Sunteți pe pagina 1din 10

DETtor,r' RrrRll(;lON r,n $t LOCUIN!

tr MINISIERUT, CONSII,IUI, TEENICPERMANDNT PDNTRU CONSTRUCTII

AgrementTehnic
016-03/294-2009
PRO DAS TERMO REF LECTANTAktirThem
PRODUIT TEERMO- RDFLECTANIAKtivTI'em PRODACTTEXXMO- XEFIECT.INT Ahitmm - REFLECT.,INIAKtigThM PRODUT| MEDTCET
Cld L25

PRODU c,iT oltr

I0TITRCALEK Dolni Jenkt 751,755 01Ysain,


Tel: | 420 72444ii J35, Cl1,Itl,4

I I tUL ll I^CRItMENl- t ftHN lC: S.C REAL INVI,ST S.ILL. StL,|nd lp etu M 2B-A/3, Dac,it,itd. Ba.du TeLAr4 545.043, FB:0234 545.U3, ROMINL| ELABOR TOR AGI{EMENT TEHNTC: ICECON SA Bucuretti Ih$in!tuI le cNettui pdttu hhit@dk $i Tetnoben ?4<rthsmqii 266, sqtor 2, cndPottal02l6t2 Tel:255.07.34; Fat: 255.11.20 tos.Pantehnon

Grupo spetializotd 'r. 3: "Protectii la foc, teno,ehricd, hi.Lofase Iiinrel on"

acusncd, prote.lii

lre,entul asrnenttehnic$te yalabilpAM la dat de 30-06.2012 nuh.i iNoFt d. AV t7-U l, I EHNIC ,l Conrllitrhi l.hnic Permancol pcnlru ConrkrcF !i tru tinc loc dc cc.tilic,t dc c.lil,tc

'Prcleclii la Grupa sp%ializdl/i ,t. 03 loc, kmotehnicd, ocu:ticd, Prot.clii Bu.ureti, unaliin.I .locumentalia hitboluge si inwlitori" dia.adtul ICLCON S-/1. de salicitarc .le agrene4t tehnic,tttderlatd de S.C.RE lL INI.EST S.R.L.Bac.iu ii rcleitoare la 'PRODUS ,lit ,lata de 27-02-2009, inreEbttutd cu ,t. 9.02.036.016 TERMORIITLECTINTAktit'Thetht", elaborean prczentul /lgrcment Tehhi. nra1643/294-2A09, in .orforbitate cu docunentele lehnice ronAnetti d/ar te doweaiul i .le rcfeitld.

PENTRU CONSTRUCTII CONSIUUL TEENIC PERMANENT

1.1 Descne.easuccirtd lktfiThem estesublomA de pastd ia polider PI/AC,natd dispersieapoasd, .le unplete lemoa.tird.lin ai.nsfere d. sti.U RGL ;i a.iitiri, .fabicat .1e Karcl Trcdtek - Cehia, destiral acopetuii s pn{etelor inlenoare in w.lere. iob nAfituii pe4bmanletor de izolare tumi.d u elenentelor .le itchidere (pereli,plafoane.etc). Produsul AkttuThem au coaliae Prodtsul esle.le culoarealbd. ?ro.lusul te poate coloru, pria inlemediul oricdtui pisnent diluabil ia apd, ia ptupo4ie a6ind .le 10% (raportald Ia srq lare). PrincipaIeIe caru. leis n. i tuhni. e pro.lutului ale /lktiyThem iatdit suat conlom tabelului nr- Irc! .le I,A dn. I t,t) l/^'

l.2 ldcntit orcoprodaselor AktitThem este lierot in rccipierqi kAbli) de planic .u .apacitatea de 5, 1t), 15,2t) sau i0 litri. Recipienlii sunt dt%li pe pdleli, wfumul uzual 10141 de prcdus afercnt unui palet este de ' t;iecare anbalaj esle i.l.rlifctt cu o eti.hetd pe .are tunt ins.rise ik lidba rcnAnd umtuoarcle date: - denuairea producAlorului ji - hrn'tul Iotulti li datafabricatiei; - deavaneu conerciald a prcdusutui: - .ondilii de depoz'lareii utilizare: - temenul de lalabilitate. fiecare livare ta Ji insoliti le un cqt|ical de .'litate prc@n ti de d@laralia .le confuniilate a p.odusului cu prezentul agrcneat tehni., .onfom SR EN ISO/CEI ger.tule I7A5G|:2005'Citeii p tru de.larulta .le @nlonnitate

0,0196w/(nK)

0,5 l/n' A unen t tehaic nr.0I 643,294-2009

2.1 DonrcDiileaceptate.le utiliza'? hl ProJusul ALtitThe.tt

lrltatd pri\ 4.opetue Lu tlro.lisrl Akt ilThe nfl salislac cetu lel e ese| | i aI e stabilite de Leged nL 10/1995 ptirin.! caliluteu i, c.hst!uctii, cu ktodifctirile

soprtJelelat ihtetioare a elevertelol cirile .]e ik.hi.lete qferente cl.idirilt (., lenperaturn de si ind,tttiale .tptrlsti ni donteniul unlizare -100C ri +150nC fir; sdti schnibe patuheltii)), in tedercu uhtfurnizdii ti crciterii tenperulutii suPrdfelei ifueioarc a perc|'1ot/plaloatel.'t ti uerului it erior, ca urnare atAl a o ductiritdlii tenrice rerlrre .dt Ji a rcllecllitii cdldurii (de cdtre lupta|Al/ tar4!0 cntu itlleiorul inc.ipei i. se.face F ,lplicarea phdtsului .\uftafele .le beloh, .iddtie, atie ma at. slet de iPsos, sipv.anDh, sti.ln. ntetul, lehn tiptu.luse dr1leh1k, etc. Suprcfelele pe care se aplicd uscute,d/ate ttebui. sd Jie u.lerente, AklivThem po.lle Ji Ptotlrltl cupinse inne apLicdt lu tenp.tultti

necatic.i si R.2ittdt.i stabiitut. Produsul w inlu.hlea..i a.eastd . Securital. Ia rlcek.lit Cldsa de rca.tie la lDc

elte B (clasa de lktirThent cohbustibilitate Cl) ri ni n{uekledzd clan de rcklie b.fo. a supottului. . lzien.i- s.ir.ildle si kte.liu ih.onturAbt Lo&sul ,lklirThem fobricat de Karcl Trcalek Cehia ho enann poluante subttanle ti nu carnituie uh risc penta sdnitatea oanenilor ti Drcdiu. Pro.lusrl hu conlinelolrenli.
. Siturahld it dplaatare

+2'C si r 55'C.
Ito.lusul se upli.d nutiai rnndra u ui proiect de e\ecule nlbcnil ct rcspectdredL.gii hr. l0/1995 Pr^,it1d

acoperitecu prodrrul Suprc.lblele AktirThenn n ctea:d tiscuri de dctidentafe Pnn agilarc, ranr'e sdu ,'1 ui AkI i r Th.nn | Iir'drea ptotl usu1 nu crea:A is.uti .le accilentate, in catulitiile respecttrii ihslta.liunile de ,tilizare irscris. in ffa lehrir,i de se.urit4le a ptn.Iusttlui, . Prole.tie impotritu .e.notului Produs'! hu inlluenlea3.ia.eastii . Econodie.le enerpiesi izolare

calituteatu cansta.lii, cu nodilcnrile


.ohplet.irile ulteioore si ii rcgleuenfirilor lehnice ir visodte. a

2.2Apreciercu osura pmdasului 2.2.1 Aptitudirea le exploatarc iD


llktirThe% (fabncat de Karel Trcalek Cehia) .orespurd reglemeht.lrilor lehkice r.nnneSti afererte douentutui de utilizare, as{el ikcdt .lddirile d cAlor suprulald irtetioar.t a lbsl Agtene,t teh ic hr,01G03,294-2009

clUilri
la .oktribuie ,4ktirTherd .le ihbundldlirea Perlomanlelor Polarc lemicd u elen.ntelot de

irchidere a cAtur supta|alAnnetbutd d Iost tratuti ct acestptotlus. '7cesl l cla se dakr?a..i unifumi.atii ti lemtTercttrii suPraJelei crerleii interiaarc d petelilot/pldfaanelor si aerului ittefior, alAt & trtnate .t can.lu.tivitdlii lerni.e redusetAI li d rcJle.tdtii .dldurii (de .nte suPtuJala lrutdtd)cnie i elbtul incnPerii. tennice ule Cancterisi.ile erutului .le P/odus AklirTherh irfiril hr.2. suntcorlonntdbelului

AktirThem .ltutro gdleald 4 fi\at neprclucratd aceasla se va itlchi.le .th1eti. ir ahbdlljul oriei]al lii|1t1 a@p,itd cu a fulie .!eplasti. crrct.j si lt-an\patentd adpl1latd ditec! pe suprafak tratet'dlului .lupd care se |u
ih.h e capuul otiSindl. h a.edskt stuterestul.le tnul.tiulse paalePdst a

ktivTheml tentot eJl.ctant,,1 Kurel lihia de labicajie llabti careu p rctt pu ne r eatizat ta umdlaqrelDr Prccese PrirciP/le: tnateriilor wrilic.ltea Ptine uPrortlo14Ie: - doatea conPorehtetor (tutiiLl plalti.) .a lnt pro.lu!t !,1k tirThenn: - ikscripliota rcd a,ibatajelor : - rlepzitarea recipeinlilot. p/odu!.!Dr Canstunld .alit,ilii este asiguratd ptin .ahtrol tulen, dfiI Pehltu haleiile Pri c cal ti pqnnl resFt la rea pa ra n eIri Ior I?hhoIogici. Pro tlusuI.li I i I se re ri./i. ; p I i k : - .oktal itlerI cotnann it{antulului .!e ,.1sigutarct redli.at exte la un labotakr de specialitate acreditolattoritut Penltu get .le tei|icniaces! lt vletea asigutdrii carstdklei .alildtii, pta.lrdlotu I |a uffidri : coktrol petiodic a) inlmunitdtii Realizarea confamit1te -

2,2,2 Durubilitdt.o

(liabititatea) Si

Dututu rt. ialn u Ptutlulrh1i lelnorcIectant Akti,Than alticat pe surafa]a i erioa a Perelilor. cu co,.lilia rcspecl.irii n^iucliurttar de prneft tn apefi,4 itlsl,aclntnik te expk ltdre date de pib.lucAbr ti pre:erlulti 49 eutnl lehni., este de Tennetul de 71runlie al ptu dulului lenlorcJl ectant Akti I Thehl lu?,t aplicure. elte le 5 qni, tt ptoduselot pe catu14ia aplicnii sryralolt interioafi a perelitor .]e tdte o conpahie agreat.i l. tiltl4)al ntehnic. dgrenentului Tenneiul de vlabilitate al p tudusd14 ht''! kln Th4 i I emo reJl ecta este.]e 2 dni de la dutalabicdliei, cu ik ambaldie .ondilia .lepolifitii ih locuri uscate. oritlihdle, nedeschise, la ferite de rudialiu lohrn.lirccti, tenpe/at i cuPtinse irtrc +2'C li + 25tC, ptutejote iftpoltiw inch.lulu'. Dacn o arumild caktilate de Agrchefi teh c n/.0I 6-A3/291-2A09

ptuthtcliei i, ptere.leil. cu .!it I0

nan.lat.lului ENISOtaal:2400.
Pag. aL 4

,7kliymertu. Ltigutd pin control intern, ld rcceplia uleriiltr plhne, cn dcesteasunt insolile .le declardlii le cotllothilate ;i ce ifrcatede calitateti cetute .le caresPuNl Indiliilot Calitatea matetiilar prine en vrifi.dtd inairte de ialrodu.erepe h) extertunildtii I'rotlucAbrul Karel Trcalek dir (,1* dre inplenentat Cehia necenif.at) Sntenul .!e Managmehl al Calitdtii n1 ronfothildte .u statula ul ItNlSO 9at)1:2004. 2.2.4 PtMrcoi, opefi Ptu.lrt l AktirThenl Jdbticat .!e Katet nlalek dh Cehia se pute il
etabordte de prcducdtot, itrd di|i.rhtili pa i.ularc, ihtt o ltcrute I',netea ir opefi se face cu pe^onal .alijcat ji irsttuit pertnt IcesL lip de lucrdri,.are cunoaste pro.lusu I ti tehnobgia de aplicareTmpercturu .le apli.arc a ptodusului llktn,Thent este.tliasd intre I 2tC ti+55tC. prc.lusului ,lplicared perr'u tennrcIectart acoperiea supralelelor inteiodle AktitThernl a) pregdtire s|tut supotl - stratul lupa lrebtie sd fe 4Aerenl, uscal, cufal si dupd .a., eteht"alele .lefecte (zone ate tuprulelei supo neatlere e, nepIarei1,1l',Jistti ti alte defecte) se vat rcctiJicu cu produse tra.l4ionale .le rcpatulie (nottar .le cinqt, prcrluse pertru gletuite, AI rc n eaI teth ic h t.l) I 60329 4-2009 -

etc -)(Prctlucdtoru1 rccon andn lbbsi,ea pvrlusului STUCCO UNT); erehtualele ume de conders supet|icidt .te pe supralala irtenoafi wr j itldepArtule necdaic. .lup,i care suprakta trcbuie tratutd cu un lrodus

BOROWOOD
suptuJafu astJbl ttulat.i rd I AktivThem se onogenEeuzal ?rih aftene.are sau, dtpa caz, oaoseizare si .liluare pia anestecare produs: ik cdul pradusului Ltiluul, v odoseni.eE.i nai intdi prin q esLecare produsul in stare ne.liludtl, .lupd .a]e !. atlaug.i apd ti se co"tinu.i .la.d tu intetvalrl .le 30-1t nihute de la orlogerizarc w a fost aplicat pe suprafala ptopttLi \e ouaSenizea:d.lin ir .funclie .le ho.ttt de

nediluat sau dilral cu apn in pro?orlia 20:1 datetial Qa 20 liti ,lklitThem I litru apd) - aplicare cu gletiera: dituarc.u apd pdnd la obliterea coh\Ln hki uhei wps.le dplicarc dibare tu apd in ptopo4ia 5:l (5 lilri pro.lus lktirThem Si

u, litu apd) - aplicate prit pulreriare cu .lu?d caz, colorare ptudus .u alice pigneht dilltdbil ik atid: cartitate pignqli n6inl 1L)%din gratatea prodsului dup d deschi.le red dn balaju tui, ?todusul AktirTheM se tu ,tili.d in cel hd' scun itup

cca.0,5

llhl'

(tplic1te in trei stlatari) apli.are pnn putuerizare .u . produsul diluat cu apd in proporlia 5:L ene dplical pir ih douA ttaluri ihteme.lirl unui pistol cu .tuze @3 nrt, e.hipdl cu f*nof de trcsiuP t j conpfetor: pfesturea de aplicarc et;\e.Ie 4 - 5 bati (nu trebuie dep'iSit', wloarea prcsiuhii .le 5 suprdfAll oblihufi prin prorlusului aplicarea prin AktirThern pultetizare are o structurd
cansun 44. 0,5 l/h1

lktirThenn neprclucrutd sera inchide emetic in attbalajut oigiMl ptin acopetie cu o Iolie .le plasli. tutufi Si |tunspdtehtd,dnpldsdtd .ln ect Pe suPr.iala ntaterialului, .lupd .are se ,a inchi.le 4plicate Uodu! tlktirThen| Pe sulrdfdld i ntetioait
h.tlituat tou diluat in ptupo4ia 20:leste aplicut ,ntr-ur tlrat de cca. I nn

(atli.ate i, .louA struluri ld Erosinea totald de 4,5 ptodusului lpli.el este dependentu .le teaperaturu sL uhiditdtea ntediului aLbianl Ptectn si de Sradul de absorbtie a suprafetei. Un sr'at de o .Aralihe.le 0,2tn"t, ta o tehperalutu .!e 2U C este curdlare perh-u tnelte d?licate produs,4ktirm era Sculele pehtu aplicarc pi!|ol) se wr Gtetiqd, rulou, .ldti ine.lidt cu apd .u/atd; echipanentului deprcteclie al percaanelot.are 2PIca pro.lustl s. curnlA cu apd

. suprufulo obti"utd prin


apli.ufea ?to.lusulri AktivThem cu gletieru es|. . consutn<ca. I,0 litruln'

. produsul diluat cu apd pArd la .onshtenla Mei vopsele, elte arlicIt in 3 stdturi. prit inlen.diul th i nlou cu pdr scurt tdtl a unuitulou cu burcte: . lupralala oblikltd prir lkntThen cu trloul este structural.i Agrehent tehric, t. 01603,2942 009

pro.llttul se cufild cu apd .l) reslli le igiehd fi prcte.lid ,lklirThem se 14 eritu Lontdctul cu ochii ii pielea iar ls.rdtorii lrebuie si poa e o.helati $i sulopetd .le 2.3 caietul depretcripli tehaice 2.3.1Conditii de cohcefiae Pro.lus"l llhirThern fubri.at .te Karel Trcalek.lia Cehiaene ronrepul inlerioate a elenentelol de inchiderc, in scopul unilomizArii ti crejterii temperutuii suualelei kteriolre 4 petelilot/plafoanelor aerului ;i irtdior, .a umare a reletdni c.il.luni kle ..ilre stp/alala tratltd) lPre itterionll incdpeii lri cu.lu r tivi !.tli i Mi ce r etu! e. La elaborureadocuaealaliilor se wr lrea in vedere ti umntuarele - ClA7-2005 Nonatir pnrind .alculul ternolehti. al eleaeatebr de consttu.lie ale - l'118-99 lisururld 'Nornatir la fo.

2.3.3 Coa.litii le Iit.a.e La livrare,produsele trcbuiesd - declarclie de co'forhitate .u pfezentul aSrenert tehtic, ,'R 'N ISO/CEI 17050-l:2005 ''Criterii generale petln .le.latulia .le .onfothilate dafi.t.J rnitori : - fte lehlice carc cuptih.l Ltn de roa.lilii lle ninih i.lettilicarc fi iknnr.liuni de p nerc in oPefi. in liaba I'e.|ru .lepozitutea de scurtd duratd ti lungd .luratd, pro.iu.Aorul w preciza datele privintl .ondiliile depo.it.ini (mperulrr.i, clat.t .L piiculozitlte, et.., incltsir cele akrcnte anbatajutui). AktirThem selace nunai in ahbaldje originale, nedeschise, in locuri uscate, lerile de tudidJia solari dne.fi, la , te8peralui .upinse inie +2ac ti + 254C, prctejate itupotiw it4helului. Condilii depu"ere ia operd Punerea in ol|eft, a pro.lutului llktirThem seface .le cdtte personal s?ecializat in acen tp de lucrdri, ik cotlonnilale cu reglenentdile lehnice tudAneiti alaterte donehiului de La pundea in opefi se w lihe seaha ti de umdtoat.l. rcglenertiti -C 3Aa-94"Nomatir.le prdekirc ti slinsqe a ircendiilor pe .lutu|a ueculdrii lu.rdrilor de consttuclii ti inrtulqtii afelenk aces toru ": - "llesulaaent pririn.l ptutectid 4utcii i4 .onstruclii ; Ptg. tl 7 ,li, 10

2.3.2 Cortlilii .1.lahicare Constanlacalildlii esteasiguratii prin .onlrol ihten ti etterh, co4lom tehnice a ?rc.htului Jitei si rcglenehtdtilor in vigoare. Rece?lionarca uodusului seIate prin ce irtcate de confoMitutu eliberate pe laturi de Idb .dlie, pe toatd durata de valabilitate a 4ce ui agrndt tehkic, cohfolh SR riN ISO/CEI 17450l :2405. Agrme tehni. nr.0l 6-03,291-2009

- 'Nome geaetule .le pftteclia nutcii' aplobate de Mi"istetul cu Ordinul E 548 di4 Mth.ii 20.11.2002 i de Ministul Sdadtdlii cu Orditul tr. 933 .lin 25.1I .2042.

ASrenettele tehnice 4t1 ii obtoltrii pe finizori Fi/sau utilizatoi de rcsPorsdbilildlile ce le rcvin


reglenehtd.ilot in

Aprecierc{ slohd'n . Utilinrea |ttu.lusului ternofe|lectat Akti.r'Them realizat de Karel TrcalekCehi|, in doneniile .]e utilizarc acceplale este splglelz

lte4fcarea nealirerii aptitu.linii .le ,tiliarc a produselor va I realizatd la I8 luni, conlorn stabilit de car? uogra8ului ICECON S.A.liucwetti, dup'i cun lenJicurea contorQni in pentn silu 3 cazuri seaaiJicativeale apli.uliilor cu produtul AktirThem.

fu9atrL in corditiilelpecifrce
din Rondnia, dacn se r.spectd prcaedeile prezerlului

Acliuaile cupnase ia proSram ii nodul lor de rcdlizare wr rcspecta d.tele nomative $i reglenehtdrile . Calilatea prcduselor ti meloda de /ab .ate at Jdst daninate ti gdsite satisldcdtoure fi trcbuie nenlikute ld acest stahdard pe toatd .htuta .le tulabilil4le d ICECON 5.,4.Bu.urctti va inJom.! Consiliul TehnicPe.ma4e pentru Cornruclii .lespre lezuhatul rerilcdriloL iar dacd a.estea u .lote.lesc aealine.ea aplitudinii de ra solicita CTPC ,lilizore. declaatareaactiuaii de susper.ldle a agene ului tehnic. Suspen.la/eale declarteazd ti in cazul cotstutdfii pin conlfoale, .le cdtfe ofganisme dbilhule. a hercspe.rarii mehlik fii tonslarle a condiliilor de fabri...lie ti utilizarc it @l in care tituIdrul de 'gfemenl lehhic cnhlomeazA acestor prcredei se w .leclonta pro.edutu de rekaeefe a aSfenentuluilehtic.

Cansiliu! Tehnic Pemanal pd|ru Construclii tu se ihplicd ia prezenla fihau absenla dfeptuilof lesdle ale linei.te d.oneft ialin, nonld sou iklrelihe Pn.hsele. . Oti.e
..e!lor

recoautdate
produse.

relatifi
cqle

la
esle

Iobsircu ia .oatiitii de sieurcntda


.onjinufi sau se re[erd Ia acesl agrement\ehtic, rcprezi\fi ce nle ninine necesarela purdea Ior in . ICI|CON S.A. lJuuretti rdspuule .le e.actit1tea dateLn iascnse in ,lgedent l Tehnic ti de testele carc 411 nat l4 bazo acenor dateAgrchent tehntut . 0I 6-Bn9& 2009

03 Vala bil i ta.e.t30.06.20I 2 Prelunsirea wlabilirilii sau levinirea pfezentului agrenent tehtic tebtie solicitatd .1) cel pulin trei luni inainte de data erpildni. in c@l aepreluagirii rdldbilitdq, asrenentul tehnic se anuleai de lo

Pretedintc Dir.ttor Ccneral ;aiiD\

r'rcLu.niv. Dr#n,.;;ii"a .ut..rny.

t%\

3. Renorci codl'lehentarc ale erupei specializale Grupa specialintd n. 03 din ICECON S.A. Rucwejti q *uaiaat 'Pro'Ius docudetu)tia ;i rczultatele in.ercdilot rcIe toarc Ia plodusul tetmorcIeclant AklirThetn rulint de Karel hcalek Cehia, conclrziontnd prezintd ptodstul AktivThm caracteistici ternorglle.l/nt cor*puniloare doaeniului de utilizarc (.onfotm pct. 2-l din agrehentul tu penoadu .le v.lahilitole a predtulri agrdat tehnic,titularul lrebuie sd asiswe um.iirea .otutmddrii in dploalare a produselor ca.e Jac obiectul yezeatului agrenent tahni., Tatele obJinute umAn.l sd Jie prezearatelo elobotutorul agrenenl ui tehni., in scoryl concluiondni asuprucobpo drii acestolain con.lilii rcale .le erTloLtare. Orice nodif.ate u procedeulsi de /edlzdte a prc.htului lmorcIectanl AktivThem, de intro.Jrcere a aoi natetii prime, se ror aduce b c nottinla elabontoruhi de agendt tehnic. Agrenedtll tehnic esteun docutuelt ndtru, elaborat de un oryanisn katrufald

5!r!9zs!sp9s!ek!-4ei
Rezukate eq eI i,neataIe in tabelul nr. 3 sunl preertate ralorile deteminote etperimentol pe

A qndt

tehtic nr.0] 6-03/294-2009

zus

cJDV

ZUS

dc lnslitutul Zt'\ PruCo-( ehio lt ECO\ \.A. tli inllcttc Lncl. pJp.tuote

. Ex'7os din prccesul wrbal al Sedinlei.1e delibemrc a Gtupei Specializate Prccessl wrbal a..294 dik 01.06.2009 GrupaspecializatdaL 03 al.dtuitddin: Prctedinte: DLing- Ioan Pepenar Raponorde spe.ialilate: Dr. ire. Adrian Tabtet; Menbii: Ikg- Gabnellonesc, Itg. Matin Ru,lea din data de 27-02-2009 a"alitii.] cercrea de ag/enentdrc nL 9-02-036-016 ,i docunentalia preentati .le S.C. R.LAL IWDST S.R.L. RacdL rylbritoate Io produ-tu|: ,,Produs temoreJlecttnt Aki'Thern , rcalint de Karel Trcalek Cehia, de date ti .lo.tftenlalii t hfli.e pus Ia .lispozilie de hprcuad cu intres dos@ruI bene|iciar, Grupa Specializatd 03propune: - aprcbarea de cdte CTPC a agenentului tehnic rr. 016-03/294-2049 ..Produt tcnorclla toat AAtivrhem . cu temen de dl1bilillte 30.06.20t2

, Dosc.ul tehnic al a{enentll tehric nz 01643/294-2009 confnAnd 43 pagitifo.e pafte ittegraltd .Iit prezeatul agraheat tehni.. Raportorul grupei specializatent. 03

Dr. Ins. .4drb, Tabtea


Menbrii grupei spetioli.

Ins. Gdbtiet [oketc4 UC It s. Maria Bur teaJ\-/,/

A Frm qt tehnic nno I 603/29+2 009