Sunteți pe pagina 1din 19

3.

31

Electrocinetica

CAPITOLUL 3. ELECTROCINETICA

Electrocinetica este partea Electrotehnicii care studiaz` st`rile electrice ale conductoarelor parcurse de curen\i electrici de conduc\ie. ({n continuare, dup` prezentarea legilor caracteristice proceselor electrocinetice se vor studia cu prec`dere fenomenele electrocinetice sta\ionare (adic` invariabile [n timp . 3.1. Stare a electro ci n e ti c` ]i carac t e riza r e a ei 3.1.1. Stare a electro ci n e ti c` !ie un element galvanic " cu bornele 1 #i $ al c`rui circuit e%terior se poate [nchide printr&un lan\ de conductoare (fig. 3.1 cu a'utorul unui [ntrerup`tor (. "entru e%emplificare se presupune c` acest circuit e%terior cuprinde) Fig. 3.1 & un fir sub\ire #i lung, bobinat pe un suport #i a#ezat [ntr&un calorimetru *+ & un voltametru , constituit din doi electrozi de aceea#i natur` (de e%emplu din argint , cufunda\i [ntr&un electrolit (de e%emplu o solu\ie diluat` de azotat de argint [n ap` + & o lamp` cu incandescen\` -+ & o bar` ./ rigid` #i mobil` care poate aluneca f`r` frecare #i f`r` s` se [ntrerup` circuitul pe dou` bare de contact paralele, etc. {ntrerup`torul ( fiind deschis, sistemul de corpuri descris se g`se#te [n starea de echilibru electrostatic, adic` nu e%ist` mi#care ordonat` a particulelor adic` curent electric de conduc\ie.

0ac` se [nchide circuitul cu [ntrerup`torul (, se constat` e%perimental c` lan\ul de conductori a'unge [ntr&o stare nou`, diferit` de starea de echilibru electrostatic #i numit` stare electrocinetic`, [nso\it` de numeroase efecte. 1ele mai importante efecte care [nso\esc starea electrocinetic` sunt) a) efecte mecanice & e%ercitare de for\e #i momente asupra por\iunilor de conductor care se g`sesc [n stare electrocinetic` (de e%emplu for\a F asupra barei ./ + & e%ercitare de for\e #i momente asupra corpurilor magnetizate care sunt aduse [n prezen\a conductoarelor aflate [n stare electrocinetic` (de e%emplu cuplul 1 asupra acului magnetic al busolei 2 + 3bserva\ie) Efectele mecanice pun [n eviden\` faptul c` prin aducerea conductoarelor [n stare electrocinetic` se produce [n 'urul lor un c4mp numit c4mp magnetic. b) efecte chimice & reac\ii de electroliz` (adic` reac\ii de descompunere a solu\iilor de electroli\i (de e%emplu [n voltametrul , [n urma c`rora la catod (adic` polul negativ se 3$ 3. Electrocinetica depune metalul (de e%emplu argintul provenit din descompunerea solu\iei, iar anodul (electrodul legat la polul pozitiv se dizolv` [n solu\ie. c) efecte calorice & dezvoltarea de c`ldur` [n conductoarele parcurse de curent (de e%emplu firul bobinat imersat [n calorimetrul * + d) efecte luminoase & [n l`mpile electrice cu incandescen\` (de e%mplu [n lampa - . {n cazul st`rilor nesta\ionare la efectele enumerate care caracterizeaz` at4t st`rile sta\ionare c4t #i st`rile nesta\ionare se adaug`) e) efectele electrice & varia\ia sarcinii electrice a conductoarelor care se g`sesc [n stare electrocinetic` variabil` [n timp. 0ac` se inverseaz` leg`turile la electrozii elementului galvanic, efectele chimice #i [n parte cele mecanice [#i schimb` sensul pe c4nd efectele calorice #i luminoase (cu pu\ine e%cep\ii r`m4n neschimbate. E%perien\a arat` c` e%isten\a unui c4mp electric [n conductoare determin` o stare specific` a cestora, denumit` stare electrocinetic` . {n aceast` stare, conductoarele sunt sediul unor transform`ri energetice, puse [n eviden\` prin efecte mecanice, termice, magnetice #i chimice. 5bsen\a sau prezen\a efectelor chimice [n conductoarele aflate [n stare electrocinetic` conduce la clasificarea acestora [n conductoare de ordinul [nt4i #i de ordinul doi. 3.1.2. Tensiun e a electro o t o a r e ]i cure n t ul electric

0efini\ie) 6e nume#te tensiune electromotoare de contur integrala de linie a sumei dintre intensitatea c4mpului electric #i intensitatea c4mpului electric imprimat [n lungul unei curbe [nchise )
e = u e = E + E i ds

(3.1.1

{n regim electrostatic, E + E i = 0 (condi\ia de echilibru electrostatic [n interiorul conductoarelor, #i de aceea tensiunea electromotoare de contur este nul` pentru orice curb` [nchis` dus` numai prin interiorul conductoarelor. {n regim sta\ionar, sarcinile electrice au o reparti\ie invariabil` [n timp #i c4mpul electric E este un c4mp coulombian pentru care este valabil` teorema poten\ialului, adic`)

E ds = 0
(3.1.$ 0e aceea [n acest regim tensiunea electromotoare de contur este dat` numai de c@mpul electric imprimat
e = E + E i ds = E ds

(3.1.3 0in punct de vedere macroscopic, aducerea lan\ului de conductoare considerat (din figura $.1 [n stare electrocinetic` este o consecin\` a faptului c` tensiunea electromotoare este diferit` de zero pentru conturul [nchis considerat. 0eci)
e = E + E i ds = Ei ds 0

(3.1.7

{n rela\ia (3.1.7 s&a \inut seama de caracterul poten\ial al c4mpului electric. 8ela\ia (3.1.7 este incompatibil` cu condi\ia de echilibru electrostatic care cere ca E + E i = 0 [n fiecare punct al curbei care trece numai prin conductoare c4nd circuitul este [nchis. 3.$. 8ela\iile fundamentale ale electrocineticii 33 -a [nchiderea circuitului, din figura 3.1 echilibrul electrostatic nu se mai poate deci men\ine #i (3.1.9
E + Ei 0

5ceast` inegalitate reprezint` local condi\ia ca un conductor s` se g`seasc` [n stare electrocinetic`. 0eoarece un ansamblu de particule [nc`rcate electric, [n mi#care se nume#te curent electric, se poate spune c` un conductor [n stare electrocinetic` este parcurs de curent electric de conduc\ie.

Intensitatea curentului electric de conduc\ie . 6tarea electrocinetic` se caracterizeaz` prin m`rimea fizic` global` numit` intensitatea curentului electric de conduc\ie. Intensitatea curentului electric este debitul de sarcini electrice transportate printr&o suprafa\` dat` S [n intervalul de timp dt , [ntr&un sens de referin\` dat) dq is = s dt (3.1.: 6e consider` drept sens al curentului electric sensul de mi#care al particulelor libere [nc`rcate pozitiv, respectiv sensul opus sensului de mi#care al particulelor libere [nc`rcate negativ. {n metale, unde particulele libere sunt negative (electronii , sensul curentului este deci opus sensului de mi#care al particulelor libere. 6tarea electrocinetic` se caracterizeaz` local, printr&o m`rime vectorial`, func\ie de punct, numit` densitatea curentului electric a c`rei component` dup` direc\ia unui versor n este)
J = n J = lim
A0

(3.1.;

i A

0eci, curentul electric se poate defini #i ca flu%ul densit`\ii curentului electric J printr&o suprafa\` dat` 6)
i S = J d A
S

(3.1.<

Liniile c@mpului de ectori J , densitatea curentului electric, se numesc linii de curent. =nitatea de m`sur` a intensit`\ii curentului electric este amperul [5] definit direct [n raport cu efectele sale ponderomotoare (mecanice . =nitatea de m`sur` a densit`\ii de curent este amperul pe metru p`trat $ [5>m ]. {n practic` se mai utilizeaz` #i multipli ) 1 5>mm $ ? 1@: 5>m$ #i 1 5>cm$ ? 1@7 5>m$. 3.2. Rela!iile "un#a e n t a l e ale electroci n e ti cii

8ela\iile fundamentale ale electrocineticii rezult` prin particularizarea legilor c4mpului electromagnetic [n urm`toarele condi\ii) conductoarele sunt imobile v = 0 + polariza\ia conductoarelor este nul` P = 0 #i m`rimile nu variaz` [n timp B / t =0 . {n electrocinetic` r`m4n valabile urm`toarele rela\ii din electrostatic`) 1@ & legea leg`turii dintre D , E #i P (induc\ia electric`, intensitatea c4mpului electric #i polariza\ia electric` + $@ & legea polari!a\iei electrice temporare & care pentru materiale f`r` polariza\ie permanent` se poate pune sub forma D =E cu observa\ia c` [n

metale 0 deci polariza\ia electric` a conductorilor poate fi negli'at` #i D = 0 E + 3@ & legea flu"ului electric. 37 3. Electrocinetica 5lte legi #i teoreme cap`t` forme sau interpret`ri noi 7@ & teorema poten\ialului electric sta\ionar form` particular` a legii induc\iei electrice+ 9@ & legea conser `rii sarcinii electrice + :@ & legea conduc\iei electrice care reprezint` generalizarea condi\iei de echilibru electrostatic. 6e adaug` o lege nou`) ;@ & legea transform`rii energiei [n conductori parcur#i de curent electric.

3.3. Teore

a $ote n!ialului electric sta!ionar

$egimul electrocinetic sta\ionar (diferit de regimul electrostatic este caracterizat de faptul c` densitatea curentului electric de conduc\ie este nenul` J 0 #i invariabil` [n timp (curent continuu , respectiv de condi\ia ca un conductor s` se g`seasc` [n stare electrocinetic` (3.3.1
E + Ei 0

1urentul electric [n regim sta\ionar se nume#te curent continuu. %eorema poten\ialului electric sta\ionar are aceea#i form` ca #i teorema poten\ialului electrostatic #i are enun\ul urm`tor) Aensiunea electromotoare a c4mpului electric E (adic` integrala de linie pe o curb` [nchis` a vectorului c4mp electric este nul` de&a lungul oric`rei curbe [nchise)

Ed s = 0
(3.3.$ &onsecin\e' (. %ensiunea electric` nu depinde de drum'

Ed s = U
1

12

= V1 V2

(3.3.3 ). Se poate defini [n fiecare punct un poten\ial electric'


V ( P ) = V ( P0 ) Ed s
P0 P

(3.3.7

*. +ectorul intensitatea c@mpului electric E deri ` din acest poten\ial'


E = gradV

(3.3.9 {n regim electrocinetic sta\ionar (fig.3.3 suprafe\ele conductoarelor nu sunt suprafe\e echipoten\iale ca [n regimul electrostatic (fig. 3.$ . {n conductoarele parcurse de curent continuu intensitatea c4mpului electric nu este nul` E 0 . sarcinii electrice 1onservarea componentelor tangen\iale ale lui E la suprafa\a de separa\ie a dou` medii diferite impune E t1 = E t2 [nclinarea liniilor de c4mp fa\` de normal` ca [n figura 3.3. 5ceasta este consecin\a faptului c` [n regim electrocinetic nu mai este valabil` condi\ia de echilibru electrostatic ci este valabil` legea lui 3hm.

Fig. 3.2

3.7. 39

-egea

conserv`rii

Fig. 3.3

3.%. Le& e a cons er '`rii sarcinii electric e 3.%.1. (or a inte& r al` a le&ii cons e r '`rii sarcinii electric e

Enun\) (ntensitatea i a curentului electric de conduc\ie care iese dintr&o suprafa\` [nchis` (adic` str`bate suprafa\a cu sensul de referin\`

spre e%terior este [n fiecare moment egal` cu viteza de sc`dere a sarcinii electrice q localizat` [n interiorul suprafe\ei i = (3.7.1 3.%.2. Cons e ci n!ele le&ii cons e r '`rii sarcinii electric e 3.%.2.1 . Teore a continuit`!ii liniilor #e curen t dq dt

{n regim electrocinetic sta\ionar sarcina , este constant` #i rezult`) dq i = = 0 dt (3.7.$ 5cest rezultat constituie teorema continuit`\ii liniilor de curent #i se scrie)
i = J d A = 0

(3.7.3

Enun\) Intensitatea curentului continuu care trece printr-o suprafa\` [nchis` este nul` .socotind po!iti i curen\ii care ies #i negati i pe cei care intr`). 5lt` formulare a enun\ului) Intensitatea curentului continuu care intr` efecti [ntr-o suprafa\` [nchis` este egal` cu intensitatea curentului continuu care iese efecti din acea suprafa\`. -iniile de curent nu au [nceput #i nici sf4r#it+ curentul electric continuu circul` numai pe c`i [nchise. 3.%.2. 1. 1 . Cons eci n!ele teore e i continuit`!ii liniilor #e cure n t

a) &urentul continuu este acela#i de-a lungul unui tub de curent #i [n particular de-a lungul unui conductor electric. 3: 3. Electrocinetica 0emonstra\ie) !ie un tub de linii de curent (de linii ale densit`\ii de curent ca [n figura 3.4. 5plic4nd teorema continuit`\ii liniilor de curent pe suprafa\a #i \in4nd cont c` pe S lat , J n deci J n = 0 rezult`)

Fig. 3.4

i =
sau (3.7.7

J d A = J n dA + J n dA + J n dA = i
S1 S lat S2

+ i2 = 0

i1 = i2

b La suprafa\a unui conductor str`b`tut de curent continuu densitatea de curent este tangen\ial`(fig.3.9 .
Jn = J n =0

(3.7.9 0emonstra\ie) !ie un domeniu cilindric plat [nchis de suprafa\` (fig. 3.: .

Fig. 3.5 !lu%ul vectorului


J

Fig. 3.6 care str`bate suprafa\a , cu


J =0

[n vid, este)

i = J d A = J d A + J d A = J d A = J n dA = J n A = 0
S1 S2 S1 S1

(3.7.; 1um A este aria suprafe\ei S1 deci A 0 rezult`) (3.7.<


J n =0

c La trecerea printr-o suprafa\` de discontinuitate [ntre doi conductori se conser ` componenta normal` a densit`\ii de curent . 0emonstra\ie) !ie o suprafa\` [nchis` de forma unui cilindru aplatizat (fig. 3.; . J prin 6criind flu%ul lui rezult`
n 21 J 1 A + n12 J 2 A = 0

sau cu n 21 = n12 rezult`)


n12 ( J 2 J 1 ) = 0

adic` Fig. 3.7 3.9. 3; -egea (3.7.B conduc\iei

J n1 = J n2

electrice

3.). Le& e a con#uc!iei electric e *le&e a lui O+ 3.).1. (or a local` a le&ii con#u c!iei electric e

Enun\) {n regim neelectrostatic, suma vectorial` dintre intensitatea c4mpului electric E #i intensitatea c4mpului electric imprimat E i din interiorul unui conductor izotrop este propor\ional` [n fiecare punct cu densitatea curentului electric de conduc\ie din acel punct
E + E i = J

(3.9.1

!actorul de propor\ionalitate este o m`rime de material numit` rezistivitatea materialului, care depinde de natura acestuia, de temperatur`, etc. 0ependen\a de temperatur` [ntr&o prim` apro%ima\ie (adic` dac` diferen\ele de temperatur` sunt mici este dat` de rela\ia)

= 0 [1 + 0 ( T T0 ) ]
(3.9.$ unde) & 0 este rezistivitatea la temperatura de referin\` T0 + & 0 este coeficientul de temperatur` al rezistivit`\ii la temperatura de referin\` T0 . {n tabelul 3.1 se prezint` 0 #i 0 la 20 0 C ale unor materiale uzuale [n electrotehnic`. Aabelul 3.1 .aterialul 5rgint 1upru 5luminiu !ier 5lam` /ichelin` .anganin` 1onstantan 5p` distilat`
0
mm 2 m

[(

C)

@,@19B ... @,@1; @,@1; ... @,@1;< @,@$< ... @,@3 @,@B...@,19 @,@;...@,@B @,73 @,73 @,7B 1...7 1@1@

3,< 3,B 3,; 7,9 1,9

1@&3 1@&3 1@&3 1@&3 1@&3

@,13 1@&3 @,@1 1@&3 &@,$...&@, < 1@&3 &

{n conductoare omogene, f`r` c4mp imprimat , ( E i = 0) rela\ia (3.9.1 devine)

E = J

(3.9.$

0efini\ie) 1onductivitatea electric` reciproc` a rezistivit`\ii


=
1

este m`rimea egal` cu valoarea

(3.9.3

-egea conduc\iei electrice se poate astfel scrie sub forma)


E + Ei = J

(3.9.7 3< 3. Electrocinetica 3.).2. (or a inte& r al` a le&ii con#uc!iei electric e

6e consider` o por\iune de circuit filiform [n care este inclus` #i o surs` de tensiune (fig. 3.< . (ntegrala de linie a sumei E + E i de&a lungul curbei (1 care coincide cu a%a conductorului (de&a lungul firului este)

(E + E ) d s = J d s
2 2 i 1 1

(3.9.9

6e noteaz`) & tensiunea electric` [n lungul firului)


u f12 = Ed s
1 2

!ig. 3.<

(3.9.: & tensiunea imprimat`

electric`
ei12 = E i d s
1 2

(3.9.; & rezisten\a electric` a conductorului [ntre punctele 1 #i $ 2 ds R12 = A 1 (3.9.< {n cazul unui conductor omogen #i de sec\iune constant` rezisten\a electric` este
R=

0efini\ie) 1onductan\a electric` notat` cu G , este m`rimea egal` cu valoarea reciproc` a rezisten\ei

l A

(3.9.B

G=

1 A 1 A = = R l l

(3.9.1@ 1u aceste nota\ii termenul al doilea al rel. 3.9.9 devine) 2 2 2 2 i ds J d s = J ds = ds = i = i R12 A A 1 1 1 1 (3.9.11 8ezult` forma integral` a legii conduc\iei electrice)
u f + ei = R i

(3.9.1$ Enun\) "entru o por\iune oarecare neramificat` de circuit filiform, suma dintre tensiunea electric` luat` [n lungul firului u f #i tensiunea imprimant` ei a surselor ce se g`sesc [n acea por\iune de circuit este egal` cu produsul dintre intensitatea curentului #i o m`rime caracteristic` circuitului numit` rezisten\` electric`. -egea este valabil` at4t [n cazul [n care conductorul reprezint` doar o por\iune neramificat` dintr&un circuit mai comple%, c4t #i [n cazul [n care conductorul este [nchis. {n cazul [n care conductorul este [nchis suma)
u f + ei = e

(3.9.13 este t.e.m. de contur [n lungul conductorului #i legea se scrie)


e =R i

(3.9.17 {n cazul unui circuit pasiv (adic` nu con\ine surse tensiunea electric` imprimat` este nul` de&a lungul conductorului, ei = 0 , #i este valabil` rela\ia)
uf =R i

(3.9.19 3.9.3. 3B

-egea

lui

3hm

3.).3. Le&e a lui O+ -egea conduc\iei electrice este valabil` at4t [n curent continuu c4t #i [n curent variabil [n timp. {n curent continuu (adic` [n regim sta\ionar conform teoremei poten\ialului electric sta\ionar tensiunea electric` nu depinde de drum ci numai de punctele e%treme)
u f = u b = E d s = V1 V2
1 2

(3.9.1: [n care ub este tensiunea [ntre bornele 1 #i $ ale conductorului (fig.3.B .

Fig. 3. 9

8ezult` din rel. 3.9.19 Legea lui /hm care este o form` particular` a legii conduc\iei electrice cu enun\ul) Aensiunea electric` la bornele unui circuit pasiv (f`r` surse de curent continuu este egal` cu produsul dintre intensitatea curentului #i rezisten\a circuitului)
ub = R i

3.).%. Unit`!i #e

`sur`

=nitatea de m`sur` a rezisten\ei se nume#te ohm simbolizat #i este rezisten\a unui conductor prin care un curent continuu de un amper determin` o c`dere de tensiune de un volt)
1 = 1V 1A

=nitatea de rezistivitate se deduce cu a'utorul rela\iei 3.9.B, din unit`\ile pentru rezisten\`, sec\iune #i lungime fiind ohmCmetru simbolizat m .
mm 2 , m \in4nd cont c` sec\iunile conductoarelor se e%prim` de obicei [n mm 2 iar

5ceast` unitate fiind prea mare se utilizeaz` uzual o alt` unitate lungimile lor [n

m)

1 m = 10 6

mm 2 m

=nitatea de m`sur` pentru conductan\` rezult` din unitatea de rezisten\` #i se nume#te siemens
1 1 S =1

=nitatea de conductivitate se deduce din unitatea de conductan\` #i se nume#te siemens pe metru


1 S =1 1 m 1 m

Lenz,

3.-. Le&e a trans "o r

`rii ener&i ei .n con#uc t o ri *le& e a /oule0

E%perimental se constat` c` trecerea curentului electric de conduc\ie prin conductori determin` transformarea energiei electrice (sau mai corect a energiei electromagnetice [n alte forme de energie #i invers. 7@ 3. Electrocinetica 3.-.1. (or a local` a le&ii trans "o r `rii ener &i ei .n con#uc t o ri

Enun\) "uterea j cedat` pe unitatea de volum al conductorului de c4mpul electromagnetic, [n procesul de conduc\ie electric`, este egal` cu produsul scalar dintre intensitatea c4mpului electric E #i densitatea curentului electric de conduc\ie)
j

=E J

(3.:.1
! are ca unitate de m`sur` 3 m {n cazul particular al conductorilor omogeni [n care E i = 0 #i conform formei locale a legii conduc\iei electrice (E = J ) rezult`)

unde densitatea de putere

= E J = EJ = J

>0

(3.:.$ 3.-.2. (or a inte& r al` a le&ii trans " or `rii ener &i ei .n con#u ct o ri

(ntegr4nd e%presia formei locale a legii pe volumul , al unei por\iuni de conductor filiform cu sec\iunea 5 [n care E , J #i d s sunt paraleli (fig. 3.1@ rezult` puterea total` PJ cedat` de c4mpul electromagnetic conductorului [n procesul de conduc\ie a curentului
j

Fig. 3.10 electric)


PJ =
V V

dv = E J dv

(3.:.3 sau
PJ = E J A ds = E i ds = i E d s
1 1 1 2 2 2

(3.:.7 0ar

E ds =
1

este tensiunea electric` [n lungul firului #i rezult`)


PJ =u f i

(3.:.9

8ela\ia reprezint` forma integral` a legii cu enun\ul) "uterea total` cedat` de c4mpul electromagnetic unei por\iuni de conductor filiform, [n procesul de conduc\ie electric`, este egal` cu produsul dintre intensitatea curentului #i tensiunea [n lungul firului. 1onsider4nd legea conduc\iei electrice sub form` integral` rezult`)

u f = Ri ei

(3.:.: {nlocuind [n rela\ia (3.:.: Drezult`)


PJ = Ri 2 ei i

(3.:.; sau)
PJ = Ri 2 Pg

(3.:.< 3.:.$. 71

!orma

integral`

legii

transform`rii

energiei

[n

conductori

"rimul termen din membrul drept al rela\iei (3.:.< este puterea disipat`. "uterea disipat` (m`surat` [n ! este puterea dezvoltat` ireversibil sub form` de c`ldur` [n conductoare #i este egal` cu produsul dintre rezisten\a conductorului #i p`tratul intensit`\ii curentului (legea Eoule&-enz ) (3.:.B
PR = Ri 2 = J 2 dv > 0

"rin integrare [n timp se ob\ine c`ldura total` (m`surat` [n J ( Eoule) dezvoltat` [n timpul t = t 2 t1 )

" J = Ri 2 dt
t1

t2

(3.:.1@ {n curent continuu pentru circuite pasive ub = Ri #i)


2 ub PR = Ri = R 2

(3.:.11 iar c`ldura dezvoltat`)

" J = Ri 2 t

(3.:.1$ 5l doilea termen din membrul drept al rela\iei (3.:.< este puterea generat`. "uterea generat` este puterea adus` [n circuit de sursa de tensiune electromotoare ei , care debiteaz` curentul de intensitate i , egal` cu produsul acestor dou` m`rimi)
Pg = ei i

(3.:.13 {n aceast` e%presie, ei se ia pozitiv c4nd are sensul curentului #i negativ [n caz contrar.

Fig. 3.11

0ac` Pg > 0 , (adic` ei #i i au acela#i sens efectiv [n fig. 3.11.a sursa produce energie (e%emplu) pila electric` . 0ac` Pg < 0 (adic` ei #i i au sensuri efective opuse [n fig. 3.11.b atunci sursa prime#te energie (e%emplu) un acumulator care se [ncarc` .

3.-.3. Cons e ci n!` a le&ii con#uc!iei electric e %eorema conser `rii puterii [n laturile unui circuit electric {n cazul unui circuit de curent continuu neramificat #i [nchis tensiunea electric` [n lungul firului este nul`) 8ezult` c`) respectiv
Pg = ei i = Ri 2
u f = Ed s =0

PJ = 0

(3.:.17 care reprezint` teorema conserv`rii puterii [n laturile unui circuit electric. Enun\) {ntr&un circuit electric suma puterilor generate de surse [n laturile acestora este egal` [n fiecare moment cu suma puterilor disipate [n laturile circuitului. 8ela\ia se mai nume#te bilan\ul puterilor (instantanee #i reprezint` principiul conserv`rii puterilor (principiul ( al termodinamicii . 7$ 3. Electrocinetica 3.7 Pile ]i acu ul a t o a r e electric e

6ursele chimice de curent sau elementele galvanice sunt constituite din doi electrozi diferi\i, de metal sau c`rbune, cufunda\i [ntr&un electrolit. -a suprafa\a de separa\ie dintre electrod #i electrolit apare un cFmp electric imprimat, determinat de diferen\a dintre presiunea de dizolvare electrolitic` a electrodului (tendin\a de a trimite [n solu\ie ioni pozitivi de metal #i presiunea osmotic` a ionilor din solu\ie. -a suprafa\a de separa\ie electrod& electolit apar straturi duble de sarcini, c`rora le corespund tensiuni electrice de valori diferite impuse de materialul electrodului, de natura #i concentra\ia electrolitului. Elementele galvanice se [mpart [n pile #i acumulatoare. 3.1.1. Pilele electric e

0ilele electrice sau elementele primare sunt caracterizate prin reac\ii chimice nereversibile la schimbarea sensului curentului prin electrolit. 1el mai des pilele au un electrod negativ din zinc, care prin func\ionare trece prin solu\ie. (onii de hidrogen din solu\ie se depun pe electrodul pozitiv de cupru sau de c`rbune, care nu ia parte la reac\ie, provocFnd fenomenul de polarizare prin schimbarea tensiunii de electrod. "entru a pre[ntFmpina acest fenomen, se adaug` de obicei un depolarizant [n 'urul electrodului pozitiv. 1el mai des folosit element galvanic este pila -eclanchG, a c`rei realizare industrial` ca element uscat este ar`tat` [n figura 3.1$. Fig. 3.12 Electrodul de zinc este vasul, [n care se g`se#te electrodul #$ 4 Cl [ngro#at cu amidon, electrodul pozitiv de c`rbune #i depolarizantul %n&2 . 8eac\iile electrochimice sunt) & la electrodul negativ ) 'n 'n + + + 2e 'n + + + 2 #$ 4 Cl + 2&$ = 'n( #$ 3 ) 2 Cl 2 + 2 $ 2 & +
2 %n&2 2 $ + + 2e = 2%n&( &$ ) . & la electrodul pozitiv) Aensiunea pilei -eclanchG este 1.9,.

3.1.2. Acu

ulat o a r e l e electric e

1cumulatoarele sau elementele secundare sunt caracterizate prin reac\ii chimice reversibile la schimbarea sensului curentului electric prin electrolit. Ele permit deci, ca surs` chimic` de curent, transformarea energiei chimice [n energie electric`, dar #i transformarea invers` [n scopul stoc`rii (acumul`rii temporare de energie. 0up` natura electolitului se disting acumulatoare acide #i acumulatoare alcaline. 3.1.2. 1. Acu ul at o r ul aci# *cu $lu 2,

{n stare [nc`rcat`, acumulatorul cu plumb are electrolizii forma\i din pl`ci de plumb, acoperite cu bio%id de plumb Pb&2 la electrodul pozitiv, respectiv cu plumb pur ( Pb la electrodul negativ+ electrolitul este solu\ie apoas` de acid sulfuric ( $ 2 S&4 ) . 3.;.$. 5cumulatoarele electrice 73

{n stare desc`rcat` electrozii acumulatorului cu plumb se acoper` cu sulfat de plumb ( PbS&4 ) . 8eac\iile electrochimice care au loc la desc`rcarea #i la [nc`rcarea acumulatorului cu plumb sunt date [n tabelul de mai 'os. Electrolitul se consider` disociat. $ 2 S&4 2 $ + + S&4 . "rocesul Electrod pozitiv Electrod negativ + 0esc`rcar Pb&2 + $ 2 S&4 + 2 $ + 2e = Pb + S&4 2e = PbS&4 e = PbS& + 2 $ &
4 2

{nc`rcare

PbS&4 + 2 $ 2 & + S&4 2e = PbS&4 + 2 $ + + 2e = Pb + $ 2 S&4 = Pb&2 + 2 $ 2 S&4 6e observ` c` la desc`rcare, plumbul tetravalent din bio%idul de plumb, trece [n plumb bivalent, pentru a forma sulfatul de plumb, captFnd doi electroni la anod, iar plumbul atomic de la catod cedeaz` doi electroni cFnd formeaz` sulfat de plumb cu ionul S&4 . {n timpul dec`rc`rii se consum` acid sulfuric(dou` molecule [n reac\ia descris` #i se produce ap`, deci concentra\ia electrolitului scade. -a [nc`rcare au loc reac\ii inverse. 1oncentra\ia electrolitului variaz` cu starea de [nc`rcare a acumulatorului, deci m`surarea concentra\iei este un mi'loc simplu de control al st`rii de [nc`rcare. 1oncentra\ia nominal` a electrolitului, definit` pentru acumulatorul complet [nc`rcat, este cuprins` [ntre $@H (densitate 1,19 la acumulatoarele sta\ionare #i 3;H (densitate 1,$< la acumulatoarele pentru vehicule. ,asul acumulatorului este de obicei din sticl` sau din ebonit`. "entru a fi dat [n e%ploatare, acumulatorul nou cu plumb se supune unui proces de formare. "l`cile acumulatorului, realizate sub forma unor gr`tare din plumb aliat cu antiamoniu (pentru a le m`ri rezisten\a mecanic` , ini\ial se umplu cu o ,,mas` activ`I format` din o%izi de plumb #i lian\i, [n anumite propor\ii. !ormarea electrozilor implic` o electroliz` dup` un anumit program, [n decursul c`ruia reac\iile electrochimice de combinare, o%idare #i reducere care au loc determin` acoperirea anodului cu biozid de plumb cafeniu, iar a catodului cu plumb spongios cenu#iu. {n figura 3.13 s&a reprezentat varia\ia [n timp a tensiunii unui element la [nc`rcare (cu linie continu` , respectiv la desc`rcare cu curent constant. -a [nc`rcare, tensiunea cre#te la [nceput repede de la 1,<,J1,<9, pFn` la $,1;,, iar apoi fie scade pu\in, pFn` la $,1$,J$,19,, fie continu` s` creasc` lent pFn` la $,3,. {n aceast` perioad` are loc [nc`rcarea acumulatorului Fig.3.13 (descompunerea sulfatului de plumb . -a sfFr#itul [nc`rc`rii,

tensiunea pe element cre#te la $,:,J$,;, #i [ncepe o dega'are abundent` de gaze, ca urmare a electrolizei apei. 0up` deconectarea de la sursa de [nc`rcare, tensiunea lui scade repede pFn` la $,19,...$,1$,. -a desc`rcarea elementului cu curent constant, tensiunea lui variaz` ca [n figura $.17 (cu linie [ntrerupt` . -a [nceput tensiunea scade repede pFn` la 1,B,J1,B$,, urmeaz` un palier cu sc`derea foarte lent` a tensiunii pFn` la 1,<9,, apoi tensiunea [ncepe s` scad` mai repede, iar la atingerea tensiunii pe element de 1,<,J1,;9, trebuie oprit` desc`rcarea, [ntrucFt apare pericolul ,,sulfat`riiI acumulatorului (depunerea unei pelicule de sulfat de plumb insolubile . 77 $. Electrocinetica 3.1.2. 2. Acu ul at o r ul alcalin

5cumulatorul alcalin are electrolitul bazic) solu\ie de hidrat de potasiu ( (&$ . 6e realizeaz` [n dou` variante) fier&nichel #i cadmiu&nichel. {n stare [nc`rcat` acumulatorul alcalin are electrodul pozitiv format din hidrat negru de nichel #i ( &$ ) 3 , iar electrodul negativ din fier ( Fe , respectiv din amestec de cadmiu #i fier. Electrozii se realizeaz` [n form` de tuburi, cutii sau gr`tare din nichel, respectiv din o\el, iar vasul care [i con\ine este din tabl` de o\el nichelat` cu capac sudat, prev`zut cu deschiz`turi pentru leg`turi la electrozi #i pentru introducerea electrolitului. !enomenele electrochimice care au loc la desc`rcarea #i la [nc`rcarea acumulatorului fero&nichel se dau mai 'os. {n acumulatorul cadmiu&nichel au loc reac\ii similare, cadmiul [nlocuind [n reac\ii fierul. Electrolitul este disociat) (&$ ( + + &$ . "rocesul 0esc`rcar e {nc`rcare Electrod pozitiv
+

2 #i ( &$ ) 3 + 2 ( + 2e = = 2 #i ( &$ ) 2 + 2 (&$

Electrod negativ Fe + &$ 2e = Fe(&$ ) 2


Fe(&$ ) 2 + 2 ( + + 2e = Fe + (&$

2 #i ( &$ ) 2 + 2&$ 2e = = 2 #i ( &$ ) 3

6e observ` trecerea nichelului din trivalent [n bivalent sau invers, cu primire sau cedare de electroni. 1oncentra\ia electrolitului (cam @,$; *g>l nu se modific` [n procesul de

[nc`rcare #i desc`rcare. {n figura 3.17 se indic` varia\ia [n timp a tensiunii unui element de acumulator fero&nichel la [nc`rcare, respectiv la desc`rcare cu curent constant. -a [nc`rcare (cu linie continu` , tensiunea cre#te la [nceput repede de la 1,7,J1,71, pFn` la 1,:,J1,:;,, apoi se men\ine la aceast` valoare #i [n final urmeaz` o cre#tere lent` a tensiunii pFn` la 1,<1J1,<9 Fig. 3.14 cFnd [nc`rcarea este practic terminat`. -a desc`rcare (cu linie [ntrerupt` tensiunea scade de la 1,$<, repede pFn` la 1,$$,...1,$@, #i apoi foarte lent pFn` la 1,1,... 1,, cFnd se poate considera acumulatorul desc`rcat. 5cumulatoarele alcaline au o capacitate mai mic`, o rezisten\` intern` mai mare #i un randament mai sc`zut decFt cele acide, [n schimb sunt mai robuste, mai pu\in preten\ioase [n e%ploatare #i nu eman` vapori v`t`m`tori (ca cele acide . KKKKK