Sunteți pe pagina 1din 28

NECLASIFICAT

ION-ALEXANDRU GRO!EANU

STUDIU COMPARATIV NATO-UE-OSCE-ONU PRIVIND MANAGEMENTUL CRIZELOR. (rezumat)

BUCURE!TI 2013

NECLASIFICAT 1 din 28

NECLASIFICAT

STUDIU COMPARATIV NATO-UE-OSCE-ONU PRIVIND MANAGEMENTUL CRIZELOR.

Avnd momente diferite la care au fost nfiin!ate, cu evolu!ii evident diferite, cele patru institu!ii au obiective de securitate comune dar "i abord#ri diferite att din perspectiv# conceptual#, organiza!ional# ct "i din perspectiv# ac!ional#. Dac# n lucr#rile anterioare am descris evolu!ia fiec#rei institu!ii de securitate n parte "i a concep!iei fiec#reia dintre ele privind managementul crizei, n acest articol am n vedere studierea comparativ# a evolu!iei conceptului de management al crizelor. Aceast demers este de natur# a oferi (cel pu!in par!ial) explica!ii logice a evolu!iei managementului crizelor ct "i a dinamicii institu!ional-ac!ionale a celor patru institu!ii.

Evolu"ia conce"iei de management al crizelor la cele patru institu"ii interna"ionale.

A"a cum men!ionat, Organiza!ia Na!iunilor Unite se n fiin!eaz# n 1945, imediat dup# ncheierea celei de a doua Conflagra!ii Mondiale cnd cele 51 de state au semnat Carta Na!iunilor Unite, hot#rte fiind s# ntreprind# toate eforturile pentru evitarea pe viitor a confrunt#rilor violente, avnd ca obiectiv principal pacea "i securitatea. Cu toate acestea, dup# numai doi ani, respecitv n 1947 antagonismul ideologic, dorin!a de a schimba balan!a de putere au determinat blocarea Consiliului de Securitate "i practic anularea sau reducerea rolului ONU de prevenire a conflictelor "i men!ienrea p#cii. Cre"terea tensinuilor dintre cele dou# blocuri politicoideologice a determinat ONU s#-"i modifice abordarea privind
NECLASIFICAT 2 din 28

NECLASIFICAT

instrumentele utilizate n managementul crizelor. Astfel ONU dezvolt# un nou concept "i odat# cu el un nou instrument de interven!ie, misiunile peacekeeping missions. Spre deosebire de m#surile de "for$are a p#cii", prev#zute n capitolul VII, aceste opera$ii nu se bazau pe uzul de for$#, servind la stabilizarea principiului de renun$are la violen$e prin instalarea unei zone-tampon ntre p#r$ile aflate n conflict. n contextul r#zboiului rece, n care confrunt#rile dintre cei doi poli de putere se manifestau prin interven!ia mai mult sau mai pu!in voalat# a acestora n conflicte locale, ONU s-a v#zut nevoit s# dezvolte un instrument care s# aib# ca misiune creearea unei zone de tampon ntre beligeran!i, f#r# a avea valen!e combative. Astfel s-a nregistrat una dintre cele mai importante modific#ri de concept la nivelul ONU care a determinat ntr-o oarecare m#sur# evolu!iile viitoare ale mediului de securitate. F#r# ndoial# c# nfiin!area n anii 1949-1955 a celor dou# organiza!ii politico-militare, respectiv Organiza!ia Tratatului Nord Atlantic "i Pactul de la Var"ovia n 1955 au avut ca determinan!i pe de o parte incapacitatea ONU de a g#si c#ile propice menite s# elimine tensiunile din mediul de securitate "i pe de lat# parte nevoia celor dou# blocuri de a "i afirma puterea militar#. n condi!iile cre"terii tensiunilor din mediul de securitate,

n!elegnd dimensiunea transatlantic# a securit#!ii, n!elegnd blocajul func!ional al Consiliului de Securitate al ONU, statele din Europa de Vest mpreun# cu parteneii americani au semnat Tratatul de la Wshington n 1949 nfiin!nd astfel o Alian!# politico-militar# menit# s# descurajeze agresivitatea Uniunii Sovietice. Revenind la ceea ce afirmam anterior, putem afirma c# structura "i modul de func!ionare a Consiliului de Securitate nu au dat roade n logica unui mediu de securitate bi-polar, puternic antagonizat. Cu toate acestea
NECLASIFICAT 3 din 28

NECLASIFICAT

rolul ONU nu trebuie minimalizat, chiar "i n acea perioad#. Pe baza rezolu$iei Uniling-for Peace din 1950, ONU dezvolt# noul concept al misiunilor peaceeeiping sau misiuni ale c#"tilor albastre. Motivul pentru prima interven$ie a "c#%tilor albastre" a fost criza din Suez din anul 1956. Aici trupele ONU au avut rol de tampon ntre cele dou# p#r$i conf1ictuale. Au urmat mai apoi %i alte interven$ii, sarcinile "c#%tilor albastre" fiind extinse n mod continuu. Demn de remarcat este faptul c# n acela"i an, respectiv 1950 cnd ONU adopt! rezolu"ia Uniling-for Peace, NATO adopt# Conceptul

Strategic privind Ap#rarea Zonei Nord-Atlantice. n acest prim Concept Strategic se statueaz# c# func"ia principal! a NATO este descurajarea agresiunilor "i c# for!ele NATO vor fi angajate numai dac# func!ia principala, respectiv descurajarea agresiunilor a e"uat iar un atac este lansat. Remarc#m caracterul defensive "i de descurajare a agresiunilor "i o complementaritate ntre cele dou# abord#ri conceptuale. ONU din pozi!ia sa de garant al p#cii "i securit#!ii, dar avnd constrngeri determinate de structura organiza!ional# "i ac!ional# a CS care a determinat blocarea practic a acestuia s-a v#zut n situa!ia n care a g#sit instrumente de solu!ionare a conflictelor bazate n special pe diploma$ia preventiv#, promovat# sub forma medierii, concilierii sau negocierii, reprezint# metoda de baz# promovat# de Organiza$ia Na$iunilor Unite pentru prevenirea conflictelor, utiliznd for!a militar# doar pentru a impune o zon#-tampon ntre combatan!i, NATO pe de alt# parte adopt# n Concept Strategic bazat pe descurajare "i pe reac!ie militar# defensiv#. Evolu!iile din Coreea, nfiin!area Tratatului de la Var"ovia "i cre"terea tensiunilor din mediul de securitate determin# NATO s# adopte cel de al al treilea Concept Strategic n se vorbe"te pentru prima dat# despre utilizarea armelor nucleare introducndu-se "i termenul de
NECLASIFICAT 4 din 28

NECLASIFICAT

"represalii masive" ca un element cheie al noii strategii NATO. La data de 23 mai 1957 NAC adopt# MC 14/2 " Conceptul strategic general de ap#rare a spa!iului NATO" ("Overall Strategic Concept for The Defence of NATO Area"). De remarcat faptul c# semnarea Tratatului de la Var"ovia a fost accelerate de aderarea la NATO a Turciei "i Greciei n 1952 "i aderarea Germaniei n 1955. ncepnd cu anul 1950, $#rile europene ncep s# se uneasc#, din punct de vedere economic %i politic, n cadrul Comunit#$ii Europene a C#rbunelui %i O$elului, propunndu-%i s# asigure o pace durabil#. Cele %ase state fondatoare sunt Belgia, Fran$a, Germania, Italia, Luxemburg %i &#rile de Jos. n 1957, Tratatul de la Roma pune bazele Comunit#$ii Economice Europene (CEE), cunoscut# %i sub denumirea de Pia$a comun#1. Observ#m tendin!a statelor europene de a str#nge rndurile att pe dimensiunea economic# ct "i pe cea politic#. Subliniez dimensiunea economic# datorit# faptului c# din punct de vedere politicomilitar, cu excep!ia Germaniei care a semnat Taratatul de la Washington n 1955, celelalte state fondatoare ale CEE erau membre NATO semnnd cu numai un an inainte Tratatul de la Washington. Aceste dou# evenimente nu s-au petrecut ntmpl#tor n acest interval de timp de mai pu!in de un an. Nevoia de statelor europene de a defini pe lng# spa!iul politico militar euro-atlantic un spa!iu economic european a determinat nfiin!area CEE. Un alt element important este acela c# statele europene au n!eles dimensiunea economic# a securit#!ii al#turnd conceptual pacea "i securitatea conceptului economic de Pia!# Comun#. Odat# cu nfiin!area Tratatului de la Var"ovia confruntarea dintre cele dou# mari blocuri se accentueaz# culminnd cu anul 1962 cu criza Rachetelor din Cuba. Criza a nceput la 14 octombrie 1962 "i a durat 38 de zile, pn# la 20 noiembrie 1962. Aceast# criz# a fost privit# ca fiind
1

http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_ro.htm accesat la 10.04.2013

NECLASIFICAT 5 din 28

NECLASIFICAT

momentul cnd R#zboiul Rece a fost foarte aproape s# devin# r#zboi nuclear "i s# se transforme n Al Treilea R#zboi Mondial2. La cererea a peste 40 de !#ri necombatante, Secretarul-General al ONU, generalul U.Thant a trimis apeluri private lui Kennedy "i omologului s#u sovietic, Nikita Hru"ciov, insistnd ca guvernele lor s# "se ab!in# de la orice ac!iune care ar putea agrava situa!ia "i care ar putea aduce riscul unui r#zboi". Aceasta este singura m#sur# ntreprins# de ONU, respective de Secretarul General n vederea solu!ion#rii crizei. Este evident# lipsa eficien!ei ac!iunilor ntreprinse. S-a dovedit astfel c# ONU nu dispune de instrumente pentru a solu!iona un asemenea tip de conflict. Dup# acel moment ntreaga comunitate interna!ional# a con"tientizat aceast# stare de fapt care putea s# conduc# c#tre o conflagra!ie nuclear# cu consecin!e devastatoare. Ca o consecin!# a acestor evolu!ii, la mijlocul anilor 60, Uniunea Sovietic# a propus convocarea unei conferin$e europene de securitate, care ar adopta un text solemn (de preferin$# de natur# juridic#) care s# confirme frontierele existente n Europa %i de stabilire a cadrului de cooperarea economic# pe scar# larg# Est-Vest3. Aceast# propunere, ca "i evolu!iile ulterioare ce s-au concretizat n anii 70-75 cu nfiin!area CSCE, le interpret#m ca fiind generate de nevoia celor dou# super-puteri de a avea un forum de dialog, un instrument cu ajutorul c#ruia s# poat# evita pe viitor escaladarea conflictelor "i n fapt de con"tientizarea incapacit#!ii ONU de a oferi acest cadru de dialog "i instrumentele necesare prevenirii conflictelor dintre cele dou# blocuri.

Axelrod, Alan (2009). The Real History of the Cold War: A New Look at the Past. New York: Sterling Publishing Co.. ISBN 978-1-4027-6302-1. p.318-319. 3 Preparatory talks for the CSCE, http://www.osce.org/who/timeline/1970s/01 accesat la 05.02.2010 NECLASIFICAT 6 din 28

NECLASIFICAT

Odat# cu constituirea CSCE se intr# ntr-o alt# etap# de dezvoltare a conceptelor de prevenire a conflictelor, etap# pe care am numi-o a dialogului "i reconstruirii ncrederii reciproce. Cel de al patrulea concept strategic NATO - Conceptul Strategic General pentru Ap#rare a zonei NATO (MC 14/3) - a fost adoptat de c#tre Comitetul de Planificare Ap#r#rii (DPC), la 12 decembrie 1967 %i versiunea final# a emis# la 16 ianuarie 1968. Acesta a fost elaborat dup# retragerea Fran$ei din structura militar# integrat# a NATO n 1966. Au fost dou# caracteristici cheie pentru noua strategie: flexibilitate %i escaladare. Remarc#m "i faptul c# n aceea"i perioad#, reflectnd aceea"i politic# a flexibilit#!ii "i a dialogului, au demarat negocierile privind prima Conferin"! pentru Securitate si Cooperare n Europa (CSCE), avnd voca!ie euro-atlantic#, negocieri care vor conduce la semnarea Actului Final de la Helsinki n august 1975. Tot n acela"i spirit, n 1968 Adunarea General# a ONU aprob# "i solicit ratificarea Trataului de ne-proliferare a armelor nucleare. n anii 70-80 remarc#m faptul c# n spa!iul euroatlantic, respectiv n n rela!ionarea dintre cele dou# blocuri politico-ideologice "i militare, ONU a avut o implicare minimal#, aproape inexistent#. Cele dou# super-puteri au decis ca, odat# cu schimbarea de strategie ce a survenit de ambele p#r!i, respectiv tendin!a de normaliare "i relaxare a rela!iilor dintre ele, s# aib# loc sub auspiciile CSCE. CSCE a jucat un rol deosebit de important n cadrul acestui process. CSCE devine astfel cea mai important# organiza!ie regional# de securitate chiar daca formal era "i este doar o Conferin!# f#r# personalitate juridic#. Astfel asist#m la dezvoltarea de c#tre CSCE "i mai trziu OSCE a unor instrumente de prevenire a conflictelor care "i-au dovedit eficien!a pentru acea perioad#. Evenimentele epocale din anii 1989/'90 "au adus Na$iunile Unite,
NECLASIFICAT 7 din 28

NECLASIFICAT

dup# decenii de paralizie, din nou n centrul politicii interna$ionale. Consiliul de Securitate a dobndit o capacitate de decizie %i ac$iune necunoscut# pn# atunci,,4. Extinderea treptat# a competen$elor Consiliului de Securitate asupra unor procese, care cu doar pu$ini ani nainte ar fi c#zut sub inciden$a prevederilor cartei, care interziceau implicarea ONU, a fost urmarea %i, n acela%i timp, %i premisa pentru crearea unei noi genera$ii de misiuni de men$inere a p#cii. ntre anii 1988 %i 1992 au fost constituite 14 noi misiuni, mai multe dect n toate cele patru decenii de existen$# a organiza$iei. Doar n anul 1993 au existat %ase interven$ii de men$inere a p#cii %i, n ciuda unui moratoriu de la mijlocul anilor '90, num#rul misiunilor ONU de men$inere a p#cii a crescut, pn# n 2001, la 54. 'i pentru aceast# etap# din dezvoltarea Na$iunilor Unite bilan$ul este unul amestecat n ceea ce prive%te misiunea principal# - men$inerea p#cii %i a securit#$ii interna$ionale. Succeselor ini$iale amintite mai sus %i mai ales succesul opera$iunii din Namibia, cnd aceast# $ar# %i-a dobndit autonomia - li se opun e%ecuri de propor$ii, vezi mai ales cele din Somalia %i Bosnia, care au afectat negativ imaginea organiza$iei. La fel ca n misiunea din Congo, din 1960, "c#%ti le albastre" au fost ns#rcinate din ce n ce mai mult cu activit#$i pentru care nu fuseser# create %i pe care, din aceast# cauz#, nici nu au putut s# le duc# la bun sfr%it: "Dac# misiunile clasice de men$inere a p#cii ( ... ) au nsemnat n primul rnd ndeplinirea func$iei de tampon ntre p#r$ile - de obicei statale - aflate n conflict, mandatele din genera#ia a doua au fost marcate de un spectru din ce n ce mai larg de sarcini. Ajutorul pentru statele aflate n proces de tranzi$ie sau de conciliere na$ional#, sus$inerea proceselor de consolidare a democra$iei,
4

Sven Gareis/Johannes Varwick, Die Vereinten Nationen. Aufgaben, Instrumente und Reformen; Bundeszentrale fr politische Bildung Schriftenreihe Band 403, Bonn 2003, p. 125. NECLASIFICAT 8 din 28

NECLASIFICAT

dezarmarea %i reintegrarea armatelor implicate n r#zboaiele civile, repatrierea refugia$ilor %i, n fine, preluarea temporar# a competen$elor semi-autoritare pentru o ntreag# $ar# s-au num#rat printre noile atribu$ii ale misiunilor de men$inere a p#cii ,,5. Astfel de misiuni, din cea de-a doua genera$ie, nu au fost ntreprinse doar n Namibia, ci, cu un oarecare succes, %i n Nicaragua, El Salvador, la grani$a Kuweitului cu Irakul dup# eliberarea acestuia ac$iune mandatat# de Consiliul de Securitate %i n Cambogia unde, n cea mai mare %i mai costisitoare misiune de pn# la acea vreme, a fost constituit# o administra$ie complet provizorie. Aceste interven$ii au avut n comun faptul c# urmau tradi$ia ac$iunilor de peacekeeping clasic, avnd loc nu n, ci dup! epuizarea conflictelor armate. Dezvoltarea doctrinei de peacekeeping n a doua genera$ie a fost mai degrab# de natur# gradual#, misiunile avnd loc n situa$ii postconflict, adic# n contexte mai degrab# pa%nice %i pornind de la premisa existen$ei unor acorduri prealabile de pace, respectiva unui consens ntre p#r$ile aflate n conflict. Unele interven$ii de men$inere a p#cii de dup# 1992 au intrat ns# n conflict cu principiile fundamentale ale conceptului de "c#%ti albastre". n ciuda str#daniilor lor intensificate de reformare %i a unor concepte inovatoare (vezi mai ales Agenda pentru Pace a lui Boutros-Ghali), aceast# criz# a f#cut ca pn# la urm# centrul de greutate s# se concentreze, n cazul misiunilor de men$inere a p#cii ini$iate de Na$iunile Unite %i de Consiliul de Securitate al acestei organiza$ii, asupra unor acorduri regionale %i ntre grupe de state. Aceast# tendin$# a devenit foarte clar# n r#zboiul din Kosovo %i s-a amplificat n "r#zboiul mpotriva terorismului" dus de SUA. n aceast# perioad# de dup# ridicarea cortinei de fier "i a schimb#rilor majore a mediului de securitate euro-atlantic, se aud voci
5

Ibidem, p.127. NECLASIFICAT 9 din 28

NECLASIFICAT

care ridic# problema oportunit#!ii continu#rii existen!ei NATO, care dup# desfiin!area Trataului de la Var"ovia p#rea c# nu "i mai are rostul. Acela"i tip de reac!ii s-au nreistrat "i fa!# de CSCE/OSCE, care n opinia unora nu-"i mai g#sea sensul n condi!iile n care URSS se afla n disolu!ie, rezultnd di aceasta Rusia "i cteva state satellite grupate in CSI, dar care att din punct de vedere economic, social, politic aveau dificult#!i ct "i din punct de vedere militar. Conceptul Strategic NATO din 1991 difer# n mod dramatic fa!# de precedentle documente strategice. n primul rnd, a fost un document non-conflictual, care a fost lansat pentru public, %i n al doilea rnd a c#utat s# mbun#t#$easc# %i s# extind# securitatea pentru Europa n ansamblu, prin parteneriat %i cooperare cu fo%tii adversari, men$innd n acela%i timp securitatea membrilor s#i ca fiind scopul s#u fundamental (de exemplu, de ap#rare colectiv#). Acesta a redus, de asemenea, utilizarea for$elor nucleare la un nivel minim, suficient pentru a men$ine pacea %i stabilitatea: "Acest concept strategic reafirm# caracterul defensiv al Alian$ei %i hot#rrea membrilor s#i de a proteja securitatea, integritatea %i suveranitatea lor teritorial#. Politica de securitate a Alian$ei se bazeaz# pe dialog, cooperare %i de ap#rare colectiv# eficient#. Utiliznd pe deplin a noilor oportunit#$i disponibile, Alian$a va men$ine securitatea men!innd for!ele la cel mai mic nivel posibil n concordan$# cu nevoile de ap#rare." Imediat dup# schimb#rile petrecute n Europa de est, CSCE un process de reformare "i reorientare. Primul pas se face la Conferinta pentru Cooperare Economica in Europa care s-a desfasurat la Bonn intre 19 martie 11 aprilie 1990. Conferin$a privind Cooperare Economic# n Europa, care este considerat unul dintre evenimentele de reper n dezvoltarea dimensiunii economice a CSCE.
NECLASIFICAT 10 din 28

NECLASIFICAT

Documentul final al Conferin$ei remarca faptul c# statele participante "mp#rt#%esc obiectivele comune de cre%tere economic# durabil#, un standard de via$# n cre%tere, o calitate sporita a vietii, ocuparea for$ei de munc# extinderea, utilizarea eficient# a resurselor economice, precum %i protec$ia mediului."6 Cel de a-l doilea pas important l constituie Summit-ul Sefilor de stat si de guvern de la PARIS la care au participat 34 din cele 35 de state semnatare, cu unul mai pu!in dect la semnarea Actului Final datorit# Unific#rii Germaniei care a avut loc cu cateva sapt#mni naintea Summit-ului. S-a adoptat Carta de la Paris care proclama c#: Epoca de confruntare "i divizare a Europei s-a ncheiat.7 Reprezentan!ii statelor participante au n!eles c# schimb#rile petrecute n Europa determin# necesitatea schimb#rii de abordare a CSCE, care la rndul ei intra ntr-o nou# epoc#. Una dintre deciziile-cheie ale Cartei de la Paris a fost faptul c# Mini%trii Afacerilor Externe ai statelor participante se vor ntlni n fiecare an intr-un Consiliu, ncepnd cu anul 1991 la Berlin. Lucr#rile preg#titoare pentru aceste reuniuni vor fi efectuate de c#tre un Comitet al nal$ilor func$ionari (CSO). Carta de la Paris a stabilit, de asemenea, primele institu$ii ale CSCE: Un Secretariat, n Praga pentru a oferi sprijin administrativ pentru reuniunile Consiliului, CSO %i alte consult#ri la nivel nalt. Un Oficiu pentru Alegeri Libere n Var%ovia (mai trziu devenind Oficiul pentru Institu$ii Democratice %i Drepturile Omului).

6 7

"Document of the Bonn Conference"; http://www.osce.org/eea/14081, accesat la 11.02.2012 "Charter of Paris for a new Europe"; http://www.osce.org/mc/39516, accesat la 11.02.2012 NECLASIFICAT 11 din 28

NECLASIFICAT

Centrul de Prevenire a Conflictelor de la Viena care s# asiste Consiliul n vederea reducerii riscului de conflict.8 Marc#m astfel patru vectori importan!i n evolu!ia CSCE: ! Demararea procesului de institu!ionalizare a CSCE care se va concretiza n 1994 la Budapesta "i transformarea CSCE n OSCE ! Abordarea dimensiunii economice a CSCE/OSCE ! CSCE "i diversific# sfera de preocup#ri prin nfiin!area Oficiului pentru Alegeri Libere ! Prin nfiin!area CPC "i dezvolt# conceptele de management al crizelor "i instrumente de avertizare timpurie. Odat# cu c#derea comunismului n Europa Central# %i de Est, europenii devin %i mai apropia$i. Anii '90 sunt %i anii n care au fost semnate dou# tratate, Tratatul privind Uniunea European# sau Tratatul de la Maastricht, n 1993, %i Tratatul de la Amsterdam, n 1999. n 1995, UE se extinde cu nc# trei state - Austria, Finlanda %i Suedia. Marc#m astfel accentuarea dimensiunii politice a UE, c#reia n scurt timp i-se va ad#uga "i dimensiunea militar#. De"i la nceputul anului 1990 ntreaga comunitate euro-atlantic# ntrevedea o Europ# lipsit# e tensiuni "i vilen!e, aproape idilic#, dup# numai doi ani izbucne"te un r#zboi s#lbatic n Balcani odat# cu destr#marea fostei Jugoslavii. Acesta este momentul n care se produce o schimbare de concept la nivelul tuturor celor 4 organisme interna!ionale. No$iunea de management al crizelor o g#sim definit# n Conceptul Strategic NATO elaborat n noiembrie 1991, n contextul derul#rii r#zboaielor din Fosta Iugoslavie. Conform acestui document, noul mediu politic %i strategic al Europei (ap#rut dup# destr#marea URSS-ului) ofer# oportunit#$i de rezolvare cu succes a crizelor nc# din faza lor incipient#.
8

ibidem NECLASIFICAT 12 din 28

NECLASIFICAT

Pentru aceasta, NATO se bazeaz# pe o abordare politic# coerent#, fundamentat# pe faptul c# autorit#$ile politice ale Alian$ei aleg %i coordoneaz# cele mai potrivite m#suri pentru prevenirea sau rezolvarea unei crize. De asemenea, Conceptul Strategic din 1991 acord# o importan$# deosebit# dialogului %i cooper#rii la nivelul ntregii Europe, precum %i celorlalte organiza$ii regionale sau interna$ionale, care pot avea un rol n men$inerea st#rii de securitate Conferin$a pentru Securitate %i Cooperare n Europa CSCE, Comunitatea European#, Uniunea Europei Occidentale, ONU. Totodat#, deosebit de important este faptul c# acest document face distinctive ntre pace, criz# %i r#zboi %i acord# Alian$ei un rol n managementul crizelor, care este definit prin controlul politic asupra mijloacelor militare (articolul 32). De asemenea, conceptul de management al crizelor este definit n termeni teritoriali, f#cndu-se referire la grani$ele statelor membre; astfel, conform articolului 35, alia$ii trebuie s# fie capabili s# apere frontierele Alian$ei, s# opreasc# avansul unui agresor pe ct de departe posibil, pentru a men$ine sau restaura integritatea teritorial# a na$iunilor aliate11. Aceasta nu face dect s# reafirme caracterul militar al Alian$ei, caracter care define%te preponderent abordarea managementului crizelor, dar reprezint# %i o reminiscen$# a abord#rii securit#$ii %i ap#r#rii din epoca R#zboiului Rece, bazat# pe mpiedicarea agresiunii %i pe ap#rare. Conceptul va evolua c#tre necesitatea ca NATO s# fortifice regiunile sau statele membre expuse unei amenin$#ri. Pe de alt# parte, n timp, NATO a dezvoltat %i o dimensiune nonarticol 5 a managementului crizelor, care face referire nu doar la atacurile asupra unuia dintre alia$i, ci %i la situa$ia n care conflictele izbucnesc dincolo de grani$ele Alian$ei, iar agresiunea nu vizeaz#, n mod direct, un stat membru NATO.
NECLASIFICAT 13 din 28

NECLASIFICAT

Aceast# modificare n defini$ia managementului crizelor s-a f#cut chiar nainte de elaborarea urm#toru-lui Concept Strategic, n 1999; este vorba despre modific#ri conceptuale care au permis justificarea interven$iei NATO n Balcanii de Vest la nceputul anilor '90. Mai exact, n 1993, Comitetul pentru Planificarea Ap#r#rii a decis c# sintagma n discu$ie ar trebui s# ia n considera$ie att scenariile de tip articol 5, ct %i pe cele de tip non-articol 5, iar conceptul a devenit leg#tura politic# c#tre ideea de men$inere a p#cii %i, mai trziu, pentru opera$iile de men$inere a p#cii. Managementul crizelor a c#p#tat, atunci, o dimensiune politic#, care justifica rolul NATO n opera$iunile din afara grani$elor proprii out-of-area operations. Este o abordare mult mai pragmatic# a conceptului n discu$ie, pentru c# se refer# la folosirea for$ei militare pentru a pune cap#t unui conflict care implic# actori din afara grani$elor.9 n 2010, NATO a adoptat un nou Concept Strategic (NCS), care dezvolt# defini$ia dat# managementului crizelor n cadrul Conceptultu Starategic din 1999. n primul rnd, NCS face referire, n ceea ce prive%te managementul crizelor, la lec$iile nv#$ate n timpul misiunilor derulate n Afganistan %i n Balcanii de Vest, accentund importan$a pe care o are o abordare comprehensiv# a crizei, nu doar din punct de vedere militar, ci %i politic %i civil. De asemenea, relevant este %i modul n care se face referire la lec$iile nv#$ate n timpul misiunilor din Balcanii de Vest. n 1999 Conceptul Strategic vorbea despre decizia de a respecta misiunile de r#spuns la crize asumate n Balcanii de Vest, iar, n 2010, NCS men$ioneaz# lec$iile nv#$ate n Afganistan %i Balcanii de Vest. Putem deduce att apropierea de etapa final# a implic#rii NATO n cele dou# regiuni, ct %i importan$a pe care respectivele misiuni au comportat-o pentru dezvoltarea conceptului de management al crizelor la
9

Cristina BOGZEANU, Rolul NATO $i al UE n managementul crizelor din Balcanii de Vest, Editura UNAp, 2011, pp 7-10 NECLASIFICAT 14 din 28

NECLASIFICAT

nivel NATO. Totodat#, este de remarcat %i accentual deosebit de pregnant pus pe dezvoltarea dimensiunii civile a managementului crizelor. OSCE de-a lungul ultimilor 15 ani a dezvoltat conceptul de early warning odat# cu nfiin!area Centrului de Prevenire a Conflictelor (CPC). Rolul %i responsabilit#$ile CPC au fost definite ca fiind furnizarea de "sprijin global pentru a OSCE, sarcini n domeniile de avertizare timpurie, prevenirea conflictelor %i gestionarea crizelor, sprijinul opera$ional de misiuni n teren %i de ntre$inere a unei baze de date %i a unei re!ele de comunica$ii ". Punctul de cotitur# pentru OSCE l-a reprezentat deschiderea de misiuni de mare anvergur# n fosta Iugoslavie, Misiunile din Bosnia %i Her$egovina, n decembrie 1995. Urm#toarea etap# important# n dezvoltarea CPC a venit n urma crizei din Kosovo, precum %i experien$ele adunate de la stabilirea rapid# n 1998-1999 a celui mai mare domeniul de activitate de la acea dat# a OSCE, Misiunea de verificare din Kosovo (KVM). Aceste experien$e au dus la recunoa%terea de necesitatea de a consolida capacit#$ile opera$ionale ale Secretariatului.10 Carta pentru Securitate European#, adoptat# la Summit-ul de la Istanbul n noiembrie 1999, a stabilit unele instrumente noi pentru OSCE. CPC a fost special ns#rcinat cu formarea unui Centru de operare (redenumit acum ca Serviciul de opera$iuni). Centrul de Opera$iuni a dat OSCE pentru prima dat#, mijloacele adecvate pentru a planifica toate aspectele legate de viitoarele misiuni %i activit#$i de teren. n anul 2000, punerea n aplicare treptat# a programului REACT (Rapid Expert Assistence and Cooperation Team), - de asemenea, adoptat la Summit-ul de la Istanbul - a condus la asumarea de c#tre CPC a responsabilit#!ii privind personalul misiunilor "i formarea acestuia, determinnd creearea unui nou departament de Resurse Umane. Aceste mecanisme noi au fost
10

idem NECLASIFICAT 15 din 28

NECLASIFICAT

proiectate pentru a accelera desf#%urarea de opera$iuni de teren noi sau mbun#t#$ite, ori de cte ori s-ar fi solicitat de c#tre statele participante. O alt# component# important# este Camera de situa!ii/comunica!ii SITROOM, care ofer# OSCE un serviciu de 24h "i 7 zile din 7. Echipa de ofi!eri de serviciu monitorizeaz# evenimentele din zona OSCE "i din zonele emergente, ofer# n timp real rapoarte c#tre conducerea OSCE, efectund prin urmare o func!ie de avertizare timpurie. Sitroom reprezint# un elemnet central al sistemului OSCE de avertizare timpurie "early warning". Pe timp de criz# Sitroom ac!ioneaz# ca punct focal de contact pentru primirea, schimbul "i diseminarea de informa!ii cruciale n timp util, subliniind astfel rolul s#u ca o lega#tur# vital# n lan!ul de securitate ntre Secretariat "i opera!iile din teren, care este deosebit de important mai ales n afara orelor de lucru. Sitroom preg#te"te inform#ri zilnic (diminea!a "i seara), precum "i s#pt#mnal, sau de cte ori este necesar.

Sitroom mpreuna cu Echipa de Planificare "i Analiz# (PAT) "i echipa Borders, fac parte din Serviciul de Opera$iuni n cadrul Centrului de Prevenire a Conflictelor. OSCE n prezent gestioneaz# un num#r foarte variat de domenii "i componente ale procesului de management al crizelor "i prevenirea conflictelor frontierelor, cum ar fi: Controlul traficului armamentului, de fiin!e managementul combaterea

combaterea

umane,

terorismului, alegeri libere "i drepturile omului, buna guvernare, libertatea presei, drepturile minorit#!ilor, opera!ii privind for!ele de poli!ie "i ordine public# ca parte din eforturile de prevenire a conflictelor "i reconstruc!ie post-conflict, reforma militar# "i cooperare, statul de drept "i justi!ie.
NECLASIFICAT 16 din 28

NECLASIFICAT

n ceea ce prive"te Uniunea European#, acesta a dezvoltat relativ recent propria concep!ie privind managementul crizelor dar care nu are nici pe departe consisten!a "i coeren!a conceptului de managemt al crizelor dezvoltat de c#tre NATO. Mai mult, aceast# dimensiune a nceput s# se concretizeze abia dup# e%ecul UE de a interveni n criza ce a dus la destr#marea Iugoslaviei n anii 90. De fapt, ntreaga istorie a PESC/PSAC poate fi v#zut# ca un efort de a cre%te coeren$a, de a dezvolta mecanisme %i institu$ii care s# permit# UE o ac$iune relevant# pe arena interna$ional#. Totu%i, acest lucru nu a echivalat cu o paralizie complet# a UE n ceea ce prive%te ac$iunea extern#, aceasta avnd totu%i un istoric consistent de misiuni derulate n afara grani$elor sale, dar, de regul#, acestea au fost desf#%urate n perioada ce a urmat apogeului crizelor, acestea fiind gestionate, n etapa lor cea mai acut#, de alte organiza$ii, precum NATO sau ONU.11 O alt# particularitate a interven$iei UE n managementul crizelor rezid# n importan$a pe care o are cooperarea cu NATO. Alian$a Nord-Atlantic# a contribuit substan$ial la dezvoltarea dimensiunii de securitate %i ap#rare a UE, dar %i la derularea n sine a misiunilor conduse de UE, conform Acordurilor Berlin +, UE avnd posibilitatea de a recurge la capacit#$ile %i resursele NATO pentru a derula propriile misiuni. n urma Tratatului de la Lisabona, s-au efectuat o serie de schimb#ri n plan institu$ional %i conceptual menite s# i creasc# capacitatea de a ac$iona independent %i coerent pe arena interna$ional#12. n 2009, tratatul ratificat de statele membre ale UE stabilea crearea unui Centru de Opera$ii n cadrul Statului Major al UE, care poate func$iona ca centru de comand# pentru misiunile conduse de aceasta. De asemenea,
11

Cristina BOGZEANU, Rolul NATO $i al UE n managementul crizelor din Balcanii de Vest, Editura UNAp, 2011, pp 13-14

Petre DU#U, Cristina BOGZEANU, Reforma institu$ional% a UE din perspectiva Politicii de Securitate &i Ap%rare Comune, Editura UNAp, Bucure&ti, 2011, pp. 36-71.

12

NECLASIFICAT 17 din 28

NECLASIFICAT

Uniunea poate folosi, n acest scop, %i centrele de comand# din statele membre implicate ntr-o anumit# misiune. De asemenea, efortul de a ndeplini primul Obiectiv Global (2003) stabilit a dus la con%tientizarea necesit#$ii unei for$e mobile, nalt specializate, cu grad mare de mobilitate %i capabile s# desf#%oare ac$iuni n condi$ii dificile. Crearea unor asemenea for$e a fost inclus# n Obiectul Global 2010. Prin urmare, au fost nfiin$ate Grupurile de Lupt# ale UE (European Union Battle Groups EUBG). Acestea sunt grupuri tactice de lupt#, alc#tuite din aproximativ 1.500 de persoane, dislocabile n 15 zile n zone ndep#rtate %i dificile. EUBG trebuie s# poat# ndeplini misiunile de tip Petersberg, misiunile stabilite prin Strategia European# de Securitate %i de c#tre Obiectivul Global 2010. Un alt element care d# unicitate viziunii UE asupra

managementului crizelor este componenta non-militar# a acesteia, respectiv, managementul crizelor cu ajutorul mijloacelor civile. Aceasta vine pe fondul naturii organiza$iei n discu$ie. UE nu a fost creat# nc# de la nceput, avnd integrat# o dimensiune de securitate %i ap#rare; ini$ial, comunit#$ile europene vizau integrarea economic# %i ulterior pe cea politic#. Este drept, acestea au fost considerate instrumentele prin care s-a asigurat, pe continentul european, o perioad# de pace %i prosperitate f#r# precedent. Prin urmare, UE avea deja dezvoltat# o anumit# expertiz# n acest sens, n momentul n care %i-a cristalizat dimensiunea de securitate %i ap#rare. Dar, n ciuda faptului c# ideea de management al crizelor prin mijloace civile (Civilian Crisis Management CCM) este una dintre cele mai uzitate sintagme atunci cnd se vorbe%te despre viziunea UE asupra mangementului crizelor, ea nu a fost definite nc# cu claritate. Totu%i, unul dintre primele rapoarte referitoare la acest concept l definea drept interve$ia cu ajutorul personalului non-militar ntr-o situa$ie de criz#,
NECLASIFICAT 18 din 28

NECLASIFICAT

care poate fi violent# sau nonviolent#, cu inten$ia de a preveni intensificarea crizei %i n scopul facilit#rii solu$ion#rii ei.13 Remarc#m faptul c# aceast# component civil# de management al crizelor este mai pu!in dezvoltat# n cadrul viziunii NATO, ceea determin# ca rela!ia startegic# ntre NATO "i UE s# capete "i mai mult# consisten!# conceptual# "i ac!ional# n domeniul managementului crizelor A%adar, dimensiunea de securitate %i ap#rare a UE este relativ nou# %i s-a dezvoltat cu sus$inerea direct# a NATO. Acest fapt consider c# a creeat chiar un handicap datorit# faptului c# UE pn# n anii 2005-2009 nu s-a preocupat de dezvoltarea propriilor capabilit#!i militare. La nivelul UE este destul de greu de dezvoltat capabilit#!i militare datorit# problemelor de suveranitate pe de o parte dar "i datorit# faptului c# marea majoritate a statelor membre sunt "i membre NATO. De remarcat este faptul c# SUA, n ultimii ani a avertizat de nenum#rate ori partenerii europeni privind dezvoltarea capabilit#!ilor militare proprii. Aceasta n contextual n care SUA "i gliseaz# centrul de interes c#tre zona Asia-Pacific. La data de 21 august 2000, printr-o scrisoare adresat# pre%edintelui Adun#rii Generale a ONU %i pre%edintelui Consiliului de Securitate, secretarul general al ONU, Kofi Annan, a lansat un program ambi$ios de reforma a sistemului opera$iunilor de men$inere a p#cii. Programul are la baz# raportul ntocmit de un grup de exper$i condus de fostul ministru de Externe algerian, Lakhdar Brahimi. Raportul "Brahimi" prefigureaz# un program complex de reform#, menit s# transforme opera$iunile de men$inere a p#cii dintr-o activitate cu caracter provizoriu, desf#%urat# la limita minim# a resurselor %i cu o organizare precar#, ntr-o func$ie principal# a ONU, ndeplinit# n
13

Chris LINDBORG, Abordarea europea# a managementului crizelor prin mijloace civile, BASIC Special Report, 2002, p. 4, apud. Teodor FRUNZETI, op. cit., p. 361.

NECLASIFICAT 19 din 28

NECLASIFICAT

condi$ii de coeren$# organizatoric# %i eficient#. Este avut# n vedere institu$ionalizarea unor proceduri complexe cu caracter preventiv %i de asisten$# a statelor implicate n conflicte pentru a trece de la starea conflictual# la pace, cuprinznd: a) prevenirea crizelor, b) opera$iunile de men$inere a p#cii, c) opera$iunile de consolidare a p#cii. Raportul propune organizarea de misiuni de pace credibile, cu mijloace adecvate, capabile s#-%i ndeplineasc# mandatul eficient %i cu

succes. Sunt proiectate mecanisme pentru desf#%urarea rapid# a for$elor de pace (n termen de 30 de zile, respectiv 90 de zile pentru opera$iuni mai complexe), astfel nct s# se intervin# oportun %i s# se previn# reizbucnirea conflictului armat. Raportul prefigureaz# restructurarea %i m#rirea aparatului

Secretariatului ONU, n special a Departamentului pentru Opera$iuni de Men$inere a P#cii (DPKO), pentru a-l face apt s# conduc# eficient opera$ii de pace. Se solicit# modificarea sistemului %i a procedurilor logistice, de achizi$ii %i de finan$are, pentru a permite desf#%urarea rapid# a for$elor n zona noii misiuni. Statele membre ale ONU sunt solicitate s# constituie brig#zi multina$ionale gen SHIRBRIG %i s# preg#teasc# speciali%ti %i for$e pentru desf#%urarea rapid#, n baza aranjamentelor stand-by. Statele care vor participa cu for$e vor fi invitate pentru consult#ri n cadrul Consiliului de Securitate pe durata preg#tirii misiunii %i adopt#rii mandatului sau cnd apare necesitatea modific#rii mandatului. Aplicarea programului este dependent# de dou# elemente principale: voin$a politic# a statelor membre ONU de a promova schimbarea %i disponibilitatea lor de a aloca resursele necesare pentru transformarea sistemului opera$iilor de men$inere a p#cii. Opinia general# este c# exist# voin$a politic# din partea multor state de a sprijini transformarea sistemului.
NECLASIFICAT 20 din 28

NECLASIFICAT

ONU "i-a dezvoltat propria concep!ie privind diploma!ia preventiv#, opera!iile de management al crizelor "i reconstruc!ie postconflict fiind obligat# s# fac# fa$# crizelor intrastatale complexe cu care se confrunta comunitatea interna$ional# - %i-au accentuat caracterul multidisciplinar: politic, umanitar, de afaceri civile, asisten$# electoral#, poli$ie civil#, refacerea administra$iilor, dezvoltare economic#, demin#ri %.a. Componenta militar# ONU continu# s# asigure, n special, misiuni de observare, de leg#tur# cu for$ele organiza$iilor de securitate din spa$iul geografic respectiv, de protec$ie, de monitorizare a aplic#rii acordurilor de ncetare a focului %i a m#surilor de dezarmare, de demobilizare %i de rencadrare a fo%tilor combatan$i. Cu toate acestea ONU r#mne totu"i un uria" cu picioare de lut14 deocamdat# datorit# faptului c# nu dispune de capabilit#!i militare proprii pe de o parte "i datorit# lipsei unei reforme consistente care s# vizeze n primul rnd Consiliul de Securitate.

14

Daniel GHIBA, Prelegere la cursul Managementul crizelor, UNAp, Bucure"ti, 2013 NECLASIFICAT 21 din 28

NECLASIFICAT

CONCLUZII

Mediul de securitate este ntr-o permament# dinamic#, accelerat# de procesele de globalizare determinnd astfel o dinamic# a concep!iei diefritelor organisme de securitate privind managementul crizelor. Observ#m cum lumea n care tr#im "i-a schimbat echilibrul de putere de la sfr"tul celei de a doua conflagra!ii mondiale de la un echilibru bipolar tensionat pn# n 1989, trecnd printr-o perioad# de unipolarism destul de scurt#, devenind apoi un echilibru multipolar pentru ca acum s# asist#m la un nou tip de balan!# de putere de tip interpolar. Aceasta din urm#, interpolarismul este o consecin!# a globaliz#rii "i a existen!ei mai multori poli de putere din care fac parte actori ce nu apar!in numai unui singur pol de putere ci fac parte "i ac!ioneaz# n interiorul mai multor centri de putere, fie c# sunt regionali sau globali. Un exemplu semnificativ este chiar !ara noastr# care face parte din Uniunea European#, din NATO, din ONU, este stat participant OSCE. n acest context deosebit de complex crizele ce apar n mediul interna!ional prezint# un grad de complexitate sporit ceea ce conduce la g#sirea unor solu!ii de r#spuns adecvat, cu grad mare de complexitate "i care necesit# o permanent# ajustare a concep!iei pricind managementul crizelor. Din punct de vedere conceptual putem face urm#toarele observa!ii: Toate cele 4 institu!ii au ncercat s#-"i adapteze conceptele "i doctrinele privind managementul crizelor, cu prec#dere n ultimii 20 de ani. Dac# n cazul ONU se poate observa o oarecare stagnare conceptual# n perioada R#zboiului Rece, aceasta fiind rezultatul blocajului n care s-a aflat Consiliul de Securitate, evolu!iile conceptului
NECLASIFICAT 22 din 28

NECLASIFICAT

de peacekeeping missions s-a produs lent chiar "i dup# momentul 1989. Raportul Brahimi aduce totu"i o modificare de cocept, bazndu-se pe lec!iile nv#!ate (Rwanda, Sarajevo etc), ad#ugnd acestui tip de misiuni caracteristica de for!e robuste de men!inere a p#cii. Aceast concept aduce astfel n rezolu!iile Consiliului de Securitate mai mult# claritate "i precizie n mandatele pe care acesta le emite. Acest concept asumat de ONU ne indic# faptul c# ONU a n!eles c# n anumite situ!ii men!inerea p#cii trebuie s# fie implementat# utiliznd for!e robuste, ad#ugnd credibilitate "i fermitate mandatelor pe care Consiliul de Securitate le adopt#. Cu certitudine c# cel mai pu!in reformat# nstitu!ie dintre toate cele studiate n aceast# lucrare este ONU. Acest fapt este explicabil ntr-o oarecare m#sur#. ONU avnd un caracter unic, global, practic am putea-o numi depozitarul ncrederii na!iunilor, principala misiune a ei fiind pacea, securitatea, mbun#t#!irea vie!ii oamenilor, cea mai mare organiza!ie mondial#, n!elegem c# ONU are nevoie de stabilitate "i prin urmare de un sistem care din toate punctele de vedere, conceptual, organiza!ional, ac!ional trebuie s# fie greu de modificat. n cazul n care sistemul conceptual "i institu!ional al ONU ar fi u"or de modificat, ar putea fi influen!at "i modificat n func!ie de conjuncturile din mediul de securitate ceea ce ar decredibiliza-o n foarte scurt timp. Aceea"i caracteristic# o observ#m "i la NATO. De la nfiin!area Organiza!iei Tratatului Atlanticului de Nord, con!inutul Tratatului nu a suferit nici o modificare, iar din punct de vedere institu!ional observ#m c# singura institu!ie care este men!ionat# n Tratatul de la Washington, respectiv Consiliul Nord Atlantic func!ioneaz# n acela"i mod ca n 1949, iar principiile fundamentale cum ar fi garan!iile de securitate (art.5),
NECLASIFICAT 23 din 28

NECLASIFICAT

deciziile consensuale, consult#rile permanente, valorile fundamentale, au r#mas acelea"i. Atunci ce diferen!iaz# cele dou# organisme interna!ionale? Diferen!a ntre cele dou# este determinat# de faptul c# NATO este fundamnetat# pe conceptul de Alian!#, unde semnatarii Tratatului au obiective geopolitice comune, interese comune ce pot fi armonizate prin consult#ri permanente, num#rul de membrii este relativ mic, pozi!iile acestora n raport de diferite subiecte de securitate sunt n mare parte cunoscute, mecanismele de luare a deciziilor sunt suple, existnd un singur organ decizional politico-militar la nivel strategic, iar ONU este o organiza!ie global#, avnd 193 membri, din spa!ii geopolitice diferite, ce nu au interese comune, de cele mai multe ori interesele acestora fiind divergente, avnd o structur# decizional# privind securitatea (Consiliul de Securitate) cu un algoritm al componen!ei cu care foarte mul!i actori statali nu mai sunt de acord, fapt care conduce de multe ori la blocaje ale deciziei, amintim aici blocada Consiliului de Securitate din timpul R#zboiului Rece, dar am putea men!iona "i multe alte momente n care o rezolu!ie a CS a fost mult ntrziat# datorit# dreptului de veto pe care l au membrii permanen!i ai CS. Manifestarea acestor diferen!e const# n lentoarea cu care ONU adopt# noi concepte "i doctrine pe cnd NATO "i adapteaz# odat# la zece ani Conceptul Strategic, adaptndu-se pe de o parte la realit#!ile mediului de securitate "i pe de alt# parte raportndu-se la lec!iile nv#!ate, integrnd propriile experin!e. O adaptabilitate cescut# am observat "i la OSCE. Succesul OSCE n perioada r#zboiului Rece se fundamenteaz# chiar pe voca!ia acesteia de a fi un forum de dialog ntre dou# p#r!i ale c#ror pozi!ii p#reau a fi ireconciliabile. S-au auzit multe voci care prevesteau desfiin!area CSCE dup# ridicarea Cortinei de Fier. Cu toate acestea CSCE ncepe un amplu
NECLASIFICAT 24 din 28

NECLASIFICAT

proces de institu!ionalizare ntre anii 1990-1994 cnd la Summitul de la Budapesta devine Organiza!ie, nfiin!ndu-"i organisme specifice unei structuri organiza!ionale interna!ionale. Mai mult dect att, n 1990 la Bonn CSCE "i adaug# dimensiunea economic#, pentru ca n scurt timp s# aib# capacitatea de a-"i dezvolta structuri menite s# abordeze tematici de mare actualitate n realitatea mediului de securitate european de la acel moment, cum ar fi Oficiul pentru Alegeri Libere care se va transforma n Oficiul pentru Institu!ii Democratice "i Drepturile Omului "i ajungnd n zilele noastre s# gestioneze domenii foarte variate, cum ar fi managementul frontierelor, combaterea terorismului, drepturile omului, buna guvernare, controlul armamentului, combaterea traficului de fiin!e umane, opera!ii cu for!e de poli!ie "i ordine public# etc. Procesul de extindere al OSCE demarat n anii 90 "i continuat pn# n prezent c#tre fostele republici sovietice, cu ultimul stat participant Mongolia, care indic# tendin!a OSCE de extindere c#tre Asia, a avut ca rezultat lipsa interesului SUA "i a statelor europene fa!# de OSCE, a se vedea conul de umbr# din anii 2000 pn# n 2010. Cu toate acestea n prezent OSCE tinde s# redevin# un actor important datorit# faptului c# extinderea c#tre Asia coincide cu tendin!a SUA de a "i muta centrul de interes c#tre aceea"i zon#, respectiv Asia-Pacific. R#mn totu"i dou# probeme nc# de actualitate pe care OSCE va trebui s# le abordeze n scurt timp: o Statutul OSCE, care a"a cum am ar#tat n capitolul dedicat acesteia, nu are inc# statutul de organiza!ie cu personalitate juridic# interna!ional#, statele afiliate acesteia au nc# statutul de state participante "i nu acela de state membre. Statutul de organiza!ie interna!ional# cu personalitate juridic# ar trebui s# determine claritate "i o mai mare coeren!# decurgnd din elaborarea unui concept propriu al
NECLASIFICAT 25 din 28

NECLASIFICAT

OSCE, urmat de o dezvoltare institu!ional# "i ac!ional# care s# dea eficien# "i eficacitate organiza!iei. o A doua problem# const# n num#rul relativ mare de state participante, 57 fa!# de 35 state participante la semnarea Actului Final de la Helsinki. Acest fapt a determinat SUA "i statele vest europene s# "i reduc# interesul fa!# de OSCE datorit# faptului c# deiziile n cadrul OSCE se iau prin consens, acesta fiind destul de greu de ob!inut avnd n componen!# state aflate nc# n zorii democra!iei, sau altele aflate nc# sub influen!a, cel pu!in economic# dac# nu chiar politic#, a Moscovei. Accesul n OSCE nu se face n baza unor performan!e politice, sau a unui acquis comunitar, ca n cazul UE, sau pe baza unor criterii exigente din punct de vedere al implement#rii unor reforme, fapt ce determin# accesul "i unor state cu democra!ii ndoielnice. Acesta este pentru OSCE chiar fundamentul pe care a fost creeat#. Uniunea European#, din perspectiva evolu!iei conceptelor de management al crizelor, putem afirma c# se afl# nc# n perioada de construc!ie institu!ional# "i fundamentare a unor concepte "i doctrine proprii. Aceasta nu nseamn# c# UE nu a f#cut pa"i importan!i c#tre cristalizarea unei doctrine proprii bazat# pe o concep!ie cristalizat# de management al crizelor. Aici ar fi de remarcat faptul c# nc# din 2004 UE a definit conceptul de abordare comprehensiv# privind managementul crizelor. Cu toate acestea observ#m c# de"i din punct de vedere

conceptual s-a plasat cu un pas naintea NATO privind abordarea comprevensiv#, opera!ionalizarea conceptului, punerea lui n practic#, s-a dovedit a fi un proces lent "i anevoios pentru UE datorit# faptului c# nu dispune de o component# militar# proprie, fiind mult mai bine orientat# pe componenta civil# de management al crizelor, ca parte a abord#rii
NECLASIFICAT 26 din 28

NECLASIFICAT

comprehensive, precum "i pe vectorul de securitate prin cooperare, unde UE a reu"it s# devin# un actor important n zona de interes strategic a sa. Am remarcat c# adaptabilitatea, flexibilitatea "i capacitatea de a se transforma nv#!nd din lec!iile trecute, sunt elemente care favorizeaz# organiza!ia care mbr#!i"eaz# aceste principii. Astfel c# singura organiza!ie interna!ional# ale c#rei preocup#ri privind transformarea continu# sunt ridicate la nivel de strategie este NATO. De altfel este singura care "i din punct de vedere structural-organiza!ional indic# acest fapt prin existen!a unui Comandament Strategic pentru Transformare, ca un element important n dinamica acestei organiza!ii. Pe de alt# parte complementaritatea dintre NATO "i UE privind capabilit#!ile militare ale NATO "i cele civile ale UE n domeniul managementului crizelor justific# pe deplin parteneriatul strategic dintre cele dou# institu!ii. Cu toate acestea Uniunea European# tinde a-"i dezvolta capabilit#!ile militare proprii tinznd s# devin# un actor global de importan!# major#. Criza economico-financiar# din ultimii 6-7 ani a determinat o mai judicioas# alocare a finan!#rii cheltuielilor de ap#rare, determinnd pe de o parte NATO s# demareze programul Smart Defence "i pe de alt# parte UE s# demareze programul pooling&sharig. Ambele pornesc de la acelea"i nevoi de a finan!a ntr-un mod inteligent ap#rarea "i securitatea. Din perspectiva Romniei, aceasta a f#cut eforturi deosebite mai ales din punct de vedere militar pentru a participa la opera!iile NATO de r#spuns la crize (CRO) "i la misiunile UE. Participarea la opera!iile tip CRO cu o component# civil# consistent# este de dorit pe viitor, dar este condi!ionat# de asigurarea unor speciali"ti n domeniul managementului crizelor care s# fie competen!i "i capabili s# aduc# plus valoare Romniei prin implicarea lor n acest tip de opera!ii.
NECLASIFICAT 27 din 28

NECLASIFICAT

Pe dimensiunea implement#rii unui sistem na!ional de management al crizelor ne exprim#m speran!a ca deciden!ii politici s# perceap# aceast# necesitate nu ca pe o obliga!ie asumat# fa!# de NATO "i UE, de"i acesta este o realitate, ci ca pe o RESPONSABILITATE, fa!# de proprii cet#!eni, fa!# de !ar#.

NECLASIFICAT 28 din 28