Sunteți pe pagina 1din 5

FISA POSTULUI Identificarea postului Numele si prenumele titularului: Denumirea postului: Director tehnic Pozitia in COR / Cod: 112024

Departament: Productie Nivelul postului: Conducere Relatii ierarhice: se subordoneaza Directorului General/Administratorului Colaborare: cu sefii de departamente, sectii de productie, investitii/utilitati, aprovizionare/achizitii Descrierea postului 1. Scopul general al postului Coordonarea si asigurarea intregului proces de productie in vederea realizarii productiei planificate, in conformitate cu obiectivele, programul si standardele de calitate ale firmei. 2. Obiectivele postului Functionarea corespunzatoare a firmei din punct de vedere tehnic si managerial in conformitate cu politicile si strategia de productie a firmei. Organizarea si coordonarea intregului proces de elaborare si aplicare a celor mai bune solutii tehnice si economice pentru lucrarile de investitii, pentru acitivitatea de intretinere si reparare a utilajelor si instalatiilor. Descrierea sarcinilor / atributiilor / activitatilor postului Planifica activitatea de productie in sectiile de fabricatie in functie de planul de productie stabilit pentru a asigura realizarea integrala a indicatorilor cantitativi si calitativi stabiliti; Elaboreaza si supune spre aprobare politicile firmei in ceea ce priveste productia; Organizeaza si controleaza activitatile de mentinere si dezvoltare a capacitatilor de productie si coordoneaza folosirea corecta si eficienta a fondurilor de investitii; Organizeaza si coordoneaza introducearea in fabricatie a produselor noi si raspunde de asigurarea parametrilor prevazuti in documentatie; Coordoneaza si asigura desfasurarea ritmica a procesului, urmarind realizarea productiei in conformitate cu planul cerut de vanzari; Aproba instructiunile tehnologice pentru fiecare faza de productie, atat la implementarea cat si la modificarea lor, si asigura adaptarea corespunzatoare a tehnologiei la variatiile si specificul materiei prime utilizate; Coordoneaza identificarea, introducerea si mentinerea sub control a proceselor incluse in sistemul calitatii;

Asigura resursele materiale si informationale necesare pentru implementarea politicii in domeniul calitatii; Conduce procesul de asigurare a calitatii in activitatea de productie, conform procedurilor si standardelor existente; Organizeaza si conduce sedintele pentru armonizarea obiectivelor pe termen scurt si sincronizeaza activitatilor in vederea realizarii in conditii optime a obiectivelor de productie; Elaboreaza proiectul planului de investitii in conformitate cu prevederile bugetului in scopul imbunatatirii gradului de ocupare a capacitatilor de productie existente si crearii d enoi capacitati; Urmareste incheierea contractelor pentru noile investitii si actioneaza pentru asigurarea la termen a documentatiilor tehnice conform graficelor de esalonare a investitiilor; Coordoneaza realizarea si punerea in functiune la termen a noilor capacitati de productie; Verifica pontajul lunar pentru personalul din subordine si-l transmite Departamentului Resurse Umane; Organizeaza acordarea concediului de odihna si a zilelor libere pentru personalul din subordine; Coordoneaza si participa la solutionarea conflictelor de munca si a plangerilor angajatilor si mentine o legatura stransa cu reprezentantii sindicatelor; Stabileste conform structurii organizatorice sarcinile si responsabilitatile personalului din subordine, in baza fiselor de post; Exercita permanent sau temporar, prin delegarea competentelor, acele atributii specifice stabilite prin actul constitutiv; Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii temeiului legal. Descrierea responsabilitatilor postului Privind relatiile interpersonale / comunicarea Asigura un cadru potim pentru mentinerea unor relatii bune intre management si angajati; Asigura reprezentarea si apararea intereselor si imaginii companiei in relatiile cu autoritatile de stat si cu administratia publica locala; Promoveaza respectul reciproc, colaborarea si transparenta in interiorul departamentului, in raporturile cu alte departamente, precum si in relatiile cu persoanele din afara firmei; Raspunde de mentinerea, in cadrul departamentului, a unui climat favorabil indeplinireii sarcinilor de lucru. Fata de echipamentul din dotare Raspunde de functionarea in bune conditii a echipamentului, aparaturii si utilajelor din dotarea firmei; Raspunde de insusirea si respectarea procedurilor interne legate de utilizarea in conditii optime a echipamentului, aparaturii si a utilajelor din dotarea firmei de catre intreg personalul din subordine; Raspunde de informarea imediata a persoanelor responsabile privind orice defectiune in functionare a echipamentului cu care isi desfasoara activitatea; Respecta procedurile interne legate de utilizarea autovehiculului pe care-l are in folosinta.

In raport cu obiectivele postului Raspunde de utilizarea optima a resurselor materiale, financiare, patrimoniale si umane alocate pentru realizarea obiectivelor de productie stabilite; Raspunde de organizarea generala a activitatilor de productie, urmarind asigurarea cu forta de munca; Raspunde de organizarea optima a programului de lucru, in raport cu planul de productie; Raspunde de masurile luate pentru folosirea la maximum a capacitatilor de productie, utilizarea completa a timpului de lucru si cresterea productivitatii muncii; Raspunde de desfasurarea eficienta a activitatii de aprovizionare la nivel local si ia masuri pentru asigurarea materiala a desfasurarii fara intreruperi a procesului de productie; Raspunde de acceptarea la plata a lucrarilor de investitii, precum si de verificarea calitatii lucrarilor executate; Raspunde de identificarea nevoilor de instruire ale personalului din subordine si asigura formarea continua a acestuia; Raspunde de fundamentarea masurilor de motivare si sanctionare a personalului din subordine, participand la luarea acestor masuri, conform procedurilor interne si prevederilor legislative in vigoare; Raspunde de mentinerea si imbunatatirea sistemului de management al calitatii; Raspunde de pastrarea confidentialitatii informatiilor la care are access. Privind securitatea si sanatatea muncii Respecta normele de Securitate si Sanatate a Muncii si de PSI si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre toti angajatii din subordine. Privind regulamentele / procedurile de lucru Respecta si asigura cunoasterea si aplicarea regulamentului intern si a Regulamentului de Organizare si Functionare de catre intreg personalul din subordine; Respecta si aplica politicile generale ale firmei in productie si investitii si raspunde de insusirea si respectarea acestora de catre intreg personalul din subordine; Respecta si aplica actele normative in vigoare. Sarcini si atributii ale postului de munca Coordonarea activitatii departamentului tehnic, acordarea de consultanta si consiliere tehnica directorului general adjunct in vederea luarii unor decizii eficiente in ceea ce priveste organizatia; Intocmeste ofertele de pret pentru consultanta tehnica; Colaboreaza cu directorul general adjunct in vederea organizarii comisiei de receptie a proiectelor executate si verifica periodic in teren exactitatea datelor din procesele verbale de receptie; Asigura urmarirea situatiilor de plata partiala sau definitive, pentru proiectele executate; Asigura urmarirea proiectelor executate in ceea ce priveste incadrarea lor in permisele de executie (graficul de executie) si clauzelor contractului de executie a proiectului; Verifica intocmirea corecta a devizelor proiectelor de xecutie pentru lucrarile contractante; 3

Asigura consultanta tehnica in alegerea solutiilor constructive in ceea ce priveste ofertele finale catre clienti; Luarea de masuri in domeniul protectiei muncii sub aspectul instruirii personalului si examinarii asupra cunostintelor acestuia; Orice alte sarcini trasate de superiorii ierarhici in functie de necesitatile organizationale/departamentale in limitele de competenta ale postului ocupat. Pregatirea necesara postului de munca De baza: superioare in domeniul tehnic de activitate; De specialitate: constructii; Cursuri speciale: operare PC, limbi straine, management organizational. Competentele postului de munca Cunostinte si deprinderi: cunostinte tehnice in domeniul constructiilor, cunostinte in domeniul managementului organizational; Cerinte aptitudinale: nivel de inteligenta mediu-superior, capacitate de analiza si sinteza, judecata rapida); Aptitudini speciale: capacitate de a intelege mesajul verbal, scris; memorie dezvoltata, capacitate de retinere a informatiilor; usurinta in exprimare; flexibilitate in gandire; deductie logica; orientare spatiala; atentie concentrata si distributiva; Cerinte comportamentale: rezistenta la sarcini repetitive si stres; integrare in colectiv (sociabilitate); mentinerea unei atmosfere colegiale si relatiile de munca (atat cu subordonatii cat si cu superiorii), spirit de echipa; promotor al schimbarii spirit inovativ, creativ; responsabilitate personala; echilibru comportamental; cunostinte solide teoretice si practice; comportament etic-moral in cadrul firmei; eficienta profesionala; receptivitate la solicitarile profesionale; abilitati de coordonare, planificare si organiza; Domenii de interes: interese practice in domeniul expertizei tehnice in constructii; Motivatie personala: motivatie crescuta pentru rentabilizarea muncii si dezvoltarea activitatii in departamentul condus; dorinta de dezvoltare/perfectionare profesionala si ascensiune profesionala. Conditiile postului de munca Conditii fizice ale muncii atat munca de birou cat si munca de teren (variatii meteorologice, zgomot); Program de lucru: 8 ore/zi, conform normelor interne ale organizatiei; probabilitate ridicata de prelungire in functie de necesitatile organizationale (cresterea numarului de contracte si a presiunii timpului in vederea finalizarii lor sau alte situatii exceptionale consultanta si consiliere tehnica oferita directorului general adjunct in vederea valorificarii unor oportunitati de investitii financiare); Natura muncii: individuala si de grup; Deplasari: pe distante scurte si medii (obtinerea de informatii, aprobari, controlul si supervizarea executiei proiectelor contractate); Salarizare 4

salarizarea este in conformitate cu normele interne ale organizatiei; salariul de baza este remuneratia primita pentru realizarea la parametrii calitativi a tuturor sarcinilor stipulate in prezenta fisa a postului; conform Codului Muncii, nivelul de salarizare este confidential, fiind datoria angajatorului de a face cunoscut acest aspect si a salariatului de a respecta aceasta clauza, orice abatere va fi sanctionata disciplinar conform Regulamentului Intern. Posibilitati de promovare in sfera de activitate actuala nu exista; transferul in cadrul unui alt departament sau pe o alta pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei, dar si in functie de achizitia unor noi abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate. Clauza de confidentialitate directorul tehnic se angajeaza sa nu discute cu persoane din afara organizatiei sau cu persoane din cadrul organizatiei in a caror posesie intra; sunt confidentiale urmatoarele informatii: situatia financiara a organizatiei, structura si continutul bancii de date cu clientii cheie ai firmei, informatiile legate de detaliile tehnice de executie, informatiile legate de ofertele de pret practicate pentru consultanta tehnica; directorul tehnic poate dezvalui informatii sau date, ori poate pune la dispozitie documente din domeniile mentionate mai sus numai persoanelor implicate in executarea obligatiilor de serviciu care au legatura cu ele sau acelor persoane pentru care se da aprobare in scris de catre administratorul societatii; directorul tehnic se obliga sa respecte confidentialitatea informatiilor mai sus mentionate pe toata durata contractului individual de munca incheiat intre persoana sa si organizatie si pe o perioada de 1 an de la incheierea acestui contract; in cazul in care directorul tehnic, cu intentie sau din culpa, divulga informatii, date sau documente confidentiale se obliga sa despagubeasca societatea corespunzator prejudiciilor pe care i le-a propus.

SC AMAS IMPIANTI SRL

Semnatura titularului postului,