Sunteți pe pagina 1din 1

paresiii insufle o noul liberlate: pe carei-o aduccdsdtoria Fericirea, zdpadd).

9i prietenii, Sankt (Doud, surori in balconinfata portulw, cca1821, mai prezentil femininieste figura propriu. seincarcicu un simbolism maidens, coloritul, Ermitai), Petersburg, sunt . Cuincepere peisaje insolite, cu tolte cd acestea mereu reprezintd Friedrich din 1820, polare, in peisajele propriacdtIarc a divinului lui dupi naturl Exprimiastfel fiuctulstudiilor pictetzi primele se imbogdlesc; Motivele bibliceitaliene. in opoziliecu tradiliascenelor picturale, un materiei fluiditatea la M. Dahl patriotice. de imprumuti scene cateva interioare $i in lungitrisituri; se subtiazi inspiratide Seydelnann, coloritmai proaspitTuga,,tagisti", prezenti celemaivariate picturiieste in formatele rnaterialililea . Citre1825, in numeroase morbide secitesc punestlpinirepe artist si ginduriie melancolia iernatice. luminoase sau cu efecte peisaie si nocturne, diurne de . [a apogeul si un talent exacerbaltr o sensibilitate dovedeqte ultimeiperioade, activitdtii vdzute in plan (Marea in jurul motivelor explicit un simbolism rezerud). Manifesti colorist pietre cucuvele. funerare. hune. ruine. morminte legate demoarte: apropiat.

Copac cu corbi Luvr-u 1822Uleipepdnzd.,54x77 cm,Paris,

Alegoriei traditionale a picturii religioase, Friedr:e) naturd si eliberatde conuenlii.Ia orizont, itt stirt?,t pe c6restau corbii, seridicd un tumul.probtii:. usca.t trimit, metffiric, la angoasd,la pdcat si la noarie ; augur, la nenorocire;soarelela apusul ultimei s:' nrborelai trauerseazd toatd operalui Friedriclt

CARACTERISTICE OPERE

Cdldtor infala mdrii d.enori Kunsthalle cm,Hamburg, 1818. Uleipepinzil,74,8x94,8 ,,Friedrich!Singurulpictor depeisaj care a aautphnd acumputerea de a mi;ca toatefacultdlile exclamdromanticul sffitului meu,cel carea ueat tn sfhrsitun nou gen:tragediapeisqiului", D. d'Angers. Printr-o uedere a El2e{iei saxone tn ceald, pictorul tncearcd,sd. reprezinte plasat intre naturd;i Dumnezeu, percutant; bdrbatul este imensitateauniuersului. Tablouleste c6 maltor al ,,spectacolului".Compozili'asobrd, conceputd fird planuri intermediare, ueeazd Spectatorulcare albe de la R,il;gen. o impresie aproape fi,zicd de spaliu a,melitor, ca tn Falezele priue$te pAnza se gd.seste, ca si,personajul, tn, situatia de a resimli peisaiul, acest ocean refrigerant de tente reci. criticul H. zerner propunea tn 1976 o interpretare simbolicd a elementelar: bruma ar f,. imaginea rdtdcirilor, a realitdlii ascunse,baraiul tntre pdmknt qi'centri; stk'ncile,ceeace le poate pare a se reculege, leaga,inaginea credinlei. Bdrbatul in picioare, reprezentatdi,nspa'te, tn amintirea unui defunct.

ost e.. -:: uriF r i e d r ia cf h N u m d rp u il c t u r i llo pe nunte numilBetablul dtn T::s:-, Crucifix --: Berii:r Cdlugdr la malul mdili, cca1809. : -1809,Berlin, Charloti""Abalie in pddure, pe Riesengebrrge, cca181,::0 dimineald Hamrr'; 1812, Mormantul eroilor antici, pemunte, KDusseldorf 1812, Crucifix Winte:--' ', lumina lunii,cca 1817, 1rasin -:= Falezele albedela Rugen, cca 1818 ',', in fa\ mAriidenori,1818 Ha-: --= Cdldtor BerlinNa:ic-:==. Peisaj 1822, cenpenesc, Paris, Luvru Copac cu corbi,1822, -' Bdsdrit delundpe mare,1822 Berlir i"'-'. HamburE Peisaj hngdDresda,1824, SK Recife,l824, Karlsruhe, ',.: Berlir : Watzmann, cca1824, Muntele 182e -..nhndstirii subzdpadd, Cimitirul Hamburg, K Naufragiul,1 827, Dresda, Gg Marea rezervd,1B32, ',' trei vArste Cele alevielii,l 835 Lepz; .:- - - : ' delundpe mare, cca1836 Dot CIar BIBLIOGRAFIE petn: I Zerner, Tout I'euvre H. Borsch-Supan, 1989: C Adam Biro, Paris, Supan, CD Friedrich, raris, 1993

182