Sunteți pe pagina 1din 23

1

TEORII ETICE STANDARD


Lecr.dr. Ionel Cioar
I. ETICA TELEOLOGIC (coala cirenaic, epicureismul, urilirarismul)
II. ETICA DEONTOLOGIC (reoria drepr(ii, reoria daroriei, reoria
imperarivului caregoric, reoria daroriilor prima facie)
III. ETICA VIRTU|II (eudemonismul)
2
Eforrurile de a explica, ordona i da coeren( gndirii asupra sferei morale s-au
concrerizar n dou ripuri generale de sisreme erice.
1. Ericile releologice (gr. relos (el, scop) presupun c valoarea moral a oricrui acr se
consriruie din capacirarea lui de a realiza ceva Lun sau ceva ru. Tor ceea ce esre adecvar
moralir(ii, conform acesror reorii, (ine de inren(ia n care a fosr fcur, de a oL(ine ceea ce esre
Lun n sine nsui: Linele n sine esre (elul spre care esre orienrar orice comporramenr cu
valoare moral. Ceea ce conreaz sunr rezulrarele ac(iunilor n func(ie de care esre apreciar
valoarea lor moral.
2. Teoriile deonrologice (gr. deon darorie, ceea ce se cade, esre necesar)
fundamenreaz moralirarea pe principiul oLliga(iei. Se mai numesc i non-consecin(ionisre
nrrucr acesre principii sunr oLligarorii, indiferenre n raporr cu consecin(ele care ar purea
rezulra din ac(iunile noasrre. Ele disring asrfel acrele morale, ca fiind cele oLligarorii prin sine
nsele, dincolo de orice necesirare de a produce un rezulrar Lun n mod inrrinsec. Unele acre
sunr corecre din puncr de vedere moral n i prin ele nsele, ele nu sunr drepre numai darorir
inren(iei de a realiza ceva Lun.
Disrinc(ia releologicdeonrologic se poare opera i n rermenii raporrului dinrre
valoarenorm moral. Asrfel releologice sunr acele reorii care ncearc s reduc normele la
valori morale, ca implica(ii pracrice ale acesrora. Deonrologice sunr n schimL, ericile ca reduc
valorile la normele morale, apreciind c respecrul necondi(ionar al principiului, maximei
morale esre implicir valoarea eric suprem.
I. ETICA TELEOLOGIC
$COALA CIRENAIC
Hedonismul a fosr ini(iar de Arisripp (435-350 .Hr.), nremeierorul micii coli
socrarice de la Cirena (nordul Africii), din care mai fac parre Arere fiica lui Arisripp,
Erhiops, Hegesias, Theodor, Anniceris. Furem considera aceasr docrrin drepr prima filosofie
moral propriu-zis european, nrrucr preocuprile anrerioare n acesr domeniu nu au luar
forma unei concep(ii generale care s cuprind i o reorie asupra moralei, aLia acum ns
filosofia a ajuns n dezvolrarea ei fireasc la consecin(e de ordin moral.
Originea acesrei docrrine esre de gsir arr n concep(ia socraric, dup care scopul
vie(ii consr n curarea fericirii, cr i n scepricismul sofisric. $rim cu siguran( c Arisripp i-
a frecvenrar o vreme pe sofiri, iar acesre nrlniri nu vor rmne fr urmri asupra
sus(inerilor sale. El a preluar de la Socrare primarul ideii de Line, ns o va n(elege n manier
pur senzualisr. Ca urmare a acesror influen(e el a ajuns s sus(in c plcerea ca form
prezenr a fericirii esre Linele suprem pe care rreLuie s-l curm n via(, c scopul vie(ii esre
plcerea.
Morala, sus(ine Arisripp, reprezinr singura disciplin care merira s fie srudiar, alrele
(dialecrica sau fizica) fiind doar insrrumenre suLordonare ericii, ele nu sunr decr specula(ii
care nu por conrriLui cu nimic penrru a face via(a mai fericir. Singurele considera(ii
reorerice, de care s-a inreresar, au fosr anumire preocupri gnoseologice care serveau drepr
3
fundamenr concep(iei sale erice, respecriv reoria proragoreic care neag posiLilirarea
adevrului, idenrificndu-l cu reac(iile suLiecrivir(ii individuale. Nici suflerul nu e o
suLsran(, ci un ansamLlu de senza(ii. Se poare admire doar cerrirudinea impresiilor
senzoriale, lumea nu e nimic mai mulr decr un con(inur al conriin(ei. Nu purem fi siguri nici
mcar dac senza(iile rrire de al(i oameni sunr idenrice cu ale noasrre. Cunoarerea poare
avea ca oLiecr doar propria noasrr conriin( rrir, aceasra fiind i singura regul de ac(iune,
care nu poare da gre niciodar, la fel cum nici senza(iile nu ne por nela. Furem cunoare
deci doar propriile senza(ii care prin narura lor sunr suLiecrive, relarive i individuale.
Singurele cunorin(e posiLile sunr cele pe care le cprm prin sim(uri, fr ca ele s ne arare
ce sunr lucrurile n realirare, ci numai srrile inrerioare proprii.
Flcerea sau durerea care nso(esc senza(iile noasrre sunr singurele lucruri de care
purem fi siguri c le cunoarem cu adevrar, acesrea fiind cunoscure direcr n chiar inreriorul
fiin(ei noasrre n care se produc. Dac exisr o lume n afara conriin(ei noasrre e ca i cum nu
ar exisra, singura regul dup care se impune s ne organizm via(a moral nu poare fi decr
aceea de a ne orienra spre senza(iile plcure i s evirm durerea.
Flcerea exprim un fenomen narural, n rimp ce durerea esre un fenomen ce se
produce n corpul nosrru mporriva narurii. n nclinarea noasrr spre plcere noi nu facem
decr s ne supunem narurii. Cirenaicii mai sus(ineau c renun(area la plcerile prezenre n
schimLul unora viiroare esre o greeal, c n via( nu rreLuie s urmrim o singur plcere, ci
realizarea unui maxim de plceri. Dac orice plcere, fr deoseLire, esre un Line, nu roare
plcerile au valoare egal, unele sunr mici, alrele mari, unele lungi, alrele mai scurre.
FreferaLile ns sunr cele de care sunrem penrru momenr mai siguri.
Rmnnd rorui un conrinuaror al lui Socrare, n cele din urm Arisripp rraseaz i o
limir relarivismului sofisric: nu plcerea rreLuie s ne srpneasc pe noi, ci invers, el
vorLere de necesirarea psrrrii liLerr(ii depline. Fenrru realizarea acesreia ar rreLui s fim
srpni nu doar pe noi nine i pe plceri, ci i pe mprejurrile n care rrim. n(eleprul
idealul ericii cirenaice- nu se va lsa la voia nrmplrilor independenre de voin(a lui, ci va
cura s le produc aa cum gndere. Concenrrar n prezenr n(eleprul va culege plcerea
cnd (i cum i va conveni, de-a lungul unei vie(i pe care o va rri conform cu narura. Binele
suprem, aa cum l-au n(eles cirenaicii consr n liLerrarea inrerioar, n linirea suflereasc, n
ndrzneala gndirii.
EFICUREISMUL
EFICUR (342-271 .Hr.) a dar un alr n(eles cuvnrului plcere, precum i o alr
jusrificare de ordin reoreric idealului moral care-i sr la remelie. Inreresar de gndirea
filosofic a conremporanilor si, va reveni la marurirare n Arena, unde va nfiin(a o coal
Grdina - ce a ajuns celeLr deja din rimpul vie(ii sale, i care dedicndu-se cercerrii
adevrului i adoprrii unei (inure morale pe msur, a devenir una dinrre cele mai
remarcaLile mrrurii ale n(elepciunii anrice. Via(a dus de epicurieni era una soLr, desprins
de legrurile de familie, dedicar doar cunoarerii i priereniei. Discipolii locuiau mpreun cu
Maesrrul, fiecare conrriLuind volunrar la chelruielile vie(ii n comun. Regimul alimenrar era
ausrer, un pahar cu vin, sau doar cu ap i pine uscar, erau de ajuns penrru a nfprui scopul
vie(ii care esre plcerea, cci aceasra consisr, n concep(ia acesror filosofi, doar n aLsen(a
durerii.
4
Epicur, n ciuda snr(ii uLrede, a fosr unul dinrre scriirorii cei mai fecunzi, dup
unii aurori anrici ar fi scris n jur de 300 de lucrri. Darorir lui D. Laerrios, care i-a consacrar
n nrregime ulrima Carre - a X a, din lucrarea sa Despre vie(ile i docrrinele filosofilor, s-au
conservar parru scrisori, dinrre care cele mai imporranre sunr adresare lui Herodoros,
Fyrhocles i lui Menoiceus, n care esre cuprins un rezumar al Trararului despre narur.
Flcerea esre i penrru Epicur Linele suprem. ,Scuip asupra moralir(ii, scrie el fr
echivoc, i asupra vanelor admira(ii care i se acord, cnd ea nu produce nici o plcere".
Forma verLal a afirma(iilor sale pare n aparen( conrradicrorie, pare a voi s sarisfac arr
pofra de plcerea Lrural a desfrna(ilor (moriv penrru care filosoful a suferir din rimpul vie(ii
numeroase injurii i calomnii) cr i idealul asceric al unei morale nremeiare pe docrrina
renun(rii. Dac unii derracrori au considerar-o o moral Lun penrru porci, al(i adversari au
apreciar-o drepr o moral nu a plcerii propriu-zise, ci una a renun(rii la plcere.
Cum a purur oare, nremeierorul Grdinii, s exrrag din premisa c plcerea esre Linele cel
mai nalr, consecin(ele unei erici cvasi-ascerice!
Influen(ar decisiv de Democrir, nremeierorul docrrinei, credea c n Univers nu exisr
decr marerie alcruir din parricule indiviziLile, deoseLire ca form i idenrice ca suLsran(,
numire aromi. Asrfel, nrrucr nu exisr realir(i imareriale, penrru via(a noasrr inrelecrual,
i nici penrru cunoarerea noasrr, rezulr c nu exisr nici plceri imareriale sau suflereri.
Acesrea din urm nu por fi decr ror plceri corporale, suL forma special pe care le-o dau, de
pild prevederea sau aminrirea.
Urmarea de inspira(ie scepric, n planul ericii epicureice, a fosr c rreLuie s ne
conformm via(a noasrr narurii, renun(nd la ceea ce depere nevoile ineviraLile ale vie(ii.
Fenrru c porrivir narurii lor roare fiin(ele vii caur plcerea i evirarea suferin(ei, rreLuie i
noi, s ne impunem ca norm de conduir n via(, curarea plcerii i nlrurarea durerii. S
ne reaminrim c nrrucr n narur nu exisr decr corpuri mareriale, nici plcerile nu por fi
alrfel decr ror mareriale, adic ale corpului.
Dac ns narura plcerilor esre idenric, n raporr cu nevoile noasrre ele nu au aceeai
valoare. Epicur descoper n inreriorul fiin(ei omeneri 3 caregorii de dorin(e:
- plceri care nu sunr nici narurale nici necesare (ex. onorurile, gloria , Log(ia...)
- plceri narurale dar ne-necesare (ex. dorin(ele care privesc sarisfacerile rafinare ale
nevoilor narurale de via( i adposr, prin ospe(e cosrisiroare sau n locuin(e
sompruoase, acesrea corespund unor nevoi reale, narurale, dar forma pe care o ia
sarisfacerea lor nu esre impus de cerin(ele narurii)
- plceri narurale i necesare (ex. dorin(a de a mnca n raporr cu foamea, sau de a
Lea n raporr cu serea)
-
Dinrre roare acesrea, penrru a ne conforma narurii i penrru a fi ferici(i, nu rreLuie s
curm a le sarisface decr pe cele din urm. Doar acesrea ne dau adevrara plcere i ne
apropie fericirea. Fe de o parre, nici nu purem s le rezisrm fr a ne produce suferin(, pe de
alra ele por fi sarisfcure cu cea mai mare uurin(. Cu pu(in pine i pu(in ap, care sunr la
ndemna oricui, purem s ne psrrm fericirea nearins. Rezulr de aici c penrru Epicur
fericirea nu consra arr n numrul mare al plcerilor, cr n aLsen(a suferin(elor. Nu rreLuie
decr s urmm ndemnul maximei: mul(umere-re cu pu(in! Adeprul docrrinei va gsi
suprema fericire n cele mai modesre condi(ii de via(, singurele care por s-i asigure fericirea
suL forma unei liniri suflereri (araraxia gr. - ,aLsen(a rulLurrilor" ).
5
Specificul docrrinei poare fi clarificar, plecnd de la n(elesul cuvnrului plcere
(hedone gr.): , faprul de a nu suferi n corpul su i de a nu fi rulLurar n suflerul su". Aceasr
prim condi(ie a fericirii pare a face din epicureism o docrrin a renun(rii la plcere decr a
culrivrii ei. Aceasr consecin( asceric se origina n reoria speculariv a unir(ii plcerii.
Condi(ia esen(ial n realizarea fericirii linirea suflereasc - nu a fosr aleas n mod
nrmplror. Mijlocul ei de realizare era dup Epicur nlrurarea oricrui moriv de rulLurare
suflereasc (cum sunr supersri(iile sau reama de moarre).
Flcerea nu avea ns doar acesr n(eles negariv. Ea mai avea i n(elesul de echiliLru
corporal, fiind socorir ca rezulrnd din armonia func(iilor organismului. nrrucr condi(ia
fundamenral a acesrui echiliLru era alimenra(ia, rezulr c i sursa plcerilor se afl ror n ea.
n acesr conrexr ar rreLui s n(elegem sus(inerea: , sromacul esre principiul i rdcina
oricrui Line". nrr-o lume lipsir de ordine i de consisren(, corpul reprezinr penrru noi
singurul elemenr de sraLilirare. Adevrara n(elepciune consr n a psrra un conracr
permanenr cu el. n sufler, n schimL, se afl sursa relelor noasrre. Fenrru corp el esre ca o
curie de rezonan(. n rimp ce corpul esre ancorar n prezenr, suflerul smulgndu-se din
conringenr esre sediul regrerelor n privin(a rrecurului i a remerilor fa( de viiror, aceasra nu
esre decr sursa remerilor care ne asalreaz i pe care filosofia rreLuie s-i propun s le
anihileze. Epicureismul poare fi n(eles cel mai Line drepr o filosofie a inrercorporalir(ii,
drepr un empirism sui generis. Modul fizicalisr de a privi lumea esre cel mai aproape de
adevr. Gndind asrfel sunrem dinrr-o dar liLeri, dac pesre ror n lume sunr doar corpuri, de
desrram roare prejudec(ile, fic(iunile, iluziile, renumele, idolii... Vechea docrrin nu-i
propune reducerea noasrr la propriul organism, care rmne forma de via( a suflerului. Fa(
de corp, acesra din urm reprezinr o scdere, dac nu reuere decr s ne eliLereze de
mpcarea animal, dar un crig dac amplific Lunsrarea rrupeasc pn la un nivel pe care
corpul singur nu l-ar purea aringe. Chiar dac plcerea rmne fizic prin nsi narura ei,
corpul nu de(ine mijloace penrru a-i psrra plcerea. Suflerul o poare face ns darorir
capacir(ii sale de a se mica n rimp, rreLuie rorui s rmn concenrrar doar asupra
rrecurului, dac se va ndrepra spre viiror (ireal) nu va nrlni decr neanrul. Suflerului i sr
n purin(, dac i concenrreaz roare gndurile asupra unei sarisfac(ii corporale anrerioare s
o readuc n acrualirare. Spre amurgul vie(ii omul nu se va mai crampona de exisren(a pe care
urmeaz s o piard, i va fi n msur s-i reaminreasc momenrele fericire penrru care via(a
a merirar s fie rrir.
La fel ca celelalre docrrine greco-larine anrice, i aceasr eric pare desrinar doar celor
dispui s fac din filosofie o arra de a rri. Filosofia ne va nv(a c viirorul nu nseamn
nimic, iar moarrea nici arr, propozi(ia ,sunr morr" se anuleaz prin nsi conrradic(ia dinrre
rermenii si. Arra vreme cr eu exisr, nu exisr moarrea, cnd ea va exisra, nu voi mai fi eu.
Moarrea nu poare fi niciodar moarrea mea, iar o moarre cu care nu am nimic de a face, nu m
poare face s sufr.
Dei ndeamn nu la nesupunere ci mai degraL la resemnare i deraare, docrrina a
fosr permanenr privir cu osrilirare i aspru criricar. Acesre respingeri, n majorirare nedrepre,
nu au purur diminua admira(ia, araamenrul i venera(ia cu care a fosr nconjurar n roare
rimpurile. Ideile docrrinei au fosr n mare vog n anrichirarea greac i au prruns prin
Lucrerius (De narura rerum), n spa(iul larin. $coala lui Epicur a avur un mare presrigiu i i-a
prelungir exisren(a pn spre sfrirul secolului al VI-lea d.Hr.
6
UTILITARISMUL
Concep(ia inspirar de urilirarismul clasic esre una dinrre cele mai influenre docrrine
erice moderne. Urilirarismul sus(ine c judec(ile prin care surprindem calirarea unui lucru de
a fi Lun vorLesc de fapr despre proprierarea acelui Lun de a produce un Line. Binele esre
asimilar conceprului urilir(ii, iar func(ia judec(ilor morale esre de a denun(a gradul de
urilirare al unui anumir lucru.
Urilirarismul modern reirereaz hedonismul cirenaic al lui Arisripp i nrr-o msur
chiar mai mare hedonismul asceric epicureic, conform crora scopul vie(ii esre plcerea".
Funcrul de vedere urilirarisr s-a afirmar de la ncepururile lumii moderne, mulr mai devreme
decr se consider ndeoLre, n Europa secolului al XIII-lea cnd au ncepur s se reia, desrul
de rimid nc rradi(iile vii ale gndirii greco-larine.
Orice docrrin urilirarisr se nremeiaz pe afirma(ia c suLiec(ii umani sunr dirija(i de
logica egoisr a calculului plcerilor i suferin(ei, deci de inreresele lor, neexisrnd alr
fundamenr posiLil penrru normele erice decr legea fericirii indivizilor i colecrivir(ilor.
Arunci cnd definere fericirea J.S. Mill esre n asenrimenrul anricilor: fericirea consr n
plcere sau n aLsen(a durerii, iar nefericirea n durere sau aLsen(a plcerii, omul avnd un
singur scop, acela de a oL(ine plcerea i de a evira suferin(a. Aadar, penrru urilirarism i
adep(ii si fericirea consr n evirarea suferin(ei i n sarisfacerea plcerilor. Suma acesror
plceri, indiferenr de narura acesrora, derermin fericirea. Acesre considera(ii se origineaz n
inrui(iile sim(ului comun, urilirarismul depere inconsisren(a acesruia inregrndu-le nrr-un
sisrem unirar gndire care rrareaz proLlemele morale n rela(ie cu un ideal, fericirea, care
esre cel mai pu(in oLscur i cel mai arracriv dinrre roare alrernarivele. Succesul acesrei viziuni
s-ar purea explica prin adecvarea ei la inrui(iile Lunului sim(. (curm plcerea i fugim de
durere, penrru c sunrem asrfel consrirui(i, plcerea esre co-narural.).
Concep(ia care accepr ca fundamenr al moralei Urilirarea sau Frincipiul Celei Mai Mari Fericiri,
sus(ine c ac(iunile sunr corecre (righr) n msura n care rind s promoveze fericirea i sunr incorecre
(vrong) n msura n care rind s produc inversul fericirii. Frin fericire se n(elege plcerea i aLsen(a
durerii, prin nefericire durerea i privarea de plcereF".
J.S. Mill Urilirarismul
Dac Arisrorel i-a cenrrar reoria releologic pe virrurea cer(eanului, locuiror al polis-
ului, urilirariri vor mura accenrul pe Linele general. Ei au crezur c dac ac(iunile umane sunr
n nrregime morivare de plcere sau de durere, aceasr moriva(ie poare reprezenra remeiul
argumenrului dup care nrrucr fericirea esre singurul principiu final al ac(iunii umane,
promovarea fericirii esre resrul prin care rreLuie judecar nrreaga conduir uman. Inreresul
lor se va orienra spre maximizarea Linelui penrru ro(i, srarea general de Line va fi gndir
drepr cea mai nalr sarisfacere posiLil a nevoilor cr mai mulror oameni cu purin(, ce
depinde exclusiv de consecin(ele ac(iunii. Ecua(ia urilirarisr:
Binele = fericire = plcere = urilirare
7
oL(inur prin ac(iunea omeneasc va reprezenra ra(iunea necesar i suficienr a
rururor reoriilor urilirarisre.
Urilirarismul a fosr ns mai mulr decr o simpl reorie eric (dei isroriile gndirii rind
s o reduc doar la arr), esre o concep(ie general despre via( pe care se Lazeaz o mare parre
din planificarea social i economic modern, ce pornere de la presupozi(ia c fericirea poare
fi msurar n rermeni economici.
J. Benrham (1748-1832) s-a nscur la Londra, a srudiar dreprul (penrru care a arrar o
serioas nencredere) la Oxford, principala sa preocupare fiind scrisul, a lsar n urma lui pesre
70000 de pagini n manuscris. Fornind de la enun(urile vechilor hedoniri, J. Benrham a
formular varianra principal a filosofiei urilirarisre: nu sunr drepre, inreligiLile i deziraLile
decr insriru(iile care permir maximizarea urilir(ii colecrive, producerea celui mai mare Line
penrru cel mai mare numr. Fenrru aceasra esre considerar fondarorul urilirarismului.
n lucrarea din 1780 - Inrroducrion inro rhe Frinciples of Morals and Legislarion, el a
formular docrrina prin inrermediul creia a ncercar s arare modul n care aceasra ar purea fi
rransformar nrr-un calcul al plcerilor (calcul al fericirii) prin care s se evalueze
consecin(ele ac(iunilor i prin care s-ar purea derermina cea mai jusr poliric. Fenrru
aringerea acesrui scop el pune la puncr o rehnic prin care se poare afla care acr produce o
preponderen( mai mare a plcerii fa( de durere penrru ro(i cei afecra(i de acr. n vederea
deciderii srarurului moral al unei ac(iuni ncercm s prezicem cu maximum de acurare(e
posiLil roare consecin(ele ei viiroare. Dinrre acesrea, cele care produc i plcere (numire
ulrerior urilir(i de crre urilirariri, care au fosr mai ales economiri) i durere (numire
disurilir(i), sau diminueaz plcerea sau durerea sunr direcr relevanre.
Benrham a invenrar o rehnic de dererminare a canrir(ii de plcere/durere a
ac(iunilor pe care a numir-o felicific calculus. Fericirea sau scopul ac(iunii umane rreLuia
msurar prin unir(ile de plcere ierarhizare n func(ie de mai mulre crirerii:
1) Inrensirarea. Esre evidenr c anumire acre produc mai mulr plcere decr
alrele, adesea aceasr diferen( esre dar de inrensirarea plcerii sau durerii.
Sunrem oLliga(i asrfel s alegem acrele care provoac o inrensirare a plcerii
mai mare.
2) Durara. Unele plceri dureaz mai mulr, acesrea sunr cele care rreLuie
preferare.
3) Siguran(a. Unele alegeri au o garan(ie mai mare c vor aduce plcerea
promis, n rimp ce alrele sunr mai riscanre, din acesr puncr de vedere,
preferaLile sunr nrordeauna cele care au o proLaLilirare mai mare de a se
produce.
4) Apropierea (propinquiry). Sunr preferaLile acrele ce vor produce o plcere
cr mai curnd fa( de cele care promir o plcere mai ndeprrar.
5) Fecundirarea (capacirarea penrru o produc(ie aLundenr). Sunr de preferar
acrele care au capacirarea de a aduce un crig mai nsemnar, o canrirare de
fericire/plcere mai mare.
6) Furirarea. TreLuie s se (in seama de purirarea acrelor, n rimp ce unele
acre sunr n nrregime plcure, alrele arrag un amesrec al plcerii cu
durerea.
7) nrinderea. Anumire op(iuni produc plcere unuia sau crorva, m rimp ce
alrele por aduce plcere penrru un numr mai mare, chiar mai pu(in
8
inrens, alegerea esre preferaLil dac de ea Leneficiaz mai mulre
persoane, nrrucr se mulriplic cu cr sunr mai mul(i cei ce o resimr.
Dup evaluarea rururor ac(iunilor poren(ial concurenre, se impune daroria de a le
ini(ia pe cele care arrag cea mai mare plcere i minimul de suferin(. Toralirarea unir(ilor de
plcere ar rreLui s consriruie un cadru oLiecriv n care s purem msura valoarea comparariv
a diferirelor nln(uiri de ac(iuni. Urilirarismul era desrinar asrfel de ini(iarorul lui s ofere o
Laz coerenr i ra(ional penrru polirica social i juridic.
n isroria gndirii urilirarismul esre cunoscur ca filosofia lui J. Benrham dezvolrar de
principalul su discipol anglo-saxon J. S. Mill i prelungir pn azi de filosofi mai pu(in
imporran(i. JOHN STUART MILL (1806-1873) esre cel mai influenr filosof Lriranic din secolul
al XIX-lea, el fiind considerar cel mai imporranr sus(inror al empirismului i viziunii polirice
liLerale asupra socier(ii i culrurii. Esre de asemenea cel mai remarcaLil din nrregul grup de
filosofi care au enun(ar i dezvolrar docrrina urilirarismului. |elul su a fosr dezvolrarea unei
perspecrive pozirive asupra universului i asupra omului n acesra, care s conrriLuie la
progresul cunoarerii, liLerr(ii individuale i Lunsrrii. Concep(ia sa se origineaz n
empirismul clasic Lriranic i n urilirarismul lui Benrham. Le-a dar ns acesrora o adncime
mai mare, iar formulrile sale au fosr suficienr de arriculare penrru a alimenra o influen(
conrinu.
Mill s-a nscur n suLurLia londonez Fenroville. A Leneficiar de o educa(ie sever i
serioas (la 10 ani, cnd a ncepur s srudieze logica, vorLea deja curenr larina i greaca veche).
A luar cunorin(, de foarre rimpuriu, de operele lui David ricardo i J. Benrham. La 20 de ani
a fosr afecrar de o grav depresie nervoas. Dup ce a depir-o a ncepur s-l inrereseze opera
lui Thomas Carlyle (unul din criricii vehemen(i ai lui Benrham) i a lui Augusre Comre. n
1830 a cunoscur-o pe Harrier Taylor cu care s-a nsurar n 1850, la doi ani dup moarrea
primului ei so(, i care l-a ajurar n mulre dinrre proiecrele lui (inclusiv n finalizarea eseului
Despre liLerrare 1859. Mill a murir n Fran(a, la Avignon.
Filosofia lui Mill i-a avur puncrul de plecare n opera lui J. Benrham care a rspndir
primul principiul urilirarismului ideea fericirii maxime a unui numr maxim de oameni ca
principiu moral. Acesra a fosr cunoscur suL denumirea de principiul urilir(ii. Benrham i rarl
lui J.S. Mill, James Mill au fosr ini(iarorii micrii ce promova nremeierea mijloacelor
pracrice, juridice i polirice penrru realizarea lui. Termenul urilirarism, folosir ini(ial penrru a
desemna ideile nnoiroare ale lui Benrham, a ajuns s se urilizeze ulrerior doar penrru a
desemna reoria eric a lui Mill, pe care acesra a formular-o i dezvolrar-o n lucrarea
Urilirarismul, aprur n 1861 n Frazer Magazine, iar n 1863 n volum.
n aceasr lucrare Mill a dezvolrar principiul urilir(ii rransformndu-l nrr-o docrrin
despre modul n care am purea duce o via( virruoas. El a dar o formulare devenir clasic a
acesrui principiu.
Filosoful suLliniaz c acesr principiu nu esre suscepriLil de dovezi ra(ionale, dei ,por
aprea considera(ii menire s derermine inrelecrul. i acesra esre echivalenrul dovezilor".
Fericirea esre deziraLil, dovada consrnd n faprul c oamenii o doresc, Linele fiecrui
individ esre o fericire, n consecin(, fericirea general reprezinr Linele rururor persoanelor
luare laolalr. Acesr argumenr, consrruir pe fundamenre psihologice, va consrirui ulrerior (inra
mulror cririci. Fenrru a respinge criricile care deja asediau urilirarismul lui Benrham, care
reducea roare aspecrele fericirii la prezen(a plcerii sau durerii, Mill va admire exisren(a unor
diferen(e calirarive nrre diferirele ripuri de plcere.
9
n primul capirol - Aprecieri generale Mill oLserv c reoriile asupra moralei se
dezvolr n dou direc(ii: inruiriv i inducriv. AmLele afirm exisren(a unui singur principiu
normariv, ele difer ns prin modalirarea n care consider c purem cunoare acesr principiu:
inruiriv (fr a recurge la experien(), sau inducriv (Lazndu-ne pe oLserva(ie i experien().
Kanr esre reprezenranrul cel mai de seam al direc(iei inruirive, n rimp ce Mill i propune s
reprezinre i s apere perspecriva inducriv, considernd c penrru a derermina moralirarea
unei ac(iuni esre necesar s calculm i s comparm consecin(ele sale Lune sau rele. Aurorul
consider c sarcina sa esre de a demonsrra inducriv exisren(a celui mai nalr principiu moral.
Cei ce apeleaz la inrui(ii morale greesc penrru c se Lazeaz n fapr pe senrimenre de
aproLare sau respingere. Acesrea por inrra uor n conflicr i vom avea nevoie de un srandard
penrru a decide care dinrre acesre rriri sunr corecre. Inrui(ia nu poare suplini aceasr
dificulrare. Exisr filosofi care consider, la fel ca i Kanr, c exisr crirerii oLiecrive ce ne
permir s depim conflicrele de acesr gen. Ei i sus(in inrui(iile apelnd la o ordine moral ce
ar fi consuLsran(ial realir(ii (lumii), un asemenea rip de esen( moral (ine de sfera
noumenal sau rranscendenral. Afirmarea unei asemenea insran(e nu esre ns suficienr sau
convingroare. Chiar i arunci cnd apeleaz la jusrificri de genul ,Dumnezeu a spus aa",
aceri filosofi apeleaz n fapr la propriile senrimenre. Ceea ce ne apare drepr aurorirare moral
dar nu esre n fapr o aurorirare superioar, rranscendenr. Inrui(iile morale relev scopuri
superioare acelora care deriv din narura noasrr lumeasc (plcerea i inreresul propriu). Mill
recunoare c rririle morale inrr adesea n conflicr cu nclina(iile sau inreresele personale.
Ele nu sunr ns conrrare plcerii, ele deriv din exrensiunea a ceea ce esre plcur. Chiar i
lucrurile diferire dar conrrare por fi plcure.
Flcerea i durerea sunr principalii facrori ai moriva(iei umane. Alre lucruri sunr
cerure, cel pu(in la ncepur, ca mijloace de a ajunge la plcere i de a evira durerea. ns
prinrr-un mecanism asociariv, lucrurile care sunr cerure ca mijloace vor fi asociare ca cu
(elurile penrru care erau mijloace. Acesrea vor ajunge s fie cerure ele nsele ca (eluri n sine,
ca pr(i ale plcerii. Varierarea (elurilor pe care persoanele i le propune sunr comandare
moral de inrui(ii i devin pr(i ale plcerii care por inrra n conflicr cu alre (eluri care sunr i
ele pr(i ale plcerii. Apelul la inrui(ie nu rezolv adevrara proLlem a filosofiei morale,
exprimar de Mill prin nrreLarea: cum s rezolvm conflicrul dinrre rririle morale i
nclina(iile proprii sau dinrre (elurile morale spre care rindem!
n al doilea capirol Ce esre urilirarismul! Mill d o formulare precis celui mai mai
nalr principiu i ncearc s rspund unor posiLile conresrri. Aici esre formular celeLrul i
nu mai pu(in conresrarul principiu al urilir(ii. (vezi mai sus)
Frin fericire el n(elege plcere, arr inrelecrual cr i senzual, de(inem ns, n
acelai rimp, i un sim( al demnir(ii care ne ndeamn s preferm plcerile inrelecruale celor
senzuale. Frincipiul urilir(ii implic o luare n considerare doar a consecin(elor i nu a
morivelor sau rrsrurilor de caracrer ale agenrului. Se respinge n acesr fel reoria clasic a
virru(ii, principiul urilir(ii devine insrrumenrul care se genereaz principii morale secundare
(s nu furi!)i care promoveaz fericirea general.
Majorirarea ac(iunilor noasrre ar purea fi judecare n acord cu acesre principii
secundare. Am purea apela asrfel direcr la principiul urilir(ii nsui, doar cnd ni s-ar nf(ia
o dilem moral, avnd la Laz conflicrul dinrre dou principii secundare.
Frincipiul moral al carir(ii mi cere s-mi hrnesc vecinul nfomerar,
principiul auroconservrii mi dicreaz s m hrnesc pe mine nsumi. Dac nu
10
am desrul hran penrru amndoi, a purea derermina dac fericirea general va
fi mai Line urmrir dac l-a hrni pe vecin sau dac m-a hrni pe mine.
Faprul c roare (elurile sunr plcere sau pr(i ale plcerii se impune ca un fapr
psihologic. ,A dori ceva care s nu aiL legrur cu ideea de plcere, sus(ine Mill, esre o
imposiLilirare fizic i merafizic". Aceasra implic acceprarea consecin(ei c plcerea esre
finalirarea moralir(ii. Maximizarea plcerii sau fericirii esre asrfel (elul moral prin excelen(.
Torui aceasr docrrin nu se reduce, n concep(ia filosofului englez, la un hedonism crud
deoarece:
1. |inra nu esre plcerea crud, senzual, mai curnd Lunsrarea
consisr n sarisfacerea dorin(ei, iar plcerea relevanr esre plcerea
care vine din aceasr sarisfacere.
2. Anumire experien(e sunr calirariv mai Lune decr alrele iar n
dererminarea liniei de ac(iune oprime acesr aspecr conreaz cel mai
mulr. Flcerile preferaLile nu sunr cele care duc la o sum mai
mare de plceri elemenrare, ele sunr calirariv diferire, acesre
diferen(e (in de narura chimic a proceselor psihice. Frinrre
(elurile calirariv superioare se disring (elurile morale.
3. S-ar purea foarre Line s fii mul(umir chiar cu o via( plin de
insarisfac(ii, nrrucr fiecare are propria Lalan( a fericirii. n acesr
sens afirm Mill: ,mai Line Socrare nesarisfcur decr un porc
mul(umir". Forcul poare fi sarisfcur, dar via(a lui Socrare, chiar cu
nemul(umirile sale esre preferaLil. Flcerile animalice nu por n
nici un fel sarisface viziunea unei fiin(e umane cu privire la
fericire.
n capirolul al rreilea Ulrima Sanc(iune a Frincipiului Urilir(ii Mill analizeaz
moriva(iile noasrre de a respecra i urma srandardul urilirarisr al moralir(ii. Dac n mod
oLinuir sunrem moriva(i s nu ucidem, sau s nu furm, acesrea fiind acre specifice, esre mai
pu(in clar ce ne moriveaz s promovm no(iunea difuz a fericirii generale (general
happiness). Aurorul idenrific dou clase de moriva(ii (sanc(iuni) care favorizeaz fericirea
colecriv. Frima esre reprezenrar de moriva(iile exrerne care se origineaz n speran(a
noasrr de a fi plcu(i i reama de insarisfac(ie, de a nu fi plcu(i de Dumnezeu sau de ceilal(i
oameni. A doua consr nrr-o moriva(ie inrern a agenrului nsui, n sim(ul daroriei. Acesra
consisr dinrr-un conglomerar de mai mulre sim(minre, dezvolrare pe parcursul vie(ii
(simparia, religiozirarea, aminririle i nosralgia copilriei, valoarea proprie). Acesr sim(mnr
(emo(ie suLiecriv ce se dezvolr prin experien() i exrrage for(a din experien(a durerii
resim(ir cnd ac(ionm mporriva remucrii. Oamenii au un sim( insrincriv al unir(ii care
orienreaz dezvolrarea daroriei spre fericire.
n capirolul al 4-lea Despre ce fel de demonsrra(ie esre suscepriLil principiul
urilir(ii Mill prezinr proLa sa inducriv a principiului urilir(ii. Singura cale de a dovedi c
fericirea general esre deziraLil esre de a arra c oamenii acruali o doresc. Dovada sa
indirecr esre urmroarea:
, Dac X esre singurul lucru dorir, arunci X esre singurul lucru care rreLuie dorir,
fericirea esre singurul lucru dorir, deci fericirea esre singurul lucru care rreLuie dorir".
Mill arar c premisa a 2-a esre cea mai conrroversar i ncearc s previn
evenrualele cririci. Asrfel s-ar purea conrra-argumenra c exisr i alre lucruri pe care le-ar
11
purea dori cineva, alruri de fericire, cum ar fi, de exemplu, virrurea. Aurorul rspunde c
orice dorim devine o parre a fericirii. Fericirea esre un fenomen complex i compus din mai
mulre pr(i, incluznd virrurea, dragosrea de Lani, purerea i faima.
Capirolul al 5-lea Legrura dinrre Jusri(ie i Urilirare a fosr scris ini(ial ca un eseu
separar, dar a fosr ulrerior ncorporar n aceasr lucrare. Criricii urilirarismului au considerar
c moralirarea nu s-ar Laza pe consecin(ele ac(iunilor, ci pe conceprul fundamenral i
universal de Jusri(ie sau Dreprare(Jusrice). Mill recunoare n aceasr respingere cel mai
purernic arac la adresa docrrinei pe care o reprezinr, conceprul de dreprare devine asrfel
resrul cheie al urilirarismului. Dac nu s-ar purea explica conceprul drepr(ii n rermenii de
urilirare el ar deveni argumenrul de for( al non-consecin(ionismului.
Mill riposreaz prin dou conrra-argumenre:
1) Toare elemenrele morale ale no(iunii de dreprare depind de o urilirare
social. No(iunea de dreprare con(ine dou elemenre esen(iale: pedeapsa
i no(iunea de drepr violar. Fedeapsa deriv din comLina(ia rzLunrii cu
simparia social. RzLunarea singur nu are componenre morale, n rimp
ce simparia social esre acelai lucru cu urilirarea social. No(iunea
dreprului violar deriv de asemenea din urilirare, dreprul fiind preren(ia
pe care o avem fa( de socierare de a ne proreja, singura ra(iune penrru
care socierarea ne-ar purea apra fiind urilirarea social. Din acesrea Mill
concluzioneaz c amLele elemenre ale drepr(ii se Lazeaz sau se
idenrific cu urilirarea.
2) Dac fundamenrul drepr(ii ar fi un con(inur non-consecin(ionisr arunci
ea nu ar fi arr de amLigu pe cr esre.
Examinnd no(iunea de dreprare descoperim dispure legare de reoria pedepsei,
disrriLu(ia jusr a venirurilor, corecrirudinea impunerilor fiscale. Acesre dispure por fi
rezolvare doar apelnd la urilirare. Dreprarea esre cu adevrar un concepr originar, dar rezulr
cu clarirare, n concep(ia lui Mill, c ea se Lazeaz pe urilirare.
Uriliraririi clasici (Benrham, Mill, Sidgvick) vor sus(ine varianra calcularorie, aa-
numirul urilirarism rare sau al acrului: consecin(ele unei ac(iuni, adic urilirarea ei penrru ro(i
cei afecra(i de ea, decid dac esre vorLa de o fapr Lun (moralmenre jusr) sau rea. Aceasra
perspecriv presupune ca ac(iunile s fie cnrrire una cre una, evalund consecin(ele
areprare penrru fiecare.
Una din principalele oLiec(ii anri-urilrarisre reclama rocmai rimpul prea lung cerur,
pn cnd calculul esre compler, s-ar purea ca oporrunirarea ac(iunii s fi rrecur.
Reprezenran(ii conremporani vor promova urilirarismul regulii: ac(iunile singulare nu mai
sunr verificare, n ceea ce privere calirarea lor de a fi Lune, prin raporrare la principiul
urilir(ii, ci prin regula pe care o urmeaz i despre care esre sraLilir c promoveaz Linele.
Fenrru a lmuri acesr lucru John J.C. Smarr ia ca exemplu arra naviga(iei: la fel cum
marinarii se folosesc de darele din Anuarul nauric penrru a-i conduce n mod oprim vasul, n
acesr fel fiind scuri(i de calcule sofisricare care consum rimp, ror aa un agenr care ac(ioneaz
dup srandardele urilirarisre recurge, penrru a ac(iona Line la norme i reguli generale, a cror
urilirare a fosr dovedir prin raporrare la principiul urilir(ii, scurrnd asrfel n favoarea sa un
proces lung i complicar de dererminare a urilir(ii. Cel ce ac(ioneaz conform unei reguli, a
crei respecrare de crre ro(i aduce fiecruia un maxim de Line, acela ac(ioneaz moral.
Urilirarea unei ac(iuni nu esre dererminar pe Laza consecin(elor ei, ci prin aceea c ea poare fi
n(eleas ca un caz al unei reguli, a crei urilirare maxim esre general recunoscur. Conform
12
acesrui model al urilirarismului moderar, nu mai esre posiLil, ca n cazul urilirarismului
exrrem, s fie nclcar o regul nrr-un caz parricular, dac aceasr ac(iune ar avea rezulrare
mai Lune decr una care respecr regula, n consecin( rreLuie s urmm regula chiar dac
nrr-un caz parricular poare rezulra un folos foarre mic sau chiar nici unul.
II. ETICA DEONTOLOGIC
TEORII ALE DREFT|II
Gndirea poliric a vechilor greci suLlinia rolul comunir(ii polirice i suLsran(a
social a fiin(ei umane, condi(ia social era o condi(ie a liLerr(ii polirice, i asra penrru c
oamenii, ca agen(i morali auronomi, se supun regulilor insriruire de purerea poliric.
n fazele care s-au succedar n modernizarea socier(ii occidenrale, paralel cu procesul
rrecerii la suveranirarea na(ional, s-au conrurar, pe fundalul recunoarerii omului ca fiin(
concrer, nu aLsrracr, anumire drepruri i liLerr(i. Ele se vor proclama suL denumirea de
'declara(ii ale dreprurilor omului i ale cer(eanului'. Fenrru a fi ndeplinire, poporul rreLuie
s-i exercire purerea legirimar de principiul liLerr(ii. Toare democra(iile occidenrale s-au
afirmar prin recunoarerea dreprurile omului.
La modul cel mai general un drepr esre un avanraj special pe care l crig cineva
darorir srarus-ului su parricular. ,Avanraj special" poare nsemna o anumir liLerrare, purere,
rirlu sau imunirare. ,Srarus parricular" ar purea include srarurul de fiin( uman, minorirar,
animal, copil sau cer(ean al unei (ri. Acesr sens general al no(iunii de drepr se aplic arr n
conrexr moral cr i legal, juridic.
No(iunea modern de drepruri capr proeminen( n secolele 17-18 n reoria
dreprului narural. HUGO GROTIUS (1583 1645) jurisr docrorar n drepr, polirician, filolog
i isroric olandez (din 1601 isroriograf oficial al Olandei), unul dinrre promororii reoriei
moderne a dreprurilor, a exprimar no(iunea de drepruri prin rermenul larin ius, rermen care
se folosea i penrru lege (ex. lar. ius narurae lege a narurii). n lucrarea The lav of War and
Feace (1625) el analizeaz legea uman n genere. Legea narurii, provenir din voin(a lui
Dumnezeu, con(ine parru precepre primare: nici un srar sau individ nu por araca un alr srar
sau individ, nici un srar sau individ nu-i por apropria ceea ce apar(ine alrui srar sau individ,
nici un srar sau individ nu por nesocori rrararele sau conrracrele, nici un srar sau individ nu
por comire vreo crim. Grorius descrie legea uman privar, penal i consriru(ional, ca i
inrerna(ional, nremeiar pe cele parru precepre sus-men(ionare.
Inspirar de Grorius, THOMAS HOBBES (1588-1679) a inrrodus rermenul righr
(echivalenrul englezesc penrru ius) n filosofia poliric oferind o inrerprerare memoraLil.
Dar fiind, porrivir lui HoLLes, condi(ia amenin(roare a srrii narurale, dreprul
narural presupune liLerrarea de a m proreja de orice arac.
Ulrerior reorericienii conrracrului social vor descrie srarea narural n culori mai pu(in
sumLre, iar dreprul narural va nsemna mai mulr decr liLerrarea de a re auroapra. ,Drepr" va
semnifica ror ceea ce oamenii posed n mod narural.
JOHN LOCKE (1632-1704) va sus(ine c legea narural legirimeaz ror ceea ce o
persoan nrreprinde referiror la via(a sa. Dumnezeu a crear oamenii liLeri i egali, n srarea
13
narural se impune o egalirare narural, exisr chiar o lege a narurii ca o persoan s nu
arenreze la via(a, snrarea, liLerrarea sau posesiunile alrora.
Gndirorul englez suLliniaz c aceasr srare nu esre n mod necesar o srare de rzLoi. O
asemenea srare esre declarar doar arunci cnd cineva ne ncalc dreprurile. ALia arunci
agresorul poare fi pedepsir i chiar ucis. Conflicrele din srarea narural por fi remediare prin
asigurarea unui cadru, prin ncheierea unui conrracr cu ro(i ceilal(i, n vederea crerii unei
socier(i civilizare. Noi aurorizm asrfel o guvernare care poare chiar s ne judece penrru a
apra dreprurile narurale. Oricum aceasr guvernare poare fi oricnd dizolvar dac violeaz
legile i pune n pericol via(a, liLerrarea sau proprierarea indivizilor. Dup cum se poare
oLserva filosoful acord o aren(ie special dreprului de proprierare care esre derivar din
dreprurile narurale, fundamenrale oferire omului prin gra(ia divin i inalienaLile oricrei
fiin(e umane: dreprul la via(, la liLerrare i la urmrirea fericirii. Alre drepruri derivare sunr
dreprul la micare, vorLire i expresie religioas.
Exisr parru caracrerisrici asociare n mod rradi(ional dreprului narural:
- esre arr de narural ncr nu a fosr invenrar sau crear de vreun guvern,
- esre arr de universal ncr ni difer de la o (ar la alra,
- presupune egalirarea, esre acelai penrru orice persoan, indiferenr de sex, ras
sau handicap,
- esre inalienaLil, nu se poare rransmire alrcuiva.
Viziunea lui Locke asupra dreprului narural a inspirar reformarorii polirici din secolul
al XVIII lea. Asrfel Thomas Jeferson n FreamLulul Declara(iei de independen( (4 iulie
1776) urmeaz ndeaproape lisra dreprurilor narurale alcruir de Locke. Ulrerior el va
considera proprierarea ca fiind doar un mijloc spre fericire.
Jeferson va fi, la rndul lui, urmar de aproape de Emmanuel Sieycs coauror al
Declara(iei Dreprurilor Omului i Cer(eanului (26 augusr 1789). No(iunea dreprului narural
va fi adnc implemenrar n vocaLularul social i moral modern. Documenrele polirice din
secolul al XVIII lea se vor focaliza asupra unui ser redus de drepruri (via(a, liLerrarea,
fericirea), din care se vor deduce i alre drepruri specifice. Aceasr srraregie esre rezulrarul
direcr al aplicrii reoriei dreprului narural.
n prezenr reoria dreprurilor conrinu s aiL aplica(ii polirice i morale la fel ca n
secolele rrecure. Cel mai imporranr exemplu esre Declara(ia Universal a Dreprurilor Omului
(aproLar de Adunarea General a O.N.U. la 10 decemLrie 1948). La fel ca n secolele
anrerioare, se suLliniaz caracrerul narural, ,necrear" al dreprurilor, asrfel prin rermenul
,dreprurile omului" Declara(ia eviden(iaz srarurul parricular al fiin(elor umane. Mulre
elemenre ale acesrui documenr reconsrruiesc conceprele clasice (egalirarea indivizilor, narura
inalienaLil a dreprurilor) i urmeaz modele mai vechi (prezenrarea unor lisre de drepruri).
Alruri de dreprurile fundamenrale, sunr precizare o serie drepruri specifice menire s
prorejeze mporriva sclaviei, rorrurii, aresrului arLirrar, exilului, aLuzurilor de ror felul.
Teorericienii conremporani ai drepr(ii au dezvolrar aplicarea reoriei dreprurilor
inrroducnd o disrinc(ie, devenir deja clasic, nrre drepruri pozirive i drepruri negarive.
Dreprurile pozirive presupun i permir legiferarea i inrerven(ia srarului (dreprul la
educa(ie, dreprul la hran, mLrcminre, adposr, dreprul unei vicrime de a fi ajurar.).
Accenrund asupra Lunvoin(ei acesrea au fosr numire uneori i drepruri ale Lunsrrii
Dreprurile negarive (dreprul la liLerrare, dreprul la liLerrarea de exprimare, dreprul la
liLerrarea de gandire, dreprul la liLerrarea presei, dreprul la viara, dreprul la proprierare,
dreprul la securirare, dreprul la liLerrarea credinrei si a consriinrei, dreprul la o judecara
14
prompra si dreapra.) sunr prin conrrasr drepruri ale non-inrerven(iei. Ele se mai por clasifica
n drepruri acrive sau ale liLerr(ii penrru c presupun alegeri (liLerrarea de micare, de a
clrori.) i drepruri pasive, care implic dreprul de a fi lsar n pace(de a nu fi vrmar,
dreprul de a nu-mi fi violar proprierarea.).
TEORIA TRADI|IONAL A DATORIEI
n general o darorie esre o oLliga(ie a unui agenr fa( de o alr persoan, cum ar fi de
ex. a nu min(i. Daroriile sunr ac(iuni simple care sunr ns mandarare moral, adic sunr n
acord cu exigen(ele morale. Filosofii medievali (ex. Toma D'Aquino) au sus(inur c noi avem
darorii sau oLliga(ii specifice de a evira comirerea unor pcare. OLliga(iile noasrre sunr
aLsolure, indiferenre n raporr cu consecin(ele care decurg din acrele parriculare. Din secolul
al XVII -lea pn n secolul al XIX lea, numeroi filosofi au sus(inur reoria normariv
conform creia conduira moral esre aceea care urmeaz o lisr parricularizar de darorii.
Asemenea reorii au fosr numire deonrologice nrrucr accenrueaz rolul daroriilor,
oLliga(iilor.
Frinrre primele lucrri n care se impune o asemenea viziune esre Legea rzLoiului i
a pcii (1625) a lui Hugo Grorius. Fenrru gndirorul olandez, daroria noasrr ulrim esre fixar
de Univers, pe care nici Dumnezeu nu o poare schimLa, aceasr lege cuprinznd oLliga(iile
supreme ale legii narurale.Frimii reorericieni ai daroriei au descoperir n jur de o sur de
rrsruri virruoase caracrerisrice pe care o persoan Lun ar rreLui s i le nsueasc, roare
derivnd din legea narural. Ei au clasificar acesre darorii n 3 mari caregorii:
1. darorii fa( de Dumnezeu (de a-l cinsri, de a-l servi, de a re ruga lui)
2. darorii fa( de propria persoan (prorejarea propriei vie(ii, urmrirea fericirii,
dezvolrarea propriilor aprirudini
3. darorii fa( de ceilal(i:
a) fa( de familie (respecrul fa( de prin(i, grija fa( de so(/so(ie i copii)
L) fa( de socierare (Lunvoin(a, (inerea promisiunilor, s nu faci ru
celorlal(i)
c) polirice (supunerea fa( de legi)
Din perspecriva acesror oLliga(ii rimp de aproape dou sure de ani, s-a considerar c
orice fapr moral poare fi dererminar prin referin(a la acesre darorii.
SAMUEL VON FUFENDORF (1632-1694), n Despre legea narurii i a na(iunilor
(1672), a idenrificar rrei componenre parriculare ale reoriei daroriei.
1. corelarivirarea dreprurilor cu daroriile, fiecare drepr pe care l am
imolic o darorie din parrea celorlal(i de a-mi respecra dreprul. Dac eu
am dreprul de a poseda anumire Lunuri, ceilal(i au daroria de a nu le
fura. Din puncr de vedere moral Fufendorf crede c daroriile sunr mai
imporranre decr dreprurile.
2. disrinc(ia dinrre darorii perfecre i darorii imperfecre, perfecre sunr cele
precis definire, dicrare conduirei noasrre proprii pesre ror i nrordeauna
(ex. de a nu fura), imperfecre sunr cele care nu au precizare condi(iile i
modalirarea de a fi ndeplinire (ex. de a fi generos).
15
3. clasificarea daroriilor n rrei grupe (aa apar n Daroriile Omului i
Cer(eanului 1673) (vezi clasificarea de mai sus)
Cea mai imporranr caregorie era considerar ca fiind a 2-a penrru c rreLuie s
urmrim nencerar i nenrrziar cerin(a legii narurale de a fi sociaLili. n ceea ce privere
daroriile fa( de Dumnezeu acesrea sunr de dou ripuri: daroria reoreric de a-l cunoare,
daroria pracric de a-l venera.
Daroriile fa( de sine sunr de asemenea de dou feluri: daroria fa( de sufler
(dezvolrarea aprirudinilor i ralenrului) i daroria fa( de rrup (de a nu-l vrma, de a nu re
sinucide).
Daroriile fa( de ceilal(i se mparr n: aLsolure (evirarea nedrepr(ii, rrararea celorlal(i
ca egali, promovarea Linelui celorlal(i) i condi(ionale (rezulr din conracrul dinrre oameni
((inerea promisiunilor).
Aceasr divizare a daroriilor a devenir repede un srandard prin care din perspecriv
deonrologic purea fi reglemenrar conduira moral oprim.
Cel care a excelar ns n fundamenrarea conduirei umane n conrexrul ericii
deonrologice a fosr Immanuel Kanr, cel mai imporranr filosof modern.
TEORIA IMFERATIVULUI CATEGORIC KANTIAN
Influen(ar de Grorius i de Fufendorf, Kanr esre de acord c noi avem darorii arr fa(
de noi cr i fa( de ceilal(i (ex. dezvolrarea aprirudinilor, (inerea promisiunilor). Torui el va
argumenra c fa( de acesrea exisr un principiu care cuprinde daroriile noasrre parriculare,
esre vorLa despre un principiu unic al ra(iunii: imperarivul caregoric. Cea mai explicir form
versiune a acesruia esre:
Consider-i nrordeauna pe oameni ca scopuri i niciodar ca
mijloace spre anumire scopuri.
Se exprim n acesr principiu moral exigen(a de a-i rrara nrordeauna pe oameni cu
demnirare i de a nu-i folosi niciodar ca insrrumenre. Conform acesrui principiu, modul n ne
comporrm cu o persoan, reflecr n mod inerenr valoarea acelei persoane. Dac fur de la
cineva esre greir penrru c l consider pe cellalr mijloc penrru aringerea propriei mele
fericiri. Imperarivul caregoric reglemenreaz moralirarea ac(iunilor care afecreaz
individualirarea noasrr. Sinuciderea esre un lucru ru penrru c consider via(a proprie mijloc
penrru a arenua propria-mi mizerie. Kanr a ajuns s cread c moralirarea rururor ac(iunilor
poare fi derermninar prin raporrarea la acesr principiu unic al daroriei.
IMMANUEL KANT (1724-1804) s-a nscur ca fiu al unui elar n KnigsLerg, Frusia
orienral. n 1755 i-a luar docrorarul, dup care a conferen(iar la universirare, ajungnd n
1770 profesor de logic i merafizic. A acris foarre mulr dar aLia de acum ncepe s se
manifesre originalirarea lui nrr-o arirudine criric fa( de preren(iile ra(ionalisre la
cunoarerea chesriunilor merafizice.n 1781 apare Cririca ra(iunii pure, n 1785 nremeierea
merafizicii moravurilor iar n 1788 Cririca ra(iunii pracrice, o versiune mai cuprinzroare a
nremeierii. n 1793, puLlicarea lucrrii Religia n cadrul limirelor simplei ra(iuni a srrnir o
oarecare agira(ie, Kanr fiind oLligar s-i promir mprarului Friderich Wilhelm al III-lea c
nu va mai scrie alre lucrri pe reme reologice. A conrinuar s scrie pn n pragul mor(ii. A
16
dus o via( linirir i regular, a clrorir pu(in i a doLndir o repura(ie legendar penrru
puncrualirarea sa, avea mul(i priereni i era foarre respecrar i admirar de ro(i cei care-l
cunoreau. S-a spus despre el c ,s-a apropiar mai mulr decr oricare alrul de mLinarea
originalir(ii specularive a lui Flaron cu enciclopedismul roral al lui Arisrorel".
n(elegnd legile morale ca pe nire imperarive sau porunci care i men(in
nealrerar valaLilirarea (indiferenr dac sunr sau nu ndeplinire) filosoful din KnigsLerg esre
reprezenranrul prin excelen( al direc(iei deonrologice (imperarivisre), nonconsecin(ionisre n
eric. Fenrru Kanr erica esre acea parre a filosofiei care nu-i propune s descrie i s explice
via(a moral ci s sraLileasc legisla(ia suprem, definiriv a moralir(ii.
n nremeierea merafizicii moravurilor i va prezenra principiile moralir(ii iar n
Cririca ra(iunii pracrice (considerar a doua oper fundamenral a filosofului) i va edifica
sisremul eric. n lucrrile ulrerioare, Religia n cadrul limirelor simplei ra(iuni, Merafizica
moravurilor (1797) preocuprile sale erice se vor suLsuma alrora, sau se vor concenrra asupra
proLlemelor concrere ale moralir(ii, aplicrii ei n via(a coridian.
Cum poare oare conriin(a noasrr s disring Linele de ru! Bun, va considera Kanr,
esre numai ceea ce nu-i de(ine valoarea din afar, de la vreun scop oarecare, oricr de
superior ar fi el, ci o are originar n sine i de aceea nu o poare pierde niciodar. Bun nu poare
fi decr ceea ce sr n purerea noasrr, ceea ce esre Lun prin sine i ca arare esre Lun n mod
necondi(ionar, aLsolur. Ce se afl oare n conriin(a moral a oamenilor i ndeplinere acesre
exigen(e! Kanr nu nrrzie s rspund: voin(a Lun.
Fenrru ca s fie Lun voin(a ac(ioneaz (nu doar penrru a respinge pasiunile sau
nclina(iile) exclusiv din respecrul penrru darorie. Consrirurive penrru voin(a Lun nu sunr
scopurile (ca n cazul reoriilor releologice) sau rezulrarele la care duc ac(iunile ei, ci valoarea
n sine, a ac(iunilor ei (reorie deonrologic!). Voin(a esre Lun nu prin ce realizeaz, esre Lun
n sine penrru c i exrrage din ea nsi legea moral, pe care i-o asum i o urmeaz, n
consecin( valoarea vie(ii morale consisr n consecven(a urmrii legii morale. Voin(a pur
sau Lun esre sursa demnir(ii fiin(elor umane, ea l face pe om s apar(in ca fiin( liLer de
legea moral.
Filosoful german dovedere un araamenr aLsolur, ce poare prea asrzi cel pu(in
exagerar, penrru darorie. Daroria ar fi porrivir lui oLliga(ia pe care o avem de a ne derermina
ac(iunile exclusiv prin forma legii morale.
Ideea de liLerrare joac un rol dererminanr n procesul mplinirii daroriei. LiLerrarea
esre condi(ia viral a moralir(ii, numai o fiin( liLer i poare dicra siei legea moral. A fi
liLer esre roruna cu a fi auronom. Auronomia ca principiu al lumii suprasensiLile esre n
acelai rimp i principiul fundamenral al moralir(ii, al lumii inreligiLile cruia omul i
apar(ine ca noumenon. Legea moral esre expresia ra(iunii pure pracrice, adic a liLerr(ii.
Conrienrizarea liLerr(ii pe care o face posiLil moralirarea ne ofer i cerrirudinea c nu
apar(inem doar lumii fenomenale (generar de principiul inalienaLil al cauzalir(ii) ci i unei
lumi inreligiLile, guvernar de o cauzalirare necondi(ionar a ra(iunii.
Ereronomia voin(ei acrul prin care voin(a nu-i d singur legea, ci oLiecrul voin(ei,
esre acela care i-o d, voin(a se depere pe sine i caur legea care s o derermine n
proprierarea unui oLiecr oarecare. Ac(iunile care vizeaz fericirea, sau cele efecruare din
credin(a c se conformeaz poruncilor divine sunr ereronomice i nu au n consecin( valoare
uman. Admirerea deduLlrii lumii i a omului ridic proLlema legrurii dinrre cele dou
realir(i: ce legrur exisr oare nrre lumea fenomenelor i cea a noumenelor, nrre
cauzalirare i liLerrare!
17
Kanr ncearc s rezolve aceasr proLlem prin conceprul de caracrer. El disringe n
acesr sens caracrerul sau eul empiric (fiin(a concrer dorar cu sim(uri i rrup) de eul
inreligiLil (care se cluzere dup ra(iune). Cel din urm deriv din primul, fr a purea ri
cum anume. Frimul esre manifesrarea sesizaLil i cognosciLil a celui de-al doilea, care i
consriruie Laza i i poarr rspunderea. Exisren(a eului inreligiLil poare fi dovedir prin faprul
c i arunci cnd ac(iunile ne sunr dererminare de cauze inrerne sau exrerne dererminaLile, ne
sim(im liLeri, avem conriin(a c am fi purur ac(iona i alrfel (ceea ce poare fi rorui doar o
iluzie iluminisr). O alr dovad a realir(ii duale a caracrerului esre remucarea senrimenrul
de vinov(ie, prerea de ru care nso(ere o ac(iune conrrar Linelui. n rimp ce eul empiric
esre supus facricir(ii pure, eul inreligiLil esre definir de insran(a normariv a legii morale care
se exprim mereu un imperariv. Cerin(ele care pleac de la insran(a legii morale
(imperarivele) se afl de mulre ori n opozi(ie fa( de poren(ialul sensiLil (afecre, dorin(e,
nclina(ii, insrincre ale eului empiric).
Kanr deoseLere dou ripuri de imperarive:
- imperarivele iporerice (conringenre, relarive) valaLile doar n anumire condi(ii (ex.
Dac vrei s rii limLa german rreLuie s nve(i.). Acerea urmresc scopuri
empirice care derermin voin(a, ele difer de la suLiecr la suLiecr. Se por disringe
nenumrare ,principii ale fericirii", nu ro(i oamenii care nzuiesc spre fericire o
n(eleg la fel. Asrfel orice deduc(ie a daroriilor din scopuri esre empiric, deci
fals.
- imperarivele caregorice, valaLile la modul aLsolur, n afara oricror condi(ii.
Legea moral rreLuie s fie independenr de orice scopuri, valoarea ei nu sufer nici o
schimLare, indiferenr dac oamenii o respecr sau nu ea are o oLligarivirare aLsolur. Ea esre o
crea(ie a omului i se nremeiaz pe auronomia voin(ei. Fr a formula condi(ii sau a urmri
scopuri ea exprim doar forma unei ac(iuni, fcnd aLsrrac(ie de con(inurul, rezulrarele sau
implica(iile ei. Ea enun( neechivoc poruncind necondi(ionar moralir(ii.
n concep(ia lui Kanr nu exisr decr o singur lege moral, alre precepre (TreLuie s
fii cinsrir! Nu rreLuie s ucizi!) sunr principii de care nici o socierare nu se poare lipsi, fr a fi
i legi morale, nrrucr nu au arriLurul universalir(ii (admir i excep(ii, exisr sirua(ii n care
rreLuie s ucidem sau s min(im). Fa( de legea moral nu sim(im respingere i nu o sim(im ca
pe un jug, ci un senrimenr de respecr, unicul senrimenr admisiLil din puncr de vedere moral.
Dac facem aLsrrac(ie de orice con(inur al legii (de orice scopuri pe care le-ar purea urmri
voin(a sau ra(iunea pracric) arunci imperarivul caregoric va avea urmroarea formulare:
Ac(ioneaz numai conform acelei maxime prin care s po(i vrea ca ea
s devin o lege universal.
Fenrru Kanr legile universale exprim exisren(a unor oLiecre n msura n care
aceasr exisren( esre dererminar formal de ele i se numere narur. La fel n domeniul
pracric, dac maxima voin(ei suL imperarivul creia au loc ac(iunile, esre universalizar,
nl(ar la rangul de lege, ea confer ac(iunilor o exisren( oLiecriv, consriruind cu ele o
ordine echivalenr din puncr de vedere reoreric cu aceea a narurii. De aceea imperarivul
caregoric mai poare fi formular i asrfel:
Ac(ioneaz ca i cnd maxima ac(iunii rale ar rreLui s devin, prin
voin(a ra, lege universal a narurii.
18
,Narur" nu se refer aici la narura oLiecriv, empiric, ci la o ordine din care esre
exclus ror ceea ce esre conrrar moralir(ii. Legea moral, crea(ie a voin(ei pure a omului, i
confer acesruia o valoare unic, care face din el o fiin( capaLil de moralirare, o fiin(
demn, invesrere fiin(a uman cu demnirare. Demnirarea legii morale l sirueaz pe om nrr-
o ordine superioar, n lumea suprasensiLil, noumenal. Imperarivul caregoric capr n
acesr fel con(inur, respecrarea demnir(ii umane, ceea ce esre evidenr n formularea:
Ac(ioneaz asrfel ca s foloseri umanirarea, arr n persoana ra, cr i
n persoana oricui alruia, nrordeauna ca scop, iar niciodar numai ca mijloc.
Noul con(inur al imperarivului, dei mai concrer, nu-i pierde valaLilirarea
universal. Omul nu esre doar scop n sine, ci i scop final al narurii, n calirarea lui de fiin(
moral, i numai n aceasr calirare. Desigur sunrem pui n sirua(ia de a ne servi ca mijloace,
unii de al(ii reciproc, fiindc avem nevoie unii de al(ii, nu rreLuie ns s uirm c cei care ne
fac servicii sunr i ei fiin(e demne.
Lucrul cel mai grav, din pucr de vedere moral, esre de a-i consrrnge pe oameni s
fac ceea ce esre conrrar conriin(ei lor. SCOFUL VIE|II dinrr-o asemenea perspecriv nu
poare fi reprezenrar decr de ,propria perfec(iune". Ferfec(iunea odar asumar, oricr de
mulr s-ar srrdui cineva nu poare fi arins pe parcursul unei vie(i umane, aceasra presupune
un progres care se nrinde dincolo de durara vie(ii unui om, dup Kanr rreLuie s admirem n
acesr sens c (aringerea perfec(iunii) se prelungere i nrr-o lume ce urmeaz vie(ii noasrre,
lume n care personalirarea noasrr se conserv, rreLuie darorir acesror considerenre s
admirem nemurirea suflerului, nu ca pe o cerrirudine, cci aceasra nu poare consrirui oLiecr
de cunoarere ci ca pe o ,speran( consolaroare".
n Merafizica moravurilor (1797) se gsere a doua parre a docrrinei morale kanriene.
Gsim n aceasr lucrare morala kanrian expus docrrinar, o docrrin asupra
comporramenrului moral avnd ca fundamenr judec(ile sinrerice a priori. n aceasr lucrare
desrul de arid se regsere scopul invesriga(iilor sale cririce, ea esre veriga ulrim a nrregului
sisrem kanrian.
Una din primele darorii ale omului fa( de sine nsui esre cunoarerea de sine ca
persoan moral. Din puncr de vedere oLiecriv rreLuie s se urmreasc nencerar propria
perfec(ionare, aproprierea de scopul moral.
O alr darorie a omului fa( de sine esre culrivarea faculr(ilor spiriruale, suflereri i
fizice ca mijloc n vederea oricrui scop posiLil n vederea conformrii cu scopul exisren(ei
sale.
Daroria respecrului fa( de cellalr i de iuLire a aproapelui sunr darorii de apropiere a
scopurilor celuilalr, n scopul evirrii sirua(iei de a-l reduce la simplu mijloc al scopurilor
proprii.
Kanr ncearc, de la nivelul propriei concep(ii erice la perrinenra nrreLare: de ce ar fi
oare necesare daroriile morale, alruri de cele juridice, a cror respecrare esre necondi(ionar
n socierarea civil! Deoarece au menirea de a arra locul omului nrr-o lume alcruir penrru
a-l pune n valoare, penrru a eviden(ia umanirarea i nsemnrarea unei vie(i rrir mai presus
de nclina(ia narural a speciei. Fenrru c virrurea nu esre nnscur, ci produs prin
conrienrizarea superiorir(ii sale fa( de nclina(iile porrivnice comporramenrului moral.
19
Fiindc nu esre nnscur virrurea se deprinde n rimp, iar penrru c ea face oLiecrul
nv(rii nseamn c reoria sa esre o docrrin. Avnd srarurul de reorie riin(ific, ea rreLuie
s aiL o merod, care s ordoneze componenrele dup o idee i s consriruie un sisrem
srrucrurar ierarhic, ceea ce de alrfel Kanr a i inren(ionar scriind Cririca ra(iunii pracrice i
ulrerior Merafizica moravurilor.
TEORIA DATORIILOR FRIMA FACIE (W. D. ROSS)
ncepnd cu secolul al XIX-lea viziunea rradi(ional asupra daroriilor a lui Fufendorf
a czur n declin. Filosofii germani au ncepur s-l urmeze pe Kanr, cei Lriranici s-au lsar
sedui de sus(inerile urilirarisre, care ofereau n orice caz, cel pu(in, fundamenrri diferire
narurii oLliga(iei morale. Ulrima renrariv de a resuscira reoria daroriei pe rrmul ericii i-a
apar(inur lui WILLIAM DAVID ROSS (1877-1971).
Ross a fosr profesor la Merron College, ulrerior la Oriel College, Oxford. n 1938 a fosr
nnoLilar. $i-a adus o conrriLu(ie imporranr la srudiul filosofiei anrice, n parricular a lui
Arisrorel. A puLlicar de asemenea o carre despre Formele Flaronice (1951) i a edirar la Oxford
rraducerea lui Arisrorel, scriind o carre influenr i comenrarii la diferire rexre ale filosofului
grec. Ele esre rorui mai Line cunoscur penrru filosofia sa moral dezvolrar n dou opere
majore: The Righr and rhe Good (1930) i The Foundarion of Erhics (1939).
La fel ca i sus(inrorii reoriei daroriei din secolele 17-18, Ross argumenreaz c
daroriile noasrre sunr ,parre din narura fundamenral a universului". El plonjeaz asrfel n
cmpul deonrologic al ericir(ii. Acesr filosof credea c arunci cnd refkecrm asupra
convingerilor noasrre morale, acesrea dezvluie urmrorul ser de darorii:
- fidelirarea: daroria de a ne (ine promisiunile
- repara(ia (engl. repararion): daroria de a compensa rul fcur celorlal(i
- recunorin(a: daroria de a mul(umi - nu doar verLal - celor care ne ajur
- dreprarea: daroria de recunoare i respecra merirele i dreprurile celorlal(i
- Lunrarea (mrinimia): daroria de ne srrdui s-i ajurm pe ceilal(i s-i
mLunr(easc condi(iile n care rriesc
- auroperfec(ionarea: daroria de a ne culriva virru(ile, aprirudinile i capacir(ile
- nonrurarea (engl. nonmaleficence): daroria de a nu-i rni pe al(ii.
El le numere darorii prima facie (lar.- prima vedere) i consider c acesre nu sunr
aLsolure, aa cum credea, de exemplu, Kanr (nrrucr admir excep(ii). Ele nu au o ierarhie
srricr (purndu-se surclasa una pe alra n diferire mprejurri) i por fi nclcare n anumire
circumsran(e reale, rmnnd ns, n principiu, valaLile. Dup cum se poare oLserva unele
dinrre acesrea sunr idenrice cu cele din reoria rradi(ional a daroriei (Lunvoin(a,
auroperfec(ionarea). Ross las n afara lisrei daroriile fa( de Dumnezeu, cr i daroriile
20
polirice. |innd seama de convingerile morale acruale, el ncearc s includ n lisr principii
care nu sunr darorii, dar care reprezinr srandarde conremporane. Dei nu prerinde c ar fi
oferir o lisr compler sau definiriv filosoful crede c unele dinrre acesrea sunr sunr evidenre
prin ele nsele.
Concep(ia sa original s-a eviden(iar i impus prin ncercarea de a rezolva proLlema
conflicrului dinrre daroriile morale. Daroriile enumerare (numire prima facie, cum am vzur)
ar purea fi eludare arunci cnd n sirua(ii conflicruale o darorie poare inrra n opozi(ie cu alra.
A purea fi pus, de exemplu n sirua(ia de a alege s m salvez pe mine nsumi de a la nu muri
de foame, sau de sere, sau s salvez o alr persoan apropiar, aflar n aceeai dificulrare.
Fenrru a purea alege nrre darorii rreLuie s purem jusrifica ra(ional priorirarea pe care o
darorie o are n raporr cu alra. Ross sus(ine c nu exisr o priorirarea evidenr de a alege nrre
acesre darorii, penrru c nu avem nici o dovad care ar fi mai srringenr, nu esre deloc clar
care esre mai purernic. Fenrru a alege nrre daroriile care inrr asrfel n conflicr, ar rreLui s
consulrm propria inreriorirare i s decidem, de la caz la caz, fundamenrndu-ne decizia pe
inrui(ii (ceea ce poare fi considerar un puncr slaL, criricaLil, al sus(inerilor lui Ross).
Un alr exemplu: oLliga(ia de a respecra o nrlnire poare s cedeze n fa(a unei oLliga(ii
de a rezolva o urgen(. n a cesr caz prima facie ar fi fosr corecr ca nrlnirea s fie respecrar,
dar dinrr-o perspecriv mai general oLliga(ia cade, dac de exemplu eri oLligar s rranspor(i
o persoan accidenrar sau aflar n dificulrare. Asrfel dup o deliLerare mai ndelungar, suL
influen(a noilor impresii i a sirua(iei presanre, oLliga(ia ini(ial s-a dovedir iluzorie, chiar
dac agenrul era ncredin(ar c amLele darorii inrrare n conflicr sunr reale i la fel de
imperarive, ulrerior el fiind oLligar s renun(e la una dinrre ele.
Nu dispunem nici de o lisr de darorii definirive i nici de proceduri clare de a sraLili
priorirarea acesrora). Nu ne purem Laza decr pe inrui(ia moral nemijlocir, care ne spune
care dinrre posiLilele darorii devine oLliga(ie moral nrr-o sirua(ie dar.
Dei aceasr reorie ncearc s dea un sens acrelor noasrre n anumire sirua(ii dificile
sau chiar rragice, ea poare presupune c uneori esre necesar s apelm la consecin(e. Am purea
fi nevoi(i s calculm de exemplu, cr de mare esre rul ce ar rezolva dac am alege un acr A,
n compara(ie cu acrul B, i s alegem pe Laza acesrui rezulrar. Se ridic ns dificulrarea
penrru o eric deonrologic, fundamenrar pe principiul daroriei i se vrea neconrradicrorie i
consecvenr acesrui principiu - de a explica modul n care se ierarhizeaz daroriile, dac nu se
inrroduc n ecua(ie considera(ii suplimenrare legare evenrual de urilirare.
A fura hran penrru a supravie(ui nu esre greir, din puncr de vedere moral, nrr-o
sirua(ie exrrem. Aceasra nu nseamn c acrual de a fura devine creodar drepr n sine.
Furrul violeaz daroria prima facie de a fi drepr (a recunoare i respecra dreprul cuiva de a
poseda Lunuri). Dar furrul (sau minciuna viral, spionajul) por reprezenra creodar rul mai
mic. n felul acesra D. Ross ne ajur s solu(ionm n anumire circumsran(e excep(ionale o
alegere moral rragic prin jusrificarea rului mai mic.
III. ETICA VIRTU|II
ARISTOTEL (384-322 .Hr.) s-a nscur la Sragira, n Macedonia, ca fiu al lui Nicomachos,
medic la currea regelui macedonean Amynrhas al II-lea, Lunicul lui Alexandru Macedon. A
inrrar n Academia plaronician la vrsra de 17 ani i a rmas acolo rimp de 20 de ani, pn la
moarrea lui Flaron, cnd s-a rerras la Assos. nrre 343-340 a fosr rurorele lui Alexandru
21
Macedon, la invira(ia rarlui acesruia, regele Filip al II- lea. n 335 se nroarce la Arena, unde
nfiin(eaz nrr-un crng din apropierea remplului lui Apollo Lyceus, Liceul, coala sa de
filosofie numir i peripareric (gr. periparos alee acoperir de plarani). Aici a consrruir
prima mare LiLliorec a anrichir(ii. La moarrea lui Alexandru 323 - a fosr nevoir s se
rerrag n Chalcis, unde a rmas pn la moarre.
Frincipiile filosofiei morale, sunr expuse de Arisrorel n rrei scrieri: Erica Nicomahic i
Erica Eudemic, Marea eric sau Magna Moralia (a crei parernirare a fosr ndelung
conresrar, conrroversa iscar de acesr suLiecr nc nu s-a srins) cu roare c sugesrii, referin(e
se gsesc i n alre lucrri (Folirica, Merafizica), n care se dezLar diferire aspecre ale acesrei
pr(i a filosofiei sale. Erica Eudemic esre un vasr comenrariu al lui Eudem din Rhodos, asupra
primei lucrri aminrire, aceasra fiind principala, de alrfel i singura, lucrare aurenric psrrar
din domeniul ericii, din ampla oper arisrorelic.
FroLlema cenrral a ericii arisrorelice gravireaz n jurul narurii i mijloacelor de realizare
a Linelui, insriruir ca scop aLsolur spre care rinde rorul. Nu esre ns vorLa de Binele n sine,
aLsrracr i rranscendenr (Flaron), fa( de care Arisrorel face eforruri de a-i delimira i preciza
pozi(ia, ci de un Line nu doar deziraLil ci i realizaLil n pracric, deci de un Line accesiLil
omului. Flaron era ncredin(ar c dererminarea i cunoarerea Binelui esre suficienr penrru
purificarea suflerului, c de ndar ce cunoarem / ne reaminrim vom i realiza Linele n roare
ac(iunile noasrre. Arisrorel va diferen(ia Linele n func(ie de parricularirarea sirua(iilor, a
conduirelor care le sunr adoprare, a persoanelor care ac(ioneaz.
Erica arisrorelic se va disringe de filosofiile morale anrerioare, prin considerarea Binele
necesar a fi doLndir, care nu mai esre unul general, aLsrracr, nu esre Linele filosofilor, ci
Linele omului, Linele unui individ concrer. Modul n care Arisrorel concepe Binele suprem,
eviden(iaz disran(a care separ filosofia sa, n primul rnd, de cea a magisrrului su. Maxima
,Mi-e prieren Flaron, dar mai prieren adevrul", se va porrivi i n acesr caz.
Cel ce a fosr numir Filosoful a nlocuir n conceperea Linelui rranscenden(a cu imanen(a,
aLsolurul cu relarivul, i a reaezar n acelai rimp virrurea n rela(ie cu rradi(ionala cale de
mijloc, parriculariznd-o n func(ie de aprirudinile i capacir(ile fiecruia. Fiecare poarr n
sine propriul model i se dezvolr nrre grani(ele acesrei marrice i n inreriorul propriilor
limire. Dei a fosr un filosof al ra(iunii, el a fosr ncredin(ar c ra(iunea nu are asupra noasrr o
purere arr de mare, cr i conferea Flaron, ea ac(ioneaz n fapr doar sprijinir de caracrer.
Virrurea cere un eforr sus(inur desrinar forrificrii energiei. Ac(iunea poare fi gndir doar n
raporr cu exreriorirarea, cu alrerirarea care poare oricnd lua forma unei adversir(i.
Arisrorel concepe omul n raporr cu via(a real, reresrr, singura n msur s asigure
rransformarea derermina(iilor esen(iale ale fiin(ei umane n valori concrere. Deplina realizare
a umanului esre roruna cu a aringe Binele suprem, scopul perfecr spre care rinde rorul,
singurul urmrir rordeauna penrru el nsui i niciodar ca realizare a alrui scop (Erica
Nicomahic, 1094 a, 18-20, rrimirerile se fac la edi(ia lucrrii aprur la Edirura $riin(ific i
Enciclopedic, Bucureri, 1988). Finalirarea Linelui esre de curar nu n lumea de dincolo, nu
n dimensiuni onrologice alrernarive, ci nrre grani(ele cer(ii, realirare poliric superioar i
accesiLil oricui. Scopul conduirei Lune nu se poare separa de scopul srarului, i n acelai fel
moral nu poare fi gndir decr n rela(ie cu polirica.
|elul cel mai nalr, spre care rinde orice eforr uman, esre aringerea srrii de fericire. Dei
esre concepur n moduri cr se poare de diferire, acesr scop esre numir de crre oameni
fericire (erim. gr. eudaimonia fericire, Lunsrare, succes). Concep(ia moral arisrorelic
poarr denumirea eudemonism, cu roare c filosoful folosere rermenul doar ca simplu
22
insrrumenr de lucru, penrru a defini Linele curar. Eudaimonia apare drepr scop cenrral al
rururor sisremelor erice anrice, care vor inrerprera ns n mod diferir con(inurul no(iunii.
n Carrea I a Ericii Nicomahice, penrru a defini fericirea aurorul analizeaz, pe de o parre
conceprul de Line, pe de alr parre realirarea omului, prin prisma acrului specific ce-l
caracrerizeaz.
Fericirea rreLuie s fie asrfel:
- un Line perfecr i aurarhic (fiind scopul prin excelen( al rururor acrelor noasrre,
suficienr siei, care nu are nevoie de nimic alrceva ce i-ar purea spori valoarea),
- principiul final ce se sirueaz mai presus de elogii, numrndu-se prinrre Lunurile
desvrire i demne de venera(ie ce i apropie pe oameni de condi(ia divin,
- suprema frumuse(e supremul Line suprema plcere, formeaz o unirare ce nu
poare fi disociar i gndir decr unirar.
Esen(a eudaimoniei esre dererminar de narura acrului specific omului n calirare de om,
acr pur spirirual ce consr n exercirarea acriv a purerilor suflerului virruos , conform cu
ra(iunea sau nu lipsir de ra(iune" (1098 a, 7-8), de-a lungul unei nrregi vie(i desvrire.
Virrurea esre arr componenr cr i esen( a fericirii. Frincipiul virru(ii se afl n om i de
asemenea n om rreLuie siruar i sursa fericirii pe care Arisrorel o consider, cel pu(in n
principiu, accesiLil rururor (1099 L, 18). Srudiul virru(ii esre cerur de caracrerul complex al
fericirii, virrurea fiind calea de acces spre fericire. Fornind de la srrucrura suflerului, filosoful
sraLilere o ierarhie a virru(ilor corespunzroare fiecrei pr(i a acesruia. El i-a propus s
examineze exhausriv aceasr ierarhie, n scopul idenrificrii vie(ii perfecre i a oLiecrului ei i
n vederea formulrii definirive a conceprului de fericire. Analiza idenrific dou caregorii
mari ale virru(ii, care corespund pr(ilor suflerului: virru(ile erice (ale caracrerului) i virru(ile
dianoerice (ale inrelecrului).
Virrurea eric esre definir ca ,msura jusr", ca ,linia median", ca puncr de echiliLru
nrre dou exrreme, adic nrre dou vicii (excesul i insuficien(a). Dac n realirarea ei
psihologic virrurea reprezinr o msur porrivir, n ordinea moralir(ii ea reprezinr
nrordeauna o culme. Aurorul preia i duce mai deparre rradi(ia cii drepre sau de mijloc,
prezenr n numeroase sisreme erice (de la ndemnurile Celor $apre n(elep(i pn la filosofia
lui Flaron sau Firagora, de la Analecrele lui Confucius, pn la erica Ludhisr sau la opera lui
Hora(iu) care prescrie modera(ia, armonia i echiliLrul, evirarea aLarerilor i capcanelor din
oricare direc(ie. Fe parcursul Ericii Nicomahice filosoful realizeaz analize remarcaLile ale
virru(ilor erice: dreprarea, grandoarea suflereasc, generozirarea, modera(ia, cumprarea,
mrinimia, curajul.
Virru(ile dianoerice nu mai sunr n schimL medier(i, ceea ce penrru virrurea moral
semnific msura jusr, reprezinr penrru ele adevrul. OLiecrul lor esre consriruir de crre
principiile prime, ele sunr n fapr reguli drepre ale ra(iunii ce condi(ioneaz exisren(a oricrei
virru(i erice, asigurndu-i recrirudine moral. Virru(ile dianoerice (n(elepciunea speculariv,
inreligen(a, n(elepciunea pracric) sunr norme cu valoare de imperariv i lege.
Alruri de virru(i el analizeaz i dispozi(iile haLiruale ludaLile, care por fi considerare de
asemenea virru(i ( Llnde(ea, prierenia, .a.).
Odar definir i descris fericirea mai are nevoie i de siguran(, de sraLilirare, precum i
de anumire Lunuri exrerioare, care i servesc drepr accesorii cu rirlu de insrrumenre (snrare,
prierenii influenre, o minim Lunsrare marerial, origine noLil, copii reui(i, faprul de a nu
fi respingror).
23
Omul fericir va fi, la modul general, acela care ac(ioneaz nrordeauna n conformirare cu
virrurea perfecr, nzesrrar fiind cu suficienre Lunuri exrerioare care s-i permir s pun n
acr virrurea, i roare asrea, de-a lungul nrregii vie(i, nu doar n anumire momenre disparare.
Omul devine fericir cnd poare realiza ceea ce prin narura sa esre desrinar s realizeze, ceea ce
nseamn ca dincolo de dererminrile exrerioare s-i ndeplineasc daroria prescris prin
exigen(ele ra(iunii. Aproape c purem vorLi la Arisrorel, de o darorie de a fi fericir, aceasr
idee dei nu esre exprimar explicir n opera sa, esre rorui deoseLir de relevanr penrru
morala sa.
Filosoful nu poare rrece dimporriv pesre inegalirarea condi(iilor sociale, el
sus(ine c doar persoanele care posed averi, se por arra mrinimoase, c rreLuie s fii i mai
Logar penrru a fi capaLil de generozirare. Exclude asrfel masa lucrrorilor din sfera dominar
de moral, considernd c, apsa(i de nevoi, aceri oameni nu sunr expui renra(iilor suscirare
de Lani. Ceea ce esre ns inaccepraLil, esre c moralirarea pare a fi, din aceasr perspecriv,
porrivir doar penrru cei Loga(i.
Empirismul moral de care a fosr acuzar, a fosr adeseori exagerar. Cu roare c nu ra(iunea se
afl la Laza scopurilor pe care ni le furnizeaz dorin(a, ea ra(iunea are rorui menirea de a
veghea la dreapra lor mplinire.
SuLliniind imporran(a dererminanr a disrinc(iei dinrre simpla posesiune a virru(ii i
acrualizarea ei, Arisrorel a murar accenrul pe acrul moral, impunnd ideea c oLiecrul ericii
esre ac(iunea i nu reoria, urilirarea ei consrnd nu n impar(iala cunoarere a virru(ii (ca la
Flaron de exemplu), ci n indicarea modului de a o pune n aplicare. Frin urmare, aurorul
Ericii Nicomahice, nu numai c nu a pus nrre paranreze valoarea moralei i a ericii, ci le-a
ridicar presrigiul i le-a nzesrrar cu func(ii pracrice, le-a pus n rela(ie indisoluLil cu polirica
i le-a conferir un rol dererminanr n socierare.
Arisrorel a n(eles c fericirea individului nu poare fi gndir decr mpreun cu fericirea
cer(ii, iar aceasra se Lazeaz pe exisren(a unei clase de mijloc, n acelai mod n care fericirea
individului consr n alegerea personalizar a cii mediane a virru(ii. Arr n ceea ce privere
inreresele srarului, cr i inreresele individului eudemonismul recomand urmarea cii celei
mai drepre, parriculariznd nc o dar preferin(a elenismului penrru modera(ie i armonie.
Aceasr medierare nu arrn ns decr de individ, ea nu rreLuie confundar cu Binele
suveran, n raporr cu care virrurea reprezinr acrul cel mai nalr, apropierea de perfec(iunea
aLsolur. Ceea ce primeaz ns nrordeauna sunr inreresele comunir(ii de cer(eni, de aceea
i penrru acesr filosof, polirica esre scopul cel mai nalr al moralei, n acelai rimp ns n plan
axiologic, dac scopul poliricii esre Linele, nseamn c, cel mai mare Line omenesc esre o
valoare moral fundamenral.