cel fericit. i este mai u&or s# lupte. Este dinamizat, avnd o motiva(ie mai nalt#. Femeia se mobilizeaz# atunci cnd se simte apreciat#. Dac# nu se simte apreciat# de partener, ea se epuizeaz# &i nu prea mai are de oferit prea mult. n schimb, cnd simte c# i se acord# aten (ie &i respect, este mul(umit# &i poate oferi tot mai mult. Pu(ini b#rba(i sunt con&tien (i de importan(a pe care o are pentru o femeie faptul de a se sim(i sus(inut# de cineva care (ine la ea. Femeile sunt fericite cnd cred c# nevoile lor vor fi bine ntmpinate. Cnd o femeie este sup#rat#, cople&it#, dezorientat#, epuizat# sau disperat#, are nevoie s# simt# c# nu este singur#. Vrea s# se simt# iubit# &i pre(uit#. A&adar, b#rba(ii trebuie s#-&i nfrng# re(inerea de a oferi afec(iune, n timp ce femeile trebuie s#-&i dep#&easc# re(inerea de a o primi. 4. B rba 'ii )i femeile vorbesc limbi diferite B#rba(ii pun accentul pe informa(ie, ei transmit &i preiau mesajele informa(ionale cu rigoare &i ncearc# s#-&i subordoneze ac(iunile ntocmai con (inutului mesajului. Femeile &i exprim# pe deplin sentimentele utiliznd tot felul de superlative, metafore &i generaliz#ri, con(inutul informa(ional al mesajelor transmise si recep(ionate de ele fiind prea pu(in semnificativ comparativ cu nc#rc#tura sa emo(ional#. Principiile comunic rii nonviolente ar putea rezolva problema de comunicare a acestora. Cele patru componente ale modelului CNV sunt: Observa(ia; Sentimentul; Nevoile; Cererea. 1.Observa 'ia: presupune a vedea ce se ntmpl# efectiv ntr-o situa(ie, f#r# a introduce n scenariul perceput nici un fel de judecat# sau evaluare. Observa(ia nseamn# a&adar s# spunem pur &i simplu ce fac oamenii, ce ne place sau nu ne place.
5

2. Sentimentul: este componenta care exprim# tr#irile pe care le avem ca urmare a implic#rii noastre n tot felul de situa(ii. A&adar n aceast# etap # a CNV formul#m felul n care ne sim(im cnd observ#m situa(ia n care ne afl#m: suntem jigni(i, speria(i, bucuro&i, amuza(i, irita(i? 3. Identificarea nevoilor: noastre &i ale celorlal(i este cea de-a treia component# a procesului de CNV. Este etapa n care identific#m &i verbaliz#m nevoile personale legate de st#rile afective pe care le-am identificat. 4. Cererea: este etapa n care exprim#m ntr-o manier# foarte concret# ceea ce ne dorim, ceea ce a&tept#m de la noi sau de la Ceilal(i pentru a ne mbog#(i via(a, a ne-o face mai frumoas# Exemplu: Sunt n fa(a ta, m# simt extrem de prost pentru c# am v#rsat cafeaua pe c#ma&a ta cea nou#, am nevoie s# fac ceva pentru a-mi repara gre&eala, (i propun s# intr#m n primul magazin pentru a-(i cump #ra o c#ma&# nou #. Procesul CNV Exprimarea onest# prin cele patru componente; Primirea empatic# prin cele patru componente. 5. B rba 'ii au nevoie de un tip aparte de intimitate. Cnd un b #rbat iube&te o femeie, are nevoie periodic s# se ndep#rteze de ea, nainte de a se apropia din nou. n tot acest r#stimp o femeie se poate sim(i respins#, abandonat# &i poate penaliza n orice moment b#rbatul de lng# ea. Avnd viziunea felului cum sunt afectate femeile de ciclul intimit#(ii sale, un b#rbat poate recunoa&te ct de important este s# asculte cu devotament cnd i vorbe&te o femeie. El n (elege &i respect# nevoia ei de a fi asigurat# c# este interesat de ea &i c# o iube&te. Atunci cnd nu este cuprins de nevoia de a se ndep#rta, un b#rbat n(elept &i g#se&te timp s#-&i ntrebe partenera ce a mai f#cut, cum se simte ast#zi etc. El ajunge s#-&i n(eleag# propriul ciclu &i o va asigura, la retragere, c# va veni. Ar putea spune: Am nevoie de un timp ca s# m# gndesc la ceea ce mi-ai spus &i apoi vom sta din nou de vorb# Femeia n(eleapt# e con&tient# de faptul c# sentimentele ei intime pot fi uneori prea cople&itoare pentru b#rbat &i l pot determina uneori s# se retrag#, n timp ce alteori el este capabil s#-i asculte dest#inuirile.

6. Capacitatea femeilor de a se iubi pe sine )i pe al'ii cre)te )i descre)te.

Femeile pot fi sus(in#toare/ hr#nitoare n intimitate n conformitate cu respectul de sine pe care &i-l acord# &i starea de bine pe care o tr#iesc. Nu acela&i lucru se ntmpl# cnd acestea descresc. C#ci starea ei emo(ional# este oscilant#, iar atunci cnd aceasta atinge limita de jos are nevoie s# vorbeasc# despre problemele ei, s# fie ascultat# &i n(eleas#. B#rbatul presupune c# schimb#rile bru&te de dispozi"ie ale femeii sunt datorate exclusiv purt#rii lui. Dac# ea este fericit# consider# c# meritul i apar(ine, dar se simte r#spunz#tor &i cnd ea este nefericit# &i atunci poate fi extrem de frustrat dac# nu &tie cum s# ndrepte lucrurile. Tot ceea ce poate face el este s# o asculte &i s#-i accepte sentimentele nu tocmai bune &i s#-&i spun# a&a sunt femeile. A&adar, Pe t#rmul rela(iilor de cuplu b#rba(ii &i pot disputa dreptul de a fi liberi, iar femeile cel de a fi sup#rate. B#rba(ii vor spa(iu, n timp ce femeile vor n(elegere. Satisf#cndu-i-se nevoia de a fi ascultat#, femeia poate satisface nevoia de libertate a b#rbatului.

Rezumat Psihologia b#rbatului este diferit# de cea a femeii. B#rbatul este dominat de ra"iune, femeia de emo"ie. n situa"ii de stres, b#rba(ii tind s# se retrag# &i s# se gndeasc# n t#cere la ceea ce i deranjeaz#, n timp ce femeile simt o nevoie instinctiv# de a vorbi despre problemele lor. B#rba(ii se simt motiva(i &i mobiliza(i atunci cnd se simt necesari, femeile se simt motivate &i mobilizate atunci cnd se simt apreciate. B#rba(ii &i femeile vorbesc limbi diferite. Intimitatea i iubirea de sine func"ioneaz# diferit la b#rba"i i femei. Cunoa terea i respectarea diferen"elor face posibil# o convie"uire frumoas# ntre b#rbat i femeie.

Cuvinte cheie Psihologia b rbatului Psihologia femeii Comunicarea nonviolent (CNV)

Teste de autoevaluare 1. Descrie"i psihologia b#rbatului (p.3) 2. Descrie"i psihologia femeii (p.3) 3. Defini"i comunicarea nonviolent# i enumera"i pa ii procesului CNV (p.6)

Concluzii Cunoa terea psihologiei b#rbatului i a psihologiei femeii permite o mai bun # n"elegere a modului de a fi i a se comporta n cuplu a celor doi parteneri. Dincolo de modelele de sex-rol mo tenite din familiile de origine exist# ceva ce este specific b #rbatului i ceva ce este specific femeii. Aceste elemente de specificitate dau savoare rela"iei de cuplu i ridic# deseori provoc#ri care pot avea rol de optimizare i dezvoltare personal# pentru cei doi parteneri.

UNITATEA DE STUDIU 4
Identitatea de gen i implica"iile ei n via"a de cuplu

Obiective ........................................................................................................................... 2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 4.1. Formarea identit#"ii de gen ca o construc"ie psihologic#.3 4.2.Familia nuclear# i contribu "ia ei la formarea identit#"ii de gen...7 4.3.Familia monoparental# i implica"iile ei n construc"ia identit#"ii de gen.13 4.4.Familia reconstituit# i implica"iile ei n formarea identit#"ii de gen...15 4.5.Ini"ierea erotic# component# importan"# n formarea identit#"ii de gen16 Rezumat......................................................................................................................18 Cuvinte cheie..............................................................................................................18 Test de autoevaluare ..................................................................................................19 Concluzii.....................................................................................................................19

Obiective La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1. S# cunoasc# problematica specific# form#rii identit#"ii de sex-rol i implica"iile acesteia n via"a de cuplu 2. S# cunoasc# tipurile de rela"ii deficitare mam#-fiu, tat#-fiu i mam#-fiic#, tat#fiic# care au efecte nefaste asupra form#rii i integr#rii identit#"ii de se-rol 3. S# cunoasc# influen"a specific# diferitelor tipuri de familii asupra form#rii identit#"ii de gen la copii i adolescen"i

Cuno tin"e preliminare Se impune nsu irea conceptelor i con "inuturilor expuse in unit#"ile anterioare de studiu, cuno tin"e de psihologie general#, psihologia dezvolt#rii, psihologia copilului i adolescentului.

Resurse necesare i recomand$ ri de studiu. 1. Se recomand# citirea cu aten"ie a con"inuturilor din aceast# unitate de studiu. 2. Se recomand # recapitularea unor informa"ii de baz# ce "in de formarea identit#"ii de sine din psihologia dezvolt#rii, psihologia copilului i a adolescentului.

Durata medie de parcurgere a unit$"ii de studiu Este de patru ore.

Expunerea teoriei aferente unit$"ii de studiu


2

4.1.Formarea identit$"ii de gen ca o construc"ie psihologic$ Identitatea psihosexual# este o construc(ie psihologic# care se formeaz#, prin 3 tipuri de ini(ieri identitare I Mitrofan PRIMA INI* IERE: rela(ia tat# - fiic# n cazul femeii rela(ia mam#-fiu n cazul b#rbatului

Conduce la hr#nirea energetic# &i informa(ional# (emo(ional# &i spiritual#), recunoa&terea &i configurarea feminit$'ii, respectiv masculinit$'ii, adic# a rolurilor identitare complementare (contrapartea sau opusul). Este foarte important# pentru acceptarea imaginii de sine n sex-rol, pentru confortul psihologic n rolul de femeie sau de b#rbat, pentru nivelul de siguran(# bazal# &i de autoncredere A DOUA INI*IERE: rela(ia tat# fiu n cazul b #rbatului rela(ia mam# fiic# n cazul femeii

Conduce la identificarea cu p #rintele de acela&i sex &i la prefigurarea rolurilor parentale corespunz#toare sexului (patern &i, respectiv, matern). Constituie prototipul viitoarelor roluri parentale asumate n scenariul de via(#, dar &i al atitudinilor &i ac(iunilor de tip parental manifestate n raport cu sine n constelarea Egoului (p#r(ile patern# &i matern# ale Egoului, manifestate fa(# de sine nsu&i); A TREIA INI*IERE Rela(ia partenerial# a fiec#rui sex cu cel opus, n ambele roluri, unificnd cele dou# mari polarit#(i: masculinul cu femininul &i paternul cu maternul . Rela(ia de parteneriat erotic, sexual &i procreativ are o dimensiune spiritual# profund#, fiind cea mai complet# modalitate de integrare sinergic#, holistic# a celor trei niveluri de manifestare a fiin(ei umanesoma, psyche &i spirit, prin intermediul rolurilor identitare. Rela(ia de cuplu este o matrice autoregenerativ$ cuplul armonios scenariznd &i oglindind n dinamica sa rezonant, sinergic, chiar dinamica interioar# a fiin (ei umane, a fiec#rui partener &i a ambilor deopotriv#, ca ntr-un Joc al oglinzilor multiplu conectate Rela'ia tat$-fiic$ I. Mitrofan
3

RELA*IA DIRECT, DINTRE TAT, (PATERN, FOC) .I FIIC, (FEMININ, AP,) este de transformare creatoare (sublimare) a Femininului de c#tre Patern, a&a dup # cum Focul evapor# Apa, dup# ce o clocote&te, modificndu-i temperatura. ncorporarea c#ldurii Focului de c#tre Ap# (unificarea principiilor, n plan psihologic iubirea tat#lui fa(# de fiic#) o face s#-&i piard# forma ini(ial#, dar nu &i esen(a, o transform# n abur &i o nal(#, mbog#(indu-i esen(a feminin # cu cea a sexului opus (n plan psihologic o extinde, o spiritualizeaz# prin unificarea contrariilor). Soarele evapor# apa &i o transform# n nor (adic# n aer masculin care con(ine apa femininul transformat), adic# i confer# o nou # calitate: cea de dublu Eu, masculin &i feminin deopotriv# (norul este un unificator sau con(in#tor al celor dou# principii: Aer Ap #). Odat# unificat# cu principiul masculin, prin intermediul transform#rii catalizate de tat#-Foc, feminitatea, dup# o prim# integrare ini(iatic#, cea patern#, se exprim# &i tinde c#tre o a doua integrare ini(iatic#, cea matern #, participnd la actul gesta(iei &i gener#rii. n planul realit#(ii cosmice, norul redevine Ap# (ploaie sau z#pad#), care se revars#, se amestec# sau se tope&te n P#mntul-mam#, tinznd la o nou# fuziune ini(iatic#, de data aceasta cu participarea &i autotransformarea Apei-feminin matur prin fuziune cu P#mntul-mam# (poten(ial gestant), n scopul asum#rii noului rol identitar creator - maternitatea n plan psihologic, rela(ia pozitiv#, iubitoare &i protectiv# sau forma accept#rii, confirm#rii &i c#ldurii emo(ionale transformatoare a tat#lui fa(# de fiic# (inclusiv rela(ia dintre un b#rbat care &i asum# rolul patern &i o femeie care &i asum# rolul filial) conduce la dezvoltarea, transformarea &i unificarea p#r(ilor polare ale Egoului unei femei (masculin-feminin), maturiznd-o &i permi(ndu-i ulterior s#-&i asume maternitatea n raportul egalitar cu un alt b #rbat (un partener, cel iubit) care, la rndul s#u, &i asum# &i &i dezvolt#, n consecin(#, rolul patern. E un fel de &tafet# care se transmite de la un rol patern pozitiv la un alt rol patern poten(ial, care se activeaz# sau pozitiveaz# de c#tre un alt b#rbat, prin intermediul aceleia&i femei (fiica ce integreaz# masculinitatea tat#lui &i pe care o identific# sau o transfer# n cea a partenerului, oferindu-i, cel pu(in teoretic, acestuia oportunitatea asum#rii noului rol paternitatea). Rela(ia tat#-fiic# patogen# (de tip incestuos sau de deficit) sau absent# are efecte nefaste asupra asum#rii &i integr#rii feminit#(ii &i cu att mai mult a maternit#(ii. Acestea sunt sever stopate, blocate, pervertite sau regresate (infantile), ceea ce are un impact defavorabil, inclusiv la nivel transgenera(ional.
4

Nivelul de autoncredere al unei astfel de persoane (ca partener# de cuplu &i ca femeie, n general) este sc#zut, iar capacit#(ile ei de afirmare sunt blocate, chiar dac# poten(ialul s#u intelectual sau energetic este crescut. Timiditatea, conduitele evitante, ostilitatea nemotivat#, dependen(a emo(ional# versus nonimplicare, lipsa de rezonan(# afectiv# &i tr#irea compensatorie n fantasm#, susceptibilitatea &i anxietatea de rela(ie pot fi cteva dintre manifest#rile cele mai frecvente, simptomatice pentru o feminitate neintegrat# . Lucrurile se complic# la distan(#, pentru c#, n cazul unei feminit#(i neintegrate, chiar dac# se produce modificarea biologic# de rol respectiv maternitatea, aducnd pe lume copii , din punct de vedere psihologic femeia poate fi inapt# s#-&i asume corespunz#tor, matur &i hr#nitor emo(ional rolul matern, ceea ce creaz# efecte patogene n rela(ia sa de parteneriat &i n cea cu proprii s#i copii. Istoria rela(ional# ulterioar# cre&te progresiv riscul repeti(iilor distructive n raporturile p#rin(icopii, pentru c# neintegrarea feminit#(ii, ca &i a masculinit#(ii, prin intermediul ElementelorSurs#, originare, este greu de compensat spontan prin intermediul unui eventual partener de substitu(ie, reparator sau terapeutic. Mimarea unei rela(ii paterno-filiale (ca &i cea de tip fratern, incestuos) n context partenerial erotic nu face dect s# agraveze confuziile &i deficitele de confirmare mutual#, favoriznd anumite deconect#ri sau dependen(e afective blocante pentru ambii parteneri. (Acestea sunt capcane ale parteneriatului erotic). Exist# &i un alt tip de perturbare a rela(iei tat#-fiic#, legat de Excesul de feminitate ca urmare a unei coali(ii profunde, simbiotice ntre mam# &i fiic#, orientat# negativ fa(# de tat#, ca urmare a frustr#rii emo(ionale &i sexuale a mamei fa(# de tat#. O rela(ie partenerial# n care deficitul de ofert# masculin# antreneaz# o receptivitate neconfirmat#, nesaturat#, nemplinit# a femininului, creaz# premisele unei coali(ii nefire&ti ntre mam# &i copiii s#i. Dac# fiica este mai curnd unificat# cu mam#, ea se contamineaz# de sentimente de respingere incon&tient# &i ranchiun# fa(# de tat#, identificndu-se cu mama &i opunndu-i-se Eului patern cu toat# for(a generat# de energia unificat# a dou# roluri identitare de tip feminin Apa &i P#mntul. Ca &i n natur#, n acest caz, Focul poate fi stins de excesul de Ap#, de furia apei dezl#n(uite, a&a cum potopul sau inunda(ia sunt generate de acumul#ri excesive de nori care sl#besc, evident, contactul cu Soarele, aparent atenundu-i puterea. Excesul de feminin submineaz# Eul patern (inclusiv cel masculin), ceea ce n plan psihologic se reflect# n neintegrarea atributelor ce (in de acest rol &i accentuarea distructiv# ale celor polare de tip feminin &i matern cu efecte nefaste asupra rela(iei de cuplu.

Rela'ia mam$-fiu- I. Mitrofan RELA*IA MAM,FIU (MATERN-MASCULIN) se acceseaz# simbolic pe axa P#mnt-Aer. n natur#, rela(ia este gestionat# prin intermediul celorlalte dou# elemente, n special prin ac(iunea direct# a Focului (Soare) asupra P#mntului. Soarele, alias paternul, evapor# Apa din P#mnt, n extremis arde, sec#tuie&te p #mntul (v. seceta), transformndu-l n de&ert (neroditor). Excesul de Foc transform# distructiv P#mntul, crend deficit de Aer (fiu). C#ldura cople&itoare face aerul sufocant, adic# l vitrege&te de atributele hr#nitoare, s#n#toase, purificatoare, dinamice. Ca urmare a arderii P#mntului de c#tre Foc, Aerul este mbcsit, impur, toxic, greoi, adic# alterat cu atributele unei maternit#(i negative, neroditoare, deci transformat distructiv prin fuziune cu partea negativ# a maternit#(ii (aer st#tut, greoi). n plan psihologic, un tat# hiperautoritar creaz# condi(iile unei fuziuni nefire&ti, toxice ntre mam# &i fiu, acesta identificndu-se cu o parte a Eului matern (cea negativ# victima) &i dezidentificndu-se par(ial cu tat#l (partea negativ# agresorul). n consecin(#, fiul adopt# un comportament slab, anxios, evitant sau rebel. Asumarea masculinit#(ii n aceste condi(ii devine dificil#, ata&amentul &i culpabilitatea de separare de o mam#-victim# sunt crescute, favoriznd o condi(ie fizic# &i psihic# precar#, nonasertivitate sau conduite de control excesiv, dar poate conduce compensator &i la comportamente protestatare f#r# finalitate, retrac(ie social#, imprevizibilitate, comportament autodistructiv, toxicodependen(e Prin contrast, o rela(ie creatoare, ini(iatic# a mamei cu fiul confirm# autoncrederea, ini(iativa, canalizarea impetuoas# a energiei, puterea de exprimare &i transmitere a informa(iei, precum &i capacitatea de ac(iune creatoare. Un fiu care &i integreaz# maternitatea n sens pozitiv &i exprim# &i &i asum# masculinitatea creator. Cu alte cuvinte, un fiu bine hr#nit emo (ional de o mam#-femeie echilibrat#, integrat# la rndu-i (poate fi &i o bunic# care l ini(iaz# n primii 7 ani) are &anse mai mari s#-&i exprime latura creativ#, original#, expresiv# &i afirmativ#, pentru c# resursa sa energetic# va fi nalt#. Canalizarea for(ei &i resurselor de care dispune, orientarea valoric#, inteligen(a &i discriminarea, structurarea ac(iunilor n vederea atingerii anumitor scopuri, rezisten(a la efort &i capacitatea de a lupta inteligent, responsabilitatea, disciplina &i puterea concentr#rii &i finaliz#rii, voin (a focalizat# cunosc#tor &i creator vor fi catalizate ns# semnificativ de rela(ia transformatoare, ini(iatic# (a doua ini(iere) cu tat#l (bunicul) s#u. Integrnd pozitiv rolul patern (Focul), rolul masculin (Aerul) &i cre&te considerabil &ansele autotransformatoare prin integrarea atributelor creatoare ale acestuia. Masculinitatea devine astfel Solar#, aspirnd legitim la centralitate,
6

recunoa&tere, disponibilitate &i generozitate, mplinindu-se pe Sine &i unificndu-se optim cu femininul (a treia ini(iere, instrumentat# generic de partenera de cuplu).

4.2.Familia nuclear$ i contribu"ia ei la formarea identit$"ii de gen TRIUNGHIUL FAMILIAL este ast#zi, n multe cazuri, un TRIUNGHI INFERNAL! Vrsta adolescen(ei, vrsta c#ut#rilor &i delimit#rilor individuale este un teren prielnic pentru astfel de con&tientiz#ri, prevenind n felul acesta o lupt# &i o suferin(# inutile n arena vie(ii conjugale de mai trziu. Dar ce trebuie schimbat? Ce se ntmpl# n triunghiul familial infernal din zilele noastre? Care sunt tipurile de rela(ie mam#-fiu &i tat#-fiic# care &i pun amprenta asupra form#rii identit#(ii psihosexuale a adolescen(ilor? V# propun n continuare punctul de vedere al unui renumit analist junghian, de origine canadian#, profesor la Universitatea din Quebec, Guy Corneau. Tat$ l )i fiica Cuplul tat$-fiic$ Tat#l t#cut Tat#l incestuos Tat#l puritan Tat#l tiranic

Tat$ l t$cut:Rela(ia cu un tat$ absent faciliteaz# idealizarea acestuia de c#tre fiica sa &i determin # formarea unei femei care ncearc# cu toat# fiin (a ei s# se fac# pl#cut#, s# fie n centrul aten (iei tuturor. De timpuriu, feti(a ajunge s# cread# c# tat#l ei nu-i vorbe&te pentru c# nu este destul de frumoas# sau de inteligent#, sau destul de bun# pentru a fi iubit#. Ajunge chiar s# se simt# vinovat# de t#cerea tat#lui &i ncepe s# se submineze: Nu sunt interesant#. Nimeni nu m# place. Nimeni nu m# vrea. Din acest moment tn #ra ncepe s#-&i (eas# destinul amoros, c#ci, dac# pe de o parte se subestimeaz#, pe de alta idealizeaz# b#rbatul &i umple golul cu fantasma prin (ului din poveste. ntr-o zi prin(ul meu va veni s-ar putea traduce n multe cazuri: ntr-o zi tat#l meu va veni, mi va vorbi &i n sfr&it voi exista ca femeie. Este evident c# n aceast# situa(ie primele ei rela(ii vor avea un final catastrofal, deoarece nici un b #rbat nu va putea nlocui o imagine ideal# de b#rbat. Sentimentul de a nu fi valoroas# &i de a nu fi niciodat# o femeie dorit# o va marca ntreaga via(#, iar &ansele ca ea s# aib# o via(# de cuplu armonioas# sunt aproape inexistente.
7

Tat$ l incestuos: Tat$l incestuos, este cel care determin #, de asemenea, mari probleme n asumarea &i manifestarea rolurilor de sex adolescentelor. Victima abuzurilor sexuale este afectat# grav att n identitatea ei sexual# ct &i n ceea ce price&te sentimentul ei de a exista. Acestor persoane le este foarte greu s# r#mn# n contact cu propria lor vie(uire &i s# ntre(in# rela(ii de intimitate cu cei apropia(i. Aceast# dificultate de a exista tr#deaz# o pre(uire de sine care a fost total distrus# de gestul tat#lui s#u. Cnd o fiic# este victima unui incest, integritatea ei corporal# este extrem de afectat#, nct riscul de a se oferi oric#rui b#rbat este foarte mare. Studiile dovedesc c# majoritatea prostituatelor sunt victime ale incestului. Pentru c# nu au fost respectate, nu izbutesc nici ele nsele s# se respecte. Adesea &i ur#sc tat#l &i pe to(i b #rba(ii care le sunt clien(i. Poate s# devin# exhibi(ionist#. Pentru a nu-i apar(ine tat#lui, decide s# se ofere privirii tuturor. Incestul afectiv este &i el extrem de d #un #tor pentru construirea identit#(ii psihosexuale a fetei. Tat#l paraziteaz# via(a sexual# a fiicei, fiind incapabil s-o lase s#-&i tr#iasc# singur# via(a proprie. Este cazul copiilor parentifica(i cei nevoi(i s# devin # p #rin (ii propriilor p #rin (i. Ace&ti copii nu se pot separa de p#rin(i pentru c# se simt culpabili dac# i-ar abandona. Rela(iile pe care le vor avea vor fi cu persoane extrem de dependente, la fel ca &i p#rin(ii lor. Tat$ l puritan: Tat$l puritan se afl# la antipodul tat#lui incestuos. Acest puritanism exacerbat este motivat de aceea&i dorin(# incestuoas#. La tat#l incestuos exist# trecerea la act, la tat#l puritan se instaureaz# interdic(ia sau nevoia de inhibi(ie a actului. n marea majoritate a cazurilor tat#l nu se atinge de fiica sa adolescent#. Aceast# r#ceal# &i mai ales t#cerea care o nso(e&te au efecte nefaste asupra fiicei sale. Printr-un astfel de comportament tat#l i poate provoca fetei sale adolescent# prima &i cea mai mare suferin(# din iubire. Cnd ea ncepe s# devin# femeie, cnd e mndr# c# n sfr&it seam#n # mamei, un b#rbat, prin t#cerea lui, i spune c# atributele ei par a fi periculoase. Dou# tipuri de reac(ii ale fetei putem nregistra n acest caz: fie &i pune farmecele n eviden (# pentru a seduce &i a atrage aten(ia, fie, dimpotriv#, ncearc# s# refuze diferen(a sexual# purtnd ve&minte suficient de largi pentru a-&i acoperi rotunjimile &i a-&i ascunde, n felul acesta, feminitatea. A&adar, erosul patern, cnd se manifest# n mod adecvat este un factor determinant n evolu (ia unei fete. El ajut# la dezvoltarea unui animus pozitiv, care sus(ine ncrederea n sine &i spiritul de ini(iativ#. Indiferent c# este absent fizic, absent cu gndul, distant, sau de-a dreptul abuziv, rela(ia pe care i-o ofer# fiicei sale o r#ne&te, iar ea va adopta comportamente reprezentnd reac(ii la suferin(#, dar care n-o vor vindeca &i nu-i vor oferi posibilitatea s#-&i integreze o identitate psihosexual# aduc#toare de satisfac(ii personale n via(a de cuplu.
8

Tat$ l tiran: Tat#l tiranic sau despotic este cel care &i terorizeaz# fiicele prin rigiditatea regulilor pe care le impun adolescentelor, din nevoia de a-&i exercita controlul absolut asupra lor, gndindu-se c# n acest fel le pot proteja mai mult. Nu reu&esc ns# dect s#-i alimenteze orgoliul de a st#pni &i de a dispune &i de a s#di n inima fiicelor lor puternice sentimente de ur# &i dorin(# de r#zbunare. Adev#rate amazoane ele se vor lupta cu stoicism cu to(i b #rba(ii din via(a lor, ne-reu&ind s# se mplineasc# ca femei lng# nici unul dintre ei. Psihanalista american#, Linda Shierse-Leonard n cartea sa Fiica tat#lui s#u surprinde o serie de atitudini pe care femeile le adopt$ ca reac'ie la traumele provocate de tat$. Din perspectiva autoarei fetele pot r#mne eterne adolescente sau, dimpotriv#, pot devenii amazoane Eternele adolescente sunt acele fiice care, private de sprijinul patern n dezvoltarea lor psihologic#, r#mn prizoniere nevoii lor de a pl#cea b#rba(ilor sau adopt# o atitudine de revolt#, construindu-&i o armur# de nep#truns. Ele i las# pe al(ii s# le creioneze via(a. Unei astfel de femei i este foarte greu s# aib # ini(iativ# &i s# ia hot#rri. n loc s# ac(ioneze n propriul ei interes, prefer# s# se adapteze la schimb #rile pe care via(a sau b#rba(ii le hot#r#sc pentru ea &i se refugiaz# ntr-o lume de fantasme cnd situa(ia devine prea greu de controlat. Linda Shierse-Leonard identific# patru tipuri de eterne adolescente: p$pu)ica dulce fata de sticl$ seduc$ toarea marginala

P$pu)ica dulce este cea care de&i pare foarte sigur# pe ea, fiind mndr# &i ncrez#toare tr#ie&te o permanent# team# de abandon, angoasa fetei neglijate de tat#l ei. De&i se poate revolta uneori, acuzndu-&i partenerul, ea va r#mne pasiv# &i dependent#. Fata de sticl$ este cea care se refugiaz# n c#r(i sau n lumi imaginare, invocnd pretextul fragilit#(ii &i hipersensibilit#(ii &i devenind n felul acesta o fantom# a celei care este. Seduc$toarea tr#ie&te din plin bucuria momentului prezent, refuznd orice fel de responsabilitate &i de obliga(ii, devenind astfel varianta feminin# a lui Don Juan. i vine deci foarte greu s# se angajeze ntr-o rela(ie durabil#. n rela(ie cu mama &i tat#l ei, aceast# femeie nu a c#p #tat sim(ul propriei valori, iar revolta o mpiedic# s# realizeze o rela(ie adev#rat# cu b#rbatul care-i place.

Marginalele, spune autoarea se identific# cu un tat# ajuns obiect de ru&ine, care s-a revoltat mpotriva societ#(ii sau a fost respins de aceasta. Feti(a a fost mi&cat# de drama tat#lui &i a r#mas prins# n ea. n orice situa(ie ea va sim(i nevoia s# critice &i s#&i afirme diferen(a, fiind combativ# dar niciodat# nu va ac(iona n consecin(#. Se va refugia n alcoolism, drog, prostitu(ie sau sinucidere, fiind extrem de deprimat#. Printre ele se num#r# &i cele agresate sexual de tat#, fete care nu mai reu&esc s#-&i capete respectul de sine. Eternele adolescente sufer#, dup # cum s-a putut observa, de pasivitate, amazoanele procedeaz# exact invers, fiind hiperactive. O femeie care a tr#it teroarea unui tat# tiranic va ncerca s# reu&easc# n lume uznd de aceea&i autoritate despotic#, ea le va face celorlal(i ceea ce tat#l i-a f#cut ei, le va impune ceea ce el i-a impus. Amazoanele devin femei ale datoriei &i ale principiilor. n loc s# caute privirea b #rba(ilor, cum fac seduc#toarele, ele resping avansurile masculine &i merg uneori pn # la a dispre(ui to (i b#rba(ii din lume. Amazoana este o femeie care a adoptat caracteristicile asociate n general temperamentului masculin &i identificate cu puterea masculin#. Simultan, renun (# la capacitatea sa de a stabili rela(ii afectuoase, capacitate care, de regul#, a fost asociat# cu feminitatea. n consecin (#, amazoana care preia puterea negndu-&i capacitatea de a se lega afectiv de alte fiin (e, r#mne unidimensional# &i devine victima caracteristicilor pe care a vrut s# le acapareze. ne spune psihanalista June Singer. Amazoanele Lindei Shierse-Leonard sunt: femeia superstar fata ascult$toare femeia martir regina r$zboinic$

Femeia superstar femeia care ncearc# s# reu&easc# n toate, cu riscul ns# de a pierde orice contact cu emo(iile sale sub povara responsabilit#(ilor &i a oboselii &i de a c#dea n depresie. Este femeia care de cele mai multe ori a avut un tat# care o trata ca pe un b#iat &i care a investit n ea propriile ambi(ii. n loc s#-i respecte diferen(a sexual# tat#l i-a hot#rt o via(# &i un destin masculin. Iar aceast# femeie va tr#i perpetuu povara temerii de a fi respins# dac# n devine b#iatul tatei . Fata ascult$toare este femeia datoriei &i a principiilor, cea care a pierdut orice contact cu spontaneitatea &i originalitatea ei. Femeia martir este cea care se devoteaz# total so (ului &i copiilor, unei cauze sau unei religii, ca &i cnd n-ar avea dreptul s# se gndeasc# &i la sine; dar toate nevoile

10

refulate g#sesc, pentru a se exprima, c#i ocolite: suspine, toane, t#ceri ecouri ale unei suferin(e pentru care copiii &i cei din jurul ei vor pl#ti. Regina r$ zboinic$ este cea care se opune cu for(# &i hot#rre ira(ionalit#(ii tat#lui, pe care-l consider# un degenerat; ea &i va nega orice tentativ# de sensibilitate &i-i va interzice chiar s# &i iubeasc#. Toat# via(a ei este o lupt#, receptivitatea ns#&i este confundat# cu pasivitatea &i astfel femeia profund# este suprimat#. Mama )i fiica Aten(ia tat#lui o confirm# pe fiic# n diferen(ierea ei sexual#. Prezen(a lui i permite s# se separe &i s# se diferen(ieze de mam#. Tat#l o ajut# s#-&i c&tige individualitatea de femeie. Dar atunci cnd rela(iile tat# fiic# nu au fost satisf#c#toare, sunt afectate rela(iile mam# fiic#, aceasta din urm# avnd sentimente ambivalente fa(# de prima. mi iubesc mama care mi-a dat aten (ie, dar o ur#sc pentru c# mi-a cerut prea multe. n astfel de cazuri, cel mai adesea, rela(ia parental# de cuplu este deficitar#. Mama are adesea exigen(e foarte mari fa(# de fiica sa, ncercnd s#-&i mplineasc# prin aceasta propriile dorin(e. Cu alte cuvinte mama va ncerca s# fie totul pentru fiic# sfr&ind prin a deveni sufocant#, ceea ce o va determina pe aceasta s# o resping# &i s# lupte pentru independen(a sa. n aceste condi(ii fiica &i va respinge mama, &i implicit, gra(ie procesului de identificare se va respinge pe sine, identitatea psihosexual# a ei avnd de suferit. Mamele singure transform# fiica ntr-un adev#rat partener de via(#, atribuindu-i rolul de suport emo(ional substitutiv al so(ului absent. n aceste condi(ii, conflictul p #rinte copil ajunge pn# la a imita conflictele maritale ale mamei cu fostul ei so(, fiica, auzind deseori din gura mamei sale, e&ti ca taic#-tu. n astfel de situa(ii fiica &i va respinge mama, respingndu-&i astfel propria feminitate &i va deveni exact ca tata &i va intra ntr-o confuzie de identitate psihosexual# ce va avea implica(ii nefaste asupra rela(iilor ei de cuplu. Mama )i fiul Uneori rela(ia mam# fiu poate fii extrem de strns# mai ales n condi(iile n care femeia &i g#se&te ra(iunea de a tr#i n rolul matern, uitndu-&i propria feminitate. Maternitatea poate deveni astfel un loc de investire a nevoilor de recunoa&tere &i a dorin(elor reprimate ale femeii, ba chiar un prilej de revan&# pentru frustr#rile legate de negarea valorii feminine. O femeie poate hot#r ast#zi s# nasc# pentru a umple un gol, deci dintr-un deficit emo(ional, &i nu din nevoia fireasc# de z#mislire a unui copil. Acesta se na&te, iar destinul s#u este deja creionat: s# umple lacunele afective ale unei femei c#reia i-a lipsit tat#l &i c#reia i lipse&te acum partenerul. .i dac# se ntmpl# ca acest copil s# fie b#iat, simbolic, nc# de la na&tere este mpov#rat cu o c#s#torie, fiind for(at s# fie de timpuriu b #rbat &i so(ul propriei mame. Care sunt implica(iile psihologice
11

asupra evolu(iei ulterioare a unui astfel de b #iat sunt lesne de ghicit. Fantoma incestului l va bntui ntreaga via(# iar a tr#i al#turi de o femeie ar fi echivalentul unui prizonierat din care de mult# vreme simte nevoia s# scape. O astfel de situa(ie mpiedic# rezolvarea favorabil# a complexului lui Oedip, rezolvare ce presupune ca fiul s# cedeze tat#lui s#u preten(ia la rolul de so(, el urmnd a se orienta spre alte femei. Cnd tat#l nu este prezent pentru a bara fiului calea spre mam#, fiul &i mama r#mn unul prizonierul celuilalt adesea pentru tot restul vie(ii. Deci separarea mam#-fiu este absolut necesar#. Dac# aceasta nu se rezolv# firesc la 4 5 ani, complexul lui Oedip se va reactiva la pubertate. n acest moment, rela(ia dintre mam# &i fiu risc# s# se transforme ntr-o lupt# pentru putere. Marea lor iubire devine brusc o nchisoare ce mpiedic# nflorirea individual# a fiec#ruia. Insuficient afirmat, lipsit de modele masculine cu care s# se identifice, fiul va ncerca s# ncalce legea matern# pentru a-&i c&tiga propria identitate de b#rbat, devenind un r#zboinic veritabil. Dac# mamele reu&esc s# n(eleag# c# este timpul s#-&i reg#seasc# feminitatea &i s# se ocupe mai mult de ele, r#zboiul are &anse s# nceteze. Motivat de procesul de individua(ie, copilul poart# n el dorin(a de separare de mam# pentru a-&i urma evolu (ia. Tat#l u&ureaz# acest proces. Adolescen(ii &i caut# instinctiv tat#l tocmai pentru a se putea separa de mam#, &i pentru a-&i crea o identitate masculin#. Mama trebuie s# accepte c# fiul nu-i poate fi nici partener, nici prieten, nici amant. Altfel exist# riscul ca eul b #iatului s# fie infla(ionat de complexul contrasexual, iar identitatea sa psihosexual# s# aib # de suferit. Psihologia analitic# sus(ine c# leg#turile de tip heterosexual nu pot fi formate sau e&ueaz# datorit# dezvolt#rii patologice a complexului contrasexual. O astfel de dezvoltare depinde deci de experien (ele existen(iale nefericite pe care copilul le are n rela(ionarea cu p #rintele de sex opus. Prin intermediul unei intense identific#ri cu p #rintele de sex opus, eul este infla(ionat de arhetipul contrasexual ceea ce duce la e&ecul actualiz#rii principiului sexual care corespunde genului biologic al individului. Acest fapt va conduce fie spre o femeie dominat# de animus, fie spre un b #rbat slab, dominat de anima, care vor sfr&i n leg#turi de tip homosexual. B#iatul deprivat de mam# sau fata deprivat# de tat# sufer# de o atrofiere a animei sau animusului, lipsindu-le astfel organul psihic pentru formarea leg#turilor heterosexuale. O rela(ie prea apropiat# de p#rintele de sex opus, poate conduce, de asemenea la o dezvoltare hipertrofiat# a complexului contrasexual &i la o identificare a eului cu acesta, mai ales dac# p#rintele de sex opus a fost absent n perioadele critice ale copil#riei, sau rela(ia cu el a fost neimplicat# afectiv. B#rba(ii de acest tip tind s# fie capricio&i, cu un comportament greu previzibil, moale, f#r# s# se afirme. Femeile dominate de animus sunt agresive, dogmatice, nc#p#(nate. Identificarea cu
12

complexul contrasexual poate duce n aceste cazuri spre transsexualism. - Mihaela Minulescu 4.3. Familia monoparental$ i implica"iile ei n construc"ia identit$"ii de gen Este din ce n ce mai prezent# n societatea contemporan#. Lipsa unui p#rinte se poate datora decesului acestuia, divor(ului, sau alegerii unei persoane de a deveni p #rinte unic, prin na&terea unui copil conceput prin fertilizare in vitro sau cu un partener care nu va lua parte la cre&terea copilului, sau prin adop(ia acestuia. Cele mai multe familii monoparentale se datoreaz# divor(ului p #rin (ilor &i decesului unui partener. (D. Vasile) B#rba(ii divor(a(i sau v#duvi sunt n mai mare m#sur# dispu&i s#-&i transforme celibatul ntr-o rec#s#torire, dar rec#s#torirea femeii divor(ate r#mne mai pu (in frecvent# dect cea a b #rba(ilor (L. Roussel, 1989, apud I.Mitrofan, C Ciuperc#, 1997), nct femeile r#mn singure n num#r mult mai mare &i n general pe perioade mai ndelungate. Unul dintre motive este &i durata din ce n ce mai scurt# a mariajelor care ajung la divor(. A&adar, cele mai multe familii monoparentale sunt cele formate din mam# &i copil (copii), att din motive naturale, ct &i din ra(iuni culturale (tribunalele nc# consider# mamele p#rin(i mai potrivi(i pentru copii, de&i nu ntotdeauna este a&a). Dar n ultima vreme asist#m la tot mai multe femei care &i asum# rolul de mam# singur#, prin na&terea unui copil sau prin adop(ie. Tocmai pentru c# rolul de p #rinte singur nu este tocmai confortabil &i u&or de realizat financiar, persoanele care &i asum# aceast# postur# fac parte din cele cu venituri peste medie &i nivel crescut de educa(ie. (D. Vasile, 2006) De asemenea, acestea vor experimenta mai pu(ine dificult#(i comparativ cu cele cu venituri mici &i nivel sc#zut de educa(ie. P#rin (ii singuri sunt pu&i n situa(ia de a educa singuri copilul, dar de regul# ei apeleaz# &i la persoane din familia extins# (bunici, alte rude, bone etc.). Exist# ns# o diferen(# ntre mamele singure &i ta(ii singuri. Mamele singure tind s# nu apeleze la fel de mult la alte persoane pentru ajutor, ajungnd de aceea la suprasolicitare &i tensiuni interioare care se pot transforma n simptome, att la ele, ct &i la copii &i datorit# fenomenului de contagiu emo(ional. De asemenea, ele tind s# preia &i rolul tat#lui, ceea ce se ntmpl# foarte rar n cazul b#rba(ilor p #rin (i singuri.

n aceste familii este foarte evident#: 1. modificarea regulilor (D. Vasile, 2006) - de exemplu, mamele singure au uneori tendin(a de a deveni mai autoritare, mai rigide n aplicarea regulilor, ncercnd s# suplineasc# lipsa tat#lui; ta(ii, dimpotriv#, au uneori tendin(a de a deveni mai delica(i,
13

mai afectuo&i, dar &i mai restrictivi n unele reguli (de exemplu, venirea acas# seara a fetelor); 2. modificarea grani'elor dintre membri )i subsisteme (D. Vasile, 2006) de exemplu grani(ele dintre p #rinte &i copilul unic sau copilul cel mare tind s# devin # difuze, transformnd rela(ia lor fie n una de prietenie exagerat#, fie n una de parteneriat. Datorit# acestor caracteristici, mama se a&teapt# de la copil s# fie mult mai matur dect este el sau ea, actualmente. Mama obi&nuie&te s#-i fac#, astfel, confiden(e, s#-i m#rturiseasc# variatele ei sentimente, ceea ce i confer# copilului rolul de confident. A&a nct, treptat &i subtil, mama i atribuie copilului rolul de partener, de suport emo(ional substitutiv al p#rintelui absent. Ca urmare, copilul este for(at, n cadrul patternurilor interac(ionale, s#-&i dezvolte maturitatea n devans, n perioade n care, el sau ea, nu este preg#tit(#) s-o fac#. Presiunile acestui copil, fiind inadecvate nu pot fi satisf#cute dect prin &i pentru mam#, de&i aceasta nu este con&tient# de faptul c# nu i le poate acoperi n totalitate. Cnd unele dintre aceste mame atribuie copilului rolul tat#lui absent, conflictul p#rintecopil ajunge pn # la a imita conflictele maritale ale mamei cu fostul so(. Copilul g#se&te el nsu&i modalit#(i de a se implica n noua situa(ie c&tigat#, dar el se simte presat de asumarea noului rol &i pedepsit pentru c# ncepe s# i plac# rolul so (ului anterior. (...) Copiii n astfel de situa(ii, n mod frecvent, nu sunt capabili s#-&i exprime sentimentele lor conflictuale, tensive sau resentimentele fa(# de plasarea lor n aceast# p#zi(ie de c#tre propriile mame. Mai mult se pot observa numeroase mboln#viri psihosomatice &i comportamente explozive, ca semnal al num#rului mare de griji &i temeri ale acestor copii. (I. Mitrofan, C. Ciuperc#, 1997) Ajun&i la vrsta adolescen(ei ace&ti copii vor avea mari probleme n asumarea identit#(ii de gen-rol. Astfel, fetele &i vor respinge mamele, care le-au tracasat ani la rndul &i implicit &i vor respinge propria feminitate datorit# procesului de identificare. De asemenea asumarea identit#(ii psihosexuale poate fi vitregit# de absen(a tat#lui. B#ie(ilor le va fi, de asemenea, dificil s#-&i integreze o bun# identitate de gen-rol, din lipsa modelului masculin sau din aderen(a la o critic# deseori prezent# la mamele singure: b#rba(ii nu sunt buni de nimic sau e&ti ca taic#-tu: incapabil, insensibil, iresponsabil. Toate acestea vor modela negativ atitudinea ulterioar# a adolescentului devenit adult fa(# de partener &i, eventual, fa(# de proprii copii. n ceea ce-i prive&te pe ta(ii singuri, putem spune c# adesea ace&tia p#streaz# o distan(# mai mare fa(# de proprii copii dect mamele singure, astfel nct grani(ele dintre p #rinte &i adult sunt mult mai clar conturate. Ta(ii singuri au un rol adecvat n sus(inerea nevoilor emo(ionale, fiind recunoscut# abilitatea lor de a furniza hran# emo(ional# copiilor lor. (...) Ei, deseori, abandoneaz# tradi(ionalismul n abordarea copiilor, sunt mai pu(in directivi n disciplinare, fiind mai preocupa(i de calitatea factorilor de ngrijire a copiilor, mai interesa(i de experien(ele educa(ionale ale acestora &i mult mai protectivi fa(# de ei. O
14

preocupare deosebit# o v#desc ta(ii-singuri pentru fiicele lor, n privin(a dezvolt#rii lor ca st#pne &i mame ale casei. Cercet#rile remarc# o anumit# preocupare anxioas# pentru o socializare adecvat# a fetelor &i a dezvolt#rii lor sexuale. Ace&ti ta(i sunt &ov#ielnici n privin (a discut#rii chestiunilor sexuale &i &i exprim# ngrijorarea cu privire la adecvarea modelului social al fiicei lor (I. Mitrofan, C. Ciuperc#. 3. modificarea ntregii structuri familiale (D. Vasile, 2006) adic# subsistemul adul(ilor este redus la un singur adult. De aceea vor exista lacune n modelarea intimit#(ii erotico-sexuale, ceea ce va determina dificult#(i n manifestarea intimit#(ii la copii atunci cnd ei se vor implica ntr-o rela(ie de parteneriat &i n viitoarea lor familie. Pentru copiii din aceste familii se pune urm#toarea problema: cum se formeaz# identitatea lor sexual#? Cine reprezint# modelul feminin &i cine cel masculin? Cum vor introiecta ei modelul mamei &i cel al tat#lui? Iat# de ce prezen(a ambelor modele, indiferent de gradul de rudenie, este foarte necesar, chiar dac# vor r#mne nc# unele lacune n identitatea sexual# a copilului &i n abilit#(ile lui de manifestare a intimit#(ii.

4.4. Familia reconstituit$ i implica"iile ei n formarea identit$"ii de gen Se formeaz# dac# p #rin (ii au mai fost c#s#tori(i &i au divor(at sau &i-au pierdut partenerul. Ei vin cu proprii copii n noua c#s#torie, dar pot avea &i copii comuni. Familiile reconstituite ntmpin# o serie de dificult#(i pe care vor trebui s# le dep #&easc# &i care provin din pierderile suferite anterior form#rii lor. Iat# prezentate mai jos cteva dintre cele mai ntlnite obstacole sau probleme ntlnite de familiile reconstituite ca &i efectele lor asupra form#rii identit#(ii de gen la copii. Neacceptarea p#rintelui vitreg de c#tre copil (copii) din simplul fapt c# l percepe ca "nlocuind-ul" pe cel natural este nso(it# adesea de sentimente de respingere, furie, ur#, gelozie. Aceste sentimente sunt ns# destul de fire&ti pentru copil. Ele se pot diminua n timp. La aceast# situa(ie pot contribui &i atitudinea sau gre&elile de comportament ale p#rin(ilor, cum ar fi devalorizarea p#rintelui vitreg n fa(a copiilor, retragerea dreptului de a educa sau admonesta copilul, tehnicile educative dure sau pur &i simplu diferite pe care p#rintele vitreg le folose&te etc. n astfel de condi(ii implica(iile nefaste n ceea ce prive&te formarea &i integrarea unei identit#(i de sex-rol vor exista cu siguran (# att n cazul fetelor ct &i al b#ie(ilor. Fetele vor pacta fie cu mama, fie cu tat#l natural datorit# fenomenului de loialitate familial# &i vor respinge cel#lalt partener. Vor nv#(a c# to(ii b#rba(ii pot fi r#i &i nepricepu(i n ale educa(iei, sau c# toate femeile sunt periculoase &i este cazul s# te fere&ti de ele.

15

n alte cazuri, copilul poate considera c# p #rintele s#u natural i ofer# mai pu(in# aten(ie &i iubire dup# rec#s#torire, mai ales dac# p#rintele nu explic# diferen (a dintre iubirea parental# &i cea conjugal#. .i n aceste condi(ii poate respinge &i sanc(iona incon&tient n orice tip de rela(ie persoanele de acela&i sex cu p#rintele tr#d#tor. Evident se autosaboteaz# &i pe sine, dac# ntmplarea face ca p#rintele cu pricina s# fie de acela&i sex cu el. Neacceptarea copilului de c#tre p#rintele vitreg este o alt# problem# care creaz# mari probleme copiilor n formarea identit#(ii de gen, indiferent de faptul c# p#rintele este sau nu de acela&i sex cu el. ntr-adev#r este uneori foarte dificil pentru p#rintele vitreg s# manifeste afec(iune pentru copilul partenerului, mai ales dac# acesta l respinge sau chiar se revolt# &i lupt# mpotriva sa. De multe ori, p#rintele este cel care are nevoie s# &i ajusteze comportamentul astfel nct s# poat# s# fac# fa(# acestei situa(ii. Respingerea copilului poate afecta stima de sine a acestuia &i n plus poate atrage o serie de resentimente ale copilului fa(# de acesta. Se creeaz# a&adar un cerc vicios din care copilul n(elege c# persoanele de acela&i sex cu p#rintele vitreg sunt rele &i deci trebuie evitate. Conflictele fraterne dintre copiii proprii ai celor doi parteneri &i/sau copiii proveni(i din c#sniciile lor anterioare sunt un alt tip de obstacol cu care se pot confrunta familiile reconstituite. Copiii din c#s#toriile anterioare se pot sim(i mai pu (in importan(i, mai pu (in dori(i sau iubi(i dect noul copil al cuplului. Sau se pot considera dezavantaja(i sau mai pedepsi(i atunci cnd gre&esc dect fratele sau sora lor vitreg#. .i n acest caz vor exista urm#ri nefaste n formarea &i asumarea identit#(ii de gen.

4.5. Ini"ierea erotic$ component$ important$ n formarea identit$"ii de gen Ini(ierea erotic# are puternice repercursiuni asupra asum#rii identit#(ii psihosexuale a adolescentului. Iolanda Mitrofan afirma c# Importan(a momentului ini(iatic sexual este considerabil# pentru evolu(ia ulterioar# a adolescentului, n special pentru dezvoltarea disponibilit#(ilor sale erotice, a dorin(ei sexuale &i a unui comportament psihosexual, mereu perfectibil, receptiv, deschis &i finalizator. (1997) .i aceasta se realizeaz# cu att mai bine pentru adolescen(i cu ct momentul este preg#tit de timpuriu fie prin discu(iile cu p#rin(ii, dac# ace&tia sunt dispu&i la o astfel de comunicare, fie prin discu(iile cu prietenii, profesorii sau psihologii &colari. Dar dincolo de toate acestea, reu&ita primelor rela(ii intime este influen(at# de imaginea de sine pe care adolescentul sau adolescenta o au despre ei. n cartea sa, intitulat# Atrac(ia personal# sau Romeo &i Julieta n cotidian, Lauren(iu Mitrofan afirma: intimitatea presupune un raport de ncredere deplin# n cel#lalt puterea de a te abandona sau l#sa n seama lui, f#r# teama c# acesta ar putea profita de vulnerabilit#(ile tale. Or, calitatea
16

raporturilor de ncredere cu o alt# persoan# (partenerul erotic) &i are originile n copil#rie, n calitatea rela(iilor cu p #rin (ii. Exist# un anume paralelism ntre rela(iile de iubire dintre copil &i mama sa pe de o parte &i rela(iile intime ale adultului, pe de alta. (S.Gilfillan, 1985). Astfel un copil care niciodat# nu a putut stabili un raport de ncredere deplin # &i de satisfac(ie cu mama sa, care s-a sim(it victima agresivit#(ii, indiferentismului sau inconsecven(ei afective, va reu&i foarte greu, ca adult, s# dezvolte un bun nivel de intimitate cu partenerul. n mod incon&tient va ncerca mereu s# se apere. La rndul lor p#rin(ii care n rela(ia conjugal# au probleme &i deficite de realizare a intimit#(ii, nu pot stabili raporturi adecvate, autentice, cu copiii lor, transmitndu-le acestora modelul handicapului de intimitate, cu toate inhibi(iile &i suferin(ele sale ulterioare. (J.D.West, J.J.Zorski &i R.Hervill, 1986). Problemele intimit#(ii copiilor pot fi o metafor# a problemelor intimit#(ii p#rin(ilor, avnd n vedere c# reprezent#rile privind raporturile parteneriale se creeaz# nc# din primii ani de via(# prin introiectarea comportamentului p#rin(ilor unul fa(# de altul &i fa(# de propriul copil. Riscul unei transmiteri transgenera(ionale a modelului de intimitate este suficient de crescut pentru a nu ne l#sa indiferen(i n fa(a acestei provoc#ri a dezvolt#rii umane. (L. Mitrofan, 2002). A&adar se impune cu necesitate un program de interven(ie psihologic# care s# permit# dezvoltarea personal# timpurie a adolescen(ilor, program care s# permit# rezolvarea unor astfel de probleme: problema ata&amentului, a accept#rii de sine &i a abandonului emo (ional. n felul acesta ei vor putea dezvolta o rela(ie de cuplu armonioas#, &tiut fiind c# intimitatea determin# calitatea vie(ii &i a dragostei. A&adar o bun# intimitate este garan(ia unei vie(i de cuplu reu&ite &i de durat#. Acceptarea propriului corp &i posibilitatea de a comunica prin intermediul acestuia, de a exprima, ar#ta sau dezv#lui n sens natural, lipsit de pudoare &i inhibi(ii inutile, condi(ioneaz# realizarea unui bun nivel de intimitate n cuplu (L. Mitrofan, 2002,) care coreleaz# cu o bun # imagine de sine &i o acceptare a propriei identit#(i psihosexuale. Toate acestea se intmpl# n condi(iile unei autentice comunic#ri verbale &i nonverbale &i n acela&i timp men(in o astfel de comunicare la nivelul rela(iei de cuplu.

Rezumat

17

Identitatea de gen, numit# i identitate de sex-rol sau identitate psihosexual# este o construc"ie psihologic#, avnd la baz# trei tipuri de rela"ii semnificative: n copil#rie: rela"ia tat#-fiic# n cazul fetei i rela"ia mam#-fiu n cazul b#iatului n adolescen"#: rela"ia mam#-fiic# n cazul fetei i rala"ia tat#-fiu n cazul b #iatului la maturitate: rela"ia partenerial# a fiec#rui sex cu cel opus Asumarea acestei identit#"i de c#tre b#rbat sau femeie este strict dependent# de istoria de via"# a fiec#ruia, de rela"iile pline de semnifica"ie pe care ace tia le-au avut cu p #rin "ii, bunicii, unchii sau m#tu ile de suflet. La vrsta maturit#"ii ele permit o rela"ionare autentic# cu partenerul sau partenera de via"# n func"ie de gradul de deschidere a fiec#ruia n cadrul rela"iei sale de cuplu, de nevoia de a evolua i de a se dezvolta.

Cuvinte cheie Identitate de gen Identitate de sex-rol Identitate psihosexual$ Familie nuclear$ Familie monomarental$ Familie reconstituti$ Cuplul mam$-fiu Cuplul tat$-fiu Ini"ere erotic$

Teste de autoevaluare 1. Enumera"i tipurile de rela"ii semnificative care stau la baza form#rii identit#"ii de gen.(p.3)
18

2. Enumera"i tipurile de rela"ii deficitare tat#-fiic# care mpiedic# asumarea de c#tre aceasta a identit#"ii sale psihosexuale.(p.7-8 ) 3. Eviden"ia"i caracteristicile tipului de rela"ie patologic# mam-fiu care conduce la neasumarea masculinit#"ii de c#tre acesta din urm#.(p.12) 4.Eviden "ia"i implica"iile familiei monoparentale n construirea identit#"ii de serol.(p.13-14-15) 5.Eviden "ia"i care sunt influen"ele familie reconstituite n formarea identit#"ii de gen (p.15) 6. Explica"i leg#tura dintre ini"ierea erotic# i o identitate de sex-rol bine asumat# (p.16)

Concluzii Identitatea de gen este o construc"ie psihologic# dependent# de calitatea rela"iilor semnificative pe care b#rbatul i femeia le-au avut n copil#rie i adolescen"# cu p#rin"ii lor (sau alte persoane din clanul familial semnificative) i de calitatea rela"iei parteneriale prezente. O identitate de sex-rol bine asumat# este garan"ia implic#rii responsabile, durabile i constructiv# ntr-o rela"ie de cuplu att pentru femeie ct i pentru b#rbat.

19

UNITATEA DE STUDIU 5 Mit i realitate n rela"ia de cuplu

Obiective ........................................................................................................................... 2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 5.1. Rela"ia de cuplu ntre mit i realitate...3 Rezumat......................................................................................................................8 Cuvinte cheie..............................................................................................................8 Test de autoevaluare ..................................................................................................8 Concluzii.....................................................................................................................9

Obiective La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1. S# con tientizeze care sunt principiile reale de func"ionare a unui cuplu n vederea identific#rii i nl#tur#rii miturilor transmise transgenara"ional care se dovedesc a fi uneori maladaptative pentru cei doi parteneri de cuplu

Cuno tin"e preliminare Se impune citirea cu aten"ie a materialului din unit#"ile de studiu prezentate anterior.

Resurse necesare i recomand$ ri de studiu Se recomand # completarea cuno tin"elor prin lectura c#r"ii Iubirea la timpul prezent - Cum s# ai o c#snicie cu mult# intimitate &i efort pu(in, autori Shechtman, M & A, Editura Elena Francisc Publishing

Durata medie de parcurgere a unit$"ii de studiu Este de dou ore.

Expunerea teoriei aferente unit$"ii de studiu

5.1. Rela "ia de cuplu ntre mit i realitate

1. Mit: Oamenii opu'i se atrag reciproc. ntr-un cuplu, diferen)ele dintre parteneri i fac s$ se completeze. Realitate: Pentru o rela)ie excelent$ e nevoie de valori esen)iale identice.

Majoritatea cuplurilor care &i clarific# mpreun# valorile au pl#cuta surpriz# de a descoperi c# sunt de acord n mare m#sur#. De&i pu(ini &i-au formulat clar &i con&tient convingerile la vremea cnd (i aleg partenerul, la nivel incon&tient ei graviteaz# c#tre o persoan# cu valori puternic compatibile. Cnd valorile comune sunt identificate &i formulate explicit, cuplurile descoper# un anumit numitor comun ferm, de pe a c#rui baz# pot lucra la rezolvarea multor conflicte care anterior p#reau de nerezolvat. Ei descoper# c# n ciuda dificult#(ilor pe care le-au ntmpinat n cadrul rela(iei lor, au ales partenerul potrivit.

2. Mit: Iubirea te va ajuta s$ treci prin momente grele ntr-o rela )ie. Realitate: Valorile comune sunt acelea care-)i permit s$ traversezi o criz$ .

Cnd se simt mpotmoli(i n rela(ia n care se afl#, bloca(i ntr-o problem# sau ntr-un conflict care nu se las# rezolvat orice ar face, partenerii de cuplu se confrunt# cu un curent puternic din trecut. Criza care aduce o rela(ie de cuplu pe punctul dizolv#rii a fost pus# n mi&care cu ani mul(i nainte s# se cunoasc# partenerii. Ea &i are r#d#cinile n modelele lor familiare. A&adar, atrac(ia c#tre partenerul/a de cuplu este, de fapt, atrac(ia dintre modelele familiare compatibile &i, de asemenea, de valori compatibile. Atrac(ia dintre cei doi const# ntr-o combina(ie complex# de impulsuri: de a vindeca trecutul &i de a r#mne blocat n el, de a accepta provocarea prezentului &i de a conspira cu partenerul pentru a evita prezentul. Iubirea pe care un partener o simte pentru cel#lalt ntr-un cuplu exprim# deopotriv# cele mai nalte idealuri &i cele mai profunde r#ni.
3

Iubirea nseamn# multe lucruri minunate dar nu reprezint# o solu(ie. Cnd o rela(ie de cuplu se mpotmole&te n tipare distructive cu r#d #cini n trecutul ndep #rtat, valorile comune sunt cele care i mping pe cei doi c#tre un prezent mai fericit. Valorile nu &terg suferin(a din trecut dar ofer# posibilitatea de a lua hot#rri noi mai bune. Cu ct po(i recunoa&te mai deplin influen(a trecutului t#u asupra a ceea ce sim(i n prezent, cu att devii mai liber s# ac(ionezi n concordan(# cu valorile tale. Cnd aceste valori sunt mp#rt#&ite &i de partener &i ac(iona(i mpreun # n virtutea lor, te sim(i atras de partener din cele mai bune motive. Il respec(i, l admiri, te bucuri de prezen(a lui &i te respec(i pe tine nsu(i pentru c# l iube&ti.

3. Mit: Trebuie s$ lucrezi asupra rela)iei tale dac$ vrei s$ fie o rela )ie bun$. Realitate: Nu rela)iile, ci oamenii au probleme.

Reactivarea unor afaceri emo(ionale nencheiate din trecut de c#tre evenimente similare, umbresc prezentul tr#it al#turi de partenerul de cuplu. Orict de paradoxal ar p #rea, a jeli trecutul constituie calea c#tre fericire n prezent. Cnd ncepi s# intri n leg#tur# cu durerea proprie, vei descoperi c# partenerul t#u nu e sursa sim(#mintelor tale negative. Partenerul nu constituie o problem#, &i pn# la urm# nu trebuie s# lucra&i la rela(ia voastr#. - Moriie & Arleah Shechtman

4. Mit: Altruismul 'i d$ruirea fa)$ de al)ii dau na'tere la cele mai bune rela)ii. Realitate: Limitele clare 'i grani)ele dau na'tere la respect reciproc 'i rela)ii durabile.

Rela(ia simbiotic# dintre cei doi parteneri face aproape imposibil# impunerea unor limite sau grani(e clare care s# contribuie la p #strarea &i protejarea individualit#(ii. A nu &tii cine e&ti, a nu &tii ce-(i dore&ti, a nu &tii ce a&tep (i din parte celuilalt sunt premize ale unei vie(i de cuplu furtunoase, nesatisf#catoare, care nu faciliteaz# propria dezvoltare ci este o garan(ie sigur# pentru involu(ie, parazitare. Cnd fiecare partener i arat# celuilalt care sunt grani(ele sale, l invit# la parteneriat deplin &i la o intimitate mai profund #. Cnd ne nc#lc#m valorile fzndamentale, ne nc#lc#m &i grani(ele. Dac# ne concentr#m la a tr#i potrivit valorilor noastre, vom putea s# vedem foarte clar care ne sunt limitele. De pild#, dac# pre(uie&ti devotamentul deplin fa(# de misiunea ta n via(#, acest lucru va impune o limit# fireasc# m#surii n care e&ti dispus s# devii d#daca,
4

terapeutul sau sclavul sexual al partenerului t#u, fiindc# trebuie s# te treze&ti diminea(a &i s# te apuci de treab #. Dac# pre(uie&ti r#spunderea, exist# o limit# pentru ct de departe vei merge ca s# salvezi un partener care se distruge singur. Dac# pre(uie&ti comunicarea de calitate, asta nseamn # c# nu vei min(i despre ceea ce sim(i ca s#-i faci pe plac partenerului t#u. - Moriie & Arleah Shechtman *i n plus, aducnd de fiecare dat# n rela(ie ceva nou, care te bucur#, te mpline&te, men(ine treaz interesul partenerului/partenerei pentru tine. Noutatea, dinamismul se afl# de data aceasta n interiorul rela(iei, iar riscul ca monotonia monstrul care distruge totul- s# apar#, este aproape inexistent.

5. Mit: Acceptarea necondi)ionat$ a partenerului constituie temelia unei c$snicii bune sau unei rela)ii de cuplu de durat$. Realitate: Dac$ nu ai preten)ii de la partener, nu )ii la el cu adev$rat.

Acceptarea necondi(ionat# este o reac(ie adecvat# fa(# de cineva care sufer# de ru&inea temporar# de a fi bebelu &. Nimeni n-ar supravie(ui prunciei dac# iubirea i s-ar acorda pe baza meritelor. Dar cumva, ne-a intrat n cap c# iubirea mamei pentru noun #scutul ei este modelul ideal pentru toate celelalte feluri de dragoste. Iubirea nseamn# s# nu trebuiasc# niciodat# s#-(i ceri scuze. Iubirea nseamn# s# nu trebuiasc#n niciodat# s#-(i bagi c#ma&a n pantaloni. Iubirea nseamn # s# fii acceptat a&a cum e&ti. Filozofia asta e foarte bun# dac# vrei ca mariajul t#u s# se transforme ntr-o situa(ie de ajutor de &omaj afectiv. Asta ob(ii cnd dragostea devine ceva ce se cuvine, cnd partenerul t#u nu trebuie s# fac# nimic ct de ct agreabil ca s# primeasc# iubirea ta. Pune(i partenerul pe lista celor care primesc ajutor de &omaj afectiv sau a&teapt#(te ca partenerul s# te pun# pe tine pe list# &i o s# v# trezi(i c# tr#i(i ntr-o mahala rela(ional#. - Moriie & Arleah Shechtman A-ti provoca partenerul/a prin cerin(e foarte clar formulate nseamn# a te provoca &i pe tine ns#(i/nsu (i. *i aceasta pentru c# e de datoria ta s# fii consecvent n cerin(e &i s# oferi exact ceea ce pretinzi. Asta v# va ajuta s# v# iubi(i &i s# va aprecia(i reciproc mult#, mult# vreme.

6. Mit: Conflictele frecvente sunt un semn c$ mariajul/rela)ia de cuplu are probleme.

Realitate: Ct e'ti de dispus s$ te implici n conflict determin$ profunzimea 'i calitatea rela)iei tale.

Pentru a avea o intimitate autentic# este nevoie s# stabile&ti limite, s# trasezi grani(e, s#-(i provoci partenerul &i s# exprimi cerin(e. Orice rela(ie de cuplu este o provocare pentru dezvoltare, pentru evolu (ie personal# &i familial#. Intensitatea afectiv# a unui conflict depinde de locul unde se g#sesc r#d #cinile sale: n trecut sau n prezent. Conflictele raportate cu adev#rat la prezent sunt u&or de gestionat n prezent. Cele care nu se las# rezolvate &i terzesc sim(#minte intense vin din trecut &i din modelele familiale ale celor doi parteneri. Ele #(i au originea cu mult nainte ca cei doi parteneri s# se fi ntlnit. Uneori se ntmpl# ca ntr-un conflict, un partener s# ac(ioneze din perspectiva prezentului, pe cnd cel#lalt se zbate n ghearele unui model familiar. Unul ncearc# s# rezolve cu calm problema dat#, iar cel#lalt reac(ioneaz# complet dispropor(ionat la ea. O vizit# la un consilier marital poate fi extrem de bine venit# n acest caz, dac# cei doi nu g#sesc o rezolvare problemei/lor. Dep#&irea cestui moment de criz# va apropia &i mai mult cei doi parteneri.

7. Mit: E foarte important ca cei doi parteneri s$ petreac$ mult timp mpreun$ . Realitate: Cele mai bune rela)ii se ntre)in cu efort pu)in 'i mult$ intimitate.

Cnd aud expresi mai mult# intimitate, mul(i oameni (ndeosebi b#rba(i) se gndesc mai mult la sex. n cultura noastr#, b #rba(ii n-au nv#(at nici o alt# metod# de a cultiva intimitatea. Mul(i dintre ei caut# contactul sexual mult mai des dect le cere libidoul fiindc# e singura modalitate n care &tiu s# simt# apropierea. Femeile, n ansamblu, nu sunt prea receptive la a&a ceva. Sexul ca nlocuitor al intimit#(ii adev#rate le pare o n&el#torie. Femeile sunt mult mai nclinate s# pun# semnul egal ntre intimitate &i a vorbi. Pentru c# ele se pricep la a vorbi, exist# o presupunere larg acceptat# (cel pu(in de c#tre femei) cum c# sunt mai pricepute la intimitate dect b#rba(ii. Multe femei consider# c# a avea intimitate nseamn# a face o evacuare a min(ii, adic# s# le povesteasc# partenerilor, ntr-o singur# &edin(#, tot ce li s-a ntmplat de cnd au vorbit ultima oar#. B#rba(ii, n ansamblu, nu sunt prea receptivi la a&a ceva. Povestirile ca nlocuitor al intimit#(ii adev#rate i plictisesc teribil.
6

- Moriie & Arleah Shechtman Terapeu(ii de cuplu au constatat c# femeile au nevoie de tot atta consiliere ca &i b #rba(ii cu privire la felul cum ar trebui s# vorbeasc# &i c# o dat# ce nva(#, b#rba(ii sunt l fel de capabili ca &i ele s# se achite de partea lor. Ar fi de dorit ca fiecare s# exprime cee ce simte cu privire la cele petrecute n loc s# spun# unul altuia ceea ce s-a ntmplat. Secretul rela(iilor cu un grad mare de intimitate &i un grad mic de efort const# n a nv#(a s# separi ceea ce este esen(ial de ceea ce nu este, a nv#(a s# ajungi direct la miezul lucrurilor. Aceast# capacitate decurge din permanenta con&tientizare a propriilor sim(#minte. Cu e&ti mai apropiat de tine nsu (i, cu att po(i fi mai apropiat de partener.

8. Mit: ncrederea n partener este esen)ial$ ntr-o rela)ie bun$ . Realitate: Esen)ial$ este ncrederea n tine nsu)i.

Dac# nu ai ncredere n tine nsu (i/ns#(i riscul ca cel#lalt s# nu aib# ncredere n tine este destul de mare. El simte ezitarea ta &i mai ales vede c# nu dai prea multi bani pe tine &i te trateaz# ca atare. Iar ncrederea deplin# pe care o poti avea n partenerul/a t#u/a este asigurat# &i de con&tiin (a faptului c# n acest Univers nimic nu e static, totul se transorm#, chiar &i tu &i partenerul t#u &i o dat# cu voi rela(ia voastr# se transform#. O dat# &i o dat# tu sau el va alege s# plece pe drumul lui n aceast# via(# sau n alt# via(#, iar ceea ce r#mne pentru fiecare este savoarea amintirilor unei rela(ii mplin #toare &i autotransformatoare.

Rezumat Valorile esen"iale identice, limitele clare i grani"ele dau na tere rela"iilor benefice. ncrederea n sine, provoc#rile i preten"iile pe care le lansezi partenerului de via"# sunt elemente esen"iale pentru p#strarea unei rela"ii de cuplu de lung# durat# i cu un grad de satisfac"ie ridicat pentru fiecare. Rela"iile de cuplu nu sunt lipsite de conflicte, dar profunzimea cu care fiecare partener se implic# n desclcirea acestor situa"ii trebuie s# fie maxim#. Cele mai bune rela(ii se ntre(in cu efort pu(in &i mult# intimitate.

Cuvinte cheie Cuplu Intimitate ncredere n sine Disponibilitate Valori comune Limite clare Grani"e clare

Test de autoevaluare 1. Enumer# i descrie principiile care stau la baza unei rela"ii de cuplu func"ionale (p.3)

Concluzii Foarte multe cupluri se formeaz# i func"ioneaz# dup# modelul c#sniciei p #rin "ilor lor. Modelul familial se bazeaz# nu pe ceea ce au f#cut, la propriu, p #rin "ii, ci pe concluziile pe care fiecare partener le-a tras din ac"iunile acestora. Cuplurile disfunc"ionale ignor# potrivirea dintre valorile lor i folosesc modelele familiale ca pe ni te arme, ncercnd s# ob"in# de la prezent ceea ce n-au putut ob "ine n trecut. Cuplurile func"ionale traduc valorile lor concordante ntr-o viziune d#t#toare de energie i inspira"ie asupra vie"ii bune, provocndu-se reciproc s# traverseze doliul pentru modelele lor familiale i s# reduc# pe ct de mult posibil impactul acestora asupra rela"iei. Demitizarea are loc n acest fel, iar drumul c#tre o intimitate autentic# este deschis pentru cei doi.

UNITATEA DE STUDIU 6 Tranzac ii eficiente "i ineficiente n cuplu


Obiective ........................................................................................................................... 2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 6.1.Ce este Analiza Tranzac"ional# (AT)?..3 6.2. AT o teorie a personalit#"ii..................................3 6.2.1. Starea eului: P#rinte..3 6.2.2. Starea eului: Adult5 6.2.3. Starea eului: Copil5 6.3. AT o teorie a comunic#rii8 6.3.1.Tipuri de tranzac"ii.8 6.3.2.Tipuri de tranzac"ii eficiente n cuplu10 6.3.3. Tipuri de tranzac"ii ineficiente n cuplu....12 6.4. AT o psihoterapie centrat# pe optimizare i dezvoltare personal#..13 6.4.1. Scenariul de via"#.13 6.4.2. Pozi"ii de via"#..14 6.4.3. Stiluri de rela"ionare n cuplu14 6.4.4. Triunghiul dramatic: persecutorul, salvatorul, victima.....15 Rezumat......................................................................................................................18 Cuvinte cheie..............................................................................................................18 Test de autoevaluare ..................................................................................................18 Concluzii.....................................................................................................................19

Obiective La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1. S# cunoasc# Analiza tranzac"ional# ca o teorie a personalit#"ii 2. S# cunoasc# Analiza tranzac"ional# a o teorie a comunic#rii 3. S# discrimineze din perspectiva AT tipuri de tranzac"ii eficiente vs ineficiente n cuplu 4. S# cunoasc# i s# utilizeze n via"a lor cteva no"iuni fundamntale din AT o psihoterapie centrat# pe optimizare i dezvoltare personal#: scenariu de via"#, pozi"ii de via"#, triunghi dramatic (salvator, persecutor, victim#)

Cuno "tin e preliminare Se impune parcurgerea unit#"ilor de nv#"are anterioare.

Resurse necesare "i recomand$ ri de studiu 1. Lecturarea atent# a unit#"ii de studiu 2. Parcurgerea exemplelor date i elaborarea unor noi exemple pentru aplicarea cuno tin"elor noi nsu ite

Durata medie de parcurgere a unit$ ii de studiu Este de ase ore. Se recomand" mp"r%irea ei n cte 2 ore de studiu.

Expunerea teoriei aferente unit$ ii de studiu

6.1. Ce este Analiza tranzac"ional$ (AT)? O teorie a personalit$'ii O teorie a comunic$rii O psihoterapie centrat$ pe optimizarea )i dezvoltarea personal$

6.2. AT o teorie a personalit$'ii

P A C
St#rile eului sunt sisteme de emo(ii, gndire &i de comportament legate de diferite etape de dezvoltare a unui individ &i chiar ale unui grup, o familie sau o organiza(ie.

6.2.1. Starea eului: P$rinte Cuprinde emo (iile, gndurile &i comportamentele pe care individul le-a nv#(at din surse exterioare de figuri autoritare, &i n principal de la proprii p#rin(i.

Exemple: fere&te-te de str#ini, s# nu ai ncredere n nimeni, joac# cum (i spune &eful Atunci cnd o persoan# este P#rinte ea reproduce atitudini &i comportamente pe care le-a mprumutat de la figurile p#rinte&ti sau persoanele semnificative care au marcat-o n trecutul apropiat sau ndep #rtat: tat#l, mama, nv#(#torul, profesorul, &eful, etc. Subdiviziuni

P$rintele Normativ P$rintele ntre'in$tor / Hr$nitor

P$rintele Normativ 1.P$rintele normativ: reprezint# judec#(ile de valoare &i normele sociale. El spune copilului ce trebuie s# fac#. Este determinat de scenarii culturale &i familiale (sc#ri de valori &i scheme de comportament). El faciliteaz# executarea automat# a sarcinilor repetitive. Exemple:
Cnd intri pe u&# trebuie s# spui bun #-ziua. Trebuie s# ajungi la timp cnd ai o ntlnire. Nu ai voie s# faci asta. Niciodat# nu faci ceva ca lumea.

2.P$rintele ntre'in$tor / Hr$ nitor P$rintele ntre'in$tor sau hr$ nitor: reprezint# recomand#rile, re(etele sau modalit#(ile de a ntre(ine &i de a-&i asuma r#spunderea. Permite r#spunsuri rapide la o serie ntreag# de ntreb #ri ce ncep prin Cum s" fac?: cum s# fac s# am grij#, s# fiu responsabil, s# supravie(uiesc, s# lucrez, s# m# distrez, s#-mi exprim furia. P#rintele ntre(in#tor ncurajeaz#, ofer# c#ldura &i ngrijirea de care copilul are nevoie ca s# tr#iasc# ca &i permisiunea de a cre&te. La extrem, el face tot ceea ce ar trebui copilul s# fac#, adic# l cocolo&e&te &i l supraprotejeaz#. Exemple:
Dac # A&a trebuie Bravo! Te

ave(i vreo problem# veni(i s# m# vede(i. s# face(i, a(i n (eles?

pot ajuta cu ceva?


4

Nu

te nelini&ti!

6.2.2.Starea eului: Adult Nu are nimic de-a face cu vrsta individului, ci prive&te mai degrab# domeniul ceea ce se gnde'te. Este orientat spre realitatea obiectiv#: culege, nregistreaz# &i utilizeaz# informa(iile din orice surse externe din mediu (e urt afar#, sunt n ntrziere, nu am informa(ii) - ca &i interne ale P#rintelui &i Copilului (mi-e somn, sunt con&tient de..., vreau s# nv#( mai mult, sunt responsabil pentru). Adultul se serve&te de aceste informa(ii pentru a enun(a fapte, a calcula probabilt#(i, a emite solu(ii, a lua decizii, a-&i preciza obiectivele, a-&i evalua rezultatele &i f#r# judecat# de valoare sau asumarea vreunei responsabilit#(i (P#rintele). Adesea numit &i Calculator, Adultul n(elege realitatea f#r# afectivitate (Copilul) Originea Adultului: De&i punctul s#u de plecare e situat n primul an de via(#, gndirea autonom#, personal# a Adultului se afirm# cu adev#rat pe la 12 ani. Ea poate fi perfec(ionat# toat# via(a, mai ales n m#sura n care &i mediul ncurajeaz# acest lucru.

6.2.3.Starea eului: Copil Prive&te mai ales domeniul ceea ce se simte &i include nevoile, senza(iile &i emo(iile care apar n mod natural la o persoan #: sunt vesel, sunt trist, mi e foame, mi e sete. Aceast# stare con (ine n mod egal nregistrarea experien(elor tr#ite de copil &i modul n care el a reac(ionat prin emo(ii &i comportament. Exemplu: de fiecare dat# cnd cineva ridic# mna mi e fric# deoarece mi nchipui c# m# va lovi. Copilul este prima stare a eului care apare. Ea ncearc# sub forma senza(iilor externe sau interne toate nevoile &i dorin(ele pe care n mod normal le ncearc# o persoan# &i le exprim# sub fom# de sisteme de comportament, de gndire sau de emo(ii. Aceast# stare con(ine &i nregistrarea senza(iilor sau emo (iilor tr#ite n copil#rie. Ea explic# ideea de condi(ionare, adic# ceea ce face ca o persoan# s# se ndrepte mai mult sau mai pu (in con&tient c#tre ceva asociat cu pl#cerile &i s# evite ceva asociat cu suferin(ele ei, fie c# exist# sau nu un raport durabil ntre senza(ie &i stimularea respectiv#. Re-condi(ionarea permanent# a Copilului sub regulile de conduit# ale Adultului este o condi(ie a dezvolt#rii individului. n starea eului Copil, o persoan#

poate fie s#-&i tr#iasc# senza(iile sau emo(iile prezente, fie s# tr#iasc# senza(ii sau emo(ii din trecutul s#u. Subdiviziuni Copilul Spontan sau Copilul Liber Copilul Adaptat Supus vs. Copilul Rebel Copilul Creator sau Micul Profesor

1.Copilul Spontan sau Copilul Liber spune ceea ce vrea atunci cnd vrea; exprim# nevoile cele mai fundamentale n reac(ie direct# cu pl#cerea &i suferin(a; asigur# reglarea biologic# a organismului &i d# st#rilor eului mai elaborate informa(iile necesare pentru a men(ine pe termen lung condi(iile unui asemenea echilibru; este guvernat &i de cele patru emo(ii fundamentale: frica, triste(ea, furia, bucuria.

n aspectul s#u pozitiv este chiar centrul fiin(ei umane. Exprimarea emo (ional# onest#, perceperea nevoilor &i satisfacerea lor sunt ac(iuni productive care i permit persoanei s# evolueze. n aspectul negativ, genereaz# prin ac(iunile sale spontane consecin(e personale &i sociale nepl#cute, la limit# punnd n pericol propria via(# sau a altora. Exemple: asta. asta! Vrei s# ne juc#m? Vreau s# ncerc &i eu. Mi-e bine. Nu mai vreau.
D#-mi Vreau

2.Copilul Adaptat Se exprim# ori de cte ori ac(ion#m pentru a c&tiga persoane cu greutate reale sau imaginare n anturajul nostru sau n scopul de a le face s# reac(ioneze n felul dorit. Copilul Adaptat Copilul adaptat supus: vorbim despre el atunci cnd obiectivul este de a tr#i n armonie cu aceste persoane, de a le ob(ine aprobarea, sau de a fi supus lor. Exemple:
Da, sigur, facem cum vrei tu! (ce-mi vine s#-(i spun cteva vorbe de duh...) Da, domnule director! (aoleu, n-am n (eles nimic, ce o s# m# fac?) Poate fi victima, cea care nu are ncredere n ea, sau prime&te permanent

lovituri ale soartei. Copilul adaptat rebel: vorbim despre el dac# persoana ac(ioneaz# contra directivelor parentale, n scopul de a ob(ine aten(ia n detrimentul afec(iuni sau reac(ioneaz# la un p#rinte abuziv.
Exemplu:

Nu m# duce(i pe mine de nas! O s# m# adresez &efului ierarhic.

3.Copilul Creator sau Micul Profesor Este sursa creativit#(ii &i inova(iei. Gndirea sa s-a elaborat cnd copilul , foarte mic fiind nu dispunea de un limbaj veritabil. Ea este intuitiv# &i chiar magic#. Deoarece s-a format n cadrul foarte intens al rela(iilor familiale, Copilul Creator dispune de o cunoa&tere &i de o n(elegere foarte profund# n tot ceea ce prive&te rela(iile interpersonale. Are ns# inconvenientul de a fi de multe ori ilogic sau incoerent, de a considera dorin(ele sale realitate sau faptul c# poate fun(iona fantastic, imaginar. Exemple: mi place s#-mi pice fisa repede. n general prima impresie este cea mai bun#. mi place, de asemenea, s# abordez o problem# aproape de nerezolvat. Sfr&esc ntotdeauna prin a g#si o solu(ie care s# ocoleasc# dificult#(ile.

6.3. AT o teorie a comunic$rii

Ca teorie a comunic#rii, AT descrie ce se ntmpl# cnd o persoan# se ntlne&te cu o alta. Schimburile verbale &i nonverbale ntre st#rile Eului sunt numite TRANZAC*II. Cnd dou" persoane se ntlnesc, este evident c" apar atunci 'ase st"ri ale eului, cte trei pentru fiecare individ. (E. Berne,1972, p.14) Interac(iunea dintre dou# persoane, fiecare cu cte trei departamente apte s# reac(ioneze duce la un num#r foarte mare de posibilit#(i. Oare P#rintele dintr-un partener va (ine predici Copilului din cel#lalt partener? Oare cei doi Adul(i vor rezolva mpreun# o problem# financiar#? Sau Copilul Liber al unuia dintre parteneri &i Copilul celuilalt vor ie&i mpreun# la joac#?

6.3.1. Tipuri de tranzac'ii

A. TRANZAC*II SIMPLE

1.Tranzac'ii paralele (complementare): Se realizeaz# atunci cnd starea eului solicitat# la cel#lalt r#spunde st#rii eului care a fost la originea tranzac(iei, sau, alt fel spus, starea eului c#reia i este adresat stimulul este &i cea care ofer# r#spunsul Ex: Copiii de ast#zi sunt sc#pa(i din mn#. (P) Da, nu mai au nici un respect, pe vremea mea... (P) Ex: Ct este ceasul? (A) Este 10 si 10 minute. (A) Tranzac(iile curente sunt: de la P la C, de la P la P, de la A la A, de la C la C

2. Tranzac'ii ncruci)ate Se realizeaz# atunci cnd starea eului c#reia i este transmis mesajul difer# de cea care ofer# r#spunsul, sau, altfel spus, cnd individul c#ruia i-a fost solicitat# o stare a eului nu r#spunde pornind de la acea stare a eului &i furnizeaz# interlocutorului lui un r#spuns nea&teptat. Ex: (A) (A): Unde erai ieri, cnd am avut nevoie de ajutorul t#u? R: (C) (P): N-ai terminat de pus ntreb#ri, doar sunt liber! Un astfel de stimul de tranzac(ie ncruci&at# n care Copilul r#spunde unui stimul adresat Adultului, este dup # Berne, probabil cauza cea mai frecvent# de nen(elegere n c#s#torii, n raporturile de lucru precum &i n via(a social#. Ex:

(A): Am prev#zut s# lucrez la noapte la acest raport. R: (P) (C): De ce te la&i mereu pe ultima sut# de metrii?

Este tot un tip de tranzac(ie ncruci&at#, invers# , atunci cnd P#rintele este cel care r#spunde stimulului adresat Adultului. Ex: (C) (C) ,i dac# am da o fug# n parc acum? R: (P) (C) Nu ti-e gndul la munc#! Te gnde&ti numai la distrac(ie! B. TRANZAC*II DUBLE (ASCUNSE)

Se deruleaz# la mai multe niveluri, pe care le putem reduce, n general la 2: un nivel aparent, sau nivel social (explicit, verbal, observabil); un nivel ascuns, sau nivel psihologic (implicit, nonverbal)

n astfel de tranzac(ii apare riscul nen(elegerii ntre interlocutori, cnd tranzac(ia ascuns# prive&te con(inutul mesajului, sau riscul manipul#rii dac# tranzac(ia ascuns# prive&te rela(iile.

Exemple: 1.I1: Nu &tiu dac# termin, mai e atta de f#cut . (A) - Nu m# aju(i? (C -P) Nu vii la sedin(# mine? (A ) M# la&i singur in fata &efului? ( C P) 2.I2: Cred ca aceast# variant# este peste posibilit#(ile dumneavoastr# (A) Poate c# ar trebui s#-(i ofer ceva mai ieftin (P - C), Mi-ar placea s#-mi mai ad#uga(i cteva dot#ri (A) Ei, drept cine m# iei? (C-P) Regulile Comunic rii
Atta timp ct tranzac(iile sunt complementare, comunicarea se men (ine; Cnd tranzac(iile se ncruci&eaz#, comunicarea este fie ntrerupt#, fie rupt#; Rezultatul tranzac(iilor duble este determinat mai degrab# la nivel psihologic dect la

nivel social. 6.3.2.Tipuri de tranzac'ii eficiente n cuplu

Steve & Shaaron Biddulph, (1999) prezint# patru modalit#(i excelente n care doi parteneri de cuplu pot interac(iona cu diferite p#r(i ale Eului lor pentru a ob(ine o comunicare bun#:

1. 2. 3. 4.

Afec#iunea; Aprecierea reciproc ; Cooperarea; Apropierea.

1.Afec#iunea: Tranzac#ia P rinte Copil To(i avem nevoie, din cnd n cnd, de cineva de care s# depindem, care s# aib# grij# de noi &i s# ne d #ruiasc# afec(iune. Nimic nu se compar# cu a &ti c# cel#lalt dore&te ca tu s# fii fericit(#). Cuplurile recente fac asta frecvent: cei doi &i spun cuvinte dulci, se ating fizic, sunt aten(i unul la cel#lalt toate acestea f#cnd parte din ritualul de curtare. Cnd ne ndr#gostim, asemenea gesturi sunt u&or de oferit &i sunt pre(uite de partener.

Tehnici menite de a cre&te afec(iunea partenerului:


10

a-(i exprima dorin (ele cu voce tare &i a nu a&tepta ca cel#lalt s# (i le ghiceasc#, a-i cere s# te r#sfe(e mai mult sau chiar a negocia, a-i cere s# te ncurajeze atunci cnd ai nevoie a-i cere pur &i simplu s#-(i fac# complimente atunci cnd ai nevoie de ele.

2.Aprecierea reciproc tranzac#ia P rinte - P rinte Partenerii pot vorbi oricnd au ocazia, depre valorile, crezurile, aspira(iile &i idealurile lor, inclusiv cele privind educa(ia copiilor. P#rintele este departamentul vis#rii &i al discu(iilor despre lucrurile cu adev#rat importante. Se creeaz# astfel, ntre cei doi parteneri, un teren comun n ceea ce prive&te direc(ia vie(ii ca &i un sistem comun de valori. *elurile individuale pot fi astfel cunoscute &i atinse n armonie mai mult sau mai pu (in cu cel#lalt. Nu este vorba despre o suprapunere perfect# a direc(iei celor doi parteneri, ci mai degrab #, despre un stil de comunicare deschis, care s# permit# o adaptare continu # a celor doi parteneri.

3.Cooperarea: Adult Adult O mare parte din via(a de zi cu zi e compus# pur &i simplu din chestiuni practice. Mersul cu ma&ina sau cu autobuzul, mp#r(irea banilor, cump #r#turile, &coala copiilor, bona, treburile casei, cine va face asta &i cnd. Cei doi terapeu(i recomand # o foarte mare aten (ie la detalii &i centrarea pe solu(ii rezonabile care s# permit# rezolvarea tuturor situa(iilor cu care se pot confrunta doi parteneri de cuplu.

4.Apropierea - tranzac#ia Copil Copil <<Apropiere>> nseamn# pur &i simplu joac# mpreun#. (...) No(iunea de apropiere include distrac(ia &i recreerea mpreun#, afec(iunea reciproc# &i, desigur, actul de a face dragoste. Apropierea &i distrac(ia sunt moduri n care energia fiec#ruia se regenereaz#. Recreerea, la urma urmelor, este re-creare. (Steve & Shaaron Biddulph,2004)

11

6.3.3. Tipuri de tranzac'ii ineficiente n cuplu

Steve & Shaaron Biddulph (1999) 1. Capcana salv rii 2. Competi#ia 3. Cuplul nstr inat 1.Capcana salv rii - CE TE-AI FACE F.R. MINE? Dimensiunea P#rinte Copil din via(a unui cuplu trebuie, n principiu s# fie o chestiune reverasibil# n care fiecare partener, de-a lungul timpului, d# &i prime&te ceva n schimb. n felul acesta fiecare partener &i rencarc# bateriile. Dac# aceast# dimensiune devine unilateral#, apare ceea ce putem numi o rela(ie de salvare, care nu duce dect la epuizarea partenerului ofertant &i la acumularea de o serie de frustr#ri care vor eroda n timp rela(ia.

2.Competi#ia - CONCURSUL N CARE TOAT. LUMEA PIERDE. O astfel de rela(ie se bazeaz# pe ideea c# resursele de iubire sunt insuficiente, c# dragostea nu ajunge pentru amndoi partenerii. ,i acest tipar de interac(iune este deprins n copil#rie dac# p#rin(ii au fost foarte ocupa(i &i nu i-au acordat suficient de mult# aten (ie, sau au fost prea mul(i fra(i &i surorii, iar afec(iunea a fost distribuit# tuturor. Solu (ia ar fi s# dai &i s# ceri mai mult n modul cel mai deschis posibil. Oferind mici <<daruri>> de aten(ie, descoperim c# nu pierde nimeni dac# cel#lalt c&tig#, iar cantitatea net# de dragoste cre&te.

3.Cuplul nstr inat - COR)BII NAVIGND SOLITARE. Este cel mai trist tipar de interac(iune, sau mai degrab# o m#rturie a bolc#rii comunic#rii dintre cei doi parteneri. Cuplurile nstr#inate au avut parte de atta suferin(# nct cei doi aproape c# nici nu-&i mai vorbesc. Steve & Shaaron Biddulph, 2004

12

6.4. AT o psihoterapie centrat$ pe optimizarea "i dezvoltarea personal$

6.4.1.Scenariul de via'$
-un

plan de via(# f#cut n copil#rie, nt#rit de p#rin(i, justificat de evenimente ulterioare &i culminnd ntr-o alternativ# aleas#.

Caracteristici: 1.Scenariul este un plan de via(#; 2.Scenariul este orientat c#tre o plat# final# adul(ii &i joac# scenariul &i aleg incon&tient acele comportamente care s#-i apropie de scena pe care ei n&i&i au proiectato n copil#rie &i care reprezint# recompensa sau pedeapsa final# pentru ntreaga lor via(#; 3.Scenariul este expresia unei decizii sunt intemeiate pe tr#iri Emo(ionale si reprezinta cea mai bun# strategie adaptativ# pentru copil; 4.Scenariul este nt#rit de p#rin(i; 5.Scenariul este stocat sub planul con&tiin(ei; 6.Realitatea este astfel interpretat# nct s# justifice scenariul.

Scenariul nving$tor

Scenariul nving#tor presupune atingerea scopului declarat. Dac#, fiind copil am hot#rt s# devin un mare nving#tor &i, adult fiind, am devenit, sunt un nving#tor. Dac# am hot#rt s# devin un exclus social (un cer&etor, un vagabond) &i am ajuns a&a ceva, sunt, de asemenea un nving#tor. A&adar, SUCCESUL SCENARIULUI este raportat la obiectivel individuale, fixate n copil#rie, &i nu la (elurile socialdezirabile. AT afirm# c# adul(ii recurg la strategii infantile pentru a rezolva principala problem# a copil#riei: cum s# ob(ii aten(ie &i iubire necondi(ionat#. Cnd r#spundem realit#(ii noastre de aici &i acum ca &i cum ar fi lumea primelor noastre decizii suntem n scenariu, ceea ce Este tot una cu a spune c# suntem angaja(i n tr#iri &i comportamente prescrise.

13

Concluzii: Scenariul de via(# este un concept foarte important n AT deoarece explic# elegant comportamnetul oamenilor. Aceast# n(elegere esre n mod special necesar# n cazul comportamentelor nevrotice sau autodistructive.

6.4.2. Pozi'ii de via '$

Conform lui Eric Berne, distingem patru pozi(ii de via(# principale, adic# patru moduri de a vedea rela(iile cu sine nsu&i &i cu ceilal(i. Frank Ernst a propus reprezentarea acestora sub forma unui tabel p#trat, denumit OK-ul Corral EU SUNT OK

M# supravalorizez &i l devalorizez pe cel#lalt.

M# accept a&a cum sunt l accept &i pe cel#lalt.

TU NU E,TI OK

TU E,TI OK

M# devalorizez &i l devalorizez &i pe cel#lalt.

M# devalorizez &i l supravalorizez pe cel#lalt.

EU NU SUNT OK

. 6.4.3. Stiluri de rela 'ionare n cuplu

1. EU SUNT OK, TU E,TI OK, este solu(ia cea mai constructiv#. n aceast# pozi(ie persoana este con&tient# de propriile ei calit#(i, are ncredere n for(ele proprii &i nu evit# asumarea responsabilit#(ilor cerute de rela(ia de cuplu. Hai s# vedem mpreun # ce se poate face!, S# c#ut#m cea mai bun# solu(ie!
14

2. EU NU SUNT OK, TU E,TI OK, este situa(ia persoanei care st# n umbra partenerului de cuplu, compl#cndu-se n aceast# ipostaz#. Se supune partenerului &i depinde de el. Afec(iunea nu este gratuit#. Ea cultiv# de asemenea sentimentul neputin(ei sale, alegnd de fiecare dat# pozi(ia de victim#. Persoana se simte deprimat#, demn# de dispre(, inferioar#, vinovat# &i a&teapt# mereu ca salvarea s# vin# de la ceilal(i. Are de asemenea o nevoie puternic# de a fi remarcat#, solicitnd partenerul pn# la epuizare, nesuportnd s# fie singur#. Este din vina mea!, Gata, o ntind de aici! E&ti mai bun dect mine!

3. EU SUNT OK, TU NU E,TI OK, presupune manifestarea unor sentimente de dispre( sau mil# fa(# de partener: E numai din vina ta!, Eu am ntotdeauna dreptate!, Dispari!, Tac#-(i gura! Persoana se identific# cu ceea ce este grandios &i extrem de valoros. Caut# permanent originalitatea &i perfec(iunea, fiind foarte sensibil# &i intolerant# la orice tip de critic#. Trebuie s# fie mereu n situa(ia de a fi l#udat# &i apreciat#. n schimb, i devalorizeaz# pe ceilal(i &i nu are ncredere n ei

4. EU NU SUNT OK, TU NU E,TI OK, este solu(ia resemn#rii. Aceast# persoan # este mereu n pozi(ia de spectator al propriei vie(i. Nu face niciodat# nimic pentru ea &i n plus nu-i crede nici pe ceilal(i n stare s# fac# ceva pentru ea. E din vina noastr#. Nu valor#m nimic. Nu ne r#mne nimic de f#cut. Depresia &i disperarea sunt sentimente pe care le ncearc# frecvent o astfel de persoan#.

Concluzii: Majoritatea oamenilor nu sunt fixa(i ntr-o singur# pozi(ie, ci au o pozi(ie dominant# pe care o pot folosi n func(ie de anumite situa(ii, de persoanele implicate sau de gradul de urgen(#. Este evident ns# faptul c# pozi(ia de via(# Eu sunt OK, tu e&ti OK este benefic# pentru o via(# echilibrat#.

6.4.4 .Triunghiul dramatic

Mecanismele de manipulare a celuilalt sunt JOCURILE Distingem 3 roluri posibile ntr-un joc:
15

-PERSECUTORUL -SALVATORUL -VICTIMA SUPUS.

SAU REBEL.

Ansamblul acestor trei roluri, jucat c#tre o persoan# (prin st#rile eului personale) sau de c#tre mai mul(i indivizi pe o scen # de teatru, constituie triunghiul dramatic. Cuplurile prinse n acest triunghi sunt cupluri disfunc(ionale, supuse unui risc mare de a se destr#ma n timp.

Persecutorul

Salvatorul

(P#rinte Critic + -)

(P#rinte Hr#nitor + -)

Victima (Rebel# sau Supus# - +)

Jocurile se nscriu n raporturile de competi(ie: au deci o leg#tur# important# cu pozi(iile de via(# ale juc#torilor. Persecutorul &i Salvatorul sunt adesea transcrieri ale pozi(iilor de via(# + (Eu sunt Ok, Tu nu esti Ok) pornind de la P#rintele Critic &i de la P#rintele ntre(in#tor. Victima este adesea o transcriere a pozi(iei - + (Eu nu sunt Ok, Tu e&ti OK) pornind de la stare de Copil Adaptat. Aceast# victim# va fi rebel# sau supus# n func(ie de starea pe care o activeaz#: Copil Adaptat Rebel sau Copil Adaptat Supus. A&adar: Adultul &i Copilul Spontan nu sunt prezen(i sau activi cnd exist# un joc ntre mai mul(i indivizi; la fel se ntmpl# &i pentru pozi(ia de via(# + +. Solu#ia jocurilor
16

Modalit#(i de a ie&i din triunghiul dramatic: Activarea unor st#ri ale eului: Adultul sau Copilul Liber sau altfel spus n trecerea n pozi(ia de via(# + + (Eu sunt Ok, Tu e&ti OK).

17

Rezumat Analiza tranzac"ional# este o teorie a personalit#"ii, o teorie a comunic#rii i o psihoterapie centrat# pe optimizare i dezvoltare personal#. Cunoa terea celor trei St#ri ale Eului (P#rinte, Adult, Copil) permite n"elegerea tipurilor de tranzac"ii eficiente i ineficiente la nivelul rela"iei de cuplu. Interven"ia corectiv#, optimizatoare a AT n via"a de cuplu const# n decriptarea scenariilor de via"# a celor doi parteneri, cunoa terea pozi"iilor de via"# predominante n registrul c#rora ac"ioneaz# la nivelul cuplului i dobndirea unor strategii de interac"iune s#n#toas# care s# le permit# ie irea din triunghiul dramatic, ntotdeauna chinuitor i distructiv pentru b#rbatul i femeia implica"i ntr-o rela"ie de cuplu.

Cuvinte cheie Analiz$ tranzac ional$ Star$ ri ale Eului: P$rinte, Adult, Copil Tranzac ii eficiente vs ineficiente n cuplu Scenariul de via $ Pozi ii de via $ Stiluri de rela ionare Triunghiul dramatic

Teste de autoevaluare 1. Specifica"i ce este AT? (p. 3) 2. Enumera"i i descrie"i st#rile eului (p.3) 3. Enumera"i i descrie"i tipuri de tranzac"ii eficiente n cuplu (p.10) 4. Enumera"i i descrie"i tipuri de tranzac"ii ineficiente n cuplu (p.12) 5. Defini"i scenariul de via"# (p.13) 6. Enumera"i i descrie"i pozi"iile de via"# (p.14) 7. Descrie"i triunghiul dramatic (p.15)

18

Concluzii Analiza tranzac"ional#, ca teorie a comunic#rii, permite identificarea i explicarea tranzac"iilor eficiente i a celor ineficiente ntre cei doi parteneri de cuplu. Cunoa terea acestor tipuri de tranzac"ii permite att identificarea paternurilor disfunc"ionale de interac"iune de la nivelul unei rela"ii de cuplu ct i schimbarea acestora, prin interven"ii corective care se concretizeaz# n cre terea gradului de satisfac"ie pentru cei doi parteneri de cuplu.

19

UNITATEA DE STUDIU 7 Elemente de psihosexologie

Obiectiv ............................................................................................................................. 2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 7.1. Iubirea, intimitatea i sexualitatea n cuplu..3 7.1.1. Iubirea3 7.1.2. Intimitatea..5 7.1.3. Sexualitatea n cuplu.8 7.2. Disfunc"ii sexuale.9 Rezumat......................................................................................................................15 Cuvinte cheie..............................................................................................................15 Test de autoevaluare ..................................................................................................15 Concluzii.....................................................................................................................15

Obiectiv La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1. S# cunoasc# elemente specifice iubirii, intimit#"ii i sexualit#"ii n cuplu elemente func"ionale i disfunc"ionale.

Cuno tin"e preliminare Se impune nsu irea i operarea corect# cu conceptele prezentate n unit#"ile de studiu anterioare.

Resurse necesare i recomand$ ri de studiu. Se recomand # lectura urm#toarelor c#r"i: Mitrofan, Iolanda, Ciuperc#, Cristian, Psihologia rela(iilor dintre sexe, muta(ii &i alternative, Editura Alternative, 1997; Leonelli E., 1994, Dragoste &i sex, tradus n 1997, Bucure&ti, Ed Doina; S. De Bouvoir, Le deuxieme sexe, Gallimard 1949, tradus n 1998, Editura Univers, Bucure&ti;

Durata medie de parcurgere a unit$"ii de studiu Este de dou ore.

Expunerea teoriei aferente unit$"ii de studiu 7.1. Iubirea, intimitatea 'i sexualitatea n cuplu

7.1.1. Iubirea Iubirea este sentimentul puternic de afec"iune, atrac"ie i unire a celor doi parteneri care formeaz# cuplul. Actualmente iubirea este principala motiva"ie pentru transformarea cuplurilor erotice n cupluri conjugale (c#s#torie). E.Wheat (1980, apud I. Mitrofan, 1997, p. 177) descrie cinci forme de manifestare a iubirii: 1. Epithumia - se refer# la dorin"a fizic# puternic#, reciproc exprimat# prin dragoste sexual# plin# de satisfac"ie. Satisfac"ia sexual# este un indicator sigur al s#n #t#"ii c#sniciei, chiar dac#, dup# Wheat, rela"iile sexuale nu sunt aspectul cel mai important al c#s#toriei. 2. Eros - este forma de dragoste ce implic# cel mai mult romantismul. Eros presupune mai ales ideea de contopire, unificare, fuziune cu fiin"a iubit#, dar i dorin"a de a o poseda total (fizic, mental, spiritual). De aici - romantismul. Este o iubire pasional# i sentimental# i reprezint# cel mai adesea punctul de plecare n c#s#torie. 3. Storge - este o form# de dragoste, descris# ca rela"ie confortabil#, care nglobeaz# o afec"iune natural# i sentimentul de apartenen"# reciproc#. Se bazeaz# pe loialitate mutual# i se manifest# n rela"iile dintre so"i, p #rin "i i copii, fra"i i surori, realiznd sentimentul de apartenen"# la un grup unit. 4. Fileo - este genul de iubire care pre"uie te pe cel iubit manifestnd-se cu ging# ie, dar a teptnd ntotdeauna un r#spuns. Se traduce prin prietenie, reciprocitate. Fileo creeaz# prieteni, n strns# apropiere. Ei i m#rturisesc i mp#rt# esc gnduri, planuri, sentimente, atitudini, visuri, probleme intime, pe care nu le-ar putea ncredin"a altcuiva. Ei i mpart timpul i interesele, ceea ce confer# c#s#toriei siguran"#, atractivitate i recompense. Chiar dac# exist# mult# pasiune n sexualitate, absen"a lui Fileo nnegureaz# c#s#toria i o face neinteresant#. 5. Agape - este dragostea complet#, lipsit# de egoism, care are capacitatea de a se oferi continuu, f#r# a a tepta nimic n schimb. Ea pre"uie te i sluje te necondi"ionat, spre deosebire de Fileo care presupune reciprocitate. Este modelul iubirii Christice, dincolo de emo"ii i sentimente pasionale, fiind profund infuzat# spiritual, rod al unei
3

op"iuni con tiente, al unei alegeri libere. Este definit# i ca o dragoste a ac"iunii, presupunnd ajutorare, a face bine, a avea compasiune pentru cel#lalt, fiind mai curnd o atitudine i un comportament motivat spiritual, i aproape deloc emo"ie. Dincolo de aceste modalit#"i, putem diferen "ia ntre o dragoste sau IUBIRE IMATUR) i una MATUR). Iubirea imatur# se caracterizeaz# printr-o intenistate mare, printr-un amestec de dependen"e i deci de a tep #ri ca partenerul s# satisfac# mult din nevoile personale; este de fapt dragostea fuzional#. Astfel, dragostea imatur# este specific# adolescen "ilor i tinerilor. Odat# cu maturizarea emo"ional#, cu dezv#luirea reciproc# a partenerilor i dezvoltarea ncrederii n sine i n partener, apare i drasgostea matur#. Dragostea matur# este mai pu"in intens# (nu "i d# fluturi n stomac), dar este mult mai profund#; implic# ncredere, respect i acceptarea partenerului a a cum este el (f#r# tendin"e de a-l schimba, a-l controla sau manipula); presupune a te bizui pe partener, n orice situa"ie, indiferent dac# este sau nu de acord cu tine, dac# i place sau nu; tii c# este acolo i te va ajuta n ceea ce faci; presupune i admira"ie i valorizarea partenerului a a cum este el. La o astfel de dragoste ajung persoanele care se iubesc i pe sine, persoane cu un eu bine diferen"iat, care pot s# fie autonome i totu i s# fie implicate emo "ional n rela"ia cu partenerul. Multe rela"ii de cuplu trec de la dragostea imatur# la cea matur#. Altele se destram# n aceast# tranzi"ie din cauza incapacit#"ii unuia sau ambilor parteneri de a iubi matur. Trecerea nu se face u or, ci dimpotriv# cu conflicte, suferin"e adapt#ri. Erich Fromm considera c# iubirea este o art#, un mod de a tr#i n art# i milita pentru nv#"area acestei arte a a cum se procedeaz# n oricare art# (muzic# pirctur# etc.). Ceea ce ajut# ns# la transformarea iubirii imature n iubire matur#, dup# Fromm sunt: Disciplina adic# angajarea responsabil# a timpului i eu-lui personal; Concentrarea asupra partenerului, pentru a-l putea cunoa te i n"elege; R$bdarea e nevoie de exerci"iu, n timp i treptat, pentru a nv#"a s# iube ti; Sensibilitatea legat# mult de con tientizarea propriilor erori, fluctua"ii de sentimente i auto-control; Dep$ irea narcisismului ie irea din propriul eu, din propriile pl#ceri, din egocentrism i egoism i a manifesta modestie i disponibilitate n rela"ie.

To"i cei care au ajuns la dragostea matur# afirm# c# satisfac"ia marital# este mult mai crescut#, c# intimitatea i satisfac"ia sexual# sunt incomparabil mai pl#cute i pline de satisfac"ii dect n timpul ndr#gostirii sau la tinere"e.

7.1.2. Intimitatea D. Bagarozzi (2001) ofer# o defini"ie a intimit#"ii din Random House Dictionary of the Rnglish Language: o rela"ie personal# apropiat#, familar# i de regul# afectuoas# sau de dragoste cu o alt# persoan# care presupune o cunoa tere detaliat# sau o n"elegere profund# a celeilalte persoane, precum i o exprimare activ# a gndurilor i sentimentelor. Rezult# c# adev#rata intimitate este un proces dinamic, interactiv ce con"ine o serie de componente bine structurate i interrela"ionate. n centrul acestora stau cunoa terea, n"elegerea i acceptarea celuilalt ca persoan# unic#. Intimitatea este o nevoie uman# de baz#, ce deriv# din nevoia fundamental# de supravie"uire, de ata ament. Acest lucru poate fi observat cu relativ# u urin "# la persoanele care au fost private n perioada imediat dup# na tere de un ata ament bun fa"# de mam# i care devenite adulte, au dificult#"i de dezvoltare a intimit#"ii (Ainsworth, Blehar, Waters, Wall, 1978, Bowlby, 1969, 1973, 1988, Horner, 1984). Nevoia de intimitate poate fi conceptualizat#, din punctul de vedere al dezvolt#rii, ca o manifestare mai matur#, mai diferen"iat# i mai avansat# a nevoii biologice universale de apropiere, de contact cu o alt# fiin"# uman #. De aceea, aceast# nevoie de intimitate va varia n intensitate de la o persoan# la alta, astfel nct, n fiecare cuplu, partenerii vor avea nevoi de intimitate diferite att per global, ct i pe fiecare component# a intimit#"ii n parte. D. Bagarozzi (2001) vorbe#te de nou componente ale intimit %ii:
intimitate intimitate

emo'ional psihologic intimitate intelectual intimitate sexual intimitate fizic (non-sexual ) intimitate spiritual intimitate estetic intimitate social )i recrea 'ional intimitate temporal

Intimitatea emo"ional$ reprezint# nevoia de a comunica i mp#rt# i cu partenerul toate sentimentele, att pe cele pozitive, ct i pe cele negative. Exist# cteva limite care pot influen"a manifestarea acestui tip de intimitate: credin"a c# numai sentimentele pozitive trebuie manifestate, sau dimpotriv# c#, doar cele negative, pentru a ti ce trebuie s# mbun #t#"e ti; credin "a c# doar anumite tipuri de sentimente pozitive sau negative pot fi exprimate, de exemplu, doar bucuria i iubirea, dar nu i fericirea sau excitarea, sau doar triste"ea i frustrarea, dar nu i furia sau ura.
5

Intimitatea psihologic$ reprezint# nevoia de a comunica, mp#rt# i i conecta cu o alt# fiin"# uman # prin dezv#luirea caracteristicilor propriului sine, caracteristici semnificative i foarte personale, cum ar fi speran "ele, visele, fanteziile, aspira"iile, dar i propriile ndoieli, nemul"umiri, temeri, probleme, insecurit#"i, conflicte interioare cu partenerul. Acest tip de intimitate necesit# o mare putere interioar# a celui care mp#rt# e te, deoarece el devine n astfel de momente foarte vulnerabil, dar i o(m) mare capacitate de sus"inere a celui care ascult# pentru a nu-l r#ni pe partenerul s#u. De aceea, ncrederea reciproc# este foarte important# pentru ca aceast# form# de intimitate s# se manifeste. Intimitatea intelectual$ este nevoia de a comunica i mp#rt# i cu cel#lalt ideile importante, gndurile, credin"ele. Ea nu presupune intelectualizare sau ra"ionalizare (cele dou# mecanisme de ap #r#re incon tiente), orgoliu sau demonstarea superiorit#"ii, sau cererea de laud#, recunoa tere sau adula"ie. Toate acestea vor crea distan"# ntre parteneri i n nici un caz intimitate. Dimpotriv# ea presupune capacitatea unui partener de a vedea lumea prin ochii celuilalt, indiferent dac# este sau nu de acord cu aceast# perspectiv#. Putem spune c# este varianta cognitiv# a empatiei. Intimitatea sexual$ reprezint# nevoia de a comunica, mp#rt# i i exprima cu partenerul acele gnduri, sentimente, dorin"e i fantezii de natur# senzual# i sexual#. Ea duce la trezirea dorin"ei sexuale, dar nu e obligatoriu s# se ajung# la actul sexual. Acest tip de intimitate presupune s#ruturi, mbr#"i #ri, atingeri, dans, jocuri erotice, mb#ierea mpreun# etc. evident, ea este conectat# profund cu dragostea erotic#, nu cu cea p #rinteasc#, fratern#, amical# sau cea narcisic#. De asemenea dragostea erotic# trebuie s# ajung# la maturitate pentru a facilita intimitatea sexual#. Intimitatea fizic$ (nonsexual#) reprezint# nevoia de apropiere fizic# de partener, f#r# a avea vreo tent# sexual#. Presupune atingere sau simple mbr#"i #ri, mersul de mn#, dans, masaje nonsexuale etc. Intimitatea spiritual$ presupune nevoia de a mp #rt# i partenerului gndurile, sentimentele, credin"ele i experien"ele referitoare la religie, supranatural i aspectele spirituale ale existen"ei, via"# moarte, valori morale, etc. Spiritualitatea este o chestiune foarte personal#. De aceea, este nevoie de o mare deschidere din partea ambilor parteneri pentru a ajunge la acest tip de intimitate, deoarece ea nu nseamn# c# cei doi mp#rt# e sc acelea i valori, idei, practici.

Intimitatea estetic$ reprezint# nevoia i dorin"a de a mp #rt# i cu partenerul sentimentele, gndurile, credin "ele, valorile, experien"ele pe care persoana le consider# frumoase, la care sufletul rezoneaz# sau inspir#. Minunile naturii, simple (un fulg de
6

nea) sau complexe (cosmosul), pot fi baza unei asemenea intimit#"i. Alte exemple sunt muzica, poezia, literatura, pictura, sculptura arhitectura si alte forme de expresie artistic#. Acest tip de intimitate nu se asociaz# i nu este preludiu pentru nici un alt tip de intimitate. Este o experien"# care se tr#ie te, se mpline te prin ea ns# i. Intimitatea social$ i recrea"ional$ este nevoia de a se angaja n activit#"i i experien"e pl#cute i de joc cu partenerul. Include activit#"i precum: schimbul de glume i povestiri haioase, mp#rt# irea evenimentelor curente de via"#, luatul meselor mpreun#, practicarea de sporturi i jocuri, dansatul de pl#cere etc. aceste activit#"i pot include i prieteni comuni sau rude. Intimitatea temporal$ implic# timpul pe care fiecare partener va dori s# l petreac# zilnic cu cel#lalt pentru activit#"i intime. Aceast# cantitate de timp va fi diferit# pentru cei doi parteneri. Pentru unele persoane 15-20 de minute pot fi suficiente, n timp ce pentru altele dou# ore nu vor fi suficiente.

Comunicarea poate stimula sau diminua intimitatea cuplului. Stimulativ# este comunicarea direct# a nevoilor i dorin"elor fiec#rui partener, adic atunci cnd mesajele sunt clare, directe #i sincere. Inhibitive sunt: mesajele mincinoase - partenerii pot min(i fie ca s# se apere de eventualele refuzuri sau conflicte, fie pot avea tulbur#ri de caracter. n ambele cazuri ns# minciunile erodeaz# sentimentele de ncredere &i iubire dintre cei doi; mesajele confuze - cnd mesajele sunt neclare, putnd avea mai multe n(elesuri. De exemplu, dac# so(ul i spune so(iei sale ntr-o zi n sfr&it mi-au dat o prim# consistent#. Acum ne permitem s# ne facem de cap n acest caz, so(ia nu va &ti cu exactitate dac# el se refer# la mult-visata c#l#torie de la sfr&itul s#pt#mnii despre care au tot vorbit sau la a-&i cump #ra frigiderul de care au nevoie; mesajele paradoxale sunt cele care exprim# dou# idei opuse n acela&i timp. De exemplu, un so( dominator &i agresiv care i cere so(iei s# &i exprime mai clar &i mai des opiniile proprii sau o so(ie care plnge n urma unei certe cu so (ul i spune acestuia s# nu (in# cont de plnsul ei; mesajele agresive sunt cele care jignesc, ridiculizeaz#, critic#; mesajele incongruente.

Gerard Leleu vorbe te i el despre intimitatea n cuplu, care se constituie ca fundament pentru intimitatea familial#; El consider# condi"ii pentru o bun$ intimitate psihic$ : autocunoa terea;
7

ncrederea n sine i intimitatea cu sine; a tr#i n prezent, adic# aici i acum; ndep#rtarea barierelor fizice (mirosuri nepl#cute, atmosfer# neprielnic#, eliminarea sau diminuarea complexelor corporale etc.); ndep#rtarea barierelor psihice (n special temerile); crearea cadrului pentru dezvoltarea i manifestarea senzualit#"ii.

7.1.3. Sexualitatea n cuplu Sexualitatea asociat# cu iubirea duce la mplinirea celor doi parteneri. Dup# F. Macnab (1997), actul sexual are 6 faze: 1. Dorin"a sexual$ poate fi legat# de o persoan#, de o activitate expectat#, de fanteziile erotice sau de atingerea orgasmului. Indicatorii s#i sunt senza"iile corporale i reprezent#rile mentale. Exist# multe elemente care pot influen"a dorin "a sexual#. Printre cele care o inhib# se num#r# atmosfera creat# n jurul actului sexual, aluziile fizice persoanle f#cute de partener, st#rile emo "ionale negative (anxietate, depresie, triste"e, vinov#"ie etc.), expecta"iile partenerilor, credin"ele religioase etc. 2. Trezirea sexual$ este o stare mental-corporal# n care experien "a ambilor parteneri variaz# gradual n privin"a pl#cerii pentru activitatea sexual#. La b#rba"i semnalul fizic este erec"ia, iar la femei lubrifierea i senza"ia de tnjire n vagin, al#turi de cre terea pulsului, schimbarea respira"iei, a expresiilor faciale, usc#ciunea gurii. Ea poate fi stimulat# de senza"ii vizuale sau auditive, prin intermediul dansului, tipului de vestimenta"ie provocator, mi c#ri sau filme pornografice. 3. Excitarea sexual$ poate fi experimentat# n trei moduri: excitarea autoerotic# (masturbare), contact interpersonal cu o persoan# de sex opus sau de acela i sex, sau feti . Exist# o foarte fin# linie de demarca"ie ntre faza de trezire sexual# i cea de excita"ie. n aceasta din urm#, indicatorii fizici sunt mult intensifica"i.

4. Orgasmul faza n care excita"ia ajunge la punctul culminant, crescnd pn# la elberarea total#. La b#rbat, indicatorul este ejacularea, respira"ia greoaie. La femeie, apara contrac"iile musculare scurte, repira"ie puternic# i senza"ia de extaz. 5. Satisfac"ia senza"ia scopului realizat, asociat# cu generalizarea pl#cerii, destindere, relaxare, respira"ia redevenind lejer#, profund# i egal#.

6. Postludiul - este starea mental-corporal# de con tientizare a actului realizat. Se caracterizeaz# prin profunzime, dar i revitalizare i rennoire.

7.2. Disfunc+ii sexuale Disfunc"ia sexual# se refer# la situa"iile n care o persoan# are dificult#"i de a r#spunde complet stimulilor ciclului sexual. Cauzele acestor patologii pot fi mp #r"ite n dou# categorii: cauze de natur$ fizic$ cauze de natur$ psihic$

Cauzele de natur$ organic$ ce influen"eaz# ciclul r#spunsului sexual presupun: condi"ii care afecteaz# mecanismele vasculare din zona genital#; factori endocrini; boli care sunt nso "ite de obeseal#, durere; anumite medicamente i droguri etc.

Cauzele de natur$ psihologic$ pot include: educa"ie sexual# inadecvat# poate asigura o lips# de informa"ie pertinent# care se poate asocia cu o anxietate nefondat# privind rela"iile de intimitate (acceptarea miturilor culturale ira"ionale, teama de a r#mne ns#rcinat#, teama de a contacta o boal# veneric#); cre terea dup# un cod moral rigid i educa"ia religioas# restrictiv#; lipsa abilit#"ilor sexuale i a cunoa terii sexuale personale i a partenerului; problem# identitar# care este corelat# i cu o imagine de sine slab# i un disconfort n ceea ce prive te propria corporalitate; teama de intimitate, teama de durere, teama de pierdere a controlului; probleme n ceea ce prive te rela"ia p #rin "ilor; experien"e sexuale traumatice n copil#rie;

Factori predispozan"i declan $rii disfunc"iilor sexuale n cuplu: na terea; probleme n rela"ia partenerilor; infidelitate; a tept#ri deplasate; e ecurile sporaice; depresia i anxietatea; vrsta ( i schimb#rile ca rezultat al vrstei) experien"e sexuale traumatice
9

Factori care ntre"in perpetuarea disfun"iei sexuale n cuplu: anxietate n ceea ce prive te interac"iunea sexual#; anticiparea e ecului sau depresie; sentimente de vinov#"ie; lipsa atrac"iei sexuale n cuplu; slaba comunicare n cuplu; probleme generale n rela"ie; frica de intimitate; deterioararea imaginii de sine; neacordarea de timp suficient preludiului (alinturilor, partenerului, mngierilor i atingerilor nainte de actul sexual) Miturile despre sex Sunt rezultatul informa"iilor precare despre sex pe care oamenii le primesc i le r#spndesc ulterior f#r# a le verifica validitatea informa"iei. Acestea se nr#d#cineaz# n min"ile oamenilor i declan eaz# o serie de frici, dificult#"i i blocaje n planul vie"ii sexuale n loc s# contribuie la o via"# sexual# bogat# i pl#cut#. Mituri despre sexualitatea masculin$: B#rbatul se gnde te mereu la sex i e mereu gata s# fac# sex; B#rbatul nu- i poate exprima sentimentele fa"# de partenera sa; B#rbatul trebuie s# fie mereu partea dominant# n timpul unui act sexual (el l ini"iaz#, el l conduce) Mituri despre sexualitatea feminin$: Orice femeie care preia ini"iativa actului sexual e u uratic#;

complement#rii

Mituri despre sex: ntr-o rela"ie sexual# fiecare partener tie instinctiv ce gnde te cel#lalt i de asemenea i ce vrea partenerul sau partenera. Dac# sexul decurge bine, rela"ia dintre parteneri decurge i ea bine; Este gre it s# ai fantezii sexuale, mai ales n timpul contactului sexual; Sexul este bun doar atunci cnd cei doi parteneri au orgasm n acela i timp.

Disfunc ia erectil" sau impoten a sexual" nseamn# c# b#rbatul nu poate s# ini"ieze i s# men "in# o erec"ie n timpul actului sexual. Impoten"a poate fi cauzat# de o problem# vascular#, de probleme neurologice, de unele medicamente dar i de probleme psihologice care mpiedic# excitarea sexual#. Cauzele
10

fizice sunt cele mai comune la b#rba"ii n vrst#, cele psihologice fiind mai des ntlnite la b#rba"ii tineri. Printre cauzele psihologice ale impoten"ei putem enumera: Anxiet#"ile legate de raportul sexual, cauzate de o amintire sau experien"# urt# ori un e ec recent; Stresul cauzat de situa"iile de la serviciu sau din familie; Problemele de comunicare cu partenera; Depresiile i nencrederea n sine; Teama de a nu se ridica la nivelul a tept#rilor partenerului; Frustrarea venit# din imposibilitatea de a face sex; Lipsa de informare care duce la dezvoltarea unor temeri i false n"elegeri ale problemelor legate de sex

Un exerci"iu specific pentru cei care sufer# de impoten"# n urma unor cauze psihologice este concentrarea sim"urilor, tehnic# ce cuprinde trei stadii. Ea se bazeaz# pe contactul intim i c#ldura emo "ional#, punnd un accent mai mic pe raportul sexual i unul mai mare pe construirea rela"iei. Primul stadiu implic# mngiere; cuplul se concentreaz# pe oferirea de pl#ceri f#r# atingerea zonelor genitale. n cea de a doua faz# se pot atinge organele genitale i zonele erogene, dar raportul sexual va fi evitat. n a treia faz# are loc actul sexual.

Ambii parteneri trebuie s# se bucure de fiecare nivel al intimit#"ii nainte s# li se permit# trecerea la urm#torul stadiu. Probleme legate de ejaculare Ejacularea precoce este cea mai ntlnit# problem# sexual# i afecteaz# aproximativ 40% dintre b#rba"i. Printre ace tia se ntlnec cu o frecven"# mai mare cei tineri i neexperimenta"i care asociaz# actul sexual cu o anumit# anxietate. Dintre cauzele de ordin psihologic ale acestei afec"iuni amintim: stresul, problemele de acasa, frica de e ec, lipsa de experien"# sexual# a partenerei, frigiditatea sau indiferen"a, faptul c# partenera are probleme ginecologice, depresia. De obicei, b#rbatul care sufer# de ejaculare precoce nu insist# foarte mult asupra preludiului, fapt care las# partenerei sale un sentiment de excitare par"ial# care la rndul s#u determin# un act sexual dureros deoarece vaginul ei nu a fost lubrifiat adecvat. Astfel de experien"e men "inute pe o perioad# mai mare de timp pot determina evitarea rela"iilor de intimitate. Cu ct perioada dintre dou# contacte sexuale e mai mare cu att ansele ca b#rbatul s# aib# o ejaculare precoce sunt mai mari. Ca urmare a unor astfel de
11

cercuri vicioase create pe t#rmul intimit#"ii sexuale a rela"iei de cuplu, se pot na te o serie de tensiuni care nu sunt n favoarea unui partenriat mplin#tor. Ejacularea trzie are loc atunci cnd b #rbatul continu # s# aib# erec"ie pentru o vreme, iar ejacularea are loc doar trziu. Asemenea cazuri sunt rare, ns# este un fapt cunoscut c# b #rba"ilor mai n vrst# le ia mai mult pn # s# aib# un orgasm. Unele antidepresive, unele pastile pentru reducerea tensiunii arteriale sau pentru tratamentul persoanelor cu diabet pot afecta ejacularea. La acestea se pot ad#uga i cauze psihologice precum teama fa"# de penetrarea vaginal# sau frica de a ejacula i de a da na tere copiilor. Anorexia sexual$ sau lipsa dorin"ei de a se angaja ntr-un raport sexual se reg$se te att la b$rba"i ct i la femei. Cei afecta"i se plng de anxietate, fric# sau dezgust la gndul oric#rui tip de rela"ie sexual#.

Ea poate fi declan at$ de cauze: -medicale sau fiziologice (probleme endocrine, dezechilibre hormonale, insuficien"$ renal$ sau tratamente medicamentoase) -psihologice: educa"ie excesiv de strict#; stim# de sine sc#zut#; un program extrem de nc#rcat la locul de munc# sau n familie; depresia legat# de imposibilitatea de a g#si o rezolvare problemelor curente de la serviciu sau de acas#; rela"ie nepl#cut# cu un partener; plictiseala sau rutina sexual#

Anorgasmia este definit# ca incapacitatea unei persoane de a avea orgsam sau climax n timpul actului sexual. Ea poate s# apar# att la b#rbat ct i la femeie. Un orgasm poate transforma sexul n ceva pl#cut sau, dimpotriv#, acesta poate fi v#zut ca o obliga"ie i s# fie dezagreabil Experien "a sexual# poate provoca pl#cere, dorin"# i stabilitate n cuplu, printr-o efuziune satisf#c#toare de pl#cere care face pe cineva s# se simt# viu din punct de vedere fizic i psihologicsau poate fi o surs# de frustr#ri, infidelit#"i, am#r#ciune i depresie. Anorgasmia masculin$ apare att n rela"iile heterosexuale ct i cele homosexuale. Ejacularea este identificat# de obicei cu orgasmul, de i exist# i ejacul#ri nepl#cute pentru care nu exist# nici o explica"ie medical#. Se presupune c# principalul motiv ar fi

12

c# senza"ia de ejaculare nu este perceput# decreier i, chiar dac# un asemenea mesaj ajunge la creier, acesta nu-l traduce neap#rat ca fiind echivalent cu pl#cerea. Anorgasmia feminin$ este una din cele mai comune disfunc"ii sexuale existente i o problem# care afecteaz# aproape 75% dintre femeile cu via"# sexual# activ#, ducnd la frustrare, depresie i chiar team# de sex. Cauzele psihologice au un rol important n producerea i men "inerea anorgasmiei. Printre acestea enumer#m: Anxietatea de a avea orgasm, nu doar pentru propria pl#cere a femeii, ci i pentru c# acest lucru l-ar face pe partener s# se simt# mplinit i satisf#cut; Stima de sine sc#zut#; Propria interpretare a moralei; Trecutul sexual; Preferin"ele sexuale sau refuzul placerii

Vaginismul presupune contrac"ia reflex# i involuntar# a mu chilor vaginului i ai coapselor, astfel nct copula"ia nu mai este posibil# sau devine extrem de dureroas# pentru femeie. Mastter si Johnson consider# c# principala cauz# a vaginismului o reprezint# teama femeii n fa"a unui posibil agresor. n mod incon tient femeia percepe partenerul ca pe un agresor i actul sexual ca pe o agresiune. Mai pot exista i alte cauze: amintiri traumatizante reale sau fantasmante; experien "e anterioare nesatisf#c#toare; erori de identitate sexual#; violuri, abuzuri sexuale. Femeile predispuse la vaginism sunt: Fete virgine Femeile aflate in conflicte maritale, profund nesatisfacute Femeile aflate n declinul genital Cele cu traumatisme: viol, abuz, interventii cirurgicale

Dispareunia se refer# la senza"ia dureroas# provocat# de raportul sexual. Ea poate fi primar#, cnd apare la debutul vie"ii sexuale i este considerat# a fi normal#, fiziologic#, i secundar#, atunci cnd apare dup# o perioad# de manifestare a vie"ii sexuale. Cauzele psihologice ale dispareuniei sunt: teama de actul sexual; sentimentul de obliga"ie de a avea raport sexual; de aici, respingerea partenerului, nso"it# uneori de culpabilizarea acestuia; nepl#cere, insuficient# atrac"ie erotic#; teama de o sarcin# nedorit#; istorii de abuz sexual.
13

Frigiditatea reprezint# incapacitatea femeii de a sim"i pl#cere sexual#. Al"i autori, n special de orientare psihanalitic#, consider# c# frigiditatea ar reprezenta incapacitatea femeii de a ajunge la orgasm vaginal. Studii recente au demonstrat ns# c# Printre cauzele psihologice ale frigidit$"ii sunt: teama de actul sexual; sentimentul de obliga"ie de a avea raport sexual; prezen"a unor conflicte maritale, profunde; istorii de viol, abuz, interven"ii chirurgicale

Remedii: Preven"ia: Dezvoltarea personal# a tinerilor n vederea integr#rii unei identit#"i de sex-rol corespunz#toare sexului biologic, preg#tirea pentru via"a de cuplu i via"a de familie Consilierea i psihoterapia de cuplu

14

Rezumat Iubirea, intimitatea i sexualitatea n cuplu sunt elemente definitorii care faciliteaz# func"ionarea sau nu a unei rela"ii de cuplu. Disfunc"iile sexuale cauzate deseori de o intimitate nesatisf#c#toare pot altera sentimentul profund, iubirea. Cercurile vicioase care se creaz# astfel pe t#rmul rela"iei de cuplu l pot distruge.

Cuvinte cheie: Iubire Intimitate Sexualitate n cuplu Disfunc"ii sexuale

Teste de autoevaluare 1.Defini"i conceptul de iubire.(p.3 ) 2.Defini"i conceptul de intimitate.(p.5) 3. Enumera"i tipurile de intimitate (p.5) 4. Enumera"i trei tipuri de disfunc"ii sexuale i specifica"i care sunt cauzele psihologice care stau la baza apari"iei lor.(p.9)

Concluzii Cunoa terea elementelor de psihosexologie permite interven"ia corectiv# la nivelul dinamicii rela"iei de cuplu, sp#rgndu-se n felul acesta o serie de cercuri vicioase i crescndu-se gradul de satisfac"ie pe care l poate resim"i n rela"ie fiecare partener.

15

UNITATEA DE STUDIU 8 Consilierea i psihoterapia de cuplu

Obiectiv ............................................................................................................................. 2 Cuno tin"e preliminare................................................................................................2 Resurse i recomand#ri de studiu................................................................................2 Durata medie de parcurgere a unit#"ii.........................................................................2 Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu 8.1. Consilierea de cuplu.3 8.2. Psihoterapia de cuplu...3 Rezumat......................................................................................................................4 Cuvinte cheie..............................................................................................................4 Test de autoevaluare ................................................................................................4 Concluzii...................................................................................................................4

Obiectiv La sfr&itul acestei unit#"i de nv#"are, studen"ii vor fi capabili: 1. S# cunoasc# elemente esen"iale de consiliere i psihoterapie a rela"iei de cuplu

Cuno tin"e preliminare Se impune nsu irea nsusirea conceptelor din unit#"ile anterioare de studiu.

Resurse necesare i recomand$ ri de studiu.


Se recomand lectura c r#ii: Mitrofan, Iolanda, Ciuperc , Cristian, Psihologia %i terapia cuplului, Editura SPER, Colec&ia Caiete Experien&iale, Nr 13, Bucure%ti 2002

Durata medie de parcurgere a unit$"ii de studiu Este de dou ore.

Expunerea teoriei aferente unit#"ii de studiu Consilierea i terapia de cuplu fac parte din acele tipuri de interven"ii cu scop de asistare psihologic# a cuplurilor aflate n impas, care mbin# o anumit# orientare teoretic#, cu un set de metode i tehnici specifice de interven"ie. Diferen"a dintre ele, de i nu to"i autorii consider# acest lucru, const# n formularea scopului, durata, efectele lor.

8.1. Consilierea de cuplu Consilierea are un scop mai limitat la o singur# problem# cu care se confrunt# cuplul, cum ar fi rela"iile cu familiile de origine ale partenerilor sau comunicarea emo"iilor negative dureaz# mai pu "in iar efectele, de cele mai multe ori sunt limitate la problema pentru care s-a cerut ajutor i la ce este legat de ea.

8.2. Psihoterapia de cuplu Terapia are ca scop restructurarea interac"iunii psihologice dintre membrii cuplului cu scopul func"ion#rii mai bune a rela"iilor dintre ei. De aceea, de regul# dureaz# mai mult ca timp, iar efectele sunt pe multiple planuri. De i mult# lume consider# altfel, nici consilierea i nici terapia de cuplu nu presupun ca cei doi parteneri s# r#mn# mpreun # sau, dimpotriv#, s# se despart#. Scopul este de cele mai multe ori clarificarea rela"iei, a resurselor i barajelor rela"ionale, i va continua atta vreme ct cei doi parteneri doresc acest lucru. Unul din scopurile consilierii i terapiei maritale este modelarea stilurilor nepotrivite de comunicare i rela"ionare dintre cei doi parteneri i ob"inerea unor stiluri noi i eficiente. Acest lucru se ob"ine prin clarificarea i n"elegerea de c#tre cei doi a propriului comportament. Inevitabil, cnd intr#m ntr-o rela"ie intim#, ne sunt puse la ncercare vechile modalit#"i de comportament pe care le foloseam zi de zi. Acum ns#, ele nu ne mai sunt de folos, deoarece ele erau eficiente doar pentru noi i eventual pentru familia din care provenim. Cnd doi oameni tr#iesc mpreun#, se mbin# de fapt dou # tipuri de concep "ii despre via"a de cuplu fapt care de cele mai multe ori d# na tere la tensiuni i conflicte, fiecare creznd c# modul s#u de ac"iune este cel potrivit. Astfel, consilierul are rolul de ghid i n acela i timp de oglind # neutr# a ceea ce se ntmpl# ntre parteneri i a concep "iei lor.

Consilierul va ajuta cuplul s# i mobilizeze resursele, calit#"ile pentru a stimula punctele lor tari, astfel nct s# g#seasc# mpreun# ct mai multe solu"ii reale i posibile la dificult#"ile cu care se confrunt#.

Rezumat Consilierea i terapia de cuplu fac parte din acele tipuri de interven"ii cu scop de asistare psihologic# a cuplurilor aflate n impas, care mbin # o anumit# orientare teoretic#, cu un set de metode i tehnici specifice de interven"ie. Diferen"a dintre ele, de i nu to"i autorii consider# acest lucru, const# n formularea scopului, durata, efectele lor.

Cuvinte cheie: Consiliere Psihoterapie

Teste de autoevaluare 1. Defini"i conceptul de consiliere de cuplu (p.3) 2. Defini"i conceptul de psihoterapie de cuplu.(p.3)

Concluzii Consilierea i psihoterapia de cuplu au menirea de aclarifica rela"ia celor doi parteneri, de a o mbun#t#"ii sau de a o ncheia cu deta are, fiecare partener dezvoltndu-se personal n tot acest demers.
4