Sunteți pe pagina 1din 36

PLAN DE INTERVENTIE1 PENTRU MAREA NEAGRA

ANEXAT COOPERAREA IN COMBATEREA POLUARII ALTE SUBSTANTE NOCIVE IN SITUATII DE PROTOCOLULUI PRIVIND MARII NEGRE CU PETROL SI URGENTA

1 Plan de interventie pentru Marea Neagra (Plan de interventie si cooperare in caz de pericol de poluare in Marea Neagra).

NOTE INTRODUCTIVE GENERALE

1. Articolul IX din Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii (Conventia de la
Bucuresti din 199 ) c!eama partile contractante sa coopereze pentru a preveni" a reduce si a com#ate poluarea mediului marin al Marii Negre" rezultata ca urmare a unor situatii de urgenta" in con$ormitate cu Protocolul privind cooperarea in com#aterea poluarii Marii Negre cu petrol si alte su#stante nocive in situatii de urgenta. (Protocolul privind situatiile de urgenta).

2. Articolul din Protocolul privind situatiile de urgenta declara ca partile contractante tre#uie
sa depuna e$orturi pentru a mentine si a promova" individual sau prin cooperare #ilaterala sau multilaterala" planurile de interventie pentru com#aterea poluarii marii cu su#stante petroliere sau alte su#stante periculoase.

3. Partile contractante au $ost de acord sa adopte Planul de interventie pentru Marea Neagra
(denumit in continuare %planul)" pentru a reactiona prompt si e$icient la accidentele de poluare marina care a$ecteaza sau este posi#il sa a$ecteze mediul Marii Negre.

4. Planul de interventie pentru Marea Neagra include doua volume&

Volumul 1& Interventia in caz de poluare cu petrol

Volumul 2: Interventia in caz de poluare su#stante nocive" altele decat cele petroliere

5. Partile contractante au o#servat ca&

Transportul substantelor nocive, altele decat substantele petroliere, in spatiul Marii


Negre este limitat chiar daca a fost inregistrata o crestere in ultimii ani.

Protocolul din 2000 de modificare a Conventiei OPRC din !!0 pentru acoperirea
incidentelor cu substante periculoase si nocive "OPRC, Protocol #N$ % !!0, 2000& a fost adoptat in anul 2000, dar liniile directoare internationale pentru intocmirea Planurilor de interventie pentru #N$ "substante nocive cu risc& nu au fost inca adoptate.

si au cazut de acord ca volumul al Planului de interventie pentru Marea Neagra sa $ie pregatit in concordanta cu liniile directoare internationale pana la s$arsitul anului ''(. Ca masura interimara" partile contractante au $ost de acord ca" in masura in care este posi#il si adecvat" sa se puna in aplicare cerintele pentru sc!im#ul de in$ormatii" in concordanta cu principiile operationale si de comunicare" prevazute in volumul 1 al Planului de interventie pentru Marea Neagra.

PLAN DE INTERVENTIE PENTRU MAREA NEAGRA

ANEXAT PROTOCOLULUI PRIVIND COOPERAREA IN COMBATEREA POLUARII MARII NEGRE CU PETROL SI ALTE SUBSTANTE NOCIVE IN SITUATII DE URGENTA

VOLUMUL I

INTERVENTIA IN CAZUL POLUARILOR CU PETROL

CUPRINS

1. Introducere 1.1. Generalitati 1.2. Scopul si obiectivele 1.3. Domeniul de aplicare si acoperirea geografica 1.). Definitii, acronime si abrevieri 2. Politica si responsabilitatile 2.1. Schimbul de informatii 2.2. Autoritatile competente nationale desemnate si punctele de contact 2.3. Intrunirile autoritatilor operationale nationale raspun atoare de implementarea planului 2.!. Pregatirile comune. "#ercitii .*. $evi uirea si modificarea planului 3. "lementele de interventie si planificarea 3.1. Asumarea rolului de lider 3.2. %omandantul national e#ecutiv & %omandantul suprem e#ecutiv 3.3. %entrele nationale de interventie in ca de urgenta & %entrul comun de interventie in ca de urgenta 3.!. "chipele de spri'in 3.(. Structura de comanda 3.). Planificarea interventiei +.,. Strategia de interventie in ca de urgenta !. *peratiunile de interventie !.1. "tape ale interventiei !.2. Supravegherea deversarilor de poluanti !.3. Solicitarea asistentei in cadrul planului !.!. *peratiuni comune de interventie !.(. +tili area agentilor de dispersie !.). %ererile de asistenta suplimentara din partea altor organisme !.,. Incheierea operatiunilor de interventie comuna si de activarea planului (. %omunicarea si raportarea incidentelor (.1. Sistemul de comunicare (.2. Sistemul de alerta initiala (.3. Sistemul de raportare a poluarilor

(.!. $aportarile post-incident ). Administratia, logistica si finantarea ).1. .ogistica ).2. Procedurile financiare ).3. %irculatia transfrontiera a personalului, echipamentelor, produselor si unitatilor autonome de interventie ).3.1. Imigratia si formalitatile vamale ).3.2. Procedurile de bor peste granita ).3.3. Procedurile de navigatie ).!. Asigurarile si asistenta medicala ).(. $esponsabilitatea pentru daune ).). Documentatia operatiunilor de interventie si costurile asociate ,. Informatiile publice ,.1. Personalul cu atributii legate de relatiile cu publicul ,.2. %omunicatele de presa ,.3. %onferintele de presa Ane#a 1. $epertoarul autoritatilor nationale competente, puncte de contact, centre de interventie in ca de urgenta etc. /0ulgaria, Georgia, $omania, 1ederatia $usa, 2urcia, +craina3 Ane#a 2. 4arti ale posibilelor surse de poluare, one sensibile din punct de vedere ecologic, prioritati de protectie Ane#a 3. Sistemele de comunicatie Ane#a !. $epertoarul personalului de interventie si inventarul echipamentelor, produselor si altor mi'loace de interventie pe care fiecare parte le poate oferi ca asistenta in ca ul activarii planului Ane#a (. Planurile nationale de interventie /sau partile relevante ale acestora3 Ane#a ). .inii directoare pentru raportarea poluarilor cu produse petroliere Ane#a ,. Sistemul de raportare a poluarilor P*.$"P Ane#a 5.

Manual pentru rezolvarea reclamatiilor

1. IN-./01C2.2 1.1. General !a! Marea Neagra reprezinta cel mai izolat ecosistem marin al 2uropei si unul dintre cele mai sensi#ile la activitatile umane. 3upra$ata ei este compara#ila cu cea a Marii Baltice sau a Marii Nordului si are un #azin !idrogra$ic de colectare imens" acoperind peste o treime din supra$ata 2uropei" inclusiv parti importante din teritoriul a 1, tari. Poluarea cu produse petroliere si raspandirea acestora este recunoscuta ca una dintre amenintarile ma4ore pentru mediul marin din Marea Neagra. Prezenta riscului asociata cu tra$icul greu impune coordonarea tuturor resurselor de interventie in caz de urgenta la nivel national sau regional. Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii (Conventia de la Bucuresti 5 199 ) si Protocolul privind cooperarea in com#aterea poluarii Marii Negre cu produse petroliere si alte su#stante periculoase in situatii de urgenta (Protocolul privind situatiile de urgenta) $urnizeaza cadrul legal si institutional pentru actiunile privind cooperarea regionala in com#aterea poluarilor accidentale ale mediului marin. Prin rati$icarea acestui instrument" partile contractante s%au anga4at din punct de vedere 4uridic si si%au e6primat $erm vointa politica de a initia" atat individual" cat si in comun" actiunile menite sa pregateasca si sa raspunda incidentelor de poluare in mediul marin. Mai mult" in art. 11 din 0eclaratia ministrilor privind protectia Marii Negre (0eclaratia de la /dessa) din 199+" ministrii r7spunz7tori de protectia mediului marin din statele riverane Marii Negre si%au e6primat anga4amentul 8de a dezvolta planuri de interventie nationale si regionale in con$ormitate cu cerintele identi$icate de Conventia privind protectia Marii Negre impotriva poluarii in situatii de urgenta9. Planul strategic de actiune pentru rea#ilitarea si protectia Marii Negre" adoptat la Con$erinta ministeriala de la Istan#ul" -urcia" in octom#rie 199(" a sta#ilit principii" politici si actiuni necesare pentru pregatirea si interventia de urgenta" precum si o#iective clare si termene de aplicare pentru Planul regional de interven:ie" ast$el& 8Alineatul *' % -re#uie adoptat un Plan de interventie pentru Marea Neagra. 3e recomanda ca" pe #aza recomandarilor ;rupului consultativ pentru aspectele de siguranta ecologica ale transportului maritim" Comisia de la Istan#ul sa adopte un ast$el de plan pana in decem#rie '''.9 1n program de lucru" pregatit in con$ormitate cu dispozitiile Planului strategic de actiune" apro#at de catre delegatii partilor contractante in 199<" a sta#ilit etape speci$ice pentru pregatirea unui Plan regional de interventie si a unui orar de parcurgere a acestor etape. Con$orm documentelor descrise mai sus" partile contractante au cazut de acord asupra unor o#ligatii" care se re$era mai ales la& % ela#orarea planurilor nationale de interventie si dezvoltarea capacitatilor necesare de interventie in caz de poluare= % diseminarea in$ormatiilor necesare catre celelalte parti in ceea ce priveste organizarea la nivel national si autoritatile nationale competente= % in$ormarea celorlalte parti in legatura cu toate poluarile accidentale" anvergura lor si masurile adoptate= % $urnizarea de asistenta unei parti care solicita acest lucru.

Mai mult" orice parte contractanta se va stradui sa mentina si sa%si promoveze" $ie individual" $ie prin cooperare #ilaterala sau multilaterala" planurile proprii de interventie si mi4loacele de com#atere a poluarii apelor marine cu produse petroliere. Aceste mi4loace pot consta" in special" din ec!ipamente" vapoare" aparate de z#or" personal cali$icat pentru operatiuni in caz de urgenta. In scopul indeplinirii propriilor o#ligatii" partile contractante tre#uie sa $ie pregatite pentru interventia autoritatilor lor" si a $ortelor de reactie la nivel national si regional. Adoptarea unor dispozitii nationale privind pregatirea si reactia sunt esentiale pentru o actiune rapida si e$icienta. Acestea includ responsa#ilitati clare ale autoritatilor implicate in luarea masurilor necesare si in coordonarea continuarii acestor actiuni. >a $el de importanta este si e6istenta ec!ipamentului de interventie in caz de poluare" care permite partii amenintate sa initieze operatiuni de interventie si sa prote4eze cele mai sensi#ile zone in primele ore cruciale ale incidentelor. Intre timp" punerea in comun a resurselor si e6pertizei asigura o metoda avanta4oasa si e$icienta din punct de vedere a costurilor de a com#ate o deversare ma4ora care nu poate $i gestionata imediat utilizand resursele e6istente ale unei singure tari. In consecinta" modalitatile de cooperare regionala tre#uie dezvoltate in vederea unor operatiuni comune de interventie si a coordonarii utilizarii resurselor disponi#ile. Acestea sta#ilesc in preala#il conditiile $inanciare si clauzele administrative ale actiunilor" permitand ast$el interventia rapida in situatii de urgenta si eliminand necesitatea unor negocieri indelungate in timpul des$asurarii evenimentului. 1.2. S"o#ul $ o% e"! &ele Planul este adoptat in scopul aplicarii art. IX al Conventiei de la Bucuresti si a art. din Protocolul privind situatiile de urgenta si constituie ane6a la acest protocol. 3copul planului este de a sta#ili un mecanism de asistenta reciproca" in cadrul caruia autoritatile nationale competente ale partilor contractante vor coopera cu scopul de a coordona si integra interventia lor la incidentele privind poluarea marina" care a$ecteaza sau poate a$ecta zonele de coasta" marea teritoriala si zonele economice e6clusive (denumite in continuare zone de responsa#ilitate) ale partilor contractante sau la incidente care depasesc capacitatea disponi#ila de interventie a $iecareia dintre partile contractante. /#iectivul general al planului este organizarea unei interventii prompte si rapide in cazul deversarilor ma4ore de produse petroliere care a$ecteaza sau care pot a$ecta zona de responsa#ilitate a unia sau mai multor parti contractante si de a $acilita cooperarea in domeniul pregatirii si interventiei in cazul poluarii cu produse petroliere. In acest scop" au $ost de$inite urmatoarele o#iective speci$ice& a) sta#ilirea e6tinderii cooperarii pentru implementarea planului intre autoritatile nationale competente" la nivel operational= #) impartirea responsa#ilitatilor si anticiparea trans$erului de responsa#ilitate de la o parte contractanta la alta= c) sta#ilirea principiilor de comanda si cooperare si de$inirea structurilor corespunz7toare= d) adoptarea intelegerilor privind utilizarea navelor si a aparatelor de z#or din dotarea uneia dintre partile contractante in zona de responsa#ilitate a altor parti=

e) speci$icarea tipului de asistenta care ar putea $i $urnizata si conditiile in care aceasta este acordata= $) sta#ilirea in preala#il a conditiilor $inanciare si a modalitatilor administrative asociate actiunilor de cooperare in situatii de urgenta. Pentru atingerea acestor o#iective" se intentioneaza adoptarea urmatoarelor masuri pentru implementarea Planului regional de interventie& % aplicarea masurilor adecvate de pregatire si dotarea cu sisteme e$iciente de detectie si raportare a incidentelor de poluare care a$ecteaza sau pot a$ecta zona de responsa#ilitate a partilor= % promovarea si implementarea cooperarii regionale in operatiunile de plani$icare a interventiei" de prevenire" control si com#atere a poluarii rezultate din deversarea de produse petroliere= % sta#ilirea masurilor necesare de limitare a raspandirii e$ectelor poluarii si de diminuare a riscului presupus de produsele petroliere= % dezvoltarea si implementarea unui program de $ormare si e6ercitii practice pentru di$eritele niveluri ale personalului implicat in prevenirea si com#aterea poluarii cu produse petroliere= % dezvoltarea procedurilor de intarire a cooperarii regionale. Cu toate acestea" partile au cazut de acord ca" in situatiile in care poluarile marine a$ecteaza numai zona de responsa#ilitate a unei singure parti" operatiunile de interventie sa $ie realizate in con$ormitate cu dispozi:iile Planului national de interventie al partii implicate. 1.3. Domen ul $ a"o#er rea 'eo'ra( "a 1.+.1 Acest plan se aplica tuturor poluarilor accidentale cauzate de produse petroliere in Marea Neagra. Acoperirea geogra$ica a planului este de$inita in art.1 din Conventia de la Bucuresti. 1.+. . Prezentul plan organizeaza activitatile autoritatilor nationale responsa#ile ale $iecarei parti contractante" prevede o structura de interventie si sta#ileste o metoda de operare pentru personalul de interventie. 1.+.+. Prezentul plan se aplica poluarilor accidentale cu produse petroliere care cauzeaza sau pot cauza daune mediului marin din tarile invecinate sursei de poluare. 3e mai poate aplica si atunci cand este a$ectata o singura tara" insa anvergura accidentului implica asistenta uneia sau a mai multor tari din zona. 1.+.). 3ta#ilirea zonelor de responsa#ilitate ale partilor contractante in con$ormitate cu acest plan nu aduce atingere drepturilor si o#ligatiilor statelor cu privire la zonele economice e6clusive si la platoul continental in deplina concordanta cu dreptul international si nici proceselor de negociere a delimitarii zonelor marine" a$late in curs de des$asurare. 1.4. De( n ! ) a"ron me $ a%re& er

In sensul prezentului plan& petrol reprezint7 petrolul su# orice $orma" inclusiv titei" pacura" namoluri petroliere" uleiuri petroliere si produse de ra$inare a petrolului=

incident maritim reprezint7 o coliziune a navelor" o esuare sau un incident de navigatie sau orice alta $orma de accident de navigatie la #ordul unei nave sau in a$ara acesteia" care poate da nastere unor pagu#e materiale sau a unei iminente a$ectari a vapoarelor sau cargourilor= poluare accidentala reprezint7 o impre4urare sau o serie de impre4urari de aceeasi origine care sunt provocate sau pot $i provocate de deversarea unei cantitati de produs petrolier sau alta su#stanta periculoasa si care prezinta sau pot prezenta riscuri pentru mediul marin sau pentru zona de coasta a$lata su# responsa#ilitatea unuia sau mai multor state si care necesita masuri de urgenta sau alte modalitati de interventie imediata= planul reprezint7 Planul de interventie pentru Marea Neagra la Protocolul privind cooperarea in com#aterea poluarii Marii Negre cu petrol si alte su#stante nocive in situatii de urgenta= parti contractante reprezint7 urmatoarele state& .epu#lica Bulgaria" ;eorgia" .omania" ?ederatia .usa" .epu#lica -urcia si 1craina= parte contractanta solicitanta reprezint7 o parte contractanta care solicita asistenta unei alte parti contractante si@sau parti= parte contractanta asistenta reprezint7 o parte contractanta care este de acord sa acorde asistenta unei alte parti contractante= zona de responsabilitate reprezint7 coasta" marea teritoriala si zonele economice e6clusive ale partilor contractante in con$ormitate cu dreptul international= stat lider reprezint7 acea parte semnatara in a carei zona de responsa#ilitate s%a produs un incident maritim si care a activat planul de actiune si@sau a cerut asistenta in cadrul planului" sau acea parte careia i%a $ost trans$erat rolul de lider. 3tatul lider e6ercita comanda operationala a operatiunilor comune de interventie si desemneaza un comandant suprem e6ecutiv (C32)= autoritate lider reprezint7 autoritatea operationala a statului lider= autoritatea guvernamentala reprezint7 autoritatea nationala competenta desemnata care are responsa#ilitatea politica si guveramentala de a se ocupa de poluarile accidentale ale mediului marin= autoritatea operationala reprezint7 autoritatea nationala competenta desemnata care are responsa#ilitatea operationala de a se ocupa de poluarile accidentale ale mediului marin= comanda operationala reprezint7 coordonarea si controlul general al operatiunilor comune de interventie" incluzand atat resursele nationale" cat si ec!ipele de interventie" ec!ipamentul si alte resurse (vapoare" aparate de z#or) o$erite ca asistenta de catre parti. 2ste e6ercitata de catre autoritatea operationala a statului lider" prin comandantul suprem e6ecutiv (C32)=

controlul operational reprezint7 controlul direct al personalului" resurselor si unitatilor care iau parte la operatiunile comune de interventie" inclusiv ordinele si $urnizarea de in$ormatii necesare pentru e6ecutia operatiunilor de interventie. 3e e6ercita de catre comandantii nationali e6ecutivi (CN2) ai partilor care participa la operatiuni sau de catre o$iterii delegati de acestia= comanda tactica reprezint7 directionarea si supervizarea e6ecutiei sarcinilor speci$ice de catre ec!ipele sau unitatile de interventie la locul operatiunilor. 3e e6ercita de catre liderii acestor ec!ipe si@sau comandantii unitatilor= comandantul suprem executiv (CSE) este un reprezentant desemnat de catre statul lider" avand comanda operationala generala a tuturor operatiunilor comune de interventie intreprinse in cadrul planului de interventie= comandantul national executiv (CNE) este un reprezentant desemnat de autoritatea operationala" care are controlul operational al tuturor resurselor nationale necesare pentru interventia in situatii de poluari accidentale" care pot" la cerere" sa participe la operatiunile comune de interventie (Nota& 0e pre$erinta" dar un neaparat" CN2 este acelasi reprezentant care e6ercita atri#utia de comandant e6ecutiv in cadrul planului national de interventie). 0upa activarea planului" CN2 al statului lider isi va asuma rolul de C32" in timp ce CN2 ai tarilor asistente" operand su# comanda operationala a C32" isi mentin controlul operational asupra ec!ipelor de interventie respective si asupra unitatilor de interventie autonome (vapoare" aparate de z#or)= ofiter de legatura este un reprezentant al partii care participa la operatiunile comune de interventie" este integrat in ec!ipa comandantului suprem e6ecutiv si ale carui atri#utii sunt de a $urniza in$ormatiile necesare despre resursele nationale puse la dispozitie ca asistenta acordata statului lider si de a $acilita comunicarea cu CN2 respectiv= ofiter de relatii publice este un reprezentant insarcinat cu in$ormarea pu#licului cu privire la des$asurarea evenimentelor si consultanta acordata C32 cu privire la reactia pu#lica= Centrul de interventie de urgenta reprezint7 un #irou $unctional ) de ore@zi si ec!ipat cu sisteme adecvate de comunicatii" care tre#uie creat" in sensul prezentului plan" de catre $iecare parte si care va servi ca centru operational al C23 si C2N" dupa caz" oricand este activat planul= Centrul comun de interventie de urgenta reprezint7 Centrul de interventie de urgenta al statului lider= echipa de interventie reprezint7 un grup de persoane" trimis ca asistenta de o parte unei alte parti pentru a lua parte ca unitate independenta la operatiunile de interventie. Poate include personal de la #ordul am#arcatiunilor" al aparatelor de z#or sau al altor unitati autonome" sau personal care asista la operatiunile de curatare a pla4elor. In timpul operatiunilor comune de interventie" ec!ipele de interventie lucreaza su# comanda tactica a se$ilor proprii" su# controlul operational al CN2 si su# comanda operationala generala a C32= operatiuni pe mare reprezint7 orice masuri" inclusiv interventia la sursa poluarii" supraveg!erea aeriana" izolarea poluantului" recuperarea poluantului" aplicarea agentilor de tratare din am#arcatiuni sau aparate de z#or sau orice alta masura luata pe mare (in larg) pentru a interveni si

a com#ate poluarile accidentale" pentru a restrange aria de raspandire si a $acilita indepartarea poluantului si a diminua consecintele incidentului= operatiuni pe uscat (operatiuni de curatare a plajelor) reprezint7 orice actiune initiata pe pla4e sau pe mare" in imediata vecinatate a pla4elor" cu scopul de a recupera" de a inlatura sau de a distruge poluantul si de a reduce impactul sau e$ectele acestuia= Raportul privind poluarea (P !REP) reprezint7 raportul prin care statul lider in$ormeaza alte parti relevante asupra situatiei= Principalele abrevieri utilizate in document sunt urmatoarele" #$ ES#S 5 ;rupul consultativ pentru aspectele de siguranta ecologica ale transportului maritim C%N 5 Comisia Marii Negre ER#C (sau #C ES#S) & Centru de activitate privind siguranta ecologica a transportului maritim (Centru de interventie in caz de urgente)= C'( & Centrul de interventie de urgenta= %' & /rganizatia Maritima Internationala= ' PC )(N* & ?ondul international pentru compensarile poluarilor petroliere= CC'( & Centrul comun de interventie in caz de urgenta= PN' & Planul national de interventie= CNE & Comandantul national e6ecutiv= PRC &Conventia internationala pentru pregatirea" interventia si cooperarea poluarilor petroliere din 199'= P !REP & .aportul privind poluarea= PR# & planul regional de actiune= S'+REP & .aportul asupra situatiei curente a incidentului= CSE & Comandantul suprem e6ecutiv= (+C &sistemul de timp coordonat universal= ,-) & sistem de comunicatie de $recventa $oarte ridicata.

. P/>I-ICI 3I .23P/N3ABI>I-A-I

2*1* S"+ m%ul ,e n(orma! Partile contractante se vor in$orma corect unele pe altele prin intermediul 03; despre orice modi$icari ale dispozitiilor operationale (ane6e 1" " +" )" *). In toate comunicarile legate de plan se va $olosi lim#a engleza. 2*2* Au!or !a! "om#e!en!e na! onale ,e$emna!e $ #un"!e ,e "on!a"! In$ormatiile re$eritoare la autoritatile competente nationale desemnate si la punctele de contact sunt incluse si actualizate periodic" daca este cazul" in ane-a 1. 2*.* Reun un ale au!or !a! lor o#era! onale na! onale ra$#un/a!oare ,e m#lemen!area #lanulu Autoritatile operationale nationale de$inite la pct. . se reunesc periodic" cel putin o data pe an" pentru a discuta pro#leme legate de implementarea planului" interventia in caz de incidente reale" organizarea cursurilor de $ormare si@sau a e6ercitiilor si alte aspecte relevante. .euniunile periodice sunt gazduite alternativ de $iecare parte" in ordine al$a#etica. Autoritatea operationala nationala a partii contractante gazda pregateste" in cooperare cu autoritatile operationale nationale ale celorlalte parti" agenda si continutul raportului $inal al acestor reuniuni anuale. .aportul $inal este inaintat CMN si distri#uit partilor contractante si altor parti interesate. Autoritatea operationala a partii contractante gazda va asigura" de asemenea" serviciile de secretariat si suportul logistic necesar pentru #una des$asurare a acestor reuniuni. 2*0* In$!ru rea $ e-er" ! le "ommune Partile contractante organizeaza periodic (cel putin o data pe an) cursuri de $ormare si@sau e6ercitii comune. /#iectivele de #aza ale acestor cursuri de $ormare si e6ercitii sunt& - im#unatatirea nivelului cooperarii si coordonarii in cadrul personalului operational" in special al ec!ipelor de interventie ale di$eritelor parti contractante= - testarea structurii de comanda a planului= - atingerea unui nivel satis$acator al comunicarii in cadrul personalului" in special al ec!ipelor de interventie desemnate sa ia parte la operatiunile comune de interventie= - do#andirea de cunostinte cu privire la operatiunile de manuire a ec!ipamentului" produselor si a altor mi4loace care ar putea $i utilizate in cadrul operatiunilor comune de interventie= - asistenta acordata personalului di$eritelor parti contractante in acumularea de e6perienta ca urmare a muncii in ec!ipa. Partile contractante gazduiesc" de asemenea" in mod alternativ asemenea cursuri si e6ercitii. -ara gazda organizeaza cursurile de $ormare si@sau e6ercitiile si $urnizeaza suportul logistic necesar= totusi" c!eltuielile pentru participanti si pentru mi4loacele angrenate in cadrul e6ercitiului comun sunt suportate de partile contractante respective. Programul" durata si alte detalii relevante privind instruirea si e6ercitiile se decid la reuniunile anuale periodice ale partilor.

Partile pot" de asemenea" sa se puna de acord asupra actiunilor comune de $ormare si e6ercitii . Cursurile de $ormare si e6ercitiile se vor organiza avand ca model Cursurile de $ormare /P.C /MI" daca este cazul. .aportul $iecarui curs de $ormare si al e6ercitiilor este prezentat de partea contractanta organizatoare" prin intermediul CMN" reuniunilor anuale ale A; 23A3.

2*1* Re& /u rea $ mo, ( "area #lanulu Ca o e6ceptie de la procedura generala de modi$icare a ane6elor la protocoalele Conventiei de la Bucuresti (art. XXI alin. si +)" partile contractante creeaza o procedura noua si rapida pentru modi$icarea dispozitiilor operationale ale planului (ane6ele 1" " +" )" *). Modi$icarile dispozitiilor operationale intra in vigoare dupa ce sunt communicate de Comisia Marii Negre tuturor partilor contractante printr%o scrisoare circulara.

+. P>ANI?ICA.2A 3I 2>2M2N-2>2 IN-2.A2N-I2I

.*1* A$umarea rolulu ,e $!a! l ,er .olul de lider in implementarea planului este asumat de autoritatea operationala a partii contractante a carei zona de responsa#ilitate a $ost sau ar putea $i a$ectata de o poluare accidentala si care a activat planul. 3tatul lider este responsa#il pentru& - supraveg!erea poluarii= - evaluarea situatiei= - predictia evolutiei $enomenului de poluare= - e6ercitarea comenzii operationale asupra operatiunilor comune de interventie. .olul de lider este trans$erat de la o parte contractanta la alta" atunci cand cea mai mare parte a poluantului s%a deplasat din zona de responsa#ilitate a partii contractante initial a$ectate si care a activat planul in zona de responsa#ilitate a altei parti si@sau atunci cand principalele activitati de interventie s%au deplasat catre o alta parte contractanta. Atunci cand o poluare accidentala care s%a produs in zona de responsa#ilitate a unei parti ameninta direct (sau iminent) interesele altei parti contractante" acestea pot conveni" prin contacte directe intre autoritatile lor operationale" ca partea amenintata isi va asuma rolul de lider. .*2* Coman,an!ul na! onal e-e"u! & 2CNE3 4 Coman,an!ul $u#rem e-e"u! & 2CSE3 In sensul prezentului plan" autoritatea operationala a $iecarei parti contractante numeste un reprezentant care va e6ercita controlul operational asupra tuturor activitatilor de interventie ale

acelei parti contractante" inclusiv controlul asupra personalului (ec!ipelor de interventie)" ec!ipamentelor si unitatilor autonome (vapoare" aparate de z#or). Acesti reprezentanti sunt numiti comandanti nationali e6ecutivi (CN2). 0upa activarea Planului si inceperea operatiunilor comune de interventie" C2N al statului lider isi asuma rolul de comandant suprem e6ecutiv (C32). C32 poarta intreaga responsa#ilitate pentru toate deciziile si actiunile intreprinse pentru com#aterea poluarii si minimizarea consecintelor si pentru coordonarea operatiunilor comune de interventie. C32" care activeaza alaturi de autoritatea lider" e6ercita comanda operationala asupra operatiunilor comune de interventie. CN2 ai partilor asistente opereaza su# comanda operationala generala a C32" dar isi mentin" totusi" controlul operational asupra personalului" ec!ipamentelor si unitatilor autonome ale partilor respective. Pentru a degreva C32 partial de sarcinile sale privind controlul operational asupra resurselor nationale" autoritatea lider poate" la activarea planului" sa desemneze o alta persoana care va avea controlul operational direct asupra resurselor nationale in cadrul operatiunilor comune de interventie si care va actiona in calitate de CN2 al statului respectiv. In e6ercitarea $unctiilor sale" C32 este asistat de o ec!ipa de spri4in (con$orm pct. +.)). In$ormatiile relevante privind CN2 sunt prezentate in ane-a 1. Actualizarea in permanenta a acestor in$ormatii este responsa#ilitatea autoritatii operationale a $iecarei parti contractante. .*.* Cen!rele ,e n!er&en! e ,e ur'en!a 4 Cen!rul "omun ,e n!er&en! e ,e ur'en!a In sensul prezentului plan" $iecare parte contractanta in$iinteaz7 un Centru de interventie de urgenta (CI1)" $unctional ) ore@zi" care va $i ec!ipat cu un sistem adecvat de comunicatii si va dispune de toate $acilitatile necesare pentru a $i utilizat ca centru de operatiuni al comenzii operationale in cazul operatiunilor comune de interventie. 0aca se considera necesar" $iecare parte contractanta poate decide in$iintarea mai multor centre de interventie de urgenta. In situatia activarii Planului" CI1 al statului lider isi asuma rolul de Centru comun de interventie de urgenta (CCI1). Acesta va servi ca #aza pentru comandantul suprem e6ecutiv (C32) si ca centru principal de comunicatii pentru intregul $lu6 in$ormational re$eritor la implementarea planului. 3e pot organiza locatii alternative ale CCI1" mai apropiate de locul incidentului" daca este cazul" la discretia statului lider. >a trans$erarea rolului de lider de la o parte contractanta la alta" CI1 al partii contractante care isi asuma rolul de lider devine automat CCI1. In$ormatiile pertinenete privind centrele de interventie de urgenta ale $iecarei parti sunt prezentate in ane-a 1. .esponsa#ilitatea actualizarii in permanenta a acestora revine autoritatii operationale a $iecarei parti. .*0* E"+ #ele ,e $#r 5 n

In scopul de a asista CN2 si@sau C32" $iecare parte isi in$iinteaza propria ec!ipa de spri4in" compusa din reprezentantii di$eritelor autoritati pu#lice de interes" ai serviciilor nationale si ai sectoarelor industriale inclusiv" in special" ai sectorului petrolier si al transporturilor maritime. In situatia activarii planului" ec!ipele de spri4in opereaza prin centrele nationale de interventie de urgenta. .olul ec!ipelor de spri4in este unul consultativ" iar $unctiile lor includ& a) $urnizarea de asistenta catre CN2 @ C32 in cazul activarii planului= b) $urnizarea de consultanta catre CN2 @ C32 privind indeose#i metodele si te!nicile de com#atere a poluarii cu produse petroliere" siguranta activitatilor de navigatie si salvare" mediul marin" piscicultura" comunicatiile si radiocomunicatiile" in$ormarea pu#licului si compensarea pagu#elor provocate de poluarea cu produse petroliere= c) asigurarea suportului in coordonarea activitatilor pu#lice nationale" a serviciilor si a sectoarelor implicate in operatiunile comune de interventie" in special in ceea ce priveste $urnizarea de personal" ec!ipament si alte resurse" suport logistic" $ormalitati de emigrare si vama. d) monitorizarea raportarii si evaluarea situatiei= e) coordonarea tuturor activitatilor de raportare a starii poluarii accidentale catre autoritatile nationale proprii. >a inc!eierea operatiunilor de interventie" ec!ipele de spri4in vor intreprinde urmatoarele actiuni" alaturi de propriul comandant national e6ecutiv& - revizuirea rapoartelor post%incident ale CN2 @ C32 asupra controlului poluarii accidentale cu scopul de a analiza si introduce recomandarile si im#unatatirile necesare in plan si in planurile nationale de interventie= - transmiterea catre propriile autoritati nationale a recomandarilor si rapoartelor relevante" inclusiv a rapoartelor post%incident ale CN2 @ C32" a rapoartelor de evaluare si a recomandarilor ec!ipei de spri4in privind modi$icarile planului sau ale ane6elor sale. .*1* S!ru"!ura ,e "oman,a 3tructura de comanda pentru operatiunile comune de interventie este prezentata in , a'rama 1. 3tructura de comanda este $ormata din + componente& a) "oman,a o#era! onala) care consta in luarea deciziilor privind strategia de interventie" de$inirea sarcinilor di$eritelor grupuri sau ec!ipe si unitati si in e6ercitarea intregii comenzi si coordonari asupra tuturor resurselor implicate in operatiunile comune de interventie. 0upa activarea planului" comanda operationala asupra operatiunilor comune de interventie este e6ercitata de catre autoritatea operationala a statului lider (autoritatea lider) prin intermediul CN2 care" odata ce planul este activat" isi asuma rolul de C32= b) "on!rolul o#era! onal" care consta in transmiterea ordinelor catre grupuri speci$ice de ec!ipe si unitati" in con$ormitate cu strategia si sarcinile de$inite prin comanda operativa. Controlul operational asupra resurselor nationale se e6ercita de catre CN2 ai partilor contractante respective. Controlul operational asupra resurselor statului lider este e6ercitat de catre un inlocuitor al CN2" care" pe perioada activarii planului" isi asuma rolul de C32.

c) "oman,a !a"! "a" care consta in directionarea si supervizarea actiunilor $iecarei ec!ipe si
unitati. Comanda tactica se e6ercita de catre liderul $iecarei ec!ipe sau de catre comandantul $iecarei unitati care ia parte la operatiunile de interventie. >egatura intre autoritarea lider si partea contractanta asistenta se mentine" in $unctie de impre4urari" de tipul si importanta asistentei o$erite" in unul din urmatoarele moduri& a) direct" prin tele6" $a6" tele$on si@sau radio intre autoritatea lider (C32) si autoritatile operationale (CN2) ale partilor contractante asistente= b) prin intermediul unui o$iter de legatura" trimis in statul lider de catre autoritatea operationala a partii contractante asistente" cu scopul de a $i integrat in ec!ipa C32. .esponsa#ilitatile acestuia constau in $urnizarea in$ormatiilor necesare asupra resurselor o$erite ca asistenta si in $acilitarea comunicarii cu propriul CN2" CI1 si@sau ec!ipele de interventie si unitatile autonome care iau parte la operatiuni. c) prin CN2 al partii asistente" care participa direct" la locul operatiunilor" la operatiunile comune de interventie. .*6* S $!emele ,e "omun "a! .eteaua de comunicatii sta#ilita de parti in con$ormitate cu ane-a . este utilizata pentru toate sc!im#urile de in$ormatii relevante pentru implementarea planului. a) Tele-ul $au !ele(a-ul se vor utiliza pentru toate comunicatiile intre autoritatile operationale" C32" CN2 si ec!ipele lor de spri4in" mai ales in situatii de urgenta. Tele(oanele $au $ $!emele ,e ra, o"omun "a! pot $i" de asemenea" utilizate= totusi" toate deciziile" in$ormatiile esentiale pentru situatia de la locul operatiunilor si" in special" "erer le ,e a$ $!en!a $ ra$#un$ur le la a"e$!ea &or ( "on( rma!e ( e #r n !ele-) ( e #r n (a-= b) Comun "a! le o#era! onale intre CCI1" C32" CN2" se$ii ec!ipelor de interventie si comandantii unitatilor autonome si alte participanti la operatiunile de interventie se vor realiza utilizand canale de comunicatie AB? presta#ilite(vezi ane-a .)" tele$oane porta#ile si alte mi4loace adecvate. D a'rama 2 prezinta modalitatile de comunicare" care tre#uie $olosite in cazul operatiunilor comune de interventie.

c) In toate situatiile de comunicare cu privire la implementarea planului" se va utiliza lim#a


engleza. .*7* Plan ( "area n!er&en! e

Interventia in caz de poluari accidentale in cadrul zonei de responsa#ilitate a $iecarei parti contractante se e$ectueaza in con$ormitate cu dispozitiile planului national de interventie al statului lider" e6ercitata prin C32. Pentru a $acilita #una $unctionare a operatiunilor comune de interventie" partile se in$ormeaza reciproc cu privire la elementele esentiale din cadrul planurilor nationale de interventie proprii" in special acele elemente care descriu& - organismul national de interventie= - sursele posi#ile de poluare cu produse petroliere" resursele vulnera#ile la acestea si prioritatile de protectie= - resursele alocate pentru interventia in cazul poluarilor accidentale" disponi#ile la scara nationala= - regulile privind utilizarea agentilor de dispersare= - reglementarile nationale privind eliminarea deseurilor petroliere= - suportul logistic disponi#il in interiorul tarii. Copiile in lim#a engleza ale acestor parti ale PNI sau" de pre$erat" planurile complete se ataseaza planului in ane-a 1. In ane-a 2 sunt prezentate !arti cu dispunerea posi#ilelor surse de poluare" a zonelor sensi#ile din punct de vedere ecologic (vezi .ezolutia IM/ A , ' (1,)" prioritatile de protectie si zonele unde este permisa" restrictionata sau interzisa utilizarea agentilor de dispersare" in cadrul zonei de responsa#ilitate a $iecarei parti. 0ecizia asupra strategiei de interventie pentru $iecare incident in parte si plani$icarea operatiunilor speci$ice reprezinta responsa#ilitati ale C32. Pentru luarea acestor decizii" C32 va urma procedura descrisa la pct. +.<. In ane-a 1 sunt prezentate linii directore precise privind e6ploatarea am#arcatiunilor si a aparatelor de z#or ale partilor asistente in interiorul zonei de responsa#ilitate a acelei parti. 3.8. S!ra!e' a ,e n!er&en! e 3c!ita principala a strategiei care tre#uie aplicata de catre autoritatile operationale ale partilor contractante in interventia la poluarile accidentale ale mediului marin in cadrul planului consta din& - evaluarea gravitatii accidentului" luand in considerare cel putin urmatorii $actori& % zona de producere a accidentului= % tipul poluantului= - cantitatea de poluant deversata si@sau care poate $i deversata= - posi#ilitatea transportarii poluantului= - gradul de risc pentru viata umana si@sau potentialul risc pentru sanatate= - riscul de incendiu@e6plozie= - to6icitatea poluantului deversat= - potentialul de a$ectare a resurselor naturale= - potentialul de a$ectare a unor proprietati de valoare si@sau de a avea consecinte economice grave= - activarea planului national de interventie si noti$icarea celorlalte parti contractante=

selectarea metodelor adecvate de interventie= evaluarea resurselor de interventie disponi#ile si necesare= activarea planului si solicitarea de asistenta= implementarea metodelor alese pentru interventie" utilizand resursele proprii si pe cele solicitate din partea partilor contractante asistente= reevaluarea situatiei si modi$icarea aspectelor necesare pentru actiunile de interventie= inc!eierea operatiunilor de interventie= dezactivarea planului= inapoierea personalului" ec!ipamentelor si a altor mi4loace o$erite ca asistenta in tara lor de origine.

PLANUL REGIONAL DE INTERVENTIE DIAGRAMA 1. STRUCTURA DE COMANDA

PLANUL REGIONAL DE INTERVENTIE DIAGRAMA 2. COMUNICATII

CCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCCCC CCCCCCCCCC

0* OPERATIUNI DE INTERVENTIE

0*1* 8a/ele n!er&en! e In sensul prezentului plan" operatiunile de interventie in caz de poluare au $ost impartite in patru $aze distincte& ?aza I 5 Noti$icarea ?aza II 5 2valuarea si activarea planului ?aza III 5 /peratiunile comune de interventie pe mare ?aza IA 5 /peratiunile comune de interventie la tarm 3e intelege de la sine ca" in $unctie de impre4urari" unele $aze sau parti ale acestora se pot suprapune. 8a/a I Noti$icarea si veri$icarea in$ormatiilor privind poluarile accidentale se vor $ace la nivel national" in con$ormitate cu dispozitiile PNI. Indi$erent de necesitatea activarii planului" autoritatea operationala a partii contractante in a carei zona de responsa#ilitate s%a produs accidentul" dupa primirea si veri$icarea raportului incidentului" va in$orma imediat autoritatile operationale ale celorlalte parti contractante (con$orm pct. .1 si *. ) prin intermediul punctelor nationale de contact ale acestora. Autoritatea operationala alerteaza" de asemenea" celelalte autoritati implicate din propria tara" inclusiv CN2" in con$ormitate cu dispozitiile PNI. 8a/a a II9a Autoritatea operationala a partii contractante a$ectate de un incident sau partea contractanta care ar putea $i a$ectata prima" va evalua si va determina" luand in considerare gravitatea incidentului" inclusiv $actori precum zona de producere a poluarii" natura si cantitatea poluantului deversat si alte elemente relevante" nivelul de interventie necesar si daca este necesara activarea planului.

Inainte de activarea planului" autoritatea operationala a partii in cauza isi activeaza PNI. 0ecizia de activare a planului se ia de catre autoritatea operationala a partii contractante a$ectate sau a celei care ar putea $i a$ectata prima de incident" in con$ormitate cu principiile enuntate la pct. +.<. 0upa luarea unei ast$el de decizii" autoritatea operationala a partii contractante a$ectate sau a celei care ar putea $i a$ectata prima de incident isi asuma rolul de autoritate lider si& - in$ormeaza autoritatile operationale ale celorlalte parti prin intermediul punctelor nationale de contact si in con$ormitate cu procedura descrisa la pct. *. " asupra activarii planului si asupra $aptului ca propriul CN2 si%a asumat rolul de C32= - activeaza propriul CI1" care isi va asuma rolul de CCI1= - activeaza propria ec!ipa de spri4in= - desemneaza C32 care" in legatura cu autoritatea lider si propria ec!ipa de spri4in" $ormuleaza strategia de urmat si evalueaza necesitatea solicitarii de asistenta de la alte parti contractante. C32 initiaza $azele III si IA ale interventiei= - solicitarea asistentei din partea celorlalte parti contractante" pe #aza cerintelor si a necesitatilor e6primate de C32= 8a/a a III9a /#iectivele de #aza ale o#era! un lor "omune ,e n!er&en! e #e mare sunt stoparea deversarii poluantului la sursa" restrangerea ariei de raspandire a acestuia si inlaturarea unei cantitati cat mai mari de poluant de pe supra$ata apei marii" inainte ca acesta sa a4unga pe tarmul uneia dintre parti. /peratiunile comune de interventie pe mare se realizeaza in con$ormitate cu procedurile descrise in PNI al partii contractante lider. Comanda operationala a operatiunilor comune de interventie este e6ercitata de autoritatea lider prin intermediul C32. 3e utilizeaza in primul rand resursele nationale" care vor $i suplimentate" daca este necesar" cu personal si mi4loace de la celelalte parti contractante" o$erite ca asistenta" la cererea autoritatii lider. Personalul si mi4loacele partilor asistente $unctioneaza su# control operational direct si su# comanda tactica a propriilor CN2 si a comandantilor de unitati sau a se$ilor de ec!ipe. In cursul operatiunilor comune de interventie" CI1 al statului lider" care si%a asumat rolul de CCI1" serveste ca principal centru de comunicatii si ca #aza a C32. 8a/a a IV9a /#iectivele principale ale o#era! un lor "omune ,e n!er&en! e la !arm sunt de a prote4a zonele de coasta sensi#ile din punct de vedere ecologic si alte resurse vulnera#ile la poluare impotriva e$ectelor poluantilor si de a%i inlatura pe cei care au atins tarmul pentru a preveni recontaminarea altor zone de coasta. Aceasta $aza include si actiunile de tratare si eliminare $inala a poluantilor colectati si@sau a materialului contaminat din structura pla4elor. Principiile enuntate in $aza a III%a se aplica si pe intreaga durata a acestei $aze. Pentru cresterea e$icientei operatiunilor comune de interventie pe tarm" CCI1 poate $i trans$erat" la alegerea autoritatii lider" in locatii alternative adecvate" mai apropiate de locul operatiunilor (con$orm pct. +.+). In asemenea cazuri" autoritatea lider in$ormeaza imediat autoritatile operationale ale partilor contractante asistente.

0*2* Su#ra&e'+erea #oluar a"" ,en!ale Pentru supraveg!erea deplasarii $rontului poluant si a comportarii acestuia" se va acorda prioritate mi4loacelor aeriene de supraveg!ere" alt$el putand $i utilizate si alte mi4loace (vapoare)" daca nu se dispune imediat de aparate de z#or. 3upraveg!erea deplasarii $rontului poluant si a transmiterii rapoartelor relevante catre alte parti" inainte de activarea planului" se a$la in responsa#ilitatea partii in a carei zona de responsa#ilitate s%a produs poluarea accidentala. 0upa activarea planului" aceasta responsa#ilitate revine C32" care va lua toate ma$ur le ne"e$are pentru a asigura supraveg!erea periodica a deversarii" a deplasarii si comportarii acesteia" cu scopul de a evalua corect situatia si de a decide asupra masurilor adecvate pentru interventie. In acest sens" C32 poate solicita asistenta de la alte parti contractante. Partile contractante sunt de acord sa permita" daca este necesar" z#oruri peste teritoriul si apele lor teritoriale ale aparatelor de z#or ale celorlalte parti" cu scopul de a supraveg!ea deversarile in cadrul planului si urmand solicitarile speci$ice inaintate de partea contractanta in ale carei ape teritoriale sau pe ale carei coaste s%a produs incidentul. In solicitarea sa" autoritatea lider de$ineste precis scopul misiunii si planul de z#or. In ane-a 1 sunt prezentate liniile directoare privind utilizarea" in cadrul planului" a aparatelor de z#or (si@sau a am#arcatiunilor) unei parti contractante in spatiul aerian" pe teritoriul si@sau in apele teritoriale ale altei parti contractante. In ane-a 0 sunt prezentate in$ormatii privind aparatele de z#or adecvate pentru supraveg!erea poluarilor (inclusiv caracteristicile lor te!nice si ec!ipamentul specializat" daca este disponi#il) la care $iecare parte are acces. Aeroporturile de pe teritoriul partii contractante lider" care ar putea $i utilizate de catre aparatele de z#or pentru supraveg!ere ale partii contractante asistente care opereaza la cerere in spatiul aerian al partii contractante lider" sunt enumerate" alaturi de alte in$ormatii te!nice si de navigatie" in ane-a 0. Procedurile de raportare care vor $i urmate in sensul prezentului plan de catre o#servatorii@pilotii sau ec!ipa4ul aparatului de z#or pentru supraveg!ere sunt prezentate in ane-a 6. 0*.* Sol " !area a$ $!en!e n "a,rul #lanulu 0upa activarea planului" partea contractanta care a solicitat activarea lui poate solicita asistenta de la alte parti contractante" in oricare din situatiile descrise la pct. 1. . Asistenta poate lua una sau mai multe dintre urmatoarele $orme& - personal de interventie specializat si" in special" ec!ipe de interventie= - ec!ipament specializat pentru com#aterea poluarilor= - produse pentru tratarea poluantilor= - alte mi4loace" inclusiv" in special" unitati autonome" cum ar $i vapoare" aparate de z#or si@sau o com#inatie a acestora. 3olicitarea asistentei se $ormuleaza clar si precis" utilizand $ormularul standard prezentat in ane-a 7. Aceasta contine o descriere detaliata a tipului de asistenta solicitata si scopul in care vor $i utilizate personalul" ec!ipamentele" produsele si@sau alte mi4loace. Partea contractanta care primeste cererea de asistenta o recunoaste imediat.

Partea sau partile contractante care primesc o cerere de asistenta sunt o#ligate sa o o$ere partii solicitante in cel mai scurt timp" avand gri4a sa nu isi epuizeze resursele nationale peste un nivel rezona#il de pregatire. Pentru a raspunde prompt solicitarilor de asistenta" partile contractante isi declara ec!ipamentele" produsele si alte mi4loace nationale de interventie pregatite pentru transport" in timp scurt" celorlalte parti" cu e6ceptia situatiilor de $orta ma4ora" a altor urgente si a situatiilor de reparatii@intretinere. Personalul si@sau mi4loacele de interventie" o$erite ca asistenta in cadrul planului" actioneaza su# comanda operationala generala a C32 si a autoritatii lider. Cu toate acestea" CN2 isi pastreaza controlul operational asupra lor. 0upa luarea deciziei de a o$eri asistenta" legatura intre statul lider si partile contractante asistente se mentine" in $unctie de impre4urari si de tipul si importanta asistentei" in una din modalitatile descrise la pct. +.*. 0*0* O#era! un le "omune ,e n!er&en! e In sensul prezentului plan" operatiunile comune de interventie (/CI) reprezinta ansam#lul operatiunilor de interventie impotriva poluarii" la care participa personalul" ec!ipamentele" produsele si@sau alte mi4loace provenind de la cel putin doua parti contractante. /peratiunile comune de interventie se pot des$asura pe mare sau pe tarm si includ operatiunile speci$ice descrise la pct. ).1. Partea lider are intreaga responsa#ilitate asupra operatiunilor comune de interventie. 3tructura de comanda a /CI este descrisa la pct. +.*. Personalul" ec!ipamentul si alte mi4loace o$erite ca asistenta de catre partile contractante in cadrul planului isi indeplinesc sarcinile si o#ligatiile urmand deciziile C32" su# controlul operational direct al CN2 si su# comanda tactica a se$ilor de ec!ipa si@sau a comandantilor de unitati (con$orm pct. +.*). 0aca ec!ipele de interventie ale unitatilor autonome sunt puse la dispozitia statului lider" partea contractanta asistenta emite instructiuni pentru proprii lideri de ec!ipa si comandanti de unitati care vor e6ercita comanda tactica asupra detaliilor operatiunilor. Pe parcursul operatiunilor comune de interventie" C32 este responsa#il" pe langa e6ercitarea intregii comenzi operationale" in special" pentru coordonarea actiunilor intreprinse prin mi4loace nationale (ec!ipe de interventie" vapoare" aparate de z#or) ale statului lider" cu acelea intreprinse de mi4loacele partilor contractante asistente. >egatura intre partea contractanta asistenta si statul lider" pe parcursul operatiunilor comune de interventie" este mentinuta" in $unctie de impre4urari" $ie prin contact direct" $ie prin o$iterul de legatura al partii contractante asistente integrat in sta$$ul C32" $ie prin CN2" daca acestia iau parte personal la operatiuni (con$orm pct. +.*). Autoritatea lider numeste un reprezentant care va raspunde de receptia personalului" a ec!ipamentelor" produselor si@sau a altor mi4loace ale partilor contractante asistente si pentru $acilitarea participarii lor la operatiunile comune de interventie din momentul sosirii lor in tara si pana in momentul plecarii. Acest reprezentant cola#oreaza strans cu o$iterul de legatura al partii contractante asistente.

0*1* U! l /area a'en! lor ,e , $#er$ e ?iecare parte contractanta isi de$ineste strategia privind utilizarea agentilor de dispersie in com#aterea poluarilor cu produse petroliere si le descrie in PNI. In acest scop" partile contractante respecta 8>iniile directoare privind utilizarea agentilor de dispersie9. ?iecare parte contractanta in$ormeaza celelalte parti contractante (con$orm pct. +.,) asupra strategiei privind utilizarea agentilor de dispersie. In$ormatiile includ cel putin enumerarea agentilor de dispersie apro#ati spre utilizare in apele teritoriale ale partii contractante si zonele in care utilizarea acestora este permisa" restrictionata sau interzisa. In cazul operatiunilor comune de interventie" partile contractante respecta principiul autorizarii preala#ile a utilizarii agentilor de dispersie. Autorizatia poate $i emisa numai de catre C32 sau de catre o alta persoana desemnata de acesta. In zona de responsa#ilitate a $iecarei parti contractante" agentii de dispersare se utilizeaza intotdeauna in con$ormitate cu dispozitiile PNI al partii contractante implicate. 0aca nu s%a decis alt$el in contactele directe dintre C32 si CN2 ai partilor contractante care participa la operatiunile comune de interventie" acelasi principiu se aplica si in zonele de responsa#ilitate ale partilor contractante. 0aca o parte contractanta a interzis utilizarea agentilor de dispersie in apele sale teritoriale" celelalte parti contractante care participa la operatiunile comune de interventie tre#uie sa respecte aceasta decizie. 0*6* Sol " !area a$ $!en!e $u#l men!are ,e la al!e #ar! "on!ra"!an!e In cazul unui incident de poluare cu o anvergura si de o natura la care" in opinia autoritatii lider" resursele si capacitatile comune ale partilor contractante nu pot $ace $ata" partea lider poate solicita asistenta suplimentara din partea altor parti contractante. In asemenea impre4urari si dupa consultari cu autoritatea lider" alte parti contractante pot solicita" de asemenea" in con$ormitate cu nevoile lor" asistenta suplimentara. 0aca mai multe parti contractante solicita asistenta de la alte parti contractante" coordonarea acestor actiuni intre partile contractante se realizeaza la nivelul autoritatilor lor operationale. 0*7* In"+e erea o#era! un lor "omune ,e n!er&en! e $ ,e/a"! &area #lanulu C32 inc!eie operatiunile comune de interventie atunci cand&

a) masurile de interventie in caz de poluare s%au $inalizat" iar poluantul nu mai ameninta
interesele vreunei parti contractante si b) masurile de interventie in caz de poluare s%au derulat pana la un punct de la care resursele si capacitatile de interventie ale partii lider sunt su$iciente pentru $inalizarea lor cu succes. Atunci cand decide inc!eierea operatiunilor comune de interventie" C32 ia in considerare in mod deose#it consecintele $inanciare ale continuarii acestora. 0upa luarea deciziei de inc!eiere a operatiunilor comune de interventie" C32 in$ormeaza imediat CN2 ai celorlalte parti contractante si autoritatile lor operationale despre decizia luata si despre dezactivarea planului.

0upa dezactivarea planului" intregul personal" ec!ipamentele" produsele ramase neutilizate si celelalte mi4loace implicate in operatiunile comune de interventie se intorc sau sunt returnate in tarile lor de origine. Partea care a solicitat asistenta ia masurile necesare pentru repatrierea rapida a personalului partilor asistente" desi coordonarea si pregatirea $ormalitatilor necesare pentru repatriere acestuia raman in responsa#ilitatea autoritatilor lor operationale. Partea care a solicitat asistenta raspunzatoare de inapoierea in tara de origine a intregului ec!ipament o$erit ca asistenta si a tuturor produselor pentru tratare neutilizate. Intregul ec!ipament si celelalte mi4loace sunt inapoiate curate si in cea mai #una stare de $unctionare posi#ila. Autoritatile operationale ale partilor implicate pot decide prin contacte directe ca produsele de tratare neutilizate sa ramana in tara care a solicitat asistenta" in con$ormitate cu legislatia nationala a partii contractante. 1nitatile autonome (vapoare" aparate de z#or) se intorc in tara lor de origine utilizandu%si propria capacitate de deplasare. Partea contractanta care a solicitat asistenta este raspunzatoare de $acilitarea $ormalitatilor privind parasirea teritoriului@apelor teritoriale@spatiului aerian de catre unitatile o$erite ca asistenta. Partea contractanta care a solicitat asistenta pregateste un raport asupra e$icientei personalului" ec!ipamentului" produselor si a altor mi4loace primite ca asistenta. Aceste rapoarte sunt transmise celorlalte parti contractante. *. C/M1NICA-II>2 3I .AP/.-A.2A 1*1* S $!emul ,e "omun "a! Partile contractante in$iinteaza si mentin un sistem de comunicatii e$icient" operational ) ore@zi" care va servi la& - primirea rapoartelor asupra incidentelor de poluare si transmiterea acestora catre autoritatile operationale si alte organisme interesate din tarile lor= - activarea planului" solicitarea asistentei si sc!im#ul de mesa4e operationale pe parcursul des$asurarii operatiunilor comune de interventie= 3istemul cuprinde CI1 si punctele de contact nationale pentru primirea rapoartelor asupra incidentelor de poluare" daca acestea sunt di$erite de CI1. 2lementele acestui sistem de comunicatii" pe care $iecare parte contractanta le sta#ileste" inclusiv numere de tele$on" $a6 si tele6 si canale si $recvente radio alocate pentru $iecare parte" sunt prezentate in ane-a 0* 5.2. S $!emul ,e aler!a n ! ala /rice poluare accidentala cu produse petroliere si alte su#stante periculoase care poate prezenta riscuri potentiale pentru o alta parte contractanta este raportata tarii respective $ara intarziere" prin tele$on sau radiotele$on catre centrul de interventie de urgenta competent" mentionat in ane-a 1" si in con$ormitate cu dispozitiile ane6ei la Protocolul privind cooperarea in

com#aterea poluarii Marii Negre cu petrol si alte su#stante nocive in situatii de urgenta. Noti$icarea initiala este urmata cat mai curand posi#il de un raport privind poluarea (P/>.2P). 1*.* S $!emul ,e ra#or!are a #oluar Pentru sc!im#ul de in$ormatii privind poluarile accidentale" partile contractante utilizeaza sistemul de raportare a poluarilor (P/>.2P) care a $ost convenit si este descris in ane-a 7. Autoritatea lider se straduieste sa transmita un P/>.2P cel putin o data pe zi. Inaintea diseminarii" $iecare raport este veri$icat de C32. 0aca operatiunile de com#atere a poluarii continua la nivel national si dupa dezactivarea planului" partea a$ectata de incident continua sa in$ormeze celelalte parti contractante asupra situatiei pana la inc!eierea totala a tuturor operatiunilor de interventie. 2ste responsa#ilitatea autoritatii operationale a $iecarei parti contractante sa se asigure ca rapoartele sunt transmise tuturor partilor interesate in cadrul tarii respective. 5.3. Ra#oar!ele #o$!9 n" ,en! 0upa inc!eierea operatiunilor de interventie" atat la nivel national" cat si in cadrul planului" CN2 si@sau C32 pregatesc raportul $inal" care va include& a) descrierea incidentului si a evolutiei sale= b) descrierea masurilor de interventie luate= c) descrierea asistentei o$erite de celelalte parti contractante= d) evaluarea operatiunilor de interventie inc!eiate= e) evaluarea asistentei o$erite de celelalte parti contractante= f) descrierea si analiza pro#lemelor intalnite in interventie= g) recomandari privind posi#ilele im#unatatiri ale acordurilor e6istente si" in particular" ale dispozitiilor planului. .aportul $inal poate sa mai contina& - costurile suportate in timpul interventiei de $iecare parte contractanta= - o estimare a pagu#elor economice si asupra mediului. .apoartele sunt analizate la nivel national de catre mem#rii $iecarei ec!ipe de spri4in si de CN2 respectiv" care pregatesc recomandari privind modi$icari si im#unatatiri ale planului si" daca este necesar" ale propriilor PNI (con$orm pct. .*). .aportul $inal este prezentat $urnizat tuturor partilor" Comisiei Marii Negre" care il transmite tuturor partilor contractante si 2.AC. .aportul operatiunilor comune de raspuns este revizuit cu ocazia reuniunilor periodice ale A; 23A3. 6* ADMINISTRATIA) LOGISTICA SI 8INANTAREA 6*1* Lo' $! "a

Autoritatea lider este raspunzatoare de $urnizarea intregului suport logistic necesar pentru conducerea operatiunilor comune de interventie. Autoritatea lider duce la indeplinire" in special" urmatoarele activitati& a) $ace toate aran4amentele necesare pentru cazarea si transportul intregului personal asistent in cadrul tarii= b) atunci cand ec!ipamentele si alte mi4loace sunt primite de la partile contractante asistente" ia toate masurile necesare pentru a asigura& - depozitarea sigura sau locuri de parcare" dupa necesitati" inclusiv macarale" multicare si alte ec!ipamente de manipulare= - com#usti#ili" lu#ri$ianti" reparatii usoare si $acilitati de intretinere. In ceea ce priveste sederea pe teritoriul statului lider a vapoarelor si aparatelor de z#or o$erite ca asistenta de catre celelalte parti contractante" autoritatea lider ia masurile necesare pentru a asigura asistenta ec!ipa4elor pe aeroporturi si in porturi si pentru a $urniza servicii de securitate navelor" aparatelor de z#or si ec!ipamentelor" atata timp cat acestea se gasesc in porturile si aeroporturile statului lider. 6*2* Pro"e,ur ( nan" are '.2. . In solicitarea si o$erirea asistentei" partile contractante respecta urmatoarele recomandari si principii in ceea ce priveste aspectele $inanciare legate de asistenta reciproca& a) partea care a solicitat asistenta plateste partilor contractante asistente toate c!eltuielile suportate prin o$erirea acestei asistente" in con$ormitate cu $actura prezentata de partea contractanta asistenta" in a$ara cazurilor in care se decide de la caz la caz= b) in momentul incidentului" partea contractanta asistenta este pregatita sa o$ere in$ormatii privind salariile personalului" c!iriile pentru ec!ipamentele si alte mi4loace si costurile produselor de tratare" care pot $i o$erite ca asistenta. Partile contractante se straduiesc sa%si armonizeze tari$ele si discuta aceste c!estiuni in reuniunile anuale periodice ale autoritatilor operationale (con$orm pct. .*)= c) partea contractanta asistenta" imediat dupa primirea cererii de asistenta" prezinta partii contractante care a solicitat%o o estimare a costurilor de asistenta. 0upa trans$erul rolului de lider" partea contractanta care si%a asumat rolul de lider suporta toate c!eltuielile a$erente asistentei o$erite de alte parti contractante= d) daca partea contractanta care a solicitat asistenta decide sa%si retraga cererea din orice motiv" acceasta plateste" totusi" partii contractante asistente toate c!eltuielile suportate pana in momentul in care cererea a $ost retrasa sau personalul si ec!ipamentul se intorc in tara de origine" dupa caz= e) partile contractante isi rezolva toate aspectele legate de pro#leme $inanciare numai dupa inc!eierea operatiunilor comune dei. 0ispozitiile prezentului paragra$ tre#uie luate in considerare si nu tre#uie sa aduca atingere rezolvarii nici unei dispute implicand terte parti" care poate aparea in privinta o#ligatiilor si a compensarilor pentru daune provenite din orice incident de poluare" oriunde s%ar produce acesta.

'.2.2. In cazul operatiunilor comune de interventie" statul lider (partea contractanta care a solicitat asistenta) acopera direct urmatoarele categorii de c!eltuieli legate de sederea personalului" ec!ipamentelor si a altor mi4loace (inclusiv vapoare si aparate de z#or) ale partii contractante asistente pe teritoriul sau& a) masa si cazarea si@sau indemnizatia zilnica" dupa caz" pentru personalul de interventie" altul decat cel al ec!ipa4elor vapoarelor= b) orice c!eltuieli portuare pentru vapoarele o$erite ca asistenta= c) orice c!eltuieli aeroportuare pentru aparatele de z#or o$erite ca asistenta= d) com#usti#ili" daca este necesar" pentru toate mi4loacele si ec!ipamentele" inclusiv" in special" pentru vapoarele si aparatele de z#or implicate in operatiunile comune de interventie= e) serviciile medicale pentru personalul accidentat si #olnav al partii contractante asistente= f) costurile legate de repatrierea personalului care a decedat" a $ost accidentat sau s%a im#olnavit pe parcursul operatiunilor comune de interventie= g) costurile de intretinere pentru orice ec!ipament" vapor si aparat de z#or implicate in operatiunile comune de interventie= h) costurile reparatiilor pentru orice ec!ipament" vapor si aparat de z#or" deteriorate pe teritoriul sau ca urmare a operatiunilor comune de interventie" daca aceste reparatii necesita a $i realizate inaintea intoarcerii in tara de origine= i) costurile comunicatiilor legate de operatiunile comune de interventie suportate de personalul partii contractante asistente pe teritoriul statului lider. '.2.(. Partea contractanta asistenta acopera direct c!eltuielile legate de trimiterea catre partea contractanta care a cerut asistenta a personalului" ec!ipamentelor" produselor si a altor mi4loace. Aceste c!eltuieli pot include" dar nu se limiteaza la& a) c!eltuielile pentru mo#ilizarea personalului" ec!ipamentelor" produselor si a altor mi4loace= b) costurile pentru transport catre si din tara unde au loc operatiunile comune de interventie" pentru personal" ec!ipamente si produse= c) com#usti#il pentru unitatile autonome (vapoare" aparate de z#or) care se deplaseaza catre locul operatiunilor comune de interventie" utilizand propria capacitate de deplasare= d) costurile comunicatiilor legate de operatiunile comune de interventie avand ca origine teritoriul partilor contractante asistente= e) serviciile medicale o$erite" dupa intoarcerea in tara de origine" personalului de interventie care a $ost accidentat sau care s%a im#olnavit pe parcursul operatiunilor comune de interventie= f) costurile de intretinere si reparatii pentru ec!ipamentul si mi4loacele implicate in operatiunile comune de interventie dupa intoarcerea lor in tara de origine.

'.2.). 0upa inc!eierea operatiunilor comune de interventie si intoarcerea intregului personal" a ec!ipamentului si a celorlalte mi4loace care au $ost implicate in operatiunile comune de interventie" partea contractanta asistenta pregateste o $actura detaliata incluzand costurile asistentei o$erite statului lider si alte c!eltuieli legate de aceasta. Aor $i incluse in $actura urmatoarele&

a) salariile personalului implicat in operatiunile comune de interventie" calculate pe #aza b) c) d) e)


listei de preturi din ane-a 0 si 4urnalele de lucru zilnice apro#ate de C32 sau un alt responsa#il al statului lider= costurile pentru inc!irierea ec!ipamentelor si mi4loacelor" calculate pe #aza listei de preturi din ane-a 0 si a 4urnalele de lucru zilnice apro#ate de C32 sau de un alt reprezentant al statului lider= costurile pentru produsele de tratare utilizate in decursul operatiunilor comune de interventie" calculate pe #aza listei de preturi din ane-a 0 si a 4urnalelor de lucru zilnice apro#ate de C32 sau de un alt reprezentant al statului lider= toate c!eltuielile enumerate la pct. (. .+= costurile de inlocuire a ec!ipamentului deteriorat si imposi#il de reparat in timpul operatiunilor comune de interventie.

'.2.*. >a primirea $acturii" partea contractanta care a activat planul si a cerut asistenta deconteaza c!eltuielile suportate de partile contractante asistente legate de masurile de interventie in caz de poluare" adoptate de aceste parti contractante ca urmare a activarii planului. Partea contractanta care a activat planul include ulterior aceste $acturi in propria cerere de decontare a costurilor legate de interventia in cazul poluarii" inaintate partii responsa#ile pentru incident" asiguratorilor acestuia sau unui sistem international de compensare a daunelor ecologice" dupa caz. Alternativ" partile contractante pot cadea de acord ca cererile de decontare a acestor c!eltuieli sa $ie inaintate direct partii responsa#ile pentru incident" asiguratorilor acestuia sau unui sistem international de compensari a daunelor ecologice" de catre $iecare parte contractanta separat. Indi$erent de partea careia ii sunt adresate cererile de decont" acestea tre#uie sa $ie ela#orate in con$ormitate cu liniile directoare ale ?ondului I/PC" prezentate su# numele de 8Manualul revendicarilor9 si atasate planului ca ane-a :. 6*.* De#la$area !ran$(ron!al era a #er$onalulu ) e"+ #amen!elor) #ro,u$elor $ un !a! lor au!onome ,e n!er&en! e Pentru a $acilita deplasarea personalului si a ec!ipamentului de interventie" partea care solicita asistenta va duce la indeplinire urmatoarele activitati& - va $ace toate aran4amentele necesare pentru intrarea rapida a ec!ipamentelor" produselor si personalului inainte de sosirea lor si se va asigura ca $ormalitatile vamale sunt usurate la ma6imum. 2c!ipamentele tre#uie admise cu titlu temporar" iar produsele vor $i li#ere de ta6e si accize" n "on(orm !a!e "u le' $la! a na! onala a #ar! lor "on!ra"!an!e $ol " !an!e= - se va asigura ca" in cazul in care sunt $urnizate am#arcatiuni si aparate de z#or" sa li se permita navigarea in spatiul tarii respective. Planul de z#or sau o noti$icare a z#orului va $i $urnizata si acceptata ca autorizatie pentru decolarea si aterizarea aparatului pe mare sau pe tarm" in a$ara punctelor vamale o#isnuite" n "on(orm !a!e "u le' $la! a na! onala a #ar! lor "on!ra"!an!e $ol " !an!e*

./0/1/ 'migratia si formalitatile vamale ?iecare parte contractanta se straduieste sa adopte" la nivel national" proceduri speciale aplica#ile in situatii de urgenta" in ceea ce priveste dispozitiile privind acordarea rapida a vizelor de intrare si a permiselor de lucru personalului de interventie" precum si a permiselor necesare pentru tranzitul si importul temporar al ec!ipamentelor si materialelor solicitate. 0etaliile acestor proceduri sunt incluse in planul national de interventie al $iecarei parti si sunt reproduse in ane-a 1 la plan. 2le se re$era" in special" la in$ormatiile pe care partea contractanta asistenta tre#uie sa le $urnizeze autoritatilor nationale competente ale partii contractante solicitante pentru a $acilita aplicarea acestor proceduri speciale. Partile contractante desemneaza o$icii vamale competente" responsa#ile pentru indeplinirea rapida a $ormalitatilor vamale legate de deplasarea trans$rontaliera a personalului si a mi4loacelor de interventie in cazul activarii planului. Partile contractante se in$ormeaza reciproc in permanenta cu privire la aceste o$icii vamale si aceste in$ormatii (denumirea o$iciului si numele responsa#ilului acestuia" adresa" nr. de tele$on" $a6" sau tele6) sunt incluse in ane-a 1. Inainte de a trimite asistenta partii contractante care a solicitat%o" autoritatea operationala a partii contractante asistente sta#ileste contactul direct cu o$iciile vamale competente ale partii contractante solicitante pentru a o#tine autorizatia necesara pentru intrarea ec!ipamentului" produselor si a altor mi4loace in tara. ./0/2/ Participarea unui aparat de zbor la operatiunile comune de interventie In cadrul planului si la cererea statului lider" aparatele de z#or ale celorlalte parti contractante pot patrunde si opera in spatiul aerian al statului lider" pentru unul din urmatoarele o#iective& - cautare si a4utor= - z#oruri de supraveg!ere= - transportul personalului" a ec!ipamentelor si a produselor de interventie= - distri#uirea agentilor de dispersie sau a altor produse de tratare= - alte z#oruri legate de operatiunile de interventie. ?iecare parte adopta" in avans" masurile necesare pentru acordarea rapida a permiselor de z#or si a autorizatiilor pentru aparate de z#or" elicoptere sau aparate de z#or cu elice ale altor parti contractante" care ar putea $i solicitate sa ia parte la operatiunile de interventie in spatiul sau aerian. Masuri similare se iau pentru utilizarea $acilitatilor aeroportuare de catre aparatele de z#or" elicoptere sau aparate de z#or cu elice implicate in operatiunile comune de interventie. Participarea unui aparat de z#or al altor parti la operatiunile comune de interventie care se vor des$asura in spatiul aerian al statului lider sunt decise de la caz la caz de catre acesta din urma. ./0/0/ Participarea vapoarelor la operatiunile comune de interventie

In cadrul planului si la cererea statului lider" vapoarele celorlalte parti contractante pot patrunde si opera in apele teritoriale ale statului lider" pentru unul din urmatoarele o#iective& % cautare si salvare= % operatiuni de salvare= % operatiuni de interventie in caz de poluare" inclusiv izolarea si recuperarea produselor deversate" distri#uirea agentilor de dispersie sau a altor produse de tratare" stocarea si transportul poluantilor recuperati= % transportul personalului" ec!ipamentului si a produselor de interventie= % orice alta deplasare determinata de operatiunile de interventie. ?iecare parte contractanta adopta in preala#il masurile necesare privind acordarea rapida a permiselor de navigatie si a autorizatiilor pentru am#arcatiuni (#arci" vapoare specializate antipoluare) ale altor particontractante" care ar putea $i solicitate sa ia parte la operatiunile de interventie in apele lor teritoriale. Masuri similare se iau pentru utilizarea $acilitatilor portuare de catre vapoarele implicate in operatiunile comune de interventie. Navigatia in scopurile mentionate mai sus" in apele teritoriale ale uneia dintre partile contractante" cu vapoare ale celorlalte parti contractante" se decide de la caz la caz de catre partile contractante implicate. In toate cazurile" tre#uie luate in considerare (respectate) de catre partile contractante implicate dispozitiile Conventiei privind $acilitarea tra$icului maritim international" >ondra" 19(*" modi$icata.

6*0* A$ 'urar le me, "ale $ a$ $!en!a me, "ala ?iecare parte contractanta ia masurile necesare pentru a asigura personalul care poate participa la operatiunile comune de interventie impotriva decesului" im#olnavirilor si accidentarilor. 3tatul lider se straduieste sa o$ere cele mai #une servicii si cea mai #una ingri4ire medicala initiala posi#ila pentru orice persoana a altei parti contractante care a $ost accidentata sau s%a im#olnavit in decursul participarii la operatiunile comune de interventie. 3tatul lider $aciliteaza repatrierea personalului asistent ranit sau #olnav in timpul operatiunilor comune de interventie. Costurile spitalizarii si ale asistentei medicale o$erite pe teritoriul statului lider pentru personalul #olnav sau accidentat al partilor contractante asistente sunt suportate de catre statul lider. 3tatul lider poate decide solicitarea decontarii acestor costuri de la partea raspunzatoare de producerea poluarii" asiguratorul acestuia sau din partea vreunui sistem international de compensare a daunelor ecologice" dupa caz. Partile contractante sunt scutite de dreptul de a solicita despagu#iri reciproce pentru decontarea costurilor asistentei medicale o$erite persoanelor accidentat sau #olnave in decursul operatiunilor comune de interventie. 6*1* Re$#on$a% l !a!ea #en!ru a"" ,en!e $ ,aune 0aca ec!ipele de interventie c!emate sa asiste in operatiunile de interventie cauzeaza" la locul operatiunilor" orice daune partilor terte si daca aceste daune se re$era la operatiunile de

interventie" acestea cad in responsa#ilitatea partii contractante care a cerut asistenta" c!iar daca ele provin din manevre gresite sau erori te!nice. 0aca ec!ipele de interventie asistente cauzeaza orice $el de daune partilor terte in momentul in care se deplaseaza la si de la locul operatiunilor" responsa#ilitatea pentru aceste daune revine autoritatii partii contractante asistente. 0ispozitiile prezentului paragra$ se aplica integral si in cazul e6ercitiilor comune ale ec!ipelor de interventie. 6*6* Do"umen!area o#era! un lor ,e n!er&en! e $ "o$!ur le a(eren!e 0ocumentarea completa a activitatilor de interventie este vitala pentru $acilitarea cererilor ulterioare de compensatii. C32 ia masurile necesare pentru a se asigura ca sunt pastrate corect inregistrarile detaliate ale tuturor actiunilor intreprinse ca interventie in cazul unei poluari accidentale" in cadrul planului. In acest scop" C32 va include in ec!ipa sa de spri4in un controlor $inanciar@reprezentant pentru pastrarea evidentelor. -re#uie pastrate periodic cel putin urmatoarele in$ormatii& a) descrierea situatiei" deciziile adoptate si masurile de interventie aplicate= #) 4urnalul de lucru zilnic" cu detalii legate de& i) operatiuni in curs de des$asurare (loc" timp" scop)= ii) ec!ipamente si alte mi4loace utilizate (loc" timp" scop)= iii) personal anga4at (loc" numar" timp)= iv) produse de interventie si alte materiale (de e6. com#usti#il) consumate (cantitate" scop)= c) date privind toate c!eltuielile realizate in legatura cu operatiunile de interventie in caz de poluare. 0upa inc!eierea operatiunilor de interventie" aceste date sunt puse la dispozitia autoritatii nationale raspunzatoare de prezentarea cererilor de compensare. In cazul in care partile contractante au cazut de acord ca partile contractante asistente sa inainteze o cerere separata de compensare" autoritatile statului lider pun la dispozitia autoritatilor partilor contractante asistente copii ale datelor relevante.
,.IN?/.MA-II>2

P1B>IC2

7*1* O( !erul ,e rela! #u%l "e 2PRO3 0upa activarea planului" autoritatea lider desemneaza un o$iter de relatii pu#lice (/.P) care va $i trans$erat in ec!ipa de spri4in a C32. /$iterul de relatii pu#lice este raspunzator de& d) mentinerea contactului cu presa= e) pregatirea declaratiilor de presa in numele C32 si al autoritatii lider= $) urmarirea in$ormatiilor aparute in presa si clari$icarea posi#ilelor neintelegeri.

7*2* De"lara! le ,e #re$a 0eclaratiile de presa sunt pregatite si distri#uite in presa cel putin o data pe zi pe intreaga durata intre activarea si dezactivarea planului. 0eclaratiile de presa sunt pregatite de o$iterul de relatii pu#lice pe #aza datelor e6acte $urnizate de C32 si@sau ec!ipa sa de spri4in. Acestea contin in$ormatii privind& - incidentul de poluare si evolutia sa= - date te!nice privind vapoarele implicate" tipul si caracteristicile poluantului etc.= - masurile de com#atere luate= - evolutia masurilor de interventie= - accidentarea personalului si pagu#ele aduse vapoarelor" ec!ipamentelor etc. >a pregatirea declaratiilor de presa se tine cont de urmatoarele linii directoare& - pregatirea titlurilor@su#titlurilor= - o$erirea in primul rand a in$ormatiilor celor mai relevante@recente= - utilizarea propozitiilor simple si o$erirea unei singure idei in $iecare propozitie= - evitarea citarii unor estimari" con4uncturi si supozitii= - evitarea o$eririi de opinii asupra daunelor de mediu si a acelora necuanti$ica#ile= - pregatirea cu atentie a versiunii $inale. Bartile privind arealul a$ectat" evolutia $rontului poluant si a locatiei operatiunilor de interventie pot sa insoteasca declaratiilor de presa" ori de cate ori este posi#il. -oate declaratiile de presa sunt veri$icate si apro#ate de C32 inaintea distri#uirii lor. 7*.* Con(er n!ele ,e #re$a 0upa activarea planului" autoritatea lider poate decide" consultandu%se cu C32" organizarea uneia sau mai multor con$erinte de presa pentru in$ormarea pu#licului. >a organizarea con$erintelor de presa pot lua parte urmatoarele persoane& - C32= - e6perti desemnati special din cadrul ec!ipei de spri4in= - /.P= - reprezentanti ai autoritatii lider= - reprezentanti ai celorlalte parti (de e6. o$iteri de legatura sau CN2)= - reprezentanti ai proprietarilor de cargouri si@sau nave si@sau asiguratorii lor. Materiale scrise privind principalele aspecte ale polu7rii accidentale si ale operatiunilor comune de interventie" !arti si $otogra$ii pot $i pregatite dinainte de /.P si apro#ate de C32 pentru a $i utilizate in cadrul con$erintelor de presa. 0e asemenea" se vor respecta de catre participantii la con$erintele de presa liniile directoare privind pregatirea declaratiilor de presa /conform pct. ,.23.