Sunteți pe pagina 1din 16

Tema 3. Componentele ofertei turistice rurale ale Republicii Moldova 3.1. Introducere 3.2. Resursele turistice 3.3.

Cazarea n mediul rural 3.4. Alimentaia n mediul rural 3.5. Agrementul n turismul rural 3.6. Transportul n turismul rural 3. . In!rastructura n turismul rural 3.". #actorul uman implicat n turismul rural 3.1. Introducere $!erta turistic% rural% este e&primat% de ansam'lul atraciilor (naturale) istorice etc.* care pot determina +izitarea anumitor zone de c%tre turi,ti) precum ,i capacitatea reelei ('aza te-nico.material%) in!rastructura) dot%rile edilitare etc.* de a satis!ace) n anumite condiii) cererea populaiei. $!erta turistic% rural% este !ormat% dintr.un grup de elemente) e&istente la un moment dat numai potenial) pe care o +om numi o!ert% potenial% ,i un alt grup de elemente prin intermediul c%rora aceasta este pus% n +aloare ,i mpreun% cu care !ormeaz% o!erta real%. $!erta turistic% rural% include totalitatea resurselor naturale (peisa/e geomor!ologice) climatologice) !aunistice etc.* ,i cultural.istorice (monumente istorice de art%) ar-itectur%) religie) muzee) case memoriale) elemente de etnogra!ie) !olclor) art% popular% etc.*) mpreun% cu 'aza material% apt% s% le +alori!ice prin programe turistice rurale. 0aza material% a turismului rural este !ormat% din totalitatea gospod%riilor %r%ne,ti amena/ate pentru primirea turi,tilor) atestate ca atare ,i racordate la o anumit% !orm% de organizare. 1n continuare +om analiza separat componentele o!ertei turistice rurale. Clasi!icarea o!ertei turismului rural poate !i realizat% n !uncie de motivaia dominant% a consumatorilor n urm%toarele grupe2 o!erta turismului de +acan%2 scopul put3nd !i recreati+) sporti+) !amilial4 o!erta turismului de a!aceri2 cu titlu stimulati+4 o!erta turismului de s%n%tate2 n scop pro!ilactic) de tratament) pentru cure de produse alimentare naturale) !ructe de p%dure) miere de al'ine) ceaiuri4 o!erta turismului cultural2 cu titlu cogniti+4 o!erta turismului de agrement2 /ocuri) concursuri) c%l%rie) drumeii) sporturi) alte distracii. 5na din caracteristicile dominante ale o!ertei turismului rural este rigiditatea sa. Concretizarea acestei caracteristici se poate e!ectua pe mai multe planuri) ,i anume2 o!erta ,i producia turistic% este imo'il%) ceea ce implic% deplasarea consumatorului ,i nu a produsului n +ederea consumului4 o!erta nu poate !i stocat%) ceea ce presupune o adaptare cantitati+% a o!ertei la ni+elul cererii4 rigiditatea n localizarea capacit%ii sau ec-ipamentului de producie care este amplasat n /urul sau n apropierea sursei de atracie (a+em n +edere amplasarea o!ertei l3ng% elementul de atracie) ceea ce duce la o lips% de alternati+e sau +ariante ale localiz%rii produciei*4 imposi'ilitatea adapt%rii o!ertei la +ariaiile cantitati+e de tip sezonier ale cererii pentru turismul rural ,i la modi!ic%rile calitati+e ale cererii determinate de di+ersi!icarea moti+aiilor. 6pre deose'ire de turismul clasic) rigiditatea o!ertei agroturistice nu este) n ma/oritatea cazurilor) generatoare de !enomene socio.economice de amploare) care se propag% prin leg%turile o!ertei turistice cu ramurile economiei implicate n crearea sa. Turismul rural
1

analizat la ni+elul gospod%riei %r%ne,ti) ca acti+itate complementar% ,i nu ca acti+itate de 'az%) nu este generator de dezec-ili're n acti+itatea cotidian% a gospod%riei rurale. 5n alt element caracteristic al o!ertei turistice din mediul rural l reprezint%) n anumite limite) efectul de substituire. 1n condiiile n care producia turistic% antreneaz% numai o parte din o!ert% pe ansam'lu pentru turismul de +acan%) cealalt% parte poate !i +alori!icat% prin practicarea altor acti+it%i speci!ice turismului rural) precum2 plim'%ri cu c%rua) cu sania) cu 'arca) c%l%rie) participarea la di!erite s%r'%tori tradiionale) munci agricole) t3rguri di+erse ,.a.m.d. 7lementele !uncionale ale o!ertei (ec-ipamentele ,i ser+iciile* tre'uie s% ai'% un caracter multi!uncional) s% satis!ac% mai multe alternati+e de consum) !%r% a !i necesare in+estiii suplimentare. 7lementele de!initorii pentru caracterizarea o!ertei pentru turismul rural sunt2 resursele turistice naturale ,i antropice) cazarea) alimentaia) agrementul) transportul) in!rastructura general% ,i turistic% ('aza material%* ,i !actorul uman. 3.2. Resursele turistice 8alori!icarea resurselor turistice rurale este prezentat% n tema 4 (paragra!ul 4.1.* al prezentului curs de lecii) iar sistematizarea ,i caracteristica general% a acestora este prezentat% n tabelul Caracteristici generale ale obiectivelor turistice naturale i antropice din mediul rural al Republicii Moldova (resursele turistice au !ost sistematizate pe raioane*. 3.3. Cazarea n mediul rural Cazarea turi,tilor n mediul rural are loc con!orm unor norme mai simpli!icate !a% de turismul clasic ,i adaptate speci!icului acestei !orme de turism. 9epartamentul 9ez+oltarea Turismului al Repu'licii :oldo+a a sta'ilit ,i recomand% !olosirea ;ormelor metodologice de clasi!icare a structurilor de primire turistic%. 1n acest conte&t) n anexa 1 (3) a temei este prezentat% aceast% clasi!icare. 1n mediul rural al Repu'licii :oldo+a toate tipurile de unit%i de cazare) indicate n anexa 1 (3), pot !i utilizate pentru primirea turi,tilor (-oteluri) +ile) 'ungalouri) ta'ere de odi-n%) campinguri) pensiuni turistice) pensiuni agroturistice) cazare la localnici etc.*. Consider%m) totu,i) c% cele mai adec+ate !orme de cazare pentru ara noastr%) cu condiiile sale speci!ice) sunt pensiunile turistice ,i agroturistice. Acest !apt este con!irmat ,i de respondenii anc-etei realizate de autorul cursului de lecii. Aceste structuri de primire se +or situa n a!ara zonelor de poluare ,i cu elemente de risc pentru s%n%tatea ,i +iaa turi,tilor. 9e asemenea) este recomanda'il ca toate dot%rile din camerele ,i grupurile sanitare puse la dispoziia turi,tilor s% !ie !olosite doar de ace,tia. ;u se admite ca lucrurile personale ale gazdei s% !ie prezente n spaiile de cazare rezer+ate turi,tilor. 1n anexa 2 (3) este prezentat un ta'el preluat din ;ormele metodologice de clasi!icare a structurilor de primire) care re!lect% criteriile minime o'ligatorii care tre'uie a+ute n +edere la sta'ilirea categoriilor pensiunilor turistice ,i agroturistice. 1n continuare +om analiza posi'ilit%ile reale de creare a unei reele de cazare n mediul rural. Acest lucru poate !i n!%ptuit prin c3te+a modalit%i2 1. 7+aluarea ,i modernizarea unit%ilor e&istente (-oteluri) 'aze de odi-n%) ta'ere pentru copii etc.*4 2. <%rgirea spaiilor de cazare ale pensiunilor turistice rurale sau agroturistice) !olosind camerele disponi'ile din casele pri+ate ,i gospod%riile s%tenilor4 3. 7&tinderea spaiilor de cazare n +ilele pri+ate din locurile pitore,ti din mediul rural (de e&emplu) ale unor citadini) care le utilizeaz% numai c3te+a zile sau s%pt%m3ni pe an*4 4. Construirea unor structuri de primire moderne n zonele turistice rurale de cur3nd a !i amena/ate4
2

5. $ m'inare a acestora. =entru includerea acestor structuri de primire n circuitul turistic rural al Repu'licii :oldo+a tre'uie a+ute n +edere criteriile minime recunoscute ca necesare de c%tre pro!esioni,tii din domeniul turismului rural ,i impuse de c%tre 9epartamentul 9ez+oltarea Turismului. Aceste criterii presupun alinierea la anumite cerine2 starea general% a unit%ii de cazare4 organizarea spaiilor interioare4 instalaiile te-nice4 supra!aa minim% a camerelor ,i a altor spaii pentru uz turistic4 ec-iparea sanitar%4 dotarea camerelor cu mo'ilier) len/erie ,i cu alte o'iecte4 e&istena tele!onului4 dotarea spaiilor pentru preg%tirea ,i ser+irea mesei4 alte ser+icii speci!ice unit%ilor de cazare. 1n anexa 3 (3) este prezentat minimul acceptat n calitate de criteriu de standardizare a categoriilor in!erioare (1 stea* pentru di!erite structuri de primire posi'ile n mediul rural. 1n etap% actual% ne +om g-ida de aceste criterii minime. 7le permit reamena/area e!icient% a spaiilor de cazare din mediul rural pentru turi,ti. Acest proces necesit% a !i coordonat de persoane sau instituii responsa'ile (prim%rii) consilii s%te,ti) organizaii nongu+ernamentale) ntreprinz%tori locali etc.*. Ace,tia urmeaz% s% grupeze spaiile ntr.un sistem unic de cazare n localit%ile rurale de interes turistic) s% n!iineze un punct de in!ormare turistic% ,i s% e!ectueze cu succes promo+area localit%ii rurale ca destinaie turistic% rural%. 3. . !limentaia n mediul rural Turi,tii moderni sunt deprin,i ca n timpul c%l%toriei -rana s% !ie ser+it% n condiii de con!ort sporit2 ei preuiesc n mod deose'it am'iana pl%cut% a localului) meniul c3t mai di+ersi!icat) alimentele de calitate superioar%) ser+irea impeca'il% ,.a.m.d. =roprietarii unit%ilor de alimentaie pentru turi,ti tre'uie s% considere aceste cerine ale lor. 6er+iciile turistice de alimentaie n Repu'lica :oldo+a sunt reglementate de2 Regulile de organizare a prepar%rii ,i comercializ%rii produselor ,i prest%rii ser+iciilor n alimentaia pu'lic%4 Regulamentul de clasi!icare a ntreprinderilor de alimentaie pu'lic% pe categorii de ncadrare dup% ni+elul de ser+ire (>ot%r3rea ?u+ernului Repu'licii :oldo+a nr. @ din 1 .11.1AA5) :onitorul $!icial nr. 1 B 1"C112 din 21.@3.1AA6*4 ;ormele metodologice ,i criteriilor de clasi!icare a structurilor de primire turistice din Repu'lica :oldo+a cu !unciuni de cazare ,i de ser+ire a mesei pentru turi,ti. Clasi!icarea unit%ilor de alimentaie pe teritoriul Repu'licii :oldo+a) n con!ormitate cu reglement%rile amintite) este indicat% n anexa (3) a prezentei lucr%ri. 6ortimentul 'ucatelor ,i al '%uturilor sunt ela'orate autonom de !iecare unitate de alimentaie n con!ormitate cu regulile sanitare ,i regimurile te-nologice de preparare a produselor. =restatorul sta'ile,te meniurile) listele de preuri la '%uturile alcoolice) precum ,i lista ser+iciilor suplimentare. Acestea sunt e&ecutate la un ni+el nalt artistic n +ederea in!orm%rii la timp ,i e!iciente a consumatorilor. 7ste necesar ca personalul unit%ilor de alimentaie s% posede o !ormare pro!esional% pe m%sur%. Ca regul% general%) c-elnerii (osp%tarii* sunt cei care deser+esc n mod e&clusi+ clienii n restaurante) 'aruri ,i ca!enele. Regimul de lucru al !iec%rei unit%i de alimentaie din teritoriul rural se sta'ile,te de c%tre organele administraiei locale) printr.o -ot%r3re a acestora. Acesta este !i&at n autorizaia de amplasare pe teritoriu sau n locurile special rezer+ate comerului am'ulant. Aceste reguli sunt +ala'ile pe ntreg teritoriul Repu'licii :oldo+a. Totu,i) unit%ile de alimentaie pentru turi,ti ar putea di+ersi!ica ,i ameliora ser+iciilor lor. Ast!el) proprietarii pensiunilor agroturistice ar putea o!eri spre consum 'ucate tradiionale ,i locale din producia agricol% proprie (p3ine ,i copturi de cas%) preparate pe 'az% de carne de pas%re) +it%) porc) mirodenii tradiionale) '%uturi dup% reete tradiionale ,i locale ,.a.m.d.*. Aceste
3

unit%i ar mai putea o!eri pentru uzul turi,tilor) n a!ar% de su!ragerie) ,i o 'uc%t%rie complet dotat% pentru preg%tirea 'ucatelor n mod indi+idual de c%tre turi,ti. 7ste important ca su!rageria sau spaiul pentru ser+irea mesei s% !ie ec-ipate cu mo'ilier comod de dimensiunile necesare pentru a nu /ena turi,tii n mi,c%rile lor (mese) scaune) 'anc-ete etc.*) precum ,i cu un in+entar de ser+ire sau autoser+ire (n dependen% de caz*. 0uc%t%riile +or dispune de ma,ini de g%tit (re,ouri sau aragazuri) e+entual cuptor cu microunde*) cu +ase ,i ustensile de 'uc%t%rie) !rigider ,.a.) toate puse la dispoziia turi,tilor. 6er+iciul de alimentaie se poate realiza n urm%toarele !orme tradiionale2 =ensiune complet%4 9emipensiune4 :ic de/un inclus n preul de nc-iriere a camerei. 1n a!ar% de cele trei !orme clasice) atunci c3nd turi,tii iau masa n aceea,i structur% de primire turistic%) se pot organiza ,i alte !orme de ser+ire a mesei) cum ar !i2 - =ensiune complet% sau demipensiune acordat% de o !amilie unui grup mai mare de turi,ti) care locuiesc n gospod%rii di!erite4 - =ensiune complet% sau demipensiune la o unitate de alimentaie din localitate4 - =reg%tirea mesei de c%tre turi,ti cu produsele lor sau ale gazdei ,i cu utila/ele acestuia. 9in datele anc-etei realizate de autorul cursurilor de lecii rezult% c% pensiunea complet% este cea mai c%utat% modalitate de cazare ,i ser+ire a mesei n opinia respondenilor (3@D*) urmat% de demipensiune ,i cazare cu mic de/un) cu AD ,i respecti+ 5D. $pt%m) a,adar) pentru un produs turistic rural care ar o!eri o pensiune complet% pentru potenialii turi,ti din mediul rural) a/ustat n caz de necesitate la solicit%rile e+entuale ale potenialilor turi,ti. 3.". !grementul n turismul rural 9es!%,ur3ndu.se n mediul rural) agrementul se deose'e,te de cel din turismul clasic. =eisa/ele deose'ite n care sunt a,ezate localit%ile rurale ale Repu'licii :oldo+a) constituie o modalitate de rela&are ,i destindere pentru turi,ti) ace,tia put3nd admira natura ,i !rumuseile ei. =rincipalele !orme de agrement n mediul rural sunt2 $di-na ,i recreerea n mi/locul naturii prin contemplarea peisa/elor rurale4 8izitarea monumentelor istorice ,i culturale4 =articiparea la di!erite munci agricole tradiionale4 9egust%ri de +inuri ,i participarea la procesul producerii acestora4 $rganizarea unor !esti+aluri !olclorice4 $rganizarea de concursuri anuale pentru coruri ,i pentru soli,ti de muzic% popular%4 T3rguri ,i concursuri zonale pentru2 produse agroalimentare) produse de artizanat) animale etc.4 1nt3lniri ale E!iilor satuluiF (cu personalit%i notorii care s.au n%scut sau au acti+at n localitate*4 6%r'%toarea p%durii4 Concursuri de pescuit4 Concursuri pe meserii tradiionale locale4 Iniiere n arta ec-itaiei4 $rganizarea de +3n%tori4 $rganizarea na+igaiei pe unele r3uri interne4 $rganizarea de e&cursii ,i drumeii n localitate ,i mpre/urimi4
4

$rganizarea culesului !ructelor de p%dure) ciupercilor) strugurilor) legumelor) !ructelor4 $rganizarea turismului pentru copii prin amena/%ri speci!ice (teren de /oac%) aciuni culturale ,.a.* etc. 9ac% e s% analiz%m principalele !orme de agrement pentru care opteaz% respondenii anc-etei amintite atunci acestea sunt2 odi-na ,i recreerea ntr.un cadru natural nepoluat) e&cursii tematice) practicarea sportului) elemente de natur% cultural% (etnogra!ie) !olclor) ar-itectur% %r%neasc% ,.a.*) degust%ri de +inuri ,i participarea la producerea acestora) precum ,i participarea la di!erite munci agricole tradiionale. 3.#. Transportul n turismul rural =entru deplas%rile n mediul rural) spre o'iecti+ele de interes turistic sau spre structurile de primire rurale) se !olosesc) n special) mi/loacele de transport auto2 autoturisme) autocare ,i micro'uze. Acestea pot !i personale) ale gazdelor sau ale !irmelor de turism ,i transport. Transportul) ca component% a o!ertei turistice rurale) tre'uie s% in% seama de2 - 9istana care tre'uie parcurs%4 - $pririle necesare a se !ace pe parcursul c%l%toriei4 - Timpul de a!lare n drum (sosirile ,i plec%rile*4 - 6igurana deplas%rii (n +ederea elimin%rii riscurilor de accidente ,.a.*4 - Con!ortul pasagerului4 - Cerinele speciale (pentru turi,tii n etate) cu -andicap) copii etc.*. =entru deplasarea spre destinaiile turistice rurale mai este necesar% in!ormarea turi,tilor pe traseu (n special a celor cu autoturisme proprii*) prin amplasarea di!eritelor marca/e) panouri) pancarte) -%ri sc-ematice) e&istena 'enzin%riilor) ser+iciilor de asisten% te-nic% (ser+ice.uri*) a locurilor de parcare ,.a.m.d. 9in rezultatele anc-etei o'ser+%m c% respondenii) n +ederea deplas%rii spre mediul rural) opteaz% n special pentru autoturism (4"D* ,i micro'uz (31D*) mai puin pentru autocar (15D* ,i tren (5D*. 1n cadrul destinaiei turistice rurale) gazda sau posesorul de transport auto tre'uie s% o!ere) n condiii reciproc a+anta/oase) ser+icii de transport n scopul deplas%rii n e&cursii) +izite la o'iecti+ele turistice mai ndep%rtate) inclusi+ spre localit%ile de pro+enien% a turi,tilor. 1n unele localit%i rurale e&ist% un sistem de ser+icii o!erite de proprietarii de auto+e-icule pe rute presta'ilite la preuri !i&e. Turi,tii pot 'ene!icia nest3n/enit de aceste ser+icii !oarte utile. =e anumite trasee istorice) culturale (!olclorice ,i etnogra!ice*) peisagistice etc. pot !i !olosite cu succes di!erite mi/loace de transport locale (cai) c%rue amena/ate pentru transportul turi,tilor) ,arete ,i cale,ti Ede epoc%F impro+izate) autoturisme de model retro etc.*. Acestea se 'ucur%) de o'icei) de o mare atracie ,i admiraie printre turi,ti. 7ste 'ine+enit%) de asemenea) e&istena ser+iciilor de nc-iriere a 'icicletelor pentru turi,ti. Con!orm rezultatelor anc-etei amintite mai sus 23D ,i respecti+ 22D din respondeni pre!er% mersul pe /os ,i respecti+ c%lare n cadrul localit%ii rurale. Consider%m c% aceste opiuni sunt mai degra'% ni,te deziderate) pe care muli din ei) odat% a/un,i la !aa locului) nu le +or considera ca atare. Totu,i) o'ser+%m c% 21D ,i respecti+ 1"D din respondeni opteaz% pentru 'iciclet% ,i respecti+ c%ru% ca mi/loc de locomoie n cadrul localit%ii rurale) tr%sura !iind agreat% de 13D dintre ei. #iecare dintre acti+it%ile cuprinse n o!erta turistic% rural% se materializeaz% prin utilizarea unor !actori de producie) !actorul uman ocup3nd un loc de !runte) la aceasta ad%ug3ndu.se ca !actor necesar 'aza te-nico.material%.

3.$. Infrastructura n turismul rural 1n acti+itatea turistic% calitatea ser+iciilor este dependent% de gradul de preg%tire a !orei de munc% ncadrate n acest sector economic. Totu,i) oric3t de per!ormant% ar !i !ora de munc%) ea nu poate a+ea succese notorii pe plan economic n lipsa unei 'aze materiale corespunz%toare. 1nelegem prin aceasta dot%rile ,i in!rastructura turistic% necesar%. 7ste cunoscut !aptul c% cele mai mari c-eltuieli n industria turistic% cauzeaz% dez+oltarea in!rastructurii generale ,i turistice de pe l3ng% o'iecti+ele turistice ,i modernizarea structurilor turistice a!erente (de cazare) alimentaie ,i agrement*) precum ,i a mi/loacelor de transport turistic. 1n cadrul destinaiilor turistice rurale in!rastructura se clasi!ic% n2 1. Infrastructura general%& Reeaua de drumuri ,i c%i de comunicaie4 Reeaua de telecomunicaii4 Reeaua de energie electric%4 Reeaua de ap%.canalizare4 Reeaua de alimentare cu gaze4 Alte componente. 2. Infrastructura turistic%& Totalitatea itinerarelor turistice4 Totalitatea teritoriilor destinate agrementului ,i odi-nei4 Reeaua de transport turistic4 Reeaua de in!ormare turistic%4 Reeaua de structuri turistice locale care ser+esc turi,tii (de cazare ,i alimentaie*4 Alte componente. Componentele in!rastructurii reprezint% un 'un pu'lic) iar in+estiiile) de regul%) sunt plasate de sectorul pu'lic. 1n perioada so+ietic%) !inan%rile pentru crearea ,i dez+oltarea in!rastructurii locale erau !%cute) n totalitate) din 'ugetul de stat. Ast%zi acestea sunt insu!iciente) c-iar uneori ine&istente. C%i de atragere a mi/loacelor !inanciare n +ederea dez+olt%rii in!rastructurii speci!ice ,i cre%rii de destinaii turistice rurale sunt mai multe. Acestea in de competena autorit%ilor pu'lice locale ,i pot !i e!ectuate ,i n condiiile speci!ice ale Repu'licii :oldo+a. Analiza e&perienei unor %ri cu turism rural dez+oltat rele+% c% stimularea unor ageni economici este 'ene!ic% pentru orientarea resurselor de capital proprii ,i atrase pentru2 dez+oltarea o'iecti+elor turistice n capacit%i mici ,i mi/locii din zonele ,i localit%ile rurale cu potenial neutilizat corespunz%tor4 amena/area ,i modernizarea de ec-ipamente pentru satele turistice4 modernizarea ,i reec-iparea unit%ilor de cazare e&istente) a unit%ilor de comer ,i alimentaie) a celor de agrement turistic sau a altor o'iecti+e care aduc +enituri din circulaia turistic%. =entru ncura/area ,i stimularea agenilor economici n plasarea de in+estiii de capital este ne+oie de promo+area unor !orme ,i mecanisme care) prin !acilit%ile o!erite) s% constituie o premis% a reu,itei restructur%rii. Concesionarea de terenuri n regim pre!erenial pentru construirea de o'iecti+e turistice reprezint% una din !ormele !oarte uzitate n acest sens. 7a const% n atri'uirea de terenuri ale domeniului pu'lic pe o perioad% de timp limitat%) !%r% plat% sau cu plata unor c-irii reduse ,i di!ereniate n raport de priorit%ile zonale de dez+oltare a turismului rural. #olosirea unui sistem !le&i'il n domeniul creditelor ,i do'3nzilor) precum ,i al impozitelor pe pro!itul rein+estit reprezint% de asemenea un stimulent ma/or pentru agenii economici ,i populaia din teritoriu. 1ntre cele mai e!iciente c%i de acionare a acestui sistem elastic se num%r%2 Alocarea unor !onduri speciale gestionate de o 'anc% de pro!il4
6

Acordarea unor !acilit%i de ordin !inanciar.'ancar (acordarea de credite pre!ereniale pentru dot%ri ,i amena/%ri n satele turistice sau a unor gospod%rii %r%ne,ti ,i pensiuni agroturistice4 realizarea caselor de +acan% din zonele rurale de interes turistic4 realizarea de noi capacit%i de cazare de dimensiuni mici ,i mi/locii) prin construirea de -oteluri) moteluri ,.a. n zonele rurale4 reconstrucia ,i modernizarea o'iecti+elor turistice mici4 construirea de unit%i turistice n zonele rurale cu posi'ilit%i insu!iciente de cazare ,i alimentaie4 amena/%ri speci!ice ale o'iecti+elor cultural.istorice cu scopul utiliz%rii acestora pentru turismul rural ,.a.*4 Acordarea de su'+enii de la 'ugetul statului pentru realizarea in!rastructurii generale (drumuri de acces) canalizare) alimentare cu ap%) energie electric% etc.* n zonele destinate pentru dez+oltarea cu prioritate a turismului rural4 Acordarea de stimulente de ordin !iscal (scutirile de ta&e pe proprietate pe o perioad% de 5 ani4 scutirea de plata impozitului pe pro!it pe primii ani de acti+itate a o'iecti+ului turistic realizat din !ondurile proprii ale unit%ilor economice4 reducerea cu p3n% la 5@D a impozitului pe pro!it) pentru o perioad% de la 1 la 3 ani) n !uncie de capacitatea o'iecti+ului turistic ,i importana lui etc.*4 Acordarea de tari!e pre!ereniale ,i !acilit%i de ordin +amal (scutirea de ta&e +amale pentru ac-iziionarea din import a utila/elor) ma,inilor ,i ec-ipamentelor) precum ,i a mi/loacelor de transport !olosite pentru dotarea o'iecti+elor turistice n scopul ridic%rii gradului de con!ort ,i pentru ameliorarea transportului care ser+e,te turismul rural) indi!erent de m%rimea o'iecti+ului4 scutirea de ta&e +amale pentru ac-iziionarea din import a materiilor prime) materialelor ,i su'ansam'lurilor care nu pot !i acoperite din producia intern%) necesare pentru in+estiiile turistice etc.*. Cola'orarea cu instituii ,i organizaii internaionale (0anca :ondial%) #ondul :onetar Internaional) $rganizaia pentru Cooperare ,i 9ez+oltare 7conomic%) =rogramul ;aiunilor 5nite pentru 9ez+oltare) 5niunea 7uropean% ,.a.m.d.* ,i cu ntreprinderi specializate n +ederea ela'or%rii de studii pentru e+aluarea oportunit%ii) !eza'ilit%ii ,i e!icienei in+estiiilor de capital n mediul rural al Repu'licii :oldo+a) n di!eritele domenii ale in!rastructurii turistice. 3.'. (actorul uman implicat n turismul rural Intuind natura cererii (moti+aiei* consumatorului de turism rural) o!erta tre'uie s% +in% n nt3mpinarea dorinelor ,i e&igenelor acestuia. !nexa " (3) conine unele sugestii pri+ind a/ustarea o!ertei turistice din mediul rural la cererea potenialilor consumatori de turism rural. =e l3ng% !actorul material (resurse turistice) 'aza material%) localizare etc.*) personalul implicat n turismul rural in!lueneaz% ntr.o m%sur% realizarea unor se/ururi deose'ite n unit%ile de cazare din mediul rural. =ersonalul) prin comportamentul s%u sau prin !elul n care +ine n nt3mpinarea cererii turi,tilor) poate s% atrag% sau) din contra) s% resping% potenialii turi,ti. =ersonalul tre'uie s% !ie recepti+ la dorinele ,i la e+entualele nemulumiri ale clienilor) pentru a.,i adapta instantaneu (Edin mersF* o!erta. =ersonalul din turismul rural nu are !ormat un set de metode a+ansate de studiu ,i cercetare a ne+oilor consumatorului. =rin comunicarea direct% cu ace,tia) ei tre'uie s% descopere doleanele ,i recomand%rile clienilor lor) realizarea acestui E!eed.'acGF !iind un element o'ligatoriu n satis!acerea consumatorului. 6peci!icul acti+it%ii !actorului uman n turismul rural poate !i o'ser+at prin realizarea unei paralele ntre caracteristicile personalului ocupat n turismul clasic ,i a celui implicat n turismul rural (+ezi anexa # (3)*.

5n !actor dinamizator n des!%,urarea acti+it%ii personalului anga/at n turismul rural este moti+aia acestora. 9e regul%) cei implicai 'ene!iciaz% ei n,i,i de rezultatele muncii lor) !iind ast!el direct interesai n cre,terea producti+it%ii ,i e!icienei muncii. 9e asemenea) perceperea sarcinilor ,i atitudinea !a% de munc% +a !i poziti+% c-iar dac% nu e&ist% nici o autoritate superioar% care acioneaz% prin presiuni n e&ecutarea sarcinilor.

!ne)a 1 *3+ ,ormele metodologice de clasificare a structurilor de primire turistic% din Republica Moldova -otel B structur% de primire turistic% amena/at% n cl%diri sau n corpuri de cl%diri) care pune la dispoziia turi,tilor camere sau apartamente dotate corespunz%tor) asigur% prest%ri de ser+icii speci!ice ,i dispune de recepie ,i de spaii de alimentare n incint%. 6e clasi!ic% de la 1 la 5 stele. -otel.apartament B structur% de primire turistic%) destinat% caz%rii turi,tilor n cl%diri) compuse din apartamente sau garsoniere) dotate ast!el nc3t s% asigure p%strarea ,i prepararea alimentelor) precum ,i deser+irea mesei n incinta acestora. 6e clasi!ic% de la 2 la 5 stele. Motel B unitate -otelier% situat%) de regul%) n a!ara localit%ilor) n imediata apropiere de arterele intens circulate) dotat% ,i amena/at% at3t pentru satis!acerea ne+oilor de cazare ,i mas% ale turi,tilor) c3t ,i pentru parcarea n siguran% a mi/loacelor de transport. 6e clasi!ic% de la 1 la 3 stele. /il% B structur% de primire turistic% de capacitate relati+ redus%) !uncion3nd n cl%dire independent%) cu ar-itectur% speci!ic%) situat% n staiuni 'alneoclimaterice sau n alte zone ,i localit%i de interes turistic. 6e clasi!ic% de la 1 la 5 stele. 0ungalou B structur% de primire turistic% de capacitate redus%) realizat%) de regul%) din lemn sau din alte materiale similare. 6e clasi!ic% de la 1 la 5 stele. 1ensiune turistic% B structur% de primire turistic%) a+3nd o capacitate de cazare de p3n% la 2@ de camere) !uncion3nd n locuinele pri+ate sau n cl%diri independente) care asigur% n spaii special amena/ate cazarea turi,tilor n condiiile de preg%tire ,i ser+ire a mesei. 6e clasi!ic% de la 1 la 4 stele. 1ensiune agroturistic% B pensiune turistic%) care poate asigura o parte din alimentaia turi,tilor cu produse din producia proprie. 6e clasi!ic% de la 1 la 3 stele. Camping B structur% de primire turistic% destinat% s% asigure cazarea turi,tilor n c%sue de lemn) corturi sau rulote) ast!el amena/ate) nc3t s% permit% acestora s% parc-eze mi/loacele de transport) s%.,i preg%teasc% masa ,i s% 'ene!icieze de celelalte ser+icii speci!ice. 6e clasi!ic% de 1 la 4 stele. 2at de vacan% B ansam'lu de cl%diri) de regul% +ile sau 'ungalouri) amplasat ntr.un perimetru 'ine delimitat) care asigur% turi,tilor ser+icii de cazare) de alimentaie ,i o gam% larg% de prestaii turistice suplimentare (agrement) sporti+e) culturale etc.*. 6e clasi!ic% de la 2 la 3 stele. Tab%r% turistic% B ansam'lu de cl%diri) de regul% 'ungalouri) amplasat ntr.un perimetru 'ine delimitat) care asigur% turi,tilor ser+icii de cazare) de alimentaie ,i o gam% restr3ns% de prestaii turistice suplimentare. 6e clasi!ic% de la 1 la 3 stele. Tab%r% turistic% pentru copii B ansam'lu de cl%diri) cu capacitate de p3n% la 1@ paturi ntr.o camer%) amplasat ntr.un perimetru 'ine determinat) care asigur% copiilor ser+icii de cazare) de alimentaie ,i o gam% larg% de prestaii suplimentare speci!ice copiilor. 6e clasi!ic% de la 1 la 2 stele. !partament 3i camer% de nc4iriat n locuinele familiare sau n cl%diri cu alt% destinaie B structuri de primire turistice const3nd dintr.un num%r limitat de spaii) care o!er% ser+icii de cazare ,i posi'ilitatea prepar%rii -ranei n 'uc%t%ria !olosit% e&clusi+ de turi,ti sau n comun cu locatarii. 6e clasi!ic% de la 1 la 3 stele.

!ne)a 2 * +. Criterii minime obligatorii pentru clasificarea pe stele a pensiunilor turistice 3i agroturistice din Republica Moldova ,r . crt . 1 2 3 2tare a gener al% a cl%dir ii 1ensiuni turistice categoria (stele* 3 Aspect !oarte 'un al cl%dirilor) inclusi+ ane&ele gospod%re,ti Aspect 'un al cl%dirilor) inclusi+ ane&ele gospod%re,ti Aspect corespunz%tor al cl%dirilor) inclusi+ ane&ele gospod%re,ti #irm% luminoas% (denumirea) tipul ,i categoria unit%ii* #irm% (denumirea) tipul ,i categoria unit%ii* 1nsemn distincti+ reprezent3nd categoria unit%ii (eli'erat de 9epartamentul pentru 9ez+oltarea Turismului* C%ile de acces proprii ,i spaiile ncon/ur%toare 'ine ntreinute Curte proprie) cu spaii +erzi ,i mpre/muiri estetice 6upra!ee de /oac% pentru copii =arca/ sau gara/ propriu cu un num%r de locuri minimum 3@D din num%rul camerelor =arcare cu num%r de locuri minimum 3@D din num%rul camerelor >ol de primire cu supra!aa minim% de 12 m2 (mo'ilat ,i decorat* Accesul n camerele de dormit ,i n grupurile sanitare s% !ie direct) !%r% a se trece prin alte camere !olosite pentru dormit 6paii corespunz%toare ,i igienice pentru prepararea ,i ser+irea mesei) cu 'uc%t%rie dotat% cu ec-ipamente de preparare ,i conser+are a alimentelor 6u!ragerie dotat% cu mo'ilier adec+at) de calitate superioar%) ,i cu in+entar de ser+ire de calitate 6paiu pentru ser+irea mesei) dotat cu mo'ilier (mese) scaune) 'anc-ete* ,i in+entar de ser+ire Camere cu grup sanitar propriu ?rup sanitar comun (la pensiunile agroturistice de 1 stea se admit HC uscate ,i sp%l%toare e&terioare alimentate la surse naturale din rezer+oare* 1nc%lzire central% sau cu so'e de teracot%) mai puin la unit%ile sezoniere (to B min. 1"oC* 1nc%lzire cu so'e de teracot% sau cu alte ec-ipamente admise 6urs% proprie de nc%lzire n camerele de 'aie (nc%lzire central% sau alte mi/loace admise* Instalaie de ap% curent% cald%Crece la 'uc%t%rie Instalaie de ap% curent% rece la 'uc%t%rie Aer condiionat Racord la reeaua pu'lic% de canalizare sau la mi/loace proprii de colectare ,i epurare Cl%direa s% !ie racordat% la reeaua pu'lic% electric% ) . . ) . ) ) . . ) . ) ) ) ) . ) . ) . ) ) . ) ) ) . ) . ) . ) ) . . . ) . ) ) . ) ) . ) . ) ) . . ) ) 2 . . ) . ) ) ) . . . ) . ) ) . ) . ) . ) . ) . . ) ) 1 . . ) . ) ) ) . . . ) . ) ) . . . ) . ) . . ) . ) ) 1ensiuni agroturi stice categoria (stele* 3 2 1 . ) . ) . ) ) ) ) . ) . ) ) . ) ) . . ) ) ) . . ) ) . . ) . ) ) ) ) . . ) . ) ) . ) . ) . ) . ) . . ) ) . . ) . ) ) ) . . . ) . ) ) . . . ) . ) . . ) . ) )

Com. parti. ment

Criterii

" # $ ' 5 16 11 12

2paii de primi re7 alime n. taie 3i alte spaii au)ili are

13 1 1" 1# 1$ 1' 15 26

Instal aii

21 22 23 2 2" 2#

2$ 2' 25 36 2pai u de cazar e 31 32 33 3 3" 3# 3$ 3' 35

6upra!aa minim% a camerei cu 1 pat (single* (m2* 6upra!aa minim% a camerei cu 2 paturi (m2* 6upra!aa minim% a camerei cu 3 paturi (m2* 6upra!aa minim% a camerei cu 4 paturi (m2* 6upra!aa minim% a salonului din apartament (m *
2

1 " 1 ' . . 1 ' 1 ' 2 ) . ) ) . )

1 6 1 3 . . 1 1 2 . ) ) ) . .

5 1 2 1 # . 1 2 1 2 3 . ) . . ) .

' 1 1 1 1 # 1 1 1 1 . . . . ) .

1 6 1 3 . . 1 1 2 . ) ) ) . .

5 1 2 1 # . 1 2 1 2 3 . ) . . ) .

' 11 1 1# 11 11

6upra!aa minim% a dormitorului din apartament (m2* ;um%rul ma&im de paturi ntr.o camer% =ardoseli acoperite cu co+oare sau moc-et% de 'un% calitate (pardoselile din parc-et) marmur% ,i alte materiale similare pot !i acoperite ,i parial* =ardoseli acoperite integral sau parial cu co+oare sau carpete :o'ilier uni!orm ca stil ,i calitate =at cu somier% cu saltea sau pat cu saltea rela&% =at cu saltea 6altea cu o grosime de 5 cm

. . . . ) .

!ne)a 2 * + *continuare+ 2paiu =lapum%) pled sau p%turi (c3te 2 'uc%i de 6 de persoan%* cazare 1 =erne mari 2 Cear,a! pentru pat ,i cear,a! 3 =lic pentru pled) p%tur% sau plapum% Cu+ertur% de pat " >us% de protecie # :as% ,i scaune 9ulap sau spaii amena/ate pentru -aine) cu $ umera,e ' Cuier 5 $glind% sau toalet% la dispoziia turi,tilor "6 8eioz% sau aplic% la cap%tul patului "1 =rosoape pentru !a% (1 'uc.Cpers.* "2 =rosoape plu,ate pentru 'aie (1 'uc.Cpers.* "3 >alat de 'aie " =erdele transparente "" =erdele o'turante sau alte mi/loace de o'turare "# =erii pentru -aine ,i pentru panto!i "$ 6crumiere (opional* "' =a-are (2 'uc.Cpers.* "5 8aze cu !lori #6 T8 ,i radio n spaii de cazare #1 T8 ,i radio n spaii comune #otolii sau canapea (pentru saloane din #2 apartament* 9emi!otolii) scaune (pentru saloane din #3 apartament* :as% sau m%su% (pentru saloane din # apartament* #" #rigider (pentru saloane din apartament* ## 6et de pa-are pentru ap%) +in) coniac (pentru saloane din apartament*

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . ) . ) ) )

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . ) ) ) ) ) ) ) . ) . ) ) )

) ) ) ) ) . ) ) ) ) ) ) ) . . ) ) ) ) . . ) . ) ) . .

) ) ) ) . . ) . ) ) . ) . . . ) ) ) ) . . . . ) ) . .

) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) . ) ) ) ) ) ) . ) ) . ) ) .

) ) ) ) ) . ) ) ) ) ) ) ) . . ) ) ) ) . . ) . ) ) . .

) ) ) ) . . ) . ) ) . ) . . . ) ) ) ) . . . . ) ) . .

#$ #' 8rupur i sanitar e

#5 $6

9otare buc%t% rie

$1 $2 $3 $ $" $# $$

!lte criterii

$' $5

=erdea) co+or de calitatea celor din dormitor (pentru saloane din apartament* ?rup sanitar n camer% (cad% sau cu+% cu du,) la+oar ,i HC) ap% cald% ,i rece permanent* ?rup sanitar comun (cu ap% curent% cald%Crece cu program permanent*) separat pe se&e) pentru camerele ce nu dispun de 'aie proprie) cu2 1 ca'in% du, la ma&imum 15 locuri) 1 ca'in% HC ,i 1 la+oar la ma&im 1@ locuri =lit% electric% sau cu gaze :a,in% de g%tit sau re,ou electric cu minimum 2 oc-iuri Cuptor cu microunde #rigider 8ase ,i ustensile pentru 'uc%t%rie din ino& 8ase ,i ustensile pentru 'uc%t%rie Tele!on la dispoziia turi,tilor =ersonalul unit%ii de cazare s% dein% 're+ete de turism n con!ormitate cu ;omenclatorul !unciilor din domeniul turismului Ane&ele gospod%re,ti pentru cre,terea animalelor ,i p%s%rilor +or !i amplasate ,i ntreinute ast!el nc3t s% nu creeze discon!ort turi,tilor Animalele de la care pro+in lactatele s% !ie atestate ca s%n%toase) iar produsele din carne s% !ie e&aminate sanitar.+eterinar

) )

) )

) .

) .

) )

) .

) .

. ) . ) ) ) . ) ) . .

. ) . . ) . ) ) ) . .

) . ) . ) . ) . ) . .

) . ) . ) . ) . ) . .

. . ) . ) . ) ) ) ) )

) . ) . ) . ) . ) ) )

) . ) . ) . ) . ) )

!ne)a 3 *3+. Minimul acceptat n calitate de criteriu de standardizare a categoriilor inferioare *1 stea+ pentru diferite structuri de primire posibile n mediul rural 1ensiune turistic% sau agroturistic% *1 stea+& Cl%dirile) inclusi+ ane&ele gospod%re,ti) tre'uie s% ai'% un aspect corespunz%tor4 #irm% ,i nsemn distincti+ la intrare4 6paiile ncon/ur%toare ,i c%ile de acces s% !ie ntreinute 'ine4 Accesul n camerele turi,tilor) inclusi+ grupurile sanitare) s% !ie direct4 6paii corespunz%toare ,i igienice pentru prepararea ,i ser+irea mesei) 'uc%t%rie dotat%4 ?rup sanitar comun (se admit HC.uri uscate*4 5n sp%l%tor cu la+oar cu ap% curent%4 ca'in% de du, cu ap% receCcald% la ma&imum 15 locuri4 1nc%lzire cu so'% sau cu alte ec-ipamente admise4 Canalizare prin reeaua pu'lic% sau mi/loace proprii de colectare ,i epurare4 Conectare la reeaua electric% pu'lic%4 6upra!aa minim% a camerelor de " m2 (1 pat*) 11 m2 (2 paturi*) 14 m2 (3 paturi* ,i 16 m2 (4 paturi*4 9otarea camerelor2 pat cu saltea) dou% plapume de persoan%) perne mari) cear,a! pentru pat) plic pentru plapum%) mas% ,i scaune) cuier) oglind%) prosoape pentru !a% (c3te unu de persoan%*) perdele) perie pentru -aine ,i panto!i) pa-are4 9otarea 'uc%t%riei2 plit% sau re,ou cu minim dou% oc-iuri) +ase ,i ustensile) !rigider4 =ersonalul tre'uie s% dein% 're+ete de turism. Camere de nc4iriat n locuine familiale *1 stea+& Aspectul ,i starea 'un% a cl%dirii4 C%i de acces ,i spaii ncon/ur%toare ntreinute4 9ormitoarele (camerele de dormit* tre'uie s% ai'% acces direct4 ?rup sanitar comun (o cad% cu du, ,i la+oar la " locuri*4 0uc%t%rie de uz comun cu gazda4 7lectricitate ,i instalaie de nc%lzire4 6upra!aa minim% a camerelor de 1@ m2 (1 pat*) 12 m2 (2 paturi*4 9otarea camerelor2 pat cu saltea) mas% ,i scaune) dulap) oglind%) plapum%) dou% cear,a!uri) perne mari) perdele) carpete. Camping *1 stea+& #irm% ,i nsemn distincti+ la intrare4 =anouri in!ormati+e4 Cutie po,tal% la intrare4 Amena/area terenului 'ine ni+elat) cu gazon) drena/) canalizare4 9rum carosa'il ,i alei pietruite4 Iluminarea electric% a spaiilor de cazare ,i a parcelelor4 Capacitatea de cazare de minimum 12 locuri4 6upra!aa minim% a !iec%rei parcele de campare de "@ m24 ;um%r ma&im de 32 de locuri la 1.@@@ m2 supra!a% total%4 :inimum 1@D din supra!aa total% s% !ie destinate zonelor de lini,te ,i recreere) terenurilor de sport ,i agrement) aleilor interioare4 =arcelele de campare s% !ie numerotate ,i delimitate4 6paiu pentru recepie) administraie ,i de p%strare a 'aga/elor turi,tilor4 :agazii pentru len/erie ,i materiale de ntreinere4 $!iciu pentru cameriste4 =unct de prim a/utor) punct !armaceutic ,i spaiu pentru izolarea 'olna+ilor4 6paii comerciale4 5nitate de alimentaie4 Tele!on pu'lic4 5n la+oar la 3@ de locuri cu oglinzi ,i policioare4 Ca'in% de du, (nc-is%* la 3@ de persoane4

Ca'in% HC cu ap% curent% la 3@ de locuri !emei ,i 2@ de locuri '%r'ai4 9otarea c%suelor (pentru dou% persoane*2 pat cu saltea) dou% cear,a!uri) dou% pleduri) perne) aplic% pe perete) oglind%) cuier de perete) co+ora,) m%su%4 =ersonalul tre'uie s% dein% 're+ete de turism. /ile *1 stea+& Aspect corespunz%tor4 #irm% ,o nsemn distincti+ la intrare4 ;um%r ma&im de 4@ de camere4 6alon de minimum 1)5 m2Ccamer% (1@ m2*4 ?rup sanitar comun (separat pe se&e*4 $!iciu pentru camerist%4 1nc%lzire central% sau cu so'e4 6urs% principal% de iluminat electric ,i una pentru !iecare loc (6@ H*4 :a&im 4@ de camere4 6upra!aa minim% a camerelor2 11 m2 (1 pat* B 2@ m2 (4 paturi*4 1n%limea minim% a camerelor de 2)5 m4 Ca'in% de du, pentru ma&imum 15 locuri4 Ca'in% HC pentru ma&imum 1@ locuri4 <a+oar cu ap% curent% receCcald% n camer%4 9otarea spaiilor de cazare similar% -otelurilor4 9otarea salonului2 co+ora,) demi!otolii) mas% de -ol) aparat de radio) co, pentru -3rtii4 9otarea coridorului2 co+or) pardoseli4 Tele!on la recepie4 =ersonalul tre'uie s% dein% 're+ete de turism. Tabere turistice *1 stea+& #irm% ,i nsemn distincti+ la intrare4 =anouri in!ormati+e4 Cutie po,tal% la intrare4 Terenuri plane ni+elate cu gazon4 Cutie po,tal% la intrare4 9rumuri carosa'ile de acces pietruite4 Alei amena/ate) pietruite4 Recepie amena/at%4 6paiu pentru administraie ,i pentru p%strarea +alorilor ,i 'aga/elor turi,tilor4 Iluminare electric%4 Capacitatea de cazare de minimum 2@ de locuri4 :a&im 32 de locuri la 1.@@@ m24 1@D din supra!aa total% destinat% zonelor de lini,te) sport) alei) drumuri4 dou% terenuri de sport ,i agrement4 canalizare4 magazie pentru p%strarea in+entarului ,i len/eriei4 so'e sau alte instalaii de nc%lzire4 ma&im 5 paturi n spaiul de cazare4 dotarea camerelor2 pat cu saltea) scaun sau ta'uret) cuier de perete) o mas%) oglind%) dou% p%turi de persoan%) un cear,a!) pern%) co+ora,4 unitate de alimentaie4 grup sanitar comun separat pe se&e4 un sp%l%tor) un la+oar) o ca'in% de du,) un HC la 3@ de locuri4 punct de prim a/utor) punct !armaceutic ,i spaiu pentru izolarea 'olna+ilor4 punct de comercializare a produselor alimentare ,i a m%r!urilor nealimentare4 tele!on pu'lic4 personalul tre'uie s% dein% 're+ete de turism.

!ne)a Clasificarea unit%ilor de alimentaie pe teritoriul Republicii Moldova 1$ Restaurant 1.1. Restaurant clasic 1.2. Restaurant specializat 1.2.1. Restaurant pesc%resc) +3n%toresc 1.2.2. Restaurant dietetic) lacto. +egetarian 1.2.3. =atiserie) za-ana 1.2.4. Restaurant !amilial 1.2.5. =ensiune 1.3. Restaurant cu speci!ic naional sau local 1.4. Restaurant cu program artistic 1.5. 0raserie 1.6. 0er%rie 1. . ?r%din% de +ar% 2$ %ar 2.1. 0ar de noapte 2.2. 0ar de zi 2.3. Ca!I.'ar) ca!enea 2.4. 9isco.'ar 2.5. 0u!et.'ar 3$ &ast'(ood 3.1. Restaurant !ast.!ood 3.2. Restaurant !ast.!ood cu autoser+ire 3.3. 0u!et tip e&pres 3.4. =izzerie 3.5. 6nacG.'ar $ Co(et)rie "$ *atiserie 5nit%ile nominalizate pot a+ea urm%toarele categorii pe teritoriul Repu'licii :oldo+a2 - lu&4 - I4 - II4 - III.

*3+.

!ne)a " *3+. !:ustarea ofertei turistice rurale la cererea turistic% rural% ,atura cererii ,atura ofertei *ce dore3te *ce i se poate oferi;+ consumatorul;+ Amplasarea departe de sursele de zgomote4 =ersoanele care deser+esc s% nu !ie o'ositoare (din interes C%utarea lini,tii sau din prea mult zel*4 Respectarea intimit%ii. $!erirea de alternati+e suplimentare de petrecere a timpului li'er) n !uncie de grupa de +3rst% ,i de s!era de interese Rela&area dup% un an de (drumeii) plim'%ri n p%dure) participarea la munci agricole) munc% ntr.un mod acti+ partide de pescuit etc.*4 Crearea unui climat de rela&are ,i destindere. Amplasarea c3t mai aproape de zone de +egetaie) la distan% Rentoarcerea la natur%) la de zonele !oarte populate4 !rumuseile acesteia ?azda s% poat% !urniza in!ormaii re!eritoare la o'iecti+ele turistice din /ur. Amena/area de zone speciale care se pot preta practic%rii =racticarea unor sporturi unor anumite sporturi (not) c%%rat) s%niu,) drumeii*. #acilitarea accesului la ceea ce este speci!ic pentru o anumit% Comercializarea elementului zon% rural% (tradiii) port popular) o'iceiuri) !esti+aluri cultural !olclorice) monumente istorice ,i de cultur% etc.*. Amplasarea la distan% de sursele de poluare !onic% ,i Re!ugiul ecologic (e+adarea c-imic%4 temporar% dintr.un mediu Asigurarea unei -rane ecologic pure (necontaminate c-imic*) poluat* pe c3t posi'il din gospod%ria proprie) pentru a garanta ast!el calitatea acestora. 2ursa& Adaptare ,i completare dup% Turismul rural rom3nesc. Actualitate ,i perspecti+%. B Ia,i2 =an 7urope) 1AAA. B =. 1@A. !ne)a # *3+. Caracteristicile factorului uman implicat n turismul rural 3i n cel clasic Caracteristici ale personalului anga:at n Caracteristici ale personalului anga:at turismul rural n turismul clasic 6tructur% !le&i'il% cu un num%r minim de 6tructuri comple&e) rigide) cu un num%r care personal de deser+ire +ariaz% n !uncie de o'iectul acti+it%ii 6e adapteaz% din mers cererii ,i dorinelor <eg%tura cu clienii este !ormal% ,i di!icil de consumatorului) prin p%strarea unei leg%turi realizat de c%tre personal permanente cu ace,tia 6unt puternic moti+ai n munc%) pe care o !ac 6unt moti+ai prin p3rg-ii speci!ice cu pl%cere ,i din proprie iniiati+% managementului) e&ecut3nd sarcinile impuse de autoritatea superioar% =reocupare continu% pentru m'un%t%irea =reocupare redus% pentru m'un%t%irea calit%ii ser+iciilor prestate calit%ii muncii Relaii 'azate pe prietenie Relaii 'azate pe autoritate 2ursa& Adaptare ,i completare dup% Turismul rural rom3nesc. Actualitate ,i perspecti+%. B Ia,i2 =an 7urope) 1AAA. B =. 111.

16