Sunteți pe pagina 1din 15

Teste de evaluare 1.C.S. Molarii unu temporali erup n jurul vrstei de: A) 24 luni B) 6 luni C) 30 luni ) 12 luni !

) "1# luni 2.C.S. $ndi%ele &a%ial se %al%ulea'( dup( m(surarea distan)elor: A) *&+ ,n -i Au+ Au B) .+ ,n -i ,o+ ,o C) *&+ /0 -i Au+ Au ) 1r+ ,n -i 23+ 23 !) ".+ ,n -i 23+ 23 3. C.S.4a %opil5 etajele &e)ei se m(soar( de la: A) 1r+ *&6 *&+ Sn6 Sn+ /0 B) 1r+ .6 .+ Sn6 Sn+ /0 C) 1r+ *&6 *&+ Sn6 Sn+ ,n ) "1r+ .6 .+ Sn6 Sn+ ,n !) 1r+ *&6 *&+ St6 St+ ,n 4.C.S. Cre-terea %ondilian( re'idual( se termin( n jurul vrstei de: A) 10+12 ani B) 14+16 ani C) "1#+21 ani ) 12+14 ani !) 6+# ani 7. C.S. e0luti)ia in&antil( se ntlne-te la vrsta de: A) 6+8 ani B) "0+6 luni C) 4+6 ani ) 7+6 ani !) 12+14 ani 6. C.S.1estul de retropulsie a mandi9ulei se &a%e pentru a sta9ili dia0nosti%ul de: A) retro0na)ie mandi9ular( B) "pro0na)ie mandi9ular( C) latero0na)ie mandi9ular( ) o%lu'ie adn%( adev(rat( !) endo0na)ie ma:ilar( ;. C.S.<ipotoni%itatea mu-%=ilor pteri0oidieni e:terni apare n: A) "o%lu'ia distali'at( B) o%lu'ia des%=is( C) o%lu'ia me'iali'at( ) laterodevia)ia mandi9ular( !) o%lu'ia invers( 9ilateral( #.C.S. e0luti)ia de tip adult se instalea'( n mod normal dup( vrsta de: A) 1 an 1

B) ; ani C) "2+3 ani ) 6 luni !) 1# luni 8.C.S. A%%entuarea -an)ului la9io+mentonier apare n: A) o%lu'ia des%=is( B) "etaj in&erior al &e)ei mi%-orat C) an0renaj invers &rontal ) etaj in&erior al &e)ei m(rit !) asimetrii &a%iale 10. C.S.1reapta la9ial( inversat( apare n: A) "o%lu'ia invers( &rontal( B) o%lu'ia des%=is( C) o%lu'ia adn%( adev(rat( ) o%lu'ia invers( lateral( !) o%lu'ia lin0uali'at( 11. C.S.>a%iesul adenoidian apare n anomalia dento+ma:ilar(: A) %lasa $ B) %lasa a $$$+a anatomi%( C) "%lasa $$?1 ) %lasa a $$$+a &un%)ional( !) %lasa $$?2 12.C.S. Simetria ma:ilar( se apre%ia'( %lini% dup(: A) %=eia lui An0le B) linia interin%isiv( C) linia &renului lin0ual ) "linia &renurilor la9iale !) suprao%lu'ia &rontal( 13.C.S. 1ipul de rota)ie &a%ial( anterioar( are un pro0nosti% &avora9il n anomalia dento+ ma:ilar(: A) %lasa $$?2 B) "%lasa $$?1 C) %lasa a $$$+a anatomi%( ) %lasa $ !) %lasa a $$$+a &un%)ional( 16. C.S.@n vederea amprent(rii %opilului se utili'ea'( urm(toarele anestesi%e: A) :ilina B) lido%aina C) i'o&luranul ) "nu de utili'ea'( anestesi%e !) =alot=anul 1;.C.S. 4a %opil se amprentea'( mai nti: A) ar%ada ma:ilar( B) 9olta palatin( C) "ar%ada mandi9ular( ) =emiar%ada dreapt( !) =emiar%ada stn0( 2

1#.C.S. /entru a prelun0i timpul de pri'( al 0=ipsului se adau0(: A) "%itrat de sodiu B) sul&at de sodiu C) sare de 9u%(t(rie ) sul&at de potasiu !) eo'in( 18.C.S. up( %t timp apare &enomenul de sinere'( a al0inatului: A) 1 minut B) 40 minute C) 7 minute ) 60 minute !) "10 minute 21. C.S.Sutura medio+palatin este a%tiv( pAn( la vArsta de A. 12 ani B. 17 ani C. 1# ani . "21 ani !. 30 ani

22. C.S.Mu0urele molarului de -ase ani n%epe s( se de'volte A. @n s(pt(mAna a #+a a perioadei intrauterine B. @n s(pt(mAna a 10+a a perioadei intrauterine C. "@n luna a 4+a a vie)ii intrauterine . @n primul an de via)( !. 4a vArsta de 3+7 ani 32. C.S. @n se%)ia de ortodon)ie pentru un &otoliu se re'ervea'( nu mai pu)in de: A. 10 mB B. 12 mB C. 14 mB . "; mB 7. 7 mB 33. C.S. Ce0imul de sterili'are a instrumentelor n %a9inetul de ortodon)ie este: A.1 120D 2 ore B. 1 100D 257 ore C. "1 1#0D 60 min .1 200D 30 min !. 1 1#0D 30 min 3#. C.S. Ce perioad( de timp o%up( or0ano0ene'a: A. primele 2 s(pt(mni de via)( intrauterin( B. "primele 3 luni ale ve)ii intrauterine C. prima lun( de via)( e:trauterin( . prima s(pt(mn( de via)( e:trauterin( !. prima lun( de via)( intrauterin( 3

38. C.S. Ce perioad( de timp o%up( mor&o0ene'a: A. de la 2 p(n( la 6 luni de via)( intrauterin( B. de la 1 lun( de via)( intrauterin( p(n( la maturitate C. de la 2 s(pt(mni p(n( la 8 luni de via)( intrauterin( . de la na-tere p(n( la 12 ani de via)( !. "de la 3 luni de via)( intrauterin( p(n( la maturitate 40.C.S .umi)i varietatea de o%lu'ie &i'iolo0i%( din %ele enumerate: A. o%lu'ie me'iali'at( B. ino%lu'ie verti%al( C. " o%lu'ie orto0nati%( . o%lu'ie distali'at( !. o%lu'ie n%rustat( 41. C. M. !numera)i perioadele de n(l)are &i'iolo0i%( a o%lu'iei: A. %u erup)ia din)ilor temporari B. dup( erup)ia in%isivilor temporari C. "dup( erup)ia molarilor temporari . "dup( erup)ia molarului de -ase ani !. "dup( erup)ia %aninului -i molarului doi permanent 42. CS. Anomalia de o%lu'ie %eea mai &re%vent nt(lnit(: A. malo%lu'ia de %lasa $$?$$ An0le B. o%lu'ia ad(n%( C. "malo%lu'ia de %lasa $$?$ An0le . o%lu'ie n%rustat( !. ino%lu'ie verti%al( 43 C.S. Care poate &i %au'a re%esiei 0in0ivale A. respira)ia 9u%al( B. 9.de0luti)ie in&antil( C. "inser)ie nalt( a 9u'ei in&erioare . o9i%eiuri vi%ioase !. i0iena in%ore%t( a %avit()ii 9u%ale 44. C.S. Studiul diametrelor transversale ale ar%adelor dentare se e&e%tuia'( dup( metoda A. Sna0=ina B. Ean der 4inder C. 1Feed+ Meri&eld anali'a spa)iului total . GorH=aus !. "/ont 47.C.S. Care este pro&ilul &a%ial n malo%lu'ia de %lasa $$?$5 &orma 0nati%( A. "pro&il %onve: B. pro&il %on%av C. pro&il re%tiliniu . pro&il pu)in %on%av !. pro&il pu)in %onve: 70.C.S. Ce studia'( ele%tromio0ra&ia: A. este o metoda de studiere a mis%arii mandi9ulei in timpul &un%tiei de masti%atie. B. studierea starii arti%ulatiei dupa sunetele %e aparin timpul unei &un%tii C. studierea starii %ir%ulatiei san0uine a A1M . metoda de studiu al tonusului mus%ular in timpul %ontra%tiei 4

!." +este inre0istrarea 9iopotentialului mus%=ilor in timpul %ontra%tiei. este o metoda de studiu al starii mus%=ilor masti%atori.

7#. C.S. 1ranspo'i)ia este o anomalie %e se %ara%teri'ea'( prin A. rota)ia dintelui n jurul a:ului lon0itudinal B. deplasarea me'ial( a unui dinte C. deplasarea me'ial( a 0rupului lateral de din)i . dere0lare de erup)ie dentar( !. "s%=im9area din)ilor ve%ini %u lo%ul s(u pe ar%ada dentar(. 78. C.S. <ipodon)ie este o anomalie %e se %ara%teri'e'( prin A. pre'en)a din)ilor supranumerari B. anomalie de &orm( a dintelui C. "redu%erea numeri%( a din)ilor de pe ar%ada dentar( . "se ntAlne-te atAt n denti)ia temporar(5 %At -i %ea permanent( !. anomalia 0rupului in%isiv n sens verti%al 60. C.S. Criteriul de determinare a ma%rodon)iei A. suma me'io+distal( a 4 in%isivi superiori de la 2# p(n( la 32 mm B. "suma me'ioIdistal( a 4 in%isivi superiori de la 32 mm -i mai mult C. suma me'ioIdistal( a 4 in%isivi in&eriori p(n( la 37 mm . %orela)ia dintre in%isivii superiori -i %ei in&eriori !. suma me'io+distal( a 4 in%isivi superiori mai pu)in de 2# mm #1. C.S. Aparate ortodonti%e n %a'ul latero0na)iei mandi9ulare: A. "aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile %u plan n%linat n re0iunea lateral( B. aparate ortodonti%e mo9ili'a9ile %u a%)iune me%ani%( C. aparate ortodonti%e &i:e . 9ionatorul Balters tip JJJ !. mio0imnasti%a #4. C.S. Care dintre elementele numite are at(t &un%)ie de an%orare5 %(t -i de retru'are a din)ilor: A. %ro-etul Adams B. "ar%ul vesti9ular C. ar%ul n %iuper%( . %ro-etul Kta=l !. ar%ul n 55S55 #7. C.M. !lementele de an%orare ale aparatelor ortodonti%e mo9ili'a9ile sunt: A. ar%ul Co&&in B. "%ro-etul Adams C. "0utierele . "%ro-etul Kta=l !. "%ro-etul S%=Far' #6. C.S. Ar%ul vesti9ular este &ormat din: A. "%ur9ura %entral(5 2 9u%le5 'onele de reten)ie B. %ur9ura %entral(5 'onele de reten)ie C. dintr+o por)iune li9er( asem(n(toare %u un diapa'on . ans(5 9u%l(5 'on( de reten)ie !. por)iune %entral(5 9u%le n 55S55 'ona de reten)ie 7

#;. C.S. Ce0ulatorul &un%)ional >renLel de tipul JJJ este indi%at n tratamentul: A. malo%lu'iilor de %lasa J An0le B. "malo%lu'iei de %lasa JJ$ An0le C. malo%lu'iei de %lasa JJ 2 An0le . malo%lu'iei de %lasa JJ 1 An0le !. o%lu'iei n%ru%i-ate ##. C.S. Bionatorul Balters tip JJ se &olose-te n tratamentul: A. malo%lu'iei de %lasa JJ 1 An0le B. o%lu'iei n%ru%i-ate C. "ino%lu'iei verti%ale . o%lu'iei ad(n%i !. malo%lu'iei de %lasa JJJ An0le 82. C.S. Care din elementele re0ulatorului &un%)ional >ranHel va stimula %re-terea sa0ital( a ar%adelor dentare: A. ar%ul vesti9ular B. "pelotele la9iale C. s%uturile laterale . ar%ul palatal !. %(rli0ile pe din)i %anini 83. C.M. Care din elementele re0ulatorului &un%)ional >renHel vor stimula %re-terea transversal( a ar%adelor: A. ar%ul vesti9ular B. "ar%ul palatal C. "s%uturile laterale . ar%ul lin0ual !. pelotele la9iale 84. C.S. Aparatele ortodonti%e &i:e sunt aparate: A. %u a%)iune &un%)ional( B. %u a%)iune mi:t( C. "%u a%)iune me%ani%( . aparat tip 0utier( !. aparat re%ipro% 87. C.S.>orma &un%)ional( a malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le este nso)it( de A. e'volt(rii n e:%es a mandi9ulei B. e'volt(rii n e:%es a ma:ilei C. Su9de'volt(rii ma:ilarului in&erior . Suprade'volt(rii ma:ilarului superior !. eplas(rii mandi9ulei spre anterior" 86. C.S.An0le separ( malo%lu'iile de %lasa $$ n dou( su9divi'iuni n dependen)( de A. Caportul %aninilor B. Caportul din)ilor &rontali" C. Caportul molarilor de -ase ani . Caportul molarilor de lapte !. Caportul premolarilor n plan transversal 8;. C.S.@n etiolo0ia malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le se poate eviden)ia 6

A. B. C. . !.

ere0l(ri respiratorii Ca=iti'm e0luti)ie in&antil( /ierderea pre%o%e a din)ilor de lapte Cara%terul eriditar al patolo0iei"

8#. C.S./re'en)a &antei sa0itale ne0ative este un simptom al A. Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat(" B.Malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le C.Malolu'iilor trasversale .$no%li'iei verti%ale !.Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le 88. C.S.Mna din sar%inile tratamentului malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &un%)ional( este A. Stimularea %re-terii ar%adei dentare superioare B. !:pansiunea ard%adei superioare C. eplasarea mandi9ulei spre poserior n po'i)ie %ore%t(" . Stimularea %re-terii ar%adei in&erioare !. .i%i un r(spuns nu este %ore%t

100. C.S.1ratamentul malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat( se e&e%tuia'( A /rin aparat &un%)ional B./rin metoda ortodonti%o+%=irur0i%al(" C./rin mio0imnasti%( .Cu aparat %u ar% e:traoral !. .i%i un r(spuns nu este %ore%t 101.C.S. in malo%lu'iile sa0itale %el mai des poate re%idiva dup( tratament A Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le B Malo%lu'ia $$?2 An0le" C Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &als( Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &un%)ional( !..i%i un r(spuns nu este %ore%t 102. C.S. ispi%(turile la9io+ma:ilo+&a%iale sunt: A. "tul9ur(ri de em9rio0ene'( ale aparatului dento+ma:ilar B. tul9ur(ri ale pro%esului de erup)ie C. tul9ur(ri de po'i)ie a ma:ilarelor . tul9ur(ri de dimensiuni -i &orm( a ma:ilarelor !. tul9ur(ri &un%)ionale 10;. C.S. 1ratamentul prote'i% la %opii este indi%at: A. mi%rodon)ie B. "anodon)ia par)ial( sau total( C. erup)ia pre%o%e . po'i)ia la9io+9u%al( a dintelui 12 !. mi%ro0na)ie ma:ilar( 108. C.S. Care este metoda de tratament apli%at( la %opii n anodon)ii: A. apli%area pun)ilor proteti%e B. "prote'e mo9ile par)iale ;

C. . !.

din)i %u pivot aparat ortodonti% mo9ili'a9il se las( a-a p(n( la v(rsta de 12 ani

110. C.S. C(t de des se s%=im9( prote'ele mo9ile par-iale la %opii: A. "o dat( n 6+# luni B. o dat( n 2 ani C. o dat( n 3 ani . o dat( n 2 luni !. o dat( n 7 ani 111. C.S. /erioada de %onten)ie n ortodon)ie este: A. perioada tratamentului terapeuti% B. perioada tratamentului %=irur0i%al C. perioada tratamentului ortodonti% propriu+'is . "perioada de sta9ili'are a re'ultatelor tratamentului a%tiv !. tratamentul pro&ila%ti% 113. C.S. urata perioadei de %onten)ie pentru te=ni%a ade'iv( &i:( este: A. "e0al( %u durata tratamentului ortodonti% B. e0al( %u N din durata tratamentului ortodonti% C. e0al( %u o lun( . e0al( %u 3 luni !. e0al( %u 4 luni 114. C.S. urata perioadei de %onten)ie pentru aparatele ortodonti%e mo9ili'a9ile %u a%)iune mi:t( este: A. e0al( %u durata tratamentului ortodonti% B. "e0al( %u N din durata tratamentului ortodonti% C. e0al( %u 1 an . e0al( %u 2 ani !. e0al( %u 3 ani 116. C.S. /o'i)ia %apului l(sat pe spate n timpul somnului poate provo%a A. ino%lu'ie verti%al( B. "o%lu'ie distal( C. o%lu'ie adn%( . o%lu'ie me'ial( !. o%lu'ie n%ru%i-at( 11#. C.S. A%)iunea no%iv( n perioada prenatal( poate provo%a A. "anomalii de de'voltare a din)ilor5 ma:ilarelor5 vi%ii de sistem B. dispropor)ia ntre dimensiuni de ma:ilar -i din)i C. anomalii a ar%adelor dentare -i de o%lu'ie . dere0l(ri de respira)ie !. dere0l(ri de de0luti)ie 123. C.S. Aparatele de %onten)ie sunt A. men)in(toare de spa)iu B. aparate &olosite n tratamentul malo%lu'iilor C. aparate %e previn &ormarea anomaliilor dento+ma:ilare . aparate de nl(turare a deprinderilor vi%ioase !. "aparate &olosite la sta9ili'area re'ultatelor o9)inute #

124 C.S. !ste o mi-%are de pivot n jurul a:ului radi%ular A. mi-%are de versiune B. 0resiune C. in0resie . "rota)ie !. deplasare %orporal( 127. C.S. eplasarea r(d(%inii dintelui n plan vesti9ulo+oral A. "mi-%area de tor0ue B. rota)ie C. deplasare %orporal( . 0resiune !. intru'ie 126. C.S. !lement %e se &olose-te la n%linarea oral( a 0rupului in%isiv A. "ar%ul vesti9ular de retra%)ie B. ar%ul Co&&in C. Kuru9ul ortodonti% . 0utiere o%lu'ale !. %ro-ete 12# C.S. !lementul %are se &i:ea'( pe supra&a)a vesti9ular( a dintelui la un anumit nivel de la supra&a)a in%isiv( A. inele ortodonti%e B. resorturi C. "9ra%Het . 9utoni !. tu9uri ortodonti%e

132. C.S. ispo'itivul ortodonti% &olosit la %opii %u mal&orma)ii %on0enitale n perioada de nou+ n(s%ut A. aparat ortodonti% mo9ili'a9il B. apatarat ortodonti% mo9il C. men)in(tor de spa)iu . "o9turator !. ar%ul Co&&in 133. C.S. *9turatoarele sunt s%=im9ate n termen de A. 4 luni B. 6 luni C. "2 luni . 12 luni !. 10 luni 17;. C.S. Ce%idiva se nume-te A. perioda de sta9ili'are a re'ultatelor tratamentului ortodonti% a%tiv B. %ompli%a)ie n perioda tratamentulu ortodonti% a%tiv C. apari)ia mo9ilit()ii patolo0i%e a din)ilor . "de'e%=ili9rul dintre &orm( -i &un%)ie ap(rut dup( &inali'area tratamentului ortodonti% !. dere0lare &n%)ional( 8

13#. C.S. urata periodei de %onten)ie n %a'ul utili'rii aparatului ortodonti% &i: este A. "e0al( %u durata perioadei de tratament ortodonti% a%tiv B. e0al( %u jumate din durata tratamentului a%tiv C. 6 luni . 1 lun( !. 2 luni 138. C.S. Apari)ia mo9ilit()ii patolo0i%e dentare se nume-te A. re%idiv( B. %onten)ie C. "%ompli%a)ie . 0re-eli !. dere0l(ri &un%)ionale 14#. C.S. Mn0=iul A.B poate &i m(rit n: A. retro0na)ia mandi9ular( B. pro0na)ia ma:ilar( C. "pro0na)ia 9ima:ilar( . retro0na)ia 9ima:ilar( !. mi%ro0na)ia mandi9ular( 171. C.S iastema -i tremele de p(n( la 2 mm la %opii de 4+7 ani pre'int(: A. "%re-terea &i'iolo0i%( n sens sa0ital B. anomalie de de'voltare a din)ilor C. distali'area din)ilor anteriori . me'iali'area din)ilor laterali !. &a%tor de ris% 172. C.S /lanul postla%teal n treapt( dreapt( la vrsta de 6 ani este pro0nosti%ul &orm(rii: A. "o%lu'ie distali'at( B. o%lu'ie me'iali'at( C. o%lu'ie des%=is( . o%lu'ie ad(n%( !. o%lu'ie (n%ru%i-at( 173. C.S Cela)ia molar( neutr( se sta9ili'ea'( atun%i %(nd planul postla%teal este: A. n treapt( dreapt( B. %u treapt( distal( C. "%u treapt( me'ial(+2mm . %u treapt( %u mult me'iali'at( !. %u treapt( %u mult distali'at( 174. C.S Cela)ia molar( distali'at( se sta9ili'ea'( atun%i %(nd planul postla%teal este: A. n treapt( dreapt( B. "%u treapt( distali'at C. %u treapt( me'ial(+2mm . %u treapt( %u mult me'iali'at( !. %u treapt( %u mult distali'at( 177. C.S Cela)ia molar( me'ial( se sta9ili'ea'( atun%i %(nd planul postla%teal este: A n treapt( dreapt( B. %u treapt( distal( C. %u treapt( me'ial(+2mm . "%u treapt( %u mult me'iali'at( 10

!.

toate r(spunsurile sunt %ore%te

176. C.S. >ie%are dinte %onta%tea'( %u 2 anta0oni-ti n e:%lusivitate este in%isiv in&erior %entral -i ultimul molar superior n denti)ia: A. temporar(5 perioad( deja &ormat( B. mi:t(5 prima perioad( C. "permanent(5 perioad( &inal( . mi:t(5 perioada a doua O toate r(spunsurile sunt %ore%te

162. C.S. @n anodon)ia unilateral( de in%isiv lateral: A. "din)ii temporari persist( timp ndelun0at pe ar%ad( B. este indi%at( e:tra%)ia din)ilor temporari %(t mai devreme C. mi0rarea me'ial( se reali'ea'( la or%e v(rst(5 %u ma:im( u-urin)( . nu este o9li0atorie e:tra%)ia in%isivului lateral de partea opus( !. se re%omand( e:tra%)ii dirijate n s%op ortodonti%

16;. C.S. in)ii supranumerari pot determina: A. tul9ur(ri nervoase sen'itive de tip nevral0i&orm B. tul9ur(ri nervoase motorii sau ve0etative Pvasomotorii) C. "tul9ur(ri de erup)ie . tul9ur(ri de de'voltare !. &orma)iuni tumorale mali0ne A. 1;1. C.S.Me'iodensul este: A. anomalie de po'i)ie B. "anomalie de num(r C anomalie de &orm( . anomalie de dimensiuni !. anomalie de o%lu'ie 1;2.C.S.>orma &als( a malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le e o %onse%in)( a A. eplas(rii mandi9ulei spre anterior B. "Su9de'volt(rii ma:ilarului superior C. Su9de'volt(rii ma:ilarului in&erior . e'volt(rii n e:%es a ma:ilei !. e'volt(rii n e:%es a mandi9ulei 1;3.C.S.>orma &un%)ional( a malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le este nso)it( de A. e'volt(rii n e:%es a mandi9ulei B. e'volt(rii n e:%es a ma:ilei C.Su9de'volt(rii ma:ilarului in&erior .Suprade'volt(rii ma:ilarului superior !." eplas(rii mandi9ulei spre anterior 1;4.An0le separ( malo%lu'iile de %lasa $$ n dou( su9divi'iuni n dependen)( de A.Caportul %aninilor B."Caportul din)ilor &rontali 11

C.Caportul molarilor de -ase ani .Caportul molarilor de lapte !.Caportul premolarilor n plan transversal 1;7.C.S.@n etiolo0ia malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le se poate eviden)ia A. ere0l(ri respiratorii B.Ca=iti'm C. e0luti)ie in&antil( ./ierderea pre%o%e a din)ilor de lapte !."Cara%terul eriditar al patolo0iei 1;6./re'en)a &antei sa0itale ne0ative este un simptom al A. "Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat( B.Malo%lu'iei de %lasa $$?2 An0le C.Malolu'iilor trasversale .$no%li'iei verti%ale A. Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le 1;;.Mna din sar%inile tratamentului malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le5 &orma &un%)ional( este A.Stimularea %re-terii ar%adei dentare superioare B.!:pansiunea ard%adei superioare C." eplasarea mandi9ulei spre poserior n po'i)ie %ore%t( .Stimularea %re-terii ar%adei in&erioare !..i%i un r(spuns nu este %ore%t 1;#.1ratamentul malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma adev(rat( se e&e%tuia'( A./rin aparat &un%)ional B."/rin metoda ortodonti%o+%=irur0i%al( C./rin mio0omnasti%( .Cu aparat %u ar% e:traoral !. .i%i un r(spuns nu este %ore%t 1;8. in malo%lu'iile sa0itale %el mai des poate re%idiva dup( tratament A. Malo%lu'iei de %lasa $$?1 An0le B."Malo%lu'ia $$?2 An0le C.Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &als( .Malo%lu'iei de %lasa $$$ An0le &orma &un%)ional( !.i%i un r(spuns nu este %ore%t

1#6. C.S. Bionatorul Balters se indi%(: A. denti)ie temporal( B. denti)ie mi:t( timpurie C. denti)ie mi:t( tardiv( . "denti)ie permanent( !. di&erite perioade de &ormare a o%lu'iei 1#;. C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranHel tip.$: A. raport distali'at B "raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 12

1##. C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranHel tip.$$: A. raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( ." o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 1#8.C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranHel tip.$$$: A. raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. "o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie des%=is( 180.C.S. 4a re0latorul de &un%)ie >ranHel tip.$ pelotele laterale sunt plasate: A. se intind la pro%esele alveolare superior -i in&erior n 'onele laterale B.se intind la pro%esele alveolare superior -i o%oles% pro%esul alveolar in&erior C."se intind la pro%esele alveolare in&erior -i o%oles% pro%esul alveolar superoir . o%oles% am9ele pro%ese alveolare !. nu au ni%i o nsemn(tate 181 C.S. Bionatorul Balters se indi%(: A. denti)ie temporal( B. "denti)ie mi:t( timpurie C. denti)ie mi:t( tardiv( . denti)ie permanent( !. di&erite perioade de &ormare a o%lu'iei 182 C.S.$ndi%a)iile re0latorului >ranHel tip.$: A. raport distali'at B "raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 183 C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranHel tip.$$: A. "raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie dreapt( 184 C.S. $ndi%a)iile re0latorului >ranHel tip.$$$: A. raport distali'at B raport distali'at %u protru'ia in%isivilor superiori C. "o%lu'ie mediali'at( . o%lu'ie n%ru%i-at( !. o%lu'ie des%=is( 187 C.S. A%tivatorul Andresen+<aupl se re&er( la: A. aparate me%ani%e 13

B. aparate &un%)ionale C. "aparate &un%)ionale de dire%)ie . aparate e:o9u%ale !. mono9lo% %u a%)iune mi:t( 186 C.S. A%tivatorul Andresen+<aupl a%)ionea'(: A. plan sa0ital B. plan transversal C. plan verti%al . "n trei planuri !. n dou( planuri 18;. C.S. Ce0ulatorul &un%)ional >renLel de tipul JJJ este indi%at n tratamentul: A.malo%lu'iilor de %lasa J An0le B"malo%lu'iei de %lasa JJ$ An0le Cmalo%lu'iei de %lasa JJ 2 An0le .malo%lu'iei de %lasa JJ 1 An0le !.o%lu'iei n%ru%i-ate 18# C.S. Bionatorul Balters tip JJ se &olose-te n tratamentul: A.malo%lu'iei de %lasa JJ 1 An0le B.o%lu'iei n%ru%i-ate C. ino%lu'iei verti%ale . "o%lu'iei ad(n%i !. malo%lu'iei de %lasa JJJ An0le

14

17