Sunteți pe pagina 1din 3

Dosarul nr. 4 - 1re -226/13

C U R T E A

S U P R E M Ă

D E

J U S T I Ţ I E

D E C I Z I E

24 octombrie 2013

Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie în componenţă:

Preşedinte –Petru Ursache, Judecătorii–Ghenadie Nicolaev, Elena Covalenco, Nicolae Gordilă şi Vladimir

Timofti,

a examinat admisibilitatea în principiu a recursului în anulare declarat

împotriva sentinţei Judecătoriei Bălţi din 04 aprilie 2011, deciziei Colegiului penal

al Curţii de Apel Bălţi din 21 septembrie 2011, deciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 30 ianuarie 2013 de condamnata

mun. Chişinău

Kaminskaia Olga Evgheni, născută la 21 februarie 1979, originară şi domiciliată în mun. Bălţi, str. Vasile Coroban, 8, ap.10;

Datele referitoare la termenul de examinare a cauzei:

1. 07.10.2010 04.04.2011 (prima instanţă)

2. 26.05.2011 21.09.2011 (instanţa de apel)

Asupra admisibilităţii recursului în cauză, în baza actelor din dosar, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie

C O N S T A T Ă :

1. Prin sentinţa Judecătoriei Bălţi din 04 aprilie 2011, Kaminskaia Olga a fost condamnată:

- în baza art. 217 alin.(3) lit. c) Cod penal la 2 (doi) ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea substanţelor narcotice pe un termen de 2 (doi) ani; - în baza art. 217/1 alin. (3) lit. c), f) Cod Penal la 3 (trei) ani închisoare, cu

privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea substanţelor narcotice pe un termen de 3 (trei) ani.

În temeiul art. 84 alin.(1), (2) Cod penal, i-a fost stabilit, pentru concurs de

infracţiuni, prin cumul parţial al pedepselor aplicate 4 (patru) ani închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionare a substanţelor narcotice pe un termen de 4 (patru) ani, cu ispăşirea pedepsei în penitenciar pentru femei. Conform art. 85 Cod penal la pedeapsa aplicată lui Kaminskaia Olga i s-a adăugat parţial partea neispăşită a pedepsei, aplicate prin sentinţa Judecătoriei Bălţi din 31 mai 2010 şi i s-a stabilit definitiv 6 (şase) ani închisoare, cu privarea de

dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate legată de gestionarea substanţelor narcotice pe un termen de 5 (cinci) ani, cu ispăşirea pedepsei într-un penitenciar pentru femei, de tip semiînchis.

2. În fapt, instanţa de fond pe baza probelor administrate la dosar, a constatat

, Kaminskaia Olga, într-o zi nestabilită de organul de urmărire penală, în perioada august 2010 23 septembrie 2010, ilegal a procurat de la cunoscuta sa, Galina substanţă narcotică – heroină, o parte din care a folosit-o personal prin injecţie intravenos, iar partea rămasă – 0,8 ml a păstrat-o la sine, iar la 23

septembrie 2010 a fost depistată şi ridicată de la ea. Soluţia respectivă reprezenta 0,08 gr de soluţie de diacetil morfină-heroină în recalcul de substanţă uscată, adică în proporţii mari. Tot ea, la 18 iulie 2010, pe la orele 10:00, aflîndu-se lîngă intrarea în cimitirul evreiesc din mun. Bălţi, i-a realizat lui Covaliov Mihail contra sumei de 300 lei heroină în cantitate de 0,021 gr.

3. Sentinţa menţionată a fost atacată cu apel de către condamnata Kaminskaia

Olga, care a solicitat casarea acesteia şi achitarea sa pe art. 217/1 alin.(3) lit. c), f)

Cod Penal, invocînd că recunoaşte doar faptul procurării, păstrării şi utilizării ilegale a substanţei narcotice în scop personal, însă dînsa nu a realizat substanţe narcotice lui Covaliov Mihail, considerînd că nu sunt probe în acest sens. 4. Prin decizia Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 21 septembrie 2011, apelul a fost respins ca nefondat şi menţinută sentinţa fără modificări.

Instanţa de apel şi-a argumentat soluţia prin faptul, că prima instanţă, în baza probelor examinate obiectiv sub toate aspectele şi amplu analizate, întemeiat a ajuns la concluzia că vinovăţia lui Kaminskaia Olga a fost dovedită integral şi astfel justificat a încadrat acţiunile ei în baza art. 217 alin. (3) lit. c) şi 217/1 alin. (3) lit. c), f) Cod Penal. 5. Decizia instanţei de apel pe căile ordinare de atac nu a fost contestată, devenind definitivă.

6. Hotărîrile menţionate au fost atacate cu recurs în anulare la 11 mai 2012,

apoi la 29 noiembrie 2012 de către condamnata Kaminskaia Olga care, fără a indica vre-un temei concret prevăzut de art. 453 Cod de procedură penală, a solicitat casarea acestora, exprimîndu-şi dezacordul cu condamnarea sa privind realizarea substanţelor narcotice lui Covaliov Mihail, motivînd că instanţele de judecată insuficient au examinat probele pe acest fapt, nu au efectuat o expertiză, care ar

dovedi că seringa îi aparţine anume ei şi că anume ea a realizat acestuia substanţe narcotice.

7. Prin decizia Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 30 ianuarie

2013, s-a decis inadmisibilitatea recursului în anulare declarat de condamnata Kaminskaia Olga deoarece nu a utilizat calea ordinară de atac recursul ordinar şi recursul nu a îndeplinit cerinţele de conţinut prevăzute de art. 455 Cod de procedură penală. 8. Nefiind de acord cu hotărîrile judecătoreşti nominalizate, condamnata Kaminskaia Olga, fără a invoca vreun temei prevăzut de art. 453 Cod de procedură penală a declarat recurs în anulare în care solicită casarea hotărîrilor nominalizate, exprimîndu-şi dezacordul cu condamnarea sa privind realizarea substanţelor narcotice lui Covaliov Mihail, motivînd că instanţele de judecată insuficient au examinat probele pe acest fapt, la fel nu s-au luat în consideraţie declaraţiile martorilor Sivun Aliona şi Rîlschi Alexandr .

9. Verificînd argumentele recursului în anulare în raport cu materialele cauzei şi prevederile legii de procedură penală, Colegiul penal decide inadmisibilitatea acestuia, din următoarele considerente. Conform art. 6 pct. 44) şi 453 alin. (1) Cod de procedură penală, hotărîrile irevocabile pot fi atacate cu recurs în anulare în scopul reparării erorilor de drept comise la judecarea cauzei, în cazul în care un viciu fundamental în cadrul procedurii precedente a afectat hotărîrea atacată, inclusiv cînd Curtea Europeană a Drepturilor Omului informează Guvernul Republicii Moldova despre depunerea

cererii. Viciu fundamental în cadrul procedurii precedente, care a afectat hotărîrea pronunţată, se consideră încălcare esenţială a drepturilor şi libertăţilor garantate de Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale, de alte tratate internaţionale, de Constituţia Republicii Moldova şi de alte legi naţionale. Însă, potrivit art. 453 alin. (2) Cod de procedură penală (modificat în redacţia Legii nr. 66 din 05.04.2012, care a intrat în vigoare la 27.10.2012), recursul în anulare este inadmisibil dacă “nu se întemeiază pe temeiurile prevăzute în prezentul articol sau este declarat repetat”. Din materialele dosarului rezultă că Kaminskaia Olga a mai declarat recurs în anulare împotriva hotărîrilor judecătoreşti (f.d. 218, 222), examinat de către Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie la 30 ianuarie 2013 şi care a decis inadmisibilitatea acestuia, deoarece nu a utilizat calea ordinară de atac recursul ordinar şi recursul nu a îndeplinit cerinţele de conţinut (f.d. 226-229). Prin urmare, Colegiul constată că, în astfel de împrejurări, recursul în anulare declarat în adresa Curţii Supreme de Justiţie urmează a fi declarat inadmisibil, pe motiv că este repetat.

10. În conformitate cu prevederile art. 453 alin. (2), 456 Cod de procedură

penală, Colegiul penal al Curţii Supreme de Justiţie

D E C I D E :

Inadmisibilitatea recursului în anulare declarat de Kaminskaia Olga Evgheni împotriva sentinţei Judecătoriei Bălţi din 04 aprilie 2011, deciziei Colegiului penal al Curţii de Apel Bălţi din 21 septembrie 2011, deciziei Colegiului penal al Curţii Supreme de Justiţie din 30 ianuarie 2013 în cauza penală în privinţa sa, deoarece este declarat repetat. Decizia este irevocabilă. Pronunţată integral la 31 octombrie 2013.

Preşedinte

Petru Ursache

Judecători

Ghenadie Nicolaev

Elena Covalenco

Nicolae Gordilă

Vladimir Timofti