Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. proiect TRIDENT S.R.L. Str. Petru Rare, nr. 52, bl. B7, sc. C, ap.

. 42 Piatra Neam "ele#on: $2%% & 2'()'$

Proiect nr.: 141 / 2006 Faza: P.A.C. !enumire proiect: LOCUIN DE SER!ICIU S"P"1E Str. *te#an cel +are, nr. 2',Piatra Neam Bene#iciar: S.C. ANDOS CO# S.R.L.

INSTALAII ELECTRICE

#E#ORIU TE$NIC
Prezentul proiect cuprin,e instala iile electrice ,e utilizare pentru obiecti-ul: ./C01N23 !4 S4R51C10 S6P6'4. 7mplasament obiecti-: str. *te#an cel +are, nr. 2', Piatra Neam . Bene#iciar: S.C. 7N!/S C/+ S.R... 7limentarea cu ener8ie electric9, ec:iparea cu aparata; pentru m9sura ener8iei electrice se -or e#ectua ,e personal autorizat ,e #urnizorul ener8iei electrice <n baza a-izului ,e racor,are eliberat ,e S.C. 4=/N +/.!/57 S.7. = S.!.F.4.4. Neam , la coman,a bene#iciarului. C%r%cteri&tici e'er(etice Pi > 2$ ?@A Pc > '$ ?@A 0n > % B 22$&%($ 5A # > 5$ CzA cos D > $,)2. !istribu ia ener8iei electrice la consumatori se -a #ace ,e la tabloul electric "E, amplasat con#orm planului 42 i alimentat ,e la Blocul ,e +9sur9 i Protec ie prin circuit: 4FF '$ 6 FF G mm2 & 1P4H D %2 mm. Circuitele electrice -or #i prote;ate <n tablou cu <ntrerup9toare automate cu protec ie la suprasarcin9 i scurtcircuit cuplate cu ,ispoziti-e ,e protec ie ,i#eren iale cu 1, > %$ m7. Circuitele electrice se -or realiza cu: - con,uctoare FF prote;ate <n tuburi 1P4H montate <n8ropat <n tencuial9, <n ap9A - con,uctoare FF prote;ate <n tuburi metalice amplasate pe elemente combustibile ale construc ieiA - con,uctoare FF prote;ate <n tuburi 1P4H montate aparent <n subsol. 4ste interzis9 montarea circuitelor electrice prote;ate <n tuburi 1P4H ,irect pe elemente combustibile ale construc iei. 1luminatul arti#icial se realizeaz9 cu corpuri ,e iluminat incan,escente, #luorescente , cu 8ra,e ,e protec ie ,e la 1P 2$ la 1P G5, <n #unc ie ,e ,estina ia i natura me,iului <nc9perii realizIn,u=se ni-elele ,e iluminare <n con#ormitate cu prescrip iile Normati-ului NP $G'&$2. Comenzile iluminatului se realizeaz9 cu <ntrerup9toare, comutatoare amplasate con#orm planurilor ,e instala ii electrice. 1nstala ia electric9 pentru prize cuprin,e circuitele a#erente ei i prizele mono#azate Jtri#azateK cu contact ,e protec ie <n monta; <n8ropat sau aparent, con#orm planurilor ,e instala ii electrice, <nca,rIn,u=se <n cate8oriile 8ra,elor ,e protec ie, la #el ca i celelalte ec:ipamente electrice J4B.: corpurile ,e iluminatK.

'

!in tabloul electric 8eneral "E se -or alimenta i tablourile electrice secun,are "4 S Jpentru subsol i pentru centrala termic9K i "4 P Jpentru ec:ipamentul piscineiK. Sc:emele electrice ale acestror tablouri secun,are i ,etaliile lor se -or rezol-a la #aza proiect te:nic JP.".K.Circuitele ,e iluminat, prize, u9, 8ara; ale acestor tablouri sunt men ionate <n planul ,e parter L 42. !imension9rile tuturor circuitelor electrice sunt pre-9zute <n sc:emele electrice ale proiectului. Protec ia <mpotri-a tensiunilor acci,entale se realizeaz9 prin le8area tuturor p9r ilor metalice ale #iri,ei JB.+.P.K, ale tablourilor electrice Jcare <n mo, normal nu sunt sub tensiune, ,ar pot #i <n mo, acci,entalK, ale carcaselor ec:ipamentelor electrice, a nulului prizelor cu contact ,e protec ie, la priza ,e p9mInt. Priza ,e p9mInt se realizeaz9 cu /. L Mn 4$ B 4 mm montat lIn89 #un,a ia cl9,irii, la a,Incimea minim9 ,e $,( m i -a a-ea rezisten a ,e ,ispersie Rp N 4 o:mi. On completare se -or citi N/"4.4 ,in planurile ,e instala ii electrice. +9suri ,e protec ia muncii i PS1 On timpul eBecu iei lucr9rilor i a monta;ului, se -or asi8ura prin 8ri;a eBecutantului toate m9surile ,e protec ie, i8iena muncii i pre-enirea incen,iilor. Pentru eBecutarea instala iilor electrice #orma ia ,e lucru -a #i ,otat9 cu mi;loace ,e protec ie in,i-i,ual9: in,icator ,e tensiune ,e ;.t., oc:elari ,e protec ie, casc9 ,e protec ie, co-or electroizolant <n #a a tablourilor electrice. 4#ectuarea instructa;ului ,e protec ia muncii re-ine acelora care or8anizeaz9, controleaz9 i con,uc procesele ,e munc9. Pentru pre-enirea incen,iilor se -or a#ia panouri a-ertizoare la intrarea <n cl9,ire i <n interior. "oate lucr9rile ,e eBecu ie se -or #ace <n a#ara tensiunii ,e alimentare cu ener8ie electric9. 4Becutantul -a lua toate m9surile 8enerale ,e protec ia muncii, ,e pre-enire i ,e combatere a incen,iilor. Punerea sub tensiune a instala iilor nu se -a eBecuta ,ecIt ,up9 e#ectuarea: - probelor ,e rezisten 9 a izola iei con,uctoarelor cablurilor electriceA - -eri#ic9rilor PR7+ ale ec:ipamentelor electrice, ale tablourilor electriceA - -eri#ic9rilor tuturor le89turilor la priza ,e p9mIntA - -eri#ic9rilor tuturor le89turilor la centurile interioare ,e le8are la p9mIntA - m9sur9torilor pri-in, rezisten a ,e ,ispersie a prizei ,e p9mInt. Pentru toate -eri#ic9rile ,e mai sus se -or <ntocmi buletine ,e -eri#icare Jsau procese -erbale acolo un,e este cazulK care se -or aneBa la cartea construc iei. Nu se -or #ace reme,ieri sau complet9ri cu instala ia sub tensiune. Nu se a,mite recep ionarea instala iilor electrice pentru care nu s=au <ntocmit toate buletinele ,e -eri#icare sau care con in pro-izorate. 1nstala iile electrice se -or realiza numai ,e c9tre electricieni autoriza i care i=au <nsuit instructa;ul ,e protec ia muncii i PS1. Se -or respecta Normele ,e protec ia muncii speci#ice instala iilor electrice in,icatiG5&2$$2, '''&2$$2 i Normele Eenerale ,e P.+. L e,i ia 2$$%. 1nstala iile proiectate respect9 pre-e,erile Normati-elor 1 7&$2A P4 '$7&)5A NP $G'&$2, Stan,ar,ele cuprinse <n 7neBa ' L Normati- 1 7, P ''(&)).

7ceste instruc iuni ne#iin, limitati-e, eBecutantul -a lua m9suri suplimentare ,e protec ia muncii i PS1 ori ,e cIte ori -a #i necesar pIn9 la pre,area lucr9rii bene#iciarului. On -e,erea racor,9rii i punerii <n #unc iune a instala iilor electrice, consumatorul are obli8a ia ,e a ,epune la #urnizor JS.C. 4=/N +/.!/57 S.7. = S.!.F.4.4. Neam K ,osarul instala iei ,e utilizare <ntocmit ,e eBecutant.

Ontocmit, 1n8. B. Cocior-9