Sunteți pe pagina 1din 34

Aplicaţia de calcul tabelar

Microsoft Excel

Prof. Foit Ecaterina Daniela


Introducere
 Editorul de calcul tabelar Microsoft Excel
- face parte din pachetul Microsoft Office

 Elementul fundamental al unui astfel de program îl constituie


tabelul de calcul sau foaia de calcul (spreadsheet), ce constă
dintr-o matrice peste ale cărei linii şi coloane, numerotate şi
afişate pe ecran, se suprapune o fereastră mobilă.

 Utilizatorul are posibilitatea să stabilească relaţiile dorite între


elementele specifice ale matricei.

 În Microsoft Excel unitatea de lucru este celula (se formează la


intersecţia unei linii cu o coloană).

 Celula poate conţine: text, cifre, formule, secvenţe de program etc.

 Mai multe foi de calcul sunt organizate într-un registru (workbook)


 Aşadar, în aplicaţia Microsoft Excel
foaia de lucru - este structurată pe linii şi coloane,
o celulă aflându-se la intersecţia unei coloane cu o linie.

 Coloanele sunt identificate prin litere, iar


liniile prin numere, deci
adresa unei celule va conţine o literă şi un număr
(de exemplu: A1)

 Microsoft Excel pune la dispoziţie un


indicator de celulă, care se deplasează în cadrul foii de lucru
pe măsura deplasării mouse-ului.
Deschiderea aplicaţiei (Lansarea în
execuţie a aplicaţiei) Microsoft Excel
1) executînd 2 click / BSM pe iconiţa (pictograma) corespunzătoare, existentă pe Desktop

2) Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2003

Observaţie:

Crearea pe Desktop a unui shortcut (iconiţă) pentru aplicaţia Microsoft Excel:

se execută 1 click / BDM → New → Shortcut →Browse … → My Computer →


→ Local Disk (C:) → Program Files → Microsoft Office → Office11 → excel.exe →
→ Next →Finish

Observaţie:

Cu Browse… (Răsfoire) se caută pe hard disk fişierul executabil specific aplicaţiei Microsoft
Excel
C:\ Program Files \ Microsoft Office \ Office11 \ excel.exe
Deschiderea, salvarea
unei foi / registru de calcul
Crearea unui nou document

Observaţie:
Implicit, la lansarea în execuţie a aplicaţiei Microsoft Excel,
se deschide un nou document, conţinând un registru de
lucru (Book1.xls)

numele extensia

sau

un nou document se poate crea utilizând:

File \ New … sau Alt + F , N sau Ctrl + N


Deschiderea unui document existent
Deschidere document existent:

File \ Open … sau Ctrl + O sau Alt+F, O

Observaţie:
După modificarea documentului acesta trebuie salvat.

File \ Save sau Ctrl + S sau Alt+F, S

Observaţie:
Pentru a salva fişierul cu an alt nume /
altă extensie (de exemplu: . txt) /
într-o altă cale (alt director / subdirector) /
pe o altă unitate de disc (de exemplu: A:, C:, D:)
vom utilize:

File \ Save As … sau Alt + F, A


Observaţie:
-Se poate salva documentul ataşându-i o parolă
(pentru deschidere / modificare).

Pentru aceasta, la prima salvare cu Save


sau când salvăm documentul cu Save As,
se va alege :

Tools → General Options … →

Password to open 1111


Password to modify 2222
Folosirea funcţiei “ajutor”pentru
aplicaţia Microsoft Excel
Se poate utiliza:
1). tasta funcţională F1 – Help
sau
2). Meniul Help (Alt + H)
ce conţine opţiunile:
Închiderea aplicaţiei
Microsoft Excel
1). File \ Exit sau Alt + F, X
sau
2). Alt + F4
sau
4). executând 1 click / BSM / X (buton aflat
în colţul drept sus – în partea dreaptă a
barei de titlu).
Moduri de vizualizare
Se vor utiliza
opţiunile
meniului
View
(Alt + V)
Observaţie:
Implicit
este
modul de
vizualizare
Normal
Moduri de vizualizare (continuare)
Observaţie:
Tot din meniul View putem alege şi
posibilitatea:
-de a vizualiza documentul pe
întreg ecranul: Full Screen
-de a schimba mărimea paginii
vizibile pe ecran: Zoom ...
-de a vizualiza sau nu pe ecran
barele cu instrumente: Toolbars
-de a vizualiza sau nu pe ecran bara formulelor: Formula Bar
-de a vizualiza sau nu pe ecran bara de stare: Status Bar
-de a insera antetul sau subsolul paginii: Header and Footer...
Formatarea documentului:
Stabilirea dimensiunii şi marginilor paginii, orientarea acesteia,
adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină etc.

Orientarea paginii, stabilirea dimensiunii paginii


Se alege: File \ Page Setup ... sau Alt + F, U
→ o ferestră de dialog, de genul:
Page \ Orientation →
→ se alege orientarea paginii:
-portrait (cu dimensiunea cea mai mare
pe verticală)
-landscape (cu dimensiunea cea mai
mare pe orizontală)
→ se alege mărimea (formatul)
paginii:
-de exemplu:
Letter, A4, A3, B5 , ... ,
Custom Size
Stabilirea marginilor paginii

Page Setup ... \ Margins →


→ se aleg dimensiunile pentru
marginile paginii:
-Top (marginea de sus)
-Bottom (marginea de jos)
-Left (marginea din stânga)
-Right (marginea din dreapta)
→ se aleg dimensiunile pentru:

-antet (Header) pagină şi


-subsol (Footer) pagină
→se centreză conţinutul în
pagină:
-pe orizontală
Adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină
etc.
Page Setup ... \
Header / Footer
→ se adaugă:
-antetul (Header) paginii şi
-subsolul (Footer) paginii
-de exemplu:
se poate adăuga ca antet /
subsol de pagină:
numărul paginii Page1
→ de asemenea, se poate
alege un antet / subsol de
pagină personalizat de
către utilizator:
-Custom Header ...
-Custom Footer ...
Adăugare antet şi subsol, introducere numere pagină etc.
(continuare)

Adăugare antet (Header) / subsol (Footer) de pagină personalizat


Ferestra “Page Setup” opţiunea Sheet

Page Setup ... \


Sheet
→ se aleg :
opţiunile
dorite
pentru
imprimare
Formatarea celulelor în conformitate cu tipul datelor ce le
vor conţine

Se utilizează:
Format \ Cells
Sau
Alt + O, E
Sau
1click / BDM →
Format Cells ...
Formatarea celulelor în conformitate cu tipul
datelor ce le vor conţine (continare)
Alegând
Format \ Cells
pe ecran va apare
o fereastra alăturată,
unde, de exemplu:
-opţiunea General
se utilizează pentru toate
tipurile de date
-Numeric – pt. date de
tip numeric
-Date – pt. date de tip
dată calendaristică
-Text – pt. date de tip
şir de caractere
Introducerea de informaţii într-o celulă:
numere, text, simboluri

Observaţie:
-Introducerea de informaţii într-o celulă: numere,
text, simboluri se face în conformitate cu tipul
datelor de introdus.
-Implicit este tipul General.
-Pt. Inserare de simboluri se utilizează
Insert \ Symbol… sau Alt + I, S
-Pt. inserare de comentarii se utilizează
Insert \ Comment sau Alt + I, S
Observaţie:
Meniul Insert
Observaţie

Executând
1 click /BDM,
pe ecran apare
următorul meniu:
Formatarea textului: font, dimensiune, stil,
culoare, orientare

1). Facem vizibilă pe ecran bara Formatting:

View \ Toolbars → Formatting


(Alt + V, T)
,
/

,
/

bn
nlh
Bara Formatting conţine butoanele de comandă, ca in
imaginea de mai jos: Bara
Formatting

Fill Color
Font size: Font
(Automatic)
Bold: Italic: Underline: Color
pt. alegerea
Pt. Alegerea (Auto):
dimensiunii pt. scris pt. Scris pt. culorii de
caracterelor îngroşat italic (cu sublinierea pt.
fundal a
sau cu litere textului cu alegerea
Font: celulelor
litere cursive) o linie culorii
tabelului
pt. alegerea aldine scrisului
fontului (tipului
caracterelor)
Selectarea unei celule sau a unui grup de celule
adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui
rând
Selectarea unei celule:
Selectarea unui rând
1 click /BSM – pe celulă (linie):
Selectarea unor celule adiacente: 1 click /BSM - pe capul
Utilizând mouse-ul sau Shift + săgeată de linie (zona gri)
Selectarea unor celule neadiacente: Selectarea unui
Ctrl + 1 click /BSM - pe celulă coloană:
1 click /BSM - pe capul
Selectarea foii de calcul: de coloană (zona gri)
1 click /BSM – pe celula
nenumerotată din colţul stâng sus
Copierea / mutarea conţinutului unei celule într-o altă
celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi de calcul
active sau între registre
Copiere şi lipire:
Edit / Copy sau Ctrl + C sau 1 click /BSM Copy
apoi
Edit / Paste sau Ctrl + V sau 1 click /BSM Paste
Mutare şi lipire:
Edit / Cut sau Ctrl + X sau 1 click /BSM Cut
apoi
Edit / Paste sau Ctrl + V sau 1 click /BSM Paste
Observaţie:
Pentru operaţiile de mai sus se pot utiliza şi butoanele
corespunzătoare din bara de comenzi rapide
Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule adiacente,
a unei linii, a unui rând

-se selectează mai întâi celula / celulele / rândul / coloana de şters


-apoi pentru ştergerea efectivă a informaţiei selectate se poate
utiliza:
tasta Delete sau Del sau Backspace
sau
meniul Edit / Clear
sau
meniul Edit / Delete
sau
mouse-ul
1 click /BDM Delete
Căutarea şi înlocuirea conţinutului unei celule în
aplicaţia Microsoft Excel

Căutarea informaţiei:
Edit \ Find ... sau Ctrl +F sau Alt + E, F
Înlocuirea informaţiei găsite:
Edit \ Replace ... sau Ctrl +H sau Alt + E, E
Inserarea de rânduri / coloane

a). Inserare rând:

Insert / Rows (Alt+I, R)


sau
1 click / BDM / în zona a capului de linie Insert

b). Inserare coloană:

Insert / Columns (Alt+I, C)


sau
1 click / BDM / în zona a capului de coloană Insert
Modificarea dimensiunii liniilor şi
coloanelor

Se poate realiza cu ajutorul mouse-ului,


selectând marginea liniei sau coloanei a cărei
dimensiune se doreşte a fi modificată, în zona
gri corespunzătoare capului de linie sau
coloană.
Selecţia şi sortarea datelor după criterii sau în baza
operatorilor logici uzuali

Sortarea ascendentă (A Z sau 0 9)


Se utilizează meniul
Data / Sort ... Ascenting
Sau butonul corespunzător din bara de comenzi rapide

Sortarea descendentă (Z A sau 9 0)


Se utilizează meniul
Data / Sort ... Descenting
Sau butonul corespunzător din bara de comenzi rapide

Filtrarea datelor:
Se utilizează meniul
Data / Filter Autofilter