Sunteți pe pagina 1din 259

CUPRINS INTRODUCERE ........................................................................................... 9 1. SPAIILE REZIDENIALE COMPONENT STRUCTURAL I FUNCIONAL A AEZRILOR UMANE ............................................ 13 1.1.

. Tipologii de spaii rezideniale dup structur ................................. 14 1.2. Tipologii de spaii rezideniale dup funcionalitate ........................ 20 1.3. Relaia spaiilor rezideniale cu alte structuri urbane ....................... 21 1.4. Expansiunea spaiilor rezideniale .................................................... 22 1.4.1. Factori cu influen n expansiunea spaiilor rezideniale ....... 22 1.4.2. Forme de expansiune a spaiilor rezideniale ........................... 25 1.4.3. Efecte ale expansiunii spaiilor rezideniale ............................. 31 1.5. Caracteristicile periferiei spaiu preferenial pentru dezvoltarea noului rezidenial...................................................................................... 35 1.6. Elemente specifice noilor spaii rezideniale din zona metropolitan a municipiului Bucureti ............................................................................. 38 2. METODE UTILIZABILE N EVALUAREA INTEGRAT A CALITII MEDIULUI N SPAIILE REZIDENIALE ........................ 42 2.1. Surse de date pentru evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale ............................................................................................... 43 2.2. Indicatorii i indicii de mediu mijloc i metod de evaluare i prezentare a calitii mediului n spaiile rezideniale .............................. 44 2.3. Observaiile i msurtorile directe .................................................. 46 2.4. Chestionarele i anchetele statistice cale de contientizare a necesitii locuirii ntr-un mediu sanogen ................................................ 47 2.5. Tehnicile GIS instrument n generarea documentelor cartografice de evaluare a dinamicii spaiale i temporale a calitii mediului spaiilor rezideniale ............................................................................................... 48 2.6. Etape n abordarea integrat a calitii mediului n spaiile rezideniale ............................................................................................... 49 2.6.1. Evaluarea pretabilitii terenurilor pentru dezvoltarea spaiilor rezideniale ........................................................................................... 51

2.6.2. Identificarea surselor permanente i conjucturale de pertubare a proprietilor fizice, chimice sau biologice ale mediului spaiilor rezideniale i a factorilor care pot condiiona agresivitatea lor ........ 51 2.6.3. Caracterizarea internalitilor i externalitilor de mediu generate de sursele de perturbare/degradare ...................................... 52 2.6.4. Evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale ................. 53 2.6.5. Evaluarea expunerii categoriilor de rezideni la modificri ale parametrilor fizici, chimici sau biologici ai mediului extern i intern, precum i a consecinelor expunerii .................................................... 53 2.6.6. Identificarea categoriilor de reacii la schimbrile aprute n calitatea mediului spaiilor rezideniale .............................................. 54 3. PRETABILITATEA AMPLASAMENTULUI SPAIILOR REZIDENIALE ......................................................................................... 55 3.1. Starea de sanogenez a amplasamentului spaiilor rezideniale ....... 56 3.1.1. Elemente ale cadrului natural ................................................... 56 3.1.2. Vulnerabilitatea la riscuri naturale i tehnogene a spaiilor rezideniale ........................................................................................... 66 3.2. Insula de cldur i agresivitatea ei asupra spaiilor rezideniale..... 70 3.3. Accesibilitatea parcurilor urbane amplificator al favorabilitii amplasamentelor rezideniale ................................................................... 76 4. SPAIILE REZIDENIALE RECEPTOR AL EFECTELOR INDUSE DE SURSELE DE DEGRADARE A MEDIULUI ...................... 86 4.1. Modelele de consum surs generatoare de probleme de mediu n spaiile rezideniale................................................................................... 86 4.1.1. Modele de consum legate de locuire ......................................... 89 4.1.2. Energie ...................................................................................... 93 4.1.3. Alimentaie ................................................................................ 96 4.1.4. Curenie, igien i estetic ...................................................... 98 4.1.5. Recreere .................................................................................. 100 4.1.6. Substane periculoase utilizate n locuin.............................. 104 4.2. Sursele de degradare externe .......................................................... 105 4.2.1. Sursele de degradare industriale modelator al calitii mediului n spaiile rezideniale ......................................................... 108

4.2.2. Sursele de degradare medicale amplificator al riscurilor biologice n spaiile rezideniale ........................................................ 113 4.2.3. Transporturile ......................................................................... 115 4.2.4. Spaiile comerciale .................................................................. 116 5. SPAIILE REZIDENIALE GENERATOARE DE PROBLEME DE MEDIU ................................................................................................ 119 5.1. Amprenta ecologic expresie a consumului de spaiu biologic productiv ................................................................................................ 119 5.1.1. Amprenta spaial ................................................................... 120 5.1.2. Amprenta energetic ............................................................... 124 5.2. Rolul spaiilor rezideniale n definirea calitii aerului ................. 129 5.3. Proiecia spaiilor rezideniale n calitatea apelor........................... 132 5.3.1. Spaiile rezideniale consumatoare de ap .......................... 132 5.3.2. Spaiile rezideniale perturbatoare ale proceselor de scurgere i infiltrare a apei ............................................................................... 134 5.3.3. Spaiile rezideniale productoare de ape uzate menajere .. 137 5.4. Biodiversitatea spaiilor rezideniale ntre conservare i diversificare antropic ................................................................................................. 141 5.5. Producerea deeurilor la nivelul spaiilor rezideniale ................... 142 5.6. Evaluarea utilizrii substanelor i deeurilor periculoase n spaiile rezideniale ............................................................................................. 147 5.7. Spaiile rezideniale generatoare de conflicte sociale..................... 149 6. PARAMETRI CALITATIVI I CANTITATIVI DE DEFINIRE A CALITII MEDIULUI INTERIOR N SPAIILE REZIDENIALE .. 151 6.1. Calitatea aerului interior ................................................................. 151 6.1.1. Calitatea aerului n locuinele monitorizate ........................... 155 6.1.2. Percepia calitii aerului intern ............................................. 168 6.1.3. Factori care influeneaz calitatea aerului intern. ................. 169 6.2. Zgomotul n spaiile rezideniale element de disconfort al locuirii .................................................................................................... 173 6.2.1. Surse de zgomot receptate de locuinele analizate din municipiul Bucureti ............................................................................................ 174 6.2.2. Nivel mediu al sunetului n locuine din municipiul Bucureti 177

6.3. Calitatea apei potabile indicator de evaluare a strii mediului n spaiile rezideniale................................................................................. 179 6.4. Evaluarea multicriterial a calitii mediului n spaiile i ariile rezideniale ............................................................................................. 181 6.5. Sindromul cldirilor bolnave expresie a strii mediului spaiilor rezideniale ............................................................................................. 183 7. ADAPTABILITATEA SPAIILOR REZIDENIALE LA SCHIMBRILE ACTUALE DE MEDIU................................................. 186 7.1. Schimbrile actuale de mediu i proiecia lor n calitatea spaiilor rezideniale ............................................................................................. 187 7.2. Adaptarea spaiilor rezideniale la reducerea impactului asupra mediului i mbuntirea calitii locuirii ............................................. 190 7.3. Domenii prioritare de aciune n direcia dezvoltrii spaiilor rezideniale sustenabile .......................................................................... 194 7.3.1. Eficiena energetic................................................................. 194 7.3.2. Energiile regenerabile ............................................................. 195 7.3.3. Folosirea durabil a resurselor de ap .................................. 195 7.3.4. Tehnici i materiale de construcie cu impact redus asupra mediului .............................................................................................. 196 7.3.5. Diminuarea cantitilor de deeuri ......................................... 198 7.3.6. Reducerea toxicitii n spaiile rezideniale........................... 198 7.3.7. Durabilitatea spaiilor rezideniale......................................... 198 Despre proiect ............................................................................................ 202 SUMARRY ................................................................................................ 209 Index al figurilor ........................................................................................ 230 Index al tabelelor ........................................................................................ 235 BIBLIOGRAFIE ........................................................................................ 237

TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION ......................................................................................... 9 1. RESIDENTIAL AREAS - STRUCTURAL AND FUNCTIONAL COMPONENT OF HUMAN SETTLEMENTS .......................................... 13 1.1. Typologies of residential spaces according to structure ................... 14 1.2. Typologies of residential spaces according to functionality ............ 20 1.3. The relation between residential areas and other urban structures ... 21 1.4. Residential expansion ....................................................................... 22 1.4.1. Factors influencing the expansion of residential areas ............ 22 1.4.2. Expansion forms of residential areas ........................................ 25 1.4.3. Effects of residential expansion................................................. 31 1.5. Characteristics of the periphery preferred space for residential expansion ................................................................................................. 35 1.6. Specific elements for new residential spaces from the Bucharest metropolitan area ...................................................................................... 38 2. METHODS USED IN THE INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENT IN RESIDENTIAL AREAS .............................................. 42 2.1. Data sources for assessing environmental quality in residential spaces ....................................................................................................... 43 2.2. Environmental indicators and indices method and mean of assessing and presenting environmental quality in residential areas ....... 44 2.3. Direct observations and measurements ............................................ 46 2.4. Questionnaires and statistical enquires methods of increasing the awareness for living in a healthy environment ........................................ 47 2.5. GIS techniques tool in generating cartographic documents for assessing the spatial and temporal dynamic of environmental quality in residential areas ........................................................................................ 48 2.6. Stages in the integrated approach of environmental quality in residential areas ........................................................................................ 49 2.6.1. Assessing land favourability for the development of residential areas ................................................................................... 51

2.6.2. Identifying permanent and incidental sources of perturbation for the physical, chemical and biological components in residential environments, and the factors influencing their aggressiveness .......... 51 2.6.3. Characterising environmental internalities and externalities generated by the perturbation/degradation sources ............................ 52 2.6.4. Assessing environmental quality in residential areas ............... 52 2.6.5. Assessing the exposure of residents to changes in the physical, chemical and biological parameters of internal and external environments, and the consequences of their exposure ....................... 53 2.6.6. Identifying categories of reactions to changes in the environmental quality of residential areas .......................................... 54 3. THE FAVOURABILITY OF RESIDENTIAL AREAS EMPLACEMENT ........................................................................................ 55 3.1. The health state of residential areas emplacement ........................... 56 3.1.1. Elements of the natural environment ........................................ 56 3.1.2. Vulnerability to natural and technological risks in residential areas ................................................................................... 66 3.2. Urban heat island and its influence upon residential areas .............. 70 3.3. The accessibility of urban parks amplifier for the favourability of residential areas emplacement.................................................................. 70 4. RESIDENTIAL AREAS RECEIVER OF EFFECTS INDUCED BY ENVIRONMENTAL DEGRADATION SOURCES .................................. 86 4.1. Consumption models source of environmental problems in residential areas ........................................................................................ 86 4.1.1. Housings related consumption models .................................... 899 4.1.2. Energy ....................................................................................... 93 4.1.3. Food .......................................................................................... 96 4.1.4. Cleaning, sanitation and aesthetics .......................................... 98 4.1.5. Recreation ............................................................................... 100 4.1.6. Hazardous substances ............................................................. 104 4.2. External degradation sources ......................................................... 105 4.2.1. Industrial degradation sources environmental modeller in residential areas ................................................................................. 108

4.2.2. Medical degradation sources amplifier of biological risks in residential areas ................................................................................. 113 4.2.3. Transports ............................................................................... 115 4.2.4. Commercial areas ................................................................... 116 5. RESIDENTIAL AREAS GENERATORS OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS ............................................................................................... 119 5.1. The ecological footprint expression of the consumption of biologically productive space ................................................................. 119 5.1.1. The spatial footprint ................................................................ 120 5.1.2. The energy footprint ................................................................ 124 5.2. The role of residential areas in defining air quality ....................... 129 5.3. The projection of residential areas in water quality ....................... 132 5.3.1. Residential areas consumers of water ................................. 132 5.3.2. Residential areas modifiers of water flows .......................... 134 5.3.3. Residential areas producers of domestic waste waters........ 137 5.4. Biodiversity of residential areas between conservation and human diversification ......................................................................................... 141 5.5. Wastes management in residential areas ........................................ 142 5.6. Assessing the use of hazardous substances and wastes in residential areas........................................................................................................ 147 5.7. Residential areas generators of social conflicts ........................... 149 6. QUALITATIVE AND QUANTITATIVE PARAMETERS FOR DEFINING INDOOR ENVIRONMENTAL QUALITY IN RESIDENTIAL AREAS....................................................................................................... 151 6.1. Indoor air quality ............................................................................ 151 6.1.1. Indoor air quality in monitored buildings ............................... 155 6.1.2. Indoor air quality perception .................................................. 168 6.1.3. Factors influencing indoor air quality .................................... 169 6.2. Noise in residential areas element of housing discomfort ........... 173 6.2.1. Noise sources in housings from Bucharest ............................. 174 6.2.2. Average noise levels in housings from Bucharest ................... 177 6.3. The quality of drinking water indicator for defining environmental quality in residential areas...................................................................... 179

6.4. Multicriterial environmental assessment in residential areas ......... 181 6.5. The sick buildings syndrome expression of environmental health in residential areas ...................................................................................... 183 7. THE ADAPTABILITY OF RESIDENTIAL AREAS TO PRESENT ENVIRONMENTAL CHANGES ............................................................. 186 7.1. Present environmental changes and their projection in the quality of residential areas ...................................................................................... 187 7.2. The adaptability of residential areas for reducing environmental impacts and improving housing quality ................................................. 190 7.3. Priority areas of action in the development of sustainable residential areas........................................................................................................ 194 7.3.1. Energetic efficiency ................................................................. 194 7.3.2. Renewable energies ................................................................. 195 7.3.3. Sustainable use of water resources ......................................... 195 7.3.4. Construction techniques and materials with low environmental impact ................................................................................................ 196 7.3.5. Waste reduction ..................................................................... 1988 7.3.6. Toxicity reduction .................................................................... 198 7.3.7. Sustainability of residential areas ........................................... 198 Project description ...................................................................................... 202 SUMARRY ................................................................................................ 209 Index of figures .......................................................................................... 230 Index of tables ............................................................................................ 235 REFERENCES......................................................................................... 2377

INTRODUCERE
Trendul consumist al societii determin impacturi cu proiecie social, economic i n mediu din ce n ce mai dificil de gestionat, ce ajung s i afecteze inclusiv pe cei care sunt la originea lor. Dezvoltarea durabil, economia verde, reelele de arii protejate, centurile verzi i alte soluii pentru diminuarea agresivitii societii umane asupra mediului au o eficien modest, mai ales din cauza disponibilitii reduse n acceptarea schimbrii actualului mod de percepie i exploatare a mediului. Societatea actual este n ateptarea unor soluii miraculoase de rezolvare a numeroaselor probleme din prezent, fr a fi afectat stilul de via centrat pe consum ce tinde s se generalizeze la nivel mondial. De altfel, nici un grup social nu pare a accepta s renune la un nivel de confort pe care l-a obinut, dei ntreinerea lui presupune o amprent social i ecologic foarte ridicate. n plus, chiar i cnd se investesc resurse imense pentru a limita consumul i a realiza economii sensibile de resurse i energie, societatea gsete i mai rapid modaliti de a reinvesti aceste economii n noi consumuri. n raport cu spaiile rezideniale, se poate afirma c noiunea de confort cunoate forme de manifestare dintre cele mai diversificate. Astfel, sunt considerate necesiti absolute ca locuina s fie ct mai spaioas i extins, mai bine dotat, s aib o arhitectur i o ncadrare n peisaj care s ntruchipeze o viziune ct mai personal, s beneficieze de toate categoriile de servicii, s fie plasat ntr-un spaiu ct mai linitit, eventual fr nici un vecin n imediata apropiere, s fie izolat de mediul extern pentru a fi mai eficient energetic i sigur n raport cu factorii naturali i antropici ce pot introduce insecuritate. n acelai timp, este deja inacceptabil s fie ntrerupt i pentru un minut accesul la energie electric, ap rece sau cald, gaze naturale, telefonie ori internet, s se nregistreze o temperatur care s se abat prea mult de la 22230C, indiferent de anotimp. Orice mirosuri, fascicule de lumin, sunete, organisme, pete sau firicele de praf, care apar i ies din tiparul numit normalitate, sunt considerate ameninri supreme care trebuie anihilate n cel mai scurt timp, chiar dac prin modalitile de intervenie se introduc substane i produse noi n mediul interior (odorizante, biocide, geamuri izolante reflectorizante, pesticide), mult mai periculoase dect agentul generator. S ai totul la ndemn este o garanie a confortului, astfel c locuinele se transform n consumatori i perturbatori marcani la nivelul aezrilor umane, dar i n veritabile depozite de produse alimentare, textile, nclminte ori chimice, n spltorii, usctorii, ateliere dotate cu cele mai sofisticate echipamente ori spaii expoziionale pentru diferite decoraiuni. Aceasta cultur a sterilului este ntreinut de

mijloacele de informare n mas, iar multe dintre nevoile societii sunt construite artificial i sunt derivate din consum. De cte dintre aceste lucruri avem, ns, cu adevrat nevoie n spaiile de locuit pentru a tri confortabil i sntos? Ce consecine au alegerile noastre cotidiene, pe care le considerm indispensabile i de nenlocuit? Ce nseamn din perspectiva strii de sntate a populaiei, societii, economiei i ecosistemelor naturale aceast nou normalitate? Ce soluii au fost lansate pentru promovarea schimbrii i care este realismul lor? Cartea i propune s dezbat probleme actuale i de interes, folosind observaii, msurtori i cartri directe realizate la nivelul unei componente cheie a societii umane: spaiile rezideniale. Studiile de caz din Romnia, rezultate din cercetrile realizate de Universitatea din Bucureti, Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact sunt raportate permanent la contextul global i la cel european. Interesul deosebit pe care l prezint nelegerea acestor realiti este legat de faptul c multe dintre problemele generate de modelele de consum ale populaiei din spaiile rezideniale se ntorc amplificate la nivelul lor. Sntatea populaiei, costurile de locuire ori durabilitatea diferitelor bunuri sunt afectate de degradarea calitii mediului, alimentat din ce n ce mai puternic de vectori de agresivitate prezeni n spaiile rezideniale. Ameliorarea lor solicit noi intervenii, care rezolv parial problemele iniiale, dar le amplific pe termen scurt, mediu i lung pe cele ale ntregii societii. n acelai timp, schimbrile economice i politice de dup 1989 au condus la modificarea vectorilor de distribuie a spaiilor rezideniale, acestea fie nlocuind industrialul destructurat sau demolat din interiorul oraelor, fie aprnd insular n vechile periferii urbane, n franja rururban a marilor orae ori n spaii cu grad de naturalitate ridicat. Mozaicul postdecembrist se proiecteaz cu claritate n noile configuraii spaiale intravilane i extravilane ale noilor structuri emergente ce leag oraul de ruralul apropiat. Noile structuri rezideniale au produs schimbri demografice i socioprofesionale ale populaiei active, economice, culturale, comportamentale, au modificat modelele de consum, au remodelat fizionomia cartierelor urbane ori a aezrilor rurale, ndeosebi n ariile metropolitane, prin caracteristicile noilor forme, ce au necesitat implantri de structuri care s acopere nevoile n continu diversificare ale unui numr tot mai mare de rezideni. Astfel, se impune o metodologie nou de evaluare a calitii mediului n spaiile rezideniale n care s fie pus n eviden inclusiv modul n care expansiunea rezidenialului a acionat ca externalitate, modificnd elemente de structur, fizionomie i fiziologie a ariilor locuite. Lucrarea este structurat n apte capitole, care se doresc a reprezenta i un cadru metodologic pentru evaluarea calitii mediului adaptabil i pentru alte categorii de zone funcionale din aezrile umane din Romnia.

10

Capitolul 1 sintetizeaz caracteristicile spaiilor rezideniale n calitate de component structural i funcional a aezrilor umane, relaionat direct i indirect cu celelalte structuri urbane. Expasiunea urban este analizat din perspectiva factorilor determinani (socioeconomici, tehnologici i instituionali), formelor de manifestare (compact n continuitate spaial, densifiere interioar, n salturi, dispersie urban, sub form de coridor) i impacturilor specifice (sociale, economice i environmentale), utiliznd numeroase studii de caz din zona metropolitan a municipiului Bucureti. O atenie special este acordat investiiilor rezideniale noi din aglomeraia urban a municipiului Bucureti, evaluate din perspectiva accesului la diferite categorii de infrastructuri i servicii. Capitolul 2 prezint structura i actorii implicai n realizarea studiilor pentru evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale, precum i spectrul de metode pretabile acestui scop. Caracterul multidisciplinar al acestor studii se detaeaz ca o cerin obligatorie, n contexul n care problemele de mediu din spaiile rezideniale sunt definite prin complexitate, diversitate, fragmentare, sinergism i sunt dependente de atitudini i comportamente individuale. Capitolul 3 abordeaz relaiile care se stabilesc ntre spaiile rezideniale i amplasamente, influenndu-le competitivitatea, starea de sanogenez, eficiena ecologic, social i economic. Topostabilitatea, adncimea freaticului, nivelul de contaminare al solurilor ori proximitatea fa de suprafeele oxigenante sunt considerai factori naturali cheie n definirea pretabilitii amplasamentului pentru funcia rezidenial. n evaluarea pretabilitii se iau n calcul riscurile naturale i tehnogene, amplitudinea unor procese determinate antropic (de exemplu, insula de cldur urban) ori oferta social a spaiilor verzi. Capitolul 4 prezint sursele de degradare a mediului cu proiecie direct i indirect n calitatea mediului din spaiile rezideniale. Sursele de degradare interioare sunt prezentate din perspectiva modelelor de consum ale populaiei, fiind analizate modulele de locuire, alimentaia rezidenilor, curenia, igiena i estetica locuinei, sigurana i recreerea. Evaluarea modelelor de consum ale populaiei s-a realizat pe un eantion reprezentativ de locuine din municipiul Bucureti i a presupus obinere, prin aplicare de chestionare, a unor informaii legate de caracteristicile tehnice ale construciilor, dotri interne, finisaje, numrul, structura i comportamentele rezidenilor. Sursele de degradare externe (industriale, transporturi, medicale, comerciale) au fost relaionate cu spaiile rezideniale, fiind ilustrat rolul dual al acestora: de a genera beneficii n aezrile umane i de a produce disfuncii de mediu. Capitolul 5 evideniaz calitatea de generator de probleme de mediu, definitorie pentru spaiile rezideniale. Rolul spaiilor rezideniale n consumul direct sau indirect de spaiu biologic productiv este evaluat prin

11

intermediul amprentei ecologice, fiind determinate pentru zona metropolitan a municipiului Bucureti amprenta ecologic fizic i energetic. Consumul de resurse i servicii naturale se asociaz frecvent cu producerea de externaliti directe (deeuri lichide, solide i gazoase, contaminani fizici, chimici i biologici), ilustrndu-se cu claritate rolul spaiilor rezideniale n modificarea calitii aerului i apei. De asemenea, proiecia social a spaiilor rezideniale i rolul n amplificarea conflictelor ntregete dimensiunea perturbatoare a spaiilor rezideniale n interiorul aezrilor umane. Capitolul 6 evalueaz calitatea mediului interior al spaiilor rezideniale, ca rezultant a aciunii surselor de degradare a mediului i a factorilor de influen permaneni i conjuncturali. Folosind ca studii de caz locuine din municipiul Bucureti, sunt prezentate aspecte legate de calitatea aerului, poluarea fonic i calitatea apei potabile, ilustrnd gravitatea problemelor existente la indicatori precum compuii organici volatili, pulberile n suspensie, dioxidul de carbon ori nivelul mediu al sunetului. Valorile acestor indicatori sunt raportate la criteriile de delimitare a cldirilor bolnave ori afectate de sindromul cldirilor bolnave. Capitolul 7 sintetizeaz provocrile induse la nivelul spaiilor rezideniale de schimbrile actuale de mediu (modificrile climatice, schimbarea modului de utilizare a terenurilor), indiferent dac acestea se manifest la scar global, regional sau local. Adaptarea la aceste schimbri actuale de mediu a impus dezvoltarea de soluii la nivelul spaiilor rezideniale, ce i propun s transforme aezrile umane convenionale n ecopolisuri. mbinarea abordrii teoretice a problemelor determinate i receptate de spaiile rezideniale cu prezentarea rezultatelor obinute prin aplicarea unor metode de colectare a datelor fac ca aceast lucrare s reprezinte un instrument real pentru planificatorii teritoriali, interesai de dezvoltarea echilibrat a teritoriului.

12

1. SPAIILE REZIDENIALE COMPONENT STRUCTURAL I FUNCIONAL A AEZRILOR UMANE


Spaiile rezideniale reprezint componenta fundamental a oricrei aezri umane stabile (Suditu 2005), fiind constituite din ansambluri de locuine, infrastructuri i echipamente conexe, materializate prin zone comerciale, spaii verzi, spaii culturale i de educaie etc. (Iano 2004). Spaiile rezideniale ndeplinesc dou categorii de funcii: unele legate de individ (protejare fiziologic i psihologic, regenerare biologic i psihic, protejarea bunurilor materiale, productiv-creative) i altele legate de comunitate, respectiv familie (biologice, psihologice, sociale). n aceast direcie, activitile dominante din interiorul spaiilor rezideniale sunt odihna, activitile spirituale, ngrijirea corporal, comunicarea familial, prepararea i servirea mesei, ntrunirile, petrecerile, creterea i joaca copiilor, sportul, recreerea, curenia i primirea oaspeilor (Derer 1985, Marshall 2011, Nae 2009a, Nae 2009b, Steiner i Butler 2007). Spaiile rezideniale se caracterizeaz printr-o complexitate ridicat sub aspect social i economic (Iano 2007), determinat de diversitatea extrem de mare a modurilor de relaionare cu spaiul de via fizic, dar i cu comunitile sociale prezente la nivelul aceluiai teritoriu. Rezidenialul este componenta n jurul creia graviteaz existena locuitorilor unui ora i creia i se subordoneaz consecvent n mare msur celelalte funcii i structuri ale aezrii umane (Iano 2000). Spaiul rezidenial este o expresie a condiiilor naturale, a nivelului de culturalitate, a poziiei sociale, a percepiei endogene i exogene a raporturilor cu mediul nconjurtor. Din perspectiva mediului, spaiile rezideniale sunt structuri marcate de modificarea profund a caracteristicilor, relaiilor i rspunsurilor componentelor naturale (White 2002). Astfel, n mediul spaiilor rezideniale intervin numeroase dezechilibre n funcionarea ecosistemelor naturale, ce se proiecteaz n calitatea vieii rezidenilor (Downton 2009). Oraele moderne reuesc s contracareze n mare msur efectele negative, fie prin exportarea problemelor de mediu n spaiile limitrofe (Wali et al. 2010, Berkowitz et al. 2003), fie prin creterea durabilitii (Munier 2006, Langston i Ding 2001, Verhoef i Nijkamp 2002, White 2002). Spaiile rezideniale ale aezrilor umane din Romnia prezint o mare diversitate sub aspectul caracteristicilor legate de structur i funcii, modul de utilizare a terenurilor i gradul de ocupare a acestora (Vnu 2011). Aceast situaie este o consecin direct a adaptrilor pe care spaiile rezideniale au trebuit s le suporte n contexte istorice i socioeconomice

13

extrem de diferite. Astfel, doar n ultimul secol, sistemul de aezri umane din Romnia a suportat adaptri, generate de dou reforme agrare (1921 i 1945), dou etape de industrializare (perioada interbelic de dup 1930, perioada comunist de dup 1958), mai multe etape de reorganizare administrativ-teritorial (1925, 1938, 1947, 1952, 1960, 1968 etc.), o serie de schimbri de regim politic i economic (1918, 1939, 1947, 1989) (Rey et al. 2007). Sub aspectul consecinelor actuale asupra sistemului de aezri romnesc sunt semnificative perioada comunist (19451989) i cea a tranziiei la economia de pia (19902012). Perioada comunist este caracterizat de urbanizare i extindere compact a rezidenialului, sub forma marilor ansambluri imobiliare de blocuri, n cazul oraelor, n timp ce n mediul rural s-a realizat sistematizarea teritoriului prin coagularea unor nuclee cu caracter urban n centrele comunelor (Andrusz et al. 1996). Perioada de tranziie, nceput dup 1989, se remarc prin extinderea rezidenialului n mod spontan, neplanificat i necontrolat de ctre autoritile publice (Vnu 2011, Ni 2011, Suditu et al. 2010).

1.1.

Tipologii de spaii rezideniale dup structur

Structura spaiilor rezideniale reprezint unul dintre factorii care condiioneaz costurile serviciilor publice i infrastructurilor (alimentare cu ap, canalizare, alimentare cu gaze, distribuia agentului termic, salubrizare etc.), funcionalitatea teritoriului, impactul asupra mediului al spaiilor rezideniale i modul lor de intercontectare la celelalte structuri ale aezrilor umane (Steiner i Butler 2007). Dup modul de formare al spaiilor rezideniale, acestea se pot dezvolta n ansamblu, fiind grupri rezideniale planificate i prin iniiative private singulare i nesincronizate, rezultnd grupri rezideniale neplanificate, spontane. Caracterul planificat poate fi relevat prin analiza geometriei tramei stradale, dimensiunilor drumurilor din interior i ponderii suprafeelor alocate unor utilizri conexe (spaii de parcare, locuri de joac, suprafee verzi) (Suditu 2005, Steiner i Butler 2007, Ni 2011). Formarea arealelor rezideniale neplanificate este specific perioadelor de instabilitate politic i economic, ce antreneaz dup sine o fragilizare a cadrului legislativ din domeniul planificrii teritoriului i urbanismului (Ptroescu et al. 2011b). Consecinele dezvoltrii neplanificate se refer la fragmentarea excesiv a teritoriului (Simion 2010, Suditu et al. 2010), degradarea habitatelor naturale i a peisajelor (Ptroescu i Borduanu 1999, Ptroescu i Cenac-Mehedini 1999), scoaterea din circuitul agricol a unor suprafee mari de teren (Van Eetvelde i Antrop 2004, Eickhout et al. 2007, Ioj et al.

14

2011b, Ni 2011), accesul deficitar la serviciile publice la infrastructurile publice (Antrop 2005). Dintre criteriile utilizabile pentru clasificarea structural-morfologic a spaiilor rezideniale, reprezentative sunt n special tipul parcelarului, configuraia n raport cu spaiul stradal, volumetria i densitatea construciilor (Tabel 1.1).
Tabel 1.1. Categorii de spaii rezideniale n funcie de criterii structurale (PUG Bucureti 1998) Nr. Criterii de Categorii de spaii rezideniale crt. clasificare 1. Tipul 1. Rezidenial rezultat din evoluia localitii n timp. parcelarului 2. Rezidenial creat prin lotizare sau prin extinderea localitii pe terenuri agricole (prin operaiuni simple de topometrie sau urbanistice). 2. Configuraia 1. Rezidenial spontan ordonat n raport cu traseul liber n raport cu (rezultat din evoluia n timp) al strzilor, efect al spaiul reglementrilor urbanistice anterioare. stradal 2. Rezidenial geometric ordonat n raport cu trasee prestabilite (prin parcelare, strpungeri ale arterelor de circulaie). 3. Rezidenial difereniat n raport cu distana fa de strad a cldirilor de pe o parcel. 4. Rezidenial de tip urban, cu reminiscene rurale. 5. Rezidenial de tip rural. 3. Volumetria 1. Rezidenial continuu sau discontinuu. 2. Rezidenial cu nlime mic (P - P+2 niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mare (peste P+4 niveluri). 3. Mod de terminare al volumelor (teras, acoperi). 4. Densitatea 1. Rezidenial continuu. construciilor 2. Rezidenial discontinuu. 3. Rezidenial rarefiat.

Pentru spaiile rezideniale izolate din zonele metropolitane, semnificative sunt i distanele n raport cu perimetrul aezrii celei mai apropiate ori fa de areale cu funcii sensibile, de exemplu pduri (Fig. 1.1) i spaii acvatice (Fig. 1.2). Izolarea n raport cu localitile preexistente impune adaptri specifice ale spaiilor rezideniale, legate de asigurarea condiiilor de via. Astfel, sistemele rudimentare de alimentare cu ap, canalizare i management al deeurilor determin probleme de mediu, a cror gravitate crete n situaia prezenei n proximitate a unor funcii sensibile (Ptroescu i Borduanu 1999). Din perspectiva mediului, relevant este diferenierea n funcie de modul de utilizare a terenului, distingndu-se, n funcie de numrul i suprafaa desfurat a unitilor locative raportate la mrimea loturilor, dar i de procentul de ocupare al solului, trei categorii de acoperire a terenului prin rezidenial: cu densitate redus, medie i ridicat.

15

Fig. 1.1. Ansamblul rezidenial Stejarii proiect rezidenial de lux realizat n Pdurea Bneasa, municipiul Bucureti (2009). Agresarea ecosistemelor forestiere este evident nc din faza de antier.

Fig. 1.2. Riviera Residential proiect rezidenial realizat n lungul coridorului verde al Colentinei, pe malul lacului Grivia (2009). Ecosistemele acvatice se constituie ntr-un factor de atractivitate important pentr u locuinele secundare, n special datorit calitii superioare a mediului i activitilor de agrement pretabile.

16

Densitatea spaiului rezidenial are consecine att asupra caracteristicilor naturale ale mediului (n sensul modificrii lor), ct i asupra calitii vieii locuitorilor. Spaiile rezideniale cu densitate redus prezint, n condiiile dezvoltrii planificate, o serie de avantaje legate de calitatea locuirii: scderea riscului de dezvoltare a conflictelor cu vecintile, calitatea superioar a mediului, dimensiunea mai redus a externalitilor de mediu prin diluarea acestora (Vnu 2011). Dei este specific mediului rural, unde construciile rezideniale tradiionale au densitate redus, acest model de dezvoltare s-a extins n franja rururban a marilor orae, n apropierea spaiilor forestiere i n interiorul sau proximitatea ariilor naturale protejate (Fig. 1.3). Un tip aparte de spaiu rezidenial cu densitate redus este cel dezvoltat prin iniiative private, fr o planificare integrat. Gruprile de locuine nou create numr de la 12 pn la sute de uniti locative. Lipsa unor reglementri stricte privind modul de ocupare al terenurilor, a modalitilor de impunerea a legislaiei ori corupia, au determinat expansiunea rezidenialului cu densitate redus n forme necontrolate (Suditu et al. 2010).

Fig. 1.3. Ansamblul rezidenial cu densitate redus Paradisul Verde, comuna Corbeanca (2009). Se observ raportul echilibrat dintre spaiile construite (locuine individuale) i cele deschise, precum i distribuia ordonat a structurilor urbanistice.

17

Expansiunea excesiv a acestui tip de rezidenial n formele sale moderne este considerat nesustenabil (Hasse i Lathrop 2003), implicnd un consum excesiv de spaiu, fragmentarea habitatelor i distrugerea ecosistemelor, creterea costurilor pentru infrastructurile i serviciile publice, deteriorarea echilibrului de ansamblu ntre modurile de utilizare a terenurilor i impunerea rezolvrii individuale a unui numr ridicat de servicii asociate locuirii (canalizare, alimentare cu ap, securitate, salubrizare, deplasare cu mijloace de transport personale) (Stanilov 2003). n plus, n multe situaii apare n timp o suprancrcare local cu spaii rezideniale. Aceasta nu este corelat cu dezvoltarea unor funcii complementare (medicale, educaionale, reele tehnico-edilitare etc.) i nici cu distribuia sau capacitatea reelelor de transport (Suditu et al. 2010). Spaiile rezideniale cu densitate medie ofer posibilitatea asocierii unor moduri de locuire variate i a unor categorii de rezideni ncadrabili n clase diferite dup nivelul veniturilor, statutul socioprofesional sau stilul de via (Fig. 1.4).

Fig. 1.4. Complexul rezidenial cu densitate medie Henri Coand, Bucureti (2011). n afara concentrrii construciilor (mix de locuine individuale i colective), apare evident ruptura funcional n raport cu vecintile.

18

Costurile de construcie sunt mai reduse dect n cazul primului tip de rezidenial prezentat, mai ales dac se ia n considerare i preul terenului. n acest caz, utilizarea terenului, a infrastructurilor i a serviciilor sociale este mai eficient. Acest mod de organizarea a rezidenialului combin avantajele oferite de spaiile rezideniale cu densitate redus cu eliminarea unora dintre problemele asociate spaiilor rezideniale cu densitate ridicat (Steiner i Butler 2007). Spaiile rezideniale cu densitate medie se ntlnesc n zonele metropolitane din Romnia sub forme diversificate de la cartiere de vile de lux sau comuniti rezideniale nchise, pn la zone periferice cu populaie dezavantajat. Spaiile rezideniale cu densitate ridicat constituie modalitatea prin care un numr mare de locuitori poate fi concentrat pe o suprafa relativ redus (Fig. 1.5). De asemenea, este modul cel mai eficient de asigurare a accesului la serviciile de transport n comun, alte infrastructuri i utiliti publice.

Fig. 1.5. Complex rezidenial cu densitate ridicat n Cartierul Titan, municipiul Bucureti (2011). Dezvoltarea pe vertical a imobilelor favorizeaz existena unei suprafee desfurate considerabile.

Problemele pe care le presupune acest model sunt n general o consecin a lipsei de anticipare a unor nevoi sau a deficienelor n construcie (Stern et al. 1997). ntre aceste probleme foarte importante sunt deficitul nregistrat la nivelul unor spaii conexe (locuri de parcare, spaii verzi), concentrarea excesiv a consumului, respectiv a generrii de deeuri (Verhoef i Nijkamp 2002), amplificarea insecuritii i infracionalitii determinat de diluarea sentimentului comunitar i mixajul dintre diferite categorii sociale (Steiner i Butler 2007).

19

Spaiile rezideniale cu densitate ridicat sunt caracteristice zonelor centrale i intermediare ale oraelor din zonele metropolitane, fiind prezente uneori i n periferii. Nucleele rezideniale cu densitate ridicat i de tip compact din afara perimetrului construit al localitilor reprezint de fapt transplantri ale imobiliarului de tip urban n spaiul rural. Valorificarea terenului este maxim, de regul construindu-se imobile multietajate, cu spaii verzi de mici dimensiuni (rol estetic).

1.2.

Tipologii de spaii rezideniale dup funcionalitate

Spaiile rezideniale sunt destinate adposirii unei game diversificate de grupuri sociale, cu necesiti specifice (Derer 1985). Dei exist tipuri de spaii rezideniale care concentreaz diferite categorii sociale, configuraia general se caracterizeaz prin heterogenitate (Eisner et al. 1992). Clasificarea rezidenialului din punct de vedere funcional se poate realiza dup caracterul i modul de grupare al unitilor locative, caracterul esutului urban i durata, aspectul, regimul ocuprii locuinelor i categoriile sociale care le utilizeaz (Tabel 1.2).
Tabel 1.2. Categorii de spaii rezideniale n funcie de criterii funcionale (PUG Bucureti 1998, Legea nr. 114/1996) Nr. Criterii de Categorii de spaii rezideniale crt. clasificare 1. Caracterul i modul 1. Individuale. de grupare al 2. Colective mici, medii sau mari. unitilor locative 3. Locuine hibride de tip vagon (asimilate unor locuine colective pe orizontal). 2. Caracterul esutului 1. Omogen rezidenial cu echipamente publice aferente. urban 2. Mixat n proporii i modaliti diferite cu alte funciuni (comerciale, servicii, producie manufacturier, producie agricol de subzisten). 3. Durata, aspectul, 1. Spaii rezideniale principale. regimul ocuprii 2. Spaii rezideniale secundare. locuinei i 3. Cmine de elevi i studeneti. categoriile socio4. Cmine de btrni. profesionale de 5. Locuine sociale. utilizatori 6. Locuine de serviciu. 7. Locuine de intervenie. 8. Locuine de necesitate. 9. Locuine de protocol. 10. Comuniti rezideniale nchise.

Din punct de vedere funcional, de interes pentru evaluarea calitii mediului sunt clasificrile legate de caracterul i modul de grupare al unitilor locative i cea dup regimul utilizrii lor. Modelele de locuire individual i colectiv se difereniaz prin densitatea populaiei, dezvoltarea pe vertical, ncrcarea spaiului, siguran, dependena de resurse, internaliti i externaliti (Bosher 2008,

20

Caeiro et al. 2012, Eisner et al. 1992, Godish 2000, Golland i Blake 2004, Hasse i Lathrop 2003). Modelul de locuire colectiv impune o concentrare a locuitorilor i implicit a internalitilor (consum) i externalitilor (deeuri) specifice funciei de locuire din cauza dezvoltrii pe vertical (Marshall 2011). Accesul la serviciile publice este dependent n totalitate de modul de funcionare al infrastructurilor urbane i de disciplina financiar a rezidenilor. Problemele de mediu sunt n mare parte transferate n alte spaii, de obicei exterioare oraului (Daniels 1999), la nivelul rezidenialului rmnnd disfuncii determinate de comportamentele incompatibile cu locuirea (depozitarea neconform a deeurilor, degradarea spaiilor verzi) (Verhoef i Nijkamp 2002). n comparaie cu modelele anterioare, modelul de locuire individual este consumator de spaiu, iar din punct de vedere al siguranei mai expus la riscurile naturale. Spre deosebire de modelul colectiv, se poate asigura o anumit autonomie legat de diferite servicii publice (de exemplu apa se poate obine din foraje individuale, energia se poate produce prin tehnologii alternative) (Roah et al. 2005). O problem special n evaluarea impactului asupra mediului al spaiilor rezideniale o reprezint spaiile rezideniale secundare. Acestea sunt locuine utilizate ocazional, de regul n scopuri recreaionale, de ctre proprietari care n cea mai mare parte a timpului folosesc alt reziden (Halfacree 2012). Reedinele secundare sunt n general plasate n spaii deschise, cu densitate a construciilor redus, cu caracteristici naturale mai puin alterate (Gallent et al. 2005, Stedman 2003), n antitez cu cele urbane. Reedinele secundare sunt de cele mai multe ori responsabile de accentuarea procesului de dispersie urban (Hasse i Lathrop 2003).

1.3.

Relaia spaiilor rezideniale cu alte structuri urbane

Spaiile rezideniale se cupleaz cu celelalte structuri urbane (spaii industriale, zone de circulaie, spaii comerciale, suprafee oxigenante) pentru asigurarea unei caliti a vieii concordant cu cerinele rezidenilor. n prezent, n evaluarea acestei relaii sunt luate n considerate aspecte legate de estetic (Sevenant i Antrop 2010, Jacobs 2011, Hutchinson i Herborn 2012), siguran personal (Ceccato i Lukyte 2011, Frank et al. 2012, Freedman i Owens 2011), probleme sociale cum ar fi srcia (Appleton et al. 2010, Kamphuis et al. 2010), incluziune n viaa comunitii a tuturor categoriilor sociale (Pratt 2010, Kennett i Mizuuchi 2010), compatibilitate funcional (Rull et al. 2009, Santarsiero et al. 2000, Taleai et al. 2007). Structurile urbane pot fi legate de spaiile rezideniale: direct: reelele de servicii i utiliti (pentru alimentare cu energie electric, furnizare de energie termic, ap, eliminare i epurare a apelor

21

uzate, management al deeurilor, scurgere a apelor meteorice, comunicaii) i zonele de circulaie i transport; indirect: suprafee comerciale, platformele industriale, unitile de servicii medicale, unitile de educaie, bazele sportive i spaiile de recreere i petrecere a timpului liber. Structurile direct legate de spaiile rezideniale sunt absolut necesare, reprezentnd pri componente ale acestora, indiferent de mrimea aezrilor.

1.4.

Expansiunea spaiilor rezideniale

Expansiunea rezidenial presupune conversia altor moduri de utilizare a terenului n spaii destinate utilizrilor rezideniale, reprezentnd un ansamblu de procese cu dinamic accelerat n condiiile creterii permanente a numrului de locuitori i promovrii unor modele de locuire axate pe tipul de locuin individual (Stanciu 2006). Extinderea ariilor construite, iar n cadrul lor a spaiilor rezideniale, este inclus n aceast tendin general, prezentnd elemente specifice legate de cauze, forme de manifestare i efecte specifice (Ioj et al. 2011d, Vnu 2011, Verhoef i Nijkamp 2002). Elementele comune proceselor de expansiune a spaiilor rezideniale, indiferent de nivelul de dezvoltare sau de locaia geografic, se leag de consecinele asupra mediului i ntr-o oarecare msur de formele de manifestare. Diferenele sunt explicabile mai ales din perspectiva cauzelor care iniiaz i menin expansiunea rezidenialului, n special dac avem n vedere perspectivele istorice, diferite pentru fiecare areal geografic. 1.4.1. Factori cu influen n expansiunea spaiilor rezideniale Cauzele expansiunii spaiilor rezideniale sunt multiple, ns majoritatea pot fi reduse la factori socioeconomici, tehnologici sau instituionali (Stanciu 2006). n mod evident, cauzele expansiunii spaiilor rezideniale nu au niciodat o determinare pur, ci se constituie din mbinarea mai multor factori, materializnd procese sinergice. Expansiunea spaiilor rezideniale este explicat de presiunea populaiei interesat de mbuntirea calitii vieii. n funcie de modul n care este neleas i materializat aceast presiune, noile spaii rezideniale se constituie n medii de via mai mult sau mai puin echilibrate, sntoase ori integrate n mediul natural (EPA 2001). Cunoaterea factorilor care susin expansiunea rezidenialului este util tocmai pentru a putea controla i dirija procesul de expansiune n moduri i ctre forme de realizare acceptabile din perspectiv social i ecologic.

22

1.4.1.1. Factori socioeconomici cu rol n extinderea spaiilor rezideniale O serie de factori socioeconomici majori i cu prezen cvasi-general n expansiunea spaiilor rezideniale deriv din fenomenul de globalizare i presupun mai muli vectori de manifestare. Astfel, mobilitatea capitalurilor a permis ca n numeroase ri s fie valorificate posibiliti de investiie avnd la baz cererea de produse i servicii de pe piaa local, ntre care i cererea de spaii rezideniale (Henderson i Thisse 2004). Fluxurile de capital au determinat inclusiv o cretere a nivelului veniturilor, iar ulterior o amplificare a cererii de produse i servicii peste nivelurile iniiale, premergtoare investiiilor. Multiplicarea cererii de spaii locative (inclusiv rezideniale), fundamentat pe un nivel al veniturilor mai ridicat, antreneaz la rndul su noi investiii n sectorul construciilor. Aceast spiral cauzal ajunge s se autontrein (prin veniturile pe care le genereaz i care se constituie ca noi investiii), avnd ca rezultat extinderea spaiilor rezideniale, n multe situaii n mod necontrolat. n acelai timp, circulaia capitalurilor impune abloane de afaceri n sectorul imobiliar ancorate n stimularea consumului prin accesibilizarea creditelor, marketing i ofert consistent, favoriznd dezvoltarea proiectelor din domeniul rezidenial. Propagarea unor modele de existen i de locuire importate i generalizate la nivel planetar, de tipul suburbiilor, comunitilor rezideniale nchise, cartierelor cu locuine de tip vil, reedinelor secundare, reprezint o alt consecin a fenomenului de globalizare cu efecte n direcia extinderii rezidenialului. Un fenomen diferit ca scar spaial, dar similar globalizrii ca mod de manifestare i efecte, este extinderea Uniunii Europene. Aceast extindere a facilitat propagarea capitalurilor financiare din Europa Occidental n spaiul central i est-european. De asemenea, modelele culturale occidentale, inclusiv n domeniul rezidenialului, nlocuiesc treptat elementele de specific local. Unul dintre efectele pozitive se leag de impunerea unor norme i standarde unitare i cu inte destul de ambiioase n privina calitii locuirii. Creterea ateptrilor i eforturilor n direcia atingerii unor standarde de existen mai nalte are de asemenea explicaii n fenomenul globalizrii, prin democratizarea accesului la informaie i evaluarea comparativ dintre comuniti la scar global. n cazul unor state cu o populaie care dispune de mijloace mai reduse, ar putea fi vorba despre abandonarea locuirii mpreun cu prinii de ctre tinerele familii n favoarea unor locuine proprii (pentru clasele sociale nstrite), iar n cazul statelor cu populaie mai bogat, achiziionarea de reedine secundare. Ambele situaii presupun o extindere a spaiilor rezideniale. Preul terenurilor constituie un factor din sfera economic cu o important for de stimulare a extinderii rezidenialului i de structurare a diferitelor elemente i structuri teritoriale, ntre care i spaiile de locuit. n

23

condiiile n care exist cerere de locuine, mediul de afaceri, ntr -o economie de pia, va ncerca s acopere aceast nevoie la costuri echilibrate din perspectiva raportului dintre cheltuieli i venituri. Dup cum s-a dovedit n mod consecvent (Capozza i Helsley 1989, Lucas i Rossi Hansberg 2002, Cheshire i Sheppard 2005), disponibilitatea terenurilor crete i preul scade din centrul aglomeraiilor urbane ctre exteriorul acestora. ntruct costul terenului nu mai este o constrngere la fel de mare ca n interiorul aezrilor, spaiile rezideniale noi din proximitatea ariilor urbane clasice iau deseori o form extins larg pe orizontal, promovat de dezvoltatori, perceput, acceptat, dorit i cumprat de populaie ca fiind un mod de locuire ce permite o calitate a vieii de un nivel mai ridicat (Henderson i Thisse 2004). n cazul economiilor centralizate, motorul extinderii spaiilor rezideniale este constituit de politicile de stat, urbanizarea fiind vzut ca un mijloc de cretere a puterii economice prin crearea unor poli de dezvoltare. Concentrarea forei de munc necesar acestui proces este realizat n mari arii rezideniale, construite n mod unitar i extrem de rapid. Creterea numrului de locuitori la nivel planetar sau dintr-un anumit teritoriu constituie un motiv fundamental al extinderii spaiilor rezideniale. Creterea numrului de locuitori prin spor natural se leag de valori ale fertilitii care depesc rata de nlocuire a generaiilor i de extinderea speranei de via la natere. Concentrarea populaiei n ariile urbane, susinut de micri migratorii n interiorul statelor sau interstatale, este de asemenea un fapt bine documentat. Numai micrile migratorii dinspre statele mai puin dezvoltate ctre cele dezvoltate sunt evaluate la 2,2 milioane de persoane anual (ONU 2001). Cea mai mare parte a acestor migrani se stabilesc n mediul urban, alimentnd cererea de noi spaii rezideniale. 1.4.1.2. Infrastructuri cu rol n extinderea spaiilor rezideniale Perfecionarea mijloacelor de transport a permis disocierea spaial a rezidenialului fa de celelalte tipuri de structuri urbane, ndeosebi fa de unitile industriale. Creterea vitezei de deplasare i reducerea costurilor transportului, asigurate de mijloacele moderne de transport, fie ele publice (metrou, tramvai, troleibuz, autobuz) sau private (autovehicul personal), permit spaiilor rezideniale s se poziioneze n moduri de ocupare a teritoriului cu densitate redus i care acoper suprafee considerabil mai mari dect aezrile clasice. Progresele realizate n sectorul construciilor de locuine se materializeaz n posibilitile de dotare la costuri suportabile de ctre comuniti cu infrastructuri (drumuri) i utiliti (energie, ap, canalizare)

24

chiar n locaii izolate, ndeprtate de centrele urbane. De asemenea, materialele de construcii sunt disponibile, diversificate i accesibile ca pre. Un fenomen aparte este susinut de mijloacele de comunicare moderne: suprapunerea locului de munc cu locuina (Crosbie i Moore 2004, Handy i Mokhtarian 1995). Astfel nu mai este necesar deplasarea zilnic ctre un loc de munc aflat la distan de locuin, disociindu-se astfel i mai mult reedina fa de celelalte structuri urbane (Tsutsumi et al. 2011). Pe termen lung, fenomenul ar putea determina modificri importante de ordin social (Mokhtarian 1991, Nilles 1991). 1.4.1.3. Factori instituionali cu rol n extinderea spaiilor rezideniale Factorii instituionali sunt extrem de diversificai i includ de la programe de expansiune rezidenial sprijinite de autoriti, pn la situaia opus, concretizat n moduri de reglementare a teritoriului incoerente, lipsa legislaiei specifice, lipsa mijloacelor de aplicare a unor prevederi mai restrictive. Absena unor planuri clare de dezvoltare rezidenial are consecine extrem de greu de rezolvat ulterior, extinderea rezidenial cptnd o form haotic, care fragmenteaz teritoriul, consum mult teren i este imposibil de deservit de infrastructuri comune. 1.4.2. Forme de expansiune a spaiilor rezideniale Expansiunea urban este definit ca transformare a spaiilor naturale n teritorii construite alocate utilizrilor rezideniale, industriale, logistice necesare adaptrii sistemelor urbane la noi solicitri sau condiii (Hasse i Lathrop 2003). Expansiunea se produce n spaii heterogene funcional i nu totdeauna cu o corelare direct cu oferta de mediu i cunoaterea tiinific a internalitilor i externalitilor mediului ori a modificrilor de mediu pe care noile suprafee construite le produc la nivel local sau regional. Principalele forme de expansiune a spaiilor rezideniale sunt: compact n continuitate spaial (Jenks et al. 1996, Holden i Norland 2005, Peter 2009), prin densificarea interioar a localitilor (infill development) (Steinacker 2003, Dorsey 2003), prin dispersie urban cu densitate redus (urban sprawl) (Ewing 2008, Heim 2001), n salturi (leap-frog expansion) (Ewing 2008, Heim 2001) i sub form de coridor (Shrestha et al. 2012). 1.4.2.1. Expansiunea rezidenial compact n continuitate spaial Forma clasic de dezvoltarea a spaiilor rezideniale se realizeaz prin construirea de noi uniti sau ansambluri locative lng cele deja existente, spaiul construit avnd un caracter compact i continuu (Iano 2004, Steiner i Butler 2007). Un model de extindere de acest tip se regsete n multe din localitile din nordul municipiului Bucureti, unde calitatea bun a factorilor de mediu

25

i existena unui accesibiliti perceput ca facil au funcionat ca factori de atractivitate majori. Astfel, elocvent este dezvoltarea spaiilor rezideniale din oraul Voluntari, prin extinderea n zonele periferice (Fig. 1.6Fig. 1.6. Extinderea spaiilor rezideniale ntre 19772005 n vestul oraului Voluntari (prelucrarea imaginilor satelitare). Dominant este expansiunea rezidenial n continuitate spaial, la care se adaug cea prin dispersie urban). Avantajele evidente sunt asigurate n primul rnd de accesibilitatea tehnic i financiar la infrastructurile aflate n imediata proximitate (ci de comunicaie, reele de alimentare cu energie, ap, canalizare). De asemenea, spaiile rezideniale construite compact n continuitate sunt n mod firesc conectate structurilor urbane anexe existente, de tipul spaiilor comerciale, educaionale, medicale, culturale sau de agrement.

Fig. 1.6. Extinderea spaiilor rezideniale ntre 19772005 n vestul oraului Voluntari (prelucrarea imaginilor satelitare). Dominant este expansiunea rezidenial n continuitate spaial, la care se adaug cea prin dispersie urban .

n acelai timp, acceptarea social este mult mai facil, ntruct de regul este vorba de o cretere organic, relativ lent, integrat unui rezidenial existent, desfurat n mare parte ca o succesiune de iniiative individuale (White 2002).

26

Dezavantajele expansiunii rezideniale compacte n continuitate spaial apar pe termen lung n condiiile n care contextul socio-economic permite o dezvoltare ampl a aezrilor implicate. Capacitatea infrastructurilor este treptat depit de numrul mare de utilizatori i ncep s fie necesare modificri costisitoare n areale dens construite cu uniti rezideniale (Vnu 2011, Ni 2011). n acelai timp, acest mod de dezvoltare tind s integreze n structura localitilor zone funcionale plasate la periferie (uniti industriale, cimitire etc.). 1.4.2.2. Expansiunea rezidenial prin densificarea interioar a localitilor (infill development) Expansiunea rezidenial prin densificarea interioar a localitilor poate fi considerat o form particular de extindere rezidenial compact n continuitate spaial, dar se desfoar n interiorul ariilor urbane pe terenul enclavelor neconstruite sau pe care se afl construcii neutilizate n prezent. Suprafeele pe care se realizeaz sunt de dimensiuni variabile, de la cteva sute de metri ptrai, permind construcia unei singure cldiri, pn la sute de hectare, unde se pot construi noi cartiere. Suprafeele de mici dimensiuni se regsesc n perimetre rezideniale aglomerate, pretndu-se mai degrab unor utilizri complementare unitilor locative deja existente (spaii verzi, parcri) (Ptroescu et al. 2004b). Suprafeele de mari dimensiuni sunt de regul obinute prin conversia unor spaii industriale destructurate (Brender et al. 2006, Gavrilidis et al. 2011, Powe i Willis 1998), prin remodelarea unor zone cu infrastructuri prost organizate (Van Eetvelde i Antrop 2005) ori prin ocuparea spaiilor verzi sau a terenurilor virane (Chiesura 2004, Ptroescu et al. 2004b). Avantajele expasiunii de tip infill sunt legate n special de poziionare n cadrul localitilor implicnd o accesibilitate ridicat (Antrop 2004). Din perspectiva sistemului urban de ansamblu n care se regsete, este o soluie pentru creterea spaiului locativ disponibil fr a aloca resurse foarte importante, fiind pretabil n zonele cu densitate redus a construciilor (Marshall 2011). Dezavantajele expansiunii prin densificarea interioar a localitilor deriv din modul dezorganizat n care se produce uneori, fr a se pleca de la o evaluare a consecinelor construciei noilor uniti rezideniale. Inserarea doar de spaii de locuit fr structuri conexe (de exemplu, spaii de parcare, spaii verzi, uniti educaionale, culturale i sanitare) face ca aceste spaii s devin parazitare structurilor urbane existente (White 2002). Astfel, aglomerarea i suprasolicitarea infrastructurilor existente (reele publice de alimentare cu ap, gaze, energie termic, canalizare, spaii verzi, uniti educaionale etc.) poate accentua disfunciile deja existente la nivelul aezrilor umane (Vnu 2011).

27

Acest model de extindere este evident n localitile din lungul lacurilor de pe rul Colentina, unde densificarea rezidenialului a fost dublat de o apropiere semnificativ de cursul de ap (Fig. 1.7). Acest proces a nsemnat nu numai o scdere a calitii locuirii, dar i o afectare a ecosistemelor acvatice, n condiiile n care noile inserii nu beneficiaz de acces la reeaua de canalizare. 1.4.2.3. Expansiunea rezidenial prin dispersie urban (urban sprawl) Expansiunea rezidenial prin dispersie urban, numit i dezvoltarea n pat de ulei, este un flagel care caracterizeaz toate zonele metropolitane din Romnia, unde pulverizarea regimului de proprietate, dublat de lipsa unei viziuni urbanistice a determinat conturarea unui peisaj haotic (Suditu et al. 2010). n literatura de specialitate internaional fenomenele de extindere a spaiului rezidenial cu densitate redus sunt grupate n sfera conceptului urban sprawl (Johnson 2001). Acest tip de expansiune este dependent de mijloacele de transport personale, care asigur cuplarea cu componentele structurale i funcionale ale corpului principal al unei aezri (Hasse i Lathrop 2003).

Fig. 1.7. Extinderea i compactarea spaiilor rezideniale n zona oraului Buftea (19772005) (prelucrarea imaginilor satelitare). Se observ expansiunea rezidenial prin densifiere interioar i prin dezvoltare n continuitate spaial, n special pe malul stng al rului Colentina.

28

Orientarea, alinierea, regimul de nlime, culoarea, arhitectura exterioar, caracteristicile spaiilor de circulaie ori a funciilor conexe sunt aleatorii, fapt ce determin existena unei coeziuni de tip puzzle, n care piesele nu se potrivesc ori aparin unor plane diferite (Vnu 2011). Acestea sunt motivele pentru care extinderea reelelor de infrastructur este greu realizabil (costurile fiind mari), gestionarea deeurilor deficitar, nivelul de securitate redus, iar accesul la ambientul specific urban deficitar. Avantajele iniiale ale expansiunii rezideniale cu densitate redus se leag de o calitate mai bun a mediului de via i de dimensiunea mult diminuat a unor probleme asociate cu locuirea n oraele clasice (poluarea mediului, spaiu locativ insuficient i scump, imposibilitatea dezvoltrii ulterioare a locuinei, decuplare de natur etc.) (Daniels 1999). Dezavantajele se remarc pe msur ce aceste spaii rezideniale se aglomereaz. ntruct rata de cretere a suprafeei lor este mult superioar spaiilor rezideniale compacte, dac se raporteaz la creterea numrului de locuitori, rezult c arealele de locuine din aceast categorie se extind mai rapid, distrugnd n scurt timp elementele de atractivitate natural ce au motivat nfiinarea lor (Downton 2009). Pe msura extinderii, sunt din ce n ce mai greu de deservit prin servicii i infrastructuri publice, mai ales n situaia n care expansiunea este de tip spontan, neplanificat. Aceast form de extindere a rezidenialului se manifest n jurul oraelor mari din Romnia, fiind extrem de evident n proximitatea municipiului Bucureti (Fig. 1.8).

Fig. 1.8. Extinderea rezidenialului prin dispersie urban n comuna Snagov, judeul Ilfov (2010). Dezvoltarea haotic a construciilor rezideniale a beneficiat de lacunele administrative i legislative, fapt ce a permis conversia terenurilor arabile i apropierea de ecosistemele forestiere.

29

1.4.2.4. Expansiunea rezidenial n salturi (leap-frog expansion) Acest form de expansiune rezidenial genereaz nuclee sau arii de locuine noi aflate la o distan variabil fa de localitile n jurul crora graviteaz funcional. ntre aceste noi grupri de locuine i localitile din proximitate rmn suprafee de teren neconstruite i neincluse n planuri de dezvoltare imediat. Avantajele expansiunii rezideniale n salturi se leag n principal de costurile reduse ale terenului i astfel ale locuinei n ansamblu, invers proporionale cu distana fa de centrul urban, dac nu intervin ali factori de atractivitate. De asemenea, este important posibilitatea amenajrii unor locuine unifamiliale pe loturi de teren generoase, permind ntre altele amenajri suplimentare (grdin, loc de joac, piscin, spaiu de parcare). Se poate vorbi i de distanarea fa de sursele de poluare, dintre care multe sunt nc localizate n interiorul aezrilor (industrie i trafic mai ales). Dezavantajele acestui mod de expansiune a rezidenialului sunt multiple i se contureaz fie imediat dup ocuparea cu locatari, fie n timp. Construcia de nuclee sau arii rezideniale izolate fa de corpul principal al aezrii nu permite conectarea rapid i la costuri reduse la infrastructurile i echipamentele existente (Marshall 2011). Astfel, trebuie realizate fie soluii on-site, fie extensii ale celor mai apropiate infrastructuri existente. Unele categorii de structuri urbane (grdini, coal, liceu, policlinic, spital, club sportiv etc.) nu sunt eficiente dect n condiiile atingerii unei mase critice de utilizatori, astfel c noile spaii rezideniale, majoritatea mici, nu i le permit (Ioj 2009). Locatarii sunt obligai s aloce intervale de timp suplimentare pentru accesul ctre structurile existente n localitile din proximitate, pentru unele categorii de servicii timpul de intervenie fiind esenial (serviciile medicale de urgen). Distana fa de localitile din proximitate este de regul mare, iar gruprile de noi locuine dezvoltate nu permit o accesibilitate pietonal. Independena spaial fa de aria urban major cea mai apropiat poate s fie echivalat cu izolarea n condiii meteo defavorabile sau n cazul unor dezastre (Bosher 2008). Un efect specific acestui tip de rezidenial, ignorat n momentul construciei i ocuprii lor, este c alimenteaz expansiunea marilor suprafee comerciale, logistice i de afaceri, n spaiul liber care le separ de aria rezidenial major din proximitate (Hasse i Lathrop 2003). Acest fenomen poate fi considerat de locuitorii din zon pozitiv, prin locurile de munc, produsele i serviciile asigurate sau dimpotriv un element negativ, eliminnd peisajele de tip natural (Ptroescu et al. 2011b). Dezvoltarea de nuclee rezideniale distanate de perimetrele preexistente ale localitilor a cunoscut premise favorabile n spaiul metropolitan bucuretean n perioada de optimism investiional de dinainte de 2008. Astfel au fost iniiate proiecte cum ar fi Complexul rezidenial

30

Cosmopolis (Fig. 1.9) avnd planificat realizarea a aproximativ 4 600 de uniti locative, o suprafa total de 100 ha i o poziie izolat fa de localitile din proximitate.

Fig. 1.9. Complexul rezidenial Cosmopolis - comuna tefnetii de Jos, judeul Ilfov (2009). Unitatea i elegana arhitectural contrasteaz cu specificul vecintilor.

1.4.2.5. Expansiunea rezidenial sub form de coridor Expansiunea rezidenial de tip coridor se definete prin concentrarea creterii pe o arter de circulaie important sau un alt element de atracie cu profil liniar (un curs de ap de exemplu). n cazul expansiunii de-a lungul unei artere de circulaie, avantajele sunt determinate de accesibilitatea la aceast infrastructur (Pratt 2010). Spaiile comerciale, logistice i de birouri, care ofer acces la locuri de munc, produse i servicii, sunt atrase de acelai tip de infrastructur, astfel c se produce un mixaj al funciilor considerat uneori benefic (Henderson i Thisse 2004, Marshall 2011, Steiner i Butler 2007). Expansiunea n lungul unui element de atracie cu profil liniar de tipul cursurilor de ap, presupune beneficii legate de calitatea aerului, posibilitatea practicrii unor sporturi nautice sau modaliti de recreere suplimentare (Wali et al. 2010). Dezavantajele implicate de aceast form de expansiune rezidenial constau n acoperirea treptat ntr-un mod compact a teritoriului, cu o structurare n funcie de poziionarea n raport cu artera de circulaie (Iano 2004). Artera de circulaie n sine constituie o surs important de poluare a aerului, dar i de zgomot i vibraii (Ptroescu et al. 2004c). n cazul n care dezvoltarea rezidenial se produce n lungul unui corp de ap, din punct de vedere ecologic efectele sunt negative prin poluarea apelor, distrugerea de habitate ripariene, acvatice etc. (Primack et al. 2008). 1.4.3. Efecte ale expansiunii spaiilor rezideniale Creterea consumului de suprafa construibil a indus mutaii majore n utilizarea terenurilor, redistribuirea numrului populaiei consumatoare de bunuri ori generatoare de deeuri, pierderea personalitii cartierelor sau satelor, schimbarea structurii suprafeelor oxigenante (Chiesura 2004, Daniels 1999, Eisner et al. 1992, Hui et al. 2007).

31

Efectele pozitive ale expansiunii spaiilor rezideniale pot fi relevate sub aspect economic i social. Astfel, ntre efectele pozitive de ordin economic se plaseaz creterea mrimii oraelor ca centre de for de munc i piee de desfacere, catalizator al activitii economice, amplificarea activitii n sectorul construciilor, creterea numrului de utilizatori ai diverselor servicii (telecomunicaii, recreere, finaciare, utiliti publice etc .) i reducerea costului acestora, de exemplu prin distribuia costurilor fixe ctre un numr mai mare de clieni (Henderson i Thisse 2004). Sub aspect social, expansiunea rezidenialului vine s acopere nevoia sporit de spaii locative pe msura creterii numrului de locuitori i a amplificrii puterii de cumprare a unor categorii tot mai largi ale populaiei, permite o libertate mai mare n privina modului de existen i n general o mbuntire relativ a calitii vieii (Nae 2009b). Locuirea n forme rezideniale cu densitate redus asigur rezidenilor acestora condiii de via uneori mai bune dect cele regsite n centrele urbane. n multe situaii, spaiile rezideniale noi au generat o aerisire a esutului urban n care s-au nscris, mai ales n situaia n care funcia anterioar nu beneficia de spaii verzi. Astfel, obligativitatea existenei a cel puin 30% spaiu verde din totalul suprafeei a favorizat o uoar cretere a spaiilor verzi i o organizare superioar a teritoriului. Prin crearea de adpost pentru noii locuitori, spaiile rezideniale noi au introdus automat i formele de agresare specifice surselor menajere, respectiv consum de resurse i generare de probleme de mediu (Vnu 2011). Noile spaii rezideniale au favorizat i o readaptare a modelelor de consum a resurselor. Astfel, cantitatea de resurse energetice i ener gie a sczut semnificativ, n contextul n care izolarea termic este o caracteristic a spaiilor rezideniale noi. n schimb, consumul de ap a crescut, fapt ce a dus i la un aport suplimentar de ap uzat n reeaua de canalizare (Alvarez et al. 1996, Lutzenhisier i Gossard 1998, Schleich i Hillenbrand 2009). Extinderea spaiilor rezideniale este un fenomen extrem de controversat, cruia i se atribuie i numeroase efecte negative sub aspect social i ecologic (Verhoef i Nijkamp 2002). n acelai timp, trebuie remarcat c procesul de expansiune rezidenial vine s rezolve nevoi fundamentale ale unei populaii n continu cretere (Hoffman 1999). Astfel, se poate argumenta c expansiunea rapid a rezidenialului n sine nu este o problem, ci mai degrab consecina unor procese cum ar fi creterea numrului de locuitori, modificarea modelelor de existen i consum sau progresele tehnologice (Wali et al. 2010, Writght i Boorse 2011). De asemenea, formele n care se realizeaz expansiunea rezidenialului sunt extrem de difereniate i impun modificri n consecin, cu impact mai consistent sau mai redus asupra mediului. Fenomenul cu dinamica cea mai puternic la nivelul zonelor metropolitane din Romnia este reprezentat de

32

dezvoltarea rezidenialului n detrimentul spaiilor agricole, mpdurite sau cu caracter rural (Ioj et al. 2011d, Ni 2011). Scoaterea din circuitul agricol a unor importante suprafee de teren este o problem important de mediu pe termen lung (Wilk 2002). Conservarea acestor terenuri pn la o tranzacie ulterioar nu este de natur s determine o renaturare a lor, ntruct proximitatea spaiilor rezideniale i a drumurilor le transform de multe ori n spaii de depozitare neconform a deeurilor (CCMESI 2009). Utilizarea agricol a terenurilor n areale dominate de rezidenial este de asemenea controversat, dac avem n vedere potenialul acestor activiti de afectare a calitii locuirii prin utilizarea de substane chimice de tipul pesticidelor sau fertilizatorilor, mirosurile neplcute i riscul biologic (Holt et al. 2010, Ioj et al. 2011d, Rull et al. 2009). Distrugerea total sau parial a spaiilor verzi ori a unor suprafee forestiere pentru amplasarea ansamblurilor rezideniale noi este o alt problem macroteritorial nregistrat la nivelul zonelor metropolitane. Elocvent n acest sens este dezvoltarea specific nordului municipiului Bucureti, unde apropierea de suprafeele forestiere a fost vzut ca o modalitate de cretere a confortului locuirii (Fig. 1.10).

Fig. 1.10. Extinderea spaiilor rezideniale prin apropierea de spaiile forestiere i acvatice n comunele Snagov i Gruiu, judeul Ilfov ntre 19702008. Atractivitatea deosebit a acestei zone a contribuit la densifierea rezidenialului n spaiile deschise i la apropierea lui de suprafeele oxigenante.

33

Expansiunea rezidenialului determin reducerea i fragmentarea suprafeelor oxigenante, cu roluri multiple i importante n viaa comunitilor din proximitate. Factor de atracie iniial n localizarea de noi proiecte imobiliare, pdurile sunt n prim faz agresate, apoi fragmentate, pentru ca ulterior s fac locul unor funcii urbane. n interiorul aezrilor urbane, modificarea categoriei de utilizare a terenurilor se produce de regul n detrimentul spaiilor verzi, nlocuite cu rezidenial i comercial. Spaiile verzi din interiorul rezidenialului au un rol esenial n echilibrarea oraului sub aspectul caracteristicilor climatice i al calitii aerului, dar i importante funcii sociale (Chiesura 2004, Ioj 2008, Ioj et al. 2011d). Dezvoltarea spaiilor rezideniale prin extindere n proximitatea unor surse majore de degradare a mediului pune probleme importante, inclusiv n situaia n care coincide cu destructurarea platformelor industriale din interiorul i exteriorul oraelor (de exemplu platformele industriale Industriilor i Progresul). n acelai context se poate vorbi de apropierea rezidenialului de obiective poluante din zona de influen a oraului (complexul rezidenial Confort City de lng rampa de deeuri Glina i incineratorul de deeuri animaliere Protan Glina). Forarea desfiinrii unor funcii urbane necesare oraului, chiar dac genereaz probleme de mediu perceptibile (rampe de deeuri, uniti industriale etc.), este opiunea cea mai frecvent ntlnit n municipiul Bucureti n rezolvarea conflictului dintre noile proiecte imobiliare dezvoltate haotic i sursele de degradare a mediului. Indiferent de rezultat, ansamblul rezidenial pleac din start cu o ncrcare excesiv a amplasamentului cu substane nesanogene (metale grele, produi organici persisteni etc.). Dintre problemele de ordin microteritorial, remarcabile sunt cele legate de expansiunea spaiilor rezideniale n zone contaminate, compactare excesiv ori supraaglomerare. Dezvoltarea n zone contaminate este o tendin care neglijeaz istoricul amplasamentului, n cele mai multe situaii industrial (n special industrie chimic ori constructoare de maini), fapt ce cauzeaz o expunere sporit a populaiei la poluani persisteni, acumulai n substrat n timpul perioadei cu activitate poluant (Lctuu et al. 2008). Compactarea excesiv i supraaglomerarea tind s caracterizeze noile zone polarizatoare organizate. Aceste probleme sunt accentuate de spaiile rezideniale noi care doresc s profite de poziia privilegiat fa de aceste zone cu atractivitate ridicat. Astfel, compactarea i aglomerarea sunt probleme ce apar izolat, fiind corelate cu aplicarea neconform a unor planuri urbanistice zonale incorecte.

34

Repartizarea inechitabil a beneficiilor aduse de extinderea rezidenial, lipsa planificrii i micrile economice negative pot duce i la crearea de enclave de populaie srac i la fenomene de segregare (Abada et al. 2007). Se poate aprecia c cele mai frecvente greeli urbanistice asociate expansiunii spaiilor rezideniale din Romnia se refer la: dezvoltarea neplanificat a suprafeelor construite fr a se ine cont de capacitatea de suport i armonia ecosistemului urban; distrugerea ori agresarea spaiilor deschise; reconversia haotic a suprafeelor destructurate; extinderea periferiilor structurale i funcionale; neadaptarea funciunilor urbane la schimbrile nregistrate n modelele de consum urbane; acceptarea unor funcii urbane incompatibile cu structura urban actual (spaii comerciale mari, depozite etc.); caracterul disipat al unitilor rezideniale, mai ales prin creterea numrului de reedine secundare / case de vacan; dezvoltarea excesiv a comunitilor rezideniale nchise, dat fiind percepia potenialului ridicat de infracionalitate al unor localiti. Pierderea identitii prin pulverizarea peisajului aezrilor umane i conturarea unor noi zone de suferin teritorial (Lctuu et al. 2008) prin nghiirea unor zone cu stare de sanogenez deficitar ori diversificarea incompatibilitilor funcionale sunt de asemenea printre problemele frecvente asociate cu expansiunea spaiilor rezideniale.

1.5. Caracteristicile periferiei spaiu preferenial pentru dezvoltarea noului rezidenial


Periferiile urbane reprezint un spaiu intermediar n permanent extindere, cu diferite caracteristici n funcie de nivelul de dezvoltare economic, vechimea sistemului de aezri, categoriile sociale rezidente ori modelele de locuire (Stan 2009). n statele mai dezvoltate economic nu este vorba att de o diferen major legat de calitatea infrastructurilor sau nivelul de dotare ntre spaiile centrale i cele periferice ct mai ales de o diferen sub raportul densitii construciilor i locuitorilor, eterogenitii funcionale, densitii i tipologiei suprafeelor oxigenante (Vnu 2011). Spaiul periurban al oraelor din statele mai puin dezvoltate economic implic o problematic mult mai ampl, fiind caracterizat de densiti ridicate ale populaiei, condiii de via dificile, presiune puternic asupra resurselor de mediu (Lima 2001). Una dintre proprietile fundamentale ale spaiilor periferice de tip urban este localizarea pe coordonate n permanent modificare, la scara de evoluie a localitii (Iano 2004). Coordonatele spaiilor periferice se

35

deplaseaz spre exterior, iar contextul socioeconomic impune acoperirea de noi terenuri cu rezidenial (Hasse i Lathrop 2003). Spaiile periferice se remarc de asemenea prin eterogenitatea caracteristicilor. Astfel, la nivelul spaiilor periferice pot fi identificate areale cu densitate ridicat, dar i cu densitate redus a spaiului construit, zone omogene funcional, dar i zone ncrcate cu funciuni diverse, dintre care unele incompatibile, densiti ridicate ale infrastructurilor i serviciilor, dar i lipsa lor, componente cu proiecie pozitiv n calitatea mediului, dar i negativ, teritorii cu probleme sociale, dar i unele bine echilibrate (Suditu et al. 2010). Eterogenitatea caracteristicilor asigur spaiilor periferice atractivitate deosebit n localizarea rezidenialului i pune probleme de organizare a teritoriului uneori extrem de dificil de abordat (Marshall 2011). Localizarea rezidenialului nou n spaiile periferice este avantajat de numeroase caracteristici ale acestor zone (Henderson i Thisse 2004). Analiznd comparativ, exist mult mai multe motive pentru care un ansamblu rezidenial ar fi construit n spaiile periferice ale localitilor fa de oricare alt variant (zon central, n proximitatea localitii). Dezvoltarea preferenial a spaiilor rezideniale n zonele periferice este justificat prin prisma unor caracteristici care pot fi structurate pe trei direcii: economic, social i ecologic. Din perspectiv economic, unul dintre elementele care structureaz funcional o localitate este preul terenurilor. Zona central se individualizeaz printr-un nivel al costurilor terenului mai ridicat, care descurajeaz construciile rezideniale i favorizeaz valorificarea acestor spaii de ctre sectoare economice cu influen i/sau profitabilitate ridicate (instituional public, bancar, afaceri, anumite categorii de comercial etc.). Periferiile, spaii n permanent redimensionare, prin nglobarea de teritorii neconstruite dinspre exteriorul localitii, ofer costuri ale terenu rilor mai reduse pentru noile construcii, ntre care i spaii rezideniale. Preuri i mai avantajoase ale terenurilor se regsesc n exteriorul localitilor, ns pe msura ndeprtrii de spaiul deja construit, costurile aferente infrastructurilor devin din ce n ce mai ridicate. Astfel, periferiile beneficiaz de ambele avantaje, cel al preurilor acceptabile i pe cel al locaiei avantajoase (Henderson i Thisse 2004). Un alt element care favorizeaz localizarea noilor spaii rezideniale n periferiile urbane este costul locuirii. Acesta este constituit din mai multe componente, dintre care se pot meniona ca fiind semnificative costul achiziiei locuinelor (sau nivelul chiriilor, dup caz) i cel al impozitelor pe proprieti imobiliare (teren, locuine) (Nae 2009a). Zonele periferice includ n structura lor loturi de teren neconstruit mai numeroase i cu suprafee mai mari, mai ales n cazul localitilor care se extind ca spaiu construit, comparativ cu zonele din interior, densificate n cursul evoluiei istorice. Disponibilitatea terenurilor sub raport numeric, al

36

suprafeei i al costurilor favorizeaz construcia de spaii locative n teritoriile periferice ale localitilor. Aceasta figureaz de altfel ntre explicaiile construciei de noi uniti rezideniale n afara perimetrului deja construit al localitilor. Zonele periferice dispun ns de teren liber, iar situarea n apropierea infrastructurilor i structurilor urbane deja existente reprezint un avantaj n raport cu locaiile mai ndeprtate de localitate. Sub aspect social, localizarea rezidenialului nou n spaiile periferice este avantajat de reglementri mai puin stricte, suprafa mai generoas a locuinei, moduri specifice de locuire (individual), omogenitate social, infracionalitate redus, accesibilitate la unele categorii de servicii (comercial mai ales), accesibilitate la locurile de munc (Vnu 2011). Din punct de vedere urbanistic, spaiile periferice sunt mai puin constrnse de reglementri (Stan 2009). Se observ c zonele periferice determin i o anumit omogenizare sub aspectul categoriilor sociale care ocup spaiile rezideniale. Aceast caracteristic este problematic, n sensul c pe de o parte creeaz un sens de apartene la comunitatea respectiv, dar pe de alt parte poate nsemna o segregare fa de alte comuniti din proximitate. Omogenizarea social se produce fie n direcia conturrii unor arii rezideniale de standard ridicat, fie dimpotriv, cu locuitori mai puin nstrii sau a unora cu probleme sociale (Abada et al. 2007, Lima 2001). Spaiile comerciale de mari dimensiuni, funcionnd n acelai timp ca importante surse de aprovizionare a populaiei, spaii de recreere i de petrecere a timpului liber, dar i ca furnizori de locuri de munc, gsesc loturile de teren necesare dincolo de limitele spaiului construit. Sunt mpinse n aceast direcie i de politicile de amenajare a teritoriului, n ncercarea de a descongestiona centrele aezrilor. Aceast localizare permite o bun accesibilitate dinspre ariile rezideniale periferice ale aezrilor. Din punctul de vedere al problematicii mediului, zonele periferice ale aezrilor se ncadreaz ntre spaiile cu caracteristici naturale extrem de variate, de la industrial activ sau relict, agricol pn la suprafee oxigenante (Wali et al. 2010, Ni 2011). Extinderea aezrilor umane se produce de regul n spaii periferice cu caliti ecologice avantajoase (Primack et al. 2008), cel puin n prim faz. Pe msur ce expansiunea teritorial continu, noi spaii, nemodificate, puin modificate sau neconstruite, sunt incluse n sfera periferiilor, n timp ce pe poziiile anterioare procesul de antropizare este practic ireversibil (Antrop 2004). Se remarc astfel caracterul temporar al favorabilitilor de mediu oferite de zonele periferice n raport cu zonele interne ale localitilor, n situaia unor aezri cu dinamic expansiv i fr limite de cretere teritorial. Dezvoltarea de noi arii rezideniale este mult mai simpl

37

i ieftin pe teren agricol, de unde i presiunea constant de modificare a limitelor intravilanului localitilor pentru a include teren construibil.

1.6. Elemente specifice noilor spaii rezideniale din zona metropolitan a municipiului Bucureti
Rezidenialul construit n spaiul metropolitan al Bucuretiului n perioada 19902012 se caracterizeaz n primul rnd prin diversitatea tipologic extraordinar (Ni 2011, Vnu 2011), rezultat al trecerii iniiativei construciei de locuine n sfera privat, dup ce o lung perioad de timp (19451989) a fost o prerogativ aproape exclusiv a statului. Modelele tipizate de uniti locative construite de stat au fost nlocuite cu modelele incluse n bagajul cultural al unei populaii eterogenizate prin influxuri de populaie din toate zonele rii (Suditu 2005) i care i-a pierdut caracterul de comunitate n favoarea unui individualism exacerbat. De asemenea, este important de observat c, n spaiului metropolitan al Bucuretiului, majoritatea locuinelor se afl n proprietate privat, iar cei mai muli dintre bucureteni triesc n locuine pe care le au n proprietate. Astfel, de la situaia anterioar lui 1990, cnd o parte considerabil a spaiilor rezideniale se aflau n proprietate public, n numai 10 ani, asistm la o modificare drastic a raportului dintre proprietatea public i cea privat (Fig. 1.11). Acest fenomen este rezultatul politicii guvernul romn prin care au fost vndute locuinele la preuri reduse, foarte convenabile, ctre rezidenii individuali ale acestora, de altfel o evoluie comun statelor foste comuniste din Europa Central i de Sud-Est (Tsenkova 2008).

Fig. 1.11. Dinamica suprafeei noilor locuine dup tipul de proprietate construite n Bucureti i judeul Ilfov ntre 19902007 (Vnu 2011). Se observ scderea interesului autoritilor publice pentru construcia de locuine.

38

Unitile rezideniale construite dup 1990 n spaiul metropolitan bucuretean sunt amplasate att n ariile neconstruite din interiorul perimetrelor urbane (terenuri virane, spaii verzi), dar i n proximitatea acestora (Vnu 2011) (Fig. 1.12).

Fig. 1.12. Locaia proiectelor rezideniale din spaiul metropolitan bucuretean (2010). Apare evident densitatea mai ridicat a acestora n nordul municipiului Bucureti.

39

Dat fiind fora de atracie urban a municipiului Bucureti, majoritatea noilor uniti rezideniale sunt localizate n interiorul sau graviteaz n proximitatea Capitalei (Fig. 1.12). Se observ o preferin clar n construcia de rezidenial pentru zonele mpdurite sau situate n apropierea corpurilor de ap din nordul Bucuretiului (Fig. 1.12). Alte zone cu un numr important de proiecte rezideniale sunt oraele Voluntari i Popeti-Leordeni, comunele Corbeanca i Berceni. n interiorul oraului, noile arii rezideniale sunt formate din cldiri nalte (pn la 24 de niveluri), fiind asemntoare din unele puncte de vedere cu blocurile de apartamente ridicate n perioada comunist. Un exemplu este Asmita Gardens (Fig. 1.13), un complex ce include 7 turnuri cu 758 de apartamente. Probabil cea mai important diferen, n ceea ce privete calitatea locuirii, este izolarea termic i fonic mai bun, datorit respectrii unor reglementri mai exigente i eficiente referitoare la aceste vechi probleme ce caracterizau locuinelor colective, dar i ca urmare a cerinelor viitorilor rezideni. Preul ridicat al terenurilor determin constituirea de arii rezideniale noi cu locuine unifamiliale doar n spaii restrnse, situate la periferia oraului. n spaiul ce nconjoar Bucuretiul i n periferia urban a acestuia ntlnim n rezidenialul nou i locuine de tip multifamilial, respectiv imobile de 45, pn la 10 niveluri (Fig. 1.14). Complexele rezideniale construite la limita localitilor creeaz o ruptur funcional i structural important la nivelul oraului, i n cazul Bucuretiului. Predomin cele individuale, unifamiliale (tip vil, cu mrimi, arhitectur, design variate), cu densitate rezidenial redus, acoperind suprafee ntinse. O serie de arii rezideniale, alctuite ndeosebi din locuine unifamiliale de calitate ridicat, sunt de tip "comuniti nchise" ("gated communities"), cu acces restricionat, permis numai rezidenilor sau vizitatorilor acestora, i, n unele cazuri, delimitate prin elemente de separare fizice (Polanska 2010, Atkinson i Flint 2004).

Fig. 1.13. Complexul rezidenial Asmita Gardens (Bucureti) (2010). Dezvoltat n zona Vcreti, complexul rezidenial exceleaz n special prin nlimea imobilelor, deficitul acut de dotri conexe locuirii (spaii verzi, zone de educaie i cultur etc.), dar i prin apropierea de surse de degradare industrial importante (CET Vitan).

40

Acest tip de arii rezideniale presupune costuri mai ridicate (generate n principal de sistemele de paz i protecie suplimentare), indiferent de localizarea lor, n interiorul sau n proximitatea oraului. Sunt destinate clasei de mijloc sau unor rezideni cu venituri ridicate i fac parte dintr-un proces activ de segregare social. n contextul unei slabe impuneri a legilor de ctre autoritile publice, deseori aceste noi arii rezideniale nu se integreaz facil n sistemele urbanistice existente, impunnd la nivelul lor o suprasolicitare a serviciilor publice i costuri suplimentare de management urbanistic. De asemenea, o alt problem este reprezentat de lipsa de funcii i infrastructuri importante, multe dintre noile spaii rezideniale putnd fi asimilate unor cartiere dormitor. Parcurile, facilitile pentru educaie i nvmnt sau chiar parcrile pentru rezideni sunt tratate de ctre dezvoltatorii imobiliari ca elemente de lux, dac nu chiar ca o risip nejustificat de spaiu. Noile ansambluri rezideniale, localizate n interiorul oraului, folosesc infrastructura existent, ceea ce contribuie la depirea capacitilor tehnice prevzute, n condiiile n care nu s-au ntreprins lucrri majore de renovare.

Fig. 1.14. Ansamblul rezidenial Liziera n oraul Voluntari, judeul Ilfov (2009). Complexul rezidenial, construit la limita localitii, creaz o ruptur funcional i structural important la nivelul oraului.

n acelai timp, noile arii rezideniale din exteriorul oraului manifest presiuni asupra resurselor naturale (pduri, ap, terenuri agricole), dar i asupra infrastructurii, acolo unde aceasta exist. n lipsa infrastructurilor, ansamblurile rezideniale din proximitatea municipiului Bucureti fie apeleaz la construcia n regim privat a acestora, fie pur i simplu la soluii improvizate. n ambele situaii, presiunea asupra mediului urban este mult mai ridicat dect n cazul unor infrastructuri comune de tip public.

41

2. METODE UTILIZABILE N EVALUAREA INTEGRAT A CALITII MEDIULUI N SPAIILE REZIDENIALE


Evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale este rezultatul unor investigaii transdisciplinare complexe (EPA 1995, Wong et al. 2009). Complexitatea abordrii calitii mediului n spaiile rezideniale este determinat de o serie de aspecte, precum: diversitatea demografic (distribuie numeric i pe categorii sociale; densitate; comportamente influenate de educaie, nivel social i economic, tradiii i obiceiuri, vrst, sex; acces difereniat la servicii; modele de locuire) (Nae 2009b) i la nivelul structurilor urbane (amplasarea spaiilor rezideniale n context geografic, social, economic, cultural, istoric i urbanistic) (Iano 2004); fragmentarea ridicat, spaiile rezideniale nefiind structuri unitare, cu aciune omogen, ci structuri puternic disipate i aleatorii din punct de vedere al impactului asupra mediului (Brandon et al. 1997); controlul limitat al riscurilor de mediu implicate de aciuni preventive (de exemplu, interzicerea folosirii casnice a unor substane i evitarea apariiei acestora n spaiile de locuit) i precauionare (n special aciuni de informare, educare i contientizare) (Bosher 2008); resursele reduse ale instituiilor administrative, puse n situaia de a rezolva cu prioritate problemele cu ncrctur social i economic (Ioj et al. 2011a); interacia cu alte probleme existente n societate (conflicte, segregare social, dificulti economice, facilitatea accesului la un adpost conform ori la infrastructuri i servicii publice) (Roah et al. 2005). Spaiile rezideniale i pot amplifica impactul asupra mediului prin gesturi individuale (izolate) ori colective ale rezidenilor, importana lor n determinarea calitii mediului n cadrul unei aezri umane fiind cu att mai greu de estimat cu ct numrul lor este mai mare, iar nivelul de omogenitate mai redus dect al altor surse de degradare a mediului (Santin 2011). Din colectivele de evaluare a calitii mediului spaiilor rezideniale nu trebuie s lipseasc geografi, geologi, chimiti, sociologi, toxicologi, medici, fizicieni, matematicieni, ingineri, urbaniti, arhiteci, economiti, juriti. Fiecare disciplin contribuie cu un ansamblu de metode specifice, ale cror rezultate necesit s fie interpretate integrat (Jim i Chen 2009), astfel nct s reflecte att dinamica spaial i temporal a proceselor i fenomenelor specifice spaiilor rezideniale, ct i posibilitatea cuantificrii

42

relaiilor acestora cu ecosistemele naturale i antropizate (Barnea i Calciu 1979, Hui et al. 2007, Roah et al. 2005).

2.1. Surse de date pentru evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale


Abordarea etapelor metodologiei de evaluare a calitii mediului presupune existena i/sau generarea unor iruri de date, corespunztoare din punct de vedere calitativ i cantitativ, care s poat alimenta baze de date geospaiale i modele conceptuale, fizice, statistico-matematice i de vizualizare. Dintre instituiile publice care dein informaii utilizabile n analiza complex a calitii mediului din spaiile rezideniale amintim Ageniile pentru Protecia Mediului (informaii referitoare la sursele de degradare importante, avize, acorduri i autorizaii de mediu, calitatea aerului exterior, gestionarea deeurilor etc.), direciile ori serviciile de mediu din cadrul primriilor (date de zgomot, managementul spaiilor verzi etc.), Direciile de Sntate Public (date referitoare la starea de sntate a populaiei), Institutul Naional de Statistic i Direciile Judeene de Statistic (date referitoare la caracteristicile demografice i economice, locuire, gradul de nzestrare al populaiei, venituri etc.), Agenia Naional de Meteorologie (date climatice), prestatorii de servicii publice (alimentare cu ap, canalizare, gestionarea deeurilor, energie electric, gaze naturale, agent termic etc.), institutele de cercetaredezvoltare (INCD ECOIND, INCDPM, INOE 2000) ori centre de cercetare din universiti (studii locale, regionale ori naionale asupra unor aspecte relaionate sau relaionabile cu spaiile rezideniale). Tot cu caracter public sunt i bazele de date online, utilizabile n evaluarea calitii spaiilor rezideniale, printre care se numr eea.europa.eu.int (indicatori de mediu, distribuia spaial a utilizrii terenurilor Corine Land Cover), www.worldclim.org (date climatice n distribuie spaial), www.ceip.at (calitatea aerului la nivel european), www.calitateaer.ro (date referitoare la calitatea aerului la staiile de monitorizare din reeaua naional), www.cfrcalatori.ro (graficul plecri sosiri pentru circulaia feroviar), http://www.bucharestairports.ro (graficul plecri-sosiri pentru aeroporturi). Materialele grafice i cartografice existente ofer un fond de date important n evaluarea calitii mediului din spaiile rezideniale. Astfel, materialele cartografice ofer posibilitatea evalurii modului de utilizare a terenurilor, a dinamicii spaiale i temporale a suprafeei i a numrului de spaii construite, a caracteristicilor vecintilor, a surselor de degradare a mediului de dimensiune mic i mijlocie, a zonelor de manifestare a diferitelor categorii de riscuri naturale. Dintre acestea, reprezentative sunt hrile istorice, planurile i hrile topografice, planurile cadastrale,

43

aerofotogramele i imaginile satelitare, precum i o serie de hri tematice (hrile de mediu, risc natural, geologice, hidrogeologice, de utilizare a terenurilor etc.). ntre materialele grafice, utile n evaluarea pretabilitii terenurilor pentru amplasarea spaiilor rezideniale pot fi considerate i profilele (de exemplu profilele geotehnice, ale calitii mediului, morfologice), fiecare aducnd un plus de cunoatere a favorabilitii ori restrictivitii amplasamentelor rezideniale.

2.2. Indicatorii i indicii de mediu mijloc i metod de evaluare i prezentare a calitii mediului n spaiile rezideniale
n cazul spaiilor rezideniale, indicatorii de mediu au dou funcii majore: de a genera informaii vitale, referitoare la starea actual ori viabilitatea spaiilor rezideniale, pe de o parte i cu privire la rolul spaiilor rezideniale n modificarea structural i funcional a altor sisteme cu care interacioneaz, pe de alt parte. Indicatorii sunt utili cnd pot fi raportai la o stare normal, la o maxim admis, la o valoare de referin ori la una ateptat/dorit/int, la o gril de valori. n cazul spaiilor rezideniale, aceste valori se regsesc n documente care au caracterul unor recomandri, elaborate de organizaii internaionale (Organizaia Mondial a Sntii, UN-HABITAT), acte legislative naionale (Legea locuinei, Regulamentul General de Urbanism, Normele de igien i recomandri privind mediul de via al populaiei) ori n diferite studii tiinifice. Aceti indicatori pot fi ierarhizai dup sistemul de clasificare DPSIR (DeclanatoriPresiuneStareImpactRspuns), ce implic existena unei stri normale a unui sistem, care este perturbat prin aciunea unuia sau mai multor factori de presiune, rezultnd astfel o alt stare (Tscherning et al. 2012). n cazul n care aceast stare este mult diferit fa de starea normal, n mediu se contureaz impacturi asupra ecosistemelor, a sntii umane, a bunurilor materiale ori imateriale, ce implic obligativitatea apariiei unui rspuns din partea mediului (de exemplu autoepurare) sau al societii (decizii, aciuni concrete). Acest rspuns este cu att mai rapid cu ct sunt afectate componente cheie ale societii, cum sunt spaiile rezideniale, inta lui iniial fiind diminuarea impacturilor i aducerea strii componentelor mediului la un nivel acceptabil (Fig. 2.1).

44

Fig. 2.1. Organizarea metodologiei de evaluare a calitii mediului n spaiile rezideniale dup modelul DPSIR

Pentru evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale abordate n prezentul studiu au fost identificai mai muli indicatori, ierarhizai n funcie de etapa n care sunt necesari: a. Indicatori legai de amplasament: adncimea apelor freatice, declivitatea terenului, porozitatea rocilor, radioactivitatea terenului, suprafaa rezidenialului construit, ponderea spaiului verde, distana fa de sursele de perturbare/degradare, procentul de ocupare a terenului (P.O.T.), coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.), concentraia de fond n aer, ap i sol a diferitelor categorii de poluani, numrul i densitatea diferitelor categorii de organisme vegetale i animale, suprafaa locuibil, densitatea locuirii, volumul locuibil. b. Indicatori de caracterizare a surselor de perturbare/degradare pot fi relaionai cu particularitile construciei (vechimea cldirii, tipul de materiale de construcie, tipul de finisaj, mod de realizare a ventilrii, mod de producere a agentului termic), activiti specifice (durata i frecvena aciunilor de combatere a duntorilor, fumat, prepararea hranei), surse de perturbare/degradare interne (numrul i capacitatea surselor, durata utilizrii lor, suprafaa ocupat, poziie n cadrul locuinelor) i surse de perturbare/degradare externe (distana fa de spaiile rezideniale, capacitatea surselor). c. Indicatori de caracterizare a internalitilor i externalitilor de mediu, clasificate pe patru nivele: consum (capaciti consumate i risipite, categorii de surse ale resurselor consumate, gradul de concentrare al volumelor utilizate), contaminani receptai (imisii de noxe ale surselor de perturbare/degradare externe), contaminani internalizai (imisiile din surse interne) i contaminani externalizai (volumul i compoziia deeurilor, volumul i compoziia apelor uzate, volume de poluani

45

atmosferici, n special emisii de gaze cu efect de ser, acidifiani, precursori ai ozonului). d. Indicatori de calitatea mediului care definesc starea mediului intern i extern pe fiecare component de mediu: aer (dioxid de carbon, monoxid de carbon, dioxid de sulf, hidrogen sulfurat, amoniac, oxizi de azot, compui organici volatili, particule, temperatur, umiditate), ap (indicatori fizici, chimici i biologici), sol (concentraia de metale grele, pesticide, produi organici persisteni), zgomot (nivelul mediu al sunetului). e. Indicatori de evaluare a expunerii, ce realizeaz relaionarea calitii mediului cu receptorii principali: numrul i structura rezidenilor, ponderea categoriilor sensibile de populaie (copii, btrni, bolnavi), morbiditatea populaiei, mortalitatea populaiei, numrul de conflicte sau dimensiunea pagubelor materiale pe categorii de perturbri. f. Indicatori de rspuns care evalueaz rspunsul sistemelor naturale, sociale i economice la schimbrile de mediu ce se nregistreaz n spaiile rezideniale: ponderea locuinelor izolate termic, suprafaa cu artificializri topografice, hidraulice i biotice relaionate cu nevoia de locuire sntoas, dimensiunea amenzilor la nivelul surselor de perturbare/degradare externe i interne, modul de gestionare a internalitilor i externalitilor de mediu.

2.3.

Observaiile i msurtorile directe

Diversitatea ridicat a aspectelor care influeneaz calitatea mediului n spaiile rezideniale impune promovarea unor metode de colectare a datelor, care s permit o analiz spaial i temporal ct mai complex (Brandon et al. 1997). Astfel, organizarea de reele de monitorizare a diferiilor parametri de mediu i efectuarea de observaii sau msurtori asupra unor indicatori considerai reprezentativi, constituie o metod recomandat, ns dificil de utilizat pe scar larg. Dincolo de limitrile legate de reprezentativitatea irului de date, aceste metode prezint limitri legate de disponibilitatea instrumentelor de msurare ori de accesul restricionat, pe proprietile private de exemplu. n evaluarea calitii mediului spaiilor rezideniale se pot utiliza: instrumentele pentru determinarea unor parametri morfometrici (distan, suprafa, volumetrie, declivitate, orientare): staii totale, rulete, busole; instrumente de determinare a unor parametri fizici (temperatur, umiditate, presiune, intensitatea luminii, turbiditate, transparen, conductivitate electric, radioactivitate, electromagnetism): termometre, higrometre, termohigrometre, barometre, luxmetre, senzori de temperatur i/sau umiditate, pH-metre, conductivimetre, camere de termoviziune, contoare de radiaii etc.;

46

instrumente pentru determinarea unor parametri chimici (concentraiile unor elemente chimice sau substane n aer, ap sau sol): analizoare de gaze, contoare de particule, oxigenometre, fotometre etc. Dintre instrumentele utilizate n generarea datelor din prezentul studiu amintim: senzorii de temperatur i umiditate DS 1923 Hygrochron; analizorul multigaz Gray-Wolf Direct Sense Indoor Air Quality Kit, cu senzori de monitorizare a noxelor dioxid de carbon, monoxid de carbon, ozon, oxizi de azot, amoniac, dioxid de sulf i hidrogen sulfurat, precum i a unor parametri climatici (temperatur, umiditate relativ i absolut); analizorul de pulberi n suspensie Casella Microdust Pro, cu o eroare de 0,001g/m3; sonometrul integrator CIRRUS CR:74 cu microfon de tip MK 202A, pentru msurarea nivelului echivalent al sunetului Leq. Observaiile i cartrile de teren completeaz datele rezultate din msurtori, putnd evidenia aspecte importante legate de pretabilitatea amplasamentului pentru situarea spaiilor rezideniale (caracteristicile vecintilor, prezena depozitelor de deeuri), sursele de perturbare/degradare (poziia, caracteristicile i modul de funcionare al surselor de perturbare/degradare, interaciunea cu spaiile rezideniale), internalitile i externalitile de mediu (consumuri, deeuri), rezideni (profilul rezidenilor) ori intervenii (lucrri de reparaii, izolare termic). Reprezentative sunt observaiile privind caracteristicilor spaiilor rezideniale (prezena izolrii termice, a aparatelor de climatizare, caracteristicile vecintilor), spaiilor verzi (dimensiune, diversitate, stare, disfuncii generate i receptate, atractivitate), spaiilor de parcare (capacitate, distana fa de spaiile de locuit), depozitelor neorganizate de deeuri (poziie, structur, dimensiuni, efecte directe), starea infrastructurilor (semnalizare, capacitate de preluare a fluxurilor), intensitatea i structura traficului (n special prin semnalarea surselor importante de disconfort, cum ar fi traficul greu, ambulanele, autospecialele de transport a diferitelor substane periculoase sau a deeurilor).

2.4. Chestionarele i anchetele statistice cale de contientizare a necesitii locuirii ntr-un mediu sanogen
Chestionarele reprezint o metod calitativ foarte frecvent utilizat n evaluarea diverselor probleme de mediu care au manifestare spaial extrem de dispersat (Frontczak et al. 2012). Precizia informaiilor rezultate n urma aplicrii chestionarelor depinde de structura lor, nivelul de integrare al aspectelor monitorizate, modul de aplicare, reacia i gradul de percepie al publicului intervievat (Chelcea 2004). Pentru evaluarea habitatului intern sau extern al populaiei, chestionarele pot oferi informaii legate de:

47

condiiile de locuire (suprafa locuibil, materiale de construcie, finisaje, sisteme de nclzire, rcire i ventilare); modul de utilizare al spaiilor interioare (depozitare, activiti profesionale, recreere etc.); grad de nzestrare (aparate electrocasnice, decoraiuni); structura i comportamentele rezidenilor (numr, structur pe grupe de vrst, sexe, nivel de culturalitate, ocupaii, venituri, durata de petrecere a timpului n locuin, prezena fumtorilor, comportamentele ecologice, prezena animalelor de companie i a plantelor decorative); specificul activitilor (durata, frecvena, materialele utilizate n activiti de igienizare, combaterea duntorilor, depozitare); internaliti i externaliti generate (consum de ap, gaz metan, energie electric, energie termic, volume de deeuri generate, prezena substanelor periculoase); nivelul de satisfacie al populaiei fa de o serie de servicii sau n raport cu calitatea mediului (alimentare cu ap, calitatea aerului interior); modul de percepie al unor disfuncii de mediu existente sau poteniale n spaiile rezideniale. n analiza raportului dintre suprafeele rezideniale i spaiile verzi (parcurile i grdinile urbane), este cunoscut faptul c anchetele statistice pot evidenia caracteristicile fluxurilor de vizitatori, proveniena, scopul, durata i elementele motivante pentru vizit, percepia problemelor de mediu de ctre populaie i gradul de implicare a autoritilor administrative ori a altor actori locali n gestionarea acestei relaii. De asemenea, chestionarele i anchetele pot fi utilizate n evaluarea nivelului de acceptare al rezidenilor din spaiile de locuit a diferitelor categorii de funcii potenial conflictuale (zone industriale, spitale, depozite de deeuri, cimitire, benzinrii, zone de transfer a fluxurilor de transport).

2.5. Tehnicile GIS instrument n generarea documentelor cartografice de evaluare a dinamicii spaiale i temporale a calitii mediului spaiilor rezideniale
Tehnicile GIS reprezint unul dintre instrumentele cele mai frecvent utilizate pentru prelucrarea i reprezentarea distribuiei spaiale a diferiilor indicatori de caracterizare a calitii mediului n spaiile rezideniale, dar i pentru identificarea vectorilor de transfer a diferitelor fluxuri. Tehnicile GIS sunt din ce n ce mai frecvent utilizate n evaluarea calitativ i cantitativ a mediului, permind nu numai evidenierea dinamicii elementelor mediului, ci mai ales distribuia lor spaial (Andrews et al. 2002). Aplicarea tehnicilor GIS este condiionat de existena unor planuri, hri, imagini satelitare, aerofotograme, care s poat fi georefereniate, pe baza lor obinndu-se dimensiunea spaial a produselor

48

finale. Tehnicile GIS sunt folosite pentru analiza vecintilor (Balram i Dragicevic 2005) i suprapunerea straturilor tematice (El Baroudy 2011). Tehnicile GIS permit cuantificarea strii mediului la nivelul spaiilor rezideniale i identificarea structurilor la nivelul crora trebuie s se intervin pentru ameliorarea relaiei cu ecosistemele naturale i umane. Ele organizeaz informaiile obinute prin aplicarea metodelor anterioare (msurtori, chestionare, observaii) i permit analiza lor spaial, precum i integrarea lor n metode mult mai complexe (modele, evaluri multicriteriale). De exemplu, evaluarea raportului dintre spaiile rezideniale i parcurile urbane poate fi exprimat prin suprapunerea hrilor de accesibilitate ale parcurilor (obinute prin descrcarea chestionarelor aplicate n parcuri) i categoriile de spaii rezideniale. Metodele utilizabile n analiza calitii mediului, ce definete spaiile rezideniale, nu trebuie s in cont doar de situaia din trecut i prezent, ci i de tendinele existente, de proiecia n perspectiv a diferitelor procese actuale ori de probabilitatea apariiei altor surse de degradare a mediului. Pentru a dezvolta decizii strategice trebuie anticipate i nelese dinainte, procese i fenomene complexe din viitor. Evaluarea prospectiv a mediului permite evitarea unor disfuncionaliti de mediu, care nu sunt vizibile n prezent, nu au fost nregistrate n trecut, dar n asociere cu alte surse pot deveni foarte active n perspectiv (Henrichs et al. 2009). Astfel, se impune i o analiz prospectiv a calitii mediului n spaiile rezideniale menit s integreze informaii sociale, economice, politice i de mediu, n scopul identificrii traiectoriilor i tendinelor strii mediului.

2.6. Etape n abordarea integrat a calitii mediului n spaiile rezideniale


Abordarea integrat a strii mediului n spaiile rezideniale trebuie s porneasc de la evaluarea complex a surselor generatoare de disfuncii n spaiile rezideniale i s se finalizeze prin msuri de: conservare a structurilor naturale i antropice care susin prin resurse i servicii naturale, sociale i economice spaiile rezideniale i au implicit o influen favorabil asupra acestuia (de exemplu suprafee oxigenante, terenuri agricole) (Primack et al. 2008); prevenire a efectelor negative asupra calitii mediului n spaiile rezideniale, rezultate din aciunea riscurilor naturale i tehnogene (artificializri topografice, hidraulice i biotice, planificarea durabil a teritoriului) (Eisner et al. 1992, Marshall 2011); protecie mpotriva surselor de degradare interne i externe (instalarea de tehnologii cu rol n reducerea expunerii populaiei i a mediului la externalitile surselor de perturbare/degradare interne i externe) (Assante-Duah 2002, Goudie 2006, Writght i Boorse 2011);

49

remediere a problemelor identificate (ndeprtarea efectelor negative generate de expunerea la contaminanii emii de sursele de degradare, de exemplu prin tratarea bolilor aprute la nivelul populaiei) (Koren i Bisesi 2002); adaptare la schimbrile globale, regionale i locale de mediu (dezvoltarea de rspunsuri concordante cu schimbrile administrative, legislative, sociale, economice i de mediu) (Wali et al. 2010). Metodologia de evaluare a calitii mediului n spaiile rezideniale trebuie s cuprind mai multe etape (Fig. 2.2).

Fig. 2.2. Metodologia evalurii calitii mediului n spaiile rezideniale

50

2.6.1. Evaluarea pretabilitii terenurilor pentru dezvoltarea spaiilor rezideniale Analizarea terenurilor sub aspectul prediciei pentru dezvoltarea spaiilor rezideniale implic cunoaterea caracteristicilor cu influen permanent i conjunctural determinate de factori naturali i sociali (Eisner et al. 1992). Evaluarea pretabilitii unor terenuri pentru amplasamente rezideniale impune evidenierea, printre altele, a categoriilor de vulnerabiliti permanente (nivelul ridicat al radioactivitii, adncimea redus a apelor subterane, remanena unor contaminani fizici, chimici i biologici etc.), precum i a interveniilor necesare pentru limitarea restriciilor prezente ori pentru amplificarea favorabilitilor teritoriului (Steiner i Butler 2007). Observaiile de teren, monitorizarea strii componentelor mediului, studiile geotehnice, climatice, hidrologice, de bonitare etc., analizele GIS, evalurile multicriteriale sunt cele care ofer informaiile necesare unei evaluri corecte a pretabilitii amplasamentelor pentru a suporta sanogen funcia rezidenial. 2.6.2. Identificarea surselor permanente i conjucturale de pertubare a proprietilor fizice, chimice sau biologice ale mediului spaiilor rezideniale i a factorilor care pot condiiona agresivitatea lor Principalii determinani ai calitii mediului n spaiile rezideniale sunt condiiile locale i sursele de perturbare/degradare (Koren i Bisesi 2002, Levin 1992, Wolkoff i Kjaergaard 2007), interaciunea dintre acestea fiind reglat de factori de influen permaneni i conjuncturali (Ptroescu et al. 2011a). Sursele de perturbare/degradare pot fi externe, interne, permanente i conjucturale (Fig. 2.2). Ele aduc n spaiile rezideniale contaminani fizici, chimici i/sau biologici, producnd schimbri perceptibile n calitatea mediului (Levin 1992). Sursele de perturbare/degradare permanente sunt cele care au influen continu asupra spaiilor rezideniale, indiferent dac sunt plasate n mediul extern spaiilor de locuit (surse industriale, medicale, transporturi rutiere, feroviare ori aeriene, alte spaii rezideniale, zone comerciale etc.) sau n mediul intern (materialele de construcie i finisajele, sistemele de nclzire, ventilare i climatizare) (Ioj 2008). Aportul lor este completat de prezena surselor de perturbare/degradare conjuncturale, dependente de modelele de consum ale populaiei: activiti specifice din interiorul locuinelor, utilizarea echipamentelor electrice, electronice i electrocasnice, prezena animalelor de companie etc. (Ioj et al. 2011a). n cazul surselor de degradare a mediului, metodele de evaluare trebuie s evidenieze capacitatea fiecrei surse luat individual (aportul de contaminani fizici, chimici i biologici) i asociat cu alte surse, poziionarea ei spaial i temporal, durata i frecvena manifestrii efectelor

51

perturbatoare n spaiile rezideniale, precum i modul de funcionare a acesteia sub aciunea factorilor de influen (Fig. 2.2). Pentru identificarea surselor de perturbare/degradare a calitii mediului n spaiile rezideniale pot fi utilizate datele din fluxul administrativ i tiinific (n special pentru sursele de degradare externe), anchetele statistice (evaluarea trsturilor care au variabilitate ridicat, aflate sub controlul locuitorilor), metode statistice (statistic descriptiv, teste de diferen parametrice sau nonparametrice, corelaii, modele de regresie etc.), tehnicile GIS (dinamica spaial i temporal a categoriilor i numrului surselor de perturbare/degradare) i evaluare multicriterial (ierarhizarea sau prioritizarea surselor). 2.6.3. Caracterizarea internalitilor i externalitilor de mediu generate de sursele de perturbare/degradare Sursele de perturbare/degradare genereaz internaliti i externaliti cu potenial de modificare a calitii mediului n spaiile rezideniale (Jim i Chen 2009). Acestea se traduc prin consumuri (energie, spaiu, ap, materiale de construcie, combustibili, minerale feroase i neferoase, produse alimentare etc.) i contaminani (fizici, chimici i biologici) (Assante-Duah 2002, Lutzenhisier i Gossard 1998). La nivelul consumurilor, considerate ca internalitate principal, n afara volumelor vehiculate este necesar i cunoaterea bazinelor de aprovizionare, a disfunciilor proiectate prin exploatare i transport, tendinele poteniale, durabilitatea resurselor (Gerbens-Leenes et al. 2010, Schleich i Hillenbrand 2009, Verhoef i Nijkamp 2002), ce trebuie raportate permanent la factorii de influen direci i indireci, cum ar fi numrul de persoane i structura lor, dimensiunea spaiilor rezideniale, nivelul veniturilor, modele de consum adoptate, specificul adaptrilor realizate (de exemplu izolare termic) (Stanciu 2006). Evaluarea lor presupune utilizarea datelor din fluxul administrativ ori rezultate din aplicarea modelelor matematice, a anchetelor, a metodelor statistice ori a celor prospective (scenarii, predicii, prognoze). De asemenea, din perspectiv geografic, este necesar cunoaterea distribuiei spaiale i temporale a consumurilor, n raport cu bazinele furnizoare. La nivelul contaminanilor, considerai ca fiind o externalitate care acompaniaz sursele rezideniale, se impune a fi cunoscut direcia de manifestare (ctre spaiile rezideniale sau de la spaiile rezideniale), dimensiunea, toxicitatea, mecanismele de transport, comportamentul i capacitatea de asociere cu ali contaminani (Baker et al. 2001). Traseul diferitelor forme de energie i substan receptate de spaiile rezideniale i agresivitatea lor pentru organismul uman, precum i formele de amplificare a unor probleme de mediu existente sau latente pot studia experimental de ctre fizicieni, chimiti, biologi i medici.

52

n cazul contaminanilor generai de spaiile rezideniale sub form de ape uzate menajere, deeuri, poluani atmosferici ori organisme trebuie evaluat cantitatea lor, compoziia, agresivitatea, proiecia la nivel local, regional i global (Assante-Duah 2002, Baker et al. 2001). n cazul lor, datele statistice din surse administrative, anchetele, msurtorile directe, tehnicile GIS, metodele statistice i evalurile multicriteriale sunt printre cele mai frecvent utilizate metode de evaluare. 2.6.4. Evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale Calitatea mediului poate fi evaluat prin determinarea, prelucrarea i interpretarea valorilor unor indicatori i indici de mediu ce definesc cadrul general i sursele de perturbare/degradare a mediului (Ioj 2008). Indicatorii i indicii de mediu trebuie s ofere o imagine ct mai cuprinztoare i corect asupra strii mediului n spaiile rezideniale, respectiv calitatea mediului exterior i interior, calitatea apei potabile, nivelul zgomotului i al vibraiilor, intensitatea luminii etc. Valorile acestor indicatori i indici de mediu pot fi obinute din fluxul administrativ, din studii tiinifice anterioare sau prin msurtori i monitorizri directe. 2.6.5. Evaluarea expunerii categoriilor de rezideni la modificri ale parametrilor fizici, chimici sau biologici ai mediului extern i intern, precum i a consecinelor expunerii Starea i calitatea mediului din spaiile rezideniale influeneaz direct sntatea i confortul rezidenilor. Acetia recepteaz diferit degradarea calitii mediului din spaiile rezideniale, funcie de vrst, sex, stare de sntate, sensibilitatea la anumite substane sau asocieri de substane (Kuehn et al. 2007, Lindvall 1992). Expunerea rezidenilor este dependent de durat (durata petrecerii timpului n locuin, durata intrrii n contact cu diferii poluani), mod de expunere (activitile desfurate), modaliti de interaciune cu contaminanii (ingerare, inhalare, contact prin piele) i de caracterul cumulativ al expunerii (Baker et al. 2001). Expunerea poate s produc modificri n costurile de locuire, relaiile sociale, dar mai ales n starea de sntate a populaiei, putnd s duc chiar la decese (Ioj et al. 2011a). n afara degradrii strii de sntate a populaiei, o consecin a expunerii rezidenilor este legat de dezvoltarea de noi conflicte. Gestionarea necorespunztoare a deeurilor i apelor uzate, mirosurile neplcute, zgomotul (mai ales n perioadele de odihn), insecuritatea generat de creterea n gospodrie a unor animale pentru consum propriu sau de companie sunt printre cele mai frecvente internaliti i externaliti generatoare de conflicte sociale prezente la nivelul spaiilor rezideniale. Evaluarea raporturilor ntre rezideni i calitatea mediului din spaiul de locuit se realizeaz prin recensminte i/sau anchete statistice, prin studii

53

medicale i de ecotoxicologie pe eantioane-int ori prin utilizarea unor modele de expunere. 2.6.6. Identificarea categoriilor de reacii la schimbrile aprute n calitatea mediului spaiilor rezideniale Anticiparea sau identificarea unor probleme de calitatea mediului n spaiile rezideniale reclam o reacie intern, a proprietarilor i/sau chiariailor, i una extern, a instituiilor administrative responsabile de: planificarea teritoriului, n scopul gestionarrii durabile a utilizrii spaiului i a resurselor teritoriale (accesibilizarea serviciilor publice pentru toate spaiile rezideniale, evitarea dezvoltrii de noi conflicte teritoriale ce pot avea proiecie la nivelul spaiilor rezideniale, blocarea dezvoltrilor rezideniale n spaii care au valoare conservativ ori sunt expuse la riscuri naturale i/sau tehnogene cu intensitate i frecven ridicat); locuire, pentru promovarea de msuri pentru creterea i diversificarea ofertei de spaii de locuit, descurajarea modelelor de locuire agresive fa de mediu, ineficiente economic pe termen scurt, mediu i lung; sntate i siguran public, n direcia creterii securitii locuirii (ndeprtarea elementelor care genereaz insecuritate n spaiile rezideniale, dezvoltarea de programe pentru scderea incidenei acestora); protecia consumatorilor, prin limitarea intrrilor de substane periculoase n spaiile rezideniale (biocide, pesticide, produse de utilizare ndelungat sau redus); educaie, n vederea informrii i contientizrii populaiei asupra modelelor de locuire viabile, incidenei surselor de perturbare/degradare interne i externe asupra sntii i confortului locuirii, implicaiilor internalitilor i externalitilor de mediu generate de spaiile rezideniale; protecia mediului, pentru dezvoltarea de instrumente pentru cuantificarea internalitilor i externalitilor de mediu generate de spaiile rezideniale, monitorizarea i controlul emisiilor de contaminani fizici, chimici i biologici din surse de degradare externe situate n proximitate i dezvoltarea de soluii durabile de adaptare la schimbrile de mediu actuale. Aceste reacii trebuie s vizeze msuri de conservare, prevenire, protecie, remediere ori adaptare, aplicabile structurilor rezideniale sau surselor de perturbare/degradare (Steiner i Butler 2007). Cunoaterea i evaluarea rolului lor n mbuntirea calitii mediului din spaiile rezideniale este esenial pentru promovarea unor modele de ecolocuire (Brandon et al. 1997). De exemplu, prin observare direct, anchete i sondaje statistice, utilizarea datelor din fluxul adminitrativ, se poate evalua reacia rezidenilor la introducerea becurilor economice, a echipamentelor eficiente energetic, succesul operaiunilor de izolare termic, eliminare a infiltraiilor din fundaii i subsoluri ori a supraumectrii i inundrii spaiilor din jurul cldirilor n perioadele ploioase.

54

3. PRETABILITATEA AMPLASAMENTULUI SPAIILOR REZIDENIALE


Relaiile dintre sistemele naturale i antropice produc schimbri dinamice ale modului de utilizare a terenurilor (Acevedo et al. 2008, Kaufmann 2007, Nielsen-Pincus et al. 2010). ntre schimbrile specifice societii actuale, cu importante consecine n stabilitatea mediului la scar global i regional, se detaeaz conversia ecosistemelor naturale, a terenurilor agricole i altor terenuri deschise n spaii construite (Feranec et al. 2010), ntre care rezidenialul deine o pondere important. Evitarea apariiei unor noi dezechilibre la nivelul mediului ori schimbarea modului de utilizare a terenurilor prin procesul de realizare a noi spaii rezideniale impune respectarea mai multor cerine, dintre care atrag atenia: competitivitatea i starea de sanogenez a amplasamentelor (Goddard et al. 2010), integrnd caracteristicile lor naturale, sociale ori economice, cu specificul vecintilor i al dotrilor complementare, relaiile i vectorii specifici (Halfacree 2012, Ptroescu et al. 2011b, Rojanschi i Bran 2002); oportunitatea investiiilor n rezidenial (Henderson i Thisse 2004) dependent de situaia economic, nivelul de trai, cererea de uniti locative, tendinele pieei imobiliare, dar mai ales de permisivitile oferite de cadrul legislativ pentru conversia spaiilor non-rezideniale ctre rezidenial (Ioj et al. 2011d); consecinele sociale, economice i ecologice (Writght i Boorse 2011), generate de conversia terenurilor spre spaii rezideniale, care depind n primul rnd de capacitatea teritoriului de a filtra, amplifica ori direciona externalitile de mediu (Hasse i Lathrop 2003). Evaluarea pretabilitii amplasamentului pentru spaii rezideniale reprezint un demers util proprietarilor de terenuri i imobile, autoritilor publice, dar i planificatorilor teritoriali i de mediu (Ni 2011). Acest demers poate conduce la: prevenirea unor efecte negative generate de amplasament (Crciun 2008); micorarea dimensiunii internalitilor i externalitilor de mediu generate de spaiile rezideniale (Hasse i Lathrop 2003); diminuarea costurilor de mediu la nivelul aezrilor umane (Golland i Blake 2004); reducerea riscului de dezvoltare a conflictelor cu diferite surse de degradare (obiective industriale active, rampe de deeuri, spitale de boli contagioase) (Bosher 2008);

55

atingerea dezideratului de durabilitate la nivelul aezrilor umane (Downton 2009, Koren i Bisesi 2002, Langston i Ding 2001, Munier 2006).

3.1. Starea de sanogenez a amplasamentului spaiilor rezideniale


Starea de sanogenez a amplasamentului spaiilor rezideniale este rezultatul aciunii sinergice a unui cumul de factori naturali, sociali, urbanistici i economici (Ioj 2008). Studiile de amplasament agreg informaii multiple legate de condiiile de fundare (stabilitatea substratului, permeabilitatea rocilor, rezistena, adncimea de nghe, adncimea apelor freatice), nivelul de ncrcare al amplasamentului cu contaminani fizici, chimici sau biologici (radioactivitate, electromagnetism, prezena metalelor grele, poluanilor organici persisteni, populaiilor de organisme) ori specificul vecintilor (ecosisteme naturale i antropice ce se pot constitui n amelioratori sau agresori pentru calitatea mediului n spaiile rezideniale). Artificializrile existente (sisteme de aprare mpotriva riscurilor naturale i antropice) nu trebuie neglijate, alturi de ele o deosebit atenie acordndu-se relaiilor dintre componentele naturale i antropice, ntre care rein atenia vectorii de transfer ai fluxurilor de substan i energie, la care se adaug modul de cuplare cu sistemele teritoriale nvecinate (Downton 2009, EPA 2001, Martin et al. 2004, Pratt 2010, Chapman 1996). Subliniem ca factori primordiali utilizai n evaluarea pretabilitii amplasamentului: elementele cadrului natural (topostabilitatatea substratului, adncimea pnzei freatice, proximitatea suprafeelor forestiere sau acvatice i condiiile climatice locale); factorii rezultai din interaciunea cadrului natural cu formele de intervenie antropic (manifestarea insulei de cldur urban, apariia unor riscuri naturale sau tehnogene, atractivitatea unor elemente naturale, seminaturale sau plantate); factorii economici (legai de analizele cost-beneficiu, preuri de pia) (Ni 2011). 3.1.1. Elemente ale cadrului natural Cadrul natural reprezint suport i resurs n dezvoltarea oricrei activiti umane (Wali et al. 2010). Suprafeele rezideniale nu fac excepie, iar elementele cadrului natural condiioneaz dezvoltarea i funcionalitatea lor pe trei paliere. Amplasamentul determin n mod fundamental, prin parametrii specifici, favorabilitatea sau restrictivitatea dezvoltrii suprafeelor rezideniale n anumite spaii. Astfel, arealele cu un substrat stabil, fr

56

exces de umiditate n sol, i cu risc redus de producere a riscurilor climatice sunt preferate pentru dezvoltarea suprafeelor rezideniale, n timp ce arealele cu manifestarea a unor hazarde geologice, geomorfologice, hidrologice i/sau meteorologice extreme ar trebui s fie evitate de acest tip de utilizare uman. Caracteristicile tehnice sunt de asemenea eseniale. Dincolo de componenta arhitectural sau estetic a unor suprafee rezideniale, rezultate ca urmare a nivelului de culturalitate al proprietarilor sau tendinelor socioculturale, elementele cadrului natural influeneaz direct multe din caracteristicile tehnice ale cldirilor (tipul de acoperi i panta acestuia, numrul de etaje, orientarea, materialele de construcie), dar i modul de organizare al suprafeelor rezideniale (distana ntre cldiri, structura infrastructurii, dimensiunea tramei stradale, coeficientul de utilizare a terenului). Componenta peisagistic face ca frecvent anumite areale s fie considerate pretabile pentru dezvoltarea unor suprafee rezideniale doar pentru c n proximitatea lor exist elemente ale cadrului natural ori cultural, ce confer personalitate ori atractivitate (spaii verzi, suprafee acvatice). Componenta psihologic este de multe ori mai puternic dect motivaia economic ori social. Astfel, primeaz nivelul de identitate social, pe care rezidenii doresc s l ating prin poziionarea locuinelor n astfel de zone. Evaluarea pretabilitii orizontului superficial pentru susinerea spaiilor rezideniale (Fig. 3.1) reprezint o necesitate att pentru dezvoltarea unor suprafee rezideniale durabile, ct i pentru limitarea pierderii de suprafee cu capacitate productiv ridicat (Eaton et al. 2007, Ptroescu et al. 2009). Pretabilitatea amplasamentelor pentru susinerea suprafeelor rezideniale se impune a fi considerat i din perspectiv economic (Henderson i Thisse 2004), care se refer la productivitatea agricol i/sau silvic a solurilor. Dezvoltarea spaiilor rezideniale n zone cu soluri ncadrate n clase de bonitare superioar reprezint o problem social, economic i de mediu care are proiecie i la scar global (Blteanu i erban 2005). 3.1.1.1. Topostabilitatea substratului Topostabilitatea reprezint un concept care integreaz aspectele favorabile (orizontalitatea reliefului, condiii de scurgere i/sau infiltrare a apei, plasticitate) i restrictive (declivitate, riscuri seismice i geologice ridicate) oferite de spaiul suport, din punct de vedere geologic i geomorfologic. Variaia spaial i temporal a topostabilitii condiioneaz starea cldirilor i infrastructurii (Niewczas i Witkowska-Walczak 2005). Orice construcie antropic trebuie s integreze, nc din faza de proiectare, adaptri care s i creasc rezistena la condiiile topografice i la riscurile de

57

pe un anumit amplasament (pant, fragmentare, energie de relief, compactare, procese fluviatile i de versant, alte procese ori caracteristici care condiioneaz stabilitatea substratului, seismicitate) (Daraghmeh et al. 2009).

Fig. 3.1. Caracteristicile solului componente n dezvoltarea spaiilor rezideniale n Comana, Giurgiu. Prin favorabilitatea redus a dezvoltrii spaiilor rezideniale determinat de caracteristicile solului se detaeaz localitile Comana, Vlad epe i Budeni.

Modificrile structurale se prezint deseori sub forma unor compactri sau deformri plastice care se extind pe vertical (Marjorie Aelion i Davis

58

2007). Riscul de compactare poate fi determinat pe baza caracterizrii topostabilitii pe de o parte, dar i prin calcularea presiunii de propagare n sol (Bastgen i Diserens 2009). Subsidena terenurilor este privit, n multe localiti, ca un hazard natural i tehnogen, avnd drept cauze micrile tectonice generale ori modificarea antropic a configuraiei depozitelor prin utilizarea resurselor subterane (ap, minereuri, resurse energetice) sau construcia unor infrastructuri (reele de metrou, sisteme de canalizare etc.). Un alt proces cu proiecie la nivelul topostabilitii este tasarea, specific n special loessului i depozitelor loessoide, care se preseaz sub aciunea unor presiuni induse de acumularea apei sau de o serie de construcii antropice. n cazul proceselor de tasare, problema este frecvent rezolvat prin creterea adncimii de fundare a cldirilor i realizarea unor lucrri de hidroizolare adecvate. Spre exemplu, n zona metropolitan a municipiului Bucureti, elementul care individualizeaz geologic arealul este reprezentat de depozitele loessoide sub care se afl depozite de nisipuri i pietriuri cu intercalaii de argile (Liteanu 1952). Aceste depozite sedimentare condiioneaz dezvoltarea suprafeelor rezideniale prin apariia tasrilor ce determin costuri ridicate de construcie i ntreinere (Ioj 2008). Intervenia antropic n aceste spaii const n special n artificializarea topografic prin nivelarea suprafeelor, n vederea evitrii extinderii arealelor afectate de aceste procese geomorfologice (Goudie 2006). Artificializrile reliefului, relicte sau actuale (de exemplu canale de irigaii, excavaii, ramblee, deblee, atenuarea pantelor din fruntea teraselor) au avut drept scop reducerea gradului de restrictivitate al reliefului pentru anumite activiti umane, inclusiv construirea de suprafee rezideniale. Ele se constituie n elemente ce trebuie n mod obligatoriu integrate n topostabilitatea teritoriului, ntruct introduc schimbri sensibile la nivelul structurii i funcionalitii teritoriului (Chapman 1996). Astfel, canalele de desecare din Lunca Dmboviei (cartierul Giuleti-Srbi din municipiul Bucureti) constituie o restricie care trebuie integrat n planurile de extindere a zonelor rezideniale, ntruct ele introduc fragmentare i insecuritate. Nu doar structura litologic, ci i fenomenele geomorfologice ce pot aprea, condiioneaz pretabilitatea dezvoltrii suprafeelor rezideniale n anumite areale (Goudie 2006). Un proces caracteristic cu impact la nivelul spaiilor rezideniale este cel de colmatare. Acesta induce permanente transformri nu numai n configuraia albiilor minore ale rurilor, dar i a celor majore, unde sunt prezente uneori inserii rezideniale, expuse la procese de nmltinire. Aceste procese, dincolo de scderea pretabilitii amplasamentului prin supraumectarea substratului, contribuie la creterea vulnerabilitii la inundaii a spaiilor rezideniale (Steiner i Butler 2007).

59

Tipul genetic de sol i procesele ce se produc la nivelul acestuia pot avea o influen sensibil asupra topostabilitii terenurilor (Daraghmeh et al. 2009). Solurile afectate de fenomene de gleizare, pseudogleizare, salinizare sau alcalinizare, ori care prezint o capacitate superioar de reinere a contaminanilor fizici, chimici i biologici pot influena dezvoltarea suprafeelor rezideniale. Astfel, numai n zona metropolitan a municipiului Bucureti, 16 391 ha de suprafee rezideniale sunt dezvoltate n zone n care solurile sunt afectate de exces de umiditate (Fig. 3.2) (Ni 2011). n plus terenurile agricole se caracterizeaz prin prezena unor substane chimice remanente utilizate n agricultur (pesticide organoclorurate i organofosforice, stimulatori de cretere), care au devenit accesibile rezidenialului din cauza extinderii necontrolate (Vnu 2009).

Fig. 3.2. Suprafee rezideniale dezvoltate n zone cu exces de umiditate n extremitatea vestic municipiului Bucureti (2010). Apare evident contrastul dintre calitatea construciilor i pretabilitatea amplasamentului.

3.1.1.2. Adncimea pnzei freatice Apa reprezint o resurs atractiv, dar i limitatoare pentru dezvoltarea aezrilor umane (Eisner et al. 1992). Astfel, nevoia de a avea o surs de ap accesibil i corespunztoare din punct de vedere cantitativ i calitativ se coreleaz n multe situaii cu dezvoltarea de mecanisme de prevenire sau ndeprtare a efectelor negative ce pot fi asociate cu apele de suprafa i subterane (CCMESI 2008a).

60

n aceast relaie dual, spaiile rezideniale modeleaz permanent, contient i incontient, resursele de ap prin exploatare, modificarea regimului de scurgere, a calitii ori a altor parametri. Astfel, uneori spaiile rezideniale pot duce, prin supraexploatare, la depirea capacitii de regenerare a resurselor de ap (Nielsen-Pincus et al. 2010). n acest context, managementul integrat al resurselor de ap urmrete s protejeze i s mbunteasc starea acestor resurse i s limiteze agresivitatea lor, innd cont de caracteristicile sociale i economice ale comunitilor umane (Brown Gaddis et al. 2007) de consumurile specifice (Umezawa et al. 2008), dar i de caracteristicile hidrogeologice ale apelor subterane situate sub spaiile rezideniale, perturbate n urma activitilor umane (Chae et al. 2008). ntre apele subterane i suprafeele rezideniale pot aprea mai multe categorii de conflicte, ntre care atrag atenia urmtoarele: restricii de construcie, ca urmare a modificrii valorilor nivelului piezometric al orizontului acvifer, ce poate genera probleme semnificative, precum inundarea subsolurilor, a terenurilor aferente construciei (Fig. 3.3), creterea presiunii asupra structurilor subterane (conducte, spaii de parcare etc.), deteriorarea fundaiilor cldiriilor, afectarea salubritii locuirii prin aportul de ap, radon i alte substane dizolvate n ap, precum i prin accentuarea pierderilor de cldur prin pardoseli (Almedeij i Al-Ruwaih 2006); blocaj, introdus de extinderea suprafeelor impermeabile aferente construciilor rezideniale, care afecteaz intrrile i ieirile de ap i contaminani din/nspre subteran (Cho et al. 2009); supraconsumul rezidenial de ap, ce susine funcionarea salubr a spaiilor rezideniale. Cantitile mari de ap retrase din freatic pot determina epuizarea rezervelor de ap, schimbarea relaiei hidraulice dintre apele de suprafa i acvifer (Cho et al. 2009), regimul scurgerii subterane putnd fi afectat n mod negativ datorit utilizrii intensive i rencrcrii reduse; contaminarea apelor subterante prin utilizare iraional ori planificare defectuoas a spaiului, n special n sistem individual. Astfel, multe fntni nu sunt separate corespunztor de sursele rezideniale de contaminare (haznale, spaii de depozitare a deeurilor agricole), fiind situate la distane mult prea mici i beneficiind de condiii facile de transfer a poluanilor dinspre acestea; ndeprtarea apelor subterane, necesar n cazul realizrii unor infrastructuri subterane (cum este cazul tunelurilor de metrou, a spaiilor de parcare subteran) sau supraterane (construcii care au nevoie de condiii de fundare speciale), ori n cazul n care aceasta afecteaz prin nivel stabilitatea construciilor (Fig. 3.3 i Fig. 3.4). Aceasta presupune diminuarea presiunii zcmintelor de ap subteran, pentru a evita poteniale efecte negative.

61

Fig. 3.3. Inundarea spaiilor rezideniale comuna Baloteti, Ilfov (2010). Dincolo de consecinele care apar la nivelul culturilor agricole, trebuie evideniat i degradarea construciilor i afectarea infrastructurilor subterane.

Fig. 3.4. Suprafee cu exces de umiditate n vestul zonei metropolitane a municipiului Bucureti (2010). Extinderea spaiilor rezideniale n zonele cu intensitate ridicat a proceselor de supraumectare este un fenomen recent.

62

3.1.1.3. Proximitatea pdurii S-a observat c extinderea suprafeelor rezideniale determin modificri importante la nivelul suprafeelor agricole i forestiere, contribuind la creterea costurilor sociale i de mediu, apariia de conflicte ntre diferite categorii de utilizare a spaiului, distrugerea, degradarea i fragmentarea habitatelor (Nielsen-Pincus et al. 2010, Primack et al. 2008). Suprafeele rezideniale au o tendin intrinsec de apropiere (Fig. 3.5) de pduri sau alte categorii de suprafee oxigenante, mai ales datorit beneficiilor poteniale, economice i de mediu, oferite de acestea.

Fig. 3.5. Dezvoltarea spaiilor rezideniale n proximitatea pdurilor n partea de nord a zonei metropolitane a municipiului Bucureti (1977 -2005). Se observ tendina de apropiere pulverizat a spaiilor rezideniale n raport cu suprafeele forestiere.

Ele reprezint elemente fundamentale n planificarea teritorial (Lowry et al. 2011), ntruct contribuie la reducerea consumului de energie, controlul apelor pluviale, conturarea i meninerea unor habitate favorabile pentru biodiversitatea urban, mbuntirea calitii aerului, stocarea carbonului (Chiesura 2004, del Saz-Salazar i Rausell-Kster 2008, Tyrvinen et al. 2007). De asemenea, prin rolul lor n ameliorarea condiiilor climatice (n special n controlul extinderii arealului afectat de insula de cldur urban) determin schimbri ale mediului la scar local i regional cu rol n ameliorarea condiiilor de locuire (Carreiro i Tripler 2005).

63

Existena pdurilor n proximitatea spaiilor rezideniale contribuie la asigurarea unui mediu sntos pentru locuitori i determin o anumit coeziune social (Hunter 2011). n acelai timp ns, realizarea de spaii rezideniale prea aproape de suprafeele forestiere sau chiar n interiorul acestora, genereaz costuri noi legate de managementul organismelor nedorite (bacterii, fungi, nevertebrate) i o scdere considerabil a securitii locuirii (Godish 2000). Pierderea pdurilor i fragmentarea asociat cu dezvoltarea suburban este un fenomen larg rspndit (Boentje i Blinnikov 2007), cu un impact major asupra biodiversitii i structurii peisajelor i n nordul municipiului Bucureti. Diminuarea suprafeelor forestiere ori fragmentarea lor pn la pulverizare este o consecin a faptului c una din intele principale ale expansiuni spaiilor rezideniale din Romnia a fost reprezentat de elementele componente ale centurilor galben-verzi, al cror rol sanogenetic nu a fost nc contientizat de noii proprietari. Fie c vorbim de terenuri agricole sau de suprafee aflate n proximitatea (Fig. 3.6) sau chiar n interiorul pdurilor, acestea au fost preferate pentru dezvoltarea de spaii rezideniale att datorit preului mai redus cu care au fost achiziionate terenurile, ct i datorit tendinei existente n societatea romneasc de a cuta izolarea locuinei, explicat n parte i ca o contrapondere la tendina comunist de a concentra locuitori n blocuri (Andrusz et al. 1996).

Fig. 3.6. Dezvoltarea de suprafee rezideniale noi n proximitatea Pdurii Bneasa, municipiul Bucureti. n acest caz, pdurea funcioneaz ca factor de atractivitate pentru construciile rezideniale.

64

Abordarea cea mai eficient ar trebui s integreze reducerea suprafeelor n care impactul uman este resimit (Gagn i Fahrig 2010), deci se impune pstrarea unor distane dintre rezidenial i forestier, care s diminueze sau chiar s ndeprteze efectele antropice negative asupra rolului de suprafa oxigenant al pdurii. n acest scop spaiile rezideniale pot fi concentrate n areale situate la o anumit distan de spaiile forestiere ori pot fi izolate de acestea prin suprafee tampon (McWilliam et al. 2010). Densitatea locuinelor i distana la care se afl acestea de limita pdurii trebuie s devin indicatori monitorizai continuu n vederea evalurii dimensiunii conflictelor poteniale dintre expansiunea urbanizrii i suprafeele forestiere. n cazul zonei metropolitane a municipiului Bucureti, nu puine sunt cazurile n care spaiile rezideniale sunt situate la o distan mai mic de 50 m n raport cu liziera pdurii sau chiar n interiorul acestora

Fig. 3.7. Dezvoltarea spaiilor rezideniale n proximitatea pdurilor Baloteti, Ilfov (2008). Pretabilitatea este cu att mai ridicat cu ct distana de spaiile forestiere este mai mare.

Analiznd tipologia suprafeelor rezideniale situate n proximitatea pdurii, se remarc faptul c ponderea cea mai mare (57,8%) revine spaiilor rezideniale izolate, reprezentate prin locuine construite n ultimii 20 de ani

65

i care au avut tendina de a se apropia de pduri, considerndu-le elemente de atractivitate (Tabel 3.1.Fig. 3.7)..
Tabel 3.1. Suprafee rezideniale situate la sub 50 m de pdure n zona metropolitan a municipiului Bucureti

Tip rezidenial Rezidenial colectiv Rezidenial pavilionar Rezidenial izolat Ansambluri rezideniale

Suprafaa (mp) Procent (%) 12 923 0,79 593 636 36,38 942 848 57,79 82 191 5,04

Reprezentative n acest caz sunt suprafeele rezideniale din localitile situate n partea de nord a zonei metropolitane Snagov, Ciolpani, Corbeanca, Baloteti. De asemenea, atrage atenia ponderea redus a ansamblurilor rezideniale situate la mai puin de 50 m de pduri (5,04%, doar n Voluntari i Corbeanca), dar i lipsa aproape total a cldirilor colective de locuit n proximitatea pdurilor. 3.1.2. Vulnerabilitatea la riscuri naturale i tehnogene a spaiilor rezideniale Riscul este o agregare a hazardului cu vulnerabilitatea societii la acesta (Fig. 3.8), exprimat prin capacitatea de a se pregti, rspunde i reface dup manifestarea unui astfel de eveniment (Collins et al. 2009). Hazardele naturale au deseori impact considerabil asupra sistemelor socioeconomice, iar consecinele pot fi pe termen lung sau chiar ireversibile n regiunile afectate (Patwardhan i Sharma 2005). Comunitile umane, caracterizate prin coeziune social, fac fa incertitudinii prin amenajri antropice cu rol preventiv ori prin construirea unei memorii sociale a evenimentelor (Arma 2008), abandonnd noiunea de stabilitate i crescnd capacitatea de a nva din etape de criz. Orice spaiu conine un potenial de instabilitate, care se poate manifesta sub form de risc din perspectiva modului de valorificare a teritoriului, impunnd anumite constrngeri naturale (Collins et al. 2009, Huang i Inoue 2007), n funcie de reziliena lor. Reziliena condiioneaz relaia dintre sistemele sociale i naturale, ce implic posibilitatea dezvoltrii unor mecanisme de adaptare bazate pe experiena evenimentelor trecute. Hazardele sunt evenimente ce nu pot fi studiate dect interdisciplinar, cu implicarea unui numr mare de tiine naturale i sociale, ntr-o abordare multidirecional care s cuprind direcii tematice, componentele expuse riscului, vulnerabilitatea socioeconomic i structural, reziliena indivizilor i societii (Montz i Tobin 2011).

66

Fig. 3.8. Componentele riscurilor naturale i antropice (prelucrare dup (Vanwesten et al. 2008)).

67

Suprafeele rezideniale sunt mai vulnerabile la riscuri datorit densitii crescute a elementelor expuse (populaie, cldiri, infrastructuri Fig. 3.9), dar i datorit interaciunilor puternice care exist ntre aceste elemente (Montoya i Masser 2005).

Fig. 3.9. Suprafee rezideniale expuse riscului de inundaie Comuna Ileana, judeul Clrai (2010). Apropierea excesiv de corpurile de ap este o problem frecvent ntlnit n arealele afectate de expansiunea rezidenial.

Evenimentele negative ce afecteaz suprafeele rezideniale arunc o lumin nefavorabil asupra autoritilor responsabile cu prevenirea lor, i de aceea deseori consecinele sunt minimizate de ctre acestea (Gamper i Turcanu 2009, Rufat 2011). n general, costurile sociale i economice ale dezastrelor afecteaz categoriile srace ale populaiei (Kellenberg i Mobarak 2008). Limitarea efectelor riscurilor naturale i tehnogene prin amplasarea n areale slab afectate implic costuri ridicate, iar deseori locuitori sunt reticeni la schimbarea domiciliului (Gamper i Turcanu 2009). n cazul riscurilor de mediu, procesul de luare a deciziilor se fundamenteaz pe evaluri, instrumente i criterii diversificate, care determin o cretere a complexitii procesului. Msurile de prevenire trebuie s se bazeze pe principii menite s asigure respectarea unui nivel minim de calitate, siguran i durabilitate (Margreth i Romang 2010).

68

Multe din administraiile publice locale, chiar dac elaboreaz planuri de aprare, nu comunic ntre ele n realizarea acestora la scar metropolitan, n aa fel nct ele s aib o eficien crescut, mai ales n condiiile n care evenimentele naturale nu in cont de limitele administrative. Atunci cnd n aezrile umane nu se adopt msuri coordonate de ctre autoriti, prevenirea producerii evenimentelor i rspunsul dup producerea lor tind s devin haotice, deci ineficiente. Majoritatea administraiilor locale din Romnia respect anumite coduri de construire i utilizare a locuinelor, dar n general acestea sunt limitate la atributele de baz ce s-ar impune s vizeze securitatea locuirii, precum i protecia mpotriva incendiilor, integritatea structural a cldirii, sigurana energetic ori sistemul de instalaii sanitare (Ni 2011). Mai mult, la nivel internaional tendina este de a se abandona abordrile de tipul rspuns la dezastru (pentru c prezint doar rezultate temporare la costuri foarte mari) i de a le nlocui cu o abordare holistic n care prevenirea s joace un rol important, avndu-se totui n vedere faptul c prevenirea total a daunelor este un obiectiv de neatins (Montoya i Masser 2005). Obiectivul este acela de realizare a unor comuniti rezistente la dezastre care dup producerea unui eveniment s nregistreze pierderi minime de viei omeneti, ntreruperi de foarte scurt durat a serviciilor publice, rspunsul s se realizeze imediat fr intervenie de stat, recuperarea nfptuindu-se printr-o planificare local echilibrat. n cazul hazardelor tehnologice, elementele sociale i politice amplific riscul existent. Un hazard tehnologic poate constitui evenimentul declanator n construirea unor politici n domeniu, la nivel local sau chiar naional (Ibitayo et al. 2004), chiar dac fragmentarea autoritii jurisdicionale n managementul hazardelor tehnologice poate afecta modul de rspuns la acestea. Hrile de expunere la hazard, ce prezint arealele n care se manifest anumite procese naturale ori tehnologice, sunt de o deosebit importan att pentru planificarea teritoriului (Margreth i Romang 2010), ct i pentru organizarea unor msuri de protecie temporar. O hart a unui dezastru natural cuprinde areale ce ar putea fi afectate n eventualitatea producerii acestuia (Huang i Inoue 2007), deci se impune s estimm cu claritate distribuia probabil a fenomenului reprezentat, trasarea limitelor benzilor de inundabilitate din lungul rurilor fiind un exemplu elocvent. Integrarea acestor hri n planurile de extindere a spaiilor rezideniale prezint o importan deosebit, ntruct reduce considerabil costurile de administrare a aezrilor umane pe termen mediu i lung. Tendina localnicilor este de a-i exprima dezacordul n privina amplasrii unor unitii industriale cu potenial pericol sau a altor surse de poluare n proximitatea comunitii lor (Bickerstaff i Simmons 2009). Aceasta este o expresie clar a conceptului NIMBY (Not In My Back Yard),

69

n care oamenii resping astfel de activiti datorit unor motivaii personale. Chiar i acolo unde oamenii nu i exprim dezacordul, asta nu nseamn c sunt de acord cu investiia, dar c mai degrab sunt nencreztori n capacitatea vocii lor sociale de a opri/modifica investiia, sau sunt atrai de costurile mai reduse datorate proximitii elementului nefavorabil (Fig. 3.10).

Fig. 3.10. Rezidenial dezvoltat n proximitatea unei staii de transformare electric, comuna Domneti, judeul Ilfov (2010). Dorina de a avea o locuin primeaz interesului pentru existena unor condiii de locuire sntoas.

3.2. Insula de cldur i agresivitatea ei asupra spaiilor rezideniale


Unul dintre impacturile perceptibile ale urbanizrii este reprezentat de creterea temperaturii n zonele centrale ale aezrilor umane mari din cauza modului artificial de utilizare a terenurilor i a cldurii rezultate n urma activitilor umane, fenomen cunoscut sub numele de insula de cldur urban (Hirano i Fujita 2011). Cauzele dezvoltrii au fost evideniate, iar factori amplificatori ai fenomenului de cldur au fost identificai nc din anii 1960 (Mitchell 1961): conductivitatea i capacitatea caloric mai ridicat a suprafeelor construite i a celor pavate, care cresc capacitatea de absorbie a cldurii n

70

timpul zilei, i din cauza albedoului mai sczut al acestor suprafee (Camilloni i Barros 1995); creterea cantitii de radiaie de und scurt absorbit n lungul bulevardelor canion (Stathopoulou i Cartalis 2007); amplificarea cantitii de radiaie de und lung absorbit datorit polurii (Masson 2006), diminuarea pierderilor de radiaie de und lung prin reducerea suprafeelor deschise (Santamouris et al. 2007); reducerea intensitii proceselor de evapotranspiraie (Mihalakakou et al. 2004); creterea gradului de ocupare a suprafeelor urbane cu cldiri, mineralitatea faadelor i desnitatea construciilor fiind elemente fundamentale n formarea insulei de cldur; variaia celorlali parametri meteorologici (Stathopoulou i Cartalis 2007), (Fig. 3.11).

Fig. 3.11 Factorii de influen ai intensitii de manifestare a insulei de cldur (prelucrare dup (Memon et al. 2009).

Intensitatea fenomenului de insul de cldur poate fi exprimat ca diferena ntre temperatura urban i cea a spaiilor periferice (Kolokotroni et al. 2006) i depinde de dimensiunea i nivelul de dezvoltare al oraului, condiiile topografice, climatul regional i condiiile meteorologice diurne i anotimpuale (Stathopoulou i Cartalis 2007). Altimetria variabil a volumelor construite, ca i lrgimea arterelor de circulaiei sunt variabile de luat n calcul n evaluarea confortului locurii

71

urbane, ntruct, alturi de suprafeele oxigenante (spaii verzi, corpuri de ap), diminueaz manifestarea insulei de cdur urban. Msurile de contracarare a fenomenului trebuie s porneasc de la managementul utilizrii terenurilor (Hirano i Fujita 2011) n strns corelaie cu distribuia spaial a consumului de energie (element indicator n formarea insulei de cldur). Evaluarea intensitii de manifestare a insulei de cldur se realizeaz predominant prin modelare matematic (Kassomenos i Katsoulis 2006, Masson 2006, Stathopoulou i Cartalis 2007) (Fig. 3.12) i utilizarea imaginilor satelitare (Lu i Weng 2006). Cauzele manifestrii fenomenului de insul de cldur urban n cazul municipiului Bucureti sunt similare cu cele identificate n cazul altor orae afectate de acest fenomen (Cheval i Dumitrescu 2008) cu meniunea c manifestarea lui este accentuat i de ponderea deosebit de redus a suprafeelor oxigenante, respectiv 7,46 % din total (Ioj et al. 2011d).

Fig. 3.12. Temperatura maxim a lunii iulie n zona metropolitan a municipiului Bucureti (pe baza datelor WorldClim pentru intervalul 19502000).

n cazul municipiului Bucureti, evaluarea intensitii de manifestare a insulei de cldur urban s-a realizat prin organizarea unei reele de monitorizare de ctre Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact, Universitatea din Bucureti.

72

Reeaua de monitorizare a arealului de manifestare a fenomenului de insul de cldur a inclus 56 de puncte situate n diferite locaii din intravilanul municipiului Bucureti i zona lui de influen, folosind metoda transectelor. Reeaua de puncte a fost astfel organizat nct s ofere informaii pe patru diagonale: NordSud (Snagov, Sftica, Bneasa, Herstru, Kiseleff, Piaa Victoriei, Piaa Roman, Universitate, Unirii, Tineretului, Piaa Sudului, Berceni); VestEst (Carrefour Militari, Pcii, Lujerului, Cotroceni, Eroilor, Universitate, Traian, Morarilor, Pdurea Cernica); Nord-VestSud-Est (Mogooaia, Parcul Bazilescu, Parcul Sf. Maria, Gara de Nord, Universitate, Traian, Parcul Naional, Vitan, Titan); Nord-EstSud-Vest (Sinteti, Voluntari, Motodrom, Plumbuita, Tei, Obor, Floreasca, Verdi, Circului, Universitate, Parcul Carol, Sebastian, Drumul Taberei, Aprtorii Patriei, Tcerii, Progresului). Au fost utilizai senzori de nregistrare a temperaturii i umiditii DS 1923 Hygrochron (umiditate i temperatur), cu caracteristicile urmtoare: interval de monitorizare a temperaturii ntre -200C i 850C, cu eroare de 0,06250C; interval de monitorizare a umiditii ntre 0 i 100 %, cu eroare de 0,06 % ; potenial de stocare a 8 192 de date, la interval de 1 or; protecie prin filtru hidrofobic mpotriva particulelor, umiditii i contaminanilor Descrcarea datelor s-a realizat utiliznd un cablu de reea 1 Wire DS1402D-DR8, din seria DS1402, cu posibilitate de conectare a porturilor seriale sau USB 1-Wire. DS1402 cuprinde patru tipuri de baz de conectori, respectiv 1-Wire RJ-11, iButton, Touch-and-Hold Probe, i Blue Dot Receptor. Datele nregistrate au fost descrcate cu programul 1-Wire Viewer (Java Based), care permite activarea i setarea senzorilor, funcie de necesitile de colectare a datelor (precizie, perioad de timp etc.). Diferena dintre temperaturile medii pentru punctele care au generat date reprezentative a fost de circa 2,50C, valorile maxime fiind specifice prii centrale a municipiului Bucureti (Piaa Universitii) (Fig. 3.13), iar cele mai mici estului ariei metropolitane bucuretene (Pdurea Cernica). Analiza valorilor nregistrate a scos n eviden c diferenele cele mai mari apar n timpul verii, fiind de circa 4,50C, suprapunndu-se acelorai puncte n care se nregistreaz valorile maxime i minime. Valoarea maxim din Piaa Universitii nu este deloc ntmpltoare, n condiiile n care densitatea spaiilor construite este foarte ridicat, sursele termice de poluare fiind foarte active (n special traficul rutier), iar suprafaa oxigenant nesemnificativ. n cazul punctului Pdurea Cernica, valoarea redus este determinat de faptul c se afl ntr-o formaiune vegetal forestier cu

73

dominan apreciabil a stratului arborilor i nivel freatic aproape de suprafa.

Fig. 3.13. Fenomenul de insul de cldur n municipiul Bucureti n perioada augustnoiembrie 2008. Se observ cu claritate importana spaiilor verzi n limitarea extinderii arealului de manifestare maxim a insulei de cldur (interpolare spaial realizat n Arcgis 9.3 folosind metoda kriging).

n lunile de primvar i toamn diferenele de temperatur se atenueaz. O excepie o reprezint luna noiembrie, cnd se resimte efectul

74

excesului de cldur eliminat de spaiile construite, n ineria lor termic, odat cu pornirea sistemelor de termoficare. Astfel, diferena nregistrat n noiembrie ntre centru i periferie este de 30C. n timpul iernii, diferenele se atenueaz semnificativ. Dei exist o deosebire permanent ntre ora i vecinti, ea nu este att de puternic ca n timpul verii. Astfel, n timpul iernii, diferenele se menin n jurul valorii de 2,50C, atragnd atenia faptul ca zonele mai deschise (de exemplul Lacul Morii), se caracterizeaz prin valori mai sczute dect cele cu densitate ridicat a construciilor. Compararea hrilor realizate de Universitatea din Bucureti, Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact n anii 19931994, dei nu reflect n totalitate realitatea din teren (metodele de investigare au fost diferite) ne-a permis s observm cteva schimbri, perceptibile de altfel, ce au proiecie n calitatea mediului spaiilor rezideniale, i anume: extinderea, att spre sud, ct i spre nord i vest, a arealului n care diferenele de temperatur ntre centru i periferie sunt mai mari de 20C; conturarea unei noi zone cu intensitatea maxim de manifestare a insulei de cldur urban n zona Gara de Nord, alturi de cea din zona cuprins ntre Piaa RomanUniversitate Piaa Unirii. Dimensiunea fenomenului de insul de cldur urban s-a accentuat, pe msur ce densitatea construciilor a crescut, spaiile oxigenante s -au diminuat i numrul de surse de poluare termic s-a amplificat (CCMESI 2008c). Astfel, diferenele de 34,50C dintre centru i periferie nseamn de fapt o dublare a valorilor fa de perioada considerat ca reper (19931994). De asemenea, n timpul iernii, diferenele maxime de temperatur dintre centru i periferie s-au modificat de la 1,50C ct erau n perioada 19931994 la 2,350C n 2008. Efectele induse de fenomenul de insul de cldur urban n cadrul spaiilor rezideniale includ supradimensionarea costurilor de mediu att pentru populaie, ct i pentru autoritile locale (CCMESI 2011). n mod secundar, fenomenul de insul de cldur urban implic: deteriorarea strii de sanogenez a populaiei, exprimat prin disconfort termic, nmulirea numrului de persoane cu diferite boli, determinate ori favorizate de existena unui stres termic mai accentuat (n special boli respiratorii, ale pielii i ale sistemului nervos) (Koren i Bisesi 2002); necesitatea introducerii de sisteme de climatizare (aer condiionat) pentru a rezista stresului termic caracteristic perioadei de var, iar mai nou i anotimpurilor de tranziie (Enache et al. 2006); diminuarea activitii vegetaiei, care are un rol din ce n ce mai mic n a limita incidena polurii aerului, i creterea costurilor de irigare pentru meninerea acesteia ntr-o stare viabil (Lowry et al. 2011);

75

necesitatea adaptrii de noi specii de plante, mai puin pretenioase la restriciile climatice specifice manifestrii insulei de cldur urban (Ptroescu et al. 2004b); creterea costurilor pentru izolarea termic a imobilelor n scopul controlului costurilor energiei consumate pentru rcire; degradarea calitii aerului prin creterea concentraiilor de ozon troposferic i a hidrocarburilor policiclice aromatice; creterea consumului de ap ambalat, i implicit al volumului de deeuri din ambalaje de plastic i mrirea frecvenei traficului comercial (Ioj 2008); mrirea presiunii asupra infrastructurii de transport rutier i a costurilor pentru ntreinerea acesteia (Samaras i Sorensen 1999); amplificarea consumului de combustibil i de energie n general, n toate sectoarele de activitate (Hirano i Fujita 2011); reducerea productivitii muncii (Ioj 2008). Din analiza atent a datelor, diferene de microclimat au fost observate i la nivelul localitilor mici din zona metropolitan a municipiului Bucureti, spre exemplu satul Baloteti (judeul Ilfov), acolo unde temperatura medie a aerului, a nregistrat valori n medie mai mari cu 1,5 3,50C n cadrul suprafeelor rezideniale dect n cele forestiere. De asemenea, suprafeele agricole au nregistrat n medie cu 0,610C mai mult dect suprafeele forestiere n sezonul cald (Ni 2011).

3.3. Accesibilitatea parcurilor urbane amplificator al favorabilitii amplasamentelor rezideniale


Spaiile verzi urbane se constituie ntr-un element de atractivitate important pentru spaiile rezideniale, ntruct contribuie la meninerea strii de sntate a populaiei, ameliorarea calitii mediului (reducerea polurii aerului, reducerea nivelului de zgomot, diminuarea intensitii de manifestare a insulei de cldur urban) i a esteticii peisajului (biofilia), meninerea biodiversitii urbane (Tzoulas et al. 2007), la care se pot aduga mbuntirea relaiilor sociale (formarea comunitilor i relaiilor de bun vecintate) i influenarea pieei imobiliare (proiecia n preul locuinelor din proximitate) (del Saz-Salazar i Rausell-Kster 2008). Beneficiile generate de spaiile verzi sunt foarte dificil de cuantificat, i din acest motiv costurile sunt percepute de obicei ca element singular n managementul urban (del Saz-Salazar i Rausell-Kster 2008). Spaiile verzi, ca parte a suprafeelor oxigenante, sunt distribuite neuniform la nivelul unei localiti (Hall et al. 2011), fapt ce contribuie la o distribuie heterogen a cererii i ofertei de suprafee verzi la nivelul rezidenialului. Pe de-o parte, rezidenii manifest nevoia s acceseze aceste spaii verzi pentru recreere i experiene n natur, impunnd o amplificare a presiunii n vederea realizrii de noi spaii verzi accesibile n raport cu

76

utilizatorii datorit creterii cererii. Pe de alt parte, oferta de spaiu verde trebuie atent planificat. Planificatorii urbani trebuie s gseasc locaii adecvate pentru spaiile verzi urbane care s optimizeze beneficiile acestora n interiorul mediului construit (Mahmoud i El-Sayed 2011). Alegerea acestor locaii trebuie s-i integreze pe utilizatori n procesul de planificare spaial (Mahmoud i El-Sayed 2011), chiar dac autoritile consider de cele mai multe ori c o astfel de abordare este costisitoare i dureaz prea mult (Tyrvinen et al. 2007). Pe lng parcurile urbane, dou concepte conexe i dezvolt rolul de modelatori ai calitii mediului i sntii populaiei din spaiile rezideniale, respectiv infrastructura verde i cldirea verde. Conceptul de infrastructur verde, introdus pentru a considera spaiile verzi urbane drept o entitate coerent n planificare, el cuprinznd toate sistemele ecologice multifuncionale, naturale, semi-naturale sau artificiale, din interiorul i proximitatea unui ecosistem urban (Tzoulas et al. 2007). Conceptul de infrastructur verde subliniaz calitatea i cantitatea spaiilor verzi urbane i peri-urbane, rolul lor multifuncional i importana legturilor dintre habitate. Conceptul de cldire verde, bazat pe existena a dou tipuri de durabilitate cuprinse n dezvoltarea cldirilor verzi (Hostetler i Noiseux 2010): durabilitatea tehnic (materialele i metodele de construcie utilizate) i durabilitatea comportamental (reflectat de rezideni). n plus se ine cont de gradul de acoperire cu vegetaie n suprafeele rezideniale, ce depinde direct de factori socio-economici, acoperirea fiind mai mare n cazul cartierelor bogate dect n cele srace (Hall et al. 2011), de perioada istoric n care au fost realizate, la care se adaug densitatea i tipul locuinelor. n Romnia, dei numrul de orae a crescut n intervalul 1990 2011, suprafaa spaiilor verzi n municipii i orae a sczut, de la 21 633 ha la nivelul anului 1991, la 20 740 ha n anul 2011. Astfel, la nivelul oraelor Romniei exist n prezent diferene semnificative n distribuia suprafeei spaiilor verzi (Fig. 3.14). Principalele categorii de spaii verzi afectate au fost parcurile, grdinile aferente instituiilor i marilor complexe rezideniale, aliniamentele stradale i pepinierele (CCMESI 2008b). Spre exemplu, n regiunea de dezvoltare Bucureti-Ilfov, dei suprafaa spaiilor verzi a crescut n judeul Ilfov cu peste 200 ha prin declararea de noi orae, la nivel de regiune a sczut de la 4 872 ha la 4 367 ha. Acest model de conversie este valabil i la nivel naional, fenomenul fiind mult diminuat ncepnd cu anul 2006 prin intrarea n vigoare a Legii 265 privind protecia mediului, care interzice transformarea funciei de spaiu verde de tip V1 i V2 n spaiu construit.

77

S-a conturat astfel un deficit important de spaiu verde pe cap de locuitor la nivelul multor orae din Romnia (Fig. 3.15). n cazul municipiului Bucureti, rolul parcurilor urbane este extrem de important n profil urban (CCMESI 2008b), n contextul n care ele trebuie s deserveasc o populaie de 2,5 milioane de locuitori (8 117 locuitori/km2) (Rey et al. 2007) i s in sub control problemele de mediu generate de suprafeele construite care reprezint 65% din suprafaa oraului, traficul rutier (~1.5 milioane autovehicule pe zi) i activitile economice poluante (industrie, activiti de construcie etc.) (Andrusz et al. 1996, Ioj 2009).

Fig. 3.14. Suprafaa spaiilor verzi urbane (m2/locuitor) n oraele din Romnia (2008) (prelucrare dup datele din rapoartele judeene de starea mediului). Distribuia spaiilor verzi pe locuitor nregistreaz variaii importante la nivelul oraelor din Romnia.

Suprafeele verzi din municipiul Bucureti ocup 2 274,4 ha (aproximativ 3% din suprafaa oraului), din care 29,9% este reprezentat de parcuri urbane (3,51 m2 per locuitor) (Ptroescu et al. 2004b). Parcurile urbane sunt distribuite neuniform (andric et al. 2007), zonele periferice fiind slab deservite de parcuri urbane (Ioj et al. 2010b, Ioj et al. 2008). n municipiul Bucureti, ntre 19902008 suprafaa parcurilor urbane a sczut cu 34,5%, din cauza desfiinrii unor parcuri i a reducerii suprafeei altora prin trecerea din domeniul public n cel privat, urmat de dezvoltarea de suprafee construite ori de spaii de parcare (Ptroescu et al. 2004b). Mai mult, retrocedarea proprietilor confiscate abuziv de regimul comunist a

78

afectat i parcurile existente, care au devenit moneda de schimb preferat de fotii proprietari i de administratorii locali (Ioj et al. 2008).

Fig. 3.15. Distribuia deficitului de spaiu verde n oraele din Romnia (2010) (prelucrare dup datele din rapoartele judeene de starea mediului) . Majoritatea oraelor din Romnia se confrunt cu un deficit de spaiu verde pe cap de locuitor .

Pe acest fond a aprut o nou provocarea pentru parcurile urbane din municipiul Bucureti, aflate in situaia s preia fluxuri din ce n ce mai mari i mai specializate de vizitatori ntre care vizitatorii cu animale de companie dein un loc important (Ioj et al. 2011e). Pentru evaluarea modelelor de satisfacere a nevoilor de recreere n spaiile rezideniale din municipiul Bucureti au fost analizate 28 de parcuri, ierarhizate n: parcuri metropolitane (suprafa medie = 52,4 ha, flux de peste 5000 vizitatori n zilele de weekend), municipale (40,3 ha, 2 0005 000 vizitatori), de cartier (6,4 ha; sub 2 000 vizitatori) i de tranzit (4,4 ha), cu un minim de 20% vizitatori n tranzit). De reinut c parcurile analizate reprezint 76,4% din suprafaa total a parcurilor din municipiul Bucureti i atrag peste 90% din numrul total de vizitatori (Ioj et al. 2010b), distribuia lor spaial acoperind ntreg municipiul Bucureti i evideniind diversitatea de zone rezideniale ce le aprovizioneaz cu vizitatori (colectiv, individual). Inventarierea fluxurilor de vizitatori s-a efectuat prin numrarea vizitatorilor n punctele principale de intrare, o dat pe an n intervalul mai septembrie (20042011).

79

Analiza s-a realizat pentru fiecare parc, n intervalul orar 10.0020.00, n zilele fr precipitaii i cu condiii meteorologice favorabile vizitrii parcurilor. n total au fost aplicate 10 480 chestionare de opinie, dintre care 2 398 n parcurile metropolitane, 2 194 n parcurile municipale, 3 390 n parcurile de cartier i 2 498 n parcurile de tranzit. Intervievaii au fost selectai randomizat stratificat pe cele 28 de parcuri. Chestionarul aplicat a cuprins ntrebari nchise, referitoare la motivaia, scopul, durata, frecvena vizitei, elementele de atracie i problemele percepute (Ioj et al 2011). Numrul mediu de vizitatori pe zi de weekend n parcurile municipiului Bucureti variaz ntre 310 i 11 200 (medie = 2 409). Fluxurile de vizitatori depind de dimensiunea parcurilor, numrul de locuitori din zonele de influen, atractivitate i accesibilitate (Tabel 3.2).
Tabel 3.2. Caracteristicile fluxurilor de vizitatori n parcurile din Bucureti Numele Suprafa Nr. de Durata % Categoria parcului (ha) vizitatori / medie a vizitatori parcului 1. Cimigiu 14,6 zi de 5 100 vizitei 129 din 31 2. Herstrul 53 week-end 11 200 (min.) 129 proximitate 42 Metropolitan 3. Titan 48 7 500 118 47 Vechi 4. Tineretului 94 7 800 113 37 5. Plumbuita 67 3 100 110 66 6. Circului 17,2 3 500 95 69 7. Carol 29,3 2 900 112 45 Municipal 8. Herstrul 51,2 4 800 129 31 9. Drumul 37 2 200 106 53 Nou Taberei 10. Floreasca 7,8 1 100 114 68 11. Sebastian 2,3 1 100 89 71 12. Grdina 2,4 1 100 86 78 13. Motodrom 3,8 890 116 89 Icoanei 14. Crngai 8 850 106 69 15. Morarilor 11,2 1 310 59 71 Cartier 16. Ioanid 2 700 101 67 17. Naional 12,3 1 100 114 63 18. Tei 8,5 1 200 90 89 19. Bazilescu 12,5 890 126 82 20. Florilor 3,8 530 126 74 21. Romniceanu 1,9 310 99 92 22. Gara de 2,4 600 59 31 23. Obor 3,1 2 500 96 61 Nord 24. Izvor 15,9 820 97 15 25. Eroilor 2,3 1 200 86 41 Tranzit 26. Unirii 5,5 1 050 62 36 Sanitari 27. Pcii 1,2 1 100 94 46 28. Titus Ozon 0,7 990 79 64 Medie 18,5 2 409 101 52,5

Cei mai muli vizitatori consider un criteriu important de atracie, pentru vizitarea parcurilor, faptul c acestea sunt situate n vecintatea

80

locuinei (52,5%), cu ponderi mai ridicate la parcurile de cartier (6392%) i mai reduse la parcurile de interes metropolitan (31-47%). n cazul parcurilor Herstrul Vechi i Nou se observ c zonele de provenien ale fluxurilor de vizitatori sunt corelate direct cu liniile de transport n comun (magistrala de metrou 2 PiperaBerceni, linia de metrou uor 41 etc.) (Fig. 3.16).

Fig. 3.16. Proveniena vizitatorilor din Parcul Herstru, Bucureti. Majoritatea vizitatorilor vin din proximitatea parcului i din lungul magistralelor de transport n comun (magistrala 2 de metrou, linia de metrou uor 41, liniile de autobuz urbane)

81

n cazul parcurilor de tranzit, 26,7 % din vizitatori valorific funciile din proximitate (gri, autogri, instituii administrative). Elocvent n acest sens este zona de atracie a Parcului Obor, unde vizitatorii chestionai sunt predominant din sectorul 2 al municipiului Bucureti, fenomenul putnd fi corelat cu prezena Primriei sectorului 2 n apropiere (Fig. 3.17).

Fig. 3.17. Proveniena vizitatorilor din Parcul Obor, Bucureti. Predomin vizitatorii din sectorul 2 al Bucuretiului, primria de sector aflndu-se n vecintate.

82

Principalele scopuri n accesarea parcurilor de ctre populaie sunt legate de recreere (28%) i plimbare (17,1%), dominante n parcurile cu pondere ridicat a vegetaiei forestiere (Carol, Bazilescu, Floreasca, Cimigiu). Celelalte scopuri sunt direct corelate cu dotrile existente la nivelul parcurilor ori cu profilul vizitatorilor din zonele de influen ale parcurilor, importante fiind in special plimbarea copiilor (22,1%, [7,3, 54,6; 10,4]) (Fig. 3.18).

Fig. 3.18. Plimbarea copiilor activitate definitorie pentru parcurile de cartier din municipiul Bucureti. Arealele preferate de ctre persoanele cu copii sunt un indicator al zonelor linitite din parcuri.

Durata vizitei este un indicator al atractivitii parcurilor, dar i al disponibilitii de timp liber a populaiei. Cea mai mare parte a vizitatorilor petrec 12 ore n parcuri (42,9%), urmate de persoanele care stau 23 ore (23,4%). Durata medie este de 101 minute, cu o minim de 59 de minute n parcul Morarilor i o maxim de 129 minute n parcurile Herstraul Vechi i Cimigiu (20). Ponderea redus a populaiei care st mai mult de 3 ore (19%) este justificat de timpul liber limitat, dar i de diversitatea redus a activitilor organizate sau care pot fi desfurate n parcuri. De altfel, acest interval este reprezentat de persoanele n vrst, cei care stau la distan ridicat de parc i/sau de vizitatori parcurilor mari (2025%).

83

Frecvena vizitei este dominat de persoanele care acceseaz parcurile zilnic pn la sptmnal (80,9%), cu variaii pe categorii de parcuri. Astfel, parcurile de cartier sunt vizitate predominant zilnic (37,2%), spre deosebire de parcurile municipale i metropolitane care sunt accesate n special sptmnal (31%). Dincolo de aceste fluxuri de vizitatori, se impune a fi evaluat n perspectiv ponderea i structura populaiei care viziteaz foarte rar parcurile urbane. Raportarea ofertei de spaiu verde la cererea indus de spaiile rezideniale permite clasificarea spaiilor rezideniale din Bucureti n cinci categorii (Fig. 3.19) (Ioj et al. 2010b): spaii rezideniale situate la peste 3 km de parcurile de importan metropolitan i municipal (6% din totalul spaiilor rezideniale), corespunznd spaiilor periferice, cu locuine de tip pavilionar i o ruralitate crescut (de exemplu cartierele Chitila, Giuleti-Srbi, Progresului, Aprtorii Patriei); spaii rezideniale situate la peste 1 km de toate categoriile de parcuri (24%), categorie n care se ncadreaz unele areale periferice din cartierele Militari, Ferentari, Berceni; spaii rezideniale cu accesibilitate la parcuri aglomerate (48% din rezidenial), aferente zonei centrale, dar i cartierelor cu un deficit accentuat de spaii verzi publice (cum sunt cartierele Drumul Taberei, Rahova, Militari); spaii rezideniale cu accesibilitatea la parcuri degradate (2%), ce se suprapun unor zone deservite de parcuri care au infrastructuri puternic degradate i cu funcionalitate major afectat (parcurile Gara de Nord, Verdi etc.); spaii rezideniale cu accesibilitate bun la parcurile urbane (20%), n special n zonele de nord i est, unde oferta de spaii verzi este foarte divers (de exemplu cartierul Tei are ca opiuni parcurile Circului, Plumbuita i Tei). Raportarea spaiilor rezideniale noi la aceste structuri atrage atenia asupra concentrrii lor n arealele cu accesibilitate bun la parcurile urbane. Fenomenul a determinat deja aglomerarea unor parcuri urbane (de exemplu Titan), n condiiile n care n multe dintre noile inserii rezideniale nu a fost inclus oferta de verde pentru recreere. Astfel, multe dintre spaiile rezideniale noi nu au fcut altceva dect s paraziteze funciile urbanistice existente, crora le-a diminuat considerabil valoarea la nivel metropolitan, municipal sau de cartier.

84

Fig. 3.19. Categorii de spaii rezideniale n municipiul Bucureti n funcie de accesibilitatea la parcuri urbane. Apare evident ponderea sczut a arealelor cu suprafee rezideniale cu accesibilitate bun la parcuri.

85

4. SPAIILE REZIDENIALE RECEPTOR AL EFECTELOR INDUSE DE SURSELE DE DEGRADARE A MEDIULUI


Internalitile i externalitile de mediu cu manifestare n zonele rezideniale au surse generatoare foarte diversificate, fapt ce reclam necesitatea stabilirii locului i rolului lor n calitatea locuirii, a strii de sntate a rezidenilor i cldirilor, dar i a proieciei exterioare. ntre acestea, modelele de consum ale populaiei la care se adaug sursele de degradare externe se constituie n determinai cheie ai calitii mediului la nivelul spaiilor rezideniale.

4.1. Modelele de consum surs generatoare de probleme de mediu n spaiile rezideniale


Societatea actual se afl ntr-o continu transformare, impulsionat de progresul tiinific i tehnologic, dar i de nevoia de adaptare la noile cerine ale mediului, individului i societii (Caeiro et al. 2012). n acest context, satisfacerea nevoilor individuale i colective a amplificat conflicte sociale i environmentale, fapt ce a obligat factorii decizionali de la nivel local, regional i global s reacioneze planificat (Wali et al. 2010). Clasificarea realizat de Abraham Maslow (Hoffman, 1999) privind nevoile umane, le grupeaz n patru categorii: biologice, unde se includ aportul i eliminarea de substane, energie, lumin, adpost, cmpuri electromagnetice, refacere fizic i nervoas, reproducere, micare; psihice, respectiv emotivitate, afectivitate, excitabilitate, securitate, informaie, individualitate, echilibru psihic, contacte umane; sociale, printre care se numr cele de producie, via de grup, relaii sociale, crearea de unelte, producere de cunoatere, socializare; ecologice, cum sunt sntatea mediului, resursele naturale, meninerea circuitelor biogeochimice, a homeostaziei ca proces de baz al perenitii ecosistemelor a armoniei dintre mediul intern i extern, a echilibrului dinamic care pstreaz n via omul i comunitile pe care acesta le formeaz. Aceste nevoi umane se afl ntr-un proces continuu de evoluie i de schimbare, n funcie de structura, identitatea i funcionalitatea comunitilor umane i ale ecosistemelor naturale, seminaturale i antropice (Stern et al. 1997). Dac iniial era fundamental acoperirea nevoilor

86

biologice, actualmente, n societile dezvoltate, importana nevoilor sociale i ecologice a crescut semnificativ (Wilk 2002). Acoperirea acestor nevoi este imposibil la scar global, datorit caracterului limitat al resurselor, dar i a valorificrii lor iraionale. n plus, societatea diversific i amplific permanent nevoile umane, att timp ct exist un surplus local, regional sau global de resurse i servicii. n acest context este evident c multe dintre problemele actuale de mediu sunt relaionate direct cu modelele de consum existente n rile dezvoltate, care impun supraexploatarea capitalului natural (Primack et al. 2008, Writght i Boorse 2011). Din acest motiv, problemele de mediu tind s se accentueze i s aib o proiecie din ce n ce mai puternic n plan social, economic i chiar politic (Wali et al. 2010). Aceste procese sunt mult accelerate n rile din fostul bloc comunist, forate s recupereze rapid un decalaj social i economic enorm pentru a se alinia la o politic european comun (Andrusz et al. 1996). Modelele de consum reprezint: seturi de caliti, cantiti, aciuni i/sau tendine ce caracterizeaz o comunitate ori un grup de utilizatori de resurse i servicii, care le folosesc pentru supravieuire, asigurarea confortului i divertisment (Reusswig et al. 2003); o component a stilului de via i orientare socio-cultural i economic comun unei populaii (Stanciu 2006); comportamente cu o anumit repetabilitate spaial i/sau temporal, care sunt dictate de ritmul percepiei nevoilor umane, specificul oportunitilor de satisfacere a acestora, de restriciile i libertile materiale i de mai multe aspecte de ordin cultural (Stanciu 2006, Goudie 2006); variante dintre opiunile multiple ale societii, din care individul ori grupul de indivizi alege pentru a-i satisface una sau mai multe nevoi (Reusswig et al. 2003), n funcie de preferine, convingeri, dar mai ales de disponibilitatea i capacitatea de a le accesa (Sanquist et al. 2012); Modele de consum sunt dependente direct de: sistemul economic i politic, care diversific sau restricioneaz nevoile din societate, dar i oferta de bunuri i servicii pus la dispoziia consumatorilor (ONU 1992); aspecte sociale i comportamentale, care n general filtreaz opiunile posibile funcie de starea de sntate, etnie, religie, educaie, profesie, categorie de vrst, sex (Sanquist et al. 2012); condiiile de mediu, de care se leag disponibilitatea unor resurse i servicii naturale. Fiecare model de consum cuprinde mai multe module, ce se relaioneaz cu nevoile umane, reprezentative fiind alimentaia, garderoba (mbrcminte i nclminte), locuirea (inclusiv ntreinerea locuinei i

87

nzestrarea cu bunuri de folosin ndelungat), recreerea, educaia, sntatea, transportul i comunicaiile (Seale et al. 2003). Populaia i-a schimbat semnificativ modelele de consum legate de confort i satisfacerea unor nevoi (Lutzenhisier i Gossard 1998), ndreptate spre scderea costurilor, adaptarea la cerinele sustenabilitii (Roah et al. 2005) i creterea calitii locuirii (Santin 2011). Procesul a determinat apariia de noi solicitri de produse i servicii la nivelul ecosistemelor naturale i antropice, multe cu agresivitate ridicat fa de calitatea mediului. Acest proces este evident n spaiile rezideniale, unde preferinele locuitorilor, nevoile lor i percepia confortului au cunoscut evoluii sensibile (Sanquist et al. 2012). Un exemplu n acest sens este utilizarea aparatelor electrocasnice folosite n mediul intern pentru creterea confortului prin reducerea timpului de realizare a unor ndeletniciri casnice (de exemplu prepararea hranei, igienizarea locuinei), diversificarea activitilor din interior (recreere, preocupri profesionale), pstrarea proprietilor unor produse alimentare ori nealimentare (Fig. 4.1). Dincolo de rolul lor n gospodrie, ele se constituie n cauza principal a creterii consumului de energie electric i a apariiei unor noxe n aerul interior (Spaul 1994).

Fig. 4.1. Modelul afectrii calitii mediului interior prin utilizarea aparatelor electrice, electronice i electrocasnice (Ioj et al. 2011c).

88

Creterea ponderii cantitilor de gaze cu efect de ser emise de spaiile rezideniale, a volumului de substane periculoase vehiculate, a consumului de spaiu, resurse i servicii semnaleaz importana din ce n ce mai mare pe care o au modelele de consum adoptate n spaiile rezideniale n modelarea calitii mediului la scar regional i chiar global (Ioj 2008). n vederea identificrii diferitelor tipuri de satisfacere a nevoilor umane n spaiile rezideniale din municipiul Bucureti au fost aplicate 257 chestionare, al cror coninut a fost focalizat pe mai multe module de locuire (Fig. 4.2), ntre care rein atenia urmtoarele: alimentaia rezidenilor, curenia, igiena i estetica locuinei, securitatea locuirii i recreerea.

Fig. 4.2. Module pentru evaluarea modelelor de consum ale populaiei din municipiul Bucureti.

4.1.1. Modele de consum legate de locuire n Romnia, consumul de spaiu pentru realizarea de locuine i dotri anexe a crescut semnificativ dup 1989, odat cu apariia oportunitii de dezvoltare a locuinelor individuale, unifamiliale. Perceperea suprafeei ocupate de construcie ca element primordial pentru asigurarea confortului individual a generat extinderea semnificativ a periferiilor oraelor i umplerea spaiilor deschise cu suprafee construite (Ptroescu et al. 2004b). Trecerea spre domeniul construit s-a realizat n special din terenuri arabile sau chiar neproductive, la periferie, i din spaii verzi i foste zone industriale n orae, n acest mod fiind redus rezerva de spaiu i teren

89

biologic productiv, cu importan capital pentru asigurarea autonomiei oraelor (Ioj et al. 2011d). n cazul locuinelor n care s-au aplicat chestionare n muncipiul Bucureti, ponderea cea mai ridicat au avut-o cele cu 2 i 3 camere (36,4%, respectiv 37,9% din total), cele cu 1 camer i cu mai mult de 5 camere avnd ponderile cele mai mici (8,3%, respectiv 4,5%). Suprafaa medie a locuinelor analizate a fost de 67,8 m2 [10220 m2; 29,4], suprafaa locuibil fiind n medie de 26,05 m2/locuitor [396 m2/locuitor; 13,3], iar ncrctura pe o camer de 1,18 persoane [0,333,85 persoane/camer; 0,5]. De menionat este faptul c 44,6% din locuinele analizate nu respect cerinele minime legate de suprafaa util (Tabel 4.1).
Tabel 4.1 Cerine minime pentru locuine, conform Legii locuinei nr.114/1996.
Dormitoare Loc de luat masa Camer de zi Persoane per familie Spaii de depozitare Suprafa construit Suprafa util Buctrie ncperi sanitare Camere per locuin

Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8

Nr. 1 2 3 3 4 4 5 5

m2 18 18 18 19 20 21 22 22

m2 12 22 24 34 36 46 48

m2 2,5 3,0 3,0 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0

m2 5,0 5,0 5,5 5,5 6,0 6,0 6,5 6,5

m2 4,5 4,5 6,5 6,5 7,5 7,5 9,0 9,0

m2 2,0 2,0 2,5 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5

m2 37 52 66 74 87 93 107 110

m2 58 81 102 115 135 144 166 171

Inlimea liber minim a camerelor de locuit va fi de 2,55 m, la care se va asigura un volum minim de 15 m3 de persoan.In funcie de amplasamentul construciei, suprafeele construite pot avea abateri n limitele de 10%.

Volumul mediu al locuinelor analizate este de 175,41 m3 [26572 m3; 76], volumul mediu pe persoan fiind de 67,74 m3 [10250 m3/persoan; 35]. De menionat este faptul c doar 3 locuine, dintre cele evaluate, au un volum mai mic de 15 m3/persoan, cerin minima impus de Legea locuinei nr. 114/1996. Locuina convenabil, n raport cu care au fost delimitate modelele de locuire, reprezint acea locuina care prin gradul de satisfacere a raportului dintre cerina utilizatorului i caracteristicile sale, acoper la un moment dat necesitile eseniale de odihn, preparare a hranei, educaie i igien, asigurnd exigenele minimale impuse de Legea locuinei nr. 114/1996.
Analiza cerinelor minime pentru locuine (Tabel 4.1) a fost realizat n raport cu raport cu valorile indicilor de locuire pentru gospodriile investigate (

Tabel 4.2).

90

Tabel 4.2 Distribuia indicilor de locuire n locuinele analizate din municipiul Bucureti
Suprafaa total m2 Clase Sub 25 25,049,9 50,074,9 75,099,9 Peste 100 Numr locuine 8 35 111 46 15 Suprafaa locuibil pe locuitor (m2/locuitor) Numr Clase locuine Sub 10 6 10,014,9 22 15,029,9 124 30,049,9 48 Peste 50 15 Volum locuibil pe locuitor (m3/locuitor) Clase Sub 15 15,049,9 50,099,9 100,0149,9 Peste 150 Numr locuine 3 70 114 21 7 Numr de camere pe locuitor Clase Sub 0,5 0,50,74 0,751,99 2,002,49 Peste 2,5 Numr locuine 5 56 134 17 3

Astfel au fost delimitate cinci categorii de modele de locuire: modelul de locuire precar, cu suprafa redus a locuinei i cu un grad ridicat de ncrcare cu rezideni (3% din locuinele analizate); acest model apare n special n cartierele segregate (Ferentari, Giuleti-Srbi etc.) i la nivelul gospodriilor cu venituri foarte reduse, fiind n unele situaii (Fig. 4.3) asociat i cu deficiene n accesul la o serie de servicii publice, cum ar fi alimentarea cu ap, salubritatea, canalizarea etc.;

Fig. 4.3 Locuin ncadrat n modelul precar de locuire din cartierul Ferentari, municipiul Bucureti. Se observ suprafaa redus a construciei i aspectul i dotrile de tip rural (alimentare cu ap din foraj de mic adncime, hazna pentru colectarea apelor uzate menajere).

91

modelul de locuire mediu-inferior, corespunznd unui procent de 10% din locuinele analizate, unde exist o vulnerabilitate ridicat la degradarea condiiilor de locuire, determinat de suprafaa insuficient sau de numrul ridicat de locatari; acest model este specific imobilelor cu locuine de tip confort II i unifamiliale, frecvent ntlnite n apropierea platformelor industriale din municipiul Bucureti (Republica, Faur, IMGB); modelul de locuire mediu, unde valorile indicilor de locuire corespund fondului locativ majoritar din municipiul Bucureti (58%) cu valori medii nregistrate la nivelul parametrilor analizai; modelul de locuire mediu-superior, corespunznd la 22% din locuine, unde indicii de locuire nregistreaz valori peste cele medii; acestea sunt caracteristice spaiilor rezideniale construite dup 1970, situate totui periferic n raport cu multe dotri urbane; modelul de locuire de lux (Fig. 4.4), corespunznd unei suprafee locuibile apreciabile, dar ocupat de un numr redus de persoane (7% din locuinele analizate); acest model se ntlnete n cartierele vechi de lux ale Bucuretiului (de exemplu Kiseleff), n unele spaiile rezideniale noi (individuale i colective), amplasate de obicei n proximitatea zonelor verzi.

Fig. 4.4. Locuin unifamilial ncadrat n modelul de locuire de lux. Supradimensionarea construciei n raport cu nevoile individuale se constituie n problem principal a acestui model de locuire.

Din punct de vedere al calitii mediului, importante sunt n special extremele care indic vulnerabilitate social (modelul precar) i agresivitate fa de mediu (modelul de lux). De asemenea, modelul de locuire mediu este un indicator al disponibilitii de spaiu pentru locuine (lund n calcul i

92

dezvoltarea pe vertical), al confortului locuirii, resurselor financiare existente i al agresivitii asupra mediului prin rezidenial. 4.1.2. Energie Dintre modelele de consum legate de utilizarea energiei au fost considerate relevante pentru analiz modalitile de producere a agentului termic (producie) i de climatizare (consum), izolarea termic i comportamentele economice (reducere a consumului). 4.1.2.1. Producerea agentului termic Producerea agentului termic pentru nclzire reprezint o component nelipsit n spaiile de locuit din Romnia, lucru datorat condiiilor climatice ce impun utilizarea nclzirii cel puin n timpul iernii (Melikov 2004). Ele au o importan deosebit n meninerea confortului termic, igienei i securitii populaiei, dar i n influenarea concentraiilor de noxe din aerul interior (Ptroescu et al. 2010). n municipiul Bucureti au fost identificate cinci metode de nclzire a locuinelor. Reeaua centralizat de furnizare a cldurii (60% din locuinele analizate) ofer avantajul c delocalizeaz problemele de mediu n raport cu spaiile rezideniale, concentrndu-le la nivelul centralelor electrotermice (CET-uri), aflate de obicei la distane apreciabile n raport cu spaiile de locuit. Centralele de bloc (12% din locuinele analizate) reprezint cea mai eficient, economic i ecologic, form de producere a energiei termice, ntruct prezint flexibilitate n funcionare (adaptare permanent i rapid la condiiile meteorologice i la nevoile locatarilor) i pierderi minime pe reea (Enache et al. 2006). Dei n interiorul locuinelor riscurile de mediu sunt similare cu cele ale reelelor centralizate, trebuie menionate riscurile foarte ridicate legate de funcionarea centralei (risc de explozie, de acumulare a compuilor de ardere). Acest model de producere a energiei termice se ntlnete n special n noile complexe rezideniale. Centralele de apartament (25% din situaii) sunt echipamente care au nceput s nlocuiasc sistemele clasice de nclzire. n marile complexe de locuine, debranarea de la reeaua central de distribuie a agentului termic, dincolo de eficiena economic de moment, ridic mari probleme legate de managementul calitii mediului interior, mai ales n situaia n care noxele rezultate din procesul de ardere a combustibililor utilizai nu sunt gestio nate corespunztor, neexistnd ci specializate de evacuare. De asemenea, eficiena lor depinde de funcionarea corespunztoare a instalaiilor de nclzire din imobilele ori apartamentele nvecinate. Echipamentele electrice (calorifere electrice, radiatoare, aeroterme) sunt utilizate mai ales n locuinele debranate de la sistemul public (2% din

93

situaii) i n complementaritate cu sistemul centralizat (n special n locuinele cu copii sub 6 ani). n cazul lor, problemele sunt determinate de consumul foarte ridicat de energie electric i n consecin de mrirea costurilor locuirii. Utilizarea aragazelor pentru nclzirea locuinelor (1% din locuine folosesc aceat metod exclusiv, iar 6% n complementaritate cu alte sisteme) n contextul existenei unei ventilri deficitare a imobilelor are consecine serioase asupra calitii aerului i indirect induce disfuncionaliti n locuire i prin afectarea strii de sntate a populaiei (Enache et al. 2006). La nivel naional, n mediul urban s-au dezvoltat sub influena urbanului se observ o tendin de renunare la utilizarea sistemului centralizat de nclzire i nlocuirea lui cu cel individual (centrale de i mobil ori proprii). n mediul rural i n periferiile structurale i funcionale ale oraelor (Stan 2009), utilizarea combustibililor fosili, dar i a altor materiale combustibile (cauciuc, materiale plastice, resturi din lemn etc.) are o proiecie direct n calitatea mediului interior i exterior i deci a strii de sntate a rezidenilor. n aceste cazuri, expunerea populaiei la noxe cu caracter periculos este foarte ridicat, evaluarea morbiditii find absolut necesar ndeosebi la copii i vrstnici (Baker et al. 2001). 4.1.2.2. Climatizarea Climatizarea locuinelor reprezint ansamblul de operaii prin care aerul dintr-o ncpere este meninut artificial la o anumit temperatur, umiditate i/sau puritate, fiind o component opional a locuirii (Clausen et al. 2003). n municipiul Bucureti, au fost identificate dou modele de consum legate de prezena i absena aparatelor de aer condiionat n locuine. Aparatele de aer condiionat sunt prezente n 41% din locuinele analizate, n majoritatea situaiilor (75%) existnd un singur aparat (Fig. 4.5). Numrul mai mare de uniti per locuin (maxim 5 n locuinele analizate) este asociat cu mrimea suprafaei locuibile. Nivelul de dotare cu aparate de aer condiionat n locuinele analizate este de 178 aparate la 1 000 locuitori i 0,55 aparate per gospodrie. Aparatele de aer condiionat sunt utilizate, frecvent, n perioada iunie septembrie, durata medie de folosire fiind de 4,5 ore pe zi. n ceea ce privete tipul de agent de rcire folosit, n 73% din cazuri rspunsul a fost Nu tiu, iar 25% au menionat freonul (2% nu au rspuns la ntrebare). n prezent, circa 60% din aparatele de aer condiionat existente pe piaa romneasc funcioneaz cu freon CFC-12 (Ioja, 2008), extrem de agresiv pentru sntatea populaiei i inclus n categoria gazelor care afecteaz stratul de ozon (Roah et al. 2005). Majoritatea aparatelor au fost achiziionate n ultimii 5 ani (82%), iar 61% dintre acestea au fost cel puin

94

odat realimentate cu agent de rcire. Procesul atrage atenia asupra contribuiei aparatelor de aer condiionat la ncrcarea aerului extern cu compui utilizai ca ageni de rcire (Alvarez et al. 1996). Aparatele de aer condiionat, n situaia n care filtrele nu sunt curate periodic, se constituie i ntr-o surs care aduce n aerul interior particule n suspensie, unele dintre acestea fiind foarte active microbiologic (Molina et al. 1989).

Fig. 4.5 Distribuia aparatelor de aer condiionat n locuinele analizate din municipiul Bucureti. Absena aparatelor de aer condiionat este mai frecvent n locuinele amplasate n cartierele periferice ale municipiului Bucureti.

95

n plus, aparatele de aer condiionat transfer disfuncionalitile legate de cldur i umiditate din interior n exterior, unde accentueaz disconfortul termic i genereaz zgomot (Ioj et al. 2008). Lipsa aparatelor de aer condiionat, specific n 59% din locuinele analizate, este compensat n unele situaii de utilizarea ventilatoarelor. Spre deosebire de aparatele de aer condiionat, ventilatoarele sunt utilizate n gospodriile cu venituri mai mici sau care sunt preocupate de meninerea strii de sntate a rezidenilor. Ele sunt utilizate n 30% din gospodriile analizate, cu o pondere de 220 aparate la 100 locuitori i 0,35 aparate per gospodrie. 4.1.2.3. Comportamentele ecologice Meninerea la un nivel relativ redus al costurilor energiei electrice i termice (n special datorit subveniilor acordate de ctre stat sau prin gsirea unor noi forme de energie mai rentabile economic) au favorizat o amplificare a consumului i un interes moderat fa de economisirea energiei. Astfel, n 83,8% din locuinele analizate din municipiul Bucureti exist preocupare pentru stingerea luminii ori a ntreruperii funcionrii altor aparate electrice, electronice i electrocasnice n momentul prsirii camerei ori a locuinei, comportament justificat prin dorina de a economisi energia electric i deci de a reduce costurile utilizrii ei. Aceast preocupare este completat de utilizarea pe scar tot mai larg a becurilor economice (51,9 % dintre locuinele analizate, unde ponderea acestora variaz ntre 30100% din totalul becurilor din locuin) i a aparatelor electrocasnice ncadrate cel puin n clasa A din punct de vedere energetic (53,1% din situaii). n cazul energiei termice, prezena repartitoarelor de costuri n 75% din locuinele analizate evideniaz dorina de control i reducere a costurilor locuirii dar i o grij pentru raionalizarea consumului. 4.1.3. Alimentaie Alimentaia reprezint o component esenial a modelelor de consum ale populaiei, relaionat predominant cu activitile din spaiile rezideniale. Modul de satisfacere a nevoilor de hran prezint o variabilitate temporal foarte ridicat i depinde de veniturile din gospodrie, de preferinele individuale ale locuitorilor, de restriciile de ordin religios sau cultural, de obiceiuri, de structura pe grupe de vrst i sexe, de educaie ori de accesibilitatea hranei (Stanciu 2006). Alimentaia influeneaz semnificativ cantitatea i compoziia deeurilor, consumul de ap, resurse energetice i energie (Gerbens-Leenes et al. 2010). Dimensiunea acestor probleme depinde direct de numrul de locuitori din gospodrie, de modelul ales pentru satisfacerea nevoilor biologice ale acestora (modul i frecvena de preparare a hranei n locuin,

96

gradul de utilizare al preparatelor i semipreparatelor, generatoare de deeuri din ambalaje) ori de ponderea alimentelor care se transform n deeuri. Astfel, prepararea hranei n locuin reprezint o activitate ndreptat spre acoperirea unei nevoi fiziologice, fiind caracteristic pentru 98,1% dintre locuinele analizate din municipiul Bucureti. n 37% din situaii, prepararea hranei se realizeaz zilnic (Fig. 4.6).

Fig. 4.6 Frecvena preparrii hranei n locuinele analizate din municipiul Bucureti (2011).

Pentru prepararea hranei se utilizeaz aragaze i maini de gtit, care utilizeaz n 97,2% din cazuri gazele naturale drept combustibil (n 2,8% folosesc curentul electric sau lemnul). Prezena lor este relaionat cu existena branrii la reeaua de alimentare cu gaze ori de accesibilitatea serviciilor de distribuie a buteliilor cu gaz. Gradul de dotare a locuinelor este de 320 aragaze la 1 000 persoane. Complementar aragazelor, tot mai multe spaii de locuit sunt dotate cu cuptoare cu microunde (206 aparate la 1 000 persoane, cel puin un astfel de dispozitiv fiind prezent n 63% dintre locuine). Dimensiunea efectelor negative generate de activitile de preparare a hranei n locuin este funcie de eficiena proceselor de ardere, de modul de preparare i tipul hranei preparate, modul de ventilare a locuinei, dar i de modalitile de evacuare a noxelor (prezena hotelor ori a altor sisteme de evacuare direct ori forat a noxelor). Relaionat cu alimentaia este i prezena frigiderelor i combinelor frigorifice, impus de condiiile climatice, precum i de lipsa unor anexe

97

gospodreti complementare (de exemplu beciuri). Acestea sunt prezente n toate locuinele analizate n studiu, gradul de nzestrare fiind de 352 de frigidere la 1 000 locuitori (1,08 aparate per gospodrie). Dintre acestea 51% au agent de rcire ecologic, iar 77% sunt cel puin din clasa A (eficiente energetic). Majoritatea frigiderelor au o vechime de 25 ani (45%). n toate situaiile, frigiderele sunt amplasate n buctrii i pe holuri, incidena asupra calitii mediului intern fiind de obicei mic. n cazul locuinelor de mici dimensiuni, problemele legate de funcionarea frigiderelor se refer la zgomot, mirosuri (n cazul igienizrii defectuoase) i nclzirea aerului interior. n cazul agenilor de rcire, pierderile sunt nesemnificative i nu pot fi considerate o surs reprezentativ n aerul interior. 4.1.4. Curenie, igien i estetic Salubrizarea locuinelor este o component esenial a locuirii, dependent de factori permaneni (caracteristicile construciei, specificul vecintilor, accesibilitatea la diferite reele tehnico-edilitare) i de factori conjuncturali (frecvena activitilor de igienizare ori de combatere a organismelor nedorite, gradul de nzestrare cu echipamente utilizate pentru curenie). n locuinele analizate din municipiul Bucureti, vechimea ultimei renovri este predominant de 13 ani (35,2%), doar n 9,1% din locuine fiind mai mare de 10 ani (Fig. 4.7). Dincolo de ndeprtarea unor probleme ce se acumuleaz n timp (de exemplu igrasia, prezena microorganismelor), renovrile presupun i introducerea prin finisaje a unor substane i materiale noi (de exemplu vopsele lavabile, parchet melaminat). Astfel, finisajele i decoraiunile interioare contribuie semnificativ la ncrcarea cu compui organici volatili, particule n suspensie, amoniac, formaldehid, radon (Spaul 1994). n cazul locuinelor analizate se observ c ponderea utilizrii vopselelor lavabile este de 88%, cu un procent de 98% pentru locuinele n care s-au realizat renovri n ultimii 5 ani. Dincolo de faptul c vopselele lavabile eman substane cu caracter cancerigen n aerul interior (Kostiainen 1995, Colombo et al. 1991, Lundgren et al. 1994), trebuie evideniate i problemele pe care le cauzeaz dat fiind blocarea ventilrii prin intermediul pereilor i stimularea dezvoltrii microorganismelor iubitoare de umiditate. Finisajele de tip calciu, hum, vopselelor n ulei ori var se regsesc predominant n cazul locuinelor care nu au fost renovate n ultimii 10 ani. La nivelul pardoselei, s-a constatat dominana suprafeelor acoperite de parchet (41%), parchet melaminat (33%) i linoleum (22 %). n cazul bilor i buctriilor, n 74% din situaii se utilizeaz gresia. Dincolo de efectul estetic evident al acestor suprafee, devine ca stringent necesitatea utilizrii

98

produselor de curenie, multe pe baz de substane dezinfectante, ce determin noi intrri de substane n aerul interior (Ioj et al. 2011c).

Fig. 4.7 Ponderea locuinelor funcie de vechimea ultimei renovri n municipiul Bucureti. n intervalul 20072010, date fiind posibilitile financiare, au fost realizate cele mai multe renovri ale locuinelor.

n plus, aceste suprafee sunt n 74% din cazuri acoperite de covoare, care ridic probleme foarte delicate la nivelul calitii aerului interior, fiind stocatoare de particule n suspensie. n cele mai multe situaii (34,6%) covoarele se gsesc n toate camerele i acoper aproape integral suprafaa podelelor. n 39% din locuine, covoarele se regsesc numai n camerele de odihn, fiind percepute ca o modalitate de cretere a esteticii i a confortului termic. n 26% din locuine covoarele ocup suprafee reduse sau chiar lipsesc (3,4%), situaia fiind caracteristic locuinelor cu pardoseli de gresie ori parchet laminat. Printre amenajrile interioare, importante pentru estetica ambientului, creterea intimitii ori gestionarea luminii din exterior, un loc aparte l ocup draperiile i perdelele, ntlnite n 92% din locuinele analizate. Ele au un rol important n stocarea prafului i n generarea unor substane noi n mediul interior, funcie de materialele din care sunt realizate. Astfel, tendina de omogenizare a finisajelor este evident i este ndreptat din pcate spre o mbuntire a esteticii i a confortului, i nu spre mbuntirea calitii locuirii ori a sanogenezei locatarilor.

99

Dintre echipamentele electrice, importante pentru meninerea cureniei n locuine menionm mainile de splat i aspiratoarele. Mainile de splat reprezint o dotare care lipsete doar n 6,2% din locuinele chestionate. Prezena lor este relaionat cu existena unui volum util constant i suficient de ap de calitate corespunztoare (de preferat racord la reeaua de alimentare cu ap) i de un spaiu suficient pentru a prelua aceast funcie n interiorul locuinei. De altfel, locuinele care nu dein main de splat au suprafee sub 30 m2. Nivelul de nzestrare al populaiei este de 308 maini de splat la 1 000 locuitori, cu o prezen de 0,96 maini de splat per gospodrie. 82% dintre locuine dein maini de splat cu funcie de economisire a apei, iar 71% de economisire a energiei. Ponderea ridicat a acestor funcii este justificat prin faptul c 66% din mainile de splat au fost achiziionate n ultimii 5 ani, cnd problemele legate de costurile apei i a energiei electrice au devenit o preocupare normal a utilizatorilor. Aspiratoarele au rolul de a rezolva parial problemele generate de depirile indicatorului pulberi n suspensie n aerul intern. Nivelul de nzestrare n locuinele analizate este de 326 aspiratoare la 1 000 locuitori i un aparat per gospodrie, cu o absen doar n 5,4% din gospodrii. Important pentru meninerea igienei n locuin este i combaterea duntorilor. Legat de folosirea substanelor chimice pentru combaterea duntorilor, frecvena utilizrii este destul de redus (27,8% niciodat i 24,1% mai rar dect o dat pe an). Doar n 5,56% din situaii se confirm utilizarea substanelor chimice de mai multe ori pe lun, 8,33% le ntrebuineaz lunar, iar 17,6% de 2-3 ori pe an. n cele mai multe situaii substanele chimice se folosesc pentru combaterea gndacilor (42%), moliilor (29,8%) i narilor (29,7%). Nivelul de utilizare a substanelor chimice pentru combaterea duntorilor este mult mai ridicat n locuinele din muncipiul Bucureti dect arat rezultatele aplicrii chestionarului, acest fapt datorndu-se percepiei locatarilor. Multe persoane nu percep ca substane chimice nocive produsele consumate n acest scop cum ar fi insecticidele pentru nari i molii, naftalina, extractele de lavand, sprayurile, pastilele de nari etc. 4.1.5. Recreere Una dintre funciile eseniale ale spaiilor rezideniale o reprezint furnizarea de servicii de agrement i recreere pentru locuitori (Derer 1985). Indiferent dac acestea sunt meninute n mediul intern sau sunt transferate n exterior, prezena lor este obligatorie pentru asigurarea confortului locuirii.

100

4.1.5.1. Dotri pentru recreere i agrement n interiorul locuinelor Activitile sedentare de recreere i agrement tind s ocupe o pondere din ce n ce mai ridicat din timpul petrecut n interiorul locuinelor. Dintre acestea vizionarea diferitelor emisiuni de televiziune i utilizarea calculatoarelor par s reprezinte dou dintre principalele opiuni de recreere i agrement ale populaiei. Fenomenul este determinat, n primul rnd, de disponibilitatea televizoarelor, de gradul ridicat de acoperire i preul accesibil al reelelor de televiziune prin cablu. Nivelul de nzestrare al populaiei cu televizoare n locuinele analizate este de 612 la 1 000 locuitori, respectiv n medie 2 televizoare per gospodrie. Absena televizoarelor a fost semnalat n doar 2,7% din locuine, n cea mai mare parte a locuinelor fiind dou (40%) i respectiv un televizor (32,7%). Majoritatea televizoarelor au o vechime de 25 ani (38,5%) i 510 ani (31%). Scderea importanei dispozitivelor de redare a sunetului n defavoarea calculatoarelor i televizoarelor este evideniat de nivelul oarecum redus de nzestrare cu radiouri i casetofoane (357 aparate la 1 000 locuitori i respectiv 1 per gospodrie, cu o absen la 28,8% din gospodrii). Calculatoarele i ndeosebi laptopurile sunt o component mai recent a spaiilor de locuit, ns gradul de nzestrare a cunoscut o ascensiune puternic n ultimul deceniu (643 calculatoare la 1 000 locuitori, 2 calculatoare per gospodrie). Ele lipsesc doar n 7% din gospodrii, iar prezena lor tinde s suplineasc televizoarele i aparatele de redare a sunetului. De altfel, spectrul de activiti pentru care sunt folosite calculatoarele a crescut considerabil, reprezentative fiind comunicarea, vizionarea de imagini i filme (inclusiv de televiziune), practicarea de jocuri ori desfurarea unor activiti profesionale. 4.1.5.2. Animalele de companie i plantele decorative Animalele de companie i plantele decorative au devenit o component obinuit a locuinelor din mediile urbane mari, ncercnd s compenseze deficitul acut de mediu natural specific acestor spaii (Antrop 2004), s acopere nevoia de afeciune a oamenilor (Wood et al. 2005), s contribuie la ameliorarea strii de sntate a populaiei (Chen et al. 2010, Serpell 1991, Wood et al. 2005) ori s mbunteasc relaiile sociale (Kubinyi et al. 2009). n Australia, 65% din gospodriile din mediul urban dein cel puin un animal de companie, valoare apropiat de cea din SUA (62%) i considerat a fi mai ridicat dect n spaiul european, unde doar 46% dintre familii au n ngrijire un animal de companie. De remarcat, procentul de 2030% din gospodrii n care animalul de companie preferat este cinele (Cutt et al. 2007, Slater et al. 2008).

101

Dincolo de rolul lor foarte important n profil urban, animalele de companie i plantele decorative au generat noi probleme n mediul intern i extern: boli (Cutt et al. 2007), apariia mirosurilor neplcute (Lee et al. 2009), zgomot (Gidlof-Gunnarsson i Ohrstrom 2007), insalubritate (Schofield et al. 2005) i, implicit, dezvoltarea de noi situaii conflictuale (Wood et al. 2005). n analiza ntreprins n municipiul Bucureti, animalele de companie au fost ntlnite n 27,6% din locuine, i doar n 13,8% dintre situaii s-a nregistrat prezena unui singur animal. Dup rata prezenei, cele mai multe animale sunt pisici i cini, alturi de care, cu o pondere relativ redus, apar petii i psrile exotice (Tabel 4.3).
Tabel 4.3 Prezena animalelor de companie n locuinele analizate din municipiul Bucureti (2011)
Numr de animale Prezena animalelor de companie n locuine (% din total locuine) pisici cini psri reptile peti altele Numr locuine

0 exemplare 1 exemplar 2 exemplare 3 exemplare 4 exemplare Peste 5 exemplare

84,6 10,4 3,0 1,2 0,4 0,4

89,1 9,3 1,2 0,4 0,0 0,0

95,0 2,3 2,7 0,0 0,0 0,0

99,2 0,0 0,4 0,4 0,0 0,0

98,4 0,8 0,0 0,0 0,0 0,8

98,8 0,8 0,4 0,0 0,0 0,0

189 36 24 6 1 5

Plantele decorative au un rol important n mbuntirea calitii mediului interior, ns n multe situaii ele contribuie la adugarea n compoziia aerului interior a unor substane noi, unele active biologic, conducnd la degradarea calitii mediului intern prin compui alergeni, mirosuri, compui organici volatili ori pesticide (Wallace et al. 1987). Dintre cele 257 locuine analizate, 75% aveau plante decorative, n cele mai multe cazuri (respectiv 48,2%), numrul lor variind ntre 1-10 (Fig. 4.8). Numrul mediu de plante decorative n locuinele analizate este de 11 ([0, 50], 12,5). Dintre speciile preferate n locuinele din municipiul Bucureti se remarc ficuii, mucatele, trandafirii, orhideele, violete de Parma, dracenele, yucca, petuniile, regina nopii, crinii, cerceluii, leandrul, iedera, begoniile, bromelia, cactuii, bambusul, prezena lor fiind semnalat n camere de zi, dormitoare sau n aranjamentele florale de pe balcoane, funcie de nevoia de spaiu i cretere i de lumin (Fig. 4.9).

102

Fig. 4.8 Variaia numrului de plante prezente n locuinele analizate din municipiul Bucureti. Prezena plantelor decorative n locuine tinde s devin o component normal a modelelor de locuire

Fig. 4.9. Distribuia pe camere a ponderii plantelor decorative n locuinele analizate din municipiul Bucureti. n cadrul locuinelor, nu exist spaii special alocate plantelor decorative, ele fiind percepute, n majoritatea cazurilor, ca o form de ameliorare a calitii mediului interior.

103

4.1.6. Substane periculoase utilizate n locuin Tendina de a stoca pe termen mediu i lung produse utilizabile n gospodrie este legat direct de nevoia de confort i de siguran a populaiei. Cantiti apreciabile de produse alimentare, textile, nclminte, cri, mobil, aparate electrice, electronice i electrocasnice, produse chimice, medicamente se regsesc frecvent n locuine, destinate, n primul rnd unor poteniale utilizri. Aceste stocuri se transform de cele mai multe ori n deeuri, ntruct produsele i pierd adesea valoarea de utilizare datorit caracterului perisabil, a nlocuirii lor cu alte produse mai bune sau mai atractive ntr-un timp relativ scurt. Prin depozitarea lor n locuine, materialele stocate contribuie la generarea i adugarea de disfuncii n mediul intern, procese ce au proiecie direct n confortul i n calitatea mediului interior. Reinem n acest sens: creterea diversitii substanelor i a tipurilor de populaii de microorganisme din mediul intern; scderea suprafeei disponibile pentru alte folosine; accentuarea riscului de conversie a unor spaii interioare (bi de serviciu, balcoane) ctre funcia de depozitare; amplificarea riscului de apariie a unor accidente (de exemplu, incendii, ingerarea unor substane toxice); creterea riscului de apariie i dezvoltare a unor animale oportuniste (gndaci, furnici). n 77,8% din locuinele analizate din municipiul Bucureti exist boxe n cadrul locuinelor, utilizate pentru depozitarea produselor alimentare (35%), depozitarea nclmintei (34%), sculelor i echipamentelor de ntreinere (34%), produselor de curenie (29%), hainelor (24 %) ori a altor produse (7%, respectiv valize, jucrii, aparate electrice). Absena boxelor este corelat cu suprafaa redus a locuinelor (n special la locuinele cu o singur camer), dar i cu modificrile realizate n interior (desfiinarea lor pentru lrgirea spaiului necesar locuirii), ndeosebi n locuinele colective. Rolul de spaiu de depozitare este preluat ori completat n 40% din situaii de balcoane, care n 60% din gospodrii sunt nchise, contribuind la internalizarea multor probleme de mediu n interiorul locuinelor. n cazul locuinelor din imobile colective, depozitarea diferitelor produse n balcoane amplific riscul de apariie a unor disfuncionaliti n caz de incendiu, cutremur etc. Dintre produsele depozitate n balcoane se detaeaz sculele i echipamentele electrice (26%), produsele alimentare (24%), produsele textile (7%), produsele chimice (6%) i mobil veche (6%). De menionat c, n 7% din situaii, balcoanele sunt folosite ca spaii de depozitare a deeurilor reciclabile (n special hrtie, sticl, PET-uri).

104

n afara funciei de depozitare de substane i materiale diverse, balcoanele mai sunt folosite pentru uscarea rufelor (60,2%) ori ca spaiu pentru amplasarea plantelor decorative (28,7%). n ambele situaii, n cazul n care balcoanele sunt nchise, o parte din efectele negative (creterea umezelii, mirosurile de detergeni i respectiv de pmnt, apariia agenilor alergeni) se transfer n mediul interior al locuinei. Din categoria produselor depozitate n locuine cu potenial negativ asupra calitii mediului intern, amintim i medicamentele, substane chimice active din punct de vedere biologic, care cresc riscul de intoxicare (n special la copii). n majoritatea cazurilor, medicamentele sunt depozitate n camera de zi (30,6%), dormitoare (24,1%) i buctrii (14,8%), celelalte locaii fiind nereprezentative din punct de vedere al ponderii. De menionat c n 15,7% din situaii nu exist un loc clar de stocare al medicamentelor, acestea fiind ntlnite n majoritatea camerelor. Atrage atenia n special ponderea ridicat de depozitare a medicamentelor n dormitoare, acolo unde completeaz spectrul de produse depozitate necorespunztor (cri, aparate electronice, covoare etc.). Tot n categoria bunurilor depozitate n locuine se ncadreaz i crile, prezente n 87,96 % din locuinele analizate din municipiul Bucureti. Ele sunt depozitare de pulberi n suspensie, unele dintre acestea cu potenial alergen foarte ridicat (dat fiind favorizarea dezvoltrii acarienilor). De asemenea, ndeosebi n cazul crilor noi, apare problema compuilor organici volatili, din cauza vopselelor folosite la tiprire. Depozitarea crilor se realizeaz predominant n sufragerii (57,4%) i n camerele de dormit (32,4%), a doua situaie fiind destul de ngrijortoare datorit efectelor negative ce se pot resimi la nivelul strii de sntate a populaiei. n 5,56% din locuine crile sunt prezente n numr difereniat n toate camerele, situaie ntlnit frecvent n apartamentele cu dou camere. Modele de comportament sunt acelea care contribuie la creterea semnificativ a ponderii factorilor conjuncturali n influenarea calitii aerului interior. Fumatul, utilizarea aparatelor electrice i electrocasnice, utilizarea frecvent a substanelor chimice pentru igienizare, odorizarea prin aerosoli a aerului interior ori prezena animalelor de companie se constituie n factori conjuncturali, cu rol semnificativ n bilanul calitii mediului interior din spaiile rezideniale.

4.2.

Sursele de degradare externe

n afara problemelor de mediu autogenerate, spaiile rezideniale recepteaz i numeroase externaliti de mediu determinate de surse de degradare externe (Brandon et al. 1997). Sursele de degradare externe sunt reprezentate de ansamblul activitilor i amenajrilor antropice, aflate n exteriorul spaiilor de locuit, care adaug disfuncii cu potenial de afectare a sntii populaiei (Baker

105

et al. 2001), de distrugere, degradare sau de diminuare a valorii unor bunuri (imobile, finisaje, dotri interioare), de amplificare a unor costuri (ntreinere, igienizare etc.) ori de scdere a siguranei locuirii (Koren i Bisesi 2002). Se impune s subliniem c indiferent dac aciunea surselor de degradare externe este continu, periodic sau accidental, important este magnitudinea efectelor negative receptate i percepute de ctre locuitorii spaiilor rezideniale, care, n general, depinde de: caracteristicile surselor de degradare (dimensiune, specificul activitilor desfurate, modul de gestionare a externalitilor de mediu, distana n raport cu spaiile rezideniale); potenialul teritoriului de amplificare sau de atenuare a impacturilor negative (specificul fluxurilor naturale de materie i energie, eficiena funcionrii mecanismelor de autoreglare a mediului); adaptrile spaiilor rezideniale realizate pentru controlul impacturilor negative generate de sursele de degradare externe (spaii verzi, izolare termic); profilul rezidenilor (structur demografic, disponibilitate pentru acceptarea problemelor de mediu din exterior, nivel de culturalitate, posibiliti materiale); eficiena procesului administrativ i decizional (ncrederea populaiei n sistemul administrativ, modul de rezolvare a sesizrilor legate de semnalarea unor probleme de mediu). Disfuncionalitile determinate de sursele de degradare externe la nivelul spaiilor rezideniale sunt de cele mai multe ori rezultatul unor greeli de planificare a teritoriului i mediului. Astfel, aezrile umane se afl ntr-o continu transformare sub aciunea proceselor de dezvoltare, polarizare, transfer i abandon (Daniels 1999), materializarea acestora constnd n schimbrile survenite la nivelul structurii i funciilor asimilate ntr-un timp i un spaiu dat (Hasse i Lathrop 2003). Creterea suprafeei spaiilor construite i ocupate de infrastructurile publice, includerea n aezrile umane a funciilor periferice (zone industriale, spaii pentru servicii publice, pduri etc.), reconversia funciilor productive si de protecie sunt printre transformrile cele mai frecvente specifice aezrilor umane din Romnia, care au amplificat riscul de apariie al asocierilor de utilizri conflictuale sau potenial conflictuale ale spaiului. Pe fondul acestor mutaii, n localiti apar, concentrat ori dispersat, zone funcionale sau funcii al cror profil i cerine nu sunt compatibile cu cele existente ori cu viziunea strategic a autoritilor pentru planificarea durabil a teritoriului i nevoile populaiei (Beinat i van Drunen 1998). Aceste funcii juxstapuse genereaz n multe situaii contradicii funcionale, instabilitate i conflicte, conducnd la deteriorarea calitii mediului n spaiile rezideniale. Ele se materializeaza prin respingerea de

106

ctre ariile rezideniale a anumitor funcii din proximitate datorit existenei unor externaliti negative de amploare de ordin economic, social, environmental ori sanitar (Taleai et al. 2007). Dac pe plan mondial cele mai studiate asocieri legate de spaiile rezideniale sunt cele cu spaiile industriale (Brender et al. 2008, Powe i Willis 1998), depozitele de deeuri (Kuehn et al. 2007), instituiile sanitare (He et al. 2010, Rull et al. 2009) i fermele agricole (Rull et al. 2009), n Romnia planificatorii de spaiu i de mediu nu prioritizeaz pentru moment aceste relaii, dei ele sunt evidente n definirea calitii locuirii. La acestea se adaug prin efectele poteniale, dar fr o analiz atent a proieciei n calitatea locuirii din ansamblurile rezideniale bucuretene, asocierile cu liniile de nalt tensiune i cu antenele de emisie-recepie (Fig. 4.10).

Fig. 4.10. Prezena antenelor de radiocomunicaii n proximitatea spaiilor rezideniale (Turnul S.N. Radiocomunicaii S.A., oseaua Olteniei nr. 103) (2010). Influena polurii electromagnetice asupra sntii populaiei este o problem nc larg dezbtut la nivel tiinific.

Evalurile efectuate asupra surselor de degradare externe n raport cu calitatea locuirii i starea de sanogenez a rezidenilor au punctat pe plan mondial ca principale probleme de mediu, aspecte de ordin igienico-sanitar (Jim i Chen 2009), psihologic (Santarsiero et al. 2000), social (Hui et al. 2007), economic (Henderson i Thisse 2004) i environmental (Spongberg i Becks 2000).

107

4.2.1. Sursele de degradare industriale modelator al calitii mediului n spaiile rezideniale Dezvoltarea industrial a adus avantaje incontestabile n ultimele decenii ale secolului trecut i nceputul secolului al XXI-lea, contribuind la depirea unor obstacole importante n evoluia societii umane. Diversificarea resurselor utilizate de societatea actual, creterea rapiditii de realizare a amenajrilor antropice, eradicarea unor boli, ameliorarea semnificativa a condiiilor de locuire sunt printre ctigurile directe aduse de dezvoltarea industrial. n acelai timp ns, activitile industriale sunt generatoare de dispariti teritoriale foarte persistente (omaj, concentrarea populaiei i a spaiilor construite, imigraie, dezechilibre sociale, fragmentarea pn la pulverizare a spaiilor naturale) ce favorizeaz proliferarea unor fenomene nedorite (srcie, infracionalitate, monopol, segregare social, degradarea calitaii mediului, supraexploatarea resurselor, extindere haotic a suprafeelor construite) (Ioj et al. 2008). Rolul de surs de degradare a calitii mediului n aezrile umane este motivat prin faptul c spaiile industriale sunt: perturbatoare ale circuitelor biogeochimice la scara local, regional i global; consumatoare importante de resurse teritoriale (spaiu, ap, energie, materii prime) (Wali et al. 2010); generatoare de deeuri foarte diverse i n cantiti ridicate, unele avnd caracter periculos; utilizatoare de substane cu potenial de contaminare a terenurilor (metale grele, pesticide, acizi, baze, cianuri, produse petroliere); amplificatoare ale riscurilor tehnogene (incendii, explozii, expunere la substane toxice) (Assante-Duah 2002); principale cauze ale apariiei de zone critice din punct de vedere al strii mediului, att ca extensiune teritorial, ct i ca persisten; important cauz n degradarea strii de sntate a populaiei, n contextul n care ele se concentreaz n zonele cu aglomerri de populaie (Koren i Bisesi 2002). Dei iniial poziia lor era predominant periferic aezrilor umane (Chelcea 2004), prin expansiunea necontrolat a acestora, platformele i obiectivele industriale au fost n multe situaii asimilate urbanului i ncadrate n spaii rezideniale (Fig. 4.11). Mai mult, unele spaii industriale i-au dezvoltat n perioada comunist rezidenial propriu, dup principiul apropierii locuinei de locul de munc. n cazul majoritii activitilor industriale, impacturile negative persist pe o perioad mare de timp, un exemplu fiiind cel al contaminrii cu metale grele ori cu ageni biologici activi (Wali et al. 2010). Astfel, 68% dintre siturile contaminate din spaiul Uniunii Europene au origine industrial,

108

ponderea cea mai important ntre generatori avnd-o unitile de industrie chimic i petrochimic, urmate de cele care au aparinut industriei metalurgice i constructoare de maini. Dei fenomenul este cunoscut, doar 32% din spaiile contaminate sunt reabilitate (EEA 2011). mbuntirea strii mediului zonelor industriale destructurate este o problem extrem de complicat i costisitoare, ntrucat presupune o mobilizare semnificativ de resurse ndreptate spre dezvoltarea unei alternative viitoare de dezvoltare a spaiului, incluznd de multe ori ndeprtarea sau ameliorarea degradrilor istorice ale mediului. nlturarea problemelor istorice persistente (contaminare, insecuritate, fragmentare teritorial) este o condiie esenial pentru o eventual abordare a conservrii spaiilor industriale ori reconversia lor n rezidenial. Managementul zonelor contaminate industriale, care se poate realiza in situ (tratamente termice, biologice sau chimice) sau ex situ (prin excavarea materialului contaminat) presupune costuri de mediu semnificative foarte greu de suportat n faza postutilizare.

Fig. 4.11. Asocierea spaiilor industriale cu cele rezideniale, aflate n plan secund (zona Obor, municipiul Bucureti) (2009). Abandonul infrastructurii feroviare i riscul tehnogen aferent unitii de industrie chimic contribuie la adugarea unor factori de disconfort suplimentari la nivelul locuinelor de pe Strada Electronicii.

Modelele de evoluie post-nchidere a spaiilor industriale n scopul limitrii impactului asupra spaiilor rezideniale ori a utilizrii lor ca nou suport al acestora se pot canaliza pe urmtoarele direcii:

109

reactivare prin recondiionarea dotrilor existente (pstrarea activitii iniiale de pe amplasament cu eventuale retehnologizri); abandonare, cu sau fr msuri de conservare (Fig. 4.12); conversie structural (meninerea profilului industrial cu recondiionarea capitalului fizic); conversie funcional i/sau structural (schimbarea funciei, cu sau fr pstrarea capitalului fizic i istoric iniial) (Fig. 4.13);

Fig. 4.12. Moara lui Assan spaiu industrial abandonat cu proiecie semnificativ asupra calitii locuirii (2011). Instabilitatea construciilor, depozitele de deeuri neorganizate i oamenii fr adpost cresc gradul de insecuritate la nivelul spaiilor rezideniale situate pe oseaua tefan cel Mare i Strada Maina de Pine.

n municipiul Bucureti, agresivitatea surselor industriale este n scdere, n contextul procesului de restructurare i relocare a activitilor industriale. Totui conversia funcional nu a eliminat efectele negative asupra spaiilor rezideniale, abandonul terenurilor i cldirilor, nivelul ridicat de contaminare a siturilor industriale, transformarea n funciuni cu agresivitate urban ridicat, genernd efecte care n timp afecteaz stabilitatea ecosistemului urban. Dintre sursele industriale active se remarc cele incluse n categoria de risc tehnogen ridicat, dup Directiva IPPC (de exemplu, CET-urile, unitile de pe platformele industriale Obor, Industriilor).

110

Fig. 4.13. Conversia funcional i conservarea patrimoniului industrial Poligrafia Bucureti (Bd. Iancu de Hunedoara) (2011). nlocuirea unei zone industriale abandonate cu un spaiu de afaceri, pstrnd elemente estetice exterioare, a contribuit la ameliorarea calitii mediului pentru rezidenialul din proximitate.

Dintre cartierele rezideniale care recepteaz impacturi generate de sursele industriale active sau restructurate, amintim zonele situate n proximitatea platformelor industriale Obor, PanduriViilor, Dudeti Policolor, FaurRepublica, IMGB i Industriilor (Fig. 4.14). n sectorul 3, analiza de detaliu a permis identificarea mai multor areale critice n care spaiile industriale dein locul prioritar n generarea de impacturi negative asupra rezidenialului din proximitate (Fig. 4.15). Astfel, se disting arealele: Vitan-Dudeti, unde unitile industriale Crinul, Biofarm, Flaros, afecteaz rezidenialul colectiv de pe strada Nerva Traian, iar ICMA, Utilaj Transport, Energoreparaii i Starconfex au influen direct asupra imobilelor amplasate la vest de strada Fizicienilor i pe Bulevardul Camil Ressu; Dristor, n care fosta fabric Unirea a fost nlocuit de recentul spaiu rezidenial New Town; partea de est a cartierului Titan de-a lungul B-dului 1 Decembrie 1918 care recepteaz proiecia uzinelor Faur i Republica.

111

Fig. 4.14. Amplasarea zonelor rezideniale n raport cu sursele industriale de degradare a mediului n municipiul Bucureti (prelucrare dup ortofotoplanurile din 2005). Se observ localizarea lor preponderent periferic, cu precdere n vecintatea rezidenialului individual, n cazul unitilor industriale antebelice, i colectiv, n cazul celor postbelice.

112

Fig. 4.15. Distana dintre spaiile industriale i rezidenial n sectorului 3 al municipiului Bucureti. Apropierea locuinelor individuale de spaiile industriale, n multe situaii din cauza expansiunii urbane produs dup 1990, se constituie ntr -o problem urbanistic important.

4.2.2. Sursele de degradare medicale amplificator al riscurilor biologice n spaiile rezideniale Sursele medicale de degradare cumuleaz ansamblul activitilor din spitale, policlinici, cabinete medicale, laboratoare ori farmacii. Asocierea cu spaiile rezideniale s-a constatat n multe ri ale lumii c amplific riscul de mbolnvire a populaiei, expunerea la zgomot (datorit ambulanelor), la diferite substane chimice i forme de radiaie, insecuritate (n special la spitalele de boli nervoase) i disconfortul locuirii (Andrade et al. 2012). Proiecia acestor surse de degradare este determinat de faptul c ele se afl foarte aproape de spaiile rezideniale, iar n cazul unor cabinete medicale chiar la parterul blocurilor sau n interiorul lor. Reprezentative n acest sens sunt Spitalul de boli infecioase Matei Bal (Fig. 4.16), Spitalul clinic de urgen Floreasca, Spitalul Clinic Colentina, Spitalul clinic

113

Bagdasar (Fig. 4.17), pentru a citat numai cteva exemple din municipiul Bucureti.

Fig. 4.16. Distribuia surselor medicale - Spitalul clinic Colentina i Institutul de boli infecioase Matei Bal n raport cu spaiile rezideniale. Riscul biologic indus de unitile sanitare din acest areal este influenat de prezena n proximitate a diferitelor categorii de rezidenial.

Dintre sursele medicale de dimensiuni mai mici, dar cu proiecie n calitatea mediului spaiilor rezideniale, atragem atenia asupra cabinetelor medicale situate n interiorul imobilelor de locuit (cabinete de medicin de familie, cabinete stomatologice, cabinete ce ofer tratamente pe baz de laser etc.). n asemenea cazuri, este foarte important s fie evaluat incidena lor n starea de sntate a populaiei din aceste imobile, precum i diversitatea riscurilor la care este expus.

114

Fig. 4.17 Raportul dintre sursele medicale i spaii rezideniale n cartierul Berceni (n plan apropiat Spitalul Clinic de Urgen Prof. Dr. Bagdasar-Arseni). Vecintatea unui spital de urgen atrage un trafic important de ambulane i implicit o cretere a incidenei zgomotului.

4.2.3. Transporturile Transporturile reprezint o component definitorie a tuturor aezrilor umane i o important surs de disfuncionaliti de mediu prin trafic, spaiile de circulaie, de transfer (aeroporturi, gri, autogri, porturi) i de staionare temporar (depouri, autobaze, garaje, parcri) (Samaras i Sorensen 1999). Consumul de spaiu, zgomotul, vibraiile, aportul de cldur, riscul tehnologic (accidentele) i numeroasele noxe evacuate (n special compui organici volatili, particule n suspensie, oxizi de carbon, azot i sulf) sunt cele mai frecvente probleme asociate cu transporturile (Ptroescu et al. 2004a). Componenta cu agresivitatea cea mai ridicat este legat de trafic. Traficul rutier, feroviar i aerian i amplific impactul asupra mediului urban proporional cu: creterea numrului de vehicule i a capacitii lor; proximitatea n raport cu spaiile rezideniale; amplificarea gradului de uzur a infrastructrurilor i a vehiculelor participante la trafic. Astfel, spaiile cele mai afectate de problemele specifice fiecrei categorii de trafic sunt cele situate n lungul axelor majore de infrastru ctur

115

rutier, a liniilor de tramvai, respectiv a coridoarelor de zbor n cazul traficului aerian. n cazul traficului rutier este important i componenta legat de spaiile de parcare, devenit o disfuncionalitate a mediilor urbane mari i mijlocii din Romnia, ce tinde s transforme oraul ntr-un ecosistem din ce n ce mai artificializat. Astfel, tendina de nlocuire a suprafeelor verzi cu spaii de parcare este o greeal urbanistic major ce se reflect deja n degradarea calitii locuirii n interiorul spaiilor de locuit (Ptroescu et al. 2011a). n municipiul Bucureti, tendina este de nlocuire a spaiilor verzi din proximitatea blocurilor cu spaii de parcare, ceea ce nseamn distrugerea unui filtru cu rol n ameliorarea calitii mediului n spaiile de locuit (Ioj et al. 2010b). n plus, spaiile de parcare accesibilizeaz o serie de poluani pentru aerul interior, reprezentativi n acest sens fiind compuii organici volatili, gazele de ardere i o serie de particule n suspensie (praful rezultat din erodarea anvelopelor, plcuelor de frn ori de ambreiaj) (Samaras i Sorensen 1999). n spaiile analizate s-a observat c numrul de autovehicule per apartament a depit cu mult valoarea recomandat pentru dimensionarea spaiilor de parcare conform prevederilor Regulamentului General de Urbanism (2-5 locuri de parcare per imobil de tip P+10) (HG 525, 1997), avnd frecvent valori medii ntre 7-12 autovehicule per imobil. Excedentul de autovehicule reprezint de fapt componenta care ocup spaiile de circulaie rutier i pietonal, agresnd n cele mai multe situaii spaiile verzi ori alte structuri urbane (Ptroescu et al. 2004b). Rezolvarea acestei probleme, dei aparent simpl prin realizarea de parcri zonale supraterane, ridic mari probleme legate de tendina de concentrare a fondului construit n proximitatea spaiilor de locuit. n spaiile de transfer a fluxurilor de circulaie (autogri, gri, aeroporturi, noduri intermodale), dincolo de aglomeraie, atrag n mod deosebit atenia problemele legate de insecuritate. Reprezentative pentru municipiul Bucureti sunt zonele Gara de Nord, Gara de Est, Autogara Filaret, Autogara Pcii, Piaa Sudului, Piaa Obor (Fig. 4.18). 4.2.4. Spaiile comerciale Spaiile comerciale reprezint o component a arealelor rezideniale, ndreptat spre accesibilizarea de produse i servicii necesare acoperirii unor nevoi umane. Spaiile comerciale, prin dimensiune, caracter neorganizat, externaliti i specificul produselor ori al serviciilor comercializate se pot constitui n surse de degradare cu efecte perceptibile n spaiile rezideniale.

116

Fig. 4.18. Amplasarea zonelor rezideniale n raport cu spaiile de transfer a fluxurilor n municipiul Bucureti (prelucrare dup planurile cadastrale din 1999). Contactul direct cu spaiile rezideniale este foarte frecvent.

Recunoscute n acest sens sunt: hypermarket-urile i mall-urile, care genereaz o aglomerare semnificativ a traficului, dar i un dezechilibru ntre suprafeele betonate , cele ocupate de construcii (dominante) i suprafeele oxigenante;

117

pieele, cu fluxuri diverse de comerciani i cumprtori, ridic probleme legate de aglomeraie, depozitare necontrolat de deeuri, dezvoltarea organismelor oportuniste (n special obolani) i insecuritate; reprezentative prin impacturile asupra spaiilor rezideniale din proximitate se remarc Piaa Obor, Piaa Gorjului, Piaa Domenii, Piaa Sudului, remarcndu-se n municipiul Bucureti; restaurantele, cluburile, barurile, fastfood-urile i slile de jocuri pun probleme n ariile rezideniale n cazul n care sunt situate n interiorul sau n imediata apropiere a spaiilor de locuit; disfuncionalitile generate sunt legate de zgomot, vibraii, mirosuri neplcute i insecuritate; farmaciile, amplasate predominant la parterul ansamblurilor de locuine, care pun n circulaie mirosuri, unele deosebit de active din punct de vedere biologic; benzinriile, care dei sunt separate de spaiile de locuit, n unele cazuri sunt situate la distane neregulamentare apropiindu-se foarte mult de cldirile locuite; n aceste situaii ele genereaz o cretere semnificativ a riscurilor tehnogene (explozii, incendii), precum i a concentraiei de compui organici volatili n aerul interior; n plus apare o cretere a nivelului mediu al sunetului i un risc sporit de contaminare a apelor cu produse petroliere. Probleme similare apar n cazul spltoriilor auto i service-urilor auto situate n aceleai condiii n raport cu rezidenialul. n cazul benzinriilor, doar n Sectorul 3 al municipiului Bucureti exist 26 de staii la o suprafa de 34 km2, multe dintre ele fiind situate la mai puin de 50 m de spaiile de locuit (Bdul Corneliu Copusu MOL, oseaua Mihai Bravu). Tot la nivelul surselor comerciale, o problem real, cu proiecie semnificativ n calitatea mediului o reprezint comerul neorganizat, care paraziteaz n multe situaii spaiile de circulaie pietonal. Aceasta apare n zonele de polarizare (intersecii, lng pieele agroalimentare i zonele de transfer, n apropierea cimitirelor ori n parcuri), constituindu-se n generatoare importante de deeuri i favoriznd distrugerea frecvent a obiectelor de mobilier urban aferente spaiilor rezideniale. n acelai timp, comerul dezorganizat obstrucioneaz circulaia pietonal i sporete insecuritatea rezidenilor. Dei la nivel teoretic sunt incluse n categoria comerului organizat, florriile, chiocurile de ziare etc., pentru comercializarea diferitelor produse alimentare i nealimentare, genereaz disfuncii evidente, datorit scderii vizibilitii n intersecii, managementului deficitar al deeurilor i al apelor uzate, obstrucionrii traficului pietonal, degradrii estetice urbane i insecuritii.

118

5. SPAIILE REZIDENIALE GENERATOARE DE PROBLEME DE MEDIU


Modificarea permanent a standardelor care definesc confortul locuirii a impus creteri semnificative ale consumului de resurse (spaiu, ap, energie, combustibili, materiale de construcie) i ale dimensiunii externalitilor de mediu generate (deeuri solide, ape uzate menajere, contaminani fizici, chimici i biologici) la nivelul spaiilor rezideniale (Assante-Duah 2002, Lutzenhisier i Gossard 1998). ntr-un ritm tot mai alert, bunuri i servicii etichetate drept luxoase, cum ar fi dispozitivele de climatizare, de ntreinere a igienei, de divertisment, preparare a hranei etc., devin componente normale n definirea confortului locuirii (Stanciu 2006). Adaosul permanent de bunuri i servicii necesare pentru funcionarea la standarde corespunztoare a spaiilor rezideniale duce la o amplificare a presiunii exercitate de aezrile umane la nivelul ecosistemelor naturale, seminaturale i antropice (Primack et al. 2008). Astfel, spaiile rezideniale au devenit importante modelatoare ale calitii mediului la scar local, regional i global, fiind din ce n ce mai frecvent inta politicilor i strategiilor de reducere a impactului societii umane asupra componentelor capitalului natural (Writght i Boorse 2011). n diferitele ei momente de structurare i dezvoltare, comunitatea uman exercit presiuni diversificate i cu intensiti variate asupra mediului n care evolueaz. Dintre acestea, sedentarizarea urban este cea mai uor de cuantificat i de etapizat, dat fiind faptul c este cea mai mare consumatoare de teren. Atracia activitilor economice a fost materializat i prin noile spaii rezideniale create att n perioada preindustrial, ct i n cea industrial.

5.1. Amprenta ecologic expresie a consumului de spaiu biologic productiv


Dezvoltarea suprafeelor rezideniale determin modificri profunde i persistente la nivelul mediului (Patterson et al. 2008), vizibile n primul rnd prin conversia structurii i funciilor iniiale la care se adaug consumul de spaiu biologic productiv (Ioj et al. 2011b). Evaluarea dimensiunii impactului generat de spaiile rezideniale prin consumul de spaiu se poate realiza prin determinarea amprentei ecologice, definit ca suprafaa de teren biologic productiv necesar pentru satisfacerea nevoilor de consum ale unei populaii i pentru a-i absorbi toate deeurile (Wackernagel i Rees 1995) (Jenerette et al. 2006) (Eaton et al. 2007). Amprenta ecologic integreaz componente mult mai complexe referitoare

119

la spaiile rezideniale, respectiv terenurile necesare pentru acoperirea nevoilor de hran, locuire, transport, bunuri i servicii. Amprenta ecologic, dup majoritatea cercettorilor, este disociat n amprenta spaial (fizic) i energetic (carbon). 5.1.1. Amprenta spaial Amprenta spaial a rezidenialului este reprezentat de suprafaa efectiv de teren ocupat de construcii (Ni 2008, Ni 2011). Astfel, construciile se realizeaz n detrimentul unor suprafee deschise (spaii virane, terenuri agricole, ecosisteme naturale i seminaturale din categoria zonelor umede, pajitilor, pdurilor), i mai rar pe amplasamente n care au existat alte construcii (Ioj et al. 2011b, Ni 2011). n Romnia, ntre 19902010, numrul locuinelor a crescut cu 270 000 uniti (din care 200 000 uniti n mediul urban). Numrul locuinelor nou construite a fluctuat, dup datele oficiale (INS 2010), ntre un minim nregistrat n anul 1992 (26 000 uniti) i un maxim nregistrat n anul 2007 (47 000 uniti). n aceeai perioad, numrul camerelor din locuine a crescut n Romnia de la 18 milioane (2,24 camere pe locuin) la 21 milioane (2,6 camere pe locuin). Se observ o preferin pentru construcia de locuine cu mai mult de 4 camere, i o scdere semnificativ a interesului pentru cele cu pn la 3 camere, mai uor de ntreinut i cu o valoare a amprentei fizice considerabil mai reduse (Fig. 5.1), deci cu un consum de spaiu amplificat.

Fig. 5.1. Modificarea tipologiilor locuinelor noi n funcie de numrul de camere. Preferina pentru locuinele cu un numr ridicat de camere este o caracteristic definitorie a dezvoltrii noilor spaii rezideniale postdecembriste din Romnia.

120

Tendina de cretere a suprafeelor construite prin rezidenial se observ i n zona metropolitan a municipiului Bucureti (+39.1%), cu toate c numrul de locuitori a sczut ntre 1997-2010 cu 7.9% (Nae i Turnock 2011). Creterea este mai puternic n nordul municipiului Bucureti (de pn la 363% n oraul Voluntari) i considerabil mai redus n unitile administrativ-teritoriale din Cmpia Mostitei, impus de deficitul de resurse de ap i n cele situate pe malul drept al Argeului, restricionate de supraumectarea substratului (Fig. 5.2).

Fig. 5.2 Dinamica suprafeei spaiilor rezideniale n zona metropolitan a municipiului Bucureti (19972006). Zonele cu atractivitate maxim pentru dezvoltarea suprafeelor construite apar n proximitatea municipiului Bucureti i n lungul axelor de infrastructur care asigur o relaia favorabil cu acesta, la care se adaug i cele definite printr-o stare sanogen a factorilor de mediu.

Impactul negativ al expansiunii urbane n aria metropolitan a Bucuretiului este generat n special de faptul c terenurile din apropierea nucleelor urbane trebuie s asigure funcionarea oraului prin furnizarea de resurse i servicii naturale (Mulder et al. 2006). n alte coluri ale lumii, blocarea lor cu suprafee construite, consumatoare de resurse, crete dependena zonelor metropolitane de spaii mult mai ndeprtate, fapt ce conduce la scderea competitivitii teritoriului (Henderson i Thisse 2004).

121

n cazul teoreticei, pn acum, zone metropolitane a municipiului Bucureti, dezvoltarea spaiilor rezideniale s-a realizat predominant n detrimentul suprafeelor arabile (Vnu 2009, Suditu et al. 2010, Ni 2011). Abandonul iniial al terenurilor arabile i nlocuirea folosinei lor cu cea de pune, considerat a avea bonitate inferioar, a reprezentat o tranziie preferat n domeniul imobiliar pentru justificarea extinderii spaiilor rezideniale pe spaii agricole. De altfel, declinul agricolului, n special al suprafeelor arabile, este evident n majoritatea zonelor metropolitane propuse a se dezvolta n Romnia, fiind subliniat de dinamica spaial a valorii indicelului ce exprim ponderea suprafeei construite din suprafa agricol (Ioj et al. 2011d). n zona metropolitan a municipiului Bucureti, raportul dintre suprafaa construit i cea agricol nregistreaz valorile cele mai ridicate n partea sa nordic. Coroana rural a municipiului Bucureti se caracterizeaz prin densitate ridicat a construciilor, fapt ce limiteaz considerabil terenul agricol, schimbnd raportul dintre aceste dou componente (Fig. 5.3).

Fig. 5.3. Distribuia raportului dintre suprafaa construit i suprafa agricol n zona metropolitan a municipiului Bucureti. Valorile cele mai ridicate se nregistreaz n zonele de concentrare a spaiilor construite din coroana rural a municipiului Bucureti, dar i n centrele urbane secundare.

122

Valorile raportului dintre suprafaa agricol i cea construit atrag atenia asupra spaiilor unde consumul excesiv de suprafee agricole a depit oferta teritoriului, indicnd o concentrare semnificativ a rezidenialului ori un risc ridicat de transfer al acestei presiuni la nivelul suprafeelor oxigenante (forestiere i acvatice), devenite unica variant de extindere a locuinelor. La nivelul zonelor metropolitane din Romnia este important cunoaterea raportului dintre spaiile construite i cele forestiere pentru a aprecia capacitatea de autoreglare a teritoriului, disponibilul de spaiu pentru investiii, precum i dimensiunea real a amprentei ecologice fizice. n zona metropolitan a municipiul Bucureti raportul dintre spaiul construit i suprafaa forestier evideniaz, de exemplu, capacitatea redus a teritoriului de a suporta noi extinderi sanogene de spaii rezideniale, din cauza artificializrii accentuate i n consecin a deficitului acut de ecosisteme naturale cu rol de reechilibrare (Ioj et al. 2008) (Fig. 5.4).

Fig. 5.4. Dinamica valorilor raportului dintre suprafaa construit i suprafa forestier n zona metropolitan a municipiului Bucureti in anul 2010. Zonele de concentrare a spaiilor construite i cu deficit de suprafee forestiere se pot observa n special n coroana rural a municipiului Bucureti.

Calculnd ponderea suprafeelor construite i a celor oxigenante la nivelul tuturor zonelor metropolitane identificate n 2010 (Tabel 5.1) se constat variaii foarte mari ale valorilor ce merg de la 79,95% n zona

123

metropolitan a municipiului Constana la 90,19% n zona metropolitan a municipiului Braov, respectiv 25,08% n cazul municipiului Bucureti i 86,68% n municipiul Braov. n majoritatea cazurilor, valoarea amprentei fizice este redus la nivelul zonelor metropolitane i ridicat la nivelul nucleelor urbane ale acestora, municipiile Bucureti, Constana, Craiova, Ploieti, Iai, Oradea, fiind exemple relevante (Tabel 5.1). 5.1.2. Amprenta energetic Amprenta energetic este definit drept cantitatea total de CO2 emis n urma derulrii unei activiti umane (Perry et al. 2008, Ni 2011). Amprenta energetic a suprafeelor rezideniale cuantific principalele impacturi ale spaiilor rezideniale asupra mediului (Tabel 5.2), i ia n considerare: suprafaa efectiv a spaiilor rezideniale; dimensiunea i fragmentarea loturilor; consumul de materiale de construcie, ap, energie i alte resurse; emisiile de deeuri lichide, solide i gazoase; modelarea tipologiei de transport a locuitorilor, inclusiv a timpului i costurilor de transport.
Tabel 5.1 Dinamica ponderii suprafeelor oxigenante i construite n zonele metropolitane din Romnia. Suprafa Suprafa Zona metropolitan / Suprafa construit oxigenant municipiul reedin total (ha) (% din total)* (% din total)** Zona metropolitan Bucureti 523 899 10,75 89,25 Municipiul Bucureti 23 787 74,91 25,08 Zona metropolitan Braov 139 256 9,81 90,19 Municipiul Braov 26 732 13,32 86,68 Zona metropolitan Constana 104 932 20,05 79,95 Municipiul Constana 12 489 45,85 54,15 Zona metropolitan Cluj 153 754 14,17 85,83 Municipiul Cluj-Napoca 17 952 27,89 72,11 Zona metropolitan Craiova 46 733 12,94 87,06 Municipiul Craiova 8 141 48,59 51,41 Zona metropolitan Brila Galai 166 837 9,80 90,20 Municipiul Galai i Brila 28 994 26,69 73,31 Zona metropolitan Iai 79 847 12,02 87,98 Municipiul Iai 9 391 44,95 55,05 Zona metropolitan Oradea 74 963 12,61 87,39 Municipiul Oradea 11 556 40,58 59,42 Zona metropolitan Ploieti 42 506 17,19 82,81 Municipiul Ploieti 5 828 59,03 40,97 Zona metropolitan Timioara 49 878 14,66 85,34 Municipiul Timioara 12 927 31,93 68,07 * calculat ca sum a suprafeelor ocupate de curi i construcii, drumuri, ci ferate i terenuri neproductive ** calculat ca sum a suprafeelor agricole, forestiere i acvatice

124

Suprafeele rezideniale au devenit o component important n circuitul biogeochimic al carbonului, prin cantitile emise direct de CO2 n procesul producerii energiei i a materialelor de construcie (35% din gazele cu efect de ser) (Tahmasebi et al. 2011), dar i prin distrugerea stocatorilor ori a fixatorilor de carbon (ecosisteme forestiere, zone umede, ecosisteme agricole etc.), determinat de modificarea utilizrii i acoperirii terenurilor (Strohbach et al. 2012). n statele membre ale Uniunii Europene, cldirile consum aproximativ 50% din totalul energiei utilizate la nivel naional i contribuie cu 50% la emisiile de CO2 (You et al. 2011). Spaiile rezideniale au devenit un important consumator de energie i produse energetice, pe msur ce s-au diversificat nevoile din mediul interior i cerinele de confort (Clausen et al. 2003). De la simpla nevoie de nclzire din perioadele reci (consum de combustibil ori de energie termic) i energie electric pentru iluminat, necesitile energetice n mediile urbane mari s-au diversificat (Roah et al. 2005). Apariia i diversificarea aparatelor electrice, electronice i electrocasnice (aparate de gtit, splat, divertisment, de climatizare), a instalaiilor de producere a energiei termice i mai ales modificarea cerinelor de confort ale locuitorilor au contribuit la creterea exponenial a consumului de energie n spaiile rezideniale (Enache et al. 2006). n Romnia, sectorul rezidenial se detaeaz ca un important consumator de energie i resurse energetice, n special de combustibil solid (34% din totalul utilizat pentru producerea energiei la nivel naional), agent termic (27,8%) i electricitate (14,3%) (INS 2010). Cea mai mare parte a consumului de energie la nivelul locuinelor din municipiul Bucureti, spre exemplu, este legat de nclzire i producerea apei calde (78% din total), la care se adaug consumul pentru iluminat i funcionarea aparatelor electrice, electronice i electrocasnice (22%). In ceea ce privete consumul de energie electric din locuinele analizate din muncipiul Bucureti s-au obinut rspunsuri valide n 182 de cazuri (70% din situaii), consumul mediu per locuin fiind de 150 kWh/lun [2-812 kWh/lun; 46]. Consumul este direct proporional cu numrul de persoane din locuin (r=0,64, p<0,001), dar i cu dimensiunea locuinelor (r=0,49, p<0,001). Dependena consumului de energie de numrul de locuitori este un indicator al individualismului n satisfacerea unor nevoi umane la nivelul locuinelor din municipiul Bucureti. Astfel, dei teoretic cele mai multe dintre funciile locuirii pot fi acoperite colectiv (agrement, servirea mesei, meninerea temperaturii i umiditii aerului la un anumit nivel de confort, iluminat), n multe situaii se aleg variante individuale de rezolvare a acestora (renclzirea individual a hranei, utiliznd cuptoare cu microunde, folosirea concomitent a mai multor televizoare, dispozitive de redare a imaginii i

125

sunetului, calculatoare i laptopuri). Acest argument este susinut i prin faptul c nu exist o corelaie ntre consumul de energie electric i durata de staionare n locuin (r=0,02, p<0,001). Cele mai mari consumuri apar n cazul locuinelor cu 34 persoane i cu suprafaa locuinei variind ntre 5070 m2, iar cele mai mici n cazul locuinelor cu suprafa sub 40 m2 i cu 12 persoane per locuin. Pe categorii de vrst se observ un consum mai ridicat n locuinele cu persoane active n comparaie cu cele utilizate de persoane n vrst. Media consumului pentru locuinele cu pensionari este de 50 kWh/lun, fa de 75 kWh/lun n cazul persoanelor active. Diferenele sunt determinate de nivelul veniturilor, mult mai sczut n cazul pensionarilor, care dei petrec un timp mai ndelungat n locuine, sunt mult mai ateni n controlul consumului de energie electric. n profil spaial nu se observ diferenieri semnificative n consumul de energie electric n locuinele analizate din municipiul Bucureti. n regim anual, teoretic consumurile cele mai ridicate se nregistreaz n anotimpul rece, cnd i cerinele i condiionrile naturale sunt mai diverse (lungimea mai redus a zilei, timp mai ndelungat de staionare n locuin datorit temperaturilor mai sczute). Odat cu amplificarea utilizrii aparatelor de climatizare, maximele s-au mutat din perioada de iarn n perioada de var, anotimp n care consumurile sunt mai ridicate cu 2030% (Ioj 2008). Consumul mediu de energie electric, n cazul Bucuretiului, la nivelul anului 2005 era de 7,114,8 kWh/an/m2. Valoarea lui este n prezent depit de 3-5 ori la nivelul spaiilor rezideniale analizate, unde valoarea variaz ntre 11,3 i 64,3 kWh/an/m2 (medie 31,4; 13,5). Consumurile cele mai ridicate apar n locuinele amplasate n blocuri i aflate n proprietate personal, iar cele mai reduse se nregistreaz n locuinele amplasate n imobile de tip P, P+1. n ceea ce privete consumul mediu anual de energie electric per locuitor, fa de media municipiului Bucureti, 535 kWh/an/persoan (Ioj 2008), n locuinele analizate consumul mediu a fost de 500 kWh/an/persoan. Valorile cele mai mici apar n locuinele mici (sub 50 m2), cu mai puin de 3 persoane i cu dominan a persoanelor n vrst. Dac se consider metanul drept combustibil utilizat n procesul de producere a energiei electrice, pentru 1 kWh sunt necesari 0,072 kg gaz metan, ce genereaz 0,198 kg dioxid de carbon. Urmnd acest raionament se poate afirma c n activitatea de a aproviziona cu energie electric un locuitor din municipiul Bucureti se produc anual n medie 98,8 kg CO2, ceea ce nseamn 190 711 tone CO2, n situaia n care s-ar folosi exclusiv gazul metan. Valorile sunt mai ridicate cu 1520 % n cazul utilizrii pcurii ori a crbunelui (Wali et al. 2010). Amprenta ecologic total generat de consumul de energie n municipiul Bucureti pentru uzul casnic se apreciaz

126

c este de 433 hectare globale, ce corespunde suprafeei de pdure care poate absorbi aceast cantitate de CO2 (Wood i Garnett 2009) (Tabel 5.2).
Tabel 5.2. Model de analiz a amprentei ecologice a suprafeelor rezideniale. Componenta Parametri analizai Observaii Amprenta spaial Suprafa Suprafaa cldirilor, ponderat cu regimul de nlime al acestora Utilizarea materialor de construcie naturale (piatr, lemn) sau a celor rezultate n urma prelucrrii industriale (ciment, materiale plastice). Cantiti de energie consumate i modaliti de obinere Volume de ap consumate i modalitatea de obinere Distana dintre domiciliu i funciile relaionate (locul de munc, spaii de educaie, recreere, comerciale etc.) Cantitatea i compoziia deeurilor Total

Materiale de construcie

Consum de energie Amprenta energetic Consum de ap Accesibilitatea sistemelor de transport Producere de deeuri Amprenta ecologic Total

n vederea evalurii amprentei ecologice n zona metropolitan a municipiului Bucureti a fost dezvoltat un model ce integreaz parametrii ntr-un sistem din care rezult valori mici pentru impacturi reduse asupra mediului i valori mari pentru impacturi semnificative asupra mediului (Tabel 5.3). Au fost alese dou studii de caz, unul pentru o locuin situat n comuna Ileana, judeul Clrai (model tradiional) i al doilea pentru o locuin din Mogooaia, judeul Ilfov (model luxos). Cu ajutorul amprentei ecologice se pot evidenia diferenele ntre impactul exercitat asupra mediului de ctre cele dou tipuri de rezidenial (Tabel 5.3), determinate att de materialele de construcie folosite, ct i de modalitile de satisfacere a unor nevoi de locuire. Din analiza datelor din Tabel 5.3 apare evident agresivitatea diferit a celor dou modele de locuire, unul n curs de abandon (Fig. 5.5 A) i cel spre care tinde majoritatea populaiei (Fig. 5.5 B).

127

Tabel 5.3. Model de analiz a amprentei ecologice a locuinelor dup Ptroescu et al. 2009. Amprenta Parametri Medie Model A Model B ecologic analizai metropolitan Cas mic Vil mare de construit din beton/sticl, cu O medie a materiale toate dotrile tuturor spaiilor Descrierea general a tradiionale, fr edilitare, locuitori rezideniale spaiului rezidenial dotri edilitare, lucreaz n derivat din rezidenii lucreaz municipiul datele statistice n agricultur Bucureti Amprenta Suprafa 30 m2 300 m2 100 m2 spaial Materiale de Lemn, chirpici = Beton, fier, sticl, 1 000 m2 construcie 75 m2 plastic = 3000 m2 150 kW obinui Consum ~10 kW pe lun = din combustibili 2 000 m2 2 energie 300 m 2 fosili = 4500 m 200 litri / zi, 25 litri / zi, fntn Amprenta Consum ap alimentare public 500 m2 2 proprie = 25 m energetic = 1 000 m2 100 km / lun, 3000 km / lun, 2 Distane transport public = maini personale = 1 500 m2 parcurse 2 50 m 6 000 m2 Producerea 500 kg / lun Refolosite 750 m2 deeurilor deeuri = 2000 m2 Total 150 m2 17 500 m2 5 750 m2 Amprenta ecologic total 0,018 ha 1,785 ha 0,058 ha

Fig. 5.5. Tipologii de locuire n zona metropolitan a municipiului Bucureti. Modelul A - Cas tradiional din comuna Ileana, judeul Clrai. Modelul B Locuin de lux n comuna Mogooaia, judeul Ilfov.

Principalele critici ce pot fi aduse utilizrii amprentei ecologice sunt legate de faptul c nu reflect cu precizie impactul modelelor de consum, nu

128

aloc corect responsabilitile i n consecin nu prezint o utilitate mare pentru elaborarea politicilor i programelor de aciune (Wiedmann et al. 2006). Dac la nivel naional evalurile au relevan, compararea diferitelor localiti sau chiar regiuni pe baza amprentei lor ecologice este dificil n principal datorit disponibilitii reduse a datelor (Brown et al. 2009). Dificultile utilizrii metodei amprentei ecologice sunt n principal legate de faptul c ea presupune existena unei omogeniti spaiale, dificil de obinut n spaiile rezideniale (Jenerette et al. 2006). Drept urmare lipsa datelor legate de distribuia spaial exact, mai ales n zonele cu densiti reduse ale construciilor (Shrestha i Conway 2011), cu suprafee mici sau cu numr de rezideni redus face dificil obinerea de date precise i relevante referitoare la consumul de resurse. De asemenea, studiile amprentei ecologice pentru diferite regiuni geografice folosind metode i date diferite au produs rezultate ce nu sunt direct comparabile.

5.2. Rolul spaiilor rezideniale n definirea calitii aerului


Spaiile rezideniale sunt, prin structura lor, surse difuze de poluare a mediului, ce contribuie la ncrcarea aerului urban cu pulberi n suspensie, gaze cu efect de ser i ali compui poluani (Zhu et al. 2009). Prin faptul c nu beneficiaz de un sistem de monitorizare direct al noxelor produse, spaiile rezideniale pot fi cu greu disociate, ca i contribuie, de celelalte tipuri de surse de degradare a calitii aerului (White 2002). Cu toate acestea, importana lor n determinarea calitii aerului la scar local i regional a crescut semnificativ, datorit numrului ridicat de surse individuale, dispersiei noxelor la nlimi reduse i diversificrii poluanilor produi sau vehiculai n spaiile rezideniale (Ioj et al. 2008). Prezena sistemelor individuale de producere a agentului termic n locuine prin utilizarea combustibililor fosili neconformi (pcur, crbuni ori improvizaii cum ar fi material plastic, cauciuc, alte deeuri) elibereaz n atmosfer a unor cantiti importante de aerosoli (fum, funingine, pulberi n suspensie), gaze (dioxid de sulf, monoxid de carbon, dioxid de azot i hidrocarburi aromatice policiclice) (Patroescu-Klotz 1999, Helln et al. 2008), n majoritatea cazurilor nocive pentru sntatea rezidenilor. Unele dintre aceste noxe sunt ncadrate n categoria gazelor cu efect de ser (CO2, CO, SO2) ori cu caracter acidifiant (NO2, SO2). Astfel, se apreciaz faptul c spaiile rezideniale contribuie direct cu circa 16% la emisiile globale de gaze cu efect de ser, valoarea fiind dubl n rile dezvoltate (EEA 2011). Impurificarea aerului este amplificat n sezonul rece, cnd cantitile de combustibili utilizai ndeosebi pentru nclzirea locuinelor sunt mai ridicate, iar proiecia indus spaiilor rezideniale se transfer i altor funcii urbane.

129

Dei nclzirea prin sisteme individuale este specific mediilor rurale, ea apare frecvent inserat i n mediile urbane, unde incidena unor astfel de activiti individuale este considerabil mai ridicat. Astfel, fumul rezultat din procesele de ardere din locuinele neconectate la reeaua de alimentare cu gaze ori care nu dein instalaii proprii de producere a energiei termice prin utilizarea gazului metan genereaz frecvent disconfort la nivel urban. Disconfortul se resimte n special la nivelul locuinelor situate la etajele 26 din ansamblurile rezideniale de tip bloc. Asocierea dintre spaiile rezideniale colective i individuale este n acest context de multe ori disfuncional. n acelai timp, debranarea de la sistemul de nclzire al multor apartamente din complexele colective de locuit a determinat readaptri care n unele cazuri au constat n improvizarea unor noi sisteme de producere a agentului termic (centrale pe lemn, crbune ori pcur). Efectul acestor situaii sunt emisii de particule n suspensie i compui organici volatili, n contextul n care sistemele improvizate nu sunt prevzute cu filtre de limitare a volumului noxelor eliminate n atmosfera urban, iar evacuarea lor se face prin couri care nu au nlimea optim de dispersie. Evidenierea zonelor cu vulnerabilitate la poluare a aerului prin utilizarea de combustibili neconformi, se poate realiza utiliznd harta acoperirii reelei de alimentare cu gaze. Din coninutul unei astfel de hri elaborat pentru zona metropolitan a municipiului Bucureti (Fig. 5.6) se poate observa c cea mai mare parte a spaiului nu dispune de alimentare centralizat cu gaze, fapt ce evideniaz localitile ce necesit utilizarea altor tipuri de combustibili, unde pot aprea probleme locale de impurificare a aerului. Cu proiecie n calitatea aerului, poate fi considerat i utilizarea lemnului drept combustibil. Exploatarea lemnului pentru foc determin o diminuare a rolului ecosistemelor forestiere locale n reglarea calitii aerului i o ncrcare a atmosferei cu compui rezultai chiar din arderea lui. Deficitul existent la nivelul suprafeelor forestiere face ca problema diminurii funciilor ecosistemelor forestiere s fie una de actualitate n zona metropolitan a municipiului Bucureti i care impune costuri suplimentare la nivelul comunitilor umane n ceea ce privete reabilitarea strii mediului.

130

Fig. 5.6. Lungimea reelei de alimentare cu gaze naturale n unitile administrativ-teritoriale din zona metropolitan a municipiului Bucureti (2010). Se observ accesibilitatea redus la alimentarea cu gaze naturale odat cu creterea distanei n raport cu municipiul Bucureti.

O alt modalitate de afectare a calitii aerului de ctre spaiile rezideniale rezult din activitile desfurate ori din dotrile existente n interior. Astfel, spaiile rezideniale sunt surse de ncrcare a atmosferei cu compui organici volatili, hidrocarburi aromatice policiclice, particule n suspensie cu compoziie chimic complex, compuii pe baz de clor i fosfor, radon (Jahnukainen 2007). Chiar dac cantitile acestor emisii nu sunt semnificative la nivel individual, ele pot afecta calitatea aerului prin asocierea rezultat n urma proceselor atmosferice din cauza caracterului lor periculos (Ohura et al. 2009) ori a sinergismului reaciilor chimice ce au loc. Calitatea aerului poate fi influenat la nivel local i de caracteristicile tehnice ale construciilor rezideniale. Folosirea unor materiale de construcie periculoase (de exemplu, azbest) sau starea de degradare avansat a faadelor (surs de pulberi n suspensie i sedimentabile, ncrcate cu metale grele) reprezint modaliti prin care spaiile rezideniale pot genera un impact direct n calitatea aerului (Owen et al. 1992). n afara acestor impacturi directe, spaiile rezideniale pot amplifica i o serie de probleme caracteristice mediilor urbane. n aceasta categorie putem preciza c se include n primul rnd creterea riscului de manifestare a

131

insulei de cldur urban (Rajasekar i Weng 2009, Santamouris et al. 2007) i acumularea noxelor prin modificrile topoclimatice i microclimatice generate. Probleme deosebite apar n special n lungul bulevardelor de tip canion, unde circulaia maselor de aer este deficitar, iar acumularea poluanilor este un fenomen caracteristic, ndeosebi n momentul manifestrii brizelor urbane (Ptroescu et al. 2011a). Impactul suprafeelor rezideniale asupra calitii aerului se resimte n special la nivel local, dar atunci cnd efectele sunt cumulative se poate resimi i la nivel regional, aa cum este iarna, cazul localitilor n care nclzirea locuinelor se realizeaz prin arderea combustibililor fosili lemne, crbuni (Ni 2011).

5.3.

Proiecia spaiilor rezideniale n calitatea apelor

Spaiile rezideniale se constituie n factori importani de presiune asupra resurselor de ap, influenndu-le att la nivel cantitativ, ct i calitativ. Exploatarea iraional a resurselor de ap de ctre spaiile rezideniale determin o diminuare a dimensiunii serviciilor ecologice generate de acestea, ndeosebi n ceea ce privete conservarea biodiversitii, rolul de regulator n controlul inundaiilor, spaiu de desfurare a activitilor de recreere (Poor et al. 2007), fapt ce determin evident scderea valorii de utilizare a apei. Managementul durabil al calitii apelor reprezint n acest context o preocupare activ la nivel naional i internaional. Astfel, Directiva Cadru Ap stabilete clar c preul apei trebuie s includ i costurile sociale i de mediu (Schleich i Hillenbrand 2009), iar multe administraii naionale i locale au stabilit restricii n ncercarea de a proteja resursele de ap (Atasoy et al. 2006). 5.3.1. Spaiile rezideniale consumatoare de ap Spaiile rezideniale folosesc apa pentru asigurarea nevoilor fiziologice ale locuitorilor (consum direct, hran, igien), curenie, ntreinerea diferitelor funcii interioare ori exterioare (un exemplu ar fi spaiile verzi), transferul poluanilor sau n simularea condiiilor pentru recreere din ecosistemele naturale (Schleich i Hillenbrand 2009). Cea mai mare parte din consum de ap al spaiilor de locuit revine funcionrii corespunztoare a grupurilor sanitare (30%), splatului rufelor, vaselor i ntreinerii locuinei (27%) i igienei personale (30%). Consumurile variaz n funcie de accesibilitatea resurselor de ap, caracteristicile locuinei, nivelul de trai, structura i comportamentul rezidenilor ( Tabel 5.4).

132

Tabel 5.4 Estimarea consumurilor de ap n interiorul spaiilor de locuit (White 2002).


Utilizri menajere Toalet Igien personal Splat vase i igienizarea locuinei Splatul rufelor Prepararea hranei Utilizri externe But Total Consum anual m3/an 42,8 42,8 21,6 17,2 14,0 4,4 0,6 142,4 % din consumul total de ap 30,06 30,06 15,17 12,08 9,83 3,09 0,42 100,00 Costuri anuale euro/an 38,52 38,52 19,44 15,48 12,6 3,96 0,54 128,16

Volumele de ap consumate n aceste scopuri de suprafeele rezideniale sunt ntr-o cretere continu fiind relaionate direct de modalitile de satisfacere a nevoii de ap prin sisteme de alimentare centralizate sau individuale. Alimentarea cu ap n sistem centralizat apare predominant n mediul urban, acolo unde nu exist alte soluii sanogene de asigurare a acestei nevoi. n mediul rural alimentarea se face preponderent din sisteme proprii (Tabel 5.5), prezena sistemelor centralizate de distribuie a apei fiind limitat i cu acoperire redus (Ni 2011). Folosind un eantion de 254 de gospodrii, a fost estimat consumul lunar de ap rece i de ap cald n municipiul Bucureti. Astfel, consumul de ap rece, la nivelul gospodriilor analizate, a nregistrat o medie de 8,4 m3/lun [140 m3/lun; 6], ceea ce corespunde unei valori medii pe locuitor de 2,41 m3/lun. Consumul de ap rece este dependent de numrul i structura persoanelor din gospodrie i de nivelul de trai al populaiei. n cazul apei calde, fr a lua n calcul gospodriile dotate cu centrale termice, unde nu este posibil cuantificarea volumului de ap cald, se nregistreaz un consum mediu de 6,3 m3/gospodrie/lun [125 m3/ gospodrie/lun; 4], fapt ce corespunde unui consum mediu lunar de 1,62 m3 per locuitor. Participarea activ a rezidenilor i adaptarea modelelor lor de consum la specificul local este fundamental pentru meninerea unei caliti bune a apelor (Kaplowitz i Witter 2008). Formularea politicilor locale de meninere a calitii apelor trebuie condiiona de un monitoring tiinific adecvat al acestora, dar i de disponibilitatea rezidenilor de a plti pentru meninerea unei caliti corespunztoare i a unor servicii ecosistemice adecvate (Poor et al. 2007).

133

Tabel 5.5. Distribuia procentual a locuinelor dup modul de alimentare cu ap n judeele ce aparin zonei metropolitane a municipiului Bucureti (INS 2010).
n locuin, din reeaua public n locuin, din sistem propriu n afara locuinei, n cldire, din reeaua public n afara locuine, n cldire, din sistem propriu n afara cldirii, din reeaua public n afara cldirii, din sistem propriu Fr alimentare

Clrai Dmbovia

urban rural urban rural

67,11 2,39 86,37 4,59 63,05 0,06 73,73 2,29 53,69 12,98 95,11

1,33 3,71 1,49 8,43 3,51 8,52 1,03 2,82 12,65 18,77 0,58

1,66 0,30 0,73 0,42 1,68 0,00 1,29 0,50 0,20 0,25 0,30

0,02 0,28 0,19 0,26 0,34 0,06 0,15 0,18 0,20 0,39 0,17

15,50 16,38 4,01 6,38 5,77 0,08 19,61 17,60 1,59 0,56 1,14

10,49 50,81 2,94 24,84 5,92 1,03 1,41 31,41 28,49 47,86 1,94

3,89 26,13 4,27 55,08 19,74 90,25 2,78 45,21 3,19 19,19 0,75

Giurgiu Ialomia

urban rural urban rural

Ilfov Bucureti

urban rural urban

5.3.2. Spaiile rezideniale perturbatoare ale proceselor de scurgere i infiltrare a apei Mai multe studii legate de evaluarea strii mediului n spaiile rezideniale conin ipoteza, la care aderm i noi, conform crora acestea se manifest difereniat n raport cu procesele de scurgere i infiltrare a apei. Astfel, spaiile rezideniale funcioneaz n aezrile umane cu precdere ca suprafee impermeabile sau semipermeabile (Atasoy et al. 2006), n funcie de caracteristicile fundaiilor cldirilor ori de gradul de acoperire cu cuverturi betonate ori asfaltate. Realizarea infrastructurilor subterane i necesitatea proteciei lor mpotriva efectelor apelor infiltrate, transform aezrile umane n zone n care circuitul local i regional al apei suport transformri semnificative (Writght i Boorse 2011). Astfel, infiltrarea apei devine dintr-o form de alimentare a apelor subterane i de diminuare a efectelor negative determinate de concentrarea scurgerii, un proces ce se impune a fi limitat (Almedeij i Al-Ruwaih 2006). Aceasta se datoreaz faptului c infiltrarea apei amplific presiunea asupra infrastructurilor subterane, crora le accelereaz degradarea, dar i a apelor subterane, unde transport poluani de la suprafa (Atasoy et al. 2006). n acelai timp, se impune s reinem c scurgerea apei este centralizat la nivelul reelelor de canalizare (Fig. 5.7), care au rolul de a direciona apele uzate ctre receptori naturali, acceptai de ctre comunitile umane (Wali et al. 2010).

134

Att apele pluviale, ct i cele rezultate n urma asanrii terenurilor ori a utilizrii n aezrile umane (ape uzate menajere, agricole ori industriale) sunt redirecionate, dup tratare, spre ecosisteme acvatice prin intermediul reelelor de canalizare (CCMESI 2008a). n acest context, prezena reelelor de canalizare devine un indicator al capacitii spaiilor rezideniale de a -i gestiona excesul de ap, dar i de a ndeprta poluanii specifici (Marshall 2011, Montz i Tobin 2011, Varis i Somlyody 1997).

Fig. 5.7. Accesibilitatea gospodriilor din zona metropolitan a municipiului Bucureti la sistemul public de canalizare (2010). Ponderile cele mai ridicate caracterizeaz unitile administrativ teritoriale situate n proximitatea municipiului Bucureti.

n mediul rural al zonei metropolitane a municipiului Bucureti, n majoritatea unitilor administrativ-teritoriale remarcm procentul mare al locuinelor care nu prezint sistem de canalizare, valorile variind ntre 68 i 94% (Tabel 5.6). Diferene foarte mari se observ i n mediul urban, dat fiind ruralitatea accentuat ndeosebi a oraelor declarate dup 2004. Proximitatea fa de municipiul Bucureti crete sensibil preocuparea pentru rezolvarea problemelor legate de apele uzate menajere (Fig. 5.7), chiar dac acest lucru nu presupune ntotdeauna conectarea la o reea de canalizare public (Fig. 5.8).

135

Tabel 5.6 Variaia spaial la nivel de jude a ponderii locuinelor cu acces la sisteme de canalizare n zona metropolitan a municipiului Bucureti (INS 2010)
Judeul Tipul de mediu Canalizare n locuin, din reeaua public Canalizare n locuin, prin sistem propriu Alt situaie Lipsesc instalaiile de canalizare

Clrai Dmbovia Giurgiu Ialomia Ilfov Bucureti

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban

62,57 0,30 81,64 1,33 58,65 0,05 68,43 1,22 52,89 14,30 94,89

5,88 5,80 6,22 11,67 7,87 8,53 5,75 3,84 13,25 17,31 0,74

0 0 0 0 0,03 0 0,58 0,04 0,20 0,15 0,06

31,55 93,90 12,15 86,98 33,45 91,42 25,24 94,90 33,67 68,24 4,31

Fig. 5.8 Distribuia spaial a ponderii gospodriilor cu sistem propriu de canalizare n zona metropolitan a municipiului Bucureti (2010). Fosele vidanjabile reprezint o metod tot mai frecvent acceptat n comunitile umane lipsite de accesibilitate la reele de canalizare, chiar dac n multe situaii impactul lor asupra calitii apelor este important.

136

Gradul de acoperire al reelelor de canalizare rmne deficitar n toate localitile din zona metropolitan a municipiului Bucureti (inclusiv la nivelul municipiului Bucureti), cauzele fiind reprezentate de absena obligativitii, nc din stadiile incipiente de extindere a localitilor, a existenei acestor dotri i dezvoltarea urbanistic necontrolat. n multe dintre situaii, locuinele noi din zona metropolitan a municipiului Bucureti i-au rezolvat aceast problem prin fose septice vidanjabile, care gestioneaz doar parial apele uzate menajere, existnd suficiente cazuri n care deversarea apelor uzate se realizeaz n cursuri de ap, lacuri, pduri ori direct pe terenuri agricole. 5.3.3. Spaiile rezideniale productoare de ape uzate menajere Cantitile de ap utilizate n spaiile rezideniale, n cazul n care nu se pierd, se ncarc cu substane poluante (substane organice i nutrieni rezultate din metabolism, prepararea hranei ori din igien, biocide, pesticide, detergeni, ageni biologici), care sunt transferate ctre receptori externi. Prin apele uzate menajere se transfer frecvent ageni patogeni ctre ecosistemele acvatice, reprezentativi fiind coliformii fecali (Tabel 5.7).
Tabel 5.7 Ageni patogeni i boli asociate cu risc de transfer dinspre spaiile rezideniale (White 2002) Clas Agent patogen Boal hidric Bacteria Salmonella typhi Febr tifoid Shigella dysenteriae Dizenterie Vibrio cholera Holera Echerichia coli Enterocolite Virusuri Virusul hepatitei A Hepatit infecioas Virusul poliomelitei Poliomelit Protozoare Entamoeba histolytica Dizenterie amoebic Giardia lamblia Giardioz Cryptosporidium Criptosporidioz Viermi parazii Schistosoma spp. Bilarzie

Fie c sunt emise dezorganizat, fie c sunt transferate prin reele de canalizare, apele uzate menajere genereaz dezechilibre n situaia n care nu sunt transportate corect ori nu beneficiaz de epurare corespunztoare nainte de transferul ctre receptor. Volumul mediu lunar de ape uzate pe gospodrie din municipiul Bucureti este de 11,3 m3, totalul acestora reprezentnd 49,1 % din volumul total al apelor uzate evacuate n reeaua de canalizare. Apele uzate sunt ncrcate cu substane organice (120 006 tone pe an), detergeni (390 tone pe an), compui ai azotului (11 011 tone pe an) i fosforului (1 970 tone pe an), fenoli (42 069 tone pe an), metale grele (139 tone pe an), microorganisme ori cldur (ARPM 2004). Apele uzate menajere ale municipiului Bucureti sunt

137

n continuare deversate n totalitate direct n rul Dmbovia, beneficiind doar parial de tratamente de epurare. Astfel, calitatea apei Dmboviei se ncadreaz n clasa de calitate degradat, cu probleme deosebite la ncrcarea organic, indicatori de oxigen, nutrieni, detergeni, metale grele i fenoli (Ioj 2008). Aceast situaie se va schimba considerabil odat cu finalizarea staiei de epurare Glina, prevzut a se realiza n anul 2015. n cazul lacurilor de pe rul Colentina, numrul mare al spaiilor rezideniale reiverane polueaz difuz, genernd creterea cantitii de substane consumatoare de oxigen n ap i o rat accelerat a eutrofizrii. Relaia lacurilor cu spaiile rezideniale din proximitate este influenat n mod direct de expansiunea urban rapid. n prezent, spaiul din zonele de mal a lacurilor de pe rul Colentina (Fig. 5.9) este utilizat n proporie de 29% de spaii rezideniale, di care 5% rezidenial colectiv i 24% rezidenial individual (Ioj et al. 2010a) (Tabel 5.8).
Tabel 5.8 Distribuia utilizrii terenurilor n proximitatea lacurilor amenajate n lungul rului Colentina (Ioj et al. 2010a) % % % % % teren Lacul rezidenial rezidenial spaiu industrial viran individual colectiv verde Struleti Grivia Bneasa Herstru Floreasca Tei Plumbuita Fundeni Dobroesti Pantelimon 1 Pantelimon 2 22,70 36,33 19,57 10,37 17,26 12,98 25,97 27,19 23,22 24,81 28,16 0,38 0,00 2,57 11,84 10,18 12,08 12,35 10,11 6,36 0,54 0,60 8,35 5,04 12,66 9,80 2,20 28,99 2,52 12,97 4,87 10,98 0,37 18,39 11,52 5,82 31,73 24,27 12,78 20,38 2,70 29,80 36,48 17,85 32,68 29,26 16,59 5,65 0,00 5,44 7,40 8,31 10,27 9,47 31,16

138

Fig. 5.9. Categorii de utilizare a spaiului n proximitatea lacurilor amenajate n lungul rului Colentina (municipiul Bucureti) (Ioj et al. 2010a).

139

Spaiul rezidenial de tip individual, format n special din locuine unifamiliale de tip P, P+1 este distribuit uniform pe cele dou maluri, dar se pot observa concentrri mai mari n proximitatea lacurilor Grivia, Bneasa, Plumbuita, Fundeni i Dobroeti. Impactul direct generat de rezidenialul de tip individual asupra calitii apei din lacurile de pe Colentina este generat de lipsa parial a reelei de canalizare, satele din afara municipiului Bucureti, locuinele situate pe promotoriile lacurilor Plumbuita i Fundeni fiind lipsite de reea de canalizare. Acestei deficiene n dotarea tehnico-edilitar i se suprapune nivelul sczut de trai i de educaie al rezidenilor, realitate ce conduce la accentuarea presiunii generate de populaie asupra calitii apei. Situaia se repet i n cazul lacului Snagov, unde procentul mare al suprafeelor rezideniale dezvoltate pe maluri, nu beneficiaz de un sistem propriu de canalizare i de o staie de epurare, fapt ce a determinat deteriorarea calitii apei (Ni 2011). Procesul de eutrofizare tinde astfel s devin un factor specific n sezonul de vegetaie pe majoritatea lacurilor din zona metropolitan a municipiului Bucureti (Fig. 5.10), afectndu-le astfel funcia de agrement i biodiversitatea, accentund atractivitatea pentru depozitarea necontrolat a deeurilor i diminundu-le confortul locuirii n special prin mirosuri neplcute i proliferarea unor organisme nedorite.

Fig. 5.10. Manifestarea procesului de eutrofizare a apei lacului Plumbuita, rul Colentina (anul 2010). Spaiile rezideniale din proximitate se constituie n factori declanatori ai procesului, dar i n receptori ai disfunciilor rezultate din manifestarea acestuia.

140

Costurile de gestionare a acestor probleme de mediu sunt extrem de ridicate, fiind amplificate de dificultatea interveniei pentru decolmatare ori ntreinere pe majoritatea malurilor lacurilor, din cauza extinderii proprietilor private. Zone critice, sub aspectul polurii corpurilor de ap prin intermediul apelor uzate provenite din spaii rezideniale, se nregistreaz i n aval de localitile cu numr ridicat de locuitori i care evacueaz apele uzate neepurate direct n reeaua de suprafa. Se poate aprecia c impactul spaiilor rezideniale asupra apelor de suprafa i subterane, inclusiv n cazul zonei metropolitane a municipiului Bucureti, este unul foarte puternic, manifestndu-se prin epuizarea resurselor de ap subteran, transferul unor volume importante de ap ntre cursurile de ap i degradarea calitativ dat fiind evacuarea direct de ape uzate neepurate (Writght i Boorse 2011).

5.4. Biodiversitatea spaiilor rezideniale ntre conservare i diversificare antropic


Spaiile rezideniale, ca form principal de manifestare a urbanizrii, au tendina de a se dezvolta n areale cu potenial natural ridicat, unde diversitatea biologic este n general mai mare, iar oferta de resurse i servicii mai atractiv (Vimal et al. 2011). Din acest motiv, urbanizarea este considerat una dintre cauzele majore ale distrugerii, degradrii i fragmentrii habitatelor naturale (Martin et al. 2004). La nivel internaional, Convenia asupra biodiversitii, Planul de aciune pentru mediu al Uniunii Europene, programul Un mediu pentru Europa (Lucerna, 1993) i alte convenii sectoriale, au promovat msuri pentru controlul urbanizrii, considerat o ameninare major la adresa speciilor i habitatelor acestora (Mrtberg et al. 2007). Cu toate acestea, magnitudinea i importana pierderilor de biodiversitate datorate suprafeelor rezideniale, att n Romnia, ct i n alte ri europene, sunt n continu cretere (Bruniger et al. 2010), spaiile rezideniale nlocuind ecosistemele iniiale, n acelai timp, prin structurile conexe, genernd o fragmentare accentuat i scznd conectivitatea habitatelor (Goddard et al. 2010). Unele dintre speciile din ecosistemele iniiale se adapteaz la noile condiii din aezrile umane i devin o component integrat (de exemplu, speciile de arbori, asimilai n spaiile verzi), acceptat (cazul speciilor de psri urbane) ori respins (speciile de animale care genereaz insecuritate) n cadrul acestora. Pe de alt parte, speciile introduse cu scopul crerii unui peisaj specific ori satisfacerii altor cerine urbanistice sau individuale pot contribui la nlocuirea treptat a speciilor iniiale (Vimal et al. 2011), dar i la dezvoltarea de noi probleme urbanistice. Definitorii sunt spaiile verzi, care ajung s includ specii strine, mai estetice, rezistente la condiii de mediu

141

dificile i mai uor de ntreinut dect speciile native, dar care pot genera monotonie, introduce ageni alergeni ori solicita costuri de ntreinere semnificative. Modificrile climatice, ale chimismului aerului, ale regimului hidrologic ori ale circuitului nutrienilor contribuie la afectarea compoziiei i productivitii ecosistemelor artificializate, la modificarea structurii lor trofice i a relaiilor ecologice (Goddard et al. 2010). Efectul suprafeelor rezideniale poate fi i indirect, generat de schimbarea modului de utilizare a terenurilor, fragmentarea habitatelor prin dezvoltarea infrastructurii liniare necesare deservirii rezidenialului, cantiti de deeuri produse sau perturbrile datorate activitilor de recreere i petrecere a timpului liber, derulate n proximitatea spaiilor rezideniale (Vimal et al. 2011). Toate aceste transformri diminueaz diversitatea biologic n spaiile rezideniale, principalele procese referindu-se la: extincia speciilor native, ce prezint sensibilitate ridicat la modificarea condiiilor de mediu; tendina de eliminare a speciilor care afecteaz confortul locuirii prin creterea riscului de apariie a unor boli, afectarea caracteristicilor unor bunuri ori scderea siguranei (de exemplu erpii veninoi, carnivorele mari); dezvoltarea semnificativ a speciilor ubicviste autohtone sau alohtone (diferite specii de gndaci, mute, nari, furnici, roztoare, cini, pisici) dezvoltarea organismelor exotice, crescute n interiorul locuinelor n scop decorativ sau pentru companie. Unele dintre acestea putnd deveni organisme invazive, n cazul n care sunt abandonate, nmulirea lor fiind greu de controlat. Planificarea teritorial a dezvoltrii rezideniale se impune a nu fi lsat la voia ntmplrii, ea trebuind s asigure conservarea peisajelor i biodiversitii (Goddard et al. 2010), prin folosirea unor msuri simple precum asigurarea de praguri minime de spaii verzi corespunztoare fiecrei persoane (Jim i Chen 2009), meninerea unei varieti de habitate, care s varieze de la seminaturale pn la habitate construite (Bruniger et al. 2010).

5.5.

Producerea deeurilor la nivelul spaiilor rezideniale

Gestionarea eficient a deeurilor la nivel rezidenial reprezint un obiectiv esenial la nivelul Uniunii Europene, mai ales datorit incidenei foarte ridicate n economie, mediu i societate. Modificarea modelelor de consum ale populaiei a determinat creterea cantitilor i diversificarea tipurilor de deeuri (n special ambalaje, deeuri

142

electrice, electronice i electrocasnice, deeuri din construcii) (Fig. 5.11), mai ales n spaiile predominant rurale structural sau funcional.

Fig. 5.11. Depozitarea necontrolat a deeurilor menajere n periferiile urbane, la limita dintre municipiul Bucureti i oraul Mgurele (2008). Gestionarea necorespunztoare a deeurilor determin conturarea unor zone cu probleme, dificil de abordat.

Principalele tipuri de deeuri generate de spaiile rezideniale din Romnia sunt substanele organice (46%), hrtia i cartonul (20%) i materialele plastice (12%) (Rojanschi i Bran 2002). Cantitatea i compoziia deeurilor menajere produse n gospodrii, att la nivel european, ct i n ara noastr, depinde de tipul locuinei, nivelul de trai, numrul i structura membrilor gospodriei, de anotimp, nivelul de dezvoltare al zonei, gradul de recuperare al deeurilor n gospodrie (McDougal et al. 2005). n zona metropolitan a municipiului Bucureti, cantitatea medie zilnic de deeuri menajere generat la nivelul nucleelor urbane nregistreaz valori cuprinse ntre 0,8 i 1,2 kg/locuitor, cu variaii de la un anotimp la altul i de la o zona la alta. n mediul rural valorile sunt sensibil mai reduse, fiind de obicei ntre 0,50,6 kg/locuitor/zi (Fig. 5.12).

143

Fig. 5.12. Dinamica cantitilor estimate de deeuri generate n mediile urbane i rurale ale zonei metropolitane Bucureti (CCMESI 2009).

Se constat nivelul foarte redus de reciclare i recuperare a deeurilor menajere la surs, fapt ce contribuie la creterea presiunii prin depozitare. Din totalul cantitii de deeuri municipale colectate (708 920 tone n municipiul Bucureti), procentul cel mai mare era deinut n 2009 de deeurile biodegradabile (39,68%). n urma aplicrii chestionarelor n gospodriile analizate din municipiul Bucureti s-a observat c iniial colectarea primar a deeurilor menajere se realizeaz n locuin, depozintndu-se n recipiente preponderent din plastic, amplasate n buctrie (96% din cazuri), baie (21%) ori n balcon (9%). Ulterior, deeurile sunt transferate ctre un spaiu de colectare secundar. O categorie important a deeurilor din spaiile rezideniale, mai ales n contextul noilor dezvoltri rezideniale, sunt cele rezultate din construcii i demolri (Fig. 5.13 i Fig. 5.14). Acestea au o compoziie ce depinde de lucrrile de construcii (deeuri minerale, lemn, metale, hrtie i carton, plastic, sticl, altele), cantitatea fiind important dac este vorba despre construcia unei cldiri noi sau renovarea/modificarea altora mai vechi.

144

Fig. 5.13. Depozitarea necontrolat a deeurilor din construcii (2010). Abandonarea deeurilor este o practic ntlnit frecvent n zonele de influen ale oraelor, spaiile cele mai vulnerabile fiind terenurile necultivate situate n apropierea arterelor rutiere.

Fig. 5.14. Construcia ansamblurilor rezideniale surs de deeuri. Un exemplu este ansamblu rezidenial Asmita Gardens, Sector 4, Bucureti (2009).

145

Gradul de colectare a deeurilor din spaiile rezideniale depinde de extinderea traseelor de colectare a deeurilor ctre noile ansambluri, de restructurarea programelor de colectare, de mrirea capacitii tehnice i de accesibilitatea rampelor de deeuri (Fig. 5.15 i Fig. 5.16).

Fig. 5.15. Accesibilitatea localitilor din zona metropolitan a municipiului Bucureti la rampele de deeuri (2008). Numrul ridicat de depozite, multe nchise formal ntre 20082011, atrage atenia asupra proieciei urbanizrii necontrolate asupra mediului.

Problema gestionrii deeurilor este determinat i de conflictele ntre administraiile locale nvecinate, legate de responsabilitatea administrrii unor teritorii cu management deficitar al deeurilor i de slaba cooperare interinstituional pentru rezolvarea problemelor regionale i locale de gestionarea deeurilor. S-a constatat c majoritatea rampelor de deeuri din zonele metropolitane exercit impacturi directe i indirecte asupra mediului i rezidenialului din proximitate. Cele mai importante impacturi se manifest asupra calitii apelor freatice cu proiecie n sntatea populaiei. La acestea se adaug riscul izbucnirii incendiilor datorit emisiilor, poluare fonic indus de mijloacele de transport a deeurilor, praful i materialele plastice purtate de vnt, ndeosebi prin deshidratarea stratului de suprafa, mirosurile pestileniale rezultate n urma descompunerii materiilor organice, nmulirea insectelor, psrilor i roztoarelor ca vectori ecologici negativi, scderea preului

146

terenurilor ori pierderea capacitii de utilizare agricol (McDougal et al. 2005, CCMESI 2009).

Fig. 5.16. Situaia rampelor de deeuri din zona metropolitan a municipiului Bucureti (2008). Se remarc ponderea mare a depozitelor nchise n perioada 2009 2012.

Arealele situate n proximitatea rampelor de deeuri, fie c sunt amenajate sau neamenajate, se constitue n suprafee prioritare de intervenie n privina gestionrii deeurilor. La acestea se adaug zonele de limit ale spaiilor rezideniale, ce sunt alturi de marginea arterelor de comunicaii, preferate pentru depozitarea necontrolat a deeurilor, n special a celor din construcii (Fig. 5.13, Fig. 5.15).

5.6. Evaluarea utilizrii substanelor i deeurilor periculoase n spaiile rezideniale


Modelele de consum ale populaiei, dar i diferitele activiti desfurate de aceasta impun n spaiile rezideniale utilizarea mai multor categorii de substane, ntre care cele periculoase dein ponderi importante (Kaye et al. 2005). n acest sens, trebuie identificat distribuia substanelor periculoase, descris riscul de expunere la acestea, identificai factorii de risc asociai i dezvoltate strategii de reducere a utilizrii lor sau de minimizare a impacturilor ndeosebi asupra rezidenilor (Kaye et al. 2005).

147

Spaiile rezideniale vehiculeaz o diversitate foarte ridicat de substane, ntre care unele au proprieti periculoase (n special inflamabile, corozive i cu efect mutagen) (Clark et al. 2006). n aceast categorie pot fi incluse produsele de curenie (cele mai multe fiind corozive, iar unele chiar teratogene), vopselele, adezivii (inflamabile i toxice), medicamentele (conin ageni biologic activi), ageni de rcire, insecticidele i erbicidele (Tabel 5.9) (Baker et al. 2001).
Tabel 5.9 Produse cu caracter periculos folosite n interiorul spa iilor rezideniale (Baker et al. 2001) Produs Compoziia Rolul substanei Modalitatea chimic periculoase n produs predominant de expunere a rezidenilor Lacuri de unghii Toluen Solvent Inhalare 1,1,1 Tricloretan Perne Agent Inhalare Butilat de hidroxit poliuretanice Antioxidant Inhalare
oluen Siloxan

Carpete, covoare Detergent lichid de vase Detergent lichid de rufe

4-Vinilciclohexan 4-Fenilciclohexan Etanol Etanolamin 1,2-Propanediol

Agent activ de suprafa Reziduu de producie Component adeziv Solvent Solveni

Inhalare Inhalare Inhalare Dermal Dermal

Dei volumul de substane utilizat n fiecare locuin aparent este redus, cumularea lor este cea care genereaz probleme legate de calitatea aerului intern, dar i dificulti n preluarea deeurilor menajere, n care se integreaz (Ptroescu et al. 2011b). De altfel, coninutul de substane periculoase evacuate se consider c este un indicator al nivelului de dezvoltare al societii, n care o gam larg de substane chimice sunt folosite pentru o varietate de scopuri (Palmquist i Hanus 2005). Controlul substanelor i deeurilor periculoase la nivelul spaiilor rezideniale fiind dificil de realizat, devine esenial informarea populaiei n legtur cu riscurile care pot aprea din cauza manipulrii i depozitrii lor necontrolate. Deeurile periculoase, ca parte a deeurilor menajere i deeurilor asimilabile celor menajere, nu au fost colectate separat n Romnia pn n anul 2007 i nici n prezent nu se afl sub un control exigent. Pe baza indicatorilor statistici de generare din alte ri europene, se estimeaz c n medie se produc 2,5 kg/persoan/an deeuri periculoase n mediul urban i 1,5 kg/persoan/an n mediul rural (EEA 2011). Cele mai ntlnite deeuri periculoase, ce pot proveni din spaiile rezideniale, sunt pesticidele, tuburile florescente i alte deeuri ce conin mercur, echipamentele scoase din uz ce conin CFC-uri, uleiurile i

148

grsimile, detergenii, vopselelor, cernelurile i adezivi, bateriile i acumulatorii, anumite medicamente i echipamentele electrice i electronice scoase din uz (Gardner 2009). Folosirea substanelor periculoase n cadrul spaiilor rezideniale nu constituie pentru moment o problem prioritar n evaluarea calitii mediului interior sau a strii de sntate a rezidenilor, cu toate c trebuie s i se acorde o atenie special pentru a se evita expunerea excesiv (Palmquist i Hanus 2005).

5.7.

Spaiile rezideniale generatoare de conflicte sociale

Spaiile rezideniale au o proiecie important la nivel socio-economic. Datorit concentrrii unor grupuri sociale difereniate funcie de venituri, structur etnic i rasial, n spaiile rezideniale se dezvolt conflicte sociale, dificil de gestionat (Boone-Heinonen et al. 2011). Un factor potenial generator de conflicte este diversitatea mare a categoriilor sociale ce populeaz mai ales noile rezideniale. n Romnia, persoanele care au venituri peste medie (primii 20%) ctig n medie de 7,8 ori mai mult dect cei cu veniturile cele mai mici (ultimii 20%), media european fiind de 5. Mai mult, 25 % din gospodriile din Romnia triau la limita srciei n 2007, avnd venituri totale incluznd ajutoarele sociale mai mici de 60% din venitul mediu la nivel naional. Acest procent ridicat al gospodriilor situate la limita srciei n raport cu rile din Uniunea European, unde valoarea medie este de 17 % (EEA 2011), poate fi considerat mare, genernd adesea stri conflictuale. Deoarece resursele economice i sociale sunt distribuite neuniform atnt n teritoriu, ct i la nivelul indivizilor i comunitilor, apar diferenieri n accesarea serviciilor de educaie, sanitare i altor servicii publice. Aceste diferenieri genereaz fenomenul de segregare. Cea mai relevant form de segregare este cea rezidenial, ea implicnd localizarea diferitelor grupuri sociale n zone distincte ale unei localiti (Abada et al. 2007, Lima 2001). Sunt ns frecvente situaiile de eterogenitate social i sub raportul modului de locuire (Fig. 5.17). O component important a segregrii rezideniale este cea social, ce se refer la separarea clar a locaiilor n care anumite grupuri de indivizi se regsesc. Ea poate fi expresia voinei populaiei sau un proces involuntar datorat unor bariere sistematice ce mpiedic anumite persoane s ocupe anumite locaii (Temelov i Dvokov 2011). Segregarea social este un fenomen istoric n zona metropolitan a municipiului Bucureti. Astfel, anumite grupuri au fost mpinse ctre periferia localitilor, n arealele caracterizate prin lipsa unor infrastructuri de baz sau prin anumite disfuncionaliti de mediu, aceste zone fiind privite de ctre restul locuitorilor drept elemente de insecuritate i caracterizate drept areale topofile (Ioj 2008).

149

Componenta modern a fenomenului de segregare social este resimit n zona metropolitan a municipiului Bucureti prin apariia fenomenului comunitilor nchise (Rufat 2003), cu spaii rezideniale de dimensiuni variabile, care sunt ngrdite, i care nu mai pstreaz nici o form de contact social cu mprejurimile.

Fig. 5.17. Contraste ntre modelele de locuire din comuna Gneasa, judeul Ilfov. Se observ dou modele de locuire rural: unul ce deine dotri extrem de diverse (de exemplu terenuri de sport) n opoziie cu o gospodrie cu dotri minimale, situat n partea inferioar a versantului.

Suburbiile dominate de activiti agricole i industriale, n care rezidenialul era compact, au fost transformate prin expansiunea urban ntrun rezidenial dispersat (Khrik et al. 2012). Aceast dispersare a dus la pierderea elementelor de identitate social, dar i la crearea unor conflicte ntre rezidenii vechi i cei noi. Unul din generatorii importani ai problemelor socio-economice este reprezentat de transferarea problemelor de mediu dinspre generatorii lor ctre ali rezideni. n aceast categorie intr problemele legate de zgomotul generat prin amplificarea traficului ori de transferul de noxe sau de gestionare a deeurilor. Printre cele mai importante conflicte sociale determinate de spaiile rezideniale din zonele metropolitane identificate a fi declarate n Romnia sunt cele legate de gestionarea deeurilor att ntre uniti administrativteritoriale diferite cum este cazul conflictelor dintre municipiul Bucureti

150

i localitile n care acesta i depoziteaz deeurile, ct i ntre diferite grupuri sociale din interiorul aceleiai localiti.

6. PARAMETRI CALITATIVI I CANTITATIVI DE DEFINIRE A CALITII MEDIULUI INTERIOR N SPAIILE REZIDENIALE


Calitatea mediului interior este definit de ansamblul aspectelor de mediu care au proiecie n confortul i starea de sntate a ocupanilor cldiriilor (Kubba 2010). ntre parametrii care definesc calitatea mediului interior, cu larg utilizare la nivel tiinific i administrativ, se numr cei ce definesc calitatea aerului interior (compuii organici volatili, CO2, CO, H2S, NH3, NO2, O3, pulberile n suspensie, mirosurile), regimul higrotermic (temperatura, umiditatea relativ, specific i absolut), luminozitatea (cantitatea i calitatea luminii), nivelul zgomotului (nivelul mediu al sunetului) i vibraiilor, nivelul de radiaie (ionizant i neionizant), biodiversitatea (ageni patogeni, microorganisme, nevertebrate, vertebrate), la care se adaug calitatea apei potabile (Godish 2000). Valorile acestor parametri se impun a fi raportate la percepia de ctre populaie a disfuncionalitilor receptate, care de multe ori nu au o relaie direct cu situaia real.

6.1.

Calitatea aerului interior

Calitatea aerului interior reprezint unul dintre criteriile definitorii n evaluarea calitii mediului spaiilor rezideniale din zonele metropolitane, ntruct influeneaz decisiv starea de sanogenez a populaiei (Koren i Bisesi 2002, Lindvall 1992), funcionalitatea spaiului rezidenial (Ptroescu et al. 2011a), costurile de locuire (Nae 2009b) i implicit durabilitatea ecosistemelor metropolitane (Munier 2006). Rezidenii din mediul urban i petrec 60% din timp n interiorul locuinelor, iar cei din mediul rural 40% (Ioj et al. 2011a), calitatea aerului interior avnd un impact semnificativ asupra sntii lor (EPA 1991) (Tabel 6.1). Astfel, o calitate nesatisfctoare a aerului interior poate nsemna creterea incidenei bolilor respiratorii, cardiovasculare i nervoase (OMS 2006). La acestea se adaug i costurile de locuire, n special pentru curarea locuinei i a obiectelor de vestimentaie, eliminarea mirosurilor neplcute, introducerea unor echipamente cu rol n ameliorarea condiiilor mediului intern, managementul duntorilor, reparaii generale, pentru meninerea unui microclimat intern favorabil etc. (Ioj et al. 2010b). Organizaia Mondial a Sntii estimeaz la peste 2 milioane decese

151

premature pe an determinate de calitatea nesatisfctoare a aerului interior (OMS 2005). Managementul calitii aerului interior nu este doar o problem individual a locuitorilor din ecosistemele umane, dar i a decidenilor, a societii n ansamblu. La nivelul acesteia din urm apar implicaii administrative (de exemplu prin ncrcarea fluxului decizional cu sesizri legate de apariia mirosurilor pestileniale, suprasolicitarea sistemului sanitar datorit creterii numrului de mbolnviri), economice (scderea productivitii muncii), sociale (degradarea relaiilor interumane pe fondul creterii numrului de situaii conflictuale) i politice (presiuni pentru limitarea cantitilor de gaze cu efect de ser i cu caracter acid emise ) (Maroni et al. 1995).
Tabel 6.1. Efecte poteniale ale expunerii ndelungate la poluani n aerul interior (prelucrare dup EPA 1991) SIMPTOME PROVOCATE OMULUI DE POLUANII AERULUI INTERIOR Particule Bioaerosoli Gaze Blan animal Formaldehid x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Fum de igar Monoxid de carbon Praf, sol, cenu Acarieni Bacterii, virusuri Fungi Polen

Dureri de cap Ameeal Oboseal Grea Vrsturi Alergii ale pielii Iritaii ale ochilor Iritaii ale nasului Iritaii ale gtului Probleme de respiraie Tuse Angine Infecii respiratorii Astm (intensificare) Reacii alergice Cancer pulmonar

x x

x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x

x x x

x x x x

x x

x x x

x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x

x x x x x

Evaluarea calitii aerului interior constituie o problem complex, consecin a numrului extrem de mare al poluanilor potenial prezeni (peste 1 800 contaminani) (EPA 2001) (Tabel 6.2), a variatelor implicaii asupra sntii populaiei, diversitii modelelor de consum, varietii configuraiei cldirilor i a instalaiilor de nclzire, ventilare ori rcire,

152

COV x x

diversitii comportamentelor din locuine i costurilor foarte ridicate necesare pentru meninerea caliti optime a aerului (SCHER 2007).
Tabel 6.2. Categorii de poluani chimici cu probabilitate ridicat de apariie n spaiile rezideniale (Oahn i Heng 2005).
Poteniali poluani chimici Radon Vapori i gaze organice Surse poteniale n spaiile de locuit Materiale de construcie, sol, ape subterane, substrat litologic Vopselelor, adezivi, solveni, materiale plastice i din cauciuc, materiale de construcie, activitate metabolic, arderea combustibililor Vopselelor, fixatori de lacuri, adezivi, fum de igar Localizare predilect n toat locuina Spaii de depozitare, balcoane, poduri, garaje, bi Spaii de depozitare, balcoane, poduri, garaje, spaii n care au fost utilizate aceste substane, spaii utilizate pentru fumat Spaii de depozitare, balcoane, poduri, garaje Buctrii, bi, balcoane Camerele cu mobilier, camere cu parchet ori lambriuri Bi, buctrii, garaje Interiorul cldirilor din crmid Buctrii, dormitoare, sufragerii, instalaii de nclzire Spaii utilizate pentru fumat, garaje, buctrii Camere de zi, laboratoare de lucru Toat locuina Concentraii medii nregistrate n interior 1,3 pCi/l, n exterior 0,41,3 pCi/l Cteva sute de g/m3; nivele din interior sunt cu 25 ori mai mari ca n exterior Cteva sute de g/m3; nivele din interior sunt cu 25 ori mai mari ca n exterior 100200 g/m3 Nu sunt date disponibile Nu sunt date disponibile n absena surselor din interior, nivelele sunt mai mici dect n exterior Nu sunt date disponibile n interior valori mai mari de 0,45% 0,6-30 g/m3, nivelele din interior n general sunt egale cu cele din exterior Nivele din interior mai mici dect cele din exterior Valori medii de 50 g/m3, rar depind 200 g/m3; valori mai mari ca n exterior Valori medii de 50 g/m3, rar depind 200 g/m3; valori mai mari ca n exterior De la cteva ng/m3 la cteva sute de ng/m3; nivele mai ridicate dect n exterior Valori mai ridicate n exterior, cu excepia acarienilor

Aldehide

Amoniac Ftalai Floruri

Vopselelor, produse de igienizare, activiti metabolice Materiale plastice i din cauciuc Lemn tratat Ardere incomplet la maini de gtit ori la autovehicule, aparate electrocasnice, fum de igar Zidurile din crmid, produse de curare Procese de respiraie (oameni, animale, plante), arderi, fum de igar Fum de igar, ardere incomplet, gaze de ardere de la autovehicule Aparate de copiat, aparate electrocasnice Praf din materialele de construcie din interiorul i exteriorul spaiului de locuit, aport din atmosfera urban, procese de ardere Hrtie i carton, produse textile

Oxizi de azot

Acid clorhidric Dioxid de carbon Monoxid de carbon Ozon

Pulberi n suspensie anorganice Pulberi n suspensie organice Fibre minerale artificiale

Camere de zi, biblioteci, poduri, garaje Toat locuina

Panouri fonoabsorbante, panouri de izolare termic i electric, materiale de construcie Piele moart, mucegai, fire de pr, carpete, zonele cu umiditate ridicat din locuin, umidificatoare, aparate de aer condiionat i dezumidificatoare prost ntreinute; persoane bolnave Vopsele cu plumb, sol contaminat, pulberi n suspensie din exterior

Pulberi n suspensie active biologic

Plumb

Bi, buctrii, garaje ori alte spaii cu vulnerabilitate la apariia acestor probleme, spaii de adpost pentru animale, spaii de depozitare, poduri Garaje, spaii de depozitare

Valori asemntoare n interior i n exterior

153

Calitatea aerului interior este extrem de variabil n timp i n spaiu. Modificarea activitii unui singur factor de influen poate genera mutaii semnificative la nivelul calitii aerului interior (Oahn i Heng 2005). Modul n care autoritile i populaia rezident percepe calitatea aerului interior influeneaz decisiv reacia lor fa de diversele situaii i stri de calitate ntlnite n cadrul imobilelor de locuit. O anumit stare poate fi considerat acceptabil de unii i inacceptabil de alii, funcie de modelele de consum adoptate, standardele de locuire, nivel de educaie i situaie financiar ori de situaiile conjuncturale (Suditu et al. 2010). Calitatea aerului interior se afl, de asemenea, printre preocuprile organizaiilor internaionale interesate de promovarea dezvoltrii durabile a aezrilor umane (EEA 2011). Convenia Naiunilor Unite pentru Aezrile Umane (Habitat II) (ONU 1996) recunoate c locuirea adecvat este un drept al omului i promoveaz asigurarea unor locuine corespunztoare i a unor aezri umane sigure, sntoase, prielnice locuirii, echitabile, durabile i productive. De altfel, Declaraia oraelor i a altor aezri umane n noul mileniu atrage atenia asupra faptului c la nivel mondial tendina este de degradare accentuat a condiiilor de locuire (ONU 2001). Pentru rezolvarea acestor probleme, la Sumitul Mondial asupra Dezvoltrii Durabile de la Johannesburg (2002) s-a lansat The Partenership for Clean Indoor Air prin care se recunoate c mbuntirea calitii aerului interior nu este posibil fr schimbare a modelelor de consum ale societii, mai ales a celor legate de utilizarea energiei (Munier 2006). Preocuprile Organizaiei Mondiale pentru Sntate (OMS), ale Comisiei Europene i guvernelor n ceea ce privete dezvoltarea de ghiduri i reglementri care s permit evaluarea, monitorizarea i legiferarea aspectelor legate de calitatea aerului interior s-au amplificat odat cu schimbrile realizate la nivelul spaiilor rezideniale (izolarea termic, adaptarea sistemelor de producere a energiei termice i/sau electrice, dezvoltarea sistemelor de climatizare, diversificarea dotrilor interioare). Ghidurile realizate de Organizaia Mondial pentru Sntate au o larg circulaie, ele stipulnd exigene concrete pe care trebuie s le ndeplineasc parametri de calitate a aerului interior al spaiilor rezideniale. Relevante prin coninutul exhaustiv sunt: Ghidurile Evaluarea expunerii la poluanii din aerul interior (1997) i Reducerea riscului n scopul promovrii unei viei sntoase (2002) identific, descriu i evalueaz efectele care apar datorit expunerii la diferite categorii de poluani ai aerului, caracteriznd ameninrile asupra calitii mediului i sntii umane. Ghidul calitii aerului n Europa (prima ediie 1987; ediia a doua 2005) i propune s reprezinte o baz pentru protecia sntii populaiei mpotriva efectelor adverse ale polurii aerului, s elimine sau s reduc

154

expunerea la poluani ai aerului cu grad de periculozitate ridicat i s ndrume autoritile naionale i locale pentru a-i fundamenta deciziile legate de managementul riscurilor de mediu. La nivelul Uniunii Europene, n domeniul evalurii calitii aerului interior s-au elaborat strategii i planuri de aciune, reprezentative n acest sens fiind Strategia pentru Mediu i Sntate (2003) i Planul de Aciune pentru Mediu i Sntate (2004). La aceste documente programatice, pot fi adugate o serie de rapoarte tiinifice ntre care amintim: SCHER Evaluarea riscului poluanilor n aerul interior (SCHER 2007); European Collaborative Action Urban Air; Indoor Environment and Human Exposure; INDEX Critical Appraisal of the Setting and Implementation of Indoor Exposure-Limits in the EU. Directiva 93/67/EEC pentru delimitarea principiilor de evaluare a impactului substanelor chimice existente asupra sntii umane i mediului i Regulamentul 793/93 privind evaluarea i controlul riscurilor generate de substane chimice existente se constituie i pentru ara noastr n documente legislative la care se impune s ne raportm. Cercetrile tiinifice la nivel internaional sunt tot mai numeroase, ele abordnd probleme legate de calitatea aerului interior i descrierea sindromului cldirilor bolnave (Koren i Bisesi 2002, Kostiainen 1995, Lindvall 1992), determinarea surselor de poluani i a factorilor de influen ai calitii aerului interior (Owen et al. 1992, Wolkoff i Kjaergaard 2007), evaluarea dinamicii unor poluani specifici (Kostiainen 1995, Zhao i Wu 2007, Gardner 2009), influena calitii aerului interior asupra sntii populaiei (Kjaergaard 1991) i delimitarea de msuri pentru mbuntirea calitii aerului interior (Franz i Johnson 2007). n Romnia, ele nu au aceeai diversitate, fiind ncercri de evaluare a raportului cu unele norme de igien (Mnescu, 1984) ori de performan energetic a cldirilor (Legea 372/2005). 6.1.1. Calitatea aerului n locuinele monitorizate Evaluarea calitii aerului interior n spaiile de locuit din municipiul Bucureti s-a realizat pe baza msurtorilor efectuate n 24 locuine (Fig. 6.1), n perioada noiembrie 2008noiembrie 2011. n 10 locuine au fost efectuate msurtori n toate cele patru anotimpuri. Au fost realizate msurtori la indicatorii pulberi n suspensie, utiliznd analizorul de pulberi Casella CEL i CO2, CO, O3, NH3, H2S, cu analizorul multigaz Gray Wolf Direct Sense Indoor Air Quality Kit. Datele de temperatur i umiditate relativ au fost nregistrate cu senzori DS 1923 Hygrochron, cu o frecven orar de nregistrare a datelor i erori de 0,06250C i 0,06%.

155

Fig. 6.1. Distribuia spaial a locuinelor n care s-au efectuat msurtori de calitate a aerului interior n municipiul Bucureti.

Msurtorile au fost efectuate n toate camerele fiecrei locuine, la nlimea de 1,2 metri de podea, att n condiiile lipsei oricrei activiti, ct i a desfurrii de activiti normale. Durata medie a unei msurtori a fost de 30 minute.

156

Concomitent, rezidenilor din locuinele analizate le-au fost aplicate chestionare menite a identifica caracteristicile factorilor de influen asupra calitii aerului intern. Chestionarele, aplicate direct, au evideniat caracteristicile tehnice i de amplasare ale locuinelor (suprafa total, materiale de construcie, orientare, izolare, vecinti), profilul i comportamente specifice locatarilor (numr, distribuie pe grupe de vrst, sexe, naionaliti, nivel de educaie, ocupaie, stare de sntate, fumat, activiti desfurate, durata de petrecere a timpului n locuin), specificul dotrilor (finisaje, decoraiuni, aparate electrice, electronice i electrocasnice), modul de utilizare a spaiului i dotrilor la care s-au adugat problemele de mediu receptate.Locuinele analizate sunt definite prin urmtorii indicatori (Fig. 6.2): 87,5% apartamente n blocuri, 8,3% apartamente n vile i 4,2% n gospodrii unifamiliale; an de construcie ntre 19372009 (mediana = 1970); materiale de construcie crmid (41,67%), BCA (33,33%), plci de beton (25%); 70,83% locuine proprietate personal, 25% nchiriate, 4,17% nedeclarat; suprafa medie 60,12 m2 [16104 m2; 21,59]; numr de locatari ntre 1 i 13 (mediana = 3; 2,33): 66,7% din locuine dotate cu tmplrie PVC la ferestre; 20,83% amplasate n imobile izolate termic prin anvelopare exterioar, iar 8,33% numai cu izolare interioar;

Fig. 6.2. Profilul populaiei rezidente n locuinele analizate pe grupe de vrsta, sexe i nivel de culturalitate (n = 24).

Calitatea aerului interior n locuinele analizate nu depinde de cea a mediului extern dect pentru indicatorul pulberi n suspensie. n rest, contribuia surselor interne este definitorie n stabilirea i variaia concentraiilor noxelor analizate, ventilaia deficitar fiind factorul cheie n ntregirea acestei situaii. Compuii organici volatili (COV) reprezint compui organici solizi sau lichizi, care au punctul de fierbere mai sczut de 2500C, proprietate care

157

explic prezena frecvent sub form de vapori n mediu (Oahn i Heng 2005). COV-urile genereaz o cretere a riscului de mbolnvire la nivelul populaiei umane i de afectare a componentelor biotice ale mediului. Dintre compuii organici volatili cu risc ridicat de afectare a sntii populaiei se numr benzenul, formaldehida, naftalenul, tetracloretilenul, tricloretilenul, hidrocarburile policiclice aromatice (OMS 2010). COV-urile rezult n locuine din activitatea metabolic (aldehide, esteri, alcooli etc.), dar i dintr-o serie de surse interne (finisajele cu vopsea lavabil, vopsele i lacuri, covoare, materiale plastice, cauciuc, unele specii de plante decorative, arderea combustibililor, prepararea hranei, utilizarea produselor cosmetice i de curare, a pesticidelor pentru combaterea duntorilor, depozitarea diferitelor substane sau produse chimice generatoare de COV-uri etc.) ori externe (subsolurile insalubre ale imobilelor, traficul auto, parcri, benzinrii, magazine de produse chimice) (Wallace et al. 1987) (Tabel 6.3). Concentraia lor n aerul intern este mai ridicat dect n exterior de 25 ori (EPA 1995).
Tabel 6.3. Compui organici volatili i sursa acestora n mediul intern (Baker et al. 2001)

Compui organici volatili Aceton Alcool (etanol, isopropanol) Hidrocarburi aromatice (toluen, xilen, etilbenzen, trimetilbenzen) Hidrocarburi alifatice (octan, decan, undecan) Benzen Tetraclorur de carbon p-Diclorbenzen Formaldehid Clorur de metilen Stiren Tetracloretilen 1,1,1-Tricloretan Tricloretilen Terpene (limonen, -pinen)

Produse ce conin compui organici volatili Cosmetice Substane de curat Vopsele, adezivi, gazolin, combustibili Vopsele, adezivi, gazolina, combustibili Fumat, emisii auto, fumat pasiv Fungicide, concentraia de fond Odorizante de camer, substanele antimolii Mobila din pal Decaparea vopsele, utilizarea solvenilor Fumat Utilizarea i depozitarea hainelor curate chimic, frecventarea curtoriilor chimice Purtatul i depozitatul hainelor curate chimic, spray-urile cu aerosoli Necunoscut (cosmetice, componente ale electrocasnicelor, pasta corectoare) Odorizantele puternic parfumate, substane de lustruit, esturi, igri, hran, butur.

n interiorul spaiilor rezideniale analizate, concentraiile momentane ale compuilor organici volatili au variat ntre 49 i 2 540 ppb (media = 695;

158

617) (Tabel 6.4). n 30% din cazuri, concentraiile compuilor organici volatili au depit valorile maxime recomandate de OMS (2005). Dintre compui organici volatili, n locuinele analizate, dominant este benzenul. La nivelul gospodriilor analizate, concentraiile cele mai ridicate apar n imobilele care beneficiaz de izolare termic i ferestre cu tmplrie din PVC, ale cror sisteme de aerisire colective n cele mai mule cazuri sunt nefuncionale, au surse permanente de compui organici volatili (finisaje, mobilier, obiecte decorative, nclzire proprie etc.) i prezint activiti ce favorizeaz creteri ale concentraiilor de compui organici volatili (aerisire deficitar, fumat, prepararea hranei, utilizarea frecvent a diferitelor substane chimice pentru igienizare, cosmetic, combaterea duntorilor etc.). n interiorul locuinelor investigate, valorile cele mai ridicate au fost nregistrate n debaralele de pstrare a produselor chimice, n bile neaerisite i buctrii (valori de peste 1 500 ppb). Valorile cele mai mici, asemntoare cu cele din mediul extern (sub 150 ppb), s-au nregistrat n camerele cu volum mare (nlimea camerei mai mare de 3 m), ventilate optim (inclusiv prin sistemul centralizat de aerisire), cu timp de staionare n locuin sub medie i un numr redus de surse generatoare de COV-uri.
Tabel 6.4 Dinamica valorilor indicatorilor de calitate a aerului interior n spaiile de locuit din municipiul Bucureti n intervalul noiembrie 2008 - noiembrie 2011 (n = 24).
Indicatori de calitate a aerului interior Media (deviaia standard) Mediana Minima Maxima Limita momentan recomandat * 900 3500 10 100 50 100

Compusi organici volatili ppb 695 (617) 446,00 62,00 Dioxid de carbon ppm 1148 (661) 977,00 577,00 Monoxid de carbon mg/m3 2,13(0,91) 1,92 0,77 Ozon g/m3 32,14 (13,15) 23,90 0,02 Pulberi in suspensie g/m3 41,4 (38,2) 33,50 2,00 3 Amoniac - g/m 148 (102) 123,00 32,00 Hidrogen sulfurat g/m3 3,3 (1,6) 1,20 0,8 * valoarea maxim momentan recomandat de Organizaia Mondial valoarea de la care pot aprea probleme de sntate a populaiei .

2007,00 2251,00 4,14 45,4 197,00 330,00

4,20 8 a Sntii (OMS 2005)

Importana aerisirii n cazul compuilor organici volatili a fost evideniat prin scderi ale concentraiilor de peste 50% n majoritatea situaiilor. Excepiile s-au nregistrat n anotimpul cald n cazul apartamentelor situate la nivele inferioare, unde aerisirea se realizeaz spre spaiul de parcare (Fig. 6.3), de unde sunt transferate volume importante de compui organici volatili.

159

Fig. 6.3 Spaiile de parcare surs de compui organici volatili i ozon n mediul interior. Criza de spaiu specific mediilor urbane i creterea dimensiunii parcului de autovehicule au determinat apropierea semnificativ a spaiilor de parcare de limita extern a spaiilor de locuit.

Reprezentative prin implicaiile care pot s apar n starea de sntate a populaiei sunt depirile frecvente ale limitei maxime recomandate (LMR), care apar n buctrii (30,9%) i dormitoare (28%), acolo unde se petrece cea mai mare parte a timpului n locuin (Fig. 6.4, Tabel 6.5). n regim diurn, valorile cele mai ridicate se nregistreaz dimineaa, cnd efectul acumulrii poluanilor i al insuficientei ventilri este evident. Anual, valorile mai mari se nregistreaz n timpul iernii (de 1,21,5 ori mai ridicate dect vara) datorit ventilrii insuficiente. Dioxidul de carbon rezult n spaiile de locuit din activitatea metabolic (n special din respiraie), procesele de ardere (produse ca urmare a nclzirii locuinelor i preparrii hranei), descompunerea materiei organice, fumat (Oahn i Heng 2005, Barnea i Calciu 1979). De exemplu, aerul expirat conine 4,4% din volum CO2 (Clausen et al. 2003). n medie, omul expir aer de 16 ori pe minut, la fiecare expiraie elibernd o cantitate medie de 7 g CO2, respectiv 112 g pe minut (EPA 1995).

160

Tabel 6.5. Dinamica valorilor medii ale indicatorilor de calitate a aerului interior pe camere n spaii de locuit din municipiul Bucureti n intervalul noiembrie 2008noiembrie 2011.
Dormitor Compui organici volatili ppb Medie Deviaie standard Minim Maxim % depiri LMR Dioxid de carbon ppm Medie Deviaie standard Minim Maxim % depiri LMR Monoxid de carbon - mg/m3 Medie Deviaie standard Minim Maxim Ozon - g/m Medie Deviaie standard Minim Maxim
3

Buctarie 750,3 669,4 49,0 2540,0 57,1 1712,1 1927,2 410,0 3458,0 0,0 2,1 1,1 1,0 4,1 36,4 5,9 30,0 44,6

Sufragerie 620,4 487,5 49,0 1609,0 28,5 2086,8 2052,5 1290,0 3533,0 6,6 3,0 0,9 0,9 4,1 44,6 8,4 30,0 53,6

Baie 831,6 616,3 67,0 2540,0 30,9 2303,1 2280,5 651,0 4091,0 13,0 2,1 0,9 1,0 4,7 42,6 13,3 21,1 71,8

611,0 625,3 49,0 2240,0 28,0 2262,3 692,4 986,0 3874,0 0,0 3,3 0,9 0,8 3,8 44,5 8,2 26,3 54,4

Concentraia dioxidului de carbon n aerul interior depete frecvent, n locuinele cu nclzire proprie, 0,45% (3 000 ppm), valoare mai ridicat dect n aerul exterior (0,03%, respectiv 200300 ppm) (Godish 2000). Deoarece dioxidul de carbon nu poate fi filtrat, absorbit sau adsorbit n interiorul ncperilor, msurarea concentraiei de CO2 permite caracterizarea calitii aerului interior (Mnescu 1984). Astfel, n mediul intern, valori peste 1 000 ppm (LV limita ventilrii insuficiente) ilustreaz o ventilare necorespunztoare a mediului intern, iar valori mai mari dect 3 500 ppm genereaz probleme de sntate la nivelul populaiei (ECA 2000). n locuinele analizate, efectund msurtori n absena oricrei activiti i numai n prezena rezidenilor s-a constatat c cantitatea medie de dioxid de carbon produs prin respiraia uman este de 36,79 mg pe or ([12,1; 157,27]; 28,19). Indicele concentraiei de dioxid de carbon provenit din expiraie per unitatea de volum nregistreaz o valoare de 3,82 mg CO2/m3 ([1,15;18,53]; 3,58) (2,11mg CO2/m3, dac se ine cont de staionarea predominant n dormitoare i sufragerii) (Fig. 6.5). Valoarea

161

reprezint 0,23% din concentraia nregistrat de dioxid de carbon, ceea ce arat c respiraia, dei este una dintre surse, singular nu poate ridica probleme, nici mcar n cazul unei ventilri deficitare. n locuinele analizate, concentraiile de dioxid de carbon variaz ntre 410 i 4 091 ppm, cu o valoare medie de 1 148 ppm, fa de 3 500 ppm valoarea maxim recomandat de Organizaia Mondial pentru Sntate sau 1 000 ppm indicatorul locuinelor deficitar ventilate) (Tabelele 6.3 i 6.4).

Fig. 6.4. Distribuia valorilor concentraiilor de compui organici volatili n aerul interior din locuinele analizate (ppm) (numrul de msurtori n=91) (LMR Limita maxim recomandat de Organizaia Mondial a Sntii. Depirea acesteia crete riscul de apariie a problemelor de sntate la nivelul populaiei rezidente ).

S-a constatat c, n locuinele analizate, pe tipuri de camere, concentraiile cele mai ridicate apar n bi (2 303,1 ppm) i n dormitoare (2 262,3 ppm). n cazul bilor, sursele de dioxid de carbon sunt reprezentate de descompunerea substanelor organice din reeaua de canalizare, de intrrile din spaiile comune (mai ales din subsolul cldirilor) ori din alte apartamente. Important este faptul c n bi (13%) i sufragerii (6,6%) apar situaii de depire a concentraiei maxime admise, toate fiind determinate de existena sistemelor de nclzire proprii. n schimb, valoarea indicator de locuin insuficient ventilat de 1 000 ppm este depit n 100 % din cazuri n sufragerii, 97,6% n dormitoare i 91,3% n bi (Tabel 6.5).

162

Fig. 6.5 Distribuia valorilor concentraiilor de CO2 n aerul interior din locuinele analizate (numrul de msurtori n=42) (LMR = Limita maxim recomandat de Organizaia Mondial a Sntii, dincolo de care pot aprea efecte negative la nivelul sntii populaiei; LV = limita de ventilare insuficient valoare care atrage atenia asupra ventilrii insuficiente a locuinelor i a acumulrii excesive a dioxidului de carbon).

Problemele cele mai mari apar n locuinele izolate termic (cel puin cu termopan) (Fig. 6.6), n care sursa de producere a energiei termice (central termic, sob pe baz de combustibil lichid sau solid etc.) se afl n locuin (Gardner 2009). n regim diurn valorile cele mai ridicate se nregistreaz diminea, iar cele mai sczute n timpul aerisirilor i n absena din locuin a locatarilor. Valorile mai ridicate se nregistreaz iarna, cnd frecvena aerisirii este mai mic i funcioneaz sistemele de nclzire. Monoxidul de carbon reprezint unul dintre gazele considerate prioritare n evaluarea calitii aerului interior (OMS 2010, SCHER 2007). Prezena lui n aerul interior este legat predominant de procesele de ardere (nclzire, prepararea hranei, fumat), ndeprtarea sa fiind absolut necesar pentru evitarea apariiei problemelor de sntate i implicit a mortalitii. n cazul locuinelor analizate n municipiul Bucureti, monoxidul de carbon nu este un gaz care ridic probleme, concentraia medie fiind de 2,13 mg/m3 (0,91), cu valori mai ridicate, circa 3-5 mg/m3, n cazul celor cu nclzire proprie, deci mult mai reduse fa de 11 mg/m3, valoarea maxim recomandat de Organizaia Mondial pentru Sntate. Pe camere, valorile cele mai ridicate apar n dormitoare (3,3 mg/m3) i sufragerii (3 mg/m3), sursele principale constituindu-le mediul extern i aparatele electrice, electronice i electrocasnice folosite n gospodrie.

163

Din punct de vedere al dinamicii temporale a valorilor, monoxidul de carbon nregistreaz aceleai variaii ca i dioxidul de carbon.

Fig. 6.6. Imobile izolate termic pe Calea Rahovei, municipiul Bucureti amplificator al problemelor de calitate a aerului interior. Izolarea termi c, necorelat cu adaptarea sistemelor de ventilare a imobilelor, accentueaz procesul de acumulare a noxelor n interiorul spaiilor de locuit.

Ozonul este un oxidant puternic, modalitatea principal de apariie n locuine fiind aerisirea. El poate afecta direct i indirect sntatea rezidenilor. Efectele indirecte se datoreaz reaciilor sale cu compui organici volatili (provenii din deodorani sau detergeni) prin care pot rezulta compui iritani sau particule n suspensie. Cea mai mare parte a ozonului din mediul interior provine din aerul exterior, sursele interne (copiatoare, diferite dispozitive de ozonare a aerului etc.), fiind slab reprezentate n locuinele din Romnia. Astfel, n locuinele analizate, concentraia medie a ozonului a fost de 32,14 g/m3 (13,15), valorile cele mai ridicate nregistrndu-se n sufragerii (44,6 g/m3) i dormitoare (44,5 g/m3). Aceste valori ating n 10% din situaii valoarea maxim recomandat de OMS pentru mediul interior, respectiv 100 g/m3 (Tabel 6.4). Spre deosebire de celelalte noxe, s-a constatat c ozonul nu nregistreaz o dinamic anotimpual evident n locuinele analizate.

164

Amoniacul este o nox legat de procesele metabolice care se desfoar n locuin, dar i de prezena unor produse care eman amoniac (deeuri organice, cosmetice, produse de igienizare, vopsele, medicamente etc.). Valorile acestui indicator sunt mai ridicate n camerele mici, prost ventilate i n toaletele cu disfuncionaliti ale reelei de evacuare a apelor uzate, depind 300 g/m3. n celelalte camere, valorile nregistrate s-au situat dominant ntre 100150 g/m3. O situaie asemntoare se nregistreaz la hidrogenul sulfurat, unde valorile medii nregistrate sunt de 3,3 g/m3, mai ridicate n bi, buctrii i spaii de depozitare, sursa principal fiind canalizarea necorespunztoare. Particulele n suspensie (PM10, PM2,5, particule fine i ultrafine) ajung n mediul interior din exterior, avnd ca origine antiere, activiti industriale, trafic rutier etc. (Ptroescu et al. 2011a) (Fig. 6.7), prin reantrenarea particulelor depuse pe diferite categorii de suprafee, din procese de ardere, procese metabolice umane i ale diferitelor organisme din locuin (inclusiv microorganisme), funcionarea aparatelor electrocasnice, fumat, prepararea hranei ori recombinarea diferitelor substane din atmosfer sub efectul oxidanilor (Wang et al. 2008).

Fig. 6.7. Lucrrile de construcie surs de ncrcare a aerului urban cu pulberi n suspensie. Lipsa preocuprii pentru limitarea impactului negativ asupra spaiilor nvecinate favorizeaz creterea agresivitii antierelor, inclusiv a lucrrilor de reabilitare a infrastructurilor, asupra spaiilor de locuit.

165

Compoziia particulelor n suspensie n aerul interior, dup Koren i Bisesi (2002), este foarte divers, la nivelul acestora putndu-se nregistra prezena metalelor grele, compuilor organici volatili ori a unor contaminani biologici, respectiv piele moart, pr, spori, bacterii, mucegai, virui, polen etc. (Tabel 6.6).
Tabel 6.6 Componente biologice ale particulelor n suspensie cu potenial alergen (Baker et al. 2001) Expunere de Expunere de la Organisme Natura alergenului Rezervoare la care pot care apar vii aprea efecte simptomele Enzime secretate Aer, praf, Fungi (?) (?) Componente ale creterea Enzime digestive peretelui celularn suprafeelor Acarieni Praf 2g/g praf 10 g/g praf fecale Gndaci Pisici Cini Polen Enzime digestive Secreii ale pielii Secreii ale pielii, urin Proteine de recunoatere Praf Praf, aer Praf, aer Aer 2 U/g 1 g/g (?) (?) 10 U/g 8 g/g (?) (?)

Concentraia medie a particulelor n suspensie n locuinele analizate n municipiul Bucureti este de 41,4 g/m3 (38,2), foarte apropiat de valoarea maxim recomandat de 50 g/m3 (Tabel 6.4).Un rol important n dinamica valorilor indicatorului l are calitatea mediului extern i suprafaa spaiilor receptoare a pulberilor n suspensie pe durat limitat (covoare, mobilier etc.) (Owen et al. 1992). n compoziia pulberilor n suspensie exist risc mediu de apariie a mucegaiurilor, n condiiile n care 29% din locuinele analizate au raportat prezena acestei probleme, preponderent n bi i buctrii. Dintre factorii care accentueaz agresivitatea poluanilor din aerul interior, dar i confortul populaiei, se remarc temperatura i umiditatea aerului. Temperatura aerului n mediul interior nregistreaz variaii considerabil mai reduse dect acelea din mediul exterior (Lindvall 1992). n intervalul septembrie-octombrie 2009, amplitudinea termic la punctul Parcul Tei (exterior) a fost de 27,50C, iar n interiorul unei locuine din aceeai zon valorile au fost sub 50C. Variaii mai ridicate se nregistreaz n camerele n care exist surse de cldur (de exemplu din metabolismul uman) i este necesar o aerisire mai frecvent (cazul dormitoarelor), resimindu-se astfel influenele temperaturii aerului exterior (Fig. 6.8, Tabel 6.7).

166

30 25
Temperatura (C)

120 100 80 60 40 20 0
Umiditatea (%)

20 15 10 5 0

111 3 2 116 9 8 7 6 5 4 14 13 12 022 1 20 19 18 17 528 2 26 25 24 23 134 2 32 31 30 29 740 3 38 37 36 35 39 43 42 41 451 49 48 47 46 45 40 5 55 54 53 52 563 61 60 59 58 57 669 67 66 65 64 274 6 72 71 70 83 7 78 77 76 75 786 84 83 82 81 80 95 8 90 89 88 87 997 95 94 93 92 16 9 101 100 99 98 107 106 105 104 103 102 113 112 111 110 109 108 119 118 117 116 115 114 124 123 122 121 120 130 129 128 127 126 125 136 135 134 133 132 131 142 141 140 139 138 137 148 147 146 145 144 143 153 152 151 150 149 159 158 157 156 155 154 165 164 163 162 161 160 171 170 169 168 167 166 176 175 174 173 172 182 181 180 179 178 177 188 187 186 185 184 183 194 193 192 191 190 189 200 199 198 197 196 195 205 204 203 202 201 211 210 209 208 207 206 217 216 215 214 213 212 223 222 221 220 219 218 229 228 227 226 225 224 234 233 232 231 230 240 239 238 237 236 235 246 245 244 243 242 241 252 251 250 249 248 247 257 256 255 254 253 263 262 261 260 259 258 269 268 267 266 265 264 275 274 273 272 271 270 281 280 279 278 277 276 286 285 284 283 282 292 291 290 289 288 287 298 297 296 295 294 293 304 303 302 301 300 299 310 309 308 307 306 305 315 314 313 312 311 321 320 319 318 317 316 327 326 325 324 323 322 333 332 331 330 329 328 338 337 336 335 334 344 343 342 341 340 339 350 349 348 347 346 345 356 355 354 353 352 351 362 361 360 359 358 357 367 366 365 364 363 373 372 371 370 369 368 379 378 377 376 375 374 385 384 383 382 381 380 391 390 389 388 387 386 396 395 394 393 392 402 401 400 399 398 397 408 407 406 405 404 403 414 413 412 411 410 409 419 418 417 416 415 425 424 423 422 421 420 431 430 429 428 427 426 437 436 435 434 433 432 443 442 441 440 439 438 448 447 446 445 444 454 453 452 451 450 449 460 459 458 457 456 455 466 465 464 463 462 461 472 471 470 469 468 467 477 476 475 474 473 483 482 481 480 479 478 489 488 487 486 485 484 495 494 493 492 491 490 500 499 498 497 496 506 505 504 503 502 501 512 511 510 509 508 507 518 517 516 515 514 513 524 523 522 521 520 519 529 528 527 526 525 535 534 533 532 531 530 541 540 539 538 537 536 547 546 545 544 543 542 552 551 550 549 548 558 557 556 555 554 553 564 563 562 561 560 559 570 569 568 567 566 565 576 575 574 573 572 571 581 580 579 578 577 587 586 585 584 583 582 593 592 591 590 589 588 599 598 597 596 595 594 605 604 603 602 601 600 610 609 608 607 606 616 615 614 613 612 611 622 621 620 619 618 617 628 627 626 625 624 623 633 632 631 630 629 639 638 637 636 635 634 645 644 643 642 641 640 651 650 649 648 647 646 657 656 655 654 653 652 662 661 660 659 658 668 667 666 665 664 663 674 673 672 671 670 669 680 679 678 677 676 675 686 685 684 683 682 681 691 690 689 688 687 697 696 695 694 693 692 703 702 701 700 699 698 709 708 707 706 705 704 714 713 712 711 710 720 719 718 717 716 715 726 725 724 723 722 721 732 731 730 729 728 727 738 737 736 735 734 733 743 742 741 740 739 749 748 747 746 745 744 755 754 753 752 751 750 761 760 759 758 757 756 767 766 765 764 763 762 772 771 770 769 768 778 777 776 775 774 773 784 783 782 781 780 779 790 789 788 787 786 785 795 794 793 792 791 801 800 799 798 797 796 807 806 805 804 803 802 813 812 811 810 809 808 819 818 817 816 815 814 824 823 822 821 820 830 829 828 827 826 825 836 835 834 833 832 831 842 841 840 839 838 837 848 847 846 845 844 843 853 852 851 850 849 859 858 857 856 855 854 865 864 863 862 861 860 871 870 869 868 867 866 876 875 874 873 872 882 881 880 879 878 877 888 887 886 885 884 883 894 893 892 891 890 889 900 899 898 897 896 895 905 904 903 902 901 911 910 909 908 907 906 917 916 915 914 913 912 923 922 921 920 919 918 929 928 927 926 925 924 934 933 932 931 930 940 939 938 937 936 935 946 945 944 943 942 941 952 951 950 949 948 947 957 956 955 954 953 963 962 961 960 959 958 969 968 967 966 965 964 975 974 973 972 971 970 981 980 979 978 977 976 986 985 984 983 982 992 991 990 989 988 987 998 997 996 995 994 993 1004 1003 1002 1001 1000 999 1010 1009 1008 1007 1006 1005 1015 1014 1013 1012 1011 1021 1020 1019 1018 1017 1016 1027 1026 1025 1024 1023 1022 1033 1032 1031 1030 1029 1028 1038 1037 1036 1035 1034 1044 1043 1042 1041 1040 1039 1050 1049 1048 1047 1046 1045 1056 1055 1054 1053 1052 1051 1062 1061 1060 1059 1058 1057 1067 1066 1065 1064 1063 1073 1072 1071 1070 1069 1068 1079 1078 1077 1076 1075 1074 1085 1084 1083 1082 1081 1080 1091 1090 1089 1088 1087 1086 1096 1095 1094 1093 1092 1102 1101 1100 1099 1098 1097 1108 1107 1106 1105 1104 1103 1114 1113 1112 1111 1110 1109 1119 1118 1117 1116 1115 1125 1124 1123 1122 1121 1120 1131 1130 1129 1128 1127 1126 1137 1136 1135 1134 1133 1132 1143 1142 1141 1140 1139 1138 1148 1147 1146 1145 1144 1154 1153 1152 1151 1150 1149 1160 1159 1158 1157 1156 1155 1166 1165 1164 1163 1162 1161 1172 1171 1170 1169 1168 1167 1177 1176 1175 1174 1173 1183 1182 1181 1180 1179 1178 1189 1188 1187 1186 1185 1184 1195 1194 1193 1192 1191 1190 1200 1199 1198 1197 1196 1206 1205 1204 1203 1202 1201 1212 1211 1210 1209 1208 1207 1218 1217 1216 1215 1214 1213 1224 1223 1222 1221 1220 1219 1229 1228 1227 1226 1225 1235 1234 1233 1232 1231 1230 1241 1240 1239 1238 1237 1236 1247 1246 1245 1244 1243 1242 1253 1252 1251 1250 1249 1248 1258 1257 1256 1255 1254 1264 1263 1262 1261 1260 1259 1270 1269 1268 1267 1266 1265 1276 1275 1274 1273 1272 1271 1281 1280 1279 1278 1277 1287 1286 1285 1284 1283 1282 1293 1292 1291 1290 1289 1288 1299 1298 1297 1296 1295 1294 1305 1304 1303 1302 1301 1300 1310 1309 1308 1307 1306 1316 1315 1314 1313 1312 1311 1322 1321 1320 1319 1318 1317 1328 1327 1326 1325 1324 1323 1334 1333 1332 1331 1330 1329 1339 1338 1337 1336 1335 1345 1344 1343 1342 1341 1340 1351 1350 1349 1348 1347 1346 1357 1356 1355 1354 1353 1352 1362 1361 1360 1359 1358 1368 1367 1366 1365 1364 1363 1374 1373 1372 1371 1370 1369 1380 1379 1378 1377 1376 1375 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1391 1390 1389 1388 1387 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1403 1402 1401 1400 1399 1398 1409 1408 1407 1406 1405 1404 1415 1414 1413 1412 1411 1410 1420 1419 1418 1417 1416 1426 1425 1424 1423 1422 1421 1432 1431 1430 1429 1428 1427 1438 1437 1436 1435 1434 1433 1443 1442 1441 1440 1439 1449 1448 1447 1446 1445 1444 1455 1454 1453 1452 1451 1450 1461 1460 1459 1458 1457 1456 1467 1466 1465 1464 1463 1462 1472 1471 1470 1469 1468 1478 1477 1476 1475 1474 1473 1484 1483 1482 1481 1480 1479 1490 1489 1488 1487 1486 1485 1496 1495 1494 1493 1492 1491 1501 1500 1499 1498 1497 1507 1506 1505 1504 1503 1502 1513 1512 1511 1510 1509 1508 1519 1518 1517 1516 1515 1514 1524 1523 1522 1521 1520 1530 1529 1528 1527 1526 1525 1536 1535 1534 1533 1532 1531 1542 1541 1540 1539 1538 1537 1548 1547 1546 1545 1544 1543 1553 1552 1551 1550 1549 1559 1558 1557 1556 1555 1554 1565 1564 1563 1562 1561 1560 1571 1570 1569 1568 1567 1566 1576 1575 1574 1573 1572 1582 1581 1580 1579 1578 1577 1588 1587 1586 1585 1584 1583 1594 1593 1592 1591 1590 1589 1600 1599 1598 1597 1596 1595 1605 1604 1603 1602 1601 1611 1610 1609 1608 1607 1606 1617 1616 1615 1614 1613 1612 1623 1622 1621 1620 1619 1618 1629 1628 1627 1626 1625 1624 1634 1633 1632 1631 1630 1640 1639 1638 1637 1636 1635 1646 1645 1644 1643 1642 1641 1652 1651 1650 1649 1648 1647 1657 1656 1655 1654 1653 1663 1662 1661 1660 1659 1658 1669 1668 1667 1666 1665 1664 1675 1674 1673 1672 1671 1670 1681 1680 1679 1678 1677 1676 1686 1685 1684 1683 1682 1692 1691 1690 1689 1688 1687 1698 1697 1696 1695 1694 1693 1704 1703 1702 1701 1700 1699 1710 1709 1708 1707 1706 1705 1715 1714 1713 1712 1711 1721 1720 1719 1718 1717 1716 1727 1726 1725 1724 1723 1722 1733 1732 1731 1730 1729 1728 1738 1737 1736 1735 1734 1744 1743 1742 1741 1740 1739 1750 1749 1748 1747 1746 1745 1756 1755 1754 1753 1752 1751 1762 1761 1760 1759 1758 1757 1767 1766 1765 1764 1763 1773 1772 1771 1770 1769 1768 1779 1778 1777 1776 1775 1774 1785 1784 1783 1782 1781 1780 1791 1790 1789 1788 1787 1786 1796 1795 1794 1793 1792 1802 1801 1800 1799 1798 1797 1808 1807 1806 1805 1804 1803 1814 1813 1812 1811 1810 1809 1819 1818 1817 1816 1815 1825 1824 1823 1822 1821 1820 1831 1830 1829 1828 1827 1826 1837 1836 1835 1834 1833 1832 1843 1842 1841 1840 1839 1838 1848 1847 1846 1845 1844 1854 1853 1852 1851 1850 1849 1860 1859 1858 1857 1856 1855 1866 1865 1864 1863 1862 1861 1872 1871 1870 1869 1868 1867 1877 1876 1875 1874 1873 1883 1882 1881 1880 1879 1878 1889 1888 1887 1886 1885 1884 1895 1894 1893 1892 1891 1890 1900 1899 1898 1897 1896 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1929 1928 1927 1926 1925 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1958 1957 1956 1955 1954 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1981 1980 1979 1978 1977 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1999 1998 1997 1996 1995 1994 2005 2004 2003 2002 2001 2000 2010 2009 2008 2007 2006 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2028 2027 2026 2025 2024 2023 2034 2033 2032 2031 2030 2029 2039 2038 2037 2036 2035 2045 2044 2043 2042 2041 2040 2048 2047 2046

Interval de timp
Fig. 6.8. Dinamica orar a temperaturii si umiditii aerului ntr -o camer de odihn dintr-un apartament situat n cartierul Tei (august 2009 - noiembrie 2009). Variaia temperaturii aerului interior (cu rou) i a umiditii (cu albas tru) este influenat parial de mediul exterior i de frecvena ventilrii. Tabel 6.7. Variaia valorilor temperaturii aerului pe camera n spaiile de locuit analizate. Temperatura (0C) Media Deviaie standard Minim Maxim Dormitor 23,46 2,32 17,20 26,50 Baie 23,91 1,53 20,00 26,68 Sufragerie 23,11 1,86 19,16 25,70 Bucatarie 23,32 1,90 18,48 25,90

Eficiena sistemului de izolare termic, specificul ventilrii, modul de funcionare al climatizrii i caracteristicile surselor de cldur din locuine (sistem de nclzire, aparate de gtit, aparate electrocasnice etc.) sunt determinanii principali ai temperaturii aerului interior. Umiditatea aerului reprezint un parametru extrem de important n calitatea mediului intern, ntruct condiioneaz confortul, agresivitatea noxelor ori dezvoltarea unor microorganisme (Baker et al. 2001). Valorile ridicate favorizeaz dezvoltarea unor microorganisme i implicit degradarea unor dotri interioare, iar valorile reduse cresc vulnerabilitatea rezidenilor la diferite boli respiratorii (Lindvall 1992). n locuinele analizate n municipiul Bucureti, valorile medii cele mai ridicate ale umiditii aerului se nregistreaz n bi (49,3%) i buctrii (47%), spaii n care exist cele mai multe surse de vapori de ap. Valorile

167

cele mai reduse se nregistreaz n dormitoare (44,9%), acolo unde doar procesele de respiraie se constituie n principal surs de vapori de ap. 6.1.2. Percepia calitii aerului intern Percepia calitii aerului intern reprezint un important indicator de satisfacie al populaiei n raport cu o component a confortului locuirii (Nae 2009b, Suditu 2005). Lindvall (1992) susine c de cele mai multe ori, perceperea unei caliti proaste a aerului interior este relaionat cu probleme evidente, cum ar fi prezena fumului sau a mirosurilor neplcute i doar rareori cu o serie de consecine n starea de sntate a populaiei, ca de exemplu, iritaii la nivelul mucoaselor, oboseal etc. (Koren i Bisesi 2002). n locuinele analizate, locatarii consider calitatea aerului ca fiind bun i acceptabil, nefiind nregistrat nici o situaie n care acetia s o considere proast. Cu toate acestea, doar n 21% dintre locuinele analizate, rezidenii nu au fost semnalat probleme legate de apariia mirosurilor neplcute, ce indic de altfel prezena unor compui chimici n aerul interior. Cel mai frecvent, mirosurile neplcute sunt relaionate cu prepararea hranei (42%) i activitile din locuinele nvecinate (29%) (Fig. 6.9).

Fig. 6.9. Ponderea surselor de mirosuri neplcute n locuinele analizate din municipiul Bucureti (n = 24).

Sursele externe nu sunt percepute ca generatoare importante de mirosuri neplcute (20,3% depozitarea deeurilor i 13% datorit autovehiculelor din spaiile de parcare nvecinate) (Fig. 6.10), cu toate c n special n timpul

168

iernii, fumul rezultat de la nclzirea locuinelor neracordate la reeaua de gaze, genereaz probleme evidente.

Fig. 6.10. Depozitarea necontrolat a deeurilor cartierul Ferentari, municipiul Bucureti. Disconfortul generat rezidenilor din proximitate se refer la mirosurile pestileniale i atragerea organismelor oportuniste.

6.1.3. Factori care influeneaz calitatea aerului intern Factorii care influeneaz calitatea aerului interior sunt foarte diveri (OMS 2006). Unii dintre acetia sunt controlabili sau determinabili, alii sunt extrem de variabili i depind de diferite conjuncturi. Ponderea lor n influenarea calitii aerului interior nu este fix, n sensul c n dou momente diferite n situaii relativ asemnntoare aciunea lor poate fi extrem de diferit (EPA 1995). Pe termen lung importana factorilor de influen permaneni i sezonieri este definitorie n apariia unei anumite caliti a aerului, ponderea substanelor generate de acetia n aerul interior fiind estimat la 73% (EPA 2001). Calitatea aerului interior depinde de caracteristicile tehnice ale imobilului (materialele de construcie, mrimea spaiului de locuit, modul de relaionare cu mediul exterior, finisaje), funcionarea sistemelor de nclzire, ventilare i/sau climatizare, ncrcarea cu persoane a locuinelor, regimul higrotermic i caracteristicile mediului extern (Fig. 6.11). Importante pentru calitatea mediului intern sunt i materialele utilizate pentru izolare, tmplrie interioar, finisaje ori decorare (Spaul 1994). Dintre locuinele

169

analizate n rezidenialul municipiului Bucureti, ponderea locuinelor care au pereii acoperii cu vopsele lavabile este de 68%, nu mai puin de 98,3% fiind locuine n care s-au realizat reparaii capitale n ultimii 10 ani.

Fig. 6.11. Factori de influen ai calitii aerului interior (Ioj et al. 2011a).

Compartimentarea adecvat a spaiului este esenial pentru calitatea corespunztoare a aerului intern. n cazul locuinelor analizate, amplasarea necorespunztoare n raport cu dormitoarele ori cu alte spaii sensibile a debaralelor (55% din cazuri), a spaiului de odihn al animalelor de companie (23%), al atelierelor (8%) conduce evident la degradarea calitativ a acestuia. n municipiul Bucureti, raportul este echilibrat ntre factorii permaneni i cei conjuncturali, din cauza marii diversitii a activitilor care se desfoar n spaiile de locuit, relaiei mai strnse ntre diferite locuine care se afl ntr-un imobil (accentuat de modificrile realizate n structura tehnic a cldirii) i variabilitii funciilor din exteriorul spaiului de locuit. Se estimeaz c aportul factorilor permaneni n determinarea calitii aerului interior din locuinele din municipiul Bucureti variaz ntre 5060%, cu valori ceva mai mici n cazul locuinelor individuale. La aceast situaie, uor atipic, s-a ajuns datorit schimbrilor actuale ale strii mediului, tendinei de mbtrnire a infrastructurii urbane, inseriilor realizate n locuine i modelelor necorespunztoare de comportament n spaiile de locuit. Tendina de degradare a calitii aerului din municipiul Bucureti este o realitate a ultimilor ani, determinat de creterea agresivitii surselor de degradare a mediului i de reducerea semnificativ a suprafeelor oxigenante (Ptroescu et al. 2004b). Proiecia n calitatea aerului interior este accentuat de apropierea surselor de degradare de spaiile de locuit, reprezentative n

170

acest sens fiind benzinriile, spaiile mari comerciale i de depozitare ori multitudinea parcrilor supraterane (Ioj 2008, Ptroescu et al. 2011b). mbtrnirea infrastructurii urbane nseamn i o funcionare mai puin eficient a reelelor tehnico-edilitare (Lindvall 1992, Ptroescu et al. 2010) La cele mai multe locuine individuale construite nainte de 1966, transformate prin nchiriere n spaii de locuire colectiv (Suditu 2005), un aport important de noxe n aerul interior este determinat i de sistemul de evacuare a apelor uzate, care funcioneaz adesea necorespunztor. n cazul locuinelor individuale cu sistem propriu de producere a energiei termice, vechimea construciei nseamn de obicei i o eficien mai redus n eliminarea noxelor rezultate din arderea combustibililor, proces ce genereaz creteri substaniale ale concentraiilor de gaze de ardere. Izolarea termic mbuntete regimul termic interior, dar n acelai timp agraveaz problemele legate de calitatea aerului interior, n contextul n care nu au fost gndite sisteme de aerisire ori de filtrare a aerului care s compenseze schimbrile n circulaia curenilor de aer ntre interiorul i exteriorul locuinelor. Problemele generate sunt legate de acumularea noxelor, dar i de mbuntirea condiiilor pentru ca acestea s dezvolte efecte sinergice (creterea temperaturii i umiditii aerului, diminuarea circulaiei aerului). De altfel, rezultatele obinute au pus n eviden valori de 0,53 ori mai ridicate ale concentraiilor de noxe din aerul interior n cazul locuinelor izolate termic n comparaie cu celelalte. O problem de mare actualitate n spaiile rezideniale colective este legat de tendina de dezafectare a sistemelor de aerisire centralizate prin lucrrile interioare de reamenajare. Din acest motiv, sistemele de ventilare nu au rolul de a scoate noxele din interior spre exterior, ci de a reloca noxele dintr-o locuin n alta. Astfel, sistemul clasic de ventilare prin intermediul ferestrelor rmne singurul operaional, dei eficiena acestuia nu este foarte ridicat, calitatea aerului din exterior fiind nesatisfctoare (Ptroescu et al. 2011a). n cazul municipiului Bucureti, n toate locuinele analizate ventilarea se face exclusiv prin intermediul ferestrelor, frecvena medie fiind de 2 deschideri pe zi per locuin [18; 2,2]. Dei n cele mai multe situaii, ventilarea prin intermediul ferestrelor aduce din exterior noxe noi (n special cele specifice traficului ori arderii combustibilor solizi la locuinele de tip P, P+1), ea este preferat de ctre majoritatea rezidenilor pentru c este mai simpl i mai puin costisitoare dect cea mecanic. n 80,8% din locuinele analizate persoanele chestionate susin c sistemele de ventilare ale imobilului au fost dezafectate ori sunt nfundate/astupate, ceea ce explic problemele care apar n mediul intern la nivelul calitii aerului (excesul de umiditate n aer, mirosurile neplcute din bi etc.). Un fapt observat pe perioada cercetrilor este c n toaletele secundare transformate n debarale (depozitarea diferitelor produse textile, de pielrie,

171

nclminte, detergeni, produse de igienizare sau aparate electrocasnice), precum i n alte spaii din interiorul locuinelor n care se depoziteaz diferite produse chimice, apare o ncrcare excesiv cu compui organici volatili, pulberi n suspensie, amoniac i hidrogen sulfurat. Aceste noxe, dup cum au evideniat i ali cercettori (Bienfait et al. 1992), se transfer n camerele din spaiul de locuit al aceluiai apartament, precum i n locuinele situate la etajele superioare din imobil, transferul fiind favorizat de gurile comune de aerisire, acolo unde mai sunt funcionale. Modelele de comportament sunt acelea care contribuie la creterea semnificativ a ponderii factorilor conjuncturali n influenarea calitii aerului interior. Importana acestora depinde n primul rnd de durata petrecerii timpului n locuin, care variaz funcie de gradul de ocupare i tipul activitilor desfurate. Media ederii n locuin a rezidenilor din locuinele analizate este de circa 13 ore 30 minute n timpul sptmnii (18 ore n weekend), cu variaii importante ntre diferite categorii profesionale i grupe de vrst (Fig. 6.12).

Fig. 6.12 Durata zilnic a petrecerii timpului n locuin a perso anelor rezidente n spaiile analizate (medie, minim, maxim, deviaie standard)

Utilizarea frecvent a substanelor chimice pentru igienizare (91,7% din locuinele analizate), fumatul n locuin (37,5%, din care doar n 8,3% n afara locuinei), folosirea nclmintei de strad n camerele de odihn (29%), odorizarea prin aerosoli a aerului interior (19%), igienizarea locuinei (frecvena medie este o dat pe sptmn) ori prezena animalelor de companie (25%) se constituie n factori conjuncturalii semnificativi n bilanul calitii aerului interior din locuinele analizate. Fumatul reprezint o problem real a societii actuale, nu numai datorit consecinelor directe (degradarea strii de sntate a populaiei, afectarea calitii mediului interior), ci mai ales datorit consecinelor indirecte (accentuarea srciei, afectarea balanei de hran, reducerea productivitii muncii). n prezent, la nivel mondial exist 1,3 miliarde fumtori (84% n rile subdezvoltate sau n curs de dezvoltare),

172

reprezentnd 47,5% din populaia masculin i 10,3% din cea feminin la nivel mondial (OMS 2010). De fumat se relaioneaz direct 5,4 milioane decese anual i 10% din victimele determinate de incendii, implicnd 300 000 persoane decedate i pagube de 27 milioane $ (UNDR 2003). n locuinele analizate din municipiul Bucureti au fost nregistrai fumtori n 47,8% din situaii, fiind vorba despre un fumtor n 23,7%, de doi fumtori n 16,6% i de trei fumtori n 7,11%. Astfel numrul fumtorilor din locuinele analizate este de 227, reprezentnd 28,3% din totalul populaiei rezidente. Locurile preferate pentru fumat n aceste locuine sunt balcoanele i buctriile. Impactul cel mai ridicat al fumatului pentru mediul interior din municipiul Bucureti apare datorit ventilrii deficitare specifice mai ales locuinelor din ansamblurile rezideniale de tip bloc. Fumatul este o surs important de compui organici volatili, formaldehid, radon, particule n suspensie, monoxid i dioxid de carbon, oxizi de azot i alte substane ce au un impact ridicat asupra sntii umane i calitii mediului interior (EPA 2001). Materialele deinute n locuin sunt de asemenea un factor conjunctural foarte important pentru determinarea calitii aerului interior (Spaul 1994). Ele aprovizioneaz permanent aerul interior cu noxe, ce nu pot fi ndeprtate dect prin ventilare periodic sau prin eliminarea lor n exterior. Calitatea aerului din spaiile de locuit tinde s se degradeze odat cu amplificarea problemelor din mediul extern, creterea aportului i diversificarea surselor interne. Programul de izolare termic a imobilelor vine s adnceasc aceste probleme, n contextul n care sistemele de ventilare ale cldirilor sunt n cea mai mare parte dezafectate ori nfundate. Astfel apare o acumulare a noxelor, dar i o mbuntire a condiiilor pentru ca acestea s dezvolte efecte sinergice (creterea temperaturii i umiditii aerului, diminuarea circulaiei aerului). n plus, creterea interesului pentru rezolvarea individual a producerii energiei termice, amplific semnificativ riscul de ncrcare cu noxe de ardere.

6.2. Zgomotul n spaiile rezideniale element de disconfort al locuirii


Zgomotul este omniprezent n zonele metropolitane, mult mai active dect spaiile non-metropolitane (Wang et al. 2008), ntruct traficul rutier, feroviar i chiar aerian prezint intensiti mult accentuate de diversitatea activitilor economice i comerciale (Ptroescu et al. 2004c). Diversitatea mare de surse generatoare de zgomot face ca ponderea arealelor neafectate de aceast disfunionalitate de mediu s fie nesemnificativ n raport cu totalul teritoriilor urbane (Gidlof-Gunnarsson i Ohrstrom 2007). Zgomotul devine n acest context o problem de mediu

173

tolerat de rezideni (Zannin et al. 2006), care se proiecteaz ns semnificativ n domeniul administrativ (numrul extrem de ridicat de reclamaii determinate de problemele de zgomot, mai ales n perioada de odihn a populaiei), social (genereaz conflicte ntre grupuri diferite de rezideni), sanitar (afectarea strii de sntate a populaiei) ori economic (scderea productivitii muncii i a atractivitii spaiiilor rezideniale) (Ioj et al. 2011d). Limitele maxime admise ale nivelului echivalent al sunetului variaz de la o ar la alta. De exemplu, n Statele Unite ale Americii acestea sunt de 67 dB(A) n timpul zilei i 57 dB (A) n timpul nopii la limita extern a construciei i 45 dB(A) n timpul zilei i 35 dB(A) n timpul nopii n interiorul locuinei cu fereastra nchis (EPA 1995). n Romnia, valorile zgomotului ambiental sunt cu 10 dB(A) mai mici, fapt ce face imposibil respectarea lor, mai ales n oraele mari. n ecosistemele urbane, spaiile cu cele mai mari probleme legate de expunerea la zgomot sunt situate n lungul coridoarelor de transport rutier, feroviar i aerian, precum i a punctelor de transfer (gri, autogri, aerogri), n proximitatea centrelor polarizatoare (zone comerciale, centre de afaceri, zone mari industriale i de depozitare de mari dimensiuni etc.), n lungul arterelor cu trafic greu i a axelor de legtur ntre zone funcionale cheie. Temporar, probleme legate de zgomot apar i n proximitatea antierelor. 6.2.1. Surse de zgomot receptate de locuinele analizate din municipiul Bucureti n spaiile rezideniale, zgomotul provine din dou categorii de surse: externe (tolerate de obicei, ntruct lipsesc instrumentele de control) i interne (netolerate sau tolerate parial, care genereaz cele mai numeroase conflicte) (Rojanschi et al. 1997, Oahn i Heng 2005, Ioj 2008). Sursele externe de zgomot percepute ca fiind cele mai importante i cu proiecia cea mai activ asupra spaiilor rezideniale din muncipiul Bucureti sunt traficul rutier (28%), cinii fr stpn (24%), tramvaiele (12%) i activitile din construcii (4%) (Ptroescu et al. 2004c, Ioj et al. 2007) (Fig. 6.13). Traficul rutier din municipiul Bucureti, n special pe arterele principale, determin apariia zonelor critice din punctul de vedere al zgomotului ce afecteaz spaiile rezideniale din proximitatea lor (Fig. 6.14).

174

Fig. 6.13. Distribuia surselor de zgomot percepute la nivelul locuinelor analizate din municipiul Bucureti (2010) (n=237)

Valori mai ridicate de 2 500 autovehicule pe or determin depiri ale valorii nivelului mediu al sunetului de 70 dB(A), care este redus n unele situaii de ctre sistemele de izolare fonic existente (perei cu sau fr izolare fonic, tmplrie PVC, spaii verzi, alte mijloace) la limitele acceptate n spaiile de locuit. Prezena n structura traficului a autovehiculelor de tonaj ridicat (camioane, TIR-uri), a vehiculelor de

175

urgen (ambulane, maini de pompieri ori de poliie) sau a tramvaielor (mai ales n cazul n care liniile nu au fost recent reabilitate), contribuie la apariia problemelor de zgomot chiar i la intensiti mai reduse ale traficului. De menionat este faptul c incidena surselor externe de zgomot depinde i de existena grdinilor de bloc ori a aliniamentelor stradale ila care se adaug investiiile realizate n izolarea fonic (izolarea pereilor pe exterior sau interior, schimbarea tmplriei clasice cu tmplrie PVC etc).

Fig. 6.14. Traficul rutier surs principal de zgomot n mediile urbane (Bd. Gheorghe incai, Bucureti). Apropierea cldirilor de spaiu carosabil i lipsa spaiilor verzi accentueaz efectele negative ale traficului asupra mediului interior.

n afara surselor externe de zgomot, mai ales n cldirile de tip bloc, o importan deosebit o au i sursele interne. Acestea se adaug de obicei peste un zgomot de fond, ce depete limitele maxime admise, mai ales n zonele critice, motiv pentru care sunt mai greu acceptate. n categoria surselor interne sunt incluse zgomotele rezultate din activitile casnice (prepararea hranei, utilizarea aparatelor electrice, electronice i electrocasnice, reparaii, conflicte etc.), cele de la animalele de companie ori de la instalaiile comune (alimentare cu ap, nclzire, sisteme de ventilaie sau de climatizare, ascensoare). Spre deosebire de majoritatea surselor externe, care au o distribuie relativ omogen (nu neaprat continuitate, ns o periodicitate n apariie), sursele interne au un caracter n mare parte aleator. Agresivitatea acestor surse de zgomot este cu att mai ridicat cu ct zgomotul de fond nregistreaz valori mai mari, rezidenii fiind persoane sensibile, iar problemele apar n intervalele de odihn ale

176

populaiei (14.0016.00 i 22.007.00). De altfel, la nivelul locuinelor analizate n municipiul Bucureti 28% din respondeni sunt deranjai de zgomotele provenite de la vecini. n 32% din gospodriile analizate, rezidenii consider c nu sunt afectai de zgomot, iar n 36% c sunt afectai doar n timpul zilei. Dac suprapunem aceste percepii peste hrile de zgomot realizate de Primria municipiului Bucureti, n conformitate cu Directiva 49/2002 se observ c zgomotul rmne o form de poluare tolerat n mediile urbane. 6.2.2. Nivel mediu al sunetului n locuine din municipiul Bucureti Evaluarea nivelului mediu al sunetului la 30 de minute s-a realizat pentru 19 locuine din municipiul Bucureti, utiliznd sonometrul de tip CIRRUS CR:74 cu microfon de tip MK 202A. Nivelul echivalent al sunetului Leq s-a msurat n dB(A), fiind folosit opiunea intervalului sub 75 dB(A), rspuns intermediar, fr activarea filtrelor de frecvene. Msurtorile au fost efectuate n interiorul locuinelor, cu fereastra nchis i cu fereastra deschis, precum i n exteriorul construciei, la geam i n apropierea surselor de zgomot. Valorile obinute s-au raportat la nivelele maxime admise din Regulamentul General de Urbanism (HG 525/1996). Pentru 4 locuine a fost evaluat i nivelul mediu al zgomotului n timpul nopii (dup ora 23.00), n timpul programului de odihn al populaiei. n plus, s-au realizat trei profile verticale, n imobile situate pe Bd. Lacul Tei, oseaua Colentina i oseaua tefan cel Mare. n interiorul locuinelor, microfonul aparatului a fost ndreptat spre plafon (situat n medie la peste 1,5 m de acesta), tocmai pentru a reduce posibilitatea perceperii unor sunete reflectate. n exterior, s-a evitat amplasarea la mai puin de 3 m de suprafeele reflectorizante. S-a constatat c nivelul mediu al sunetului la limita exterioar a locuinelor analizate variaz ntre 30,9 dB(A) i 71,5 dB(A) (medie=55,9 dB(A), 10,1) (Fig. 6.15), valorile fiind dependente de poziia n raport cu arterele de circulaie rutier i feroviar. Nivelul de zgomot n interiorul locuinelor analizate din municipiul Bucureti variaz ntre 30,2 dB(A) i 53,5 dB(A) (medie=39,1 dB(A), 6,1) (Fig. 6.16), valorile fiind dependente de poziia n raport cu sursele externe, de activitile din locuin i imobil, la care se adaug caracteristicile i funcionalitatea instalaiilor tehnico-edilitare comune. n spaiile rezideniale situate pn la etajul 6 n lungul principalelor artere de circulaie, cu nivele medii ale sunetului ce depesc n exterior valoarea de 70 dB(A), se nregistreaz valori de 4550 dB (A) n timpul zilei i 4045 dB(A) n timpul nopii. Valorile sunt mai ridicate cu 510 dB(A), n cazul n care msurtorile se fac cu fereastra deschis, evideniind cu claritate eficiena sistemelor de izolare fonic.

177

n locuinele situate relativ izolat n raport cu sursele mobile, nivelul mediu al sunetului se situeaz, n timpul zilei ntre 3037 dB(A) i ntre 29 33 dB(A), n timpul nopii. Trebuie specificat faptul c o serie de surse externe sau interne de zgomot contribuie la apariia unui disconfort n perioada principal de odihn a populaiei (cini, activitile desfurate n locuinele din vecintate, spaiile de agrement deschise nonstop).

Fig. 6.15. Nivelul mediu al sunetului nregistrat n timpul zilei la fereastra locuinelor analizate (fereastra deschis) i raportat la valoarea limit (dB(A)) (n=33).

Se poate aprecia c pe termen lung, sursele externe sunt acelea care dicteaz dinamica nivelului mediu al sunetului n spaiile rezideniale din municipiul Bucureti, cele mai importante fiind n acest context sursele mobile. Din cele 19 locuine evaluate, n 13 au fost nregistrate depiri ale limitei maxime admise.

178

Fig. 6.16. Nivelul mediu al valorilor sunetului n timpul zilei n locuinele analizate raportat la valoarea limit (dB(A)) (n=68) .

n situaiile analizate se constat c distribuia pe vertical a nivelului sunetului este influenat de patru factori majori: traficul rutier, arborii din aliniamentele stradale, grdinile de bloc i configuraia cldirilor din jur (Ptroescu et al. 2011a). Dac n cazul traficului rutier i a vegetaiei arborescente, efectele de amplificare i respectiv de micorare a intensitii zgomotului sunt cunoscute, n cazul configuraiei cldirilor este interesant c variaiile de nlime ntre dou imobile paralele, l favorizeaz din punct de vedere fonic pe cel mai nalt.

6.3. Calitatea apei potabile indicator de evaluare a strii mediului n spaiile rezideniale
Accesul la ap potabil de bun calitate este esenial pentru sntatea populaiei, fiind un drept fundamental de baz si o component a politicilor sanitare si de mediu (ONU 2001). Importana apei pentru calitatea mediului n spaiile rezidentiale a fost evideniat nc din 1978 n cadrul Conferinei internaionale pentru asigurarea sntii (Alma Ata) si preluat ca obiectiv principal n toate conveniile internaionale din domeniul proteciei mediului, asigurri sntii i locuirii. Apa potabil poate fi obinut din reelele de distribuie centralizate i/sau din surse individuale (foraje, fntni), ambele ridicnd probleme n cazul unui management necorespunztor.

179

Acoperirea reelei de alimentare cu ap la nivelul anului 2012 nu realizeaz 100% nici n municipiul Bucuresti, cci 10% din intravilan rmne nc fr acces, iar 20% are probleme legate de calitatea deficitar sau de presiune necorespunztoare. n mediile urbane i rurale, valorile reduse ale ponderii gospodriilor care au acces la reeaua de alimentare centralizat se relaioneaz cu problemele de ordin igienico-sanitar. De exemplu, n localitile zonei metropolitane a municipiului Bucureti situate n lunca ArgeSabar, apare problema ncrcrii excesive a apelor freatice cu nutrieni i substane organice n perioadele cu precipitaii ridicate sau n care debitele rurilor alohtone sunt ridicate (Gotinari, Hotarele, Colibai, Sinteti, Buda etc.), procese ce scad drastic potabilitatea apei i genereaz insecuritate sanitar a rezidenilor. O component complementar accesului la reele de alimentare cu ap o reprezint percepia populaiei fa de calitatea apei potabile, foarte important, pentru c influeneaz modul de utilizare al apei n interiorul gospodriilor. Astfel, de cele mai multe ori, o perceptie negativ fa de calitatea apei potabile, dublat de accesibilitatea altor forme de satisfacere a nevoilor metabolice de ap (ap plat si mineral, izvoare, alte categorii de surse), duce la renunarea parial sau total de a utiliza apa din reteaua public pentru but. De asemenea, utilizarea pentru alte tipuri de folosine poate fi condiionat de realizarea unor adaptri (filtre) ori folosirea de substane chimice (ageni pentru dedurizare). n cazul locuinelor din municipiul Bucureti, o relativ majoritate a locuitorilor chestionai (55,5%) percep apa potabil ca avnd o calitate bun, n timp ce 44,5% consider c aceasta are probleme legate de mirosul de clor (28,9%) i transparen (29,5%). De remarcat c 13,9% dintre locuitorii chestionai consider c apa provenit din reeaua public are un miros puternic de clor, ct i depuneri de rezidii, caracteristici care i reduc utilizarea ca ap potabil. De remarcat c percepia locuitorilor este corelat cu tipul de locuin i poziia ei n municipiul Bucureti. Chiar dac, conform datelor SC APA NOVA SA, calitatea apei potabile se ncadreaz n normele legislative existente, este interesant faptul c doar 30,6% din populatia chestionat o folosete pentru but. Majoritatea utilizeaz dominant apa din reeaua public de alimentare ca ap pentru igiena personal (99,1%), splat vase i rufe (95,4%), prepararea hranei (89,8%) i ntreinerea locuinei (88,9%) (Fig. 6.17). Nivelul moderat de ncredere al populaiei n calitatea apei potabile din municipiul Bucureti atrage atenia asupra necesitii ameliorrii acestui serviciu public pentru a evita creterea excesiv a costurilor de locuire n mediul urban, dar i pentru a evita apariia problemelor de sntate a populaiei.

180

Fig. 6.17. Utilizarea apei n locuinele analizate (n=237).

6.4. Evaluarea multicriterial a calitii mediului n spaiile i ariile rezideniale


Evaluarea calitii mediului n spaiile rezideniale analizate s-a realizat i pe baza unei evaluri multicriteriale (Beinat i Nijkamp 1998, Munier 2004). Au fost considerate 8 criterii reprezentative (A-H) i n opiuni, corespunznd spaiilor rezideniale luate n analiz. Pe baza rezultatelor analizelor statistice au fost selectate acele criterii menite s descrie agresivitatea direct a spaiilor rezideniale, factorii de influen specifici i caracteristicile mediului extern. Pentru evaluarea multicriterial a calitii mediului spaiilor rezideniale din municipiul Bucureti s-au selectat opt norme de baz, uor de aplicat. A. Coeficientul de utilizare a spaiului pentru funcia rezidenial care ilustreaz gradul de utilizare a spaiului dintr-o unitate teritorial de referin pentru funcia rezidenial, fiind de fapt un important criteriu de evaluare a disponibilului de spaiu pentru locuit, dar i al presiunii asupra mediului. B. Ponderea acoperirii cu servicii de baz a gospodriilor (ap, canalizare, energie, cldur) relaionat cu nivelul de satisfacie al populaiei n raport cu acestea (%) ilustreaz capacitatea de adaptare a mediului urban la nevoile de locuire ale populaiei. C. Ponderea zonelor funcionale potenial conflictuale, situate la mai puin de 50 m de spaiile rezideniale (%) care permite aprecierea

181

dimensiunii conflictelor teritoriale actuale directe dintre funciile incompatibile i spaiile rezideniale. D. Densitatea locuitorilor din spaiile de locuit (%) menit a evidenia presiunea direct pe care o genereaz spaiile rezideniale asupra mediului, dar i nivelul de expunere al populaiei la riscurile interne. E. Frecvena depirii valorilor maxime recomandate n mediul intern la poluani reprezentativi (compui organici volatili, dioxid de carbon, pulberi n suspensie )(%), acceptat ca un indicator de presiune la nivelul strii de sntate a populaiei din spaiile rezideniale. F. Eficiena sistemelor de ventilare-climatizare n gospodrii (%), care de altfel evideniaz capacitatea de a elimina factorii de presiune din mediul intern. G. Expunerea la riscuri naturale i tehnogene (%), ce ilustreaz dimensiunea riscurilor specifice spaiului n care se nscrie spaiul rezidenial analizat. H. Accesibilitatea suprafeelor oxigenante (%) utilizat ca un indicator al potenialului de reechilibrare teritorial. n studiul de caz al spaiilor rezideniale din municipiul Bucureti, omogenizarea datelor s-a realizat utiliznd programarea matematic (Munier 2004), prin transformarea lor n procente, considerndu-se valoarea cea mai proast egal cu 1 i cea mai bun egal cu 100. Valorile omogenizate intermediare (dintre minim i maxim) au fost determinate astfel: 1 100 100 * max 1 * min f (t ) *t , dac maximul exprim max min max min situaia cea mai proast 100 1 1 * max 100 * min f (t ) *t , dac minimul exprim max min max min situaia cea mai proast , unde max=maximul pe fiecare ir de valori, min=minimul pe fiecare ir de valori, t=valoarea indicatorului. Prima formul se aplic n cazul criteriilor A, C, D, E i G, iar cea de-a doua pentru B, F i H. Utiliznd Procesul de ierarhizare analitic (Saaty 1990) s-a putut stabili n studiu de caz, greutatea fiecruia dintre cele 8 criterii (gi), considernd suma greutii criteriilor egal cu 1. Prin nmulirea greutii criteriilor cu valorile normalizate pentru fiecare criteriu n parte, s-au obinut opt scoruri pariale (SA-H). Scorul final (S) pentru fiecare spaiu rezidenial s-a obinut prin agregarea scorurilor pariale, aplicnd formula:
S ( g * f (t )) i i i 1
8

182

Scorurile pariale i cel final (S) pot oscila ntre valoarea 1 (situaia cea mai proast) i 100 (situaia cea mai bun). Pentru ierahizarea spaiilor rezideniale au fost delimitate 4 clase egale pentru ncadrarea scorului total si a scorurilor pariale: <25 calitate foarte proast; 2550 calitate proast; 5075 calitate satisfctoare; >75 calitate bun i foarte bun (Adler et al. 2010, Dixon et al. 2009). Metoda prezint eficien considerabil n cazul n care numrul de spaii rezideniale luate n analiz este ridicat (cel puin 20). De asemenea este obligatoriu s existe cel puin dou extreme confirmate (cu calitate foarte bun i cu calitate foarte proast), funcie de care s fi e ierarhizate celelalte spaii. Atragem atenia c utilizarea modelului de evaluare multicriterial poate avea i o cot de relativitate introdus involuntar sau subiectiv de ctre cercettor n procesul de stabilire a valorii unui criteriu.

6.5. Sindromul cldirilor bolnave expresie a strii mediului spaiilor rezideniale


Calitatea mediului interior este considerat de EPA (2001) ca fiind ntre cei mai importani factori de influen n starea de sntate a populaiei. Definitorii pentru evaluarea acesteia sunt calitatea aerului interior (inclusiv zgomotul), calitatea apei potabile i expunerea la contaminani chimici i biologici (Lindvall 1992, ALA 1992, Brbulescu 2007). O cldire este sntoas dac efectele ei asupra strii de sntate a rezidenilor i mediului sunt nesemnificative i chiar benefice (Levin 1992). Importana cea mai ridicat n determinarea calitii mediului intern o au: caracteristicile tehnice ale cldirii (materialele de construcie utilizate, compartimentarea spaiilor interioare, eficiena sistemelor de ventilare i climatizare); caracteristicile activitilor din interiorul imobilului i potenialul de transfer al disfunciilor generate de ctre acestea; specificul vectorilor de transfer a contaminailor (ap potabil, aer exterior, caracteristicile generale ale amplasamentului); profilul receptorilor (antecedente alergene, ncadrarea n grupuri sensibile); nivelul diferiilor contaminani chimici i biologici (compui organici volatili, pulberi n suspensie etc.). Agenia American de Protecia Mediului grupeaz cldirile n patru clase mari (EPA 1995), n funcie de percepia i starea de sanogenez a rezidenilor: cldiri bolnave (CB), n care se poate realiza o relaionare evident ntre bolile prezente la nivelul locuitorilor i calitatea deficitar a mediului interior (Fig. 6.18), iar agresivitatea fa de mediul extern este foarte ridicat (legioneloza, TBC, manifestrile imuno-alergice, gripa etc.);

183

cldiri afectate de sindromul cldirilor bolnave (SCB), concept utilizat pentru a descrie situaiile n care mai mult de 20% din ocupanii cldirilor reclam disconfort i o stare de sntatea nefavorabil (rinit, nas nfundat, uscarea mucoaselor, iritaii, somnolen, cefalee, intoleran la mirosuri) datorat faptului c petrec un timp ndelungat ntr-o cldire, ns nici o boal specific ori cauz nu pot fi identificate cu claritate (EPA 1995, Lindvall 1992); cldiri n care nu apar efecte observabile (CFEO), n care se resimte un disconfort mediu, iar starea de sntate a populaiei este satisfctoare; cldiri sntoase (CS), unde disconfortul este minim, starea de sntate a populaiei este foarte bun, iar agresivitatea fa de mediul extern este nesemnificativ.

Fig. 6.18. Cldire n cartierul Ferentari din municipiul Bucureti caracterizat prin condiii de locuire deficitare. Suprafa locuibil redus, accesul limitat la servicii publice, calitatea deficitar a mediului interior i exterior, precum i starea precar de sntate a locatarilor au permis includerea acesteia n categoria cldirilor bolnave.

Izolarea termic, creterea numrului de produse utilizate n i pentru locuine, mbtrnirea infrastructurilor, dezvoltarea sistemelor artificiale de asigurare a unor servicii naturale (de exemplu sistemele de climatizare) sunt

184

strns corelate cu apariia cldirilor bolnave (CB) i a sindromului cldirilor bolnave (SCB). Perdrix et al. (2005) clasific factorii care cresc riscul de ncadrare a cldirilor n categoria SCB n personali (prezena persoanelor de sex feminin, a copiilor, a persoanelor cu vulnerabilitate la afeciuni imunoalergene), individuali (prezena fumtorilor, utilizarea frecvent a computerelor i a altor aparate electronice i electrocasnice, prezena bibliotecilor, utilizarea biocidelor i pesticidelor) i tehnici (temperaturi peste 230C, umiditate a aerului sub 30% sau peste 65%, ventilare sub 10 litri/secund/persoan, prezena sistemelor de climatizare, igiena precar, prezena problemelor determinate de excesul de ap). La nivel internaional se consider c circa 30% din spaiile rezideniale sunt afectate de sindromul cldirilor bolnave (Wang et al. 2008), tendina fiind de cretere a ponderii lor. O valoare asemntoare se nregistreaz i n cazul eantionului analizat din municipiul Bucureti. Acest fapt atrage atenia asupra problemelor existente la nivelul spaiilor rezideniale din Romnia, care se confrunt cu probleme delicate legate de accesul la diferite categorii de infrastructuri (alimentare cu ap, canalizare, gaz metan, agent termic). De precizat c disfuncionalitile sunt accentuate de rezolvrile individuale ale diferitelor nevoi ale rezidenilor (de exemplu, instalaii de nclzire). Creterea incidenei sindromului cldirilor bolnave duce la amplificarea riscului de abandon a cldirilor ori de amplificare a problemelor de sntate a populaiei (Perdrix et al. 2005). Sindromul Cldirilor Bolnave rmne o patologie polimorf, non specific, benign, de origine multifactorial (chimic, biologic, tehnic, medical), dar care se impune a fi evaluat din perspectiv proieciei n funcionalitatea ecosistemelor umane, a spaiilor lor rezideniale i a strii de sanogenez a populaiei rezidente.

185

7. ADAPTABILITATEA SPAIILOR REZIDENIALE LA SCHIMBRILE ACTUALE DE MEDIU


Procesele i fenomenele din categoria schimbrilor actuale de mediu sunt extrem de diversificate (Blteanu i erban, 2005, Writght i Boorse 2011), ns elementul comun ce intervine suplimentar i le individualizeaz la nivelul orizontului de timp prezent, comparativ cu cele ncadrabile n evoluia natural a planetei, este societatea uman (Wali et al. 2010). Societatea uman deine n acest context o dubla calitate, de factor determinant i element afectat (Wackernagel i Rees 1995). ntre schimbrile actuale de mediu cu proiecie global se includ modificrile climatice, distrugerea stratului de ozon, reducerea suprafeelor mpdurite, deertificarea, reducerea biodiversitii, modificarea modului de utilizare a terenurilor, degradarea corpurilor de ap, contaminarea solurilor, managementul deficitar al deeurilor i al substanelor periculoase i alte aspecte legate de modificarea sistemelor naturale prin activiti umane (ONU 1992). Toate acestea influeneaz dinamica spaial i temporal a economicului i a funciilor unitilor administrativ-teritoriale, ce se proiecteaz n eficiena investiiilor rezideniale. Schimbrile actuale de mediu la nivel local i global pot fi asociate cu problematica spaiilor rezideniale, n condiiile n care rezidenialul este generator, amplificator i receptor al modificrilor aprute (Munier 2006). Astfel, spaiile rezideniale dein un rol important n nclzirea global (Blteanu i erban, 2005), consumul de resurse i servicii generate de ecosisteme naturale, distrugerea i fragmentarea habitatelor, degradarea solului, aerului i a apei (Seto i Satterthwaite 2010). Rolul spaiilor rezideniale ca determinant al schimbrilor globale sau locale de mediu este relevant att la nivelul activitilor desfurate n mod direct n relaie cu rezidenialul, dar i al activitilor suport. Astfel, toate tipurile de activiti umane sunt relaionate cu spaiile rezideniale, fiind desfurate cu scopul de a asigura nevoi, cerine i dorine localizate n mare parte n ariile rezideniale (Ni 2011). De aceea spaiile rezideniale ofer posibiliti majore de contracarare a schimbrilor actuale de mediu, cel puin prin temperarea i eficientizarea consumului de resurse de ctre populaia rezident (Atasoy et al. 2006, He et al. 2010, Ioj et al. 2010a). Spaiile rezideniale reprezint n acelai timp componenta cea mai afectat prin schimbrile actuale de mediu la nivelul sistemelor de aezri umane (Seto i Satterthwaite 2010). n aceast calitate, spaiile rezideniale constituie zonele cele mai vulnerabile i n care populaia este expus cea

186

mai mare perioad de timp la efectele schimbrilor actuale de mediu (Baker et al. 2001). Contribuia important a spaiilor rezideniale i vulnerabilitatea lor la schimbrile actuale de mediu reclam necesitatea demersului de identificare a soluiilor aplicabile pe termen scurt i mediu de reducere a impactului asupra mediului, dar i a posibilitilor de adaptare a rezidenialului pentru a asigura n mod satisfctor funciile specifice n noile condiii.

7.1. Schimbrile actuale de mediu i proiecia lor n calitatea spaiilor rezideniale


Relaionarea cauzal dintre activitile umane, motivaia acestora, impactul lor asupra mediului i schimbrile actuale de mediu a devenit o necesitate, n contextul n care costurile i confortul locuirii depind de modul n care se stabilesc aceste relaii (Roah et al. 2005, Mulder et al. 2006, Bosher 2008) (Tabel 7.1).
Tabel 7.1. Proiecia schimbrilor actuale de mediu la nivelul spaiilor rezideniale . Schimbri actuale de Consecine la nivelul Adaptri mediu spaiilor rezideniale nclzire global Creterea consumului de Izolare termic, extinderea energie i de ap, afectarea infrastructurilor verzi i adaptarea sntii populaiei, lor la condiii climatice flexibile, creterea agresivitii dezvoltarea sistemelor de poluanilor, afectarea climatizare, controlul surselor de funcionalitii spaiilor poluare, utilizarea materialelor cu verzi i a altor rezisten la temperaturi ridicate infrastructuri urbane i cu capacitate redus de nmagazinare a cldurii Creterea frecvenei i Pagube, pierderi de viei, Extinderea infrastructurilor verzi, intensitii hazardelor afectarea confortului adaptarea reelelor de canalizare, climatice populaiei izolare termic Creterea frecvenei i Pagube, pierderi de viei, Extinderea infrastructurilor verzi, intensitii hazardelor afectarea calitii apei, adaptarea reelelor de canalizare hidrologice i dezvoltarea de boli hidrice i amplificarea capacitii de degradarea resurselor de epurare a apelor, redimensionarea ap infrastructurii hidrotehnice Modificarea modului de Degradarea strii de Infrastructuri verzi, reglementri utilizare a terenurilor sanogenez a mediului, pentru controlul extinderii pierderea biodiversitii spaiilor construite Extinderea arealului de Pagube, afectarea strii de Combaterea speciilor invazive manifestare al speciilor sntate a populaiei invazive Degradarea ori epuizarea Creterea costurilor de Utilizarea de resurse resurselor naturale locuire, accentuarea regenerabile, reducerea dependenei de spaii consumului, reabilitare ecologic externe, scderea pretabilitii amplasamentelor

187

Schimbrile actuale de mediu se caracterizeaz prin dubl determinare, fiind un rezultat al suprapunerii fenomenelor cu implicaii negative de amploare global peste un fond local de disfuncionaliti de mediu. n cazul acestora din urm, att cauzele, consecinele, ct i soluiile au semnificaie local, iar n spaiile rezideniale pot fi identificate mijloace importante de reducere a impacturilor asupra mediului, cu efect direct sau imediat n direcia mbuntirii standardelor de via (Soyez i Gral 2008). Modificrile climatice sunt n mare parte incluse sau nscrise n sfera fenomenului nclzirii globale, determinat de emisiile de gaze cu efect de ser, distrugerea suprafeelor forestiere i urbanizare (Stone 2009). Impactul asupra calitii mediului n spaiile rezideniale se concretizeaz prin efecte complexe cu consecine semnificative asupra calitii locuirii i, n ultim instan, asupra sntii umane (Koren i Bisesi 2002). Intensitatea i frecvena valurilor de cldur sau de frig, a furtunilor, secetelor prelungite, a precipitaiilor abundente, czute n perioade scurte de timp i alte fenomene neobinuite pentru un teritoriu din punct de vedere al apariiei ori intensitii sunt specifice perioadei actuale avnd o proiecie semnificativ la nivelul calitii locuirii (Hoyos et al. 2006). Interdependena dintre componentele mediului, face ca nclzirea global s contribuie la dereglarea succesiv i a altor mecanisme, ntre care se poate aminti modificarea distribuiei i regimului precipitaiilor, creterea intensitii riscurilor hidrologice, rspndirea unor ageni patogeni, amplificarea riscului de apariie a incendiilor, toate cu proiecie n calitatea i confortului locuirii (Roah et al. 2005). Spaiile rezideniale caracterizate prin densitate ridicat a construciilor, acoperirea excesiv cu suprafee artificiale a terenului, aglomerarea pe suprafee extinse a populaiei i artificializrilor topografice, sunt vulnerabile din perspectiva consecinelor nclzirii globale (Beniston i Diaz 2004). Efectele unora dintre calamitile menionate asupra comunitilor umane sunt exacerbate date fiind dificultile n aprovizionare i competiia pentru resurse ce intervine dup destabilizarea funcional a ecosistemelor iniiale. Modificarea modului de utilizare a terenurilor reprezint o consecin a creterii cererii de resurse alimentare i nealimentare, la care se adaug extinderea spaiilor construite (Ioj et al. 2011d). Conversia ecosistemelor naturale, spre agroecosisteme n rural ori spaii construite n urban, a impus schimbri la nivelul relaiilor de interdependen dintre componentele mediului (Feranec et al. 2010). Important prin consecinele perceptibile este reducerea suprafeelor ecosistemelor naturale, al cror rol este esenial att la nivel global, prin multiplele servicii pe care le genereaz n favoarea comunitilor umane n calitate de fixator i stocator de carbon sau alte elemente chimice, reglator al

188

circuitului apei, purificator al apei i aerului etc., ct i la nivel local, unde intervine ca ameliorator climatic, generator de alternative pentru producerea energiei i chiar a hranei (Ptroescu et al. 2004b). Organismele vegetale asigur, chiar i la scara locuinelor individuale, o serie de avantaje, ntre care protecie mpotriva insolaiei puternice din sezonul cald, filtrarea aerului, reducerea intensitii zgomotului urban, ameliorarea climatului interior, confort psihic (Tzoulas et al. 2007). Distrugerea, degradarea i fragmentarea ecosistemelor naturale din proximitatea spaiilor rezideniale duce la pierderea serviciilor ecologice i sociale generate de acestea (Primack et al. 2008). Astfel, n lipsa ori n cazul deficitului suprafeelor forestiere, a spaiilor verzi din proximitatea sau chiar interiorul aezrilor umane, determin extinderea arealului i a intensitii de manifestare a insulei de cldur urban, degradarea calitii aerului, percepia acutizat a zgomotului urban, nevoia de extindere intern a infrastructurilor cu rol n asigurarea de funcii sociale, psihice i estetice (Stone 2009). n categoria pertubrilor de la nivelul diversitii biologice cu implicaii la nivelul spaiilor rezideniale se numr i creterea agresivitii speciilor invazive (Wali et al. 2010). n afara faptului c spaiile rezideniale se constituie ntr-un vector amplificator al disfuncionalitilor generate de speciile invazive, n ultimii ani a devenit i un receptor important al consecinelor negative generate de acestea. Astfel, creterea costurilor de locuire pentru combaterea lor, implicaiile n securitatea i sntatea populaiei, degradarea infrastructurilor urbane ce deservesc spaiile rezideniale sunt printre consecinele cele mai evidente determinate de speciile invazive la nivelul rezidenialului (Ni 2011). Spaiile rezideniale reprezint consumatoare directe i indirecte de resurse naturale (minereuri feroase i neferoase, agregate minerale, ap, combustibili etc.), contribuind semnificativ la degradarea resurselor regenerabile i la accelerarea epuizrii celor neregenerabile (Writght i Boorse 2011). De exemplu, resursele de ap sunt eseniale n funcionarea spaiilor rezideniale, ns prin supraexploatare, transfer iraional i poluare, se pot epuiza ori degrada (Schleich i Hillenbrand 2009). Astfel, pierderea direct a resurselor de ap este completat de dispariia unor servicii naturale oferite de acestea, ntre care prioritare sunt cele de moderator climatic, ecosistem i habitat pentru specii de plante i animale, unele cu valoare economic. De asemenea, se poate aduga rolul luciilor de ap ca suprafa oxigenant ori ca spaiu de recreere i agrement pentru rezidenii diferitelor ansambluri de locuit.

189

7.2. Adaptarea spaiilor rezideniale la reducerea impactului asupra mediului i mbuntirea calitii locuirii
Pentru a rspunde schimbrilor actuale de mediu, n cazul spaiilor rezideniale se impun msuri de reducere a impactului lor asupra mediului, ca o soluie pe termen lung, i msuri de adaptare a rezidenialului la noile condiii, cu caracter de necesitate imediat (Roah et al. 2005). Reducerea impactului spaiilor rezideniale asupra mediului asigur meninerea ecosistemelor pe o traiectorie de stabilitate, conservarea resurselor i minimizarea alterrii componentelor naturale (Brown et al. 2009, Eaton et al. 2007, Jenerette et al. 2006, Muiz i Galindo 2005). Adaptarea spaiilor rezideniale deja construite sau ce urmeaz a fi construite la noile condiii permite reducerea riscurilor asupra sntii locuitorilor, creterea confortului, economisirea resurselor i diminuarea costurilor locuirii. Identificarea, planificarea i sincronizarea msurilor de prevenire, reducere i control a schimbrilor actuale de mediu se impune a fi direcionat spre mbuntirea calitii vieii prin promovarea principiilor sociale, economice i ecologice impuse de durabilitate (Soyez i Gral 2008) ( Fig. 7.1). Din punctul de vedere al strii mediului, spaiile rezideniale trebuie orientate spre reducerea impactului asupra mediului prin economisirea resurselor i intervenia n vederea meninerii calitii componentelor naturale (Lee et al. 2011, Schleich i Hillenbrand 2009). La nivelul spaiilor rezideniale, gama de metode i mijloace de utilizare eficient ori economisire a resurselor este foarte larg. Acestea se refer la planificarea i organizarea raional a teritoriului, protecia resurselor teritoriale, conservarea ariilor cu biodiversitate ridicat, proiectarea de construcii rezideniale eficiente energetic, utilizarea materialelor de construcie cu agresivitate redus asupra mediului, folosirea de tehnologii eficiente cu consumuri reduse de resurse, recuperarea, reciclarea i reutilizarea materialelor, introducerea de tehnologii i materiale alternative i generalizarea ecocomportamentelor (Roah et al. 2005). Componenta economic a durabilitii asigur crearea i distribuirea bunurilor economice obinute prin exploatarea i manipularea resurselor naturale n cadrul comunitilor umane. De componenta economic depinde, n cazul spaiilor rezideniale, succesul politicilor de reducere a impactului asupra mediului i mbuntirea calitii locuirii.

190

Fig. 7.1. Adaptarea spaiilor rezideniale la schimbr ile actuale de mediu prin acceptarea implementrii principiilor durabilitii.

191

n relaie cu spaiile rezideniale, cu diferenieri legate de cadrul sociopolitic, factorii economici impun localizarea ansamblurilor imobiliare, suprafaa proprietilor i a unitilor locative, tipul imobilelor, tehnologiile de construcie, materialele de construcie, gradul de dotare cu utiliti, calitatea finisajelor, accesibilitatea i mijloacele de circulaie utilizate, nivelul consumurilor n perioada utilizrii, regimul lucrrilor de mentenan a construciilor i funcionare a instalaiilor de alimentare cu ap, gaze, electricitate, suprafaa i calitatea spaiilor verzi, capacitatea i calitatea serviciilor publice (Henderson i Thisse 2004, MEA 2005, Munier 2006). Sistemul economic are o important funcie de reglare a nivelurilor de exploatare sau de valorificare a resurselor naturale. Resursele i serviciile de mediu, rare i cutate, sunt evaluate la valori ridicate, limitndu-se prin costuri accesul la ele. Valorizarea i includerea n preurile bunurilor economice a tuturor costurilor de mediu reprezint modalitatea prin care degradarea mediului este cuantificat economic. Astfel se creeaz motivaia exploatrii resurselor i serviciilor naturale n condiiile unui impact ct mai redus asupra mediului, i n cazul rezidenialului orice exces fiind restricionat prin costurile ridicate. Corelat cu mijloace instituionale, instrumentul economic poate fi folosit cu eficien maxim pentru reducerea impactului asupra mediului i mbuntirea calitii vieii n spaiile rezideniale. Accesibilizarea sub raport economic a produselor i tehnologiilor noi, la nivelul actual de cunoatere considerate ca fiind mai puin nocive fa de mediu, constituie o modalitate de eficientizare a consumului de resurse (inclusiv cu beneficii pentru consumatori) i de reducere a impactului asupra mediului. Astfel, panourile solare, pompele de cldur, sistemele de ventilaie cu recuperare de cldur, sisteme eoliene ori de energie alternativ sunt doar cteva exemple de produse realizate pe baza unor noi tehnologii i care fiind subiect al unor programe de sprijin, devin mult mai accesibile populaiei, permind ulterior reducerea consistent a costurilor de producie prin utilizarea de materii prime mai ieftine (substitueni), producie n mas i creterea numrului de productori (intensificarea concurenei). Infrastructurile ce deservesc spaiile rezideniale determin presiuni asupra mediului i consumuri de resurse la fel de importante ca i rezidenialul n sine. Msurile de reducere a impactului asupra mediului determinat de infrastructurile aferente spaiilor rezideniale trebuie s asigure n acelai timp mbuntirea serviciilor, eventual prin creterea capacitilor asigurate. Eficientizarea infrastructurilor poate fi ns realizat nu numai prin modificarea caracteristicilor fizice, dar i prin optimizarea exploatrii, folosirea alternativelor disponibile sau reducerea gradului de utilizare. Spre exemplu, descongestionarea infrastructurilor de transport poate fi realizat prin dezvoltarea i prioritizarea transportului public,

192

optimizarea fluxurilor de circulaie (sensuri unice, sensuri giratorii, semafoare sincronizate), favorizarea circulaiei pietonale i cu bicicleta, n interiorul oraelor, taxarea i restricionarea accesului anumitor categorii de autovehicule n zonele congestionate. Extinderea infrastructurilor permite n cazul reelelor de eliminare a deeurilor i apelor uzate generate la nivelul spaiilor rezideniale o gestiune mai eficient. Indiferent de tipul de infrastructur, integrarea ntr-un sistem public sau comun se reflect n creterea eficienei i reducerea costurilor de funcionare. ntreinerea corespunztoare a infrastructurilor ce deservesc spaiile rezideniale asigur numeroase avantaje: reducerea pierderilor, furnizarea serviciilor n flux continuu, reducerea riscurilor de contaminare a mediului, diminuarea riscurilor de afectare a sntii umane, reducerea riscurilor de accident, mbuntirea calitii serviciilor i reducerea degradrii unor componente ale mediului. Din aceste motive, ntreinerea optim a infrastructurilor permite minimizarea considerabil a impactului direct i indirect asupra mediului. n acelai timp, motivaia principal din punct de vedere socio-economic pentru meninerea unei stri tehnice corespunztoare se leag de oferirea unor servicii de bun calitate. Din perspectiv social, reducerea impactului rezidenialului asupra mediului i mai ales adaptarea lui la condiii de mediu modificate prezint multiple avantaje i moduri de realizare (Munier 2006). Dat fiind calitatea principal a rezidenialului de a permite satisfacerea unor nevoi umane fundamentale, rspunsul spaiilor rezideniale la aceste solicitri este unul esenial. Astfel, n condiiile schimbrilor actuale de mediu la nivel global i local, n raport cu cunotinele acumulate n memoria colectiv a comunitilor umane, unitile locative trebuie s asigure n continuare un mediu de via sntos, odihnitor i plcut. Spre exemplu, date fiind limitele de toleran ale organismului uman (Barnea i Calciu 1979) la factori de stres (noxe n aerul interior i exterior locuinei, concentraii ale compuilor toxici n ap, zgomot, temperaturi extreme, variaii brute de temperatur, insolaie etc.) sau dimpotriv nevoia de asigurare a necesitilor fiziologice normale (compoziie a aerului i apei, temperaturi, nivel de zgomot, necesar de lumin natural etc.), n reamenajarea rezidenialului vechi sau construcia rezidenialului nou, trebuie nglobate msuri care s permit contracararea efectelor negative ale schimbrilor actuale de mediu (Baker et al. 2001, EPA 1991, EPA 2001, Munier 2006). Spaiile rezideniale se impune a fi considerate, din perspectiv social ca fiind integrate n ansambluri unitare, formate din uniti locative, infrastructuri diverse ori uniti de asigurare a serviciilor de educaie, sntate, recreere, socializare etc. Lipsa sau prezena deficitar, sub aspect

193

cantitativ i calitativ, a acestor elemente conexe are o proiecie direct n calitatea spaiilor rezideniale i determin efecte sociale dificil i costisitor de gestionat.

7.3. Domenii prioritare de aciune n direcia dezvoltrii spaiilor rezideniale sustenabile


Modelele de consum predominante n perioada actual se caracterizeaz prin exploatarea excesiv a resurselor naturale regenerabile, epuizarea resurselor neregenerabile, degradarea ireversibil a unor componente ale mediului, acces inechitabil la bunuri i servicii, depiri ale gradului de satisfacere raional a necesitilor, dezechilibrul raportului dintre resursele utilizate i gradul de acoperire a nevoilor, alterarea compoziiei bio-chimice a mediului, eliminarea de deeuri n cantiti i compoziii greu de descompus de ctre factorii naturali etc. (Santin 2011). Minimizarea efectelor negative asupra mediului determinate de spaiile rezideniale, n condiiile meninerii unui nivel de funcionalitate i confort satisfctoare, reclam rezolvarea cu prioritate a disfuncionalitilor. Astfel, eseniale pentru dezvoltarea sustenabil a spaiilor rezideniale poate fi reinut eficiena energetic, utilizarea energiilor regenerabile, managementul raional al apei, tehnicile i materialele de construcie cu impact redus asupra mediului, diminuarea cantitilor de deeuri, reducerea n spaiile rezideniale a toxicitii aerului interior. 7.3.1. Eficiena energetic Creterea eficienei energetice reprezint un obiectiv major n proiectarea i funcionarea spaiilor rezideniale (Roah et al. 2005, Shafiee i Topal 2009, Droege 2002). Din aceast perspectiv, eficiena energetic a fost recunoscut ca un element central al Strategiei Europa 2020 (European Commission 2010), fiind fixat o int de reducere cu 20% a consumului total de energie primar pn n anul 2020 la nivelul rilor Uniunii Europene n raport cu prognozele rezultate din extrapolare pe baza datelor statistice (EEA 2011). n cazul spaiilor rezideniale, creterea eficienei energetice presupune utilizarea unor cantiti mai reduse de energie n construcia i funcionarea locuinelor, n scopul atingerii n aceeai msur a standardelor de confort i funcionalitate (Brandon et al. 1997). Economisirea energiei presupune ntro anumit msur creterea eficienei energetice, dar include suplimentar i alte elemente, cum ar fi cele din sfera comportamentelor ecologice (Assante-Duah 2002). Etapa de construcie a unitilor locative este decisiv sub aspectul creterii eficienei energetice. Astfel, amplasamentul, orientarea, volumul i altimetria cldirilor, materialele de construcie folosite, dimensiunile ferestrelor etc. vor asigura economisirea energiei pe ntreaga durat de via

194

a imobilelor, dar i mbuntirea gradului de confort. Ulterior, n faza de utilizare a spaiilor rezideniale, modul de dotare i de operare a funciilor locuinelor sunt elementele determinante pentru eficiena energetic. 7.3.2. Energiile regenerabile Utilizarea surselor clasice de energie nu numai c este afectat de reducerea disponibilitii acestora, dar este nsoit i de numeroase consecine negative asupra mediului, ntre care cele mai importante sunt poluarea i intensificarea efectului de ser (Writght i Boorse 2011). n gama de soluii identificate, foarte importante sunt sursele de energii regenerabile. Acestea se pot dovedi, n cazul spaiilor rezideniale, o alternativ viabil economic i ecologic pentru asigurarea necesarului de energie n regim autonom. Din categoria energiilor regenerabile cu aplicabilitate dovedit n cazul rezidenialului (Bosher 2008), se remarc energia solar i cea eolian n primul rnd, dar sunt utilizate de asemenea cea geotermal, a pompelor de cldur etc. Sistemele de panouri fotovoltaice, ce genereaz electricitate, sunt din ce n ce mai accesibile pe msura dezvoltrii unei industrii de producie n serie, n timp ce panourile solare destinate furnizrii de ap cald au nceput s devin o dotare standard pentru locuinele din zone cu condiii climatice favorabile (Goudie 2006). Energia eolian nu este la fel de uor de integrat n rezidenial, ea presupunnd existena unor piese n micare, un anumit nivel de detaare fizic, poluare sonor etc. Multe din aceste aspecte o fac s nu fie o soluie viabil pentru toate spaiile geografice, dei favorabilitatea ei este unanim recunoscut. n acelai timp, pentru spaiile rezideniale, energia din biomas rmne extrem de important, fie n formele clasice de tip combustia lemnului, fie reinventat sub forma unor tehnici moderne cum ar fi producia de biocombustibili sau reactoarele de deeuri organice . Pompele de cldur reprezint un mod modern de asigurare a confortului termic n locuine, ele presupunnd acumularea de cldur din mediul ambiant i canalizarea aceasteia n locuin, versatilitatea soluiei recomandnd-o n mod deosebit pentru viitor. 7.3.3. Folosirea durabil a resurselor de ap Relaia dintre spaiile rezideniale i resursele de ap ridic mari probleme n condiiile polurii corpurilor de ap, creterii costurilor de tratare pentru a o aduce la standardele de potabilitate sau specifice altor categorii de consum. Poluarea corpurilor de ap este determinat de utilizarea n spaiile rezideniale a unor substane toxice, greu de neutralizat de mediu, apa fiind n multe situaii mijlocul prin care se realizeaz eliminarea acestora din gospodrii.

195

Amplificarea necesarului de ap de calitate superioar pentru folosine menajere reclam necesitatea eficientizrii utilizrii apei la nivelul spaiilor rezideniale. Direciile de economisire a apei sunt variate, pornind de la reducerea consumului i a pierderilor n interiorul reedinei, prin meninerea n stare de funcionare a instalaiilor i ajungnd la minimizarea consumului n exterior, colectarea i folosirea cantitilor provenite din pluvial (Tabel 7.2). Cea mai important direcie este a contientizrii economisirii apei, a schimbrii comportamentului n raport cu volumele de ap potabil ajunse n gospodrie.
Tabel 7.2. Metode de economisire a apei n cadrul spaiilor rezideniale. Direcii de economisire a apei la nivelul Reducerea consumului de ap potabil spaiilor rezideniale (eficien i rezultate) 1. Reducerea pierderilor tehnice pe reeaua 1020% (Arlosoroff 1995); 40% (Kallis i de distribuie (determinate de conducte Coccossis 2003) fisurate, echipamente ineficiente, evenimente accidentale) 2. Utilizarea de echipamente cu consum 37 % (Muthukumaran et al. 2011); 10,914,5 de ap redus sau optimizat % pentru unele echipamente (Lee et al. 2009); 5080% prin splarea vaselor cu mijloace automate (Berkholz et al. 2010); 50% 3. Minimizarea consumului de ap pentru 15,7% pentru irigarea spaiilor verzi (Willis et folosine exterioare locuinei (irigarea al. 2011); 70% prin splarea autovehiculelor n spaiilor verzi, activiti de curenie) centre dotate cu tehnologie modern (Zaneti et al. 2011) 4. Adoptarea obinuinelor de consum 3354% prin utilizarea corect a mainilor de orientate ctre economisire (n utilizarea splat (Richter 2011) echipamentelor din buctrie i baie) 5. Colectarea i folosirea apei din 34%92% (Richter 2011); 33.8% (Gavrilidis et precipitaii i reutilizarea ei n mod al. 2011); 40% (Muthukumaran et al. 2011) adecvat

7.3.4. Tehnici i materiale de construcie cu impact redus asupra mediului Construcia spaiilor rezideniale presupune consumuri importante de materiale. Reducerea impactului asupra mediului determinat de exploatarea i utilizarea materialelor de construcie impune utilizarea acelor elemente care corespund urmtoarelor criterii: fabricate din materiale reciclate: majoritatea materiilor prime reciclate necesit consumuri energetice mai reduse dect n producia iniial, nu implic degradare prin activiti de exploatare, asigur reducerea cantitilor de deeuri ce necesit depozitare; naturale, regenerabile sau n cantiti suficiente: printr-o exploatare echilibrat, presupun disponibilitate continu, integrare facil n mediu i nu determin dezechilibre (

196

Fig. 7.1); produse prin tehnologii eficiente: se asigur astfel reducerea pierderilor de material, a consumurilor energetice, a cantitilor de deeuri; disponibile local: presupun consumuri energetice mai reduse pentru transport; remanufacturate, recondiionate sau refolosite: implic reducerea cantitilor de resurse exploatate pentru furnizarea de produse noi; reciclabile sau reutilizabile: se caracterizeaz prin proprieti care permit includerea facil la sfritul ciclului de via n noi structuri; ambalate n elemente reciclate sau reciclabile: consumurile de resurse i energie sunt reduse prin comparaie cu ambalajele nereciclate, genernd cantiti mai reduse de deeuri; durabile: permit un ciclu extins de via utilizabil al produselor extins i astfel necesit nlocuirea cu elemente noi, realizate prin consum suplimentar de resurse, la un interval de timp mai lung.

Fig. 7.2. Locuin realizat din materiale naturale, regenerabile vegetale i minerale, provenite din orizontul local, implicnd o mai bun integrare n peisaj, cheltuieli de transport mici, toxicitate minim i impact redus asupra mediului (comuna Mogooaia, judeul Ilfov).

Planificarea integrat n scopul reducerii generale a impactului locuinelor asupra mediului, pe ntreg ciclul lor de via, se reflect n concepte cum sunt casa pasiv, independent energetic (Schnieders i Hermelink 2006, Mahdavi i Doppelbauer 2010, Audenaert et al. 2008), casa verde, bazat pe panouri solare ori sisteme eoliene (Kohler 1999, Dammann i Elle 2006) sau casa solar, ce utilizeaz o gam variat de instalaii bazate pe pompe de cldur, sisteme solare complete, panouri solare etc. (Voss et al. 1996).

197

7.3.5. Diminuarea cantitilor de deeuri Spaiile rezideniale sunt importante consumatoare de produse i surse generatoare de deeuri (Marshall 2011). Diminuarea cantitilor de deeuri produse n cadrul spaiilor rezideniale nu este o activitate n sine, ci rezultatul unor comportamente premeditate orientate n acest scop. Dintre aceste comportamente se pot reine: selectarea produselor cu durat de utilizare mare; evitarea produselor de unic folosin; achiziionarea de produse neambalate sau ambalate n moduri ce presupun economisirea resurselor; prevenirea degradrii alimentelor prin achiziionarea unor cantiti adecvate i stocarea n condiii corespunztoare; reutilizarea bunurilor casnice care i-au ncheiat ciclul de via pentru care au fost proiectate n alte moduri i scopuri; reciclarea bunurilor sau a unor pri componente ce se preteaz acestei aciuni; repararea produselor care se defecteaz n loc de nlocuirea lor cu unele noi; amenajarea de puncte de compostare a deeurilor vegetale n cazul locuinelor care dispun de o suprafa de teren corespunztoare. O direcie separat de aciune pentru diminuarea impactului asupra mediului implic eliminarea sau reducerea deeurilor periculoase. Dat fiind prezena unor substane periculoase n produsele utilizate n locuine i manipularea lor de ctre categorii de utilizatori neinformai i neinstruii privind riscurile poteniale, reducerea deeurilor toxice rezultate trebuie s fie o prioritate, mai ales c de regul exist substitueni eficieni. 7.3.6. Reducerea toxicitii n spaiile rezideniale Spaiile rezideniale moderne sunt construite i ntreinute folosind o gam larg de materiale cu coninut de substane toxice. De asemenea, n cadrul locuinelor se utilizeaz n diferite scopuri (igienizare, combaterea paraziilor, cosmetic i nfrumuseare, fertilizarea plantelor de apartament etc.) numeroase alte elemente cu toxicitate ridicat (Marjorie Aelion i Davis 2007). Reducerea toxicitii n spaiile rezideniale se poate realiza prin utilizarea n mod exclusiv de materiale i produse non-toxice sau cu toxicitate redus la care se adaug instalaiile cu rol de control al calitii mediului (Lutzenhisier i Gossard 1998), cum sunt de exemplu cele legate de calitatea aerului interior. 7.3.7. Durabilitatea spaiilor rezideniale Conceptul de dezvoltare durabil aplicat spaiilor rezideniale implic o abordare integrat a tuturor aspectelor negative i pozitive care ar putea

198

afecta condiiile de mediu i de via ale locuitorilor, fie ele din sfera economic, social sau ecologic (Marshall 2011, Munier 2006). Exist diferene considerabile ntre o localitate organizat pe principii de integrare armonioas n mediu (ecopolis) i cele existente n prezent (Fig. 7.3) (Downton 2009).

Fig. 7.3. Elemente caracteristice oraului convenional i ecopolisului (dup Downton 2009).

Majoritatea aezrilor au o relaie unidirecional cu mediul, bazat pe exploatarea resurselor i serviciilor naturale, chiar abordrile de tip

199

protecionist fcnd o distincie net ntre necesitile umane i cele ecologice, viznd n ultim instan doar o exploatare pe un termen mai ndelungat. Spaiile rezideniale atrag i utilizeaz cea mai mare parte a resurselor i serviciilor furnizate de mediu la nivel local sau care au fost delocalizate n raport cu locul consumului. Dezvoltarea ecopolisurilor, noiune introdus n dezbaterea politic de la nivel european de Comisia Attali (OECD 2007), ca model-int de dezvoltare durabil, implic integrarea deplin a structurilor i funciilor aezrii umane n mediu pentru a obine beneficii maxime la costuri minime. Coexistena armonioas a cldirilor rezideniale i infrastructurii adiacente lor, definete oraul verde durabil, ctre care migreaz populaia rural, n cautarea unui loc de munc i a altor forme de confort al locuirii. Valorificarea mediului la nivelul local al rezidenialului presupune o degradare imediat i direct, iar multe dintre msurile i amenajrile ntreprinse de autoritile locale au tocmai rolul de a controla i contracara consecinele negative. Astfel, forma actual de dezvoltare a aezrilor umane i implicit a spaiilor rezideniale creeaz probleme n aceeai msur n care rezolv altele, reorientnd studiile de ecologie urban conform noului concept de ora durabil. Exploatarea delocalizat a resurselor necesare n raport cu spaiul de consum nu nseamn pentru comunitile umane evitarea consecinelor negative dect pe termen scurt. Din acest motiv, principiile de funcionare a ecopolisurilor trebuie adaptate la nivelul spaiilor rezideniale, relevante n contextul schimbrilor actuale de mediu fiind: asigurarea unei echiti sociale n paralel cu promovarea spiritului implicrii directe a rezidenilor n gestiunea i administraia public; asigurarea securitii locuirii, precum i a strii de sntate a rezidenilor i mediului; accesibilizarea serviciilor publice integrate cu dezvoltarea de sisteme de reducere a impactului asupra mediului; optimizarea performanelor energetice prin promovarea energiilor neconvenionale i reducerea consumului; dezvoltarea de spaii rezideniale care s respecte mediul; reabilitarea terenurilor contaminate sau degradate rmase dup dezafectri sau relocri industriale, pentru a le face atractive pentru dezvoltarea investiiilor rezideniale, n scopul evitrii agresrii arabilului; construirea de cldiri rezideniale, care s nu contrasteze cu peisajul i climatul local, utiliznd materiale locale pentru construcii, cu toxicitate redus. Implementarea acestor principii, dei logic pentru orice comunitate uman, este nc dificil de gestionat i acceptat de ctre o societate care dei este extrem de dinamic, contientizeaz foarte puin cauzele, modul de

200

manifestare i efectele disfuncionalitilor de mediu pe care le genereaz, le ntreine i le recepteaz. Spaiile rezideniale trebuie s devin spaii generatoare de armonie urban, i nu forme forme segregative care s amenine coeziunea social, starea mediului i competitivitatea economic la scar local, regional i global.

201

Despre proiect
Lucrarea a fost elaborat pe baza cercetrilor, observaiilor de teren i prelucrrii datelor, n vederea realizrii obiectivelor proiectului PN II IDEI Proiecte de Cercetare Exploratorie, Cod grant 1925 Metodologia evalurii integrate a calitii mediului n spaiile rezideniale din zonele metropolitane, contract nr. 1012/2009, finanat de UEFISCDI. Derulat n perioada 20092011 i coordonat de prof. univ. dr. Maria Ptroescu, proiectul a fost implementat de un colectiv de cercettori din Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact (CCMESI) Universitatea din Bucureti, alctuit din conf. univ. dr. IoanCristian Ioj, conf. univ. dr. Laureniu Rozylowicz, lect. univ. dr. GabrielOvidiu Vnu, asist. univ. dr. Mihai Rzvan Ni i dr. Annemarie-Daniela Ioj, crora li s-au alturat pe parcurs cercettori, doctoranzi i masteranzi cu preocupri n domeniu. Obiectivul general al proiectului a fost acela de a elabora o metodologie de evaluare a proieciei modificrilor actuale ale parametrilor de mediu din zonele metropolitane n calitatea mediului. Pentru atingerea obiectivului general s-au desfurat mai multe activiti specifice dintre care rein atenia: identificarea parametrilor de mediu cu influen asupra calitii mediului din spaiile rezideniale; selectarea metodelor utilizate n spaiul UE n evaluarea integrat a strii mediului spaiilor rezideniale, aplicabile n zonele metropolitane din Romnia; identificarea indicatorilor reprezentativi de evaluare a calitii mediului; inventarierea categoriilor de surse de degradare a mediului cu proiecie n starea mediului spaiilor rezideniale; evaluarea importanei schimbrilor n modul de utilizare a terenului i a rolului relaiilor conflictuale dintre zonele funcionale urbane n degradarea calitii mediului n spaiile rezideniale; elaborarea matricei de evaluare integrat a strii habitatului intern i extern din spaiile rezideniale; identificarea metodelor eficiente de mbuntire a calitii locuirii n spaiile rezideniale. Abordarea metodologic propus n cadrul proiectului a avut n vedere evidenierea cu claritate a relaiei dintre calitatea mediului, spaiul rezidenial i confortul locuirii. n acest sens, au fost utilizate mijloace i tehnici de cercetare diverse, pornind de la analiza bibliografiei existente i

202

realizarea de observaii de teren, aplicarea de chestionare, cartarea unor elemente ale mediului sau spaiilor rezideniale i pn la utilizarea de echipamente i senzori pentru monitorizarea parametrilor de calitate a mediului intern i extern. Importana i actualitatea evalurii integrate a calitii mediului n spaiile rezideniale din zonele metropolitane este demonstrat i prin numeroasele politici i strategii existente la nivel internaional care vizeaz mbuntirea calitii locuirii (Habitat I, Agenda 21, Habitat II, Agenda Locala 21, Carta europeana a urbanismului, Declaraia Mileniului etc.), dar i de caracterul accelerat, att al modificrilor parametrilor de mediu, ct mai ales a dezvoltrii suprafeelor rezideniale n zonele metropolitane. Unul din elementele centrale ale proiectului a fost formarea i perfecionarea tinerilor cercettori, membri ai echipei. Stagiile de pregtire realizate n cadrul GEOPHILE Centre de recherches de l'Ecole Normale Suprieure Lettres et Sciences Humaines Lyon, Frana i Bergische Universitt Wuppertal Fachbereich Mathematik und Naturwissenschaften, Germania au permis membrilor echipei s i dezvolte abilitile de utilizare a aparaturii pentru msurtori de teren (sampling, GC, LOPAP, ozonometru, actinometru intensitatea radiatiei solare, DOAS etc.), a celei de laborator (GC-MS, MS cu diferite metode de ionizare la presiune: API, APCI, APPI, APLI; HPLC-MS, FTIR), nsuirea metodelor statistice i software, n vederea evalurii datelor experimentale i interpretarea lor prin simulare matematic. Finalizarea tezelor de doctorat ale celor trei doctoranzi, membri ai echipei proiectului, se constituie ntr-un rezultat semnificativ. De asemenea, sprijinul logistic acordat de echip unui numr de 5 doctoranzi i peste 20 de masteranzi, a contribuit la formarea unei resurse umane capabile n orice moment s perfecioneze metodologia cercetrii n domeniul calitii mediului spaiilor rezideniale. Un alt rezultat al proiectului este fundamentarea unor metodologii noi, prin obinerea unor rezultate tiinifice de vrf n scopul creterii vizibilitii cercetrii romneti i a transferrii ulterioare a rezultatelor n practica socioeconomic, dar i prin creterea implicrii sociale ori gsirea de soluii tiinifice care s susin dezvoltarea colectivitilor locale i s mbunteasc calitatea vieii pentru comunitile umane. Rezultatele proiectului au fost utilizate n mbuntirea eficienei procesului didactic n ciclurile de licen, masterat i doctorat, la disciplinele Geografia mediului, Evaluarea multicriterial a mediului, Monitoringul integrat al strii mediului, Perturbri antropice ale circuitelor biogeochimice majore, Evaluarea impactului asupra mediului, Fundamentele conservrii diversitii biologice etc. Rezultatele obinute, apreciem c au proiecie n activitatea urbanistic, reliefnd clar zonele cu probleme datorit dezechilibrului dintre suprafeele

203

construite i calitatea mediului, domeniul imobiliar, contribuind la cunoaterea calitii mediului, aspect ce reprezint un parametru important n selectarea locuinelor, planificarea teritoriului i mediului din perspectiva ecologiei umane i economie n general. Proiectul a promovat egalitatea de anse de implicare, fr a ine cont de sex, religie, etnie ori alte criterii, precum i normele de etic.

Rezultatele proiectului Cri i capitole n cri 1. Interfaa spaial-funcional dintre municipiul Bucureti i teritoriul suport al acestuia, Vnu G.O. (2011), Editura Universitar, Bucureti. 2. Natural Resources Conservation in the Influence Areas of Cities: A Case Study on Bucharest, Romania, Ni M.R., Niculae M.I., Onose D.A., Ptroescu M., Vnu G.O., Ciocnea C.M. (2012) n Green and Ecological Technologies for Urban Planning: Creating Smart Cities, Ozge Yalciner Ercoskun (ed.), IGI Global. Teze de doctorat 1. Calitatea mediului n spaiile rezideniale din municipiul Bucureti, Bnu (Ioj) A.D. (2009), Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureti. 2. Interfaa spaial-funcional dintre municipiul Bucureti i teritoriul suport al acestuia, Vnu G.O. (2009), Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureti. 3. Dinamica rezidenialului n zona metropolitan a municipiului Bucureti i proiecia ei n starea mediului, Ni M.R. (2011), Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureti. 4. Extinderea franjei rur-urbane a oraului Craiova i impactul asupra mediului, Avram S.I. (2011), Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureti. 5. Metode de evaluare a reconversiei peisajului industrial n starea mediului municipiului Bucureti, (2012), Mirea D.A., Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureti.

204

Articole tiinifice 1. Ioj I.C., Ni M.R., Ptroescu M., Rozylowicz L., Vnu G.O. Dog walkers vs. other park visitors perceptions: The importance of planning sustainable urban parks in Bucharest, Romania, Landscape and Urban Planning, Volum 103 (1), 2011, pp. 7482. 2. Ptroescu M., Vnu G.O., Ni M.R., Ioj I.C., Ioj A.D. Land use change in the Bucharest Metropolitan Area and its impacts on the quality of the environment in residential developments, Forum geografic. Studii i cercetri de geografie i protecia mediului, 10 (1), 2011, pp. 117186. 3. Ioj I.C., Onose D.A., Ni M.R., Vnu G.O., Ptroescu M., Gavrilidis A.A., Saghin I., Zarea R. The conversion of agricultural lands into built surfaces in Romania, Proceedings of the 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars, Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development, 2011, pp. 115120. 4. Ioj I.C., Ni M.R., Ciocnea C.M., Cucu A.L., Onose D.A., Ioj A.D. The Endowment of Residential Spaces with Domestic Appliances in Bucharest Indicator in Environmental Quality Assessment, Proceedings of the 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars, Recent Researches in Urban Sustainability and Green Development, 2011, pp. 125129. 5. Ioj C.I., Onose D.A., Cucu A.L., Chervase L. Changes in water quality in the lakes along Colentina River under the influence of the resiential areas in Bucharest, Selected Topics in Energy, Environment, Sustainable Development and Landscaping, 2011, pp. 164169 6. Ptroescu M., Ioj I.C., Onose D.A., Vnu G.O., Cucu A.L., Crcle R., Ciocnea C.M. Noise and air quality assessment in an urban tissue. Case study: Stefan cel Mare Street, Bucharest, Studia Geographia 3(1), 2011, pp. 123135. 7. Ptroescu M., Ni M.R., Ioj I.C., Vnu G.O. New residential areas in Bucharest Metropolitan Area, location, type and characteristics, Real Corp 2009 Proceedings, 2009, pp. 767772. 8. Ptroescu M., Ni M.R., Ioj I.C., Vnu G.O. The ecological footprint indicator for analysing the environmental impact of residetial surfaces in metropolitan areas. Case study Bucharest Metropolitan Area, Real Corp 2009 Proceedings, 2009, pp. 887892. 9. Ptroescu M., Ioj I.C., Rozylowicz L., Ni M.R., Ioj A.D., Vnu G.O., Onose D.A. Indoor air quality in Bucharest housings in the

205

framework of present environment changes, Forum Geografic, 9 (1), 2009, pp. 97106. Comunicri tiinifice 1. Proiecia insulei de cldur urbana n calitatea habitatului intern din spaiile rezideniale metropolitane, Ptroescu M., Ioj I.C., Ni M.R., Ioj A.D., Rozylowicz L., Vnu G.O. (2009), Al 4-lea Simpozion Internaional de Geografia Mediului Mediul Actual i Dezvoltarea Durabil, Iai, 1618 octombrie. 2. Proiecia factorilor de influen ai calitii aerului interior din spaiile rezideniale ale Zonei Metropolitane a Municipiului Bucureti, Ptroescu M., Ioj I.C., Ioj A.D., Vnu G.O., Ni M.R. (2009), Sesiunea Anual de Comunicri tiinifice a Facultii de Geografie, Universitatea din Bucureti, 21 noiembrie. 3. Dinamica spaial a insulei de cldura n Zona Metropolitana a Municipiului Bucuresti, Ioj I.C., Ni M.R., Vnu G.O., Onose D.A. (2009), Sesiunea Anual de Comunicri tiinifice a Facultii de Geografie, Universitatea din Bucureti, 21 noiembrie. 4. New residential areas in Bucharest Metropolitan Area, location, type and characteristics, Ptroescu M., Ni M.R., Ioj I.C., Vnu G.O. (2009), Real Corp 2009, Sitges, Spain, 2225 aprilie. 5. The ecological footprint - indicator for analysing the environmental impact of residetial surfaces in metropolitan areas. Case study Bucharest Metropolitan Area, Ptroescu M., Ni M.R., Ioj I.C., Vnu G.O. (2009), Real Corp 2009, Sitges, Spain, 2225 aprilie. 6. Impacts of land use change on Environmental quality within Residential areas of Bucharest Metropolitan area, Vnu G.O., Ni M.R., Ptroescu M., Ioj I.C., Rozylowicz L., Ioj A.D. (2010) The First Romanian Bulgarian-Hungarian-Serbian Conference Geographical Research and Cross-Border Cooperation within the Lower Basin of the Danube, Universitatea din Craiova, Craiova, 23-26 septembrie. 7. Urbanizarea rezidenial form de presiune asupra strii mediului n zona metropolitan a municipiului Bucureti, Ptroescu M., Vnu G.O., Ni M.R., Ioj I.C., Rozylowicz L. (2010), Al 5-lea Simpozion International Mediul actual i dezvoltarea durabil / Present Environment and Sustainable Development, Universitatea Al.I.Cuza Iai, Facultatea de Geografie si Geologie, Iasi, 15-17 octombrie.

206

8. Proiecia conversiei platformelor industriale din Sectorul 5 al Municipiului Bucureti n starea mediului ecosistemului urban, Mirea D.A., Patroescu M., indrilar R. (2010), Sesiunea tiintific Internaional Geografie i Educaie, Universitatea din Bucureti, Facultatea de Geografie, 29 septembrie3 octombrie. 9. Residents perception of the drinking water quality indicator of the environmental quality in residential areas of Bucharest, Ioj I.C., Ptroescu M., Vnu G.O., Ni M.R., Onose D.A., Ioj A.D. (2011), The 19th International Conference on Environmental Indicators (ISEI), Technion, Haifa, Israel, 1114 September. 10. Agricultural lands losses due to constructed surfaces expansion in the BucharestIlfov development region, Ptroescu M., Ioj I.C., Ni M.R., Vnu G.O. (2011), INSPIRE Conference 2011, Edinburgh, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, 27 June1 July. 11. Industrial Lanscape Evolution in Bucharests 4th district, Mirea D.A., Vnu G.O., Niculae M.I., Dinc C. (2011), New Trends in Geographical Research of the European Space International Symposium, Timioara, 13 14 May. 12. The conversion of agricultural lands into built surfaces in Romania, Ioj I.C., Onose D.A., Ni M.R., Vnu G.O., Ptroescu M., Gav rilidis A.A., Saghin I., Zarea R. (2011), 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR '11), Prague, Czech Republic, 2628 September. 13. Residential Areas - Key for Sustainable Development of Urban Areas in the Framework of Current Environmental Changes, Ioj C.I. (2011), 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR '11), Prague, Czech Republic, 2628 September. 14. Dinamica spaial i temporal a peisajului industrial n sectorul 3 al Municipiului Bucureti i proiecia n starea mediului, Ptroescu M., Delia Adriana Mirea, Cristiana Maria Ciocnea (2011), the VI- th edition of the International Symposium Present Environment And Sustainable Development, Iai, 1416 October; 15. Land price and environmental quality in large habitats from Bucharest, Romania, Onose D.A., Vnu G.O., Ciocnea C.M., Patroescu M. (2011), International Conference Environment Landscape European Identity, Bucureti, 46 November.

207

16. Landscape analysis using urban morphology in 3rd District of Bucharest Romania, Ciocnea C.M., Cucu A.L., Patroescu M. (2011), International Conference Environment Landscape European Identity, Bucureti, 46 November. Alte rezultate Organizarea workshopului Environmental quality in residential spaces from metropolitan areas, 4 noiembrie 2011, Hotel Minerva, Bucureti cu participare internaional (Romnia, Elveia, Suedia, Germania, Italia, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Grecia, Turcia, Iran, Algeria, Macedonia, Cehia, Polonia, Egipt) Organizarea Simpozionului Naional al Studenilor Geografi, Ediiile 17-19, la care au prezentat comunicri tiinifice studeni din centrele universitare Iai, Oradea, Timioara, Craiova, Suceava, Cluj-Napoca, Trgovite i Bucureti.

208

SUMARRY
INTEGRATED ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY IN RESIDENTIAL AREAS Residential areas are a fundamental component of any stable human settlement (Suditu 2005), consisting of assemblies of houses, infrastructures and related equipment (commercial areas, green spaces, cultural and educational spaces etc.) (Iano 2004). The residential area is the element around which revolves inhabitants existence of a city and to whom are subordinated consistently and to a large extent the other functions and structures of the human settlement (Iano 2000). The residential areas are structures marked by the deep changes occurred in terms of characteristics, relations and responses of the natural environmental components (White 2002). Thus, in the environment of the residential areas, there are various imbalances that occur, concerning the functioning of the natural ecosystems and that are transposed in the inhabitants quality of life (Downton 2009). Modern cities are able to counteract on long term the negative effects, either by exporting the environmental problems to the bordering areas, (Wali et al. 2010, Berkowitz et al. 2003), either by increasing sustainability (Munier 2006, Langston i Ding 2001, Verhoef i Nijkamp 2002, White 2002). Environmental quality assessment in residential areas implies carrying out some multidisciplinary and very complex investigations (EPA 1995, Wong et al. 2009), which should focus on information that is collected through more precise and more flexible methods. The complexity of the environmental quality approach in the residential areas is determined by a number of issues, such as: Diversity given by the residents (numerical and social distribution; density; behaviours influenced by the educational, social and economic level, traditions and habits, age, gender; differential access to services; housing models) (Nae 2009b) and at the urban structure level (residential area layout in a geographic, social, economic, cultural, historical and urban context) (Iano 2004); High fragmentation residential areas are not unitary structures, with homogenous action, but very dissipated structures that are aleatory in terms of aggressiveness (Brandon et al. 1997); Impossibility of the environmental risk control only by preventive actions (for example, prohibiting the domestic use of some substances and

209

limiting their occurrence in the living spaces) and precautionary ones (especially information, education and awareness actions) (Bosher 2008); Limited resources of the administrative institutions that have to address with priority the social and economic issues (Ioj et al. 2011a); Interrelatedness with other society issues (conflicts, social segregation, economic difficulties, access facilitation to a proper shelter or to public services and infrastructures) (Roah et al. 2005). Residential areas can grow their aggressiveness through individual (isolated) or collective gestures. Their importance in a urban structure is as difficult to estimate as their number is higher and their homogeneity level is lower (Santin 2011). The methodologies for assessing the environmental quality in the residential areas must contain the following steps (Fig. e1): a. Evaluating the land suitability for residential area layout is necessary for knowing permanent and circumstantial characteristics determined by natural and social agents (Eisner et al. 1992). Evaluating the land suitability for residential areas should highlight among others the permanent vulnerability categories (for example, the high radioactivity level, the groundwater low depth, the remanence of some physical, chemical and biological contaminants), as well as the necessary interventions for limiting the restrictions or for enhancing the land suitability (Steiner i Butler 2007). b. Identifying the permanent and accidental perturbation sources of the physical, chemical and biological environmental properties in the residential areas, as well as the factors that can condition their aggressiveness. The main environmental quality determinants in the residential areas from the human settlements are the local conditions and the disturbance/degradation sources (Koren and Bisesi 2002, Levin 1992, Wolkoff and Kjaergaard 2007), whose interaction is regulated by permanent and accidental factors of influence (Ptroescu et al. 2011a). c. The external and accidental disturbance/degradation sources, which are permanent and opportunistic, bring physical, chemical and biological contaminants in the residential areas, contaminants that can produce perceptible changes in the environmental quality (Levin 1992). The permanent disturbance/degradation sources refer to those that have a continuous influence on the residential areas, whether they are placed in the external environment (industrial or medical sources, road, rail or air transports, other residential areas, commercial areas etc.) or in the internal environment (building and finishing material, heating, ventilation and air conditioning systems) (Ioj 2008). Their contribution is completed by the presence of the circumstantial disturbance/degradation sources, dependent on the population consumption patterns: specific activities, the use of the existent equipment, pets etc. (Ioj et al. 2011a).

210

Fig. e1 Methodology for environmental quality assessment of residential areas

211

d. Description of the environmental externalities generated by disturbance/degradation sources. The disturbance/degradation sources generate externalities with a certain potential of modifying the environmental quality in the residential areas. (Jim and Chen 2009). These externalities are translated by consumption (energy, space, water, building materials, fuels, ferrous and non-ferrous minerals, food etc.) and contaminants (physical, chemical and biological) (Assante-Duah 2002, Lutzenhisier and Gossard 1998). At the consumption level, besides the supposed volumes, it is also necessary to know the supply basins, the dysfunctions designed through exploitation and transport, the potential trends, the resource sustainability (Gerbens-Leenes et al. 2010, Schleich and Hillenbrand 2009, Verhoef i Nijkamp 2002), facts that have to be permanently reported to the direct and indirect influence factors, such as the number of people and their structure, the residential size, the income level, the adopted consumption patterns, the characteristics of the adjustments that have already been made (for example, thermal insulation) (Stanciu 2006). At the contaminant level, it is compulsory to know the direction of manifestation (towards the residential areas or from them), the proportion, the toxicity, the transport mechanism, the behaviour and their capacity to associate with other contaminants (Baker et al. 2001). In the case of the contaminants generated by the residential areas as domestic wastewater, waste, air pollutants or organisms, their dimensions, their composition, their aggressiveness, their projection at a local, regional and global level have to be evaluated (Assante-Duah 2002, Baker et al. 2001). e. Evaluating the environmental quality in the residential areas as a result of the environmental externalities. The general framework and the disturbance/degradation sources influence the shaping of the environmental quality that can be evaluated through determination, processing and interpretating the values of some environmental indicators and indices. (Ioj 2008). Environmental indicators and indices should provide a comprehensive and correct picture of the environment in the residential areas, namely the interior and exterior environmental quality, the water quality, the noise and vibration level, the light intensity etc. f. Evaluating the exposure of the residents categories to physical, chemical and biological parameter changes from the internal and external environment, as well as the exposure consequence. The environmental quality in the residential areas has a direct projection in terms of residents health level and comfort who perceive differently the environmental quality degradation from the residential areas according to their age, gender, health status, sensitivity to certain substances or combinations of substances

212

(Kuehn et al. 2007, Lindvall 1992). Residents exposure is dependent on the duration (how much time they spend in the dwelling, for how long they have been exposed to different pollutants), exposure mode (undertaken activities), ways of interacting with the contaminants (ingestion, inhalation, skin contact) and the synergic character of the exposure (Baker et al. 2001). Residents exposure can induce changes in the social relations, in the living costs, but mostly in the population health status, leading sometimes even to death (Ioj et al. 2011a). Thus, besides the population health status decay (Koren and Bisesi 2002), a consequence of the residents exposure is linked to the development of new conflicts. The improper waste and wastewater management, the bad odours, noise (especially during rest periods), insecurity generated by animal breeding for personal consumption or for companies are among the most common externalities that generate social conflicts at the residential areas level. g. Identifying the categories of adaptation reactions to changes in the environmental quality. Anticipating and identifying issues concerning the environmental quality in the residential areas requires an internal reaction of the owners and/or of the lodgers and an external one, in terms of the administrative institutions responsible for: territorial planning, for a sustainable management in the use of space and territorial resources (ensuring public services availability for all the residential areas, avoiding the development of new territorial conflicts that can have a projection at the residential areas level, blocking the residential development in spaces with conservative value or in spaces that are exposed to natural and/or technological risks with high intensity and frequency; habitation, for promoting measures that aim at increasing and diversifying the living space offer, discouraging the aggressive living models towards environmental quality and economic inefficient on short, medium and long term; health and public safety, to increase housing security (removal of the elements that generate insecurity in the residential areas, development programs for decreasing their occurrence); consumer protection, for limiting the hazardous substance inputs in the residential areas (biocides, pesticides, prolonged or short term use products); education, for public information and awareness on sustainable living patterns, on the incidence of the internal and external disturbance/degradation sources on the health and the comfort of living, the implications of the environmental externalities generated by the residential areas;

213

environmental protection, for developing instruments that quantify the environmental externalities generated by the residential areas, monitoring and controlling the emissions of physical, chemical and biological contaminants from external degradation sources located in their proximity and developing adaptable sustainable solutions to the current environmental changes. These reactions should target conservation, prevention, protection, repair and adjustment measures, applicable to the residential structures and disturbance/degradation sources (Steiner and Butler 2007). Knowing these reactions and evaluating their role in improving the environmental quality in the residential areas is essential for promoting some eco-living models. (Brandon et al. 1997). Evaluation of land suitability for residential areas To avoid the emergence of new imbalances in the environment, the changing of the land use in order to develop residential areas should take into account the following: competitiveness and health status of the sites (Goddard et al. 2010), integrating their natural, economic or social characteristics, neighbouring properties connected with complementary facilities, relationships and specific vectors. (Halfacree 2012, Ptroescu et al. 2011b, Rojanschi and Bran 2002). residential investment opportunity (Henderson and Thisse 2004) depending on the economy, living standards, the demand for housing units, real estate market trends, especially given by the permissiveness of the legal framework for converting non-residential to residential areas (Ioja et al. 2011a). the social, economic and ecological consequences (Wright and Boorse 2011) generated by the land conversion to residential areas, which depend on the land capacity to filter, amplify or direct environmental externalities (Hasse and Lathrop 2003). Health state of residential areas represents the result of synergetic action of several natural, social, urban and economic factors (Ioja 2008), including: information on the foundation conditions (substrate stability, permeability rock, resistance, frost depth, groundwater depth); information on the load of the site with physical, chemical or biological contaminants (radioactivity, electromagnetism, loading with heavy metals, organic persistent pollutants, populations of organisms); the specific features of the neighbouring areas (natural and anthropogenic ecosystems that can be considered improvers or aggressors of the environment in residential areas); characteristics of the existing artificial areas (defence systems against natural and anthropogenic hazards);

214

relationship between natural and anthropogenic components (vector transfer of matter and energy flowing, way of emerging neighbouring territorial systems) (Downton 2009, EPA 2001, Martin et al. 2004, Pratt 2010, Chapman 1996). There is a separation with natural elements as top ones (topostability of the substrate, ground water depth, proximity to forest areas and water and local climate conditions). To these are added factors resulting from the interaction of the natural with anthropogenic action manifestation of urban heat island, the occurrence of natural and technological risks, attractiveness of natural, semi-natural or planted elements), but also economic factors (related to cost-benefit analysis and market prices) (Nita 2011). The natural environment represents the base and the development for any human activity (Wali et al. 2010). Residential areas are no exception, and the natural elements and their functionality make possible a three level development. Location, determines the sustainability or the restrictiveness of developing residential surfaces in certain areas. Thus, areas with a stable substrate, without excessive moisture processes in the soil and producing low risk climate are preferred for the development of residential areas, while areas with manifestation of geological, geomorphologic, hydrological and/or with extreme weather hazards are avoided by this type of human use. Technical characteristics. Apart from the architectural or the artistic component of certain residential areas, as a result of the ownership cultural level or of the socio-cultural trends, the natural environment elements cause directly several technical building characteristics (the type of the roof and its slope, the number of floors, orientation, building materials) and the organization of residential areas (distance between buildings, structure of the streets and infrastructure, land use coefficient). Frequently, the psychological component makes certain areas to be considered suitable for the development of residential areas just because they are close to the natural elements that give personality or attractiveness (green areas, water surfaces). This motivation is often more powerful than the economic or social component, and the social identity level, which residents want to achieve by placing houses in such areas, is being considered the first one in this matter. Residential areas receiver of environmental degradation sources the problems generated by

The environmental internalities and externalities which make their presence sensed in the residential areas have very diversified generating sources. This is why is imperious to establish both their place and role in defining the housing quality and the health state of the residents and

215

buildings and their exterior projection. Among those, the populations consumption patterns and the exterior degradation sources are important factors determining the environmental quality in residential areas. Populations consumption patterns 257 questionnaires were applied in Bucharest with the aim of identifying different manners of satisfying the human needs in the residential areas. Their content was focused (Fig. e2) on the following modules: habitation, alimentation, house cleaning, hygiene and aesthetics, safety and recreation.

Fig. e2 Modules for assessing populations consumption patterns in Bucharest

Housing module Of the households where questionnaires were applied in Bucharest, those with two and three rooms have the biggest share (36.4%, respectively 37.9% of the total). The residences with one room and those with more than five rooms have the smallest shares (8.3%, respectively 4.5%). The average surface of the residence was 67.8 m2 [10-220; 29.4], the living area per inhabitant de 26.05 m2/inhabitant [3-96; 13.3], and the density of inhabitants per room 1.18 persons [0.33-3.85; 0.5]. Five categories of housing models were identified by analyzing the values of those indexes and comparing them with the minimum requirements in the Housing Law no. 114/1996: precarious housing model with a reduced residential surface and a high density of inhabitants (3% of the analyzed housing units); this model

216

appears in the segregated neighborhoods (Ferentari, Giuleti-Srbi etc) and in the households with a very low income, in some cases being associated with deficient access to some public services (water, sanitation, sewerage etc); lower-average housing model corresponds to 10% of the analyzed households. They are characterized by a high vulnerability to the degradation of living conditions determined by the insufficient surface or the high number of inhabitants. This model is specific to the buildings with comfort II or single-family housings which are frequently encountered in the proximity of industrial areas of Bucharest (Republica, Faur, IMGB); average housing model is the one characterized by values of the housing indexes corresponding to the specific situation of the majority of residential areas in Bucharest (58%) having average values for the analyzed parameters: average-superior housing model corresponds to 22% of the analyzed households where the housing indexes have values above the average. It is characteristic for the residential areas located peripheral in relation with many urban facilities; luxury housing model corresponds to an extended living area and a low number of inhabitants (7% of the analyzed housings); this model is encountered in the old luxury neighborhoods of Bucharest (for example Kiseleff) and in some new residential areas (individual and collective) usually located near green areas. Energy module Five methods of producing thermal agent were identified in the housings in Bucharest: Centralized heat supply network (60% of the analyzed households) has the advantage of delocalizing the environmental problems in relation with the residential areas and focusing them near the thermal power plants which usually are situated at a safe distance from the living areas. Central heating system (12% of the analyzed households) represents the most efficient form of producing thermal agent from an economic and ecological perspective. It is characterized by flexibility in operation (permanent and rapid adaptation to the meteorological conditions and the residents needs) and minimum loses on the network (Enache, Colda and Damian 2006). This method of producing thermal agent is specific to the new residential complexes. Domestic boilers (25 % of the analyzed households) are equipment which started to replace the classical heating systems. The disconnection from the centralized heat supply network assures a momentary economic efficiency but causes important problems related with the management of

217

interior environmental quality, especially when the pollutants resulted from the gas burning process aren not properly managed. Electrical equipment (electric heaters, radiators) are utilized especially in the households disconnected from the public system (2% of the analyzed housings) and in combination with the centralized heat supply network (especially in households with children under 6 years). The main issue with this equipement is the high consumption of electricity. The use of cookers for housing heating (1% of the households use only this method, 6% are using it complementary to other systems) may produce serious consequences on the air quality if the buildings ventilation is poor. Indirectly, it can produce living dysfunctions or may affect the populations health state (Enache et al. 2006). Air conditioners are present in 41% of the analyzed households, in most of the cases (75%) existing only one unit. The large number of units per housing (maximum five in the analyzed housings) is associated with the surface of the living area. The endowment level with air conditioners in the analyzed households is defined by a share of 178 units at 1000 inhabitants and a value of 0.55 units per housing. Air conditioners are frequently utilized between June and September, the daily duration of use being of 4.5 hours. 73% of the questioned residents said they didnt know the specific cooling agent used in the air conditioners, 25% indicated the Freon and 2% didnt answer the question. Important to mention is that currently 60% of the air conditioners on the Romanian market utilize Freon CFC-12 which is extremely aggressive for the populations health and is included between the gases affecting the ozone layer (Roah et al. 2005). Most of the units were bought in the last 5 years (82%) and 61% of them were refilled with cooling agent at least once. Alimentation module The alimentation significantly influences waste quantity, composition and consumption of water and energy (Gerbens-Leenes et al. 2010). Food preparation at home represents an activity focused to satisfy a physiological need and characterize 98.1% of the analyzed housings in Bucharest. In 37% of the cases the food preparation is a daily activity. Cockers and cooking machines are used for food preparation. In 97.2% of the cases they function with gas and in 2.8% they utilize electricity or wood. Their presence is in relation with the connection to the gas supply network or with the possibility of obtaining gas cylinders. The housings endowment level is of 320 cookers at 1000 inhabitants. The use of refrigerators and freezers is also in relation with alimentation. It is imposed by the climatic conditions and by the absence of additional household annexes, like cellars. They are present in all the analyzed housings, the endowment level being of 352 refrigerators at 1000

218

inhabitants (1.08 units per housing). 51% of them utilize ecological cooling agent and 77% are at least part of Class A (energetic efficient). 45% of the refrigerators are between two and five years old. Cleaning, hygiene and aesthetics module In the analyzed housings from Bucharest, the last renovation is mostly 1-3 year old (35.2%), only in 9.1% of the housings being older than 10 years. Renovations suppose both the removal of some problems which accumulate over time (for example dampness, microorganisms presence) and the introduction, through finishing, of new substances and materials (washable paints, laminate flooring). Thus, finishing and interior decorations bring a significant contribution of volatile organic compounds, particulate matter, ammonia, formaldehyde and radon (Spaul 1994). The washable paint is used in 88% of the analyzed housings, the share being of 98% if we consider only the housing that suffered renovations in the last five years. The washable paints emanate substances with carcinogenic character in the indoor air (Kostiainen 1995, Colombo et al. 1991, Lundgren et al. 1994), but they also cause problems related with blocking the ventilation through walls and encouraging the development of moisture-loving microorganisms. The floors are covered by parquet (41%), laminated flooring (33%) and linoleum (22%). Sandstone characterizes bathrooms and kitchens in 74% of the cases. Besides their aesthetical effect, these surfaces impose the necessity of using cleaning products (many containing chlorine or other disinfectants) which cause a new substance entry in the indoor air (Ioj et al. 2011c). Moreover in 74% of the cases these surfaces are covered by carpets, which produce sensitive issues related with the indoor air quality due to the fact they are storing particulate matter and generate formaldehyde. In most of the cases (34.6%) carpets are found in all the rooms and cover almost the entire floors surface. The homogenization tendency of finishing is obvious but unfortunately its focused on the improvement of aesthetics and comfort but not of the housing quality or residents health. Washing machines and vacuum cleaners are important for maintaining clean housings. Washing machines are absent only in 6.2% of housings. Their presence is related with a constant and sufficient water volume with an optimum quality (preferably connection to the water supply network) and with the existence of a space inside the housing capable to support this function. The housings without washing machines have surfaces under 30 m2. The endowment level is of 308 washing machines to 1000 inhabitants, with a value of 0.96 washing machines per housing. Vacuum cleaners have the role to partially solve the problems generated by exceeds of the particulate matter indicator in the indoor air. The

219

endowment level in analyzed housings is of 326 vacuum cleaners to 1000 inhabitants and 1 unit per housing. They are absent in only 5.4% of the housings. An important aspect in maintaining the indoor hygiene is destroying the pest. The utilization frequency of chemical substances for fighting the pest is quite low (27.8% never and 24.1% less than once a year). The utilization of chemical substances several times a month is confirmed only in 5.56% of the cases. In 8.33% of the cases they are monthly used and in 17.6%, twice or three times a years. In most of the situations the chemical substances are used for fighting beetles (42%), moths (29.8%) and mosquitoes (29.7%). Recreation module Sedentary activities of recreation and leisure increase as proportion from the total time spent inside housings. Among these activities, watching various TV programs and using the computer are the main options for recreation and leisure of the population. This phenomenon is encouraged by the availability of TV sets, the good distribution of cable networks and their accessible prices. The current level of endowment in housings from Romania is of 612 TV for 1000 inhabitants, with an average of 2 TV sets for each household. Their total absence has been recorded in only 2.7% of the housings, most of them owning two (40%) or one (32.7%) TV sets. Most of them are 2 to 5 years old (38.5%) and 5 to 10 years (31%). The reduced importance of sound playing devices in the favour of computers and TV sets is demonstrated by the reduced level of endowment with radio and cassette players (357 apparatus for 1000 inhabitants, respectively 1 per household, with a total absence in 28.8% of households). Computers, and especially laptops, are a recent component in housings, but they have known a rapid development in the past decade (now there are 643 computers for 1000 inhabitants, 2 computers per household). They are absent in only 7% of households, and their presence has the tendency of replacing TV sets and sound playing devices. Moreover, the range of activities in which computers are used increased significantly over the last years for communication and social networking, watching images and videos (including TV stations), gaming or professional activities. Pets and decorative plants represent a common component of housings from large urban environments, as their role is a compensation to the deficit of natural elements specific to these spaces (Antrop 2004), covering the need for affection of the inhabitants (Wood et al. 2005), contributing to the improvement of the populations health state (Chen et al. 2010, Serpell 1991, Wood et al. 2005) or improving social relationships (Kubinyi et al. 2009). Pets are present in 27.6% of the analysed housings, and in 13.8% of them a single pet was recorded. After their presence, most of the pets are

220

represented by cats and dogs; in smaller proportion by fishes and exotic birds. Decorative plants have an important role in improving the quality of interior environments, but in most of the situations they add in the composition of interior air new substances (especially biological active) leading to the degradation of interior environments (allergic compounds, odours, volatile organic compounds, pesticides) (Wallace et al. 1987). Decorative plants have been encountered in 75% of households, in most of the situations their number ranging between 1 and 10 (48.2% of situations). The average number of decorative plants in the analysed housings is of 11, among the preferred species in housings from Bucharest being species of ficus, pelargonium, roses, orchids, violets, dracaena, yucca, petunia, moonflower, lily, ivy, begonia, bromeliad, cactus, bamboo. Safety module The tendency of stockpiling on average and long term products usable in households is strongly connected to the inhabitants need for comfort and safety. Significant quantities of alimentary products, textiles, footwear, books, furniture, electrical and electronic devices, home appliances, chemical products, medicaments are frequently found in housings, especially for their potential use. Thise stocks are transformed most times in wastes, as products often lose their usage value due to the perishable character or their replacement with better products in a relatively short time. In 77.8% of analysed housings in Bucharest depositing rooms are present in housings, especially for depositing alimentary products (35%), footwear (34%), maintenance equipment and tools (34%), cleaning products (29%), clothing (24%) or other products (7% toys and electrical appliances). The absence of such depositing rooms is correlated with the reduced surface of housings (especially of those with a single room), but also with the modifications realised in the interior (their elimination for increasing their housing space). External degradation sources Besides their self-generated environmental problems, residential areas receive numerous other externalities determined by external degradation sources (Brandon et al. 1997). External degradation sources are represented by the totality of human activities and arrangements from the exterior of residences, which can add dysfunctions possibly affecting the health of the population (Baker et al. 2001), of destruction, degradation or decreasing the value of various goods (buildings, interior endowments), amplifying costs (maintenance, sanitation etc.) or reducing safety (Koren and Bisesi 2002).

221

Regardless if their action is continuous, periodical or accidental, the magnitude of negative effects received and perceived by the inhabitants of residential areas its extremely important. The size and relevance of received negative effects in residential areas depend on: the characteristics of the degradation sources (size, specific of the activities, manner of administrating environmental externalities, distance in relation with to residential areas); the territorial potential for amplifying or reducing negative impacts (the specificity of natural flows of materials and energy, the functioning efficiency of environmental self-regulation); adjustments of residential areas realised for controlling the negative impacts generated by external degradation sources (green areas, thermal isolation); the profile of residents (demographic structure, availability for accepting environmental problems from the exterior, cultural level, material possibilities); the efficiency of the administrative and decisional processes (population trust in the administrative system, the manner of resolving environmental problems). The dysfunctions determined by external degradation sources in residential areas are most of the times the result of errors in territorial planning, the most aggressive being the industrial, medical and transportation sources. Residential areas generators of environmental problems The continuous modification of standards defining human comfort of housing imposed significant increases in the consumption of resources (space, water, energy, fuels, construction materials) and in the size of generated environmental externalities (wastes, domestic wastewaters, physical, chemical and biological contaminants) in residential areas (Assante-Duah 2002, Lutzenhisier and Gossard 1998). With an increasing pace, goods and services labelled as luxury have became normal components in defining comfort (Stanciu 2006). The permanent increase of goods and services needed for a functioning at corresponding standards of residential areas leads to an amplification of the pressure exercised by human settlements on natural, semi-natural and anthropic ecosystems (Primack et al. 2008). Residential areas have become therefore important modelling agents of environmental quality at local, regional and global scale, being more and more frequently a target of the politics and strategies aimed at reducing the impact of human society upon components of the natural capital natural (Writght and Boorse 2011).

222

The development of residential surfaces generates profound and persistent environmental modifications (Patterson et al. 2008), visible especially in the permanent conversion of the initial structures and functions, at which is added the consumption of biological productive space (Ioj et al. 2011b). Also, residential areas are by their structures diffuse environmental pollution sources, contributing to the degradation of urban air with particulate matter, greenhouse gases and other pollutant compounds (Zhu et al. 2009). Residential areas represent important factors of pressure upon water resources, both in a qualitative and quantitative level. Residential areas use water for the physiological needs of inhabitants (direct consumption, food, hygiene), cleaning, the maintenance of different interior and exterior functions (per example green spaces), transferring pollutants or simulating the conditions of natural ecosystems for recreation (Schleich and Hillenbrand 2009). Thus, the consumption of cold water in the analysed households recorded an average of 8.4 m3/month [1-40; 6], corresponding to an average value per inhabitant of 2.41 m3/month. The consumption dependeds on the number and structure of persons in the household, and their incomes. These water volumes are transformed in domestic wastewater which requires special management measures in human settlements. Environmental quality in residential areas The quality of interior environment is defined by the totality of environmental aspects with projection in the comfort and health state of the inhabitants of the buildings (Kubba 2010). Among the parameters defining the quality of interior environment, of great importance at scientific and administrative levels are those related with the quality of interior air (volatile organic compounds, CO2, CO, H2S, NH3, particulate matter, odours), higrothermic regime (temperature, moisture), luminosity (quantity and quality of light), noise (the average noise level) and vibrations, radiation (ionised and non-ionised), biodiversity (pathogen agents, microorganisms, invertebrates, vertebrates), and the quality of drinking water (Godish 2000). Quality of interior air The quality of interior air represents one of the defining criteria in assessing the environmental quality in residential areas from metropolitan areas, as they decisively influence the population health state (Koren and Bisesi 2002, Lindvall 1992), the functionality of residential areas (Ptroescu et al. 2011a), housing costs (Nae 2009b) and subsequently the sustainability of metropolitan ecosystems (Munier 2006). As residents from urban environments spent approximately 60% of their time inside the housings, and in the rural environments 40% (Ioj et al.

223

2011a), they are those directly affected by the quality of interior air (EPA 1991). An un-corresponding quality of the interior air can lead to increases in the incidence of diseases (respiratory, heart and nervous disease) (OMS 2006) and also of housings costs (especially for cleaning the house and clothes, eliminating unpleasant odours, the introduction of equipment for improving the conditions of interior environments, pests control, general reparations, maintaining an internal favourable climate etc.) (Ioj et al. 2010b). The assessment of the interior air quality in residential areas from Bucharest was realised based on measurements effectuated in 24 households, in the period November 2008 November 2011. Measurements were realised for indicators such as particulate matter using the dust analyser Casella CEL and respectively CO2, CO, O3, NH3, H2S with the multi-gas Gray Wolf Direct Sense Indoor Air Quality Kit. Temperature and humidity levels were recorded with the DS 1923 Hygrochron sensors, with an hourly frequency of recording and errors of 0.06250C and 0.06 %. Volatile organic compounds (VOC) result in housings from metabolic activities (aldehydes, esters, alcohols etc.) and from internal (washable paint, paints and thinners, carpets, plastic materials, rubber, some species of decorative plants, burning of fuels, food preparation, the use of cosmetic and cleaning products, pesticides, the depositing of different substances and produces generating VOCs) and external (basements of buildings, car traffic, parking places, gas stations, stores with chemical products) sources (Wallace et al. 1987). Their concentration in interior air is 2-5 times higher than in the exterior (EPA 1995). The momentary concentrations of volatile organic compounds inside the analysed residential areas varied between 49 and 2540 ppb (average = 695; 617). In 30% of cases, concentrations of volatile organic compounds exceeded the maximum values recommended by (OMS 2005). In households, the highest concentrations appear in buildings which benefit from a thermic isolation and windows with PVC frames, with systems of collective ventilation which in most cases are not functioning, having permanent sources of volatile organic compounds (furniture, decorative objective, heating systems etc.) and activities favouring the increase of concentrations (deficient ventilation, smoking, food preparation, frequent utilisation of different chemical substances for sanitation, cosmetic, pests control etc.). Inside housings, the highest values were recorded in depositing rooms of chemical products, in un-ventilated bathrooms and kitchens (values over 1500 ppb). The smallest values, similar to those of the exterior environment (under 150 ppb) were recorded in rooms with a large volume (higher than 3 m), an optimal ventilation (with a centralised ventilation system), below

224

average times spent inside the housing and a reduced number of sources generating volatile organic compounds. Carbon dioxide results in residential areas from metabolic activity (especially breathing), burning processes (for heating and food preparation), decomposition of organic matter, smoking (Oahn and Heng 2005, Barnea and Calciu 1979). In the analysed housings, the average quantity of carbon dioxide produced by human respiration is of 36.79 mg/hour ([12.1; 157.27]; 28.19). The index of carbon dioxide concentration from respiration per volume records a value of 3.82 mg CO2/m3 ([1.15; 18.53]; 3.58) (2.11 mg CO2/m3 if we consider the predominant usage of bedrooms and livingrooms). The value represents 0.23% from the recorded CO2 concentration, indicating that although respiration represents a source of CO2 emissions, it cant create problems, not even in the case of un-corresponding ventilation. CO2 concentrations in the analysed households varied between 410 and 4091 ppm, with an average value of 1148 ppm (compared to 3500 ppm the maximum value recommended by the World Health Organisation, and 1000 ppm indicator of housings with deficient ventilation). On rooms, the highest concentrations appear in bathrooms (2303.1 ppm) and bedrooms (2262.3 ppm). For bathrooms, the sources of CO2 are represented by the decomposition of organic substances from the canalisation and entrances from common areas (especially basements and other apartments). Particulate matter ((PM10, PM2,5, fine and ultrafine particles) appears in the interior environment from exterior sources (construction sites, industrial activities, road traffic etc.) (Ptroescu et al. 2011a), from the recirculation of particles deposited on different categories of surfaces, from burning processes, human and other organism metabolic processes, the use of domestic appliances, smoking, food preparation, recombination of different atmosphere substances (Wang et al. 2008). The average concentration in analysed households is of 41.4 g/m3 (38.2) being close to the maximum recommended value of 50 g/m3. An important role in the evolution of the indicator is represented by the quality of exterior environment and the surface of spaces receiving particulate matter (carpets, furniture etc.) (Owen et al. 1992). The perception of interior air quality represents an important indicator of satisfaction of the population in relation to the comfort of housings (Nae 2009b, Suditu 2005). Most of the times, the perception of a poor quality of the interior air is connected to obvious problems such as the presence of smoke and unpleasant odours (Lindvall 1992), and only rarely to a series of consequences in the populations health state (irritations, fatigue etc.) (Koren andi Bisesi 2002).

225

In the analysed households, inhabitants consider the quality of interior air as being good and acceptable, none of them considering it bad. However, only 21% of the households didnt record problems related to the appearance of unpleasant odours, indicating therefore the presence of certain chemical compounds in the interior air. Most frequently, unpleasant odours are related to food preparation (42%) and activities from neighbouring housings (29%). External sources arent perceived as important sources generating unpleasant odours (20.3% from waste depositing and 13% due to motor vehicles from neighbouring parking places), although especially during the winter, the smoke resulted from heating the housings which arent connected to the gas network generates evident problems. Noise in residential areas element of housing discomfort In residential areas, sources generating noise can be external (usually tolerated as the instruments of controlling them are missing) and internal (not tolerated, or only partially tolerated, and generating the most conflicts) (Ioj 2008, Oahn and Heng 2005) (Rojanschi et al. 1997). External sources of noise with the highest perceived importance and the most significant projection upon residential areas from Bucharest are represented by traffic (28%), straight dogs (24%), trams (12%) and construction activities (4%) (Ptroescu et al. 2004c, Ioj et al. 2007). The category of interior sources includes noises resulted from domestic activities (food preparation, the use of domestic appliances, electric and electronic equipment, reparations, conflicts etc.), from pets or common installations (water, heating, ventilation or acclimatisation systems, elevators). Unlike the majority of external sources, which present a relatively homogenous distribution (not necessarily continuous, but periodical in appearance), internal sources are defined by a random character. Their aggressiveness is increased as the background noise records higher values, residents are sensitive or the problems appear in the resting periods (14:00 16:00 and 22:00 07:00). Moreover, in the analysed housings, 28% of the inhabitants are disturbed by noises produced by neighbours. In 32% of the analysed households in Bucharest inhabitants consider that they arent affected by noise, and in 36% that they are affected only during the daytime. If we overlap these perceptions on the noise maps realised in Bucharest, we can clearly observe that noise remains a pollution sources which is tolerated in large urban environments. The assessment of the average noise level for a 30 minute period was conducted for 19 housings in Bucharest using a Cirrus CR:74 sonometer with a MK 202A microphone. The equivalent Leq sound was measured in dB(A), using the option of the interval under 75 dB(A), intermediary response, and no frequencies filters. The average noise level at the exterior

226

of analysed housings ranged between 30.9 dB(A) and 71.5 dB(A) (average dB(A)), with values in direct relation with the position in relation to roads and railroads. Noise level inside the analysed housings in Bucharest ranged between 30.2 dB(A) and 53.5 dB(A) (average 39.1 dB(A)), with values dependent of the position to external sources, indoor activities and the characteristics and functioning of common technical and domestic installations. In residential areas situated up to the 6th floor of the main roads, average noise levels are above 70 dB(A) in the exterior, with values of 45-50 dB(A) in the daytime and 40-45 dB(A) at night inside the housings. Values are higher with 5-10 dB(A) if the measurements are realised with an open window, evidencing clearly the efficiency of phonic isolation systems. In housings situated in a peripheral position in relation to mobile sources, the average noise level is situated between 30 and 37 dB(A) in the daytime and between 29 to 33 dB(A) at night. The sick building syndrome and the quality of environment in residential areas A building is considered healthy if its effects upon the inhabitants and the environment are insignificant or even beneficial (Levin 1992). The highest importance in determining the quality of interior environments is determined by: the technical characteristics of the building (construction materials, division of interior spaces, efficiency of ventilation systems); characteristics of activities in the interior of the building and the potential for transferring the dysfunctions generated by them; the specific vectors of transferring contaminants (drinking water, exterior air, general characteristics of the emplacement); profile of the receivers (allergenic antecedents, vulnerable groups); level of different chemical and biological contaminants (volatile organic compounds, particulate matter etc.). The American Environmental Protection Agency groups buildings into four large classes (EPA 1995), according to the perception and the health state of inhabitants: sick buildings, in which a connection between diseases of the inhabitants and the deficient quality of interior environments can be realised, and the aggressiveness towards the exterior environment is high (TBC, allergenic manifestations, flu etc.); buildings affected by the sick buildings syndrome, used for describing situations in which over 20% of the inhabitants perceive discomfort and an unfavourable health state (irritations, sleeping disorder, cephalic pains, intolerance to odours) due to the fact that they spend a long period in a

227

building, but no specific disease or cause can be identified (EPA 1995, Lindvall 1992); buildings with no observable effects, in which a medium degree of discomfort is perceived, and the populations health state is satisfactory; healthy buildings, where the discomfort is minimum, the populations health state is good and the aggressiveness towards the external environment insignificant. Thermal isolation, the increasing number of products used inside the housings, the deterioration of infrastructures, the development of artificial systems which assure natural-like services (acclimatisation) are strongly correlated to the appearance of sick buildings or the sick buildings syndrome. The sick buildings syndrome remains a polymorphic pathology, unspecific and benign, of a multifactorial origin (chemical, biological, technical, medical), but which has to be assessed from the perspective of its projection in the functionality of human ecosystems and the health state of inhabitants. The adaptability of residential areas to present environmental changes The processes and phenomena characterising present environmental changes are extremely diverse (Writght i Boorse 2011), but the common element putting supplementary pressure and individualising them in relation to the natural evolution of the planet is represented by the human society (Wali et al. 2010); here with a double role: determining factor and affected element (Wackernagel i Rees 1995). Among the current environmental changes with a global projection are climate changes, the depletion of the ozone layer, reduction of forest surfaces, desertification, loss of biodiversity, changes in land uses, degradation of water bodies, soil contamination, deficient management of wastes and hazardous substances, and other aspects connected to the modification of natural systems as a result of human activities (ONU 1992). Present local and global environmental changes are associated with residential areas, as the residential space represents a generator, modifier and receiver of these modifications (Munier 2006). Residential areas play an important role in global warming, the consumption of resources and ecosystem services, the destruction and fragmentation of habitats, the degradation of soil, air and water (Seto i Satterthwaite 2010). The role of residential areas as determinants of global or local environmental changes is relevant at the level of activities deployed inside residential areas, but also in the supporting activities. More or less, all human activities are related with residential areas, their purpose being of providing needs and requirements, coming in large proportion from residential areas (Ni 2011). From this point of view, residential areas

228

present major possibilities of mitigating the present environmental changes, especially by reducing and increasing the efficiency of the populations resource consumption (Atasoy et al. 2006, He et al. 2010, Ioj et al. 2010a).
Table a1. Present environmental changes impacting the residential areas and pressing for reaction (adaptation). Present environmental Consequences for the Reaction (adaptation) of change residential areas residential areas to global changes Global warming Increase in energy, water Use of traditional or smart and other resources construction materials for thermal consumption, health insulation, interior climate problems, increased control, green areas expansion, pollutant aggressivity, strict pollution sources green areas and other management urban structures loss of functionality Increase in frecquence Loss of life, damage of Green areas expansion, and intensity of climatic property and disruption of adaptation of water drainage hazards living conditions infrastructure, use of thermal insulation Increase in frecquence Loss of life, damage of Green areas expansion, and intensity of property and disruption of sustainable management of water hidrological hazards and living conditions, poor resources, adaptation of water water resources water quality, water related drainage infrastructure degradation diseases Land cover and land use Environmetal degradation, Green areas conservation and change loss of biodiversity expansion, measures to control and stop built areas expansion Increase in spread of Damage of property, Control of invasive species invasive species increse of zoonotic deseases manifestation Degradation and Higher living costs and Use of regenerable resources, depletion of natural dependency of non-local consumption reduction, resources resources, loss of amenity ecological rehabilitation value for residential uses

Residential areas represent in the same time the component most affected by current environmental changes in human settlements (Seto and Satterthwaite 2010), being the most vulnerable areas, and where the population is exposed to the effects of present environmental changes (Baker et al. 2001). The important contribution of residential areas and their vulnerability to present environmental changes imposes as a necessity the identification of short and mid-term solutions for reducing their environmental impact.

229

Index al figurilor
Fig. 1.1. Ansamblul rezidenial Stejarii proiect rezidenial de lux realizat n Pdurea Bneasa, municipiul Bucureti (2009) (foto Gabriel Vnu). Fig. 1.2. Riviera Residential proiect rezidenial realizat n lungul coridorului verde al Colentinei, pe malul Lacului Grivia (2009). (foto Gabriel Vnu) Fig. 1.3. Ansamblul rezidenial cu densitate redus Paradisul Verde, comuna Corbeanca (2009). Fig. 1.4. Complexul rezidenial cu densitate medie Henri Coand, Bucureti (2011). Fig. 1.5. Complex rezidenial cu densitate ridicat n Cartierul Titan, municipiul Bucureti (2011). Fig. 1.6. Extinderea spaiilor rezideniale ntre 19772005 n vestul oraului Voluntari (prelucrarea imaginilor satelitare). Fig. 1.7. Extinderea i compactarea spaiilor rezideniale n zona oraului Buftea (19772005) (prelucrarea imaginilor satelitare). Fig. 1.8. Extinderea rezidenialului prin dispersie urban n comuna Snagov, judeul Ilfov (2010). Fig. 1.9. Complexul rezidenial Cosmopolis - comuna tefnetii de Jos, judeul Ilfov (2009). (foto Gabriel Vnu) Fig. 1.10. Extinderea spaiilor rezideniale prin apropierea de spaiile forestiere i acvatice n comunele Snagov i Gruiu, judeul Ilfov ntre 1970 2008. Fig. 1.11. Dinamica suprafeei noilor locuine dup tipul de proprietate construite n Bucureti i judeul Ilfov ntre 19902007 (Vnu 2011). Fig. 1.12. Locaia proiectelor rezideniale din spaiul metropolitan bucuretean (2010). Fig. 1.13. Complexul rezidenial Asmita Gardens (Bucureti) (2010). (foto Gabriel Vnu) Fig. 1.14. Ansamblul rezidenial Liziera n oraul Voluntari, judeul Ilfov (2009). (foto Gabriel Vnu) Fig. 2.1. Organizarea metodologiei de evaluare a calitii mediului n spaiile rezideniale dup modelul DPSIR Fig. 2.2. Metodologia evalurii calitii mediului n spaiile rezideniale Fig. 3.1. Caracteristicile solului componente n dezvoltarea spaiilor rezideniale n Comana, Giurgiu. Fig. 3.2. Suprafee rezideniale dezvoltate n zone cu exces de umiditate n extremitatea vestic municipiului Bucureti (2010). (foto Gabriel Vnu)

230

Fig. 3.3. Inundarea spaiilor rezideniale comuna Baloteti, Ilfov (2010). (foto Mihai Ni) Fig. 3.4. Suprafee cu exces de umiditate n vestul zonei metropolitane a municipiului Bucureti (2010). Fig. 3.5. Dezvoltarea spaiilor rezideniale n proximitatea pdurilor n partea de nord a zonei metropolitane a municipiului Bucureti (1977-2005). Fig. 3.6. Dezvoltarea de suprafee rezideniale noi n proximitatea Pdurii Bneasa, municipiul Bucureti. (foto Mihai Ni) Fig. 3.7. Dezvoltarea spaiilor rezideniale n proximitatea pdurilor Baloteti, Ilfov (2008). Fig. 3.8. Componentele riscurilor naturale i antropice (prelucrare dup (Vanwesten et al. 2008)). Fig. 3.9. Suprafee rezideniale expuse riscului de inundaie Comuna Ileana, judeul Clrai (2010). (foto Mihai Ni) Fig. 3.10. Rezidenial dezvoltat n proximitatea unei staii de transformare electric, comuna Domneti, judeul Ilfov (2010). (foto Mihai Ni) Fig. 3.11 Factorii de influen ai intensitii de manifestare a insulei de cldur (prelucrare dup (Memon et al. 2009)). Fig. 3.12. Temperatura maxim a lunii iulie n zona metropolitan a municipiului Bucureti (pe baza datelor WorldClim pentru intervalul 1950 2000). Fig. 3.13. Fenomenul de insul de cldur n municipiul Bucureti n perioada augustnoiembrie 2008. Fig. 3.14. Suprafaa spaiilor verzi urbane (m2/locuitor) n oraele din Romnia (2008). Fig. 3.15. Distribuia deficitului de spaiu verde n oraele din Romnia (2010). Fig. 3.16. Proveniena vizitatorilor din Parcul Herstru, Bucureti. Fig. 3.17. Proveniena vizitatorilor din Parcul Obor, Bucureti. Fig. 3.18. Plimbarea copiilor activitate definitorie pentru parcurile de cartier din municipiul Bucureti. (foto Cristian Ioj) Fig. 3.19. Categorii de spaii rezideniale n municipiul Bucureti n funcie de accesibilitatea la parcuri urbane. Fig. 4.1. Modelul afectrii calitii mediului interior prin utilizarea aparatelor electrice, electronice i electrocasnice (Ioj et al. 2011c). Fig. 4.2. Module pentru evaluarea modelelor de consum ale populaiei din municipiul Bucureti. Fig. 4.3 Locuin ncadrat n modelul precar de locuire din cartierul Ferentari, municipiul Bucureti. (foto Cristian Ioj) Fig. 4.4. Locuin unifamiliar ncadrat n modelul de locuire de lux. (foto Mihai Ni)

231

Fig. 4.5 Distribuia aparatelor de aer condiionat n locuinele analizate din municipiul Bucureti. Fig. 4.6 Frecvena preparrii hranei n locuinele analizate din municipiul Bucureti (2011). Fig. 4.7 Ponderea locuinelor funcie de vechimea ultimei renovri n municipiul Bucureti. Fig. 4.8 Variaia numrului de plante prezente n locuinele analizate din municipiul Bucureti. Fig. 4.9. Distribuia pe camere a ponderii plantelor decorative n locuinele analizate din municipiul Bucureti. Fig. 4.10. Prezena antenelor de radiocomunicaii n proximitatea spaiilor rezideniale (Turnul S.N. Radiocomunicaii S.A., oseaua Olteniei nr. 103) (2010). (foto Gabriel Vnu) Fig. 4.11. Asocierea spaiilor industriale cu cele rezideniale, aflate n plan secund (zona Obor, municipiul Bucureti) (2009). (foto Cristian Ioj) Fig. 4.12. Moara lui Assan spaiu industrial abandonat cu proiecie semnificativ asupra calitii locuirii (2011). (foto Gavrilidis Athanasios) Fig. 4.13. Conversia funcional i conservarea patrimoniului industrial Poligrafia Bucureti (Bd. Iancu de Hunedoara) (2011). Fig. 4.14. Amplasarea zonelor rezideniale n raport cu sursele industriale de degradare a mediului n municipiul Bucureti (prelucrare dup ortofotoplanurile din 2005). Fig. 4.15. Distana dintre spaiile industriale i spaiul rezidenial n cadrul Sectorului 3 al municipiului Bucureti. Fig. 4.16. Distribuia surselor medicale - Spitalul clinic Colentina i Institutul de boli infecioase Matei Bal n raport cu spaiile rezideniale. Fig. 4.17 Raportul dintre sursele medicale i spaiile rezideniale n cartierul Berceni (n plan apropiat Spitalul Clinic de Urgen Prof. Dr. BagdasarArseni). (foto Gabriel Vnu) Fig. 4.18. Amplasarea zonelor rezideniale n raport cu spaiile de transfer a fluxurilor n municipiul Bucureti (prelucrare dup planurile cadastrale din 1999). Fig. 5.1. Modificarea tipologiilor locuinelor noi n funcie de numrul de camere. Fig. 5.2 Dinamica suprafeei spaiilor rezideniale n zona metropolitan a municipiului Bucureti (19902006). Fig. 5.3. Distribuia raportului dintre suprafaa construit i suprafa agricol n zona metropolitan a municipiului Bucureti. Fig. 5.4. Distribuia raportului dintre suprafaa construit i suprafa forestier n zona metropolitan a municipiului Bucureti in anul 2010. Fig. 5.5. Tipologii de locuire n zona metropolitan a municipiului Bucureti. A.

232

Fig. 5.6. Lungimea reelei de alimentare cu gaze naturale n unitile administrativ-teritoriale din zona metropolitan a municipiului Bucureti (2010). Fig. 5.7. Accesibilitatea gospodriilor din zona metropolitan a municipiului Bucureti la sistemul public de canalizare (2010). Fig. 5.8 Distribuia spaial a ponderii gospodriilor cu sistem propriu de canalizare n zona metropolitan a municipiului Bucureti (2010). Fig. 5.9. Categorii de utilizare a spaiului n lungul lacurilor de pe rul Colentina (municipiul Bucureti) (Ioj et al. 2010a). Fig. 5.10. Manifestarea procesului de eutrofizare a apei acului Plumbuita, rul Colentina (anul 2010). (foto Cristian Ioj) Fig. 5.11. Depozitarea necontrolat a deeurilor menajere la limita dintre municipiul Bucureti i oraul Mgurele (2008). (foto Cristian Ioj) Fig. 5.12. Cantitile estimate de deeuri generate n mediile urbane i rurale ale zonei metropolitane Bucureti (CCMESI 2009). Fig. 5.13. Depozitarea necontrolat a deeurilor din construcii (2010). (foto Mihai Ni) Fig. 5.14. Construcia de ansambluri rezideniale surs de deeuri, exemplu Asmita Gardens, Sector 4, Bucureti (2009). Fig. 5.15. Accesibilitatea localitilor din zona metropolitan a municipiului Bucureti la rampele de deeuri (2008). Fig. 5.16. Situaia rampelor de deeuri din zona metropolitan a municipiului Bucureti (2008). Fig. 5.17. Contraste ntre modelele de locuire din comuna Gneasa, judeul Ilfov. Se observ dou modele de locuire rural: unul ce deine dotri extrem de diverse (de exemplu terenuri de sport) n opoziie cu o gospodrie cu dotri minimale, situat n partea inferioar a versantului. (foto Cristian Ioj) Fig. 6.1. Distribuia spaial a locuinelor n care s-au efectuat msurtori de calitatea aerului interior n municipiul Bucureti. Fig. 6.2. Profilul populaiei pe grupe de vrsta, sexe i nivel de culturalitate n locuinele analizate (n = 24). Fig. 6.3 Spaiile de parcare din apropierea spaiilor de locuit surs de compui organici volatili i ozon n mediul interior. (foto Cristian Ioj) Fig. 6.4. Distribuia valorilor concentraiilor de compui organici volatili n aerul interior din locuinele analizate (ppm) (numrul de msurtori n=91) Fig. 6.5 Distribuia valorilor concentraiilor de CO2 n aerul interior din locuinele analizate (numrul de msurtori n=42) Fig. 6.6. Imobile izolate termic pe Calea Rahovei, municipiul Bucureti amplificator al problemelor de calitate a aerului interior. Fig. 6.7. Lucrrile de construcie alimentator al aerului urban cu pulberi n suspensie. (foto Cristian Ioj)

233

Fig. 6.8. Dinamica orar a temperaturii si umiditii aerului ntr-o camer de odihn dintr-un apartament din cartierul Tei (august 2009 - noiembrie 2009). Fig. 6.9. Ponderea surselor de mirosuri neplcute n locuinele analizate din municipiul Bucureti (n = 24). Fig. 6.10. Depozitarea necontrolat a deeurilor cartierul Ferentari, municipiul Bucureti. (foto Cristian Ioj) Fig. 6.11. Factori de influen ai calitii mediului interior (Ioj et al. 2011a). Fig. 6.12 Durata zilnic a petrecerii timpului n locuin a persoanelor rezidente n spaiile analizate (medie, minim, maxim, deviaie standard) Fig. 6.13. Distribuia surselor de zgomot percepute la nivelul locuinelor analizate din municipiul Bucureti (2010) (n=237) Fig. 6.14. Traficul rutier surs principal de zgomot n mediile urbane (Bd. Gheorghe incai, Bucureti). (foto Gabriel Vnu) Fig. 6.15. Nivelul mediu al sunetului n timpul zilei la fereastra locuinelor analizate (fereastra deschis) raportat la valoarea limit (dB(A)) (n=33). Fig. 6.16. Nivelul mediu al valorilor sunetului n timpul zilei n locuinele analizate raportat la valoarea limit (dB(A)) (n=68). Fig. 6.17. Utilizarea apei n locuinele analizate (n=237). Fig. 6.18. Cldire n cartierul Ferentari din municipiul Bucureti caracterizat prin condiii de locuire deficitare. (foto Cristian Ioj) Fig. 7.1. Adaptarea spaiilor rezideniale la schimbrile actuale de mediu prin adoptarea principiilor durabilitii. Fig. 7.2. Locuin realizat din materiale naturale, regenerabile i provenite din orizontul local, implicnd o mai bun integrare n peisaj, cheltuieli de transport reduse i toxicitate minim i impact redus asupra mediului (Com. Mogooaia). (foto Gabriel Vnu) Fig. 7.3. Elemente caracteristice, prezentate comparativ, ale oraului convenional i ecopolisului dup Downton 2009.

234

Index al tabelelor
Tabel 1.1. Categorii de spaii rezideniale n funcie de criterii structurale (PUG Bucureti 1998) Tabel 1.2. Categorii de spaii rezideniale n funcie de criterii funcionale Tabel 3.1. Suprafee rezideniale situate la sub 50 m de pdure n zona metropolitan a municipiului Bucureti Tabel 3.2. Caracteristicile fluxurilor de vizitatori n parcurile din Bucureti Tabel 4.1 Cerine minime pentru locuine, conform Legii locuinei nr.114/1996. Tabel 4.2 Distribuia indicilor de locuire n locuinele analizate din municipiul Bucureti Tabel 4.3 Prezena animalelor de companie n locuinele analizate din municipiul Bucureti (2011) Tabel 5.1 Dinamica ponderii suprafeelor oxigenante i construite n zonele metropolitane din Romnia. Tabel 5.2. Model de analiz a amprentei ecologice a suprafeelor rezideniale. Tabel 5.3. Model de analiz a amprentei ecologice a locuinelor dup Ptroescu et al. 2009. Tabel 5.4 Estimarea consumurilor de ap n interiorul spaiilor de locuit (White 2002). Tabel 5.5. Distribuia procentual a locuinelor dup modul de alimentare cu ap n judeele ce aparin zonei metropolitane a municipiului Bucureti (INS 2010). Tabel 5.6 Variaia spaial la nivel de jude a ponderii locuinelor cu acces la sisteme de canalizare n zona metropolitan a municipiului Bucureti (INS 2010) Tabel 5.7 Ageni patogeni i boli asociate cu risc de transfer dinspre spaiile rezideniale (White 2002) Tabel 5.8 Distribuia utilizrii terenurilor n proximitatea lacurilor amenajate n lungul rului Colentina (Ioj et al. 2010a) Tabel 5.9 Produse cu caracter periculos folosite n interiorul spaiilor rezideniale (Baker et al. 2001) Tabel 6.1. Efecte poteniale ale expunerii ndelungate la poluani n aerul interior (prelucrare dup EPA 1991)

235

Tabel 6.2. Categorii de poluani chimici cu probabilitate ridicat de apariie n spaiile rezideniale (Oahn i Heng 2005). Tabel 6.3. Compui organici volatili i sursa acestora n mediul intern (Baker et al. 2001) Tabel 6.4 Dinamica valorilor indicatorilor de calitate a aerului interior n spaiile de locuit din municipiul Bucureti n intervalul noiembrie 2008 noiembrie 2011 (n = 24). Tabel 6.5. Dinamica valorilor medii ale indicatorilor de calitate a aerului interior pe camere n spaii de locuit din municipiul Bucureti n intervalul noiembrie 2008-noiembrie 2011. Tabel 6.6 Componente biologice ale particulelor n suspensie cu potenial alergen (Baker et al. 2001) Tabel 6.7. Variaia valorilor temperaturii aerului pe camera n spaiile de locuit analizate. Tabel 7.1. Proiecia schimbrilor actuale de mediu la nivelul spaiilor rezideniale. Tabel 7.2. Metode de economisire a apei n cadrul spaiilor rezideniale.

236

BIBLIOGRAFIE
Abada T., Hou, F. & Ram, B. (2007), Racially mixed neighborhoods, perceived neighborhood social cohesion, and adolescent health in Canada. Social Science & Medicine, 65, 20042017. Acevedo M., Bairdcallicott, J., Monticino, M., Lyons, D., Palomino, J., Rosales, J., Delgado, L., Ablan, M., Davila, J. & Tonella, G. (2008), Models of natural and human dynamics in forest landscapes: Crosssite and cross-cultural synthesis. Geoforum, 39, 846866. Adler S., Hubener, T., Drebler, M., Lotter, A. & Andreson, N.J. (2010), A comparison of relative abundance versus class data in diatom-based quantitative reconstructions. Journal of Environmental Management, 91, 13801388. ALA (1992), Indoor Air Pollution - An Introduction for Health Professionals. Washington D.C.: American Lung Association. Almedeij J. & Al-Ruwaih, F. (2006) Periodic behavior of groundwater level fluctuations in residential areas. Journal of Hydrology, 328, 677 684. Alvarez S., Baldwin, R., Clausen, G., Fernandes, E., Hanssen, S., Helcke, G., Joppolo, C., Kukkonen, E., Lemaire, M. & Lindavall, T. (1996), Indoor Air Quality and the Use of Energy in Buildings. ed. J. R. C.E. Institute. Bruxelles: European Commission. Andrade C., Lima, M.L., Fornara, F. & Bonaiuto, M. (2012), Users' views of hospital environmental quality: Validation of the Perceived Hospital Environment Quality Indicators (PHEQIs). Journal of Environmental Psychology, 32, 15. Andrews B.D., Gares, P.A. & Colby, J.D. (2002), Techniques for GIS modeling of coastal dunes. Geomorphology, 48, 289308. Andrusz G., Harloe, M. & Szelenyi, I. (1996), Cities after Socialism. New York: Blackwell Publishing. Antrop M. (2004), Landscape change and the urbanization process in Europe. Landscape and Urban Planning, 67, 926. Antrop M. (2005) Why landscapes of the past are important for the future. Landscape and Urban Planning, 70, 2134. Appleton S., Song, L.N. & Xia, Q.J. (2010), Growing out of Poverty: Trends and Patterns of Urban Poverty in China 19882002. World Development, 38, 665678. Arlosoroff S. (1995), Managing scarce water: Recent Israeli experience. Israel Affairs, 2, 239250. Arma I. (2008), Percepia riscurilor naturale: cutremure, inundaii, alunecri. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti.

237

ARPM (2004), Planul Local de Aciune pentru Mediu al municipiului Bucureti. Bucureti: Agenia Regional pentru Protecia Mediului. Assante-Duah K. (2002), Public Health Risk Assessment for Human Exposure to Chemicals. Dordrecht: Kluwer Academic Press. Atasoy M., Palmquist, R.B. & Phaneuf, D.J. (2006), Estimating the effects of urban residential development on water quality using microdata. Journal of Environmental Management, 79, 399408. Atkinson R. & Flint, J. (2004), Fortress UK? Gated communities, the spatial revolt of the elites and time-space trajectories of segregation. Housing Studies, 19, 875892. Audenaert A., De Cleyn, S.H. & Vankerckhove, B. (2008), Economic analysis of passive houses and low-energy houses compared with standard houses. Energy Policy, 36, 4755. Baker S.R., Driver, J. & McCallum, D.B. (2001), Residential Exposure Assessment. New York: Kluwer Academic Publishers. Balram S. & Dragicevic, S. (2005), Attitudes toward urban green spaces: integrating questionnaire survey and collaborative GIS techniques to improve attitude measurements. Landscape and Urban Planning, 71, 147162. Barnea M. & Calciu, M. (1979), Ecologie uman. Bucureti: Editura Medical. Bastgen H. & Diserens, E. (2009), q value for calculation of pressure propagation in arable soils taking topsoil stability into account. Soil and Tillage Research, 102, 138143. Blteanu D. & erban, M. (2005), Modificrile globale ale mediului. O evaluare interdisciplinar a incertitudinilor. Bucureti: Editura Coresi. Brbulescu A. (2007), Metode i mijloace de contientizare a strii de sanogenez a unui ecosistem urban. In Facultatea de Geografie. Bucureti: Universitatea din Bucureti. Beinat E. & Nijkamp, P. (1998), Multicriteria Analysis for Land-Use Management. In Environment & Management. Dordrecht: Kluver Academic Publishers. Beinat E. & van Drunen, M. (1998), Spatial conflicts in transport policies: an exploration of the perspectives of regional and local actors. In Multicriteria Analysis for Land-Use Management, eds. E. Beinat & P. Nijkamp. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Beniston M. & Diaz, H.F. (2004), The 2003 heat wave as an example of summers in a greenhouse climate? Observations and climate model simulations for Basel, Switzerland. Global and Planetary Change, 44, 7381.

238

Berkholz P., Stamminger, R., Wnuk, G., Owens, J. & Bernarde, S. (2010), Manual dishwashing habits: an empirical analysis of UK consumers. International Journal of Consumer Studies, 34, 235242. Berkowitz A.R., Nilon, C.H. & Hollweg, K.S. (2003), Understanding urban ecosystems. A new frontier for science and education. New York: Springer. Bickerstaff K. & Simmons, P. (2009), Absencing/presencing risk: Rethinking proximity and the experience of living with major technological hazards. Geoforum, 40, 864872. Bienfait D., Fitzner, K., Lindvall, T., Seppanen, O., Woolliscroft, M., Fanger, P.O., Jantunen, M., Skaret, E. & Schwer, J. (1992), Guidelines for ventilation requirements in buildings. Bruxelles: Commission of European Communities. Boentje J.P. & Blinnikov, M.S. (2007), Post-Soviet forest fragmentation and loss in the Green Belt around Moscow, Russia (19912001): a remote sensing perspective. Landscape and Urban Planning, 82, 208221. Boone-Heinonen J., Gordon-Larsen, P., Guilkey, D.K., Jacobs, D.R. & Popkin, B.M. (2011), Environment and physical activity dynamics: The role of residential self-selection. Psychology of Sport and Exercise, 12, 5460. Bosher L. (2008), Hazards and the built environment. Attaining built-in resilience. Londra: Routledge. Brandon P.S., Lombardi, P.L. & Bentivegna, V. (1997), Evaluation of the Built Environment for Sustainability. Londra: Taylor and Francis. Bruniger C., Knapp, S., Khn, I. & Klotz, S. (2010), Testing taxonomic and landscape surrogates for biodiversity in an urban setting. Landscape and Urban Planning, 97, 283295. Brender J., Zhan, B., Langlois, P. & Suarez, L. (2006), Residential proximity to waste sites and industrial facilities and chromosomal anomalies in offspring. American Journal of Epidemiology, 163, S156-S156. Brender J.D., Zhan, F.B., Langlois, P.H., Suarez, L. & Scheuerle, A. (2008), Residential proximity to waste sites and industrial facilities and chromosomal anomalies in offspring. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 211, 5058. Brown Gaddis E.J., Vladich, H. & Voinov, A. (2007), Participatory modeling and the dilemma of diffuse nitrogen management in a residential watershed. Environmental Modelling & Software, 22, 619629. Brown M.A., Southworth, F. & Sarzynski, A. (2009), The geography of metropolitan carbon footprints. Policy and Society, 27, 285304.

239

Caeiro S., Ramos, T.B. & Huisingh, D. (2012), Procedures and criteria to develop and evaluate household sustainable consumption indicators. Journal of Cleaner Production, 27, 7291. Camilloni I. & Barros, V. (1995), Influencia de la Isla Urbana de Calor en la Estimacion de las Tendencias Seculares de la Temperatura en Argentina Subtropical. Geofisica Internacional, 34, 161170. Capozza D.R. & Helsley, R.W. (1989), The fundamentals of land prices and urban growth. Journal of Urban Economics, 26, 295306. Carreiro M.M. & Tripler, C.E. (2005), Forest Remnants Along Urban-Rural Gradients: Examining Their Potential for Global Change Research. Ecosystems, 8, 568582. CCMESI (2008a), Evaluarea integrat a impactului factorilor antropici asupra calitii apei din bazinul inferior al rului Arge pentru reconstrucie ecologic, CEEX EVA. Bucureti: Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact. CCMESI (2008b), Monitoringul integrat al suprafeelor oxigenante urbane. Studiu de caz: spaiile verzi, CNCSIS AT. Bucureti: Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact. CCMESI (2008c), Organizarea i testarea unei reele de monitorizare a insulelor de caldur i efectele lor n mediile urbane mari. Studiu de caz: Bucureti, UB-Idei Bucureti: Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact. CCMESI (2009), Evaluarea impactului indus de gestionarea durabil a deeurilor asupra strii de sanogenez a mediului i a peisajelor. Studiu de caz zona metropolitan a municipiului Bucureti. Bucureti: Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact. CCMESI (2011), Managementul mediului n spaiile rezideniale urbane n contextul schimbrilor climatice actuale, PN II Parteneriate. Bucureti: Centrul de Cercetare a Mediului i Efectuare a Studiilor de Impact. Ceccato V. & Lukyte, N. (2011), Safety and sustainability in a city in transition: The case of Vilnius, Lithuania. Cities, 28, 8394. Chae G.T., Yun, S.T., Choi, B.Y., Yu, S.Y., Jo, H.Y., Mayer, B., Kim, Y.J. & Lee, J.Y. (2008), Hydrochemistry of urban groundwater, Seoul, Korea: The impact of subway tunnels on groundwater quality. Journal of Contaminant Hydrology, 101, 4252. Chapman D. (1996), Creating neighbourhoods and places in the built environment. Londra: Taylor and Francis. Chelcea S. (2004), Metodologia cercetrii sociologice. Metode cantitative i calitative. Bucureti: Editura Economic. Chen C.M., Tischer, C., Schnappinger, M. & Heinrich, J. (2010), The role of cats and dogs in asthma and allergy a systematic review.

240

International Journal of Hygiene and Environmental Health, 213, 1 31. Cheshire P. & Sheppard, S. (2005), The Introduction of Price Signals into Land Use Planning Decision-making: A Proposal. Urban Studies, 42, 647663. Cheval S. & Dumitrescu, A. (2008), The July urban heat island of Bucharest as derived from modis images. Theoretical and Applied Climatology, 96, 145153. Chiesura A. (2004), The role of urban parks for the sustainable city. Landscape and Urban Planning, 68, 129138. Cho J., Barone, V.A. & Mostaghimi, S. (2009), Simulation of land use impacts on groundwater levels and streamflow in a Virginia watershed. Agricultural Water Management, 96, 111. Clark C.S., Rampal, K.G., Thuppil, V., Chen, C.K., Clark, R. & Roda, S. (2006), The lead content of currently available new residential paint in several Asian countries. Environmental Research, 102, 912. Clausen G., de Oliveira Fernandes, E., de Gids, W., Delmotte, C., Hansenn, S.O., Kephalopoulos, S., Lemaire, M.C., Lindvall, T., Nicol, F., Santamouris, M., Seppala, J., van den Bogaard, C.J.M., Wilson, M. & Wouters, P. (2003), Ventilation, Good Indoor Air Quality and Rational Use of Energy. ed. J. R. C.-I. f. H. a. C. P. P. a. C. E. Unit. Bruxelles: European Commission. Collins T.W., Grineski, S.E. & de Lourdes Romo Aguilar, M. (2009), Vulnerability to environmental hazards in the Ciudad Jurez (Mexico)El Paso (USA) metropolis: A model for spatial risk assessment in transnational context. Applied Geography, 29, 448 461. Colombo A., Crump, D., de Bortoli, M., Gehrig, R., Gustafsson, H., Nielsen, P.S., Saarela, K., Sageot, H., Tsalkani, N., Ullrich, D. & Van der Wal, J. (1991), Guideline for the characterisation of Volatile OrganicCompounds emitted from indoor materials and products using small test chamber. ed. R. a. D. J. R. C.-E. I. Directorate General for Science. Bruxelles: Commission of the European Communities. Crciun C. (2008), Metabolismul urban. O abordare neconvenional a organismului urban. Bucureti: Editura Universitar Ion Mincu. Crosbie T. & Moore, J. (2004), Worklife Balance and Working from Home. Social Policy and Society, 3, 223233. Cutt H., Giles-Corti, B., Knuiman, M. & Burke, V. (2007), Dog ownership, health and physical activity: A critical review of the literature. Health & Place, 13, 261272.

241

Dammann S. & Elle, M. (2006), Environmental indicators: establishing a common language for green building. Building Research & Information, 34, 387404. Daniels P. (1999), When City and Country Collide. Managing Growth in the Metropolitan Fringe. Washington D.C.: Island Press. Daraghmeh O.A., Jensen, J.R. & Petersen, C.T. (2009), Soil structure stability under conventional and reduced tillage in a sandy loam. Geoderma, 150, 6471. del Saz-Salazar S. & Rausell-Kster, P. (2008), A Double-Hurdle model of urban green areas valuation: Dealing with zero responses. Landscape and Urban Planning, 84, 241251. Derer P. (1985), Locuirea urban. Bucureti: Editura Tehnic. Dixon S.J., Heinrich, N., Holmboe, M., Schaefer, L., Reed, R.R., Trevejo, J. & Brereton, R.G. (2009), Application of classification methods when group sizes are unequal by incorporation of prior probabilities to three common approaches: Application to simulations and mouse urinary chemosignals. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 99, 111120. Dorsey J.W. (2003), Brownfields and Greenfields: The Intersection of Sustainable Development and Environmental Stewardship. Environmental Practice, 5, 6976. Downton P.F. (2009), Ecopolis: Arhitectura and cities for a changing climate. Dordrecht: Springer. Droege P. (2002), Renewable Energy and the City: Urban Life in an Age of Fossil Fuel Depletion and Climate Change. Bulletin of Science, Technology & Society, 22, 8799. Eaton R.L., Hammond, G.P. & Laurie, J. (2007), Footprints on the landscape: An environmental appraisal of urban and rural living in the developed world. Landscape and Urban Planning, 83, 1328. ECA (2000), Risk Assesment In Relation To Indoor Air Quality.Urban Air Environment and Human Exposure. ed. E. I. A. Q. Unit. Bruxelles: European Commission. EEA (2011), Annual report 2010 and Environmental statement Bruxelles: Environmental Protection Agency. Eickhout B., van Meijl, H., Tabeau, A. & van Rheenen, T. (2007), Economic and ecological consequences of four European land use scenarios. Land Use Policy, 24, 562575. Eisner S., Gallion, A. & Eisner, S. (1992), The Urban Pattern. New York: John Willey. El Baroudy A.A. (2011), Monitoring land degradation using remote sensing and GIS techniques in an area of the middle Nile Delta, Egypt. Catena, 87, 201208.

242

Enache D., Colda, I. & Damian, A. (2006), Instalaii de ventilare i climatizare, vol. I - Indrumtor de proiectare. Bucureti: Editura Matrix Rom. EPA (1991), Building Air Quality A Guide for Building Owners and Facility Managers. Washington: US Environmental Protection Agency. EPA (1995), A conceptual Framework to Support the Development and Use of Environmental Information. ed. E. S. a. I. Division. Washington D.C.: United States Environmental Protection Agency. EPA (2001), Healthy buildings, healthy people. A vision for 21st century Washington DC: US Environmental Protection Agency. European Commission (2010), Communication from the Commission. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Brussels. Ewing R.H. (2008), Characteristics, Causes, and Effects of Sprawl: A Literature Review Feranec J., Jaffrain, G., Soukup, T. & Hazeu, G. (2010), Determining changes and flows in European landscapes 19902000 using CORINE land cover data. Applied Geography, 30, 1935. Frank R., Andresen, M.A. & Brantingham, P.L. (2012), Criminal directionality and the structure of urban form. Journal of Environmental Psychology, 32, 3742. Franz D. & Johnson, L. (2007), Protecting Buildings Occupants and Operations from the Biological and Chemical Airborne Threats: A Framework for Decisions. Washington D.C.: National Academy of Sciences. Freedman M. & Owens, E.G. (2011), Low-income housing development and crime. Journal of Urban Economics, 70, 115131. Frontczak M., Andersen, R.V. & Wargocki, P. (2012), Questionnaire survey on factors influencing comfort with indoor environmental quality in Danish housing. Building and Environment, 50, 5664. Gagn S.A. & Fahrig, L. (2010), The trade-off between housing density and sprawl area: Minimising impacts to forest breeding birds. Basic and Applied Ecology, 11, 723733. Gallent N., Mace, A. & Tewdwr-Jones, M. (2005), Second Homes. European Perspectives and UK Policies. Aldershot: Ashgate. Gamper C.D. & Turcanu, C. (2009), Can public participation help managing risks from natural hazards? Safety Science, 47, 522528. Gardner D.E. (2009), Acute Exposure Guideline Levels for Selected Airborne Chemicals. Washington D.C.: National Academy of Sciences. Gavrilidis A.A., Ioj, I.C. & Saghin, I. (2011), Urban Regeneration through Industrial Restructuring of Brownfields in the Local Economies of

243

Post Communist Countries. Case Study:Romania. In 47th ISOCARP Congress 2011. Wuhan: ISOCARP. Gerbens-Leenes P.W., Nonhebel, S. & Krol, M.S. (2010), Food consumption patterns and economic growth. Increasing affluence and the use of natural resources. Appetite, 55, 597608. Ghervase L., Ioj, I.C., Crstea, E., Savastru, D., Pavelescu, G., Ni, M.R. & Niculi, L. (2010), Spectroscopic and physico-chemical evaluation of lentic ecosystems from Bucharest City. Environmental Problems and Development. Gidlof-Gunnarsson A. & Ohrstrom, E. (2007), Noise and well-being in urban residential environments: The potential role of perceived availability to nearby green areas. Landscape and Urban Planning, 83, 115126. Goddard M.A., Dougill, A.J. & Benton, T.G. (2010), Scaling up from gardens: biodiversity conservation in urban environments. Trends in Ecology & Evolution, 25, 9098. Godish T. (2000), Indoor environment quality. Boca Raton: CRC Press. Golland A. & Blake, R. (2004), Housing Development. Theory, process and practice. In Housing, Planning and Design Series. Londra: Routledge. Goudie A. (2006), The human impact on the natural environment : past, present, and future. Malden, MA ; Oxford: Blackwell Pub. Halfacree K. (2012), Heterolocal Identities? Counter-Urbanisation, Second Homes, and Rural Consumption in the Era of Mobilities. Population Space and Place, 18, 209224. Hall J.M., Handley, J.F. & Ennos, A.R. (2011), The potential of tree planting to climate-proof high density residential areas in Manchester, UK. Landscape and Urban Planning. Handy S.L. & Mokhtarian, P.L. (1995), Planning for Telecommuting Measurement and Policy Issues. Journal of the American Planning Association, 61, 99111. Hasse J.E. & Lathrop, R.G. (2003), Land resource impact indicators of urban sprawl. Applied Geography, 23, 159175. He C., Wang, Z., Guo, H., Sheng, H., Zhou, R. & Yang, Y. (2010), Driving forces analysis for residential housing. Prince in Beijing. Procedia Environmental Sciences, 2, 925936. Heim C.E. (2001), Leapfrogging, Urban Sprawl, and Growth Management: Phoenix, 19502000. American Journal of Economics and Sociology, 60, 245283. Helln H., Hakola, H., Haaparanta, S., Pietarila, H. & Kauhaniemi, M. (2008), Influence of residential wood combustion on local air quality. Science of The Total Environment, 393, 283290.

244

Henderson J.V. & Thisse, J.F. 2004. Handbook of regional and urban economics. Amsterdam: Elsevier Press. Henrichs T., Zurek, M., Eickhout, B., Kok, K., Raudsepp-Hearne, C., Ribeiro, T., van Vuuren, D. & Volkery, A. (2009), Scenario development and analysis for forward-looking ecosystem assessment. In Ecosystesms and Human Well-being a manual for assessment practitioners, ed. M. E. Assessment. Washington D.C.: Island Press. Hirano Y. & Fujita, T. (2011), Evaluation of the impact of the urban heat island on residential and commercial energy consumption in Tokyo. Energy. Hoffman E. (1999), The right to be human: a biography of Abraham Maslow. New York: McGraw-Hill. Holden E. & Norland, I.T. (2005), Three Challenges for the Compact City as a Sustainable Urban Form: Household Consumption of Energy and Transport in Eight Residential Areas in the Greater Oslo Region. Urban Studies, 42, 21452166. Holt L.M., Laursen, A.E., McCarthy, L.H., Bostan, I.V. & Spongberg, A.L. (2010), Effects of land application of municipal biosolids on nitrogen-fixing bacteria in agricultural soil. Biology and Fertility of Soils, 46, 407413. Hostetler M. & Noiseux, K. (2010), Are green residential developments attracting environmentally savvy homeowners? Landscape and Urban Planning, 94, 234243. Hoyos C.D., Agudelo, P.A., Webster, P.J. & Curry, J.A. (2006), Deconvolution of the Factors Contributing to the Increase in Global Hurricane Intensity. Science, 312, 9497. Huang C. & Inoue, H. (2007), Soft risk maps of natural disasters and their applications to decision-making. Information Sciences, 177, 1583 1592. Hui E.C.M., Chau, C.K., Pun, L.L. & Law, M.Y. (2007), Measuring the neighboring and environmental effects on residential property value: Using spatial weighting matrix. Building and Environment, 42, 23332343. Hunter M.C. (2011), Impact of ecological disturbance on awareness of urban nature and sense of environmental stewardship in residential neighborhoods. Landscape and Urban Planning, 101, 131138. Hutchinson F.P. & Herborn, P.J. (2012), Landscapes for peace: A case study of active learning about urban environments and the future. Future, 44, 2435. Iano I. (2000), Sisteme teritoriale. O abordare geografic. Bucureti: Editura Tehnic.

245

Iano I. (2004), Dinamica urban. Aplicatii la oraul i sistemul urban romnesc. Bucureti: Editura Tehnic. Iano I. (2007), A Major Challenge for Romanian Towns: The large habitats. In Global Perspectives on Urbanization, eds. G. Pomoroy & W. G., 106135. Lanham: University Press of America. Ibitayo O., Mushkatel, A. & Pijawka, K. (2004), Social and political amplification of technological hazardsThe case of the PEPCON explosion. Journal of Hazardous Materials, 114, 1525. Ielenicz M. (2004), Geomorfologie general. Bucureti: Editura Universitar. INS (2010), Raportul statistic anual. Bucureti: Institutul Naional de Statistic. Ioj A.D., Ioj, I.C., Ni, M.R. & Onose, D.A. (2011a), Factori de influen ai calitii mediului interior n municipiul Bucureti. Comunicri de Geografie, 15, 323328. Ioj C., Onose, D., Ni, M., Vnu, G., Ptroescu, M., Gavrilidis, A., Saghin, I. & Zarea, R. (2011b), The Conversion of Agricultural Lands into Built Surfaces in Romania. In 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR '11), eds. V. Niola, T. Kala & C. Popescu. Praga: WSEAS. Ioj I.C. (2008), Metode i tehnici de evaluare a calitii mediului n aria metropolitan a municipiului Bucureti. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Ioj I.C. (2009), Metode i tehnici de evaluare a calitii mediului n aria metropolitan a Municipiului Bucureti. Ediia a doua. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Ioj I.C., Ni, M.R., Ciocnea, C.M., Cucu, L.A., Onose, D.A. & Ioj, A.D. (2011c), The Endowment of Residential Spaces with Domestic Appliances in Bucharest Indicator in Environmental Quality Assessment. In 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean Cars (USCUDAR '11), eds. V. Niola, T. Kala & C. Popescu, 125129. Praga: WSEAS. Ioj I.C., Onose, D.A., Cucu, L.A. & Ghervase, L. (2010a), Changes in water quality in the lakes along Colentina River under the influence of the residential areas in Bucharest. Selected Topics in Energy, Environment, Sustainable Development and Landscaping, 164169. Ioj I.C., Onose, D.A., Ni, M.R., Vnu, G.O., Ptroescu, M., Gavrilidis, A.A., Saghin, I. & Zarea, R. (2011d), The Conversion of Agricultural Lands into Built Surfaces in Romania. In 2nd International conference on Urban Sustainability, Cultural Sustainability, Green Development, Green Structures and Clean

246

Cars (USCUDAR '11), eds. V. Niola, T. Kala & C. Popescu. Praga: WSEAS. Ioj I.C., Ptroescu, M., Niculi, L., Pavelescu, G., Ni, M.R. & Ioj, A.D. (2008), Residential areas with deficient access to urban parks in Bucharest - priority areas for urban rehabilitation. Environmental Problems and Development, 7174. Ioj I.C., Ptroescu, M., Ni, M.R., Rozylowicz, L., Ioj, A.D. & Onose, D.A. (2010b), Categories of residential spaces after their accessibility to urban parks indicator of sustainability in human settlements. Wseas Transactions on Environment and Development, 5, 307314. Ioj I.C., Ptroescu, M., Vnu, G.O. & Ioj, A.D. (2007), Noise pollution in Bucharest urban parks. In SECOTOX Conference and International Conference on Environmental and Management Engeneering, Planning and Economics eds. A. Kungolos, K. Aravossi, A. Karagiannidis & P. Samaras. Skiathos: Grafima Ioj I.C., Rozylowicz, L., Ptroescu, M., Ni, M.R. & Vnu, G.O. (2011e), Dog walkers' vs. other park visitors' perceptions: The importance of planning sustainable urban parks in Bucharest, Romania. Landscape and Urban Planning, 103, 7482. Jacobs P. (2011), Where have all the flowers gone? Landscape and Urban Planning, 100, 318320. Jahnukainen M. (2007), High-risk youth transitions to adulthood: A longitudinal view of youth leaving the residential education in Finland. Children and Youth Services Review, 29, 637654. Jenerette G.D., Wu, W., Goldsmith, S., Marussich, W.A. & John Roach, W. (2006), Contrasting water footprints of cities in China and the United States. Ecological Economics, 57, 346358. Jenks M., Burton, E. & Williams, K. (1996), The Compact city: a sustainable urban form? : E & FN Spon. Jim C.Y. & Chen, W.Y. (2009), Value of scenic views: Hedonic assessment of private housing in Hong Kong. Landscape and Urban Planning, 91, 226234. Johnson M.P. (2001), Environmental impacts of urban sprawl: a survey of the literature and proposed research agenda. Environment and Planning A, 33, 717735. Khrik A., Leetmaa, K. & Tammaru, T. (2012), Residential decisionmaking and satisfaction among new suburbanites in the Tallinn urban region, Estonia. Cities, 29, 4958. Kallis G. & Coccossis, H. (2003), Managing Water for Athens: From the Hydraulic to the Rational Growth Paradigm. European Planning Studies, 11, 245261.

247

Kamphuis C.B.M., Mackenbach, J.P., Giskes, K., Huisman, M., Brug, J. & Lenthe, F.J. (2010), Why do poor people perceive poor neighbourhoods? The role of objective neighbourhood features and psychosocial factors. Health & Place, 16, 744754. Kaplowitz M.D. & Witter, S.G. (2008), Agricultural and residential stakeholder input for watershed management in a mid-Michigan watershed. Landscape and Urban Planning, 84, 2027. Kassomenos P.A. & Katsoulis, B.D. (2006), Mesoscale and macroscale aspects of the morning Urban Heat Island around Athens, Greece. Meteorology and Atmospheric Physics, 94, 209218. Kaufmann A. (2007), Patterns of innovation relations in metropolitan regions: the case of the Vienna urban region. The Annals of Regional Science, 41, 735748. Kaye W.E., Orr, M.F. & Wattigney, W.A. (2005), Surveillance of hazardous substance emergency events: identifying areas for public health prevention. International Journal of Hygiene and Environmental Health, 208, 3744. Kellenberg D.K. & Mobarak, A.M. (2008), Does rising income increase or decrease damage risk from natural disasters? Journal of Urban Economics, 63, 788802. Kennett P. & Mizuuchi, T. (2010), Homelessness, housing insecurity and social exclusion in China, Hong Kong, and Japan. City, Culture and Society, 1, 111118. Kjaergaard S.K. (1991), Assessment methods and causes of eye irritation in humans in indoor environment, . In Chemical, Microbiological, Health and Comfort Aspects of Indoor Air Quality, eds. H. Knoppel & P. Wolkoff 115128. Londra: Kluwer Academic Press. Kohler N. (1999), The relevance of Green Building Challenge: an observer's perspective. Building Research & Information, 27, 309-320. Kolokotroni M., Giannitsaris, I. & Watkins, R. (2006), The effect of the London urban heat island on building summer cooling demand and night ventilation strategies. Solar Energy, 80, 383392. Koren H. & Bisesi, M. (2002), Handbook of Environmental Health. Nerw York: Lewis Publishers. Kostiainen R. (1995), Volatile Organic-Compounds in the Indoor Air of Normal and Sick Houses. Atmospheric Environment, 29, 693702. Kubba S. (2010), Indoor Environmental Quality. In LEED Practices, Certification and Accreditation Handbook, ed. S. Kubba, 211269. New York: Elsevier Press. Kubinyi E., Turcsan, B. & Miklosi, A. (2009), Dog and owner demographic characteristics and dog personality trait associations. Behavioural Processes, 81, 392401.

248

Kuehn C.M., Mueller, B.A., Checkoway, H. & Williams, M. (2007), Risk of malformations associated with residential proximity to hazardous waste sites in Washington State. Environmental Research, 103, 405 412. Langston C.A. & Ding, G.K.C. (2001), Sustainable practices in the built environment. Oxford: Butterworth Heinemann. Lctuu R., Anastasiu, N., Popescu, M. & Enciu, P. (2008), Geo-atlasul municipiului Bucureti. Bucureti: Editura Estfalia. Lee H.S., Shepley, M. & Huang, C.S. (2009), Evaluation of off-leash dog parks in Texas and Florida: A study of use patterns, user satisfaction, and perception. Landscape and Urban Planning, 92, 314324. Lee M., Tansel, B. & Balbin, M. (2011), Influence of residential water use efficiency measures on household water demand: A four year longitudinal study. Resources, Conservation and Recycling, 56, 16. Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, Monitorul Oficial, Partea I nr. 1144 din 19/12/2005 Levin H. (1992), Controlling sources of indoor air pollution. In Chemical, Microbiological, Health and Comfort Aspects of Indoor Air Quality State of the Art in SBS, eds. H. Knoppel & P. Wolkoff Bruxelles.: Kluwer Academic Press. Lima J.J. (2001), Socio-spatial segregation and urban form: Belm at the end of the 1990s. Geoforum, 32, 493507. Lindvall T. 1992. The Sick Building Syndrome Overview and Frontiers. In Chemical, Microbiological, Health and Comfort Aspects of Indoor Air Quality, eds. H. Knoppel & P. Wolkoff 114. Londra: Kluwer Academic Press. Liteanu E. (1952), Geologia zonei oraului Bucureti. Studii tehnice i economice, seria Economie. Lowry J.H., Ramsey, R.D. & Kjelgren, R.K. (2011), Predicting urban forest growth and its impact on residential landscape water demand in a semiarid urban environment. Urban Forestry & Urban Greening, 10, 193204. Lu D. & Weng, Q. (2006), Spectral mixture analysis of ASTER imagery for examining the relationship between thermal features and biophysical descriptors in Indianapolis, Indiana. Remote Sensing of Environment, 104, 157167. Lucas R.E. & RossiHansberg, E. (2002), On the Internal Structure of Cities. Econometrica, 70, 1445-1476. Lundgren L., Crump, D., Knoppel, H., Laurent, A.M., Lebret, E., Rothweiler, H., Seifert, B., Wolkoff, P. & Cavallo, D. (1994), Sampling strategies for volatile organic compounds in indoor ai. ed. R. a. D. J. R. C.-E. I. Directorate-General for Science. Bruxelles: European Commission.

249

Lutzenhisier L. & Gossard, M.H. (1998), Lifestyle, Status and Energy Consumption. Consumer Behavior and Non-Energy Effects. Mahdavi A. & Doppelbauer, E.M. (2010), A performance comparison of passive and low-energy buildings. Energy and Buildings, 42, 1314 1319. Mahmoud A.H.A. & El-Sayed, M.A. (2011), Development of sustainable urban green areas in Egyptian new cities: The case of El-Sadat City. Landscape and Urban Planning, 101, 157170. Margreth S. & Romang, H. (2010), Effectiveness of mitigation measures against natural hazards. Cold Regions Science and Technology, 64, 199207. Marjorie Aelion C. & Davis, H.T. (2007), Use of a general toxicity test to predict heavy metal concentrations in residential soils. Chemosphere, 67, 10431049. Maroni M., Seifert, B. & Lindvall, T. (1995), Indoor Air Quality. New York: Elsevier. Marshall S. (2011), Urban Coding and Planning. New York: Routledge. Martin C.A., Warren, P.S. & Kinzig, A.P. (2004), Neighborhood socioeconomic status is a useful predictor of perennial landscape vegetation in residential neighborhoods and embedded small parks of Phoenix, AZ. Landscape and Urban Planning, 69, 355368. Masson V. (2006), Urban surface modeling and the meso-scale impact of cities. Theoretical and Applied Climatology, 84, 3545. Mnescu S. (1984), Tratat de igien. Bucureti: Editura Medical. McDougal F., White, P., Franke, M. & Hindle, P. (2005), Integrated Solid Waste. A Life Cycle Inventory. Berlin: Blackwell Publishing. McWilliam W., Eagles, P., Seasons, M. & Brown, R. (2010), The housingforest interface: Testing structural approaches for protecting suburban natural systems following development. Urban Forestry & Urban Greening, 9, 149159. MEA. (2005), Ecosystems and Human Well-Being: Scenarios. Washington D.C.: Island Press. Melikov A.K. (2004), Personalized ventilation. Indoor Air, 14, 157167. Memon R.A., Leung, D.Y.C. & Liu, C.H. (2009), An investigation of urban heat island intensity (UHII) as an indicator of urban heating. Atmospheric Research, 94, 491500. Mihalakakou G., Santamouris, M., Papanikolaou, N., Cartalis, C. & Tsangrassoulis, A. (2004), Simulation of the urban heat island phenomenon in Mediterranean climates. Pure and Applied Geophysics, 161, 429451. Mitchell J.M. (1961), The Temperature of Cities. Weatherwise, 14. Mokhtarian P.L. (1991), Telecommuting and travel: state of the practice, state of the art. Transportation, 18, 319342.

250

Molina C., Pickering, C.A., Valbjbrn, O. & de Bortoli, M. (1989), Sick Building Syndrome. ed. R. a. D. R. C.-I. f. t. E. Directorate General for Science. Bruxelles: Commission of the European Communities. Montoya L. & Masser, I. (2005), Management of natural hazard risk in Cartago, Costa Rica. Habitat International, 29, 493509. Montz B.E. & Tobin, G.A. (2011), Natural hazards: An evolving tradition in applied geography. Applied Geography, 31, 14. Mrtberg U.M., Balfors, B. & Knol, W.C. (2007), Landscape ecological assessment: A tool for integrating biodiversity issues in strategic environmental assessment and planning. Journal of Environmental Management, 82, 457470. Mulder K., Costanza, R. & Erickson, J. (2006), The contribution of built, human, social and natural capital to quality of life in intentional and unintentional communities. Ecological Economics, 59, 1323. Munier N. (2004), Multicriteria Environmental Assessment. A practical guide. Dordrecht: Kluver Academic Publishers. Munier N. (2006), Handbook on Urban Sustainability. Dordrecht: Springer. Muiz I. & Galindo, A. (2005), Urban form and the ecological footprint of commuting. The case of Barcelona. Ecological Economics, 55, 499 514. Muthukumaran S., Baskaran, K. & Sexton, N. (2011), Quantification of potable water savings by residential water conservation and reuse A case study. Resources, Conservation and Recycling, 55, 945952. Nae M. & Turnock, D. (2011), The new Bucharest: Two decades of restructuring. Cities, 28, 206219. Nae M.M. (2009a), Bucureti dezvoltare urban i calitatea vieii. Bucureti: Editura Universitar. Nae M.M. (2009b), Geografia calitii vieii urbane. Metode de analiz. Bucureti: Editura Universitar. Nielsen-Pincus M., Goldberg, C.S., Pocewicz, A., Force, J.E., Waits, L.P., Morgan, P. & Vierling, L. (2010), Predicted effects of residential development on a northern Idaho landscape under alternative growth management and land protection policies. Landscape and Urban Planning, 94, 255263. Niewczas J. & Witkowska-Walczak, B. (2005), The soil aggregates stability index (ASI) and its extreme values. Soil and Tillage Research, 80, 6978. Nilles J.M. (1991), Telecommuting and urban sprawl: mitigator or inciter? Transportation, 18, 411432. Ni M.R. (2008), Analyze model for the ecological footprint of new residential spaces in the Bucharest Metropolitan Area. Forum Geografic, 8.

251

Ni M.R. (2011), Dinamica rezidenialului n zona metropolitan a municipiului Bucureti i proiecia ei n starea mediului. In Faculty of Geography. University of Bucharest. Oahn N.T.K. & Heng, Y.T. (2005), Indoor air quality control. In Advanced Air and Noise Pollution Control, eds. W. L., P. N. & H. Y. New Jersey: Humana Press. OECD (2007), General Economics & Future Studies, Vol. 2007 (8), i-193 Ohura T., Amagai, T., Shen, X., Li, S., Zhang, P. & Zhu, L. (2009), Comparative study on indoor air quality in Japan and China: Characteristics of residential indoor and outdoor VOCs. Atmospheric Environment, 43, 63526359. OMS (2005), Ghidul calitii aerului n Europa. ed. O. R. p. Europa. Copenhaga: Organizaia Mondial a Sntii. OMS (2006), Development of WHO Guidelines for Indoor Air Quality. Bonn: Organizaia Mondial a Sntii. OMS (2010), WHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants. ed. W. E. C. o. E. a. Health. Bonn: Organizaia Mondial a Sntii. ONU (1992), Agenda 21. Rio de Janeiro: United Nations Sustainable Development. ONU (1996), Convenia asupra aezrilor umane Habitat II Agenda HABITAT. Istanbul: Organizaia Naiunilor Unite. ONU (2001), Declaration on Cities and Other Human Settlements in the New Millennium. Geneva: Organizaia Naiunilor Unite Owen M.K., Ensor, D.S. & Sparks, L.E. (1992), Airborne Particle Sizes and Sources Found in Indoor Air. Atmospheric Environment Part aGeneral Topics, 26, 21492162. Palmquist H. & Hanus, J. (2005), Hazardous substances in separately collected grey- and blackwater from ordinary Swedish households. Science of The Total Environment, 348, 151163. Patterson T.M., Niccolucci, V. & Marchettini, N. (2008), Adaptive environmental management of tourism in the Province of Siena, Italy using the ecological footprint. Journal of Environmental Management, 86, 407418. Patwardhan A. & Sharma, U. (2005), Improving the methodology for assessing natural hazard impacts. Global and Planetary Change, 47, 253265. Patroescu-Klotz I. (1999), Reacii ale compuilor organici cu sulf n atmosfer. Oxidarea fotochimic a dimetil sulfurii, dimetil sulfoxidului i a trrioformiatului de metil. Bucureti: Editura Royal Company Ptroescu M. & Borduanu, M. (1999), Politici de protecie a mediului n Municipiul Bucureti i zona sa metropolitan. Comunicri de geografie, 3, 2432.

252

Ptroescu M. & Cenac-Mehedini, M. (1999), Scenarii de restructurare ecologic urban specifice ariei urbane i metropolitane a Bucuretiului. Analele Universitii Spiru Haret, Seria Geografie, 2, 4348. Ptroescu M., Ioj, C., Popescu, V. & Neculiu, R. (2004a), Noise pollution generated by road traffic. In World Congress Towards More Attractive Urban Transportation, CODATU XI, 335341. Bucureti: CODATU. Ptroescu M., Ioj, I.C., Neculiu, R. & Brilescu, C. (2004b), The quality of oxygenating surfaces. The green areas of Bucharest. A case studies. Revue Roumaine de Geographie, 48, 205216. Ptroescu M., Ioj, I.C., Onose, D.A., Vnu, G.O., Cucu, L.A., Crcale, R. & Ciocnea, C.M. (2011a), Noise and air quality assessment in an urban tissue. Case study Stefan cel Mare urban tissue. Studia Geographia, 7, 2937. Ptroescu M., Ioj, I.C., Popescu, V. & Neculiu, R. (2004c), Noise pollution generated by road traffic. In World Congress Towards More Attractive Urban Transportation, CODATU XI, 335341. Bucureti: CODATU. Ptroescu M., Ioj, I.C., Rozylowicz, L., Ni, M.R., Vnu, G.O., Ioj, A.D. & Onose, D.A. (2010), Indoor Air Quality in Bucharest Housings in the Framework of Present Environmental Changes. Forum Geografic. Ptroescu M., Ni, M.R., Ioj, I.C. & Vnu, G.O. (2009), The ecological footprint-indicator for analysing the environmental impact of residential surfaces in metropolitan areas. Case study: Bucharest Metropolitan Area. Strategies, Concepts and Technologies For Planning the Urban Future Conference, CITIES 3.0 Ptroescu M., Vnu, G.O., Ni, M.R., Ioj, I.C. & Ioj, A.D. (2011b), Land Use Change in the Bucharest Metropolitan Area and its Impacts on the Quality of the Environment in Residential Developments. Forum geografic. Studii i cercetri de geografie i protecia mediului, 10, 5264. Perdrix A., Parat, S., Liaudy, S. & Maitre, A. (2005), Syndrome des batiments malsains (SBM), Impact des moisissures sur la sante humaine. Revue Franaise des Laboratoires, 373, 6772. Perry S., Kleme, J. & Bulatov, I. (2008), Integrating waste and renewable energy to reduce the carbon footprint of locally integrated energy sectors. Energy, 33, 14891497. Peter H. (2009), Attitudes towards compact city living: Towards a greater understanding of residential behaviour. Land Use Policy, 26, 792 798.

253

Polanska D. (2010), The emergence of gated communities in postcommunist urban context: and the reasons for their increasing popularity. Journal of Housing and the Built Environment, 25, 295 312. Poor P.J., Pessagno, K.L. & Paul, R.W. (2007), Exploring the hedonic value of ambient water quality: A local watershed-based study. Ecological Economics, 60, 797806. Powe N.A. & Willis, K.G. (1998), Industrial location and residential disamenity: a case study of the chemical industry in Castleford, England. Journal of Environmental Management, 53, 1729. Pratt A.C. (2010), Creative cities: Tensions within and between social, cultural and economic development: A critical reading of the UK. City. Culture and Society, 1, 1320. Primack R., Ptroescu, M., Rozylowicz, L. & Ioj, I.C. (2008), Fundamentele conservrii diversitii biologice. Bucureti: Editura AGIR. Rajasekar U. & Weng, Q. (2009), Urban heat island monitoring and analysis using a non-parametric model: A case study of Indianapolis. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 64, 8696. Reusswig F., Lotze-Campen, H. & Gerlinger, K. (2003), Changing Global Lifestyle and Consumption Patterns: The case of Energy and Food. Potsdam: Potsdam Institute for Climate Impact Research. Rey V., Groza, O., Iano, I. & Ptroescu, M. (2007), Atlas de la Roumanie. Montpelier, Paris: Reclus. Richter C.P. (2011), Usage of dishwashers: observation of consumer habits in the domestic environment. International Journal of Consumer Studies, 35, 180186. Roah S., Crichton, S. & Nicol, F. (2005), Adapting buildings and cities for climate change. A 21st century survival guide. Londra: Elsevier Press. Rojanschi V. & Bran, F. (2002), Politici i strategii de mediu. Bucureti: Editura Economic. Rojanschi V., Bran, F. & Diaconu, G. (1997), Protecia i ingineria mediului. Bucureti: Editura Economic. Rufat S. (2003), Les rsidences fermes Bucarest: de l'entre-soi la fragmentation? ARCHES 6: 8394 Rufat S. (2011), Transition post socialiste et vulnerabilite urbaine a Bucarest. Bucureti: Editura Universitii din Bucureti. Rull R.P., Gunier, R., Von Behren, J., Hertz, A., Crouse, V., Buffler, P.A. & Reynolds, P. (2009), Residential proximity to agricultural pesticide applications and childhood acute lymphoblastic leukemia. Environmental Research, 109, 891899.

254

Saaty T.L. (1990), Multicriteria Decision Making - The Analytic Hierarchy Process. New York: Mc Graw Hill. Samaras Z. & Sorensen, S.C. (1999), Mobile sources. In Urban Air Pollution European Aspects, eds. J. Fenger, O. Hertel & P. F. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. Sanquist T.F., Orr, H., Shui, B. & Bittner, A.C. (2012), Lifestyle factors in U.S. residential electricity consumption. Energy Policy, 42, 354-364. Santamouris M., Paraponiaris, K. & Mihalakakou, G. (2007), Estimating the ecological footprint of the heat island effect over Athens, Greece. Climatic Change, 80, 265276. Santarsiero A., Cutilli, D., Cappiello, G. & Minelli, L. (2000), Environmental and legislative aspects concerning existing and new cemetery planning. Microchemical Journal, 67, 141145. Santin O.G. (2011), Behavioural Patterns and User Profiles related to energy consumption for heating. Energy and Buildings, 43, 26622672. SCHER (2007), Opinion on risk assessment on indoor air quality. ed. S. C. o. H. a. E. Risks. Bruxelles: European Commission. Schleich J. & Hillenbrand, T. (2009), Determinants of residential water demand in Germany. Ecological Economics, 68, 17561769. Schnieders J. & Hermelink, A. (2006), CEPHEUS results: measurements and occupants satisfaction provide evidence for Passive Houses being an option for sustainable building. Energy Policy, 34, 151 171. Schofield G., Mummery, K. & Steele, R. (2005), Dog ownership and human health-related physical activity: an epidemiological study. Health Promotion Journal of Australia, 16, 1519. Seale J., Regmi, A. & Bernstein, J. (2003), International Evidence on Food Consumption Patterns. ed. U. S. D. f. Agriculture. Washington D.C. Serpell J. (1991), Beneficial-Effects of Pet Ownership on Some Aspects of Human Health and Behavior. Journal of the Royal Society of Medicine, 84, 717720. Seto K.C. & Satterthwaite, D. (2010), Interactions between urbanization and global environmental change. Current Opinion in Environmental Sustainability, 2, 127128. Sevenant M. & Antrop, M. (2010), Transdisciplinary landscape planning: Does the public have aspirations? Experiences from a case study in Ghent (Flanders, Belgium). Land Use Policy, 27, 373386. Shafiee S. & Topal, E. (2009), When will fossil fuel reserves be diminished? Energy Policy, 37, 181189. Shrestha M.K., York, A.M., Boone, C.G. & Zhang, S. (2012) Land fragmentation due to rapid urbanization in the Phoenix Metropolitan Area: Analyzing the spatiotemporal patterns and drivers. Applied Geography, 32, 522531.

255

Shrestha N. & Conway, T.M. (2011), Delineating an exurban development footprint using SPOT imagery and ancillary data. Applied Geography, 31, 171180. Simion G. (2010), The spatial changes of land use in the Bucharest Metropolitan Area 1970s 2000. Human Geographies Journal of Studies and Research in Human Geography, 4, 115123. Slater M.R., Di Nardo, A., Pediconi, O., Villa, P.D., Candeloro, L., Alessandrini, B. & Del Papa, S. (2008), Cat and dog ownership and management patterns in central Italy. Preventive Veterinary Medicine, 85, 267294. Soyez K. & Gral, H. (2008), Sustainable Development and Climate Change Climate Change and Technological Options. 5970. Springer Vienna. Spaul W.A. (1994), Building-Related Factors to Consider in Indoor AirQuality Evaluations. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 94, 385389. Spongberg A.L. & Becks, P.M. (2000), Inorganic soil contamination from cemetery leachate. Water Air and Soil Pollution, 117, 313327. Stan A. (2009), Peisajul periferiilor urbanerevitalizarea peisager a zonelor periferice. Bucureti: Editura Universitii Ion Mincu. Stanciu M. (2009), Metode de cercetare a modelelor de consum. Bucureti: Academia Romn. Stanilov K. (2003), Accessibility and Land Use: The Case of Suburban Seattle. Regional Studies, 37, 2334. Stathopoulou M. & Cartalis, C. (2007), Daytime urban heat islands from Landsat ETM+ and Corine land cover data: An application to major cities in Greece. Solar Energy, 81, 358368. Stedman R.C. (2003), Is it really just a social construction: The contribution of the physical environment to sense of place. Society and Natural Resources, 16, 671685. Steinacker A. (2003), Infill Development And Affordable Housing. Urban Affairs Review, 38, 492509. Steiner F.R. & Butler, K. (2007), Planning and urban design standards. New Jersey: John Willey & Sons. Stern P.C., Dietz, T., Ruttan, V., Socolow, R.H. & Sweeney, J.L. (1997), Environmentally Significant Consumption: Research Directions. New York: National Research Council. Stone B. (2009), Land Use as Climate Change Mitigation. Environmental Science & Technology, 43, 90529056. Strohbach M.W., Arnold, E. & Haase, D. (2012), The carbon footprint of urban green spaceA life cycle approach. Landscape and Urban Planning, 104, 220229.

256

Suditu B. (2005), Mobilitatea rezidenial n municipiul Bucureti. n Facultatea de Geografie. Bucureti: Universitatea din Bucureti. Suditu B., Ginavar, A., Muic, A., Iordchescu, C., Vrdol, A. & Ghinea, B. (2010), Urban sprawl characteristics and typologies in Romania. Human Geographies Journal of Studies and Research in Human Geography, 4, 7987. andric I., Mihai, B., Svulescu, I., Suditu, B. & Chiu, Z. (2007), Change detection analysis for urban development in Bucharest-Romania using high resolution satellite imagery. In 2007 Urban Remote Sensing Joint Event, ed. IEEE. Paris: University of Pavia, Italy. Tahmasebi M.M., Banihashemi, S. & Hassanabadi, M.S. (2011), Assessment of the Variation Impacts of Window on Energy Consumption and Carbon Footprint. Procedia Engineering, 21, 820 828. Taleai M., Sharifi, A., Sliuzas, R. & Mesgari, M. (2007), Evaluating the compatibility of multi-functional and intensive urban land uses. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 9, 375391. Temelov J. & Dvokov, N. (2011), Residential satisfaction of elderly in the city centre: The case of revitalizing neighbourhoods in Prague. Cities. Tscherning K., Helming, K., Krippner, B., Sieber, S. & Gomez y Paloma, S. (2012), Does research applying the DPSIR framework support decision making? Land Use Policy, 29, 102110. Tsenkova S. (2008), Managing change: the comeback of post-socialist cities. Urban Research & Practice, 1, 291310. Tsutsumi M., Shimada, A. & Murakami, D. (2011), Land price maps of Tokyo Metropolitan Area. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 21, 10. Tyrvinen L., Mkinen, K. & Schipperijn, J. (2007), Tools for mapping social values of urban woodlands and other green areas. Landscape and Urban Planning, 79, 519. Tzoulas K., Korpela, K., Venn, S., Yli-Pelkonen, V., Kamierczak, A., Niemela, J. & James, P. (2007), Promoting ecosystem and human health in urban areas using Green Infrastructure: A literature review. Landscape and Urban Planning, 81, 167178. Umezawa Y., Hosono, T., Onodera, S., Siringan, F., Buapeng, S., Delinom, R., Yoshimizu, C., Tayasu, I., Nagata, T. & Taniguchi, M. (2008), Sources of nitrate and ammonium contamination in groundwater under developing Asian megacities. Science of The Total Environment, 404, 361376. UNDR (2003), Human Development Report. Oxford: Oxford University Press.

257

Van Eetvelde V. & Antrop, M. (2004), Analyzing structural and functional changes of traditional landscapes - two examples from Southern France. Landscape and Urban Planning, 67, 7995. Van Eetvelde V. & Antrop, M. (2005), The significance of landscape relic zones in relation to soil conditions, settlement pattern and territories in Flanders. Landscape and Urban Planning, 70, 127141. Vanwesten C., Castellanos, E. & Kuriakose, S. (2008), Spatial data for landslide susceptibility, hazard, and vulnerability assessment: An overview. Engineering Geology, 102, 112131. Varis O. & Somlyody, L. (1997), Global urbanization and urban water: Can sustainability be afforded? Water Science and Technology, 35, 21 32. Vnu G.O. (2009), Interfaa spaial-funcional dintre Municipiul Bucuresti si teritoriul suport al acestuia. In Faculty of Geography. University of Bucharest. Vnu G.O. (2011), Interfaa spaial-funcional dintre Municipiul Bucureti i teritoriul suport al acestuia. Bucureti: Editura Universitar. Verhoef E.T. & Nijkamp, P. (2002), Externalities in urban sustainability Environmental versus localization-type agglomeration externalities in a general spatial equilibrium model of a single-sector monocentric industrial city. Ecological Economics, 40, 157179. Vimal R., Geniaux, G., Pluvinet, P., Napoleone, C. & Lepart, J. (2011), Detecting threatened biodiversity by urbanization at regional and local scales using an urban sprawl simulation approach: Application on the French Mediterranean region. Landscape and Urban Planning. Voss K., Goetzberger, A., Bopp, G., Hberle, A., Heinzel, A. & Lehmberg, H. (1996), The self-sufficient solar house in FreiburgResults of 3 years of operation. Solar Energy, 58, 1723. Wackernagel M. & Rees, W. (1995), Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact on the Earth. Philadelphia, PA: New Society Publishers Wali M.K., Evrendilek, F. & Fennessy, M.S. (2010), The environment : science, issues, and solutions. Boca Raton: CRC Press. Wallace L.A., Pellizzani, E., Leaderer, B., Zelon, H. & Sheldon, L. (1987), Emissions of Volatile Organic Compounds from Buildin Materials and Consumer Products. Atmospheric Environment, 21, 385393. Wang L., Takigawa, T., Yamasaki, Y., Sakano, N., D., W. & Ogino, K. (2008), Symptom definition for Sick Building Syndrome in residential dwellings. International Journal of Hygiene, Environment and Health, 211, 114120. White R.R. (2002), Building the ecological city. Cambridge: Woodhead Publishing Limited.

258

Wiedmann T., Minx, J., Barrett, J. & Wackernagel, M. (2006), Allocating ecological footprints to final consumption categories with input output analysis. Ecological Economics, 56, 2848. Wilk R. (2002), Consumption, human needs, and global environmental change. Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions, 12, 513. Willis R.M., Stewart, R.A., Williams, P.R., Hacker, C.H., Emmonds, S.C. & Capati, G. (2011), Residential potable and recycled water end uses in a dual reticulated supply system. Desalination, 272, 201211. Wolkoff P. & Kjaergaard, S.K. (2007), The dichotomy of relative humidity on indoor air quality. Environment International, 33, 850857. Wong S.K., Lai, L.W.C., Ho, D.C.W., Chau, K.W., Lam, C.L.K. & Ng, C.H.F. (2009), Sick building syndrome and perceived indoor environmental quality: A survey of apartment buildings in Hong Kong. Habitat International, 33, 463471. Wood L., Giles-Corti, B. & Bulsara, M. (2005), The pet connection: Pets as a conduit for social capital? Social Science & Medicine, 61, 1159 1173. Wood R. & Garnett, S. (2009), An assessment of environmental sustainability in Northern Australia using the ecological footprint and with reference to Indigenous populations and remoteness. Ecological Economics, 68, 13751384. Writght R.T. & Boorse, D.F. (2011), Environmental Sciences toward a sustainable future. San Francisco: Pearson. You F., Hu, D., Zhang, H., Guo, Z., Zhao, Y., Wang, B. & Yuan, Y. (2011), Carbon emissions in the life cycle of urban building system in ChinaA case study of residential buildings. Ecological Complexity, 8, 201212. Zaneti R., Etchepare, R. & Rubio, J. (2011), Car wash wastewater reclamation. Full-scale application and upcoming features. Resources, Conservation and Recycling, 55, 953959. Zannin P.H.T., Ferreira, A.M.C. & Szeremeta, R. (2006), Evaluation of noise pollution in urban parks. Environmental Monitoring and Assessment, 118, 423433. Zhao B. & Wu, J. (2007), Particle deposition in indoor environments: Analysis of influencing factors. Journal of Hazardous Materials, 147, 439448. Zhu L., Lu, H., Chen, S. & Amagai, T. (2009), Pollution level, phase distribution and source analysis of polycyclic aromatic hydrocarbons in residential air in Hangzhou, China. Journal of Hazardous Materials, 162, 11651170.

259