Sunteți pe pagina 1din 7

CONTABILITATEA DECONTĂRILOR CU TERłII - CREANłE

Sub aspect financiar contabil, creanŃele curente reprezintă valorile economice avansate temporar altor persoane fizice sau juridice pentru care urmează să se primească o prestaŃie, numerar sau echivalente de numerar. CreanŃele curente, ca active, sunt prezente în contabilitate din momentul naşterii drepturilor faŃă de terŃi şi până în momentul încasării lor. În ceea ce priveşte informaŃia contabilă corespunzătoare creanŃelor faŃă de terŃe persoane, juridice sau fizice, cu termen de decontare sub un an, se menŃionează că este furnizată cu ajutorul conturilor existente în clasa a 4-a, din cadrul Planului de conturi general, denumită Conturi de terŃi.

Fiecare grupă de conturi din clasa a 4-a cuprinde conturi sintetice de gradul I, unele dintre ele desfăşurându-se pe conturi sintetice de gradul II, astfel încât se asigură detalierea, sub aspect structural, a categoriilor de creanŃe pe care le reflectă. Reprezentativă pentru această categorie de elemente patrimoniale este contabilitatea clienŃilor pe care o vom prezentao în cele ce urmează Contabilitatea sintetică a decontărilor cu clienŃii (creanŃe/datorii comerciale) provenite din vânzări pe credit a bunurilor, lucrărilor sau serviciilor specifice activităŃii de exploatare se realizează cu ajutorul conturilor componente ale grupei 41 „ClienŃi şi conturi asimilate” şi anume:

411

4111

4118

413

418

419

„ClienŃi”

A

„ClienŃi”

A

„ClienŃi incerŃi sau în litigiu”

A

„Efecte de primit de la clienŃi”

A

„ClienŃi - facturi de întocmit”

A

„ClienŃi creditori”

P

Fiecare din conturile 411 “ClienŃi” ÷ 418 “ClienŃi facturi de întocmit” oferă informaŃii atât

în cursul exerciŃiului, cât şi la sfârşitul acestuia, delimitate pe categorii de creanŃe, după cum urmează:

– creanŃe obişnuite provenite din vânzări de bunuri, lucrări sau servicii pe credit comercial

(4111);

– creanŃe comerciale neîncasate la termen şi considerate incerte ca urmare a lipsei de

încredere, precum şi în litigiu atunci când s-a intentat acŃiune juridică în scopul încasării lor

(4118);

– creanŃe din vânzări de bunuri, lucrări sau servicii pe credit cambial (413), adică încasarea lor se efectuează pe baza efectelor de comerŃ (biletul la ordin, cambia);

– creanŃe din vânzări pe credit comercial care nu sunt exigibile întrucât n-au fost întocmite facturile fiscale până la sfârşitul exerciŃiului (418). Conturile de creanŃe amintite anterior au unele trăsături comune, dintre care se prezintă cele mai semnificative.

– Sunt conturi de active circulante în decontare, cu funcŃia contabilă de activ.

– Oglindesc în debit preŃul de facturare, inclusiv TVA aferentă, pentru vânzări de bunuri,

lucrări sau servicii.

– Sunt conturi de bilanŃ, iar soldurile debitoare pe care le pot avea se referă la creanŃele

neîncasate.

– Suma soldurilor finale debitoare existente la sfârşitul exerciŃiului, diminuată cu ajustările pentru deprecierea creanŃelor în cauză, se înscrie în activul bilanŃului, în grupa de active circulante (B), subgrupa „CreanŃe”. EvidenŃa analitică se organizează pe categorii de creanŃe, precum şi pe fiecare persoană fizică sau juridică. Totodată, clienŃii se grupează în clienŃi interni şi externi, iar în cadrul fiecăreia din aceste categorii se face delimitarea pe termene de încasare şi anume: termen scurt (sub un an) şi termen lung (peste un an). De asemenea, se delimitează creanŃele izvorâte din tranzacŃii cu clauze de rezervă de proprietate şi cele privind unităŃile beneficiare la care furnizorii deŃin participaŃii. Conturile privind operaŃiile de decontare cu clienŃii, pe lângă trăsăturile comune pe care le au, prezintă şi unele aspecte specifice, care se pot reliefa prin intermediul analizei metodologiei de utilizare a lor, aşa cum se prezintă în continuare. Contul 4111 „ClienŃi” reflectă în debit informaŃii privind valoarea, la preŃ de vânzare, a mărfurilor, produselor, semifabricatelor etc. livrate, lucrărilor executate şi serviciilor prestate, precum şi taxa pe valoarea adăugată aferentă. Asemenea informaŃii privind facturarea bunurilor şi serviciilor, ce reprezintă sume, în lei sau în valută, care urmează să fie încasate, imediat sau la o dată ulterioară, sunt obŃinute prin creditul conturilor de venituri ce constituie grupa 70 „Cifra de afaceri” (701÷ 708) şi, respectiv, 4427. Tot în debitul contului analizat se reflectă informaŃii privind valoarea bunurilor livrate sau serviciilor prestate, evidenŃiate, anterior, pe baza avizului de însoŃire, în contul 418, valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, facturate clienŃilor (419), precum şi valoarea avansurilor facturate clienŃilor (419, 4427). De asemenea, în debitul contului 4111 „ClienŃi” sunt înscrise informaŃii privind: diferenŃele favorabile de curs valutar stabilite, la închiderea exerciŃiului, pentru creanŃele existente în acest cont (cursul de schimb de la 31 decembrie este mai mare decât cel oglindit anterior în contabilitate), prin creditul contului 765, precum şi diferenŃele financiare favorabile aferente creanŃelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcŃie de cursul unei valute (768); valoarea despăgubirilor, amenzilor şi penalităŃilor datorate de terŃi (758); rezultatul favorabil provenit din corectarea erorilor contabile aferente exerciŃiilor financiare anterioare (1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile). În creditul contului 4111 „ClienŃi” se identifică informaŃii ce privesc diminuarea creanŃelor comerciale, iar modalităŃile concrete în care se realizează încasările efectuate sau cecurile ori efectele comerciale acceptate sunt reflectate de conturile corespondente debitoare (512, 531 şi, respectiv, 511 şi 413). Totodată, creditul contului analizat furnizează informaŃii privind diferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente creanŃelor în valută încasate de la clienŃii externi, inclusiv a celor stabilite la închiderea exerciŃiului (665), respectiv, diferenŃele financiare nefavorabile, stabilite la închiderea exerciŃiului sau cu ocazia decontării acestora, aferente creanŃelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcŃie de cursul unei valute (668), precum şi valoarea sconturilor acordate clienŃilor (667). În creditul contului la care ne referim sunt înscrise informaŃii referitoare la decontarea avansurilor încasate de la clienŃi sau valoarea ambalajelor care circulă în sistem de restituire, primite de la clienŃi (419). Soldul debitor al contului 4111 „ClienŃi” constituie baza de informaŃii ce pot fi analizate de structurile funcŃionale, în special, compartimentul/biroul financiar al entităŃii, cu privire la sumele facturate entităŃilor beneficiare ce urmează să fie încasate de la aceştia, la data scadentă sau într-o perioadă ulterioară. Contul 4118 „ClienŃi incerŃi sau în litigiu” asigură informaŃii privind evidenŃa creanŃelor neîncasate în termen şi a căror recuperare a devenit nesigură.

Debitul contului 4118 „ClienŃi incerŃi sau în litigiu” reflectă informaŃii privind vânzările de bunuri, lucrări şi servicii către clienŃii care au devenit incerŃi, rău platnici, dubioşi sau acŃionaŃi în justiŃie, prin creditul contului 4111. Ca şi în cazul contului 4111 „ClienŃi”, în situaŃia în care entitatea are de încasat sume în valută de la clienŃii externi debitul contului 4118 „ClienŃi incerŃi sau în litigiu” furnizează informaŃii privind diferenŃele favorabile de curs valutar determinate la sfârşitul exerciŃiului pentru creanŃe devenite incerte (765). Se impune a fi reŃinut faptul că separarea creanŃelor incerte de cele sigure se efectuează în momentul în care a expirat termenul contractual de încasare a creanŃei comerciale, fie în momentul în care apare incertitudinea încasării creanŃei, datorită incapacităŃii de plată sau stării de insolvabilitate a clientului. Totodată, în momentul separării creanŃelor incerte, în contabilitatea entităŃii se impune constituirea unei ajustări pentru deprecierea creanŃelor clienŃi. Creditul contului 4118 „ClienŃi incerŃi sau în litigiu” oferă informaŃii privind încasarea creanŃelor în cauză, potrivit conturilor corespondente debitoare (512 şi 531), după cum sumele sunt încasate prin contul curent sau în numerar. De asemenea, creditul contului analizat conŃine informaŃii privind diferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente atât creanŃelor încasate în valută de la clienŃii externi, cât şi celor incerte existente la închiderea exerciŃiului (665), respectiv, diferenŃele financiare nefavorabile, stabilite la închiderea exerciŃiului sau cu ocazia decontării acestora, aferente creanŃelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcŃie de cursul unei valute (668). Contul 4118 „ClienŃi incerŃi sau în litigiu” se mai poate credita cu ocazia scăderii din evidenŃă a clienŃilor incerŃi sau în litigiu pentru creanŃele ce nu se mai pot recupera, devenite pierderi pentru entitate, ce se suportă pe cheltuielile acesteia prin debitul conturilor 654 „Pierderi din creanŃe şi debitori diverşi” şi 4427 „TVA colectată”, pentru suma care se cuvenea entităŃii şi, respectiv, TVA aferentă colectată cu ocazia înregistrării iniŃiale a creanŃei faŃă de client. Pe măsura încasării creanŃelor care, anterior, au fost incerte, sau în cazul scoaterii din activul entităŃii a unor asemenea creanŃe incerte nerecuperabile se procedează la diminuarea, respectiv, anularea ajustării pentru deprecierea creanŃelor clienŃi. Totodată, pierderile din creanŃe şi debitori diverşi se urmăresc în contabilitate cu ajutorul contului 8034 „Debitori scoşi din activ, urmăriŃi în continuare”. Soldul debitor al contului analizat permite cunoaşterea creanŃelor incerte sau în litigiu care urmează să fie soluŃionate, fie prin încasarea lor sau suportate de către entitate pe cheltuieli. Contul 413 „Efecte de primit de la clienŃi” asigură informaŃii privind drepturile de creanŃă ce se încasează prin intermediul efectelor comerciale. Debitul acestui cont conŃine informaŃii privind valoarea acceptată a acestor instrumente de plată, prin creditul contului 411. În situaŃia crenŃelor comerciale în valută, debitul contului analizat reflectă informaŃii privind diferenŃele favorabile de curs valutar aferente efectelor comerciale de încasat, la închiderea exerciŃiului (765). Creditul contului 413 „Efecte de primit de la clienŃi” oferă informaŃii privind efectele comerciale primite de la clienŃi şi depuse la bancă în vederea încasării la scadenŃă sau scontării (511), sumele încasate de la clienŃi prin conturile curente (512). De asemenea, creditul acestui cont permite cunoaşterea diferenŃelor nefavorabile de curs valutar aferente creanŃelor ce urmează să fie încasate de la clienŃii externi a căror decontare se face pe bază de efecte comerciale, la primirea efectelor comerciale sau la închiderea exerciŃiului (665). Soldul contului 413 „Efecte de primit de la clienŃi” este debitor şi oferă informaŃii ce reprezintă valoarea efectelor comerciale neîncasate. Contul 418 „ClienŃi – facturi de întocmit” asigură informaŃii ce permit urmărirea creanŃelor neexigibile, îndeosebi, cele care se referă la vânzările pentru care, din cauze obiective, nu s-au întocmit facturi până la finele exerciŃiului, cum este cazul, livrărilor de energie, apă, servicii telefonice şi alte situaŃii. Asemenea livrări este necesar să fie înregistrate, în mod

obligatoriu, la sfârşitul exerciŃiului, însă pot fi oglindite în contabilitate şi în cursul anului financiar. Prin înregistrarea ce se efectuează se asigură reflectarea corectă a veniturilor şi, implicit, a rezultatului financiar final. Ca urmare, contul 418 „ClienŃi – facturi de întocmit” îndeplineşte rolul unui cont de tranzit, intermediar, ce asigură baza de informaŃii privind valoarea acelor bunuri, lucrări şi servicii care au fost livrate, respectiv, executate, dar nu au fost facturate beneficiarilor. El se interpune, între contul 4111 „ClienŃi” şi conturile de venituri, din momentul livrării/executării lucrărilor sau prestării serviciilor şi până în momentul facturării acestora. Utilizarea acestui cont este impusă şi din motive fiscale, deoarece TVA aferentă valorii bunurilor şi serviciilor menŃionate anterior nu este exigibilă, deoarece nu s-a întocmit factura.

Debitul contului 418 „ClienŃi – facturi de întocmit” oferă informaŃii structurilor funcŃionale ale entităŃii, în special, compartimentului/biroului financiar, privind valoarea livrărilor de bunuri, a lucrărilor executate sau a serviciilor prestate către clienŃi, pentru care nu s-au întocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adăugată aferentă care, potrivit conturilor corespondente creditoare (701÷708, 4428), semnifică natura veniturilor aferente exerciŃiului curent, inclusiv TVA neexigibilă calculată asupra valorii bunurilor şi serviciilor la care am făxcut referire.

În situaŃia în care creanŃele trebuie facturate clienŃilor externi, în debitul contului analizat se reflectă diferenŃele favorabile de curs valutar, care constituie venituri financiare pentru entitate în cazul creşterii cursului valutar. Asemenea diferente sunt stabilite la închiderea exerciŃiului, în corespondenŃă cu creditul contului 765 „Venituri din diferenŃe de curs valutar”. Tot la sfârşitul exerciŃiului, în debitul acestui cont pot fi înregistrate diferenŃele financiare favorabile aferente creanŃelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcŃie de cursul unei valute (768). Creditul contului 418 „ClienŃi – facturi de întocmit” oferă informaŃii privind valoarea facturilor întocmite şi transmise clienŃilor (4111). Totodată, în debit se înregistrează diferenŃele nefavorabile de curs valutar stabilite la încasarea creanŃelor în valută de la clienŃii externi (cursul valutar în momentul respectiv este mai mic decât cel din data efectuării tranzacŃiei), cât şi a celor neexigibile evaluate în devize şi existente la sfârşitul exerciŃiului, prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferenŃe de curs valutar” sau diferenŃele financiare nefavorabile aferente creanŃelor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcŃie de cursul unei valute, înregistrate la întocmirea facturii sau la închiderea exerciŃiului financiar (668). Soldul contului analizat poate fi debitor şi furnizează informaŃii privind valoarea bunurilor livrate, a serviciilor prestate sau a lucrărilor executate, pentru care nu s-au întocmit facturi de către entitate, până la sfârşitul exerciŃiului. AplicaŃii cu înregistrări contabile privind alte operaŃii referitoare la creanŃele entităŃii 1. Se încasează o creanŃă de 2.000$, avându-se în vedere cursul de schimb din ziua încheierii tranzacŃiei, de 2,9500 lei, şi cel din ziua când se efectuează decontarea de 2,900 lei:

%

=

4111

5.900

5124

5.800

665

100

2. La data de 31 decembrie, exerciŃiul N, se evaluează o creanŃă externă din vânzarea de produse finite în data de 15 septembrie exerciŃiul N, în sumă de 10.000 euro. Cursul de schimb valutar valabil la această dată este de 3,8560 lei/euro. Valoarea în lei este de 38.560 lei (10.000 euro x 3,8560 lei). La data de 31 decembrie, cursul valutar comunicat de BNR este de 3, 9500 lei/euro, valoarea în lei fiind de 39.500. La data de 18 ianuarie exerciŃiul N+1, se încasează creanŃa de la clientul extern în sumă de 10.000 euro, cursul de schimb valutar valabil la data încasării este de 3,9000 lei/euro. Valoarea în lei este de 39.000. a. La data de 31 XII, se înregistrează diferenŃa favorabilă de curs valutar: (39.500 lei – 38.560 lei) conform notei de contabilitate şi situaŃiei de calcul:

4111 =

765

940

b. Se încasează creanŃa externă, în exerciŃiul N +1 potrivit extrasului de cont şi ordinului de

plată:

%

5124

= 4111

39.500

39.000

500

Dacă ambele entităŃi sunt persoane juridice române, iar în contractul negociat se stipulează că plata datoriei se va face în lei, în funcŃe de cursul unei valute, în articolele contabile de mai sus în locul conturilor 765 şi 665 se vor folosi conturile 768, respectiv, 668. 3. Se livrează şi se facturează mărfuri unui client, în valoare de 4.000 lei, TVA 24%. În termenul legal, creanŃa nu se mai poate recupera din cauza declarării falimentului clientului.

665

a. Livrarea şi facturarea mărfurilor conform facturii:

4111

= %

701

4427

4.960

4.000

960

b. La declararea falimentului se separă creanŃa incertă potrivit notei de contabilitate şi

deciziei juridice:

4118

= 4111

4.960

c. Constituirea ajustării pentru deprecierea creanŃelor clienŃi conform notei de contabilitate şi listei de inventar:

 

6814

=

491

4.000

d.

Scoaterea

din activ a creanŃei

incerte potrivit notei

de contabilitate

şi hotărârii

judecătoreşti:

 
 

%

=

4118

4.960

654

4.000

4427

960

e. Anularea ajustării pentru deprecierea creanŃelor clienŃi conform notei de contabilitate:

491 =

7814

4.000

Contabilitatea decontărilor cu debitorii diverşi În categoria relaŃiilor de decontare privind debitorii diverşi sunt incluse unele creanŃe ocazionale faŃă de terŃi, persoane fizice sau juridice, sau altfel spus acele creanŃe care nu au legătură directă cu activitatea de exploatare şi cu personalul unităŃii, dintre care se amintesc cele provenite din operaŃii cum sunt: vânzarea de imobilizări şi titluri de plasament, imputarea bunurilor şi a producŃiei în curs de execuŃie constatate lipsă sau deteriorate, reactivarea debitelor, chirii, redevenŃe şi concesiuni, dobânzi de încasat pentru titluri de plasament, diferenŃe de curs valutar pentru debite în valută ş.a. Contabilitatea creanŃelor amintite anterior se organizează cu ajutorul contului 461 „Debitori diverşi”, de activ. Prin debitul său, contul furnizează informaŃii cu privire la valorile sau sumele ce urmează să fie încasate de la terŃi, prin creditul conturilor corespunzătoare naturii acestor creanŃe, dintre care se amintesc: 161 „Împrumuturi din emisiuni de obligaŃiuni”, pentru obligaŃiunile vândute, 7583 „Venituri din vânzarea activelor şi alte operaŃii de capital”, pentru valoarea imobilizărilor cedate terŃilor, 7588 „Alte venituri din exploatare” şi 4427 „TVA colectată”, pentru imputarea bunurilor şi a producŃiei în curs de execuŃie, 754 „Venituri din

creanŃe reactivate şi debitori diverşi”, pentru debitele reactivate, 706 „Venituri din redevenŃe, locaŃii de gestiune şi chirii”, pentru elementele de această natură ş.a.

Creditul acestui cont oferă informaŃii care privesc, pe de o parte, încasarea creanŃelor şi sconturile acordate, prin debitul conturilor de trezorerie (512, 531), şi de cheltuieli (667), iar pe de altă parte, debitorii insolvabili ce se scad din evidenŃă, în corespondenŃă cu debitul contului 654 „Pierderi din creanŃe şi debitori diverşi”, precum şi diferenŃele nefavorabile de curs valutar aferente debitelor în valută, prin debitul contului 665 „Cheltuieli din diferenŃe de curs valutar” etc. Soldul reprezintă creanŃele faŃă de terŃi. AplicaŃii cu înregistrări contabile privind decontările cu debitorii diverşi

1. Subscrierea obligaŃiunilor emise de entitate, care sunt în număr de 2.000, cu

valorile individuale: 10 lei – nominală, 11 lei de emisiune şi 12 lei de rambursare conform declaraŃie de subscripŃie publică:

%

=

161

12.000

461

11.000

169

1.000

2a. Vânzarea de acŃiuni achiziŃionate anterior la preŃul total de 10.000 lei, cu preŃul de

vânzare total de 11.000 lei conform confirmarea tranzacŃiei bursiere :

461

=

%

11.000

 

501

10.000

7642

100

2b. Vânzarea de acŃiuni achiziŃionate anterior la preŃul total de 5.000 lei, cu un preŃ de

vânzare total de 8.600 lei conform confirmării tranzacŃiei bursiere:

%

=

501

10.000

461

8.600

6642

1.400

1. Dobânzi cuvenite pentru obligaŃiunile cumpărate de entitate, de 1.400 lei conform situaŃiei de calcul şi decontului:

461

=

766

1.400

2.

Se impută, în sarcina unui terŃ, deteriorarea unui mijloc fix, la valoarea de

4.000 lei, TVA de 24% conform facturii şi procesului-verbal de constatare :

461

=

%

4.960

 

7588

4.000

4427

960

3.

Chirii, redevenŃe şi locaŃii cuvenite entităŃii, de 1.600 lei, cu TVA de 24%

conform facturii :

461

=

%

1.984

 

706

1.600

4427

384

4.

Se impută costul de achiziŃie de 2000 lei, cu TVA 24%, aferent materialelor

auxiliare sustrase de un terŃ:

461

=

%

2.480

 

7588

2.000

4427

480

7a. Scăderea din evidenŃă a debitorilor, persoane terŃe, ca urmare a insolvabilităŃii acestora, de

1.000 lei conform procesului-verbal şi a notei de contabilitate:

= 7b. Urmărirea extrabilanŃieră a debitorilor insolvabili conform notei de contabilitate:

= 8a. Reactivarea debitorilor scoşi anterior din activ, de 1.000 lei conform notei de contabilitate:

654

8034

461

-

1.000

1.000

461 =

754

1.000

8b. Reflectarea în evidenŃa extrabilanŃieră a debitorilor deveniŃi solvabili şi reactivaŃi conform notei de contabilitate:

- Încasarea creanŃelor înregistrate anterior (operaŃia 8a) se reflectă în contabilitate în mod obişnuit, creditându-se contul 461 „Debitori diverşi”, în corespondenŃă cu debitul contului 512 „Conturi curente la bănci” sau 531 „Casa”.

=

8034

1.000