Sunteți pe pagina 1din 399

IEROMONAH ARSENIE BOCA

CRAREA MPRIEI
Tiprit cu binecuvntarea Prea Sfin itu!ui "r# TIMOTEI SE$ICI% Epi&c'pu! Ara(u!ui )i Hune('arei

E(i ie *n+ri,it (ePre't Pr'f# SIMION TO"ORAN &i M'na.ia /AM0IRA CONSTANTINESC%

E(itura Sfintei Epi&c'pii Ort'('1e R'2ne a Ara(u!ui 3445

Invierea "'2nu!ui# Pictur *n te2pera6 (e Ier'2'na. Ar&enie B'ca# Bi&erica (in &atu! "r+ne&cu6 (e !n+ Bucure)ti#

C%$7NT NAINTE

A(unatu8&8au aci ' &ea2 (e cuvinte6 8 r&8 pun&uri !a attea !acri2i### 9i une!e )i a!te!e &e a(unau !a 2&u a &fintei &p've(anii6 un(e 2i!a !ui "u2ne:eu &tr!ucea *n e!e6 ca &'are!e *n picurii (e r'u# Str!uciri!e ace!ea6 prin&e (in !acri2i6 *2pre8 un !e (2 8 Printe )i prin i 8 *nv turi (in vre2e ur2a)i!'r6 *n nea2 )i8n nea26 ca & nu 2ai 'rbe8 cia&c )i ei *n n'aptea ne)tiin ei )i a !ip&ei (e &fat6 (e un(e vin t'ate re!e!e care c.inuie&c pe 'a2eni6 *ntunec vre2i!e )i prea a(e&ea crunt p2ntu!# E&te ' &in+ur ca!e &enin- trirea nvturii cretine, n toat adncimea ei i n toat sinceritatea noastr. A&ta r2ne &in+ura ca!e &i+ur6 pe care trebuie &8' *nv 2 2ereu6 *n fiecare rn( (e 'a2eni# Cu printea&c iubire6 tutur'r '&tenit'ri!'r6 )i cu 2u!t &2erenie6 !a t' i cre)tinii# Ar&enie#

I C R A R E A

"E ;A C7RMA MINII AT7RN###

"e !a *nceput e bine & p!ec2 cu cteva !ucruri )tiute )i anu2ec t' i 'a2enii6 far (e'&ebire6 &unte2 *n aceea)i vre2e )i fiii 'a2eni8 !'r )i fiii !ui "u2ne:eu# A(ic6 (up trup &unte2 fpturi p2nte)ti6 iar (up (u.6 fpturi cere)ti6 care *n& petrece2 vre2e!nic *n c'rturi p2nte)ti# "e !a "u2ne:eu ie)i26 petrece2 pe p2nt ' vre2e )i iar)i !a "u2ne:eu ne8nt'arce2# 0ericit cine &e8nt'arce )i a,un+e iar Aca&6 r'tun,in( 'c'!u!# Acea&ta e crarea# %nii *n& nu &e 2ai *nt'rc### Sunt cei ce a&cu!t (e ' vra, vr,2a)6 care *i &c'ate (in ca!e )i6 cu p'fte pierit'are6 *i *nc!ce)te *n !u2e# $ra,a aceea6 a pcatu!ui6 cu vre2ea !e &!be)te 2intea )i *n a)a fe! !e8' *nt'arce6 *nct a,un+ & :ic bine!ui ru )i ru!ui bine )i (in fiii !ui "u2ne:eu &e fac vr,2a)ii !ui "u2ne:eu# $re2ea !i &e +ata6 !u2ina 2in ii !i &e &tin+e### )i a)a *i prin(e n'aptea 8 2'artea 8 r2a)i rtci i (e "u2ne:eu )i ne*nt'r)i Aca&# Aci e t'at (ra2a '2u!ui c:ut *ntre t!.ari pe cn( &e p'+'ra (in Ieru&a!i2 !a Ieri.'n6 a(ic a !ui A(a2 cu t' i ur2a)ii6 pr&in( Raiu! pentru !u2ea acea&ta# "ar &8a p'+'rt (in Ceruri Sa2arineanu! 2i!'&tiv# E! e Ce! ce ne8a fcut (at'ri & )ti2- ce &unte26 cine ni8& Prin ii6 (e un(e veni26 ce8i cu n'i pe8aicea )i6 *ntr8' !u2e cu vic!ene pri2e,(ii6 cu2 & ne purt26 cine ne c.ea2 Aca& )i cine ne8ntin(e 2'2e!e< 8 C (e !a cr2a 2intii atrn *nc'tr' p'rni2 )i un(e & a,un+e2#

CRAREA MPRIEI

%N TO$AR9 NE$/%T

Inaintea 2in ii 'a2eni!'r &e (e&c.i( ('u ci- una !at6 p!in (e a(e2eniri )i (e aceea 2u! i &unt cei ce 2er+ pe (n&a= iar a!ta &uit'are )i *n+u&t )i pu ini &e af! care & 2ear+ pe ea# Ca!ea !ar+ e ca!ea pier:rii# Pe ea a!ear+ (e :'r ('u fe!uri (e (ru2e i- ;ucifer6 cu t'at ceata !ui (e *n+eri6 arunca i pe p2nt )i t'at >!u2ea> pe care ' *n)ea! e!# 9i8i *n)ea! a)a c8i *n eap cu acu! p!cut a! pcatu!ui6 care !e a2'r e)te &uf!etu! ' vre2e6 &au c.iar t'at vre2ea vie ii p2nte)ti# Ace)tia pentru "u2ne:eu &unt 2'r i6 (e)i !'r !i &e pare c trie&c6 (ar &unt nu2ai trupuri# T' i ace)tia6 ct vre2e trie&c6 (ar &unt 2'r i6 ne)tiin( (e "u2ne:eu6 &unt cu *n+erii cei ri *2preun c!t'ri !a ia( pe ca!ea pier:rii# A)a au c!t'rit t' i nep' ii !ui A(a26 2ii (e ani (e8a rn(u!# "ar "u2ne:eu prea2i!'&tivu!6 (in iubirea (e 'a2eni6 a fcut t'tu! (in partea Sa6 ca &8i *nt'arc pe 'a2eni (in p'vrnirea pier:rii *ntr8' ca!e n'u6 *n ca!ea 2ntuirii# "e aceea 0iu!6 a ('ua 0a a !ui "u2ne:eu6 S8a fcut O2 (e&vr)it 8 afar (e pcat 8 )i ne8a artat Crarea# Prin ur2are6 ca!ea 2ntuirii e c.iar crarea pe care a 2er& "u2ne:eu *n&u)i ca '2 a(evrat6 fcn(u8ni8Se pi!( *ntru t'ate )i (n(u8ne *n(r:nea!# Pe crarea 2ntuirii *nc 2er+ ('u fe!uri (e c!t'ri6 cci (e8atunci### un T'var) nev:ut )i bun 2er+e cu n'i6 cu fiecare6 *n t'ate :i!e!e6 cu fiecare rn( (e 'a2eni6 pn !a &fr)itu! veacu!ui- "u2ne:eu *n&u)i )i cu &fin ii Si6 *nt'vr)in( nev:ut pe 'a2eni###

NOE 9I IIS%S

Ceea ce '(ini'ar era c'rabia !ui N'e pe&te pu.'aie!e p't'pu!ui6 aceea e Bi&erica !ui Hri&t'& 8 Ce! cu cruce 8 pe&te pu.'aie!e pier:rii#

CRAREA

35

"e'&ebirea e c aceea a f'&t *nc.i& pe (inafar (e "u2ne:eu )i ni2eni n8a 2ai putut intra6 pe cn( c'rabia Bi&ericii 8 c'rabia cu crucea pe catar+ 8 are intrarea (e&c.i& )i 2ai p't intra 'a2eni *nv!8 2)i i (e pu.'aie# Ac'!' era N'e6 aci Hri&t'&6 iar *n va!uri uci+a)u!6 *necn( pe 'a2eni# Se *nt2p! *n& ceva (e ne*n e!e&- c cei ce &e c.inuie&c *n va!uri6 (e)i t' i in & tria&c6 t'tu)i nu t' i v'r & &cape *n c'rabie# Mai 2u!t c.iar6 &cuip 2ini!e ce !i &e8ntin( (e !a intrarea c'rbiei# Iar 2ini!e &unt bra e!e printe)ti- bra e!e ce!'r )apte Sfinte Taine a!e !ui "u2ne:eu care i:bve&c pe 'a2eni (in p't'p6 n&cn(u8i (in trup *n "u.6 (in a2rta via !a via a cerea&c# Ace)tia6 care nu v'r & &cape *n c'rabia cr2uit (e Ii&u& Hri&t'& 8 Ce! cu cruce 8 &unt fiii pier:rii6 fiin(c n8au pri2it iubirea a(evru!ui ca & &e 2ntuia&c# "e aceea "u2ne:eu *n+(uie & vin a&upra !'r a2+iri puternice6 ca & (ea cre:2nt 2inciunii )i & ca( &ub '&n( t' i cei ce n8au cre:ut a(e8 vru!6 ci au *n(r+it ne(reptatea# A&tfe!6 (up trecere (e vre2e6 *n+8 (uin( "u2ne:eu6 vr,2a)u! 2ntuirii 'a2eni!'r &8a i&cu&it t't 2ai 2u!t *n re!e- a &c'rnit )i e! c'rbii )i cu e!e ( trc'a!e pe&te ape!e p't'pu!ui6 ca & cu!ea+ e! pe cei ce8ntin( 2ini!e & &cape6 (ar &cuip Bi&erica# Pentru ei6 pentru fiii pier:rii6 *n+(uie "u2ne:eu a2+irea ne!e+iut a Satanei6 care !i &8a fcut pn acu2 *n pe&te ?@@ (e .ri&8 t')i 2incin')i6 care (e fapt &unt (iav'!i# Cci pn acu2 ne!e+iuitu! a &c'rnit pe&te ?@@ &ecte6 !untri &au bi&erici 2incin'a&e6 *n care pe 2u! i *i ia (e 2inte )i8i (uce cu e!# In)e!ciunea e u)'r (e prin&- c'rbieru! vr,2a) )i .ri&t')ii 2incin')i nu au crucea pe catar+6 iar *n!untru nu au ce!e )apte Taine# *n)e!ciunea e )i 2ai v(it6 *ntruct 'ricare (in .ri&t')ii 2incin')i6 !uat *n parte6 nu e fiu! Tat!ui= ('va( c nu8)i !a& ucenicii & :ic >Tat! n'&tru>6 (e)i &crie- >A)a & v ru+a i># Prin ur2are .ri&t')ii 2incin')i *)i &c't ucenicii (intre fiii Tat!ui )i8i fac fiii pier:rii# Ace)tia &unt cei ne&i+uri *n a(evr6 (ar &i+uri *n *n)e!ciune# Ap'i6 'ricare (intre .ri&t')ii 2incin')i6 !uat *n parte6 nu e fiu! Sfintei

3A

CRAREA MPRIEI

0eci'are6 ('va( c8)i *nva ucenicii & :ic ru (e Maica "'2nu!ui= )i *n &fr)it & ne +n(i2 !a *ntrebarea Ap'&t'!u!ui Pave!- >Oare &8a *2pr it Hri&t'&<> Cu2 a,un+e cineva pra( *n)e!ciunii6 &e va !2uri !a vre2e# Aci6 r&pun:n( ce!'r ce &e in 2ai pre&u& (e Bi&eric )i &fin i6 e (e&tu! & !e a(uce2 a2inte *n)e!ciunea *n care au c:ut iu(eii6 uci+a)ii (rep i!'r6 pri2ii c!t'ri !a ia( cu Scriptura *n 2n6 *ntrebn(u8i- Nu (up Scripturi au r&ti+nit ei pe "u2ne:eu<

"IN PCTO9I6 S0INI

Mntuirea e fapta 2i!'&tivirii !ui "u2ne:eu6 prin care ne &c'ate (in pcat6 (ac vre2 )i '&teni2 )i n'i# "ac *n& nu vre26 cu &i!a6 nu ne 2ntuie)te ni2eni# A)a v'ie)te "u2ne:eu6 ca (aru! 2ntuirii Sa!e & fie t't(e'(at )i r'a( cun')tin ei6 a v'in ei )i a (ra+'&tei n'a&tre# "ar "u2ne:eu e a)a (e 2i!'&tiv6 c t't E! ne a,ut )i & vre2 )i & !ucr2# Ca!ea 2ntuirii6 &au Crarea6 *ncepe cn( '2u! vine 8 (e ce!e 2ai 2u!te 'ri abia viu (in +!ceava cu 2'artea 8 )i intr *n Bi&erica v:ut6 cea a(evrat6 care e- >%na6 &fnt6 &'b'rnicea&c )i ap'&t'8 !ea&c Bi&eric># Mntuit'ru! n'&tru a *nte2eiat )i are nu2ai ' Bi&eric cre)tin6 nu 'pt &ute# Bi&erica acea&ta6 una6 e &fnt pentru c Sfnt e *nte2eiet'ru! )i6 ca atare6 r2ne 2ereu &fnt6 ba c.iar &fin e)te pe pct')i# Ce!e!a!te >bi&erici> 8 ca&e!e (e a(unare a!e &ecte!'r 8 nu &unt &finte6 pentru c &unt *nte2eiate (e 'a2eni r'bi i r:vrtirii )i6 ca atare6 nici nu &fin e&c pe ni2eni# Bi&erica !ui Hri&t'& e &'b'rnicea&c6 a(ic &t pe te2e!ia ce!'r )apte &'b'are a t'at !u2ea )i6 prin furtuni!e i&t'8 riei6 e cr2uit nev:ut (e Mntuit'ru! *n&u)i6 nu (e vreun *n!'cuit'r a! Su6 2ai pre&u& (e &'b'are# Bi&erica6 *n care ne 2ntui26 e ap'&t'8 !ea&c6 a(ic *)i are &!u,it'rii ur2n(6 ca (ar6 prin punerea 2ini!'r6 unii (e !a a! ii *n )ir ne*ntrerupt6 &uin( pn !a Ap'&t'!i )i prin ei pn

CRAREA

3B

!a Ii&u& Hri&t'&# T'ate ce!e!a!te >bi&erici> ivite (up aceea6 prin c.iar acea&ta &unt a!turea (e ca!e6 (eci a!turea (e 2ntuire# Prin ur2are6 cei ce &t2 &ub &e2nu! crucii6 ct vre2e petre8 ce2 *n c'rtu! p2nte&c6 ur22 ca!ea 2ntuirii *n 'b)tea Bi&ericii v:ute &au !uptt'are# >Pe ea nu ' *nne+re)te ru+ina rut ii6 pr'(u& (e *2pre,urri!e p2nte)ti# Ea r2ne ne2ic)'rat )i ne)tirbit6 (e'a8 rece6 cu t'ate c e ar& (in vre2e *n vre2e *n cupt'ru! pri+'ane!'r )i *ncercat (e furtuni!e nec'ntenite a!e ere:ii!'r6 ea nu &ufer &ub p'vara *ncercri!'r nici ' &!bire *n *nv tura6 &au via a6 *n cre(in a &au rn8 (uia! ei# "e aceea ea *ntre)te prin .ar *n e!e+erea ce!'r ce cu+et !a ea cu ev!avie# Ea c.ea2 pe (e ' parte pe necre(inci')i6 (ruin(u8!e !u2ina cun')tin ei a(evrate= pe (e a!ta p&t're)te cu iubire pe cei ce c'nte2p! taine!e ei6 p:in( nepti2a) )i fr bete)u+ 'c.iu! *n e!e+erii !'r# Iar pe cei ce8au pti2it vre' c!tinare *i c.ea2 (in n'u )i6 prin cuvnt (e *n(e2n6 !e reface *n e!e+erea b'!nav#> Iar (up (e:!e+area n'a&tr (in ce!e p2nte)ti6 (ac a2 !uptat !upta cea bun pe p2nt6 veni2 *n 'b)tea Bi&ericii biruit'are (in ceruri6 8 (e&vr)irea neavn( .'tar# Bi&erica (e pe p2nt &e nu2e)te !uptt'are6 pentru c aci6 &ub p'v uirea ei6 in)ii (in 'b)te au (e purtat ' *ntreit !upt6 care ine ' via *ntrea+- !upta cu ei *n)i)i6 cu pati2i!e c'ntra firii6 (up trup )i (up (u.= ' !upt cu >!u2ea> in(iferent )i necre(inci'a&= )i !upta *2p'triva une!tiri!'r vic!eanu!ui# Pre' ia Bi&ericii ur2re)te ca nici unu! (in fiii Tat!ui & nu &e *nvr,bea&c *n &ine *n&u)i6 &au & &e rup (in 'b)te )i (in (u.u! (ra+'&tei !ui Hri&t'&# Cci E! e Ce! ce une)te 'b8 )tea !a'!a!t6 (eci ni2eni nu &e 2ntuie)te r:!e in(u8&e (e Bi&eric6 'rict ar cre(e c *ntr8*n&u! &!)!uie)te "u.u! !ui Hri&t'&# Iar Bi&erica (in Ceruri &e nu2e)te biruit'are6 fiin(c e a!ctuit (in 'b)tea buni!'r biruit'ri 2ucenici6 a &fin i!'r &!u,it'ri )i cuvi')i )i a tutur'r &fin i!'r purtt'ri )i 2rturi&it'ri (e "u2ne:eu6 un(e &unt a)tepta i t' i ucenicii "'2nu!ui care v'r 2ai fi pn !a &fr)itu! vea8

CRARE A MPR

cu!ui # %nii &8au *nvre(nicit *nc (e aici & petreac nev:ut cu &fin ii6 & fie cerceta i (e Maica "'2nu!ui )i (e Puteri cere)ti )i c.iar pe "'2nu! &8; va(# E cun'&cut *nt'arcerea !ui Pave! pe (ru2u! "a2a&cu!ui )i rpirea !ui *n Rai# Ca!ea 2ntuirii6 prin ur2are6 ne (e&prin(e (e p2nt &pre Cer6 ca pe unii ce )ti2 c (e !a "u2ne:eu a2 ie)it )i iar)i !a "u2ne:eu ne8nt'arce2 )i !&2 !u2ea# 0ericit cine &e8nt'arce###

;%PTA M7NT%IRII

Pe ' a&e2enea 2rit ca!e6 ni2eni nu p'ate 2er+e &in+ur6 (e nu va veni 2ai *nti *n 'b)tea Bi&ericii ca & fie c'n(u& (e 2na nev:ut a Mntuit'ru!ui prin pre' i6 ucenicii Si v:u i6 tri2i)i (e E! *n fiecare rn( (e 'a2eni# Cci au :i& Prin ii (e (e2u!t cuvntu! ace&ta- cine vrea & &e 2ntuia&c cu *ntrebarea & c!t'rea&c= pentru c '2u!6 care &8a .'trt & ia& (in ca!ea pcate!'r &au (in +!ceava fr(e!e+i!'r6 &e va tre:i (e'(at c i &e v'r ri(ica *2p'triv trei vr,2a)i6 unu! (up a!tu!# Iar vr,2a)ii 2ntuirii &unt ace)tia- !u2ea6 trupu! )i (iav'!u!# Pe ace)tia *i arat ca atare t' i Sfin ii Prin i# Prin >!u2e> &e *n e!e+e cate+'ria pcatu!ui6 a(ic tur2a 'a2eni!'r necre(inci')i6 cei ce (in t'at v'ia &8au unit cu &faturi!e (raci!'r# E !u2ea pentru care nu &8a ru+at Mntuit'ru!# E +ura &atu!ui6 +ura vecinu!ui )i6 (e 2u!te 'ri6 +ura )i fapte!e ce!'r (intr8' ca& cu tine# Ace)tia6 &au !u2ea6 * i iart 'rice tic!')ie ai face6 'rict ai *n(rpta cu &uf!etu!6 (ar nu te iart nici(ecu2 & !e8' iei un pa& *nainte )i & te faci 2ai bun# Oa2enii ace)tia ai !u2ii au ' ciu(at ru)ine (e a fi buni# Buntatea ta *i ar(e6 )i &e tru(e&c & te &c'at (e vin cu t't fe!u! (e p'n'a&e# >;u2ea> e veacu! vic!ean6 p!acu! 'a2eni!'r )i &!ava (e)art# Cura !u2ii +rie)te a!e &tpnit'ru!ui ei# "e aceea ave2

CRAREA 34

p'runc- >Nu iubi i !u2ea6 nici ce!e (in !u2e- p'fta trupu!ui6 p'fta 'c.i!'r )i trufia vie ii6 care nu &unt (e !a Tat!># Cine vrea & biruie acea&t pri2 pie(ic *n ca!ea 2ntuirii6 are !a *n(e2n ace&te trei- rb(area6 iertarea )i ru+ciunea# Cu artarea rb(rii &unte2 (at'ri *n pri2u! rn( pentru c6 2ai *nainte (e a veni !a ca!ea !ui "u2ne:eu &au !a '&tene!e!e 2ntuirii6 fcea2 )i n'i a!e !u2ii6 u2b!n( *n fr(e!e+i )i c.inuin( pe a! ii6 )i a&tfe! ne8a2 b+at (at'ri= (eci acu2 trebuie & p!ti2 a!e n'a&tre ce!e (e atunci6 ca pentru rb(are & ('bn(i2 2ntuirea (e !a "u2ne:eu# A)a trebuie & p!ti2 acu2 cu (urere ce!e ce !e8a2 fcut '(ini'ar cu p!cere# Cn(u! ace&ta iat cu2 *! e1pri2 Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 (efinin( virtutea rb(rii- >A &ta nec!intit *n *2pre,urri a&pre )i a rb(a re!e!e= a a)tepta &fr)itu! i&pitirii )i a nu (a (ru2u! iu i2ii !a *nt2p!are= a nu v'rbi ne*n e!ept6 nici a +n(i ceva (in ce!e ce nu &e cuvin unui *nc.int'r a! !ui "u2ne:eu# Cci :ice Scriptura- >Pn !a ' vre2e va rb(a ce! cu *n(e!un+ rb(are )i pe ur2ai &e va r&p!ti !ui cu bucurie###># Ace&tea &unt &e2ne!e rb(rii6 (ar 2ai pre&u& (e ace&tea e&te a &e &'c'ti pe &ine pricina *ncercrii# Cci 2u!te (in ce!e ce ni &e *nt2p!6 ni &e *nt2p! &pre *n(ru2area n'a&tr6 &au &pre &tin+erea pcate!'r trecute6 &au &pre *n(reptarea neaten iei pre:ente6 &au &pre 'c'!irea pcate!'r viit'are# Ce! ce &'c'te)te a)a(ar c pentru una (in ace&tea i8a venit *ncercarea6 nu &e r:vrte)te cn( e !'vit 8 2ai a!e& (ac e c'n)tient (e pcatu! &u 8 nici nu *nvin'v e)te pe ace!a prin care i8a venit *ncercarea6 cci fie prin ace!a fie prin a!tu!6 e! a avut & bea pa.aru! ,u(ec i!'r (u2ne:eie)ti### Nebunu! *n& r'a+ pe "u2ne:eu &8! 2i!uia&c= (ar venin( 2i!a nu ' pri2e)te6 fiin(c n8a venit precu2 a vrut e!6 ci precu2 "'ct'ru! &uf!ete!'r a &'c'tit c e (e f'!'&# 9i (e aceea &e face ne&i2 it'r )i &e tu!bur )i une'ri &e r:b'ie)te aprin& cu (racii6 a!te'ri .u!e)te pe "u2ne:eu= a&tfe!6 artn(u8&e ne8 2u! u2it6 nu pri2e)te (ect bta># Cine vrea & biruie !u2ea e (at'r & ia ar2a rar f'!'&it a iertrii6 'ricte neca:uri ar pti2i (e !a 'a2enii !u2ii ace&teia6 ca unu! ce ve(e

20

CRAREA MPARATIEI

c fra ii &i &tau !e+a i *ntr8' r'bie &trin6 *n *ntunericu! necun')tin ei (e "u2ne:eu )i (e ei *n)i)i# Cine vrea & biruie !u2ea &e r'a+ Tat!ui &u *n a&cun& &au *n +n(6 pentru 'rice fiu a! !ui "u2ne:eu6 'rict (e *ntunecat purtare ar avea )i 'ricte re!e i8ar face# Cci rb(area ru!ui6 iertarea fra i!'r )i ru+ciunea *n a&cun& au 2are putere *naintea !ui "u2ne:eu6 cci pentru e!e biruie E! *n !'cu! '2u!ui6 *nt'rcn( &pre bine ce!e p'rnite (e !a !u2e cu rutate# Struin( *n ace&tea te8ai fcut pricin (e 2ntuire )i pentru frate!e tu (in !u2e# Ru+ciunea nu ,u(ec6 ci &e &2ere)te6 a(u8 cn(u8ne a2inte +re)e!i!e n'a&tre6 nu a!e !u2ii# Ru+ciunea a(evrat cere iertarea !u2ii6 nu '&n(irea ei# Iar a&upra &2ereniei vr,2a)u! nu p'ate ni2ic# "eci6 fcn( a)a6 'ri (e cte 'ri *nt2p!area ' cere 8 (ar )i cn( n8' cere 8 a,utat (e "u2ne:eu6 treci cu bine pe&te pri2a pie(ic a p'trivnicu!ui pe care i8' ri(ic *n ca!e prin fra ii ti (in !u2e6 care &unt 2ai &!abi (e *n+er# Cine are (aru! (ra+'&tei6 a! rb(rii )i a! +n(u!ui &2erit6 *n vre2ea (e !upt 8 (ac !upt (up !e+e6 iar !e+ea e&te

(ra+' &tea 8 p'ate ve(ea !ucrur i 2inun ate6 *nt'ar ceri nea)te ptate !a "u2n e:eu# A )a (e pi!(6 n'i nu )ti2 taine! e !ui "u2n e:eupe cine 2ntu 8ie)te (in !u2e )i pe cine '&n( e)te# "ac pe ce! ce &e &!bt ice)te a&u8 pra ta6 (in pricin a *ntune

ci2ii &a!e6 *! )tie "u2ne:eu c &e va 2ntui6 2ntuirea !ui ' va face )i cu a,ut'ru! tu6 prin aceea c8 i ( (aru! rb(rii6 a! iertrii (in ini2 )i a! ru+ciunii# A&tfe! pentru &2erenia ta *! va birui "u2ne:eu )i va a!un+a (u.u! pr'tivnic (intr8*n&u!# "ac *n& frate!e ace!a 2ai are (e c.inuit *n r'bie &trin6 &au c.iar *)i va pier(e &uf!etu!6 !a purtarea ta cea (up "u2ne:eu6 rutatea !ui va cre)te )i &e va &!btici cu t'tu! *2p'triva 'a2eni!'r )i *2p'triva !ui "u2ne:eu# Prin ur2are6 nici(ecu2 & nu uit2 c '&ta)i ai !ui "u2ne:eu &unte2# "eci fii (e&t'inic6 &uf!ete6 )tiin( cui cre:i6 cu a!e cui ar2e ba i r:b'i6 cine * i a,ut6 8 ca & nu piar( "u2ne:eu pe cineva pentru nei&cu&in a ta# "e aceea au :i& Prin ii6 c pricina 2ntuirii e&te apr'ape!e# Cei ce biruie !u2ea nu &unt nici(ecu2 ' a(unare (e nepu8

CRAREA

D3

tinci')i6 ' tur2 (e inactivi6 'rict &8ar prea rb(area ru!ui ' &!bi8 ciune a bine!ui6 ci ei &unt '&ta)ii *2pratu!ui6 care prin rb(area Crucii a biruit nu nu2ai !u2ea6 ci )i t'at &tpnia 2'r ii# Mntuirea e cununa ace&tei biruin e# Iar (e&pre nev'in a care ('ve(e)te rb(area )i cre(in a &fin i!'r6 pute2 &pune c e &in+ura ca!e *n+(uit )i *n &tare & 2i&tuie puterea ru!ui )i & ' fac fr r'&t )i fr v!a+ *n !u2e#

>$REMA9 MI;OSTI$ 9I PRIETEN $IC;EAN>

Cn( p'trivnicu! 2ntuirii n'a&tre &e ve(e btut !a pri2a pie(ic 8 cea 2ai u)'ar 8 ce ' ri(ic *n ca!ea r'bi!'r !ui "u2ne:eu prin !u2e6 2n(ria nu83 !a& & &e (ea btut6 ci !e &trne)te a ('ua pie(ic prin vicii!e trupu!ui6 &au ' iubire trupea&c (e &ine# ;a ' atare *naintare a !uptei pentru 2ntuire &e tn+uie trupu!6 ca & te 2i!'&tive)ti (e e!= e tn+uirea vic!ean a &tricciunii6 care nu trebuie a&cu!tat6 ci &c'a& (in r(cin )i firea fcut iar)i curat# "e aceea Prin ii i8au :i& trupu!uivr,2a) 2i!'&tiv )i prieten vic!ean# In vre2ea ne+ri,ei (e 2ntuire trupu! &e nrvi&e cu pati2i!e )i p'fte!e6 iar ace&tea !8au (e&frnat )i !8au &c'& (e &ub c'n(ucerea 2in ii6 &au6 2ai bine8:i&6 au &c'& 2intea (e !a c'n(ucere6 *nct &e r&c'a! cu neru)inare *2p'triva &uf!etu!ui6 c.inuin(u83 *n t't fe!u!6 )i &e *ntrt pn )i *2p'triva !ui "u2ne:eu# >Cci p'fta crnii e&te vr,2)ie *2p'triva !ui "u2ne:eu6 fiin(c nu &e &upune !e+ii !ui "u2ne:eu6 )i nici nu p'ate># A)a vine c fiecare (uce2 un ateu6 necre(inci'&6 *n &pate 8 trupu! (e pe n'i# "e !a &tarea a&ta )i pn !a a8i face & fie te2p!u &au Bi&eric a "u.u!ui Sfnt e (e !uptat (e ce!e 2ai 2u!te 'ri via a *ntrea+# 0irea trupu!ui fiin( &ur(6 'arb )i 2ut6 nu te p' i *n e!e+e cu e! (ect prin '&tenea! )i f'a2e6 ace&tea *n& trebuie c'n(u&e (up (reap8 ta &'c'tea!6 ca & nu (une:e &nt ii# Ace&tea *! *2b!n:e&c6 *nct nu &e 2ai ine vr,2a) !ui "u2ne:eu# Ru+ciunea )i p'&tu! &c't (racii p'ftei )i ai 2niei (in trup# 0'a2ea *2b!n:e)te fiare!e#

i
22

CRAREA MPRIEI

Cu t't (ina(in&u! &e atra+e !uarea a2inte c t'at !upta acea&ta & nu &e (uc fr *n(ru2area unui (u.'vnic i&cu&it care )tie cu2pni pentru fiecare in& aparte- 2&ura6 trebuin a )i putin a fiecruia# P'&tu! a(ic & fie 2&urat (up vr&t6 (up &ntatea r2a& 8 (e)i p'&tu! pe 2u! i i8a fcut &nt')i 8 )i (up tria )i fe!u! i&pite!'r# A)a cere (reapta &'c'tea!# Cei ce &8au +rbit fr &fatu! (reptei &'c'te!i6 t' i au *ntr:iat &au6 *n(rptn(6 au pier(ut# "e aceea au :i& Prin ii6 +n(in8 (u8&e !a cei +rbi i & &tin+ pati2i!e6 c 2ai 2u! i &8au p+ubit (in p'&t6 (ect (in prea 2u!ta 2ncare6 )i prea2reau (reapta &'c'tea!6 ca virtutea cea 2ai 2are# Pre uirea pti2a) a trupu!ui pe 2u! i *i *nt'arce *2p'triva (u.'vnicu!ui6 (e)i *nvr,birea nu8i ine 2u!t6 b'a!a *i *nt'arce= pe a! ii6 *n&6 2u)ca i !a 2inte (e 2n(rie6 nici nu8i !a& & 2ear+ vre'(at !a (u.'vnic6 (e)i !e tn,e)te cu+etu!# ;a vre2e (e u2i!in 8 care cearc pe t' i 8 )i ace)tia biruie pie(ica )i intr *n !upta 2ntuirii#

P%I%; NEC%RAT

Sfntu! Ma1i2 Mrturi&it'ru! nu2e)te iubirea (e &ine >pri2u! pui a! (iav'!u!ui># Ea e cea!a!t parte (in pie(ica a ('ua ce ne8' &tr8 ne)te p'trivnicu! *n n'i *n)ine- iubirea trupea&c (e &ine6 *nceptura 2n(riei# I2p'triva ei ne8a cerut Mntuit'ru! & ne .'tr2 pentru !ep(area (e &ine6 :icn(- >Oricine v'ie)te & vie (up Mine & &e !epe(e (e &ine6 &8)i ia crucea &a *n fiecare :i )i &8Mi ur2e:e Mie># ;ep(area acea&ta *n& ' p'ate face nu2ai cine &8a ri(icat cu 2intea 2ai pre&u& (e ce!e (e)arte )i &8a (e&fcut (in t'at (ra+'&tea !u2ea&c )i )i8a &tr2utat puterea (ra+'&tei &a!e6 t'at6 ctre "u2ne:eu# Sau6 cu a!te cuvinte- pe cine 38a a,utat "u2ne:eu & ia& (in !e+turi!e iubirii (e !u2e6 *! a,ut & ia& )i (in !e+turi!e (in!untru a!e iubirii (e &ine# Cn( vrei cu t'at &inceritatea )i tria & birui pie(ica a ('ua6 a vicii!'r 2in ii6 (e&pre care >cre(eai> c e)ti tu *n&u i6 atunci )i "u28

ne:eu &p're)te (ra+'&tea Sa ctre tine )i cre)te )i (ra+'&tea ta ctre "u2ne:eu6 cu att 2ai 2u!t cu ct e )i pie(ica (in ca!e 2ai 2are# *ntr8 a(evr6 acea&t iubire trupea&c (e &ine )i p!in (e trufie6 nu2ai (ra+'&tea aprin& a !ui "u2ne:eu ' p'ate &c'ate )i (e&vr)it &8' fac &cru26 prin u2i!in e!e cu care ' ar(e# Obi)nuit n'i nu prea pute2 )ti *n ct pri2e,(ie ne ba+ iubirea (e &ine6 (ar ' pute2 (e(uce (in purta8 rea (e +ri, a !ui "u2ne:eu6 Care6 cu iubire (e 'a2eni6 a,ut 2ntui8 rea n'a&tr6 *n+(uin( *ncercri6 certri )i 'cri pe&te capu! n'&tru6 cu r'&tu! ca & ne &crbi2 (e n'i *n)ine )i & ni &e t'cea&c t't +u&tu! (e ce!e (e aici6 cci a!tfe! nu pute2 2uri n'u *n)ine ca & invie2 !ui "u2ne:eu# "e aceea t' i Prin ii au fu+it (e !au( )i au iubit 'cara )i t'at np&tuirea6 ca pe une!e ce uci( puii vic!eni )i a(uc 2u!t f'!'& (e !a "u2ne:eu# Cei ce6 prin (aru! !ui "u2ne:eu6 &e i:bve&c )i (e !e+turi!e (in8 !untru a!e iubirii (e &ine6 &e p'art )i &e 2rturi&e&c pe ei *n)i)i &trini )i c!t'ri aici pe p2nt# "e aceea >&u&pin2 *n ace&t trup6 ('rin( & ne *2brc2 cu !'cuin a n'a&tr cea (in Ceruri># Iat (e ce6 prin &fatu! (reptei &'c'te!i6 trupu! trebuie &tin& )i fapte!e !ui vici'a&e6 '2'8 rte# In privin a acea&ta &tau 2rturie cuvinte!e Mntuit'ru!ui6 cn( :ice- >Cine ine !a via a !ui ' va pier(e= iar cine8)i pier(e via a !ui pentru Mine6 va +&i8'> # *n e!e+e2 c8)i va pier(e via a ce! ce ine !a fe!u! !u2e&c )i trupe&c a! vie ii# Iar &ub a!t f'r2 au:i2 ace!a)i cuvnt6 +rin(- >Cine va v'i &8)i 2ntuia&c &uf!etu!6 *! va pier(e= iar cine8)i va pier(e &uf!etu! &u pentru Mine )i pentru Evan+.e!ie6 ace!a *! va 2ntui># Suf!etu! are )i e! ' parte pti2a)6 care6 prin ne+ri,6 nrvin8 (u8&e cu via a cea trupea&c6 a)a &e *nv'ie)te )i &e !ea+ (e tare cu p!cerea (in !u2ea acea&ta6 *nct n8ar 2ai vrea &8i 2'ar trupu!6 ci ar vrea & fie ve)nic via a acea&ta vre2e!nic# P'ate c )i (e aceea a !&at "u2ne:eu via a acea&ta a)a (e nec,it6 ca & ne 2ai )i &atur2 (e ea# "eci6 ca ni)te (e:!e+a i (e p!ceri!e vie ii6 2ai ferici i &unt &racii6 ca b'+a ii# Cci b'+atu! :ice- >Acu26 &uf!ete6 ai 2u!te bun8 t i6 a(unate pe 2u! i ani- 2nnc6 bea )i te ve&e!e)te># Iar pentru '

24

CRAREA MPRIEI

atare &'c'tea! "u2ne:eu i8a :i&- >nebun># "eci6 ca & ne 2ntui2 trebuie & pier(e2 *nc!inarea &uf!etu!ui cea !unec'a& &pre *2pti2irea cu !u2ea6 cu trupu! )i cu avu ia6 care t'ate aici r2n# Iar (ac nu ar(e2 acea&t *nc!inare a &uf!etu!ui &pre !u2e66 &uf!etu! *ntre+ &e pier(e# 9i t'tu)i n8a2 &cpat (e cur&e6 cci &unt unii care8)i cur e&c &uf!etu! (e pati2i prin 2u!te '&tene!e 8 )i &uf!etu! are pati2i!e !ui- prerea6 &!ava (e)art )i 2n(ria 8 iar (ac &cap (e ace&te bucurii 2incin'a&e6 (ruin(u8!e "u2ne:eu *n &c.i2b a(evrate bucurii (u.'vnice)ti6 ca( *n pri2e,(ie (e a &e *n(r+'&ti a)a (e tare (e pr'priu! !'r &uf!et6 pentru faptu! c &e face curat6 *nct &uf!ete!e !'r &e &tin+ )i &e pier(# Bucuria ne*nfrnat6 c.iar cea pentru (aruri cu a(evrat (u.'vnice)ti6 te p'ate face & ui i c *nc n8ai ie)it cu t'tu! (in *2pr ia i&pite!'r# Suf!etu! *n& care &e 2ntuie)te e&te ace!a care nu 2ai trie)te pentru &ine6 ci pentru "u2ne:eu 8 &uf!etu! care &8a i:bvit (e &ine )i petrece ca un (u& (in !u2ea acea&ta# $ia a )i (ra+'&tea !ui *ntrea+ e&te nu2ai "u2ne:eu6 care8; face & uite (e &ine6 iar cn( revine *n !u2ea acea&ta6 &e ur)te pe &ine# Evan+.e!i&tu! I'an prin(e t'c2ai acea&t a treia treapt a !uptei cu &ine *n&u)i (up cuvntu! "'2nu!ui6 care :ice>Cine8)i iube)te &uf!etu! &u *! va pier(e= iar cine8)i ur)te &uf!etu! &u6 *n !u2ea acea&ta6 *! va p:i &pre via a ve)nic # "eci6 (e8a2 &tr!uci (u.'vnice)te ca &'are!e6 ceea ce !a pu ini &e *nt2p!6 (e una &a ne ine2- c nu &unte2 (in !u2ea acea&ta )i nu trebuie intuit >aici> (ra+'&tea n'a&tr# Cn( a,un+e26 !a ' atare &'c'tea! cu n'i *n)ine6 atunci (ra+'&tea !ui "u2ne:eu ne ar(e6 )i ar(e )i pie(eca a ('ua (in ca!ea *nt'arcerii n'a&tre Aca&### Cei ce )i8au a(unat )i )i8au &tr2utat unite t'ate puteri!e fpturii !'r (e !a !u2e )i vicii &pre "u2ne:eu6 ace)tia &unt cei ce au biruit !u2ea )i pe ei *n)i)i#

SEMN%; CR%CII

Cre)tini&2u! n'&tru ar fi *n 2are parte (e ne*n e!e&6 (ac n8a2 c'n&i(era )i rea!itatea per&'na! a (e2'nu!ui6 a *n+eri!'r c:u i# Cre8

CRAREA

25

(in a n'a&tr ar fi inc'2p!et )i &8ar (i:'!va cu u)urin 6 (intr8' re!i+ie reve!at6 *ntr8' ('ctrin u2anitar6 &au6 *n ca:u! ce! 2ai bun6 *ntr8un ra i'na!i&2 pr'te&tant6 fr ni2ic &upranatura! )i per&'na!# "ar nu e bun nici e1tre2a cea!a!t6 care6 fie c a(2ite ru! ca principiu para!e! cu "u2ne:eu6 fie c v'rbe)te (e (e2'ni 2u!t prea 2u!t (ect 2erit *n rea!itate# A nu a(2ite e1i&ten a per&'na! a *n+eri!'r c:u i )i a nu recun'a)te inf!uen a !'r a&upra vie ii &uf!etu!ui6 a&upra 2in ii cu (e'&ebire6 ('ve(e)te fie un ra i'na!i&2 &ec )i trufa)6 fie ' i+n'ran a &uficien ei (e &ine# A a(2ite ru! ca pe un principiu para!e! bine!ui *n&ea2n c ne cufun(2 *n a(ncuri ne+ur'a&e (e i&t'rie6 cn( n8 avea2 ' reve!a ie preci& )i (ep!in a rea!it i!'r &piritua!e# Pentru vre2ea n'a&tr6 cu ' reve!a ie c'2p!et6 a 2ai :b'vi pe !n+ e!e2en8 te peri2ate (in i&t'ria re!i+ii!'r6 fire)te c ('ve(e)te 2u!t *n(rptare 2inta!# Iar a *2b!ti prea 2u!t )i fr &'c'tea! nu2e!e ce!ui ru6 fire)te c arat !ip& (e &'c'tea!6 (ac nu c.iar (e:ec.i!ibru! 2in ii# "e aceea6 &'c'tin( pie(ici!e 2ntuirii !a ,u&ta !'r va!'are6 &pune2 c *n ca!ea 2ntuirii &au a *nt'arcerii n'a&tre Aca& &e 2ai ri(ic ' &tavi!- vr,2a)u! *n&u)i6 puterea ru!ui *n per&'an6 &au *n+eru! ru# Mn(ria !ui nu p'ate rb(a btaie= ace&ta8i c.inu! pcatu!ui &u6 c t'tu)i trebuie &8' capete# "eci6 (ac a f'&t btut cn( &e !upta cu n'i (in afar6 prin +ura !u2ii6 (ac a trebuit & fu+ ru)inat6 (up :eci (e ani (e !upte (in!untru6 (in trup )i (in &uf!et6 atunci &uf!etu! )i 2intea6 facn(u8&e curate6 *! prin( *n pre:en a nev:ut# Atunci6 ne8 2aiavn( ce face6 vine *n per&'an & &e r:b'ia&c cu n'i# "e acu2 *ncepe r:b'iu! 2in ii '2u!ui cu 2intea cea vic!ean6 &au r:b'iu! nev:ut# Spre r:b'iu! ace&ta *n& & nu *n(r:nea&c ni2eni6 (e n8a f'&t c.e2at (e "u2ne:eu cu r'&t (e a ru)ina puterea vr,2a) )i a 2ai *ntri neputin a 'a2eni!'r &pre r:b'i6 cci nu e un r:b'i (e +!u2# "e'ca2(at & ne 2u! u2i2 a )ti c a&upra (iav'!u!ui ave2 ace&te trei ar2e- Nu2e!e "'2nu!ui )i a! Maicii "'2nu!ui (e&pre care :ice Sf# I'an Scraru! c- >Ar2 2ai tare *n cer )i pe p2nt nu ave26 ca nu2e!e !ui "u2ne:eu># Iar a ('ua ar2 pe care ' ave2 *2p'triva puterii vr,2a)e e&te Sf# Cruce# FA) *ntreba pe cei ce nu au cruce- cu ce &e2n v apra i v'i (e (iav'!<G Ei *n& n8au &e2n6 c nu8i !a& &8! fac# Nu *n :a(ar &e2nu! Crucii *! nu2e)te Bi&erica- >Ar2 nebiruit

DA

CRAREA MPRIEI

a&upra (iav'!u!ui6 Crucea Ta ne8ai (at># Iar a treia ar2 (e aprare e&te &2erenia &uf!etu!ui# "eci c.iar *n cea&u! tu!burrii ta!e6 & :ici *n a(n8 cu! ini2ii- >Pentru pcate!e 2e!e pti2e&c ace&tea6 "'a2ne6 i:bve)8te8 2 (e ce! ru># 9i *nt'arce8te cu ini2 bun ctre "u2ne:eu6 'rice +n(uri re!e ai avea6 p!2uin(u8 i 2intea6 cci ve(e Tat! '&tenea!a fiu!ui )i nici(ecu2 nu83 !a&#

IN P%STIA CARANTANIEI

Pn aci &e *n e!e+e )i nu &e prea *n e!e+e (ra2a (e&vr)irii per&'anei '2ene)ti# 9i fiin(c acea&ta nu &8a prea putut *n e!e+e6 ur2ri )i rea!i:a6 a f'&t nev'ie ca "u2ne:eu & cree:e '2u! a ('ua 'ar )i6 prin cre)tini&26 &8! fac *n &tare (e acea&t *n e!e+ere )i rea!i:are a (e&vr)irii &a!e per&'na!e# Acea&t (e&vr)ire ur2rit )i a)teptat (e "u2ne:eu (e !a '26 ni &8a reve!at6 ni &8a (at (e 2'(e! *n per&'ana c!ar )i rea! a !ui Ii&u& Hri&t'&6 a "u2ne:eu8O2u!ui# "e aceea E! e Ca!ea )i natura! )i &upranatura! a (e&vr)irii# Ii&u& Hri&8 t'& nu avea nev'ie (e 2ntuirea Sa6 (ar tar p'+'rrea Sa6 *n trup (e '2 re8creat6 n&cut afar (e ca!ea pcatu!ui6 2ntuirea n'a&tr ar fi f'&t cu neputin = 'ri n'i era2 )i &unte2 cei ce ave2 nev'ie (e 2ntuire# "eci pentru iubirea (e 'a2eni a !ui "u2ne:eu6 &i2 it (e n'i ca ' cre(in ar:t'are (e 2ntuire6 ni &8a artat )i ni &8a (at ca 2'(e! (e via per&'ana rea! a Mntuit'ru!ui n'&tru Ii&u& Hri&t'&# E! e pentru n'i 'a2enii 2&ura (e&vr)irii# Att ('ar c 2'(e!u! reve!at trebuie ur2at# Cci6 (ac "u2ne:eu a tcut t'tu! pentru 2ntuirea n'a&tr6 acea&ta nu *n&e2nea: ca n'i & ne (e(2 !enei6 pentru c a tcut "u2ne:eu t'tu! )i n'i nu 2ai ave2 (e fcut ni2ic# "u2ne:eu a fcut t'tu! (in partea Sa6 anu2e- S8a 2ic)'rat pe Sine )i S8a fcut '2 a(evrat6 *ntru t'tu! a&e2nn(u8&e n'u6 afar (e pcat6 ca & ne arate crarea cu !ucru! )i cu per&'ana Sa# E! era )i "u2ne:eu a(evrat6 (ar a 2er& '2ene)te pe ca!ea cea n'u# "e aceea6 ca!ea 2ntuirii ' nu2i2 ca!ea !ui "u2ne:eu6 pentru c6 ce! (inti6 E! a 2er& pe ea#

CRAREA

27

"eci6 cei ce vre2 & ne 2ntui2 trebuie & 2er+e2 )i n'i t' i aceea)i ca!e6 t'at# 9i6 fiin(c ave2 (e a trece pe&te )erpi )i pe&te &c'rpii )i pe&te t'at puterea vr,2a)6 iar n'i nu &unte2 (ect nu2ai 'a2eni6 Ii&u& Ce! cu cruce ne a,ut6 (ruin(u8ne (in per&'ana )i via a Sa ce!e trebuit'are6 (ar 2ai pre&u& (e firea n'a&tr# Ba 2ai 2u!t6 c.iar E! *n&u)i &e !upt pentru n'i ca &8; ur22 *nt'c2ai6 pe t'at ca!ea p2ntea&c# "in bu:e 2u! i *! ur2ea: pe "'2nu!6 (ar cn( & treac prin 2'artea (e pe cruce 8 (e&vr)ita !ep(are (e &ine 8 2u! i &e (au *nap'i# T' i ace)tia *ntr:ie pe ca!e# "e aceea :ic6 cine vrea & va( pe "'2nu! *n veacu! fr (e &fr)it6 (up *nviere6 trebuie & 2ear+ cu E! t'at ca!ea6 iar nu nu2ai pn !a un !'c6 &au nu2ai pn !a ' vre2e# R2a)i *n ur2 (e fric &unt (e&tui *n t'ate vre2i!e6 (ar 2ai a!e& *n :i!e!e n'a&tre6 te2n(u8&e ca nu cu2va (in cau:a cre(in ei &8)i pri8 2e,(uia&c via a acea&ta# N'i *n& :ice2- un(e e fericirea aceea6 & c8 (e2 )i n'i *n >pri2e,(ia>6 *n care a c:ut "u2ne:eu= iar (e nu ne pri8 2e,(ui2 pentru "u2ne:eu e &e2n c nu &unte2 vre(nici# "ac ave2 *n ve(ere pe !n+ cun')tin a 2ntuirii )i nev'in a6 &au caracteru! a&cetic a! crrii &pre (e&vr)ire6 ne *nt!ni2 cu *nv 8 tura Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 una (intre ce!e 2ai !u2inate 2in i a!e Bi&ericii# "epan2 (eci firu! crrii *n &piritu! Cuvntului ascetic a! Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 att pentru trebuin a ('cu2entrii patri&tice6 ct )i pentru a(nci2ea )i fru2u&e ea *nv turii Sfntu!ui# '. Ii&u& Hri&t'&6 "u2ne:eu prin fire6 pri2in( & &e fac '26 pentru iubirea (e 'a2eni6 S8a c'b'rt &ub !e+e6 ca p:in( p'runca a&e2enea unui '26 & (e&fiin e:e '&n(a cea vec.e a !ui A(a2# Iar )tiin( "'28 nu! c t'at !e+ea )i pr''r'cii atrn *n p'runca iubirii (e "u2ne:eu )i (e 'a2eni6 S8a +rbit & !e p:ea&c a&e2enea unui '26 (e !a *nceput pn !a &fr)it# Ace&te p'runci6 care re:u2 Scriptura6 trebuie p:ite *2p'triva cuiva6 care vrea & !e &urpe6 trebuie aprate6 trebuie trite *n ciu(a firii )i a unui p'trivnic6 a!tfe! nu ne 2ntui2# Cu ace&t p'trivnic a avut Ii&u& ' !upt *n('it6 una prin i&pite!e p!cerii )i a ('ua prin *ncercri!e

28

CRAREA MPRIEI

(urerii# Iat pri2a i&pitire prin p!cere- (iav'!u! !8a cre:ut '26 v:n8 (u8; pe E! 2rturi&it !a b'te: (e Tat! )i pri2in(6 ca '26 pe "u.u! *nru(it6 (in ceruri6 )i 2er+n( *n pu&tie ca & fie i&pitit (e e!# *n)e!n8 (u8&e )i cre:n(u8; a&tfe!6 a p'rnit *2p'triva ;ui t't r:b'iu!6 ('ar va putea cu2va &8; fac )i pe E! & pun 2ai pre&u& 2ateria !u2ii (ect iubirea !ui "u2ne:eu# "eci6 )tiin( (iav'!u! c 2ncri!e6 avu ii!e )i &!ava &unt ce!e trei *ntre care &e fr2nt t'ate ce!e '2ene)ti6 cu ace&tea a i&pitit )i pe "'2nu! *n pu&tie ca ('ar8('ar *! va prv!i )i pe E! *n prpa&tia pier:rii6 ca pe t't '2u!# E bine (e 'b&ervat c Ii&u& Hri&t'&6 *ntrupat *n '2 a(evrat6 a biruit pe (iav'!u! ca '26 iar nu ca "u2ne:eu= cci cu puterea (e "u2ne:eu6 ca fu!+eru! !8a aruncat (in ceruri# Ii&u& a venit & &e !upte cu (iav'!u!6 ca '2 a(evrat6 *ntruct nu2ai a)a ne putea *2pin+e !a t'at *n(r:nea!a ct trebuie= iar c)ti+n( 8 ca '2 8 ' biruin (e&8 vr)it a&upra !ui6 biruin a ne8a (at8' n'u6 *n (ar6 (ar nu2ai (ac ne !upt2 )i n'i ca E!# Cu biruin a Sa6 Mntuit'ru! ne8a *nv at )i pe n'i 2e)te)u+u! r:b'irii6 ne8a (at cun')tin a )i ne8a (at )i puterea# "eci E! e 2e)te)u+u!6 cun')tin a )i puterea= E! e 2'(e!u! (e !upt6 ct ine c8 rarea# Mntuit'ru! (e aceea a )i venit6 ca & &fr2e !ucruri!e (iav'!u!ui )i & &urpe &tpnirea !ui *n care inea pe 'a2eni# A&tfe!6 cn( ;8a i&pitit6 *n Pu&tia Carantaniei6 ca & fac (in pietre pini6 cci f!2n8 :i&e6 E! !8a btut cu Scriptura6 :icn(- > Scri& e&te c nu nu2ai cu pine va tri '2u!6 ci cu 'rice cuvnt a! !ui "u2ne:eu>H "ar (iav'!u! n8a renun at !a !upt6 ci ;8a i&pitit iar)i cu &tr!ucirea tutur'r *2pr ii!'r p2ntu!ui 8 cu &!ava puterii p'!itice 8 :icn( "'2nu!ui- >ie * i v'i (a t'at puterea )i &tr!ucirea ei6 cci 2ie82i e&te (at )i ' (au cui vreau# "eci6 (ac tu te vei *nc.ina 2ie6 t'at i8' (au ie># Privit'r !a ace&te cuvinte &e2e e a!e i&pitit'ru!ui6 Sf# Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui &e *ntreab (ac a 2in it Satana atunci6 &au6 &i!it (e pre:en a !ui "u2ne:eu6 a &pu& a(evru!< Ci r&pun:n( Ii&u&6 !8a btut6 +rin( (in Scripturi- >Scri& e&te- "'2nu!ui "u2ne:eu!ui tu & te *nc.ini )i nu2ai pe E! unu! &8;

CRAREA

D4

&!u,e)ti># Cn( &8a v:ut (iav'!u! btut (in Scripturi a !uat )i e! Scriptura6 cci )tie )i e! Scriptura6 *n& (iav'!e)te6 (e'arece 2intea !ui6 fiin( nebun6 &tr2b *n e!e&u! 'ricrui cuvnt6 (e vre2e ce e! nu &t *n a(evr6 ci *n 2inciun# A)a6 *! (uce pe Ii&u& pe aripa te2p!u!ui (in Ieru&a!i26 :icn(u8I- >"ac e)ti Tu 0iu! !ui "u2ne:eu6 arunc8Te (e aici ,'&6 cci e&te &cri& c *n+eri!'r Si va p'runci pentru Tine6 ca & Te p:ea&c )i Te v'r ri(ica pe 2ini6 ca nu cu2va & Te i:be)ti cu pici'ru! (e vre' piatr># Atunci Ii&u& i8a tiat &curt )i i&pita acea&ta6 r&pun:n(u8i- >S8a :i& *n !e+e & nu i&pite)ti pe "'2nu! "u2ne:eu! tuH> 9i (up ce &fr)i t'at i&pita6 (iav'!u! &e (u&e (e !a E! pn !a ' vre2e# Se2n c a 2ai venit )i &ub a!t f'r2#

I%BIREA E CRAREA

P'trivnicu! ;8a *ncercat pe "'2nu! prin ace&te trei- prin nepu8 tin a trupu!ui6 prin &!ava (e)art )i prin i&pitirea (e "u2ne:eu# T'ate ace&te i&pite au a&cun&e *n e!e 2'2ea!a p!cerii6 &au acu! pcatu!ui6 *n& *n c.ip fe!urit# T'ate !a un !'c a!ctuie&c c.ipu! (inti a! r:b'8 iu!ui6 &au6 (up Sf# Ma1i26 i&pita prin p!cere# "ac Ii&u& &8ar fi biruit (e 'ricare (intre ace&tea6 ar fi c:ut (in (ra+'&tea Tat!ui6 ar fi c!cat E! p'runca pri2 (in !e+e6 pe care avea &8' pr'p'v(uia&c6 *ntre 'a2eni ca ni2eni a!tu!- p'runca (ra+'&tei (e "u2ne:eu6 ca Tat a! 'a2eni!'r# T't r:b'iu! p'trivnicu!ui ace&ta a f'&t- ca &8; fac pe "'2nu! & ca!ce (ra+'&tea ctre "u2ne:eu ca Tat# Cci )tie vr,2a)u! c p!cerea p2ntea&c6 pentru cine u2b! (up ea6 are (rcea&ca putere & (e&fac pe '2 (e (ra+'&tea !ui "u2ne:eu )i & i8' *nt'arc &pre p!cerea a 'rice a!tceva afar (e "u2ne:eu# Prin ur2are6 (ac 2ai ave2 ini2a prin& (e ceva (e pe p2nt6 &tpnit'ru! !u2ii ace&teia *nc ne 2ai ine !e+a i *n *2pr ia !ui6 (e vre2e ce (ra+'&tea n'a&tr ctre "u2ne:eu *nc n8a ar& )i a a aceea#

30

CRAREA MPRIEI

"up ce "'2nu! 38a btut pe (iav'!u! *n Pu&tia Carantaniei *n &fnt &uf!etu! Su 8 curat (e !u2ea acea&ta ca ' pu&tie 8 a venit &8; bat )i *ntre 'a2eni# Cuvinte!e Evan+.e!i&tu!ui ne (e&criu )i acea&t !atur a r:b'iu!ui6 cci :ice- >9i (up ce &fr)i t'at i&pita6 (iav'!u! &e (eprta (e !a E!6 pn !a ' vre2e># Se2n c a 2ai venit iar)i6 *n& (e (ata acea&ta r:b'in(u8&e cu "'2nu! prin 'a2enii !u2ii ace&teia# Sa8 tana a r&cu!at *2p'triva Mntuit'ru!ui pe 'a2enii puternici (e atunci6 vic!enii vre2ii6 crturarii )i fari&eii !u2ii vec.i6 une!te a!e &a!e6 'a2eni &!abi (ar cu putere 2are6 ca ('ar8('ar Ii&u& *i va b!e&te2a6 &au *i va ur*6 )i a)a va +re)i 2car *2p'triva ce!ei (e8a ('ua p'runci6 p'runca iubirii (e 'a2eni# Acea&ta e6 cu2 :ice Sf# Ma1i26 i&pita a ('ua6 prin (urere6 care e &trnit (e p'trivnicu! cu 2enirea (e a *nvr,bi pe Ii&u& cu 'a2enii )i pe 'a2eni *ntre'!a!t# Iat cuvinte!e Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru! (e&pre ace&t nu2it a! ('i!ea fe! (e i&pit pe care 38a avut Mntuit'ru! (e *n8 vin&- >"up ce6 a)a(ar6 prin biruin a a&upra pri2ei i&pite6 cea prin p!cere6 a :(rnicit p!anu! Puteri!'r6 Cpetenii!'r )i Stpnii!'r ce!'r re!e6 "'2nu! !e8a *n+(uit &8)i pun *n !ucrare )i a! ('i!ea atac6 a(ic & vin )i cu *ncercarea ce !e 2ai r2&e&e6 cu i&pita prin (urere>D# S ur2ri2 (eci une!tiri!e p'trivnicu!ui6 & ve(e2 2et'(a !ui )i 2et'(a !ui "u2ne:eu6 t't (up cuvinte!e Sf# Ma1i2# >Neputn( vr,2a)u! &8; fac pe "'2nu! & ca!ce p'runca iubi8 rii (e "u2ne:eu6 prin ce!e ce I !e8a f+(uit *n pu&tie6 &8a &tr(uit pe ur26 (up ce a venit *n !u2e6 cu a,ut'ru! ne!e+iui i!'r iu(ei6 &8; fac & ca!ce p'runca iubirii (e 'a2eni# Satana Fcare *n&e2nea: >p'trivni8 cu!>G *i *n(e2na pe crturari )i fari&ei !a fe!urite!e 2e)te)u+iri *2p'triva !ui Ii&u&6 ca6 neputn( rb(a *ncercri!e6 cu2 cre(ea e!6 & fie a(u& &8i ura&c pe cei ce8! *ntin(eau cur&e )i a)a & ca!ce p'runca iubirii (e 'a2eni# "ar "'2nu!6 ca un "u2ne:eu6 cun'&cn( +n(uri!e p'trivni8 cu!ui6 n8a urt pe fari&eii pu)i !a !ucru (e e! Fcci cu2 ar f* facut8'6 fiin( prin fire bun<G ci6 pe cei purta i (e e!6 nu *nceta &8i &ftuia&c6 &8i 2u&tre6 &8i *nfric')e:e6 &8i p!n+6 ca pe unii ce puteau & nu &e !a&e c'n(u)i (e e!# B!e&te2at (e ei6 &e purta cu *n(e!un+ rb(are# Mntui8

CRAREA

31

t'ru!6 e (rept6 i8a 2u&trat )i i8a certat ca ni2eni a!tu!6 *n& nu i8a urt nici ' c!ip6 (e vre2e ce pe (iav'!u! (in ei *! certa )i83 u2i!ea6 (n(u83 !a ivea! )i ar:n(u83 cu a(evru!6 iar pe ei *i iubea )i8i *nv a *nainte# Pti2ea cu *n(urare )i !e arta t'ate fapte!e iubirii= *i *nv a ci!e vie ii )i :u+rvea prin fapte c.ipu! vie uirii cere)ti= ve&tea *nvierea 2'r i!'r )i f+(uia via a ve)nic )i *2pr ia Ceruri!'r ce!'r ce cre(= iar necre8 (inci')i!'r Fatei!'rG !e ve&tea *nfric')ate!e pe(ep&e ve)nice# Iar pe ce! ce !ucra prin ei Fprin ateiG *! btea cu iubirea (e 'a2eni6 iubin(u8i )i pe ei6 (e)i8i (ucea (iav'!u!# O6 2inunat r:b'iH *n !'c (e ur Ii&u& arat iubirea )i rpune pe tat! rut ii prin buntate# In ace&t &c'p6 rb(n( attea re!e (e !a ei 8 2ai a(evrat v'rbin(6 pentru ei 8 S8a &tr(uit pn !a 2'arte6 *n c.ip '2ene&c6 pentru p'runca iubirii )i6 ('bn(in( biruin a (ep!in *2p'8 triva (iav'!u!ui6 a pri2it cununa *nvierii pentru n'i# A&tfe! A(a2 Ce! n'u a *nn'it pe ce! vec.i#> "u2ne:eu *i preveni&e pe 2ai 2arii te2p!u!ui prin ve(enia !ui /a.aria pr''r'cu!6 ca & ia a2inte6 c )i ei v'r fi i&piti i# Iat cuvntu!>9i 2i8a artat pe Ii&u& F&au Ie.')uaG6 2are!e pre't6 &tn( *naintea *n+eru!ui "'2nu!ui )i Satana !a (reapta !ui6 ca & i &e82p'trivea&c># Pr''r'cu! *! ve(e pe 2are!e pre't &c.i2bn(u8i8&e ve)2inte!e re!e cu a!te!e bune )i punn(u8i8&e p'('ab curat pe cap6 iar *n+eru! atr+n86 (u8i !uarea a2inte- >fii !ut'r a2inte6 Ii&u&e6 2are pre't6 tu )i &' ii ti6 care &tau *naintea fe ei ta!e- cci ei &unt c.ipuri pentru viit'r# Cci iat eu a(uc pe Servu! Meu O(ra&!># T'tu)i ei6 *nv!ui i cu !u2ea acea&ta6 n8 au putut pricepe i&pita *n care c(eau pi:2uin( pe Ii&u&# Iubirea (e "u2ne:eu )i iubirea (e 'a2eni *n care atrn t'at ;e+ea )i Pr''r'cii6 *2p!inin(u8!e Ii&u& ca ni2eni a!tu!6 prin acea&ta &e ve(ea !i2pe(e c Ii&u& e "u2ne:eu )i "u2ne:eu e&te iubire# Pe ace&tea ('u ni !e8a (at ca p'runci# Aci &t taina pentru care p'runci!e !ui "u2ne:eu bat pe vr,2a)u!6 cn( are cine !e tri# Cci iat- "u28

ID

CRAREA MPRIEI

>

ne:eu &e a&cun(e *n p'runci!e Sa!e6 (up cu2 ne a&i+ur Sfin ii Marcu A&cetu! )i Ma1i2 Mrturi&it'ru!# Trirea ace&t'r p'runci ar(e pe (iav'! a)a (e cu2p!it6 *nct ace&ta r&c'a! puteri!e ia(u!ui )i cu e!e a pe 'a2enii !u2ii6 care8& birui i (e e!6 )i8i npu&te)te *2p'triva !ui Ii&u& )i a 'ricrui ucenic a! ;ui# Iar prin !e+e6 prin &tpnit'rii !u2ii ace&teia6 prin &!u,it'rii te28 p!u!ui- ar.iereii Ana )i Caiafa6 prin Iu(a vn:t'ru!6 (iav'!u! nu8; 2ai putea rb(a &8i fac *2pr ia (e ,af6 )i8I cere ne(reapta r&ti+nire pe cruce6 *n rn( cu t!.arii# Cn( r:b'iu! nev:ut *ntre iubire )i ur a a,un& aci6 Ii&u& bate pe (iav'! 8 t't ca '26 & nu uit2 8 prin neputin a )i nepre uirea tru8 pu!ui# A(ic prin (e&vr)ita !ep(are (e &ine &au prin pri2irea (e bunv'ie a 2'r ii# P!cerea a a!un+at8' cu .'trre puternic6 (urerea *n& a pri2it8' cu ('rire 2are# "in ce!e (e pn aci ve(e2 c !upta Mntuit'ru!ui cu p'trivnicu! pentru p'runci )i pentru 2ntuirea n'a&tr pre:int cteva (e'&ebiri fa (e &ta(ii!e !uptei pe care are & !e *nt2pine '2u!6 cn( vrea & ur2e:e pe "'2nu!# Mntuit'ru! a *nfrnt *nti pe p'trivnicu! *n (u.6 *n apari ia !ui per&'na! (in pu&tie6 biruin( prin (ra+'&tea (e "u2ne:eu i&pita ace!uia cn( *! *2bia cu 2'2ea!a p!cerii (in 2ateria !u2ii# N'i 2urit'rii *n& n8ave2 (e a *ncepe !upta (e !a artarea f i) )i per&'8 na! a p'trivnicu!ui= cci6 (up unii6 ne8ar fu+i 2intea (e &pai2a ar8 trii !ui *nfi'rt'are# E !ucru )tiut c &i&te2u! n'&tru nerv'&6 rv)it (e attea vicii &vr)ite (e n'i &au (e un )ir *ntre+ (e prin i *nainta)i6 nu &up'rt i2pre&ii prea tari6 ca pe&te t'ate ace&tea & r2n &nt'&# N'i trebuie & *ncepe2 ur2area Mntuit'ru!ui (e !a purificarea (e pati2i6 ca & a,un+e2 (up 2u!t vre2e !a ' &ntate6 fi:ic )i p&i.ic6 *n &tare (e a ne apr'pia6 fr pri2e,(ii +rave6 ac'!' (e un(e ('ar Ii&u& a *nceput !upta# E !ucru )tiut )i pr'bat (e 2e(icin c &pai2e!e Ftrau8 2ati&2e!eG pe&te puterea (e rb(are a &i&te2u!ui nerv'&6 *! (e:ec.i!i8 brea:6 )i6 (up &!biciunea !a care83 +&e)te6 p'ate &8! a(uc pn !a

CRAREA

II

b'a!a epi!ep&iei6 care &ea2n 2u!t cu *n(rcirea6 (e&cri& (e Evan8 +.e!ii# 0ire)te c )i n'i *n !upta cu pati2i!e 8 treab (e *ncept'ri6 (ar care p'ate ine ' via *ntrea+ 8 trebuie & (2 cu e! ' !upt *n (u.# *n acea&t !upt *nc &unte2 &cuti i prin rn(uia! (u2ne:eia&c (e a8i ve(ea *n t'at fi'r'a&a !ui pre:en # "e !a acea&t (e'&ebire *nc'!'6 !upta pentru 2ntuire6 att a Mntuit'ru!ui ct )i a ucenicu!ui6 ur2ea: aceea)i crare )i &ta(ii# A&tfe!6 (up ce Ii&u& 38a btut pe pr'tivnic *n pu&tie6 a venit &8! bat )i *n !u2e6 *n &'cietatea '2enea&c &tpnit (e ace!a# "e aceea6 ur2n( pe "'2nu!6 &pune2 c 2ntuirea nu &e c)ti+ cu ' fapt r:!ea 6 ci pre&upune )i ' fa &'cia!= ni2eni nu &e 2ntuie)te &in+ur= (e 2ntu8 irea &a &e 2ai !ea+ ' 2u! i2e (e 'a2eni# *n &'cietatea '2enea&c Ii&u& 38a btut pe pr'tivnic prin iubirea (e 'a2eni6 'rict *! !'vea vr,2a)u! printr8*n)ii cu i&pita (urerii# 9i pe ur2 (e t't6 a venit 8 prin 'rn(uire (u2ne:eia&c 8 i&pita6 t't prin (urere6 a&upra trupu!ui "'2nu!ui6 i&pit pe care a biruit8'6 (n(u8)i trupu! ca >(in neputin >3 & fie r&ti+nit pe cruce ca un fct'r (e re!e# Nu8)i ((eaJSatana &ea2a c6 r&ti+nin( >'2u!> pe cruce6 (up ce8; va *n+.i i cu p'ft6 &au cu ura cea 2ai 2are6 va af!a c prin cruce a *n+.i it pe "u2ne:eu# Nu8)i putea (a &ea2a vic!eanu! (e Taina Crucii care *i va rupe ce!e (in!untru6 )i6 Hri&t'& Ii&u&6 O2u!8"u2ne:eu *i va *nvia pe (rep ii cei (in $ec.iu! Te&ta2ent6 fcn( biruin ve)nic a&upra ru!ui pe care ' va (a '2u!ui6 frate!ui SuD )i ucenic pe aceea)i ca!e# Acea&t biruin a !ui Ii&u&6 prin '2u! *n care &e inea a&cun&6 a fcut re&tabi!irea firii '2ene)ti= a (e&c.i& *2pr ia !ui "u2ne:eu6 a ve&tit *nvierea )i a (at 2ntuirea *n (arI#

3 D

D C'rinteiii 3I6 K# Matei D?6 3@# I Efe&eni D6 ?#

34

CRAREA MPRIEI

CRAREA S07NT%;%I PA$E;

A,un)i !a ace&t !'c a! (epanrii cuvntu!ui e bine & 2ai !2uri2 cteva !ucruri6 (intre care ce! (inti e *n(reptarea prerii +re)ite ce ' au unii cre)tini (e&pre >2ntuirea *n (ar>6 pe care a c)ti+at8' Ii&u& Hri&8 t'& pentru n'i# "in ace&te cuvinte nu ur2ea: c n'i trebuie ('ar & >cre(e2> c >&unte2> 2ntui i )i cu a&ta a2 fcut t'tu! ce ar atrna (e n'i# Iat cu2 a *n e!e& Sf# Pave! pe "'2nu! )i cu2 i8a ur2at crarea6 (up cuvinte!e Sf# Ma1i2- >Pave! a)a &e !upta *2p'triva (raci!'r6 care !ucrea: *n trup p!ceri!e6 a!un+(u8i prin neputin a trupu!ui &u# E!6 Pave!6 ne arat cu fapte!e )i c.ipu! biruin ei *2p'triva vic!eanu!ui6 care !upt & a(uc pe cre(inci')i !a ur6 &trnin( *2p'triva !'r Fa Ap'&t'8 !i!'rG pe 'a2enii 2ai neb+t'ri (e &ea26 ca6 i&piti i prin ei6 &8i fac & ca!ce p'runca iubirii# "ar Sf# Pave! :ice- >Ocr i fiin(6 binecuvn8 t2= pri+'ni i6 n'i rb(26 .u!i i6 n'i 2n+ie2= ca ' !ep(tur ne8a2 fcut6 +un'iu! tutur'ra pn a&t:i>3# "racii au pu& !a ca!e 'crrea6 .u!irea )i pri+'nirea !ui6 ca &8! 2i)te !a ura ce!ui ce8! 'cr)te6 *! .u!e)8 te )i83 pri+'ne)te# Ei aveau ca &c'p &8! fac & ca!ce p'runca iubirii# Iar Ap'&t'!u!6 cun'&cn( +n(uri!e !'r6 binecuvnta pe cei ce8! 'crau6 rb(a pe cei ce8! pri+'neau )i 2n+ia pe cei ce8! .u!eau6 ca & (epr8 te:e F(in ca!eG pe (racii care !ucrau ace&tea )i & &e une&c cu bunu! "u2ne:eu# "eci pe pr'tivnicii care !ucrau ace&tea *i :(rnicea prin ace&t c.ip a! !uptei6 biruin( pururea ru! prin bine6 (up a&e2narea Mntuit'ru!ui# A)a a &!'b':it Pave! 2u! i2e (e !u2e (e &ub puterea vic!eni!'r )i a unit8' cu "u2ne:eu6 e! )i cei!a! i Ap'&t'!i6 biruin( prin >*nfrn+eri!e> !'r pe cei ce n(,(uiau &8i *nvin+# "ac (eci )i tu6 frate6 vei ur2ri ace&t &c'p6 vei putea & iube)ti pe cei ce te ur&c# Iar (e nu6 e cu neputin #>D "aru! 2ntuirii (eci &e ('bn(e)te c.iar ca (ar6 cu 2are !upt# Pi!(a Mntuit'ru!ui i8a pri!e,uit Sf# Pave! 2u!te )i a(nci 2e(i8 ta ii#
3 C'rinteni K6 3D83I# L Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 Cuvnt A&cetic6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KB6 e(# I6 v'i# D6 p# 3@#
3

CRAREA

35

Iat (e (ata acea&ta un '2 pct'&6 *ntru t'tu! a&e2enea n'u6 n:uin( &pre int36 fr & &e fi &'c'tit c a a,un&D6 2rturi&in( abia !a captu! a!er+rii- >Ca!ea a2 &vr)it6 cre(in a a2 p:itI### (e acu2 a)tept cununa6M 8 unirea (e&vr)it cu Hri&t'&# "eci nu 2ai ave2 2'tiv & &pune26 &cu:n(u8ne !enea6 c Ii&u& a f'&t "u2ne:eu )i a)a a biruit puteri!e pr'tivnice )i *n(rtnicia firii6 cci iat Sf# Pave! era '26 cu pcate +re!e6 ba )i b'!nvici'&6 )i iat836 !uptn(u8&e (up !e+e 5 pentru !e+ea care re:u2 Scriptura )i 2ntuirea6 c &8a artat 2ai pre&u& (e !unecu)u! p!cerii )i a&cu i)u! (urerii# A ie)it (in cercu! vici'& a! p!cerii )i a! (urerii6 *n care (e 'bicei &e *nvrte pn !a ab&ur( via a '2enea&c# Iat ce 2are e &fatu! Sfintei Trei2i- ca %nu! (in Trei2e & &e fac '2 pentru n'i )i pentru a n'a&tr 2ntuire6 ceea ce e t'tuna cu crearea firii (in n'u# Mntuit'ru!6 '2ene)te6 a 2er& )i 2er+e *naintea n'a&tr6 fcn(u8&e crare (e !a '2 !a "u2ne:eu# Nu pute2 r2ne (ect ui2i i (e (ra+'&tea pentru *n e!epciunea )i iubirea !ui "u2ne:eu6 per&'nificate *n Ii&u& Hri&t'&6 "u2ne:eu8O2u!# Ca 2rturii netrebnice *i )ti2 (ra+'&tea cu care ne iube)te E!6 (ar ni2ic (e pe p2nt n8' p'ate &pune# E! u2b! nev:ut (e 'a2enii cu 'c.i (e !ut6 cutn( 2ereu pe fra ii SiA6 pn(in( )i a!er+n( (up fiecare in&6 >pn8i va prin(e pe t' i cei ce &e v'r 2ntui6 ca pe Pa8 ve!>B6 )i neavn( '(i.n pn nu8i a(un pe t' i Aca&# 9i acea&ta ' face 2ereu6 *n fiecare veac (e 'a2eni pn !a &fr)itu! !u2ii# A&ta nu &e p'ate tcea# Iar cine ;8a )i v:ut pe "'2nu! )i nea&e2nata8i Cruce6 pe care *nc ' t't (uce printre 'a2enii ce8; p!2uie&c cu ur (e fiar pn !a &fr)itu! veacu!ui (e8aMcu26 unu! ca ace!a &are ca ar& (in 'rice iubire c'n&ervat'are (e &ine )i &e r'a+6 &tri+n( & aib *n !u2ea acea&ta &'arta !ui "u2ne:eu# %nu! ca ace&ta trie)te ca un

(e:!e+at (e via )i nici ' ur+ie a vre2ii nu8i p'ate face ni2ic6 (ect a8i (e&vr)i6 !2urin(u83 ca auru!#

DTi2'teiK6?# 3 C'rinteni 46 D@# Matei D?6 3@#

p 6 3 K # 0i!ipeniI6 3I# DTi2'teiK6 B# B Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 Capete (e&pre (ra+'&te6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KB6 e(# I6v'!#D6 pNBB#

IA

CRAREA MPRIEI

"ac &i2 i2 &uferin a fr a&e2nare a !ui "u2rfe:eu Mn8 tuit'ru! n'&tru6 cea (in iubirea (e 'a2eni6 acea&ta cur e)te )i via a n'a&tr= cci ace&ta8i f'cu! a:vr!it (e "u2ne:eu pe p2nt3- pr,'!u! (ra+'&tei6 care aprin(e !u2ea6 ar(e puteri!e ru!ui )i &tr!uce)te cu !u2in (u2ne:eia&c pe &2eri ii Si ur2t'ri6 ce &e *nt'rc Aca&# Cu t'ate ace&tea6 ('ru! !ui "u2ne:eu (up ce! 2ai 2are pct'& e&te nea&e2nat 2ai 2are6 (ect ('ru! ce!ui 2ai &fnt '2 (up "u2ne:eu#

n,

II

N$MINTE;E

RECI;OR

SA%; 9I "A$I"

Pe ca!ea 2ntuirii ni2eni nu p'ate 2er+e &in+ur (e nu &e va !&a c'n(u& (e 2na nev:ut a Mntuit'ru!ui6 prin pre' ii Bi&ericii6 &!u,i8 t'rii Si v:u i# Cci :ice- >Cine v pri2e)te pe v'i pe Mine 2 pri8 2e)te>3# "eci6 *n ca!ea "u.u!ui6 nu p' i 2er+e fr ucenicie !a (u.'v8 nic# Mu! i2ea i&pite!'r6 vic!enii!e pr'tivnicu!ui nev:ut6 r:b'in(u8ne prin !ucruri!e &au 'a2enii v:u i6 'ricn( ar putea &c'ate pe ucenicu! "'2nu!ui (in ca!ea 2ntuirii )i &8! rtcea&c6 (ac (u.'vnicu! n8ar avea 2e)te)u+u!6 )tiin a )i puterea (e !a "u2ne:eu6 ca & *2pr)tie )i 2ereu & &trice !ucrturi!e pr'tivnicu!ui# Pricepe2 prin ur2are c uce8 nicu! &au cre(inci'&u! e (at'r cu a&cu!tarea (in (ra+'&te ctre (u.'v8 nicu! &u6 cci tar (aru! ace&tuia e cu neputin i:bvirea (e neca:uri )i 2ntuirea# Sfnta Scriptur ne *n)ir 2u! i a&cu!tt'ri buni6 (ar )i f'arte 2u! i nea&cu!tt'ri# "intre cei a&cu!tt'ri a!e+e2 &pre *nv tur pe re+e!e "avi(6 care &ttea &ub p'v uirea (u.'vnicu!ui &u6 Natan pr'8 'r'cu!6 *! nu2i2 pe Natan (u.'vnic )i nu &fetnic a! re+e!ui6 pentru faptu! c era *n(reptt'r *n a!e (u.u!ui )i 2i,!'cit'r *ntre !e+ea !ui "u2ne:eu )i fr(e!e+ea '2u!ui6 &pre (e'&ebire (e &fetnic6 care 2i,8 !'ce)te *ntre '2 )i '2# Iar (intre nea&cu!tt'ri *! a!e+e2 pe re+e!e Sau!6 care nu pri2ea &fatu! !ui "u2ne:eu prin Sa2ui! )i6 nea&cu!tn( pn *n &fr)it6 a !uat p!ata nea&cu!trii6 (e&vr)it pier:n(u8&e#

Matei 3@6 K@#

40

CRAREA MPRIEI

C%M NCEPE O "ATORIE

"avi(6 pn a nu fi re+e6 era a! 'ptu!ea c'pi! !a prin i )i ci'b8 na) cu &!u,ba6 trin( cu t' i fra ii &i ' via cu2ptat# Cn( *n& a a,un& re+e6 (n( (e trai bun6 !8au np(it p'fte!e# S8a *nt2p!at (eci '(at c ' vecin a &a6 fe2eia !ui %rie6 fcea baie= "avi( a v:ut8' )i &8a aprin& (e p'fta curviei# A af!at cine e6 a pu& !a ca!e cu f rnicie )i vic!e)u+ tri2iterea brbatu!ui ei *n pri2e,(ie (e 2'arte 8 un(e a )i 2urit 8 )i a)a i8a !uat fe2eia# Iat83 pe "avi(6 ce! un& (e "u2ne:eu cu cin&te (e re+e )i cu (aru! (e pr''r'c6 '2'rn( brbatu! )i preacurv2( cu fe2eia r2a&# "up &!u,b era re+e6 (up (ar6 pr''r'c6 trupu! *n&### vr,2a) a! !ui "u2ne:eu3 )i uci+a) (e '2# 9i :ice Scriptura>0apta acea&ta6 pe care a facut8' "avi(6 a f'&t rea *naintea !ui "u2ne:eu>D#

$REMEA "E P;ATA

S ve(e2 acu26 &pre *nv tura n'a&tr6 *n ce c.ip *i rn(uie)te "u2ne:eu *n(reptarea# 9ti2 c era un& re+e (e Sa2ui! pr''r'cu!6 *n& ace&ta 2uri&e# A&tfe! a tri2i& "'2nu! !a "avi( pe Natan pr''r'cu!6 care6 printr8' a&e2nare6 38a a(u& &8)i cun'a&c pcatu! )i vin'v ia (e 2'arte# >%n '2 &i2p!u a v'rbit *2pratu!ui# *2pratu! ce! *2brcat *n purpur nu &8a 2niat6 cci nu &e uita !a ce! care v'rbea6 ci !a Ce! ce i 38a tri2i&# Nu 38a 'rbit pe "avi( c'.'rta '&ta)i!'r (in ,uru! &u= (i28 p'triv6 &e +n(ea !a 'a&tea *n+erea&c a "'2nu!ui )i tre2ura *n fa a >Ce!ui nev:ut6 ca )i cu2 ;8ar fi v:ut>I### Avea cineva 'are vre' ('8 va( c'ntra !ui< 9tiau 'are 'a2enii (e fapta !ui< 0apta &8a &vr)it repe(e= pr''r'cu! *n& *n(at a f'&t (e fa &8! 2u&tre#>K Pr''r'cu!6 &au v:t'ru! *nainte a! ce!'r ce au & vie (e !a "u2ne:eu6 i8a fcut *n e!ea& !e+ea care atrn pe&te fr(e!e+e# I8a artat c6 fcn(
3 D

R'2ani ?6 B# D Re+i 336DB#

MEvrei 336DB# 3 Sf# Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui6 'p# cit#6 p# BA#

N$MINTE;E RECI;OR

K3

2'arte (e '26 &abia va atrna *n veac a&upra ca&ei &a!e# Iar pentru c a !uat fe2eia a!tuia6 )i fe2eia &a va fi !uat (e a! ii (inaintea 'c.i!'r &i# Ce8a fcut e! a!tuia *n a&cun&6 a! ii *i v'r face !ui pe fa 6 *naintea a t't n'r'(u!# A&ta e !e+ea ne&tr2utat a (rept ii !ui "u2ne:eu care a(uce pe&te capu! tu ce ai a(u& )i tu pe&te capu! apr'ape!ui tu# Ce ai fcut i &e va face= ce ai :i& i &e va :ice= ce *ncarci pe a!tu! ai & (uci )i tu# Cn( (reptatea !ui "u2ne:eu &e *nt'arce a&upra n'a&tr a &'&it vre2ea (e p!at &au i&p)irea# I&p)irea nu8i ' pe(eap& (e !a "u2ne8 :eu6 ci un 2i,!'c (e *n e!ep ire6 ' *n(reptare 2ai a&pr# Iar fiin(c (rep8 tatea !ui "u2ne:eu 2ereu ine cu2pn *ntre fapt )i r&p!at6 pute2 v'rbi c.iar (e !e+ea (rept ii6 ca (e ' !e+e 2i!'&tiv6 prin care ne cur8 i2 (e pete!e fapte!'r re!e# *n vre2ea i&p)irii6 cn( vin a&upra n'a&tr &tr2t'rri!e6 (ac !e rb(2 (e bunv'ie6 neu2b!n( cu 'c'!irea6 ne a,ut "u2ne:eu= iar (e nu vre2 & pri2i2 ce!e ce vin pe&te n'i6 c nu !e *n e!e+e26 nu ne a,ut "u2ne:eu6 (e)i E! ar fi vrut# T'at &!u,ba acea&ta a !2uririi ucenicu!ui *n a!e (u.u!ui6 *n a!e ce!'r nev:ute !e+i6 (e un(e vin pe&te 'a2eni t'ate ce!e v:ute6 n8' p'ate face (ect (u.'vnicu!# ;ui i &8a (at 2e)te)u+u!6 cun')tin a )i puterea ca & a,ute '2u!ui *n *ncercri6 & vrea )i e! !eacu! ce i83 *2bie "u2ne:eu6 (up fe!u! )i trebuin a b'!ii &a!e#

MRT%RISIREA

Cn( "avi( )i8a *n e!e& +re)ea!a )i ur2ri!e ei6 a &pu& ce!ui ce a venit !a e! &au6 2ai bine8:i&6 Ce!ui ce i 38a tri2i&6 2rturi&in(u8)i vin'8 v ia )i :icn(- >A2 pctuit *naintea "'2nu!ui>3# Iat &2erenia *28 pratu!ui# "e !a acea&t *n e!e+ere )i recun'a)tere a pcatu!ui6 fcut *naintea (u.'vnicu!ui6 atrn )i *ncepe *n(reptarea# Acea&ta e 2rtu8 ri&irea (up v'ia !ui "u2ne:eu# 9i6 fiin(c (e+rab )i8a 2rturi&it +re)ea!a6 (e *n(at i8a venit )i iertarea (e !a "u2ne:eu# Iar pr''r'cu! care83 *nfric')a&e6 :i&e *n(at- >9i "'2nu! a ri(icat Facu2G pcatu! (e

D Re+i 3D6 3D#

42

CRAREA MPRIEI

(ea&upra ta )i tu nu vei 2uri>3# Iat ct (e repe(e &e &c.i2b "u28 ne:eu cu iubire (e 'a2eniH *n e!e+e2 (e aici6 c atta vre2e ct ine2 pcate!e ne2rturi&ite6 a&cun&e cu v'ia6 atta vre2e atrn pe(eap&a !'r a&upra n'a&tr6 ca ' &abie care &t & ca( pe&te via a n'a&tr# "e *n(at *n& ce 2rturi&i2 pcate!e )i vin'v ia6 pri2e,(ia 2'r ii ' *n!8 tur "u2ne:eu (e (ea&upra n'a&tr#

NCERCRI;E

"u2ne:eu ne iart u)'r6 *n& n'i6 'a2enii6 fiin( u)uratici cu firea )i &cur i !a 2inte6 trebuie & ne *ntri2 *n &tarea (e pace cu "u2ne:eu6 prin '&tenea!6 &au prin nev'in 2u!t# $in'v ia ne8' iart "u2ne:eu *n(at (up 2rturi&ire# Cu 'bi)nuin a (e a pctui trebuie & ne !upt2 n'i6 une'ri6 t'at via a# Acea&t vre2e (e a2r8 ciune care ne *nva 2inte ca & nu ne 2ai *nt'arce2 !a ce!e (inti6 e c.iar vre2ea (e *ntrire a &nt ii n'a&tre &uf!ete)ti# Acea&ta ne *nva ce! 2ai bine ca!ea !ui "u2ne:eu# S nu uit2 *n& c una e !upta )i &uferin a '2u!ui 2rturi&it )i a!ta e &uferin a '2u!ui ne2rturi&it# %nu! e !u2inat !a 2inte6 !ini)tit )i c)ti+ (in n'u nevin'v ia= ce!!a!t e *ntunecat6 *n(rtnic )i 2ai ru &e afun(# %nu! e a&cu!tt'r (e (u.'vnic6 8 a&ta8i u)urea: rb(area *ncercri!'r= ce!!a!t nu a&cu!t (e ni2eni6 ceea ce8i face *n(reptarea cu neputin # "u2ne:eu6 )tiin( nravu! firii '2ene)ti6 *! previne pe "avi( prin pr''r'c6 p'2enin(u8i t't(e'(at )i (e ' c.eie a ('2niei pa)nice6 :i8 cn(- >Ai *ntrtat 2u!t pe vr,2a)ii "'2nu!ui# Tu6 *2prate6 aveai 2u! i (u)2ani (in pricina (rept ii ta!e= nevin'v ia Fca&titateaG ta6 *n&6 te *ntrea# "ar pentru c ai aruncat cea 2ai bun ar26 ai r&cu!at pe vr,2a)i c'ntra ta>D# A&tfe! 38a !2urit pr'fetu! pe "avi(# "e)i fericitu! "avi( a au:it 2ai cu &ea2 cuvinte!e- >"'2nu! a iertat pcatu! tu>6 t'tu)i *2pratu! n8a !&at p'cin a6 ci &e *2brca cu
3 D

D Re+i 3D6 3I# Sf# Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui6 'p# cit#6 p# BB#

N$MINTE;E RECI;OR

43

&ac *n !'c (e p'rf*r )i )e(ea pe cenu) )i pe ,'&6 *n !'cu! tr'nu!ui ferecat cu aur# "ar nu nu2ai c )e(ea pe cenu)6 ci c.iar )i 2nca cenu) precu2 *n&u)i ne &pune- >Cenu)6 ca pinea a2 2ncat>36 *na! ii &i &fetnici *! ru+au & 2nnce pine6 (ar e! nu8i a&cu!taD# 9apte :i!e a inut p'&tu!I# Cu ct cineva &t 2ai &u& pe &cara r&pun(eri!'r 'b)te)ti6 cu att *i p'art )i "u2ne:eu ' iubire )i ' +ri, 2ai 2are# Iat cu2 *! trece "u2ne:eu pe "avi( prin a2rciuni!e *nv rii (e 2inte6 &au cu2 *! (uce pe ca!ea &uferin e!'r6 care &tat'rnice&c pe '2 *n bine# Sabia ce ar fi atrnat a&upra vie ii !ui 8 (ac nu )i8ar fi 2rturi&it pcatu! 8 &e 2ut a&upra c'pi!u!ui &u6 ca unu! ce era *n fr(e!e+i venit# Pr''r'cu! *i preve&te)te 2'artea c'pi!u!ui ce i &e va na)te# *n ca&a re+e!ui6 *ntre cei8 !a! i fii ai &i6 *ncep & vie i&pite pe&te i&pite# Pe unu! (in ei re+e!e *! pe(ep&e)te ca ('i ani & nu8i va( fa a6 ceea ce era ne*nc.ipuit (e +reu pentru un fiu (e re+e# Pe(eap&a acea&ta *n& ( r'a(e t'c2ai c'ntrare a)teptri!'r= cci fiu! &u6 prin &uferin a pe care ' *n(ur6 c)ti+ (ra8 +'&tea p'p'ru!ui6 (ar +re)e)te cu ea6 une!tin( r&turnarea (e pe tr'n a tat!ui &u# Pe (e a!t parte i&pitit'ru!6 (u.u! ce! ru6 cearc )i pe re+e6 *n(e2nn(u83 & (e&part p'p'ru! *n ('u tabere6 una a !ui )i a!ta a fiu!ui &u )i & &e bat *2preun6 ca &8)i apere tr'nu!6 ceea ce ar fi pricinuit 2u!t vr&are (e &n+e# Iat cu2 *n+(uie "u2ne:eu i&pitit'ru!ui & &e apr'pie6 ca un va2e) a! v:(u.u!ui6 (e r'bii !ui "u2ne:eu ca &8i cerce nu cu2va & &e 2ai af!e !a ei ceva iubire (e &ine6 ceva 2n(rie6 &au prere *na!t6 )i prin ace&tea &8i *ntine:e iar)i *n ce!e (inti6 &au *n 2ai 2ari &8i cufun(e# Re+e!e "avi( F&au (ac vre i- &uf!etu!G &e &tura&e (e vr&are (e &n+e )i n8a 2ai vrut &8)i apere 2n(ria (e re+e6 ci )i8a a!e& 2ai bine fu+a (e pe tr'n- u2i!in a cea 2ai (e pe ur26 ce p'ate veni unui re+e# 0u+a !ui ('ve(e)te *n& nu cea 2ai 2are &!biciune6 ci cea 2ai 2are putere a *n e!epciunii# Cci pri2irea u2i!in ei e cea 2ai 2are putere a (reptu!ui= pe cn( r:b'iu! pentru 2n(rie e ('va(a ce!ei 2ai 2ari neputin e# "avi( a pu& 2ai pre&u& c)ti+area iertrii !ui "u2ne8 :eu (ect tr'nu! &u *2prte&c )i a&tfe! &8a .'trt &8)i i&p)ea&c
MP&a!2 3@363@# Sf# Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui6 'p# cit#6 p# BB# D Re+i 3D6 3B83?#

44

CRAREA MPRIEI

(ep!in fr(e!e+ea )i & nu &e 2ai *nc!cea&c iar)i *n ace!ea)i pcate# "rept aceea6 fu+in( (e pri+'nirea fiu!ui &u- >S8a (u& *n 2unte!e E!e'nu!ui )i 2er+n( p!n+ea= capu! *i era ac'perit Fa)a e ,a!ea !a iu8 (eiG6 pici'are!e (e&cu! e )i t' i 'a2enii care erau cu e! *)i ac'peri&er fiecare capu! )i 2er+eau p!n+n(>3#

PRIN C%PTOR%; SMERENIEI

Suferin a acea&ta 2ai are )i un a!t r'&t# "e pi!( prin ea *n+(uie "u2ne:eu 'ricui6 ne*n&e2nat !a &!u,b &au !a c.ip6 &8 i &ar *n 'bra: )i & i83 p!2uia&c cu 'cri!e ce!e 2ai (e pe ur2# 9i cine ar putea & fac 2ai bine ' treab (e a&ta6 (ect un '2 (e ni2ica6 (ar t'tu)i (e vre' treab !ui "u2ne:eu# A&tfe!6 pe cn( re+e!e trecea p!n+n(6 un '2 'arecare6 ca (in &enin6 *ncepu & arunce cu pietre (up e! )i (up t't p'p'ru!6 )i &8i :vr!e *n 'bra: b!e&te2e- >P!eac6 p!eac6 ne!e+iu8 itu!e )i uci+a)u!eH> Iat cu2 *n+(uie "u2ne:eu &8 i au:i fapte!e pe nu2e# Cci f'arte 2ari trc'a!e ( vr,2a)u! *n ,uru! ce!'r *ncerca i6 pentru pca8 te!e !'r trecute6 ca &8i &c'at (in ca!ea 2ntuirii6 i&pitin(u8i & nu &e &2erea&c6 ci &8)i apere >'n'area># I&pitit'ru! *n&6 (ac n8a i:butit &8! fac pe "avi( &8)i 2ce!rea&c p'p'ru! *n ('u tabere6 era a8 pr'ape &i+ur c 2car ' 2'arte (e '2 t't va 2ai &c'ate (e !a e!# 9i6 fiin(c prin b!e&te2e!e ce!e (in &enin nu 38a putut &c'ate (in !ini)tea p'cin ei6 ca & aprin( *n e! iu i2ea 2niei uci+a)e6 &8a 2u! u2it vr,2a)u! & intre *ntr8unui (in &fetnicii &i )i & cear re+e!ui 2'artea '2u!ui ace!uia- >"e ce ace&t cine !e)inat b!e&te2 pe "'2nu! 2eu< M (uc &8i tai capu!H>I 8 "iav'!u! ( &faturi!e !ui !a t' i6 (ar nu are putere pe&te cei ce nu83 a&cu!tHK "avi( *n&6 !u2inat (e "u2ne:eu prin Natan pr''r'cu!6 (u.'v8 nicu! &u6 era prevenit )i avea cun')tin (e&pre trebuin a *ncercri!'r6 precu2 c "u2ne:eu a *n+(uit )i cu a !ui purtare (e +ri, trebuie &
MD Re+i 356I@# D D Re+i 3A6 B#
I K

D Re+i 3A6 4# Sf# Ciii! a! Ieru&a!i2u!ui6 'p# cit# p# AB#

N$MINTE;E RECI;OR

45

treac 8 pentru pcate!e &a!e 8 prin cupt'ru! &2ereniei36 ca un bun a&8 cu!tt'r (e "u2ne:eu# "e aceea re+e!e6 *n !'c & a&cu!te i&pita vr,2a8 )u!ui6 cea (in *n&' it'ru! &u6 ' taie cu b!n(e e )i cu *n e!epciune6 :icn(- >;&a i83 & b!e&te2e6 cci "'2nu! i8a p'runcit & b!e&te2e pe "avi(# Cine p'ate &8i :ic- (e ce faci tu a)a<>D *n&' it'ru! re+e!ui *n&6 cuprin& (e (u.u! ru6 care cerea 2'arte (e '26 nu &e !&a btut u)'r6 (e aceea re+e!e *i &pune (e 2ai 2u!te 'ri ace!a)i cuvnt# FE )tiut c pentru a &c'ate un +n( ru (in 2intea cuiva6 trebuie & i8' *nv!ui (e f'arte 2u!te 'ri cu cuvntu! bun6 ca &8' i:bve)ti (in r'bia +n(u!ui &trin# A&ta8i ca!ea cea 2ai !un+- (e !a urec.i !a ini2#G Iar pentru c &fetnicu! nu 2ai tcea cu aprarea 'n'arei6 re+e!e (e&tinui6 *n &fr)it6 *n&' it'ru!ui &u taina rb(rii &a!e6 :icn(- MT'ate va cuta "'2nu! !a u2i!irea 2ea )i82i va r&p!ti cu bine6 pentru ace&t b!e&te2 a! !ui>I# Cuvinte (e fru2'a& 2rturie pentru re+e!e care6 *ntru cun')tin fiin(6 era &2erit# 9i a)a &e (uceau a!turi6 fiecare *n ca!ea !ui- re+e!e *n ca!ea i&p8 )irii &au a a&cu!trii (e "u2ne:eu6 'crt'ru! *n ca!ea 'crii= iar vr,8 2a)u! a pierit )i e!6 ar:n(u8&e (e &2erenie )i !&n( &fetnicu! *n pace# T'tu)i ne8a2 putea *ntreba- (e ce *n+(uie "u2ne:eu a)a pa!2e pe&te fa a (reptu!ui< R&pun(e2 c nu e&te a!t ca!e (e &fin ire )i c6 *naintea !ui "u2ne:eu6 nici ceru! nu e&te (e&tu! (e curatK= iar &fin ire fr &2erire nu e&te# Pe n'i *n&6 cei pct')i )i +rei !a pricepere6 "u28 ne:eu nu are cu2 ne a(uce a2inte (e pcate!e n'a&tre6 )tiute &au ne)ti8 ute6 ca & ni !e cun'a)te2 )i & ni !e 2rturi&i2 8 (e vre2e ce nu !u2 a2inte !a pre(ica Bi&ericii 8 (ect !un(6 cu att 2ai vrt'&6 pr,ina 'cri!'r# "ac ne8a2 cun'a)te ct &unte2 (e pct')i6 ne8ar fi 2u!t 2ai u)'ar i&p)irea vin'v ii!'r# "ar cn( nu ne cun'a)te2 vin'v ii8 !e6 ne *n)e!2 (up prerea n'a&tr cu >(reptatea> pe care n8' ave26 )i necun'&c(u8ne6 nu rb(2 ce!e ce vin pe&te n'i6 cu rn(uia! !ui "u2ne:eu# "rept aceea6 cn( au:i pe cineva fcn(u8te t'b (e 'cri )i b!e&te2e6 nu te pripi cu 2intea )i nu &ri cu +ura6 r&pun:n(u8i ce nu trebuie# Nu83 *ntreba pe e!- (e ce 2 'cr)ti6 ci *ntreab8te pe tine 'are (e ce 2 'cre)te '2u! ace&ta< *n 'rice ca:6 r&pun(e ca "avi(pentru pcate!e 2e!e "'2nu! i8a p'runcit & 2 'cra&c )i & 2
3

*n e!epciunea !ui I&u& Sira. D6 5# D D Re+i 3A6 3@#

F !

D Re+i 3A6 3D# I'v 356 35#

KA

CRAREA MPRIEI

b!e&te2e= (ar n(,(uie&c6 pentru np&tuirea 'crii6 2i!a !ui "u28 ne:eu# S :ice2 c6 (up prerea ta6 ai avea ' via bun (up v'ia !ui "u2ne:eu6 &' )i c'pii cu2&eca(e )i6 t'tu)i6 a)a (in &enin6 !a ' *nt28 p!are 'arecare6 un vecin &au pr'priu! tu c'pi! &au &' 6 &8 i ar( 'bra8 :u! :vr!in(u8 i v'rbe +re!e- prp(it6 uci+a)6 .'a # Iar tu6 ne)tiin(u8 te (e vin cu nici una (in ace&tea )i nepricepn( ce &e !ucrea: !a 2i,8 !'c6 &e p'ate *nt2p!a & &ari6 ca 2u)cat (e )arpe6 cu )i 2ai +re!e v'r8 be6 aprn(u8te )i *n(reptn(u8te6 iar pe ce! ce te cearc6 ap&n(u83 )i uci+n(u83 cu 2nia# Nu e bine6 nu te +rbi6 ci &'c'te)te cu2 trebuiep'ate c nu i8ai 2rturi&it6 a&upra ta6 vre' +re)ea! cu pr'priu! tu &' 6 *nainte (e vre2e6 iar &' u! tu * i a(uce a2inte acu26 *ntr8un )uv'i (e 2nie6 fr & )tie c pcatu! '(at t't rbufne)te6 'rict uitare &8ar f* a)ternut pe&te e!# P'ate c )i c'pi!u! *)i &tri+ *n 'cara &a vreun pcat a! prin i!'r6 (e care trebuia cru at6 fie cu fapta6 fie cu +n(u!# P'ate c6 pentru vreun +n( ru a&upra vie ii &a!e6 e! !a vre2e * i a(uce a2inte6 &ub f'r2 (e necuviin 6 +re)ea!a ce era &8' faci a&upr8i# %ita&e)i & i !e 2rturi&e)ti6 & te (e:!e+i (e vina !'r6 )i iat6 i &e a(uc a2inte# Cci prin cei apr'pia i pri2i2 ar&uri!e ce!e 2ai cur it'are6 8 )tiut fiin( c nu e&te ne(reptate !a "u2ne:eu# Iar pe (e a!t parte6 p'ate c pu ine :i!e 2ai ave2 )i6 (in *n+(uirea !ui "u2ne:eu6 &e r&te&c !a n'i vic!enii6 cei ce ne8au *n(e2nat !a pcate6 )i6 prin vre' +ur &!ab6 ne &tri+ vin'8 v ii!e uitate pe care 2rturi&irea )i !acri2i!e n'a&tre nu !e8au )ter&# "rept aceea6 cu !u2ina cun')tin ei fiin(6 *n neca:uri bucura i8v3# Cci ce!ui !2urit *n ci!e !ui "u2ne:eu t't ce i &e *nt2p! &pre 2ai 2u!t !u2in i &e face6 'ri pricepe26 'ri nu pricepe2 acea&ta# Cri,a n'a&tr & fie- (e8a nu &trica ce t'c2e)te "u2ne:eu# >Cn(e)te8te !a &fr)itu! 'ricrui neca: fr v'ie )i vei af!a *n e! pieirea pcatu!ui# "e8ai f'&t p+ubit &au 'crt &au pri+'nit (e cineva6 nu !ua *n &ea2 ce!e (e acu26 ci a)teapt ce!e viit'are# A)a vei af!a c '2u! ace!a i8a f'&t pricin (e 2u!te bunt i6 nu nu2ai *n vre2ea (e aici6 ci )i *n veacu! viit'r#>D
3 Te&a!'niceni 56 3A# Sf# Marcu A&cetu!6 "e&pre !e+ea (u.'vnicea&c6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KA6 e(# I6 v'i# 36 cap# AB6 p# DI?6 cap# 33K6 p# DKD= )ie(# II6 v'!#!6 Sibiu6 34KB6 cap# AB6 p# DIA6 cap# 33K6 p# DK@#
D

N$MINTE;E RECI;OR

47

;%MINA S%0ERINEI

*n(reptarea prin *ncercri are ' vre2e a ei6 care e 2ai !un+ &au 2ai &curt6 (up cu2 prin(e2 2inte )i ne &tat'rnici2 &au nu *n ca!ea !ui "u2ne:eu# "ac &uf!etu! &e &tat'rnice)te *n bine )i purtri!e (ina8 far (e a&e2enea6 a2rciuni!e *ncercri!'r trec )i vre2ea iar)i &e *nt'arce &pre bucurie6 (i2preun cu t'ate !ucruri!e6 care nu ne 2ai &tau *2p'triv# $re2ea (e a2rciune ine (e 'bicei ct ine ap!ecarea &pre 2n(rie= cci ce!ui &2erit ni2ic nu8i p'ate &ta *2p'triv- nici !ucruri!e6 nici 'a2enii )i nici (racii# *naintea !ui "u2ne:eu a(evrata virtute e &2erenia care t2(uie)te6 cur 6 apr )i *nt'arce t'ate &pre pace# "eci6 cn( a2rciunea *ncercrii )i8a *2p!init !ucru!6 iar)i *nt'arce "u2ne:eu t'ate &pre bucurie# "e&pre ' atare *nt'arcere a !ucruri!'r6 cn( *ntr8un fe! cn( *ntr8a!tu!6 ne *nva )i Sfntu! Ma1i2 Mrturi&it'ru!36 :icn(- >S iubi2 pe t't '2u!6 (in &uf!et= (ar & nu ne pune2 n(e,(ea *n nici unu! (intre 'a2eni# Cci ct vre2e ne &u& ine "'2nu!6 ne *nc'n,'ar 2u! i2e (e prieteni )i t' i vr,2a)ii n')tri &unt fr putere# Cn( *n& ne pr&e)te "'2nu! atunci ne pr&e&c )i t' i prietenii )i vr,2a)ii ('bn(e&c putere *2p'triva n'a&tr# "ar )i ce! ce *n(r:ne)te6 bi:uin(u8&e pe &ine6 va c(ea cu c(ere ,a!nic# Ce! ce *n& &e te2e (e "'2nu! iar)i &e va *n! a# "e aceea a :i& "avi( Fca unu! ce trecu&e prin ace&teaG- >Nu v'i n(,(ui *n arcu! 2eu )i &abia 2ea nu 2 va 2ntui# Cci Tu6 "'a2ne6 ne8ai 2ntuit pe n'i (e cei ce ne nec,e&c )i ai fcut (e ru)i8 ne pe cei ce ne ur&c pe n'i#>D Iat *n via a !ui "avi( cu2 nev:uta Cr2uire a !ucruri!'r *n8 t'arce t'ate &pre bine# 0iu! r:vrtit a! re+e!ui a f'&t '2'rt *ntr8' bt!ie# Tat! &u a vrut &8! cru e6 *n& a)a &e p!te)te *naintea !ui "u2ne:eu r:vrtirea c'pii!'r a&upra prin i!'r# "avi( a,un+e iar)i re+e# Pe (ru26 cn( ace&ta trece I'r(anu!6 *i ie&e *nainte )i '2u! ace!a care *! b!e&te2a&e )i tare i &8a ru+at (e iertare6 ca & nu83 '2'are pentru +re)ea!a aceea# Iat cu26 pentru rb(area (e atunci a re+e!ui6 a *nt'r& "u2ne:eu )i pe ce!
9f# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 Cuvnt A&cetic6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KB6 e(# I6 v'i# D6 p# IK# D P&a!2 KI6 ?84#
3

CRAREA MPRIEI

ce 38a a2rt6 ca &8)i cear iertare6 cun'&cn(u8)i +re)ea!a# Iar *n !'cu! c'pi!u!ui ce8i 2uri&e6 i8a (at pe S'!'2'n6 ce! 2ai *n e!ept (intre fiii R&ritu!ui3# Ca!ea6 prin care 38a *nv at )i 38a cur it "u2ne:eu pe "avi(6 re+e!e8pr''r'c6 ne8a !&at8' &cri&# E P&a!tirea# T'ate cuvinte!e P&a!tirii ('ve(e&c cun')tin a cea (in p anie6 &au *nv turi!e (in (urere6 &in8 +ura ca!e care p'ate *nv a ceva pe 'a2eni# T'c2ai a,un&e&e cu &cri8 &u! !a p&a!2u! I ; *n e! ve(e2 a&cun&e *nv 2inte!e pe care !e8a trit e! *n(at (up &vr)irea ce!'r ('u fr(e!e+i# Cu ce!e (e&cri&e pn aici *n e!e+erea p&a!2u!ui e 2u!t a,utat# T'tu)i ' t!cuire pe &curt nu &tric# 3#0erice (e ace!a cruia i &8au !&at fr(e!e+i !e )i a!e crui pcate i &8au ac'perit# D#0erice (e '2u!6 cruia nu8i va &'c'ti "'2 nu! pcatu! )i *n &uf!etu! cruia nu &e af! vic!e)u+H P&a!2u! ace&ta 38a &cri& (up i&p)irea fr(e!e+ii6 cn( iar)i avea *n &uf!et &tarea (e fericire6 (e pe ur2a *2pcrii cu "u2ne:eu# "e aceea *ncepe fericin( pe '2u!6 cruia i8a iertat "u2ne:eu pcatu!# T'tu)i6 *nv tura (in neca:uri e (e a)a fe!6 *nct )i *n vre2ea (e fericire a &uf!etu!ui nu p' i uita a2rciuni!e6 cu care te8a *nv at "u28 ne:eu 2inte# 9i6 ca a(ucere a2inte6 *n)ir &tri!e &uf!ete)ti c.inuit'are prin care trece '2u!6 ct vre2e nu vrea &8)i 2rturi&ea&c +re)e!i!e#
I#Ct

vre2e a2 p&trat tcerea6 2i &e 2i&tu iau 'a&e!e )i &u&pine!e nu82i 2ai c'nteneau# K#C :iua )i n'aptea 2 ap&a 2na Ta )i &eca v!a+a 2ea ca (e ar)i a verii# "up ' vre2e6 cn( (urerea (e pe ur2a pcate!'r &e face ne&u8 ferit6 *i tri2ite "u2ne:eu (u.'vnic6 2i,!'cit'r6 *n fa a cruia5# Mi8a2 2rturi&it *n& pcatu! )i +re)ea!a 2ea n8a2 a&cun&8'#
I Re+i D6 I5#

N$MINTE;E RECI;OR

49

A# /i&8a2- >Mrturi&i8v'i "'2nu!ui fr(e!e +ea 2eaH 9i *n(at ai ri(icat pe(eap&a pcatu!ui 2eu># Aci e bine & !u2 a2inte *n&)i 2rturia pr''r'cu!ui "avi(6 precu2 c *n(at (up 2rturi&ire "u2ne:eu ri(ic pe(eap&a pcatu8 !ui= 8 t'tu)i *n(uri *ncercri )i (e 2u!te 'ri ani (e :i!e *n )ir# S fi2 *n e8 !e)i- *ncercri!e ace&tea nu8& pe(eap&6 ci )c'a!6 !u2in pentru 2inte )i 2i! (e !a "u2ne:eu# C !e &i2 i2 ca &uferin e4 "e nu !e8a2 &i2 i ca atare6 n8a2 *nv a ni2ic# Precu2 p!cerea e (a&c!u! pcate!'r6 a)a (urerea e (a&c!u! *n e!epciunii= iar (in '(i.n6 pn acu2a *nc n8a ie)it ceva (e f'!'&# Iat ap'i *nv tura (e 2are pre )i (e 2are n(e,(e6 pe care ' ( pr''r'cu! )i pentru i&pite!e (in vre2ea *ncercri!'r6 precu2 )i pen8 tru cre(in a *n "u2ne:eu6 care ine cu2ptu! '2u!ui#
B#"e

aceea t'at &!u+a cre(inci'a& & &e r'a +e ie !a vre2e cuvenit6 )i c.iar p't'p (e &8 ar &trni pe ace!a nu !8ar p't'pi# ?#Tu e)ti !i2anu! 2eu )i Tu 2 i:bve)ti !a vre2e (e neca:= Tu faci &82i r&une *2pre,ur cntri (e 2ntuire )i82i :ici4#In e!ep i8te8v'i )iO i v'i arta ca!ea pe care trebuie & 2er+i= &ftuit'ru! tu v'i f* )i 'c.iu! Meu va fi a&upra ta# 9i iar)i ( &faturi !a cei ce nu prea pricep r'&tu! *ntririi &uf!e8 tu!ui *n vre2ea *ncercri!'r6 :icn(3@#Nu fi i tar 2inte6 cu2 e ca!u! )i catru!6 pe care8i &i!e)ti !a &upunere cu fru )i cu :ba!e# 33#Mu!te &unt bti!e care a,un+ pe pct'&H Iar pe Fpct'&u!G ce! ce &e te2e (e "'2nu!6 2i!a *! va *nt2pina# P&a!2u! &fr)e)te cu &tri+area (e bucurie6 ca a unui i:bvit (e

"u2ne:eu )i iar)i fcut (rept-

CRAREA MPRIEI

.'r-

3D# Bucura i8v *n "'2nu! )i v ve&e!i i6 (rep8 i!'rH Sc'ate i &tri+te (e bucurie6 t' i cei (rep i !a ini2# Iar *n P&a!2u! II bucuria6 cun')tin a )i &fatu! iar)i &e prin( *n
i|

v'i cuvnta pe "'2nu! *n t'at vre 2ea= !au(a ;ui va fi pururea *n +ura 2ea# D#Cu "'2nu! &e va !u(a &uf!etu! 2eu- au( cei b!n:i )i & &e ve&e!ea&cH I#S!vi i pe "'2nu! cu 2ine )i & *n! 2 nu2e!e ;ui *2preun# K#Cutat8a2 pe "'2nu! )i 28a au:it )i (in t'ate neca:uri!e 28a i:bvit# 5#Apr'pia i8v (e "'2nu! )i v ve i !u2ina )i fe e!e v'a&tre nu &e v'r ru)ina# A#$reun nec,it (e8; &tri+6 !8au(e "'2nu! )iO3 2ntuie)te (in t'ate neca:uri!e !ui# B#FCciG *n+eru! "'2nu!ui &tr,uie)te *2pre,u ru! ce!'r ce &e te2 (e (n&u! )i (in t'ate neca:uri !e *i &cap# ?#Cu&ta i )i ve(e i c bun e&te "'2nu!H 0erice (e '2u! care n(,(uie)te *ntr8In&u!H 4# Te2e i8v (e "'2nu! t' i &fin ii ;ui6 c ni2ic nu !ip&e)te ce!'r ce &e te2 (e "n&u!### 9i a)a e t'at P&a!tirea- ' 2rturie &tr!ucit'are a bunt ii !ui "u2ne:eu6 inut *n 2n (e "avi(6 ca ' fc!ie6 2n+in( 'rice &uf!et :(r'bit (e pe ur2a pcate!'r# ;u2ina ei atra+e !uarea a2inte !a cr2u8 irea !ui "u2ne:eu a&upra vie ii '2ene)ti6 *n(ea2n &uf!etu! !a a&cu!ta8 re )i &2erenie6 cu care 'ricine p'ate birui t'ate pr'tivnicii!e (in ca!ea 2ntuirii )i p'ate rb(a t'ate pa!2e!e i&pite!'r#

3#Bine

N$MINTE;E RECI;OR

53

CEN/%RA IN$I"IEI

Ce!e (e&cri&e pn aci &unt nu2ai ' parte (in *ncercri!e pe care a avut "avi( & !e pti2ea&c# /i!e!e ce!e 2ai a2are *n& i !e8 a fcut re+e!e Sau!6 pe care "u2ne:eu *! *n!'cuia cu "avi( pe 2&ur ce ace&ta (eprin(ea 2e)te)u+u! (e re+e# >Re+e!e Sau! 2ai e )i un r&unt'r ca: (e invi(ie *2p'triva !ui "avi(# "in c'p!e)irea &a cu binefaceri6 Sau! a fcut pricin (e r:b'i cu "avi(# O(at6 i:bvit (e furii6 (at'rit cntrii prea !ine a &trune!'r !ui "avi(6 ace&ta a *ncercat (e 2ai 2u!te 'ri &8)i intuia&c cu &u!i a (e perete pe binefct'ru! &u# A!t(at6 &cpn(u83 cu 'a&te cu t't (e ru)inea cu care83 a2enin a C'!iat6 (n uit'are!e6 *n nerutatea !'r6 cntn( '&ana!e!e vict'riei6 atribuir !ui "avi( c)ti+area bt!iei *n:ecit (ect !ui Sau!6 :icn(>"avi( a btut *n :eci (e 2ii )i SauH *n 2ii!e &a!e>3 8 pentru ace&t &in+ur cuvnt )i a 2rturiei (ate (e a(evru! *n&u)i6 Sau! pu&e !a ca!e &8! prin( *n cur&e )i &8! uci( cu pr'pria &a 2n# Acu2 "avi( era fu+ar= Sau! *n& nu8)i p't'!i ura6 ci p'rnin( pri+'an cu trei 2ii (e '&ta)i *2p'triva !ui6 &c'r2'nea (e)ertu!# "ac ar fi f'&t *ntrebat (e pricina ace&tei pri+'ane6 Sau! ar fi trebuit & 2rturi8 &ea&c binefaceri!e !ui "avi(# In vre2ea pri+'anei *n& !ucruri!e &8au *nt2p!at *nt'r&- "avi( a prin& pe Sau!6 pe cn( ace&ta ('r2ea# "ar (reapta Ce!ui Prea*na!t6 pe unu! 38a p:it (e 2'arte )i pe ce!!a!t & nu8)i pte:e 2na# Sau!6 t'tu)i6 nu &8a *n(up!ecat 8 (e)i "u2ne:eu 2i,!'ci&e *ntre ei 8 )i iar)i a(un 'a&te & ur2rea&c pe "avi( )i iar)i a f'&t prin& Sau!6 *ntr8' pe)ter#> >0apte!e ace&tea arat virtutea pri+'nitu!ui )i 2ai &tr!ucit'are6 iar rutatea pri+'nit'ru!ui )i 2ai evi(ent#> >Invi(i'&u! nu pri2e)te ('ct'r pentru b'a!a &a )i nu p'ate +&i !eac t2(uit'r a! &uferin ei6 (e)i Scriptura e p!in (e e!e# E! a)teapt u)urarea b'!ii nu2ai *ntr8un &in+ur fe!- & va( prbu)in(u8&e pe unu! (in cei invi(ia i# Captu! urii !ui e&te & va( pe ce! invi(iat (in fericit nefericit6 (in n'r'c'& nen'r'cit#> >Pe unii 'a2eni6 cu t'tu! pr'tivnici6 binefaceri!e *i *2b!n:e&c# Pe invi(i'& *n&6 binefaceri!e 2ai 2u!t *! *nrie&c# Cu ct invi(i'&u! are
3 Re+i 3?6 B# CRAREA MPRIEI

parte (e 2ai 2ari binefaceri6 cu att 2ai tare fierbe (e ciu(6 #2ai 2u!t &e &upr )i &e 2nie# Mu! u2in( pentru (aruri!e pri2ite )i 2ai 2u!t &e ctrne)te (e purtarea binefct'ru!ui# Ce fiar nu *ntrec ei prin ruta8 tea nravu!ui !'r< Ce &!btciune nu (ep)e&c ei prin cru:i2ea !'r4 Cinii6 cr'ra !i &e arunc ' c'a, &e ('2e&tice&c= !eii6 cr'ra !i &e p'art (e +ri,6 &e *2b!n:e&c# Invi(i')ii *n&6 2ai 2u!t &e irit cn( !i &e arat *n+ri,ire )i aten ie#>3 >Rni!e invi(iei &unt a(nci )i a&cun&e )i e!e nu &ufer vin(e8 care6 ca une!e ce &8au *nc.i& (e (urerea !'r 'arb *n a&cun:i)uri!e c'n8 )tiin ei# Invi(i'&u! e (u)2anu! pr'priei &a!e &nt i &uf!ete)ti# Ce! invi8 (iat p'ate & &cape )i & 'c'!ea&c pe invi(i'&= iar invi(i'&u! nu p'ate &cpa (e &ine *n&u)i# Tu6 invi(i'&u!e6 (u)2anu! tu e cu tine6 vr,2a)u! i8e c'ntinuu *n ini26 pri2e,(ia e *nc.i& *n a(nc6 e)ti !e+at cu un !an ne*n(urat6 e)ti pri:'nieru! invi(iei )i nici ' 2n+iere nu8 i vine *n a,ut'r# A pri+'ni pe un '2 binecuvntat (e "u2ne:eu )i a ur* pe ce! fericit6 iat ' nen'r'cire tar !eac#>D

SOARE;E SMERENIEI

"avi(6 (e)i a trecut cu bine printr8attea *ncercri )i cen:uri6 t'tu)i nu2ai '2 fiin(6 nu ne8a putut arta ceva (e&vr)it= cu t'ate ace&tea6 (ac n'i ne8a2 purta ca "avi( *n vre2ea i&p)irii pcate!'r6 a2 fi (e&tu! (e &p'ri i *n ca!ea 2ntuirii# "avi( era ' ic'an (e 2ai *nainte a !ui Ii&u&6 ce avea & vie# "ar nu2ai Ce! fr (e pcat p'ate & ne arate )i & ne (ea ceva (e&vr)it )i *n i&p)ire# A(ic a&cu!tarea ;ui )i i&p)irea ;ui & *2p!inea&c ceea ce !ip&e)te (in a&cu!tarea )i (in i&p)irea n'a&tr a pct')i!'r# *nv tura (e&vr)it ' ave2 (e !a- >Ce! ce6 fiin( *n c.ipu! !ui "u2ne:eu6 n8a inut ca !a ' pra( !a e+a!itatea Sa cu "u2ne:eu6 ci S8a
Sf# $a&i!e ce! Mare6 "e&pre invi(ie P#C# I36 c'!# IBA8IBB# Sf# Ciprian6 "e :e!' et !iv're c#4= *n C'rpu& Script'ru2 Ecc!e&ia&tic'ru2 ;atin'ru26 E(# C# Har ei6 Pien 3?A?#N Te1te tra(u&e (e Pr'f# I# C'2an *n >Cen:ura invi(iei !a P!utarc.6 Sf# Ciprian )i Sf# $a&i!e ce! Mare> *n v'!u2u! >O2a+iu Patriar.u!ui Nic'(i2###>6 p# 353#
D 3

N$MINTE;E RECI;OR

5I

+'!it pe Sine6 a !uat c.ip (e r'b6 facn(u8&e a&e2enea 'a2eni!'r6 )i !a *nf i)are ('ve(in(u8&e ca un '2= S8a &2erit pe &ine6 a&cu!tt'r fa8 cn(u8&e pn !a 2'arte 8 )i *nc 2'arte (e cruce# Pentru aceea )i "u2ne:eu ;8a prea*n! at )i I8a (ruit ;ui nu2e!e care e&te 2ai pre&u& (e 'rice nu2e6 ca6 *ntru nu2e!e !ui Ii&u&6 t't +enunc.iu! & &e p!ece6 a! ce!'r cere)ti )i a! ce!'r p2nte)ti )i a! ce!'r (e (e(e&ubt#>3 Rb(area ru!ui &au u2i!in a6 *n cre(in a !ui "u2ne:eu6 e&te cea 2ai uria) putere a&upra ru!ui *n !u2ea acea&ta# C.ip (e u2i!in (e&vr)it ne8a (at Mntuit'ru! pe cruce- E!6 0iu! )i &!ava Tat!ui6 "u2ne:eu a(evrat6 nu S8a *2p'trivit6 ci a pri2it & treac prin cea 2ai (e pe ur2 u2i!ire cu putin pe p2nt6 cci )tia ce putere are u2i!in a# Rb(n( bti6 &cuipri *n 'bra:6 cunun (e &pini6 pir'ane!e )i &pn:urarea pe cruce6 iar pe&te &uf!et .u!irea ce!'r fr(e!e+e6 t'ate ace&tea *nc nu erau crucea cea 2ai +rea= pe acea&ta ' avea !a &pate# Crucea cea 2ai +rea6 pe care era r&ti+nit cu fa a6 era nea&e2nata (urere a 2i!ei Sa!e fa (e 'a2eni# Oa2enii ace)tia6 care b'!eau (e ri ce erau )i care nu pricepeau ni2ic (in (u2ne:eirea Mntuit'ru!ui6 repre:int acea c'a!i ie a veni8 nu!ui &uf!ete&c c'ntra Mntuit'ru!ui# Ace)ti c'nte2p'rani 'trvi i (e rutate repre:int cu!2ea invi(iei '2ene)ti c'ntra &ub!i2u!ui# Cci (e ce a f'&t invi(iat Mntuit'ru!< "in cau:a 2inuni!'r &a!e printre cei &r2ani )i 'r'p&i i6 cei (inti c.e2a i !a 2ntuire# >0!2n:ii erau .r8 ni i6 .rnit'ru! (u)2nit= 2'r ii erau *nvia i6 invi(i')ii 2ureau (e ciu8 (= (e2'nii erau a!un+a i6 iar ce!ui ce !e p'runcea *i *ntin(eau cur&e= !epr')ii erau cur i i6 )c.i'pii u2b!au6 &ur:ii au:eau6 'rbii ve(eau6 iar binefct'ru! era pri+'nit# In ce!e (in ur2 au '&n(it !a 2'arte pe (tt'ru! vie ii6 au btut cu biciu! pe i:bvit'ru! 'a2eni!'r )i au ,u(ecat !a 2'arte pe Eu(ect'ru! !u2ii#>D 9i pentru ace)tia S8a ru+at Tat!ui (e iertare# Iubirea acea&ta (e 'a2eni6 a)a cu2 &unt6 )i care n8a avut nici'8 (at vre' u2br (e c(ere6 I8a pricinuit ' cruce nea&e2nat 2ai +rea6 pe care8' p'art )i (e care &e intuie)te Mntuit'ru! cu fiecare (in ru8 t i!e n'a&tre pn !a &fr)itu! !u2ii# 9i n'i &unte2 printre iu(eii care8; pir'ne&c pe cruce 8 fiecare *n veacu! n'&tru 8 pentru c Ii&u& e *n t'ate veacuri!e# "ar Ii&u& a f'&t *n t'ate ace&tea a&cu!tt'r (e&vr)it Tat!ui=
D

M0iiipeniD6 A83@# Sf# $a&i!e ce! Mare6 "e&pre invi(ie6 P# C# I36 IBB6 C#

5K

CRAREA MPRIEI

cu &2erenia Sa a biruit att pe p2nt ct )i *n ia(# Cci prin taina cru8 cii6 rupn( pntece!e ia(u!ui care *n+.i i&e nea2u! '2ene&c cu nea&8 cu!tarea6 a *nviat (intr8*n&u! pe A(a2 )i pe t' i (rep ii6 )i (e atunci e&te 2ntuire# Prin ur2are 2ntuirea e r'a( a&cu!trii pn !a u2i!in a Mntuit'ru!ui# Ii&u& &8a (at pe Sine u2i!irii ce!ei 2ai (e pe ur26 nu8 2ai & ne c)ti+e pentru 2ntuirea cu care a venit# "e aceea E! e P'8 2u! vie ii (in Rai6 iar *nt'arcerea *n Rai6 &au 2ntuirea6 e r'a( ace&tui P'26 care ( via ve)nic ce!ui ce va 2nca (intr8*n&u!# P'2u! *! )ti26 r'a( ;ui ni8e (at6 8 (ar (ac n8' 2nc26 nu ne 2ntui2# Ar trebui & ur22 Mntuit'ru!ui t'at ca!ea Sa p2ntea&c6 2car t't a)a (e :'rnic6 pe ct ne :'re)te f'a2ea )i &etea (up ce!e pierit'are# "e&vr)irea Mntuit'ru!ui *n a&cu!tare )i *n !ep(area (e Sine6 pentru iubirea (e 'a2eni6 a ri(icat *ntre cre)tini )iru! fr nu2r (e cuvi')i )i buni biruit'ri 2ucenici6 care6 pentru (ra+'&tea ;ui6 erau ferici i & &ufere )i ei c.inuri *nfric')ate (e !a necre(inci')ii vre2i!'r !'r# 9i precu2 '(ini'ar "avi( a '2'rt pe C'!iat )i !eu!6 a)a )i cre)8 tinii biruiau !eu! nev:ut6 cci (ra+'&tea pn !a 2'arte (e Ce! ce ne8a *nv at crarea )i ne8a (at ca nebiruit ar2 !ep(area n'a&tr pe cruce6 aceea)i i8a fcut )i pe ei 2ai tari ca ia(u! care *n :a(ar vr&a pe&te ei vpaie (e ur6 !e *n(e&a cununi (e &pini pe cap6 !e btea cuie *nr')ite *n pici'are6 &au *i ar(ea *n cupt'are (e vii# "e (ra+'&tea !ui Hri&t'& nu8i 2ai putea (e&pr i ni2ic6 nici frica (e 2'arte6 nici (ra+'&8 tea (e via # Ace)tia6 &fin ii6 &8au artat 2ai pre&u&6 nu nu2ai (e p!cere )i (urere6 ci au c'vr)it )i 2'artea )i via a# *n ei &e *nt2p!a )i 2'artea )i *nvierea "'2nu!ui# Tinerii (in Babi!'n &unt nu2ai ' *nceptur ti2i(6 (ar )i ac'!' (ra+'&tea !'r (e "u2ne:eu &tin&e&e vpaia cupt'8 ru!ui6 ur+ia f'cu!ui fu+in( (e !a fa a !ui "u2ne:eu6 care *n r'u ' pre8 fcu&e )i 2ntuia pe &fin i# Trebuie trecute v2i!e6 ru)inn( *nc (e aici6 (e pe p2nt6 pe va2e)ii v:(u.u!ui6 ca !a 2utarea n'a&tr (inc'!'6 cun'&cn( ei f'cu! (u2ne:eie&c ce a ar& !ucruri!e !'r (in n'i6 & nu ne p'at 'pri cu vre' (at'rie nep!tit (in vre2ea (e acu26 vre2e rn(uit *ncercri!'r# C a)a :ic Prin ii6 c vre2ea (e acu2 &pre p'cin ne e (at# 9i nu !e trebuie pr'tivnici!'r pu&tiire 2ai 2are *n !ucrturi!e !'r6 (ect rb(area cu (ra+'&te a neca:uri!'r6 cci ea ar(e (at'rii!e n'a&tre )i t'at &tr8 (ania !'r#

N$MINTE;E RECI;OR

55

N'u6 neputinci')i!'r6 (e)i cu+et2 a!e !u2ii )i u2b!2 *n ca!ea pcate!'r6 *nc nu ne8a *n(e&at ni2eni cununa (e &pini pe frunte )i nu ne8a btut pir'ane!e *n t!pi# /ic *n&- cine vrea & ur2e:e pe "'2nu! )i & &e a&e2ene cu E!6 *n cruce & &e a&e2ene6 )i6 ct p'ate & cuprin8 ( firea '2enea&c6 a&e2enea cu E! va fi#

CEI CE N8A% NECA/%RI

N'u6 t'ate neca:uri!e ne vin (e !a +re)e!i6 nu (e !a "u2ne:eu# E! nu2ai !e *n+(uie )i &pa! cu e!e vin'v ii!e n'a&tre# Oa2enii *n& tare +reu pricep c *n(reptarea prin neca:uri ('ve(e)te nu pr&irea !ui "u2ne:eu6 ci 2i!'&tivirea ;ui# Ba c.iar prin aceea )ti2 c "u2ne:eu are +ri, (e n'i6 (ac v'2 avea neca:uri# 0iin( at'tbun )i at't*n e!ept6 ne p'art (e +ri, )i ne &pa!6 cu 2i!'&tivire6 'ri vre26 'ri nu vre26 'ri pricepe2 acu26 'ri v'2 *n e!e+e pe ur2# Cci- >"u2ne:eu e&te *n(e!un+ rb(t'r )i 2u!t 2i!'&tiv6 (ar nepe(ep&it ni2ic nu !a&>3# E! a)teapt ' vre2e & va(- ne +rbi2 n'i cu p'cin a (e bunv'ie &au nu= *nv 2 (in neca:uri!e a!t'ra &au a)tept2 & ne &par+e2 )i n'i capu! (e e!e6 ca )i ei< "u2ne:eu vrea & a,ute pe t' i6 (ar nu t' i pri2e&c purtarea Sa (e +ri,# A)a &e face c &unt 'a2eni pct')i care n8au neca:uri# Pe ace)tia i8a !ep(at "u2ne:eu# Cci )tiin(u8!e firea6 precu2 c nu au !eac )i nu pricep ni2ic (in 'cr2uirea Sa6 *i !a& *n pcate!e !'r# Ace)tia &unt cei (e care :ice "avi( c- >N8au nici ' &uferin pn !a 2'arte )i &unt p!ini (e &ntate= cu 'a2enii !a '&tene!e nu iau parte )i nu &unt &upu)i !a bti ca cei!a! i 'a2eni# R( (e t'at !u2ea )i +rie&c (e &u&# Iat6 necre(inci')ii .u:ure&c *n !u2ea acea&ta )i8)i a(un b'+ ii># A)a *nct 2u! i (in ne)tiin - >Rvne&c &'arta Fp2ntea&c aG necre(inci')i!'r6 v:n( pr'p)irea pct')i!'r>= (ar cn( *n e!e+ >&fr)itu! pct')i!'r> 8 iar acea&ta !e vine nu2ai cn( intr !a >A!taru! "'2nu!ui> 8 abia atunci ne(u2erirea !i &e *2pr)tie# Cci !a A!taru! "'2nu!ui6 un(e- >&e af! a&cun&e t'ate c'2'ri!e cun')tin ei )i a!e
Maurn
J.

5A

CRAREA MPRIEI

*n e!epciunii>36 *n Ii&u& Hri&t'& a(ic6 ei af! c- >Pentru vic!e)u+u! !'r *i pune "u2ne:eu pe ci a!unec'a&e )i8i !a& & ca( *n prpa&tie )i a,un+ !a pu&tiire>D# Nu ferici i6 a)a(ar6 pe cei ce n8au neca:uri *n !u2ea acea&ta# Cci6 cun'&cn(u8i "u2ne:eu c n8au 2inte &8! *n e!ea+ ci!e6 nu !e 2ai rn(uie)te ' *n(reptare prin *ncercri *n !u2ea acea&ta6 ci '&n(a *n cea!a!t# Iat (e ce- "u2ne:eu prea2i!'&tivu!6 c.iar )i cn( '&n8 (e)te !a ia( t't 2i!'&tiv &e ('ve(e)te )i ca un 2ai8nainte )tiut'r (in veci a t'ate6 nu !e tri2ite neca:uri pe p'triva pcate!'r !'r6 cci 2n(ria !'r cea pe&te 2&ur (e 2are nu rab( nici(ecu2 u2i!irea *ncercri!'r# "i2p'triv6 *ncercarea !ui "u2ne:eu (e a8i &p!a prin neca:uri!e ce!e fr (e v'ie6 !'r !i &8ar *nt'arce t'c2ai pe ('&# Cci ei6 iubin( 2ai tare 2n(ria )i &!ava (e)art a vie ii ace&teia6 (ect &2erenia )i &upunerea !ui "u2ne:eu6 t'c2irea nebun a 2in ii !'r *i arunc *n (e:n(e,(e6 (in care fac ce! 2ai 2are )i 2ai (e pe ur2 pcat *n !u2ea acea&ta- &inuci(erea6 '2'rrea (e &ine# Ori t'ate ce!e8 !a!te pcate6 ce !e8ar putea face '2u!6 a(unate !a un !'c6 &unt 2ai 2ici (ect ace&ta &in+ur# "e aceea6 (in 2i!'&tivire 2ai pre&u& (e *n e!e+ere pentru 2u! i2ea neputin ei !'r6 nu8i ba+ "u2ne:eu *n cupt'ru! &2ereniei6 c nu rab( ne+.ina ' pr'b ca acea&ta6 ci v'r 2er+e *n '&n(6 (ar nu *n '&n(a cea 2ai 2are6 ca uci+a)ii (e &ine# >"eci (ac cineva6 pctuin( *n c.ip v(it )i nep'cin(u8&e6 n8a pti2it ni2ic pn !a 2'arte6 &'c'te)te c ,u(ecata !ui va fi fr 2i! ac'!'#>I

%R/IREA C"ERII

*naintea !ui "u2ne:eu p'ate +re)i c.iar )i un p'p'r *ntre+# A&tfe! pri2u! re+e a! iu(ei!'r6 Sau!6 a f'&t a!e& )i cerut (e t' i btrnii !ui I&rai!6 fr p!cerea !ui Sa2ui! pr''r'cu! )i fr v'ia !ui "u2ne:euK# T'tu)i "u2ne:eu i8a !&at *n &fatu! !'r )i !e8a (at !ucru! (up care8i
D C'!'&eni D6 D8I# P&a!2 BD6 I834# Sf# Marcu A&cetu!6 "e&pre !e+ea (u.'vnicea&c6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KA6 e(# I6 v'i# 36 p# DKD= )i e(# II6 v'i# 36 Sibiu6 34KB6 p# DK@# K3 Re+i ?6 K= O&eia ?6 K# 3

N$MINTE;E RECI;OR

5B

tr+ea ini2a# >*naintea 'a2eni!'r 8 :ice *n e!eptu! 8 e&te via a )i 2'ar8 tea6 )i 'ricare !e va p!cea6 !i &e va (a# "ar & !ucre:e p+ne)te ni28 nui n8a p'runcit6 )i ni2nui n8a (at !ibertatea & pctuia&c#>3 ;&n8 (u8i "u2ne:eu *n v'i!e !'r6 iat pe btrnii p'p'ru!ui6 ei6 cei (at'ri cu cun')tin a6 *n&criin(u8&e !a ' (at'rie +rea6 pe care v'r avea & ' *&p8 )e&c *2preun- )i re+e )i p'p'r# ;a a)a &fat a! !'r- >A :i& "'2nu! ctre Sa2ui!- >A&cu!t +!a&u! p'p'ru!ui6 cci nu pe tine te8au !ep(at6 ci M8au !ep(at pe Mine6 ca & nu 2ai ('2ne&c Eu pe&te ei>D# Iat 2'2entu! *n i&t'rie cn( 'a2enii &e (eprtea: (e "u2ne8 :eu 2ai vrt'& ca pn acu2a6 *! i:+'ne&c (in trebi!e cet ene)ti6 un(e (e acu2 *nc'!' nu !e 2ai trebuie c'n(ucerea !ui "u2ne:eu# Ace&ta8i 2'2entu! c(erii 'a2eni!'r (e !a Te'cra ie !a re+a!itate# S8a !uptat Sa2ui! cu p'p'ru!6 ca & nu83 !a&e & fac ' a&e2enea +re)ea!= *n& ei v:u&er &!ava (e !a cur i!e re+i!'r vecini )i a re+i!'r pe care8i btu&er )i &c!ipirea auru!ui !e8a !uat 2intea (in n'u )i &e rni&er !a ini2 cu 2n(ria )i cu &!ava (e)art# "e aceea n8au a&cu!tat &fatu! !ui "u2ne:eu prin pr''r'c6 ci ineau una- >"8ne re+e6 )i v'2 fi )i n'i ca ce!e!a!te p'p'areH>I 9i a :i& "'2nu! a ('ua 'ar ctre Sa2ui!>A&cu!t +!a&u! !'r )i pune8!e re+eH>K A)a *8a &c'& "u2ne:eu *nainte pe Sau!6 care &e abtu&e pe !a Sa2ui! v:t'ru!6 &8! *ntrebe (e ni)te 2+ri e rtcite5# Pe ace&ta 38a un& re+e turnn(u8i 2ir pe cap# ;8a &rutat )i i8a &pu& (at'rii!e )i (rep8 turi!e (e re+e6 precu2 )i c &e va &c.i2ba )i &e va face a!t '26 (n(u8i "u2ne:eu a!t ini26 pn )i (ar pr''r'ce&cA# "up 'arecare vre2e6 !a *nn'irea pr:nuirii6 Sa2ui!6 ca &8i !e+e &trn& (e p'runci!e !ui "u2ne:eu6 (in n'u !e8a a(u& a2inte ct (e 2are e pcatu! pe care !8au fcut *naintea !ui "u2ne:eu c au cerut re+e# Sa2ui! )i8a *ntrit cuvntu! ace&ta6 cern( fu!+er )i p!'aie *n vre2ea &eceri)u!ui6 )i a f'&t a)a6 *nct frica (e "u2ne:eu )i (e Sa2ui! cuprin&e&e t't p'p'ru!# Abia !a a treia 2u&trare cu &e2n6 p'p'ru! )i8a recun&cut +re)ea!a6 )i a :i&- >R'a+8te pentru r'bii ti *naintea "'28 nu!ui "u2ne:eu!ui tu6 ca & nu 2uri2= cci !a t'ate ce!e!a!te pcate a!e n'a&tre a2 2ai a(u+at un pcat- cn( a2 cerut re+e>B#
*n e!epciunea !ui I&u& Sira. 356 358D@# K 3 Re+i ?6 B# 3 Re+i ?6 DD# I 5 '' 3 Re+i ?6 348D@# 3 Re+i 46 D@#
D 3 A B

3 Re+i 3@6 36A6 I Re+i 3D6 34#

5?

CRAREA MPRIEI

Ar fi !'cu! & ne *ntreb2- 'are (e ce pr''r'cu! ((ea 2ereu p'p'ru!ui +re)ea!a pe&te na&< 8 Cu r'&tu! ca & *n e!ea+ p'p'ru! c a +re)it6 &c.i2bn(u8)i te'cra ia cu re+atu!= )i6 *n e!e+n(6 (in a(ncuri &8)i cear iertare6 c a!tfe! nu vine iertarea# Mu! i6 pn nu8)i *n e!e+ +re)e!i!e6 &e cre( cura i aprn(u8&e- c n8au '2'rt6 n8au (at f'c )i a)a 2ai (eparte# "e fapt ei &unt *nc.i)i )i !e+a i !a 2inte cu un v! (e *ntuneric care nu &e rupe a!tfe!6 (ect nu2ai cn( !e i:be)ti pcate!e pe&te 'bra:# A&ta era '&tenea!a pr''r'cu!ui- & !ucre:e cu2 va )ti p'cin a (in a(nc a p'p'ru!ui ca & vie (e !a fa a !ui "u2ne:eu ca!e 2i!'&tiv (e *n(reptare6 vre2uri (e re*nvi'rareM iar nu '&n( )i ur+ie 2are#

PUTEREA CARE NU ASCULTA *n vre2ea aceea Sa2ui! tri2i& a f'&t (e "'2nu! ctre Sau! &8i &pun- >A(u&u82i8a2 a2inte (e ce!e ce a fcut A2a!ec !ui I&rai!6 cu2 i &8a *2p'trivit *n ca!e6 cn( venea (in E+ipt# Mer+i acu2 )i bate pe A2a!ec### )i ni2ice)te t'ate a!e !ui# S nu iei pentru tine ni2ic (e !a ei6 ci ni2ice)te )i ( b!e&te2u!ui t'ate cte !e are# S nu83 cru i )i & (ai 2'r ii (e !a brbat pn !a fe2eie6 (e !a tnr pn !a pruncu! (e 6 (e !a b'u pn !a 'aie6 (e !a c2i! pn !a a&in>D# Acea&ta era p'runca !ui "u2ne:eu ctre Sau!6 care6 purtn( &abie6 a pri2it *n a&cu!tare ' treab (e &abie# >"ar Sau! )i p'p'ru! iar)i au fcut (e capu! !'r- au cru at pe A+a+6 re+e!e !ui A2a!ec6 pe ce!e 2ai bune (in 'i )i (in vite!e c'rnute6 2ieii *n+r)a i )i t't ce era bun n8a vrut & piar(# Iar t'ate !ucruri!e ne*n&e2nate )i re!e6 !e8au pier(ut# Atunci a f'&t cuvntu! "'2nu!ui ctre Sa2ui!6 :icn(- >*2i pare ru c a2 pu& pe Sau! re+e6 cci e! &8a abtut (e !a Mine )i cuvntu! Meu nu 38a *2p!init#>I Iat cu2 (e !a nea&cu!tare *ncepe c(erea (e !a "u2ne:eu )i +re)e!i!e &e in !an 6 una (up a!ta#
3 D

0apte I6 34# 3 Re+i 356D8I# I 3 Re+i 356 ?83@#

N$MINTE;E RECI;OR

54

Oare pentru ni)te 2iei6 )i ni)te vite c'rnute6 )i pentru c r:b'i8 nicii au cru at pe cpetenia !ui A2 a!ee6 & &e fi &uprat "u2ne:eu a)a (e tare6 *nct & &e tn+uie '2u!ui6 c8i pare ru (e ce a tcut6 punn( pe Sau! re+e< Sfnta Scriptur6 Cartea !ui "u2ne:eu6 are !iter )i are (u.# "e aceea )i citiri &unt ('u# "ac8ti (e:!ea+ "u2ne:eu taina a&cun& *n !itere ' pricepi= (ac nu i8' (e:!ea+ nu pricepi (ect !itere# A&tfe!6 cufun(n(u8ne *n ur2a ti2puri!'r6 pe&te r'&t'+'!u! vea8 curi!'r6 (2 (e ve(enia !ui Avraa20acere 353D#;a a&fin itu! &'are!ui a c:ut pe Avraa2 &'2n +reu6 )i iat 38a cuprin& *ntuneric )i fric 2are# 3I#Atunci a :i& "'2nu! ctre Avraa2- >S )tii bine c ur2a)ii ti v'r ne2ernici *n p2nt &trin6 un(e v'r fi r'bi i )i ap&a i patru &ute (e ani= 3K#"ar pe nea2u! ace!a6 cruia v'r r'bi6 *! v'i ,u(eca Eu6 )i6 (up aceea6 v'r ie)i & vin aici cu avere 2are# 35#Iar tu vei trece !a prin ii ti *n pace )i vei fi *n+r'pat !a btrne i fericite# 3A#Ei *n& &e v'r *nt'arce aici *n a! patru!ea veac (e 'a2eni6 cci nu &8a u2p!ut *nc 2&ura ne!e+iuiri!'r A2'rei!'r># Ce & fie cuvinte!e ace&tea< O (e&c'perire fcut !ui Avraa26 un cuvnt a! !ui "u2ne:eu ctre '26 care (e:v!uia purtarea Sa (e +ri,6 cu care 'cr2uie)te nea2uri!e pe&te veacuri6 *n&pre ' i&p)ire )i ' 2ntuire a nea2uri!'r# Cuvntu! ace&ta a! !ui "u2ne:eu &pu& !ui Avra8 a2 cu &ute (e ani *n ur26 venea & &e *2p!inea&c *n :i!e!e !ui Sau!# "e aceea6 a)a a f'&t cuvntu! "'2nu!ui ctre Sau!6 prin Sa2ui!6 :icn(- >A(u&u8Mi8a2 a2inte (e ce!e ce a fcut A2a!ec !ui I&rai!### cn( venea (in E+ipt# Mer+i acu23 )i bate pe A2a!ec )i ni2ice)te t'ate a!e !ui>#

I
3

3 Re+i 356D8I#

60

CRAREA MPRIEI

Cuvntu! ace&tei 'cr2uiri a !ui "u2ne:eu nu 38a a&cu!tat re+e!e= )i (e aceea &8a &uprat "u2ne:eu )i i8a prut ru c 38a pu& re+e6 cci nu i8a *2p!init p'runca *nt'c2ai6 cuvntu! care arcuia v'ia Sa pe&te veacuri6 )i >acu2> atin+ea (in n'u pe 'a2eni#

PRIN TA;C%IRI;E PRINI;OR

Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!3 a(nce)te &en&u! i&t'riei !ui Sau! *n e!e2enete!e !ui &piritua!e# A&tfe! >Sau! &e t!2ce)te6 (up un *n e!e&6 ca >ia(u! cerut># P'p'ru! iu(ei!'r6 a(ic6 a!e+n( via a (e p!ceri *n !'cu! *2pr iei )i a vie ii trite virtu'& *n "u.u! !ui "u2ne:eu6 a cerut & *2prtea&c pe&te ei ia(u!6 a(ic ne)tiin a *n !'c (e cun')tin # Cci t't ce! ce a c:ut (in iubirea (u2ne:eia&c e &tpnit6 prin p!cere6 (e !e+ea care nu p'ate p:i nici ' p'runc (u2ne:eia&c6 &au nici nu vrea &8' p:ea&c### >Cci "u.6 (up cu2 &8a &cri&6 e&te "u2ne:eu )i cei ce &e *nc.in ;ui trebuie & I &e *nc.ine *n "u. )i *n a(evr>D6 nu *n !iter Cci e cu neputin & e1i&te )i & !ucre:e *2preun partea trupea&c )i partea (u2ne:eia&c a !e+ii6 a(ic !itera cu (u.u!6 '(at ce nu p'ate !ucra *n ar2'nie ceea ce ni2ice)te via a cu ceea ce ' .r8 :e)te prin fire#> >"ac Sau! 2ai repre:int )i tipu! !e+ii &cri&e6 !itera !e+ii6 "avi( repre:int "u.u! ei6 ra iunea ei# Ace&t "avi( &piritua!6 (e)i e pi:2uit (e Sau!6 nu e biruit# "i2p'triv6 (at fiin( 2area &a iubire (e 'a2eni )i nepti2irea !a care a a,un&6 c.iar urt fiin(6 !ini)te)te prin c.itara (u.u!ui pe (u)2anu! c.inuit (e (u.u! ce! ru )i83 ('2'!e)te6 &cpn8 (u83 ca (e un (rac vic!ean6 (e b'a!a cea rea a cu+etu!ui p2nte&c# Cci t't ce! ce ur)te (in invi(ie )i p'ne+re)te cu rutate pe ce! ce e 2ai tare *n nev'in e!e virtu i!'r )i 2ai b'+at *n cuvntu! cun')tin ei (u2ne:eie)ti e un Sau! c.inuit (e (u.u! ce! ru6 *ntruct nu &ufer fai2a )i fericirea ce!ui 2ai bun *n virtute )i cun')tin 6 ci &e *nfurie cu att 2ai tare cu ct nu83 p'ate uci(e pe binefct'r# A(e&e'ri *! repe(e
3

Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea A56 0i!'8ca!ia6 Sibiu6 34K?6 e(# !6 v'i# I6 pp# KD36 KII )i KKB8KK4# D

N$MINTE;E RECI;OR

cu ciu( c.iar )i pe prea iubitu! &u I'natan6 a(ic +n(u! tainic a! c'n8 )tiin ei6 care '&n(e)te ura ne(reapt )i &pune6 cu re&pect (e a(evr6 vre(nicii!e ce!ui urt# Invi(i'&u! &e p'art a&e2enea !ui Sau!6 nebunu! (e '(ini'ar6 ctre care a :i& Sa2ui!6 (up ce a c!cat p'runci!e (u28 ne:eie)ti- >Nebune)te ai !ucrat6 c ai c!cat p'runca 2ea6 pe care i8a (at8' ie "u2ne:euH>3 Iar Sau! e&te6 cu2 a2 &pu&6 !e+ea &cri&6 &au na ia iu(ei!'r6 care vie uie)te (up !e+ea &cri&# Cci (e !a a2n('u ace&tea6 care &unt *2p!etite *ntre'!a!t *n c.ip p2nte&c6 &e (eprtea: "u.u! "'2nu!ui6 a(ic c'nte2p!a ia )i cun')tin a (u.'vnicea&c6 *n !'cu! !'r venin( (u.u! ru6 a(ic cu+etu! p2nte&c care c.inuie)te cu tu!burri!e )i :vrc'!iri!e ne*ntrerupte6 pr'prii ce!'r &upu&e vre2ii )i &tricciunii6 ca pe une!e ce8& &cuturate (e b'a!a ne&tat'rniciei +n(uri8 !'r#> FTare &e p'trive&c ace&tea !a *nf i)area vre2ii n'a&tre6 cn( 'a2enii &8au r:vrtit *2p'triva "u.u!ui6 (e aceea nu 2ai e !iter &8i *2pace#G >Cci !e+ea p'trivit nu2ai (up !iter )i *n e!ea& 2ateria! e6 parc6 &tpnit (e epi!ep&ie6 fiin( &cuturat (e nenu2rate c'ntra:iceri )i neavn( nici ' ar2'nie cu ea *n&)i= iar 2intea iu(ai:ant6 :pcit pn !a nebunie (e *nvrtirea )i ne&tat'rnicia ce!'r 2ateria!e6 *)i &c.i28 b *n c.ip nece&ar )i ea 2ereu (i&p':i ia#> >E (e a(au& c pe cei &cpa i (e Ii&u& FNaviG *i '2'ar Sau!# Cci pe cei pe care8i i:bve)te (u.u! *i '2'ar !itera# "e aceea "u28 ne:eu6 care a un& pe SauH 8 *n e!e+ !e+ea &cri& 8 ca & *2prtea&c pe&te I&rai!6 &e cie)te cn( ' ve(e *n e!ea& trupe)te (e ctre Iu(ei6 )i ( putere *2pr iei "u.u!ui6 care e&te apr'ape!e !iterei6 *n& 2ai bun (ect ea# >9i v'i (a6 :ice6 *2pr ia apr'ape!ui tu6 care e 2ai bun (ect tine#>D Cci precu2 "avi( era apr'ape (e Sau!6 !a fe! "u.u! &e af! *n vecintatea !iterei6 avn( & &e arate (up 2'artea !iterei#> "up a!t *n e!e&6 Sau! e&te t't '2u!6 e t'at 2intea6 e t't &uf!etu!6 (ruit (e "u2ne:eu6 prin taina un+erii cu &fntu! Mir6 re+e pe&te I&rai!# E! pri2e)te p'runc & p'arte r:b'i cu A2a!ec6 prin care &e *n e!e+e (iav'!u!6 )i &8! piar( (i2preun cu t't ce are e!- fe2ei!e 8 p!ceri!e= pruncii !'r 8 puii (e (rac= ('bit'ace!e 8 pati2i!e c'ntra firii= cu un cuvnt6 t'ate a!e !ui A2a!ec6 care a *2pie(ecat ie)irea (in r'bia !ui 0ara'n6 care e&te ' a!t ic'an a (iav'!u!ui#
3 D

! Re+i !56 34# 3 Re+i 356 D?#


CRAREA MPRIEI

AD

Nici Sau! a! n'&tru6 (in n'i (in fiecare6 n8a&cu!t6 nu *2p!ine)te

p'runca6 ci cru t'c2ai cpetenia )i cteva vite 2ai art'a&e a!e !ui# Nu '2'ar cpetenia re!e!'r cu a&cu!tarea (e "u2ne:eu6 nu '2'ar ('bit'ace!e ce!e 2ai art'a&e 8 pati2i!e cu c.ip nevin'vat 8 (ar care t't pati2i &unt6 (e)i p'art pie!e (e 2ie! &au c.ipu! nevin'v iei# N'i6 nea2u! ce! cre)tine&c6 n'u! I&rai!6 *n ce!e trei Taine prin care intr2 *n 2area 'b)te cre)tin- Sf# B'te:6 %n+erea cu Sf# Mir )i Sf# *2prt)anie6 &unte2 un)i pre' i6 re+i )i *2pra i pe&te pati2i# "eci6 uni i *n!untru! n'&tru )i *ntre'!a!t *n cuvntu! !ui "u2ne:eu6 a2 pri2it p'runca )i puterea (e a '2'r* pe A2a!ec ce! (e (u. )i t'ate a!e !ui & !e (2 pier:rii# Iar (ac face2 ca Sau! )i n8a&cu!t2 & purt2 r:b'iu! (up p'runca )i puterea (at n'u (e &u&6 atrn a&upra n'a&tr6 ca ' &abie6 prerea (e ru a !ui "u2ne:eu3#

AP%S%; %N%I RECE

Pr''r'cu!6 v:t'ru! (inc'!' (e !iter )i !ucruri6 avn( (urere *n ini2 (e +re)ea!a re+e!ui6 caut & i8' *n(repte# Cci6 ca unu! ce 38a un& re+e6 era !e+at )i r&pun:t'r (u.'vnice)te (e (n&u!# A&tfe! (u.'vni8 cu! *)i c.ea2 re+e!e !a p'cin 6 :icn(u8i- >Ru ai fcut c n8ai *2p!init p'runca "'2nu!ui "u2ne:eu!ui tu6 care i &8a (at# Acu2 ('2nia ta nu va 2ai ine= "'2nu! *)i va +&i un brbat (up ini2a Sa )i8i va p'runci "'2nu! & fie c'n(uct'ru! p'p'ru!ui Su6 (e'arece tu n8ai *2p!init ceea ce i &8a p'runcit (e !a "'2nu!>D# Pe !n+ cuvntu! ace&ta6 *i 2ai a,ut fcn( )i ' n'apte (e ru+ciune# Se *nt!ne)te a ('ua 'ar cu re+e!e= *i &pune (in n'u +re)ea!a &a6 c- >Ne&upunerea e un pcat !a fe! cu vr,it'ria )i *2p'trivirea !a fe! cu *nc.inarea !a i('!i# "eci6 pentru c ai !ep(at cuvntu! "'2nu!ui )i "'2nu! te8a !ep(at6 ca & nu 2ai fii re+e pe&te I&rai!>I# ;a ace&tea6 Sau! face ' p'cin 2incin'a&6 2ai 2u!t ca & &cape (e +ura pr''r'cu!ui6 :icn(- >A2 pctuit6 c!cn( p'runca "'2nu!ui )i cuvntu! tu= (ar 28a2 te2ut
3 D I

0acere A6 A# 3 Re+i 3I6 3I83K# 3 Re+i 356DI#

N$MINTE;E RECI;OR

AI

(e p'p'r )i a2 a&cu!tat +!a&u! !ui# Ri(ic (ar pcatu! (e pe 2ine#>3 Iat6 un(e e aprare nu e &2erenie6 (eci nici 2rturi&ire )i nici iertare= 2n(ria t't &tpn r2ne= cu "u2ne:eu nu p' i face (ip!'2a ie &au c'2pr'2i&# "eci6 (up cu2 )i era (e a)teptat- '2u! cu ini2a *2pr it t'ate !e ve(e *2pr ite= ba c.iar )i ce!e ce &unt una !e (e&parte# Cci iat83 fcn( (e&pr ire *ntre p'runca "'2nu!ui )i cuvntu! pr''r'cu!ui6 8 ca )i cn( acea&ta n8ar fi una )i aceea)i p'runc# Ba &e 2ai )i *n(rep8 t e)te6 a(ucn(u8)i *n &pri,in te2erea &a (e p'p'r# Te2erea &a *n& era pricinuit (e acea !ep(are (e &u&D6 fric pe care ' &i2 ea ini2a &a6 ca una ce nu '2'r&e (e !a &ine pe re+e!e ce! (e a!t nea26 nu '2'r&e c'rnute!e 2niei6 nici 2ie!u)eii iubirii (e &ine# "e aceea6 cn( vine (in n'u Sa2ui! )i vrea &8! a(uc !a p'cin 6 re+e!e &are (e !a p'cin !a *n(rtnicia 2n(riei6 :icn(- >A2 +re)it= (ar (82i acu2 cin&te *naintea btrni!'r p'p'ru!ui 2eu )i *naintea !ui I&rai!### >I# Sritur care face p'cin a cu neputin = iar (e !a "u2ne:eu vine6 *n !'c (e *ncercri *n ve(erea i&p)irii6 .'trrea (etr'nrii# Atunci a :i& "'2nu! ctre Sa2ui!- >Pn cn( vei tn,i tu pentru Sau!6 pe care !8a2 !ep(at6 ca & nu 2ai fie re+e pe&te I&rai!< %2p!e c'rnu! tu cu 2ir )i (u8te !a !e&ei (in Bet!ee26 cci (intre fiii !ui 2i8a2 a!e& re+e#>K Tn,irea acea&ta a pr''r'cu!ui6 *ntre .'trri!e Cr2uirii (e &u&6 )i *n(rtnicia cr2uirii (e ,'&6 a re+e!ui6 pri!e,uie)te Sf# Ma1i2 Mrtu8 ri&it'ru!5 ' &curt *nv tur (e&pre puterea )i 2&ura ru+ciunii ctre "u2ne:eu pentru 'a2eni# >O ru+ciune e !ucrt'are cn( e unit cu fapte!e p'runci!'r# "eci6 cn( ru+ciunea nu ca(e (e pe !i2b nu2ai ca un cuvnt &i2p!u6 &au ca ' v'rb +'a! a +urii6 :cn( !ene) )i fr c'n&i&ten 6 ci e *nvi'rat )i *n&uf!e it prin *2p!inirea p'runci!'r6 atunci e !ucrt'are6 *ntr8a!tfe! Fa(ic fcut pentru a! iiG e !ucrt'are cn( ce! ce are !ip& (e ru+ciunea (reptu!ui &vr)e)te fapte!e ru+ciunii6 *n(reptn(u8)i via a (e 2ai *nainte )i Fa&tfe!G fcn( tare cererea (reptu!ui6 *ntruct ' *2puternice)te prin purtarea &a (e bunv'ie# Cci nu f'!'&e)te ru+8

I
%Re+i 356DK8D5# *n e!epciunea !ui S'!'2'u 3B6 3383D# 5 Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 'p# cit#6 D448I@@#
D I K

3 Re+i 356 I@# 3 Re+i 3A6 3#

AK

CRAREA MPRIEI

ciunea (reptu!ui ce!ui care6 avn( trebuin (e ea6 &e (e&fat 2ai 2u!t cu pcate!e (ect cu virtu i!e# "e pi!( 2are!e Sa2ui! p!n+ea '(ini8 'ar pe Sau! care pctui&e6 (ar nu putea &8; fac pe "u2ne:eu *n(urt'r6 neavn( *n a,ut'ru! p!n&u!ui &u *n(reptarea cuvenit a pct'&u!ui# "e aceea "u2ne:eu6 'prin( pe &!u,it'ru! Su (e !a p!n&u! (e pri&'&6 *i :ice- >Pn cn( vei p!n+e pentru Sau!< Cci Eu !8a2 !ep(at pe e!6 ca & nu 2ai fie re+e pe&te I&rai!#>3 >"e a&e2enea Iere2ia6 care &uferea 2u!t pentru p'p'ru! iu(e8 i!'r *nnebunit (e a2+irea (raci!'r6 nu e au:it cn( &e r'a+6 *ntruct nu are ca putere a ru+ciunii *nt'arcerea necre(inci')i!'r iu(ei (e !a rtcire# "e aceea "u2ne:eu 38a 'prit )i pe e! (e !a ru+ciunea *n zadar, &punn(u8i- >9i tu nu te 2ai ru+a pentru p'p'ru! ace&ta )i nu 2ai veni !a Mine pentru ei6 c nu v'i au:i#>D >Cu a(evrat e ' 2are ne&i2 ire6 ca & nu :ic nebunie6 & cear 2ntuire prin ru+ciuni!e (rep i!'r ace!a care8)i r&fa &uf!etu! cu ce!e &tricci'a&e6 precu2 t't a)a (e 2are nebunie e & cear iertare pentru fapte!e cu care (e fapt &e !au(6 *ntinn(u8&e cu v'in a# Ce! ce are tre8 buin (e ru+ciunea (reptu!ui trebuie & n8' !a&e ne!ucrt'are )i ne8 2i)cat 8 (ac ur)te cu a(evrat ce!e re!e 8 ci & ' fac !ucrt'are )i puternic6 *ntraripn(8' cu pr'prii!e virtu i )i *n &tare & a,un+ Ia Ce! ce p'ate & (ea iertare (e +re)e!i#> Iar Sfntu! Marcu A&cetu! &pune t'ate ace&tea pe &curt- >Pcat &pre 2'arte e&te t't pcatu! nep'cit# C.iar (e &8ar ru+a un Sfnt pentru un a&e2enea pcat a! a!tuia6 nu e au:it#>I "rept aceea Sa2ui! a f'&t tri2i& !a "avi(6 care era un c'pi! b!ai cu 'c.i fru2')i )i p!cut !a fa # Pe ace&ta cun'&cn(u83 Sa2ui! prin (u.6 a !uat c'rnu! cu 2ir )i 38a 2iruit6 *n 2i,!'cu! fra i!'r &i6 )i &8a '(i.nit "u.u! "'2nu!ui (in :iua aceea a&upra !ui "avi(# Atunci &8a (eprtat (e !a Sau! "u.u! "'2nu!ui6 )i83 tu!bura un (u. ru6 tri2i& (e "'2nu!6 ct )i &!u+i!e !ui Sau! i8au :i&- >Iat un (u. ru tri2i& (e "'2nu! te tu!bur>K#
D I Re+i 3A6 3# Iere2ia B6 3A# Sf# Marcu A&cetu!6 "e&pre cei ce cre( c &e *n(reptea: (in fapte6 0i!'ca!ia Sibiu6 34KA6 e(# I6 v'i# 36 p# D5K= )i e(# II6 Sibiu6 34KB6 v'i# 36 p# D5D# K3 Re+i 3A6 3D8E5# 3

N$MINTE;E RECI;OR

A5

Trebuie & art2 c6 (ac *n vre2ea cn( avea "u.u! !ui "u2ne:eu n8a vrut & &e *n(repte6 acu26 2uncit (e (iav'!6 *i va fi cu att 2ai +reu & &e *n(repte:e6 (ac nu c.iar cu neputin # Acea&ta e pe(eap&a a(u& (e "u2ne:eu pe&te *n(rtnicirea *naintea unui tri2i&# "e aceea6 (in t'ate ti2puri!e &e )tie c6 atunci cn( puternicii vre2ii ri(icau 2na a&upra &!u,it'ri!'r !ui "u2ne:eu6 n8a 2ai (inuit puterea !'r# Sau!6 &tpnit (e (u.u! ru6 &e r&c'a! *2p'triva !ui "u2ne:eu )i a &!u,it'ri!'r ;ui# Sau!6 a,un& *n &tpnirea (raci!'r6 u2b!a & fac 2'arte (e '2 8 !ucru! uci+a)u!ui (e 'a2eni 8 cci (e ('u 'ri a aruncat (up "avi( cu !ancea6 cu+etn( &8! pir'nea&c (e perete3# Se &!bti8 cea )i a&upra !ui Sa2ui!6 cci 'cr'tea pe "avi(6 (ar n8a putut &8i fac ni2ic# Mintea i &e *ntunec (in ce *n ce 2ai 2u!t= ( p'runc & uci( pe pre' ii "'2nu!ui6 fiin(c ineau cu "avi(6 ceea ce &!u+i!e &a!e au )i fcut6 uci+n( *n :iua aceea 'pt:eci )i cinci (e pre' iD# 0apta acea&ta a !ui Sau! ('ve(ea nebunia 2in ii !ui )i *n&trina8 rea cu t'tu! (e p'cin 6 ceea ce *i atra+e (e !a "u2ne:eu nen'r'ciri )i neca:uri fr 'prire# Sa2ui! pr''r'cu! 2'are6 &ftuit'r nu 2ai are# A&upra !ui "avi( &e p'rne)te cu 'a&te6 (ar cu 'rn(uire (u2ne:eia&c "avi( *i cru via a (e 2ai 2u!te 'ri= ba '(at c.iar *i fur &u!i a (e &ub cap6 iar a!t(at *i taie un c'! (e .ain6 vrn( &8i ('ve(ea&c bun8 tatea &a# "u2ne:eu *i arta&e c nu8i vrea 2'artea6 ci *nt'arcerea# Cci prin ce !8ar fi putut :+u(ui 2ai tare &pre *nt'arcere6 (ect cu ('ve:i!e bunt ii !ui "avi(6 ce!ui ce8i cru a&e via a (e 2ai 2u!te 'ri<I "ar ' 2inte nebun nu 2ai *n e!e+e ce!e bune= nu &e 2ai p'ate &ui & priceap (in ce!e v:ute pe ce!e nev:ute# O 2inte *ntunecat n8' 2ai p' i cre(e6 c.iar cn( +rie)te (e bine nu 2ai are &tat'rnicie# "e aceea vin nen'r'ciri!e- cea 2ai (e pe ur2 ca!e ce8' 2ai are "u2ne:eu !a *n(e2n6 ca & (e:2eticea&c pe '2 !a 2inte# >S8au a(unat (eci 0i!i&tenii>K *2p'triva !ui I&rai!6 cu r:b'i# Sau! a a(unat )i e! t't p'p'ru! )i a fcut tabr# Sau! *n&6 v:n( tabra 0i!i&teni!'r6 &8a &pi2ntat )i &8a :+u(uit tare *n ini2a !ui5# /+u(uirea acea&ta are &e28 nifica ie )i ur2ri= '(at ('ve(ea (e:ec.i!ibru! !ui nerv'&6 iar a! ('i!ea6 ace&t (e:ec.i!ibru cre)te *ntr8un 2'2ent (e &pai2 )i6 (e8acu2 *nc'!'6
M!Re+i 3?6 3@83D= 346 3@# D 3 Re+i DD6 3B83?6 I 3 Re+i DK6 38D@#
K 5

3 Re+i D?6 K# 3 Re+i D?6 5#

CRAREA MPRIEI

fapte!e !ui &unt (in ce *n ce 2ai (e2ente# "'ar ' u!ti2 !icrire a !ui "u2ne:eu i8a 2ai r2a&6 pentru ca *n(at & &e &tin+ )i aceea# Cci a *ntrebat Sau! pe "'2nu!6 (ar "'2nu! nu i8a r&pun& nici prin vi&6 nici prin ve(enie6 nici prin pr''r'ci# Atunci Sau! :i&e &!u+i!'r &a!e- >Cuta8 i82i ' fe2eie vr,it'are6 ca & 2er+ !a ea )i &8' *ntreb># Iar &!u+i!e i8au r&pun&- >E&te aci *n En('r ' vr,it'are># Sau! )i8a &c.i2bat .aine!e )i &8a (u& !a vr,it'are3# "u2ne:eu6 )tiin(u83 c va face acea&ta6 nu i8a r&pun&= cci 2intea !ui nu 2ai fcea (e'&ebire *ntre bine )i ru6 *ntre "u2ne:eu )i (iav'!# Iat83 acu2 pe Sau!6 pr&it (e "u2ne:eu )i 2er+n( !a vr,it'are6 uceni a (iav'!u!ui#

SPIRITISM

;a vr,it'are6 cere (in 2'r i pe Sa2ui! pe care nu83 a&cu!ta&e cn( a trebuit# Iat *n ce fe! a(uce "u2ne:eu &tr2t'area pe&te '26 ca '(at6 t'tu)i6 a)a & pre uia&c &fatu!6 *nct )i (in 2'r i ar fi *n &tare & c.e2e pe aceia pe care nu i8a a&cu!tat !a vre2e# "ar cei ce pn ac'!' &e *n(rtnice&c6 *nct nu2ai 2'r ii i8ar 2ai putea *nt'arce6 >c.iar (e va )i *nvia cineva (in 2'r i6 t't nu v'r cre(e>D# Nea&cu!tt'ri6 'a2enii tari (e cap )i bete+i !a 2inte (e fu2u! 2n(riei6 nu au parte (e (aruri!e &fatu!ui# Cci6 pr&in( &fatu! ce! bun (at !a vre2e6 )i "u2ne:eu *i pr&e)te )i8i !a& *n &fatu! ce!ui ru# A)a a p it Sau!6 cci 8 (up t!cuirea Sf# Cri+'rie a! Ni&&ei6 care !2ure)te !'cu! ace&ta 8 nu (u.u! !ui Sa2ui! a ie)it (in ia( F(e)i *n ia( au 2er& t' i (rep ii $ec.iu!ui Te&ta2ent6 afar (e En'. )i I!ieG6 ci a ie)it (u.u! ce! ru6 cu care !ucra vr,it'area6 )i care a !uat *nf i)area !ui Sa2ui!6 ca (e&vr)it &8! *n)e!e pe Sau!# Iat pe f'&tu! re+e c:n( cu *nc.inare *naintea 2e)te)u+irii (iav'!u!ui6 care *)i *ntin&e&e &tpnirea )i a&upra vieii &a!e6 *nct )i &fr)itu! i 38a pr''r'cit# M
3

3 Re+i D?6 A8?# D;uca 3A6I3#

N$MINTE;E RECI;OR

67

3 Re+i D?35#9i a :i& Fce! *n c.ipu! !uiG Sa2ui! ctre Sau!>Pentru ce 2 tu!buri ca & ie&<> Iar Sau! r&pun &e- >Mi8e tare +reu= 0i!i&tenii &e !upt *2p'triva 2ea6 iar "u2ne:eu &8a (eprtat (e 2ine )i nu8 2i 2ai r&pun(e nici prin pr''r'ci6 nici *n vi&6 nici *n ve(enie= (e aceea te8a2 c.e2at ca & 2 *nve i ce & fac<> 3A#/i&8a Fce! *n c.ipu! !uiG Sa2ui!- >;a ce 2 *ntrebi pe 2ine6 (ac "'2nu! &8a (eprtat (e tine )i &8a fcut vr,2a)u! tu< 3B#"'2nu! face ceea ce a +rit prin >2ine>$a !ua "'2nu! ('2nia (in 2ini!e ta!e )i ' va (a !ui "avi(6 apr'ape!e tu6 3?#"e'arece tu n8ai a&cu!tat +!a&u! "'2nu!ui )i n8ai p!init iu i2ea 2niei !ui a&upra !ui A2a!ec6 (e aceea "'2nu! face acea&ta cu tine acu2# 34#9i va (a "'2nu! pe I&rai! *2preun cu tine *n 2ini!e 0i!i&teni!'r= 2ine tu )i fiii ti ve i fi cu 2ineH> A)a(ar6 fr(e!e+ea v'rbirii cu 2'r ii6 &au &piriti&2u!6 are vec.i8 2e 2are# *n :i!e!e n'a&tre6 a a,un& ' a(evrat 2'( (e !u2e 2are6 )i6 fiin( cea 2ai &ub ire (intre a2+iri6 e )i cea 2ai pri2e,(i'a& rtcire# S fi2 *n e!e)i- Bi&erica nu t+(uie)te &piriti&2u!6 ci83 'pre)te# Iat (e ceSpiritu! care vine nu p'ate a(uce nici ' pr'b *n(ea,un& (e c'n8 vin+t'are (e&pre fiin a &au i(entitatea &a# P'ate *n)ira ('ve:i (up ('ve:i6 artn( c )tie !ucruri6 pe care6 ni &e pare n'u6 nu2ai rp'8 &atu! putea & !e )tie# "ar )i *n+erii ri &au &pirite!e p't & !e )tie t't a)a

(e bine# *n nici un c.ip nu pute2 fi &i+uri (e i(entitatea ce!ui ce v'rbe)te &au &crie *nt'c2ai ca rp'&atu!# Se8nt2p!6 a(ic6 cea 2ai 2e)te)u+it &ub&tituire a per&'anei6 care e *n!'cuit )i c'piat *nt'c2ai *ntru t'ate6 cu2 ' )tia2 )i n'i6 ca a2+irea n'a&tr cea (in bun cre(in & fie (e&vr)it- iar n'i & cre(e2 ' !ucrare (e a2+ire6 ca pe cea 2ai a(evrat (e&c'perire (e (inc'!'# 9i6 v:n( c ce!e 2ai

CRAREA MPRIEI

2u!te (e&c'periri &e *2p!ine&c 2ai pe ur26 pri2e)ti fr c'ntr'! cea 2ai (e pe ur2 *n)e!are# Iar acea&ta ' p e&c 2ai a!e& cei ce 'c'!e&c &finte!e Pre(anii a!e Bi&ericii )i u2b! (up 2ia&tr *n)e!are ca &8i p'v uia&c aceia ctre !u2ea (e (inc'!'# E )i 2ai u)'r- &piriti&2u! nu cere !upta cu &ine *n&u)i6 nu cere &fin irea vie ii6 nu cere recun'a)terea (u2ne:eirii Mntuit'ru!ui6 nu 'pre)te i&pitirea (e "u2ne:eu 8 cci t'c2ai a&ta e &piriti&2u!# Ba6 (ac ii neaprat !a ace&tea6 (e tea2a & nu te af!i *n +re)ea!6 i !e cere )i pe8ace&tea6 (ar nu2ai ca6 pe !n+ t'ate ace&tea6 & 2ai cre:i )i *n &piriti&26 a(ic )i *n a!tceva pe !n+ Bi&erica *nte2eiat (e "u2ne:eu# Iar cu vre2ea6 c)ti+n(u8 i *ncre8 (erea6 te p' i p'2eni cu &faturi *2p'triva 2ntuirii6 &au pra( n!uciri8 !'r care c!inte&c 2intea (in (reapta &'c'tea!# A2 putea fi *nt2pina i (e a(ep ii &piriti&2u!ui cu cuvntu! c (intre &fin i 2u! i au +rit cu *n+erii6 iar unii cu a(evrat au +rit )i cu cei 2uta i (e aici6 ba )i !a via i8au *nt'r&= (ar a&ta a f'&t (in *n+(u8 in a !ui "u2ne:eu6 ca ' 2rturie a ne2uririi &uf!etu!ui )i a *nvierii ce!ei (e 'b)te6 )i ca ' &!av cu care i8a cin&tit pe &fin i# "in cn( *n cn( &e arat *ntre 'a2eni ct a&cu!t "u2ne:eu (e &fin i cn( ar(e *ntr8*n)ii iubirea (e 'a2eni )i v'ie&c &8i &cape (e vre' 2are ne(reptate np&8 tuit pe&te (n)ii- ei cer (e !a "u2ne:eu 2rturia ce!ui (e (inc'!' (e 2'r2nt# "ar (e !a 2inuni!e !ui "u2ne:eu prin &fin i )i pn !a (e&c'periri!e &piriti&te e t't atta (eprtare6 ct (e !a &fin i !a i&pitit'rii (e "u2ne:eu# $ia a Sf# Ciprian6 care *nainte (e a fi cre)tin era 2are vr,it'r )i *n)e!t'r (e 'a2eni6 ne p'ate &ta 2rturie )i *n privin a &piri8 ti&2u!ui# A!t pricin6 pentru care Bi&erica *)i 'pre)te fiii (e !a ca!ea !tu8 ra!nic a &piriti&2u!ui )i a vr,it'riei (e t'ate trepte!e6 e )i acea&ta- &8a b+at (e &ea2 c practica &piriti&2u!ui (uce !a nebunie# 0cn(u8&e cercetare un(eva6 *ntr8' ca& (e nebuni6 &8a +&it c B@ (e in)i !a &ut fcu&er &piriti&2# Cu2 &e a,un+e !a nebunie e u)'r (e priceput- fiecare )e(in &e p'ate face nu2ai (ac t' i cei (in a(unare &e *nv'ie&c & *2pru2ute (in ei ' anu2it putere nerv'a&6 trebuit'are &piritu!ui (e (inc'!'6 care &crie &au v'rbe)te printr8unu! (in cei a(una i# Ace!a *)i pier(e c'n)tiin a (e &ine *n vre2ea )e(in ei6 ca(e *n tran&# *2pru2u8 tarea puterii nerv'a&e pe care ' &'!icit &pirite!e &pre a putea c'2unica (inc'ace e 2ai 2u!t ' *nv'ire !a ,af pe &'c'tea!a &nt ii nervi!'r6 ,af care (uce6 *ncetu! cu *ncetu!6 pe unii 2ai repe(e6 pe a! ii 2ai tr:iu !a a

N$MINTE;E RECI;OR

A4

nu &e 2ai putea &!u,i (e 2inte )i (e nervi6 cci t!.rite (e &pirite &!be&c )i6 'arecu2 :icn(6 *)i &c.i2b firea6 *nct t'ate !e v( printr8un (u. &trin6 a!tfe! (ect cea!a!t !u2e n'r2a!# A)a *ncepe pe *ncetu! & &e arate nebunia6 (e ce!e 2ai 2u!te 'ri fr (e *nt'arcere# Spre ('cu2entarea ce!'r (e 2ai &u& a(uce2 *n &pri,in cartea unui 2e(ic (e&pre tiinele oculte i dezechilibrul mintal1. Cartea acea&ta are 2eritu! c a(uce )i r&pun&uri!e 'cu!ti)ti!'r6 &piriti)ti!'r )i a ct'rva 'rienta!i)ti (e &ea2# T'ate &faturi!e !'r nu &unt (ect &tri+te (e a!ar2 *2p'triva nava!ei 2u! i2ii &pre (e:ec.i!ibru! 2inta!# Iat cteva r&pun&uri !a *ntrebarea- >"ac )tiin e!e 'cu!te 8 fai2'a&a )tiin a bine!ui )i ru!ui 8 p't (uce !a (e:ec.i!ibru! 2inta!6 &au nu<> %nu! r&pun(e- >Nu cre( c )tiin e!e 'cu!te6 prin e!e *n&e!e6 (uc !a (e:ec.i!i8 bru 2inta!6 (ac ce! ce !e &tu(ia: &au !e practic nu are tare inte!ectua8 !e# "ar e un !ucru &i+ur c 2u! i2e (e (e:ec.i!ibra i 2inta! &unt atra)i &pre practicarea )tiin e!'r 'cu!te )i nu8)i +&e&c *n e!e (ect *nrut irea tu!burrii !'r &au ' te2 pe care & (e!ire:e> FPr'f# A!a,'vanine6 p#4DG# Iat r&pun&u! unei 'rienta!i&te F"8na H# B!avat&QJG- >Ce!e 2ai bune6 ce!e 2ai puternice 2e(ii au &uferit (e pe ur2a e1perien e!'r *n &uf!etu! )i *n trupu! !'r# A2inti i8v 2'artea 8 vre(nic (e p!n& 8 a !ui C.# 0Or&ter6 care &8a &tin& (e nebunie furi'a& *ntr8un a:i! (e a!iena i= a(uce i8v a2inte (e Sta(e6 care e epi!eptic6 (e E+!int'n6 pri2u! 2e(iu a! An+!iei (in vre2ea n'a&tr6 care e atin& (e aceea)i b'a!# $e(e i ce via a avut "'u+!a& H'2e# Cn(i i8v ap'i !a &'arta tri&t a &r2anu8 !ui Pa&.in+t'n Irvin+# Iat *n &fr)it )i pe &ur'ri!e 0'16 ce!e 2ai vec.i 2e(ii6 *nte2eiet'are!e &piriti&2u!ui 2'(ern6 (up pe&te K@ (e ani (e >rap'rturi> cu >*n+erii>6 e!e au *nnebunit fr !ecuire6 2u! u2it ace!'r *n+eri### 9tiin a bine!ui )i a ru!ui e&te p!in (e pri2e,(ii )i p!in (e cur&e> Fp# 4AG# %n &piriti&t *ncercat FStani&!a& (e CnaitaG atra+e a2inte- >P' i ve(ea c nu t+(uie&c cu pre,u(ecat pre u! &pirite!'r# Eu ,u(ec a&pru ('ctrina 8 una (in ce!e 2ai *n&e2nate *n +enera! 8 nu2ai pentru c'n&e8 cin e!e !a care (uce *n c.ip fata!- pr'2i&cuitatea p&i.ic )i anar.ia &pi8 ritua!# ## E1peri2entat'ru! *n(r:ne cn( vrea & intre *n trupu! !ui *! p'ate +&i 'cupat (e ' !arv6 care &8a in&ta!at ac'!'6 a !uat 'r+ane!e *n
'' M "r# P.i!ippe Encau&&e6 Science& 'ccu!te& et (e&eRui!ibre 2enta!6 Pari&6 PaJ't6 34KK6 e(# II6 I3Kp#

70

CRAREA MPRIEI

&tpnire6 &8a *ntrit ca *ntr8' cetate6 ca & &pune2 a&tfe!# ### Sau e! intr fr & fi putut (a afar n!uca= (e aci nebunia6 2'n'2ania &au6 pe pu in6 p'&e(area# ### Sau r2ne !arva &tpn pe trup6 ca pe un c2p (e !upt- (e aci *nainte ea va ve+eta *n ace&t trup )i a&ta e i(i' ia Fp#33DG# R&pun&u! ace&ta *n(ea2n !a ' !e+tur# O(at Mntuit'ru! atr+ea a2inte ce!'r ce &e i:bve&c (e re!e6 c (u.u! ce! ru Frecun'&8 cut (e n'i prin 2uncirea unei pati2iG6 fiin( a!un+at (e p'cin a '2u!ui unit cu (aru! !ui "u2ne:eu6 neavn( ace!a un(e petrece6 2ai ia cu &ine a!te )apte (u.uri6 2ai re!e (ect &ine )i &e *nt'arce !a ca&a (e un(e a f'&t a!un+at# "eci6 (ac af! ca&a curat6 (ar &tpnu! 8 2intea6 &uf!etu! 8 u2b! pu&tiu6 p!ecat (e8aca& prin cine )tie ce e1cur&ii a&tra!e (up inf'r2a ii6 !&n( +ea2uri )i u)i (e&c.i&e 8 c nu p't r2ne a!tfe! 8 &i+ur c ce!e (e pe ur2 a!e '2u!ui ace!uia v'r fi 2ai re!e (ect ce!e (inti# Ar fi intere&ant (e )tiut *nt'c2ai ce *n e!e+eau Sfin ii Prin i6 cn( *)i (i&cip!inau ucenicii6 (eprin:n(u8i &8)i aib nec'n8 tenit &uf!etu! *ntre+ ae'!ea un(e !e era )i trupu! )i & &e *2p'trivea&c rpirii 2in ii afar (in trup# Trebuie c aci e ceva 2ai 2u!t (ect &i28 p!a *2pr)tiere a fante:iei6 care6 ne&tpnit6 2u!t &!bire a(uce# A!t &piriti&t FA!!an Sar(ecG r&pun(e ca2 ace!ea)i- >%na (intre ce!e 2ai 2ari pri2e,(ii a!e 2e(iu2it ii F*n&u)irea ce8' au une!e per8 &'ane (e8a intra6 c.iar fa, v'ie6 *n !e+turi cu &pirite!e 8 *n&u)ire care e (at'rit unei ina(eren e n'nna!e a &i&te2u!ui nerv'& !a !u2ea rea!G e 'b&e&ia6 a(ic &tpnirea pe care anu2ite &pirite ' p't e1ercita a&upra 2e(ii!'r### Ob&e&ia are trei trepte principa!e#> 'b&e&ia &i2p!6 fa&cina ia )i &ub,u+area> Fp# 33AG# %n pr'fe&'r F;aiRue!8;ava&tineG 2ai preci:ea: )i a!te !aturi>Stu(iu! 'cu!ti&2u!ui### nu are nici un nea,un& *n ce prive)te &ntatea 2'ra! a ce!'r ec.i!ibra i# "ar &e *nt2p! c !a ba:a ace&t'r &tu(ii & &tea ' ten(in an'r2a!6 &au c.iar b'!nvici'a&# *n ace&t ca: e!e p't fi vt2t'are# Cu att 2ai 2u!t ap!ica ii!e practice# %ne!e (in ap!ica ii &unt e1peri2ente!e (e (i&'ciere a per&'na!it ii# Se p'ate *n e!e+e (e aci ct &unt (e vt2t'are !a &ubiecte!e a cr'r &inte: 2inta! e 2ai 2u!t &au 2ai pu in in&uficient# Printre 2e(ii!e e1i&tente &e p't face trei +rupe-

N$MINTE;E RECI;OR

B3

3#*n)e!t'rii )i e&cr'cii6 care intr *n ,uri&(ic ia tribuna!e!'r= D#nebunii6 care6 *ntr8un (e!ir &i&te2atic6 fac &piriti&2u! & inter8 vie ca un i:v'r (e e!e2ente n'i= I#in)ii6 (e ce!e 2ai 2u!te 'ri (ebi!i 2inta!i6 !a care &piriti&2u! nu e (ect pricina 'ca:i'na! a apari iei (e!iru!ui# >Spiriti&2u! e&te prin ur2are p+ubit'r6 fiin(c *n!e&ne)te i:buc8 nirea (e!iru!ui# R'!u! p&i.iatru!ui e&te & arate nea,un&uri!e )i pri2e,(ii!e &a!e> Fp#! 3?G# Ce! 2ai r&picat &tri+t (e a!ar2 *! ( un 2a+ician )i 'rienta!i&t en+!e: FC# P# ;ea(beaterG6 *n ur2t'are!e cuvinte- >Mi,!'ace!e ce!e 2ai *naintate (e vr,it'rie F2a+ie nea+rG p't (a via e!e2ente!'r arti8 ficia!e puternice6 )i ace&t fe! (e via e&te cte'(at f'arte ru# "ar e!e8 2ente!e ace&tea reac i'nea: cu ' putere *n+r':it'are a&upra aut'ru!ui !'r6 (ac per&'ana vi:at &e af!6 prin cur ia firii ei6 !a a(p'&t (e *nrurirea !'r# A)a c p've&tea cu vr,it'ru! &f)iat (e (racii pe care8i c.e2a&e nu8i nu2ai p've&te6 ci p'ate avea ' ba: (e a(evr# 0ac6 f'arte &'!e2n6 pe t' i aten i6 & nu &e &tr(uia&c & (e)tepte ener+ii!e ace&tea (e te2ut6 (ac nu &unt c!u:i i (e un '2 *ncercat6 cci a2 c'n&tatat per&'na!6 !a ce ur2ri teribi!e &e e1pune ' per&'an ne)tiut'are )i cu c!u: rea6 cn( vrea & &e ,'ace cu ace&te !ucruri f'arte &eri'a&e# A te arunca *n e1perien e!e ace&tea6 tar & ai price8 pere6 e&te 2u!t 2ai pri2e,(i'& (ect ,'cu! unui c'pi! cu nitr'+!icerin> F(ina2itG Fp#! 34G#

Se2uin( >2'tive!e> care a(e2ene&c 'a2enii &pre &piriti&26 (intre ce!e 2ai &eri'a&e &unt (ureri!e ne2n+iate pentru 2'artea cte unuia (in fa2i!ie= iar (intre 2'tive!e 2ai pu in &eri'a&e6 curi':itatea )i naivitatea# N'r2a! ar fi ca cei r2a)i *n via a acea&ta & vrea & &e refac )i & &e *2pace cu .'trrea cea 2ai pre&u& (e ei6 care a 'rn(uit a)a# "ar ei fac (i2p'triv- nu v'r & &e *2pace6 &e rev'!t6 nu v'r & *ntre8 rup !e+tura cu cei 2uta i (inc'!'6 refu: a &e 2u! u2i nu2ai cu 2i,!'cirea Bi&ericii pentru &uf!etu! !'r# Ei v'r & treac .'taru! pu& (e "u2ne:eu *ntre ce!e ('u *2pr ii a!e vie ii &uf!etu!ui# Nea&t2p8 rare !'r *i pune *n c'nf!ict cu Pr'vi(en a (ivin= iar &tarea a&ta

72

CRAREA MPRIEI

nen'r2a! *i p'ate *2pin+e pn !a (e:ec.i!ibru 2inta! 8 &au6 &'c'tin( *nt'r&6 acea&t nea&t2prare c.iar ('ve(e)te (e:ec.i!ibru !atent6 care abia acu2 &e 2anife&t pe >2'tivu!> unei 2'r i *n fa2i!ie# O2u! trebuie & aib ' cun')tin (e&pre 2'arte )i via = 8 )i pentru a&ta are )i vre2e )i 'ca:ii 8 pe ur2 trebuie &8)i &tpnea&c (urerea# Cci ne&tvi!in(8' cu re&e2narea )i cu *2pcarea &trii (e !ucruri6 a)a cu2 ace&tea &e (eapn (e !a *nceputu! '2u!ui6 iar pe (ea&upra6 refu:n( a!inarea pe care ' ( cre(in a cre)tin6 nu 2ai r2ne bietu!ui *n(urerat ni2ic care &8i 'cr'tea&c 2intea &nt'a&# "ra+'&tea 2r+init *n e!ea& *nte e)te )i pre!un+e)te (urerea6 care pri8 cinuie)te 'b&e&ii )i *n(ru2 !a &piriti&2= iar (e ac'!' atrn (e &nta8 tea nerv'a& ct a 2ai r2a&6 un(e & &e &fr)ea&c t'tu!# Sunte2 (e ac'r( (eci cu >('rin a fierbinte> (in c'nc!u:ia unei te:e (e ('ct'rat *n 2e(icin6 ca- >0iin e!e (e:n(,(uite6 *2pin&e (e naivitate6 tea2 &au nebunie6 & nu 2ai fie i&pitite !a ' e1perien c'&ti&it'are )i *n ace!a)i ti2p pericu!'a& pentru &uf!etu! !'r tu!burat> Fp#DKDG# T't cu ace&t pri!e, &e 2ai ni2ere)te ' 'b&erva ie a&upra &piriti)8 ti!'r fr v'ie6 &au 2ai bine8:i& a&upra ce!'r p'&e(a i (e &pirite6 2ai 2u!t &au 2ai pu in cu &au fr v'ia !'r- &unt ' &ea2 (e 'a2eni &n8 t')i !a aparen 6 (ar >!'r !e +rie)te (u.u!> 2u!te prp&tii# Ace)tia &i2t *ntr8*n)ii ' a ('ua per&'an6 care v'rbe)te cu ei ca atare )i6 cu ti28 pu!6 &e tre:e&c t'ta! ab&'rbi i6 (e un atare (u.6 care &e ( pe &ine6 ba >ar.an+.e!>6 ba cutare &au cutare &fnt6 ba c.iar )i nu2e!e !ui Ii&u& Hri&t'& *! *2pru2ut# In a!te ca:uri6 cn( n8ave2 (e8a face cu ' per8 &'an *nc!inat &pre cre(in 6 acea a ('ua per&'an face pe unu! (in per&'na,e!e 2ai (e &ea2 a!e i&t'riei# E !i2pe(e6 fr e1e2p!ificri6 c unitatea per&'anei '2ene)ti &8a &fr2at6 cen:ura ra iunii nu 2ai func8 i'nea:6 t't c'n inutu! &ub&'!u!ui per&'anei rbufne)te fr &tvi!ar= ne af!2 *n fa a unei tra+e(ii (in c2pu! pat'!'+iei nerv'a&e#

Sfin ii Prin i6 *ntr8un +n(6 previn tur2a cre(inci')i!'r (e i&pite!e i&c'(iri!'r !tura!nice= a&tfe! Sfntu! Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui &tri8 +- >0u+i (e 'rice !ucrare (iav'!ea&c### Nu (a aten ie !a a&tr'!'+i### Nu pri2i nici 2car & au:i (e&pre far2ece6 (e&cntece )i (e fapte!e

N$MINTE;E RECI;OR

f'arte ne!e+iuite a!e ce!'r care c.ea2 &pirite!eH>3 Iat )i cuvntu! Sfntu!ui Cri+'rie (e Ni&&a6 (in &cri&'area &a# ctre Epi&c'pu! Te'('8 &ieD- >S8a prut un'ra (intre *nainta)ii n')tri c acea vr,it'are ar fi a(u& (e fa c.iar &uf!etu! !ui Sa2ui!6 )i *n &pri,inu! ace&tei preri a(uc faptu! c fiin( f'arte i2pre&i'nat Sa2ui! (e !ep(area !ui Sau! F(e ctre "u2ne:euG )i c.iar cutarea vr,it'arei &8a fcut t't cu +n(u! !a "u2ne:eu6 a(ic prin aceea c a vrut & af!e6 printr8' 2anevrare a vr,it'arei6 un r&pun& *n)e!t'r !a *ntrebri!e pu&e (e e!# 0iin(6 a(ic6 &uprat pr''r'cu! pentru c nu v'ia ca pct'&u! & fie (at pier:rii6 (rept aceea )i a(au+ c a per2i& "u2ne:eu ca & fie c.e2at &uf!etu! pr''r'cu!ui prin acea art 2a+ic6 pentru ca & va( *n&u)i Sa2ui! c aprarea pe care a vrut &8' ia !ui Sau! a f'&t :a(arnic6 artn(u8i prin v'rbirea pntecu!ui c pr''r'cu! *i e&te pr'tivnic6 fcn(u8i & i8' &pun per&'na! atunci cn( 38a c.e2at#> >Cn(in(u82 *n& !a prpa&tia6 (e care ne &pune Evan+.e!ia6 c &8a c&cat *ntre *2pr ia ce!'r buni )i a ce!'r ri6 precu2 a :i& ace! pa8 triar.6 &au 2ai curn( *n&u)i "'2nu! patriar.u!ui F"u2ne:euG6 Fpara8 b'!a cu ;a:r )i b'+atu!G6 anu2e c ni2eni (in cei c'n(a2na i nu &e 2ai p'ate ri(ica pn !a ce!e cere)ti )i ni2eni (in cer nu 2ai p'ate c'b'r* *n ceata ce!'r ri 8 eu per&'na! nu cre( *n a&tfe! (e c'ncep ii 2a+ice6 ci cre( c &in+uru! a(evr e ce! (e&c'perit (e Sf# Evan+.e!ie#> >Pe ct )ti26 ct (e 2are e&te Sa2ui! *ntre &fin i )i (e c'n(a2na8 bi! e fa&cina ia 2a+iei6 pe att &unt (e c'nvin& c *n acea &tare (e '(i.n c'2p!et *n care &e af!a Sa2ui!6 n8a putut nici cu v'ie6 nici fr v'ie & treac pe&te prpa&tia care &epar pe cei ri (e cei buni= 8 fr v'ie 8 nu6 *ntruct ar *n&e2na c &8ar fi per2i& (iav'!u!ui & treac e! acea prpa&tie )i & 2ute pe ace! &fnt pr''r'c (in 2i,!'cu! cetei ce!'r &fin i *n a!t !'c= (e bun v'ie6 iar)i nu e p'&ibi!6 cci nici n8ar fi *n &tare )i nici n8ar vrea & &e a2e&tece *n ce!e re!e# Cci cine '(at petrece *n bine6 e ab&ur( & &e &pun c ar trece (e bun v'ie Ia ce!e re!e# "ar c.iar (ac ar avea (e +n( a)a ceva6 2ri2ea ace!ei prp&tii nu per2ite a&tfe! (e trecere#>

K3K#

3 D

Sf# Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui6 'p# cit#6 p# 3II# Sf Cri+'rie (e Ni&&a6 Epi&t'!a ctre Te'('&ie6 Mi+ue6 P#C# K56 c'!# K@B8

74

CRAREA MPRIEI

>Ce *n&e2nea:6 (eci6 pr'b!e2a pe care ' (i&cut2< *ntruct vr,2a)u! firii '2ene)ti e pr'tivnicu! n'&tru a! tutur'r6 e! nu are a!t +n( )i a!t +ri, (ect & !'vea&c pe '2 un(e83 ('are6 rnin(u83 (e 2'arte# 9i care a!t ran p'ate fi 2ai 2'rta! pentru 'a2eni (ect a8i *n(eprta (in apr'pierea "u2ne:eu!ui ce!ui fct'r (e via )i !&n8 (u8i & &e r'&t'+'!ea&c (e bun v'ie &pre pier:are< ntruct6 (eci6 2u! i &e pa&i'nea:6 (in cei ce &e *n+ri,e&c (e ce!e trupe)ti6 & cun'a&8 c viit'ru!6 n(,(uin( &8! p'at evita6 (ac e ru6 &au & )i83 ('bn8 (ea&c (ac e bun6 (e aceea6 pentru a nu8)i anina 'a2enii priviri!e nu2ai &pre "u2ne:eu6 vic!eana fire a (iav'!u!ui a i&c'(it ' 2u! i2e (e c.ipuri 2incin'a&e (e a cun'a)te viit'ru!6 cu2 &unt- +.icitu! (in :b'8 ru! p&ri!'r6 t!2cirea &e2ne!'r6 'rac'!e6 cercetarea 2runtaie!'r6 c.e2area 2'r i!'r6 +.icirea *n 2'2ente (e tran&6 incitarea Fi&pitireaG :eit ii6 in&pira ia )i a!te 2u!te# 9i *n ce fe! e +.icirea prin care &e !a& '2u! a(e2enit ca & af!e a(evru!6 pe atta e (e &i+ur c '2u! ca(e *n +.eare!e vic!eanu!ui )i *n)e!t'ru!ui (iav'!# "iav'!u! e ce! care *n(ea28 n pe ce! ce 'b&erv :b'ru! vu!turi!'r6 &8)i !e+e n(e,(ea (e anu2ite f!firi 2ai (e'&ebite &au (e pa!pitri!e anu2ite a!e ficatu!ui6 b!bia! care reie&e (in 2f!a2a iuni a!e +an+!i'ni!'r6 ca )i c!ipiri!e (in 'c.i6 t'ate ace&tea v(e&c t't attea 2'(uri (e *n)e!are a '2u!ui (e ctre vic!enia ace!uia)i (iav'! )i acea&ta cu &c'pu! ca6 (eprtn(u8&e 'a2enii (e "u2ne:eu6 & caute vin(ecare prin (iav'!6 (e !a care )i cre( c ' ('bn(e&c#> >%na (in ace&te fe!urite *n)e!ri e&te (eci )i v'rbirea (in &t'2ac6 &au pit'nia6 prin care &8a cre:ut c &8ar putea ev'ca &au rea(uce !a via &uf!ete!e ce!'r 2'r i# "i&perat *n privin a 2ntuirii &a!e6 atunci cn( *2p'triv8i &e r&cu!a&er &trinii cu t'ate ar2ate!e !'r6 )i venin8 (u8i atunci *n 2inte c Sa2ui! i8ar putea veni 'arecu2 *n a,ut'r6 Sau! &8a (u& !a vr,it'are care8)i cre(ea &in+ur )i8i cre(eau )i a! i 'a2eni c i &e arat (iav'!u! &ub (iferite c'ntururi6 pe care (e a!tfe! Sau! nu !e8a v:ut6 ci nu2ai ea# Cn( (eci &8a apucat & 'ficie:e ace! act 2a+ic )i au aprut *n 'c.ii fe2eii fanta&2e!e ace!ea6 atunci (iav'!u! 38a fcut pe Sau! & crea( c ace!e artri ar fi *n&u)i rea!itatea !'r6 2ai a!e& c *n&)i *2brc2intea &ub care i &8a &pu& c &8a artat acea fi+ur Fa !ui Sa2ui!G6 8 *2brc2inte care nu era (e!'c necun'&cut fe2eii6 &e p'tri8 vea cu aceea pe care ' cun'&cu&e Sau!6 fapt care a fcut pe ace&ta )i 2ai 2u!t & &e 2ire6 cre:n( acu2 cu trie c (e fapt nu &8a *n)e!at

N$MINTE;E RECI;OR

B5

prin vi:iunea fe2eii# "up ce ea a :i& c ve(e ni)te :ei *n! n(u8&e )i un brbat *n pici'are *2brcat *n ('u .aine6 atunci ce & :ic !a acea&ta a(evrate!e &!u+i a!e te1tu!ui Scripturii< C &8ar fi artat *n&u)i Sa2ui! )i c *ntr8a(evr vr,it'area a v:ut ni)te :ei ri(icn(u8&e *n &u&< Cun'a)te )i Scriptura pe (iav'!6 atunci cn( :ice- >T' i (u2ne8 :eii p+ni!'r &unt i('!i> FP&#456 5G# Ori &uf!etu! !ui Sa2ui! & fi petre8 cut *2preun cu i('!ii< S nu fieH Ci &piritu! (e care vr,it'area era c'ntinuu &tpnit6 e! a f'&t ace!a care *2preun a !uat )i pe a!te &pirite &pre a *n)e!a pe acea fe2eie )i prin ea )i pe Sau!# *n acea v'rbire (in &t'2ac ace!e &pirite (iav'!e)ti au fcut pe fe2eie & &pun c &unt :ei6 Ie8a (e&cri& )i .aina *n care ar fi *2brca i )i !e8a *nv at )i +!a&u! !'r )i v'rbirea *n c.ip pr'fetic6 anun n(6 printr8' c'n,unctur ver'&i2i!6 pe care ' in(icau aparen e!e6 viit'ru!6 ca pe ceva ce reie)ea !'+ic (in fap8 te!e ce &e *nt2p!a&er# "e a!tfe! ace! &pirit (iab'!ic &8a (at (e +'! fr & vrea6 &punn( a(evru! atunci cn( a :i&- >Mine tu )i fiii ti ve i fi cu 2ine> FI Re+i D?6 34G# "ar (ac ar fi f'&t *n&u)i Sa2ui!6 atunci cu2 ar fi f'&t p'&ibi! & &tea *2preun cu e! un '2 vin'vat (e attea cri2e FSau!G<> In vre2ea n'a&tr circu! 2u!te cr i care cuprin( c'2unicri (e (inc'!'# Ace&te c'2unicri6 2ai a!e& ce!e care &e (au pe &ine a fi (in partea &fin i!'r &au c.iar a!e Mntuit'ru!ui *n&u)i6 fr v'ie ne c'n(uc !a c'2para ia !'r cu Sfinte!e Evan+.e!ii# ;a ' atare c'nfruntare &e (au (e +'!# Pu&e pe ('u c'!'ane6 ace&te &p!en(i(e p!atitu(ini )i 2run i8 )uri6 cu ' pa+in (in Evan+.e!ii6 &ub!i2u! )i ri(ic'!u! &unt )i 2ai evi8 (ente# Ca!itatea !iterar6 f'n(u!6 *n! i2ea +n(irii6 t'tu! (au (e +'! un fa!& neru)inat )i ne2aip'2enit (e *n(r:ne 6 pe care nu cre( &8! p'at face &uf!ete!e ce!'r 2uta i (e !a n'i6 ci nu2ai tat! 2inciunii 3 )i .ri&t')ii 2incin')iD# Bi&erica e (at'are &8)i cru e fiii (e i&pita c(erii *ntre t!.arii cei (e (u.= (e aceea 'pre)te !ucru! ace&ta )i8)i previne cre(inci')ii cu &fa8 tu! Sfntu!ui Pave!6 (at Te&a!'niceni!'r6 i&c'(it'ri )i ei (e taineD Te&a!'niceni DB# ### Taina fr(e!e+ii &e *nfiripea:###
3

I'an?6 KK# TD Matei DK6 5#

BA

CRAREA MPRIEI

4# ###Ivirea >ace!uia> va fi prin !ucrarea !ui Sa8 tan6 *n&' it prin t't fe!u! (e puteri )i (e &e2ne )i (e 2inuni 2incin'a&e6 3@#9i (e a2+iri ne!e+iuite6 pentru fiii pier: rii6 fiin(c n8au pri2it iubirea a(evru!ui6 ca & &e 2ntuia&c# 33#Pentru aceea "u2ne:eu !e tri2ite a2+iri puternice6 ca & (ea F(arG cre:2nt 2inciunii6 3D#9i & ca( &ub '&n( t' i cei ce n8au cre :ut a(evru!6 ci au *n(r+it ne(reptatea# Cci ca!e ne(reapt *n(r+e&c t' i cei ce i&c'(e&c !tura!nic tai8 ne!e !ui "u2ne:eu6 ce!e *nc.i&e *n :i!e viit'are#

P;ATA "IN %RMA A NEASC%;TRII

Iar acu26 2rturia Scripturii (e&pre vin'v ii!e )i p!ata pe care )i8a !uat8' Sau! pentru nea&cu!tare )i '&tenea! !a vr,it'are- i &e *2p!i8 ne&c ce!e :i&e (e (u.u! 2inciunii6 care !ucra prin vr,it'are6 *n)e!n(u83 cu c.ipu! !ui Sa2ui!# A&tfe!3 Re+i I3I#;upta c'ntra !ui SauH a,un&e&e cu2p!it6 )i arca)ii *! !'vir pe ace&ta6 care fu +reu rnit# K#Atunci a :i& Sau! purtt'ru!ui &u (e ar2e>Tra+e8 i &abia )i 2 &trpun+e cu ea6 ca & nu vin ace)tia & 2 uci( )i &8)i bat ,'c (e 2ine># Purtt'ru! (e ar2e *n& n8a v'it6 cci &e te2ea cu2p!it# Atunci SauH )i8a !uat &abia )i &8 a aruncat *n ea# 5#$:n( purtt'ru! (e ar2e c Sau! a 2urit6 &8a aruncat )i e! *n &abia &a )i a 2urit cu e!#

N$MINTE;E RECI;OR

77

A# A)a a 2urit *n :iua aceea Sau! )i cei trei fii ai &i6 )i purtt'ru! (e ar2e6 precu2 )i t' i 'a2enii !ui# 3 Para!ip'2ena 3@3I#A)a a 2urit Sau! pentru ne!e+iuirea &a6 pe care ' fcu&e e! *naintea "'2nu!ui- pentru c n8a p:it cuvntu! "'2nu!ui6 a a!er+at !a ' vr,it'are cu *ntrebarea &a6 3K#9i n8a cutat pe "'2nu!# "e aceea a )i f'&t e! '2'rt )i ('2nia a f'&t (at !ui "avi(6 fiu! !ui !e&ei# Iat cu26 (in nea&cu!tare )i nep'cin 6 *ncepe ca!ea pier:rii care83 (uce pn *n fa a 2'r ii6 !ip&it (e 'rice pietate6 )i prbu)in(u8! *n pier:area ve)nic# Iat cu2 cei cu 2intea p!in (e fu2u! 2n(riei )i a! iubirii (e &ine pn !a 2'arte6 nepri2in( !u2ini!e &fatu!ui6 ca( (in +re8 )e!i *n +re)e!i6 pe&te care vin neca:uri (in ce *n ce 2ai 2ari= iar &ub p'8 vara (ureri!'r6 cei nea&cu!tt'ri &e arunc *n (e:n(e,(e )i *n '2'rrea (e &ine6 prin care ia(u! *i *n+.ite tar (e *nt'arcere# Cci uci+a)ii (e &ine nu au iertare6 nici *n veacu! (e acu26 nici *n veacu! ce va & vie= iar Bi&erica e 'prit & &e r'a+e pentru iertarea !'r# Iat (e ce au :i& Prin ii c p!ata nea&cu!trii e pier(erea 2ntuirii= (ar )i aceea au 2ai :i&6 c pentru *n2u! irea nea&cu!trii a ri(icat "u2ne:eu &fatu! (intre 'a2eni# Iar Scriptura6 pentru aceea)i pricin6 2rturi&e)te c- >Pre'8 tu!ui *i va !ip&i cun')tin a !e+ii )i btrnu!ui &fatu!>3# 9i iar)i 2rturi&i2- c "u2ne:eu n8are pe ni2eni (e pier(ut# C.iar pe Sau!6 "u2ne:eu *! c.e2a&e6 (ar6 (ac n8a vrut & *n e!ea+# Iu(a a *n e!e&6 (ar n8a vrut & vie###

Ie:ec.ii! B6 DA#

B?

CRAREA MPRIEI

TIRANI IN POCINA

O 2are parte (e 'a2eni ca( *n (e:n(e,(e *n privin a 2ntuirii !'r# "e:n(e,(ea e un c.ip +re)it (e 2e(ita ie a&upra re!e!'r fcute= c.ipu! bun e6 (i2p'triv6 n(e,(ea# Ru!6 ni2icu!6 pcatu!6 (iav'!u! nu &unt &ubiecte &nt'a&e (e +n(ire6 cci *2b'!nve&c 2intea prin a&'8 cia ie (e i(ei# P'cin a trebuie & fie ' *n&eninare (in ce *n ce 2ai 2are a &uf!etu!ui )i a &nt ii *ntre+i# 0iin(c v'rbi2 (e *nv 2inte!e re+i!'r6 iat cu2 Sfntu! Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui ri(ic 2'ra!u! cre(inci')i!'r6 v'rbin( (e&pre a)teptarea rb(t'are a !ui "u2ne:eu (up *nt'arcerea pct'&u!ui# >9i Mna&e a f'&t un '2 a! fr(e!e+ii= a tiat cu fer&tru! pe 3 I&aia 6 &8a pn+rit cu t't fe!u! (e &!u,iri i('!e)ti )i a u2p!ut Ieru&a!i2u! cu &n+e nevin'vat#D T'tu)i6 cn( a f'&t (u& r'b *n Babi!'n6 Mna&e a f'!'&it *ncercarea nen'r'ciri!'r &uferite &pre a &e vin(eca prin p'cin 6 *n a(evr Scriptura &pune- >Mna&e &8a &2erit *naintea !ui "u2ne:eu )i &8a ru+at6 iar "'2nu! 38a a&cu!tat )i 38a a(u& *nap'i *n re+atu! &u>I# >"ac ce! care a tiat cu fer&tru! pe pr'fet &8a 2ntuit prin p'cin 6 'are tu6 care n8ai fcut un pcat att (e 2are6 & nu te 2n8 tuie)ti<> >Ce prere ai (e&pre Nabuc'('n'&'r< N8ai au:it (in Scripturi c era &n+er'&6 &!batec )i c avea v'in (e !eu<K N8ai au:it c a &c'& afar (in 2'r2inte 'a&e!e *2pra i!'r<5 N8ai au:it c a (u& *n r'bie p'p'ru! iu(eu< N8ai au:it c a &c'& 'c.ii *2pratu!uiA6 (up ce ace&ta )i8a v:ut c'piii *n,un+.ia i< N8ai au:it c a &fr2at .eruvi2ii< nu v'rbe&c (e .eruvi2ii &piritua!i 8 (eparte (e ace&t +n(= & nu pre&upui acea&ta6 '2u!e 8 ci (e cei &cu!pta iB# N8ai au:it c a &fr2at i!a&tiriu! prin care v'rbea "u2ne:eu<? C a c!cat *n pici'are catapetea&2a &fin eniei< C a !uat a!taru! t2ierii )i 38a (u& *n te2p!u! i('!i!'r<4 C a furat t'ate (aruri!e< C a ar& te2p!u! (in te2e!ie<> >"e ce pe(eap& era vre(nic Nabuc'('n'&'r6 pentru c a 'rbit pe *2prat6 pentru c a ar& ce!e &finte6 pentru c a (u& *n r'bie pe
3 D K B Evrei 336 IB# K Re+i D56 38D@# Ie)ire D56 3?8D@# 5 ? K Re+i D36 3A# Iere2ia ?6 3= Baru. D6 DK# Ie)ire D56 DD# I 4 D Para!ip'2ena II6 3D83I# AK Re+i D56 B# "anii! 36 D#

N$MINTE;E RECI;OR

79

p'p'ru! iu(eu6 pentru c a pu& va&e!e &finte *n te2p!u! i('!i!'r< Oare nu era vre(nic (e 2ii (e 'ri (e 2'arte<> >Ai v:ut 2ri2ea ne!e+iuiri!'rH< $in' acu2a & ve:i iubirea (e 'a2eni a !ui "u2ne:euH Nabuc'('n'&'r &8a &!btcit6 !'cuia *n pu&tie= &e biciuia ca & &e 2ntuie# Avea un+.ii ca (e !eu6 cci rpi&e ce!e &finte# Avea pr (e !eu6 cci ca un #!eu rpea )i ur!a# Mnca iarb ca b'ii6 cci era ca ' vit6 care nu cun')tea pe Ce! ce i8a (at *2pr ia 3# Trupu! !ui &8a v'p&it cu r'uD6 pentru c6 (e)i a v:ut 2ai8nainte r'u &tin+n( f'cu!6 t'tu)i n8a cre:ut#>I 9i ce &e *nt2p!< >9i (up trecerea ace&tei vre2i6 eu6 Nabuc'8 ('n'&'r6 a2 ri(icat 'c.ii 2ei !a cer6 )i 2intea *2i veni (in n'u6 )i a2 binecuvntat pe Ce! Prea *na!t )i Ce!ui ve)nic viu i8a2 a(u& !au( )i prea2rire- cci puterea !ui e&te putere ve)nic6 iar *2pr ia ;ui pe&te vr&te )i vr&te# T' i !'cuit'rii p2ntu!ui &unt &'c'ti i ca ' ni2ica )i E! face ce vrea cu ')tirea cerea&c )i cu !'cuit'rii p2ntu!ui )i ni2eni nu p'ate &8; *2pie(ece !a !ucru! ;ui )i &8! :ic- >Tu ce faci<> *n ace!a)i ti2p 2i8a venit 2intea !a !'c 8 )i &pre fai2a *2pr iei 2e!e 2i8a venit iar)i 2re ia )i &tr!ucirea 8 )i &fetnicii 2ei )i (re+t'rii cei 2ari 28au c.e2at )i *2pr ia 2i8a f'&t (at *n &tpnire6 iar puterea 2ea a cre&cut )i 2ai 2u!t# Acu2 eu6 Nabuc'('n'&'r6 !au(6 *na! )i prea2re&c pe *2pratu! Ceru!ui- t'ate fapte!e !ui &unt a(evrate )i ci!e !ui (repte6 iar pe cei ce u2b! 2n(ri p'ate &8i &2erea&c#>K A)a(ar6 cn( ;8a cun'&cut pe Ce! Prea *na!t6 cn( i8a *n! at !ui "u2ne:eu +!a& (e 2u! u2ire6 cn( &8a cit (e ce!e ce a fcut6 cn( )i8a cun'&cut pr'pria &!biciune6 atunci "u2ne:eu i8a (at *nap'i (e28 nitatea *2prtea&c# >Cu2 'are< Pe Nabuc'('n'&'r6 care a fcut attea fr(e!e+i6 (ar &8a 2rturi&it6 !8a iertat )i i8a (at *2pr ia6 iar ie6 care te p'cie)ti6 nu8 i ( iertare pcate!'r )i *2pr ia Ceruri!'r6 (ac vei tri *n c.ip vre(nic< "'2nu! e&te iubit'r (e 'a2eni6 e&te +rabnic a ierta )i :bav8 nic a pe(ep&i# Ni2eni & nu piar( n(e,(ea 2ntuirii &a!ei>5

I "anii! I6 D@8DB# M"anii! K6 D4# D K "anii! K6 I@# "anii! K6 I38IK# 5 Sf6 Ciri! ar Ieru&a!i2u!ui6 'p# cit#6 pp# B48?@= ?I8?5#

III

CE;E

9APTE

S%R;E

"%MNE/E% SE ROAC###

Apr'ape *nt't(eauna6 ce!e 2ai cuprin:t'are cuvinte a!e 'ricrui '2 &unt cuvinte!e !ui (e pe ur26 *ntruct !e &pune cu cea 2ai a(nc (are (e &ea2# Mntuit'ru! *nc are un cuvnt (e ace&ta6 (e pe ur26 care6 *n ace!a)i ti2p6 e&te )i ru+ciunea ce!ei 2ai aprin&e iubiri v:ute vre'(at pe p2nt# Cuvntu! ace&ta 8 t't'(at ru+ciune 8 ne a,ut & *ntre:ri2 nea&e2nata &tr(anie a !ui "u2ne:eu8O2u!6 ca & ne c)8 ti+e fiin a *ntrea+ pentru 2ntuirea cu care a venit *n !u2e6 *n &'8 cietatea '2enea&c# Iar (e&pre t't f'cu! cu care tn,e)te ini2a !ui "u2ne:eu (up n'i6 vrn( & ne atra+ &pre Sine6 I'an6 ucenicu! iubi8 rii6 &crieEv# I'an 3B3#Ri(icn(u89i Ii&u& 'c.ii &pre cer a +rit- P rinte6 &'&it8a cea&u!H Prea2re)te pe 0iu! Tu6 ca )i 0iu! & Te prea2rea&c# D#Precu2 I8ai (at &tpnire pe&te t'at fptura6 ca via ve)nic & (ea !a t' i pe care I8ai (at= I#Iar via a ve)nic acea&ta e&te ca & Te cu n'a&c pe Tine6 &in+uru!6 a(evratu! "u2ne:eu6 )i pe Ii&u& Hri&t'&6 pe care ;8ai tri2i&# K#Eu Te8a2 prea2rit pe Tine pe p2nt= !u cru! pe care Mi !8ai (at &8! fac6 !8a2 &vr)it# 9i acu26 !a Tine *n&u i M prea2re)te6 Tu6 Printe6 cu &!ava pe care !a Tine a2 avut8' 2ai *nainte (e a fi !u2ea#

84

CRAREA MPRIEI

nu2e!e Tu 'a2eni!'r pe care Mi i8ai (at Mie6 )i cuvntu! Tu !8au p:it# B#Acu2 au cun'&cut c t'ate cte Mi8ai (at (e !a Tine &unt= ?#Cci cuvinte!e pe care Mi !e8ai (at6 !e8a2 (at !'r6 iar ei au pri2it )i au cun'&cut cu a(evrat c (e !a Tine a2 ie)it6 )i au cre:ut c Tu M8ai tri2i&# 4#Eu pentru ace)tia M r'+6 nu pentru !u2e M r'+6 ci pentru cei ce Mi i8ai (at6 cci ei ai Ti &unt# 3@#9i t'ate a!e Me!e a!e Ta!e &unt )i a!e Ta!e &unt a!e Me!e )i 2 prea2re&c *ntru e!e# 33#Mu!t nu 2ai &unt *n !u2e6 (ar ei &unt *n !u2e )i Eu vin !a Tine# Printe &finte- pe care Mi i8ai (at p:e)te8i *ntru nu2e!e Tu6 ca & fie una6 precu2 &unte2 )i n'i# 3D#Cn( era2 cu ei *n !u2e6 pe cei ce Mi i8ai (at6 *ntru nu2e!e Tu *i p:ea2= )i a&tfe! i8 a2 p:it c n8a pierit nici unu! (intre ei6 fr nu2ai fiu! pier:rii6 ca & &e *2p!inea&c Scriptura# 3I#Acu2 (ar6 vin !a Tine )i ace&tea !e +rie&c *n !u2e6 ca bucuria Mea &8' aib (ep!in *n ei# 3K#Cuvntu! Tu !e8a2 (at !'r6 (ar !u2ea i8a urt fiin(c nu &unt (in !u2e6 precu2 nici Eu nu &unt (in !u2e# 35#Nu M r'+ ca &8i iei (in !u2e6 ci ca &8i p:e)ti pe ei (e ce! vic!ean# 3A#Ei nu &unt (in !u2e precu2 nici Eu nu &unt (in !u2e# 3B#Sf2 e)te8i pe ei *ntru a(evru! Tu6 Cuvn tu! Tu e&te a(evr# 3?#Precu2 M8ai tri2i& pe Mine *n !u2e6 )i Eu

A#Artat8a2

i8a2 tri2i& pe ei *n !u2e# 34#9i pentru ei Eu M &fin e&c pe Mine *n &u2i6 ca )i ei & fie &fin i i *n a(evr#

CE;E 9APTE S%R;E

?5

D@#"ar

nu nu2ai pentru ace)tia M r'+6 ci i pentru cei ce vor crede n ine dup cuvntul lor, D3#Ca toi s !ie una, (up cu2 Tu6 Printe6 *ntru Mine )i Eu *ntru Tine6 ca i ei s !ie una ntru "oi, aa nct lumea #vzndu-i una$ s cread precum c %u -ai trimis. DD#9i 2rirea pe care Tu Mi8ai (at8' !e8a2 (at8' !'r6 ca s !ie una, precu2 )i N'i una &unte2# DI#&u ntru ei i %u ntru ine, ca s !ie n una desvrii, )i & cun'a&c !u2ea precu2 c Tu M8ai tri2i& )i i8ai iubit pe ei6 cu2 M8ai iubit pe Mine# DK#Printe6 aceia pe care Mi i8ai (at v'ie&c ca un(e &unt Eu & fie )i ei *2preun cu Mine ca & privea&c 2rirea Mea6 pe care Tu Mi8ai (at8 '6 cci M8ai iubit pe Mine 2ai *nainte (e *nte2eierea !u2ii# D5#O6 Printe (repte6 (ar !u2ea pe Tine nu Te8a cun'&cut6 ci Eu Te8a2 cun'&cut )i au cun'& cut )i ace)tia c Tu M8ai tri2i&# DA#Artat8a2 nu2e!e Tu )i8; v'i arta6 ca iubirea cu care -ai iubit %u s !ie ntr-nii i &u ntru ei. A)a(ar6 ca & ne 2ntui2 )i & 2')teni2 cu "u2ne:eu via a ve)nic6 trebuie & ' cun'a)te2 )i & ' tri2 cu "u2ne:eu6 *nc (in

via a acea&ta vre2e!nic# Trebuie6 a(ic6 & fi2 &trbtu i )i !'cui i (e "u2ne:eu6 ca & &e arate *n n'i via a (u2ne:eia&c# Iar6 pe (e a!t parte6 precu2 nu &e af! vra,b *n "u2ne:eu6 a)a & nu &e af!e nici *ntre cei ce8; au pe E! ca te2e!ie a vie ii# Starea (e pace cu t'at fp8 tura e ' 2inune a)a (e 2are6 *nct ui2e)te !u2ea )i ' &i!e)te & recu8 n'a&c *ntr8acea&ta fapta !ui "u2ne:eu# *2pr ia vie ii ve)nice &8a pr'p'v(uit )i e (e&c.i&= pe *2prat *! cun'a)te2 )i iubirea I8' )ti2= &upu)ii *n& tare +reu &8a(un ca & fie

?A

CRAREA MPRIEI

una6 (e aceea trebuie r&unet (e &ur!e6 (up +r'&i2ea (e urec.e !a care au a,un& &upu)ii *2pr iei# N8ar trebui (ect &8; recun'a)te2 t' i pe "u2ne:eu ca Tat )i c n'i t' i *i &unte2 fii )i6 p'trivit cu acea&t cun')tin 6 & ne 'rn(u8 i2 via a# Pn nu recun'a)te2 c ave2 *n('it fire )i *n('it via - una p2ntea&c )i a!ta cerea&c fr (e &fr)it )i *ncepn( (e aici6 pn atunci t't pe afar ne ine2 (e r'&tu! !a care vrea "u2ne:eu & ne ri(ice# Trebuie & )ti2 t' i &upu)ii *2pr iei c &unte2 fpturi cere)ti6 tri2i&e vre2e!nic *n c'rturi p2nte)ti &pre ' 2are pr'b )i anu2e- & ve(e2 )i & &e va( *nc'tr' *nc!in2 cu ini2a )i 2intea6 )i *n&pre ce *nc!in2 aceea & ave2 pentru t't(eauna# "ac n:ui2 &pre "u2ne8 :eu6 pe E! *! 2')teni2 )i via a ve)nic= iar (ac *nc!in2 &pre firea pierit'are6 v'2 pieri (e !a fa a !ui "u2ne:eu )i cu ce! ru v'2 petrece fr (e &fr)it# Cci n'i &unte2 pierit'ri cu firea p2ntea&c6 (ar ne8 2urit'ri cu firea cerea&c= ve)nicia n'a&tr *n& (e n'i atrn un(e &8' petrece2# Ne8a a(u& "u2ne:eu (in nefiin !a fiin 6 (ar & ne 2ntuia&c nu p'ate tar n'i# "rept aceea6 *n t't fe!u! ne c.ea2 ca &8! cun'a)te2 ca Tat )i pe n'i *ntre'!a!t ca fra i )i fii ai ace!uia)i Printe# O cun')8 tin &i+ur (e&pre ace&tea 8 iar cre(in a a,ut )i (uce !a acea&t &i+u8 ran 8 *nc!in ini2a6 &au (ra+'&tea6 ca & *2p!ini2 cu t'at v'ia p'8 runca cea 2are a iubirii6 *n care &e re:u2 t'at &tr(ania !ui "u2ne8 :eu# Cci firu! iubirii ri(ic fiii &pre cere&cu! Tat6 )i p'+'ar pe Tat!6 0iu! )i "u.u! *n fii# Iar pe fii "u2ne:eu! iubirii *i !ea+ *ntre'!a!t ca & fie una6 ceea ce cn( &e *2p!ine)te6 2inunea: !u2ea6 )i ' &i!e)te & cun'a&c pe "u2ne:eu6 (in fii6 cci fiii uni i *n iubire trie&c *n E! )i arat *n !u2e captu! p2nte&c a! *2pr iei cere)ti# Acea&ta e pe &curt v'ia Tat!ui )i ru+ciunea 0iu!ui6 & prin( )i &'cietatea '2enea&c *n aceea)i iubire Trei2ic# ;a acea&t trire a vie ii ve)nice6 cu *ncepere (e aici6 "u2ne:eu *)i c.ea2 c'piii prin 2ai 2u!te +raiuri6 prin 2ai 2u!te &ur!e# Iat cte8 va (intre e!e3#C.e2area !untric a c'n)tiin ei= D#C.e2area (in afar a cuvntu!ui= I#C.e2area prin neca:uri!e vie ii= K#C.e2area prin neca:uri!e 2'r ii=

CE;E 9APTE S%R;E

?B

5#C.e2area prin &e2ne!e 2ai pre&u& (e fire= A#C.e2area prin c.inuri!e (e pe ur2 (e !a Anti.ri&t= B#C.e2area !a Eu(ecat#

C;AS%; CON9TIINEI

E un +rai tcut6 ' c.e2are !in6 pe care ' au:i &au *n e!e+i c vine (in!untru6 (ar t'tu)i (e (inc'!' (e tine6 (e !a "u2ne:eu# *n&u)i cuvntu! c'n8)tiin *n&e2nea: a )ti *2preun6 !a fe!# Iar cei ce )tiu *2preun6 !a fe!6 &unt "u2ne:eu )i '2u!# Prin ur2are cu+etu! &au c'n8 )tiin a e 'c.iu! cu care ve(e "u2ne:eu pe '2 )i ace!a)i 'c.i cu care ve(e '2u! pe "u2ne:eu# Cu2 *! v( a)a 2 ve(e 8 a)a &i2t c 2 ve(e 8 ve(ere (e'(at (in&pre ('u pr i# Pati2i!e6 reaua v'in )i pe&te t't pcate!e6 (ar 2ai a!e& neb+a8 rea *n &ea2 a ace&tui +!a&6 *n+r2(e&c ni)te v!uri pe&te 'c.iu! ace&8 ta6 ni)te &'!:i6 care8i &tin+ +raiu!6 *nct abia &e 2ai au(e# Atunci )i "u2ne:eu &e &tin+e (in 'c.iu! n'&tru *nct ne pare c nici nu 2ai e&te "u2ne:eu# Prin pcate!e n'a&tre6 captu! '2ene&c a! c'n)tiin ei n'a&8 tre &8a *2b'!nvit# *n e!e+e2 prin ur2are6 cu2 &e face c &8a *ntunecat "u2ne:eu a)a (e tare *n 'c.ii pct')i!'r6 *nct ace)tia a,un+ (e bun cre(in 6 *n rutatea necre(in ei care i8a cuprin& )i !i &e pare c abia acu2 au a,un& !a >a(evr># C!a&u! c'n)tiin ei *n&6 fiin( )i captu! !ui "u2ne:eu (in fiii Si6 prin firea Sa6 nu va putea fi *nbu)it 2ereu6 t'at vre2ea vie ii n'a&tre p2nte)ti# O(at )i '(at *ncepe & &tri+e !a n'i6 prn(u8ne *naintea !ui "u2ne:eu )i *naintea n'a&tr (e t'ate fr(e!e+i!e fcute= iar (ac nu ne *2pc2 cu pr)u! ace&ta6 ct vre2e &unte2 cu e! pe ca!e36 (ru2e i prin via a acea&ta6 ave2 cuvntu! !ui "u2ne:eu6 c E! va a&8 cu!ta pra )i8i va (a (reptate6 )i ne va b+a *n c.inuri!e ia(u!ui# Sunt 'a2eni care &8au *nvec.it *n re!e 8 nevrn( & )tie (e "u2ne:eu 8 )i6 2ai ctre captu! :i!e!'r6 cn( *n(rtnicia firii &8a 2ai &tin&6 &8au p'2enit cu ' rbufnire npra:nic a c'n)tiin ei b'!nave6
Matei 56 D5#

CRAREA MPRIEI

rupn( t'ate :+a:uri!e fr(e!e+i!'r )i a:vr!in(u8!e pe t'ate *n fa a !'r6 *nct )i &'2nu! !e8a fu+it6 iar !a unii !e8a fu+it )i 2intea# Cci cu a(evrat a fu+it 2intea '2u!ui care ' via *ntrea+ nu face a!tceva (ect & &tin+ +!a&u! c'n)tiin ei# "e aceea nu vrea "u2ne:eu & ie)i (in via a acea&ta6 fr & )tii )i tu c i8ai '2'rt &ftuit'ru! ce! 2ai bun6 ce8! aveai !a *n(e2n pretutin(eni6 )i nu te !a& & p!eci fr & ve:i6 *nc (e aici6 un(e te vei (uce# A)a &unt t'c2ite !ucruri!e6 ca '(at & va( fiecare6 vrn(8nevrn(6 ceea ce trebuia6 prin cre(in 6 & va( t't(eauna#

CHEMAREA C%$7NT%;%I 9I TCEREA TRAS ;A RSP%N"ERE

;ar2a vie ii )i +!+ia +ri,i!'r (e)arte &tri+ 'a2eni!'r *n urec.i nev'i!e !'r p2nte)ti6 2ai tare (ect !e &tri+ +!a&u! c'n)tiin ei trebu8 in e!e !'r ve)nice# Oa2enii abia 2ai au( ce!e (e (inc'!' )i !i &e par (eparte- &ur:enia t't 2ai 2u!t &e *ntre)te )i c.e2area !in nu &e 2ai au(e# "ar "u2ne:eu6 2i!'&tivu!6 ca & nu8i piar( *n fr(e!e+i!e !'r6 !e rn(uie)te )i c.e2are (inafar6 prin +!a&u! &!u,it'ri!'r Si# Prin pre' i nu te c.ea2 '2u!6 ca &8 i pui n(e,(ea *n '26 ci te c.ea2 "'2nu! ca &8 i &tr2u i via a ta (e '2# *nc (e (e2u!t i8a c.e2at "'2nu! pe 'a2eni prin pre' i )i !evi i6 prin !e+e )i pr''r'ci6 a(ic prin c'n)tiin e 2ai curate6 care nu &tr2bau c.e2area !ui "u2ne:eu# Iar !a p!inirea vre2ii a venit !a n'i 'a2enii *n&u)i "u2ne:eu80iu! &au "u2ne:eu8 Cuvntu!# Cine a c.e2at pe 'a2eni 2ai (ui'& (ect Ii&u&6 ca &8; cun'a&c pe "u2ne:eu ca Tat6 iar pe ei *n)i)i ca fii )i fra i ai Si< Ii&u&6 e (rept6 c.e2a )i cu +!a&u! (inafar6 (ar ni2eni6 nici'(at6 nra +rit 2ai tainic6 2ai (e8a (reptu! c'n)tiin ei c.e2area Tat!ui ctre fiii Si6 ca E!# Cci Ii&u& ar(ea (e 2i!a !'r6 ca un "u2ne:eu# E! a pr'p'v(uit6 bineve&tin(u8ne6 *2pr ia Ceruri!'r )i6 prin &!vit Sa *nviere6 biruin a a&upra 2'r ii6 ve&tea )i (e&c'perirea ce!ei 2ai 2ari bucurii (e pe p2nt# %cenicii Si (e atunci )i (in t'ate vre8 2i!e6 au pr'p'v(uit pe *2pratu! Ceruri!'r6 *n(up!ecn( pe 'a2eni &

CE;E 9APTE S%R;E

?4

&e a(une cu fe!u! (e via *n ara (e 'br)ie )i !a 2a&a *2pratu!ui# N'i6 &!u,it'rii Si6 nu purt2 pre' ia n'a&tr6 &au pre' ia !e+ii vec.i6 ci purt2 )i pr'p'v(ui2 pre' ia *2prtea&c a !ui Ii&u& Hri&t'&# "eci nu c.e22 pe 'a2eni cu c.e2are (e '26 ci "u2ne:eu prea2i!'&ti8 vu! *)i c.ea2 c'piii6 prin +raiu! '2ene&c a! &!u+i!'r Sa!e v:ute# Nu ne pr'p'v(ui2 pe n'i6 ci "u2ne:eu Se pr'p'v(uie)te prin n'i6 &in+uru! care are (reptu! & Se pr'p'v(uia&c pe Sine6 fiin( *n &tare & ne 2ntuia&c# Iat pe cine ur226 a&cu!tn( pre' ii cu c'n)tiin e !u2inate# Nu e +raiu! '2u!ui6 ci v'ia !ui "u2ne:eu care &tri+ ctre 'a2eni6 (in &fin i6 ' c.e2are 2ai tare# Pe &fin i nu8i )ti26 (ar pe cei (at'ri cu cuvntu! *i )ti2# R&pun(erea !'r e !i2pe(e )i tcerea fr aprare# "ar6 cu2 a :i& 'arecine- ca!ea cea 2ai !un+ pe p2nt e (e !a urec.i !a ini26 *nct ani (e :i!e nu a,un+6 ca &8i (ai (e capt# "e aceea6 fiin(c 'c.iu! c'n)tiin ei )i8a 2ai pier(ut ve(erea )i nici urec.ea nu *n e!e+e c.e2area cuvntu!ui ce8)i are 'br)ia (e (inc'!' (e v'rbe6 "u2ne:eu 2i!'&tivu!6 ca & nu piar( pe 'a2eni6 Ie rn(uie)te ' c.e8 2are 2ai tare#

CHEMAREA CARE %ST%R

Mai tare )i 2ai (ui'& (e cu2 a c.e2at Ii&u& pe 'a2eni6 nu8i p'ate c.e2a ni2eni (e pe !u2e# Neca:uri!e vie ii *n&6 iau pe 'a2eni 2ai a&pru (intr8' a!t parte6 &i!in(u8i &8; caute pe "u2ne:eu# Neca8 :uri!e nu &unt fapta !ui "u2ne:eu6 ci ur2area +re)e!i!'r n'a&tre6 ur2a8 re pe care *n+(uie "u2ne:eu &8' +u&t2 &pre *n e!ep irea n'a&tr# A2 2ai putea a(u+a c6 +re)in( '2u! cu t'at v'ia &a6 intr &ub a!t &tpnire un(e i &e fur )i8)i pier(e 2u!te *n&u)iri &uf!ete)ti 8 )i (e ce!e 2ai 2u!te 'ri !ibertatea c'n)tiin ei 8 bunuri fr (e care &e &i2te *n 2u!te c.inuri# Pre uie)ti un !ucru cn( nu83 2ai ai# Sunt ('u fe!uri (e neca:uri# Neca:uri!e pentru pcate )i neca8 :uri!e pentru Evan+.e!ie3# Aci v'rbi2 nu2ai (e&pre neca:uri!e vie ii (e
3 Te&a!'niceni D6 D#

4@

CRAREA MPRIEI

pe ur2a pcate!'r6 )i care6 prin u&turi2ea !'r6 au (aru! & fie cre:ute (e ce! ce trece prin e!e# Iar '2u!ui care vrea & ia& (in e!e nu8i r2ne a!t ca!e6 (ect &8)i *n(repte purtri!e (up v'ia !ui "u2ne:eu# "eci >cn( * i va veni vre' *ncercare pe nea)teptate nu *nvin'v i pe ce! prin care i8a venit6 ci *ntreab8te pentru ce a venit< )i vei af!a r&pun&# "e'arece fie prin ace!a6 fie prin a!tu! trebuie & bei a2rciunea ,u(e8 c ii !ui "u2ne:eu>3# Pe pricina &uferin ei iat un &c.i2b (e cuvinte *ntre "u2ne:eu )i '2O2u! &e r'a+ (e "u2ne:eu &8! &cape (e neca:uri )i "u2ne8 :eu &e r'a+ (e '2 &8)i &c.i2be purtri!e# S'c'ti i acu26 care (e cine & a&cu!te 2ai *nti< C.e2area acea&ta 2ai a&pr ' face (r'aia (e ne8 ca:uri )i nen'r'ciri6 &tr2t'rri )i npa&te6 vra,be *ntre 'a2eni6 btaie *ntre prin i )i c'pii6 r:b'aie )i vr&are (e &n+e6 pa+ube6 bete)u+uri6 &eceta )i f'a2etea6 )i t't fe!u! (e pu&tiiri6 ce nu &8au 2ai p'2enitt'ate6 ur2ri )i p!at *n(e&at pentru purtare )i pentru !ip&a (e 2inte6 c 'a2enii nu v'r & *n e!ea+ !a ce *2b!tea! (e neca:uri *i (uce iubirea (e pcate# Iar precu2 c neca:uri!e vie ii &unt un +rai 2ai a&pru a! !ui "u2ne:eu ctre 'a2enii 2ai +rei &au 2ai vic!eni !a 2inte6 ne &t 2r8 turie Scriptura# Sunt 2ii (e ani (e cn( &8au &cri& ace&tea6 (ar r2n 2ereu ('va(a c n'i &i!i2 pe "u2ne:eu & ne bat;evitic DAI#'ac ve i u2b!a (up !e+i!e Me!e )i (e ve i p:i p'runci!e Me!e )i !e ve i *2p!ini6 K#$ v'i (a p!'aie !a vre2e6 p2ntu! *)i va (a r'a(e!e &a!e )i p'2ii r'a(e!e !'r# 5#Treieratu! v'&tru va a,un+e pn !a cu!e&u! vii!'r6 cu!e&u! vii!'r va a,un+e pn !a &e2nat= ve i 2nca pinea v'a&tr cu 2u! u2ire )i ve i tri *n p2ntu! v'&tru rar pri2e,(ie# A#$'i tri2ite pace pe p2ntu! v'&tru )i ni 2eni nu v va tu!bura= v'i a!un+a fiare!e re!e (in
Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 Capete (e&pre (ra+'&te6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KB6 e(# I6 v'i# D6 p# AK#
3

CE;E 9APTE S%R;E 43

p2ntu! v'&tru )i &abia nu va trece prin p2ntu! v'&tru# B#$e i a!un+a pe vr,2a)ii v')tri )i v'r c(ea uci)i *naintea v'a&tr# ?#Cinci (in v'i v'r birui ' &ut6 )i ' &ut (in v'i v'r pri+'ni :ece 2ii6 )i v'r c(ea vr,2a)ii v')tri (e &abie *naintea v'a&tr# 4#Cuta8v'i &pre v'i )i v v'i binecuvnta= r' (it'ri v v'i face6 v v'i *n2u! i )i v'i fi &tat'rnic *n !e+2ntu! Meu cu v'i# 3@#$e i 2nca r'a(e!e vec.i (e anii trecu i )i ve i (a !a ' parte pe ce!e vec.i6 pentru a face !'c ce!'r n'i# 33#$'i a)e:a !'ca)u! Meu *n 2i,!'cu! v'&tru )i &uf!etu! Meu nu &e va &crbi (e v'i# 3D#$'i u2b!a printre v'i6 v'i fi "u2ne:eu! v'&tru )i v'i ve i fi p'p'ru! Meu#
3I#(ar

dac nu ve i a&cu!ta )i nu ve i *2 p!ini ace&te p'runci a!e Me!e= 3K#"e ve i (i&pre ui a)e:2inte!e Me!e )i (e &e va &crbi &uf!etu! v'&tru (e !e+i!e Me!e6 a)a *nct & nu *2p!ini i t'ate p'runci!e Me!e6 c!cn( !e+ 2ntu! Meu6 35#Atunci )i Eu a2 & M p'rt cu v'i a)a- v'i tri2ite a&upra v'a&tr )roaza, !un+'area6 fri+uri!e6 (e care vi &e v'r &ectui 'c.ii )i vi &e va i&t'vi &uf!etu!# $e i &e2na &e2in e!e v'a&tre *n :a(ar )i vr,2a)ii v')tri vi !e v'r 2nca# 3A#In(repta8Mi8v'i fa a Mea a&upra v'a&tr )i

ve i c(ea *naintea vr,2a)i!'r v')tri= ei v'r ('2 ni pe&te v'i )i ve i fu+i6 cn( ni2eni nu v va pri+'ni# 3B#"ac nici (up t'ate ace&tea nu M ve i a&cu!ta6 atunci *n)eptit v'i 2ri pe(eap&a pentru pcate!e v'a&tre#

92

CRAREA MPRIEI

34#$'i

frn+e *n(rtnicia v'a&tr cea 2n(r )i ceru! v'&tru *! v'i face ca fieru!6 iar p2ntu! v'&tru ca ara2a# D@#*n :a(ar v ve i c.e!tui puteri!e v'a&tre c p2ntu! v'&tru nu8)i va (a r'a(e!e &a!e6 nici p'2ii (in ara v'a&tr nu8)i v'r (a p'a2e!e !'r# D3#"ac *n&6 )i (up t'ate ace&tea6 ve i u2b!a *2p'triva Mea )i nu ve i vrea & M a&cu!ta i6 atunci *n)eptit v'i a(u+a !'vituri pentru pcate!e v'a&tre# DD#$'i tri2ite fiare!e c2pu!ui a&upra v'a&tr6 care v v'r !ip&i (e c'pii= v'r prp(i vite!e v'a& tre6 )i pe v'i a)a v v'i *2pu ina6 *nct &e v'r pu&tii (ru2uri!e v'a&tre# DI#9i (ac nici (up ace&tea nu v ve i *n(rep ta6 ci v ve i purta *2p'triva Mea6 DK#Atunci )i Eu v'i veni cu ur+ie a&upra v'a& tr )i v v'i !'vi )i Eu *n)eptit pentru pcate!e v'a&treD5#$'i a(uce a&upra v'a&tr &abie r:bunt'a re ca & r:bune !e+2ntu! Meu# Iar (ac v ve i a&cun(e *n 'ra)e!e v'a&tre6 v'i tri2ite 2'!i2 a&upra v'a&tr )i ve i fi (a i *n 2ini!e vr,2a)u !ui# DA#Pinea care *ntre)te ' v'i !ua (e !a v'i= :e ce fe2ei v'r c'ace pine pentru v'i *ntr8un cup t'r6 )i v'r (a pinea v'a&tr cu cntaru!6 )i ve i 2nca )i nu v ve i &tura#

DB#"ac

*n& nici (up ace&tea nu M ve i a& cu!ta )i ve i c!ca *2p'triva Mea6 D?#Atunci )i Eu cu ur+ie v'i veni a&upra v'a& tr )i v v'i pe(ep&i *n)eptit pentru pcate!e v'a& treD4#$e i 2nca carne (e '2- trupuri!e feci'ri!'r )i fete!'r v'a&tre ve i 2nca# I@#"r2a8v'i *n! i2i!e v'a&tre )i v'i &trica &t!pii v')tri )i v'i *2pr)tia 'ra)e!e v'a&tre &ub

CE;E 9APTE S%R;E

4I

(r2turi!e i('!i!'r v')tri6 )i &e va &crbi &uf!etu! Meu (e v'i# I3#Ora)e!e v'a&tre !e v'i preface *n ruin6 v'i pu&tii !'ca)uri!e v'a&tre ce!e &finte6 )i nu v'i 2ir'&i 2irea&2a ,ertfe!'r v'a&tre# ID#Pu&tii8v'i p2ntu! v'&tru6 ct & &e 2ire (e e! vr,2a)ii v')tri6 care &e v'r a)e:a *ntr8 *n&u!= II#Iar pe v'i v v'i ri&ipi printre p'p'are= *n ur2a v'a&tr *2i v'i ri(ica &abia6 )i v fi p2ntu! v'&tru pu&tiu )i 'ra)e!e v'a&tre (r2ate#
IK#Ce!'r

ce v'r r2ne (in v'i !e v'i tri2ite *n ini2i frica *n p2nturi!e vr,2a)i!'r !'r6 pn )i frea2tu! frun:ei ce &e c!atin *i va pune pe fu+6 )i v'r fu+i ca (e &abie6 cn( ni2eni nu8i va pri +'ni# I5#Se v'r c!ca unu! pe a!tu!6 ca cei ce fu+ (e &abie6 cn( ni2eni nu8i va ur2ri6 )i nu ve i avea putere & v *2p'trivi i vr,2a)i!'r v')tri# IA#$e i pieri printre p'p'are )i v va *n+.i i p2ntu! vr,2a)i!'r v')tri# IB#Iar cei ce v'r r2ne (in v'i &e v'r u&ca pentru pcate!e !'r *n p2nturi!e vr,2a)i!'r v')tri )i &e v'r u&ca )i pentru pcate!e prin i!'r !'r# I?#*tunci *)i v'r 2rturi&i fr(e!e+i!e !'r )i fr(e!e+i!e prin i!'r !'r6 cu2 au &vr)it ei ne!e +iuiri *2p'triva Mea )i au 2er& *2p'triva Mea6 I4#Pentru care )i Eu a2 venit cu ur+ie a&upra

!'r )i i8a2 (u& *n p2ntu! vr,2a)i!'r !'r= atunci &e va &upune ini2a !'r cea netiat *2pre,ur )i atunci &e v'r ci ei pentru ne!e+iuiri!e !'r# 6 K@#FAtunciG 9i Eu *2i v'i a(uce a2inte (e !e +2ntu! Meu cu prin ii !'r6 )i (e p2nt *2i v'i a(uce a2inte#

94

CRAREA MPRIEI

In !'c (e 'rice a!t t!cuire6 &pune2 c vre2ea n'a&tr !e ve(e cu 'c.ii pe t'ate ace&tea )i 'a2enii t't nu &e *n(reapt# E ' 2are (ure8 re c p'p'ru! nu pricepe6 iar p&t'rii nu !e cite&c 2car Scriptura6 ca & nu +re)ea&c6 *nvr,bin(u8&e cu (reptatea (u2ne:eia&c# Nu e c.ip (e8a &cpa (e pe(eap&6 !uptn(u8te cu ea6 ci nu2ai )i nu2ai cu &c.i2barea vie ii#

RSP%NS%; POPOR%;%I

Iat acu2 )i p'cin a p'p'ru!ui6 !u2inat (e p'v uit'rii &i6 re*n8 t'r)i cu t' ii (in a&pra *nv tur a r'biei6 care a f'&t *n &tare & &c.i28 be6 (e !a "u2ne:eu6 2er&u! !ucruri!'r# Nee2ia 43#In :iua (e ('u:eci )i patru a ace&tei !uni &8au a(unat t' i fiii !ui I&rai!6 *2brca i *n &ac )i cu capete!e pre&rate cu cenu)6 ca & p'&tea&c# D#9i '&ebin(u8&e cei ce erau (in nea2u! !ui I& rai! (e t' i cei (e a!t nea26 au venit (e )i8au 2r turi&it pcate!e !'r )i fr(e!e+i!e prin i!'r !'r# I#9i6 (up ce &8au a)e:at !a !'curi!e !'r6 !i &8a citit (in Cartea !e+ii "'2nu!ui "u2ne:eu!ui !'r un ptrar (e :i6 iar a!t ptrar (e :i )i8au 2rturi&it pcate!e !'r )i &8au *nc.inat "'2nu!ui "u2ne:e u!ui !'r# Atunci un crturar *n e!ep it (e ce!e p ite )i bun cun'&ct'r a! !e+ii care atrn pe&te fr(e!e+e6 face !ui "u2ne:eu acea&t 2inunat 2rturi&ire a pcate!'r printe)ti6 *naintea p'p'ru!ui# B# "'a2ne "u2ne:eu!e6 ###

3K# Tu !e8ai artat '(i.na Ta cea &fnt#

CE;E 9APTE S%R;E

45

35#Tu

!e8ai (at (in *n! i2ea Ceru!ui pine cn( au f!2n:it )i !e8ai &c'& ap (in piatr cn( au *n&etat# 3A#"ar prin ii n')tri &8au *n(rtnicit )i )i8au *nvrt')at cerbicia !'r= n8au a&cu!tat p'runci!e Ta!e6 nici &8au &upu&6 )i au uitat 2inuni!e ce ai f cut pentru ei# 3B#*nvrt')atu8)i8au cerbicia !'r )i *n r:vrti rea !'r )i8au a!e& ' cpetenie6 ca & &e *nt'arc *n r'bia !'r= (ar Tu fiin( "u2ne:eu6 care iube)ti a ierta6 :bavnic !a 2nie )i b'+at *n 2i! )i *n *n(urri6 nu i8ai pr&it6 3?#C.iar cn( )i8au ftcut un vi e! turnat )i au :i&- >Iat "u2ne:eu! tu6 care te8a &c'& (in E8 +ipt>6 )i &8au p'rnit cu .u!ire 2are *2p'triva Ta6 34#In ne2r+inita Ta 2i!'&tivire nu i8ai pr&it *n pu&tiu )i &t!pu! (e n'r n8a c'ntenit a8i c!u:i pe&te :i *n ca!ea !'r6 nici &t!pu! (e f'c (e a !e !u 2ina n'aptea (ru2u! ce aveau (e fcut# D@#Tri2i&u8!e8ai "u.u! Tu ce! bun6 ca &8i *n8 e!ep ea&c6 n8ai !ip&it +ura !'r (e 2ana Ta6 )i &e tea !e8ai &t2prat8' cu ap# D3#$re2e (e patru:eci (e ani i8ai .rnit *n pu&tie )i ni2ic nu !e8a !ip&it6 .aine!e !'r nu &8 au *nvec.it6 nici *nc! 2inte!e !'r nu &8au rupt# DD#"atu8!e8ai !'r re+ate )i p'p'are###
DI#9i

&8au fcut ei &tpni pe&te cet i tari )i pe&te p2ntu! r'(it'r6 pe&te ca&e p!ine (e

t'ate bunt i!e6 pe&te fntni &pate *n piatr6 vii6 2&8 !ini)uri )i p'2i r'(it'ri (in be!)u+= )i au 2ncat )i &8au &turat )i &8au *n+r)at )i au trit *n (e&ftri prin buntatea Ta# DK#"ar ei &8au ri(icat )i &8au r:vrtit *2p'tri va Ta= au aruncat !e+ea Ta !a &pate= pe pr''r'cii Ti6 care8i *n(e2nau & &e *nt'arc !a Tine i8 au '2'rt6 )i i8au a(u& .u!ire 2are#

4A

CRAREA MPRIEI

DB#Atunci

Tu i8ai (at *n 2ini!e vr,2a)i!'r !'r care i8au ap&at# "ar6 *n vre2ea neca:u!ui !'r6 au &tri+at ctre Tine )i Tu i8ai au:it (in *n! i2ea ce ruri!'r6 )i *n 2i!a Ta cea 2are !e8ai tri2i& i:bvit'r ca &8i i:bvea&c (in 2ini!e vr,2a)i!'r !'r# D?#Iar (ac &8au '(i.nit6 iar)i au *nceput & fac re!e *naintea Ta# Atunci Tu i8ai (at (in n'u *n 2na vr,2a)i!'r !'r6 ca &8i &tpnea&c# 9i ei (in n'u au &tri+at ctre Tine6 )i Tu i8ai au:it (in *n! i 2ea ceruri!'r )i6 *n 2i!a Ta cea 2are6 i8ai i:bvit (e 2u!te 'ri# D4#I8ai p'v uit & &e *nt'arc !a !e+ea Ta6 (ar ei &8au *n(rtnicit )i n8au a&cu!tat p'runci!e Ta!e )i au pctuit *2p'triva p'runci!'r Ta!e6 care (au via ce!ui ce !e *2p!ine)te6 )i )i8au *n(r,it &pina rea !'r )i cerbicia !'r )i8au *nvrt')at8'6 )i nu &8 au &upu&# I@#Tu *n&6 a)teptn( *nt'arcerea !'r6 i8ai *n+ (uit 2u! i ani )i !e8ai (e)teptat !uarea a2inte prin "u.u! Tu )i prin pr''r'cii Ti6 (ar ei nu )i8 au p!ecat urec.ea# Atunci i8ai (at pe 2na nea2uri !'r &trine# I3#"ar6 *n 2i!a Ta cea 2are6 nu i8ai &trpit6 nici nu i8ai pr&it6 cci Tu e)ti un "u2ne:eu 2i !'& )i *n(urat#

ID# 9i acu26 "u2ne:eu! n'&tru6 "u2ne:eu! ce! 2are6 puternic )i *nfric')at6 ce! ce ii !e+2n tu! Tu )i faci 2i!6 care nu &'c'te)ti ca pu in !u cru &uferin e!e ce a2 *n(urat n'i6 re+ii n')tri6 c petenii!e n'a&tre6 pre' ii n')tri )i t't p'p'ru! Tu6 (in vre2ea re+i!'r A&iriei6 pn *n :iua acea&ta# II# Tu e)ti (rept *n t'ate cte ne8au a,un&6 cci Tu ai f'&t cre(inci'&6 (ar n'i a2 fcut re!e# IK# Re+ii n')tri6 cpetenii!e n'a&tre6 pre' ii n')tri )i prin ii n')tri n8au p:it !e+ea Ta6 )i n8au !uat a2inte nici !a p'runci!e Ta!e nici !a *n(e2 nuri!e ce !e8ai (at#

CE;E 9APTE S%R;E

4B

I5#Ct

au f'&t *n re+atu! !'r6 *n 2i,!'cu! binefa ceri!'r Ta!e6 *ntr8' ar !ar+ )i r'(it'are6 pe care !e8ai (at8' Tu6 ei nu i8au &!u,it ie6 nici nu &8au *nt'r& (e !a fapte!e !'r ce!e urte# IA#9i a&t:i6 iat6 &unte2 r'bi )i ara ce Tu ai (at8' prin i!'r n')tri ca & &e bucure (e r'a(e!e6 ei )i (e bunt i!e ei6 IB#Ea *)i *n2u! e)te a&t:i r'a(e!e pentru re+ii6 cr'ra ne8ai &upu& pentru pcate!e n'a&tre# Aceia ('2ne&c pe&te trupuri!e n'a&tre )i pe&te vite!e n'a&tre (up bunu! !'r p!ac6 )i n'i ne af!2 *n 2a re neca:# I?#Pentru t'ate ace&tea face2 !e+2nt6 pe ca re n'i *n)ine6 cu i&c!itur6 )i cpetenii!e6 !evi ii )i pre' ii n')tri6 *! *ntre&c cu pecetea# A&tfe! fa+(uir6 cu ,ur2nt6 & &e p'arte (up !e+ea !ui "u28 ne:eu# Ne&tat'rnicia firii '2ene)ti6 cu trecerea (e vre2e6 cu venirea pe !u2e a a!t'r rn(uri (e 'a2eni6 fcu & p!ea&c6 ba c.iar & &e )i &tin+ acea&t !u2in a &uferin ei6 aprin& (e ur+ii!e i&t'riei# "e aceea np&tuirea vre2i!'r &e (e:!n uie ca2 *n fiecare rn( (e 'a2eni#

CEAS%; PRIMEE"IEI

Mu! i2e (e 'a2eni *n& nici +ri, n8au (e cuvinte!e c.e2rii ace&teia6 'rict !e8ar ve(ea cu 'c.ii )i ar trece prin e!e# "ac nici (up a&pri2ea un'r atare c.e2ri6 care u&tur pie!ea vie ii6 'a2enii t'tu)i nu &e *nt'rc &pre "u2ne:eu6 via a *ncepe & fie *n pri2e,(ie- *ncep neca8 :uri!e 2'r ii6 &ur!e!e c.e2rii a patra# $ia a ' ave2 (e !a "u2ne:eu- prin E! tri26 ne 2i)c2 )i &unte23# A(ic "u2ne:eu e&te i:v'ru!6 &u& int'ru! )i r'&tu! &au (e&tinu! vie ii n'a&tre# "ac 2er+e2 a)a6 p'trivit ace&t'ra6 ave2 via a
3

0apte 3B6 D?#

4?

CRAREA MPRIEI

a&i+urat (e "u2ne:eu6 te2e!ia ei= (ac nu ur22 a)a6 ci *nc!ci2 via a n'a&tr *n t'ate fr(e!e+i!e )i &purcciuni!e6 care *n(rce&c )i &uf!etu! )i trupu! )i ' (uce2 a)a vre2e *n(e!un+at6 atunci "u2ne:eu &e (e&face (in via a n'a&tr# T'tu)i nu &e (e&face *n(at (up +re)ea!a n'a&tr6 ci rab( ' vre2e rtcirea '2u!ui6 a fiu!ui Su 2ai 2ic6 *n t't c.ipu! c.e2n(u83# Iar 2'artea ' ave2 (e !a uci+a)u!# "eci6 cn( 'a2enii &e !ea+ cu t'tu! (e v'i!e (raci!'r6 !e e&te *n pri2e,(ie via a )i pri2e,(uie&c )i pe a! ii# Iar (e &e !ea+ ca r'bii cu ini2a (e !u2ea acea&ta )i (e v'i!e trupu!ui ce!e *2p'triva firii6 2intea !i &e &tr2b6 *nct nu 2ai (e'&e8 be)te a(evru! (e rtcire= atunci "u2ne:eu &e8ntunec (in 2intea6 (in ini2a )i (in v'in a !'r )i a,un+ c nu v'r & 2ai )tie (e "u2ne:eu )i a)a vine '&n(a !a 2'arte6 a)a vine prp(u! *n vre2ea fiecrui rn( (e 'a2eni# *nti e 2'artea &uf!etea&c a atei&2u!ui6 a necre(in ei6 pe ur2 &e arat )i 2'artea (in afar a trupu!ui6 (up vre(nicie )i &pre *n e!ep irea 2u!t'ra# ;a *nceput 'a2enii triau 2ai 2u!t# >T'ate :i!e!e !ui Matu&a!e2 au f'&t 4A4 (e ani6 ap'i a 2urit#>3 Cu trecerea (e vre2e *n2u! in(u8&e 'a2enii pe p2nt &8a *n2u! it )i &tricciunea (e&frnrii# 9i a :i& "u2ne:eu- >Nu va 2ai r2ne "u.u! Meu pururea *n 'a2enii ace)tia6 pentru c &unt nu2ai trup= (eci :i!e!e !'r Fpe p2ntG & 2ai fie 3D@ ani>D# Iar (up trecere (e vre2e )i *n2u! irea fr(e!e+ii *ntre 'a2eni6 "avi( :icea- >T'ate :i!e!e vie ii n'a&tre &unt B@ (e ani6 iar pentru cei 2ai *n putere ?@ (e ani= iar ce e&te 2ai 2u!t (ect ace)tia6 nu8i (ect '&tenea! )i (urere>I# A)a era *n vre2uri (e (e2u!t= a&t:i 2u! i2ea b'!i!'r )i (e&i2ea r:b'aie!'r 2u!t a 2ai &curtat via a 'a2eni!'r# Ace&tea *n& *2p!ine&c (in *n+(uin a !ui "u2ne:eu6 pe(eap&a cea a&upra pcate!'r# N'i nu 2ai &unte2 &ub *2pr ia !e+ii vec.i6 ci *n *2pr ia .a8 ru!ui c)ti+at n'u (e Mntuit'ru! Hri&t'& ca & ne 2ntui2= (ar (ac nepriceputu! (e '2 &e ine *2p'triva !ui Hri&t'&6 (e (ra+u! fr(e!e+i8 !'r6 ca(e (in .ar &ub !e+e6 )i a)a atrn a&upra !ui pe(eap&a cu 2'arte

3 D

0acere 56 DB# 0acere A6 I# I P&a!2 ?46 3@#

CE;E 9APTE S%R;E

44

npra&nic6 ce &e *2p!ine)te prin r:b'aie )i nen'r'ciri6 *nt'c2ai cu2 &crie !a !e+e3#Ce!
3

ce bate pe tat &au pe 2a2 & fie '2'

rt# D#Ce! ce va +ri (e ru pe tat! &u &au pe 2a 2a &a6 ace!a & fie '2'rt#D I#Cine nu a&cu!t (e pre' i6 unu! ca ace!a & 2'ar#I K#/iua (e '(i.n ce! ce ' va *ntina6 va fi '2'8 rat# 5 5#Pe vr,it'ri & nu8i !&a i & tria&c# A#T't ce! ce &e *2preun cu ('bit'c & fie '8 2'rt#A B#;a nici ' v(uv )i !a nici un 'rfan & nu !e face i ruH Iar (e !e ve i face )i v'r &tri+a ctre Mine6 v'i au:i p!n+erea !'r6 )i &e va aprin(e 2 nia Mea )i v v'i uci(e cu &abia6 )i v'r fi fe2ei!e v'a&tre v(uve )i c'piii v')tri 'rfani#B ?#Sabia &8a fcut ca & piar( pe cei necre(in ci')i#? 4#T't ce! ce va 2unci *n :iua '(i.nei va fi '8 2'rt#4 3@# Ce! ce &c'ate &abia6 (e &abie va pieri#3@ F"ar uci+a)ii prunci!'r6 ce atrn pe&te ei<G 33# Cei ce &e *2prt)e&c cu nevre(nicie6 furn( Sfnta *2prt)anie6 *nc &e fac vin'va i (e 2'arte# "e&pre ei :ice Sf# Pave!- >Mu! i (intre v'i &unt &!abi )i b'!navi )i ' bun parte 2'r>33# Pri2u! care a furat Sfnta *2prt)anie a f'&t Iu(a6 fiu! pier:rii6 care &8a &pn:urat6 a c:ut (in &pn:urt'are (e )i8a &part capu!6 a cr8
3 D

Ie)ire D36 35# Ie)ire D36 3B# I "euter'n'2!B6 3D# K Ie)ire I36 3K#

+ A B

Ie)ire DD6 3?# Ie)ire DD6 34# Ie)ire DD6 DD8DK#

io

Ie)ire I36 35#


33

IC'rinteni 336I@# *n e!epciunea !ui I&u& Sira. I46 IA# Matei DA6 5D#

100

CRAREA MPRIEI

pat *n ('u )i i &8au vr&at t'ate 2runtaie!e6 !un( a&tfef p!ata fr(e8 !e+ii &a!e3# "eci6 &vr)in( 'ricare (intre ace&tea6 nu face2 a!tceva (ect *n8 t'arce2 cea&u! unei pri2e,(ii nea)teptate6 pe care nu a! ii6 ci n'i ne8a2 &trnit8' *n ca!e# Iat ce fe! (e !ucruri trebuie & &c'ate2 (in n'i )i (intre n'i6 c ace&tea a(uc cea&u! pri2e,(iei (e 2'arte )i &abia atrn nev:ut a&upra vie ii# Iar (ac6 *n !'c (e *n(reptare pentru care ne ( "u2ne:eu 'are8 care vre2e (e r+a:6 n'i t'tu)i ne *n(rtnici2 cu 2intea *2p'triva v'in ei !ui "u2ne:eu6 &e *nt2p! c6 p!inin( 2&ura fr(e!e+i!'r6 ca(e &abia )i &e *2p!nt *n capu! care nu 2ai are 2inte#

CE %RMRE9TE "%MNE/E%

Pn !a ,u(ecata (in ur26 2ntuirea &e p'ate ('bn(i 'riun(e6 )i pe c2puri (e btaie= )i &e p'ate ('bn(i )i (in ia(= )i &e p'ate pier(e 'riun(e6 )i *n 2n&tiri6 )i *n ceata &fin i!'r Ap'&t'!i6 )i &8a pier(ut )i *n Rai# T!.aru!6 r&ti+nit pentru fapte!e &a!e6 a &rit (e pe cruce *n Rai )i ;ucifer ca fu!+eru! a c:ut (in Ceruri# Orbu! (in na)tere cpt ve(erea )i a v:ut pe "u2ne:eu )i a v'rbit cu E!6 iar fari&eii te2p!u!ui ' pier(eau :icn( c8i pct'& )i are (racD# Cereau &e2nI )i u2b!au & '2'are pe ;a:r6 ce! *nviat a patra :i (in 2'r i# Orbia rut ii6 &tn( (e8a pururi *2p'triva A(evru!ui6 nu are !eac6 (ar are pe(eap&# Ini2a *nfrnt )i &2erit *n&6 "u2ne:eu nu ' va ur+i&i# "e aceea *nfruntn( 2n(ria6 a :i& c va2e)ii )i pct'a&e!e v'r !ua8' *naintea >(rep i!'r>K6 *n *2pr ia Ceruri!'r6 )i c &e face bucurie *n Ceruri pentru un pct'& ce &e *nt'arce5# Acea&t *nt'arcere ur2re)te "u2ne:eu & ne8' c)ti+e6 *n& nu p'ate6 (ac nu ne *nv'i2 )i n'i# "e aceea ne p'art pe t't fe!u! (e ci )i ne c.ea2 cu t't fe!u! (e &ur!e )i6 (ac trebuie6 ne +rie)te )i cu tu8 nu!#
3 D

0apte 36 3?# Matei 46 IK# I ;uca 336D4#

U Matei D36 I3# ;uca 356 B#

CE;E 9APTE S%R;E

3@3

Ceea ce ur2re)te "u2ne:eu *n Mt't c.ipu! e 2ntuirea &au *n8 t'arcerea n'a&tr (u.'vnicea&c &pre E! )i Aca&6 c.iar (ac 2ai r8 2ne2 )i *n via a acea&ta# Oa2enii *n& !e+a i *n ne)tiin 6 &cur i !a 2inte )i &!abi *n cre(in ur2re&c via a p2ntea&c )i t'at 2.nirea !'r e pentru trupuri3# Ct ine f'r2a acea&ta (e via 'a2enii v'r fi a2e&teca i- cei (in N'u! Te&ta2ent6 fiii .aru!ui6 cu cei (in $ec.iu! Te&ta2ent pe care nu8 2ai frica !e+ii *i 2ai ine *n rn(uia! )i 'a2enii fr nici un te&ta2ent6 'a2enii fr(e!e+ii )i ai ne'rn(uie!ii fr !eac6 fiii ce!ui ru# >Ace!a care iube)te !ucruri!e bune )i fru2'a&e tin(e (e bun v'ie &pre .aru! *n(u2ne:eirii6 fiin( c!u:it (e Pr'vi(en prin ra iuni!e *n e!epciunii# Iar ace!a ce nu8i *n(r+'&tit (e ace&tea e tra& (e !a pcat *2p'triva v'ii !ui 8 )i !ucru! ace&ta *! face Eu(ecata cea (reapt6 prin (iferite 2'(uri (e pe(ep&e# Ce! (inti6 a(ic iubit'ru! (e "u2ne:eu e *n(u2ne:eit prin Pr'vi(en 6 ce! (e a! ('i!ea6 a(ic iubit'ru! (e 2aterie e 'prit (e Eu(ecat & a,un+ !a '&n(#>D T'at r:baterea cu nepriceperea p'p'ai!ui acea&ta e&te6 c6 *n *n+u&ti2ea ve(erii !ui6 &truie & va( )i & &u& in via a acea&ta ca pe un &c'p *n &ine )i &uficient &ie *n&)i# Nu vrea & :ic >2unte!ui> !u2ii ace&teia ri(ic8te (in ca!e )i te arunc *n 2are6 ca &8)i (e&c.i( ve(e8 rea *2pr iei &piritu!ui# 9i n8ar trebui cre(in (ect ca un b'b (e 2ac# Rar & +&e)ti un '2 care & (ea &en& re!i+i'& 2'r ii6 a(ic &8' a)tepte cu bucurie ca pe8' i:bvire &i+ur (in *2pr ia pcatu!ui# Cuvinte!e &fntu!ui ne *nva - >Pentru +re)ea!a (inti &8a furi)at *n trup !e+ea pcatu!ui care e&te p!cerea &i2 uri!'r6 iar pentru acea&ta &8a .'trt 2'artea trupu!ui6 rn(uit &pre (e&fiin area !e+ii pcatu!ui# Ce! ce )tie c 2'artea &8a ivit (in pricina pcatu!ui6 &pre (e&fiin area !ui6 &e bucur pururea *n &uf!etu! !ui cn( ve(e cu2 e &tin& !e+ea pcatu!ui *n trupu! &u6 prin (iferite!e &tr2t'rri6 ca & pri2ea&c *n (u. fericita via vii8 t'are# Cci )tie c nu &e p'ate a,un+e !a aceea (e nu e +'!it 2ai *na8 inte (in trup6 ca (intr8un va&6 *nc (in via a acea&ta6 !e+ea pcatu!ui6 &u& inut prin *nc!inarea v'in ei &pre e!>I#
*n e!epciunea !ui I&u& Sira. K36 3K# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea 5K6 0i!'8 ca!ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 p# D5D# I I(e26 pp# I@48I3@#
D 3

102

CRAREA MPRIEI

>Ce! ce nu pri2e)te *nt2p!ri!e care *! (eprtea: (e pati2i6 ace!a fu+e (e ceea ce nu trebuie & fu+#>3 "rept aceea6 pn nu v'2 a,un+e (e aceea)i prere cu "u2ne:eu (e&pre via a n'a&tr p2n8 tea&c6 precu2 )i (e&pre cea!a!t6 (e pe ce!!a!t tr26 nu v'2 avea !ini)te *n &uf!et6 nici unii cu a! ii )i nici &ntate *n trup )i nici *n 'rn8 (uirea '2enea&c# Trebuie & ne p!ec2 *n e!epciunii at't)tiut'are a !ui "u2ne:eu6 care6 *n t't ce face6 ur2re)te *n e!ep irea n'a&tr6 'ri pricepe26 'ri nu pricepe2 acea&ta# Cn( ne p!ec2 capu! )i vre2 )i n'i ce8a vrut "u28 ne:eu6 *n c!ipa aceea cpt2 !ini)tea &uf!etu!ui6 'rice ar fi (at pe&te :i!e!e n'a&tre# Cci E! e Stpnu! vie ii )i a! 2'r ii6 (e E! a&cu!t :i(irea )i (e E! &e te2e ia(u!6 )i (in p'runca !ui a&cu!t (racii (e Satana !'r# >T' i !'cuit'rii p2ntu!ui &unt ' ni2ica *naintea !ui= E! face ce vrea cu 'a&tea ceruri!'r )i cu !'cuit'rii p2ntu!ui6 )i ni2eni nu p'ate & &tea *2p'triva 2niei ;ui6 nici &8i :ic- >Ce faci<>D Cn( a vrut & 2ntuia&c pe A(a2 )i cu t' i (rep ii6 (in ia( i8a &c'& )i p'ate & &c'at (in +.eare!e 2'r ii pe 'ricine vrea# "e aceea au )i :i& Prin ii6 2n+in( pe 'a2eni- >C pct'& ca un (rac (e8ai fi6 nu (e:n(,(ui (e puterea !ui "u2ne:eu>6 fiin(c 'ricine6 care *n pri8 2e,(ie (e 2'arte fiin( va c.e2a nu2e!e !ui "u2ne:eu6 *)i va 2ntui &uf!etu! cci *n ce8! va fi af!at 2'artea *n aceea va fi *n veci# Iat (e ce6 ne)tiin(u8ne &fr)itu!6 &unte2 (at'ri a ne af!a 2ereu *n p'cin ca *ntr8*n&a & fi2 &'c'ti i *n veci# "u2ne:eu ne caut6 ne c.ea26 ne &tri+6 (ar (ac nu vre2 & *n e!e+e26 *ncepe & ne ur2rea&c cu pri2e,(ii )i npa&te#

MRT%RIA %N%I S07NT

Sfntu! Efre2 9iru!6 cu 2are ta!ent !iterar6 p've&tea c!u+ri!'r cu2 a a,un& printr8' pri2e,(ie !a cun')tin a !ui "u2ne:eu>Cn( era2 c'pi! ca (e 3K ani6 tare 2ai era2 nea&t2prat# *ntr8 ' :i 28au tri2i& prin ii 2ei *ntr8un 'ra)6 afar (in cetate# "ucn(u826
MI(e2p# I3@# "anii! K6 ID#
D

CE;E 9APTE S%R;E

3@I

a2 af!at *n ca!e6 pe !a 2i,!'cu! p(urii6 ' vac *n+reunat p&cn(# Era vaca unui &rac# "eci a2 !uat pietre )i a2 *nceput a fu+ri vaca prin p(ure= )i atta a2 fu+rit8' (in ur2 cu pietre Fiar ea era apr'ape & feteG6 *nct a c:ut !a p2nt6 *ntru ce! 2ai a(nc !'c a! p(urii )i a 2urit# "eci !&n(8' 2'art 2i8a2 v:ut (e ca!e= iar n'aptea au 2n8 cat8' fiare!e# A2 2ai *nt!nit *n p(urea aceea )i pe &racu! a cruia *i era vaca6 u2b!n( &8' +&ea&c= )i 28a *ntrebat6 :icn(- >0iu!e6 nu cu2va ai *nt!nit ' vac *n+reunat prin p(urea a&ta<> Iar eu nu nu2ai c nu i8a2 (at r&pun& cuviinci'&6 ci )i cu 'cri!e ce!e 2ai (e pe ur2 !8 a2 a2rt pe &racu! ace!a# "eci 2i &8a *nt2p!at c6 (up ' !un (e :i!e6 iar)i 28au tri2i& prin ii *n 'ra)u! ace!a# "ucn(u82 (ar6 a2 *nn'ptat pe ca!e# A)a 28au af!at ni)te p&t'ri (e 'i6 )i au :i& ctre 2ine- >0rate6 un(e te (uci !a vre2ea a&ta<> 9i !e8a2 r&pun&- >M8au tri2i& prin ii pn *n 'ra)u! (e !n+ cetate6 )i 2er+ ac'!'># Iar ei 2i8au :i&- >"e cu &ear e&te6 vin' )i ('r2i !a n'i6 iar 2ine (i2inea te vei (uce *n ca!ea ta># "eci (ucn(u82 )i r2nn( !a (n)ii6 pe&te n'apte au nv!it fiare!e *n &tau! )i au *2pr)tiat tur2a prin p(ure# "eci 28au prin& pe 2ine &t8 pnii tur2ei6 :icn(- >Tu e)ti care!e ai a(u& t!.arii6 )i ei au intrat )i au ri&ipit tur2a 'i!'r n'a&tre># Iar eu !ep(n(u82 )i ,urn(u82 c n8a2 nici ' pricin *n *nt2p!area acea&ta nu 28au cre:ut6 ci au r2a&6 :i8 cn(u82i- >Tu e)ti care!e ai furat )i ai ri&ipit tur2a 'i!'r n'a&treH> "eci 2ai pe ur2 28au !e+at (e c'ate )i 28au (at epar.u!ui# Iar epar.u! a p'runcit & 2 ba+e *n te2ni 6 iar &!u,it'rii &i au fcut a)a# *n te2ni a2 af!at ('i 'a2eni !e+a i6 (intre care6 unu! era c!eve8 tit pentru uci(ere6 iar a!tu! pentru preacurvie# 9i a2 fcut !a'!a!t *n te2ni K@ (e :i!e= iar (up K@ (e :i!e a &ttut *naintea 2ea un 'arecare tnr *nfric')at6 )i 2i8a :i& cu +!a& b!n(- >Efre2e6 ce faci *n te2ni a acea&ta<> Iar eu a2 :i& ctre (n&u!- >Stpne6 *ntru artarea Ta 28a2 *nfric')at cu fric 2are f'arte )i &8a (u& puterea (e !a 2ine># 9i a :i& tnru! ctre 2ine- >Nu te te2e6 ci &pune82i 2ie pricina ta># "eci a2 !uat pu in *n(r:nea! (in +raiuri!e &a!e ce!e b!n(e )i a2 :i& ctre (n&u! cu 2u!te !acri2i- Stpne6 &tpne6 a2 f'&t tri2i& (e prin ii 2ei !a 'ra)u! (e !n+ cetate )i6 *n&ern( pe ca!e6 28au af!at ni)te p&8 t'ri (e 'i )i 28au !uat & 2 +:(uia&c !a (n)ii# Iar *n n'aptea aceea au &rit fiare!e *n &tau!u! 'i!'r )i au ri&ipit t'at tur2a# Iar &tpnu! 'i!'r 28a prin& pe 2ine6 :icn( c- >Tu e)ti care ai a(u& t!.arii ce au intrat

3@K

CRAREA MPRIEI

)i au ri&ipit tur2a 'i!'r n'a&tre># A)a 28au !e+at )i 28au (at &tpni8 t'ru!ui# 9i nu &unt vin'vat6 Stpne6 *n acea&t pricin6 ci 28au c!evetit pe 2ine# Iar e!6 :2bin( cu fa a6 2i8a :i&- >9tiu )i eu c nu e)ti vin'vat !a pricina acea&ta6 ci e)ti c!evetit# "ar )tii ce ai fcut 2ai *nainte (e a&ta cu pu ine :i!e< Cu2 ai a!un+at cu pietre vaca &racu!ui )i ai '2'rt8'< "eci cun'a)te6 c nu e&te ne(reptate !a "u2ne:eu6 ci ,u(ec i!e "'28 nu!ui &unt a(nc (e a(nc# Iar pe !n+ acea&ta vreau & )tii )i tu c )i brba ii ace)tia6 care &unt cu tine *n te2ni 6 &unt nevin'va i (e prici8 ni!e cu care &8au prt )i &unt !e+a i# Ci i&pite)te8i pe (n)ii )i *nva 8te c nu *n (e)ert &unt *nc.i)i *n te2ni a acea&ta6 ca & cun')ti c (rept e&te "'2nu! )i (reptatea a iubit#> Ace&tea :icn(u82i tnru! ce 2i &8a artat6 &8a (u&# Iar (ac &8a fcut :iu6 a2 c.e2at pe brba ii care erau cu 2ine *n te2ni 6 )i a2 :i& ctre (n)ii- >0ra i!'r6 pentru care pricin &unte i *nc.i)i *n te2ni a acea&ta<> Atunci a :i& unu! (intre (n)ii- >Eu pentru uci(ere &unt prin&6 )i nevin'vat &unt *n !ucru! ace&ta># Ce!!a!t *nc a :i&- >9i eu pentru preacurvie &unt prin& )i nevin'vat &unt (e !ucrai ace&ta># 9i a2 :i& ctre (n)ii- >Cu a(evrat a)a e&te= (ar ave i 'arece pcate +re!e pe care !e8a i fcut v'i )i pentru aceea a i a,un& 8 cu pur8 tarea (e +ri, a !ui "u2ne:eu 8 ca & fi i prin)i *n *nvinuiri!e ace&tea># Atunci a :i& ce! ce pentru uci(ere era prin&- >Cu a(evrat eu v v'i &pune pcatu! 2eu# Mai *nainte (e ace&tea cu pu ine :i!e trecea2 pe p'(u! ru!ui6 ce! afar (in cetate6 )i a! i ('i 'a2eni6 ce veneau *n ur2a 2ea6 )i8au fcut pricin *ntre (n)ii unu! cu a!tu!6 )i &8au apucat a2n8 ('i !a &fa( )i !a btaie6 )i unu! 38a biruit pe ce!!a!t )i 38a aruncat (e pe p'( *n ru )i &8a (u&# Iar eu6 trecn(6 putea2 &8i (au !ui 2na )i &8! &c't (in ru ca & nu 2'ar# Cci ace!a &tri+n( )i ru+n(u8&e cu 2u!te !acri2i6 ca &8i (au 2na6 eu n8a2 vrut6 ci !8a2 !&at & &e *nece# Cci (up vre2e (e un cea&6 !uptn(u8&e )i neputn( & ia& (in ap6 38a !uat pe e! cur+erea ru!ui )i a 2urit= iar eu &tn( privea2 !a (n&u!# Ace&ta8i pcatu! 2eu= )i )tiu cu (ea(in&u!6 c pentru pricina acea&ta 28a !&at "u2ne:eu & fiu c!evetit )i aruncat *n te2ni a acea&ta6 c nu e&te ne(reptate !a "u2ne:eu># Iar ce! ce era prt pentru preacurvie a :i&- >S v &pun )i eu pcatu! 2eu# Mai *nainte (e a&ta cu ('i ani &8a *nt2p!at c erau ('i fra i '&ta)i avn( avu ie 2u!t 2')tenire (e !a prin i )i aveau )i ' &'r v(uv )i *nc nu *2pr i&er *ntre (n)ii averea printea&c ca &8i (ea

CE;E 9APTE S%R;E

3@5

)i ei partea cuvenit# Ci fra ii6 nevrn( &8i (ea ni2ic6 cutau pricin a&upra ei &8' p'at &c'ate fr 2')tenire (in averea !'r cea prin8 tea&c# A&tfe! au c!evetit a2n('i pe &'ra !'r6 :icn( c a curvit6 )i c au 2art'ri6 care )tiu !ucru!# Iar v(uva &e ,ura6 :icn( c nu e vin'vat *ntru !ucru! ace&ta# 0ra ii ei *n&6 *ntrtn(u8&e & ('ve(ea&c *nvinui8 rea !'r6 &8au *n e!e& *ntre (n)ii c v'r veni 2art'ri care v'r ('ve(i8' precu2 c a curvit6 ca & ' &c'at fr 2')tenire (in averea printea&8 c# "eci au venit !a 2ine a2n('i fra ii )i 28au ru+at6 :icn(- >S &tai (e fa *naintea &ur'rii n'a&tre )i & 2rturi&e)ti *2p'triva ei6 *2preun cu n'i6 precu2 c )tii !ucru! )i cu a(evrat a curvit6 ca & ' pute2 &c'ate fr 2')tenire (in averea prin i!'r )i8 i v'2 (a 5@ (e +a!beni># Iar eu a2 &ttut (e fa *2p'triva v(uvei6 cu2 c )tiu !ucru! )i cu a(evrat a curvit6 ceea ce nu era a(evrat# A)a a2 &c'&8' pe (n&a (in averea printea&c fr 2')tenire# Ace&ta e pcatu! 2eu6 iar pentru preacurvia6 pentru care &unt prt acu2 )i &tau *n te2ni nu &unt vin'vat># Atunci a2n('i au :i& ctre 2ine- >"ar tu6 frate6 pentru care pricin e)ti aruncat *n te2ni <> Iar eu !e8a2 r&pun&- >Mai *nainte (e acea&ta cu ('u !uni 28au tri2i& prin ii 2ei !a 'ra)u! ce! afar (e cetate6 )i a2 *n&erat pe ca!e# *nt!nin(u82 ni)te p&t'ri (e 'i6 28au !uat & +:(uie&c !a (n)ii# Iar *n n'aptea aceea au &rit fiare!e *n &ta8 u!u! 'i!'r )i au ri&ipit t'at tur2a# Atunci &tpnii 'i!'r 28au prin& pe 2ine6 :icn(- >tu ai a(u& .' ii6 care ne8au furat )i ne8au ri&ipit n'u tur2a># 9i a)a 28au !e+at )i 28au (at &tpnit'ru!ui# Iat pentru ce 2 af!u *n te2ni #> Atunci au :i& 'a2enii aceia ctre 2ine- >Nu cu2va ai fcut )i tu vre' +re)ea! )i pentru aceea te8a !&at rn(uia! !ui "u2ne8 :eu & ca:i *n i&pit )i & te arunci *n te2ni <> Atunci !e8a2 r&pun&6 :icn(- >Cu a(evrat v v'i &pune )i eu ce8a2 fcut# Mu!t era2 nea8 &t2prat6 (in pricina pcate!'r 2e!e# A)a *ntr8una (in :i!e 28au tri2i& prin ii *n 'ra)u! (e !n+ cetate# "ucn(u826 a2 af!at *n p(ure ' vac *n+reunat# "eci a2 !uat pietre )i a2 *nceput a fu+ri vaca prin p(ure6 )i atta a2 fu+rit8' (in ur2 cu pietre6 pn cn( &eara tr:iu6 a2 *n+.e&uit8' *n a(ncu! p(urii6 un(e a c:ut (e a!er+are )i a 2urit# $aca era a unui &rac# "eci (ac a2 '2'rt vaca6 *nt'rcn(u826 a2 (at (e &racu!6 a cruia era vaca6 p!n+n( )i cutn(8'6 )i 28a *ntrebat )i pe 2ine6 :iRn(- >0iu!e6 nu cu2va ai v:ut pe aici6 pe un(eva ' vac

3@A

CRAREA MPRIEI

*n+reunat<> Iar eu nu nu2ai c nu i8a2 (at r&pun& cuviinci'&6 ci )i f'arte !8a2 'crt pe e!# Ace&ta e pcatu! 2eu#>

A ('ua :i a )e:ut &tpnit'ru! !a ,u(ecat )i au a(u& *naintea !ui can+ea cea cu trei c'arne )i t'ate une!te!e ce!e (e 2unc )i a p'runcit & ne pun pe n'i *nainte &pre cercare# "eci au venit &!u,it'rii !a te2ni )i ne8au !e+at cu !an uri (e fier pe&te t't trupu! )i ne8au a(u& *naintea ,u(ect'ru!ui# 9i p'runcin( &tpnit'ru! & &e a(uc !e+a ii6 au (e:br8 cat pe ce! ce era pri.nit pentru uci(ere )i a(ucn(u83 !8au pu& *n 2i,!'8 cu! prive!i)tei6 !e+at *n !an uri (e fier# Stpnit'ru! *ntrebn(u83 & &pu8 n a(evru! 2ai *nainte (e 2unci6 cu2 a tcut uci(erea6 e! t+(uia6 :icn( c nu e vin'vat6 ci cu t'tu! tar pri.an6 )i a p'runcit &8! pe8 (ep&ea&c pe e!= iar (up 2u!t vre2e (e pe(ep&ire &8a ('ve(it c e nevin'vat )i a p'runcit &tpnit'ru! &8! &!'b':ea&c# Ap'i a p'run8 cit & a(uc *nainte pe a! ('i!ea6 pe ce! prt pentru preacurvie# Pe ace&ta (e:brcn(u83 )i a(ucn(u83 !a 2i,!'c &pre 2unci6 care !ucru fcn(u8&e6 !iric 2are )i cutre2ur a c:ut pe&te 2ine6 *ncre(in at fiin( cu t'tu!6 c ne+re)it )i 2ie *2i vine rn(u!### "eci p!n+ea2 )i 2 vieta26 )i (e fric a2 &!bit cu &uf!etu!# Iar 2uncit'rii )i &!u,it'rii care &tteau *nainte6 v:n(u82 p!n+n( )i tre2urn(6 r(eau (e 2ine6 :icn(- >Ce p!n+i f!cu!e< Cn( tceai ce!e re!e6 nu te te2eai= iar acu2 p!n+i6 cn( ni2ic nu8 i f'!'&e)te# Nu te te2e6 *n(at vei intra )i tu !a 2i,!'c># Iar eu6 au:in( ace&te v'rbe6 2ai 2u!t 2 t'pea2 (e fric# 9i pe(ep&in(u8&e )i ce!!a!t )i af!n(u8&e )i e! nevin'vat6 ,u(ect'ru! a p'runcit &8! &!'b':ea&c pe e!# Ap'i a p'runcit ca pe 2ine6 !e+at *n fiare & 2 ba+e *n te2ni # 9i a2 fcut ac'!' &in+ur *nc K@ (e :i!e# *n a patru:ecea :i &!u,it'rii au a(u& trei 'a2eni !e+a i )i i8au b+at *n te2ni 6 i8au inut *n butuci )i &8au (u&# Iar cu brba ii aceia a2 tcut *nc I@ (e :i!e# *n vi& iar)i 2i8a &ttut *nainte *n+eru! ace!a ce 2i &e arta&e 2ai *nainte )i 2i8a :i&- >Efre2e6 *ntrebat8ai pe brba ii aceia pe care i8ai af!at *n te2ni <> Eu i8a2 r&pun&- >A)a6 &tpne>6 )i i8a2 p've&tit !ui t'ate ace!ea care 2i8au &pu& brba ii aceia# Atunci 2i8a :i&- >$e:i (reapta ,u(ecat a !ui "u2ne:eu< Iar ca & cun')ti

CE;E 9APTE S%R;E

3@B

acea&ta6 af! c cei trei brba i ce &unt *nc.i)i a&t:i cu tine *n te2ni8 6 ('i &unt care au c!evetit pe &'ra !'r6 pri.nin(u8' (e curvie6 )i8au &c'&8' fr 2')tenire (in averea printea&c6 (e&pre care i8a p've&tit ie brbatu! ace!a ce 2ai *nainte &8a &!'b':it (in te2ni # Iar ce!!a!t e care a aruncat pe '2u! ace!a *n ru6 (e&pre care i8a p've&tit ie ce!8 !a!t># 9i :icn( ace&tea &8a (u& (e !a 2ine# "eci6 (ac &8a fcut :iu6 a2 c.e2at pe cei trei brba i6 care erau *n te2ni cu 2ine6 )i a2 :i& ctre (n)ii- >"'2nii 2ei6 fra i6 &pune i82i cu a(evrat pentru care pricin a i f'&t arunca i *n te2ni a acea&ta<> Atunci cei ('i fra i 2i8au :i&- >Cre(e6 frate6 c pentru pcate!e n'a&tre# %nu! (in n'i a2 '2'rt6 iar ce!!a!t a f'&t prin& *n preacurvie cu 2ritat6 )i a2n('i &unte2 vin'va i (e uci(ere># Iar a! trei!ea a :i&- >9i eu6 (in pcate!e 2e!e6 a2 '2'rt># "eci a2 :i& ctre (n)ii- >Cu a(evrat &unte i vin'va i (e uci(eri6 &au &unte i c!eveti i<> Iar ei 2i8au r&pun&- >A(evrat6 frate6 (in pcate6 cu a(evrat vin'va i &unte2># "eci6 vrn( eu pe (ep!in & 2 *ncre(in e: (ac 2i8au &pu& a(evru!6 !e8a2 :i&- >0ra i!'r6 nu cu2va *nainte a i fcut )i a!te +re)e!i )i pentru ace!ea a i a,un& & c(e i *n ni)te *nvinuiri +re!e ca ace&tea<> Atunci cei ('i fra i au :i&- >Cre(e6 frate6 c ave2 ' &'r v(uv6 cucernic )i te2t'are (e "u2ne:eu6 )i vrn( n'i & ' &c'ate2 fr 2')tenire (in averea n'a&tr cea printea&c6 a2 c!evetit8' (e curvie6 )i a2 a(u& )i 2art'ri 2incin')i a&upra ei# A)a a2 &c'&8' afar (in 2')tenire># Iar ce!!a!t a :i&- >Eu trecea2 ru! cu *nc unu! )i pricin(u8ne6 !8a2 aruncat (e pe p'( *n ru )i a 2urit># ;a rn(u! 2eu !e8a2 p've&tit )i !'r t'ate6 ce!e pentru 2ine6 precu2 )i pentru cei ('i brba i pe care i8a2 af!at *n te2ni 6 )i pentru ace!a ce a 2rturi&it a&upra &ur'rii !'r6 )i pentru ace!a ce n8a (at 2na ce!ui aruncat (e (n&u! *n ap6 putn( &8! &cape (e !a 2'arte )i n8a facut8'# Au:in(6 brba ii aceia &8au te2ut cu fric 2are )i &8au 2inu8 nat (e (reapta ,u(ecat a !ui "u2ne:eu )i au :i&- >%nu! &in+ur e&te "u2ne:eu6 care!e face 2inuniH> "eci t' i6 p!n+n( cu 2are neca:6 a)teptau &fr)itu!# "rept aceea6 a ('ua :i a )e:ut &tpnit'ru! !a ,u(ecat6 *n prive8 !i)tea n'r'(u!ui )i &8au a(u& iar)i t'ate une!te!e (e ca:n *naintea !ui )i a p'runcit & fi2 a(u)i )i n'i &pre cercare# "eci6 venin( !a te2ni cei rn(ui i cu pe(ep&e!e6 ne8au pu& !an uri!e t!e +ru2a: )i ne tr+eau prin 2i,!'cu! cet ii6 ca & ne a(uc *naintea (re+t'ru!ui6 )i t'at cetatea

3@?

CRAREA MPRIEI

a!er+a & ne va( nev'ia pe(ep&ei# A,un)i6 &tpnit'ru! a p'runcit & &e (e:brace cei ('i fra i )i &8i ba+e *n 2i,!'c# "eci 2uncit'rii (e:brcn8 (u8i )i a(ucn(u8i6 i8au b+at &pre *ntrebare# Iar pe n'i a2n('i ne8au pu& *naintea ce!'r ce acu2 &e pe(ep&eau# Eu p!n+ea2 v:n( ' fric ca acea&ta6 iar &!u,it'rii 2 *nfricau )i 2ai 2u!t6 :icn(- >Cre(e6 f!cu8 !e6 c (e)i ai &cpat ne&uprat (in cea!a!t cercare6 (ar acu2 nu vei 2ai &cpa6 ci vei +u&ta )i tu 2unci!e ce ve:i acu2># "eci eu6 au:in(u8i )i v:n(u8!e6 *ntru 2are te2ere )i &pai2 a2 c:ut# 9i6 p'runcin( &tp8 nit'ru!6 au &pn:urat pe cei ('i fra i (e +e2narea r' ii6 )i 2u!te cea8 &uri 2uncin(u8i6 au 2rturi&it c!evetirea )i ne(reptatea ce au facut8' a&upra &ur'rii !'r6 )i cu2 c ei &unt vin'va i (e preacurvie )i uci(ere# Iar &tpnit'ru! a (at .'trre a&upra !'r6 ca & !i &e taie 2na (reapt )i &8i &pn:ure *n furci# "eci6 (up ce )i8au !uat ace)tia p!ata6 &tpni8 t'ru! a p'runcit &8! a(uc &pre cercare )i pe ce!!a!t# A(u& fiin( )i ace&ta6 a p'runcit &8! &pn:ure +'! *n +e2narea r' ii )i &8! 2uncea&8 c# "eci (up 2u!t vre2e6 &pn:urat )i 2uncit6 (e bunv'ie a 2r8 turi&it )i uci(erea ce ' fcu&e (e curn(6 precu2 )i c a aruncat pe a!tu! *n ru )i a 2urit# Atunci &tpnit'ru! a (at .'trre a&upra !ui6 ca & i &e taie a2n('u 2ini!e )i &8! &pn:ure )i pe e! *n furci# "up ce a !uat )i .'trrea acea&ta6 &tpnit'ru! a :i&- >"e:brca i pe tnru! )i a(u8 ce i83 *n 2i,!'cH> S!u,it'rii6 (e:brc(u82 (e .aine!e 2e!e6 28au *nf8 )urat cu ni)te :(ren e )i (ucn(u82 +'!6 28au pu& *naintea ,u(ec8 t'ru!ui# Eu p!n+ea2 cu a2ar )i ru+a2 pe "u2ne:eu6 :icn(- At't8 puternice6 "'a2ne6 2ntuie)te82 (e nev'ia acea&ta6 c 2 fac 2'8 na. )i8 i v'i &!u,i ieH Iar &tpnit'ru! a p'runcit &!u+i!'r6 :icn(- >*n8 tin(e i83 (in patru pr i )i83 bate i cu vine (e b'uH> "ar ce! ce )e(ea *2preun cu &tpnit'ru! a :i& ctre (n&u!- >Stpne6 p:ea&c8&e ace&ta !a a!t cercare6 fiin(c e vre2ea prn:u!ui># "eci &tpnit'ru! a p'runcit & fiu !e+at cu !an uri )i b+at *n te2ni #

Atunci a treia 'ar a venit !a 2ine tnru! ace!a ce 2i &8a artat 2ai *nainte *n vi& )i 2i8a &pu&- >Ce8i6 Efre2e6 te8ai a(everit pe (ep!in c "u2ne:eu 'c2iuie)te !u2ea cu (reapt ,u(ecat )i nu e&te ne8 (reptate !a "u2ne:eu<> Iar eu i8a2 r&pun&- >A)a6 Stpne6 28a2

CE;E 9APTE S%R;E

3@4

a(everit )i 28a2 *ncre(in at6 c 2inunate &unt !ucruri!e "'2nu!ui )i nenu2rate ci!e ;ui># A)a a2 *nceput a8i ru+a cu 2u!te !acri2i6 :i8 cn(- >Stpne6 ai fcut (reptatea acea&ta 2are cu r'bu! tu6 )i *ntru artarea Ta ai 2n+iat neputin a 2ea# Mi!uie)te82 pe 2ine r'bu! Tu )i 2 &c'ate (in te2ni a acea&ta6 ca & 2 *nvre(nice&c a 2 face 2'na. )i & &!u,e&c Stpnu!ui Hri&t'&># Iar e!6 :2bin( cu fa a6 2i8a :i&- >Se c(ea ie6 & fii cu bun a)e:are )i & nu te arunci *n te2ni a #acea&ta= (ar cu purtarea ta cea rea6 intrn( aici6 ce p't &8 i fac< *n& nu te te2e= n8' & iai 2u!te# Cci vine a!t &tpnit'r6 care vrea & te &!'b'8 :ea&c># 9i :icn( ace&tea &8a (u&# Iar eu6 *ntru 2u!t neca: petrecn(6 &'c'tea2 'are cu2 v'r !ua &fr)it ce!e pentru 2ine# "eci6 (up cinci :i!e a venit a!t &tpnit'r6 care petrecu&e *n ca&a prin i!'r 2ei# ;a )apte :i!e (up !uarea &tpni8 rii6 a *ntrebat pe ace!a6 cruia *i erau *ncre(in ate ,u(ec i!e6 (e &unt ceva !e+a i *n te2ni < Iar e! &punn(u8i c e un tnr !e+at pentru ' pricin 'arecare6 *n :iua 'pta a p'runcit & &e rn(uia&c ie)irea# "eci6 )e:n( e! *n (ivan a p'runcit & fiu a(u& &pre *ntrebare# 9i $enin( &!u,it'rii !a te2ni 6 iar)i 2i8au pu& !an u! (e +ru2a: )i 2 tr+eau *n prive!i)tea cet ii &pre cercare# Stpnit'ru! a p'runcit & 2 (e:brace )i & 2 !e+e cu :(ren e )i6 punn(u82 *n 2i,!'c6 28au a(u& *naintea ,u(ect'ru!ui# Stpnit'ru! v:n(u82 28a cun'&cut6 *n& (up a&pri8 2ea !e+i!'r 28a *ntrebat )i6 cun'&cn( c &unt c!evetit6 a p'runcit &82i (ea (ru2u!# Atunci &!u,it'rii (e:!e+n(u82i !e+turi!e )i (n(u82i .ai8 ne!e6 28au *2brcat )i 28au &!'b':it# Iar eu cu prea&!vire i:bvin8 (u826 *n(at )i nu2ai(ect a2 2er& *n 2unte !a un &tare )i c:n( !a pici'are!e !ui )i p've&tin(u8i !ui t'ate6 28a fcut pe 2ine 2'na.# Ace&tea6 fra ii 2ei6 vi !e8a2 p've&tit pentru f'!'&6 ca )i v'i *28 preun cu 2ine & &!vi i pe "u2ne:eu ce! ce v'ie)te ca t' i 'a2enii & &e 2ntuia&c )i !a cun')tin a a(evru!ui & vie>3#

Sf# Efre2 Sinii6 Cuvinte!e )i *nv turi!e6 Bucure)ti6 Tip'+rafia Na i'8 na!6 34DA6 pp# I8B#

33@

CRAREA MPRIEI

SOCOTE;I;E NE;EPCI%NII C% MOARTEA

Cn( nu 2ai r&pun( 'a2enii !a c.e2area (ra+'&tei !ui "u2ne8 :eu6 (au (e a&pri2ea (rept ii Sa!e6 cn(6 &pre pe(ep&irea rut ii6 *n8 +(uie r:b'aie!e# Atunci via a 'ricui &e af! *n pri2e,(ie (e 2'arte6 )i a ce!'r (e aca& )i a ce!'r (e pe fr'nturi# S cercet26 *ntre 2ar+ini!e *n+(uite6 pricina acea&ta6 a r:b'a8 ie!'r6 care pe 2u! i *i &pa! (e fr(e!e+i *n )ir'aie (e !acri2i# ;u2 ca +n( (e a,ut'r *n (area r&pun&u!ui v'in a !ui "u2ne:eu6 care ur28 re)te ca t' i 'a2enii & &e 2ntuia&c )i !a cun')tin a a(evru!ui & vie# "rept aceea# "u2ne:eu6 ce! 2i!'&tiv *ntru (rept i6 pe cei neb+t'ri *n &ea2 &au pr'tivnici 8 (ar t'tu)i 'a2eni cu2&eca(e 8 abia cu a,ut'ru! pri2e,(iei *i *n(up!ec & vrea )i ei ce vrea "u2ne:eu6 a(ic 2ntui8 rea6 &in+uru! !ucru cu a(evrat (e trebuin # A! ('i!ea +n( (e a,ut'r e pri2irea (e 2ai *nainte ca bun6 a ceea ce 'rn(uie)te )i face "u2ne8 :eu6 )i )tiin( c ni2ic nu &e *nt2p! fr v'ia !ui "u2ne:eu6 & ne bucur2 (e .'trrea ;ui6 c.iar (ac nu pricepe2 acea&ta# Iar +n(u! a! trei!ea e c *n &uferin e fr (e v'ie &8au 2ntuit 2ucenicii6 *n &ufe8 rin e (e bunv'ie &8au 2ntuit cuvi')ii= t't a)a )i cu &uferin e!e r:b'a8 ie!'r6 2u!t 2ai 2u! i &e 2ntuie&c pe fr'nt6 (ect &8ar fi 2ntuit aca&# Obi)nuit6 !u2ea cre(e c 2'r *n r:b'aie cei ri )i &cap cei buni# E&te )i nu e&te a)a6 pentru c nu2ai &in+ur "u2ne:eu )tie )i ine &'c'tea!a fiecruia# %nu! (in &fin i a :i&- >Capre!e eu &unt= iar 'i!e "u2ne:eu !e )tie># Pe ur2 nu2ai &in+ur "u2ne:eu )tie 8 )i precu2 )tie )i face 8 (ac pentru cineva e 2ai (e f'!'& via a6 &au 2ai 2u!t *i f'!'&e)te 2utarea (in via a acea&ta# Ap'i "u2ne:eu6 *n at'tputernicia Sa6 f'!'&e)te )i pe cei ri6 pe necre(inci')i6 pe cei fr nici un "u2ne8 :eu6 ba c.iar )i pe (raci6 ca printr8*n)ii & a(uc !a 2ntuire pe cei (e 2ntuit# A)a bun'ar cineva6 *ncrcat (e pcate6 cu2 !8au p'v uit cei trei >prieteni> ai &i6 a,un+e !a &tr2t'are )i nev'ie 2are# Neca:uri!e *i 2ai t'pe&c trupu!6 *i 2ai &ub ia: 2intea )i a)a +&e)te pe "u2ne:eu6 ca pe &in+ura &cpare a &a (in pri2e,(ie# Acu2 I &e r'a+ pentru pri2a (at6 )i p'ate ca nici'(at# "eci6 cu pri!e,u! trc'a!e!'r 2'r ii *n ,uru! vie ii &a!e6 "u2ne:eu *n at't)tiin a Sa6 v:n(u83 c &8a *n(reptat pe ca!ea bun pentru t'ate :i!e!e !ui pe care !e8ar 2ai avea 8 (ac ar fi

CE;E 9APTE S%R;E

333

cu2inte 8 *n c.ip nev:ut )i 2inunat *! &cap (e 2'arte &i+ur# "ac *n& *! )tie6 c 2ai tr:iu va avea ' p'cin )i 2ai bun6 *! va 2ai *n+8 (ui printre 2ai 2u!te )i 2ai +re!e pri2e,(ii6 &cpn(u83 (in fiecare6 cci neca:uri!e &pa! pete!e pcate!'r (e pe .aina n'a&tr nev:ut6 8 )i 2ai tr:iu *! &c'ate (in t'pit'area &uferin e!'r6 fie &pre via a cea fr (e trup6 fie *nt'rcn(u83 &pre via a p2ntea&c6 ca pe un *n e!ep it# Pe cei ce *n& n8au &tat'rnicie *n bine6 ci iar)i &8ar *nt'arce !a re!e6 uitn( f+(uin a ce au fcut8' !a &tr2t'are6 pe unii *i &c'ate (in via a cea (e)art6 atunci cn( (up )tiin a !ui "u2ne:eu6 au a,un& !a cea 2ai bun p'cin (in via a !'r6 ca *n aceea & &e &'c'tea&c *n vecii fr (e &fr)it# Ace)tia a)a8& 2ai (e c)ti+ pentru 2ntuire6 pri8 2in(u8i "u2ne:eu cu ct (e ct p'cin # Pe cei ce trecu i prin &uferin e au c)ti+at *ntrire )i &tat'rnicie &pre bine )i printr8*n)ii )tie "u2ne:eu c ar ('bn(i 2ntuire )i a! ii6 pe ace)tia *i &cap )i8i *nt'arce iar aca&# "e cu2va iar)i &e (e(au &tricciunii )i *n+r2(irii (e pcate6 iar)i *i c.ea2 !a )c'a!# 9i a)a face (e cte 'ri trebuie )i cu t' i c i trebuie# Cu cei ri )i6 (up )tiin a !ui "u2ne:eu6 fr *nt'arcere6 printre a!te ne)tiute taine6 are )i ace&te ('u &'c'te!i- &au *i pier(e *n +rab6 *n c.ip npra&nic6 ca & nu8)i 2ai *n2u! ea&c re!e!e )i a)a6 2ai u)'r & &e '&n(ea&c= &au c6 prin rutatea !'r6 vrea & r&p!tea&c6 & i&p)ea&8 c6 & *nt'arc6 &au & 2ntuia&c pe unii (in cei (e aca&6 2ai :bav8 nici !a p'cin 6 &au *n(rtnici !a &fatu! )i ru+2intea ce!'r buni# Iar pe a! trei!ea fe! (e 'a2eni6 pe cei buni6 prin (aru! !ui "u2ne8 :eu6 *i &c'ate (in via a cea (e)art6 fie )tiin(u8i c ar avea & ca( 2ai tr:iu6 tin:n(u8)i !a fr(e!e+i 2ini!e !'r6 *n+reunn(u8)i a&tfe! &au c.iar pier:n(u8)i 2ntuirea )i c.ea2n(u8i (e aceea 2ai (evre2e6 pn nu &e &c.i2b *n rutate nerutatea !'r= fie c6 p!cu i fiin( !ui "u2ne:eu6 i8a pu& !a *ncercare )i i8a af!at ;ui89i vre(nici6 precu2 &crie*n e!epciune I3#Suf!ete!e (rep i!'r &unt *n 2na !ui "u2ne :eu )i nu &e va atin+e (e (n&e!e 2unca# D#Prutu8&8 *n 'c.ii ce!'r nepricepu i c (rep ii &unt 2'r i eu (e&vr)ire )i ie)irea !'r (in !u2e e A 2are pe(eap&6

33D

CRAREA MPRIEI

I#9i

2er+erea !'r (e !a n'i &fr2are6 iar ei &unt *n pace# K#C.iar (ac *n fa a 'a2eni!'r au *n(urat 2unci6 n(e,(ea !'r e p!in (e ne2urire6 5#9i pu in fiin( pe(ep&i i6 2are r&p!at v'r pri2i6 c "u2ne:eu i8a *ncercat pe (n)ii )i i8a af!at ;ui89i vre(nici# A#Ca auru! *n t'pit'are6 a)a i8a !2urit6 )i ca pe ' ,ertf (e ar(ere *ntrea+6 a)a i8a pri2it# B#Str!uci8v'r *n :iua r&p!tirii### Iar (ac &unt cte unii ri6 fr !eac )i nu p e&c ni2ic (in neca8 :uri!e 'a2eni!'r6 trebuie c i8a !ep(at "u2ne:eu )i8i !a& & &e (e&8 vr)ea&c *n re!e6 ca &8)i ia '&n( ve)nic6 8 precu2 &8a &pu& !a ce!e pentru Sau!# O a!t tain a !ui "u2ne:eu e )i acea&ta- Nu pe(ep&e)te t'at rutatea tutur'r6 aici6 )i nu2ai(ect= precu2 nici nu &!ve)te buntatea tutur'r6 aici6 )i nu2ai(ect# C.iar (ac ar face a)a6 atunci )i 'a2enii ar face bine!e (e fric= 2ntuirea ar fi (e &i!6 iar nu ' fapt a !ibert ii )i a (ra+'&tei# Ap'i6 (ac repe(e ar pe(ep&i t't ru!6 "u2ne:eu ar fi un fric'&6 un neputinci'&6 2icit !a ' 2&ur '2enea&c &au ce! 2u!t *n+e8 rea&c6 )i ne8ar (a & *n e!e+e2 c &e te2e (e ru )i8)i apr &tp8 nirea6 8 cu2 fac 'a2enii# Ci t'c2ai pe faptu! c *n+(uie ri!'r &8)i fa8 c (e cap6 )i8i !a& pe 'a2eni ne*nfrica i (e pe(eap&a npra&nic6 ne ('ve(e)te at'tputernicia Sa6 ve)nic !ini)tit a&upra ru!ui6 8 at'tpu8 ternicie6 &ub 'cr'tirea creia6 prin virtutea cre(in ei6 &t2 !ini)ti i )i n'i6 pri2in( pa!2e!e )i &cuipri!e ru!ui6 ca pe ni)te 2rturii a!e neputin ei ace!uia6 *n fa a at'tputerniciei !ui "u2ne:eu6 care ne *ntre)te cu !ini)8 tea Sa# Cu aceea c nu pe(ep&e)te rutatea nu2ai(ect6 *i *ntin(e i&pit puternic6 & &e (e&vr)ea&c )i ea6 &pre pe(eap& &i+ur *n :iua ,u(ec ii# Iar (ac6 t'tu)i6 une'ri pe(ep&e)te npra&nic vre' fr(e!e+e6 ' face ca & 2ai pun fru rut ii *ntre 'a2eni6 )i 2ai a!e& & nu &ca(

FI!#f

9APTE S%R;E

I 13

*n cre(in *ncept'rii6 )i & nu &e piar( (intre 'a2eni cun')tin a r&p!tirii (up fapte# "eci6 'ri c r&p!te)te6 'ri c nu r&p!te)te6 ! i e bine!e6 fie ru!# un !ucru e &i+ur- c vine ' r&p!at &i+ur )i ve)nic6 )i c .iruie)te bine!e a&upra rut ii# Ap'i6 prin rb(area 2u!t'r ne)tiu i (e 'a2eni6 at'tputernicia )i (reptatea !ui "u2ne:eu6 &fr2 2ereu p'r i!e ia(u8 !ui6 cu puterea Bi&ericii v:ute )i nev:ute iat (e ce t'at +ri,a )i ru+ciunea & ne fie &8! pri2ea&c "u2ne:eu *n !'ca)uri!e (rep i!'r pe cei ce ne8' iau *nainte6 &cpn(6 cu 'rn(uire (u2ne:eia&c6 (in *nve!it'area vie ii ce!ei (e)arte6 ! i n u ! (intre &!u,it'rii !ui "u2ne:eu6 tn+uin(u8&e (e *n+u&ti2ea ve(erii )i (e &tr2ti2ea cre(in ei 'a2eni!'r6 c &'c'te&c nu2ai ce!e (e aici6 :ice c >Orict ni &8ar prea (e ne'bi)nuit6 (ar a(evru!#ace&ta r2ne- c ne8a tri2i& "u2ne:eu *n !u2ea acea&ta6 ca & *nv 2 a ne !ep(a (e ea )i & ' cut2 pe cea a(evrat> Pentru iubit'rii (e "u2ne:eu nu e&te (urere6 nu e&te pri2e,(ie 8afar (e pcat 8 )i nu e&te 2'arte- ei trebuie ferici i )i ur2a i cu aceea)i !ep(are (e &ine )i (e via 6 'ricn( vre2ea ne8ar cere8'# D C'rinteni K3A6 "e aceea nu ne (e&cura,26 )i 2car c '2u! n'&tru ce! (inafar &e prp(e)te6 '2u! n'&8 tru ce! (in!untru &e *nn'ie)te :i (e :i# I B# Pentru c &uferin a n'a&tr6 u)'ar )i (e8' c!ip6 ne a+'ni&e)te n'u# 2ai pre&u& (e 'rice 28 &ur ' cu2pn ve)nic (e 2rire6 3?# Ca un'ra ce n8ave2 *n ve(ere ce!e ce &e v(# fiin(c ce!e ce &e v( &unt vre2e!nice6 pe cn( ce!e ce nu &e v( &unt ve)nice# D C'rinteni 5= 3# Ci n'i )ti2 c6 (ac p2ntea&ca n'a&tr !' cuin 6 *n c'rtu! ace&ta6 &e (e&face6 ave2 *n ceruri c!(ire (e !a "u2ne:eu6 ca& ve)nic6 nefcut (e 2n# D# "e# aceea &u&pin2 *n ace&t trup# ('rin( & ',- ne *2brc2 cu !'cuin a n'a&tr cea (in cer

14

CARARSA IMP7RTI;I

"eci nu &unt (e p!n& (ect necre(inci')ii6 care &8au &tin& *n ne8 cre(in 6 ca ni)te *n&trina i )i pr'tivnici !ui "u2ne:eu# "ar e bine & &e )tie c via a *n pri2e,(ii pe 2u! i i8a &c'& (in nu2ru! 2'r i!'r )i i8a pri2it "u2ne:eu (2 bra e!e 2'r ii# *n *2pr ia vie ii#

E%"ECATA MI;OSTI$

"e 'bicei 'a2enii nu &e *nt'rc !a "u2ne:eu (ect atunci cn( (au (e pri2e,(ii6 a(ic atunci cn( *i a,un+e (reptatea (u2ne:eia&c (in ur2 )i trebuie & (ea &ea2a (e ce au Facut# Nu e ru & te *nt'rci !a "u2ne:eu nici c.iar atunci6 *n cea&u! a! un&pre:ece!ea= *n& ar f* cu 2u!t 2ai bine & vii# (e bun v'ie# !a r'&turi!e ta!e ve)nice6 )i nu tra& (e 2nec &au p!it cu pr,ina (in ur2# "ac a2 !* n'i 2ai &i2 i i6 a2 ve(ea c "u2ne:eu6 prea2i!'&tivu!# ne *2bie cu iubire# *nc (in (i2i8 nea a vie ii6 taina &fnt a p'cin ei6 ca & nu a,un+e2 ctre &eara vie8 ii a)a (e *2b!ti i (e re!e# Taina p'cin ei e&te ,u(ecata 2i!'&tiv6 ce ' face "u2ne:eu cu n'i pct')ii6 cn( 2er+e2 n'i# (e bun v'ie# )i ne 2rturi&i2 +re)e!i!e# Pre' ii p'art pre' ia !ui Hri&t'&= prin iertarea !'r6 "u2ne:eu te iart6 prin +raiu! !'r6 "u2ne:eu * i v'rbe)te# Prin ei6 "u2ne:eu te c.ea26 'rict ai -'- (e pct'&# Mare e&te Taina p'cin ei6 nu nu2ai fiin(c te iace (in ru# bun6 (in vr,2a) a! !ui "u2ne:eu6 prieten a! ;ui6 ci )i pentru c un !ucru a)a (e 2are e ac'perit cu c.ip &2erit# Mi!a cea tar (e 2ar+ini a Ta8 t!ui6 ca & &cape pe fiii Si (e ,u(ecata cea a&pr6 a (rept ii (up fapte6 !e tri2ite6 c'b'rn( (in ceruri6 pe 0iu! Su ce! %nu! N&cut6 & !e fac ' ,u(ecat 2i!'&tiv )i fr nici ' *nfric')are6 )i iar)i &8i *2pace cu Sine# P'ate t'c2ai pentru c e a)a (e &2erit ,u(ecata acea&ta 2i!'&8 tiv6 nu p't & vie !a 2ntuit'area ei binefacere apr'ape nici unu! (intre cei cu 2intea p!in (e >)tiin > )i afu2at (e 2n(rie# Cu2 & p'at veni6 ei care )tiu t'tu!6 ei care &tpne&c pe&te 'a2eni6 & vie *n +enunc.i *naintea unui &i2p!u pre't )i &8)i *n)ire t'ate fr(e!e+i!e )i neca:uri!e !'r43 Nu6 a&ta 2n(ria n8' p'ate face6 & vie (e bun v'ie !a

C08;H 9APTE S%RI I

35

&2erenie# "e aceea6 ei (au (e a&pri2ea (rept ii care8i fierbe *n :ea2a !'r pn !i &e 2'aie 'a&e!e trufiei# Taina p'cin ei &au 2rturi&irea e a! ('i!ea b'te:- b'te:u! !acri8 2i!'r# Sunt trei b'te:uri care ne cur e&c (e t'ate- pri2u!6 prin care in8 tr2 *n 'b)tea cre)tin e b'te:u! (in ap )i (in "u.6 &au na)terea a ('ua# cn( &unte2 *n:e&tra i cu (aruri!e "u.u!ui Sfan 6 (up at't)tun a (e 2ai *nainte a !ui "u2ne:eu# Ace&ta nu &e 2ai repet# A! ('i!ea e b'te:u! p'cin ei6 &au a! !acri2i!'r6 pe care *! pute2 face# )i trebuie tcut6 'ri(ecte'ri ni &e *ncarc c'n)tiin a cu +re)e!i fa (e "u2ne:eu# Iat (e 'a2eni )i fa (e n'i *n)ine# Iar a! trei!ea e b'te:u! &n+e!ui care# (ac &e *nt2p! & vie necutat (e n'i6 (e a&e2enea ne &pa! t'ate pcate!e6 2ai a!e& (ac ne8a venit (in .'trta 2rturi&ire a ! u i "u2ne:eu# Ce! *n Trei2e *nc.inat )i a Sfintei Sa!e Bi&erici Ace&ta e un (ar pe care83 ( "u2ne:eu cui )i cui# (in vre2e *n vre2e6 2ai a!e& *n vre2ea (e pri+'an a cre(in ei cre)tine (rept2rit'are# Ace&ta iar)i nu &e 2ai repet6 )i nu atrn (e n'i# *n privin a venirii6 ci nu2ai *n privin a pri2irii# Sfntu! Ciri! ne *nva 3>"ac cineva nu pri2e)te b'te:u! nu &e 2ntuie)te# afar nu2ai (e 2ucenici6 care pri2e&c *2pr ia )i Iar (e ap# Mntuit'ru!6 cn( a 2ntuit !u2ea pe cruce )i cn( I &8a *2pun& c'a&ta6 a i:v'rt &n+e )i ap# ca & &e b'te:e cu ap# cei ce &e b'tea: *n vre2e (e pace )i & &e b'te:e cu &n+e!e !'r# cei ce &e b'tea: *n vre2ea pri+'ane!'r# Mntu8 it'ru! nu2e)te )i 2ucenicia b'te:6 cn( :ice- >Pute i & be i pa.aru! pe care !ui *! beau )i & v b'te:a i cu b'te:u! eu care !ui 2 b'te:4>>D H !ucru (e 2irare6 c pentru pricini p2nte)ti &e +&e&c 2ii )i 2i!i'ane (e 'a2eni6 care 2er+ cntn( !a 2'arte6 (ar pentru *2pratu! Ceruri!'r abia &e 2ai +&e&c pu ini6 (in cn( *n cn(# care & fie ! i n i ) 8 ti i )i bucur')i (e 2'arte# Pentru acea&ta trebuie 'c.ii &p!a i 2ai bine# ca & va( 2ai (eparte (ect &ta(ia vie ii ace&teia vre2e!nice6 precu2 erau '(at &fin ii 2rturi&it'ri ai ! u i "u2ne:eu6 ferici i & treac prin p'r i!e f'cu!ui )i a&cu i)u! &biei !a *2pratu! &uf!ete!'r# Mntuit'ru! n'&tru# *n Taina &p've(aniei r'+i pe "u2ne:eu6 cruia I te 2rturi&e)ti# 8 (e fa fiin( )i &!u+a Sa# t!2aci a! v'ii Sa!e ctre tine )i c.e:a#) a! tu
M Sf# Ciri! a! Ieru&a!i2u!ui6 'p# cit#6 pp6 V8FGB# Maieu 3@# I?6M

33A

C R A R E A I M PA R I % I

ctre "u2ne:eu 8 &8 i ierte 2u! i2ea re!e!'r ce !e8ai fcut6 *n)irn(u8!e pe t'aie# (up cu2 te a,ut c'n)tiin a# 9i bun e "u2ne:eu6 cci te iart (e t'ate (at'rii!e ta!e# (ar nu2ai (ac ier i )i tu# (in ini26 +re)e!i!e fra i!'r ti# "ac nu ier i6 nici "u2ne:eu nu te iart# 9i trebuie & iert2 !a ne&fr)it6 pe t' i# (in t'at ini2a# Cei vec.i &e ru+au pentru cei ce8! &c.in+iuiau )i Ie cuprin(eau pici'are!e6 binecuvntn( pe cei ce8i (uceau !a 2'arte= iar a! ii :iceau6 c ar trebui & cu2pr2 cu aur 'cri!e )i neca:uri!e ce Ie pti2i2 (e Ia 'a2eni# T'tu! e & te *nv'ie)ti a)a6 pentru "u2ne:eu6 )i EI * i a,ut= cci a(evrat nu e (up fire & iube)ti (in t'at ini2a pe ce! ce *e uci(e *n t'i fe!u!6 ci e 2ai pre&u& (e !ire Ace&ta e *n e!e&u! )i captu! ace&tei ,u(ec i 2i!'&tive a !ui "u2ne:eu6 re('bn(irea iubirii fr 2ar+ini6 *nt'ar& (e !a t'ate pcate!e &pre "u2ne:eu unuG )i &pre t' i 'a2enii# Ct &e p'ate prin(e (e 2inunea ace&tei &finte taine6 iat &pune2 c ea !ucrea: revenirea 'a2eni!'r !a nerutatea prunci!'r#

S0AT%; "IN IA"

*ntr8' carte vec.e6 (in Sfntu! Munte6 un (u.'vnic i&cu&it *n p've e a !&at *nc.i& *ntr8' *nt2p!are *nv tura acea&ta# >%n pre't6 cu frica !ui "u2ne:eu )i +ri,a p&t'ri i!'r &i6 &e '&te8 nea :i (e :i# prin t'ate 2i,!'ace!e ce8i &tteau *n putin 6 & *nt'arc pe cei rtci i (in ca!ea pier:aniei )i &8i *ntrea&c *n cuvntu! !ui "u2ne8 :eu# Cu t'ate ace&tea6 ve(ea cu (urere c '&tene!i!e &a!e r2n fr r'a(# Cre(inci')ii &i iep(ar nu2ai f rnicia= *nc'!'6 putre:eau *n ace!ea)i pcate6 cu2 *i +&i&e# /a(arnic era &!u,ba6 :a(arnice pre(i8 ci!e6 :a(arnice &faturi!e :i!nice6 :a(arnice &faturi!e (ate !a &p've(anie# Ni2ic nu8i c!intea (in n'r'iu! pcate!'r# Ce & fac bietu! pre't4 Cu2 &8i *n(repte@ Cci &e *nf!cra pentru !ucru! Iui "u2ne:eu6 )tiin(u8&e c.e:a) pentru &uf!ete!e !'r# )i &e fr2nta :i )i n'apte6 cern( (e !a "u2ne:eu &8i arate6 pentru ce nu p'ate &8i atra+ !a 2ntuire4 *ntr8' &2bt &eara6 (up vecernie6 &ttea a2rt pe8' piatr (in +r(in6 c'vr)it (e +ri,a (at'riei &a!e pre' e)ti )i 2.nit a2arnic

CE;E 9APTE S%R;E

117

(e tru(a8i tar r'a(# Cu2 &ta a)a6 pier(ut *n +n(uri +re!e6 iat c "u2ne:eu *i (e&c.i&e 'c.ii nec,itu!ui &u &uf!et6 a&upra unei ve(enii *nfric')ate- ' +!'at (e arapi6 ne+ri ca tciune!e6 i &e artar ca un n'r *ntunecat (e (u.uri necurate# Era un (ivan a! (iav'!i!'r *n frunte cu Sa8 tana6 2are!e )i *ncruntatu! tart'r a! !'r# "e'(at6 (in 2i,!'cu! (ivanu!ui un +!a& (iav'!e&c :bier (e c!'8 c'ti v:(u.u!8 $'i6 (rce)ti!'r +!'ate6 &fatui i8v6 n&c'ci i cu 2intea v'a&tr 2e)ter *n vic!enii6 )i &82i &pune i- cu2 a i putea v'i 2ai u)'r )i 2ai &i+ur *n)e!a pe 'a2eni6 ca & u2p!e2 cu ei *2pr ia be:nei )i pnte ce!e f!2n( a! ia(u!ui< ;a acea&t p'runc a tart'ru!ui ce!ui 2are6 +!'ate!e *ntunecate a!e *nc'rn'ra i!'r6 intrar *n put'area (iav'!e)ti!'r &fatuiri# Nu trecu 2u!t )i (in 2u! i2ea aprin& (e &fat ie)i *naintea Sata8 nei ' cpetenie6 !ucin( ca pcura6 )i :i&e8 *ntuneci2ea ta6 & furi)2 *n 2intea 'a2eni!'r +n(u! (rce&c c nu e&te "u2ne:eu= a&tfe!6 neavn( (e cine & &e tea26 u)'r ne v'r c(ea *n +.eare6 v'r face nu2ai ceea ce vre2 n'i )i v'2 u2p!e ia(u! cu ei# A&cu!tn(u836 Satana c.ib:ui )i ap'i r&pun&e8 Cu 2inciuna a&ta prea pu ini v'2 putea prin(e *n un(i = pentru c !ucruri!e Ce!ui (e &u&- ceru! )i p2ntu! )i t'ate cte !e *2p' ('be&c 2rturi&e&c &!ava ;ui )i t'ate ('ve(e&c c E! e&te# S vie a!tu!6 cu ' n&c'cire 2ai vic!ean# Atunci (in +!'ate!e *ntunerecu!ui6 ie)i ' a!t cpetenie *nc'rn'rat )i :i&e8 *ntuneci2ea ta6 prerea 2ea e & !e &pune2 'a2eni!'r c6 c.iar (ac ar fi "u2ne:eu6 (ar (up 2'arte nu e&te &uf!et )i nu e&te ,u(e cat6 )i6 prin ur2are6 nici r&p!at &au pe(eap&# S !e &pune2 c nu e nici rai nici ia( )i6 prin ur2are &unt &!'b':i & 2nnce6 & bea )i &8)i fac t'ate p'fte!e trupu!ui )i a!e ini2ii6 cci6 ca 2ine v'r 2uri )i (up 2'arte nu 2ai e ni2ic )i ' & !e par ru c nu )i8au fcut t'ate +u&tu ri!e ct au f'&t *n putere# Satana *i cu2pni v'rbe!e6 ap'i *i :i&e8 Nici cu vic!e)u+u! ace&ta nu v'2 putea c)ti+a prea 2u! i- cci printre 'a2eni &unt unii r&ri i !a 2inte6 care )tiu c e&te "u2ne:eu )i c *n (reapta ;ui &t r&p!ata &au pe(eap&a (up fapte# 9i ap'i 2u! i

3?

CRAREA MPRIEI

)tiu c &uf!etu! (inuie)te )i (up 2'arte )i va 2er+e !a ,u(ecata cea (e pe ur26 (up cu2 *i *nva Scripturi!e# Cu vic!e)u+u! ace&ta ne pic )i n'u ceva *n +.eare6 (ar 2are !ucru nu# Eu vreau 'a2eni 2u! i6 ca ni8 &ipu! 2rii6 &8i *nc.i( ca pe ' tur2 (e pr')ti *n t'ate pe)teri!e ia(u!ui3 rcni Satana )i trnti '(at (in c'pit a)a (e tare6 c t'at (r'aia (raci8 !'r &u+.i (e +r'a:# Atunci (in 2u! i2e &e rup&e ' a!t cpetenie )i6 &pri,inin(u8&e an ') *n c'a(6 (u.ni ur2t'area pr'punere8 Prea *ntunecate ,upne )i tat a! 2inciunii6 !u(at & fie +ri,a ta (e8a u2p!e ia(u! n'&tru cu pr')tii )i (e&trb!a iH p2ntu!ui3 A2 a&cu!tat cu !uare a2inte vic!e)u+uri!e t'var)i!'r n')tri (e&pre pier:a rea 'a2eni!'r6 a)a (e &cu2p n'u6 tutur'r (raci!'r ti6 )i6 v:n( c e!e nu &unt pe p!acu! *ntuneci2ii ta!e6 a2 n&c'cit Ia rn(u! 2eu un vi c!e)u+ )i 2ai 2are- (e ce & nu !u(2 pe 'a2eni pentru cre(in a *n "u2ne:eu6 *n ne2urirea &uf!etu!ui6 *n ,u(ecata (e ap'i )i *n r&p!ata (up fapte4 "e ce & nu !e &pune2 )i n'i c e&te un rai )i un ia(6 care (inuie&c *n veacu! veacu!ui4 "ar6 (up ce Ie v'2 &pune t'ate ace&tea 8 pe care ei !e )tiu prea bine 8 & !e )'pti2 !a urec.e6 ' (at6 (e ('u 'ri6 (e 2ii (e 'ri- nu v +rbi i cu p'cin a6 'a2eni buniH Mai e vre2e (e&tu!# Tri i 2ai *nti (up cu2 v vine p'fta# P'cin a !&a i8' 2ai !a ur2H Nu v +rbi iH A&cu!tn(u8I6 'c.ii Satanei fu!+erar (e bucurie (rcea&c# E! &e ri(ic trufa) (e pe ,i! u! (e f!cri ca &2'a!a )i6 btn( cu !aba pe u2eri pe (iav'!u! care n&c'ci&e ace&t vic!e)u+6 +!a&u! !ui tun ' (at6 (e &e cutre2ur t't *ntunerecu! ia(u!ui# 8 $'i6 (u.uri putur'a&e a!e *2pr iei 2e!e6 ea +n(u! ri&ipi i8v pe fa a p2ntu!ui )i6 ca ' 'trav (u!ce6 &trecura i *n urec.i!e 'a2eni !'r )'apta cu a(evrat (up nu2e!e n'&tru- >Nu v +rbi i cu p'cin a6 'a2eni buni6 nici cu &p've(ania a(evrat# Mai e vre2e (e&tu!- 2i ne6 p'i2ine6 !a btrne e# Pn atunci6 face i8v (at'ria ctre "u2ne :eu )i &uf!et nu2ai a)a6 (e 'c.ii !u2ii# $e(e i8v 2ai *nti (e +ri,i!e p2nte)ti6 a)a ca )i pn acu2# Pentru p'cin a a(evrat 2ai ave i vre2e6 c ('ar n8' & 2uri i c.iar 2ineH> 9i6 !a p'runca Satanei6 (u.uri!e ia(u!ui &e *2pr)tiar cu iu ea!a +n(u!ui pe fa a p2ntu!ui6 & a2+ea&c pe :bavnicii 'a2eni *n 2inciuna pier:rii6 cu a2narea p'cin ei pe 2ine6 pe p'i2ine6 !a btrne e###

CE;E 9APTE S%R;E

334

$e(enia &e &tin&e6 )i pre'tu!6 tru(it (e &'arta cre(inci')i!'r &i6 *n e!e&e6 *n &fr)it6 pricina :bavei !'r (e a &e .'tr* & &e 2ntuia&c cu a(evrat# "e f'r2 )i (e 'c.ii !u2ii6 ei *)i *n(ep!ineau (at'rii!e cre)8 tine)ti6 (ar6 vr,i i (e )'apta a(e2enit'are a vic!eni!'r6 +&eau c &fatu8 ri!e printe!ui &unt bune 2ai 2u!t pentru cei btrni# Ct (e&pre ei *n8 )i)i 2ai au vre2e (e&tu!- 2ine6 p'i2ine6 !a btrne e### ># Iat &fatu! (e pri2e,(ie care8i *nc!ce)te pe 'a2eni *n re!e )i8i ba+ *n t'ate neca:uri!e )i *n t't *ntunerecu!6 iar 2ine6 p'i2ine6 ca ni)te &t'r)i (e v!a+6 nu 2ai &unt buni (e ni2ic# "u2ne:eu iart ne)ti8 in a6 (ar vic!enia ba# Iar '2u! cu &'c'tea! vic!ean e ace!a care8)i ( cu v'ia t'at tinere ea (raci!'r6 r2nn( ca !ui "u2ne:eu &8! (ea ' btrne e (i&tru&# Nu8i va f* :vr!it )i btrne ea !a'!a!t cu tinere ea4

"E/;N%IREA STIHII;OR

"ac 'a2enii t'tu)i nu &e *nt'rc (e !a re!e6 nici (up a&pri2ea neca:uri!'r6 atunci vin pe&te *ntunecata !u2e neca:uri 2ai pre&u& (e fire- >Trii!e ceru!ui v'r 33 :+u(uite= nu v'i cutre2ura nu2ai p2ntu!6 ci )i ceru!6 :ice "'2nu!H>3 Cci- >M'artea )i &n+e!e6 *nvr,birea )i &a8 bia6 :(r'birea )i btaia6 a&upra ce!'r ne!e+iui i &8au :i(it t'ate ace&tea6 )i pentru ei &8a tcut p't'pu!>D# Su& *n Cer6 !a cr2a nev:ut a !u2ii &e rn(uie)te ce & fie ,'& pe p2nt6 cu t' i )i cu fiecare# "ar ce!e ce vin & &e *nt2p!e pe p8 2nt t't (e pe p2nt *)i iau p!ecarea= a)a c6 *n t'ate6 'ricn(6 )i (e n'i atrn ce & ne vie (e !a (reapta ,u(ecat# C a)a &e ine cu2pna *ntre &u& )i ,'&# Iar precu2 c (e pe p2nt &e &uie pricina pcate!'r &tri+t'are !a cer )i c (in cer c'b'ar r&pun&u!6 ave2 2rturia *n+eri!'r6 tri2i)i !a ;'t *n S'('2a6 *n c.ipu! a ('i 'a2eni6 cci &'('2ia !'cuit'ri!'r &tri+a !a cer )i c.inuia &uf!etu! (reptu!ui-

3 D

D Petru I6 3@# *n e!epciunea !ui I&u& Sira. K@6 3383D#

120

CRAREAM MPRIEI

0acere 343I#Stri+area !'r &8a &uit *naintea "'2nu!ui )i "'2nu! ne8a tri2i& &8i pier(e2# 3K#Atunci a ie)it ;'t )i a +rit cu +inerii &i )i !e8a :i&- >Scu!a i8v )i ie)i i (in !'cu! ace&ta6 c va & piar( "'2nu! cetatea># Cineri!'r *n& !i &8a prut c ;'t +!u2e)te# 0apte!e !'r nu8i !&au & crea(6 ci tceau & !i &e par +!u2 )i a)a au pierit )i +inerii !ui ;'t6 fcn(u8&e nevre(nici (e cuvntu! !ui "u2ne:eu# "ar ave2 *n&)i 2rturia !ui "u2ne:eu6 cea (at !ui N'e *nainte (e p't'p>S'&it8a *naintea fe ei Me!e &fr)itu! a t't '2u!6 cci &8a u2p!ut p2ntu! (e ne(rept i!e !'r6 )i iat# Eu *i v'i pier(e (e pe p2nt>M# 9i &8au (e&c.i& &tvi!are!e ceru!ui )i a f'&t p't'pu!# Iar pentru vre2uri viit'are ave2 a!te r&pun&uri a!e ceru!ui atrnn( pe&te fapte!e p2ntu!uiAp'ca!ip&a 3K3D#Aci e&te rb(area &fin i!'r6 care p:e&c p' runci!e !ui "u2ne:eu )i cre(in a !ui Ii&u&# 3I#9i a2 au:it un +!a& (in cer6 :icn(# >0erici i cei 2'r i6 cei ce (e acu2 2'r pentru "'2nu!H "a6 +rie)te "u.u!6 '(i.nea&c8&e (e '&tene!e!e !'r6 cci fapte!e !'r vin cu ei># 3K#9i a2 privit )i iat un n'r a!b6 )i ce! ce )e(ea pe n'r era a&e2enea 0iu!ui O2u!ui6 avn( pe capu! !ui cunun (e aur )i *n 2na ;ui &ecer a&cu it# 35#9i a!t *n+er a ie)it (in Te2p!u )i a &tri+at cu +!a& 2are ce!ui ce )e(ea pe n'r- pune &ecerea

)i
0acere A6 3I#

CE;E 9APTE S%R;E

121

&ecer6 cci a venit cea&u! (e &ecerat6 fiin(c &8a c'pt &eceri)u! p2ntu!ui# 3A#Atunci ce! ce )e(ea pe n'ri a aruncat pe p2nt &ecerea !ui )i p2ntu! Iii &ecerat# 3B#Ap'i a!t *n+er a ie)it (in A!tar6 avn( putere a&upra f'cu!ui6 )i a &tri+at cu +!a& 2are ce!ui ce avea c'&'ru! a&cu it6 )i a +rit- pune c'&'ru! tu ce! a&cu it )i cu!e+e &tru+urii viei p2ntu!ui6 cci b'abe!e ei &8au c'pt# 34#Atunci *n+eru! arunc pe p2nt c'&'ru! !ui )i cu!e&e via p2ntu!ui )i ci'rc.inii *i arunc *n tea&cu! ce! 2are a! 2niei !ui "u2ne:eu# D@#9i tea&cu! fu c!cat afar (in cetate )i a ie)it &n+e (in tea&c pn !a :ba!e!e cai!'r6 )i *n (eprtare (e ' 2ie )a&e &ute (e &ta(ii# 0erin(u8ne (e a *n(r:ni vre' t!cuire# un !ucru e &i+ur6 (e&pre care nu 2ai *ncape nici ' *n('ia!6 c fr(e!e+i!e (uc '2enirea *ntr8' i&t'rie cu neca:uri (in ce *n ce 2ai ap'ca!iptice#

ANTIHRIST

E! e >ace!a> care va veni *n nu2e!e &u 8 nu a! ! ui "u2ne:eu 8evreu (e nea26 care va tirani &ub a&cu!tarea &a t't p2ntu!# Cci >ace!a> va pri2i & fie *2prat pe&te &tr!ucirea tutur'r *2pr ii!'r p2ntu!ui#3 Cre)tinii 8 cu nu2e!e 8 (in pricina *n2u! irii fr(e!e+i!'r care &tin+ "u.u!D6 a)a &e v'r &!bi !a 2inte6 *nct (e fric3 2u! i &e v'r !ep8 (aK (e Hri&t'& )i v'r pri2i t'at v'ia rea )i v'r +u&ta t'at rutatea ru!ui6 >cci cre(in a nu e&te a tutur'ra>5# $ia a !'r6 &!bn'+it (e pcat6 va (a *n(r:nea! Satanei6 care va !ucra *n >ace!a> t't fe!u! (e
3

Matei K# ?84# - 3

Te&a!'n

iceni 5# .,>M

Ap'ca!ip& D3#?#
19.

D Te&a!'niceni D# I# D Te&a!'niceni I# D#

122

CRAREA MPRIEI

puteri )i (e &e2ne6 (e 2inuni 2incin'a&e )i (e a2+iri ne!e+iuite pentru fiii pier:rii6 fiin(c n8au pri2it iubirea a(evru!ui6 ca & &e 2ntuia&c# "e aceea6 pentru c iube&c pcatu! 2ai 2u!t (ect pe "u2ne:eu6 "u2ne:eu !e tri2ite a2+iri puternice6 ca & (ea cre:8 2nt 2inciunii6 )i & ca( &ub '&n( t' i cei ce n8au cre:ut a(evru!# ci au *n(r+it ne(reptatea3# Iu(eii (e '(ini'ar6 *2pin)i 2!untru (e >ace!a> au r&ti+nit pe "'2nu!6 *n epn(u8i c!ciu!D6 )i nu I8au putut face 2ai 2u!t ni2ic= (i2p'triv "'2nu!6 p'+'rn(u8Se prin cruce !a cei (in *nc.i&'are6 a &part ve)nice!e *ncuiet'ri6 )i 2are pra( a fcut ne& i'&u!ui ia(# "e atunci u2b! pr'tivnicu! ca un !eu turbat# *ntrtn(u8)i une!te!e6 ca 2car fapte!e )i *nv tura Mntuit'ru!ui & !e *ntunece *n necre(in # Neputn( nici acea&ta6 *)i aprin(e ciracii )i pe >ace!a> a! !'r# care &e repet *n fiecare veac (e 'a2eni6 (in :i!e!e Sfin i!'r Ap'&t'!iM6 pn *n :i!e!e ce!ui 2ai (e&vr)it Anti.ri&t6 (in vre2ea (e ap'i6 cn( va pr'8 p'v(ui I!ie 6 ca ('ar8('ar va putea 2car & &tin+ pe ucenicii !ui Ii&u& (e pe fa a p2ntu!uiM pri+'nin(u8i6 &pn:urn(u8i# uci+n(u8i6 r&ti+nin(u8i )i *n t't fe!u! '2'rn(u8i# Mai 2u!t# cu2 :ice un Printe6 ace&t Anti.ri&t 8 care nu &e 2u! u2e)te nu2ai cu necre(in a &a6 ci vrea necre(in a tutur'ra 8 nu va avea a&t2pr (ect *n :iua cn( ar i:buti & uci( pe "u2ne:eu )i &8; a:vr!e (in ini2a )i 2intea ce!ui (in ur2 cre(inci'& r2a& pe p2nt= )i nu rvne)te6 nebunu!6 !a ' 2n(rie 2ai 2are6 (ect aceea (c8a ter2ina '(at cu "u2ne:eu6 iar *n !'cu! ;ui &8)i *2p!nte *n &u8 f!etu! '2u!ui6 ca pe ' &abie a ia(u!ui6 c.ipu! &u (e fiar# >Ace!a> nu &e 2u! u2e)te nu2ai & *n)e!e pe 'a2eni cu a28 narea p'cin ei pe 2ine6 pe p'i2ine6 !a btrne e6 ci !upt nebun ce8 rn( 3 2'arte !ui "u2ne:eu= D# 2'arte *nv turii Sa!e= I# 2'arte cre)tini!'r6 ucenici!'r Si= K# pu&tiire Bi&ericii Sa!e )i 'prirea Sfintei Eertfe ce!ei (c8a pururi6 care e&te Sfnta ;itur+.ie# C.inuri!e ce!e (e pe ur26 ce!e (e !a Anti.ri&t6 *n care va !ucra t'at puterea Satanei6 v'r *ntrece t'ate pri+'ane!e cte &8au *nte it a&u8 pra cre)tini!'r6 (e !a *nceput pn *n :i!e!e ace!ea#
D Te&a!'niceni D# 4833# 0acere I# 35# WM 3 !'an D# 3?# K Ma!ea.i I6 DI

CE;E 9APTE S%R;E

123

Nu2ai &i!a unei pri+'ane pe&te t't p2ntu! *2p'triva cre)tini!'r *i va .'tr* & !a&e !a ' parte 'rice vra,b c'nfe&i'na! )i & fie una. cu2 au f'&t !a *nceput# Nu v'r &cpa (e &ub tv!u+u! ur+ii!'r i&t'rici pn nu v'r veni )i !a 2intea aceea & a&cu!te )i & *2p!inea&c6 2car !a &fr)it6 ru+2intea cea 2ai (e pe ur2 a Mntuit'ru!ui *n !u2e# P'ate c *n vre2i!e ace!ea abia v'r 2ai ti cre)tini= (ar 'ricti v'i r2ne6 aceia trebuie & treac6 pe&te ceea ce ar !i f'arte bine & treac cre)tintatea vre2ii n'a&tre )i & fie una. Pri2e,(ia c'2un &8a artat *n !u2e6 unirea cre)tint ii *ntr:ie6 "'a2ne6 pn cn(4 "eci# cn( fr(e!e+i!e v'r *nc!e)ta 2intea )i ini2a 'a2eni!'r )i8i v'r &!btici a)a (e tare# *nct v'r :ice c nu !e 2ai trebuie "u2ne8 :eu )i Bi&eric )i Pre' i6 *nct va fi &!bticirea )i nebunia uni3 pe&te t't p2ntu!6 atunci vine &fr)itu!#

SEANA ;IT%RCHIE MAI %NI

;%MEA

Precu2 Taina p'cin ei &au 2rturi&irea e&te ,u(ecata 2i!'&tiv a !ui "u2ne:eu6 a&cun& &ub c.ip &2erit6 )i iubit'rii (e &2erenie (au (e (aru! ace&ta6 a&e2enea )i Sfnta Eertfa a Mntuit'ru!ui6 (in Sfnta ;itur+.ie6 a&cun(e6 iar)i &ub c.ip &2erit6 ' tain a 'cr2uirii !u2ii6 Cei vec.i )tiau pricina pentru care nu &e arat Anti.ri&t *n : i ! e ! e !'r6 cci Sfntu! Pave! v'rbe)te (e&pre taina acea&ta *n c.ip a&cun&6 (ar n8' nu2e)teD# E Sfnta ;itur+.ie6 &au Eertfa cea (e8a pururi6 (e&pre care a +rit "'2nu! prin "anii0 )i ap'i *n&u)i ne8a *nv at# Ea e&te aceea care 'pre)te & nu &e arate Anti.ri&t6 &au '2u! ne!e+iuiriiK (ect *n vre2ea *n+(uit !ui (e "u2ne:eu# Cci pentru 2u! i2ea fr(e!e+i!'r6 (e2u!t ar fi trebuit "u2ne:eu8Tat! & &fr)ea&c !u2ea6 *n& "u2ne:eu80iu!# ce! ce e&te iubirea (e 'a2eni )i (e t'at firea6 2ereu &e a(uce pe Sine Eertfa &fnt *naintea !ui "u2ne:eu8Tat!6 2i,!'cin( 2i!'&tivirea (e !a E!#
;uca A# 33 # D XeM&a!'niceni D# A# 'Danii! 12. 10. D Te&a!'nieeni D# #3

124

C7RARSA MPRIEI

Rab( 0iu! !ui "u2ne:eu pentru n'i ' r&ti+nire ne*ntrerupt= Mie!u!8*2prat &t 2ereu c.e:a) *naintea Tat!ui6 a(uen(u8&e *n Eertfa ne*ncetat6 ru+2inte (e 2i,!'cire pentru biata !u2e# C (e n8ar !i &n+e!e Mie!u!ui6 a! *n&u)i Ar.iereu!ui8!2prat# Ii&u& Hri&t'&6 (at (e bun v'ie )i ne*ncetat pre (e 2ntuire pentru 'a2eni6 &tn( cu iubire )i prtinire pentru !u2e# (e2u!t ar 33 *necat "u2ne:eu p2ntu! *n &n8 +e!e 'a2eni!'r )i !8ar !i ar& cu t'c6 (e&!acn( (e i&t'v &ti.ii!e36 "eci &n+e!e Mie!u!ui (in Sfnta *2prt)anie 2ai ine &uf!etu! in 'a&e )i !u2ea *n pici'are# Precu2 taina p'cin ei e un (ar a! Ceru!ui6 &ub c.ip &2erit6 pentru 2ntuirea fiecrui &uf!et *n parte6 a)a Sfnta ;itur+.ie6 2area tain6 a&cun& iar)i &ub c.ip &2erii6 2ntuie)tc !u2ea6 &au ' fere)te (e ur+ii!e Anti.ri&tu!ui6 !at (e ce# t'at !u2ea ar trebui & vie !a Sfnta ;itur+.ie6 c pentru (inuirea !u2ii e (aru! ace&ta pe p2nt# Ceea ce &e p'ate &pune6 pe &curt6 (e&pre ' prea 2are tain a !ui "u2ne:eu6 a&cun& *n Sfnta ;itur+.ie6 care &e &vr)e)te )i *n Cer )i pe p2nt6 )i pentru care 2ai ine "u2ne:eu !u2ea6 a2 *ncercat# "ar Sfnta ;itur+.ie e&te nea&e2nat 2ai b'+at *n taine6 care nu &e p't (epna pe !i2b '2enea&c# "u2ne:eu c'b'ar *ntre 'a2eni )i &uie 'a2enii !a Sine# pe &cara Sfintei ;itur+.ii#

YROOROC%; 0GE IOC

"eci ct vre2e 2ai &unt 'a2eni ce caut p'cin a )i Sfnta *2prt)anie# Satana n8are putere# *! 'pre)te "u2ne:eu# "ar cn( 'a2enii &e v'r *ntuneca !a 2inte a)a (e tare# *nct v'r *2pie(eca Sfnta ;itur+.ie6 cu t'at v'ia !'r# vrn( necre(in 6 *n :i!e!e ace!ea va *nceta )i Eertfa cea (e8a pururi6 )i va *ncepe urciunea pu&tiirii6 precu2 :ice !a"anu! 3D33# 9i (in vre2ea cn( va *nceta Eertfa cea
3

D Petru I# B#3D#

CE;E 9APTE S%R;E

125

(e8a pururi )i va *ncepe urciunea pu&tiirii6 v'r fi 3D4@ (e :i!e3# E vre2ea (e trei ani )i ,u2tate6 *n care va pr'p'v(ui I!ie6 ce! 2ai 2ni'& pr''r'c6 )i va ve&ti ce!e )apte cupe a!e ur+iei !ui "u2ne8 :eu 8 ce!e (e pe ur2 8 cu care &e va &fr)i 2nia !ui "u2ne:euD# $a fi ' vre2e (e &tr2t'are6 cu2 n8a 2ai f'&t (e !a *nceputu! !u2ii6 nici nu va 2ai fiI# *n :i!e!e ace!ea"ani ii 3D3@# Mu! i v'r fi cur i i6 a!bi i )i !2uri i= iar cei ne!e+iui i &e v'r purta ca cei ne!e+iui i# T' i cei fr(e!e+e nu v'r pricepe6 ci nu2ai cei *n e!ep i v'r *n e!e+e Fce vre2e e- apr'piin(u8&e a ('ua ve8 nireG# Cei fr(e!e+e .u!ir pe "u2ne:eu! Ceru!ui (in pricina (ure8 ri!'r6 care8i fri+eau (e8)i 2u)cau !i2bi!e6 (ar (e fapte!e !'r nu &8au p'8 cit6 :ice Ap'ca!ip&aK# ;a p!inirea ace!ei vre2i (e pe ur26 cn( rutatea va fi (e&vr8 )it c'apt6 va ve&ti I!ie56 Pr''r'cu! (e f'c6 a ('ua venire a Mntuit'8 ru!ui# $e&tirea acea&ta6 bucuria cea 2ai 2are a cre)tini!'r6 va fi pri2e,8 (ie (e 2'arte pr''r'cu!ui a(evrat= cci 'a2enii fr(e!e+ii *! v'r uci(e ca pe I'an B'te:t'ru!6 care era *n (u.u! )i puterea !ui I!ieA6 !a cea (inti venire# "ar t'c2ai cn( pr'tivnicii At'tputernicu!ui cre(eau c '2'rn( )i pe ce! (in ur2 pr''r'c6 *n &fr)it >au ter2inat cu "u2ne:eu>6 iat c *nvie I!ie### Iu(eii *)i (au &ea2a (e nebunia pr'tivniciei !'r )i (e *n)e!area Anti.ri&tu!ui )i6 cu *nfric')are )i cutre2ur 2are6 &e *nt'rc )i pri2e&c pe Ii&u& Hri&t'&8"u2ne:eu6 (up cu2 2rturi&e)te (e&pre ei Scriptura# Pr''r'cu! 2incin'&6 Anti.ri&tu!6 prin (u.u! &u necurat cu care !ucr )i &e ine6 r&c'a! pe t' i *2pra ii !u2ii &8i a(une !a r:b'iu! :i!ei ce!ei 2ari a !ui "u2ne:euB6 *n va!ea !ui I'&afat?6 !a ce! (e pe ur2 r:b'i )i !a cea 2ai 2are vr&are (e &n+e (e pe p2nt#
3 D

"anii! 3D6 ; Ap'ca!ip&a 356 3# WM Matei DK6 D38DD#

Ap'ca!ip&a 3A6 3@83 MMa!ea.iI6 DI# A ;uca 36 3B#

B 1

Ap'ca!ip&a 3A6 3K# I'i!K6 3D#

3DA

C7RARf A MPRIEI

S07NTA CR%CE P0 CER

;u2inat *n &!av6 2ai &tr!ucit'are ca &'are!e6 creia *nc i8au &tat 'a2enii *2p'triv3 )i au *n,urat8'6 &e va arta6 *n ciu(a tutur'r vr,2a)i!'r ei6 &e2n &!vit (e biruin a bine!ui a&upra ru!ui# Atunci6 *n :i!e!e ace!ea *nfric')ate6 pe p2nt )i *n t't trupu!6 *n&u)i "u2ne:eu8Cuvntu! vine & c.e2e pe 'a2eni6 pentru cea (in ur2 'ar6 *n& nu !a p'cin 6 ci !a ,u(ecat# Atunci "u2ne:eu )i ic'n'2ia 2ntuirii nu 2ai e pe cre:ute6 ci pe v:ute# Iar pe Anti.ri&t6 *n care !ucra t'at puterea SataneiD Te&a!'niceni D?# "'2nu! *! va uci(e cu &uf!area +urii Sa!e# )i8! va ni2ici cu &tr!ucirea venirii Sa!e# "anii! 3D3D# 0ericit va f* ce! ce va a)tepta )i va a,un+e !a 3II5 (e :i!e# E :iua "'2nu!ui cea 2are )i *niric')at6 :i (e fericire pentru cei c.e2a i6 a!e)i )i cre(inci')iD6 :i (e bucurie ne+rit6 :iua *nt'arcerii Aca&6 *n ara (e 'br)ieM )i captu! p!n+erii# /i (e fericire6 v:n( i:bn(a rb(rii6 v:n( *nvierea cea (e 'b)te6 v:n( 2')tenirea cea +tit (e !a *nte2eierea !u2ii ce!'r ee8; iube&c pe "u2ne:eu )i au r2a& *n (ra+'&tea ;ui pn *n &fr)it# 9i taine *ntre taine6 nu2ai (e "u2ne:eu )tiute6 atunci &e v'r ve(ea# Cei!a! i *n&6 v'r &ta &8)i (ea &uf!etu! (e +r'a: )i (e a)teptarea ce!'r p'rnite & vie pe&te !u2e# cci Trii!e Ceru!ui v'r fi :+u(uite# Atunci ve(ea8v'r pe Ce! ce ;8au r&ti+nit6 venin( pe n'ri6 cu putere )i cu 2rire 2u!tK= pe Ce! ce e&te (ra+'&tea n'a&tr6 care n'u ne *2pr)tie frica6 (ar +r'a:a +r'a:e!'r pentru cei ce ;8au pri+'nit )i ;8au r&ti+nit pentru iubirea Sa (e 'a2eni )i trebuin( &8)i capete p!at ve)nic (up fapte!e !'r#
3

;uca D6 IK# >Ap'ca!ip& 3B6 3K# WM Iere2ia DD6 3@#

M;uca D36 DA8D?# *n e!epciunea !ui S'!'2'n 3B# A

CE;E 9APTE S%R;E

3DB

9i va fi ,u(ecata6 cci fr(e!e+i!e au a(u& p't'pu! )i fr(e!e+i!e &tri+ )i +rbe&c ,u(ecata# "rept aceea6 v:n( c &8a !uat pacea (e pe p2nt36 (ar ti2pu!D *nc nu ni &8a !uat6 cu +!a&u! !ui "u2ne:euI c.e22 pe t' i 'a2enii (e pretutin(eni & &e p'cia&c6 pentru c a .'trt ' :i *n care va & ,u(e8 ce !u2eaHK Iar :iua aceea p'ate fi 'ricn(# Iat 2ai pe *n e!e& +raiu! ru+ciunii Mntuit'ru!ui6 pentru cre)tintatea (e pe&te veacuri )i (e pe&te t't p2ntu!6 prin& pe ct &8a putut6 *n &unetu! ace&t'r )apte &ur!e### Iar (e&pre Anti.ri&t &e 2ai p'ate &crie )i a!tfe!###

3 D

Ap'ca!ip& A6 K# Ap'ca!ip& 3@6 A8B#

WM 3 Petru K6 33#

0apte 3B6 I@8I3#

IV

R/BOI%;

N E$ A /% T

OM%;# /I"IRE "0 MARE PRE

>;u2ea6 a(ic %niver&u! v:ut a! f'r2e!'r 2ateria!e )i %niver8 &u! nev:ut a! &pirite!'r pure6 e&te e1pre&ia bunt ii !ui "u2ne:eu6 Ea a f'&t creat pentru ca & &e bucure (e buntatea (u2ne:eia&c# 0iin a ei6 (at *n t'ate !ucruri!e care ' a!ctuie&c6 (e !a pri2u! 2inera! pn !a *n+er6 e ' fiin *2prt)it# $ia a tutur'r fpturi!'r particip !a bucuria *n "u2ne:eu (up +ra(u! (e fiin pe care *! au )i (up capacitatea cu care a f'&t *n:e&trat fiecare# Ace&t +ra( (e fiin )i acea&t capacitate (e participare e principiu! ierar.iei (up care e c'n&tituit !u2ea crea8 tura!# O2u! 'cup *n acea&t ierar.ie un !'c centra!# Prin trup apar ine !u2ii fi:ice6 prin &uf!et apar ine !u2ii &piritua!e# *n 2are!e c'&2'&6 e! e un 2icr'c'&2'&6 cu2 *! nu2e)te *nv atu! te'!'+ a! Bi&ericii n'a&tre# I'an "a2a&c.in# 0iin e!e &piritua!e a!e crea iei6 fcute (up c.ipu! )i a&e2narea !ui "u2ne:eu6 &unt !ibere6 a(ic p'&e( v'in pr'prie6 *n+erii &unt !iberi6 '2u! e !iber# P&trarea !'r *n ar2'nia pri2'r(ia! a bucuriei (e via e !&at !a !ibera !'r v'ie# Bucuria (e a tri *n !u2ina (u2ne:eia&c &au cu ter2enu! !e+en(ar *n Para(i&6 e cu att 2ai 2are cu ct e un act (e c'n&i2 ire6 *n virtutea !ibert ii &piritua!e# T't a&tfe! &uferin a prbu)irii (in ar2'nia para(i&iac va fi cu att 2ai 2are cu ct ea va fi t't un act !iber# O parte (in *n+eri &8a prbu)it (in ar2'nia cerea&c prin trufie# O2u! &8a prbu)it c!cn( (e bun v'ie rn(uia! &tabi!it (e "u2ne:eu# "ac ar2'nia para(i&iac a !u2ii pri2'r(ia!e e 'pera !ui "u2ne:eu prin Cuvntu!6 ru! care *nveninea: !u2ea *)i are i:v'ru! *n pcatu! pri2u!ui '2# O piatr a c:ut *n !ac= (ar c(erea ei nu prive)te nu2ai piatra6 ci &e repercutea: a&upra !acu!ui *ntre+6 pe care *! tu!bur pn !a 2a!uri#

132

CRAREA IMPARAT!!!

In n'ua &itua ie a c(erii (in ar2'nia para(i&iac# '2u! &ufer ; ! c'n&tat *n pr'prii!e 2(u!are ru!6 (urerea6 2'artea# 9i !e c'n&tat *n t'at !u2ea *nc'n,urt'are# Pcatu! !ui &e r&frn+e a&upra !u2ii *ntre+i )i !u2ea *ntrea+ &ufer *2preun cu e!# fiin(c '2u! ca 2icr'8 c'&2'&6 cu a!te cuvinte ca re:u2at a! &ti.ii!'r (in care e a!ctuit !u2ea6 face ca ru! (in e! & &e repercute:e a&upra !u2ii (in afar# I&t'8 ria '2enirii c:ute e *n cea 2ai 2are parte i&t'ria pcatu!ui *n (e&f)u8 rare# ;a pare i2a+inea r&turnat *n (e:'r(ine a Para(i&u!ui !e+en(ar "'u &enti2ente puternice &p're&c tri&te ea )i (urerea '2u!ui c:ut- &enti2entu! r2nerii pe (inafar (in ar2'nia &uperi'ar a !u2ii &piritua!e )i refu:u! (e a accepta inte+ra! c'n(i ia (e 2i:erie *n care *)i i&p)e)te pe(eap&a# *ntruparea Mntuit'ru!ui )i i&p)irea pcatu!ui '2ene&c prin cru8 cificare (e&c.i( (in n'u p'arta Para(i&u!ui &piritua!# Prin ;'+'& &8a creat ar2'nia pri2'r(ia! a !u2ii6 prin ;'+'&u! *ntrupat &e va re&tabi!i Cre)tini&2u! e a ('ua crea ie a !u2ii# Or+anu! prin care &e revar& (in n'u *n via ener+ii!e .aru!ui (u2ne:eie&c e Bi&erica# %)a ei e p'arta re(e&c.i& a Para(i&u!ui#>M
=

INCI R! C/%I

Mai *nainte (e a &e :i(i '2u! )i ce!e v:ute6 *n !u2ea nev:ut a *n+eri!'r6 &8a *nt2p!at ' nebun n'utate- ;ucifer )i ceata &a au vrut & fie ei 2ai pre&u& (e "u2ne:eu D # Ce!e!a!te cpetenii (e ')tire cerea&c &8au *2p'trivit ace&tei nebunii# ;ucifer *n& ca fu!+eru! a c:ut 3 (e !a fa a !ui "u2ne:eu6 facn(u8&e (in *n+er !u2inat6 (rac *ntunecat# >$ai p2ntu!ui )i 2rii6 cci (iav'!u! a c'b'rt !a v'i6 avn( 2nie 2are#>K E! e !eu!# care u2b! rcnin(6 cutn( pe cine & *n+.it># *ntre e! )i &uf!et &e *ncepe r:b'iu! nev:ut#
Nic.if'r Crainic6 Ort'('1ie )i Etii'cra ie# E(# Cu+etarea# Bucure)ti# 34IB6 p# 5K85A#

> I&aia 3K# 3D835# YM !#uca 3@6 3?#

Ap'ca!ip& 3D# 3D# Z I Petru 5# ?#

R/BOI%; NE$/%T

133

P%STIIREA 0IRII OMENE9TI IN A"AM

O2u! (inti6 :i(it (up c.ipu! )i a&e2narea !ui "u2ne:eu6 avea t'at fptura &a *nt'ar& &pre "u2ne:eu6 care &e r&frn+ea *ntr8*n&u! ca &'are!e *ntr8un b'b (e r'u# Mintea6 p'fta )i iu i2ea6 &au cu+etarea6 iubirea )i v'in a6 erau unite *ntre'!a!t *n aceea)i ve(ere &au c'nte2p!are a iui "u2ne:eu# Iar trupu!6 (e)i p2nt6 neavn( *n &ine p'ft pti2a)6 *nt'vr)ea 8 a)a8:icn( 8 c'nte2p!area acea&ta# A&ta era te2e!ia cea &trvec.e6 *n care '2u! avea & crea&c (e !a c.ip !a a&e2nare cu "u2ne:eu# Pr'tivnicu! a (at pri2u! r:b'i cu A(a2 *n Rai )i prin e!6 cu n'i6 cu t' i6 *ntruct t' i era2 *n A(a23# E pri2u! r:b'i pier(ut (e '26 *nfrn+erea !ui *n& ' repet *ntre+ nea2u! '2ene&c6 2ii (e ani (e8a rn(u!= iar ceea ce a fcut A(a2 face2 )i n'i fiecare# E !i2pe(e c !a 2i,!'c a f'&t ' nea&cu!tare6 ' *nc'v'iere a unei 2eniri6 (ate '2u!ui (e "u2ne:euD# Iat cercu! vici'& pe care83 &trn+eau cu putere6 a&upra firii '2ene)ti# "'2nii!e )i Stpnii!e *ntunericu!ui36 *2brcn(u8&e pe a&cun& in &i2 irea cea (up fire )i p'vrnin(8' &pre ' !ucrare c'ntra firii )i c'ntra a&cu!trii (e "u2ne:eu# Iat cu26 printr8un &fat ru6 *n+erii c:u i au &urpat raiu! virtu ii (in fire# $'2 ve(ea !a vre2e6 c (e'(at cu ace&ta6 au &tin& )i !u2ina cun'a)terii# Iat a)a a *nt'r& A(a2 firea '2enea&c (e !a ca!ea &curt a (e&vr)irii6 *nfun(n(8' *n . i)u! a&cu!trii &trine6 ceea ce i8a a(u& &c'aterea (in Rai *n !u2ea acea&ta# >Neca: 2are &e fcu !a t't '2u! )i ,u+ +reu ap& (e atunci pe fiii !ui A(a2#>K Cci 2are &fr2are tcu uci+a)u!6 b+n( *n :i(ire pu.'iu! pu&tiirii 2'r ii )i t'at tra+e(ia i&t'riei# Iat6 )i cu a!te cuvinte6 pu&tiirea ce &e fcu firii '2ene)ti# C(erea firii *n i&pit e t't una cu ' &fr2are6 care 38a fcut pe '2 buc i# A&tfe! 2intea i8a f'&t a2+it (e 2n(rie )i &!av (e)art#

M R'2ani 56 3D# A &e ve(ea )i Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6

*ntrebri!e I6 KI )i D3[ 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I# 3 C'!'&eni D6 35# M *n e!epciunea !ui I&u& Sira. K@6 3# 134

CRAREA MPRIEI

cre:n( i&pitit'ru!ui6 c va fi ca "u2ne:eu6 cun'&cn( bine!e )i ru!3= &i2 irea &au (ra+'&tea i &8a *nt'r& &pre trup6 care &8a aprin& (e p'ft p8 ti2a)= v'in a &au iu i2ea *n &pai2 )i ru)ine &8a *nt'r& )i6 v:n(u8&e +'!6 &8a a&cun& (e "u2ne:eu# Iar cn( 38a &tri+at "u2ne:eu pe nu2e6 nu ;8a 2ai v:ut6 ci nu2ai ;8a au:it6 (e vre2e ce ve(erea c'n)tiin ei &a!e era *nt'ar& acu2 (e !a "u2ne:eu !a &ine6 cci &8a v:ut +'!# "eci6 cn( &8)i recun'a&c +re)ea!a6 2intea *i era &!bit6 ini2a rnit cu iubirea (e &ine6 *nct cun'a)terea !ui (ec:ut &c'a&e vin'vat pe "u2ne:eu pentru pu&tiirea &a# A)a !u &tr2')u! p!ata nea&cu!trii6 )i fu &c'& afar (in fericirea ve(erii !ui "u2ne:eu6 )i a!un+at *n !u2ea acea&ta )i *2brcat *n .aine (e pie!eD# "e atunci firea n'a&tr *n *n('it *nvr,bire &e af!I# *nvr,birea !untricZ # cu "u2ne:eu cu II# *nvr,birea *n afar-8 &ine *n&u)i cu &e2enii cu firea t'at

Invr,birea acea&ta ne ur2re)te ca ' !e+e (e pe(eap& (at firii= ea *ntunec c.ipu! n'&tru ce! (up "u2ne:eu# "ar &uf!etu! nu &8a *ntunecat (e t't6 cci a 2ai r2a& c'n)tiin a6 ca ' &tea ce nu &8a &tin& (e pe Ceru! Raiu!ui6 )i 2ereu ne a(uce a2inte (e 'br)ia n'a&tr (u28 ne:eia&c )i ne *2bie ' refacere# "e !a *nvr,birea acea&ta vine t'at tu!burarea )i r:b'iu! ce!'r ('u !e+i6 a(ic a! !e+ii cu fr(e!e+ea6 (e care &e p!n+ea )i Sf# Pave! c &e ')teau *ntr8*n&u!#I A)a &e face c *28 ptrit +re)i2- *2p'triva !ui "u2ne:eu6 *2p'triva n'a&tr *n)ine6 *2p'8 triva apr'ape!ui )i *2p'triva firii *ntre+i# A(ic pcatu! &au (ec(erea firii ne8a fcut & pier(e2- pacea cu "u2ne:eu6 pacea (in!untru! n'&tru6 pacea cu 'a2enii )i pacea cu t'at firea# Ne8a2 &!btcit *n t'ate pr i!e6 ct apr'ape >& &e tea2> )i "u2ne:eu (e n'i# Iat (e ce )i fiare!e fu+ (e '2#
3 D

0acere I6 5# 0acere I6 D3# I R'2ani B6 DI#

R/BOI%; NE$/%T

3I5

"%P 0IRE 9I MPOTRI$A 0IRII

Puteri!e &uf!etu!ui- 2intea6 iubirea )i v'in a6 (up 'rn(uirea cea &trvec.e36 *)i aveau !ucrarea )i inta ctre "u2ne:eu# Acea&t tin(ere &pre "u2ne:eu a &uf!etu!ui era !ucrarea cea (up fire= )i pe te2eiu! &truin ei *n acea&t tin(ere6 ur2a & cre)te2 (e !a c.ip !a a&e2nare# A)a era2 *n &fatu!6 *n a&cu!tarea )i ve(erea !ui "u2ne:eu# >*n ur2a pcatu!ui6 ce! vic!ean a intuit puteri!e &uf!etu!ui *nc (e !a *nceput (e firea ce!'r v:ute >)i nu 2ai era cine & *n e!ea+ )i & caute pe "u2ne:eu>D6 *ntruct t' i cei prta)i (e firea '2enea&c *)i 2r+ineau puterea ra iunii )i a 2in ii !a *nf i)area !ucruri!'r &en&ibi!e )i nu 2ai aveau nici ' *n e!e+ere pentru ce!e 2ai pre&u& (e &i2 uri#>3 "e !a nea&cu!tare *nc'ace6 puteri!e &uf!etu!ui6 ne2aifiin( unite *n "u2ne:eu6 ci *nvr,bite )i aprin&e (e +n(uri ce &e c'ntra:icK6 nu 2ai !ucrea: (up fire6 ci !ucrea: ce! 2ai a(e&ea6 (ac nu apr'ape t't8 (eauna6 c'ntra firii# "up cuvntu! Sfin i!'r- t'at &tr(ania (iav'!u!ui acea&ta era )i e&te ca & (e&fac (ra+'&tea &uf!etu!ui n'&tru (e "u2ne8 :eu )i &8' !e+e (e 'rice a!tceva6 afar (e "u2ne:eu# "rept aceea vr,2a)u!6 ca &8)i a,un+ inta fr(e!e+ii6 *2bie &uf!etu!ui i&pita *nti6 cea prin p!cere6 a(ucn(u8i#2'2e!i p!cute !a ve(ere )i bune !a +u&tare56 p'trivite cu fiecare putere frnt a &uf!etu!ui6 *n parte= iar pe trup *! *2pin+e & !e *2p!inea&c cu !ucru! )i & !e fac t't 2ereu# $rea vic!eanu!6 ca pe ni)te !ip&i i (e bucuria ve(erii !ui "u2ne:eu6 pe care ne8a furat8'6 & ne 2n+ie6 *nv n(u8ne & iubi2 p!cerea &i2 uri!'r6 bine )tiin( vic!eanu!6 c a&ta &tin+e iubirea (e "u2ne:eu )i *ntunec 2intea (e !a ve(erea ;ui# C nu "u2ne:eu e&te ce! ce nu ne 2ai iube)te )i nu ne 2ai ve(e6 ci n'i &unte2 cei ce nu8; 2ai iubi2 )i nu8; 2ai ve(e26 cci *ntre n'i )i E! e :i(u! pcatu!ui A6 iar (inc'ace (e :i(6 n'i- ' +r2a( (e ci'buri 2ereu :(r'bin(u8ne (e :i( )i *n t't 2ai 2are &fr2are af!n(u8ne#
D I&aia 5?6 3D# P&a!2 3I6 D8I= 5D6 I# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea 546 0i!'ca8 !ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 pp# I3@8I33# K + 0acere I6 A# R'2ani B6 DI# A fe&eni D6 3K# I 3

136

CRAREA MPRIEI

A&cu!tarea cea &trin a *nc'v'iat (ra+'&tea n'a&tr &pre !u2ea acea&ta )i &pre trup# Iu i2ea &au v'in a6 care6 (up fire6 aveau r'&tu! & *n(repte &pre "u2ne:eu ca un arc (ra+'&tea6 iar ctre (iav'! 2nia6 ca pe ' &+eat6 a aprin&8' c'ntra firii )i a tran&f'r2at8' *n ur6 *nct fiara (e '26 ca fu!+ere!e :vr!e &+e i!e *n 'bra:u! fra i!'r )i *n fa a Sfntu!ui "u2ne:eu6 b!e&te2n( )i (n( (racu!ui pe t'ate )i c.iar pe &ine *n&u)i# Iar pe biata 2inte6 (e un(e 8 (up fire 8 avea & fie '+!in(irea &au r&8 frn+erea !ui "u2ne:eu6 tr'nu! !ui "u2ne:eu *n '26 !'cu! Su ce! &fnt3 6 fie c ' *ntunec afu2n(8' cu 2n(ria6 fie c ' aprin(e & &tea *2p'triva a(evru!ui6 &au *ntr8a!te c.ipuri ' &fr2 )i pune *ntr8*n&a urciunea pu&tiirii &au i('!u! Fi(eea fi1 aG pcatu!ui# >Cn( ra iunea e fr 2inte6 iar 2nia aprin& )i p'fta nera i'na8 !6 a,un+e &tpn pe &uf!et ne)tiin a6 p'fta (e a&uprire )i (e&fru!# "in ace&tea &e na)te (eprin(erea pcatu!ui cu fapta6 *2p!etit cu (iferite!e p!ceri a!e &i2 uri!'r># MT't ce8i (e pri&'& )i pe&te trebuin a firea&c e necu2ptare# Iar acea&ta e ca!ea (iav'!u!ui &pre &uf!et# "ar t't pe ea &e *nt'arce ace!a cu ru)ine *n ara !ui6 cn( firea e p'v uit (e *nfrnare# Sau iar)i6 ca!ea e f'r2at (in afecte!e F('rin e!eG natura!e6 care atunci cn( &unt *2p!ini8 te pe&te trebuin a(uc pe (iav'! *n &uf!et6 iar cn( &unt *2p!inite p'tri8 vit cu trebuin a *! *nt'rc prin e!e *n ara !ui# Iar ara ace&tuia e 'bi)nuin8 a )i c'nfu:ia *nvrt')at a viciu!ui6 *n care trie)te t't(eauna )i !a care (uce pe cei birui i (e iubirea ce!'r 2ateria!e#>D A)a &e *n&cunea: vr,2a)u! *n 2intea care nu8)i p:e)te p'r i!e ('rin e!'r6 )i a)a (e tare ' &tr2b c'ntra firii6 *nct :ice ru!ui bine )i bine!ui ru= *ntunerecu!ui !u2in )i !u2inii *ntunerec= cu2in eniei nebunie )i nebuniei *n e!ep8 ciuneI6 cu care &c'rne)te ap'i c nu e "u2ne:euK6 ci nu2ai natur6 iar (ac e v'rba & fie vreun >"u2ne:eu>6 '2u8i >"u2ne:eu># Iat8' pe biata 2inte *n)e!at (e&vr)it )i pe (iav'! rn,in( birui8 t'r6 c a i:butit & pun 2inciuna !ui *n 2intea '2u!ui6 a)a cu2 38a a&i8 +urat cn( 38a &c'& afar (in Rai6 f+(uin(u8i c6 2ncn( (in p'2u! 'prit6 va fi- >Ca "u2ne:eu cun'&cn( bine!e )i ru!>5# 8 "e un(e &
D C'rinteni A6 3A# L Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea K46 Sc'!ia 33 )i 356 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 I&aia 56 D@# P&a!2 5D6 v'i# I6 pp# 34D834I# 0acere I6 5#
3

RZBOIUL N !ZU"

137

2ai cun'a&cH@ Iat ce e ' 2inte *n(rcit- (in bun6 nebun6 care &'8 c'te)te 2inciuna a(evr )i a(evru! 2inciun )i a:vr!e cu &purcciuni *n "u2ne:eu6 bucurie fcn( (raci!'r# Iat ' 2inte !e+at cu2p!it6 t8 rt *n r'bie &trin )i pier:n(u8)i (aru! (e 2are cin&te (e !a "u2ne8 :eu- a! !ibert ii v'in ei )i a! (reptei &'c'te!i# Iar trupu! ce! .'trt (up t!re & *2p!inea&c cu !ucru! &fatu! ! u i "u2ne:eu )i &fatu! (reptei &'c'te!i# *2p!ine)te &fatu! fr(e!e+ii6 r'8 bin( pati2i!'r c'ntra firii6 care8! &purc6 *! t!.re&c (e v!a+# *! &trica cu b'!i!e )i cu t'tu! *! fac neputinci'& &pre '&tene!e!e &uirii (e !a c.ip !a a&e2nare# Iat . i)u! (e pati2i )i fr(e!e+i *n care r:b'iu! vr,2a)u!ui cufun( &uf!etu! ce!'r ce iube&c !ucruri!e !ui )i nu !e pa& (e "u2ne8 :eu#
3%ci(erea DS'('2ia I# A&uprirea &raci!'r K Oprirea p! ii !ucrt'ri!'r 3#Iubirea (e bani D#L#$%&ia I#;enea KCurvia 5Mnia AInvi(ia &au :avi&tia BMn(ria6 &!ava (e)art 3# Cre(in a )'vie!nic D "e:n(e,(ea I6 Sinuci(erea 3Ere:ia DStarea *2p'triva a(evru !ui I# Nebunia *nvrt')e&c ini2a Pcate &tri+t'are !a Cer# *2p'triva apr'ape!ui 2pietre&c ini2a 0ac p'cin a cu neputin Ce!e )apte cpetenii a!e pcate!'r# *2p'8 triva n'a&tr *n)ine

P'ftaIu i2ea-

' *ntunec#

Pcate *2p'triva "u.u!ui Sfnt

' aprin(e-

Prin 2nia aprin&' &urpa-

HMHHHHHMMI

3I?

CRAREA MPRIEI

Iat )i trepte!e c(erii6 *n nu2r (e 3D6 pe care a!unec puteri!e n'a&tre *n fiecare (in ace&t . i) (e pati2i )i pcate-

cu 2intea- / ini2;upta N \L

01 *n

i
K#

$i'2ea!a A&uprea!a %nirea ;upta

>>U cu v'in a- N

5# *nv'ia!a A# *2p!inirea cu !ucru! B# "eprin(erea &au 'biceiu ?# A ('ua fire

R:b (iav# U cu trupu!\ ] ## *ntunec 2intea 2' 0- Aprin(e 2inteai Biruin a Surp 2intea-

4# "e:n(e,(ea # Ere:ia# 3@ Starea *2p'triv 3#pr'p'v(uit6 D#artat# 33 # Sinuci(erea 3D # Nebunia

"eci (ac !ucruri!e ar fi 2er& fr nici ' *2pie(ecare6 (up p!a8 nu! uci+a) a! vr,2a)u!ui6 (e 2u!t via a 'a2eni!'r &8ar fi fcut ia( (e8 &vr)it6 *nnebunin(u8&e6 *n(rcin(u8&e )i '2'rn(u8&e unii pe a! ii )i pe ei *n)i)i#

RE0ACEREA 0IRII OMENE9TI N IIS%S HRISTOS

"ar ca & fie &tvi!it pu&tiirea acea&ta- >Pentru acea&ta &8a artat 0iu! !ui "u2ne:eu- ca & &fr2e !ucrri!e (iav'!u!ui>3# Spre ' (ep!in !2urire a refacerii '2u!ui )i a r'&tu!ui nea&e28 nat (e 2are a! *ntruprii Mntuit'ru!ui6 pentru c)ti+area ace&tui r:b'i pier(ut (e firea '2enea&c *n Rai6 (2 cteva pa+ini (e cea 2ai a!ea& fru2u&e e )i a(nci2e6 (in Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!#
I'an I# ?#

R/BOI%; NE$/%T

>0iu! ce! %nu! N&cut )i Cuvntu! !ui "u2ne:eu6 facn(u8&e '2 (ep!in &pre a &c'ate firea 'a2eni!'r (in acea&t &tr2t'are6 a !uat (in pri2a a!ctuire a !ui A(a2 nepct')enia )i ne&tricciunea= iar (in na)8 terea intr'(u& (up aceea *n fire6 (in pricina pcatu!ui6 a !uat nu2ai tr&tura p i2it'are6 *n& tar (e pcat# Puteri!e re!e *)i aveau6 cu2 a2 &pu&6 (in pricina pcatu!ui6 !ucrri!e !'r a&cun&e *n tr&tura ptiini8 t'are6 pri2it (e !a A(a26 ca *ntr8' !e+e nece&ar firii# $:n( e!e *n Mntuit'ru! tr&tura pti2it'are a firii ce!ei (in A(a26 (at'rit tru8 pu!ui pe care83 avea )i *nc.ipuin(u8)i c )i "'2nu! a pri2it !e+ea firii (in nece&itate ca 'rice '2 'bi)nuit6 iar nu 2i)cat (e ap!ecarea v'ii Sa!e6 )i8au aruncat )i a&upra ;ui 2'2ea!a6 n(,(uin( c8; v'r c'n8 vin+e )i pe E!6 ca prin pati2a cea (up fire Fprin afectu! natura!G &8)i n!ucea&c pati2a cea *2p'triva firii Fafectu! c'ntra naturiiG )i & &vr)ea&c ceva pe p!acu! !'r# "'2nu! *n+(uin(u8!e pri2a *ncercare a i&pitiri!'r6 prin p!cere6 !e8a fcut & &e prin( *n pr'prii!e !'r vic!enii )i prin acea&ta !e8a anu!at6 a!un+n(u8!e (in fire6 *ntruct a r2a& nea,un& )i neatin& (e e!e# A&tfe! a c)ti+at biruin a 8 (e&i+ur nu pentru E!6 ci pentru n'i pentru care &8a fcut '2 8 punn( *n f'!'&u! n'&tru t't c)ti+u!# Cci nu avea pentru Sine !ip& (e *ncercare ce! ce era "u2ne:eu )i Stpn )i &!'b'( prin fire (e t'at pati2a6 ci a pri2ii *ncercarea pentru ca6 atr+n( !a Sine puterea cea rea (in i&pite!e n'a&tre6 & ' biruia&c prin 2'2ea!a 2'r ii6 pe aceea care &e a)tepta &8! biruie pe E!6 ca pe A(a2 !a *nceput# A&tfe! (e !a pri2a *ncercare a *nfruntat Cpetenii!e )i Stpnii!e36 care au venit &8; 2'2ea&c6 a!un+n(u8!e (eparte (e fire )i t2(u8 in( !atura (e p!cere a tr&turii pti2it'are# Prin acea&ta a (e&fiin at *n E! *n&u)i :api&u! !ui A(a2 care &e *nv'i&e (e bun v'ie cu pati2i!e p!cerii6 )i care6 avn(u8)i v'ia p'vrnit &pre p!cere6 ve&tea6 c.iar tcn(6 &tpnirea vic!eanu!ui a&upra !ui6 prin fapte!e ce !e &vr)ea6 neputn(u8&e e!ibera (in !an u! p!cerii6 (e frica 2'r ii# "up ce6 a)a(ar6 prin biruin a a&upra pri2ei i&pite prin p!cere6 a :(rnicit p!anu! Puteri!'r6 Cpetenii!'r )i Stpnii!'r ce!'r re!e6 "'28 nu! !e8a *n+(uit &8)i pun *n !ucru )i a! ('i!ea atac6 a(ic & vin )i *ncercarea ce !e 2ai r2&e&e6 cu i&pita prin (urere# *n fe!u! ace&ta a v'it ca6 (e)ertn(u8)i ace!ea (ep!in *n E!6 *n&u)i veninu! &tricci'& a!
C'!A&eniD6 35#

140

CRAREA MPRIEI

rut ii !'r6 &8; ar( ca printr8un f'c6 ni2icin(u83 cu t'tu! (in fire# Cci '2u! fu+ea (e (urere6 (in pricina !a)it ii6 ca unu! ce era tirani:at pururea fr & vrea (e frica 2'r ii6 (e aceea &truia *n r'bia p!cerii6 nu2ai )i nu2ai pentru a tri# "up ce "'2nu! a anu!at a)a(ar Cpetenii!e )i Stpnii!e prin pri2a e1perien a i&pite!'r *n pu&tiu6 t2(uin( !atura (e p!cere a tr&turii pti2it'are a *ntre+ii firi# !e8a (e&fiin at (in n'u *n vre2ea 2'r ii6 e!i2inn( (e a&e2enea !atura (e (urere (in tr&tura pti2it'a8 re a firii# A&tfe! (ar a !uat a&upra Sa6 ca un vin'vat6 fapta n'a&tr6 (in iubirea (e 'a2eni= 2ai bine :i&# ne8a &cri& *n &'c'tea!a n'a&tr6 ca un bun# 2ri2ea biruin e!'r Sa!e# Cci a&e2enea n'u# !un( Iar (e pcat tr&tura pti2it'are a firii6 prin care 'bi)nuie)te & !ucre:e a!e &a!e t'at Puterea rea &i &tricci'a&# !e8a :(rnicit *n ti2pu! 2'r ii pe ace!ea# *ntruct au venit )i a&upra ;ui pentru i&c'(ire# 9i a&tfe! a biruit a&upra !'r )i !e8a intuit pe Cruce# *n vre2ea ie)irii &uf!etu!ui6 ca pe une!e ce n8au af!at ni2ic pr'priu firii !'r *n tr&tura pti2it'are a ;ui6 pe cn( e!e &e a)teptau & (ea (e ceva '2ene&c6 (at'rit pr ii pti8 2it'are pe care ' avea prin fire6 (in pricina trupu!ui# "eci pe (rept cuvnt a &!'b':it6 prin trupu! Su ce! &fnt !uat (in n'i6 ca printr8' *nceptur6 t'at firea 'a2eni!'r (e rutatea a2e&tecat *n ea prin tr8 &tura pti2it'are# &upunn( prin *n&)i tr&tura pti2it'are a firii pu8 terea vic!ean care &e af!a t'c2ai *n ea Fa(ic *n tr&tura pti2it'areG *2pr in( a&upra firii#>3 Prin)i *n cercu! vici'& (intre pcat )i p!ata !ui6 *ntruparea )i 2'artea "'2nu!ui Hri&t'& au a(u& 'a2eni!'r ' a!t na)tere )i a &c.i28 bat &en&u! 2'r ii6 facan(8' 2'artea pcatu!ui (in fire )i ca!e a *nvierii#

CONTIN%AREA BIR%INEI# PRIN TAINE

Biruin a Mntuit'ru!ui e unic# 0r E! ni2eni nu 2ai p'ate c)8 ti+a ' a ('ua biruin a&upra ru!ui# "ar cu Hri&t'&6 (a= *n& nu e nici
M Sf Ma1i2 Mrturi&it'ru!# R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea D36 0i!'8 ca!ia# Sibiu# 34K?# e(# I6 v'i# I6 pp# AD8AA# A &e ve(ea )i R&pun&u! !a *ntrebarea A3# (in 'p# cit# pp# III8IK5#

R/BOI%; NE$/%T

3K3

atunci a!t biruin 6 ci t't aceea)i6 pre!un+in(u8&e *n vre2e )i *n2u!8 in(u8&e cu !uptt'rii# Cci Ii&u& Hri&t'& *2p!ine)te ceea ce ne !ip&e)te n'u# ne8a (ruit ' a ('ua na)tere6 iertn(u8ne (e pri2a= ne8a *ntrit firea pentru refacerea virtu ii )i ne8a !u2inat 2intea pentru refacerea cun')tin ei6 8 a2n('u (e trebuin pentru a ne !ipi cu (ra+'&tea 2ai tare (e a(evr (ect (e via a acea&ta# A&tfe! ne8a (ruit )i n'u biruin a a&upra 2'r ii6 *ntruct 8 ce!'r ce tri2 via a *n Hri&t'& 8 nu ne 2ai e&te ' +r'a:6 ci ' (e:!e+are (efinitiv (e pcat# M'artea pentru n'i nu 2ai e&te ' *nfrn+ere a firii6 ci '2'rre a pcatu!ui )i i:bvirea firii# In fe!u! ace&ta :ice2 c birui2 )i n'i (ar (e fapt e Ii&u& Hri&t'&6 ce! ce !'8 cuie)te *n n'i prin Taine6 care c)ti+ r:b'iu! )i &e ')te)te pentru 2n8 tuirea n'a&tr= )i# &truin( )i n'i cu (ra+'&te *n nev'in a !ui "u2ne:eu6 r:be)te a&e2narea Sa pe&te c.ipu! vie ii n'a&tre# A)a ni &8a *28 prt)it pe Sine6 *n pri2e!e trei Sfinte Taine6 fiecruia6 *n(at (up venirea n'a&tr *n !u2e# Ni S8a (ruit pe Sine ca !u2in ce !u2inea: pe t't '2u! ce vine *n !u2e3# Ace&tea &unt- Sfntu! B'te:6 %n+erea cu Sf# Mir )i Sfnta *2prt)anie6 iar !a vr&ta priceperii cun')tin a (e "u2ne:euD# Prin Sfntu! B'te:6 Bi&erica !ui Hri&t'& ne na)te (e &u&I *n 'b8 )tea cre)tini!'r &au a ucenici!'r "'2nu!ui# Prin e! pri2i2 )ter+erea p8 catu!ui &trvec.iK6 *ntruct t' i era2 *n A(a2 cn( a pctuit e! 56 *ntrirea firii *n &tarea (e cur ie6 ('bn(it prin B'te:6 r2ne & &e *2p!inea&c treptat6 c'n!ucrn( fiecare cu .aru! (at !a B'te:# Prin Sfntu! Mir pri2i2 &!)!uirea *n n'i a (aruri!'r "u.u!ui Sfnt6 p'trivit cu at't)tiin a )i 'rn(uirea !ui "u2ne:eu ce8' are *n via cu n'i cu fiecare# Taina acea&ta ne ( *ntrirea *n via a cea n'u pri2it !a B'te: )i face & &e (e:v'!te6 *n bine6 ta!an ii a&cun)i *n arina fiecrui in& !a na)tere# Iar prin Sfnta *2prt)anie *! pri2i2 pe *n&u)i "'2nu! "u28 ne:eu! )i Mntuit'ru! n'&tru Ii&u& Hri&t'&6 ca Mntuit'r (in pri2e,(ia ce ' ave2 cu vr,2a)u! )i pu&tiit'ru! vie ii#

M I'an 3# 4# D I'a2!B6 I#
J, .5. <

R'2ani 56 34 )i A6 DD# MR'2ani 5# 3D83K#

I' au

142

CRAREA MPRIEI

T't !a B'te: 2ai pri2i2 (e !a "u2ne:eu )i pe *n+eru! p:it'r care r&pun(e (e n'i )i (e (aruri!e pri2ite6 att *n vre2ea vie ii ct )i !a ie)irea n'a&tr (in via a p2ntea&c# Mntuit'ru! n'&tru nev:ut &e *2brac cu n'i6 )i pe n'i ne *28 brac cu Sine>C i *n Hri&t'& v8a i b'te:at6 *n Hri&t'& v8a i )i82brcat#>3 O2u! ce! (inti6 !uat (in p2nt )i p2nte&c6 &e *2brac *n '2u! ce! (e a! ('i!ea6 care e&te (in Cer )i &e face cere&c# D Iar pri2u! '2 cere&c e&te Ii&u& Hri&t'&- O2u! ce! n'u6 care e&te c.ipu! )i a&e28 narea !ui "u2ne:euI# 0ptura n'a&tr cea &uf!etea&c &au (u.'vni8 cea&c &e une)te cu Hri&t'&6 iar E! &e face 8 a)a8:icn( 8 "u.u! n'&tru# Iat pe &curt ce e&te t2(uirea firii n'a&tre6 &au *nn'irea '2u!ui# T' i cre)tinii &unt b'te:a i )i t'tu)i nu t' i &e 2ntuie&c# "e ce@ Iat (e ce- (aruri!e b'te:u!ui &tau *n!untru! fpturii n'a&tre nev:ute6 a)teptn( &p'rirea vr&tei )i vre2ea 2in ii6 cn(6 prin pr'p'v(uirea Bi&ericii6 af!2 (e&pre c'2'ara cerea&c6 cea a&cun& *n arina fiin ei n'a&tre# Iat *ntrirea ace&t'ra prin cuvntu! Sf# Marcu A&cetu!- >Prin B'te: ni &8a (at .aru!6 *n& &t a&cun& *n c.ip neartat6 a)teptn( a&cu!tarea n'a&tr )i *2p!inirea p'runci!'r6 pentru care a2 pri2it pute8 re prin e!>K# A(evru! c Ii&u& Hri&t'& ne e&te >Ca!e> &pre (e&vr)ire e !2urit pe t'ate !aturi!e (e Sfin ii Prin i ai R&ritu!ui# Nu nu2ai c Ii&u& Hri&t'& ne8a p'runcit B'te:u!6 ci c.iar p'runca *! cuprin(e pe "'2nu!# >"'2nu! e a&cun& *n p'runci!e Sa!e# 9i cei ce8; caut pe E!6 II +&e&c pe 2&ura *2p!inirii !'r#>5 "eci6 (ac Ii&u& Hri&t'& &e af! c.iar )i nu2ai *n p'runca B'te:u!ui6 cu att 2ai vrt'& &e va arta *n *2p!inirea p'runcii )i *n (e&vr)irea tainei# A)a(ar e f'arte natura! ca &fin ii & fac atrnt'are (e&vr)irea n'a&tr *n Hri&t'& *nti (e *2p!i8 nirea p'runci!'r# Se p'ate &pune )i a)a- 'rice &i!in &pre *2p!inirea p'runci!'r e ' nev'in a virtu ii# "eci6 (ac "'2nu! #e a&cun& *n p'8
D I Ca!ateni I6 DB# 3 C'rinteni 356 KB# Efe&eni K6 DK# Sf# Marcu A&cetu!6 "e&pre B'te:6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KA6 e(# I6 v'i# 36 p# D?5= )i e(# II6 v'i# 36 Sibiu6 34KB6 p# D?3# 5 I(e26 p# DK4= )i p# DKB# 3

R/BOI%; RE$/%T

143

runci!e Sa!e6 fire)te c e&te )i *n &tr(ania pentru ('bn(irea virtu i!'r# E! e&te puterea &au &uf!etu! nev'in e!'r virtu ii# Sf# Ma1i2 2er+e pn ac'!'6 *nct &pune- >0iin a virtu ii (in f!ecare e&te Cuvntu! ce! unic a! !ui "u2ne:eu6 cci fiin a tutur'r vir8 tu i!'r e&te *n&u)i "'2nu! n'&tru Ii&u& Hri&t'&> # "ac prin p'runci "'2nu! ni &e *2bie6 a)a8:icn(6 (inafar6 ca principiu atractiv6 prin virtu i "'2nu! &e 2anife&t (in!untru6 ca principiu i2pu!&iv# P'runca ar fi Cuvntu! !ui "u2ne:eu ca *n(e2nare (inafar6 iar virtutea ar t* Cuvntu! !ui "u2ne:eu ca *n(e2nare (in!untru# Iar pre:en a !ui Hri&t'& *n Sfinte!e Taine r2ne un a(evr ('+2atic# Aci v'rbi2 (e trire6 (e (e&f)urarea !ui Hri&t'& (in Taine *n via a n'a&tr rea!# Cci (ac "'2nu! e&te a&cun& (e !a B'te: *n Sanctuaru! ce! 2ai (in!untru a! fiin ei n'a&tre6 ca un Inainte2er+t'r *n(e2nn(u8ne &pre *2p!inirea p'runci!'r6 printr8*n&e!e apar pe 'bra:u! n'&tru &piritua! tr&turi!e "'2nu!ui# A&tfe! ace&te tr&turi &e !i2pe:e&c &ub *n(e2nu! unei f'r e ce !ucrea: (in!untru *n afar6 f'r care nu e&te a!ta (ect *n&u)i Ii&u& Hri&t'&6 ce! &!)!uit *n a(ncu! n'&tru ce! neptrun& *nc (e c'n)tiin # Pre:en a !ui Ii&u& Hri&t'& ni &e face t't 2ai v(it *n!untru! n'&tru6 2anife&tn(u8&e t't 2ai !u2in'a& )i *n purtarea n'a&tr (in afar# Iat ce &pune Sf# Marcu A&cetu!- >Te2p!u! ace&ta6 a(ic !'ca)u! &fnt a! trupu!ui )i a! &uf!etu!ui6 are )i e! un !'c *n partea (in!untru a catape8 te&2ei# Ac'!' a intrat Ii&u& ca Inainte2er+t'rD6 !'cuin( (e !a B'te: *n n'i>3# >"rept aceea6 ' '2u!e6 care ai f'&t b'te:at *n Hri&t'&6 ( nu2ai !ucrarea pentru care ai !uat puterea )i te pre+te)te & pri2e)ti artarea Ce!ui ce !'cuie)te *n tine#>K >"eci6 (ac !a *nceput Hri&t'& e&te a&cun& *n p'runci )i prin Taine *n+r'pat *n n'i6 pe 2&ur ce ne prin(e2 (e funia p'runci!'r6 cu puterea ;ui care e&te *n n'i6 ('bn(i2 (in acea&t c'n!ucrare virtu i!e= iar printr8*n&e!e6 ca prin t't attea ra:e6 c.ipu! !ui Hri&t'& ie&e !a !u2in6 '+!in(in(u8&e (in!untru *n afar )i pe c.ipu! n'&tru6 pe 2&ur ce ie)i2 (in v!uri# "e aceea Ori+en )i Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru! c'n&i(er (ru2u! cre)tinu!ui ev!avi'&6 ce &e *ntin(e (e !a
A2bi+# !iber# P#C# 436 3@?36 *n Cur&u! (e a&cetic )i 2i&tic cre)tin a! Pre't pr'f# "# Stni!'ae6 Bucure)ti6 34KB6 p# D5# D Evrei A6 D@= I Sf# Marcu A&cetu!6 "e&pre B'te:6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KA6 e(# I6 v'i# 36 p# D?B= )i e(# II6 v'i# 36 Sibiu6 34KB6 pp# D?D8D?I# K I(e26 p#MD45=)ip=D4@#

144

CRAREA MPRIEI

!ucrarea p'runci!'r pn !a cun'a)tere6 ca un (ru2 tainic a! "'2nu!ui *n n'i6 (e !a c'b'rrea pe p2nt &ub c.ip &2erit (e r'b6 pn !a &uirea pe 2unte!e Tab'ru!ui6 un(e &8a artat *n t'at &!ava Sa (u2ne:eia&c# Sui2 (e !a nev'in e!e a&cetice pn !a c'nte2p!area 2i&tic- cu Hri&t'&6 prin Hri&t'&6 &pre Hri&t'&#3 E f'arte &e2nificativ *ntreita cufun(are a ce!ui ce &e b'tea: in nu2e!e Sfintei Trei2i# Cufun(area acea&ta t'ta! *n&e2nea: att 2'artea "'2nu!ui pentru n'i ct )i 2'artea '2u!ui vec.i6 '2u! pcatu!ui# Nu2ai cu pre u! ace&tei 2'r i ne *nvre(nici2 (e un+erea cu Sf# Mir# prin care ni &e *2prt)e&c6 (up 'rn(uirea !ui "u2ne:eu6 (aruri!e "u.u!ui Sfnt )i (e unirea cu O2u! ce! n'u6 ce! venit (in Ceruri6 prin taina Sfintei *2prt)anii# >Prin 2i,!'cirea ace&t'r taine# Hri&t'& vine !a n'i6 *)i face &!a) *n &uf!etu! n'&tru6 &e face una cu ci )i83 tre:e)te !a ' via n'u= iar '(at a,un& *n &uf!etu! n'&tru# Hri&t'& &u+ru2 pcatu! (in n'i6 ne ( (in *n&)i via a Sa )i (in pr'pria Sa (e&vr)ire#>>> *n te2eiu! ace&tei &e2nifica ii a B'te:u!ui6 ca repetn( 2'artea )i *nvierea "'2nu!ui6 *n n'i *n f!ecare6 &au 2'artea '2u!ui vec.i )i *nvierea O2u!ui n'u6 Ii&u& Hri&t'&6 ni &e (e&c.i( ('u !aturi a!e ace&tei taine- una p':itiv )i a ('ua ne+ativ# >Hri&t'&6 &!)!uit (e !a B'te: *n n'i6 c'n(uce cu putere nu nu2ai &tr(uin a n'a&tr (up *2p'('birea firii cu virtu i6 (eci nu nu2ai !ucrarea p':itiv (e f'rtificare prin v'in a '2u!ui n'u6 ci )i !ucrarea ne+ativ (e '2'rre a pcatu!ui6 (e &!bire 8 t't prin v'in 8 a '2u!ui vec.i# Cci '2u! n'u nu cre)te )i nu &e *ntin(e *n n'i (ect pe 2&ur ce &ca(e )i ce(ea: '2u! ce! vec.i# *n &p'rirea cu putere a ace&tui pr'ce& &piritua! &e ia *n e!e&u! B'te:u!ui ca participare a ce!ui ce &e b'tea: !a 2'artea )i *nvierea "'2nu!ui# "ar taina B'te:u!ui nu e nu2ai ' rea!i:are 2'2entan a unei 2'r i )i *nvieri tainice a ce!ui ce &e b'tea:6 ci )i *nceperea unui pr'ce& *n care 2'artea )i *nvierea acea&ta c'ntinu pn !a (e&vr)ireN>M3

M Pr# pr'f# "# Stni!'ae6 Cur& (e a&cetic )i 2i&tic cre)tin# Bucure)ti6 34KB6 p#DA# > Nic'!ae Caba&i!a6 "e&pre via a *n Ii&u& Hri&t'&6 Sibiu6 e(# I6 34KA6 p# D 3 # I Pr# pr'f# "# Stni!'ae6 Cur& (e acetic )i 2i&tic cre)tin6 Bucure)ti6 34KB6 p# DB#

R/BOI%; NI $AN%T

145

"ES$7R9IREA 8 0INA;ITATE A OM%;%I

Oa2eni &unte2 t' i= om *n&# nu2ai (in cn( *n cn( cte unu!acela care nu-i dezminte obria divin3 iar O2 Fcu >O> 2areG nu2ai unu!6 Ii&u& Hri&t'&6 care pentru n'i 'a2enii# "u2ne:eu tun(# &8a fcut O2# 9tia2 )i pn !a HI c ave2 ' 'br)ie (ivin6 c &unte2 ne2u8 rit'ri cu &uf!etu!6 c e&te un &in+ur "u2ne:eu6 &piritua!6 nev:ut 8 )tiau ace&tea )i (acii !ui /a!2'1i&6 (e pe 2e!ea+uri!e n'a&tre 8 (ar cu veni8 rea !ui Ii&u& Hri&t'&6 ca O2 *ntre 'a2eni6 *n i&t'rie6 &e repar &tructura! firea '2enea&c# Cre)tini&2u! e a ('ua crea ie a !u2ii6 (up c'ncep ia Sf# "i'ni&ie Are'pa+itu!# pre!uat )i (e Nic.if'r Crainic *n "ostal)ia paradisului. S (e:v'!t2 pu in ce!e (e 2ai &u&# Intr2 *n Cre)tini&2 (e 2ici# tare (e 2ici6 prin b'te:# *tunci ni se 4inoculeaz4 cretinismul. Atunci &unte2 n&cu i a ('ua 'ar (in ap )i (in "u. 8 Sf# B'te:= atunci &unte2 2irui i pe frunte6 pe 'c.i# pe 'bra:6 pe +ur6 pe +t6 pe u2eri6 pe 2ini6 pe +!e:ne6 cu a ('ua tain cre)tin 8 Sf# Mir= atunci pri2i2 )i a treia tain 8 *n 'r(inea *n care ni &e (au 8 Sf# *2prt)anie cu "'2nu! Hri&t'&# 9i trec anii6 pruncu! &e face c'pi!6 tnr6 &tu(ent6 a&i&tent### 9i vin *2pre,urri neprev:ute6 &p'ntane6 care tre:e&c &trfun8 (uri6 &au !ac apel la str!unduri, cu care nc nu !cusem cunotin. Ace&te *2pre,urri p't (ec!an)a a(evrate cri:e a!e ra iunii &au a!e c'n)tiin ei# Nere:'!vate !a ti2p n lumina unei raiuni supreme a e5istenei, p't (uce !a (e:ec.i!ibru6 !a &inuci(ere6 !a nebunie6 &au !a ' b!a:are care nu 2ai (e'&ebe)te bine!e (e ru6 ceea ce t't un (e:a&tru &uf!ete&c e&te# Aten ieH= &unte2 invita i (e ' nev:ut 'rn(uire a !ucruri!'r6 & face2 ape!6 s aducem n s!era luminoas a cunotinei i resorturile latente ale !iinei noastre, care6 actua!i:ate6 (ep)e&c prin fru2u&e e )i putere t't ce a+'ni&i&e2 pn aci6 )i6 prin fru2u&e ea )i puterea !'r intrin&ec6 s ne redea linitea i echilibrul, pe care ra iunea n'a&tr '2enea&c 8 'rict ar fi (e antrenat cu )tiin a &au fi!'&'fi a 8 nu !e8ar putea re&tabi!i#

3KA

CRAREA MPRIEI

*n rea!itate *2pre,urri!e6 'rict (e curi'a&e ar fi 8 i poate cu att mai mult - nu &unt (ect e1citan ii (inafar6 care declaneaz mecanismul nostru meta!izic6 cre)terea n'a&tr &piritua! 8 (eveni26 practic )i rea!6 c'n)tien i )i (e cea!a!t (i2en&iune a e1i&ten ei6 a! crei u2i! &up'rt bi'!'+ic pute2 fi )i n'i6 cei *n cau:# Ave2 ' na)tere )i ' cre)tere bi'!'+ic= e vr&ta n'a&tr inc'n8 )tient6 ira i'na!6 apr'ape ire&p'n&abi!# Aci instinctele p:e&c 'r(i8 nea )i via a *n 2'( ref!e1 8 nu (e!iberat# "e!iberarea6 cu t't re+retu!6 apare n urma f'r e!'r 'arbe a!e naturii6 care e!e ne iau *n pri2ire6 (in pri2u! cea& a! vie ii# "e aci )i 2u!ta neputin a ra iunii (e a rn(ui ea ' c.iverni&ire 2ai bun a vie ii# "e aci )i rara (ar n'bi!a *ntrebare6 pe care )i8' pun unii tineri *n pra+u! vie ii- cu ce interpretare, cu ce destinaie s o triesc7 Ce am lie !cut cu mine7 "eci6 (ac ave2 n'r'cu! ca *n&)i ra iunea n'a&tr & ne tre8 :ea&c &pre re&'rturi!e 2etafi:ice a!e &piritu!ui n'&tru6 acea&ta &e pe8 trece printr8un act de smerenie a raiunii, cn( *)i recun'a)te cin&tit 2ar+ini!e6 vic!enii!e )i incapacitatea &a (e8a ne (a prin ea &au prin n'i *n)ine6 pacea )i ec.i!ibru! *n fa a f'r e!'r ru!ui )i a 2a+iei .a'&u!ui# Ru!6 nebunia )i .a'&u! nu &unt !iteratur- &unt rea!it i6 care6 une'ri6 i:be&c fr'nta! )i caut & *n+.it re!ativu! tu ec.i!ibru# $e:i c!ar6 une'ri cu !uci(itate unic *n viat6 c 4dintr-asta4 numai 'umnezeu te poate scpa. Iar pe "u2ne:eu *! ai &(it6 >in'cu!at>6 !atent6 *n &tructura ta &pi8 ritua!# Tu e)ti a!t'it cu un O28"u2ne:eu6 ab&'!ut &uperi'r c'n(i iei ta!e p2nte)ti# Prin acea&ta )i tu e)ti un !iu al lui 'umnezeu, (ar nu )tiai ace&t !ucru6 nu veni&e)i *n nici ' *2pre,urare care &8 i (ep)ea&c puteri!e natura!e6 iar Cineva (in tine & fac t'tu)i *2pre,urarea neca8 :u!ui in'fen&iv# E c!ar c nu2ai "u2ne:eu e 2ai pre&u&6 a(ic e 2ai tare6 (ect 'rice ru6 nebunie &au .a'&# Iar acea&t putere6 prin E!6 ne8a (at8' )i n'u# Ne8a (at6 a(ic6 puterea & fi2 fii ai !ui "u2ne:eu# "ac cineva e contient i triete aceast eviden interioar i pe cellalt plan al e5istenei, unuia ca ace!a nici un ru nu i &e 2ai p'ate *nt28 p!a# Nici '2'r i nu p't fi6 pentru c *ntr8*n)ii pre:en a (ivin e ' f'r care face (e)art 'rice :vrc'!ire a ru!ui a&upra !'r# Acea&ta ' ('ve8 (e&c 2arii tirani ai i&t'riei r'2ani!'r6 care v'iau & *nbu)e &pectacu!ar e1i&ten a cre)tini&2u!ui6 i2a+inn( vre2e (e I@@ (e ani6 ce!e 2ai cu2p!ite 2'r i pentru cre)tini# Cre)tinii *n& nu 2ureau &pectacu!ar6 ci

R/BOI%; NE$/%T

147

nu2ai &i2p!u6 &2erit- (e &abie# Ba 2ai 2u!t6 faptu! &upravie uirii *n ini8 2a+inabi!e 2unci )i revenirea 2iracu!'a& !a &ntate6 tre:ea *n 2un8 cit'rii p+ni ' ui2ire care8i fcea & &e 2rturi&ea&c )i ei (e partea !ui Hri&t'&6 b'te:n(u8&e pe !'c6 *n pr'priu! !'r &n+e- b'te:u! 2uce8 niciei6 care )i e! c'nfer &fin enia (efinitiv# *n (efinitiv acea&ta )i e&te !inalitatea omului6 creterea sa n dimensiunile spirituale Fc'nferite (e ,ertfa *n e!ea& 8 (eci acceptat 8G6 a!e brbatu!ui (e&vr)it Ii&u& Hri&t'&# "eci desvrirea este !inalitatea noastr - cu p'runc 8 (ac e&te cine & priceap )i & &e an+a,e:e# Cre(in a e un ri&c a! ra iunii= (ar nici(ecu2 ' anu!are6 ci6 (i2p'8 triv o iluminare a ei. E ' ab&'rbire a &uf!etu!ui *ntr8un (inc'!' a! !u2ii ace&teia6 *n 2'(u! (ivin a! e1i&ten ei# C'n)tient (e acea&t (e:2r+i8 nire6 fr & fii 2'rt (e!'c )i *n !u2e6 e1perie:i6 trie)ti6 !a inten&it i nebnuite &enti2entu! !ibert ii &piritu!ui# "e fapt !a 2i,!'c e ' *nviere a &piritu!ui pe p!anu! )i !a nive!u! ra iunii (ivine a e1i&ten ei *n +enera! )i acea&ta ' trie)ti ca ' e!iberare (in te2ni a )i ter'area ace&tei !u2i &en&ibi!e# Acu2 &capi (e fric# ;u2ea nu &e 2ai p'ate atin+e (ect (e te2ni a ta bi'!'+ic6 8 n'ua ta rea!itate6 (e ' evi(en ab&'!ut6 &c8 pn(u8i cu (e&vr)ire# Ace&tea &unt cuprin&e *n cuvntu! !ui Ii&u&- >Eu6 A(evru!6 v v'i face !iberiH> )i >Nu v te2e i (e cei ce uci( trupu! 8 care nu p!te)te ni2ic F*n &ineG 8 )i 2ai (eparte nu p't & fac ni2icH> "eci cn( *2pre,urri!e te8a(uc *n &itua ia & ve:i !i2ite!e ra iu8 nii6 catac!i&2u! *n fa 6 puteri!e ru!ui (e:!n uite6 nu tre2ura cci nu e)ti &in+ur- e&te Cineva nev:ut cu tine6 *n tine6 care &tvi!e)te .a'&u!6 iar pe tine te cre)te 2ai pre&u& (e '2 *2pru2utn(u8 i )i ie ni2bu! (ivinit ii# FS nu pier(e2 (in ve(ere c aci &e (e&criu *n&u)iri!e )i r'&turi!e 2a,'re a!e cre)tini&2u!ui6 *ntr8' c'ncep ie fun(a2enta!6 t'ta!6 (e&pre viat )i !u2e# 9i ceea ce &e &c.i ea: aci &unt ('ar !inii e1tre2 (e &u2are fa (e infinita !'r b'+ ie )i fru2u&e e *n trirea !'r autentic#G O i!u2inare a ra iunii6 (at'rit >!'cuirii> !ui Hri&t'& *n &uf!et6 nu e&te (e nici ' 2irare6 *ntruct Ii&u& Hri&t'& e&te nu2it *nc *n ter2in'8 !'+ia +reac- >;'+'&>6 Cuvnt6 ra iunea ab&'!ut a !ui "u2ne:eu# A(ic )i i iunea n'a&tr pri2e)te ' (e&c.i(ere (e 'ri:'nt !a nive!u! cu care "u2ne:eu *n&u)i ve(e fina!itatea crea iei Sa!e# $e(e2 cu >'c.ii> !ui "u2ne:eu6 +n(i2 cu 2inte *n(u2ne:eit6 *n e!e+e2 *n !u2in

3K?

CRAREA MPRIEI

(ivin )i ce!e &en&ibi!e (e aici )i ce!e eterne a!e e1i&ten ei# I2anen a naturii &e &trbate (e tran&cen(en a (ivin 8 efectu! Haru!ui 8 )i (e&8 vr)irea nu 2ai are &fr)it# C'pi!u! Ii&u& !a 3D ani6 *n Te2p!u! (in Ieru&a!i26 2rturi&ea pe "u2ne:eu ca Tat a! Su# Cun')tin e!e Sa!e6 *n privin a Scripturi!'r6 ('ve(eau c8& ace!ea)i care au in&uf!at pe pr'fe i & !e &crie6 (eci E! dintru ale 8ale v'rbea cu *n e!ep ii Te2p!u!ui )i ntru ale 8ale venea s le plineasc si n zona aceasta in!erioar a lumii i a vieii. A re&pec8 tat *n& )i bare2u! neputin ei '2ene)ti6 ie)in( !a pr'p'v(uirea re!i+iei abia !a I@ ani6 2a,'ratu! a(2i& (e Te2p!u *n ace&t &c'p# E *n& (e2n (e re inut faptu! c!arit ii (e c'n)tiin a fi!ia iei Sa!e (ivine6 !a ' vr&t cn( fiii '2ene)ti *nc n8au !ic.i(at8' cu ,'aca# EI *n& nu era n&cut prin v'ia 'arb a in&tincte!'r6 ca & vin cu per(eaua +r'a& a pcatu!ui pe 'c.ii 2in ii6 ci 'c.ii ;ui aveau nea!terat &trve(erea ab&'!ut a !u2ii# "e aceea &in+ura c'ncep ie fr +re)ea! )i i:bvit (e re!ati8 vitate ' arc nu2ai "u2ne:eu 8 Ab&'!utu! 8 *nceputu! )i fina!itatea !u2ii# I v i c &in+uru! a crui c'ncep ie face (in .a'&6 c'&2'&# Cn( cineva &e >*ncu2et> & &e !a&e *n c'n(ucerea Pr'vi(en ei6 printr8un e!an (e iubire (e "u2ne:eu6 a(ic &8)i (ep)ea&c c'n)tient c'n(i ia &a u2an 8 &ub ac iunea Haru!ui (e &u&# bine*n e!e& 8 p'ate ve(ea *nc (e aici arvuna (e&vr)irii &a!e6 *ntr8un &enti2ent (e !ibe8 rare6 ca ' *nviere (in 2'r i# Ti2pu!6 cau:a!itatea6 !u2ea6 via a )i t'ate v2i!e cun'a)terii6 p!ine (e c.inu! c'ntra:iceri!'r6 r2n !a p2nt6 ca ' +'ace (e 'u cn( ie&e (in ea un pui viu &au cn( (intr8' '2i( p8 r'a& 8 trecut aparent prin 2'artea unei cri&a!i(e 8 ie&e )i :b'ar un !!uture6 *n cu!'ri!e curcubeu!ui# A)a &unte2 )i n'i *n c'n(i ii!e vie ii ace&teia6 ' can(e! cu unt8 (e!e2n )i fiti!6 (ar *nc neaprin&# Cn( a,un+e2 !a cun')tin a a ceea ce &unte2 (e fapt6 c ave2 ' *nru(ire cu "u2ne:eu6 c !'cuie)te c.iar *n &tructura n'a&tr &piritua!6 c &unte2 *n pra+u! !iberei a!e+eri a unei c'ncep ii (e via (e care & ne ine2 c.iar (e n8'2 II pe p!acu! !u2ii6 atunci "u2ne:eu aprin(e can(e!a )i !u2inea: t'at via a n'a&tr cu concepia cretin (e&pre !u2e )i via #

R/BOI%; NE$/%T

3K4

Obi)nuit c'ncep ia cre)tin nu prea e (u& nici c.iar (e cre(in8 ci')i )i nici c.iar (e cei ce ' cun'&c teolo)ic (e&tu! (e bine6 pn !a fina!itatea &a 8 2ai p&trn( )i pentru e)oism ' bun parte (e >via ># Cu a!te cuvinte &unt pu ine e1e2p!are!e '2ene)ti care *)i '4risc 4 toat viaa lor pentru 'umnezeu, pentru cauza lui 'umnezeu n lume. Acea&ta ('ve(e)te nu2ai &!birea '2u!ui 8 prin b'a!a e+'i&2u8 !ui 8 nici(ecu2 &!birea cre)tini&2u!ui *n &ine6 ca va!'are &au !u2in a vie ii# Iat cu2 (e&crie Sf# Si2e'n N'u! Te'!'+6 un &fnt (in veacu! a! X8!ea6 indumnezeirea. omului6 >Ca '2 )tiu c nu v( ni2ic (in ce!e (u2ne:eie)ti )i &unt cu t'tu! (e&pr it (e e!e# "ar prin *nfiere 2 v( fcut "u2ne:eu )i &unt prta) a! ce!'r neatin&e# Ca '2 nu a2 ni2ic (in ce!e *na!te )i (u2ne:eie)ti6 (ar6 ca 2i!uit (e buntatea ;ui6 a2 pe Hri&t'&6 binefct'ru! tutur'r# Cci *n !u2ina !ui Hri&t'& 8 ;u2ina "u.u!ui 8 v( ce v(# 9i cei ce v(6 *n acea&t !u2in v( pe 0iu!# Pe care ;8a v:ut 9tefan6 (e&c.i:n(u8i8&e Ceruri!e )i pe care ;8a v:ut Pave! 2ai pe ur2 )i a 'rbit6 F8 *nc nu cre(ea6 nu era b'te:at6 ci era *n (ru2 & pri+'nea&c Bi&erica !ui Hri&t'&6 (eci &piri8 tua! era 'rb )i acea&t 'rbire &8a r&frnt te2p'rar )i a&upra trupu!uiG6 &tn( *ntre+ cu a(evrat *n 2i,!'cu! ini2ii 2e!e#> "eci ceea ce &8a a!t'it F&8a >in'cu!at> 8 cu un cuvnt (e 2ai *na8 inteG6 *n fiin a n'a&tr &piritua!6 *n cte unii6 (in cn( *n cn(6 (in veac *n veac6 r&are ca ' c'nfir2are !u2in'a&6 ca ' &tea ce !u2inea: )i c'nte2p'rani!'r 2ai >:bavnici cu ini2a a cre(e t'ate> *nn'iri!e &pre ndumnezeire a '2u!ui# 0a (e acea&t (e necre:ut per&pectiv a va!'rii '2u!ui6 nu &tri8 c & ' face2 )i 2ai !u2in'a& printr8un c'ntra&t (e cuvinte# Cci (up cu2 unii ri(ic pn !a Cer va!'area '2u!ui6 a! ii caut &8i c'b'are pn !a p2nt t'at *n&e2ntatea &a# 9ealizrile sale !izice &unt t'at va!'area )i ne2urirea &a# !u2 *n& un a!t a&pect# "ac '2u! c!t're)te neatent cu tran:itu! &u6 p'ate a,un+e !a cri:e6 !a (e:ec.i!ibru6 !a ndrcire6 pra( a unui (u. ru6 &au a un'r puteri re!e6 care83 &c't c!inic (intre 'a2eni#

150

CRAREA MPRIEI

"ar 2ai &unt )i ca:uri cn( p'&e(a ii &unt fi!'&'fi# E1e2p!uNiet:&c.e6 rev'!tat *2p'triva !ui "u2ne:eu6 v'ia >& &crie '&n(irea cre)tini&2u!ui pe t'ate +ar(uri!e> 8 pentru c &!be)te *n '2 puterea (e rev'!t a &upra8'2u!ui6 crea ia &a# A &fr)it nebun# Nu p't & nu tran&criu aci *nc vre' cteva citate a!e ace&tui 2are &fnt )i &criit'r a! cre)tini&2u!ui6 *ntruct vede cea 2ai !ar+ in8 terpretare a iubirii (e 'a2eni6 cu care ne 2en ine26 &p'ri26 &au c(e2 (in cre)tini&2# 9tii c pe acea&t *n&u)ire &uf!etea&c6 a iubirii (e 'a2eni6 ai ('8 bn(it ' practic ce nu i8' ((ea cartea )i ai a,un& & rea!i:e:i (e&c'8 periri *n&e2nate# In fina!- (e&c'perirea cre)tini&2u!ui )i *n tine# 4:rin rbdarea ncercrilor i prin iubirea !a de dumani - cci acea&ta e iubirea (e 'a2eni- & ai fa (e t' i6 buni )i ri6 iubire (in &uf!et6 pentru t' i &8 i pui &uf!etu! tu *n fiecare :i 8 acestea te vor !ace, c'pi!e6 i2itat'r a! Stpnu!ui )i te vor arta chip adevrat a! /i(it'ru!ui6 i2itat'r *n t'ate a!e (e&vr)irii (u2ne:eie)ti# Iar /i(it'ru! atunci 8 ia a2inte ce8 i &pun- * i va tri2ite "u.u! Su )i te va in&uf!a )i va !'cui )i &e va &!)!ui fiin ia! )i te va !u2ina )i te vei u2p!e (e &tr!ucire )i te va turna (in n'u *ntre+# Stricci'&u! *! va face ne&tricci'& )i va c!(i iar)i ca&a *nvec.it6 ca&a &uf!etu!ui tu a(ic# Iar acea&ta va face )i trupu! *ntre+ cu t'tu! ne&tricci'& )i te va face pe tine "u2ne:eu (up Har6 a&e2enea pr't'tipu!ui# 'e eti cretin, cum e ;ristos Ceresc, aa trebuie s !ii i tu 4. >"u.u! (u2ne:eie&c fiin( "u2ne:eu6 pe care *i ia *n!8 untru! ;ui6 *i reface cu t'tu!6 *i *n'ie)te6 *i face n'i6 *n c.ip ne*n e!e&### cu t'tu! a&e2enea !ui Hri&t'&# ### "e nu v ve i face de aici cereti, cu2 v *nc.ipui i c ve i !'cui *2preun cu E! *n Ceruri<> "eci pri2ii pa)i *ncep cu &c.i area unei c'ncep ii .'trt cre)8 tine )i trit ca ' evi(en interi'ar !a t'ate nive!e!e (e care &unte2 capabi!i6 )i6 *2pre,urri!e ne8' cerH

R/BOI%; NE$/%T

353

R/BOI%; NE$/%T

Ca nea2u! 'a2eni!'r & (inuia&c )i pe&te tria,u! 2'r ii6 "u28 ne:eu a &(it *n fire cteva !e+i fun(a2enta!e nu2ite in&tincte6 ca (e pi!( in&tinctu! c'n&ervrii vie ii )i in&tinctu! (e perpetuare a! vie ii# Ace&tea !e ave2 c'2une cu t'at &eria vie uit'are!'r# Ave2 )i in&tincte &uperi'are6 &pecific '2ene)ti6 pe care *n& nu !e au 'a2enii t' i *n e+a! 2&ur# ;a t'ate ce!e!a!te vie uit'are in&tincte!e &unt n'r2e fi1e (e via # Nu2ai '2u! p'ate interveni cu v'in a6 cu !ibertatea )i cu func ia c'n)tiin ei & 2'(ifice natura ace&t'r n'r2e fi1e# Acea&t 2'(ificare a func iei in&tincte!'r6 cn( nu e p&trat *n &tarea !'r 'ri+inar6 p'ate fi fcut *n ('u &en&uri 'pu&e- *n&pre (ere8 +!area !'r6 cn( (evin pati2i6 )i6 *n &en& 'pu&6 *n&pre c'nvertirea &au &ub!i2area !'r6 prin virtute6 prin !upt 2et'(ic6 prin nev'in # *n:e&trarea firii '2ene)ti cu (aru! !ibert ii (uce (eci fie &pre arbitrariu! )i r'bia pati2i!'r6 fie &pre e!iberarea6 prin nev'in 6 (e tira8 nia !'r# Ca atare6 *nc (e !a *nceput6 trebuie & preci:2 ce!e ('u naturi a!e firii '2ene)ti# %na e natura fi:ic6 bi'!'+ic a n'a&tr )i a!ta e natu8 ra &piritua!6 care !'cuie)te vre2e!nic *n te2ni a ace&tui trup# Trup )i &uf!et f'r22 t'tu)i ' unitate6 )i6 pn !a ur26 v'2 reveni !a (e&vr)ita unitate6 a)a cu2 a2 f'&t +n(i i (e "u2ne:eu !a *nceputu! :i(irii6 (ar acea&ta !a &fr)itu! i&t'riei6 !a *nvierea cea (e 'b)te# T't interva!u! (e vre2e pn !a 2'artea fi:ic a fiecruia *n par8 te6 precu2 )i t'at i&t'ria ace&tui 2'( (e e1i&ten (eci2at (e 2'arte6 e un c'ntinuu r:b'i nev:ut *ntre bine!e )i ru! (in '2= 8 fructu! 'prit a! cun')tin ei bine!ui )i ru!ui6 2ncat !a &fatu! unui )arpe# "eci !e+i!e (e e1i&ten &(ite *n fire 8 in&tincte!e 8 pti2in( (e8 re+!are prin 'trava pcatu!ui6 (evin3#pati2a (e nutri ie 8 !c'2ia6 be ia6 D#pati2a (e pr'prietate 8 avari ia6 .' ia6 I#pati2a (e repr'(uc ie 8 (e&fru!6 K#pati2a (e ('2ina ie 8 trufia#

35D

CRAREA MPRIEI

Cura (evine >pati2> un in&tinct &(it ca !e+e (e e1i&ten a firii< Iat r&pun&u! unui pr'fe&'r cre)tin (e 2e(icin- >*2p!inirea 'ri8 crui in&tinct a! firii e *n&' it (e ' p!cere# O2u!6 nu2ai '2u!6 (in t'ate vie uit'are!e6 vrea & (e&part func ia bi'!'+ic a in&tinctu!ui *n ('u- vrea & &epare rostul in&tinctu!ui (e plcerea ce8! *n&' e)te6 a!e+n(u8)i p!cerea )i refu:n(u8i r'&tu!># O2u! reu)e)te acea&t (enaturare6 cutat inten i'nat 8 arbitrar 8 (ar *n (auna &nt ii6 cu pre u! pier(erii !ibert ii6 a (ere+!rii a!t'r in&tincte &uperi'are6 cu inevitabi!e ur2ri ere(itare )# a# 2# (# Sfin ii Prin i au nu2it >(raci> pati2i!e (e cpetenie FSf# !'an Scraru! *n >Scara> nu2r B &au ? pati2i (e cpetenieG6 (in cau:a ca8 racteru!ui !'r c'n&trn+t'r6 a! 'br)iei !'r a(a2ice6 a capacit ii !'r (e a &trica ec.i!ibru! 2in ii )i (e a ' *nt'arce &tricat *2p'triva !ui "u2ne8 :eu- (racu! !c'2iei6 (racu! curviei6 (racu! trufiei6 )i a! i >(raci> ai nervi!'r# %n neur'!'+ p&i.iatru a i(entificat pentru fiecare pati2 (e&cri& (e Sfin ii Prin i ' +!an( en('crin# A(evrat e&te c ' ba: bi'!'+ic a pati2i!'r )i a ur2ri!'r !'r ' f'r2ea: )i +!an(e!e en('crine a! cr'r ec.i!ibru &au (e:ec.i!ibru func i'na! &e r&frn+e *n t'at fiin a '2e8 nea&c# Rea2intin(u8ne &i&te2ati:area ce!'r patru pati2i 'b&erv2 c6 pentru e!iberarea (e e!e6 !i &e *2p'trive&c *nt'c2ai ce!e trei v'turi 2'8 na.a!e# Nu ur2ri2 prin !upt nu2ai &i2p!a (e&pti2ire a in&tincte!'r6 ci eliberarea total a monahului de orice constrn)ere a vreunui instinct al vieii acesteia. Ct e cu dreapt socoteal atta 2nc26 ne *2brc2 )i feri2 trupu! (e inte2perii# ine2 & fie &nt'& )i & (ure8 :e *n !u2ea acea&ta atta ct are rn(uit6 cu r'&tu! (e a a,un+e &up'rt '2ene&c a! unui '2 *n(u2ne:eit# Cn( *n& cineva ve(e r'&tu! &u nu2ai !a via a acea&ta6 nu ve(e ni2ic# Pati2i!e i8au *ntunecat !u2ea (e (inc'!' (e :are# * devenit numai natur biolo)ic, 4numai trup4. Cn( *n '2 &e *ntre)te acea&t a!ternativ6 a trupu!ui6 care acaparea: pentru &ine )i f'r e!e natura!e a!e &uf!etu!ui6 2intea 8 c'n)tiin a c.iar 8atunci rzboiul nevzut ntre binele i rul din om ia o !orm clinic, psihanalitic.

R/BOI%; Nt$/%T

35I

Mai *nti c'n&truc ia p&i.'8fi:ic a '2u!ui6 *n an&a2b!u! ei6 e (e un 2ecani&2 )i inter8re!a ie e1tre2 (e c'2p!icate# T'tu)i 2ecani&2u! func i'na! a! '2u!ui e pu&6 (e !a :i(irea !ui6 &ub c'ntr'!u! a dou !oruri de conducere6 cenzura raiunii i mrturia contiinei. In creier func i'nea: un centru de cenzur F2e(ica! >in.ibi ia>G care are la dispoziie tot mecanismul bio-chimic necesar Fneur'8p&i8.ic6 neur'8en('crin6 neur'82't'r6 neur'8&taticG6 capabil s aprobe sau s !rneze tot ce obli)atoriu trebuie s treac pe la acest centrii de in!ormaie. 9i ce vine aci4 $in t'ate inf'r2a ii!e (in!untru )i (in afar a!e c'rpu!ui '2ene&c- &en:a ii6 repre:entri Fa2intiriG6 ('rin e6 te2eri6 etc= iar 2ai pre&u& (e ace&tea &'&e&c aci )i directivele contiinei. Ace&ta e >>!'cu! un(e r&ar +n(uri!e *n 2inte>6 cu2 :ic Prin ii6 iar >2intea ve(e> pe cine pri2e)te )i pe cine trebuie & re&pin+# Aci &e &tabi!e)te6 &e ref!ect6 une'ri cu iu ea! (e c!ip6 ce trebuie tcut# Cci ace&t centru a! creieru!ui func i'nea: *n ('u (urate- cu (e!iberare6 (ac e vre2e6 )i ref!e16 (ac via a e *n pri2e,(ie# Mai 2u!t c.iar6 t't aci &e &tabi!e)te# *n frac iuni (e &ecun(6 )i (ac e ca:u! & &e *ntrerup total &tarea (e c'n)tiin )i (e 2i)care a '2u!ui6 (up +ravitatea acci(entu!ui6 &au (up +ra(u! (e i2pre&i'nabi!itate a cuiva %nii &unt att (e >&!abi>6 *nct >*)i pier( c'n)tiin a> ('ar v:n( )nin( cteva picturi (e &n+e# A! ('i!ea f'r (e &uprave+.ere a! vie ii nu 2ai are &up'rt bi'!'+ic6 ci ine (e ('2eniu! vie ii &uf!ete)ti )i re!i+i'a&e a '2u!uicontiina.

Rea2inti2 c in&tincte!e6 *n func iunea !'r n'r2a! 8 nu cea (e+ra(at 8 t'ate au *n &ea2 r'&tu! c'2un a! 2en inerii *n via a '2u!ui a2enin at (e 2'arte# E!e &unt6 ca atare6 f'r e!e 'arbe a!e firii )i caut s se impun minii. ', cen:ura 2in ii Fcentru! in.ibit'riiH a! creieru!uiG )i *ntre puterea (e i2punere a f'r ei 'arbe &e creea: ' ten&iune6 ' !upt#
35K

CRAREA MPRIEI

r:b'i c.iar6 &au (e:ec.i!ibru t'ta!# In&tincte!e6 ct vre2eMcineva nu ie&e (in rn(uia! !'r6 nu8i (au '2u!ui !upte6 pentru c ace&tea pri2e&c apr'barea6 &ati&facerea )i r'&tu! !'r c'ncret# Cu2 *n& 2area 2a,'ritate a 'a2eni!'r au (ere+!at r'&tu! n'r2a! a! ace&t'r f'r e 'arbe a!e firii 8 ur2rin( e1c!u&iv p!cerea ce8' c'nfer (ar refu:n(u8!e r'&tu! 8'a2enii au a,un& *n r'bia pati2i!'r# *n ca:u! r'biei6 cen:ura 2in ii a &!bit c'n&i(erabi! )i patimile c'n(uc 2intea6 iar '2u! )i8a pier(ut !ibertatea# O2u! care a a,un& r'b pati2i!'r nu 2ai are 2rturia c'n8 )tiin ei pentru fapte!e &a!e cn( &e af! *ntr8' &tare (e necre(in 6 (e uitare (e "u2ne:eu- atunci '2u! trie)te *n &tarea (e pcat# Cci 4pcat4 acea&ta *n&e2nea:- n!rn)erea moral a contiinei de ctre 8atana, prin patimile trupului. *n acea&t &tare c'n)tiin a '2u!ui a,un8 +e *ntr8un fe! (e >a('r2ire>6 ca *n &'2n6 (e)i c'n)tiin a nu ('ar2e# "eci in&tincte!e 8 f'r e!e 'arbe a!e firii6 a!tfe! *n &erviciu! vie ii rn(uite 86 cn( (e+enerea: *n pati2i6 f'r a !'r cre)te *ntruct e!e au &!bit &tavi!a cen:urii ra iunii6 iar (e acu2 caut & ' &urpe cu t'tu! )i !u2ina c'n)tiin ei & ' &tin+# Contiina ns, prin natura ei, nu aprob niciodat viciul i pcatul, prin natura ei e (e a nu &e !&a *nvin&6 c.iar (ac frna ei nu e !uat *n &ea2 )i firea (ec:ut &vr)e)te pcatu! pe&te 'pre!i)tea ei# "e aci vin mustrrile de contiin 8 >pr)u! tu6 cu care trebuie & te *2paci pe (ru2>6 care >nu tace> pn ce '2u! nu8)i revi:uie)te *nfrn8 +eri!e &a!e < nu &e *nt'arce (e !a pcat6 ca & p'at pri2i iertarea !ui "u2ne:eu# *n ca:u! cn( *nfrn+eri!e 2'ra!e &e in !an prin (e&i2ea &au +ravitatea !'r6 ur2ea: &anc iuni a!e c'n)tiin ei6 2ai +re!e (ect 2u&trarea- (e:ec.i!ibru! 2in ii 8 2ai u)'r &au 2ai pr'fun(6 (in care &e 2ai p'ate reveni 8 )i ce!e!a!te f'r2e 2ai +rave- &c.i:'frenia6 paran'ia6 nebunia acut )i6 *n fina!6 &inuci(erea# T'ate ace&tea &unt urmarea n or)anic a capitu!rii c'n)tiin ei6 ca 'r+an &piritua! a! '2u!ui6 )i6 ca ur2are6 cufun(area !ui *n *ntunerec )i *n 2unc# Acea&ta8i per&pectiva !u+ubr a vie ii *n pcat# >Cn(uri!e>6 'rict (e >nebune> ar fi *nc nu &unt *nfrn+eri )i pcat6 'rict >&e i2pun>6 2uncin( 2intea# Pcatu! *ncepe (e !a *nv'i8 rea &pre fapt )i fapta pr'priu8:i&# Cu ace&tea *n e!e&e &e !i2pe:e)te )i (e'&ebirea 8 ct ' prpa&tie 8*ntre trupu! )i (u.u! pcatu!ui )i *ntre fptura cea n'u )i "u.u! ce! Sfnt# *n ca:u! cn( '2u! ce! vec.i 2ereu &e 'br:nice)te cu >(rep8

R/BOI%; NE$/%T

355

turi!e> &a!e bi'!'+ice a&upra '2u!ui cere&c )i biruie6 atunci (e'&ebirea ce!'r ('u naturi care trie&c *ntre e&ute *n n'i a,un+n( *ntr8un contrast nelimitat, "u.u! !ui "u2ne:eu &e retra+e (in '2 )i vin pe8 (ep&e c'!ective cu2p!ite a&upra vie ii pct'a&e# A)a ave2 2'tivarea p't'pu!ui- >Nu va r2ne "u.u! Meu pururea *n 'a2enii ace)tia6 pentru c &unt nu2ai trup# "eci :i!e!e !'r & 2ai fie ' &ut ('u:eci (e ani> FCene: A6 IG# "e a&e2enea perver&iunea &'('2iei6 care >&tri+ *naintea "'2nu!ui> FCene: 346 3IG6 a atra& a&upra S'('2ei )i C'2'8 rei prp(u! f'cu!ui6 care a ar& p2ntu! K@@ 2# &ub nive!u! 2rii6 f'r2n( Marea M'art6 ra(i'activ pn *n :iua (e a:i#

S ne apr'pie2 acu2 (e ' ana!i: c'ncret a ten&iunii (intre 2inte )i pati2i# Care e&te 2ecani&2u! bi'!'+ic6 & :ice2 a! in&tinctu!ui (e repr'(uc ie< A!e+e2 pe ace&ta6 *ntruct &e !upt *2p'triva v'tu!ui feci'riei# In&tinctu! ace&ta are ca 'br)ie 2ateria! ' +!an( en('crin6 care var& ' &ub&tan c.i2ic *n &n+e6 care6 !a nive!u! creieru!ui6 erotizeaz &c'ar a cerebra!# Acea&t er'ti:are c'n&t *n apari ia pe ecra8 nu! 2in ii a +n(uri!'r )i a i2a+ini!'r *n fav'area &ati&facerii ace&tui in&tinct# E!e cer *nv'irea# Cen:ura re:i&t6 !e re&pin+e# C'n)tiin a 8 care 'cr'te)te via a '2u!ui )i &ub per&pectiv tran&8 cen(ent 8 a(uce >Nu2e!e !ui "u2ne:eu care ar(e pe (raci> )i a(uce Crucea "'2nu!ui- ,ertfa 8 !ep(area (e &ine6 !ep(area (e p!cere 8 >ar8 2 a&upra (iav'!u!ui Crucea Ta ne8ai (at> cnt bi&erica# Ace&te +n(uri (e re:i&ten 6 (ac &unt puternice )i !u2in'a&e6 &unt afir2ate cu t'at cre(in a )i )tiin( cu certitu(ine c *n&u)i Ii&u& &e !upt cu Satana *n !'cu! n'&tru6 atunci n or)anic &e petrece ' reac ie c.i2ic *n care &ub&tan e!e en('crine (in &n+e6 care er'ti:au &c'ar a cerebra!6 se neutralizeaz printr8' apari ie (e antic'rpi6 care fac acea&t neutra!i:are6 rn fe!u! ace&ta >+n(uri!e> )i >i2a+ini!e> )i >re8 pre:entri!eM>6 toate pier )i &e re&tabi!e)te un ec.i!ibru )i ' !ini)te *n 2inte6 a&e2enea cu !ini)tea pe care a re&tabi!it8' Ii&u& cn( a venit pe

35A

CRAREA MPRIEI

2are !a ucenicii Si *nv!ui i (e ta!a:uri!e *nfuriate a!e 2rii6 care ap'i &8au !ini)tit# ;ini)tirea unei furtuni (e +n(uri &i+ur c &c'ate 2rturi&irea>Tu e)ti 0iu! !ui "u2ne:eu> FMatei 3K6 IIG# Mrturi&iri!e &trfun(e (e cre(in *n "u2ne:eu6 (e pe ur2a unei evi(en e (ivine6 au ca ur2are convertirea, strmutarea f'r ei 'arbe neutra!i:ate6 *ntr8' ener+ie (e ' a!t ca!itate )i (e ' *na!t va!'are- a iubirii (e "u2ne:eu )i (e 'a2eni *n +enere )i nici(ecu2 nu 2ai r2ne iubire (e vreun '26 ca trup# A)a prin(e putere via a re!i+i'a& (in c.iar neputin a '2enea&8 c6 !at pri!e, (e c)ti+at !a nive! *na!t#

9i t'tu)i ta!a:uri!e 2rii *nfuriate (e pati2i iar)i vin )i i:be&c *n pere ii c'rbiei )i *n (i+uri!e p'rtu!ui### Trupu! e in(iferent6 ateu= f'r e!e &a!e &unt 'arbe# C.i2i&2u! en('crin nu e biruit 8 a&i2i!at6 neutra!i:at 8 (ect (up ' ci'cnire 8cri: 8= !a 'br)ie6 *n +!an(e6 a(ic .'r2'nii6 &e pr'(uc iar)i )i iar)i# Satana nu e (efinitiv biruit pe p2nt= abia *n *2pr ia ce va & vie 'a2enii nu &e 2ai *n&'ar )i nu &e 2ai 2rit# ;upta >(e +n(> iar)i *ncepe# O2u!6 ca '26 '&tene)te= !uarea prin &urprin(ere p'ate fi apri8 +6 nev'it'ru! &e &perie# Se ve(e *nv!uit6 (e:n(,(uit c.iar# "ar 'umnezeu nu te-a prsit, chiar dac pe ecranul minii au aprut )nduri i ima)ini de hul mpotriva lui 'umnezeu si te vezi n imposibilitate de a te mai ru)a chiar. 9bdarea nsi a rzboiului e ultima ta ru)ciune.

POR%NCI;E 9I ;IBERTATEA

Prin b'te: &cp2 (e ,u+u! r'biei6 (eveni2 !iberi (e &i!nicia p8 catu!ui# P'runci!e N'u!ui Te&ta2ent &unt p'runci a!e !ibert ii6 p'runci a!e .apu!ui6 nu a!e !e+ii# "ar (ac nu !e *2p!ini2 ne pier(e2 iar)i !ibertatea# P'runci!e N'u!ui Te&ta2ent ne a&i+ur !ibertatea &piritu!ui6 precu2 ne*2p!inirea !'r ne *nt'arce iar)i &ub tirania pcatu!ui# "eci

R/BOI%; NE$/%T

157

iat c iar)i )i (e !a cu2pna 2in ii atrn reu)ita &au nereu)ita &tr8 (aniei !ui "u2ne:eu cu (e&vr)irea n'a&tr# >Sfntu! B'te: e&te (e&8 vr)it6 (ar nu (e&vr)e)te pe ce! ce nu *2p!ine)te p'runci!e>6 :ice Sf# Marcu A&cetu!# >Cre(in a &t nu nu2ai *n a fi b'te:at *n Hri&t'&6 ci )i a *2p!ini p'runci!e ;ui#>3 Ct (e 2are e (aru! !ibert ii !a care83 vrea "u2ne:eu pe '26 re:u!t )i (in cuvinte!e Sf# Marcu A&cetu!- >Nici B'te:u!6 nici "u2ne:eu6 nici Satana nu &i!e)te v'ia '2u!ui>D# "eci cur irea (ep!in a firii6 *nt2p!at prin B'te:6 a)teapt )i vre2ea 2in8 ii6 cn( cur irea e af!at efectiv prin p'runciM# Mntuirea n'a&tr nu e nu2ai un (ar (e !a "u2ne:eu6 ci )i ' fapt a !ibert ii n'a&tre# >"e&i8 +ur6 (up cu2 '2u! pti2ea (e &i! &ub r'bia Stp.ii!'r Fre!eG6 "u28 ne:eu putea & ne &!'b':ea&c )i & ne fac ne&c.i2bt'ri t't cu &i!a# "ar n8a fcut a)a6 ci prin B'te: ne8a &c'& cu &i!a (in r'bie6 (e&fiin n( pcatu!6 prin cruce6 )i ne8a (at p'runci!e !ibert ii6 (ar a ur2a &au nu p'runci!'r6 a !&at !a v'ia n'a&tr !iber# "rept aceea6 *2p!inin( p'run8 ci!e ne art2 (ra+'&tea fa (e Ce! ce ne8a &!'b':it= iar nepurtn( +ri, (e e!e6 &au ne*2p!inin(u8!e6 ne ('ve(i2 *2pti2i i (e p!ceri#>K "e)i *n:e&tra i cu (aruri!e B'te:u!ui6 t'tu)i n8a2 &cpat (e r:b'iu! 2'2e8 !e!'r# M'2ea!a6 nefiin( pcat6 e per2i& (e "u2ne:eu & cerce cu28 pna !ibert ii n'a&tre# Sf# Marcu A&cetu! ne !2ure)te- Hri&t'& prin cruce )i prin .aru! B'te:u!ui >&!'b':in(u8ne (e 'rice &i!6 n8a *2pie8 (ecat aruncarea +n(uri!'r *n ini2# Acea&ta pentru ca une!e (in e!e6 fiin( urte (e n'i6 *n(at & fie )ter&e= a!te!e6 fiin( iubite6 *n 2&ura *n care &unt iubite & )i r2n= )i a&tfe! & &e arate )i Haru! !ui "u2ne8 :eu )i v'ia '2u!ui6 ce anu2e iube)te- '&tene!i!e (in pricina .aru!ui6 &au +n(uri!e (in pricina p!cerii>5# Aici &t pricina pentru care n'i6 (e)i b'te:a i6 t'tu)i 2ai ave2 trebuin )i (e a! ('i!ea B'te:6 a! p'cin ei6 *ntruct nu &unte2 ca *n+erii ne&c.i2babi!i# >Prin B'te:6 (up (aru! !ui Hri&t'&6 ni &8a .r:it (aru! (e&vr)it a! !ui "u2ne:eu6 &pre *2p!i8 nirea tutur'r p'runci!'r6 (ar c pe ur2 t't ce! ce !8a pri2it *n c.ip tainic6 (ar nu *2p!ine)te p'runci!e6 pe 2&ura ne*2p!inirii e !uat *n &t8 pnire (e pcat6 care nu e a! !ui A(a26 ci a! !ui6 a! ce!ui care a ne&'c'tit

Sf# Marcu A&cetu!6 "e&pre B'te:6 0i!'ca!ia6 e(# I6 v'i# 36 Sibiu6 34KA6 p# DB4= )i e(# II6 v'i# 36 Sibiu6 34KB6 p# DB5# D K I(e26 p# D?@= )ip# DBA# I(e26 p# D?D= )i p# DB?# 5 I(e26 p# D4@= )i p# D?A# Ibi(e2#

35?

CRAREA MPRIEI

p'runci!e6 *ntruct !un( puterea !ucrrii nu &vr)e)te !ucru!# Cci ne8 *2p!inirea p'runci!'r vine (in necre(in # Iar necre(in a nu e un pcat &trin6 ci a! ce!ui care nu cre(e6 fcn(u8&e pe ur2 2a2 )i *nceptur a! 'ricrui pcat#>3 Iar >cei ce8au *2p!init p'runci!e par ia!6 pe 2&ura acea&ta v'r intra *n *2pr ie# "ar cei ce v'r & a,un+ !a (e&vr)ire &unt (at'ri & *2p!inea&c t'ate p'runci!e *n 2'( cuprin:t'r# Iar p'runca ce !e cuprin(e pe t'ate e&te !ep(area &uf!etu!ui pr'priu6 care e 2'artea F&e *n e!e+e c pentru Hri&t'& )i Evan+.e!ieG# 9i precu2 pn cn( cineva 2ai trie)te *n trup e *n !ip& cu *2p!inirea ace&teia6 t't a)a pn !a ie)irea (in trup nu p'ate fi ferit (e atacu! +n(u!ui6 pentru !ip&a 2ai &u& p'2enit>D# Re ine2 (e aici c )i 2'artea e ' p'runc6 ce ne i:bve)te (e&vr)it (e ne&tat'rnicia firii# Cu +n(u! ace&ta ne apr'8 pie2 (e c'ncep ia Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!# Ta!a&ie i8a a(re&at &fn8 tu!ui *ntrebarea- >"ac6 (up Sf# I'an- >Ce! ce &e na)te (in "u2ne:eu nu face pcat6 c &2n a ;ui r2ne *n e! )i nu p'ate pctui> I6 iar ce! n&cut (in ap )i (in "u. &8a n&cut (in "u2ne:eu6 cu2 n'i6 cei n&cu i (in "u2ne:eu prin B'te:6 pute2 pctui<> Sf# Ma1i26 printre a!te!e *i r&pun(e c >ave2 .aru! *nfierii ca p'tent> )i c >"u.u! nu na)te ' ap!ecare a v'ii fr v'ie6 ci pe una v'it ' pre&c.i2b pn !a *n(u2ne:eire>K# Iar *n &c'!ia a I8a a ace!uia)i r&pun& ne !2ure)te>Sunt artate ('u c.ipuri a!e na)terii# Pri2u! e ce! (up fiin 6 a)a8 :icn( a! '2u!ui *ntre+# Prin ace&ta &e &(e)te *n &uf!et (e&vr)irea *nfierii6 *n p'tent# A! ('i!ea Fc.ip a! na)teriiG e ce! (up buna p!cere a v'in ei )i (up .'trre# Prin ace&ta "u.u! Sfnt *n&' in(u8&e cu *nc!inarea v'in ei ' pre&c.i2b pn !a *n(u2ne:eire6 unin(8' *ntrea+ cu "u2ne:eu# Pri2u! c.ip a! na)terii !a& putin ca cei n&cu i & *nc!ine &pre pcat6 (ac nu v'r & tra(uc *n fapt p'ten a *nfierii &(it *n ei6 fiin( *2pti2i i (e ce!e trupe)ti# Cci .'trrea v'in ei e&te aceea care *ntrebuin ea: un !ucru# P'ten a *nfierii e ca ' unea!t6 care r28 ne nef'!'&it6 (ac v'in a nu &e .'tr)te & ' *ntrebuin e:e# "up c.ipu! ace&ta a! na)terii e cu putin 6 a)a(ar6 ca cei n&cu i & pctu8 ia&c= (up a! ('i!ea *n& e cu neputin 6 '(at ce *nc!inarea v'in ei )i
I(e26 pp# D4I8D4K= )i p# D?4# I I(e26 p# D45= )i p# D43# 3 I'an 56 3?# = Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea A6 0i!'ca8 !ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 pp# I38ID#
D 3

R7/BOriE; NE$/%T

^54

.'trrea &unt *n(u2ne:eite>3# *nc (e2u!t Sf# Pave! &cria R'2ani!'r>0irea *ntrea+ &u&pin6 a)teptn( cu nerb(are (e&c'perirea fii!'r !ui "u2ne:eu6 prin care & &e i:bvea&c (e &tricciune )i & &e bucure (e !ibertatea 2ririi fii!'r !ui "u2ne:eu>D# Iar pe&te 2u!te veacuri6 *n :i!e!e n'a&tre6 B!'n(ei &crie- >A&pira ia n'a&tr &piritua! nu &e ive)te printr8un fe! (e +enera ie &p'ntanee= ea are r(cini *n ,'& prin t'at 2i)carea univer&u!ui )i a vie ii6 care e&te (e,a un avan& (ivin6 fcut cu &c'pu! (e a pre+ti venirea &pirite!'r= ea are r(cini *n &u& prin ptrun(erea Finfu:iaG tran&cen(en ei (ivine care !u2inea: 2intea )i c'n&i2te & &e fac cutat c.iar prin in&uficien e!e 'r(inii i2anente )i c'ntin+ente>I# Iat prin ur2are c *ncercri!e )i ne!ini)ti!e vre2ii au )i e!e un r'&t- ne pr'v'ac !a +&irea &en&u!ui ce8! ave2 *n "u2ne:eu6 ca u!ti2u! rea:i2 etern a! !ini)tii6 iar pe (e a!t parte ne c'n(uc !a +&irea (e n'i *n)ine6 ca fpturi ren&cute *n "u2ne:eu )i a,un&e !a !ibertatea &piritu!ui# T'at crarea (e !a p'runci !a cun'a)tere6 (e !a a&cetic !a 2i&tic6 nici un pa& n8' face2 &in+uri# Cei ie)i i (in >Ca!e> ar fi ni)te ie)i i (in Cuvnt# >$ia a p2ntea&c a !ui Hri&t'& e a&tfe! ' per2a8 nent actua!itate6 repetn(u8&e cu fiecare (in n'i6 a)a cu2 un (a&c! *n&' e)te fiecare c'pi! pe care83 cre)te *n t'ate &ta(ii!e &p'ririi !ui *n *nv tur# 0iecare (in n'i p'ate fi6 (ac vrea6 c'nte2p'ran cu t'at via a !ui Hri&t'&6 &au6 2ai8bine :i&6 E! &e face c'nte2p'ran cu fiecare (in n'i6 ba c.iar 2ai 2u!t (ect c'nte2p'ran- prta) inti2 !a *ntrea+a traiect'rie a vie ii n'a&tre# A2 &pu& c 2ai (e+rab Hri&t'& &e face c'nte2p'ran cu n'i6 *ntruct via a fiecruia (in n'i *)i are unicitatea ei6 pe care nu )i8' pier(e# Ii&u& *n&6 participn( !a t'ate &uferin e!e vie ii n'a&tre )i u)urn(u8!e6 (uce cu n'i !upta cu i&pite!e )i pcate!e n'a&tre6 &e &tr(uie)te *2preun cu n'i (up virtute6 ie&e !a ivea! *n fiin a n'a&tr pe 2&ur ce ie&e !a ivea! a(evrata n'a&tr fire (e &ub pete!e pcatu!ui# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru! &pune- >Pn !a &fr)itu! !u2ii pti2e)te tainic pururea cu n'i6 pentru buntatea Sa )i (up 2&ura &uferin ei af!t'are *n fiecare>K# N'i )ti2 c e1i&t un &c.i2b (e
3 I > I(e26 p# I5# R'2ani ?6 348DD# Maurice B!'n(ei6 ;MActi'n6 ;ibrairie 0e!i1 A!ean6 Pari&6 34IA6 v'i# 36

p#KD@# MP#C# 436B3I6 *n Cur&u! (e a&cetic )i 2i&tic cre)tin a! Pr# pr'f# "# Stni!'ae6 p# DA#

3A@

CRAREA MPRIEI

c'2uniune (e !a '2 !a '2= c 'a2enii6 pe 2&ura intere&u!ui ce )i83 p'art6 *)i trec unu! a!tuia *n c.ip tainic p'veri!e6 (ureri!e )i bucurii!e= c unu! p'ate & &i2t t'ate &tri!e ce!ui!a!t6 pri2in(u83 pe ace!a *n &ine6 &au ptrun:n( e! *n ace!a# "eci (ac '2u! a,un+e prin &en&ibi!itatea (ra+'&tei & cun'a&c )i & *n e!ea+ pe &e2enii &i6 cu att 2ai 2u!t ' p'ate face Ii&u&6 O2u! cu!2inant6 O2u! (e&vr)it *n (ra+'&tea (e 'a2eni6 '2u! cruia cur enia (e&vr)it (e pcat6 (eci (e e+'i&2 )i nep&are6 *i ( ' &en&ibi!itate unic# E! e apr'ape (e t' i6 &e&i:ea: cu fine e &upre2 &tarea ce e&te *n t' i )i particip +ener'& 8 (eci tar pcat 8 !a vibra ii!e tutur'r ini2i!'r6 !a n:uin e!e !'r bune )i !a !upte!e !'r *2p'triva ru!ui6 f'rtificn(u8!e# C.iar *nainte (e a fi p'rnit cineva cu .'trre pe (ru2u! unei vie i ce (uce !a 2ntuire6 E! *! ur2re)te )i *! atra+e !a Sine6 a)teptn( 'rice pri!e,6 f'!'&in( 'rice 2i,!'c bun# E! >ur2re)te 8 :ice t't Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru! 8 *n t'ate :i!e!e pe t' i cei ce &e v'r 2ntui6 pentru a8i c)ti+a>3# Iat Cine8i a&cun& *n c'2'ara (e 2are pre 6 cea *n+r'pat *n fiecare arin '2enea&c# C'2'ara (e:+r'pat6 arina r&cu2prat6 iat '2u! pu& *n va!'area !ui "u2ne:eu6 &au >un (u. cu "'2nu!>D# Iat cu2 /i(it'ru! fpturii6 Mntuit'ru! n'&tru6 *n(ur ' 2ic)'8 rare a Sa *n "u.6 pe p'triva 2&uri!'r n'a&tre '2ene)ti6 cu fiecare vr&t6 cu fiecare rn( (e 'a2eni6 pn !a &fr)itu! veacu!ui# 9i Se &i!e)8 te6 ca un 2are &2erit6 & ne *n(up!ece6 prin a!e+erea cea (e bunv'ie6 & &ui2 !a 2&ura Sa (u2ne:eia&c# Se 2ic)'rea: pe Sine !a 2&ur '2enea&c6 (n(u8Se 2in ii n'a&tre &8! &e2uia&c pre u!6 )i6 (e)i *! va a!ia6 & ri(ice firea '2enea&c !a 2&ura (u2ne:eie)tii Sa!e &2erenii6 a(ic & fi2 (u2ne:ei (up (ar# Iat 2rturia Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!- >Prin (aru! bunuri!'r (e pe&te veacuri )i (e pe&te fire### prin ace&tea "u2ne:eu &e face ne*nce8 tat '2 *n cei vre(nici# 0ericit e&te (eci ce! ce ;8a prefcut *n &ine6 prin *n e!epciune6 pe "u2ne:eu *n '2# Cci (up ce a *2p!init *nfptuirea ace&tei taine6 pti2e)te prefacerea &a *n "u2ne:eu prin .ar6 iar ace&t !ucru nu va *nceta (e a &e &vr)i pururea>3#
MP#C# 4@6 3B6 I(e26 pp# DA8DB# 3 C'rinteni A6 3B# I Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea DD6 0i!'ca8 !ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 p# BI#
D

R/BOI%; NE$/%T

3A3

Iat pe "u2ne:eu cr2uin( !u2ea )i t'tu)i6 cu 2are &2erenie6 btn( )i a)teptn( !a p'arta :i(irii Sa!e6 & 3 &e (e&c.i( )i & fie pri8 2it### *ntr8unii &e na)te6 *ntr8a! ii &p're)te cu vr&ta )i cu *n e!epciunea6 *ntr8a! ii pr'p'v(uie)te6 *ntr8a! ii 2inuni &vr)e)te )i *n &fr)it *ntr8unii &e &c.i2b !a fa *n !u2in (u2ne:eia&c= iar *ntr8a! ii 8 f'arte 2u! i (e ace)tia 8 nea&e2nat &e c.inuie)te###

;%CRAREA POR%NCI;OR STINCE CRI/E;E $OINEI

E (e !a &ine *n e!e& c )i v'in a e&te ener+ia pe care ne bi:ui2 *n r:b'iu! nev:ut# Acea&ta a&cu!t (e cun')tin 6 care8i *n(ru2 !upte!e= iar cun')tin a e atra& (e iubire6 care *nc!:e)te t'tu!6 fie &pre "u2ne8 :eu6 fie &pre !u2ea &en&ibi!# Oa2enii v'in ei *n& &unt er'ii cre(in ei )i &fin ii cre)tini&2u!ui# Ace)tia &unt cei ce au rb(at pn *n &fr)it )i &8au 2ntuit# "ar n'i6 pn & a,un+e2 !a ' v'in puternic )i &ta8 t'rnic *n bine6 ave2 (e furc nu 2ai pu in (ect cu un furnicar (e v'in e &au ten(in e &uf!ete)ti6 care ne .r uie&c *n t'ate pr i!e )i ne '&tene&c *n t'ate c'ntra:iceri!e# "e aceea unificarea tutur'r ten(in e!'r &uf!ete)ti *ntr8' &in+ur (irec ie bun ( '2u!ui ' 2are putere# "ar !a ea &e a,un+e f'arte +reu6 cci &unt 2u!te ten(in e care &e *2p'trive&c )i atunci &e p'rne)te un r:b'i *n!untru '2u!ui pentru *nfrn+erea pr'tivnici!'r# Iat cu2 (e&crie B!'n(ei acea&t &trate+ie>E1i&t *n '2 ' 2u!tip!icitate (e ten(in e6 (e p'fte6 ('rin e 2ai 2u!t &au 2ai pu in c'ncertate &au (iver+ente6 un p'!ip&i.i&2 (e care &8a putut &pune c &unt ca un p'p'r nu2er'&6 care &t &ub )efia &au c'n(ucerea ra iunii )i a v'in ei6 p'p'r *n care &e +&e&c cn( &upu)i ('ci!i )i (i&cip!ina i6 cn( *n(rtnici )i une!te (e vra,b# Ceea ce &8a nu2it a&ce:a )i !upta &piritua! nu e (ect 2anife&tarea )i 2et'(a ap!i8 cabi! a ace&tei i&t'rii !untrice>3# C'rpu! a&cu!t 2ai u)'r (e c'2an(a v'in ei F(e p!i(- 2i)c (e8 +etu! cn( vreauG6 (ar &uf!etu! nu a&cu!t6 ci re:i&t# >Acea&ta pentru c
3

M# B!'n(ei6 'p# cit#6 v'i# II6 p# 34K#

162

CRAREA MPRIEI

*n fa a 'ricrei atitu(ini (efinite )i .'trte &e ri(ic6 (in &pirit (e c'n8 tra(ic ie6 parti(a ne2u! u2i i!'r### Orice ef'rt ini ia! e ca ' (ec!ara ie (e r:b'i 2'!iciunii )i *2pr)tierii f'r e!'r vii6 care au )i e!e in&tinctu! c'n&ervrii )i a! in(epen(en ei#> Ace&tea tre:e&c *n n'i >&tri (e c'n)ti8 in &trine &au '&ti!e c'n)tiin ei6 v'in e n'i care &e ri(ic *2p'triva v'in ei# 9i cn( ef'rtu! v'!untar +rupea: *ntr8un fa&cicu! par ia! f'r e!e 'fen&ive6 atunci &e (e&c'per puteri!e a('r2ite )i ('rin e!e &ecrete# Cci *n fa a .'trrii (ec!arate &ub:i&t rea!itatea ten(in e!'r e!i2inate6 (ar *nc vii )i capabi!e (e !ucru# E!e nu &e atenuea:6 nu &!be&c prin e!e *n&e!e# Ac'r(u! &c'puri!'r v'ite pr'v'ac (eci ' c'a!i ie a puteri!'r '&ti!e6 care nu &e 2ai 2r+ine&c & pr'(uc ' &i2p! i2pre&ie *n c'n)tiin a 'bi)nuit6 nici & r2n *n &tarea (e virtua!itate# E!e &e +rupea:6 )i (in (efen&iv trec !a 'fen&iv#>3 ;upta *ncepe (eci abia *n cei ce &8au .'trt !a ' via 2ai c'n8 f'r2 cu p'runci!e (u2ne:eie)ti# B!'n(ei (e&crie bine ace&te !ucruri6 (ar e (e 2irare cu2 nu ve(e c )i ten(in e!e re!e &unt &ti2u!ate (e (u.uri!e re!e6 &au cu2 nu ve(e c a&pira iuni!e bune &unt 2nate )i atra&e (e ' f'r tran&cen(ent bun# Pr'babi! c acea&ta &e (at're)te faptu!ui c r'2an'8cat'!ici&2u! c'n&i(er afecte!e )i c'ncupi&cen a ca !e+ate 2ai a(nc )i 2ai 'r+anic (e natura '2u!ui6 pe cn( 'rt'('1ia nu !e c'n&i(er ca create (e'(at cu natura6 ci intrate *n ea (up c8 (ere# B!'n(ei are *n c'ntinuare intere&ante c'n&i(era ii (in care &e p'ate *n e!e+e te:a Sf# Ma1i2 (up care6 *nainte (e8a &e ri(ica '2u! pe treapta 2ai *na!t a c'nte2p!a iei6 trebuie & treac prin fa:a *2p!inirii p'runci!'r6 prin fa:a ('bn(irii virtu i!'r6 prin fa:a fapte!'r# 0a:a c'n8 te2p!a iei e ' fa: (e pace !untric# "ar '2u! nu &e p'ate '(i.ni *n fericirea c'nte2p!a iei pn nu a biruit *n &ine c'ntra(ic ii!e6 ten(in e!e re!e6 pn nu )i8a unificat )i c'n&'!i(at fiin a ca & iubea&c nu2ai bine!e# Iar acea&ta nu &e p'ate rea!i:a (ect prin ac iune pre!un+it6 prin fapte c'nver+ente &pre bine6 prin c)ti+area (eprin(eri!'r nec!inti8 te *n &vr)irea bine!ui# Cci &i2p!a +n(ire !a bine )i c.iar &i2p!a v'in (e a face bine!e6 fr trecerea (ea& 8 )i aceea ' vre2e re+u!at 8!a facerea bine!ui6 nu nu2ai c e (eparte (e8a rea!i:a acea&t ar2'nie6 unitate )i &i+uran 6 ci6 (i2p'triv6 tre:e)te 'p':i ia ten(in e!'r c'ntra8
I(e26 pp# 345834A#

R/BOI%; NE$/%T

3AI

re# %n '2 (e te'rie &e )tie c e un '2 &!ab6 2cinat (e c'ntra(ic ii interne6 2ereu &p'rite prin ref!e1iunea care nu trece !a fapte# "e abia fapta arunc ' (eci:ie *n cu2pna ace&t'r ba!an&ri )i care6 2ai a!e& prin repetare6 a(uce (efinitiv c)ti+ !a cau:a ten(in e!'r bune# Nu (e+eaba virtutea *n&e2nea: eti2'!'+ic brb ie# Ea a a(u& ' &'!u ie brbtea&c a vie ii# >A&tfe! activitatea v'!untar6 rupn( fr *ncetare ec.i!ibru! inte8 ri'r a! vie ii6 (e:v!uie ceea ce &e a+it c'nfu: &ub &uprafa a &enti2en8 te!'r aparente# 0r *n('ia!6 aut'2ati&2u!6 (e,a c!u:it (e ' ra iune 'b&cur6 a,un+e & pr'v'ace *n n'i ace&te c'ntra&te (e i2a+ini )i ('rin8 e6 care fac p'&ibi! e1erci iu! ref!e1iunii= (ar ini iativa cu+etrii )i ef'r8 tu! ac iunii (eter2inate &unt ce!e care c'n&trn+ ten(in e!e i+n'rate & &e 2anife&te prin pr'te&tarea inten& Fper&i&tentG a c.iar ace!'ra pe care a2 fi vrut & !e ne&'c'ti2 &au & !e (i&tru+e2# Iat (e ce ac iunea6 ca ' &abie tran)ant6 (e&c.i(e privirii ' ptrun(ere pn *n pr'fun:i2i8 !e tenebr'a&e6 un(e &e pre+te&c 2anie curente a!e vie ii interi'are### 9i une'ri c.iar ar('area v'in ei face & &e na&c6 ca printr8un fen'2en (e interferen 6 neputin a )i in(eci:ia# Cine n8a cun'&cut *n *2pre,urri!e ce!e 2ai critice acea&t (urere a incertitu(inii inactiveH### S8ar &p!ine c a,un+e & vrei6 pentru ca *n(at & nu 2ai vrei )i c6 pr'fitn( (e ' .'trre (e&c.i&6 &e (e&c'per *n u2br ' putere 'cu!8 t )i inf!uen e ip'crite6 capabi!e & ne c'n(uc apr'ape fr )tirea n'a&8 tr### Sunt ca:uri cn( nu pute2 face un pa& fr ca & &e ri(ice *nain8 tea n'a&tr )i & ne a&a!te:e ' 2ie (e (u)2ani care pn(e&c# 9i &enti8 2ente!e n'a&tre ce!e 2ai pr'fun(e &unt (e a&e2enea ce!e care ne (ivi8 :ea: )i ne &urprin( ce! 2ai 2u!t ca ni)te necun'&cu i# Ceea ce a2 ('rit 2ai 2u!t ne *n&pi2nt (e *n(at ce trebuie &8! ('bn(i2# Ni8e tea2 & pr&i2 c'n(i ia (e 2i:erie *n care ne +&i2### 9i une'ri e &uficient & ne te2e2 (e un act6 pentru ca pe nea)teptate ' nucea! & ne antrene:e *n &vr)irea Iui#>3 E &tarea pe care ' pr'v'ac ten(in e!e ce &e v( a2enin ate (e ac iune cu ni2icirea i2inent# E u!ti2u! !'r a&a!t6 (at cu t'at (i&perarea# "e aceea6 cn( ac iunea &e pr'(uce6 ea ca(e ca ' &abie biruit'are6 ca un &'r ce8a f'&t aruncat# *n&6 cine nu p)e)te !a ea6 nu p'ate trece 2ai (eparte &pre cu!2i!e (e&vr)irii# Ace!a r2ne *n >acea 2are 2u! i2e (e 'a2eni care &e ac'per cu
M# B!'n(ei6 'p# cit# v'i# II# pp# 34A834B#

164

CRAREA MPRIEI

f!'ri!e inten iei )i care nu a(uc nici'(at fructu! acte!'r6 tar ca ei *n)i)i & re2arce ace&t c'ntinuu e)ec>3 # S ne a2inti2 (e '&n(a r'&tit (e Ii&u& a&upra &2'c.inu!ui !ip8 &it (e r'a(e# "e ce!e 2ai 2u!te 'ri >'2u! e&te ca un tab!'u6 t't(eauna cu &abia ri(icat a&upra vr,2a)u!ui6 (ar ne(n( nici'(at !'vitura# Cn( 2ai face e! ceea ce vrea6 2er+n( pn !a captu! .'trri!'r &a!e ce!e 2ai &i+ure )i ce!e 2ai &truit'are6 tar (evieri )i tar *ntr:ieri<###Cu ct .'trri!e &unt 2ai nu2er'a&e6 2ai !ar+i6 2ai *na!te6 p!utin( pe (ea8 &upra a2nunte!'r (e rea!i:are )i a ref'r2e!'r preci&e6 cu att &unt 2ai pri2e,(i'a&e= cci '2u! *)i *nc.ipuie c &e a2e!i'rea: cu atta )i nu face (ect & &e privea&c *ntr8' fic iune (in ce *n ce 2ai i!u:'rie### "eci *n ac iuni!e n'a&tre e1i&t ' (eficien .abitua!# N'i nu fa8 ce26 a)a8:icn(6 nici'(at t't ce vre26 cu2 vre2= re:i&ten e neprev8 :ute6 ci'cniri6 c'ntra&te u:ea:6 )tirbe&c )i (evia: v'in a# Te cun')ti bine *n +enera!6 (ar *n fiecare c!ip6 *n 'rice 'ca:ie &in+u!ar te i+n'8 re:i= )i ace&ta e&te 2'2entu! care (eci(e acte!e# "'rin e!e n'a&tre a(e&ea ne a&cun( a(evrate!e n'a&tre ('rin e# Sunt ('u ini2i *n ini2a '2enea&c= )i una nu )tie +n(uri!e ce!ei!a!te# "ar6 prin &i2p!u! fapt c &8a !uat ' (eci:ie )i c &8a *ncercat un ef'rt6 &itua ia interi'ar &8a &c.i2bat= 'a&pete!e a&cun& *n n'i &e (e:v!uie#>D "ar ace&tea &unt caracteri&tici!e &tri!'r (inainte (e p)irea !a ac iune6 &au a!e un'r ac iuni care nu &unt e1ecutate (in t'at ini2a# >0unc iunea n'r2a! a ac iunii e&te & a&i+ure c'e:iunea6 & c'nver8 tea&c )i & c'n&truia&c f'r e!e (ifu:e *ntr8un e(ificiu per&'na!6 & pre8 +tea&c e1pan&iunea u!teri'ar a fiin ei n'a&tre6 care nu &e c'n&'!i(ea8 : *n &ine6 (ect ac i'nn( a&upra &a pentru a &e r&pn(i 2ai bine )i a &e (rui +ener'& cu att 2ai 2u!t e1ten&iune cu ct via a fiecruia are 2ai 2u!t inten&itate *n ea *n&)i# Ace&t r'! ar.itect'nic a! ac iunii nu p'ate fi *n(ea,un& pu& *n va!'are### Oricare ar fi *n n'i puterea care ia ini iativa *n 2'2entu! *n care un act e&te c'n&i2 it6 *n 2'2entu! *n care &e *2p!ine)te6 atunci ' c'!ab'rare inti26 a&'cia: c.iar ten(in e!e

>I(e26 p# 34?# I(e26 pp# 34?8D@@#

R/BOI%; NE$/%T

3A5

'pu&e )i &tabi!e)te ' &'!i(aritate efectiv *ntre t'ate pr i!e 'r+ani&2u!ui fi:ic )i 2inta!# *2pr)tiin( ef'rtu! centra! a! +n(irii )i a! !ibert ii *n c'nfu:ia ace&tui 'r+ani&26 &8ar prea c ac iunea (i2inuia: 'arecu2 )i fr2i8 ea: inten ia6 tar ca ace&at 'b&cur (ifu:iune & fie c'2pen&at### "i2p'triv ac iunea une)te *ntr8un 2nunc.i t'ate f'r e!e *2pr)tiate a!e vie ii pentru a &ervi (e 2e(iat'are *ntre t'ate f'r2e!e activit ii c'rp'ra!e )i &piritua!e### Nu e1i&t unitate *n 'r+ani&2u! n'&tru c'2p!e1 (ect prin c'e8 :iune6 )i c'e:iune nu2ai prin c''perare# Ac iunea e ci2entu! (in care &unte2 2'(e!a i- !enea pr'(uce (i&'!u ia6 2'artea pr'(uce (e&c'2pu8 nerea# ?iat a! v'in ei nu e nu2ai !'vitura (eci&iv care taie t'ate incer8 titu(ini!e cu+etrii6 care ( unei repre:entri *nc f!'tant )i 2u!tip! ' unitate6 ' &'!i(itate6 ' preci:ie (efinitiv6 care &epar ra(ica! pre:entu! (e trecut )i rea!u! (e p'&ibi!= (e a&e2enea6 &ub f'r2 particu!ar )i (eter2inat6 e&te func iunea +enera! )i a)a8:icn( +enerat'are a vie ii 'r+ani:ate### In !ucrarea care 2i)c 'r+ane!e e1i&t *ntre 2(u!are ' !e+tur inevitabi!### Nu e1i&t (eci (ect un &in+ur 2i,!'c (e8a cu8 prin(e6 (e8a 'r('na )i (e8a *ntrebuin a ener+ii!e *2pr)tiate *n n'i )i c.iar i2pu!&ii!e rebe!e a!e c'ncupi&cen ei- ace!a (e a !e capta *n &i&te8 2u! unei activit i +enera!e )i (e a !e face & c'nvear+ prin 2unc !a inte+ritatea vie ii in(ivi(ua!e### Tnru!6 pentru a8)i ('2ina &i2 uri!e )i a preveni 2'n&tru':it i!e unei cu!turi ine+a!e prin care une'ri &e rupe (up bunu! p!ac ec.i!ibru! func iuni!'r nerv'a&e6 are nev'ie (e ac iune6 ac'r(n( f'r e!'r &a!e tinere e1pan&iunea unif'r2 care !e 2en ine *n ierar.ia !'r natura!# Nici )c'!aru! nu8)i f'r2ea: inte!i+en a )i nu8)i 2'bi!i:ea: activitatea 2inta! (ect printr8un e1erci iu6 )i anu2e un e1erci iu &i&te2atic a! facu!t i!'r &a!e# I2p'rtant nu e&te (eci nu2ai & re2arc2 uti!itatea &au nece&i8 tatea ac iunii6 ci (e a ve(ea unitatea pe care ' pre:i(ea: )i pe care ' pr'(uce# 0r *n('ia! ac iunea nu e&te eficace )i n'r2a! (ect (ac e&te ' &inte:6 )i iat (e ce e(uca ia fi:ic )i inte!ectua! trebuie & fie +enera!- >Specia! be&tia!> &punea un pr'verb )c'!ar# O2u! nu e&te '2 (ect prin ce are *n e! ca via univer&a!# "e v'ie (e nev'ie6 ac iunea are ace&t car eter univer&a!6 )i 'rict (e re&trn& a2 pre&upune8' ea &e e1ercit *nt't(eauna sub specie universi, etiam in sin)ularibus. A !ucra nu2ai cu capu!6 ca >cerebra!ii>6 *n&ea2n a(e&ea a !&a be&tia &

166

CRAREA MPRIEI

tria&c )i & crea&c *n partea (e ,'& a n'a&tr6 *2preun cu .aita (e p'fte ne&nt'a&e )i +u&turi (e+enerate# Cu ct cineva e 2ai incapabi! (e8a ac i'na6 cu att (evine 2ai *nver)unat vpaia ('rin e!'r6 pentru c ec.i!ibru! *ntre vi&e )i practica (e fiecare :i &e rupe t't 2ai 2u!t### In 2unc6 capacitatea fi:ic (e a *n(ura '&tene!e!e6 e &e2nu!6 pre u!6 &up'rtu! vite,iei interi'are a unei v'in e 'bi)nuite & (ep)ea&c 2&u8 ra# $ia a a&pr a ranu!ui e 2ai pu in f'!'&it'are *ntre inerii na iunii prin a!i2ente!e pe care i !e pr'cur6 (ect prin &eva puternic a te2pe8 ra2entu!ui )i a caracteru!ui ce i !e ( '2u!ui c'ntactu! cu p2ntu!= )i (ac trebuie & vener2 ace&te 2e2bre active care &e an+a,ea: vite8 ,e)te *n &arcini!e nece&are6 ' face2 pentru c *n f'r a6 *n fru2u&e ea6 *n &ntatea 2uncii c'rp'ra!e ei e1pri2 )i rea!i:ea: (e'(at *n&nt')i8 rea 2'ra!6 pacificarea !untric )i vi+'area v'in ei# "eci nu 2ena,n( f'r e!e n'a&tre !e *ntre ine2 2ai bine### E ' tactic +re)it (e8a ce(a 2'!e)e!ii6 (e a8ti (a prea 2are aten ie ie *n8 &u i6 (e a te r&f a- t'c2ai u:n(u8ne ener+ia6 (e)i &8ar prea c ' &a8 crific2 )i ' 2'rtific26 (i2p'triv6 prin *ntrebuin area ei ' repar2 )i ' a2p!ific2# In ace&t ('2eniu a! ac iunii v'!untare cu ct ' r&pn8 (e)ti cu att ' ai 2ai 2u!t#>>3 >Ac iunea nu &e p'ate pr'(uce (ect &trnin( ' !upt intern )i triu2fn( *nc (e !a *nceput a&upra &i&te2u!ui c'ntra(ict'riu care &8a f'r2at *2p'triva ini iativei ei# Ea an+a,ea: t'at via a n'a&tr 'r+ani8 c )i 2inta!6 (in 2'2entu! *n care &e pr'(uce# "ar (ac e a(evrat c acea&t unitate t'ta! )i e1c!u&iv a actu!ui c'ntribuie !a (epen(en a 2utua! a c'rpu!ui )i a &uf!etu!ui6 nu &e face acea&ta *n (auna b'+atei variet i a cu+etrii &au a infinitei puteri a !ibert ii< Nu# Supunn( v'in a &i2p!icit ii &tr2te a unei ie)iri unice6 ac iunea e&te pentru ea ca!ea (e e1pan&iune )i (e *2b'+ ire# %n 2are ef'rt pe care83 face26 ' (eci:ie brbtea&c pe care ' &u& ine2 ne a(uce un &enti2ent (e tre:ire )i (e 2ai vie c!aritate# Ct vre2e nu ac i'ne:i6 nu te cun')ti# Pn nu ac i'ne:i trie)ti )i cu+eti ca *ntr8un vi&6 ca *ntr8un &curt 2'2ent (e !uci(itate *ntre ('u &'2nuri6 tar & ai (e&tu! putere & te ri(ici pentru a (e&c.i(e 'c.ii ca & ve:i )i & p'rne)ti# Acea&t atitu(ine trebuie c'n(a2nat cu .'trre pentru c e c'ntrar 2i)crii ce!ei 2ai &incere )i 2ai e&en ia!e a naturii n'a&8
I(eni# pp# D 33 8 D 3 5 #

R/BOI%; NE$/%T

167

tre# "ar cu2 & cun')ti t't ce &e a+it *n univer&u! n'&tru6 interi'r= cu2 & )tii (ac ai ' aten ie (e&tu! (e net6 ' inten ie (e&tu! (e preci&6 ' ar('are (e&tu! (e vie# ' v'in a(evrat4### Caran ia )i criteriu! &incerit ii e&te actu! care taie incertitu(ini!e )i 2anife&t ce!e 2ai inti2e &ecrete pe care !e i+n're:i &au pe care i !e a&cun:i ie *n&u i# Actu! e&te ' (e&c'perire a &trii n'a&tre pr'fun(e# Manife&tn( ru! &pre care &unte2 *nc!ina i6 c.iar &!biciuni!e p't & &ervea&c ca averti&2ent preve&tit'r )i rec'nf'rtant### (e&c'perire cu att 2ai i2p'rtant cu ct e *n c'ntra(ic ie cu i(eea fa!& ce ne8' fa8 ce2 (e&pre 2eritu! n'&tru# "e aceea 2ai (e+rab prin 'b&ervarea acte8 !'r (ect a +n(uri!'r n'a&tre6 pute2 &pera & ne ve(e2 a)a cu2 &un8 te2 )i & ne face2 a)a cu2 vre2### Ac iuni!e care r&ar (in a(ncuri!e vie ii inc'n)tiente trebuie & ne &!u,ea&c a &tu(ia curente!e care ne p'art une'ri tar )tirea n'a&tr### Nu nu2ai c ac iunea &erve)te & ne (e&c'pere ceea ce *n n'i e 2ai tare6 &au6 une'ri6 c.iar ceea ce e 2ai tare (ect n'i6 ci ea 2ai c'n8 &tituie a(e&ea6 *n in(iferen a )i .a'&u! &tri!'r interi'are6 un centru &'8 !i(6 care (evine ca un &2bure a! caracteru!ui# "e cte 'ri n'i nu v'i2 (ect (up ce a2 ac i'nat )i pentru c a2 ac i'natH C'pi!u! are ' via a!ternativ (e ('rin e 'pu&e )i (e 2i)cri caprici'a&e= e! c'n&truie)te )i (i&tru+e6 p!icti&in(u8&e repe(e (e 'rice- e ' anar.ie vie# Pentru ca & &e 'r+ani:e:e *n e! un &i&te2 )i pentru ca f'r e!e !ui & &e +rupe:e *ntr8un 2nunc.i *n e!6 trebuie & *nve e a ur2a .'trt una (in ten(in e!e &a!e6 e1c!u:n( pe ce!e!a!te### A!tfe! &fr)e)te prin a nu 2ai )ti ce vrea### A&tfe! reu)i26 ac i'nn(6 & vre2 ceea ce ni &e prea c nu pute2 vrea !a *nceput6 ceea ce nu v'ia2 (in !ip& (e cura, )i (e f'r 6 ceea ce a2 fi vrut & vre2### "up *n(e!un+i (e!iberri6 (eci:ia e&te *nt't(eauna re:u!tatu! unui 2'2ent# Ap'i6 ace&t punct critic '(at trecut6 actu! *)i (e&f)'ar c'n&ecin e!e 'ricare ar fi f'&t f!uctua ii!e care !e8au prece(at#> Trebuie & trece2 !a fapt c.iar cn( ' face2 cu 'arecare &i!# Pe ur2a vine )i p!cerea pentru ace! !ucru# C.iar cn( nu &i2 i t't ce :ici &au faci6 cn( nu ai (ect ' ('rin a (evrate!'r ('rin e6 cn( cuvinte!e )i acte!e ie& 2ai pu in (in abun(en a ini2ii )i 2ai 2u!t (intr8' c'n&trn+ere &eac )i (e:+u&t8 t'are6 faptu! ace&ta pr'(uce un efect a&upra n'a&tr6 c'b'rn( pu in cte pu in *n rea!itatea c'n)tiin ei6 (evenin( via a n'a&tr### Cine nu

3A?

CRAREA MPRIEI

face &e (e&face# Nu a,un+e (eci nu2ai a v'i cn( p' i )i cu2 p' i6 cci nu vei v'i 2u!t vre2e# Pentru c 'rice ac iune care &e e1ecut6 &e f'!'&e)te *n c.ip nece&ar (e c'n&trn+ere6 pentru a a(una )i a (i&cip!i8 na f'r e!e *2pr)tiate= pentru c ac iunea e&te &e2na!u! unui r:b'i civi! *n care &unt 2'r i )i rni i= pentru c n'i nu 2r)!ui2 (ect :(r'bin( *n n'i )i &ub pa)ii n')tri !e+iuni (e vie i6 !upta e (ec!arat 'rice a2 face= )i6 (ac nu !u2 'fen&iva c'ntra ina2ici!'r v'in ei6 &e c'a!i:ea: ei *2p'triva v'in ei# Trebuie & ne bate2= ce! ce va fu+i (e !upt va pier(e *n c.ip nece&ar !ibertatea *2preun cu via a# C.iar *n cei 2ai buni &unt c'2'ri (e rutate6 (e necur ie )i (e pa&iuni 2e&8 c.ine# Ace&te puteri '&ti!e nu trebuie !&ate & &e +rupe:e *n (eprin(eri )i *n &i&te2e= trebuie (ivi:ate prin atac= trebuie unite f'r e!e cre(inci'a8 &e *2p'triva anar.iei6 *nainte (e a &e f'r2a c'a!i ii!e6 c'2p!icit i!e )i tr(ri!e### Pentru a &e apra (e nucea!a (in u!ti2a c!ip )i (e &'fi&8 2e!e c'n)tiin ei trave&tite6 care ('ve(e&c c actu! cutare e&te per2i& )i p!cerea cutare e !e+iti26 trebuie & ne 'bi)nui2 a !ua 'fen&iva )i a face 2ai 2u!t (ect & evit2 ceea ce nu trebuie= trebuie & pute2 r&pun(e cu f'r a e1perien ei anteri'are- >C.iar (ac e !e+iti26 vreau & 2 !ip&e&c (e ea># C'ntra 2i)cri!'r inv'!untare nu e (ea,un& & vrei6 cci vei fi &urprin& )i c.iar v'in a * i va !ip&i- nu e (e a,un& & re:i)ti6 vei fi *nvin&# 0r & a)tep i trebuie & ac i'ne:i (irect *2p'triva a(ver&aru!ui6 &8! pr'v'ci6 & tre:e)ti prin !upt &tri (e c'n)tiin n'i6 pentru a8i *nfrn+e re:i&ten a )i pentru a capta pn *n 'ri+inea ei &ur&a antrenri!'r rev'!u i'nare# *)ere contra. Ac iunea v'it e principiu! ac iunii6 (in ce *n ce 2ai v'!untar )i 2ai !iber# 9i nici'(at 'pera nu e ter2inat )i nici cucerirea (efinitiv c'n8 &'!i(at# Acea&t c'n&truc ie vie e 2ereu in&tabi! )i +ata & &e *2pr8 )tie# "eci 2ereu trebuie re*nc!:i i cu ' &uf!are n'u ace)ti a!ia i +ata (e &!biciuni6 (e aban('nri6 )i 2ereu c'ncentrat ar('area &uf!etu!ui ca *ntr8un f'car6 pentru a t'pi !a un !'c t'ate e!e2ente!e nece&are actu!ui6 care nu p'ate fi turnat (ect (intr8un &in+ur b!'c# A fi ac i'nat6 nu &cute)te pe cineva (e a ac i'na- nu e1i&t rentieri *n via a 2'ra!#>3 O unificare a v'in ei6 ba c.iar a tutur'r facu!t i!'r n'a&tre &uf!e8 te)ti i:bute)te &8' a,un+ abia ru+ciunea#
!

I(e26 pp# D3B8DDK#

R/BOI%; NE$/%T

3A4

SPRE R%CCI%NEA NENCETATA

Matei 3?34#"ac ('i (intre v'i &e v'r *nv'i pe p2nt *n privin a unui !ucru F2ntuireaG pe care *! v'r cere- &e va (a !'r (e ctre Tat! Meu6 care!e e&te *n ceruri# D@#C un(e &unt ('i &au trei a(una i *ntru nu2e!e Meu6 ac'!' &unt )i Eu *n 2i,!'cu! !'r# Cuvinte!e ace&tea6 pe !n+ *n e!e&u! !iterei6 2ai au )i ur2t'ru! *n e!e&6 p2ntu! e&te trupu!6 iar 2ai cu (e'&ebire ini2a= cei ('i &au trei &unt puteri!e &uf!etu!ui6 care6 (ac &e v'r *nv'i pe p2nt6 a(unn8 (u8&e *ntr8un +n(6 va fi )i "u2ne:eu *n 2i,!'cu! !'r# %nirea puteri!'r &uf!etu!ui pe p2ntu! ini2ii6 *n&e2nea: iubirea6 cci nu2ai ea une)te ce!e *nvr,bite# Iar iubirea cern( ceva (e !a "u2ne:eu6 Tat! r&8 pun(e ce!'r ('i6 &au trei (e pe p2nt6 (ruin(u8!e iubirea Sa (in ceruri6 care e&te 0iu! Su6 )i a)a ne af!2 avn( pe "u2ne:eu6 care!e e&te iubire6 *n 2i,!'cu! n'&tru# Minunea ace&tei a(unri a puteri!'r &uf!etu!ui6 *nvr,bite (e fapta uci+a) a pcatu!ui6 nu e cu putin (ect *n nu2e!e !ui "u28 ne:eu# Ru+ciunea ne*ncetat a fericitu!ui nu2e- >M"'a2ne Ii&u&e Hri&t'a&e6 0iu! !ui "u2ne:eu6 2i!ue)te82 pe 2ine pct'&u!>6 (up *n(e2narea Sf# Pave!- >Ne*ntrerupt v ru+a i>36 &vr)e)te 2inunea unirii *n (ra+'&te a ce!'r *nvr,bite *ntre'!a!t (e pcat# Strui2 *n t't c.ipu! cu putin a&upra unirii !ui Hri&t'& cu fiecare (in puteri!e &uf!etu!ui6 precu2 )i a&upra puteri!'r *n&)i6 pentru c 2ntuirea 8 &in+uru! bun ce ne trebuie)te cu a(evrat 8 e&te6 pe rn(- ' !ucrare )i a 2in ii6 )i a v'in ei6 )i a (ra+'&tei= 2ai 2u!t- ' !ucra8 re *2binat ar2'nic )i 2u!t &p'rit= puteri!e &uf!ete)ti *n2u! in(u8&e6 nu nu2ai a(unn(u8&e# ib !ucrarea preafericitu!ui nu2e6 puteri!e &uf!etu!ui- 2intea6 iubirea )i v'in a6 &e *nt'rc (e !a iubirea !u2ii6 !a care !e8a *nc'v'iat

Te&a!'niceni 56 3B#

170

CRAREA MPRIEI

vic!eanu!6 iar)i !a "u2ne:eu6 &pre care erau :i(ite# Preafericitu! nu2e ne rea(uce iar)i (in r'bia c'ntra firii6 !a !ucrarea cea (up fire# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru! t!2cin( !'cu! (e !a D Para!ip'2ena ID6 D8I6 *n care8i v'rba (e re+e!e E:ec.ia6 care6 cu btrnii )i cu p'p'r 2u!t6 a&tup i:v'are!e cet ii6 ca & :(rnicea&c atacu! a&irianu!ui6 ne *nva - >Mintea *nar2at are a!turea (e &ine ca pe ni)te btrni6 &au cpetenii- facu!tatea ra iunii6 facu!tatea p'ftit'are )i facu!tatea i2pu!8 &iv###> >Cu a,ut'ru! ace&t'r trei puteri &nt'a&e )i nea2+ite6 2intea a(un p'p'r 2u!t6 a(ic 2i)cri!e )i +n(uri!e ev!avi'a&e care p'rne&c *n 2'( natura! (in e!e# Iar ape!e (inafar cet ii6 a(ic (inafar &uf!e8 tu!ui care f'r2ea: ru! ce trece prin 2i,!'cu! cet ii6 &unt cu+etri!e ce cur+ *n &uf!et6 tri2i&e prin fiecare &i2 (in &ect'ru! c're&pun:t'r a! !u2ii &en&ibi!e6 *n ti2pu! c'nte2p!rii natura!e# "in e!e &e f'r2ea: cun')tin a ce!'r &en&ibi!e6 care &trbat &uf!etu!6 a&e2enea unui ru care trece prin cetate#> Ct vre2e &uf!etu! e &trbtut (e acea&t cun')tin )i nu !ea8 p( c.ipuri!e )i n!uciri!e !ucruri!'r &en&ibi!e6 prin c.iar ace&tea pute8 rea vic!ean )i &tricci'a& 'bi)nuie)te & p'rnea&c r:b'i *2p'triva !ui# "e aceea :ice E:ec.ia- >Ca & nu vin re+e!e A&ur )i & af!e ap 2u!t )i & biruia&c># E ca )i cn( 2intea prev:t'are ar :ice ctre puteri!e &a!e6 *n vre2ea nv!irii pati2i!'r- >S 'pri2 cun'a)terea natura! )i & ne *n(e!etnici2 nu2ai cu ru+ciunea )i cu c.inuirea trupu!ui6 prin fi!'&'f*a practic F(intre ace&tea ru+ciunea e fi+urat prin urcarea re+e!ui *n te2p!u! !ui "u2ne:eu6 iar c.inuirea trupu!ui prin *2brcarea !ui E:ec.ia *n &aciG6 ca nu cu2va prin i(ei!e !ucruri!'r &en&ibi!e6 ce! vic!ean & &trec'are *n n'i )i c.ipuri!e )i fi+uri!e !'r# Cci prin ace&tea &8ar na)te *n n'i pati2i!e pentru *nf i)ri!e !ucruri!'r v:ute6 iar !ucrarea ra i'na! (in n'i *ncetn( (e a 2ai &trbate prin 2i,!'cirea &i2 uri!'r &pre rea!it i!e inte!i+ibi!e6 ce! vic!ean ar i:buti & &urpe cetatea6 a(ic &uf!etu! )i & ne tra&c *n Babi!'n6 a(ic *n c'n8 fu:ia pati2i!'r# Prin ur2are *n vre2ea nv!irii pati2i!'r6 ce! ce8)i *nc.i(e vite,e)te &i2 uri!e )i !eap( cu t'tu! 2i)cri!e natura!e a!e 2in ii *n8 (reptate &pre cercetarea ce!'r (in afar6 ace!a a a&tupat a&e2enea !ui E:ec.ia i:v'are!e (e ap care &unt *n afara cet ii )i a 'prit ru! care trecea prin 2i,!'cu! cet ii# ;a acea&ta !8au a,utat puteri!e a2intite )i

R/BOI%; NE$A/%B

3B3

2u!tu! p'p'r a(unat6 a(ic +n(uri!e ev!avi'a&e a!e fiecrei puteri# Suf!etu! fcn( a)a a biruit )i a ru)inat6 prin 2na !ui "u2ne:eu6 pute8 rea vic!ean )i tiran6 p'rnit *2p'triva !ui6 '2'rn( !a p'runc (u28 ne:eia&c6 prin ra iunea (e&t'inic & (i&tru+ pati2i!e6 ca printr8un *n+er6 ' &ut 'pt :eci )i cinci (e 2ii (in '&ta)ii ei# Iar ace&t nu2r in(i8 c (eprin(erea pcatu!ui6 care a ptrun& *n ce!e trei puteri a!e &uf!etu!ui prin c.ipuri!e &en&ibi!e6 ca )i !ucrarea &i2 uri!'r *n(reptat &pre e!e# Prin ur2are 2intea6 care vrea & ri&ipea&c prin cun')tin e8 &turi!e nev:ute6 nu trebuie & &e 'cupe nici cu c'nte2p!a ia natura! )i nici a!tceva & nu fac *n vre2ea atacu!ui (raci!'r vic!eni6 ci nu2ai & &e r'a+e6 &8)i *2b!n:ea&c trupu! cu '&tene!e6 & &tin+ cu t'at &r+uin a cu+etu! p2nte&c )i & p:ea&c :i(uri!e cet ii6 virtu i!e#>3 "aruri!e Sf# B'te: ne *2bie6 !untric prin c'n)tiin 6 )i (in afar prin cuvntu! Bi&ericii6 !a *2p!inirea p'runci!'r !ui "u2ne:eu# ;ucra8 rea p'runci!'r6 care p:e&c via a curat )i (au via ce!ui ce !e *2p!i8 ne)teD6 t'c2ai &!u,ba acea&ta ' are- (e:+r'parea c'2'rii6 &au (e)tep8 tarea puteri!'r &(ite *n n'i !a a ('ua na)tere6 tre:irea !a via a cea (up Hri&t'& )i "u.u! Sfnt# C "u2ne:eu &e +&e)te *n p'runci!e Sa!e )i prin p'runci vine !a n'i )i pe n'i ne &tr2ut *n Sine= precu2 )i *nt'r&= prin fr(e!e+i &e &trec'ar vr,2a)u! )i a,un+e2 (e8' a&e2nare cu e!# "eci6 cei ce a,un+ .'taru! 2'r ii *n ne!ucrarea p'runci!'r nu &e v'r 2ntui6 ca unii ce n8au a!iat c'2'ara6 ba )i ta!antu! (e ne+u&t'rie !8au *n+r'pat *n p2nt3# Ct vre2e 2er+e2 *n v'ia va!uri!'r6 *n v'ia firii p'vrnite &pre pcat6 n8ave2 nici8' !upt6 nu ne tre:i2 (in cur&e!e vr,2a)u!uiK= &t2 (e bun cre(in c 2er+e2 bine# ne i&prvi2 :i!e!e *n fericire )i c'b'r2 cu pace !a ia(H5 "ar (e *n(at ce af!2 ce *n:e&trare ave2 )i ne tre:i2 &pre ce trebuie & fi26 puteri!e ia(u!ui v'r &ri & ne cear &'c'tea! pentru ne&upunere# "ar nu v'r &ri cu t'at ener+ia rut ii6
Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie# *ntrebarea K46 0i!'ca8 !ia# Sibiu6 34K?# e(# 3# v'!#I# pp# 3?D83?K# Nee2ia 46 D4# WMSf# Marcu A&cetu!# "e&pre B'te:6 0i!'ca!ia6 Sibiu# 34KA6 e(# !6 v'i# 3# p# D4K= )i e(# II# v'i# 36 Sibiu# 34KB# p# D?4# K D Ti2'tei D6 DA# >I'v D36 3I#
3

3BD

CRAREA MPRIEI

c nu !e !a& "u2ne:eu6 ci cu vic!e)u+uri )i cur&e6 cu 2inciuni )i cu *nfric')are )i cu a!te ne2aip'2enite :avi&tii# Pe (e a!t parte6 &e v'r f'!'&i (e une!te (e8a!e !'r36 'a2eni a2+i i (e ei6 care !e8ar face t'ate cte8i *nva (racii6 8 (ac ar fi (up ei# "e aceea :ice *n e!eptu!>0iu!e6 cn( vrei & te apr'pii & &!u,e)ti "'2nu8 !ui6 +te)te &uf!etu! tu &pre i&pite>D# Sfin ii Ap'&t'!i6 cei &tr2uta i (in !u2ea acea&ta (e (ra+'&tea Mntuit'ru!ui )i care6 (e)i &e ve(eau *n !u2e6 nu erau (in !u2eI t'tu)i au f'&t preveni i (e Mntuit'ru! prin cuvntu! ctre Petru>Si2'ne6 Si2'ne6 iat Satana v8a cerut pe v'i & v cearn ca pe +ru# Iar Eu M8a2 ru+at pentru tine & nu &ca( cre(in a ta>K# Pricepe2 (in acea&ta cu2 c r:b'iu! nev:ut6 care &e *ncin+e *ntre &uf!et )i (iav'!6 e *n+(uit (e "u2ne:eu6 & &e (ea *n &ta(ia vie ii ace&teia# E! are !e+i!e (up care trebuie & ur22 *nt'c2ai6 ca6 !a &fr)itu! a!er+rii6 & c'n&fin ea&c "u2ne:eu biruin a n'a&tr6 cea a,utat (e E! )i pe p'triva puterii n'a&tre6 ca & nu pier(e2 vre2ea6 2ntuirea )i &2erenia# C :ice un Sfnt Printe- >Ia i&pite!e )i *n(at nu 2ai e ni2eni care & &e 2ntuia&c># R:b'iu! i&pite!'r e f'cu! care !2ure)te ce &unte2 fiecare- !e2ne6 pietre6 ara26 paie6 c! i &au >p8 2nt )i cenu)>56 auru! &2ereniei 8 (u!a2a !ui "u2ne:eu# R:b'iu! (u.'vnice&c &ea2n *ntructva cu r:b'iu! !u2ii# 9i unu! )i a!tu! te (e&face (e via a acea&ta# Nu2ai i&pite!e6 neca:uri!e )i t't fe!u! (e *ncercri a!e r:b'iu!ui nev:ut i:bute&c & ne t'cea&c pe# (ep!in +u&tu! (e !u2ea acea&ta )i & ne a(uc !a un fe! (e 2'arte fa (e !u2e6 care8i &2erenia (ep!in )i c'n(i ia (e cpetenie a ru+ciunii ne*ncetate# Sf Ma1i2 Mrturi&it'ru! :ice c- >Precu2 trupu! 2urin( &e (e&parte (e t'ate !ucruri!e vie ii6 !a fe! )i 2intea 2urin(6 cn( a,un+e !a
I'an ?6 KK# M *n e!epciunea !ui I&u& Sira. D6 3# < I'an 3B6 3K#
K

;uca DD6 I@8ID# >0acere 3?6 DB#

R/BOI%; RE$/%T

cu!2ea ru+ciunii6 &e (e&parte (e t'ate cu+etri!e !u2ii# "e nu va 2uri cu acea&t 2'arte6 nu p'ate#& af!e )i & tria&c cu "u2ne:eu># Iar >&tarea cea 2ai *na!t a ru+ciunii &pun unii c e&te aceea *n care 2intea a a,un& afar (e trup )i (e !u2e )i a (evenit cu t'tu! i2ateria! )i tar f'r2 *n vre2ea ru+ciunii# Prin ur2are ce! ce p&trea: nev8 t2at acea&t &tare cu a(evrat &e r'a+ ne*ncetat>3# T'tu)i e bine & (e&crie2 )i r:b'iu! *n e!e2ente!e !ui6 att (in partea '2u!ui cn( *! une!te)te (up &fatu! Prin i!'r6 (eci (up !e+e6 ct )i (in partea pr'tivnicu!ui6 cn( *n)e!atu! nu 2ai *ntreab pe ni2eni6 ci *)i cre(e 2in ii6 pe care )i8' (uce treptat pn !a &fr2area cea 2ai (e pe ur2 a nebuniei#

;%PTA "%P ;ECE

Cei ce nu ur2re&c *n via a acea&ta ni2ic 2ai 2u!t (ect & fie ferici i *n !u2e )i ti.ni i *n trup6 ace)tia n8au r:b'i cu (iav'!u!- pe ace)tia *i are tar (e r:b'i# Cci ct vre2e u2b! (up ti.nea! )i fericire (e)art6 n8au & &e tre:ea&c (in vra,a vr,2a)D6 care8i ine bine *nc!e)ta i *n !u2ea acea&ta &en&ibi!6 prin care8i (uce pe neb+ate (e &ea2 !a pier:are &i+ur# "e aceea a :i& un &fnt printe c cea 2ai pri2e,(i'a& te2ni e aceea *n care te &i2 i bine- nu vei ie)i (in ea nici'(at# R:b'iu! *ncepe abia cu cei ce v'r &8)i refac fericirea Raiu!ui pier(ut6 &tr(anie pentru care *nva & &e (e&prin( pe rn( (in t'at ti.nea!a )i &!ava (e)art a vie ii ace&teia# 9i *ncepe a)aT'ate pati2i!e &au !ucrri!e *2p'triva firii &e ive&c 2ai *nti *n 2inte6 *n partea cea 2ai &ub ire a fpturii n'a&tre nev:ute# Aici vine un c.ip &au un +n( a! !u2ii ace&teia )i &t ca ' 2'2ea!# Iar 2intea6 (ac e ne*nv at &au neprevenit (e&pre !ucrtura &trin6 ca un 2ie! ne)tiut'r6 ve(e !upu! )i &e (uce !a e!6 cre:n( c e 'aie# Iar (ac !upu!
Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 Capete (e&pre (ra+'&te6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KB6 e(# I6 v'!#DU p# A?# D D Ti2'tei D6 DA#
3

3BK

CRAREA MPRIEI

2ai e )i vic!ean6 &e *2brac *n pie!e (e 'aie )i bietu! 2ie!6 neavn( 2ir'&u! 'ii cercat6 t't (e8a :bur(a &e (uce *n c'! ii !upu!ui f!2n(# Pri2a *nt!nire *ntre 2inte )i (iav'! e !a !inia 2'2e!ii6 pe care ' f!utur e! *n v:u! 2in ii# "ac 2intea nu ba+ 2'2ea!a *n &ea26 vr,2a)u! &truie cu ea6 ' arat 2ai &c!ipit'are6 ca & ' fac iubit 2in8 ii# Acea&ta e a ('ua *naintare a r:b'iu!ui6 &au a&uprea!a# "ac !a a&u8 prea! a i:butit & fure 2intea cu 2'2ea!a )i & ' fac & v'rbea&c *2preun6 ave2 *naintarea !a unire# Mintea *n& &e tre:e)te c a f'&t furat (e +n( &trin )i c &e af! *n a!tceva6 (ect *n ceea ce8i era (at (up fire= iar cn( *)i ( &ea2a (e ea *n&)i )i (e ce!e *n care &e af!6 ave2 !upta cea (e +n( !a ' c!ip .'trt'are# Se va *nv'i 2intea & 2ear+ (up 2'2ea! 2ai (eparte6 &au &e va *nt'arce (e !a (n&a< Aici e !upta6 )i c!ipe!e &unt &cu2pe= )i (e ce!e 2ai 2u!te 'ri via a *ntrea+ a unuia &au a 2u! i2e (e in)i atrn (e !upta nev:ut a ct'rva c!ipe# "ac *ntr:ie2 & ne !upt26 &e p'ate *nt2p!a ca fr ve&te & fi2 *nv!ui i !a 2inte (in partea p'ftei &au a iu i2ii6 a&upra cr'ra *nc arunc vr,2a)u! aprin8 (erea &a# Prin ur2are6 '&ta) a! !ui Hri&t'&6 !upta trebuie (at +rabnic )i (up !e+e# Iat cu2 (e&crie Sf# Marcu A&cetu! i&carea r:b'iu!ui nev:ut>M'2ea!a aruncat (e Satana e&te artarea unui !ucru ru *n f'r2a e1c!u&iv a unui +n(# Ea f'!'&e)te pu intatea cre(in ei n'a&tre ca pri!e, & &e apr'pie (e 2intea n'a&tr# Cci (ac a2 pri2it p'runca & nu ne *n+ri,i2 (e ni2ic6 ci & p:i2 cu t'at &tr,uirea ini2a n'a&tr )i & cut2 *2pr ia Ceruri!'r (in !untru! n'&tru6 *n(at ce &e (epr8 tea: 2intea (e ini2 )i (e cutarea a2intit6 ( !'c 2'2e!ii (iav'!u8 !ui )i &e face *n &tare & pri2ea&c )'apta !ui cea rea# "ar nici atunci nu are (iav'!u! puterea & &trnea&c +n(uri!e n'a&tre cu f'r a6 pentru c (ac ar fi a)a nu ne8ar cru a )i ne8ar a(uce cu &i!a 'rice +n( )i nu ne8ar *n+(ui & cu+et2 !a ni2ic bun# E! are nu2ai puterea & ne arate *n f'r2a e1c!u&iv a unui +n(6 !a pri2a !ui r&rire6 *n e!e&uri pct'a&e6 &pre a i&piti !untru! n'&tru6 (n(u8i pri!e, & *nc!ine fie &pre ceea ce vrea e!6 fie &pre p'runca !ui "u2ne:eu6 *ntruct ace&tea &e *2p'trive&c *ntre'!a!t# A&tfe! (ac83 iubi26 ne 2i)c2 *n(at +n(u8 ri!e n'a&tre &pre !ucru! artat )i cu+etarea n'a&tr *ncepe & &e 'cupe *n c.ip pti2a) cu e!- (ac *n& *! ur26 nu pute2 :b'vi6 ci ur2 )i 2'2ea!a *n&)i# Iar (ac 2'2ea!a &truie c.iar cn( e urt Fcci &e

R/BOI%; NE$/%T

175

*nt2p! )i ace&t !ucruG acea&ta nu e (in pricina unei a!ipiri pr'a&pete6 ci pentru c &8a *ntrit printr8' vec.e 'bi)nuin # "e aceea r2ne ne8 c!intit pe !'c6 ca +n( &i2p!u6 fiin( *2pie(ecat (e nep!cerea ini2ii & pr'+re&e:e !a ' cu+etare (e:v'!tat )i !a pati2# Cci artarea acea&ta i:'!at6 fiin( urt (e ce! ce e atent !a &ine *n&u)i6 nu are putere & trie cu &i!a 2intea *n *nv!2)a+u! pti2a) (e +n(uri6 (ect nu2ai prin *2pti2irea ini2ii (up p!ceri# A)a(ar6 (e v'2 !ep(a cu t'tu! *2pti2irea (up p!ceri6 nu v'2 2ai putea fi vt2a i nici (e apari ia +n(u!ui &i2p!u a! vec.i!'r 'bi)nuin e6 iar c'n)tiin a nu va 2ai avea *n('ie!i *n ce prive)te &i+uran a ce!'r viit'are# Cci cun'&cn( 2intea *2p'trivirea trn(av a ace&tei 'bi)nuin e )i 2rturi&in( !ui "u2ne:eu vec.ea pricin6 *n(at e *n!turat )i acea&t i&pit# 9i iar)i va avea 2intea putere & ve+.e:e a&upra ini2ii )i & ' p:ea&c cu t'at &tr,uirea6 *ncercn( & ptrun( *n ce!e 2ai (in!8 untru )i 2ai netu!burate c2ri a!e ei6 un(e nu &unt vnturi (e8a!e +n8 (uri!'r re!e 8 care *2pin+ cu &i!a )i &uf!etu! )i trupu! *n prp&tii!e v'!upt ii )i !e arunc *n fntni!e (e &2'a! 8 )i nici vre' ca!e !ar+ )i *ncpt'are6 par('&it cu cuvinte )i cu c.ipuri (e a!e *n e!epciunii !u8 2e)ti6 care & vr,ea&c pe cei ce p'rne&c pe ea6 'rict (e *n e!ep i ar fi# Cinri!e ace&tea curate6 care &unt ce!e 2ai (e (in!untru! &uf!etu!ui6 )i care &unt ca&a !ui Hri&t'&6 nu pri2e&c ni2ic (in !ucruri!e +'a!e a!e veacu!ui ace&ta6 fie c &unt ra i'na!e6 fie c &unt nera i'na!e6 fr nu8 2ai pe ace&tea trei6 pe care !e8a nu2it ap'&t'!u!- cre(in a6 n(e,(ea )i (ra+'&tea# "eci ce! ce e&te iubit'r (e a(evr )i pri2e)te '&tenea!a ini2ii p'ate & nu fie atra& *n afar nici (e 'bi)nuin e!e vec.i *n fe!u! *n care a2 artat6 ci & ve+.e:e a&upra ini2ii )i & &trbat t't 2ai *n!untru )i & &e apr'pie nu2ai (e "u2ne:eu6 fr & &e tea2 (e '&tene!e!e aten iei )i a!e &truin ei# Cci nu p'ate & nu &e '&tenea&c cu ini2a ce! ce ia a2inte !a *2pr)tieri!e +n(u!ui )i !a p!ceri!e trupe)ti6 avn( & &tea 2ereu *nc.i& *n anu2ite .'tare F& &e circu2&crieG6 nu nu2ai *n ce!e (inafar6 ci )i *n ce!e (in!untru# Mai a!e& c ace!e *2pr)tieri )i p!ceri a(e&e'ri abat )i cu+etu! )i fapta# Prin ur2are e (rept c 2'2ea!a6 ca +n( &i2p!u6 e1ercit ' putere &i!nic atunci cn( &truie6 c.iar (ac e urt# "ar c'nv'rbirea +n(uri!'r ce &e a(au+) atrn (e v'ia n'a&tr !iber# Acea&ta au artat8' )i cei ce n8au pctuit *ntru a&e2narea c!crii !ui A(a26

3BA

CRAREA MPRIEI

*ntruct 2'2ea!a n8au putut8' *2pie(eca6 (ar c'nv'rbirea prieten'a& cu ea au !ep(at8' cu t'tu!>3# *nc (in $ec.iu! Te&ta2ent &e cun'a)te r:b'iu! ce! (e +n(6 (e&pre care "avi( &crie ace&tea- >0iica Babi!'nu!ui F*n e!e+e i- >Sata8 n6 Satan>G6 ('rnic (e pu&tiire6 ferice (e ce! ce8 i va p!ti (up fapta ce ne8ai fcut tu n'u= ferice (e ce! ce va !ua )i va !'vi (e piatr prun8 cii ti>D# Cn(uri!e ce!ui ru6 n!uciri!e !ui6 i('!ii !ui Fi(ei!e fi1e a!e !uiG6 2'2e!e!e &a!e6 ace)tia &unt pruncii vavi!'ne)ti6 &au >puii (e (rac>6 (up cu2 *i nu2e)te Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!# Iar piatra e&te Hri&t'& &au cre(in a *n E!6 te2e!ia cet ii &uf!etu!ui6 piatra cea (in capu! un8 +.iu!ui6 pe care :i(arii vre2ii (e atunci n8au b+at8' *n &ea2I# Ori6 *ntru ni2eni a!tu! nu e&te 2ntuire6 cci nu e&te &ub cer nici un a!t nu8 2e6 (at n'u6 'a2eni!'r6 *ntru care & ne 2ntui2K# "e piatra acea&ta trebuie & !'vi2 pruncii vavi!'ne)ti# Cci6 cine va c(ea pe piatra acea&ta &e va &fr2a6 iar pe cine va c(ea ea6 *! va &pu!bera 5# "e aceea Sf# I'an Scraru! :ice- >Ca nu2e!e !ui Ii&u& Hri&t'&6 ar2 2ai tare6 *n cer )i pe p2nt nu e&teH> Ceru! e&te 2intea )i p2ntu! ini2a6 *n care trebuie & &e (epene ru+ciunea ne*ncetat a prea&fntu!ui nu2e- >"'a2ne Ii&u&e Hri&t'a&e6 0iu! !ui "u2ne:eu6 2i!ue)te82 pe 2ine pct'&u!>6 *nt'rcn(u8&e ca ' ar2 2ereu *ntin& a&upra vr,8 2a)u!ui# Cci "u2ne:eu Tat! i8a (at FMntuit'ru!uiG un nu2e 2ai pre&u& (e t't nu2e!e- ca *ntru nu2e!e !ui Ii&u& t't +enunc.iu! & &e p!ece )i a! ce!'r cere)ti )i a! ce!'r p2nte)ti )i a! ce!'r (e (e(e&ubtA# Cuvntu! ace&ta p'ate *n&e2na t't a)a (e bine6 pe rn(6 ur28 t'are!e !ucruri6 *n *n e!e&u! !iterei- Ceru! &unt &fin ii6 Bi&erica biruit'are6 *n+erii= p2ntu!6 !'cuit'rii p2ntu!ui6 Bi&erica !uptt'are )i ce! aruncat pe p2nt6 avn( 2nie 2are= ce!e (e (e(e&ubt6 cei 2uta i (in via a acea&ta6 (ar care nu &unt *n Bi&erica biruit'are6 ci *n *nc.i&'ri!e fr(e!e+i!'r &au ia(u!# A!t *n&e2nare p'ate fi acea&ta- ceru! e 2intea6 p2ntu! e ini2a cu p'fte!e ei6 iar ce!e (e (e(e&ubt ar fi ce!e (in &ub8 c'n)tient6 (e care (e 'bicei nu )ti2 )i nu ne (2 &ea2a6 (ar !e purt2 *n n'i#
3

Sf# Marcu A&cetu!6 'p# cit#6 pp#I@I8I@5= )i pp# D4?8I@@# D P&a!2 3IA6 ?# >0apte K6 3383D# A M Matei DD6 KD# 0i!ipeni D6 483@# MMatei D36 KK#

R/BOI%; NE$/%T

3BB

"eci6 (ac !a cea&u! (e r:b'i6 2ai bine8:i& *n c!ipa (e !upt6 !'vi2 2'2ea!a cu nu2e!e !ui "u2ne:eu6 (epann( ru+ciunea6 v'2 ve(ea !ucru 2inunat- pentru '&ta) !uptn(u8&e *2pratu! 8 t'c2ai *nt'r& (e cu2 e *n r:b'iu! v:ut# Cci *2pratu! n'&tru &8a !uptat pn !a 2'arte6 )i *nc 2'arte (e cruce36 )i printr8*n&a trecn(6 a rupt :v'are!e )i a &part p'r i!e ia(u!ui6 biruin( pentru '&ta)ii Si )i &!'b'8 :in(u8i# Iar (e atunci biruie ca un "u2ne:eu6 'riun(e e c.e2at pe nu2e# 9i- II c.ea2 (ra+'&tea# Iat ce ne *nva Sf# Marcu A&cetu!6 privit'r !a acea&t c!ip (e 2are *n&e2ntate a r:b'iu!ui- >Cun'a)te (eci6 ' '2u!e6 c "'2nu! prive)te !a ini2i!e tutur'r= )i ce!'r ce ur&c pri2a r&rire (e +n( ru6 *n(at !e vine *n a,ut'r F!e face (reptateG6 precu2 a f+(uit6 )i nu !a& r'iu! v!2)a+u!ui (e +n(uri & np(ea&c )i & *ntine:e 2intea )i c'n)tiin a !'r# Iar pe cei ce nu &trpe&c pri2e!e *n2u+uriri6 prin cre(in )i n(e,(e6 ci &e !ipe&c cu (u!cea (e e!e6 pe 2'tivu! c v'r & !e cun'a&c bine )i & !e pr'be:e6 pe aceia *i !a& 8 ca pe unii ce nu cre( ci vreau & &e a,ute &in+uri 8 & fie i:bi i )i (e +n(uri!e ce ur2ea:6 pe care (e aceea nu !e &urp fiin(c ve(e c 2'2ea!a !'r e&te iubit *n !'c & fie urt (e !a pri2a ei 2i,ire>D#

PE TREPTE "E8A R7PA

"eci vre2ea (e !upt are ' 2are cu2pn6 )i anu2e- (ac 2intea nu8)i a(uce a2inte cu cre(in (e >"'a2ne Ii&u&e###> i &e *n8 t2p! c *ncuviin ea: 2'2ea!a vr,2a)u!ui# Aci e +rani a *ntre !upta (up !e+e )i c(erea *n fr(e!e+e# "eci 2intea c:ut *n .'taru! fr(e!e+ii6 ( *ncuviin area ei v'in ei6 creia *nc8i &uf! vic!eanu! b'area a2e irii# $'in a ia .'trrea *nt't(eauna (up &fatu! 2in ii )i nici'(at *nainte- 8 ce! pu in *n fapte!e (e c'n)tiin 6 a)a e# "e aceea &e :ice c 3 'rice .'trre ave2 !ibertatea v'in ei6 a(ic putin a (e8a a!e+e c re2# "aru! !ibert ii v'in ei ni 38a (at "u2ne:eu6 ca pe '
3 D

0i!ipeni D6 ?# Sf# Marcu A&cetu!6 'p# cit#6 p# I 33= )i p# I@A#

3B?

CRAREA MPRIEI

2are cin&te6 )i prin e! ave2 a &p'ri pn !a 2&uri (u2ne:eie)ti# Iat (e ce t'at &tr(ania (e:r'birii puteri!'r &uf!ete)ti (in pati2i!e c'ntra firii (uce (e fapt !a re('bn(irea !ibert ii (e fii ai !ui "u2ne:eu36 (e fii ai a(evru!ui6 care face !iberi pe cei ce &tau *n a(evrD )i nu &tau *n 2inciun )i8n tat! 2inciuniiI# Prin (aru! !ibert ii v'in ei ave2 a &ui (e !a c.ip !a a&e2nare# Pentru refacerea6 &au crearea (in n'ua '2u8 !ui a venit "u2ne:eu *ntre 'a2eni6 )i t't (e aceea petrece cu n'i6 cu fiecare rn( (e 'a2eni6 *n t't c.ipu! &i!in(u8&e & ne (e:!e+e !ibertatea v'in ei (in !an uri &trine= iar n'i nepricepu ii6 (up pu in iar)i ne pre8 (2 &pre )i 2ai +re!e !an uri# Iubirea *nc!in !ibertatea ca pe ' cu2pn# "eci (ac 2intea &e va af!a iubin( ' 2'2ea! &trin )i &fatu! vic!ean6 va *nc!ina cu2pna !iberei a!e+eri &pre 2'2ea!a )i &fatu! &trin# A)a &e (e&c.i(e &prtur *n cetate )i &e npu&te&c pu.'aie (e vr,2a)i care a)teptau a&cun)i afar# 9i repe(e ur2ea: ,a!nic pu&8 tiire *n cetatea &uf!etu!ui- *2p!inirea cu !ucru! )i repetarea faptei ace!eia6 pn a,un+e (eprin(ere6 &au 'bicei# *nr(cinarea 'biceiu!ui pctuirii (uce *nt'c2irea &uf!etea&c )i trupea&c a '2u!ui pn !a neputin (e a &e 2ai *2p'trivi6 &au c.iar pn !a a nu vrea & &e 2ai *2p'trivea&c# A)a &e *nt2p! c !ucrarea *2p'triva firii i &e face '2u!ui > a ('ua fire> 8 firea fr(e!e+ii6 &au !e+ea pcatu!ui K# A&ta e t't una cu pier(erea (aru!ui !ibert ii v'in ei# T'tu)i '2u!6 &!bin(u8i puteri!e6 *)i ( &ea2a c r'be)te vr,2a8 )u!ui6 cci (e un(e '(at pruncii vavi!'ne)ti erau 2icu i )i8i !ua *n +!u8 26 acu2 &8au fcut brba i )i8i &i2te cu2 *i fur puteri!e6 iar !ui6 (in 2u!ta pctuire6 i &8a &tin& puterea v'in ei (e8a &e *2p'trivi# Cn( avea puteri!e *ntre+i n8a&cu!ta p'va a6 iar acu26 cn( nu !e 2ai are6 !e8ar *nt'arce !ui "u2ne:eu6 (ar nu !e 2ai are (e un(e# T'at vi+'area tinere ii ' ( cui nu trebuie6 iar btrne ea .rbuit u2b! & ' (ea !ui "u2ne:eu# Cte'(at pri2e)te "u2ne:eu )i ci'buri!e *n& nu2ai (ac au 2ai r2a& puteri )i pentru cea 2ai (e pe ur2 !upt6 2ai +rea ca cea (inti6 care e pe via )i pe 2'arte# Cci vr,2a)u! care pu&tie)te prin pati2i6 cn( af! c 2intea6 *2pin& (e &tri+area c'n)tiin ei6 vrea &
3 D

Matei 56 4= Ca!ateni I6 DA# !'an ?6 ID#

!'an ?6 KK# R'2ani B6 B#

R/BOI%; NE$/%T

3B4

fac r&c'a! *2p'triva r'biei &a!e6 vine cu a&uprire 2are6 ('ve(in( &uf!etu!ui c n8are c.ip (e &cpare# Iar ca pe(eap&6 precu2 c &uf!etu! a *n(r:nit una ca acea&ta6 (iav'!u! u2b! &8! (ea !e+at !a un c.inuit'r 2ai +reu- (u.u! (e:n(e,(ii# A)a e (e +rea r'bia (u.u!ui ace&tuia6 *nct &uf!etu!6 a(unn(u8)i ce!e 2ai (e pe ur2 puteri6 ( !upta (e:n(e,(ii# Atunci &e af! &uf!e8 tu! *ntre via )i 2'arte# Cte unii 2ai &cap6 a! ii ' (uc a)a6 2ai 2u!t 2'r i (ect vii= iar a! ii6 ne2aiputn( &uferi6 !i &e *ntunec 2intea )i fac )i pcatu! ce! 2ai (e pe ur2- '2'rrea (e &ine# 9i *n &fr)it6 a!t'ra6 (e (urere6 !i &e rtce)te 2intea cu t'tu!6 (n( *n nebunie# Trebuie & &pune2 c fiecare (in pati2i!e (e cpetenie p't (uce :i(irea !ui "u2ne:eu pn !a (ec(erea cea 2ai (e pe ur26 fie ea '2'rrea (e &ine6 fie nebunia6 fie c.iar *n(rcirea# "e pi!(6 !c'2ia (e avere6 !c'2ia (e putere )i fu2u! 2n(riei6 pe c i nu i8a !uat (e 2inte )i &8au '2'rtH B'!i!e (e pe ur2a curviei6 pe c i nu i8au a(u& &8)i pun capt :i!e!'r< Care a &fr)it bine (intre be ivi6 care n8au vrut nici(ecu2 & &e !a&e (e pati2a !'r< "ar )i !enea p'ate face nebunii cn( &e ve(e *n pri2e,(ii# "e un(e atta pu&tiire< "e !a ' c!ip rar (e "u2ne:eu a 2in ii6 c!ip *n care vr,2a)u! i8a furi)at un(i a ia(u!ui pe +t6 *nv!uit 2e)8 te)u+it *ntr8' 2'2ea! a unui !ucru &en&ibi! a! !u2ii (e aici# Pr'tivnicu! i&pite)te cu 2'2ea!a p!cerii pe t't '2u! &pre pati2a &pre care83 prin8 (e c are p'vrnire 2ai 2are- pe ce! ap!ecat &pre trup6 cu (e&frnarea= pe ce! *nc!inat &pre +n(uri6 cu *n e!epciunea veacu!ui ace&tuia3 care pe 2u! i i8a rtcit (e "u2ne:eu )i pe pu ini i8a *nt'r&= pe cei ('rnici (e Cuvntu! !ui "u2ne:eu *i i&pite)te cu Bib!iaD6 *nct *n :i!e!e n'a&tre &e v( 2u! i c!t'ri !a ia( cu Scriptura *n 2n# T' i cei ce u2b! (up p!ceri6 (e 'rice fe!6 nu v'r &cpa (e pri2e,(ii6 cci &ub 'rice p!cere e *nc'!cit un )arpe#

3 D

3 C'rinteni 36 D@# D Petru 36D@# 3?@

CRAREA MPRIEI

C%RSE;E ###

T'at &tr(ania pr'tivnicu!ui acea&ta e&te- & (e&fac (ra+'&tea )i cun')tin a n'a&tr (e "u2ne:eu )i & !e (ea6 prin pati2i6 ca 'biect (e pre'cupare ni2icu! )i ab&ur(u!# "e aceea vic!eanu! nu &e ( !a ' parte (e8a re(uce !a ni2ic )i !a ab&ur( c.iar )i virtu i!e# "rept aceea e (e&tu! & i:butea&c ' 2utare 2ai *nc'ace6 2ai aici6 a &c'pu!ui u!ti2 a! virtu i!'r6 )i cu a&ta a re(u& !a ni2icu! &!avei (e)arte )i !a ab&ur( t'at &tr(ania virtu ii# Iat8ne6 printr8' &in+ur *nt'r&tur 2ia&tr a vic!ea8 nu!ui6 (e)ertn( virtu i!e *n &acu! &part a! pati2i!'r )i cu!e+n(6 *n &c.i2b6 v'rbe +'a!e (e !a 'a2eni )i rn,etu! !ui &ini&tru# Trebuie (eci 2u!t )i a(nc (e'&ebire a +n(uri!'r# Ca pi!( +rit'are6 *n acea&t privin 6 ne p'ate fi t!cuirea Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru! a! !'cu!ui (e !a 3 E:(ra K6 38I# *2pre,urarea i&t'ric e ur2t'area- *nt'arcerea iu(ei!'r (in r'bia Babi!'nu!ui )i :'ru! (e a8)i reface te2p!u!# $r,2a)ii !'r &e apr'pie (e ei )i8i r'a+ & pri2ea&c )i a,ut'ru! !'r !a ri(icarea te2p!u!ui6 pentru c !a ace!a)i "u2ne:eu &e *nc.in# "ar cpetenii!e iu(ei!'r6 /'r'babe! )i Ii&u& F!'&uaG6 re&pin+ a,ut'ru! !'r# Refu:u! ace&ta (e ne*n e!e& pri2e)te un a(nc *n e!e& t!cuit (up &en&u! &piritua!6 pe care83 (e&prin(e Sf# Ma1i26 (in faptu! &i2p!u i&t'ric# >"ac /'r'babe! )i Ii&u& F!'&uaG *n&ea2n 2intea activ )i c'n8 te2p!ativ )i (ac vr,2a)ii !ui Iu(a *n&ea2n pati2i!e 2in ii6 atunci6 &'c'tin( )i *n&e2narea nu2e!ui ce!'r ce vr,2)e&c 2intea6 +&i2 c &!ava (e)art6 2n(ria6 f rnicia )i ('rin a (e a p!cea 'a2eni!'r &e apr'pie (e 2intea abia ie)it (in r'bia babi!'nic a c'nfu:iei pati2i!'r :icn(- >$'2 c!(i *2preun cu v'i te2p!u! "'2nu!ui># >Cci nici unu! (in ace)ti (raci vic!eni nu *2pie(ic vre'(at rvna '2u!ui virtu'& ci6 *n!turn( 2ai (e+rab !ip&uri!e virtu i!'r6 *n(ea2n !a )i 2ai 2ari &i!in e6 facn(u8&e *2preun rvnit'ri cu cei ce &e nev'ie&c6 ca & atra+ !a ei ini2a ce!ui ce &e &tr(uie)te6 (up ce a pier(ut 2&ura c'n&tant a 2'(era iei )i &8! c'n(uc pe ne'b&ervate &pre a!t int (ect cea &pre care cre(ea c 2er+e# "e aceea &pun vic!enii- >!a fe! cu v'i a&cu!t2 pe "'2nu! v'&tru># Cci nu ur&c vic!enii nepri.nirea )i nu &e &crbe&c nici (e *2pr irea (e a,ut'are6 &au (e pri2irea (e &tr8

R/BOI%; NE$/%T

3?3

ini6 &au (e cntarea (e p&a!2i6 &au (e cetanii6 &au (e ce!e 2ai *na!te *nv turi6 &au (e cu!carea pe ,'&6 &au (e ve+.ere6 &au (e t'ate ce!e!a!te prin care &e caracteri:ea: via a (up "u2ne:eu6 pn ce &c'pu! )i cau:a ce!'r ce &e &vr)e&c !e &!u,e)te !'r# "e aceea6 pe cei!a! i (raci *i 'b&erv a&cetu! 2ai repe(e )i &cap 2ai u)'r (e vt2area ce vine (e !a ei# "ar pe ace)tia care au aparen c a,ut '2u!ui & u2b!e pe ca!ea virtu ii )i c :i(e&c *2preun cu e! te2p!u! "'2nu!ui6 ce 2inte *na!t i8ar putea (e&c'peri< Nu p'ate 2intea6 fr nu2ai prin Cuvntu! viu )i !ucrt'r6 care ptrun(e *n t'ate )i &trbate pn !a (e&pr itura &uf!etu!ui )i a (u.u!ui36 a(ic cun'a)te care (intre fapte )i +n(uri &unt &uf!ete)ti6 &au f'r2e )i 2i)cri natura!e a!e virtu ii6 )i care &unt (u8 .'vnice)ti6 &au f'r2e )i 2i)cri 2ai pre&u& (e fire )i pr'prii !ui "u2ne:eu6 (ate firii prin .ar### Cci >nu e&te *naintea ;ui nici ' fptur a&cun&> 8 &e *n e!e+e6 *n n'i care cre(e2 c ne pute2 a&cun(e# >0iin(c t'ate &unt +'a!e )i (e&c'perite>D6 nu nu2ai ce!e ce &8au fcut )i &8au +n(it6 ci )i ce!e ce &e v'r face )i &e v'r +n(i# Cre( c (e&pre fapte!e )i +n(uri!e viit'are &pune Scriptura c >nu e&te fptur a&cun&> iar nu (e&pre ce!e ce &8au &vr)it# Cci ace&tea ne &unt cun'&cute )i n'u *n)ine )i !e &unt )i a!t'ra (e&c'perite# "eci cu att 2ai 2u!t &unt (e&c'perite !ui "u2n8 e:eu6 care a cun'&cut (e 2ai *nainte t'ate veacuri!e ne&fr)ite### Cine (eci6 neavn( ace&t Cuvnt &!)!uit *n a(ncu! ini2ii6 ar fi *n &tare & &cape (e vic!e)u+uri!e a&cun&e a!e f rniciei (raci!'r *2p'triva n'a&tr )i & &tea (e &ine cu t'tu! &in+ur fr nici un a2e&tec cu ei6 )i & :i(ea&c te2p!u! "'2nu!ui a&e2enea !ui /'r'babe!< Cci ace&ta &pune .'trt )i cu +!a& 2are (u.uri!'r a2+it'are a!e 2n8 (riei6 a!e &!avei (e)arte6 a!e p!cerii (e !a 'a2eni )i a!e f rniciei- >Nu v'2 :i(i cu v'i te2p!u! "'2nu!ui "u2ne:eu!ui n'&tru6 ci v'2 :i(i &in+uri "'2nu!ui !ui I&rai!># Nu2ai ce! ce are ace&t Cuvnt p'ate cun'a)te c a2e&tecu! (raci!'r pricinuie)te &tricciunea )i &urparea *ntre+ii c!(iri )i *ntinea: .aru! )i fru2u&e ea &tr(uin e!'r *nc.inate !ui "u2ne:eu# Cci ni2enea nu p'ate6 avn( ca a,ut'r !a virtute pe vreunu! (in (racii p'2eni i6 & ' :i(ea&c pe acea&ta !ui "u2n:eu#
MEvrei K6 3D# D Evrei K6 3I#

1'2

CRAREA MPRIEI

Pentru c nu are pe "u2ne:eu ca &c'p6 *n ce!e ce face6 ca & &vr8 )ea&c virtutea privin( &pre E!# "eci nu (in invi(ie n8au pri2it cei ie)i i (in r'bie pe cei (e nea2 &trin & :i(ea&c *2preun cu ei te2p!u! "'2nu!ui6 ci fiin(c au cun'&cut cur&e!e ce &e a&cun(eau *n aparen a (e prietenie a (raci!'r6 care v'iau6 prin bine6 & !e a(uc pe ne'b&ervate 2'artea pcatu!ui= prin ce!e (e8a (reapta & !e furi)e:e i&pite!e (e8a &tn+a#>3 "ar cur&e!e nu &e i&prve&c aci# T't c2pu! (e r:b'i e ac'perit (e cur&e )i 2u! i &unt cei ce !e ca( *n +.eare#

%NII89I TACE MINTEA IN SCRIPT%RI

Cu trecere (e vre2e6 Satana &8a 2ai i&cu&it *n re!e# Pe cine p'ate &8! *nt'arc *2p'triva !ui "u2ne:eu6 ' face6 rn,in(D bucur'&= pe cine iube)te pe "u2ne:eu6 (ar c!t're)te fr &fat )i *ntrebare6 *! *nva )i e! & iubea&c pe "u2ne:eu6 )i83 !au(6 c bine face6 8 rar & priceap unu! ca ace&ta6 c a c:ut !a !au( &trin )i c *n cre(in a !ui &8a *nc!cit un fir &ub ire (e putere vr,2a)# $ic!eanu! ba+ (e &ea2 ce face "u2ne:eu )i face )i e! !a fe!# Tri2ite "u2ne:eu &!u,it'ri6 tri2ite )i e!= tri2ite "u2ne:eu ve(enii6 &e arat )i e!# Pr'p'v(uie)te "u2ne:eu iubirea (e 'a2eni tar (e'&ebiri )i 2ar+ini6 pr'p'v(uie)te )i e!# Cu un cuvnt- c'ntraface t't ce face "u2ne:eu )i ( (e rp pe 'a2eni cu 2u! i2ea *n)e!ciuni!'r# S8a fcut (e8' *n(r:nea! ne2aip'2enit6 *nct )i !u2ina (u2ne:eia&c ' c'ntraface6 nu *n *n e!e&u! c &8ar putea apr'pia & &tr2be a(evrata !u2in6 cci !8ar face &cru2 )i nu p'ate &ta *ntr8*n&a6 ci n!uce)te )i e! ' !u2in6 cu care a2+e)te pe cine p'ate )i pe cine ve(e c u2b! cu *n(r:nea! (up (aruri (u2ne:eie)ti6 *nainte (e ('bn(irea &2ereniei &tat'rnice# A)a &e preface *n c.ip 2incin'& )i *n *n+er a! !u2iniiI )i *n

Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea 5A6 0i!'ca8 !ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 )i Sc'!ia 356 pp# D438D4K# D 3 Petru 56 ?# I D C'rinteni 336 3K# ]

R/BOI%; NE$/%T

1'3

.ri&t'& 2incin'&3 )i *n)ea! pe 2u! i6 :icn(- >Eu &unt .ri&t'&H>D 9i te tri2it & pr'p'v(uie)ti )i & faci cutare )i cutare###> 6T= E vre2ea6 2ai a!e& *n :i!e!e n'a&tre6 (e care ne8a prevenit Mntuit'ru!6 :icn(W
( ( )

>B+a i (e &ea26 & nu fi i a2+i i= cci 2u! i v'r veni *n nu2e!e Meu6 &punn(- >Eu &unt Me&ia )i cea&u! e apr'ape># Nu v !ua i (up eiH>I

"e aceea e bine & !2uri26 (up putere6 )i ace&t uci+a) vic!e8 )u+ a! n!uciri!'r6 fiin(c (e !a ' vre2e *nc'ace 2u! i *n)e!a i &e ive&c )i 2u!t tu!burare fac printre 'a2eni# Iat cu2 vine cur&a acea&ta$ic!eanu! are ('u fe!uri (e 2'2e!e6 (up iubirea '2u!ui6 care *nc!in6 fie &pre pier:are6 fie &pre 2ntuire# E&te )i ' >i&pit a 2ntui8 rii> *n care au c:ut 2u! i *n)e!a i6 :icn( c8& 2ntui i6 cn( (e fapt ei n8au &vr)it nici a!er+area )i nici (up !e+e n8au !uptat# E&te )i i&pita &fin eniei6 e&te )i i&pita 2i&iunii &au a tri2iterii (e !a >"u2ne:eu>6 precu2 e&te )i i&pita 2uceniciei# *n t'ate ace&te i&pite ca( cei ce 'c'!e&c '&tenea!a6 2in i!e *n+u&te6 care &pun c nu 2ai au ni2ic (e tcut6 (ect & crea( )i & &e &'c'tea&c a fi )i a,un& &fin enia6 2i&iu8 nea6 2ucenicia )i ce!e!a!te n!uci a!e 2in ii *n)e!ate# Au )i ei ' '&tenea!- aceea (e a a,un+e !a (aruri!e 2ai pre&u& (e fire6 *nainte (e vre2e )i i&pitin( pe "u2ne:eu# "eci6 nu8i (e 2irare c8i ( *n r'bia *n)e!t'ru!ui (e 2inte6 ca &8i c.inuia&c# Cte unii 2ai aprin)i !a 2inte6 fie (e !a fire6 fie (e !a b'!i6 nea8 vn( cercarea (reptei &'c'te!i6 &cnce&c *n ini2a !'r (up (aruri 2ai pre&u& (e fire6 *2bu!:i i nu (e vre' virtute6 ci (e iubirea (e &ine# Avn( ace)tia iubire fr 2inte pe care v'r & ' cin&tea&c cu (aruri 2ai pre&u& (e fire6 "u2ne:eu *n+(uie (u.u!ui ru &8i a2+ea&c (e&vr)itK ca pe unii ce *n(r:ne&c & &e apr'pie (e "u2ne:eu6 necura i !a ini2# "e aceea6 pentru *n(r:nea!6 *i ( pe &ea2a vic!ea8 nu!ui &8i pe(ep&ea&c# A&tfe!6 cn( atrn (e !a "u2ne:eu ' atare pe(eap& pentru 'arecare6 *! cercetea: Satana !un( c.ipu! 2incin'&
3

Matei DK6 DK#

;ucaD36?# D Te&a!'niceni D633#

3?K

CRAREA MPRIEI

a! !ui Hri&t'&6 )i6 +rin(u8i cu 2are b!n(e e6 *i trnte)te ' !au(6 cu care83 c)ti+ fu!+ert'r )i p'ate pentru t't(eauna6 ca pe unu! ce6 pe ca!ea cea &tr2t3 )i cu c.inuri ce (uce !a *2pr ie6 u2b! (up >p!8 ceri (u.'vnice)ti># Iat83 cu 2'2ea!a pe +t# "e8acu6 (up 'arecare )c'a! a rtcirii6 cn( *ncre(erea *i va fi c)ti+at (e&vr)it )i8i va fi *ntrit6 prin p'triviri (e &e2ne preve&tite a,un+e *ncre:ut *n &ine )i *n .ri&t'&u! !ui6 *nct )i 2'arte (e '2 e *n &tare & tac6 *nte2e2(u8&e pe Scriptur# Iat cu2 >puiu! (e (rac> a! iubirii (e &ine6 facn(u8&e brbat )i a,utat prin ve(enii 2incin'a&e (e tat! &u6 tat! 2inciunii6 &tr2b 2intea bietu!ui '26 *nct i &e va prea pcatu! virtute (u2ne:eia&c# Ba *nc6 '2'rn( pe cei ce nu cre( ca e!6 i &e va prea c face &!u,b !ui >"u2ne:eu> F(u2ne:eu! care 38a *n)e!at pe e!GD# Cn( &tai (e v'rb cu cte unu! (in ace)tia6 te ui2e)te c'nvin8 +erea )i &i+uran a !ui6 une'ri )i !e+tura cu ,u(ecat a cuvinte!'r !ui6 )i nu p' i prin(e repe(e c &tai (e v'rb cu un *n)e!at )i un &rit (in 2inte# A&ta6 pn nu8i af!i pri2a &prtur a 2in ii6 (e !a care ap'i t'ate 2e)te)u+iri!e vic!eanu!ui trebuie &8)i (ea ara2a pe fa # Trebuie &8i prin:i 2'2ea!a pe care a *n+.i it8' )i care6 (e ce!e 2ai a(e&ea6 e c(e8 rea !a !au(e6 cu care tat! 2inciunii )i8a 2n+iat pruncu! iubirii (e &ine6 pe care 38a c!'cit cu atta '&r(ie ce! a2+it (e 2inte# 9i nu e 2are 2irarea6 cci :ice un fi!'&'f- e (e&tu! & pri2e)ti *n 2inte ' &in+ur pre,u(ecat6 ca ap'i & nu fie prp&tenie6 !a care & nu a,un+i *n c.ipu! ce! 2ai !'+ic cu putin # "e aceea Bi&erica *n)ir printre pcate!e 2in ii )i pre,u(ec i!e# O 2rturie (in Scripturi a ce!'r :i&e ne va (u2eri 2ai bine# Era pe vre2ea pr''r'ci!'r 2incin')i (in :i!e!e !ui I!ie )i a re+e!ui A.av# Pr''r'cu! I!ie ve&ti&e re+e!ui 2u&trarea !ui "u2ne:eu6 neca:uri!e )i 2'artea ce8! va a,un+e *n :i!e!e ur2a)i!'r &i#
- 3 Regi 22: - ; - ;' - .::=.

3# Trecur trei ani tar r:b'i *ntre Siria )i Z I&rai!# 8 8

Matei B6 3K# Nu2erii D56 B83I#

R/BOI%; NE$/%T

3?5

D#(n

a! trei!ea an &8a au& I'&afat re+e!e Iu(ei !a FA.avG re+e!e !ui I&rai!# F%r2a)ii !ui S'!'2'n M H (e:bina&er re+atu!#G 8 I#9i a :i& re+e!e !ui I&rai! ctre &!u+i!e &a!e>9ti i v'i 'are6 c Ra2'tu! Ca!aa(u!ui e a! n'&tru6 )i n'i tce2 (e atta vre2e )i nu83 &c'ate2 (in 2na re+e!ui Siriei<MB K#Ap'i a :i& !ui I'&afat- >Mer+e8vei )i tu cu 2ine !a r:b'i *2p'triva Ra2't8Ca!aa(u!ui<> Iar I'&afat a :i& ctre re+e!e !ui I&rai!- >Cu2 e)ti tu a)a8& )i eu= cu2 e p'p'ru! tu6 a)a8i )i p'p'ru! 2eu= cu2 &unt caii ti6 a)a8& )i caii 2ei># r 5#9i a 2ai :i& I'&afat re+e!e !ui Iu(a ctr FA.avG re+e!e !ui I&rai!- >*ntreab (ar a&t:i6 ce :ice "'2nu!<> A#9i a a(unat re+e!e !ui I&rai! ca !a patru &ute (e pr''r'ci6 )i !e8a :i&- >S 2er+ eu 'are cu r:b'i *2p'triva Ra2't8Ca!aa(u!ui6 &au nu<> 9i ei au :i&- >S 2er+i6 c "'2nu! *! va (a *n 2ini!e re+e!ui>H 8= B#9i a :i& I'&afat- >Nu 2ai e 'are aici vreun Pr''r'c a! "'2nu!ui6 ca & *ntreb2 pe "'2nu! prin e!<> ?#9i a :i& FA.avG re+e!e !ui I&rai! ctr I'&afat>Mai e&te un '26 prin care &e p'ate *ntreba "'2 nu!= *n& eu nu83 iube&c6 cci nu pr''r'ce)te (e bine pentru 2ine6 ci nu2ai (e ru= 8 ace&ta e Mi.eia6 fiu! !ui I2!a># 9i a :i& I'&afat- >Nu v'rbi
a)a re+eH> '-@@@ = Y

4#9i a c.e2at re+e!e !ui I&rai! pe un fa2en )i a :i&- >"u8te (up Mi.eia6 fiu! !ui I2!aH> 3@# Ap'i re+e!e !ui I&rai! )i I'&afat6 re+e!e Iu(ei6 &8au a)e:at fiecare *n tr'nu! &u6 *2brca i *n .aine ('2ne)ti6 *n 2e(ianu! (e !n+ p'r i!e Sa8 2ariei6 )i t' i pr''r'cii pr''r'ceau *naintea !'r# 33# Iar Se(ec.ia6 fiu! !ui C.enaan6 )i8a fcut ni)te c'arne (e fier6 )i a :i&- >A)a :ice "'2nu!#

3?A

CRAREA MPRIEI

cu ace&tea vei *2pun+e pe Sirieni pn ce8i vei ni2ici># 3D#9i t' i pr''r'cii au pr''r'cit ace!ea)i6 :i cn(- >S te (uci *2p'triva Ra2't8Ca!aa(u!ui6 c vei i:buti# "'2nu! *! va (a *n 2ini!e re+e!ui># 3I#Iar tri2i&u!6 care &8a (u& & c.e2e pe Mi.eia6 i8a +rit ace&tuia :icn(- >Iat t' i pr''r' cii pr''r'ce&c *ntr8un +!a& (e bine re+e!ui= & fie (ar )i cuvntu! tu a&e2enea cu cuvntu! fiecruia (inei># 3K#Iar Mi.eia a :i&- >$iu e&te "'2nu!H Ce82i va &pune "'2nu! aceea v'i +ri># 35#Ap'i a venit e! !a re+e )i re+e!e i8a :i&>Mi.eia6 & 2ai 2er+e2 n'i 'are *n r:b'i *2p' triva Ra2't8Ca!aa(u!ui6 &au nu<> 9i a :i& ace!a>"u8te6 c vei i:buti6 "'2nu! *! va (a *n 2na re+e!ui># 6 3A# 9i a :i& re+e!e- >Iar )i iar te ,ur6 ca & nu82i +rie)ti ni2ic6 fr nu2ai ceea ce e&te a(evrat6 *n nu2e!e "'2nu!ui># 3B#9i a :i& e!- >Iat6 v( pe t' i I&rai!itenii *2 pr)tia i prin 2un i6 ca 'i!e ce n8au p&t'r# 9i a :i& "'2nu!- ei n8au ('2n6 & &e *nt'arc fiecare cu pace !a ca&a &a># 3?#Atunci FA.avG re+e!e !ui I&rai! a :i& ctre I'&afat6 re+e!e Iu(ei- >Nu i8a2 &pu& eu 'are6 c e! nu pr''r'ce)te bine pentru 2ine6 ci nu2ai (e ru<>

*n& a :i&- >Nu8i a)a# Nu eu +rie&ca&cu!t cuvntu! "'2nu!ui# Nu8i a)a# FCciG a2 v:ut pe "'2nu!6 )e:n( pe tr'nu! Su )i t'at ')tirea cerea&c &ttea !n+ E!6 !a (reapta )i !a &tn+a ;ui# 8 D@# 9i a :i& "'2nu!- >Cine ar *n(up!eca pe A.av & 2ear+ )i & ca( *n Ra2'(8Ca!aa(< %nu! &punea una6 a!tu! a!ta# = nMU r #H

34#Mi.eia

R/BOI%; NE$/%T

1'7

a +rit un civi!i )i a &tat *naintea fe ei "'2nu!ui6 )i a :i&- >Eu *! v'i a(e2eni># 9i a :i& "'2nu!- >Cu2<> DD#Iar ace!a a :i&- >M (uc )i 2 fac (u. 2in cin'& *n +ura tutur'r pr''r'ci!'r !ui># /i&8a "'2 nu!- >Tu83 vei a(e2eni )i vei face acea&ta= (u8te )i ! cu2 ai :i&H> DI#9i iat cu2 a *n+(uit "'2nu! (u.u!ui ce!ui 2incin'& & fie *n +ura tutur'r pr''r'ci!'r ace&t'ra6 ai ti= *n& "'2nu! n8a +rit (e bine pentru tine># DK#Atunci &8a apr'piat Se(ec.ia6 fiu! !ui C.enaan6 )i !'vin( pe Mi.eia pe&te 'bra:6 a :i&>Cu26 au ('ar &8a (eprtat "u.u! "'2nu!ui (e !a 2ine6 ca & +ria&c prin tine<> D5#Iar Mi.eia a :i&- >Iat6 ai & ve:i acea&ta *n :iua cn( vei fu+i (in c2ar *n c2ar6 ca & te a&cun:i># DA#/i&8a re+e!e !ui I&rai!- >;ua i pe Mi.eia )i83 (uce i !a A2'n6 cpetenia cet ii6 )i !a I'a)6 fiu! re+e!ui# DB#9i &pune i- a)a :ice re+e!e- arunca i83 *n te2ni 6 )i83 .rni i nu2ai cu pu in pine )i cu cte pu in ap6 pn ce 2 v'i *nt'arce biruit'r># D?#Iar Mi.eia a :i&- >C ai & te *nt'rci biru it'r6 acea&ta n8a +rit8' "'2nu! prin 2ine># Ap'i a :i&- >A&cu!ta i t'ate p'p'are!eH> D4#"up aceea a purce& re+e!e !ui I&rai! )i I'&afat6 re+e!e Iu(ei *2preun a&upra Ra2't8Ca8 !aa(u!ui# I@#9i a :i& re+e!e !ui I&rai! ctre I'&afat- >Eu *2i &c.i2b .aine!e )i intru *n !upt= iar tu *2brca i .aine!e (e re+eH> 9i )i8a &c.i2bat .aine!e re+e!e !ui I&rai! )i a intrat *n !upt# I3#Re+e!e a&irian a p'runcit *n& ce!'r trei:eci )i ('u (e cpetenii a!e care!'r (e r:b'i6 )i a :i&-

D3#Atunci

3??

CRAREA MPRIEI

>S nu v !upta i nici cu 2ic6 nici cu 2are6 ci nu2ai cu re+e!e !ui I&rai!># ID#Cpetenii!e care!'r6 v:n( pe I'&afat6 au cre:ut c ace&ta e&te cu a(evrat re+e!e !ui I&rai!6 )i &8au repe:it a&upra !ui6 ca & &e !upte cu e!# I'&afat *n& a &tri+at# II#Atunci cpetenii!e care!'r v:n( c nu e&te ace&ta re+e!e !ui I&rai!6 &8au abtut (e !a e!# IK#Iar un '2 )i8a *ntin& arcu! )i a !'vit (in *n t2p!are pe re+e!e !ui I&rai! FA.avG6 ce! cu .aine!e &c.i2bate6 *ntr8' *nc.eietur a p!at')ei= )i ace&ta a :i& cru a)u!ui &u- M*nt'arce *n(rt )i 2 &c'ate (in 'a&te6 c &unt rnit># I5#9i &8a p'rnit !upt 2are *n acea :i6 )i re+e!e FrnitG a &tat *n cru a !ui6 *n fa a Sirieni!'r t'at :iua6 iar &eara a 2urit= )i a cur& &n+e (in rana &a pe p'(u! cru ii# IA#9i !a a&fin itu! &'are!ui &8a (at (e ve&te !a t'at tabra6 :icn(- >S 2ear+ fiecare !a cetatea !ui6 fiecare !a inutu! !uiH> IB#9i 2urin( re+e!e6 a f'&t (u& *n Sa2aria6 )i !8au *n2'r2ntat *n Sa2aria# I?#9i au &p!at cru a !ui *n ia:u! Sa2ariei= )i cinii au !in& &n+e!e !ui A.av6 iar (e&frnate!e &8au &c!(at *n &p!tura ace!ui &n+e6 (up cuvn tu! "'2nu!ui6 pe care 38a +rit F)i prin I!ieG# # ,= "u.u! care a ie)it )i a &tat *naintea fe ei "'2nu!ui )i &8a fcut (u. 2incin'& *n +ura pr''r'ci!'r6 cruia i8a :i& "'2nu!- >"u8te )i fa

cu2 ai :i&H> e ace!a)i care a cerut (e !a "u2n:eu & cerce pe I'v6 ca & &e arate rb(area )i &tat'rnicia (reptu!ui# I'viA#*ntr8'

:i *n+erii !ui "u2ne:eu &e *nf i)ar *naintea "'2nu!ui6 )i Satana veni )i e! printre ei# B#Atunci "'2nu! :i&e ctre Satana- >"e un(e vii<> Iar Satana r&pun&e "'2nu!ui )i8I :i&e>A2

R/BOI%; NE$/%T

3?4

(at trc'a!e pe p2nt )i 28a2 p!i2bat *n &u& )i8n


,'&># W ##

Cu *n+(uirea !ui "u2ne:eu6 Satana *i cerne )i8i cu!e+e pe t' i cei ce 2ai u2b! *n !u2ea acea&ta (up p!ceri6 c.iar (u.'vnice)ti6 nu2ai &8i prin(6 c *nc nu &8au !ep(at (e&vr)it (e iubirea (e &ine )i (e 'rice &purcciune a vie ii6 (up atta )i atta pr'p'v(uire a Bi&ericii# Cci pati2a acea&ta face pe '2 & ca(6 !'vit (e &+e i!e !au(ei6 )i & &e tre:ea&c cu 2intea *n)e!at )i &rit (in &'c'tea!a &2ereniei# C iat6 pe cei ce n8aveau cur ia vie ii6 !in+ii (e !a curtea re+e8 !ui A.av6 8 i8a (at *n)e!ciunii (e&vr)ite a (u.u!ui 2inciunii6 )i &fatu! !'r era i&pit re+e!ui iubit'r (e &!av (e)art6 i&pit *n care trebuia & ca( )i re+e!e6 a&cu!tt'ru! !'r6 pentru pcate!e &a!e# Ca )i *n)e!a ii aceia care !8au p!2uit pe a(evratu! pr''r'c a! !ui "u2ne:eu6 a)a )i pr''r'cii 2incin')i (in :i!e!e n'a&tre &unt (e ' *n(r:nea! ne2aip'2enit )i p!2uie&c &2erenia6 (n(u8&e pe ei (e ceva 2are- >I!ie>6 >I'an>6 >Hri&t'&>6 >0iu! O2u!ui>6 >"reptu! Eu(ec8 t'r>6 )i a)a 2ai (eparte# Pretin( a&cu!tare (e !a 'a2eni pentru c >"u2ne:eu> i8a tri2i&6 & &pun !a !u2e### !ucruri (e care * i iuie ure8 c.i!e6 )i8 i *n+.ea ini2a au:in(u8i# Pe &e2ne!e ur2t'are &e p't cun'a)te c nu 2ai &unt *ntre+i !a 2inte(au pe &ine (e ceva 2are6 cu2 &8au (at (e a!tfe! t' i ereticii Frtci iiG vre2uri!'r6 pe care *n& i8a afuri&it Bi&erica6 prin &finte!e &'b'are# D#Ca( !a !au(6 avn( ' &2erenie 2incin'a&# I#Se in pe &ine 2ai pre&u& (e Scriptur Funu! c.iar 2i8a rupt8'G6 2ai pre&u& (e Bi&eric )i &fin i# K# M'r (up a fi a&cu!ta i )i cre:u i (e 'a2eni# #5# 0ierb (e 2nie cn( nu &unt !ua i *n &eri'&# A# A(e&ea au >+rire *n (u.>6 cu >(u.u!> care8i p'art )i8i *nva # B#Nu v'r nici *n ruptu! capu!ui &8)i c'ntr'!e:e pre' i ce!e au:ite (e !a >(u.u!> !'r#
3#Se

34@

CRAREA MPARATIEI

?#Cte

unii cu t'ate ace&tea arat ' ev!avie ne'bi)nuit- 2rturi&in( pe Hri&t'&6 pe Maica "'2nu!ui6 facn(u8)i )i &fnta Cruce6 btn( 2e tanii6 &rutn( ic'ane!e6 ba )i Sfnta *2prt)anie !un(8'WFHG= )i,urn(u8&e c8& 'a2enii !ui "u2ne :eu6 iar ei &unt *n)e!a i# 4#0ac pe pr''r'cii )i *2pr)tie &pai2 *ntre 'a2eni# Mu!te pr''r'cii !i &e *2p!ine&c6 (ar 2u!te nu# A&ta atrn (e puterea (e &trve(ere a >(u.u !ui> care !e &pune ce !e &pune6 ca unu! ce n8 are *nve!it'area trupu!ui6 )i (e aceea prin(e cu 'are care vre2e *nainte6 ce!e ce !e apr'pie "u2ne:eu (e 'a2eni# "ar a&ta nu e pr''r'cie# 3@#*n nu2e!e >(u2ne:eu!ui> !'r6 &unt *n &tare & '2'are '26 *nte2ein(u8&e pe Scriptur c )i Avraa2 a f'&t *n &tare (e ' atare a&cu!tare6 iar 0inee& a )i fcut acea&ta )i i &8a &'c'tit ace&tuia rvn pentru "u2ne:eu! &u3# FCu a2+irea a& cu!trii pn !a uci(ere (e '26 a cercat vr,2a)u! pe 2u! i6 *n t'ate vre2uri!e6 c.iar )i pe pu&tnici6 (e cu2 pe 'a2enii !u2ii#G Prin ur2are fiin( a)a (e &rit'ri cu a&cu!tarea )i cre(in a !a p've e!e >(u.u!ui> !'r6 pe care83 cre( c e Hri&t'&6 &unt

' a(evrat pri2e,(ie printre 'a2eni= ter'ri)ti ai &uf!ete!'r &i2p!e# 33#Sar (e !a un !ucru !a a!tu! )i !ea+ !ucruri fr nici ' !e+tur# T!2ce&c +re)it6 &tr2b a(evru! )i &e pr'p'v(uie&c (in Scripturi6 2ai 2u!t pe ei *n)i)i (ect pe "u2ne:eu6 2er+n( +rbit &pre cea 2ai (e pe ur2 &fr2are )i &rire a 2in ii# = =6 3D#In prea,2a !'r &i2 i tu!burare )i pri2e,(ie6 cci 2u! i (intre ei au f'&t pe !a ca&a (e nebuni6 &au v'r trebui & &e (uc# Nu8i b!n(e e pe c.ipu! !'r# Nu8i 'cra26 ci ne p:i2 )i8i *nv 2 )i pe
Nu2erii D56 B83I#

R/BOI%; NE$/%T

343

a! ii & &e p:ea&c )i ne *nfric')2 ct (e +r'a: nic )i8au tiat 2intea *n Scripturi3#

T'tu)i6 pe ct &e p'ate6 & *ncerc2 a8i *n e!e+e6 !2urin( a(e8 vru! !ucruri!'r )i 2e)te)u+iri!e vic!eanu!ui# E )tiut6 c fcn( '2u! +n(uri!e )i v'i!e ce!ui ru6 intr ace!a *n e!# Sau6 a!tfe! :icn(- iubin( ce!e re!e6 pe firu! ace&tei iubiri6 intr vr,2a)u! *n cetate= a(ic prin ce!e (e8a &tn+a6 re!e!e# Cn( *n& ve(e c nu p'ate a2+i pe '2 cu ce!e (e8a &tn+a6 &are *n cea!a!t 2ar+ine6 (e8a (reapta (e t't6 cutn( ac'!' &8! a2+ea&c6 ca &8i (ea '2u! cre:are# Ii trnte)te ' !au( pentru 2u! i2ea cre(in ei *n "u2ne:eu )i a iubirii virtu ii6 )i83 *n(ea28 n ca fr 2&ur )i fr *ntrebare & &e &i!ea&c *n ace&tea# Pe unu! *! tre:ea !a ru+ciune6 &i!in(u8&e &8i &trec'are *n 2inte )i8n ini2 prere 2are (e&pre &ine6 precu2 c pe >e!> *! tre:e&c >*n+erii> !a pravi!# Sau (ac ce! 'c.it &pre *n)e!are nu8i c.iar a)a (e virtu'&6 *i 2ai *n+(uie & fu2e:e6 & bea6 :icn(u8i +n(uri!e c8i trebuie putere6 )i nu8i p8 cat# Pe unu! 38a &+etat artn(u8i8&e *n c.ipu! !ui >Hri&t'&> )i &punn8 (u8i >Pentru (u2neata 2ai r&are &'are!eH> "'u:eci )i cinci (e ani pe ur2 38a 2ai (&c!it6 ca & a,un+ & &e crea( pe &ine c e! e fiu! '2u!ui (in Scriptur )i (reptu! ,u(ect'r6 care va (e&pr i 'i!e (e capre )i va *nte2eia *2pr ia !ui "u2ne:eu pe p2nt6 )i c *n :i!e!e !ui va fi &fr)itu! )i ,u(ecata6 care &e va face prin e!# F"e fapt era &fr)itu! ,u(ec ii &a!e6 pe care ' ve(ea6 nu !a &ine6 ci *n afar6 !a t'at !u2ea#G %e fiecare (at cn( *! :'rea cre(in a acea&ta trecea6 (up cte ' i&pra8 v6 )i pe !a ca&a (e nebuni# 0iru! ace&tei iubiri6 fie c *nc!in &pre pcate6 fie c *nc!in &pre "u2ne:eu6 vr,2a)u! caut &8! prin( (e capete6 ne&fiin(u8&e uci+a8 )u! & &e (ea (rept >"u2ne:eu>6 nu2ai & prin( pe cine p'ate# "e aceea au :i& Prin ii c *nt't(eauna e1tre2e!e &unt a!e (iav'!u!ui# A(ic )i prea 2are iubire (e "u2ne:eu 8 *nainte (e vre2e 8 p'ate fi pricin (e c(ere- ' iubire 'arecu2 p2ntea&c6 pti2a)6 ne!ini)tit6 ne&enin6 necurat )i pir'nit# Cri, !a 2inteH Cci r:b'iu! nev:ut cearc pe t'at !u2ea )i n8a cru at nici iubirea (e "u2ne:eu a Ap'&t'!i!'rH "eci6 ca & price8 pe2 2ai bine !ucru! ace&ta &ub ire )i r'&tu! pentru t' i a! ce!'r &cri&e6
D Petru I6 D@#

34D

CRAREA MPRIEI

ne f'!'&i2 (e ic'ana ce!'r trei iubiri6 a ce!'r trei ucenici ai "'2nu!uiPetru6 Iu(a )i I'an#

CRE9E;I;E I%BIRII 9I "REAPTA SOCOTEA;

H Ace)ti ucenici ai "'2nu!ui6 (in pricina iubirii !'r aprin&e6 f!ecare a fcut cte ' +re)ea! *n ucenicia !'r# "'i &8au *n(reptat6 unu! &8a &urpat# A&tfe!6 *ntr8' c!t'rie6 cn( 'a2enii (intr8' cetate 'arecare necun'&cn(u8i6 n8au vrut &8i pri2ea&c6 Iac'b )i I'an au :i&- & ne ru+2 ca I!ie6 & &e p'+'are f'c (in cer pe&te ei &8i ar(#^ Cin&tea )i pre u! pe care83 avea "'2nu! *n ini2a !'r6 precu2 )i rvna &au iu i2ea !'r6 *nc nu !e aveau *n cu2pn )i cu (reapt &'c'tea! )i a)a au ar& ' +re)ea!# Mntuit'ru! i8a a(u& !a b!n(e e )i !a (reapta &'c'tea!6 *nv n(u8i- >Nu )ti i ce (u. +rie)te prin v'i ace&tea>D# Petru6 (up fru2'a&a 2rturi&ire (e cre(in - >Tu e)ti Hri&t'& 0iu! !ui "u2ne:eu ce!ui viuH>I6 )i (up !au(a Mntuit'ru!ui 8 care *n a)a fe! i8a &pu&8'6 ca 'arecu2 &8! ferea&c (e pri2e,(ia !au(ei )i a p8 rerii (e &ine6 8 cn( Ii&u& a *nceput & !e &pun Ap'&t'!i!'r (e&pre pati2i!e )i r&ti+nirea Sa6 Petru6 *n iubirea !ui n8a putut rb(a ' &'c'8 tea! ca aceea6 ci )i &ri cu +ura- >"'a2ne6 & nu8i fie ie una ca acea&taH>K Atunci6 ca unu! ce n8avea )i cun')tin a taine!'r !ui "u2ne8 :eu care & ie cu2pna (reapt cu puterea iubirii aprin&e )i *n e!ea& '2ene)te6 cpt (e !a "'2nu! pa!2e!e ace&tea- >*nap'ia Mea Sata8 n'H &2intea! *2i e)tiH>5 Si+ur c nu Petru era Satana6 ci un +n( a! Satanei intra&e )i &e e1pri2a&e prin +ura !ui Petru6 8 cci era ' &pr8 tur6 ' (e&cu2pnire *ntre puteri!e !ui &uf!ete)ti- cun')tin 6 (ra+'&te )i iu i2e# 9i &e ve(e c *nc nu &8a t2(uit cu *n(reptarea aceea# Mai btrn fiin( )i 2ai +reu (e !eac6 iubirea !ui *nc nu &e &tr2uta&e6 ca a !ui I'an- t'at pentru Mntuit'ru!6 ci 2ai inea ceva )i pentru &ine# Mntuit'ru! *! cun')tea )i8i preve&ti !ep(area cea (e trei 'ri *n curtea !ui Caiafa# Petru iar)i &ri cu +ura6 :icn( c nu# "ar !a ur2 a trebuit
3 D I

;uca 46 5K# ;uca 46 55# Matei 3A6 3A#

K 5

Matei 3A6DD# Matei 3A6DI#

R/BOI%; NE$/%T

34I

& c'n&tate c a 2ai !uat trei pa!2e pe&te 'bra:6 pentru iubirea pe care n8' (a&e t'at !ui "u2ne:eu6 precu2 f+(ui&e6 ci 2ai inu&e )i pentru &ine# Sfnta Pre(anie :ice c atta a p!n& Petru )i &8a p'cit6 *nct !acri2i!e tia&er bra:(e *n 'bra,ii &i# Iu(a6 ucenic a! Mntuit'ru!ui )i e!6 avn( 2inte6 iubire )i v'in 6 *n& (up fe!u! !ui6 iar)i ne ( ' pi!( )i ' *nv tur# Iu(a v'ia ca )i Mntuit'ru! & iubea&c ceea ce iube)te e!6 a(ic & *nte2eie:e ' *2pr ie p2ntea&c a Ceruri!'r )i Ii&u& & &e fac *2prat6 iar pe e!# 2are &fetnic )i vi&tiernic a! ar+in i!'r6 c tare era u2i!it6 & fie tri2i& (e&cu! 6 fr trai&t )i nu2ai cu t'ia+3 )i & pr'p'v(uia&c ' *2pr ie pe care n8' ve(ea cu 'c.ii &i (e !ut6 )i pentru care n8avea (ect ' :(rean (e pun+ +'a!# A)a fiin( fcut6 parc era (e un +n( cu t't nea2u! &u# "e aceea6 (e)i Mntuit'ru! 38a iubit )i 38a *n:e&trat cu (aruri *nt'c2ai ca )i pe cei!a! i6 t'tu)i e! a r2a& evreu! tar !eac6 iubin( un >"u2ne:eu a! veacu!ui (e acu2>D6 iar pe Ii&u& care nu c're&pun(ea iubirii &a!e p8 2nte)ti6 ;8a vn(ut pe trei:eci (e ar+in i6 c)ti+ ce8a 2ai putut & &c'at6 pentru &!u,ba (e trei ani# Ce!e ('u capete a!e iubirii &a!e erau prin&e (e (iav'!# E! &e iubea pe &ine6 iar pe "u2ne:eu6 nu2ai (ac "u2ne:eu *i a&i+ura 2u!8 u2irea iubirii (e &ine6 8 ceea ce a(evratu! "u2ne:eu n8a putut &8i *2p!inea&c# "e aceea &8a !&at p+uba)# Mntuit'ru! a *ncercat t'tu! cu betea+u! &u ucenic6 (ar *n :a(ar# I8a (at )i Sfnta *2prt)anie cu Sine6 (ar *n !'c & &e t2(uia&c6 a intrat )i 2ai cu putere Satana *n e!I )i Mntuit'ru! 8 *n +rai '2ene&c :icn( 8 S8a (at btut6 &punn(u8i>Ce faci6 f 2ai curn(H> 8 c nu puteau (racii face ni2ic6 (e nu !e *n+(uia "u2ne:eu# A avut )i e! ' c!ip (e tre:ire6 (ar nu 2ai era e! &tpn pe &ine6 ci acu2 era 2ai tare n'u! &u >&tpn>6 care83 tr+ea !a p!ata &pn:u8 rrii### )i nu i8a 2ai (at vre2e### Iat ce pri2e,(ie +r':av e acea iubire (e &ine6 care nu &e (ru8 ie)te !ui "u2ne:eu6 nu &e p!eac &fatu!ui6 (ect cu f rnicie- neca: 2are )i ,u+ +reu pe&te fiii !ui A(a2#
3 D I

Marcu A6 ?# D C'rinteni K6 K# !'an 3I6 DB# #

34K

CRAREA MPRIEI

%nirea ce!'r ('i &au trei *n nu2e!e !ui "u2ne:eu6 e ' 2inune nev:ut *n &uf!et6 e venirea iu i2ii6 a cun')tin ei )i a (ra+'&tei !a

cu2p na !ini)ti t a (rept ei &'c't e!i6 )tiut' are (e tain )i )tiut' are (e 2&u ri6 a&ta e ceea ce ur2r i2 cu 'rice pri!e, ca pe un (ar )i un ('r a! !ui "u2 ne:eu # Ne trebui e 8 +rin ( 2ai pe *n e!e & 8 2ai 2u!t ini2 *n

2inte )i 2ai 2u!t 2inte *n ini26 cci a!tfe!6 tar !ucrarea (e unire a preafericitu!ui nu2e6 ' iau ra:na )i ini2a )i 2intea#

MAS%RI;E###

>Cine nu &e !eap( (e &ine6 nu p'ate & vie (up Mine#>3 Cine nu p'ate & *ntrebe )i nu &e p'ate p!eca &fatu!ui unui printe (u.'vni8 ce&c6 &au nici 2car nu83 caut6 nu +&e)te pe Ii&u&# "ac t'tu)i vrea & &e ie (e ur2a !ui "u2ne:eu6 (ar fiin( cu ini2a )i 2intea *ntinate (e prere )i 2n(rie ( (e *n)e!ciuni# "e aceea8& rn(ui i (u.'vnicii6 & cu2pnea&c (u.uri!e ce !e &trbat 2intea6 & cun'a&c 2&uri!e fie8 crui in&6 )i *nc'tr' *i *nc!in cu2pna# *nc (e 2u!t 2rturi&ea Pr''r'cu! I'r(anu!ui c- >Nu p'ate un '2 & ia ni2ic6 (ac nu i &8a (at !ui (in Cer>D# "ar t't a)a :ic )i cei *n)e!a i# Cu2 & prin(e2 *n)e!ciunea (in ur2< 0'arte u)'r (e prin&# Cei ce cu a(evrat au (aru! (e !a "u2ne:eu6 vin !a (u.'vnici & *ntrebe6 pe cn( cei *n)e!a i nu v'r6 ci &e in pe &ine 2ai pre&u& (e 'rice (ar# Ei nu 2ai )tiu c %r (e &2erenie6 nu (ai (e "u2ne:eu6 ci (e *n)e!t'ru!= fr *ntrebare nu intri pe p'art6 ci &ari pe aiurea )i cu t!.arii te &'c'te)ti# Rvna fr *ntrebare )i prerea &ar 2&ura# >In puterea (aru!ui ce 2i &8a (at &pun 'ricui6 care e&te *ntre v'i6 & nu n:uia&c 2ai &u& (ect i &e cuvine & n:uia&c6 ci & cu+ete cu2pnit6 fieca8 re precu2 "u2ne:eu i8a *2pr it 2&ura cre(in8 ei#>I
3 D

;uca 46 DI# I'an I6 DB# I R'2ani 3D6 I#

R/BOI%; NE$/%T

345

A&ta ne8' &pune Sf# Pave!6 care6 (e)i a v:ut !u2ina puternic (in cer )i a au:it +!a&u! a(evratu!ui Ii&u& Hri&t'&6 care I8a (e&c'perit r'&tu! &fintei Sa!e nev:ute artri6 t'tu)i6 &pre a&i+urarea )i *nv area &2ereniei6 38a tri2i& 'rb !a &!u+a &a *n "a2a&c3# Ace&ta6 ve&tit )i e! (e Mntuit'ru!D6 38a pri2it6 38a !2urit )i 38a *nn'it cu b'te:u!# Ace!a)i Pave!6 (up a!t 2u!t *nv tur6 tru( )i pr'p'v(uire6 (up a!te ve8 (enii6 &e2ne )i rpire *n Rai6 t'tu)i &8a (u& !a Ieru&a!i26 & &e *nt!8 nea&c cu cei!a! i Ap'&t'!i )i & !e &pun )i !'r Evan+.e!ia pe care ' ve&tea e!6 ca nu cu2va & fie *n *n)e!are )i t'at tru(a !ui :a(arnicI# A)a83 p'v uia nu *n('ia!a ci6 &2erenia# *n fiecare in& a *nc.i& "u2ne:eu c.e2area ctre t't r'&tu! )i !u8 cru!6 pe care 8 !a vre2e 8 !e va avea *ntre 'a2eni# A&tfe!Efe&eni K33#E! a (at pe unii ca & fie Ap'&t'!i6 pe a! ii pr''r'ci6 pe a! ii bine ve&tit'ri6 pe a! ii p&t'ri )i *nv t'ri6 3D#Spre (e&vr)irea &fin i!'r6 !a !ucru! &!u,bei6 &pre :i(irea trupu!ui !ui Hri&t'&6 3I#Pn cn( t' i v'2 fi a,un& !a unirea cre (in ei )i a cun')tin ei 0iu!ui !ui "u2ne:eu6 !a &tarea brbatu!ui (e&vr)it6 !a 2&ura p!inirii vr &tei !ui Hri&t'&6 3K#Ca & nu 2ai fi2 c'piii )i ,ucria va!uri!'r6 purta i *nc'ace )i *nc'!' (e 'rice vnt (e *nv tur6 prin *n)e!ciunea 'a2eni!'r6 prin vic!e)u+u! !'r6 &pre une!tirea rtcirii6 35#Ci fiin( cre(inci')i a(evru!ui6 prin iubire & &p'ri2 *ntru t'ate6 pentru e!6 care e&te capu! 8 Hri&t'&#

3 D

0apte DD6 A8B# 0apte DA6 3A83?# I Ca!ateniD6 38?#

34A

CRAREA MPRIEI

E! une)te ce!e *nvr,bite6 E! ne 2&'ar (aru!6 E! ne c.ea2 !a !ucru *n vie6 E! ne a,ut pe fiecare *n parte 8 (ac nu uit2 &8! c.e8 22 8= iar &pre (e&vr)irea 'b)tei6 E! !u2inea: &!u,it'rii# Sunt6 *ntre cei tri2i)i (e "u2ne:eu6 )i 'a2eni ce au (aru! & va( (inc'!' (e :are6 & au( +raiuri )i cuvinte 2ai pre&u& (e fire# "ar ace)tia6 !a vre2e (e 2are *n&e2ntate pentru ei6 cn( !i &e (e&c.i(e 'c.iu! ve(erii )i urec.i!e au:irii ce!'r (e (inc'!'6 & nu *ntr:ie a cuta p'v uirea unui (u.'vnic6 care !e va feri ini2a )i 2intea (e bucurie &trin )i care *i va 'cr'ti cu (u!a2a &2ereniei# Cci (ac nu fac a)a6 cu t't (aru! (e &u&6 p't c(ea pra( *n)e8 !ciunii# Iat cu2- "aruri!e !ui "u2ne:eu a&cun&e *n n'i6 n'i nu !e )ti26 (ar Satana !e ve(e= )i6 ca un t!.ar vic!ean6 pn(e)te vre2ea (a8 ru!ui (e &u& & &e (e&c.i( *n via a n'a&tr )i (e nu83 va af!a ac'perit (e &2erenie )i (reapt &'c'tea!6 var& e!6 ca pe un ,+.eab6 pu&tiiri!e !ui pe f+a)u! !ui "u2ne:eu# "eci6 ce i8a (at "u2ne:eu (ar6 a&i+ur83 cu *ntrebarea )i 'cr'8 te)te83 cu &2erenia6 )i cu att 2ai vrt'& nu ie)i (in &fatu! unuia (intre neb+a ii *n &ea2 &!u,it'ri ai !ui "u2ne:eu# >Cu ct e)ti 2ai 2are6 2ai 2u!t te &2ere)te6 )i *naintea "'2nu!ui vei af!a Har> :ice *n e!ep8 tu!3# Cci (e n8ai *n(e2nare ctre &'c'tea!a acea&ta6 atunci (aru!ui ve(erii ta!e i &e arat un Hri&t'& 2incin'& )i urec.ii ta!e *i va +ri Sata8 na6 care &e va (a pe &ine >Hri&t'&> )i te va a2+i (e&vr)it# >###Se v'r ri(ica .ri&t')i 2incin')i )i v'r (a &e2ne 2ari )i 2inuni6 ca & a2+ea&c6 (e va fi cu putin )i pe cei a!e)i#>D Hri&t')ii )i pr''r'cii 2incin')i6 (e care ne previne Mntuit'ru! (in vre2e6 &unt vic!enii (e (inc'!' (e :are6 care fac &i! 2are )i 2u!t 2e)te)u+it6 ca & fie pri2i i (e 'a2eni ca atare# Ei u2b! rcnin( )i caut pe cineva &8i va( )i &8i a&cu!te# 8 Nu cu2va !i8e vre2ea apr'ape6 cci tare8)i 2ai fac (e capH< Mntuire e&te )i pentru cei *n)e!a i- cn( *)i v'r cun'a)te *n)e!a8 rea )i &e v'r p'ci (e ea# Iu(a *n& n8a 2ai avut vre2e#
3 D

*n e!epciunea !ui I&u& Sira. I6 3?# Matei DK6 DK#

R/BOI%; NE$/%T

34B

Iat pe &curt pricini!e )i +ri,a pentru care Pre(ania Bi&ericii R&ritene &e fere)te (e ve(enii6 )i8)i fere)te )i fiii6 *ntruct ace&tea nu &unt neaprat trebuit'are 2ntuirii6 )i (e&vr)irea6 !a care &unte2 c.e2a i6 !a& *n ur2 'rice ve(enie# Reve!a ia e (ep!in6 iar ce!e ce 2ai !ip&e&c6 !e a)tept2 !a a ('ua venire#

S0AT%RI;E E$ANCHE;ICE SA% POR%NCI;E "ES$7R9IRII

P'runca (e&vr)irii &8a (at *nc prin ;e+ea vec.e6 evrei!'r36 (ar cu (e'&ebire &8a (at prin ;e+ea n'u6 cre)tini!'rD# "e&vr)irea )i &fin enia &unt ce!e ce 2&'ar apr'pierea &au (eprtarea n'a&tr (e "u2ne:eu# "e aceea6 *n trei cete &e rn(uie&c '&ta)ii r:b'iu!ui (u8 .'vnice&c6 *n- c.e2a i6 a!e)i )i cre(inci')iM6 &au cu a!t nu2ire- *nce8 pt'ri6 &p'ri i )i (e&vr)i i# "ar &8a a!e& ' ceat (e cre)tini care +&e&c *n!untni! !'r *n(e28 narea6 &au c.e2area nu2ai &pre via a (u.'vnicea&c6 ca &in+uru! r'&t vre(nic a! vie ii# Ace)tia &unt c!u+rii# Precu2 cn( 2er+ !a 'a&te6 'a2enii !u2ii !a& t'at +ri,a (e aca&6 ca & nu8i *nc!cea&c *n vre2ea '&t)iei6 a)a )i nev'it'rii 2n8 tuirii !a& t'at +ri,a !u2ii6 pentru *2pratu! ceruri!'r# "ac !a intrarea *n via &unt (e a,un& p'runci!e )i &n+e!e Mie!u!ui6 pentru a,un+erea (e&vr)irii *n& &faturi!e Evan+.e!ice &e fac p'a2ei# Sfaturi!e Evan+.e!ice &unt t't p'runci pentru cine are *n:e&trarea (e a !e *2p!ini# 9i ' au 2u!t 2ai 2u! i6 (up cu2 *nt28 p!ri!e vie ii *i ('ve(e)te6 )i iar)i *n:e&trarea acea&ta )i8' (e&vr)e&c 2u!t 2ai pu ini6 (in !ip&a (e p'v uit'ri (e&vr)i i# Printre &faturi!e evan+.e!ice6 &au p'runci!e (e&vr)irii cea (inti e !ep(area (e !u2e# Cine &e !eap( (e !u2e nu 2ai &t !a cu2pn6 *ntre pre u! !u2ii *n8
M;evttic 336KK8K5# Matei 5[ K?# i Ap'ca!ip& 3B6 3K#
>

i
34? CRAREA MPRIEI

I
1

tre+i6 (e i8ar (a8' cineva t'at *n &tpnire pn !a &fr)itu! $eacuri!'r6 )i *ntre pre u! &uf!etu!ui6 cur it )i &tr!ucit (e &!ava !ui "u2ne:eu6 *n via a (e ap'i# 0a (e &!ava aceea6 a!e !u2ii (e aicea t'ate &unt +un'i3# ;ep(area (e !u2e e ' c'nvin+ere6 pe care p' i &8' ai )i *n 2i,8 !'cu! !u2ii &tn(6 precu2 p' i & n8' ai *n 2i,!'cu! pu&tiei petrecn(# "ar cei ce &e 2ntuie&c6 t' i trebuie &8' aib# C!u+rii (eci6 vrn( & *nve e )tiin a 2ntuiriiD6 &au 2e)te)u+u! i:bvirii (in ce!e (e aici )i &tr2utarea *n ce!e (e (inc'!'6 (au ace&te trei &finte f+(uin e- &rcia6 feci'ria )i a&cu!tarea# 0+(uin e!e ace&tea6 cn( &unt fcute (intr8' c'nvin+ere &ta8

t'rnic 6 &urp pe rn( t'ate pati2 i!e )i i:bv e&c pe nev'it 'r (e t'ate cur&e! e vr,2 a)u!ui = cci ace&te a &unt &faturi !e

evan+.e!ice )i ur2area Mntuit'ru!ui# A&tfe! &rcia e (e:!ipirea &uf!etu!ui (e 'rice !c'2ie (e avere &au iubire (e ar+int6 precu2 )i (e:!ipirea (e +n(u! averii# Ce! (e:!ipit cu &uf!etu! (e ace&tea6 (e va )i avea avere *n +ri,6 nu va fi *2pti2it (e ea6 )i nu8)i va pier(e cu2ptu!6 cn( &8ar *nt2p!a & ' piar(# 0eci'ria &t *2p'triva a t'at (e&frnarea# Nev'in a ei ur28 re)te & a(uc firea !a !ini)te &au !a nepti2ire6 ca !a ' &tare (e !a &ine *n e!e& a firii pe care firea a avut8' '(at# A&cu!tarea *n& e f+(uin a cea 2ai +rea- 2ucenicia pe via # T' i i8au :i& a)a# Creutatea ei cu a(evrat &t )i *n *n(rtnicia firii6 &!btcit (e pcate6 (ar &t )i *n &c(eri!e p'v uit'ri!'r# "ac p'v8 uit'rii n8au cuvntu! ac'perit cu ' &p'rit via (u.'vnicea&c )i nu au pati2i!e &tin&e6 n8au cu ce te *n(e2na !a a&cu!tarea (e&vr)it6 (e8 ct cu puterea 2ri2ii6 &au cu 2ri2ea puterii# E v'rba (e ' a&cu!tare6 care 'pre)te 2intea a&cu!tt'ru!ui (e a 2ai cu2pni cuvntu! )i &are &8! fac *nt'c2ai6 c.iar (e !8ar c'&ta via a# A&cu!tt'ru! nu 2ai face nici ' &'c'tea! cu via a6 !ini)tit c (u.'vnice&cu! &u printe i8a !uat +ri,a vie ii )i 38a &cutit (e t'ate pri2e,(ii!e &'c'tirii# "e&vr)it nu p' i a&cu!ta (ect (e un &fnt# Ace)tia *n& fu+ (e &!u,ba p'runcirii# T'tu)i &pre f'!'&u! vie ii (u.'vnice)ti e)ti (e 2are c)ti+ a&cu!8 tn( pe 'ricine= cci a&cu!tarea e rn(uit *2p'triva pati2i!'r 2in ii2n(ria6 prerea )i &!ava (e)art6 )i cine are (e +n( & &cape (e
Matei 3A6 DA )i I I'an D6 3B# ;uca 36 BB#

R/BOI%; NE$/%T

344

ace&tea nu &t & cu2pnea&c &fin enia 2ai 2are!ui# A&cu!tarea (e&8 vr)it e ve&tita >tiere a v'ii> care6 (e 2u!te 'ri6 e t't una cu tierea capu!ui# A&cu!tt'ru! (e&vr)it nu 2ai are r:b'i cu neca:uri!e ce vin (e pe ur2a iubirii (e &ine )i nici !upte cu +ri,a vie ii care 38a &c'& (in Rai# A&cu!tarea e !ep(area (e &ine6 !uarea crucii *n fiecare :i3 )i ur2a8 rea Mntuit'ru!ui# Ea ne *nva &2erenia6 care uci(e t'ate pati2i!e )i !ini)te)te &uf!etu!# Ea &tin+e 'rice fr2ntare )i 'pre)te 'rice ini iativ6 (eci t'at ener+ia6 cu vre2ea6 trebuie & &e c'nvertea&c *n virtu i (u8 .'vnice)ti# A&cu!tarea acea&ta &tin+e per&'na!itatea (e pe p!anu! !u2ii )i6 (ac e ceva (e capu! a&cu!tt'ru!ui6 t'at *n:e&trarea !ui &e pre8 &c.i2b *n &fin enie6 pe care6 (e 2u!te 'ri6 &e p'ate *nt2p!a & n8' )tie ni2eni fr nu2ai "u2ne:eu# A)a cre)te a&cu!tt'ru! ' per&'na!i8 tate a &piritu!ui6 cn( i:bute)te & treac pe&te +r2a(a &a (e 'a&e ca )i cu2 ar trece a!tu!# *n fiecare '2 e&te *nc.i& ' 2&ur a !ui6 (up cu2 ne a&i+ur )i Sfntu! Pave!D= pe&te acea&ta & nu treac ni2eni6 (ar nici & nu &e !enevea&c ni2eni a ' a,un+e# Artarea )i *2p!inirea *n firea n'a&tr a tutur'r (aruri!'r na)terii n'a&tre (e &u&6 (in "u.u! Sfnt6 e ceea ce nu2i2 (e&vr)irea6 cea !a 2&ura fiecrui in&# 0iecare e *n:e&trat )i tri2i& & *2p!inea&c un r'&t a! !ui "u2ne:eu *ntre 'a2eni# "e:ve!irea )i *n e!e+erea ace&tui r'&t &au (e&tin a&cun& *n n'i *n fiecare6 (up at't)tiin a (e 2ai *nainteI a !ui "u2ne:eu6 nu p'ate fi (e:+r'pat tar cun')tin a )i !uarea a2inte a unui (u.'vnic i&cu&it6 care are +ri,a )i 2e)te)u+u! & *n!ture t'at pie(eca )i nepriceperea6 ca & p'at avea !'c (e e!e v'ia cea bun a !ui "u2ne:eu6 care era a&cun& *n tine# "u.'vnicu!6 &au &tare u!6 a,ut )i (e:v!uie t'ate inten ii!e !ui "u2ne8 :eu (in fiii Si6 (ruite !'r (up 2&ura cre(in ei6 ce v'r avea &8' aib# "e aceea t' i nev'it'rii trebuie &8)i +&ea&c (u.'vnic6 (e'a8 rece *n ce!e (u.'vnice)ti6 t't ce nu e (in p'v uire 'rn(uit )i &ub 'cr'tirea &2ereniei (uce !a *n)e!are )i !a 2ai 2are rtcire6 (ect *n&)i pati2i!e# >Prin )tiin a !ui6 (reptu!6 &!u+a Mea6 va *n(repta pe 2u! i#>K
3 D

;uca 46 DI# R'2ani 3D6 I#

I K

R'2ani ?6 D4# I&aia 5I6 33#

200

CRAREA MPRIEI

Prin acea prietenie a (u.'vnicu!ui cu "u2ne:eu6 (e&pre care nu ne 2ai t'c2i26 e! va *nt'arce &au va atra+e v'ia '2u!ui !a v'ia !ui "u2ne:eu6 facn(u83 & vrea )i e! ce vrea "u2ne:eu# Atunci vei fi *n a&cu!tarea care era *n Hri&t'& Ii&u&36 )i (reptu!6 &!u+a !ui "u2ne:eu6 va *nt'arce (ra+'&tea ta !a (ra+'&tea !ui "u2ne:eu6 iubin( )i tu ce iube)8 te "u2ne:eu- atunci va fi *n n'i &i2 irea care era *n Ii&u&D# "u.'vnicu! va *nt'arce )i 2intea n'a&tr (e !a atta u2b!are pu&tie *n afar6 )i ' va face &caun a! !ui Hri&t'&8"u2ne:eu6 *n care &unt a&cun&e t'ate c'2'8 ri!e cun')tin ei )i a!e *n e!epciuniiI# ;a ace&te &tri *n& ni2eni & nu *ncerce & a,un+ &in+ur6 cci nu va a,un+e &au va a,un+e ru# T'ate (aruri!e *nc.i&e *n (e&tinu! n'&tru &unt *n+r(ite cu &uferin e6 )i nu2ai !a attea (aruri a,un+e26 prin ct &uferin pute2 r:bi cu bucurie# Nu2ai atta bine pute2 face6 ct &uferin pute2 ri(ica (e pe e!# Nu2ai atta 2n+iere pu8 te2 a(uce *ntre 'a2eni6 ct a2rciune pute2 bea *n !'cu! ce!'r ce vre2 &8i 2n+ie2# Atta &tr!ucire va arta iubirea (e "u2ne:eu )i (e 'a2eni *n n'i6 &au att (e puternice v'r fi 2i!a )i a(evru! *n n'i6 ct vpaie (e ur *nfrunt2 bucur')i pentru "u2ne:eu )i 'a2eni# 9i a)a 2ai (eparte# E bine (e )tiut )i faptu! c (aruri!e !ui "u2ne:eu (au ' 2are putere (e a &uferi6 cu &enintate6 'rice pr'tivnicie *n ca!ea (aru!ui6 )i6 rb(n( cu !ini)te6 t'ate pie(ici!e ca( pe rn(6 printr8' nev:ut rn(u8 ia! (u2ne:eia&c# ;upta *ncept'ru!ui e&te !upta i:bvirii (e pati2i= &tra,a aten iei !a p'r i!e &i2 uri!'r6 ca & nu intre pruncii vavi!'ne)ti6 care6 racn(u8&e brba i6 ar fi 2ai +reu (e &c'&# "eci cu2 &e arat aceia6 &8i )i !'vea&c (e Piatr6 ca & nu a,un+ cu ei pn !a !upt# Nva!a (e +n(uri & nu (e&cura,e:e pe *ncept'ri= t'at +ri,a & !e fie & nu &e nev'ia&c cu +n(uri!e# A nu avea +n(uri e t't a)a (e cu neputin 6 ca )i a cre(e c p' i 'pri vntu!6 (ar6 cu 'rn(uire (u2ne:eia&c6 vin )i vre2uri tar furtun# *ncept'rii p't & va( cu2 nu2e!e Mntuit'ru!ui *i i:bve)te (e a&uprirea 2'2e!e!'r vic!eanu!ui 8 ceea ce8i *n(at'rea: cu ' 2are
3 D

0i!ipeni D6 ?# 0i!ipeni D6 5# MC'!'&eni D6 I#

R/BOI%; NE$/%T

&2erenie *naintea !ui "u2ne:eu6 )tiin( c &e !upt E! *n !'cu! !'r# Partea *ncept'ri!'r e&te nev'in a (e a &eca i:v'are!e pati2i!'r (in p8 2ntu! ini2ii6 precu2 )i +ri,a (e a nu &e &ui cu 2intea *n v:(u.u! p8 rerii6 cci ac'!' bat furtuni 2ari )i &e rup aripi!e 2in ii# 0iin(c (e 2u!te 'ri e atra& 2intea (inc'!' )i6 furat (e vra, cu2 e6 u)'r p'ate fi 2i)cat (e bucurie &trin# "e aceea Sfin ii Prin i ne atra+ !uarea a2inte & ne *2p'trivi2 ace&tei rpiri a 2in ii6 pentru c (inc'!'6 2ari )i 2u!te &unt pri2e,(ii!e6 *n care *ncept'rii p't &8)i frn+ 2intea6 *ncept'rii trebuie & &tea cu 2intea (e &tra, !a p'r i!e &uf!etu!ui6 ca & nu intre ca un f'c bucurie &trin *n cetate# $re2ea nev'in ei pentru unii e 2ai &curt6 pentru a! ii 2ai !un+6 pentru unii 2ai u)'ara6 pentru a! ii 2ai +rea6 )i pentru f'arte 2u! i ine t'at via a# "ar pentru cei ce nu ,u(ec pe ni2eni6 Mntui8 t'ru! :ice c tar nev'in a intr *n *2pr ie3# 0r u&carea i:v'are!'r re!e6 Iar &c'atere (in r(cin a pati2i8 !'r 8 ca pe ur2 !'cu! & fie ar& cu !acri2i!e p'cin ei 8 tar nete:irea &cur2turi!'r pe care !e8au fcut *n fire p'rcii pati2i!'r- (ea!uri )i vi# nu e c.ip (e a pri2i pe Ii&u& )i8a a,un+e *n ceata a ('ua a !uptt'ri!'r6 a ce!'r &p'ri i# Ceata *ncept'ri!'r &t &ub fericirea &rciei (e&vr)i8 te# Ni2ic n8a 2ai r2a& (e care & Ie 2ai fie *2pti2it ini2a6 nici (e ei *n)i)i6 nici (in a!tceva (in ce!e (e aici# Ct (e&pre pati2i6 &in+ura !'r avu ie6 prin nev'in a cea (e bunv'ie6 au ri&ipit8'6 au a,un& &raci )i &8au fcut ca un crin *n pu&tie#

CEI C%RAI C% INIMA

M&ura ce!'r &p'ri i &t &ub fericirea feci'riei &au a ce!'r cura i cu ini2a# Cci una e & fa+(uie)ti c vei petrece *n feci'rie )i a!ta e & a,un+i cu a(evrat &tarea nevin'v iei )i nepti2irea# Cei ce8)i *nt'rc 2nia )i p'fta (e !a ce!e (e aici6 un(e a!tfe! ar fi :ct'rit *n c'ntra firii6 aceia &cap (e brbatu! &au (e fe2eia (intr8*n)ii )i vin !a &tarea unui &uf!et (e feci'ar#
;uca A6 IB#

202

CRAREA MPRIEI

Suf!etu! a,un& !a &tarea (e feci'ar are parte (e crinu! Bunei8 $e&tiri a na)terii !ui Hri&t'& *ntr8*n&u!# In vre2ea acea&ta6 &'rtit (e:8 ve!irii (aruri!'r ('bn(ite prin Sf# Mir6 &e *nt2p! c &uf!etu! trebuie & treac prin nev'in e fr (e v'ie6 neatrnt'are (e e!6 care *n& *i vin prin (u2ne:eia&c 'rn(uire6 *2p!inin( ceea ce 2ai !ip&ea (in !2urirea !a ct &8a &upu& prin nev'in e (e bun v'ie# In vre2ea acea&ta6 !ucrea: a&upra nev'it'ri!'r puterea cea 2ai pre&u& (e fire a "u.u!ui Sfnt# "ar6 & nu uit2- nu2ai (up ce ei6 prin nev'in e!e ce!e (e bun v'ie6 au &c'& t'ate puteri!e &uf!etu!ui (in r'bia !ucrrii c'ntra firii )i !e8au a(u& !a !ucrarea p'trivit cu firea6 &pre care !e erau (ate# O(at ('bn(it acea&t c'nvertire )i ar2'nie !untric a puteri8 !'r6 vine )i !ucrarea cea 2ai pre&u& (e fire )i a,ut cre)terea )i r'(irea (aruri!'r "u.u!ui Sfnt6 p'trivit 'rn(uirii !ui "u2ne:eu cu fiecare# Prunc n'u &8a n&cut firii6 pe care a *nt'r&8' !a &tarea (e feci'ar fr pri.an# Iar pruncu! cre)tea )i &e *ntrea cu "u.u!6 u2p!n(u8&e (e *n e!epciune6 )i Haru! !ui "u2ne:eu era cu E!3# E! e &teaua (e (i2inea 6 care r&are *n ini2i!e cre(inci')i!'rD6 (up cu2 :ice Petru# E! e "u2ne:eu!8!u2in 8 !u2ina ta 8 cea care era *nv!uit (e *ntune8 recu! ne)tiin ei (in vre2ea pati2i!'r6 care va r&ri ca :'ri!e )i va +rbi t2(uirea taI# Pe (r2turi!e ta!e vec.i &e v'r face :i(iri (in n'u6 cr'ra !e vei pune te2e!ia cea &trvec.eK- Ii&u& Hri&t'&# ;u2ina !u2ii )i !u2ina ta va cre)te t't 2ai tare6 pruncu! Ii&u& &8a fcut6 *n ceata ce!'r (e&vr)i i6 brbat (e&vr)it6 )i vine6 p!ecn(u8)i capu!6 &ub 2na (e rn a :i(irii Sa!e6 artn(u8ne &2erenia ca pe un B'te:# "u.u! !ui "u2ne:eu6 !u2ina cea a(evrat- Hri&t'&6 !u2ina care !u2inea: pe t't '2u! ce vine *n !u2e56 a,ut &uf!etu! & &e cu8 n'a&c cu a(evrat ce e&te fa (e &fin enia !ui "u2ne:eu# ;a !u2ina a(evru!ui ve)nic *)i ve(e 2u! i2ea pcate!'r6 !'vituri!e t!.ari!'r6 tieturi!e fr(e!e+i!'r )i *ntr:ierea t2(uirii# Pe 2&ur ce &p're)te *ntr8*n&u! !u2ina (u2ne:eia&c a cun')tin ei (e &ine6 pe aceea)i 2&ur ve(e ct &tricciune i8a fcut vre2ea *nc.i& *n necun')tin a (e &ine# A)a &e face c &ub !ucrarea &fnt a Haru!ui6 nev'it'rii &e v( cei 2ai 2ari pct')i 8 cci e cineva &fnt *n ei )i !e arat acea&ta# Iat
3

;uca D6 K@# D D Petru 36 34# I I&aia 5?6 ?83D#

K 5

I&aia 5?6 3D# I'an 36 4#

R/BOI%; NE$/%T

203

cuvntu! Sf# Marcu A&cetu!- >Cu ct &p're)ti virtutea a&t:i6 cu att te8ai ('ve(it (at'r pentru :iua (e ieri6 fcn( artat capacitatea firii# 0iin(c prin &p'ru! (e a:i &8a ('ve(it c nu e1i&t un &p'r &au un &c:2nt a! firii6 ci a! v'in ei>3# Ca atare &fin ii &unt c'nvin)i (e pcate!e !'r# "e aceea ,u(ecn8 (u8&e pe ei *n)i)i vre(nici (e ia(6 pri2e&c (e !a "u2ne:eu Raiu! )i *n (ar 2ntuirea# Cei *n)e!a i nu8)i v( pcate!e6 ci virtu i!e# Pe cn( &fin ii &unt >pct')i> c'nvin)i (e pcate!e !'r 8 cci pu8 terea &fin it'are a !ui Hri&t'& &e af! *n ei )i *ntru recun'a)terea nepu8 tin ei &e &vr)e)te (aru! 8 *n)e!a ii &unt ni)te pct')i *nc.i)i *n ne)ti8 in 6 (ar c'nvin)i (e >2ntuirea> !'r6 cci &8a *ntrit *ntr8*n)ii *ntunere8 cu! ce! 2ai (inafar6 care8i face & &e (ea pe ei *n)i)i 2ai pre&u& (e Bi&eric )i &fin i# Sunt cei ce n8au avut +ri, )i &8au &uit !a prerea (e &ine= v:n( (aru! !ui "u2ne:eu6 )i &'c'tin(u83 a! !'r6 )i8au frnt aripi!e 2in ii# Cei (e&vr)i i nu &i2t nu2ai &pinu! pcate!'r !'r6 ci +&e&c *ntr8*n)ii 2ur2urn( t'ate pcate!e 'a2eni!'r# Cci prin cei (e&vr8 )i i &e r&frn+e &fin enia !ui "u2ne:eu6 ca printr8' '+!in(6 )i *ntr8*n8 )ii iar)i t'at firea '2enea&c8)i &i2te (urerea )i pcatu!# Abia !'r !e *n+(uie at't)tiut'ru! "u2ne:eu & bat r:b'i cu &trict'ru! firii '2ene)ti6 )i cu &abia "u.u!ui ne*ntrerupt &8! ar(# "ar nu &pre e! !e e privirea6 ci avn( t'at fptura !'r ab&'rbit (e (ar6 &8au fcut ca un pr,'! *ntr8un ru+ near:t'r )i6 &tr2uta i (e (ra+'&tea !ui "u2ne:eu6 c.iar )i nu2ai cu atta6 c &unt *n !u2ea acea&ta6 ar( pe >&tpnit'ru!> ei *n ini26 ca ' &abie (e vpaie# Acea&t nebnuit &i2 ire a neputin e!'r6 *ntru care &e (e&vr8 )e)te (aru! !ui Hri&t'&6 ne face *n e!ea& 2utarea (in ce!e (e aici a unui cuvi'& printe>$enin( e! !a vre2ea 2utrii (in via a acea&ta6 )i *n ,uru! !ui )e:n( Prin ii6 a &tr!ucit fa a !ui ca &'are!e# 9i !e8a :i& !'r- >Iat A_a Ant'nie a ve8 nit># 9i (up pu in a :i&- >Iat ceata Pr''r'ci!'r a
Sf# Marcu A&cetu!6 "e&pre B'te:6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KA6 e(# I6 v'i# 36 p# I@D= )i e(t II6 v'i# !6 Sibiu6 34KB6 p# D4B#
3

204

CRAREA MPRIEI

venit># 9i iar)i fa a !ui 2ai 2u!t a &tr!ucit#& 9i a :i&- >Iat ceata Ap'&t'!i!'r a venit># 9i &8a *n('it fa a !ui *n &tr!ucire# 9i &e prea ca )i cu2 ar v'rbi cu cineva6 )i i &8au ru+at !ui btrnii :icn(- >Cu cine v'rbe)ti6 Printe<> 8 >Iat *n+erii au venit &a 2 ia6 )i 2 r'+ ca & fiu !&at & 2 2ai p'cie&c pu in># 9i i8au :i& !ui btrnii- >MNu ai trebuin & te p'cie)ti6 PrinteH> 9i !e8a :i& !'r btrnu!- >Cu a(evrat nu 2 )tiu pe 2ine & fi pu& *nceput Fp'8 cin eiG># 9i au cun'&cut Prin ii c a a,un& (e&8 vr)irea# 9i iar)i (e npra:n &8a fcut fa a !ui ca &'are!e6 )i &8au te2ut t' i# 9i !e8a :i& !'r- >$e(e i6 "'2nu! a venit6 )i :ice- >A(uce i8Mi pe va&u! pu&tiu!uiH> 9i *n(at )i8a (at (u.u!6 )i &8a fcut ca un fu!+er )i &8a u2p!ut t't !'cu! (e bun2i8 rea&2>3# Cu ace&te +raiuri trece pra+u! (inc'!'6 *n a(ncu! &2ereniei6 nev'it'ru! ce a a,un& (e&vr)irea#

$7RSTE;E I%BIRII8 $7RSTE;E "ES$7R9IRII

Sf# I&aac 9iru! a nu2it (e&vr)irea ' prpa&tie (e &2erenie= (ar t't a)a (e bine putea & :ic )i (e&pre iubire6 !e+n(8' (e nu2e!e (e&8 vr)irii# Cci iubirea a c'b'rt pe "u2ne:eu (in Ceruri & &e fac '26 8 )i nu e&te &2erenie 2ai 2are ca aceea a !'cui "u2ne:eu *n 'a2eni6 (in iubire# "eci ace&tea8& &e2ne!e ce!'r !'cui i (e "u2ne:eu6 un ne8 &fr)it (e (ra+'&te )i ' prpa&tie (e &2erenie# Cci- >Cine :ice c pe8 trece *ntru E!6 (at'r e&te precu2 Ace!a a u2b!at6 )i e! a)a & u2b!e>D# Iar (ra+'&tea *n "u.u! !ui Hri&t'&6 *n trei vr&te &e ve(e-

M Patericu!6 e(# III6 R2nicu! $!cea6 34I@6 p# D338D3D# D 3 I'an D6 A#

R/BOI%; NE$/%T

D@5

*n iubirea apr'ape!ui ca pe tine *n&u i=3 *n iubirea 2ai 2u!t ca pe tine *n&u i 8 iubirea (e vr,2a)i=D In iubirea ca ,ertfa pentru 'a2eni3# Pn !a 2&ura iubirii (e vr,2a)i &unt (at'ri & a,un+ t' i cre)tinii6 care au (e +n( & &e 2ntuia&c= pe cn( !a vr&ta a treia a iubirii6 f'arte pu ini a,un+# Cei (e&vr)i i fiin( ' *ncruci)are a !ui "u2ne:eu )i a fini '2ene)ti6 )i6 r&frn+n(u8&e "u2ne:eu cu !i2pe:i2ea cea 2ai 2are *n firea '2enea&c6 iar firea '2enea&c *n "u2ne:eu6 pe ei *i ('r (ureri!e )i pcate!e 'a2eni!'r6 !a ' 2&ur (u2ne:eia&c nebnuit# "e aceea v'r & &e ,ertfea&c pentru aceia6 v'r & fie '&n(i i ei6 *n !'cu! ace!'ra6 ca 'a2enii6 fra ii !'r6 & ia iertare# A)a a f'&t Sf# Ap'&t'! Pave!# Ace)ti fii ai Tat!ui vin *n !u2e &pre aceea)i &'art &pre care a venit Ce! %nu! N&cut 0iu! !ui "u2ne:eu# Ace)tia t' i &e *nv'ie&c &8! ur2e:e crarea *ntrea+# >Pe Ii&u&6 iubirea ;8a fcut & 2'ar6 iubirea I8a (at biruin a a&upra 2'r ii# Iubirea e &in+ura putere care *nvin+e 2'artea# Iar pe n'i6 f'r a care ne ptrun(e *n c.ip :+u(uit'r )i ne .'tr)te &8! (2 via a n'a&tr t'at6 nu e cuvntu! ;ui6 ci Eertfa ;ui#>K Acea&ta e iubirea (e&vr)it6 iubirea ca ,ertfa- pr,'!u! care aprin(e !u2ea6 cutre2ur p'r i!e ia(u!ui6 )i &trne)te *2p'triv8)i t'at v!vtaia (e ur6 &au i&pita a ('ua prin (urere# Iar ce! ce iube)te a)a6 &e ine *ntr8' !ini)te 2ai pre&u& (e fire6 cci- >Mintea !ui unin(u8 &e cu "u2ne:eu )i petrecn( *n E!6 prin ru+ciune )i (ra+'&te &e face *n e!eapt6 bun6 puternic6 iubit'are (e 'a2eni6 2i!'&tiv6 *n(e!un+ rb(t'are6 )i6 &i2p!u v'rbin(6 p'art *n &ine apr'ape t'ate *n&u)iri!e (u2ne:eie)tiBM5# "e aceea nu8)i pier(e cu2ptu! (ac83 v'r pr&i prietenii !a cea& (e pri+'an )i i &e v'r face pr'tivnici )i83 v'r .u!i )i83 v'r '&n(i ca pe un *n)e!t'r6 c.iar cei (in ca&a !ui# Mintea )i t'at fiin a !ui a,un8
D I Matei 346 34# Matei 56 KK# I'an!56 3I# K Pr# pr'f# "# Stni!'ae6 Ii&u& Hri&t'& &au Re&taurarea '2u!ui# Sibiu6 3

34KI6 Tip# Ar.i(iece:an6 pp# DK3 )i I@B# 5 Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 Capete (e&pre (ra+'&te6 0i!'ca!ia6 Sibiu6 34KB6

e(# I6 v'i D6 p# AA#

D@A

CRAREA MPRIEI

& &i2p!6 va putea trece )i pr'ba cea 2ai +rea cn(6 *n vif'ru! (e ur a! pr'tivnici!'r6 *! va pr&i )i "u2ne:eu6 artn(u8i +u&tu! ia(u!ui )i !&n(u83 *n 2ini!e pct')i!'r6 ca & &e arate c nici ur+ia ru!ui nu83 va putea (e&face (in (ra+'&tea !ui "u2ne:euH Ace&ta e f'cu! ce!ei 2ai 2ari nev'in e prin care au & treac cei ce a,un+ (e&vr)irea6 c "u2ne:eu *n&u)i &e a&cun(e (in fa a !'r6 )i &e prv!e&c a&upra !'r pu.'aie (e ur6 cutn( cu2 &8i *n+.it# "ar (e (ra+'&tea !ui "u2ne:eu ni2ic nu8i 2ai (e&face3- nici &uferin a6 nici *n+erii6 nici via a6 nici 2'artea6 nici ia(u!6 (e care &e ('ve(e&c 2ai pre&u&6 cci (e&vr)irea (ra+'&tei nu 2ai are pe ace&tea *n+r(ire )i .'tar# T'at acea&t &!vit ca!e &t &ub p'va a Bi&ericii6 ca una ce ne8a n&cut (e &u& a ('ua 'ar6 )i ni2eni (in cei ce &e *nt'rc Aca& nu &e r:!e e)te (e ea# Cci prin Bi&eric ne8a2 n&cut fiii !ui "u2ne:eu )i acu2 ave2 pe Hri&t'& *n parte (up (aru! fiecruia# *ntre+ e ('ar *n Bi&eric6 a(ic *n 'b)tea Sa v:ut )i nev:ut- iar (e !a *nviere )i :i(irea (in n'u a !u2iiD6 Hri&t'& va fi t'tu! *n t'ate6 (e&vr)irea neavn( .'tar# *n Bi&eric &e na&c (e &u& )i cre&c pe p2nt6 c)ti+n( *n r:b'aie6 'a2enii 2ai pre&u& (e fire6 &au (u2ne:eii (up "ar#

3 D

R'2ani ?6 I?8I4# Matei 346D?#

$ ERE"ITATE 9I SPIRIT

### Caut r(cini!e (urerii###


C7;CEA$A "E C%$INTE

Mu!t neca: &8a *nt2p!at *ntre 'a2eni (e pe ur2a ne*n e!e+erii *n cuvinte# Nu t' i *n e!e+ prin ace!a)i cuvnt6 ace!a)i !ucru# Ct (e&pre +n(uri6 ne*n e!e+erea e )i 2ai 2are# %rec.ea au:it'ri!'r parc ar fi ' a(evrat r&ucit'are a cuvinte!'r6 iar 2intea6 vrte!ni a i(ei!'r# S8a *nt2p!at c !ucruri c!are ca !u2ina :i!ei & fie *n e!e&e (e 'a2eni cu t'tu! pe ('&# I&t'ria ne &t 2rturie- Ce! care a avut 2ai 2u!t (e &uferit (e pe ur2a 'a2eni!'r6 r&t!2cit'ri )i &uci i (e 2inte6 a f'&t "u2ne8 :eu *n&u)i# Orice &8ar &pune6 E! )tia & v'rbea&c !i2pe(e= unii6 *n&6 (e&tu! (e 2u! i6 au *n e!e& c !e v'rbe)te un ie)it (in 2inte36 un *n(r8 citD6 un .u!it'r (e "u2ne:euI# "e aceea ;8au )i '&n(it !a 2'arte# Pri2e,(ia6 care nu &8a i&prvit6 are )i ' f'r2 *nt'ar&# Mu! i6 *n :i!e!e n'a&tre6 :ic c cin&te&c pe "u2ne:eu .u!in(u8I crucea6 &fin ii6 Bi&erica6 Taine!e6 )i6 *ntruct S8a fcut )i '2 a(evrat6 )i pe Sfnta Sa MaicK# Ace)tia fac ace!a)i !ucru6 a(ic II '&n(e&c !a 2'arte# ;a +!ceava &e *ncaier )i ur2t'are!e perec.i (e ter2eni- &uf!e8 tu! cu trupu!6 ra iunea cu in&tinctu!6 )tiin a cu cre(in a6 &au 2ai bine8 :i&6 ne)tiin a cu cre(in a# Iar cu "u2ne:eu &e +!ceve&c fpturi!e Sa!e*n+eru! c:ut )i '2u! (ec:ut# ;a rn(u! &u6 '2u! (ec:ut6 ct vre2e &truie *n (ec(erea &a6 *n&ea2n c nu vrea & priceap (e'&ebirea *ntre virtute )i pcat6 ci6 (up 2intea !ui6 t'tu! e natur )i ni2ic 2ai 2u!t# Ce nu ve(e6 nu e1i&8 t# "u2ne:eu6 ne2urire6 *nviere6 ,u(ecat6 (iav'! )i ia(6 8 a&tea8& v'rbe (e a2e ire a 2in ii6 bune pentru pr')ti# F"e)i nu )tiu cu2 &8ar prea !a
3 D

I'a2A6 A@# Matei 3D6 DK#

I K

Matei DA6 A5# Ap'ca!ip& 3D6 3I83B#

D3@

CRAREA MPRIEI

2inte '2u! care6 nrvit & ,u(ece a)a6 ar &ta *2p'triv6 :icn( (e pi!( (e&pre pira2i(e!e E+iptu!ui c nu e1i&t6 fiin(c nu !e8a v:ut e!HG "a6 e! e 2&ura !u2ii= nu )tia2# Oare cine83 ine (in u2br6 c ce!e p8 2nte)ti !e cre(e 8 (e vre2e ce nu &8a r&cu!at ni2eni *2p'triva pira2i(e!'r E+iptu!ui 8 pe cn( ce!e cere)ti )i ve)nice nu vrea & !e pri8 2ea&c< "ar fe!u! &ta (e 'a2eni6 nu cre( nici ce v(= ve(erea !'r nu p!8 te)te ni2ic# Mai 2u!t &8ar f'!'&i & fie 'rbi6 (ect 'rbi fr & )tie )i & &e in c v(# "in nefericire a&ta e tra+e(ia *n care &e cufun( 2u! i2e (e 'a2eni6 (ar 2ai cu (e'&ebire 'a2enii 2r+ina)i *n )tiin )i cre&cu i uni!atera! *n cun')tin e# Nu e bine a)a6 ci precu2 ur2ri2 ' ar2'nie *ntre facu!t i!e &uf!ete)ti6 t't a)a trebuie & ur2ri2 ' ar2'nie )i *ntre cun')tin e!e (in ct 2ai 2u!te ('2enii6 precu2 )i ' &inte: a ace&t'ra cu via a# Mu!t )tiin apr'pie pe '2 (e "u2ne:eu6 pu in )tiin *! *n8 (eprtea: )i (e )tiin )i (e "u2ne:eu# Iar '2u! atta pre uie)te ct apr'piere (e "u2ne:eu )i8a c)ti+at *n &ine# "u2ne:eu i8a (at ' va8 !'are 2are6 *n& trebuie )i e! & )i8' c)ti+e# "ar (ac nu vrea6 "u2ne8 :eu nu are nici ' vin# 9tiin a6 fi!'&'fia6 2e(icina )i ce!e!a!te (i&cip!ine a!e pre'cup8 ri!'r '2ene)ti6 c.iar )i (reptu!6 care pune crucea pe 2a&a (e ,u(ecat6 t'ate !a un !'c nu p't & ('ve(ea&c6 nici c e1i&t "u2ne:eu6 nici c nu e1i&t# T'ate ace&te (i&cip!ine a!e )tiin ei &unt *n& f'!'&it'are cn( *)i cun'&c 2ar+ini!e )i cn( nu trec *ntr8' a!t :'n a e1i&ten ei6 un(e nu au c'2peten )i nici 2i,!'ace (e cercetare# *n )tiin e &avantu! care &'n(ea: necun'&cutu! prin te'rii )i !e verific pe ur26 (ac a(uc !u2in )i c're&pun( rea!it ii &au ba# Sa8 vantu! &e a,ut (e te'rie6 te're26 n' iuni6 e1perien e6 c'nc!u:ii6 care f'r2ea: ' ba: pentru n'i cercetri# A(evru! !ucruri!'r6 *n&6 e 2u!t 2ai 2u!t (ect atta= (ep)e)te 2&uri!e '2u!ui# Reve!a ia n8are a ine pa& cu vre2ea= nu e ca:u! a(aptrii Bi&ericii !a &piritu! ti2pu!ui *ntruct t'ate )tiin e!e trebuie & a,un+ !a ce a reve!at "u2ne:eu# In cre(in 6 *n re!i+ie e&te &fntu!6 care are a!te 2i,!'ace (e af!a8 re a a(evru!ui# ;ui i &e reve!ea:6 i &e (e&c'pere ' !u2e 2ai 2are6 te2e!ia !u2ii ace&teia# In cun')tin a !ui6 nu are te'rii6 nici aparate6 ci e an+a,at via a !ui# Sfntu! nu cercetea:# $ia a !ui curat e 2i,!'cu! (e cun'a)tere a unei rea!it i pe care cercett'ru! &avant n8' p'ate prin(e nici'(at#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D33

9tiin a nu an+a,ea: via a6 (e aceea nici n8' p'ate pricepe )i nici n8' p'ate crea# Sfin enia *n& t'c2ai via a ' an+a,ea:# Iar &fntu! (e&vr)it6 care )i8a an+a,at via a )i a artat c ' p'ate )i crea6 *nviin( 2'r i )i t8 cn( 'c.i un(e nu erau36 e &in+ur Ii&u&# "e ce 'are nu8; recun'a)te 2e(icina< Ba nici 2car nu8; p'2ene)te# P'ate fiin(c Ii&u& e (e8' 2ri2e u!uit'are6 care ar pricinui &pai8 2 2i+!e!ii '2ene)ti# "e aceea6 *n intere&u! cun'a)terii vie ii )i &ub un+.iu! vre2e!ni8 ciei )i &ub a! ve)niciei 8 !ucru care (ep)e)te puterea )i cun')tin a '2e8 nea&c 8 a venit !a n'i "u2ne:eu *n&u)i )i ne8a &pu& ce!e (e (inc'!' (e )tiin 6 (e fi!'&'fie )i (e 2e(icin6 'rict &8ar (e&vr)i ace&tea# Cre(in a are reve!a ia cu care '2u! cre(in ei nu &e t'c2e)te# "u2ne:eu ne *n&' e)te 2ereu )i6 pe 2&ur ce8; cun'a)te26 via a n'a&tr bi'!'+ic )i p&i.'!'+ic &e &trbate t't 2ai tare (e a(evr )i (e !u2ina cun')tin ei# A&ta e ceea ce p'&e( cre(inci'&u! printr8' ca!e 2u!t pre&curtat6 cun')tin a pe care &avantu! n8' p'ate prin(e prin )tiin 6 ci nu2ai (ac )i8a *2pin& )tiin a pn !a t'ate 2ar+ini!e )i i8a recun'&cut neputin a# "u2ne:eu &e reve!ea: &2ereniei# "eci6 (ac e & *n e!e+e2 )i & f'!'&i2 ceva6 & *ncet2 +!cea8 va# "rept aceea *ncerc ' !2urire ar2'ni'a& a unei p'runci a !ui "u2ne:eu6 p'runca a )aptea 8 ' pr'b!e2 (e bi'!'+ie 8 cu ce!e cteva cun')tin e ce 2i &8au *nt2p!at !a *n(e2n# P'runca acea&ta e ' 28 &ur preventiv a !ui "u2ne:eu6 prin care v'2 ('ve(i c ur2re)te &tvi!irea (e+enerrii6 a &tricciunii )i a t'at ,a!ea fpturii '2ene)ti#

CA" COPIII INTRE T7;HARI

Pe !n+ '2u! c:ut *ntre t!.ari treceau pe rn(6 neputinci'a&e;e+ea )i pre' ia $ec.iu!ui Te&ta2ent# Nici una nu i8a putut a,uta ni2ic# A venit Sa2arineanu! 2i!'&tivD6 '2 (e a!t nea2= '2u! fr (e
3 D

;uca B6 DD# ;uca 3@6 II#

D3D

CRAREA MPRIEI

pcat6 Ii&u&6 care 38a !uat pe ce! rnit )i 38a pu& pe ('bit'cu! Su# Ceea ce6 a&cun&6 *n&e2nea: *ntruparea !ui "u2ne:eu *n firea (e '2= '2u! fr (e pcat6 a(evratu! n'&tru apr'ape6 *n &tare & ne care *n &pate (intre t!.ari6 Aca&# Ce! c:ut *ntre t!.ari a f'&t *ncre(in at Bi&ericii6 ca &!u,it'rii ei & p'arte +ri, (e (n&u!6 &p!n(u8i rni!e6 (in nea2 *n nea26 cu vin )i unt(e!e2n# Bi&ericii i8a (at (e c.e!tuia! ('i bani- $ec.iu! )i N'u! Te&ta2ent6 a(ic (up trebuin 6 !e+ea6 p'v uit'are !a p'cin 6 a&pr ca vinu! pe ran6 )i Haru! ce!'r )apte Taine6 i:v'rn( (in Hri&t'&6 p'8 2u! vie ii6 ca un unt(e!e2n ce un+e rni!e6 cur ite cu a&pri2ea p'c8 in ei# A2n('u t2(uie&c (ep!in pe '2# C(erea *ntre t!.ari e&te c(erea firii '2ene)ti (in Rai *n !u2ea acea&ta = c(erea (e !a (e&vr)ire# Cci- >*n(at (up c!carea p'8 runcii &8a fcut *n '2 &trve:ie )i v(it a&e2narea cu ('bit'ace!e ne8 cuvntt'are# 0iin(c trebuia6 (up ce &8a ac'perit (e2nitatea ra iunii6 ca firea 'a2eni!'r & fie c.inuit pe (reptate (e tr&turi!e ira i'na!ittii Fa!e ('bit'cieiG6 (e care a f'&t atra& prin v'ia ei6 8 "u2ne:eu rn(uin( prea *n e!ept6 ca '2u! *n fe!u! ace&ta & vie !a c'n)tiin a 2re iei &a!e (e fptur cu+ett'are>D# E vre2ea cn(- >A fcut "'2nu! "u2ne:eu !ui A(a2 )i fe2eii !ui *2brc2inte (e pie!e )i i8a *2brcat>I# C.ipu! cun'&cut a! na)terii trupuri!'r a venit '2u!ui t'c2ai (in pricina c(erii= cci6 (up Sfin ii Prin i6 )i 2ai a!e& (up Sfntu! Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 (up care ne !u26 ar fi f'&t cu putin )i un a!t c.ip (e *n2u! ire6 nepti2a) )i nepct'&# *n ur2a pcatu!ui *n&6 A(a2 ur2a & 2'ar )i & &e &tin+ '2u! (in :i(ire= (ar v:n( "u28 ne:eu6 pe&te t'ate veacuri!e6 c 2u! i au & &e i:bvea&c (in ('bit'cie6 38a '&n(it !a ca!ea na)terii trupe)ti6 care c'n&t (in pti2ire )i pcat K# Pcatu! *)i are p'rnea!a *n pati2a &au p'fta pentru ace&t c.ip (e na)tere6 ca *ntr8' !e+e (e pe(eap& (at firii# 0irea )i v'in a au f'&t !e+ate *ntr8' *n!n uire rea# Cci6 cu ct &e &i!ea firea & (inuia&c *n via a acea&ta6 prin na)tere6 cu att &e &trn+ea pe &ine 2ai 2u!t *n
;itur+.iei86 Bucure)ti6 34IB6 p# DD@# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea 36 0i!'ca8 !ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 pp# D@8D3# I 0acere I6 D3# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea D36 0i!'ca8 !ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 p# AD#
D 3

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D3I

!an u! !e+ii pcatu!ui6 &p'rin(u8&e )i 2'artea# I &8a (at '2u!ui & !upte cu 2'artea6 (e care &e atin&e&e cu v'ia# "'ru! (up "u2ne:eu &8a *nt'r& *n p'ft pti2a) (up trup# Mintea6 *ntunecn(u8&e (in&pre #"u2ne:eu6 a c:ut *n . i)u! &i2 u8 ri!'r care &e !ipe&c (e p!cere6 ca (e un bine6 )i fu+ (e (urere6 ca (e un ru# Iar p!cerea e 2'2ea!a cu care >.' u!> *n)ea! pe '26 & &e p'8 +'are (in Ieru&a!i2 !a Ieri.'n# Pe (ru2u! ace&tei p'+'rri pn(eau t'ate puteri!e6 *ncept'rii!e )i &tpnii!e ce!e (in v:(u.uri36 )i &e &i!eau ca un pu.'i & intre6 care 2ai (e care6 *n partea pti2it'are a firii6 a(ic *n p'ft )i *n iu i2e6 )i & !e p'vrnea&c *n c'ntra firii# $'in a i8a *2pin&8' ca & vrea nu2ai i&pita vic!eanu!ui6 p!cerea6 )i & 'c'!ea&c p'vara6 (e !a "u2ne:eu6 a na)terii (e fii# Mintea6 care '(ini'ar ve(ea pe "u2ne:eu *ntr8*n&a6 acu2 e te2p!u a! i('!i!'r6 avn( *n !'c (e un &in+ur "u2ne:eu6 2u!te c.ipuri a!e pati2i!'r necurateD# "eci 2intea ne2ai(epnn( *n &ine ve8 (erea !ui "u2ne:eu6 &tpnit'ru! !u2ii ace&teiaI6 &8a *nc!cit *n *nf i8 )ri!e ce!e &upu&e &i2 uri!'r# Mintea6 fiin( ' putere ar:t'are6 ca una ce avea & &!)!uia&c *ntr8*n&a pe "u2ne:eu6 care *nc e&te f'c ar:t'r K6 acu2 n&c'ce)te )i aprin(e p!ceri!e trupu!ui6 ea *n&)i fiin( re inut a&tfe! *n !e+tur pti2a) cu &i2 uri!eH5 Iat cu2 &8a furi)at *n &fatu! 2in ii !e+ea pcatu!ui6 care e&te p!cerea &i2 uri!'r )i pentru care &8a .'trt 2'artea trupuri!'r6 ca nu cu2va rutatea & fie ne2urit'areA# "e atunci6 2intea 2u!t'ra ( nu2ai &faturi c'ntra firii &au &fatu! fr(e!e+ii# >0'c (e 'car e !e+ea trupu!ui 8 :ice Sf# Ma1i2 8 iar *2b'!(irea prin (eprin(erea pati2i!'r e !u2ina !ui= )i par (e 'car e ar(erea cn( !ucr pati2i!e# Sau pe &curt- f'cu! (e 'car e pcatu!= !u2ina (e 'car6 (eprin(erea pcatu!ui= iar f!acra6 !ucrarea# Prin ur2are nu &e ca(e 2in ii & &e *nc!:ea&c *n f'cu! ace&ta6 nici & &e !u2ine:e cu !u2ina acea&ta6 nici & ar( *n acea&t f!acr# Cci ceea ce pentru &i2 uri e&te
Efe&eni D6 D# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 'p# cit#6 *ntrebarea 556 p# DBA# I !'an 3K6 I@# K Iere2ia D@6 4# 5 Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 'p# cit#6 *ntrebarea 5?6 p# I@4# A 0acere I6 DD )i M'!itfe!nic6 Bucure)ti6 Tip'+rafia Cr i!'r Bi&erice)ti6 34IB6 p# D3B# `
D 3

D3K

CRAREA MPRIEI

!u2in )i p!cere6 pentru 2inte e&te a(nc (e *ntunerec#>3 >Si2 uri!e nu &unt *n &tare (ect (e rtcire )i nu prin( (ect &tricciunea trupu8 ri!'r#>D "eci 2intea6 *2pin& *n acea&ta6 nu e nu2ai c'ntra firii6 ci )i *2p'triva !ui "u2ne:eu# Iar ' 2inte *nnebunit (e &i2 uri )i (e p'fte!e c'ntra firii 8 prin care !ucrea: t'at p'fta vr,2a) >vr,2)ia *2p'8 triva !ui "u2ne:eu>I 8 ce &faturi p'ate ea & (ea6 (ect &faturi!e t!.a8 ri!'r care c&pe&c pe cei ce c'b'ar (in Ieru&a!i2 *n Ieri.'n- c'piii ce vin *n !u2ea acea&ta< Oare venirea !ui Ii&u& !a nunta (in Cana & nu aib )i un *n e!e& 2ai a(nc< Oare & nu *n&e2ne:e ceva 2ai 2u!t6 faptu! c !a nunt face pri2a ('va( a (u2ne:eirii Sa!e< Oare nu trebuie (e aici *nainte &'c'tit )i "u2ne:eu ca pre:ent !a nunt< Oare "u2ne:eu nu are nici un cuvnt *n bi'!'+ie< Nici un !ucru< Nici un &en&< Nici ' c'n(ucere< A (at !e+i!e )i a pr&it !u2ea< Sau !e+i!e *! e1c!u( pe "u2ne:eu< "e ce (ar a ri(icat c&t'ria !a ran+u! (e tain *ntre ce!e )apte6 iar Bi&e8 ricii i8a (at *n +ri, 8 (eci *n r&pun(ere )i *n (rept 8 (e8a ur2ri cu !uare a2inte r'a(e!e Tainei6 ace)ti 2u+uri ai vie ii6 c'piii< Nu 'are (e aceea6 ca ei & fie fiii Si6 *ntre+i !a 2inte )i !a trup6 )i nu (i2p'triv6 puii fr(e!e+ii< *ncetu! cu *ncetu! ne v'2 !2uri cu )uv'iu! *ntre8 bri!'r ace&t'ra# Ne trebuie *n& cteva cun')tin e (e bi'!'+ie#

UN CLUGR CU GNDUL LA MAZRE Era un +r(inar !a ' 2n&tire (in Brn'6 *n Ce.ia= *! c.e2a Cre8 +'r Men(e! )i &e nev'ia cu a&cu!tarea *n veacu! trecut# Se ve(e c6 (e !a ' vre2e6 nu &e 2ai 2u! u2ea & r2n &i2p!u &pa) (e rn(6 ci )i8a pu& *n 2inte necuviin a (e8a intra *n taine!e (in via a buruieni!'r# Avea tran(afiri a!bi )i r')ii= !e8a *ncruci)at p'!eni:area )i a 'b i8 nut *n a ('ua +enera ie tran(afiri .ibri:i (e cu!'are r':# Ace)tia au (at
Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea 5K6 0i!'ca8 !ia6 Sibiu6 34K?6 e(# I6 v'i# I6 p# D5D# D I(e26 p# IAA# I R'2ani ?6 B#
3

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D35

*n a treia +enera ie trei fe!uri (e tran(afiri- r')ii6 a!bi )i r':6 )i anu2e6 un &fert r')ii6 un &fert a!bi )i ,u2tate r':# *2binarea caractere!'r r')u )i a!b avea & &e c.e2e c'n,unc ie= iar (e&facerea e!e2ente!'r *n +enera ii!e ur2t'are6 avea & &e c.e2e (i&,unc ie# Situa ia re(u& !a f'r2u!a (e pr'p'r ie ar fi 38D83# Carac teru! &au cu!'area &e ve(e c e un fact'r care &e af! c'2pri2at *n ce!u !e (e *n2u! ire paterne )i 2aterne6 ca2 a)a#=-

0i+# 3# "ia+ra2a .ibri(rii #

"eci ace)ti fact'ri ai caractere!'r &pecifice (au6 *n pr'ce&u! (e fecun(a ie6 (i&,unc ia e!e2ente!'r parenta!e6 )i (e a&e2enea )i pr'p'r ia 38D83# A)a &e ivi pri2a !e+e a !ui Men(e!6 &au >;e+ea (i&,unc iei caractere!'r printe)ti *n .ibri:i>6 care 2ai pe !ar+ :ice>Cn( &e *ncruci)ea: ('i in(ivi:i6 ce nu &e (e'&ebe&c (ect printr8 un &in+ur caracter6 t' i .ibri:ii (in *ntia +enera ie &unt a&e2nt'ri6 fie c pre:int un tip inter2e(iar *ntre a! ce!'r ('i prin i Fa2e&tecG6 fie c &e a&ea2n nu2ai cu unu! (in prin i F('2inantG# Ace)ti .ibri:i6 *ntre ei6 (au ca ur2a)i un &fert (e in(ivi:i (e tip patern pur6 un &fert (e tip 2atern pur )i ' ,u2tate (e tip .ibri(>D# Re:u!tatu! ace&ta ne (uce t't'(at cu +n(u! )i !a ce! 2ai &i2p!u ca!cu! (e pr'babi!itate# Cci !un( ('u 2'ne(e6 pentru ce!e ('u caractere (e tran(afiri6 )i aruncn(u8!e6 pr'babi!itatea !'r (e c(ere va fip.161.

"r# Rene Eeanne!6 Cur& (e bi'!'+ie +enera!6 C!u,6 34I@6 E(# %niver&it ii6 I(e26 p#M3A5#

D3A

CRAREA MPRIEI

nu2r8nu2r6 nu2r8c'r'an6 c'r'an8nu2r )i c'r'an8c'r'an# "eci D5V pr'babi!itate pentru cte una (in ('u p':i ii pure6 )i 5@V pr'babi!itate pentru p':i ii 2i1te# E1act pr'p'r ia 38D83# S nu uit2 c *ntre tran(afiri era nu2ai un &in+ur caracter (e'&ebit'r- cu!'area# S ve(e2 ce &e *nt2p! cn( &e *ncruci)ea: )i &e 2')tene&c 2ai 2u!te caractere (e'(at# Cci Men(e!6 trebuin( & va( )i (e :ar8 :avat6 nu nu2ai (e tran(afiri6 )i8a a intit 'c.ii !a 2a:re# Ma:rea *n& i8a (at 2ai 2u!t btaie (e cap# Avea ('u &'iuri (e 2a:re- unu! cu b'abe +a!bene )i nete(e )i un a!t &'i cu b'abe ver:i )i :brcite# Aci nu 2ai avea6 ca !a tran(afiri6 ' &in+ur perec.e (e caractere (e'&ebit'are6 ci ('u6 pentru fiecare &'i *n parte cte ' perec.e (e caractere# "eci6 *ncruci)n(u8!e p'!eni:area6 t'a2na a cptat6 *ntr8a ('ua +enera ie6 &pre 2area !ui 2irare6 nu2ai 2a:re cu b'abe +a!bene )i cu c'a,a ne8 te(# Se ve(e c &8a *nt2p!at ceva ca *n vi&u! !ui 0ara'n6 2a:rea +a!ben a *n+.i it 2a:rea ver(e# *n+.i irea acea&ta n8a &cpat nenu2it6 ci a pri!e,uit *nc ' pere8 c.e (e ter2eni- ('2inan a )i rece&ivitatea# "'2inan a ar fi *n&u)irea un'r caractere (e8a birui a!te caractere )i (e8a !e trece *n u2br pn !a ' vre2e= iar &!biciunea )i *n(rptarea *n u2br a ce!'r!a!te ar fi rece8 &ivitatea# $'rbin( (e 2a:re6 perec.ea (e caractere +a!ben8nete( &e ('ve(e)te ('2inant a&upra perec.ii ver(e8:brcit# *n a treia +enera ie 2irarea i8a f'&t )i 2ai 2are6 cci a cptat patru &'iuri (e 2a:re- unu! +a!ben )i nete(6 a!tu! ver(e )i :brcit6 a! trei!ea6 ver(e nete( cu ' pat +a!ben6 )i8a! patru!ea6 +a!ben :brcit# Nu2rn( t'ate b'abe!e (e t'ate &'iuri!e )i &i2p!ificn(u8!e cu un (i8 vi:'r c'2un6 a 'b inut rec'!ta !a a treia +enera ie *n pr'p'r ia- 48I8I836 &au +rafic a)a0i+#D# "ia+ra2a .ibri(rii !a 2a:re6 *n ca:u! cn( prin ii &e (e'&ebe&c prin ('u caractere# FR6 Eeanne!6 'p# cit6 p# 3AB#G

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D3B

>Cu2 &e e1p!ic acea&t pr'p'r ie 48I8I83< 0'arte &i2p!u= (ac &e a(2ite c ce!e ('u caractere a!e fiecrui printe &unt in(epen(ente )i c (i&,unc ia &e face *n 2'( in(epen(ent *n ce!u!e!e &e1ua!e a!e (i.i8 bri(u!ui F&e :ice >(i.ibri(>6 fiin(c prin ii &e (e'&ebe&c prin ('u ca8 ractereG# Ce!u!e!e &e1ua!e a!e (i.ibri(u!ui v'r fi (eci (e patru fe!uri6 cci e!e v'r *nf i)a ce!e patru c'2bina ii (e fact'ri6 care (eter2in caracte8 re!e- +a!ben )i nete(6 +a!ben )i :brcit6 ver(e )i nete(6 ver(e )i :brcit# Ace&te patru fe!uri (e caractere &e v'r f'r2a *n cantit i e+a!e6 *n patru fe!uri (e ce!u!e &e1ua!e fe2e!e )i patru fe!uri (e ce!u!e &e1ua!e 2a&cu8 !e6 )i v'r pr'(uce6 *n nu2r e+a!6 3A c'2bina ii (e'&ebite# *n virtutea ('2inan ei caractere!'r *n&6 4 c'2bina ii v'r reuni caractere!e ('2i8 nante +a!ben )i nete(6 trei c'2bina ii a&'cia ia +a!ben )i :brcit6 trei c'2bina ii v'r reuni caractere!e ver(e )i nete( )i abia una tipu! ver(e )i :brcit# *n cifre K1Ka3A = 4bIbIb3a3A= iar +rafic6 &'c'tin( fact'rii )i ('2inanta ave2-

E1perien a a (u& !a a ('ua !e+e a !ui Men(e!6 &au !e+ea (i&,unc8 iei in(epen(ente a caractere!'r *n .ibri:i# >0iecare perec.e (e carac8 tere &e (e&parte *n 2'( in(epen(ent )i .ibri(u! f'r2ea: a&tfe! attea fe!uri (e ce!u!e &e1ua!e6 cte c'2bina ii p'&ibi!e e1i&t *ntre caractere!e prin i!'r### Trei perec.i (e caractere v'r (eter2ina prin (i&,unc ia !'r6 ? fe!uri (e ce!u!e &e1ua!e )i AK c'2bina ii (e 'u fecun(ate6 care v'r aprea ca ? tipuri (i&tincte6 *n pr'p'r ia (e DB8484848I8I8I83# Pentru patru perec.i (e caractere v'r fi 3A fe!uri (e ce!u!e &e1ua!e )i D5A (e c'2bina ii p'&ibi!e>36 )i a)a 2ai (eparte#
pp# 3A?83B3#

D3?

CRAREA MPRIEI

C!u+ru! n'&tru6 a2+it (e 2a:re )i rtcit prin bi'!'+ia +enera!6 t'tu)i cu +n(u! &e *na! (e !a a&cu!tarea cu &apa !a taine!e a&cun&e (e "u2ne:eu6 c.iar )i *ntr8' +r(in (e :ar:avat# Apr'ape nici nu b+a (e &ea2 c (e&c'perea !e+i!e ere(it ii= (e&pre care avea & &e &pun 2ai tr:iu c nu &unt (ect ' ap!icare a !e+i!'r pr'babi!it ii 3# $ia a prin ur2are are ' 2ate2atic6 (eci ' e1p!ica ie )i a&tfe! &e p'ate interveni *n variabi!e!e ei#

O M%SC PRICIN%IE9TE PREMI%; NOBE;

A a)tepta (e !a un an !a a!tu! p'ate un c!u+r6 (ar nu p'ate un a2erican# II c.ea2 T.'2a& Hunt M'r+an6 care6 a,utat (e8' 2u&c6 a pu& ba:e!e +eneticii 2'(erne6 '&tenea! pentru care a f'&t *ncununat cu pre2iu! N'be!# Mu&ca &e c.ea2 "r'&'p.i!a6 ' 2u&cu!i (e ' et# Se *n2u! e)te f'arte repe(e6 fiin(c nu are 2u!te :i!e (e trit6 (e aceea a2ericanu! nu trebuia & a)tepte cu anii6 ca Men(e! (up 2a:re# "r'8 &'p.i!a &8a fcut ve&tit6 *nct e p'2enit6 (e !a 343@ *nc'ace6 prin t'ate univer&it i!e !u2ii# Are )i (u)2ani6 2ai a!e& pe !a facu!t i!e (e 2e(icin# Int2p!n(u8&e 2ai 2u!te variet i (e "r'&'p.i!a6 *ncruci)area !'r a (u& !a c'n&tatarea c )i +n+nii!e &e &upun ace!'ra)i !e+i a!e ere(it ii6 +&ite (e Men(e!6 anu2e c'n,unc ia )i (i&,unc ia caractere!'r *n ur2a)i# 9'arecii6 +ini!e )i a!te 'rtnii au c'nfir2at )i e!e c !e+i!e ere(it ii ani2a!e nu &unt a!tceva6 (ect t't !e+i!e ca!cu!u!ui pr'ba8 bi!it iiD# Pe cun')tin a a&ta &e *nte2eia: &e!ec i'narea )i +&irea (e n'i &'iuri (e ra&e6 cu *n&u)iri anu2e cutate6 neaf!t'are !a prin i# Cci ' &c.i2bare *n fact'rii ere(itari &e re&i2te *n *ntre+u! 'r+ani&2 re8 :u!tat6 )i e+a!ea: cu un n'u caracter ('bn(it#

Nic'!ae Mr+ineanu6 P&i.'!'+ia per&'anei6 C!u,6 34KK6 E(# %niver&it ii6 e(# II6 p# 3K4# DIbi(e2#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D34

TEORIA CROMO/OMIC

Ce!e (e pn aici &unt e1perien e6 nu e1p!ica ii# A a,un+e !a ' e1p!ica ie6 *n ca:u! n'&tru6 e t't una cu ' cufun(are *n infinitu! 2ic viu6 precu2 *n 2ateria 2'art6 ave2 infinitu! 2ic6 e!ectr'nu!6 care nu 2ai e 2aterie6 ci ener+ie# Te'ria at'2ic *n fi:ic &8a ('ve(it &uficient (e e1p!icat'rie6 a,utn( interven ia *n c'n&titu ia 2ateriei6 c.iar pn !a ne*n+(uita (i&'cia ie at'2ic# *n ce prive)te *n& te'ria cr'2':'2ic *n bi'!'+ie r2ne (e v:ut pn !a ce 2&ur &e va a,un+e !a inter8 ven ia *n 'r+ani:area vie ii# >"ac ' e1p!icare e p'&ibi!6 evi(ent c ea trebuie cutat *n &tructura ce!u!ei6 fiin(c 'rice fiin vie uit'are e f'r2at (in ce!u!e )i pr'vine (intr8' ce!u! unic6 *n care trebuie & fie a)e:a i t' i fact'rii ere(itari6 care c'n(i i'nea: caractere!e in(i8 vi(u!ui#>3 M A2ericanu! cu 2u&ca nu &8a 2u! u2it nu2ai cu &tu(ierea carac8 tere!'r e1teri'are6 re:u!tate (in *2perec.ere6 ci a cutat & ptrun( 2ai a!e& *n 2ecani&2u! cau:a! &au +enetic a! ere(it ii# "rept aceea6 a,utat (e une!te )i c'!e+i6 a a,un& & &tabi!ea&c *ntr8un 2'( care e1c!u(e *n('ia!a6 c e!e2ente!e u!ti2e6 (e care (epin(e ere(itatea (e'8 &ebite!'r caractere6 &unt prtice!e infinit (e 2ici pe care !e8a nu2it >+ene>6 af!t'are *n nuc!eu! ce!u!ei +er2inative# ;e8a) nu2i >+ene:e>6 fr & +re)e&c6 b'te:n(u8!e a ('ua 'ar6 cci6 (up Cenetic6 au r'!u! & na&c )i & 'r+ani:e:e caractere!e +enera iei ur2t'are#

C% S0IA;A C%$IINEI

S ne apr'pie2 (e '2# Cteva n' iuni (e e2bri'!'+ie ne a,ut !a a(ncirea *n infinitu! 2ic bi'!'+ic )i ne apr'pie (e e1p!icarea 2u!t'r taine ce ne intere&ea:# Iat f'r2a )i &ec iunea unui &per2at':'i( (e '2#

,# R'&tan(6 ;e& C.r'2'&'2e&6 p# AD6 (up R# Eeanne!6 'p# cit#6 p# 3BI#

220

CRAREA MPRIEI

P*#..W*<#W^^

Se c'2pune (in e!e2ente cr'2atice- cr'2atina )i nuc!e'!u!= )i (in e!e2ente acr'2atice- !inina6 &ucu! nuc!ear )i 2e2brana nuc!ear# Cn( ce!u!a &e prepar pentru (ivi:iune6 *n pr'ce&u! fi:i'!'+ic a! fecun(atiei6 +ranu!e!e (e cr'2atina &e une&c )i f'r2ea: un +.e2 cr'2atic ce &e va &e+2enta ap'i *n fi!a2ente in(epen(ente6 (e !un+i2i variabi!e6 t'tu)i *n perec.i ca2 e+a!e6 nu2ite cr'2':'2i# Ace)tia !a rn(u! !'r &unt a!ctui i (in +ranu!e nu2ite 2icr'&'2i &au cr'2i'!i6 a)e:a i *n )ira+uri ca :a!e!e *ntr8un !an #3 Ace&te +ranu!e infinite:i2a!e &unt >+ene>8:e!e (in Cenetic# Cr'2':'2ii &e (iferen ia: nu2ai *n pr'ce&u! (e 2atura ie a! fecun(rii )i &e p't nu2ra DI (e perec.i6 p!u& unu! &tin+.er6 cr'8 2':'2u! X care (eter2in &e1u!# Mai e&te )i un cr'2':'2 ne(e:v'!tat c# Perec.i!e au f'r2a ur2t'are-

i-V !

Jt

i .

"r# Rene Eeanne!6 'p# cit#6 p# 3?3#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DD3

In &u2 t'ta! ave2 pentru &pe a u2an *n :i+'t F'u! fecun(atG nu2ru! (e K? cr'2':'2i 8 e1act c i are )i buruiana (e tutun# A&ta *n&e2nea: c t'ate ce!u!e!e c'rpu!ui &unt f'r2ate (intr8un &t'c (ub!u FDNG (e cr'2':'2i6 pe cn( ce!u!e!e &e1ua!e 2ature n8au (ect un &in+ur &t'c FNG# Ace&te ce!u!e &e1ua!e nu &unt ,u2t i (e ce!u!e6 cu2 &8ar prea= e!e &unt ce!u!e c'2p!ete= iar ce!u!e!e c'rpu!ui &unt (ub!e F(ip!'i(eG3# Spre a,utarea *n e!e&u!ui6 (2 ' (ia+ra2 a fecun(a iei !a ec.in'(er2e6 (up fa:e!e caracteri&tice )i cu 2u!ta &i2p!ificare a e!e2ente!'r-

0i+#A# "ia+ra2a fecun(a iei !a ec.in'(er2e- A# ptrun(erea &per2at':'i(u!ui *n 'vu! !a nive!u! c'nu!ui (e atrac ie (up e1pu!:area ce!'r ('u +!'bu!e p'!are= B# Capu! &per2at':'i(u!ui &8a r'tit 3?@6 &per2'centru! 'rientn(u8&e &pre :'na centra! a 'vu!u!ui6F*n ,uru! &per2'centru!ui &8a (e:v'!tat un a&tru= C# tran8 MI(e26 p# 3?3#

222

CRAREA MPRIEI

&punerea nuc!eu!ui &pennic *n pr'nuc!eu! 2a&cu! )i (ub!area &per2'centru!ui= "# cei D &per2'centri6 fii6 fiecare cu cte un a&ter pr'priu &8au *n(eprtat *ntre ei= E# pr'nuc!eu! 2a&cu! c'2p!et (e:v'!tat &8a a!ipit (e pr'nuc!eu! fe2ei iar cei ('i &per8 2'centri fii &e +&e&c &itua i pe pre!un+irea p!anu!ui (e a!ipire a pr'nuc!ei!'r= 0# cr'2':'2ii 2a&cu!i )i fe2eii &8au (iferen iat *n fiecare pr'nuc!eu re&pectiv Fpr'fa:aG= C# (i&pari ia 2e2brane!'r pr'nuc!ei!'r )i (i&punerea cr'2':'2i!'r !a ecuat'ru! pri2u!ui fu& (e &e+2entare (up ce &8au (ivi:at *n &en&u! !un+i2ii !'r &pre a8)i (ub!a nu2ru! F2etafa:aG= H# e2i+rarea a cte ' ,u2tate (in nu2ru! t'ta! a! cr'2':'2i!'r &pre p'!ii 'pu)i ai 'u!ui Fanafa:aG= I# f'r2area nuc!ei!'r fii6 fiecare cu cte K cr'2':'2i6 ('i paterni )i ('i 2aterni F(up B'veri 2'(ificat (e "r+'iI&t'!'M+iep# DD3G#

A,un)i pn aci6 e bine & ur2ri2 cu (ea2nuntu! acea&t &i2f'nie a infinitu!ui 2ic bi'!'+ic# Spre a,ut'ru! *n e!e+erii (2 *n (e&en +e'2etric (ivi:iuni!e &t'cu!ui (e cr'2':'2i *n pr'ce&u! fecun8 (rii#

0i+#B# Sc.e2 artn( c'n&titu ia &t'cu!ui cr'2':'2ic *n fecun(are# Su& +rne ii6 2a&cu! )i fe2ei6 cu un nu2r N (e cr'2':'2i FIG= ;a 2i,!'c 'u! fecun8 (at6 re:u!tat (in unirea ce!'r ('i +rne i6 cu DN cr'2':'2i6 f'r2n( trei perec.i FI6 II6 IIIG6 fiecare perec.e fiin( c'n&ti8 tuit (intr8un cr'2':'2 patern )i unu! 2atern# E'& (ivi:ia 'u!ui6 artn( p&tra8 rea &t'cu!ui DN a cr'2':'2i!'r *n fiecare ce!u! fiic#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

22!

0i+#?# Sc.e2 artn( (i&,unc ia cr'2':'2i!'r *n 2'2entu! 2atura iei ce!u!e!'r &e1ua!e# Su&6 pri2a (ivi:iune (e 2atu8ra ie- cr'2':'2ii Fpatern )i 2aternG ai fiecrei perec.i &e a!tur6 )i nu2ru! cr'2':'2i!'r trece (e !a DN !a N Fre(ucere nu2ericG# Perec.i!e &e 'rientea: *n& variabi! *n fu&6 a)a c +rne ii F,'&G pri2e&c fie cr'2':'2u! patern6 fie ce! 2atern (in fiecare perec.e# In e1e2p!u! ace&ta6 cu &t'cu! DNaA6 e1i&t (eci ? c'2bina ii p'&ibi!e (e cr'2':'2i *n +a2e i6 a(ic ? fe!uri (e +a2e i6 (e'&ebin(u8&e prin ca!itatea !'r ere(itar# FR# Eeanne! 'p# cit6 3?36 pi# I3#G

P'trivit ace&t'r (ate6 accentu2 c *n +enu! u2an t'ate ce!u!e!e c'rpu!ui cuprin( &t'cu! (ub!u FDNG a! cr'2':'2i!'r6 pe cn( ce!u!e!e &e1ua!e cuprin( nu2ai &t'cu! &i2p!u FNaDI (e perec.i bX &au cG# S'c'tin( cu t'ta!u! cr'2':'2i!'r *n &pe a u2an6 ave2 (e'ca2(at recun'&cut &itua iaOvu!6
"

Sper2at':'i(6
O

Ou#

"
"

AC

"A

a NbX F2a&cu!G

b ^88888. ErE a NbXbX Ffe2e!G

224

CRAREA MPRIEI

Iar cn( apare )i cr'2':'2u! ne(e:v'!tat c6 a2 aveaO A 5$ t FO A D- E NbXbc F2a&cu!G

>;a t'ate ace&tea unii ba+ (e vin6 :icn( c cr'2':'2ii n8au ' c'n&tan ab&'!ut# Ni2ic nu (e2'n&trea: 8 pentru ei 8 c cr'2a8 tina6 *2pr)tiat *n &ucu! nuc!ear6 *n peri'a(e!e (e repau&6 &e rec'n&ti8 tuie *n e!e2ente ab&'!ut i(entice !a fiecare (ivi:iune ce!u!ar )i c nu8 2ru! cr'2':'2i!'r6 *n aparen ace!a)i *n fiecare ce!u! a c'rpu!ui6 e t't(eauna ri+ur'& c'n&tant# Afar (e acea&ta 'are nu e ri&cant a te bi:ui pe rea!itatea ace&t'r e!e2ente nuc!eare6 pe care ni2eni nu !e8a v:ut *n &tare vie6 )i care nu ie& !a ivea! (ect prin artificii (e fi1are )i (e c'!'8 rare6 care (e&i+ur a!terea: (up 2'arte &tructura &ub&tan ei vii<>3 Mai crte&c unii :icn( c 'b&erva ii!e va!abi!e pentru ' 2u&c nu p't fi ap!icate cu aceea)i va!abi!itate )i ri+'are '2u!ui# Bun e frna 'riun(e# T'tu)i ei r2n (at'ri cu e1p!icarea 2u!8 t'r taine )i nev'i ar:t'are6 pe care nu2ai parti:anii te'riei cr'2':'8 2ice &unt *n 2&ur & !e p'at (a6 2car )i nu2ai pn !a un !'c#

ERE"ITATEA6 ME"I%; 9I "ESTIN%;

Ace)tia &unt fact'rii (e cpetenie care c'nfi+urea: (iferen i8 a!e!e per&'anei '2ene)ti# Ere(itatea ar fi repeti ia printe!ui *n fii# "up cu2 &e ve(e aievea )i (up ce!e (e pn aci6 fiii repet pe printe nu8 2ai cu 'arecare apr'1i2a ie# A)a e fire&c6 (e vre2e ce c'pi!u! e ' &in8 te: a ce!'r ('i prin i6 ' &inte: a ce!'r K bunici6 a ce!'r ? &trbunici6 a ce!'r 3A &tr8&trbunici )#a#2#(# A(ic- pe 2&ur ce cre)te nu2ru! a&cen(en i!'r *n pr'+re&ie arit2etic6 c'ntribu ia !'r *n (e&cen(en i &ca(e *n pr'+re&ie +e'2etric# Crafic ar fi a)a-

I(e26 pp# 3BK83B5#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DD5

0i+#4 3ND ere(itate (e !a D prin i# 3NK ere(itate (e Ia cei K bunici 3N? ere(itate (e !a cei ? &trbunici 3 N 3 A ere(itate (e !a cei 3A &tr8&trbun ici etc# etc#

A)a(ar6 *n per&'ana n'a&tr trie&c 2ai 2u!te +enera ii )i un nu8 2r 2are (e in)i# Nu &tric & ne !u2 pu in pe ur2a !'r= *n& 8 p'trivit *n e!e&u!ui 8 (e'ca2(at6 *n ca(re!e te'riei +enetice# Care e&te &up'rtu! (e tran&2i&ie a! ere(it ii4 d >Cena> Fv'i :ice 2ereu +ene:aG= acea +ranu! infinite:i2a! (e cr'2atin6 (in !an u! cr'2':'2i!'r#

'<%

$i

0i+# 3@# A)e:area +ene:e!'r in !an u! (ub!u F(ip!'i(G a! cr'2'8 :'2u!ui6 (up Eennin+&3#

Cene:a e un centru c'n(en&at (e 2aterie vie6 avn( & c'n(uc6 2u!tip!icarea ce!u!e!'r6 'b inerea f'r2ei anat'2ice a 'r+ane!'r )i a &i&8 te2e!'r6 rit2u! fi:i'!'+ic6 ar2'ni:area )i &incr'ni:area func i'na! cu 'r+ani&2e!e vecine (in c'2peten a a!t'r +ene:e6 precu2 )i (urata ace&t'ra# Cene:a trebuie & )tie )i & fac- ar.itectur6 anat'2ie6 ca!cu8 !u! re:i&ten e!'r6 c.i2ie6 fi:i'!'+ie6 aprare activ6 aprare preventiv6 ar2'nie 2u:ica!6 cutii (e re:'nan 6 ar2'ni:are i&t'ric6 previ:iune#

N# Mr+ineanu6 'p# cit#6 p# 35@#

DDA

CRAREA MPRIEI

&erviciu (e &i+uran 8 2u!te (e t'ate# Pe &curt- f'r2a6 rit2u! )i (urata= a&tea (au t'nu! *n 2aterie (e ere(itate# C.iar a)a 2are 2inune nu e6 (ac &'c'ti2 c nu2ru! +ene:e!'r *n cr'2':'2ii (e '2 e variabi! )i p't urca pn !a cteva 2ii *ntr8un !an cr'2':'2ia!# Nu2ru! cr'2'8 :'2i!'r e c'n&tant= nu2ru! +ene:e!'r (in cr'2':'2ii c'n&tan i e variabi!# 9tiin( e!e2ente!e6 & a&cu!t2 (e acu2 p'e2a &i2f'nic a 2i&8 teru!ui per&'anei6 (e&cri& (e Eennin+&6 bi'!'+ !a In&titutu! (e Cenetic (in Ca!if'rnia 8 (e&criere pe care ne8a fcut8' cun'&cut :siholo)ia persoanei, cartea pr'fe&'ru!ui N# Mr+ineanu6 (e !a In&titutu! (e P&i8 .'!'+ie a! %niver&it ii (in C!u,# >$re(nic (e )tiut e faptu! c fiecare (in 2ii!e (e +ene:e e ' &ub8 &tan aparte6 care are ' func iune (iferit )i bine (efinit6 a(ic un anu2it !ucru (e *2p!init# "ac una &au a!ta (in e!e e (i&tru& &au &c.i2bat6 (e:v'!tarea 'r+anic6 !a rn(u! ei6 e )i ea atin& *ntr8un anu8 2it fe!= iar in(ivi(u! care re:u!t vine cu ' &c.i2bare c're&pun:t'are *n caractere!e &a!e6 cu2 ar fi- cu!'area 'c.i!'r6 f'r2a na&u!ui6 &tatura6 te2pera2entu! )i ce!e!a!te# "e a&e2enea &e )tie c fiecare fe! (e +ene: are6 *n 2'( re+u!at )i invariabi!6 !'cu! &u *n !an 6 &au *n cr'2'8 :'2# A&tfe! (iferite!e +ene:e p't fi )i nu2er'tate )i6 ' anu2it +ene:6 & :ice2 K6 &au KB6 e&te t't(eauna aceea)i6 avn( ace!a)i r'! (e *n(e8 p!init )i +&ibi! *n ace!a)i !'c a! cr'2':'2i!'r### "e a&e2enea !a fe! (e i2p'rtant e faptu! c fiecare (in cei ('i prin i ai n')tri ne (au ' &erie c'2p!et (e +ene:e6 *n!n uite *2preun6 *n f'r2a (e&cri& 2ai &u&# A&tfe!6 *n fiecare ce!u!6 n'i ave2 ('u fe!uri (e +ene:e fiecare c'2p!ete *n e!e *n&e!e6 (up cu2 a2 v:ut *n fi+ura 3@# Prin ur2are n'i &unte2 (ub!i *n ce prive)te +ene:e!e n'a&tre# 0iecare (in ce!e ('u !an uri (e +ene:e c'n ine t't 2ateria!u! nece&ar pentru f'r2area unui in(ivi(6 fapt care are f'arte &tranii c'n&ecin e# Ma2a ne ( t't 2ateria!u! F*n +er2ene6 *n +ene:G pentru pr'(ucerea unui in(ivi( (e un anu2it tip= tata6 pe (e a!t parte6 ne ( t't 2ateria!u! pentru pr'(ucerea a!tui in(ivi(6 (e a!t tip# *n ace&t c.ip6 n'i *ncepe2 via a ca fiin e (ub!e# 0iecare &unte26 *ntr8un anu2it &en& ('u per8 &'ane6 (e&tu! (e !e+ate *2preun *n *ntre+i2e6 (e)i *n anu2ite privin e6 !e+turi!e nu &unt c.iar c'2p!ete# Acea&t (ub! natur a &arcinii n'a&8 tre ere(itare are ' 2u! i2e (e ur2ri a&upra vie ii###

ERE"ITATE 9I SPIRIT

227

"up!icarea &e ap!ic fiecrei prtice!e (in 2ii!e (e +ene:e6 cu care *ncepe2 via a# 0iecare fe! (e &ub&tan e&te pre:ent *n fiecare ce!u! *n ('u (':e- perec.ea (e +ene:e# O +ene: (in fiecare perec.e vine (e !a tat6 cea!a!t6 (e !a 2a2# "iferite!e perec.i (e +ene:e au func iuni (iferite *n (e:v'!tare# Cei ('i 2e2bri ai fiecrei perec.i (e +ene:e au una )i aceea)i func8 iune# "ac una (in ce!e ('u +ene:e are (e8a face cu cu!'area 'c.i!'r6 atunci t't cu cu!'area 'c.i!'r are (e8a face )i cea (e8a ('ua# "ac una (in +ene:e are (e8a face cu pr'(ucerea )i (eter2inarea unei anu2ite pr i (in creier6 cu ace!a)i !ucru are (e8a face )i cea!a!t# "ac una in8 f!uen ea: cre)terea c'rpu!ui6 ' inf!uen ea: )i cea!a!t### Acu26 un fapt (e ' e1tre2 i2p'rtan practic- (e)i cei ('i 2e2bri ai unei anu2ite +ene:e au (e a *n(ep!ini unu! )i ace!a)i !ucru6 t'tu)i ei &e (e'&ebe&c *n fe!u! !'r (e8a83 face# Cene:a care vine (e !a tat tin(e & pr'(uc ' anu2it cu!'are a 'c.iu!ui6 *n vre2e ce +ene:a (e !a 2a2 tin(e & pr'(uc ' a!t cu!'are# Cene:a (e !a tat pr'(uce un creier &rac )i a&tfe! un in(ivi( &tupi(= +ene:a (e !a 2a2 un creier &uperi'r )i6 a&tfe!6 un in(ivi( *n:e&trat# O +ene: p'ate pr'(uce ceea ce e bun )i &nt'&= cea!a!t6 ceva ce e b'!nav )i infir2### Rn(uia! firii (e8a avea ('i prin i6 a(ic avanta,u! (e a fi (ub!i6 e (e !a &ine *n e!e&# "e pi!( ' +ene: (e !a tat p'ate fi (efectu'a&= (ac ea ar fi &in+ura +ene: care ar c'n(uce !ucru!6 c'pi!u! ar fi infi2i *n func iunea aceea= (eci ar fi un i(i't &au un (ebi! 2inta!# Se p'ate *n& *nt2p!a6 ca +ene:a c're&pun:t'are6 (in aceea)i perec.e6 care vine (e !a 2a26 & fie n'r2a!= atunci acea&t +ene: n'r2a!6 ea &in+ur6 preia *ntrea+a &arcin6 a)a *nct c'pi!u! e n'r2a!= e! nu e i(i't6 nici *nap'iat 2inta!# *n c.ipu! ace&ta6 (efectu':itatea unei &in+ure +ene:e (in perec.e6 nu are ur2ri re!e6 &au (ac are6 !e are a)a (e 2ici *nct nu p't fi 'b&ervate# Activitatea +ene:e!'r *n (ub!u e&te ' 2&ur (e a&i+urare= in(ivi(u! are ('u )an&e 8 *n !'c (e una 8 (e a8)i (e:v'! ta *n 2'( n'r2a! fiecare (in func iuni!e &a!e# Nu2ai atunci cn( +ene:e!e (in ce!e ('u !an uri6 ni2erite *n perec.e6 &unt (efective 8 a(ic att cea (e !a 2a2 ct )i cea (e !a tat 8 nu2ai atunci func iunea re&pectiv a ur2a)u!ui e )i ea (efectiv )i6 ca ur2are6 c'pi!u! e pe rn(6 fie !ip&it (e pi+2enta ia pie!ii6 &au a 'c.iu!ui6 fie &tupi(6 fie !ene)6 fie *nap'iat 2inta!6 &au ceva a&e2nt'r###########

22'

CRAREA MPRIEI

S'c'tin( (ub!area +ene:e!'r *n acea&t !u2in6 e !2urit c a&i8 +urarea pe care ' a(uce c'n&tituie ra iunea bi'!'+ic pentru care ave2 ('i prin i *n !'c (e unu!### Cene:a n'r2a!6 care f'r2ea: 'r+anu! )i8i c'n(uce func iunea *n c'n(i ii n'r2a!e6 a f'&t nu2it +ene: ('2inant= iar +ene:a (efec8 tu'a&6 a crei func iune nu &e 2ai 2anife&t6 a f'&t nu2it +ene:a rece&iv# Cene:a care cre)te creieru!6 prin care &e 2i,!'ce)te func iunea inte!i+en ei6 e ' +ene: ('2inant= iar aceea care83 *2pie(ic6 )i (eci pr'(uce pr'&tia6 e ' +ene: rece&iv# Cene:e!e ('2inante &unt (e I 'ri 2ai nu2er'a&e (ect +ene:e!e rece&ive &au (efective#>3

MECANISM%; ERE"ITII
iii

S *n)ir2 ca:uri (e i!u&trare c'ncret6 cu2 &e !ucrea: ere(i8 tatea>Pre&upune2 un tat &!bn'+ !a 2inte6 cu a2n('u +ene:e!e privit'are !a inte!i+en rece&ive6 )i ' 2a2 inte!i+ent6 cu a2be!e +ene:e n'r2a!e# *n c'nf'r2itate cu !e+i!e pr'babi!it ii (e !a ba:a 2ecani&2u!ui ere(it ii6 c'piii v'r fi .ibri:i6 a(ic v'r pre:enta ' +ene8 : ('2inant )i a!ta rece&iv# Cu2 *n& caractere!e +ene:ei rece&ive nu &e 2anife&t (ect atunci cn( a2be!e +ene:e &unt rece&ive6 (ar nu )i atunci cn( cea!a!t e ('2inant6 *n&e2nea: c +ene:a ('2inant *)i 2anife&t &in+ur ac iunea# C'piii6 re:u!ta i (in atari prin i6 v'r avea inte!i+en n'r2a! ca )i 2a2a6 att nu2ai c ei p'art cu ei6 *n 2'( !atent )i +er2enu! &!bn'+iei6 care 8 cu2 v'2 ve(ea *n(at 8 p'ate & apar *n ur2a)ii !'r# 0i+ura 33 i!u&trea: ca:u!-

T
N# Mr+ineanu6 'p# cit#6 pp# 35@8353

M,

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DD4

Pre&upune2 acu2 c un atare c'pi!6 cu ' +ene: rece&iv 2')tenire6 &e fece 2are )i &e c&t're)te cu ' partener care are ('u +ene:e rece&ive# P'trivit !e+i!'r pr'babi!it ii6 ,u2tate (in ur2a)i v'r avea a2be!e +ene:e rece&ive6 )i6 (eci6 v'r fi pr')ti= cea!a!t ,u2tate v'r avea nu2ai ' &in+ur +ene: rece&iv )i a&tfe! v'r fi (e)tep i# 0i+ura 3D i!u&trea: ca:u!%

Pre&upune2 acu2 c un ur2a) (in pri2u! ca:6 Ffi+# 33G6 cu ' &in+ur +ene: rece&iv6 &e c&t're)te cu ' partener FpartenerG6 care6 !a fe!6 are t't ' &in+ur +ene: rece&iv# *ntruct (efec iuni!e nu &e 2a8 nife&t6 a2n('i prin ii &unt n'r2a!i6 a(ic inte!i+en i &au &nt')i fi:ice)te6 etc= att nu2ai c a2n('i p'art &2bure!e &tricciunii *n &tructura !'r +enetic# In c'nf'r2itate cu !e+i!e pr'babi!it ii6 a!e ca:u8 !ui cn( arunc2 ('i bani (e'(at6 v'2 avea K per2utri )i I c'2bi8 nri# Cei ('i bani p't c(ea 8 cu2 a2 v:ut 8 nu2r8nu2r6 nu2r8 c'r'an6 c'r'an8nu2r )i c'r'an8c'r'an6 a(ic K p'&ibi!it i (e aran,are6 &au K per2utri# *ntruct 'r(inea nu i2p'rt6 ci nu2ai faptu! (ac un e!e2ent e ce! pu in (iferit6 ce!e K per2utri p't fi re(u&e !a ur2t'are!e I c'2binri- '(at nu2r8nu2r6 (e D 'ri nu2r8c'r'an &au inver&6 )i '(at c'r'an8c'r'an# 0i+ura 3I i!u&trea: ca:u!-

&.
SSSSS *

230

CRAREA MPRIEI

Ave2 a&tfe! un c'pi! FaG c'2p!et n'r2a! )i *n aparen )i *n f'n(6 a(ic cu a2n('u +ene:e!e ('2inante= un a!t c'pi! FbG i(i't6 cu a2be!e +ene:e rece&ive6 (eci tar putin (e t2(uire= )i ('i c'pii Fc6(G cu cte ' +ene: rece&iv )i a!ta ('2inant6 *n aparen n'r2a!i6 ca )i pri2u! c'pi!6 (ar *n f'n( nu2ai pe ,u2tate &nt')i6 )i care6 !a un recur&6 a(ic *n c&t'rie6 p't pier(e6 (n( D5V (in ur2a)i pe (e8 a8ntre+u! &tupi:i6 att *n aparen ct )i *n f'n(### Pre&upune2 c in(ivi(u! b6 (in &c.e2a (e a(ineauri6 &e c&t'8 re)te cu un partener cu a2be!e +ene:e c're&pun:t'are n'r2a!e6 (ar avn( ' a!t perec.e c'2p!et rece&iv# %r2a)ii ace&t'r ('i prin i6 unu! (efectiv *ntr8' privin 6 a!tu! (efectiv *n a!t privin 6 v'r purta *n ei &2burii a2be!'r (efecte6 (ar a!tfe!6 *n 2anife&tri!e !'r6 v'r fi n'r8 2a!i *n a2n('u privin e!e### 0i+ura 3K i!u&trea: ca:u!-

*.

Se :ice c ' arti&t (in H'!J_''(6 cetatea fi!2u!ui6 cu 2u!t aten ie fa (e i(ei!e +enetice6 privit'are !a re+enerarea ra&ei '2ene)ti6 a &cri& !ui Bernar( S.a_6 care *n 'c.ii ei trecea (rept ce! 2ai (e)tept '2 (in !u2e6 pr'punn(u8i &acrificiu! (e a8i !ua *n c&t'rie6 *n cre8 (in a c ur2a)ii !'r v'r avea inte!i+en a !ui )i fru2u&e ea ei6 fiin( a&tfe! cei 2ai fru2')i )i 2ai (e)tep i (in !u2e# Se &pune (e a&e2enea c S.a_ ar fi re&pin& 'ferta6 te2n(u8&e6 ca !ucruri!e & nu &e petreac pe (e8a8n('a&e!ea )i c'piii & 2')tenea&c### inte!i+en a arti&tei )i fru2u8 &e ea !ui S.a_# Eu(ecn( (up ca:u! (e a(ineauri6 &e pare t'tu)i c arti&ta a avut (reptate### "'i prin i i(i' i6 cu a2be!e +ene:e a!e inte!i+en ei rece&ive6 nu p't avea (ect t' i c'piii i(i' i 8 ceea ce6 *n c'nf'r2itate cu ace!ea)i !e+i a!e pr'babi!it ii6 e perfect natura!# %n ban a!e crui a2n('u fe e &unt !eu6 nu p'ate c(ea (ect !eu6 )i nici'(at c'r'an###

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DI63

0i+ura 35 i!u&trea: ca:u!-

" C.

-t.

Ct (e binefct'are e 'rn(uirea c *n2u! irea n'a&tr &e face t't(eauna prin unirea +ene:e!'r a ('i prin i &e ve(e )i (in &c.e2a ur8 2t'are6 *n care prin ii &unt (efectivi *ntr8' &erie (e +ene:e6 fr *n& a fi (efectivi !a une!e )i ace!ea)i +ene:e a2n('i (e'(at# *n 2'( !a8 tent6 c'piii p'art &2bure!e tutur'r (efecte!'r prin i!'r6 (ar pe p!an (e 2anife&tare rea!6 ei &unt (ep!in n'r2a!i### 0i+ura 3A i!u&trea: ca:u!"ar !ucruri!e &e p't *nt2p!a )i *nt'r&6 (e pi!( a)a-

FGHGH.FIGH Frm F G 0 eH m m

VSS*Z?i

*n !u2ina e1e2p!e!'r (e pn aici6 pute2 tra+e c'nc!u:ia c p'&ibi!it i!e (e +rupare a +ene:e!'r 8 )i a&tfe! 8 (e (eter2inare a c'nfi8 +ura ii!'r bi'!'+ice &unt ne&pu& (e 2u!te# E!e &unt apr'ape infinite6 *ntr8 a(evr nu2ru! c'2binri!'r ce &e p't face cu ce!e DK perec.i (e cr'2':'2i6 &e ri(ic 8 a)a cu2 a artat T.# H# M'r+an 8 !a a&tr'n'8

t#

232

CRAREA MPRIEI

2ica cifr (e D?D#KD4#5IA#K?3 (e p'&ibi!it i# Ceea ce6 rap'rtat !a p'pu!a ia +!'bu!ui6 (e apr'1i2ativ ('u 2i!iar(e (e in)i36 *n&e2nea: (e 3K3 (e 'ri )i ceva 2ai 2u!t# "e vre2e ce *n& caractere!e ere(itare nu (epin( nu2ai (e c'2binri!e p'&ibi!e cu nu2ru! (e DK (e cr'2':'2i6 ci )i (e +ene:e!e (in ei6 a! cr'r nu2r &e ri(ic !a &ute &au 2ii6 (e fiecare cr'2':'2 8 nu2ru! c'2binri!'r p'&ibi!e6 pe care !e8a2 'b ine cu ce!e cteva 2ii6 &au :eci (e 2ii (e +ene:e6 (ep)e)te pur )i &i2p!u *nc.ipuirea '2enea&cH>D

NTREBM 9TIINA

3# Prin ce *2pre,urare vine (efectarea +ene:e!'r6 *nct ave2 (e8a face cu +ene:e rece&ive< D# "e un(e acci(ente!e a&tea +enetice a!e vie ii< I# Cine ine c'ntabi!itate *n infinitu! 2ic< K# Cine face ca!cu!u! pr'babi!it i!'r )i *nc n8a &fr)it pr'babi!it i!e< 5# A) 2ai vrea & )tiu (e a&e2enea- (e ce !e+i a&cu!t ce!u!a +enerat'are 2atern6 cn( *n pr'ce&u! (e fecun(are e!i2in prin ce!e ('u +!'bu!e p'!are ,u2tate (in nuc!e'!u! &u6 ceea ce *n&e2nea: re(ucerea f'r2u!ei cr'2':'8 2ice (e !a DN6 !a N6 &au (in K? !a DI8DK perec.i cr'2':'2ice 4 A# A8 ce!a)i !ucru &e *nt2p! t't atunci )i cu ce!u!a +enerat'are patern6 cn( *)i frn+e +tu! )i p e)te aceea)i re(ucere cr'2':'2ic< B# Ce ca!cu! &e face atunci6 ce &entin &e pr'nun atunci6 (e pic .'trrea e1pu!:rii6 pe 2ateria!u! ace!'r perec.i )i nu pe8a! a!t'ra= cci *nc nu &e (iferen ia&er b'ab (e b'ab6 )i iat &e )i tre:ir afar (in &i2f'nia vie ii< 8Ha:ar(u!6 *nt2p!area< E &ta un r&pun&< 8;e+i!e< A!e cui !e+i< A!e !ui Men(e!< ;e+i!e &unt a!e ce!ui ce !e +&e)te6 &au a!e Ce!ui ce !e8a fcut< Cine ur2re)te ap!icarea !'r< Men(e!6 M'r+an6 )tiin a6 &au Aut'ru! !'r< Ce vre i & *n e!e+e i prin !e+i!e vie ii< C via a )i !e8a (at &ie)i (e !a &ine )i &e &upune !'r< A)a(ar )tiin a6 cun'&cn( !e+i!e6 (e ce nu creea: )i ea via a< Nu
3

N't- A:i apr'ape A 2i!iar(e#

N# Mr+ineanu6 'p# cit6 pp# 35D8355#

ERE"ITATE 9! SPIRIT

JKK

p'ate4 NuH 0iin(c )i via a )i !e+i!e (ep)e&c .'tare!e )tiin ei )i nu p't fi cuprin&e )i )tiute ab&'!ut (ect (e Ce! ce a creat via a (2 ni2ic# Aut'ru! vie ii )i a! !e+i!'r ei e "u2ne:eu6 )tiut'ru! )i &u& int'ru! !'r# *n (e&f)urarea ti2pu!ui# Rea!itatea6 'ricare6 nu &e e1p!ic &uficient6 Iar referin )i !a au8 t'ru! ei6 care e "u2ne:eu6 nu )tiin a '2u!ui# "e aceea &e )i *nt2p! atta +!ceava6 fiin(c rea!itatea vie# )i *n(e'&ebi '2u! e &'c'tit 2ai 2u!t nu2ai (in partea ! u i 2ateria!6 &upu& &i2 uri!'r6 ana!i:e!'r )i 2icr'&c'ape!'r# O2u!6 *n *ntre+u! !ui6 e (in ce *n ce 2ai necun'&cut# "e aceea6 cei ce &e 2r+ine&c nu2ai !a cun')tin a uni!atera!6 inevitabi! a,un+ *n *nfun(tura ar'+an ei care nu )tie ni2ic 8 ceea ce p e&c nu2ai petecani )tiin ei# A nu )ti )i a recun'a)te acea&ta6 nu e t't(eauna ' vin'v ie 8une'ri e c.iar virtute= *n& a )ti pu in6 )i a face +!ceava c )tii t'tu!# a&ta e (e&ca!ificare )i ru)ine6 )i t't(eauna ' vin'v ie# >Ce! ce )tie 2u!t6 cu a(evrat6 *nct *2pin+n( *ntrebri!e a a,un& & (ea (e !i2ite!e cun'a)terii )tiin ifice6 pe ace!a c'n&ecven a )i a(everitatea te'retic *! (uc pn *n &anctuaru! re!i+iei# In a(evr6 & pre&upune2 ca fapt *2p!init6 c a2 *2pin& c'n&ecven a cercetrii a)a (e (eparte6 *nct )tiin a a a,un& a cun'a)te t'ate !e+i!e care +uvernea: pr'ce&e!e !u2ii# S 2ai pre&upune2 c &piritu! te'retic )i8a &rbt'rit )i ace&t u!ti2 triu2f a! !ui6 (e8a putea *ntruni *ntr8un &i&te2 *nc.i& t'ate re!a ii!e )i cau:e!e care c'2pun fen'2ena!itatea !u2ii6 )i c6 *n 'c.ii &avantu!ui un'r *n(eprtate vre2uri viit'are6 univer&u! a a,un& & fie cun'&cut6 pn *n u!ti2a !ui tain6 ca ' ic'an perfect *nc.e+at6 ca un cic!u *nc.i& (e re!a ii# In 2'2entu! ace!a va fi r2a& t'tu)i ' *ntrebare creia )tiin a nu8i va fi r&pun& *nc6 )i anu2e- (e ce univer&u! are t'c2ai f'r2a pe care ' are= (e ce cic!u! *nc.i&6 pe care )tiin a a i:butit &8! 'b in6 are t'c2ai !i2ite!e pe care Ie are6 )i nu a!te!e )i6 *n (efinitiv6 (e ce !u2ea e&te &upu& t'c2ai ace!'r !e+i6 pe care )tiin a6 +&in(u8!e6 !e8a &tabi!it6 )i nu &e &upune a!t'r !e+i< Iat ni)te *ntrebri cr'ra )tiin a nu !e va fi (at r&pun&6 nici 2car !a captu! u!ti2 a! cercetri!'r &a!e# Iat *n& ' *ntrebare6 creia *i r&pun(e re!i+ia6 atunci cn( afir2 fierbinte e1i&ten a unui "u2ne:eu per&'na!6 e1teri'r !u2ii6 (ar t'tu)i &trbtn(8'6 )i care a creat8' (in ni2ic6 a)a bu2 e6 printr8un act &uveran (e a!e+ere (in infinitu! p'&i8

234

CRAREA MPRIEI

bi!it i!'r6 )i6 prin ur2are6 cu afinitate6 cu iubire pentru acea&t unic f'r2 a ei# Ni &e pare6 fr *n('ia!6 c &piritu! (e c'n&ecven )i veracitate trit cu u!ti2a a(nci2e6 vine & 2rturi&ea&c nu nu2ai re!ativitatea &piritu!ui )tiin ific )i nu nu2ai in&uficien a &a *n fa a u!ti2e!'r pr'b!e2e a!e &pecu!a iei6 ci 2ai 2u!t (ect atta# Ce!e ('u atitu(ini6 )tiin ific )i re!i+i'a&6 &e tran&f'r2 c.iar *n ar('are6 *n &i2 pentru 2i&teru!6 care8i *nc'n,'ar ('2eniu!6 a&upra creia &e *ntin(e anc.eta )tiin ific6 *n a('ra ie pentru fiin a care6 &tn( *n afar (e !u2e6 a creat8'6 ' c'n(uce )i ' &u& ine cu iubire# Se p'ate ve(ea 8 pentru cine vrea & va( 8 c un atare c.ip (e8a re:'!va +!ceava *ntre )tiin )i re!i+ie nu pre&upune nici(ecu2 ' renun are !a atitu(inea )tiin ific# In 2are!e ca(ru (e 2i&ter a! !u2ii6 att *n infinitu! 2are6 ct )i *n infinitu! 2ic6 atitu(inea )tiin ific p'ate c'ntinua &8)i (e:v'!te va!'ri!e ce8i &unt pr'prii# Ceea ce *n& trebuie c'2btut6 *n !u2ina ana!i:e!'r (e pn acu26 e&te ar'+an a )tiin ific6 ('+2ati&2u! ei *n+u&t )i 2i'p6 vicii pe care6 (e a!tfe!6 a(evra ii &a8 van i nu !e practic nici'(at#>3 Pricepe2 prin ur2are6 fr & trebuia&c a 2ai *n+.e&ui +enetica !a c'! u! neputin ei cu ur+ia *ntrebri!'r6 c pr'b!e2a ere(it ii 2ai are un capt6 (inc'!' (e bi'!'+ie )i pr'babi!itate# C.iar nu2ai fact'ru! ere8 (it ii6 ca & fie cun'&cut *n(ea,un&6 (ep)e)te !i2ite!e )tiin ei p':itive#

;ECI;E 9I 0R"E;ECI;E

"ac )tiin a ar putea prin(e 2'2entu! cn( apare *n prin i ' +ene: (efectiv6 ar *n&e2na pentru ea un a(evrat triu2f# Acea&ta6 nu2ai cn( ar fi p'&ibi! e1a2inarea pe viu6 un interva! (e vre2e6 fr ca e1perien a & &tin+.erea&c in&u! (e 'b&erva ie cu ni2ic6 *n 2er&u! &u 'bi)nuit (e vie uire 8 ba nici 2car & nu )tie c e ur2rit cu2p!it (e 2icr'&c'ape6 ra:e6 reac ii6 ani (e8a rn(u!6 :i )i n'apte6 ca & &e prin( 2'2entu! )i *2pre,urarea cn( ' cr'2i'! &au +ene: ('2i8
Tu('r $ianu6 0i!'&'fia cu!turii6 E(# Pub!ic'26 Bucure)ti6 E4K56 pp# 4D84I#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DI5

nant (evine ' +ene: rece&iv# Ca2 a)a cerea ('ct'ru! Carre! 8 a!t a2erican6 france: (e ba)tin6 )i !a *nceput pre't 8 '2 (e i2pre&i'nant &inte: a f'r2e!'r cu!turii# 0ire)te6 nu &e va *nt2p!a nici'(at ca )tiin a '2u!ui & a,un+ *n c'n(i ii!e ab&'!ute a!e cun')tin ei# # W *n c'n(i ii!e ab&'!ute a!e cun')tin ei nu e (ect "u2ne:eu6 care cun'a)te (e&vr)it t'tu!6 fr & &tin+.erea&c !ibertatea (e 2i)care a '2u!ui# "e aceea6 fiin(c )tie ab&'!ut6 a (at '2u!ui !e+i!e vie uirii &a!e )i puterea (e8a vrea &au a nu vrea & !e re&pecte 8 cin&tea pri2e,(i'a& a !ibert ii v'in ei# "eci6 (ac &e *nv'ie)te & r2n *ntre r'&turi!e &a!e6 +n(ite (e "u2ne:eu6 vie uie)te (up fire *n t'at !ibertatea# "ac *n& '2u! nu vrea & r2n *n r'&turi!e firii6 ci 2er+e *2p'triva !e+i!'r vie ii6 *2p'triva firii6 atunci *)i vicia: !ibertatea &a6 *)i pri2e,8 (uie)te via a &a6 a(uce infir2itatea *n fire# *ntruct '2u! vie uie)te c'ntra inten iei !ui "u2ne:eu6 *ntru att :ice2 c pctuie)te# Pcatu! (eci e c!carea !e+i!'r vie ii6 printr8un abu: (e !ibertate# 0apta acea&ta are ur2ri# "u2ne:eu 38a prevenit pe '2 )iO3 previne 2ereu#

CENETICA AC%M I#5@@ "E ANI

Cu t'at 2irarea 2u!t'ra6 ('cu2entu! e1i&t6 )i6 cu 'arecare bunv'in 6 te1tu! (e&!u)e)te pr'b!e2a ere(it ii 2u!t 2ai bine6 (ect te'ria cr'2':'2ic 2'(ern6 *ntruct in(ic )i fact'ru! pri2'r(ia! a! ere(it ii 8 "u2ne:eu- 2'bi!u!6 i:v'ru! )i &u& int'ru! a t't ce &e 2i) c6 trie)te )i e1i&t3# T Iat Cenetica 2'(ern6 (at *n nuc!eu !ui M'i&e6 (e Mntuit'ru! *n&u)i prin reve!a ie6 acu2 I#5'' ani pe 2unte!e Sinai# Nu e nici ' 2irare- Ii&u& avea c'n(ucerea &piritua! )i *nainte (e venirea Sa *n trup '2ene&c# Pe ur26 c ini ia pe M'i&e *n taine!e ere(it ii nu e&te nici ' 2irare6 *ntruct cine p'ate & cun'a&c 2ai bine '2u!6 (ect Ce! ce 38a fcut )i i8a (at !e+i!e vie ii< Cuvntu! ace&ta r2ne a(evrat c.iar (ac "u2ne:eu ar fi fcut nu2ai pri2a ce!u! vie )i *n ea ar fi c'2pri2at t'ate p'&ibi!it i!e u!teri'are (e (e:v'!tare6 pn !a f'r2e!e
0apte 3B6 D?#

236

CRAREA MPRIEI

pre:ente )i viit'are# *nc nebnuite (e n'i# "aca va fi f'&t crea ia a)a# "u2ne:eu e cu att 2ai 2are# Strui2 a&upra faptu!ui c Ii&u& e creat'ru! '2u!ui )i ca +en aparte )i ca per&'an *n(e'&ebi pn !a &fr)itu! vre2ii# In acea&t crea8 ie c'n!ucra cu prin ii p2nte)ti 2ena,n(u8!e !ibertatea6 (ar preve8 nin(u8i c6 *n ca:u! cn( Ii ca!c !e+i!e6 ca!c via a pr'prii!'r !'r c'pii# "euter'n'2 54# Eu6 "'2nu! "u2ne:eu! tu6 &unt "u2ne:eu rvnit'r6 care pe(ep&e)te vina prin i!'r *n c'pii pn !a a! trei!ea )i a! patru!ea nea2 8 pentru cei ce M ur&c# 3@# ###9i M 2i!'&tive&c pn !a a! 2ii!ea nea26 ctr cei ce M iube&c )i p:e&c p'runci!e
Me!e# # # v@ @ @ - . @ . WY6=W##

"up te'ria cr'2':'2ic6 v:ur2 cu2 apar +ene:e!e rece&ive *n ur2a)i- (up !e+i!e ere(it ii6 care nu &unt a!tceva (ect !e+i!e pr'babi!it ii# "up te1tu! Scripturii e c!ar c t'at rece&ivitatea apare *n prin i pe ur2a vreunui pcat# 9tiin a6 neavn( ter2enu!6 nu p'ate (a r&pun&u! !a *ntrebarea- cu2 au aprut *n a&cen(en i +ene:e!e (efective6 prin ce acci(ent6 &au (up care !e+i< Sau 2ai pe !ar+- prin ce *2pre,urare6 in(epen(ent )i anteri'ar pr'ce&u!ui ere(it ii6 apar *n cr'2':'2i6 (e un(e nu erau6 ace&te +ranu!e infinite:i2a!e (e+enera8 tive )i cu ur2ri (e:a&tru'a&e6 pentru ' eventua! pr'+enitur< Ca & r&pun( pe &curt6 +ene:e!e rece&ive apar *n a&cen(en i *n c.ip in(e8 pen(ent6 nu (up !e+i!e pr'babi!it ii6 ci (up !e+i!e care atrn pe&te fr(e!e+i# T'ate fapte!e '2u!ui6 t'ate 2i)cri!e !ui6 &e *n&ea2n un(eva6 *ntr8' nev:ut carte6 )i &e *n&ea2n )i *n &2n a &a6 )i cu acea&ta *)i tra+e ur2a)ii &ub p'vara i&prvi!'r &a!e# ;e+i!e vie ii &unt !e+i!e Crea8 t'ru!ui= pctuie)ti *2p'triva !'r6 nu &capi fr 2u&trarea !ui "u2ne:eu# "eci6 nu ne 2ai t'c2i26 c "u2ne:eu n8ar avea cuvnt *n bi'!'+ie )i c venirea !ui Ii&u& !a nunt ar fi nu2ai un &i2p!u fapt (iver&6 fr ' &e2nifica ie ne*nc.ipuit 2ai !ar+ pentru a(ucerea )i c'n(ucerea per&'na! a fiecrui '2 ce vine *n !u2e#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

237

*nainte (e a e1i&ta ca per&'ane p2nte)ti6 e1i&t2 ca +n(6 ca inten ie a !ui "u2ne:eu# Cine )tie6 (ac nu E! are (e a(u& *n via a p2ntea&c6 *n f!uviu! ti2pu!ui6 attea fe e '2ene)ti6 *nct nu2ru! !'r & *2p!inea&c t'ate p'&ibi!it i!e (e c'nfi+ura ie cte !e 'fer &tructura n'a&tr +enetic4 "e faptu! c &unte2 'arecu2 anteri'ri fa (e f'r2a n'a&tr p2ntea&c6 *n&u)i ne &pune6 *nv n(u83 pe Iere2ia cn( ace&ta *n8 cerca & &e apere (e 2i&iunea cu care83 r'&tui&e pe p2ntIere2ia 35# *nainte (e a te ur:i *n pntece### te8a2 &fin it )i te8a2 rn(uit pr''r'c printre p'p'are# Sunte2 prin ur2are (e 'br)ie &piritua!6 fpturi &piritua!e6 tri2i&e vre2e!nic *ntr8' *nc.i&'are (e carne )i 'a&e6 )i *2p!inin( un (e&tin6 *ntre cei!a! i fii ai !ui "u2ne:eu )i fra i ai n')tri#
"ISPO/III "E "REPT BISERICESC CON0IRMATE "E CENETIC

*n &piritu! te'riei cr'2':'2ice6 pute2 *n e!e+e )i une!e n'r2e (e (rept bi&erice&c6 ca (e pi!( 'prirea c&t'riei *ntre ru(enii# A&tfe!6 !a ru(enia (e c'n&n+enitate6 *n !inie (irect6 c&t'ria e 'prit !a infinit= iar *n !inie c'!atera! &e *n+(uie abia !a (eprtarea +ra(u!ui 'pt+

y' \
c.Q Q

f A "^i: O '

DI?

CRAREA MPRIEI

Situa ia tran&pu& *n &c.e2 +enetic ar avea f'r2a )i interpretarea ur2 t'are-

! itssM

"e !a un &tr2') pri2ar6 &e tran&2it *n c'pii6 nep' i6 &trnep' i6 8 cu2 :ice Scriptura 8 pn *ntr8a! trei!ea )i a! patru!ea nea26 cteva +rupuri (e +ene:e rece&ive 8 ur2are a cine )tie ce pcate 8 *n& *n &ta8 re !atent# "ac &e ur2ea: )iru! c&t'rii!'r cu per&'ane &nt'a&e *n privin a aceea6 +ene:e!e !'r ('2inante ac'pr infir2itatea c're&pun:8 t'are )i6 a&tfe!6 ur2a)ii au t'at aparen a &nt ii# "ac *n& ur2a)ii6 *n +ra(u! K6 56 A6 B &au ? (e ru(enie &e v'r c&t'ri *ntre'!a!t6 atunci *n c'piii !'r v'r aprea6 cu pr'babi!itate 2a1i26 +ene:e!e rece&ive a!e &trbunu!ui6 *n perec.e perfect6 )i (eci6 infir2itatea fr !eac6 c're&pun:t'are ace&tei perec.i# Iat (e ce Bi&erica6 'b&ervn( (e+enerri!e ce trebuie & !e *n8 (ure ur2a)ii c&t'ri i!'r ru(enii6 (ec!ar vin'vate a&e2enea c&t'rii )i !e 'pre)te# %nirea averi!'r a f'&t pricin (e 2u!t btaie (e !a "u28 ne:eu- &au 2u!t btaie au 2ncat 'a2enii (e !a !c'2ie#

EN"OCRINO;OCIE6 NE%RO;OCIE 9I PSIHO;OCIE

In&tinctu!6 &au p'runca acea&ta ira i'na! a firii *n ve(erea r'(irii (e c'pii6 are binecuvntri!e )i pri2e,(ii!e ei# Cn( '2u! &e a2+e)te6 ie)in( (in r'&turi!e firii6 nu &cap nepe(ep&it6 )i *nc a&pru pe(ep&it#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DI4

Ca & *n e!e+e2 acea&t pe(ep&ire aut'2at a vicii!'r6 !a care a,un+e in&tinctu!6 )i8i *2pin+e pe 'a2eni *ntr8' via c'ntra firii6 nu &tric )i 'arecare cun')tin e (e en('crin'!'+ie )i neur'!'+ie# A)a (e pi!(6 ave2 r&firate *n 'r+ani&2u! n'&tru vre' B8? +!an(e cu &ecre ie intern# Stu(iu! ace&t'r +!an(e &e c.ea2 en('cri8 n'!'+ie6 iar &ecre ii!e !'r6 .'r2'ni# Ace&tea &unt un fe! (e &ub&tan e c.i2ice6 un fe! (e &ruri care au r'&tu! & a+erea&c nervii6 & &tr8 nea&c !a !ucru (iferite 'r+ane interne6 & *nvi're:e +n(irea6 & ne fac via a p!cut )i cu intere& pentru ea 8 cu un cuvnt .'r2'nii &unt a+en ii (e &ti2u!are a vie ii# In &n+e &e 2ai af! )i vita2ine!e6 &ecre ie ce!u!ar a fiecrui e&ut aparte6 t'1ine6 2icr'bi )i ce!e!a!te# T'ate !a un !'c (au ceea ce &e nu2e)te 2e(iu! n'&tru interi'r6 2e(iu! en('crin6 &au 2e(iu! .u2'ra!# Pentru ca 'r+ani&2u! & func i'ne:e bine6 ace&t 2e(iu interi'r trebuie & aib ' c'2p':i ie n'r2a!6 (eter2inat= iar (ac n8' are6 apar tu!burri!e 'r+anice )i func i'na!e6 un *ntre+ c'nv'i (e neputin e# Printre ace&te +!an(e &unt )i ce!e ce r'(e&c &2n a (e '2= ace&tea6 &pre (e'&ebire (e ce!e!a!te6 au ' func iune (ub!- una in8 tern6 &ecretn( .'r2'nii6 )i a ('ua e1tern6 pr'(ucn( ce!u!e!e +er2i8 native# Ne intere&ea: efecte!e6 (efecte!e )i c'nf!icte!e# C!an(e!e care i:v'r&c .'r2'nii )i &e af! *n &ect'ru! ce! 2ai (e ,'& a! c'rpu!ui au6 pe !n+ a!te r'&turi6 )i pe ace!a (e a (a ' c'nfi8 +ura ie &pecific6 f'arte ener+ic )i net6 c'rpu!ui *ntre+6 fie ca brbat6 fie ca fe2eie# Mai au pe ur2 r'&tu! & &ti2u!e:e func iunea ce!'r!a!te +!an(e6 a!e cr'r .'r2'ni *nc au 2i&iunea & a+erea&c )i & active:e a!te func iuni6 printr8a!te :'ne a!e c'rpu!ui# T'ate *2preun au r'&t )i inf!uen cu (e'&ebire a&upra &i&te8 2u!ui nerv'& )i a capita!ei &a!e6 creieru!# Iat ca2 cu2 are & &e &c.i8 e:e ' re!a ie (e c'nf!ict6 precu2 )i (e bun *nv'ia! *ntre ra iune )i in&tinct# Sc.e2a ur2t'are ne face & *n e!e+e2 care8i cu2pna ce tre8 buie ur2rit-

Z&=*ZZMEft-ZUt*fMf EA#####MPRIE IM

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DK3

"in acea&t &c.e2 te.nic6 pute2 *n e!e+e6 pe rn(6 ur2t'a8 re!e- c in&tinctu!6 (e)i e fr 2inte6 t'tu)i nu p'ate trece !a fapt6 fr *nv'irea 2in ii )i fr *ncuviin area ct'rva cen:uri# FCe bineH 9i ce ru6 cn( *n&)i &tpnirea 2in ii e c'rupt )i cen:ura cu2pratHG Ap'i6 c .'r2'nii6 +!'an e!e in&tinctu!ui6 iau !a int capita!a &i&te2u!ui nerv'&6 creieru!6 nu pe vre' ca!e a !'r aparte6 ci6 af!n(u8&e *n 'rice 2'2ent *n t'at &tructura &n+e!ui6 !a ce! (inti 2'tiv &e2na!at (e 'c.i6 (e'(at &e )i repe( *n p'arta f'ru!ui (e ,u(ecat6 anun n( 'ca:ia )i p'runci!e in&tinctu!ui# "e a!tfe!6 'c.ii6 urec.i!e6 nri!e )i +ura &unt :'ne er'+ene= t't attea p'r i (e cre2ene )i ia&c *n care 2e(iu! (in afar !'ve)te cu a2naru! *n 2e(iu! (in!untru )i83 aprin(e cu &cntei!e p'fte!'r &pre vpaia fapte!'r# Sc.e2a ne 2ai pune pe +n(uri a&upra unui !ucru# 0unc iuni!e +ene:ice &e (e)teapt *nc (in vre2ea c'pi!riei6 cn( 2intea nu )tie & *nfrne:e une!e ca ace!ea# "e ce 'are e rn(uia! (e8a8n('a&e!ea### < "ac &'c'ti2 (at'ria prin i!'r (e a8)i &uprave+.ea )i (e a8)i preveni c'piii6 !a vre2e6 (e&pre ace&te n'ut i +in+a)e6 fire)te c r&pun(erea c(eri!'r nu r2ne nu2ai *n &ea2a c'pii!'r6 &au a !ui "u2ne:eu6 ci prin ii au & (ea &ea2a# C'piii &e rea:i2 pe 2intea prin i!'r# In privin neur'!'+ic )i en('crin6 (eci (up fire6 a)a trebuie & fie- *nc (in c'pi!rie & i:v'ra&c acea&t ener+ie inter:i&6 ca6 &ub ac iunea ei6 & &e (e:v'!te )i & &e a+erea&c *ntre+ 'r+ani&2u! )i cu (e'&ebire &i&te2u! nerv'&# "eci .'r2'nii &e ('ve(e&c i:v'rn( cu r'&t6 (ar ac iunea !'r trebuie *nt'vr)it (e *nfrnare6 a!tfe! cre)terea &nt'a& a 'r+ani&2u!ui )i a &i&te2u!ui nerv'& ar fi pr'fun( a!terat6 att 'r+anic ct )i func i'na!6 fie c ar !ip&i .'r2'nii6 fie c ar !ip&i *nfrnarea# Se pare c *n 2u!te privin e )i *n 2u!te ('2enii6 va!'ri!e ie& (in c'nf!icte!e &u& inute6 ca 2ai t'ate &cntei!e#

242

CRAREA MPRIEI

IN$ITAII ;A "REAPTA SOCOTEA;A

*n e!e+n( *nfrnarea ca ' c'n(i ie (e &ntate a &i&te2u!ui nerv'&6 iar (e&firnarea ca ' p'vrnire &pre (e:ec.i!ibru6 e bine & pre8 ci:2 !i2ite!e bi'!'+ice )i p&i.'!'+ice a!e ace&tei p'runci a firii6 evi8 tn( bnuia!a (e ne*n e!e+ere a c.e&tiunii )i6 pe ct cu putin 6 crtea!a )i vi,e!ia 2niei# Sunt 'a2eni care ar vrea & petreac (up (reapta &'c'tea!6 (ar nu *n(r:ne)te ni2eni ca & !e8' &pun# C.iar aut'rii (e cr i privi8 t'are !a acea&t p'runc a firii (au &faturi 2ai re!e (e cu2 ar (a !a vite# Ei nu c'n&i(er '2u! )i *n natura !ui 2'ra! )i &piritua!# "e i8ar *n(ru2a 2car !a rn(uia! vite!'r6 ar fi cu 2u!t 2ai *n e!ep i# Me(icu!6 care cre(e c6 p'v uin( pe 'a2eni6 n8are trebuin (e &uf!et )i (e "u2ne:eu 8 aut'ru! )i &tpnu! vie ii 8 e6 pn !a un !'c6 un bun vete8 rinar# "ar ('r2 ca2 t't pe aceea)i (un+ )i 'a2enii ce nici nu v'r & )tie (e vre' &'c'tea!6 (e vre' frn 2'ra!6 &au (e vre' pe(eap& aut'2at )i fr *n(urare a !ibertina,u!ui !'r6 care8i va a,un+e (in ur2# M f'!'&e&c *n& (e 'rientarea &pre p&i.'!'+ie )i &pirit a 2e(ici8 nii 2'(erne6 *n ur2a creia *)i ( &i!in a & fie 2ai 2u!t ' 2e(icin preventiv# "eci n8a2 & &tr2t're: pe ni2eni &pre p'r i!e Ceru!ui6 ci a,ut nu2ai !2urirea pr'b!e2ei )i !ibera .'trre a 'ricui6 &pre un c)8 ti+ 2ai bun6 apr'fun(n( c're&p'n(en a 2e(iu!ui en('crin cu 2e(iu! 2'ra!6 )i ref!e1u! !'r *n c'n)tiin # E&te ' c're&p'n(en *ntre trup )i &uf!et6 *ntre ca!itatea trupu!ui )i caracteru! &uf!etu!ui= ' interptrun(ere 'n(u!at'rie# Pre&upune i ' n'apte cu !un )i un !ac !ini)tit6 *n care cineva arunc ('u pietre *n puncte (iferite= &e v( va!uri!e apei6 *ntretin(u8&e *n cercuri6 )i pe e!e 2i)cn(u8&e petece (e !un# Ca2 a)a ceva ar fi atin+erea &uf!etu!ui cu un(e!e trupu!ui6 (e)i &uf!etu! e (e a!t natur6 nu 2ai pu in (e'&ebit (e trup6 (ect '+!in(irea (e !un pe v!ure!e!e apei# 9i t'tu)i &e r&frn+ *ntre'!a!t# H'r2'nii6 prin trup6 inf!uen ea: &piritu!= *ntr8un fe!6 a! brba8 tu!ui6 )i *ntr8a!t fe!6 a! fe2eii# A&tfe! brbatu! ('bn(e)te6 pe !n+ c'n8 fi+ura ia vi+'rii anat'2ice6 )i &enti2entu! viri!it ii &a!e# Inte!ectua!i8 tatea biruie a&upra &en&ibi!it ii= puteri!e 2in ii &e ('ve(e&c creat'are# Cu a! ii e activ= *nc!inat 2ai 2u!t &pre tiranie6 (ect &pre &upunere= 2ai

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DKI

curn( &pre bruta!itate6 (ect &pre buntate# Cu ct n'te!e (iferen ia!e &unt 2ai accentuate6 cu att ave2 (e8a face cu un caracter 2ai a+re&iv# Mi &e pare c t't aici trebuie cutat )i &up'rtu! trufiei# P'ate (e aici *)i are 'br)ia faptu! c6 2ai a!e& brba ii6 nici !ui "u2ne:eu nu v'r & &e &upun6 iar cn( &e aprin( !a 2nie6 nu +&e&c cuvnt 2ai e1pre&iv ca *n,urtura (e "u2ne:eu )i (e t'ate ce!e &finte# Caracteru! a+re&iv a! 2a&cu!u!ui &e 'b&erv ca ' n't c'2un )i *n firea ani2a!# O2u! +n(e)te cu t'ate 'r+ane!e &a!e# 0'!icu!ina6 .'r2'nu! fe2inin6 are ' ac iune cu t'tu! (iferit# A&t8 fe!6 pe !n+ c'nfi+ura ia anat'2ic6 pr'prie (e&tinu!ui (e 2a26 *i p&trea: t'tu)i *n&u)iri!e c'pi!riei- v'ce &ub ire6 *nf i)area (e c'pi!6 prietena c'pii!'r= 2ai 2u!t &en&ibi! (ect inte!ectua!6 2ai 2u!t pri2i8 t'are (ect creat'are# Pre&i2te prin in&tinct6 nu prin ,u(ec i# Mintea ei e ini2a# E *nc!inat 2ai bucur'& &pre &uferin )i &upunere6 (ect &pre a&uprire )i ('2ina ie )i6 (up Scriptur6 ve)nic atra& Fpre'cupatG &pre brbat3# "eci6 (ac a2 &'c'ti nu2ai captu! fi:i'!'+ic a! (e'&ebirii br8 bat8fe2eie6 +&i2 ' 2are (i&'nan # T't r'&tu! fi:i'!'+ic a! brbatu!ui 8 ca (e a!tfe! *n *ntre+ re+nu! ani2a! 8 nu e a!tu! (ect aventura6 cu pri8 2a *nt2p!at *n ca!e# Brbatu! e p'!i+a2 (in fire 8 a)a ca evreii (e '(ini'ar )i ca tur8 cii (e pn 2ai (un:i# *n e!eptu! S'!'2'n avea ' 2ie (e fe2ei6 *n& i8au p!tit fe2ei!e bine 8 c !8au &2intit !a 2inte6 *nct &8a !ep(at (e "u2ne:euD# T't r'&tu! )i c'nfi+ura ia fe2eii e 2aternitatea# C.iar )i 2ntui8 rea ei e c'n(i i'nat (e na)terea (e fii 8 (ac &truie cu (ep!in *n e!ep8 ciune *n cre(in 6 *n iubire )i *n &fin enieI# *ntre in&tinctu! p'!i+a2ie )i in&tinctu! 2aternit ii e un a(evrat c'nf!ict bi'!'+ic )i pricin (e tra+e(ii# Ce vrea unu!6 nu c're&pun(e cu ce vrea a!tu!# "rept aceea6 !i &8au (at 'a2eni!'r n'r2e!e (ivine )i 2inte6 ca & tria&c *ntr8' rn(uia! (up fire 8 rn(uia! 2'ra! )i &piritua!6 (i&pu&e ierar.ic 8 iar nu &8)i fac (e cap6 trin( *2p'triva

0acere I6 3A6 iI Re+i 336 I8K# I !Ti2'teiD6 35#

244

CRAREA MPRIEI

firii6 *2p'triva 2'ra!ei6 *2p'triva &piritu!ui6 cu t'tu! anar.ic6 ceea ce (e 2u!te 'ri au & p!tea&c cu capu!6 &au ei6 &au ur2a)ii !'r# 9i *nc n8a2 i&prvit c're&p'n(en a en('crin'!'+ie 8 neur'!'+ie )i p&i.'!'+ie6 2ai trebuie )i +enetic6 fiin(c un c'nv'i ne&fr)it (e nec,i i 2 &i!e)te & !e &criu (urerea# Rea2inti2 'rn(uirea firii6 c 'r+ani&2u! *ntre+ )i *n(e'&ebi &i&te2u! nerv'& &e (e:v'!t bine (at'rit )i .'r2'ni!'r +enetici 8 *n& nu2ai &ub ' cen:ur (e *nfrnare# "e aceea6 pn !a c&t'ria !e+a!6 t' i tinerii trebuie & fie cura i6 cu feci'ria p:it6 )i bie i )i fete# Minunea e )i cu putin )i cu trebuin # "in ce *n ce6 &e af! t't 2ai 2u! i 2e(ici care :ic a)a# "ar c.iar (e n8ar :ice nici unu!6 '2u! e ' rea!itate 2u!t 2ai c'2p!e1 (ect &ect'ru! &tu(iat (e 2e(ic6 )i v'2 ve(ea c &itua ia !ucruri!'r6 *n rea!u! !'r6 i2pune cate+'ric frna a )aptea a !ui "u2ne:eu6 ca & n'r2a!i:e:e *n ierar.ia natura!6 2'ra! )i &piritua!6 nb(i!e ace&tui in&tinct anar.ic6 binecuvntat )i p!in (e b!e&te2#

COPIII NSC%I IN ;AN%RI

Pre&upune2 c un c'pi!an(ru6 !a pri2e!e anun ri a!e in&tinc8 tu!ui6 ca(e *n viciu! 'naniei# Nu83 af! prin ii6 face e1ce&e6 e (in ce *n ce 2ai retra&6 2ai tcut6 2ai 'b'&it6 nu 2ai *nva !a )c'a!= 2e2'ria 8&c'ar a cerebra! a 2in ii 8 e atin&= nu 2ai e a+erit (e .'r2'nii ce i:v'rau (in &ect'ru! re&pectiv6 *nc!e)tat (e viciu# Cu a!te cuvinte6 2intea &e t2pe)te )i *nc repe(e# Cre)terea c'rpu!ui *ncetinit6 cearcne!e vinete pe !n+ 'c.i *! (au (e +'! 8 pentru cine )tie & va(# I2a+ina ia nu 2ai e vi'aie6 nu8i 2ai p!ace ,'aca6 parc e btrn6 &eri'&6 )i6 2ini!e 8 cu care a +re)it 8 *i tre2ur# Iar)i ('va( c nervii &unt *ntr8' pri2e,(ie# "ac n8are n'r'cu! & (ea (e un &fat6 &au 2car (e ' carte6 &p'rin( cu vr&ta6 &p're&c )i ur2ri!e viciu!ui6 (up cu2 ur2ea:# P'2enea2 c +!an(e!e +ene:ice au ' (ub! func iune- una en('8 crin6 vr&n( .'r2'nii *n &n+e6 )i a!ta e1tern6 f'r2n( ce!u!e +ene8 :ice# "e *n(at ce viciu! &au (e&frnarea (e 'rice fe!6 )i !a 'rice vr&t

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DK5

8 ca:u! e ace!a)i 8 *nc!e)tea: pe '26 atunci e&uturi!e +!an(e!'r6 2a&cu!ine &au fe2inine6 &unt pe&te 2&ur (e 2u!t &'!icitate )i &i!ite & furni:e:e 2ateria! e1tern )i6 prin ur2are6 nu 2ai p't &ecreta )i .'r8 2'nii trebuit'ri *n &n+e# Se *nt2p! a(ic un (e:ec.i!ibru *n 2e(iu! en('crin# Ace&t (e:ec.i!ibru &e r&frn+e a&upra &i&te2u!ui nerv'&6 *n fe!u! c ce!u!e!e nerv'a&e6 ne2aiavn( a+en ii &ti2u!at'ri cuveni i6 (e+enerea:6 2ai *nti func i'na!6 )i in&u! re&pectiv *ncepe & fie f!e)8 cit= iar (ac (e&frnarea c'ntinu6 ce!u!a nerv'a& 2'are# "e&frnarea '2'ar 2i!i'ane (e ce!u!e nerv'a&e# Mai trebuie )tiut )i acea&ta c t'ate e&uturi!e &e refac6 afar (e ce!u!a nerv'a&# O2'rt '(at6 nu 2ai *nvie nici'(at# Pre&upune2 c tnru!8btrn vrea & fie )i e! *n rn( cu !u2ea6 vrea & &e *n&'are# Nu i:bute)te# Nici pe e! nu83 prea atra+e fe2eia6 )i nici fete!e nu &e &i2t atra&e &pre e!# Ce e !a 2i,!'c< $icii!e in&tinctu!ui i8au &tin& vi'iciunea6 i8au )ter& far2ecu!6 !8au f!e)cit cu t'tu!6 nu 2ai aprin(e (ra+'&te6 ci 2i!# "e 2i! ca (e &i! nu faci ca&# "'ct'rii &ftuie&c- fe2ei!e &au c&t'ria# 0ire)te6 un viciu nu va ie)i cu a!t viciu6 8 c.e&tiunea r2ne 2ereu *ntr8un cerc vici'&# "ar c&t'ria6 c.iar (ac &e face6 p'art p'n'a&e!e trecutu!ui )i 2u&trri!e viit'ru!ui# A&tfe! brbatu!ui6 (e pe ur2a vicii!'r (e t't fe!u! )i (e pe ur2a (e:ec.i!ibrrii func i'na!e t'ta!e &au !'ca!e a &i&te2u!ui &u nerv'&6 i &e *nt2p! c pier(e frna nerv'a& a rit2u!ui &u func i'na! )i nu &e va p'trivi p'ate nici'(at cu rit2u! fe2eii &a!e 8 ne'&tenit *n a&tfe! (e vicii# O&tenea!a )i &crba ei abia acu2 *ncepe6 cci 2ereu va r2ne ne2u! u2it6 ceea ce *i va pricinui nevr':e6 (ureri re+i'na!e )i +n(uri (e cutare *n a!t parte# Nu e ea (e vin c83 va pr&i6 ci trecutu! brbatu!ui &e r:bun# Brbatu!6 a)a cu2 !8au (e&frnat vicii!e6 nu 2ai c're&pun(e in&tinctu!ui 2aternit ii fe2eii &a!e6 )i a)a trebuie &8)i tra+ p!ata- r2ne fr ur2a)i &au )i tar &' ie# "ar & pre&upune2 c6 t'tu)i8t'tu)i6 i &e va ni2eri ca & aib )i ur2a)i# Ace)tia v'r purta ur2t'are!e p'veri printe)ti- ' &ntate )u8 bre(6 un c.ip *2btrnit6 (iferite neputin e fr !eac6 iar (e &cap cu :i!e v'r fi ni)te c.inui i ai &'artei )i &!abi (e 2inte# Cu2 )i (e ce < Iat cu2 )i (e ce- )ti2 (e a(inea'ri c t'ate fapte!e in&u!ui &e *n&ea2n *n ('u !'curi- un(eva *ntr8' c'ntabi!itate nev:ut6 )i a! ('i!ea6 ceva 2ai v:ut6 *n +runci'are!e (e cr'2atin6 *n +ene:e!e cr'2':'2i!'r6 a(ic

DKA

CRAREA MPRIEI

*n fact'ru! bi'!'+ic a! ere(it ii# 9i8a (i&tru& printe!e cu vicii!e !ui 2i!i'ane (e ce!u!e nerv'a&e< Ace&tea6 ne2airefacn(u8&e nici'(at6 ci t'ta!u! ce!'r (i&tru&e )i &ntatea !a care &e +&ea *n 2'2entu! cn( *)i c.e2a un ur2a) pe !u2e6 repre:entn( &itua ia !ui6 &e )i *n&e2na&e *n &t'cu! (e cr'2':'2i6 cu attea +ene:e rece&ive 2ai 2u!t6 ceea ce n8ar fi p it (ac ar fi avut ' purtare 2ai bun# $re i ('va( !a *n(e2na 'ricui< Iat8'- nu !'ve&c pe ni2eni6 (i2p'triv &i2t a!turea cu (ure8 rea 'ricui# S :ice2 c ' perec.e (e 'a2eni n8au avut pac'&te cu vicii!e tinere ii6 (eci n8au &i&te2u! nerv'& )ubre:it (intr8' vin ca aceea# T'tu)i6 nev'i!e vieii '&tene&c nervii 'ricui# Acea&t '&tenire a vie ii e (e fapt ' '&tenire a e!anu!ui6 a a+eri2ii6 a vi'iciunii re:i&tente a &i&te8 2u!ui nerv'& )i a ce!'r!a!te e&uturi )i u2'ri# Ace&tea t'ate &e *n&criu nu2ai(ect *n patri2'niu! +enetic a! ere(it ii6 *n vre2e )i pe 2&ur ce &e a(au+# 0act'ru! bi'!'+ic a! ere(it ii re:u2 &tarea 'ricrui 2'2ent6 precu2 )i &itua ia bi'p&i.ic a prin i!'r6 fie aparte6 fie an+a,a i *n pr'ce&u! r'(irii# Pr'ba ' (au c'piii6 care vin !a interva!e 2ai 2ari (e vre2e# Cei (in tinere e &unt 2ai vi'i6 2ai &printeni6 2ai &n8 t')i6 2ai a+eri !a 2inte= pe cn( c'piii veni i 2ai !a btrne ea prin8 i!'r &unt 2ai 2'!i6 2ai *2pie(eca i6 2ai btrni# Nu au nici ' vin )i nici un !eac# A)a &unt c'n&trui i +enetic )i irever&ibi!6 rea!i:n(u8&e ar2'nia ce &e ve(e6 cu 2ateria!u! ce !i &e (ete6 *n r&ti2puri (e vre2e# Revenin( !a c're&p'n(en 6 pricepe2 2ecani&2u! (up care apare *n !an u! cr'2':'2i!'r r'iu! b'abe!'r (e ne+.in6 +ene:e!e rece&ive )i rava+ii!e ce !e p't face e!e6 (ac nu &unt &c'a&e (in !ucru (e perec.ea 2ai &nt'a& a ce!ui!a!t printe# Mai &unt ur2ri a!e (e&frnrii )i (e&tu! (e +re!e *nc (in tine8 re e# P'ate &8a bnuit (in ce!e (e pn aci6 c 'r+ani&2u! *ntre+ &e pipernice)te6 +!an(e!e *n t'ta!u! !'r r2n atr'fiate6 &c'a&e (in !ucru )iM cu t'ate ur2ri!e ace&tui (e:ec.i!ibru u2'ra!# A)a &e a,un+e pe rn( !a atr'fieri!e (iferite!'r 'r+ane (in ic'n'2ia +enera! a c'rpu!ui6 )i a)a apar &teri!itatea6 nevr':e!e )i ' &tare +enera! (e b'a!6 &au ' pre(i&p'8 :i ie &pre t't fe!u! (e b'!i# Nu 2ai v'rbe&c (e &tri!e &uf!ete)ti- frica6 &!birea 2in ii6 'b&e8 &ii6 i(ei!e fi1e6 r&t!2cirea *n e!e&uri!'r6 )i ' c'ntinu 2uncire (e c'n)tiin # E reac iunea &uf!etu!ui !a &tarea 2i:erabi! *n care i8a a,un& ca&a prin pati2i#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

247

CEI CE89I BEA% MINTEA

Cr':av e1pre&ie )i a(evrat cuvnt cu cuvnt# Ne rea2inti2 efectu! .'r2'ni!'r a&upra &c'ar ei cerebra!e- e1cit &pre p'fte!e +ene8 :ice# E1act ace!a)i !ucru *! face )i a!c''!u!6 &ub 'rice f'r2 )i !a 'rice +ra( (e trie= aprin(e 2intea &pre ace!ea)i p'fte# Nu &up!ine)te *n& nici un .'r2'n *n r'!u! !ui binefct'r6 ci pe 'riun(e trece a2e e)te6 ar(e )i atr'fia:# O2'ar a!te 2i!i'ane (e ce!u!e nerv'a&e )i fire te!ef'8 nice# T'ate i&prvi!e &e trec !a activ6 *nt'c2ai ca 2ai &u& )i &e tran&2it :e&tre printea&c !a c'pii# Mai +rav- (ac prea (in tinere e &e (e(au f!cii !a 2u&t6 &e *nt2p! c a,un+ ner'(it'ri# C!an(e!e !'r +ene:ice &e v'r atr'fia )i v'r pr'(uce ni)te ce!u!e incapabi!e (e r'(ire# Se apr )i firea pe ct p'atenu ia *n &pate 'rice i &e8ncarc# C.iar (ac &e (au !a vin 2ai tr:iu )i *nc nu &cap (e pe(ep&e# A)a (e pi!(6 cercett'rii *n c.e&tiune au +&it f'r2e 2'n&tru'a&e (e &per2at':'i:i6 avn( ba ('u capete6 ba ('u c':i6 ba a!te f'r2e6 efecte a!e be iei#3 Be ia *)i *n&crie ur2ri!e pn )i *n ce!u!a +ene:ic6 2ic (e A@ (e 2ii2i (intr8un 2i!i2etru# Ceea ce e (urer'& e faptu! ur2t'r- (e &e *nt2p! vre' :2i&8 !ire cu ' atare &2n beat6 )i care8i 2ai 2u!t &i!uire (ect iubire6 ur2a)u! va fi6 cu 2a1i2 pr'babi!itate6 epi!eptic 8 b'a! (e nervi fr !eac# Acea&ta e cu att 2ai &i+ur6 cu ct !a &crba )i &pai2a bietei 2a2e6 &e 2ai a(au+ )i bruftu!uia!a ct'rva *n,urturi (e "u2ne:eu# "eci6 (e:ec.i!ibru *n t'ate pr i!e6 (e:ec.i!ibru *n 2e(iu! u2'ra!6 (e:a&tre *n patri2'niu! ere(itar6 (e:ec.i!ibru 2'ra!6 ' 2ai fi avn( )i 2a2a ceva (e a(au&6 (ac nu a!ta6 ce! pu in &pai2a ce8' 2nnc6 )i *nc e (e a,un& ca & &e arate pe !u2e6 *n !'c (e un c.ip &enin6 un c.inuit (e (raci )i 2art'r !a ,u(ecat *2p'triva prin i!'r &i# Sfr)itu! be ivu!ui e &au *n )an &au *n ca&a (e nebuni= iar &uf!etu! *n ia( *nc (e aici# %r2a)ii !ui 8 nu 2ai :ic ni2ic6 2i!a 2 'pre)te= t'tu)i 2ai a2 )i ' 2i! preventiv6 pentru viit'r6 care 2 face & &criu#

Eeanne!6 'p# cit6 p# 35I#

DK?

CRAREA MPRIEI
#W 8YW # # v 8 i

EA;EA NTR8%N CON$OI "E MON9TRI

%n &criit'r6 (e f'arte cre)tin f'r2a ie6 )i pr'babi! ('ct'r6 (e&8 crie fi:i'n'2ia unui a:i!6 (e un(eva6 (in Apu&6 *n fe!u! ur2t'r>C'piii- "'2M!e ('ct'rH "'2M!e ('ct'rH 9i ('ct'ru! "# *nainta facn(u8)i (ru2 prin 2u! i2ea +r'a:nic )i (e p!n& a 2ici!'r 2'n)tri- ' u2anitate nei:butit6 pier(ut6 ru fcu8 t6 &!ut )i nei&prvit6 c'pii cr'ra !e !ip&ea craniu! &au brbia6 &au care nu erau (ect un trunc.i6 &au un cap6 nen'r'ci i6 2ici6 re&pin8 +t'ri6 ur i6 ca ni)te 'a!e (e !ut &tr2be6 p!ini (e ur('ri6 (e bube6 (e c',i6 (e pur'iuri care !e cur+eau (in 'c.i6 (in na&6 (in urec.i )i (in pie!ea (e pe cap# Pitici )i uria)i6 &!bn'+i nevin'va i6 cu bra e )i 2ini (e &c.e!et# Tinere be&tii6 bie i prea (e:v'!ta i6 cu fa!ei &tra)nice6 cu u2erii 'bra,i!'r ie)i i ca ni)te 2aiuri6 fcu i a)a pentru '2'ruri 8 viit'ri uci+a)i 8 ur&i i (inainte )i a cr'r privire tri&t te ur2rea fr & *n e!ea+ ni2ic# Cei 2ai 2ari )i 2ai !i2pe:i pu in (uceau (e 2n pe cei 2ai nuci6 pe cei cu (e&vr)ire t2pi i= &e 'cupau (e ei6 *i 'cr'8 teau6 *i a('ptau# *i trau &pre ('ct'ru! "# )i *n&' it'rii &i# *n ,uru! ce!'r trei 'a2eni6 i:bucneau &tri+te ne!2urite )i ur!ete6 t'at bucuria 2ici!'r nen'r'ci i (e8a reve(ea pe aceia ce erau buni cu (n)ii# 9i c.iar aceia6 care nici'(at nu v'r 2ai fi *n &tare & v'rbea&c6 2riau6 +n+veau6 be.iau *n&pre 2e(ici cte ceva6 un &tri+t ne(e&!u)it )i barbar (e (ra+'&te# Cu 2ini!e !'r 2ici6 *i apucau6 *i atin+eau6 *i 2n8 +iau6 *i pipiau ca ni)te tentacu!e# Prive!i)tea a&ta i &e prea *nt't(ea8 una un vi& urt# "ar ('ct'ru! *i iubea pe t' i6 pe ace)ti 2ici6 c.iar pe aceia care aveau un cap (e &cafan(ru6 (e pe)te6 &au (e +n+anie 2are# C.iar pe cei ru nrvi i6 pe acei )i pe ace!ea care &e frecau### *n trecere *i c.e2a (e'parte6 !e cerceta 2ini!e6 *i privea6 prn( c vrea &8i .ipn'ti:e:e8Ai f'&t cu2inte< 8"a6 "'28!e ('ct'r# 8$ei fi )i a:i cu2inte< 8"a6 "'28!e ('ct'r# 8Bine# "u8te )i te ,'ac# %ite ' bucat (e ci'c'!at# 9ter+e8'H

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DK4

Erau feti e6 pe care trebuia & !e !e+e ca & !e *2pie(ece nravu!# "ar )i cu 2ini!e !e+ate i:buteau *nc &8)i a e &i2 uri!e cu c!ciu! !'r# T'ate pcate!e ere(itare 2i)unau *n &trfun(u! ace&t'r &uf!ete pr&ite6 re*nt'ar&e !a brut6 )i care c'b'rau &cara ev'!u iei# 0ete!'r6 care erau 2ai tinuit'are6 2ai pct'a&e6 2ai (e&trb8 !ate6 )i care *)i &i2 eau pubertatea6 !e p!cea & &e a&cun(6 & r')ea&c )i & &e in (e apucturi!e !'r# Bie ii aveau fe e (e uran+utan )i p'rniri pri2e,(i'a&e *n ,'curi!e !'r# C iva &in+uratici p!n+eau prin c'! uri6 ne2n+ia i )i &!btci i pentru t't(eauna# %n c'pi!6 b!'n( ca Sfntu! I'an6 cu 'c.i a!ba)tri6 &ub ire6 (r+u 6 apr'ape fru2'&6 *ncerca & &e apr'pie (e ('ct'r6 *! apuca (e 2n pe !a &pate )i v'rbea *ncet8 "'2nu!e6 a) vrea & 2 *nt'rc !a 22ica 2ea### "'2nu!e cn( p't & 2 *nt'rc !a 22ica< Ma2e!eH Prea a(e&ea au pr&it pe ace)ti bie i 2'n)tri6 care au ie)it (in e!e6 )i care !e8au (e:+u&tat# Erau c&nicii (e a!c''!ici care6 *n fiecare an6 re+u!at6 a(uceau !a a:i! cte un n'u c'pi! t2pit6 *nc un +un'i a! &'ciet ii pentru ca *n anu! ur2t'r &8' ia (e !a capt# "ea!tfe!6 *n t't a:i!u!6 pr&iri!e erau re+u!a6 )i cei uita i ac'!' nu &e 2ai nu2rau# C i (intre nen'r'ci ii nebuni (e !a A:i!u! S# C!e# 2u reau fr &a 2ai fi apucat & va( vre'(at c.ipu! iubit a! 2a2ei6 a! &' iei6 a! c'pi!u!ui6 c.ip care 2ai p!utea ca ' n!ucire (urer'a& *n tri&ta !'r 2e2'rie *ntunecat )i care &in+ur *nc 2ai tre:ea !a ei un re&t (e c'n)tiin 6 ' !acri2 a !uci(it ii (e:n(,(uite###>Z 8# `=

O MARE PACOSTE C% "ESCOPERIREA AMERICII

Acu2 cinci veacuri6 !a 3K4D6 C'!u2b a(uce *n Eur'pa ve&tea (e&c'peririi A2ericii6 iar 2ate!' ii !ui a(uc Eur'pei &ifi!i&u!# I&prava !'r

Ma1ence van (er Meer&c.6 Trupuri )i &uf!ete6 Bucure)ti6 34KK6 E(# C'n8 te2p'rana6 pp# 3AI83A5#

250

CRAREA MPRIEI

a !uat pr'p'r ii6 *nct6 pentru &tvi!irea ur2ri!'r (e:a&tru+a&e a!e &pir'c.etei6 facu!t i!e (e 2e(icin au creat cate(ra (e &ifi!i+raf*e# Aci ne 2r+ini2 !a cteva ciu( enii6 2ai 2u!t a!e 'r+ani&2u!ui6 (ect a!e b'!ii# A&tfe! e recun'&cut (e t' i e1tra'r(inara repe:iciune )i putere (e a(aptare a 'r+ani&2u!ui !a 'rice acci(ent )i *2pre,urare= a(aptare apr'ape aut'2at# "e pi!(6 unui tiet'r (e !e2ne *i a!unec 2na *n pn:a f*ere&tru!ui &u6 cu cteva &ute (e tura ii pe &ecun(# "e8abia a &i2 it +r':via )i ca(e *n ne&i2 ire# %n )'c nerv'& 'pre)te af!uen a &n+e!ui !a creier6 ceea ce a(uce c(erea *n ne&i2 ire6 'r+a8 ni&2u! &t a&tfe! !'cu!ui6 fr vre' 2i)care6 cci a!tfe! ar c'nturba !ucru! :'rit a! aprrii aut'2ate# %n va! (e &n+e *nv!uie rana care &e c'a8 +u!ea: *n atin+ere cu aeru! )i f'r2ea: un *nve!i) i:'!at'r# Ca !a ' c'2an(6 fibrina (in &n+e &e )i tran&f'r2 *n 2ici a e6 pe care !e +.e2uie ca un ('p6 *n c'rpu! tieturii6 un(e &e )i apuc & repare6 !ipin(6 c'2p!etn(6 etc# Te2peratura !'ca! &e ri(ic6 atin+erea (evine (urer'a&6 ca & fie a&i+urat !ini)tea aprrii 'r+anice# T'at acea&t a(aptare !a n'ua &itua ie ('ve(e)te un &erviciu aut'2at (e &i+uran a vie ii# A!t ca:# Prin 'arecare *2pre,urri6 ni)te 2u&afiri nep'fti i au intrat *n &n+e 8 2icr'bii# C'n&truc ia firii6 &erviciu! aut'2at (e &i+u8 ran 6 i8a )i !uat *n pri2ire# Ni)te ce!u!e (e &n+e !e (au 'c'! )i &e *ncaier !a trnt )i6 (e (ra+6 *)i 2nnc 2u&afirii 8 (e un(e )i nu2e!e6 fa+'cite# "ac 2u&afirii &unt 2u! i &au &e *n2u! e&c verti+in'&6 pe 2&ur ce cre)te pri2e,(ia6 cre)te )i te2peratura6 *nct urc pn !a I4 +ra(e6 I4 +ra(e )i 2ai 2u!te !inii6 urc )i !a K@ +ra(e6 )i cn( *ncie8 rarea e pe via )i pe 2'arte6 urc )i !a K3 +ra(e# ;a te2peratura a&ta6 t' i 2u&afirii )i baci!ii capt &entin a (e 2'arte# "up '&tenea!6 'r+a8 ni&2u! &e reface= n!uciri!e6 (e pe ur2a te2peraturii !a cap6 *ncetea:= t'tu! reintr *n n'r2a!# 0a (e baci!u! &ifi!i&u!ui6 atitu(inea &erviciu!ui (e &i+uran e cu t'tu! &tranie- nu &e apr6 nu ( a!ar26 *i !a& (e&c.i&e t'ate ci!e6 *i *n+(uie & u2b!e *n in&pec ie prin *ntre+ 'r+ani&2u! )i83 !a& & >2nnce> ce p'fte)te6 pn )i &c'ar a (e pe creier# "e aceea a trebuit )tiin a & ia 2&uri *2p'triva !ui6 fiin(c natura nu vrea & &e apere# Nu cu2va Trep'ne2a a&ta e ' pe(eap& ne*n(urat6 aruncat6 ca ' frn6 *2p'triva (e&trb!rii< Nu cu2va *n fa a ace&tei pe(ep&e i &8a !uat firii (reptu! (e aprare< "e ce nu &e apr<

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D53

Tare82i vine8a 2 +n(i !a !'cu! (in Iere2ia pr''r'cu!6 un(e :ice- >Iat6 v'i tri2ite a&upra v'a&tr )erpi )i &c'rpii6 *2p'triva cr'ra nu8i (e&cntec )i v v'r 2u)ca6 :ice "'2nu!>3# A+entu! pat'+en a! &ifi!i&u!ui are c.iar f'r2a un'r )erpi a!er8 +n(# %n !ucru e &i+ur6 c 'r+ani&2u! n8are6 *n ic'n'2ia c'n&titu iei &a!e6 nici un !eac6 &au aprare# C t'tu)i )tiin a6 apucn(u8i ur2a (in vre2e6 (up trata2ent *n(e!un+at6 p'ate cura i 'r+ani&2u! (e &ifi!i&6 a&ta e a(evrat# In& 2ai e ceva (e :i&# Mu&afiru! &ta6 p'rnit & r'a( fire!e 2in ii *)i are ca!en(aru! !ui# I&prava )i8' arat cu etape !e+ate (e nu2ru! ('i- !a ('u &pt2ni )i 2ai tr:iu (up i&prava cu pcat6 apare un u!cer *n re+iunea inRuina!= !a ('u !uni6 atac ci!e &n+e!ui6 *n peri'a(a acea&ta apar u!cera ii prin a!te pr i )i pe frunte# "up ('i ani ini2a6 ficatu! )i rinic.ii &e af! f'arte tu!bura i )i b'!navi# Acu2 &e *nt2p! &c!er':a artere!'r6 care (evin fra+i!e6 iar (ac &e rupe vre' arter !a creier6 a&ta pricinuie)te ap'p!e1ia6 ' 2'arte fu!+ert'are# "ac *n& nu pricinuie)te vre' ap'p!e1ie6 re:i&tn( c'n&truc ia artere!'r6 &ifi!i&u! &e retra+e (in &n+e *n !ic.i(u! cefa!'8ra.i(ian6 care *nv!uie t'at 2(uva &pinrii )i creieru!6 !ic.i( care6 prin e!a&ticitatea !ui6 are r'&tu! & apere (e !'vituri 2(uva )i creieru!6 neutra!i:n( )i *2pr8 )tiin( neprev:ute!e pre&iuni a!e acci(ente!'r# "up D@ (e ani6 *)i arat i&prava a&upra nervi!'r6 rupn( !e+turi!e cu centra!a (e c'2an(6 rupn( c're&p'n(en a *ntre &en:a ie )i reac ie6 pricinuin( para!i:ii prin t'ate pr i!e6 ticuri nerv'a&e6 para!i:ii pr'+re&ive )i pier(erea un'r *n&u8 )iri &uf!ete)ti# Cu2 (evin t'ate a&tea< A)a6 c (efectn(u8&e 2i,!'cu! (e tran8 &2i&ie6 &uf!etu! nu 2ai are prin ce &e e1pri2a# 9i a)a6 treptat8treptat6 &ifi!i&u!6 r':n( &c'ar a cerebra!6 *2pin+e facu!tatea &uf!etea&c a cu+etrii *n fun(u! *ntunecat a! nebuniei# Iat (ar pe(eap&a ne*n(urat pe&te care ( 2intea cn( nu8)i *nfrnea: p'fte!e- e (at ,'& (e pe tr'nu! c'n(ucerii6 )i cu t'tu!6 trup )i &uf!et6 prv!i i6 !e+a i *n ca&a (e nebuni# Nu 2ai v'rbi2 (e p&i.iatria &ifi!itici!'r6 (ect c6 pn !a ' vre2e6 Trep'ne2a ca )i .'r2'nu! e un a+ent (e f'arte 2are &ti2u!are creat'are pentru &c'ar a cerebra!# A&ta ar veni a)a- a+entu! ace&ta uci+a)6 (ac +&e)te &i&te2u! nerv'&6 *n &pe creieru!6 (e8' &ntate )i
Iere2ia ?6 3B#

252

CRAREA MPRIEI

(e8' re:i&ten 2a1i26 *n tentativa !ui (e a8i r'a(e6 nu face (e'8 ca2(at a!ta (ect c83 2'bi!i:ea:6 *! (ina2i:ea: *n pr'ce&e!e &a!e inti2e (e ar(ere6 )i a&tfe! e! &e face un 2e(iu f'arte bun (e tran&2i&ie a i(ei!'r &uf!etu!ui )i a !u2ii nev:ute# A&ta face pn !a un !'c ca a+entu! nebuniei & fie )i un a+ent a! +eniu!ui# "ar (e !a ' vre2e6 +eniu! ace&ta &e *ntunec *n nebunie# E un f'c6 fire)te6 *n& un f'c ar:t'r6 care nu iart6 ci ar(e aripi!e 2in ii6 &pre (e'&ebire (e f'cu! (ivin6 near:t'r6 care &tr!uce)te *n t'ate facu!t i!e 2in ii6 fr & !e ar(6 a(evratu! +eniu a! &piritu!ui# Cenii!e care &unt a,utate )i (e a+entu! nebuniei6 2ai t'ate 2ani8 fe&t ' 2n(rie 2are6 ' ne&upunere fa (e "u2ne:eu6 un (e:ec.i!ibru &piritua!# Ei &unt cei ce :ic- >Nu e&te "u2ne:euH> Scriptura c'n&tat rea!itatea !'r )i !e ( (ia+n'&ticu!- >/i&8a ce! nebun *ntru ini2a &a- Nu e&te "u2ne:eu>3# Prin ur2are atei&2u! e ' a!iena ie 2inta!6 nebunia 2n(riei6 &au 2n(ria nebuniei# A! ii :ic ace!a)i !ucru *nt'r&- >Eu &unt "u2ne:eu> 8 a!t nebu8 nie# Tiranii6 ter'ri)tii6 a!te +enii re!e6 a!t 2n(rie !uciferic# E+'i&2u! tiran6 a!t a!iena ie= in(iferent- cu a+ent6 &au fr a+ent pat'+en# 9an&e!e )tiin ei &unt ct &e p'ate (e re(u&e6 fa (e *ntin(erea ace&tei pe(ep&e +r'a:nice# Ar trebui un c'ntr'! a! tutur'r 'a2eni!'r )i ' i:'!are ab&'!ut a tutur'r c'nta2ina i!'r6 cu2va6 un(eva6 etc# "e'ca2(at e bine )i att- c *n ve(erea c&t'riei6 !e+i!e cer ana!i:a &n+e!ui= iar pe be ivi6 pe nebuni )i pe c'nta2ina i (e b'!i ve8 nerice6 *i 'pre)te (e8a 2ai *2pr)tia ru! pe !u2e# Or+ani&2u! '2ene&c are (e a&e2enea atitu(ine pa&iv )i fa (e acea anar.ie ce!u!ar6 nu2it cancer# "e 'bicei6 pti2e&c (e cancer cei ce nu p'&te&c nici'(at# Canceru! *nc n8are !eac )i apare tar a!te e1p!ica ii6 (ect ca ' frn pe(ep&it'are a (e&frnrii &t'2acu!ui# Se ve(e c prin e! &e pe(ep&e)te !c'2ia 2ncri!'r )i 'br)ia (e&frnrii# Cre!e '&n(e au ace&te trei iubiri ne!e+iuite- iubirea (e &ine6 care &trbate *n &uf!et prin u!ti2e!e ('u- iubirea (e trup )i iubirea (e 2n8 care# Sf# Pave! !e :ice- >"u2ne:eu! !'r e &t'2acu!>D# Canceru!6 acea&t 2i&teri'a& anar.ie ce!u!ar6 2i &e pare c vine t't ca2 (in ace!ea)i pricini (in care vine )i ' anar.ie &'cia!6 t't
3 D

P&a!2u! 5D6 3# 0i!ipeniI6 34#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D5I

un (e:ec.i!ibru ('ve(e)te *n vre' :'n necun'&cut a 'r+ani&2u!ui6 &au vre' &!bire *n &erviciu! (e &i+uran a! &i&te2u!ui nerv'&# Bnuie&c (e&pre r'!u! ce!u!e!'r cancer'a&e c are c.iar ' a!t f'r2u! cr'2':'82ic= *n t't ca:u! rece&ivitatea e &i+ur# "e ce 2uta ii!e ace&tea care nu cru nici re+ii<

0%RT%NA IN PIC%RII "E RO%

Nu )tiu6 $:ut8a i ace&te fru2u&e i &i2p!e a!e (i2ine i!'r< O+!in(e&c &'are!e6 *i r&frn+ ra:e!e6 '+!in(e&c p2ntu! )i8i atrn (ea&upra ca ni)te 2r+e!u)e &c!ipit'are6 *n arcu! unui vrf (e iarb# Sneipp6 un pre't bun6 2ai 2u!t 2e(ic ba!ne'!'+ )i buctar 2i!'&tiv a! nec,i i!'r6 nu +&ea a!t trata2ent a! epi!ep&iei6 (ect u2b!area cu pici'are!e (e&cu! e cteva 2inute prin iarb6 ca b'!navu! &8)i re*nvi're:e nervii6 &cuturn( !a p2nt )i !un( *n pici'are ace&te buburu:e (e &'are# Nu a&ta e furtuna= a&e2n nu2ai c'n)tiin a cu picurii (e r'u# Cci (e fapt6 *n &fera c'n)tiin ei &e r&frn+ )i &e frn+6 &e tu!bur )i &e ci'cne&c &cnteieri (e &'are6 cu fi'r'a&e !uciri (e pcur# Situa ia6 i&prvi!e )i ten(in e!e ce !e ave26 t'ate &e r&frn+6 &e re:u2 )i &e *n&criu *n &tructura n'a&tr +enetic6 (ar )i *n &fera c'n)tiin ei# Aci6 *n c'n)tiin 6 &e r&frn+ i&prvi!e p2ntu!ui6 )i6 pe&te e!e6 *n aceea)i &fer6 t't atunci6 &au 2ai tr:iu6 !u2inea: &eninu! ceru!ui6 &au fu!+ere!e (rept ii (ivine# *n ic'n'2ia 'r+anic6 +ene:e!e rece&ive6 (e)i !atente6 &unt ca )i ine1i&tente6 (ac &unt (ub!ate (e perec.ea +ene:e!'r ('2inante# Nu t't a)a e ca:u! )i *n ce prive)te &fera c'n)tiin ei# Iar)i ' 2ic a&e2nare- (e cn( un(e!e .ert:iene a!e p'&turi!'r (e ra(i'8(ifu:iune circu! *n ,uru! n'&tru6 ne &trbat fr & prin(e2 ni2ic6 'riun(e ne8a2 af!a6 ve)ti!e )i p've)ti!e (in !u2ea *ntrea+# ;e prin( *n& aparate!e (e recep ie6 care !e tran&f'r2 pe *n e!e&u! n'&tru# Ca2 a)a ceva &e *nt2p! )i cu ener+ia +er2eni!'r infir2i ai &tructurii n'a&tre +enetice- 'r+ani&2u! nu *nre+i&trea: acea&t ener+ie6 (ar ' *nre+i&trea: &fera c'n)tiin ei6 )i ne8' t!2ce)te printr8un c'nf!ict
254

CRAREA MPRIEI

&trfun( *n te2e!ia n'a&tr# Ceea ce *ncerc2 aci6 e ' &cufun(are *n &trfun(uri6 ' e1perien e1i&ten ia!#

%N 0E; "E PSIHANA;I/A

Apr'ape !a t'ate vr&te!e &e *nt!ne)te6 (e pi!(6 c'nf!ictu! ace&ta *ntre a cre(e )i a nu cre(e *n "u2ne:eu= a(ic ci'cnirea 2in ii &8 nt'a&e cu &+e i!e nebuniei# Sunt unii c'nvin)i (e e1i&ten a !ui "u2ne:eu6 (e (u2ne:eirea !ui Ii&u& )i (e ic'n'2ia 2ntuirii= (ar6 *n r&ti2puri6 &e p'2ene&c 2unci i )i (e c.in+i!e atei&2u!ui# Sunt a! ii6 care n8au 2unciri!e ace&tea6 c.iar (ac au( (e e!e# Evi(en a interi'ar a cre(in ei !'r e ab&'!ut# A! ii &unt bntui i (e furtuni )i6 *n &fr)it6 a! ii6 !ini)ti i c au &cpat (e "u2ne:eu- pentru ei nu e1i&t# A(evru! e c aparatu! c'n)tiin ei !'r nu 2ai prin(e ni2ic6 &8a (efectat6 rea!itatea &piritu!ui e ine1i&tent pentru ei# Ce p'ate & fie !a 2i,!'c< Ceea ce p'ate & fie cu un aparat (e ra(i'6 care nu 2ai prin(e un(e!e# %n(e!e e1i&t6 (ar pentru e! nu 2ai e1i&t# E! are cteva !2pi ar&e6 b'bine ar&e6 !'vituri )i pie&e frnte etc# E infir2 pe un(eva# A)a )i 'arecare '2 pti2e)te 2u!te fe!uri (e ar&uri )i frn+eri !untrice6 2ai pti2e)te )i ar&uri!e 2e(iu!ui &'cia!6 care8i :(runcin nevin'v ia6 )i iat83 un ateu6 !a (iferite +ra(e (e trie# T'at &itua ia !ui &e *n&crie *nt'c2ai *n +ranu!e!e (e cr'2atin# Ateu! &8a ar2'ni:at cu ace&t (e:ec.i!ibru# S2n a *! repr'(uce *nt'c2ai# Pre&upune2 c e c&t'rit cu ' fe2eie6 nu a)a (e rv)it !a 2inte6 a)a (e (e:ec.i!ibrat *n 2e(iu! 2'ra!6 ci ' fe2eie cre(inci'a&# C'piii &e na&c cu ('u pre(i&p':i ii c'ntra(ict'rii- una necre(inci'a&6 a tat!ui= )i a ('ua cre(inci'a&6 a 2a2ei6 p'trivit pr'babi!it i!'r artate# Suf!etu! nu &e 2')tene)te6 ci &e creea: (e "u2ne:eu# Cre(in a e ' *n&u)ire a &uf!etu!ui6 e (rept= (ar (e !a "u2ne:eu nu vine ni2ic ru# Atunci< Atunci6 *n&u)irea &uf!etu!ui (e8a8)i cun'a)te )i recun'a)te pe Tat!6 &au (e8a &e !ep(a (e E!6 e (epen(ent )i (e c'n&truc ia +enetic a trupu!ui6 *n care va avea & petreac ' vre2e# Cuprin&u!

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D55

cre(in ei &e *nva = *nc!inarea (e8a ' *nv a &au nu &e 2')tene)te# *nc!i8 narea &uf!etu!ui )ti2 c e ctre 'br)ia &a- >Ani2a natura!iter c.ri&8 tiana># *nc!inarea &uf!etu!ui face interferen cu *nc!inarea trupu!ui *n care a f'&t tri2i&# "eci6 (ac vine *ntr8un trup *n care +&e)te nu2ai (e:ec.i!ibru6 nu8)i va putea 2anife&ta *nc!inarea &a ctr ce!e (e &u&6 ci va a&i&ta neputinci'& !n+ un aparat &tricat6 care nu cnt6 ci .uruie T'ate c.inuri!e c'n)tiin ei i:v'r&c (in &i2 irea ace&t'r infir2i8 t i6 ce :ac *n &trfun(uri6 )i (e un(e e!e rbufne&c pn *n &uprafa a fapte!'r v:ute# Ca & u)ure:e "u2ne:eu p'vara unui &uf!et6 (e 2u!te 'ri *! cru (e cun')tin a infir2it ii *n care trebuie & petreac# A)a ve(e2 &enintate )i !a i(i' i#

C7N"%RI "E H%;A

"in cte ne8au (at *n &cri& pricept'rii6 abia ' :eci2e (in p&i.i8 cu! n'&tru *! ave2 !u2inat )i cun'&cut *n &fera c'n)tiin ei= n'u :eci2i &tau *ntunecate *n &fera &ubc'n)tientu!ui# Se ( )i c'2para ia cu un cart'f6 a! crui vrf6 ca ' :eci2e (in t'ta!6 ar fi !u2in'a&6 8 !u2ini (e putre+ai6 n'aptea= re&tu!6 *ntunerec# Ca2 a)a &unt +n(uri!e (e .u!rbufniri (e pcur *n ra:a (e &'are# S pre&upune2 ace!ea)i :c2inte +enetice &ur(e6 artn(u8)i e1i&ten a6 )i inn(u8&e (e ener+ii!e ('2inante= ace&tea &unt ca ' pere8 c.e ce8' face !u2ina cu u2bra# S pre&upune2 *ntr8un in& ace&te 2')teniri c'ntra(ict'rii a ('u (i&p':i ii (e'&ebite= cn( re&pectivu! vrea6 (e pi!(6 & &e r'a+e !ui "u2ne:eu6 (e'(at cu ener+ia !u2in'a& a c'n)tiin ei &e ri(ic (in &ubc'n)tient )i rbufnirea ener+iei c'ntrare# ;a 2'2entu! c'nf!ictu!ui &e 2ai a(au+ )i ac iunea .'r2'ni!'r +enetici a&upra &c'ar ei cerbra!e6 care &trne&c6 pe ecranu! 2in ii6 ' i2a+ina ie cu t'tu! a!ta6 (ect 2'2entu! )i ic'ana (e ru+ciune# "ac per&'ana re&pectiv e 2ai *n vr&t )i (e cu2va are !a activ 'arece aventuri c'ntra firii6 c'nf!ictu! *! 2ai &p're)te )i *n&u)irea &uf!etea&c a 2e2'riei# %n trecut pct'& n8a prea trecut- *n&' e)te ca un ca:ier ,u(iciar# I&p)irea e 'b!i+at'rie= a)a

D5A

CRAREA MPRIEI

&e a&i+ur )i &e 2en ine iertarea t't prin c'ncur&u! 2e2'riei6 rb(n( pa!2e!e trecutu!ui pe&te 'bra:u! 2in ii# Pri2a iubire e ctre printe# Pri2u! c'pi! avea tat pe "u2ne8 :eu# Iubirea vrea ca ceea ce iube)te ea & (inuia&c ve)nic= nu p'ate c'ncepe ca 'biectu! ei & 2'ar# "e pi!( cr2uit'rii (e nea2uri6 abia (ac 2ai p't fi v:u i ca 2urit'ri# Pe vre2uri6 iubirea *i trecea printre :eii ne2urit'ri# A&ta ('ve(e)te c iubirea *)i are &en&u! *n "u2ne:eu6 care e ve)nic )i *nve)nice)te )i pe ce! ce iube)te pe "u2ne:eu# "ar 'a2enii &e 2ai *nc!ce&c )i cu iubirea (e trup# Iubirea acea&ta nu e e+a! *n t'ate ca:uri!e cu pcatu!6 ci :ice2 c *n t't ca:u! e infectat (e pcat# *ntruct pcatu! &!)!uie)te *n trup )i (in trup *nrure)te &uf!etu! &pre c'rup ie6 prin ci!e p'2enite 2ai &u&6 *n e!e+e2 c *nt2pin ' re:i&ten *n :e&trea (ivin a &uf!etu!ui6 care caut &8! inf!uen e:e &pre virtute )i &fin enie# 0aptu! (ra+'&tei trupe)ti !a& ' puternic i2pre&ie *n t'at piv8 ni a fiin ei6 *n acea :'n (e n'u :eci2i a &ubc'n)tientu!ui# Aci6 fapta6 re:u2at *n &i2b'!6 &e &e(i2entea: ca un c'nf!ict cu c'n)tiin a# Cen:ura 2'ra! a&tup un (ep':it (e (ina2it6 (up ce n8a reu)it &8! refu:e# O *n,urtur (e "u2ne:eu e e1p!':ia ace&tui (ep':it# Iat (e ce6 cn( *n,ur brba ii6 f'!'&e&c cuvntu! 8 ce nu &e &crie 8 a! iubirii tru8 pe)ti# Partea (e *n,'&ire )i pcat a ace&tei iubiri6 pe care ' &i2t *n trupu! !'r6 !e i:bucne)te (in &ubc'n)tient )i6 cu ea6 i:be&c furi'& cen:ura 2'ra! )i i(ea!u! (e (ra+'&te 8 pe "u2ne:eu! ce!ui pe care83 *n,ur# O *n,urtur e un 2'2ent (e *n(rcire a 2niei6 ' c!ip (e *ntunecare a 2in ii6 8 a)a p!te)te cen:ura c'n)tiin ei ne+ri,a (e 2ai *nainte# *n,urturi!e ('ve(e&c prin ur2are c acea&t iubire *ntre trupuri a f'&t *nc.i& *ntr8un b!e&te26 *ntr8' ru)ine )i *ntr8' necin&te# T'tu!6 &c.e2ati:at *n &i2b'!uri6 c'b'ar *n *ntunerecu! &ubc'n)tientu!ui# Cn( (eci pe unii cu cen:ura &!ab 8 *n e!e+e i +enetic &!biciunea acea&ta 8 *i &c'ate (in &rite vre' *2pre,urare 'arecare6 af!u1u! (e &n+e )i fiere !a creier face (e !i &e *ntunec 'rice c'n)tiin 6 )i *ncep rafa!e!e *n,urturii# "eci unii *n,ur pe "u2ne:eu pe fa = a! ii *! *n,ur cn( &e r'a+# Situa ia *n+r':e)te pe cei ce pti2e&c neputin a a&ta# Ea vine6 (in ct &e p'ate ve(ea6 (in p'veri ere(itare6 (in fapte c'n&u2ate6 (in au:ire6 (in c'n inutu! 2e2'riei c'n)tiente &au inc'n)tiente6 printr8un

ERE"ITATE 9I SPIRIT

2ecani&2 a! &uprapunerii (e i2a+ini6 )i anu2e6 pe&te ce!e cuvi'a&e6 ce!e necuvi'a&e6 &trnite (e .'r2'ni6 &au6 *n &fr)it6 prin 2ecani&2u! (e c'ntra&t# Cn( 2e(iu! interi'r &au e1teri'r e fav'rabi! +ene:e!'r rece&ive ener+ia !'r !atent nu *ntr:ie & rbufnea&c prin &ubc'n)tient a&uprii c'n)tiin ei6 )i a&tfe! &8' *n!ture6 &8' *ntunece6 )i a)a 2ai (eparte# T't *ntr8' &itua ie (e c'ntra&t e )i trupu! ce &e r'a+# "e aceen unii6 ne&uferin( c'ntra&tu!6 re:'!v &itua ia +re)it- nu &e 2ai r'a+ Sfin ii *n&6 purif*cn(u8)i trupu! (e pati2i6 au i:butit &8! a(uc in ann'nie cu inte!e &uperi'are a!e c'n)tiin ei6 *nct trupu! !'r pre:en ii 2u!te (in caractere!e &uf!etu!ui# "inc'ace6 2u!te (in pati2i!e trupu!ui &e fac )i *n&u)iri a!e &uf!etu!ui# *n,urturi!e au aceea)i 'br)ie cu .u!e!e= nu2ai ct une!e &uni *nv'ite (e 2inte6 ce!e!a!te &unt cen:urate# "e aceea vin'v ia ce!'r (e pe ur2 e nea&e2nat 2ai 2ic# Hu!e!e ('ve(e&c ' vin'v ie 2ai vec.e6 nu una (e acu2# E!e &unt ' pe(eap&6 *n& nu (uc !a nebunie cu2 &e te2 cei 2ai 2u! i# *n,urtura *n& *! ('ve(e)te pe re&pectivu! c6 ce! pu in *n 2'2entu! ace!a6 e un ire&p'n&abi!6 (eci (e:ec.i!ibrat *n &tructura +enetic6 *n 2e(iu! u2'ra!6 *n &erviciu! (e cen:ur )i *n &i&te2u! nerv'&# Te2ni a *i (e&c.i(e p'r i!e )i83 va !ua *n bra e6 (e nu va fi cu !uare a2inte#

O .u!ire 2ai pri2e,(i'a& e 2inciuna6 pcatu! *2p'triva a(ev ru!ui# Sunt c'n&truc ii (e 'a2eni a)a (e bi:are6 capabi!e (e a(evra i 2uta ii bi'!'+ice# Minte cte unu!6 *n c.ipu! ce! 2ai fire&c cu putin (e &t &'are!e *n !'c= iar (up ce8i trece un(a a&ta6 nici 2car nu8)i 2ai a(uce a2inte6 iar (ac8i a(uci pr'be!e *n 'bra:6 nu recun'a)te ni2ic FG putere (in!untru *! *2pin+e & 2int 2ereu )i & i &e par c e '2u! ce! 2ai cin&tit# E ca )i cn( ' n'apte &8ar fi !&at pe&te 2intea !ui6 ca )i cn( ' a!t per&'an ar fi *n,urat6 ar fi 2in it &au ar fi furat6 a)a &unt cte unii (e *nfun(a i *n c'ntra:iceri# Ace&ta e un a!t nea,un& a! c&t'8 rii!'r +re)ite6 *n care nu &8a inut &ea2 )i (e ca!it i!e &uf!ete)ti a!e ce!ei!a!te pr i# Ace&tea &e p't ve(ea 2ai bine *n prin ii ce!'r ce &e c&t're&c6 *ntruct $re2ea !e8a &c'& !a ivea! t'ate &c(eri!e &au *n&u8 )iri!e6 )i6 a)c.ia nu &are (eparte (e butuc

D5?

CRAREA MPRIEI

/+rcenia6 !c'2ia6 invi(ia6 be ia6 necre(in a6 2inciuna6 curvia )i ce!e!a!te c'nfi+urea: 'r+ani&2u! p'trivit cu fiecare (in ace&te pa8 ti2i )i &e re:u2 ap'i *n fact'rii ere(itari6 )i a)a &e &ea2n *n ur2a)i pati2i!e c'ntra firii6 ca t't attea b'abe (e ne+.in *n arina !ui "u28 ne:eu# Iar ei6 !a rn(u! !'r6 ce vrei & r'(ea&c< Sau ace!ea)i6 &au ur2ri!e ace&t'ra6 &au pe a2n('u6 ur2n(6 fie 2'(u! ('2inant a! ere(it ii6 (up care caractere!e n'r2a!e &au pat'!'+ice trec (e !a +ene8 rat'ri !a ur2a)i apr'ape 'b!i+at'riu6 fie ur2n( 2'(u! atavic6 cn( ca8 ractere!e &e a&cun( ' +enera ie &au ('u )i apar6 (intr8' (at6 pe nea)teptate6 *ntr8a! I8!ea &au a! K8!ea nea2 (e 'a2eni# Nu cu2va a)a vin repeti ii!e i&t'riei<

OAMENI "IN IA"

Nu v'rbe&c (e ia(u! te'!'+ic6 ci (e ia(u! vie ii 2i:erabi!e6 (e c'nv'iu! 2i:eriei a&upra creia (e&fi+urarea )i (e+enerarea &e *ntin( ca ' perec.e (e +.eare6 tr+n( pe cine prin( *ntr8' en'r2 +!'at (e c.inui i )i ('&(i i ai &'r ii# T't &pa iu! 'cupat '(ini'ar (e 2'arte e (e inut a:i (e b'a! )i (e infir2itate# S8au re(u& b'!i!e infect'8c'nta+i'a&e prin 2&uri!e 2e8 (ic'8preventive6 au &p'rit *n !'c ce!e (e+enerative )i afec iuni!e cr'nice a!e pie!ii )i a!e &i&te2u!ui nerv'&6 circu!at'r6 (i+e&tiv )i re&pirat'r= pe ur2 canceru!6 b'!i!e (enti iei )i b'!i!e ere(itare# B'a!a *nc!e)tea: u2anitatea *n &uprafa )i *n a(nci2e6 cantitativ )i ca!itativ= A&ta ' &pune un pr'fe&'r (e 2e(icin3# Nu v'rbe&c (e cei ce a,un+ *n &pita!e6 &trpun)i (e una &au 2ai 2u!te (in ce!e pe&te ?@@ (e fe!uri (e c!e)ti ai b'!ii# Ce curi'& e nu2ru!H In b'!i!e &piritu!ui6 nu2ai (evia ia *n 2ate8 rie (e cre(in pe ba: (e Bib!ie6 a (at pn acu2 ?@@ (e &ecte re!i+i8 'a&eD# C'nta+iuni!e &piritu!ui6 *n t'ta!itatea !'r6 &unt pur )i &i2p!u nenu8 2rate# Cte capete attea n'n8&en&uriH ;ucru! ce! 2ai i2p'&ibi! (in
M# Sernbac.6 Spiritu! )tiin ific )i pr'b!e2e!e fun(a2enta!e a!e 2e(ianei c'nte2p'rane6 In&titutu! (e arte +rafice >"acia Traian>6 Sibiu6 34KD6 pp# B8?# D ?@@ *n 34KA6 acu2 cea# I@@@#
3

ERE"ITATE 9I SPIRIT

D54

!u2e ar fi ' unificare a 2in i!'r# 0iecare e unic *n !u2e= (e8ar *nvia t' i 'a2enii (e !a A(a2 pn !a &fr)itu! !u2ii6 n8ai & +&e)ti ('i 'a2eni i(entici# Acea&ta e +enetic a(evrat# "iferen ieri!e a&tea (e:ec.i!ibrate6 (in ce *n ce 2ai prp&ti'a&e6 creea: .a'& *ntre 'a2eni6 creea: 2ete8 re:e (e r:b'i6 creea: 2i:erie6 creea: c.in+i!e ia(u!ui6 care &trn+ via a6 (e8' frn+# ;a:rii (e !a p'r i!e b'+a i!'r nu ri(ic ' preten ie6 ci ' rb(t'are ru+2inte# B'+a ii )tia &unt ei &nt')i !a 2inte< ;e8a :i& "u2ne:eu >nebuni>3 pe (e+eaba< Cci ace&t'r ('u fe!uri (e 'a2eni !e8a :i& "u2ne:eu nebuni- ce!'r ce !eap( pe "u2ne:eu )i ce!'r ce !eap( pe 'a2eni (in ini2a !'r# "e fapt6 nu 2ai &unt buni (ect & fac (in via a ce!'r!a! i un ia(# %ra6 acea&t (e&fi+urare &piritua!6 face 2ii (e victi2e6 cci &tin+e pe "u2ne:eu )i (in 'c.ii ce!'r!a! i# %ra *)i ri(ic *2p'triv )i 2ai 2are ur6 att a 'a2eni!'r ct )i a !ui "u2ne:eu# Ea e un c!i2at a! 2e(iu!ui viciat6 ' vif'rni 6 ' b'are a .a'&u!ui# Ea face (in via a acea&ta ' antica2er a ia(u!ui# Ace&ta e 2e(iu! e1teri'r# S :ic 2e(iu! &'cia!< Me(iu!- cu ace&tea pricepe2 ce p't & (ea variabi!e!e vie ii6 nete:ite (e iubire6 &au (e&fun(ate (e ur# C'nfi+ura ia per&'anei u2ane nu e (eter2inat nu2ai (e e!e2ente!e ere(it ii6 ci )i (e e!e2enete!e 2e(iu!ui# O2u!6 a)a cu2 e6 e re:u!tatu! interferen ei (intre cei ('i fact'ri# Ere(itatea nu fi1ea: p':i ii fata!e6 (in care nu pute2 ie)i6 ci !i2ite 2ai 2u!t &au 2ai pu in fi1e6 (up cu2 e v'rba (e ' *n&u)ire &au a!ta6 *n ca(ru! cr'ra 2e(iu! ne fi1ea: p':i iaD# Ener+ia (e cre)tere )i 'rn(uire a c'nfi+ura iei nu apare *n 2'( aut'2at *n cr'2atin6 ci ca ' reac iune a cr'2atinei fa (e un (iferen ia! a! 2e(iu!ui# $ia a )i 'r+ani&2u! nu &unt ' &i2p! actua!i:are a virtua!it i!'r native (ate *n &i&te2u! +ene:e!'r6 ci un re:u!tat a! interferen ei (intre ace&te virtua!it i )i 2e(iu6 *n care c'nfi+ura ia +ene:e!'r &e (e:v'!t# Surprin(e2 !a 2i,!'c )i un 2ic cerc vici'&6 (ar rea!- &tructura +ene:e!'r atrn (e 2e(iu! 8 (e t'ate 2e(ii!e 8 *n care &8au c'nfi+urat= iar (e:v'!tarea !'r *n fi!'+ene: atrn6 pe !n+ ace&8 tea6 )i (e t'ate c'nfi+ura ii!e 2e(ii!'r viit'are6 (in t't parcur&u! cre)te8 rii# "e&i+ur c )i i(eea acea&ta nu p'ate fi *2pin& pn !a ab&ur(= (intr8un 'u (e 2u&c nu p' i a,un+e !a un pui (e +in# Ac iunea
M;uca 3D6D@# N# Mr+ineanu6 'p# cit#6 p# 35?#

CRAREA MPRIEI

2e(iu!ui nu e tar Mu= are 2ar+ini6 )i *nc bine (efinite6 t'tu)i (e&tu! (e e!a&tice ca & ne per2it 8 :ic &pecia!i)tii 8 ca printr8un 2e(iu (iri,at & 'b ine2 ' 2u&c nu2ai cu un 'c.i6 &au cu trei 'c.i# A (enatura firea e u)'r6 2u!t 2ai u)'r6 (ect a &c'ate (enaturarea intr'(u& *n fire# Cu a!te cuvinte6 putin e!e (e (e:v'!tare6 pe care !e *nc.i(e &i&te2u! +enetic6 nu &e re(uc nici'(at nu2ai !a una &in+ur6 ci !a 2ai 2u!te6 c.iar f'arte 2u!te# "in ace&tea f'arte 2u!te6 2e(iu! t't(eauna a!e+e una &in+ur3# Cu treaba a&ta6 a 2e(iu!ui (iri,at6 &8a an+a,at e(uca ia= aceea)i (at'rie ' au re!i+ii!e# Cte'(at *n& vin vre2uri cn( pare c &e nruie &ti.ii!e= 8 cine 2ai p'ate (iri,a furtuna< "e 2u!te 'ri .a'&u! *! anun pri2a ce!u! a 2e(iu!ui- fa2i!ia necre)tin#

%N RSP%NS 0IOROS

%n *nv t'r *nt!ni un c'pi! pe (ru2# C'pi!u! era 2ic6 nu veni&e !a vre2ea (e )c'a! )i nu ie)i&e printre 'a2eni# 8>A! cui e)ti tu<> 8>A! (racu!ui>6 8 r&pun&e c'pi!u!# *nv t'ru! *ncre2eni# 8>Cu2 te c.ea2<> 8>Satana># 8>"e un(e vii<> 8>"in ia(># *nv t'ru! cercet 'br)ia ace&tui r&pun& fi'r'& )i af! !2uri8 ri!e ur2t'areMa2a c'pi!u!ui &e certa f'arte (e& cu tat! !ui care era be iv )i8i :icea- >Ce8i (race6 iar ai venit beat pe capu! 2eu< ;a a&ta6 tat! .'!ba 'c.ii6 *nc!e)ta pu2nii6 )i8un p't'p (e *n,urturi *i ie)ea pe +ur# C'pi!u! fu+ea &periat6 p!n+n(6 *n bra e!e 2a2ei6 (ar 2a28&a *! a!un+a6 :icn(- >0u+i6 &atan'6 nu 2 2ai nc,i )i tu *n ia(u! &ta (e ca&># "e aci a *nv at c'pi!u! c pe tat8&u *! c.ea2 >(racu!>6 pe e! >&atana> )i c ei t' i trie&c >*n ia(>#
I(e2# p# 3A@#

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DA3

O R"CINA A "%RERI;OR

A2 r2a& *n e!e)i6 (e'ca2(at6 c pcatu! e&te ' c!care a !e+i!'r vie ii= intr'(ucerea *n via a unui (e:ec.i!ibru c'n&i2 it (e 2inte# "ac ur2ea: 2ereu a)a6 2intea &!be)te )i nu 2ai p'ate &tvi!i (e:ec.i!ibru! (in ce *n ce 2ai 2are6 care inva(ea: &pa iu! vie ii cu &pectre!e &ini&tre a!e 2'r ii pe pici'are3# C!carea unei !e+i '2ene)ti ( infrac iunea !e+ii )i &e pe(ep8 &e)te6 precu2 &e )tie# C!carea !e+i!'r (ivine a!e vie ii &e nu2e)te pcat )i &e pe(ep&e)te precu2 &8a &pu& )i precu2 &e ve(e 8 cine ve(e# O 2are (e:ar2'nie c'n&t *n faptu! c in&tinctu! brbatu!ui e *n c'nf!ict cu in&tinctu! fe2eii# In&tinctu! brbatu!ui vrea 2ereu fe2eia6 ca pri!e, a! (e&crcri!'r &a!e +enetice# In&tinctu! fe2eii *n& e 2aternita8 tea# C'pi!u!ui pn &e (e&prin(e (e 2a26 *i trebuie ('i ani6 (eci6 (up rn(uia! firii6 trebuie & fie !&at *n pace# "eci6 ce va face brbatu!< Sau *)i va perverti &' ia6 facn(8' & u2b!e )i ea (up p!cerea pti2a)6 cutn( & &cape (e r'&tu! firii &a!e6 &au ' va face cri2ina!6 punn(8' &8)i uci( *n pntece fiin a fr aprare6 &au va practica &crba 'naniei cu fe2eia &aD6 p:in(8' (e r'&tu! :2i&!irii6 (ar necin&tin(8'6 cu2 nu &e 2ai p'ate &pune# A! ii recur+ !a &teri!i:are6 a! ii !a aventuri6 &au !a !upanare# %n atare brbat nu8)i va 2ntui &' ia prin na)terea (e fiiI6 ci ' va '&n(i cu uci+a)ii )i curvarii6 printre care )i e! (e a&e2enea va fiK# Prea pu ini &unt brba ii care8)i &tpne&c in&tinctu! ira i'na!6 prin puteri!e ra i'na!e a!e &uf!etu!ui6 re+!e2entn(u83 p'trivit cu r'&tu! &u 'ri+inar# 9i iar)i6 )i 2ai pu ini &unt cei ce8i c'nverte&c ener+ia prin *nfrnare6 &!tn( &en&u! firii !a r'&turi 2ai pre&u& (e fire# "eci p!cerea6 cutat nu2ai pentru ea *n&)i6 c.ea2 repetarea (in ce *n ce 2ai (ea& a actu!ui6 pn ce a,un+e !a (i&tru+erea &i&te2u8 !ui nerv'&# Mai 2u!t c.iar- ea aprin(e 'r+ani&2u! )i83 *2pin+e pn (inc'!' (e p'&ibi!it i!e &a!e func i'na!e= ea pr'v'ac frn+erea 'ricrei cen:uri 2'ra!e )i8)i (uce &upu)ii pn !a ('a+a nebuniei#

3 D

Ap'ca!ip& I6 3# 0acere I?6 4#

3 Ti2'teiD6 35# Ap'ca!ip& D36?#

DAD

CRAREA MPRIEI

"e 2u!te (in nev'i!e ace&tea &unt (e vin )i prin ii ce!'r ('u pr i# A)a6 (e pi!(6 a) vrea & )tiu (e ce nu8& prin ii !a fe! (e +rbi i )i cu *n&urarea bie i!'r6 pe ct &unt (e +rbi i cu 2ritarea fete!'r# 0apta !'r +re)it *ncura,ea: tinuit &au pe fa frau(a ne'2a!tu8 &ian 8 'nania cu fe2eie6 ferea!a6 p:irea 8 ceea ce e ' p!a+ (e8' neb8 nuit *ntin(ere *n t'ate 2e(ii!e &'cia!e# Iat c6 (up &curt vre2e6 &e arat )i pe(ep&e!e ace&tei frau(e6 cu (e'&ebire !a fe2ei- tu!burri +rave a!e &nt ii6 fen'2ene (urer'a&e a!e pntece!ui6 tu!burri *n(e'&ebi nerv'a&e )i 2inta!e6 cu (e&vr)ire necun'&cute nici c.iar 2e(ici!'r# A)a :ic 2e(icii# "e !a pntece (ureri!e &e *ntin( !a rinic.i )i *n ,'&u! pntece!ui6 une'ri *n 2e2bre!e inferi'are# "ureri!e &e &trne&c )i cre&c *n vre2ea 2er&u!ui6 *n vre2ea ri(icrii &au a)e:rii pe &caun6 a ri(icrii vreunui !ucru )i pe&te t't *n vre2ea inti2it ii6 8 !ucru care a(uce une'ri +rave ne*n e!e+eri c'n,u+a!e# "e'(at cu (ureri!e ace&tea6 apar tu!burri!e nerv'a&e6 care &c.i2b pr'fun( &tarea p&i.ic )i 2inta! a b'!nave!'r# Caracteru! &c.i2bt'r a,un+e iritabi!6 ira&cibi! pn !a e1ce&# "in ni2icuri6 e1p!':ii vi'!ente6 furii6 a(evrate &inc'pe a!e ,u(e8 c ii6 care nu 2ai p't fi *nfrnate &au &tpnite# E un a(evrat (e:ec.i8 !ibru u2'ra!6 care face biata victi2 & treac (e !a e1p!':ia vi'!en ei6 pn !a tri&te ea )i 2e!anc'!ia cea 2ai pr'fun(6 )i une'ri6 pn !a i(eea &inuci(erii# A&ta8i frau(a )i i&prava# "e aceea nu tce26 ci (e8 2a&ca26 *2pin)i (e 2i! )i a,uta i (e )tiin # E1p!ica ia# *ntr8un rap'rt c'n,u+a! n'r2a!6 'r+ane!e +enita!e fe8 2inine trec &ucce&iv printr8' fa: (e c'n+e&tie inten& )i ' fa: (e &!8 bn'+ire bru&c6 ce &tabi!e)te cur&u! re+u!at *n circu!a ia &n+e!ui# Actu! c'n,u+a! fa!&ificat6 nei&prvit6 fr c'nc!u:ia natura!6 !a& & per&i&te *n va&e ' &tare (e *necare ce6 cu vre2ea6 ia un caracter per8 2anent# %r2ea: ' tu!burare a nutri iei e&uturi!'r6 pe ur2 a!terarea !'r anat'2ic# Mu! i2ea firi)'are!'r nerv'a&e a!e p!e1u!ui .ip'+a&tric6 firi)'are care p!eac (e !a uter )i &e une&c cu &i&te2u! cerebr'8&pina!6 *n(ur ap&ri6 irita ii6 care6 !a 'br)ie &unt (ureri !'ca!e6 (ar cu tu!burri ref!e1e !a (i&tan = iar cu vre2ea6 arunc pe b'!nave *n p!in ('2eniu p&i.iatric# C'n+e&tii!e ace&tea cu repeti ie pr'(uc a!terri inten&e )i pr'fun8 (e *n &nu! e&uturi!'r6 care8)i pier( a&tfe! func iunea !'r n'r2a!# A)a &e in&ta!ea:6 cu vic!e)u+6 &teri!itatea (efinitiv6 incurabi!6 (up cte8'

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DAI

!un+ peri'a( (e &teri!itate v'it# Atunci *n :a(ar 2ai ('re)ti c'piii6 2u+urii vie ii6 cci firea te pe(ep&e)te cu acea&t cru( *nt'arcere a !ucruri!'r- * i ca!ific fapta )i * i c'n(a2n nea2u! !a 2'arte# %!ti2u! efect- (enata!itatea6 (ep'pu!area6 etc# A)a &e &tin+e nea8 2u!### Parc au:i2 +!a&u! (e f'c a! !ui O&eia pr''r'cu!6 :icn(K6 383@- "'2nu! &t !a ,u(ecat cu !'cuit'rii p8 2ntu!ui6 fiin(c nu 2ai e&te cre(in 6 nici6 iubire6 nici cun'a)tere (e "u2ne:eu *n ar# T' i ,ur &tr2b6 2int6 uci(6 fur )i &unt (e&frna i= &vr8 )e&c fapte &i!nice# "e aceea ara e *n 2are ,a!e6 iar !'cuit'rii fr v!a+### p'p'ru! 2eu va pieri6 pentru c nu 2ai cun'a)te pe "'2nu!# Cn( &e v'r (e&frna6 nu &e v'r *n2u! i6 cci au *n)e!at pe "u2n:eu# Pr'b!e2a i&cat are )i ur2ri6 &unte2 c.iar pe ca!e & *n. 2 cteva cercuri vici'a&e6 (e pi!(- *n&u)iri!e c'pi!u!ui atrn (e +ra(u! (e pervertire !a care a a,un& in&tinctu! 2aternit ii !a fe2eie# "ac i8a f'&t &trnit &en:ua!itatea 8 ceea ce e ' (ec(ere (e !a r'&tu! firii &a!e6 ' pervertire c'nvenabi! pentru 2a&cu! 8 ev'!u ia e2bri'nu!ui *n atari c'n(i ii (e via intrauterin a(uce pe !u2e un c'pi! u)'r ap!ecat &pre 'nanie prec'ce )i tr:ie6 )i va fi un c'pi! ar +'&6 ere(itar nerv'&6 )i pre(i&pu& &pre b'!i nerv'a&e# T'at acea&t p'var *)i are r(cina nu2ai *n acea&t tre:ire afar (e ca!e a &en:ua!it ii 2a2ei# Inver&6 (ac 2a2a n8a f'&t *nc *2pin& *n acea aprin(ere a &en:ua!it ii6 nici *n vre2ea (e:v'!trii intrauterine n8a f'&t tu!burat (e brbat )i nici *n vre2ea a!ptrii c'pi!u!ui6 n'u! venit va fi un c'pi! prea pu in *nc!inat &pre tre:irea +enetic pre2atur6 neatra& &pre 'na8 nie )i apr'ape (e!'c (i&pu& &pre nerv':itate# "eci6 (ac 2a2a *)i perverte)te r'&tu! 2aternit ii &a!e6 a(uce pe !u2e c'pii pre(i&pu)i un'r pervertiri &p'rite care !e va (i&tru+e &i&te2u! nerv'& &au6 (e &e v'r c&t'ri6 v'r 2ri (ec(erea )i neca:u8 ri!e# &ta8i 'c'!u! (e cercuri )i &e &'!(ea: cu &tin+erea nea2u!ui ce!ui ce apuc pe panta pervertirii r'&turi!'r firii#

DAK

CRAREA MPRIEI

"e aci )i (e pn aci6 ur2ea: c t'at vre2ea &arcinii )i a a!p8 trii brbatu! trebuie & &e *nfrne:e6 ca & nu tu!bure via a viit'are a ce!ui ce vine *n !u2e cu un anu2it r'&t (e !a "u2ne:eu# "e&frnarea brbatu!ui )i pervertirea fe2eii :(rnice)te r'&tu8 ri!e ur2rite (e "u2ne:eu cu 'a2enii6 (e aceea E! a (at 'a2eni!'r p'runc6 frna a )aptea- >S nu (e&frne:i>#

COPIII NAT%RA;I6 SA% IN 0R"E;ECI NSC%I

In&tinctu! p'!i+a2ie a! brbatu!ui 2ai face )i i&prava a&ta- nu p:e)te p'runca !ui "u2ne:eu6 )i6 cu2 a2 v:ut6 nu &e (8nap'i nici (e !a cri2# 0aptu! c un brbat nu &e p'ate &tpni6 *! (e+ra(ea:6 *! c'b'ar (e !a cin&tea (e '2 )i (e !a ran+u! (e brbat6 )i83 cufun( *n re+nu! (in &ub'r(ine6 a! 'ricrui 2a&cu!# Situa ia acea&ta 2ai are )i a!te ur2ri6 pe !n+ ce!e :i&e 2ai &u&# "ac '2u! e c'n&truit pe 2ai 2u!te p!anuri (e e1i&ten 6 pe 2ai 2u!te :'ne6 'rice ne&'c'tire6 'rice (e:ec.i!ibrare a c'n(i iei &a!e ar2'ni'a&e6 are ur2ri# O2u! care &e *ntunec (e&pre "u2ne:eu )i &uf!et6 (e&pre 2'ra! )i 'rn(uirea &piritua! a venirii c'pii!'r pe !u2e6 '2u! care n8are nici un "u2ne:eu )i nu83 intere&ea: ni2ic (ect curvia !ui6 &i+ur c r'a( &a va *n&u2a *n &ine t'at !ip&a !ui (e ec.i!ibru cu 2are!e 2e(iu (ivin6 *n care ne 2i)c26 tri2 )i &unte23# M'i&e6 care prin reve!a ie )tia +enetic6 ne ( cteva ('cu2ente p'trivite )i !a p':i ia !a care a,un&er26 a&tfe!Cene:a 5DB# T'ate :i!e!e !ui Matu&a!e2 pe care !e8a trit au f'&t 4A4 (e ani )i ap'i a 2urit# Cene:a A3# Iar (up ce au *nceput 'a2enii a &e *n2u! i pe p2nt )i !i &8au n&cut fiice6
0apte 3B6D?#

ERE"ITATE 9! SPIRIT

265

D#0iii

!ui "u2ne:eu6 v:n( c fiice!e 'a2eni!'r &unt fru2'a&e6 )i8au a!e& (in e!e &' ii6 care pe cine a v'it# I#"ar "'2nu! "u2ne:eu a :i&- >Nu va r2nea "u.u! Meu pururea *n 'a2enii ace)tia6 pentru c &unt nu2ai trup# "eci :i!e!e !'r & 2ai fie ' &ut ('u:eci (e ani># Cu t'ate ace&tea pricina &8a !ecuit abia *n pu.'aie!e p't'pu!ui# Rutatea *n& a trecut a&upra ur2a)i!'r )i prin puntea !ui N'e6 *nct pe vre2ea !ui "avi( !e8a 2ai fcut "u2ne:eu ' re(ucereP&a!2u! ?43@# >/i!e!e '2u!ui &unt B@ (e ani6 iar (e v'r fi *n puteri ?@ (e ani6 )i ce e&te 2ai 2u!t (ect ace)tia6 '&tenea! )i (urere># Care va fi 2e(ia vie ii *n :i!e!e n'a&tre6 ur2ri i bu!etinu! necr'!'+ic )i af!a i# "ar tar nici ' ur2rire6 fapt e&te c nu 2ai &unt btrni 8 btrni venerabi!i6 a(evrate c.ipuri a!e !ui "u2ne:eu printre 'a2eni# Scurtarea vie ii6 prin ur2are6 a venit nea2u!ui '2ene&c ca ' p!at pentru c(erea *n (e&frnare# Nici c &e p'ate 2ai (rept# ;8a *n8 :e&trat "u2ne:eu pe '2 cu attea (aruri 2inunate6 ca e! & renun e !a e!e )i & &e c'b'are &ati&fcut !a &in+ur r'!u! (e 2a&cu! )i fe2e!M B A&ta8i t'at a&pira ia !ui< Ne*nv at !a un i(ea! 2ai *na!t6 &au nevrn( & '&tenea&c 2ai &u&6 a)a (up cu2 a rn(uit "u2ne:eu ' in&titu ie# Bi&erica6 t'c2ai cu ace&t &c'p6 ca &8! *n(repte )i &8! a,ute &pre *2p8 r ia &piritu!ui6 &i+ur c &e af! *n (i&'nan )i *n (e:ec.i!ibru cu "u28 ne:eu# "e "u2ne:eu nu &capi pe &i2p!u! 2'tiv c nu8; a&cu! i6 &au Ii t+(uie)ti e1i&ten a6 )i8I ne&'c'te)ti Bi&erica6 pentru c E! are ' rn8 (uia! )i8 i cere &8' ur2e:i# S'!'2'n6 ca unu! ce avea &8' p ea&c6 a *ntrev:ut ace&tea*n e!epciune I3@# Cei ne!e+iu i pe(ep&i i v'r fi### 3D# 0e2ei!e !'r &unt fr 2inte )i c'piii !'r &trica i6 iar &pi a !'r b!e&te2at#

266

CRAREA MPRIEI

3I# "rept aceea6 fericit e&te cea &tearp care nu &8a pn+rit )i care n8a cun'&cut pat cu pcat= ea avea8va r'a( !a cercetarea &uf!ete!'r### 3A#0iii (e&frna i!'r nu v'r avea (e&vr)ire )i &2n a (in patu! ne!e+iuit &e va &tin+e# 3B#Cci6 (e)i v'r avea via !un+6 nu v'r fi (e nici ' treab6 )i btrne e!e !'r6 !a ur2 (e t't6 v'r fi fr cin&te# 3?#Iar (e v'r 2uri (e ti2puriu v'r fi fr n(e,(e )i fr 2n+iere *n :iua ,u(ec ii# 34#Cci nea2u! ce!ui ne(rept are +r'a:nic &fr)it# *n e!epciune KI#Mu! i2ea prunci!'r !a cei ne!e+iui i nu e&te (e nici un f'!'&= (in 2!(i e!e !'r &purcate nu &e *nfi+e r(cin *n a(nc )i nu v'r avea te2ei ne:(runcinat# K#C.iar (ac &e v'r *2brca vre2e!nic cu ra2uri6 fiin( fr te2einicie6 &e v'r :+u(ui (e vnt )i &e v'r (e:r(cina (e puterea vi,e!iei# 5#Ra2uri!e !'r v'r fi frnte 2ai *nainte (e 2aturitate6 r'(u! !'r va fi netrebnic6 cru( !a 2n care )i (e ni2ic bun# A#0iin(c pruncii n&cu i (in &'2nu! necurat &unt 2art'ri ai ne!e+iuirii prin i!'r6 cn( &tai &8i cercete:i# Ace&tea &unt 2rturii bib!ice (e&pre (e&tinu! (e 2i:erie a! r'a8 (e!'r fr(e!e+ii6 (e pe ur2a in&tinctu!ui (e&frnat )i p'!i+a2ie#

Prin cuvntu! !ui Ie:ec.ii! pr''r'cu! &trbate t'tu)i ' ra: (e

*n(urare6 pentru cteva e1cep ii# Ne intere&ea: en'r2 !ucru! ace&ta6 a! re(re&rii unei 2')teniri 2i:erabi!e# A&tfe! *n !'cu! ce u2iea: e v'rba

ERE"ITATE 9I SPIRIT

267

(e un tat fct'r (e t'ate re!e!e6 (ar 8 printr8un c'ncur& (e a,ut'are v:ute )i nev:ute 8 c'pi!u! &u pricepe (e'&ebirea (intre bine )i ru )i &e fere)te (e fapte!e tat!ui# Biruie *n e! 2')tenirea6 pr'babi! 2ai bun6 a 2arnei# "eci6 (ac unui atare printe!e:ec.ii! 3?3K# "e i &8a n&cut un fiu6 care v:n( pcate!e6 v:n( t'ate cte !e8a fcut tat! &u6 e! &e p:e)te )i nu face ni2ic a&e2enea### 3B# ### ace&t '2 nu va 2uri pentru ne(rept i!e printe!ui &u6 ci *n veci va tri# 34# "ar ve i :ice- pentru ce fiu! &u nu p'art ne(reptatea tat!ui &u< >Pentru c fiu! a fcut ceea ce era (rept )i !e+iuit )i t'ate !e+iuiri!e Me!e !e8a inut )i !e8a *2p!init- (e aceea va tri#> A(ic e cu putin 6 pentru fericite e1cep ii6 (e&p'vrarea (e &ub ' 2')tenire 2i:erabi!< "a6 e cu putin 6 cu pre u! )i cu '&tenea!a unei vie i curate#

N% SE POATE6 SA N% SE POAT

C'nf!ictu! &au (i&'nan a (intre in&tinctu! p'!i+a2ie a! brbatu!ui )i in&tinctu! 2aternit ii fe2eii nu &e p'ate *nfrn+e6 nu &e p'ate re:'!va )i nu &e p'ate c'nverti6 (ect *n ca:u! cn( a2be!e pr i trie&c *nv tura cre)tin (in t'ate puteri!e fiin ei# Cre)tini&2u! e a ('ua crea ie a !u2ii6 a ('ua crea ie a '2u!ui6 ' crea ie (in n'u a firii# Ii&u& Hri&t'& *n&' e)te pe '2 prin *nv tura Sa6 prin Bi&erica Sa6 prin rn(uie!i!e Sa!e6 prin Cuvntu! Su= a,ut pe '2 prin (aruri!e Sa!e6 prin &!)!uirea Sa *n n'i6 )i *n t' i6 ca un "u2ne:eu pretutin(eni (e fa = iar 2ai 2u!t (ect ace&tea 8 care &e )tiau )i pn aci 8 Ii&u& Hri&t'& *nt'vr)e)te6 cr2uie)te c.iar6 crea ia fiecrui '2 ce vine *n !u2e6 *n te2eiu! pretutin(enita ii )i at'tputerniciei Sa!e (e "u2ne:eu# E! e&te cau:a pri2ar care c'nfi+urea: via a *n t'ate particu!arit i!e

DA?

CRAREA MPRIEI

&a!e6 *nct fiecare in& e unic *ntre 'a2eni# E! (eci(e6 *n infinitu! 2ic6 ce ca!it i &au (efecte & fie e1pu!:ate prin ce!e ('u +!'bu!e p'!are6 care cuprin( ,u2tate (in nu2ru! cr'2':'2i!'r6 )i nici(ecu2 .a:ar(u!# E! *nc!in & fie una &au a!ta (in c'nfi+ura ii!e 8 pr'babi!e pentru n'i )i &i+ure pentru "u2ne:eu 8= E! f'r2ea: (e&tinu! n'&tru *n a)a fe! *nct ' a)e:are &pecific *n infinitu! 2ic & aib ur2ri i2en&e *n c'nfi+ura ia )i *n fapte!e n'a&tre viit'are# T'ate ace&tea !e face c'n8 tabi!itatea ab&'!ut a !ui "u2ne:eu6 care creea: *n (epen(en cu '2u! )i p'trivit cu fapte!e &a!e6 a,un+n(u83 cu rut i!e !ui (in ur2 )i *nt'rcn(u8i8!e *n bra e6 &au iertn(u83 (e e!e6 (ac &8a &i!it6 prin !upta cu &ine *n&u)i6 &8)i ('bn(ea&c iertarea# Ie)irea (in *n+.e&uirea acea&ta6 (up care- >Tu &in+ur te pe(ep8 &e)ti cu rutatea )i tu &in+ur te !'ve)ti cu atei&2u! tu>6 nu e cu putin8 6 (ect trin( pre:en a nev:ut a !ui Hri&t'& *n n'i6 trin( *nv tura cre)tin *n t'ate fibre!e fiin ei6 8 ceea ce face cu putin !ui "u2ne:eu & &c'at afar6 prin 2ecani&2u! ere(it ii6 ne+.ina rece&iv )i6 *n vre2ea &tr(uin ei ce!ui (in cau:6 & fac & revin 2u! i2e (e +ene:e rece&ive *n +ene:e ('2inante6 ceea ce !ui "u2ne:eu *i e&te f'arte cu putin # Puteri!e cre(in ei6 a2p!ificate (e puterea )i binecu8 vntarea !ui "u2ne:eu6 au inf!uen nebnuit (e 2are a&upra eventua!e!'r n'a&tre infir2it i# Minunea ace&tei refaceri &e *nt2p! 'riun(e &e af! cre(in *n(ea,un&6 ca & &tr2ute c'nfi+ura ia rece&iv *ntr8una ('2inant6 fie prin ca!ea na)teri!'r6 fie (e8a (reptu!# Puterea !ui "u2ne:eu nu are .'tare!e neputin ei n'a&tre )i (e aceea ni2ic nu8i e&te cu neputin # %n(e *n& nu vre2 )i n'i6 nu intervine= ne8a fcut tar n'i6 (ar nu (e&vr)e)te !ucru! fr n'i# Abia un brbat6 care are cap pe Hri&t'&36 va fi *n &tare &8)i *nfrn+ p'rniri!e pervertirii )i & p:ea&c netu!burat6 *n vre2ea cuvenit6 2u+uru! vie ii6 (e !a r'(ire pn !a (e&prin(erea (ep!in (e !a &nu! 2a2ei# %n atare brbat p:e)te fr vra,b pre(ania pravi!ei btrne6 care83 'pre)te *n p'&turi )i &rbt'ri )i *n :i!e!e a&upra !'r 8 ca pe unu! ce )tie- ce binecuvintea: "u2ne:eu )i ce pe(ep&e)te# $'rbi2 aci cu t'at *n e!e+erea )i cun')tin a ce &8a ni2erit !a *n(e2n6 c brba ii cu un &i&te2 nerv'& re:i&tent &unt capabi!i (e
3 C'rinteni 33 6 I #

ERE"ITATE 9I SPIRIT

DA4

*nfrnare# Pe cn( &!abii6 nerv')ii6 (e:ec.i!ibra ii (evin )i 2ai an'r2a!i *n ur2a *nfrnrii p'fte!'r !'r +enetice# Per&'ane!e tari &e fac 2ai tari6 prin acea&t f'r2 (e a&ce:# A&ta ' &pune Carre!36 un 2are ('ct'r a! ti2pu!ui# Iat (e ce !a c&t'rie nu a,un+e nu2ai nu2ru! ani!'r6 *n+(ui i (e !e+e6 ci &e cere )i vr&ta cre(in ei *n "u2ne:eu6 prin care6 >p:in( .'tare!e !e+ii>6 & &e a&i+ure &tpnirea pe&te pati2i# Ma,'ratu! pr i!'r *! (eci(e 2intea6 nu in&tinctu!= cre(in a6 nu necre(in a= *nfrnarea nu (e&frnarea# $ia a n'a&tr are trei fa:e6 *n (e:v'!tarea ei- fa:a ve+etativ 8pn !a na)tere= fa:a bi'8p&i.ic6 fr !i2ite preci&e= )i fa:a &piritua!# Mu! i nu trie&c (ect pri2e!e ('u fa:e a!e vie ii6 iar 2ai &u& n8au nici +n( &8a,un+# Trin( *ntr8' c&t'rie cu ace)tia6 nu p' i fi (ect *ntr8un per2anent (e:ec.i!ibru cu cerin e!e &piritu!ui# $ia a ace&t'ra e ' *n,urtur c'ntinu !a a(re&a &piritu!ui6 iar pentru partea cre)tin e un fe! (e 2ucenicie fr n(e,(e &i+ur# Cre)terea n'r2a! (e&f)'ar via a '2u!ui *n fa:a &piritua!6 *n trirea inten& a cre(in ei cre)tine= abia acu26 tinerii a,un)i !a trirea cre)tin a vie ii6 nu2ai cu acea&ta a(uc +aran ii &uficiente c *n c&t'rie v'r tri6 p:in( !e+i!e !ui "u2ne:eu )i *nfrnn( pati2i!e c'ntra firii# Cci 'ricu2 &8ar cuta6 nu i &e +&e)te ace&tui in&tinct a!t r'&t (e !a "u2ne:eu6 (ect &in+ur r'&tu! r'(irii (e c'pii# Orice (enatu8 rare a ace&tui r'&t e (e&frnare )i c(ere (e !a trirea cre)tin !a via a p+n#

P%I "E OM IN P%I "E CER

Bi&erica cre)tin 2ereu atra+e a2inte fii!'r &i (u.'vnice)ti & nu &e cufun(e6 ca *ntr8un r'&t u!ti2 a! vie ii6 *n e2' ii!e ira i'na!it ii6 ca & nu8)i *nc.i( a&tfe! u)a (e ie)ire (in *ntunerec *n !u2in6 *n vr&ta !'r &piritua!#
A!e1i& Carre!6 O2u!6 fiin necun'&cut6 Bucure)ti6 34KK6 E(# Cu+etarea# e(# III6 p# 353# M >MWMYM
3

DB@

CRAREA MPRIEI

*n 'pera recrea iunii '2u!ui *n Hri&t'&6 ce!e ('u pr i8 trebuie & &e &i2t c &unt c.e2ate !a cin&tea (e c'!ab'rat'ri ai !ui "u2ne8 :eu36 care ur2re)te printr8*n)ii ' inten ie (ivin6 *2brcat *n pui (e '2# O c&t'rie cu ' a)a &'c'tea! ' binecuvintea: "u2ne:eu cn( ri(ic nunta (e !a in&tinct !a r'&tu! ei &piritua!6 !a cin&tea (e tain# E &in+ura +aran ie a unei c&t'rii (urabi!e )i p!cute !ui "u2ne:eu# T'bie6 c!t'rin( *n a!t ar &8)i ia neva&t6 a :i& cuvinte!e ace&tea p!ine (e &'c'tea!>"'a2ne6 iat iau pe acea&t &'r a 2ea6 nu pentru *2p!inirea p'fte!'r 2e!e6 ci *ntr8a(evr ca fe2eie>D# Cn( vrea "u2ne:eu & *ntrupe:e un +n( *n !u2ea v:ut6 ca pe un n'u fiu a! Su )i &8! &uie pe trepte!e (e&vr)irii fpturi!'r Sa!e6 neaprat *i trebuie )i ' c&t'rie c're&pun:t'are pe p2nt# Situa ia acea&ta a !ui "u2ne:eu ' +&i2 e1pri2at *n Scripturi6 &ub (iferite f'r2e# A&tfe!6 prin I&aia pr''r'cu!6 Cuvntu! &e tn+uie>Piere (reptu! )i ni2eni nu ia a2inte= &e (uc 'a2enii cin&ti i )i ni2nui nu8i pa& c (in pricina rut ii a pierit ce! (rept>I# 8Cu2 pier (rep ii )i ni2eni nu ia a2inte< 80'arte &i2p!u- C nu &e 2ai na&c# 89i e (e vin '2u!< Trebuie & &e *ntrebe '2u!6 (e ce nu &e 2ai na&c (rep ii< 8Iat c trebuie6 (e vre2e ce8i af!at (e vin= iat c (i&pari ia (reptu!ui e ' pr'b!e26 (e care &unte2 tra)i !a r&pun(ere# C&t'ria are cuvntu!#

3 D

3 C'rinteni I6 4# 'bit?6B# I I&aia 5B6 3#

ERE"ITATE 9I SPIRIT DB3

"in ce!e (e pn aci &8a *n e!e& ceva (in 2ecani&2u! ere(it ii6 a! 2e(iu!ui (iri,at (e re!i+ie )i (e e(uca ie6 iar aci6 v'rbin( (e trirea cre)tin6 ne af!2 *n p!in &tructura ie &piritua!6 atrnt'are t'tu)i (e fact'rii '2ene)ti ai c&t'riei# *ntr8' atare per&pectiv ni &e face pe (ep!in *n e!e& cuvntu! Sfntu!ui Pave!6 care c.iar c'n(i i'nea: 2ntuirea fe2eii (e 2enirea ei (e 2a2# 3 Ti2'tei D35# >Se va 2ntui prin na)tere (e f*i6 (ac &truie)te cu (ep!in *n e!epciune Fa)a nu2eau cei vec.i *nfrnareaG6 *n cre(in 6 *n iubire )i *n &fin enie># Na)terea (e fii6 (e'(at cu ' vie uire (e ace&t fe!6 e ceva care c'ntravine in&tinctu!ui p'!i+a2ie )i tar a!t &'c'tea! a! brbatu!ui fr Hri&t'&= (eci nu e cu putin *2p!inirea inten iei (ivine6 (ect cu un &' *n &tare (e aceea)i cre(in )i vie uire# C'nvin+erea c &e p'ate )i ceea ce ni &8ar prea c nu &e p'ate6 e ' putere nebnuit= un fe! (e a2p!ificare a v'in ei '2u!ui cu v'in a !ui "u2ne:eu# Ave2 pr'be un(e nici n8a2 bnui- *n fi:ica 2'(ern6 (e&pre puteri!e &uf!etu!ui a&upra !u2ii fi:ice6 (eci )i a&upra trupu!ui Prin &i2p!a atin+ere a unui 'biect &tructura ace&tuia &8a &c.i2bat *ntru8 ctva# Prin &i2p!a *n(reptare a ener+iei cun'&ct'are a &uf!etu!ui a&upra unui !ucru6 ace&ta &e inf!uen ea: )i &e &c.i2b *ntructva6 *nct nu e i(entic *n 2'( ab&'!ut cu e! *n&u)i (e 2ai *nainte (e e1pe8 rien # "rept aceea6 nu &e p'ate v'rbi (e ' (eter2inare ri+ur'a& a c'nfi+ura iei 2ateriei6 ci ce! 2u!t (e un in(eter2ini&2 *n fi:ic# Pac.ete!e ace&tea (e ener+ie6 care b'2bar(ea: 2ateria &au ce!u!a vie6 (au ace!e 2uta ii neprev:ute *n &tructura 'biectivu!ui !'r# S8a &cri& c.iar (e&pre bi'!'+ia Ruante!'r# T'ate c'n&tatri!e a&tea &unt !e+ate (e nu2e pr'prii6 recun'&cute (e !u2ea *ntrea+# "e aci re ine2 faptu! c 'r+ani&2u! viu *nre+i&trea: cu att 2ai u)'r un b'2bar(a2ent a! ener+iei &uf!etu!ui )i8i pricinuie)te 2uta ia infinite:i2a!6 (up ('rin # Iar ' 2ic &c.i2bare *n 2icr'bi'!'+ic (e:!n uie6 prin a2p!ificare6 pr'ce&e uria)e *n c'nfi+ura ia per&'anei6 une'ri c.iar )i *n 2acr'bi'!'+ia &'ciet ii#

272

CRAREA MPRIEI

"eci6 cu2 & nu fie *n &tare b!e&te2u! unei babe6 apr'ape c',it (e 2aterie6 :vr!it cu ur+ia cea 2ai 2are pe ur2a unui vin'vat6 ca v'in a ei & nu83 a,un+ )i & nu8i &c.i2be c'nfi+ura ia fi:ic )i p&i.ic< Cn(irea *n(reptat ca ' &+eat p'ate pricinui !a int !e:iuni 'r+anice# 9i iar)i- cu2 & nu fie *n &tare ru+ciunea cu iubire &8! f'!'&ea&c )i &8! &c.i2be6 (in ru *n bun< Cu ce & fie 2ai pre,'& ru+ciunea unei 2a2e pentru 2u+ure!e &u6 :i& cu t't f'cu! fiin ei &a!e6 ca acea&ta & nu83 f'!'&ea&c *n c.ipu! pe care *! ('re)teM#M Mai 2u!t- t'ate &tri!e trupe)ti )i &uf!ete)ti a!e ce!'r ('i prin i6 iar 2ai cu (e'&ebire a!e 2a2ei *n vre2ea ce!'r n'u !uni6 &e *ntipre&c *n c'pi ca ten(in e &au pre(i&p':i ii6 pe care c'pi!u! !e va avea pentru t'ata via a# Suprri6 a2rciuni6 (ureri6 pre(i&pun c'pi!u! !a tri&te e6 2e!an8 c'!ie6 ne&ntate# "eci t'ate ace&tea trebuie 'c'!ite# In vre2ea aceea6 (ac 2a2a fur 'arece6 c'pi!u! va fura t'at via a# Se *2bat 2a2a '(at6 c'pi!u! &e va *2bta t'at via a 8 2ai a!e& be ia are )i &up'rt ere(itar# Se r'a+ 2a2a !ui "u2ne:eu6 &e va ru+a )i c'pi!u! ei# N'ta &uf!etea&c ('2inant *n fa2i!ie6 cu (e'&ebire (in vre2ea aceea6 )i 2ai a!e& a 2a2ei6 va fi caracteri&tica *ntre+ii vie i a ur2a8 )i!'r# Acu2 e vre2ea cn( & faci ce vrei (in c'pi!u! tu6 acu2 e)ti cu (e'&ebire (at'are &8! p:e)ti (e t'ate re!e!e6 cu care n8ai vrea & te &upere6 fiin(c nu2ai acu2 p' i )i te a&cu!t cu (e&vr)ire# "eci nu te !&a c'rupt (e &' u! 2ai &!ab (e fire )i nepricepn( 2inunea ce ' &vr)e)te cre(in a ta6 ca & nu p!n+i (e+eaba pe ur2a tic!')ii!'r c'pi!u!ui tu pe care nu !8ai p:it curat6 *n vre2ea *n care trebuia p:it# *n(reapt purtri!e ta!e6 2a26 ctre "u2ne:eu6 care &vr)e)te prin tine 2inunea *2binrii unui pui (e '2 cu un pui (e cer6 r&p!at (e fericire pentru '&tene!e!e ta!e# 6 *n atari &tr(anii6 'rice 2a2 &e va 2ntui# !at fa:a &piritua! a vie ii (e fa2i!ie6 rb(n( pentru un r'&t (ivin ' pravi! &fnt6 (e&pre care :ice Sfnta ScripturNv

*n e!epciunea !ui S'!'2'n A3@# >Cei ce8au p:it pravi!a &fnt6 &fin i8&e8v'r6 )i cei ce8ar *nv a8' v'r )ti ce & r&pun(># Iat (e ce vin- Ii&u& !a nunt )i nunta)ii !a ,u(ecat

VI

ICONOMII

C%$INTE HOTR7TOARE

TAINE;OR

Sfnta Scriptur6 prin Ap'&t'!u! Pave!6 *2parte 'a2enii *n ('u cete- *n trupe)ti )i (u.'vnice)ti# >Cei ce &e in (e trup p'fte&c ce!e trupe)ti6 iar cei ce &e in (e (u.6 ce!e (u.'vnice)ti# Ci p'fta crnii e&te 2'arte6 (e'arece e&te vr,2)ie *2p'triva !ui "u2ne:eu6 fiin(c nu &e &upune !e+ii !ui "u2ne:eu )i nici nu p'ate# "e aceea cei ce &unt *n carne6 nu p't & p!ac !ui "u2ne:eu#>3 Cei ce &unt *n& ai !ui Hri&t'&6 trupu! )i !8au r&ti+nit *2preun cu p'fte!eD# >Nu &unte2 (at'ri trupu!ui6 ca & vie ui2 (up trup# Cci6 (aca vie ui i p'trivit trupu!ui6 ve i 2uri= iar (ac uci(e i cu (u.u! p'fte!e trupu!ui6 ve i fi vii# 0iin(c t' i c i &unt 2na i (e "u.u! !ui "u2ne:eu6 ei6 fiii !ui "u2ne:eu &unt#>I Cci- >$'in a !ui "u2ne:eu acea&ta e&te- &fin irea v'a&tr6 ca & v feri i (e (e&frnare6 ca & )tie fiecare (intre v'i &8)i &tpnea&c va&u! &u *n &fin enie )i cin&te6 nu *n pati2a p'fte!'r6 cu2 fac necre(inci')ii6 care nu cun'&c pe "u2ne:eu# Cci "u2ne:eu nu ne8a c.e2at !a necur ie6 ci !a &fin ire>K# Pe vre2ea ace&tui 2are ic'n'2 a! taine!'r !ui "u2ne:eu6 Pave! Ap'&t'!u!6 &uf!a ur+ie 2are pe&te cre)tini# "e aceea 2u! i erau .'tr i pentru *nfrnarea (e&vr)it *n c&t'rie6 ca & fie +ata 'ricn( (e Sfnta *2prt)anie )i (e 2rturi&irea 2uceniciei# Sfntu! Pave! *n&6 &'c'tin( c'piii6 2u+urii c&t'riei6 n8a *n+(uit *nfrnarea (e&vr)it (ect pentru vre2i!e (e p'&t )i ru+ciune5# P'&t era 8 )i e&te 8 !uni6 2iercuri )i vineri6 iar ru+ciune )i Sfnta *2prt)anie &2bta )i (u2inica# S!bn'+in(u8&e cre)tinii6 cu trecerea vre2ii6 Sfin ii Prin i
3 D

R'2ani ?6 58?# Ca!aten, 56 DK# I R'2ani ?6 3D83K#

3 Te&a!'niceni K6 I856 B# 3 C'rinteni B6 5#

DBA

CRAREA MPRIEI

au a(u+at pe rn( ce!e patru p'&turi 2ari6 care &unt p'&t *n t'ate privin e!e# "e atunci au b+at (e &ea2 Prin ii c '2u! tar *nfrnare (eca(e6 iar fr p'&t nu &e p'ate *nfrna )i6 ca ur2are6 nu 2ai p'ate pricepe ce!e a!e vie ii (u.'vnice)ti# I'i! pr''r'cu! (e 2u!t cuvnta&e>Cti i p'&tiri &finte### S ia& 2ire!e (in c2ara !ui )i 2irea&a (in iatacu! eiH>3 Sf# Pave!6 &'c'tin( *n& )i nev'ia cea&u!ui (e fa 6 ur+ia vre2ii (e atunci6 !e ( &fatu! ace&ta- >Bine e pentru 'ricine & fie a)a cu2 &e +&e)te# ;e+at e)ti cu fe2eie6 nu cuta (e&facere# "e:!e+at e)ti (e fe2eie6 nu cuta fe2eie# Cci (e8acu2 vre2ea &8a &curtat# A)a *nct cei ce au fe2ei & fie ca )i cu2 nu ar avea= cei ce cu2pr ca )i cu2 n8ar &tpni6 )i cei ce &e f'!'&e&c (e !a !u2ea acea&ta6 ca )i cu2 nu &8ar f'!'&i (e ea# Cci fa a ace&tei !u2i &e trece>D# In :i!e!e ur+iei (e pe ur26 !a ace!a)i &fat &e va a,un+e# Pn atunci6 b+2 (e &ea2 c pre' ii vre2uri!'r n'a&tre6 cu aceea)i (at'rie ca Pave!6 nu 2ai ur2re&c (e&frnarea ca pe un pcat care (r2 a!ctuirea '2enea&c6 *n *ntin(ere )i *n a(nci2e6 ci ' !a& &8)i fac (e cap# Ei nu 2ai au *n(r:nea!a & ' 2ture afar (in taina c&t'riei cre)tine6 (e aceea &e a,un+e !a &rcirea )i rtcirea r'a(e!'r ei6 c'piii# A)a &e *nt2p! c- >!ip&in( pre'tu!ui cun')tin a !e+ii )i btrnu!ui &fatu!>6 cu2 &e tn+uia Ie:ec.ii!I6 'a2enii 'rbecie *n 2u! i8 2ea ne)tiin ei )i a !ip&ei (e &fat6 care &8au *ntin& ca ' n'apte (e '&n( pe&te bie ii 'a2eni# Ace&ta e un &'2n (e pri2e,(ie6 (in a2n('u pr i!e# Cci &crie- >"'2nin( 'a2enii6 a venit vr,2a)u! )i a &e2nat ne+.in printre +ru )i &8a (u&>K# "eci nu tar r'&t atra+e2 !uarea8a2inte c ne+.ine!e vr,2a8 )u!ui v'r &!btci 'i!e *2p'triva p&t'ri!'r### Ceea ce &e petrece *n 2ic6 *ntr8un '26 &e petrece )i *n 2are6 *n '2enirea *ntrea+# Ceea ce &e petrece *n 2icr'bi'!'+ie &e petrece )i *n 2acr'bi'!'+ie6 *n &'cietatea '2enea&c= cu (e'&ebirea c ' 2ic &tr2bare (intr8un in&6 cu *ntin(erea )i cu !un+i2ea (e vre2e6 p'ate (a *ntre 'a2eni ' rtcire cu2 nu &8a 2ai p'2enit# "e !a faptu! ne*n&e28 nat c unuia6 *nve&tit cu putere6 i &8a &tr2bat 2intea6 e cu putin & &e

3 D

I'i! D6 3583A# 3 C'rinteni B6 DA8I3

I K

Ie:ec.ii! B6 DA# Matei 3I6D5#

I"O#OMII TAINE;OR

277

a,un+ !a i:+'nirea a 2i!i'ane (e 'a2eni (e &ub a&cu!tarea !ui "u2ne:eu# 0aptu! c Ii&u& a venit !a nunt cu ucenicii Si3 ('ve(e)te c (e !a nunt &e *ncepe pri2a 2inune (u2ne:eia&c &pre bine= (e aci &e ri(ic ' &tavi! *2p'triva pu&tiirii firii '2ene)ti# "e aceea &e ri(ic )i nunta (in (e&frnare !a cin&tea (e ta26 *ntre ce!e )apte6 t'c2ai pentru ca 'a2enii & &e &i2t )i & nu 2ai *n+(uie *ntr8*n&a )erpria fr8 (e!e+i!'r# "rept aceea6 :ice Sfntu! Ma1i2- >Ni2enea pctuin(6 nu p'ate avea &pre aprarea pcatu!ui &!biciunea trupu!ui# Cci unirea cu "u2ne:eu8Cuvntu! a *ntrit t'at firea6 prin (e:!e+area ei (e b!e&te26 ne2ai!&n(u8ne nici ' aprare pentru p'rnirea cu v'ie &pre pati2i# Cci (u2ne:eirea Cuvntu!ui6 fiin( t't(eauna (up Har *n cei ce cre( *n E!6 ve)te,e)te (in trup !e+ea pcatu!ui>D# *n veacuri!e (e aur a!e cre)tini&2u!ui6 trirea *n Hri&t'& era 2ai puternic )i 2ai *ntin& *ntre cre)tini= acea&ta !e fcea u)'ar !upta cu pati2i!e= *n veacu! n'&tru *n&6 cn( "u2ne:eu a a,un& (e r&I c.iar *ntre cre)tini6 a 2ai v'rbi (e !upt cu pati2i!e *n&e2nea: &8 i aprin:i paie *n cap# "e aceea a:i6 'rict ne8ar c'&ta *n(r:nea!a acea&ta6 trebuie & *n(up!ec2 pe 'a2eni !a ' via 2ai curat6 8 cci (e ea atrn ' cre(in 2ai !u2inat6 )i (eci 2ntuirea# "rept aceea iau *n a,ut'r pr'pria !'r 2i:erie6 precu2 )i *nfric')area (e ur2ri6 ca )i 2ai 2ari 2i:erii# Ca!ea acea&ta e treab (e crpaci6 pentru c ' trire *n Hri&t'& ne8ar &cuti (e v'rb# "e ace)tia *n& care & tria&c via a *n Hri&t'&6 rar (ac &e 2ai af!= trebuie n&cu i6 a!t ca!e nu r2ne= cci cu ce vine6 cu2 vine6 cre(in a va a,un+e & &e &tr2be )i *n t't fe!u! & &e &tin+# Cun')tin a 2ntuiriiK6 (e un(e '(at !u2ina ca &'are!e *ntre n'r'a(e6 a:i abia &e 2ai :re)te ca ' &tea6 cci +!'ate!e )e( *n *ntu8 nerec5 )i *n u2bra 2'r ii# Cun')tin a 2ntuirii trebuie6 cu 'rice pre 6 reaprin& *ntre 'a2eni#
I$%& D6 D# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea 5K6 0i!'ca8 !ia6 e(# 36 v'i# I6 p= D55# 3 Ti2'tei D6 K# >Matei K6 3A# Miere2ia A6 3@#
D 1

DB?

CRAREA MPRIEI

"ESTIN%; TA;ANTI;OR

"ac r2ne2 *n e!e)i (e&pre faptu! c *n fiecare in& ce vine *n !u2e6 "u2ne:eu a&cun(e un +n( a! Su6 un p!an pe care83 ur2re)te *ntre 'a2eni6 )i6 p'trivit cu e!6 t'c2irea ce!ui ce vine capt *n&u)iri!e (e a8i putea *n(ep!ini6 ne af!2 *n ra:a unei 2ari taine# "u2ne:eu 'cr2uie)te !ucruri!e *n 2u!te fe!uri# "intre ace&te 2u!te fe!uri a!e+e2 ('u &pre t!2cire- cr2uirea cea pe&te )tirea )i putin a 2in ii '2ene)tiU cr2uirea prin &i2p!a at'tputernicie a v'in ei Sa!e# Iar a ('ua e 'cr2uirea !a care !ea+ )i &!u,irea '2enea&c= 'cr2uirea atrnt'are (e '26 iubit'are (e '26 .'trt'are (e '2# A(ic !ibertatea !ui "u2ne:eu fcut6 (in iubire6 atrnt'are (e !iberta8 tea '2u!ui# A&tfe! (e !ibertate *n& nu are (ect (reptu!6 fiin(c e! a c)ti8 +at iubirea !ui "u2ne:eu# Pct'&u! e r'b pcatu!ui6 n8are v'in !i8 ber# Ceea ce i &e pare !ui !ibertate6 e un (e:ec.i!ibru *n crea iunea !ui "u2ne:eu# "rept aceea6 pe cn( (reptu! cun'a)te un "u2ne:eu per&'na!6 p!in (e iubire )i apr'piat 'a2eni!'r6 pct'&u! &i2te un "u2ne:eu a&pru6 a&cun&6 a2enin t'r6 at'tputernic )i tare (eparte# "ar &unt pct')i cu t'tu! vr,2a)i !ui "u2ne:eu6 care nici nu *n+(uie & !i &e :ic pct')i# Ace)tia nu &unt *2preun !ucrt'ri cu "u2ne:eu# Pe&te !ucru! !'r trebuie & vin c'recturi (ivine# A)a &e face c &i2 i2 un "u2ne:eu at'tputernic6 care re&tabi!e)te6 pe&te v'in e!e 'a2eni!'r6 ec.i!ibru! crea iei )i ec.i!ibru! vie ii6 &tricat (e fr(e!e+i!e 'a2eni!'r# Ac iunea acea&ta a !ui "u2ne:eu6 prin care c'n&trn+e fapte!e 'a2e8 ni!'r cu ur2ri!e !'r6 ' nu2i2 i&p)ire# I&p)irea e un c.ip (e ve+.e a !ui "u2ne:eu *n (e&tinu! in&u!ui )i *n (e&tinu! nea2uri!'r# "ar cu t'ate c ru! &e pe(ep&e)te prin &ine *n&u)i6 iubirea (ivin ( t'tu)i putin (e ie)ire (in *nfun(tura rut ii ce &e pe(ep&e)te pe &ine *n&)i- (e &e va +&i cineva & &tea bun pentru fra ii &i *naintea !ui "u2ne:eu# Ace)tia6 prev:u i (e "u2ne:eu cu &!u,ba acea&ta *nc 2ai *nainte (e8a &e na)te3 )i tri2i)i & ' *2p!inea&c6 &unt &!u+i!e Sa!e6 cr'ra !e8a (at avu ia Sa pe 2n#

Ca!ateni 36 35= Iere2ia 36 5#

ICONOMII TAIN0XOR

279

;uca 343D#%n '2 (e nea2 2are FIi&u&G &8a (u& *ntr8' ar *n(eprtat ca &8)i ia *ntrire cria&c )i & &e *nap'ie:e# FA ('ua venire ca *2prat )i Eu(e ct'r#G 3I#9i a c.e2at pe :ece r'bi ai &i )i !e8a (at :ece ta!an i )i a :i& ctre ei- Ne+u t'ri i cu ei pn vin# 3K#"ar cet enii !ui aveau ur pe e!6 )i au tri2i& &'!ie *n ur2a !ui6 :icn(- Nu vre2 ca ace&ta & fie crai pe&te n'i# 3 35#Cn( a venit *nap'i6 (up 2u!t vre2e 6 cu *ntrire (e crai6 a p'runcit &8i c.e2e pe acei r'bi cr'ra !e ((u&e banii6 ca & af!e cine ce ne+u t'ri e a fcut# Ta!an ii &unt ta!ente!e- *n:e&trri cu (aruri6 2i&iuni6 &!u,be (u.'vnice)ti )i &!u,iri cet ene)ti= 2e)te)u+u! arte!'r= 2e)te)u+u! )tiin8 ei6 a 'ricrei )tiin e6 (aru! c.iverni&i2 avu iei= pe &curt va!'ri!e cu!tu8 rii- va!'area 2'ra!6 p'!itic6 te'retic F)tiin aG6 e&tetic6 ec'n'2ic )i re!i+i'a&D# Iar &!u,it'rii &unt 'a2enii *n:e&tra i cu t'ate ace&te va!'ri &au ta!ente# 9i fr v'rb6 &8ar pricepe6 (in fe!u! cu2 e pu& pr'b!e2a6 c t'ate va!'ri!e6 ta!ente!e6 ar trebui & &e ne+u&t'rea&c *ntre 'a2eni6 *n fav'area !ui "u2ne:eu6 cci precu2 e&te ' ierar.ie a va!'ri!'r6 t't a)a e&te un Ierar. a! !'r# "ar6 :ice parab'!a6 c unii (in ta!enta i6 n8au vrut &8! recun'a&8 c (e &tpn6 ?@V au fcut rebe!iune *2p'triva Stpnu!ui averii# Ace)tia &unt cei ce &'c'te&c c &unt a!e !'r (aruri!e (ate (e "u2ne:eu# Ei &e u2f! cu prerea (e &ine6 *)i afu2 2intea cu 2n8 (ria )i &c't afar pe "u2ne:eu (in ne+u&t'ria !'r# T'at :(r'aba !'r e e+a! cu *n+r'parea ta!antu!ui *n p2nt# A nu !ucra cu va!'ri!e6 *n &en&u! *n care !e8a r'&tuit "u2ne:eu6 *n&ea2n a ie)i (in ierar.ie )i a

MMatei D56 34# Tu('r $ianu6 'p# cit6 p# I@#

D?@

CRAREA MPRIEI

face anar.ie# "eci D@V petrec *n ierar.ie )i ?@V *n anar.ie- e1act &itua ia a D@ (e 'i *n 2i,!'cu! a ?@ (e !upi# "ar 2inunea !ui "u2ne:eu e c 'i!e biruie !upiiH Ave2 2rtu8 rie i&t'ria cre)tini&2u!ui# Cn( puterii p'!itice6 *n per&'ana *2pratu!ui (in R'2a &au Bi:an 6 i &e &uia 2n(ria !uciferic !a 2inte6 pretin(ea p'p'ru!ui6 nu nu2ai &upunere6 ci )i *nc.inare# Se fcea pe &ine :eu6 *)i c'2an(a &tatuie6 ' (ucea !a Pante'n )i cerea !u2ii *nc.inare# Cre)tinii *n& nu &e *nc.inau !a i('!i# /eu! *2prat &e ci'cnea a&tfe! (e "u2ne:eu! cre)tini!'r6 )i6 fiin(c nu8; putea *n!tura (in ca!e6 uci(ea pe cre)tini fr ,u(ecat6 *i ar(ea (e vii6 *i r&ti+nea pe cruce= cre)tinii6 fr & aib vre' vin6 cu rb(area !'r6 &c'teau (in 2in i pe :eu! 2incin'&# Se *nt2p!a vre' nen'r'cire< Cre)tinii &unt (e vinH Nu p!'u6 cre)tinii &unt (e vin= ie)eau ape!e6 cre)tinii &unt (e vin= *nc'! eau barbarii i2periu!6 cre)ti8 nii &unt (e vina6 8 cre)tinii !a !eiH### Iat va!'ri!e *n c'nf!ict6 puterea p'!itic6 u2f!at (e trufie6 *nfi8 +n( +.eare!e *n +ru2a:u! &2ereniei6 )i t'tu)i6 &8a v:ut trufia c:n( frnt *n fata &2ereniei# Pave! *nv a pe cre)tini- >Supune i8v &tpnirii6 cci nu e&te &tpnire6 fr nu2ai (e !a "u2ne:eu= iar ce!e ce &unt- (e "u2ne:eu &unt rn(uite>3# Nravu! +.eare!'r e cu r(cini btrne# In i&t'ria E+iptu!ui6 ct vre2e fara'nii re&pectau re!i+ia6 (ina&tii!e !'r (inuiau 2u!te 2ii (e ani# "e *n(at ce )i8au ri(icat 2na a&upra pre' i!'r6 &8a i&prvit cu ei= te2p!e!e )i8au *nc.i& !u2ini!e )tiin ei6 pira2i(e!e au r2a& 2'nu8 2ente a!e 2'r ii )i (ina&tii!e &8au &tin&# %nu! (intre fara'ni &fr)e)te cu t'at 'a&tea *n fun(u! Mrii R')iiD# "e:ec.i!ibru! 2inta! a! trufiei a c'nta2inat apr'ape t'ate va!'8 ri!e )i !e8a pu& *n c'nf!ict# *n va!'area p'!itic trufia &trne)te tirania6 ter'ri&2u!6 (ictatura= *n re!i+ie6 inc.i:i ia6 (e&p'ti&2u!6 pr'te&tanti&8 2u!= *n )tiin )i ec'n'2ie6 2ateria!i&2u!= *n art6 &en:ua!i&2u!= *n t'ate a b+at anar.ia fa (e "u2ne:eu6 Ierar.u! !'r (e (rept# "eci6 ce v'r :ice6 cn( !i &e va cere &'c'tea!<

R'2ani 3I6 3# Ie)ire 3K6 D?#

ICONOMII TAINE;OR

D?3

$E"EREA PRIN $A;

S nu &e crea( *n+u&t6 c (reptu! apare nu2ai *n re!i+ie# "reptu! p'ate & &e arate *n 'ricare (intre va!'ri!e &au ta!an ii !ui "u2ne:eu# "ac *n& abia apare *n re!i+ie6 a&ta &e (at're)te faptu!ui c nu2ai aci &e 2ai )tie ceva (e&pre atrnarea '2u!ui (e "u2ne:eu# "eci purtt'ru! 'ricrei va!'ri6 (ac va a,un+e !a cun')tin a atrnrii &a!e (e "u2ne:eu6 va a,un+e (rept# "reptu! e '2u! !ui "u2ne:eu6 'ri (e p'art &!u,ba pre'tu!ui6 'ri pe8a *2pratu!ui6 'ri pe8a *nv atu!ui6 'ri pe8a arti&tu!ui6 'ri pe8a vi&ti8 ernicu!ui6 'ri pe8a b'+atu!ui6 'ri pe8a &racu!ui# %n &in+ur !ucru i &e cere pentru acea&ta- & &e cun'a&c pe &ine ca avn(u8)i 'br)ia &piri8 tua! )i t'at *n:e&trarea (e !a "u2ne:eu# Sunt 2u! i (rep i care nici nu )tiu (e&pre ei c &unt (rep i# Pentru ei ne)tiin a e ' 2are ac'perire (e pri2e,(ii6 )i anu2e6 pri2e,(ia c(erii *n 2n(rie a ce!'r c'n)tien i (e virtutea !'r# *n &fnta !'r ne)tiin ei &unt &i2p!i ca f!'ri!e6 nu )tiu ni2ic (e&pre fru2u&e ea !'r# Pentru cei ce *n& au ' r&pun(ere *ntre 'a2eni6 e neaprat (e trebuin &8)i cun'a&c atrnarea !'r (e "u2ne:eu )i ;ui &8! *nt'ar8 c cin&tea )i &!u,ba6 pe care !e au *ntre 'a2eni# T't ceea ce *2pie(ic acea&t &itua ie n'r2a! e v!u! (e pe 2inte6 e :i(u!6 (e&pr it'r (e "u2ne:eu6 a! pcatu!ui# "u2ne:eu pe t' i *i tri2ite *n:e&tra i )i *n &tare & fie (rep i# "ar6 trecn( ei prin p'arta na)terii p2nte)ti6 iau *n &pate p'veri printe)ti6 care8i &pete&c )i8i *nc'v'aie &pre p2nt# Pe ur26 &!bi i (e '&tenea!a vie ii )i (e 2e(iu! *nc'n,urt'r6 +reu &e v'r (eci(e & repre:inte cau:a !ui "u2ne:eu# >*nainte (e8a te ur:i *n pntece### te8a2 &fin it )i te8a2 rn(uit pr''r'c pentru p'p'are>6 :ice "u2ne:eu !ui Iere2ia36 care &e ca2 !ep(a (e &!u,ba (e pr''r'c# I'na &8a !ep(at 2u!t )i bine6 Petru &8a !ep(at= *2pra i &8au !ep(at6 pre' i &8au !ep(at# Se ve(e c e un ri&c a! vie ii (e8a te ine (e "u2ne:eu# E ' ciu(at ru)ine (e 'a2eni *n a te face 2ai bun# Iar *n(r:nea!a (e8a &!u,i !ui "u2ne:eu )i a8i *n(e2na )i pe ei &8! &!u,ea&c6 (e ce!e 2ai 2u!te 'ri6 te pune *n pri2e,(ie cu
Iere2ia 365#

D?D

CRAREA MPRIEI

'a2enii# E frica 'ii (e !up# "ar (ac )i Ii&u& &8ar fi *nfric')at (e 'a2eni )i (e ia(6 ce &8ar fi a!e& (e n(e,(ea n'a&tr< Taina !ui Ii&u& era c *n trupu! ;ui &e a&cun(ea "u2ne:eu= iar taina n'a&tr6 a cre)tini!'r6 e c *n fptura n'a&tr &e a&cun(e Hri&t'&# Aci e 2inunea c 'i!e biruie !upii6 'rict (e 2are !e8ar fi .aita# Spre a ve(ea cu 'c.ii ' 2inune ca acea&ta6 nu e (ect ' &in+ur ca!e (e ur2at- via a curat 8 p'trivit cu firea 8 care a,ut )i 'a2eni!'r6 )i8I a,ut )i !ui "u2ne:eu6 ca & ne p'at a,uta# Nu8i a!t c.ip 'bi)nuit (e8a &urpa :i(u! )i (e8a &ub ia v!u! ce (e&parte pe 'a2eni (e "u2ne:eu )i ba+ .a'&u! *n :i(ire# Cci pcatu! (e&fru!ui )i a t'at fr(e!e+ea *ntr:ie &au face cu neputin artarea )i (e&vr)irea vie ii !ui Hri&t'& *n n'i# C nu2ai (e &e va arta via a !ui Hri&t'& *n n'i6 v'2 cun'a)te inta &pre care trebuie & tin(e2 )i ne v'2 *n e!e+e r'&tu! pe p2nt# *n c'piii veni i (intr8' vie uire curat a c&t'riei6 precu2pne&c *nc!inri!e bune )i nu8i biruie *2pre,urri!e re!e a!e 2e(iu!ui6 ce even8 tua! !8ar +&i )i6 p'ate c6 c.iar *2p'triva ace&tui 2e(iu &unt rn(ui i# Ei &unt (e 2ici 2ai &trve:ii pentru "u2ne:eu )i prin acea&ta &e ve(e c au c.e2are &8! fie ucenici6 iar6 (ac vre2ea !e8' va cere6 Ii v'r fi )i 2ucenici# %n brbat (e )tiin 6 care 2rturi&e)te *n 2e(iu! &u pe "u2ne:eu6 a(e&e'ri e 2ucenic= un c'n(uct'r (e nea2uri6 (ac &e (ec!ar atrnt'r (e "u2ne:eu6 (e a&e2enea e 2ucenic6 ca )i cu2 atrnarea (e "u2ne:eu ar fi ' 2are &!biciune )i vin'v ie# 9i a)a p e&c pe rn( t' i (rui ii !ui "u2ne:eu cn( nu &e *nv'ie&c !a &fatu! !u2ii6 & t!.rea&c pe "u2ne:eu (e (aru! ce !iO3 (a&e &pre t't !ucru! bun6 ce au &8! *2p!inea&c *n !u2e# Cu ct >v!u!> e&ut (in pcate )i a)ternut pe&te 'c.iu! c'n)tiin8 ei e 2ai &ub ire6 cu att cei (rui i af! 2ai repe(e cine &unt )i ce tri8 2itere au (e !a "u2ne:eu# Ii&u&6 ca '2 a(evrat6 n8avea nici un v! (e&pr it'r6 *nct !a 3D ani &punea (reptu!ui !'&if )i Sfintei 0eci'are6 cu aeru! ce! 2ai natura! cu putin - >N8a i )tiut c *n ca&a Tat!ui Meu 2i &e ca(e & fiu<>3 Era *n te2p!u! (in Ieru&a!i26 *nc'n,urat (e b'+'&!'vii !e+ii vec.i6 *ntrebn(u8i )i r&pun:n(u8!e (in Scripturi# "eci &fin ii6 (rep ii prin e1ce!en 6 pe 2&ura cre(in ei )i a cur iei !'r 2')tenit (in prin i )i &p'rit cu pr'pria !'r '&tenea!6
3

;uca D6 K4#

ICONOMII TAINE;OR

D?I

&unt ' cuvntare vie6 pentru c au *ntr8*n)ii pe "u2ne:eu8Cuvntu!6 Ce! ce &tri+ printr8*n)ii v'ia Sa ctre cei!a! i 'a2eni# In ,uru! ace&t'ra &e *ntre)te )i &e *ntin(e cre(in a6 )i 2u! i &e 2ntuie&c# Prin ei &e p't'!e)te anar.ia6 prin ei &e re&tabi!e)te ec.i!ibru! )i ar2'nia )i prin ei )i cei!a! i *ntrev( pe "u2ne:eu# Sfin enia e t'c2ai acea&t tran&pa8 ren a !ui "u2ne:eu *n fptura Sa6 prietenia aceea (e 2are cuviin a &uf!etu!ui cu Tat! &u 8 &in+ura &itua ie n'r2a! )i (e !a &ine *n e!ea& a '2u!ui )i a 'a2eni!'r#

"REPT%; INTRE I%BIRE 9I SABIE

"e:ec.i!ibru!6 .a'&u! )i anar.ia &unt ca2 ace!a)i !ucru= ' &c.i8 2'n'&ire6 ' (e+enerare6 un acci(ent6 un pcat c'!ectiv# "e:ec.i!ibru! &au pcatu! nu e ' rea!itate cu &up'rt pr'priu6 ci &unt +.eare!e .a'&u!ui *n +ru2a:u! rea!it ii6 ' pn(ire a ni2icu!ui care vrea & *n+.it *n &ine t'ate cte &unt# "u2ne:eu vrea & &tvi!ea&c nva!a anar.iei *n fptur6 *n&6 re&pectn( !ibertatea '2u!ui6 nu p'ate6 (ect (ac va c)ti+a )i c'nvin+erea '2u!ui pentru inten ia Sa# Pe (rep i *i are c)ti+a i pentru acea&t cau:# Pe ne(rep i6 pier:n( ace)tia !ibertatea !'r 8 (e vre2e ce r'be&c pcatu!ui 8 nu8I 2ai p'ate c)ti+a prin !ibertatea pe care n8' 2ai au6 (e aceea pentru ace)tia nu8I 2ai r2ne (ect &abia# Prin &abie &e *n e!e+e aci- a&pri2ea (rept ii6 !e+ea6 aut'ritatea6 &tpnirea6 pe(eap&a6 pn c.iar )i pe(eap&a cu &abia# Cn( cineva6 cu fapte!e &a!e pct'a&e6 ca(e (in (ra+'&tea Tat!ui &u6 ( (e (reptatea ;ui6 care6 ca pe un r'b6 *! va rea(uce !a ca!e cu &i!a# *i ( )i ti2p6 ('ar va &i2 i & vin (e bun v'ie= (ac *n& nu ba+ *n &ea26 *i ia )i ti2pu! )i ca(e tar (e ve&te ur2rit (e (reptate# O 2are putere (e refacere a&upra ce!'r c:u i (in (ra+'&tea !ui "u2ne:eu ' au (rep ii6 care &tau *naintea Stpnu!ui vie ii pentru fra ii !'r# Ei fac cu2pn *ntre "u2ne:eu )i 'a2eni- ('bn(in( (e !a 'a8 2eni p'c in a )i (e !a "u2ne:eu6 2i!'&tivirea# Cn( !ip&e&c (rep ii (intre 'a2eni6 iubirea nu &e p'ate *2p!ini6 ci trebuie & &e *2p!inea&c (reptatea#

D?K

CRAREA MPRIEI

C.e2area acea&ta (e 2i,!'cit'r *ntre "u2ne:eu )i 'a2eni au avut8' 2u! i6 (ar 2ai cu &ea2 Ii&u&6 )i (e !a E! t' i ic'n'2ii taine!'r6 Ap'&t'!ii )i ur2a)ii !'r !e+iui i# Pre' ii reactua!i:ea:6 prin ,ertfa cea fr (e &n+e6 prin Sfnta *2prt)anie6 per2anen a ace&tei 2i,!'ciri# "e aceea pre'tu! 8 care &e *n e!e+e c trebuie & fie un (rept 8 e nu2it c.iar 2ai 2u!t (ect atta= e! e *n+eru! "'2nu!ui Sava't3 FSava't e t't Ii&u&G# >*n+erii Bi&ericii> (in Ap'ca!ip& erau )apte epi&c'pi6 care au !uat *n(reptare pentru 'arecare neb+ri (e &ea2# Pre' ii au +ri,a (e8a *n(up!eca pe 'a2eni *n vre2ea rn(uit *nt'arcerii6 ca & nu ca( (in 2i!'&tivire &ub &trivirea (rept ii# ;'r !i &8a (at 2are!e (ar & ierte *n nu2e!e !ui "u2ne:eu# Mare6 c'vr)it'r (e 2are (ar# Oare (e ce nu83 pricep 'a2enii< A '&n(i pe pre' i e !ucru! ce! 2ai u)'r )i ce! 2ai fr r'&t# S fi2 (rep i- &!u,ba pre' i!'r e &fnt6 (aru! !'r e (e !a "u2ne:eu6 e &fnt# C firea !'r p2ntea&c 2ai ( une'ri pri!e, (e &2intea!6 iar & fi2 (rep i- neavn( cu2 & vin a!tfe! (ect prin na)tere (in trupuri p2nte)ti *n care 2i)un p'rniri!e fr(e!e+i!'r ca )erpii )i r'( *nc!i8 nri!e pati2i!'r ca vier2ii6 &i+ur c ei v'r fi c'vr)i i (e 2')tenirea acea&ta )i nu8)i v'r putea *n(ep!ini tar u2br tri2iterea !'r (e !a "u2ne:eu# C.e2area !e e&te *nv!uit6 v'r )'vi *n .'trriD6 biru8 in(u8&e (e !u2e6 *n !'c ca ei & biruie !u2ea# Si+ur c ace)tia6 prin via a !'r6 nu v'r !&a p'p'ru! & crea(6 )i a)a &e v'r &!btci 'i!e a&upra p&t'ru!ui )i v'r face bucurie !upi!'r# *n ,uru! !'r &e va *ntri *ntunerecu! a t'at ne)tiin a )i va *ncepe f'a2etea6 nu (e pine6 ci (e Cuvntu! !ui "u2ne:eu6 pinea cea (in Cer# Sarea p2ntu!ui ' v'r c!ca8' 'a2enii *n pici'are )i a)a vine c- >9i pre'tu!ui i &e va *nt28 p!a ca )i p'p'ru!ui>I# "ar6 (e t'at &tarea a&ta rea a !ucruri!'r are & (ea &ea2a )i p'p'ru!6 cci t'at (ec(erea e (e !a prin i *nceptur# Iat *n ce 2are 2&ur 2i!'&tivirea !ui "u2ne:eu e atrnt'are (e 'a2eni# "reptatea *n& nu 2ai e atrnt'are (e 'a2eni6 ace)tia tre8 buie & ' &ufere fr (e t'c2ea!#

3 D I

Ma!ea.i D6 B# I&aia D?6 B# I&aia DK6 D#

IC@N@MII TAINE;OR D?5

Iubirea )i &abia !ui "u2ne:eu !ucrea: ne*ntrerupt )i (e'(at *ntre 'a2eni- pentru fiecare6 (up cu2 *i trebuie= a&ta nu nu2ai fiin(c 'a2enii &unt a2e&teca i6 (ar )i pentru c fiecare in& *)i are vre2i!e &a!e cn( *i &tr!uce)te 2i!'&tivirea6 precu2 )i vre2i cn( *! pri+'ne)te &abia 8 ca & vie iar)i !a &tarea (e 2i!'&tivire# *n t'at acea&t *nt'arcere a !ucruri!'r6 pre'tu!6 )i *n +enera! (reptu!6 *)i are &!u,ba &a (e8a t!2ci taine!e ic'n'2iei (ivine6 *n(u8 p!ecn( &pre'!a!t a2n('u pr i!e6 )i pe '2 )i pe "u2ne:eu# "e 2u!te 'ri (reptu! ' p e)te6 c pri2e)te &+e i (in a2n('u pr i!e# >"reptu! care 2'are '&n(e)te pe ne!e+iu ii care trie&c### ve(ea8v'r &fr)itu! *n e!eptu!ui6 (ar nu v'r *n e!e+e ce &fat a avut "u2ne:eu cu e!###>3# "ac pri2i2 ce &pune Carre!6 per&'ana '2enea&c &e *ntin(e *n fe!urite c.ipuri )i (inc'!' (e 2ar+ini!e &a!e anat'2ice# Sunte2 t't'(a8 t )i per&'ane (u.'vnice)ti# "ra+'&tea )i ura &unt rea!it i# O (ra+'&te (i&tru& p'ate pricinui une'ri c.iar 2'artea# O (ra+'&te re*nviat e ' *nviere# "ac a2 putea ve(ea fire!e6 care ne !ea+ unii (e a! ii6 f'r2a 'a2eni!'r ar fi (e&tu! (e ciu(at# %nii 'a2eni ar (ep)i cu pu in &uprafa a pie!ii !'r6 a! ii &8ar *ntin(e pn !a un (ep':it (e banc6 a! ii pn !a trupu! 'arecui6 a! ii pn !a crciu26 a! ii pn !a avu ie# %nii ni &8ar prea cu ni)te 2ini *ntin&e pe&te 2ri )i ri6 pn !a fa2i!ia !'r6 pn !a 2un ii )i ceru! rii *n care &8au n&cut6 !a ' ceat (e prieteni6 !a ' ca& vec.e# C'n(uct'rii (e nea2uri6 2arii binefct'ri6 &fin ii6 ar fi ni)te uria)i care8)i *ntin( 2u! i2e (e bra e a&upra unei ri6 a unui c'ntinent6 &au a !u2ii *ntre+iD# Cine )tie6 (ac nu cu r'&t &ftuiau Prin ii pe ucenicii !'r (e a8)i avea &uf!etu! a(unat ac'!' un(e !e e )i trupu!= c6 *2pr)tia i cu &uf!e8 tu!6 cptau 2u!te rni )i nu &p'reau# Cine )tie6 (ac nu 2rturii!e un'r v:t'ri Prin i (e&pre &t!pu! (e f'c ce urca (e !a cte un &p'rit (u8 .'vnice)te pn !a cer6 nu era t'c2ai acea&t c'ncentrare a per&'na8 !it ii fericitu!ui- a 2in ii *n ini2 )i a a2n(ur'ra *n "u2ne:eu6 cp8 tn( f'r2a unui &t!p (e f'c#

3 D

*n e!epciunea !ui S'!'2'n K6 3A83B# A!e1i& Carre!6 'p# cit#6 p# DAK#

D?A

CRAREA MPRIEI

Sunt 2u!t 2ai 2u!te !ucruri!e pe care nu !e )ti26 (ect ce!e ce !e )ti2 (e&pre '2= (ar ceea ce )ti2 &i+ur e c &piritu! nu e *n+r(it (e ce!e K (i2en&iuni a!e !u2ii v:ute#

C7RMA "IN /ARE

Oare (e ce *nvinuie)te "u2ne:eu pe 'a2eni (e faptu! c nu &e 2ai na)te (reptu! printre (n)ii6 )i c ei nu ba+ (e &ea2< R&pun&u! e ur2t'ru!- (rep ii &unt une!te!e !ui "u2ne:eu6 prin care &ftuie)te nea2uri!e )i6 prin r'&tu! !'r6 face cu putin 2i!'&tivirea Sa pe&te 'a2eni= pe cn( (ac nu8i are6 'a2enii v'r (a pe&te ur+ia (rept ii Sa!e6 (up fapte!e !'r# 0a2i!ia6 cu r'a(e!e ei *2p'vrate (e fr(e!e+i6 *! a(uce pe "u2ne:eu !a i2pa&= (rept aceea 'a2enii &unt tra)i !a r&pun(ere )i &e af! *n aceea)i pri2e,(ie ca &2'c.inu! fr r'a(3# >Cutat8a2 printre ei6 & +&e&c un '2 ca & &e p'arte cu (reptate *naintea fe ei Me!e pentru ara acea&ta6 ca & nu ' pier(6 )i n8a2 +&it#>D Pri2u! (rept6 care a &tat *naintea !ui "u2ne:eu pentru a! ii6 a f'&t Avraa2I# A!tu! a f'&t M'i&e6 care c.iar a &tr2t'rat pe "u2ne8 :eu6 ca & ierte n'r'(u! care fcu&e pcat 2are6 *nc.inn(u8&e !a vi e!u! (e aur6 :icn(>R'+u82 acu26 (e vrei & !e ier i pcatu! ace&ta6 iart8i= iar (e nu6 )ter+e82 )i pe 2ine (in Cartea Ta6 *n care M8ai &cri&H>K 9i "u2ne:eu a&cu!t (e '2# A!t (rept6 Ii&u& Navi6 ur2a)u! !ui M'i&e6 intrn( *n p2ntu! f+(uin ei6 !a ' !upt cu A2'reii6 &8a ru+at & &tea &'are!e )i &8a 'prit
M;uca 3I6A= Marcu 336 3I# D Ie:ec.ii!DD6 I@# 0acere 3?6DI# Ie)ire ID6 ID#

ICONOMII TAINE;OR

2'7

&'are!e6 pn ce *8a fcut "u2ne:eu i:bn( a&upra vr,2a)i!'r# >9i n8a 2ai f'&t nici *nainte6 nici (up aceea6 ' a&tfe! (e :i6 *n care "'2nu! & a&cu!te a)a +!a&u! '2u!ui>6 2rturi&e)te Scriptura3# "e 'bicei 'a2enii &trne&c cu fapte!e !'r anu2ite furtuni nev8 :ute= ace&tea t't *n capu! !'r &e *nt'rc6 (ar *n c.ipu! ce! 2ai v:ut cu putin # "u2ne:eu6 )tiin( (e 2ai8nainte &fr)itu! tutur'ra6 rn(uie)te fiecruia i&p)iri *n !u2ea acea&ta# >"u2ne:eu e&te *n(e!un+ rb(t'r )i 2u!t 2i!'&tiv6 (ar nepe8 (ep&it ni2ic nu !a&#> In& ni2ic nu face fr & arate taina Sa &!u,it'8 ri!'r SiI# Iat (reptu! ca ve&tit'r a! v'in ei !ui "u2ne:eu6 ca v:t'r *nainte6 (inc'!' (e :area (i2en&iunii a patra6 ti2pu!# Sfnta Scriptur ar fi ' c'pie (e pe nev:uta Carte (e !a cr2a !u2ii# "reptu! a,un+e !a 'br)ia Scripturii# A&tfe!6 "u2ne:eu ine &fat cu ')tirea cerea&c6 rn8 (uin( &fr)it cu pe(eap& re+e!ui A.av )i arat taina Sa pr''r'cu!ui Mi.eiaK# A&pra *n(reptare a *2pratu!ui (in Babi!'n6 care fcu&e abu: (e putere )i &e &ui&e !a 2n(rie 2are6 >&e &pi,in pe vrerea *n+eri!'r )i pe p'runca &fin i!'r>5# Taina ' *n e!e+e "anii!6 care8i ( trufa)u!ui *2prat &fatu! r&8 cu2prrii pcate!'r &a!e6 !ucru prin care ar fi putut 'c'!i ne2aiv:uta pe(eap&6 ce atrna a&upr8i# Iar "u2ne:eu6 ce! ce *2p!ine)te &fatu! &!u+i!'r Sa!eA6 i8a (at 3D !uni6 vre2e !a *n(e2n# *2pratu! *n&6 ne(eprin& & a&cu!te6 n8a vrut (e bunv'ie &8)i i&p)ea&c pcate!e6 (up ca!ea 2i!'&tivirii6 (e aceea 38a a,un& (in ur2 !e+ea (rept ii6 a i&p)irii fr (e v'ie# N8a vrut & &e *n(repte (up 2inte6 (e aceea i &8a !uat 2intea )i a f'&t i:+'nit (intre 'a2eni6 )apte ani p&cn( cu b'iiB# Ca rn(uit (e "u2ne:eu cu &!u,ba (e *2prat a! Babi!'nu!ui6 e! nu trebuia & &e &e2e ea&c )i & cear p'p'ru!ui & i &e *nc.ine !ui6 i&pitire care e 2ai pre&u& (e putere6 )i a f'&t *ntin& )i a&upra p'p'ru!ui evreu6 pe care i83 ((u&e "u2ne:eu *n r'bie6 iar nu *n rtcire# Pe !n+ a&ta6 era un tiran *nfric')at6 *nct t'ci&e u2erii '&ta)i!'r &i )i (e '&tenea!a :i(irii 2arei cet i a Tiru!ui6 t' i c.e!i&er?#

3 D

Ii&u& Navi 3@6 3K# *Uau2 36 I# I A2'& I6 B#

K 5

I Re+i DD6 34# "anii! K6 3K# A Ibi(ern#

B ?

"anii! K6 DK6 DA6 D4# Ie:ec.ii!D46 3?#

D??

CRAREA MPRIEI

Era (at'r & &e p'arte ca ' &!u+ a !ui "u2ne:eu )i nu ca un tiran6 tcn( atta tu!burare *n :i(irea !ui "u2ne:eu# %r+ia6 pe care a (e:!n uit8' a&upr8)i6 a &tin& fr(e!e+i!e &a!e6 *nct6 (up trecerea vre2ii (e pe(eap&6 )i8a v:ut r'&tu! )i atrnarea &a (e "u2ne:eu# Iat 2rturia (e *n e!ep ire a ace&tui tiran a! i&t'riei vec.i6 (at (e e! *n&u)i>9i (up trecerea ace&tei vre2i Fcei )apte ani (e nebunieG6 eu6 Nabuc'('n'&'r6 a2 ri(icat 'c.ii 2ei !a Cer6 )i 2intea *2i veni (in n'u6 )i a2 bine8 cuvntat pe Ce! Prea*na!t )i ve)nic viu6 )i I8a2 a(u& !au( )i prea2rire# Cci puterea ;ui e&te putere ve)nic6 iar *2pr ia ;ui pe&te vr&te )i vr&te### T'ate ci!e ;ui &unt (repte6 iar pe cei ce u2b! 2n(ri p'ate &8i &2erea&c>3#

Cr2uirea nea2uri!'r t't (e &u& &e face# E&te )i ' i&p)ire a nea2uri!'r# Acea&ta &8a (e&tinuit pri2a (at !ui Avraa2>S )tii bine6 c ur2a)ii ti v'r ne2ernici *n p2nt &trin6 un(e v'r fi r'bi i )i ap&a i patru &ute (e ani= (ar pe nea2u! ace!a6 cruia v'r r'bi6 *! v'i ,u(eca Eu6 )i (up aceea v'r ie)i aicea cu avere 2are# Ei *n& &e v'r *nt'arce aici *n a! patru8 !ea veac (e 'a2eni6 cci nu &8a u2p!ut *nc 2&u8 ra ne!e+iuirii A2'rei!'r>D# ;a p!inirea vre2ii pre:i&e6 cn( evreii &8au *nt'r& (in E+ipt6 a!te taine (in Cartea i&p)irii ve(e S'!'2'n6 privin( *n(rtu! ti2pu!ui# Iat cu2 i8a ,u(ecat "u2ne:eu pe e+ipteni"intre ce!e 3@ pe(ep&e6 cea 2ai +rea a f'&t n'aptea cea (e trei :i!e6 cu *nfric')ri!e ei cu2p!ite6 >care veni&er pe&te ei (in Ia(>I#
M"anu! K6 I36IK# MCene: 356 3I83K63A# *n e!epciunea !ui S'!'2'n 3B6 3K#

ICONOMII TAINE;OR D?4

+)

Intr8*n&a !i &e (e:ve!eau pcate!e !'r a&cun&e# Ea era ic'ana *ntunerecu!ui ce avea &8i *n+.it pe ur2# A:vr!i i *nc'ace )i *nc'!' pe p2nt )i pe ,u2tate 2'r i6 ei ((eau pe fa pricina pentru care 2ureau# Cci ve(enii!e ce8i *n+r':i&er !e (e&tinui&er !ucru!6 ca & nu 2'ar *n ne)tiin - pentru ce pti2e&c atta ru3# Iat )i &fr)itu! ,u(ec ii !ui "u2ne:eu cu ei- (e:a&tru! 2i!itar a! !ui 0ara'n*n e!epciune 343#O 2nie ne*n(urat pri+'ne)te pe ne!e+iui i pn *n &fr)it6 fiin(c "u2ne:eu )tia (e 2ai8 nainte care va fi petrecerea !'r# D#C (ac e+iptenii6 (up ce au !&at pe I&rai! ca & p!ece )i cu 2are &truin i8a :'rit !a (ru26 avea8v'r preri (e ru )i v'r *ncepe &8i ur2 rea&c# I#Cu a(evrat6 cn( nu i&prvi&er (e ,e!it pe 2'r ii !'r )i p!n+eau *nc !a 2'r2inte!e ce!'r uci)i6 un a!t +n( nebune&c !e8a venit )i au *nceput ca pe ni)te fu+ari & ur2rea&c6 pe aceia pe care *i :'ri&er cu ru+2in i6 & p!ece (e !a ei# K#;a acea&ta *i atr+ea pe(eap&a (e care erau vre(nici6 cci (e&pre ce!e 2ai8nainte *nt2p!ate ei nu 2ai aveau inere (e 2inte6 ca & &e *2p!inea&c )i ceea ce 2ai !ip&ea (in ur+ii!e &uferite (e ei6 5#A)a *nct p'p'ru! Tu & &vr)ea&c necre :uta !ui trecere prin 2are6 iar e+iptenii & (ea pe&te ' 2'arte npra&nic# *n vre2e ce 2i!uia "u2ne:eu pe unii6 prp(ea pe a! ii6 cci !i &e *2p!ineau 2&uri!e fr(e!e+i!'r# Iar ca cei 2i!ui i & ia a2inte6 a!te

taine (in Cartea 'cr2uirii nea2uri!'r &e (e&c'per !ui M'i&e6 *n vre2e ce p'p'ru! &e apr'pie (e p2ntu! f+(uin ei# "u2ne:eu *i *n)ir !ui M'i&e t'ate fr(e!e+i!e (e&frnrii6 (e care *i atra+e !uarea a2inte & p:e&c p'p'ru!6 iar !a ur2 a(au+*n e!epciunea !ui S'!'rn'n 3?634#

D4@

CRAREA MPRIEI

;evitic 3?DK#S nu v *ntina i cu ni2ic (in ace&tea6 cci cu t'ate ace&tea &8au *ntinat p+nii6 pe care Eu *i i:+'ne&c (inaintea fe ei v'a&tre6 D5#C &8a *ntinat p2ntu! )i a2 privit !a ne!e+iuiri!e !'r )i a !ep(at p2ntu! pe cei ce tr iau pe e!# DA#Iar v'i & p:i i t'ate p'runci!e Me!e )i t'ate !e+i!e Me!e )i & nu face i nici una (in tic !')ii!e ace&tea6 nici b)tina)u!6 nici veneticu!6 care trie)te *ntre v'i6 DB#C t'ate urciuni!e ace&tea !e8au fcut 'a2enii p2ntu!ui ace&tuia6 care8i *naintea v'a& tr6 )i &8a *ntinat p2ntu!= D?#Ca nu cu2va & v !epe(e )i pe v'i p2ntu!6 cn( *! ve i *ntina6 cu2 a aruncat e! (e !a &ine pe p'p'are!e care au f'&t *nainte (e v'i# Iat c pe !'cuit'rii cu ' via &tricat6 cn( *i &'rte)te "u2ne:eu pe(ep&irii6 nu8i apr nici ' +rani )i nici ' ar26 (ar pentru ' via curat *i apr "u2ne:eu6 cu2 nu8i apr ni2ic pe !u2e# Nea2uri!e au un (e&tin a&cun& *n "u2ne:eu# Cn( *)i ur2ea: (e&tinu!6 au aprarea !ui "u2ne:eu6 cn( *! tr(ea:6 & &e +te&c (e pe(eap&# "ar ei n8au a&cu!tat6 ci (in nea2 *n nea2 t't 2ai ri &8au fcut6 *nct iat cu2 tun +!a&u! !ui O&eiaO&eia K3#A&cu!ta i cuvntu! "'2nu!ui6 v'i feci'ri ai !ui I&rai!6 cci "'2nu! &t !a ,u(ecat cu !'cuit'rii p2ntu!ui6 D#Cci nu 2ai e&te cre(in 6 nici iubire6 nici

cun'a)tere (e "u2ne:eu *n ar# I#T' i ,ur &tr2b6 2int6 uci(6 fur )i &unt (e& frna i= &vr)e&c fapte &i!nice6 iar &n+e!e vr&at cur+e pe&te &n+e#

ICONOMII TAINE;OR

D43

K# Pentru acea&ta ara e *n 2are ,a!e6 iar cei ce8' !'cuie&c &unt fr v!a+# Nrvi i cu2 erau cu pcate!e6 n8au a&cu!tat= (e aceea 2ai 2u!t ur+ie )i8au *n+r2(it pe&te cap6 a(u+n( a face re!e6 pn cn(6 prin Iereraia pr''r'cu!6 "u2ne:eu !e ( (e )tire (r2area Ieru&a!i2u!ui )i (ucerea *n r'bie# E intere&ant 2'2entu! ace&ta i&t'ric6 *n care pr''8 r'cu! &e !upt cu re+e!e ca &8! *n(up!ece & &e pre(ea fr re:i&ten 6 ca & &cape cu via 6 (ar re+e!e 8 *n te2eiu! (at'riei (e re+e 8 prefer & 2'ar6 (ar & &e pre(ea6 ba# Preve&tirea acea&ta6 care era ' ur2are a vie uirii tic!'a&e a p'p'ru!ui )i a re+e!ui6 ' 2'tivea: "u2ne:eu !ui Iere2ia6 :icn(- >P'ate6 au:in( t'ate neca:uri!e ce 2i8a2 pu& *n +n( & !e fac36 v'r a&cu!ta )i &e v'r *nt'arce fiecare (e !a ca!ea &a cea rea )i atunci v'i &c.i2ba &tr2t'rarea pe care vreau & !e8' fac6 pentru fapte!e !'r ce!e re!e>D# Pentru cuvntu! ace&ta *n&6 erau &8! '2'are pe Iere2iaI# Cci cuvntu! "'2nu!ui era (e r& !a eiK )i )i8au btut ,'c (e tri2i)ii !ui "u2ne:eu )i n8au inut &ea2 (e cuvinte!e ;ui6 pe pr''r'cii ;ui i8au bat,'c'rit6 pn ce 2nia !ui "u2ne:eu &8a p'+'rt pe&te p'p'ru! Su6 ct ace&ta n8a 2ai avut &cpare5# In vre2ea aceea Iere2ia &e ru+a>Mrturi&i2 "'a2ne necre(in a n'a&tr )i f8 r(e!e+i!e prin i!'r n')tri6 cci a2 pctuit *naintea Ta# Nu ne !ep(a pe n'i6 pentru nu2e!e TuH>A Pri2e)te *n& r&pun&u! ur2t'r>C.iar M'i&e )i Sa2ui! (e8ar &ta *naintea Mea6 t't nu M8ar *n(up!eca &pre p'p'ru! ace&ta# C'ne)te8i (e !a fa a Mea6 & &e (uc# Iar (e8)i v'r :ice- un(e & ne (uce2< & !e r&pun:i- A)a :ice
Iere2ia IA6 I# Eere2ia DA6 I# I Iere2ia DA6 33#
D 3 K

Iere2ia A6 3@# D Para!ip'2ena IA6 3A# L Iere2ia 3K6 D@#


S

C%$INTE HOTR7TOARE

Sfnta Scriptur6 prin Ap'&t'!u! Pave!6 *2parte 'a2enii *n ('u

cete- *n trupe)ti )i (u.'vnice)ti# >Cei ce &e in (e trup p'fte&c ce!e trupe)ti6 iar cei ce &e in (e (u.6 ce!e (u.'vnice)ti# Ci p'fta crnii e&te 2'arte6 (e'arece e&te vr,2)ie *2p'triva !ui "u2ne:eu6 fiin(c nu &e &upune !e+ii !ui "u2ne:eu )i nici nu p'ate# "e aceea cei ce &unt *n carne6 nu p't & p!ac !ui "u2ne:eu#>3 Cei ce &unt *n& ai !ui Hri&t'&6 trupu! )i !8au r&ti+nit *2preun cu p'fte!eD# >Nu &unte2 (at'ri trupu!ui6 ca & vie ui2 (up trup# Cci6 (aca vie ui i p'trivit trupu!ui6 ve i 2uri= iar (ac uci(e i cu (u.u! p'fte!e trupu!ui6 ve i fi vii# 0iin(c t' i c i &unt 2na i (e "u.u! !ui "u2ne:eu6 ei6 fiii !ui "u2ne:eu &unt#>I Cci- >$'in a !ui "u2ne:eu acea&ta e&te- &fin irea v'a&tr6 ca & v feri i (e (e&frnare6 ca & )tie fiecare (intre v'i &8)i &tpnea&c va&u! &u *n &fin enie )i cin&te6 nu *n pati2a p'fte!'r6 cu2 fac necre(inci')ii6 care nu cun'&c pe "u2ne:eu# Cci "u2ne:eu nu ne8a c.e2at !a necur ie6 ci !a &fin ire>K# Pe vre2ea ace&tui 2are ic'n'2 a! taine!'r !ui "u2ne:eu6 Pave! Ap'&t'!u!6 &uf!a ur+ie 2are pe&te cre)tini# "e aceea 2u! i erau .'tr i pentru *nfrnarea (e&vr)it *n c&t'rie6 ca & fie +ata 'ricn( (e Sfnta *2prt)anie )i (e 2rturi&irea 2uceniciei# Sfntu! Pave! *n&6 &'c'tin( c'piii6 2u+urii c&t'riei6 n8a *n+(uit *nfrnarea (e&vr)it (ect pentru vre2i!e (e p'&t )i ru+ciune5# P'&t era 8 )i e&te 8 !uni6 2iercuri )i vineri6 iar ru+ciune )i Sfnta *2prt)anie &2bta )i (u2inica# S!bn'+in(u8&e cre)tinii6 cu trecerea vre2ii6 Sfin ii Prin i
3 D

R'2ani ?6 58?# Ca!aten, 56 DK# I R'2ani ?6 3D83K#

3 Te&a!'niceni K6 I856 B# 3 C'rinteni B6 5#

DBA

CRAREA MPRIEI

au a(u+at pe rn( ce!e patru p'&turi 2ari6 care &unt p'&t *n t'ate privin e!e# "e atunci au b+at (e &ea2 Prin ii c '2u! tar *nfrnare (eca(e6 iar fr p'&t nu &e p'ate *nfrna )i6 ca ur2are6 nu 2ai p'ate pricepe ce!e a!e vie ii (u.'vnice)ti# I'i! pr''r'cu! (e 2u!t cuvnta&e>Cti i p'&tiri &finte### S ia& 2ire!e (in c2ara !ui )i 2irea&a (in iatacu! eiH>3 Sf# Pave!6 &'c'tin( *n& )i nev'ia cea&u!ui (e fa 6 ur+ia vre2ii (e atunci6 !e ( &fatu! ace&ta- >Bine e pentru 'ricine & fie a)a cu2 &e +&e)te# ;e+at e)ti cu fe2eie6 nu cuta (e&facere# "e:!e+at e)ti (e fe2eie6 nu cuta fe2eie# Cci (e8acu2 vre2ea &8a &curtat# A)a *nct cei ce au fe2ei & fie ca )i cu2 nu ar avea= cei ce cu2pr ca )i cu2 n8ar &tpni6 )i cei ce &e f'!'&e&c (e !a !u2ea acea&ta6 ca )i cu2 nu &8ar f'!'&i (e ea# Cci fa a ace&tei !u2i &e trece>D# In :i!e!e ur+iei (e pe ur26 !a ace!a)i &fat &e va a,un+e# Pn atunci6 b+2 (e &ea2 c pre' ii vre2uri!'r n'a&tre6 cu aceea)i (at'rie ca Pave!6 nu 2ai ur2re&c (e&frnarea ca pe un pcat care (r2 a!ctuirea '2enea&c6 *n *ntin(ere )i *n a(nci2e6 ci ' !a& &8)i fac (e cap# Ei nu 2ai au *n(r:nea!a & ' 2ture afar (in taina c&t'riei cre)tine6 (e aceea &e a,un+e !a &rcirea )i rtcirea r'a(e!'r ei6 c'piii# A)a &e *nt2p! c- >!ip&in( pre'tu!ui cun')tin a !e+ii )i btrnu!ui &fatu!>6 cu2 &e tn+uia Ie:ec.ii!I6 'a2enii 'rbecie *n 2u! i8 2ea ne)tiin ei )i a !ip&ei (e &fat6 care &8au *ntin& ca ' n'apte (e '&n( pe&te bie ii 'a2eni# Ace&ta e un &'2n (e pri2e,(ie6 (in a2n('u pr i!e# Cci &crie- >"'2nin( 'a2enii6 a venit vr,2a)u! )i a &e2nat ne+.in printre +ru )i &8a (u&>K# "eci nu tar r'&t atra+e2 !uarea8a2inte c ne+.ine!e vr,2a8 )u!ui v'r &!btci 'i!e *2p'triva p&t'ri!'r### Ceea ce &e petrece *n 2ic6 *ntr8un '26 &e petrece )i *n 2are6 *n '2enirea *ntrea+# Ceea ce &e petrece *n 2icr'bi'!'+ie &e petrece )i *n 2acr'bi'!'+ie6 *n &'cietatea '2enea&c= cu (e'&ebirea c ' 2ic &tr2bare (intr8un in&6 cu *ntin(erea )i cu !un+i2ea (e vre2e6 p'ate (a *ntre 'a2eni ' rtcire cu2 nu &8a 2ai p'2enit# "e !a faptu! ne*n&e28 nat c unuia6 *nve&tit cu putere6 i &8a &tr2bat 2intea6 e cu putin & &e

3 D

I'i! D6 3583A# 3 C'rinteni B6 DA8I3

I K

Ie:ec.ii! B6 DA# Matei 3I6D5#

I"O#OMII TAINE;OR

277

a,un+ !a i:+'nirea a 2i!i'ane (e 'a2eni (e &ub a&cu!tarea !ui "u2ne:eu# 0aptu! c Ii&u& a venit !a nunt cu ucenicii Si3 ('ve(e)te c (e !a nunt &e *ncepe pri2a 2inune (u2ne:eia&c &pre bine= (e aci &e ri(ic ' &tavi! *2p'triva pu&tiirii firii '2ene)ti# "e aceea &e ri(ic )i nunta (in (e&frnare !a cin&tea (e ta26 *ntre ce!e )apte6 t'c2ai pentru ca 'a2enii & &e &i2t )i & nu 2ai *n+(uie *ntr8*n&a )erpria fr8 (e!e+i!'r# "rept aceea6 :ice Sfntu! Ma1i2- >Ni2enea pctuin(6 nu p'ate avea &pre aprarea pcatu!ui &!biciunea trupu!ui# Cci unirea cu "u2ne:eu8Cuvntu! a *ntrit t'at firea6 prin (e:!e+area ei (e b!e&te26 ne2ai!&n(u8ne nici ' aprare pentru p'rnirea cu v'ie &pre pati2i# Cci (u2ne:eirea Cuvntu!ui6 fiin( t't(eauna (up Har *n cei ce cre( *n E!6 ve)te,e)te (in trup !e+ea pcatu!ui>D# *n veacuri!e (e aur a!e cre)tini&2u!ui6 trirea *n Hri&t'& era 2ai puternic )i 2ai *ntin& *ntre cre)tini= acea&ta !e fcea u)'ar !upta cu pati2i!e= *n veacu! n'&tru *n&6 cn( "u2ne:eu a a,un& (e r&I c.iar *ntre cre)tini6 a 2ai v'rbi (e !upt cu pati2i!e *n&e2nea: &8 i aprin:i paie *n cap# "e aceea a:i6 'rict ne8ar c'&ta *n(r:nea!a acea&ta6 trebuie & *n(up!ec2 pe 'a2eni !a ' via 2ai curat6 8 cci (e ea atrn ' cre(in 2ai !u2inat6 )i (eci 2ntuirea# "rept aceea iau *n a,ut'r pr'pria !'r 2i:erie6 precu2 )i *nfric')area (e ur2ri6 ca )i 2ai 2ari 2i:erii# Ca!ea acea&ta e treab (e crpaci6 pentru c ' trire *n Hri&t'& ne8ar &cuti (e v'rb# "e ace)tia *n& care & tria&c via a *n Hri&t'&6 rar (ac &e 2ai af!= trebuie n&cu i6 a!t ca!e nu r2ne= cci cu ce vine6 cu2 vine6 cre(in a va a,un+e & &e &tr2be )i *n t't fe!u! & &e &tin+# Cun')tin a 2ntuiriiK6 (e un(e '(at !u2ina ca &'are!e *ntre n'r'a(e6 a:i abia &e 2ai :re)te ca ' &tea6 cci +!'ate!e )e( *n *ntu8 nerec5 )i *n u2bra 2'r ii# Cun')tin a 2ntuirii trebuie6 cu 'rice pre 6 reaprin& *ntre 'a2eni#
I$%& D6 D# Sf# Ma1i2 Mrturi&it'ru!6 R&pun&uri ctre Ta!a&ie6 *ntrebarea 5K6 0i!'ca8 !ia6 e(# 36 v'i# I6 p= D55# 3 Ti2'tei D6 K# >Matei K6 3A# Miere2ia A6 3@#
D 1

DB?

CRAREA MPRIEI

"ESTIN%; TA;ANTI;OR

"ac r2ne2 *n e!e)i (e&pre faptu! c *n fiecare in& ce vine *n !u2e6 "u2ne:eu a&cun(e un +n( a! Su6 un p!an pe care83 ur2re)te *ntre 'a2eni6 )i6 p'trivit cu e!6 t'c2irea ce!ui ce vine capt *n&u)iri!e (e a8i putea *n(ep!ini6 ne af!2 *n ra:a unei 2ari taine# "u2ne:eu 'cr2uie)te !ucruri!e *n 2u!te fe!uri# "intre ace&te 2u!te fe!uri a!e+e2 ('u &pre t!2cire- cr2uirea cea pe&te )tirea )i putin a 2in ii '2ene)tiU cr2uirea prin &i2p!a at'tputernicie a v'in ei Sa!e# Iar a ('ua e 'cr2uirea !a care !ea+ )i &!u,irea '2enea&c= 'cr2uirea atrnt'are (e '26 iubit'are (e '26 .'trt'are (e '2# A(ic !ibertatea !ui "u2ne:eu fcut6 (in iubire6 atrnt'are (e !iberta8 tea '2u!ui# A&tfe! (e !ibertate *n& nu are (ect (reptu!6 fiin(c e! a c)ti8 +at iubirea !ui "u2ne:eu# Pct'&u! e r'b pcatu!ui6 n8are v'in !i8 ber# Ceea ce i &e pare !ui !ibertate6 e un (e:ec.i!ibru *n crea iunea !ui "u2ne:eu# "rept aceea6 pe cn( (reptu! cun'a)te un "u2ne:eu per&'na!6 p!in (e iubire )i apr'piat 'a2eni!'r6 pct'&u! &i2te un "u2ne:eu a&pru6 a&cun&6 a2enin t'r6 at'tputernic )i tare (eparte# "ar &unt pct')i cu t'tu! vr,2a)i !ui "u2ne:eu6 care nici nu *n+(uie & !i &e :ic pct')i# Ace)tia nu &unt *2preun !ucrt'ri cu "u2ne:eu# Pe&te !ucru! !'r trebuie & vin c'recturi (ivine# A)a &e face c &i2 i2 un "u2ne:eu at'tputernic6 care re&tabi!e)te6 pe&te v'in e!e 'a2eni!'r6 ec.i!ibru! crea iei )i ec.i!ibru! vie ii6 &tricat (e fr(e!e+i!e 'a2eni!'r# Ac iunea acea&ta a !ui "u2ne:eu6 prin care c'n&trn+e fapte!e 'a2e8 ni!'r cu ur2ri!e !'r6 ' nu2i2 i&p)ire# I&p)irea e un c.ip (e ve+.e a !ui "u2ne:eu *n (e&tinu! in&u!ui )i *n (e&tinu! nea2uri!'r# "ar cu t'ate c ru! &e pe(ep&e)te prin &ine *n&u)i6 iubirea (ivin ( t'tu)i putin (e ie)ire (in *nfun(tura rut ii ce &e pe(ep&e)te pe &ine *n&)i- (e &e va +&i cineva & &tea bun pentru fra ii &i *naintea !ui "u2ne:eu# Ace)tia6 prev:u i (e "u2ne:eu cu &!u,ba acea&ta *nc 2ai *nainte (e8a &e na)te3 )i tri2i)i & ' *2p!inea&c6 &unt &!u+i!e Sa!e6 cr'ra !e8a (at avu ia Sa pe 2n#

Ca!ateni 36 35= Iere2ia 36 5#

ICONOMII TAIN0XOR

279

;uca 343A#%n '2 (e nea2 2are FIi&u&G &8a (u& *ntr8' ar *n(eprtat ca &8)i ia *ntrire cria&c )i & &e *nap'ie:e# FA ('ua venire ca *2prat )i Eu(e ct'r#G 3B#9i a c.e2at pe :ece r'bi ai &i )i !e8a (at :ece ta!an i )i a :i& ctre ei- Ne+u t'ri i cu ei pn vin# 3?#"ar cet enii !ui aveau ur pe e!6 )i au tri2i& &'!ie *n ur2a !ui6 :icn(- Nu vre2 ca ace&ta & fie crai pe&te n'i# 3 34#Cn( a venit *nap'i6 (up 2u!t vre2e 6 cu *ntrire (e crai6 a p'runcit &8i c.e2e pe acei r'bi cr'ra !e ((u&e banii6 ca & af!e cine ce ne+u t'ri e a fcut# Ta!an ii &unt ta!ente!e- *n:e&trri cu (aruri6 2i&iuni6 &!u,be (u.'vnice)ti )i &!u,iri cet ene)ti= 2e)te)u+u! arte!'r= 2e)te)u+u! )tiin8 ei6 a 'ricrei )tiin e6 (aru! c.iverni&i2 avu iei= pe &curt va!'ri!e cu!tu8 rii- va!'area 2'ra!6 p'!itic6 te'retic F)tiin aG6 e&tetic6 ec'n'2ic )i re!i+i'a&D# Iar &!u,it'rii &unt 'a2enii *n:e&tra i cu t'ate ace&te va!'ri &au ta!ente# 9i fr v'rb6 &8ar pricepe6 (in fe!u! cu2 e pu& pr'b!e2a6 c t'ate va!'ri!e6 ta!ente!e6 ar trebui & &e ne+u&t'rea&c *ntre 'a2eni6 *n fav'area !ui "u2ne:eu6 cci precu2 e&te ' ierar.ie a va!'ri!'r6 t't a)a e&te un Ierar. a! !'r# "ar6 :ice parab'!a6 c unii (in ta!enta i6 n8au vrut &8! recun'a&8 c (e &tpn6 ?@V au fcut rebe!iune *2p'triva Stpnu!ui averii# Ace)tia &unt cei ce &'c'te&c c &unt a!e !'r (aruri!e (ate (e "u2ne:eu# Ei &e u2f! cu prerea (e &ine6 *)i afu2 2intea cu 2n8 (ria )i &c't afar pe "u2ne:eu (in ne+u&t'ria !'r# T'at :(r'aba !'r e e+a! cu *n+r'parea ta!antu!ui *n p2nt# A nu !ucra cu va!'ri!e6 *n &en&u! *n care !e8a r'&tuit "u2ne:eu6 *n&ea2n a ie)i (in ierar.ie )i a

MMatei D56 34# Tu('r $ianu6 'p# cit6 p# I@#

D?@

CRAREA MPRIEI

face anar.ie# "eci D@V petrec *n ierar.ie )i ?@V *n anar.ie- e1act &itua ia a D@ (e 'i *n 2i,!'cu! a ?@ (e !upi# "ar 2inunea !ui "u2ne:eu e c 'i!e biruie !upiiH Ave2 2rtu8 rie i&t'ria cre)tini&2u!ui# Cn( puterii p'!itice6 *n per&'ana *2pratu!ui (in R'2a &au Bi:an 6 i &e &uia 2n(ria !uciferic !a 2inte6 pretin(ea p'p'ru!ui6 nu nu2ai &upunere6 ci )i *nc.inare# Se fcea pe &ine :eu6 *)i c'2an(a &tatuie6 ' (ucea !a Pante'n )i cerea !u2ii *nc.inare# Cre)tinii *n& nu &e *nc.inau !a i('!i# /eu! *2prat &e ci'cnea a&tfe! (e "u2ne:eu! cre)tini!'r6 )i6 fiin(c nu8; putea *n!tura (in ca!e6 uci(ea pe cre)tini fr ,u(ecat6 *i ar(ea (e vii6 *i r&ti+nea pe cruce= cre)tinii6 fr & aib vre' vin6 cu rb(area !'r6 &c'teau (in 2in i pe :eu! 2incin'&# Se *nt2p!a vre' nen'r'cire< Cre)tinii &unt (e vinH Nu p!'u6 cre)tinii &unt (e vin= ie)eau ape!e6 cre)tinii &unt (e vin= *nc'! eau barbarii i2periu!6 cre)ti8 nii &unt (e vina6 8 cre)tinii !a !eiH### Iat va!'ri!e *n c'nf!ict6 puterea p'!itic6 u2f!at (e trufie6 *nfi8 +n( +.eare!e *n +ru2a:u! &2ereniei6 )i t'tu)i6 &8a v:ut trufia c:n( frnt *n fata &2ereniei# Pave! *nv a pe cre)tini- >Supune i8v &tpnirii6 cci nu e&te &tpnire6 fr nu2ai (e !a "u2ne:eu= iar ce!e ce &unt- (e "u2ne:eu &unt rn(uite>3# Nravu! +.eare!'r e cu r(cini btrne# In i&t'ria E+iptu!ui6 ct vre2e fara'nii re&pectau re!i+ia6 (ina&tii!e !'r (inuiau 2u!te 2ii (e ani# "e *n(at ce )i8au ri(icat 2na a&upra pre' i!'r6 &8a i&prvit cu ei= te2p!e!e )i8au *nc.i& !u2ini!e )tiin ei6 pira2i(e!e au r2a& 2'nu8 2ente a!e 2'r ii )i (ina&tii!e &8au &tin&# %nu! (intre fara'ni &fr)e)te cu t'at 'a&tea *n fun(u! Mrii R')iiD# "e:ec.i!ibru! 2inta! a! trufiei a c'nta2inat apr'ape t'ate va!'8 ri!e )i !e8a pu& *n c'nf!ict# *n va!'area p'!itic trufia &trne)te tirania6 ter'ri&2u!6 (ictatura= *n re!i+ie6 inc.i:i ia6 (e&p'ti&2u!6 pr'te&tanti&8 2u!= *n )tiin )i ec'n'2ie6 2ateria!i&2u!= *n art6 &en:ua!i&2u!= *n t'ate a b+at anar.ia fa (e "u2ne:eu6 Ierar.u! !'r (e (rept# "eci6 ce v'r :ice6 cn( !i &e va cere &'c'tea!<

R'2ani 3I6 3# Ie)ire 3K6 D?#

ICONOMII TAINE;OR

D?3

$E"EREA PRIN $A;

S nu &e crea( *n+u&t6 c (reptu! apare nu2ai *n re!i+ie# "reptu! p'ate & &e arate *n 'ricare (intre va!'ri!e &au ta!an ii !ui "u2ne:eu# "ac *n& abia apare *n re!i+ie6 a&ta &e (at're)te faptu!ui c nu2ai aci &e 2ai )tie ceva (e&pre atrnarea '2u!ui (e "u2ne:eu# "eci purtt'ru! 'ricrei va!'ri6 (ac va a,un+e !a cun')tin a atrnrii &a!e (e "u2ne:eu6 va a,un+e (rept# "reptu! e '2u! !ui "u2ne:eu6 'ri (e p'art &!u,ba pre'tu!ui6 'ri pe8a *2pratu!ui6 'ri pe8a *nv atu!ui6 'ri pe8a arti&tu!ui6 'ri pe8a vi&ti8 ernicu!ui6 'ri pe8a b'+atu!ui6 'ri pe8a &racu!ui# %n &in+ur !ucru i &e cere pentru acea&ta- & &e cun'a&c pe &ine ca avn(u8)i 'br)ia &piri8 tua! )i t'at *n:e&trarea (e !a "u2ne:eu# Sunt 2u! i (rep i care nici nu )tiu (e&pre ei c &unt (rep i# Pentru ei ne)tiin a e ' 2are ac'perire (e pri2e,(ii6 )i anu2e6 pri2e,(ia c(erii *n 2n(rie a ce!'r c'n)tien i (e virtutea !'r# *n &fnta !'r ne)tiin ei &unt &i2p!i ca f!'ri!e6 nu )tiu ni2ic (e&pre fru2u&e ea !'r# Pentru cei ce *n& au ' r&pun(ere *ntre 'a2eni6 e neaprat (e trebuin &8)i cun'a&c atrnarea !'r (e "u2ne:eu )i ;ui &8! *nt'ar8 c cin&tea )i &!u,ba6 pe care !e au *ntre 'a2eni# T't ceea ce *2pie(ic acea&t &itua ie n'r2a! e v!u! (e pe 2inte6 e :i(u!6 (e&pr it'r (e "u2ne:eu6 a! pcatu!ui# "u2ne:eu pe t' i *i tri2ite *n:e&tra i )i *n &tare & fie (rep i# "ar6 trecn( ei prin p'arta na)terii p2nte)ti6 iau *n &pate p'veri printe)ti6 care8i &pete&c )i8i *nc'v'aie &pre p2nt# Pe ur26 &!bi i (e '&tenea!a vie ii )i (e 2e(iu! *nc'n,urt'r6 +reu &e v'r (eci(e & repre:inte cau:a !ui "u2ne:eu# >*nainte (e8a te ur:i *n pntece### te8a2 &fin it )i te8a2 rn(uit pr''r'c pentru p'p'are>6 :ice "u2ne:eu !ui Iere2ia36 care &e ca2 !ep(a (e &!u,ba (e pr''r'c# I'na &8a !ep(at 2u!t )i bine6 Petru &8a !ep(at= *2pra i &8au !ep(at6 pre' i &8au !ep(at# Se ve(e c e un ri&c a! vie ii (e8a te ine (e "u2ne:eu# E ' ciu(at ru)ine (e 'a2eni *n a te face 2ai bun# Iar *n(r:nea!a (e8a &!u,i !ui "u2ne:eu )i a8i *n(e2na )i pe ei &8! &!u,ea&c6 (e ce!e 2ai 2u!te 'ri6 te pune *n pri2e,(ie cu
Iere2ia 365#

D?D

CRAREA MPRIEI

'a2enii# E frica 'ii (e !up# "ar (ac )i Ii&u& &8ar fi *nfric')at (e 'a2eni )i (e ia(6 ce &8ar fi a!e& (e n(e,(ea n'a&tr< Taina !ui Ii&u& era c *n trupu! ;ui &e a&cun(ea "u2ne:eu= iar taina n'a&tr6 a cre)tini!'r6 e c *n fptura n'a&tr &e a&cun(e Hri&t'&# Aci e 2inunea c 'i!e biruie !upii6 'rict (e 2are !e8ar fi .aita# Spre a ve(ea cu 'c.ii ' 2inune ca acea&ta6 nu e (ect ' &in+ur ca!e (e ur2at- via a curat 8 p'trivit cu firea 8 care a,ut )i 'a2eni!'r6 )i8I a,ut )i !ui "u2ne:eu6 ca & ne p'at a,uta# Nu8i a!t c.ip 'bi)nuit (e8a &urpa :i(u! )i (e8a &ub ia v!u! ce (e&parte pe 'a2eni (e "u2ne:eu )i ba+ .a'&u! *n :i(ire# Cci pcatu! (e&fru!ui )i a t'at fr(e!e+ea *ntr:ie &au face cu neputin artarea )i (e&vr)irea vie ii !ui Hri&t'& *n n'i# C nu2ai (e &e va arta via a !ui Hri&t'& *n n'i6 v'2 cun'a)te inta &pre care trebuie & tin(e2 )i ne v'2 *n e!e+e r'&tu! pe p2nt# *n c'piii veni i (intr8' vie uire curat a c&t'riei6 precu2pne&c *nc!inri!e bune )i nu8i biruie *2pre,urri!e re!e a!e 2e(iu!ui6 ce even8 tua! !8ar +&i )i6 p'ate c6 c.iar *2p'triva ace&tui 2e(iu &unt rn(ui i# Ei &unt (e 2ici 2ai &trve:ii pentru "u2ne:eu )i prin acea&ta &e ve(e c au c.e2are &8! fie ucenici6 iar6 (ac vre2ea !e8' va cere6 Ii v'r fi )i 2ucenici# %n brbat (e )tiin 6 care 2rturi&e)te *n 2e(iu! &u pe "u2ne:eu6 a(e&e'ri e 2ucenic= un c'n(uct'r (e nea2uri6 (ac &e (ec!ar atrnt'r (e "u2ne:eu6 (e a&e2enea e 2ucenic6 ca )i cu2 atrnarea (e "u2ne:eu ar fi ' 2are &!biciune )i vin'v ie# 9i a)a p e&c pe rn( t' i (rui ii !ui "u2ne:eu cn( nu &e *nv'ie&c !a &fatu! !u2ii6 & t!.rea&c pe "u2ne:eu (e (aru! ce !iO3 (a&e &pre t't !ucru! bun6 ce au &8! *2p!inea&c *n !u2e# Cu ct >v!u!> e&ut (in pcate )i a)ternut pe&te 'c.iu! c'n)tiin8 ei e 2ai &ub ire6 cu att cei (rui i af! 2ai repe(e cine &unt )i ce tri8 2itere au (e !a "u2ne:eu# Ii&u&6 ca '2 a(evrat6 n8avea nici un v! (e&pr it'r6 *nct !a 3D ani &punea (reptu!ui !'&if )i Sfintei 0eci'are6 cu aeru! ce! 2ai natura! cu putin - >N8a i )tiut c *n ca&a Tat!ui Meu 2i &e ca(e & fiu<>3 Era *n te2p!u! (in Ieru&a!i26 *nc'n,urat (e b'+'&!'vii !e+ii vec.i6 *ntrebn(u8i )i r&pun:n(u8!e (in Scripturi# "eci &fin ii6 (rep ii prin e1ce!en 6 pe 2&ura cre(in ei )i a cur iei !'r 2')tenit (in prin i )i &p'rit cu pr'pria !'r '&tenea!6
3

;uca D6 K4#

ICONOMII TAINE;OR

D?I

&unt ' cuvntare vie6 pentru c au *ntr8*n)ii pe "u2ne:eu8Cuvntu!6 Ce! ce &tri+ printr8*n)ii v'ia Sa ctre cei!a! i 'a2eni# In ,uru! ace&t'ra &e *ntre)te )i &e *ntin(e cre(in a6 )i 2u! i &e 2ntuie&c# Prin ei &e p't'!e)te anar.ia6 prin ei &e re&tabi!e)te ec.i!ibru! )i ar2'nia )i prin ei )i cei!a! i *ntrev( pe "u2ne:eu# Sfin enia e t'c2ai acea&t tran&pa8 ren a !ui "u2ne:eu *n fptura Sa6 prietenia aceea (e 2are cuviin a &uf!etu!ui cu Tat! &u 8 &in+ura &itua ie n'r2a! )i (e !a &ine *n e!ea& a '2u!ui )i a 'a2eni!'r#

"REPT%; INTRE I%BIRE 9I SABIE

"e:ec.i!ibru!6 .a'&u! )i anar.ia &unt ca2 ace!a)i !ucru= ' &c.i8 2'n'&ire6 ' (e+enerare6 un acci(ent6 un pcat c'!ectiv# "e:ec.i!ibru! &au pcatu! nu e ' rea!itate cu &up'rt pr'priu6 ci &unt +.eare!e .a'&u!ui *n +ru2a:u! rea!it ii6 ' pn(ire a ni2icu!ui care vrea & *n+.it *n &ine t'ate cte &unt# "u2ne:eu vrea & &tvi!ea&c nva!a anar.iei *n fptur6 *n&6 re&pectn( !ibertatea '2u!ui6 nu p'ate6 (ect (ac va c)ti+a )i c'nvin+erea '2u!ui pentru inten ia Sa# Pe (rep i *i are c)ti+a i pentru acea&t cau:# Pe ne(rep i6 pier:n( ace)tia !ibertatea !'r 8 (e vre2e ce r'be&c pcatu!ui 8 nu8I 2ai p'ate c)ti+a prin !ibertatea pe care n8' 2ai au6 (e aceea pentru ace)tia nu8I 2ai r2ne (ect &abia# Prin &abie &e *n e!e+e aci- a&pri2ea (rept ii6 !e+ea6 aut'ritatea6 &tpnirea6 pe(eap&a6 pn c.iar )i pe(eap&a cu &abia# Cn( cineva6 cu fapte!e &a!e pct'a&e6 ca(e (in (ra+'&tea Tat!ui &u6 ( (e (reptatea ;ui6 care6 ca pe un r'b6 *! va rea(uce !a ca!e cu &i!a# *i ( )i ti2p6 ('ar va &i2 i & vin (e bun v'ie= (ac *n& nu ba+ *n &ea26 *i ia )i ti2pu! )i ca(e tar (e ve&te ur2rit (e (reptate# O 2are putere (e refacere a&upra ce!'r c:u i (in (ra+'&tea !ui "u2ne:eu ' au (rep ii6 care &tau *naintea Stpnu!ui vie ii pentru fra ii !'r# Ei fac cu2pn *ntre "u2ne:eu )i 'a2eni- ('bn(in( (e !a 'a8 2eni p'c in a )i (e !a "u2ne:eu6 2i!'&tivirea# Cn( !ip&e&c (rep ii (intre 'a2eni6 iubirea nu &e p'ate *2p!ini6 ci trebuie & &e *2p!inea&c (reptatea#

D?K

CRAREA MPRIEI

C.e2area acea&ta (e 2i,!'cit'r *ntre "u2ne:eu )i 'a2eni au avut8' 2u! i6 (ar 2ai cu &ea2 Ii&u&6 )i (e !a E! t' i ic'n'2ii taine!'r6 Ap'&t'!ii )i ur2a)ii !'r !e+iui i# Pre' ii reactua!i:ea:6 prin ,ertfa cea fr (e &n+e6 prin Sfnta *2prt)anie6 per2anen a ace&tei 2i,!'ciri# "e aceea pre'tu! 8 care &e *n e!e+e c trebuie & fie un (rept 8 e nu2it c.iar 2ai 2u!t (ect atta= e! e *n+eru! "'2nu!ui Sava't3 FSava't e t't Ii&u&G# >*n+erii Bi&ericii> (in Ap'ca!ip& erau )apte epi&c'pi6 care au !uat *n(reptare pentru 'arecare neb+ri (e &ea2# Pre' ii au +ri,a (e8a *n(up!eca pe 'a2eni *n vre2ea rn(uit *nt'arcerii6 ca & nu ca( (in 2i!'&tivire &ub &trivirea (rept ii# ;'r !i &8a (at 2are!e (ar & ierte *n nu2e!e !ui "u2ne:eu# Mare6 c'vr)it'r (e 2are (ar# Oare (e ce nu83 pricep 'a2enii< A '&n(i pe pre' i e !ucru! ce! 2ai u)'r )i ce! 2ai fr r'&t# S fi2 (rep i- &!u,ba pre' i!'r e &fnt6 (aru! !'r e (e !a "u2ne:eu6 e &fnt# C firea !'r p2ntea&c 2ai ( une'ri pri!e, (e &2intea!6 iar & fi2 (rep i- neavn( cu2 & vin a!tfe! (ect prin na)tere (in trupuri p2nte)ti *n care 2i)un p'rniri!e fr(e!e+i!'r ca )erpii )i r'( *nc!i8 nri!e pati2i!'r ca vier2ii6 &i+ur c ei v'r fi c'vr)i i (e 2')tenirea acea&ta )i nu8)i v'r putea *n(ep!ini tar u2br tri2iterea !'r (e !a "u2ne:eu# C.e2area !e e&te *nv!uit6 v'r )'vi *n .'trriD6 biru8 in(u8&e (e !u2e6 *n !'c ca ei & biruie !u2ea# Si+ur c ace)tia6 prin via a !'r6 nu v'r !&a p'p'ru! & crea(6 )i a)a &e v'r &!btci 'i!e a&upra p&t'ru!ui )i v'r face bucurie !upi!'r# *n ,uru! !'r &e va *ntri *ntunerecu! a t'at ne)tiin a )i va *ncepe f'a2etea6 nu (e pine6 ci (e Cuvntu! !ui "u2ne:eu6 pinea cea (in Cer# Sarea p2ntu!ui ' v'r c!ca8' 'a2enii *n pici'are )i a)a vine c- >9i pre'tu!ui i &e va *nt28 p!a ca )i p'p'ru!ui>I# "ar6 (e t'at &tarea a&ta rea a !ucruri!'r are & (ea &ea2a )i p'p'ru!6 cci t'at (ec(erea e (e !a prin i *nceptur# Iat *n ce 2are 2&ur 2i!'&tivirea !ui "u2ne:eu e atrnt'are (e 'a2eni# "reptatea *n& nu 2ai e atrnt'are (e 'a2eni6 ace)tia tre8 buie & ' &ufere fr (e t'c2ea!#

3 D I

Ma!ea.i D6 B# I&aia D?6 B# I&aia DK6 D#

IC@N@MII TAINE;OR D?5

Iubirea )i &abia !ui "u2ne:eu !ucrea: ne*ntrerupt )i (e'(at *ntre 'a2eni- pentru fiecare6 (up cu2 *i trebuie= a&ta nu nu2ai fiin(c 'a2enii &unt a2e&teca i6 (ar )i pentru c fiecare in& *)i are vre2i!e &a!e cn( *i &tr!uce)te 2i!'&tivirea6 precu2 )i vre2i cn( *! pri+'ne)te &abia 8 ca & vie iar)i !a &tarea (e 2i!'&tivire# *n t'at acea&t *nt'arcere a !ucruri!'r6 pre'tu!6 )i *n +enera! (reptu!6 *)i are &!u,ba &a (e8a t!2ci taine!e ic'n'2iei (ivine6 *n(u8 p!ecn( &pre'!a!t a2n('u pr i!e6 )i pe '2 )i pe "u2ne:eu# "e 2u!te 'ri (reptu! ' p e)te6 c pri2e)te &+e i (in a2n('u pr i!e# >"reptu! care 2'are '&n(e)te pe ne!e+iu ii care trie&c### ve(ea8v'r &fr)itu! *n e!eptu!ui6 (ar nu v'r *n e!e+e ce &fat a avut "u2ne:eu cu e!###>3# "ac pri2i2 ce &pune Carre!6 per&'ana '2enea&c &e *ntin(e *n fe!urite c.ipuri )i (inc'!' (e 2ar+ini!e &a!e anat'2ice# Sunte2 t't'(a8 t )i per&'ane (u.'vnice)ti# "ra+'&tea )i ura &unt rea!it i# O (ra+'&te (i&tru& p'ate pricinui une'ri c.iar 2'artea# O (ra+'&te re*nviat e ' *nviere# "ac a2 putea ve(ea fire!e6 care ne !ea+ unii (e a! ii6 f'r2a 'a2eni!'r ar fi (e&tu! (e ciu(at# %nii 'a2eni ar (ep)i cu pu in &uprafa a pie!ii !'r6 a! ii &8ar *ntin(e pn !a un (ep':it (e banc6 a! ii pn !a trupu! 'arecui6 a! ii pn !a crciu26 a! ii pn !a avu ie# %nii ni &8ar prea cu ni)te 2ini *ntin&e pe&te 2ri )i ri6 pn !a fa2i!ia !'r6 pn !a 2un ii )i ceru! rii *n care &8au n&cut6 !a ' ceat (e prieteni6 !a ' ca& vec.e# C'n(uct'rii (e nea2uri6 2arii binefct'ri6 &fin ii6 ar fi ni)te uria)i care8)i *ntin( 2u! i2e (e bra e a&upra unei ri6 a unui c'ntinent6 &au a !u2ii *ntre+iD# Cine )tie6 (ac nu cu r'&t &ftuiau Prin ii pe ucenicii !'r (e a8)i avea &uf!etu! a(unat ac'!' un(e !e e )i trupu!= c6 *2pr)tia i cu &uf!e8 tu!6 cptau 2u!te rni )i nu &p'reau# Cine )tie6 (ac nu 2rturii!e un'r v:t'ri Prin i (e&pre &t!pu! (e f'c ce urca (e !a cte un &p'rit (u8 .'vnice)te pn !a cer6 nu era t'c2ai acea&t c'ncentrare a per&'na8 !it ii fericitu!ui- a 2in ii *n ini2 )i a a2n(ur'ra *n "u2ne:eu6 cp8 tn( f'r2a unui &t!p (e f'c#

3 D

*n e!epciunea !ui S'!'2'n K6 3A83B# A!e1i& Carre!6 'p# cit#6 p# DAK#

D?A

CRAREA MPRIEI

Sunt 2u!t 2ai 2u!te !ucruri!e pe care nu !e )ti26 (ect ce!e ce !e )ti2 (e&pre '2= (ar ceea ce )ti2 &i+ur e c &piritu! nu e *n+r(it (e ce!e K (i2en&iuni a!e !u2ii v:ute#

C7RMA "IN /ARE

Oare (e ce *nvinuie)te "u2ne:eu pe 'a2eni (e faptu! c nu &e 2ai na)te (reptu! printre (n)ii6 )i c ei nu ba+ (e &ea2< R&pun&u! e ur2t'ru!- (rep ii &unt une!te!e !ui "u2ne:eu6 prin care &ftuie)te nea2uri!e )i6 prin r'&tu! !'r6 face cu putin 2i!'&tivirea Sa pe&te 'a2eni= pe cn( (ac nu8i are6 'a2enii v'r (a pe&te ur+ia (rept ii Sa!e6 (up fapte!e !'r# 0a2i!ia6 cu r'a(e!e ei *2p'vrate (e fr(e!e+i6 *! a(uce pe "u2ne:eu !a i2pa&= (rept aceea 'a2enii &unt tra)i !a r&pun(ere )i &e af! *n aceea)i pri2e,(ie ca &2'c.inu! fr r'a(3# >Cutat8a2 printre ei6 & +&e&c un '2 ca & &e p'arte cu (reptate *naintea fe ei Me!e pentru ara acea&ta6 ca & nu ' pier(6 )i n8a2 +&it#>D Pri2u! (rept6 care a &tat *naintea !ui "u2ne:eu pentru a! ii6 a f'&t Avraa2I# A!tu! a f'&t M'i&e6 care c.iar a &tr2t'rat pe "u2ne8 :eu6 ca & ierte n'r'(u! care fcu&e pcat 2are6 *nc.inn(u8&e !a vi e!u! (e aur6 :icn(>R'+u82 acu26 (e vrei & !e ier i pcatu! ace&ta6 iart8i= iar (e nu6 )ter+e82 )i pe 2ine (in Cartea Ta6 *n care M8ai &cri&H>K 9i "u2ne:eu a&cu!t (e '2# A!t (rept6 Ii&u& Navi6 ur2a)u! !ui M'i&e6 intrn( *n p2ntu! f+(uin ei6 !a ' !upt cu A2'reii6 &8a ru+at & &tea &'are!e )i &8a 'prit
M;uca 3I6A= Marcu 336 3I# D Ie:ec.ii!DD6 I@# 0acere 3?6DI# Ie)ire ID6 ID#

ICONOMII TAINE;OR

2'7

&'are!e6 pn ce *8a fcut "u2ne:eu i:bn( a&upra vr,2a)i!'r# >9i n8a 2ai f'&t nici *nainte6 nici (up aceea6 ' a&tfe! (e :i6 *n care "'2nu! & a&cu!te a)a +!a&u! '2u!ui>6 2rturi&e)te Scriptura3# "e 'bicei 'a2enii &trne&c cu fapte!e !'r anu2ite furtuni nev8 :ute= ace&tea t't *n capu! !'r &e *nt'rc6 (ar *n c.ipu! ce! 2ai v:ut cu putin # "u2ne:eu6 )tiin( (e 2ai8nainte &fr)itu! tutur'ra6 rn(uie)te fiecruia i&p)iri *n !u2ea acea&ta# >"u2ne:eu e&te *n(e!un+ rb(t'r )i 2u!t 2i!'&tiv6 (ar nepe8 (ep&it ni2ic nu !a&#> In& ni2ic nu face fr & arate taina Sa &!u,it'8 ri!'r SiI# Iat (reptu! ca ve&tit'r a! v'in ei !ui "u2ne:eu6 ca v:t'r *nainte6 (inc'!' (e :area (i2en&iunii a patra6 ti2pu!# Sfnta Scriptur ar fi ' c'pie (e pe nev:uta Carte (e !a cr2a !u2ii# "reptu! a,un+e !a 'br)ia Scripturii# A&tfe!6 "u2ne:eu ine &fat cu ')tirea cerea&c6 rn8 (uin( &fr)it cu pe(eap& re+e!ui A.av )i arat taina Sa pr''r'cu!ui Mi.eiaK# A&pra *n(reptare a *2pratu!ui (in Babi!'n6 care fcu&e abu: (e putere )i &e &ui&e !a 2n(rie 2are6 >&e &pi,in pe vrerea *n+eri!'r )i pe p'runca &fin i!'r>5# Taina ' *n e!e+e "anii!6 care8i ( trufa)u!ui *2prat &fatu! r&8 cu2prrii pcate!'r &a!e6 !ucru prin care ar fi putut 'c'!i ne2aiv:uta pe(eap&6 ce atrna a&upr8i# Iar "u2ne:eu6 ce! ce *2p!ine)te &fatu! &!u+i!'r Sa!eA6 i8a (at 3D !uni6 vre2e !a *n(e2n# *2pratu! *n&6 ne(eprin& & a&cu!te6 n8a vrut (e bunv'ie &8)i i&p)ea&c pcate!e6 (up ca!ea 2i!'&tivirii6 (e aceea 38a a,un& (in ur2 !e+ea (rept ii6 a i&p)irii fr (e v'ie# N8a vrut & &e *n(repte (up 2inte6 (e aceea i &8a !uat 2intea )i a f'&t i:+'nit (intre 'a2eni6 )apte ani p&cn( cu b'iiB# Ca rn(uit (e "u2ne:eu cu &!u,ba (e *2prat a! Babi!'nu!ui6 e! nu trebuia & &e &e2e ea&c )i & cear p'p'ru!ui & i &e *nc.ine !ui6 i&pitire care e 2ai pre&u& (e putere6 )i a f'&t *ntin& )i a&upra p'p'ru!ui evreu6 pe care i83 ((u&e "u2ne:eu *n r'bie6 iar nu *n rtcire# Pe !n+ a&ta6 era un tiran *nfric')at6 *nct t'ci&e u2erii '&ta)i!'r &i )i (e '&tenea!a :i(irii 2arei cet i a Tiru!ui6 t' i c.e!i&er?#

3 D

Ii&u& Navi 3@6 3K# *Uau2 36 I# I A2'& I6 B#

K 5

I Re+i DD6 34# "anii! K6 3K# A Ibi(ern#

B ?

"anii! K6 DK6 DA6 D4# Ie:ec.ii!D46 3?#

D??

CRAREA MPRIEI

Era (at'r & &e p'arte ca ' &!u+ a !ui "u2ne:eu )i nu ca un tiran6 tcn( atta tu!burare *n :i(irea !ui "u2ne:eu# %r+ia6 pe care a (e:!n uit8' a&upr8)i6 a &tin& fr(e!e+i!e &a!e6 *nct6 (up trecerea vre2ii (e pe(eap&6 )i8a v:ut r'&tu! )i atrnarea &a (e "u2ne:eu# Iat 2rturia (e *n e!ep ire a ace&tui tiran a! i&t'riei vec.i6 (at (e e! *n&u)i>9i (up trecerea ace&tei vre2i Fcei )apte ani (e nebunieG6 eu6 Nabuc'('n'&'r6 a2 ri(icat 'c.ii 2ei !a Cer6 )i 2intea *2i veni (in n'u6 )i a2 bine8 cuvntat pe Ce! Prea*na!t )i ve)nic viu6 )i I8a2 a(u& !au( )i prea2rire# Cci puterea ;ui e&te putere ve)nic6 iar *2pr ia ;ui pe&te vr&te )i vr&te### T'ate ci!e ;ui &unt (repte6 iar pe cei ce u2b! 2n(ri p'ate &8i &2erea&c>3#

Cr2uirea nea2uri!'r t't (e &u& &e face# E&te )i ' i&p)ire a nea2uri!'r# Acea&ta &8a (e&tinuit pri2a (at !ui Avraa2>S )tii bine6 c ur2a)ii ti v'r ne2ernici *n p2nt &trin6 un(e v'r fi r'bi i )i ap&a i patru &ute (e ani= (ar pe nea2u! ace!a6 cruia v'r r'bi6 *! v'i ,u(eca Eu6 )i (up aceea v'r ie)i aicea cu avere 2are# Ei *n& &e v'r *nt'arce aici *n a! patru8 !ea veac (e 'a2eni6 cci nu &8a u2p!ut *nc 2&u8 ra ne!e+iuirii A2'rei!'r>D# ;a p!inirea vre2ii pre:i&e6 cn( evreii &8au *nt'r& (in E+ipt6 a!te taine (in Cartea i&p)irii ve(e S'!'2'n6 privin( *n(rtu! ti2pu!ui# Iat cu2 i8a ,u(ecat "u2ne:eu pe e+ipteni"intre ce!e 3@ pe(ep&e6 cea 2ai +rea a f'&t n'aptea cea (e trei :i!e6 cu *nfric')ri!e ei cu2p!ite6 >care veni&er pe&te ei (in Ia(>I#
M"anu! K6 I36IK# MCene: 356 3I83K63A# *n e!epciunea !ui S'!'2'n 3B6 3K#

ICONOMII TAINE;OR D?4

+)

Intr8*n&a !i &e (e:ve!eau pcate!e !'r a&cun&e# Ea era ic'ana *ntunerecu!ui ce avea &8i *n+.it pe ur2# A:vr!i i *nc'ace )i *nc'!' pe p2nt )i pe ,u2tate 2'r i6 ei ((eau pe fa pricina pentru care 2ureau# Cci ve(enii!e ce8i *n+r':i&er !e (e&tinui&er !ucru!6 ca & nu 2'ar *n ne)tiin - pentru ce pti2e&c atta ru3# Iat )i &fr)itu! ,u(ec ii !ui "u2ne:eu cu ei- (e:a&tru! 2i!itar a! !ui 0ara'n*n e!epciune 34A#O 2nie ne*n(urat pri+'ne)te pe ne!e+iui i pn *n &fr)it6 fiin(c "u2ne:eu )tia (e 2ai8 nainte care va fi petrecerea !'r# B#C (ac e+iptenii6 (up ce au !&at pe I&rai! ca & p!ece )i cu 2are &truin i8a :'rit !a (ru26 avea8v'r preri (e ru )i v'r *ncepe &8i ur2 rea&c# ?#Cu a(evrat6 cn( nu i&prvi&er (e ,e!it pe 2'r ii !'r )i p!n+eau *nc !a 2'r2inte!e ce!'r uci)i6 un a!t +n( nebune&c !e8a venit )i au *nceput ca pe ni)te fu+ari & ur2rea&c6 pe aceia pe care *i :'ri&er cu ru+2in i6 & p!ece (e !a ei# 4#;a acea&ta *i atr+ea pe(eap&a (e care erau vre(nici6 cci (e&pre ce!e 2ai8nainte *nt2p!ate ei nu 2ai aveau inere (e 2inte6 ca & &e *2p!inea&c )i ceea ce 2ai !ip&ea (in ur+ii!e &uferite (e ei6 3@#A)a *nct p'p'ru! Tu & &vr)ea&c necre :uta !ui trecere prin 2are6 iar e+iptenii & (ea pe&te ' 2'arte npra&nic# *n vre2e ce 2i!uia "u2ne:eu pe unii6 prp(ea pe a! ii6 cci !i &e *2p!ineau 2&uri!e fr(e!e+i!'r# Iar ca cei 2i!ui i & ia a2inte6 a!te

taine (in Cartea 'cr2uirii nea2uri!'r &e (e&c'per !ui M'i&e6 *n vre2e ce p'p'ru! &e apr'pie (e p2ntu! f+(uin ei# "u2ne:eu *i *n)ir !ui M'i&e t'ate fr(e!e+i!e (e&frnrii6 (e care *i atra+e !uarea a2inte & p:e&c p'p'ru!6 iar !a ur2 a(au+*n e!epciunea !ui S'!'rn'n 3?634#

D4@

CRAREA MPRIEI

;evitic 3?DB#S nu v *ntina i cu ni2ic (in ace&tea6 cci cu t'ate ace&tea &8au *ntinat p+nii6 pe care Eu *i i:+'ne&c (inaintea fe ei v'a&tre6 D?#C &8a *ntinat p2ntu! )i a2 privit !a ne!e+iuiri!e !'r )i a !ep(at p2ntu! pe cei ce tr iau pe e!# D4#Iar v'i & p:i i t'ate p'runci!e Me!e )i t'ate !e+i!e Me!e )i & nu face i nici una (in tic !')ii!e ace&tea6 nici b)tina)u!6 nici veneticu!6 care trie)te *ntre v'i6 D4#C t'ate urciuni!e ace&tea !e8au fcut 'a2enii p2ntu!ui ace&tuia6 care8i *naintea v'a& tr6 )i &8a *ntinat p2ntu!= I@#Ca nu cu2va & v !epe(e )i pe v'i p2ntu!6 cn( *! ve i *ntina6 cu2 a aruncat e! (e !a &ine pe p'p'are!e care au f'&t *nainte (e v'i# Iat c pe !'cuit'rii cu ' via &tricat6 cn( *i &'rte)te "u2ne:eu pe(ep&irii6 nu8i apr nici ' +rani )i nici ' ar26 (ar pentru ' via curat *i apr "u2ne:eu6 cu2 nu8i apr ni2ic pe !u2e# Nea2uri!e au un (e&tin a&cun& *n "u2ne:eu# Cn( *)i ur2ea: (e&tinu!6 au aprarea !ui "u2ne:eu6 cn( *! tr(ea:6 & &e +te&c (e pe(eap&# "ar ei n8au a&cu!tat6 ci (in nea2 *n nea2 t't 2ai ri &8au fcut6 *nct iat cu2 tun +!a&u! !ui O&eiaO&eia KK#A&cu!ta i cuvntu! "'2nu!ui6 v'i feci'ri ai !ui I&rai!6 cci "'2nu! &t !a ,u(ecat cu !'cuit'rii p2ntu!ui6 5#Cci nu 2ai e&te cre(in 6 nici iubire6 nici

cun'a)tere (e "u2ne:eu *n ar# A#T' i ,ur &tr2b6 2int6 uci(6 fur )i &unt (e& frna i= &vr)e&c fapte &i!nice6 iar &n+e!e vr&at cur+e pe&te &n+e#

ICONOMII TAINE;OR

D43

K# Pentru acea&ta ara e *n 2are ,a!e6 iar cei ce8' !'cuie&c &unt fr v!a+# Nrvi i cu2 erau cu pcate!e6 n8au a&cu!tat= (e aceea 2ai 2u!t ur+ie )i8au *n+r2(it pe&te cap6 a(u+n( a face re!e6 pn cn(6 prin Iereraia pr''r'cu!6 "u2ne:eu !e ( (e )tire (r2area Ieru&a!i2u!ui )i (ucerea *n r'bie# E intere&ant 2'2entu! ace&ta i&t'ric6 *n care pr''8 r'cu! &e !upt cu re+e!e ca &8! *n(up!ece & &e pre(ea fr re:i&ten 6 ca & &cape cu via 6 (ar re+e!e 8 *n te2eiu! (at'riei (e re+e 8 prefer & 2'ar6 (ar & &e pre(ea6 ba# Preve&tirea acea&ta6 care era ' ur2are a vie uirii tic!'a&e a p'p'ru!ui )i a re+e!ui6 ' 2'tivea: "u2ne:eu !ui Iere2ia6 :icn(- >P'ate6 au:in( t'ate neca:uri!e ce 2i8a2 pu& *n +n( & !e fac36 v'r a&cu!ta )i &e v'r *nt'arce fiecare (e !a ca!ea &a cea rea )i atunci v'i &c.i2ba &tr2t'rarea pe care vreau & !e8' fac6 pentru fapte!e !'r ce!e re!e>D# Pentru cuvntu! ace&ta *n&6 erau &8! '2'are pe Iere2iaI# Cci cuvntu! "'2nu!ui era (e r& !a eiK )i )i8au btut ,'c (e tri2i)ii !ui "u2ne:eu )i n8au inut &ea2 (e cuvinte!e ;ui6 pe pr''r'cii ;ui i8au bat,'c'rit6 pn ce 2nia !ui "u2ne:eu &8a p'+'rt pe&te p'p'ru! Su6 ct ace&ta n8a 2ai avut &cpare5# In vre2ea aceea Iere2ia &e ru+a>Mrturi&i2 "'a2ne necre(in a n'a&tr )i f8 r(e!e+i!e prin i!'r n')tri6 cci a2 pctuit *naintea Ta# Nu ne !ep(a pe n'i6 pentru nu2e!e TuH>A Pri2e)te *n& r&pun&u! ur2t'r>C.iar M'i&e )i Sa2ui! (e8ar &ta *naintea Mea6 t't nu M8ar *n(up!eca &pre p'p'ru! ace&ta# C'ne)te8i (e !a fa a Mea6 & &e (uc# Iar (e8)i v'r :ice- un(e & ne (uce2< & !e r&pun:i- A)a :ice
Iere2ia IA6 I# Eere2ia DA6 I# I Iere2ia DA6 33#
D 3 K

Iere2ia A6 3@# D Para!ip'2ena IA6 3A# L Iere2ia 3K6 D@#


S

D4D

CRAREA MPRIEI

"'2nu!- Ce! rn(uit !a 2'arte6 & &e (uc !a 2'arte6 ce! pentru f'a2ete6 !a f'a2ete )i ce! pentru r'bie6 !a r'bieH>3 Iar ca!ea ru+ciunii (e&8 vr)it a *nc.i&8'D6 ap'i a a(u& prp(u!# >Cci E! a a(u& pe re+e!e C.a!(ei!'r )i ace!a !e8a '2'rt pe tinerii !'r cu &abia6 *n ca&a cea &fnt a !'r### Ap'i a (at f'c Ca&ei !ui "u2ne:eu6 a (r2at :i(u! Ieru&a!i2u!ui6 t'ate c2ri!e !ui !e8a ar& cu f'c )i t'ate pa!ate!e ce!e 2ari !e8a ni2icit# Iar pe cei ce au &cpat (e &abie i8a &tr2utat *n Babi!'n>I6 *n r'bia ce!'r B@ (e ani# ;a ,a!ea acea&ta &e a(u+a una )i 2ai 2are>0e2ei 2i!'a&e6 fiert8au cu 2ini!e !'r c'piii6 care !e8au &!u,it (e .ran *n vre2ea prp(u!ui>K# "e ce atta ur+ie< &e *ntreab Iere2ia# 9i capt r&pun&u! (in r(cini= un r&pun& pr'fun(>Pr'fe ii ti nu i8au (at pe fa fr(e!e+ea ta6 ca &8 i &c.i2be ca!ea taH>5 E (rept6 c (area pe fa a fr(e!e+i!'r e cea 2ai pri2e,(i'a& pre(ic6 (ar )i &in+ura care 2ai p'ate ceva# T' i fu+ (e 2et'(a acea&ta# C.iar pentru c)ti+u! !ui "u2ne:eu6 nu v'r & &e pri2e,(u8 ia&c cu 'a2enii# N8au putereH Oare (e ce< Iat (e ce>In pr''r'cii Ieru&a!i2u!ui v( +r':vieace)tia fac (e&frnare )i u2b! cu 2inciuni= a,ut 2ini!e fct'ri!'r (e re!e6 ca ni2enea & nu &e *nt'arc (e !a necre(in a &a# "e aceea a)a :ice "'2nu! Sava't Fnu2e!e Me&iei *n $# T#G (e&pre
3

Iere2ia 356 38D# D P!n+eri I6 ?# I D Para!ip'2ena IA6 3B8D@#

K 5

P!n+eri K6 3@# P!n+eri D6 3K#

ICONOMII TAINE;OR

D4I

pr''r'ci- Iat *i v'i .rni cu pe!in )i !e v'i (a & bea ap cu fiere6 cci (e !a pr''r'cii Ieru&a!i2u!ui &8a ! it necre(in a pe&te t't p2ntu!#>3 >$ai (e prin ii care pier( )i *2pr)tie 'i!e tur2ei Me!e6 :ice "'2nu!H>D

Oare (e ce &8a '&tenit "u2ne:eu 35@@ (e ani cu uci+a)ii (rep8 i!'r6 tri2i n(u8!e pe t' i ve&tit'rii Si6 *n fiecare :i6 (i&8(e8(i2inea I6 a(ic !a ' vre2e cn( &e 2ai putea *n!tura '&n(a ce !e atrna pe&te cre)tet )i &e 2ai putea abate ur+ia6 care &e p'+'ra ca f'cu!6 pe&te fr8 (e!e+i!e !'r fr &ea2<

CRIN%; "E PE CR%CE

Era a&cun& *n nea2u! ace&ta un 2are (e&tin- Taina cea (in veac a&cun& )i (e *n+eri ne)tiut# Trebuia6 era &cri& *n i&t'ria nev:ut6 ca !a p!inirea vre2ii6 & r&ar *ntre 'a2eni crinu! nea2u!ui '2ene&cSfnta 0eci'ar6 Maica "'2nu!ui# Trebuia re8crearea ace&tei :i(iri6 p'vrnit ire2e(iabi! &pre p!ata pcatu!ui6 &pre ne*n(urata 2'arte# Prin p'p'ru! iu(eu era prev:ut era cre)tin6 cea (in ur2 &tr(anie a !ui "u2ne:eu *n per&'an6 cea (in ur2 (intre 2&uri!e ce 2ai r2neau# Sin+ura re:'!vare6 care face via a nea2uri!'r cu putin 6 nu af! *ntre iu(ei6 (ect fapta cea 2ai uci+a) a !'r6 cea (in curtea !ui Pi!at )i (e pe (ea!u! Cp nii# Crinu! Bunei $e&tiri6 pe care (ra+'&tea ;8a c'b'rt (in Cer *ntre 'a2eni6 iu(eii *! r&ti+nir pe cruce# Cu fapta acea&ta uci+a)6 ei ie)ir (in (e&tinu! !'r6 pentru care '&teni&e "u2ne:eu cu ei atta a2ar (e vre2e6 )i8)i b+ar nea2u! &ub r' i!e b!e&te2u!ui#
3 D

Iere2ia DI6 3K835# Iere2ia DI6 3# I Iere)aia B6 D56

D4K

CRAREA MPRIEI

"e aceea>/i!e tar nu2r fiii !ui I&rai! v'r r2ne fr re+e6 fr cpetenie6 fr ,ertfa6 tar &t!p (e a(ucere a2inte6 fr ef'( )i fr &erafi2i# "up aceea fiii !ui I&rai! &e v'r *nt'arce !a cre(in 6 iar !a &fr)itu! :i!e!'r ce!'r (e pe ur2 &e v'r apr'pia cu *nfric')are (e "'2nu! )i (e buntatea ;ui>3# Pn !a p!inirea vre2ii atrn pe&te ei b!e&te2u! pe care )i !8au cerut *n curtea !ui Pi!at>Sn+e!e ;ui a&upra n'a&tr )i a&upra feci'ri!'r n')tri>D# "e aceea &unt ur i (e t'ate nea2uri!e 8 c &ta e p'n'&u! b!e&te2u!ui6 pe care &in+uri )i !8au cerut pe&te ur2a)i# B!e&te2u! ace&ta *i :'re)te & ia *n bra e pe t' i anti.ri)tii vre2uri!'r6 pn !a ce! 2ai (e pe ur26 pe care )i83 v'r pune re+e# ;e va &'&i )i vre2ea aceea 2u!t ('rit6 (ar c.iar pentru ei ivirea anti.ri)ti!'r e un (e&tin b!e&8 te2at# Cn( &e v'r c'nvin+e (e acea&ta6 v'r veni *nfric')a i !a cre(in a cre)tin# "eci pn !a captu! :i!e!'r6 cn( &e v'r *nt'arce )i ei6 2')te8 nirea !'r e&te a n'a&tr6 a n'u!ui I&rai!6 a nea2uri!'r cre)tine# Pn atunci pentru ei6 &n+e!e !ui Ii&u& e b!e&te2 )i 2nie# Pentru n'i &n+e!e !ui Hri&t'&6 (i2p'triv6 e i:bvirea (e 2nie#I "'va(a ce!ei 2ai 2ari iubiri (e 'a2eni 8 trecerea Mntuit'ru!ui pentru n'i prin 2'arte 8 are putere (e 2ntuire pentru cei ce8' pri2e&c6 )i are fa (e '&n( pentru cei ce nu v'r &8' pri2ea&c# %nii &tau &ub (ar6 a! ii &ub &abie# In t'at !u2ea !ui "u2ne:eu6 nu e&te a!t pre(ic 2ai puternic6 (ect a Sfntu!ui r&ti+nit (e ur )i Care8)i iart uci+a)ii# A&ta ('ve8 (e)te ceva at'tputernic )i tar (e &fr)it- (e&vr)irea#
3 D

O&eia I6 K85# Matei DB6 D5# I R'2ani 564#

ICONOMII TAINE;OR

D45

Ei n8au *n e!e&6 c (e aceea petrec ace!e >:i!e fr nu2r>6 :i!e (e f'a2ete- >Nu f'a2ete (e pine )i nu &ete (e ap6 ci (e au:it cuvinte!e "'2nu!ui# 9i ei &e v'r c!tina (e !a ' 2are pn !a cea!a!t )i (e !a Mia:8n'apte !a R&rit6 )i v'r cutreiera p2ntu!6 cutn( cuvntu! "'2nu!ui6 (ar nu83 v'r af!a>3# A&ta8i f'a2etea !'r (e 2ii (e ani- "u2ne:eu nu !e 2ai v'r8 be)teH### T'at tra+e(ia ace&tui p'p'r6 ce &e vr,2)e)te (e 2'arte cu Ii&u& Hri&t'&6 e ' 2are !ec ie a !ui "u2ne:eu pe care ' arat nea8 2uri!'r cre)tine pn !a &fr)itu! :i!e!'r# I&t'ria &e va repeta cu 'ricare (intre nea2uri!e care v'r face ce8au fcut ei# Ace!ea)i fapte a(uc ace!ea)i ur2ri6 (eci pricinuie&c aceea)i i&t'rie= pentru a&ta nu trebuie & fii pr''r'c (e!'c#

RSP%N/TORII

0aptu! c (in partea Sa "u2ne:eu a fcut t'tu! pentru '26 pn )i ,ertfa Sa (e pe cruce6 ('ve(e)te c '2u! are un pre i2en&6 necre:ut (e 2are# O2u! are (i2en&iuni!e inten iei (ivine= centru! )i &inte:a crea iunii Sa!e- !u2ea v:ut *2binat cu !u2ea nev:ut# Iat (e ce &unte2 (at'ri a vie ui p'trivit ace&tei inten ii (ivine= a(ic & tri2 (e'(at6 )i ca per&'ane v:ute6 )i ca per&'ane nev:ute= cci '2u! are va!'area artat (e ,ertfa (e pe cruce# Cn( '2u! trie)te *n a(evrata !ui va!'are6 e &ubiect (e i&t'rie6 pe cn(6 (ac renun !a (i2en&iuni!e &a!e (ivine6 a,un+e 'biect (e i&t'rie6 *n rn( cu 'ricare (intre 'biecte= nu 2ai p'art un nu2e6 ci p'art un nu2r# "eci6 ce p'ate & *n&e2ne:e c'b'rrea '2u!ui !a &i2p!a va!'are ec'n'2ic6 (ect ' (e+ra(are a !ui *n rn(u! vite!'r6 care &e v'r &i8btci *ntre'!a!t )i8)i v'r *2pin+e c'n(uct'rii pn !a 2ar+ini!e nebuniei# A&ta *n&ea2n treaba unuia6 care ar *nc'v'ia crinii *n +un'i6 pre uin( 2ai 2u!t +un'iu!6 (ect 2ir'&u! crinu!ui#

A2'&?6 3383D#
D4A

CRAREA MPRIEI

Pentru ' a!unecare a '2u!ui (e !a nu2e !a nu2rU au & (ea &ea2a t' i *n:e&tra ii !ui "u2ne:eu6 cei cu (aruri6 cu r&pun(eri6 cu 2riri6 cu puteri )i cu t't fe!u! (e .aruri# Re+e!e "avi(6 *n:e&trat (e'(at cu (aru! &tpnirii )i cu (aru! pr''r'ciei6 a cptat ' &tra)nic pe(eap&6 nu2ai fiin(c a *n(r:nit & nu2ere p'p'ru!3# "aru! pr''r'ciei i &8a !uat ' vre2e6 iar (in p'p'r i8 au 2urit B@ (e 2ii (e 'a2eni 8 )i ('ar e! +re)i&e6 nu p'p'ru!D# "eci *nainte&ttt'rii )i (e int'rii puterii au & (ea &ea2a6 c.iar (e venirea &biei (up (reptate6 (up cu2 ni &e (e&tinuie acea&ta prin Ie:ec.ii!6 v:t'ru! taine!'r# Ie:ec.ii! II3# 0'&t8a cuvntu! "'2nu!ui ctre 2ine )i 2i8a :i&D#>0iu! '2u!ui6 r'&te)te cuvnt ctre fiii p'p'8 ru!ui tu )i !e :i- (e v'i a(uce &abie a&upra unei ri )i p'p'ru! rii ace!eia va !ua (in 2i,!'cu! &u un '2 )i83 va pune &tr,er6 I#9i e!6 v:n( &abia venin( a&upra rii6 va tr2bi a (in tr2bi )i va preve&ti p'p'ru!ui= K#"e va au:i cineva &unetu! tr2bi ei6 (ar nu &e va p:i6 cn( va veni &abia )i83 va prin(e6 &n +e!e ace!uia va fi a&upra capu!ui &u# 5#Pentru c a au:it +!a&u! tr2bi ei )i nu &8a p:it6 &n+e!e !ui a&upra !ui= iar ce! ce &e va p:i6 *)i va 2ntui via a &a# A#"ac *n& &tr,eru! a v:ut &abia venin( )i n8a &unat (in tr2bi 6 )i p'p'ru! n8a f'&t pre ve&tit6 atunci cn( va veni &abia )i va ri(ica via a cuiva6 ace!a &8a rpit pentru pcate!e !ui6 (ar &n+e!e !ui *! v'i cere (in 2na &tr,eru!ui# B#9i pe tine6 fiu! '2u!ui6 te8a2 pu& Eu &tr,er ca&ei !ui I&rai!6 )i tu vei au:i cuvntu! (in +ura Mea6 )i8i vei ve&ti (in partea Mea#

3 D

D Re+i DK# D Re+i DK6 3B#

ICONOMII TAINE;OR

297

?#Cn(

Eu v'i :ice pct'&u!ui- >Pct'&u!e6 vei 2uriH>6 )i tu nu vei +ri ni2ic6 ca & preve& te)ti pe pct'&6 ca & &e abat (e !a ca!ea !ui6 atunci pct'&u! ace!a va 2uri pentru pcate!e &a!e6 iar &n+e!e !ui *! v'i cere (in 2na ta# 4#Iar (ac tu ai preve&tit pe pct'& & &e abat (e !a ca!ea !ui6 )i & &e *nt'arc (e !a ea )i e! nu &8a *nt'r& (in ca!ea !ui6 atunci e! va 2uri pentru pcate!e !ui6 iar tu i8ai 2ntuit &uf!etu! tu>3# S!u,ba cea anev'i'a& )i p!in (e pri2e,(ii ' au *n& (rep ii6 cn( trebuie & (ea pe fa pcate!e p'p'ru!ui#D >Prin )tiin a !ui6 (rep8 tu!6 &!u+a Mea6 va *n(repta pe 2u! i#>I "e aceea trebuie & fie (e'(at )i &t!p (e fier )i :i( (e ara2K )i fa (e cre2ene5= )i6 pe (ea&upra tutur'ra6 trebuie & fie p&t'ru! ce! bun6 care8)i pune via a pentru 'i!e &a!eA# *ntr8a(evr6 &!u,ba acea&ta n8' p'ate face (ect un !ep(at (e via )i un *n(r+'&tit (e "u2ne:eu# "e aceea :ice Petru6 c )i (reptu! abia &e 2ntuie)teB6 &'c'tin( +reutatea &arcinii# Cci ni2eni nu e (rept fr vreun r'&t (e !a "u2ne:eu6 fr vre' treab (e fcut# Mntuirea (reptu!ui e c'n(i i'nat (e *2p!inirea (e&tinu!ui &u (e !a "u2ne:eu6 )i e pri2e,(uit (e cru area vie ii pr'prii6 cn( ' face *n (auna inten iei (ivine# Nici "u2ne:eu n8a avut a!t cuvnt 2ai tare (ect ,ertfa# Eertfa e 2a1i2a apr'piere a v'in ei )i iubirii !ui "u2ne:eu (e !ibertatea '2u!ui# Ea e .'taru! (e atin+ere *ntre v'in a (ivin )i !ibertatea '2u!ui# Iar *n ucenicii Si tri2i)i *n fiecare veac (e 'a2eni6 t't E! e Ce! ce8)i repet cuvntu!6 )i a(uce a2inte pre u! pe care83 are '2u! *naintea !ui "u2ne:eu# E!6 trit (in t'at &inceritatea fiin ei6 e &in+ura ca!e care 2ai p'ate a(uce pace *ntre 'a2eni )i bun *nv'ire= t'ate ce!e!a!te re:'!vri a!turea (e trirea cre)tini&2u!ui +rbe&c ap'ca8

!e:ecbii! I6 D3# D P!n+eri D6 3K= Iere2ia 3K6 3@= I&aia 5?# I I&aia 5I6 33# = Iere2ia 36 3?#

I&aia 5@6 B# M'an 3@633# 3 Petru K6 3?#

'(

D4?

CRAREA MPRIEI

!ip&u!# 9tiin a tar "u2ne:eu )i *2p'triva '2u!ui6 &8a apucat & fac )i nebunia ei cea 2ai (e pe ur2- (e&facerea )i aprin(erea &ti.ii!'r# D Petru I3@# /iua "'2nu!ui va veni ca un fur# Atunci ceruri!e pieri8v'r cu vuiet 2are= &ti.ii!e6 ar:n( &e v'r (e&face6 )i p2ntu! )i !ucruri!e (e pe e! v'r ar(e (e i&t'v#

ICONOM%; NE"REPT

"eci r'&tu! ic'n'2i!'r e (e8a *nt'arce 2area tur2 a 'a2eni!'r iar)i !a "u2ne:eu *n >ara (e 'br)ie>3# Au *n& )i pr'tivnici care :i )i n'apte6 *i pr&c *naintea !ui "u2ne:euD6 precu2 c i8ar fi ri&ipin( avu ii!eI# Cci (e cn( pr'tivnicu! a f'&t aruncat pe p2nt6 &e ( pe &ine &tpn a! p2ntu!ui )i a! tutur'r *2pr ii!'r !u2ii# Nu &e &fie)te pr'tivnicu! nici (e 'bra:u! !ui Hri&t'&6 ci8I :ice- >ie * i v'i (a t'at puterea acea&ta )i &tr!ucirea ei6 cci 2ie *2i e&te (at )i ' (au cui vreau# "eci6 (ac Tu Te vei *nc.ina 2ie6 t'at i8' (au ie>K# Se *n e!e+e (ar6 c 'rice 2i!'&tenie6 'rice binefacere6 'rice f'!'8 &ire a !u2ii (up !e+ea iubirii (e 'a2eni6 e ' pa+ub6 ' 2are (aun *n &tpnirea ace&tui *n+er nebun# 9ti i cu2 &unt nebunii- &e (au pe &ine (e ceva 2are )i pretin( & !i &e &upun 'a2enii6 &e cre( pe &ine &tpni )i *2pra i6 c a)a cere b'a!a !'r= cu att 2ai vrt'& ' cere ;ucifer6 *ncept'ru! nebuniei# "eci 'rice iubire6 *n prut !ui *2pr ie6 e ' ri&ipire= )i 'rice ur 8 (up v'ia !ui cea rea 8 ' 2are fapt bun# "ar *2pr ia fiin( (e (rept a !ui "u2ne:eu6 care e&te !u2ea *ntrea+6 c.iverni&it (e 'a2eni cu ur6 nu cu iubire6 *n+r2(e)te pe c.e!8 tuit'rii ei cu ' 2are (at'rie (e p!at !ui "u2ne:eu# Orice a&cu!tare (e Stpnu! a(evrat a! !u2ii e ' (aun *n *2pr ia >&tpnu!ui> nebun )i
3 D

Iere2ia DD6 3@# Ap'ca!ip& 3D6 3@# I ;uca 3A6 3# K ;ucaK6 A8B#

ICONOMII TAINE;OR D44

)i 'rice a&cu!tare (e &tpnu! nebun a! p2ntu!ui *n+r2(e)te pe 'a2eni &ub p'vara unei (at'rii &au +re)e!i tcute !ui "u2ne:eu# "eci6 (ac (e fapt )i (e (rept6 pr'prietatea )i &tpnia !u2ii e a !ui "u2ne:eu6 atunci '2u! e nu2ai un fe! (e c.iria)6 un fe! (e a(2i8 ni&trat'r )i nici(ecu2 pr'prietaru! ab&'!ut a! !u2ii# C6 (e &e va cre(e &tpn ab&'!ut a! !u2ii6 &ea2n cu cre(in a *n+eru!ui nebun# Pentru ca & *nfrne:e pe '2 (e !a ' c(ere ca acea&ta6 "u2ne:eu 38a nu2it ic'n'2 ne(rept6 pe (e ' parte6 pe 2'tivu! c n8are pr'prietatea ab&'8 !ut6 ci nu2ai pr'prietatea re!ativ= iar pe (e a!t parte6 ca &8! ferea&c (e c(erea *n nebunia *n+eru!ui ru# A)a(ar6 (e *n(at ce &e ( pe &ine pr'prietar ab&'!ut a! !u2ii6 &e ci'cne)te cu "u2ne:eu6 *! t+(uie)te6 *! *n!tur6 *! e1pr'pria:6 )i cu a&ta cre(e *nt'c2ai ca ;ucifer# Nu8)i ( &ea2a bietu! '2 c6 pri2in( i&pita6 va fi :(r'bit &ub (r2turi!e pr'priei &a!e iubiri nebune# Cn( '2u! &e !ipe)te (e fptur6 (e avu ie6 (e &!av6 ace&tea i &e fac 2a2'na6 care *n&e2nea: bani &au b'+ ii# "eci nu p' i &!u,i )i !ui "u2ne:eu )i !ui 2a2'na# Cu t'ate ace&tea6 "u2ne:eu !au( pe ic'n'2u! prt6 care )i8a fcut prieteni (in 2a2'na ne(rept ii6 )i8i f+(uie)te c83 va pri2i *n *2pr ie cn( ' va i&prvi (e ri&ipit6 (up !e+ea (u2ne:eia&c a iubirii (e 'a2eni 8 &e *n e!e+e c e v'rba (e ri&ipirea 2a2'nei# "e aci pute2 &c'ate *n e!e8 &u! b'+ iei- nu &rcia te 2ntuie)te6 nici b'+ ia nu te '&n(e)te= )i6 precu2 nici b'+ ia nu te 2ntuie)te6 a)a nici &rcia nu te '&n(e)te6 ci precu2 ai &uf!etu!6 )i fa (e b'+ ie )i fa (e &rcie# E)ti &rac )i :'rit cu +n(u! (up avu ie6 iat c nu te 2ntu8 ie)te &rcia# E)ti b'+at6 (ar (e&fcut cu ini2a (e b'+ ia ta6 iat c nu te pri2e,(uie)te b'+ ia ta# 0aptu! cu2 &tai cu &uf!etu!- )i fa (e una )i fa (e a!ta6 (e a&ta atrn 2ntuirea &au '&n(a ta# Ma2'na ne(rept ii are un 2are aprt'r- vi e!u! (e aur6 care *2pun+e pe t' i cei ce8ar *ncerca & ' ri&ipea&c !a &racii !u2ii# Stpnu! vi e!u!ui face pr !a "u2ne:eu a&upra ic'n'2i!'r ne(rep i6 care *n&6 ri&ipin( vi e!u! prin iubirea (e 'a2eni6 &8au fcut 2ai *n e!ep i (ect fiii !u2inii#l Bietu! "u2ne:eu6 &racu!6 n8are un(e &8)i p!ece capu!6 c b'+a ii )i pana cea vic!ean a crturari!'rD !u2ii ace&teia ;8au e1pr'8
3 D

;uca 3A6 ?# Iere2ia ?6 ?#

300

CRAREA MPRIEI

priat (in (reptu! (e pr'prietate )i aut'r a! !u2ii# Cine )tie6 (ac nu cu2va I8a r2a& t'tu)i (reptu! & &e &upere pe ei )i & !e 2ture t'ate +n(uri!e cu 2a2'na !'r cu t't# Cci (reptu! (e pr'prietate (eriv (in atributu! (e aut'r6 2ai 2u!t ca (in actu! (e pr'prietate# "eci6 cn( c!atin "u2ne:eu 2a2'na6 e &e2n c n8a f'&t ic'n'2i&it bine (e 'a2eni6 )i !e cere &'c'tea!= a :i& ('ar- >0ii ce!'r &raci ca un TatH> 3 "eci6 fiin( *n (repturi!e ab&'!ute pe&te va!'area ec'n'2ic6 p'ate &8)i pun ic'n'2i pe cine vrea6 c.iar )i pe cei ce8; t+(uie&c# Cu acea&t 'rn(uire at'tputernic6 prin care "u2ne:eu *)i !ucrea: v'ia Sa6 *ntrebuin n( c.iar )i pe vr,2a)ii Si6 2ai p!2uie)te (in cn( *n cn( pe 2rturi&it'rii Si6 ca &8i tre:ea&c (in *2pietrirea ini2ii cu care in ;a:rii !a p'art#

Prin ii au :i& c &in+ura n'a&tr avu ie cu a(evrat &unt pcate!e# Cci6 (up ei6 nu e)ti pr'prietaru! (ect a! !ucru!ui pe care !8ai fcut (in ni2ic# Iar6 *2p!inin( c'n(i ia a&ta6 (in ni2ic "u2ne:eu a fcut fptura6 iar fptura a fcut pcatu!# "eci6 (e (rept6 '2u! nu e a! !ui *n&u)i6 nici a! a!tui '26 ci a! !ui "u2ne:eu# Pe (e a!t parte pcatu!6 a! crui aut'r e&te6 *! rec!a2 pentru e! )i i &e ine (e ur26 ca pr'prietate (e (rept 8 ba!a&t (e acci(ent 8 care p'ate (uce pe '2 pn !a &tarea & &e !epe(e (e "u2ne:eu )i &8! &tea *2p'triv6 ca un creat'r a! unei teribi!e n'ut i 8 pcatu! 8 tar & ba+e (e &ea2 c printr8a&ta &e *nt'arce6 cu i&prav cu t't6 &ub a2ara tiranie a neantu!ui6 a(ic a .a'&u!ui (e t't fe!u! )i *n t'ate privin e!e )i p'ate c pentru t't(eauna# A&ta8i n'utatea +r':av6 c '2u! a putut & fac ceea ce "u2ne:eu nu p'ate6 a(ic ru!# 0aptu! c6 (up ,u(ecata tutur'ra6 pe cei pct')i *i *nc.i(e *n c.inuri!e .a'&u!ui ve)nic6 nu e ' r:bunare (in partea !ui "u2ne:eu6 ci ' c'n&fin ire a !ibert ii )i a (eci:iei viciate a '2u!ui6 pentru ca ace&ta & fie *2preun cu crea ia &a iubit 8 pcatu! 8 *n infinitu! eternit ii# Pcatu!6 acea&t 2a2'na cu a(evrat ne(reapt a '2u!ui6 trebuie ri&ipit= trebuie & cere2 iertare (e !a "u2ne:eu pentru atare
*n e!epciunea !ui I&u& Sira. K6 3@#

ICONOMII TAINE;OR

301

a+'ni&ea!6 precu2 )i a,ut'ru! ca &8' *2pr)tie2# Pre' ii &unt acei ic'n'2i ai taine!'r !ui "u2ne:eu6 care &ca( pentru &e2enii !'r6 acea&t 2a2'nic a+'ni&ire6 iertn(u8!e (in (at'rie# "e aceea ;ucifer ri(ic pr 2are a&upra !'r *naintea !ui "u2ne:eu6 :i )i n'apte6 )i !e r&c'a! *2p'triv t'ate ur+ii!e *2p'trivirii# >Ci ei !8au biruit prin &n+e!e Mie!u!ui )i prin cuvntu! 2rturiei !'r6 )i nu )i8au iubit via a !'r6 pn !a 2'arte#>3 "e aceea6 avea (reptate Sfntu! !'an Cur (e Aur6 :icn( c>Mai 2u!te &unt furtuni!e care :buciu2 &uf!etu! pre'tu!ui6 (ect ta!a:uri!e care bntuie 2area>D# Ic'n'2ii taine!'r6 &!u,it'rii Sfintei ;itur+.ii6 &unt )i ei *n 2&ura iubirii6 ,ertfa ne*ncetat6 ar& *n !u2ea acea&ta6 pentru 2ntuirea !u2ii#

Ap'ca!ip& 3D6 I I # Sf# !'an Cur (e Aur6 "e&pre pre' ie6 Crai'va6 34K36 Cartea III6 cap# $III6 p#A3#
D

$II

R MPRII;E
O SOR A $IEII##

I%BIRII

Nu &unte2 n&cu i (e ti2p6 ci (e ve)nicie# A)a &e face c ave2 *ntr8' fr2 (e rn )i ce!!a!t tr2# "e)i tri2 ' vre2e *2brca i (e !u2ea acea&ta6 t'tu)i ni &e *nt2p! c!ipe cn( frate!e vi& )i &'ra 2'arte ne (au trc'a!e )i ne (e&pic fptura *n ('u# Ave2 c!ipe *n care &cp2 (e &ub c.in+i!e ce!'r patru (i2en8 &iuni a!e !u2ii v:ute )i ne tre:i2 (e'(at *ntr8un a!t 2'( (e8a fi )i ptrun(e2 *ntr8un a!t 2'( (e8a cun'a)te# *nt2p!ri!e ur2t'are ne p't pune pe ca!eP've&tea cineva6 :icn(- >Se fcea c era2 un '2 &rac6 cu neva&t )i c'pii )i n8avea2 nici ' avere# ;u2ea &e8nri&e )i ni2eni nu 2 a,uta= (rept aceea6 28a2 +n(it & 2 fac )i eu !a fe! )i & 2er+ & fur# "eci *ntr8' n'apte a2 p!ecat & fac i&prava ce ' p!nui&e2# "ar6 nefiin( un priceput *n 2e&erie6 2i &8a *nt2p!at & fiu prin& (e pa:nici6 care 28au !e+at )i 28au b+at *n te2ni # "up 2ai 2u!t vre2e 28au c.e2at !a ,u(ecat pentru t!.rie# M8au ,u(ecat )i 28au '&n(it !a 2'arte# "rept aceea6 (ucn(u82 afar (in cetate6 !e+at fe(e!e) cu 2ini!e !a &pate6 ne8a2 'prit *ntr8' p(ure6 un(e aveau & 2 &pn:ure (e8' crac# Cn( *2i &trn&er )trean+u! (e +ru2a:6 tre&rii (e &pai2 )i 2 tre:ii (in vi&# Era2 !e'arc (e &u('are6 (ar i:bvit (e )trean+# Ce &e *nt2p!a&e< "'r2i&e2 pe &pate )i (in tavan6 (rept (e (ea&upra 2ea6 &e (e:!ipi&e ' bucat (e tencuia! care82i c:u&e t'c2ai pe +ru2a: )i care 2 tre:i&e# A)a(ar6 eu tri&e2 ' i&t'rie *ntrea+6 care cuprin(ea attea !u8 cruri r&firate pe a)a (e 2u!te :i!e6 a(unate *ntr8' c!ip>#

I@A

CRAREA MPRIEI

*n .ri&'ave!e unui btrn (in Sfntu! Munte6 &e +&e)te *nt28 p!area ur2t'are>%n &!bn'+ veni&e *n Sap&a!a# Era b'!nav (e 2ai 2u! i ani (e :i!e )i8)i pier(u&e rb(area# S!bi&e cu &uf!etu! )i6 p!n+n(6 &e ru+a !ui "u2ne:eu &8i &curte:e via a# %n *n+er &e art )i8i :i&e b'!navu!ui8 Prea bine6 frate6 "'2nu! *n 2i!'&tivirea Sa ne2r+init * i a& cu!t ru+2intea- E! &curtea: via a ta p2ntea&c6 (ac te *nv'ie)ti6 ca pentru un an (e &uferin e ce8ai 2ai avea (e rb(at pe p2nt 8 ca & te cur e)ti printr8*n&e!e6 ca auru! prin f'c 8 & petreci trei cea&uri *n 2unci!e ia(u!ui# Pcate!e ta!e cer cur irea ta prin &uferin e!e pr'priu!ui tu trup6 ca tu & trie)ti &!bn'+ *nc un an (e :i!e6 cci pentru tine6 ca )i pentru t' i cre(inci')ii6 nu e&te a!t ca!e &pre Cer6 (ect ca!ea Crucii6 care a f'&t artat (e "u2ne:eu8O2u!6 Ce! fr (e pcat# Ca!ea Crucii te face & &uferi# *ncearc (eci ce &unt &uferin e!e ve)nice6 un(e 2er+ t' i pct')ii= (ar tu nu vei &uferi (ect vre2e (e trei cea&uri6 (up care vei fi &cpat (in 2unci6 prin ru+ciuni!e Bi&ericii# Nen'r'citu! *ncepu a cu+eta8 *nc un an (e &uferin e pe p2nt e ' vre2e tare !un+H Mai bine rab( trei cea&uri &uferin e!e (e (inc'!'= )i :i&e *n+eru!ui- 2 *nv'8 ie&c & 2er+ *n ia(# *n+eru! *i !u &uf!etu! )i83 *nc.i&e *n te2ni e!e ia(u!ui# 8 "up trei cea&uri v'i veni & te caut6 *i &pu&e *n+eru!6 cu 2n +iet'are +rire# "up p!ecarea *n+eru!ui t'tu! &e *ntunec6 un *ntunerec (e &2'a8 !6 ' &tr2t'are cu2p!it6 un vuiet &f)iet'r (e &u&pine a!e &uf!ete!'r pct'a&e6 (u.uri re!e cu 'c.ii (e vpaie )i cu urciunea !'r6 *! *2pre,8 2uiau6 )i8i *n+.e au fptura6 iar e! nu &e putea apra cu ni2ic= t'ate ace&tea *! cuprin&er ca ni)te +.eare (e +r'a: )i83 cufun(ar *ntr8' &pai2 ne&pu&# Nu ve(ea ni2ic6 (e)i &uferin a )i p!n&u! &tri+au (e pretutin(eni# Oc.ii ar:t'ri ai (e2'ni!'r !uceau *n *ntunerec )i &e ve8 (eau (ea&upra u2bre!e !'r p'cite6 care &e repe:eau !a (n&u!6 +ata &8! &fr2e )i &8! *n+.it *ntr8' &'rbitur (e fiar# Nen'r'citu! &uf!et *ncepu a &tri+a (e &pai26 *n& nu r&pun(ea ni2eni !a &tri+te!e &a!e6 (ect r&unetu! .u!ui6 prp&tuit (e (i.nii# Cea&uri!e i &e fcur ani# Ba c.iar i &e pru c are &ute (e ani *n 2unci!e ace!ea6 )i *n+eru! t't nu 2ai venea# A)a83 *nc!e)ta (e:n(e,(ea

MPRAT%;E I%BIRII

I@B

c *n+eru! nu &e va 2ai *nt'arce6 )i &cr)ni (e'(at (in (in i# Nu83 au:i ni2eni6 cci t' i pct')ii (in te2ni nu &e 'cupau (ect (e ei *n)i)i )i (e pr'pria !'r 2unc= iar &!baticii (e2'ni !uau *n btaie (e ,'c &ufe8 rin e!e !'r# T'c2ai cn( &cr)ni a ('ua 'ar6 (u!cea !u2in a &!avei *n+e8 re)ti c'b'r* (ea&upra c.inui i!'r )i cu :2bet cere&c *! *ntreb8Cu2 te af!i6 frate< 8N8a) fi cre:ut vre'(at ca )i *n+erii & 2intH 2'r2i nen'r'ci tu!6 cu +!a&u! frnt (e (urere# 8Ce v'ie)ti & :ici< *ntreb *n+eru! cu !ini)tea (e cer# 8$reau & :ic c 2i8ai f+(uit & 2 &c' i (e8aici (up trei cea&uri )i iat c8au trecut &ute (e ani (e cn( 2 c.inuie&c aiciH 8Ce :ici tu< Sute (e ani< :i&e *n+eru!6 cu :2betu! !in# %n cea& a trecut (e cn( te8a2 pr&it )i 2ai ai *nc ('u (e r2a& aici# 8A trecut un cea& )i 2ai a2 ('uH Oare8i cu putin & nu fi trecut (ect un cea&< Nu 2ai p't *n(ura c.inuri!e ace&tea6 nu 2ai a2 putere# "e cu2va e cu putin )i ar vrea "u2ne:eu6 r'+u8te &c'ate8 2 (e8aici# $reau 2ai bine a rb(a pe p2nt ani )i &ute (e ani6 ba c.iar pn !a :iua (e ap'i6 nu2ai &cap82 (e8aici- fie8 i 2i! (e 2ine# A)a &e &fr)ea (e (urere bietu! &uf!et6 *ntin:n(u8)i 2ini!e &pre *n+eru! !u2inii6 care *i r&pun&e8 "u2ne:eu6 fiin( Tat! *n(urrii6 &8a 2i!'&tivit (e tine )i te &c'ate (e8aici= (ar tu6 frate6 &8 i a(uci a2inte cn( te8i *nt'arce pe p2nt ct (e 2ari &unt 2unci!e (e8aici6 fa (e 'ricare (intre ce!e p2nte)ti )i c8i 2ai bine &8 i *2p!ine)ti p'cin a pn e)ti *n trup6 (ect (up aceea# Cn( *n+eru! i&prvi cuvntu!6 bietu! &!bn'+ &e tre:i pe p8 2nt6 *nv!uit (e &'are6 iar cea&u! (e a!turi arta 2ai 2u!t c8' 'r###> Era fericit ca un i:bvit (in ia(#

P':ne (e a&tea ne 2ai face &'ra 2'arte )i8cu a!te pri!e,uri# A)a6 (e pi!(6 e *n(e'b)te cun'&cut faptu! c cei ce ca( npra:nic *ntr8' pri8 2e,(ie (e 2'arte6 *ntr8' c!ip *)i v( t'at via a !'r trecut# T't c'n i8 nutu! 2e2'riei &e (e:!n uie ca un p't'p )i &e prv!e)te pe&te &trun8

I@?

CRAREA MPRIEI

+a c'n)tiin ei pe care ' *neac6 )i pe ur2 uit t'tu!- )i8au pier(ut c'n)tiin a### 0aptu! ace&ta6 a! fi!2rii vie ii (e ani (e :i!e *ntr8' c!ip6 fire)te6 nu e (e firea trupu!ui6 ci (e firea &uf!etu!ui# "ac *2binarea &uf!etu!ui cu trupu! n8ar f* &trunit (in v'ia !ui "u2ne:eu6 *n&u)iri!e &uf!etu!ui ar fi ca ni)te fu!+ere6 care ar pr!i *ntr8' c!ip fr2a (e rn *n care :b've)te &uf!area !ui "u2ne:eu# Sunte2 *n& ' &uf!are (e iubire a !ui "u2ne:eu# A)a &e face c6 (up trup6 &unte2 un picur (e r'u6 fa (e un c'&2'& tar 2ar+ini6 care *n& *ncape t't *n c'n)tiin a n'a&tr# Cn( &'ra 2'arte ne (e:!ea+ (e trup6 ne face un 2are bine6 tar & )ti2 )i tar & vre2# T't ce e ru *n !u2ea a&ta- ne)tiin 6 nepu8 tin 6 *ntunerecu!6 pcatu! cu 2ii!e !ui (e +.eare6 prin 2'arte *ncetea:# Ru! e '&n(it !a 2'arte6 (eci 2'artea ni8i un a,ut'r# Nu trupu! e&te ru!6 (ar prin 2'arte &e '2'ar ru! cu (e&vr)ire6 (e aceea !a vre2e trupu! va *nvia (in 2'r i# *n 2'arte8i *nvierea# "e'ca2(at6 2'artea pentru &uf!et e ' a(evrat &!'b':ire (in te2ni = iar pentru trup6 *ncetarea ru!ui ce (inuia prin 2ecani&2u! na)teri!'r pti2a)e# "eci6 cn( va fi *nvierea 2'r i!'r6 trupuri!e v'r ('bn(i acea 2uta ie c'&2ic (up care nu v'r 2ai fi &upu&e6 ca8n veacu! (e acu26 *n+r(iri!'r vre2e!niciei# Oa2enii fu+6 ct p't 2ai 2u!t6 (e fi'ru! cun'a)terii 8 a unei cu8 n'a)teri (e ei *n)i)i *n re!a ie cu "u2ne:eu6 *n re!a ie cu ne2urirea &uf!etu!ui6 *n re!a ie cu bine!e )i ru!# Cu un cuvnt6 fu+ pn !a 2'arte (e 'rice cun'a)tere e1i&ten ia!# A&tfe!6 ceea ce nu cun'&c ei6 fiin( &tpni i (e ' !ene bi'!'+ic6 !i &e pare c nu e1i&t (e fapt )i ('r2 vre2ea vie ii p2nte)ti6 pe urec.ea aceea# Situa ia &e &c.i2b bru&c *n 2'2entu! 2'r ii# T'ate !ucruri!e pe care trebuiau & !e cun'a&c *n vre2ea vie ii6 (ar au fu+it (e e!e &au !e8au t+(uit6 np(e&c pe&te ei cu ' evi(en (e ne*n!turat# *n vre8 2ea vie ii p2nte)ti cun'a)terea r2ne !a !ibertatea '2u!ui- (ac v'ia & cun'a&c6 putea cun'a)te= nu v'ia & cun'a&c6 r2nea *n necun')tin # *n(at (up 2'arte *n&6 !ibertatea acea&ta &e &u&pen(6 )i &uf!etu! cun'a)te rar & vrea6 ceea ce &8a ferit & fac pe cn( era *2brcat *n trup# Cun'a)terea are ('u 2'2ente 2ari- 2'2entu! 2'r ii6 cn( &uf!etu! &e (e:!ea+ (e necun')tin 6 )i 2'2entu! *nvierii6 cn( &e (e:8

MPRII;E I%BIRII

I@4

!ea+ )i trupu! (e necre(in # Cci necre(in a *)i are 'br)ia 2ai 2u!t (in c'nvie uirea &uf!etu!ui cu trupu!# Ori )i e! trebuie & *nt'vr)ea&c )i cun')tin a )i cre(in a# M'artea (e:!ea+ &uf!etu! (e trup )i a&tfe! &uf!etu! a,un+e !a cun')tin a &piritua!it ii )i a ne2uririi &a!e= *nvierea (e:!ea+ trupu! (e&vr)it (e 2'arte )i (e necre(in # M'artea )i *nvi8 erea *2p!ine&c6 *n privin a c'n)tiin ei )i a i:bvirii (e ru6 ceea ce nu p't *2p!ini nici ce!e 2ai i2pre&i'nante nev'in e a!e &fin eniei# Pn ce nu trece2 )i prin p'r i!e ace&tea6 cun')tin a n'a&tr e nu2ai frntur#

$AME9II $/"%H%;%I

Cn( a &unat cea&u! ie)irii (in !u2e &uf!etu! &e retra+e (in trup )i &e a(un *n&pre cap# "e aceea6 pentru cei ce au (u& ' via (u.'vni8 cea&c inten&6 !i &e *n&eninea: fa a cu ' !u2in ne'bi)nuit# ;a 2u! i (intre &fin ii nev'it'ri ai pu&tiei6 *n vre2ea ie)irii &uf!etu!ui !e &tr!u8 ceau fe e!e ca &'are!e# Suf!etu! e ' fptur &piritua! care nu are *n+r8 (irea pe care ' are trupu! )i nici nu8i &tau *n ca!e pie(ici!e trupu!ui# *n vre2ea aceea ' c'n)tiin *2pcat r&frn+e ' fa &enin6 pe cn( ' c'n)tiin tu!burat r&frn+e ' fa *n+r':it# "e aceea *n e!eptu! ( &fatu!3# >A(u8 i a2inte (e /i(it'ru! tu6 *n :i!e!e ti8 nere ii ta!e6 *nainte ca & vin :i!e!e (e re&tri)te>### 5#### >fiin(c '2u! 2er+e !a !'ca)u! &u (e veci### A#FA(u8 i a2inte (e /i(it'ru! tuG 2ai8nainte ca & &e rup funia (e ar+int### B#9i ca pu!berea & &e *nt'arc *n p2nt6 precu2 a f'&t6 iar &uf!etu! &8 &e *nt'arc !a "u2ne:eu6 Care 38a (at#>3

Ec!e&ia&tu! 3D6 3#5#A#B#

I3@

CRAREA MPRIEI

"e&facerea &uf!etu!ui (e trup &e face *n vre2e (e trei :i!e p8 2nte)ti6 *ncepn( (e !a 2'2entu! pe care83 nu2i2 n'i 2'arte# S!u,ba *n2'r2ntrii c're&pun(e cu (e:!e+area (ep!in a &uf!etu!ui (e trup# S ur2ri26 a)a(ar6 c!t'ria &uf!etu!ui (e:!e+at (e trup# ;a ie8 )irea (in c'rtu! p2nte&c6 &uf!etu! trece *n !u2ea a&e2enea cu e!6 a fpturi!'r nev:ute6 fie cu *n+erii buni6 (ac a f'&t bun6 fie cu *n+erii c:u i6 (ac fapte!e !ui au f'&t re!e# "e un(e pe p2nt erau cea&uri6 :i!e )i ani6 (inc'!' e un ve)nic >a&t:i>6 ' ve)nicie !u2in'a& pentru &uf!etu! care a ('bn(it &fin enia6 &au ' ve)nicie *ntunec'a&6 nea+ra ve)nicie6 pentru &uf!etu! care a iubit &tricciunea# Acu2 ( &uf!etu! (e (at'ria cun'a)terii# "ac &uf!etu! n8a a,un&6 &au n8a vrut & a,un+ pe p2nt !a (e&vr)ita cun')tin (e &ine *n&u)i6 e! trebuie neaprat6 ca fiin &pi8 ritua!6 & &e cun'a&c (inc'!' (e 2'r2nt# Suf!etu! trebuie &8)i (ea &ea2a (e ceea ce )i8a c)ti+at= trebuie &8)i recun'a&c )i &8)i pr'8 nun e ,u(ecata6 *nainte (e a8i ,u(eca "u2ne:eu# Pe p2nt avea a,ut'ru! Haru!ui (u2ne:eie&c (in Sfinte!e Tai8 ne6 care83 a,uta & &e cun'a&c )i &8)i ,u(ece purtarea# "inc'!' nu &e 2ai p'ate cun'a)te pe &ine *n&u)i prin pr'pria !ui !ibertate6 cci 2i&iunea (e8a (e&c'peri &uf!etu!ui &tarea &a (e &tricciune ' au *n+erii c:u i# "e2'nii6 &tpnii ru!ui pe p2nt6 au &8i (ea acu2 pe fa t'ate fapte!e &a!e re!e6 pe care &uf!etu! )i !e va recun'a)te )i &e va te2e cu2p!it# Prin recun'a)terea acea&ta va preveni ,u(ecata !ui "u2ne:eu6 cea a&upra &a# "eci t'ate +re)e!i!e 2rturi&ite !a (u.'vnic6 cu ini2 *nfrnt )i &2erit )i pentru care &uf!etu! )i8a fcut can'nu!6 nu &e 2ai af! ca pie(ic *n ca!e6 !a trecerea printre cu2p!i ii va2e)i ai v:(u8 .u!ui6 cci puterea !ui "u2ne:eu !e8a )ter& pe ace&tea (in cr i!e !'r# ;a acea&t *nfric')at cercetare a &uf!etu!ui &t (e fa )i *n+eru! p:it'r6 care *n&' e)te &uf!etu! t'at c!t'ria acea&ta# $2i!e cun')tin ei &unt pentru &uf!ete!e (e 2i,!'c6 care 2ai v( fa a !ui "u2ne:eu6 c.iar (ac v'r fi '&n(ite# $r,2a)ii !ui "u2ne8 :eu6 ateii6 care &e *nnebune&c6 :icn( cu ur c nu e&te "u2ne:eu6 nu 2ai trec prin v2i6 ei fiin( cu t'tu! fiii pier:rii# Suf!etu! ace&t'ra *! tra+ (in trup cu &i! 2are ' (r'aie (e (iav'!i )i '&n(itu! &uf!et n8are nici 2car 2n+ierea & va(8 (e (eparte fa a *n+eru!ui p:it'r6 (ac necre(inci'&u! ace!a era (intre cei b'te:a i#

MPRII;E I%BIRII

I33

Precu2 nu &e apr'pie *n+erii buni (e &uf!etu! ce &8a (at pier:rii6 a)a nu &e apr'pie *n+erii ri (e &uf!ete!e &fin i!'r care6 *ntr8' &tare (e c'nte2p!a ie6 &e &uie !a "u2ne:eu ca un )uv'i (e f'c# Acu26 &uf!etu! &e *nc.in !ui "u2ne:eu6 Tat!ui &u6 nu prin cre(in 6 ci prin ve(ere# Cei cura i cu ini2a v'r ve(ea pe "u2ne:eu 8 a&ta8i fericirea# Cun')tin a trebuie & fie (ep!in6 pentru &ta(iu! *n care &e af! &uf!etu! acu2# "e aceea e c'n(u& (e *n+er & va( Raiu!6 fericirea (rep i!'r6 r&p!ata fapte!'r bune6 (ar 2ai a!e& e c'n(u& &8)i va( fap8 te!e &a!e bune pe care !e8a fcut6 &au pe care !e8ar fi putut face6 (ar nu !e8a fcut- Acu2 va pricepe &uf!etu! ce *n:e&trare *i ((u&e Tat!6 )i ce putea & fac6 iar (in ace&tea6 ct a fcut# Acu2 cun'a)te care8i era 2&ura (at !ui (e "u2ne:eu )i ct a *2p!init8' e!# Iar ca !a a n'ua :i p2ntea&c Fa )a&ea :i (e !a *n+r'parea trupu!uiG &uf!etu! &e re*nt'arce !a "u2ne:eu )i I &e *nc.in# Pe p2nt6 Bi&erica face ru+ciune a n'ua :i pentru ce! ce &8a 2utat# Cun'&cu ii )i ru(enii!e (e pe p2nt6 *n 'b)tea Bi&ericii fiin(6 ri(ic ru+ciune ctre "u2ne:eu )i iubire ctre frate!e !'r6 ca & fie rn(uit *n ceata (rep i!'r6 cu *n+erii buni# "e !a acea&ta6 a ('ua *nc.inare a &uf!etu!ui6 (in p'runca !ui "u2ne:eu6 &uf!etu! 2er+e & va( )i ia(u!6 &uferin e!e pct')i!'r6 &cr)nirea (in i!'r6 f'cu! ce! ve)nic6 *ntunerecu! ce! 2ai (e (inafar6 un(e e p!n+erea (e:n(e,(ii u!ti2e# "inc'!' nu e ti2p6 ca !a n'i6 ci ve)nicia# T'tu)i c!t'ria a&ta a &uf!etu!ui prin ia(6 ine ca !a I@ (e :i!e p2nte)ti# *n vre2ea aceea &uf!etu! cun'a)te cu (e8a2nuntu! p!ata pcatu!ui6 ur2ri!e re!e!'r pe care !e8a fcut e!# "ac &8a p'cit (e e!e6 &e va te2e 2ai pu in= (ac nu &e p'ci&e (e e!e )i83 prin&e&e 2'artea *ntr8*n&e!e6 *n+r':irea !ui va fi cu2p!it# Acu2 *)i cun'a)te >!'cu!> (up (reptate6 *n care are & &e 2uncea&c )i tre2ur (e fric# M

E%"ECATA PARTIC%;AR A S%0;ET%;%I

"up ve(erea ia(u!ui6 &uf!etu! &e *nt'arce pentru a treia 'ar & &e *nc.ine "'2nu!ui# Acu2 e !2urit# A v:ut bine!e )i ru!# Acu2 nu

I3D

CRAREA IMPARAT!EI

2ai v'rbe)te6 ca pe p2nt6 c nu e&te Rai )i Ia(# Acu2 nu 2ai :ice6 ca .' u! fr 2inte- >Nu cre( c e&te te2ni H> 9i fiin(c nu cre:i6 ur2ea: c nu e1i&t< "ar (ac e1i&t6 ce te faci< "ac cre:i c e&te ia( )i 8 & :ice26 prin ab&ur(6 c nu e&te 8 n8ai pier(ut ni2ic# "ar (ac e&te< Te8ai pier(ut pe tine *n&u i6 ai pier(ut t'tu!H Iat (e ce ne &pun Prin ii n'u p2nteni!'r6 c (e aceea ne tr+ui2 n'i cu cre(in a6 fiin(c n8a2 v:ut nici Raiu!6 nici Ia(u!# Parc pricepe2 *ntructva rvna pr'p'v(uirii !ui Pave! Ap'&t'!u!6 care a f'&t rpit *n rai3- cu a&ta avea evi(en a ab&'!ut a *2pr iei &piritu!ui6 (e care era 2ai &i+ur (ect (e t'at e1i&ten a ce!'r v:uteD= ace&ta era :'ru! unei ne2ai*nt!nite ap'&t'!ii# In *2pr ia nev:ut a (u.uri!'r6 !a a patru:ecea :i p2n8 tean6 are !'c ' 2are .'trre a&upra &uf!etu!ui6 care &8a !2urit *n a)a (e &curt vre2e6 ct nu &e !2uri&e *n :eci (e ani (e :i!e (e via p2ntea&c# Bi&erica pe p2nt &e r'a+ !ui "u2ne:eu a treia 'ar6 pentru &uf!etu! care8)i a)teapt ,u(ecata *2pratu!ui !u2ii# Stpnu! vie ii are *n 2n c.ei!e 2'r ii )i a!e ia(u!uiI# "eci6 (ac &uf!etu!6 *n via a p2ntean6 a f'&t '&ta) bun a! *2pratu!ui Hri&t'&6 intr *n 'b)tea &fin i!'r6 a *n+eri!'r buni6 bucurn(u8&e (e t'ate '&tene!e!e )i &uferin e!e ce !e8a *n(urat bucur'& pentru Hri&t'& pe p2nt# "ac *n& n8a trit pentru Hri&t'&6 ci pentru &ine )i pentru t'ate a2+iri!e !u2ii ace&teia6 petrecerea !ui va fi cu (iav'!ii6 *n >!'cu!> (e 2unc# "eci ,u(ecata particu!ar6 a(ic a fiecrui &uf!et *n(e'&ebi6 ie&e a patru:ecea :i (e !a 2utarea &uf!etu!ui (in c'rtu! !ui (e !ut# H'trrea pe care ' ( "u2ne:eu a&upra &uf!etu!ui (e8a petrece *n *2pr ia !u2inii6 &au a &e '&n(i *n *2pr ia c.inuri!'r6 e ' .'trre pr'vi:'rie6 )i ine pn !a ,u(ecata cea (e 'b)te6 ,u(ecata (e pe ur2# Aceea e (efinitiv )i fr (e &fr)it#

3 D

D C'rinteni 3D6 I# Ibi(e2# I Ap'ca!ip& 36 3?#

MPRII;E I%BIRII

I3I

O "ESCRIERE A IA"%;%I

*nti ' (e&criere te'!'+ic# *n *2pr ia !ui "u2ne:eu nu intr ni2ic necurat# "eci ne pute2 *nc.ipui ce pu ini &unt aceia care r2n *n *2pr ie6 *nc (e !a ,u(ecata particu!ar6 pentru ve)nicia ne&fr)it# 9i t' i cei!a! i4 8 T' i cei!a! i6 (e)i cre(inci')i6 (ar (ac nu &8au cur it prin p'cin (e pcate!e !'r6 (e 2n(ria !'r6 (e &!ava (e)art )i ce!e!a!te6 trec *n !u2ea nev:ut6 a)a8:icn(6 *n &tare (e b'a!6 (ar n8au pier(ut putin a (e8a a,un+e '(at )i ei *n 'b)tea Bi&ericii !ui Hri&t'&# "ar pn atunci< 8 Pn atunci &ufer *n ia(# Cci *n ia( &unt 2ai 2u!te fe!uri (e '&n(i i# %nii pentru vecii veci!'r6 a! ii pn !a ,u(ecata (e pe ur26 cn( *i &c'ate Bi&erica !uptt'are (e pe p2nt6 prin ru+ciune )i 2i!'&tenie# Aici6 *n via a p2ntean6 vrei & te p'cie)ti6 p' i & ' faci# E ' fapt a !ibert ii v'in ei# "inc'!'6 nu 2ai e !ibertatea v'in ei# Cei ce *n via a trupea&c au r'bit pcatu!ui6 cu v'ia erau r'bi *nc (e aici6 )i (e aici )i8au pier(ut !ibertatea v'in ei# "eci6 *n ce &tare (e !ibertate i8a &urprin& 2'artea6 *n aceea v'r petrece6 ct !e va .'tr* "u2ne:eu# Suf!etu! a p!ecat (in via a acea&ta cu *n(e2nare (e p'cin 4 *n(e2narea acea&ta i &e &'c'te)te ca bun (e)i6 pentru c n8a (e&8 vr)it8'6 are & petreac *n ia(= (ar *n ia( nu p'ate & c'ntinue p'c8 in a 8 ne2aiavn( !ibertatea v'in ei 8 ci &uferin a !ui e &'c'tit (e "u2ne:eu )i cn(va6 '(at6 cn( "u2ne:eu )tie6 e iertat )i e!# P'c8 in a nu )i8' p'ate (e&vr)i &uf!etu! *n ia( )i pentru 2'tivu! c ac'!' nu 2ai !ucrea: Haru! !ui "u2ne:eu# "eci6 (ac cineva ar fi &c'& (in ia(6 acea&ta &e (at're)te '&tene!ii ru(enii!'r )i ru+ciuni!'r Bi&ericii !uptt'are6 pe care &'c'tin(u8!e "u2ne:eu ca pe8' fapt a iubirii (e 'a2eni6 care trece (inc'!' (e .'tare!e 2'r2ntu!ui6 va *2p!ini cu e!e ceea ce !ip&ea (in p'cin a &uf!etu!ui '&n(it# 0r !ibertate )i rar .ar6 nici ' &uferin nu p!te)te ni2ic6 cu att 2ai pu in &uferin a (in ia(# Suferin a aceea6 (e)i f'arte 2are6 nu r'(e)te nici ' n(e,(e (e pe ur2a ei# "ar !ibertatea6 iubirea )i .aru! ce!'r (e pe p2nt p't *n(up!eca pe "u2ne:eu & &c'at (in 2unc &uf!etu! ce n8a a,un& !a &fin enie (ep!i8

I3K

CRAREA MPRIEI

n# Cci6 precu2 ni2ic necurat nu intr *n *2pr ia !ui "u2ne:eu6 a)a ni2ic bun6 'rict (e pu in ar fi6 nu r2ne *n ia( pentru t't(eauna6 &ub*n e!e+n(u8&e prin ace&t bun )i ru+ciuni!e Bi&ericii# Iubirea a c'b'rt pe "u2ne:eu *n trup6 iubirea a &fr2at p'r i!e ia(u!ui6 iubi8 rea >&c'ate (in 2'arte )i nu te !a& & te p'+'ri *n *ntunerec>3# E v'rba (e8' iubire artat prin fapte# "e aceea :ice2 c iubirea n8are 2ar+i8 ni!e '2u!ui6 nici &pa iu!6 nici ti2pu!= nu piere nici'(at6 e puternic6 *nct &trbate (inc'!' (e 2'r2nt )i a,un+e pe ce! iubit= &trpun+e ia(u! care nu8i p'ate &ta *2p'triv )i &trbate ceru!# Iubirea e *n&u)irea !ui "u2ne:eu6 prin care a creat !u2ea v:ut )i nev:ut6 )i t'at fp8 tura care8; cun'a)te (e Tat e &trbtut (e iubire# "ac a2 &trui cu2 trebuie *n iubirea acea&ta fr 2ar+ini6 &8ar r&frn+e )i *n n'i 'br)ia n'a&tr (ivin6 c.ipu! )i a&e2narea fii!'r cu Tat!6 a2 avea )i n'i 2u! i2e (e *n&u)iri (u2ne:eie)ti6 prin .ar nu prin natur6 *n pri2u! rn( n8a2 fi a)a (e 2r+ini i *ntr8' 2u! i2e (e privin e# Iat ce r'&t are *2bunt irea ce!'r vii6 nu nu2ai pentru f'!'&u! 2ntuirii !'r per&'na!e6 ci )i pentru i:bvirea ce!'r (in *nc.i&'are care au p!ecat (in via a p2ntea&c cu p'cin a *nceput (ar nei&prvit# Cu a(evrat6 iubirea e ca!ea cea 2ai &curt )i 2ai pre&u& (e 'rice ca!e6 &pre (e&vr)ireD= printr8*n&a ave2 *n!untru! n'&tru *2pr ia Ceruri!'r# Trupu! trie)te6 (ac e !'cuit (e &uf!et= iar &uf!etu! trie)te6 (ac e !'cuit (e "u2ne:eu# A)a(ar6 &unt 'a2eni care au *ntr8*n)ii &uf!ete vii6 )i &unt 'a2eni care au &uf!ete 2'arteI# M'artea trupu!ui e&te (e&8 pr irea &a (e &uf!et= iar 2'artea &uf!etu!ui e (e&pr irea !ui (e "u2ne:eu# A&tfe!6 un trup viu p'ate fi !'cuit (e un &uf!et viu &au (e un &uf!et 2'rt# Starea &uf!etu!ui (inc'!' (e 2'r2nt e&te c'ntinuarea &trii &a!e p2nte)ti6 fie (e via 6 fie (e 2'arte# Ce! ce a *nviat *n &uf!etu! &u cun')tin a )i iubirea !ui "u2ne:eu6 ct vre2e era pe p2nt6 ace!a a *nviat pentru ve)nicie= iar ce! ce a '2'rt ace&tea *n &uf!etu! &u )i
3 D

T'bitK6 3@# 3 C'rinteni 3D6 I3# I Ap'ca!ip& I6 3#

MPRII;E I%BIRII

I35

2'artea 38a prin& *n ace&tea6 ace!a a 2urit pentru ve)nicie# Ace!a a '2'rt *2pr ia !ui "u2ne:eu (in!untrue &u )i a *n!'cuit8' cu *28 pr ia c.inuri!'r ve)nice6 *n care a intrat *nc (in via a p2ntean# Trupu! nu are ' c'n&i&ten &au te2ei *n &ine *n&u)i6 ci (inuie)te *n te2eiu! &uf!etu!ui6 a! ace&tei rapturi &piritua!e6 ne2urit'are6 (e 'br)ie (ivin# Iar ceea ce ( &uf!etu!ui pecetea (e fiin &piritua! e func iunea c'n)tiin ei6 a ace!ei cun')tin e (e &ine *n&u)i6 *n re!a ie cu "u2ne:eu6 Tat! &u6 )i cu t'ate cte (ecur+ (in ru(enia acea&ta3# Ace&tei fiin e &piritua!e i &8a (at trupu! ca ' unea!t6 nu ca un t'var)# Iar (ac un '2 'arecare nu a&cu!t (e c'n)tiin 6 ci (e ani2a!itate6 &e *nt2p! c +!a&u! c'n)tiin ei t't 2ai &!ab &e au(e6 2intea t't 2ai 2u!t &e *ntunec6 )i a)a6 fapte!e trupu!ui pun pecetea !'r *ntunec'a& pe &uf!et# Suf!etu!6 cu ne+ri,a !ui6 &e face e! ' unea!t a trupu!ui# Suf!etu!6 a2+it (e c'nvie uirea cu ani2a!itatea trupu!ui6 are & p'arte c.inuri!e r&turnrii r'!uri!'r (e *n(at (up (e&pr irea &a (in r'bia une!tei &a!e# Intr8un cuvnt (e 2ai8nainte &8a v:ut c 'rice fapt trupea&c a f'&t 2ai *nti ' fapt &uf!etea&c# O c(ere *n curvie e 2ai *nti ' c(ere *n &pirit# *n &pirit e *nc!inarea )i c(erea# Iar acea&ta e (e !a c'nvie uirea cu trupu! *n care &8a retra& i&pitit'ru! )i83 2unce)te cu p'fte# "ar i&pitit'ru! nu p'ate face ni2ic rar c'n&i2 irea &piritu!ui# Acea&t c'n&i2 ire *n& *nne+re)te &au &purc fa a &uf!etu!ui= *! face (in ce *n ce 2ai 2n,it (e p'fte!e *2p'triva firii# Iar cu trecerea vre2ii6 trupu! &!be)te )i &e &atur (e p'fte6 pe cn( &uf!etu!6 fiin( ne2urit'r6 nrvin(u8&e cu e!e6 caut & !e *2p!inea&c6 c.iar (ac trupu! nu 2ai e *n &tare & !e fac# Sunt pati2i trupe)ti care *nrure&c &uf!etu! )i &unt pati2i &uf!ete)ti care &e r&frn+ a&upra trupu!ui# S!ava (e)art6 2n8 (ria6 'r+'!iue6 vic!enia6 prerea (e &ine )i a!te!e a&e2enea6 &e v( (e (eparte *n inuta (inafar a trupu!ui# Acea&t &purcare a 'bra:u!ui6 &uf!etu! are & ' p!tea&c (e pe ur2a c'n&i2 irii cu pati2i!e i&cate (e vr,2a) c'ntra firii6 printr8un c.in (e ne(e&cri&# T'tu)i *ncerc# "eci6 *n ca:u! cn( trupu! )i8a r'bit &tpnu!6 cn( pete!e ani2a!it ii &8au *ntiprit pe fptura ne2urit'are a &uf!etu!ui6 cn( &uf!etu! &8a aprin& (e ('rin e!e trupu!ui6 ace&te p'fte6 t'ate6 *n&' e&c &uf!etu!6 )i83Maprin( 2ereu6 :'rin(u83 & !e *2p!inea&c *n fapt6 c.iar
0apte 3B6 D4#

I3A

CRAREA MPRIEI

(ac nu 2ai are unea!ta trupea&c6 precu2 ' avea *n via a p2n8 tea&c# Suf!etu!6 *n via a p2ntea&c6 nu avea ' c'rv'a( a)a +rea (e purtat cu p'fte!e6 pentru c e!e6 *2p!inite cu trupu!6 *i ((eau &uf!etu!ui i!u:ia &tin+erii !'r )i (eci6 2u! u2irea '(i.nei# "ar (e *n(at (up *ncetarea trupu!ui6 p'fte!e6 &tr'pii ace)tia (e n'r'i *2pr')ca i (in trup pe &uf!et6 &trne&c *n &uf!etu! (e&fcut (e trup6 ' vpaie (e p'fte6 care83 2unce&c ce! pu in t't atta6 ct !8ar c.inui &etea pn !a 2'arte6 pe unu! care ar trece Sa.ara )i n8ar +&i ap# Suf!etu!6 i:+'nit (in trup (e 2'artea ace&tuia6 are & &e c.inu8 ia&c *n fe!u! fiecrei pati2i6 care 38a r'& *n via a p2ntea&c# Orice *nt'arcere a v'in ei6 (eci 'rice fapt6 (inc'!' e cu nepu8 tin # "eci u)'r pute2 pricepe c fiecare pati2 pe care a iubit8' &uf!etu!6 ne2a*avn( cu2 & &e *2p!inea&c6 &e &trne)te 2ereu6 cre)te 2ereu )i83 c.inuie)te pe c!ip ce trece cu ' t't 2ai aprin& vpaie# Su8 f!etu!6 (e)i c.inuit (e :(rnicia vpii6 nu 2ai are !ibertatea v'in ei (e8a &cpa (e 2uncirea acea&ta6 cu2 ' avea pe p2nt# "ac n8a vrut & &cape (e p'ft ct vre2e putea &8' fac6 acu26 trecn( vre2ea6 a a,un& & nu 2ai p'at v'i una ca aceea6 ci cu!e+e &i!it r'a(e!e a2are a!e r'biei cu v'ia# C.inuirea p'fte!'r ce cre&c 8 )i6 pe 2&ur ce cre&c6 2re&c c.inuirea 8 nu are nici ' i:bvire6 (e vre2e ce &uf!etu! e ne2u8 rit'r )i nu &e p'ate uci(e pe &ine6 ca & nu 2ai &i2t vpaia care83 ar(e cu ' iu i2e (in ce *n ce 2ai 2are# %n iubit'r (e ar+int6 un !ac'2 (e avere6 un !ac'2 (e 2ncare6 un be iv6 un curvar6 nu &cap (e tirania p'fte!'r &a!e6 ci ace&tea *! c.inuie&c fr (e &fr)it )i &e 2re&c pe 2&ur ce nu p't fi &ati&fcute 8 !ip&in( trupu!6 iar c'n)tiin a *i &tri+ 2ereu '&n(a !ui "u2ne:eu )i :(rnicia &uferin ei &a!e# Invi(i'&u!6 trufa)u!6 iubit'ru! (e &ine6 &unt r')i (e ur a&upra 'a2eni!'r6 a&upra &uf!ete!'r pe care nu !e cun'&c )i a&upra !ui "u2ne:eu# %ra cre)te 2ereu )i !e 2acin 2intea6 :vr!in(u8i *ntr8' nebunie furi'a&6 (ar (e&vr)it neputinci'a&# Iar c.inu! ce! 2ai 2are t'c2ai ace&ta e&te6 c rutatea &e ve(e pe &ine 2rin(u8&e *n (e)ert )i :vrc'!in(u8&e6 *n neputin a (e8a 2ai face ceva# T'at i&prava ace&t'r pati2i e 2uncirea ne*ncetat6 pn !a nebunia ab&'!ut a &uf!etu!ui# Suf!etu! ar(e ca *ntr8' 2are (e f'c# C'n)tiin a *i ve&te)te ne*ncetat pe(eap&a !ui "u2ne:eu6 *i arat &uf!ete!e (rep i!'r *n Rai 8 ceea ce *i 2re)te &uferin e!e 8 (ar nu ve(e pe cei ce &e 2unce&c ca )i e! *n vpaia ace!'ra)i p'fte= ve(e *n& c.ipuri!e fi'r'a&e a!e (e2'ni!'r6 care *nte e&c vpaia care8i ar(e#

MPRII;E I%BIRII

I3B

Precu2 *n via a p2ntean6 !ucra Haru! a&upra ce!'r ce &e &fin8 eau )i &p'rea *n ei iubirea6 iar !a (e:!e+area !'r (in trup6 r2nn( *n *2pr ia Haru!ui6 ace&ta &p're)te6 (e&vr)in( *n ei iubirea= a)a prin c'ntra&t6 *n &tarea (e ia( a c'n)tiin ei6 *n *2pr ia fr (e Har6 !ucrea8 : (e2'nii a&upra &uf!ete!'r c.inuite )i &p're&c *n e!e ura# %ra acea&ta care nu p'ate face ni2ic6 :vrc'!irea neputin ei furi'a&e6 ura (e2'ni8 !'r care c.inuie&c &uf!ete!e )i v( c nu i&prve&c ni2ic6 ura acea&ta ar(e6 ura acea&ta inferna! e f'cu! ne&tin&6 care nu !u2inea: ni2ic# Suf!ete!e ace!ea6 care &8au a2+it (e p'fte!e !u2ii6 (e &!ava (e)art )i (e trufia vie ii36 *n)e!ate (e iubirea (e &ine care !e8a p'v uit !a t'ate p'fte!e6 iat8!e *necn(u8&e *n ura care !e ar(e )i care &8a *ntrit pe&te e!e ca ' 2are *2pr ie a ru!ui# *n acea&t *2pr ie inferna! i8a (u& iubirea (e &ine6 pri2u! pui a! (iav'!u!ui )i tat a t'at a2+irea# *ntr8' a)a *2pr ie au & &ufere t' i cei ce n8au &c'& cu (e&8 vr)ire iubirea (e &ine (in !untru! !'r6 ci au 2n+iat8' cu t'ate p!ceri!e6 )i i8a &urprin& 2'artea *nc ne*n e!ep i i !a 2inte )i necur i i !a ini2# Au p!ecat cu n(e,(e6 !e r2ne n(e,(ea# 9i (ac &e va af!a cineva (intre ru(enii &au ur2a)i6 ca & *2p!inea&c pentru ei fapte!e iubirii6 cu ace&tea ac'pr 2u! i2e (e pcate )i8i &c't (in 2'arteD# Iar (ac "u2ne:eu nu pune ni2nui *n +n( & *2p!inea&c 2i!a )i p'cin a pentru ei6 e &e2nu! c nu are p!anu! &8i &c'at (in 2unc#

Pentru cei ce v'r fi &c')i (in 2unc &e r'a+ )i Bi&erica !upt8 t'are (e pe p2nt )i 2i,!'ce)te ctre "u2ne:eu )i Bi&erica biruit'are (in Ceruri# Ob)tea Sfin i!'r *n frunte cu Maica "'2nu!ui 2i,!'ce)te cu 2are '&r(ie !u2inarea n'a&tr a p2nteni!'r6 c 2u!t 2ai u)'ar ne e&te n'u i:bvirea (e 2unci pn ce &unte2 *n via a p2ntean6 (ect (up 2'arte cn( v'2 fi !ep(a i (e !a nunta 0iu!ui (e *2prat6 !e+a i (e 2ini )i (e pici'areI6 a(ic fr !ibertatea v'in ei (e8a ne 2ai putea &c.i2ba )i fr putin a (e8a 2ai !ucra ceva pentru p'cin a n'a&tr6 (e vre2e ce puteri!e &uf!etu!ui &unt !e+ate#

3 D

3 I'an D6 3A# T'bit K6 3@# I Matei DD6 3I#

I3?

CRAREA MPRIEI

Pn !a ,u(ecata (in ur2 8 cu2 :ice Sfntu! Nic.ita3 8 >!u2ea (e &u& fiin( *nc ne(e&vr)it6 a)teapt p!inirea6 a)teapt *nt'arcerea ce!'r (inti n&cu i ai !ui I&rai!6 care v( pe "u2ne:eu# Cci !u2ea (e &u& &e (e&vr)e)te *2p!inin(u8&e prin cei ce a!ear+ &pre cun')tin a !ui "u2ne:eu# 9i6 '(at (e&vr)it6 .'tr)te &fr)ituri!e !u2ii (e ,'&6 a cre(inci')i!'r )i a necre(inci')i!'r>#

SEMN%; ;%I IONA

Ce! ce S8a &tr(uit 2ai 2u!t pe p2nt cu !u2inarea 'a2eni!'r *n cun')tin a (e "u2ne:eu )i (e ce!e viit'are6 a f'&t *n&u)i 0iu! !ui "u2ne:eu# B'ierii )i 2a:'re ii !ui I&rai!6 2u)ca i (e vipera rut ii6 c!'c'teau (e ur )i8)i a&tupau urec.i!e )i8)i rupeau .aine!e (e pe ei6 'ri (e cte 'ri Ii&u& Se afir2a pe Sine a fi 2ai8nainte (e Avraa2 )i 2ai nainte (e a fi !u2ea# Cuprin)i (e ur *2p'triva !ui Ii&u&6 c !e &tric &tpnirea (e&p'tic a&upra p'p'ru!ui pe care83 'crau (in vrfu! 2n(riei6 &e *nc.i(eau *n nebunia necre(in ei6 care nu 2ai pri2e)te nici ' *nv tur (e&pre via a ve)nic# "rept aceea &e !uau !a vra,b cu Mntuit'ru!6 *nct nici un &e2n a! (u2ne:eirii Sa!e nu r:bea !a ini2a !'r *nrit6 )i t'tu)i cereau &e2n# Mntuit'ru! fcea 'c.i un(e nu erau (in na)tere6 *nvia pe ;a:r6 )i iu(eii v'iau &8i '2'are pe a2n('i6 t'c2ai ca & nu r2n &e2n# Pe ace)ti iu(ei necre(inci')i )i pe t' i ur2a)ii !'r6 (e atunci )i pn a&t:i6 Mntuit'ru! n8a putut &8i vin(ece6 fiin(c 'rice b'a! &uf!e8 tea&c are !eac )i iertare6 nu2ai pcatu! *2p'trivirii fa (e a(evru! pr'p'v(uit6 artat )i ('ve(it6 nu are nici *n(reptare6 nici iertare# Ne*ntrerupt au &tat *2p'triva 0iu!ui !ui "u2ne:eu6 cern( un &e2n6 ca prin e! & fie c'n&trn)i & crea(# "ar ei nu v'iau & crea(6 ci ('ar i&piteau pe "u2ne:eu6 (e aceea Ii&u& !e r&pun(e cuvinte!e ace&tea>Nea2 vic!ean )i preacurvar6 cere &e2n6 (ar nu i &e va (a (ect &e2nu! !ui I'na pr''r'cu!# C pre8
Sf# Nic.ita Stit.atu!6 "e&pre cun')tin 6 (e&pre iubire )i (e&pre (e&vr)i8 rea vie ii6 >0i!'ca!ia6 Bucure)ti6 34BB6 e(# I6 v'i# A6 p# I5D#
3

MPRAT%;E I%BIRII

I34

cu2 a f'&t I'na *n pntece!e c.itu!ui trei :i!e )i trei n'p i6 a)a va fi )i 0iu! O2u!ui *n ini2a p2n8 tu!ui6 trei :i!e )i trei n'p i#>3 "ar necre(inci')ii (e atunci )i (in t'ate vre2i!e nu &e (au btu i nici (e &e2nu! !ui I'na# Iar &e2nu! !ui I'na e 2inunea *nvierii "'2nu8 !ui6 c.e:)ie )i a *nvierii n'a&tre )i te2e!ia cre)tini&2u!ui# "ar6 & !r+i2 pu in >&e2nu! !ui I'na>"u2ne:eu &!vitu!6 *n ne2r+inita8I cun')tin 6 prin care )tie t'ate 2ai *nainte (e a fi !u2ea6 )tie c rutatea necre(in ei nu va fi *nvin& (ect atunci cn( fiecare (intre 'a2eni va trece e! *n&u)i prin &e2nu! !ui I'na# 9i v'r trece nu nu2ai trei :i!e )i trei n'p i6 ci t'ate :i!e!e )i anii ce v'r fi pn !a &e2nu! ce8i va birui6 care e&te- *nvierea 2'r i!'r# >Iat Eu v'i (e&c.i(e 2'r2inte!e v'a&tre )i v v'i &c'ate pe v'i6 p'p'ru! Meu6 (in 2'r2inte!e v'a&tre )i v'i pune *n v'i "u.u! Meu )i ve i *nvia6 nu2ai a&tfe! ve i cun'a)te6 c Eu &unt "'2nu!6 Ce! ce a2 :i& )i a2 fcut ace&tea#>D Minunea acea&ta (u2ne:eia&c va fi (e'(at cu a ('ua venire a Mntuit'ru!ui6 8 (up Sfin ii Prin i t't *ntr8' :i (e "u2inic6 precu2 a f'&t )i *nvierea "'2nu!ui# Mire!e vine !a 2ie:u! n'p ii6 a(ic pe nea)teptate6 cn( ni2eni nu &e 2ai +n(e)te t'c2ai !a *nvierea 2'r8 i!'r )i !a a ('ua venire *n &!av a Mntuit'ru!ui# $a fi *ntr8' vre2e (e a(nc n'apte a 2in ii 'a2eni!'r# >In ce!e (in ur2 vre2i a!e *2pr iei6 cn( cei c:u i (e !a cre(in v'r fi tar nu2r### #>I Iat &e2nu! !ui I'na6 prin care au & treac t' i 'a2enii (in t'ate vre2i!e )i !'curi!e6 cn( &pai2a va fi 2are6 *nct 2u! i ar vrea & 2'a8
3 D

Matei 3D6 I48K@# Ipec.ii!IB6 3D83K# I "anii!6 ?# DI#

ID@

CRAREA MPRIEI

r6 (ar nu 2ai p't6 8 tn+uirea e (e+eaba= )i a)a v'r fi tra)i (in ia( )i (e prin 2'r2inte6 !a (area (e &ea2 *n :iua8nfric')at a ,u(ec ii (in ur2# *n e!epciune KD@# $eni8v'r *n&pi2nta i (e )tiin a pcate!'r !'r6 )i fr(e!e+i!e !'r *i v'r 2u&tra pe fat# *n e!epciune 53#Atunci ce! (rept va &ta cu 2u!t *n(r:nea! *naintea ce!'r ce !8au pri+'nit )i au (i&pre uit pre u! '&tene!e!'r !ui# D#Iar ei6 v:n(u836 &e v'r tu!bura cu cu2p!it fric )i &e v'r 2inuna (e 2inunea 2ntuirii (rep tu!ui# I#Ei v'r :ice6 cin(u8&e *n ini2a !'r )i +e2n( *ntru &tr2t'area (u.u!ui !'r- ace&ta e&te pe care8 3 avea2 a!t (at (e bat,'cur )i t'b (e 'cri# K#Nebunii (e n'iH A2 &'c'tit via a !ui ' cpia8 ! )i 2'artea !ui ' tic!')ie# 5# 9i iat6 cu2 a f'&t &'c'tit printre fiii !ui "u2ne:eu6 )i partea !ui *ntre &fin i# A#A)a(ar n'i a2 rtcit (e !a ca!ea a(evru!ui )i !u2ina (rept ii n8a &tr!ucit pentru n'i )i n'u &'are!e nu ne8a r&rit# B#Ne8a2 &turat (e crri!e fr(e!e+ii )i a!e pier:rii6 a2 &trbtut pu&tiet i neu2b!ate6 iar ca!ea "'2nu!ui n8a2 cun'&cut8'# ?#Ce f'!'& ne8a a(u& trufia< ;a ce ne8a &!u,it b'+ ia )i t'at fa!a ei< 4#T'ate ace&tea au trecut ca u2bra )i ca ' ve&te6 ce &e (uce pe aci *nc'!'# 3I# T't a)a )i n'i ne8a2 n&cut )i a2 i&prvit cu via a )i nu pute2 & art2 nici un &e2n (e fapt

bun6 ci *ntru rutatea n'a&tr ne8a2 ri&ipit#

MPRAT%;E I%BIRII

5D3

*n :iua aceea nu 2ai *ncape tr+uia!a *ntre cre(in )i ne8 cre(in 6 atunci v( t' i6 8 nu 2ai trebuie & crea(# Atunci6 (ar cu (e&vr)ire tr:iu6 &uf!etu!6 pri2in(u8)i trupu! pentru t't(eauna6 *)i va (e&vr)i cun')tin a pe care n8a vrut &8' pri2ea&c pn ce era *n via a p2ntea&c#

MRIMEA RSP%N"ERII

*n :iua ace!ei *nfric')ate cun')tin e cu "u2ne:eu va f* ' ve(ere 2inunat- t'ate fapte!e fiecruia6 pe care !e8a fcut *ntru a&cun&6 acu2 &unt (ate pe fa )i !e ve(e nu nu2ai ce! ce !e8a fcut6 ci t' i 'a2enii6 (i2preun cu *n+erii6 v( (e'(at *ntre'!a!t t'ate fapte!e !'r )i a!e tutur'ra# Mai 2u!t (ect atta- 'a2enii au & va( )i t'ate unnri!e fapte!'r !'r6 *n ur2a)ii )i *n *nainta)ii !'r# Au & va( pe Cuvntu! !ui "u2ne:eu6 pe care trebuiau &8; pri2ea&c )i &8; a&cu!te6 ca & nu pricinuia&c '&n( pe&te a)a 2u! i2e (e 'a2eni# Cuvntu! !ui "u2ne:eu *i va ,u(eca pe ei (up fapte!e !'r# $'r ve(ea t'ate v'rbe!e ce au &pu& ct au trit *n !u2e6 )i8)i v'r ve(ea )i +n(uri!e )i cr i!e ce au &cri&6 (i2preun cu t'ate ur2ri!e !'r pe&te 'a2eni# Prin ii *)i v'r ve(ea fapte!e *n c'piii !'r= t'ate &e v'r (e&c'8 peri *n :iua aceea# Iat (e ce ' ,u(ecat (reapt )i ve)nic nu &e face (ect c.e8 2n(u8&e t' i 2art'rii6 t' i 'a2enii6 (in t'ate vre2i!e6 &8)i va( t'ate fapte!e )i &8)i cun'a&c t'ate ur2ri!e !'r )i pe (reptate &8)i ia p!ata ve)nic# Atunci 2ate!' ii !ui C'!u2b v'r ve(ea tur2a (e nebuni6 pen8 tru care au & (ea &ea2a6 c !e8au a(u& cu fapta !'r +er2ene!e nebuni8 ei# ;ut.er &e va ve(ea pricinuit'ru! pu:(eriei (e &ecte6 iar *n)e!a ii !ui &e v'r apra )i ei (e ur+ia ,u(ec ii6 :icn(- >"'a2ne6 "'a2ne6 au nu *n nu2e!e Tu a2 pr'fe it )i cu nu2e!e Tu a2 &c'& (e2'ni )i *n nu2e!e Tu 2u!te 2inuni a2 fcut<> "ar capt r&pun&u!- >Nici'8 (at nu v8an cun'&cut pe v'i# "uce i8v (e !a Mine6 cei ce !ucra i fr(e!e+eaH3M 9i v'r 2er+e cu !ucrt'rii fr(e!e+ii t' i cei ce8au a&8
Matei B6 DD8DI#

CRAREA MPRIEI

cu!tat (e ei# 9i a)a 2ai (eparte6 fiecare va ve(ea )i va cu!e+e r'a(e!e6 nebnuit (e 2ari6 a!e fapte!'r &a!e6 fie bune6 fie re!e# Cci via a p2n8 tean era vre2ea &e2natu!ui6 iar via a viit'are6 vre2ea &eceri)u!ui#

;ECI;E E%"ECAII

/iua ,u(ec ii '2u!ui e t't'(at )i :iua na)terii (in n'u a !u2ii 36 cn( va fi Cer n'u )i p2nt n'u6 cci ace&tea care &unt6 (e i&t'v v'r ar(eD# "e'(at cu acea&t 2inune a *nn'irii c'&2'&u!ui prin f'c6 '2u! e *nn'it prin f'cu! ,u(ec ii# A&tfe! pe p2nt &unt a(e&e'ri pu:(erii (e !e+i '2ene)ti= !a ,u(ecata !ui "u2ne:eu &unt nu2ai ('u- !e+ea iubirii (e "u2ne:eu )i !e+ea iubirii (e 'a2eni6 *n care &e cuprin(e t'at Scriptura# In !'c (e ('&are6 &unt cr i!e 2'r ii )i Cartea $ie ii6 *n care8& &cri&e t'ate fapte!e 'a2eni!'r# *n :iua ,u(ec ii &e *2p!ine)te (e&vr)it cuvntu!6 care :ice>Mi!a )i a(evru! 2er+ *naintea TaM 6 cci atunci 'a2enii v'r fi *ntre8 ba i (e&pre- 3# fapte!e iubirii )i D# 2rturi&irea (reptei cre(in e6 (up cuvntu!>Cine &e va ru)ina (e Mine )i (e cuvinte!e Me!e *n nea2u! ace&ta preacurvar )i pct'&6 )i 0iu! O2u!ui &e va ru)ina (e e! cn( va veni *ntru 2rirea Tat!ui Su6 cu &fin ii *n+eri>K# Mi!a )i a(evru!6 iubirea )i cura,u! 2rturi&irii !ui "u2ne:eu6 iar pe (e a!t parte6 ura )i 2inciuna6 ace&tea *i (e&part pe 'a2eni *n ('u6 *n buni )i ri6 precu2 (e&parte p&t'ru! 'i!e (e capre= 'i!e (e8a (reapta )i capre!e (e8a &tn+a# Iubirea !ui "u2ne:eu nici !a ,u(ecat nu uit pe &racii pe care i8a iubit6 nu2in(u8Se *n !'cu! !'r )i binecuvntn( pe cei ce au avut 2i!MMatei 346D?# D D Petru I6 3I#
3 K

P&a!2 ??6 35# Marcu?6 I?#

MPRII;E I%BIRII

IDI

>0!2n( a2 f'&t )i Mi8a i (at & 2nnc6 *n8 &etat a2 f'&t )i Mi8a i (at & beau6 &trin a2 f'&t )i M8a i pri2it6 +'!6 b'!nav )i *n te2ni a2 f'&t )i a i venit !a Mine6 8 c *ntruct a i fcut ace&tea &raci!'r6 fra i!'r Mei 2ai 2ici6 Mie Mi8a i fcut# $eni i6 binecuvnta ii Tat!ui Meu6 (e 2')teni i *2pr ia6 cea +tit v'u (e !a *nte2eierea !u8 2ii># 0apte!e iubirii (e 'a2eni i8au a(u& pe ace)tia *n *2pr ia iubirii !ui "u2ne:eu# Iar ce!'r (e !a &tn+a6 pentru fapte!e iubirii (e &ine6 care ca!c pe&te 'a2eni )i ne&'c'te)te pe "u2ne:eu6 !e va &pune '&n(a= >"uce i8v (e !a Mine6 b!e&te2a i!'r6 *n f'cu! ce! ve)nic6 +tit (iav'!u!ui )i *n+eri!'r !ui># Pentru c>0!2n( a2 f'&t )i nu Mi8a i (at & 2nnc= *n&etat6 )i nu Mi8a i (at & beau= &trin6 )i nu M8a i pri2it6 +'!6 b'!nav )i *n te2ni a2 f'&t )i n8a i venit !a Mine># 9i &e v'r apra ace)tia :icn(>"'a2ne cn( Te8a2 v:ut f!2n(6 &au *n&e8 tat6 &au &trin6 &au +'!6 &au b'!nav6 &au *n *nc.i8 &'are )i nu i8a2 &!u,it ie<> >*ntruct nu a i fcut ace&tea &raci!'r6 fra i!'r Mei 2ai 2ici6 pe care pururea i8a i avut *ntre v'i6 # nici Mie nu Mi8a i fcutH>3

MMatei D56 I38K@#

IDK

CRAREA MPRIEI

;%CI0ER 9I ANTIHRIST

"ar6 *ntre cei (e8a &tn+a va 2ai fi (e fa *nc cineva- ;ucifer6 &au Satana6 cu *n+erii &i# Ce! (in ur2 va fi ,u(ecat )i Satana36 )arpe!e ce! 2are care a a2+it atta !u2e# E!6 ;ucifer6 care a f'&t '(at *n+er6 va fi ,u(ecat (e &fin iD6 a(ic (e cre)tini# Cci &fin ii6 &ub p'var (e trup fiin(6 au ('bn(it &fin enia6 pe ct vre2e e!6 (u. fiin(6 a pier(ut8 '6 pier:n( cu (n&u! )i pu.'aie (e 'a2eni# "ar ;ucifer6 *n nebunia r:vrtirii6 vrn( & &e fac 2ai pre&u& (e "u2ne:eu6 nici *n :iua ,u(ec ii nu &e va &upune cu una cu ('u6 cci trufia nu are *n(reptare nici'(at6 ci &e va apra8 Ce vrei6 >"u2ne:eu!e>6 a&upra 2ea4 Nu ve:i c8& 2ai pre&u& (e Tine< C 2ai 2u! i &unt cei ce 2i8au &!u,it 2ie6 (ect ie< >### Satan6 Satan6 ('rnic (e pu&tiire6### cu ('r a)tept :iua *n8 fric')atei ,u(ec i & v( r&p!tin(u8 i At'tputernicu! "u2ne:eu6 (up fapta care ne8ai fcut tu n'u#>M Cci atunci Mntuit'ru! n'&tru6 "reptu! Eu(ect'r6 cu &uf!area +urii Sa!e6 *i va prv!i pe t' i- ia(u!6 2'artea6 (iav'!ii6 pe Anti.ri&t )i pe (u2ne:eu! nebun )i pe t' i cei ne&cri)i *n Cartea $ie ii *i va cufun(a *n 2area cea (e f'c6 *n 2'artea cea (e8a ('uaK# A)a *ncepe C.eena (e c'n)tiin e c.inuite )i (e trupuri ar&e (e un f'c *ntunec'& )i tar (e &fr)it6 f'c ce &e (e'&ebe)te (e ce! cun'&cut (e n'i6 precu2 &e (e'&ebe)te f'cu! :u+rvit (e pict'ri (e f'cu! a(evrat# "u2ne:eu taie para f'cu!ui *n ('u= cu puterea ar:t'are6 (ar ne!u2in'a&6 ar(e pct')ii6 iar cu puterea !u2in'a&6 (ar near:t'are6 &tr!uce)te pe &fin i# A)a c pe unii *i !u2inea: near:n(u8i6 ca un S'are neapu& *n vecii veci!'r= iar pe a! ii *i ar(e ne!u2inn(u8i6 *ntu8 neca i )i !a *ntunerec6 *n vecii veci!'r### 9i (inuie)te C.eena ca 2rturie ve)nic6 pentru t'at :i(irea Sfntu!ui "u2ne:eu6 ca & nu 2ai ca( ni2eni i&pitit (e n'utatea pcatu!ui6 care6 (e&vr)in(u8)i rutatea6 a (r2at atta :i(ire#

D Petru D6 K# D3 C'rinteni A6 D#

I K

P&a!2 3IB6 ?84# Ap'ca!ip& D@6 33835#

MPRII;E I%BIRII

ID5

PENTR% O CRE9EA; $REME;NIC6 O PE"EAPS $E9NIC<

*ntrebarea acea&ta :vcne)te apr'ape *n t'ate 2in i!e# *ntr8a(e8 vr6 pentru c n8ai f'&t 2i!'&tiv cu &racii6 fra ii 2ai 2ici ai !ui "u28 ne:eu6 pentru c nu !e8ai (at & 2nnce6 nu i8ai *2brcat6 nu i8ai pri2it cn( erau &trini6 nu i8ai cercetat cn( erau *n te2ni 6 nu2ai pentru atta vin6 fcut *ntr8' via &curt6 &e p'ate ca "u2ne:eu & te (ea f'cu!ui )i (iav'!i!'r & te 2uncea&c *n vecii veci!'r< Ce tain ar putea r&pun(e )i !a *ntrebarea acea&ta< T'tu)i e&te r&pun&Ce! f!2n( )i *n&etat6 +'!6 &trin )i b'!nav )i6 pe&te t'ate ace&8 tea6 *n te2ni 6 *n *n e!e&u! tainic6 nu 2ai &unt &racii6 ci Mntuit'ru! Ii&u& Hri&t'& *n&u)i6 pe Care *! ave2 *n n'i6 *n fiecare6 (e !a B'te:# "ac *n vre2ea vie ii6 *n vre2ea 2in ii (ep!ine nu ne *nt'arce2 (e !a ce!e (inafar )i vre2e!nice !a ce!e (in!untru )i ve)nice6 !a fptu8 ra n'a&tr cea n&cut (e !a "u2ne:eu6 !a Hri&t'& Ce! ce petrece *n a(ncu! pr'fun(6 (ar apr'piat a! fiecrui '2= (ac nu v'2 cuta (aru! na)terii n'a&tre ce!ei (in "u.u! Sfnt6 atunci Hri&t'& Ii&u& &e af! *n n'i- f!2n( )i *n&etat6 +'!6 &trin )i b'!nav (e (urerea *ntunecrii n'a&tre6 )i pe (ea&upra6 *ntr8' te2ni *n care 2i)un vier2ii pati2i!'r )i )erpii rut i!'r# Cci nu2ai fcn( ace&tea !ui Ii&u& ce! (in n'i6 !e face2 )i &e2eni!'r n')tri# >Se p'ate & nu cun'a)te i c Hri&t'& Ii&u& e&te *n v'i< Afar nu2ai (ac nu &unte i cre)tini ne8 trebnici>36 :ice Sf# Pave!6 a&prin(u8&e ctre C'rin8 teni# Iat &e face !u2in### A(ic n'i6 fiecare (in n'i6 'ri )ti26 'ri nu )ti26 'ri cre(e26 'ri nu cre(e26 purt2 pe Hri&t'& Ii&u& )i pe "u.u! ce! Sfnt *n te2e!ia fpturii n'a&tre ce!ei (u.'vnice)ti# Hri&t'& Ii&u& ce! cu Cruce6 e&te a)a(ar piatra un+.iu!ar6 te2e!ia :i(irii n'a&tre ce!ei (u.'vnice)ti# Acea&ta e a(evrat pentru t' i cei b'te:a i# Cn( *n&6 >(in *n2u! irea
D C'rinteni 3I6 5#

IDA

CRAREA MPRIEI

fr(e!e+ii6 (ra+'&tea (e "u2ne:eu a 2u!t'ra &e va rci>36 cn( >+ri,a ace&tei !u2i )i *n)e!ciunea avu iei F2ateria!i&2u!G6 *nbu) cuvntu! !ui "u2ne:eu )i83 face ner'(it'r>D6 atunci cre(in a &e va &tin+e6 )i atunci &e v'r arta cei neb'te:a i care nu v'r avea (e te2e!ie pe Hri&t'& )i nici te2e!ia *n Hri&t'&# Pricepe2 (e aici6 c *n aceea)i &itua ie a neb'te:a i!'r &unt )i t' i &ectarii care &e !eap( (e pri2u! )i &in+uru! b'te:6 (e vre2e ce- >E&te un "'2n6 ' cre(in )i un B'te:> I# "eci b'te:u! a! ('i!ea e !ep(area (e pri2u! )i &in+uru! b'te:# $ai (e :i!e!e )i ve)nicia !'r# Iat prin ur2are un r&pun& (e&c'perit# Acu2 )ti2 pe ce! ce f!2n:e)te )i *n&etea: (up n'i6 acu2 )ti2 pe cine ine2 *n te2ni pe via 6 (ac nu cu2va ne8a2 !ep(at (e E! cu v'ia n'a&tr6 &au cu *n)e!ciunea (iav'!u!ui6 )i a)a II r&ti+8 ni2 :i )i n'apte6 ct tri2# Sfntu! Pave! ne *nva >Ni2eni nu p'ate pune a!t te2e!ie6 (ect cea '(at pu&6 care e&te Ii&u& Hri&t'&# Iar pe acea&t te2e!ie6 care ce :i(e)te- aur6 ar+int6 pietre &cu28 pe6 !e2ne6 fn &au tre&tie- !ucru! fiecruia &e va face cun'&cut= *! va (a pe fa :iua "'2nu!ui# Pentru c acea&t :i &e (e&c'per prin f'c6 )i ce fe! e&te !ucru! fiecruia- f'cu! *n&u)i va cerca8'# "ac !ucru! !ui6 pe care 38a c!(it6 va r2ne6 p!at va !ua= (ac !ucru! !ui va ar(e6 va fi p+uba) (e p!at6 (ar e! &e va 2ntui6 *n& a)a6 ca prin f'c>K# E !i2pe(e# 0a (e Hri&t'& Ii&u& (in n'i )i (e "u.u! Su ce! Sfnt6 te2e!ia )i via a n'a&tr cea (up "u2ne:eu6 pute2 avea *n vre2ea vie ii n'a&tre p2nte)ti una (in ce!e ('u atitu(ini- fie tr(a8 rea !ui Iu(a6 fie iubirea !ui I'an# "e !a ace&tea &e (eci(e &'arta n'a&tr *n vecii veci!'r# "ac a2 tri anii !ui Matu&a!e2 t't a)a a2 face# Prin ur2are- >Nu e&te ne(reptate !a "u2ne:eu>6 cn( ne ( ' p!at ve)nic pentru ' 2ic (eci:ie#
3

Matei DK6 3D# D Matei 3I6DD#

I K

Efe&eniK6 5# 3 C'rinteniI6 33835#

MPRII;E I%BIRII

IDB

CHEMAREA ;A N$IERE

Taine!e !ui "u2ne:eu +!&uie&c *nainte>A2in6 A2in6 +rie&c v'u6 cine a&cu!t cu8 vntu! Meu6 )i cre(e *n Ce! ce M8a tri2i& pe Mine6 are via ve)nic )i !a ,u(ecat nu va veni6 ci &8a 2utat (in 2'arte !a via >3# H'tr)te8te &uf!ete a! !ui "u2ne:eu pentru cuvntu! Tat!ui tuH Cn( a tri2i& Mntuit'ru! pe cei ('i&pre:ece ucenici6 (eprin8 :n(u8i !a pr'p'v(uirea *2pr iei Ceruri!'r6 printre a!te p'runci6 !e8a (at )i acea&ta>*nvia i pe cei 2'r i>D# P'runca acea&ta ' ave2 )i n'i pre' ii6 ur2a)ii Sfin i!'r Ap'&8 t'!i6 ucenicii (e a:i ai "'2nu!ui# *n&6 nu pentru trupuri i8a f'&t +ri, "'2nu!ui6 ci pentru &uf!ete!e 2'arte6 pentru 'a2enii cr'ra !e 2er+e nu2e!e c8& vii (ar6 netrin( *nv tura cre)tin6 &unt 2'r iI# A +&i *n tine pe Hri&t'&6 Ce! cu Cruce6 te2e!ia ta (u2ne:e8 ia&c6 )i a c!(i pe ea via a ta6 a (e:v'!ta via a !ui Hri&t'& *n via a ta6 a&ta e *nvierea ta (in 2'r i6 *nainte (e *nvierea cea (e 'b)te# >0ericit )i &fnt e&te ce! care are parte (e *nvi8 erea cea (inti# Pe&te ace&ta 2'artea cea (e8a ('ua6 nu are putere#>K >A2in6 A2in6 +rie&c v'u6 c vine cea&u!6 )i acu2 e&te6 cn(` 2'r ii v'r au:i +!a&u! 0iu!ui !ui "u2ne:eu )i care v'r au:i v'r *nvia#>5

'an 56 DK= Matei 3@6 ?# Ap'ca!ip& I6 3#

! =

Ap'ca!ip& D@6 A# I'an56 D5#

ID?

CRAREA MPRIEI

Aci e v'rba (e 2'r ii ace)tia6 cr'ra !i &e pare6 (up nu2e6 c8& vii# E v'rba (e ' *nviere *n(e'&ebi6 nu (e *nvierea cea (e 'b)te6 cn( v'r *nvia )i trupuri!e6 (e aceea :ice>CARE v'r au:i6 v'r *nvia># Cci +!a&u! 0iu!ui !ui "u2ne:eu6 e&te +!a&u! Care6 prin pre' ii Bi&ericii6 ucenicii )i tri2i)ii Si (in t'ate vre2i!e6 c.ea2 2'r ii !a *nviere#

C!'p'tni a Mn&tirii Pri&!'p6 c'nceput )i :i(it (e Printe!e Ar&enie *n &ti! at.'nit6 *n anu! 345D# "e&en rea!i:at *n e2ai!#

Printe!e Ar&enie6 !a IA (e ani6 cn( a *nceput & &crie Crarea mpriei, *n anu! 34KA#

POST0AA

Per&'na!itatea Printe!ui Ar&enie B'ca6 *ntre 2u!tip!e!e8i *n&u)iri ' are *ntr8un +ra( e!evat pe aceea (e a in&uf!a un &i2 2nt tainic a! ev!aviei ace!'ra care &e apr'pie (e ea# A)a &e )i e1p!ic nu2ru! cre&8 cn( pe :i ce trece a! ce!'r ce ur2n(u8i pi!(a )i *n(e2nu!6 ei *n)i)i &p're&c *n via a cea *2bunt it# Tutur'r a *2prt)it cuvnt (e :i(ire6 fie *2preun6 fie *n parte6 (up trebuin 6 2u!t'ra &criin( pentru ' 2ai te2einic p'v uire# 9i a)a cu2 &e *nt2p! *n ce!e (u.'vnice)ti e! *n&u)i &e *2b'+ ea pe 2&ura *n care ((ea a!t'ra# "e aici i&cu&in a (u.'vnicea&c aparte (in care ne ( pri!e,u! & ne *2prt)i2 prin cartea (e fa 6 !&at *n 2anu&cri&6 ca 2rturie a (ra+'&tei pentru &uf!ete!e ce au nev'ie (e 2n+iere *n *ncercri!e vie ii p2nte)ti )i c!u:ire pe ca!ea ce!ei cere)ti# Se cuvine ca !a &fr)itu! citirii6 (e&i+ur 2ereu re!uate6 & a(uce2 prin'&u! recun')tin ei '&tenit'ru!ui pentru c)ti+u! &uf!ete&c nepre uit pe care 38a pri!e,uit# Era (e a)teptat ca ace!a care att (e 2e&trit a 2nuit pene!u! &pre 2i,!'cirea ve(erii ce!'r nev:ute6 & f'!'&ea&c *n ace!a)i fe! )i c'n(eiu!6 *nf i)n( 2inunate!e pei&a,e &piritua!e &trbtute (e Crarea mpriei. Cartea arat *ntr8a8 (evr cte &unt ci!e6 pi!(e!e6 c.e2ri!e6 !upte!e6 pr'b!e2e!e6 (e:!e+ri!e )i !ucrri!e vie ii cre)tine *n ce!e )apte pr i6 nu2r &i2b'!ic pentru t't ceea ce e&te &fnt )i (in care c.iar ce! 2ai &2erit cre(inci'& p'ate +&i ca pr'prie6 2car ' crruie &pre 2ntuire# Prefa a FCuvntu! *nainteG atra+e !uarea a2inte !a firu! c!u:it'r6 )i anu2e- trirea *nv turii cre)tine# P'&tfe ei *i revine (at'ria (e a rea2inti averti&2entu! (at !ect'ru!ui6 (i&punn(u83 &pre un bi!an &uf!e8 te&c )i e&te !e&ne a cun'a)te cu2 *ntrea+a ic'n'2ie a !ucrrii &e &truc8
CRAREA MPRIEI

turea: pe (i2en&iuni!e unei 2ari *n! i2i &piritua!e '+!in(in( !untru! &criit'ru!ui- c.ipu! *n care a !&at & *nc'! ea&c *n t'at fiin a &a &2n a 2iracu!'a& a cuvntu!ui (u2ne:eie&c &pre r'(ire (e via (in be!)u+# S2eri ii '&tenit'ri ce au (at !ucrarea !a !u2ina tiparu!ui au avut +n(u! *n(reptat &pre ace&t &c'p6 cun'&cn( (e&i+ur ('rin a aut'ru!ui6 care pe *n(e!ete )i vre2e *n(e!un+at a cu!e& (in Scriptur )i Tra(i ie Sfnt ceea ce ar r&pun(e pe!erinu!ui (e a:i pe Crarea mpriei !ui "u2ne:eu &au ceea ce i8ar fi 2ai p'trivit &pre a,un+erea !a int# Par8 cur+n( Crarea6 a!ctuit'ru! rn(uri!'r ce *2brac apr'ape ve)2nt (e i2n'+rafie face & &e &i2t aevea 8 )i ceea ce e&te 2inunat 8 c Ii&u& Hri&t'& Ce! (e pe Cruce *n&' e)te pe ce! ce cu cre(in &e *ncu2et !a &ui)u! &fnt# "e a!tfe! pe!erina,e!e 'rt'('1e *ncre(in ea: 'bi)nuit (e&pre acea&ta= iar Sfnta Mn&tire Pri&!'p6 una (intre vec.i!e vetre 2'na8

.a!e r'2ne)ti )i care a avut privi!e+iu! a fi rectit'rit )i c'n(u& (e Prea Cuvi'&u! Ier'2'na. Ar&enie B'ca6 i!u&trn( t't'(at prin ce!e fptuite pn a&t:i &tatura &a &piritua!6 e&te cea care *n ca(ru! Epi&c'8 piei Ara(u!ui )i Hune('arei 'fer ca pe una (intre r'a(e!e nev'in e!'r c!u+re)ti a!e ce!ui ce ve+.ea: *n intiri2u! cin&titu!ui a)e:2nt !a t'at buna rn(uia!6 ace&te fi!e (e fi!'ca!ie &pre binecuvntare# f T I M O T E I Epi&c'p a! Ara(u!ui )i Hune('arei

Iubite Printe Ar2enie6 A f'&t ' vre2e cn( te8a2 )tiut pict'r (e &uf!ete (up 2'(e!u! "'2nu!ui n'&tru Ii&u& Hri&t'&# Ce vre2e *n! t'are cn( t'at ara !ui Avra2 Iancu &e 2i)ca *n pe!erina,6 cntn( cu :pa(a pn !a piept6 &pre S2bta (e Su&6 ctit'ria v'ev'(u!ui 2artirH O fi f'&t a)a (e !a "u2ne:eu ca t'at acea bu!b'an &piritua! uria) & &e (e&u2f!e !a c'2an( ca )i cu2 n8ar fi f'&t< Ceea ce a2 a(2irat !a Sfin ia Ta e c nu te8ai !&at# "in :u+rav (e &uf!ete6 fericite & &e 2'(e!e:e (up "'2nu! tutur'r6 iat8te :u+rav (e bi&erici6 a(ic a! ce!'r ce p'art pe c.ipuri!e cuvi'a&e ref!e1u! (e&8 vr)irii 0iu!ui !ui "u2ne:eu# E ' 2are 2n+iere6 acu2 cn( nu 2ai ai pri!e,u! & (e&vr)e)ti pe a&piran i6 & p' i 2n+ia cu pene!u! pe cei (e&vr)i i pentru a8i (a pi!( pe :i(uri!e &acre# Mica bi&eric (e !a "r+ne&cu are n'r'cu! & &i2t pe :i(uri!e ei :u+rvite pre(ici!e fierbin i6 pe care 2ii!e (e 'a2eni !e a&cu!tau !a S2bta (e Su&# E ' pictur n'u ca )i pre(ica (e8atunci# Ni2ic *ntunecat *n acea&t pri2var care *2brac cu p!ai *nf!'8 rit b'! i!e bi&ericii# E ' !u2in (e t'nuri (e&c.i&e ctre !u2e ca &piritu! )i c.ipu! Mntuit'ru!ui c'b'rt & ne a(uc !u2ina (e &u&6 ce ira(ia: (in pictura Sfin iei Ta!e# E un &ti! n'u6 e ' pictur n'u6 (up vi:iunea n'u pe care ' p'r i *n &uf!et# Pictura &acr e i&t'ria *n i2a+ini a vie ii Mntuit'ru!ui )i a ce!'r tran&fi+ura i (e E!# A(ic i2a+inea raiu!ui# Sfin ia Ta ai *n e!e& & faci ' pictur tran&fi+urat *n nuan e c!are )i (e&c.i&e6 para(i:iace pentru a &u+era !u2ea feeric (e (inc'!'# Bi&erica (e !a "r+ne&cu ira(ia: !u2ina raiu!ui# Ceea ce ('2in *n ea pn acu2 e i2a+inea Maicii

IIK

CRAREA MPRIEI

&u+era !u2ea feeric (e (inc'!'# Bi&erica (e !a "r+ne&cu ira(ia: !u2ina raiu!ui# Ceea ce ('2in *n ea pn acu2 e i2a+inea Maicii "'2nu!ui# Cea care 'cr'te)te bi&erica (in b'!ta a!taru!ui e pur )i &i2p!u 2a+nific *n 2i!'&tivirea ei (e 2i,!'cit'are a !u2ii ctre (u2ne8 :ee&cu! ei 0iu# Cea care p!ute)te vi:i'nar pe&te Sin'(u! (e !a Efe& e fcut (in attea nuan e )i nu2ai (in nuan e *nct nici nu pare pictur6 ci ' apari ie vap'r'a& )i (iafan care6 cu cere&cu! Prunc *n bra e6 apare & *ntrea&c pe &in'(a!i c ea e *ntr8a(evr Maica !ui "u2ne8 :eu 8 @?OTOSOFE# Nic.if'r Crainic

N'tAcea&t &cri&'are a f'&t (at (e Nic.if'r Crainic ucenicu!ui &u &piritua! printe!e Ar&enie B'ca (up *nt!nirea (e cteva cea&uri pe care au avut8' *n t'a2na anu!ui 34B36 *n Bi&erica (in &atu! "r+ne&cu (e !n+ Bucure)ti6 pe care printe!e *ncepu&e & ' picte:e# "up 2ai 2u!te c'nv'rbiri avute *n Bucure)ti6 Nic.if'r Crainic a venit & pecet!uia&c6 cu iubirea )i c'2peten a cu care &cri&e&e "ostal)ia :aradisului, va!'area picturii ucenicu!ui &u a,un& printe (u8 .'vnice&c (e &tatur fi!'ca!ic# Men i'n2 c *n vre2ea cn( !a Mn&tirea Brnc'veanu8S28 bta (e Su& i:bucni&e acea >bu!b'an uria) &piritua!>6 Nic.if'r Crai8 nic era 'cr'tit (e Printe!e Ar&enie6 cu *ncuviin area Mitr'p'!itu!ui Ni8 c'!ae B!an )i cu c'n&i2 2ntu! tacit a! !ui Petru Cr':a care6 cu pri!e,u! unei *ntreve(eri6 *i &pu&e&e Printe!ui Ar&enie- >O2u! ace&ta trebuie p&trat pentru nea2u! r'2ne&c># A)a &e e1p!ic pri2e!e trei para+rafe a!e &cri&'rii6 care (e&criu a)a (e &u+e&tiv )i *n! t'r ceea ce Nic.if'r Crainic a v:ut )i a trit cu D5 (e ani *n ur2# Scri&'area e neter2inat6 ur2n( & ' c'2p!ete:e pe 2&ura *naintrii picturii# "ar *n 34BD Nic.if'r Crainic &8a &vr)it (in via !a vr&ta (e ?I (e ani# M'na.ia /a2fira C'n&tantine&cu

MRT%RISIRI

Apari ia cr ii Crarea mpriei a Prea Cuvi'&u!ui Printe Ar&enie B'ca6 e&te ca ' a(evrat >2an cerea&c> pe care fiii &i (u8 .'vnice)ti 8 )i nu nu2ai 8 ' a)teapt (e apr'ape cinci:eci (e ani# C'nceput )i rea!i:at *n ur2a nu2er'a&e!'r e1perien e &piritua!e pe care Sfin ia &a !e8a avut *n 2inunata !ucrare pe care a (e&fa)urat8' *n 2i,!'cu! cre(inci')i!'r6 !ucrarea (e fa e&te un r&pun& cre)tin !a une!e pr'b!e2e e&en ia!e care au fr2ntat6 fr2nt )i v'r fr2nta e1i&ten a u2an# P'rnin( (e !a a!e+erea tit!u!ui cr ii- Crarea mpriei, pute2 &pune c !ucrarea Printe!ui Ar&enie are ' !inie 'rientativ6 *ntruct *n ea ni &e arat >ca!ea> care (uce &pre *2pr ia !ui "u2ne:eu# Sfnta Scriptur ne *nva c e1i&t ('u >crri>= una (uce !a pieire6 )i 2u! i &unt cei ce 2er+ pe ea= iar a!ta Fcf# I'an 3K6 AG (uce &pre >Cetatea n'a&tr &ttt'are> (in ceruri Fcf# Evrei 3I6 3KG )i pu ini &unt cei ce 2er+ pe ea Fcf# Matei B6 3I83KG# Mntuit'ru! n'&tru Ii&u& Hri&t'& >S8a 2ic)'rat pe Sine6 a !uat c.ip (e r'b6 facn(u8&e a&e2enea 'a2eni!'r6 )i !a *nf i)are ('ve(in8 (u8&e ca un '2> F0i!ipeni D6 BG6 t'c2ai pentru a ne arta >ca!ea>6 2er8 +n( E! *n&u)i pri2u! pe ea# Crarea *2pr iei e &tr2t )i >p!in (e &pini>6 pe ea v'r putea & 2ear+ nu2ai cei ce &8au .'trt irev'cabi! & !upte cu i&pite!e6 cu pcate!e6 cu ce! ru# E ' ca!e anev'i'a&6 (e'arece a c!t'ri pe ea *n&ea2n & fii *ntr8' c'ntinu tre:vie6 *ntruct ce! ru- >rcne)te ca un !eu6 cutn( pe cine & *n+.it> Fcf# I Petru 56 ?G# ;ucrarea Printe!ui Ar&enie Crarea mpriei (e&crie punct cu punct taina 2ntuirii nea2u!ui '2ene&c &vr)it (e Mntuit'ru! n'&8

IIA

CRAREA MPRIEI

tru Ii&u& Hri&t'& )i >'ferit *n (ar> tutur'r ce!'r care cre( )i8; 2rtu8 ri&e&c cu via a )i cu fapte!e !'r# Prea Cuvi'&u! Printe Ar&enie a f'&t unu! (intre cei 2ai 2ari te'!'+i8(u.'vnici ai 2'na.i&2u!ui r'2ne&c (in u!ti2ii 5@ (e ani# *n8 :e&trat (e "u2ne:eu cu 2u!te (aruri6 >ce nu au f'&t pu&e &ub 'br'c>6 a cutat >& &e fac tutur'r t'ate>6 (up *n(e2nu! Sfntu!ui Ap'&t'! Pave!# ;u2ina inte!ectua! )i &piritua! care era *n Sfin ia Sa6 cti)at prin &tu(iu )i 2e(ita ii a(nci6 (ar )i prin )c'a!a &uferin e!'r )i a rb(ri!'r (e t't fe!u!6 a !u2inat pe t' i cei ce i8au a&cu!tat )i ur2at &faturi!e6 fie !a Mn&tirea S2bta (e Su& &au Mn&tirea Pri&!'p F(e !n+ Ha e+G6 fie !a bi&erica (in "r+ne&cu F(e !n+ Bucure)tiG &au !a A)e:2ntu! 2n&tire&c (e !a Sinaia# Printe!e Ar&enie a &i2 it c *n Bi&erica n'a&tr &tr2')ea&c e&te nev'ie (e un n'u (u.6 ce! a! Sfin i!'r Prin i# Pre'cupat (in tine8 re e (e via a )i 'pere!e Sfin i!'r Prin i6 a ('rit cu t'at ar('area ca *nv tura )i via a !'r & fie cun'&cut )i trit (e t' i cre(inci')ii# >Prea Cuvi'&u! Printe Ier'2'na. Ar&enie a re*nviat cu via a )i cu pr'p'v(uirea (u.u! 0i!'ca!iei *n via a re!i+i'a& a p'p'ru!ui n'&tru>6 &punea Printe!e Pr'fe&'r "u2itru Stni!'ae Fve:i (e(ica ia 0i!'ca!iei6 v'i# III6 Sibiu 34K?G# Ap'i6 >Prea Cuvi'&u! Printe Ar&enie B'ca *2preun cu 2i)carea re!i+i'a& (in ,uru! Mn&tirii Brnc'8 veanu &unt ctit'rii 0i!'ca!iei r'2ne)ti>6 afir2a (in n'u Printe!e Pr'fe&'r "u2itru Stni!'ae *n- Cuvnt *nainte6 F0i!'ca!ia v'i# III6 Sibiu6 34K?6 p# D#G A f'&t pre'cupat (e t't ceea ce e&te bun )i &fnt pentru via cutn( >& cu!ea+6 (up &faturi!e Sfin i!'r Prin i6 2ierea )i nectaru!> inte!i+en ei )i &piritu!ui u2an &pre a !e c'nverti *n i:v'are (e pr'+re& &piritua!# Cenera ii (e cre(inci')i au cre&cut )i &8au f'r2at &ub i2pre&ia )i !ucrarea per&'na!it ii (e e1cep ie a Printe!ui# ;'curi!e pe un(e a tre8 cut au r2a& 2arcate pentru t't(eauna (e a2intirea Sfin iei Sa!e# A f'&t cun'&cut *n ar )i pe&te .'tare# "e via a )i 'pera Printe!ui &8au intere&at 'a2eni )i te'!'+i (e &ea2= unii ('rin( &8i e(ite:e 'pera *n &trintate *nainte ca & apar *n ar# A f'&t cutat )i a&cu!tat *n ti2pu! vie ii &a!e (e ' 2u! i2e (e 'a8 2eni- (e !a 'a2enii &i2p!i pn !a pr'fe&'rii univer&itari6 )i c'ntinu & fie cutat )i (up 2'arte#

MRT%RISIRI

337

Cartea Crarea mpriei e&te (ia!'+u! (e tain pe care Prin8 te!e 38a avut )iO3 are cu fiii &i (u.'vnice)ti (e atunci )i (e acu2# Ea e&te ' a(evrat &inte: a *nv turii fi!'ca!ice (in Bi&erica Ort'('1# *n (u.u! Sfintei Scripturi )i a! Sfin i!'r Prin i a cutat & t28 (uia&c &uf!ete!e )i trupuri!e b'!nave (e canceru! pcatu!ui# S8a f'!'&it cu (e&tu! c.ib:uin )i (e re:u!tate!e )tiin ei ti2pu!ui Sfin iei Sa!e6 *n &c'pu! ptrun(erii ct 2ai a(nci *n taine!e fiin ei u2ane6 *n ve(erea (e&c'peririi cau:e!'r pcate!'r )i a *n!turrii !'r prin !ucrarea Mn8 tuit'ru!ui n'&tru Ii&u& Hri&t'& !&at Bi&ericii# Iat (e ce !ucrarea Printe!ui e&te a)teptat att (e 2u!t# T'nu! b!n( )i printe&c6 p!in (e *n e!epciune 8 apr'ape fiecare pr'p':i ie e&te ' a1i'2 8 *i re:erv !ucrrii (e fa un !'c unic *n !ite8 ratura te'!'+ic r'2nea&c6 a)a cu2 unic *n trire )i *nv tur a f'&t )i aut'ru! ei# Pre't Pr'f# %niv# Si2i'n T'('ran

NOT AS%PRA E"IIEI 3I iunie 34KA "ruie&c Printe!ui Pr't'p'p Ni&t'r (in Bra)'v6 ace&te pri2e patru capit'!e6 *n 2anu&cri&6 pr'babi! a!e unei cr i vii8 t'are6 pentru '&tene!i!e ce8a fcut ca & !e af!e cuprin&u! *nainte (e )!efuirea !'r (efi8 nitiv 8 cu ru+2intea (e8a 'pri 2u!tip!i8 carea )i pub!icitatea 2anu&cri&u!ui6 (in pricina repetate!'r revi:ii# "ruit cu printe&c iubire tutur'r citit'ri!'r )i '&tenit'ri!'r6 Ar&enie#

Acea&t (e(ica ie &cri& (e Printe!e Ar&enie !2ure)te (ep!in *nceputu! )i ev'!u ia Crrii mpriei. A2 +&it8' pe un e1e2p!ar care cuprin(ea ce!e patru pri2e capit'!e# N8a2 putut af!a *nc (ac 2ai e&te cineva (in fa2i!ia Printe!ui Pr't'p'p6 (ar faptu! ('ve(e)te c 'ri Printe!e Pr't'p'p6 'ri ur2a)ii n8au re&pectat ru+2intea Printe!ui Ar&enie6 )i a)a &e face c &8a r&pn(it acea&t pri2 &c.i )i &8a 2u!tip!icat *ntre cre(inci')i# Pe c'ntrac'perta 2anu&cri&u!ui &e af! ur2t'area n'ti Pri2a &c.i a Crrii, pentru iu!ie 34KB# C'recturi!e (e fa &8au tcut (up un an6 *n ve(erea !ui au+u&t 34KB# %r2ea:6 2ai ,'&6 trei &ubtit!uri6 (intre care Printe!e a &ub!iniat pe u!ti2u!%n r&pun& cre)tin !a trebuin e!e vre2ii# %n r&pun& cre)tin !a une!e pr'b!e2e a!e vre2ii# Mn rspuns cretin la nelinitile vremii.

NOTA AS%PRA E"IIEI

339

Pe pa+ina ur2t'are &t &cri& cu crei'nu!- I iunie 34KA 8 34 iu!ie a#c# Fpr'babi! 34KBG6 ceea ce ('ve(e)te c &crierea Crrii a *nceput *n vara anu!ui 34KA6 cn( au venit !a Mn&tirea Brnc'veanu8S2bta (e Su& pri2a &erie (e &tu(en i (in Bucure)ti )i (in a!te centre univer8 &itare# Acea&t vacan &piritua!6 !a care ne8a2 (u& *nti cu &ceptici&26 ne8a cucerit repe(e )i ne8a *nf!crat pe t' i6 *nct )i *n anii ur2t'ri6 34KB834K?6 2er+ea2 cu c'nvin+ere )i entu:ia&2 *n 2inunata a)e:are

(e atunci a Mn&tirii Brnc'veanu6 ca & a&cu!t2 *n(ru2ri!e Prin8 te!ui Ar&enie (evenit (u.'vnicu! n'&tru# A) putea &pune c pentru fiecare era a!tu!6 (up &tructura6 e(uca ia )i cerin e!e fiecruia# Se i(en8 tifica cu fiecare6 ca &8! a,ute &8)i (e&cifre:e inten ia (ivin a&cun& *n (e&tinu! fiecruia6 fapt care !a vr&ta tinere ii nu83 prea pricepe ni2eni6 &au *ntrebare pe care apr'ape nici un tnr nu )i8' pune6 nu )i8' punea atunci )i cu att 2ai 2u!t nu )i8' 2ai pune a&t:i6 cn( nu (u.'vnicu! e&te c!u:a tineri!'r# A&t:i &e f'!'&e&c t'ate 2i,!'ace!e6 2u!t 2ai 2u!t (ect atunci6 pentru a tre:i ct 2ai (evre2e in&tincte!e )i a *n(e8 prta a&tfe! pe tineri (e interi'ritatea6 (e &uf!etu! )i (e &piritua!itatea !'r# Printe!e Ar&enie a ('rit & !2urea&c 2ai a!e& pe tineri &8)i *n(repte via a *nc (in tinere e (up !e+i!e (ivine6 prevenin(u8i (e ur2ri!e care atrn a&upra pcate!'r6 &fatuin(u8i &8)i c!(ea&c via a pe te2e!ia Hri&t'&# 0ie (eci ca acea&t carte ie)it (in cea 2ai pr'fun( c'n)tiin (u.'vnicea&c & fie pri2it &pre :i(irea &uf!etea&c a +enera iei (e acu2# Ava!an)a p'p'ru!ui )i a tineretu!ui &pre Mn&tirea Brnc'veanu8 S2bta (e Su&6 f'arte &u+e&tiv prin& )i (e&cri& (e Nic.if'r Crainic *n &cri&'area (e 2ai tr:iu6 a (eter2inat >)!efuirea> )i a2p!ificarea c'ntinu a Crrii mpriei pn *n n'ie2brie 34K?6 cn( Printe!e a f'&t (u& cu 2a)ina (e Mitr'p'!itu! Nic'!ae B!an per&'na!6 *n&' it (e

Pr't'iereu!8$icar T# Be!a)cu )i Ar.i(iac'nu! Circ'v6 !a Mn&tirea Pri&!'p (e !n+ Ha e+6 &trvec.e 2n&tire 'rt'('1 (e !a 3K@@6 ctit'ria Sf# Nic'(i2 (e !a Ti&2ana )i $'(i a6 rectit'rit (e "'2ni a /a2fira fiica !ui M'i&e $'( (in Bucure)ti6 re('bn(it (e curn( (e &ub &tpnirea ab&ur( a +rec'8cat'!ici!'r6 pentru a fi re&taurat# "e fa au 2ai f'&t pre'tu! 0aur (in Si!va)u! (e Su& )i aut'rit i!e !'ca!e#

IK@

CRAREA MPRIEI

$:n( Mitr'p'!itu! para+ina !'cu!ui6 a bi&ericii )i a c!(irii6 a &pu& Printe!ui Ar&enie- >"in 'rice !ucru urt6 un '2 cu ta!ent p'ate face un !ucru fru2'&= (ar cn( i &e va ur* te8nt'rci *nap'i># "eci nu aut'rit i!e vre2ii !8au &c'& pe Printe!e (e !a Mn&ti8 rea S2bta6 tri2i n(u83 !a un &c.it +'!6 fr i2p'rtan 6 cu2 &e in&i8 nuia: *ntr8' carte tiprit !a Bra)'v *n 344I# Iar &c.itu! e&te t'c2ai Mn&tirea Pri&!'p a! crei a! trei!ea ctit'r a (evenit Printe!e Ar&enie6 care a a(u&8' !a *nf i)area )i fru2'a&a (e:v'!tare (e a&t:i# Mai e1i&t (e a&e2enea ('cu2ente6 att per&'na!e ct )i 'fici8 a!e6 (e un(e reie&e c!ar c nu aut'rit i!e !'ca!e !8au &c'& (e !a Mn&ti8 rea Brnc'veanu6 ci Mitr'p'!itu! Nic'!ae B!an i8a (at a&cu!tarea (e a re&taura Mn&tirea Pri&!'p6 ceea ce a )i fcut# A!t ('va( e&te )i 2i&iunea avut *ntre uni i6 cu care a f'&t *ncre(in at (e Patriar.u! Eu&tinian6 curn( (up aceea# O a!t in&inuare &e *ncearc acu2 prin &fin irea unui 2'nu2ent6 care &8a fcut (u2inic D4 'ct'2brie 3445 !a Mn&tirea Brnc'veanu6 *n a2intirea ce!'r care au 2urit *n !upta *2p'triva c'2uni)ti!'r6 *n re:i&ten a (in 2un ii 0+ra)6 *n care e&te i2p!icat )i Printe!e Ar&enie6 cu )tirea Prea Cuv# Prin i (e !a Mn&tirea S2bta )i cu binecuvn8 tare ar.ierea&c# Ori6 t' i cei care au participat !a ace!e cur&uri (e &piritua!itate cre)tin (in anii 34KA834K?6 care a!ctuie&c Crarea mpriei, )tiu f'arte bine c Printe!e n8a *n(ru2at pe ni2eni !a re:i&ten )i ne&u8 punere6 ci tutur'ra !e8a &pu& c n8au c(erea )i puterea & *2pie(ice ce trebuie & vin6 *2biin(u8!e trirea cu t'at &inceritatea a i(ea!u!ui cre)8 tin6 &inteti:at *n Pre(ica (e pe Munte6 pe care 38a 2rturi&it pn *n u!ti8 2e!e cea&uri a!e vie ii# "eci "u2ne:eu e&te Ce! care rn(uie)te ce tre8 buie & vin a&upra 'a2eni!'r6 *n func ie (e purtri!e !'r6 (e a&cu!tarea !'r (e "u2ne:eu6 )i (e *ncre)tinarea vie ii !'r cea (e t'ate :i!e!e# A)a &e e1p!ic (e ce6 are&tat ca !e+i'nar *n vara anu!ui 34K?6 i &8a (at (ru2u! (up ' !un6 ' !un ,u2tate6 *n 'rice ca: !a 3 &ep8 te2brie era !a 2n&tire# Oricine *)i p'ate (a &ea2a c (ac ar fi f'&t ('ve(it !e+i'nar &au parti:an6 nu ar 2ai fi f'&t e!iberat# 9i (e cte 'ri a f'&t are&tat6 t't a)a i &8a *nt2p!at6 *nct c.iar Patriar.u! Eu&tinian a fcut ur2t'area afir2a ie !a Se2inaru! M'na.a! H're:u6 *n fa a 2aici!'r pr'fe&'are6 care )i e!e participa&er !a ace!e cur&uri (e neuitat-

NOTA AS%PRA E"IIEI

IK3

>Nu )tiu ce8i cu '2u! ace&ta6 c 2ereu e !uat6 )i 2ereu e!iberat6 )i (e fiecare (at ie&e 2ai !u2inat># Citit'rii ace&tei cr i v'r putea &8)i (ea &ea2a &in+uri c e&te ce! 2ai puternic ar+u2ent *2p'triva ace&t'r in&inuri6 a! cr'r &c'p nu83 *n e!e+e2- nu e1i&t *n Crarea mpriei vreun rn( 2car6 care & *n(e2ne !a re:i&ten &au in&urec ie (e 'rice fe!# Printe!e a f'&t cercetat *nt't(eauna pentru p'pu!aritatea pe care a avut8'6 fiin(c &e bnuia c ac'!' un(e e&te a(unare (e 'a2eni tre8 buie & fie )i in&ti+a ie# A(evru! e c *n 2i,!'cu! 2u! i2ii erau )i unii care nu veneau pentru f'r2area !'r re!i+i'a&6 ci ca ('ar6 ('ar6 & +&ea&c *n &pu&e!e Printe!ui vreun &pri,in a! c'nvin+eri!'r &au i(ei!'r !'r# 9i erau cte unii care r&t!2ceau )i interpretau +re)it v'rbe!e 8 )i (e ace)tia 2ai &unt pn a&t:iH %n a!t 2'tiv (e cercetare a 2ai f'&t )i faptu! c unii au venit &8i cear &fat )i a,ut'r6 )i era (e&tu! & (ec!are c &8au *nt!nit )i cu Printe!e Ar&enie ca & fie ri(icat6 pn !a pr'ba c'ntrarie# Ca u!ti2 ('va( c nici'(at n8a *n(e2nat !a rev'!t6 &t r&8 pun&u! pe care 2i 38a (at 2ie 8 pe atunci &tare a Mn&tirii Pri&!'p 8 *n anu! 34546 cn( &8a petrecut &c'aterea f'r at a c!u+ri!'r )i c!u+8 ri e!'r (in 2n&tiri# In fa a (i&p':i ii!'r pri2ite a2 f'&t (e prere & ne 'pune2# Printe!e 2i8a r&pun& - >N8ai (reptu! & antrene:i p'p'ru! *ntr8' per&ecu ie= (e un(e )tii c i &au cte v'r re:i&ta *n pu)crie< A2 *n e!e&6 )i a)a a *nceput re:i&ten a pa&iv# 0r e1e2p!u! Sfin iei Sa!e n8a2 fi reu)itH A2 fi ('rit ca pri2a e(i ie a Crrii mpriei & apar *ntr8' at2'&fer &enin# "ar acea&t u!ti2 *ncercare (e a r&t!2ci r'&tu! )i &en&u! pr'fun( cre)tin a! activit ii Printe!ui Ar&enie6 8 )i *nc cu *ncu8 viin area Prea Cuv# Prin i (e !a Mn&tirea Brnc'veanu8S2bta (e Su& )i cu binecuvntare ar.ierea&c 86 ne 'b!i+ & !2uri2 t'ate *ncer8 cri!e (e a 2ini2a!i:a )i caricaturi:a acea&t c'2p!e16 .aric )i 2ar8

cant per&' na!itat e a 2'na .i&2u !ui (in Ar(ea !# P ri2a &8a fcut prin artic' !u! Print e!ui Pr'f# B'(' +ae6 aprut *n Te!e+ rafu! R'2 n6 *n(at (up &vr )irea (in via a Print e!ui# 0iin( acu2

)i (n&u! *n >ara (e pe&te veac>6 *! trece2 &ub tcere6 2ai a!e& c6 cu pu in *nainte (e a 2uri6 a tri2i& un buc.et (e f!'ri !a 2'r2ntu! Printe!ui# 9i i8au f'&t f!'ri!e 2ai fru2'a&e (ect artic'!u!# P'ate c

342

CRAREA MPRIEI

artic'!u! a f'&t &cri& !a c'2an(6 iar f!'ri!e !e8a tri2i& (in ini2H "u2ne:eu &8! ierte# Ne referi2 ap'i !a nravu!6 pe care83 au unii6 (e a8i !ua pe P8 rinte!e ca &tin(ar( &au paravan a! ac iuni!'r !'r atribuin( Printe!ui pr'prii!e !'r i(ei6 &au nravu! a!t'ra care pn 2ai ieri !8au p'ne+rit )i acu2 (e'(at *ntrec 2&ura6 cre:n( c (ac83 (ec!ar !uptt'r *2p'8 triva c'2uni&2u!ui *i a(au+ 8 &au *)i a(au+H 8 ' cunun *n p!u&# "ar t'c2ai apari ia Crrii mpriei anu!ea: 'rice *ncercare (e ace&t fe!6 fiin(c 'ricine ' cite)te p'ate &8)i (ea &ea2a c :rintele a urmrit numai realizarea idealurilor cretine, ntre care si problema maNor a re)enerrii neamului prin re)enerarea cretin a vieii de !amilie. Ori, prin trirea cretin a vieii nu mai poi !i n con!lict cu nimeni, ncepnd cu stpnirea politic #Cezarul$, care oricine ar !i i oricum ar !i, este cu ornduire dumnezeiasc spre bucuria sau pedeapsa oamenilor, dup cum mplinesc sau nu rnduielile divine ale vieii. A!t !ucru care trebuie !2urit e&te ciu(ata apuctur a un'r a)a8 :i)i cre(inci')i care pretin( c83 cun'&c (e nu )tiu cn( pe Printe!e F(e)i ar trebui & aib ce! pu in B@ (e ani ca &8! fi putut cun'a)te !a Mn&tirea S2btaG )i care cre( >ip&' fact'> c au (at'ria &8! fac ei cun'&cut pe Printe!e# In ace&t &c'p a(un :iceri &au pre(ici (e a!e Printe!ui6 pe care unii !e 2ai 2'(ific )i !e a2e&tec cu pre(ici fcute (e ei6 &c't te1te (in c'nte1te6 c'pia: (e pe un(e p't pri2a &c.i a Crrii, !e 2u!tip!ic )i *n fe!u! ace&ta *)i fac ' &ur& (e c)ti+6 in(u8 cn( *n er'are &uf!ete!e &i2p!e )i necun'&ct'are# T' i ace)tia nu8)i (au &ea2a c prin ce fac ('ve(e&c c au (e&8 pre Printe!e ' c'r*cep ie 2in'r# Parc Printe!e ar fi f'&t un fe! (e 2'na. pere+rin6 iar ei *i fac bine!e (e8a8i a(una >pre(ici!e> (e pe un(e !e ni2ere&c6 autentice &au neautentice6 *ntre+i &au fra+2entare6 )i a !e 'feri 'a2eni!'r 8 c'ntra c'&t fire)teH Ori (in (e(ica ia &cri& Printe!ui Pr't'p'p Ni&t'r (in Bra)'v reie&e !i2pe(e c Printe!e Ar&enie nu a(2itea &8i fie 2u!tip!icate &crieri!e (e 'ricine )i 'ricu2# Tutur'r ace&t'ra !e face2 cun'&cut c a f'&t )i a r2a& (u.'vni8 cu! Mn&tirii (e 2aici (e !a Pri&!'p6 (in anu! 345@ pn *n anu! 34?46 cn( &8a &vr)it (in via # "up i:+'nirea f'r at (in 2n&tire *n anu! 34546 'b)tea &8a re'r+ani:at *ntr8un a)e:2nt 2n&tire&c *n 'ra)u! Sinaia6 care acu2 e&te 2et'cu! Mn&tirii Pri&!'p#

NOT AS%PRA E"IIEI

343

*n ace&t a)e:2nt6 c'n&truit )i 'r+ani:at cu ne*ntrecutu8i (ar arti&tic6 Printe!e )i8a avut c.i!ia )i ate!ieru! (e pictur (in anu! 34A4 pn *n anu! 34?46 cn( &8a &vr)it (in via # Aici )i8a !&at *ntr8' rn(uia! (e&vr)it )i pre(ici )i 2e(ita ii )i (e&ene6 (ar )i u!ti2a ('rin (e a nu8i fi (ate pub!icit ii# $:n( *n& cte variante circu! )i 2ai a!e& c i antrepren'ri &au patr'ni are6 (intre care unii nu !8au 2ai v:ut (in anu! 34K46 care n8au 2ai vrut & )tie (e Sfin ia Sa *n vre2ea (e &ur+.iun6 ba &e 2ai (au )i ucenici )i ca!:i aprt'ri6 ne8a2 .'trt & (2 f'r2a (efinitiv a Crrii mpriei, cu2 a +n(it8' )i cu2 a !&at8' *n 34K46 (up care v'r ur2a pre(ici!e 8 care )i e!e circu! *n nu )tiu cte variante 86 pe care )i !e8a !e+at &in+ur *ntr8un v'!u2 8 &e pricepea & !e+e f'arte fru8 2'& cr i!e 8 (up ' anu2it 'r(ine )i cu ' ca!i+rafie unic# 3 &e atribuie cteva &crieri6 *ntre care :ravila *lb, un 2anu&cri& care i &8a furat6 2'(ificat ap'i )i re&cri&# Circu! pe nu2e!e Printe!ui6 a,un+n( pn *n 0ran a# "2 *n 'ri+ina! caracteri:area pe care ' face Printe!e pe un a&e2enea e1e2p!ar (in :ravila *lb.

'l

f\

344

CRAREA MPRIEI

I &8a 2ai atribuit )i a)a8:i&a &criere- 8undar 8in)h vorbete )lobului pmntesc. Iat )i caracteri:area tcut (e Printe!e a&upra ace&8 tei &crieri-

+M;MP 8(;Q

J*i

Mai circu! ap'i :v'nu! c (up B ani va fi (e:+r'pat )i 2utat !a Mn&tirea Brnc'veanu8S2bta (e Su&# Sunte2 trei 2art'ri care a2 f'&t (e fa *n :iua cn( Printe!e 38a ru+at pe Printe!e Nic'(i2 F(u.'vnicu! (e atunci )i (e acu2 a! Mn&tirii Pri&!'pG &8i a(uc patru p'ciu2bi6 pe care i8a btut *n ce!e patru c'! uri a!e !'cu!ui a!e& (e 2'r2nt )i care e&te 2'r2ntu! (e a:i# T'at 'b)tea 2n&tirii )tie ace&t !ucru# Iar 2art'ru! ce! 2ai puternic e&te f'&tu! &tare a! Mn&tirii Brnc'veanu6 Prea Cuv# Ar.i2an(rit $enia2in T'.neanu care6 ca2 cu 3@835 ani *nainte (e &vr)irea (in via a Printe!ui6 &8a (u& !a "r+ne&cu un(e picta )i i8a &pu&- >Printe a2 .'trt ca (up B ani (e !a *n2'r2ntare & v a(uce2 !a S2bta>H Printe!e i8a r&pun&>Nici 2'rt nu 2 2ai *nt'rc !a S2bta># "e&pre acea&ta p't (a 2rturie Printe!e Savian Bune&cu (e !a "r+ne&cu )i t'at 'b)tea (e !a Sinaia )i Pri&!'p6 cr'ra Printe!e !e8a re!atat *nt2p!area# *n !e+tur cu acea&ta6 ca & &e !ini)tea&c cei care6 (in c'2'(i8 tate &au (in a!te intere&e ar ('ri &c.i2barea6 2ai fac ur2t'area 2rtu8 ri&ire- cu pu in ti2p *nainte (e &vr)irea (in via a Sfin iei Sa!e6 !8a2 *ntrebat (ac6 (up B ani6 & ur22 'biceiu!ui care e&te prin 2n&tiri6 (e a (e:+r'pa pe cei a('r2i i# Mi8a r&pun& !api(ar- >Pecet!uit &82i

NOTA AS%PRA E"IIEI

IK5

fie 2'r2ntu! pn !a a ('ua venire># 9i n8a f'&t v'rba (ect (e (e:8 +r'pare nu )i (e 2utareH Mai 2en i'n2 c are ('u ca&e printe)ti :i(ite *n acea&t 2n&tire6 *n afar (e pr'pria8i via 6 pe care )i8a ri&cat8' )i ,ertf*t8' pentru Pri&!'p6 pn cu cteva !uni *nainte (e &vr)irea (in via # Ar fi ab&ur(6 ar fi &tri+t'r !a cer6 ca ce! &'c'tit a! trei!ea ctit'r a! Pri&!'pu!ui6 & fie (u& un(e MMNici 2'rt n8a vrut & &e 2ai *nt'arc># Ceea ce &i+ur nu &e va *nt2p!a6 fiin(c t' i cei ce i8au &tat a!turi *n &ur+.iun6 *ncepn( cu Printe!e Nic'(i26 (u.'vnicu! actua! a! Mn&tirii Pri&!'p6 nu v'r *n+(ui &ub nici ' f'r2 & &e treac pe&te .'trrea (in ur2 a unui '26 a unui printe (u.'vnice&c6 ctit'r (e 2n&tire6 ru+n(u8; pe "u2ne:eu & nu *n+(uie & &e &crie ' a ('ua >P!n+ere a Mn&tirii Pri&!'p># %!ti2a !2urire e&te a&upra ce!'r ('u &crieri ap'crife- >Acati&8 tu! Prea Cuvi'&u!ui Printe Ar&enie> )i >$ia a Sfntu!ui Prea Cuvi'& Printe Ar&enie>6 &cri&e (e Ier'2'na.u! "'2etie (e !a Mn&tirea Brnc'veanu8S2bta (e Su&6 pre' it !a B5 (e ani6 cu K c!a&e pri2are6 2aniac )i e1a!tat re!i+i'&6 care venea pe !a Printe!e6 *i &cria &cri&'ri6 (intre care (in *nt2p!are i &8a p&trat u!ti2a6 (ar care 2ereu p!eca &u8 prat c Printe!e nu8i (a &fatu! pe care83 v'ia e!# Cu!2ea e&te c ace&t Acati&t a f'&t &cri& cu *ncuviin area Prea Cuv# Prin i (e !a S2bta )i cu binecuvntare ar.ierea&c F(up 2r8 turi&irea aut'ru!uiG6 unii fiin(c &unt pr'babi! (e ace!a)i nive! cu aut'8 ru!6 iar a! ii ca &8! (eni+re:e# "'va( c cu t'ate (e2er&uri!e fcute (e c'n(ucerea Mn&tirii Pri&!'p att ctre c'n(ucerea Mn&tirii S2b8 ta6 ct )i ctre Ar.iepi&c'pia Sibiu!ui6 precu2 )i anun uri!e pub!icate *n Te!e+rafu! R'2n )i Cre(in a Strbun Fanu! 344DG6 ce!e ('u ap'cri8 fe6 &cri&e &ub ' f'r2 pueri!6 cu 2u!te 2inciuni6 e1a+erri )i inven ii6 circu! )i acu2 nu nu2ai *n ar ci )i pe&te .'tare6 a,un+n( pn *n A2erica6 *nct nu )ti2 cui i8a fcut 2ai 2u!t ru ace&t p&eu('8acati&t6 Printe!ui &au Mn&tirii S2bta )i Ar.iepi&c'piei Sibiu!ui6 c *n+(uie a&e2enea &crieri6 rar & !e inter:ic )i & !2urea&c pe cre(inci')i# Ca ur2are6 nu nu2ai c nu &8a !uat nici ' 2&ur (e a &tvi!i r&pn(irea ace&tei necuviin e6 (ar au pu& pe un c!u+r ie)it (in 28 n&tire6 (up ce ((u&e pe a! i c!u+ri afar6 c&t'rit6 v(uv6 avn( ' fiic6 revenit *n via a 2'na.a! )i (evenit ar.i2an(rit6 & acu:e c'n8

IKA

CRAREA MPRIEI

(ucerea Mn&tirii Pri&!'p6 c ar fi &cri& >Acati&tu!> )i >$ia a Printe8 !ui>6 care (e fapt !ua&e atitu(ine *2p'triva ace&t'r i2pr'vi:a ii6 c'nte&8 tn( prin a(re&a (in DD februarie 344D ctre re(ac ia Te!e+rafu!ui R'8 2n (in Sibiu6 >autenticitatea )i cuprin&u! ace&tui p&eu('8acati&t )i p&eu('8via att pentru c nu &unt (ect ' *n)iruire (e inven ii )i ine8 1actit i a unei 2in i e1a!tate6 ct )i pentru faptu! c nu 'rice neavenit are (reptu! & &crie >Acati&te> &au >vie i (e &fin i>6 iar ace&tea &e fac nu2ai (up can'ni:area unei per&'na!it i (u.'vnice)ti6 8 )i nu2ai cu apr'barea Sfntu!ui Sin'( a! Bi&ericii Ort'('1e R'2ne>= iar prin a(re&a 3KN344D ctre Mn&tirea Brnc'veanu *i r'a+ & ia 2&uri!e cuvenite (e >&tin+ere a r&pn(irii !'r *n p'p'r pentru ca ru! & nu &e *n2u! ea&c )i pentru ca & nu !i &e *nt'arc *n pe(eap&### !ip&a (e (ra+'&te )i re&pect fa (e Printe!e Ar&enie># Ca ur2are6 ru+2 pe citit'rii Crrii mpriei & nu &e 2ai !a&e *n)e!a i (e i2pr'vi:a ii6 ci & &e a(re&e:e Mn&tirii Pri&!'p pentru a 'b ine &crieri!e autentice a!e Printe!ui# Men i'n2 c citate!e (in Sfnta Scriptur au f'&t (ate (up e(i ia (in 34IA a Sf# Scripturi )i e(i ia (in 34I4 tra(u& (e Pre' ii Pr'f# $a&i!e Ra(u )i Ca!a Ca!acti'n# Mu! u2i2 tutur'r ce!'r care au a,utat tiprirea ace&tei cr i6 rea8 !i:at nu2ai cu c'ntribu ia cre(inci')i!'r care au fcut ab'na2ente# 9i acu26 ca & &e ri&ipea&c u2bra att'r (evieri6 & ne *nt'ar8 ce2 !a Cuvntu! (e !a *nceputu! cr ii- >E&te ' &in+ur ca!e &enintrirea *nv turii cre)tine6 *n t'at a(nci2ea ei )i *n t'at &inceritatea n'a&tr# A&ta r2ne &in+ura ca!e &i+ur6 pe care trebuie &8' *nv 2 2ereu6 *n fiecare rn( (e 'a2eni>6 !a care a(u+2 )i un citat (in Bau(e!aire af!at *n *n&e2nri!e Printe!ui Ar&enie6 care ni &e pare (efi8 nit'riu pentru activitatea )i per&'na!itatea Sfin iei Sa!e>Orice 'per 2are )i &ever nu &e p'ate *ncru&ta *n a2intirea 'a2eni!'r )i nici nu8)i p'ate cuceri !'cu! *n i&t'rie6 fr *2p'triviri crncene# Oa2enii nu )tiu cu ce rb(are )i *n(r,ire a *n:e&trat Pr'vi8 (en a pe cei cr'ra !e8a *ncre(in at ' 2i&iune># M'na.ia /a2fira C'n&tantine&cu

C%PRINS%;

C%$7NT NAINTE#####################################################################################4 I# CRAREA################################################################################################33 3#"e !a cr2a 2in ii atrn#######################################################################3I D#%n t'var) nev:ut#################################################################################3K I#N'e )i Ii&u&#############################################################################################3K K#"in pct')i6 &fin i##################################################################################3A 5#;upta 2ntuirii#######################################################################################3? A#>$r,2a) 2i!'&tiv )i prieten vic!ean>#######################################################D3 B#Puiu! necurat###########################################################################################DD ?#Se2nu! Crucii#########################################################################################DK 4#In pu&tia Carantaniei###############################################################################DA 3@#Iubirea e crarea#####################################################################################D4 33#Crarea Sfntu!ui Pave!##########################################################################IK II# N$MINTE;E RECI;OR#############################################################IB 3#Sau!)i"avr(###########################################################################################I4 D#Cu2 *ncepe ' (at'rie##############################################################################K@ I#$re2ea (e p!at######################################################################################K@ K#Mrturi&irea############################################################################################K3 5#*ncercri!e###############################################################################################KD A#Prin cupt'ru! &2ereniei##########################################################################KK B#;u2ina &uferin ei####################################################################################KB ?#Cen:ura invi(iei######################################################################################53 4#S'are!e &2ereniei####################################################################################5D 3@#Cei ce n8au neca:uri###############################################################################55 33#%r:irea c(erii #######################################################################################5A 3D#Puterea care nu a&cu!t###########################################################################5? 3I#Prin t!cuiri!e Prin i!'r##########################################################################A@ 3K#Apu&u! unui re+e####################################################################################AD 35#U Spiriti&2##-###########################################################################################AA 3A#P!ata (in ur2 a nea&cu!trii###################################################################BA 3B#Tirani *n p'cin ####################################################################################B?

IK?

C%PRINS%;

III# CE;E 9APTE S%R;E########################################################################?3 O 3#"u2ne:eu &e r'a+################################################################################?I D#C!a&u! c'n)tiin ei#####################################################################################?B I#C.e2area cuvntu!ui )i tcerea tra& !a r&pun(ere#################################?? K#C.e2area care u&tur#############################################################################?4 5#R&pun&u! p'p'ru!ui###############################################################################4K A#Cea&u! pri2e,(iei####################################################################################4B B#Ce ur2re)te "u2ne:eu#######################################################################3@@ ?#Mrturia unui &fnt###############################################################################3@D 4#S'c'te!i!e *n e!epciunii cu 2'artea#######################################################33@ 3@#Eu(ecata 2i!'&tiv#############################################################################... 33K 33#Sfatu! (in ia(########################################################################################33A 3D#"e:!n uirea &ti.ii!'r############################################################################334 3I#Anti.ri&t###############################################################################################3D3 3K#Sfnta ;itur+.ie 2ai ine !u2ea############################################################3DI 35#Pr''r'cu! (e f'c##################################################################################3DK 3A#Sfnta Cruce pe cer##############################################################################3DA I$# R/BOI%; NE$/%T####################################################################3D4 3#O2u!6 :i(ire (e 2are pre ####################################################################3I3 D#*n+eri c:u i##########################################################################################3ID I#Pu&tiirea firii '2ene)ti *n A(a2############################################################3II K#"up fire )i *2p'triva firii####################################################################3I5 5#Refacerea firii '2ene)ti *n Ii&u& Hii&t'&################################################3I? A#C'ntinuarea biruin ei6 prin Taine###########################################################3K@ B#"e&vr)irea 8 fina!itate a '2u!ui#########################################################3K5 ?#R:b'iu! nev:ut##################################################################################353 4#P'runci!e )i !ibertatea############################################################################35A 3@#;ucrarea p'runci!'r &tin+e cri:e!e v'in ei##############################################3A3 33#Spre ru+ciunea ne*ncetat####################################################################3A4 3D#;upta (up !e+e####################################################################################3BI 3I#Pe trepte (e8a rpa################################################################################3BB 3K#Cur&e!e###################################################################################################3?@ 35#%nii8)i taie 2intea *n Scripturi###############################################################3?D 3A#Cre)e!i!e iubirii )i (reapta &'c'tea!#######################################################34D 3B#M&uri!e###############################################################################################34K 3?#Sfaturi!e evan+.e!ice &au p'runci!e (e&vr)irii#####################################34B 34#Cei cura i cu ini2a#########################################6#####################################D@3 D@#$r&te!e iubirii8vr&te!e (e&vr)irii#######################################################D@K

C%PRINS%;

IK4

$# ERE"ITATE 9I SPIRIT#####################################################################D@B 3#C!ceava (e cuvinte#############################################################################D@4 D#Ca( c'piii *ntre t!.ari###########################################################################D33 I#%n c!u+r cu +n(u! !a mazre...........................................................D3K K#O 2u&c pricinuie)te pre2iu! N'be!######################################################D3? 5#Te'ria cr'2':'2ic#############################################################################D34 A#Cu &fia!a cuviin ei#################################################################################D34 B#Ere(itatea6 2e(iu! )i (e&tinu!################################################################DDK ?#Mecani&2u! ere(it ii###########################################################################DD? 4#*ntreb2 )tiin a#####################################################################################DID 3@#;e+i!e )i fr(e!e+i!e#############################################################################DIK 33#Cenetica acu2 I#5@@ (e ani##################################################################DI5 3D#"i&p':i ii (e (rept bi&erice&c c'nfir2ate (e +enetic############################DIB 3I#En('crin'!'+ie6 neur'!'+ie )i p&i.'!'+ie###############################################DI? 3K#Invita ii !a (reapta &'c'tea!##################################################################DKD 35#C'piii n&cu i *n !an uri#########################################################################DKK 3A#Cei ce8)i beau 2intea############################################################################DKB 3B#Ea!ea *ntr8un c'nv'i (e 2'n)tri#############################################################DK? 3?#O 2are pac'&te cu (e&c'perirea A2ericii##############################################DK4 34#0urtun *n picurii (e r'u######################################################################D5I D@#%n fe! (e p&i.ana!i:#############################################################################D5K D3#Cn(uri (e .u!#####################################################################################D55 DD#Oa2eni (in ia(######################################################################################D5? DI#%n r&pun& fi'r'&##################################################################################DA@ DK#O r(cin a (ureri!'r###########################################################################DA3 D5#C'piii natura!i6 &au *n fr(e!e+i n&cu i################################################DAK DA#Nu &e p'ate6 & nu &e p'at###################################################################DAB DB#Pui (e '2 *n pui (e cer########################################################################DA4 $I# ICONOMII TAINE;OR#####################################################################DBI 3#Cuvinte .'trt'are##############################################################################DB5 D#"e&tinu! ta!an i!'r#################################################################################DB? I#$e(erea prin v!####################################################################################D?3 K#"reptu! *ntre iubire )i &abie###################################################################D?I 5#Cr2a (in :are#####################################################################################D?A A#C!inu! (e pe cruce#################################################################################D4I B#R&pun:t'rii########################################################################################D45 ?#Ic'n'2u! ne(rept##################################################################################D4?

I5@

C%PRINS%;

$II# MPRII;E I%BIRII#############################################N######################I@I 3#O &'r a vie ii#######################################################################################I@5 D#$a2e)ii v:(u.u!ui###############################################################################I@4 I#Eu(ecata particu!ar a &uf!etu!ui############################################################I33 K#O (e&criere a ia(u!ui#############################################################################I3I 5#Se2nu! !ui I'na####################################################################################I3? A#Mri2ea r&pun(erii#############################################################################ID3 B#;e+i!e ,u(ec i#####################################################################################IDD ?#;ucifer )i Anti.ri&t################################################################################IDK 4#Pentru ' +re)a! vre2e!nic6 ' pe(eap& ve)nic<#################################ID5 3@# C.e2area !a *nviere###########################################################################IDB P'&tfa #############################################################################################II3 Iubite Printe Ar&enie ######################################################################III Mrturi&iri#########################################################################################II5 N't a&upra e(i iei############################################################################II?

Te.n're(actare c'2puteri:at- MRIA S%CI% Tiparu! e1ecutat !a S#C# [PO;SIB> S#A# Sibiu &ub c'2an(a 5AI@