Sunteți pe pagina 1din 26

Capitolul I DISPOZIII GENERALE Articolul 1.

Domeniul de aplicare a legii (1) Prezenta lege stabilete modul de formare i de aplicare a tarifului vamal la mrfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul Republicii Moldova, regulile de supunere a acestora taxelor vamale, precum i metodele de determinare a valorii n vam i a !rii de origine a mrfurilor" (#) $copul aplicrii tarifului vamal% a) optimizarea structurii importului de mrfuri& b) ec'ilibrarea importului i exportului de mrfuri, protec!ia productorilor de mrfuri auto'toni& c) crearea condi!iilor favorabile pentru integrarea economiei Republicii Moldova n economia mondial" Articolul 2. (o!iuni de baz )n sensul prezentei legi, se definesc urmtoarele no!iuni% tarif vamal * catalog care cuprinde nomenclatorul de mrfuri introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, precum i cuantumul taxei vamale la aceste mrfuri& frontier vamal * frontiera de stat a Republicii Moldova& teritoriu vamal * teritoriul asupra cruia Republica Moldova are dreptul exclusiv de +urisdic!ie n domeniul activit!ii vamale& trecerea mrfurilor peste frontiera vamal * introducerea pe sau scoaterea de pe teritoriul vamal a mrfurilor, precum i tranzitarea lor prin orice metod& mrfuri * orice bun mobil, inclusiv toate tipurile de energie" Mi+loacele de transport utilizate la transporturile interna!ionale nu se consider mrfuri& Nomenclator de mrfuri * list care cuprinde codurile, denumirile i descrierea mrfurilor corespunztoare sistemelor de clasificare aplicate n practica interna!ional& valoarea n vam a mrfii * valoarea mrfii introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal, stabilit n scopul perceperii drepturilor de import& [Art.2 noiunea modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) ta* vamal , impozit ncasat de organul vamal conform tarifului vamal de import& [Art.2 noiunea n redacia LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) declarant * persoan fizic sau +uridic care i declar mrfurile autorit!ii vamale& ar de import * !ara sau teritoriul vamal n care se import mrfuri i servicii& mrfuri identice * mrfuri care se aseamn sub toate aspectele cu marfa de evaluat, inclusiv sub aspectul caracteristicilor fizice, calit!ii i reputa!iei ei pe pia!" Deosebirile neesen!iale de aspect exterior nu pot constitui o piedic pentru a considera identice mrfurile care corespund celorlalte caracteristici ale defini!iei& mrfuri similare * mrfuri care, dei nu se aseamn sub toate aspectele, au caracteristici asemntoare i s nt produse din materiale asemntoare, ceea ce le permite s ndeplineasc aceleai func!ii i s fie intersc'imbabile din punct de vedere comercial"-alitatea mrfurilor, reputa!ia lor i existen!a unei mrci de produc!ie sau de comer! s nt factori care urmeaz a fi lua!i n considerare la determinarea similitudinii mrfii& mrfuri de aceea+i clas sau de acela+i tip * mrfuri ncadrate, conform (omenclatorului de mrfuri al Republicii Moldova, aprobat de ctre .uvern, ntr*o grup sau ntr*o categorie de mrfuri produse de o anumit ramur de produc!ie sau de un anumit sector de produc!ie, cuprinz nd mrfuri identice sau similare& redeven ,ro-alt-. , pl!i de orice natur primite n calitate de recompens pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a oricrui drept de autor i/sau a drepturilor conexe, inclusiv asupra unei opere literare, artistice sau tiin!ifice, inclusiv filme de cinema i filme sau

benzi pentru televiziune sau radiodifuziune, a oricrui brevet de inven!ie, marc comercial, design sau model, plan, produs soft, formul secret sau proces, pentru utilizarea ori transmiterea dreptului de utilizare a informa!iei referitoare la experien!a n domeniul industrial, comercial sau tiin!ific" [Art.2 noiunea n redacia LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) Capitolul II TAXA VAMAL . TIP!RILE EI" MOD!L DE STA#ILIRE $I DE APLICARE Articolul %. 0ipurile de taxe vamale $e aplic urmtoarele tipuri de taxe vamale% 1) ad valorem, calculat n procente fa! de valoarea n vam a mrfii& #) specific, calculat n baza tarifului stabilit la o unitate de mrf& 1) combinat, care mbin tipurile de taxe vamale specificate la punctele 1) i #)& 2) excep!ional, care, la r ndul ei, se divizeaz n% a) tax special, aplicat n scopul prote+rii mrfurilor de origine indigen la introducerea pe teritoriul vamal a mrfurilor de produc!ie strin n cantit!i i n condi!ii care cauzeaz sau pot cauza pre+udicii materiale considerabile productorilor de mrfuri auto'toni& b) tax antidumping, perceput n cazul introducerii pe teritoriul vamal a unor mrfuri la pre!uri mai mici dec t valoarea lor n !ara exportatoare la momentul importului, dac s nt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii pre+udiciilor materiale productorilor auto'toni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n !ar a produc!iei de mrfuri identice sau similare& c) tax compensatorie, aplicat n cazul introducerii pe teritoriul vamal a mrfurilor, la producerea sau la exportul crora, direct sau indirect, au fost utilizate subven!ii, dac s nt lezate interesele sau apare pericolul cauzrii pre+udiciilor materiale productorilor auto'toni de mrfuri identice sau similare ori apar piedici pentru organizarea sau extinderea n !ar a produc!iei de mrfuri identice sau similare" Articolul &. Modul de stabilire i de aplicare a taxei vamale (1) -otele taxei vamale i lista mrfurilor supuse acesteia se stabilesc de ctre Parlament" (#) -otele taxei vamale se aplic n conformitate cu prezenta lege i cu acordurile interna!ionale la care Republica Moldova este parte" [Art.4 al.,2. modificat prin LP2%"#/01 din 14.12."&, !24#23$3"."4."% art.342) (1) -otele taxei vamale s nt unice i nu pot fi modificate, cu excep!ia cazurilor prevzute de legisla!ie i de acordurile interna!ionale la care Republica Moldova este parte" (2) 0axele vamale se aplic conform anexei nr"1, care face parte integrant din prezenta lege" (3) 0axele pentru efectuarea procedurilor vamale se percep conform anexei nr"#, care face parte integrant din prezenta lege" 0axa pentru efectuarea procedurilor vamale nu se percepe pentru mostrele i exponatele aduse de ctre agen!ii economici auto'toni pentru t rgurile i expozi!iile interna!ionale, organizate n teritoriul zonelor economice libere" [Art.4 al.,3. a5ro(at prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) Articolul &1. Pl!i i transferuri pe teritoriul Republicii Moldova Pe teritoriul Republicii Moldova, pl!ile i transferurile aferente ac'itrii i restituirii taxei vamale sau a altor taxe, indicate la art" 2, se efectueaz n corespundere cu prevederile respective ale -odului vamal" [Art.41 introdus prin LP33 din "3."4.12, !22#1"2$24."4.12 art.33") Capitolul III VALOAREA 'N VAM A M R(II Articolul ). $istemul de determinare a valorii n vam

a mrfurilor (1) $istemul de determinare a valorii n vam a mrfurilor se aplic pentru toate mrfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal" (#) 4aloarea n vam a mrfurilor este determinat de ctre autoritatea vamal n conformitate cu prezenta lege, cu tratatele interna!ionale ratificate de Republica Moldova, precum i cu actele normative ale .uvernului, adoptate n scopul executrii acestora" [Art.4 al.,2. n redacia LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) Articolul *" Declararea valorii n vam a mrfii (1) 5a trecerea mrfii peste frontiera vamal, declarantul anun! valoarea n vam a acesteia autorit!ii vamale" (#) Modul i condi!iile de declarare a valorii n vam a mrfurilor introduse pe i scoase de pe teritoriul vamal, precum i forma declara!iei se stabilesc de ctre .uvern n conformitate cu prezenta lege i cu tratatele interna!ionale ratificate de Republica Moldova" [Art.3 al.,2. modificat prin LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) Articolul +. Drepturile i obliga!iile declarantului (1) 4aloarea n vam a mrfii anun!at de declarant i datele suplimentare referitoare la ea trebuie s fie veridice i confirmate prin acte" (#) )n cazul n care este necesar de a confirma valoarea n vam a mrfii anun!at, declarantul, la cererea autorit!ii vamale, este obligat s prezinte datele respective" Dac autoritatea vamal pune la ndoial autenticitatea acestor date, declarantul este n drept s determine valoarea n vam a mrfii prin metodele prevzute de prezenta lege" (1) )n cazul n care autoritatea vamal dispune am narea determinrii definitive a valorii n vam, declarantul are dreptul s ridice marfa din vam cu condi!ia depunerii unei garan!ii suficiente, care s acopere ncasarea drepturilor de import corespunztoare mrfii n cauz" Procedura de am nare a determinrii definitive a valorii n vam a mrfii este stabilit de $erviciul 4amal" .aran!ia suficient este oferit printr*un depozit bnesc sau o scrisoare de garan!ie emis de o banc agreat de autoritatea vamal (garan!ie bancar), sau ca garan!ie a bro6erului vamal" )n sensul prezentului articol, garan!ia suficient reprezint diferen!a dintre drepturile de import calculate pe baza valorii n vam a mrfii, determinat de autoritatea vamal cu titlu provizoriu, i drepturile de import calculate pe baza valorii n vam declarate de declarant" [Art.& al.,3. n redacia LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) 1 (1 ) )n situa!ia n care s*a procedat la am narea determinrii definitive a valorii n vam a mrfii, drepturile de import calculate pe baza valorii anun!ate de declarant se transfer n bugetul de stat, garan!ia suficient oferit printr*un depozit bnesc se transfer n contul trezorerial de garan!ii, iar garan!ia bancar sau garan!ia bro6erului vamal se va perfecta n biroul vamal n care se efectueaz formalit!ile vamale de import nainte de acordarea liberului de vam" [Art.& al.,31. introdus prin LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) # (1 ) )n cazul n care, n termen de 17 de zile calendaristice de la ridicarea mrfii, declarantul nu prezint documente concludente privind confirmarea valorii n vam a acesteia, autoritatea vamal procedeaz la executarea garan!iei, iar opera!iunea de plasare a mrfurilor sub regim vamal se consider a fi nc'eiat" [Art.& al.,32. introdus prin LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) (11) 8tunci c nd, n timpul efecturii formalit!ilor vamale de import, se constat c valoarea n vam nu poate fi determinat prin aplicarea art" 11, c'iar dac s*ar proceda la am narea determinrii definitive a valorii n vam, autoritatea vamal aplic prevederile art" 1#,19 n ordinea stabilit de prezenta lege, valoarea n vam determinat astfel av nd caracter definitiv" [Art.& al.,33. introdus prin LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) (2) )n cazul n care nu este de acord cu decizia autorit!ii vamale referitoare la valoarea n vam a mrfii, declarantul poate ataca aceast decizie n modul stabilit de legisla!ie at t n fa!a autorit!ii vamale, c t i n fa!a instan!ei de +udecat, fr penalizare"

(3) -'eltuielile suplimentare aferente precizrii valorii n vam a mrfii sau prezentrii unor informa!ii suplimentare referitoare la ea s nt acoperite de declarant, n cazul c nd autorit!ile vamale depisteaz neautenticitatea datelor anun!ate n declara!ie" -'eltuielile ce !in de efectuarea, la insisten!a autorit!ii vamale, a controlului suplimentar, n cazul c nd rezultatele acestuia confirm informa!ia ini!ial prezentat de declarant, s nt acoperite de ctre autoritatea vamal" Articolul ,. Drepturile i obliga!iile autorit!ii vamale (1) 8utoritatea vamal exercit controlul asupra corectitudinii determinrii valorii n vam a mrfii" (#) 8utoritatea vamal este n drept s ia decizii n privin!a corectitudinii ori incorectitudinii valorii n vam a mrfii anun!ate de declarant" (1) )n cazul n care nu exist date ce ar confirma corectitudinea determinrii valorii n vam a mrfii anun!ate sau n cazul n care exist temei de a considera c datele prezentate de declarant (importator) nu s nt veridice (inclusiv s nt sub nivelul valorii lor de produc!ie) i/sau nu s nt suficiente, autoritatea vamal este n drept s determine de sine stttor valoarea n vam a mrfii, aplic nd consecutiv una din cele : metode prevzute de prezenta lege" [Art.% al.,3. n redacia LP1"3#/01 din 13."4."%, !11&#112$"4."&."% art.442) (2) ;nforma!ia prezentat de declarant la anun!area valorii n vam a mrfii constituie secret comercial, poate fi utilizat de autoritatea vamal exclusiv n scopuri vamale i nu poate fi transmis ter!elor, cu excep!ia cazurilor prevzute de legisla!ie" Pentru divulgarea informa!iei ce constituie secret comercial, autoritatea vamal poart rspundere n conformitate cu legisla!ia" (3) )n cazul n care persoana cu func!ii de rspundere a autorit!ii vamale adopt decizia privind imposibilitatea de a accepta valoarea n vam a mrfii anun!ate de declarant, autoritatea vamal, la cererea declarantului, l ntiin!eaz n scris despre motivele neacceptrii valorii date, oferindu*i acestuia sau oricrei alte persoane responsabile de plata drepturilor de import posibilitatea de a declara recurs fr penalizare" [Art.% al.,4. modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) (:) Dup adoptarea deciziei definitive privind imposibilitatea de a accepta valoarea n vam a mrfii anun!ate de declarant, autoritatea vamal, la cererea n scris a declarantului, este obligat, n termen de o lun, s*i expun n scris motivele neacceptrii valorii n vam a mrfii anun!ate de el drept baz la calcularea drepturilor de import" [Art.% al.,3. modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) (9) )n sensul articolelor 9 i < din prezenta lege, expresia =fr penalizare= nseamn c declarantul nu va fi pasibil de amend sau de o alt form de penalitate pentru ac!iunile de contesta!ie" Articolul -. -alcularea i perceperea taxei vamale (1) 0axa vamal se calculeaz i se percepe n baza valorii n vam a mrfii p n la sau la momentul prezentrii declara!iei vamale" [Art.2 al.,1. modificat prin LP2%"#/01 din 14.12."&, !24#23$3"."4."% art.342) (#) 0axa vamal ncasat se vars la bugetul de stat" Capitolul IV METODELE DE DETERMINARE A VALORII 'N VAM A M R(II $I MOD!L DE APLICARE A LOR Articolul 1.. Metodele de determinare a valorii n vam a mrfii (1) 4aloarea n vam a mrfii introduse pe teritoriul vamal se determin prin urmtoarele metode% a) n baza valorii tranzac!iei, respectiv n baza pre!ului efectiv pltit sau de pltit& [Art.1" al.,1., lit.a. modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14)

b) n baza valorii tranzac!iei cu marf identic& c) n baza valorii tranzac!iei cu marf similar& d) n baza costului unitar al mrfii& e) n baza valorii calculate a mrfii& f) prin metoda de rezerv" (#) Principala metod dintre cele specificate la alin"(1) este metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzac!iei cu marfa respectiv" )n cazul n care metoda principal nu poate fi aplicat, se folosesc alte metode" >iecare din metodele succesive se aplic doar n cazul n care valoarea n vam a mrfii nu poate fi determinat prin metoda precedent" Metodele prevzute la lit"d) i e) pot fi aplicate n orice consecutivitate, la dorin!a declarantului" Articolul 11. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzac!iei, respectiv n baza pre!ului efectiv pltit sau de pltit [Art.11 denumirea modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) (1) 5a determinarea valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzac!iei, respectiv n baza pre!ului efectiv pltit sau de pltit, n valoarea tranzac!iei se includ urmtoarele componente n cazul n care nu au fost incluse anterior n valoarea mrfii% [Art.11 al.,1. modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) a) c'eltuielile pentru transportul mrfii la aeroport sau n alt loc de introducere a mrfii pe teritoriul vamal% * c'eltuielile aferente asigurrii& * costul transportului& * costul ncrcrii, descrcrii i transbordrii mrfii& b) c'eltuielile suportate de cumprtor% * comisioanele i primele pentru bro6eri, cu excep!ia comisioanelor pentru ac'izi!ionarea mrfii& * costul containerelor i/sau al altui ambala+ de folosin! repetat, dac, n corespundere cu (omenclatorul de mrfuri, acestea s nt considerate un tot ntreg cu marfa& * costul ambala+ului, inclusiv costul materialelor de ambala+ i al lucrrilor de ambalare& c) valoarea, calculat n mod corespunztor, a urmtoarelor mrfuri i servicii oferite, direct sau indirect, de cumprtor, n mod gratuit sau la pre! redus, n scopul utilizrii la producerea ori exportarea mrfii evaluate, n msura n care aceast valoare nu a fost inclus n pre!ul efectiv pltit sau de pltit% * materiale, componente, pr!i i alte elemente similare, ncorporate n marf& * instrumente, matri!e, forme i alte componente similare, utilizate la producerea mrfii& * materiale c'eltuite la producerea mrfii& * lucrri de inginerie, de dezvoltare, lucrri de art i design, planuri i sc'i!e, executate n afara !rii i necesare pentru producerea mrfii& d) redeven!ele i taxele pentru licen!e referitoare la mrfurile de evaluat, pe care cumprtorul este obligat s le ac'ite, direct sau indirect, ca o condi!ie a v nzrii mrfurilor de evaluat, n cazul n care aceste redeven!e i drepturi de licen! nu au fost incluse n pre!ul efectiv pltit sau de pltit& [Art.11 al.,1., lit.d. n redacia LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) e) partea din venitul de la orice rev nzare, transmitere sau utilizare ulterioar a mrfii, care ar reveni, direct sau indirect, v nztorului" (#) ?rice adaos la pre!ul efectiv pltit sau de pltit se efectueaz n conformitate cu prevederile prezentului articol, doar pe baz de date obiective i cuantificabile" (1) 5a determinarea valorii n vam a mrfii nu se admite nici un adaos la pre!ul efectiv pltit sau de pltit, cu excep!ia celor prevzute n prezentul articol"

(2) Metoda respectiv nu poate fi aplicat dac% a) exist restric!ii n privin!a drepturilor cumprtorului asupra mrfii evaluate, cu excep!ia restric!iilor% * stabilite de legisla!ie& * n privin!a regiunii geografice n care marfa poate fi rev ndut& * care nu influen!eaz esen!ial pre!ul mrfii& b) v nzarea mrfii i valoarea tranzac!iei depind de respectarea unor condi!ii a cror ac!iune nu poate fi luat n considerare& c) informa!ia folosit de declarant la anun!area valorii n vam a mrfii nu este veridic sau nu este confirmat prin acte& d) participan!ii la tranzac!ie s nt persoane interdependente, cu excep!ia cazurilor c nd interdependen!a lor nu influen!eaz valoarea tranzac!iei i aceasta este acceptat n scopuri vamale conform prevederilor alin"(3)" (3) a) 5a determinarea acceptabilit!ii valorii tranzac!iei n scopul aplicrii prevederilor alin" (2), interdependen!a cumprtorului i v nztorului, conform alin"(:), nu va constitui un motiv suficient pentru a considera valoarea tranzac!iei inacceptabil" )n acest caz, se examineaz circumstan!ele v nzrii i valoarea tranzac!iei se accept cu condi!ia ca interdependen!a s nu influen!eze pre!ul" Dac, !in nd cont de informa!iile furnizate de declarant sau ob!inute din alte surse, autoritatea vamal are motive s considere c interdependen!a a influen!at pre!ul, ea comunic motivele sale declarantului, d ndu*i acestuia posibilitatea de a argumenta valoarea tranzac!iei" 5a solicitarea declarantului, motivele se comunic n scris" b) )n cazul c nd participan!ii la tranzac!ie s nt persoane interdependente, valoarea tranzac!iei se accept i marfa se evalueaz conform prevederilor alin"(2), dac declarantul demonstreaz c o atare valoare este foarte asemntoare cu una dintre valorile nregistrate aproape n acelai moment sau n acelai moment, cum ar fi% * valoarea tranzac!iei cu mrfuri identice sau similare din aceeai !ar de export ntre persoane care nu s nt interdependente& * valoarea n vam a mrfurilor identice sau similare determinat conform prevederilor art"13& * valoarea n vam a mrfurilor identice sau similare determinat conform prevederilor art"1:" c) 5a aplicarea criteriilor men!ionate se va !ine cont de diferen!a la nivel de comer!, de cantitate, de componen!ii enumera!i n prezentul articol, de diferen!a de c'eltuieli n tranzac!iile identice dintre persoane care nu s nt interdependente i cele dintre persoane interdependente" d) -riteriile specificate la lit"b) se aplic la ini!iativa declarantului i numai n scop comparativ" (:) )n sensul prezentei legi, persoanele se consider interdependente dac% * una dintre ele face parte din consiliul directorilor sau din consiliul observatorilor celeilalte i viceversa& * s nt recunoscute legal ca asocia!i& * una dintre ele este patron, iar cealalt * salariat& * o persoan oarecare posed, exercit controlul sau de!ine, direct sau indirect, cel pu!in 3@ din ac!iunile cu drept de vot emise de ele& * una dintre ele exercit controlul, direct sau indirect, asupra celeilalte& * ambele s nt supuse controlului, direct sau indirect, de o ter! persoan& * mpreun exercit controlul, direct sau indirect, asupra unei ter!e persoane& * ambele s nt membri ai aceleiai familii" (9) Persoanele asociate n afaceri, n cazul n care una este agentul, distribuitorul sau concesionarul exclusiv (indiferent de denumirea folosit) al celeilalte, s nt considerate interdependente, n sensul prezentei legi, n cazul n care cad sub inciden!a prevederilor alin"(:)" (<) -'eltuielile suportate de cumprtor pentru serviciile de inspec!ie nainte de expedi!ie a mrfurilor de import nu se includ n valoarea n vam a mrfurilor importate" Articolul 12. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzac!iei cu marf identic

(1) 5a utilizarea acestei metode, drept baz se ia valoarea tranzac!iei cu marf identic" $e consider identice mrfurile care se aseamn n toate privin!ele cu marfa evaluat, inclusiv n ce privete% a) caracteristicile fizice& b) calitatea mrfii i reputa!ia ei pe pia!& c) !ara de origine& d) productorul" (#) Deosebirile neesen!iale de exterior nu pot constitui temei pentru includerea mrfurilor n categoria celor neidentice dac n celelalte privin!e aceste mrfuri corespund cerin!elor prevzute la alin"(1)" Articolul 1%. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzac!iei cu marf similar (1) 5a utilizarea acestei metode, drept baz se ia valoarea tranzac!iei cu mrf similar" $e consider similare mrfurile care, dei nu s nt identice, au caracteristici asemntoare i se constituie din componente asemntoare, fapt ce le permite s ndeplineasc aceleai func!ii ca i marfa evaluat i s fie intersc'imbabile din punct de vedere comercial" (#) 5a determinarea similitudinii mrfurilor, se iau n considerare urmtoarele caracteristici% a) calitatea, existen!a mrcii comerciale, reputa!ia pe pia!& b) !ara de origine& c) productorul" Articolul 1&. Principii suplimentare privind determinarea valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzac!iei cu marf identic sau similar (1) Marfa nu se consider identic sau similar cu cea evaluat dac% a) nu a fost produs n aceeai !ar cu marfa evaluat& b) lucrrile de proiectare, lucrrile experimentale de construc!ie, de amena+are estetic, designul, sc'i!ele i desenele te'nice ale ei au fost executate pe teritoriul Republicii Moldova" (#) Marfa fabricat de o alt persoan dec t productorul mrfii evaluate se consider identic ori similar cu cea evaluat numai n cazul n care nu exist mrfuri identice sau similare fabricate de productorul mrfii evaluate" (1) Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii tranzac!iei cu marf identic sau similar se aplic n cazul n care marfa identic sau similar% a) este v ndut pentru a fi introdus pe teritoriul Republicii Moldova& b) este introdus concomitent sau cu cel mult A7 de zile nainte de introducerea mrfii care urmeaz a fi evaluat& c) este introdus aproximativ n aceeai cantitate i/sau n aceleai condi!ii comerciale" Dac marfa identic sau similar a fost introdus n alt cantitate i/sau n alte condi!ii comerciale, declarantul trebuie s rectifice corespunztor valoarea n vam a mrfii anun!ate de el, !in nd cont de aceste deosebiri, i s confirme prin acte datele prezentate" (2) )n cazul n care c'eltuielile specificate la art"11 alin"(1) lit"a) s nt cuprinse n valoarea tranzac!iei, aceast valoare se a+usteaz lu nd n calcul diferen!a semnificativ, care poate exista ntre atare c'eltuieli aferente mrfurilor evaluate i mrfurilor identice sau similare, determinat de diferen!ele de distan! i de mi+loacele de transport" (3) )n cazul n care, la determinarea valorii n vam a mrfii, drept baz poate fi luat valoarea uneia din c teva tranzac!ii cu mrfuri identice sau similare, se aplic cea mai mic valoare a tranzac!iei" Articolul 1). Determinarea valorii n vam a mrfii prin metoda costului unitar (1) Dac marfa introdus pe teritoriul vamal (marfa de evaluat) este v ndut n !ara de import n starea n care a fost importat, valoarea n vam a acestei mrfi, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe pre!ul unitar corespunztor v nzrii acestei mrfi ori v nzrii mrfii identice sau similare acesteia n cele mai mari partide, concomitent sau aproape

concomitent cu importul mrfii de evaluat ctre persoane care nu s nt n rela!ii de interdependen! cu v nztorul, i cu condi!ia deducerii% a) comisioanelor pltite ordinar sau convenite ori a mar+ei aplicate, n mod obinuit, beneficiilor i c'eltuielilor generale aferente v nzrilor de mrfuri de aceeai clas sau de acelai tip& b) c'eltuielilor obinuite de transport i de asigurare, precum i c'eltuielilor conexe suportate pe teritoriul Republicii Moldova& [Art.14 al.,1., lit.c. a5ro(at prin LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) d) impozitelor i taxelor pasibile de plat n legtur cu importul sau v nzarea mrfurilor" (#) Dac nici marfa introdus pe teritoriul vamal (marfa de evaluat), nici marfa identic sau similar nu este v ndut la momentul sau aproape la momentul introducerii mrfii de evaluat, valoarea n vam se va baza, n cazul n care alin"(1) nu prevede altfel, pe pre!ul unitar la care aceste mrfuri se v nd n starea n care au fost introduse pe teritoriul vamal la data ulterioar cea mai apropiat momentului introducerii mrfii de evaluat, ns nu mai t rziu de A7 de zile de la aceast dat" (1) Dac nici marfa introdus pe teritoriul vamal (marfa de evaluat), nici marfa identic sau similar nu este v ndut n starea n care au fost importate, la solicitarea declarantului, valoarea n vam se va baza pe pre!ul unitar la care cea mai mare partid de mrfuri introduse, dup prelucrarea ulterioar, a fost v ndut ctre persoane care nu s nt n rela!ii de interdependen! cu v nztorul, fc ndu*se, totodat, a+ustrile datorate valorii adugate aferente prelucrrii i deducerile prevzute la alin"(1)" Articolul 1*. Metoda determinrii valorii n vam a mrfii n baza valorii calculate (1) 4aloarea n vam a mrfii, conform prevederilor prezentului articol, se va baza pe valoarea calculat a acesteia, incluz nd% a) valoarea sau pre!ul materialelor i opera!iunilor de fabricare sau ale altor lucrri pentru producerea mrfii& b) volumul beneficiilor i c'eltuielilor generale, egal celui inclus de obicei n cuantumul v nzrilor de mrfuri de aceeai clas sau de acelai tip cu marfa de evaluat, fabricate de productori, cu destina!ia !rii de import& c) orice c'eltuieli prevzute la art"11 alin"(1) lit"a)" (#) 8utoritatea vamal nu este n drept s cear sau s oblige o persoan nerezident s prezinte spre verificare documentele de eviden! sau s permit accesul la ele n scopul de a determina valoarea calculat a mrfii" 0otodat, informa!ia comunicat de productorul mrfii n scopul determinrii valorii n vam a acesteia, conform prevederilor prezentului articol, poate fi verificat n alt !ar de autoritatea vamal, cu acordul productorului i cu condi!ia preavizrii guvernului !rii n cauz i neopunerii acestuia cercetrilor" Articolul 1+. Metoda de rezerv (1) )n cazul n care valoarea n vam a mrfii nu poate fi determinat prin aplicarea metodelor specificate la art" 11, 1#, 11, 13 i 1:, aceasta se determin pe baza datelor disponibile pe teritoriul vamal, prin mi+loace rezonabile compatibile cu principiile i dispozi!iile generale ale art" 4;; din 8cordul .eneral pentru 0arife i -omer! (.800) i ale acordului de punere n aplicare a art" 4;; din acordul men!ionat" [Art.1& al.,1. n redacia LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.1& al.,2. a5ro(at prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) (1) 5a determinarea valorii n vam a mrfii prin metoda de rezerv, drept baz nu pot fi luate% a) pre!ul de v nzare n Republica Moldova al mrfurilor produse pe teritoriul Republicii Moldova& [Art.1& al.,3., lit.a. n redacia LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) b) pre!ul mrfii pe pia!a intern a !arii exportatoare&

c) pre!ul mrfii stabilit arbitrar sau pre!ul fictiv& d) sistemul care prevede aplicarea, n scopuri vamale, a celei mai mari valori a mrfii din dou posibile& e) costul de produc!ie al mrfii, altul dec t valoarea calculat a mrfurilor identice sau similare, determinat conform prevederilor art"1: lit"a)& f) valoarea mrfii comercializate pentru export n alt !ar dec t !ara importatoare& g) valoarea n vam a mrfii minimal" Articolul 1+1. 4aloarea mrfurilor de export 4aloarea mrfurilor de export se determin n baza valorii contractuale a acestora, lu ndu*se n considerare c'eltuielile legate de transportul p n la frontier" [Art.1&1 n redacia LP2&4 din 14.11.13, !221#223$13.12.13 art.%"1) Capitolul V DETERMINAREA RII DE ORIGINE A M R(II Articolul 1,. $copul i modul de determinare a !rii de origine a mrfii (1) Bara de origine a mrfii se determin n scopul efecturii unor msuri tarifare i netarifare orientate spre reglementarea introducerii mrfurilor pe teritoriul vamal i scoaterii acestora de pe acest teritoriu" (#) Modul de determinare a !rii de origine a mrfii se stabilete de ctre .uvern n baza prevederilor prezentei legi i a acordurilor interna!ionale la care Republica Moldova este parte" Articolul 1-. Bara de origine a mrfii (1) Drept !ar de origine a mrfii se consider !ara n care ea a fost ob!inut integral sau a fost supus unei prelucrri suficiente conform criteriilor stabilite de prezenta lege i de acordurile interna!ionale la care Republica Moldova este parte" [Art.12 al.,1. modificat prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) (#) Drept !ar de origine a mrfii pot fi considerate i un grup de !ri, o uniune vamal de !ri, o parte a !rii, n cazul n care este necesar de a le eviden!ia n scopul determinrii originii mrfii" (1) 5a stabilirea criteriilor de determinare a !rii de origine a mrfii, preferin! se acord criteriilor stipulate n acordurile de comer! liber ratificate de Republica Moldova" )n celelalte cazuri se aplic prevederile legisla!iei na!ionale" Articolul 2.. Marfa ob!inut integral n !ara respectiv Drept mrfuri ob!inute integral n !ara respectiv se consider% a) zcmintele minerale i alte substan!e naturale extrase din solul !rii respective sau de pe fundul apelor ei teritoriale& b) plantele i produsele vegetale crescute sau recoltate n !ara respectiv& c) animalele vii nscute i crescute n !ara respectiv& d) produsele ob!inute de la animale vii crescute n !ara respectiv& e) produsele ob!inute din v natul i pescuitul practicate pe teritoriul !rii respective& f) produsele rezultate din pescuitul maritim i alte produse extrase din mare dincolo de apele teritoriale ale !rii respective de vasele acesteia sau de cele nc'iriate de ea& g) produsele fabricate la bordul navelor prelucrtoare ale !rii respective, n exclusivitate din produsele men!ionate la lit" f)& ') deeurile i rebuturile provenite din opera!iuni de producere i prelucrare desfurate n !ara respectiv& i) articolele uzate colectate n !ara respectiv care pot fi folosite numai pentru recuperarea materiilor prime& +) produsele fabricate n !ar exclusiv din produsele specificate la lit" a),i)" [Art.2" n redacia LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) Articolul 21. -riteriile prelucrrii suficiente a mrfii (2) $e consider c nu corespund criteriilor prelucrrii suficiente a mrfii% a) opera!iunile de asigurare a pstrrii produselor n stare bun n timpul transportului i

depozitrii& b) opera!iunile de desfacere i asamblare a ambala+elor& c) splarea, cur!area, nlturarea prafului, acoperirea cu oxid, cu ulei, cu vopsea sau cu alte materiale de acoperire& d) clcarea sau presarea textilelor& e) opera!iunile simple de vopsire sau lustruire& f) decorticarea, albirea par!ial sau total, lefuirea i lustruirea cerealelor i a orezului& g) opera!iunile de mcinare, colorare a za'rului sau de formare a buc!ilor de za'r& ') co+irea, scoaterea s mburilor i dezg'iocarea fructelor, a nucilor i a legumelor& i) ascu!irea, simpla mcinare sau simpla tiere& +) cernerea, ciuruirea, sortarea, clasificarea, trierea, asortarea (inclusiv formarea seturilor de articole)& 6) simpla mbuteliere, punerea n borcane, flacoane, saci, lzi, cutii, fixarea pe plci sau carton i alte opera!iuni simple de mpac'etare& l) aplicarea sau imprimarea mrcilor, a etic'etelor, a logotipurilor i a altor semne similare distinctive pe produse sau pe ambala+ele acestora& m) amestecarea simpl a produselor, c'iar de diferite tipuri, atunci c nd unul sau mai mul!i compui ai amestecului nu ndeplinesc condi!iile stabilite pentru a putea fi considera!i originari& n) simpla asamblare a pr!ilor de articole pentru constituirea unui articol complet sau dezasamblarea produselor n pr!i& o) sacrificarea animalelor& p) combina!ia din dou sau mai multe opera!iuni specificate la lit" a),o)" [Art.21 al.,4. n redacia LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) (3) Produsul care ntrunete criteriul de prelucrare suficient prevzut la alin" (1) exclusiv prin efectuarea opera!iunilor enumerate la alin" (2) nu va fi considerat ca fiind originar din !ara n care aceste opera!iuni au avut loc" [Art.21 al.,4. n redacia LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) Articolul 22. Determinarea !rii de origine a mrfii la livrarea acesteia n loturi (1) 5a cererea declarantului, trebuie s fie considerat o singur marf, marfa n stare demontat sau incomplet, livrat n mai multe loturi, n cazul n care, din motive de produc!ie sau de transportare, este imposibil de a o expedia ntr*un singur lot, precum i marfa divizat n loturi din greeal" (#) -ondi!iile de aplicare a prevederilor alin" (1) s nt% a) ntiin!area prealabil a autorit!ii vamale despre divizarea mrfii n loturi, indic ndu*se cauzele acestei divizri i specific ndu*se fiecare lot prin indicarea codului de clasificare a mrfii conform (omenclatorului de mrfuri i a datelor despre valoarea ei i !ara de origine& b) confirmarea prin acte a incorectitudinii divizrii mrfi n c teva partide& c) livrarea tuturor loturilor de mrfuri dintr*o !ar de ctre un singur exportator& d) introducerea tuturor loturilor de mrfuri prin unul i acelai punct vamal& e) livrarea tuturor loturilor de mrfuri n termen de cel mult ase luni de la data acceptrii de ctre autoritatea vamal a declara!iei vamale sau de la data expirrii termenului de prezentare a acesteia referitor la primul lot" Articolul 2%. -onfirmarea originii mrfii (1) Pentru confirmarea originii mrfii, autoritatea vamal este n drept s*i solicite declarantului certificatul de origine a mrfii" (#) 5a introducerea mrfii pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei se prezint n mod obligatoriu dac% a) !ara de origine a mrfii beneficiaz din partea Republicii Moldova de un regim preferen!ial la tariful vamal& b) importul mrfurilor din !ara respectiv se reglementeaz prin restric!ii cantitative sau alte msuri de reglementare a activit!ii comerciale externe&

c) acest lucru este prevzut de legisla!ia n domeniul protec!iei mediului ncon+urtor, ocrotirii snt!ii, protec!iei drepturilor consumatorilor, asigurrii ordinii publice, securit!ii statului i n alte domenii de importan! vital, precum i de acordurile interna!ionale la care Republica Moldova este parte& d) documentele prezentate pentru perfectare vamal nu con!in date cu privire la originea mrfii sau autoritatea vamal are temei s presupun c datele declarate cu privire la originea mrfurilor s nt neautentice" (1) 5a scoaterea mrfii de pe teritoriul vamal, certificatul de origine a ei, n cazurile n care acesta este necesar conform contractelor respective, conform regulilor !rii importatoare sau acordurilor interna!ionale la care Republica Moldova este parte, se elibereaz de organele abilitate" (2) 5a certificarea originii mrfii exportate, organul vamal este n drept s solicite de la agentul economic documentele necesare, inclusiv privind expertiza, care +ustific i demonstreaz originea mrfii i s efectueze, dup caz, expertiza originii mrfii" 8gentul economic poart responsabilitate deplin pentru informa!ia prezentat" Articolul 2&. -ertificatul de origine a mrfii (1) -ertificatul de origine a mrfii trebuie s confirme univoc originea acesteia din !ara respectiv i s con!in% a) declara!ia exportatorului care confirm c marfa corespunde cerin!elor specificate la art"#7& b) adeverin!a din partea organului competent din !ara exportatoare ce a eliberat certificatul care confirm autenticitatea datelor din certificat" (#) -ertificatul de origine a mrfii se prezint mpreun cu declara!ia vamal i cu alte documente care urmeaz s fie perfectate de ctre autoritatea vamal" )n caz de pierdere a certificatului, se prezint duplicatul autentificat oficial al acestuia" (1) )n cazul n care se pune la ndoial autenticitatea certificatului de origine a mrfii sau a datelor ce se con!in n el, autoritatea vamal este n drept s se adreseze organelor care au eliberat certificatul sau organiza!iilor specializate ale !rii men!ionate ca !ar de origine a mrfii pentru a ob!ine date suplimentare sau precizri" (2) )n cazurile prevzute de prezenta lege, originea mrfii se consider stabilit numai n cazul n care se prezint certificatul de origine a mrfii, perfectat n modul cuvenit, i date suplimentare ori precizri" [Art.24 al.,4. modificat prin LP1"3#/01 din 13."4."%, !11&#112$"4."&."% art.442) Articolul 2). Dispozi!ii suplimentare privind determinarea !rii de origine a mrfii (1) 5a mrfurile provenite din !rile cu care Republica Moldova a nc'eiat acorduri privind acordarea clauzei na!iunii celei mai favorizate, poate fi aplicat (restabilit) regimul preferen!ial la tariful vamal n cazul prezentrii certificatului de origine a lor cel t rziu la expirarea unui an de la data perfectrii actelor vamale" (#) 5a determinarea !rii de origine a mrfii, nu se ia n considerare originea resurselor energetice, a mainilor, utila+ului i instrumentelor folosite la fabricarea ei" (1) Particularit!ile determinrii !rii de origine a mrfurilor introduse pe teritoriul vamal din ter!e !ri se stabilesc de ctre .uvern" [Art.24 al.,3. modificat prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) (2) 5a cererea declarantului sau a oricrei persoane interesate, informa!ia privind !ara de origine sau originea preferen!ial a mrfii se va furniza c t mai cur nd posibil, dar nu mai t rziu dec t peste 137 de zile de la data solicitrii evalurii, cu condi!ia c autorit!ilor corespunztoare le*au fost comunicate toate informa!iile necesare" $olicitrile men!ionate pot fi acceptate p n la i dup punerea n v nzare a mrfii respective" Datele stabilite privind !ara de origine s nt valabile n decurs de 1 ani, sub rezerva ca faptele pe care se bazeaz i condi!iile n care au fost ob!inute s rm n comparabile" Articolul 2*. )ntemeierea refuzului de trecere a mrfii

peste frontiera vamal (1) 8utoritatea vamal este n drept s resping cererea de trecere a mrfii peste frontiera vamal doar n cazul n care dispune de argumente temeinice c aceast marf este originar din !ara ale crei mrfuri nu pot fi autorizate pentru trecerea frontierei vamale n conformitate cu legisla!ia sau cu acordurile interna!ionale la care Republica Moldova este parte" (#) (eprezentarea certificatului de origine a mrfii, perfectat n modul cuvenit, sau a datelor suplimentare ori a precizrilor n privin!a originii mrfii nu poate constitui temei pentru refuzul trecerii mrfii peste frontiera vamal" (1) Mrfurile a cror origine nu este stabilit cu exactitate pot fi trecute peste frontiera vamal doar cu condi!ia ac'itrii taxei vamale la cotele maxime ale tarifului vamal" Capitolul VI (ACILIT I TARI(ARE Articolul 2+. >acilit!i tarifare (1) Prin facilit!i tarifare se sub n!eleg facilit!ile acordate de ctre !ar, n condi!ii de reciprocitate sau unilateral, pentru mrfurile trecute peste frontiera vamal a acestei !ri sub form de stabilire a unor cote tarifare pentru importul sau exportul preferen!ial de mrfuri, de reducere a taxei vamale, de scutire de tax, de restituire a taxei pltite anterior" (#) >acilit!ile tarifare se stabilesc prin prezenta lege i nu pot avea caracter individual, cu excep!ia cazurilor prevzute la art"#<" (1) >acilit!ile tarifare se acord n modul prevzut de legisla!ie i de acordurile interna!ionale la care Republica Moldova este parte" Articolul 2,. $cutirea de taxa vamal $ nt scutite de taxa vamal% a) mi+loacele de transport folosite la transporturi interna!ionale de pasageri i de baga+e, de mrfuri, precum i obiectele de aprovizionare te'nico*material, ec'ipamentul, combustibilul, alimentele, necesare pentru exploatarea acestor mi+loace de transport n cursul deplasrii sau procurate n strintate n legtur cu lic'idarea defec!iunilor, n suma stabilit de actele legislative corespunztoare& b) mrfurile de uz oficial introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal de ctre cet!eni strini, n conformitate cu legisla!ia, precum i cu acordurile interna!ionale la care Republica Moldova este parte& c) moneda na!ional, valuta strin (cu excep!ia celei folosite n scopuri numismatice), precum i ' rtiile de valoare, n conformitate cu legisla!ia& [Art.2% lit.c. modificat prinLP33 din "3."4.12, !22#1"2$24."4.12 art.33") d) mrfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de a+utor umanitar, destina!ia lor fiind confirmat de organul abilitat& e) mrfurile introduse pe sau scoase de pe teritoriul vamal n calitate de a+utor cu titlu gratuit (dona!ii) sau n scopuri filantropice pe linia statului, destina!ia lor fiind confirmat de organul abilitat& f) mrfurile introduse provizoriu pe sau scoase provizoriu de pe teritoriul vamal sub supraveg'ere vamal n cadrul destina!iilor vamale respective& g) mrfurile plasate sub regimurile vamale de tranzit i antrepozit vamal i sub destina!iile vamale de distrugere i abandon n folosul statului& ') mrfurile de uz sau consum personal, importate de ctre persoanele fizice, a cror valoare sau cantitate nu depete limita stabilit de legisla!ia n vigoare" )n cazul n care valoarea n vam a mrfurilor depete limita neimpozabil de 177 euro, taxa vamal se va calcula pornind de la valoarea mrfurilor n vam, iar limita neimpozabil men!ionat nu micoreaz valoarea impozabil a acesteia"& [Art.2% lit.6. modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.2% lit.6. modificat prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12)

i) mrfurile auto'tone anterior exportate i reintroduse, n termen de 1 ani, n aceeai stare i produsele compensatoare dup perfec!ionarea pasiv conform reglementrilor vamale& +) produc!ia de carte i publica!iile periodice (cu excep!ia celor cu caracter publicitar i erotic) de la pozi!iile tarifare 2A71, 2A7#, 2A71 77 777, 2A72 77 777 i 2A73, materialele didactice pentru institu!iile precolare, de nv!m nt i curative& [Art.2% lit.7. modificat prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare "1."1.13) [Art.2% lit.7. n redacia LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) 6) mrfurile plasate i comercializate n magazinele dutC*free& [Art.2% lit.8. n redacia LP1&1#/01 din 12."&."&, !112#113$"3."%."& art.41") l) mrfurile (serviciile) introduse n zona economic liber de pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova, din afara teritoriului vamal al Republicii Moldova, de pe teritoriul altor zone economice libere, mrfurile (serviciile) exportate n afara teritoriului vamal al Republicii Moldova i n alte zone economice libere, precum i mrfurile auto'tone din zona economic liber introduse pe restul teritoriului vamal al Republicii Moldova& [Art.2% lit.l. modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.2% lit.l. n redacia LP3"& din 23.12.12, !23$"4."2.13 art.24) [Art.2% lit.l. modificat prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare 14."2.12) [Art.2% lit.l. modificat prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) [Art.2% lit.l1. a5ro(at prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) [Art.2% lit.l1. introdus prin LP 144#/01 din 22."3."&, ! 24#2&$13."3."& art.424) m) mrfurile plasate n regimul vamal de perfec!ionare activ, except nd mrfurile supuse accizelor, carnea de bovine, proaspt sau refrigerat (pozi!ia tarifar 7#71), carnea de bovine congelat (pozi!ia tarifar 7#7#), carnea de porcine, proaspt, refrigerat sau congelat (pozi!ia tarifar 7#71), carnea de ovine sau caprine, proaspt, refrigerat sau congelat (pozi!ia tarifar 7#72), organele comestibile de bovine, porcine, ovine, caprine, cai, mgari, cat ri, asini, proaspete, refrigerate sau congelate (pozi!ia tarifar 7#7:), carnea i organele comestibile ale psrilor de la pozi!ia tarifar 7173, proaspete, refrigerate sau congelate (pozi!ia tarifar 7#79), slnin fr carne slab, grsimea de porc i de pasre, netopit, nici altfel extras, proaspt, refrigerat, congelat, srat sau n saramur, uscat sau afumat (pozi!ia tarifar 7#7A 77), laptele i sm nt na din lapte, concentrate sau cu adaos de za'r sau al!i ndulcitori (edulcoran!i) (pozi!ia tarifar 727#), feculele de cartofi (pozi!ia tarifar 117< 11 777), grsimile de animale din specia bovin, ovin sau caprin, altele dec t cele de la pozi!ia tarifar 1371 (pozi!ia tarifar 137# 77) i za'rul brut din trestie de za'r (pozi!ia tarifar 1971 11)"0axa vamal ac'itat pentru mrfurile plasate n regim vamal de perfec!ionare activ, la care se aplic taxa vamal, se restituie, n modul stabilit de $erviciul 4amal, ntr*un termen ce nu va depi 17 zile& n) mrfurile importate pe teritoriul Republicii Moldova din contul mprumuturilor i granturilor acordate .uvernului sau acordate cu garan!ie de stat, din contul mprumuturilor acordate de organismele financiare interna!ionale (inclusiv din cota*parte a .uvernului), destinate realizrii proiectelor respective, precum i din contul granturilor acordate institu!iilor finan!ate de la buget, conform listei aprobate de .uvern& 1 n ) mrfurile (serviciile) importate pe teritoriul !rii destinate proiectelor de asisten! financiar, oferite de ctre >ondul .lobal pentru -ombaterea D;4/$;D8, 0uberculozei i Malariei (.>80M) n baza 8cordului de grant nr" M?5*<7A*.73*0 i 8cordului de grant nr" M?5*<7A*.7:*D, implementate de -entrul pentru Politici i 8nalize n $ntate (-entrul P8$) [Art.2% lit.n1. introdus prin LP112 din "4."3.1", !11"#113$"2."&.1" art.33&) n#) mrfurile (serviciile) importate pe teritoriul !rii, destinate proiectului EReabilitarea sistemului de tratare a apelor reziduale din (isporeniF, oferite de ctre 8gen!ia de Dezvoltare

-e' n baza Memorandumului nc'eiat ntre 8gen!ia de Dezvoltare -e' i Primria oraului (isporeni, semnat la #< aprilie #717 la -'iinu, implementat de ctre Primria oraului (isporeni i 8socia!ia E$duzeni (isporeniF, care este compus din E-entrum inovaci a rozvo+e o"s" (-;R o"s")F, E0opol Gater s"r"o"F i E4D$ Hubice6 s"r"o"F& [Art.2% lit.n2. introdus prin LP212 din 2&.1".11, !12&#2"2$1%.11.11 art.4&4) n1) mrfurile destinate proiectelor de asisten! te'nic realizate pe teritoriul !rii de ctre organiza!iile interna!ionale i !rile donatoare, n conformitate cu tratatele interna!ionale la care Republica Moldova este parte& [Art.2% lit.n3. introdus prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) o) utila+ul, ec'ipamentul i atributele de gratifica!ie primite ca dona!ii de -omitetul (a!ional ?limpic i de federa!iile sportive na!ionale de profil de la -omitetul ;nterna!ional ?limpic, de la federa!iile sportive europene i interna!ionale de profil pentru pregtirea sportivilor de performan! i promovarea micrii olimpice, fr drept de comercializare a acestui utila+, ec'ipament i atribute de gratifica!ie& p) timbrele de acciz importate i destinate marcrii mrfurilor supuse accizelor& [Art.2% lit.(. a5ro(at prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare "1."1.13) [Art.2% lit.9. modificat prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) I1) mrfurile introduse n Republica Moldova de ctre persoane +uridice n scopuri necomerciale i plasate sub regimul vamal de import, a cror valoare n vam nu depete 177 de euro& [Art.2% lit.91. introdus prin LP32 din 3"."3.12, !34$"3."4.12 art.214) I#) activele materiale pe termen lung utilizate nemi+locit la fabricarea produselor, prestarea serviciilor i/sau executarea lucrrilor, destinate includerii n capitalul statutar (social) n modul i n termenele prevzute de legisla!ie" Modul de aplicare a facilit!ilor fiscale respective se stabilete printr*un regulament aprobat de .uvern" 5a active materiale pe termen lung utilizate nemi+locit la fabricarea produselor, la prestarea serviciilor i/sau executarea lucrrilor se atribuie activele a cror uzur se raporteaz la costul produselor fabricate, serviciilor prestate i/sau lucrrilor executate" Pentru a beneficia de facilitatea fiscal dat, aceste active materiale pe termen lung nu pot fi comercializate, transmise n arend, loca!iune, uzufruct, leasing opera!ional sau financiar pe parcursul a 1 ani din data validrii declara!iei vamale respective sau eliberrii facturii fiscale" )n cazul n care aceste active materiale pe termen lung se comercializeaz, se transmit n arend, loca!iune, uzufruct, leasing opera!ional sau financiar p n la expirarea a 1 ani din data validrii declara!iei vamale respective sau eliberrii facturii fiscale, taxa vamal se va calcula i se va ac'ita conform legisla!iei n vigoare& [Art.2% lit.92. introdus prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.2% lit.r. a5ro(at prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) s) mrfurile importate cu scopul efecturii investi!iilor capitale n cadrul i n condi!iile 8cordului de investi!ii =-u privire la Portul ;nterna!ional 5iber =.iurgiuleti==& t) produsele petroliere importate n cadrul i n condi!iile 8cordului de investi!ii =-u privire la Portul ;nterna!ional 5iber =.iurgiuleti=, destinate comercializrii prin unit!ile de comercializare a produselor petroliere stabilite n acordul men!ionat& 1 t ) mrfurile, utila+ele, ec'ipamentele, mobilierul, destinate repara!iei cldirii Parlamentului de pe bulevardul Jtefan cel Mare i $f nt nr" 173, municipiul -'iinu, pentru anii #711,#712& [Art.2% lit.t1. introdus prin LP213 din 12."&.13, !142#13"$23."&.13 art.4"%) [Art.2% lit.u. a5ro(at prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12)

v) bunurile mobile a cror valoare depete :777 de lei i a cror durat de func!ionare este mai mare de un an, importate de ctre ntreprinderile ce desfoar activitatea de leasing, n scopul onorrii obliga!iilor contractuale ale acestora, rezultate din contractele de leasing nc'eiate cu persoane fizice sau +uridice din Republica Moldova" [Art.2% lit.v. modificat prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare 14."2.12) K) importul grupurilor electrogene pentru energia eolian de la pozi!ia tarifar ex"<37# 11 777 cu capacitatea generatorului electric mai mare de 1 MG, n perioada de p n la 11 decembrie #713" [Art.2% lit.:. introdus prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) x) mrfurile consumabile importate de for!a militar strin care desfoar aplica!ii militare temporare, destinate uzului sau consumului exclusiv al for!ei militare i al componentei civile" 5ista mrfurilor consumabile se aprob de ctre Ministerul 8prrii al Republicii Moldova& [Art.2% lit.*. introdus prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) C) mrfurile importate clasificate la pozi!ia tarifar <32< 17" [Art.2% lit.-. introdus prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) Articolul 2,1. Prelungirea termenului de plat a taxei vamale (1) 5a solicitarea importatorilor agen!i economici productori, n condi!iile art" 1#: i art" 1#91 din -odul vamal, se prelungete termenul de plat a taxei vamale, pentru perioada ciclului de producere, dar nu mai mult de 1<7 de zile, la materia prim, cu excep!ia mrfurilor men!ionate n anexa nr" 3 la prezenta lege, la materialele, accesoriile, ambala+ul primar i articolele de completare importate, care se utilizeaz la fabricarea n exclusivitate a mrfurilor destinate exportului, n modul stabilit de .uvern" (#) Materia prim, materialele, accesoriile, ambala+ul primar i articolele de completare importate specificate la alin" (1) s nt considerate ca fiind puse condi!ionat n circula!ie i aflate sub supraveg'ere vamal n condi!iile art" 13 din -odul vamal, iar mrfurile destinate exportului urmeaz a fi scoase obligatoriu de pe teritoriul !rii n decurs de 1<7 de zile de la data declarrii importului materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambala+ului primar i articolelor de completare folosite la fabricarea acestora" (1) Dac, p n la expirarea termenului specificat la alin" (1), a avut loc exportul mrfurilor ob!inute din prelucrarea materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambala+ului primar i articolelor de completare importate pentru care s*a prelungit termenul de plat a taxei vamale, plata taxei vamale nu se efectueaz" Prin decizii de regularizare, $erviciul 4amal efectueaz procedura anulrii sumelor taxei vamale calculate anterior la importul materiei prime, materialelor, accesoriilor, ambala+ului primar i articolelor de completare importate" (2) Modul de prelungire a termenului de plat a taxei vamale se stabilete printr*un regulament aprobat de .uvern" (3) )n cazul punerii n liber circula!ie pe pia!a intern a mrfurilor destinate exportului sau n cazul nclcrii termenului de scoatere a lor de pe teritoriul !rii, organele vamale calculeaz i ncaseaz taxa vamal conform art" 1#: din -odul vamal, cu aplicarea sanc!iunilor respective i a altor msuri de executare silit a obliga!iei vamale prevzute de legisla!ia n vigoare" [Art.2%1 introdus prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) Capitolul VII MOD!L DE RESTIT!IRE A S!MELOR TAXELOR VAMALE PL TITE 'N PL!S Articolul 2-. Modul de restituire a sumelor taxelor vamale pltite n plus

(1) $umele taxelor vamale pltite n plus la buget, ca rezultat al comiterii unor erori de calcul, al efecturii pl!ilor anticipate n mrimi ce depesc cele necesare sau ca rezultat al anulrii pl!ilor dup modificarea declara!iei vamale, se restituie pltitorului sau se trec n contul altor pl!i vamale i fiscale dac nu a trecut mai mult de un an de la data suprapl!ii" [Art.22 al.,1. modificat prinLP33 din "3."4.12, !22#1"2$24."4.12 art.33") [Art.22 al.,2. a5ro(at prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.22 al.,2. modificat prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare 14."2.12) [Art.22 al.,3. a5ro(at prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.22 al.,3. n redacia LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare 14."2.12) (2) Restituirea taxei vamale se efectueaz n contul stingerii datoriilor agen!ilor economici (sau ale creditorilor lor) fa! de bugetul public na!ional, iar n caz contrar, la cererea agentului economic, n contul viitoarelor obliga!ii ale acestora fa! de bugetul public na!ional sau la contul bancar al agentului economic" Restituirea se face n modul stabilit de .uvern, ntr*un termen ce nu depete 17 de zile" [Art.22 al.,4. modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.22 al.,4. n redacia LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare 14."2.12) [Art.22 al.,4. modificat prinLP33 din "3."4.12, !22#1"2$24."4.12 art.33") (3) 0axa ncasat pentru efectuarea procedurilor vamale nu se restituie" [Art.22 al.,4. introdus prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Art.22 al.,4. a5ro(at prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare 14."2.12) Capitolul VIII R SP!NDEREA PENTR! 'NC LCAREA PREZENTEI LEGI Articolul %.. Rspunderea pentru nclcarea prezentei legi Persoanele care ncalc prezenta lege poart rspundere n conformitate cu legisla!ia" Capitolul IX ACORD!RILE INTERNAIONALE Articolul %1. 8cordurile interna!ionale )n cazul n care acordul interna!ional la care Republica Moldova este parte stabilete alte norme dec t cele prevzute de prezenta lege, se aplic normele acordului interna!ional" Capitolul X APLICAREA PREVEDERILOR !NOR ARTICOLE Articolul %2. 8plicarea prevederilor unor articole Prevederile unor articole se aplic !in nd cont de notele interpretative expuse n anexa nr"2" [Art.32 modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) Capitolul XI DISPOZIII (INALE $I TRANZITORII Articolul %% Prezenta lege intr n vigoare la data publicrii" Articolul %& .uvernul, n termen de : luni% va aduce actele sale normative n concordan! cu prezenta lege&

va prezenta Parlamentului propuneri pentru% * aducerea legisla!iei n vigoare n concordan! cu prezenta lege& * elaborarea actelor normative care s asigure realizarea prezentei legi" PRE$EDINTELE PARLAMENT!L!I Nr. 1%,.0XIII. C1i2i34u" 2. Du/itru MOPAN 3oi5/6ri5 1--+.

anexa nr"1 [Ane*a nr.1 modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) [Ane*a nr.1 modificat prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare "1."1.13) [Ane*a nr.1 modificat prin LP44 din 22."3.12, !&2#&4$13."4.12 art.233) [Ane*a nr.1 modificat prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) [Ane*a nr.1 modificat prin LP3"1#/01 din 24.12."%, !12#14$2&."1."% art.32) [Ane*a nr.1 modificat prin LP1&&#/01 din 1"."&."%, !134#13&$24."&."% art.442) [Ane*a nr.1 n redacia LP11"#/01 din 13."4."%, !1"&#1"2$2"."3."% art.421) [Ane*a nr.1 modificat prin LP3"3#/01 din 2&.12."&, !13$12."1."% art.42) [Ane*a nr.1 modificat prin LP1%3#/01 din 23."&."&, !112#113$"3."%."& art.41%) anexa
[Ane*a nr.2 modificat prin LP324 din 23.12.13,

nr"#
!32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14)

[Ane*a nr.2 modificat prin LP213 din 12."&.13, !142#13"$23."&.13 art.4"%) [Ane*a nr.2 modificat prin LP1&% din 11."&.12, !12"#122$14."2.12 art.344' n vi(oare 14."2.12) [Ane*a nr.2 modificat prin LP33 din "3."4.12, !22#1"2$24."4.12 art.33") [Ane*a nr.2 modificat prin LP23& din 23.12.11, !13#14$13."1.12 art.32' n vi(oare 13."1.12) [Ane*a nr.2 modificat prin LP212 din 2&.1".11, !12&#2"2$1%.11.11 art.4&4) [Ane*a nr.2 modificat prin LP132 din 22."&.11, !1&"#1&4$14.1".11 art.42%) [Ane*a nr.2 modificat prin LP%" din 21."4.11, !32$23."4.11 art.1&&) [Ane*a nr.2 modificat prin LP114 din 1&."3.1", !121#123$13."&.1" art.3&%) [Ane*a nr.2 modificat prin LP112 din "4."3.1", !11"#113$"2."&.1" art.33&) [Ane*a nr.2 modificat prin LP2%"#/01 din 14.12."&, !24#23$3"."4."% art.342) [Ane*a nr.3 a5ro(at prin LP324 din 23.12.13, "1."1.14) !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare

8nexa nr"2 la 5egea cu privire la tariful vamal Not5 i3t5rpr5tati75 la u35l5 articol5 8i3 L595a cu pri7ir5 la tari:ul 7a/al I. Not4 9535ral4 Co3;5cuti7itat5a aplic4rii /5to85lor 85 85t5r/i3ar5 a 7alorii <3 7a/4 a /4r:ii 1" 5a art"11*19 se stabilete modul de determinare a valorii n vam a mrfii prin aplicarea prevederilor prezentei legi" Metodele de evaluare s nt expuse n ordinea n care s nt aplicabile" #" )n cazul n care valoarea n vam a mrfii nu poate fi determinat prin aplicarea prevederilor art"11, se va apela succesiv la prevederile articolelor urmtoare, p n se va gsi metoda care va permite acest lucru" )n cazul n care valoarea n vam nu poate fi determinat prin aplicarea

prevederilor unui anumit articol, se va recurge la prevederile articolului care urmeaz imediat dup acesta, n ordinea de aplicare, excep!ie fc nd prevederile art"12" 1" Dac declarantul nu cere ca ordinea art"13 i 1: s fie inversat, se va respecta ordinea obinuit de aplicare a metodelor de evaluare" Dac, ns, la inversarea ordinei se dovedete c valoarea n vam nu poate fi determinat prin aplicarea prevederilor art"1:, ea se va determina, dac este posibil, prin aplicarea prevederilor art"13" 2" )n cazul n care valoarea n vam nu poate fi determinat prin aplicarea prevederilor art"11* 1:, se vor aplica prevederile art"19" Aplicar5a pri3cipiilor 85 co3ta6ilitat5 9535ral a8/i;5 1" (o!iunea =principii de contabilitate general admise= nseamn norme stabilite prin consens sau norme general acceptate ntr*o anumit !ar la un moment dat, norme ce determin care s nt resursele i obliga!iunile economice ce trebuie nregistrate n calitate de active sau pasive, care dintre sc'imbrile intervenite n active i pasive trebuie nregistrate, cum ar trebui s fie msurate activele i pasivele, precum i sc'imbrile intervenite, ce informa!ii trebuie s fie date publicit!ii i n ce fel, ce dri de seam financiare ar trebui s fie ntocmite" 8ceste norme pot fi at t principii directoare de aplicare general, c t i practici i proceduri detaliate" #" )n scopurile preconizate de prezenta lege, autoritatea vamal va folosi informa!iile, ntocmite ntr*un mod compatibil cu principiile de contabilitate general admise, n condi!iile articolului corespunztor" De exemplu% beneficiile i c'eltuielile obinuite, n sensul prevederilor art"13, vor fi determinate folosind informa!iile ntocmite ntr*un mod compatibil cu principiile de contabilitate general admise n !ara de import" )n sensul prevederilor art"1:, beneficiile i c'eltuielile generale vor fi determinate folosind informa!iile ntocmite ntr*un mod compatibil cu principiile de contabilitate general admise n !ara de origine" II. Not5 la articol5 la articolul 2 (o!iunile =mrfuri identice= i =mrfuri similare= nu cuprind mrfurile ce ncorporeaz lucrri de inginerie, de dezvoltare, lucrri de art i design, planuri i sc'i!e, pentru care nu au fost fcute a+ustri conform art"11 alin"(1) lit"c), deoarece aceste componente au fost executate n !ara de import" la articolul 9 alineatul (2) 1" -onform alineatului n cauz, declarantul este n drept s contesteze decizia autorit!ii vamale referitoare la determinarea valorii n vam a mrfii declarate de el" -ontesta!ia poate fi fcut n fa!a autorit!ii vamale superioare, ns declarantul este n drept s depun contesta!ie i n fa!a instan!ei de +udecat" #" Prevederile acestui alineat ofer oricrei pr!i dreptul de a cere ac'itarea integral a taxelor vamale calculate p n la depunerea contesta!iei" la articolul 11% alineatul (1) litera b) prima liniu! Prin no!iunea =comisioane pentru ac'izi!ionarea mrfii= se n!eleg sumele pltite de ctre un declarant agentului su pentru ca acesta s*l reprezinte n strintate la cumprarea mrfii" alineatul (1) litera c) liniu!a a doua 1" 5a atribuirea propor!ional a valorii componentelor specificate la aceast liniu!, se iau n considerare doi factori i anume% valoarea componentului nsui i modul n care aceast valoare trebuie atribuit mrfii" 8tribuirea valorii acestor componente se va face ntr*un mod rezonabil, corespunztor condi!iilor i conform principiilor de contabilitate general admise" #" Dac declarantul ac'izi!ioneaz la un anumit cost componentul de la un v nztor cu care nu este n rela!ii de interdependen!, valoarea componentului va fi egal cu acest cost" )n cazul c nd componentul a fost produs de ctre declarant sau de ctre o persoan interdependent, valoarea componentului va fi costul producerii acestuia" )n cazul c nd componentul a fost utilizat anterior de ctre declarant, indiferent de faptul dac a fost ac'izi!ionat sau produs de ctre acesta, costul

ini!ial de ac'izi!ie sau de produc!ie trebuie redus pentru a reflecta utilizarea lui i a ob!ine astfel valoarea adecvat" 1" Dup ce a fost determinat, valoarea componentului se distribuie mrfurilor" Lxist diverse metode n aceast privin!" De exemplu: 1) valoarea poate fi distribuit integral la prima v nzare dac declarantul dorete s plteasc taxa integral o singur dat& #) declarantul poate cere ca valoarea s fie distribuit numrului de unit!i produse p n la momentul primei v nzri& 1) declarantul poate cere ca valoarea s fie distribuit ntregii produc!ii preconizate dac exist contracte sau anga+amente ferme pentru aceast produc!ie" Metoda de distribuire va depinde de documenta!ia prezentat de ctre declarant" Lxemplul poate fi ilustrat cu urmtorul caz% declarantul furnizeaz productorului o matri! de utilizat la producerea mrfurilor ce urmeaz a fi importate i nc'eie cu acesta un contract de cumprare a 17777 de unit!i" 5a momentul sosirii primei partide, care const din 1777 de unit!i, productorul are produse 2777 de unit!i" Declarantul poate solicita autorit!ii vamale distribuirea valorii matri!ei la 1777, la 2777 sau la 17777 de unit!i" alineatul (1) litera c) liniu!a a patra 1" 8dugarea valorilor componentelor specificate la aceast liniu! trebuie s se bazeze pe date obiective i cuantificabile" )n scopul facilitrii sarcinii declarantului i autorit!ii vamale la determinarea valorilor de adugat, este oportun s se foloseasc datele din sistemul de eviden! contabil" #" Pentru componentele furnizate de cumprtor, care au fost cumprate sau nc'iriate de el, valoarea de adugat va fi costul de cumprare sau de nc'iriere" )n cazul componentelor ce !in de domeniul public, la valoarea lor se va aduga doar costul copiilor acestora" 1" 4alorile de adugat vor putea fi calculate, cu mai mult sau cu mai pu!in uurin!, n func!ie de structura ntreprinderii respective, de practicile de gestiune i de metodele contabile aplicate" De exemplu: 1) o ntreprindere care import diverse mrfuri din mai multe !ri !ine eviden!a centrului su de design, situat n afara !rii de import, pentru a distinge c'eltuielile referitoare la acest produs" )n acest caz, se va aplica o a+ustare direct, ntr*un mod corespunztor, n condi!iile art"11& #) o ntreprindere trece costurile centrului su de design, situat n afara !rii de import, la c'eltuielile sale generale, fr a le include n costurile anumitor mrfuri" )n acest caz, se va aplica o a+ustare corespunztoare, n condi!iile art"11, n ce privete marfa evaluat, distribuindu*se totalul c'eltuielilor centrului de design pe ntreaga produc!ie care beneficiaz de serviciile acestui centru i adug ndu*se aceste c'eltuieli la pre!ul mrfii n func!ie de numrul de unit!i" 2" Modificarea circumstan!elor men!ionate va necesita, desigur, luarea n considerare a diferi!ilor factori la determinarea metodei adecvate de distribuire a valorii" 3" )n cazul n care, la producerea componentului respectiv, s nt antrenate mai multe !ri i produc!ia se ealoneaz pe o anumit perioad, a+ustarea va trebui limitat la valoarea efectiv adugat acestui component n afara !rii de import" alineatul (1) litera d) 1" Redeven!ele i taxele pentru licen! cuprind pl!ile efectuate pentru brevete, mrci de fabric sau de comer! i drepturi de autor" Pl!ile pentru dreptul de reproducere n !ara de import a mrfurilor importate nu s nt adugate la pre!ul efectiv pltit sau de pltit pentru mrfurile importate, n scopul determinrii valorii n vam" #" 5a stabilirea valorii n vam a mrfurilor importate, redeven!a sau taxa de licen! se include n pre!ul efectiv pltit sau de pltit n cazul n care aceast plat% , este legat de mrfurile supuse de evaluat& i , constituie o condi!ie a v nzrii acestor mrfuri" 1" Redeven!a sau taxa de licen! care se refer la dreptul de utilizare a unei mrci de fabric

sau de comer! ori la dreptul de comercializare a mrfurilor respective se adaug la pre!ul efectiv pltit sau de pltit pentru mrfurile importate numai n cazul n care% a) redeven!a sau taxa de licen! se refer la mrfuri care se comercializeaz n aceeai stare sau care se supun unor opera!iuni simple dup import& i b) mrfurile se comercializeaz sub marca, aplicat nainte sau dup import, pentru care se pltete o redeven! sau tax de licen!& i c) cumprtorul nu are libertatea de a procura aceste mrfuri de la al!i furnizori care nu s nt n rela!ii de interdependen! cu v nztorul" 2" )n cazul n care mrfurile s nt ac'izi!ionate de la o persoan, iar redeven!a sau taxa de licen! este pltit unei alte persoane, plata respectivelor se consider o condi!ie a v nzrii mrfurilor" 8ceste prevederi s nt specifice i ntr*un grup multina!ional c nd v nztorul sau o persoan asociat acestuia solicit cumprtorului s efectueze respectiva plat atunci c nd mrfurile s nt ac'izi!ionate de la un membru al grupului, iar redeven!a trebuie pltit unui alt membru al aceluiai grup" )n mod similar, aceeai regul se aplic i atunci c nd v nztorul este beneficiarul unei licen!e a destinatarului redeven!ei, iar acesta din urm controleaz condi!iile de v nzare" 3" )n cazul n care contractul de v nzare*cumpare nu prevede n mod explicit obliga!ia de a plti redeven!ele i taxele de licen!, plata poate fi o condi!ie implicit a v nzrii, dac cumprtorul nu a putut cumpra mrfurile de la v nztor, iar v nztorul nu poate s v nd mrfurile fr plata redeven!elor de ctre cumprtor titularului licen!ei" :" )n cazul n care valoarea unei redeven!e sau a unui drept de licen! se calculeaz independent de pre!ul mrfurilor importate, plata redeven!ei sau dreptului de licen! se refer la mrfurile de evaluat" 9" )n sensul art" 11 alin" (1) lit" d) nu se ia n considerare !ara de reedin! a beneficiarului pl!ii redeven!ei sau dreptului de licen!"F la punctul # din compartimentul Eprevederi adi!ionaleF la articolul 11, dup cuvintele Ecostul mi+locului de suportF se introduce textul E , cu condi!ia ca aceast valoare s se disting de costul sau valoarea suportului n cauz [Art.11 al.,1., lit.d. n redacia LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) alineatul (#) 1" )n cazul n care nu exist date obiective i cuantificabile privind componentele prevzute a fi adugate n condi!iile art"11, valoarea tranzac!iei nu poate fi determinat prin aplicarea prevederilor acestui articol" De exemplu% redeven!a este pltit, pe baza pre!ului de v nzare n !ara de import, pentru un litru de un anumit produs importat la 6ilogram i transformat, dup import, n solu!ie" Dac redeven!a se refer n parte la marfa importat i n parte la alte componente care nu au nici un raport cu aceasta (de exemplu, c nd marfa importat este n amestec cu ingrediente indigene i nu mai poate fi identificat separat sau c nd redeven!a nu poate fi eviden!iat n unele acorduri financiare speciale dintre cumprtor i v nztor), ar fi inoportun de a aduga un component corespunztor acestei redeven!e" Dac redeven!a se refer numai la marfa importat i poate fi uor calculat, la pre!ul efectiv pltit sau de pltit poate fi adugat aceast redeven!" #" Pre!ul efectiv pltit sau de pltit este plata total efectuat sau plata ce urmeaz a fi efectuat de cumprtor v nztorului, sau n beneficiul acestuia, pentru mrfurile importate" (u este obligatoriu a efectua plata n bani, ea poate fi fcut prin acreditive sau instrumente negociabile, direct sau indirect" Mn exemplu de plat indirect este ac'itarea, total sau par!ial, de ctre cumprtor a unei datorii a v nztorului" 1" 8c!iunile ntreprinse de cumprtor n nume propriu, altele dec t cele pentru care este prevzut o a+ustare n condi!iile art"11, nu s nt considerate drept plat indirect fcut v nztorului, c'iar dac se poate considera c v nztorul a beneficiat de ea" De aceea, la determinarea valorii n vam a mrfii, costul acestor ac!iuni nu va fi adugat la pre!ul efectiv pltit sau de pltit"

2" 4aloarea n vam nu cuprinde c'eltuielile sau pl!ile de mai +os, cu condi!ia ca acestea s fie distincte de pre!ul efectiv pltit sau de pltit pentru marfa declarat% a) c'eltuielile pentru lucrrile de construc!ie, de instalare, de monta+, de ntre!inere sau de asisten! te'nic, suportate dup importul unor astfel de mrfuri, cum ar fi instala!iile, mainile sau utila+ul industrial& b) c'eltuielile de transport dup importul mrfii& c) impozitele i taxele n !ara de import" 3" Pre!ul efectiv pltit sau de pltit se refer la pre!ul mrfii importate" Din valoarea n vam a acestei mrfi nu fac parte transferurile de dividende i alte pl!i fcute de cumprtor v nztorului, care nu se refer la marfa evaluat" alineatul (2) litera a) liniu!a a treia 5a restric!iile care nu trebuie s fac inacceptabil un pre! efectiv pltit sau de pltit se raporteaz restric!iile care nu afecteaz substan!ial valoarea mrfii" De exemplu% v nztorul cere cumprtorului care a procurat de la el automobile s nu le rev nd sau s nu le expun p n la o anumit dat care marc'eaz nceputul anului de livrare a modelului respectiv" alineatul (2) litera b) 1" Dac v nzarea mrfii sau valoarea tranzac!iei depinde de respectarea unor condi!ii sau de unele presta!ii, care fac imposibil determinarea valorii mrfii evaluate, valoarea tranzac!iei nu va putea fi acceptat n scopuri vamale" De exemplu: 1) v nztorul stabilete pre!ul mrfii importate cu condi!ia ca cumprtorul s cumpere i alte mrfuri n cantit!i determinate& #) pre!ul mrfii importate depinde de pre!ul sau de pre!urile la care cumprtorul mrfii importate vinde alte mrfuri v nztorului acestei mrfi& 1) pre!ul se stabilete n baza unui mod de plat ce nu are legtur cu marfa importat, cum ar fi n cazul c nd marfa importat reprezint produse semifinite, pe care v nztorul le*a furnizat cu condi!ia ob!inerii unei cantit!i determinate de produse finite" #" -ondi!iile sau presta!iile referitoare la producerea sau la comercializarea mrfii importate nu implic, ns, neacceptarea valorii tranzac!iei" De exemplu% faptul c cumprtorul furnizeaz v nztorului lucrri de inginerie sau planuri executate n !ara de import nu duce la respingerea valorii de tranzac!ie n sensul art"11" 5a fel, dac cumprtorul ntreprinde, n nume propriu, activit!i legate de comercializarea mrfii importate, c'iar n baza unui acord nc'eiat cu v nztorul, valoarea acestor activit!i nu constituie parte a valorii n vam i activit!ile nu vor condi!iona neacceptarea valorii tranzac!iei" alineatul (3) 1" 5iterele a) i b) prevd diferite ci de stabilire a acceptabilit!ii unei valori a tranzac!iei" #" -onform lit"a), n cazul n care cumprtorul i v nztorul s nt persoane interdependente, circumstan!ele ce !in de v nzare se examineaz i valoarea tranzac!iei se admite ca valoare n vam, cu condi!ia ca aceast interdependen! s nu influen!eze pre!ul" Prin aceasta nu trebuie s se n!eleag c circumstan!ele trebuie examinate n toate cazurile c nd cumprtorul i v nztorul s nt persoane interdependente, ci doar n cazul c nd exist ndoieli n privin!a acceptabilit!ii pre!ului" )n cazul n care autoritatea vamal nu are ndoieli n privin!a acceptabilit!ii pre!ului, acesta trebuie acceptat fr a*l obliga pe declarant s prezinte informa!ii suplimentare" 8utoritatea vamal, de exemplu, poate examina n prealabil problema interdependen!ei sau poate dispune de informa!ii detaliate referitoare la cumprtor i v nztor i, pe aceast baz, poate a+unge la concluzia c interdependen!a nu a influen!at pre!ul" 1" Dac autoritatea vamal nu poate accepta valoarea tranzac!iei fr a cere informa!ii suplimentare, ea i ofer declarantului posibilitatea de a prezenta informa!ii detaliate, necesare la examinarea circumstan!elor v nzrii" )n acest context, autoritatea vamal trebuie s fie gata de a examina aspectele corespunztoare ale tranzac!iei, inclusiv modul n care cumprtorul i v nztorul i organizeaz raporturile comerciale i n care a fost stabilit pre!ul respectiv, pentru a determina dac interdependen!a a influen!at ori nu pre!ul" Dac se poate dovedi c ntre

cumprtor i v nztor, dei s nt persoane interdependente, n sensul art"11 alin"(:), exist rela!ii de cumprare i de v nzare caracteristice unor persoane ce nu s nt interdependente, se va considera c interdependen!a nu a influen!at pre!ul" De exemplu: dac pre!ul a fost stabilit ntr*un mod compatibil cu practicile normale de fixare a pre!urilor n ramura de produc!ie respectiv sau de stabilire de ctre v nztor a pre!urilor de v nzare pentru cumprtorii cu care nu este n rela!ii de interdependen!, aceasta demonstreaz c interdependen!a nu a influen!at pre!ul" >aptul c pre!ul este suficient pentru a acoperi toate c'eltuielile i a asigura un beneficiu reprezentativ fa! de beneficiul global, realizat de ntreprindere ntr*o perioad reprezentativ (de exemplu, de un an), pentru v nzri de mrfuri de aceeai clas sau de acelai tip este o dovad c pre!ul nu a fost influen!at" 2" 5itera b) prevede c declarantul are posibilitatea de a demonstra c valoarea tranzac!iei este foarte aproape de o valoare*criteriu acceptat anterior de autoritatea vamal i c, n consecin!, ea este acceptabil conform prevederilor art"11" - nd este ndeplinit unul dintre criteriile prevzute la lit"b), nu este necesar argumentarea valorii tranzac!iei preconizate la lit"a)" Dac autoritatea vamal dispune de informa!ii suficiente din care rezult, fr cercetri mai aprofundate, c este ndeplinit unul dintre criteriile prevzute la lit"b), ea nu are motive de a cere declarantului s aduc vreo dovad" 3" Pentru a determina dac o valoare este foarte aproape de o alt valoare, se iau n considerare un ir de factori, n special caracterul mrfii importate, specificul ramurii de produc!ie respective, sezonul n care marfa este importat i semnifica!ia, din punct de vedere comercial, a diferen!ei de valoare" ntruc t aceti factori pot varia de la caz la caz, este imposibil de a aplica un standard unic, cum ar fi procenta+ul fix" De exemplu: pentru a determina dac valoarea tranzac!iei este foarte aproape de valoarea* criteriu prevzut la alin"(3) lit"b), n cazul unui anumit tip de marf, o mic diferen! de valoare ar putea fi inacceptabil, iar n cazul unui alt tip de marf, ar putea fi acceptabil o diferen! esen!ial" prevederi adi!ionale 1" Plata dob nzilor, n corespundere cu ordonan!a financiar a v nztorului la cumprarea mrfii, nu se va considera drept parte a valorii n vam dac% a) plata dob nzilor reprezint ceva diferit de pre!ul mrfii efectiv pltit sau de pltit& b) ordonan!a financiar a fost fcut n scris& c) n caz de necesitate, cumprtorul poate demonstra c aceast marf este, de fapt, v ndut la pre!ul declarat efectiv pltit sau de pltit i ratele dob nzii declarate nu depesc nivelul valorii unor astfel de tranzac!ii" 8ceast procedur se va aplica indiferent de faptul cine a efectuat finan!area% un v nztor, o banc sau alt persoan fizic sau +uridic, precum i n cazul c nd marfa este evaluat printr*o metod, alta dec t cea a valorii tranzac!iei" #" 5a evaluarea n vam a mi+loacelor de suport ale softurilor pentru ec'ipamentul de procesare a informa!iei, se va lua n considerare numai costul mi+locului de suport, cu condi!ia ca aceast valoare s se disting de costul sau valoarea suportului n cauz" 4aloarea n vam nu trebuie s includ costul sau valoarea softurilor, ci doar costul sau valoarea mi+locului de suport" )n acest context, no!iunea =mi+loc de suport= nu include circuite integrate, semiconductoare i alte articole similare sau articole care ncorporeaz astfel de circuite i articole& no!iunea =softuri= nu include nregistrri audio, video i cinematografice" [Art.11 pct.2. compartiment modificat prin LP324 din 23.12.13, !32"#321$31.12.13 art.%&1' n vi(oare "1."1.14) la articolul 1# 1" 5a aplicarea art"1#, autoritatea vamal se va referi, pe c t este posibil, la o v nzare de mrfuri identice, realizat la acelai nivel comercial i ntr*o cantitate foarte apropiat de v nzarea mrfii evaluate" )n lipsa unei astfel de v nzri, se poate face referin! la o v nzare de mrfuri identice, realizat n una din urmtoarele trei situa!ii% a) v nzare la acelai nivel comercial, n cantit!i diferite&

b) v nzare la un nivel comercial diferit, n cantit!i foarte apropiate& c) v nzare la un nivel comercial diferit i n cantit!i diferite" #" )n cazul c nd se constat o v nzare n una dintre cele trei situa!ii, se vor opera a+ustri, dup caz% a) numai ale factorului cantitate& b) numai ale factorului nivel comercial& c) concomitent, at t ale factorului cantitate, c t i ale factorului nivel comercial" 1" ? condi!ie a oricrei a+ustri, efectuate n virtutea diferen!elor de nivel comercial sau de cantitate, indiferent de faptul dac a+ustarea conduce la o cretere sau la o diminuare a valorii, este dispunerea de probe care ar demonstra clar c a+ustarea este rezonabil i exact, cum ar fi pre!urile curente n vigoare, printre care pre!uri ce se refer la niveluri diferite sau la cantit!i diferite" De exemplu: dac marfa evaluat const dintr*o partid de 17 unit!i, iar unica marf identic, pentru care a fost determinat valoarea tranzac!iei, a fost v ndut ntr*o cantitate de 377 de unit!i i se tie c v nztorul acord rabaturi de cantitate, a+ustarea necesar va putea fi operat invoc nd pre!urile curente ale v nztorului i utiliz nd pre!ul aplicabil la o v nzare de 17 unit!i" Pentru aceasta nu este necesar s fi avut loc o v nzare de 17 unit!i dac, n urma v nzrilor privind cantit!i diferite, s*a stabilit c pre!ul curent este corect i exact" Dar, n absen!a unui astfel de criteriu obiectiv, determinarea valorii n vam, conform prevederilor art"1#, nu este adecvat" la articolul 11 (ota la art"1# este aplicabil i pentru art"11, diferen!a const nd n faptul c n locul mrfurilor identice se vor avea n vedere mrfurile similare" la articolul 13 1" )n sensul prezentului articol, mrfurile identice sau similare se consider c s nt v ndute n starea n care au fost importate" Prin =pre!ul unitar corespunztor v nzrii celei mai mari partide= se n!elege pre!ul la care, n cadrul unor v nzri, cel mai mare numr de unit!i s nt v ndute ctre persoane care nu s nt n rela!ii de interdependen! cu v nztorul mrfii respective, la primul nivel comercial care urmeaz importului la care se efectueaz aceste v nzri" De exemplu: 1) Mrfurile s nt v ndute la un pre! curent, care include pre!uri unitare favorabile pentru cumprri n cantit!i relativ mari% -el mai mare numr de unit!i v ndute la un pre! stabilit este de <7& deci, pre!ul unitar corespunztor v nzrii celei mai mari partide este de A7" #) 8u loc dou v nzri" )n prima, 377 de unit!i s nt v ndute la pre!ul de A3 de unit!i monetare fiecare" )n a doua, 277 de unit!i s nt v ndute la pre!ul de A7 de unit!i monetare fiecare" )n acest exemplu, cel mai mare numr de unit!i v ndute la un anumit pre! este de 377& deci, pre!ul unitar corespunztor v nzrii celei mai mari partide este de A3" 1) Diverse cantit!i s nt v ndute la pre!uri diferite% a) v nzri -antitatea la fiecare v nzare Pre!ul unitar 27 unit!i 177 17 unit!i A7 13 unit!i 177 37 unit!i A3 #3 unit!i 173 13 unit!i A7 3 unit!i 177 b) totaluri -antit!i total v ndute Pre!ul unitar :3 unit!i A7

37 unit!i A3 :7 unit!i 177 #3 unit!i 173 )n acest exemplu, numrul cel mai mare de unit!i v ndute la un anumit pre! este de :3& deci, pre!ul unitar corespunztor v nzrii celei mai mari partide este de A7" #" ?rice v nzare efectuat n !ara de import, n condi!iile punctului 1al prezentei note, ctre o persoan care furnizeaz, direct sau indirect, gratuit sau la un pre! redus, oricare dintre componentele specificate la art"11 alin"(1) lit"c) pentru a fi utilizate n produc!ie i la v nzare pentru export a mrfurilor importate nu trebuie s fie luat n considerare la stabilirea pre!ului unitar n sensul art"13" 1" De men!ionat c beneficiile i c'eltuielile generale, specificate la art"13, ar trebui s fie considerate ca un tot ntreg" 4aloarea acestora ar trebui s fie determinat pe baza informa!iilor furnizate de declarant sau n numele acestuia, dac datele declarantului s nt compatibile cu cele ob!inute din v nzrile de mrfuri importate de aceeai clas sau de acelai tip n !ara de import" )n cazul n care datele declarantului s nt incompatibile cu aceste ultime date, valoarea re!inut pentru beneficiile i c'eltuielile generale poate s se bazeze pe informa!iile acceptabile, altele dec t cele care au fost furnizate de declarant sau n numele acestuia" 2" =-'eltuielile generale= cuprind costurile directe i indirecte de comercializare a mrfurilor respective" 3" ;mpozitele locale pasibile de plat n legtur cu v nzarea mrfurilor, care nu se supun deducerilor n condi!iile art"13 alin"(1) lit"d), vor fi deduse n baza prevederilor art"13 alin"(1) lit"a)" :" Pentru a determina, conform prevederilor art"13, comisioanele sau beneficiile i c'eltuielile generale la solu!ionarea problemei, dac unele mrfuri s nt =de aceeai clas i de acelai tip= cu alte mrfuri, se va !ine seama, n fiecare caz concret, de circumstan!ele existente" $e vor examina v nzrile, n !ara de import, ale grupei sau ale categoriei celei mai restr nse de mrfuri importate de aceeai clas sau de acelai tip cu mrfurile evaluate, pentru care pot fi prezentate informa!iile necesare" )n sensul art"13, prin =mrfuri de aceeai clas sau de acelai tip= se sub n!eleg mrfurile importate at t din aceeai !ar din care este importat marfa evaluat, c t i din alte !ri" 9" )n sensul art"13 alin"(#),=data cea mai apropiat= va fi data la care marfa evaluat ori mrfurile identice sau similare importate s nt v ndute n cantitate suficient pentru a stabili pre!ul unitar" <" )n cazul n care se recurge la metoda specificat la art"13 alin"(1), deducerile aferente valorii adugate prin prelucrare sau transformare ulterioar se vor baza pe date obiective i cuantificabile, relative la costul acestei lucrri" -alculele se vor efectua pe baza formulelor i metodelor de calcul folosite n practica de produc!ie" A" Metoda de evaluare prevzut la art"13 alin"(1), n mod obinuit, nu poate fi aplicat atunci c nd, n urma prelucrrii sau transformrii ulterioare, mrfurile importate i*au pierdut identitatea" 0otui, pot exista i cazuri c nd, dei mrfurile importate i*au pierdut identitatea, valoarea adugat prin prelucrare sau transformare poate fi determinat cu precizie fr dificultate" Pot exista cazuri c nd mrfurile importate i pstreaz identitatea, dar constituie o parte at t de ne nsemnat a mrfurilor v ndute n !ara de import, nc t metoda dat de evaluare nu este +ustificat" Din aceste considerente, situa!iile de acest gen trebuie examinate n fiecare caz aparte" la articolul 1: 1" 4aloarea n vam a mrfii este determinat, de regul, pe baza informa!iilor existente n !ara de import" 0otui, n scopul determinrii valorii calculate, ar fi necesar s se examineze costul de produc!ie al mrfii evaluate i alte informa!ii care pot fi ob!inute n afara !rii de import" )n ma+oritatea cazurilor, ns, productorul mrfii este n afara +urisdic!iei autorit!ilor !rii de import" Mtilizarea metodei valorii calculate va fi n general limitat n cazul c nd cumprtorul i v nztorul s nt persoane interdependente i c nd productorul este dispus s comunice

autorit!ilor !rii de import datele necesare n vederea stabilirii costului de produc!ie i s acorde facilit!i pentru eventualele verificri" #" =4aloarea sau pre!ul=, specificate la alin"(1) lit"a), vor fi determinate n baza informa!iilor privind producerea mrfii evaluate furnizate de productor sau n numele acestuia" 5a baza acestor informa!ii vor sta datele eviden!ei contabile a productorului, cu condi!ia ca aceast eviden! s fie compatibil cu principiile de contabilitate general admise, aplicate n !ara de origine a mrfii" 1" =4aloarea sau pre!ul= vor cuprinde costul elementelor specificate la art"11 alin"(1) lit"b) liniu!a a doua i a treia, precum i valoarea distribuit conform prevederilor notei la art"11, a oricrui component specificat la alin"(1) lit"c) din prezentul articol, furnizat, direct sau indirect, de ctre cumprtor pentru a fi utilizat la producerea mrfii importate" 4aloarea componentelor specificate la alin"(1) lit"c) liniu!a a patra, executate n !ara de import, nu va fi inclus dec t n msura n care aceste lucrri s nt n sarcina productorului" 4aloarea sau pre!ul componentelor specificate la aceast liniu! nu se va lua n calcul de dou ori la determinarea valorii calculate" 2" =4olumul beneficiilor=, specificat la alin"(1) lit"b), se va determina, n baza informa!iilor prezentate de productor sau n numele acestuia, n cazul n care cifrele comunicate de el s nt compatibile cu cele care caracterizeaz, n mod obinuit, v nzrile de mrfuri de aceeai clas sau de acelai tip cu marfa evaluat, produse n !ara de export pentru export, cu destina!ia !rii de import" 3" )n acest context =volumul beneficiilor i c'eltuielilor generale= trebuie considerat ca un tot ntreg" Rezult c, dac, ntr*un anumit caz, beneficiul productorului este redus, iar c'eltuielile sale generale s nt mari, beneficiul i c'eltuielile sale generale, luate n ansamblu, vor putea fi compatibile cu cele care corespund, n mod obinuit, v nzrilor de mrfuri de aceeai clas i de acelai tip" De exemplu: la lansarea unui produs n !ara de import, productorul se limiteaz la un beneficiu nul sau redus pentru a compensa c'eltuielile generale sporite, aferente lansrii" Dac productorul poate demonstra c, datorit circumstan!elor comerciale speciale, el realizeaz un beneficiu redus la v nzarea mrfii importate, cifrele beneficiilor sale efective vor fi luate n calcul cu condi!ia ca el s se +ustifice prin motive comerciale valabile i ca politica sa de pre!uri s reflecte politica de pre!uri existent n ramura de produc!ie respectiv" ? atare situa!ie poate aprea, de exemplu, n cazul c nd productorii au fost constr ni s reduc temporar pre!urile lor din cauza unei scderi neprevzute a cererii sau c nd acetia v nd mrfuri pentru a completa un sortiment de mrfuri produse n !ara de import, limit ndu*se la un beneficiu redus n scopul men!inerii competitivit!ii" Dac cifrele beneficiilor i c'eltuielilor generale comunicate de productor nu s nt compatibile cu cele care corespund v nzrilor de mrfuri de aceeai clas i de acelai tip cu marfa evaluat, fabricate de productor cu destina!ia !rii de import, volumul beneficiilor i c'eltuielilor generale se va baza pe informa!ii corespunztoare, altele dec t cele care au fost furnizate de productor sau n numele acestuia" :" )n cazul n care, la determinarea valorii calculate a unei mrfi, se folosesc alte informa!ii dec t cele furnizate de productor ori n numele acestuia, autorit!ile respective ale !rii de import i comunic declarantului, la cererea acestuia, sursa informa!iilor, datele folosite i calculele efectuate n baza acestor date, sub rezerva prevederilor art"< alin"(2)" 9" (o!iunea =c'eltuieli generale=, specificat la alin"(1) lit"b), cuprinde costurile directe i indirecte de produc!ie i de comercializare a mrfurilor neincluse n valoare conform alin"(1) lit"a)" <" Pentru a determina dac anumite mrfuri s nt =de aceeai clas sau de acelai tip= cu alte mrfuri, se va !ine seama n fiecare caz de circumstan!e concrete" Pentru a determina volumul beneficiilor conform prevederilor art"1:, se va proceda la examinarea v nzrilor de mrfuri pentru export, cu destina!ia !rii de import, din grupa sau din categoria cea mai restr ns din care face parte marfa evaluat i pentru care informa!iile necesare pot fi prezentate" )n sensul art"1:, =mrfurile de aceeai clas sau de acelai tip= trebuie s provin din aceeai !ar din care provine marfa evaluat"

la articolul 19 1" 5a determinarea valorii n vam prin metoda specificat la art"19, drept baz se vor lua, pe c t e posibil, valorile n vam determinate conform art"11*1:" #" Metodele de determinare a valorii n vam, conform art"19, trebuie s fie cele specificate la art"11*1:, dar o flexibilitate rezonabil n aplicarea acestor metode ar fi conform obiectivelor i prevederilor acestui articol" 1" >lexibilitatea rezonabil este aplicabil, de exemplu, n cazul% a) prevederii conform creia mrfurile identice (similare) ar trebui s fie exportate foarte aproape de momentul sau la momentul exportului mrfii evaluate& folosirii valorii mrfurilor identice (similare) importate, produse n alt !ar dec t !ara de export a mrfii evaluate, drept baz pentru valoarea n vam& utilizrii valorii n vam a mrfurilor identice (similare) importate, determinate prin aplicarea prevederilor art"13 sau 1:& b) prevederii conform creia mrfurile ar trebui s fie v ndute n starea n care au fost importate (art"13 alin"(1)) sau a termenului de A7 de zile (art"13 alin"(#))"