Sunteți pe pagina 1din 64

NICA

NINA CASSIAN

FRICA

k
EDITURA ION CREANGA

CINTUL I Nici tugp din tala lui Namih-mpdIat

Basmele incep aqa:

(Cic-odate, undeva...t

U$ele spun aldel.

xDngi copii, a fost odate..., S^au pe fla-ntii din carte: (Intr-o tare de depafte...t Altele, mai actrtalrii: (Dincolo de dungF mrrn..., Sau, ln fne, dintr-o dat': (Cic-a fost un imp?lfat...t

Iati:

Oare cum sI-ffepem noi Filele poveqtii troi ? Ca s-o punem mai pe rcate O s-o-ncepem cu de toate: Cic-odat{, undeva,
5

Sub

ziri 9i mai depade, Cic-a fost u impdlat Lacom, crud Si ircruntat. Plrul lui, brumar ca iarba.
Peste

u cer f:rd de stea, Intr-un loc depafte foane,

turFIi i-era ba$a. Miinile carlge. - ca doud picioroanse. $i picioare - o dat, crunr, Cind r5cnea
PriDsd-n
Se stirneau Se stirDea

Clnd bitea cu puimu-n masi,

fifiuni

de vinr.

fuaunr-n casd $i zburau diD locul lor Bnibile cunenilor. St piDea in lung si-n lat, Sinsur, NaniE-mpnrat. Geu d mare ela birul. El i9i indesa chimjrul. Vai d-amar! Adeso Indlla spinzurltori. Oamenii din lala lui Uitau raz soarelui, 9, drduse praviu Implratul Namiu Tara-nheagl s-o-nconjoare Cu un zid de piatrl rare. Soarcle si nu rlzbatl

Arboii din

Niciodatd, niciodatd. tara Iui

Cresteau nesri, shimbi

La pinintul negricios. Se piteau in cripituri


Peste toate prsurile,

Florile c{tau in jos


$oarecii

ti

sui.

Indnnli ri

suri.

Mai lipseau ti pisdrile,


Ce ddduse pravild

I'

lmperatul Namill

SI ]e feEc pe toate

ln

unghre-nNnecate,

De ziduri lnconiurate, Zidud-nalte pin-la cr, Unde cintecele Pier' Si in lara asta ma'e, Fern chtec, fhA so$e, Mai trlia 9i-un biielel,
Ce crescuse doal

dlel,

Un biiat cu trai slrman, De micu! rlnas orfan Locuind la un bunic Care l-a-Dldtat de mic Cum s, scrie, sd citeas{, Slovele st zugrdveascA,
Buchile intonocheste,
Rdsucite, dezlegate,

A)

Suuirele, luneuiete, Mai bondoace, mai semele, Care poartr-n miezul lor Adev5r sclpedtor. Avea motul pskne rari, Brrucite, de plugar. Avea moqul ocbi llunilti, De inlelepciune Prini ...Da! ti dinsul s-a sfir$rt Iffr-o zi de ger cumplit. Pin tawul giurit Iama toatl-a nnvilt $i au nins dessupra lul Fulgii albi ai cerDlui.

C\
7b

tn cisula lor piticd,


Sinsur cuc dmsse Nicn. A mai plins el ce-a mai plins,

l7

I-acrimile si le-a srriDs Ix cnuqul palmei mici, De-ai fi zis c!-s licurici. hr apoi cind s-au uscat, Din adincuri a oftat,

Glasul doar i se-aurea: Clta. Nici vien de iale,

$i mdrullt, ti abttut, Prin cetate-s strdbdrut, Nevlzut de nimenea.

$i-a pomit pe stdzi, haihui, Singur cu durerea Iui.

Vintul s oFea ir loc. Clnta Nic! viers de dor, Flodle fo$neau upr.

Oamenii se-opreau ltt care. Cinta Nicd vi$ de foc,

=r

Foarte cnmt s miDia, La cunmii s?li rlcnea: Si-mi hchideai de hdarl Astd paslre ciudatl! 9i dldu o praviE

Impdratul Namil! Cum c{ cine-o s: doseascl


Acea pasAre-orneneasce O sI fie ferccat, Cu fier rosu insmnat. $i, ir ziua urmdtoare, Au iesit in piata mare

Sute de sclntei sprintaft,


Zv?lp2liate, orbiroare.

Iare Nicn, pasdmite,

cunear c'r nas subfire Pmvilei dldu citire. Calul lnptuatului


Improqca

Ur

Impiratulj cunes road, $i mdiime strinsl roat5.

Tot cu ochii la coDire. Se pitise, curft,s, DupS un osrean maj sros. Care str5iuia cu zet -

In

ctrnaqa

Din copitele-mbelcate In argirt Si nesremate IR

jurul lui

Din copita calului Ar fi fost infipr ln cer, Toati Fra lui de ger ArAprinsast.dluci,

(Dacd fiecare cui

Zcea

Nct-r

lui

de-orcI.
sina

lui:

I'

'{

Cu lumin! a de z, Osmedi s-ar veseli.' $i cum sta glndind afa, Auzi cum gldsuia Lumea-ntreagl s-o cunoasca Pravila idp:ldteascl

De decaz
C.A

au poft6 s inchidl, Nu qtiu cum se intimph, Lingd cal se strecu$ Si, veshi0d ca sI nul \dn, Smulse-u tu din min&a coad:l| Calul st.a$rdc sEinutA, imptuatul se-ncnmtd,
g

.si de obidt

-=

Cd vint aspiu se stimi. spuse-anmci in sine: (Socotesc ci n-ar fi bine

Si din dsputeri

rI6i,

Nct-i

S, m, pun cu ei acum. Hai sI md grtesc de druD.t Cit ai tce eopinddu,, O zbushi din locul seu. Cii ai zice culits', O coti pe uriE. Cit ai zice xcocostiro,, Cntre Dargine de tirg O lu, pe dium ascus, Spre un loc de nepltruns. Viiiia in uma lui Glasul imprratului. RIi o$eri, cu ochi de iar, Giffiau dupe tuga.. Fuge Nicd tot mai iute,

Qu pas spdnten, ca de ciute.

li

Soptesc: xS, tusi! Si tusil' F uzele ii fac alai,

In sfirgit, ajunse Nici lntr-o hrubi mdluntic5, Nunai bund pentru... fricr.
L-au cdtat ostenii-un ce3s, Dar pe urml au rlmas Tofi cu mutrcle plouate $i cu buzele umflate.

Nici-D hruba lui sindea intristat, in smea sa: {Am scipat de data asta, Miin-ncepe iar nnpasta.

Mic cum sint, m-or priDde poate at tugi se scap de tosrel Dri de liri9oaia mea Mult md doare inima! O sn plec... doar pdtru-u rimp. $i-Dtre timp poate mI schimb: Male-oi fi, nu mititel, Pieptul iat $ mutchi de-ofel,
De
Suflelel de voinicel. Cit oi rllt{ci prin iume Mulfi uita-vor de al meu nrEe;

Noaptea-n ulme rdmina,

ceana zorilor mijea. Ca s, fie iarnii soare!' Nic, nu mai attepra,

Cu-u

trdisrufn apuc6, colruc de prtA-n Pid neagrd amald, rea,

ea,

Chiar$NariH,o$iu. ...Dar de Nmill, eu nul


M-oi iMpoia clndva in umbrita lad-a mea,
Sparse-oi zidul rdu

$i-o porni cu pa$i srebii, Dar uEori, De^zuiri... Alergind mereu ala, $i ajuse-ntr o pddure
Neatinsn de secure,

Cu copaci puzderie. Cit ai zice (mierli-n crinp,

ti

ma'e,

A intrat in codru-adinc.

CINTTJL

II
pe Mustecios

Nidi lsi intilr$e ptietenii $.l pecdelte

.Cip.cinpl $i iar chip! Ia privifi c fel de chip!


Parc+r

fi un bdi4el. trez$c nu-i chip defel, Sd-l Eezesc, defel nu-i chip... Gpcidp! $i iar cidp...'

Sil

?dsdretul codrului. Dorma NicI lntr-lm crlng. Dormea NicI sornn adinc.

$us!beaF pasAdot li ror ciripea lui Nic, $i stdnsese-n jurul lui

t3

{ip-cirip! $i ia' cirip!


O fi lene$? Sau trudit

Si-l trezesc, defel nu-i chip.


?

Stai o dipl loculuil Vezi-{i lunsul ciocului!

Din

ce parte-o

fi venit)

De un degt ll ciuguli.

Un pltic diftre scalri

Nic, iii
Ocbii

DacI lumea pistrascn Tine zor sd Dt cu'oascd, Ane, dar, cd am tusit Dintr-un loc mult urgsrt, De la Namild-mplrat, Din trrim intunecat, Unde se prefac in sloi
Pesdrile de-alde voi.

cu sEne lungi. Crm te cheamt? ii strigarl. D unde vii, din care lsrI?

tli

deschise-atunci

Stai si ddeii .si nu qtiti Clt sint ahii de-oropsili.

Pei,

Ia priviji c rnai flectu!

mI

cheamd

Nic{... Eu...

Vai, ce namiE.-. voi-Nicn? De mn uit, m-apuc-o ffcd! Are-o frulte mrlunfic5, $i o palrnd putintict,
$i-i d$tept, frumos de pic!! NicI, Nic!, Nicl, Nic{!
$i o

$i-ncepul-a ride toate Pns5'ile sduate. Cum ziceai c!-li sputre ? Nicd? Esti Miat sau e$ti... fiJr-Nicl?

,N

vo$I

cam pelticn.

Cr mai ris, ce veseliel

\ici,

ro$u de miDie,

lncepu sI se rlsteascr:

Adu$re Tu, codata cea cu mol


plsi{eascr!

Cale rizi de nu inai poti,

Am tugit din lrchisoare, Dintr-o larl f:be soare, De-aia-s mic $i pilpiriu, Prea lolticule scatiu!

(Soarele, In

plne zi,

Incepuse-a stdluci.) Cum $er8ea el, voinicos,

Pdstrilel auzid,

Ru$inate-n jos privid $i cu aripa-Si umbrirn

Auzi un glas lemnos: Stai pulin, finate Nicl. Pleaci-te ii md ridicr. Ne-ncetat te-oi spriiid, Fie noapte. 6e zi.

Ochiqodi de mlrgea,

Lucitori ca lacrima. Iar codata se cdia: Cip-cirip! $i iar cirip! Sd ne ierfi, defd ru-i chip? Ai tugit de asuprire, 9i noi rldem in neltire. Vii st-fi cauti adlpost, $i noi ridem Ed rostJ Oare curr s6-ti dovedim Ct noi totuf te iubim? $i zbud apoi, pe loc, Sdrutindu-l lung din cioc.
Nici-atunci se-nininl Si o frunzl apuct, Fluier, qi +iui, $i Ia drum din nou pomi. Ciripea in chip 9i fel Pe$retul dupi el. Luna e drumul. Codml, des. Umbre si lumiDi se !es.
116
I

Viizn i.li1ri,, : tn ,

.jlioagll i.,

Un iliag !.:liri, :i, !ars. alapu r sti.rf. blrrie.'e, Pnrasii dc-. rn!:, rr.n'e. Nicri ndar.i i nJr.:: Si din ochi ii rnilt.iii: ,\i s:i m l;i r'1' Df ir 'r:' -'l r. iri,. |,,

ir

:t)r,

f'
r
o.

)/'

cindva, mrsura, Ca st ved cit am ffescut, Cit de vredruc m-:m l4cut. lar pe foc n-r.rn sd te pu, CI mi-ei fi tovarns bu.
Ia! de-oi
cregte eu

Un cllut cllir la drum.


AE sftdbat-ntreg pemintul,

Cu tine m-oi

intrecindu-me cu vinrull Bine Njc, nu sfirei, Cn deodat' se pomeni Cu o gizi linsi el. Si cu glasul subfirel, Gizai spuse desluiir:

i" ;.;;.;

depane. ;" i";^,. -"",'. Vredn\ e roiaeul, i"td Si_t arurd .6 n; , Jda L.e;-;,aaa;na s-*r, o uocrca remnoi'a. Cu al;arrra-i palane. pe ar"mer lt iot i-ue. Ni.a, rrl"ir,.r- . *4., S_o menince !e reoede. "",,^1".,J';i^-,i.i" a.--,:.--:;;-,:";"; i".'"J"ili." ir .a'.""i,
PlpLd

Ni(d mar

\4.ai hemat t am venir: -umbr, vorba. ira,ioarc. C; dnrc! 'i fir ''at Irdu mbflr
re .rur.. D.-aia-m .eni' S, ';rimul Area grza pe ,p'nare Dou' mDd aripioa-e Strdvezii

ln culori nemaizirite:
Aurtul norulu. vetdele iz\orului. Albrsrrealatumulu. Flaclrr amursului Nicr' de uimirc i mur: cf,.r.rutnenu,vrzutl se ginde-.re... Pa.Ilni,e. N-a,e coari. ni.i copik.

!i

poleite

tl i. ^"'', ..1 ."ip'a, at;;;;;;ar.;:';;.i Di;i,ii:;[';;;;;.;,


a;;;; ;;;.1;,;-.
Limpede, sopontor.

De, e codrul. Dnmu-i lmg. ZeLe zile nu a)uis S, I stdbati. Umblind mereu,

* '. i;,';:;';d;;i;;;-;"" il dor.

j {-

{"l

k;-llil:'::*:; h. Tor nul poare odihru.


18

$i

prcroarele

tI

Bine-ar

fi s,

am aclm

-.- "b .{
j

Nu strdnutli nu nche^ze, Are-aripi ce scinteiazl. Dact m-oi sui Pe el, Rtfnh fdri cllutel ' Giza sindul i-l ghici $i subtire-a$a srri: Nu md iudeca ln Fabr, Ct md vezi o gizl slabd. DacI vrei sl-!i fiu cal bun, Tu ascuhd ce-arn si-ti spun. in poiana tdinuitr, Cu luminl smdltuitl, E-un plriu cam repede, Plin de pietre netede. $i pe tundul lui pnzette, Mustdcios, un marc Pelte. $i in sprintenele unde, Doue pietre-s mar rotNde. Cind Ie fieci mai ilri$or, Sar scintei din trupul 1or' Dac5-n minn-ti scinteiaze, Cape(i inime vlteaze
Pettele cel mustdclos

----'-:\

lt --

Le przette duqmanos, Ce el singur vrea sI fie iuestrat cu vitejie. Glncrtori tot niscoceste $i se crede marc meqter'

Cine-n cale ii rlsare, El ii pune-o ghrcitoarc' PiD-a1lma, Ia ghrcit, \imeni nu s-a-nwedmcit Ghicitoarea s-o gtuce$i, Peitele s-o supfa,
Dacn ai

,.'' ) -\

si izbutetti

r'

t))//

\l

Din dustli va scutura,


Utrda se va tulbura,

\esnzut de nimenea,

l9

MinI] lFo vej scuto.d!,

Alta

Alta-@ularpemic.
Nici .-a .nai anaprlr Si l-o spuie in. odat
Si n.m ,^ nx< nihir

Unaecaucovrig,
lari tte impreulrd

burtd in soinare.

$iiu si ciote, $iu sI spun .\1ult mai mult ca oriqicare


Giricitoalca n-o ghicette. T.ecc o clipd, trec ii zce, \icn iade. timpul fece. Cind deodati! Nicn srie, Plin de bucurie mare. Fiiminiette de bunic Caie I a nvdFt de mic Sioleie sn zugrdveascL Sj sd scrie, sn citsci Buchiile ntortocheare,
L.'dsericn zburetoare. $ad. Nicd, se gindeEte,

Brtu-i ajura sn lnnbl, Indfwirdu-l prinre !nbr.. Descurchd t!frilrile,


Dcscilc1nd hnriturile. $i s-au pomenit deod:d

I.

poiala minunatil-

Avea iarba moale, moale.

Peniru rnlpi subfirl

Blin!-l rfirul sn se culce. Ploain, lunguiaF, plinsa, Se fefea s! pice nir-insi $i plrlul :epcde, Plil de pretre ocicde, Susura cu srucr v:u,

Arer umbra dulcc, lulce,

tj

soale.

Risuclre, dezlegate,
bondoace, mai semete, Care poantr n miezul lor

Md

Subdrele, lunguiele,

Iar in fJxdu-i lunlinos.


PeEIele cel mustdcbs

Shnjuia cu ochii-n ze.e.


Ce

Bu.hile sl strisd I'oios Nicd inspre nustncios.


Itos ca racul dcvcni 51 apoi, din Dou verzuir

'lf rebuieste
Altele ca

Clnd i] djbnci p Nicn. TanFg incepn si ! zicn: Dacn vrei pe-3ici sn treci,
s5-rni dezlegr

si

vadn clne |rece

gi il zbjrli musrala lui

Ghic;toarei, blielele : Am tn s:ol de pnsdrele. Uneie sirt mar bondoa.e,

Tulburind de sus ]n jos


Unda Lmpede. $i-ata,

iii

si-o scuturd dudos

liite ae.

NicI ti scufudn degrabi


Mnra agern, in ap5.

Un3 are b'rftn marc,


20

Pidreie, ivmte atil,

e-apucn tiJ hoterii,

Crescu Nicn inc-un Prc,

Bilul rtmlDird oai mic


Apris .lot d. viieiii.
Giza

Din poia$a cu pricim.


S.-nserar Scidea lumina.

Gial a*epta s: vle 5i i primi cu buorie. \ici pietrele-apucd,


O scbteie
se

|nrp!l rcia{rcortu'l

aprinse,

5r, pe dati, ea crescu, Vindre foartc se ficu, -t ripile-i cobratc ?iue mari, destillrrar., puteau C: iedea u$or Pe pesmfd lor covor, PIn de apc albdsirui,

Ei, dc-acurna si rc ll1!


aln-s p,rrnit pe qitejii:

Diil

CAlu!, de seamd, drtl

\1ci i

\ici

toiasul

lri.

pieteie apu.;, S:nc-o dartr le riecn. O scinteie se aprinse


Si pe fi:unte

Sra i.i!gi'l remurind: '- 1'.i.11 bire-i pe p:n]nt. Ai !r-:it rli puj picior!1, Ir.i piil .u Sinilorui Srdbiiea ri o snge|'ra

Itrinre noD si pnnlre vint'rri)


Cetrc

il

atinse.

nli

si noi

p;nintul

CINTUL III In cssrlul Lunii

Linigte... Ce noapte geal Nu-i nici l1ln4 du-i nici stea.

Mli cllutl Pestrifulel Nu rDai pot de lini$e.


Nici
s6

Nourii in mal: fflii Despletit, strlvezii,


P&eau lmda

M-etasa porumbului.

finului,

cht nu-mi vine, zlul

Prea e troapte ca un hllu...

Cam e9a se tinguia Nic2l-al nost' pe clnd zbu.ra. Iar toiagu-i da intdna:

Unde-i Lr.ma? Urde-i Lona?

Iard liniStea fi ea Ca un imd d lac p&ea, Iar pleoapa tot mai gre5. Cldd, dodatl, ce sl vezi? Sd tot vea $i sd lru crei: Pe o paji$te de cafI,

122

Ua castel st tea ld fag, Un castel cu ziduli-rElt,


Prinse-n iederi tremurste, Cu f erestre-nurnecate,

Nici un col! nu plrea viu, -{i fi zis cn e pustiu, Daar din tumul cel de sus

Filiirll-n zbo!

adus

Lilieci mdrunli

lll

stol,

lorirali pe cerul gol. ltui, PestriFle, nifel, Sa vdern ce-i in castell


Iar tojaSu-i da intruna: Unde-i Luna? Und-i Luna ?

Poposirl-o liniqte
Pe pustia paiigte.

.{rbori mari, cu crngi uscate, Pizeau taidca cetat,


Crengi, ca

\ict
,{u

latui strlff

legate.

uita la ele. Pareau neclintite, glele. Scoase-atunci din buamare Pieuele sclplrltoare.
se

iiFit sclntei pe loc, Credsile trosnirS-D foc !, gemind, se destlcurE Deapgru o poafiI surl,
Cu zdvoarele ursuze
C2 pecetluite buze.

Cu

rn dett cutezdtor, \Lt-atiDse ur zivor. Pna prinse a scriSni, - vnitt, se tingui,

Sr-apoi se cdscl deodat'.

Inti NicA, tulbumr. Crqd pttiri pcstc plEc, Zise bu,1ul lui roiasi * Vezi, si .nl.l cu sriji mare. Nu $iiu, fo,rtc ni se pa!c, Insi tor ce-air1g pq ios E groiav de lurccos. Pard-ar fi -- df nu te mint U4 ciudu covd de-areint Sau u liu\xu inshetat. Fii atent, ncapi|lr.

Nu ml chhqi 9i tu. A1I, re du... re du... te

d$..

Au mai mers ei inc,un pic, $l tot nu ved.u nimic. Doa! ici,colo cite o atd De lurrine, rece gheaF,

Neatinsd, neajunsi, Lacrimi srele sub z{branic: Ca o lacrim, ascesdA}l, ce rrai induremt! Au nai mers ci ce-au mai mers, Crutul Namild mp#at Cind, deodatn, c st vezi ? pe soare supdral. Sd tot vEzi $ sn nu crezi! Si de-arlrnce! lata sa IzbucDirn raze verzi N-o rDai por currciera. Ca o ploaie de snaralde, Slab, iuceafdrul dc zi Pinealuciesorcalde. Nu md poate multulri. Ce luminl de poveste, Nu-mi di sosiel! lDmhn, Izvoriii ftrn vestel Fafa neasrn mi{, dc tinn. Nica se simli-mbiiar M, 9!iam cn rili lrumoastr, Intr un stuai l'cfzui! bosatJ Dulcea soArc]r:r rrire;rsl. Iar, iD fit!-i, o perdea S@rele cind rii.c aproap,

Dar un hohor 9i mai rare Izbucni clin sheBul mare: Ai venit snrd furi ticefea, Lacrimile si durerea ? Nu fi-am spus sn phci odat'? l-asr-mi... ghemul incurcat! Ce mI tor iDrrcbi inrruna Cine sint? FIi... bi... sinr Luna... $i-ncepu s, plinsi-emamic

Cine e$rj, grdi-nctlrcatr Jalnc gh(m lnrmccar?

Nicd se gindi un pic $i nu pricepu nimic.

Indtrntui ei nirare! - umflrr Sta un ghrm ti mareJ In!eli! inrr un zJb.anic, Ce-i srni cu slasul jalnicl re-n r mis incoace ? -Cine Pleacd iur ii-mi d! pacel
1zq
I

Foane ncer se deschids.

l-ung md ogllld$c kr ape, El lunniirni diiruia. Dar.ic, dh lurnina sa. . i Dar acum s-, isprnvitr NrrriH rrt-: i4lonitl An, e dof ne,prinrCa-acwa Cilrd mi-aduc rminr; numa'

(_

D.'acel li\, ni care-odain allindam nclflbBfalil )r,i amintesc: u dimb .]omo], ?::ari gxre$. nr srrl,

J [!adi. f! 1ri'irt. 'iu-,:'dr1i r.lir1 dc gliu \r maj ir.f(L si mi amintesc, - mai riLL irn Perfelesc. -::i:-n ifn.i o simr \:j nD rll ra[ sn ( ilind. vecie s in.rli! l.l -j .:tar.:i rrr! i..qt.! l $rnr. ::- .orcrnl nig,llrn. i:ul iutiu ri 1Lgl,.1a1! ::r 'in I e!",n \r. _ 1i9r lrr . c. r\t Silr dlf i.f.-f tiueclrta..

t;

Ei, ce lac m fost odarrl Am venit cu Ea mprcue. Ce sn fac eu lEr; Lun;? Lbedele mj-au plecat, Nuferii s-au scufudat.

De atira jale srrinsd Nicn iti simti, duium, Lacrimi rnari fecindu-si drum. Dinspre suflet cdrre gene, Lacrimi man suiau alene. Supdrat pe sine intDSi, Incere pe llx cu plinsul $i grdi cu toatt graba: Ce atita plins deeeaba ?
ce Ie fac sd sufcri,

VFTi l!!min' Se numeste-a$: nrdejdel

Pnn usher, stele-flclii Scinreiard, sute, mii. Iar toiagul gLlsuj Plin de miez ti berrinette:

$i nclperea tosre, toatl, Parcd fu mai luninatn.

$i amrrnciune plinst,

Vorbe

Alte vorbe, t-und, n-ai? Stind asa, jelind inrrua, Ai uitar cA tu .sd Luna. Uite, eu, cir sim de Dic, 'I'ot o s, te-sjut un pic. Nu $riu hcd ce-o sI fac, Dar sI $tii cd-i viu de hac
Impnratului bspsin, $i-o se fie iar srlpin
Soarele pe-ntreaga lume

Cu (vccio ei cu lnuferi', Cu (.te du' si h, si ivail...'

'l u.urom, rimas-bunl Iard tie, Lund,-ti spu Cn lmina vei primi,o. Luia spuse blind: Adiol...

Nicd iar crescu un Dic. BIrul iar prru mai mic. Hai se mergem, ,puse Nica. Leata noppi se ridic!, Iar Pestrilul nu dn semle, S-o fi pliclisjt pesemne.

Vorba nu-si sfirsise bine. Cd a$a, ca de la sine,

Cm

$i pe soarta !a, anume.

Luna, ciDd il asculr!, Parce... se insenind.

Cr,'nr a. tot se pti&i.ia. Njcd se sui pe-arip, Si pomirn intr-o clipd. La fef eastra-ngustd srind, Luna ii pdvea plecind, Cu ochi mari ti plini de dor, Trimitind pe ulma lor Tot alaiul srelelor...

ursuz si fire haz. Cd dc cind tot asreDta.

St3 Pesrrifu-afarI, rreaz,

d\TL'I- IV
Fporul de
Bosbe qi Hirciosul

Gr er. de clnd
-\(enul !:remii

Cl din ariDi mai bItea. Ddesubt,-sub ochii lor, Se-ddndea un luns osor
Ga-lbn

i:t

zburau ? $tiau. Pestdtu-bia, abia

nul

Poposire-ncetiqor

Hai, cllul Pesrrinrle, knluuu cobar?{-re C! aripile-amindoul Pe cr oara a6ta nou!. _9 dtdm un bob de hranA, I reun culcut lnrr-o Doiana. C! e timp de agipir. i oaIA Doaptes am gonit.
z7

srralucitor.

Drcpt pe galbenul covor. Mii 9i mii de gdn-nalte, Aurite d lnvoalate, Fremltau in boarea blhde Din tulpina lor pldpindi $i iai aplecau, b aie, Umbrelulele d Daie, Bo3ba plins si rdturdI Cit mai bire s-o ascl]nda. Roqn maci, din loc in loc,
Puneau pete ca de foc

Iar cold stireau, stdini, Intepad de ciutini.

Cu-o fegtil, la mijloc.

. .!ica Pestrilu-n iar I a:i zborul ndzdrnvan, ::: Nicn si cu bdlul, :::: .p|ul, sugubllul, :-: noianul de cl]lori. a r: albastre, stdvezil,
:.,::nurind in zori de
zi.

-r a.rnirn, cildtori,

n'lzi^ chiar lingI NicS: De-:i sosit cu ginduri bune, -'.i:: un venit' F-om spuc. "bDn -: rl !eni. sn calci pe noi,

--

!n.e mrn,nri.4

l-:: slasul auzit, lir::elegind $i pace l: :i pentru ce nu-i placel - -.,r ---,,- ,;rf.lP n.i := : bob rctund, btlai. \id, negre+it, -i ']n l:r bob mai... r:sx{it. r.:-: :puse: Nu aind rlu - teu; i :ius !n land ,- ;!r,ir ltl hmea Erare :: :lobod pe mindrur soare: :::rl: in taIa mea _!: i: - ::
- ,,r ,lP 6i'r; dF

Zise bobul cel pitjc. Cdci la noi mare jale! RIi hirciosi ne stau !n le. Oare-ai sI ne poti scnpa

?oari lumina. i-olos c{ e$ti voinic?!

lui blrnos ? lui sliclos ? Nici cu octiul, nici cu Mai adincn ne e mna.
Sau cu 9oldul Sau cu ochiul

Cu mustafa-i o perie ?

De hircios ii haita sa? De hlrciog? Cu ce 1": sper'e?

bLana-

EI grllunlele ne furd $i-n pirdalnica sa gure Le zdrobeite 9i le roade,


Bietele

ftptud de boabe!

Arc-acasI-o vizuind, De griunle toat, plinil. Stringe-nrruna la hambar, De ni-e traiul mult amar.

DupI ce-ii

sffr$e$te raita, Se ingra$d toate haita. Ilcomii ne furd-n cete

$i ne rcd pe indelete, Hrep{rete roz5toare, Cu ped mici, cu gula mare.

it
Nicll asculta-n tlcere. String brFJ cu putere. Hai cu mine, li grti Bobul. $i pe loc, coti Pe-o crrarc strecurattr Printre flori cu frunza latd. Trebuie se fii trudit; Ti-oi afla culcug ulnbrit. Mai intii te hodinegte, Rupt cum esti de drum, fire$teIs{i din nou puteri, 6i tare, Ca sI lupfi mai cu-nfocare.

/
1.

loposid, in sfirtit, In loc tainic qi tihnit:


Iarbd moale, umbrd dulce, Numai buni sI se culce. Iarbl deasi, pdtud, pdturi; Cu toiagul lui .l6turi,

t30
I

Fosnesc grjnrte

Vrejudle-sj trins fiptura, rar pe ce.ul hri prrd

Bate-un 14nt cu suicr luns. Sar ciulinii si-l imDune. Boabe cad, se duc de-a dura. dmdatd.

in tan,

Nouri wDep sr rmflari. Risuciti, iDcirtignri. Din tufisuri .r dnr Aau , rre pc mdrlr ! .lr coclauri, rncepu si jrsi.D soart Haita horitor.u alann R.ii hirc,,'!i , u s!.r Lnrre, Lu sprc ||rrru 1! ,'!Jre. C,oliii lc iei.$i .iri sdri, uneara s1 repczcau .Lr ufi! Nivdlind itr lanul m,rc Toat6 hoardr lor dc fiare. Strigi Nici-n urm.r tor: Stafi pe i(ic, ruftrnfllorl Zicc unul din I-ir.jojti: Tu cu r.l s:i llu te iocil Ce sn stbn ? I c Iacem se5lna! Si-ncepDri si dL,! iallrr. Ghearele. riiini.lc,
Scormonexrr ginnntelc.

Noui mari s.rr irrms

Gufile curf.r'iuuic Nici-ndatd se llmsi gi c-un zimbet, ador:rni...

1ce-o

fi

Nicd sare in picioare.

larma asta mare

?t

Nict, in minin-i mare. Scotoci prin buzurare, CaJ prin pierrele vfdiite. Si-i alunse, pasimjte. Gea ba buzun:rr-l scurmd, Caci de prerrr, nici o urmr! Negresit or fi picar
(Ce sd fac?' sc friimirta.

Se umpleau

p.

silurare.

Fo$nesc frunzele avan,

Prin v:7-duhu ntunccat.

132
l

runde c puterea ms}) Iari bnlu-i spuse aia: Pietrcle nu le mai ai, Dar pe gioduri sd nu stal

Curbrrite sub urnbrcl, Aqteptind cuminti sub elugn

HaiB lacomt sn iugd.

Vrem

Sinsur sn-! .roieqtr D drum. &oaie Nu lnsa hirciosii Lanul nostru s6-1-desPoat. $i-au pomit o Pasul marc

a venn

acm,

Cind osorul fu sptlai, Apnru pe cerul nou Un briu lal, de orcubeu. Bobul gingai pc tulpinn
Se da-D

Dupi hira

strtcntoa.e

Rontdiau de zor, de mr,

Toti hirciogii in ogor.

lesdn, sub ltDlnn. Toatn lumea lor pitici ii srii in co! lui Nicd:

Cind, s-au pomenit cu Nic5, Ghioaga n mind, f:rn fricn O rcrea si-i nimerea
Peste mutra 1or cea rea

De urgie
Voinicel

Mu\umim nemasumrl

Na vn, Flaita grasn

lmetilor, na-vnl
9i hulpavd!

Iar hirciosii aiuriti, inghiontiti i fugdri!,

Se sucGu, se invirteau,

Se-mpingeau, se-ncdreou, Iar, in blana lor, scaieli,


Sau mai aspre lidrcini Pe hirciosi mi fi-i lcgau Si de gus6 ii siringcau.

Lipicioti, in.ucnreF, Se-ncleerau. $i moi tulpini

Noi iti muhmim ncspus gi ri dorim d rnic, o nare, Tara ta si arbd soare iar un bob mai totunjor, Bucitarul grinelor, Ce puna semel pe caP Un fes rotu dintr un mac, ii intiose-un bob de rou; intr-o nucn ruprd n doun: Apa s5 li-o r aproaPe

pict

ne-ai s.dpat.
de sus,

Multltmesc.

p.!or

de boabel

\ourii
Se

cei @ri $ groti iotird pinteco$r,

Si pomj cu pagi grdbi(i Ca sn I afle pe Pesr.il

Incepind sn lcpede Cire o pl@ic repede. C.adeau stropii rcpeziti

Cit privi in jurul lui,


ta PesrrifDl de undc
Se uitd o

!u

rl

P. hirciosii zipnd!.
Boabclc stiteau

!i

ele

dati n sus, cllurul dus v;zD $i-!i Tonnai hnt, pe curcubeu,

lnmuirdu-$i tot mercu Aripa scl eietoere In piraiele de soare, In spirtum norilor, Lustru dind culorilor, Pdmeoit, stdlucitor,

Iatil

Ceru-ntreg- p&ea clltir. Dedesubt, sub ochii 1or,


Fo$nee patDic1rl oeor,

Se Ulcarl

gata pertru zbor. Si-au pomit,

Insorindu-i

Pitri ru s-au mai z{dt.

uduit

CJNTUL V
Oceanul

lui C-ancatiF-nparat

Clapa-clipq, clipa-clapa,
Uite-a-sa s joaca 5pa.

Pl.ica-placi ai placa-plici,

Linse snnci c1l coltii mici, Dingalans $ langadins, Ca un clopot din adinc.
Fi$ii$ Ai nfiiaS, Lincl riullrl cel sola$ Cite cintece-n ocan! 9i de dor, si de alean, Si de zimbet, !i de iale,
PoartS-n

Prinse sd stribain_ntinsul, Oceanul, oecupnnsul Udde mici, cu boturi ude, gopteau i-ute $ nevrute'

Valu nvolburat It mare Se topise de milare,

Ci

pe cerul nepArat

Se-arlta ce\a ciudat: Nici tu gizr, nici tu cal, Nici tu nor, nici animall
Ce-o

ludle

sale.

Ca de sticH-i vede-obraz"1, Cind mocne$e-n el necazul.

fi pata de aloare? Mult ciudata zbur:ltoare ? Voi, copii, desigur, !tr!; EE Nicn pe Pestrill

VinIt ,si-nspumat de sarc, Cird obida ll dogoare.

Uneori, trandafiriu, Cind tmursu-i inci viu, Altori albdstrui O oglindn cerului. lntr-o zr! un mufinur suror Ba mai lug, $i ba mi scult,
135

Ei pluteau

de o weme Img5, La pdmiJ)t citjnd s-arunga Cind ztuiri dedesubt

Cmpul apei, ne-ntreruPt.

Nicl-ti

scoase-opmci le,

Desehindu-$i ch.ingile, 9i PesEirului ii puse, In opitrci, doud lebuF,

Ca-ntr-u fel

de

Astfel coborid-n zbor,

blrci micule.

Pini-atinsed usor FaIa linl-a udelo..

$i norodur pegtilor. Cit putern lrcd vorbi; Noi iri spuem: Fugi de-aci, Nu cumle sd re inlEfe, Nu cumva sd-i cazi in brae!

S-au strins toate imDreiu:

Valul verde, valul sur, $i un val mai alusEri, De culoarea cerului. Nic2l se uita h roate Sii prru c{-s lntdstate.
Bund

ziua, udi-albastri ! - Nu e bund noastr:.-. - Valuri, bineziua v-arn dsit! - (Bine, nu-i prea potrivit... - Care vi-i durereal ore? vrd c-aveti belsug de soare. Ce tldm e oare-acesta ? Unde ne-a adus povsta
?

E-un thim de robi ri rcabe. Triste-s ale noastre aDe.

CI gmzav nea-nspEimlntet
Caracati f5-mpere r!

Caracatig? Ce numel cum aratt l anum? AIe brale lugi ti slute, Lacome 9i desfecut,
Perle

t I

De te strlnge-r brafe, mori. Are sute de comori,

t )

(]{:fu. Pentru el trudim de zor Toati cata apelor


SCOrIDOIrlte dlD

rari

g_

scump mtussn,

136

Valul, biet, se cl5tiE incretindu-ti fruffea Nict se uiti in ios,

sa

Pin la wul- v-o miDca. Uite, sn pomim aclrm

Zise Nicd:

Stind a|a,

in adincul uduios,
$i v{zu un

lug

Ctte

el,

convor,

Pe9ri de orice chip ;i soi, Toti punurd pe-a lor spinee O povartr mult prea maieUD calcan o hipi late,

SI-ncercim sdl facem Prafr Cit o fi el de grozvl Srar, a$teaptd, stai o dipn, Vatul ii grdi in pripl-

$ tog,durum,

Girbovil, ducea in spate O cochilie de soicn,


Rotofeie ca o doict.

Noi ne
Se star

Apa(:uoveistrabaR) Tu in apd n-ai sa Poll

duce, insn, ftate,

muk, clrm stim noi to!

Mai vdzu li$Dind incoace Ca drntr-o testea de ace

Risipite-n unde liqe Un roi lNg de atenne Ducind, slabe, subtirele, FeI de feluri de suEel. Ciiqori de mare-o ceata, Prinsi ir ham, flceru coroadn,

Tot trlgind

Jmitate ciob

pe-o calealcA de ceascl.

Pentru

Dar mncar vd risputegte cit i s Dmcelte ? Pe un ral il iDtrebd.

Zise \alul plin de ud. Ne ia hffa de la guln!

CiDe? Caracati$?

Ne muce$e, ne doboaln! Cu opt bnle cile are, Sd tot stringS, si tor care La avere, o topranul,

$i ne-nhafd, ne omoare!

Si-qi insate burduhmul!

\37

hs'l O cale vom stsi! Nici grabnic pcsoi


Din adinc o scoicd g(xld,
Pintecoasd s o oald,

Cu preanobilul delfin, Crabii ncsri, iunosi,

Tare ctun e cremeDea, Dar putea privi prin ea,


Pestrir, fie ce-o fil Dar u pelte ii sopri: E o teavi in str5fiDd, Ierbi cu plete o ascud. Tcavd lugi, de folos Pentru drumul teu de jos. Dc un capdt o vei tinc, ID celatt, gindind la !inc, Giza ta, frEoasa, bua, Aer va pompa intrma. Nicn, deci, I a ascultat $i n adinc s-a sc!frridar.

Ei,

$i morun pinteco$i Sint de-acelati soi h3psln Ca $ crudul lor st5ph. Insd ai noroc tci - c Altia astizi nu-s aici, C au plet la vinltoare, Mai depane, hdr, pe mrc. $i o sr-ti fie mai u$or Ucigasul snl doboii.

Bntul lui cel crediDcios Il cinn@ plutind in jos,

Iar tunind pe cinre

Dddeau stelele de mare. Ce nisip era pe frmdl Moale, nered @ un ut. Fremntau neliDiqtite.

ii veni, Din brieri se opimi $i ili nipusti roiasul Mai, mai, mai, s-omoare crabul.
Bine-apoi cind Crabul insd-av@ pe spate Platote de oase late.

(:D inu-o pane, Un crab Desru se-arat!, Ling: stincn luned, Lung si mare cit un stnlien, Cu picioare de peienid. Nicr-n apa c@ adinc: Se ascmse dup-o srince.
Cu un mers

CincL deodatd, lenef foane,

Ierburi mari g desplerire O zburdalnicd hmsie, Cu spinarea arginriej Linsd Nci sc opri $i la timp il preveli: Slugile-mpt.atului

Nu mun-.. dar se-nvinea,

- preajma palarului: Din


CruDIul mnrilor rcchin,
38
l

Amelit de-a binelea. Cu virfrn toiagului P spinara clabdui, Nicn-i pomnci cu foc: De nu l'fei sI pieri pe loc, Mi-scl-te -si du-ne-ndat' La st5pin-tu impdrat! $i, cu pe$ti cu tot, duium, O pomid iar la dr|]m.

4u ajms. Un zid de sare

Ii oprea de la intr3re. Deci, sepa.d cu terhei O portili penrru ei. $i i rad, in slirqit. Ce tirim ciudat, vriiit! Se alla, ln ocean, O grddinl de mrrgeatr. Arbori mari, portocalii, Plini de scoici gi cochilii, Rosji crengi h unda largd, Apa-nsinsednd-o parcn. $i pltrunseiS-n castel.

l*o

Ce minune! Fel de fel

De sidefud iuczuqe, Perle albe... Cind o ule

Gra 9i zdrs\,5nt, de sare,

S-a deschis c1r zgomot riare Si uD glas s suzj: SDun4i, ce cltati aci?

V-a;

poftit ? Nu-mi arnintesc! As Dutea si !., strilsc! eidzi tot nu am la rras{ Decit pelti cu Pielea gmasd

Mj-ar prii ceva de so1, Pelti m.i einsa$, cam ca \or! Cde merge-tr fru e oaxe? Vld cI nu-i inotltosre. Ar-o scoici Pe obmz' Ce vietate f&d haz!

Ase cmbril

lmp6ratule slitvit,

anegt'

Vietatea fzid haz, Cea cu scoica Pe obraz,

M-a izbit in carapace, M-a silit sn viu incoace. vai, suvite lmptu'at,

sd poE irta reodat' Sluga ra ce preaplecatr, Sluga ta ces vloovatt ? Tu sd taci! s auzi. Last, cn De-om socoti!

Ai

Nic,

$i cu sill se uitd, Cum stftea pe-un $on de sat Cel Mai Mare Peste mare; Cu opt braF_ncorecite Odrhnea pe mot, flvlte,
141

se apropin

Perne dintr un muechi ver^i. Avca ochi holbati ti Sui, Un cioc luns !i hdp:re! Si u pintec mult seme!. Ce tc uili ? grIi a scirbd, Mjtcind ciocul q de cirpt, Caracatild-mpdEt.

Cum putera I prinsa. Caracatitt, o sete,

$i briatu-net simtea

Il

suivea pe indelete.

Fugi cit nu te am apucat! N-m veDit str te inirupt. Am vmit ca se md luptl Hai, sd te vedem la fapt5! Zise Nic{. 'N mina drpta Beful tot mai mult crescu, Palos strasmc se ticu.

Cinda, fi]Iia 9i ura Ii f:lc@u mai gr@ strlnsura. Clipe mari treceau, fieceau,

dar cl prq iute, Cu opr bmle desfrcute, $i deodatd, tilhtreste,


Nu prea-ncet,

Se despnnse de pe peme.

$i pe Nici mi-l slrbeau. Pe$ii n-au mai stat pe slnduri, Fremit lunS trecu prin dndlri $i, ti$nind cu iure! mare, Pe-mplrat, cu infocare, Ba pe ochi i se-aFzari $i privirea-i astuparl, Ba virindu-se-n tot loqrl,

l,eillcdulanlsnfuit
$i iivirci, c! nesa!, Ii si retezd rD bml.

SprinteD, cit ar zice (pcstE',

$i l-a strins, de a pi.iit.

Nicn abia iii descleqtt BraFrl drepr. cd I ridlcd.


Sinse negru podidi, Caracalil, scritni, Tot privindu-ti braful lung, Cara@tiF cel cluns. Si cum sta descumpdnit, Nic, iar s-a opintit, Muschii toti si-i incDrdd $i-nc un brat ii retezS. Se-ncordd $i el dedat' $ase brale mai erau Cc pc Nicd il sbingeau.

rup! ciocd, IarI purecii de mare 11 ciuDau firn c.uFre. caraatirt sltbi. NicI iar s opintr, Palosul il repez,
Incerau sd-i

',

De citrci bmte-l mai ciuntr.

Ultimut mai .ttna,

@\
(

Si de Nicn se despnnse Caracatit! invins el Pe$n, prin$ de fericirc,

Slab Si jaloic se zbfiea

.:2.)
-, -' ,,

Dlntuiau

fir!

oPnre.

C.ascatig-EpArat, Schilodit rr-trsiagerat' Cel d-i melse-n lume buhul,

lai dndu, nlprasnic' duhul-

De cind

Vreau sd ies oumaidecit,


stau, mi s-a udt,

zise Nicn. $i l-u dus Pettii-ncet, lncet in sus.

clnd la aer au aluns, Nici r$pirI o dat6, $i, utrplindu--si gua toatd,
Se simti inviorat.

Tu mi-ai fost Plieten drag,


$i tu, bunule torag.

MIi Pstit mi-ai

aiutat!

I )

.'z-

lu

Lin, plutiri insprc mal,


Du$i

Spuneau pestii, rind pe rind, Botuli umede-ntiDzind : Caracarid s-a dus. Pe hain tu l-si rlpus. Voinicel picat de sus,

u$r de-u

mare

el.

Le grli: c{.ttori, - Hei, Sint hulubul mfilor, Pesdrusul mi se spue. Voi, ere plecai in lume,
Sd

Albe-D fiecare pan4

Noi id multuliirn

$ili dorim cu mic, cu Dare, Tm ta sI aibl soare.

nespus.

$i-unde-ofi intilni nlpasta, Flutura[i inaeznto.i Pacea albei ei culori.

lufi fi

pana astar

Nici
Malul damic i-a primit Cu nisipu-i aurit. Iar o pasere pldanlJ

pana o

Pe Pestril

$i zburard-n deplilri, Tot mereu sprc ahe gri, Cltre noi cdori de z-!ri...

lrc

lui,
ecd,

CiNTUL VI in tara Barbd-Corilor

/ -'-'!J

/'7,-/

Uit-o

Uite-o ulig pieEoasn! curte! Uite-o casd! O osradii, o uluc6! Uite-o ruIE st usucnl Fumul ise lin pdn cog, Colo d I lm coco$, Glasul lui cel rlgutit Le vestelte c-am vemt. Printre oarnem sldtern iar, Mti toias! Miti srmdsrr!

ql

l"

ri

Sdrea Nicd ne ncerarJ

Tulburat si iDcintar, Privind plin de ner:bdare


Omeneasca aFzare.

Crn

Linsi-o scoiburd bttrin5, Sta PestriFl ino,o rinaj


Odihnindu-se de zbor. Nici, iute de picior, Apucind toiagul lui,

O pomi asa, haihui. Btlul nu i md aius@ Decir pinla briu abia Dup-u timp se-oprirl linsi O rocirld Du pr-adincd,
Peste

(:re

se boltea

rlspicari (Nu cnleE, podul stricat!' Dar bdbuF-nt. un oftat: Ei, se vede, hitioare, Cd sosesl din deDdnare. C, rltrniot rclea ;i sri Ct noi nu putem ciii. Vail Snnca fam asta! Greu o mar lovi napasra! N arcm pane de ndFt, Njci de ds, nici de cintat. Barbd-Cotii s doruri in tad Si-au furar o @te rard:
Scrie-acolo

cn cine calci. Dice?

Un pode! ce abia, abia

Dup un colr cod deodat' O bnbutd girbovjti,


zbircird, IDdoitd grcu din sele, Cu o povarn de surccle. Spre podct se indreprd Si, cu pasul sting, crlci.

$i-nrr-u pd infipd sra O tdblF ce spmu: {Nu cnlcF, podul $n(:t!' lcofilcitl ti

Pe picio.rre se finea-

Marea cane-a-ntetepciunii Ce ne-au dat-o-n dar strdbunii.

Pruncii cresc f:Ie sd-nvete, FiIi drept la frumusc(e, La lumina g povete. Vezi, de unde, mficrttt, Si stiu eu ce-i pe tibliti?

$i de-atuci,

ca-D

neeui

dese,

Lennul putred pidi,

lovni Si, scdpind desaga plini, Bildibic cia in tind. Nice zdupl prin !luri unse Pe bdbu,sci o ajNse $i o scoase-ncct la mal. EE vie, da-n ce hal! Murddriri, iupuiri, Cu broboada zd!enruir5... N-ai cirit ii spuse Nice

Bitrinie

Cine-i Barbd-C,ot acesta ? Unde ne-a adus povesra ? qase sint. - Nu e unul, |:Upddirn acesr pdmint

Int-o

FdrI stele, f:rn

noapre de fnrtund,

Cartea scumpd ne-au rdpit, 'l'ermid negre au zidit ' $i s-au pus pe prEd:lciuni, Pe batjocuri 9i miDcilmi-

lu5,

Isi mpluri-osrizile, Grajduile, lizile, $i pe-ospere se-asezern

116

D cu zori .si Phd-n seard, Curse vitru-n \alud roqn, ln cuptor se ftig coco$, Glrte-noad in i'rmiri' De cu zori si pin5-n

Mien sftiie-n ftigtui

seard,

Pin-se face ziul iard.


De-aaa trai neru;inat, ce o but s-au umflat.

P triile

$i clod ies, abia le-trcaP

pe cap Si Dicroarele-n cloEP. Su6 se.ui stao gu+re, Glase ca c5lulde, Au coltj luDgi si sttirnbi de fiEr5' $i la degt cite-o gbad

Ochii lor par focuri lzi, Cind te uiti ln ei, te Piezi. In toC ann, negre*t' Cite-o fat, ne-au dpiti Ca mai sprintenl codan5, Cea 6ai iute fetiscand'
Cea mai hamic.d $i bund, Slug, petrtru ei s-o Puda l-a asa cumplitl treabd,

Ci nici una nu

rnai scape. zlvozi' de o haitl $i-au

De-ntuneric

Tog cu imodate cozr'

Care slobozesc din bot Fuic2hi cu veDrn cu tot. Ciinii, de citrd s-au nescut,

Pic de soare n-au v5zut: Ziua-tr bciuri srau, h umbre.

Noqptea doar Pomesc sl umble.

Umbli-ntruna himes$ Sil phdesc pe om - se vie-n sn mi-l sti$ie. Calea lor asta, iatd, Chiar b noaptea Au sii spintece o fati; Barbd-Coii-au hotetit Moartea ei, ntimaidedt, CI n-a vrut si 6e slugn

inriii,

l"

$i-a-ncercat din sat sn fusd.

Pe

roti

qase, ctuar pe

tofi

Fata

nu ttia ce i fric. Toli o indrlgeau neleu, Asrezi toli o plins din greu... Subirica undc-i ? Unde
?

Cum o cheamd? Subirica.

Fiorosii Ba.bn-Coti. {ji ajuse iDtr u.n loc: Lue multn, ca la foc.
Si de bine ce aiunse Auzr un zgomot mare, Ca de rusinite ture: Tobe, sorle fi limbqle, Stjcle sparte, crftili goale. Bufnete cn din butoi,

$i n multime se ascunse,

- Inchisoarea o ascunde, $i-mpreiur, adinc snpate,


Pivnilele-ntmecaie. Stau znvozii la un 1(E

$i rot scurpd-ohnvi Ei foc. Barbe-Corii un' se-astud? Pin' la ei \rau sd petrund. Vrei s5-i ven ? Ascultn bine: O sd i vadn on$icirc, C, e zi de jale mare, De-aia, Barbe-Cotii mi pare Ies cu to$ la plimbarej Ar voi sd base fticaSn uidm de Subtiri@. Ia-o tu pe drumul cela, Si apoi la stinga, de la Pimul col!, gi-apoi la rale, $i o sd i intilnetti in @le, Zise baba putinticd, Depinindu-se de Nict. Iodoitn sreu di. !ele, Lue povaB de sulcle, 5i o pomi, ririt srdpiq, PlDi dispnru n tuf19.
I

Mai intii veni in cale,

O fmfari prea dudate, in fireturi imbrlcatl, $i-rcepud sd cob@e, In trlsuri slJdlucrtmre, Barbe-Cotu-ntii, apoi Dinsul, Barb:-Cotul doi, Trei Ei patru, cincr 9i |ase, Top cu t.upuri pintecoase Si umtlai, c abia le-nop PrHnile pe cap $i picioarelc-n cioDp. Cutinindu-$i festele,
Ce aveau sotii uDfiate, Slutc ti-mpopotonate

Spdrgind sticle, cio@ind (ule,

Vettede 9i circotase.

I \icn o lud pe drmDl


Si
cela,

Tot coDvoiul lor ulsu Sc tira pe drum in sus. Nici-atucea ce ii a zis? Iute, cit ai zic! l1pie)

:poi la stinga, de la PrimDl mlt, qi-apoi ia vale, C2 sd i intilnescd-n cale

C-u .rbue,

Spre podetul cel stricat.

pare-mi se,

Lu! ttblits

jos

Plin de-obid?t $i cu ghes: (Treceti! Podul a foat dles!'

scrise,

B.rM-Cotii-acm

soseau,

Sluti, cata lor inEeag{. Clr ai zice rpitisoi', Se trezire h norci. Tipau soalele-ntr-o parte, Ca mugcate de un 9arpe, BarbI-Colii ill calaltt, PIreau brca$te mari de baltlj Muld vreme-a curs pe Cirll Ph-ie$ir, din mocirld.

Surlele se auzeau. $i-a-nceput pe pod sI

tac:

Doar cu-obida in desag{.

Nicd inte timp se duse Lhsn oameni gi le spus: Ali tdit o viaF-ftreagi

Mai aflai cd, peste toate, Vi-e qi-o csrte incliatl Cu pceli 9i cu lletej N-avefi parte de-nvltatJ Nici de s, nici de clnrat; Auzii c-ar fi 9i-o fati De fghioane-rdtu$att. Haita crunt2l o pdzeqter Mhlind la er ciine$te. Hai sa mersem s-o scipdm, Din cltusi s-o dezlcim. Am se vd invrl cva Carc v:l !-mblrbera.
150
I

,vt

'

dci sd chta!, muii, intunecafi. Hai, un cintec s, lisneasci Din durere omeneascn!
Voi nu sdfi
Sinte$i

$i-ncepur: toti sd cinte, Glasul liber sd-d allnte: (Subtirice, fattr fat5, Fetiican -ndltusat5,

M:rc, te-au lnchis sttpinii, Fiara codrului g ciinii,


$i te-au dus, t-au dus,
Si in lanFri mi te au pus, Sd-ri ia viata pe nimic.t,

Subririci, Subfirice!, Citrtecul inalt slma Toate vtile umplea,


Paiistile fremdtau, Flori diD sornnuri se trzeau, Si-n mlrut, paharul lor,
Stau si-aud cinrarca-nahi. ln picioarc sar deodatd:

Cugea clntecul, usor.

Barbt-Cotii, lingt balt6,


Prea-i cintarea infoc"td.
ascut morcclno$i

Dintii lo! cei vninoqi,

$i-

$i-$i satesc cu hcordarc Lungi qi ascufite shearc.

Iar pe drumul @re duce


La-rchisoarer din rEscruce, Oamenn, merslnd in ceate, Cu furci, coase, bardd IatI,

l'"

Se opd!5 dlnt!-o datd, C!, p-un delugor gtlbui, St tea Balbr-Cot nrtfi.

Unde Ce-a+i pornit-o-la

mersefi? el le dp5. in pripd?

Stati pufin, cn -sdu o lese. Ne putem noi inFlege! Vd voi da orice in dar, gi pe Subdnca chiar,

De n-ascunde-o

$i, ca sernn cd vE iubesc, Iari ce vI dIruiesc... $i zvlrli sprc ceata lor Un inel strElucitor. Dddu u[ul sll ridice, DaIe Nicl-a pdns si saise: Nul atinge! Cine *ie
viclenie!

9i cu bStu-atinse-ufor

Inelugul rotunior. Un minunchi de $erpi li$ni, BiFJ il incoldci, Oamenii se ndpustir, $i cu fiuca-i nimiciri. Barbil-Cot, desompdnit,
Scoase-m

in gobolan gio tuli, fwind a!ad, Cu codita-nte picioare, Phd a pierit in zare.
Se schimb,

lipit

asculit,

Au mai mers ei tot

Soarele li dogprea' Cind deodEt', cit ai

a9a,

ctpi,

Ba65-Cotul doi sosi: Ah, prieteri scumpi, ce biae Cl rd intilnesc, ln firc.

l"

Vreau cu voi sd fiu mereu.

Tnbdrirn sA I omoare. Bdbd Cot prelung gemu, Si un uliu se rdc!, Infigindu Si zborul sui Prepr in-naltul cerului... rnalnre ror mrgeau! Ceilalti parru D-apireu. Au innat iD codrul mare: Umbri, foFer si rdcoarc, Tesntui de crensi g fruze, Peste locuri mure ascuse. Nicd, el, p59ea in frute, Pc-o podea de $engi narunre.

Trebuie sd tti! cn eu Sint o gizn, sint u pui, Nu lfeau rnul nimdnui! $i spre ei o mind-nrinse, Cta insd nu i o prinse, Ci cu furci 9i cu topoaie

Cind, deodat5-n stinga sa Un copac cu corma grea

Si n trei locuri, lDcn, iar!, Arbori mali sdreau sI cad, Peste oeeni... Heil Pdzeal ...Oamenii-apucard-abia

O cinlare tristt foane, Uo slas dulce, plin de dor, Dus de unda nodlor: xl-iberd am fost cindle, Cm in cring o plsirea, CD e vlntul pe cimpie... Acm zac in colivie. C trai geu, c rmi d moane, Cind de oameni e$i depane! Librd D fost cindva, Cum in cring o pdserea...' Subtirica i! toti srrigarr. Glasul ei idzbate-afarI I Dar din bciurile-adinci, Dintrc gropi $i dinrre stirci, Haira cluntilor z.rvozi Scoase-un urlet fio.os, Cd ecoul mturtiloi L-a intors de noue ori.

$i-au iesit din codiu. Iac, Inchisoaru cea posacr. Imprejur, adinc slpate, Piinilele-ntunecatel $i ilzbea de hit-depane

Arborii se pr{butirl Oamenii se dumiridl Iat, Barbr-Coii! Iatrl $i s-au repezit indatl, Dar in loc s, dea de ei Patru diho.i mititei Au zr'ir, zbughind-o iute,

Grabnic inapoi s, dea, Cr, icnind adinc din trDchi, Frbze-n jur stimind mrrunchi,

(Cum sl facl? Cum s, rrerc!?t Nice se gindi... ti scoase Pana pdsrrii frumoase,

Sta pe

girduri ceata-otreag!:

Albul porunbl de mare, Cu zbor blind, cu ciocul tare. Pana o suflt in vint, Vintul o goni curind HIt, departe, iute, iute,
Ceata noastril s-o ajut.

)54
I

$fichiuind din virtul cozn $i scuipind cumplit din bor FHcnri cu venin, cu ror, Se izbird, se muscarl, $i-ntre ei se sfftiari.

VegDic dornice sn zboare,

9 pomiri inapoi

In prelug 9i alb corvoi.

Nu treo prea muh Ei iat5-n Zare stdluci o patr, Un nor alb de zburltoaie Fiffiia cu grabi mar. Cind ajuse peste cearlJ Stolul lor f:icu o roattr,
Toate-apoi plutird-ndat' Peste hn cel clscat, Peste $opi si peste stinci, Crtre beciurile-adinci, $i cu ciocul incepud Se ciopleasci-n zid sp5rrurA. $as ceasuri l-au ciocnit,

Nicn nu mai aiteptd,


Pe Peshi(

il

fluierd,

Peste hdu domol pluti.

Portile-ochisorii, toate,

Ztosldii din lecate

$i cnzurn tundtor. Nici, sp.inten de picior,


Str?lbItu-ncnperile, Cercetidd unsherele: IaFo, pusi la o parte,

Maiea-ntelepciuii cane,

Haita de zivozi, pe dad,

$i splrtura s-a ivit.

Incerd sn se rcpeadl, Dar hmina ilei, tare, Le pltruffe-D inchisoare


Cu potopul ei de soare, Cu albeata penelo. Ce sclipeau in fata lor. Nedeprinfi flr-a9a luminl,

$i de vreme innesritr. Sus, in tainila sihastrl, O glsi pe fata noastrd. Lanfurile le femd, Strins in brafe-o apuc!, $i-o tecu pe giza lui, Peste g1lra h{ului.
Ceata-n chiot ii pdmi Pe vitejii ei copii...

Ochii lacorDi, de jivinr, Le crlparl ii zdvozii,

55

$i atunci, inriia datn, NicE se uidi Ia fat5.


Subfirica avea ochi mari, Ca doi negri nenufari, Pdr Doptatec! rlzvritit $i pe umeri ldspindir. Vintulj clnd ;l rlvS$ea, Ca ur steag se desiEcea.
Pielea aibn, mijlocelul Subtirel ca mosorelul. Subfi cir fati, fatd, Nu te oi mai tesa vreodatdi Hai cu mine-tr Fra mea, C, m-asteaptd lupti grea.

Tu st-mi fii indemD si sDor. Toli dusnEnii si-i doboi!

'Nalt, proptindu-se n roiae, Tot cu zimbetu-n obraz,


Drept, putemic si viteaz.

Fata spre beiat Ddvj Si din ochi se invoi. Pe flnciu il plinse dragJ

Amindoi vn pdrisim. Plini de grij5-acul si fiti, Canea bine s-o piziti. Dezlegat de intuneric, Omui cre$te mai putemic. Nu uitati nici zimberul, Nu uitafi .ici cinrecul, C-anlndoud por sd fie A:ltle bule-n bdrdlie.
156
I

Iar PestriFl, cu cei doi Pe aripile-i de soi,


Ca srgeata-n cer

PlnI nu

se mai zdn.

lipi

Strilucea sub bolta largd, Boabe-n lanuri, mii i rtii, Aveau zimbete_aurir, P5sfi blinde, cu zbor moale, Le dddeau mereu tircoale,
Pest

Oriunde trcceau, in cale


Floarea desl5cea Petale,

$i a$a zburarl, m!re, api $ ddure, Sprc t?ldmul cunoscut, Unde Nicd s-a n6scut,

Valul, mai albastu Parcl,

Ca sd-l scape de urgie, Dindu-i iar lumina vie!

dNTUL VII Nici FrrI Fricd dezlessd

Soarele

U-hu-hu... cum suflI vitull Parc-ar tremum pdmintull Arbori soir subdri la trup, Gern, se ftilg, se zbat, se rup. Subtidco, am sosit In tirtmul usisit Al lui NamiH-mp:Iat. B la fel de-nhmecat

Ca anmci cind am plecat. ...Noapte f:re stea, nici lunl..

Coborhl impreunl Nici iar crescuse parci, Palna lui er8 mai largd, Dirz, srumazul se-nilta, Iar toiag!-i aiungea PinS la gerunchi abia.

Plini de ani, cu-o barbn albd, Care-i ajungea la talp!. Mosule, in asri tar5, Dupi-o vreme lungeJ iard M am intonj c-aici mi-e rostu', Asta e pimintul rostru. Soare-as wea se fie iar, $i nici umbd.de tilhar.

- Oameni bui. Deschide-nel Ciad pdtid peste pras, Le deschise u mo$neag

Sublirica si cu Nicd O porniri fErd fricd Prin cetatea cea desenii Nici u om nu sra la poant, Doar acolo) iminall, O fercastd-nsin$rat6. Toc, toc, tocl... Hei, cine e?

Zi, nu-Ii fie clr b5iat,


Cite s-au mai intimplat

Cit timp eu am colindat;, Apdi eu ce se vI zic? Sint b6trinr nu $tiu nimic. Doar ci traiul e crnnplit, Cd i amarnic de trdir, Si ci Namild mpirat Ne lovegte ca turbat. $iapii, ce sd vI mai zic? Sint bltrin, nu S.iu nilnic.-. .Doar feciorul meu zicea Ci s-a hottrit a$a C-or sn mearyI si se lupte PiD' c5tusele-or fi ruptel Prc, I auzji spunind G sorocu-ar fi cuiind...
60

Unde d-e fecionl ? Nu-i E-n Desi$l Lupului. Colo sus, pe mlgurE, Unde-i velnic nesu!6, E cu alti feciori de o seame. S-or srdbi, de bui seamd, Sil infrute pe-mpimr, Chiar la dinsul in palat.

$i-a urcar percchea noastri Sus, pe munte, Pin la creasta, Prin vilcele, srohotitud, Si le afle ascunziqul.

La foc viu, stiteau in roate Muld fltc.Ii, o-ntreasd ceain, Ba chiar oamed mai bdtrini, Cu bnrbi sure, aspre mnni. Cind flnciii il ziriri, rn prcroare ca sdrra, Coase apucar, n miini Stali! le zise Dn biiiin.
Stati, flddi, cn parcil $tiu Dal ttiam Inai pirpiriu .. Im ascultnl... N-ai fi NicI? N-ti fi Nicn FirI Fricn,
Pe hainul

Cel ce l-a nfruntat cindva, Cind ela de-o lchioapd-abE,

impint?

Eu sint... Vndi tru m ai uitat. M am inton la locul nostru,

Numai c-adusei 9io f:t6

M-am into$ c aici mie rosru'-

Diftr-o

IaFo! E viteazS, dreapti, Gata e oiicind de fapt6. Sd rdie$i, finate Nicnl Miini, cind ceala se ridicd, O pornim la bltrlie. s, viel Cine e cu noi

fartr depdftatA.

Se-aFzar, linse foc. Subfirica-atunci pe loc Glasu-qi drcse binilor,

Vintul Fl furi ulor Ca pe-o ceag, ca pe-N nor,

]u'

Sus, pe frDtea murilor, Muntilor, clruntilor.

OaDenii o ascultau,

Idmile i$ dleau $i la focul laascdui,


$i la focui glasdui.

Zorii-s ? Oare-i dimineatd? Urct strrvezia cead.

N-are ziud niciodatl


Tara asta-ntunecatl! Ceala tot mai sus urca, Ceata noastrd coboB. Prreau osmenii o msre Aprigl, clocotitoare;
Pe(eau oameDn u Im Cletinat de vint avan.

Iat-o, intrd in cetate, $i cetatea o stdbate.

Au ajlms intr-un tirziu La palatul tumuriu. RIi ost.i cu lllci d zale Grabnic le iegirl-n cale. S-au ciocrit. Cad sulid rupte, $tiu voinicii s, se lupte. Cade unul. Altii, sute, Vin in locu-f pe.ntrecute. Fus oltenii. Se-nspdimhtt. Duc voinicii luptd cftntl, C-aF-i jnd ifi arde-n care Flacrra drpttF tak! Nic{ p.inse voinicos Se izbsce-n zidul gros:

Un om singur nu Putea, Zidul mult prea sros era Dar mullimea adunati,

Cu drugi mari, cu barda latd, lncepu sn se indese,

Zidul mare sal apese, Snl ddrioe pe dulman, Bolovan cu bolovan Dar deodati-rD vint cumplit

Dintr-oPanesastimit.

Namild-mplmt cel $oaznic Viscolea cu slas nlpraznic Si rotea in mina-r 9ue Ghioaga lui biturt n cuie,

Cuie mari Si ascufitej

Si

zdmbeascl pasrmire.

Clte-un om sau cite doi. $ovdid. Dar apoi Mai vlnos se adu.naid, $i-Dpinsind a zecea oarl,

Zidul glos il drrimard! Namiu nici nu puru

Incepu

Se se-ascunde-asa cDm lau. cetate Incpu s:l se arare SOARELE, dorirul soarel Si, cu raze arzItoarc,

CI-r umbrita lui


sl

shtrlucesscr.

Iar lumiDa lui fireascl Intii ghioaga i-o topi. Nalrdh se lngrozi: Vru sd tug{ cale nu-i! Nmai ur:-n- jurut tui.
LaDt de oameni se-mDterise. Cerc inchis, priviri in-chise.
soarele creqtea, cre$ea,

Beaa grea o alunga,


Pe-mpafar
Soarele

Pin-la os li m[rui Mai nu le venea

il

il

pirjolee.

DoroDi.

Tod se ftnbulzau sI vadd.


sd creadit.

Ling! umdrul lui Nicd Filfii o rindunic! $i, cu diosa, pdstri sure Fimiri pe-Dfiecute,
Libere zburrttcind,

C!

)'l

glas limpede de-argjnr. pesre infteaga pre!

t64

Mult ndvahicl ti

incepu o primdvarn
largd:

$i, h copcile adinci, Ape repezi sn-Si dea brinci P6snri. fluturi qi atbine
Zumzuird n ,nri scnlne.

Ghelurile-au prins sn sparsd

lncepurn sn zideascl, tlin ciocarc s, ioveascd Ferele au pri.s sd feasn ?inza trainicd si dease, $i-nrre ailele-o nlframe,

Numai

floi,

de

bNd

seam.

Flori cu velic,iln fatn

Se trezeau incc! 1a viarn,

Subtirica s-o imbracc, Nunln mare cind . face, Si . cimasi pentru Nici.

jnnlFu, $i tulpiDa Ei lnrlreplind sprc-al gizei fui


GDra lor cu buze nol 'l'ot pinintul recc. mon. Se schimbn trelrar la t.n. Imbrecind vesmim mli,llu. Iarba, verdele cel uu. Arborii, de slLb inshe!, Scos-au ouslrri iodrtzreti.

Grinele au prins sn creascd, $i, treptat, sA se-aureasce. Luna se gnti agale,

ua mititica. Ci bogare. nceteloare, Pcnri! inima lu mare Si mun..au. ciniind o foc, ou.m olinrci la un loc I .i'rri. diril..ladind in !ari Ve\nicr ld prim !.ii Dr. P.:inlrl uJ._ j) \u 'l \ tl.!!t nr .L rul lur l,rli b4!ul la \il!l!t Nic5, intr !n l(,c Icflt. De a cfcscur Coscogemiic sieJaf, Crengile ntnziD.l, semctc, Plin de-o noun rlnerele.
Dar nu

Ca sd iasi oopfii-n calc,

lar seninr, luminaid' Cum fusese alt{date

lar De lacul cel rEcut, Nuf;ri noi s-au des6cut, Min&e lebede-au intins Aripi mari, cu Punrl nins...

Oaffenii drn no'ra tara infl oreau sub primdvarl, $i-ri glteau, de \rcme lungd,

iAm incdleclr pe . sa $i v-a.rn spus polesre{ mea.' Seaia imi aducc vcstca Ci e timp sd-nchei povestea.
Cu aripa ei albastrn,
Seara-nchide canea Doastrl

llasmcle dirsesc

ai,a l

Noi. ueltele de munca DupA lupm \ainic!. Vine munca pa$ice.


65

Nrmili-mptrmt il-ai sdi, Itusrnciosul cu ochi iii,

El, hlrciogd cel ru.bat, Caracatifi-mprlat,


Barb5-Cotii hrdpdred, qi istet $i Pestriful zburlror, Pesrii sttinsi in unda lor,

Stelel, culorile,

Prslrilej florile,

Biful sprinren

Lumea boabelor, pirid, Subtirica qi cu Nid, Soarele cel resrsit,

Sfirtit-

CUPRINS
CINTUL

Nid frr! di! Fntui N6l!-np!nt

"t"-n "&.
CINTIIL Ci.ITUL

Nid iti lndllcrr.tddoli

til

pScrlcle

pe

Mu*icios

IIl

Polorul.L

Iv ldt i lllr.ioiul clraTul v

Ood t

C.n dibprant

cilTul- vI
cINfuL vl Nic! lId F.id d.raC S-!le

L.i 8,50