Sunteți pe pagina 1din 55

Sarcina nr.17/2 Datele iniiale pentru proiectare: 1. 2. !. #. Planul de situaie al uzinei (Figura 17).

Informaia despre puterile instalate a seciilor (Ta elul 17). "ista puterilor nominale a receptoarelor electrice a seciei de reparaii mecanice. $limentarea cu energie electric% poate fi efectuat% de la staia raional% a sistemului electroenergetic& 'n care sunt instalate dou% transformatoare cu puterea (!)) *+$ fiecare ,i cu tensiunea primar% 11) *+ medie !-&2) ,i 1) *+. -. Puterea sistemului electroenergetic #)) .+$/ reactana sistemului la tensiunea 11) *+ raportate la punerea sistemului )&7. (. 0ostul specific al energiei electrice este de 1&# lei1*2 3. 7. Distana de la staia raional% a sistemului electroenergetic p4n% la uzin% 5 1) *m. Tabelul 1 5 Informaia despre puterile instalate a seciilor 6r. Denumirea seciei crt. 1. 7locul principal (secii e8perimental% i de asam lare&direcia uzinei) 2. 7locul au8iliar (secia gal:anic% i instrumental%) !. 7locul de producere (secia mecanic% i secia energetic%) #. -. (. 7. 9. <. 1). 11. ;ecia de presare Depozit de materiale c3imice Punct de trecere ;ecia de prelucrare a lemnului ;ecia de asam lare ;ecia de reparaii mecanice Depozit de materiale de construcie Depozit de produse finite Iluminatul seciilor i teritoriul uzinei

Pi & kW
(9) 91) -9) 2#) 1) 1) 2-) 2<) 2) #) ;e determin% conform suprafeelor

Tabelul 2 5 =eceptoarele instalate 'n ;ecia de reparie mecanic% 6r. => pe =eceptoare electrice planul seciei .aini unelte&strunguri 1?! .otor5generator de frec:en% 'nalt% #&!0alorifer -&7&9 0uptor electric (&1< +entilator <?11 "inia de c%lire 12?17 De g%urit :ertical% 19 De strungit 2)?27 De deco@at 29?!# De strungit ,i de filetat !(&!7 .otor5generator pentru 'nc%rcarea acumulatoarelor electrocarelor !9?#1 De ascuit #2 +entilator

Pi & kW
2)) 7&) !) 7&) 29 7&) !&2 !&2 7&) 2) 2&9 2&2

Figura 15 Planul general al 'ntreprinderii

Figura 2 5 Planul seciei de reparaie mecanic%

CUPRINS I6T=ADB0>=>?????????????????????.????????........7 1. 0$=$0T>=I;TI0$ C6T=>P=I6D>=II DI $ ;>0EII"A= >I .................................................9 1.1. 0aracteristica 'ntreprinderii.............................................................................................................9 1.2.0aracteristica general% a seciilor principale....................................................................................9 2. 0$"0B"B" ;$=0I6I"A= >">0T=I0> $ ;>0EII"A= DI $ C6T=>P=I6D>=II..................11 2.1.Determinarea sarcinilor electrice a ;eciei de =eparaie mecanic%................................................11 2.2.Determinarea sarcinilor electrice a 'ntreprinderii...........................................................................12 !. $">F>=>$ T>6;IB6II D> $"I.>6T$=> $ C6T=>P=I6D>=II& $ P$=$.>T=I"A= "I6II"A=......................................................................................................1# #. $">F>=>$ PBT>=II 6A.I6$"> $ T=$6;FA=.$TA$=>"A= $ ;T$EI>I P=I60IP$"> 0A7A=GTA$=> DI $ PA;TB=I"A= D> T=$6;FA=.$=>??????.19 -. $.P"$;$=>$ ;T$EI>I P=I60IP$"> 0A7A=CTA$=>& ;T$EII"A= D> DI;T=I7BEI> DI $ PA;TB=I"A= D> T=$6;FA=.$=>??..................... ........................21 (. >"$7A=$=>$ ;0H>.>I D> .>DI> T>6;IB6> DI6 I60I6T$ C6T=>P=I6D>=II........22 (.1.0alculul te3nico5economic pentru :arianta I..................................................................................22 (.2.0alculul te3nico5economic pentru :arianta II....................................................?........................27. 0$"0B"B" =>E>">I DI6 ;>0EI$ D> =>P$=$EI> .>0$6I0I???...........................27 7.1.$legerea dulapurilor de distri uie din noduri?...............................................?.........................27 7.2.$legerea ca lurilor de alimentare a nodurilor................................................................................29 9. 0$"0B"B" 0B=>6EI"A= D> 0B=T0I=0BIT......................................................................!) <. +>=IFI0$=>$ >">.>6T>"A= DI $ $P$=$T$JB"BI DI6 ;I;T>.B" D> $>> $ C6T=>P=I6D>=II "$ $0EIB6>$ 0B=>6EI"A= D> ;0B=T0I=0BIT............................!7 <.1.$legerea ec3ipamentului la partea de 11) *+..??.????...?.......??..............................!7 <.2.$legerea ,i :erificarea 'ntreruptorului liniei 'n ca lu 1) *+??....??..??...........................!< <.!.$legerea ,i :erificarea ca lului liniei pe sectorul ;P05PT-?????.??.............................#) <.#.$legerea ,i :erificarea transformatorului de curent la arele 1) *+............................................#) <.-.$legerea ,i :erificarea transformatorului de tensiune la arele 1) *+.........................................#2 <.(.$legerea siguranei fuzi ile pentru protecia transformatorului din PT- din ;ecia de =eparaie .ecanic%................................................................................................................. .....................#! <.7.$legerea ,i :erificarea separatorului de sarcin% de 1) *+??????.??..........................## <.9.$legerea siguranei fuzi ile ce prote@eaz% receptorul electric din ;ecie...?..............................## <.<.$legerea conductorului 'n circuitul de alimentare a receptorului electric??............................#-

1). $">F>=>$ TIPB=I"A= D> P=AT>0EI> P=I6 =>">> DI =>F"$J>"A= TI.PB"BI D> $0EIA6$=> $ "A=...............................................................................................................................#( 1).1.+erificarea selecti:it%ii 'ntre elementele proteciei????..?????...............................#( 11. 0A.P>6;$=>$ PBT>=II =>$0TI+>????????????..??..........................-) C60H>I>=>??????????????????????.............?.........................-7I7"IAF=$FI>?????????????????????......??.........................-( $6>K>..........................................................................................................................................-7

INTRODUCERE "ucrarea dat% are ca scop proiectarea ;istemului de alimentare cu energie electric% a 'ntreprinderilor industriale de eficiena funcion%rii c%ruia depinde funcionarea eficient% a acestor 'ntreprinderi& procesul te3nologic de producie& precum i calitatea produciei finite. $ceast% dependen% se datoreaz% 'n primul r'nd cerinelor cresc'nde a puterii necesare i a siguranei 'n funcionare pe m%sura implement%rii utila@elor i ec3ipamentelor te3nologice cu caracteristici performante& liniilor te3nologice automatizate de producere etc. i respecti: sistemul de alimentare cu energie electric% a 'ntreprinderii tre uie sa fie fia il 'n ce pri:ete alimentarea sigur% i ne'ntrerupt% cu energie electric% i asigurarea i meninerea calit%ii acesteia. Pe l'ng% aceasta el tre uie s% fie economicos& fle8i il la e:entualele sc3im %ri ale te3nologiei de producere i s% r%spund% unor alte cerine cum ar fi spre e8emplu impactul minim asupra mediului am iant. Cn proiectarea sistemelor de $>> a 'ntreprinderilor industriale se urm%re,te de a reduce la minim num%rul treptelor de transformare& pentru a reduce pierderile de magnetizare 'n transformatoare& care presupun c3eltuieli considera ile. "ucrarea dat% are la az% a ordarea unor pro leme ce in de alegerea tensiunii de alimentare a 'ntreprinderii& alegerea tensiunii de distri uie din interiorul 'ntreprinderii& construirea configuraiei sc3emei electrice de alimentare din interiorul 'ntreprinderii ,i din interiorul seciei de ela orare aprofundat% (;ecia de reparaii mecanice 'n cazul de fa%)& sta ilirea categoriei de alimentare a 'ntreprinderii. Cn aza analizei :alorilor o inute se sta ilesc mai multe :ariante posi ile de alimentare cu energie electric% a 'ntreprinderii& at4t pentru instalaiile de racordare la sistem& c4t ,i cele de distri uie a energiei electrice 'n 'ntreprindere& dintre care se selecteaz% 'n urma unui calcul de feza ilitate :ariantele cele mai a:anta@oase& care urmeaz% a fi realizate. ;copul acestei lucr%ri este analiza soluiilor de alimentare a unui agent economic ,i anume a LBzinei de aparate electrice de m%suratM 'n :ederea realiz%rii unei concepii de alimentare a acestui consumator& a:4nd 'n :edere noile orient%ri economice din ara noastr%. ;oluia de alimentare a unui consumator cu energie electric% este determinat% de m%rimea puterii consumate ,i gradul de continuitate 'n alimentare solicitat de consumator. Bna din cerinele eseniale pri:ind racordarea consumatorilor la sistem const% 'n realizarea soluiilor constructi:e ,i te3nologice la ni:elul celor mai 'nalte realiz%ri pe plan mondial& 'n limita aplica ilit%ii acestor soluii la scara %rii noastre urm%rindu5se 'n special urm%toarele: reducerea costurilor/ s% fie c't mai comode ,i nepericuloase 'n e8ploatare/ reducerea pierderilor de energie/ cre,terea fia ilit%ii ,i a mentenanei. 7

1 CARACTERISTICA NTREPRINDERII I A SECIILOR

1.1 Carac eri! ica "n re#rin$erii Cntreprinderea proiectat% este uzina de aparate electrice de m%surare. Cntreprinderea :a lucra 'n trei sc3im uri& cu num%rul de ore de utilizare a ma8imului de sarcin% egal orientati: cu -))) ore. 0onsumatorii de az% de energie electric% la 'ntreprinderea dat% sunt: locul principal& locul de producere& locul au8iliar& secia de asam lare. Din punct de :edere a continuit%ii 'n alimentarea cu energie electric%& circa la 7-N se refer% la categoria a treia& ceilali O parial la categoria a doua O :entilatoarele& pompele. "a categoria I se refer% O mi@loacele de stingere a incendiului& instalaia automatizat% de semnalizare 'n caz de incendiu& iluminatul de a:arie ,i iluminatul de e:acuare. 0onsumatorii de I5a categorie de continuitate 'n alimentare cu energie electric% :or fi alimentai de la linii 'n ca lu diferite& conectate la diferite transformatoare& care se alimenteaz% de la secii diferite& fiind utilizat ,i sistemul =$= O reanclan,area automat% a rezer:ei. 0onsumatorii de categoria a II5a :or fi alimentai analogic ca consumatorii de I5a categoria& 'ns% cu e8cepia sistemului =$=. 0aracteristica condiiilor te3nice de alimentare a 'ntreprinderii cu energie electric%. ;e pre:ede alimentarea uzinei de aparate electrice de m%surare de la staia de transformare a sistemului energetic situat% la o distan% de 1) *m de la uzin%. "a staia de transformare sunt instalate dou% transformatoare& fiecare cu puterea de 1()) P+$. Puterea sistemului energetic 'n locul cone8iunii este de #-) .+$. =ezistena inducti:% a sistemului energetic 'n locul cone8iunii& la partea de tensiune 'nalt% BQ!- *+ este egal% cu 8Q)&7. Cntreprinderea este a,ezat% pe un teritoriu cu suprafaa de 2!#12 m2.

1.1.

Carac eri! ica e%n&l&'ic( $e #r&$ucere a !ec)iil&r "n re#rin$erii

Blocul de producere Cn locul de producere compus din secia mecanic% ,i secia energetic% se efectueaz% producerea pieselor mecanice 'n asortiment pentru asam larea aparatelor electrice de m%surat. 0onsumatorii de az% sunt utila@ul electrote3nic& motoarele asincrone la )&# *+ ,i iluminatul electric. Blocul principal 7locul principal 'n componena seciilor e8perimental% ,i de asam lare& direcia uzinei. ;ecia e8perimental% este destinat% pentru fa ricarea utila@ului te3nologic specializat ,i a celui nestandard& care nu se produce 'n serie de industrie& dar este utilizat la 'ntreprinderea dat%. ;ecia e8perimental% este destinat% pentru petrecerea ela or%rilor e8perimentale a noilor componente ,i pentru apro area lor.

0onsumatorii de az% sunt utila@ul electrote3nologic ,i cel termic& care se alimenteaz% de la tensiunea alternati:% de !9)122) + fQ-) Hz. Secia galvanic Cn aceast% secie are loc acoperirea pieselor metalice cu crom& nic3el sau zinc. >c3ipamentul de az% sunt %ile de electroliz%. Cn caz de 'ntrerupere 'n alimentare cu energie electric% are loc neli:ararea produciei. Direcia uzinei, laboratorul central Cn locul de la orator5administrati: sunt aran@ate la oratoriile de control a diferitor aparate de m%sur%& la oratorul c3imic5analitic& la oratorul de analiz% spectral%& la oratoriile de m%sur%ri lineare ,i termofizice& destinate pentru petrecerea cercet%rilor ,i controlului produciei fa ricate. "a partea administrati:% a locului se refer% 'nc%perile s%lilor de prelucrare a datelor cu calculatorul& 'nc%perile de primire ,i eli erare a informaiei& grupa de 'ncadrare& dispeceratul& anticamera 'ntreprinderii& seciile de conta ilitate& secia energeticianului5,ef. 0onsumatorii de energie electric% de az% O sunt aparate de la orator specializate ,i iluminatul electric& toi fiind alimentai de la tensiunea !9)122) +. Secia de reparaie mecanic ;ecia de reparaie mecanic% este destinat% reparaiei electromecanice a utila@ului de for% ,i de iluminat& a utila@ului te3nologic& sante3nic& inclusi: a motoarelor sincrone ,i asincrone. ;=. const% din c4te:a sectoare de reparaie (:ezi panul respecti:). 0onsumatorii de energie electric% de az% sunt motoarele asincrone a strungurilor& instalaiile de sudare& toate alimentate fiind de la tensiunea !9)122) +. Secia de asamblare ;ecia de asam lare este destinat% asam l%rii aparatelor electrice din piesele prefa ricate 'n seciile mecanice ale uzinei. .a@oritatea consumatorilor o constituie motoarele electrice asincrone ,i sincrone la tensiunea de )&# *+& iluminatul de lucru ,i de siguran%. ;ecia de asam lare se refer% la categoria a II de continuitate 'n alimentarea cu energie electric%. Depozitul de producie finit, materiale de construcie i de materiale chimice Depozitele sunt destinate pentru p%strarea produciei fa ricate ,i depozit%rii lor. 0onsumatorii de az% de energie electric% reprezint% un comple8 de mecanisme electrificate& destinate pentru mecanizarea lucrului O electrocare& macarale& :entilarea ,i iluminatul electric.

<

Ta elul 1.1. Carac eri! ica !ec)iil&r *i !ec &arel&r $in #unc $e +e$ere al c&n$i)iil&r ,e$iului "nc&n-ur( &r. ca e'&riil&r $e c&n inui a e "n ali,en area cu ener'ie elec ric(. $in #unc $e +e$ere a 'ra$ului $e !ecuri a e ",#& ri+a elec r&cu (rii. #recu, *i $u#( ca e'&riile an iincen$iare *i an ie/#l&0ibile. 0ategori 0ondiiile 6r. Denumirea ;eciei mediului 0ategoria de alimentare Fradul pericolului de electrocutare a antiincen diar% ,i antie8plo zi il% 1 2. !. #. -. (. 7. 9. <. 1) 11 7locul principal 7locul au8iliar 7locul de producere ;ecia de presare Depozit de materiale c3imice Punct de trecere ;ecia de prelucrare a lemnului ;ecia de asam lare ;ecia de reparaii mecanic% Depozit de materiale de construcie Depozit de produse finite 6ormale III cu pericol redus R5IIa 5 6ormale 03imic acti:(organic) 6ormale 6ormale 6ormale 6ormale 6ormale 6ormale 6ormale 6ormale II II II II III III III II III III cu pericol ridicat cu pericol ridicat cu pericol ridicat cu pericol ridicat cu pericol ridicat cu pericol redus cu pericol ridicat cu pericol ridicat cu pericol ridicat cu pericol redus R5II R5II R5IIa R5IIa R5IIa R5IIa R5II R5IIa R5IIa R5IIa interior 'ncorporat interior 5 5 5 5 interior interior 5

Tipul PT

1)

2 CALCULUL SARCINILOR ELECTRICE A SECIILOR I A NTREPRINDERII ;arcinile electrice de calcul a 'ntreprinderilor industriale& a seciilor sau a nodurilor de sarcin% pot fi determinate prin diferite metode. Determinarea corect% a sarcinii este pus% la sistemului de alimentare cu energie electric%. 2.1 De er,inarea !arcinil&r elec rice a Sec)iei $e Re#ara)ie 1ecanic( ;arcinile electrice de calcul ale seciei se recomand% de determinat prin metoda coeficientului de ma8im. 0onform acestei metode receptoarele electrice se 'mpart 'n grupe teritoriale& fiecare grup% se :a alimenta de la un punct de distri uie comun: dulap de putere& conductor5 ar%. $cestea se :or numi noduri. Pentru fiecare nod se determin% num%rul de receptoare SnM& puterea nominal%& regimul de funcionare. 0onform regimului de funcionare receptoarele electrice se 'mpart 'n grupe. Bn nod poate conine mai multe grupe. Pentru fiecare nod se determin% coeficientul de utilizare a puterii acti:e:
P u.a. = i =1
n n

aza proiect%rii

Pmsi

&

i =1

Pni

unde

P
i =1

msi

este suma puterilor medii a receptoarelor electrice corespunz%toare nodului dat&

Pmsi = K uai Pni /


i =1 i =1

K uai 5 coeficientul de utilizare a puterii acti:e corespunz%tor receptorului electric SiM/


Pni 5 puterea nominal% a receptorului SiM& *2.
>8emplu: #en ru n&$ul 2.
n

K u . a. =

K
i =1 n

uai

Pnsi
ni

P
i =1

)&-- ! !) + )& 7 1 7 -#& # = = )&-( ! !) + 7 <7

1 7 = -#& # Pmsi = Kuai Pni = ! !) + )& 7


i =1 i =1

11

;e determin% num%rul ec3i:alent de receptoare electrice:


2 n P i =1 ni ne = n 2 Pni i =1 2 n Pni i =1 ne = n 2 Pni i =1

&

!) + 7) 2 <#)< = (! = = !&- # / ! 27#< !)2 + 7 2

0unosc4nd K u .a ,i n e din fig.2.# T!&p. 27U se alege coeficientul de ma8im

P m& a = f ( P ua & n e ) /
Deci: K ma 1& (- / ;e determin% puterea acti:% de calcul: Pc = K ma Pms + PC .il = 1& (- -#& # + 11&1 = 1))&9( kW . unde P0&il este puterea de calcul a iluminatului seciei de reparii mecanice PC .il = 11&1 kW . Puterea reacti:% de calcul se determin% reie,ind din dou% condiii: a) V c = 1&1 V ms 5 pentru n e 1) / ) V c = V ms 5 pentru n e > 1) /
Qms = qmsi = P tg ! !) )& !! +)& 7 7 )& 7- = 2)& ))-kvar msi i = )& --
i= 1 i= 1 n n

Deci& Qc = 1&1 Qms = 1&1 2)& ))- = 22 kvar . ;e determin% puterea de calcul aparent%:
Sc = Pc2 + Qc2 = 1))&9(2 + 222 = 1)!& 2#1 kVA .

Datele iniiale pentru calculul sarcinilor electrice a ;eciei de =eparaie mecanic% ,i rezultatele calculului s'nt prezentate 'n $ne8a 1& $ne8a 2& respecti: $ne8a !. 0alculul se efectueaz% la calculator cu utilizarea unui program special. 2.2 De er,inarea !arcinil&r elec rice a "n re#rin$erii

12

;arcinile electrice de calcul al 'ntreprinderii se recomand% de determinat prin metoda coeficientului de cerere. Pentru aceasta e ne:oie de a cunoa,te puterile instalate ale tuturor seciilor ,i coeficienii de cerere care se afl% din 'ndrumare T#& p.751)U. ;e determin% puterea de calcul conform relaiei:

Pc = P ca Pn &
unde P ca este coeficientul de cerere a puterii acti:e/

Pn 5 puterea nominal% sau instalat%& *2.


>8emplu: #en ru !ec)ia 1

Pc = K ca Pn = )& 2- (9) = 17) kW .


;e determin% puterea de calcul pentru iluminatul electric conform relaiei:

Pcil = F Po K cil &


unde F este aria suprafeei seciei corespunz%toare& m 2 /

Po 5 sarcina specific% pentru iluminatul electric al seciei& kW 1 m 2 /


P c& il
5 coeficientul de cerere a sarcinilor de iluminat electric/ /

Pcil = F Po K cil = 21)) )& )1! )& 9- = 2!& 2)- kW


Po & K cil se afl% din 'ndrumarul T#U Puterea reacti:% de calcul se determin% conform relaiei:

V c = Pc t g /
Qc = Pc t g = 1(9 )&< = 1-1& 2 kvar .
Datele iniiale pentru calculul sarcinilor electrice a 'ntreprinderii ,i rezultatele calculului s'nt prezentate 'n $ne8a 2.

1!

3 ALE4EREA TENSIUNII DE ALI1ENTARE DE LA RACORD $legerea tensiunii const% 'n determinarea unei a,a :alori a tensiunii care ar satisface toate cerinele te3nice 'n ceea ce pri:e,te perspecti:a de e8tindere a 'ntreprinderii. $ceast% tensiune tre uie s% cauzeze pierderi minime de putere ,i tensiune. De tensiune depind parametrii liniilor de leg%tur% cu sistemul electroenergetic naional (;>6)& caracteristicile aparata@ului de comutaie ,i ale ec3ipamentului din staiile de racord ,i deci& :aloarea in:estiiilor& a pierderilor de energie. $legerea tensiunii de alimentare a reelei electrice de distri uie depinde de puterea consumat% de uzin%& de 'ndep%rtarea de la sursa de alimentare. +aloarea apro8imati:% a tensiunii de alimentare se determin% utiliz'nd mai multe relaii T!& p.19!U. relaia lui ;till (;B$):

U = #&!# l + 1( P &
relaia lui 6icogoso:(=usia):

U = 1( # P l /
relaia +ie*ert(Fermania):

U = ! S + ).- l &
unde l este distana de la sursa de alimentare p4n% la uzin%& lQ9&< *m/ P 5 puterea de calcul la arele de tensiune 'nalt% a ;P0& conform rezultatelor de la calculator PQ9&(77 .2. Deci:

2& (72 U = #&!# l + 1( P = #&!# 1) + 1( = 2#&!1 kV / 2 U = 1( # Pc l = 1( # 2& (72 1) = !)&-9 kV 2 2& 77# + )&- 1) = 9&-!! kV . 2

U = ! S c + )&- l = !

Cntruc't tensiunea o inut% cu a@utorul relaiei +ie*ert este cu mult mai mic% dec't 'n celelalte cazuri&'n calcul se :or considera cele dou% rezultate r%mase.

1#

$stfel se :or compara 2 :ariante: +arianta I: U n = !- kV / +arianta II: U n = 1) kV .

5arian a I6 U n = !- kV ;e determin% curentul 'n ">$5!- *+& conform relaiei de mai @os:
I LEA = Sc & ! U n n

unde ;c este puterea de calcul la arele de 'nalt% tensiune a ;P0& Sc = 2(72 + j 7#9 kVA (:ezi $ne8a 2)/ n 5 num%rul de linii ce :in la ;P0& nQ2/

B n 5 tensiunea nominal%& U = !- kV . n

Deci:
I LEA = Sc ! U n n = 2(722 + 7#92 ! !- 2 = 22&9( A .

;e determin% seciunea conductorului conform criteriului densit%ii economice a curentului:


I Fec = ">$ & @ec
2 unde @ec este densitatea economic% a curentului&se alege din ta .#.- T2& p.2!!U& jec = 1&1 A 1 mm

Fec =

I LEA 22&9( = = 2)& 792 mm 2 . jec 1&1

Deci din ta .7.!9 T-& p.#!2U& se :a alege conductor de tip $0 5 7)111& a:4nd curentul admisi il:

I adm = 2(- A
,i parametrii:

ro = )&#29 1 km /
o

= )&#!2 1 km / I LEAav = 2 I LEA = 2 22&9( = #-&72 A < I adm = 2(- A .

Cn regim de a:arie se o ine urm%torul curent 'ntr5o linie:

;e determin% pierderile de tensiune 'n ">$ 'n regim normal ,i 'n regim de a:arie.

1-

B norm =

P= +VK & Bn n

1) = #& 29 / unde = este rezistena liniei& ! = ro l = )& #29


K 5 reactana liniei& " =
o

l = )& #!2 9&< = #&!2 /

P 5 puterea de calcul acti:% la arele de 'nalt% tensiune a ;P0& PQ2(72 *2/ V 5 puterea de calcul reacti:% la arele de 'nalt% tensiune a ;P0&VQ7#9 *+$r/ n 5 num%rul de linii& nQ2/

U norm =

P ! + Q " 2(72 #& 2 + 7#9 #&! = = 2)(& 2(< V / U n n !- 2 U norm 2)(& 2(< 1)) = 1)) = )&-9 N / Un !- 1)!

U normN = U av N =

2 U norm 2 2)(& 2(< 1)) = 1)) = 1&17< N . Un !-)))

;e determin% pierderile de putere 'n regim normal : P = Sc2 277-2 ! = #& 2 = 1!2)) W . 2 Un !-2 2 5arian a II6 U n = 1) kV ;e determin% curentul 'n ">$5 11) *+:
I LEA = Sc ! U n n = 2(72 2 + 7#92 ! 1) 2 = 9)& )<< A .

;e determin% seciunea conductorului:

Fec =

I LEA 9)& )<< = = 72&917 mm 2 . jec 1&1


admisi il:

Deci din ta .7.!9 T-& p.#!2U& se :a alege conductor de tip $0 5 <-11(& a:4nd curentul

I adm = 2() A ,i parametrii: ro = )&!)( 1 km / ! = ro l = )&!)( 1) = !& )( /


o

= ).#2# 1 km / " =

l = )& #2# 1) = #& 2# . I LEAav = 2 I LEA = 1()&1<9 A < I adm = 2() A .


1(

Cn regim de a:arie se o ine curentul:

;e determin% pierderile de tensiune 'n ">$ 'n regim normal ,i de a:arie.

U norm =

P ! + Q " 2(72 !& )( + 7#9 #& 2 = = -(-&9<( V / Un n 1) 2 U norm -(-&9<( 1)) = 1)) = -& (-< N / Un 1))))

U norm N = U av N =

2 U norm 2 -(-&9<( 1)) = 1)) = 11&!19N . Un 1))))

;e determin% pierderile de putere 'n regim normal : Sc2 277-2 P = 2 ! = 2 !& )( = 1179)) W . Un 1) 2 0onform 6$I>& pierderile de tensiune 'n linia electric% 'n regim normal de funcionare& se admit -N. =ezultatele o inute (pentru compararea :ariantelor) se 'ntroduc 'n ta elul de mai @os. Tabelul 3.1 5 0ompararea te3nic% a rezultatelor +arianta Tipul conductorului B n & & *+ I II !1) $0 5 7)111 $0 5<-111

U norm N
)&-9 -&(-<

B a: N
1&17< 11&!19

P & 2
1!2)) 1179))

$naliz'nd rezultatele o inute din ta .!.1 se o ser:% c% la tensiunea !- *+ pierderile de putere ,i tensiune s'nt mai mici ,i in'nd cont c% tensiunea de !- *+ este mai raional% se :a alege aceast% tensiune de alimentare a 'ntreprinderii. Cn cazul utiliz%rii tensiunii nominale !- *+ :a fi necesar de construit ,i de amplasat pe teritoriul uzinei ;P0 !-11)*+.

17

2 ALE4EREA NU17RULUI I PUTERII NO1INALE A TRANS8OR1ATOARELOR STAIE PRINCIPALE I A POSTURILOR DE TRANS8OR1ARE DIN INCINTA NTREPRINDERII De o icei ;P0 a 'ntreprinderii industriale se realizeaz% cu dou% transformatoare de putere& care realizeaz% condiiile de siguran% cerute de receptoarele electrice de categoria I. ;taii cu un singur transformator se realizeaz% pentru alimentarea unor receptoare de categoria a II5a ,i a III5a care admit 'ntreruperi pe durata rezer:ei& reparaiei sau 'nlocuirii transformatorului. ;taii cu trei transformatoare se realizeaz% 'n cazuri e8cepionale: c4nd este necesar de a separa consumatorii cu ,ocuri de putere de consumatorii Slini,tiiM& e8istena unei sarcini concentrate care dep%,e,te capacitatea ma8im% de asigurare prin dou% transformatoare de fa ricaie curent%. $legerea puterii transformatoarelor din ;P0 se face 'n aza sarcinii de calcul a 'ntreprinderii 'n regim normal de funcionare& lu'nd 'n consideraie puterea reacti:% li:rat% de sistem. Cn regim de posta:arie (la deconectarea unui transformator)& pentru alimentarea fia il% cu energie electric% a receptoarelor electrice se pre:ede alimentarea acestora de la transformatorul de putere nedefectat. Cn acest caz o parte din receptoare electrice mai puin importante cu scopul mic,or%rii sarcinii transformatorului pot fi deconectate. Puterea nominal% a transformatoarelor de putere din ;P0 se alege conform puterii totale sumare la partea de 'nalt% tensiune a ;P0. Pentru ;P0 cu dou% transformatoare puterea nominal% a fiec%ruia se determin% din condiia:

S nt

S c & k# n

unde ; c este puterea aparent% de calcul a 'ntreprinderii& calculat% din relaia:


2 + V2 & ; c = Pc s

Pc 5 puterea acti:% de calcul a 'ntreprinderii& P = 2(72 kW / c V s 5 puterea reacti:% consumat% de 'ntreprindere din sistemul energtic Qs = 7#9 kvar /

19

Sc =

2 Pc2 2(72 2 + 7#92 = 277# kVA / + Qs =

k#

5 coeficientul de 'nc%rcare recomandat a transformatoarelor& k # = )&7 /

n5 num%rul de transformatoare& nQ2. Deci:

Snt =

S c 277# = = 1<91&<- kVA . k# n )& 7 2

Din T-& ta .!.#U se aleg 2 transformatoare de putere cu dou% 'nf%,ur%ri de tip T.W51())1!-) a:4nd urm%torii parametri:

S nt = 1()) kVA & U = !- kV & U = 1)&- kV & jt it Po = !&(- kW P = 1(&- kW U = (& -N & sc & sc .
Cn regim de a:arie (la deconectarea unui transformator) transformatorul nea:ariat tre uie s% asigure alimentarea cu energie electric% a receptoarelor mai responsa ile:
1& # S nt = 1& # 1()) = 22#) kVA / 1& # Snt < Sc (22#) kVA < 277# kVA) .

Deci& 'n regim post5a:arie :a tre ui s% deconect%m =.>. de categoria a III5a pentru a putea alimenta ceilali =.>. de categorie mai superioar%. Cn regim normal de funcionare transformatoarele din ;P0 :or funciona cu un coeficient de 'nc%rcare egal cu:

k#nreal =

Sc 277# = = )&9 . 2 Snt 2 1())

0onform rezultatelor o inute 'n regim de a:arie :a tre ui de deconectat o parte din receptoarele electrice de categoria a III5a pentru a putea asigura alimentarea 'ntreprinderii ,i pentru a nu 'ntrerupe procesul te3nologic&tre uie de menionat ca transformatorul :a fi supra'nc%rcat cu un coeficient de 1&# din puterea nominal% timp de - zile ,i nu mai mult de ( ore pe zi. Dac% nu se :a respecta aceast% condiie atunci durata de :ia% a transformatorului se :a reduce de 2 ori. $legerea corect% a num%rului ,i puterii transformatoarelor din secii poate fi f%cut% numai prin calcule te3nico5economice prin compararea :ariantelor. 6um%rul de posturi de transformatoare (PT) influeneaz% c3eltuielile legate de construcia instalaiilor de distri uie 'n reelele electrice. =educerea num%rului posturilor de transformare duce la mic,orarea num%rului de celule la ID. 0re,te lungimea sumar% a liniilor de transport& cresc pierderile de energie electric%. .a@orarea num%rului posturilor de transformare reduce c3eltuielile 'n reele de @oas% tensiune 'ns% ma@oreaz% num%rul de celule a ID ,i c3eltuielile 'n reele de 1) *+. 1<

Posturile de transformare cu un transformator se recomand% pentru alimentarea receptoarelor electrice care admit 'ntreruperea aliment%rii cu energie electric%& at4ta timp c't se monteaz% transformatorul de rezer:% sau se realizeaz% rezer:a cu linii de @oas% tensiune de la PT :ecin& adic% PT cu un transformator alimenteaz% receptoare electrice de categoria a III5a ,i a II5a ,i c3iar receptoare electrice de categoria I c4nd acestea nu dep%,esc 2)N din num%rul de receptoare electrice total. $legerea puterii nominale a transformatoarelor din secii se face reie,ind din 'nc%rcarea lor 'n regim normal ,i in4nd cont de posi ilit%ile de rezer:are 'n regim de post5a:arie la ni:el de 'ntreprindere& se recomand% dou% tipuri de posturi de transformatoare. $naliz4nd sarcinile de calcul a tuturor seciilor se :or utiliza trei tipuri de transformatoare cu puterile standartizate de 2-)& #))& ,i 1))) *+$. Puterea transformatoarelor din secii se determin% conform relaiei:

S nt =

Sc Pc = & n k# n k# cos

unde Pc este puterea de calcul a seciei& *2/ n5 num%rul de transformatoare 'n secie/ k# 5 coeficientul de 'nc%rcare recomandat al transformatorului/

cos 5 factorul de putere.


;e recomand% de a folosi urm%toarele :alori a coeficientului de 'nc%rcare din T2!&p.7-U:

pentru staii cu dou% transformatoare ce alimenteaz% receptoare de categoria I: k# = )& (- )& 7 / pentru staii cu dou% transformatoare ce alimenteaz% receptoare de categoria II&III: k # = )&7 )&9 / pentru staii cu un transformator ce alimenteaz% receptoare de categoria III: k # = )&< )&<- . $legerea num%rului ,i a puterii transformatoarelor din PT din secii& determinarea coeficientului

de 'nc%rcare real ( k#r ) & de a:arie ( k #a ) ,i a sarcinii deconectate 'n regim de post5a:arie se prezint% 'n ta elul de mai @os. Tabelul 2.1 5 $legerea transformatoarelor de putere din PT a seciilor 6r. PT PT1 PT2 PT! 6r.seciei 2&#&( 1 1&9&!&7 0at. => II5III II II5III ;arcinile de calcul comp. 6r ; n 28#)) 282-) 282-) k#n.rec. )&75)&9 )&75)&9 )&75)&9 k# .real )&9 )&71 )&7#

Pc& *2
(##&< !--&-2 !7)&(

k# .av
1&# 1&# 1&#

;ar.dec.la a:. *2 9#&< 5 2)&(

Pc 2 + Pc ( + Pc # )&9 Pc1
)& 2 Pc1 + Pc9 + )&1 Pc ! + )& - Pc 7

2)

PT# PT-

! <&11&7&1)&-

II II

)&< Pc !

!)!&<! <)(&9

18#))

)&75)&9

)&7)&<

5 5

5 5

Pc < + )&-Pc 7 + Pc11 + + Pc1) + Pc 181))) )&<5)&<-

0ategoria a II5a la )&# *+ 'n secia a #5a se :a asigura de la 2 dulapuri de distri uie fiind alimentate de la PT1.

9 A1PLASAREA STAIEI PRINCIPALE CO:OR;TOARE. STAIILOR DE DISTRI:UIE I A POSTURILOR DE TRANS8OR1ARE "ocul de amplasare a ;P0 se alege lu4nd 'n consideraie mai multe criterii: coordonatele centrului de sarcin% electric%& amplasarea 'ntreprinderii fa% de sursa de alimentare. Din cauza lipsei de teritoriu& dar ,i pentru a nu 'ncurca deplas%rii transportului pe teritoriul 'ntreprinderii ;P0 nu se :a amplasa 'n centrul de coordonate a sarcinilor electrice& se :a amplasa l'ng% gard 'ntre secia nr.# ,i secia nr.2 din partea aliment%rii. Posturile de transformare tre uie s% fie apropiate la ma8im de centrul sarcinilor electrice a seciilor& ceea ce permite de a construi un sistem de alimentare cu energie electric% mai economic ,i fia il& deoarece se mic,oreaz% lungimea reelelor de distri uie& se mic,oreaz% pierderile de energie electric%. Posturile de transformare 1)1)&# *+ se instaleaz% 'n interiorul seciei& cu scopul de apropiere ma8im% de receptoare. Cns% 'n seciile unde au loc dega@%ri enorme de c%ldur%& prafuri conductoare sau su stane c3imice ce influeneaz% d%un%tor asupra regimului normal de funcionare a transformatorului& transformatoarele se amplaseaz% 'n e8teriorul seciei fie ane8at& fie separat& sau 'n interiorul lor 'ncorporat. Instalaiile de distri uie 1) *+ se :or plasa 'n comun cu transformatoarele seciei 'n interiorul seciilor. Toate PT5urile care au fost alese de tip interior au fost instalate 'n seciile cu mediu normal unde nu se reg%sesc condiiile negati:e enumerate mai sus& celelalte PT5uri au fost alese de tip 'ncorporat& deoarece a:em secii cu deg%@%ri de c%ldur% c't ,i pentru a nu 'ncurca derul%rii procesului te3nologic. Ta elul -.1 O Tipurile posturilor de transformare prefa ricate utilizate la 'ntreprindere 6r. PT PT1 PT2 PT! PT# 6r. seciei 2&#&( 1 1&9&!&7 ! Tipul& num%rul i puterea transformatoarelor XYZ XYZ XYZ XYZ 28#)) 282-) 282-) 18#)) 21 Tipul PT 25[XR5#))11)1)&# \! 25[XR52-)11)1)&# \! 25[XR52-)11)1)&# \! [XR5#))11)1)&# \!

PT-

-&19

XYZ 181)))

[XR51)))11)1)&# \!

< ELA:ORAREA SC=E1EI DE 1EDIE TENSIUNE DIN INCINTA NTREPRINDERII

"a ela orarea sc3emei de alimentare cu energie electric% din incinta 'ntreprinderii se utilizeaz% sc3ema radial% ,i magistral%. PT se alimenteaz% de la ;P0 prin intermediul ca lurilor instalate 'n tran,ee. >le se sap% 'n a,a mod ca consumul de ca lu s% fie c't mai mic. $legerea sc3emei raionale de alimentare cu energie electric% se efectueaz% prin compararea te3no5economic% a :ariantelor. 0ompararea se realizeaz% prin metoda c3eltuielelor anuale. Aptimal% se :a considera :arianta cu c3eltuieli minime. ;e :or analiza dou% :ariante de alimentare cu energie electric% a seciilor 'ntreprin5derii: 5arian a I > linia ,a'i! ral(: ;P05PT15PT25PT! ;P05PT15PT25PT! ;P05PT# ;P05PT5arian a II? linia ,a'i! ral(6 ;P05 PT15PT25PT! ;P05 PT15PT25PT!5PT;P05PT# <.1 Calculul e%nic&?ec&n&,ic #en ru 5arian a I ;e prezint% sc3ema de alimentare pentru :arianta I.

22

Figura (.1 ? ;c3ema de alimentare cu energie electric% pentru +arianta I

;e determin% seciunile ca lurilor conform densit%ii economice de curent& utiliz4nd relaia:

I Fec = c & @ec


unde I c este curentul de calcul al ca lului& I c = Pc ! Bn /

Pc 5 puterea de calcul prin ca lu/


B n 5 tensiunea nominal% a ca lului& U = 1) kV / n

@ec 5 densitatea economic% a curentului din ta elul #.- p.2!! T2U& pentru %ma8 = -))) $ & j ec = 1&# A 1 mm 2 /
Pierderile de putere 'n liniile 'n ca lu 1) *+ se determin% conform relaiei:
2 P l P = * in o &

unde k#n este coeficientul de 'nc%rcare a liniei corespunz%toare& * in =

Ic I adm

I c 5 curentul de calcul al liniei corespunz%toare& $/ Iadm 5 curentul admisi il al liniilor corespunz%toare& $/ Po 5 pierderile de putere 'n ca lu la sarcina nominal%& *21*m/
l 5 lungimea liniei 'n ca lu& *m.
2!

"inia 'n ca lu 21:

Pc&1 =

PCP% 1 PCP% 2 PCP% ! (##&< !--&!( !#7&9 + + = + + = (#7& )! kW / 2 2 2 2 2 2

I c&1 =
Fec&1 =

Pc&1 ! U n

(#7& )! ! 1)

= !9&<1 A /

I c&1 !9&<1 = = 27& 7<( mm 2 / jec 1& #

l&1 = )& )(! km .


Din ta elul R.< T!& p.###U se alege ca lu de tip ]]^_ !8!- cu I adm = 11- A . Pierderile de putere 'n ca lu la sarcina nominal% Po = #2 kW 1 km . 0ostul ca lului I o = 1&99 mii u.m. 1 km . 0alculul pentru celelalte linii nu se prezint% deoarece este similar celui prezentat mai sus

Pierderile sumare 'n linii :or fi:

I !9&<1 2)& 2<9 1)& )# P = c&i P)i li = #2 )& )(! + !< )&1- + !< )& )7! + 11- 7- 7- i =1 I admi
n

17&-#7 -2&!-# !9&<1 2)& 2<9 + !< )&19) + ## )&1< + #2 )& )71 + !< )&1!< + 7- 1#) 11- 7- 1)& )# + !< )& )72 = !&1!( kW . 7-
Pentru calculul te3nico5economic se :a utiliza metoda c3eltuielilor de calcul anuale (0$). 0onform ` 2.-.2 din T<& p.!(U:
2

CA = C + I E I + ' &
unde 0$ sunt c3eltuielile anuale/ 0 5 c3eltuielile anuale constante 'n perioada de e8ploatare/

C = C# &re( + C (ierd /
C# &re(
5 c3eltuielile anuale cu personalul& 'ntreinerea ,i reparaiile&

C# &re( = P# &r I c /
P' & r
5 cota anual% din :aloarea in:estiiei la 'ntreinere ,i reparaie& din ta .! T<& p.(1U&

P# &r = 1& 7- N /
2#

I 5 in:estiiile determinate de procurarea ca lurilor ,i a celulelor prefa ricate/

0 pierd

5 costul pierderilor de putere& 0 pierd = P 0 a /

P 5 pierderile de putere 'n linie (ca lu)& *2/

5 timpul pierderilor ma8imale&


% -))) = )&12# + m %an = )&12# + 97() = !#1) $ / 1)))) 1))))
2 2

0a

5 costul unui kW $ de energie& C& = )&12

b / kW $

I > I 5 rata anual% de ram ursare a creditului/ > I 5 coeficientul de ram ursare a creditului& din $ne8a 2 T<& p.11<U& pentru i = 1)N ,i

%sn = 2) ani & atunci > I = )&117- .


I 5 in:estiiile (c3eltuielile) sumare& I = I + I / c ec$

Iec3 5 in:estiiile ec3i:alente determinate de pierderile ec3i:alente de putere& I ec$ = P C P &


C P 5 costul unui *2 de putere instalat% la centrala etalon& C = 1))) u.m. 1 kW / P

I ec$ = P CP = !&1!( 1))) = !1!( u.m. I c 5 in:estiiile capitale pentru construirea liniilor 'n ca lu&
I c = I ) l = 1&99 )& )(! + 1& (1 )&1- + 1& (1 )& )7! + 1& (1 )&19) + 2&11 )&1< + 1&99 )& )71 +
i =1 n

1& (1 )&1!< + 1& (1 )& )72 = 1& (#1 mii u.m.

I = I c + I ec$ = 1(!< + !1!( = #92< u.m.


c5 pre@udiciul sau dauna cauzat% de neli:rarea energiei electrice 'n caz de a:arie. Cn cazul dat PT este alimentat prin dou% ca luri& ceea ce e8clude neli:rarea energie& adic% cQ)/

C# &r = P# &r I c = )& )17- 1(#1 = 29&71 u.m. /

C (ierd = P C& = !&1!( !#1) )&12 = 129!& 2- u.m. /


C = C# &r + C (ierd = 29&71 + 129!& 2- = 1!11&<( u.m .
Deci c3eltuielile de calcul anuale pentru +arianta I :or constitui: CAI = C + I EI = 1!11&<( + -(7& # )&117- = 197<&!( u.m.

2-

<.2 Calculul e%nic&?ec&n&,ic #en ru +arian a II ;e prezint% sc3ema de alimentare pentru :arianta II.

Figura (.2 5 ;c3ema de alimentare cu energie electric% pentru +arianta II

Cn continuare :or fi efectuate calcule dup% relaiile similare primei :ariante. Deci& pierderile sumare 'n linii :or fi:
2

I !9&<1 2)& 2<9 1)& )# P = c&i P)i li = #2 )& )(! + !< )&1- + !< )& )7! + 11- 7- 7- i =1 I admi
n

17&-#7 <1&<!2 7!&!1- (!& )-2 + !< )&19) + ## )& )71 + ## )&1!< + ## )& )72 + 7- 1(- 1(- 1#) -2&!-# + ## )&1)( = #& (! kW . 1#)
2

I ec$ = P CP = #&(! 1))) = #(!) u.m. I c 5 in:estiiile capitale pentru construirea liniilor 'n ca lu&
I c = I ) l = 1&99 )& )(! + 1& (1 )&1- + 1& (1 )& )7! + 1& (1 )&19) + 2&!9 )& )71 + 2&!9 )&1!< +
i =1 n

2&11 )& )72 + 2&11 )&1)( = 1& (#! mii u.m.

I = I c + I ec$ = 1(#! + #(!) = (27! u.m.


c5 pre@udiciul sau dauna cauzat% de neli:rarea energiei electrice 'n caz de a:arie. Cn cazul dat PT este alimentat prin dou% ca luri& ceea ce e8clude neli:rarea energie& adic% cQ)/ 2(

C# &r = P# &r I c = )& )17- 1(#! = 29& 7- u.m. /


C (ierd = P C& = #&(! !#1) )&12 = 19<#&-< u.m. /

C = C# &r + C (ierd = 29&7- + 19<#&-< = 1<2!&!# u.m .


Deci c3eltuielile de calcul anuale pentru +arianta I :or constitui: CAI = C + I EI = 1<2!&!# + 7!7& )7 )&117- = 2(()& #1u.m. Tabelul <.1 5 =ezultatele calculelor de comparare te3nico5economic% a :ariantelor sc3emelor de alimentare cu energie electric% din incinta 'ntreprinderii $rticolul +arianta I +arianta II dP&*2 !&1!( #&(!) 0'&r&u.m. 29&71 29&70pierd.&u.m. 129!&219<#&-< Ie&u.m. #92< (27! -7#&# 7!7&)7 !I = E I I & u.m. 0&u.m. 1!11&<( 1<2!&!# 0$&u.m. 197<&!( 2(()&#1

Deci 'n continuare se :a accepta +arianta I pentru proiectare& e:ideniind urm%toarele a:anta@e: c3eltuieli in:estiionale mai mici/ fia ilitate mai mare 'n alimentarea cu energie electric% a seciilor 'ntreprinderii.

Cntruc't am ales +arianta I ca fiind cea mai optima in continuare dimensionam 'n totalitate 'ntreaga reea de alimentare. 0alculul este similar celui realizat mai sus iar& rezultatele calculelor sunt prezentate 'n ta elul de mai @os.

Tabelul <.2 5 =ezultatele calculelor de dimensionare a ca lurilor reelei de 1) *+ dPa dP) *21 *m .arca Fec& Iadm& & ;ector Ic&$ Ia:&$ 2 ca lului mm $ *2 1*m 2;P05PT1 2;P05PT1 2PT15PT2 2PT15PT2 !9&<1 !9&<1 2)&2< 2)&2< @@AB3/39 @@AB3/39 @@AB3/1< @@AB3/1< 27&7< 27&7< 1#&1#&11117727 77&92 77&92 #)&( #)&( #2 #2 !< !< )&!)2 )&!#1 )&#29 )&!<(

I)&mii u.m.1 *m 1&99 1&99 1&(( 1&((

l&*m

)&)(! )&)71 )&1)&1!<

2PT25PT! 2PT25PT! ;P05PT# ;P05PT-

1)&)# 1)&)# 17&-# -2&!-#

@@AB3/1< @@AB3/1< @@AB3/1< @@AB3/7C

7&17 7&17 12&-# 1#&<#

7771#)

2)&9 2)&9 !-&19 1)#&7)9

!< !< !) ##

)&)-1 )&)!7 )&!9! 1&1(<

1&(( 1&(( 1&(( 2&!9

)&)7! )&)72 )&19 )&1<

7 CACULUL REELEI DIN SECIA DE REPARAIE 1ECANIC7 =eelele electrice din secii tre uie s% corespund% unor cerine: s% asigure fia ilitatea 'n alimentarea receptoarelor 'n dependen% de categoria lor/ s% fie comode ,i f%r% pericol 'n e8ploatare/ s% dea posi ilitatea de a monta ,i a conecta la reea utila@e noi. =eeaua radial% se realizeaz% c'nd distri uia energiei electricice la fiecare receptor electric sau la fiecare grup% de receptoare electrice se efectueaz% printr5o linie aparte. =eeaua magistral% este a,a o reea 'n orice punct a c%reia pot fi racordate receptoare electrice. $,a tip de reea se folose,te: a) ) c) la alimentarea receptoarelor electrice repartizate uniform pe suprafaa seciei/ la alimentarea receptoarelor electrice legate 'ntre ele din punct de :edere te3nologic& c'nd deconectarea unui receptor electric necesit% ,i deconectarea celorlalte receptoare electrice/ la alimentarea receptoarelor electrice aran@ate 'n linie cu 'ntinderea considera il% de5a lungul seciei.

29

$legerea conductoarelor de alimentare a receptoarelor electrice& a demaroarelor electromagnetice& a siguranelor fuzi ile ,i releelor termice se face cu a@utorul calculatorului& 'ntroduc'nd datele iniiale ale receptoarelor electrice& 'n programul de calcul. Datele iniiale pentru alegerea parametrilor ,i parametrii s'nt indicai 'n $ne8a 1. 7.1 Ale'erea cabluril&r $e ali,en are a n&$uril&r ;eciunile ca lurilor de alimentare ale nodurilor se aleg conform criteriului curentului admisi il& conform condiiei:

Iadm I ma8&calc
unde Iadm este curentul admisi il care parcurge ca lul& $/

I ma8&calc

5 curentul ma8im calculat care parcurge ca lul& $/ I ma8&calc > ;c ! Bn /

S c 5 puterea aparent% de calcul al nodului respecti:& *+$/ Un


5 tensiunea nominal%& U n = )&#kV .

Cn continuare se alege ca lul de alimentare pentru fiecare nod aparte: n&$ul 16


SC = Sc1 = 22!& 2 kVA /

I ma8&calc =

Sc ! U n

22!& 2 ! )& #

= !22&-# A .

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !81-)g1812) cu I adm = !!- A . n&$ul 26

Sc = Sc 2 = 22!& 2 kVA /
I ma8&calc = Sc ! U n = 22!& 2 ! )& # = !22&-# A

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !81-)g1812) cu I adm = !!- A . n&$ul 36 2<

Sc = Sc ! = 22!& 2 kVA /
I ma8&calc = Sc ! U n = 22!& 2 ! )& # = !22&-# A

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !81-)g1812) cu I adm = !!- A . n&$ul 26

Sc =

( Pc # + Pil )

+ Qc # 2 =
Sc

( 1)#& - + 11&1)
= 117& (-( ! )& #

+ 21& <2 = 117& (-( kVA /

I ma8&calc =

! Un

= 17) A .

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !8-)g18!- cu I adm = 17- A . n&$ul 96

Sc = Sc - = 1)1& 2 kVA /
I ma8&calc = Sc ! U n = 1)1& 2 ! )& # = 1#(& 2# A .

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !8-)g18!- cu I adm = 17- A . n&$ul <6

Sc = Sc ( = 1-&1 kVA /
I ma8&calc = Sc ! U n = 1-&1 ! )& # = 21& 29 A .

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !8#g182&- cu I adm = !9 A . n&$ul 76

Sc = Sc 7 = !#&9 kVA /
I ma8&calc = Sc ! U n = !#&9 ! )& # = -)& 29 A .

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !81)g18( cu I adm = 7) A . n&$ul D6

Sc = Sc 9 = -1&1 kVA /
I ma8&calc = Sc ! U n = -1&1 ! )& # = 7!&9# A .

Din T!&ta .R.#.9U se alege ca lu de tip ]R7f !81(g181) cu I adm = <) A . Ale'erea $ula#uril&r $e $i! ribu)ie $in n&$uri !)

Pentru distri uia energiei electrice spre grupele de receptoare trifazate la )&# *+ se utilizeaz% dulapuri de putere ,i conductoare5 are. Ein4nd cont c% num%rul liniilor de plecare de la nod dep%,e,te 9& :om uni cite:a receptoare 'ntre ele& pentru a nu cauza c3eltuieli care nu sunt rezona ile pentru procurarea a mai multor panouri de distri uie ,i lu4nd 'n consideraie c% mediul 'n secie este normal& din ta elul 7.9 T1& p.197U se alege: 5 pentru nodul 1& dulapul de putere tip ^hi 152(\! !-82-)& cu curentul nominal I n = #)) A . 5 pentru nodul 2& dulapul de putere tip ^hi 152(\! !-82-)& cu curentul nominal I n = #)) A . 5 pentru nodul !& dulapul de putere tip ^hi 152(\! !-82-)& cu curentul nominal I n = #)) A . 5 pentru nodul #& dulapul de putere tip ^hi 15-)\! -81))& cu curentul nominal I n = 17- A . 5 pentru nodul -& dulapul de putere tip ^hi 15-)\! -81))& cu curentul nominal I n = 17- A . 5 pentru nodul (& dulapul de putere tip ^hi 15-)\! -81))& cu curentul nominal I n = 17- A . 5 pentru nodul 7 & dulapul de putere tip ^hi 15-)\! -81))& cu curentul nominal I n = 17- A . 5 pentru nodul 9& dulapul de putere tip ^hi 15-)\! -81))& cu curentul nominal I n = 17- A .

D CALCULUL CURENILOR DE SCURTCIRCUIT 0alculul curenilor de scurtcircuit este necesar pentru :erificarea elementelor ,i aparata@ului din sistemul de alimentare cu energie electric% a 'ntreprinderii la aciunea acestor cureni de scurtcircuit. "a fel calculul curenilor de scurtcircuit este necesar pentru a ela ora protecia prin relee a elementelor sistemului de alimentare cu energie electric%. Pentru calculul curenilor de scurtcircuit se ela oreaz% sc3ema electric% monofilar% 'ncep'nd cu staia sistemului electroenergetic ,i termin'nd cu unul din receptoarele cele mai 'ndep%rtate din secia de reparaii mecanice. Pe sc3em% se indic% toi conductorii de curent& aparata@ul de comutaie ,i protecie& iar apoi se sta ilesc punctele de scurtcircuit pentru care se calculeaz% curenii de scurtcircuit. Dac% e8ist% motoare sincrone ,i asincrone de puteri mari& ele tre uie s% fie indicate pe sc3em% 'ntruc't au influen% asupra curenilor de scurtcircuit. ;e determin% 'n general curenii de scurtcircuit trifazat& iar pentru linia ce alimenteaz% receptorul cel mai 'ndep%rtat din secia de reparaii mecanice& se determin%

!1

de asemenea curentul de scurtcircuit monofazat la sf4r,itul liniei (la

ornele receptorului). Toate

calculele se realizeaz% cu a@utorul unui program special la calculator (:ezi $ne8a #). ;e alc%tuie,te sc3ema electric% pentru calculul curenilor de scurtcircuit (fig.9.1).

Figura 9.1 5 ;c3ema monofilar% pentru calculul curenilor de scurtcircuit

;e aleg parametrii elementelor sc3emei ec3i:alente. !2

;istemul electroenergetic.

S s = #-) )VA&
Sec &rul 1?2

= )&7 .

"inia electric% aerian% de alimentare cu energie electric% a 'ntreprinderii tip: $057)111

ro = )&#29 1 km &
Sec &rul 2?3

= )&#!2 1 km & l = 1) km .

Transformator de putere din staia principal% de co or're& tip. X.W51())1!-.

U sc = (&- N& Psc = 1(&- kW & P) = !&(- kW .


Sec &rul 3?2 "inia electric% 'n ca lu& tip. ]]^_ !87)&

I adm = 1(- A& l = )&1< km /


r1 = )&#- 1 km
1

ro = 2&(#< 1 km
o

= )&)92 1 km

= 2&)7 1 km

Sec &rul 2?9 Transformatorul de putere din secie. ;e alege transformatorul de tip T.Z51)))11) cu parametrii:

Sn = 1))) kVA& U sc = -&- N& U1n = 1) kV & U 2 n = )& # kV & Psc = 1)&9 kW /
Din ta .1 T1)& p.1#U alegem rt = 1& < m Sec &rul 9?< 7ara se alege conform urm%toarei condiii:
t

= 12&(- m .

I adm I ma8 = 1##-&)9( A /


Din ta elul 1.!.!1 T7U se alege ara din aluminiu $ (9)89) cu curentul I adm = 1#9) A /. Din ta . -.! T1!U se aleg parametrii pasi:i a arei:

ro( 1) = )& )## m 1 m& ro( )) = )& )## m 1 m &


o( ) )

)( 1)

= )&12( m 1 m /

= )&12( m 1 m .

l = # m.
Sec &rul <?7 Cntreruptorul automat VF1& destinat proteciei transformatorului de putere din secie 'mpotri:a !!

scurtcircuitelor ,i suprasarcinilor la partea de @oas% tensiune ()&#*+)& se alege conform condiiilor:

U n &a U retea & I n&a I n.t & I n&ds ( dt ) I nt & I regds ( dt ) I ds ( dt ) /

unde U n.a este tensiunea nominal% a automatului& +/

U retea 5 tensiunea reelei& +/


I n.a 5 curentul nominal al automatului& $/

I n.t

5 curentul nominal al transformatorului la partea )&# *+& $/ 5 regla@ul de curent al declan,atorului de secionare& termic& $/

I regde( dt )

=egla@ul de curent al declan,atorului de secionare pentru protecia transformatorului 'n regimul de scurtcircuit se determin% cu relaia:

I ds = 1&-- I nt /
unde I n.t este curentul nominal al transformatorului&

I nt =

Snt ! Un

1))) ! )& #

= 1##-& )9 A /

I ds = 1&-- I nt = 1&-- 1##-&)9 = 22!<&97 A .


=egla@ul de curent al declan,atorului termic pentru regimul de suprasarcin% al transformatorului de putere se determin% cu relaia:

I dt = 1&! I nt = 1&! 1##-& )9 = 1979&( A .


0onform :alorilor calculate& din ta elul $1.! T11& p.-(U se alege 'ntreruptorul automat de tip selecti: 7$ --5!< cu parametrii nominali:

I n &a = 1()) A > I n.t = 1##-&)9 A /


I nds = 1 I n &ds = 1 I na = 1()) A > I n.t = 1##-& )9 A / I na
I regds I nds I regdt I nds = ! I regds = ! I nds = ! 1()) = #9)) A > I ds = 22!<&97 A / = 1& 2- I regdt = 1& 2- I nds = 1& 2- 1()) = 2))) A > I dt = 1979& ( A .

Cn funcie de I n &a = 1()) A din T12& ta .2.-#U se aleg parametrii 'ntreruptorului automat:

!#

rA( 1) = )&1# m & rA( )) = rA( 1) = )&1# m &


Sec &rul 7?D

A( 1) A( ) )

= )&)9 m / =
A( 1)

= )&)9 m .

Transformatorul de curent T$1& se alege conform urm%toarelor condiii:

U n U retelei & I in I ma8 &


unde I ma8 este curentul ma8im ce parcurge 'nf%,urarea primar% a transformatorului de curent:

I ma8 = 1&# I nt / I nt 5 curentul nominal al transformatorului:


I nt = S nt ! U n = 1))) ! )& # = 1##-& )9 A /

I ma8 = 1& # I nt = 1& # 1))) = 1#)) A


Din T2-U se alege transformatorul de curent tip. XXj51)) 1-))1- cu parametrii:

U n = )& # kV & I1n = 1-)) A / I 2 n = - A & clasa de precizie )&-.


=eactana ,i rezistena 'nf%,ur%rii primare a transformatorului de curent T$1 nu se iau 'n consideraie deoarece aceasta const% dintr5o singur% spir%. Sec &rul D?E Cntreruptorul automat VF2 ce prote@az% nodul 9 la care este conectat receptorul electric cel mai 'ndep%rtat. ;e alege conform condiiilor:

U n &a U retea & I n&a I ma8&l / I n &ds ( dt ) I ma8&l & I regds ( dt ) I ds ( dt ) .


unde I ma8&l este curentul ma8imal de lucru& I ma8&l = Sc ! U n /

S c 5 puterea aparent% de calcul al nodului1 & S c = <7&#91 kVA /


I ma8&l = Sc ! Un = -1&1 ! )& # = 7!&9# A /

=egla@ul de curent al declan,atorului de secionare:

I ds = 1&-- I ma8&l / I ds = 1&-- I ma8&l = 1&-- 7!&9# = 11#&-2 A.


=egla@ul de curent al declan,atorului termic !-

I dt = 1&! I ma8&l = 1&! 7!&9# = <-&<< A.


0onform :alorilor calculate din ta . $1.! T11& p.-(U& se alege 'ntreruptorul automat de tip 7$ --5!< cu parametrii nominali:

I n &a = 1() A > I ma8&l = 7!&9# A /


I nds = )& (! I n &ds = )& (! I na = 129 A > I ma8&l = 7!&9# A / I na I regds = 2 I regds = 2 I nds = ! 1() = !2) A > I ds = 11#&-2 A / I nds I regdt = 1& 2- I regdt = 1& 2- I nds = 1& 2- 1() = 2)) A > I dt = <-&<< A. I nds
Cn dependen% de I n &a = 1() A din ta elul 21 T1!U se aleg parametrii 'ntreruptorului automat:

ra ( 1) = 1& ! m & ra( )) = ra( 1) = 1&1! m &


Sec &rul E?1C

a ( 1) a( ))

= )& 7 m / =
a ( 1)

= )& 7 m .

0a lul de alimentare al nodului 9 se alege de tip ]R7f !81(g181) cu I adm = <) A & (:ezi capitolul 7) cu urm%torii parametri pasi:i:

ro( 1) = 2& # m 1 m& ro( ) ) = 2& # m 1 m &

)( 1) )( ) )

= )& )9# m 1 m / = )& )9# m 1 m .

l = 7) m /
Sec &rul 1C?11 Cntreruptorul automat VF! ce alimenteaz% receptorul electric nr.#1 cel mai 'ndep%rtat electric. ;e alege conform condiiilor:

U n &a U retea & I n&a I ma8&l / I n&ds ( dt ) I ma8&l & I regds ( dt ) I ds ( dt ) .


unde I ma8&l este curentul ma8imal de lucru& I ma8&l = Sc ! U n /

S c 5 puterea aparent% de calcul al receptorului #1 & Sc =


I ma8&l = Sc ! Un = 2&9 ! )& # )&-

Pnom / cos
= 9& )< A /

=egla@ul de curent al declan,atorului de secionare:

I ds = 1&-- I ma8&l / I ds = 1&-- I ma8&l = 1&-- 9&)< = 12&-9 A.


!(

=egla@ul de curent al declan,atorului termic

I dt = 1&! I ma8&l = 1&! 9&)< = 1)&-1 A.


0onform :alorilor calculate din ta . $1.! T11& p.-(U& se alege 'ntreruptorul automat de tip 7$ -152- cu parametrii nominali:

I n &a = 2- A > I ma8&l = 9&)< A /


I regds I nds I regdt I nds = 7 I regds = 7 I nds = ! 2- = 7- A > I ds = 12&-9 A / = 1&!- I regdt = 1&!- I nds = 1&!- 2- = !!& 7- A > I dt = 1)&-1 A.

Cn dependen% de I n &a = 2- A din ta elul 21 T1!U se aleg parametrii 'ntreruptorului automat:

ra ( 1) = 7 m & ra( ) ) = ra( 1) = 7 m &


Sec &rul 11?12
a( ))

a ( 1)

= #&- m /

a ( 1)

= #&- m .

0a lul de alimentare al receptorului #1 se alege de tip ]Rk #(182.-) din ($ne8a !) din ta elul 2.-! T12& p.1!<U se aleg parametrii pasi:i:

ro ( 1) = 12&- m 1 m&
ro ( ) ) = ro ( 1) = 12&- m 1 m &
Sec &rul 12?13

) ( 1) o( ) )

= )&11( m 1 m /
=
o( ) )

= )&11( m 1 m .

Demaror electromagnetic pentru I n = 9& )< A & ,i Pnom = 2&9 kW & se alege demarorul electromagnetic& pentru pornirea receptorului& de tip P.>5122 cu parametrii:

r1 = r) = )&<( m&

= )&29 m .

Datele pentru calculul curenilor de scurtcircuit 'n sistemul de alimentare cu energie electric% ,i rezultatele calculelor curenilor de scurtcircuit s'nt prezentate 'n $ne8a #.

!7

E 5ERI8ICAREA ELE1ENTELOR I A APARATAFULUI DIN SISTE1UL DE AEE A NTREPRINDERII LA ACIUNEA CURENILOR DE SCURTCIRCUIT >lementele ,i aparata@ul care urmeaz% s% fie alese tre uie s% satisfac% o serie de criterii adic% se :erific% la aciunea curenilor de scurtcircuit. E.1 Ale'erea ec%i#a,en ului la #ar ea $e 39 G5 Pentru alegerea ec3ipamentului la partea de !- *+ e necesar de determinat curentul de calcul la partea de tensiune superioar% a ;P0:

I calc = 1& # I nom /


I norm = Snt ! Un = 1()) ! != 2(&!<! A /

I cerut = 1& # I norm = 1& # 2(&!<! = !(&<- A .


0urenii de scurtcircuit determinai (punctul 2) s'nt: (:ezi $ne8a #)

I P ) = I 11( !) = 2& (7- kA /

is = #& 21< kA .
a) $legerea ,i :erificarea 'ntreruptoarelor. Din ta elul -.2 T-& p.2#2U se alege 'ntreruptor cu ulei puin tip kY[l5!-]51(11)))\1. Tabelul E.1 5 +erificarea parametrilor 'ntreruptoarelor 6r Parametrii calculai Parametrii din catalog 1 U retea = !- kV U n = !- kV 2 ! # 0ondiiile de alegere

U n U retea I n I cerut ild i s


2 I ru( (1 + n )

I calc = !(&<- A is = #& 21< kA


2 I P + iai = 2 2& (7- + +) = !& 7#- kA
2 *sc = I P ( tdec + %a ) = )

I n = 1))) A ild = #- kA
2 I ru( 1( ( 1 + n ) = 2 = 22& (27 kA
2 I% t% = 1(&-2 # = 1)9< kA2 s

2 I P &i + i a &i

= 2& (7-2 ( )&12 + )& )2 ) = = 1.))1 kA2 s

I %2 t% *sc

unde %a este constanta de timp& din ta elul !.9 T2& p.1-)U& %a = )&)2 s / !9

t dec 5 timpul total de deconectare a scurtcircuitului& s t dec = t tot .d .i + t P. P.r


/

t totd .i 5 timpul total de declan,are al 'ntreruptorului&din T-&p.2#!U alegem ttotd .i = )&11 s / t P.P.r 5 timpul de funcionare al proteciei prin relee&din T2& p.1-!U alegem t P.P.r = )&)1 s / tdec = ttot .d .i + t P.P.r = )&11 + )& )1 = )&12 s / ia. 5 :aloarea instantanee a componentei aperiodice a curentului de scurtcircuit la momentul t = /
5 momentul separ%rii contactelor 'ntreruptorului& = t (.r . min + t Pd /
t (.r . min
5 durata minimal% de funcionare al proteciei prin relee&din T2& p.1-!U & t (.r . min = )&)1 s /

t Pd 5 timpul propriu de deconectare a 'ntreruptorului& din ta elul -.2 T-& p.2-)U& t Pd = )&1< s /
= t (.r .min + t Pd = )& )1 + )&1< = )& 2 s /
ia. = 2 I P ) e

%a

= 2 2& (7- e

)&2 )&)2

)kA /

I P & 5 :aloarea eficace a componentei periodice a curentului de scurtcircuit& *$.

I P ) = I P & = 2&(7- kA

n 5 componenta relati:% a curentului aperiodic de scurtcircuit 'n curentul de rupere


pentru = )& 2s & n = )N /

*sc 5 impulsul termic&

*$ 2 s

) $legerea ,i :erificarea separatoarelor: Din ta elul -.- T-& p.271U se alege separator tip. hWm!.15!-12)))\1 Tabelul E.2 5 +erificarea parametrilor separatorului 6r. Parametrii calculai Parametrii din catalog 1 U retea = !- kV U n = !- kV 2 ! # 0ondiiile de alegere

U n U retea I n I cerut ild is


2

I cerut = !(& <- A is = #& 21< kA


*sc = 1& ))1 kA2 s

I n = 1))) A ild = 9) kA
I t% = !1& - # = !<(< kA s
2 % 2

I %2 t% *sc

c) $legerea transformatoarelor de curent ,i de tensiune. Din ta elul -.< T-& p.!)#U se alege transformatorul de curent tip. XnoY5!-f5\1 cu parametrii: !<

I1n = -) A/ I 2 n = - A/ ild = 1) kA /
Din T1<U se alege transformatorul de tensiune W]Yj5!- \pq1& cu

U1n = !- k V / U 2 n = 1)) k V .
d) $legerea desc%rc%toarelor. Din ta elul -.22 T-U se alege desc%rc%tor tip PT75!-5211)\1 cu parametrii:

U nom = !- kV /U ma8 = #)&- kV / I dec = 7 kA &


unde Idec este curentul nominal de deconectare. E.2 Ale'erea *i +eriHicarea "n reru# &rului liniei "n cablu $in ca$rul ID 1C G5 ce ali,en ea0( PT9 $in S.R.1. ;e determin% curentul care circul% prin linie: I ma8&l = Pc ! U n /

Pc = Pc < + )& - Pc 7 + Pc11 + Pc1) + Pc - = <)(& 9 kW / (:ezi ta .#.1.)


I ma8&l = Pc ! Un = <)(&9 ! 1) = -2& #1 A /

0urenii de scurtcircuit determinai (punctul #) s'nt:

I P ) = 1&19) kA / is = 2.##) kA /
Deci& din ta elul <.- T-& p.-12U se alege celula prefa ricat% tip interior [h\ [5pp+I& cu

I n = 1))) A cu 'ntreruptor cu ulei puin tip kYRl51)51)))52)\!& din ta elul -.1 T-& p.22<U se aleg
parametrii acestui 'ntreruptor. Tabelul E.3 O +erificarea parametrilor separatorului liniei 'n ca lu 6r. Parametrii calculai Parametrii din catalog 1 U retea = 1) kV U n = 1) kV 2 ! # 0ondiiile de alegere

U n U retea I n I cerut ild is


2 I ru( (1 + n )

I calc = -2& #1 A is = 2& ##) kA


2 I P + iai = 2 1&19) + +-&-<9 1)# = 1& (( kA
2 *sc = I P ( tdec + %a ) = )

I n = 1))) A ild = -2 kA
(1 + )&1-) = !2&-27 kA 2 I ru( (1 + n ) = 2 2)

2 I P &i + i a &i

= 1& ((2 ( )& )-- + )& )1) = = )&17< kA2 s

2 I% t % = 2) 2 9 = !2)) kA 2 s

I %2 t% *sc

#)

%a = )& )1 s & din ta elul !.9 T2& p.1-)U& t dec = ttot .d .i + t P.P.r = )&))- + )&)- = )&)-- s /
= t (.r . min + t Pd = )&)1 + )&)7 = )&)9 s /
ia. = 2 I P ) e

%a

= 2 1&19) e

)&)9 ).)1

= -&-<9 1) # kA /

I P = I ( ) = 1&19) kA /

n = 1- N / din figura #.-# T2& p.2<(U.


E.3 Ale'erea *i +eriHicarea cablului liniei #e !ec &rul SPC?PT9 "inia electric% 'n ca lu a fost aleas% 'n capitolul (& tip ]]^ !87) cu I adm = 1(- A . 0a lu se :erific% dup% seciunea minim%:

q min < q ales &


q min = *sc c
/

*sc = )&17< kA2 s & (:ezi `<.2 ta elul <.!)


unde 0 este coeficientul care depinde de caracteristica conductorului& :aloarea c%ruia se alege din ta .!.1# T2& p.1<2U& C = <# A s1 1 2 1 mm 2 /

qmin =
;e o ser:%:

*sc c

)&17< 1)( = #&- mm 2 / <#

qmin = #&- mm 2 < qales = 7) mm 2 & deci ca lul :a fi termic sta il.
E.2 Ale'erea *i +eriHicarea ran!H&r,a &rului $e curen la barele 1C G5 a SPC Transformatorul de curent se alege conform condiiilor:

U n U retea & I n I ma8 /


I ma8 = 1& # Snt ! Un = 1& # 1()) ! 1) = 12<& #7 A .

Din ta elul -.< T-& p.2<9U se alege transfomator de curent tip. Xrq51)5\! cu parametrii nominali:

I 2 n = - A/ r2 n = )&9 & 'n clasa de precizie )&-.


;e :erific% transformatorul de curent la sarcina secundar%: #1

r2 calc < r2 n &


unde

r2 n este sarcina nominal% secundar% admisi il% a transformatorului de curent&


r2 n = )&9 . r2calc 5 sarcina secundar% de calcul a transformatorului de curent/
r2 calc = ra( + rcont + rcond /
ra(
5 rezistena aparatelor care se conecteaz% la secundarul transformatorului de curent& /

rcont 5 rezistena de contact& r = )&1 / rcond 5 rezistena conductoarelor de leg%tur%& .


$paratele ce se conecteaz% la secundarul transformatorului de curent. Tabelul E.2 O $legerea ,i :erificarea aparatelor de m%sur% $paratul de m%sur% Tipul $permetru 2attmetru +armetru 0ontor de energie acti:% 0ontor de energie reacti:% Total
ra( = S a(
2 I2 n

;arcina 'n faz%& +$ ] )&)&)&2&2&(&k 5 5 5 5 5 ) i 5 )&)&2&2&(&)

l5!!m5!!m5!!i]o5j(7# ihj 5j(7(

(&= 2 = )&2( . -

=ezistena de calcul a conductorului de leg%tur% se determin% din ipoteza.

r2 calc = r2 n /
rcand = r2 n ra( rcont = )&9 )& 2( )&1 = )& ## .
;e determin% seciunea conductorului:
s cond = l calc & rcond

unde este rezisti:itatea miezului ca lului& pentru conductorul din aluminiu


= )&)29! mm 2 1 m /

l calc 5 lungimea de calcul al conductoarelor de leg%tur% dintre transformatorul de curent ,i locul


de instalare a aparatelor/ aceast% lungime depinde de sc3ema de conectare a aparatelor din secundarul transformatorului de curent din figura #.1)( T2& p.!7#U pentru conectarea #2

ampermetrului 'ntr5o faz%: l calc = 2 l /

l = -m & pentru circuitul liniei 1) *+ din T2& p.!7-U

lcalc = 2 l = 2 - = 1) m /
qcond =

lcalc )& )29! 1) = = )& (# mm 2 . rcond )& ##

;e accept% conductorul din aluminiu cu seciunea q = # mm 2 /

rcond =

l )&)29! 1) = = )& )7 . q #

Deci: r2calc = ra( + rcont + rcond = )& 2( + )&1 + )&)7 = )& #! . Tabelul E.9 ? +erificarea transformatorului de curent 6r. Parametrii calculai Parametrii din catalog 1 U retea = 1) kV U n = 1) kV 2 ! # 0ondiiile de alegere

U n U retea I n I ma8
I %2 t% *sc

I ma8 = 12<& #7 A
*sc = )&17< kA2 s

I n = 1-) A
2 I% t% = 17& -2 1 = !)(& 2- kA2 s

is = 2& ##) kA
r2&calc = )&#7!

ild = -2 kA r2 n = )&9

ild i s r2 n r2 calc

Deci& transformatorul de curent ales :a funciona 'n clasa de precizie )&-. E.9 Ale'erea *i +eriHicarea ran!H&r,a &rului $e en!iune la barele 1C G5 a SPC Transformatoarele de tensiune se aleg dup% tensiunea nominal%. $legem transformatorul de tensiune de tip W$.j51)5((\! cu parametrii:

U 1n = 1) kV /U 2 n = 1)) V & clasa de precizie5)&-/ S 2 n = 12) VA /


transformatorul de tensiune se :erific% la sarcina secundar%:

S 2 nom S 2calc /
unde S 2 nom este sarcina secundar% nominal% a transformatorului de tensiune&

S 2 nom = 12) VA / S 2calc 5 puterea consumat% de toate aparatele de m%sur%& conectate la 'nf%,urarea secundar% a
transformatorului de tensiune& +$. Tabelul E.< 5 $paratele de m%sur% urmeaz% a fi conectate la secundarul TT $paratul de Tipul ;n&p1u o nr.de cos sin m%sur% +oltmetru l5!!'nf%,urare 2 'nf%,ur%ri 1 #! 1 ) 6r.de aparate 1

P1
2 2

Q1

+ar 5

2attmetru +armetru 0ontor de energie acti:% 0ontor de energie reacti:% Total

m5!!m5!!i]o5j(7# ihj5j(7(

1&1&! !

2 2 2 2

1 1 )&!9 )&!9

) ) )&<2)&<2-

1 1 1 1

! ! ( ( 2)

5 5 1#&( 1#&( 2<&2

S 2&calc =

P 2 + Q 2 = 2) 2 + 2<&2 2 = !-&!<! VA .

Deci& S 2 n = 12) VA > S 2 calc = !-&# VA & transformatorul de tensiune :a funciona 'n clasa de precizie )&-. Pentru protecia transformatorului de tensiune 'mpotri:a curenilor de scurtcircuit se folose,te sigurana fuzi il% de tip R[W ))151)5\!& din ta elul -.# T-& p.2-<U. E.< Ale'erea !i'uran)ei Hu0ibile #en ru #r& ec)ia ran!H&r,a &rului $in PT9 $in Sec)ia $e Re#ara)ie 1ecanic( Pentru protecia transformatoarelor de putere din posturilt de transformare din secii 'mpotri:a scurtcircuitelor& ca protecie rapid% se utilizeaz% sigurane fuzi ile. 0urentul nominal al fuzi ilului se determin% conform condiiei:

I n+ (1&- 2) I nt &
unde I n+ este curentul nominal al fuzi ilului/

I nt =

Snt ! Un

1))) ! 1)

= -7&9)! A/

I n+ = 1&7 I nt = 1& 7 -7&9)! = <9& 2( A .


Din ta elul -.# T-& p.2--U se alege sigurana fuzi il% tip R[X51)!51)51))512&-\!

Tabelul E.7 O Parametrii siguranei fuzi ile 6r. Parametrii calculai Parametrii din catalog 1 U retea = 1) kV U n = 1) kV 2 !

0ondiiile de alegere

I ma8 = <9& 2( A
I ( ) = 1&19) kA

I n+ = 1)) A
I ru( = 12&- kA
##

U n U retea I n+ I ma8
I ru( I ( )

E.7 Ale'erea *i +eriHicarea !e#ara &rului $e !arcin( $e 1C G5 la PT9 ;eparatorul de sarcin% se alege conform condiiei I n I ma8 /

I ma8 =

Pc ! Un

<)(&9 ! 1)

= -2& #1 A/ /

Din ta elul -.! T-& p.2-2U se alege separator de sarcin% tip kWh51)1#))51)\!. Tabelul E.D O +erificarea parametrilor separatorului de sarcin% 6r. Parametrii calculai Parametrii din catalog 1 U retea = 1) kV U n = 1) kV 2 ! # 0ondiiile de alegere

U n U retea I n I ma8 ild i s

I ma8 = -2& #1 A is = 2& ##) kA


*sc = )&17< kA2 s

I n = #)) A ild = 2- kA
I t% = 1) 1 = 1)) kA s
2 % 2 2

I %2 t% *sc

E.D Ale'erea !i'uran)ei Hu0ibile ce #r& e-ea0( rece# &rul elec ric $in Sec)ia $e Re#ar)ie 1ecanic( Pentru protecia receptoarelor electrice de )&# *+ 'mpotri:a scurtcircuitelor se utilizeaz% sigurane fuzi ile. ;iguranele fuzi ile se aleg conform urm%toarelor condiii:

U n+ U retea / I n+ I +calc / I n+u I ma8 .


unde I n+ este curentul nominal al fuzi ilului& $/

I + &calc 5 curentul fuzi il calculat& I + &calc =

I(

I ( 5 curentul de pornire al receptorului (. #1)& I ( = K ( I n /


K(
5 multiplu curentului de pornire& K ( = - /

I n 5 curentul nominal al receptorului (. )/ #1


In = Pn ! U n cos = 2&9 ! )& # )&= 9& )<2 A/

I ( = K ( I n = - 9&)<2 = #)& #( A /

5 coeficientul ce ine cont de condiiile de pornire a receptorului (#1)& pentru condiii u,oare de
pornire& = 2&- / #-

I + &calc =

I(

#)& #( = 1(&19# A / 2&-

Din ta elul (.# T-& p.!71U se alege sigurana fuzi il% de tip. RW251))1!)& cu parametrii:

I n+ = !) A .
E.E Ale'erea c&n$uc &rului $e ali,en are a rece# &rului elec ric $in Sec)ia $e Re#ara)ie 1ecanic( ;eciunea conductorului de alimentare a receptorului electric se alege din condiia:

I adm I nm #1 /
I nm ( = Pnm #1 ! U n cos = 2&9 ! )& # )&= 9& )<2 A/

Din ta elul R#.9 T1& p.!#!U se alege conductorul de tip ]Rk #(182.-) cu I adm = 2< A & ,i l = 1# m . Pentru pornirea receptorului electric a fost ales demarorul electromagnetic de tip P.>5122. Protecia motorului 'mpotri:a suprasarcinilor se realizeaz% cu releul termic de tip T=651(19. Cntreruptorul automat la partea de @oas% tensiune a PT - din ;ecia de =eparaie .ecanic% ,i 'ntreruptorul automat ce alimenteaz% nodul la care este conectat receptorul electric #1 au fost alese 'n capitolul 9.

1C ALE4EREA TIPURILOR DE PROTECIE PRIN RELEE I RE4LAFUL TI1PULUI DE ACIONARE A LOR $legerea tipului de protecii prin relee ,i coordonarea funcion%rii lor se aplic% 'n reeaua receptorului electric de )&# *+ O ca lu 1) *+ care alimenteaz% PT -. $legerea ,i coordonarea ia 'nceputul de la receptorul electric din secie trec'nd treptat la elementele urm%toare a reelei. 1C.1 5eriHicarea !elec i+i ()ii "n re ele,en ele #r& ec)iei

#(

Figura 1).1 5 ;c3ema ec3i:alent% pentru :erificarea selecti:it%ii 'ntre elementele proteciei +erificarea selecti:it%ii 'ntre elementele proteciei se 'ncepe de la cel mai 'ndep%rtat receptor electric (#1) din ;ecia de =eparaie .ecanic% ,i termin'nd cu ;P0. Pentru protecia receptorului electric nr.#1 din ;.=... a fost aleas% ;.F.(:ezi capitolul <) sigurana fuzi il% tip RW251))1!). ;igurana fuzi il% FB2 este neselecti:% ,i timpul ei de acionare se determin% din figura 11.! T1&p.2<!U 'n funcie de curentul de scurtcircuit trifazat la
( !) I sc = #2!) A & (:ezi $ne8a #& punctul 1-)& pentru I
n+

ornele motorului&

= !) A& t + = )& )1 s &din figura 2 T11& p.19U.

a) ;electi:itatea 'ntre 'ntreruptorul automat VF2 de tip selecti: 7$ --5!< ,i sigurana fuzi il% FB2& se :erific% cu condiia: #7

t dQF 2 1&( t +FU 2 &


unde t dQF 2 este timpul de acionare a 'ntreruptorului automat VF2/

t +FU 2 5 timpul de topire a elementului fuzi il pentru sigurana fuzi il% FB2/
tdQF 2 1& ( t +FU 2 = 1& ( )& )1 = )& )1( s .
Deci din ta elul $.1.! T11& p.-(U se alege timpul de acionare a 'ntreruptorului automat tip 7$ --5!<&

t dQF 2 = )&1- s .
) ;electi:itatea 'ntre 'ntreruptoarele automate VF1 ,i VF2:

t d 1 1&- t d 2 &
unde t d 1 ,i t d 2 s'nt timpii de acionare a 'ntreruptoarelor automate instalate 'n amonte (VF1)& respecti: 'n a:al (VF2)/

td 1 1&- td 2 = 1&- )&1- = )& 22- s /


Din ta .$.1.! T11& p.-(U se alege timpul de acionare a 'ntreruptorului automat VF 1 tip 7$ --5#!&

t dQF1 = )&2- s /
c) ;electi:itatea 'ntre sigurana fuzi il% la partea 1) *+ a transformatorului de putere ,i 'ntreruptorul automat la partea )&# *+ VF1:

t + 1) 1&- t dQF 1 &


unde t + 1) este timpul de topire a elementului fuzi il al siguranei fuzi ile la partea 1)*+ a transformatorului de putere.

t + 1) 1&- t dQF1 = 1&- )&2- = )&!7- s .


Timpul de topire a elementului fuzi il al siguranei fuzi ile R[X51)!51)51))512&-\! se alege din figura
( !) # T11& p.2<U pentru I n+ = 1)) A ,i I sc,% = <&<(! kA & raportat la tensiunea superioar%& adic%:

)& # )& # ( !) I sc,% = I sc,% = <&<(! = !7<&-# A . 1)&1)&-

Deci& t + 1) = 1- s & din figura # T11&p.2<U& 'n conformitate cu FA;T 11(7759- (iuvw_xt Xyz{|}wy~zwyx) pentru transformatoare cu U !-kV durata admisi il% de parcurgere a curentului la deterior%ri dup% transformator nu tre uie s% dep%easc% # s. Cn acest caz alegem I n+ = -) A i din cur e determin%m t + 1) = 1& - s. Cn aa fel se respect% condiia:

t + 1) = 1&- tadm = # s
#9

;electi:itatea 'ntre protecia ma8imal% de curent (P.0) a liniei& ce alimenteaz% transformatorul de putere ,i sigurana fuzi il% la partea 1) *+ a transformatorului de putere:

t P)C t + 1) + t &
unde t P)C este temporizarea P.0 a liniei& s

t 5 treapta de selecti:itate& t = )&- s /

t P)C t + 1) + t = 1&- + )&- = 2 s .


I (( 1& # I nomFU 1) = 1& # -) = 7) A&
((

unde I -este curentul de pornire a proteciei. 0urentul de pornire a proteciei ma8imale de curent a ">0 ce alimenteaz% PT- se determin% cu relaia:
III I ((

K sig K aut K rev

I ma8 .

Cn cazul e8aminat I ma8 = 1& # I nom%.% = 1& # -7&9 = 9)&<2 A& deoarece transformatorul 'n cazul dat mai asigur% o rezer:are a sarcinii din secia 'n:ecinat% i se :a supra'nc%rca.
III I ((

1& 2 2& 9)&<2 = !)!& #- A. )&9

;e consider% I((-Q !)) A. $tunci condiia: I (( = !)) A 1& # I nomFU 1) = 7) A& se consider% 'ndeplinit%. d) ;electi:itatea 'ntre P.0 a ">0 1) *+ ,i a transformatorului de putere de la ;P0:

t PPam t PP ma8&av + t &


unde t PPam este timpul de pornire a proteciei din amonte&s.

t PP ma8&av

5 timpul de pornire ma8im a proteciei din a:al&s.

t PPam tPP ma8& av + t = 2 + )&- = 2&- s. .


;e :erific% sensi ilitatea proteciilor: a) ;ensi ilitatea proteciei transformatorului cu C$ Unom-/-012-kV-se :a asigura dac% este satisf%cut% relaia T11& rel.12U:

#<

K sens =
K sens =

(2) I sc )&#

I reglds .QF 1

> 1&-/

9(29 = 1& 7< > 1&-. #9))

Deci& sensi ilitatea este asigurat%. ) ;ensi ilitatea proteciei ma8imale de curent realizat% cu dou% transformatoare de curent conectate 'n sc3em% stea incomplet% se asigur% dac% K sens > 1&- & T11& ta .1)U:
K sens =
K sens =
(2) )&- I sc.% > 1&-/ ( III ) I ((

)& - 1)22 = 1& (9 > 1&-. !)!

$stfel& sensi ilitatea P.0 este asigurat%.

11 CO1PENSAREA PUTERII REACTI5E Pro lema compens%rii puterii reacti:e cere rezol:are at4t la etapa proiect%rii c4t ,i 'n e8ploatare. -)

Transportarea puterii reacti:e prin linii este 'nsoit% de pierderi de putere acti:%& pierderi de tensiune ,i are loc limitarea capacit%ii de transport a acestei linii. =ezol:area pro lemei compens%rii puterii reacti:e 'ncepe cu determinarea consumului de putere reacti:% la )&# *+. "a 1) *+ nu e8ist% consumatori de putere reacti:%& motoarele sincrone ce prezint% consumatori la tensiune medie :or fi utilizate 'n calitate de surse de putere reacti:%.

Qc )&# = 22))& # kVar & T:ezi ane8a 2U.


;c3ematic& circulaia de putere reacti:% at4t consumat% c4t i compensat% se poate reprezenta prin figura 9.1:

Figura 11.1 5 0irculaia de putere reacti:% generalizat% Pentru ca compensarea puterii reacti:e s% fie 'ndeplinit% 'n totalmente& asigur4ndu5se i rezer:a 'n caz de regimuri posta:arie& unde au loc pierderi suplimentare de tensiune& este necesar s% se 'ndeplineasc% condiia de ec3ili ru a :alorii puterii reacti:e consumate cu cea a puterii reacti:e compensate:

Q+ = Q &
3

unde Q este :aloarea corespunz%toare puterii reacti:e disponi ile&

Q + = Qe1 + Q)S 1) + Q*C1) + Q)S )&# + Q*C )&# &


Qe4 O :aloarea puterii reacti:e disponi ile din sistemul electroenergetic de alimentare& Qe4Q7#9 *:ar/ Q)S40 O :aloarea puterii reacti:e generate de motoarele sincrone la U-/-40-kV5 Q*C40 O :aloarea puterii reacti:e compensate de ateriile de condensatoare la U-/-40-kV5 Q)S012 O :aloarea puterii reacti:e generate de motoarele sincrone la U-/-012-kV5 Q*C012 O :aloarea puterii reacti:e compensate de ateriile de condensatoare la U-/-012-kV5 Q6 5 :aloarea corespunz%toare puterii reacti:e consumate& -1

Q = Qc )&# + Qc1) + Qt + Qre7 &


Q
c40-

O :aloarea puterii reacti:e consumate la U-/-40-kV1-Q

c40-

/-0-kvar5

8Qt-O pierderile de putere reacti:% la transportul acesteia prin transformator& 8Qt-/-40-95 Qre7-:-rezer:a de putere reacti:% pentru cazurile posta:arie& Qre7-Q (1) O 1-) 9; Cn continuare se determin% puterea reacti:% li:rat% din sistem la U-/-40kV-'n urma pierderilor 'n transformatoarele ;P0.

Qe 1 = Qe1 2 Qt SPC &


unde dQ
t-SPC

este :aloarea pierderilor de putere reacti:% 'n transformatoarele ;P0& Qt SPC = S nom t 1)) ( I ) &N + U sc &N K #2 )&

Snom-t-O puterea nominal% a transformatoarelor ;P0& Snom-t-/-4<00-kVA5 K#-:-coeficientul de 'nc%rcare al transformatoarelor& K#-/-01=;
Qt SPC = 1()) (1&! + (&- )&92 ) = 97&!( kvar/ 1))

Qe 1 = 7#9 2 97&!( = -7!& 29 kvar.


;e determin% cantit%ile de putere reacti:% care pot fi transportate prin transformatoarele din secii din reeaua de tensiune medie 'n reeaua de tensiune @oas%& cu alegerea ulterioar% 'n prim% :ariant% a puterilor 70 )&# *+ din secii. Cn acest caz se determin% puterea reacti:% posi il% de transportat prin transformatoarele posturilor de transformare. $ceasta depinde de gradul de 'nc%rcare a transformatoarelor.

Qt( (os ) =

( K#rec n Snomt )

Pc2 &

( (os ) unde Qt este puterea reacti:% posi il% de transportat prin transformatorul postului de transformare/

n5num%rul de transformatoare din posturile de transformare/

K#rec coeficientul de 'nc%rcare recomandat al postului de transformare/


Pc puterea de calcul al postului de transformare& *2.

Puterea necesar% a ateriilor de condensatoare se determin% cu relaia:

Q*Cnec = Qnec Qt( (os ) &


unde Qnec este puterea reacti:% de calcul a seciei& *:ar/ Q*Cnec-O puterea necesar% a ateriilor de condensatoare. Puterea real% transportat% prin transformatoarele PT se determin% cu relaia:

Qtreal = Qnec Q*C .


-2

>8emplu: Pentru PT2: Qt( (os ) =

( K#rec n Snt )

Pc2 =

( )&9 2 2-) )

!--& -2 2 = 19!&!19 kvar /

Q*Cnec = Qnec Qt( (os ) = ##<& (9 19!&!19 = 2((&!(2 kvar .


Din T17U se alege 2 aterii de condensatoare de tip IJK 9D?C2?19C?3C IL cu puterea

Q*C = 1-) kvar . =ezultatele calculelor se introduc 'n ta elul 12.1.


Qtreal = Qnec Q*C = ##<& (9 !)) = 1#<& (9 kvar.
Ta elul 12.1 O =ezultatele calculelor i alegerii 70 O )&# *+ 6r. PT PT1 PT2 PT! PT# PT6um%rul i Puterea Transform . 28#)) 282-) 282-) 18#)) 181))) Pc& *2 (##&< !--&-2 !7)&( !)!&<! <)(&9 Vnec& *:ar #9!&2 ##<&( #29&2< !#9&)! #<1&! P're
c

Qt( (os ) & kvar

Vnec70& *:ar #9!&2 2((&!(2 277&79 2#7&< 2)9&)9

6um%rul i tipul 7ateriei de 0ond.


28\[Y -95)#52(95!7&- \o 28\[Y -95)#51-)5!) \o 28\[Y -95)#519)5!) \o 18\[Y -95)#5!))5!!&! \o \[Y -95)#522-5!7&- \o

Qtreal & k var


5-! 1#<&(9 1)9&2< #9&)! 2((&!

)&9 )&9 )&9 )&9 )&< -

) 19!&!1 1-)&-1 1))&1! 29!&22

Deci& puterea reacti:% sumar% :a fi:

Q = Qc )&# + Qt = 22))& # + !2) = 2-2) kvar.


unde 8Qt-sunt pierderile de putere reacti:% 'n transformatoarele posturilor de transformare& ele constituie 1)N din puterea nominal% a transformatoarelor instalate la 'ntreprindere:

Qt = )&1 S nom.tr = )&1 !2)) = !2 ) kvar /


=ezer:a de putere reacti:% 'n PT :a fi apro8imati: 1-N din puterea sumar%:
Q! = )&1- Q = )&1- 2-2) = !79 kvar .

Cn total consumul de putere reacti:% la 'ntreprindere :a fi:


Q = Q + Q! = 2-2) + !79 = 29<9 kvar .

Pentru alegerea 70 la 1) *+ se face ilanul puterilor reacti:e pentru a determina necesitatea instal%rii acestor aterii.

Qe 1 + Q)S1) + Q*C )&# = -7!& 29 + ) + 1721 = 22<#& 29 kvar/

Q = 2(!)& (2# kvar/ Q + Q)S1) + Q*C )&# < Q. $stfel& :a fi un deficit de putere reacti:% 'n cadrul 'ntreprinderii i este necesar de instalat 70 la
e1

1)*+. Puterea necesar% a 70 'n acest caz se :a apro8ima cu relaia:


( nec ) Q*C = Q Qe 1 Q)S 1) Q*C )&# = 2(!)& (2# -7!& 29 ) 1721 = !!(&!## kvar.

-!

Din T17U se alege 70 pentru Unom Q 1) kV de tip IJM 97?<.3N1C.9O?29C IL cu puterea

Q*C = #-) kvar .


;e alc%tuie,te ilanul puterii reacti:e 'n form% de ta el: Ta elul 12.25 7ilanul puterilor reacti:e 1. 1.1 1.2 1.! 1.# 1.2. 2.1 2.2 2.! 2.# 2.2.( 2.7 0onsumul puterii reacti:e 0onsumul puterii reacti:e la )&# *+ 0onsumul puterii reacti:e la 1) *+ Pierderi 'n transformatoarele din secii =ezer:a pentru regim de a:arie Puterea reacti:% sumar% a 'ntreprinderii +enitul puterii reacti:e ;istemul energetic .otoare sincrone 1) *+ .otoare sincrone )&# *+ 7aterii de condensatoare la 1) *+ 7aterii de condensatoare la )&# *+ Total :enitul puterii reacti:e 7ilan V& *:ar 22))&# ) !2) !79 29<9 2<)# ) ) #-) 1721 2<1< g21

$stfel s5a o inut un ilan poziti: de putere reacti:% ceea ce :a asigura 'n ma@oritatea cazurilor posi ile de funcionare f%r% a ateri de regim a => din cadrul 'ntreprinderii i se :a micora cantitatea de putere reacti:% a sor it% din sistem.

-#

NC=EIERE Cn aceast% lucrare de an a fost proiectat sistemul de alimentare cu energie electric% a Bzinei $paratelor electrice de m%surat. $legerea tensiunii de alimentare a 'ntreprinderii !- *+ a fost argumentat% 'n urma efectu%rii calculului te3nico5economic. Dup% alegerea tensiunii de alimentare !- *+& a ap%rut necesitatea instal%rii pe teritoriul 'ntreprinderii a staiei principale de co or're (;P0)& cu dou% transformatoare de putere tip X.H51())1!-. ;P0 fost amplasat% pe teritoriul 'ntreprinderii l'ng% gard pentru a nu deran@a circulaia pe teritoriul 'ntreprinderii a transportului&a:'nd 'n :edere procesul te3nologic care este derulat 'n 'ntreprindere. Pentru ma@orarea fia ilit%ii 'n alimentarea cu energie electric% a 'ntreprinderii& instalaia de distri uie 1) *+ se secioneaz% cu 'ntreruptorul de secionare& care 'n regim normal de funcionare este deconectat. Pentru comutarea rapid% a consumatorilor la sursa de rezer:%& 'n caz de a:arie& este folosit dispoziti:ul de anclan,are automat% rapid% a rezer:ei. Toate posturile de transformare au fost amplasate 'n interiorul seciilor tin'ndu5se cont de faptul ca mediu 'n care :or fi e8ploatate este normal ,i pentru a e8clude c3eltuielile pentru construcia locurilor speciale pentru amplasarea lor. ;eciile cu sarcin% mic% au fost alimentate de la posturi de transformare 'n:ecinate prin ca luri de )&# *+. 0alculul curenilor de scurtcircuit al reelei 'n raport cu cel mai 'ndep%rtat receptor electric a fost efectuat pentru realizarea proteciei prin relee a elementelor sistemului& ,i pentru :erificarea ec3ipamentului sistemului de alimentare cu energie electric%. Cn final toate deciziile luate 'n proiectul de an s'nt argumentate prin calcule te3nico5economice& de asemenea s5au luat 'n consideraie cerinele de securitate ma8im% a personalului.

--

:I:LIO4RA8IE 1.ntwyw_ ].].&izyw_z q..\t{wt w|wut v y|w_ww u uvw~{ww ywtuyw_z{u w vty|{zt{u yw~xvt{{x ytyuu. Yw|_z&1<97. 2. hww_z q.m.& [wvu{ k.i. lvtywwwyw_z{ut |z{u u w|z{u. Yw|_z: l{tywzw~uz& 1<97. !.ntwyw_ ].].&[z~t{t_z k.k.r|{w_x vty|w{zt{u yw~xvt{{x ytyuu. Yw|_z:l{tywzw~uz&1<9#. #.=omanciuc I. $limentarea cu energie electric% a 'ntreprinderilor. Cndrumar de proiectare.B.T...03i,in%u& 2))). -.Wtvtzt_ f.W.& [yw_ j.R. lvtyut|z z| vtyw|z{u u w|z{u.iyz_w{xt ~ztyuzvx v y|w_ww u uvw~{ww ywtuyw_z{u. Yw|_z: l{tywzw~uz& 1<9<. (.iyz_w{xt ~ztyuzvx v y|w_ww u uvw~{ww ywtuyw_z{u |u|t~ vtyw|{zt{u yw~xvt{{x ytyuu. Zyt{ty Z.h.&hw~z{ j.k. [uu{t_: hwzyu{ [Rj u~.i.qzw&1<97. 7.Ryz_uvz |yw|_z vtyw|z{w_w. Yw|_z: l{tywzw~uz& 1<9-. 9. $rion +. 0osturile instalaiilor electroenergetice. B.T...03i,in%u&2))2. <.$rion +.7azele calculului te3nico5economic al sistemelor de transport ,i distri uie a energiei electrice. B.T...03i,in%u&1<<9. 1). ftvt_ ].k. kxwy zzyzyx& zu u ztvt _ |t )&# k. qt{u{yz|wt wtvt{ut.: l{tywzw~uz& 1<99. 11.;tanciu T.& =udei I. $utomatiz%ri ,i protecie prin relee 'n instalaiile energetic. Cndrumar metodic pentru lucrarea de curs.B.T... 03i,in%u& 2))!. 12.iyz_w{u w ywtuyw_z{u vtyw|{zt{u Rw yt. fzyxu{z .Z. u y. Yw|_z:l{tywzw~uz& 1<<). 1!..ateriale pentru proiectare: ($ne8e&ta ele cu diferii parametri necesari) 1#.iyz_w{u w vtyw|{zt{u u vtywwwyw_z{u. Rw w. yt. ntwyw_z ].]. Yw|_z: l{tywzw~uz& 1<9(. 1-. aaa.smregion.ru 1(.]{ytt_ k.]. htvt{z zuz u z_w~zuz |u|t~ vtyw|{zt{u. Yw|_z& 1<<1. 17. aaa.clo.ru1catalog1condensator 19. aaa.8lpe.com.ua 1<. 3ttp:11aaa.farforelectro.ru1catalog1aptrnatnami.3tml 2). aaa.rza.org.ua 21. aaa.cztt.ru 22. aaa.dpe.com.ua 2!.Pogora +. $limentarea cu energie electric%.0urs de prelegeri +olumul I.03i,in%u 2)1) 2#.aaa.electro5mpo.ru 2-.0atalogul produciei I>P& 2))<. 2(. ;tanciu T.& =udei I. Protecia prin relee 'n sisteme electroenergetice.Cndrumar metodic pentru lucrarea de curs. B.T... 03i,in%u& 2))1

-(