Sunteți pe pagina 1din 7

COMERUL CU AMNUNTUL N PERIOADA DE CRIZ

Eseul abordeaz tema comerulu cu am!u!tul "! #er oada de cr za #recum rolul $u!c le acestu a "! eco!om a de # a% Comer&ul cu am!u!tul este act ' tatea care m#l c '(!zarea de bu!ur ) ser' c ctre co!sumator #e!tru $olos !ta #erso!al* a $am l e * sau #e!tru ut l zare cas! c% Aceasta cu#r !de bu!ur ta!+ b le sau !eta!+ b le* !u #resu#u!e ut l zarea obl +ator e a u!u ma+az ! ) #oate $ $cut de #roductor* alte #ersoa!e ca ) de $ rme s#ec al zate "! '(!zarea cu am!u!tul% A!al za rolulu eco!om c al comer&ulu cu am!u!tul trebu e s #lece de la $a#tul c '(!zarea cu am!u!tul este !d s#ersab l "! ' a&a eco!om co,soc al a u!e soc et& * u! aseme!ea rol rm(!(!d acela) * $ e c este 'orba de comer&ul trad & o!al* real zat #r ! !termed ul m c lor ma+az !e* $ e c se au "! 'edere mar le u! t& comerc ale* de d me!s u! m#res o!a!te* de t #ul su#erma-etur lor% Cum deoseb m comer&ul cu am!u!tul. Acesta #rez !t a!um te caracter st c / , mr$ur le comerc al zate su!t dest !ate ma0or tar co!sumulu !d ' dual , '(!zarea , cum#rarea are loc #r ! !termed ul rela& lor b!e)t , mr$ur le su!t '(!dute "! #r& m c * cores#u!ztor u!e #ersoa!e sau u!e $am l "!tr,o a!um t #er oad de t m# , #r ! '(!zare mr$ur le #rsesc s$era c rcula& e ) !tr "! s$era co!sumulu , 'aloarea tra!zac& e este relat ' m c , cum#rtorul #oate $ace ob ec& la bu!ur le res#ect 'e* ob ec& care !u au #utut $ #re'zute , "! multe cazur '(!ztorul #oate $ e1#us loca& e de +est u!e ! cadrul #rocesulu de c rcula& e a mr$ur lor comer&ul cu am!u!tul "!de#l !e)te o ser e de $u!c& s#ec $ ce* res#ect '/ a% cum#r mr$ur #e care a#o le re' !de "! ca!t t& m c * "! stare de a $ "!trebu !&ate% Aceast $u!c& e +e!ereaz a'a!ta0e deoseb te #e!tru cum#rtor * care* #e de o #arte * !u trebu e s,) mob l zeze $o!dur le b!e)t decat #e!tru ac2 z & o!area ca!t t& lor

cores#u!ztoare !e'o lor #e!tru co!sumul cure!t* dec #e!tru o #er oad l m tat de t m#* ar #e de alt #arte* ace)t a !u ma au +r 0a de#oz tr ) #strr u!e ca!t t& de #roduse care ar de#) co!sumul lor cure!t%

b% As +ur #reze!&a sa "! toate zo!ele* local t& le ) #u!ctele #o#ulare% O aseme!ea $u!c& e m#l c dez'oltarea u!e re&ele comerc ale d 'ers $ cate* am#lasarea u! t& lor comerc ale "! toate #u!ctele de co!sum ) $u!c& o!area acestora "! toat #er oada a!ulu * #otr ' t u!u #ro+ram cores#u!ztor soc l tr lor co!sumator lor% c% As +ur u! sort me!t lar+ ) com#le1 de mr$ur * #u!(!d la d s#oz & a cl e!tulu toate #rodusele real zate de #roductor % Pr ! !termed ul u!e aseme!ea $u!c& * se as +ur #o#ula& e at(t #os b l t& ma1 me de a#ro' z o!are cu mr$ur le !ecesare ) dor te* c(t ) lar+ #os b l t& de ale+ere a #roduselor #e care le co!s der a $ cele ma #otr ' te sat s$acer !e'o lor% Structura comerului cu amnuntul Pe!tru sat s$acerea #re$er !&elor co!sumator lor * deta l )t caut s,) moder! zeze act ' tatea de '(!zr ) ser' c ast$el ca s #oat "!de#l ! +ustur le co!sumator lor% ! #ract c* astz se co!stat c* !d $ere!t de cate+or a de #roduse '(!dute* dela l )t se "!cadreaz "! #atru ! 'elur de ser' c o$er te cl e!& lor/ 3% Ma+az ! cu autoser' re 4% Ma+az ! cu ale+ere d rect 5% Ma+az ! cu ser' re l m tat 6% Ma+az ! cu ser' re com#let O alt clas $ care are "! 'edere locul "! care se real zeaz #rocesul de '(!zare ) de sort me!tul de mr$ur comerc al zat* comer&ul cu am!u!tul ) "! $u!c& e de aceasta comer&ul #oate $ structurat ast$el/ 3% Comer&ul "! ma+az !e* care cu#r !de/ , Comer&ul cu dom !a!t al me!tar* "! cadrul cru a d st !+em/ , Comer& cu mr$ur al me!tare +e!erale* ce se des$)oar cu #recdere "! 2 #erma+az !e* su#erma+az !e* ma+az !e #o#ulare* ma+az !e 2ard,d scou!t7 , Comer& cu mr$ur al me!are s#ec al zate 8brutr * #escr e* mcelr e* co$etr e* etc97

, Comer&ul cu dom !a!t !o!,al me!tar* care cu#r !de/ , Comer&ul !es#ec al zat* care se des$)oar "! ma+az !e de t #ul/ mar ma+az !e* ma+az !e de soldur * ma+az !e de t # bazar7 , Comer& s#ec al zat* care se des$)oar "! mar le su#ra$e&e s#ec al zate* su#ra$e&e med s#ec al zate* but cur % 4% Comer&ul $r ma+az !e* care cu#r !de/ , :(!zarea #e baz de catalo+7 , :(!zarea #r ! T:7 , :(!zarea la dom c l u7 , :(!zarea #r ! #o)t7 , :(!zarea #r ! I!ter!et 8comer& electro! c97 , :(!zarea #r ! tele$o!% Tendine n comerul cu amnuntul E'olu& a de a!samblu a eco!om e mo!d ale* scoate "! e' de!& c* #este tot "! lume* comer&ul* "! +e!eral* ) comer&ul cu am!u!tul* "! s#ec al* a de'e! t* "! mod #ro+res '* u! sector eco!om c $oarte d !am c* a#aratul comerc al cu!osc(!d #ro$u!de muta& #e toate #la!ur le/ metode de '(!zare* $orme de d str bu& e* re#art & e +eo+ra$ c a ma!a+eme!tulu "!tre#r !der lor% De aseme!ea* se co!stat c res#ect 'a act ' tate ; comer&ul cu am!u!tul ; ca ult m 'er + a la!&ulu care duce #e #roductor s#re co!sumator * este $oarte se!s b l ) 'ul!erab l la e'olu& a med ulu amb a!t* do'ed !d "!s o mare ca#ac tate de a se ada#ta la !o le co!d & ale # e&e % ! cadrul c rcu tulu comerc al al #roduselor* u! rol m#orta!t re' !e comer&ulu cu am!u!tul* ca 'er + !termed ar "! $lu1ul rela& lor #roductor ; co!sumator% Cu!oa)terea mult #lelor as#ecte #e care le r d c a!samblul #roceselor ce dau #ro$ lul aceste act ' t& * o$er at(t or e!tarea * c(t ) !strume!tul de ac& u!e de care au !e'o e "!tre#r !der le d ! dome! ul c rcula& e mr$ur lor% Comer&ul cu am!u!tul re#rez !t o $orm a c rcula& e mr$ur lor a cre $u!c& e co!st "! a cum#ra mr$ur #e!tru a le re' !de co!sumator lor sau ut l zator lor $ !al * "! ca!t t& m c ) "! stare de a $ "!trebu !&ate%

Eco!om a moder! a +e!erat "!s !o e1 +e!&e $a& de comer&ul cu am!u!tul* determ !(!du,l ca $a& ) altur de '(!zarea #ro#r u,z s* s !clud "! #reocu#r le sale & real zarea u!or ser' c care s co!duc la "mbu!t& rea s stemulu de sat s$acere a !e'o lor co!sumator lor sau ut l zator lor $ !al ) m#l c t la cre)terea +radulu de sat s$ac& e a acestora% Este 'orba at(t de ser' c #e care le #ot real za "!s) comerc a!& cu am!u!tul* cum ar $ cele de co!sult !+* a0usta0ul u!or #roduse* c(t ) de o ser e de ser' c ce su!t as +urate "m#reu! cu alte u! t& de s#ec al tate cum su!t cele #r ' !d as +urarea tra!s#ortulu mr$ur lor la dom c l ul co!sumatorulu * !stalarea ) +ara!& e #ostcum#rare* asisten social* d 'erse ser' c #erso!ale%

STUDIU DE CAZ
:olumul c $re de a$acer d ! comer&ul cu am!u!tul 8cu e1ce#& a comer&ulu cu auto'e2 cule ) motoc clete9 a sczut* "! !o embr e 4<34* $a& de octombr e* ca ser e brut cu 3*<=* ar ca ser e a0ustat "! $u!c& e de !umrul de z le lucrtoare ) de sezo!al tate a crescut cu 4*<=* a a!u!&at* mar& * I!st tutul Na& o!al de >tat st c. ?a& de lu!a cores#u!ztoare a a!ulu 4<33* 'olumul c $re de a$acer #e!tru comer&ul cu am!u!tul 8cu e1ce#& a comer&ulu cu auto'e2 cule ) motoc clete9 a crescut at(t ca ser e brut c(t ) ca ser e a0ustat "! $u!c& e de !umrul de z le lucrtoare ) de sezo!al tate* cu 5*3=* res#ect ' cu 5*<=% ! #er oada 3 a!uar e , 5< !o embr e 4<34* 'olumul c $re de a$acer d ! comer&ul cu am!u!tul 8cu e1ce#& a comer&ulu cu auto'e2 cule ) motoc clete9 a crescut $a& de #er oada 3 a!uar e 4<33 , 5< !o embr e 4<33* at(t ca ser e brut c(t ) ca ser e a0ustat "! $u!c& e de !umrul de z le lucrtoare ) de sezo!al tate cu 5*@= ) res#ect '* cu 5*A=* arat IN>* "!tr,u! comu! cat rem s ABERPRE>% A!al zat com#arat '* !o embr e 4<34 , octombr e 4<34* 'olumul c $re de a$acer #e!tru comer&ul cu am!u!tul a sczut d ! cauza d m !ur comer&ulu cu am!u!tul al carbura!& lor #e!tru auto'e2 cule "! ma+az !e s#ec al zate cu ,@*A=% Cre)ter s,au "!re+ strat la '(!zr le de #roduse al me!tare* butur ) tutu! 8C3*D=9 ) la '(!zr le de #roduse !eal me!tare 8C<*A=9% :olumul c $re de a$acer #e!tru comer&ul cu am!u!tul 8cu e1ce#& a comer&ulu cu auto'e2 cule ) motoc clete9* ser e a0ustat "! $u!c& e de !umrul de z le lucrtoare ) de sezo!al tate* "! lu!a !o embr e 4<34* com#arat ' cu octombr e 4<34* a crescut #e a!samblu cu 4*<=* #e $o!dul cre)ter comer&ulu cu am!u!tul al carbura!& lor #e!tru auto'e2 cule* "! ma+az !e s#ec al zate 8C5*E=9* al '(!zr lor de #roduse al me!tare* butur ) tutu! 8C4*<=9 ) al '(!zr lor de #roduse !eal me!tare 8C3*D=9% Com#arat ' !o embr e 4<34 , !o embr e 4<33* 'olumul c $re de a$acer #e!tru

comer&ul cu am!u!tul 8cu e1ce#& a comer&ulu cu auto'e2 cule ) motoc clete9* ser e brut* "! lu!a !o embr e 4<34* com#arat ' cu lu!a !o embr e 4<33 a "!re+ strat o cre)tere cu 5*3= datorat cre)ter '(!zr lor de #roduse al me!tare* butur ) tutu! 8C6*F=9* '(!zr lor de #roduse !eal me!tare 8C4*@=9 ) comer&ulu cu am!u!tul al carbura!& lor #e!tru auto'e2 cule "! ma+az !e s#ec al zate 8C3*A=9* #rec zeaz IN>% Ca ser e a0ustat "! $u!c& e de !umrul de z le lucrtoare ) de sezo!al tate* "! lu!a !o embr e 4<34* com#arat ' cu lu!a !o embr e 4<33* 'olumul c $re de a$acer #e!tru comer&ul cu am!u!tul 8cu e1ce#& a comer&ulu cu auto'e2 cule ) motoc clete9* a crescut cu 5*<=* cre)tere datorat '(!zr lor de #roduse al me!tare* butur ) tutu! 8C6*@=9* comer&ulu cu am!u!tul al carbura!& lor #e!tru auto'e2 cule "! ma+az !e s#ec al zate 8C5*6=9 ) '(!zr lor de #roduse !eal me!tare 8C4*5=9% ! #er oada 3 a!uar e , 5< !o embr e 4<34* com#arat ' cu #er oada 3 a!uar e , 5< !o embr e 4<33* 'olumul c $re de a$acer #e!tru comer&ul cu am!u!tul 8cu e1ce#& a comer&ulu cu auto'e2 cule ) motoc clete9* ser e brut* a crescut cu 5*@=* dator t cre)ter comer&ulu cu am!u!tul al carbura!& lor #e!tru auto'e2 cule "! ma+az !e s#ec al zate 8C@*4=9* '(!zr lor de #roduse al me!tare* butur ) tutu! 8C4*A=9 ) '(!zr lor de #roduse !eal me!tare 8C4*E=9% Ca ser e a0ustat* "! aceea) #er oad* 'olumul comer&ulu a crescut cu 5*A=* dator t cre)ter comer&ulu cu am!u!tul al carbura!& lor #e!tru auto'e2 cule "! ma+az !e s#ec al zate 8C@*@=9* '(!zr lor de #roduse al me!tare, butur ) tutu! 8C5*3=9 ) '(!zr lor de #roduse !eal me!tare 8C4*E=9%

GIGLIOBRA?IE/

http://www.preferatele.com/docs/economie/1/comertul-cu-amanuntu24.php http://incomemagazine.ro/articole/ins-cifra-de-afaceri-in-comertul-cu-amanuntul-ascazut-cu-1

http://facultate.regielive.ro/referate/economie/comertul-cu-amanuntul-pe-timp-de-criza275293.html http://www.referat.ro/referate/ endinte!in!comertul!cu!amanuntul!444.html