Sunteți pe pagina 1din 19

L E G E cu privire la Banca Nationala a Moldovei nr. 548-XIII din 21.07. 5 Monitorul Oficial al R.Moldova nr.56-57/624 din 12.10.1995 ! ! !

" # $ % I N & "apitolul I 'I&$()I*II GENE%+LE Articolul 1. Statutul juridic al Bancii Nationale a Moldovei Articolul 2. Notiuni utilizate Articolul 3. Competenta Bancii Nationale Articolul 4. Obiectivul fundamental Articolul . Atributiile de baza Articolul !. Conlucrarea cu or"anele #tatului Articolul $. Cooperarea internationala Articolul %. &elatiile cu publicul' (uvernul #i )arlamentul Articolul *. Sediul Articolul 1+. Conturile Articolul 11. Actele normative "apitolul II $(LI*I"+ M(NE*+%+ &I ,+L#*+%+ Articolul 12. Stabilirea politicii monetare #i valutare Articolul 13. &aportari anuale Articolul 14. ,n#trumentele politicii monetare Articolul 1 . Operatiuni de piata de#c-i#a Articolul 1!. Operatiuni valutare Articolul 1$. &ezerve obli"atorii #tabilite in#titutiilor financiare Articolul 1%. Acordarea de credite bancilor "apitolul III $%E,E'E%I -IN+N"I+%E 1*. Capitalul Articolul 2+. &epartizarea venitului Articolul 21. .evizul de c-eltuieli "apitolul I, (%G+NI)+%E+ &I +'MINI&*%+%E+ Articolul 22. Or"anizarea Articolul 23. (uvernatorul Bancii Nationale #i membrii Con#iliului de admini#tratie Articolul 24. Competentele (uvernatorului Articolul 2 . Atributiile Con#iliului de admini#tratie Articolul 2!. ,mputernicirile Con#iliului de admini#tratie Articolul 2$. .e#tituirea din functie a membrilor Con#iliului de admini#tratie Articolul 2%. .emi#ia membrilor Con#iliului de admini#tratie Articolul 2*. /0ercitarea unor functii ulterioare Articolul 3+. )o#turi vacante in Con#iliul de admini#tratie Articolul 31. Sedintele Con#iliului de admini#tratie Articolul 32. ,ntere#ele per#onale ale membrilor Con#iliului de admini#tratie Articolul 33. Auditul intern Articolul 34. )er#onalul Bancii Nationale Articolul 3 . Conflicte de intere#e Articolul 3!. )a#trarea #ecretului "apitolul , %EL+*IILE -IN+N"I+%E "# (%G+NELE &*+*#L#I Articolul 3$. Banc-erul #tatului #i a"entul lui fi#cal Articolul 3%. Con#ultari #i informatii a#upra imprumuturilor #ectorului public Articolul 3*. .epozite #i operatiuni de ca#a Articolul 4+. Atributiile de a"ent fi#cal Articolul 41. ,nterdictia creditarii #tatului Articolul 42. Cumpararea -irtiilor de valoare emi#e de #tat Articolul 43. 1urnizarea informatiilor "apitolul ,I %EL+*IILE "# IN&*I*#*IILE -IN+N"I+%E Articolul 44. Suprave"-erea #i re"lementarea activitatii in#titutiilor financiare

Articolul Articolul Articolul Articolul Articolul

Servicii de depozit &e"lementari prudentiale 1urnizarea informatiilor Clearin" #i decontari interbancare &eteaua de informatii "apitolul ,II %EGLEMEN*+%E+ ($E%+*I#NIL(% ,+L#*+%E Articolul +. Controlul valutar Articolul 1. &e"lementarea valutara Articolul 2. &aportarea operatiunilor valutare Articolul 3. &ezervele internationale Articolul 4. )rofiturile #i pierderile valutare nerealizate Articolul . Acordurile internationale de plata #i de clearin" "apitolul ,III M(NE'+ Articolul !. 2nitatea monetara Articolul $. .reptul de a emite bancnote #i monede metalice Articolul %. Mijlocul de plata Articolul *. Caracteri#ticile monedei nationale Articolul !+. 3iparirea monedei #i ma#urile de #i"uranta Articolul !1. Sc-imbul monedei nationale Articolul !2. 1urnizarea monedei Articolul !3. /videnta monedei emi#e Articolul !4. &etra"erea monedei "apitolul IX '+%ILE 'E &E+M+. "(N*%(L#L "(N*+BIL. %+$(+%*ELE Articolul ! . Anul financiar Articolul !!. )rocedurile contabile Articolul !$. .area de #eama anuala Articolul !%. Controlul financiar e0tern Articolul !*. )rezentarea #i publicarea darilor de #eama #i rapoartelor "apitolul X 'I&$()I*II 'I,E%&E Articolul $+. .reptul preferential Articolul $1. Activitati interzi#e Articolul $2. Colectarea de informatii #tati#tice Articolul $3. ,munitatea fata de impozite Articolul $4. Standarde privind "e#tionarea adecvata Articolul $ . Sanctiuni Articolul $!. Solutionarea liti"iilor "apitolul XI 'I&$()I*II -IN+LE &I *%+N)I*(%II Articolul $!1. .i#pozitii finale #i tranzitorii Articolul $$. ,ntrarea in vi"oare #i abro"ari )arlamentul adopta prezenta le"e.

4 . 4!. 4$. 4%. 4*.

"apitolul I 'I&$()I*II GENE%+LE +rticolul 1. &tatutul .uridic al Bancii Nationale a Moldovei 415 Banca Nationala a Moldovei 4denumirea ec-ivalenta 6 Banca Nationala5 e#te banca centrala a &epublicii Moldova. 425 Banca Nationala e#te o per#oana juridica publica autonoma #i e#te re#pon#abila fata de )arlament. 435 Banca Nationala nu e#te #upu#a inre"i#trarii in &e"i#trul de #tat al intreprinderilor #i in &e"i#trul de #tat al or"anizatiilor. 445 Banca Nationala poate #a de#c-ida filiale #i reprezentante in tara #i in #trainatate unde con#idera nece#ar. [Art.1 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 2. Notiuni utili/ate ,n #en#ul prezentei le"i #e utilizeaza urmatoarele notiuni7 Banca 6 acea in#titutie financiara care prin activitatea #a accepta de la per#oane fizice #au juridice depozite #au ec-ivalente ale ace#tora' ce #int tran#ferabile prin diferite in#trumente de plata'#i care utilizeaza ace#te mijloace total #au partial pentru a acorda credite #au a face inve#titii pe propriul #au cont #i ri#c. "erinta 6 cerinta fata de active #au orice alte valori' inaintata de catre o per#oana altei per#oane'cerinta de a efectua plata pentru rambur#area datoriei #au altor forme de #tin"ere a obli"atiilor. "reanta 6 orice in#trument ne"ociabil de datorie #au orice alt in#trument ec-ivalent' precum #i orice in#trument ne"ociabil care acorda dreptul de a ac-izitiona o alta creanta ne"ociabila prin #ub#criere #au #c-imb. Creantele ne"ociabile pot fi in forma de certificat #au de in#criere in re"i#trul contabil. In0titutie 1inanciara 6 per#oana juridica care prin activitatea #a accepta de la per#oane fizice #au juridice depozite #au ec-ivalente ale ace#tora' ce nu #int tran#ferabile prin diferite in#trumente de plata' #i care utilizeaza ace#te mijloace total #au partial pentru a acorda credite #au a face inve#titii pe propriul #au cont #i ri#c. (rdonanta 6 norma obli"atorie' emi#a de Banca Nationala in #copul e0ecutarii prezentei le"i' cu privire la una #au mai multe in#titutii financiare care con#tituie mai putin de o cate"orie de in#titutii financiare. %ata de 2a/a 6 rata anuala a dobinzii la care Banca Nationala acorda credite in mod obi#nuit #i #e publica periodic de Banca Nationala. %eco3andare 6 indrumare a Bancii Nationale fara putere obli"atorie. %e4ula3ent 6 norma obli"atorie' emi#a de Banca Nationala in #copul e0ecutarii prezentei le"i'pentru una #au mai multe cate"orii de in#titutii financiare #i alte per#oane juridice #i fizice. +rticolul 5. "o3petenta Bancii Nationale .e competenta Bancii Nationale tin7 a5 inc-eierea contractelor #i emiterea obli"atiilor8 b5 ac-izitionarea #i di#punerea de bunuri mobile #i imobile in #copul e0ercitarii atributiilor #ale8 c5 intentarea actiunilor in in#tanta de judecata #i participarea la proce# in calitate de #ubiect. +rticolul 4. (2iectivul 1unda3ental 415 Obiectivul fundamental al Bancii Nationale e#te a#i"urarea #i mentinerea #tabilitatii preturilor. 425 1ara prejudicierea obiectivului #au fundamental' Banca Nationala promoveaza #i mentine un #i#tem financiar bazat pe principiile pietei #i #prijina politica economica "enerala a #tatului. +rticolul 5. +tri2utiile de 2a/a Banca Nationala are urmatoarele atributii de baza7 a5 #tabile#te #i implementeaza politica monetara #i valutara in #tat8 b5 actioneaza ca banc-er #i a"ent fi#cal al #tatului8 c5 intocme#te analize economice #i monetare #i in baza lor adre#eaza (uvernului propuneri' aduce rezultatele analizelor la cuno#tinta publicului8 d5 autorizeaza' #uprave"-eaza #i re"lementeaza activitatea in#titutiilor financiare8 e5 acorda credite bancilor8

f5 #uprave"-eaza #i#temul de plati in republica #i faciliteaza functionarea eficienta a #i#temului de plati interbancare8 "5 activeaza ca or"an unic de emi#iune a monedei nationale8 -5 #tabile#te' prin con#ultari cu (uvernul' re"imul cur#ului de #c-imb al monedei nationale8 i5 pa#treaza #i "e#tioneaza rezervele valutare ale #tatului8 j5 in numele &epublicii Moldova i#i a#uma obli"atii #i e0ecuta tranzactiile rezultate din participarea &epublicii Moldova la activitatea in#titutiilor publice internationale in domeniul bancar'de credit #i monetar in conformitate cu conditiile acordurilor internationale8 95 intocme#te balanta de plati a #tatului8 l5 efectueaza re"lementarea valutara pe teritoriul &epublicii Moldova. +rticolul 6. "onlucrarea cu or4anele 0tatului 415 Banca Nationala conlucreaza cu (uvernul in realizarea obiectivelor #ale #i' conform prezentei le"i' intreprinde actiunile nece#are pentru a realiza o a#tfel de conlucrare. 425 Banca Nationala furnizeaza or"anelor economice #i financiare ale (uvernului' la cererea ace#tora' informatii referitoare la problemele monetare #i financiare. Or"anele mentionate' la rindul lor' furnizeaza Bancii Nationale' la cererea ei' informatii referitoare la problemele macroeconomice' monetare #au financiare. 435 Orice proiect de act normativ al autoritatilor publice care prive#te domeniile in care Banca Nationala are atributii va fi adoptat dupa ce' in prealabil' #6a #olicitat avizul Bancii Nationale. Avizul va fi tran#mi# in termen de cel mult 3+ de zile de la #olicitare. 445 Banca Nationala e#te independenta in e0ercitarea atributiilor #ale #tabilite de prezenta le"e #i nu va #olicita #au primi in#tructiuni de la autoritatile publice #au de la orice alta autoritate. +rticolul 7. "ooperarea internationala 415 Banca Nationala reprezinta &epublica Moldova la intrunirile' con#iliile #i or"anizatiile inter"uvernamentale in problemele politicii monetare' autorizarii activitatii bancare' in problemele controlului bancar #i in alte probleme ce tin de competenta ei. 425 Banca Nationala poate acorda #ervicii bancare in#titutiilor "uvernamentale' financiare #i bancare #traine' precum #i or"anizatiilor internationale publice' la care Banca Nationala #au &epublica Moldova participa. 435 Banca Nationala poate participa la or"anizatii internationale' care urmare#c #copul de a obtine #tabilitatea financiara #i economica prin intermediul cooperarii internationale. 445 ,n limita imputernicirilor #ale' Banca Nationala ca a"ent al &epublicii Moldova poate #a6#i a#ume obli"atii #i #a e0ecute tranzactii ce tin de participarea &epublicii Moldova la or"anizatiile internationale. +rticolul 8. &elatiile cu publicul' (uvernul #i )arlamentul 415 Banca Nationala aduce periodic la cuno#tinta publicului rezultatele analizei macroeconomice' evolutiei pietei financiare #i informatia #tati#tica' inclu#iv privind ma#a monetara' acordarea creditelor' balanta de plati #i #ituatia pietei valutare. 425 Banca Nationala conlucreaza cu (uvernul in problemele financiare #i bu"etare7 a5 (uvernatorul Bancii Nationale7 6 poate a#i#ta #i lua cuvintul la #edintele (uvernului' alocutiunea fiind con#emnata in proce#ulverbal8 6 poate prezenta in #cri# opinii cu privire la problemele abordate in urma participarii in #edinte8 b5 mini#trii re#pon#abili de problemele economice #i financiare pot a#i#ta la #edintele Con#iliului de admini#tratie al Bancii Nationale. 435 (uvernatorul Bancii Nationale #au membrii Con#iliului de admini#tratie trebuie #a e0plice )arlamentului #au comi#iilor lui permanente politica Bancii Nationale' #a avizeze proiecte de le"i' la cererea )arlamentului. +rticolul . Sediul Sediul Bancii Nationale e#te in municipiul C-i#inau.

+rticolul 10. Conturile Banca Nationala poate #a de#c-ida conturi in re"i#trele #ale numai in numele #tatului #i al or"anelor #tatului' bancilor autorizate de Banca Nationala' bancilor centrale ale #tatelor #traine #i in#titutiilor financiare publice internationale. Banca Nationala nu de#c-ide conturi admini#tratiei publice locale' intreprinderilor' inclu#iv celor de #tat. +rticolul 11. Actele normative ,n #copul indeplinirii atributiilor #ale Banca Nationala are dreptul #a emita -otariri' re"ulamente' in#tructiuni #i ordonante. Actele normative ale Bancii Nationale' care #int obli"atorii pentru in#titutiile financiare #i alte per#oane juridice #i fizice' #e publica in Monitorul Oficial al &epublicii Moldova #i intra in vi"oare fie la data publicarii lor' fie la o alta data prevazuta in te0tul actului re#pectiv' cu conditia informarii publicului.

"apitolul II $(LI*I"+ M(NE*+%+ &I ,+L#*+%+ [Art.12 e%cl&' prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 15. &aportari anuale 415 Anual' cel mai tirziu la 1 februarie' Banca Nationala tran#mite )arlamentului #i (uvernului #i publica un raport privind7 a5 evaluarea #tarii economice #i financiare a #tatului' de#crierea politicii monetare #i valutare' pe care Banca Nationala o propune pentru anul urmator #i pentru un termen mai indelun"at' #i con#iderentele din care Banca Nationala a reie#it la #tabilirea ei8 b5 revizuirea #i evaluarea politicii monetare #i valutare pe parcur#ul anului precedent. 425 Banca Nationala impreuna cu (uvernul prezinta )arlamentului pro"noza e0ecutarii balantei de plati a #tatului pentru anul curent #i anul urmator. +rticolul 14. ,n#trumentele politicii monetare )entru e0ercitarea atributiilor #ale privind politica monetara #i valutara' Banca Nationala va lua ma#uri' inclu#iv cele de#cri#e in prezentul capitol. +rticolul 15. Operatiuni de piata de#c-i#a Banca Nationala poate efectua pe pietele financiare operatiuni cu creante emi#e de #tat' de catre Banca Nationala #au cu orice alte creante prin cumpararea' pa#trarea #i vinzarea lor 4#pot #i for:ard5. +rticolul 16. Operatiuni valutare Banca Nationala are dreptul7 a5 #a cumpere' #a vinda #i #a ne"ocieze monede de aur' lin"ouri de aur #i alte metale pretioa#e8 b5 #a cumpere' #a vinda #i #a ne"ocieze valuta #traina' folo#ind activele indicate la articolul 3 alineatul 4158 c5 #a cumpere #i #a vinda bonuri de tezaur #i alte -irtii de valoare' emi#e #au "arantate de catre "uverne #traine #i in#titutiile financiare publice internationale8 d5 #a #tabilea#ca rata la care va cumpara' vinde #i va efectua operatiuni valutare. +rticolul 17. &ezerve obli"atorii #tabilite in#titutiilor financiare 415 Banca Nationala #tabile#te in#titutiilor financiare cerintele mentinerii rezervelor obli"atorii fata de depozite #i alte pa#ive #imilare' #pecificate in ace#t #cop. Ace#te rezerve #e mentin prin retinerea banilor in numerar in ca#a #au in conturile de core#pondent ale bancilor #au in conturi

#peciale ale in#titutiilor financiare la Banca Nationala. 425 Banca Nationala #tabile#te acelea#i rate de rezerve obli"atorii pentru pa#ive de acela#i fel #i determina modul lor de calcul. Cerintele fata de mentinerea rezervelor obli"atorii #i de majorarea lor intra in vi"oare in termen de cel putin 1+ zile de la notificarea in#titutiilor financiare. 435 Banca Nationala plate#te dobinda la cota din rezervele obli"atorii ce depa#e#te ; din pa#ivele in baza carora #e calculeaza ace#te rezerve #au la o cota mai mare #tabilita prin re"ulamentul Bancii Nationale. 445 ,n cazul nere#pectarii de catre in#titutiile financiare a cerintelor #tabilite privind rezervele obli"atorii' Banca Nationala le aplica o amenda la o rata e"ala cu rata de baza pe zi la data deficientei plu# +'2; inmultita cu deficienta pentru toata perioada cit dureaza ea. Amenda #e inca#eaza in bu"etul #tatului prin deducerea inconte#tabila din contul in#titutiei financiare aflat la Banca Nationala. +rticolul 18. Acordarea de credite bancilor 415 Banca Nationala poate acorda bancilor credite in conditii #tabilite periodic de Banca Nationala #i "arantate prin7 a5 -irtiile de valoare emi#e de (uvern' ce con#tituie o parte a emi#iunii publice cu #cadenta nu mai mare de un an de la data ac-izitionarii lor de catre Banca Nationala8 b5 -irtiile de valoare emi#e de Banca Nationala8 c5 cambii #imple #au trate' emi#e #i facute cu buna credinta in #copuri comerciale' indu#triale #au a"ricole' continind doua #au mai multe "iruri din care cel putin unul #a apartina unei banci #i #a fie cu #cadenta nu mai mare de * luni de la data ac-izitionarii lor de catre Banca Nationala8 d5 titlurile emi#e cu privire la bunuri #au marfuri pe deplin a#i"urate impotriva ri#cului #au pierderii la nivelul #tabilit de Banca Nationala8 e5 depozitele #i alte conturi la Banca Nationala #au la o alta in#titutie financiara acceptata de banca' reprezentind orice fel de active pe care Banca Nationala le poate cumpara' vinde #i ne"ocia. 425 Creditele aratate la alineatul 415 #e pot acorda #ub forma de avan#uri' imprumuturi' cumparari' vinzari' #contari #i re#contari ale in#trumentelor ne"ociabile' pe baza competitiva #au necompetitiva. 435 Banca Nationala poate acorda credite nea#i"urate' dar numai in cazuri e0ceptionale' cind acea#ta e#te nece#ar pentru protejarea inte"ritatii #i#temului bancar. 445 Banca Nationala #tabile#te #i periodic aduce la cuno#tinta publicului7 a5 rata minimala a dobinzii la care ea acorda credite bancilor8 b5 criteriile obiective' conform carora bancile vor fi eli"ibile pentru a li #e acorda credite in mod competitiv. 4 5 Banca Nationala poate #tabili rate diferentiate' plafoane pentru diferite cate"orii ale ace#tor tranzactii #i termenele e0i"ibilitatii lor.

+rticolul 1 . Capitalul 415 Capitalul Bancii Nationale e#te de 2++ milioane lei #i #e formeaza din venitul bancii. /l poate fi majorat prin decizia Con#iliului de admini#tratie' aprobata de )arlament. 3ot capitalul

"apitolul III $%E,E'E%I -IN+N"I+%E

trebuie #a fie #ub#cri# #i detinut e0clu#iv de catre #tat. Capitalul nu poate fi tran#ferabil #au "revat cu #arcini. 425 Nici o reducere a capitalului nu poate fi efectuata decit prin modificarea prezentei le"i. 435 ,n caz daca valoarea activelor in bilantul Bancii Nationale #cade fata de #uma pa#ivelor #i a capitalului e0i#tent' Mini#terul 1inantelor tran#fera Bancii Nationale' in termen de !+ de zile de la publicarea bilantului' o contributie de capital in -irtii de valoare ne"ociabile ale (uvernului la dobinda pietei in volumul nece#ar pentru remedierea deficientei. [Art.19 modificat prin Legea nr.330-XV din 2(.0#.03 in !igoare 0".0".03$ [Art.19 modificat prin Legea nr.133"-XIV din 2#.10.2000$ [Art.19 modificat prin Legea nr.16)-XIV din 21.10.9"$ +rticolul 20. &epartizarea venitului 415 <enitul net al Bancii Nationale pentru fiecare an financiar va fi determinat dupa deducerea c-eltuielilor operationale ale ace#tui an #i dupa7 a5 acoperirea datoriilor dubioa#e #i compromi#e' deducerea cotelor de amortizare8 b5 ra#cumpararea -irtiilor de valoare detinute de Banca Nationala care au fo#t tran#ferate in conformitate cu articolul 1* alineatul 4358 c5 defalcarea a 2+; din venitul rama# pentru fondul de rezerva pina cind ace#ta nu va atin"e nivelul dublu al capitalului e0i#tent. 425 Soldul venitului net #e tran#fera la venitul bu"etului de #tat in termen de 1 zile dupa primirea raportului auditorului e0tern a#upra darii de #eama financiare a Bancii Nationale. [Art.20 completat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 21. .evizul de c-eltuieli 415 3oate c-eltuielile Bancii Nationale #e prevad in devizul de c-eltuieli' aprobat de Con#iliul de admini#tratie conform unui re"ulament coordonat cu Comi#ia pentru bu"et #i finante a )arlamentului. 425 .evizul de c-eltuieli va fi #upu# in decur#ul anului financiar controlului contabil efectuat de Curtea de Conturi. "apitolul I, (%G+NI)+%E+ &I +'MINI&*%+%E+ +rticolul 22. Or"anizarea Banca Nationala e#te formata din departamente' directii' #ervicii #i alte #ubdiviziuni #i e#te condu#a de Con#iliul de admini#tratie. +rticolul 25. (uvernatorul Bancii Nationale #i membrii Con#iliului de admini#tratie 415 Con#iliul de admini#tratie e#te alcatuit din cinci membri7 6 (uvernatorul Bancii Nationale 6 pre#edintele Con#iliului8 6 primul6vice"uvernator al Bancii Nationale 6 vicepre#edinte al Con#iliului8 6 trei vice"uvernatori ai Bancii Nationale. 425 (uvernatorul Bancii Nationale #e nume#te de )arlament' la propunerea )re#edintelui )arlamentului. 435 )rimul6vice"uvernator #i vice"uvernatorii Bancii Nationale #int numiti de )arlament' la propunerea (uvernatorului Bancii Nationale. 445 2n candidat poate fi propu# )arlamentului pentru numire' in caz de re#pin"ere' nu mai mult de doua ori. 4 5 Candidatii la functia de membri ai Con#iliului de admini#tratie trebuie #a fie cetateni ai &epublicii Moldova' #a aiba reputatie irepro#abila #i o e0perienta de munca de 1+ ani in domeniul financiar #i monetar #i #a nu aiba pentru numire in functie ob#tacolele aratate la articolul 2$. 4!5 Membrii Con#iliului de admini#tratie #e nume#c pe termen de $ ani cu conditia ca pe cit po#ibil e0pirarea termenului fiecaruia #a fie repartizata uniform pe parcur#ul perioadei de $ ani.

Mandatul membrilor Con#iliului poate fi reinnoit cu conditia ca ei #a nu aiba pentru numire in functie ob#tacolele aratate la articolul 2$. 4$5 =a incadrarea in #erviciu #i ulterior in fiecare an' membrii Con#iliului de admini#tratie #int obli"ati #a depuna' in conditiile le"ii' declaratie cu privire la venituri #i proprietate. 4%5 Membrii Con#iliului de admini#tratie nu pot fi retinuti' are#tati ori tra#i la ra#pundere admini#trativa #au penala decit la decizia )rocurorului (eneral. [Art.23 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ [Art.23 completat prin Legea nr.136-XV din 06.0).0( in !igoare 11.06.0($ +rticolul 24. Competentele (uvernatorului 415 (uvernatorul e#te re#pon#abil de formularea initiativelor in domeniul politicii monetare #i valutare pentru a fi prezentate Con#iliului de admini#tratie #i de e0ecutarea lor. (uvernatorul reprezinta Banca Nationala in relatiile cu alte in#titutii. 425 ,mputernicirile ce nu tin de competenta Con#iliului de admini#tratie revin (uvernatorului. ,n cazul ab#entei (uvernatorului #au in cazul impo#ibilitatii de a6#i indeplini atributiile' ace#ta va fi #uplinit de primul6vice"uvernator' iar in lip#a ultimului 6 de unul dintre vice"uvernatori. (uvernatorul poate tran#mite unele imputerniciri ale #ale conducatorilor de #ubdiviziuni ale Bancii Nationale. +rticolul 25. Atributiile Con#iliului de admini#tratie 415 Con#iliul de admini#tratie #tabile#te modul de functionare a Bancii Nationale. 425 ,n e0ercitarea atributiilor #ale Con#iliul de admini#tratie e0amineaza rapoarte privind #ituatia economica #i monetara a #tatului. ,n ace#t #cop vicepre#edintele Con#iliului a#i"ura prezentarea periodica a rapoartelor de catre departamente' directii #i #ectii cu privire la7 a5 admini#trarea #i e0ecutarea operatiunilor Bancii Nationale8 b5 realizarea #i re"lementarea politicii monetare8 c5 #tarea #i#temului financiar' inclu#iv a bancilor8 d5 #ituatia pietei financiare #i valutare8 e5 alte rapoarte' la decizia Con#iliului. +rticolul 26. ,mputernicirile Con#iliului de admini#tratie Con#iliul de admini#tratie are urmatoarele imputerniciri7 a5 #tabile#te politica monetara in #tat' inclu#iv limitele ratelor dobinzii la in#trumentele politicii monetare' conditiile de acordare a creditelor' tipul #i nivelul rezervelor pe care in#titutiile financiare #int obli"ate #a le tina la Banca Nationala8 b5 #tabile#te politica valutara in #tat' inclu#iv modalitatile de determinare a cur#ului de #c-imb al monedei nationale8 c5 adopta actele normative de aplicare "enerala ale Bancii Nationale8 d5 aproba rapoartele #i recomandarile ce urmeaza a fi prezentate de Banca Nationala )arlamentului #i (uvernului8 e5 adopta decizii cu privire la participarea Bancii Nationale la or"anizatiile internationale8 f5 #tabile#te valoarea nominala' de#i"nul bancnotelor #i monedelor metalice' modul de punere in #i conditiile de retra"ere a lor din circulatie8 "5 aproba cu votul a cel putin 2>3 din membrii Con#iliului prezenti la #edinta fiecare acordare de credit #au folo#irea altor in#trumente financiare in favoarea unei banci #au in#titutii financiare in conformitate cu articolul 1% alineatul 4358 -5 decide a#upra modului de eliberare a autorizatiilor' permi#iunilor' aprobarilor' prevazute de =e"ea in#titutiilor financiare nr. +6?,,, din 21 iulie 1** 8 i5 e0amineaza' dupa caz' rezultatele controalelor efectuate la banci #i unitati de #c-imb valutar' adopta -otaririle aferente ace#tora8

j5 inainteaza propuneri vizind majorarea capitalului Bancii Nationale8 95 aproba rapoartele anuale #i darile de #eama financiare ale Bancii Nationale8 l5 -otara#te a#upra emiterii creantelor Bancii Nationale' volumului #i conditiilor de emitere a lor8 m5 determina care creante #int acceptabile pentru inve#titiile Bancii Nationale8 n5 aproba Statutul Bancii Nationale #i determina modalitatile de admini#trare #i functionare a Bancii Nationale8 o5 determina #tructura Bancii Nationale8 p5 determina modalitatile #i conditiile de an"ajare a per#onalului Bancii Nationale8 r5 infiinteaza #i lic-ideaza filiale #i reprezentante ale Bancii Nationale8 #5 aproba devizul de c-eltuieli al Bancii Nationale. [Art.26 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 27. .e#tituirea din functie a membrilor Con#iliului de admini#tratie 415 (uvernatorul #i ceilalti membri ai Con#iliului de admini#tratie #e de#tituie din functie la propunerea )re#edintelui )arlamentului daca7 a5 devin neeli"ibili pentru functia din Con#iliu din motivele aratate la alineatul 4258 b5 au fo#t condamnati prin #entinta judecatii rama#a definitiva8 c5 au devenit in#olvabili ca proprietari #au au fo#t declarati falimentari #i nu au fo#t eliberati de datorii8 d5 au fo#t de#calificati #au #u#pendati de autoritatile competente de a practica in profe#ie ca urmare a comportarii inadecvate. 425 Membrii Con#iliului de admini#tratie #e de#tituie din functie la propunerea (uvernatorului daca7 a5 au lip#it nemotivat la trei #au mai multe #edinte con#ecutive ale Con#iliului8 b5 nu6#i pot indeplini atributiile din cauza incapacitatii fizice #au mintale8 c5 au avut atitudine necore#punzatoare fata de munca ceea ce a cauzat prejudicii #ub#tantiale intere#elor Bancii Nationale. 435 (uvernatorul #e de#tituie din functie de )arlament cu votul a 2>3 din numarul total al deputatilor. Membrii Con#iliului de admini#tratie #e de#tituie din functie de )arlament cu majoritatea #impla de voturi 4 +; @ 15 de la numarul total al deputatilor. +rticolul 28. .emi#ia membrilor Con#iliului de admini#tratie Membrii Con#iliului de admini#tratie pot demi#iona cu conditia informarii in #cri# a )arlamentului cu trei luni inainte. +rticolul 2 . /0ercitarea unor functii ulterioare Membrii Con#iliului de admini#tratie timp de un an dupa eliberarea lor din functie de la Banca Nationala nu pot activa in calitate de conducatori ai in#titutiilor financiare. +rticolul 50. )o#turi vacante in Con#iliul de admini#tratie )o#turile vacante in Con#iliul de admini#tratie #e completeaza prin numirea de noi membri in conformitate cu articolul 23. +rticolul 51. Sedintele Con#iliului de admini#tratie 415 Sedintele Con#iliului de admini#tratie #int prezidate de "uvernator' iar in lip#a ace#tuia de primul6vice"uvernator. 425 Sedintele Con#iliului de admini#tratie #e convoaca de (uvernator cel putin o data pe luna. Sedintele pot fi convocate #i la cererea in #cri# a 3 membri ai Con#iliului. 435 .ecizia privind convocarea #edintelor Con#iliului de admini#tratie #e comunica tuturor membrilor lui cu cel putin zile lucratoare inainte cu e0ceptia #ituatiilor de ur"enta' cind #edintele pot fi convocate ur"ent. 3otodata #e aduce la cuno#tinta membrilor Con#iliului data' locul intrunirii #i ordinea de zi. 445 1iecare membru al Co#iliului de admini#tratie are dreptul la un vot. Sedinta e#te

deliberativa daca la ea #int prezenti mai mult de jumatate din membrii activi ai Con#iliului' inclu#iv (uvernatorul #au primul6vice"uvernator. 4 5 Sedintele Con#iliului de admini#tratie #int #ecrete. Conform deciziei Con#iliului toate #au o parte din -otaririle #ale pot fi adu#e la cuno#tinta opiniei publice in conformitate cu =e"ea cu privire la #ecretul comercial. 4!5 Aotaririle Con#iliului #e adopta cu majoritatea #impla de voturi ale membrilor lui prezenti la #edinta' cu e0ceptia cazurilor prevazute de prezenta le"e #au de Statutul Bancii Nationale. .reptul la vot apartine numai acelor membri ai Con#iliului care #6au prezentat la #edinta. ,n caz de paritate a voturilor votul pre#edintelui #edintei e#te deci#iv. 4$5 Aotaririle Con#iliului de admini#tratie #e emit #ub #emnatura pre#edintelui #edintei. 4%5 Nici o -otarire a Con#iliului de admini#tratie nu poate fi anulata din cauza ca e0i#ta po#turi vacante in componenta lui. 4*5 Aotaririle Con#iliului de admini#tratie ramin valabile' indiferent de de#coperirea ulterioara a unor nere"ularitati le"ate de numirea membrului Con#iliului in functie' de eli"ibilitate #au de calificarea profe#ionala. 41+5 =a fiecare #edinta a Con#iliului de admini#tratie #e intocme#te un proce#6verbal pe care il #emneaza pre#edintele #edintei #i #ecretarul Con#iliului. +rticolul 52. ,ntere#ele per#onale ale membrilor Con#iliului de admini#tratie 415 Membrii Con#iliului de admini#tratie' dupa numire #i ulterior anual' trebuie #a aduca la cuno#tinta Con#iliului toate intere#ele lor financiare directe #au indirecte #i ale membrilor familiilor lor in modul #tabilit de Con#iliu. 425 ,n cazul in care #e e0amineaza o problema le"ata de a#tfel de intere#e' membrul Con#iliului de admini#tratie le aduce la cuno#tinta Con#iliului la inceputul dezbaterilor #i nu ia parte la e0aminarea #i votarea ace#tei c-e#tiuni. 3otodata prezenta lui #e ia in con#iderare la #tabilirea cvorumului. +rticolul 55. Auditul intern 415 Banca Nationala are un or"an de audit intern con#tituit din #peciali#ti de inalta calificare' cu e0perienta de munca in domeniul contabilitatii' finantelor #i te-nolo"iilor informationale care e#te condu# de controlorul "eneral. 425 Controlorul "eneral al Bancii Nationale #e nume#te de Con#iliul de admini#tratie pe un termen de ani. Candidatul la acea#ta functie trebuie #a fie cetatean al &epublicii Moldova #i #a nu aiba pentru numire ob#tacolele aratate la articolul 2$. Controlorul "eneral poate fi numit pe un nou termen. 435 Controlorul "eneral #e elibereaza din functie prin decizia Con#iliului de admini#tratie in urma depi#tarii ob#tacolelor aratate la articolul 2$. Controlorul "eneral poate #a demi#ioneze cu conditia notificarii (uvernatorului Bancii Nationale cu trei luni inainte. 445 Controlorul "eneral in comun cu e0pertii or"anului de audit intern7 a5 #tabile#c procedurile de audit intern8 b5 e0amineaza #i evalueaza proce#ele de activitate' inclu#iv calitatea metodelor de control #i de "e#tiune a ri#curilor' #i#temele informatice utilizate' e0amineaza alte #ubiecte' in #copul a#i"urarii

10

re#pectarii cerintelor le"i#latiei in vi"oare #i ale normelor interne8 c5 e0amineaza corectitudinea re"i#trelor #i procedurilor contabile' verifica darile de #eama financiare #i documentele relevante' confirmind acea#ta printr6un aviz8 d5 prezinta Con#iliului de admini#tratie rapoarte #i recomandari rezultate din activitatea de audit. [Art.33 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 54. )er#onalul Bancii Nationale 415 Con#iliul de admini#tratie aproba &e"ulamentul cu privire la per#onalul Bancii Nationale. 425 (uvernatorul an"ajeaza #i concediaza per#onalul Bancii Nationale in modul #i conditiile #tabilite de Con#iliul de admini#tratie. 435 Con#iliul de admini#tratie decide a#upra remunerarii per#onalului #criptic al Bancii Nationale in conformitate cu le"i#latia. 445 1unctionarii Bancii Nationale nu au dreptul #a cumuleze functii pe baza acordului de munca' #a fie remunerati de per#oane fizice #i juridice 4cu e0ceptia onorariilor pentru publicatii #i platilor pentru predarea la in#titutii de invatamint5. 4 5 1unctionarii Bancii Nationale #int obli"ati #a declare orice imprumuturi' cu e0ceptia celor primite de la Banca Nationala' or"anului de audit intern care tine evidenta ace#tora. Con#iliul de admini#tratie poate #tabili marimile ma0ime ale imprumuturilor pe care an"ajatii le pot primi de la alte in#titutii financiare. [Art.3( modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 55. Conflicte de intere#e Membrii Con#iliului de admini#tratie #i alti functionari ai Bancii Nationale nu pot reprezenta intere#e de afaceri comerciale' financiare #au alte intere#e in cazul in care ele intra in contradictie cu obli"atiunile lor de #erviciu. +rticolul 56. )a#trarea #ecretului 415 Nici o per#oana care e0ercita #au a e0ercitat functia de membru al Con#iliului de admini#tratie #au oricare alt an"ajat al Bancii Nationale nu are dreptul decit in cazurile prevazute de le"e7 a5 #a permita oricarei alte per#oane acce#ul la informatia ce con#tituie #ecret comercial obtinuta in timpul e0ercitarii atributiilor #ale la Banca Nationala' #a o divul"e #au #a o publice8 b5 #a folo#ea#ca acea#ta informatie #au #a permita folo#irea ei in intere# per#onal. 425 )er#oanele aratate la alineatul 415 pot divul"a informatia ce con#tituie #ecret comercial al Bancii Nationale in urmatoarele cazuri7 a5 cu con#imtamintul' e0primat intr6o forma e0plicita' al per#oanei la care #e refera informatia8 b5 indeplinirii atributiilor privind informarea publicului' inclu#iv la cererea in#tantei judecatore#ti' a altor or"ane competente daca acea#ta e#te prevazuta de le"e8 c5 controlului de audit e0tern8 d5 la cererea Curtii de Conturi8 e5 la cererea autoritatilor #traine de #uprave"-ere a in#titutiilor financiare8 f5 cind in#e#i intere#ele Bancii Nationale nece#ita dezvaluirea ace#tei informatii in cadrul unor actiuni in ju#titie. "apitolul , %EL+*IILE -IN+N"I+%E "# (%G+NELE &*+*#L#I +rticolul 57. Banc-erul #tatului #i a"entul lui fi#cal 415 Banca Nationala actioneaza ca banc-er #i a"ent fi#cal al #tatului #i al or"anelor ace#tuia. Nici o tranzactie #au operatiune efectuata de Banca Nationala nu poate avea ca rezultat acordarea de a#i#tenta financiara or"anelor mentionate. 425 Banca Nationala e#te datoare #a ofere (uvernului con#ultatii in problemele monetare #i

11

financiare importante ce tin de competenta #a' iar (uvernul e#te dator #a ofere con#ultatii Bancii Nationale in problemele ce tin de competenta lui. 435 Anual' la elaborarea proiectului bu"etului de #tat' (uvernul #e con#ulta in problemele economice #i financiare cu Banca Nationala' care ii prezinta un raport in ace#te probleme. [Art.3# modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 58. Con#ultari #i informatii a#upra imprumuturilor #ectorului public Anual' (uvernul #e con#ulta cu Banca Nationala referitor la obiectivele #ale in domeniul imprumuturilor interne #i e0terne #ectorului public pentru urmatorul an financiar' inclu#iv la #umele #i conditiile la care ace#te imprumuturi vor fi contractate. ,mprumuturile #tatului #i or"anelor lui trebuie raportate Bancii Nationale in modul #tabilit de banca. 3oate ace#te imprumuturi #e efectueaza in conformitate cu le"i#latia. +rticolul 5 . .epozite #i operatiuni de ca#a 415 Banca Nationala accepta depozite de la 3rezoreria #tatului #i de la alte or"ane ale #tatului in baza unui demer# al (uvernului. ,n calitate de depozitar Banca Nationala prime#te #i elibereaza bani' tine evidenta conturilor #i ofera orice alte #ervicii financiare. Banca Nationala efectueaza plati in limita #oldului in conturile re#pective. 425 Banca Nationala poate autoriza alte banci #a accepte a#tfel de depozite la conditiile #tabilite prin intele"ere mutuala. 435 ,mpozitele' ta0ele #i alte plati obli"atorii' care #6au var#at de la contribuabili in conturile bu"etului de #tat #i in fondurile #peciale din bancile care ii de#erve#c' #e tran#fera in contul unic al 3rezoreriei #tatului in Banca Nationala #au in conturile re#pective ale bu"etelor unitatilor admini#trativ6teritoriale nu mai tirziu de #fir#itul zilei ce urmeaza dupa ziua in care ele #6au var#at. )entru fiecare zi de intirziere bancile plate#c amenda in marime de ; din #umele tran#ferate cu intirziere. [Art.39 modificat prin Legea nr.1)(-XVI din 21.0#.0) in !igoare 23.09.0)$ +rticolul 40. Atributiile de a"ent fi#cal Banca Nationala' in termenele #i conditiile #tabilite de comun acord cu (uvernul' actioneaza ca a"ent fi#cal al #tatului in or"anizarea de#ervirii -irtiilor de valoare dematerializate ale #tatului in urmatoarele domenii7 a5 de#fa#urarea' pe baza acordului inc-eiat cu Mini#terul 1inantelor' a pla#arii pe piata primara a -irtiilor de valoare de #tat8 b5 efectuarea inre"i#trarilor in #i#temul de in#crieri in conturi ale -irtiilor de valoare' or"anizat de Banca Nationala8 c5 mar9etin"ul -irtiilor de valoare emi#e de #tat #i or"anele lui8 d5 plata #umei de baza la -irtiile de valoare mentionate' a dobinzii #i a altor comi#ioane8 e5 in alte domenii ce core#pund obiectivelor #i atributiilor de baza ale Bancii Nationale. [Art.(0 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 41. ,nterdictia creditarii #tatului Banca Nationala nu va acorda imprumuturi #i "arantii #ub orice forma #tatului #au or"anelor ace#tuia' inclu#iv prin procurarea pe piata primara a -irtiilor de valoare de #tat. [Art.(1 in redactia Legii nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 42. Cumpararea -irtiilor de valoare emi#e de #tat Nici o prevedere din prezentul capitol nu poate interzice Bancii Nationale #a cumpere #i #a vinda -irtiile de valoare emi#e de #tat7 a5 cu conditia ca Banca Nationala va cumpara' numai prin operatiuni de piata de#c-i#a' -irtiile

12

de valoare cu #cadenta de pina la 1%+ de zile' care au fo#t emi#e public8 b5 in le"atura cu acordarea de credite bancilor. [Art.(2 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 45. 1urnizarea informatiilor Banca Nationala prime#te de la or"anele #tatului toate informatiile #i documentele financiare #i economice' nece#are e0ercitarii atributiilor #ale. "apitolul ,I %EL+*IILE "# IN&*I*#*IILE -IN+N"I+%E +rticolul 44. Suprave"-erea #i re"lementarea activitatii in#titutiilor financiare Banca Nationala e#te unica in#titutie care efectueaza autorizarea' #uprave"-erea #i re"lementarea activitatii in#titutiilor financiare. ,n ace#t #cop Banca Nationala e#te imputernicita7 a5 #a emita actele normative nece#are #i #a ia ma#urile cuvenite pentru a6#i e0ercita imputernicirile #i atributiile ce decur" din prezenta le"e' prin acordarea de licente in#titutiilor financiare #i elaborarea de #tandarde de #uprave"-ere a ace#tora #i #a #tabilea#ca modul de aplicare a actelor normative #i ma#urilor mentionate8 b5 #a efectueze' prin intermediul functionarilor #ai #au al altor #peciali#ti calificati antrenati in ace#t #cop' controale a#upra tuturor in#titutiilor financiare' precum #i #a e0amineze re"i#trele' documentele #i conturile ace#tora' conditiile la care i#i de#fa#oara activitatea' #i re#pectarea de catre ace#te in#titutii a le"i#latiei8 c5 #a ceara oricarui #alariat dintr6o in#titutie financiara #a furnizeze Bancii Nationale informatiile nece#are in #copul #uprave"-erii #i re"lementarii activitatii in#titutiilor financiare8 d5 #a impuna oricarei in#titutii financiare ma#uri de remediere #au #a aplice #anctiunile prevazute de =e"ea cu privire la in#titutiile financiare' daca in#titutia financiara #au #alariatii ei8 6 au incalcat le"ea mentionata #au vreun act normativ al Bancii Nationale8 6 au incalcat vreo obli"atiune fiduciara8 6 #6au an"ajat in operatiuni ri#cante #au incorecte ale in#titutiei financiare #au ale oricareia din #ucur#alele ei. +rticolul 45. Servicii de depozit Banca Nationala poate de#c-ide conturi bancilor care functioneaza in Moldova #i accepta depozite de la ele in conditiile #tabilite de ea' ce prevad plata dobinzilor #i #tabilirea comi#ioanelor. +rticolul 46. &e"lementari prudentiale Orice in#titutie financiara va indeplini in mod obli"atoriu cerintele actelor normative ale Bancii Nationale cu privire la7 a5 conturile de bilant' obli"atiunile e0trabilantiere' veniturile #i c-eltuielile privind anumiti indici din conturi8 b5 re#trictiile #au conditiile privind anumite tipuri de credit #au inve#titii ce depa#e#c nivelul #tabilit8 anumite an"ajamente purtatoare de ri#c8 ec-ilibrarea termenelor de #cadenta a activelor #i pa#ivelor #i a elementelor e0trabilantiere8 pozitiile de#c-i#e privind valuta' operatiunile de #:ap' optioanele #i alte pozitii #imilare8 acce#ul la #i#temul de plati. +rticolul 47. 1urnizarea informatiilor 415 ,n#titutiile financiare #int obli"ate #a furnizeze Bancii Nationale orice informatii #i date' #olicitate de acea#ta' nece#are pentru e0ercitarea atributiilor #ale. 425 Banca Nationala poate publica ace#te informatii #i datele a"re"ate inte"ral #au partial pe cate"oriile in#titutiilor financiare cla#ificate conform "enului lor de activitate.

13

+rticolul 48. Clearin" #i decontari interbancare Banca Nationala poate acorda a#i#tenta bancilor prin or"anizarea #erviciilor de clearin" #i de decontari interbancare' inclu#iv plati prin cec #au prin alte in#trumente de plata' precum #i #tabili re"uli #i emite acte normative re#pective. +rticolul 4 . &eteaua de informatii Banca Nationala poate crea #i intretine o retea de informatii pentru nece#itatile #i#temului bancar. "apitolul ,II %EGLEMEN*+%E+ ($E%+*I#NIL(% ,+L#*+%E +rticolul 50. Controlul valutar Banca Nationala functioneaza ca unul din a"entii #tatului in aplicarea le"i#latiei privind controlul valutar. .arile de #eama' informatiile privind conturile #i alte informatii prevazute de le"i#latia mentionata pot fi tran#mi#e prin intermediul Bancii Nationale. +rticolul 51. &e"lementarea valutara .e competenta Bancii Nationale in domeniul re"lementarii valutare tin7 a5 emiterea de acte normative referitor la re"lementarea 4inclu#iv autorizarea #i raportarea5operatiunilor valutare ale per#oanelor fizice #i juridice' inclu#iv a in#titutiilor financiare #i or"anelor de #tat8 b5 eliberarea #i retra"erea autorizatiilor' #uprave"-erea #i re"lementarea activitatii unitatilor de #c-imb valutar' inclu#iv a bancilor8 c5 #tabilirea de limite ale pozitiilor valutare pentru unitatile de #c-imb valutar' inclu#iv bancile8 d5 determinarea metodei de #tabilire a cur#ului leului moldovene#c in raport cu alte monede. [Art.)1 completat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 52. &aportarea operatiunilor valutare 2nitatile de #c-imb valutar autorizate' inclu#iv bancile' #int obli"ate #a raporteze periodic Bancii Nationale de#pre operatiunile lor valutare' inclu#iv pozitia lor valutara de#c-i#a. Modul de raportare #i documentele nece#are prezentarii #e #tabile#c de Banca Nationala. +rticolul 55. &ezervele internationale 415 Banca Nationala mentine in bilantul #au rezervele internationale ale #tatului care #int reprezentate prin urmatoarele active7 a5 aur8 b5 valuta #traina in forma de bancnote #i monede metalice ori conturi bancare tinute pe#te -otare in moneda #traina8 c5 orice alte active recuno#cute pe plan international8 d5 cambii ac-itabile in valuta #traina8 e5 creante e0primate #i ac-itabile in valuta #traina' emi#e #au "arantate de #tatele #traine' bancile lor centrale #au in#titutiile financiare publice internationale' precum #i de acorduri de cumparare for:ard #i recumparare inc-eiate cu #au "arantate de ace#tea. 425 Criteriile principale pentru #electarea activelor de rezerva #int #i"uranta #umelor de baza #i lic-iditatea. 435 Banca Nationala mentine rezervele internationale la un nivel care in viziunea #a e#te adecvat pentru realizarea politicii monetare #i valutare a #tatului. 445 ,n cazul diminuarii rezervelor internationale #au daca Banca Nationala apreciaza ca #int pe cale de a diminua pina la un nivel care ar periclita e0ecutarea politicii valutare #au indeplinirea la timp a tranzactiilor internationale' Banca Nationala va prezenta )arlamentului #i (uvernului un raport privind #ituatia rezervelor internationale #i cauzele care au condu# #au pot conduce la diminuarea lor. &aportul va contine #i recomandari pentru remedierea #ituatiei. 4 5 Banca Nationala va continua #a faca a#emenea rapoarte #i recomandari pina nu va con#idera #ituatia remediata.

14

+rticolul 54. )rofiturile #i pierderile valutare nerealizate )rofiturile #i pierderile valutare nerealizate ale Bancii Nationale' reflectate in bilantul anual' ce au provenit din #c-imbarea evaluarii activelor #i pa#ivelor e0primate in aur' drepturi #peciale de tra"ere #au valuta #traina #i care rezulta din #c-imbarea preturilor #au a cur#ului de #c-imb al activelor #i pa#ivelor mentionate in raport cu leul' vor fi luate la evidenta #i compen#ate in modul urmator7 a5 profiturile #i pierderile nete valutare nerealizate #e ec-ilibreaza cu o #uma core#punzatoare la un cont #pecial in bilantul Bancii Nationale 4contul de rezerva de evaluare58 b5 #uma inre"i#trata in contul de rezerva de evaluare core#punzatoare pierderilor nete valutare va fi "arantata prin creante ne"ociabile la dobinda pietei' emi#e de (uvern pentru Banca Nationala #i tinute de banca intr6un cont #eparat 4-irtii de valoare ale contului de rezerva de evaluare58 dupa e0pirarea a 4 luni de la #fir#itul fiecarui an financiar #uma totala de baza a ace#tor creante' detinute de Banca Nationala' #e majoreaza #au #e reduce in dependenta de nece#itatea re#tabilirii ec-ilibrului dintre acea #uma #i #uma inre"i#trata in contul de rezerva de evaluare ca pierderi nete valutare e0i#tente la #fir#itul anului financiar re#pectiv8 c5 atit profiturile nete' cit #i pierderile nete' mentionate in prezentul articol' nu vor fi inclu#e in calcularea venitului anual al Bancii Nationale. +rticolul 55. Acordurile internationale de plata #i de clearin" Banca Nationala poate inc-eia acorduri de plata #i de clearin" #au orice alte contracte #imilare cu in#titutii de clearin" centrale' publice #au private din alte tari' atit in numele propriu' cit #i in numele #i din in#arcinarea or"anelor #tatului. "apitolul ,III M(NE'+ +rticolul 56. 2nitatea monetara 415 2nitatea monetara a &epublicii Moldova e#te leul moldovene#c. 2n leu #e divizeaza in 1++ de bani. 425 =eul moldovene#c e#te unicul mijloc le"al de plata pe teritoriul &epublicii Moldova. +rticolul 57. .reptul de a emite bancnote #i monede metalice Banca Nationala are dreptul e0clu#iv de a emite in circulatie bancnote #i monede metalice ca mijloc de plata pe teritoriul &epublicii Moldova. +rticolul 58. Mijlocul de plata Bancnotele #i monedele metalice' emi#e de Banca Nationala ca mijloc de plata #i care nu #int retra#e din circulatie' trebuie #a fie acceptate la valoarea lor nominala pentru plata tuturor datoriilor publice #au private pe teritoriul &epublicii Moldova. +rticolul 5 . Caracteri#ticile monedei nationale Banca Nationala prin re"ulamentele #ale #tabile#te valoarea nominala' dimen#iunile' "reutatea' de#i"nul #i alte caracteri#tici ale bancnotelor #i monedelor metalice care #int mijloc de plata in &epublica Moldova. +rticolul 60. 3iparirea monedei #i ma#urile de #i"uranta Banca Nationala or"anizeaza tiparirea bancnotelor #i baterea monedelor metalice #i ia ma#uri pentru pa#trarea in #i"uranta a celor neemi#e in circulatie' de retra"ere #i di#tru"ere a bancnotelor #i monedelor metalice retra#e din circulatie. +rticolul 61. Sc-imbul monedei nationale 415 Banca Nationala poate efectua #c-imbul monedei nationale care e#te in circulatie in

15

&epublica Moldova. 425 Bancnotele #i monedele metalice uzate vor fi retra#e' di#tru#e #i inlocuite de Banca Nationala cu alte bancnote #i monede metalice. 435 Banca Nationala poate refuza #a #c-imbe bancnotele #i monedele metalice' daca modul lor de prezentare nu core#punde normelor #tabilite de ea. +rticolul 62. 1urnizarea monedei Banca Nationala a#i"ura furnizarea periodica de bancnote #i monede metalice pentru acoperirea nece#itatilor de moneda ale economiei nationale. +rticolul 65. /videnta monedei emi#e Suma totala a bancnotelor #i monedelor metalice in circulatie #e evidentiaza in contabilitatea Bancii Nationale ca pa#iv al ace#teia. ,n pa#iv nu #e includ bancnotele #i monedele metalice aflate in rezerva de numerar. +rticolul 64. &etra"erea monedei 415 Banca Nationala prin -otarirea Con#iliului de admini#tratie poate retra"e din circulatie orice bancnote #au monede metalice care au fo#t emi#e de ea #i #a puna in circulatie in locul lor alte bancnote #i monede metalice in #ume ec-ivalente. 425 =a e0pirarea perioadei de pre#c-imbare bancnotele #i monedele metalice retra#e vor inceta #a mai fie mijloc de plata. "apitolul IX '+%ILE 'E &E+M+. "(N*%(L#L "(N*+BIL. %+$(+%*ELE. +rticolul 65. Anul financiar Anul financiar al Bancii Nationale incepe la 1 ianuarie #i #e termina la 31 decembrie. +rticolul 66. )rocedurile contabile Banca Nationala e#te obli"ata #a mentina permanent conturile #i re"i#trele #ale contabile intrun mod care' conform procedurilor contabile acceptate in practica internationala' ar reflecta corect operatiunile bancii #i #ituatia ei financiara. +rticolul 67. .area de #eama anuala =a #fir#itul fiecarui an financiar Banca Nationala intocme#te o dare de #eama care include balanta' contul de profituri #i pierderi #i alte documente nece#are. +rticolul 68. Controlul financiar e0tern .arile de #eama financiare anuale' conturile #i re"i#trele Bancii Nationale #int #upu#e auditului e0tern anual' in conformitate cu #tandardele internationale de audit' efectuat de catre o or"anizatie de audit e0tern' independenta' cu renume #i cu e0perienta recuno#cuta in domeniul auditului bancilor centrale #i al in#titutiilor financiare internationale' #electata de Con#iliul de admini#tratie pe baza de licitatie' precum #i controlului efectuat de Curtea de Conturi. &aportul auditorului e0tern #e publica impreuna cu #ituatiile financiare anuale ale Bancii Nationale. Aceia#i or"anizatie de audit e0tern nu poate fi numita con#ecutiv pentru o perioada ce depa#e#te ani. [Art.6" in redactia Legii nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 6 . )rezentarea #i publicarea darilor de #eama #i rapoartelor 415 Banca Nationala prezinta )arlamentului in termen de patru luni dupa inc-eierea fiecarui an financiar7 a5 darea de #eama financiara' confirmata de auditorul e0tern8 b5 un raport a#upra activitatii #i operatiunilor #ale din acel an8 c5 un raport a#upra #ituatiei economice a #tatului. 425 Banca Nationala prezinta )arlamentului #i (uvernului pina la 2 ale fiecarei luni un rezumat al #ituatiei financiare pentru luna precedenta. 435 Banca Nationala poate publica darea de #eama #i rapoartele aratate la alineatele 415 #i 425' precum #i orice alte rapoarte #au #tudii financiare #i economice.

16

[Art.69 modificat prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ "apitolul X 'I&$()I*II 'I,E%&E +rticolul 70. .reptul preferential 415 Banca Nationala di#pune de dreptul preferential #i neconditionat de a #ati#face fiecare cerinta a #a ajun#a la termen din orice conturi bancare #au din alte active pe care le mentine7 a5 pe cont propriu8 b5 pe contul debitorului re#pectiv8 c5 ca "aj pentru a#i"urarea cerintelor #ale8 d5 in orice alt mod. 425 Banca Nationala e0ercita dreptul #u#6mentionat prin deducerea datoriilor din conturile bancare #i vinzarea altor active la un pret rezonabil' acoperind cerintele din venitul net rezultat din vinzare. /0ercitarea ace#tui drept in conformitate cu prezentul articol nu nece#ita actiune in ju#titie. Nici un fel de concurenta intre cerinte' inclu#iv intre cerintele bazate pe drept de proprietate' nu poate impiedica e0ercitarea ace#tui drept preferential' cu e0ceptia cazurilor cind e0i#ta dovezi clare ca per#onalul Bancii Nationale a #tiut #au ar fi trebuit #a #tie ca la momentul intrarii ace#tor active' cu e0ceptia celor bane#ti' in po#e#ia Bancii Nationale' ele nu apartineau debitorului re#pectiv. [Art.#0 introd&' prin Legea nr.2("-XIV din 2(.12.9"$ [Art.#0 e%cl&' prin Legea nr.1))( din 2).02.9"$ +rticolul 71. Activitati interzi#e 415 Cu e0ceptia cazurilor prevazute de prezenta le"e' Banca Nationala nu poate7 a5 #a acorde nici un fel de a#i#tenta financiara' fie in forma unui imprumut direct #au indirect' fie prin cumpararea unui imprumut' participarea in cadrul unui imprumut #au utilizarea oricarui in#trument din care rezulta oricare obli"atiuni' preluarea unei datorii #au alte actiuni analoa"e8 b5 #a practice activitati comerciale' cum ar fi7 cumpararea de actiuni ale #ocietatilor comerciale' inclu#iv actiuni ale in#titutiilor financiare' ac-izitionarea oricarui drept de proprietate de natura financiara' comerciala' a"ricola' indu#triala. 425 )rin dero"are de la prevederile alineatului 415' Banca Nationala poate7 a5 #a faca inve#titii de capital in #uma de cel mult 2+; din capitalul #i rezervele #ale in in#titutiile care #6au an"ajat #a ofere numai Bancii Nationale #i altor in#titutii financiare #ervicii privind evaluarea' "e#tionarea #i mentinerea "ajului' prelucrarea #i tran#miterea de date' tiparirea in#trumentelor financiare' operatiunile de clearin"' #erviciile de curier #i vinzarea de proprietati8 b5 #a inve#tea#ca mijloacele #ale financiare in -irtii de valoare 4creante5 lic-ide' emi#e de in#titutii de incredere8 c5 #a ac-izitioneze' in #copul acoperirii #umelor care ii #int datorate' orice drepturi din cele mentionate la alineatul 415 litera b5 cu conditia ca ea #a #e elibereze de toate ace#te drepturi cit mai curind po#ibil8 d5 #a acorde credite oricarui #alariat al #au in baza re"ulamentului aprobat de Con#iliul de admini#tratie. +rticolul 72. Colectarea de informatii #tati#tice 415 Banca Nationala colecteaza informatiile #tati#tice primare' nece#are realizarii obiectivelor #i indeplinirii atributiilor #ale' de la autoritatile competente ale #tatului' in#titutiile financiare #i de la alte per#oane juridice #i fizice.

17

425 Banca Nationala contribuie la armonizarea re"ulilor #i practicii de colectare' prelucrare #i utilizare a datelor #tati#tice in domeniul #au de competenta. 435 )rin dero"are de la articolul alineatele 415 #i 425 din =e"ea cu privire la #ecretul comercial Banca Nationala #tabile#te prin re"ulament tipul informatiilor #tati#tice primare nece#are ei #i modul de prezentare a lor' unitatile care #int obli"ate #a le prezinte Bancii Nationale' precum #i conditiile de pa#trare a #ecretului ace#tor informatii. 445 ,n indeplinirea indatoririlor #ale' prevazute la articolul % alineatul 415' Banca Nationala poate publica datele #tati#tice a"re"ate de care di#pune' inte"ral #au partial. 4 5 )revederile prezentului articol #e refera #i la compilarea #i publicarea balantei de plati a #tatului. +rticolul 75. ,munitatea fata de impozite Banca Nationala' patrimoniul' bunurile #i veniturile ei' precum #i tranzactiile #i operatiunile #int #cutite de orice fel de impozite #i ta0e. +rticolul 74. Standarde privind "e#tionarea adecvata 415 Banca Nationala trebuie #a6#i e0ercite imputernicirile prevazute de prezenta le"e in mod ec-itabil' uniform #i in conformitate cu practica "e#tionarii adecvate. Banca nu poate folo#i imputernicirile #ale in #copuri ce depa#e#c competenta #i obiectivul #au. 425 Aotaririle Bancii Nationale' adoptate in conformitate cu prezenta le"e' trebuie #a fie impartiale' intemeiate numai pe motive obiective #i adu#e la indeplinire cu #trictete #i corectitudine. +rticolul 75. Sanctiuni Banca Nationala' in caz de de#coperire a incalcarilor le"ii #au a actelor #ale normative' poate intreprinde urmatoarele ma#uri7 a5 #a faca un averti#ment in #cri#8 b5 #a inc-eie un aranjament cu in#titutia care a incalcat le"i#latia' prevazind ma#uri de inlaturare a incalcarilor8 c5 #a aplice #i #a perceapa inconte#tabil amenda pina la marimea tripla a venitului obtinut #au a prejudiciului cauzat' in#a in nici un caz mai mica decit marimea #alariului mediu lunar inmultit cu numarul de zile cit a continuat incalcarea plu# co#tul c-eltuielilor' #uportate de Banca Nationala in proce#ul e0aminarii incalcarilor' #i platile relevante in favoarea tertilor8 d5 #a #u#pende temporar activitatea partial #au total8 e5 #a retra"a autorizatia eliberata. +rticolul 76. Solutionarea liti"iilor =iti"iile aparute intre Banca Nationala #i alti #ubiecti #e e0amineaza de in#tanta de judecata competenta. [Art.#6 modificat prin Legea nr.1009-XIII din 22.10.96$ "apitolul XI 'I&$()I*II -IN+LE &I *%+N)I*(%II [*en&mirea cap.XI modificata prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 761 415 Anual' pentru anul bu"etar re#pectiv' (uvernul #i Banca Nationala ajun" la intele"ere cu privire la #oldul datoriei #tatului contractate anterior de la Banca Nationala. 425 )rin dero"are de la prevederile articolului 41 al prezentei le"i' Con#iliul de admini#tratie va aproba reperfectarea imprumuturilor in lei moldovene#ti acordate anterior #tatului #i acceptarea reemi#iunii -irtiilor de valoare de #tat emi#e in urma conver#iunii imprumuturilor contractate

18

anterior. 435 ,mprumuturile reperfectate #e "aranteaza cu creante ne"ociabile la dobinda pietei #i cu termenul de e0i"ibilitate core#punzator termenului imprumuturilor pe care le "aranteaza' emi#e #i livrate de #tat Bancii Nationale. )entru fiecare imprumut reperfectat #i pentru fiecare tran#a a -irtiilor de valoare de #tat reemi#e' intre (uvern' in per#oana Mini#terului 1inantelor' #i Banca Nationala #e inc-eie un acord. ,n acord #e #pecifica #uma de baza a imprumutului reperfectat #au a -irtiilor de valoare reemi#e' termenul' dobinda #i alte comi#ioane. [Art.#61 introd&' prin Legea nr.191-XVI din 30.06.2006 in !igoare 2".0#.2006$ +rticolul 77. 415 )rezenta le"e intra in vi"oare la data publicarii. 425 =a data intrarii in vi"oare a prezentei le"i #e abro"a7 6 =e"ea nr. **6?,, din 11 iunie 1**1 cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei 4Banca Nationala a Moldovei58 6 Aotarirea )arlamentului nr.!++6?,, din 11 iunie 1**1 de#pre punerea in aplicare a =e"ii &epublicii Moldova cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei8 6 Aotarirea )arlamentului nr.!!$6?,, din 24 iulie 1**1 cu privire la aprobarea Statutului Bancii Nationale a Moldovei8 6 =e"ea nr.%%46?,, din 23 ianuarie 1**2 de#pre introducerea unei modificari in =e"ea cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei8 6 Aotarirea )arlamentului nr.*$!6?,, din 1* martie 1**2 privind numirea domnului =eonid 3almaci in functia de (uvernator al Bancii Nationale de Stat a Moldovei8 6 Articolul 4 punctul 415 din Aotarirea )arlamentului nr.12+16?,, din 1* noiembrie 1**2 cu privire la #olutionarea problemelor #ocial6economice e0pu#e in raportul )rim6mini#trului8 6 =e"ea nr.12+26?,, din 1* noiembrie 1**2 privind modificarea =e"ii cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei 4Banca Nationala a Moldovei58 6 Aotarirea )arlamentului nr.12346?,, din 1 decembrie 1**2 pentru modificarea #i completarea =e"ii cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei8 6 Aotarirea )arlamentului nr.123 6?,, din 1 decembrie 1**2 privind modificarea articolului 1* din Statutul Bancii Nationale de Stat a Moldovei8 6 =e"ea nr.12 6?,,, din 2$ mai 1**4 pentru modificarea #i completarea =e"ii cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei 4Banca Nationala a Moldovei58 6 Aotarirea )arlamentului nr.12 a6?,,, din 2$ mai 1**4 de#pre punerea in aplicare a =e"ii pentru modificarea #i completarea =e"ii cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei 4Banca Nationala a Moldovei58 6 Aotarirea )arlamentului nr.12%a6?,,, din 2$ mai 1**4 pentru modificarea punctului din Aotarirea )arlamentului de#pre punerea in aplicare a =e"ii cu privire la Banca Nationala de Stat a Moldovei8 6 Aotarirea )arlamentului nr.2%16?,,, din 11 noiembrie 1**4 privind modificarea #i completarea Statutului Bancii Nationale de Stat a Moldovei 4Banca Nationala a Moldovei5. 435 Se propune )re#edintelui &epublicii Moldova #a anuleze .ecretul din 4 iunie 1**1 cu privire la Banca Nationala a Moldovei. [Alin.( art.## a+rogat prin Legea nr.3#"-XIV din 30.0(.99$

19