Sunteți pe pagina 1din 8

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

H O TARAR E privind adoptarea Regulamentului privind onduita in par urile! minipar urile "i lo urile de #oa a de pe ra$a Se torului 3

Avand in vedere% - raportul comun de specialitate nr. 8222/15.10.2012 al Directiei Politiei Locale Sector 3, Directiei Parcuri Sector 3, Directiei Gospodarie Locala; -pre ederile !rdonantei de Gu ern nr.21/2002 pri ind "ospodarirea localitatilor rurale si ur#ane ; $n temeiul art. %5 alin. 1 si art. 81 alin. 2 lit. e din Le"ea nr.215/2001 pri ind &dministratia Pu#lica Locala, repu#licata. CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 H O T A R A S T E% Art&'.Se apro#a 'e"ulamentul pri ind conduita in parcurile, miniparcurile si locurile de (oaca de pe ra)a Sectorului 3 al *unicipiului +ucuresti, con,orm ane-ei care ,ace parte inte"ranta din pre)enta .otarare. Art&(& Primaria Sectorului 3 prin serviciile de specialitate, Directia Generala de Politie Locala Sector 3, Directia Gospodarie Locala si Directia Parcurilor Sector 3 vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. Art&3. Prezenta hotarare intra in vigoare incepand cu data afisarii la sediul Primariei Sectorului 3 din str.Parfumului nr.2-4, Sector 3. PRESE)INTE )E SE)INTA! NICOLESCU A)RIAN IONUT CONTRASEMNEAZA SECRETAR MARIUS MIHAITA NR. 173 DIN 15.10.2012
MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 ANEXA 1 la HCLS 3 nr. 173/2012

REGULAMENTUL PRIVIND CONDUITA IN PARCURILE MINIPARCURILE SI LOCURILE DE !OACA DE PE RA"A SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

La #la$%rar#a &REGULAMENTULUI PRIVIND CONDUITA IN PARCURILE MINIPARCURILE SI LOCURILE DE !OACA DE PE RA"A SECTORULUI 3 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI'()a* a+*, -n +#.#r# *r/a,%ar#l# a0,# n%r/a,-+#1 )Pr#+#.#r-l# OG nr.2/2001 2r-+-n. r#3-/*l 4*r-.-0 al 0%n,ra+#n,--l%r 0* /%.-5-0ar-l# (0%/2l#,ar-l# *l,#r-%ar#6 )Pr#+#.#r-l# L#3-- nr.71/1881 9 2#n,r* (an0,-%nar#a 5a2,#l%r .# -n0al0ar# a *n%r n%r/# .# .# 0%n+-#,*-r# (%0-ala a %r.-n-- (- l-n-(,-- 2*$l-0# r#2*$l-0a,a 0* /%.-5-0ar-l# (0%/l#,ar-l# *l,#r-%ar#6 )D-(2%:-,--l# OG nr.;;/202)2r-+-n. r#3-/*l .# .#,-n#r# al 0a-n-l%r 2#r-0*l%(-6 )L#3#a nr. 2</2007 2r-+-n. r#3l#/#n,ar#a (- a./-n-(,rar#a (2a,--l%r +#r:- .-n -n,ra+-lan*l l%0al-,a,-l%r r#2*$l-0a,a 2008 )L#3#a <7/2012 2#n,r* /%.-5-0ar#a (- 0%/2l#,ar#a L#3-- nr. 2</2007 2r-+-n. r#3l#/#n,ar#a (- a./-n-(,rar#a (2a,--l%r +#r:- .-n -n,ra+-lan*l l%0al-,a,-l%r. 1 )Or.%nan,a .# *r3#n,a nr. 11</2007 2#n,r* /%.-5-0ar#a (- 0%/2l#,ar#a Or.%nan,#- .# *r3#n,a a G*+#rn*l*- nr. 18;/200; 2r-+-n. 2r%,#0,-a /#.-*l*)Or.%nan,a .# *r3#n,a 2r-+-n. -n(,-,*-r#a Pr%3ra/*l*- na,-%nal .# -/$*na,a,-r# a 0al-,a,-- /#.-*l*- 2r-n r#al-:ar#a .# (2a,-- +#r:- -n l%0al-,a,- OUG nr. ;8/2007 )L#3# 2#n,r* a2r%$ar#a Or.%nan,#- .# *r3#n,a a G*+#rn*l*- nr. ;8/2007 2r-+-n. -n(,-,*-r#a Pr%3ra/*l*- na,-%nal .# -/$*na,a,-r# a 0al-,a,-- /#.-*l*- 2r-n r#al-:ar#a .# (2a,-- +#r:- -n l%0al-,a,- l#3#a nr. 3<3/2007 - LEGE Nr. ;</2012 2r-+-n. .#(5=>*rar#a a0,-+-,=?-l%r .# 2-0n-0. )H%,arar#a ;37 .-n 7 -*n-# 2007 2r-+-n. (,a$-l-r#a (- (an0,-%nar#a 0%n,ra+#n,--l%r la n%r/#l# .# 2r#+#n-r# (- (,-n3#r# a -n0#n.--l%r )L#3#a 138 .-n 1 a2r-l-# 2002 @L#3#a 138/2002A 2#n,r* a2r%$ar#a Or.%nan,#- G*+#rn*l*- nr. B7/2001 2r-+-n. (#r+-0--l# 2*$l-0# .# (al*$r-:ar# a l%0al-,a,-l%r . )L#3#a 211/2011 2r-+-n. r#3-/*l .#(#*r-l%r. )HG 2<7/2011 2#n,r* /%.-5-0ar#a (- 0%/2l#,ar#a H%,arar-- G*+#rn*l*- nr. 721/200; 2r-+-n. 3#(,-%nar#a a/$ala4#l%r (- a .#(#*r-l%r .# a/$ala4#. )L#3#a 310 .-n 2B -*n-# 200< @L#3#a 310/200<A 2#n,r* /%.-5-0ar#a (- 0%/2l#,ar#a L#3-- a2#l%r nr. 107/1887 )H%,arar#a nr. 30< .-n 31/0B/2008 a C.G.M.B.Privind aprobarea normelor de protectie a spatiilor verzi pe teritoriul Municipiului Bucuresti ) HOTARAREnr. 120 .-n 2010)07)30 a C.G.M.B. Pr-+-n. a2r%$ar#a n%r/#l%r .# (al*$r-:ar# (- -3-#n-:ar# al# M*n-0-2-*l*- B*0*r#(,-) An#Ca 1 (- An#Ca 2

ART. 1 In 2ar0*r-l# /-n-2ar0*r-l# (- l%0*r-l# .# 4%a0a .# 2# ra:a a./-n-(,ra,-+ ,#r-,%r-ala a (#0,%r*l*- 3 (# -n,#r:-0#1 @1A a.) Ruperea si deteriorarea florilor din perimetrul spatiilor verzi definite conform legii. b.) Decojirea trunchiurilor arborilor ,taierea de ramuri din arburi si arbusti, prinderea de corpuri straine de trunchi / ramuri (inclusiv fixarea de indicatoare si reclame). c.) Defrisarea arborilor si arbustilor. d.) Distrugerea totala sau partiala a mobilierului urban, a vaselor decorative, statuilor, monumentelor, cladirilor, chioscurilor, imprejmuirilor, gardurilor si fantanilor arteziene. e.) Deteriorarea aleilor, cailor de acces, bordurilor, stalpilor de iluminat, gurilor de incendiu, retelelor electrice si de irigat, gurilor de scurgere si a capacelor caminelor retelelor de utilitati din spatiile verzi. f.) Recoltarea de fructe, muguri, cetina, plante medicinale. g.) rinderea faunei protejate specifice ecosistemului parcurilor. !unt interzise" orice form# de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau v#t#mare a exemplarelor aflate $n mediul lor natural, $n oricare dintre stadiile ciclului lor biologic% deteriorarea, distrugerea &i / sau culegerea inten'ionat# a cuiburilor &i / sau a ou#lelor din natur#% deteriorarea &i / sau distrugerea locurilor de reproducere ori de odihn#. h.) (runcarea de ambalaje, hartii, sticle, resturi menajere, tigari, cadavre de animale si orice alte deseuri pe spatii verzi, alei, fantani, lacuri, bazine. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la ;0 la 100 l#-. @2A a.) )alcarea si stationarea pe iarba in alte zone decat cele de odihna si recreere, semnalizate sau indicate pe planurile existente la punctele de informare de la intrarile in parcuri. b.) )alcarea peste garduri vii, plantatii de arbusti, plante de umbra, liane, precum si distrugerea vegetatiei din jardiniere si vase decorative. c.) Deplasarea pe biciclete in afara traseelor special amenajate, cu exceptia persoanelor cu handicap locomotor. A00#(*l (- .#2la(ar#a ,r-0-0l*r-l%r -n 2ar0*r- #(,# -n,#r:-(. d.) *rcarea pe monumente, statui, fantani, banci, escaladarea imprejmuirilor.

e.) +utarea, rasturnarea sau distrugerea bancilor, cosurilor, indicatoarelor din locurile unde au fost amplasate. f.) ,ranirea faunei din parcuri cu alte produse decat cele comercializate in punctele de desfacere autorizate din perimetrul acestora. g.) !caldatul in lacurile si fantanile arteziene. h.) escuitul fara autorizatie cu exceptia zonelor special amenajate in acest sens.

i.) Depozitarea deseurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agentilor comerciali la platformele de gunoi proprii parcurilor, cat si in perimetrul spatiilor verzi. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 100 la 200 l#-. @3A a.) Distrugerea spatiilor verzi si a arborilor, arbustilor cu ape reziduale, produse chimice, produse petroliere. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 200 la 1000 l#- 2#n,r* 2#r(%an# 5-:-0# (- 0* a/#n.a .# la 1000 la ;000 l#- 2#n,r* 2#r(%an# 4*r-.-0#. b.) Raspandirea sau reversarea directa pe sol, spatii verzi, a apelor uzate menajere, a celor rezultate din spalarea masinilor de orice fel. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (n0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 200 la ;00 l#- 2#n,r* 2#r(%an# 5-:-0# (- 0* a/#n.a .# la 300 la 1000 l#- 2#n,r* 2#r(%an# 4*r-.-0#. c.) !e interzice poluarea apelor de suprafata prin spalarea de obiecte, produse, ambalaje, materiale, animale. d.) !e interzice deversarea in apele de suprafata sau subterane, a apelor uzate, fecaloid menajere. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la ;000 la 10.000 l#- 2#n,r* 2#r(%an#l# 5-:-0# (- 0* a/#n.a .# la 30.000 la 70.000 l#2#n,r* 2#r(%an# 4*r-.-0#. ART. 3 ) A00#(*l -n -n0-n,a 2ar0*r-l%r @1A a.A S# -n,#r:-0# a00#(*l ,*,*r%r a*,%+#D-0*l#l%r /%,%0-0l#,#l%r a al,%r /-4l%a0# .# ,ran(2%r, /%,%r-:a,# a *,-la4#l%r 2r#0*/ (- a +#D-0*l#l%r 0* ,ra0,-*n# an-/ala. $.A S# -n,#r:-0# a00#(*l 2# (*2ra5a,a la0*r-l%r .-n ra:a .# 0%/2#,#n,a a DIRECTIEI PARCURILOR SECTOR 3 a a/$ar0a,-*n-l%r (- $ar0-l%r .# a3r#/#n, .# %r-0# ,-2.

@2A EC0#2,--1 a.) (utovehiculele aflate in misiune apartinand salvarii, +inisterului (dministratiei si -nternelor, +inisterului ublic, +inisterului (pararii .ationale, !erviciului Roman de -nformatii, !erviciului de rotectie si aza, ompieri, olitia /ocala !ector 0. b.) (utovehicule si utilajele apartinand administratorilor parcurilor. c.) (utovehiculelor destinate interventiilor la retele edilitare. ..A A*,%+#D-0*l#l# 0* /a(a ,%,ala /aC-/a a*,%r-:a,a /a- /-0a .# .# 3 ; ,%n# .#(,-na,# a2r%+-:-%nar-- 2*n0,#l%r 0%/#r0-al# .-n -n0-n,a 2ar0*r-l%r -n,r# %r#l# 07.00) 08.00 r#(2#0,an. l-/-,a .# +-,#:a .# ; E//%ra n*/a- 2# $a:a a*,%r-:a,-#- .# a00#( #/-(a .# DIRECTIA PARCURILOR SECTOR 3. #.A A00#(*l a/$ar0a,-*n-l%r (- $ar0-l%r .# a3r#/#n, #(,# 2#r/-( n*/a- 2# $a:a a*,%r-:a,-#- (2#0-al #/-(a .# DIRECTIA PARCURILOR SECTOR 3. ART. 3.1 9 A00#(*l -n -n0-n,a /-n-2ar0*r-l%r .# 2# ra:a (#0,%r*l*- 31 aA A00#(*l -n /-n-2ar0*r-l%r #(,# 2#r/-( n*/a- -n,r# %r#l#1 07.00 9 23.006 ART. 3.2. 9 Pr%3ra/ .# *,-l-:ar# a l%0*r-l%r .# 4%a0a .# 2# ra:a (#0,%r*l*- 31 aA Pr%3ra/*l .# *,-l-:ar# a l%0*r-l%r .# 4%a0a #(,# 0*2r-n( -n,r#1 0B.00 9 22.00 N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 3000 la ;000 l#-. ART. < C* 2r-+-r# la a0,-+-,a,-l# 0%/#r0-al# .#(5a(*ra,# -n 2ar0*r-l# .# ra:a a./-n-(,ra,-+ ,#r-,%r-ala a (#0,%r*l*- 3 (# -n,#r:-0#1 a.) 1fectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevazute in )odul comercial sau in alte legi, fara acordul prealabil al D-R1)2-1- (R)*R-/3R !1)23R 0 si indeplinirea conditiilor stabilite prin lege. b.) Desfasurarea de activitati economice, de turism si agrement neautorizat. c.) 4anzarea ambulanta a oricaror marfuri in alte locuri decat cele autorizate de DIRECTIA PARCURILOR SECTOR 3 (- PRIMARIA SECTORULUI 3 BUCURESTI. d.) 1fectuarea de acte sau fapte de comert cu bunuri a caror provenienta nu este dovedita, in conditiile legii.

e.) 5otografierea sau filmarea $n scopuri comerciale nu este permis# dec6t cu aprobarea D-R1)2-1- (R)*R-/3R !1)23R 0 si a directiilor de specialitate din cadrul rimariei sectorului 0 7ucuresti. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 1000 la 1;00 l#- 2#n,r* 2#r(%an# 5-:-0# (- 0* a/#n.a .# la 7000 la 20.000 l#- 2#n,r* 2#r(%an# 4*r-.-0#. ART.; A0,-+-,a,-l# 0*l,*ral# (%0-al# (- 0%n0*r(*r-l# (2%r,-+# (# +%r .#(5a(*ra n*/a- 0* a0%r.*l D-R1)2-1- (R)*R-/3R !1)23R 0 si a directiilor de specialitate din cadrul rimariei sectorului 0 7ucuresti. ART.7 P#n,r* a(-3*rar#a 0l-/a,*l*- .# %r.-n# (- l-n-(,# 2*$l-0a -n 2ar0*r- /-n-2ar0*r- l%0*r.# 4%a0a (- 2r%/%+ar#a *n%r r#la,-- 0-+-l-:a,# -n +-a,a 0%,-.-ana 0#,a,#n-- (*n, %$l-3a,(a a-$a *n 0%/2%r,a/#n, 0-+-0 /%ral (- r#(2%n(a$-l.A(,5#l (# -n,#r:-0 (- (# (an0,-%n#a:a *r/a,%ar#l# 5a2,#1 8. .u se permite apelarea, in mod repetat, la mila publicului, de catre o persoana apta de munca, precum si determinarea unei persoane la savarsirea unor astfel de fapte. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 100 la ;00 l#-.
9. !crierea sau desenarea, fara drept, pe peretii cladirilor, pe garduri sau pe obiecte de

folosinta comuna aflate in locuri publice, deteriorarea prin orice mijloc a acestora, precum si dezlipirea sau distrugerea, fara drept, a reclamelor, anunturilor si afiselor legal expuse in locuri anume destinate. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 100 la ;00 l#-.
0. )onsumul de bauturi alcoolice in interiorul parcurilor, miniparcurilor sau al locurilor de

joaca, cu exceptia spatiilor special amenajate pentru consumarea bauturilor alcoolice. -n locurile publice amenajate se interzice cu desavarsire consumul de bauturi alcoolice de catre persoanele care nu am implinit varsta de 8: ani. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 200 la ;00 l#-.
;. 2ulburarea fara drept a linistii vizitatorilor parcurilor, miniparcurilor, a locurilor de joaca

si a locuitorilor din vecinatate prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 200 la 1000 l#-. ART.7

O$l-3a,--l# 2%(#(%r-l%r .# an-/al# .# 0%/2an-# 2# ,-/2*l 2l-/$ar-- a0#(,%ra 2# .%/#n-*l 2*$l-0. (8) /asarea in libertate ori fara supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 100 la ;00 l#-. @2A aA Sa .#,-na a(*2ra (a /a,#r-al#l# n#0#(ar# @5ara( /a,*ra 2*n3a #,0.A 2#n,r* 0*ra,ar#a l%0*l*- (- #+a0*ar#a .#4#0,--l%r 5-:-%l%3-0#. $A Sa n* 2#r/-,a a00#(*l an-/al#l%r .# 0%/2an-# 2# (2a,--l# +#r:- .-n 2ar0*r/-n-2ar0*r- -n (2a,--l# .# 4%a0a a/#na4a,# 2#n,r* 0%2--. 0A M#n,-n#r#a 0a-n-l%r -n l#(a -ar 0#- .-n 0a,#3%r-a 0a-n-l%r a3r#(-+- +%r 2*r,a %$l-3a,%r-* (- $%,n-,a. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 200 la ;00 l#-. @3A a.) !e interzice accesul in parcuri, miniparcuri si locuri de joaca a cainilor de categoria celor periculosi" it 7ull, 7oerbull, 7andog si metisii lor% (merican !taffordshire 2errier, 2osa, Rott<eiller, Dog (rgentinian, +astino .apolitano, fila 7razileiro, +astiff, )iobanesc )aucazian, )ane )orso si metisii lor. b.) 3rganizarea luptelor intre caini, antrenarea cainilor in acest scop si participarea cu caini la astfel de lupte, indiferent carei rase ii apartin cainii. c.) .eluarea masurilor de prevenire a atacului canin de catre proprietarul sau detinatorul temporar al cainelui, daca fapta s-a soldat cu ranirea sau cu uciderea unui animal domestic. N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 1;00 la 3000 l#-. Ar,.B @1A -n 2ar0*r-l# /-n-2ar0*r-l# (- l%0*r-l# .# 4%a0a .# 2# ra:a a./-n-(,ra,-+ ,#r-,%r-ala a (#0,%r*l*- 3 (# -n,#r:-0# a2r-n.#r#a >- 5%l%(-r#a 5%0*l*- .#(0D-(. @2A P#r(%an#l# 5-:-0# 0ar# .#(5=>%ar= a0,-+-,a,#a .# 2-0n-0 a* *r/=,%ar#l# %$l-3a?--1 a) s# arunce de&eurile doar $n locurile special amenajate% b) (= a2r-n.= 5%0*l .%ar Fn l%0*r-l# (2#0-al a/#na4a,# >- (= Fl (*2ra+#3D#:# Fn 2#r/an#n?=6 c) s# lase locul $n care au desf#&urat activitatea de picnic curat &i nealterat%

d) s# foloseasc# pentru satisfacerea necesit#'ilor fiziologice doar locurile special amenajate% e) s# nu spele obiectele care au deservit activit#'ii de picnic $n apele din vecin#tatea zonei special amenajate pentru activit#'ile de picnic . f) s# nu arunce 'ig#ri, chibrituri sau orice alte obiecte aprinse $n alte locuri dec6t $n cele special amenajate% g) s# nu desf#&oare activit#'i de picnic $n afara zonelor special amenajate pentru activit#'ile de picnic &i/sau a zonelor indicate pentru activit#'ile de picnic.= N#r#(2#0,ar#a a0#(,%r 2r#+#.#r- 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n,-# (- (# (an0,-%n#a:a 0* a/#n.a .# la 100 la ;000 l#-. Ar,.8 Gn0=l0ar#a .-(2%:-?--l%r 2r#:#n,*l*- R#3*la/#n, a,ra3# .*2= 0a: r=(2*n.#r#a 0%n,ra+#n?-%nal= 2#nal= /a,#r-al= (a* 0-+-l= 0%n5%r/ l#3-(la?-#- Fn +-3%ar#. Ar,.10 Gn0=l0ar#a 2r#+#.#r-l%r .-n 2r#:#n,*l R#3*la/#n, 0%n(,-,*-# 0%n,ra+#n?-# .a0= 5a2,#l# n* a* 5%(, (=+Hr>-,# a(,5#l Fn0H, 2%,r-+-, l#3-- 2#nal# (= 0%n(,-,*-# -n5ra0?-*n#. Ar,. 11 C*an,*/*l a/#n:-l%r (# (,a$-l#>,# >- (# r#a0,*al-:#a:= 2#r-%.-0. Ar,.12 C%n(,a,ar#a (- (an0,-%nar#a 0%n,ra+#n,--l%r (# 5a0# .# 0a,r# Pr-/ar*l (#0,%r*l*- 3 (-/2*,#rn-0-,- a0#(,*-a D-r#0,-a G#n#rala .# P%l-,-# L%0ala S#0,%r 3 (- al,# -n,-,*,-0%/2#,#n,# -n 0%n5%r/-,a,# 0* l#3-(la,-a -n +-3%ar#.

D-r#0,-a G#n#rala .# P%l-,-# L%0ala S#0,%r 3

Directia Parcurilor Sector 3

D-r#0,-a Gospodarie Locala