Sunteți pe pagina 1din 81

Pagina 1 din 81

CUPRINS
CUM AM DESCOPERIT BLUESUL.............................................................................3 MULUMIRI..................................................................................................................3 1. Legenda fondatoru ui! C"ARLE# PATTO$.............................................................% &. Legenda '(rinte ui)'reot! SO$ "OUSE.................................................................11 3. Legenda iu*itu ui r(t(+itor! ROBERT ,O"$SO$...................................................1.. Legenda *(iatu ui de aur! ,O"$ LEE /SO$$# BO#0 ..........................................&1ILLIAMSO$.............................................................................................................&%. Legenda nu2e ui 3u+it! SO$$# BO# 1ILLIAMSO$............................................3. 4. Legenda u'u ui +5nt(re6! "O1LI$7 1OL8.............................................................& -. Legenda egende or! MUDD# 1ATERS.................................................................9 8. Legenda * ue3u ui! 1ILLIE DI:O$........................................................................%9 1;. B ue3u durerii de a tr(i! CA$$ED "EAT.............................................................-& BIBLIO<RA8IE...........................................................................................................81

Pagina & din 81

CUM AM DESCOPERIT BLUESUL


A=ea2 =reo >a3e)>a'te ani. Ma2a ?n=5rtea 2(2(Iiga@ ?ntr)un tu+i 'u3 'e ' ita +u'toru ui@ afar(@ 3u* o 'oIat(@ un fe de *ara+( ridi+at( 'e 3t5 'i de e2n ?nfi'6i dire+t ?n '(25nt@ +u 'ere6i din 3+5nduri nege uite >i a+o'eri> de 6ig ( afu2at(. A+o o era /*u+(t(ria de =ar(0. Cu2 da iarna@ tu+iu @ oa e e de ut@ Iinguri e de e2n@ +('i3terea +u 2( ai@ 'iro3trii e@ 2a3a +u trei 'i+ioare@ rotund( >i 3+und(@ >i re3tu angara e or 3e 2utau ?n tind(@ 'e A 5ng(B =atr(. Ma2a ?n=5rtea 2(2( iga >i Ce ea ?n+et. Muri3e +ine=a ?n fa2i ia noa3tr(. De +e oare 2i 3)a ?nti'(rit ?n 2e2orie Ce ania 2a2ei +a un +5nte+ +u2 nu 2ai auDi3e2 >i nu a=ea2 3( 2ai aud =reodat(E Ma2a ?>i eF'unea durerea ?n fa6a ui Du2neDeu. Ga fi auDit)o CeI)de)3u3E $)a2 3( >tiu +5t =oi tr(iH Pe3te De+e ani@ >i 2a2a era +Ie2at( A+o o@ Su3@ iar eu 2)a2 treDit Ce ind@ f(r( 3( =reau@ din ad5n+u fiin6ei 2e e@ ?n fe u ur2(tor! /Ao eu@ 2a2(@ 'e 2ine +ui 2( a>iE0 Cred +( a+e3ta e3te * ue3u ! un +5nte+ +are eF'ri2( durerea de a tr(iH Re3tu 'oate fi art(@ +o2er6@ I(ut(rie@ indu3trie@ 'rofe3iune@ di3tra+6ie@ 3IoJ)*iD@ egend(@ egende... Du2itru Ungureanu . 2artie 199-

MULUMIRI
C5nd a2 ?n+e'ut 3( 3e2neD /=ideo)+roni+i 2uDi+a e0 +u '3eudoni2u M.G. Po' ?n re=i3ta Pop Rock Show, u terior a'(rut( 3u* 3ig a Vox Pop Rock, nu)I +uno>tea2 'e Andrei Parto> de+5t din 3+ri3 >i din e2i3iuni e radio. Mi 3e '(ru3e +( o ru*ri+( =ideo i'3e>te ?n re=i3t(@ eu a=ea2 +5te=a =ideo)+a3ete +u 2uDi+( ro+K >i)2i ' (+ea 3( +o2it diDerta6ii 'e 2arginea A=iDion(riiB or. Andrei a an3at ru*ri+a f(r( 3( >tie de3're 2ine +ine 3unt >i /+e)a2 f(+ut ?n u ti2ii % ani0 ... $e)a2 +uno3+ut a*ia 'e3te =reo >a3e)>a'te uni@ r(3ti2' ?n +are 'u* i+a3e 3('t(25na /+roni+i e0 2e e. $u +red 3()i fi 2u 6u2it =reodat( +( 2i)a fo3t na> 2uDi+a H O fa+ ai+i@ >i 3'er +( =o2 +o a*ora 2ai *ine a re=i3ta +are ) f(r( e ) ar fi doar o a2intireH S+riind de3're ro+K@ 2i)a2 f(+ut 'rieteni ?n diferite o+a it(6i@ ti'i +are ) +a >i 2ine ) 3e +Iinui3er( ani AgreiB de Di e >i@ 2ai a e3@ no'6i@ ?nregi3tr5nd e2i3iuni 'e unde 3+urte de a Euro'a Li*er(@ BBC@ Go+ea A2eri+ii >i a te 'o3turi de radio darni+e ?n 2uDi+(. Ltiu un ti' +are a +o e+tat o +a2er( ?ntreag( de fi>e +u /date teIni+e0 a e tru'e or >i di3+uri or@ o arIi=( ?n+( ne3i3te2atiDat(. Mntre 'rieteni@ Ltefan $eagu din S o*oDia. Mi)a 3+ri3 ?nt5iu @ =r5nd 3( af e +a2 +e 'utea /+iugu i0 de a 2ine@ ?ntr)un 3+Ii2* +o egia de infor2a6iiN?nregi3tr(ri. EI a +iugu it doarO eu ?n3(@ 2)a2 ?nfru'tat 2a3i=H O2u e3te@ 'ro*a*i @ +e 2ai entuDia3t +o e+6ionar a 2uDi+ii ani or 74%)7-%@ un de=otat a * ue3u ui >i un fan Canned "eat +u2 n)a2 +uno3+ut a tu H <enero3@ i3+u3it@ r(D*(t(tor@ in3i3tent@ f(r( 3( 3e a3e do*or5t de in3u++e3e te2'orare@ a fo3t 'entru 2ine 2o*i u @ agentu =iu +are 2)a deter2inat 3( tre+ 'e3te 2u te r5uri... $)a2 a'u+at 3( *e2 de+5t o *ere ?2'reun(. A> dori 3( tr(i2 Diua a+eea +5nd =o2 3ta 'e o gr(2ad( de di3+uri >i =o2 +o'ia +redite0@ r(3+o ind /do+u2ente0 uitate@ ?n +are Da+ +o2ori ne>tiuteH Prin inter2ediu ui Ltefan $eagu )a2 /+uno3+ut0 A=or*a =ine ) nu ne)a2 =(Dut =reodat(HB 'e Sorin Dorneanu din Su+ea=a. $)a2 aCun3 3( *e2 /+(r(2ida >eea0 de =od+(@ 'e +are ne)o tot 'ro2ite2 te efoni+. S( 3'un ai+i +ine e Sorin Dorneanu@ 3( afir2 +( doar2e 'e tean+uri de New Musical Express >i Melody Maker@ 3( 3+utur rafturi e +o e+6iei 3a e ) iat( o ?ndr(Dnea ( 'e +are nu 2i)o a3u2H C5nd +o e+6ia 3a de 2uDi+( ) 'oate +ea 2ai 2are din 6ar( ) =a de=eni 'u* i+( ?n Pagina 3 din 81

+adru funda6iei ' (nuite@ 3e =or 3+rie ni>te arti+o e ?n Diare@ 3e =a fa+e I(r2( aie radio)te e=iDat( eFa+t trei Di e@ +a a noiH Dar 'entru o2u +are a3+u t(N+o e+6ioneaD( 2uDi+( de 'e3te 3%).; de ani@ eF+e3e e 2ediati+e =or fi 3u'erf ue. Pentru +( intere3u +o e+6iei 3a e e3te ?n 'ri2u r5nd +u tura H Mntr)o 6ar( de in>i 3u'erfi+ia i@ Sorin Dorneanu e3te o *orn( 3ta*i (@ de unde 'oate ?n+e'e 2(3urarea unuui dru2 'e +are ?n+( n)a2 'ornit +u2 tre*uieH... Mu 6u2iri e 2e e a tui iu*itor de * ue3 ) Girgi "er*an din Bra>o=. Di3+ret >i tena+e@ darni+ >i r(*d(tor@ Girgi 2i)a 'u3 a di3'oDi6ie +5te=a 2ateria e 'e +are e)a2 +(utat Dadarni+ aiurea. Prin e a2 +('(tat aCutor din 'artea ui Be*e CIiri (@ +5te=a =ideo+a3ete uti e. Do+toru Edgar Ma+arie din Br(i a 'ri2e>te o re6et( +u 2u 6u2iri@ deo+a2dat( 'rin inter2ediu a3e'ti+ a I5rtiei. A eFandru Li'a@ nu 2( ?ndoie3+@ >tie de +e ? gratu eD 'u* i+. 8 orian Pitti> n)are ne=oie de 2u 6u2iri e 2e e +a 3( fie +ine e3te. Mn 3+Ii2*@ eu a2 a=ut ne=oie de 'reDen6a ui@ +a 3( 2( define3+ ) 'rin de i2itare )@ fa't 'entru +are nu 'ot de+5t 3()i 2u 6u2e3+. Lui $e u Stratone 2( de+ ar dator 'entru +e 2ai *un di3+ de * ue3 *a +ani+. $)a> 'utea uita de Ia 2u 6u2iri 'e <a*i <o2*o>@ +are 3e de+ ar( /+o>2ar 'e 3trada 2or6ii0@ dar +a'oteaD( +a ori+e *(tr5n * ue32an Ia o 3ti+ ( de t(rie. Mn +iuda fa'tu ui +( nu)i +uno3+@ adre3eD 2u 6u2iri doa2nei Danie a Cara2an 8otea >i do2nu ui 8 orian Lungu@ 'ri2ii autori +are au ?ndr(Dnit 3( editeDe un di+tionar ro+K ?n i2*a ro25n(@ Di+6ionar)a*e+edar a +ine >tie +5tor genera6iiH Editoru <a*rie Marinea3a 'ri2e>te a+u2 2u 6u2iri e 2e e ine=ita*i e ) 'entru 'ro=o+area an3at(Na3u2at( +u a+e3t =o u2. Mn Ti2i>oara 2ai 3unt de3tinatari ai 2u 6u2iri or 2e e ) <a*rie "u2e ni+u@ 'entru tot +e)a2 '(ti2it ?2'reun( at56ia aniO E2i Bie*e @ 'entru entuDia32u +u +are ?2*r(6i>eaD( +auDe gIinioni3teO >i nea3e2uitu Danie )Si =ian Petre@ 'entru ge3tu 3(u genero3H Mai a2 3()i 2u 6u2e3+ ui E2i R(du+anu din Ia>i@ deo+a2dat( 'entru +artea ui@ +are a fo3t o ?n+uraCare 'entru 2ine. A2 dou( 2u 6u2iri 3'e+ia e /fra6i or0 2ei Petri+( Mate> >i Ro2eo Tudora+Ie@ +u +are 2( +ert a'roa'e Di ni+ 'e te2e a*3o ut ne)* ue3i3ti+eO dar f(r( +earta or@ a> fi foarte 3ingurH Mn fina ) 2u 6u2iri e 'entru fa2i ie! 3o6iei 2e e@ Maria@ +are ?2i ra*d( iDo (ri e >i +Ie tuie i eO fii+ei 2e e@ I3a*e a@ +are a de3enat 'ortrete eO >i fiu ui 2eu@ G ad@ +are ?ngriCe>te efe+ti= +a3ete e 3i di3+uri e +u energia >i 'a3iunea unui =iitor +o e+6ionar. A+e3tora e de+ ar iu*irea 2eaH Tuturor@ 2u 6u2iri re'etateH Du2itru Ungureanu 2artie 199-

Pagina . din 81

1. Legenda fondatorului C!ARLE" PATTON


Certifi+atu de de+e3 +on3e2neaD( a ru*ri+a /Profe3ia0 ) fer2ier. Da+( ar fi fo3t nu2ai at5t@ aDi nu 3)ar 2ai =or*i ni2i+ de CIar eP Patton. Dar e e3te 3o+otit unu dintre /'(rin6ii * ue3u ui0@ a (turi de To22P ,oIn3on@ B ind Le2on ,effer3on@ To22P M+C ennan@ 8red M+DoJe @ Son "ou3e >i a 6ii. Inf uen6a 2uDi+ii 3a e a3u'ra +e or a 6i ? ' a3eaD( ?n 'o3tura@ 3ingu ar(@ de /8ondator0. Poate e 'rea 2u t Di3O * ue3u n)a du3 i'3( de eFager(ri fer2e+(toare. Data@ o+u >i +auDa 2or6ii 3unt +uno3+ute! &8 a'ri ie 193.@ ndiano a@ Mi33i33i''i@ ata+ de ini2(. $e+uno3+ut ?i e3te 2or25ntu din "o P Ridge. In+ert e3te >i anu na>terii 3a e@ 3ur3e diferite indi+5nd 1881@188- 3au 189;. SIe don "arri3 tre+e@ ?n /Bi* ia0 * ue3u ui@ anu 188-. Biografii Ste'Ian Ca t Q <aP e 1ard oJ ?n+ in( +(tre 1881@ argu2ent5nd +( a ?n+e'utu ani or 19;; Patton era +(3(torit 'ri2a dat(@ >i ?n 19;8 a doua oar(. Ga fi fo3t e @ CIar eP Patton@ un 2are +u+eritor de fe2ei@ un =io ent >i *e i+o3 iu*(re6@ totu>i e greu de +reDut +( 3e =a fi +(3(torit a =5r3ta de 13)1. ani... Co2*inarea 're+o+e +u o fe2eie era o*i>nuit( ?ntr)o fa2i ie nu2eroa3(@ de +ir+a &; de 3uf ete@ >i a>a era fa2i ia ui Patton. $(3+ut 'e o ' anta6ie 3ituat( ?ntre o+a it(6i e EdJard3 >i Bo ton@ +o2itatu "ind3@ Mi33i33i''i@ CIar eP Patton nu /*enefi+ia0 de +u oarea neagr( o*i>nuit( a +e or din nea2u 3(u. De a+eea 3e 're3u'une +( ar fi fo3t fiu ne egiti2@ 'e +are 2a2a ui@ A2P@ )ar fi f(+ut +u a t *(r*at@ nu +u Bi Patton@ 'redi+ator ?n Di e de 3(r*(toare@ arenda> de fer2e >i +5nt(re6 de go3'e . AS)a 2er3 '5n( a+o o +u 're3u'unerea ?n+5t 3)a +reDut +)ar fi ... 'ortori+anHB De +re3+ut@ CIar eP a +re3+ut ?n nu2eroa3a fa2i ie +ondu3( de "ender3on CIat2on@ din +are au 'ro=enit 2uDi+an6ii CIat2on@ fai2o>i ?n anii 7&;)73;. EI ?n3u>i +5nt(re6 a =ioar(@ "ender3on CIat2on >i) a edu+at +o'iii 2uDi+a @ f(+5nd din ei inter're6i 2erituo>i ai 2uDi+ii 'o'u are a2eri+ane@ >i ai ori+(rui gen a3+u tat ?n Don( ) =a 3uri@ 'a3)de)doi@ 'o +i@ tot 3oiu de Co+uri 'o'u are. Iat( +e)>i a2intea Sa2 CIat2on@ unu din fra6i@ de3're +o'i (ria 3a >i de3're frate e =itreg CIar eP Patton! /Tat( 2eu +5nta de 'e =re2ea 3+ a=iei@ de +5nd a *ii =roiau +a e 3( +5nte >i)atun+i +5nta +Iiar da+( n)a=ea +Ief de +5ntatH C5nd 2)a2 f(+ut de3tu de 2are +a 3( 6in 2inte une e +Ie3tii@ e +5nta odat( 5ng( +a3(@ >i i)a2 +erut 3( 2( a3e 3( ?n+er+ >i eu. Mi)a Di3! R$u@ tu e>ti 'rea 2i+ 3( +5n6i@ 2ai a>tea't(HS Eu 2)a2 'itit du'( un Did >i)a2 3'ionat unde 'une frate e 2eu +Iitara +5nd ' ea+( a +52'. A2 uat)o >i)a2 ?n+er+at 3)o fa+ 3( 3une@ >i +iu'ind)o@ i)a2 ru't o +oard(. A2 'u3)o ?nd(r(t. C5nd frate e 2eu 3)a)?ntor3@ a Di3! RCine=a a u2* at a +Iitara 2eaHS A2 Di3! R$)a2 fo3t eu ( aHS Ca 3( =eDi +u2 a2 ?n+e'ut din ti2' 3( 2intH. .. C5nd i)a2 3'u3 ui tata +( 3unt de3tu de 2are +a 3( +5nt@ 2)a a3+u tat@ iar eu a2 gre>it un a+ord. C5nta2 a +Iitar(. Tata ii Di3! RAdu)2i =ioara@ >i Ia3()2( 3()6i ar(t +u2 3e +5nt( +ore+tHS Li)atun+i eu >i e a2 3tat Co3 >i)a2 +5ntat 'oate =reo dou( ore... / Toat( fa2i ia CIat2on era 'u3( 'e +5ntat. Tot Sa2 CIat2on ?>i a2intea +u2 3e for2a an3a2* u in3tru2enta ! /C5nta2 a =ioar(@ *anCo@ 2ando in(@ 3aFofon@ + arinet@ +Iit(ri@ to*e >i a ori+e a t+e=a +e 3e 'utea +iu'i@ o=i@ 3+utura@ +e 3e 'utea fa+e auDit@ fie +( ?2'ru2uta2@ fie +( fa*ri+a2 noiH0 Par+( =eDi 'ri3'a +a3ei@ ?ntr)o 3ear(@ du'( o Di de 2un+( 2ai u>oar(! unu din +o'iii +ei 2i+i 3e +Iinuie 3( 3+oat( a+orduri +ore+te dintr)un *anCo@ =ine un frate +are >tie@ >i)i arat( e @ a'oi a t frate adu+e o +Iitar(@ a'oi a tu a'u+( o to*( 2i+( 3au o ta2*urin(@ un frate +are nu =rea 3( 3e de' a3eDe ?n +a3( du'( =reun in3t22ent a'u+( un *(6 >i o=e>te rit2i+ ?n 3t5 'u +erda+u ui@ a t frate 3+oate + arinetu @ tat( Pagina % din 81

ie3e 3()>i fu2eDe u eaua din +o+ean de 'oru2*@ >i du'( +e)>i a3+u t( un ti2' +o'iii@ +ere 3()i adu+( =ioara@ >i to6i ?n+ing ?n a2urg un +5nte+ 2e an+o i+@ 3+o65nd din *u+(t(rie 'e 2a2a 3 eit( de 'uteri@ +are +ere ini>te@ dar 3e Ia3( =r(Cit( de 2uDi+(@ >i ?n+e'e o itanie ?ng5nat(@ 3u36inut( de fete@ +are intr( una du'( a ta@ >i 2e odia tre+e a =o+ea gra=( a tat( ui@ 3au a una a frate ui 2ai 2are@ >i 3e tran3for2( ?n * ue3... S're deo3e*ire de CIat2oni@ +are au f(+ut >i)au ?nregi3trat 2uDi+( de tot fe u @ de a =a 3uri a 3te'@ CIar eP Patton a e=o uat +(tre o 2uDi+( nu2ai 'entru negri@ +u2 era +on3iderat a a+ea =re2e * ue3u . Tot Sa2 CIat2on 3'unea! /$u 2i)a ' (+ut +e +5nta CIar eP. A fo3t frate e 2eu@ dar e +5nta nu2ai ?ntr) un fe AC5nt5nd!B Sadd e u' 2P 'onP@ IooK 2P * a+K2are... $u)2i ' a+e a3taH EI +iu'ea *ine +Iitara@ dar arun+a@ d(dea +5nte+e e afar( +a >i +u2 +ine=a era o=it de 2oarteH0 In=o untar@ Sa2 CIat2on d( o defini6ie foarte ' a3ti+( a * ue3u ui! a +5nta +a >i +u2 +ine=a ar fi o=it de 2oarteH E=ident@ * ue3u /+ri2ina 0@ 'rea '(25nte3+ >i 'rea ten3ionat a ui Patton A>i)a a tora +a e B nu a=ea trai +o2un +u 3u'erfi+ia itatea dr(gu6( a 2uDi+ii CIat2oni or. Mn fe u de a +5nta a ui Patton 3e reg(3e>te 2ai degra*( gra=itatea ' in( de e= a=ie a go3'e uri or ?n=(6ate de a 'redi+atoru Bi Patton. De a tfe @ +5te=a din +5nt(ri e *i3eri+e>ti o*i>nuite +o2unit(6i or *a'ti3te negre au fo3t ?nregi3trate 'e di3+ de CIar eP Patton >i Son "ou3e@ ?ntre anii 19&9) 193.. Son "ou3e ?>i a2intea +(! /$u ne)au 3an+tifi+at 'entru +Ie3tia a3ta@ iar nou( ne ' (+ea 3( ?n+ur+(2 u+ruri e a ?nregi3tr(ri@ >tii ... De fa't@ n)a fo3t +ine >tie +e de +a'u no3tru@ era2 doar ni>te *(tr5ni *(utori de JIi3KP >i +5nt(re6i de * ue3H A3ta era2H0 Giata ui CIar eP Patton 3)a 3+Ii2*at o dat( +u 2utarea 3a >i a fa2i iei 3a e 'e ' anta6ia Do+KerP@ ?n ini2a De tei@ +(tre anu 19;;. De ta Mi33i33i''i nu e3te@ +u2 3e ?n6e ege 'e a noi@ 3'a6iu dintre *ra6e e f u=iu ui a =(r3area ?n o+ean. De ta Mi33i33i''i e3te un teritoriu +u'rin3 ?ntre f u=iu Mi33i33i''i >i af uentu 3(u din 3t5nga@ #aDoo Ri=er@ teritoriu +e a'ar6ine 3tatu ui Mi33i33i''i. 8 u=iu +u a+e a>i nu2e atinge <o fu MeFi+ 2u t 2ai a 3ud@ 'e teritoriu 3tatu ui Loui3iana. P(25ntu 2(no3 a De tei era un 3oi de '(25nt a f(g(duin6ei 'entru fer2ierii a *i 3au negri +are u+rau ?n arend( +5te=a Ie+tare +e a'ar6ineau 2ari or ' antatori a *i. P anta6ia Do+KerP era un o+ unde a *ii 3t('5neau iar negrii 2un+eau@ ?n3( ' antatoru 1i Do+KerP a=ea aeru 'aterna i3t a no*i i or fran+eDi +u 6i@ >i)>i o+rotea angaCa6ii. Pro*a*i a fo3t +e 2ai *un 2od de =ia6( g(3i*i ?n Mi33i33i''i 'entru negrii a+e ei =re2i@ e i*era6i for2a din 3+ a=ie ?n ur2a r(D*oiu ui +i=i @ dar i'3i6i de edu+a6ie@ i'3i6i de *ani >i '(25nt 'ro'riu. Mn a+ea3t( Don(@ >i ?n a+e3te +ondi6ii >i)a ?n+e'ut +ariera CIar eP Patton@ e fiind unu din +ei 2u 6i +are +5ntau * ue3 ?n ti2'u (3at i*er de 2un+a a +52' 3au ?n 6ar+uri e de =ite. Poate dotat +u +on>tiin6a 'ro'riei =a ori@ 'oate n(3+ut +u 3etea de i*ertate +on+entrat( de genera6ii ?n 3uf etu 3(u@ 'oate afe+tat de +ondi6ia 3e2i) *a3tard( a na>terii 3a e@ CIar eP Patton >i)a f(+ut o fai2( de *(iat r(u@ re+a +itrant. A3ta nu)I +o*ora +a arti3t. Li 'oate +( e ni+i nu 3)a +on3iderat arti3t ASon "ou3e o 3'uneB. Du'( +u2 au fo3t +on3e2nate u+ruri e@ 3t(ri e de fa't din a+ea =re2e@ de 3ur3e +redi*i e@ +5nt(re6ii de * ue3 erau 3o+oti6i 2ae>tri 2uDi+an6i@ 3o i+ita6i a nun6i@ *a uri >i ?ntruniri doar ?n +o2unitatea ' anta6iei unde tr(ia fie+are. Mn +5r+iu2i au ?n+e'ut 3( +5nte +5nd +5r+iu2i e au de=enit o afa+ere 'rofita*i (. 8ai2a +5nt(re6i or nu tre+ea 'rea 2u t de grani6a ' anta6iei@ iar ei nu +on3iderau 2uDi+a o 'rofe3ie@ u+rau +a ori+are fer2ier. Gia6a unui fer2ier negru era 2ode3t( >i a i2ita 3u*Di3ten6ei. A t( 3o u6ie de trai nu eFi3ta de+5t arendarea unei fer2e@ 'e +are +u ti=au *u2*a+ 3're =5nDare >i DarDa=aturi 'entru +on3u2u 'ro'riu. AA3ta da+( =roiau 3( tr(ia3+( one3t@ >i nu 3e a'u+au de +Ie3tii i ega eB. La ?n+e'ut@ traiu (3ta era 2u 6u2itor@ '(25ntu era rodni+ >i =ia6a ieftin(. A'oi@ ?n ti2'@ din +auDa ?n2u 6irii 3o i+itan6i or@ di2en3iuni e '(25ntu ui +e 'utea fi arendat 3)au redu3 3i26itor@ '5n( a i2ita unde fer2e e au Pagina 4 din 81

de=enit nerenta*i e. Atun+i 3(r(+ia 3)a in3ta at ?n 2u te fa2i ii >i a ?n+e'ut 2igra6ia@ au rena3+ut +onf i+te e. Au 2ai fo3t >i deDa3tre natura e! 3e+et(@ inunda6ii@ in=aDii de in3e+te@ ?ngIe6uri. Poate ?ntreD(rind o =ia6a 2ai u>oar( +a 2uDi+ant r(t(+itor@ 'oate 25nat de 3(r(+ie@ CIar eP Patton a ?n+e'ut 3a u2* e de +o o)+o o 'rin o+a it(6i e de 6ar( din Mi33i33i''i@ +5nt5nd unde a'u+a >i unde era a++e'tat. C5nta +Iiar >i ?n 2agaDine e +u 2(rfuri de tot fe u @ +Iiar >i 'entru un 'aIar de JIi3KP. Mn =re2ea 'ri2u ui r(D*oi 2ondia @ >i =reo De+e ani a'oi@ +5nt( a (turi de To22P ,oIn3on@ 1i ie BroJn >i Di+K BanK3ton +u 're'onderen6( ?n Dona din Curu or(>e u ui Ru e=i e. /S'e+ta+o u 0 or 3e de3f(>ura +a2 ?n fe u ur2(tor Ade3+ri3 de un 2artor anoi2B. Intrau ?ntr)o o+a itate +a2 a =re2ea 3ie3tei de du'( a2iaD(O ?naintea ' i2*(rii de 3ear( erau 'o3ta6i fie+are a +5te un +o 6 de 3trad( 3au ?n fa6a unei +5r+iu2i@ dar 'e trotuaru de =iDa=i@ +are a>eDat@ +u +Iitara 'e genun+Ii@ +are +o+o6at 'e un *utoi@ +u in3tru2entu 3u* *ra6@ egat +u o fr5ngIie 3u*6ire@ de +5ne'(. 8ie+are ?>i +5nta +5nte+e e ui Ade>i +5nte+e e 3e a3e2(nau@ +a a+orduri >i fraDare@ 'entru +( 'ro+e3u de +o2'unere@ +rea6ia 'ro'riu)Di3(@ 3e de3f(>ura ?n +o2un fie+are +5nt(re6 ?n+er+5ndu)>i idei e ?n +on+uren6( +u +ei a 6i@ fie+are adu+5nd +5te +e=a@ o idee@ un a+ord@ +ei a 6i +o2' et5nd@ fur5nd@ 're u5nd...B@ iar a3+u t(torii 2ergeau de a unu a a tu @ >i de'uneau o*o u ?n '( (ria a>eDat( a 'i+ioare e * ue32anu ui@ ?n+( 6ate ?n gIete 3+5 +iate. A3ta ?n +e e 2ai *une + i'e@ deoare+e ?n 2od o*i>nuit tre+(torii nu d(deau o aten6ie 'rea 2are /+on+erte or0 a3tea@ iar de 2u te ori@ +5nt(re6ii erau ua6i a goan( de >erif 3au de =reo *and( de 3+anda agii@ ?nar2a6i ori *a. Mn ti2'@ fe u (3ta de =ia6( a ?n+e'ut 3()i ' a+( ui CIar eP Patton@ *a +Iiar >i)a ado'tat o 2a3+( de + o=n@ unu 'u3 'e g u2e deo+Ieate@ +Ief iu@ *e6i=@ 3+anda agiu@ afe2eiat >i =e>ni+ ?n i'3( de *ani. Sa2 CIat2on ?>i a2intea! /A fo3t un ti' +are f(+ea + o=nerii +u +Iitara. O tre+ea 'rintre 'i+ioare@ o 'unea du'( +eaf(@ o +u +a 'e '(25nt@ >i nu ?n+eta 3( o +iu'ea3+( de +orDi ?n tot a+e3t ti2'H0 Son "ou3e 3'unea +(! /CIar eP ?n+er+a 3( fa+( o trea*( 2e2ora*i ( din ori+e@ 'entru +( ?i ' (+ea 3( Coa+e teatru. Da+( 3tai >i)a3+u 6i di3+uri e ui@ dai de tot fe u de +Ie3tii tr(Dnite... Une e 3un( *ine... A te e nu... Une e n)au ni+i un ?n6e e3@ a te e au... T3ta e fe u ui de a +5nta +5nd =rea 3( 3'un( +e=a@ un g5nd nou@ 'ri2e e +u=inte +are ?i =eneau 'e *uDe erau R"eP@ *a*PH AJ@ 3o... OI@ PeaIHS >i)a te a3e2enea +Ie3tii... Ui+ea2! RCIar eP@ ar tre*ui 3( ?n+eteDi +u tr(Dn(i e@ +5t ti2' 3unte2 *(ga6i ?n 3ea2(HS Ui+ea! RO2u e@ tot +e =reau e 3( iau ' ata 'e e eH Care)i diferen6aES Ui+ea2! RDeI@ dar 3unt 2u te 'ro3tii >i o gr(2ad( de =e+IituriHS Ui+ea! RCare)i diferen6a@ o2u e@ da+( 3e ' (te3+ES Ui+ea2! RBine@ a3ta)i 2i+a ta +(ru6( ro>ie0S Aidee fiF(B0 "oJ in7 1o f@ * ue32anu +are )a +o'iat +e 2ai *ine 'e Patton@ >i +a teIni+( =o+a (@ >i +a 2enta itate arti3ti+(@ 2e2ora! /Patton era un ti' deo3e*it@ dat nai*ii@ dar iu*ea 3ti+ a@ +u2 o iu*eau >i re3tu * ue32eni or. A fo3t un 2are *(utor. $u >tiu da+( ?i ' (+ea 3( Coa+e 'oKer 3au a te Co+uri de noro+... Dar ?i ' (+ea 3( *eaH Cu2 ?i 2ai ' (+ea 3( *eaH ... Mn3( era un +5nt(re6 *un >i era iu*it de to6iH Era ne?ntre+ut@ +5nd =reaH0 CIitari3tu BooKer T. 1a3Iington 1Iite@ 2ai +uno3+ut +a BuKKa 1Iite@ de+ ara ?ntr)un inter=iu 'entru BBC, ?n 19-4@ un an ?naintea 2or6ii 3a e! /$u )a2 ?nt5 nit ni+odat( 'e CIar eP Patton. Pe fra6ii ui@ da. $u )a2 ?nt5 nit ni+iodat( 'e CIar eP@ dar 2)a2 n(3+ut >i a2 tr(it ?n Mi33i33i''i@ >i)a=ea2 &8 de ani +5nd e a 2urit@ a>a +( >tiu +e 3'un! di3+uri e ui 3e =indeau +a Ia2*urgeriiH A+e3ta e ade=(ru @ Cur 'e Du2neDeuH $)a2 a=ut >an3a 3()I ?nt5 ne3+ 'e CIar eP Patton@ ?n3( n)a2 a3+u tat ni2i+ 2ai 2u t +a ?nregi3tr(ri e uiH0 BuKKa 1Iite +onfir2( dou( fa'te +are a3igur( ui Patton un o+ de 'ri2 ' an ?n * ue3! 'o'u aritatea i2en3(@ ?ntr)o =re2e +5nd nu 3e f(+ea 2are +aD de 2uDi+a Pagina - din 81

* ue3O >i inf uen6a enor2(@ din+o o de +er+u a3+u t(tori or 3(i dire+6i. A+e3te a3'e+te au fo3t 'o3i*i e datorit( ?nregi3tr(ri or 'e di3+uri de gra2ofon@ +u dou( fe6e@ re ati= ieftine +a 're6 de =5nDare >i u>or de tran3'ortat dintr)un o+ ?n a tu . Din anu +5nd 'rodu+(toru ".C. S'eir )a de3+o'erit@ Patton ?nregi3treaD( 'e3te .; de fe6e de di3+ 'entru +a3a Para2ount. G5rfu de 3ar+in( a 'i+at ?nt52' (tor ?n anu 19&9. Atun+i a ?nregi3trat Pa ton +e e 2ai 2u te >i 2ai *une * ue3uri a e 3a e. S( ne o'ri2 >i 3( a3+u t(2 +5te=a. Poney Blues, ?nregi3trat a 1. iunie 19&9. Poate +e 2ai +uno3+ut +5nte+ a ui Patton@ re uat de Big ,oe 1i ia23@ "oneP*oP EdJard3 >i Canned "eat@ ?ntre 2u 6i a 6ii. E3te +eea +e ?n i2*aC ro25ne3+ 3)ar Di+e un +5nte+ (I(it@ ti'i+ o2u ui +are 2erge +u +a u >i +(ru6a 'e un dru2 'r(fuit >i ung +5t o Di de 'o3t@ >i +a 3()i trea+( ur5tu @ 3e a in( +u un e >tie +e 2or2(it. I3+u3in6a +Iitari3ti+( a ui Patton 3e arat( ?n tot fe u de 3unete 3+oa3e de +Iitar( ) +iu'ituri@ *(t(i 'e +orDi >i 'e +utia de reDonan6(@ +a un tra' de +( u6 ... Banty Rooster, i2'ri2at tot a 1. iunie 19&9 Ao Di foarte 'rodu+ti=( 'entru Para2ountHB. E3te +5nte+u din +are 1i ie DiFon =a /eFtrage0 Red Rooster, 2are 3u++e3 'entru "oJ in7 1o f?n 1941@ >i >i 2ai 2are 3u++e3 'entru Ro ing Stone3@ de atun+i ?n+oa+e. De>i un +5nte+0de +urte0@ +urat rura @ * ue3u ui Patton nu are +Ie3tii de genu +e or a +are te)ai a>te'ta ) +u+uriguri@ +ot+od(+e i et+. E un +5nte+ in >i ent@ +a 2 +a un +u=5nt fune*ru Ia ?n2or25ntarea unui enoria> de frunte a +o2unit(6ii. Bo Weavil Blues, 19&9. E3te unu din a+e e +5nte+e 'ro=o+ate de o +a a2itate natura (@ iar o weavil e3te o in3e+t( +are di3truge +u tura de *u2*a+. A'(rut( ?n TeFa3 +(tre 189;@ in3e+ta a+ea3ta a 'rodu3 o ade=(rat( +ata3trof( ' antatori or din Mi33i33i''i@ ?n 191%@ ruin5nd 'e 2u 6i. $egrii@ arenda>i 3au nu@ au =(Dut ?n g5nganie un a iat ?n u'ta or +u ra'a+itatea +e or *oga6i@ >i)au tratat a'ari6ia ei +a un 3e2n di=in. Mnregi3trarea 'ri eCuie>te ui Pa ton +5te=a /efe+te0@ +u2 Ii 3e 3'une aDi. Ciu'itu +orDi or 3u*6iri adu+e +u Dgo2otu f(+ut de in3e+t( ?n D*or@ iar *a3u 'er2anent e 'ar+( un *5D5it 35+5itor@ de)6i =ine 3( iei +e=a >i 3( dai du'( D*5rn5itoareH ... !i"hwater Everywhere, ?nregi3trat( Ia Cu2(tatea ui o+to2*rie 19&9. A t * ue3 in3'irat de un +ata+ i32@ inunda6ii e din 19&-@ +u /u2eDiri0 ?n di3+ografia unui ,oIn Lee "ooKer A'ie3a #upelo, din 19%9B@ A *ert Ving 3au Roe*u+K /Po'30 Sta' e3. Ai+i@ Patton nu)>i 2ai 'er2ite 3( trateDe ?n +Ieie ironi+)afe+tuoa3( o nenoro+ire +are afe+teaD( at5t de r(u +o2unitatea. Ger3uri e 'ar 2ai degra*( o rug(+iune +(tre Do2nu @ dar Do2nu e 3u3 >i '(+ate e u2ii de Co3 3unt 2u te@ ni+i 2(+ar 'oto'u nu e 'oate 3'( a. At2o3fera +reat( de =o+e >i +Iitar( e +u a3u'ra de 2(3ur( a'(3(toare. B(taia +u 'a 2a 'e e2nu +Iit(rii adu+e a 3unet de to*e afri+ane anun65nd 'ri2eCdia. Re'eti6ia =er3uri or ) 2oda itate de *aD( ?n * ue3 ) 3e fa+e +u in=enti=itate@ 'e un ton a ar2ant. Mnregi3trat( ?n dou( =er3iuni@ 'ie3a 3+Ii2*( or+Ie3tra6ia de3tu de 'u6in@ dar =arianta a doua are un +re3+endo ter2inat +u un a+ord@ o r(*ufnire de a+orduri@ 2ai *ine Di3@ +e 3ea2(n( +u 'r(*u>irea +a3ei uate de a'e ori o=ite de un 3'(rg(tor de gIea6( ) >i nu e =or*a de a+e =a3 a ui Du2neDeu@ 'e +are@ ?n groaDa 'ro=o+at( de a'(@ +5nt(re6u >i)n+Ii'uie +()I aude =enind 3()I 3+a'e din dor2itoru inundat... Mn ni+i o a t( ?nregi3trare a ui n)a (3at Patton un 3unet 2ai gra=@ 2ai 3u2*ru@ 2ai ?nfri+o>(tor@ 3+o3 +u a'arent( fa+i itate de +orDi e groa3e a e +Iit(rii. S( fie ai+i 3e+retu +( di3+u 3)a =5ndut +e 2ai *ine ?n /+ariera0 ui CIar eP PattonE $ Spoon%ul Blues@ din a+eea>i Di de 1. iunie 19&9@ a t( 'ie3( +e a tre+ut 'rin fi iera DiFon ) 1o f@ >i a ?n+ununat * ue3)ro+Ku unor gru'uri 're+u2 Crea2@ Co o33eu2@ A eFi3 Vorner73 B ue3 In+or'orated et+. E3te eF're3ia unei 'reo+u'(ri 'reDent( ?n ori+e re'ertoriu de * ue3 ) 'ro* e2a 'atu ui@ +u2 ar Di+e un autor 2ora i3t. Mn fa't@ e3te eF'ri2area i*er( a unor 'reo+u'(ri arIi)*ana e@ nu nu2ai ?n =ia6a * ue32eni or negri ) tran3'unerea ?n +5nte+ a a'eten6ei 3eFua e@ 2ai 2u t 3au 2ai =io ent eFer+itate ?n diferite o+aDii@ +u diferite fe2ei. Mnregi3trarea '(3treaD( una Pagina 8 din 81

din /g(3e ni6e e0 ui Patton! g i3area 'e +orDi e +Iit(rii@ +u *ott ene+K)u 3au +u un +u6it Ane i'3it din /ar3ena u 0 +Iitari3tu ui Ioinar 'rin o+uri 'eri+u oa3eB@ g i3are +e ?n o+uie>te +u=inte e /eF' i+ite0 ?n =er3uri e +5nte+u ui. Te2a eroti+( ?n+ununeaD( a'roa'e fie+are * ue3. P(r(3irea +a3ei@ +( (toria +u trenu @ ne+aDuri e a 2un+(@ in3ati3fa+6ia 'entru =ia6a de duDin(@ 3ingur(tatea 'rin 3tr(ini@ dorin6a de a re=eni a+a3(@ toate 3e 3f5r>e3+ A+u *ineB ?n *ra6e e iu*itei@ ?n re a6ia 3eFua ( ?2' init(. De>i drago3tea ?i 'reo+u'( 'e to6i@ ea e3te =(Dut( 2ai degra*( +a o 'a+o3te@ ne3tatorni+(@ ?n>e (toare@ +Iinuitoare@ 3+u2'(@ oar*(@ nedrea't(. Ca >i ?n +5nte+e e 'o'u are ro25ne>ti@ fie e e doine din 8undu Mo do=ei@ fie +5nte+e de ini2( a *a3tr( din 2aIa a e e Bu+ure>ti or. Bine?n6e e3@ drago3tea e3te >i un iD=or i2en3 de ' (+eri@ un 2oti= de eFa tare@ un i2*o d +(tre 3u++e3@ +Iiar da+( nu de 'u6ine ori 3e ter2in( /Ca)n =ia6(0 ) +u e>e+@ '(r(3ire@ durere@ 2oarte@+ri2(. E3te o te2( 'e +are Patton nu 'utea 3( o rateDe@ fiind un fu3tangiu notoriu >i un ti' +are a a=ut 'atru ne=e3te +u for2e ega e! 'e <ertrude@ a ?n+e'utu ani or 19;;O 'e Minnie ToP@ din 19;8O 'e Minnie 8ranK in@ ?n anii 7&;O >i@ ?n fine@ 'e BertIa Lee@ din 193; '5n( ?n 193.@ +are )a >i ?ngro'atH Li nu 2ir( da+( Patton e gata@ +u2 3'une ?n S'oonfu @ 3( 2earg( a ?n+Ii3oare din +auDa a+e3tei 'ro* e2e@ 'entru +( /Jo2en goin7 +raDP e=erPdaP in tIeir ife 7*out a... / A3 ide de *ott ene+K ?n o+ de +u=5ntu +on+retHB &reen River Blues@ o te2( fo + ori+( eFtre2 de r(3'5ndit( ?n Sud@ +u 3unete a2intind de 2ando ine e >i =iori e 'ionieri or a *i +are tra=er3au Mun6ii A'a a>i@ ?n frunte +u 3e=eru Danie Boone@ 'a3toru +u 'u>+a 'e u2(r@ dintr)un ta* ou 'i+tat a 18%& de <eorge C. BingIa2. Elder &reen Blues ) a t +5nte+ din 3eria +e or a'ro'iate 2uDi+ii +ountrP. Ai+i 3e aude >i o =ioar(@ iar r('(itu 'a 2ei ui Patton 'e +utia +Iit(rii 3ea2(n( +u o ta2*urin(. A3+u t5nd@ deodat( =eDi +u o+Iii 2in6ii un ta* ou ?n u ei 'e '5nD(@ de CIar e3 1i2ar@ din 18%.@ intitu at /P uta>i 'e f u=iu Mi33i33i''i0@ o u2e 3i2' ( >i a3'r(@ +a un JIi3KP +rud@ +a un * ue3 ne)e e+triDat... 'own the 'irt Road Blues@ tot din 1. iunie 19&9@ e3te o =ariant( 'ro'rie a unei te2e *ine+uno3+ute ) Ro in7 Q Tu2* in7 ) 'e +are o 're u+ra3e >i ?nregi3tra3e 'entru +a3a OVeI +5nt(re6u 1i ie $eJ*ern@ a 1. 2artie 19&9@ 3u* +Iiar tit u +are a=ea 3( ai*( o =ia6( ung(@ 'ra+ti+ =iu >i aDi@ >i +uno3+ut( ?n toat( u2ea * ue32eni or de aiurea. Garianta i2'ri2at( de Patton e do2inat( de o 'er+u6ie Ao*3edanta *(taie +u 'a 2a 'e +utia de reDonan6(B agre3i=( >i inten3(@ +u a+orduri redu3e a o '(rere@ o atingere +a >i ?nt52' (toare@ 3( nu 3e uite +( e a 2iC o+ un +Iitari3t totu>i@ >i ?n+( unu eF+e'6iona . Patton era un =erita*i =r(Citor a in3tru2entu ui. Putea fa+e +Iitara 3( +5nte@ 3( ' 5ng(@ 3( 6i'e@ 3( 2ior (ie@ 3( ur e +a un +oiot@ 3( 2or2(ie +a un ur3. Un * ue32an din De t(@ ,.D. /,e P ,aJ0 SIort@ +are )a =(Dut 'e Patton ?n tinere6e@ de+ ara 'rin anii 74; ui Sa2 CIarter3! /E fo o3ea +Iitara 3( +5nte@ dar >i o f(+ea 3( 3'un( RLord@ Ia=e 2er+P@ Lord@ Ia=e 2er+P@ 'raP *rotIer@ 'raP@ 3a=e 'oor 2eHS A3ta f(+ea Patton +u +Iitara@ a3ta 'utea 3( 3'un( +u eaH0 De3igur@ a at5ta eF're3i=itate a in3tru2entu ui@ a'roa'e +a nu 2ai era ne=oie de +u=inte + are@ >i Patton a (3at 'e di3+uri o gr(2ad( de =er3uri neter2inate@ de +u=inte ne?n6e e3e@ de *o *oro3e i@ datorate unei /e3teti+i0 in=o untare@ aCutat( >i ?nt(r5tat( de JIi3KP.Ca 3()I a*3o =e oare+u2@ Son "ou3e 2ini2a iDa i2'ortan6a +e >i)ar fi +5>tigat)o a25ndoi. Dar tot "ou3e re+uno>tea +(! /Puteai 3( 3tai 3u* gura ui APattonB@ era greu 3( ?n6e egi +e Di+e uneori ... / $u 3)ar 'utea 3'une +( in+oeren6e e =o+ii n)au o atra+ti=itate 'ur 2uDi+a (. De fa't@ Patton 'utea 3( fie ori+u2@ +a o2 >i +a indi=id 3o+ia O e nu a tr(dat +eea +e@ +u un ter2en 'reten6io3@ 3)ar nu2i arta ui@ iar o*i>nui6ii * ue3u ui nu2e3+ +Iitara ui. Pentru 'ri2a dat( ?n 2uDi+a a2eri+an(@ >i nu e3te eFagerat 3'u3 +(! ?n 2uDi+a u2ii@ un o2 >i un in3tru2ent =or*e3+ 'e 2ai 2u te =o+i de3're 3ingur(tate@ 3o idaritate@ iDo are@ +o2unitate@ *u+urie@ angoa3a@ drago3te@ 2oarte@ Du2neDeu. Li Pagina 9 din 81

a3ta nu a 2odu a*3tra+t 3au gongori+@ nu ?n for2e e e=ate >i 'reten6ioa3e@ +u2 3e ?nt52' a ?n 2uDi+a euro'ean( de =reo trei 3ute de ani. Ci 3i2' u@ + ar@ *ana @ ?n +u=inte o*i>nuite@ ?n3( +u o ?n+(r+(tur( e2o6iona ( a*3o ut nou(@ un fe de a fi >i de a 3i26i 'ro'riu A2eri+ii. C5ntare6ii a+e>tia i'3i6i de +on>tiin6a +a it(6i or arti3ti+e@ i'3i6i de 'reten6ii0 /teoreti+e0 3u'erioare >tiau ) >i o 3'uneau de +5te ori a=eau o+aDia ) +( * ue3u e3te un 3enti2ent. Pentru ei a3ta +onta@ >i +e era din+o o@ 3e nu2ea ni(ic)

Pagina 1; din 81

#. Legenda $%rintelui&$reot SON !OUSE


Pu6in a i'3it +a =ia6a ui Son "ou3e 3( ai*( o turnur( de ro2an do3toie=3KianH Un o2 re igio3@ dedi+at din +o'i (rie *i3eri+ii@ +u ?nn(3+ute +a it(6i de 'redi+ator@ de 're at +Iiar@ aCunge +5nt(re6 de * ue3@ 3e +o2' i+( 3enti2enta +u 2ai 2u te fe2ei@ *ea de 3tinge@ fa+e *ani din afa+eri du*ioa3e >i 6ine uneori /'redi+i0 ?n *i3eri+i e ra3ei ui@ unde =or*e>te ) +e a t+e=aE ) de3're +(i e Do2nu ui >i '(+ate e u2iiH Mn 3uf etu ui Son "ou3e =a fi fo3t +e=a tu *ure >i +andid@ +e=a 3a+ru >i anFio3@ un n(2o 'ro'i+e de3fr5u ui >i o u2in( '5 '5itoare@ +a o ?ntreD(rire a 3tr( u+irii 3oare ui 'rin o* onu unei +a2ere de tortur(. Son "ou3e a ' (tit *i=a en6a 3uf etu ui +u a+ute e3to2'(ri a e +arierei. Mnde ungate e 3a e tranDit(ri n)au 3tin3 2ag2a de3(=5r>it( a =u +anu ui din +are * ue3u 65>nea +u =io en6( >i 2(re6ie ?nfri+o>(toare. Iar =u +anii eru' rar... Son "ou3e a tr(it dra2a +on>tiin6e or +are nu o'teaD( 'entru una 3au a ta din 'o3i*i it(6i e oferite a un 2o2ent dat ta entu ui nati=@ tr(ind +u i uDia +( 'ot *a an3a a infinit ?ntre art( >i 2e3erie@ ?ntre *i3eri+( >i *odeg(@ ?ntre =ia6a ?n anoni2at >i 3'oot igIt)u +a*otin a unei 3+ene oare+are. Li da+( =ia6a 'ur( 3i 3i2' ( 'oate 6ine@ +a a Son "ou3e@ 84 de ani@ ta entu ri3+( di uarea ?ntr)o +onfuDie@ ratarea ?n rutin(@ iro3irea ?n a>te'tare@ auto)i uDionarea ?n /ne?n6e e30@ 2a+erarea ?n o*3+uritate. Cine >tie da+( 3e =a g(3i +ine=a 3( i2'eDea3+( a'e e@ un *iograf)dete+ti=@ un ' agiator noro+o3@ un fan o*3tinat... Eddie ,a2e3 "ou3e Cr.@ 3u'ranu2it Son@ 3)a n(3+ut a &1 2artie 19;& 'e o ' anta6ie dintre C arK3da e >i LPon@ 5ng( Ri=erton@ +o2itatu CoaIo2a@ Mi33i33i''i. A fo3t u ti2u dintre +ei trei +o'ii ai unei fa2i ii o*i>nuite de fer2ieri. Tat( @ Eddie "ou3e 3enior@ a=ea /?n+ ina6ii arti3ti+e0 >i f(+ea 'e 2uDi+antu @ +5nt5nd a + arinet ?ntr)o for2a6ie de a (2uri +are 3e 'rodu+ea a 'i+ni+uri >i fe3ti=it(6i o+aDiona e. CIiar da+( a=ea tangen6( +u /arta0@ tat( >i)a dorit 'entru fiu o =ia6( e e=at(@ >i )a ?ndru2at 3're +a ea +are du+ea a o 3tare a'roa'e ?na t( ) 'rin >+oa ( >i *i3eri+(. Era o +a e reDer=at( + a3e or a=ute >i a>a)Di3 no*i e@ a *i or ?n 'ri2u r5nd. Mn Sudu ?n+e'utu ui de 3e+o ::@ negrii 3+('a6i de 3+ a=ie for2au ?n+et)?n+et o 3o+ietate du'( 2ode u a *i or@ +u *oga6i >i 3(ra+i@ +u *urgIeDi >i arti>ti@ +u / u2e *un(0 >i /'ro3ti2e0 fo o3it( +a 25n( de u+ru ieftin(. Edu+a6ia@ in3truirea organiDat( ?n 3i3te2u >+o i or ai+e >i re igioa3e era nu doar 'arte a 'rogra2e or gu=erna2enta e@ +i >i +a e a'roa'e 3igur( 'entru a++e3u a un 3tatut 3o+ia re3'e+ta*i . Li +ine nu)>i dorea a>a +e=a 2(+ar 'entru +o'i E $u2ai +( =o+a6ia arti3ti+( 3e 2anife3t( 're+o+e >i a*nor2@ iar i3'ite e =ie6ii@ tr(it( a o inten3itate =iguroa3(@ 3e i=eau@ 2ai a e3 ?n +o2unit(6i e negre@ a tot 'a3u . "ou3ton Sto+KIou3e@ un * ue32an n(3+ut ?n 191;@ 2(rturi3ea 'rin anii 74; a>a! /Era2 gata 3( ter2in >i eu +in+i + a3e e e2entare@ >i eu@ atun+i@ 2)a2 a'u+at 3( fa+ 'e *(r*atu @ deI@ 3e treDi3e Rta entu S ?n 2ine@ >i +a 3( ar(t +e 'ot@ 2)a2 ?n3urat +u o fat( ... *un@ >i)atun+i 3)a du3 nai*ii >+oa a 2ea@ >i)a2 uitat >i *ru2a de ?n=(6(tur( +('(tat( ... / Pentru unu +are ?n+er+a 3( ur+e /tre'te e 3o+iet(6ii0@ * ue3u re'reDenta@ ?n +e 2ai *un +aD@ o r(t(+ire de tinere6e. C5te=a ore de di3tra+6ie 352*(t( 3eara@ du'( ?n+Ieierea 3('t(25nii de 2un+(@ erau o eF+e'6ie ad2i3( de a rigori e unei =ie6i 3u'erioare >i +Iiar de a rigori e edu+a6iei. O *(utur( a un *ar@ ao a t( +u 'rietenii@ un dan3 'e ringu +u du>u2ea +eruit( din o+a u 3'e+ia a2enaCat >i o =iDit( a *orde u de 'e 3tr(du6a do3ni+(@ du'( 2ieDu no'6ii >i 'e furi> de o+Iii fetei 'e +are ai +ondu3)o a+a3(@ iat( ' (+eri e reDer=ate nu doar + a3ei u+r(tori or 3eDonieri@ +i >i Pagina 11 din 81

angaCa6i or +u 3a ariu a3igurat >i +u n(Duin6( de 2ai *ine. Pentru a+ea3t( u2e@ a te a2e3te+a 3au a te dedi+a * ue3u ui@ 're3u'unea o atra+6ie 2a adi=( +(tre =ia6a Co3ni+(@ in3tin+tua (@ o +edare de a ?ndatoriri e +u23e+ade. Cine intra ?n Cung a +5nt(re6i or de * ue3@ era +ategori3it definiti= +a indi=id de+(Dut@ unu +are >i)a deD*r(+at +a itatea de o2. EF' i+a6ia a+e3tei atitudini@ eFtre2 de 3e=er(@ ?2*ra+( dou( a3'e+te. Pri2u 6ine de origini e >i natura * ue3u ui. Mn o'oDi6ie +u +5nte+e e +are 3e +5ntau ?n *i3eri+i@ a>a)nu2ite e go3'e @ * ue3u 3e +5nta ?ndeo3e*i ?n +5r+iu2i@ +5nd oa2enii 3e ?2*(tau@ +5nd a=eau + i'e gre e >i /negre0@ +5nd i 3e ura +u =ia6a >i 2un+a >i e =enea +Iefu de ' e+are@ de 3+anda @ de fe2ei 3tr(ine. 8oarte 2u 6i oa2eni ) >i negri@ >i a *i ) +on3iderau 2uDi+a * ue3 +a in3'irat( de for6e e r(u ui@ da+( nu +Iiar o 2anife3tare a Dia=o u ui ?n3u>i. I2ora itatea@ i+en6io3u @ eroti32u eFa+er*at@ a'u+(turi e *e6i=i orO a e Cu+(tori or de 'oKer@ a e +Ief ii or@ 'roFene6i or@ u+iga>i or@ =io en6a >i duritatea =ie6ii de fer2ier ne?n3e2nat@ de3tinu Ca ni+ a 'ro3tituate or@ a+ti=it(6i e du*ioa3e din ti2'u no'6ii@ =aga*ondaCu =(Dut +a un 2od de =ia6(@ ?n genera tot +e u tragia *unu 3i26@ toate a3tea erau 'reDente ?n * ue3 >i erau +on3iderate de / u2ea *un(0 3i2'to2 a de+(derii 3o+iet(6ii@ iar * ue32enii =(Du6i dre't 3ur3( de +oru'6ie. Li 2ai to6i /3a =atorii0 negri or W 2i3ionari a *i@ 'redi+atori de +u oare >i 'o iti+ieni de a2*e e nuan6e ) g(3eau /*u*a ra3ei0 ?n i2aginea 3tereoti' a * ue3u ui ire3'on3a*i >i in+ura*i . A doi ea a3'e+t 6ine de ) 3( Di+e2 a>a ) /i2aginea0 'roti'endadei negre@ af ate ?n 'ro+e3 de re+unoa>tere a ni=e de na6iune. Mntr)o 3o+ietate ?n +are =a oarea de referin6( 3e nu2ea /*ani0@ a fo3t o +on3ternare 'entru u2ea one3t( +on3tatarea +( 'rin * ue3 3e f(+eau *ani 2ai u>or +a 'rin 2un+( *rut(@ a un ni=e a++e'ta*i de trai. Mn a+e a>i ti2'@ a fo3t un 2oti= de 3+5r*( 'rofund( 'entru toat( /+re2a0 neagr( 3( =ad( +( CaDD2enii@ >i a'oi * ue32enii@ 3unt trata6i de unii inte e+tua i +a /re'reDentan6i autenti+i0 ai ra3eiH To6i a+e>ti oa2eni +are nu nu2ai +( =or*eau de3're re e e u2ii or@ +i +Iiar e tr(iau ?n =ia6a deDi +u Di@ erau a+ a2a6i ) ?n Euro'a ?ndeo3e*i W +a /'urt(tori ai 3'iritua it(6ii etniei or0H $u dorin6a de e3ta* i3I2ent@ nu traiu ?n +onfor2itate +u 're+e'te e *i3eri+ii@ nu re3'e+tu fa6( de ege a=eau tre+ere ?n 'ri2)' anu 2edii or de infor2are >i ?n +er+uri e +u tura e a=angardi3te@ +i deDordinea@ i2'ro=iDa6ia@ de3fr5u H I2'o3i*i de ad2i3 a>a +e=aH /Boieri2ea0 +o orat( +redea 3in+er ) >i a+uDaH ) +( * ue32enii 'ro=oa+( i'3a re3'e+tu ui 'entru ra3a neagr(. A+ea / u2e *un(0 n(Duia +a ) 'rin edu+a6ie >i 'rin 'urtarea +u 'o ite6e ?n ori+e ?2'reCurare@ fie ?n 3itua6ii de+orati=e@ fie ?n +onf i+te eFtre2i3te ) 3( o*6in( un o+ *ine2eritat ?n +adru 3o+iet(6ii a2eri+ane. Cu2 de+i 3( nu reCe+teDe * ue3u @ ?n 'ri2u r5nd /+Ia3a0 a3taE C( * ue3u a=ea 3u++e3 a oa2enii 3i2' i >i ne'reten6io>i@ e a t( +Ie3tiune. Mn fond@ * ue3u =enea /de Co30 >i ' (+ea u2ii /de Co30... . So+io ogu CIar e3 S. ,oIn3on@ ?ntr)o +arte 'u* i+at( de A2eri+an Coun+i on Edu+ation ?n 19.1 ) &rowin" up *n the lack elt de3+ria a3tfe /3u* u2ea0 * ue3u ui din Sudu rura ! /E o 2iFtur( de indi=iDi egoi>ti +(Du6i ?n afara +o2unit(6ii >i ar 'utea fi re+uno3+u6i +a o + a3( 3au defini6i +a o +ategorie 3o+ia (. Ei 3unt R'o'oru i*erS@ =aga*onDii@ ti+( o>ii@ 3(ra+ii nedre't(6i6i 3ati3f(+uti +u 3tatutu or@ +ei f(r( de +a3t( >i f(r( de ege@ negrii r(i@ 'ro3tituate e@ +artoforii@ renega6ii. Gia6a ?n u2ea or e3te grea@ dar i*ertatea ire3'on3a*i ( e3te o +o2'en3a6ie 'entru deDa=antaCe e inerente. A+e3ta e 'o'oru +are a +reat * ue3u >i +5nte+e e u2ii inter o'e. Ire3'on3a*i itatea ?i fa+e 3( fie una@ 3( ai*( oare+are 3o idaritate. Per3oane e din a+ea3t( '(tur( 'ot fi +ri2ina i 3au R=e>ni+ ?n=in>iS. Din 'artea or@ 3o+ietatea nu are ni+i o 'reten6ie. C56i=a au 'rote+6ie ?n R u2ea ?na t(S >i 3unt fo o3i6i@ de a *ii +erta6i +u egea@ 'entru +Ie3tii ne+urate ) o2oruri@ Cafuri@ reg (ri de +onturi. Po i6ia ?i fo o3e>te dre't infor2atori. Pe a+e>tia@ +o2unitatea neagr( ?i 'ro3+rie ?n+( o dat(@ 'ore+ indu)i R i2*(@ i2*ri+i@ =5ndut@ ?2'ie i6atS >i ?i +on3ider( +a >i e'ro>i... / Tri3ta rea itate nu 3e 'oate +onte3ta 3au ignora. Dar e3te e=ident +( * ue3u Pagina 1& din 81

nu e doar o 2uDi+( a da2na6i or@ 3au ) da+( e3te atun+i re'reDint( o 3u* i2are a +on>tiin6ei 2ai *une@ a n(Duin6ei or de a fi +ine=a. ADe=enit 2ai t5rDiu o +a e de a fa+e *ani@ * ue3u a adu3 un 3tatut re3'e+ta*i +5tor=a din +ei +are nu 3)au 3fiit 3()I +on3idere un dat di=in@ o art( f(r( 'reten6ii@ o *ine+u=5ntare 3uf etea3+(B. Re+uren6a dia oguri or dintre * ue32an >i Du2neDeu@ in=o+area Do2nu ui +a 3u're2 a'(r(tor A/Lord@ Ia=e 2er+PH Lord@ Ia=e 2er+P on 2P Ji+Ked 3ou H0 e3te un refren ?nt5 nit de a Son "ou3e >i Ro*ert ,oIn3on@ '5n( a ,oIn Lee "ooKer >i Ro*ert CraP@ >i a 2u 6i a 6iiB@ a'e u a aCutoru ui Du2neDeu arat( o +redint( autenti+(@ o re igioDitate =ie@ ?n +are o2u eFa3'erat e gata 3( 3e ia de g5t A>iB +u di=initatea@ +a 3()>i o*6in( dre'tatea >i o 3oart( 2ai *un(. CIiar da+( unii * ue32eni afir2( +( 3unt ur2(ri6i de r(u@ de Dia=o @ ei nu neag( 'e Du2neDeu@ ei >tiu +( EI e3te 'reDent >i ?i +er 3( 3e 2anife3te eF' i+itH Mn genera @ Du2neDeu e3te uat +a 2artor 'entru tot fe u de ne+aDuri@ +a 'ierderi de *ani a Co+uri de noro+@ 'ierderi de iu*ite@ de 3er=i+ii >i de +o'ii@ 2un+i f(r( ' at( 3au re+o te 'roa3te et+. C( 'uterea ui Du2neDeu 'are uneori 2ai 2i+( de+5t a dia=o u ui@ a3ta * ue32enii nu di3+ut(@ n)au a'eten6( teo ogi+(. Ei doar +on3tat(. Iar +on3tatarea +u =o+e tare a unor tare 3o+ia e nu 'i+( *ine ni+i +e or +are e genereaD( >i ge3tioneaD(@ ni+i +e or ' (ti6i 3( e =inde+e... Son "ou3e a fo3t un o2 u+id@ +are ?>i +on3trui3e o ?n6e egere a +o2' eFu ui de 'ro* e2e enun6at 2ai 3u3. R(3tignit ?ntre * ue3 >i *i3eri+( >i neIot(r5t +e tre*uie 3( a eag(@ e a 'u3 +Ie3tiunea a egerii ?n +Ieie u2ori3ti+(. Ce e*ru 3(u Preachin+ #he Blues@ ?nregi3trat ?n 193; 'entru +a3a de di3+uri Para2ount@ are +5te=a =er3uri de2ne de ori+e anto ogie a u2oru ui. ,h, (i-a( ".sit o reli"ie, a( *nt/lnit-o *n iserica aptist., , s. %iu un predicator aptist, 0i si"ur n-o s. (ai (uncesc) ,h, dar acu( predic acest lues, 0i vreau ca to1i s. stri"e 2.cea( trea . ca un pri3onier, 0i ti(pul (eu cur"ea pe l/n". (ine4 ,h, *n ca(era (ea (-a( aplecat s. (. ro" 5i-a( che(at luesul, 0i el (i-a (uncit spiritul *ndelun"4 , , a( avut o reli"ie, 'oa(ne, *n aceast. adev.rat. 3i, 'ar %e(eile 0i whiskey-ul, astea nu (-au l.sat s. (. *nchin) Du'( +u2 3e =ede@ ?n tradu+ere i*er(@ Son "ou3e g(3ea =ino=at 'e a t+ine=a +( nu reu>i3e 3( '(3treDe /+a ea ade=(rat(0 ?n =ia6(. Ca 2aCoritatea +e or in+a'a*i i 3( fie fer2i ... Da+( * ue3u re'reDenta 'artea rea a =ie6ii@ 'reo6ia 're3u'unea re igia +a o 'utere. Go+ea de fo+)>i)'u+ioa3( a 'reotu ui +onta enor2 ?n 2ito ogia >i 2enta itatea +o2unit(6i or rura e. Era +a un 3t(=i ar +ontra nenoro+iri or natura e >i +a un 3i2*o ) ta i32an +ontra 3oartei re e@ a 2or6ii@ a iadu ui >i a dia=o u ui. C5nd un 'reot +onda2na de a ?n( 6i2ea a2=onu ui@ =o+ea ui 3e2(na +u tr(3netu di=in@ iar 'er3oana =iDat( 3e 'r(*u>ea de 2u te ori in3tantaneu a 'odea@ +u'rin3( de 3'a32e e re2u>+(rii. Da+( un * ue32an a=ea neferi+irea 3( +ad( 3u* ' e3nitura de *i+i a 'reotu ui@ e 3e (3a de re e@ de=enea o2 a>eDat a +a3a ui@ fa2i i3t +on=in3@ 2un+itor 3(r2an >i *i3eri+o3.. Dar e 3i26ea un i2en3 regret du'( =re2uri e *une a e di3tra+6ii or >i =i3a +( ?ntr)o Di 3e =a ?ntoar+e a * ue3@ +u2 =i3eDi 3( te ?ntor+i a o iu*it( din tinere6e. Li +Iiar da+( iu*ita a+eea a ?2*(tr5nit@ feri+irea e a'roa'e a fe de 2are. Mu 6i * ue32eni +o2iteau a3e2enea ge3turi +o'i (re>ti@ f(r( 3()>i 'iard( ?n+rederea ?n Du2neDeu@ +on=in>i +( o+u or a 35nu Do2nu ui =a r(25ne neo+u'at +5t 3e =or deda ei * ue3u ui. O do=ad( a 'uterii +redin6ei@ un u+ru 2inunat@ 'oate 3inguru u+ru 2inunat ?ntr)o =ia6( +Iinuit(H La 1% ani@ Son "ou3e 6inea 'redi+i ?n *i3eri+a o+a ( din LPon. La &; de ani era 'a3tor *a'ti3t@ 'urta +o3tu2 negru >i +(2a>( a *(@ >i eF+e a 'rin +u=inte dure a adre3a +e or deda6i a +oo u ui >i ?n+( +(rii egi or. P5n( a a'u3u +arierei de * ue32an@ =o+ea ui =a '(3tra duritatea i2're+a6iei + eri+a e >i =a 3una +a o 'rofe6ie a'o+a i'ti+(@ ?n +iuda i2'regn(rii di3+ur3u ui +u g u2e >i ironii. A3+u tate f(r( aten6ie@ Pagina 13 din 81

=er3uri e +5nte+e or ui "ou3e 'ar >i a3t(Di =er3ete a e nu)3tiu)+(rui 'rooro+ =eterote3ta2entar@ 25niat de ruina ra3ei >i a +redin6ei. Un 'a3tor din Sud era un fe de 'o'( de a ro25ni@ +are ?3i 2anife3t( Iaru doar ?n Di e e de 3(r*(toare. Mn re3t@ u+reaD( +a ori+e o2 3(n(to3@ ar( gr(dina@ du+e =ite e a iD aD@ +o2er+ia iDeaD( +erea e@ re'ar( 2otoare 3au te e=iDoare >i ?n+ear+( 3( uite tonu de+ a2ator ?n +on=er3a6ii e +urente +u enoria>ii 3e2i)re3'e+tuo>i. Son "ou3e a t(iat e2ne a Coag(ru 'u3 ?n 2i>+are de a'(@ a +u e3 *u2*a+ >i )a +(rat a ra2'( 5ng( 2a>ina de egrenat@ a f(+ut ori+e 2un+( one3t( 'entru a +5>tiga *ani. Ca o2 a *i3eri+ii@ u2* a +u na3u 'e 3u3 +5nd =edeaNauDea +5nt(re6i de * ue3 a u>a =reunei +5r+iu2i 3au 'e =eranda +a3ei@ ?n a2urg. Ca o2 'ur >i 3i2' u@ +u'rin3 de ne=oi >i 6intind o 3tare 2ai *un(@ a ' e+at 3( u+reDe a Co2'ania O6e u ui@ din St. Loui3@ 'entru /fa*u oa3a0 3u2( de un do ar 'e or(H Era ?n St. Loui3 ?n 19&%@ +5nd@ ?ntr)o Di@ a =(Dut o 2u ti2e de in>i ?ngIe3ui6i ?n Curu unui ti' +are +5nta a +Iitar(@ a=5nd 'e degetu 2iC o+iu un f a+on de 3ti+ (@ din a+e ea ?n +are 3e '(3treaD( 2edi+a2ente e. < i3area 25inii 3t5ngi 'e grifu +Iit(rii 'rodu+ea un 3unet +are )a i2're3ionat ?n +Ii' 3traniu 'e Son "ou3e. Din Diua a+eea >i)a +u2'(rat o +Iitar(@ a f(+ut ro3t de un g5t de 3ti+ ( >i 3)a a'u+at 3( ?n=e6e de unu 3ingur +u2 3e 3+ot 3unete e a+e eaH A ?n=(6at a>a de *ine +( 2ai t5rDiu a fo3t /'rofe3oru 0 ui Ro*ert ,oIn3on >i a ui MuddP 1ater3@ +ei doi ti'i +are 3unt@ 3)ar 'utea afir2a@ figuri e e2* e2ati+e a e * ue3u ui dintotdeaunaH A>a +u2 a2intea2 2ai 3u3@ ?n =ia6a ui Son "ou3e inter=eni3e a+ea 3+Ii2*are radi+a (@ ?ntor+5ndu)i +u +ir+a 18;X 2odu de +o2'ortare ?n 3o+ietate. De a Cu2(tatea ani or 7&; '5n( ?n 19.3@ Son "ou3e du+e =ia6a Iaoti+( a unui +5nt(re6 de * ue3. Itinerant >i ne3tatorni+@ u2* ( 'rin 2i+i e o+a it(6i de 6ar( din Mi33i33i''i >i)>i +5nt( * ue3uri e 'e unde 'oate@ 3e ?n3oar( de dou( ori@ ofi+ia ) +u Carrie@ 'rin 19&8 '5n( ?n 193.@ >i +u E=ie ?n 193.. Dar 'entru un * ue32an 2o*i >i inde'endent@ +(3(toria e3te o an+or( 3t5nCenitoare. $i2i+ 3ur'rinD(tor +( 2ariaCe e 3e 'a3eaD( iute >i f(r( regrete@ >i 3e re?nto+2e3+ a fe de iute >i f(r( 'rea 2u t( +5nt(rire 'rea a*i (. Pentru Son "ou3e =ia6a a fo3t o*i>nuit( ?n a+e3t do2eniu@ du'( E=ie ur25nd a te trei ... E=eH ASau fii+e a e E=ei... B Cariera >i traie+toria fo3tu ui 'redi+ator A+are reDo =a3e di e2a +on>tiin6ei 3a e@ afir25nd +u u2or +( /nu 'o6i 6ine ?ntr)o 25n( 'e Du2neDeu >i ?n +ea a t( 'e Dia=o H0B 3e ?ntretaie ) dar nu 3ea2(n( ) +u traie+toria >i +ariera fie+(ruia dintre +e e trei re'ere a e * ue3u ui ) Patton@ ,oIn3on >i MuddP 1ater3. Mnregi3tr(ri e ui Son "ou3e din anii 73; 3unt foarte 'u6ine@ gra=ate de +a3a Para2ount Are)editate a Co u2*ia ?n anii * ue3)re=i=a u uiB. Afar( de a2intitu Preachin+ #he Blues@ de 2en6ionat 3unt 'eath 6etter Blues Aa +(rui 2atri6( a fo3t 'ierdut(B >i 'ry Spel7 Blues. A+e3t +5nte+ de3+rie ne+aDuri e +u ti=atori or de '(25nt ?n =re2ea 3e+etei. Sunt +5teodat( a3e2enea 'erioade u3+ate@ +5nd +eru 3e 2en6ine ?nne*unitor de 3enin@ Di e >i 3('t(25ni a r5nd@ +5nd aeru 3e 'urifi+( de ori+e ur2( de a'( ?n+( din 'ri2e e ore a e di2ine6ii@ +5nd deCa 3oare e 'are ?n6e'enit 'e +er@ a'roa'e de =5rfu ne2i>+at a ar*ori or ' eo>ti6i@ +5nd ni+i 2(+ar a u2*r( nu g(3e>ti 'i+ de odiIn(@ ne+u2 de r(+oare@ +5nd a'e e '5r5u ui din 3'ate e gr(dinii 3unt de2u t o a2intire@ iar r5u de a 2arginea a>eD(rii a*ia 3e t5r(>te +a un fir de 3a i=( a +o 6u gurii unui 2uri*und@ iar f u=iu e de'arte@ >i nu ai ni+i ti2' 3( 2ergi a+o o@ fiind+( tre*uri e Di ni+e te 6in 5ng( '(25ntu ar3@ +a * e3te2at 3( fie un 'urgatoriu@ 'e +are noa'tea Coa+( tot fe u de =r(Citoare >i 3'iridu>i ai dia=o u ui@ nu2ai *ine 'reg(ti6i 3( t52'ea3+( definiti= 'e *ietu o2 +are +rede ?n +Ie2(ri e 2in+inoa3e a e tur2ei de de2oni. .. A?n eng eD( S'e ?n3ea2n( >i =raC(O >i r(3ti2'@ iar Co+u de +u=inte nu 2i 3e 'are ?nt52' (tor a un ironi3t +a "ou3eB. Afar( de a+e3te ?nregi3tr(ri /ofi+ia e0@ de3tinate 'ie6ei +urente@ ?n 19.1 >i ?n 19.&@ ?n o+a it(6i e LaKe Cor2orant >i Ro*in3on=i e@ Son "ou3e 3e a3( +on=in3 de fo + ori3tu A an Lo2aF 3( i2'ri2e 'entru Bi* iote+a Congre3u ui SUA. De>i 'erioada era una de /re3tru+turare a a+ti=it(6ii0 'entru /fir2a0 ui Son "ou3e@ tot +e a 'ri2it 'entru eforturi e 3a e ?n 3 uC*a Congre3u ui a fo3t o 3ti+ ( de Co+a)Co a... Ce)i dre't@ re+e >i *un(H Li +u gu3t Pagina 1. din 81

natura H Ca 2ai toti a2eri+anii@ Son "ou3e '(rea un ti' 2u t 'rea dorni+ 3( +5>tige *ani. Dar nu 3e da ?n (turi de a o fa't( *un(@ +5nd 3e i=ea ne+e3itatea. $u degea*a fu3e3e 'redi+ator >i o2 a *i3eri+iiH Se 'oate 3'une +( fa'ta +ea 2ai *un( a ui Son "ou3e a fo3t +( )a ?n=(6at 'e MuddP 1ater3 /teIni+a0 *ott ene+K)u ui. Po=e3te>te MuddP! /Era o 352*(t( 3eara@ una din a+e ea ?n +are n)ai a t+e=a de f(+ut de+5t 3( 3tai +u 'rietenii a o *ere@ >i Son "ou3e +5nta a noi ?n Don(@ a +5r+iu2a unde era2 >i eu. Pe atun+i eu +5nta2 *ini>or a +Iitar( >i fo o3ea2 *ott ene+K)u 'entru +( a>a f(+eau 2u 6i ti'i din De t(. C5nd )a2 auDit 'e Son "ou3e +u2 +5nt( +u *ott ene+Ku ui@ a> fi =rut 3( 3'arg in3tru2entu 2eu@ da+( 2i)era a ?nde25n(... $oro+ +() (3a3e2 a+a3(... Son "ou3e a +5ntat =reo 'atru 3('t(25ni 'rin o+uri e noa3tre@ >i eu a2 fo3 5ng( e ?n fie+are noa'te... Puteai 3( 2( dai afar(@ du'( +o 6@ eu ? auDea2 >i) =edea2 +e f(+ea... Ti'u 'redi+a * ue3u @ nu) +5nta@ ?n6e egiE Sta Co3 ai+i 'e)un *utoi@ 3au 'e un 3+aun@ 3au 'e o ad(@ >i +5nta un +5nte+ du'( a tu @ >i toate 3unau +a o 'redi+( 'o'ea3+(@ dar nu te ' i+ti3ea de o+@ ?n6e egiE0 Dar ne=oia de *ani a ui Son "ou3e a de=enit 2ai 3tringent( de+5t ' (+erea de a fa+e * ue3. P5n( ?n 19.3 fu3e3e o 'reDen6( o*i>nuit( ?n Dona Ro*in3on=i e) Ru e=i e)Par+I2an)Lu a)Tuni+a)Me2'Ii3. Genituri e nu)i aCungeau ni+i 'entru +Ie tuie i +urente. S're deo3e*ire de a 6i negri 3udi>ti +are ur+au a CIi+ago >i Detroit 'entru a 3+('a de 3(r(+ie@ Son "ou3e a ege o =ia6( de 2i+)afa+eri3t ?n Ro+Ie3ter@ $eJ #orK. M>i reia nu2e e /+re>tin0 de Eddie ,a2e3 "ou3e@ >i fa+e *ani de 'e ur2a r(D*oiu ui ?n toi@ fiind a3o+iat +u un 'ortar de a +(i e ferate >i de3+IiD5nd un +Iio>+ de 6ig(ri ?n gara +entra ( din ora>u $eJ #orK. Mn 19.8 2oare 1i ie BroJn@ 'rieten >i 'artener de turnee ?nainte de r(D*oi. "ou3e a uat 2oartea a2i+u ui dre't un 3e2n de a Du2neDeu@ >i a ag(6at +Iitara ?n +ui. P5n( ?n 194. nu 3)a 2ai >tiut ni2i+ de * ue32anu Son "ou3e. C5t 'ri=e>te o2u Son "ou3e... Ce =a fi 3i26it e ?n 'erioada de *oo2 a * ue3u ui din CIi+ago@ +5nd /e e=u 0 MuddP 1ater3 atingea o g orie de ne3'erat 'entru negri@ +5nd *anii +urgeau 'rin *uDunare e * ue32eni or A?n +a3ieria +5r+iu2i or >i ?n 25na fe2ei or >2e+IereBE E o +Ie3tiune a3u'ra +(reia 3e 'ot 3+rie 'agini de ro2an... ru3e3+@ +u rata6i de geniu ?n2or25nta6i ?n 'ro=in+ie... Dar A2eri+a nu e3te A+aB Ru3ia@ iar 2ito ogia +o2e)*a+K)u ui 3tr( u+itor e3te unu din 'un+te e 3a e forte. Du'( 194; a in+e'ut feno2enu nu2it B ue3)Re=i=a . O ung( 3erie de ti'i au ?n+e'ut 3( 3e agite de >i 'e 5ng( * ue3@ unii +5nt5ndu) @ a 6ii =5nD5ndu) @ +ei 2u 6i a erg5nd De=De+i du'( ?nregi3tr(ri /do+u2ent0 3au de to' ... Ge+Ii e di3+uri 'e -8 de tura6ii@ din anii 7&;)73;@ 3e2nate de Son "ou3e >i de a 6ii din genera6ia ui@ aCung 'e ' atane e gra2ofoane or unor +uno3+(tori +u 3tudii uni=er3itare@ +a A an 1i 3on 3au Bo* "ite Afondatorii gru'u ui Canned "eatB. Eforturi e 'u* i+i3ti+e a e unor ,oIn 8aIeP@ MiKe Lead*etter@ MiKe RoJe@ Pau O i=er 3au Sa2 CIarter3@ +onCugate +u 3u++e3e e 2anageria e a e unor ?2'(ti2i6i@ au du3 a r(3'5ndirea * ue3u ui autenti+ ?n r5ndu a3+u t(tori or a *i@ +ei +are de=orau di3+uri e +u Beat e3@ Ro ing Stone3 3au Ani2a 3. Pia6a a *( fiind de +5te=a ori 2ai arg( de+5t 'ia6a neagr( Ao+u'at( ?n a+ei ani de 3ound)u MotoJnB@ 3)a 'rodu3 o re=igorare@ a'roa'e +Iiar o re)na>tere@ o ie>ire din anoni2at >i o re+unoa>tere a =a orii unor * ue32eni ade=(ra6i@ +a ,oIn "urt@ S ee'P ,oIn E3te3@ 8red M+DoJe @ Son "ou3e. Care@ ?n ' u3@ tr(iauH Re)de3+o'eri6i 'rin +a3e e or 'r('(dite de a 'eriferia or(>e e or 3udi3te uitate de u2e@ * ue32enii 3unt adu>i ra'id 'e 3+ena 2ondia ( a 3IoJ)*iD)u ui. Mnregi3tr(ri@ turnee@ fe3ti=a uri@ 2ii de 3'e+tatori@ 'ui+u6e +u +arne a *( ) iat( +u +e 3)au +onfruntat *(tr5nii *(utori de JIi3KP@ ?n=e+Ii6i ?n re e@ a +(ror re'reDentati=itate 'entru etnia neagr( era 3tudiat( ?n teDe de i+en6(H Se 'oate e3ne ?n6e ege +( ini2a or =a fi reDi3tat +u greu 3tre33u ui. .. Li 3e 'oate ?n6e ege de +e + a3a /3u'erioar(0 a negri or >+o i6i@ +on3u2atori de MotoJn@ a reCe+tat ?n+( o dat( 'e * e3te2a6ii * ue32eni... Pagina 1% din 81

Din 194.@ Son "ou3e ?nregi3treaD( 'entru >a'te 3au o't +a3e de di3+uri@ +a B ue <oo3e@ Co u2*ia@ Ger=e@ Ganguard@ Li*ertP et+. Mi 3unt re)editate =e+Ii e ?nregi3tr(ri Aun LP +u B ind Le2on ,effer3on@ a tu +u ,.D. SIortB@ e3te onorat +u tit u de 2ather ,% #he 2olk-Blues 'e un LP 3+o3 de Co u2*ia ?n 194%. Ta entu >i i2'ortan6a 3a fu3e3er( re+uno3+ute a +e 2ai 'reten6io3 fe3ti=a a genu ui ) +e de a $eJ'ort@ 194.. 8or6a * ue3u ui 3(u 3e 2anife3t( +a o eF' oDie ?n ti2'u turneu ui euro'ean din 194-@ +u A2eri+an 8o K)B ue3 8e3ti=a . Iat( +e 3+ria un Curna i3t fran+eD de3're 're3ta6ia ui Son ?n 3a a O P2'ia! /Mira+o u a f(+ut +a a Pari3@ Son "ou3e 3( 3e g(3ea3+( 3ingur +u +Iitara ?n fa6a a %;;; de 'er3oane. Co2' et i2' i+at ?n +5nte+@ e n)a re2ar+at in+identu teIni+ +are )a 'ri=at de =o u2u 3onor a in3ta a6iei de a2' ifi+are. A +ontinuat +5nte+u 3(u =eIe2ent >i 'a3ionat@ 'un+tat de fraDe 32u 3e +u *ott ene+K)u de 'e +Iitara a+u3ti+(. La ter2inarea * ue3u ui 3(u@ 'u* i+u unani2 r(=(>it i)a d(ruit ui Son "ou3e +e e 2ai a2' e o=a6ii +u e3e de un * ue32an ?ntr)o 3a ( euro'ean(. Un =erita*i arti3t ?>i i=ra3e 2e3aCu interior f(r( 3( 6in( 3ea2a de +ontingen6e ... / O=a6ii 'arti+i'ati=e o*6ine Son "ou3e >i a Londra@ ?n 19-;@ +5nd ?nregi3treaD( ?n +on+ert u ti2u 3(u di3+ ) 8ohn #he Revelator. Ai+i e 'are 3( nu 2ai ai*( ne=oie ni+i 2(+ar de +Iitar( +a 3( +o2uni+e 3tarea e2o6iona (. Trei +5nte+e 3unt doar =o+a e@ Son "ou3e fiind 3o i3t@ iar 'u* i+u +or@ ?ntr)un dia og a3e2(n(tor +e or 'urtate ?n *i3eri+i e negri or@ ?n Sud. Mn a+e3t fe @ /'redi+atoru 0 Son "ou3e adu+e * ue3u +a 2e3aC di=in ?n 2iC o+u enoria>i or@ a>a +u2 o fa+e ori+e 'reot de 2ir ?n 'aroIia 3a. Iar datorit( 2iC oa+e or teIni+e@ 2e3aCu di=in aCunge unde ni2eni nu 3e a>te'ta@ 'e3te 3'a6iu >i ti2'... Mntre 194% >i 19-1@ Son "ou3e a earg( a fe +a ?n tinere6e@ nu2ai +( de data a3ta 'e o arie 2u t 2ai ?ntin3(. De a CIi+ago@ 194.@ a PIi ade 'Iia@ Toronto@ 194%@ $eJ #orK@ 1944@ Pari3@ 194-@ Londra@ 19-;@ MontreuF@ E =e6ia@ San 8ran+i3+o@ Ca ifornia@ >i iar Toronto@ $eJ'ort@ CIi+ago@ San 8ran+i3+o@ $eJ #orK >i iar(>i 'e unde 2ai fu3e3e@ >i unde 3e f(+eau fe3ti=a uri >i tot fe u de 2anife3t(ri 3tuden6e>ti ... Mu ti' e a'ari6ii a te e=iDiune >i a radio@ ?n dire+t 3au ?n fi 2e dedi+ate r(d(+ini or 2uDi+ii a2eri+ane@ fa+ din 'reDen6a ui "ou3e ade=(rate ?nt5 niri +u i3toria. Ur2a 'e +e u oid a tre+erii 3a e 'e a $eJ'ort@ 1944@ 'rin Londra@ 19-; 3au 'rin San 8ran+i3+o@ 19-- 3e '(3treaD( ?n arIi=e ?n+( ne+er+etate +u2 3e +u=ine de '(ti2a>ii genu ui@ de o*i+ei (3a6i 'e dinafar( din +on3iderente +o2er+ia e... O 3+urt( 3e+=en6( difuDat( ?n 1994 'e un +ana fran6uDe3+@ ? arat( 'e Son "ou3e ?ntr)un de+or 3'e+ia a2enaCat +a 3( /arate +a0 ?n Sud@ 5ng( un *utoi nou) nou6@ 'e un funda de +52' ?n a2urg. M2*r(+at ?n +o3tu2@ +u +ra=at( 3+urt(@ a 2od( ?n anii 748)7-;@ +u 'antofii u3trui6i +a ai unui agent de *ur3(@ "ou3e arat( +a un 'a3tor)+Iitari3t@ 'reo+u'at de +Iitara 3tee +e nu)I a3+u t( ... O 2i>+( ne?n+etat@ o o=e>te@ 'are +( e gata 3( dea +u ea de '(25nt ... Iar 25na drea't( ge3ti+u eaD( +u 're+i'itarea ner=oa3( a 'o iti+ianu ui af at ?n di=ergen6( de '(reri +u a eg(torii 3(i ... Cu fa6a rar ?ndre'tat( 3're +a2era de fi 2at@ Son "ou3e 'are +( nu)>i 'oate re6ine r53u @ e >tie de +e... Agita6ia >i =5 =a +reate ?n Curu Anu2e uiB 3(u@ a o =5r3t( +5nd oa2enii 3e g5nde3+ a +e e =e>ni+e@ )au ?2'in3 'e Son "ou3e a eF+e3e >i a agra=area *o ii de ini2(. A ur2at retragerea firea3+( de 'e 3+ena * ue3u ui. Totu>i@ a 2ai tr(it a'roa'e dou( de+enii@ '5n( ?n 1988. In=itat rar >i rnai 2u t de+orati= a di=er3e 2anife3t(ri uni=er3itare@ 3)a 3tin3 din =ia6( uitat de 2u 6i@ dar iu*it de a+eia>i ade=(ra6i +uno3+(tori ai * ue3u ui@ *(tr5ni >i ei de)a+u2@ >i ne=inde+a6i *(utori de JIi3KP... 3au =od+(H AMai u>or de g(3it ?n '(r6i e a+e3tea de u2e@ uitate 'ar+( >i e e de Du2neDeu... B . ... La 2or25ntu ui Son "ou3e 2iroa3e >i aDi a JIi3KPH

Pagina 14 din 81

'. Legenda iu(itului r%t%)itor ROBERT *O!NSON


I3toria 2uDi+ii * ue3 e3te ' in( de egende. Pitore>ti 3au 3u2*re@ *ana e 3au 35ngeroa3e@ i2'eDi 3au tu *urate de Dea2a ?n=e+Iit( a 2a 6u ui@ fie+are adaug( un *o* de fru2u3e6e a ta* ou ne2(rginit a Sudu ui. $u eFi3t( fru2u3e6e f(r( durere@ nu nu2ai ?n Sud@ +i oriunde. Li da+( fru2u3e6ea =a 25ntui u2ea@ +u2 3+ria Do3toie=3Ki@ 3e 3u*?n6e ege +( durerea =a fi o 'reDen6( o* igatorie... Conte2'oranii )au +on3iderat 'e Ro*ert ,oIn3on un *(r*at fru2o3. 8e2ei e@ de3igurO dar >i unii *(r*a6i +a'a*i i de o*ie+ti=itate@ deta>a6i de 'a3iuni e 3t5rnite a 3i2' a 'reDen6( a ui Ro*ert. Era unu din a+ei ti'i +are a=ea ta entu 3()i ?nt(r5te 'e to6i. 8e2ei e ? doreau +u 'ati2(@ *ar*a6ii ? dete3tau@ * ue32enii ? in=idiau. $i2eni nu r(25nea indiferent. EI ?n3u>i aCun3e3e 3( +read( +( e da2nat@ +( e 'o3edat de dia=o @ de>i 3e 'er3if a 3u*ti 'e te2a a3ta... P5n( ?n ur2( +u =reo De+e ani@ egenda ui Ro*ert ,oIn3on era una din a+e e 'agini fanteDi3te@ +u ?nta2' (ri ne=ero3i2i e@ +u un erou '(ti2a>@ angoa3at >i 2i3terio3O na>terea >i 2oartea erau +ufundate ?n +ea6(@ iar 'agina '(rea 3+ri3( de 2intea a*urit( de JIi3KP a unui autor 3udi3t@ +a TIo2a3 1o fe@ Tru2an Ca'ote 3au 1i ia2 8au Kner. O =ia6( 3+urt(@ o tr(ire ardent(@ dioni3ia+(@ o Certf( 'e a taru 2uDi+ii >i iu*irii@ o 2o>tenire re ati= redu3(@ +a nu2(r de ?nregi3tr(ri ) dar +u inf uen6( enor2( ?n 'o3teritate... Ce 're2i3e 2ai *une 'entru o idea iDare a*3o ut( 3)ar 'utea g(3iE Dar a2eri+anii nu 3unt o na6iune +a'a*i ( 3( a++e'te 2ituri ne)e u+idate. Poate de a+eea r(25n +o'i (ro>i! 'entru +(@ de>i +uno3+ a2(nun6it +e 3)a ?nt52' at@ fa*u eaD( 'e te2a re3'e+ti=(@ indiferent de i2' i+a6ii e 3o+ia e. Iar +5nd 2itu A eB adu+e *ani@ ni2i+ nu)i A2aiB o're>teH P5n( ?n ur2( +u De+e)+in3'reDe+e ani@ ni+i anu na>terii@ ni+i a 2or6ii nu 3e >tiau 3igur ?n /+aDu 0 Ro*ert ,oIn3on. Unii autori tre+eau +( 3)ar fi n(3+ut ?n 191.@ 1911@191&. Moartea ar fi 3ur=enit@ du'( a+eia>i autori@ *a ?n 193-@ *a ?n 1938. Mn fond@ +e 3e 'oate a>te'ta din 'artea *iografi or gr(*i6i >i dorni+i de 3enDa6iona @ +5nd a'ro'ia6ii ui Ro*ert ? *(nuiau A3au a+uDauHB +( ar fi 'o3edat de dia=o @ +( >i)ar fi =5ndut 3uf etu 'entru a 'utea +5nta at5t de *ine@ >i a te e... Te2a 2uDi+antu ui +are >i)a =5ndut 3uf etu nu e nou(@ >i nu e 3'e+ifi+( regiunii Sudu ui. De a 8au3t@ a Paganini@ a Ber ioD >i a Adrian Le=erKuIn@ +a 3( ne i2it(2 a 3'a6iu euro'ean. C5t de3're A2eri+a@ ar fi 3( tre+e2 'rin Sa e2@ 'rin Edgar A an Poe '5n( a ,i2 Morri3on >i 'oe6ii droga6i ai ani or 74;... O te2( +a ori+are a ta@ 'oate 2ai atra+ti=( >i +o2er+ia ( 'rin * e3te2(6ia in+ u3(H Dar Ro*ert ,oIn3on a fo3t doar un *(iat de 6ar( ta entat@ +Iiar genia @ +are n)a a=ut noro+ 3( tr(ia3+( 'rea 2u t@ 3( fie uDat de g orie >i de fani. L)au uDat doar fe2ei e 6inutu ui 3(u... E e i)au +reat aura 2i3ti+( a *(r*atu ui fata @ e e )au *(gat ?n 2or25nt@ e e ?i '(3treaD( >i aDi o drago3te =e+in( +u ura@ >i) a+uD( ?n+( de '(+ate 'e +are n)a a'u+at 3( e +o2it(. /Pune o fe2eie 3( o*6in( +e=a@ >i tu n)ai a t+e=a de f(+ut de+5t 3( 3tai >i 3( =eDi +e 3e ?nt52' (H0 3'une un erou negru din u2ea ui 8au Kner@ u2e ?n +are a tr(it >i a+e3t =erita*i 'er3onaC fau Knerian@ +are e3te Ro*ert ,oIn3on. Buni+ii ui Ro*ert 3)au n(3+ut 3+ a=i >i au fo3t e i*era6i du'( r(D*oiu +i=i . Ma2a ui Ro*ert@ ,u ia Ann MaCor3 3)a +(3(torit +u CIar e3 Dodd3 Cr. ?n anu 1889@ ?n "aD eIur3t@ Mi33i33i''i@ >i au a=ut >a3e +o'ii@ *(ie6i >i fete. CIar e3 Dodd3 a fo3t fer2ier@ t52' ar >i ?2' etitor de +o>uri >i 3+aune din nuie e@ un ti' re3'e+tat ?n +o2unitate >i *ine)=(Dut de ofi+ia it(6i. At5t de re3'e+tat >i de *ine=(Dut a fo3t@ ?n+5t a 2ai f(+ut doi *(ie6i +u o 2etre3(@ 'e nu2e Serena. Li at5t de 2u t >i)a iu*it 3o6ia@ Pagina 1- din 81

?n+5t ?n anu 19;-@ +5nd era a2enin6at +u 2oartea de ni>te fra6i@ 'uterni+i ?n Don(@ a fugit a Me2'Ii3@ unde 3)a 3ta*i it +u nu2e e de C.D. S'en+er@ >i a adu3 din "aD eIur3t 'e Serena >i +o'iii ei@ nu 'e ,u ia AnnH R(2a3( 3ingur( 3( 3e r(D*oia3+( 'eriodi+ +u + anu +e)i 'u3e3e *(r*atu 'e fug(@ ,u ia Ann 3)a a iat +u un anu2e $oaI ,oIn3on@ un fe de 'ierde)=ar(@ *e6i=@ +artofor >i 2uDi+ant@ =or*(re6@ 2in+ino3 >i fanfaron@ gata ori+5nd 3( ia a'(rarea +ui=a ?n 'ri2eCdie@ dar nu2ai +5nd era 3igur +( are de ?nfruntat 'e +ine=a 2ai 3 a* +a e . A+e3ta =a fi tat( ui Ro*ert@ +(+i ,u ia Ann@ tot a>te't5nd 'e CIar e3@ 3e u3+a3e de a>te'tare@ >i n)a reDi3tat i3'itei. G(D5nd +( ,u ia Ann 3)a treDit a =ia6( >i +Iiar rode>te@ $oaI a fugit aiurea >i ni2eni nu a 2ai auDit de e . C anu fra6i or@ a2intit ?nainte@ a 'u3 gIeara atun+i 'e '(25ntu fa2i iei Dodd3. Ori+u2@ ,u ia Ann +edaO u'ta era inega (@ re+o te e foarte 'roa3te@ datorii e 3+adente. Ro*ert 3)a n(3+ut a 8 2ai 1911@ ?n "aD eIur3t. A=ea nu2ai trei ani +5nd@ ?n 191.@ 2a2a ui >i 3urori e r(2a3e ne2(ritate 3)au 2utat +u e a Me2'Ii3@ ?n +a3a do2nu ui C.D. S'en+er@ fa*ri+ant de 2o*i (@ o +a3( ' in( +a a unui 'atriarI *i* i+H Da+( traiu =a fi fo3t greu 3au nu@ ?ntre +e e dou( fe2ei ) ,u ia Ann >i Serena ) n)a inter=enit =reun in+ident@ fiind+( ,u ia Ann 3)a re)2(ritat ?n 1914@ du'( +e ' e+a3e a*andon5nd 'e Ro*ert ?n fa2i ia 3o6u ui. Cu nu2e e S'en+er@ Ro*ert a tr(it +a un intru3 ?n+( doi ani@ '5n( ?n 1918@ +5nd 3)a 2utat ?n noua +a3( a 2a2ei 3a e. E3te +a >i inuti ( 're+iDarea +( =ia6a ?ntre fra6ii =itregi a fo3t o e+6ie a3'r(@ +are a f(+ut din Ro*ert un +o'i +u 2u ti' e 'ro* e2e >i +o2' i+a6ii 3uf ete>ti. Da+( 5ng( 2a2()3a =a fi g(3it un 3'riCin@ doar =er3uri e +5nte+e or ui de 2ai t5rDiu o 3'un. C( doar 2a2a )a ?n6e e3 >i )a iu*it@ a3ta 'are >i un + i>eu. Ori+u2@ 5ng( 2a2( a g(3it un a t tat( =itreg@ un 2un+itor one3t a '(25ntu uiO 'e nu2e 1i ie /Du3tP0 1i i3. 8a2i ie ti'i+( de fer2ieri +u '(25nt uat ?n arend(@ +ei doi u+rau din greu +a 3()>i 2en6in( traiu a ni=e a++e'ta*i @ >i a*ia da+( 2ergeau o dat( 'e 3('t(25n( a 2agaDin ?n Ro*in3on=i e@ o+a itatea 5ng( +are g(3i3er( de 2un+(. Pentru Du3tP 1i i3@ =ia6a 3e redu+ea a a 2erge ?n 3'ate e +at5ru ui@ 25n5ndu) a arat de di2inea6( ... /Li arai toat( Diua@ toat( 3('t(25na@ tot anu ) >i tot degea*aH Da+( a 3f5r>itu anu ui r(25neai dator nu2ai +u 3;; de do ari '5n( a re+o ta ur2(toare@ >i da+( 'atronu a++e'ta 3( fii dator a e @ atun+i 'uteai 3( Di+i +( a fo3t un an *unH Puteai 3( Di+i 2u 6u2e3+ 'ro'rietaru ui@ 3( Di+i +( a fo3t un an *un >i 3()6i dore>ti un an =iitor 2(+ar a fe +a (3taH Li)atun+i +u2 3( nu 3'un ui Ro*ert +( =ia6a a3ta nu e *un( 'entru un +o'i de i+at +a e E0 E o+u 3( 're+iD(2 +( un u+r(tor a '(25ntu ui@ +a Du3tP 1i i3@ a=ea 3tatut de arenda>@ dar arenda> nu ?n 3en3u *ine+uno3+ut a noi@ ?n Ro25nia@ de o2 Ae=entua gre+otei 3au CidanB +are ?nIa2( a 2un+( 'e *ie6ii 6(rani >i ?i *ate +u 'u2nu ?n +a'@ unu +are Cu'oaie 'e ' ugari >i ?i ?n>ea ( 'e *oieri... Arenda> 3au fer2ier era ?n A2eri+a@ >i +u fre+=en6( ?n Sud@ a+e o2 +are ?n+Iiria o 'or6iune de teren din 'ro'rietatea unui /*oier0@ 3au ?n i2*aCu o+u ui ) *o33. A+e3t *o33 era 3t('5n 'e3te 2ai 2u te 2ii de Ie+tare@ nu2ite ' anta6ia ui ... Din ' anta6ia a3ta@ 'ar+e e de +5te=a De+i de Ie+tare 3e d(deau ?n arend( a *i or 3(ra+i >i negri or. A+e>tia ?>i 2un+eau '(25ntu +u 2iC oa+e 'ro'rii@ +ontra+tau re+o ta ) ?ndeo3e*i *u2*a+@ dar >i une e +erea e ) +u a+IiDitorii@ o +(rau a o+uri e de 3tr5n3 anu2e de3tinate >i ' (teau anua *o33u ui 'entru +5t ?n+Iiria3er(@ nu 'entru +5t 3+o3e3er( 'e '(25ntu a+e a. A>a +( 3(r(+ia f(+ea +a3( de e2n +u =io en6a@ 'ro2i3+uitatea >i durerea@ iar 'rintre 'u6ine e *u+urii o*6inute f(r( ' at( 3e nu2(ra >i 2uDi+a... A +oo u @ *i3eri+a@ fe2ei e ) 'e +5t de '(re ni+e@ 'e at5t de in+ontro a*i e 3e do=edeau ?ntr)un t5rDiu... Mi+u Ro*ert e3te atra3 de 2uDi+( ?n+( ?nainte 3( 'ri+ea'( greutatea =ie6ii de u+r(tor a '(25ntu ui. Pri2u in3tru2ent 2uDi+a +are ?i de>tea't( a'etitu de inter'ret e3te Iar2oni+a. A (turi de un 'rieten@ for2eaD( un fe de duet a ?nt5 niri e fa2i ia e@ re'rodu+5nd +u oare+are ta ent 2e odii a 2od(. 8re+=enteaD( +ur3uri e >+o ii +o2er+ia e din Indian CreeK@ dar din +auDa unor 'ro* e2e +u =ederea@ Pagina 18 din 81

a*andoneaD( ?n=(6(tura. Se 'are +( un ti2' a 'urtat o+Ie ari@ a=5nd un ?n+e'ut de +atara+t(. Sora ui =itreg(@ Carrie@ >i)I a2intea +a un ti' dr(gu6 +u o+Ie ari... Totu>i@ +re3+5nd@ ?n 'ofida fa'tu ui +( ar(ta *ine@ nu 3e 'utea ada'ta 5ng( fete@ nu 3e ?n6e egea +u e e@ deoare+e nu)>i 'utea 6ine 25ini e a+a3(@ 2ereu 3e treDea +u 'a 2e e 'e rotunCi2i e or ) iar e e erau@ +u2 3e 3'une@ fete 3erioa3e@ de fa2i ieH A3tfe +( toate di3+u6ii e ui +u fete e 3e ?n+Ieiau +u ?ntre*area da+( ea@ fata@ nu =rea 3( 3e 2(rite +u e @ +u Ro*ert... P5n( a ur2( 3)a g(3it una +are a >i f(+ut)o! 3)a 2(ritat +u e H Ea a=ea 1% ani>ori@ e to+2ai 18H Ea 3e nu2ea Girginia Tra=i3O iar +(3(toria a fo3t ?n+Ieiat( ofi+ia ?n fe*ruarie 19&9@ ?n Penton. Du'( +(3(torie@ o2 +u re3'on3a*i it(6i a+u2@ =iitor tat(@ Ro*ert ?n+IiriaD( o +(3u6( >i arendeaD( o fer2( 'e o ' anta6ie a e3t de Ro*in3on=i e@ ?2'reun( +u 3ora ui@ Be33ie@ >i 3o6u a+e3teia. C( +a 25ndru 'rin +a3a >i 2ergea 'e dru2 +er5nd tuturor 3( 3e dea a o 'arte@ fiind+( ? a>tea't( +o'i u H ADu'( +u2 ?>i a2intea +u2natu 3(uB. Dar 25ndria de tat( >i a2*i6ia de a fi +on3iderat fer2ier 3e 'r(*u>e3+ ?n a'ri ie 193;@ +5nd at5t Girginia@ +5t >i +o'i u 2or 'e nea>te'tate. Mntr)un fe @ 3)ar Di+e +( Do2nu >ter3e3e o eroare +o2i3( de ni>te +o'ii in+on>tien6i@ de>i 2or6i >i na>teri a =5r3te a3e2(n(toare 3e 'etre+eau fre+=ent ?n +o2unitatea neagr(. Dar guri e re e@ 2ai t5rDiu@ n)au eDitat 3()I a+uDe 'e Ro*ert +( a o2or5t)o 'e 3o6ie... Li da+( ne g5ndi2 +( 3ar+ina a fo3t 'e3te 'uteri e Girginiei@ nu 3)ar Di+e +( Ro*ert e3te ne=ino=at. Daru =ie6ii >i a 2or6ii ? are nu2ai Du2neDeuH Mn+e'uturi e 2uDi+a e fu3e3er( 2ar+ate. Ro*ert +5nta a Iar2oni+( de3tu de *ine@ +5nd ?n Dona fer2ei '(rin6i or 3(i au a'(rut Son "ou3e >i 1i ie BroJn@ * ue32eni +u ni>te ani de 'eregrinare >i +5ntat. G(D5ndu)i >i a3+u t5ndu)i +u2 o2oar( +Iit(ri e or@ 3tre+ur5ndu)3e afar( 'e ferea3tr( +a 3( e fie ?n 'reaC2(@ Ro*ert a 'rin3 o a3e2enea 'oft( 3( +5nte >i eI a +Iitar(@ +( ni2i+ nu )a ?2'iedi+at 3( o fa+(. Pri2e e no6iuni ) a+orduri@ 3+Ii2*(ri@ tona it(6i ) i)au fo3t /'redate0 de 1i ie BroJnO e+6ii e 'ro'riu)Di3e@ de Son "ou3e. C5nd 25ini e ui Ro*ert au ?n+in3 +orDi e >i grifuI@ Son "ou3e a eF' odat! /B(iete@ 'ro+edeDi +a un te2*e H $u fa+e a3ta@ +( fuge u2ea de tineH $)o 3( 'o6i +5nta ni2i+ ?n fe u @ (3taH0 /Da7 +u2 3e fa+e +e fa+i tuE0 =a fi intre*at Ro*ert. /Uite)a>aH Pri=e>te a degete e 2e e@ >i f( >i tu a fe H0 Iar Ro*ert+ +u o+Iii a degete e ui Son@ re'eta a+e ea>i 2i>+(ri +u degete e 3a e@ +a un auto2at. Mn a+ea3t( 'ri2( faD(@ Ro*ert 're ua +5nte+e a e * ue32eni or +uno3+u6i@ unu dintre +e e 2ai +5ntate de e fiind !ow 6on", !ow 6on" Blues a ui LeroP Carr.Tot a+u2@ ?n 'ri2( tinere6e@ renun6( a nu2e e de S'en+er >i ?>i a3u2( 'e a tat( ui 3(u ) ,oIn3on@ ?n +(utarea +(ruia >i 'orne>te@ din o+a itate ?n o+a itate@ >i din +5r+iu2( ?n +5r+iu2(. $u 3e >tie da+( )a g(3it. Mntr)o 3e+=en6( a * ue3u ui 'runken !earted Man@ Ro*ert A3eB ' 5nge +( tat( ui a 2urit iar 2a2a a f(+ut >i ea +e)a +reDut +( e2ai *ine@ dar 'entru e ARo*ertB ni2i+ nu e *un@ de+5t *(utura... ACare e a t( +Ie3tiune in3o u*i ( >i o te2( generoa3( 2uDi+a ...B Mn iunie 193;@ +5nd Son "ou3e@ 1i ie BroJn@ CIar ie Patton >i Loui3e ,ordan 3e o're3+ ?n Ro*in3on=i e@ ?n dru2u or 3're Crafton@ 1i3+on3in@ unde erau +Ie2a6i 3( fa+( ?nregi3tr(ri 'entru Para2ount@ Ro*ert ,oIn3on nu 3e 2ai deD i'e>te de "ou3e >i BroJn@ de a +are ?n=a6( 2ai 2u t de+5t >tiau eiH A+u2 i>i 3'une +( da+( =rea 3( fie 2uDi+ant +a ido ii ui@ a>a +u2 =i3a >i +u2 3e (uda fa6( de fete@ e +aDu 3( nu 2ai fa+( 'e fer2ieru H A egere o* igatorie@ 2ai a e3 +( e nu a=ea un fiDi+ de fier@ +a 3( de36e enea3+( >i 3( 3e u'te +u =itregii e naturii ?n anii +ei r(i ... Era un ti' 3u*6ire @ +u 25ini de i+ate >i degete ungi@ +u '(r ondu at >i *uDe 'ro=o+atoare@ +u o+Ii une+o>i@ =or*(re6 >i 3i2'ati+@ a fe +a tat( ui. Du'( +e)a 3uferit de3tu du'( 2oartea 3o6iei >i +o'i u ui@ Ro*ert ,oIn3on 3)a 2utat ?na'oi ?n "aD eIur3t@ unde 3e n(3+u3e. Or(>e u era un 2i+ +entru ' in de *ani@ deoare+e ai+i erau *irouri e 3o+iet(6ii +are +on3truia auto3tr(Di ?n Sud@ 3e g(3ea de 2un+( >i@ ine=ita*i @ 3e g(3eau o+a uri unde tot 2un+itoru +u eafa ?n Pagina 19 din 81

*uDunar intra 3( *ea >i 3( a3+u te un +5nte+ a 2od(@ >i 3( aga6e o +ur=(@ e=entua . S52*(t( 3eara@ ori+ine a=ea *ani 3e di3tra du'( 'oft(@ iar ?n o+a uri e de3+Ii3e non) 3to' ?>i af ( Ro*ert ,oIn3on o+u 3(u de 2un+(@ Io+ ?n +are ?>i de3(=5r>e>te ta entu >i ?>i deD=o t( re'ertoriu . Ca 3( fa+( fa6( +u *ine +erin6e or +on3u2atori or@ 3e 'une a di3'oDi6ia unui Ke Uinner2an@ de a +are ?n=a6( toate 2i+i e 3e+rete ne+e3are +5ntatu ui a o+a . A+e3t IKe Uinner2an =a r(25ne 'e3te ani +u a2intirea unui *(iat +are i'3ea toate JeeKenduri e de 5ng( ne=a3t( +a 3( ?n=e6e * ue3H Pentru +(@ ine=ita*i @ Ro*ert ,oIn3on 3e ?n3ura3e iar@ +u Ca ie Craft@ o fe2eie +u De+e ani 2ai 2are +a e @ +are fu3e3e 2(ritat( de dou( ori '5n( atun+iH C(3(toria =a fi 6inut( ?n 3e+ret@ +u toate +( din ea =or reDu ta trei +o'ii@ iar Ca ie ? =a iu*i 'e Ro*ert +u un 3enti2ent a'roa'e de ido atrieH Pro*a*i +( diferen6a de =5r3t( a fo3t un i2'edi2ent 'entru anun6area +(3(toriei ofi+ia e@ iar Ca ie tre+ea dre't 'rieten( >i a2ant(@ >i nu 3e 3u'(ra 'entru a3ta. Dan3a +u Ro*ert de fie+are dat( +5nd e era i*er de a 'rogra2@ iar ?n Di e e +5nd >edeau a+a3(@ unde=a a o fer2( din a'ro'iere@ ?n+Iiriat( 'e nu2e e ei@ Ro*ert +u egea *u2*a+ 3au re'eta 3ingur +5nte+e e 3a e@ ?ntr)un o+ ferit de o+Iii u2ii. Mn a+ei ani@ 'u6ine e ie>iri din o+a itatea 3a@ Ro*ert e)a f(+ut +u To22P ,oIn3on >i ,oInnP Te2' e@ aCung5nd +Iiar ?n +a'ita a 3tatu ui@ ?n ,a+K3on. Lent@ 3igur@ +a 2area ?n ti2'u f uFu ui@ fai2a ui Ro*ert +re>te@ tot 2ai 2u t( u2e ?n+5ntat( de 2uDi+a ui ?i ' i2*( nu2e e ?n Done din Mi33i33i''i >i ?n Cur@ iar fe2ei e +are dau +u o+Iii de e @ r(25n 2u t ti2' +u o+Iii 'e e ... De3+o'erind >i e +( 'oate +u+eri a te /teritorii eF+itante0@ Ro*ert ?>i tri2ite ne=a3ta /3e+ret(0 de'arte de "aD eIur3t@ ?n ini2a De tei. A+o o ea + a+IeaD( =r5nd 3( 2un+ea3+( 'entru +o'iii ei@ >i =rea 3( =in( ?na'oi. Dar Ro*ert D*ura3e din o+a itateH Era din nou ?n Ro*in3on=i e@ 5ng( 2a2a ui... Ai+i i reg(3e>te Son "ou3e@>i r(25ne ui2it de 'rogre3u 2uDi+a f(+ut de Ro*ertH Ca un 3e2n de re+unoa>tere a 3a tu ui +a itati=@ "ou3e ? a++e't( a (turi ?n turnee e 3a eH $u2ai +( =ia6a a (turi de Ro*ert ,oIn3on =a fi un ade=arat +a =ar 'entru Son "ou3e@ o2 'onderat@ dedat 3ti+ ei@ +e)i dre't@ dar f(r( a'u+(turi de i*o=ni+ *5ntuit de de2oni. B(r*atu tre+ut 'rin 2u te ?n+ear+( 3()I 'onedereDe. Ai 'e +ineE /C5nd ?n+e'ea 3( dinte@ Ro*ert o+Iea una din fete e +are dan3au@ >i a'oi ?n+er+a 3( o 3+oat( afar( din 3a (@ f(r( 3( dea i2'ortan6( 'e +ine a=ea aia a (turi@ 'rieten@ 3o6@ frate 3au a t+e=a .... / $enoro+irea 3e ega >i de fa'tu +( Ro*ert ,oIn3on >tia +a ni2eni a tu 3( 3toar+( a+ri2i +u 2uDi+a >i +Iitara 3a. De3're fe u 3(u de a +5nta a +Iitar( 3)a 3'u3 +( /=or*e>te +u ea0@ ?n 3en3u +( 3+otea efe+te +are 3e2(nau a =or*e. VeitI Ri+Iard@ +Iitari3tu de a Ro ing Stone3@ ?>i a2inte>te +( 'ri2a dat( +5nd a auDit un di3+ de)a ui Ro*ert ,oIn3on@ ?n a'arta2entu ui Brian ,one3@ a ?ntre*at +ine 2ai +5nt( a +Iitar( a (turi de ,oIn3on@ 'entru +( e auDea dou( +Iit(riH ,oInnP SIine3@ un * ue32an +are i)a fo3t to=ar(> de Ioin(rea ( ui Ro*ert >i ?n=(6(+e ?n a+e a>i ti2'@ ?>i a2inte>te! /A2 3'u3 +( Ro*ert a=ea o +Iitar( =or*(rea6(@ >i 2u te 'er3oane au fo3t de a+ord +u 2ine. Sunetu ei atr(gea 2u t fe2ei e@ ?n a +(ror dru2 n)a> fi =rut 3( 2( ni2ere3+@ +5nd e e 3e ?ndre'tau +(tre Ro*ert. Odat(@ ?n St. Loui3@ Ro*ert +5nta unu din a+e e +5nte+e 'e +are e 'refera 3( e +5nte ?n inti2itate din +5nd ?n +5nd ) Co(e ,n 7n My 9itchen... A+5nt5nd!B C/nd o %e(eie a dat de neca3, to1i o arunc. pe :os, Prive0te dup. prietenii ei cei uni, nu-i ".se0ti, Chiar 0i-n uc.t.ria (ea e (ai ine C/nd a%ar. plou. 0i e vai de tine444 E +5nta foarte ent >i +u 'ati2(@ >i +5nd a ter2inat >i da 3( ' e+e@ a2 =rut 3( 3'un +e=a +ui=a. Li)atun+i a2 =(Dut +( to6i de)a+o o ' 5ngeau@ >i fe2ei e@ >i *(r*a6ii@ >i +Iiar >i 2ie ?2i +urgeau a+ri2i... / ,oInnP SIine3 tr(i3e eF'erien6a ?ntr)o =re2e >i ?ntr)o u2e ?n +are +5nte+e e Pagina &; din 81

a3tea erau a'ro'iate de 3uf etu a3+u t(tori or. Dar a3+u ta6i +Iiar aDi =er3iunea i2'ri2at( a &3 noie2*rie 1934@ a3+u ta6i de doua 3au trei ori@ +u teFtu 3u* o+Ii >i +u 2intea i*er(H Da+( a a doua a3+u tare nu =e6i 3i26i =5ntu AeFtraordinar 3ugerat 'rintr)o g i3are a *ott ene+Ku uiB >i ' oaia@ >i nu =e6i 3u3'ina 2(+ar@ ?n3ea2n( +( degea*a a3+u ta6i * ue3H Dar nu e * ue3u ui Ro*ert ,oIn3on o 2uDi+( f(+ut( 3( trea+a 'e 5ng( ure+Iea ne'(3(toare! intr( >i 'erforeaD( ori+e indiferen6(H Sau a3+u ta6i +e e*raAtaB 6ove in Vain@ o *u+at( +u +are a de Mi+K ,agger a ru't 2i ioane de ini2i >i a +5>tigat o gra2ada de *aniH E3te 'ro*a*i una din +e e 2ai 'rofunde 2e odii de drago3te +are 3)au 3+ri3 =reodat(H $i2i+ +o2' i+at@ ni2i+ 2ai 3i2' u >i durero3 de+5t a+ea3t( 2e odie@ +u teFtu ei de ni+i dou(De+i de =er3uriH Intui6ia 2uDi+a ( a ui Ro*ert ,oIn3on ?i di+teaD( ni>te ar2onii 'e +orDi e 3u*6iri@ +u +iu'ituri de +oard( groa3( +a un +ontra'un+t a 3uferin6ei 'rofunde 3i2u tan( tragediei de3'(r6irii definiti=e@ tr(it( a ni=e u a+orduri or a+ute... A>a +e=a nu 3e 'oate de3+rie ?n +u=inte@ ori+5t de in3'irat a e3e ar fi. A>a +e=a 3e a3+u t(H ALi 3e tr(ie>te@ da+( e +aDu @ dar eu nu dore3+ ni2(nuiHB Ro*in3on=i e era o a>eDare de fer2ieri +are ?3i (3au 2un+a or grea nu2ai 352*(t( noa'tea >i du2ini+(@ dar nu 3e ?ndurau 3()>i +Ie tuia3+( 'u6inii do ari 'e f ea+uri >i 2uDi+(. $i+i Ro*ert ,oIn3on nu era un fer2ier@ +a 3( 3e 3i2t( *ine ?n 2iC o+u o+a ni+i or@ a>a +( 3e 2ut( ?ntr)un or(>e din ArKan3a3@ +u2 3)ar 3'une W 'e3te g5r (... Era "e ena@ +uno3+utu +entru de adunare a * ue32eni or de 6ar(. SonnP BoP 1i ia23on II ARi+e Mi erB@ +are ?>i Di+ea 'e)atun+i Litt e BoP B ue@ Ro*ert $igItIaJK@ "oneP*oP EdJard3@ "oJ in7 1o f@ Me2'Ii3 S i2@ E 2ore ,a2e3@ ,oInnP SIine3 >i ?n+( 2u 6i a 6ii 3e ?nt5 neau 'e 3tr(Di e ora>u ui "e ena@ ?n +5r+iu2i@ a 'etre+eri +52'ene>ti@ a 3(r*(tori@ >i +u deo3e*ire ?n o+a uri e de dan3@ ' ine '5n( a refuD ?n no'6i e de 352*(t(. Sta*i it ?n "e ena@ Ro*ert ,oIn3on tr(ie>te ?n +on+u*inaC +u o E3te a Co e2an@ +u ni>te ani 2ai ?n =5r3t( Aa=ea tre+ere deo3e*it( a fe2ei e +oa'te@ 3ingure 3au neg iCate de *(r*a6i 'ofti+io>i a +arne t5n(r(HB >i +u un *(iat@ ?nt52' (tor nu2it tot Ro*ert@ 'iani3t ?n+e'(tor. A+e3t *(iat e3te +uno3+utu @ 'e3te ani@ Ro*ert ,r. Lo+KJood@ +Iitari3t *ine a're+iat ?n anii 74;. Lo+KJood =a de+ ara! /Mnainte +a Ro*ert 3( =in( a noi@ tot +e =roia2 era 3( +5nt a 'ian. E 2)a ?nde'(rtat de a3ta doar ar(t5ndu)2i +u2 3e +5nt( a +Iitar(. A fo3t 3ur3a 2ea de in3'ira6ie@ a 3tat de =or*( +u 2ine >i 2i)a ar(tat 3e+rete e +Iit(rii@ >i n)a Di3 f( a3ta dar ni+iodat( du'( a+eea nu a2 =rut 3( 2ai +5nt a 'ianH0 . Li tot ?n eg(tur( +u inf uen6a eFer+itat( dire+t de Ro*ert ,oIn3on@ ,oInnP SIine3 re+uno>tea! . 77C5nd )a2 auDit 'ri2a dat( +5nt5nd@ a2 >tiut +( a2 g(3it +eea +e +(uta2 ) 3( ?n=(6 3( +5nt +a e H A3ta =roia2H0 Traiu ?n "e ena >i +on+u*inaCu +u E3te a =or fi fo3t 2u 6u2itoare '5n( a un 'un+t. Dar un * ue32an era o* igat 3()>i +5nte * ue3u 'rin ora>e e >i +5r+iu2i e unde oa2eni +are nu)I +uno>teau 'uteau fi ?n+5nta6i >i di3'u>i 3( ' (tea3+(. A>a +( Ro*ert ,oIn3on@ +a to6i * ue32enii de 6ar(@ 'orne>te ?n di=er3e +( (torii ) nu 3e 'ot nu2i turnee@ ori+5t ar 3e2(na +u >tiute e@ aDi@ angaCa2ente ) o'rindu)3e unde i 3e '(rea +( a g(3it =adu ne+e3ar >i 'otri=it@ >i +5nt5nd tot +e =roia u2ea 3( a3+u te. Pentru +( ) e3te *ine de >tiut ) Ro*ert ,oIn3on nu)>i +5nta doar +5nte+e e 3a eH Li u2ea nu =roia doar * ue3H Tot fe u de +5nte+e a 2od( +ir+u au fie 'e di3+uri@ fie 'rin radio@ fie erau adu3e de a 6i 2uDi+an6i itineran6i. A>a +( re'ertoriu ui ,oIn3on +u'rindea +a2 tot +e 3e +ere >i 3e +5nt( ) de a 'o +i dan3ante a Ii *i P >i 3i2' e +5nte+e 3enti2enta e. Ro*ert ,oIn3on a=ea a+e ta ent 3'e+ia 'e +are ? au to6i 2uDi+ienii ade=(rati ) +a 3( nu 3+riu genia i ) de a 2e2ora o 2e odie de a 'ri2a audi6ie >i de a o re'rodu+e ori+5ndH Se 'o=e3te>te +Iiar +( >i ?n 2o2ente e +5nd di3+uta +u +ine=a ) iar a (turi 3e auDea o 2e odie 'e +are nu o 2ai auDi3e '5n( atun+i@ Ro*ert o /?nregi3tra0 'erfe+t@ +a >i +5nd e ar fi +o2'u3)oH A+e3t ta ent@ 'e +are ? >ti2 a 'er3ona it(6i a e 2uDi+ii +u te@ +a MoDart 3au Ene3+u@ ar fi f(+ut din Ro*eti ,oIn3on un o2 deo3e*it de a're+iat ?n u2ea arg(@ nu doar 2uDi+a (@ da+( Pagina &1 din 81

ar fi tr(it >i da+( ar fi ie>it din Dona 3a de *a>tin(. Dar n)a ie>it de+5t de dou( ori@ ?n $ord@ +u ,oInnP SIine3@ ?ntr)un turneu 'rin 2ari e ora>e >i 'rin 2i+i o+a uri f(r( 'reten6ii. Se 'are +( a fo3t ?n Canada@ ?n 1ind3or@ Ontario@ >i a fo3t 'reDent a un 'o3t de radio. Tre+erea ui Ro*ert ,oIn3on 'rin St. Loui3@ Detroit 3au $eJ #orK n)a (3at ur2e ?n * ue3u 3(u@ +o2'oDi6ii e 3a e r(25n5nd 'ri'onite tot ?n u2ea rura (. Dar fe u de a +5nta ?n o+a uri 3)a 3+Ii2*at@ Ro*ert adu+5nd a (turi un 'iani3t >i un to*o>ar. Ca 3( fie g(I(gia 2ai 3(n(toa3( ... Pentru ,oInnP SIine3@ +a >i 'entru Son "ou3e@ =ia6a de /7turneu0 +u Ro*ert ,oIn3on a fo3t un +Iin. Mn =re2e +e SIine3 =roia 3( 3e odiInea3+( du'( 3'e+ta+o @ Ro*ert =roia 3( ia3( ?n ora>@ 3( *ea +e=a@ 3( u2* e 'e 3tr(Di >i 'rin o+uri intere3ante@ da+( 3e ?ntor+ea@ fire>te@ a Iote du'( +5ntare@ >i nu ' e+a a (turi de =reo fe2eie oare+are... $i2i+ de 2irare +( ?n a+e3te +ondi6ii Ro*ert a a=ut de)a fa+e +u tot fe u de oa2eni@ nu doar +u ad2iratori ai ta entu ui 3(u 2uDi+a +i >i *e6i=ani@ t52'i6i@ ?n+reDu6i@ 3ona6i@ agre3i=i@ afe2eia6i >i a2an6i de 'rofe3ie@ ri=a i de o+aDie@ 'e>ti@ *andi6i@ gang3teri 3au 'o i6ai gata 3( reDo =e +onf i+te e +u *a3tonu ... ,oInnP SIine3 'o=e3te>te! /Odat( a +5ntat Co(e ,n 7n My 9itchen ?ntr)o 3a ( de dan3 >i a 'u3 o+Iii 'e o fe2eie +are '(rea to'it( du'( 3+u a ui. A (turi de 3a a de dan3 era o +a2er( fo o3it( de noi +a dor2itor@ *u+(t(rie@ +u i3e >i i=ing)roo2. Gino a 2ine ?n *u+(t(rie@ +5nta Ro*ert +u o =o+e +are '(rea 3+('at( de 3u* ori+e +ontro @ iar re'etarea +u=inte or >i a g i3(ri or 'e +Iitar( +('(ta3e... >tii@ +Ie3tia)aia 'e +are o fa+e2 to6i +u o fe2eie ... Li +e f(+ea Ro*ert atun+i eF+ita a dra+u ui ... Li du'( +e a ter2inat +5nte+u @ e a ' e+at ?n +a2era a+eea de)a (turi... Pe ur2( a2 +5ntat >i eu +5te=a +5nte+e@ >i +5nd 2)a2 du3 a (turi 3( *eau +e=a r(+oritor@ i)a2 g(3it a+o o 'e Ro*ert@ 'e fe2eie@ >i 'e *(r*atu +u +are era ea >i de +are nu 'utea 3( 3+a'e... A>a +()6i +a2 dai 3ea2a +e)a ur2at >i +u2 3)a 3f5r>it 3eara...0 Du'( +u2 3e 'oate *(nui@ Ro*ert ,oIn3on a +uno3+ut 2u t( u2e +are )a ' (+ut@ +a o2 >i +a 2uDi+ant. Dar o 'arte din a+ea3t( u2e era a +(tuit( din fe2ei ne*une du'( ta ente e ui. Li +e 'u6in o 'arte ega ( era a +(tuit( din *(r*a6ii a+e3tor fe2ei@ +are erau ne*uni de ge oDie +5nd fe2ei e ?>i tr(dau 'rea ' inu ' (+erii 3t5rnite de Ro*ertH E tre+ea ?n o+Iii 2u tor fe2ei dre't /o2u +are adu+e ' oaia0@ du'( tit u unui fi 2 +e e*ru@ o2u +e 2ai fru2o3 +are +( +a3e ?n ora>u +e 2ai ur5t@ +u2 3)ar eF'ri2a 3enti2ente e a+e3tor fe2ei i'3ite de *u+urii@ dar nu >i i'3ite de =i3uri... 8ire>te@ Ro*ert nu reDi3ta tenta6iei@ >i '5n( a ur2( 3e ?n+ur+a +u =reuna din e e@ du'( +e 'ro+eda a tot fe u de 3tratage2e +a 3( 3+a'e fie de du>2(nia unui *(r*at@ fie de ge oDia ' in( de ur( a fe2ei or 'e +are e refuDa3e... Iar ur2area 3e ?ntre=ede din =er3uri e unui +5nte+@ aCun3 +e e*ru ?n re uarea ui E 2ore ,a2e3 ) 7 Believe 7+ll 'ust My Broo(; /O 3( =in a tine@ iu*ito@ >i)o 3( 2(tur +u tine 'e Co3H Iu*itu t(u negru +u +are 2)ai ?n>e at aDi)noa'te@ 3()I g(3e3+ ?n +a2era 2eaH0 La 2iC o+u ani or 73;@ Ro*ert ,oIn3on era un nu2e foarte +uno3+ut ?n De t(@ un 2uDi+ian 'rofe3ioni3t +are 'utea 3( +5nte ori+e@ un ti' +are reu>i3e 3( irite de3tui *(r*a6i +a 3()>i a3igure o g orie ne+on=en6iona (. Geni3e =re2ea 3( ?nregi3treDe +5te=a di3+uri@ a>a +u2 f(+u3ur( /'rofe3orii0 ui ) Son "ou3e@ CIar ie Patton 3au 1i ie BroJn. Li 'entru +( o2u +e 2ai +uno3+ut ?n Don( +a 2iC o+itor 3igur +(tre o +a3( de di3+uri era un anu2e ".C. S'eir@ din ,a+K3on@ Mi33i33i''i@ Ro*ert )a +(utat ?n =ara ui 1934. S'eir a=ea un 2agaDin de di3+uri ?n +a'ita a 3tatu ui@ >i a=ea un 2i+ 3tudio@ unde f(+ea ?nregi3tr(ri +u 'oten6ia i +andida6i a un +ontra+t +u fir2e e 2aCore. Din neferi+ire@ de>i )a ?nregi3trat 'e Ro*ert ,oIn3on@ n)a 'utut 3()i ?n e3nea3+( o ie>ire 'e 'ia6(@ fiind+( din +e e 1-8 de +5nte+e i=rate +o2'aniei ARC@ +u +are a=ea +ontra+t@ fir2a nu 3+o3e3e de+5t .; 'e di3+uriH Tot +e a 'utut fa+e ".C.S'eir 'entru Ro*ert ,oIn3on@ a fo3t 3()I re+o2ande ui Ernie Oert e@ 'rodu+(tor a a+eea>i +o2'anie ARC. Du'( a3+u tarea unei 3ingure 'ie3e@ Oert e a de+i3 3()I +Ie2e 'e ,oIn3on 'entru ?nregi3tr(ri to+2ai ?n San Antonio@ TeFa3@ unde fun+6iona 3tudiou 2o*i ?n a+ea 'erioad( ) toa2na ui 1934. Pagina && din 81

Produ+(tor eFe+uti= a ?nregi3tr(ri or re3'e+ti=e 3)a ni2erit a fi un anu2e Don LaJ@ ti' 'e +5t de o*tuD a 2uDi+a ui ,oIn3on@ 'e at5t de ne?n+reD(tor ?n =a oarea a+e3teia. Din +e e nou( * ue3uri ?nregi3trate ?n &3 >i &4 noie2*rie 1934@ e =a edita nu2ai >a'te@ dar du'( +e 'ri2u 3+o3 'e 'ia6( ) #erraplane Blues Adedi+at auto2o*i u ui +u a+e3t nu2eB ) =a fi +on3iderat 3u++e3 de 2anagerii fir2ei Go+a ion. Dou( ?nregi3tr(ri =or fi editate 2u t 2ai t5rDiu 'e di3+uri de -8 tura6ii ) Phono"raph Blues Aunu dintre +e e 2ai re'reDentati=e 'entru 3ti u ui ,oIn3onB >i When <ou &ot $ &ood 2riend. A te >a'te +5nte+e ?nregi3trate ?n &- noie2*rie 1934 =or 3uferi a+e a>i trata2ent din 'artea 'rodu+(toru ui. Pe unde=a e3te de ?n6e e3 reti+en6a ui Don LaJ. MuDi+a ui Ro*ert ,oIn3on a=ea +e=a nou 3i ne2aiauDit ?n+(@ iar LaJ nu era o2u +are 3( a're+ieDe noutatea. Da+( e 3( ne o'ri2 'u6in a3u'ra +5tor=a +5nte+e@ eF' i+a6ia 6ine de e=iden6(. #hey+re Red !ot e3te o 'ie3( +5ntat( ?n rit2 ra'id@ +u =er3uri ro3togo ite 're+i'itat@ ?n a+o2'ania2ent redu3 a 2ini2u de a+orduri ) +a o re+ a2( 2uDi+a ( A+eea +e a >i fo3t 'e3te +56i=a ani@ a 3e =edea e'i3odu dedi+at ui SonnP BoP 1i ia23on ARi+e Mi erB. Walkin" Blues introdu+e 'entru 'ri2a oar( un *a3 u2* (tor +on+o2itent artifi+ii or +are +on3tituiau 25ndria +Iitari>ti or de * ue3. AuDi +u2 u2* ( +ine=a 'e rit2u a+e3tei 'ie3e >i ai tendin6a 3( fa+i 'a>i@ (35nd deo'arte I5rtia 'e +are te +Iinui 3( 3+rii +5te=a fraDe@ +a2era ?n +are te)ai iDo at de fa2i ie 3( fa+i 'e eruditu @ ora>u ?n +are ?6i 'ierDi =ia6a +u o 3 uC*u i6( f(r( atra+ti=itate... Preachin" Blues ) de3're +are 3)a 3'u3 +( e3te o 're u+rare a 'ie3ei ui Son "ou3e ) Prea+Iin7 TIe B ue3 ) e3te ?n fa't o 'arodie 3tr( u+it( a * ue3u ui >i a 3ti u ui /'reotu ui0 Son "ou3eH Li nu +red +( 3)ar 'utea g(3i o do=ad( a 're6uirii unui /e e=0 'entru /'rofe3oru 0 3(u@ 2ai e egant( >i 2ai ade=(rat( de+5t a+ea3t( 'a3ti>( +e atinge un ni=e de 3en3i*i itate greu de ega at +Iiar de +e 'a3ti>at ) adi+( de Son "ou3eH Li a'oi a+ea3t( +a'odo'er( a * ue3u ui dintotdeauna@ +are e3te Cross Road Blues... /A2 aCun3 a o r(3'5ntie@ >i)a2 +(Dut ?n genun+Ii >i )a2 rugat 'e Du2neDeu! RDoa2ne@ ai griC(@ 3a =eaD()I 'e 3(r2anu Bo*@ da+( =reiHS A2 aCun3 a o r(3'5ntie tot ?n+er+5nd 3( 6in 3teagu 3u3@ >i ni2eni nu =rea 3( 2( +unoa3+(@ to6i tre+ 'e 5ng( 2ineH Soare e a'une@ *(iete@ >i ?ntuneri+u 2( +u'rinde@ >i n)a2 ni+i)o fe2eie du +e +are 3( 2( iu*ea3+( >i 3( 2( fa+( 3( 3i2t griCa eiH Dar 'o6i 3( fugi@ 'o6i 3( fugi@ Di+e 'rietenu 2eu 1i ie BroJn. Li a2 aCun3 a o r(3+ru+e@ 2a2(@ >i 'ri=e3+ de a e3t a =e3tH Doa2ne@ n)a2 ni+i o iu*it( 3()2i a ine 3uferin6aH Doa2ne@ +red +( 2( 3+ufund definiti=H0 Pre3u'un +( a+e3te =er3uri@ ?ntr)o tradu+ere a'roFi2ati=(@ nu 'ot i u3tra durerea din +5nte+u ui Ro*ert ,oIn3on. Dar a3+u ta6i * ue3u uiH Ce for6( 2i3terioa3( 3e 2anife3t( 'rin =o+ea ur+at( ?n regi3tru de 3u3@ nu2it fa 3ettoE Ce atra+6ie dia*o i+( 3e fa+e 'reDent( ?n *(taia rit2at( a 25inii dre'te 'e +orDi e +Iit(riiE Ce 'reDen6( 2etafiDi+( a (3at ,oIn3on ?n ?nregi3trarea 3a@ da+( te ur2(re>te Di e a r5nd >i)6i 'o'u eaD( no'6i e +u =i3uri +ineti+e@ ?n +are e>ti un 3uf et r(ta+itor@ +( (uDit de a+ea3t( 2uDi+( 3i2' ( >i o*3edant(E De +e nu 'ierDi ni+i ?n 3o2n +aden6a 3unete or di3tri*uite ure+Iii ta e de ni>te di3+uri '5r5ite@ +u e3to2'(ri a e fide it(6ii re'rodu+erii >i ne+ arit(ti a e =er3uri or@ a e =o+ii@ a e +Iit(riiE... De +e toate a3teaE Pentru +( * ue3u e3te o 3tare de 3'irit@ o A'reBdi3'oDi6ie a 3uf etu ui@ un 3+r5>net a 3ingur(t(6ii ... Ca 3()>i 2oti=eDe@ 'e3te ani@ ?ngu3ti2ea =ederi or 3a e arti3ti+e@ Don LaJ )a a+uDat 'e Ro*ert ,oIn3on de *iDarerie +o2'orta2enta (@ eFe2' ifi+5nd +u o ?nt52' are de a ?nregi3tr(ri e anu ui 1934. Mntre*at da+( =rea 3( +5nte ?nainte 3au du'( gru'u 2eFi+an "er2an3 BarraDa +on guitarra3@ ,oIn3on ) +u 25ndria@ >i 3iguran6a@ >i onoarea@ >i ne?ndu' e+area unui genera +onfederat@ de>i e era negru@ a a++e'tat 3( 3e a3e +on=in3 3( +5nte ?naintea 2eFi+ani orH Li +5t a 6inut ?nregi3trarea ui@ a 3tat tot ti2'u +u 3'ate e a 2eFi+ani >i +u fa6a +(tre un 'erete@ nu 'entru +( ar fi di3're6uit 'e *ie6ii 2eFi+ani@ +i 'entru +( a3ta era +iud(6enia ui@ du'( +u2 3u* inia Don LaJ. Pagina &3 din 81

A+ea3t( 3e3iune de ?nregi3tr(ri@ +u di3+uri e ie>ite 'e 'ia6( +ur5nd@ n)a f(+ut din Ro*ert ,oIn3on o 'er3oan( 2ai ini>tit( 3au 2ai ?n+reDut(. A r(2a3 a+e a>i ti' =or*(re6@ 'u3 'e fug( 'ar+( de)un de2on (untri+@ gata ori+5nd 3( ' e+e dintr)un o+ ?n +are a*ia 3o3i3e@ ?n toiu no'6ii 3au du'( +e ter2ina +5ntarea@ treDit din 3o2n 3au treaD de dou( Di e@ *eat 3au u+id. $u reDi3ta ni+iodat( ?nde2nu ui de a ' e+a@ indiferent unde@ +u +Iitara >i 'u6inu 3(u *agaC. Litera 2ente@ ?>i ua +atrafu3e e >i ie>ea a dru2u 2are@ 'e Co3 3au +u =reo +(ru6(@ 3au +u =reo 2a>in(@ '(r(3ind 2ote u @ 3au +a3a de 6ar(@ 3au +o i*a f(r( u2in(@ 3au garaCu unde +aDa3e 3()>i refa+( for6e e du'( o noa'te de +5ntat@ o 'or6ie de *(t(i +u *e6i=ii o+u ui 3au un a2or 'e fug( ?ntr)o de*ara@ ?ntr)un *o3+Iet 3au ?ntr)o +a2er( unde intra3e 'e ferea3tr(... Mn iunie 193-@ 352*(t( 19 >i du2ini+( &;@ ?n Da a3@ TeFa3@ Ro*ert ,oIn3on ?nregi3treaD( a te 13 tit uri@ tot +u Don LaJ@ 'entru Go+a ion. $u2ai 'atru =or fi editate 'e di3+uri ?n a+e an@ re3tu du'( 2oartea ui ,oIn3on >i +Iiar 2u t du'( +e fu3e3e uitat ?n +ata oage e fir2ei@ ?n anii 74;. Mntre a+e3te tit uri@ a2intita 6ove 7n Vain@ 3+oa3( a*ia ?n 1939@ !oney(oon Blues@ +e e*r5nd o 'o3i*i ( +(3(torie +u BettP Mae Ati'( reg(3it( ?n anii 79; de ,oIn "a22ond@ ?ntr)un fi 2 dedi+at ui ,oIn3onB >i 2u t di3+utatu Me and #he 'evil Blues@ o 2i+( g u2( a adre3a 3au 'e adre3a +e or +are +redeau ?n 3atani32u ui ,oIn3on. /ADi di2inea6( de=re2e ai +io+anit a u>a 2ea >i eu a2 Di3! Sa ut@ dia=o e@ +red +( e ti2'u 3( ' e+(2H Eu >i Dra+u a2 u2* at unu 5ng( a tu @ >i eu a2 ?n+e'ut 3()2i *at fe2eia '5n( +e)a2 g(3it ?n a3ta o 3ati3fa+6ie. Ea Di+ea! $u >tiu de +e =rei 3( te 'or6i +a un +5ine +u 2ineH Li eu ?i Di+ Adu'( +e)o *atB! A+u2 >tii +( nu 'ot 3( 2( ?ndre't ni+i+u2@ +( (3ta e *(tr5nu 2eu 3'irit r(u@ +u +are 2)a2 'ri+o'3it din fundu '(25ntu uiH Tu 'o6i 3()2i ?ngro'i tru'u ad5n+ 3u* a3fa tu auto3tr(Dii@ iu*itoH Li nu)2i 'a3( unde ai 3()2i ?ngro'i +or'u du'( +e 2orH Dar *(tr5nu 2eu 3'irit r(u 'rinde auto*uDu >i ' ea+(... / E de ad2irat i2aginea 'oeti+( generat( de 'o3i*i a ?n2or25ntare 3u* auto3trad(. Pentru un tru'N3uf et '(+(to3@ iat( un +Iin =e>ni+ 3( fie +( +at de ro6i e =eIi+o e or +are tre+ Di ni+ 'e a3fa tH Li e3te un Co+ de +u=inte *aDat 'e denu2irea a2eri+an( a +ur3e or de auto*uD dintre ora>e. Auto*uDu 3e +Iea2( <rePIound ) adi+( ogar +enu>iu@ du'( o eF're3ie +on3a+rat( ?n i2*a ro25n(. De+i 3'iritu 3(u 3e ridi+( din 2or25ntu de 3u* auto3trad( >i 3e aga6( de un ogar +enu>iuH I2agine 'oeti+( de ung( durat( ?n iteratura genera6iei *eat@ +u deo3e*ire ?n teFte e +antautori or +e e*ri@ +a Bo* DP an A'oor Bo*HB... S)a *(tut 2u t( 2oned( 'e te2a i2agini or fo o3ite 'ri2a dat( de Ro*ert ,oIn3on@ fie >i +a 'oe2e +5ntate. S)au 3+ri3 3tudii ?n uni=er3it(6i@ 3)au 're u+rat@ 3)au inter'retat ?n toate 2oda it(6i e +riti+e a 2od(@ 3)au g(3it 'rede+e3ori +e e*ri >i ur2a>i a fe de +e e*ri. Din+o o de eFager(ri >i de entuDia32e +onCun+tura e@ Ro*ert ,oIn3on r(25ne +eea +e e ni+i n)a >tiut +( e3te! un *(iat de 6ar( dotat +u ta ent >i =igoare arti3ti+(@ nedre't(6it de 3oart( 'rintr)o 2oarte 'reti2'urie >i 3tu'id(. U ti2u 3(u * ue3 r(2a3 ?nregi3trat@ Milkcow+s Ca7l@ e3te o dire+t( tri2itere a +ondi6ia 3a eFi3ten6ia (. /S'une)2i@ =a+( de a'te@ +e)i rau 'entru tine 'e '(25ntE Ai un =i6e nou@ iar a'te e t(u +re>te ?n e H Gi6e u t(u e f (25nd >i +red +( =rea 3( 3ug(H E un noro+o3@ are a'teH A+u2 >i eu 2( 3i2t +a un =i6e de 656(@ dar =a+a 2ea nu =rea 3( =in(H M( 3i2t +a un 'utinei gata 3( *at( a'te e >i 3( 3+oat( untu @ dar a'te e 2eu nu =ineH Eu 3trig du'( tine@ te rog@ nu)2i fa+e r(uH Da+( =eDi a'te e 2eu@ =(+u6(@ roag()I@ dr(gu6(@ 3( =in( a+a3( ?nd(r(tH Of@ =a+a 2ea de a'te u2* ( a+u2 de'arte de)ai+iH Of@ iu*ita 2ea =(+u6( u2* ( de'arte de ai+i >i)a+u2 'oate fi ?n griCa a tui taur@ +( ora>e e 3unt ' ine de oa2eni +are au ne=oie 3( 3ug( a 656a unei =a+i gra3e... / Inuti 3( de+ri't(2 ai+i i2agi3ti+a 3i2' (@ *u+o i+(@ a =itei =(Dut( +a 'andant a iu*itei tr(d(toare... Mntr)o u2e a'roa'e eF+ u3i= rura (@ in3'ira6ia ui Ro*ert ,oIn3on g(3e>te 'orti6a ne*(nuit( +are de3'arte i2*aCu *rut@ dire+t@ de 'oeDia Pagina &. din 81

3i2' (@ 3enin( >i ?n>e (toare a 3enti2entu ui fru3trat. O 'erfor2an6(@ f(r( ?ndoia (. Mai a e3 +5nd e a3+u tat( ?n ?2*r(+(2inte 2uDi+a (... A te +5nte+e deD*at gu3tu *(uturii@ a3u'ra +(ruia nu ne =o2 2ai o'ri. CIiar da+( ,oIn3on a fo3t un *(utor 3aga+e@ e n)a atin3 'erfor2an6e e +e ui a t ,oIn3on@ To22P@ de3're +are =o2 g(3i a t(dat( aro2e +rude de 2a 6... Pentru a +on+ uDiona@ +5nte+e e r(2a3e de a Ro*ert ,oIn3on@ une e ?n +5te dou( =er3iuni@ 'u6in diferite una de a ta@ 'oart( +u e e 2ar+a unei 3en3i*i it(6i f(r( ega ?n * ue3u inter*e i+. Drago3tea ne?2' init(@ +( (toria@ +earta +u 3ine 'e diferite 2oti=e@ egate 2ai a e3 de de2onu +e)i 3(I(> uia ?n 3uf et@ toate a+e3te te2e au du3 a o =iDiune 3ingu ar( a unui o2 de=orat de in3o2nii@ ?ntr)o u2e 'ro'rie +are 'ar+( 3e auto)di3truge din interior@ o u2e ' in( de Dgo2ot >i furie@ 3'ai2e >i o*3+urit(6i@ anFiet(6i >i o*3+enit(6i@ u2ini ?n35ngerate de augu3t >i no'6i 2aie3tuoa3e de a2or A3inBu+iga>... Eri+ C a'ton re+unoa>te +ara+teru 3'e+ia a 2uDi+ii ui ,oIn3on! /E3te o ade=(rat( fru3trare 'entru 2ine +( n)a2 3( 'ot +5nta ni+iodat( 2uDi+a ui Ro*ert ,oIn3on a>a +u2 'ot 3( o +5nt 'e a ui MuddP 1ater3H Ori+5t a> ?n+er+a... / Mn augu3t 1938@ Ro*ert ,oIn3on ' ea+( din "e ena 3( +5nte 'rin o+a uri e din De t(. Se o're>te ?ntr)un o+ nu2it TIree 8orK3@ 5ng( <reenJood@ a+o o unde auto3trada - ?nt5 ne>te auto3trada .9@ ?n ' in +52'. A+o o era un o+a @ 6inut de un ti' t(+ut >i r(D*un(tor@ a +(rui nu2e 3)a >ter3 din 2e2oria +e or +are )au +uno3+ut. Greo dou( 3('t(25ni a +5ntat Ro*ert ,oIn3on ?n a+e o+@ di3tr5nd + ien6ii >i 3+Ii2*5nd o+Ieade +u o ti'( nur ie@ +are era +Iiar ne=a3ta +e ui +u o+a u . S( nu fi >tiut Ro*ert +ine e fe2eiaE Ori+u2@ nu)i '(3a! da+( ea ? 'ro=o+a >i e r(3'undea@ ea 3e ?nn(dea >i 3e ua du'( e @ ur25ndu) ?n +a3a unde dor2ea de o*i+ei@ o +a3( ga *en(@ +u =erand( ?n fa6( >i ferea3tr( Coa3(@ +a 3( 3e 'oat( 3(ri iute 'er=aDu a ne=oie...O 3('t(25n( ?ntreag(@ fe2eia 3)a du3 du'( Ro*ert@ iar *(r*atu a ur2(rit)o@ ne?ndr(Dnind 3( intre du'( ea@ dar ne?ndur5ndu)3e 3() +on+edieDe 'e Ro*ert@ fiind+( =5nDarea ?i +re3+u3e 3u*3tan6ia de +5nd * ue32anu 6inea +on+erte ?n *odega ui. S52*(t( 3eara@ ?n o+a itate a a'(rut >i SonnP BoP 1iI ia23on ARi+e MiI erB@ iar "oneP*oP EdJard3@ +are +5nta a (turi de Ro*ert 3ear( de 3ear(@ >i)a ?ng(duit o 'auD(. Ro*ert ,oIn3on >i Ri+e Mi er au +5ntat a25ndoi@ a +on+uren6(@ ?ntr)o e2u a6ie dintr)a+e ea n(3+(toare de at2o3fer( 3'e+ia (@ ' in( de ten3iune >i fru2u3e6e. Dar +u +5t ?ntre+erea dintre +ei doi * ue32eni 3e ?nte6ea@ +u at5t 3e ?nte6ea >i ten3iunea eroti+(@ 'ro=o+at( de o+Ieade e ui Ro*ert +(tre fe2eia +are 3e ?n=5rtea ?n Curu or@ 'ro=o+at( de 3ti u u*ri+ ?n +are e ?>i +5nta * ue3u @ 'ro=o+at( de ge oDia 2ut( a 3o6u ui +are nu)>i 'utea tr(da ura@ 'entru +( ' (nui3e +e=a... Mai ?n =5r3t( >i 2ai tre+ut 'rin +Ie3tii de)a3tea@ Ri+e Mi er nu 3)a a=5ntat ?n fa'te@ +i a 3tat oare+u2 ?n defen3i=(@ +u o+Iii de3+Ii>i +(tre u2ea 'reDent( a+o o. E intuia +e)o 3( ur2eDe ) 3+anda u H Dar nu 3)a aCun3 a 3+anda ... Mntr)o 'auD(@ >eD5nd a 2a3( >i gu3t5nd +e=a r(+oritor@ +ine=a a adu3 una din a+e e 3ti+ e ' ate@ +are +u'rindea +ir+a &;; gra2e de JIi3KP. Sti+ a nu a=ea do'. C5nd Ro*ert a =rut 3( o du+( a gur( >i 3( *ea@ Ri+e MiI er i)a dat 'e3te 25n( >i 3ti+ a 3)a 3'art 'e Co3. Ri+e Mi er a Di3! /O2u e@ 3( nu *ei dintr0o 3ti+ ( de3tu'at(H0 /O2u e@ tu 3( nu)2i 2ai dai 2ie 'e3te 25n( ni+iodat(@ +5nd 6in ?n 25n( o 3ti+ ( +u JIi3KPH0 a re' i+at Ro*ert@ 65fno3. La ur2(toarea 3ti+ ( de3tu'at( aCun3( ?n 25na ui Ro*ert@ Ri+e Mi er n)a 2ai a=ut +e fa+e de+5t 3( 3e uite a Ro*ert +u2 *ea >i 3( 3'ere +( totu =a fi *ine. Dar n)a fo3t *ine. Au re uat +5ntatu @ ?n3( a un 2o2ent dat Ro*ert 3)a o'rit@ a ie>it afar( din 3a ( >i)a ?n+e'ut 3( =o2ite. $)a =rut 3( +read( +( nu)i e3te r(u din *(utur(@ +i din +e fu3e3e turnat ?n *(utur( ) 3tri+nin( ) >i a +ontinuat 3( 3e +Iinuie >i 3( 3'un( +()i =a tre+e. Dar era e=ident ?n+( de +5nd nu 3e +r('a3e de Diu( +( e3te otr(=it. S)a du3 ?n +a3a 'rietenu ui@ unde dor2ea@ >i a *o it du2ini+( >i uni@ ?ntr)o agonie +e '(rea efe+t a 'neu2oniei@ tu3e@ tran3'ira6ie@ 'ie e ?ng( *enit(@ fe*r( 2are. A 2urit 'ro*a*i Pagina &% din 81

?n Diua de 14 augu3t 1938@ +5nd ate3t( >i +ertifi+atu 2edi+a . A fo3t ?n2or25ntat ?ntr)un 2i+ +i2itir de 5ng( Uion CIur+I@ 5ng( Morgan CitP@ o aD=5r itur( de *(6 a (turi de auto3trada -. Dou()trei uni 2ai t5rDiu@ ,oIn "a22ond Sr.@ organiDator de 3'e+ta+o e a Carnegie "a @ ?n $eJ #orK@ i)a te efonat ui Don LaJ 3()I g(3ea3+( 'e Ro*ert ,oIn3on >i 3()I tri2it( a $eJ #orK. Don LaJ a r(3'un3 +( tre*uie 3( fie o gre>ea (@ 2uDi+a ui ,oIn3on (3ta nu e *un( de ni2i+@ iar 3'e+tatorii or 3( r(25n( de e2n ?n 3+aune +5nd negroteiu ?>i =a fa+e nu2ere e ui o*3+ene. /Tu doar tri2ite)I a 2ine@ de re3tu a2 eu griC(H0 a r(3'un3 "a22ond. Ridi+5nd din u2eri@ Don LaJ i)a 'a3at 3ar+ina ui Ernie Oert e@ iar a+e3ta a =enit 'e3te +5t=a ti2' +u r(3'un3u /A 2urit ?n ?2'reCur(ri in+erte@ de +ur5nd... / Cin+iDe+i de ani a'oi@ ,oIn "a22ond Cr. 'ornea ?n +(utarea ui Ro*ert ,oIn3on@ 'e ur2e e +e ui nu2it De3(=5r>itu ...

Pagina &4 din 81

,. Legenda (%iatului de aur *O!N LEE -SONN" BO". /ILLIAMSON


Po=e>ti e +u * ue32eni au un far2e+ a'arte datorat@ ?ntre a te e@ >i ri=a it(6ii ne?ntreru'te dintre diferi6i 'rotagoni>ti. Un orgo iu ade3ea g(uno3@ o 25ndrie ?ntru+5t=a ?nfu2urat(@o 3ufi+ien6( +e adu+e 2ai degra*( a ne?2' inire genereaD( di3'ute +a >i eterne@ 3tin3e de)a*ia a >a3e 'i+ioare 3u* '(25nt. Do2enii e ?n +are * ue32enii negri 3e +io+ne3+ >i 3e ?ntre+ +u 3au f(r( fair)' aP +u'rind a3'e+te nea>te'tate. De a u>or Ai2B're=iDi*i a di3'ut( a2oroa3( 'ro=o+at( de)o fe2eie =er3ati (@ '5n( a 'ore+ ( A3u'ra)nu2eBO de a a2*i6ia +( Aunu B a +o2'u3 'ri2u +5nte+ de3're un u+ru@ '5n( a 2u 6u2irea 3e+ret(@ dar tran3'arent(@ +( Aa tu B e3te +e 2ai *un in3tru2enti3t. C5nd +ine=a i>i arog( tit u de /Rege e B ue3u ui0@ 3e g(3e>te i2ediat un ri=a +are A?>iB 3'une +( EL e3te /Ade=(ratu Rege0 a * ue3u ui. C5nd Bo Didd eP afir2( +u 3u'er*ia tinere6ii +( 7+( $ Man, MuddP 1ater3 r(3'unde@ +u ge oDia 2a3+u u ui 3t5rnit@ +( Bo e3te a*ia un Mannish Boy) Li tot a3tfe de +Ie3tii Iaioa3e@ in3ignifiante... O +ontro=er3( indire+t( a eFi3tat >i ?ntre +ei doi 'urt(tori ai nu2e ui de a int Sonny Boy! ,oIn Lee /SonnP BoP0 1iI ia23on >i Ri+eMi er ) SonnPBoP 1i ia23on II. O*i>nui6ii >i iu*itorii * ue3u ui i)au nu2erotat@ +a 3()i deo3e*ea3+(@ 3()i diferen6ieDe a>a 2(+ar@ fiind+( =a ori+ era ane=oie de 3ta*i it o ierarIie@ a2*ii fiind foarte)foarte *uni. S)a ?2'(25ntenit for2u a 3u3)a2intit(. Dar Ri+e Mi er a +onte3tat 'er2anent 'ree2inen6a ui ,oIn Lee. AMn +a'ito u dedi+at uiRi+e Mi er 3e =a ar(ta de +e a rea+6ionat a>a ?n 'o=e3tea a3taB. Da+( ne u(2 du'( =5r3t(@ Mi er era ?ndre't(6it 3( re=endi+e nu2e e@ de>i 'e e nu)I +Ie2a 1iI ia23on. Cariera +e ui de)a doi ea SonnP BoP@ 2ai ung( >i 2ai de=re2e 'ornit(@ i)ar 3ta 3'riCin. Lu2ea n)a 6inut +ont de a3ta. Poate i2're3ionat( de 2oartea =io ent(@ 'oate +u+erit( de firea ui deo3e*it(@ i)a a+ordat ui ,oIn Lee ?nt5ietate. S( fie 3ingura nedre'tate +e 3)a f(+ut * ue32eni or negri@ dar nu eH... EFi3t( dou( a2(nunte +are Cu3tifi+( Ade>i Cu3tifi+area 'are oare+u2 inuti (B ordinea +e or doi SonnP BoP@ a>a +u2 a r(2a3 ?n i3torie. Mai ?nt5i e =or*a de3're ro u +onferit de ,oIn Lee in3tru2entu ui Iar2oni+( ?n an3a2* u +o2*ou ui. P5n( a a'ari6ia >i afir2area ui ,oIn Lee 1i ia23on 'e 3+ene e din CIi+ago@ Iar2oni+a era un in3tru2ent de a+o2'ania2ent@ de rang 3e+und. ,oIn Lee a i2'u3 2i+u o*ie+t ?n 'ri2)' an@ 3o i3t >i 'artener de dia og 'entru =o+e 3au +Iitar(. O in3'irat( o*3tina6ie@ du* at( de o ?nn(3+ut( deFteritate ) >i Iar2oni+a a de=enit@ ?ntre 193-)19.;@ 2ar+a ui ,o 2 Lee 1i Iia23on. Du'( r(D*oi@ 3ti u 3(u a aCun3 definitoriu 'entru * ue3u /2ade in CIi+ago0@ r(25n5nd '5n( a3t(Di +o2'onent( de *aD( a 2i>+(rii 2uDi+a e din ora>. Cei 2ai renu2i6i 3uf (tori ?n Iar2oni+( 3)au Ir(nit a 2a3a 'u3( de ,oIn Lee! Big 1a ter "orton@ Litt e 1a ter@ Bi P BoP ArnoId@ SnooKP PrPor@ a'oi ,unior 1eI 3@ ,a2e3 Cotton@ CareP Be 3au Bi P Bran+I@ a e +(ror ar2onii egate@ +u efe+te +ro2ati+e >i tu>e i2're3ioni3te@ ?n+5nt( '5n( a uitare de 3ine. To6i a+e>tia >i toate a+e3tea 3)au i=it din 2o>tenirea (3at(@ a nu2ai 3. de ani@ de ,oIn Lee 1iI ia23on. Cu2 3( nu fie e SonnP BoP Mnt5iu E AI doi ea a2(nunt +are 3e adaug( de2on3tra6iei 'ri=e>te nu2(ru +o2'oDi6ii or 3e2nate ,oIn Lee 1i ia23on >i re uate ?n diferite aranCa2ente de a 6i inter're6i 3au gru'uri. Ai+i ,oIn Lee ? ?ntre+e net 'e Ri+e MiI er@ e e3te un autor +u foarte 2u te +5nte+e ado'tateNada'tate ?n re'ertoriu * ue3)ro+K. E =or*a de a+e e +o2'oDi6ii 3o+otite 3tandard@ o* igatorii 'entru ori+ine are 'reten6ia +( fa+e * ue3 3au Pagina &- din 81

ro+K. CIiar da+( 1iI ie DiFon e3te +e 2ai 'ro ifi+ 3i +e 2ai =5nat +o2'oDitor de * ue3@ ,oIn Lee 1iI ia23on +onta*i iDeaD( +e e 2ai 2u te covers a +5nte+e e 3a e. E >i a3ta o do=ad( a inf uen6ei i2en3e eFer+itate A2ai a e3 'o3t)2orte2B de a+e3t o2 deo3e*it. Pentru +( a3ta a fo3t ,oIn Lee ?nainte de ori+e ) un o2 +are 3)a d(ruit 'e 3ine a tora... Sunt +5te=a a3e2(n(ri ?ntre ,oIn Lee 1iI ia23on >i Ro*ert ,oIn3on. A25ndoi au 2urit tineri@ ?n ?2'reCur(ri dra2ati+e. A25ndoi au 3t5rnit in=idia +onte2'orani or de duDin( Ade>i din 2oti=e diferite ) unu din generoDitate@ a tu din donCuani32O dar a2*ii din +auDa 'rea)' inu ui de ta entHB. A25ndoi au (3at o o'er( re ati= redu3(@ dar *ogat( +a 3e2nifi+a6ii@ +u iradieri de ung( durat( >i di3tan6(. Mntre ei 3e ridi+( o 3ingur( deo3e*ire@ e3en6ia (. Ro*ert ,oIn3on re'reDint( +a'(tu >i 'un+tu +e 2ai ?na t ?n +are a aCun3 * ue3u rura @ a+e * ue3 ?n +are 3e +5nta a+o2'aniat de o +Iitar(@ +u 3au f(r( *ott ene+K@ +Iitar( a+u3ti+( 3au re+e@ ?n+( Dit( de ar2onii 3i2' e >i@ totodat(@ 3u'raetaCate@ +a *a +oane e +o onia e n('(dite de 2u te 3traturi de =er*in( +u f ori ro>ii@ a *e@ 'ur'urii 3au i ia+Iii. Ro*ert ,oIn3on a 3( tat rafina2entu a+e3tui 3ti '5n( unde 3ti u ?n3u>i n)a 2ai a=ut 'o3i*i itatea 3( 3e 2en6in( unitar >i 3)a 'r(*u>it@ de3f(+ut ?n nenu2(rate 3u*3ti uri@ +a o *o t( 3( *ati+( ?ntr)o gr(din( uitat(. ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on e3te 2uDi+ianu +are a + (dit un 'od +u du* ( ra2ifi+a6ie@ +a un fe de # ?ntor3 +u *ra6e e 'e '(25nt. Un *ra6 'ro=ine din Dona * ue3u ui Rura din Sud@ +e ( a t e3te ?2' 5ntat ?n * ue3u ur*an@ 3'e+ifi+ ani or 73;@ de a CIi+ago >i din a te ora>e 2ari. A+e3te dou( r(d(+ini au fo3t ?2' etite de ,oIn Lee 1i ia23on ?ntr)o +on3i3tent( eg(tur( +are 3)a nu2it * ue3uI 2odern de a CIi+ago@ du'( r(D*oi. O'era ui ,oIn Lee n)a fo3t nu2ai o 2un+( de 'ionierat@ +u i2'erfe+6iuni e >i IP*ri3u ei. Cu2 3e ?nt52' ( de o*i+ei +u naturi e arti3ti+e genia e ) iar * ue32enii 'e +are ?i a3+u t(2 ?n 'agini e de fa6( 3unt ti'i atin>i de ari'a geniu ui ) ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on a iD*utit 3( +onCuge ?n 2uDi+a 3a noutatea >i =a oarea@ o*6in5nd un 3ound 3tr( u+itor >i deo3e*it de a'eti3ant. Li +5nd 3+riu a'eti3ant a2 ?n 2inAtBe a+ea 3tare de *eatitudine >i uitare de 3ine@ a+ea 3enDa6ie eroti+o) udi+(@ a+ea 'reDen6( inefa*i ( +are te u2' e >i te =ideaD(@ +are te eF+it( >i te r(+ore>te 3i2u tan@ >i 'e +are o 'ot nu2i ) +u un ter2en +on3a+rat@ dar +a2 uitat ) +atIar3i3. Mn art(@ de regu (@ ori+e 3ti nou@ ori+e o'er( ino=atoare 're3u'une o doD( de *u+urie =iguroa3(@ o *ruta ( afir2are a =ie6ii@ o indiferent( >i o deta>at( tre+ere 'e3te +ada=re e 'rede+e3ori or. Un 3oi de eti+( a nedre't(6ii@ un fe de 2a3a+rare =e3e ( >i o* igatorie a '(rin6i or 3'iritua i@ o in+on>tient( =igoare 'ro)+reati=( ) toate a+e3tea ?n3o6e3+ noutatea arti3ti+( oriunde 65>ne>te din g ande e 3e2ina e. E=ident@ toate a+e3tea nu i'3e3+ ni+i din * ue3uri e i2'ri2ate de ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on. La e g(3i2 ?n3( >i +e=a +e a'are a 3f5r>itu unei e'o+i@ a fina u unei +ariere de 'ri2)3o i3t@ ?n a2urgu unei ari3to+ra6ii. E tri3ta eF're3i=itate a de+aden6ei@ 3f5>ietoarea a2enta6ie a ne'utin6ei@ 3u*ti itatea a3+i=( a de3fr5u ui u ti2. Li e3te fire3+ 3( fie a>a@ 'entru +( ,oIn Lee 1i ia23on era 'rodu3u du* u di3ti at a * ue3u ui rura >i a Cug)*and)* ue3u ui 3'e+ifi+ 3tr(Di or din ora>e e r(u fa2ate@ 3tr(Di ' ine de 2iDeria ani or de +runt( de're3iune e+ono2i+( >i de 'roIi*i6ie a +oo i+(. Adi+( era 'rodu3u unui +re'u3+u . Sa =area ui 3)a +oagu at din a+ea 2un+( 'er2anent( de 3u*2inare a de're3iunii >i a 'roIi*i6iei@ 'e +are au de'u3)o a2eri+anii ani or 7&;) 73;. La 6ar(@ 'rin '(duri >i =(ioage@ 3e di3ti a un JIi3KP +rud@ tu *ure >i afu2at@ 'itit ?n ur+ioare de ut +u do' de +o+ean@ ?ngro'ate 'rin 3'ate e Ia2*are or. Mn ora>e 3e g(3ea un a +oo de +ontra*and(@ +Ii2ion 3au te 2iri +e 'rodu3 3inteti+@ *un de 'u3 a 2otoare ?n o+ de *enDin(. T(ria fru3t( a unuia >i otra=a di3i2u at( a +e ui a t 3e reg(3e3+ ?n +o+tai u 're'arat 'rin ta=erne e >i + u*uri e din CIi+ago de 2ae3tru 3+enei o+a e ) ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on. Metafore e 2uiate ?n a +oo =or 3( 'un( ?n e=iden6( ) afar( de o ?n6e egere a 3ur3e or * ue32anu ui ) una din +a it(6i e e3en6ia e a e ui SonnP BoP. Ca 2u 6i a 6i Pagina &8 din 81

* ue32eni@ ,oIn Lee 1i ia23on e3te un *(utor de 2are + a3(@ reDi3tent >i genero3 +u 'rietenii@ di3trat >i i2' i+at ?n *e e e@ du'( ?2'reCur(ri. Da+( ?n 2uDi+( intui6ia@ 3au in3'ira6ia@ 3au ta entu ?i gIidau 3uf etu @ >i =o+ea@ >i 2intea@ ?n =ia6(@ Di >i noa'te@ o3'ita itatea@ >i 'rietenia@ >i deDintere3u @ >i generoDitatea erau 'orun+i e ne3+ri3e du'( +are tr(ia@ >i e @ >i 3o6ia 3a@ La+eP Be e@ +(reia din ado e3+en6( i)a 'urtat o drago3te ne+on=en6iona ( >i 'e +are a e=o+at)o ?n +5nte+e e 3a e. Un 'ri2 eFe2' u de iu*ire e3te Blue ird Blues, i2'ri2at a % 2ai 193- 'entru +a3a de di3+uri B ue*ird. Ca ori+e ?ndr(go3tit ro2anti+@ ,oIn Lee in=o+( >i e=o+( o 'a3(re a *a3tr( +are 3( du+( o 3+ri3oare iu*itei 3a e@ Mi33 La+eP Be e@ ?n ,a+K3on Tenne33ee@ 'e 3trada SIanon. Le3ne de gIi+it e2o6ia +e =a fi 3i26it)o t5n(ra iu*it( ?n 2o2entu +5nd di3+u >tan6at a CIi+ago 3)a ?n=5rtit 'e ' atanu gra2ofonu ui@ +u fa2i ia adunat( ?n i=ing)roo2... ,oIn Lee 1i ia23on a aCun3 a CIi+ago ?n 193.@ +5nd ?2' inea &; de ani. S)a n(3+ut@ de+i@ ?n 191.@ 'e 3; 2artie@ ?n or(>e u ,a+K3on din +o2itatu Madi3on@ Tenne33ee. $u 3e >tie +e erau '(rin6ii 3(i@ RaP 1i ia23on >i $an+P@ n(3+ut( Ute P. Pre+o+itatea 2uDi+a ( 3e 2anife3t( i2'etuo3. Mn=a6( 3ingur 3( +5nte a Iar2oni+(@ >i ' ea+( de)a+a3( +u *unii 3(i 'rieteni #anK Ra+Ie >i ,oIn E3te3@ +are +5ntau a 2ando in( >i +Iitar(. 8or2au deCa un 2i+ Cug)*and >i +o indau o+a it(6i e de 6ar( din Tenne33ee >i ArKan3a3@ +5nt5nd ) +a at56ia a 6ii ) ?n ta=erne@ 2ote uri@ 3( i de dan3@ oriunde erau 'ri2i6i >i 'uteau o*6ine o 2a3( +a d(@ un 'at 3au +56i=a +en6i. Mn+e'utu ani or 73; ? g(3e>te ?n Me2'Ii3 a (turi de SunnP and S i2@ +5nt5nd ?n + u*uri de noa'te >i o+a uri +u da2e de +on3u2 >i trafi+an6i de a +oo @ 3au ?n Cug)*and)uri 'e 3tr(Di e ag o2erate a e ora>u ui. Se 3ta*i e>te ?n CIi+ago@ ?n =irtutea fa'tu ui +( 2etro'o a oferea 2u ti' e 'o3i*i it(6i de +5>tig 'e ur2a 2uDi+ii. C5nt( noa'te de noa'te 'e 3+ene e diferite or + u*uri ) Ru*P73 Ta=ern@ Triang e Inn@ P antation C u*@ VittP Vat@ Te2'o Ta'@ 8 a2e@ Pur' e Cat@ 1Iite 8ront >i +5te a te e. Din CIi+ago ' ea+( rar ?n turnee ) o dat( ?n 19.3@ 'rin Mi33ouri@ Indiana@ I inoi3O a t(dat( ?n 19.4@ a Me2'Ii3. O 3ingur( dat( +5nt( a ToJn "a @ ?n $eJ #orK@ 19.-. Mn re3t@ ti2' de 1; ani e3te 2ae3tru ne+onte3tat@ 2entoru 0 /tinerei genera6ii0@ ido u 'u* i+u ui >i +on3i ieru neofi+ia a +a3e or de di3+uri din +a'ita a 2uDi+ii@ +u2 era +on3iderat ora>u CIi+ago. 8u3e3e re2ar+at@ a ni+i un an de a =enirea ?n ora>@ de 'rodu+(toru Le3ter Me ro3e@ de a +a3a B ue*ird. Du'( 2ai 2u te 're'arati=e@ di3+u6ii >i re'eti6ii@ ?n 193Me ro3e adu+e ?n 3tudiou de ?nregi3tr(ri 'e ,oIn Lee 1i ia23on >i 'e +Iitari3tuI Ro*ert $igItIaJK. Mn a+eea>i Di de % 2ai 3unt ?nregi3trate +5te=a 'ie3e@ ?ntre +are a2intita deCa Blue ird Blues, a'oi Su"ar Ma(a Blues, +o2'oDi6ie 'ro'rie ,oIn Lee 1i ia23on@ +are nu are ?n +o2un +u 'ie3a i2'ri2at( de Ta2'a Red ?n 193. de+5t tit u . Li@ ?n fine@ &ood Mornin" 6ittle School"irl, una din a+e e 'ie3e +are =or fa+e +arier( ?n nenu2(rate =ariante@ 'ro*a*i +ea 2ai +5ntat( ?n * ue3)ro+K. Pie3a =a fi >i o *u+at( de reDi3ten6( a re'ertoriu ui 'ro'riu ui ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on@ +are o =a +5nta a fie+are a'ari6ie 'e 3+en(. A>te'tat 3au nu@ 3u++e3u di3+uri or +onfir2( intui6ia ui Me ro3e >i ate3t( + a3a * ue32anu ui. Dre't +are@ a 11 noie2*rie 193- are o+ a t( 3e3iune de ?nregi3tr(ri@ 'ri eC 'entru 1i ia23on de a i2'ri2a o =er3iune 'ro'rie a unei te2e 'o'u are r(3'5ndite ?n Sud ) Early 7n #he Mornin"4 Ar fi intere3ant de nu2(rat +5te =ariante a e +5nte+u ui au fo3t gra=ateO nu2ai ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on a (3at 'atru =er3iuni@ u+ru nota*i ?ntr)o =re2e +5nd i2'ri2(ri e 'e di3+ erau totu>i o ?ntre'rindere nu at5t +o3ti3itoare@ +5t +o2' i+at(@ teIni+ =or*ind. Pri2e e ?nregi3tr(ri a e * ue32anu ui '(3treaD( >i tr(deaD( o 'uterni+( aro2( din Sud@ de>i ,oIn Lee nu era n(3+ut ?n ini2a DeItei@ +a 2ai to6i Cei Mari ai * ue3u ui. Totu>i era >i e un *(iat de a 6ar(@ +u2 3e 3'unea@ un +ountrP *oP +u =o+e 2or2(it( >i =or*( greoaie@ ne> efuit(@ +u entoarea >i retra+ti itatea +e ui +are )+re3+ut ?n aer i*er ) fu3e3e adu3 a ora> de ne=oie >i ?ngIe3uit ?ntre *ui dinguri angoa3ante. Rit2i+a * ue3u ui rura @ nu at5t e e=at( >i 3u*ti ( +5t 'regnant(@ note e Pagina &9 din 81

?n (+ri2ate@ re+urente te2e or genu ui@ fraDarea 'e Iar2oni+(@ de o 3tr5n3( de3f(>urare@ +a 3( Di+ a>a@ toate adu+eau o eF're3i=itate den3(@ o 'a3t( 3onor( natura 're in3( din fagure e in3tru2entu ui +a 2ierea din a =eo e e de +ear(@ 'u3e a +entrifug(. Mn a+ei ani 'redo2ina * ue3u f(+ut de un +o2*o a +(tuit din +Iitar( a+u3ti+(@ to*(@ 'ian@ *a3@ 2ando in(@ uneori =ioar(. 8(r( 3()i do2ine 'e +oe+Ii'ieri@ ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on i2'une Iar2oni+a ?n 'ri2)' an. Dar 'rietenia >i +o a*orarea +o2'onen6i or +o2*ouri or du+e a unitate =a ori+( a 're3ta6ii or fie+(ruia@ a3tfe ?n+5t di3+uri e r(2a3e 'ot fi atri*uite ori+(ruia. AMn genera @ 3o i3tu =o+a e3te +e +are ?>i tre+e nu2e e 'e in di3+ 3au a tu B. Big Bi BroonDP@ "enrP ToJn3end@ Ro*ert Lee M+CoP A$igItIaJKB@ >i 2ai a e3 Big ,oe 1i ia23@ 3unt +Iitari>tii +u +are +o a*oreaD( SonnP BoP. $u2e de referin6( a e e'o+ii. Prietenu din +o'i (rie@ +5nt(re6 a 2ando in(@ #anK Ra+Ie e3te 2ereu a'roa'e de ,oIn Lee. C5te=a +o2'oDi6ii a e ui #anK tre+ ?n re'ertoriu ui SonnP BoP. E3te =or*a de !o o Blues, i2'ri2at a 3 a'ri ie 19.1@ >i o =e+Ie te2( 2e odi+( din De t(@ 're u+rat( de Ra+Ie ?n +o2'oDi6ia Peach #ree Blues@ i2'ri2at( de 1iI ia23on a 11 de+e2*rie 19.1 >i intrat( ?n re'ertoriu 3(u +urent. De notat +( #anK Ra+Ie 3e af ( a (turi de ,oIn Lee 1i ia23on a fie+are ?nregi3trare. Ca2araderia dintre * ue32eni nu 3e de3f(>ura idi i+O +Iiar da+( erau uni6i a f(+ut *ani >i 2uDi+(@ a ?2'(r6ea ( tot 3e i=eau diferende@ in=idii@ 3u3'i+iuni. R5+a nu era un 3enti2ent eF+ u3. ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on nu era +a'a*i de a>a +e=a. EI nu doar +( era 3(ritor@ aCut(tor@ o3'ita ier >i *un a 3uf etO a e ?n +a3( 'rietenia >i *un(tatea erau f(r( i2ite. Un 2are 2erit ? a=ea 3o6ia 3a@ La+eP Be e@ o fe2eie generoa3( >i 2i o3ti=(@ fire =e3e ( >i antrenant(@ +are ?i 3ti2u a 3o6u ui u2oru @ ironia >i genti e6ea ?n re a6 e +u +ei a 6i. 8ire>te@ un a3tfe de o2 nu 'utea fi Dg5r+it@ a=ar@ a=id >i +a +u at a *ani. Bi P BoP Arno d ?>i a2intea! /A fo3t unu dintre +ei 2ai genti i ti'i din +56i a2 +uno3+ut. EI 2un+ea 3( aCute u2ea 'e3tri6( +are ? ?n+onCura@ +u +e=a de 25n+at >i +e=a de *(ut@ 2(+ar. Ori+ine =rea +e=a de *(ut 3au de 25n+at >i n)a=ea *ani@ 3e du+ea a ,oIn Lee >i)i +erea@ iar ,oIn Lee ?i 3'unea +a3ieru ui + u*u ui 3( trea+( ?n +ontu ui *erea a+eea 3au +ot etu a+e a. Li +5nd =enea Diua de ' at(@ +e 2ai ade3 ,oIn Lee n)a=ea de uat ni2i+@ 'entru e era Diua de ne' at(H A fo3t genero3 +u to6i +ei din Curu ui@ 'rieteni 3au nu2ai 'rofitori. A3ta >tia e 3( fa+( >i a3ta f(+ea ) 3( 2un+ea3+( 'entru a 6iiH0 Gia6a 'arti+u ar( a r(2a3 o a2intire ?ntr)un inter=iuO 2uDi+a a r(2a3 ?nregi3trat( >i de e+teaD(@ ui2e>te@ atrage >i a3t(Di. Ca ori+e 2uDi+( *un(... La 13 2artie 1938@ ,oIn Lee 1i ia23on tran3for2( ?n +5nte+ o te2( g(3it( de +Iitari3tu >i 'iani3tu Curti3 ,one3. A>a 3e na>te 'ecoration 'ay Blues4 E3te a t 3tandard de ung( +arier(@ re uat de Ri+e MiI er@ ,oIn Lee "ooKer >i a 6ii@ a +ote =a ori+e diferite. C5nte+u trateaD(@ da+( 3e 'oate 3'une a>a@ i2'ortan6a Di ei de . iu ie@ Diua na6iona ( a SUA@ ?n =iDiunea >i =ia6a negri or. Pentru un arti3t i*er e +e=a nor2a 3( trea+( de a 3enti2entu 'atrioti+@ a'artenen6a a o 2are na6iune@ a ne+aDuri e 'er3ona e. Iar * ue3u Iui ,oIn Lee 1i ia23on e un re'ertoar de nedre't(6i f(+ute negri or@ >i ei nu2(ra6i ?n r5ndu 2arii na6iuni@ dar 2ai a e3 a Di e fe3ti=e... La 1- 2ai 19.;@ 1i ia23on i2'ri2(@ tot a B ue*ird@ >i tot +u Le3ter Me ro3e 'rodu+(tor@ My 6ittle Machine Blues4 E3te +5nte+u de Ca e a unui ti' afe+tat de * enoragie 3au de ne'utin6( 3eFua (@ du'( e3+a'ade eFtra+onCuga e@ dar de o+ 3(tu de a+ti=itatea +are i)a adu3 *e eaua. A fo3t o g(3e ni6( de efe+t +o2er+ia nea>te'tat@ iar 2i+ro*u +ontagio3 3)a r(3'5ndit 2uDi+a ) >i nu e 2uDi+a o fe2eie 'ri2eCdioa3(@ *o na=( >i neiert(toareE ) Ia Eddie TaP or@ Drifting S i2@ MuddP 1ater3@ LigItnin7 S i2@ ,i22P Roger3@ Sa2 LigItninY "o'Kin3 A+are 3)a Ce it@ ?ntr)o =ariant( a +5nte+u ui@ a>a! MP Starter JonYt 3tart in tIi3 MorningHB >i +Iiar a 8ranK Ua''a@ +are 3)a =(itat >i e +( 1IP Doe3 It "urt 1Ien I PeeE $e?ndoie ni+@ te2e e 'er3ona e 'redo2in( ?n * ue3. Ori+e ?nt52' are '(6it( de un 2uDi+ant are i2'a+t 2ai 'uterni+ >i e 'a3i*i ( 2ai u>or de a f(6ui un teFt. A3ta nu Pagina 3; din 81

're3u'une auto2at +( ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on ar fi 3uferit de u2ea3+a *oa (O totu>i nu era e un 3o6 2ode @ u>( de *i3eri+(H Un a t +5nte+ ?nt(re>te *(6u a+e3tei +on+ uDii! Mattie Mae Blues, i2'ri2at a . a'ri ie@19.1. Ai+i@ ,oIn Lee aud( nurii@ far2e+e e >i 3enDua itatea unei fe2ei +are 3u+ea +a'ete >i 2in6i de tot fe u @ una =5nCoa3( +a o Cunin+( de OIio@ ne3(6ioa3( +a *ugetu ar2atei ?n =re2e de r(D*oi >i 'eri+u oa3( a +(dere +a $iagaraH Ce 3+anda =a fi fo3t ?ntre ,oIn Lee >i La+eP BeI e@ nu 3e >tie.. Ce 3e >tie e +( >i Loui3 MPer3@ >i SonnP BoP 1iI ia23on II ARi+e MiI erB@ >i ) ine=ita*i H ) MuddP 1ater3 au +5ntat nurii >i far2e+e e@ >i 3enDua itatea ui Mattie Mae@ du'( +e fie+are a tre+ut 'rin a>ternutu ei@ >i a 3ondat ad5n+uri e@ ?n+er+5nd 3( de3+ifreDe 2i3teru a+e ei fe2ei... . Dintre +Iitari>tii +u +are a +o a*orat ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on@ 3e deta>eaD( Big ,oe 1i ia23. M2'reun(@ ei au ?nregi3trat 2ai 2u te 'ie3e@ adunate 'e un 3u'er* CD intitu at Rare, de +a3a RCA)B ue*ird. A+ea3t( +o a*orare a +uno3+ut ?ntreru'eri@ dar >i ?nt5 niri de referin6(. Una o +on3tituie !i"hway =>@ +o2'oDi6ie Big ,oe 1i ia23@ i2'ri2at( ?n 2ai 2u te r5nduri de +Iitari3t@ =er3iunea +ea 2ai *un( fiind a+eea din 1& de+e2*rie 19.1@ +u ,oIn Lee 1i ia23on a Iar2oni+(. Pe3te =reo De+e ani@ "oJ in7 1o f =a da >i e o =er3iune eF+e ent(@ ?n 3ti u ui +ara+teri3ti+. TeFtu ?n 3ine nu)i +ine >tie +e@ 'ie3a 3e ?n3+rie unei te2e 'ro ifi+e@ a auto3tr(Di or 3tatu ui Mi33i33i''i ) %1@ 41 et+. )@ de3're +are 3)a +5ntat a fe de 2u t +a de3're fe2ei e ne3erioa3e 3au de3're +52'uri e +u *u2*a+. Merit( +on3e2nate ten3iunea 'e +are +ei doi o 'un ?n inter'retare@ 'ofta de a +5nta@ dina2i32u . A t tit u de referin6( a +u' u ui e3te Ba y, Please 'on+t &o4 Pro*a*i una dintre +e e 2ai to+ite +o2'oDi6ii * ue3@ e3te Iitu +u +are Big ,oe 1i ia23 ?>i ?n+Ieia +on+erte e. De fa't@ e3te 're u+rarea genia ( a unei te2e 2e odi+e arIi+uno3+ute ?n fo + oru negru din toat( A2eri+a@ 6on" 8ohn, +u r(d(+ini ?n 'erioada 3+ a=iei. Big ,oe 1i ia23 a tra3)o 'e di3+ 'ri2a dat( ?n 193%@ iar for2a + a3i+( o i2'ri2(@ +u ,oIn Lee a Iar2oni+(@ ?n 1 de+e2*rie 19.1@ 'entru +a3a B ue*ird. Mn a+ea3t( =ariant( 3e g(3e3+ 'rin+i'a e e ingrediente +are fa+ uni+( 3onoritatea 'ro'rie ui ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on. "ar2oni+a are 'artea 'rin+i'a (O +Iitara 3u36ine rit2u >i ie3e ?n 'ri2) ' an +u 3o ouri +a ?ntr)un ta* ou =i=ant. Go+ea aD=5r e =er3u >i 3e retrage +a 3( a3e riffu de +Iitar( 3au de Iar2oni+(@ a>a +u2 2ontura unei *iCuterii 'are +( di3'are a +onte2' are >i a3( ?n u2ina o+Iiu ui =r(Cit 'i+(tura 32ara du ui@ 3au ru*inu ui@ 3au a2eti3tu ui. Adu3e 'entru 'ri2a dat( ?n * ue3 de ,oIn Lee 1i ia23on@ 2oda it(6i e de eF'ri2are enu2erate '5n( ai+i au o +u 2ina6ie. Sunt dou( 'ie3e@ intitu ate 7 Been 'ealin" With #he 'evi7 >i My B7ack Na(e Blues4 Pri2a a fo3t ?nregi3trat( ?n 2ai 19.;@ +u ,o3Iua A tIei2er a 'ian >i 8red 1i ia23 a to*e. Te2a r(u ui din 3ine e3te@ >i ea@ *ine+uno3+ut( ?n * ue3. ,oIn Lee 1i ia23on i2'ri2( un +5nte+ +a o re=(r3are grandioa3( de a'e tu *uri@ 'e +are Coa+( 3'u2a unei nere6inute ten3iuni +reati=e@ i+i +o orat( de f oarea 32u 3( a unui nuf(r@ din+o o ?ntune+at( de =53+oDitatea n(2o u ui +(rat a =a e@ >i nu arareori infe+tat( de r(2(>i6e e unui Ioit tu2efiat. La 11 de+e2*rie 19.1@ 'entru a+eea>i +a3( B ue*ird@ ,oIn Lee 1i ia23on i2'ri2( My Blak Na(e Blues4 E3te un r(3'un3 +a o 25n+are +u ardei iute >i 'i'er ro>u@ a adre3a +e or +are +onte3tau +a itatea de oa2eni a negri or din Sud. Li e3te +u at5t 2ai i2're3ionant@ +u +5t teFtu nu +ade ?n retori32u >i eF' i+itatea 2anife3te or 'o iti+e antira3i3te. Pur >i 3i2' u e3te o 2(rturi3ire a arti3tu ui@ a3+u tat( de 2a2a ui. EI nu)>i ?n=ino=(6e>te 2a2a +( )a f(+ut negru@ ni+i +( nu )a iu*it@ ni+i +( nu I)a dat a >+o i ?na teO +i doar +( a 'ierdut ti2'u n(3+5ndu)IH... Ce a t+e=a ar fi generat un 3enti2ent 2ai ad5n+ a tragedieiE Iute >i ent@ inten3 >i re aFat@ =oio3 >i 2e an+o i+@ g u2e6 >i tri3t@ ,oIn Lee 1i ia23on o3+i eaD( ?n 2uDi+a ui +a a+u unui 2etrono2 >i i2'une nuan6e e 'er3ona it(6ii 3a e@ dar 2ai a e3 i2're3ioneaD( 'rin de=ota2entu 'entru o idee ) arta 3a@ * ue3u 3(u. O dat( +u anii 19.3)19.%@ 3unetu * ue3u ui e3te 2odifi+at 3u*3tan6ia de a2' ifi+area e e+tri+( a in3tru2ente or. Mn 'ri2u r5nd +Iitara ?>i Pagina 31 din 81

3+Ii2*( 3onoritatea@ +eea +e du+e a o i2're=iDi*i ( rea>eDare a ro u ui fie+(rui in3tru2ent ?n +o2*o >i a o eF' oDie a for6e or atente a e an3a2* u ui a>a +u2 fun+6iona3e '5n( atun+i. EF' oDia fu3e3e 'reg(tit( de dou( +ir+u23tan6e agra=ante. Pe de)o 'arte@ +a3e e de di3+uri * o+au ori+e idee ino=atoare@ +er5nd noi or 3o3i6i 3( +5nte 3tandard@ a fe +a inter're6ii g orio>i ai ani or 73;. Pe de a t( 'arte@ era in+a'a+itatea a+e or * ue32eni g orio>i de a e=o ua@ +antonarea or ?n >a* oane fiind o '5ine a'roa'e 3igur(. E=ident@ >i 'rodu+(torii de di3+uri@ >i +on3er=atorii for2e or u3+ate 3e ?n>e au din gro3. Cu 3au f(r( ei@ * ue3u ur2a 3( fa+( un 'a3 ?nainte@ iar 'a3u era f(+ut >i din ?nde2nu unor 3'irite =iDionare@ +a ,oIn Lee 1i ia23on. Mn a+ei ani de 3tagnare@ e /antreneaD(0 2a3i= 'roa3'(t 3o3i6ii ?n CIi+ago@ 3udi>ti ' ini de energie >i ?nfo2eta6i de g orie@ +a MuddP 1ater3@ Bi P BoP Arno d@ 8ore3t CitP ,oe >i a 6ii. De3igur@ nu fa'tu +( e e3te ?n a=antgard( du+e a o*6inerea unui o+ de frunte 'entru Iar2oni+( ?n e+ono2ia nou ui 3ound a +o2*ouri or de * ue3. E e+trifi+at(@ +Iitara e3te in3tru2entu =edet( a erei inaugurate atun+i@ du'( r(D*oi. "ar2oni+a 3e /*ate0 +u +Iitara +a de a ega a ega @ atuuri e ei fiind >i /e+ono2i+e0 A'ra+ti+@ ea nea=5nd ne=oie de un a2' ifi+ator 3e'arat@ +i fo o3ind +ir+uitu =o+iiB@ dar >i 2uDi+a e@ o 2uDi+a itate 2eta i+(@ a3'r( >i totu>i u*ri+(@ 'e gu3tu genera6iei 3+('ate din +o>2aru unui r(D*oi ne+ru6(tor. Mn+( o dat(@ Iar2oni+a e3te eg(tura dintre * ue3u rura >i rea=(n din Sud@ >i * ue3u ur*an t(io3 >i u3tur(tor de du +e@ 2ode at tot de negrii =eni6i din 3(r(+ia Sudu ui ?n 2iDeria 2aIa a e or din CIi+ago. Li ?n+( o dat(@ ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on 3e af ( ?n fruntea +urentu ui nou +reat@ =5r3ta re ati= t5n(r( >i eF'erien6a a>eD5ndu)I fire3+ a+o o unde ?i era o+u @ >i unde ? =edeau toti * ue32enii ) in %ront line) $u)i =or*(@ arti3tu a=ea +e=a eFtre2 de 'er3ona @ +e nu 'utea fi ni+i i2itat@ ni+i 'a3ti>at@ ni+i 'arodiat de a 6ii. Un 2i+ defe+t de 'ronun6ie da =o+ii a+ea eF're3i=itate in=o untar( +e o f(+ea 2e2ora*i (. Ger3uri e '(reau eCe+tate ra'id@ +u 3i a*e e reteDate >i ?ngIe3uite@ +u o inie 2e odi+( ?ntreru't(@ un rit2 o3+i ant@ o =o+e ?n a ergare 'er2anent( du'( in3tru2ent. SonnP BoP I 1i ia23on 3uf a ?n Iar2oni+( 2u t 2ai *ine de+5t +5nta@ >i a3ta 3+Ii2*a ra'ortu de inten3itate din interioru +o2'oDi6iei. SonnP BoP a++entua 're3ta6ia in3tru2entu ui >i retr(gea =o+ea +u *un( >tiin6(@ iar +o2*ina6ia ?ntre i2'eDi2ea 3udi+(@ ti'i+ rura (@ >i a2a ga2u n(+ (it a ora>u ui@a fo3t dete+tat( dre't un 'ri2 'a3 ?n e=o u6ia * ue3u ui. Sau un 'ri2 3e2n a de+ inu ui@ du'( +u2 3u36in 'uri>tii genu ui. La 1. de+e2*rie 19..@ ,o 2 Lee 1i ia23on i2'ri2( Checkin" ?pon My Ba y, o +o2'oDi6ie atri*uit( ui Ri+e Mi er ) a ia3 SonnP BoP II. Pie3a de=ine ?n ti2' un fe de 'ro*( de u+ru o* igatorie 'entru ori+e Iar2oni3t +u 'reten6ii. A,unior 1e 3 =a da 'e3te ani o =ariant( *ri iant(B. Era u ti2a ?nregi3trare +u Le3ter Me ro3e 'entru B ue*ird. Din 19.%@ ,oIn Lee 1i ia23on 3+Ii2*( +a3a de di3+uri +ontra+t5nd o 3erie de ?nregi3tr(ri a Gi+tor@ iar din 19.-@ a Go+a ion. A (turi de Big ,oe 1i ia23 i2'ri2( a Co u2*ia@ iar +u Ba*P 8a+e LeroP@ a Sun@ ?n Me2'Ii3. Mn 19.% o*6ine un 3u++e3 onorant +u =arianta unei +o2'oDi6ii 3e2nat( de Ro*ert ,oIn3on ) Stop Breakin" 'own4 Mn 19.4 arun+( 'e 'ia6( o 3fidare a adre3a noi or 3o3i6i@ +o2'oDi6ia ' in( de for6( e=o+atoare >i 'utere ref eFi=( !oodoo Man Blues4 Mn 19.-@ a 1& noie2*rie@ ?nregi3treaD( Brin" Me $nother !al% $ Pint, o 'ie3( +are a f(+ut 3u++e3u ui ,i22P Roger3@ a CIe33@ ?n 19%.. Cu2 3e arat(@ traie+toria ui ,oIn Lee 1i ia23on 'are +on3tant( =a ori+@ da+( nu +Iiar u>or +re3+(toare. Mu 6i iu*itori ai * ue3u ui3(u au a're+iat ?n3( +( du'( ' e+area de a B ue*ird Ai2' i+it >i renun6area a +o a*orarea +u Le3ter Me ro3e@ +are a >i 2urit ?n 19.4B@ +ariera ui 1i ia23on 2ar+IeaD( o de3+re>tere a'roa'e firea3+(. R(25ne de do2eniu 3'e+u a6iei 3o'orifi+e +u2 ar fi e=o uat 1iI ia23on du'( 19%;@ +5nd a=5ntu +a3ei CIe33 i2'ri2a o 2i>+are f(r( 're+edent ?n * ue3. Po'u aritatea efe+ti= uria>( >i inf uen6a de+i3i=( ?n 3IoJ)*iD)u din CIi+ago nu erau ?ngIi6ite u>or de ri=a i@ ?ndeo3e*i de +ei i'3i6i de Iar@ dar +u ifo3e de 2e3eria>i. Se 're3u'une +( indi=iDi din a+ea3t( +ategorie )au a3a3inat 'e ,oIn Lee Pagina 3& din 81

1iI ia23on@ ?n noa'tea de 1 iunie 19.8. C5nta3e +u MuddP 1ater3 >i for2a6ia a+e3tuia a P antation C u*@ o+a unde a'(ru3e fre+=ent ?n 7.-)7.8. $e+uno3+u6ii )au o=it ?n +a' +u e=iere de 2a>in(@ )au Cefuit de *ru2a de *ani a=ut( a e @ >i )au aD=5r it ?ntr)un gang din a'ro'ierea +a3ei 3a e. A 2ai a=ut 'utere 3( 3e t5ra3+( '5n( Ia u>a o+uin6ei@ unde I)a g(3it La+eP Be e@ a ni+i un 2etru de 'rag@ ?ntr)o *aIt( de 35nge. Mn+( 3e 2aI ruga! ) Doa2ne@ ai 2i ( de 2ineH Doa2ne@ ai 2i ( de 2ineH... Tran3'ortat a 3'ita u /Mi+Iae Ree3e0@ a aCun3 'rea t5rDiu 3( fie 3a =at. A 2urit din +auDa fra+turi or 2u ti' e de +raniu... La+eP Be e 3)a ?ngriCit 3( fie ?n2or25ntat ?n +i2itiru ora>u ui nata ,a+K3on@ Tenne33ee. Dea3u'ra 2or25ntu ui 3(u a fo3t =(Dut(@ Di e ?n >ir@ o 'a3(re a *a3tr(@ D*ur5nd ?n roto+oa e 2aie3tuoa3e@ iar noa'tea@ din3're 'artea a+eea a +i2itiru ui 3e auDeau tri uri +a de Iar2oni+(. Du2neDeu >tie +e =a fi fo3tH

Pagina 33 din 81

0. Legenda nu1elui 2u)it SONN" BO" /ILLIAMSON


S+ri3( de un autor i3+u3it@ *iografia ui SonnP BoP 1i iu23on@ Di3 >i SonnP BoP $r. & 3au Ri+e MiI er@ 'oate fi unu dintr)a+e e =o u2e de referin6( +are ) din+o o de 2en6inerea ?n fruntea i3tei de *e3t 3e er3 ) 2ar+IeaD( >i i u3treaD( o Aa t(B fa6( a i3toriei 3e+o u ui +e 3t( ?n *r5n+i 3()>i dea o*>te3+u 3f5r>it. Gia6a o2u ui are o 3u2( de +urioDit(6i >i ne+ arit(6i +are fa+ in+itant( in+ur3iunea ?n ?n+5 +ea a 'ar+( r(3turnat( din *agaCu idei or ui 8reud. Cariera arti3tu ui 3e de3f(>oar( +a un f u=iu 'ornit dintr)un iD=or +e ni+i 2(+ar nu 'oart( nu2e e tute ar ?n 'ri2ii 3(i 'a>i@ re=(r35ndu)3e grandio3 ?n o+eanu a *a3tru 'rin De+i de *ra6e >i +ana e@ ?2' etite ?ntr)o de t( greu +artografia*i (. 8iu ne egiti2 a ui Mi ie 8ord@ *oteDat A e+K@ a 3uferit toat( =ia6a de +eea +e '3iIana iDa nu2e>te /+o2' eFu *a3tardu ui0. $(3+ut din adu ter ?ntr)o fa2i ie +u foarte 2u 6i +o'ii@ 2i+u A e+K =a fi 3i26it +ruDi2ea in+on>tient( >i inenara*i ( a fra6i or >i 3urori or@ fie+are +u 'artea 3a de r(utate >i egoi32. Pro*a*i atun+i 3)a +on3o idat 'o=ara 3au * e3te2u na>terii@ +are i)a +o+5rCat u2erii ?n+( din anii 'ri2ei tinere6i@ 'o=ar( 'e +are a ?n+er+at 3( o anu eDe 'rin diferite 2etode. Pri2a /2etod(0 a fo3t a3u2area nu2e ui de fa2i ie a tat( ui =itreg@ un ,i2 Mi er f(r( 'er3ona itate. $)a fo3t o 3o u6ie. A*ia o dat( +u de'rinderea +5ntatu ui a Iar2oni+(@ a =5r3ta de +in+i ani@ >i +u ?n+e'erea 3'e+ta+o e or@ a =5r3ta de >a'te ani@ 2i+u A e+K 8ord >i)a af at ro3tu >i o+u ?n u2ea a'roa'e ne2i oa3( a negri or din < endora@ +o2itatu Ta aIat+Iie@ unde 3)a n(3+ut. La - ani ?n+e'e@ a>adar@ 3( +5nte a 'etre+eri e oa2eni or 2ari@ ?n o+uri e unde ei 3e di3trau@ >i nu 3e di3trau a *i3eri+(@ de3igurH Gia6a =(Dut( din a+ea3t( 'er3'e+ti=( nu i 3e =a fi '(rut 'rea i ia+Iie. Poate din +auD( +( ni+i a+a3( nu era 'ri2it 'e roDe ) >i +u2 3( fie 'ri2it *a3tardu ?ntr)o +a3( ti+3it(E ) A e+K ' ea+( ?n u2e +u un gru' de 2uDi+an6i r(t(+itori@ * ue32eni 3au 2in3tre i A+eea +e nu)i totuna +u 2ene3tre i@ +u2 af (2 din di+6ionareB@ ade=(ra6i 'rofe3ioni>ti ai 3'e+ta+o u ui >i di3tra+6iei. A eg5nd un fe de trai ?n u2ea in3tin+te or deD (n6uite@ 2i+u Mi er e3te o* igat 3()>i fo o3ea3+( a 2aFi2 re3ur3e e de a'(rare >i di3i2u are. 8ire3+ >i a ?nde25na ui e 3( 3e a3+und( ?n 3'ate e +u=inte or@ nu 2in6ind@ +i in=ent5nd fe urite 'o=e>ti >i i3torii a*ra+ada*rante de3're 3ine@ de3're ai 3(i@ de3're fuga de ai 3(i... Intui6ie 3au 2o>tenirea unei ?n6e e'+iuni 'o'u areE Mn "u+K e*errP 8inn@ MarK TJain adu+e ?n 'ri2 ' an un a3tfe de 'u>tan 3+ornitor de i3'r(=i a+ri2ogene. Ca e =or fi fo3t de3tui ?ntr)o u2e +u2 era A2eri+a 'reindu3tria (. A>a a fo3t >i A e+K Mi er@ +are >tia de 2i+ +( o 'o=e3te te 3+a'( +Iiar de a 2oarte@ iar o 2ie de 'o=e>ti i6i 'ot adu+e o fai2( oare+are@ *a>+a ni>te do ari... ACun3 *(tr5n >i +e e*ru Adar f(r( 'rea 2u 6i do ariHB@ +u 'rieteni ?n +5te=a 6(ri euro'ene@ A e+K Mi er +ontinua 3( 3'un( 'o=e>ti de3're e @ de3're u2ea 'rin +are >i)a +roit dru2 +u greu@ de3're na>terea >i nu2e e 3(u... De'rin3 +u fa*u a6ii e@ Mi er nu rea iDa +( deD=o t( un 3i2'to2 de a ienare@ 3u* fa6ada g u2ea6( a ne3erioDit(6ii@ anu2e! o2u +(ruia nu)i +on=ine +ine e3te ?n fa't A>i ?i e3te ru>ine de originea 3aB ?>i 2i3tifi+( 'er2anent *iografia@ '5n( ?n 'un+tu unde aCunge 3( +read( e ?n3u>i +e in=enteaD(H $u e3te de 2irare +( din a+e3t 'un+t ?n+e'e 3+IiDofrenia indi=idu ui re3'e+ti=@ 'ro+e3 '3iIi+ ?n3o6it de +iud(6enii >i a+te ne+on+ordante@ a'arent i ogi+e@ 'ro+e3 'e +are nu2ai un '3iIiatru ? 'oate ?n6e ege >i eF' i+a. Dar ) +u2 3e >tie ) '3iIiatrii 3e ?n6e eg >i 3e eF' i+( *ine doar ?ntre ei@ a>a +( noi re=eni2 a * ue3H Pagina 3. din 81

Pri2a 'at( aI*( a *iografiei ui Ri+e Mi er e3te +Iiar data na>terii. Pre3u'uneri e 2u tora o 3itueaD( ?ntre 189.)1899O dar nu e3te eF+ u3( ni+i din inter=a u 19;;) 19;9. Pa>a'ortu +u +are * ue32anu a +( (torit ?n Euro'a@ ?n anii 74;@ a=ea ?n3+ri3( +a dat( a na>terii Diua de - a'ri ie 19;9H Iar +a o+a itate era tre+ut( Ta aIat+Iie@ +o2itatu Pano a@ nu < endora@ +o2itatu Ta aIat+IieH Dar ?n +ur3u a+e ui turneu A2eri+an 8o K B ue3 8e3ti=a @ +5nt5ndu)>i 'o=e3tea Anu i3toriaHB@ * ue32anu afir2( +( 3)a n(3+ut ?n < endora@ un 2i+ ora> din Mi33i33i''i@ >i ?n anu 189-H Mn 'aranteD( fie Di3@ +u2 Di+e ?n3u>i SonnP BoP ?n 'ie3a ?nregi3trat( a Co'enIaga@ ?n 1 noie2*rie 1943@ +ei de a 3er=i+iu 'a>a'oarte +o2i3e3er( o gre>ea ( >i fiind+( tre+u3er( +a nu2e Sonny Boy Wil7ia(son) Or@ (3ta era nu2e e de 3+en(@ nu2e e ade=(rat fiind totu>i $leck Mi7ler444 SIe don "arri3@ autoru i2're3ionantei /*i* ii a * ue3u ui0@ tre+e dre't an a na>terii 1899@ +u Diua % de+e2*rieH Pare data +ea 2ai a'roa'e de ade=(r. Mn3( a+e3t a2(nunt e 3e+undarO ?n * ue3 nu +onteaD( ade=(ru @ +i 3enti2entu ade=(ru uiH Po=e3tea /nu2e ui de 3+en(0 e3te 3ufi+ient de ?n+5 +it( 'entru a 'retinde +( o i2'eDi2 ai+i. Totu>i 2erit( 2ai 2u t de+5t dou()trei fraDe. Pentru ori+e * ue32an din Sud@ a a=ea un nu2e +a arti3t e+Ii=a a +u a a=ea o 'ore+ (. A3ta 6inea de o*i+eiu o+u ui >i +on3tituia un fe de * aDon a 2uDi+antu ui@ +a ?n Di e e >i Cude6e e noa3tre Aa 3e eFe2' ifi+a 'rin $a3te din Ber+eni@ ,ean de a Craio=a@ fra6ii GiCe ie 3au <igi 8u geri+(HB Pentru Ri+e Mi er ) SonnP BoP 1i ia23on =a fi o a t( 'o=ar(@ a3u2at( +u ?n+('(65nare >i gIinion. A2 =(Dut ?nainte +u2 a ' e+at de)a+a3( 'urt5nd nu2e e tat( ui =itreg. Pe3te +56i=a ani@ >i)a uat nu2e e Wil7ie Willia(s 3au Willie Wlilia(son) Mntr)o 3itua6ie 3i2i ar(@ Ro*ert ,oIn3on a a=ut a2*i6ia 3( 'oarte nu2e e tat( ui ade=(rat@ +Iiar da+( nu I)a reg(3it =reodat( >i )a dete3tat ?ntru+5t=a. A<e3t +are nu )a 3+utit de 'ro* e2eB. A e+K 8ord >i)ar fi '(3trat nu2e e@ n)ar 2ai fi tr(it +onfuDia +u 'ri2u SonnP BoP@ ni+i n)ar fi fo3t a+uDat de +5te >i 2ai +5teH ... Dar e a a e3 +a ea difi+i ( a +5>tig(rii unui nu2e nu2ai a 3(uH $)a fo3t 3( fieH Pornind 3( +5nte +a ori+e * ue32an r(t(+itor@ Mi er >i)a Di3 ani a r5nd 6ittle Boy Blue4 Prin 193%)19.;@ tot a>a ?>i /ti'(rea afi>u 0@ du'( +u2 ?>i a2inteau SunnP and S i2 >i "oneP*oP EdJard3. C5nd SunnP and S i2 )a ?nt5 nit 'ri2a dat(@ Mi er +5nta 'e o 3trad( din CarutIer3=i e@ Mi33ouri@ uti iD5nd un 2egafon +a 3()>i fa+( auDite 2ai tare >i 2ai de'arte in3tru2ente e 3a eH Pentru +( ) >i a3ta e o 're ungire a e'o+ii 2in3tre i or ) Litt e BoP B ue +5nta a Iar2oni+(@ a to*( >i a un +ornet de a a2(@ a'(r5nd +a un rea )one)2an)*and@ du'( +u2 Di+ea a+e a>i S i2. A te nu2e a3u2ate de Mi er atun+i au fo3t! 1iI ie 1i ia23@ 1i ie 1iI ia23on@ 1iI ie MiI er@ Ri+e Mi er@ iar +a 'ore+ ( i 3)a 3'u3 TIe <oat 3au 8oot3H CIitari3tu Ro*ert ,r. Lo+KJood@ +are i)a fo3t to=ar(> de 3'e+ta+o e 2u 6i ani@ afir2a +( ade=(ratu nu2e a 'rietenu ui 3(u era E i3 MiI er ) de ai+i Ri+eH A+e3te 3+Ii2*(ri de nu2e 'ot a=ea >i a t( eF' i+a6ie@ 2ai *ana ( dar nu 2ai 'u6in atra+ti=(. Cu2 3)a +itit deCa@ * ue32enii erau ni>te fu3tangii ire+u'era*i i@ gata ori+5nd 3( deD*ra+e o fe2eie@ du'( +e o =r(Ceau +u 2uDi+a >i /3uferin6e e0 or. ACine oare 3ta 3( 3e ?ndoia3+( de fa'tu +( ne+aDuri e Ce ite ?n +5nte+ nu 3unt a e +5nt(re6u uiEB E de i2aginat +(@ a ungat dintr)o o+a itate 'entru atentat a *une e 2ora=uri a e ne=e3tei unui in3 one3t@ * ue32anu no3tru nu ?ndr(Dnea 3( 2ai +a +e ?n a+ea o+a itate 'urt5nd a+e a>i A3u'raBnu2eH A3'e+tu figurii nu era o +Ie3tie Iot(r5toare@ fiind+( a u2ina 're+ar( a I(2'i or +u 'etro din 3a a de dan3 3au din +5r+iu2a unde +5nta@ fa6a ?>i 'ierdea +onturu 're+i3. R(25nea nu2e e +u +are 2uDi+antu 3e (uda 'e3te 'oate@ nu2e e fiind 25ndria ui. Iar +5nd nu2e e ?i adu+ea *u+ u+@ ? 3+Ii2*a +u a tu ... Pe3e2ne +( fa'te e a3tea /de ar2e0 nu +on3tituiau rarit(6i@ de =re2e +e "oJ in7 1o f e 'o2enea at5t ?n eg(tur( +u Ro*ert ,oIn3on@ +5t >i a'ro'o de Ri+e Mi er@ +are ?i era +u2natH Cu2nat)+u2nat@ dar +ur=e erau 2u te@ >i Mi er e =roia e 'e toateH Mntr)un turneu@ Mi er a fo3t +5t 'e)a+i 3()I o2oare 'e 1o f@ to=ar(> >i +u2nat@ deoare+e a+e3ta 3e ?nn(di3e a t5rfa 'e +are o =roia e @ Litt e BoP B ueH Pagina 3% din 81

8ru2oa3e 'o=e>ti de +o orat *(ute eH ... Care *(ute 3f5r>eau ) +u2 a tfe E ) de 2u te ori +u *(t(i@ ?ntre +ine >i +ine ) +ine 2ai >tieH ... B(utura era 'ro*a de fo+ 'e +are * ue32enii o*i>nuiau 3( o trea+( 3ear( de 3ear(. Be6i= notoriu@ Ri+e Mi er nu 3)ar Di+e +( a fo3t. Mn ori+e +aD@ n)a *(ut >i n)a +5ntat *(utura +a a 6ii@ To22P ,oIn3on 3au A2o3 Mi *urn@ de eFe2' u. Mn3( un ti' +a e nu)>i 'utea 'er2ite 3( fa+( 'e 2oderatu . Mn fond@ +a >i +Ie3tia +u 'ore+ a@ *(utura e3te tot o Coa+( de *(ie6i *(tr5ni. Mare i3'ra=( de 'u>tan a*ia du3 a fe2ei@ teri*i i32 de Io tei =i+io3@ de*u>eu a *(r*a6i or 'ri+o'3i6i +u ne=e3te a+re@ in+on>tien6( 3au e=adare din feri+irea unei re a6ii de a2or etern@ 2oarte 're 2oarte +( +5nd ?n + i'e de durere fune*r(@ eFtaD ?n +u2' ite ore de deDn(deCde@ iant ?n 'etre+eri +u g5ndu >i +u 'rietenii@ fre+=ent 2oti= de +eart( ?n fina u a+e ora>i 'etre+eri... A3ta +5nd a *ea nu e3te +ea 2ai 3i2' ( +a e de 3+('are din infernu arti3tu ui autenti+@ +e ur2(rit de de2onu +rea6iei 3a e >i ?n =i3... Se 'oate 3'une@ f(r( tea2( de a gre>i@ +( Ri+e Mi er a a=ut toate 2oti=e e enu2erate 'entru a *ea@ +( a ?ntrunit toate +a it(6i e i2' i+ite 2oti=e or 'entru +are JIi3KeP)u e3te re2ediu uni=er3a efi+ientH Iar +5nd SunnP and S i2 ?i 3'unea ui 1iI ie DiFon +( SonnP BoP ARi+e MiI erB a fo3t un *e6i=an Ddra=(n@ a25ndoi ?>i 'rito+eau a2intiri e +u o 3ti+ ( de JIi3KeP +u2 nu2ai a CIi+ago 'o6i g(3i... Anii 7&;)73; 3unt 'entru Ri+e Mi er ani de Ioin(rea (@ +u angaCa2ente te2'orare >i 'ro3t ' (tite ?n +5r+iu2i fa i2entare@ +u a=enturi de)o noa'te >i ri=a it(6i de)o Di@ +u /+on+erte0 a +o 6 de 3trad( Ade3igur@ +5nd 3trada nu era r(3+o it( de =reo *and( de *e6i=i 'u>i 'e fug(rit negriiB@ +u 3(r(+ie +roni+( >i 'er3'e+ti=e neguroa3e@ ?n +iuda +eru ui 3enin din Sud... Uni+a 3tatorni+ie ?n =ia6a ui Mi er 'are a fi +(3(toria +u 3ora ui "oJ in7 1o f@ +io+o atia MarP. Dar ni+i +(3(toria nu e +Iiar 3igur(@ de =re2e +e ni+i nu 3e 're+iDeaD( durata ei. S(r(+ia >i =ia6a tra2*a at( de +o o)+o o@ din Mi33i33i''i ?n ArKan3a3@ din Mi33ouri ?n TeFa3@ din Loui3iana ?n Tenne33ee@ tre+5nd 2ereu 'rin De ta@ a+o o unde 3e g(3eau totu>i +ei 2ai *uni +uno3+(tori@ +on3u2atori >i 'rodu+(tori de * ue3O a'oi a'u+(turi e eFtra)+onCuga e@ *e6ii e re'etate)>i +erturi e 'e 2aI2urea a or@ i'3a unei +a3e ) a3tea au du3 a de3fa+erea +(3ni+iei +u MarP@ +are era o fat( de fa2i ie *un(@ +u2 Di+ea frate e ei@ >i 2erita a t( 3oart(. A*ia ?n 19.8 3)a re+(3(torit Ri+e Mi er@ +u Mattie Lee <ordon@ 'e +are o +uno3+u3e ?n 19.%@ iar de data a3ta 2ariaCu e3te dura*i @ +a ori+e eg(tur( /*(tr5nea3+(0... P5n( ?n 19.1@ +ariera ui Ri+e Mi Ier@ Di3 Litt e BoP B ue@ nu 2ar+a3e de+5t a+eea>i ne3tatorni+ie o*o3itoare@ f(r( reDu tate +on+rete. $u ?nregi3tra3e ?n+( =reun di3+@ 3e 2u 6u2i3e doar 3( fie one)2an)*and@ e=entua tJo)2en)*and@ a (turi de +Iitari>ti +a Ro*ert ,r. Lo+KJood@ E 2ore ,a2e3@ Ro*ert ,oIn3on@ Big BoP Crudu' >i a 6ii. $u ?nregi3tra3e un di3+@ +u toate +( nu2e e 'e 2a'a unui di3+ era un 3oi de +ertifi+at de garan6ie +e 2(rea 're3tigiu >i ?n e3nea un +ontra+t a=antaCo3 'entru * ue32anu +are 'o3eda a>a +e=a. Indu3tria 2uDi+a ( 3e eFtindea ra'id@ ?n +iuda +riDei e+ono2i+e din A2eri+a a+e or ani. Di3+u du+ea 2e3aCu @ nu2e e >i 2agia * ue32anu ui +Iiar >i a+o o unde e nu +( +a3e >i nu a=ea 3( +a +e =reodat(. <ra2ofonu era un a'arat ne'reten6io3@ +e nu ne+e3ita e e+tri+itate 3( fun+6ioneDe. $u 3e 2ira ni2eni auDind I5r5ituri e di3+u ui de e*onit(@ din '5 nia *ronDat(@ 'e =5rfu unui dea @ 'e 2a u unui r5u 3au ?n 2iC o+u unui a+@ ?ntr)o *ar+(... De +e n)a i2'ri2at Mi erE $u 3e >tie >i ni+i nu 2ai +onteaD(@ +5nd >ti2NauDi2 +e)a i2'ri2at ?n u ti2ii 3(i De+e ani de =ia6(H Sunt unii * ue32eni +are au dat a tinere6e tot +e)au a=ut 2ai *un. Mu 6i au tr(it o =ia6( re'et5ndNre u5nd a+e ea>i +5nte+e +u +are >i)au f(+ut ti2'uriu un nu2e. Doar +56i=a au 3tr( u+it inefa*i 3're 3f5r>itu =ie6ii@ +a un 3oare ?n a2urg du'( o furtun( =(rati+(. SonnP BoP 1i ia23on e@ 'ro*a*i @ +e 2ai 3tr( u+itor dintre a+e>tia 'u6iniH Dar nu2e e 3u* +are a i2'ri2at *ri iante e 3a e * ue3uri ... Mn 1938@ +o2'ania unuia@ MaF Moore ) Inter3tate <ro+erP Co2'anP ) ?n+e'e 3( 3'on3oriDeDe 'rogra2u Ving Bi3+uit SIoJ@ difuDat de a ora 1&!.% '.2. 'rin 3ta6ia Pagina 34 din 81

de radio V88A din "e ena@ ArKan3a3. E3te un 'rogra2 adre3at negri or ?n 3'e+ia . Pe atun+i re+ a2e e nu 3e ?nregi3trau dinainte@ +i 3e difuDau +Iiar ?n + i'a +5nd 3e ro3teauN+5ntau de a+torii 3au 2uDi+an6ii angaCa6i 'entru a>a +e=a. A fa+e re+ a2( +5ntat( 3)a do=edit una din for2e e +e e 2ai gu3tate de 'u* i+@ iar ?ntr)o e2i3iune de3tinat( negri or nu 'uteau fi adu>i de+5t ni>te +5nt(re6i negri. Din anu 19.1@ Ro*ert ,r. Lo+KJood >i Ri+e Mi er au 3e2nat un +ontra+t +u 'rodu+(torii e2i3iunii Ving Bi3+uit. Mi Ier a=ea .& de ani >i un oare+are renu2e 3u* 2ai 2u te nu2e@ iar Lo+KJood a=ea &4 de ani >i)>i 3'unea Ro*ert ,unior du'( tat( 3(u =itreg@ *ine+uno3+utu Ro*ert ,oIn3on@ 2ort +u trei ani ?nainte ?ntr)o ?2'reCurare de +are Ri+e Mi er 3e 3i26ea oare+u2 re3'on3a*i . ADe a3ta 3()I fi uat 3u* ari'a 3a 'e ,uniorEB Mntru+5t ?n a+e an renu2e e ui ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on din CIi+ago 3e re=(r3a3e din 'rea)' in >i ?n De t(@ Ri+e Mi er 3au 1i ie 1i ia23on 3au Litt e BoP B ue a arun+at a radio +( /dragi a3+u t(tori@ a3+u ta6i a+u2 'e adev.ratul SonnP BoP 1i ia23on ?n 'er3oan(H0 O g u2( +are a '(rut 2inor( a 2o2entu re3'e+ti= ) +ui 3()i 'e3e +( Ri+e Mi er 2inte a3+u t(toriiE Re'etat( ?n3(@ a3+u t(torii +Iiar )au a3+u tat 'e * ue32anu +u Iar2oni+a ?n=('(iat(@ iar 'ro'rietarii 'o3tu ui de radio =or fi fo3t ?n+5nta6i +( 3u++e3u e2i3iunii adu+e *ani 2ai 2u 6i din re+ a2(@ >i ori+u2@ 'entru a *ii a+eia *oga6i@ to6i negrii erau a fe ... Din a+e an@ 'rogra2u 3)a nu2it >i /SonnP BoP73 Corn2ea and Ving Bi3+uit SIoJ0@ iar 'o'u aritatea ani2atoru ui 'rin+i'a ) Ri+e Mi er ) a ur+at =ertigino3. ParadoFa ?n3(@ 'o'u aritatea 3e datora +onfuDiei@ identitatea 3IoJ2an)u ui fiind ?2'ru2utat(@ da+( nu furat(H Dar 2uDi+a@ 're3ta6ia i=e@ era a ui Ri+e MiI er@ nu a +e ui din CIi+agoH Ce 'ro+e3 de +on>tiin6( 3)a 'etre+ut ?n 2intea ui Mi er +5nd 3)a >tiut a+ a2at 3u* un nu2e de ?2'ru2utE 8ai2a ui ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on nu era de aCun3 +a 3()i +u+erea3+( 'e negrii din Curu ora>u ui "e ena. Da+( Ri+e Mi er n)ar fi fo3t un * ue32an eF+e'6iona @ +u o gur( de aur@ +u2 3e Di+e@ nu2e e de ?2'ru2ut nu i)ar fi a3igurat 3u++e3u H Pentru un +5nt(re6 a2*u ant@ 'reo+u'at 3( +5>tige ra'id +5t A3eB 'oate 2ai 2u t@ +Ie3tiunea 3u3 enun6at( n)ar fi fo3t de+5t o dara=e ( ?ntre a te e. Pentru un arti3t autenti+@ +on>tient de =a oarea 3a@ /3u++e3u 0 ?nN3u* nu2e e a tuia e3te o fru3trare +u efe+te de=a3tatoare ?n ' an '3iIi+. Unu din efe+te a fo3t +( Ri+e Mi er n)a =rut 3( A2aiB renun6e a nu2e e furg(3it@ iar 'e3te ani >i 2(ri@ a 3u36inut +u o*3tina6ie +( e e3te sin"urul SonnP BoP@ ade=(ratu SonnP BoP@ +( nu eFi3t( a t SonnP BoP afar( de e H O 3itua6ie +iudat(@ egat( de +o2' eFu *a3tardu ui@ de '3iIana iDat 'entru +ine are +Ief de a>a +e=a... A2 3+ri3 +( Ri+e Mi er era un * ue32an eF+e'6iona . Mai 2u t de+5t at5t@ >i din+o o de ta ent >i for6(@ Mi er a=ea *oa a arti>ti or 'rede3tina6i 3( /2oar(0 'e in3tru2entu or. Pentru a+e>ti da2na6i ai artei nu +onteaD( r(3' ata i2ediat(@ +onteaD( doar arta ?n 3ine >i +e eF'ri2( ea. 8ie+are fraD( 'e +are Mi er o 3+oate din Iar2oni+( 'are 32u 3( +u ' (25n +u tot de 5ng( ini2a adu3( ?n 3tare de 'u *ere... Ce)i dre't@ Mi er nu 2oare 'e in3tru2ent@ n)are +u2@ Iar2oni+a e3te un f ea+H Un f ea+ 'e +are@ ?n + i'e e 3a e de =irtuoDitate@ Mi er ? ?ngIite 'e Cu2(tate@ >tir*indu)>i din6ii +u ne'(3are@ ?2' etind *uDe e +io*ite ?n Curu ' (+i or de 2eta =i*rate ne+ontenit de 3uf u 3in+o'at a o2u ui. O2 +are 'ar+( ?>i Cu'oaie 3uf etu deodat( +u 3uf atu @ (35nd 3( 3e 're ing( o durere difuD(@ o 3uferin6( an+e3tra ( 'rintre a2e e Iar2oni+ii@ 'rintre +aninii to+i6i >i ?ng( *eni6i... . $u)i i'3it de intere3 3( =ede2 +u2 a 3( tat 2uDi+a negri or@ * ue3u ?n 3'e6(@ +u aCutoru >i 'rin inter2ediu radiou ui@ 2iC o+ de +o2uni+are +u r(3'5ndire a++entuat( ?n anii 73; >i a+e erat( ?n anii 7.;. C5nd oa2enii de afa+eri au ?n6e e3 o'ortunit(6i e oferite de re+ a2a radiofoni+( >i eFtinderea =5nD(ri or +(tre 'ia6a negri or Anu neagr(HB@ n)au eDitat A>i n)au a>te'tat@ +a refor2i>tii 'o3t+o2uni>tiBH 8ie+are fir2( +u oare+are 'utere e+ono2i+( a +u2'(ratN3'on3oriDat un 3'a6iu de 'rogra2@ ?n +are * ue32enii ?>i 6ineau 3IoJ)u i=e@ f(+5nd re+ a2( fir2ei re3'e+ti=e 3au a teia@ +onfor2 +ontra+tu ui. Pri2a 3ta6ie radio +are a de3+Ii3 +ana u 'entru a+ea3t( for2( de 3IoJ a fo3t VLC$ din BIPtIe=i e@ ArKan3a3. La Cu2(tatea ani or Pagina 3- din 81

73;@ a+o o a fo3t angaCat +Iitari3tu C a=in 8raDier@ un a2i+ a ui Ro*ert ,oIn3on. 8raDier )a AaBtra3 >i 'e ,oIn3on@ iar a+e3ta a +o2'u3 una din 'ie3e e 3a e ) #hey+re Red !ot - +a un 3oi de re+ a2( 'entru +o2'ania <ood <u f <a3o ine. C5nte+u a >i fo3t unu dintre +e e 2ai +5ntate 'e 'o3turi e de radio@ ?n dire+t >i a o or( de =5rf@ de 2u 6i a 6i * ue32eni. $u2ai +( nu to6i 'o3edau di+6ia ui ,oIn3on@ iar ?n+ur+(turi e de =er3uri 'rodu+eau 3+anda uri 'u* i+e@ ur2ate de +on+edierea +e ui +are gre>ea@ du'( +u2 'o=e3tea un =eteran a 3IoJ)uri or radio@ "ou3ton Sta+KIou3e. $u2ai +5nd Ri+e Mi er >i Ro*ert ,r. Lo+KJood 3)au angaCat a V88A ?n "e ena@ +ota de audien6( a 'rogra2e or ?n dire+t 3)a ridi+at =ertigino3@ +ei doi rea iD5nd un 3IoJ ' in de u2or@ in=enti=@ 'a3ionant +a un 3eria de 3u3'an3 >i u2' ut +u 2u t( 2uDi+( *un(. Cu diferite 3+Ii2*(ri de tit u ) Ving Bi3+uit SIoJ@ Ving Bi3+uit 8 our@ Ving Bi3+uit Ti2e ) >i +u a 6i * ue32eni ?n ro 'rin+i'a @ 'rogra2u a de=enit unu dintre +e e 2ai +e e*re ?n Sud >i@ iat(@ ?n toat( u2eaH Pornind de a +ei doi angaCa6i@ gru'u de 2uDi+ie 3)a (rgit@ +u'rinD5nd nu2e +a Pe+K Curti3@ to*e@ 1i ie Lo=e@ Pineto' PerKin3@ Dud oJ TaP or@ 'iane@ "ou3ton Sta+KIou3e >i ,oe 1i ie 1i Kin3@ +Iit(ri. Reuni6i 3u* titu atura 9in" Biscuit Boys, * ue32enii u2* au >i 'rin o+a it(6i e din Curu ora>u ui "e ena@ 3u36in5nd 3'e+ta+o e ?n fa6a +5r+iu2i or@ a 2agaDine or de 6ar( 3au a a tor edifi+ii +are atr(geau 'u* i+u . A+e a>i "ou3ton Sta+KIou3e re2e2ora! /Mn Curu no3tru 3e aduna 2u t( u2e@ unii +ondu+eau 2a>ini e >i 3e o'reau 3( ne a3+u te@ a 6ii doar tre+eau Di+5nd RBun@ ?n+5nt(tor@ 3(n(to3HS $oi ne eFe+uta2 'rogra2u +5t 'utea2 de re'ede. Pineto' >edea 3u3@ 'e ' atfor2a 2a>inii@ >i +5nta a 'ian@ 'en7+( era 'rea greu +a 3()I d(2 Co3@ 'e '(25nt. $oi >edea2 ?n Curu ui@ +Iiar ?n 3'ate e +a2ionu ui +u +are u2* a2. SonnP BoP 3uf a ?n Iar2oni+( >i 3unetu (3ta@ do27 e@ ' (+ea u2iiH Lu2ea ne a' auda >i 2ergea 2ai de'arte. A=ea2 to6i a+e a>i fe de +(2a>(@de a+eea>i +u oare@ iar 'e to*a ui Pe+K era 3+ri3( re+ a2a 'o3tu ui >i a e2i3iunii noa3tre ) Ving Bi3+uit Ti2e@ +( 3e ?n2u 6i3era tru'e e +a noi >i u2ea nu >tia ... / Su++e3u 'rogra2u ui Ving Bi3+uit SIoJ a ?n+uraCat >i a in+itat a te 3ta6ii de radio 3( in+ ud( ?n 'rogra2e e or e2i3iuni a3e2(n(toare. Con+uren6a a du3 a ?n2u 6irea o+uri or unde * ue32enii negri 'uteau 3( o*6in( un +ontra+t >i a du3 a o ade=(rat( 2od( a tru'e or +u nu2e de e2i3iune radio. Du'( r(D*oi@ +(tre anii 7%;@ eFi3tau at5tea 3ta6ii radio >i at5tea 'rogra2e +( nu 3e 'rea 2ai g(3eau * ue32eni 3( e u2f e 'e toateH Ri+e Mi er@ a+u2 +u renu2e e +on3o idat +a SonnP BoP 1i ia23on@ adev.ratul SonnP BoP@ e3te un 3tar a 'rogra2e or 'o2enite. EI +5nt( Ia Ving Bi3+uit SIoJ +a un fe de de3ert Ia *ogatu 3(u 'r5nD. Mn re3t@ 3e ' i2*( dintr)un ora3 ?n a tu @ de Ia un radio Ia a tu @ inter3e+t5ndu)>i tra3eu +u * ue32eni +a 8ore3t CitP ,oe@ 1iIIie Lo=e@ ,oe "iI Loui3@ "oJ in7 1o f@ E 2ore ,a2e3@ "oneP*oP EdJard3@ ,oInnP SIine3@ "ou3ton Sto+KIou3e@ B.B. Ving@ 6e35nd o '5nD( de dru2uri ?ntre "e ena@ Litt e Ro+K@ Monroe@ 1e3t Me2'Ii3@ C arK3da e@ #aDoo CitP@ <reen=i e 3au ,a+K3on@ +a'ita a 3tatu ui Mi33i33i''i. Ai+i@ ?n ,a+K3on@ ?nregi3treaD( 'ri2u 3(u di3+ 'e -8 tura6ii@ Ia fir2a Tru2'et@ ?n 1& 2artie 19%1. Ce e dou( 'ie3e i2'ri2ate 3e nu2eau Eyesi"ht #o #he Blind >i Cra3y $ out <ou, Ba y4 Di3+u are 3u++e3@ >i Ia % augu3t 19%1@ a (turi de 1iI ie Lo=e@ 'ian@ E 2ore ,a2e3@ +Iitar(@ ,oe 1i Iie 1i Kin3@ +Iitar(@ Leonard 1are@ *a3@ >i ,oe Di3on@ to*e@ 3e 6ine o ung( >edin6( de ?nregi3tr(ri 3u* *agIeta 'rodu+(toru ui Li ian M+MurrP. Pe nu2e e ui SonnP BoP 1i ia23on 3unt tra3e o't 'ie3e. Dar din a+ea >edin6( 2e2ora*i ( doar E 2ore ,a2e3@ +u a 3(u 'ust My Broo( =a o*6ine un 2are 3u++e3. Pie3e e ui SonnP BoP nu fra'eaD( 'rin noutate@ +a riffuI de +Iitar( a ui ,a2e3. E 3e 2u 6u2e>te +u un rit2 a ert@ o +Iitar( ?n 2aniera ui CIar ie CIri3tian@ >i 3ufo+ante 'a3aCe de Iar2oni+(. B ue3uri e au +on3tru+6ie de 3Jing@ +u =o+ea >i Iar2oni+a 'e 'o3t de + arinet >i =i*rafon. Poate din a+ea3t( +auD( di3+uri e 3a e nu 3e =5nd 'rea *ine@ 'oate +( >i din +auD( +( nu2e e ?i adu+ea gIinion A+e ( a t SonnP BoP fiind 2ortHB@ 'oate >i din +auD( +( a'(ru3e t5n(ru ) de && aniH ) Pagina 38 din 81

Litt e 1aIter... Sau 'oate +( 2uDi+a ui SonnP BoP nr.& nu +('(ta3e ?n+( a+ea t(rie de a +oo 3tr(=e+Ii@ dintr)un *utoi uitat ?n 'i=ni6(H Mn 'ofida a+e3tor /defi+ien6e0@ 're3tigiu de * ue32an a ui SonnP BoP nr. & ur+( i2're3ionantH Du'( ?n+( o >edin6( 'ro ifi+( ?n . de+e2*rie 19%1@ tot ?n ,a+K3on@ f(r( E 2ore ,a2e3@ dar +u *a3i3tu C iff <i=en3@ +are fa+e o 'artitur( eFtraordinar( ?n Mi"hty 6on" #i(e, SonnP BoP ' ea+( ?n $ord +5nt5nd ?n + u*uri de noa'te@ a+o o unde ie>eau *ani. A3ta 'entru +( *ani din ?nregi3tr(ri nu 'rea =ede@ +u toate +( fa+e ?ntotdeauna@ +5nd e 3o i+itat@ di3+uri de =a oare. Dar ni+i +5nd 3e2neaD( un +ontra+t +u CIe33 >i 3e integreaD( + anu ui de Ia CIi+ago@ nu 3+oate *ani duiu2 din di3+uri. E e r(25neau un 3oi de 2oft@ +o2i3 Ia +ererea *o>i or +a3ei@ >i nu fiind+( ar fi 6inut +u tot dinadin3u 3( 3e af e ?n trea*(. Pentru SonnP BoP 1iIIia23on@ +a >i 'entru a 6i *(tr5ni * ue32eni@ * ue3u ?n3e2na a t+e=a@ nu *anii 'e di3+uri. S( u2* e din ora> ?n ora>@ din 3tat ?n 3tat@ >i din 6ar( ?n 6ar( ) 3( 3e 3i2t( *ine ?n ori+e o+ unde ?>i 'unea +a'u 3( 3e odiInea3+( 5ng( o fe2eie@ 3( *ea un 'aIar +u un 'rieten ) +a2 a3ta '(rea 3( fie * ue3u ?n =iDiunea ui SonnP BoP nr. &. Dar +a ori+e arti3t ne2u 6u2it de arta 3a@ >i SonnP BoP 1iIIia23on 3e a3+undea du'( o'inii e deriDorii Ia adre3a iD*5nDi or 3a e e=identeH Du'( in+ uderea 3a ?n +ata ogu CIe33)CIe+Ker@ SonnP BoP 1iI ia23on ?>i tre+e ?n 'a 2are3 +o a*or(ri +u to6i * ue32enii fir2ei! 1i Iie DiFon@ MuddP 1ater3@ Oti3 S'ann@ LafaPette LeaKe@ ,a+K MPer3@ LutIer Tu+Ker@ Ro*ert Lo+KJood@ Matt Mur'IP@ Me2'Ii3 SIi2@ BuddP <uP@ 8red BeIIoJ et+. Se 'oate 3'une +( =ia6a ui ?n a doua Cu2(tate a ani or7 %; e3te o ?n>iruire de tit uri ?nregi3trate >i o +o e+6ie de adre3e unde eFi3tau + u*uri ?n +are +5nta3e. Ce >i)ar fi 'utut doriE Ce)ar 2ai fi a>te'tat de Ia =ia6(E Ei *ine@ ?n anu 1943 e3te in=itat de "or3t Li''2ann ?n turneu din Euro'a a A2eri+an 8o K B ue3 8e3ti=a . A fo3t e=eni2entu =ie6ii ui SonnP BoP 1iIIia23on@ dar >i ) 'ro*a*i ) +e 2ai i2'ortant e=eni2ent a a+e or fe3ti=a uri ) ?n fond@ ni>te turnee 'rofita*i e de a2*e e '(r6i. Pentru +( SonnP BoP 1iI ia23on g(3e>te ?n Ang ia terenu ferti ?n +are Atran3B' anteaD( * ue3u rura din Sud@ 3uferin6a ra3ei >i a ?ntregu ui 3(u nea2 de *a3tarDi ai 3o+iet(6ii a2eri+ane@ +u2 erau +on3idera6i negrii '5n( ?n anii 74;. Turneu +u A2eri+an 8o K B ue3 ? 'oart( 'rin 8ran6a@ <er2ania@ Dane2ar+a@ Suedia@ O anda >i +Iiar Po onia@ ?n 194.@ a (turi de Me2'Ii3 S i2. Mnregi3treaD( di3+uri 'entru 2ai 2u te +o2'anii@ a'roa'e ?n fie+are 6ar( =iDitat( ) 8ontana@ ?n <er2ania@ Gogue@ ?n 8ran6a@ StorP=iIIe@ ?n Dane2ar+a. Dar 'rin+i'a e e 3a e ?nregi3tr(ri euro'ene 3unt f(+ute ?n Ang ia@ +u tru'e e de tineri 2uDi+an6i +e atun+i de3+o'ereau * ue3u >i 3'iritua itatea negri or a2eri+ani. #ard*ird3 A+u Eri+ C a'tonB >i Ani2a 3 A+u Eri+ Burdon >i Brian AugerB 3unt feri+i6ii +are 3e 25ndre3+ +u 'ri2e e ?nregi3tr(ri f(+ute de un * ue32an negru >i tineri a *i@ euro'eni@ eng eDi. Un turneu nu2ai ?n Ang ia@ du'( +e +onfra6ii =eni6i +u A2eri+an 8o K B ue3 ' e+a3er(@ a (turi de CPri Da=ie3 >i gru'u ui@ +a >i a (turi de +ei a 6i tineri non+onfor2i>ti +u +are i2'ri2a3e ?n +on+ert@ ? fa+e 'e *(tr5nu SonnP BoP@ ade=(ratu SonnP BoP@ 3( afir2e +( a g(3it a Londra a doua +a3(H E3te un fe de a Di+e +( din Londra 3e =or ridi+a ni>te * ue32eni =a oro>i@ +eea +e 3)a >i ?nt52' at anii ur2(tori. L(35nd deo'arte 'unerea ?n 3+en(0 ) +are era 3tudiat( >i de3f(>urat( ent@ +u 're+iDia >i afe+tarea ge3turi or unui 2agi+ian! 'urt5nd o u2*re ( 'e *ra6@ un 2i+ gea2antan de 'ie e@ o '( (rie 3ti der*P >i +o3tu2 negru)+enu>iu)+(r*une@ +a un finan+iar din CitP@ +entru afa+eri or eng eDe Aun finan+iar negruHB@ SonnP BoP o*6inea un efe+t u2ori3ti+ +a >i in=o untar@ de 2are 3u++e3 a 'u>tanii Dgo2oto>i ) de+i (35nd deo'arte + o=nerii e A3()>i fi a2intit SonnP BoP de 'erioada +5nd era >i e 'u>tan >i di3tra oa2enii 2aturi din u2ea a3'r( a Sudu ui ra3i3tEB@ * ue32anu negru ?2' inea un fe de ritua . E tre+ea f(+ ia +redin6ei 3a e ne'o6i or a *iH <e3t 3i2*o i+ >i ?n+(r+at de o 3e2nifi+a6ie +e nu 2ai tre*uie 'u3( ?n di3+u6ie a3t(Di@ du'( a'roa'e 'atru de+enii. Mn+( nu 3e 'oate uita +( to+2ai 'rin a+ti=itatea /ne'o6i or0 ) Eri+ C a'ton@ Eri+ Pagina 39 din 81

Burdon@ Mi+K ,agger@ VeitI Ri+Iard@ ,oIn MaPa @ Ste=e 1indJood >i a 6ii ) a de=enit a++e3i*i >i de ?n6e e3 2e3aCu tran32i3 de o*idi6ii g orio>i >i 25ndri ai Sudu ui 3egrega6ioni3tH Da+( nu 2ai e e=at +a iteratura unui 8au Kner@ 1o fe@ Ca dJe @ 1rigIt 3au Penn 1arren@ ?n 2ai 2are 2(3ur(@ +a ti2' >i 3'a6iu ?n ori+e +aD@ a fo3t r(3'5ndit * ue3u ) >i)o dat( +u e 3uferin6a@ >i da2narea@ >i =io en6a@ >i 25ndria@ >i nai=itatea@ >i =igoarea@ >i ?n+('(65narea@ >i +redin6a@ >i ?ndoia a@ >i ura@ >i drago3tea +a a+t eF+ u3i= +or'ora @ >i re3e2narea@ >i 3'eran6a@ >i toate a+e3te 3enti2ente +are a +(tuie3+ fiin6a u2an(@ de ori+e +u oare ar fi ea@ a>a +u2 a fo3t =oin6a ui Du2neDeuH Li nu e3te +aDu 3( ne fa+e2 i uDii. Ceea +e 3)a n(3+ut din 3uferin6( >i da2nare@ din ?nCo3ire >i trud( ?nro*itoare ) * ue3u negru ) 3)a =5ndut *ine +a 3'e+ta+o de3tinat negri or@ iar *anii au intrat ?n *uDunare e unor a *i nu totdeauna *ine=oitori +u /angaCa6ii0 or@ 'e +are nu de 'u6ine ori ?i tratau +a 'e fo>ti 3+ a=iH Iar * ue3u a de=enit art( nu2ai +5nd a fo3t ado'tat de '(turi e +u te ang oa2eri+ane@ 3're 3tu'oarea negri or +are ?>i dete3tau /3+ur3uri e0... B ue3)re=i=a u ani or 74; n)a fo3t doar o 2od(@ +i o re+unoa>tere e3teti+( a artei 'ri2iti=e@ +u2 3)ar 3+rie ?n ter2eni de i3toria 'i+turii. La toate a3tea@ +ontri*u6ia ui SonnP BoP 1i ia23on a fo3t de+i3i=(H Li +ine@ da+( nu un eng eD@ 'utea 3( 3+rie +e e 2ai fru2oa3e +u=inte de3're * ue32anE at( +e 3'une <i e3 OaK eP! /A fo3t un o2 +iudat. Uneori e a2intit +a un 3ingurati+ ?n+('(65nat@ 2e3+Iin@ te2'era2enta difi+i >i ?n=eninatO +u toate a3tea@ e a=ea 2u 6i 'rieteni >i a'roa'e +( nu a=ea ri=a a +a'ito u inf uen6( +a Iar2oni3t. Cu u2erii g5r*o=i6i@ +u un i+(r de ironie 're+aut( ?n o+Ii@ +u o ?n+etinea ( >o=(itoare)2agneti+( ?n 2i>+(ri@ a'ari6ii e ui ade3ea a=eau din +a'u o+u ui o 3i2' itate ?n>e (toare. E 'utea 3( +5nte +u o inti2itate +a de +on=er3a6ie a2i+a (@ o genti e6e ini>tit( >i ondu at(@ un fe de =aga*ondare 'rin i2agina6ia 3a@ ?n+etinea ( +e +on3tituiaN+on3truia 2o2ente uni+e@ iar Iar2oni+a u+ra e+ono2i+ ) 2i+i atingeri de *uDe@ +u 25ini e +a ni>te +u'e@ ?n+e'uturi de fraDe eg(nate@ troDnete de degete@ re3'ira6ie greoaie@ =o+e 'uterni+( Adar o 'utere >o'tit( ) n.t.B@ ?n o+Ii +u o negur( di3tant(@ a'oi rifuri de Iar2oni+( 'r(=( ite@ =(i+(rite >i di3tor3ionate 'rin inter2ediu 2i+rofonu ui@ a'oi =or*e a3're@ 3+r5>nite >i a'(3ate. C5nd ini>tea re=enea@ e 3e 'oto ea >i 3e ?ntor+ea u>or@ genti @ a o+u 3(u... / De+i@ un o2 iu*it@ a're+iat >i +(utat de di3+i'o i. De +e totu>i fugea >i 3e 'urta +u ei a+ru@ +Iiar 2e3+IinE Pentru +( ereditatea >i +o'i (ria neferi+it( 3unt dou( ingrediente +are 2ar+IeaD( definiti= un o2. A'oi@ 3( nu 3e uite +( ?n +aDu 2or6ii ui Ro*ert ,oIn3on@ 'etre+ut( ?n +ondi6ii +onfuDe@ SonnP BoP 1i ia23on Ade fa't@ Ri+e MiI er@ Di3 Litt e BoP B ueB fu3e3e 'reDent@ fu3e3e /ri=a u 0 +u +are Ro*ert 3e ?ntre+u3e a +5ntare ?n a+ea 3ear( nenoro+it( de augu3t@ fu3e3e un e e2ent de ten3iune ?ntr)o 3itua6ie ten3ionat( +a o 'ie3( de Tenne33ee 1iI ia23 >i fina iDat( +a un ro2an de Ri+Iard 1rigIt... Pentru +( o+a u era *5ntuit de Ero3 >i TIanato3@ iar Erinii e au =enit >i e e ?n 'er3oana 3o6u ui ?n>e at@ +e +are a turnat otra=( ?n 3ti+ a ui ,oIn3on@ iar Ri+e MiI erH Litt e BoP B ueH SonnP BoP 1iI ia23on n)a 'utut de+5t 3( 'ri=ea3+(@ n)a 'utut 3( 3e o'un( De3tinu ui... Moti= 3ufi+ient +a 3( 3e ferea3+( a t( dat( de 'rietenii) ri=a it(6i... A"(ituit de +o>2aru a+e ei no'6i@ 3()>i fi a e3 a t nu2e +a 3( 3+a'e de =ino=(6ia nu2ai de e >tiut(E C(+i de2onii r(D*un(rii +aut( ?n 'ri2u r5nd nu2e eH. .. B Ceea +e SonnP BoP 1i Iia23on a =rut 3( i2'un( Aa i2'u3 f(r( 3( =rea +u tot dinadin3u EB@ 3e nu2e>te no* e6ea ra3ei negre. Pro*a*i din Diua 'ri2u ui 3IoJ Ving Bi3+uit@ 3au 'oate din a+ea Di de 2artie 7%1@ +5nd a inregi3trat Eyesi"ht #o #he Blind Ao 2etafor( 'entru 3itua6ia negri or din Sud a 2iC o+u =ea+u ui (3ta@ du'( trei genera6ii de a R(D*oiu Ci=i HB@ a2*i6ia a3+un3( a ui SonnP BoP a fo3t treaD( '5n( ?n u ti2a Di de =ia6(. S( 2ai fi tr(it ?n+( =reo +in+i ani@ ?>i o3toia 3uf etu =(D5nd +u2 +re3+u3e 3(25n6a arun+at( ?n '(25ntu eng eDH Pagina .; din 81

$)a 2ai a'u+at de+5t o degu3tare. A 2urit a % 2ai 194%@ ?n iu*ita 3a +a3( din "e ena@ ?n 2iC o+u 'rieteni or@ ?ntre ai ui. inu3e ?n+( =reo +5te=a Ving Bi3+uit Ti2e@ fu3e3e Mnregi3trat ) +u "ou3ton Sta+KIou3e >i Pe+K Curti3 ) de CIri3 Stra+IJitD@ 'rodu+(tor a fir2a ArIoo ie@ +Iiar fotografia6i ?n ' in +on+ert 'e 2arginea unei 3tr(Di de 6ar(@ 3e ' i2*a3e +a de o*i+ei 'rin +5te=a o+a it(6i din TeFa3 >i Mi33i33i''i@ +a >i +u2 era ?n+( t5n(r >i 2oartea de'arte@ >i nu 'e ur2a 'a>i or 3(i@ adu 2e+5nd Iu 'a=( +a o Iien( ... E3te ?n2or25ntat ?n +i2itiru *i3eri+ii *a'ti3te din TutJei er@ >i are o 'iatr( a +('(t5i din 19--... Ga fi g(3it ?n +ea a t( u2e ini>tea@ identitatea >i onoareaE

Pagina .1 din 81

3. Legenda lu$ului )4nt%re5 !O/LIN6 /OL7


/Ai+i ?n De t( >i ?2'reCur@ 3)a +5ntat 2u t. C5nte+e de u+ru. Unii *(r*a6i 3i26eau ne=oia 3( +5nte +( Ra2 2un+it +u *(tr5na Maudie >i a2 2un+it +u *(tr5na Be eS ) +Ie3tii de)a3tea ... Ei =roiau doar 3()>i uite de 3ine@ >i +5ntau de3're 2un+a or... C5nte+e a ar(tur( >i +5nte+e de ?nde2nat +at5rii@ da+()i 'o6i ?nde2na >i a tfe de+5t +u *(6u >i fi>+a... Ie>eau di2inea6a din +a3( >i 'orneau 3( are@ >i ?n+e'eau 3( +5nte >i 3( I(u ea3+(... A>a 'uteau ei 3( 2earg( 2ai de'arte@ 3( nu 3e a3e do*or56i de ne+aDuri e >i greut(6i e =ie6ii... Ei ?>i f(+eau 2uDi+a or@ >i 2e odii e or@ a>a +u2 e 'I(+ea or... Au +reat +5nte+e e a3tea a>a +u2 au 3i26it@ da+( au 3i26it +e=a... Cine=a 3'unea de3're ei +( au +5ntat a>a +a 3( 3e aude >i +a 3( fie >i ei *(ga6i ?n 3ea2(... Dar +rede6i)2( 'e 2ine! $i+iodat( n)a2 ur2(rit 3( aCung un ti' (udat. A2 =enit dintr)o fa2i ie *un(@ a2 2un+it 'e o ' anta6ie *un(@ >i a2 fo3t tratat +a un o2H Sau a3ta a2 =rut ) 3( fiu o2H0 A3tfe =or*ea CIe3ter Burnett@ a ia3 "oJ in7 1o f@ ?ntr)un inter=iu dat ui Pete 1e ding >i 'u* i+at ?n re=i3ta 'own Beat din 1. de+e2*rie 194-. Burnett era un ti' +are >tia *ine de3're +e =or*e>te. Se n(3+u3e 'e o ' anta6ie >i u+ra3e +a fer2ier '5n( 3( intre definiti= ?n 3IoJ)* ue3. De3tinu 3(u nu e3te deo3e*it de a a tor * ue32eni din genera6ia ui ) 1i ie DiFon@ CIa2'ion ,a+K Du'ree@ Me2'Ii3 S i2@ MuddP 1ater3@ ,oInnP SIine3 et+. Dar "oJ in7 1o f e3te 'oate 2ai re'reDentati= 'entru 2uDi+a * ue3 de+5t ori+are a t nu2e de 'ri2( 2(ri2e. Li a3ta nu doar fiind+( era un 2unte de o2 ) 4N4@ +u2 Di+ a2eri+anii@ 2(3ur5nd ?n 'i+ioare@ unitatea or e+Ii=a ent( a ;@33 2etri )@ +u +e e 2ai 2ari a*e de 'i+ior din +5te =(Du3e Sa2 PIi i'3@ 'atronu 3tudiouri or Sun@ din Me2'Ii3@ unde Burnett intr( 3( ?nregi3treDe 'entru 'ri2a oar( +5nd ?2' inea .1 de ani. 1o f e uni+ >i +ara+teri3ti+ 'entru * ue3 datorit( ti2*ru ui =o+a +u totu a'arte@ d(ruit de Du2neDeu. Po6i 3( nu tre2uri +5nd auDi un u' ur 5ndE Dar +u2 rea+6ioneDi +5nd auDi un u' ... +5nt5ndE Po3e3or a unei =o+i agre3i=e +e a2inte>te ) >i tri2ite a +o2'ara6ia +u ) ani2a u 3( *ati+@ CIe3ter Burnett a >tiut 3()>i tran3for2e Iandi+a'u ?n renu2e. $i2i+ for6at@ ni2i+ de +o2edie *uf(! eF' oat5nd 2aFi2u Ai2B'o3i*i it(6i or 3a e =o+a e@ CIe3ter a ?ntru+Ii'at 'aradoFu u'u ui)+5nt(re6 ?ntr)o u2e 2uDi+a ( ?n +are ori+e 'arti+u aritate era un atu@ da+( ?>i g(3ea 'ro2otoru ne+e3ar >i inte igent. Legat de +Ie3tiunea =o+ii@ e3te de 2en6ionat +( Burnett n)a fo3t +on>tient de a ?n+e'utu +arierei +( ti2*ru 3(u *ruta e3te un a=antaC. Mn tinere6e e ua3e +a 2ode 3o i3ti+ un +5nt(re6 de +ountrP@ a *@ nu2it ,i22ie Rodger3. Mnt5 nit ?n o+a itatea Meridian@ unde ?>i a=ea re>edin6a@ Rodger3 ? +u+eri3e 'e t5n(ru negru +u =o+ea 3a ?n fa 3etto@ gen r(3'5ndit >i foarte *ine =5ndut ?n Sud. Se 'o=e3te>te +( a 2agaDine e de 6ar( din Mi33i33i''i auDeai fre+=ent +5te un fer2ier@ =enit de a +a3a ui d(r('(nat(@ ?ntr)o du2ini+( 3au a t( Di de 3(r*(toare@ +u +eafa tran3'irat( >i +u 'u6inii do ari 3tr5n>i ?n 'u2n@ +o2and5nd! /O i=r( de unt@ o +utie de +uie >i u ti2u di3+ a ui ,i22ie Rodger3... / Pe3e2ne +( 3u++e3u ?i adu3e3e ui Rodger3 3u'ranu2e e de /P(rinte a 2uDi+ii +ountrP0. La =re2ea +5nd ) ?n Curu ui 193; ) ?n+er+a 3()I i2ite =o+a 'e a *u Rodger3@ Burnett i>i +on3trui3e deCa o 2i+( re'uta6ie@ >i)>i Di+ea /Big 8oot CIe3ter0 3au /Bu CoJ Burnett0. Dar ) 'o=e3te>te e ! /$)a2 a=ut ?n+otro@ >i 2i)a2 uat 3u'ranu2e e de 1o f. $u 'utea2 ni+i+u2 3()2i 3u*6ieD =o+ea@ a>a +( a2 (3at r(gu>ea a 3( +anteH0 Pagina .& din 81

$)a fo3t 3i2' u 3( 3e for2eDe o 'er3ona itate a>a de diferit( fa6( de o*i>nui6ii * ue3u ui@ iar i2'unerea a durat. Dar Burnett a=ea toate date e unei 'reDen6e 2ar+ante@ fiDi+ =or*ind. O =o+e deo3e*it de a3'r(@ a3o+iat( unei figuri de o2 teri*i ) +a' enor2@ fa6( at( +u 'ie ea +a 25n+at( de a+nee >i =(r3at de =5nt@ o+Ii *u *u+a6i >i 3ti+ o>i@ frunte ?na t(@ f( +i 'roe2inente@ na3 giganti+@ *uDe +a un +anion@ 3tatur( t(iat( ?n 3t5n+(@ 'a 2e +u degete ungi >i groa3e. Mntru totu @ un o2 +are (3a i2're3ia de for6( natura (@ 'ri2iti=(@ ne?2* 5nDit(O dar un o2 groDa= +are +5nta o 2inun(6ie de * ue3H CIe3ter ArtIur Burnett 3)a n(3+ut a 1; iunie 191;@ 5ng( 1e3t Point@ +o2itatu C aP@ Mi33i33i''i. Tat( @ Do+K Burnett@ era fer2ier. Ma2a@ <ertrude@ a 2ai n(3+ut ?n+( +in+i +o'ii@ ?ntre +are o fat(@ MarP@ 3or( 2iC o+ie@ a fo3t 3o6ia ui SonnP BoP 1i ia23on ARi+e Mi erB. De a +u2nat a ?n=(6at CIe3ter 3( +5nte a Iar2oni+( ?n 3eri e +5nd Ri+e Mi er f(+ea 3erenade 3u* ferea3tra ui MarP@ iar +o'iii =e+ini or ? ?n+onCurau 'e ?ndr(go3tit >i)I 35+5iau +u +ereri e >i ?ntre*(ri e or nai=e. La +Iitar(@ CIe3ter a ?n=(6at 3( +5nte 3ingur. C5nd tat( 3(u a =(Dut +( *(iatu =rea@ ?ntr) ade=(r@ 3( 3e o+u'e 3erio3 de 2uDi+(@ i)a +u2'(rat o +Iitar(. A3ta 3e 'etre+ea +5nd CIe3ter nu ?2' ini3e 18 ani@ adi+( a 1% ianuarie 19&8. Din a+e an@ e 3e 3o+ote>te * ue32an >i 3e 'oart( +a un * ue32an. Intr( 3u* inf uen6a >i 3u* o+Iiu a*urit de *(utur( a ui CIar eP Patton@ +are ? ?n=a6( tot +e tre*uie 3( >tie un +Iitari3t autenti+. BertIa Lee@ 3o6ia ui Patton@ ?>i a2intea! /CIar eP a u+rat Di e ?ntregi +u CIe3ter@ ?nainte +a e 3( o 'ornea3+( de unu 3ingur... / One3t@ Burnett re+uno>tea +(! /Patton 2)a f(+ut 3( a'u+ 3're * ue3@ nu 3're >tiu eu +e aiurea (. De a e a2 ?n=(6at +e e3te * ue3u ...0 Mu te din ?nregi3tr(ri e ui "oJ in7 1o f 3unt 're uA+rB(ri a e +5nte+e or +o2'u3eNi2'u3e de CIar eP Patton@ u+ru fire3+ ?ntr)o fi ia6ie re+uno3+ut( >i ?ntr)o +o2unitate arti3ti+( ne2inat( de 'ro* e2e e +o'P)rigIt)u ui@ +a a3t(Di. Pentru +( * ue3u nu 'oate fi o trea*( 'erfe+t de i2itat(@ un gen de 2uDi+( ?n +are eFi3t( /autori0 >i /+o2'oDitori0. B ue3u e3te +e=a +a u2ina 3oare ui@ >i ni2eni afar( de Du2neDeu@ nu e3te /autor0 ai+i. De a+eea@ * ue32enii ni+i nu fa+ g( (gie +5nd ?2'ru2ut( unii de a a 6ii. Iar da+( un DiFon a aCun3 3( 3e Cude+e 'entru dre'turi de autor@ e3te 'entru +( i2'ertinen6a +e or +are 3)au ?2*og(6it 'e note e ui ?ntre+u3e ori+e i2it(... P5n( 3( 3e dedi+e eF+ u3i= * ue3u ui@ =ia6a ui CIe3ter Burnett a fo3t a fe +u a a tor negri. Co'i @ +5nta3e ?n +oru *i3eri+ii *a'ti3te din A*erdeen@ unde tr(ia fa2i ia 'rin 19&;. L5ng( Ru e=i e@ unde ai ui 3e 2ut( ?n 19&3@ CIe3ter ?n=a6( nu doar +u2 3e 3uf ( ?n Iar2oni+(@ +i >i +u2 3e u+reaD( '(25ntu . A3tfe +( ?n 1933@ +(3(torit +u 3ora * ue32anu ui 1i ie BroJn@ +a' de fa2i ie@ 3e 2ut( ?n ArKan3a3 >i arendeaD( o fer2( 'e ' anta6ia unuia $at PIi i'3@ 5ng( ora>u TJi3t. Para e +u 2un+a a fer2(@ e 3e de3f(>oar( +a 2uDi+ant de 352*(t( >i du2ini+( ?n Dona nata ( ) DreJ) C e=e and)Penton)1e3t Point)Tuni+a)Ru e=i e. Prin 1939)19.;@ +(3(torit a doua oar( +u Li ie "and eP A+u +are =a a=ea 'atru +o'ii@ >i +are =a fi 3o6ia ui '5n( a 2oarteB@ era fer2ier 'e 5ng( Ro*in3on=i e >i Tuni+a. Mntre 19.1)19.% e3te ?n+or'orat ?n ar2at(@ ar2a 3a de u't( fiind... +Iitara@ +u +are 3u36inea 2ora u tru'e or din 'ri2a inie@ +5nd tre+eau ?n refa+ere. Du'( r(D*oi e3te din nou fer2ier@ '5n( ?n 19.8@ +5nd 3e angaCeaD( D, a radio V1EM din 1e3t Me2'Ii3@ ArKan3a3. A*ia a+u2@ +5nd =enituri e ?i 'er2it 3()>i ?ntre6in( fa2i ia@ renun6( a 'rofe3ia de fer2ier@ f(r( a 'ierde din =edere fa'tu +( 2e3eria +u +are ?>i +5>tig( eFi3ten6a >i +(reia i 3e dedi+( tota ) 2uDi+a ) are +e e 2ai i2'ortante r(d(+ini to+2ai ?n =ia6a de u+r(tor a '(25ntu ui. MuDi+a ui@ * ue3u H A>adar@ CIe3ter Burnett ?n+e'e 3( +5nte@ +a >i a 6i * ue32eni@ ?n ?2'reCuri2i e o+a it(6ii unde o+uie>te o =re2e. Mn anii 73; fa+e un fe de turnee o+a e@ a (turi de rutina6ii +5nt(re6i ne3tatorni+i Patton@ Ri+e Mi er@ +are ?>i Di+ea Litt e BoP B ue3 Pagina .3 din 81

?nainte de a)>i a3u2a nu2e e SonnP BoP 1i ia23on@ 1i ie BroJn@ Son "ou3e@ Ro*ert $igItIaJK >i a 6ii. Un ti2' e3te +o2'anion +u Ro*ert ,oIn3on@ a2*ii ?2'(r6ind *anii >i ne+aDuri e@ dar nu >i ... fe2ei eH Din +auDa unei oare+are fufe +are n)a >tiut 3()>i 2(3 uia3+( drago3tea de)o noa'te 3au de o 3('t(25n(@ ?ntre +ei doi 3e i3+( ge oDia +e du+e a ru'tura 'rieteniei or. Li 3e 'oate *(nui +( Burnett a fo3t +e u tragiat a 3enti2ent@ 'entru +( Ro*ert ,oIn3on nu)>i f(+ea 'ro* e2e de a2or@ +a un ade=(rat Don ,uan +e eraH Dar +Ie3tiunea a3ta e un f ea+ ... Du'( +e fa+e /de3+o'erirea0 +( nu)>i 'oate 3u*6ia =o+ea@ CIe3ter Burnett ado't( +a nu2e de 3+en( ) a'oi +Iiar nu2e 'e di3+uri ) 'e a+e3t "oJ in7 1o f ALu' Ur (torHB. E3te un ?2'ru2ut@ da+( nu +Iiar un furt@ 'entru +( 3intag2a re3'e+ti=( =ine de a tit u unui +5nte+ a * ue32anu ui ,oIn /8unnPPa'a0 S2itI >i a fo3t 'ore+ a a+e3tuiaH $(3+ut ?n 189;@ 8unnP Pa'a S2itI era oare+u2 +uno3+ut ?n anii 7&; >i a ?n+e'utu ani or 73;. Ca2 'rin 193% 3)a 'ierdut din aten6ia iu*itori or de * ue3@ iar din 1938 nu 3)a 2ai >tiut ni2i+ de3're e . A3tfe +( i3toria * ue3u ui +on3e2neaD( +u 2aCu3+u e un 3ingur u' ur (tor ) CIe3ter Burnett. $u i 3e 'otri=ea a t( 'ore+ (H P5n( a r(D*oi@ Burnett nu f(+u3e ?nregi3tr(ri. Sta*i it ?n Me2'Ii3 e 3e afir2( ?n "andP ParK@ o+u unde d(deau /'ro*( de u+ru0 to6i 2uDi+an6ii a3'iran6i a ne2urire 'e e*onit(. De3igur@ no'6i e +5nta ?n *odegi >i o+ante unde =eneau oa2enii +u *ani 3()>i di3treDe 2etre3e e. Tre'tat@ 'rin ?n+er+(ri >i re'eti6ii@ 1o f ?>i 3tr5nge un fe de tru'(@ 'e +are o a3a2* eaD( ?n +o2*o +u dou( +Iit(ri@ *a3@ to*e >i 'ian@ du'( +u2 o +er intere3e e 2o2entane. Mntre nu2e e 'erindate 'rin +o2*ou +e e3te +ategori+ a ui@ 3e nu2(r( ,unior ParKer@ Matt Mur'IP@ Pat "are >i 2ai a e3 1i ie ,oIn3on@ a +Iit(ri@ a+e3ta de 'e ur2( de=enind un o2 de *aD( a ?nregi3tr(ri or ui 1o f din Me2'Ii3 >i de 2ai t5rDiu. IKe Turner@ 'e atun+i fa+totu2 ?n 3tudiouri e din ora>@ =a fi 'iani3tu >i 'rodu+(toru eFe+uti= a +5tor=a di3+uri 3e2nate "oJ in7 1o f. B ue3uri e ?nregi3trate de "oJ in7 1o f a Me2'Ii3@ ?n a3t(Di i3tori+e e 3tudiouri Sun@ 'oart( a2'renta at2o3ferei efer=e3+ente >i Dgo2otoa3e din a+e ora> i2'ortant@ unde +5nt(re6ii erau o* iga6i 3( ur e din r(3'uteri +a 3( fie auDi6i 'e3te g(I(gia o+a u ui. A3'ri2ea 3'e+ifi+( =o+ii ui 1o f a2inte>te de * ue3uri e de 'e a 19;;@ a +(ror fru2u3e6e era dat( de nuditatea tri3te6ii inter'retu ui. <Ii+eai ?n Ca ea 3a o de2nitate ineFora*i (@ iar indiferen6a a'arent( +u +are ?>i 3triga durerea nu era de+5t o 2a3+( 'entru ti2iditate. $u 'ute2 >ti ?n +e 2(3ur( "oJ in7 1o f e3te 3in+er +5nd ?>i + a2eaD( ne+aDuri e 'e dea3u'ra 6e3(turii 3onore a +(tuit( din +Iitar(@ 'ian@ to*e@ >i +o orat( de Iar2oni+(. A3+u tate a (turi de a te ?nregi3tr(ri a e e'o+ii@ * ue3uri e ui 1o f 3e deta>eaD( 're+u2 un fir de 'oru2* +re3+ut ?n 2iC o+u +52'u ui de *u2*a+. Go+ea in+onfunda*i ( tran32ite un dra2ati32 rea @ fraDarea e3te ten3ionat(@ agre3i=( A?n 3en3 *unB@ a+u2u atoare. 8or6a +5nte+e or e3te 3'orit( de in3tru2enta6ia a2' (@ de =ita itatea i2'o3i*i de 3to'at a fie+(rui +o2'onent a +o2*ou ui Aa tfe @ un 3o i3t +a'a*i de reu>ite 3e'arate ?ntr)o +arier( 'ro'rieB@ de intui6ia genia ( a unui 'rodu+(tor ade't a +5ntatu ui ?n for6(. A+e3t 'rodu+(tor era ) +ine a tu E ) Sa2 PIiIIi'3@ 3'iritu3 re+tor ?n Me2'Ii3. C5nd I)a =(Dut 'e 1o f >i I)a auDit +5nt5nd 'ri2a oar(@ PIiIIi'3 >i)a Di3@ +u +ini32u +ore+t a negu3toru ui de art(! /T3ta)i 'entru 2ineH T3ta)i un 3uf et f(r( 2oarteH0 Era ?n 19%1 +5nd "oJ in7 1o f intr( 'entru 'ri2a oar( ?ntr)un 3tudio de ?nregi3tr(ri +a Sun. Pri2e e 'ie3e tran3'u3e 'e di3+uri 3e nu2e3+ Moanin+ $t Midni"ht >i !ow Many More <ears@, dou( dintre a+e e 2e2ora*i e * ue3uri +e 3tau ?n fruntea ori+(rei anto ogii. Li e e 3e reg(3e3+ Ia ?n+e'utu 2ai 2u tor +u egeri editate 3u* nu2e e ui "oJ in7 1o f. Mn nu2ai doi ani@ 1o f >i +o2*ou 3(u i2'ri2( 'e3te treiDe+i de fe6e de di3+@ +are du+ fai2a u'u ui ur (tor ?n 3u3u >i ?n Co3u f u=iu ui Mi33i33i''i. E2i3iuni e de Ia radiou unde era D,@ 3'e+ta+o e e din Don( ) >i a+u2 a+e3tea erau 2ai organiDate@ +u un 'rofit oare+are@ nu +a ?nainte de r(D*oi@ Pagina .. din 81

+5nd * ue32enii r(t(+eau ?n +(utarea unor oa2eni di3'u>i 3( ' (tea3+( de 2i ( ) di3+uri e@ i)au adu3 ui "oJ in7 1o f o +ot( a 'o'u arit(6ii +are f(+ea e2ergent( tre+erea Ia o +a3( de di3+uri i2'ortant(. Li 'entru +( fra6ii CIe33 adunau a CIi+ago +re2a * ue32eni or din MidJe3t@ ine=ita*i a+o o tre*uia 3( aCung( >i "oJ in7 1o f. La fine e ui 19%&@ e 3e2neaD( un +ontra+t eF+ u3i= +u CIe33@ iar ?n 19%3 3e 2ut( ?n ora>u CIi+ago +u fa2i ia. De a+u2 3e 'oate 3'une +( ?n+e'e +u ade=(rat +ariera ui 1o f. $u 2ai in3i3t a3u'ra +onteFtu ui +are a fa=oriDat *oo2u * ue3u ui ?n anii 7%;@ a CIi+ago >i nu nu2ai a+o o. De +on3e2nat +( "oJ in7 1o f a fo3t ?n a+ei ani /ri=a u 0 ui MuddP 1ater3@ +e 'u6in ?n 2intea >i ?n ' anuri e 2anageria e a e 'atroni or +a3ei de di3+uri@ ?n *uDunare e +(rora 3e 3+urgeau ?n+a3(ri e 'e 2(3ur( +e +re>tea 3u++e3u +e or doi. C5t de3're +5>tiguri e * ue32eni or@ e 3ufi+ient 3( ne a2inti2 +u2 )a g(3it VeitI Ri+Iard 'e MuddP 1ater3 ?n 194. ) Dugr(=ind 'ere6ii 3tudiouri or CIe33 +a 3( ai*( un *an ?n ' u3H De3igur@ nu 'o6i a>te'ta de Ia ni>te afa+eri>ti 'rag2ati+i 3( ' (tea3+( 2ai 2u t de+5t 'ot fi o* iga6i 3( ' (tea3+(H Dar 'o iti+a fra6i or CIe33 fa6( de fi onu +e Ii 3)a oferit +a >i gratuit e3te i u3trati=( 'entru 2enta itatea /'rofit 2aFi2@ a+u2H Du'( +e nu 2ai 2erge@ a t+e=aH0 $u)i de 2irare +( fir2e e +e or doi CIe33 au 3f5r>it ?ngIi6ite de a ta@ 2ai 'uterni+( AMCAB@ iar g oria or Ane2eritat(@ du'( +u2 3)a do=editB a a'u3 o dat( +u di3'ari6ia genera6iei de aur a * ue3u ui din CIi+ago. C5t 'ri=e>te o*tuDitatea or Ia 2uDi+a negri or@ 3e 'oate +iti ?n +a'ito u dedi+at ui MuddP 1ater3. Dar o*tuDitatea e era ?ntre+ut( de +ini32. Iat( +e de+ arau@ Ia 3f5r>itu ani or 74;@ de3're 1o f ) +( nu are =a oare@ dar ? Ia3( ?n 3tudio 3( ?nregi3treDe +5te=a 'ie3e de (il.@ >i ) 'oate@ +ine >tieH ) ?n 3'eran6a +( =a fa+e un IitH De *un( 3ea2(@ "oJ in7 1o f nu tra=er3a ni>te ani *uni 'entru e @ +(tre 19-;. Se 3+Ii2*a3e >i gu3tu 'u* i+u ui o*i>nuit@ 3e+a3e >i +reati=itatea * ue32eniIor. Pe di3+u Super-Super Blues Band, ?nregi3trat ?n 194- +u MuddP 1ater3 >i Bo Didd eP@ =o+ea ui 1o f are ti2*ru Ca ni+ a unui u' *(tr5n >i Cer'e it. Modu a6ii e gra=e +are ?i adu3e3er( fai2a 3e 'ierd ?ntr)un 3oi de 3+Ie ( (ie i@ iar dina2i32u =o+a 3e 3tinge 'eriodi+@ 'artenerii 3(i 3a =5nd de3eori ni>te 'ie3e a'roa'e de nere+uno3+ut ?n f( +i e >tir*e a e u'u ui. Trei ani 2ai t5rDiu@ ?n 2ai 19-;@ +5nd ?nregi3tra +u Eri+ C a'ton@ Ste=e 1indJood@ BiI 1P2an@ CIar ie 1att3@ Ringo Star@ an SteJart >i a 6i eng eDi iu*itori ai 2uDi+ii 3a e@ 're+u2 >i o 'arte din * ue32enii +are ? 3'riCini3er( ?n 2od +on3tant 'e ?nregi3tr(ri e anterioare ) LafaPette LeaKe ?ntre ei ) energia tineri or e2u i a*ia de) adu+ea 'e inia 2edie din e'o+a 2aturit(6iI. 6ondon Sessions, di3+u editat ?n 19-1@ du'( une e i2'ri2(ri adi6iona e f(+ute Ia CIi+ago@ ne adu+e a ure+Ii +5nte+u unui u' ?2* 5nDit >i ?n6e e't@ +are ) +a 3a '(3tr(2 unitatea eFi+u ui ) >i)a 'ierdut '(ru @ dar nu >i n(ra=u H Pa3aCe e de Iar2oni+( ) 3tr( u+itoare a t(dat( ) 3e 'oti+ne3+ +a i'3ite de 3uf et >i 3uf u ?n +e e dou( 'ie3e unde a'ar. I2're3ia genera ( e totu>i eF+e ent(@ ?ntru+5t eng eDii do=ede3+ 2ai 2u t de+5t 'o ite6e >i fair)' aPO ei tran32it un 3enti2ent autenti+@ eF' i+a*i 'oate 'rin fa'tu +( 2ai to6i in3tru2enti>tii ) nu2e de =5rf a e 2uDi+ii ro+K de)atun+i ?n+o o ) 3unt +o'iii r(D*oiu ui@ n(3+u6i a =re2ea +e or 2ai +runte 3uferin6e ?ndurate de 'o'oru eng eD ?n i3toria ui. A3ta nu doar +( 3e 3i2teO a3ta 3'une de +e toat( genera6ia n(3+ut( ?n Curu ui 19.% a iu*it * ue3u ... Iar +a ane+doti+( ) e de neuitat 3e+=en6a #he Red Rooster AreIear3a B@ +5nd 1o f ?i arat( ui C a'ton +u2 tre*uie 3( ia +ore+t a+orduri e >i +u2 tre*uie 3( e 3+Ii2*e a a 'atra 2(3ur(H ... B(tr5nu 1o f are@ da+( nu te2'era2entu ne3t(=i it din tinere6e A+5nd 3(rea ?n aer@ 3e ro3togo ea 'e 'odea@ ?>i tre+ea 2i+rofonu 'rintre 'i+ioare@ ?>i 'unea +Iitara du'( +eaf(@ +a 2ae3tru 3(u CIar ie PattonB@ a>eDarea re3'e+ta*i ( a 3t5n+ii de +are te o=e>ti ?nainte 3()i ad2iri 2a3i=itatea... $u era 'ri2a ?nt5 nire +u eng eDii@ ni+i 'ri2a ?nregi3trare euro'ean(. Mn 194. 'arti+i'a3e a turneu A2eri+an 8o K B ue3 8e3ti=a on Euro'e >i ?nregi3tra3e un di3+ i=e a Mu3iKIa e Con+ert din "a2*urg@ 'entru +a3a 8ontana. Tot ?n 194. 'arti+i'a3e a Internationa ,aDD ,a2*oree ?n Gar>o=ia. Anii 74; au fo3t@ ?n genera @ Pagina .% din 81

ani de fe3ti=a uri nu doar 'entru "oJ in7 1o f. EI e3te 'reDent ?n 2u te din o+uri e 'rin+i'a e or e=eni2ente a e genu ui! 194& ) 8ir3t Internationa ,aDD@ 1a3Iington D.C.O 1944 ) $eJ'ort 8o K B ue3 8e3ti=a Aa'are >i ?n fi 2u dedi+at 2anife3t(riiBO 1948 ) CIi+ago Uni=er3itP 8o K 8e3ti=a O 1948 ) Mari'o3a 8o K 8e3ti=a @ TorontoO 1949 ) Ann "ar*or B ue3 8e3ti=a ... Iar ?n anii 7-; iar(>i a 1a3Iington@ Ann "ar*or A+5nd ?nregi3treaD( un di3+ i=e 'entru +a3a At anti+B@ $eJ Or ean3@ Loui3=i e >i 2u te a te e. Mn 19-& ?nregi3treaD( +e 2ai *un di3+ a 3(u ?n +on+ert@ unde ?n a t( 'arte de+5t ?ntr)un + u* din CIi+ago@ 6ive $nd Cookin+ at $lice+s Revisited4 Mn 19-3 ?nregi3treaD( u ti2u 3(u LP ) #he Back 'oor Wol%, a 11 ani du'( +e@ ?n 194&@ ?nregi3tra3e 'ri2u LP +u 'ie3e origina e - #he Rockin" Chair4 APri2u LP ) Moanin+ 7n #he Moonli"ht fu3e3e o +u egere de tran3'uneri du'( ) teIni+ ) de'(>ite e di3+uri 'e -8 tura6iiH. "oJ in7 1o f era totu>i un nu2e +are 3e g(3ea ?n =5rfu ierarIiei * ue3u ui@ +Iiar da+( /nu f(+ea Iituri0 ... Iar =a oarea ui nu era doar +o2er+ia (@ +u2 3o+oteau +o2er+iantii. "oJ in7 1o f nu >tia +e) a>tea't(@ +5nd 3e 2uta3e a CIi+ago@ ora>u a*atoare or@ gang3teri or@ +o2'anii or 3iderurgi+e >i o+a uri or ?2*i*ate de * ue3 +u2 e fi tru de +afea +5nd 3e i3'r(=e>te 'etre+erea. Da+( ?>i ?n+Ii'ui3e +( =a +u+eri u2ea@ /CIi+ago 2)a f(+ut 3( ?n6e eg +are e3te o+u 2eu ?n * ue30 ) 2(rturi3ea 1o f. Mnregi3tr(ri e nu)i adu+eau *ani 'ur+oiO turnee e 'ro3t organiDate 3e 3f5r>eau de3eori +u +Iefuri >i *(t(iO a radio nu A2aiB era o afa+ere@ deoare+e +on+uren6a de=eni3e 2are. Singura +a e de +5>tig i2ediat >i +on3i3tent era 3( +5nte ?n + u*uri@ +afene e@ *aruri >i a te o+ante de 'erdi6ie. O =ia6( nu foarte 3i2' ( >i de o+ u>or 3u'orta*i ( 'entru un fa2i i3t +on=in3O dar o =ia6( +are ? i2' i+( 'e 1o f ?n rea itatea dur( >i tri3t(@ iD=or a /ade=(ratu ui0 * ue3 ur*an@ +u2 a fo3t denu2it de i3te6i Afor2( 'o'u ar( de e3te6iEHB. 1o f =a e=a ua 2ai t5rDiu! /$u era 'rea 2u t@ de3igur@ dar 2utarea a CIi+ago a ?n3e2nat doi 'a>i ?nainte@ +red. M)a2 ?n=(6at 3( +5nt ent@ >i 2)a2 integrat rit2u ui =re2ii a+e eia... /. Gia6a ?n CIi+ago a ?n3e2nat >i +o a*orarea +u * ue32eni ?n3e2na6i@ =edete a e 3IoJ)*iD)u ui. CIitari3tu "u*ert Su2 in d( o 3tr( u+ire a'arte 'ie3e or ?nregi3trate de 1o f. ,oInnP ,one3 >i "enrP <raP a3igur( un 'ian =i=a+e >i 'i+ant. ,a2e3 Cotton 3au 1a ter "orton 3e due eaD( +u u'u a Iar2oni+(@ unu 2ai +o orat +a a tu . Iar neo*o3itu 1i ie DiFon ?i i=reaD( 2u te teFte@ a3u'ra +(rora 1o f 3e a' ea+( ' in de... Dar 3()I a3+u t(2 'e DiFon! /MuddP e3te genu de 'er3oan( +(reia 'o6i 3()i dai ori+e fe de =er3uri@ e e3te ade'tu a +eea +e nu2e>ti 3tudiu ra'id. Lui 1o f nu)i 'o6i da 'rea 2u te +u=inte@ 'entru +( e nu =rea 3( fie D('(+it. Li da+( e ia +e i 3e 'are ui *un@ tot 2ai D(*o=e>te +(ut5nd >i ?n6e e3u +e 2ai *unH0 . Un in=entar ra'id a +e or 2ai +uno3+ute * ue3uri ?nregi3trate de "oJ in7 1o f a CIe33 ?n anii 7%; e3te uti . 19%. ) Evil A7s &oin+ ,nB Aautor DiFonBO 19%4 ) S(okestak 6i"htnin+ A're u+rare a 'ie3ei ui CI. Patton - Moon &oin" 'own SlowBC 19%- ) Who+s Been #alkin" ABurnettBO 19%- ) Sittin+ ,n #op ,% #he World A=er3iune Burnett du'( o +o2'oDi6ie 3e2nat( 1. Gin+3on ) A. CIat2on@ foarte +5ntat( ?n anii 73; de gru'u Mi33i33i''i SIeiK3@ +are a >i i2'ri2at)o ?n 193;BO 19%4 ) 7 $sked 2or Water Ao 're u+rare a foarte /*(utei0 'ie3e Cold Water 'rink, a'ar6in5nd ui To22P ,oIn3onBO 194; ) Back 'oor Man ADiFonBO Wan"-'an"-'oodle ADiFonB ) o 'ie3( +are =a fi 3u'er)Iitu /reginei0 VoKo TaP or@ ?n 194%O >i Spoon%ul, o 'ie3( 3e2nat( tot DiFon@ dar ?n fa't o ada'tare *un( du'( CI. Patton. 1941 ) Red Rooster A'ie3( tot a ui DiFon@ +are@ a 're u+rat iar(>i un CI. Patton ) Banty RoosterB4 1941 ) &oin+ 'own Slow ) un 3tandard 3e2nat de ,. Oden@ 'e +are ? g(3i2 ?n Pagina .4 din 81

re'ertoriu 2u tor * ue32eni. 194. ) 9illin" 2loor ) o 'ie3( 3e2nat( Burnett@ +are 'reia te2a de a SKi' ,a2e3 ) !ard #i(es 9illin" 2loor Blues ) dar 3u*ie+tu nu 'utea 3()i 3+a'e unui fo3t fer2ier +are tr(i3e +5te=a +a a2it(6i 3e+et(@ uragane@ inunda6ii ) +u efe+t i2ediat >i u+ig(tor a3u'ra '(25ntu ui 2un+it din greu >i r(Duit de 25nia Do2nu ui. Re=igorarea intere3u ui 'entru * ue3 a Cu2(tatea ani or 74; )a 2en6inut 'e "oJ in7 1o f ?n 'ri2a inie a frontu ui@ +u toate +( ?n Dona neagr( di3+uri e 3a e nu 3e 2ai =indeau@ tineretu de +u oare fiind atra3 de 3oundu MotoJn. Tratat de 'ro'rietarii +a3ei 3a e +u +o2' eDen6(@ /=(Dut +a un Cidan de e=reii negri0 A'aradoFu nu)2i a'ar6ineB +are f(+eau egea ?n +o2er6u +u * ue3@ negru CIe3ter Bu2ett e3te ado'tat de 2i>+area rIPtI2 Q * ue3 ang o)a2eri+an(@ ?n frunte +u Ro ing Stone3. DeCa * ue3u /2ade in CIi+ago0 ?n3e2na o 'agin( de i3torie@ de>i 'rodu+(tori o+a i >i +a3e de di3+uri 're+u2 Ganguard@ De 2arK 3au A igator =or 6ine 'a3u +u noua genera6ie de * ue32eni =a oro>i. Centre e 2uDi+a e@ o+uri e /unde 3e ?nt52' ( +e=a0@ 3e 2uta3er( ?n Ca ifornia@ 3au $eJ #orK@ 3au Londra... Lu't(torii ani or 'o3t) *e i+i 3e treDeau 3an+tifi+a6i de t5n(ra genera6ie@ da+( nu +Iiar 3a+rifi+a6i din 'rea 2u t( drago3te. "oJ in7 1o f a 2ai reDi3tat =reo +in+i)>a3e ani du'( 2o2entu Londra. A2 'o2enit 2ai ?nainte o+uri e unde a 7/fe3ti=a i3it0. Ar fi 'rea ung( i3ta ora>e or unde a 2ai +5ntat@ ?n + u*uri 3'e+ia iDate 3au ?n o+a uri ?n+Iiriate de organiDatori *(>tina>i. De>i a ?nregi3trat 2ai 2u te LP)uri Aa*ord5nd diferite e orient(ri din B ue3)ro+K)u +onte2'oran@ de u ti2( or(@ 2erg5nd +Iiar '5n( a '3iIede i+HB@ ni+iunu n)a de'(>it =a oarea. unui do+u2ent. 1o f a '(6it +a MuddP 1ater3 >i a 6i +56i=a *(tr5ni a+ri6i ?n * ue3. Mn o+ 3()>i +on3er=e a+ade2i32u >i 3()>i 3a=ureDe +re2a tortu ui@ ene=ind ?n 3+aune e +a'itonate ?n +are ?i ' a3au anii de trud( >i fer=oare +reati=( din ora>u =5nturi or@ ei au +ontinuat u'ta Ate)ai fi a>te'tat a a t+e=a din 'artea unor u't(toriEB. Au gre>it@ i2agin5ndu)>i +( da+( 3unt adu a6i de tineri@ 3e >i 'ot ?ntre+e +u a+e>tia. Pre3a6i de 2e+ani32u +o2er+ia 3tu'id a +e or de a CIe33@ reg at 3( 3toar+( totu ?n +e 2ai 3+urt ti2'@ ei ) * ue32enii ) au for6at ta entu @ i=r5nd ?n a2*a aCe 6i'(toare un 2e3aC +are nu a=ea ne=oie de a>a +e=a. Au ratat grandio3@ unii 'ierD5nd +ontra+te e@ a 6ii 'ierD5nd ad2iratorii. A*ia ?ntoar+erea a une te e 2e3eriei e)a adu3 ?2'(+area >i iu*irea ) =eDi u ti2e e di3+uri a e ui MuddP 1ater3 a +a3a B ue SKP@ 3au ?nregi3tr(ri e euro'ene a e unui Me2'Ii3 S i2 ori CIa2'ion ,a+K Du'ree. Pentru unu +are a +5ntat 'e3te dou( de+enii ?n *aruri e ora3u ui CIi+ago A?ntre 1943)1948 a=5nd un +ontra+t 'er2anent a SP =io73 LongueO ?ntre 1943)194% a t +ontra+t a Co'a+a*ana C u*@ unde >i ?nregi3treaD( i=e 'entru CIe33@ ?n 194.@ a (turi de to6i +ei 2ari ai 2o2entu ui ) MuddP@ "orton@ SonnP BoP@ Litt e 1a ter@ BuddP <uP@ Oti3 S'ann et+.B@ e nor2a ( o afir2a6ie +a! /M2i ' a+e 3( +5nt doar * ue3@ 'entru +( 3unetu ui e 'otri=it +u 2ine. Dar * ue3u ?n3ea2n( 'ro* e2e@ * ue3u ade=(rat@ >i 3( +5n6i de3're a3tea nu +red +( fa+e +a 'ro* e2e e 3( di3'ar(. Eu =reau doar 3( =( 2ut g5ndu de a ne+aDuri e =oa3tre... / Mode3tie 3au 3i2' ( ?n6e egere a i2ite or artei Aa e * ue3u ui >i a e)2uDi+ii@ ?n genera B ) +e +onteaD(H "oJ in7 1o f n)a ur at ?n DadarH Internat ?n S'ita u Geterani or din "ine3@ I inoi3@ +u diagno3ti+u +an+er@ o'erat de dou( ori f(r( 3u++e3@ +u 'reinfar+te re'etate@ CIe3ter Burnett a.K.a. "oJ in7 1o f a 2urit a 1; ianuarie 19-4@ fiind ?n2or25ntat ?n +i2itiru OaK Ridge din "i 3ide@ I inoi3. ReZuie3+at in Pa+eH Ce)ar 2ai fi de ad(ugatE Doar di3tin+6ii e >i 're2ii e o*6inute de "oJ in7 1o f. Do+tor Of Art3@ a Co u2*ia Co ege@ CIi+ago@ 19-&. Pre2iu 8e3ti=a u ui de a MontreuF@ E =e6ia@ 19-%@ 'entru di3+u #he Back 'oor Wol%4 Li a egerea 'o3tu2( ?n Ro+K7n7Ro "a Of 8a2e@ a $eJ #orK@ ?n 1991. Da+( 're2ii e >i 2ondenit(6i e au aeru fri=o a 3no*i32e or de +ir+u23tan6(@ =or*e e unui 'ro2otor de * ue3 +a Per=i3 S'ann din CIi+ago 3igi eaD( un ade=(r Pagina .- din 81

etern! /Mn o'inia 2ea@ "oJ in7 1o f a fo3t un geniu +reator@ deoare+e nu doar +( a +reat 2uDi+a 3a +a din ni2i+@ dar a >i edifi+at o for2( 3o id(. E n)a 'ierdut ni+iodat( eg(tura >i identifi+area +u r(d(+ini e@ +u doJn Io2e * ue3. DoJn Io2e e3te * ue3u +are 'entru 2u 6i dintre@ noi e=o+( =e+Iea +a3( 'r('(dit(@ 6inutu nata @ +o'i (ria@ iar "oJ in7 1o f n)a uitat ni+iodat( +( =ine de)a+o o ... /

Pagina .8 din 81

8. Legenda legendelor MUDD" /ATERS


MuddP 1ater3... A'e tu *uri@ a'e 2urdare@ a'e ?ntune+ate@ a'e noroite@ fe6e *runete@ =o+i r(gu>ite@ g5nduri +onfuDe@ a3'ira6ii ne+ are@ 'roie+te =agi@ tran3'ira6ie 'uturoa3(@ urin( ?2'u6it(@ a+ri2i A'ro=o+ate de nedre't(6iB@ 3a i=( AeF'e+torat( du'( tutunB@ a'( +ur3( din gura unui 3(ra+ ag(6at +u o+Iii de =itrina unui 2agaDin... Pro*a*i +( ni+i un * ue32an n)a ni2erit o 'ore+ ( 2ai eF're3i=(H Mu 6i degu3t(tori ai t(riei a *a3tre 3)au dedat a ana iDe >i@ e=ident@ 3inteDe 'e 2arginea AoriginiiB a+e3tei 'ore+ e. Mn3u>i MuddP 1ater3 a ?ntre6inut egenda +onfor2 +(reia >i)a +('(tat 3u'ranu2e e +a un fe de 'edea'3( din 'artea 3urori or 3a e@ 3au din 'artea *uni+ii@ fiind+( 3e 3+( da ?n g5r a din =e+in(tatea fer2ei unde +o'i (rea@ +e e*ra Deer CreeK... Ade=(rat( 3au nu@ 'o=e3tea 3)ar fi 'ierdut ?n anoni2at da+( 'urt(toru ei n)ar fi ni2erit a CIi+ago@ ?ntr)o =re2e +5nd negrii =eni6i ai+i@ tr(itori ?n gIettouri e 3ufo+ante@ n)ar fi re3i26it +u a+uitate angoa3a de3'rinderii de =etre e nata e. To6i a+e>ti oa2eni ' e+a6i ?n +(utarea unui trai 2ai *un a=u3e3er( ti2' 3( 3e +on=ing( de fa'tu +( >i ai+i@ ?ntr)un o+ a tuturor 'o3i*i it(6i or@ 'ri=a6iuni e >i nedre't(6i e erau a fe de 'reDente +a oriunde. Li)atun+i@ ine=ita*i @ o+u '(r(3it +u di3'erare >i 3'eran6( e)a a'(rut +a un 'aradi3 'ierdut@ >i +ine =enea 3( e a2intea3+( a3ta 'ro=o+a un 3enti2ent de furie >i no3ta gie! )ar fi 3tr5n3 ?n *ra6e '5n( ar fi ter2inat +u e H $u 3unt iu*irea >i ura 3enti2ente ?nfr(6iteE Dar 3u++e3u ui MuddP 1ater3 a CIi+ago@ ?n anii 'o3t*e i+i@ nu 3e reDu2( doar a a2intirea traiu ui /de)a+a37@ din Sudu ?n3orit0. Pentru +( MuddP n)a +5ntat@ a dre't =or*ind@ de+at foarte 'u6ine +5nte+e de3're =ia6a 'e A 5ng(B ' anta6ieH Du'( eF' oDia ini6ia (@+u 7 Can+t Be Satis%ied, re'ertoriu ui MuddP 1ater3 3)a u2' ut de +5nte+e de 'etre+ere@ de 'aIar >i de fe2ei@ de dor de du+( 3au de drago3te gIinioni3t(. EF' i+a6ia e3te 3i2' (! to6i a+e>ti oa2eni +are ? a3+u tau 'e MuddP ?n + u*uri 3au 'e di3+uri =roiau 3()>i fa+( un alt %el de =ia6( de+5t +e tr(i3er( ei 'e ' anta6ieH DeCa a=eau o 3 uC*(@ grea@ +e)i dre't@ dar f(r( *o33 a 3'ate@ unii a=eau o +a3(@ 'rindeau +Ieag +u =reo afa+ere@ fie >i ne+urat( Aora>u gang3teti or@ deIHB@ ?>i 2odifi+au =r5nd)ne=r5nd 2enta it(6i e@ ?nt52'inau a tfe de greut(6i >i ?n+e'eau 3( ?n6e eag( fa'tu +( ?ntoar+erea a+a3( era da+( nu@ i2'o3i*i (@ 2ai dureroa3( de+5t r(25nerea ?n +artieru de 3ud)=e3t... Li)atun+i@ f(r( ?ndoia ( +( unu +are e)ar fi +5ntat 2ereu de3're =atr(@ de3're trenu +are ?i du+e a+a3(@ de3're +(ru6a u7 tata) 2are@ de3're g5r a +ea fru2oa3( >i 2urdar)+urg(toare@ de3're *u2*a+u ?nrourat >i a>a 2ai de'arte@ un a3tfe de ti' 3)ar fi treDit 2ai de=re2e 3au 2ai t5rDiu +u Iuiduie i@ ou( + o+ite 3au ro>ii 3tri+ate@ ?n *una tradi6ie a2eri+an(H Dara=e i de)a3tea nu erau de na3u >iret a ui MuddP 1ater3. 8iu ui O ie Morganfie d@ fer2ier >i 2uDi+ant de o+aDie@ >i a ui BertIa ,one3@ +a3ni+(@ unu dintre +ei De+e +o'ii ai fa2i iei@ 3)a n(3+ut a . a'ri ie 191%@ ?n Ro Iing 8orK@ +o2itatu SIarKeP@ Mi33i33i''i. A fo3t *oteDat M+Vin eP@ du'( nu2e e 're>edinte ui SUA a3a3inat a 13 3e'te2*rie 19;1. C5nd a=ea 3 ani@ 2a2a ?i 2oare@ >i o 'arte din +o'ii 3e 2ut( 'e ' anta6ia Sto=a @ 5ng( C arK3da e@ 3u* ari'a o+rotitoare a *uni+ii. Ai+i +re>te 2i+u 'e3+uitorNCu+(tor ?n a'a tu *ure a '5r5u ui +er*i or ADeer CreeKB@ +a ori+e +o'i de 'e ' anta6ie. Tre+e 'u6in 'rin >+o i e 3tatu ui. A't de 2un+(@ u+reaD( a (turi de fa2i ie@ t5r5nd 3a+u ?n +are +u egea f ori e a *e a e *u2*a+u ui@ +e eF' odau 'ar+( ?n u2ina u+ig(toare a di2ine6i or de augu3t@ ne3f5r>ite. C5nd 3e 2(re>te >i)i dau tu eie e@ ?>i +( e>te *ra6e e +(r5nd *a o6ii de a 2a>ina de egrenat@ Pagina .9 din 81

?>i ?ngroa>( g a3u ?nde2n5nd +at5rii ?nI(2a6i a +(ru6a +ondu3( 'e dru2uri e 'r(fuite@ ?>i ?ngIite a2aruI +5nt(rind re+o ta 'ro3t ' (tit( de negu3torii 3t('5ni ai ra2'e or de ?n+(r+are 'e =a'oare e inii or f u=ia e@ >i a te a3e2enea di3tra+6ii +52'ene>ti... Pe3te tot unde 2erge >i 2un+e>te@ 2uDi+a e +e=a natura @ +a aeru ! toat( u2ea ?>i re=ar3( ' inu de a'(3are 3uf etea3+( 'rin tot fe u de 2or2(ie i 2e odioa3e@ 'e +are n)ai 'utea 3( e nu2e>ti a tfe de+5t 2uDi+(... MuddP =a re2e2ora 'e3te ani! /8ie+are 3e Ce uia ?n gura 2are +( o du+e greu >i +( i 3)a uatH Po6i nu2i a3ta * ue3O ei doar 3'uneau +e)i doare... M2i a2inte3+ +( 'e3te tot auDea2! R$u 'ot fi 2u 6u2it@ a2 toate ne+aDuri e 'e +a'HS >i a3ta a2 +5ntat >i eu 2ereu... / Da+( 'entru uitarea ne+aDuri or@ a+ei oa2eni a=eau a ?nde25n( *(utura de +ontra*and( 3au de fa*ri+a6ie 'ro'rie@ +a >i ero3u 'ro ifi+@ 'entru a 3+('a de +ondi6ia or 2iDer( una din +(i 3)a nu2it 2uDi+a. Un ti2'@ MuddP nu 3)a uat ?n 3erio3 +a 2uDi+ant. Mn=(6a3e 3( +5nte a Iar2oni+( ?n+( de a 9 ani@ iar 'e a 1& a ?n=(6at +u2 3e 25ng5ie +u 'ri+e'ere o +Iitar(. P5n( a 18 ani@ fo o3irea +e or dou( in3tru2ente era o ?nde etni+ire de 352*(t( 3eara. La =5r3ta a3ta 3)a ?nt52' at +( ?n Dona ' anta6iei unde tr(ia MuddP a 'o'o3it Son "ou3e@ * ue32an r(t(+itor >i 'o'u ar. Mn nu2ai 'atru 3('t(25ni@ MuddP 1ater3 fa+e do=ada ?nDe3tr(rii 3a e de eF+e'6ie@ ?n=(65nd de a "ou3e +u2 3e +5nt( a +Iitar( ?n 2od autenti+@ +a ?n De t(H Pentru +(@ 2ae3tru a g5tu ui de 3ti+ ( A*ott ene+KB@ +a >i a *(utu ui 'ur)>i) 3i2' u@ Son "ou3e are a+ea r(*dare 'ro=iden6ia ( ne+e3ar( ?n=(6(toru ui n(3+ut@ >i ?n e+6ii 're ungite '5n( 3're Diu( ? 're u+reaD( 'e t5n(ru 'redi3'u3 a 2ode are@ 3+o65nd un 'ui de * ue32an 'ro2i6(tor@ ?n+( eDitant >i reti+ent@ dar 35rguin+io3. Mai *ine de >a'te ani@ MuddP 1ater3 =a fi fre+=ent +5nt(re6 o+a @ a 'etre+eri e de 352*(t( 3eara 3au a +5r+iu2i e ordinare@ unde 3e ?nt5 neau +Ief ii@ afa+eri>ti@ rata6i@ ori deDa2(gi6i ?n a2or. Pu6in +5te 'u6in@ e ?>i +on3truie>te oare+are fai2(@ ao a t( +u un re'ertoriu di=er3@ +o2'oDi6ii auDite a a 6ii@ 'e di3+uri de gra2ofon 3au ?n+er+(ri 'ro'rii. Mn re3tu 3('t(25nii +ontinu( 3( 2un+ea3+( a fe +a >i ?nainte@ a fe +a ori+e o2 +u23e+ade de=otat fa2i iei. De3tinu ui MuddP 1ater3 3e 3+Ii2*( din anu ?nt5 nirii +u fo + ori3tu A an Lo2aF. Mn 19.1@ a+e3ta =ine ?n Dona ' anta6iei Sto=a 'entru a fa+e ?nregi3tr(ri +u *(tr5ni +5nt(re6i. Mntre a+e>ti *(tr5ni 3e nu2(r( Son Si23@ +are +5nta3e 'rin anii 7&; +u CIar eP Patton. Mnt52' (tor 3au nu@ a (turi de Son Si23 3e af ( >i t5n(ru +a2ionagiu +Iitari3t MuddP 1ater3@ iar Lo2aF ? ?nregi3treaD( +u 'ie3a 7 Be+s #rou led4 Cea a t( 'ie3( e3te Country Blues, un fe de 'rofe3ie de +redin6( a unui o2 +are n)a tre+ut 'rea 2u t de Iotaru ' anta6iei 3a e. A25ndou( ?nregi3tr(ri e '(3treaD( o den3itate e2o6iona ( 'e +are MuddP 1ater3 n)o =a 'ierde '5n( a u ti2e e 3a e i2'ri2(ri. Mn ' u3@ eFi3t( o 2are doD( de 'ro3'e6i2e@ o natura e6e re+onfortant(@ +e=a +are te fa+e 3( ai 3enDa6ia ) rar tr(it( ) unei ad('(ri a iD=or ?ntr)o Di 3ufo+ant(@ +u2 =a fi fo3t a+ea 31 auguu3t 19.11H... Anu ur2(tor@ ?n iu ie 19.&@ A an Lo2aF >i a'aratura 3a 2o*i ( de ?nregi3trare 'o'o3e3+ iar(>i a ' anta6ia Sto=a . De data a3ta 3unt ?nregi3trate 2ai 2u te +5nte+e +u MuddP 1ater3 3o i3t =o+a >i gru'u ui Son Si23@ +are e3te un =io oni3t eF+e ent >i un =o+a i3t AautoBironi+@ gru' for2at dintr)un +ontra*a3i3t >i)un +Iitari3t@ ' u3 un ti' +are nu e3te (3at 3()>i Dg5nd(re 2ando ina de+5t rar >i unde=a ?n 3'ate e 'rotagoni>ti or... An3a2* u 3un( ) auDit aDi 'e)un di3+ foarte uDat ) +5t 3e 'oate de natura @ i'3it de e2faD(@ 'ur@ dar nu 3i2' u@ ni>te oa2eni ani2a6i de ' (+erea +5nte+u ui ) a+e fe de a +5nta 'e +are ? ai ?n + i'e gre e@ +5nd durerea d( 'e dinafar(@ iar a)6i ur a ne+aDu +(tre u2e e3te Ce anieH Iar de a Ce anie a * ue3 nu)i de+5t o A+Ie3tie deB nuan6(H. .. Ca 3( tr(ia3+( 2ai *ine@ MuddP 1ater3 ?n+er+a3e tot fe u de 2un+i 'o3i*i e@ tot +e 3e f(+ea a +52' >i 'e 5nga a>eD(ri e iDo ate@ +Iiar fa*ri+ant + ande3tin de JIi3KP 3au organiDator de Co+uri de noro+ i ega e. Dar +onta+tu +u fo + ori3tu i)a de3+Ii3 o+Iii! Pagina %; din 81

/O*i>nuia2 3( fa+ doi do ari >i Cu2(tate ?ntr)o 352*(t( noa'tea@ a o 'etre+ere 3au un 3u'eu@ +u +Iitara 2ea. Dar nu o*6inea2 2ai 2u t de trei do ari >i -% +en6i 'entru +in+i Di e de 2un+( a +52'H A2 3tat Co3 >i)a2 3tudiat 'e 'atron +u2 fa+e e de o*6ine 2ai 2u t +a ori+are dintre noi@ >i)a2 Di3 +( n)o 3( fiu ini>tit de+5t +5nd o 3( fiu >i eu +a e H Totu e 3()6i fo o3e>ti +reieru H0 Din + i'a +5nd a ?n6e e3 a3ta@ ui MuddP 1ater3 nu)i r(25nea de+5t 3( af e o+u unde 'utea 3( +5nte noa'te de noa'te 'entru a o*6ine +ei doi do ari >i Cu2(tateH A+e3t o+ era deCa *ine >tiut de +a2 to6i ti'ii 3(ra+i din 3tate e Sudu ui >i ?i atr(gea 'e a=enturieri! CIi+agoH Mn 19.3@ MuddP 1ater3 ia un +a2ion de o+aDie 'e "igIJaP 41@ >i ' ea+( 3're nord@ 'o'o3ind ?n ora>u 2agneti+. S uC*e +a 3()>i +5>tige do arii ne+e3ari traiu ui! iftier@ Ia2a @ +onfe+6ioner de Ca uDe e@ =5nD(tor de Ca uDe e@ +Ie ner@ 2ane=rant de *oF)'a e6i +u 2a+araua... Ce nu era ?n 3tare 3( fa+( un t5n(r 3(n(to3 ?n a>te'tarea afir2(rii +a 2uDi+ant ' (tit *ineE Se 3u*?n6e ege +( no'6i e i*ere@ MuddP 3e af a ?n + u*uri e unde 3e +5ntaNa3+u ta * ue3. Iar + u*uri e erau ani2ate de +5nt(re6i +a Big Bi BroonDP@ ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on@ Big ,oe 1i ia23 A?ntre dou( turnee 'rin SudB@ Ta2'a Red Q <eorgia To2@ Me2'Ii3 Minnie@ 1a3I*oard Sa2@ Big Ma+eo@ Mer ine ,oIn3on@ Li ,oIn3on@ Lonnie ,oIn3on >i 2u 6i a 6ii. Mn u2ea a+ea3ta arti3ti+( '(trunde MuddP@ +u aCutoru ui Big Bi BroonDP@ +e +are /6inea o+Iiu de3+Ii30 +(tre tinere e ta ente din Sud@ nou =enite ?n ora>. S+urt ti2' du'( a++e'tarea ?n /ga>+(0@ MuddP o*6ine 'ri2e e +ontra+te ?n + u*uri e din +artieru de Sud@ iar 're3ta6ii e 3a e 3+eni+e fra'eaD( 'rin noutate@ dina2i32 >i ) tre*uie 3'u3 ) 'rin fo o3irea +Iit(rii e e+tri+eH 8ai2a 3a +re>te +a o droCdie ?n a uatu 'rieteniei +u Big Bi BroonDP@ ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i ia23on@ SunnP and S i2 >i Eddie BoPd. Dar toat( fai2a >i to6i 'rietenii nu)i adu+ un +ontra+t +u o +a3( de di3+uriH MuddP 1ater3 ni2eri3e ?n ora> to+2ai ?n toiu unui +onf i+t ?ntre 8edera6ia MuDi+ieni or A2eri+ani@ +ondu3( de ,a2e3 Petri o@ >i +o2'anii e de di3+uri. De3+Ii3 ?n iu ie 19.&@ a+e3t +onf i+t a=ea 3( du+( a o 'rofund( 3+Ii2*are a * ue3u ui +a 2uDi+( ?n 3ine. Pentru a ?n6e ege +auDa@ e ne+e3ar 3( a2inti2 ai+i +( anii 7&; ?n3e2na3er( 'entru * ue3 afir2area +a 'oten6ia +o2er+ia . $u2e +a B ind Le2on ,effer3on@ CIar eP Patton@ B ind 1iIIie ,oIn3on@ To22P ,oIn3on@ >i ?n+( 2u te@ oferi3er( 2ateria =a oro3 >i +ontri*ui3er( a 'ro3'eritatea +o2'anii or de di3+uri. Anii 73; adu3e3er( 3tandardiDarea >i 3tagnarea. Orientate 3're 'rofit@ +o2'anii e angaCau ?nregi3tr(ri a3e2(n(toare +u +e e +are 3e =indeau *ine. A3tfe +( a ?n+e'utu de+eniu ui +in+i@ 3itua6ia 3e 'reDenta a>a! +5te=a fir2e de6ineau 3u're2a6ia@ iar inde'enden6ii nu eFi3tau. Da+( =roiai 3( ?nregi3treDi a B ue*ird@ a Go+a ion 3au [KeI@ 3au a De++a@ tre*uia 3( +5n6i a>a +u2 te ?ndru2a un 'rodu+(tor +a Le3ter Me ro3e. $u2ai +( un a3tfe de 'rodu+(tor 'oate a=ea o re a6ie fru+tuoa3( doar +u unu 3au doi arti>ti@ ei 3+o65nd ?2'reun( +e=a foarte origina . Dar +5nd origina itatea 3e re'et( aN+u a 6i arti>ti@ de=ine 2od(@ afa+ere@ rutin(@ 3tagnare. A3+u tate 'e3te un ti2'@ a+e e ?nregi3tr(ri +are au doDa or de atra+ti=itate a un 2o2ent dat@ 3unt 'urt(toare de 3tereoti'ie@ u3+(+iune@ indiferen6(. Cu deo3e*ire * ue3u ?nregi3trat +(tre fine e ani or 73;@ eF+e't5nd +5te=a nu2e@ e3te a>a. Un 2i+ +o2*o din *a3@ +Iitar(@ 'ian@ e=entua + arinet@ 3aFofon 3au Ja3I*oard@ a+o2'ania 'e ori+ine@ fie *(r*at 3au fe2eie@ t5n(r 3au *(tr5n. Se aCun3e3e '5n( a+o o +( fie+are +o2'anie a=ea angaCa6i 2uDi+an6ii 'ro'rii@ iar +5nte+e e erau 3+oa3e +a de 'e inia de a3a2* are a uDine or 8ord! identi+eH $u2ai +u oarea +o'ertei >i nu2e e difereauH Mn a+e3te +ondi6ii@ 8edera6ia a2intit( a refuDat 3( 2ai efe+tueDe ?nregi3tr(ri. CIiar da+( nu2e e +on3a+rate n)au a=ut de 3uferit@ nou)=eni6ii n)au g(3it ni+i du'( de* o+area +onf i+tu ui >an3e de afir2are a +a3e e de di3+uri 'o2enite 2ai 3u3. A+e3tea nu 'uteau ie>i ni+i+u2 din 3+Ie2a o3ifi+at( 'ian)+Iitar()to*e)*a3@ >i ?ntr)o a3tfe de 3+Ie2( a de*utat MuddP 1ater3 +u 'ri2e e 3a e ?nregi3tr(ri 'entru Co u2*ia@ a (turi de 'iani3tu Lee BroJn. $oro+u ui a fo3t +( 'ri2a ?nregi3trare a tre+ut dre't a unui +Iitari3t oare+are@ ,a2e3 /SJeet Lu+P0 Carter@ >i n)a fo3t editat( Pagina %1 din 81

de+5t 'e3te 'atruDe+i de aniH Re3tu ?nregi3tr(ri or +u Lee BroJn au 3tat ?n arIi=e e Co u2*ia '5n( in 19-1H Era ine=ita*i +a 3itua6ia de 3tagnare datorat( +o2'anii or na6iona e 3( fie 3'art( 3u* 're3iunea +e or +u idei noi@ 'e gu3tu ani or 'o3t*e i+i. Da+( nu era o+ a 2ari e fir2e@ ni2eni nu)i ?2'iedi+a 'e * ue32eni 3( ?nregi3treDe a fir2e 2i+i@ +are nu a=eau de 'ierdut 2ai 2u t +a ?n ori+e a t( afa+ere. O 'uDderie de a3e2enea fir2u i6e au fo3t ?nfiin6ate ?n a doua Cu2(tate a ani or 7.;@ dintre e e deta>5ndu)3e *ine+uno3+uta aDi Chess, a fra6i or PIi >i Leonard CIe33... Mn 19.-@ MuddP 1ater3 era a3o+iat +u 'iani3tu SunnP and S i2 >i +5ntau ?ntr) un *ar. Mntr)o Di@ S i2 a 'rin3 un +ontra+t de ?nregi3trare a noua fir2( $ristocrat A'ri2a ?n+er+are a fra6i or CIe33B@ >i I)a 3o i+itat 'e MuddP@ +are u+ra@ +a de o*i+ei@ Ia +onfe+6ionarea Ca uDe e or ?n ate ieru 'atronu ui. Ca 3( ' e+e f(r( 'ro* e2e@ MuddP i)a +o2uni+at 'atronu ui +( a =enit +ine=a >i i)a Di3 +( =(ruI 3(u to+2ai a fo3t g(3it 2ort 'e 3trad(@ de+i ?>i ia i*er tot re3tu Di ei@ +( e ne=oie de e a+a3( ... Ce e dou( 'ie3e ?nregi3trate +u SunnP and S i2 ) 6itt7e $nna Mae >i &ypsy Wo(an r(25n doar +a do+u2ente a e ?n+e'uturi or di3+ografi+e@ 'entru +are MuddP 3e >i 'oDeaD(! >eD5nd 'e 3+aun@ ?n +o3tu2 i2'e+a*i >i 'antofi u3trui6i@ +u friDura 'roa3'(t( >i di3+u 6inut +u e egan6( >i Iot(r5reH... Dar ade=(rata +arier( di3+ografi+( ?n+e'e anu ur2(tor. Mn a'ri ie 19.8@ a (turi de *a3i3tu Erne3t /Big0 CraJford@ MuddP 1ater3 o*6ine a++e'tu fra6i or CIe33 'entru un di3+. Mn+er+5nd 3( ?nregi3treDe +e=a foarte 'er3ona ?n 3tudiou fir2ei@ MuddP 2or2(ia +u 'ati2( =er3uri e * ue3u ui Country Boy@, +5nd ?n + (dire a intrat Len CIe33. /De3're +e dra+u ui +5nt( (3taE0 a ?ntre*at CIe33 'e o2u de a 'u'itru. /$u ?n6e eg ni2i+ din +e Di+e e H0 A3ta 'entru +( MuddP uti iDa argou Sudu ui >i '(3tra a++entu *(ie6i or de 6ar(@ +a 3( redea +u oarea o+a ( +5t 2ai =ie@ du'( '(rerea ui. Dar '(rerea ui nu +oin+idea +u a 2are ui Len CIe33@ >i du'( di3+u6ii =io ente@ di3+u +ontra+tat a=ea 'e e 'ie3e e 7 Can+t Be Satis%ied A=ariant(@ ?2*un(t(6it( >i ada'tat( ?2'reCur(ri or@ a 'ie3ei 7 Be+s #rou 7edB >i 7 2ee7 6ike &oin+ !o(e. CIitara e e+tri+(@ 'uterni+ a2' ifi+at(@ >i +ontra*a3u 25ng5iat@ nu +iu'it@ de CraJford au 'rodu3 un 3ound di3ti at din * ue3u ani or 7&;@ ?n2uiat ?n Dea2a a3'r( a 3uferin6e or de 'e ' anta6ii >i tre+ut 'rin u*ri+itatea g5tu ui de 3ti+ ( ' i2*at 'e +orDi e ?ntin3e +u2 3e ' i2*( 25na *(r*atu ui 'e 'i+ioru a2antei@ a 'ri2a ?nt5 nire ... C5nte+e e ui MuddP 1ater3 au a2intit negri or din 3u*ur*ii e CIi+ago)u ui de +52'uri e +u *u2*a+ de)a+a3(@ de *ar(+i e 2urdare ?n +are +o'i (ri3er( ) da+( a=u3e3er( a+e e *ar(+i )@ de dru2uri e 'r(fuite@ de +5r+iu2i e +u '(25nt 'e Co3@ de +at5rii +u +o'ite 3u*6iri@ de a *ii ar6(go>i@ =io en6i >i ne3uferi6i@ de 2un+a i3to=itoare@ de e3+a'ade e no+turne 'e a iu*ite +u tru' fier*inte >i =or*a ?n>e (toare... AuDindu) >i +5nte+u 'rin 2ai toate fere3tre e +a3e or din +artiere e unde ?>i =indea Ca uDe e e@ MuddP >i)a dat 3ea2a +( a rea iDat un Iit. Un Iit o*6inut +ontra a>te't(ri or +e or doi CIe33@ +are taFa3er( 2uDi+a ui MuddP dre't +iudat(@ 'ri2iti=(@ ne+o2er+ia (. Ga fi ?n3( o o=itur(H A t( o=itur( =ine i2ediat! 3e3iD5nd@ +u f eru 3'e+ifi+ ra3ei or@ +( genu in=entat de MuddP 1ater3 e 'oate adu+e do ari@ +ei doi CIe33 )au 'u3 'e +Iitari3t a trea*(@ a' i+5nd o ege ne3+ri3( a +a3e or de di3+uri 3+oa3e din Co+ +e=a 2ai ?nainte ) /+e)a 2er3@ tre*uie 3( 2earg(H0 AC5t o 2erge@ 'e ur2( ) a t+e=aHB Li a3tfe @ ?n 19.8 >i 19.9 MuddP 1ater3 i2'ri2( o 3erie de 'ie3e +u tent( 'uterni+ rura (@ fo o3ind a'roFi2ati= 3+Ie2a de 3u++e3 a 'ri2u ui di3+. #rain 2are !o(e, 'own South Blues, Mean Red Spider@ Strea(line Wo(an, Screa(in+ $nd Cryin+, Canary Bird 3au 6ittle &eneva 3unt tit uri de 'ie3e@ une e +o2'u3e de MuddP@ a te e 're uate@ +are adu+ fai2( * ue32anu ui >i =enituri +on3i3tente 'atroni or 3(i. Care ? =or (3a de)a+u2 3()>i 'un( ?n 'ra+ti+( toate idei e@ at5ta =re2e +5t di3+uri e 3e =5nd +u>erH Mn iunie 19%;@ +ei doi CIe33 de3+Iid +a3a de di3+uri Chess, +a 3()>i 3u* inieDe A>iB ?n a+e3t fe ?nt5ietatea o*6inut( ?n u ti2ii ani 'e 'ia6a * ue3u ui@ +u fir2a $ristocrat4 Pri2u nu2(r de +ata og 1.&%@ nu2(ru +a3ei or din +artieru Pagina %& din 81

e=reie3+ a ora>u ui ) a'ar6ine unui CaDD2an@ 3aFofoni3tu <ene A22on3@ 'ie3a My 2oolish !eart, 3e2n +( ti'ii erau de3+Ii>i eF'eri2entu ui@ 3au +()>i tr(dau reti+en6a fa6( de 'uterea +o2er+ia ( a * ue3u ui. A doi ea nu2(r de +ata og a fir2ei Chess e3te Rollin+ StoneB una dintre a+e e 'ie3e 2uDi+a e +are 2ar+IeaD( un 3ti @ o e'o+(@ un genO un arti3t@ o dat( i3tori+(H A+o2'aniat de +Iitara e e+tri+(@ MuddP +5nt( ?n fe u 3(u o te2( 'ro'rie * ue3u ui rura din anii 7&;@ a +o'i u ui n(3+ut * e3te2at 3( r(t(+ea3+( f(r( odiIn(@ 3( +u eag( neferi+irea +u2 +u eg a 6ii fru+te e. Da+( 7 Can +t Be Sati3fied ?n3ea2n( na>terea unui nou 3ti de * ue3@ Rollin+ Stone, f(r( di3+u6ie@ e3te =5rfu a+e3tui 3ti @ >i 'oate a * ue3u ui 'o3t*e i+@ 'oate u ti2a +a'odo'er( a genu ui re'reDentat de un +5nt(re6 +u o +Iitar(H Pentru +(@ du'( 19%;@ ?n3u>i MuddP 1ater3 ?>i 2odifi+( o'ti+a a3u'ra artei 3a e@ >i a'e eaD( a un +o2*o 'entru 3u36inerea idei or no=atoare@ * ue3u +5>tig5nd ?n a2' itudine +eea +e 'ierde ?n 3in+eritate... Ca o +urioDitate! MuddP 1ater3 a re uat nenu2(rate +o2'oDi6ii din a+ea3t( 'ri2( 'erioad(@ ?n di=er3e +o2'onen6e@ 'e 2u te din di3+uri e 3a e LP. I 2ee7 6ike &oin+ !o(e e3te i2'ti2at( +Iiar 'e u ti2u di3+ u+rat de MuddP ) 9in" Bee, +a o 're2oni6ie. De +e n)a re uat >i Rollin+ Stone@ E3te o ?ntre*are +e 're3u'une 2u te r(3'un3uri. Ori+u2@ e *ine +( n)a /3tri+at0 +a'odo'era din 19%;... De>i for2u a +Iitar( e e+tri+()*a33 era ) 3e do=edi3e ) de 2are 3u++e3 >i +u =a oare i'A3Bit( de +onota6ii +o2er+ia e@ MuddP 1ater3 o 3+Ii2*(. Poate inf uen6at de at2o3fera + u*uri or unde +5nta 3ear( de 3ear(@ MuddP deD=o t( ideea de gru' ?n for6(! dou( +Iit(ri e e+tri+e@ *a3 e e+tri+@ to*e >i Iar2oni+(. Pri2a +o2'onen6( a gru'u ui era! MuddP 1ater3@ +Iitar( >i =o+eO ,i22P Roger3@ +Iitar(O /Ba*P 8a+e0 LeroP 8o3ter@ to*eO Big CraJford@ *a3O Litt e 1a ter ,a+o*3@ Iar2oni+(. Mn 19%1@ 8o3ter e ?n o+uit +u E gin E=an3@ iar ?n 19%& gru'u +a'(t( unitate 'rin +oo'tarea 'iani3tu ui Oti3 S'ann@ de3're +are 3e +redea +( e frate e =itreg a ui MuddP 1ater3. Mn +ur3u ani or 7%;@ +onfigura6ia in3tru2enta ( r(25ne fiF(@ nu2ai in3tru2enti>tii 3e 3+Ii2*(. A3tfe @ a to*e *at 'e r5nd@ du'( E=an3@ 8red Be oJ@ 8ran+eP C aP 3au 1i ie S2itI. La +Iitara a doua =ine Pat "are@ uneori Ro*ert ,r. Lo+KJood@ Ear "ooKer 3au Matt Mur'IP. C5t de3're Iar2oni+(@ a fo3t in3tru2entu de a +are >i)au uat a=5nt +56i=a * ue32eni i2'ortan6i ai i3toriei genu ui. Du'( Litt e 1a ter a ur2at Big 1a ter /SIaKeP0 "orton@ a'oi ,a2e3 Cotton@ a e +(rui =irtuoDit(6i a +Iro2ati+) Iar2oni+( nu au ega @ >i ,unior 1e 3@ +are a ?2'ru2utat de a MuddP 3ti u in+onfunda*i de 2anife3tare 'e 3+en(@ +u 3to'(ri >i 'oti+niri 3tudiate@ de efe+t 3igur... C5t de3're *a3@ du'( Big CraJford a ur2at ni2eni a tu de+5t 1i ie DiFon@ o2u )forte@ aFu +a3ei CIe33 ) 'e di3+uri e i2'ri2ate de MuddP ?n anii a+eiaO ?n +on+erte >i ?n + u*uri a'(rea un AndreJ Ste'Ien3 3au a t *a3i3t af at 'e i*er. S( not(2 +5te=a din 2ari e 3u++e3e a e gru'u ui +ondu3 de MuddP +a un di+tator@ +u o 25n( de fier ?ntr)o 2(nu>( de +atifea@ +u2 3'uneau +ei din 'reaC2(. Sunt tit uri intrate ?n +ata ogu genu ui +a 3tandarde@ re uate de diferite a te gru'uriNnu2e@ ?n * ue3 3au ro+K. #oo <oun" #o 9now A19%1BO !owlin+ Wol%AD>EDBC 6on" 'istance Call A19%1B@ o +o2'oDi6ie a ui MuddP in3'irat( de 6on" 'istance Moan, 'ie3a ui B ind Le2on ,effer3onO !oneyBee A19%1BO She Move Me A19%1BO #hey Ca77 Me Muddy Waters A19%1B@ auto*iografie ine=ita*i (O Standin $round Cryin+ A19%&BO Blow Wind Blow A19%3BO 7 Want <ou #o 6ove Me A19%3B@ 'ie3( +u +are ?n+e'e o ung( 3erie de +5nte+e anguroa3e)a2oroa3e) i+en6ioa3e@ +u 2are 'riD( a 'u* i+O 7F( <our !oochie Coochie Man AD>E=BC 7 8ust Want #o Make 6ove AD>E=BC 7F( Ready A19%.B ) 7+( ready %or youG and 7 hope soG you ready %or (e ... O <oun" 2ashioned Ways A19%%BO Mannish Boy AD>EEB, un fe de 'arodie a adre3a ui Bo Didd eP@ +are + a2a +a un +o+o> din =5rfu to'u ui +( 7F( $ Man, MuddP adu+5nd ?n *a+Kground un gru' fe2inin +are 6i'( i3teri+ ?n fe u +on3a+rat a grou'ie)3te or 8ust #o Be With <ou A19%4BO 7 6ive #he 6i%e 7 6ove A19%4B ) +ine 3( +read( a tfe >i +ine nu >i)ar dori a>a +e=aEO 7 &ot My Mo:o Workin" A19%4B@ o +o2'oDi6ie 3e2nat( Pre3tonN8o3ter@ dedi+at( +5nt(re6ei Ann Co e@ +are a >i i2'ri2at)o a &- ianuarie Pagina %3 din 81

19%-O 3)a ?nt52' at +( MuddP f(+u3e ?nregi3trarea ?n 1 de+e2*rie 19%4@ iar +a3a Chess 3)a treDit +u un 'ro+e3@ 'entru +( MuddP 3e2na3e e dre't +o2'oDitorO anu ur2(tor@ MuddP >i Ann Co e au +5ntat 'ie3a de 2ai 2u te ori ?2'reun(@ +a un a'ogeu a +on+erte or 3u36inute ?n diferite o+uriO aDi ni2eni nu 2ai >tie =er3iunea ?2'ur'urat( a +5nt(re6ei ... Mn 19%9@ MuddP 1ater3 adu+e un o2agiu 'rietenu ui Big Bi BroonDP@ di3'(rut +u un an ?nainte@ ?nregi3tr5nd 2ai 2u te +5nte+e a e a+e3tuia@ dintre e e +e 'u6in dou( intr5nd ?n re'ertoriu +on3a+rat a ui 1ater3! 7 2ee7 So &ood >i 6oneso(e Road Blues4 <e3t de i+at 'entru 2e2oria unui 'rieten +are 3e ?ngriCi3e a t(dat( de ?n+e'uturi e /+at5ru ui t5n(r0 de3+in3 ?n CIi+ago@ MuddP... Le+6ia 'rieteniei MuddP 1ater3 >i)o ?n3u>i3e 'oate de a ne're6uitu ,oIn Lee /SonnP BoP0 1i Iia23on. La data +5nd edita ?nregi3tr(ri e dedi+ate ui Big Bi BroonDP@ MuddP 1ater3 ?ngriCea de ,i22P Oden@ ? g(Dduia ?ntr)o +a2er( a de2i3o du'( +e a+e a 3uferi3e un a++ident de 2a>in( >i)>i 'ierdu3e 3(n(tatea ?n 19%-. CIiar ?n 194; 3e af a ?n +a3a ui MuddP@ du'( +u2 ate3t( Pau O i=er@ unu dintre 'ri2ii +er+et(tori ai feno2enu ui * ue3. Mai a'oi@ 'rin anii 74;@ MuddP ? aCut( 2u t 'e BuddP <uP@ a +(rui de're3iune ner=oa3( '(rea in3ur2onta*i ( ?n +ondi6ii e * o+(rii tuturor dru2uri or 'e +are <uP =roia 3( 2earg( +u 2uDi+a 3a. A te fa'te a3e2(n(toare 3unt tre+ute 3u* t(+ere@ din de+en6(... Su++e3u +o o3a a ui MuddP 1ater3 a CIi+ago@ +a >i ?n +o2unit(6i e negre a e ani or 7%; a +on3tituit un 2oti= de +er+etare 'entru to6i +ei +are 3)au 'reo+u'at de * ue3. Ce a +ontri*uit a a3taE La o 'ri=ire 3u'erfi+ia (@ ar '(rea +( fir2a Chess e3te /r(3'unD(toare0 de 3u++e3. Mn3( fir2a Chess a +('(tat i2'ortan6( to+2ai datorit( 3u++e3u ui arti>ti or 3(i@ MuddP 1ater3@ "oJIin7 1o f@ Litt e 1a ter@ Bo Didd eP 3au CIu+K BerrP. Da+( fra6ii CIe33 au f(+ut *ani 'e 3ea2a negri or@ =5nD5nd unora +eea +e +5ntau a 6ii@ ei au 2eritu de a)i fi 'ro2o=at 'e to6i a+e>ti arti>ti ?ntr)un 2o2ent +5nd +a3e e 2aCore tr5nti3er( u>a@ f(r( a te +o2' i+a6ii ra3ia e. Singura +Ie3tie ur2(rit( de CIe33 era 3( ia3( *aniiH A3ta ?ntr)o 'erioad( eFtre2 de 3en3i*i ( a 3o+iet(6ii a2eri+ane@ 3+uturat( de egoi32u +( e3te +ea 2ai 2are 'utere a u2ii >i 25nat( de fri+a i2'eria i32u ui ro>u@ =enit dinA3'reB Mo3+o=aH Co2'ania Chess a fo3t de3+Ii3( negri or@ +5nd ori+e a t( +o2'anie +are ?n+er+a 3( 'ro2o=eDe 2uDi+a neagr( 3e o=ea de indo en6a ) da+( nu +Iiar refuDu ) 'er3ona u ui teIni+ +a ifi+at@ a *i +5t 3e 'oate de +on=in>i +( negrii nu 2erit( o +ea'( degerat(@ ne+u2 o 2un+( de 3tudio ... Li totu>i@ MuddP 1ater3 a fo3t iu*it de 2u t( u2e de +u oare@ dar de a+e fe de oa2eni +on3idera6i /+ a3a de Co30 ) r(ii@ de'ra=a6ii@ +erta6ii +u egea@ 'roFene6ii@ +ri2ina ii@ 'e 3+urt@ 'ri2iti=iiH Unu din fiii 2o>tenitori ai +a3ei Chess ) Mar3Ia CIe33 ) era de '(rere +( 3u++e3u ui MuddP 1ater3 3)a datorat a*ord(rii 3u*ie+tu ui ta*u ) 3eF. /A fo3t 3eFu . Da+( )a6i =(Dut =reodat( 'e MuddP@ atun+i >ti6i +( efe+tu 2uDi+ii ui 3e =edea +e 2ai *ine a fe2ei. Pentru +( * ue3u a fo3t totdeauna@ o >ti6i@ un fe de 'ia6( de fe2eiH S52*(t( noa'tea@ e e 3e a iniau +5te De+e 'e r5nd@ a=eai de unde a ege... / Indi3+uta*i @ a+e3t a3'e+t a a=ut i2'ortan6a ui ?n e=o u6ia * ue3u ui@ nu de3+o'erea MuddP +eea +e era 'reDent deCa ?n teFte e >i 're3ta6ii e unor CIar eP Patton 3au Ro*ert ,oIn3on. Mn tot +aDu @ MuddP 1ater3 >i)a +on3truit re'uta6ia unui fante de 2aIa a@ +a *reaD a +artieru ui@ 'eri+o 'entru *(r*a6ii +are ?>i (3au fe2ei e 3ingure a+a3(@ a2ant ?nn(3+ut@ 3tri+(tor de 2ariaCe@ +o+o>@ nu +odo>@ +a2'ion a ?nt52' (ri eroAtBi)+o2i+e@ +u2 e3te a+eea re atat( ?n 'ie3a 6on" 'istance Ca7l, sau ?n a te a3e2enea 2i+i *iCuterii u2ori3ti+e. Regi3tru 'er2anent auto)ironi+ ne fa+e 3( fi2 ?ng(duitoriO ?n fa't MuddP 1ater3 a fo3t un fa2i i3t +on=in3H C(3(torit +u <ene=a A?i e3te dedi+at( 'ie3a din 19.9B ?n+( din 19.;@ >i)a re3'e+tat >i 're6uit 3o6ia '5n( a 2oartea ei@ 3ur=enit( ?n 19-3@ >i au a=ut doi +o'ii ... Ca >i 1i ie DiFon@ +a >i ,oIn Lee "ooKer@ +a >i "oJ inY 1o f@ +a >i SonnPBoP 1i ia23on@ +a >i a 6i * ue32eni de +ara+ter@ MuddP 1ater3 era un o2 +are 3e fo o3ea de 2uDi+( >i de artifi+ii e Pagina %. din 81

oferiteNdorite de a3+u t(tori +a 3()>i ?2*un(t(6ea3+( traiu H C5>tig5nd 2ai 2u 6i *ani@ ?ntr)o 3o+ietate +are 'unea 2ai 're3u3 de ori+e *anu @ ei ?>i '(3trau u2anitatea 'rin 2en6inerea fa2i iei +u ori+e 're6 arti3ti+H Anu 19%8 adu+e 'ri2u tu2eu ?n Ang ia a ui MuddP 1ater3@ a (turi de Oti3 S'ann@ ?n3o6ind gru'u ad2iratoru ui 3(u eng eD CIri3 Bar*er. I2'a+tu e3te ne+on+ udent. Ad2iratorii * ue3u ui + a3i+@ a>a +u2 era +uno3+ut ?n Ang ia a+e ei =re2i@ nu au gu3tat de o+ a2' ifi+area e e+tri+( >i ro3togo iri e +a de ro+K7n7ro a e 'ianu ui. Ro+Kerii nu 'rea ?n6e egeau de +e ni>te negri +o3tu2a6i +a 3taruri e 2o2entu ui ) a de E =i3@ ,errP 3au CarI )@ +u Ie (n+i a *e >i friDuri gen 'ur+oi de 'aie@ +5nt( +e=a +are adu+e +u ro+Ku @ de>i... Doar 'u6ini a3+u t(tori a=eau 'reg(tirea ne+e3ar( ) +u2'(ra3er( di3+uri CIe33NCIe+Ker +5nd fu3e3er( a++e3i*i e ?n Ang ia ) 3( ?n6e eag( 3orgintea 2uDi+ii a' audate a 3+en( de3+Ii3( ... Printre a+e>tia nu2e +a A eFi3 Vorner@ ,oIn MaPa @ ,oIn Ba drP@ CPriI Da=ie3 =or aCunge 3( 3e2neDe na>terea * ue3u ui *ritani+@ ?ntre 'ri2ii a *i +are au ado'tat 2aniera de a +5nta +a negrii. O ?nregi3trare do+u2ent a +on+ertu ui 3u36inut a &4 o+to2*rie 19%8 ?n 3a a 8ree Trade din Man+Ie3ter '(3treaD( rea+6ia 'u* i+u ui 2ai 2u t de+5t 3ur'rinD(toare! tradi6iona a reti+en6( a eng eDi or e3te ?nfr5nt( a 'ie3a +are )a f(+ut fai2o3 'e MuddP ) 7 Can+t Be Satis%ied, eFe+utat( de autor +u o doD( 2are de 'arodie@ +u ata+uri ironi+e a e =er3uri or 3+ri3e 'entru a treDi +o2'a3iunea negri or din Sud@ +u inf eFiuni a e =o+ii ireDi3ti*i +o2i+e... $i2i+ 3ur'rinD(tor +( turneu a fo3t +on3iderat un 3u++e3 A>i finan+iar@ de3igurHB. A+e a>i gen de 3u++e3 o*6ine MuddP 1ater3 ?n 194;@ a fe3ti=a u de CaDD din $eJ'ort@ RIode I3 and@ o+a itate ' in( de 2i ionari. Cu un an ?nainte@ +5nta3e a Carnegie "a @ aren( a'roa'e eF+ u3i= dedi+at( 2anife3t(ri or 'reten6ioa3e a e 3no*i or +u *ani. Li 'ri2u LP din +ariera ui MuddP@ editat fire>te de Chess, *(tu3e toate re+orduri e de =5nDare a ni=e na6iona . Mn3( a $eJ'ort 3)au de3+Ii3 'or6i e 3're auditoriu a *@ ?n 3'e+ia tineretu uni=er3itar@ +are g(3ea ?n 2uDi+a neagr( un 3'riCin 'entru 'rote3tu +ontra e3ta* i3I2entu ui an+Ii oDat ?n 'roie+te >i uto'ii 'rag2ati+e. C5nd MuddP 1ater3 >i gru'u 3(u a ur+at 'e 3+ena fe3ti=a u ui de a $eJ'ort@ ?n 3 iu ie 194;@ 3e 'oate 3+rie +( atun+i 3e tra3a Iotaru ?ntre dou( e'o+i. 8u3e3er( De+e ani de referin6( 'entru * ue3O ur2au De+e ani de 3a+ra iDare. Deodat( +u Beat e3@ Ro ing Stone3@ Ani2a 3 >i +e e a te gru'uri eng eDe@ * ue3u +('(ta 3tatut de art( 2atri+e 3au 2at+( 'entru +e)a ur2at. La $eJ'ort@ audien6a 'redo2inant a *( 3)a treDit +u un gru' de negri +are nu +5ntau CaDD@ a>a +u2 3e o*i>nui3e@ ?n tre+ute e edi6ii a e fe3ti=a u ui@ +i o 2uDi+( 'e ' a+u droCdiei 3o+iet(6ii@ nu nu2ai negre. Segregarea ra3ia (@ 'ro* e2e e 3o+ia e@ di3'ute e 'o iti+e 'e te2a dre'turi or +i=i e ) 3u*ie+te toate a 2od( ?n A2eri+a a+e or ani ) au tre+ut ?n ' an 3e+und +5nd MuddP 1ater3 >i gru'u 3(u au dat +e' *utoiu ui +u * ue3. De unde@ a ?n+e'ut@ organiDatorii >i 2uDi+ienii 3e te2eau de 3+anda 'ro=o+at din +on3iderente 3o+ia e >i 'o iti+e de une e gru'(ri +are tri2i3er( a2enin6(ri@ fa't +e a du3 a o 'reDen6( a 'o i6iei ?n 2ai 2are nu2(r +a de o*i+ei ) a 3f5r>itu +on+ertu ui toat( a3i3ten6a era ?n 'i+ioare@ dan3a@ 6i'a de ' (+ere@ tr(ia un 3enti2ent de 3o idaritate >i fraternitate +u2 nu2ai 2uDi+a *un( ?6i d(ruie>teH Ca 3( 2u 6u2ea3+( a3+u t(torii@ MuddP Q Band au tre*uit 3( reia u ti2a 'ie3( - l &ot My Mo:o Workin"H... S( not(2 +( 3u++e3u a+e3tei 'ie3e fu3e3e 'ro=o+at >i de 're3ta6ia 'er+u6ioni3tu ui 8ran+i3 C aP a e +(rui 'referin6e 3're ,aDD fu3e3er( do2o ite de ordine e ui MuddP 1ater3O a nu 3e uita +( MuddP ?>i +ondu+ea tru'a +u autoritate@ iar ie>iri e i2'u3e de e erau 3an+6ionate. In3'ira6ia ui C aP din +on+ertu a2intit 3)a 3o dat +u un 3u++e3 nea>te'tat de ni2eni@ iar nu2(ru 3(u ) din feri+ire@ r(2a3 'e di3+@ ?n 'ri2u LP i=e a ui MuddP@ editat i2ediat A2ai eFi3t( un a t LP i=e din 19%8@ editat ?n3( ?n 198&B ) a+e3t 3o o de to*e a de=enit o* igatoriu ?n +on+erte e u terioare unde 3)a +5ntat 'ie3a re3'e+ti=(. Anii 74; au fo3t de3tu de +ontro=er3a6i 'entru +ariera ui MuddP 1ater3. Pe de)o 'arte@ 2uDi+a ui din de+eniu tre+ut era +ategori3it( dre't +e 2ai *un * ue3 Pagina %% din 81

+are 3e f(+u3e =reodat(O 'e de a t( 'arte@ ?n+er+(ri e 3a e noi 3e o=eau de refuDu 'u* i+u ui@ at5t negrii@ +5t >i a *ii nu a++e'tau /eF'eri2ente e0 3a e. Pentru +(@ ori+e 3)ar Di+e@ o2u a ?n+er+at >i or+Ie3tre de 3uf (tori@ >i efe+te '3iIede i+e +u JaI)JaI@ >i 3u'ergru'uri@ dar f(r( 3( o*6in( de+5t D52*ete de +o2' eDen6(. Mn fa't@ e ?>i 'ierdu3e 'u* i+u o*i>nuit negru@ 'u* i+ atra3 a+u2 de@ 3oundu MotoJn@ iar 'u* i+u a * 'refera 'erioada a>a)Di3@ 'ri2iti=( a * ue3u ui ) to6i *(tr5nii *(utori de JIi3KP din genera6ia ui Son "ou3e@ SKi' ,a2e3@ BuKKa 1Iite@ ,oIn "urt@ 8red M+DoJeII ) MuddP 1ater3 ?n3u>i fiind in+ u3 ai+i +u +5nte+e e 3a e de ?n+e'ut 3au +u a te e noi@ +5ntate ?n 2aniera 3ong3teri or. Dar noi e a'ari6ii 'e LP a e ui MuddP erau datorate >i 'o iti+ii +a3ei de di3+uri Chess, +are =roia 3( fie ?n 2iC o+u +urentu ui atun+i a+tua >i i2'unea arti>ti or 3(i 3( 3+oat( 2uDi+( / a 2od(0. Trea*( 3ortit( e>e+u ui... $u tre*uie uitat ) ni+i iertatH ) +( to6i arti>tii +a3ei Chess erau trata6i >i ' (ti6i foarte 'ro3t de 'atroni@ VeitI Ri+Iard a 3'u3 ?n nenu2(rate r5nduri +u2 )a g(3it 'e MuddP 1ater3 +5nd a =iDitat 'ri2a dat( CIi+ago ) Dugr(=ind 'ere6ii 3tudiou ui@ +a 3( +5>tige un *an de *uDunarH A3ta ?n +ondi6ii e ?n +are MuddP era +on3iderat /King of tIe +ountrP * ue30H O a t( 're+iDare! titu atura a3ta neofi+ia ( era o eti+Iet( +o2er+ia (H Pentru +( un +er+et(tor +a Sa2 CIarter3 3+ri3e3e ?n+( din 19%9@ ?n +artea /TIe CountrP B ue30 +(! /B ue3u ui MuddP 1ater3 e3te =er3iunea de+adent( a * ue3u ui rura . Da+( a 'ierdut +e=a ?n 3en3i*i itate@ e nu 'oate fi * a2at +( fo o3e>te a+e ea>i a+orduri du'( regu i noi...0 $u2ai +( Sa2 CIatter3@ +a >i a 6i +er+et(tori ai * ue3u ui@ +on3idera +( a+e3t fe de 2uDi+( 3)a 3f5r>it o dat( +u a2' ifi+area +Iit(rii. Or@ e3te e=ident +( * ue3u nu 3e define>te 'rin in3tru2ente 3au 2iC oa+e teIni+eH Li ni+i nu 6ine de o anu2it( +onteFtua itate@ un o+ anu2e 3au o i2*( anu2eH BIue3u e3te ne=oia de a 3triga Ia un 2o2ent dat@ +5nd te 3ufo+i@ /Ao eu@ 2a2(H0 A3ta 3e 3'une nu2ai ?n i2*a 2atern( +u 3in+eritate@ >i nu e o* igatoriu 3( fie ro3tit Ia 2i+rofon 3au ?n fa6a unei adun(ri@ +i nu2ai 3( fie i*er ro3titH Mn 1949@ +ei de Ia Chess au ideea de a)i adu+e a (turi 'e +56i=a dintre 2ai *(tr5nii * ue32eni negri >i +56i=a dintre tinerii a *i +are ?>i f(+u3er( fai2( din a +5nta teFte a e /+ioroi or0. A>a aCung ?n a+e a>i 3tudio MuddP 1ater3@ Oti3 S'ann@ MiKe B oo2fie d@ Pau Butterfie d@ Dona d 0Du+K0 Dunn@ Sa2 LaP@ BuddP Mi e3@ ,eff Caro@ Pau A3*e >i PIi U'+Iur+I. Mntru+5t ?n6e egerea dintre to6i a+e>tia a fo3t 2ai 2u t de+5t 'erfe+t(@ 3)a organiDat >i un +on+ert a /Su'er Co32i+ ,oP S+out ,a2*oree0@ ?n+Ieiat triu2fa +u 'ie3a 7 &ot My Mo:o Workin") ReDu tatu e3te +on+retiDat 'e du* u LP 2athers and Sons *ine =5ndut iu*itori or de * ue3 de a2*e e +u oriH La 'u6in ti2' du'( a+e3te ?nt52' (ri re+onfortante 'entru arti3tu af at ?n +u2'(n(@ MuddP 1ater3 3ufer( un a++ident de 2a>in( >i e3te i2o*i iDat ?n gIi'3 +5te=a uni. M5na 3t5ng( r(25ne f(r( +ontro ner=o3 '5n( 'e Ia ?n+e'utu ui 19-;. Dar re=enirea 3e fa+e ti2id( Ia fe3ti=a u #he Blues 7s $live Q We)l, din CIi+ago. Li +u toate +( tru'a i 3e ?2'r(>tia3e +5t ti2' e fu3e3e *o na=@ ?n 19-1 MuddP 1ater3 o*6ine 'ri2u 're2iu <ra22P 'entru LP)u #hey Ca77 Me Muddy Waters@ +u'rinD5nd reedit(ri a e unor ?nregi3tr(ri 2ai =e+Ii. A3ta nu)I +ondu+e a noi >i re2ar+a*i e rea iD(ri. C5te=a for2u e de tru'( ?n+er+ate a+u2 nu 3e do=ede3+ 'e 'otri=a eFigen6e or 3a e. P5n( ?n 19-4@ uni+u 3u++e3 'ro=ine din Londra@ dar >i a+e3ta 3e integra unei 2odeH... Du'( triu2fu o*6inut de di3+u 6ondon Session a ui "oJ in7 1o f@ +ei de a Chess au an3at ra'id o 3erie de /?nregi3tr(ri ondoneDe0 +u nu2e e de 'ri2( inie a e +ata ogu ui 'ro'riu ) CIu+K BerrP@ Bo Didd eP@ MuddP 1ater3 et+. Tri2i3 a Londra@ MuddP ?nregi3treaD( +u RorP <a agIer@ Ste=e 1indJood@ Mit+I Mit+Ie @ Ri+K <re+I@ <eorgie 8a2e@ dar >i +u doi * ue32ani /de)a+a3(0 ) +Iitari3tu Sa22P LaJIorn >i CareP Be O un 2ae3tru a Iar2oni+ii@ a e +(rui eFer+i6ii de =irtuoDitate 3ea2(n( +u o ?ntreag( or+Ie3tr( 3i2foni+(H A fo3t 'erioada +5nd g oria o*6inut( 'rintre /'u>tanii a *i0 >i +u aCutoru a+e3tor Pagina %4 din 81

'u>tani@ era 'ri=it( de MuddP 1ater3 +u oare+are +iud(. Pentru +( ) 3'unea e ! /Mnainte de Ro ing Stone3@ oa2enii a *i nu >tiau ni2i+ de 2ine >i ni+i nu =roiau 3( >tie. Eu a2 f(+ut de2u t ?nregi3tr(ri de a3tea@ /ra3ia e0@ 3'e+ifi+e ra3ei 2e e@ +u2 e Di+ ei a+u2. Greau 3( =( 3'un +( e e 3e g(3eau de =5nDare@ dar *(tr5nii =5nD(tori Di+eau 'u>tani or +are =roiau 3( e +u2'ere! RDe)a3tea =reiE Ltii +e)3 a3teaE LtifturiH Arun+( nai*ii 2uDi+a a3ta de +ioriHS Atun+i Ro ing Stone3 >i a te a3e2enea gru'uri eng eDe au ?n+e'ut 3( +5nte 2uDi+a a3ta >i)a+u2 'u>tii +u2'(r( ?nregi3tr(ri e 2e e =e+Ii@ >i e ' a+...0 MuddP 1ater3 era 'rea 25ndru >i 'rea +on=in3 de for6a * ue3u ui 3(u 'uterni+ >i dura*i @ +a 3( dea i2'ortan6( a2(nunte or a3tea. Dar nu 'utea fi indiferent. Pentru +( ) 3'unea e ! /Ce ne 3e'ar( de a+e>ti tineri +are +5nt( +a noi +a 2ine >i +a "oJ in7 1o f@ e3te +( noi +Iiar a2 tr(it +Ie3tii e a3tea +u 2u 6i ani ?nainte@ a noi a+a3(@ ?n Mi33i33i''i. A+e>ti 'u>ti 'ot 3( =in(@ 3( ia +Ie3tii e a3tea >i 3( e +5nte ori+5t. Pentru noi@ e e au ?n3e2nat =ia6a noa3tr(@ ti2'uri gre e >i ne+aDuri 'rintre +are ne)a2 t5r5tH $u >tiu da+( 'entru 'u>tii de aDi '(6anii e noa3tre 3unt rea e@ da+( e 3i2t autenti+eH Eu@ eu nu 'ot 3i26i * ue3u a tfe de+5t +e=a greu 'rin +are a2 tre+utH0 Cu a te +u=inte! I7+d rather drink (uddy waters, sleep in a hollow lo" #han4 44 to e treated 7ike a do"444 I Anu 19-% ?i adu+e ui MuddP 1ater3 a doi ea <ra22P 'entru LP)u WoodstockC +a >i 'ri2u @ a 3e+6iunea EtIni+NTraditiona . A te 're2ii o*6inute ?n +ur3u de+eniu ui 3unt din 'artea re=i3te or 'own Beat, Bill oard, E ony >i Blues ?nli(ited4 Onoruri e nu) aCut( 3()>i re?n+Iege o tru'(. $u2ai 3+Ii2*area +a3ei de di3+uri ? re an3eaD(. Mn 19-4 3e2neaD( 'entru Blue Sky, o fi ia ( a uria>ei Colu( ia, unde era 'rodu+(tor a *ino3u ,oInnP 1inter@ ?nfo+at ad2irator a ui MuddP 1ater3. I2ediat 3unt 'u3e 'e di3+ o 3erie de 'ie3e@ une e =e+Ii +o2'oDi6ii@ a te e noi@ une e editate 3u* nu2e e ui MuddP 1ater3@ a te e 3+oa3e ?n nu2e e ui ,oInnP 1inter A'e a *u2u Nothin" But #he BluesB, !ard $"ain A19--B >i 7+( Ready A19-8B +on6in fie+are +5te nou( 'ie3e ?n +are ' (+erea de a +5nta 3e 3u'une rigorii 3e'tetu ui 3trunit de MuddP 2ai *ine +a ?n e'o+a 3a de ' in( 2aturitate. 8or2u a +u dou( +Iit(ri 3o o@ o +Iitar( rit2i+(@ *a3@ 'ian@ to*e >i Iar2oni+( e3te a+o'erit( de MuddP >i ,oInnP 1inter@ Bo* Margo in@ CIar e3 Ca 2e3e@ Pineto' PerKin3@ 1i ie S2itI >i ,a2e3 Cotton@ =e+Ii 3ide2an a gru'u ui fondat de MuddP@ re=enit a+u2 +u ni>te ar2onii 3u'ra)etaCate@ re=(r3ate +a a'e e unei f5nt5ni dintr)un 'atio 2eFi+an 3u* 3oare e torid... Ur2eaD( +56i=a ani de turnee@ at5t ?n SUA >i Canada@ +5t >i 'rin Euro'a@ din Ang ia '5n( ?n Po onia Aunde ?n 19-4 inregi3tra3e live a un fe3ti=a de CaDDHB. Sunt ani +5nd * ue3u ?>i 3e e+ta3e ad2iratorii@ iu*itori de 2uDi+( *un(@ nu 2u 6i@ dar +on3e+=en6i. CIiar da+( a'ari6ii e ?n +on+ert a e ui MuddP 3e f(+eau +onfor2 unui o*i+ei +on3a+rat de 2e+ani32u 3IoJ)*iD@ /ar3ena u 0 teIni+ era 2ini2 *unei audi6ii iar de+oru 3e redu+ea a un 3+aun@ 'e +are ideru ?>i 'unea fundu +a 3( 3e 3i2t( +u2=a +a 'e 'ri3'a +a3ei 3a e din Mi33i33i''i. ASunt 2ai 2u te fi 2e +are '(3treaD( a+e3t a2(nunt@ din 'erioade diferite a e +arierei ui 1ater3HB. Un di3+ 6ive AD>J>B '(3treaD( +e=a)+e=a din at2o3fera a+e3tor +on+erte@ iar 'e e 3e aud >i a 6i 2e2*ri ai +o2*ou ui +e )a in3o6it 'e MuddP! LutIer /<uitar ,unior0 ,oIn3on@ +Iitar(O ,errP PortnoP@ Iannoni+( Aun ti' +are ? i2ita 'e Pau Butterfie d '5n( >i a... 2u3ta6(HB 3au Ca =in ,one3@ *a3. La Iar2oni+( a'are ?n une e +on+erte >i ,a2e3 Cotton@ >i CareP BeII@ +are +ondu+eau fie+are 'ro'riu +o2*o@ >i MoCo Buford@ a t =e+Ii 3ide2an +are >i)a di3'utat /3u++e3iunea0 a /2o>tenirea0 ui MuddP@ du'( 2oartea ui@ a (turi de Pineto' PerKin3@ LutIer ,oIn3on@ for25nd #he 6e"endary Blues Band4 U ti2u di3+ ) !oney Bee ) a'are ?n 1981@ an ?n +are *oa a 3e in3ta a3e definiti= ?n tru'u 2i+u6 >i nea3t52'(rat. Un do+u2ent =ideo din a+e ti2' red( =iDita 'e +are ti'ii de a Ro ing Stone3 o fa+ ?n + u*u unde MuddP 3u'ra=ie6uia@ a Pagina %- din 81

CIi+ago. Un 2i+ Ca2)3e33ion 3e ?nCgIe*eaD( de o+Iii +a2erei de fi 2at. MuddP nu 3e ridi+( de 'e 3+aun@ nu 2ai dan3eaD( 'e 3+en( ?n fe u 3(u ini2ita*i @ dar tre'ideaD( ro3tindu)>i * ue3u @ 25ini e ?i tre2ur(@ *uDe e 3e 3tr52*( de durere@ +a'u 3e + atin( ) >i * ue3u +urge@ a t * ue3 de+5t +e de 'e ' anta6ie@ a tu de+5t +e (3at de CIar eP Patton >i Ro*ert ,oIn3on@ dar identi+ '5n( a +onfuDie +u 'ati2a unui Son "ou3e@ >i e 2ar+at de greut(6i e =ie6ii... MuddP 1ater3 a 2urit ?n noa'tea de &9N3; a'ri ie 1983@ ?ntr)un 3'ita din CIi+ago. S)a ?nt52' at +( ?n a+ea noa'te a Londra 3e ani=er3au &% de ani de eFi3ten6( ai + u*u ui MarZuee. Mntre in=ita6i@ A eFi3 Vorner@ CIar ie 1att3@ Bi i 1P2an@ Eri+ C a'ton@ CIri3 8ar oJe >i a 6i 'ionieri ai RIPtI2 Q B ue3)u ui *ritani+. Cu to6ii au ?n+Ieiat 'etre+erea inton5nd +a un i2n 'ie3a !oochie Coochie Man) $u 3e 'utea o +oin+iden6( 2ai 3e2nifi+ati=(@ >i 'oate +( ni+i n)a fo3t o +oin+iden6(H

Pagina %8 din 81

9. Legenda (lue2ului /ILLIE DI:ON


Da+( CIar eP Patton e3te /tat( 0 * ue3u ui@ "oJ in7 1o f / u'u 0@ ,oIn Lee "ooKer /=r(Citoru 0@ MuddP 1ater3 /+a3te anu 0@ B.B. Ving +e a ta de+5t /rege e0@ SonnP BoP 1i ia23on /6a'u 0 iar ,oInnP 1inter@ fire>te@ /a *ino3u 0 >i a 6ii tot +a2 'e)a+o o ) 1i ie DiFon e3te ?n3u>i B ue3u H C5nd a 3e2nat@ a (turi de)un Don SnoJden@ +Ie3tie ti'i+ a2eri+(nea3+( ) =o u2u auto*iografi+ l $( #he Blues, DiFon a++e'ta re3e2nat o e=iden6( re+ a2at( >i re+uno3+ut( de to6i +ei +onta2ina6i +u 2i+ro*u a une+o3 >i i2'o3i*i de e i2inat du'( +e )ai +onta+tat. Mn fiin6a >i fiin6area ui 1i ie DiFon@ * ue3u >i)a g(3it 'er3onifi+area +u toate +a it(6i e 3a e! * 5nde6ea@ *un(tatea@ 2a3i=itatea ginga>(@ 'ro ifi+itatea A'roB+reati=(@ 3u'ortu 2ora ?n + i'e e negre@ +aritatea@ 3uferin6a nedrea't(@ 3(r(+ia re ati=(@ a eanu ) +u2 *ine Di+e i2*a ro25n( 3u* 25ng5ierea unui fi o3of e2ina2ente afon... De>i a +o2'u3 foarte 2u te 'ie3e dintre +e e 3o+otite 3tandarde a e * ue3u ui@ ?nregi3tr(ri e f(+ute ?n nu2e 'ro'riu de 1i ie DiFon 3unt oare+u2 de'(rtate de 3oundu + a3i+ a * ue3u ui@ a>a +u2 ? +unoa>te2 a3t(Di@ du'( 2ai *ine de o Cu2(tate de 3e+o . Pri2e e 'artituri@ eFe+utate +u gru'u TIe 8i=e BreeDe3@ >i i2'ri2ate a B ue*ird@ au o 3tru+tur( CaDDP)3ou @ 3au +u2 'retind fran+eDii ) +afe+on+ert. U ti2e e ?n+er+(ri 'e di3+@ din 1988@ 'e !idden Char(s, adu+ o 2e an+o ie de 'ro=enien6( 'ar+( ru3ea3+(H Li nu e de 2irare@ da+( a3+u t(2 i2'ri2area din 19-;@ din 8ranKfurt)"oe+I3t@ a 'ie3ei Sittin+ $nd Cryin+ #he Blues, un ade=(rat /+5nte+ de ini2( a *a3tr(0 ?n 2anier( euro'ean(@ din a+e ea +are 3e +5ntau ?n +a*arete e ger2ane@ fran+eDe 3au ro25ne>ti ?n 'erioada +e ui de)a doi ea r(D*oi 2ondia . S)ar Di+e +( ui DiFon ?i ' a+e 3( eF'eri2enteDe ?n nu2e 'ro'riu@ +()i 3unt ne3uferite eti+Iete e +e i)au fo3t i'ite +u itere e B.L.U.E.S. 3+ri3e ?n toate +Ii'uri e@ +( =rea@ 'oate@ 3( 3e di3treDe 'e 3ea2a +redu i or... Cred ?n3( +( DiFon a de3+ifrat 2e+ani32e e 3uf ete>ti +e 'ro=oa+(N'rodu+ a+e3te Ce anii nu2ite +5nte+e * ue3 A3au doine@ 3au daina ?n i2*i e indo)euro'ene@ 3au *o+ete@ ?n fine@ 2e o'ei tradi6iona e 3'e+ifi+e ?ndeo3e*i 'o'oare or a3u'riteB. Iar +u2 2e+ani32u 3uf ete3+ e3te a+e a>i a fie+are indi=id /atin30@ 'are e=ident( 'o3i*i itatea ' ierii 'e 3tru+tura ui a for2e or enun6ate ?n 'aranteDa de 2ai 3u3. Li 2i 3e 'are a*3o ut nor2a +a un ti' nu2it /* ue3u ?n 'er3oan(0 3( fie 3u3'e+tat +( a tr(dat@ nu)i a>a@ 3oundu * ue3u uiH ... Mn fa't@ e a aCun3 a e3en6(@ una din e3en6e e fiin6ei u2ane@ >i)a 'u3)o 'e note du'( +u2 a g(3it +u oarea +ea 2ai 'otri=it(@ 3au ti2*ru ade+=at... Pri2ii &% de ani@ =ia6a ui 1i ie DiFon a +ur3 ?n a t( dire+6ie de+5t ur2(torii %&. ACe 3i2etrie a +ifre or@ 'entru a2atorii de 'aranor2a it(6iHB MuDi+a a fo3t doar o 'arte a edu+a6iei 'ri2ite@ ni+ide+u2 ta entu 3(u 're+o+e 3au =irtuoDitatea de in3tru2enti3t@ +u2 3)a 'etre+ut +u a 6i * ue32eni. Un 'i+ a i'3it +a 1i ie ,a2e3 DiFon 3( fie a t+e=a@ un *oFer renu2it@ de eFe2' u... Pentru +( a3ta a fo3t e ti2' de +56i=a ani@ iar *oFu i)a +i2entat un +ara+ter de u't(tor@ de 2are aCutor ?n *(t( ia +u a *ii e'o+ii 3a e ... 1i ie ,a2e3 DiFon 3)a n(3+ut a 1 iu ie 191%@ ?n Gi+K3*urg@ ora> ?n +o2itatu 1arren@ Mi33i33i''i@ o+ unde 3)a dat o i2'ortant( *(t( ie ?n =re2ea r(D*oiu ui +i=i @ 'ierdut( de 3udi>ti... Ora>u 3e af ( nu de'arte@ de =(r3area r5u ui #aDoo ?n 2are e f u=iu +e d( nu2e e 3tatu ui)'atrie a * ue3u ui rura . De>i '(rin6ii ui DiFon ) tat( @ CIar ie DiFon@ 2a2a Dai3P M+VenDie ) u+rau a fer2(@ unde u+reaD( >i 2i+u 1i ie a (turi de +ei 13 fra6i ai 3(i@ 'o3i*i it(6i e de +5>tig oferite ?n $ord ? 25n( 'e +a'u fa2i iei@ +u to6i ai 3(i@ a CIi+ago. $u 3t( 'rea 2u t@ >i ?n 193; ? g(3i2 'e 1i ie u5nd 'ri2e e / e+6ii0 de 2uDi+( de a un du gIer nu2it TIeo PIe '3@ ideru unui gru' o+a Pagina %9 din 81

de go3'e . A>a ?n=a6( /arta ar2oniei =o+a e0 'u>tanu 1i ie! +io' ind e2ne 'entru +a3e e ridi+ate de Mr. PIe '3H Li 'entru +( a +5nta a +Iitar( '(rea 3i2' u@ 1i ie ?n=a6( >i a>a +e=a@ iar +a 3( 'un( ?n a' i+are +e ?n=(6a3e@ d( 3'e+ta+o e a >+oa a de du2ini+( a (turi de =iitoru 'iani3t de renu2e Litt e BrotIer Montgo2erPH Du'( +e ai tr(it =ia6a ?ntr)un 2are ora>@ re)3ta*i irea a 6ar( e un afront adu3 +o2odit(6ii@ +Iiar da+( a+ea3ta 3e ' (te>te +u 2un+( grea. Mn 193%)34@ fa2i ia DiFon 3e 2ut( iar a CIi+ago@ o+uind ?n 3u*ur*ia unde =or trage to6i negrii din Sud ) 1indP CitP +('(t5nd ?n ti2' nu doar nuan6a unei denu2iri dat( din 'ri+ina =5nturi or +are 2(turau 3tr(Di e ora>u ui 3uf 5nd din3're Mari e La+uri re+i@ 1indP CitP fiind >i un di2inuti= +a o 25ng5iere 'entru ur*ea ?n +are negrii au g(3it o 3 uC*( >i o =ia6( 2ai ?2' init( de+5t ?n 6ara or 3(ra+(... Pentru a 3+('a de 3(r(+ie@ fa2i ia DiFon u't( din r(3'uteri. ACun3 ?n ' in(tatea for6e or@ t5n(r >i 'uterni+@ 1i ie ,a2e3 3e a'u+( 3( *oFeDe. Era o 2oda itate de3tu de a3'r( 'entru a fa+e *ani@ dar CIi+ago era ora>u unde a>a +e=a 3e ' (tea *ine. Un negru de 1@9;2 ?n( 6i2e >i 1;; Kg greutate a=ea@ +u2 3)ar Di+e@ 'er3'e+ti=e *(t(ioa3eH Du'( nu2ai un an de u'te@ ?n 193- ,a2e3 DiFon de=ine 'artener de antrena2ent a +e e*ru ui ,oe Loui3@ /*o2*ardieru 0 din DetroitH C5>tiga3e a+e3t dre't fiind ?n=ing(tor ?n +a2'ionatu de +ategorie grea a 3tatu ui I inoi3H Cu2 *anii +are +ir+u au 'e 5ng( *oFeri erau >i 2u 6i@ >i nei2'oDa*i i@ tenta6ia de a)i ua >i a fugi Aa t( +Ie3tie ti'i+ a2eri+an(HB o=ea 2ai tare de+at ori+e 'u2n a +a2'ionu uiH Li 2anageru ui DiFon a fo3t o=it de a3ta! a uat *anii >i)a di3'(rut ?n +ea6(@ e+uindu) 'e =iitoru * ue32an de ?n+redere ?n a *iH Ca 3()>i uite ne+aDu @ 1i ie DiFon 'etre+e 2u t ti2' ?n *aru unde a2i+u 3(u Leonard Ca3ton 3u36ine antrenu +5nt5nd a un 'ian. Ca3ton intuie>te ?n *oFeru deDa2(git un 2uDi+ant ador2it ?n+(@ >i 3e 'une 3( ? ?n=e6e +u2 3e +5nt( a in3tru2ente e af ate a ?nde25n(. Ce 2ai 'otri=it 'entru 2a3i=u DiFon i 3e 'are +ontra*a3u . Mn 3+urt ti2'@ degete e groa3e@ *utu+(noa3e@ a e +a2'ionu ui ratat 3e o*i>nuie3+ *ine 'e +orDi e *u*uitoare@ iar 3unetu 3+o3 de e e ? ?n+5nt( ?ntr)at5t 'e 3u'(ratu 1i ie@ fo3t ,a2e3 TIe Big@ ?n+5t 3e de=oteaD( tota 2uDi+ii. A>a 3e integreaD( gru'u ui TIe 8i=e BreeDe3@ +u Leo /Ba*P Doo0 Ca3ton ider. Ei +5nt( ?n + u*uri e unde o*6in +ontra+te@ >i ?n+et)?n+et ?>i fa+ un nu2e@ aCung5nd 3( ?nregi3treDe +5te=a di3+uri 'entru B ue*ird... Cin+i ani@ din 19.; '5n( ?n 19.%@ +=intetu fun+6ioneaD( +ontinuu@ at5t +5t au +ontra+te. Mn u ti2ii ani ai r(D*oiu ui@ +ontinuitatea aCunge doar ?nt5 nire o+aDiona (@ dre't +are Ca3ton >i DiFon Iot(r(3+ tran3for2area ?n trio ) dar a3ta e =a reu>i 'e3te =reo doi ani@ din 19.-. Mntre ti2'@ DiFon +5nt( ?n gru'u ,u2'3 Of ,i=e@ a e +(rui 're3ta6ii au r(2a3 i2'ri2ate 'e di3+ a Mer+urP. Mn a2*e e +o2'onen6e@ 2uDi+a f(+ut( e3te@ +u2 a2 3'u3 deCa@ un fe de CaDD) * ue3)+afe. Rit2u 3Jingu ui@ rede3+o'erit de CaDD2enii ani or7 3%) 7.;@ e3te g aDurat de 2uDi+an6ii din Curu ui DiFon A+are 3e ' anta +a un 'i on ?n 2iC o+u 3+eneiB +u 'a3ta + a2oroa3( a 3enti2ente or +e 3e re=ar3( du'( 2ieDu no'6ii@ ?n 3ingur(tate 3au ?n +ar+iu2(@ ?n rug(+iune 3au *e6ie@ ?n *i3eri+( 3au *orde . ReDu tatu E Un rIPtI2 Q * ue3 in+i'ient@ in3inuant +a >oa'ta unei t5rfe@ eF'editi= +a diagno3ti+u unui 2edi+ de +artier ag o2erat@ 're+i3 +a ter2enii unei ?n6e egeri de afa+eri din u2ea inter o'(. Mntr)o 3intag2( ) +a a CIi+agoH Ora> a +(rui fai2( nu ne+e3it( eF' i+a6ii ... P5n( ?n 19%&@ DiFon@ Ca3ton >i un Bernardo Denni3 +5nt( ?n TIe Big TIree Trio@ tot o 2uDi+( de a3+u tat ?n *ar du'( 2ieDu no'6ii. I2'ri2( 2u te di3+uri a +a3e e +e 3e ?n2u 6i3er( nu nu2ai ?n CIi+ago ) Bu et@ Mira+ e@ Ari3to+rat@ OKeI@ Co u2*ia fiind +5te=a dintre +e e 2ai agre3i=e. Efer=e3+en6a +u +are indu3tria 2uDi+a ( 3e deD=o t( ?n ora> ) >i ?n a te ora>e a'ro'iate@ +a Detroit@ Cin+inatii 3au C e=e and ) nu)i de o+ ui2itoare@ +5nd ?i >tii 'e a2eri+ani. Din toat( fauna +e 2i>un( a2u>in5nd 'rofitu @ 3e deta>eaD( fra6ii CIe33! doi e=rei n(3+u6i unde=a a grani6a Pagina 4; din 81

dintre Ru3ia >i Po onia Agrani6( 2i>+(toare ?n 'er2anen6(@ a3tfe +( 6ara de *a>tin( a +e or doi =a fi +5nd una@ +5nd a ta@ du'( ?2'reCur(riHB@ =eni6i ?n A2eri+a 'rin 19&8)&9@ >i intra6i ?n afa+eri@ du'( +u2 e i2'unea 3'iritu na6iei or. Mn 19.- ei 3unt i2' i+a6i ?n fir2a Ari3to+rat@ +e an3eaD( >i de3fa+e +ariere de * ue32eni. C5nd +ei doi ) Leonard >i PIi ) ?3i a3a2* eaD( 'ro'ria fir2( ) fai2oa3a CIe33 ) ei adu 2e+( ?n 1i ie DiFon 'e a+e o2 forte +are 'oate +unoa>te un ta ent a3+un3 >i ? 'oate 3+oate a u2in( 'rin 'ro+e3u i2're=iDi*i a > efuirii ?n+('(65nate. Ceea +e DiFon fa+e 'entru CIe33 3ea2(n( +u +eea +e Le3ter Me ro3e f(+u3e 'entru B ue*ird! de3+o'er( >i an3eaD( +ariere arti3ti+e i2'ri25nd +5ntare6i de *ar ?n +are 3e to+eau 2uDi+ieni de geniu... C5t ti2' Big TIree Trio 2erge@ +ontra+tu ui DiFon +u fir2e e fra6i or CIe33 e3te +u 3tatut de +o a*orare. Din 19%&@ =a fi angaCatu +a3ei de di3+uri ?n +a itatea de 3e33ion)2an@ +o2'oDitor@ aranCor@ 'rodu+(tor@ dire+tor arti3ti+@ +(ut(tor de ta ente >i a>a 2ai de'arte. Dar +u2 +ei doi CIe33 nu 'rea 3unt darni+i a 'ung( +u angaCa6ii or@ DiFon =a fi ne=oit 3( +5nte 'eriodi+ ?n + u*uri e din ora>@ *a +Iiar 3( u+reDe a a t( +a3( de di3+uri@ +5nd nu)>i =a +ondu+e 'ro'ria ui fir2(. Tot din anii a+e>tia dateaD( >i +(3(toria +u a doua ne=a3t(@ Marie. APri2a +(3ni+ie fu3e3e ?n =re2ea +5nd era *oFerB. Marie ?i =a d(rui ui 1i ie nu 2ai 'u6in de 1. +o'iiH A3ta 'ro ifi+itate 'ro+reati=(@ nuE $ea'(rat@ unu din +o'ii =a 2erge 'e ur2e e tat( ui. E3te 8reddie@ un *(iat n(3+ut ?n 19%;@ *a3i3t ?n u2ea 2uDi+a ( a ora>u ui@ +o2'onent a gru'u ui Son3 Of TIe B ue3@ a +(tuit@ fire>te@ nu2ai din +o'ii de * ue32eni@ +u oare+are a+ti=itate nota*i ( 'rin anii 7--)78;. Dar a genera6ia ur2(toare@ 1i ie DiFon 3e 'oate 25ndri +( a ?nte2eiat un fe de dina3tie! ne'otu 3(u@ A eF@ n(3+ut ?n 19-%@ =a +o2'une@ a (turi de *uni+@ un +5nte+ in+ u3 'e di3+u !idden Char(s a =5r3ta de 1&)13 ani. Con3e2neD a3ta +a un fe de +urioDitate@ 'entru +( 3e ?n6e ege a'roa'e f(r( a te eF' i+a6ii! nu)i totuna 3( fii Do2nu B ue3 3au ne'otu Do2nu ui B ue3@ ?ntr)o indu3trie ?n +are 2oda 6ine o+ de +riteriu de referin6(H Pentru +( degea*a =a fi +o2'un5nd aDi A eF DiFon * ue3uri ?n 2aniera *uni+u ui 3(u Ade>i nu +red +( o fa+eB@ =a oarea or =a fi a ta. De+i o dina3tie de 2uDi+ieni@ 'oate@ nu una de * ue32eni@ +(+i a fi * ue32an ?n3ea2n( un 2od de =ia6( ?nainte de ori+e... . De>i nu )au ' (tit Ani+iB 'e DiFon +u +5t 2erita@ +ei doi CIe33 i)au dat i*ertate 3( 'ro+edeDe +u2 +rede 2ai *ine +u arti>tii >i * ue3uri e or. Mntre DiFon >i +ei +u +are u+reaD( 3e 3ta*i e>te a+ea re a6ie 3'e+ia ( +are fun+6ioneaD( ?ntr)un +o e+ti= for2at 'e *aDa afinit(6i or 3uf ete>ti. To6i ti'ii +are i2'ri2au 'entru CIe33 a=eau ?n 'ri2u r5nd nu2itu /fee ing * ue0@ a'oi originea ?n Mi33i33i''i@ a'oi o ?n+ ina6ie 3're *(utur( >i fe2ei@ a'oi a te a2(nunte +e fa+ 3u*3tan6a unei 'roDe e a*orate@ +a ro2anu ... Iar eu ?n+er+ 3( nu 3+riu ro2aneH MuddP 1ater3@ "oJ in7 1o f@ Me2'Ii3 S i2@ 1a ter "orton@ Litt e 1a ter@ Bo Didd eP@ Magi+ Sa2@ Eddie BoPd@ CIu+K BerrP@ SonnP BoP 1i ia23on@ BuddP <uP@ ,unior 1e 3@ ,.B. Lenoir@ Oti3 S'ann >i 2u 6i a 6ii tre+ 'rin /'u2nii0 ui 1i ie DiFon ?n dru2u or 3're g orie. Li to6i 3e a eg +u / o=ituri0 +are e +auDeaD( 3u++e3u ! 'ie3e +o2'u3e@ aranCate >i 'rodu3e de infatiga*i u DiFon@ uneori *a3i3t ?n tru'e e de a+o2'ania2ent a 3tudio@ a teori nu2ai +on3u tant... Toat( u2ea e e+triDaAnBt( a * ue3u ui /2ade in CIi+ago0 re+uno>tea ?n e +eea +e u2ea ?ntreaga a * ue3u ui +on3ider(aDi a fi@ +u2 a2 3+ri3 deCa@ * ue3u ?n 'er3oan(H M(+ar +u a3ta 3( 3e a eag( >i DiFon@ +( *ani ... Pentru *ani@ e +5nt( ?n + u*uri@ +a ori+e ?n+e'(tor@ dar nu +u ori+ine! a + u*u SP =io73@ ?ntre 19%&)19%4 are a (turi 'e +Iitari3tu E 2ore ,a2e3H $o'6i de neuitatH ... Pentru *ani ) fa2i ia 3e 2(rea +u +5te un 3uf e6e anua H ) 2erge ?n turnee@ 2un+e>te ori+e@ a++e't( >i a te 'o3turi de r(3'undere. Mntre e e ) dire+tor arti3ti+ a fir2a Co*ra@ unde 3e i2' i+( ?n an3area +Iitari3tu ui Oti3 Ru3I@ unu dintre +ei 2ai 'ro2i6(tori tineri * ue32eni@ >i 'rintre 'ri2ii +are 3ufer( trau2a ne?n6e egerii@ a 'roa3tei difuD(ri >i a ne'ro2o=(rii di3+uri or 3a e@ fiind+( 2oda 3e 3+Ii2*a3e@ ro+K)and)ro I)u Pagina 41 din 81

3'u *era3e 2enta it(6i 3i 3o+iet(6i ... Di3+uri e rea iDate de Oti3 Ru3I a Co*ra@ 3u* ?ndru2area ui DiFon 3unt +on3iderate nu doar +e e 2ai *une a e +Iitari3tu ui@ dar >i 'rintre +e e 2ai *une a e * ue3u uiH Mn 19%-@ DiFon ?>i ?n+ear+( noro+u +u 'ro'ria fir2(! <Iana Mu3i+ Pu* i3Iing A=5ndut( ?n 194; +or'ora6iei ARCB. Dar 'ia6a era +ontro at( deCa de 2ae>trii afa+eri or@ e=rei 3au nu@ 2afio6i 3au +in3ti6i@ a>a +( 'entru un inde'endent +a DiFon r(25ne un 3u++e3 de 'a 2are3 fa'tu +( a =5ndut +u un 2i+ +5>tig@ ne'ut5nd =inde a +5t ar fi 2eritat... Ca 3( +aute ta ente@ e fa+e un turneu 'rin 8 orida)TeFa3) Mi33i33i''i@ a (turi de Oti3 Ru3I A>i@ de3igur@ 3( 'ro2o=eDe 'rodu3e e a+e3tuiaB@ dar reDu tatu nu)i ?n+uraCeaD( eforturi e. A3tfe +( 3e ?ntoar+e tot a =e+Iii 3(i 'rieteni@ +on3a+ra6i de2u t@ >i ' u3eaD( a *ur3a +o2'oDi6ii or. Anu 194; =a fi o du* ( reu>it( ?n =ia6a >i +ariera de +o2'oDitor a ui 1i ie DiFon. A+u2 fa+e 'ri2u turneu ?n Ang ia@ a (turi de Me2'Ii3 S i2 >i +56i=a in3tru2enti>ti de *aD( ai /g(>tii de a CIe330. Li tot a+u2 ?nregi3treaD( 'entru "oJ in7 1o f trei dintre +e e 2ai +e e*re +5nte+e a e * ue3u ui@ >i)a'oi a e ro+Ku ui! Spoon%ul, Back 'oor Man >i Wan"-'an"-'oodle) A (tur5ndu) e +o2'oDi6iei +are )a f(+ut +e e*ru 'e Oti3 Ru3I ) 7 Can+t Kuit <ou, Ba y )@ DiFon 'utea 3( tr(ia3+a ini>tit! o+u 3(u ?n i3toria 2uDi+ii era a3iguratH Dar DiFon nu era o2u +are 3( 3e odiInea3+a =reodat(H Da+( e 3( 3intetiD(2 un de+eniu din =ia6a ui@ a=e2 C.G.)u arti3tu ui a*orio3@ a * ue32anu ui +u +e are e foarte 'er3ona ! nea3t52'(ru @ +(utarea Auneori g(3irea@ a teori e>e+u B a +e=a nou@ nu de dragu nout(6ii@ +i din ne=oia unei a te eF'ri2(ri@ a unei a te 'er3'e+ti=e a3u'ra =ie6ii. 194;. Turneu ?n Ang iaNEuro'a +u Me2'Ii3 S i2. C5nt( a Gi age <ate ) $eJ #orK >i ?nregi3treaD( 'entru 8o KJaP3O 'ie3e e din a+ea3t( 'erioad( =or fi editate 3u* tit uri e Son"s >i $t #he Vill%i"e &ate, dou( LP)uri +on3iderate 'rintre +e e *une a e genu ui. A'ari6ie a $BC)TG ?n #oday Show4 C5nt( a A3I <ro=e@ Lo3 Ange e3. Mnregi3treaD( +u Me2'Ii3 S i2 'entru +a3a Ger=e@ ?n 8ran6a. 1941. Lu+reaD( 'entru CIe33@ 'rodu+(tor@ 3e33ion)2an. Mi ofer( ui "oJ in7 1o f ?n+( dou( Iituri! 7 $in+t Supersititious >i 6ittle Red Roo3ter@ ?n a+e a>i ti2' 'ie3e de 2are 3u++e3 'entru gru'uri e eng eDe de * ue3)ro+K@ +a >i 'entru a te tru'e. Ce e dou( +o2'oDi6ii de3+Iid o ung( i3t( de tit uri tre+ute ?n re'ertoriu ro+Ku ui@ +u 3au f(r( for2e ega e. Go2 re=eni a a+e3t a3'e+t. 194&. Turneu ?n Euro'a@ 'ri2a oar( 3u* titu atura de $(eri+an 2olk Blues 2estival@ a ini6iati=a a doi ger2ani iu*itori de CaDD >i@ nor2a @ * ue3 ) "or3t Li''2ann >i 8ritD Rau. A (turi de DiFon 3unt! ,oIn Lee "ooKer@ SonnP TerrP@ BroJnie M+ <Iee@ Me2'Ii3 S i2@ T)Bone 1a Ker@ "e en "u2e3 >i SIaKeP ,aKe. Mare entuDia32 ?n 'u* i+@ 3u++e3 de +riti+( >i finan+iar. DiFon ?nregi3treaD( ?n <er2ania >i 8ran6a@ 'entru Brun3Ji+K >i Po Pdor@ iar a Pari3 +5nt( a + u*u Troi3 Mai etD. 1943. Cant( a $eJ A eF C u*@ CIi+agoO ?nregi3treaD( 'entru CIe33O din nou ?n Euro'a@ +u SonnP BoP 1i ia23on@ Gi+toria S'i=eP@ Me2'Ii3 S i2@ MuddP 1ater3@ Oti3 S'ann@ Matt Mur'IP@ Lonnie ,oIn3on@ Big ,oe 1i ia23 >i Bi Ste'neP A a to*eHB. 194.. Lider ne+onte3tat a +e or tran3'orta6i 'rin Euro'a +u anua u turneu $(erican 2olk Blues 2estival A2anife3tare ?n+Ieiat( ?n 19-&B. Mn <er2ania ?nregi3treaD( 'entru 8ontana >i A2iga. AGer3iunea din 1 noie2*rie 194.@ a Ber in@ a 'ie3ei My Ba e e3te 'ro*a*i +ea 2ai *un( din +5te au fo3t date a+e3tei 'ie3e. E >i nor2a ) doar DiFon e3te autoru @ >i +ine iu*e>te odra3 a 2ai 2u t de+5t odr(3 itoru EB Mn Ang ia ) a'ari6ie a TG@ 3u* titu atura 7 !ear #he Blues4 194%. Parti+i'( a tradi6iona u $eJ'ort ,aDD 8e3ti=a @ a+u2 2ai 2u t un fe3ti=a de * ue3. C5nt( a Gi age Ganguard@ $eJ #orK. La e2i3iunea 2estival Presents #he Blues dat( a CBC)TG Toronto@ Canada. 1944. Cant( a Vi*itDeria C u*@ Toronto. A<Ii+i +ine erau o*i>nui6ii o+a u uiEB 194-. Lu+reaD( 'entru CIe33. Pune *aDeIe tru'ei +e 3e =a nu2i #he Chica"o Blues $ll Stars@ +u'rinD5nd 'e ,oInnP SIine3@ Lee ,a+K3on@ Eddie Ca2'*e >i Bu3ter Benton@ +Iit(ri! SunnP and S i2 >i LafaPette LeaKe@ 'ianeO 1a ter "orton@ Pagina 4& din 81

CarreP Be @ SnooKP PrPor@ Iar2oni+aO C ifton ,a2e3@ *aterie. Mn fa't@ for2a6ia nu era fiF(@ +i 3e ada'ta du'( 'o3i*i it(6i e >i angaCa2ente e +o2'onen6i or. Mai t5rDiu au intrat ?n for2u ( >i tineri@ +a Bi P Bran+I@ Iar2oni+(@ Lurrie BeII@ +Iitar(@ Sugar B ue A,a2e3 1IitingB@ Iar2oni+(@ 3au 8reddie DiFon@ *a3. Sunt nu2e de 'ri2( 25n( a e 3+enei * ue3@ dar nu >i de 'ri2e e o+uri ?n to'u =5nD(ri or de di3+uri. 1948. Con+erte ?n Euro'a +u CIi+ago B ue3 AII Star3 A're+u2 3e =ede@ un fe de idee furat( de a organiDatorii A2eri+an 8o K B ue3HB 1949. Turneu ?n Euro'a@ +u ?nregi3tr(ri 'entru MPS din V\ nO turneu ?n A2eri+a@ a'ari6ie a fe3ti=a u de * ue3 de a CIi+ago AHBO +on+erte a $eJ #orK ) E e+tri+ Cir+u3 >i "a f $oteO +ontra+t a A3I <ro=e@ Lo3 Ange e3O di3+uri a B ue "oriDon@ ?n CIi+ago@ >i S'i=eP@ tot ?n CIi+ago Ae3te fir2a +5nt(re6ei Gi+toria S'i=eP@ de +are ne =o2 o+u'a a t(dat(HB Ca 3( nu r(25n( 2ai 'reCo3 de+5t /regina0 Gi+toria S'i=eP@ DiFon ?>i fa+e iar 'ro'ria +a3( de di3+uri ) #a2*oNS'oonfu )@ dar >i 'ro'ria agen6ie de 'rodu+6ie@ +(utare de ta ente ) B ue3 8a+torPNSou Produ+tion3H Da+( a 6ii a=eau o fir2(@ e de +e 3( nu ai*( dou(EH Ca tot ro25nu din Di e e noa3tre 'o3t+o2uni3te@ Iot(rat 3( e arate e ( oraH Mn fa't@ uni+u di3+ nota*i editat a #a2*o e3te 'ro'riu di3+ a ui 1i ie DiFon ) Peace) Pentru +( DiFon a fo3t ?nainte de ori+e un 'ro2otor de ta ente@ du'( +e e de3+o'eri3e >i for2a3eH /Agen6ia0 B ue3 8a+torP era o +a2er( de +56i=a 2etri '(tra6i@ +u intrare dire+t din 3trad( >i +u o fir2( =o'3it( ro>uNnegru 'e fond ga *en@ 3ituat( ?n a'ro'ierea +a3ei de 'e SoutI -4 Street@ o+uin6a ui DiFon. $u i'3eau 3+u e e ne+e3are ) a2' ifi+atoare@ difuDoare@ 'ian@ to*e ) +Iit(ri e erau adu3e de)a+a3( de fie+are ) toate fo o3ite 'entru re'eti6ii@ nu 'entru ?nregi3tr(ri 'rofe3iona e. Re'eti6ii e erau diriCate de 1i Iie@ a>eDat 'e un 3+aun ?n +entru +a2erei@ +a un rege din 'o=e>ti@ /'roteCat0 de '( (ria a *( +u *oruri 3tr52*e@ ?2*r(+at ?ntr)o +(2a>( ro>ie@ *ine ?ntin3( 'e '5nte+u 'roe2inent. <e3turi e 3a e erau argi@ 're+i3e 3i Iot(r5te@ +Iiar ner=oa3e@ +a ni>te +ro>euri. ADiFon nu era un ti' ner=o3@ dar are o +o2'oDi6ie ) Nervous ) +u 're+i'it(ri de +u=inte@ *5 *5ie i >i a te 3i2'to2e de o2 ner=o3@ +e dau o not( u2ori3ti+( >i =eridi+(@ i2'o3i*i de uitatH Iar 'ri2a ?nregi3trare@ din 19%9@ e3te eFtre2 de 'roa3'(t( >i a3t(DiHB U2oru nu) '(r(3ea 'e DiFon ni+i ?n toiu re'et(rii unui +5nte+ nou@ ni+i ?n ti2' +e da in3tru+6iuni +u +ara+ter teIni+ no=i+i or. Era o 'reDen6( eFe2' ar( >i agrea*i (. O+Iii u2ino>i ?n +iuda +u orii negru)+(r*une@ fa6a at(@ fruntea *o2*at(@ f( +i e 2a3i=e@ *uDe e groa3e >i r(3fr5nte@ na3u turtit@ o*raCii *r(Dda6i de >an6uri@ *(r*ia 2ar+at( de o gro'i6(@ ure+Ii e 2ari@ a' e+ate 'er2anent +(tre 3unetu +Iinuit 3+o3 de e e=ii 3(i ... Din+o o de ?nf(6i>area afa*i ( >i g u2e e de e2i3iune TG@ 3e g(3ea un 'rofe3or +are nu tre+e 'e3te gre>e i@ +are 'une e e=u 3( re'ete@ 3( reia un frag2ent@ o intrare@ un a+ord@ '5n( +5nd e 3igur +( oaDa a *(gat a +a' definiti=@ >i 'oate +5nta in3tin+ti= ori+5nd ... Din 19-; '5n( ?n 19-- 1iIIie DiFon >i CIi+ago B ue3 AII Star3 +o ind( u2ea@ +on+ert5nd +Iiar ?n Au3tra ia >i $oua Uee and(. Mn r(3ti2'@ odiInindu)3e a CIi+ago@ ?n +a3a ui +u trei ni=e e Ain+ u3i= de2i3o u a2enaCat +a 'i=ni6( +u *(uturiB@ 'reg(te>te 3+Ii2*u de 25ine@ +u2 3e 3'unea +5nd=a ?ntr)o 'ro'agand( de 'artid. Mn fa't@ +aut( 3( nu a3e de iD*e i>te o fru2oa3( tradi6ie@ 'e +a e 3( 3e to'ea3+( ?n di3+o@ ro+K 3au 'unK@ genuri ?n +are tineretu negru 3e reg(3ea 2ai iute de+5t ?n * ue3u tre+ut ?n i3torie@ du'( une e o'inii. $oua genera6ie e gata de a 3e an3a ?n u2e@ iar unu din +5nte+e e +u +are ie3e 'e 'ia6( 3e +Iea2( Berlin WallC +o2'u3 de BiIIP Bran+I@ >ofer de taFi ?n ti2'u i*er@ Iar2oni3t de 3u*ti itate re2ar+a*i ( aDi. Mn noie2*rie 19--@ DiFon Q $eJ <eneration of CIi+ago B ue3 6in un +on+ert anto ogi+ a 8i ar2oni+a din Ber inu de =e3t. Do+u2entaru dedi+at +on+ertu ui@ i2'regnat +u 3e+=en6e fi 2ate a CIi+ago@ de o ' a3ti+itate +u ade=(rat * ue@ e3te unu dintre +e e 2ai eF're3i=e >i +o2'reIen3i=e. M6i =ine 3( 3'ui +( nu2ai un nea26 n(3+ut ?n ti2'u r(D*oiu ui >i +re3+ut ?n 3(r(+ia ani or 7%;@ 'oate ?n6e ege durerea unei ra3e 'er2anent u2i ite@ +u2 a fo3t ra3a neagr( ?n A2eri+a ... Rea iDat de te e=iDiunea Pagina 43 din 81

*a=areD(@ 7 $( #he Blues Afire>teHB@ 'oart( 3e2n(tura ui Adrian Ma*en@ autor a neuitatu ui =ideo) ong)+ i' Pink 2loyd at Po(peii4 Cu 'u6in ?naintea +on+ertu ui a2intit@ DiFon 3ufer( a2'utarea 'i+ioru ui 3t5ng@ fa't +are ? o* ig( 3( 3e de' a3eDe +u aCutoru unei +5rCe. De'arte de a) afe+ta@ 2er3u +u /trei 'i+ioare0 ?i +onfer( o 're3tan6( deo3e*it(. Mi>+area ent( a++entueaD( i2're3ia de 2aie3tate@ o2u DiFon 'are un Deu@ 3au 2(+ar un erou 2iti+ +o*or5t 'rintre 2uritori. Sigur@ fraDa a3ta e o Ii'er*o (@ DiFon a fo3t un o2 2ode3t@ o*i>nuit@ gata ori+5nd 3( dea un 3fat *un@ un aCutor@ o 'ie3( or+Ie3trat(. A$u 3ur'rinde 'arti+i'area 3a a 'ri2u di3+ a ui ,oInnP 1inter@ de eFe2' uO a (turi de 1a ter "orton@ a Iar2oni+(@ >i de 1i ie DiFon a *a3 a+u3ti+@ a *ino3u 1inter +5nt( 'oate +e 2ai /negru0 * ue3 din +5te a (3at e 'e di3+uri '5n( aDi ... B Gor*ea2 de 2ituri@ de Dei. Cred +( ?nDe3trarea arti3ti+( de eF+e'6ie tran3for2( indi=idu * ago3 o=it +u a>a +e=a@ ?i d( un aer a'arte@ 2ai 3igur@ 2ai di3tin3 >i 2ai de3tin3 ) +5nd nu) roade in=idia >i) fa+e in3u'orta*i ... DiFon@ +e 'u6in a *(tr5ne6e A>i a a'(rut ?n at5tea o+uri a TG ?n+5t 2ateria de o*3er=a6ie eFi3t( din *e >ugHB@ a=ea 'ri=irea 3enin(@ ?n6e eg(toare >i deta>at( a o2u ui +are a =(Dut 2u te@ +are e +on>tient de =a oarea 3a@ dar nu fa+e +aD de a3ta Adin +ontr(@ 'entru e @ Do2nu B ue3 ?n 'er3oan(@ * ue3u e un fa't o*i>nuit@ de =ia6(@ +are ?>i 3+Ii2*( +ara+teri3ti+i e de a o genera6ie a a ta@ a>a +u2 o 2ar+( de 2a>in(@ 8ord@ de eFe2' u@ ?>i 3+Ii2*( di2en3iuni e de a an a an@ r(25n5nd ?n 'er2anen6( a+eea>i )a>a e >i * ue3u @ r(25ne a+e a>i@ 3+Ii2*5ndu)3e 2ereuHB@ un 'rofe3or +are >tie *ine +e 3'une@ un ?n6e e't +are nu 6ine 3()>i i2'un( ?n=(6(tura 3u* ni+i o for2( ) doar d( +5te un 3fat *un +ui +ere a>a +e=a... Go+ea ui DiFon '(3treaD( +( dura +onfe3oru ui@ ro3te>te =er3uri e +a >i +u2 ar a inta ne'o6ii@ 'o=e3te>te 'ar+( ne?n+reD(tor +( inter o+utoru ? ?n6e ege@ >i nu din =ina a t+ui=a@ +i dintr)a 3a@ a ui DiFon... Ca it(6i e =o+a e a e inter'retu ui DiFon 3e '(3treaD( nea terate de a ?n+e'uturi '5n( a fina . <ing(>ia@ 25ng5ierea +u=inte or@ griCa de i+at(@ tea2a i2aginar( +( =or*e e 3)ar 'utea ru'e da+( 3unt D*ierate@ r(3tite ) toate a3tea 3e adun( ?n ti2*ru =o+a de o rar( u2anitate... DiFon 'are un 2a2o> +are adu+e a =ia6( +o'ii@ nu un +5nt(re6 +are tran3'une note e ?n 3enti2enteH De'arte de e a3'ri2ea *ereg(6ii *(utori or *(tr5ni@ a fu2(tori or '(ti2a>iO de>i n)a eF+ u3 a+e3te ' (+eri din =ia6a 3a@ =or*a ?i e3te +urat( >i '(ti2a>( +a =o+ea unui +o2entator de fot*a 3ud)a2eri+an... Girtutea >i *un(tatea nu adu+ auto2at >i g oria. Ba di2'otri=(H Mn unga ui +arier(@ DiFon n)a 'ri2it onoruri ofi+ia e@ +i nu2ai re+unoa>terea +e or a=iDa6i. Pre2iu re=i3tei B ue3 Un i2ited@ 'e anu 19-3@ +a >i tit u de +e 2ai *un *a3i3t de * ue3@ 3unt +e e dou( 3e2ne a e /onoruri or0 de 'u3 ?n 'erete... Pie3e e ui DiFon au fo3t Iituri 'e di3+uri e ?nregi3trate de a 6ii. Tru'e e eng eDe@ ?ndeo3e*i@ au 3+o3 2u 6i *ani 'e 3ea2a =ariante or 're u+rate +u 3au f(r( Iar. Une e tru'e au a=ut *unu 3i26 3()>i re+unoa3+(@ >i 3( ' (tea3+(@ 3ur3a de in3'ira6ie. A te e nu. E3te *ine +uno3+ut 'ro+e3u 'e +are DiFon )a intentat +e or de a Led Ue''e in@ +are 3u36ineau +( Whole 6otta 6ove nu ' agiaD( <ou Need 6ove, +o2'oDi6ia ui DiFon. Ca o 'aranteD( fie Di3@ +ei de a Led Ue''e in@ ro+Keri *uni ?ntr)o 2(3ur( datat(@ >i)au ?n3u>it fraudu o3 >i g oria a tor +o2'oDi6ii 3e2nate de * ue32enii B ind 1iIIie ,oIn3on ) No ody+s 2ault But Mine ) >i Lead*eI P ) &allow Po7e4 $u2ai +( 'entru a3ta n)a 2ai fo3t ni2eni 3()i o* ige a ' at(! +ei doi au 2urit ?n+( din@7anii 7.;... Dar +5nd +ine=a 're ua ?n 2od ega +o2'oDi6ii e ui DiFon@ a+e3ta era u ti2u +are 3e 3u'(ra da+( re3'e+ti=u o*6inea 3u++e3H Li nu de 'u6ine ori a 6ii f(+eau =er3iuni 2agnifi+e a e +o2'oDi6ii or diFoniene. Iat(@ de eFe2' u@ 'ie3a My Ba e, 'ri2u 2are 3u++e3 din +ariera ui Litt e 1aIter. Re3'e+t5nd te2'ou >i or+Ie3tra6ia 3ta*i ite de +o2'oDitor@ 1a ter eF+e eaD( ?n 'a3aCe e de Iar2oni+(@ in3tru2ent a +are 3e 3'une +( nu a=ea ri=a H Garianta ui DiFon 'une ?n e=iden6( =o+ea >i +Iitara@ f(r( a rea iDa un dia og ani2at ?ntre e e@ +i nu2ai o 3uit( de 3o ouri +u2in6i. Dar +( dura =o+ii ui DiFon n)o are ni2eniH C5t de3're =arianta ?nregi3trat( ?n ianuarie Pagina 4. din 81

194- de MuddP 1ater3@ Bo Didd eP >i Litt e 1a ter A'e di3+u Super 7uesB, ea 'are o +o2'oDi6ie a ui Didd eP@ +are 3e *ag( *ine ?n fa6(@ 3+Ii2*5nd rit2u . Ceea +e 3e aude 'oate fi +ata ogat Iardro+K)* ue3@ 'entru +( inten3itatea 3e+6iei rit2i+e i2'une o 'ie3( +o2' et =iguroa3(@ +u un due =o+a de neuitat ?ntre trei ar6(go>i ironi+i >i nei3'r(=i6i A?n 3en3 de f(r( i2iteHB. A2 notat 2ai ?nainte +( a'ari6ii e TG a e ui 1i ie DiFon 3unt de3tu de nu2eroa3e. O a t( 'reDen6( de 3e2na at e3te ?n fi 2e. Mn 19-& e3te in+ u3 ?n 'e i+u a ,ut ,% #he Blacks 7nto #he Blues, 'artea a doua intitu at( $ Way #o Escape #he &hetto4 Un ad2irator a 3(u e3te regiDoru Martin S+or3e3e@ +are ?i 3o i+it( o 'ie3( 'entru fi 2u Culoarea anilor, din 198.. DiFon e3te a+o o >i 3o i3t =o+a @ dar nu a'are ?n fi 2O ti2*ru =o+ii 3a e Ia3( o a2'rent( de neuitat... Li'3it de 're3tigiu tre+(tor a 3u++e3u ui de to'@ 1i Iie DiFon a 'o3edat din ' in >i toat( =ia6a autoritatea +e ui +are a i2'u3 arIite+tura * ue3u ui. Mutat din 1983 'e Coa3ta de Ge3t@ ?n Ca ifornia@ DiFon 'une u2(ru a eforturi e 2uDi+ieni or reDiden6i ?n Don( de a 2en6ine =igoarea * ue3u ui@ ?ntr)o e'o+( 2ar+at( de teIni+i32 u3+at >i a*urea ( a+ri2ogen(. !idden Char(s e3te un *un eFe2' u de fee ing 'ro'riu * ue3u ui. Soundu i2'ri2at ?n 3tudiou O+ean 1aP din "o PJood are o ?n+(r+(tur( de 2e an+o ie a'roa'e in3u'orta*i (@ 2ai a e3 ?n 'ie3a B7ues <ou Can+t 6ose4 $o3ta gia a'u3e or =re2uriE Regretu tinere6ii 'ierduteE Pre3i26irea eFtin+6ieiE Mn 1991@ in=itat ?ntr)un fi 2 dedi+at r(d(+ini or 2uDi+ii a2eri+ane A'rodu3 de Ca'oneDiHB@ a (turi de 'reDentatoru +i+ u ui@ Ro**ie Ro*ert3on@ +Iitari3tu fo3tu ui gru' TIe Band@ DiFon 3er=e>te 'u* i+u ui o ade=(rat( e+6ie ad)Io+ de3're a'ari6ia * ue3u ui. A+o2'aniat ) 3au 2ai degra*( in+itat ) de Te e+a3teru ui Ro*ert3on@ 1i ie DiFon i2'ro=iDeaD( un in3tru2ent de 'er+u6ie dintr)o foaie de I5rtie af at( 'e 2a3(. Mn 25ini e Do2nu ui B ue3@ I5rtia a+eea de=ine un 2iC o+ de eF're3ie@ un generator de e2o6ie@ +e=a =iu@ ' in de 3uf et >i energieH Rar 3)a =(Dut un a>a eFe2' u de g orifi+are 3i2' ( a unei arteH /Poate +e 2ai inf uent arti3t din * ue3u 2odern0@ du'( a're+ierea ui Pete 1e ding@ 1i ie ,a2e3 DiFon a 2urit a &9 ianuarie 199&@ ?n 3'ita u din Bur*anK@ 3uferind un ata+ de +ord. Mo>tenirea r(2a3( e3te ad2ini3trat( de 8unda6ia B ue3 "ea=en. Dar 2o>tenirea ade=(rat(@ +ea +are nu 'oate fi ad2ini3trat( de ni2eni@ >i +are 3e +on+retiDeaD( ?n 3enti2ente e tran32i3e de * ue32an +e or +are I)au a3+u tat >i ? a3+u t( du'( di3+uri e 3au fi 2e e 3a e ) a+ea3t( 2o>tenire nu 'oate fi e=a uat( de ni2eni >i ni+i /7to+at(0 de =reun 2o>tenitor dire+t. C5t =a 6ine =ia6a 'e a+ea3t( ' anet(@ =a d(inui >i * ue3u @ 'entru +( * ue3u e3te =ia6(. Pare o ' atitudine@ ?n3( +are ade=(r nu 3un( +a o ' atitudineE

Pagina 4% din 81

;. Legenda $rafului de (lue2 ELMORE *AMES


/M)a2 3+u at t5rDiu ?n di2inea6a a3ta >i +red +( a2 3( fa+ 'raf A+uB 2(tura 2eaO a2 3( torn gaD 'e3te +eea +e iu*e3+ ) >i *ine +( nu 3unt 'rea 2u 6i 'rieteni ?n +a2era 2ea0. A3tfe a2enin6a E 2ore ,a2e3@ 2ai ?n g u2(@ 2ai ?n 3erio3@ ?n 19%1@ +5nd di3+u 'ust My Broo( ur+a ent '5n( ?n fruntea + a3a2ente or de =5nD(ri@ de=an35nd 'e greii Di ei ) a de MuddP 1ater3@ "oJ in7 1o f@ ,oIn Lee "ooKer 3au B.B. Ving. Ger3iunea origina ( a +5nte+u ui fu3e3e deD=o tat( du'( o te2( tradi6iona ( de Ro*ert ,oIn3on >i i2'ri2at( 3u* tit u 7 Believe 7+ll 'ust My Broo(, ?n 1934. ArtIur /Big BoP0 Crudu' ?nregi3tra3e >i e o =er3iune a +5nte+u ui@ a 1; 2artie 19.9@ 'entru +a3a Gi+tor@ f(r( 3u++e3 deo3e*it. Du'( / o=itura0 ui E 2ore ,a2e3@ ?>i ?n+er+a noro+u +u a+eea>i 'ie3( >i Ro*ert ,r. Lo+KJood@ +are 3e +on3idera /ur2a>u 0 ui Ro*ert ,oIn3on nu doar fiind+( 2a2a ui fu3e3e o =re2e +on+u*ina ui ,oIn3on. Ger3iunea din noie2*rie 19%1@ 'entru +a3a Mer+urP@ a ui Lo+KJood@ '(rea o +ari+atur( 'e 5ng( reduta*i a >i 3tr( u+itoarea i2'ri2are f(+ut( de E 2ore ?n augu3t 19%1 @ ?n ,a+K3on@ Mi33i33i''i@ 'entru 2i+u6a +a3( Tru2'et. $i+i Lo+KJood@ >i ni+i Crudu'@ nu 'o3edau o /2(tur(0 ) adi+(@o +Iitar(H ) n(*(d(ioa3( +a a ui E 2oreH APrin 744)74-@ +ei de a Canned "eat i2'ri2au doar ?n +on+ert o =ariant( eFtre2 de slide a.. 'ie3eiB. Ca fo3t e e= 3i itor >i ta entat a +o2'oDitoru ui titu ar >i egendar@ E 2ore ,a2e3 3+Ii2*a3e +5te=a =er3uri >i re)or+Ie3tra3e 'artitura. Ba3u u2* (tor de *oogie)Joogie@ 'e +are ,oIn3on ? +5nta 3ingur 'e +orDi e groa3e a e +Iit(rii 3a e a+u3ti+e@ E 2ore ? tre+u3e@ fire3+@ *ateriei 3i *a3u ui. /8 ori+e e e0 ) 3'e+ia itatea ui Ro*ert ) 'e +orDi e 3u*6iri erau reDer=ate 'ianu ui >i 3aFofonu ui. $outatea adu3( de EI2ore +on3ta ?n ata+u deN'e +Iitara e e+tri+(@ a2' ifi+at( a 2aFi2H $i2eni nu 2ai +5nta3e a>a +e=a '5n( atun+iH Ade'6ii *ott ene+K)u ui uti iDau tu*u 'entru a o*6ine un 3unet 3inuo3@ un3uro3@ 2a ea*i >i atr(g(tor +a o +oa'3( de fe2eie. E 2ore ata+( furio3 in3tru2entu @ ?2'inge g5tuI de 3ti+ ( '5n( a r(d(+ina +orDi or@ e 3trangu eaD( >i e o=e>te@ nu e +iu'e>te@ ?nd5rCit >i =io ent ) dar f(r( 3( 'iard( 2uDi+a itatea >i f(r( 3( 'iard( 'rin 'raf * ue3u 3(uH 'ust My Broo( de*uteaD( +u trei iure>uri de +Iitar(@ inter+a ate ) ?ntre a doi ea >i a trei ea ) >i ?naintea 'ri2u ui =er3 ) +u 3+urte 'a3aCe a e re3tu ui in3tru2ente or. S+Ie2a +5nte+u ui 'oate fi de3f(>urat( a'roFi2ati= a>a! ) ata+ de +Iitar( ) ata+ ) ata+ ) a+o2'ania2ent de 3u36inere ) ata+ ) 3u36inere ) =er3 ) ata+ ) =er3 ) ata+ ) =er3 ) =er3 ) 3u36inere. Totu re'etat de 'atru ori >i ?n+Ieiat +u o fanteDie de +Iitar( +e 3ea2(n( 2u t +u 3o ouri e ?n rafa ( din 'ie3e e ro+K de 2ai t5rDiu. $ot( a'arte fa+e =o+ea ui E 2ore ) r(3tit(@ 3trident(@ a3'r(@ a ar2ant(@ +u inf eFiuni +e 3ugereaD( Dgo2otu 'rodu3 de 'eria +e +ur(6( du>u2eaua 3au de 2(tura +u nuie e to+ite +e 3tr5nge gunoaie e din +urte. E3te una din =o+i e definitorii 'entru * ue3u 2odern@ 're+ur3oarea 2u tor =o+i /tr(>(ite0 din ro+Ku u terior@ din +e a+tua nu2it darK ... $)a2 3+Ii6at ?nt52' (tor 3+Ie etu Iitu ui. Cu2 3e 'etre+e de regu ( ?n 3IoJ) *iD +5nd o 'ie3( are 3u++e3@ a'ar i2ediat a2atori de g orie@ 3au nu2ai de *ani@ +are i2it(@ +o'iaD(@ ' agiaD(. $u de 'u6ine ori +e +are /a dat o=itura0 3e auto)+o'iaD(@ ?nde2nat 3au nu de 'rodu+(tori. A>a de+urg tre*uri e aDi@ a>a au +ur3 >i a+u2 'atru) +in+i de+enii. E 2ore ,a2e3 a re uat ?n 2u te fe uri 3+Ie2a de 3u++e3 'e +are o in=enta3e@ uneori introdu+5nd Iar2oni+a ?n o+u +Iit(rii A+a ?n 'ie3a 6ook ,n <onder WallB 3au (35nd i*er 3aFofonu @ 3au 'ianu . E re'etarea re6etei un 'un+t ?n Pagina 44 din 81

defa=oarea arti3tu uiE Pentru un o2 +are 3ufer( 'ri=a6iuni 2ateria e >i 2un+e>te din greu 3( ai*( un ni=e de trai de+ent ) nu e de +onda2natH Pentru un arti3t... Dar arti3tu nu e3te >i e o2 ?n 'ri2u r5ndE Iar arti3tu negru din A2eri+a a+e or ani era =(Dut 'rea rar +a o2 nor2a @ >i ?n ?2'reCur(ri de eF+e'6ie... Mn a t( ordine de idei@ de3're E 2ore ,a2e3 3)ar 'utea 3'une +( e3te un * ue32an +are 3+a'( de3eori +(tre ro+K. Sti u 3(u de a +5nta fa+e 'a3t( *un( +u ro+K7n7ro )u . Parti+u arit(6i e 3ound)u ui i2'ri2at de ,a2e3@ 2ai a e3 ?n a+ei ani 7%;@ +u de3e 'a3aCe de 'ian >i 3aFofon@ +u +Iitara +are adu+e 3o ouri 3tandard@ +u rit2u ra'id >i 'regnant@ toate a2inte3+ iD*itor fa'tu +( E 2ore a a+ti=at ?n ' in( e'o+( de r(*ufnire ro+K7n7ro . De>i 2ai 2i+ +u trei ani +a MuddP 1ater3 >i 2ai 2are +u >a'te ani +a B.B. VingO de>i a=ea a a+ti= a'roa'e dou( de+enii de ro in7 Q tu2* in7 'e dru2uri e >i auto3tr(Di e Sudu ui a *a3truO de>i ?nregi3tra3e 2ai 2u te di3+uri@ 'entru E 2ore ,a2e3 3u++e3u a =enit totu>i t5rDiu@ +u a doi ea 3au a trei ea =a de du'( r(D*oi. I2'o3i*i 3( fi tr(it un 3enti2ent +onforta*i '5n( atun+i@ >i +Iiar du'( a+eeaH Mn 19%& 3e 3i26eau deCa 3e2ne e nou ui 3ti 2uDi+a @ +are =a *u =er3a 2enta it(6i e >i 3o+iet(6i e. A$u afir2a Ga+ a= "a=e +( 2uDi+a ro+K a +ontri*uit de+i3i= a r(3turnarea +o2uni32u uiEB Bi "a eP@ CIu+K BerrP@ Bo Didd eP >i a 6ii rocka ili3au, da+( 2i)e 'er2i3( o i+en6(. Iar +5nd E =i3 ?nregi3tra a Sun@ ?n Me2'Ii3@ 19%.@ 'ie3a ui Big BoP Crudu' ) #hat+s $ll Ri"ht Ma(a ) 2uDi+a ?ntor+ea o 'agin( i2'ortant( a i3toriei 3a e. Cu2 3( r(25n( deta>at un E 2ore ,a2e3@ un /diDident0 a * ue3u ui@ un ne2u 6u2it >i nedre't(6itE Profit5nd de +onteFt 3au@ di2'otri=(@ u't5ndu)3e din greu 3( nu fie dat Co3 dintr)un tren arIiag o2erat ?n +are 3e ur+a3e ?n u ti2u 2o2ent@ E 2ore ,a2e3 a fo3t o* igat 3( introdu+( ?n ?nregi3tr(ri e 3a e 3onorit(6i +e +5>tigau teren ?n ini2a a3+u t(toru ui 2ediu. O 'ie3( +a No 6ove 7n My !eart An4 4; +o2'oDi6ia nu e a ui E 2oreHB +on6ine nu2eroa3e riffuri de ro+K7n7ro eFe+utate +u fee ing)u unui * ue32an. 8(+ea E 2ore +on+e3ii 2odeiE A Di+e +( da e3te 3u'erfi+ia >i@ ori+u2@ ire e=ant. ADi nu 'oate fi *(nuit de /+on+e3ii0 +ine=a +are a fo3t uat +a 2ode de 2ai to6i +Iitari>tii i2'ortan6i ai ro+Ku ui. EI 'oate fi un 'rede+e3or@ >i +Iiar e3teH Dar +ine a fo3t E 2ore ,a2e3E E 2ore ,a2e3 3)a n(3+ut a ora -@ ?n &- ianuarie 1918@ 'e teritoriu unei fer2e din Ri+I and@ +o2itatu "o 2e3@ Mi33i33i''i. Era +o'i u ne egiti2 a unui Leo a BrooK3@ 2un+itor. Tat( =itreg@ dar tat( ?n 3en3u *un a +u=5ntu ui@ i)a fo3t ,oe 1i Iie ,a2e3@ de a +are E 2ore =a ado'ta unu dintre nu2e e 3a e de 3+en(@ a ?n+e'utu +arierei de 2uDi+ant@ Di+5ndu)>i ,oe 1iI ie 3au ,oe ,a2e3. Ca ori+e negru din Don(@ e +re>te 2un+ind de a o =5r3t( fraged( 'e '(25ntu fer2e or arendate de '(rin6ii 3(i ?n regiunea Durant ) Pi+Ken3 <ood2an ) LeFington. E =r(Cit de 2uDi+( ?n+( din +o'i (rie. O i2're3ie +a'ti=ant(@ de neuitat@ a3( a3u'ra ui +Iit(ri e Ia=aiene@ 'e +are 3e +5nta +u *ott ene+K. Sudu era ' in de +Iitari>ti@ de a +are E 2ore 'utea 3( ?n=e6e +u2 3e +5nt(. Pro* e2a ui era +( ) 3(ra+ fiind@ iar *anii 'e *u2*a+ a*ia aCung5nd fa2i iei 'entru 25n+are ) nu a=ea 'e +e 3()>i +u2'ere o +Iitar( ade=(rat(. In=enti=@ e ?>i +on3truie>te 3ingur un in3tru2ent dintr)o +utie de '(3trat untura@ +(reia ?i adaug( un grif din e2n de Ii+KorP Anu+ a2eri+anB iar ?n o+ de +Iei 'entru a+ordarea +orDi or ) +uie ?ndoiteH A+e3ta e3te /a fa*etaru 0 ui E 2ore@ >i /a'aratu 0 +are ?i adu+e 'ri2ii *ani@ +5>tiga6i a 'etre+eri 3au *a uri +52'ene>ti. De a =5r3ta de 1% ani@ E 2ore ?n+e'e 3( +5nte ?n toate o+uri e din De t( unde 3e dan3a >i unde era 'ri2it +a 2uDi+ant. Prin 1934)1938 u2* ( a (turi de Ro*ert ,oIn3on >i Ri+e MiI er. Are +e /fura0 de a eiH De a 'ri2u ?n=a6( arta +o2'oDi6iei@ teIni+a in3tru2entu ui >i 3e+rete e a+e3tuia@ 're+u2 >i 3ti i3ti+a =er3u ui a uDi=@ neter2inat. De a a doi ea ?n=a6( 3( 2un+ea3+( 'er2anent@ f(r( 3( a>te'te r(3' at( i2ediat(@ 3( nu di3'ereDe >i 3( nu 2int( 'e 3+en(. Legendaru +Iitari3t ?i ofer( un +5nte+ 'entru 'ri2a ?nregi3trare@ a +a3a Go+a ion@ 'ie3a Walkin+ Blues Aunde Ri+e MiI er ? 3u36ine +u Iar2oni+a 3a =i=a+eB. Era ?n 1934 iar E 2ore 3e nu2(ra 'rintre +ei 2ai tineri * ue32eni +are ?>i =edeau nu2e e 'e un di3+. Su++e3u ?n3( e3te o +ur=( Pagina 4- din 81

*(tr5n(@ +are nu 3e uit( a 'u>tani de+5t rar@ 3( nu)i 3tri+e ... Mnregi3trarea ? 3ti2u eaD( 'e E 2ore 3( 2earg( nu2ai 'e +a ea 2uDi+ii@ fie +e)o fi. EI =a 3a+rifi+a 'e grifu +Iit(rii totu ) ta ent@ ti2'@ +(3ni+ii@ +o'ii@ *oa (@ 2oarteH Mntre 1939)19.;@ ?n3o6it de +56i=a 'rieteni ) nu2i6i Broo(dusters ) E 2ore 'utea fi g(3it ?n "ar e2 Ta=ern@ din Be Doni@ MS@ 3au 'rin ?2'reCuri2i@ a (turi de Ri+e Mi er@ +are ?n+( nu)>i ua3e 3u'ranu2e e de SonnP BoP. Mntre 19.;)19.3@ a (turi de a+e a>i Ri+e MiI er@ +are a+u2 ?n+e'u3e 3()>i Di+( SonnP BoP 1i ia23on@ *ate o+a it(6i e din Mi33i33i''i >i Loui3iana +5nt5nd ade3 a $eJ #orK Inn@ o+ant( din $eJ Or ean3. Doi ani >i +5te=a uni@ ?ntre 19.3 >i 19.%@ E 2ore ,a2e3 e3te ?n+or'orat ?n US $a=P >i 'arti+i'( a u'te e +ontra Ca'oneDi or din <ua2@ ?n Pa+ifi+. Mntor3 a =atr(@ EI2ore g(3e>te 'e 'ri2a 3o6ie@ ,o3e'Iine@ +u +are era +(3(torit din 193-@ ' e+at( +u a tu H $u fa+e din a3ta o tragedie ) +Ie3tii a3e2(n(toare '(6i3er( >i a 6ii@ iar fe2ei di3'oni*i e erau *ere+Iet. Infide itatea 3o6iei a +(rei 3o6 e3te ' e+at a r(D*oi =a +on3titui te2a unui * ue3 3e2nat de ,a2e3 C arKe ) &et Ready #o Meet <our Man ) din +are ,aDD <iI u2 =a 3+oate o 'ie3()3tandard ) 6ook ,ver <onder Wall-, i2'ri2at( de autor a 18 fe*ruarie 19.4 'entru +a3a Gi+tor@ >i 'e +are ?n3u>i E 2ore ,a2e3 o =a re)i2'ri2a 'entru +a3a 8ire@ ?n 1941. Ce 3enti2ente@ +e a2intiri ? =or fi 25n+at 'e +Iitari3t atun+i@ doar e >tieH E>e+u 'ri2ei +(3ni+ii nu)I =inde+(. Mn fond@ E 2ore =roia 3( tr(ia3+( =ia6a unui o2 o*i>nuit. Mn 19.- 3e +(3(tore>te +u <eorgianne@ +(reia ?i =a fi greu 3( 3u'orte agita6ia arti3ti+( a 3o6u ui >i ? =a '(r(3i ?naintea 3u++e3u ui din 7%1. Mn 19%.@ E 2ore ?n+ear+( iar(>i 3( g(3ea3+( ini>tea unei +(3ni+ii@ >i reu>e>te a (turi de ,ani+e@ +u +are =a a=ea trei +o'ii. Mntre +o'ii@ E 2ore Cunior =a fi >i e +Iitari3t de * ue3! dar nu =a 2o>teni de Ia tat( de+5t nu2e e >i 7/a=erea0@ 2a 'u6in ta entu . AA nu 3e +onfunda a+e3t E 2ore Cr. +u a t E 2ore ,a2e3 Cr. ) 3u'ranu2e e ado'tat ?ntr)un ti2' de Minter I=er3on@ +e +are 3)a f(+ut +uno3+ut +a Loui3iana RedHB Du'( r(D*oi@ ?n +onteFtu eF' oDiei * ue3u ui e e+tri+@ u'ta ui E 2ore ,a2e3 'entru a)>i afir2a 'er3ona itatea de=ine tot 2ai grea@ +on+uren6a fiind 2are. Tra=er3eaD( 2o2ente +5nd a'roa'e 3e Ia3( de +5ntat@ ?n Curu =5r3tei de 3; de ani@ 'rin 19 -)19.8 >i u+reaD( +a fer2ier 'e ' anta6ia Si =er CreeK@ 5ng( ora>u Be Doni. Dar 2i+ro*u e greu de o2or5t@ >i ?n 3eri e de 352*(t(@ 3au ?n a te e@ +5nd 2un+a Ia +52' 'er2ite@ +5nt( ?n ta=erne >i 3( i de 'etre+ere a aturi de =(ru 3(u "o23i+K ,a2e3 3au de Eddie TaP or@ at5t ?n Be Doni@ +5t >i ?n Me2'Ii3. De>i 3u++e3u +ategori+ tot nu 3e (3a atin3@ renu2e e ui E 2ore ,a2e3 3e ?ntindea ?n Mi33i33i''i >i ?n Curu DeItei ) ?n ArKan3a3 >i Tenne33ee. O ung( 3erie de a'ari6ii Ia radio a2' ifi+( fai2a ui E 2ore. Iar radiou @ du'( r(D*oi@ era un 2iC o+ de +unoa>tere foarte a 2od( ... La e2i3iuni e +on3a+rate * ue3u ui de V88A)radio@ "e ena AVing Bi3+uit Ti2eB@ 1AU8)radio@ #aDoo CitP ATa aIo SPru' SIoJB@ +a >i a 'o3turi din <reen=i e >i C arK3da e@ E 2ore ,a2e3 e 'reDent ?n dire+t +a 2uDi+ant. Mai t5rDiu@ 'rin 19%8@ =a fi >i D,@ a W,98GWRBC)radio din ,a+K3on@ MS. 8ai2a ?i adu3e3e 2(+ar a+ea3t( 2u 6u2ire! a+u2 'ro2o=a e 'e a 6i * ue32eni@ +u fire3+u >i 2ode3tia unuia tre+ut 'rin 2u te. 19.-)19.9 3unt anii +ei 2ai grei 'entru E 2ore. Si26ind +u2 3+a'( trenu ) +(+i a CIi+ago 3e 'etre+ea un 3oi de eF' oDie nu+ ear( a * ue3u ui e e+tri+ ) E 2ore ,a2e3 +5nt( oriunde 'rinde un +ontra+t@ ?n Dona din Mi33i33i''i unde tr(ia. Parteneri de 3uferin6( erau SonnP BoP 1i ia23on II Afo3tu Ri+e Mi erB@ Big BoP Crudu'@ 1i ie Lo=e TIree A+e3@ 1i ie $iF >i a 6ii +are nu d(du3er( o=itura a *oF)offi+e@ ?n $ord. Ora>e e ?ntre +are 3e ' i2*( 2ai de3 E 2ore 3unt 1e3t Me2'Ii3 >i ,a+K3on. Ai+i@ ?n ,a+K3on@ Mi33i33i''i@ ?n % augu3t 19%1@ +a dintr)o ' e3nea ( >i o ?nde ungat( fru3trare E 2ore ?nregi3treaD( un di3+ 'entru 2i+u6a +a3( Tru2'et. E3te a+o2'aniat de SonnP BoP 1i ia23on II Ia Iar2oni+(@ >i de Leonard 1are@ *a33. Pie3a e3te 'ust My Broo(, iar =5nD(ri e de'(>e3+ a>te't(ri e tuturor. AGer3iunea de3+ri3( a ?n+e'utu +a'ito u ui e3te o re uare u terioar(@ +u for2a6ia de a+o2'ania2ent +o2' et(@ dar f(r( Iar2oni+(HB Mn 3f5r>it@ 'ar+( 3e f(+u3e dre'tate >i 'entru E 2ore Pagina 48 din 81

,a2e3H... Mn+onCurat >i ?2'in3 de aureo a a+e3tui 3u++e3@ E 2ore ur+( a CIi+ago@ +a'ita a 2uDi+ii ) 2ai *ine Di3 a 3IoJ)*iD)u ui ) ?n a+ei ani. Pu* i+u ? iu*ea@ * ue32enii ? a're+iau 3u'er ati=@ dar *o>ii +a3e or de di3+uri nu 3e ?ngIe3uiau +u +ontra+te a=antaCoa3e. Ine=ita*i @ E 2ore intr( ?n +ir+uitu + u*uri or@ o*6in5nd 3+urte angaCa2ente oare+u2 *(noa3e Ia CIu+K73 C u*@ TuFedo Longue 3au -;8 C u*. Mntre +ontra+te@ a earg( ?na'oi ?n Mi33i33i''i@ unde tre*uie 3( onoreDe angaCa2ente a + u*uri +a BiDDare@ din ora>u Canton@ MS. E3te +e=a de +are E 2ore nu 'oate 3+('a ) a+ea3t( a erg(tur( +ontinu( du'( un *an 2un+it@ +u tea2a de a nu ?nt5rDia >i +u iritarea +( nu 3e 'oate 3ta*i i ?ntr)un o+. Pu6ini * ue32eni au '(ti2it +a e @ +Iiar da+( to6i u2* au de +o o +o o@ ?n turnee ungi >i o*o3itoare@ nu 3)ar Di+e +( e i'3ea di3tra+6ia. E 2ore ,a2e3 a fo3t o* igat 3( a erge +a 3()>i +5>tige ' ata +in3tit@ de>i nu totdeauna Ia =a oarea ui. A3ta i)a gr(*it 2oartea ?n ' in( 2aturitate +reatoare@ +5nd a*ia ?n+e'u3e eF' oatarea fi onu ui 3(u +e 2ai =a oro3@ a (turi de un 'rodu+(tor 'otri=it@ Bo**P Ro*in3on. Mn 19%&@ a CIi+ago@ E 2ore ?nregi3treaD( un di3+ 'entru Meteor@ o +a3( 2inor( ?n +o2'ara6ie +u CIe33. Dar ?nregi3trarea ?i 'ri eCuie>te ?nt5 nirea +u o for2a6ie de a+o2'ania2ent din +are f(+eau 'arte doi in3tru2enti>ti de eF+e'6ie! ,oInnP ,one3@ +on3iderat Ia a+ea dat( /a doi ea0 du'( 'iani3tu Big Ma+eo@ +e e*ru +reator a 3ti u ui nu2it Chica"o reakdownC >i 3aFofoni3tu ,. T. BroJn@ 'o3e3or a unui 3uf u de o 3enDua itate indi3+uta*i (. E +aDu 3( o*3er=(2 +( 3aFofonu @ uti iDat 3'e+ia ?n CaDD@ e3te de3tu de rar fo o3it ?n * ue3u e e+tri+@ >i totdeauna ?n 'a+Iet de 3uf (tori. E 2ore adu+e 3aFofonu ?n fa6( >i 3e angaCeaD( ?n dia oguri 3o i3ti+e. ReDu t( 3onorit(ti u*ri+e +u =a en6e fe2inine Atu*u atura 3aFu ui 'rodu+e un +o2' eF de 3i26(2inte +a >i tu*u atura 3eFu uiB. Mntr)un fe @ 3aFofonu a tereaD( 3unetu * ue3u ui i2'ri2at de E 2ore@ +a 3( nu 3+riu +( ? 'o ueaD(H Dar intui6ia arti3tu ui a fo3t Cu3t(! 3aFofonu atenua duritatea +Iit(rii >i r(3tea a =o+ii@ adu+5nd Ia ni=e de eCeritate ne?ndu' e+at( tot +e '(rea a+ri2e >i fru3trare ?n atitudinea ui E 2ore. Da+( 2ae3tru 3(u@ Ro*ert ,oIn3on@ +5>tiga >i +u+erea fo o3ind =o+ea ?n fa 3etto@ E 2ore a*ia 'oate ur+a r(gu>ea a *ereg(6ii 'u6in dea3u'ra iniei a'arente +e de3'arte 3trig(tu de +5nte+. Co2*in5nd =o+ea 3trident( +u g i3area e=i3+erant( a *ott ene+K) u ui@ E 2ore iD*ute>te un 3ound eF+itant >i +a'ti=ant@ *u =er3ant >i ?n+5nt(tor +a o fe2eie +u ?n+ ina6ii 3ado)2aDo. <eorge Adin3@ un +er+et(tor de * ue3 din Be gia@ af at ?n do+u2entare a 3ur3e@ I)a =(Dut 'e E 2ore ,a2e3 ?n 19%9@ Ia CIi+ago. Iat( +e ?>i a2intea Adin3 de3're E 2ore@ din a+ea 3ear( 'etre+ut( a (turi de MuddP 1ater3@ +e +are ? du3e3e a + u*u TIe 2a Longue@ unde +5nta ,a2e3! /E 2ore ,a2e3 =a r(25ne ?ntotdeauna +e 2ai eF+itant >i dra2ati+ +5nt(re6 >i +Iitari3t de * ue3 din +56i a2 a=ut >an3a 3()i =(d +5nt5nd ?n +arne 3i oa3e. Mnainte 3( ?2'inge2 u>i e >i 3( intr(2 ?n + u*@ a2 auDit 3unetu =io ent a +Iit(rii ui E 2ore. De>i o+a u era 3u'ra)ag o2erat@ a2 reu>it 3( g(3i2 un o+ ferit 'e e3trad(@ 5ng( in3tru2enti>tiO ne)a2 a>eDatO >i * ue3u a +o*or5t a3u'ra 2ea a>a +u2 ni+iodat( nu 2ai 3i26i3e2 '5n( atun+i. $(+ (it( +a o 3ti+ ( fo o3it(@ fa6a ui E 2ore '(rea totdeauna dra2ati+( >i eF're3i=(@ ?n 3'e+ia +5nd e /d(dea dru2u i*er0 autenti+u ui * ue3 ent. C5nt5nd +u =o+e a3'r( >i 'uterni+(@ e n)a=ea ne=oie de 2i+rofon. Mntr)unu din a+e3te * ue3uri ente@ +a 7F( Worried, Make My 'rea(s Co(e #rue 3au 7t !urts Me Too@ =o+ea ui rea iDa un + i2at 3au +rea o ten3iune +are@ +u 3iguran6(@ tindea 3( dea 'e dinafar(@ 3( fie in3u'orta*i (H De>i a=ea =o+ea ne're u+rat(@ +Iiar 35ngeroa3(@ E 2ore +5nta * ue3uri e 3a e +u te2'era2ent 'arti+u ar@ +u o e2o6ie >i o 'rofunDi2e +e =eneau din fondu 3(u rura . 8e u ui de a +5nta era@ a> 3'une@ fortifi+at@ Ir(nit de a+o2'ania2entu uni+at a +Iit(rii@ 'e +are I)a> de3+rie +a *ruta @ =io ent >i eF're3i= +a >i =o+ea 3a. 8o o3ind +ea 2ai 2are 'arte a ti2'u ui teIni+a *ott ene+K)u ui@ E 2ore rea iDa un 3unet de +Iitar( +u2 nu 2ai auDi3e2 ni+iodat( ?nainteH Li +5nd a dat fr5u i*er +Iit(rii 3a e@ oa2enii +are 3e ?nt5 ni3er( a+o o 'ar+( ?nne*uni3er( de *u+urie@ >i o gr(2ad( dintre ei a ergau 3're 3+en( >i arun+au +u Pagina 49 din 81

*an+note de unu >i +in+i do ari Ia 'i+ioare e ui E 2ore... / Din 19%& '5n( ?n 19%9@ EI2ore ,a2e3 ur+a3e >i +o*or53e 3+ara g oriei. Mnregi3tra3e 'entru CIe33@ CIe+Ker@ Meteor@ 8 air@ 8ire@ EnCoP >i a te +a3e de di3+uri. A+o2'ania3e 'e Big ,oe Tu2er a i2'ri2(ri e a+e3tuia 'entru +a3a At anti+ Are2ar+a*i ( >i e2* e2ati+(@ 'entru Big ,oe 'ie3( #4V4 Ma(aB4 Colindase Ge3tu MiC o+iu >i Sudu ?n di=er3e turnee@ aCun3e3e +Iiar ?n AriDona >i $eJ MeFi+o@ ?n3o6it de for2a6ia 3a re)for2at( ) Broo2du3ter3@ din +are f(+ea 'arte >i ne i'3itu 3(u =(r "o2e3i+K ,a2e3@ a +Iitara a doua. A te a'ari6ii radioO >i iar(>i +ontra+te a + u*uri e din CIi+ago >i ,a+K3onO a te ?nregi3tr(ri. E 2ore ,a2e3 era un arti3t +are u+ra 'e ru'te 3()>i a3igure +e e ne+e3are traiu ui. ACun3e3e Ia o =irtuoDitate +Iitari3ti+( re2ar+a*i (@ iar * ue3uri e 3a e +onturau o eF'erien6( de =ia6( +e)>i 'ierdu3e agre3i=itatea. Dar a'roa'e +( i 3e ua3e de * ue3@ +u2 i 3e ia ori+(rui arti3t de arta 3a. Mntr)o auto)'a3ti>( Ia 'ust My Broo(@ intitu at( 'ust My Blues, E 2ore Di+e +( o 3( fa+( 'raf * ue3u 3(u@ +( o 3()>i '(r(3ea3+( iu*ita >i +( nu A2aiB are ti2' de 'ierdut +u ni2i+uri eH Li +( ) fire>teH ) fe2eia e de =in( 'entru toate re e eH A$u2ai +( ea@ a dra+u ui@ ?i tri2ite o te egra2( +a 3()i 3'un( +( I)a '(r(3it 'entru unu +are nu 3e o+u'( +u * ue3u H Situa6ie +e a2inte>te de +(3(toria +u <eorgianneB. Poate de a+eea i2'ri2( o 'ie3( nu2it( El(ore+s Contri ution #o 8a33, >i o a ta nu2it( Pickin+ #he Blues, a CIi+ago@ ?n 19%-. A2*e e 'ie3e au +a *aD( un 'ian 3u'er*@ un rit2 o*3edant >i o +Iitar( 25ng5iat( +a ?n ni+i)o a t( ?nregi3trare a ui E 2ore. Mn +5te &7&;0 fie+are@ E 2ore >i ,oInnP ,one3 'un 'iatra de Iotar 'entru un gen +are a*ia 'e3te +56i=a ani =a +('(ta o r(3'5ndire nota*i (. Din ?nregi3tr(ri e a+e3tor ani 3e deta>eaD( +5te=a@ +e r(25n anto ogi+e. 7t !urts Me #oo, Ia +a3a CIief@ ?n 19%-@ 'ie3( 're u+rat( du'( o +o2'oDi6ie editat( de Ta2'a Red ?n anu 19.;. In+onfunda*i a a2'rent( a ui E 2ore fa+e 3()i fie atri*uit( a+e3tuia 2ai 2ereu. ADe a =er3iunea Canned "eat 194-@ '5n( a Eri+ C a'ton@ 199.B. A'oi Everyday 7 !ave #he BluesB o 'ie3( atri*uit( ui Me2'Ii3 S i2 APeter CIat2anB@ ?n rea itate o +o2'oDi6ie a fra6i or Aaron Q Mi ton S'arK@ i2'ri2at( a &8 iu ie 193% 'entru +a3a B ue*ird@ o 'ie3( foarte +5ntat( ?n *aruri e din SI. Loui3@ ?n anii 73;@ unde =a fi auDit)o >i t5n(ru Me2'Ii3 S i2. Li@ fire>te@ Ro in7 Q Tu2* in7@ o 2e odie foarte 'o'u ar( >i a'roa'e o* igatorie 'entru * ue32eni. Du'( 19%8@ 3+('at de 're3iunea +o2er+ia (@ 2atur >i 3igur 'e 3ine@ E rnore ,a2e3 ?nregi3treaD( +5te=a dintre +e e 2ai *une * ue3uri a e 3a e@ >i 'oate a e genu ui. EI *enefi+iaD( de aCutoru unui 'rodu+(tor 'e nu2e Bo**P Ro*in3on@ 'erfe+t ada'tat 3ti u ui >i arti3tu ui@ unu dintre a+ei oa2eni din u2*r( f(r( de +are 2u t( 2uDi+( *un( n)ar fi a'(rut @) un Le3ter Me ro3e@ ,oIn "a22ond@ MeI London 3au@ +a 3( 3e ?n6e eag( 2ai *ine@ <eorge Martin de a Beat e3. #he Sky 7s Cryin" e3te e2* e2ati+ 'entru +o a*orarea ,a2e3)Ro*in3on >i e3te unu dintre a+e e * ue3uri +are au 2ar+at i3toria genu ui@ a 'ro'riu +IiarH E3te * ue3u 'e +are )a +5ntat u ti2a dat( Ste=ie RaP GaugIan@ ?n Diua +5nd 3)a ur+at ?n e i+o'teru u+iga>H Mnregi3trat ?n noie2*rie 19%9@ 'entru +a3a 8ire@ #he Sky 7s Cryin" a+u2u eaD( ten3iunea e2o6iona ( '5n( a +ota unde a+ri2i e iD*u+ne3+ a'roa'e din +auDe ne+uno3+ute@ ' 5ngi >i nu >tii de +e@ ' 5ngi >i te 3i26i u>urat de nu 3e >tie +e 'o=eri... A+e3ta e3te * ue3u H Mn 1941@ E 2ore i2'ri2(@ tot 'entru 8ire@ Shake <our Money(aker@ un ade=(rat Iit ro+K7n7ro @ 6ook ,ver <onder Wa77 A+u Sa22P MPer3 a Iar2oni+( ?n +5te=a 'a3aCe +ri2ina eHB >i 2ine 6itt7e Ma(aO +u ni>te eF+ a2a6ii /oI@ PeeH0 'e +are e =a re ua un ,ere2P S'en+er@ a 8 eetJood Ma+@ '5n( a 3a6ietate. AA+e3t ,ere2P S'en+er@ +a 2u 6i * ue32eni a *i@ =a fa+e +arier( >i *ani +u riffuri e in=entate de E 2ore ,a2e3 f(r( +a 2(+ar 3()>i re+unoa3+( furtu . $i2i+ nou@ de a tfe @ >i E 2ore 're ua3e de a a 6ii@ f(r( 3()I doar( +a'u @ dar >i f(r( 3( fa+( a=eriB. Li@ =or*ind de * ue32enii a *i@ 3( +on3e2n(2 rea+6ia entuDia3t( a euro'eni or iu*itori de * ue3@ +are au fo3t +a'ti=a6i tota de 2uDi+a ui E 2ore@ de teIni+a ui +Iitari3ti+(. La a'ogeu =a u ui * ue32ania+@ 'rin 1943)194%@ tot +e 3e >tia de3're E 2ore ,a2e3 ?n Pagina -; din 81

Euro'a@ era +( 2uri3e. Pe +5t de 2i3terio3@ 'e at5t de 2iti+ era ti'u ! 'u6ini ? ?nt5 ni3er( ?n SUA@ >i >i 2ai 'u6ini ? auDi3er( +5nt5nd Ii=e. Eri+ C a'ton@ ,oIn MaPa @ Peter <reen >i a 6ii ?3i de+ ar( ofi+ia de3+enden6a din E 2ore. Iar ?n State@ 2ai t5rDiu@ un ,oInnP 1inter@ ,oIn Litt eCoIn 3au ,oe Carter au un =erita*i +u t 'entru +Iitari3tu 3ingu ar. Du'( 194;@ E 2ore ,a2e3 ?n+ear+( 3( '(3treDe 3unetu 3'e+ifi+ din De t( >i 3()I tran32it( tineri or * ue32eni. Dar noua genera6Ie de +Iitari>ti negri refuD( 3()I ur2eDe@ de>i 2u 6i 3e de+ ar( di3+i'o ii 3(i. BuddP <uP@ Oti3 Ru3I@ ,.B. "utto@ ,oIn Litt eCoIn au a t( eF'erien6( de =ia6(@ 'redo2inant or(>enea3+(. A2(r(+iunea or@ 'ro=o+at( de nedre't(6i eFi3ten6ia e >i 3o+ia e de a t( fa+tur( de+5t +e e rura e@ =a du+e a un gen de * ue3 2u t 2ai 3u2*ru >i 2ai ' in de angoa3e@ 3au +Iiar a a t gen de 2uDi+(@ a>a +u2 =a i2'ri2a ,i2i "endriF. 8ondu te uri+@ de +are 'o2enea <eorge Ada23@ +are da u2inoDitate +5nte+e or a2are a e unui MuddP 1ater3@ "oJ in7 1o f 3au E 2ore ,a2e3@ e ?n o+uit a noua genera6ie@ >i a genera6ii e ur2(toare@ de 25Dga +itadin(@ de =ia6a 'etre+ut( ?n +artiere 2iDere 3i +5r+iu2i@ de fre+u>uri ?n 3IoJ)*iD. De ai+i =a ?n+e'e a t( e'o+( ?n * ue3! de a 2oartea ui E 2ore ,a2e3@ +are 'oate fi uat( +a 'un+t de re'er@ +a Iotar. . .. . /E 2ore a ur2at dire+t ogi+a deD=o t(rii * ue3u ui din Mi33i33i''i >i )a 2oderniDat 'entru totdeauna0@ 3+ria MiKe RoJe ?n +artea CIi+ago BreaKdoJn@ 'u* i+at( ?n 19-3. Li tre*uie adaugat +( E 2ore ,a2e3 a 'u3 'un+t fina unui fi on de *aD( a * ue3u ui@ +e rura @ eFtr(g5nd u ti2a f(r52( de aur@ +a un +a'ita i3t ra'a+e. Dar +a ori+e 2are +reator@ e a fundat o dire+6ie nou(@ 'e f(ga>u +(reia au '(>it a'oi 2u 6i * ue32eni@ 2ai a e3 a *i. Bogata 2o>tenire +o2'oni3ti+( nu =a fi fo o3it( 'rea 2u t de ur2a>i@ 'oateO dar 3ti u 3(u =a fa+e furori. Ce >i)ar fi 'utut dori 2ai 2u tE Poate )ar fi *u+urat 3( =ad(Naud( i2en3a 'o'u aritate +5>tigat( ?n Euro'a. $)a 2ai a'u+at. A 2urit a &. 2ai 1943@ ?n +a3a =(ruIui 3(u "o2e3i+K A'rede3tinat nu2eHB ,a2e3. CauDa ) ata+ de ini2(@ du'( une e info 2a6iiO +o2' i+a6ii 'ro=o+ate de a3t2@ r(+ea ( 'uterni+( datorat( =5nturi or re+i din3're Mari e La+uri@ =5nturi +e 2(turau 3tr(Di e din CIi+ago@ >i 'e +are E 2ore e ?nfrunta tran3'irat +5nd ie>ea@ noa'tea t5rDiu@ din + u*uri e unde ?>i 3+ui'a3e ' (25nii +5nt5nd... A fo3t ?n2or25ntat ?n +i2itiru din Durant@ Mi33i33i''i@ unde +u2'(ra3e o 'ro'rietate 'entru 3o6ia 3a. Mn o+ de e'itaf@ 'e 'iatra 3a funerar( 'ot 3ta =er3uri e! Pri=e>te a 2ine@ iu*ito@ Ltii@ 2( ?ntor+ a+a3(H C5nd a2 '(r(3it ora>u t(u A2 f(+ut o 2are gre>ea (O Dar a+u2 2()ntor+ a+a3(@ iu*ito@ Li n)a2 3( 2ai ' e+ ni+iodat(H ACo(in" !o(e BluesB

Pagina -1 din 81

1<. Blue2ul durerii de a tr%i CANNED !EAT


MiC o+u ani or 74; a adu3 un B ue3 Re=i=a >i o re an3are a +ariere or a'roa'e uitate. 8a=ora*i >i 'rofita*i ro+Ku ui@ 2e+ani32u 3IoJ)*iD a 'ro2o=at o /?ntoar+ere a iD=oare0@ din +on3iderente +o2er+ia e a ?n+e'ut@ afa+erea du+5nd ?n fina a de3+o'erirea unor =a ori +u tura e. C5nt(re6ii de +ountrP)* ue3@ 3ong3terii@ +u oare+are notorietate ?n u2ea neagr( a Sudu ui@ ?nainte de r(D*oi@ tr(iau a+u2 de 'e ur2a unor 3 uC*e o*3+ure@ ?n o+a it(6i uitate. In>i +a Mi33i33i''i ,oIn "urt@ BuKKa 1Iite@ Son "ou3e@ SKi' ,a2e3@ Big ,oe 1i ia23@ 8red M+DoJe @ Lonnie ,oIn3on@ ,a2e3 Oden@ Roo3e=e t SPKe3@ de>i +u degete e *(t(torite 'e +orDi e +Iit(ri or >i + a'e e 'iane or@ +u *ereg(6i e r(gu>ite de +afea >i *(utur(@ +u ' (25nii afu2a6i de tutun iar 3uf ete e '5rCo ite de * ue3@ reintr( 3u* f a3I)uri e 3+ene or@ 3u* o+Iii 'u* i+u ui a * 3au ai +a2ere or de fi 2at. < oria@ 'entru a+e>ti oa2eni 3i2' i@ a fo3t de 2u te ori in3u'orta*i (. Dar@ +5nte+e e or au ani2at +onte3tatarii de 'retutindeni. Mi>+area 'entru dre'turi e negri or@ audien6a ' anetar( >i fair)' aP)u gru'uri or eng eDe@ +are au re+uno3+ut +(! 2uDi+a ro+K 'ro=ine din * ue3u negru@ non+onfor2i32u +a2'u3uri or 3tuden6e>ti din A2eri+a@ toate a3tea au +ontri*uit Ia B ue3 Re=i=a >i a ?nfiri'area * ue3u ui a * ?n 3o+ietatea a2eri+an(@ ?n+( ?n+Ii3tat( ?n 3egrega6ioni32 ra3ia . Canned "eat a uat fiin6( ?n 194%@ a Lo3 Ange e3@ +a reDu tat a ?nt5 nirii dintre doi iu*itori /fanati+i0 ai * ue3u ui! A an 1i 3on >i Bo* "ite. Pentru =ia6a unei for2a6ii@ +o2' e2entaritatea duou ui 'rin+i'a a3igur( +oeDiunea >i 3ta*i itatea@ i2'une 3ti u >i 'er3ona itatea +o e+ti=(. 1i 3on >i "ite erau o'u>i +a te2'era2ent >i a3'e+t fiDi+@ dar 3e +o2' etau 'erfe+t +a idei 2uDi+a e. A3o+ierea dintre ei a +ondu3 a a'ari6ia unei for2a6ii foarte iu*ite@ a'roa'e o +Iinte3en6( de o+ 3tringent( a 2enta it(6ii a2eri+ane@ ?n)3u2atoare de tradi6ii di=er3e >i ega de3+Ii3( +(tre eF'erien6e +u reDu tat no*i . A an 1i 3on 3)a n(3+ut a . iu ie 19.3@ ?n Bo3ton@ Ma33a+Iu3ett3. Co'i fira= >i efe2inat@ +u 'ro* e2e de =edere@ nu 3)a integrat +o2unit(6ii =iri e >i 3'orti=e a *(ie6i or +re3+u6i ?n 3'irit r(D*oini+. A de3+o'erit * ue3u 'rin inter2ediu di3+uri or ui MuddP 1ater3. Mn 3ingur(tatea +a2erei 3a e@ >i)a ?n+er+at a=5ntu 2uDi+a 3uf 5nd ?ntr)o Iar2oni+( '5n( +5nd ta entu nati= >i 'er3e=eren6a )au adu3 ?n 'o3tura f atant( a /+e ui 2ai dat nai*ii +5nt(re6 a Iar2oni+(0@ du'( a're+ierea ' in( de n(duf a +Iitari3tu ui MiKe B oo2fie d. E3te e=ident +( 1i 3on a rea iDat +e e 2ai fine 'artituri de Iar2oni+( din +5te 3)au auDit ?n * ue3@ fie a *@ fie negru. EFi3t( 2u 6i Iar2oni+i>ti negri 2ai *uni +a A an 1i 3onO dar inter'ret(ri e or au o doD( de for6( +are =ine din dorin6a de i2'unereO 1i 3on nu =roia 3()>i i2'un( for6at * ue3u @ e 3i26ea +( ori+e for6are 'ro=oa+( durere@ >i dete3ta a3taH De a tfe @ da+( ?n * ue3 +on3idera +( i2'ri2(ri e +o2*ou ui +ondu3 de MuddP 1ater3 ?ntre 19%;)19%% 3unt +e e 2ai *une din +5te au fo3t f(+ute =reodat(@ 'referin6a 'entru 2uDi+a ui ,.S. Ba+I 3'une 3ufi+ient de3're fondu 3(u 3uf ete3+. Mn3+ri3 a uni=er3itatea din CIi+ago@ du'( +e a*3o =i3e +ur3uri a uni=er3itatea din Bo3ton@ A an 1i 3on =a ua i+en6a ?n i3toria * ue3u ui. Mn ti2'u uni=er3it(6ii 3e +on3a+r( +Iit(rii@ aCung5nd un 3 ide)guitari3t a're+iat@ in=itat +Iiar de Son "ou3e a o 3e3iune de... ?nregi3tr(ri@ 3o dat( +u a'ari6ia 'e di3+u 2ather o% 2olk-Blues4 Mn3( +eea +e ? 3ingu ariDa 'e 1i 3on era =o+ea 3a +u ti2*ru a'roa'e fe2ininH 8(r( efort@ e ur+a ?n regi3tru de 3u3@ o*6in5nd a+e fa 3etto a'ro'iat de ti2*ru unui Patton 3au Ro*ert ,oIn3on@ a +are Cinduiau 2u 6i * ue32eni negri@ f(r( 3( reu>ea3+(H Su*ti >i ne+on=en6iona @ di3+ret >i e=ane3+ent@ A an 1i 3on a ?2'(rt(>it o =iDiune 3u2*r( a3u'ra u2ii Pagina -& din 81

+onte2'orane. Mar+ate de di=er3e deDa2(giri@ ref e+tare ?n ' an 2uDi+a a fru3t(ri or >i deDa2(giri or 'er3ona e@ +o2'oDi6ii e ui 1i 3on@ ?n +are e3te >i =o+a i3t@ 3unt 'rintre +e e 2ai *ine +otate@ nu doar ?n di3+ografia Canned "eat. Sin+ere@ i'3ite de e2faDa 3'e+ifi+( e'o+ii f oJer'oJer@ f(r( f ori+e e 3ufo+ante@ dar +u 'i+anterii gen 3itar@ f aut@ dr52*(@ =ioar(@ 'ie3e e ui 1i 3on r(25n aDi un eFe2' u rar ur2at de eF're3i=itate >i 3tr( u+ire. Ca to6i * ue32enii@ >i A an 1i 3on a +('atat o 'ore+ (! B ind OJ ABufni6a oar*(B. Se datora fa'tu ui +( du'( 3'e+ta+o e@ din +auDa +on3u2u ui e2o6iona @ 1i 3on 'ierdea a+uitatea =(Du ui@ fiind ne=oit 3( 3e ?ntind( a ?ntuneri+@ dar nu 'ierdea i2'eDi2ea 2in6ii@ ?n6e e'+iunea... Bo* "ite 3)a n(3+ut a &4 fe*ruarie 19.%@ ?n Torran+e@ Ca ifornia@ ?ntr)o fa2i ie de arti>ti *oe2i@ CaDD2eni +u +on+e'6ii i*era e@ ade'6i ai unei edu+a6ii ne?n+or3etat( de 'rin+i'ii 3e=ere. Cre3+ut a =oia ?nt52' (rii@ Bo* "ite na=igIeaD( 'rintre diferite 3 uC*e@ ?n=a6( a +Iitar(@ tro2'et( >i Iar2oni+(@ >i 3e 'rodu+e ?n di=er3e tru'e de +are era ' in( +oa3ta de =e3t. La &; de ani +uno>tea +a2 tot +e ar 'utea fi intere3ant 'e itora u +a ifornian@ 'urta *ar*( >i ' ete >i +5nt(rea ?n Cur de 1;; Kg. AMn e'o+a ui de g orie =a aCunge a 1.; KgHB ,o=ia >i g u2e6@ +a to6i oa2enii gra>i@ "ite era 'rede3tinat 3( ai*( 'ro* e2e +ardia+e@ 2ai a e3 +( fu2a +a 3()>i 2en6in( ti2*ru =o+ii@ a3'ru@ r(3tit@ ' in de for6( +Iiar ?n 'ie3e e ente@ a>a)Di3 a+ri2ogene... Mare iu*itor a * ue3u ui@ a +o e+6ionat 'e3te 3;.;;; de di3+uri@ 2aCoritatea din 'erioada de g orie a ani or 7&;)73;. Con3idera +( ,oIn Lee "ooKer e3te * ue32anu +e 2ai autenti+@ +eea +e denot( o eFigen6( oare+u2 aF(@ >tiut fiind +( "ooKer a fo3t totu>i un 2are +o2er+iant de * ue3H 8iDi+u 2a3i=@ +('(65na '(roa3(@ =o+ea +a un 2or2(it de ur3 i)au adu3 'ore+ a TIe Bear@ inuti de Cu3tifi+at de +e... Un o2 de o generoDitate f(r( +u3ur@ un entuDia3t@ un ade't a tuturor +auDe or i'3ite de >an3( a 'ri2a =edere@ un u't(tor 35rguin+io3 'entru i2'unerea tru'ei 'entru +are >i)a 3a+rifi+at >i *anii@ >i 3(n(tatea@ >i ?n fina >i =ia6a@ f(r( 3( 3o+otea3+( a3ta a t+e=a de+5t datoria 3aH C5nd a 3uferit infar+tu fina @ a % a'ri ie 1981@ ie>i3e de a un 3'e+ta+o dat ?n Pa o2ino C u*@ >i nu era o e'o+( 'ro'i+e 'entru for2a6ia 3a@ 'e +are ?n+er+a3e 3( o 2en6in( ?n 'ri2( inie. Dar =re2ea fru2oa3( tre+u3e... Cu De+e ani@ >a'te uni >i dou( Di e ?nainte@ 2uri3e A an 1i 3on@ >i de atun+i for2a6ia 3e tot 3+ufunda3e ?n + a3a2ente e de 3'e+ia itate. Mn di2inea6a Di ei de 3 3e'te2*rie 19-;@ +or'u ne?n3uf e6it a ui A an /B inY OJ 0 1i 3on fu3e3e g(3it ?n 3a+u de dor2it 3u* un ar*ore 3eZuoia din 3'ate e +ur6ii ui Bo* "ite@ unde o*i>nuia 3()>i a>tearn(@ ?n +onfor2itate +u 're+e'te e fi o3ofiei naturi3te 'e +are o ?2'(rt(>ea >i o +5nta ?n * ue3uri e 3a e. S)a 're3u'u3 +( 2oartea ui 3)a datorat unei 3u'radoDe de droguri@ +( a fo3t 3inu+idere +auDat( de o de+e'6ie ?n drago3te@ ?n +ur3u re+entu ui turneu ?n Ang ia@ +( a fo3t a++identO ade=(ru n)a 2ai fo3t r(3+o it... Cert e +( A an de3+Iidea toa2na neagr( a ui 19-;! a 18 3e'te2*rie 2urea ,i2i "endriF@ iar a . o+to2*rie ) ,ani3 ,o' in. Li to6i trei a=eau a+eea>i =5r3t( ) &- de aniH C(derea 'e aItaru artei +(reia te)ai dedi+at '5n( a ardere 3( fie un 3e2n a ... Dar +ine 'oate Cu3tifi+a o 2oarte 're2atur(E ... Singura +on3o are ) +( 1i 3on >i "ite 3)au +o2' etat >i ?n 2oarte@ a>a +u2 o f(+u3er( ?n arta or. Tri3t@ durero3@ ire'ara*i H CIiar da+( ?n ur2a or a r(2a3 2uDi+aO 'ar+( >tia e @ Bo* "ite@ de +e re'eta du'( fie+are +on+ert! /And don7t forget tIe BoogieH0 S)au ?nt5 nit ?n 2agaDinu de di3+uri Ran+Io Mu3i+ SIo'@ unde u+ra ) unde ar fi u+rat 2ai +u ' (+ere un +o e+6ionarE ) Bo* "ite. Du'( +e ti2iditatea a di3'(rut ?n re a6ii e fire>ti ?ntre un +u2'(r(tor di3+ret@ t(+ut@ a*ia ?ndr(Dnind 3( ?ntre*e de =reun tit u@ >i un =5nD(tor g( (gio3@ de'rin3 3( tr(n+(nea3+( a ne3f5r>it@ '5n( 3e Iot(r(>te + ientu 3( +u2'ere@ un =5nD(tor)+o e+6ionar +are =a fi fo3t 3ur'rin3 =(D5nd +( inofen3i=u +u2'(r(tor do=ede>te a'etit =ora+e 'entru di3+uri 'e +are e ?n3u>i e)ar fi +u2'(rat a doua oar( da+( ar fi a=ut *ani de3tui ) ei *ine@ di3+u6ii e 3)au ungit@ iar '(reri e +e or doi 3)au +o2' etat de 2inune ) de3're * ue3@ de3're * ue32eni@ de3're A+e i'3e>te ?nB 2uDi+a 2o2entu ui@ >i a>a 2ai de'arte. Pagina -3 din 81

Mn 194% eFi3tau 'u6ini a *i +are +5ntau * ue3 ?n A2eri+a@ 2ai to6i ?n CIi+ago@ >i 3ingura for2a6ie +u oare+are fai2( era +ea +ondu3( de Pau Butterfie d@ ?n +are erau totu>i +56i=a negri. "ot(r5nd 3( fa+( un gru' nu2ai de a *i@ +ei doi ) 1i 3on >i "ite ) 'ro+edau oare+u2 +a eng eDii@ +are totu>i nu +5ntau nu2ai * ue3. De a tfe @ ni+i gru'u +a ifornian nu >i)a 'ro'u3 de a ?n+e'ut 3( +5nte nu2ai * ue3@ +i 3( readu+( 3'iritu * ue3u ui autenti+ ?n rit2uri e +onte2'orane@ taFate +a 'ueri e >i 3(ra+e@ tot 3oiu de +Ie3tii +a *ea+I)'o'@ Ii''ie)di''ie@ tJi3t)and)3Iout@ 3inger)3ong) fo K et+. Au ?n+e'ut 3()>i a eag( 'artenerii. Bateri3t au g(3it 'e 8ranK CooK@ 3'e+ia i3t ?n CaDD. Ba3i3t@ o 'erioad( 3+urt(@ 'e Stuart Brot2an A2ai t5rDiu ?n gru'u Va eido3+o'BO ?n o+uit de MarK Ande3 A2ai t5rDiu a S'irit@ ,o ,o <une et+.BO >i ?n fine@ un *a3i3t 3ta*i @ LarrP TaP or@ n(3+ut a &4 iunie 19.&@ ?n BrooK Pn@ $eJ #orK. Pore+ it deCa /TIe Mo e0@ din +auDa unei a uni6e 'e o*raD@ din +auDa aeru ui de +5rti6( ?n 2i>+are +('(tat ?n ti2' +e +5nta@ 3au din +auDa +Ieiuri or unde +o'i (ri3e@ TaP or Aai +(rui 2uDi+ieni fa=ori6i 3e nu2eau Beat e3 >i BooKer T. QTIe M.<.73B +5nta3e +u ,errP Lee LeJi3 ?n turnee >i u+ra3e ?n 3tudio 'entru MonKee3 A+are@ 3e >tie@ ?n+e'u3er( 'rin a fi a+tori ?ntr)un 3eria TG 'entru ado e3+en6i >i 3f5r>i3er( =5nD5nd 2i ioane de di3+uri@ +a /ri=a i0 ai Beat e3)i orHB. A doi ea +Iitari3t ) ?n fa't@ ead) +Iitari3t ) a fo3t g(3it "enrP Ge3tine@ 'ore+ it /Sunf oJer0 din +auDa fa'tu ui +( era * ond. Ge3tine era de +56i=a ani un +Iitari3t de3tu de *ine +otat >i f(+u3e 'arte din +o2'onen6a +5tor=a tru'e +a iforniene. C5te=a uni /tr(i3e0 ?n fa2i ia MotIer3 Of In=ention@ gru'u ui 8ranK Ua''a@ >i nu2e e 3(u figureaD( 'e di3+u 2reak ,ut, 'ri2u ofi+ia a dia*o i+u ui... MuDi+a ui Ua''a fiind 'rea +o2' i+at( >i de o+ ' (+ut( 'entru Ge3tine@ a+e3ta '(r(3e>te ga>+a D('(+it( >i 'une o 25n( di*a+e a eforturi e Canned "eat. $(3+ut a &. de+e2*rie 19..@ ?n 1a3Iington D.C.@ +u 2uDi+ieni 'refera6i +a Buffa o S'ringfie d >i TaC MaIa @ ade't a 2anierei +Iitari3ti+e i2'u3e de "endriF@ "enrP Ge3tine 3e de e+ta +u +o2'oDi6ii 3e2nate de Ra=e @ ?n inter'ret(ri + a3i+eH Da+( Ge3tine n)a a=ut o 'redi e+6ie a++entuat( 3're * ue3@ 3ti u >i fee ingu 3(u 'e +Iitar( au adu3 un ' u3 de 2odernitate 3oundu ui i2'ri2at de Canned "eat@ >i au /'(+( it0 2u 6i a3+u t(tori@ f(+5ndu)i 3( +read( +( a3+u t( un gru' de ro+K autenti+@ nu unu de rIPtI2 Q * ue3 e e+tri+H De notat +( 3unetu +Iitarei ui Ge3tine e3te a trei ea e e2ent definitoriu 'entru +eea +e a f(+ut Canned "eat@ >i e3te o*6inut +u +e=a ti2' ?naintea a tor tru'e 2ai *ine 2ediatiDate... Cu =enirea ui TaP or ?n for2a6ie@ Canned "eat >i)a ?n+Iegat for2u a >i 3)a +on3a+rat +on+erte or o+a e. Re'ertoriu era a +(tuit din re u(ri a e unor * ue3uri 2ai 2u t 3au 2ai 'u6in +uno3+ute@ >i ?n+er+(ri 'ro'rii ?n 2aniera >tiut(. $u2e e a e3 )au g(3it 'e un di3+ din 19&8 a ui To22P ,oIn3on A1894)19%4B ) Canned !eat Blues4 C5nte+u de3+rie efe+tu 3ti2u ant a 'rodu3u ui far2a+euti+ nu2it SternoB de3tinat ?n 'rin+i'iu 3( de* o+IeDe +reiere e o*o3ite@ dar uti iDat de *e6i=i >i toFi+o2ani +a 2etod( +urent( de a)>i 2en6ine treDia 3au a)>i 're ungi euforia. EF+e3u de Sterno e3te 2orta @ +Iiar To22P ,oIn3on a 2urit +a ur2are a +on3u2u ui ne2(3urat de /'rodu30 >i JIi3KP. $u +onota6ii e Ia u+inogene au +ondu3 a a egerea nu2e ui@ dar nu 3e 'oate nega +( 1i 3on >i "ite n)au a=ut ?n =edere a3ta@ >tiind +( ?n 194%@ Ca ifornia /=i3a0 *ine +u aCutoru 3u*3tan6e or do'ante... Mn 1944@ du'( =reo o't uni de ?n+er+(ri@ +on+erte >i a're+ieri@ audati=e 'e3te 2(3ur(@ din 'artea unora +a Pau Butterfie d@ MiKe B oo2fie d 3au CIar ie Mu33e JIite@ de a'roa'e a+eea>i =5r3t(@ dar +u un renu2e +on3o idat a CIi+ago@ Canned "eat au gata ni>te 'ie3e 'entru un di3+. BenDi e de2o >i +e e 'irat din +on+erte e 're2erg(toare 'ri2u ui LP au fo3t editate +5nd nu2e e gru'u ui de=eni3e notoriu. Tit uri +a Vinta"e !eat 3au 6ive $t #opan"a Corral 3unt aDi +o2ori 'entru +o e+6ionari. CIiar da+( ?nregi3tr(ri e *oot eg 3unt ?n 2are 'arte +o=er)=er3iuni du'( +o2'oDi6ii +e e*re - 7t !urts Me #oo Adu'( E 2ore ,a2e3B@ 7 Wish <ou Would Adu'( Bi P BoP Arno dB 3au 7+d Rather Be #he De=i Adu'( "oJ in7 1o fB ) e e erau 'ri2ite eF+e ent de un 'u* i+ +are nu 'rea a=ea idee +e ?n3ea2n( * ue3u ade=(ratO dar >i a3t(Di@ >tiind 2ai 2u te de3're fie+are nu2e >i tit u ?n 'arte@ i2're3ia e3te foarte Pagina -. din 81

*un(@ 'artituri e re?nnoite de Canned "eat au fr(geDi2e >i 'ro3'e6i2e nea terat( du'( +ir+a trei de+eniiH ... Se2n5nd un +ontra+t +u Li*ertP Re+ord3@ o +a3( inde'endent( din Lo3 Ange e3@ Canned "eat editeaD( ?n =ara ui 194- 'ri2u LP@ intitu at +a >i gru'u @ Canned !eat4 A fo3t un 3u++e3 a'roa'e in3tant@ dar de o+ 3ur'rinD(tor. Mntre ti2'@ +on+erte e 'e +oa3ta +a ifornian(@ ?n +o egii >i +a2'u3uri@ ?n + u*uri >i 3( i 3'e+ia iDate@ +rea3er( un oriDont de a>te'tare@ +a >i o re'uta6ie +e a>te'ta +on3a+rarea. A'ari6ia a MontereP Po' 8e3ti=a @ ?n iunie 194-@ a (turi de nu2e +a ,ani3@ "endriF@ TIe 1Io@ Oti3 Redding@ Ma2a3 Q Pa'a3@ ,effer3on Air' ane@ CountrP ,oe Q TIe 8i3I >i a te nu2e +e e*re deCa@ +onferi3e 'e3te noa'te 3tatut de 3tar for2a6iei@ >i nu f(r( 2oti=. Canned "eat adu+ea o noutate ?n a'ari6ii e de di3+uri LP@ >i a3ta a un ni=e 3e3iDa*i de ori+e iu*itor a * ue3u ui. Dintr)o dat(@ for2a6ia oferea a3+u t(tori or dou( 2oda it(6i de a +5nta * ue3u @ a25ndou( 3u36inute re2ar+a*i de =o+a i>ti +u =a oare a'ro'iat( >i re3ur3e autenti+e. Una era 2oda itatea fa 3etto@ a ui A an7 /B ind OJ 0 1i 3on@ a ta era 2oda itatea /rougI0@ a ui Bo* /TIe Bear0 "ite@ ?n 3ti u +on3a+rat de "oJ in7 1o f@ MuddP 1ater3 ori BuKKa 1Iite. Parti+u aritatea =o+i or@ ni+iodat( a2e3te+ate ?n a+eea>i 'ie3(@ ad2ira*i 3u36inute de 3e+6ia rit2i+( >i +ontra'un+tate de Iar2oni+(@ 3'riCinite 'e +Iitara 3 ide 3au ead@ 25nuit( 'e r5nd 3au +on+o2itent de Ge3tine >i 1i 3on@ totu *u =er3a a3+u t(toru de * ue3@ o*i>nuit +u 3ti u 2ono+ord a ?nregi3tr(ri or de toat( 25na. Poate +( ai+i 3e af ( un 3e+ret a for2a6iei@ ?n a+ea3t( *a an3are 'er2anent( ?ntre eFtre2e@ ?ntregu reDu tat fiind dina2i+ >i ?2*ietor@ a3'ru >i +atife at@ nou >i totu>i arIi+uno3+utH... Ca 3( +o2ite2 2etafore@ a2 Di+e +( *oogie)u 3u'ra?n+(r+at +a un =a3 de +ontra*and(@ 'ro2o=at de Bo* "ite@ ?>i g(3e>te +ontra'onderea ?n fragi itatea 3erafi+(@ eDitant( >i di3+ret(@ 'ar+( =enit( din a t( u2e@ a ui A an 1i 3on. A 3e a3+u ta +u aten6ie Bull%ro" Blues >i !elp MeB +a 3( nu 2ai 'o2ene3+ =er3iunea Rollin+ $nd #u( linF@ in+ u3( >i ?n fi 2u de3're fe3ti=a u de a MontereP... Pri2u a *u2 >i fi 2u a3igur( for2a6iei o+u a (turi de nu2e e i2'ortante a e 3+enei. Mn+e' 3o i+it(ri e de +o a*orare@ 'rintre +ei dint5i fiind Dr. ,oIn. Mn =ara ui 1948@ for2a6ia era +e e*r( iar +a3a ui Bo* "ite era de3+Ii3( tuturor a+e ora +are a=eau +e=a de 3'u3 ?n do2eniu * ue3)ro+K. ,oIn MaPa @ /tat( 0 * ue3u ui *ritani+@ 'ra+ti+ ne+uno3+ut ?n A2eri+a@ =ine 3( 3e do+u2enteDe ?n Lo3 Ange e3@ de3're +e ?n3ea2n( totu>i * ue3u H E o+uie>te =re2e de trei 3('t(25ni ?ntr)un +ort afar( din ora>@ ?n 2un6i@ a'roa'e +a un indian@ ?n+( Dind 25n+area a fo+ de =rea3+uri >i 3'( 5ndu)3e ?n a'a unui '5r5u din a'ro'iere. C5te=a Di e 'o'o3e>te ?n +a3a ui Bo* "ite. A2intiri e de neuitat 3unt i2'ri2ate 'e di3+u Blues 2ro( 6aurel Canyon, ?n 'ie3a #he Bear4 Parti+i'( a +5te=a ?nregi3tr(ri a e nou ui a *u2 Canned "eat >i rea iDeaD( o eg(tur( de 3uf et@ +are =a rodi >i 2ai t5rDiu. E3te o for2( de +o2uniune o*i>nuit( ro+Keri or ade=(ra6i@ +a >i * ue32eni or... Mn +iuda 3u++e3u ui o*6inut >i a 'er3'e+ti=e or atra+ti=e@ 8ranK CooK@ *ateri3tu @ '(r(3e>te for2a6ia@ re=enind a drago3tea dint5i@ CaDDu . E3te ?n o+uit de un 2eFi+an /+u 35nge a *a3tru0@ Ado 'Io /8ito0 de a Parra@ n(3+ut a 8 fe*ruarie 19.4@ +Iiar ?n MeFi+o CitP. Pe 5ng( *aterie@ 8ito 2ai +5nta a org( >i +Iitar(@ iu*ea toate for2a6ii e de * ue3 >i ?ndeo3e*i ?i ' (+eau ,oIn Lee "ooKer >i MuddP 1ater3. Afir25nd de3're 3ine +( 3)a n(3+ut 'entru a fi un 2e2*ru Canned "eat@ 8ito de a Parra a r(2a3 '5n( aDi 3inguru +are n)a '(r(3it ni+iodat( for2a6ia. C(+i@ afar( de +ei doi di3'(ru6i fiDi+@ to6i e+Ii'ierii au =enit >i au ' e+at@ au re=enit >i n)au 2ai ' e+at@ f u+tua6ia neafe+t5nd +on3tru+6ia +5t( =re2e +e e dou( 3tru+turi de reDi3ten6( au... reDi3tatH Con3iderat( /de aur0@ for2u a 1i 3on)"ite)Ge3tine)TaP or)de a Parra ) 3au B ind OJ )TIe Bear)Sunf oJer)TIe Mo e)8ito ?nregi3treaD( dou( a *u2e@ inega e =a ori+@ a*3o ut o* igatorii 'entru i3tori+u genu ui! Boo"ie With Canned !eat >i 6ivin" #he Blues, a2*e e editate ?n a+e a>i an 1948. Boo"ie With C4!4 +on6ine 1; 'ie3e anto ogi+e. Mntre e e@ ,n #he Road $"ain e3te +ea 2ai +uno3+ut(@ un ade=(rat Pagina -% din 81

Iit)3ing e. De3+Ii3( >i ?n+Ii3( +u un 3o o de 3itar A3( nu uit(2 +( ne af (2 ?n Ca ifornia 2ode or orienta eHB@ 3u3'endat( +a ?ntr)o e+Ii i*ri3ti+( 'e fr5ngIia riffuri or egate de Ge3tine@ +u /' a3a0 a3igurat( de *a3u ui TaP or >i to*e e ui 8ito@ +u *ri iante 'a3aCe de Iar2oni+( >i 3 ide)guitar@ 'ie3a are +e=a +a o de2on3tra6ie i2'e+a*i ( >i i2're3ionant( a +a'a+it(6i or +reatoare 'ro'rii ui A an 1i 3on@ +Iiar da+( e3te o +o2'oDi6ie 3e2nat( de ,a2e3 Oden. 1i 3on ?>i d( 2(3ura ?n $n ,wl Son" o ?n+reng(tur( de 3unete a e +Iitarei >i Iar2oni+ii@ +u+eritoare >i de nede3'(r6it. $(pheta(ine $nnie, atri*uit( ui Bo* "ite@ e3te o 're u+rare a +5nte+u ui #he !unter, se(nat de A *ert Ving@ ?n 3ti u2ori3ti+@ eFtre2 de 'otri=it 'entru +a 2e3aCu + ar anti)droguri 3( nu ai*( tenta in3u'orta*i ( a 'redi+i or ofi+ia e... "enrP Ge3tine ?>i afir2( +a it(6i e de +Iitari3t 3u*ti ?n 'ie3a Marie 6aveau, eF+ u3i= in3tru2enta (@ aCutat de Iar2oni+a da2nat(... Mn fina @ 2ried !ookey Boo"ie, 3e2nat( de LarrP TaP or Adar a'roa'e o 'a3ti>( du'( Endless Boo"ie, a ui ,oIn Lee "ooKer@ de unde >i Co+u de +u=inte IooKeP)IooKer@ +are 3)ar tradu+e /t5rfa frigid( trage +Iiu u 0B are o durat( de 11 2inute >i 'er2ite fie+(rui 2e2*ru a for2a6iei 3()>i eta eDe =irtuoDitatea in3tru2enta ( ?n 3o ouri re2ar+a*i e@ ade=(rate 3 a o2uri 'rintre Ca oane a>eDate de /diriCoru 0 Bo* "ite ?n 3ti u unui ani2ator de adun(ri e e+tora e Af(r( 2aCorete >i f(r( Co*en ti' Un+ e Sa2HB... <u3tu ungi2ii odat( ?n+er+at@ gru'u 3+oate a 3f5r>itu ui 748 un du* u LP ) 6ivin" #he Blues, +ategori3it dre't 2on3truo3 de 3'e+ia i>ti. A3ta datorit( di2en3iunii e'o'ei+e a 'ie3ei Re%ried Boo"ieB a'roFi2ati= .; de 2inute@ ?nregi3trat( i=e ?n 3a a SIrine@ L.A. E3te o i2'ro=iDa6ie 'e 3+Ie etu u ti2ei 'ie3e de 'e a *u2u 're+edent@ +ategori+ inf uen6at( de 'erfor2an6e e CaDD2eni or@ te2e e 2e odi+e fiind eFtin3e '5n( a i2ita 'o3i*i ( >i tre+ute 'e r5nd de a un +o2'onent a a tu . A' auDe e 3'e+tatori or 'un+teaD(@ +a de o*i+ei@ entuDia3te@ ?nregi3trarea@ tr(d5nd gu3tu e'o+ii. Pu3( 'e dou( fe6e a e unui di3+@ u+rarea 3e a3ea2(n( +u una din 'ie3e e ?nregi3trate a Lud oJ <arage de A 2an BrotIer3 Band ?n 19-;. Ce ( a t di3+ +on6ine 'e o fa6( +5te=a *iCuterii de 2i+( ?ntindere. Poney Blues, re uat du'( CIar eP PattonO My Mistake, un 2i+rotur de for6( a ui A an 1i 3onO &oin" ?p #he Country, o 're u+rare a a+e uia>i 1i 3on du'( 'ie3a Bulldo3e BluesB 3e2nat( >i ?nregi3trat( 'rin 19&- de "enrP /Ragti2e0 TIo2a3. A+e3t +5nte+@ =5ndut ?n 2i ioane de eFe2' are@ i u3treaD( +e 2ai *ine 2odu +u2 au ?n6e e3 1i 3on >i "ite 3( rea+tua iDeDe * ue3u @ f(r( 3()I tr(deDe. $u doar +( A an 1i 3on ?>i eta eaD( fru2u3e6ea de =o+e ?n fa 3ettoO e a ege@ >i un in3tru2ent 'otri=it +u 2enta itatea 2odern(O dar 'erfe+t ?n+adrat tradi6iei. 8 autu de 2eta ?n o+u naiu ui uti iDat de TIo2a3 e3te@ da+( =re6i@ g(3e ni6a unui ti' in3'irat@ +a 3( nu 2ai 3+riu 3e2nu unui genia 2uDi+ant@ +( 'are de2onetiDare... Intrat ?n 'atri2oniu +u turii ro+K@ in+ u3 ?n de3+Iiderea +o oanei 3onore a fi 2u ui Woodstock ) 3 'ays o% Peace Q Music, &oin" ?p #he Country a fo3t re+e'tat >i +a un i2n f oJer)'oJer@ +u =a oare interna6iona ( >i ina tera*i (. Dar noutatea re2ar+a*i ( a di3+u ui 6ivin" #he Blues o +on3tituie 3uita ?n o't '(r6i +u o durat( de 19 2inute >i +e=a@ Partheno"enesisGNe ulosity, un =erita*i '3PIede i+)* ue3@ +u2 3)a 3+ri3. A2*i6ioa3(@ di=er3ifi+at(@ +u ru'eri de rit2 >i +u oare@ +u 3u'raetaC(ri in3tru2enta e@ unitar( ?n +on3tru+6ie@ dar i'3it( de 2onotonie@ f(r( 3o ouri gratuite 3au u2' utur(@ 3uita 3e a>eaD( ?n +onteFtu +(ut(ri or ro+Ku ui din a+ea e'o+(@ dar r(25ne un 2o2ent 3ingu ar ?n * ue3. Partea ?nt5i e3te de3+Ii3( de A an 1i 3on@ a CaJ)Iar' Aro25nea3+a dr52*(O dar ?n A2eri+a 3e 3'une >i CeJ)Iar'@ +eea +e ar =eni Iar'( e=reia3+(HB >i de +Iitari3tu ,oIn 8aIeP@ in=itat 'e di3+. Partea a doua e3te un re+ita de Iar2oni+(@ 2ive ,wl, 3u'ra'unere de +in+i ?nregi3tr(ri diferite a a+e a>i in3tru2ent. Ur2eaD( un duet ?ntre Bo* "ite >i ,oIn MaPa @ 'ri2u =o+a @ +e ( a t a IonKP)tonK 'iano@ ?n 3ti 'ur +ountrP)Je3tern. Seg2entu 3e intitu eaD( Bear Wires, +eea +e 3ugereaD( +( MaPa >i)ar fi uat tit u di3+u ui 3(u Bare Wires, din anu 1948@ de a a+ea3t( 'ie3(. $u2ai +( di3+u ui MaPa a fo3t an3at ?n iunie 748@ iar =iDita ?n Ca ifornia@ >i ?nt5 nirea +u Bo* /TIe Bear0 "ite@ >i ?nregi3tr(ri e au fo3t f(+ute ?n augu3t 748H Partea Pagina -4 din 81

a 'atra 3e intitu eaD( Snooky 2lowers, >i adu+e ?n 'ri2 ' an 'e LarrP TaP or >i 8ito de a Parra@ 'er+u6ia fiind 2ai 'enetrant( de+5t *a3u @ dar a2*e e *ine rotunCite. Sun%lower Power e3te 'or6ia ui "enrP Ge3tine@ +are fa+e >i e un 2iFaC de +in+i 'artituri 'entru +Iitar(@ agre3i=e >i 2uDi+a e@ iritante >i +a 2ante totodat(H Din nou A an 1i 3on eFe+ut( un nu2(r a +Iro2ati+)Iar2oni+a@ ?n Ra"a 9ali unde 3e aud a3+i=e 3unete de 'ro=enien6( indian(@ a a te in3tru2ente de+5t 3itaru . Partea a >a'tea@ 7ce a", e3te un * ue3 in3tru2enta ?n 3ti u /2ade in CIi+ago0@ o re=eren6( f(+ut( ui A *ert Co in3@ 'rieten a Canned "eat@ a +(rui 'ore+ ( era / +e2an0. Mn fina u 3uitei re=ine A an 1i 3on +u CaJ)Iar'@ 'ro=o+5nd o ' oaie de 3unete +e 3ugereaD( at2o3fera +o'i (riei@ du'( +u2 =rea 3( ne fa+( 3( +rede2 tit u Childhood+s. Con+ uDie! 3uita arat( di3'oni*i itatea >i a*i itatea for2a6iei de a eF' ora teritorii de'(rtate de tradi6ia * ue3u ui@ adu+5ndu) a origine 'rin 2etode ne3ofi3ti+ate@ >i 2ai a e3 f(r( 3( for6eDe nota... EF' orare reu>it(H 1949@ 'e 5ng( 2u te +on+erte >i Ca2)3e33ion3 ?n 3ti u +o2unit(6i or Ii''ie@ adu+e un nou a *u2 de referin6(! !allelu:ah4 11 'ie3e@ una 2ai fier*inte +a a ta@ 3+u 'teaD( 'oDi6ia gru'u ui ?n i3toria 2uDi+ii * ue3)ro+K. Pentru +( 2ateria u 3tri+t 2uDi+a e3te eF+e ent >i inuti de@ de3+ri3@ =o2 +on3e2na +5te=a 'arti+u arit(6i de natur( eFtra)2uDi+a (. Bo* "ite adu+e ofrand( ui To22P ,oIn3on@ ?n 'ie3a Canned !eat, a 2odu 3o*ru@ neutru@ dar +u a+ri2i e a*ia re6inute@ e gIi+e>ti 3u* ' eoa'e. A t( re=eren6(@ +a de a gr(3an a gr(3an@ "ite o fa+e ui 8at3 Do2ino@ ?n Bi" 2at, re uare a 'ri2u ui 2i ion)3e er a ui Do2ino@ #he 2at Man Adin 19.8B. $u i'3e3+ 3+ i'iri e ui A an 1i 3on@ #i(e Was fiind iar(>i un Iit)3ing e. Mn+( o do=ad( a di3'oni*i it(6i or ?ntregu ui gru' e3te +o2'oDi6ia)'arodie Sic+e( Pi"s, o diatri*( anti) 'o i6ie@ a e +(rei eF+e3e +ontra 2i>+(rii 3unt notorii ?n e'o+(. S+ri3( ?n 2anier( Iard) ro+K@ 'ie3a are /a+o2'ania2ent0 de gui6(ri@ groI(ie i@ 3+Ie ( (ie i >i +ot+od(+e i@ 3irene de 'o i6ie >i /3faturi0 a e +ara ii or 3i+tiri6i@ du'( +e)au *(tut *ine +u 'u anu ... Mn fine@ 3( +on3e2n(2 +u 2aCu3+u e de2on3tra6ia de =irtuoDitate 3tereo a +Iitar(@ eFe+utat( de Ge3tine >i 1i 3on ?n <et ,%% My Back, rea iDare net 3u'erioar( arIi) (udatei 1Io e 6otta 6ove, a ui ,i22P Page@ +are o 2ai >i fura3e de a 1i ie DiFon@ 'e@ dea3u'raH ... A2 'o2enit ?n+ ina6ii e udi+e a e gru'u ui. S( a2inti2 un +5nte+ 3+o3 ?n 1948@ 2ai ?nt5i 3u* for2( de de3en ani2at 'entru TG. #he Chip(unk Son" e3te o =er3iune +o2i+)*oogie a unui Iit din 19%8@ unu din a+e e CIri3t2a3)3ong +are 3e =5nd de 3(r*(tori >i 3e a3+u t( 'e3te tot fiind+( a>a e 2oda. < u2a +e or de a Canned "eat ) 3au 2ai degra*( a 'rodu+(toru ui de a Li*ertP Re+ord3@ Ro33 Bagda3arian Aa ia3 Da=id Se=i eB ) are ?n3( o atur( 3erioa3(@ fiind o interferen6( a ro+Ku ui +u u2ea de3ene or ani2ate@ +a >i <ellow Su (arine, a Beat e3)i orO a o a t( 3+ar(. Dar +u2 fanii de3ene or ani2ate erau >i fanii ro+Ku ui@ 3trategia +a3ei de di3+uri e 3tr(=eDie... Tot 1949@ +on3e2neaD( 'reDen6a Canned "eat a 1ood3to+K. De>i gru'u nu e3te in+ u3 ?n 'ri2a =er3iune a fi 2u ui A+a >i ?n +aDu ui ,ani3 ,o' in >i ,oInnP 1inter@ gre>ea a =a fi re2ediat( 'e3te... &% de ani@ e re)editarea 'e i+u ei@ net(iat(HB@ 'reDen6a 3+eni+( e3te o u2in( di3tin+t( ?ntre at5tea =a ori >i +a*otini32e@ ?ntre re=o ta6ii autenti+i >i +ei de 'arad( >i de... 'ara e A+a i'o+rita ,oan BaeD@ o +o2uni3t( +are a f(+ut *ani >i a +u2'(rat +a3te e ?n 8ran6a 2ior (ind +e r(u tr(ie3+ oa2enii ?n 3o+ietatea +a'ita i3t(HB. 8ina u ui 1949 adu+e 'ri2a +o2'i a6ie Best ,% Canned !eatC nu2it( CooK*ooK 'e a +(rei +o'ert( 3unt tre+ute o+uri e >i o+a uri e unde +on+erta3e gru'u @ iar i u3tra6ia 2onteaD( eF're3i= diferite fotografii din +o'i (rie a e +o2'onen6i or@ ' u3 're=iDi*i a afi>are a 'ortrete or 'e ni>te +utii de +on3er=e de &de +en6i ... Su++e3u +e or 'atru a *u2e@ 3+oa3e ?n nu2ai trei ani@ 'ro=oa+( deDordine ?n =ia6a for2a6iei. PreteFt5nd ne?n6e egeri +u LarrP TaP or@ "enrP Ge3tine '(r(3e>te gru'u @ fiind de neg(3it +5te=a uni. Mn o+uitoru e3te "ar=eP Mande @ un +Iitari3t for2at a CIi+ago a (turi de un MiKe B oo2fie d@ BarrP <o d*erg 3au CIar ie Pagina -- din 81

Mu33e JIite. Pro ifi+@ e 3+o3e3e deCa dou( a *u2e 3u* nu2e 'ro'riu@ ?ntre +are 'ri2u @ +u <raIa2 Bond@ BarrP <o d*erg >i Ste=e Mi er ) Christo Redentor- fu3e3e *ine +otat de +riti+(. ADu'( 'erioada ui +annedi3t(@ =a +ontinua 3( editeDe di3+uri *ine 'ri2ite de +riti+i@ +a >i de un 'u* i+ re3tr5n3@ dar 'reten6io3B. La 'u6in ti2' de a =enirea ?n tru'(@ Mande 3e integreaD( 'erfe+t@ iar +Iitara 3a@ 2ai 'u6in rea de+5t a ui Ge3tine@ adu+e un 3'or de 2e an+o ie@ 3u'ra i+it5nd +u2=a inia ui A an 1i 3on. Un ana i3t atent a 2uDi+ii Canned "eat ar g(3i ?n 'reDen6a ui Mande o deDe+Ii i*rare a ra'ortu ui 3ta*i it ?ntre 1i 3on >i "ite@ di3+uri e ur2(toare fiind ?n+ inate 3're fine6ea di3+ret( a ui 1i 3on@ +Iiar) da+( unu a fo3t ?nregi3trat i=e ) +e e*ru 6ive in Europe, din 19-;. A+e3ta a >i fo3t un 3u++e3@ rea iDat ?n Ang ia@ ?n ti2'u turneu ui 'ri eCuit de in=itarea a BBC@ datorit( 'reDen6ei ?n To' Of TIe Po'@ e2i3iune +e nu ne+e3it( 'reDentare. Turneu a fo3t triu2fa >i re+onfortant@ dar nu 'entru A an 1i 3on. Lui i)a adu3 nu2ai ne+aDuri@ iar de3'(r6irea de 'rietena 3a )a f(+ut VO. O 3e+=en6( dintr) un +on+ert ondoneD ni) arat( r(=(>it@ a'roa'e in+on>tient@ +u e+Ii i*ru fragi @ ?n+er+5nd 3()>i eFor+iDeDe de2onii 'rin +5nte+... Starea de're3i=( 3e reg(3e>te >i ?n dou( +o2'oDi6ii in+ u3e 'e ur2(toru LP de 3tudio@ 2uture Blues, a'(rut ?n a+e a>i 19-;. My #i(e $in+t 6on" e3te o ?ntreD(rire 'rofeti+( a de3tinu ui 'ro'riu@ de>i =or*e>te de3're di3trugerea '(duri or@ a naturii >i a oDonu ui ' anetei@ un +5nte+ e+o ogi3t +u =a en6e a+tua e oriunde. 6ondon Blues e3te ) +a =er3uri >i 3ound +5nte+u unui o2 +are >i)a 'ierdut +redin6a ?n natura u2an(@ 3trig(tu 3tin3 >i ne'utin+io3 a unui di3'erat +are nu 2ai g(3e>te ?n 3ine +uraCu de a tr(i@ deoare+e 're3i2te a te dureri@ a te deDi uDii@ a te 3ur'(ri ?n =ia6a 3a >i a +e or 'e +are ?i iu*e>te. A+e3ta e3te * ue3u durerii de a tr(i@ >i nu 'utea fi 3+ri3 de+5t ?ntr)o 2etro'o ( +a Londra@ unu din +e e 2ai 'o uate ora>e a e u2ii ?n a+ei ani@ >i 'ro*a*i unu dintre +e e 2ai angoa3ante 'entru un 3tr(in inada'ta*i . Dar a25ndou( +5nte+eIe 'refa6eaD( tragedia din 3 3e'te2*rie@ >i 'rin a3ta +a'(t( o i2'ortan6( 'oate neg5ndit( de autoru or... 2uture Blues are ?n3( >i a te +5nte+e@ unde 3e afir2( "ar=eP Mande +u 3o ouri de +Iitar( fi trate +u 2eti+u oDi ate. Mn Skat +5nt( iar a 'ian Dr. ,oIn. So Sad e3te a t( 'ie3( /+u 2e3aC0 din 'artea ui Bo* "ite@ +are +onda2n( ra'a+itatea u2an( >i 3tu'iditatea 'o iti+( a r(D*oiu ui re+e Ar(D*oi +are tre*uia 3( fie Iot@ 3+urt >i 3( +ur2e 3uferin6e e 2i ioane or de oa2eni af a6i din+o o de DidHB. Dar 'ie3a forte a di3+u ui =a fi, 6et+s Work #o"ether@ +o2'u3( de 1i *ert "arri3on@ unde Bo* "ite fa+e o rea iDare =o+a ( de eF+e'6ie@ +u tit u definitoriu 'entru renu2e e Canned "eat. Di3+ret 'u3( ?n e=iden6(@ +Iitara ui Mande 3e +onCug( idea +u =o+ea arIeti'a ( a ui /TIe Bear0@ ?ntr)un 2e3aC + a3i+ >i eufori+@ ne+e3ar( e+Ii i*rare a tri3te6ii ui 1i 3on. ILnainte ca lucruile s. (ear". r.u, ele au (ers ine, 'ar %iecare a *nceput s.-0i %ac. de cap, 0i-a0a a venit r.ul, 'ar hai s. lucr.( *(preun., 0i-o s. %ie (ai ine444 I $u)i +ine >tie +e /2e3aC0@ dar 'ie3a D*urd( >i Ia3( o i2're3ie 'roa3'(t(@ >i nu 'o6i 3()i refuDi iu*irea... Editat( 3ing e@ a ur+at ?n to'u *ritani+ '5n( 'e o+u trei. A fo3t 3+oa3( >i ?n Ro25nia@ de E e+tre+ord@ ?n 19-1@ 'e un di3+u e6 +u Bad"e, a gru'u ui Crea2@ +u Sy(pathy, a tru'ei Rare Bird@ >i ?n+( una +are n)a2 re6inut)o. Una 'e3te a ta@ 2uture Blues e3te o iD*5nd(O dar e3te >i u ti2u 'e +are 3e reg(3e>te for2u a 3e+ret( a a +Ii2iei Canned "eat@ a+ea a ternan6( de for6( >i fragi itate@ de +anon >i ino=a6ie@ de ar2onie >i 3o ouri@ ?n +are 're3ta6ii e uiBo* "ite >i A an 1i 3on au natura e6ea 2ari or 2uDi+ieni@ indiferent de genu 'rofe3at. A te 2i>+(ri de 'er3ona 3e 'etre+ ?n =ara ui 19-;@ du'( a'ari6ia di3+u ui. LarrP TaP or >i "ar=eP Mande '(r(3e3+ gru'u 'entru ,oIn MaPa . Re=ine "enrP Ge3tine A+are nu =a 2ai ' e+aBO *a3u e 're uat de a t 2eFi+an ) Antonio /TonP0 De a Barreda. A+ea3t( +o2'onen6( a'are 'e a *u2u !ooker+n +!eat, ?nregi3trat ?n 2ai >i augu3t 19-; +u ,oIn Lee "ooKer@ >i atri*uit de o*i+ei a+e3tuia. Ai+i 3e 'are +( 3unt Pagina -8 din 81

u ti2e e ?nregi3tr(ri a e ui A an 1i 3on@ iar Iar2oni+a ui are 'e a o+uri tu>eu +5nte+u ui de e*(d(@ o +one+tare 2etafiDi+( a +eea +e nu2i2 >i *(nui2 a fi u2ea de din+o o. Poate +( de a3ta =a 3'une ,.L. "ooKer +( /B ind OJ 0 e3te /+e 2ai 2are +5nt(re6 a Iar2oni+( dintotdeauna0. Rea3+u tat du'( ani@ a *u2u 'are totu>i o g(3e ni6( de)a ui ,oIn Lee "ooKer@ +are a >tiut 3()>i =5nd( *ine +o2'oDi6ii e ?n unga 3a =ia6(@ >i)ori+u2@ e 2ai 'u6in /fier*inte0 de+5t Me(phis !eat, di3+u 3+o3 ?n 8ran6a de Me2'Ii3 S i2 >i Canned "eat@ ?n 19-3. Du'( 2oartea ui A an 1i 3on@ ?n for2a6ie =ine ,oeI S+ott "iII@ un +Iitari3t +o2'etent@ dar 2u t 3u* ni=e u de ta ent a di3'(rutu ui. Tre+e a'roa'e un an '5n( +5nd 3e adun( 2ateria u unui nou LP. !istorical 2i"ures $nd $ncient !eads A19-&B are 'e +o'ert( un fe de g u2(! 3tatui e de +ear( a e +o2'onen6i or tru'ei@ *(tr5ni >i *(r*o>i@ ?n fa6a unui 'ortret de fa2i ie +a ?n =e+Ii e +a3e *urgIeDe. Pe 5ng( Ge3tine@ "i >i Mande Are=enit te2'orarB fa+ 3o ouri de +Iitar(@ fie+are ?n 3ti u ui@ +eea +e du+e a o i'3( de +oeDiune@ dar nu a 2onotonie. Mn 'ie3a Rockin+ With #he 9in" e3te 'reDent@ =o+a >i 'ian@ Litt e Ri+Iard. Bo* "ite eF' oreaD( 2uDi+a 'iei or ro>ii ?n Cherokee 'ance >i ?tah unde e2ite 'artitura =o+a ( 'rin 2egafonH 19-3 adu+e +o a*orarea +u Me2'Ii3 S i2 >i un LP nu2it New $"e, iar +o2'onen6a in+ ude 'e ,a2e3 SIane@ =o+a >i +Iitar(@ ?n o+u ui "i @ >i Ri+Iard ,. "ite Cr.@ frate e ui Bo*@ ?n o+u ui TonP De a Barreda. A'are >i un 'iani3t +u nor2( ?ntreag(@ Ed BePer@ a +(rui +o2'oDi6ie intitu at( Election Blues e3te un 'a2f et *ono2 a rea egerea ui Ri+Iard $iFon 're>edinte 'entru a doi ea 2andat@ de>i toat( u2ea era +ontra. Dar u2ea@ 3a3ti3it( de 'o iti+(@ nu 3e 'reDenta3e a =ot ?n nu2(r 3ufi+ient 3( re3'ing( 'e +e 2ai +ontro=er3at 'o iti+ian a2eri+an 'o3t*e i+... A=iD a2atori or de a*3entei32H $i+i ,a2e3 SIane nu 3e ridi+( a =a oarea ui A an 1i 3on@ de>i 3e 3tr(duie>te. E =a r(25ne ?n gru' '5n( ?n anii 79;@ dar ne>an3a ui afo3t 3( ?n o+uia3+( un ti' de... ne?n o+uitH Con3tat5nd regre3u @ +a3a Li*ertP renun6( a +ontra+t. E3te 3e2nat un +ontra+t nou +u fir2a At anti+@ >i ?nregi3trat ra'id LP)u ,ne More River #o Cross, ?n 3e'te2*rie 19-3@ editat ?n de+e2*rie@ a+e a>i an. De>i 3)au 3+Ii2*at 3tudiouri e@ reDu tate e +o2er+ia e nu 3)au 3i26it@ ?n 'ofida unei +on+e'6ii 2uDi+a e 2eritorii@ >i a unui 3ound iD*utit@ a>a +u2 3e aude aDi. Sau 3( fie no3ta gia du'( anii 7 -;E Dar +ei >a'te ani /gra>i0 a+orda6i de Du2neDeu for2a6iei Canned "eat tre+u3er(. Au ur2at +ei >a'te ani 3 a*i. Bo* "ite a 2un+it enor2 3( 2en6in( gru'u 'e inia de ' utire. Pe 5ng( 'ro* e2e e 2uDi+a e@ e a=ea ne+aDuri +u 3(n(tatea@ iar de3tr(2area +(3ni+iei a fo3t o=itura de gra6ie. Di=or6u )a adu3 ?n 3tare de fa i2ent. Ca 3()>i ' (tea3+( datorii e +(tre ne=a3t( >i a 6i +reditori@ a fo3t ne=oit 3()>i =5nd( fa*u oa3a +o e+6ie de di3+uri. Li da+( o fe2eie 'oate fi ?n o+uit(@ +o e+6ia nuO +eea +e@ 'entru un +o e+6ionar@ e3te e+Ii=a ent +u 2oartea. G5nD(ri e re'etate din 198; gr(*e3+ infar+tu fina din 'ri2a du2ini+( a ui a'ri ie 198;. Arti3tu din Bo* "ite tre3(ri3e u ti2a dat( ?n ti2'u ?nregi3tr(ri or 'entru di3+u 'o" !ouse Blues, a'(rut ?n 198&@ a "a''P Bird Re+ord3. E3te@ 3)ar Di+e@ 'u 3a6ia unei ini2i +are a *(tut doar 'entru * ue3@ ?n +5te=a 3e+=en6e de Iar2oni+(@ in3tru2ent a +are Bo* 7/TIe Bear0 "ite nu 3e ?ntre+u3e +u A an 1i 3on@ fie+are a=5nd 'artea ui de... ' atin(H Ca >i 1i 3on ?n u ti2e e 'ie3e@ "ite d( ?n !ell+s 8ust 'own #he Road 3tr( u+irea * ue3u ui autenti+@ +e 'ro=enit din durerea de a tr(i@ 3ingura +are 2erit( +5ntat(H E3en6ia u fu3e3e i2'ri2at. Dar ?nregi3tr(ri e 'irat@ +o2'i a6ii e >i reedit(ri e aiurea nu 3)au 3f5r>it@ +u2 3e ?nt52' ( de regu ( ?n 3IoJ)*iD. Canned "ead 3e +on3u2a3e. CIiar da+( 8ito)Ge3tine)LarrP TaP or >i ,a2e3 SIane au +ontinuat A>i +ontinu( ?n+(B 3( a+ti=eDe@ 3( editeDe a te di3+uri ) >i nu re e ) 2iraCu ani or de g orie n)a re=enit. $)a> ?ndr(Dni 3( afir2 totu>i +( 3u'ra=ie6uie3+ g oriei adu3e ?n 'rin+i'a de +ei 2or6i. Mn fond@ +ei 'atru '(3treaD( un 2od de =ia6( +are e3te a or@ >i nu 'ot fi +onda2na6i +( fa+ 3( i ' ine 'e unde +on+erteaD( A a Londra 3au Buda'e3ta@ a TurKu@ ?n 8in anda@ 3au ?n Au3tra iaB. Pagina -9 din 81

$u 3unt =reun eF+ u3i=i3t 3( 'ro+ a2 o oDin+( de ti'u /B ue3 not deadH0 8(r( * ue3@ n)ar fi eFi3tat ne*unia nu2it( ro+K. Cui 3( 2u 6u2i2 'entru a3taE

Pagina 8; din 81

BIBLIO=RA7IE
Mntru+5t +artea de fa6( nu are 'reten6ia unei u+r(ri 3tri+t 3'e+ia iDate@ fi>a de 2ai Co3 e3te 2ai 2u t eF're3ia 2u 6u2iri or 'e +are e 2erit( autorii@ de+5t un in3tru2ent de u+ru. S>eldon !arri2 ) Who+s Who ) B ue3O $ Bio"raphical 'ictionary o% Blues Sin"ersC Ar ington "ou3e Pu* i3Ier3@ 19-9 =ile2 Oa?le@ ) #he 'evil+s Music ) $ !istory ,% #he BluesC Arie BooK3 B.B.e. 1983 =erard !erA>aft ) Encyclopedie du BluesC SegIer3@ 199; A1old S>aB ) #he World ,% SoulC CoJ e3 BooK Co2'anP@ 19-; Paul OliCer ) #he Story ,% #he BluesC Penguin BooK3@ 19-& Mi?e Lead(itter ) 'elta Country BluesC B ue3 Un i2ited@ 1948 Sa1 C>arter2 ) #he Blues(anC OaK Pu* i+ation3@ 194Mi?e RoBe ) Chica"o BreakdownC Edi3on B ue3*ooK3@ 19-3 Leonard 7eat>er ) #he !istory ,% #he BluesC CI. "an3en Mu3i+ Q BooK3 /illia1 7erri2 Dr. ) Blues 2ro( 'eltaC Studio Gi3ta@ 19-; Perr@ Bradford ) Born With #he BluesC OaK Pu* i+ation3@ 194% Paul OliCer ) Conversation With #he BluesC Ca33e @ 194%

Con3i ier editoria ! Giore Marinea3a Reda+tor! .<a*rie Marinea3a TeInoreda+tor! Dorin Da=ideanu I2'ri2at a

Ti$ografia Marinea2a
Str. Mure>@ nr. 3.@ Ti2i>oara ) Ro25nia

Pagina 81 din 81