Sunteți pe pagina 1din 2

.

PROCESE DE MANAGEMENT DE PROIECT In acest curs, managementul de proiect va fi va fi descris prin abordare a proceselor ce il compun si a interactiunilor dintre aceste procese. Proiectele sunt compuse din procese. Acestea pot fi definite ca o serie de actiu ni care conduc la un rezultat si sunt de doua tipuri: ? Procese de management de proiect descriu, organizeaza si realizeaza acti vitatile proiectului. Aceste procese sunt aplicabile unei majoritati largi a pro iectelor, in majoritatea cazurilor. ? Procese orientate pe produs descriu si creaza produsul proiectului. Aces te procese sunt definite in ciclul de viata al proiectelor, cicluri de viata de diferite tipuri in functie de domeniul specific in care se realizeaza proiectul. Pentru a face diferenta intre ciclul de viata al proiectelor si ciclul d e viata al managementului de proiect, in acest curs vom face referire la faze at unci cand vom vorbi despre procesele orientate pe produs (ciclul de viata al pro iectelor prezentat in capitolul anterior) si la grupe de procese atunci cand ne vom referi la managementul de proiect. Procesele managementului de proiect pot fi organizate in cinci grupe, fi ecare continand una sau mai multe procese: 1. Grupul proceselor de initiere - Autorizarea unui proiect sau a unei f aze dintr-un proiect Contine un singur proces: Initierea. 2. Grupul proceselor de planificare - Definirea si detalierea obiectivel or si selectarea strategiei optime de atingere a acestora Procesele continute in acest grup sunt: ? Dezvoltarea Planului de Proiect (integrarea si coordonarea tuturor planu rilor din proiect in vederea crearii unui document consistent si coerent Planul de Proiect) ? Planificarea ariei de cuprindere (realizarea unei descrieri formale a ar iei de cuprindere a proiectului ca baza pentru deciziile ulterioare din proiect) ? Definirea ariei de cuprindere (divizarea livrabilelor majore ale proiect ului in componente mai mici, mai usor de urmarit) ? Definirea activitatilor (identificarea activitatilor specifice ce trebui e sa fie realizate in vederea producerii livrabilelor definite ale proiectului) 3. Grupul proceselor de executie - Coordonarea resurselor umane si a cel orlalte resurse din proiect conform planificarii Procesele continute in acest grup sunt: ? Executia Planului de Proiect (urmarirea planului de proiect prin realiza rea activitatilor incluse in acesta) ? Asigurarea calitatii (evaluarea performantelor la nivelul proiectului in vederea asigurarii respectarii standardelor de calitate relevante) ? Formarea echipei (dezvoltarea competentelor individuale si de grup pentr u a creste performantele proiectului) ? Diseminarea informatiei (punerea informatiilor necesare la dispozitia st akeholderilor la momentele de timp stabilite) 4. Grupul proceselor de control - Asigurarea atingerii obiectivelor proi ectului prin monitorizarea si masurarea continua a progresului in vederea identi ficarii abaterilor de la plan si prin actiuni corective necesare atunci cand apa r aceste abateri Procesele continute in acest grup sunt: ? Controlul integrat al schimbarilor (coordonarea schimbarilor pe parcursu l intregului proiect) ? Verificarea ariei de cuprindere (acceptarea formala a ariei de cuprinder e a proiectului) ? Controlul schimbarii ariei de cuprindere (controlul schimbarilor asupra ariei de cuprindere a proiectului)

? Controlul Planificarii in timp (controlul schimbarilor asupra planificar ii in timp a proiectului) ? Controlul costurilor (controlul schimbarilor asupra bugetului proiectulu i) 5. Grupul proceselor de inchidere - Inchiderea formala a proiectului sau a unei faze din proiect Procesele continute in acest grup sunt: ? Incheiere administrativa (generare, obtinerea si diseminarea informatiil or necesare pentru finalizarea formala a proiectului sau a unei faze din proiect ) ? Incheiere contract (achitarea facturilor si finalizarea contractelor, in clusiv inchiderea oricaror probleme deschise)