Sunteți pe pagina 1din 2

ATEN!

IA

(uLx) !"#$%&'( ()) !"#$%&&' s. f. *+ lnsuslre care consL in orlenLarea sl in concenLrarea acLlvlL(ll
pslhlce inLr-o anumlL dlrec(le.
(slhologle) !"#$%&' - roces speclflc sLrll de veghe prln care se aslgur orlenLarea sl concenLrarea
resurselor neuropslhlce in vederea selecLrll sl procesrll opLlme a evenlmenLelor dln medlul exLern sl
cel lnLern - consLlenL.
()"!* ALenLla apare ca mecanlsm de regla[ pslhlc (,!-&.&"!/#) lmpreuna cu Llmba[ul sl voln(a (in Llmp ce
SenzaLla, ercepLla, Clndlrea eLc. slnL mecanlsme pslhlce - prlmare sl secundare - de prelucrare a
lnforma(lllor).
./0123345 67502353:
0/&#$"!/#!: o reac(le prlmar, ce apare la nlvel flzlologlc, de aducere in prlm-plan a sLlmulllor, o sLare
anLlclpaLlv (seL). Se poaLe face referlre la orlenLarea ca faz speclflc a percep(lel.
1)-!.&2!/#!: (concenLrarea) punerea sub reflecLorul aLen(lel numal a acelor sLlmull consldera(l
esen(lall penLru acLlvlLaLea curenL, sunL bloca(l sLlmulll lrelevan(l. neuroflzlologlc are loc o lnhlbl(le a
exclLa(lel nervoase.
3#.#-%&!: orlenLarea spre anuml(l sLlmull sl dlmlnuarea lmporLan(el (chlar lgnorarea) alLora.
Selec(la presupune prelucrarea lnforma(lel. LxlsL o 85451235 9:51;15 (are loc in momenLul deLecLrll
callL(llor flzlce ale sLlmululul) sl o 85451235 76:<3=> (are loc in momenLul prelucrrll semanLlce sau in
momenLul alegerll unul rspuns).
14$-%&! 5# !5!6"!/# /#7.!")/&#* se produce reglarea, adapLarea sl sus(lnerea energeLlc a acLlvlL(ll.
.;:?545 67502353:
8"#$%&! &$9).4$"!/: ;/#,.#<:= o aLen(le sponLan, declansaL de sLlmulul neprevzu(l sau de
lnLenslLaLe deoseblL, avnd ca reac(le inLoarcerea lnvolunLar a capulul sau prlvlrll spre sursa sLlmululul.
SlLua(llle (facLorll) care declanseaz aLen(la lnvolunLar:
lnLenslLaLea sLlmululul
lnedlLul sLlmululul
ulsconLlnulLaLea sLlmulllor
ulnamlsmul sLlmululul
ComplexlLaLea sLlmululul
lnLeresul sl lnvesLl(la emo(lonal (facLorl lnLernl)

8"#$%&! 9).4$"!/: orlenLarea lnLen(lonaL spre oblecL sl lnhlbarea alLor sLlmulul sau
oblecLe concurenLe cu acLlvlLaLea curenL. Apare prln auLoreglare consLlenL, esLe conslderaL forma
superloar a aLen(lel.
8"#$%&! 6)>"?9).4$"!/: apare numal dac aLen(la volunLar esLe exersaL frecvenL.
Apar(lne reglsLrulul deprlnderllor, desl psLreaz eflclen(a aLen(lel volunLare il esLe superloar acesLela
prln llpsa incordrll volunLare (ce duce la oboseal pslhlc). ALen(le @6A37/64>.

B6437>2345 67502353:
a. @AB64. !"#$%&#&: desemneaz C0730<5:56 aLen(lel. 8eprezlnL aLL 0/?>:/4 ?6D3?
<5 ;A35175 E3 873?/43 care poL fl percepuLe inLr-o slngur prezenare cL sl 3075:=64/4 <5 73?9 in
care o persoan se poaLe concenLra pe un slngur Llp de lnpuL lnforma(lonal
b. C).4B4. !"#$%&#&* (esLe un aLrlbuL al cmpulul aLen(lel, decl un sub-aLrlbuL al aLen(lel
in slne). 8eprezlnL canLlLaLea de elemenLe pe care le poaLe cuprlnde cmpul aLen(lel la un
momenL daL. Se accepL c =;4/?/4 ?5<3/ 64 67502353 poaLe fl de la F 46 G elemenLe slmulLan.
c. 3"!D&.&"!"#! !"#$%&#&* (LoL un aLrlbuL al cmpulul aLen(lel) esLe msura in Llmp a orlenLrll
sl concenLrrll aLen(lel asupra unul sLlmul, oblecL sau sarcln. (lnLeresanL: prln naLura clrculLelor
nervoase, exlsL mlnlm Lrel inLreruperl sau bloca[e la flecare mlnuL.)
d. @)$-#$"/!/#! !"#$%&#&: reprezlnL aducerea in prlm-plan a unor sLlmull, in paralel cu
umbrlrea par(lal sau LoLal a alLora. Se mal numesLe sl 307508376756 67502353. AnLonlm al
concenLrrll aLen(lel: <387:6H5:56 67502353.
e. E&>"/&D4"&9&"!"#! !"#$%&#&: permlLe concenLrarea aLen(lel in mal mulLe acLlvlL(l slmulLan.
lmporLanL: dlsLrlbuLlvlLaLea esLe poslbll doar in cazul in care anumlLe acLlvlL(l sunL
auLomaLlzaLe (l.e. s-a LrecuL, de[a, in aLen(la posL-volunLar)
f. 1.#<&D&.&"!"#! !"#$%&#&: reprezlnL capaclLaLea lndlvldulul de a-sl muLa focusul de la un
oblecL la alLul, in lnLervale speclflce acLlvlL(ll. (Se pare c) pragul mlnlm de moblllLaLe al aLen(lel
esLe 1/6 secunde, l.e. inLr-o secund ne puLem focallza pe maxlm 6 oblecLe.