Sunteți pe pagina 1din 64

NINA CASSIAN

NICA

FRICA

k

EDITURA ION CREANGA

CINTUL I

Nici tugp din tala lui Namih-mpdIat

Basmele incep aqa:

(Cic-odate, undeva

t

U$ele spun aldel. Iati:

xDngi copii, a fost odate

S^au pe fla-ntii din carte:

(Intr-o

tare de depafte

t

Altele, mai actrtalrii:

(Dincolo

de dungF mrrn

Sau, ln fne, dintr-o dat':

(Cic-a fost un imp?lfat

t

,

,

Oare cum sI-ffepem noi

Filele poveqtii troi ?

Ca s-o punem mai pe rcate

O s-o-ncepem cu de toate:

Cic-odat{, undeva,

Sub u

cer f:rd de stea,

Intr-un loc depafte foane,

Peste ziri 9i mai depade,

Cic-a fost u impdlat

Lacom, crud Si ircruntat.

Plrul lui, brumar ca iarba.

PriDsd-n turFIi i-era ba$a.

Miinile

$i

ca doud carlge.

picioroanse.

-

dat, crunr,

de vinr.

-

picioare

Cind r5cnea o

Se stirneau fifiuni

Clnd bitea cu puimu-n masi,

Se stirDea fuaunr-n casd

$i

zburau diD locul lor

Bnibile cunenilor.

St piDea in lung si-n lat, Sinsur, NaniE-mpnrat.

Geu d mare ela birul.

El i9i indesa chimjrul.

Vai d-amar! Ades€o Indlla spinzurltori. Oamenii din lala lui

Uitau raz soarelui,

9,

drduse praviu

Implratul Namiu

Tara-nheagl s-o-nconjoare

Cu un zid de piatrl

rare.

Soarcle si nu rlzbatl

Niciodatd, niciodatd.

Arboii din tara Iui

Cresteau nesri, shimbi ti sui. Florile c{tau in jos

La pinintul

negricios.

Se piteau

$oarecii Indnnli

in cripituri

ri suri.

Peste toate prsurile, Mai lipseau ti pisdrile,

Ce ddduse pravild

I'

lmperatul Namill

SI ]e feEc pe toate

ln ungh€re-nNnecate,

De ziduri lnconiurate,

Zidud-nalte pin-la c€r,

Unde cintecele Pier'

Si

in

lara

asta ma'e,

9i-un

doal dlel,

Fern chtec, fhA so$e,

biielel,

Mai trlia

Ce crescuse

Un biiat cu trai slrman,

De micu! rlnas orfan Locuind la un bunic Care l-a-Dldtat de mic

Cum s, scrie, sd citeas€{,

Slovele st zugrdveascA,

Buchile intonocheste,

Rdsucite, dezlegate,

Suuirele, luneuiete,

Mai bondoace, mai semele,

Care poartr-n miezul lor Adev5r sclpedtor.

Avea motul pskne rari,

Brrucite, de plugar.

Avea moqul ocbi llunilti,

De inlelepciune Prini

Da!

Iffr-o

ti dinsul s-a sfir$rt

zi de ger

cumplit.

Pin tawul giurit

Iama toatl-a nnvilt

$i

au nins dessupra lul

Fulgii albi ai cerDlui.

tn cisula lor piticd,

Sinsur cuc dmsse Nicn. A mai plins el ce-a mai plins,

l7

A)

C\

7b

I-acrimile si le-a srriDs

Ix cnuqul palmei mici,

De-ai fi

zis c!-s licurici.

hr apoi cind s-au uscat,

Din adincuri a oftat,

$i-a pomit pe stdzi, haihui, Singur cu durerea Iui.

$i

mdrullt, ti abttut,

Prin cetate-s strdbdrut, Nevlzut de nimenea.

Glasul doar i se-aurea:

Clta. Nici vien de

Oamenii se-opreau ltt

iale,

care.

Cinta Nicd vi$ de foc,

Vintul s€ oFea ir loc.

=r

Clnta Nic! viers de dor,

Flodle fo$neau upr.

Foarte cnmt s€ miDia, La cunmii s?li rlcnea:

Si-mi hchideai de hdarl

Astd - paslre ciudatl!

9i

dldu o praviE

Impdratul Namil!

Cum c{ cine-o s: doseascl Acea pasAre-orneneasce

O sI fie ferccat, Cu fier rosu ins€mnat.

$i, ir ziua urmdtoare,

Au iesit in piata mare

Impiratulj cunes road,

$i mdiime strinsl roat5.

Ur cunear c'r nas subfire

Pmvilei dldu citire.

Calul lnptuatului

Improqca h jurul lui

Din copitele-mbelcate

- In argirt Si nesremate -

IR

I'

Sute de sclntei sprintaft,

Zv?lp2liate, orbiroare.

Iare Nicn, pasdmite,

Tot cu ochii la coDire. Se pitise, curft,s, -

DupS un osrean maj sros. Care str5iuia cu zet

-

In ctrnaqa lui de-orcI.

Zcea Nct-r sin€a lui:

(Dacd fiecare cui Din copita calului

Ar

Toati Fra lui de ger

fi fost infipr ln cer,

ArAprinsast.dluci,

'{

Cu lumin! €a de z,

Osmedi s-ar veseli.'

$i

cum sta glndind afa,

Auzi cum gldsuia

Lumea-ntreagl s-o cunoasca -

Pravila idp:ldteascl

-

De decaz .si de obidt

C.A au poft6 s

inchidl,

Nu qtiu cum se intimph,

Lingd cal se strecu$

Si,

veshi0d ca sI nul \€dn,

Smulse-u tu din min&a coad:l|

Calul st.a$rdc sEinutA, imptuatul se-ncnmtd,

g

(

-=

Si din dsputeri rI6i,

Cd vint aspiu se stimi.

Nct-i spuse-anmci in sine:

(Socotesc ci n-ar fi bine

S, m,

pun cu ei acum.

Hai sI md grtesc de druD.t

Cit ai tce

eopinddu,,

O zbushi din locul seu.

Cii ai zice culits',

O coti pe uriE.

Cit ai zice xcocostiro,,

Cntre Dargine de tirg

O

lu,

pe dium ascus,

Spre

un loc

de nepltruns.

Viiiia in uma lui

Glasul imprratului.

RIi o$eri, cu ochi de iar, Giffiau dupe tuga Fuge Nicd tot mai iute,

Qu pas spdnten, ca de ciute.

li Soptesc:

xS, tusi! Si tusil'

F uzele ii fac alai,

In sfirgit, ajunse Nici lntr-o hrubi mdluntic5,

Nunai bund pentru

L-au cdtat ostenii-un ce3s,

Dar pe urml au rlmas

Tofi cu mutrcle plouate

$i cu buzele umflate.

fricr.

Nici-D hruba lui sindea intristat, in smea sa:

{Am scipat de data asta,

Miin€-ncepe iar nnpasta.

Mic cum sint, m-or priDde poate

De at tugi se scap de tosrel

Dri de liri9oaia mea

Mult md doare inima!

O sn plec

$i-Dtre

doar pdtru-u rimp.

timp poate mI schimb:

Male-oi fi, nu mititel,

Pieptul iat $ mutchi de-ofel,

Suflelel de voinicel.

Cit oi rllt{ci prin iume

Mulfi uita-vor de al meu nrEe;

Chiar$NariH,o$iu.

Dar

de Nmill, eu nul

M-oi iMpoia clndva in umbrita lad-a mea,

Sparse-oi zidul rdu ti ma'e,

Noaptea-n ulme rdmin€a,

ceana zorilor mijea.

Ca s, fie iarnii soare!'

Nic, nu mai attepra,

O trdisrufn apuc6,

Cu-u colruc de prtA-n ea,

Pid neagrd amald, rea,

$i-o porni cu pa$i srebii,

Dar uEori, De^zuiri

Alergind mereu ala,

$i

ajuse-ntr o pddure

Neatinsn de secure,

Cu copaci puzderie.

Cit ai zice

A intrat in codru-adinc.

(mierli-n crinp,

CINTTJL II

Nidi lsi intilr$e ptietenii $.l pecdelte pe Mustecios

.Cip.cinpl $i iar chip!

Ia privifi c fel de chip!

Parc+r fi un bdi4el.

Sil trez$c nu-i chip defel,

Sd-l Eezesc, defel nu-i chip

Gpcidp! $i iar cidp

'

t3

$us!beaF pasAdot

li ror ciripea lui Nic,

$i

stdnsese-n jurul lui

?dsdretul codrului. Dorma NicI lntr-lm crlng.

Dormea NicI sornn adinc.

{ip-cirip! $i ia' cirip!

Si-l trezesc, defel nu-i chip.

O fi lene$?

Din ce

Sau trudit ?

parte-o fi venit)

Un pltic diftre scalri

De un degt ll ciuguli.

Nic, iii deschise-atunci

Ocbii tli cu sEne lungi.

Crm te cheamt? ii strigarl.

- D€ unde vii, din care

Pei, mI cheamd Nic{

-

-

lsrI?

Ia priviji c€ rnai flectu!

$i-ncepul-a

ride toate

Pns5'ile sduate.

Eu

Cum ziceai c!-li sputre ? Nicd?

-

Esti Miat sau e$ti

fiJr-Nicl?

Vai, ce namiE.-. voi-Nicn?

De mn uit, m-apuc-o ffcd!

-

Are-o frulte mrlunfic5,

-

$i

o palrnd putintict,

$i o vo$I cam pelticn.

$i-i

NicI, Nic!, Nicl, Nic{!

d€$tept, frumos de pic!!

Cr mai ris, ce veseliel

\ici, ro$u de miDie,

lncepu sI se rlsteascr:

Adu$re plsi{eascr!

- Tu, codata cea cu mol

Cale rizi de nu inai poti,

Stai o dipl loculuil Vezi-{i lunsul ciocului!

DacI lumea pistr€ascn

Tine zor sd Dt cu'oascd,

Ane, dar, cd am tusit

Dintr-un loc mult urgsrt,

De la Namild-mplrat,

Din trrim intunecat, Unde se prefac in sloi

Pesdrile de-alde voi.

Stai si ddeii .si nu qtiti

Clt sint ahii de-oropsili.

,N

Am tugit din lrchisoare,

Dintr-o larl f:be soare, De-aia-s mic $i pilpiriu,

Prea lolticule scatiu!

Pdstrilel auzid,

Ru$inate-n jos privid

$i cu aripa-Si umbrirn

Ochiqodi de mlrgea,

Lucitori ca lacrima.

Iar codata se cdia:

Cip-cirip! $i iar cirip!

Sd ne ierfi, defd ru-i

Ai tugit de asuprire,

chip?

9i
Vii

noi rldem in neltire.

st-fi cauti adlpost,

$i noi ridem Ed rostJ

Oare curr s6-ti dovedim

Ct noi totuf te iubim?

$i

zbud apoi, pe loc,

Sdrutindu-l lung din cioc.

Nici-atunci se-ni€ninl

Si o frunzl apuct,

Fluier, qi

+iui,

$i Ia drum din nou pomi. Ciripea in chip 9i fel

Pe$retul dupi el.

Luna e drumul. Codml, des.

Umbre si lumiDi se !es.

116

(Soarele, In plne zi,

Incepuse-a stdluci.)

Cum $er8ea el, voinicos,

Auzi un glas lemnos:

Stai pulin, finate Nicl.

Pleaci-te - ii md ridicr. Ne-ncetat te-oi spriiid,

Fie noapte. 6e zi.

.jlioagll i.,

f'

r

o. )/'

Viizn i.li1ri,,

: tn , ir

:t)r,

Un iliag !.:liri, :i, !ars.

alapu r sti.rf. blrrie.'e,

Pnrasii dc-. rn!:, rr.n'e.

Nicri ndar.i i nJr.::

Si din ochi ii rnilt.iii:

-- ,\i s:i m l;i r'1' Df ir 'r:'

'l r. iri,. |,,

Ia! de-oi cregte eu cindva,

Cu tine m-oi mrsura,

Ca st

ved cit am ffescut,

Cit de vredruc m-:m l4cut.

lar pe foc n-r.rn sd te pu,

CI mi-ei fi tovarns bu.

PlpLd Ni(d mar depane.

i" ;.;;.;

;" i";^,.

-"",'.

Vredn\ e roiaeul, i"td

Si_t arurd .6

n;

,

Jda

s-*r,

L.e;-;,aaa;na

o uocrca remnoi'a.

Cu al;arrra-i

pe ar"mer

palane.

lt iot i-ue.

Ni.a, rrl"ir,.r-

S_o menince !e

. *4.,

reoede.

a.--,:.--:;;-,:";"; "",,^1".,J';i^-,i.i"

i".'"J"ili." ir .a'.""i,

tl i.

at;;;;;;ar.;:';;.i

Di;i,ii:;[';;;;;.;,

."ip'a,

^"'',

1

a;;;; ;;;.1;,;-.

Limpede, sopontor.

De, e codrul. Dnmu-i lmg.

ZeLe zile nu a)uis

S, I stdbati. Umblind mereu, *

i;,';:;';d;;i;;;-;""

$i prcroarele il dor.

k;-llil:'::*:; h.

Tor nul poare odihru.

\

'.

Bine-ar fi s, am aclm

-

Un cllut cllir la drum. AE sftdbat€-ntreg pemintul,

intrecindu-me cu vinrull

Bine Njc, nu sfirei,

Cn deodat' se pomeni

Cu o gizi linsi el.

Si cu glasul subfirel,

Gizai spuse desluiir:

\4.ai

hemat t am venir:

-

umbr, vorba. ira,ioarc.

C; dnrc! 'i

I-

S, re

';rimul .rur

fir

''at

rdu mbflr

D.-aia-m .eni'

Area grza pe ,p'nare

Dou' mDd€ aripioa-e

Strdvezii !i poleite ln culori nemaizirite:

Aurtul norulu. vetdele iz\orului. Albrsrrealatumulu.

Flaclrr amursului

Nicr' de uimirc i mur:

cf,.r.rutnenu,vrzutl

se ginde-.re

Pa.Ilni,e.

N-a,e coari. ni.i copik.

j

{ -

{ "l

I

r

t -.- "b .{

I

j

Nu strdnutli nu n€che^ze,

Are-aripi ce scinteiazl. Dact m-oi sui Pe el,

Rtfnh fdri cllutel '

Giza sindul i-l ghici

$i subtire-a$a srri:

Nu md iudeca ln Fabr,

- Ct md vezi o gizl slabd.

DacI vrei sl-!i fiu cal bun,

Tu ascuhd ce-arn si-ti spun.

in poiana tdinuitr,

Cu luminl smdltuitl,

E-un plriu cam repede,

Plin de pietre netede.

$i pe tundul lui pnzette,

Mustdcios, un marc Pelte.

$i

in sprintenele unde,

Doue pietre-s mar rotNde.

Cind Ie fieci mai ilri$or,

Sar scintei din trupul 1or'

Dac5-n minn-ti scinteiaze, Cape(i inime vlteaze

Pettele cel mustdclos

Le przette duqmanos,

Ce el singur vrea sI fie

iuestrat cu vitejie.

Glncrtori tot niscoceste

$i

se crede marc meqter'

Cine-n cale ii rlsare,

El ii pune-o ghrcitoarc'

PiD-a€1lma, Ia ghrcit,

\imeni nu s-a-nwedmcit

Dacn ai si izbutetti

Ghicitoarea s-o gtuce$i, Peitele s-o supfa,

Din dustli va scutura,

Utrda se va tulbura,

\esnzut de nimenea,

l9

lt

--

----'-:\

,.''

)

-\

r'

\l

t))//

MinI] lFo vej scuto.d!,

Nici .-a .nai

Si l-o

Si n.m

spuie in.

anaprlr

odat

,^ nx< nihir

Brtu-i ajura sn

lnnbl€,

prinre

Indfwirdu-l

Descurchd t!frilrile,

!nbr

Dcscilc1nd hnriturile.

$i

s-au pomenit deod:d

I. poiala minunatil-

Avea iarba moale, moale.

Peniru rnlpi subfirl

tj soale.

Arer umbra dulcc, lulce,

Blin!-l rfirul sn se culce.

Ploain, lunguiaF, plinsa,

Se fefea s! pice nir-insi

plrlul :epcde, de pretre ocicde,

$i

Plil

Susura cu srucr v:u,

Iar in fJxdu-i lunlinos.

PeEIele cel mustdcbs

Shnjuia cu ochii-n ze.e.

Ce si vadn clne |rece

Clnd i] djbnci p€ Nicn.

TanFg

incepn si ! zicn:

Dacn vrei pe-3ici sn treci,

- 'lf rebuieste s5-rni dezlegr

Ghic;toarei, blielele :

Am tn s:ol de pnsdrele.

Uneie sirt mar bondoa.e,

Altele ca liite ae.

Un3 are b'rftn marc,

Alta *

burtd in soinare.

Unaecaucovrig,

Alta-@ularpemic.

lari t€te impreulrd

$iiu si ciote, $iu sI spun

.\1ult mai mult ca oriqicare L.'dsericn zburetoare.

$ad. Nicd, se gindeEte,

Giricitoalca n-o ghicette.

T.ecc o clipd, trec ii z€ce,

\icn iade. timpul fece.

Cind deodati! Nicn srie, Plin de bucurie mare.

Fiiminiette de bunic

Caie I a nvdFt de mic

Sioleie sn zugrdveascL

Sj sd scrie, sn cit€sci

Buchiile ntortocheare,

Risuclre, dezlegate,

Subdrele, lunguiele,

Md

bondoace, mai semete,

Care poantr n miezul lor

Bu.hile sl strisd I'oios

- Nicd inspre nustncios.

Itos ca racul dcvcni 51 apoi, din Dou verzuir

gi

il zbjrli musrala lui

iii si-o scuturd dudos

Tulburind de sus ]n jos

Unda Lmpede. $i-ata,

NicI ti scufudn degrabi

Mnra agern, in ap5.

Pidreie, ivmte atil,

L e-apucn tiJ hoterii,

Din poia$a cu pricim.

S.-nserar Scidea lumina.

Gial a*epta s: vle

5i

\ici

i primi cu buorie.

pietrele-apucd,

O scbteie se aprinse,

5r,

pe dati, ea crescu,

Vindre foartc se ficu, -t ripile-i cobratc

?iue mari, destillrrar.,

-

C: puteau

iedea u$or

Pe pesmfd lor covor,

PIn

\1ci i

de apc albdsirui,

toiasul lri.

\ici pieteie apu.;, S:nc-o dartr le riecn.

O scinteie se aprinse

Si pe fi:unte il atinse.

Crescu Nicn inc-un

Prc,

Bilul rtmlDird oai mic

Apris .lot d. viieiii.

Giza |nrp!l rcia{rcortu'l

Diil CAlu!, de seamd, drtl

- Ei, dc-acurna si rc

aln-s p,rrnit pe

ll1!

qitejii:

Sra i.i!gi'l remurind:

'- 1'.i.11 bire-i pe p:n]nt.

Ai !r-:it rli puj picior!1,

Ir.i piil .u Sinilorui

Srdbiiea ri o snge|'ra

Itrinre noD si pnnlre vint'rri)

Cetrc nli si noi p;nintul

CINTUL III

In cssr€lul Lunii

Linigte

Ce noapte geal

Nu-i nici l1ln4 du-i nici stea.

Mli cllutl Pestrifulel

- Nu rDai pot de lini$e.

Nici s6 cht nu-mi vine, zlul

Prea e troapte ca un hllu

Cam e9a se tinguia Nic2l-al nost' pe clnd zbu.ra. Iar toiagu-i da intdna:

Unde-i Lr.ma? Urde-i Lona?

-

122

Nourii in mal: fflii

Despletit€, strlvezii,

P&eau lmda finului,

M-etasa porumbului.

Iard liniStea fi ea

Ca un imd d€ lac p&ea,

Iar pleoapa tot mai gre5.

Cldd, d€odatl, ce sl vezi?

Sd tot vea $i sd lru crei:

Pe o paji$te de c€afI,

Ua castel st tea ld fag,

Un castel cu ziduli-rElt€,

Prinse-n iederi tremurste,

Cu f erestre-nurnecate,

Nici un col! nu plrea viu,

-{i fi zis cn e pustiu,

Daar din tumul cel de sus

Filiirll-n zbo! adus

Lilieci mdrunli lll stol,

lorirali pe cerul gol.

ltui, PestriFle, nifel,

- Sa v€dern ce-i in castell

Iar tojaSu-i da intruna:

Unde-i Luna?

Und€-i - Luna ?

Poposirl-o liniqte

Pe pustia paiigte.

.{rbori mari, cu cr€ngi uscate,

Pizeau taidca cetat€,

Crengi, ca latui strlff legate.

\ict se uita la ele.

Pareau neclintite, glele.

Scoase-atunci

din buamare

Pieuele sclplrltoare.

,{u iiFit sclntei pe loc,

Credsile trosnirS-D foc

!,

gemind, se destlcurE

Deapgru o poafiI surl,

Cu zdvoarele ursuze

C2 pecetluite buze.

Cu rn dett cutezdtor,

\Lt-atiDse ur zivor.

P€na prinse a scriSni,

- vnitt, se tingui,

Sr-apoi se cdscl deodat'.

Inti

*

NicA, tulbumr.

si .nl.l cu

Crqd pttiri pcstc plEc,

Zise bu,1ul lui roiasi

Vezi,

sriji

pa!c,

mare.

Nu

Insi

$iiu, fo,rtc ni se

tor

groiav

ce-air1g pq ios

de lurccos.

E

Pard-ar fi -- df nu te mint -

U4 ciudu covd de-areint

Sau u

liu\xu inshetat.

Fii atent, ncapi|lr.

Au mai mers ei inc,un pic,

$l tot nu ved.€u nimic.

Doa! ici,colo cite o atd

De lurrine, rece gheaF,

,

Neatinsd, neajunsi, Ca o lacrim, ascesd-

Au nai mers ci ce-au mai mers, Cind, deodatn, c st vezi ?

Sd tot vEzi

IzbucDirn raze verzi Ca o ploaie de snaralde,

Pinealuciesorcalde.

Ce luminl de poveste,

$

sn nu crezi!

Izvoriii ftrn vestel

Nica se simli-mbiiar Intr un stuai l'cfzui! bosatJ

Iar, iD fit!-i, o perdea

Foane

ncer se deschids.

nirare!

-

ti

Indtrntui ei

Sta un ghrm umflrr

mareJ

In!eli! inrr un zJb.anic,

Ce-i srni cu slasul jalnicl

-Cine

re-n r mis incoace ?

Pleacd iur€ ii-mi d! pacel

1zq

Nu ml chhqi 9i tu.

A1I, re du

re du

te d$

Nicd se gindi un pic

$i nu pricepu nimic.

Cine e$rj, grdi-nctlrcatr

Jalnc gh(m lnrmccar?

-

Dar

Izbucni clin

un hohor 9i mai rare

sheBul mare:

Ai venit snrd furi ticefea,

- Lacrimile si durerea ?

Nu fi-am spus sn phci odat'?

l-asr-mi

Ce mI tor iDrrcbi inrruna

ghemul incurcat!

Cine sint? FIi

bi

sinr Luna

$i-ncepu

Lacrimi

s, plinsi-emamic

srele sub z{branic:

A}l,

ce rrai induremt!

Crutul Namild mp#at

-

t

pe soare supdral.

Si de-arlrnce! lata sa

N-o rDai por currciera.

Slab, iuceafdrul dc zi

Nu md poate

multulri.

Nu-mi di sosiel!

Fafa neasrn

M, 9!iam cn

lDmhn,

mi{, dc tinn.

rili

lrumoastr,

Dulcea soArc]r:r

S@rele cind

l-ung

md

rrire;rsl.

rii.c aproap€,

kr ape,

ogllld$c

diiruia.

El

Dar.ic, dh lurnina

lunniirni

i

Dar acum s-,

isprnvitr

NrrriH rrt-: i4lonitl

An, e dof ne,prinrCa-acwa

Cilrd mi-aduc rminr; numa'

D.'acel li\,

ni care-odain

allindam nclflbBfalil

)r,i

amintesc: u

dimb .]omo],

?::ari gxre$. nr srrl,

J

[!adi.

'iu-,:'dr1i

f!

1ri'irt.

r.lir1 dc gliu

\r

maj ir.f(L

mai riLL

ifn.i

si mi amintesc,

irn Perfelesc.

o simr

-

-::i:-n

\:j

l.l -j

nD rll

s

in.rli!

ra[

sn ( ilind.

i

qt.!

vecie

.:tar.:i rrr! l $rnr.

::- .orcrnl nig,llrn.

i:ul

::r

iutiu ri 1Lgl,.1a1!

'in I

e!",n \r.

. c. r\t

_ 1i9r lrr

Silr dlf i.f.-f tiueclrta

t;

(_

Ei, ce lac m fost odarrl

Am venit cu Ea mprcue.

Ce sn fac eu lEr; Lun;?

L€bedele mj-au plecat,

Nuferii s-au scufudat.

De atira jale srrinsd

$i

amrrnciune plinst,

Nicn iti simti, duium, Lacrimi rnari fecindu-si drum. Dinspre suflet cdrre gene,

Lacrimi man suiau alene.

Supdrat pe sine intDSi,

Incere pe llx cu plinsul

$i grdi cu toatt graba:

Ce atita plins deeeaba ?

- Vorbe

ce Ie fac sd sufcri,

ei cu lnuferi',

Cu (vccio

Cu (.te du' si €h, si ivail

Alte vorbe, t-und, n-ai?

Stind asa, jelind inrrua,

Ai uitar cA tu .sd Luna.

Uite, eu, cir sim de Dic,

'I'ot

Nu

o s, te-sjut un pic.

$riu hcd ce-o sI fac,

Dar sI $tii cd-i viu de hac

Impnratului bspsin,

'

$i-o se fie iar srlpin

Soarele pe-ntreaga lume

$i pe soarta !a, anume.

Luna, ciDd il asculr!,

Parce

se insenind.

$i

nclperea tosre, toatl,

Parcd fu mai luninatn.

Pnn usher, stele-flclii

Scinreiard, sute, mii.

Iar toiagul gLlsuj

Plin de miez ti berrinette:

VFTi l!!min'

- Se numeste-a$: nrdejdel

Vorba nu-si sfirsise bine.

Cd a$a, ca de la sine,

Nicd iar crescu un

Dic.

BIrul iar prru mai mic.

- Hai se mergem,

Leata

,puse Nica.

noppi se ridic!,

Iar Pestrilul nu dn semle,

S-o fi pliclisjt pesemne.

'l u.urom, rimas-bunl

Iard tie, Lund,-ti

Cn

spu

lmina vei primi,o.

Luia spuse blind: Adiol

St3 Pesrrifu-afarI, rreaz,

Cm ursuz si fire haz.

Cd dc cind tot asreDta.

Cr,'nr a. tot se pti&i.ia.

Njcd se sui pe-arip,

Si

La

pomirn intr-o clipd.

fef eastra-ngustd srind,

Luna ii pdvea plecind,

Cu

ochi mari ti plini de dor,

Trimitind pe ulma lor

Tot alaiul srelelor

d\TL'I- IV

Fporul de Bosbe qi Hirciosul

Gr er. de clnd zburau ?

-\(enul !:remii nul $tiau.

i:t

Pestdtu-€bia, abia

Cl din ariDi mai bItea.

Ddesubt,-sub ochii lor,

Se-ddndea un luns osor

Ga-lb€n g srralucitor. -

Hai, cllul Pesrrinrle,

knluuu cobar?{-re

C! aripile-amindoul

-

Pe cr oar€a a6ta nou!.

_9 I

dtdm un bob de hranA,

reun culcut lnrr-o Doiana.

C! e timp

de agipir.

i oaIA Doaptes am gonit.

z7

Poposire-ncetiqor

Drcpt pe galbenul covor.

Mii

9i mii de gdn€-nalte,

Aurite d lnvoalate,

Fremltau in boarea blhde

Din tulpina lor pldpindi

$i

iai aplecau, b aie,

Daie,

Umbrelulele d

Bo3ba plins si rdturdI

Cit mai bire s-o ascl]nda.

Roqn maci, din loc in loc, Puneau pete ca de foc

Cu-o fegtil, la mijloc.

Iar cold stireau, stdini,

Intepad de ciutini.

.

.!ica Pestrilu-n iar

I a:i zborul ndzdrnvan,

::: Nicn si cu bdlul, :::: .p|ul, sugubllul,

-r a.rnirn,

:-:

cildtori,

noianul de cl]lori.

a r: albastre, stdvezil,

:.,::nurind in zori de zi.

-- ^ !n.e mrn,nri.4

n'lzi chiar lingI NicS:

De-:i sosit cu ginduri bune,

venit' F-om spuc.

sn calci pe noi,

"bDn

- '.i:: un

-:

rl !eni.

l-::

slasul

auzit,

$i

pace

lir::elegind

l:

:i

pentru ce nu-i placel

- -.,r

:= :

,;rf.lP

n.i

---,,-

bob rctund, btlai.

\id, negre+it,

r:sx{it.

r.:-: l:r -i ']n bob mai

:puse: -

Nu aind rlu

i :ius !n land teu;

,- ;!r,ir ltl hmea Erare

:::rl: :: in taIa mea

:lobod

pe

mindrur soare:

_-

-

!: i:

,,r

,lP 6i'r;

dF

?oari lumina.

- :: i-olos c{ e$ti voinic?!

Zise bobul cel pitjc.

Cdci la noi mare jale!

RIi hirciosi ne stau !n €le.

Oare-ai sI ne poti scnpa

De hircios ii haita sa?

De hlrciog? Cu ce 1": sper'e?

Cu mustafa-i o perie ?

-

Sau cu 9oldul lui blrnos ?

Sau cu ochiul lui sliclos ?

Nici cu octiul, nici cu bLana-

- Mai adincn ne e mna.

EI grllunlele ne furd

$i-n

pirdalnica sa gure

Le zdrobeite 9i le roade,

Bietele ftptud de boabe!

Arc-acasI-o vizuind,

De griunle toat, plinil.

Stringe-nrruna la hambar,

De ni-e traiul mult amar.

DupI ce-ii sffr$e$te raita,

Se ingra$d toate haita.

Ilcomii ne furd-n cete

$i

ne rcd pe indelete,

Hrep{rete roz5toare,

Cu ped mici, cu gula mare.

Nicll asculta-n tlcere.

String€ brFJ cu putere.

Hai cu mine, li grti

- Bobul. $i pe loc, coti

Pe-o crrarc strecurattr

Printre flori cu frunza latd.

Trebuie se fii trudit;

- Ti-oi afla culcug ulnbrit.

Mai intii te hodinegte,

Rupt cum esti de drum, fire$te-

Is{i din nou puteri, 6i tare,

Ca sI lupfi mai cu-nfocare.

loposid,

in sfirtit,

In loc tainic qi tihnit:

Iarbd moale, umbrd dulce,

Numai buni sI se culce.

Iarbl deasi, pdtud, pdturi;

Cu toiagul lui .l6turi,

t30

1.

/

it

T

Nici-ndatd se llmsi

gi c-un zimbet, ador:rni

1ce-o fi larma asta mare ?t Nicd sare in picioare. Fo$nesc frunzele avan,

132

Fosnesc grjnrte in tan,

Bate-un 14nt cu suicr luns.

Sar ciulinii si-l imDune. -

Boabe cad, se duc de-a dura.

Vrejudle-sj

trins fiptura,

rar pe ce.ul hri prrd

Noui

mari s.rr irrms dmdatd.

Nouri

wDep sr rmflari.

iDcirtignri.

.r dnr

!

Aau ,

.lr coclauri,

soart

Risuciti,

Din tufisuri

rre pc mdrlr

rncepu si

jrsi.D

Haita horitor.u alann

R.ii

hirc,,'!i

, u

s!.r Lnrre,

,'!Jre.

sdri,

ufi!

fiare.

Lu sprc ||rrru 1!

C,oliii

uneara

lc iei.$i .iri

s1 repczcau .Lr

m,rc

Nivdlind itr lanul

Toat6 hoardr lor dc

Strigi Nici-n urm.r tor:

Stafi

pe i(ic, ruftrnfllorl

din I-ir.jojti:

s:i llu te iocil

Zicc unul

-

Tu cu r.l

- Ce sn stbn ? I c Iacem se5lna!

Si-ncepDri si

dL,! iallrr.

Ghearele. riiini.lc,

Scormonexrr ginnntelc.

Gufile curf.r'iuuic

Se

umpleau p. silurare.

Nict, in minin-i mare.

Scotoci prin buzurare,

CaJ prin pierrele vfdiite.

Si-i alunse, pasimjte.

Gea ba buzun:rr-l scurmd,

Caci de prerrr, nici o urmr!

Negresit or fi picar

Prin v:7-duhu ntunccat.

(Ce sd fac?' sc friimirta.

runde c puterea ms})

Iari bnlu-i spuse aia:

Pietrcle nu le mai ai,

Dar pe gioduri sd nu stal

Vrem a venn acm,

Sinsur sn-! .roieqtr

Nu lnsa hirciosii -

D drum.

&oaie -

Lanul nostru s6-1 desPoat.

$i-au

pomit o Pasul marc

Dupi hira strtcntoa.e

Rontdiau de zor, de mr,

Toti hirciogii

Cind,

in ogor.

s-au

pomenit cu Nic5,

Ghioaga n mind, f:rn fricn

O rcrea si-i nimerea

Peste mutra 1or cea rea

Na vn, lmetilor, na-vnl

-

Flaita grasn 9i hulpavd!

Iar hirciosii aiuriti,

inghiontiti i fugdri!,

Se sucGu, se invirteau,

Se-mpingeau, se-ncdreou,

Iar, in blana lor, scaieli,

Lipicioti, in.ucnreF,

Se-ncleerau. $i Sau mai aspre

moi tulpini

lidrcini

Pe hirciosi

Si de

\ourii

gus6

cei

mi fi-i lcgau

ii

siringcau.

$

groti

@ri

Se iotird pinteco$r,

Incepind sn lcpede Cire o pl@ic repede. C.adeau stropii rcpeziti

P. hirciosii zipnd!.

Boabclc stiteau !i ele

Curbrrite sub urnbrcl€,

Aqteptind cuminti sub elugn HaiB lacomt sn iugd.

Cind osorul fu sptlai,

Apnru pe cerul nou

Un

briu lal, de orcubeu.

Bobul gingai pc tulpinn

Se da-D lesdn, sub ltDlnn.

Toatn lumea

lor pitici

ii srii in co! lui Nicd:

Mu\umim nemasumrl

-

De urgie

Voinicel

ne-ai