Sunteți pe pagina 1din 127

S.C.

________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

APROBAT ______________________ ______________________

M A N U A L DE POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE

C U P R I N S

Pag.

I. Prevederi cu caracter general 1. Date de identificare 2. Prezentarea pe scurt a activitatii entitatii 3. Obiectivul p liticil r c ntabile !. " dificarile p liticil r c ntabile #. C ntr lul intern in c ntabilitate II. Reglementare 1. $e%islatie de baza 2. $e%islatie secundara III. Elemente ce trebuie avute in vedere la tabilirea !"liticil"r i !r"ceduril"r c"ntabile I#. Re$erential c"ntabil % cadrul general de ra!"rtare $inanciara a!licabil entitatii #. Reglementari c"n$"rme cu Directiva a I#&a a CEE. #I. Reglementari c"ntabile c"n$"rme cu Directiva a #II&a a CEE #II. Pr"ceduri in d"meniul c"ntabilitatii 1. Prevazute de le%e 2. )eprevazute de le%e * specifice entitatii

3 3 3 3 3 3 ! # #

# # &' (# (# 12&

I. PRE#EDERI CU CARACTER 'ENERAL (. Date de identi$icare S.C. ____________________________________________________________ _____________________________________________________________________ ). Pre*entarea !e curt a activitatii entitatii __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ___________________________________________ +. Obiectivul !"liticil"r c"ntabile re%uli de recun astere, evaluare, prezentare in situatiile financiare a ele-entel r de bilant si c nt de pr fit si pierdere. + re%uli pentru c nducerea c ntabilitatii. + re%uli si pr ceduri in cazul cand pentru anu-ite peratiuni derulate nu sunt prevazute trata-entele c ntabile si fiscale. + re%ulile si trata-entele c ntabile cuprinse in p liticile c ntabile trebuie sa respecte le%islatia nati nala in ansa-blul sau. + stabilirea - dului de c rectare al er ril r c ntabile. + precizarea faptului ca p liticile c ntabile apr bate respecta c nceptele si principiile cuprinse in re%le-entarile c ntabile aplicate. ,. M"di$icarea !"liticil"r c"ntabile 1. Ca ur-are a deciziei unei aut ritati c -petente ++ nu se fac -entiuni in n tele e/plicative. 2. Ca ur-are a initiativei entitatii ++ trebuie facute -entiuni in n tele e/plicative. 3. C nf r- pct. !! alin 2 din O.".0. nr. 31##2211( 3" dificarea p liticil r c ntabile se efectueaza nu-ai pentru peri adele viit are incepand cu e/ercitiul financiar ur-at r in care s+a luat decizia - dificarii p liticil r c ntabile4. 3" dificarea p liticil r c ntabile p ate fi efectuata nu-ai de la inceputul unui e/ercitiu financiar4. 3)u sunt pre-ise - dificari ale p liticil r c ntabile pe parcursul unui e/ercitiu financiar4. 5n acest sens nu se recun sc in c ntabilitate efectele - dificarii p liticil r c ntabile pentru peri adele anteri are si prin ur-are nu se utilizeaza c ntul 11& 3Rezultatul rezultat4 si nu se - difica bilantul peri adei anteri are celui de rap rtare. -. C"ntr"lul intern in c"ntabilitate Re%le-entare +++ O.".0. nr. 31##2211( Sectiunea 11 Acea ta vi*ea*a a igurarea + c nf r-itati cu le%islatia in vi% are + aplicarea deciziil r luate de c nducerea entitatii + buna functi nare a activitatii interne a entitatii + fiabilitatea inf r-atiil r financiare + eficacitatea peratiunil r entitatii + utilizarea eficienta a resursel r + preveniri si c ntr lul riscuril r de a nu se atin%e biectivele fi/ate Sc"!ul c"ntr"lului intern &&& a igurarea + c nf r-itatea inf r-atiil r c ntabile si financiare cu re%ulile aplicabile acest ra + aplicarea instructiunil r elab rate de c nducere in le%utura cu aceste inf r-atii 3 +

pr te6area activel r prevenirea si detectarea fraudel r si nere%ulil r c ntabile si financiare fiabilitatea inf r-atiil r difuzate si utilizate la nivel intern in sc p de c ntr l in -asura in care ele c ntribuie la elab rarea de inf r-atii c ntabile si financiare publicate + fiabilitatea S.0. anuale publicate si a alt r inf r-atii c -unicate pietei Organi*at"ric + e/istenta unui -anual de p litici c ntabile + e/istenta un r pr ceduri de aplicare a acestui -anual + e/istenta de c ntr ale prin care se asi%ura respectarea -anualului + cun asterea ev lutiei le%islatiei c ntabile si fiscale + efectuarea de c ntr ale specifice asupra punctel r sensibile + identificarea si tratarea c respunzat are a an -aliil r in c ntabilitate + adaptarea pr %ra-el r inf r-atice la nev ile entitatii + c nf r-itatea cu re%ulile c ntabile + asi%urarea e/actitatii si e/7austibilitatii inre%istraril r c ntabile + respectarea caracteristicil r calitative a inf r-atiil r cuprinse in situatiile financiare astfel incat sa satisfaca nev ile utilizat ril r + pre%atirea inf r-atiil r necesare c ns lidarii %rupului + definirea si distribuirea pr ceduril r de elab rare a situatiil r financiare c ns lidate catre t ate entitatile de c ns lidat + evaluarea ele-entel r de risc specific si anu-e8 + nivelul de dependenta a entitatii de siste-ul sau inf r-atic cu influenta asupra c ntinuitatii e/pl atarii atunci cand dependenta este prea -are + nivelul de c nfidentialitate al inf r-atiil r ve7iculate in siste+ bli%atia de respectare a disp zitiil r in vi% are referit r la fiscalitate, pr tectia pers anel r, pr prietatea intelectuala sau re%le-entari specifice anu-it r sect are de activitate II. RE'LEMENTARE (. Legi latie de ba*a + + + + + + + + + + + + $e%ea nr. 3121((1 privind s cietatile c -erciale, cu - dificarile la zi $e%ea nr. '221((1 privind $e%ea c ntabilitatii, cu - dificarile la zi Re%le-entarile c ntabile c nf r- cu directivele 9ur pene apr bate prin O.".0.nr. 31##2211( O.".0. nr. 222:2211: privind utilizarea un r f r-ulare financiar+c ntabile de catre pers anele prevazute la art. 1 din le%ea c ntabilitatii nr. '221((1,cu - dificarile la zi O.".0. nr. 2':12211( pentru apr barea ) r-el r privind r%anizarea si efectuarea inventarierii ele-entel r de natura activel r, dat riil r si capitaluril r pr prii O.".0. nr. 3#122211' privind d cu-entele financiar+c ntabile ;.<. nr. 11#2211& privind stabilirea val rii de intrare a -i6l acel r fi/e a ;.<. nr. 213(2211! pentru apr barea catal %ului privind clarificarea si duratele n r-ale de functi nare a -i6l acel r fi/e, cu - dificarile la zi $e%ea nr. #&122113 privind C dul fiscal, cu - dificarile la zi O.=.<. nr.(221((3 privind C dul de pr cedura fiscala ) r-ele -et d l %ice de aplicare ale cadrului fiscal si cadrului de pr cedura fiscala 5.A.S.. 5.0P.S. Alte prevederi le%ale cu i-plicatii si incindenta in aplicarea prevederil r de -ai sus

+ + +

). Legi latie ecundara + ) r-e si re%le-entari c ntabile pentru institutiile de credit, 5.0.)., 0.).<, s cietati de asi%urari, C.).>."., C -isia de Suprave%7ere a Asi%uraril r. !

+ + +

) r-e B)R ) r-e de aplicare a le%islatiei in d -eniu spalarii banil r si antic ruptiei Alte prevederi le%ale in d -eniu

III. ELEMENTE CE TREBUIE A#UTE IN #EDERE LA STABILIREA POLITICILOR SI PROCEDURILOR CONTABILE 1. )ecesitatea asi%urarii c ntinuitatii aplicarii p liticil r c ntabile 2. Pr babilitatea aplicarii standardel r internati nale de rap rtare financiara 3. Apartenenta s cietatil r c -erciale la un %rup de s cietate si int c-irea de situatii financiare c ns lidate !. I#. RE.ERENTIAL CONTABIL % CADRUL 'ENERAL DE RAPORTARE .INANCIARA APLICABIL ENTITATII 1. 2. 3. + + + + + + + + Re%le-entari c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C.9.9. Re%le-entari c ntabile c nf r-e cu Directiva a >55+a a C.9.9. $e%islatia nati nala relevanta de baza si au/iliara $e%ea nr. '221((1 privind $e%ea c ntabilitatii, cu - dificarile la zi $e%ea nr. 3121((1 privind $e%ea s cietatil r c -erciale, cu - dificarile la zi O.".0. nr. 31##2211( privind re%le-entarile c ntabile c nf r-e cu Directivele 9ur pene O.".0. nr. 2':12211( privind r%anizarea si efectuarea inventarierii patri- niului O.".0. nr. 3#122211' privind d cu-entele financiare c ntabile $e%ea nr. #&122113 privind C dul fiscal, cu - dificarile la zi O.=.<. nr. (222113 privind C dul de pr cedura fiscala, cu - dificarile la zi Alte prevederi le%ale si incidente care au le%atura cu le%islatia de baza de -ai sus.

#. RE'LEMENTARI CONTABILE c"n$"rme cu Directiva a I#&a a C.E.E.


A. /CAPITOLUL I0 ARIA DE APLICABILITATE 1I MONEDA DE RAPORTARE ( + ?1@ Prezentele re%le-entAri prevAd f r-atul Bi c nCinutul situaCiil r financiare anuale, principiile c ntabile Bi re%ulile de recun aBtere, evaluare, sc atere din evidenCA Bi prezentare a ele-entel r Dn situaCiile financiare anuale, re%ulile de Dnt c-ire, apr bare, auditare2verificare Bi publicare a situaCiil r financiare anuale, unele re%uli privind c ntabilitatea de %estiune, precu- Bi planul de c nturi %eneral. 9le stabilesc, de ase-enea, re%uli privind r%anizarea Bi c nducerea c ntabilitACii Bi rap rtarea financiarA Dn c nf r-itate cu cerinCele instituCiil r statului, pentru uzul acCi naril r, al instituCiil r statului, instituCiil r financiare Bi al alt r credit ri, al salariaCil r Bi publicului lar%. ?2@ Prezentele re%le-entAri transpun8 a@ Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene &'2::12C99 din data de 2# iulie 1(&' privind c nturile anuale ale anu-it r tipuri de s cietACi

c -erciale, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $ 222 din data de 1! au%ust 1(&', cu - dificArile Bi c -pletArile ulteri are1. b) art. 11 alin. 2 din Directiva 211!22#29C a Parla-entului 9ur pean Bi a C nsiliului din 21 aprilie 211! privind fertele publice de preluare, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $ 1!2 din 31 aprilie 211!. c) prevederile Directivei 211:2!:2C9 a Parla-entului 9ur pean Bi a C nsiliului din 1! iunie 211:, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $22! din 1: au%ust 211:, referit are la - dificarea Directivei &'2::12C99. d) prevederile Directivei 211(2!(2C9 a Parla-entului 9ur pean Bi a C nsiliului din 1' iunie 211(, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $1:! din 2: iunie 211(, referit are la - dificarea Directivei &'2::12C99. ?3@ Prezentele re%le-entAri se aplicA de cAtre ur-At arele cate% rii de pers ane ?denu-ite Dn c ntinuare entitACi@8 a@ s cietACile c -erciale8 - s cietACile Dn nu-e c lectiv. - s cietACile Dn c -anditA si-plA. - s cietACile pe acCiuni. - s cietACile Dn c -anditA pe acCiuni. Bi - s cietACile cu rAspundere li-itatA. b) s cietACile2c -paniile naCi nale. c) re%iile aut n -e. d@ institutele nati nale de cercetare+dezv ltare. e@s cietACile c perative Bi celelalte pers ane 6uridice care, Dn baza le%il r speciale de r%anizare, funcCi neazA pe principiile s cietACil r c -erciale. f@subunitACile fArA pers nalitate 6uridicA, cu sediul Dn strAinAtate, care aparCin pers anel r prevAzute la lit. a@ + e@, cu sediul sau d -iciliul Dn R -Fnia, Dn c ndiCiile prevAzute de prezentele re%le-entAri. %@ subunitACile Bi sediile per-anente din R -Fnia care aparCin un r pers ane 6uridice cu sediul sau d -iciliul Dn strAinAtate, Dn c ndiCiile prevAzute de prezentele re%le-entAri. 7@ subunitACile fArA pers nalitate 6uridicA, cu sediul Dn R -Fnia, care aparCin pers anel r 6uridice cu sediul sau d -iciliul Dn R -Fnia, Dn c ndiCiile prevAzute de prezentele re%le-entAri. ?!@ S cietACile c -erciale care au subunitACi r%anizeazA Bi c nduc c ntabilitatea astfel DncFt sA fie disp nibile inf r-aCiile necesare privind activitatea desfABuratA de aceste subunitACi. ?#@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin subunitACi fArA pers nalitate 6uridicA, care aparCin pers anel r 6uridice cu sediul sau d -iciliul Dn R -Fnia, se DnCele%e sucursale Bi alte unitACi fArA pers nalitate 6uridicA, aBa cu- acestea sunt definite Dn le%islaCia Dn vi% are. ) + ?1@ C ntabilitatea se Cine Dn li-ba r -FnA Bi Dn - neda naCi nalA. C ntabilitatea peraCiunil r efectuate Dn valutA se Cine atFt Dn - neda naCi nalA, cFt Bi Dn valutA. ?2@ Prin valutA se DnCele%e altA - nedA decFt leul. B. /CAPITOLUL II0 .ORMATUL 1I CON2INUTUL SITUA2IILOR .INANCIARE ANUALE SEC2IUNEA ( DISPO3I2II 'ENERALE PRI#IND SITUA2IILE .INANCIARE ANUALE + ?1@ + Pers anele 6uridice care la data bilanCului depABesc li-itele a d uA dintre ur-At arele trei criterii ?denu-ite Dn c ntinuare criterii de -Ari-e@8 - t tal active8 3.:#1.111 eur , - cifrA de afaceri netA8 &.311.111 eur , - nu-Ar -ediu de salariaCi Dn cursul e/erciCiului financiar8 #1 Dnt c-esc situaCii financiare anuale care cuprind8 - bilanC, :

- c nt de pr fit Bi pierdere, - situaCia - dificAril r capitalului pr priu, - situaCia flu/uril r de trez rerie, - n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale. ?2@ Pers anele 6uridice care la data bilanCului nu depABesc li-itele a d uA dintre criteriile de -Ari-e prevAzute la alin. ?1@ Dnt c-esc situaCii financiare anuale si-plificate care cuprind8 - bilanC prescurtat, - c nt de pr fit Bi pierdere, - n te e/plicative la situaCiile financiare anuale si-plificate. OpCi nal, ele p t Dnt c-i situaCia - dificAril r capitalului pr priu Bi2sau situaCia flu/uril r de nu-erar. (3) SituaCiile financiare anuale, respectiv situaCiile financiare anuale si-plificate c nstituie un t t unitar. ?!@ P trivit le%ii c ntabilitACii, situaCiile financiare anuale trebuie Dns Cite de declaraCie scrisA de asu-are a rAspunderii c nducerii pers anei 6uridice pentru Dnt c-irea situaCiil r financiare anuale p trivit Re%le-entAril r c ntabile c nf r-e cu Directiva a patra a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. 5nf r-aCiile cuprinse Dn aceastA declaraCie sunt cele prevAzute de le%ea c ntabilitACii. , + Prevederile punctului 3 se aplicA Bi de entitACile prevAzute la pct. 1?3@ lit. 7@ din prezentele re%le-entAri. - + ?1@ SituaCiile financiare anuale Dnt c-ite de pers anele 6uridice prevAzute la pct. 3 alin. ?1@ sunt auditate p trivit le%ii.Sunt auditate, de ase-enea, situatiile financiare anuale int c-ite de entitatile prevazute la pct. 1 alin.?3@ lit.?7@, in cazul depasirii li-itel r criteriil r de -ari-e prevazute la pct.3 alin.?1@. (2) 0ac biectul auditului statutar Bi situaCiile financiare anuale Dnt c-ite de pers anele 6uridice de interes public, aBa cu- sunt definite p trivit le%ii. SituaCiile financiare anuale si-plificate sunt verificate, p trivit le%ii. 4 + Pct. 3 alin. ?2@ din prezentele re%le-entAri nu se aplicA de cAtre entitACile ale cAr r val ri - biliare sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, aBa cu- aceasta este definitA de le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital. 5 + ?1@ Atunci cFnd, la data bilanCului, entitate depABeBte sau DnceteazA sA -ai depABeascA li-itele a d uA dintre cele trei criterii prevAzute la pct. 3 alin. ?1@, acest fapt afecteazA aplicarea der %Arii prevAzute la acel punct, nu-ai dacA acest lucru are l c Dn d uA e/erciCii financiare c nsecutive. Gn acest sc p se reanalizeazA nu-Arul de c -p nente ale situaCiil r financiare anuale, astfel8 a) entitate care a Dnt c-it situaCii financiare anuale si-plificate va Dnt c-i situaCiile financiare anuale prevAzute la pct. 3 alin. ?1@ nu-ai dacA, Dn d uA e/erciCii financiare c nsecutive depABeBte li-itele a d uA dintre cele trei criterii prevAzute la pct. 3 alin. ?1@. b) entitate care a Dnt c-it situaCiile financiare anuale prevAzute la pct. 3 alin. ?1@ va Dnt c-i situaCii financiare anuale si-plificate, nu-ai dacA, Dn d uA e/erciCii financiare c nsecutive nu depABeBte li-itele a d uA dintre cele trei criterii prevAzute la pct. 3 alin. ?1@. ?2@ Prin d uA e/erciCii financiare c nsecutive se Dntele%e e/erciCiul financiar precedent celui pentru care se Dnt c-esc situaCiile financiare anuale Bi e/erciCiul financiar curent, pentru care se Dnt c-esc situatiile financiare anuale. Ca ur-are, pentru Dnt c-irea situatiil r financiare anuale, Dncadrarea Dn criteriile de -ari-e prevAzute de prezentele re%le-entAri se efectueazA la sfFrBitul e/erciCiului financiar, pe baza indicat ril r deter-inaCi din situaCiile financiare ale anului precedent Bi a indicat ril r deter-inaCi pe baza datel r din c ntabilitate Bi a balanCei de verificare Dnc7eiate la 31 dece-brie an curent. ?3@ T talul activel r prevAzut la pct. 3 alin. ?1@ cuprinde activele de la lit. A + C Dnscrise la HActiveH din f r-atul bilanCului prevAzut la pct. 2! alin. ?1@ sau din f r-atul prevAzut la pct. 2! alin. ?2@. 6 + SituaCiile financiare anuale se Dnt c-esc Dn - d clar Bi Dn c nc rdanCA cu prevederile prezentel r re%le-entAri. 7 + SituaCiile financiare anuale trebuie sA fere i-a%ine fidelA a activel r, dat riil r, p ziCiei financiare, pr fitului sau pierderii entitACii. &

(8 + DacA aplicarea prevederil r prezentel r re%le-entAri nu este suficientA pentru a feri i-a%ine fidelA Dn DnCelesul pct. (, entitatea trebuie sA prezinte inf r-aCii supli-entare Dn n tele e/plicative. (( + ?1@ DacA, Dn cazuri e/cepCi nale, aplicarea unei prevederi din prezentele re%le-entAri se d vedeBte c ntrarA bli%aCiei prevAzute la pct. (, entitatea trebuie sA facA abatere de la acea prevedere, Dn vederea feririi unei i-a%ini fidele, Dn DnCelesul pct. (. Orice astfel de abatere trebuie prezentatA Dn n tele e/plicative, D-preunA cu e/plicaCie a - tivel r acesteia Bi situaCie privind efectele abaterii asupra val rii activel r, dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii. ?2@ Cazurile e/cepCi nale se referA la particularitate pr prie unei entitACi Bi nu unui sect r de activitate. De ase-enea, cazurile e/cepCi nale nu sunt prevAzute de vre le%islaCie specificA. () +?1@ SubunitACile fArA pers nalitate 6uridicA, care aparCin pers anel r 6uridice cu sediul sau d -iciliul Dn R -Fnia r%anizeazA Bi c nduc c ntabilitatea pr prie pFnA la nivel de balanCA de verificare, inclusiv, fArA a Dnt c-i situaCii financiare anuale. ?2@ Activitatea desfABuratA Dn strAinAtate de subunitACile fArA pers nalitate 6uridicA, care aparCin pers anel r 6uridice cu sediul sau d -iciliul Dn R -Fnia, se include Dn situaCiile financiare ale pers anei 6uridice r -Fne Bi se rap rteazA pe terit riul R -Fniei, cu respectarea prevederil r pct. 2 Bi pct. 1'# din prezentele re%le-entAri. ?3@ Pers anele dese-nate ca reprezentant2D-puternicit fiscal, p trivit C dului fiscal Bi C dului de pr cedurA fiscalA, Cin c ntabilitatea pr prie Dn funcCie de statutul l r de pers ane fizice sau 6uridice, dupA caz. Gn cazul Dn care sunt pers ane 6uridice, acestea Dnt c-esc situaCii financiare anuale Bi rap rtAri c ntabile peri dice, p trivit $e%ii c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA. ?!@ Din punct de vedere c ntabil, sediile per-anente din R -Fnia care aparCin un r pers ane 6uridice cu sediul Dn strAinAtate reprezintA subunitACi fArA pers nalitate 6uridicA ce aparCin acest r pers ane 6uridice Bi au bli%aCia Dnt c-irii situaCiil r financiare anuale Bi rap rtAril r c ntabile peri dice cerute de $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA. (+ + ?1@ Gn cazul as cieril r Dn participaCie Dnc7eiate Dntre pers anA 6uridicA r -FnA Bi pers anA 6uridicA strAinA, c ntabilitatea se Cine de cAtre pers ana dese-nata de as ciati, care rAspunde p trivit le%ii. ?2@ $a r%anizarea Bi c nducerea c ntabilitACii as cierii Dn participaCie trebuie avute Dn vedere atFt prezentele re%le-entAri, cFt Bi cerinCele care rezultA din alte prevederi le%ale. ?3@ Prezentele re%le-entari se aplica, de ase-enea, as cieril r in participatie intre pers ane 6uridice straine?nerezidente@, inre%istrate in R -ania.Pentru acestea, as ciatul dese-nat prin c ntractul de as ciere sa indeplineasca bli%atiile fiscale r%anizeaza si c nduce evidenta c ntabila a as cierii, astfel incat sa se p ata deter-ina inf r-atiile si bli%atiile prevazute de le%e, fara a int c-i situatii financiare anuale. (, + "inisterul 0inanCel r Publice Bi alte aut ritACi de re%le-entare p t s licita prezentarea Dn situaCiile financiare anuale a un r inf r-aCii supli-entare faCA de cele care trebuie prezentate Dn c nc rdanCA cu prezentele re%le-entAri. (- + 0 r-atul bilanCului Bi al c ntului de pr fit Bi pierdere, Dn special Dn ceea ce priveBte f r-a ad ptatA pentru prezentarea acest ra, nu p ate fi - dificat de la un e/erciCiu financiar la altul. Gn cazuri e/cepCi nale, sunt per-ise abateri de la acest principiu. Orice astfel de abatere trebuie -enCi natA Dn n tele e/plicative, D-preunA cu e/plicaCie a - tivel r care au deter-inat+ . (4 + Gn bilanC Bi Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, ele-entele prevAzute la pct. 2! alin. ?1@, 2! alin. ?2@ Bi 32 alin. ?1@ trebuie prezentate separat, Dn rdinea indicatA. O subclasificare -ai detaliatA a ele-entel r se p ate face nu-ai Dn n tele e/plicative. (5 + 0 r-atul, succesiunea Bi ter-in l %ia ele-entel r din bilanC Bi din c ntul de pr fit Bi pierdere care sunt precedate de cifre arabe trebuie adaptate, Dn cazul Dn care natura specificA a unei entitACi i-pune acest lucru. Astfel de adaptAri trebuie efectuate atunci cFnd sunt cerute prin re%le-entAri speciale e-ise de "inisterul 0inanCel r Publice Bi alte aut ritACi de re%le-entare. (6 + ?1@ Pentru fiecare ele-ent de bilanC, de c nt de pr fit Bi pierdere Bi, dupA caz, din situaCia - dificAril r capitalului pr priu Bi2sau situaCia flu/uril r de trez rerie trebuie prezentatA val area aferentA ele-entului c resp ndent pentru e/erciCiul financiar precedent. ?2@ DacA val rile prevAzute la alin. ?1@ nu sunt c -parabile, absenCa c -parabilitACii trebuie prezentatA Dn n tele e/plicative, Dns CitA de c -entarii relevante. '

(7 + =n ele-ent de bilanC, din c ntul de pr fit Bi pierdere Bi, dupA caz, din situaCia - dificAril r capitalului pr priu Bi situaCia flu/uril r de trez rerie pentru care nu e/istA val are nu trebuie prezentat, cu e/cepCia cazului Dn care e/istA un ele-ent c resp ndent pentru e/erciCiul financiar precedent, Dn DnCelesul pct. 1' alin. ?1@. )8 + ?1@ BilanCul este d cu-entul c ntabil de sintezA prin care se prezintA ele-entele de activ, dat rii Bi capital pr priu ale entitACii la sfFrBitul e/erciCiului financiar, precu- Bi Dn celelalte situaCii prevAzute de le%e. ?2@ Gn bilanC ele-entele de activ Bi dat rii sunt %rupate dupA naturA Bi lic7iditate, respectiv naturA Bi e/i%ibilitate. ?3@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri8 a@ un activ reprezintA resursA c ntr latA de cAtre entitate ca rezultat al un r eveni-ente trecute, de la care se aBteaptA sA %enereze beneficii ec n -ice viit are pentru entitate. =n activ este recun scut Dn c ntabilitate Bi prezentat Dn bilant atunci cand este pr babila realizarea unui beneficiu ec n -ic viit r de catre entitate si activul are aun c st sau val are care p ate fi evaluat?a@ in - d credibil. b@ dat rie reprezintA bli%aCie actualA a entitACii ce decur%e din eveni-ente trecute Bi prin dec ntarea cAreia se aBteaptA sA rezulte ieBire de resurse care Dnc rp reazA beneficii ec n -ice. O dat rie este recun scutA Dn c ntabilitate Bi prezentatA Dn bilanC atunci cFnd este pr babil cA ieBire de resurse Dnc rp rFnd beneficii ec n -ice va rezulta din dec ntarea unei bli%aCii prezente Bi cFnd val area la care se va realiza aceastA dec ntare p ate fi evaluatA Dn - d credibil. c@ capitalurile pr prii reprezintA interesul rezidual Dn activele unei entitACi dupA deducerea tutur r dat riil r sale. (3) Beneficiile ec n -ice reprezintA p tenCialul de a c ntribui, direct sau indirect, la flu/ul de nu-erar sau ec7ivalente de nu-erar cAtre entitate. AceastA c ntribuCie se reflectA fie sub f r-a creBterii intrAril r de nu-erar, fie sub f r-a reducerii ieBiril r de nu-erar, de e/e-plu, prin reducerea c sturil r de pr ducCie. Astfel, p tenCialul p ate fi unul pr ductiv, atunci cFnd activul este utilizat separat sau D-preunA cu alte active pentru prestarea de servicii sau pr ducerea de bunuri destinate vFnzArii de cAtre entitate. De ase-enea, p tenCialul p ate D-brA f r-a c nvertibilitACii Dn nu-erar sau ec7ivalente de nu-erar. SEC2IUNEA ) UTILI3ATORII 1I CARACTERISTICI CALITATI#E ALE SITUA2IILOR .INANCIARE ).(. UTILI3ATORII SITUA2IILOR .INANCIARE )( + =tilizat rii situaCiil r financiare Dnt c-ite p trivit prezentel r re%le-entAri includ investit rii actuali Bi p tenCiali, pers nalul an%a6at, credit rii, furniz rii, clienCii, instituCiile statului Bi alte aut ritACi, precu- Bi publicul. AceBtia utilizeazA situaCiile financiare pentru a+Bi satisface parte din necesitACile l r de inf r-aCii. Gn funcCie de pArCile interesate, necesitACile de inf r-aCii p t include ur-At arele8 a) Investitorii. OfertanCii de capital Bi c nsultanCii l r sunt pre cupaCi de riscul inerent tranzacCiil r Bi de rentabilitatea investitiil r l r. 9i au nev ie de inf r-aCii pentru a decide dacA ar trebui sA cu-pere, sA pAstreze sau sA vFndA instru-ente de capital. AcCi narii sunt interesaCi Bi de inf r-aCii care le per-it sA evalueze capacitatea entitACii de a plAti dividende. b) Angajaii. Pers nalul an%a6at Bi %rupurile sale reprezentative sunt interesaCi de inf r-aCii privind stabilitatea Bi pr fitabilitatea an%a6at ril r l r. AceBtia sunt interesaCi Bi de inf r-aCii care le per-it sA evalueze capacitatea entitACii de a feri re-uneraCii, beneficii de pensi nare Bi p rtuntACi pr fesi nale. c) Creditorii. Credit rii sunt interesaCi de inf r-aCii care le per-it sA deter-ine dacA D-pru-uturile ac rdate Bi d bFnzile aferente v r fi ra-bursate la scadenCA. d)Furnizorii i ali creditori. 0urniz rii Bi alCi credit ri sunt interesaCi de inf r-aCii care le per-it sA deter-ine dacA su-ele care le sunt dat rate v r fi plAtite la scadenCA. 0urniz rii Bi alCi credit ri sunt, Dn %eneral, interesaCi de entitate pe peri adA -ai scurtA decFt credit rii, cu e/cepCia cazului Dn care ei sunt dependenCi de c ntinuitatea activitACii entitACii, atunci cFnd aceasta este un client -a6 r. e) Clienii. ClienCii sunt interesaCi de inf r-aCii despre c ntinuitatea activitACii unei entitACi, Dn special atunci cFnd au c lab rare pe ter-en lun% cu entitatea respectivA sau sunt dependenCi de ea. (

f@Instituiile statului i alte autoriti. 5nstituCiile statului Bi alte aut ritACi sunt interesate de al carea resursel r Bi i-plicit de activitatea entitACil r. Acestea s licitA inf r-aCii pentru a re%le-enta activitatea entitACil r, pentru a deter-ina p litica fiscalA Bi ca bazA pentru calculul venitului naCi nal Bi al alt r indicat ri statistici si-ilari. g)Publicul. 9ntitACile p t afecta publicul Dntr+ varietate de - duri. De e/e-plu, entitACile p t avea c ntribuCie substanCialA la ec n -ia l calA Dn -ulte - duri, -ai ales prin nu-Arul de an%a6aCi Bi c lab rarea cu furniz rii l cali. SituaCiile financiare p t a6uta publicul furnizFnd inf r-aCii referit are la ev luCiile recente Bi tendinCele le%ate de pr speritatea entitACii Bi a sferei de activitate a acesteia. )) + DeBi nu t ate necesitACile de inf r-aCie ale utilizat ril r p t fi satisfAcute de situaCiile financiare cu sc p %eneral, e/istA cerinCe c -une tutur r utilizat ril r. ).). CARACTERISTICILE CALITATI#E ALE SITUA2IILOR .INANCIARE )+ + ?1@ Caracteristicile calitative sunt atributele care deter-inA utilitatea inf r-aCiei ferite de situaCiile financiare. Cele patru caracteristici calitative principale sunt inteli%ibilitatea, relevanCa, credibilitatea Bi c -parabilitatea. (2) Inteligibilitatea. O calitate esenCialA a inf r-aCiil r furnizate de situaCiile financiare este aceea cA ele trebuie sA fie uB r DnCelese de utilizat ri. Gn acest sc p, se presupune cA utilizat rii dispun de cun BtinCe suficiente privind desfABurarea afaceril r Bi a activitACil r ec n -ice, de n Ciuni de c ntabilitate Bi au d rinCa de a studia inf r-aCiile prezentate, cu atenCia cuvenitA. T tuBi, inf r-aCiile asupra un r pr ble-e c -ple/e, care ar trebui incluse Dn situaCiile financiare dat ritA relevanCei l r Dn luarea deciziil r ec n -ice, nu ar trebui e/cluse d ar pe - tivul cA ar putea fi prea dificil de DnCeles pentru anu-iCi utilizat ri. (3) Relevana. Pentru a fi utile, inf r-aCiile trebuie sA fie relevante pentru luarea deciziil r de cAtre utilizat ri. 5nf r-aCiile sunt relevante atunci cFnd influenCeazA deciziile ec n -ice ale utilizat ril r, a6utFndu+i pe aceBtia sA evalueze eveni-ente trecute, prezente sau viit are, sA c nfir-e sau sA c recteze evaluArile l r anteri are. RelevanCa inf r-aCiei este influenCatA de natura sa Bi de pra%ul de se-nificaCie. Gn anu-ite cazuri, natura inf r-aCiei este suficientA, prin ea DnsABi, pentru a deter-ina relevanCa sa. Gn alte cazuri, atFt natura, cFt Bi pra%ul de se-nificaCie sunt i-p rtante. Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, se c nsiderA cA inf r-aCie este se-nificativA dacA -isiunea sau prezentarea sa er natA p ate influenCa deciziile ec n -ice ale utilizat ril r, luate pe baza situaCiil r financiare anuale. Gn analiza se-nificaCiei unui ele-ent sunt luate Dn c nsiderare -Ari-ea Bi2sau natura -isiunii sau a declaraCiei er nate 6udecate Dn c nte/tul dat. ?!@ Credibilitatea. Pentru a fi utilA, inf r-aCia trebuie sA fie Bi credibilA. 5nf r-aCia este credibilA atunci cFnd nu c nCine er ri se-nificative, nu este pArtinit are, iar utilizat rii p t avea Dncredere cA reprezintA c rect cea ce Bi+a pr pus sA reprezinte sau ceea ce se aBteaptA, Dn - d rez nabil, sA reprezinte. Pentru a fi credibilA, inf r-aCia trebuie sA reprezinte cu fidelitate tranzacCiile Bi alte eveni-ente pe care aceasta fie Bi+a pr pus sA le reprezinte, fie este de aBteptat, Dn - d rez nabil, sA le reprezinte. Pentru ca inf r-aCia sA prezinte credibil eveni-entele Bi tranzacCiile pe care DBi pr pune sA le reprezinte, este necesar ca acestea sA fie c ntabilizate Bi prezentate Dn c nc rdanCA cu f ndul Bi realitatea l r ec n -icA, Bi nu d ar cu f r-a l r 6uridicA, p trivit pct. !# din prezentele re%le-entAri. De ase-enea, pentru a fi credibilA, inf r-aCia cuprinsA Dn situaCiile financiare trebuie sA fie neutrA, adicA lipsitA de influenCe. SituaCiile financiare nu sunt neutre dacA, prin selectarea Bi prezentarea inf r-aCiei, influenCeazA luarea unei decizii sau f r-ularea unui raCi na-ent pentru a realiza un rezultat sau un biectiv predeter-inat. Gn e/ercitarea raCi na-entel r necesare pentru a face esti-Arile cerute Dn c ndiCii de incertitudine, este necesarA includerea unui %rad de precauCie, astfel DncFt activele Bi veniturile sA nu fie supraevaluate, iar dat riile Bi c7eltuielile sA nu fie subevaluate. Pentru a fi credibilA, inf r-aCia din situaCiile financiare trebuie sA fie c -pletA. O -isiune p ate face ca inf r-aCia sA fie falsA sau sA inducA Dn er are Bi astfel sA nu -ai aibA caracter credibil Bi sA devinA defectu asA din punct de vedere al relevanCei. 11

(4) Comparabilitatea. =tilizat rii trebuie sA p atA c -para situaCiile financiare ale unei entitACi Dn ti-p, pentru a identifica tendinCele Dn p ziCia financiarA Bi perf r-anCele sale. =tilizat rii trebuie sA p atA c -para situaCiile financiare ale diversel r entitACi, pentru a le evalua p ziCia financiarA Bi perf r-anCa. Astfel, -Asurarea Bi prezentarea efectului financiar al acel raBi tranzacCii Bi eveni-ente trebuie efectuate Dntr+ -anierA c nsecventA Dn cadrul unei entitACi Bi de+a lun%ul ti-pului pentru acea entitate Bi Dntr+ -anierA c nsecventA pentru diferite entitACi. O c nsecinCA i-p rtantA a calitACii inf r-aCiei de a fi c -parabilA este ca utilizat rii sA fie inf r-aCi despre p liticile c ntabile utilizate Dn elab rarea situaCiil r financiare Bi despre rice - dificare a acest r p litici, precu- Bi despre efectele un r astfel de - dificAri. =tilizat rii trebuie sA fie Dn -AsurA sA identifice diferenCele Dntre p liticile c ntabile pentru tranzacCii Bi alte eveni-ente ase-AnAt are utilizate de aceeaBi entitate de la peri adA la alta, cFt Bi de diferite entitACi. C nf r-itatea cu prezentele re%le-entAri, inclusiv prezentarea p liticil r c ntabile utilizate de entitate, a6utA la bCinerea c -parabilitACii. )ev ia de c -parabilitate nu trebuie c nfundatA cu si-pla unif r-itate Bi nu trebuie sA devinA un i-pedi-ent Dn intr ducerea de p litici c ntabile D-bunAtACite. )u este indicat pentru entitate sA c ntinue sA evidenCieze Dn c ntabilitate, Dn aceeaBi -anierA, tranzacCie sau un alt eveni-ent dacA p litica ad ptata nu -entine caracteristicile calitative de relevanta si credibilitate. )u este indicat pentru entitate sa+si lase p liticile c ntabile ne- dificate atunci cand e/ista alternative -ai relevante si -ai credibile. 9ste, de ase-enea, i-p rtant ca situatiile financiare sa prezinte inf r-atii c respunzat are pentru peri adele precedente. ?:@ Pentru ca inf r-atia sa fie relevanta si credibila, sunt necesare ur-at arele8 + inf r-atia sa fie p rtuna pentru luarea deciziil r de catre utilizat r. + beneficiile de pe ur-a inf r-atiei sa depaseasca c stul acesteia. + sa se stabileasca un ec7ilibru intre caracteristicile calitative ale inf r-atiei financiare. SEC2IUNEA + .ORMATUL BILAN2ULUI ), + ?1@ 0 r-atul bilanCului este ur-At rul8 A. Active im"bili*ate I. Imobilizri necorporale 1. C7eltuieli de c nstituire 2. C7eltuieli de dezv ltare 3. C ncesiuni, brevete, licenCe, -Arci c -erciale, drepturi Bi active si-ilare, dacA acestea au f st ac7iziCi nate cu titlu ner s 4. 0 ndul c -ercial, Dn -Asura Dn care acesta a f st ac7iziCi nat cu titlu ner s 5. Avansuri Bi i- bilizAri nec rp rale Dn curs de e/ecuCie II. Imobilizri corporale 1. Terenuri Bi c nstrucCii 2. 5nstalaCii te7nice Bi -aBini 3. Alte instalaCii, utila6e Bi - bilier 4. Avansuri Bi i- bilizAri c rp rale Dn curs de e/ecuCie III. Imobilizri financiare 1. AcCiuni deCinute la entitACile afiliate 2. G-pru-uturi ac rdate entitACil r afiliate 3. 5nterese de participare 4. G-pru-uturi ac rdate entitACil r de care c -pania este le%atA Dn virtutea interesel r de participare 11

5. 5nvestiCii deCinute ca i- bilizAri 6. Alte D-pru-uturi B. Active circulante I. tocuri 1. "aterii pri-e Bi -ateriale c nsu-abile 2. Pr ducCia Dn curs de e/ecuCie 3. Pr duse finite Bi -Arfuri 4. Avansuri pentru cu-pArAri de st curi II. Creane ! umele care urmeaz s fie "ncasate dup o perioad mai mare de un an trebuie prezentate separat pentru fiecare element.) 1. CreanCe c -erciale 2. Su-e de Dncasat de la entitACile afiliate 3. Su-e de Dncasat de la entitACile de care c -pania este le%atA Dn virtutea interesel r de participare 4. Alte creanCe 5. Capital subscris Bi nevArsat III. Investiii pe termen scurt 1. AcCiuni deCinute la entitACile afiliate 2. Alte investiCii pe ter-en scurt I#. Casa i conturi la bnci C. C9eltuieli :n avan D. Dat"rii; umele care trebuie !l<tite :ntr&" !eri"ad< de !=n< la un an 1. G-pru-uturi din e-isiunea de bli%aCiuni, prezentFndu+se separat D-pru-uturile din e-isiunea de bli%aCiuni c nvertibile 2. Su-e dat rate instituCiil r de credit 3. Avansuri Dncasate Dn c ntul c -enzil r 4. Dat rii c -erciale + furniz ri 5. 9fecte de c -erC de plAtit 6. Su-e dat rate entitACil r afiliate &. Su-e dat rate entitACil r de care c -pania este le%atA Dn virtutea interesel r de participare '. Alte dat rii, inclusiv dat riile fiscale Bi dat riile privind asi%urArile s ciale E. Active circulante nete>dat"rii curente nete .. T"tal active minu dat"rii curente '. Dat"rii; umele care trebuie !l<tite :ntr&" !eri"ad< mai mare de un an 1. G-pru-uturi din e-isiunea de bli%aCiuni, prezentFndu+se separat D-pru-uturile din e-isiunea de bli%aCiuni c nvertibile 2. Su-e dat rate instituCiil r de credit 3. Avansuri Dncasate Dn c ntul c -enzil r 4. Dat rii c -erciale + furniz ri 5. 9fecte de c -erC de plAtit 6. Su-e dat rate entitACil r afiliate &. Su-e dat rate entitACil r de care c -pania este le%atA Dn virtutea interesel r de participare 12

'. Alte dat rii, inclusiv dat riile fiscale Bi dat riile privind asi%urArile s ciale ?. Pr"vi*i"ane 1. Pr vizi ane pentru pensii Bi bli%aCii si-ilare 2. Pr vizi ane pentru i-p zite 3. Alte pr vizi ane I. #enituri :n avan @. Ca!ital Ai re*erve I. Capital subscris 1. Capital subscris vArsat 2. Capital subscris nevArsat II. Prime de capital III.$ezerve din reevaluare I#. $ezerve 1. Rezerve le%ale 2. Rezerve statutare sau c ntractuale 3. Alte rezerve #. Profitul sau pierderea reportat!) #I. Profitul sau pierderea e%erciiului financiar ?2@ 0 r-atul bilanCului prescurtat este ur-At rul8 A. Active im"bili*ate I. Imobilizri necorporale II.Imobilizri corporale III. Imobilizri financiare B. Active circulante I. tocuri II. Creane ?Sumele care urmea*< < $ie :nca ate du!< " !eri"ad< mai mare de un an trebuie !re*entate e!arat !entru $iecare element.0 III. Investiii pe termen scurt I#. Casa i conturi la bnci C. C9eltuieli :n avan D. Dat"rii; umele care trebuie !l<tite :ntr&" !eri"ad< de !=n< la un an E. Active circulante nete>dat"rii curente nete .. T"tal active minu dat"rii curente '. Dat"rii; umele care trebuie !l<tite :ntr&" !eri"ad< mai mare de un an ?. Pr"vi*i"ane I. #enituri :n avan @. Ca!ital Ai re*erve I. Capital subscris ?prezentFndu+se separat capitalul vArsat Bi capitalul nevArsat@ 13

II. Prime de capital III.$ezerve din reevaluare I#. $ezerve #. Profitul sau pierderea reportat!) #I. Profitul sau pierderea e%erciiului financiar )- + DacA un activ sau dat rie are le%AturA cu -ai -ult de un ele-ent din f r-atul de bilanC, relaCia sa cu alte ele-ente trebuie prezentatA Dn n tele e/plicative, dacA ase-enea prezentare este esenCialA pentru DnCele%erea situaCiil r financiare anuale. De e/e-plu8 i- bilizare c rp ralA finanCatA parCial din subvenCii, parCial din surse pr prii. i- bilizare c rp ralA reevaluatA, pentru care transferul la rezerve al surplusului din reevaluare se face pe -Asura a- rtizArii i- bilizArii. un D-pru-ut bli%atar pentru care s+a prevAzut pri-A de ra-bursare a bli%aCiunil r. -a6 rare de capital subscrisA de acCi nari la val are -ai -are decFt val area n -inalA a acCiunil r c respunzAt are ?subscriere cu pri-A de capital@ etc. )4 + ?1@ AcCiunile deCinute la entitACile afiliate trebuie prezentate nu-ai Dn cadrul ele-entel r prevAzute Dn acest sc p. ?2@ 9ntitACile afiliate au se-nificaCia prevAzutA la pct. : din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a Baptea a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. )5 + T ate an%a6a-entele sub f r-a %aranCiil r de rice fel ac rdate trebuie, n cazul Dn care nu e/istA bli%aCia de a le prezenta ca dat rii, sA fie Dn - d clar rezentate Dn n tele e/plicative, Bi trebuie fAcutA distincCie Dntre diferitele tipuri de aranCii recun scute de le%islaCia naCi nalA. De ase-enea, trebuie fAcutA rezentare separatA a ricArei %aranCii val rice care a f st ac rdatA. An%a6a-entele ac rdate, care e/istA Dn relaCia cu entitACile afiliate, trebuie rezentate distinct Dn n tele e/plicative. SEC2IUNEA , PRE#EDERI RE.ERITOARE LA ELEMENTELE DE BILAN2 )6 + Prezentarea activel r ca active i- bilizate sau ca active circulante depinde de sc pul cAruia Di sunt destinate, p trivit p liticil r c ntabile apr bate de ad-inistrat ri sau pers anele care au bli%atia %esti narii entitatii. )7 ?1@ C7eltuielile efectuate Dn cursul e/erciCiului financiar, dar care sunt aferente unui e/erciCiu financiar ulteri r, trebuie prezentate sub titlul de HC7eltuieli Dn avansH. ?2@ >eniturile care, deBi se referA la e/erciCiul financiar curent, nu sunt e/i%ibile decFt dupA Dnc7iderea acestuia, trebuie prezentate la HCreanCeH. Gn cazul Dn care astfel de venituri sunt se-nificative, acestea trebuie prezentate Dn n tele e/plicative. +8 + ?1@ >eniturile Dncasate Dnainte de data bilanCului, dar care sunt aferente e/erciCiului financiar curent, dar care sunt aferente unui e/ercitiu financiar ulteri r, etrebuie prezentate sub titlul de H>enituri Dn avansH. ?2@ C7eltuielile care, deBi se referA la e/erciCiul financiar Dn curent, se v r plAti nu-ai Dn cursul unui e/erciCiu financiar ulteri r, trebuie prezentate la HDat riiH. Gn cazul Dn care astfel de c7eltuieli sunt se-nificative, ele trebuie prezentate Dn n tele e/plicative. ?3@ Gn cadrul venituril r Dn avans reflectate Dn bilanC, su-ele care ur-eazA a fi trecute pe venituri curente Dntr+ peri adA de pFnA la un an se prezintA distinct de cele care ur-eazA a fi trecute pe venituri curente Dntr+ peri adA -ai -are de un an. +( + ?1@ A6ustArile de val are cuprind t ate c recCiile destinate sA CinA sea-a e reducerile val ril r activel r individuale, stabilite la data bilanCului, indiferent daca ea reducere este sau nu definitivA. ?2@ A6ustArile de val are p t fi8 a6ustAri per-anente, denu-ite Dn c ntinuare a- rtizAri, Bi2sau a6ustArile pr viz rii, denu-ite Dn c ntinuare a6ustAri pentru depreciere sau pierdere de val are, Dn funcCie de caracterul per-anent sau pr viz riu al a6ustArii activel r.

1!

SEC2IUNEA .ORMATUL CONTULUI DE PRO.IT 1I PIERDERE +) + ?1@ 0 r-atul c ntului de pr fit Bi pierdere este ur-At rul8 1. Cifra de afaceri netA 2. >ariaCia st curil r de pr duse finite Bi a pr ducCiei Dn curs de e/ecuCie 3. Pr ducCia realizatA de entitate pentru sc purile sale pr prii Bi capitalizatA 4. Alte venituri din e/pl atare 5. a@ C7eltuieli cu -ateriile pri-e Bi -aterialele c nsu-abile b@ Alte c7eltuieli e/terne 6. C7eltuieli cu pers nalul8 a) Salarii Bi inde-nizaCii b) C7eltuieli cu asi%urArile s ciale, cu indicarea distinctA a cel r referit are la pensii &. a@ A6ustAri de val are privind i- bilizArile c rp rale Bi i- bilizArile nec rp rale b@ A6ustAri de val are privind activele circulante, Dn cazul Dn care acestea depABesc su-a a6ustAril r de val are care sunt n r-ale Dn entitatea Dn cauzA 8. Alte c7eltuieli de e/pl atare 9. >enituri din interese de participare, cu indicarea distinctA a cel r bCinute de la entitACile afiliate 10. >enituri din alte investiCii Bi D-pru-uturi care fac parte din activele i- bilizate, cu indicarea distinctA a cel r bCinute de la entitACile afiliate 11. Alte d bFnzi de Dncasat Bi venituri si-ilare, cu indicarea distinctA a cel r bCinute de la entitACile afiliate 12. A6ustAri de val are privind i- bilizArile financiare Bi investiCiile deCinute ca active circulante 13. D bFnzi de plAtit Bi c7eltuieli si-ilare, cu indicarea distinctA a cel r privind entitACile afiliate 14. Pr fitul sau pierderea din activitatea curentA 15. >enituri e/tra rdinare 16. C7eltuieli e/tra rdinare 17. 5-p zitul pe pr fit din activitatea e/tra rdinara 18. Alte i-p zite neprezentate la ele-entele de -ai sus 19. Pr fitul sau pierderea e/erciCiului financiar. ?2@ 9le-entul 3Pr ducCia realizatA de entitate pentru sc purile sale pr prii Bi capitalizatA4 evidenCiazA veniturile din pr ducCia de i- bilizAri. SEC2IUNEA 4 PRE#EDERI RE.ERITOARE LA ELEMENTELE DIN CONTUL DE PRO.IT 1I PIERDERE ++ + ?1@ Cifra de afaceri netA cuprinde su-ele rezultate din vFnzarea de pr duse si urnizarea de servicii care se Dnscriu Dn activitatea curentA a entitACii, dupAdeducerea reduceril r c -erciale Bi ta/ei pe val area adAu%atA, precu- Bi a alt r ta/e le%ate direct de cifra de afaceri. ?2@ Gn cazul entitACil r care au realizat peratiuni de leasin% financiar, radiate din Re%istrul %eneral Bi care, la data intrArii Dn vi% are a prezentel r re%le-entAri, -ai au Dn derulare c ntracte de leasin%, Dn cifra de afaceri netA se include Bi d bFnda cuvenitA acest r c ntracte, aferentA peri adei de rap rtare. +, ?1@ 5n intelesul prezentel r re%le-entari, ter-enii de -ai 6 s au ur-at arele se-nificatii8 a@ veniturile c nstituie cresteri ale beneficiil r ec n -ice inre%istrate pe parcursul peri adei c ntabiel, sub f r-a de intrari sau cresteri ale activel r ri reduceri ale dat riil r, care se c ncretizeaza in cresteri ale capitaluril r pr prii, altele decat cele rezultate din c ntributii ale acti naril r. b@ c7eltuielile c nstituie di-inuari ale beneficiil r ec n -ice inre%istrate pe parcursul peri adei c ntabile sub f r-a de iesiri sau scaderi ale val rii activel r ri cresteri ale dat riil r, care se c ncretizeaza in reduceri ale capitaluril r pr prii, altele decat cele rezultate din distribuirea acest ra catre acti nari. 1#

?2@ >eniturile Bi c7eltuielile care apar altfel decFt Dn cursul activitACil r curente ale entitACii trebuie prezentate la H>enituri e/tra rdinareH Bi HC7eltuieli e/tra rdinareH. ?3@ 9le-entele e/tra rdinare sunt veniturile sau c7eltuielile rezultate din eveni-ente sau tranzacCii ce sunt clar diferite de activitACile curente ale entitACii Bi care, prin ur-are, nu se aBteaptA sA se repete Dntr+un - d frecvent sau re%ulat. ?!@ ActivitACile curente reprezinta rice activitACi desfABurate de entitate, ca parte inte%rantA a afaceril r sale, precu- Bi activitACile c ne/e Dn care aceasta se an%a6eazA Bi care sunt c ntinuare a pri-el r activitACi -enCi nate, incidente acest ra sau care rezultA din acestea. ?#@ Pentru a stabili dacA un eveni-ent sau tranzacCie se deli-iteazA clar de activitACile curente ale entitACii, se are Dn vedere, -ai de%rabA, natura ele-entului sau a tranzacCiei aferente activitACii desfABurate Dn - d curent de entitate, decFt frecvenCa cu care se aBteaptA ca aceste eveni-ente sA aibA l c. Prin ur-are, un eveni-ent sau tranzacCie p ate fi e/tra rdinarA pentru entitate, dar nu Bi pentru alta, dat ritA diferenCel r dintre activitACile curente ale acel r entitACi. De e/e-plu, pierderile rezultate Dn ur-a unui cutre-ur sau unui alt dezastru natural p t fi calificate de cAtre -a6 ritatea entitatil r ca ele-ente e/tra rdinare. De ase-enea, e/pr prierea activel r este un eveni-ent e/tra rdinar. ?:@ Cu e/cepCia cazului Dn care veniturile Bi c7eltuielile prevAzute la alin. ?2@ sunt nese-nificative pentru evaluarea rezultatel r, Dn n tele e/plicative trebuie prezentate e/plicaCii despre val area Bi natura acest ra. AceeaBi prevedere se aplicA venituril r Bi c7eltuielil r le%ate de un alt e/erciCiu financiar. +- + 9ntitACile trebuie sA prezinte Dn n tele e/plicative pr p rCia Dn care i-p zitul pe pr fit afecteazA HPr fitul sau pierderea din activitatea curentAH Bi HPr fitul sau pierderea din activitatea e/tra rdinarAH. SEC2IUNEA 5 PRINCIPII CONTABILE 'ENERALE +4 + ?1@ 9le-entele prezentate Dn situaCiile financiare anuale se evalueazA Dn c nf r-itate cu principiile c ntabile %enerale prevAzute Dn prezenta secCiune, c nf r- c ntabilitACii de an%a6a-ente. Astfel, efectele tranzacCiil r Bi ale alt r eveni-ente sunt recun scute atunci cFnd tranzacCiile Bi eveni-entele se pr duc ?Bi nu pe -AsurA ce nu-erarul sau ec7ivalentul sAu este Dncasat sau plAtit@ Bi sunt Dnre%istrate Dn c ntabilitate Bi rap rtate Dn situaCiile financiare ale peri adel r aferente. ?2@ >eniturile si c7eltuielile care rezulta direct si c nc -itent din aceeasi tranzactie sunt recun scute si-ultan in c ntabilitate, prin as cierea directa intre c7eltuielile si veniturile aferente, cu evidentierea distincta a acest r venituri si c7eltuieli. ?3@ Principiul c ntabilitACii de an%a6a-ente se aplicA inclusiv la recun aBterea d bFnzii aferente peri adei, indiferent de scadenCa acesteia. +5 + 9valuarea reprezintA pr cesul prin care se deter-inA val rea la care ele-entele situaCiil r financiare sunt recun scute Dn c ntabilitate Bi prezentate Dn bilanC Bi c ntul de pr fit Bi pierdere. +6 + ?1@ Principiul continuitii activitii. Trebuie sA se prezu-e cA entitatea DBi desfAB arA activitatea pe baza principiului c ntinuitACii activitACii. Acest principiu presupune cA entitatea DBi c ntinuA Dn - d n r-al funcCi narea, fArA a intra Dn stare de lic7idare sau reducere se-nificativA a activitACii. ?2@ O entitate nu va Dnt c-i situaCiile financiare anuale pe baza c ntinuitACii activitACii dacA r%anele de c nducere stabilesc dupA data bilanCului fie cA intenCi neazA sA lic7ideze entitatea sau sA Dnceteze activitatea acesteia, fie cA nu are nici altA variantA realistA Dn afara acest ra. Deteri rarea rezultatel r din e/pl atare Bi a p ziCiei financiare, ulteri r datei bilanCului, indicA nev ia de a analiza dacA presupunerea privind c ntinuitatea activitACii este DncA adecvatA. ?3@ DacA ad-inistrat rii unei entitACi au luat cun BtinCA de unele ele-ente de nesi%uranCA le%ate de anu-ite eveni-ente care p t duce la incapacitatea acesteia de a+Bi c ntinua activitatea, aceste ele-ente trebuie prezentate Dn n tele e/plicative. Gn cazul Dn care situaCiile financiare anuale nu sunt Dnt c-ite pe baza principiului c ntinuitACii, aceastA inf r-aCie trebuie prezentatA, D-preunA cu e/plicaCii privind 1:

- dul de Dnt c-ire a acest ra Bi - tivele care au stat la baza deciziei c nf r- cAreia entitatea nu DBi -ai p ate c ntinua activitatea. 9veni-entele sau c ndiCiile ce necesitA prezentAri de inf r-aCii p t apArea Bi ulteri r datei bilanCului. +7 + Principiul permanenei metodelor. "et dele de evaluare si p liticile c ntabile, in %eneral,trebuie aplicate in - d c nsecvent de la un e/ercitiu financiar la altul. ,8 * ?1@ " dificarile de p litici c ntabile p t fi deter-inate de8 a@ initiativa entitatii, caz in care - dificarea trebuie 6ustificata in n tele e/plicative la situatiile financiare anuale. b@ decizie a unei aut ritati c -petente si care se i-pune entitatii? - dificare de re%le-entare@, caz in care - dificarea nu trebuie 6ustificata in n tele e/plicative, ci d ar -enti nata in acestea. ?2@ " dificarea de p litica c ntabila la initiativa entitatii p ate fi deter-inata de8 + - dificare e/cepti nala intervenita in situatia entitatii sau in c nte/tual ec n -ic + financiar in care acestea isi desfas ara activitatea. + btinerea un r inf r-atii credibile si -ai relevante. 9/e-ple de situatii care 6ustifica - dificarea de p litici c ntabile p t fi8 + ad-iterea la tranzacti nare pe piata re%le-entata a val ril r - bilizare pe ter-en scurt ale entitatii sau retra%erea l r de la tranzacti nare. + sc7i-barea acti nariatului, dat rata intrarii intr+un %rup, daca n ile -et de asi%ura furnizarea un r inf r-atii -ai fidele. + fuziuni si peratiuni assi-ilate effectuate la val ri c ntabile, caz in care se i-pune ar- nizarea p liticil r c ntabile abs rbite cu cele ale s cietatii abs rbante, etc. ?3@ Sc7i-barea c nducat ril r entitatii nu 6ustifica - dificarea p liticil r c ntabile. ?!@ Ca rezultat al incertitudinil r inerente in desfasurarea activitatil r, unele ele-ente ale situatiil r financiare anuale nu p t fi evaluate cu precizie, ci d ar esti-ate. Se p t s licita, de e/e-plu, esti-ari ale8 clientil r incerti. uzuri - rale a st curil r. duratei de viata utile, precu- si a - dului prec nizat de c nsu-are a beneficiil r ec n -ice viit are inc rp rate in activele a- rtizbile, etc. ?#@ Pr cesul de esti-are i-plica rati na-ente bazate pe cele -ai recente inf r-atii credibile avute la disp zitie. O esti-are p ate necesita revizuirea daca au l c sc7i-bari privind circu-stantele pe care s+a bazat aceasta esti-are sau ca ur-are a un r inf r-atii sau a unei -ai bune e/periente. ?:@ O - dificare in baza de evaluare aplicata reprezinta - dificare in p litica c ntabila si nu reprezinta - dificare in esti-arile c ntabile. Daca entitatea are dificultati in a face distinctie intre - dificare de p litica c ntabila si - dificare de esti-are, aceasta se trateaza ca - dificare a esti-arii. ?&@ 9fectul - dificarii unei esti-ari c ntabile se va recun aste pr spective prin includerea sa in rezultatul8 + peri adei in care are l c - dificarea, daca aceasta afecteaza nu-ai peri ada respective ?de e/e-plu, a6ustarea pentru clienti incerti@ sau + peri adei in care are l c - dificarea si al peri adel r viit are, daca - dificarea are effect si asupra acest ra ? de e/e-plu, durata de viata utila a i- bilizaril r c rp rale@. ,( + Principiul prudenei. $a Dnt c-irea situaCiil r financiare anuale, evaluarea trebuie fAcutA pe bazA prudentA Bi, Dn special8 a@ Dn c ntul de pr fit Bi pierdere p ate fi inclus nu-ai pr fitul realizat la data bilanCului. b) trebuie sA se CinA c nt de t ate dat riile apArute Dn cursul e/erciCiului financiar curent sau al unui e/erciCiu precedent, c7iar dacA acestea devin evidente nu-ai Dntre data bilanCului Bi data Dnt c-irii acestuia. c) trebuie sA se CinA c nt de t ate dat riile previzibile Bi pierderile p tenCiale apArute Dn cursul e/erciCiului financiar curent sau al unui e/erciCiu financiar precedent, c7iar dacA acestea devin evidente nu-ai Dntre data bilanCului Bi data Dnt c-irii acestuia. Gn acest sc p sunt avute Dn vedere Bi eventualele pr vizi ane, precu- Bi dat riile rezultate din clauze c ntractuale. d) trebuie sA se CinA c nt de t ate deprecierile, indiferent dacA rezultatul e/erciCiului financiar este pierdere sau pr fit. Gnre%istrarea a6ustAril r pentru depreciere sau pierdere de val are se efectueazA pe sea-a c nturil r de c7eltuieli, indiferent de i-pactul acest ra asupra c ntului de pr fit Bi pierdere. 1&

Ca ur-are, activele si veniturile nu trebuie sa fie supraevaluate, iar dat riile si c7eltuielile, subevaluate. T tusi, e/ercitarea prudentei nu per-ite, de e/e-plu, c nstituirea de pr vizi ane e/cesive, subevaluarea deliberata a activel r sau venituril r, dar nici supraevaluarea deliberata a dat riil r sau c7eltuielil r, de arece situatiile financiare nu ar -ai fi neutre si nu ar -ai avea calitatea de a fi credibile. ,) + Principiul independenei e%erciiului. Trebuie sA se CinA c nt de veniturile Bi c7eltuielile aferente e/erciCiului financiar, indiferent de data DncasArii venituril r sau data plACii c7eltuielil r. Astfel, se v r evidenCia Dn c nturile de venituri Bi creanCele pentru care nu a f st Dnt c-itA DncA factura?c ntul !1' IClienti * facturi de int c-it4@, respectiv Dn c nturile de c7eltuieli sau bunuri, dat riile pentru care nu s+a pri-it DncA factura ?c ntul !1' I0urniz ri * facturi nes site4@. 5n t ate cazurile, inre%istrarea in aceste c nturi se efectueaza pe baza d cu-entel r care atesta livrarea bunuril r, respectiv prestarea serviciil r ?de e/e-plu, avize de ins tire a -arfii, situatii de lucrari, etc.@ ,+ + Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii . C nf r- acestui principiu, c -p nentele ele-entel r de activ sau de dat rii trebuie evaluate separat. ,, + ?1@ Principiul intangibilitii. BilanCul de desc7idere pentru fiecare e/erciCiu financiar trebuie sA c respundA cu bilanCul de Dnc7idere al e/erciCiului financiar precedent. (2) " dificarea p liticil r c ntabile se efectueazA nu-ai pentru peri adele viit are, DncepFnd cu e/erciCiul financiar ur-at r celui in care s+a luat decizia - dificArii p liticii c ntabile. " dificarea p liticil r c ntabile p ate fi efectuatA nu-ai de la Dnceputul unui e/erciCiu financiar. )u sunt per-ise - dificari ale p liticil r c ntabile pe parcursul unui e/ercitiu financiar. (3) Gn cazul - dificArii p liticil r c ntabile Bi c rectArii un r er ri aferente peri adel r precedente, nu va fi - dificat bilanCul peri adei anteri are celei de rap rtare. (4) C rectarea pe sea-a rezultatului rep rtat, a er ril r se-nificative aferente e/ercitiil r financiare precedente, nu se c nsidera incalcare a principiului intan%ibilitatii. ,- + ?1@ Principiul necompensrii. Orice c -pensare Dntre ele-entele de active Bi dat rii sau Dntre ele-entele de venituri Bi c7eltuieli este interzisA. ?2@ T ate creanCele Bi dat riile trebuie Dnre%istrate distinct Dn c ntabilitate, pe bazA de d cu-ente 6ustificative. 9ventualele c -pensAri Dntre creanCe Bi dat rii ale entitACii faCA de aceeasi entitate efectuate cu respectarea prevederil r le%ale p t fi inre%istrate nu-ai dupa c ntabilizarea venituril r Bi c7eltuielil r c respunzat are. ?3@ Gn cazul sc7i-bului de active, Dn c ntabilitate se evidenCiazA distinct peraCiunea de vFnzare2sc atere din evidenta Bi cea de cu-pArare2intrare in evidenta, pe baza d cu-entel r 6ustificative, cu Dnre%istrarea tutur r venituril r si c7eltuielil r aferente peraCiunil r. Trata-entul c ntabil este si-ilar Bi Dn cazul prestAril r recipr ce de servicii. ,4 + ?1@ Principiul prevalenei economicului asupra juridicului. Prezentarea val ril r din cadrul ele-entel r din bilanC Bi c ntul de pr fit Bi pierdere se face CinFnd sea-a de f ndul ec n -ic al tranzacCiei sau al peraCiunii rap rtate, Bi nu nu-ai de f r-a 6uridicA a acest ra. ?2@ Respectarea acestui principiu are drept sc p Dnre%istrarea Dn c ntabilitate Bi prezentarea fidelA a peraCiunil r ec n -ic +financiare, Dn c nf r-itate cu realitatea ec n -icA, punFnd Dn evidenCA drepturile Bi bli%aCiile, precu- Bi riscurile as ciate acest r peraCiuni. 9veni-entele Bi peraCiunile ec n -ic +financiare trebuie evidenCiate Dn c ntabilitate aBa cuacestea se pr duc, Dn baza d cu-entel r 6ustificative. D cu-entele care stau la baza Dnre%istrArii Dn c ntabilitate a peraCiunil r ec n -ic +financiare trebuie sA reflecte Dnt c-ai - dul cu- acestea se pr duc, respectiv sA fie Dn c nc rdanCA cu realitatea. De ase-enea, c ntractele Dnc7eiate Dntre pArCi trebuie sA prevadA - dul de derulare a peraCiunil r Bi sA respecte cadrul le%al e/istent. Gn c ndiCii biBnuite, f r-a 6uridicA a unui d cu-ent trebuie sA fie Dn c nc rdanCA cu realitatea ec n -icA. Gn cazuri rare, atunci cFnd e/istA diferenCe Dntre f ndul sau natura ec n -icA a unei peraCiuni sau tranzacCii Bi f r-a sa 6uridicA, entitatea va Dnre%istra Dn c ntabilitate aceste peraCiuni, cu respectarea f ndului ec n -ic al acest ra. ?3@ 9/e-ple de situaCii cFnd se aplicA principiul prevalenCei ec n -icului asupra 6uridicului p t fi c nsiderate8 Dncadrarea c ntractel r de leasin% Dn leasin% peraCi nal sau financiar. Dncadrarea peraCiunil r la vFnzare Dn nu-e pr priu sau c -isi n, respectiv c nsi%naCie. recun aBterea venituril r, respectiv a c7eltuielil r Dn c ntul de pr fit Bi pierdere sau ca venituri Dn avans, respectiv 1'

c7eltuieli Dn avans. Dncadrarea participaCiil r ca fiind deCinute pe ter-en lun% sau pe ter-en scurt. recun aBterea participaCiil r deCinute ca fiind de natura acCiunil r deCinute la entitACi afiliate, a interesel r de participare sau sub f r-a alt r i- bilizAri financiare. Dncadrarea reduceril r ac rdate, respectiv pri-ite, la reduceri c -erciale sau financiare. (5) 9ntitACile au bli%aCia ca la c ntabilizarea peraCiunil r ec n -ic +financiare sA CinA sea-a de t ate inf r-aCiile disp nibile, astfel DncFt sA fie e/tre- de rare situaCiile Dn care aplicarea principiului prevalenCei ec n -icului asupra 6uridicului sA c nducA la peraCiune a cArei naturA sA fie diferitA faCA de cea stabilitA dacA nu s+ar aplica acest principiu. 47 Principiul pragului de semnificaie. >al area ele-entel r de bilanC Bi de c nt de pr fit Bi pierdere care sunt precedate de cifre arabe p ate fi c -binatA dacA8 ?a@ acestea reprezintA su-A nese-nificativA, Dn DnCelesul pct. (. sau ?b@ astfel de c -binare ferA un nivel -ai -are de claritate, cu c ndiCia ca ele-entele astfel c -binate sA fie prezentate separat Dn n tele e/plicative. ,6 + Gn cazuri e/cepCi nale p t fi efectuate abateri de la principiile c ntabile %enerale prevAzute Dn prezenta secCiune..Orice astfel de abateri trebuie prezentate Dn n tele e/plicative, precu- Bi - tivele care le+au deter-inat, D-preunA cu evaluare a efectului acest ra asupra activel r, dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii. SECTIUNEA 6 RE'ULI DE E#ALUARE 6.(. RE'ULI 'ENERALE DE E#ALUARE ,7 + ?1@ 9le-entele prezentate Dn situaCiile financiare anuale se evalueazA, de re%ulA, pe baza principiului c stului de ac7iziCie sau al c stului de pr ducCie. Cazurile Dn care nu se f l seBte c stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie sunt cele prevAzute de prezentele re%le-entAri. ?2@ Gn situaCia Dn care s+a ptat pentru reevaluarea i- bilizAril r c rp rale sau evaluarea instru-entel r financiare la val area 6ustA, se aplicA prevederile subsecCiunii '.2.#. din prezentele re%le-entAri. 6.(.(. Evaluarea la data intr<rii :n entitate -8 + ?1@ $a data intrArii Dn entitate, bunurile se evalueazA Bi se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate la val area de intrare, care se stabileBte astfel8 a@ la c st de ac7iziCie + pentru bunurile pr curate cu titlu ner s. b@la c st de pr ducCie + pentru bunurile pr duse Dn entitate. c@ la val area de ap rt, stabilitA Dn ur-a evaluArii + pentru bunurile reprezentFnd ap rt la capitalul s cial. d@ la val area 6ustA + pentru bunurile bCinute cu titlu %ratuit sau c nstatate plus la inventariere. Gn cazurile -enCi nate la lit. c@ Bi d@, val area de ap rt Bi, respectiv, val area 6ustA, se substituie c stului de ac7iziCie. ?2@ Prin val are 6ustA se DnCele%e su-a pentru care activul ar putea fi sc7i-bat de bunAv ie Dntre pArCi aflate Dn cun BtinCA de cauzA Dn cadrul unei tranzacCii cu preCul deter-inat biectiv. >al area 6ustA a activel r se deter-inA, Dn %eneral, dupA datele de evidenCA de pe piaCA, printr+ evaluare efectuatA, de re%ulA, de pr fesi niBti calificaCi Dn evaluare. Gn situaCia Dn care nu e/istA date pe piaCA privind val area 6ustA, din cauza naturii specializate a activel r Bi a frecvenCei reduse a tranzacCiil r, val area 6ustA se p ate deter-ina prin utilizarea unei ab rdAri pe bazA de de venit sau de c st de Dnl cuire. -( + ?1@ C stul de ac7iziCie al bunuril r cuprinde preCul de cu-pArare, ta/ele de i-p rt Bi alte ta/e ?cu e/cepCia acel ra pe care pers ana 6uridicA le p ate recupera de la aut ritACile fiscale@, c7eltuielile de transp rt, -anipulare Bi alte c7eltuieli care p t fi atribuibile direct ac7iziCiei bunuril r respective. Gn c stul de ac7izitie se includ, de ase-enea, c -isi anele, ta/ele n tariale, c7eltuieli cu bCinerea de aut rizaCii Bi alte c7eltuieli atribuibile direct bunuril r respective. 1(

(2) C7eltuielile de transp rt sunt incluse Dn c stul de ac7iziCie Bi atunci cFnd funcCia de apr vizi nare este e/ternalizatA. (3) Reducerile c -erciale ac rdate de furniz r Bi Dnscrise pe factura de ac7iziCie a6usteazA Dn sensul reducerii c stul de ac7iziCie al bunuril r. ?!@ Reducerile c -erciale pri-ite ulteri r facturArii, respectiv ac rdate ulteri r facturArii, indiferent de peri ada la care se referA, se evidenCiazA distinct Dn c ntabilitate ?c ntul :1( 3Reduceri c -erciale pri-ite4, respectiv c ntul &1( 3Reduceri c -erciale ac rdate4@, pe sea-a c nturil r de terti. ?#@ Reducerile c -erciale p t fi, de e/e-plu8 a@ rabaturi + se pri-esc pentru defecte de calitate Bi se practicA asupra preCului de vFnzare8 b@ re-izele + se pri-esc Dn cazul vFnzAril r superi are v lu-ului c nvenit sau dacA cu-pArAt rul are un statut preferenCial. Bi c@ risturnle + sunt reduceri de preC calculate asupra ansa-blului tranzactiil r efectuate cu acelaBi terC, Dn decursul unei peri ade deter-inate. ?:@ Reducerile financiare sunt sub f r-A de sc nturi de dec ntare ac rdate pentru ac7itarea dat riil r Dnainte de ter-enul n r-al de e/i%ibilitate. Reducerile financiare pri-ite de la furniz r prezinta venituri ale peri adei indiferent de peri ada la care se refera ?c ntul &:& I>enituri din sc nturi btinute4@. $a furniz r, aceste reduceri ac rdate reprezinta c7eltuieli ale peri adei, indiferent de peri ada la care se refera ?c ntul ::& IC7eltuieli privind sc nturile ac rdate4@. ?&@ Gn cazul val ril r - biliare pe ter-en scurt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, c stul de ac7iziCie nu include c sturile de tranzacCi nare direct atribuibile ac7iziCiei l r, aceste c sturi fiind Dnre%istrate Dn c nturile de c7eltuieli c respunzAt are. ?'@ Gn cazul val ril r - biliare pe ter-en scurt, care nu sunt ad-ise la tranzacti nare pe piata re%le-ntata, precu- si al val ril r - biliare pe ter-en lun%, c stul de ac7iziCiei include Bi c sturile de tranzacCi nare direct atribuibile ac7iziCiei l r. -) + ?1@ C stul de pr ducCie al unui bun cuprinde c stul de ac7iziCie a -ateriil r pri-e Bi -aterialel r c nsu-abile Bi c7eltuielile de pr ducCie direct atribuibile bunului. ?2@ C stul de pr ducCie sau de prelucrare al st curil r, precu- Bi c stul de pr ducCie al i- bilizAril r cuprind c7eltuielile directe aferente pr ducCiei, Bi anu-e8 -ateriale directe, ener%ie c nsu-atA Dn sc puri te7n l %ice, -an perA directA Bi alte c7eltuieli directe de pr ducCie, c stul pr iectArii pr dusel r, precu- Bi c ta c7eltuielil r indirecte de pr ducCie al catA Dn - d raCi nal ca fiind le%atA de fabricaCia acest ra.Gn cazul pr ducCiei de i- bilizAri, e/e-ple de c7eltuieli incadrate la alte c7eltuieli direct atribuibile sunt ur-at arele8 a) c sturile de a-ena6are a a-plasa-entului. b) c sturile iniCiale de livrare Bi -anipulare. c) c sturile de instalare Bi asa-blare. d) c sturile de testare a funcCi nArii c recte a activului. e) n rarii pr fesi nale Bi c -isi ane ac7itate Dn le%AturA cu activul etc. ?3@ C stul st curil r unui prestat r de servicii cuprinde -an pera Bi alte c7eltuieli le%ate de pers nalul direct an%a6at Dn furnizarea serviciil r, inclusiv pers nalul DnsArcinat cu suprave%7erea, precu- Bi re%iile c respunzAt are. ?!@ Gn c stul de pr ducCie p ate fi inclusA pr p rCie rez nabilA din c7eltuielile care sunt indirect atribuibile bunului, Dn -Asura Dn care acestea sunt le%ate de peri ada de pr ducCie. 5ncluderea Dn c stul st curil r a re%iil r %enerale p ate fi adecvatA Dn -Asura Dn care reprezintA c sturi sup rtate pentru a aduce st curile Dn l cul Bi f r-a d rite. ?#@ 9/e-ple de c sturi care nu trebuie incluse Dn c stul st curil r, ci sunt recun scute drept c7eltuieli ale peri adei Dn care au survenit, sunt ur-at arele8 pierderile de -ateriale, -an pera sau alte c sturi de pr ducCie Dnre%istrate peste li-itele n r-al ad-ise, inclusiv pierderile dat rate risipei. c7eltuielile de dep zitare, cu e/cepCia cazuril r Dn care aceste c sturi sunt necesare Dn pr cesul de pr ducCie, anteri r trecerii Dntr+ n uA fazA de fabricaCie. C7eltuielile de st care se includ Dn c stul de pr ducCie atunci cFnd sunt necesare pentru a aduce st curile Dn l cul Bi Dn starea Dn care se %Asesc. 21

re%iile ?c7eltuielile@ %enerale de ad-inistraCie care nu participA la aducerea st curil r Dn f r-a Bi l cul final. + c sturile de desfacere. + re%ia fi/A neal catA c stului, care se recun aBte drept c7eltuialA Dn peri ada Dn care a apArut. Al carea re%iei fi/e asupra c sturil r se face pe baza capacitACii n r-ale de pr ducCie. Re%ia fi/A de pr ducCie c nstA Dn acele c sturi indirecte de pr ducCie care rA-Fn relativ c nstante, indiferent de v lu-ul pr ducCiei, cu- sunt8 a- rtizarea, DntreCinerea secCiil r Bi utila6el r, precu- Bi c sturile cu c nducerea Bi ad-inistrarea secCiil r. (6) Capacitatea n r-alA de pr ducCie reprezintA pr ducCia esti-atA a fi bCinutA, Dn -edie, de+a lun%ul unui anu-it nu-Ar de peri ade, Dn c ndiCii n r-ale, avFnd Dn vedere Bi pierderea de capacitate rezultatA din DntreCinerea planificatA a ec7ipa-entului. -+ + ?1@ C sturile Dndat rArii care sunt direct atribuibile ac7iziCiei, c nstrucCiei sau pr ducCiei unui activ cu ciclu lun% de fabricaCie p t fi incluse Dn c stul acelui activ. De e/e-plu, Dn c sturile Dndat rArii p t fi incluse d bFnda la capitalul D-pru-utat pentru finanCarea ac7iziCiei, c nstrucCiei sau pr ducCiei de active cu ciclu lun% de fabricaCie, precu- Bi c -isi anele aferente acest r D-pru-uturi c ntractate. (2) C sturile Dndat rArii p t fi incluse Dn c sturile de pr ducCie ale unui activ cu ciclu lun% de fabricaCie, Dn -Asura Dn care sunt le%ate de peri ada de pr ducCie. (3) C sturile indat rarii sup rtate de entitate in le%atura cu i-pru-utul de f nduri p t fi incluse in c stul bunuril r sau serviciil r cu ciclu lun% de fabricatie, cu respectarea prevederil r pct. !1 din prezentele re%le-entAri. (4) Gn sensul prezentel r re%le-entAri, prin activ cu ciclu lun% de fabricaCie se DnCele%e un activ care s licitA Dn - d necesar peri adA substanCialA de ti-p pentru a fi %ata Dn vederea utilizArii sale prestabilite sau pentru vFnzare. Activele financiare Bi st curile care sunt fabricate pe baza repetitiva de+a lun%ul unei peri ade scurte de ti-p, nu sunt c nsiderate active cu ciclu lun% de fabricaCie. )u sunt active cu ciclu lun% de fabricaCie nici activele care Dn - -entul ac7iziCiei sunt %ata pentru utilizarea l r prestabilitA sau pentru vFnzare. ?#@ Capitalizarea c sturil r Dndat rArii trebuie sA Dnceteze cFnd se realizeazA cea -ai -are parte a activitACil r necesare pentru pre%Atirea activului cu ciclu lun% de fabricaCie, Dn vederea utilizArii prestabilite sau a vFnzArii acestuia. ?:@ Gn cazul includerii c sturil r Dndat rArii Dn val area activel r, acestea trebuie prezentate Dn n tele e/plicative. 6.(.). Evaluarea la inventar i !re*entarea elementel"r in bilant -,.+ ?1@ Gn sc pul int c-irii situatiil r financiare anuale, entitatile trebuie sa pr cedeze la inventarierea si evaluarea ele-entel r de natura activel r, dat riil r si capitaluril r pr prii. ?2@ 5n situatiile financiare anuale ele-entele de natura activel r, dat riil r si capitaluril r pr prii se reflecta si se evaluaeaza la val area c ntabila, pusa de acc rd cu rezultatele inventarierii. Prezentele re%le-entari se aplica inclusive in cazul bunuril r care au f st aduse drept ap rt la capital si al activel r in curs de e/ecutie. 5n intelesul prezentel r re%le-entari, val area c ntabila a unui activ este val area la care acesta este recun scut dupa ce se deduc a- rtizarea acu-ulata, pentru activele a- rtizabile si a6ustarile accu-ulate din depreciere sau pierdere de val are. --. + ?1@ 9valuarea cu cazia inventarierii a ele-entel r de natura activel r, dat riil r si capitaluril r pr prii se face p trivit prezentel r re%le-entari si n r-el r e-ise in acest sens de "inisterul 0inantel r Publice. ?2@ 5n sc pul efectuarii inventarierii, c nducerea entitatii trebuie sa stabileasc pr ceduri pr prii, cu respectarea prevederil r le%ale. 5n vederea desfasurarii in bune c nditii a peratiunil r de inventariere si evaluare, in c -isiile de inventariere v t fi nu-ite pers ane cu pre%atire c respunzat are, te7nica si ec n -ica, cun scat are a d -eniului de activitate. 21

?3@ $a stabilirea val rii de inventar a bunuril r se va aplica principiul prudenCei, p trivit cAruia se va Cine sea-a de t ate a6ustArile de val are dat rate deprecieril r sau pierderil r de val are. Pentru ele-entele de natura activel r Dnre%istrate la c st, diferenCele c nstatate Dn -inus Dntre val area de inventar Bi val area c ntabila se evidenCiazA distinct Dn c ntabilitate, Dn c nturi de a6ustAri, aceste ele-ente -enCinFndu+se la val area l r de intrare. -4 * ?1@ 9valuarea i- bilizAril r c rp rale Bi nec rp rale, cu cazia inventarierii, se face la val area de inventar, stabilitA Dn funcCie de utilitatea bunului, starea acestuia Bi preCul pieCei.0ac biectul evaluarii si i- bilizarile in curs de e/ecutie. C rectarea val rii i- bilizAril r nec rp rale Bi c rp rale Bi aducerea l r la nivelul val rii de inventar se efectueazA, Dn funcCie de tipul de depreciere e/istentA, fie prin Dnre%istrarea unei a- rtizAri supli-entare, Dn cazul Dn care se c nstatA depreciere ireversibilA, fie prin c nstituirea sau supli-entarea a6ustAril r pentru depreciere, Dn cazul Dn care se c nstatA depreciere reversibilA a acest ra. 5n cazul i- bilizaril r c rp rale si nec rp rale, la deter-inarea pierderil r din depreciere p t fi avute in vedere, de catre evaluat ri independenti sau pers nalul entitatii, si alte -et de de evaluare ?de e/e-plu8 -et de bazate pe flu/uri de nu-erar@. Pentru a stabili daca e/ista deprecieri ale i- bilizaril r c rp rale si nec rp rale, in afara c nstatarii faptice cu cazia inventarierii, p t fi luate in c nsiderare surse e/terne si interne de inf r-atii. $a sursele e/terne de inf r-atii se incadreaza aspecte precu-8 pe parcursul peri adei, val are de piata a activului a scazut se-nificativ -ai -ult decat ar fi f st de asteptat ca rezultat al trecerii ti-pului sau utilizarii. + pe parcursul peri adei au avut l c - dificari se-nificative, cu efect ne%ativ asupra entitatii, sau astfel de - dificari se v r pr duce in viit rul apr piat asupra -ediului te7n l %ic, c -ercial, ec n -ic sau 6uridic in care entitatea isi desfas ara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc. Din sursele interne de inf r-atii se e/e-plifica ele-ente8 + e/ista indicii de uzura fizica sau - rala a i- bilizarii. pe parcursul peri dei au avut l c - dificari se-nificative, cu efect ne%ativ asupra entitatii, sau astfel de - dificari sa v r pr duce in viit rul apr piat, in ceea ce priveste %radul in care8 i- bilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Astfel de - dificari includ8 situatiile in care i- bilizarea devine nepr ductiva, planurile de restructurare sau de intrerupere a activitatii careia ii este dedicata i- bilizarea, precu- si planificarea cedarii i- bilizarii inainte de data esti-ata anteri r. + rap rtarile interne pun la disp zitie indicii cu privire la faptul ca rezultatele ec n -ice ale unei i- bilizari sunt sau v r fi -ai slabe decat cele sc ntate. 5ndiciile de depreciere a i- bilizaril r, puse la disp zitie de rap rtarile interne, includ8 flu/ul de nu-erar necesar pentru ac7iziti narea unei i- bilizari si-ilare, pentru e/pl atarea sau intretinerea i- blizarii este se-nificativ -ai -are decat cel prevazut initial in bu%et. + rezultatul din e/pl atare %enerat de i- bilizare este vizibil inferi r celui prevazut in bu%et. scadere se-nificativa a pr filului din e/pl atare prevazut in bu%et, respective crestere se-nificativa a pierderil r prevazute in bu%et, %enerate de i- bilizare etc. Deciziile privind reluarea un r deprecieri inre%istrate in c nturile de a6ustari au la baza c nstatarile c -isiei de inventariere. P t e/ista si unele indicii ca pierdere din depreciere recun scuta in peri adele anteri are pentru i- bilizare nec rp rala sau c rp rala nu -ai e/ista sau s+a redus. $a aceasta evaluare se tine c nt de surse e/terne si interne de inf r-atii. 5n cate% ria sursel r e/terne de inf r-atii se p t incadra ur-at arele8 val area de piata a i- bilizarii a crescut se-nificativ in cursul peri adei. in cursul peri adei au avut l c - dificari se-nificative cu effect fav rabil asupra entitatii sau se esti-eaza ca astfel de - dificari se v r pr cduce in viit rul apr piat, in -ediul te7n l %ic, c -ercial, ec n -ic sau 6uridic in care entitatea isi desfas ara activitatea sau pe piata careia ii este dedicat activul etc. Dintre sursele interne de inf r-atii se e/e-plifica ur-at arele8 22

pe parcursul peri dei au avut l c - dificari se-nificative, cu efect fav rabil asupra entitatii, sau astfel de - dificari sa v r pr duce in viit rul apr piat, in ceea ce priveste %radul sau - dul in care i- bilizarea este utilizata sau se asteapta sa fie utilizata. Aceste - dificari include c sturile efectuate in ti-pul peri adei pentru a i-bunatati si a creste perf r-anta sau pentrua restructura activitatea careia ii apartine i- bilizarea. rap rtarile interne d vedesc faptul ca perf r-anta ec n -ica a unei i- bilizari este sau va fi -ai buna decat s+a prevazut initial etc. 9valuarea i- bilizAril r c rp rale la data bilanCului se efectueazA la c st, -ai puCin a- rtizarea Bi a6ustArile cu-ulate din depreciere, sau la val area reevaluatA, aceasta fiind val area 6ustA la data reevaluArii, -ai puCin rice a- rtizare Bi rice pierdere din depreciere cu-ulatA. ?2@ Activele de natura st curil r se evalueazA la val area c ntabilA, -ai puCin a6ustArile pentru depreciere c nstatate. A6ustAri pentru depreciere se c nstatA inclusiv pentru st curile fArA -iBcare. Gn cazul Dn care val area c ntabilA a st curil r este -ai -are decFt val area de inventar, val area st curil r se di-inueazA pFnA la val area realizabilA netA, prin c nstituirea unei a6ustAri pentru depreciere. 0ac biectul evaluarii si st curile in curs de e/ecutie. Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin val are realizabilA netA a st curil r se DnCele%e preCul de vFnzare esti-at care ar putea fi bCinut pe parcursul desfABurArii n r-ale a activitACii, -inus c sturile esti-ate pentru finalizarea bunului, atunci cFnd este cazul, Bi c sturile esti-ate necesare vFnzArii. ?3@ 9valuarea la inventar a creanCel r Bi a dat riil r se face la val area l r pr babilA de Dncasare sau de platA. DiferenCele c nstatate Dn -inus Dntre val area de inventar stabilitA la inventariere Bi val area c ntabilA a creanCel r se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate pe sea-a a6ustAril r pentru deprecierea creanCel r. Pentru creantele incerte se c nstituie a6ustari pentru pierdere de val are. 9valuarea la bilant a creanCel r Bi a dat riil r e/pri-ate Dn valutA si a cel r cu dec ntare in lei in functie de cursul unei valute se face la cursul de sc7i-b valutar c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei, valabil pentru data Dnc7eierii e/erciCiului financiar. 5n sc pul prezentarii in bilant, val area crenatel r, astfel evaluate, se di-inueaza cu a6ustarile pentru pierdere de val are. ?!@ Disp nibilitACile bAneBti, cecurile, ca-biile, biletele la rdin, scris rile de %aranCie, acreditivele, ip tecile, precu- Bi alte val ri aflate Dn casieria unitACil r se prezintA Dn bilanC Dn c nf r-itate cu prevederile le%ale. Disp nibilitatile banesti si alte val ri si-ilare in valuta se evalueaza in bilant la cursul de sc7i-b valutar c -unicat de Banca )ati nala a R -aniei, valabil la data inc7eierii e/ercitiului financiar. Gnscrierea Dn listele de inventariere a -Arcil r p Btale, a ti-brel r fiscale, tic7etel r de cAlAt rie, b nuril r cantitACi fi/e, a biletel r de spectac le, de intrare Dn -uzee, e/p ziCii Bi altele ase-enea se face la val area l r n -inalA. 5n cazul un r bunuri de aceasta natura depreciate sau fara utilizare se c nstituie a6ustari pentru pierdere de val are. ?#@ Titlurile pe ter-en scurt ?actiuni si alte investitii fiannciare@ ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA se evalueazA la val area de c taCie din ulti-a zi de tranzacCi nare, iar cele netranzacCi nate la c stul ist ric -ai puCin eventualele a6ustAri pentru pierdere de val are. Titlurile pe ter-en lun% ?actiuni si alte investitii financiare@ se evalueazA la c stul ist ric -ai puCin eventualele a6ustAri pentru pierdere de val are. -5 + Pentru ele-entele de natura dat riil r, diferenCele c nstatate Dn plus Dntre val area de inventar Bi val area de intrare sau de Dnre%istrare a dat riil r se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate, pe sea-a ele-entel r c respunzAt are de dat rii. -6 * Capitalurile pr prii ra-an evidentiate la val rile din c ntabilitate. -7 * ?1@ $a fiecare data a bilantului8 a@ 9le-entele - netare e/pri-ate in valuta ?disp nibilitati si alte ele-entel asi-ilate, cu- sunt acreditivele si dep zitele bancare, creante si dat rii in valuta@ trebuie evaluate Bi prezentate in situatiile financiare anuale utilizFnd cursul de sc7i-b valutar, c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei Bi valabil la data Dnc7eierii e/erciCiului financiar. DiferenCele de curs valutar, fav rabile sau nefav rabile, Dntre cursul de sc7i-b al pieCei valutare, c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei de la data 23

Dnre%istrArii iniCiale a creanCel r sau dat riil r Dn valutA sau cursul la care acestea sunt Dnre%istrate Dn c ntabilitate Bi cursul de sc7i-b de la data Dnc7eierii e/erciCiului financiar, se Dnre%istreazA, la venituri sau c7eltuieli din diferenCe de curs valutar, dupA caz. b0 Pentru creanCele Bi dat riile, e/pri-ate Dn lei, a cAr r dec ntare se face Dn funcCie de cursul unei valute, eventualele diferenCe fav rabile sau nefav rabile, care rezultA din evaluarea acest ra se Dnre%istreazA la alte venituri sau alte c7eltuieli financiare, dupA caz. Deter-inarea diferenCel r de val are se efectueazA si-ilar prevederil r lit. a@. c0 9le-entele ne- netare ac7iziCi nate cu plata Dn valutA Bi Dnre%istrate la c st ist ric ?i- bilizAri, st curi@ trebuie prezentate Dn situaCiile financiare anuale utilizFnd cursul de sc7i-b valutar de la data efectuArii tranzacCiei. d0 9le-entele ne- netare ac7iziCi nate cu plata Dn valutA Bi Dnre%istrate la val area 6ustA ?de e/e-plu, i- bilizArile c rp rale reevaluate@ trebuie prezentate in situatiile financiare anuale la aceasta val are. ?2@ Prin ele-ente - netare se DnCele%e disp nibilitACile bAneBti Bi activele2dat riile de pri-it2de plAtit Dn su-e fi/e sau deter-inabile. Caracteristica esenCialA a unui ele-ent - netar este dreptul de a pri-i sau bli%aCia de a plAti un nu-Ar fi/ sau deter-inabil de unitACi - netare. 48 + 9veni-entele care apar dupA data bilanCului p t furniza inf r-aCii supli-entare referit are la peri ada rap rtatA faCA de cele cun scute la data bilanCului. DacA situaCiile financiare anuale nu au f st apr bate, acestea trebuie a6ustate pentru a reflecta Bi inf r-aCiile supli-entare, dacA inf r-aCiile respective se referA la c ndiCii ?eveni-ente, peraCiuni etc.@ care au e/istat la data bilanCului. 6.(.+. Evaluarea la data ieAirii din entitate 4( + ?1@ $a data ieBirii din entitate sau la darea Dn c nsu-, bunurile se evalueazA Bi se scad din %estiune la val area l r de intrare sau val area la care sunt Dnre%istrate Dn c ntabilitate ?de e/e-plu, val area reevaluatA pentru i- bilizArile c rp rale care au f st reevaluate sau val area 6ustA pentru val rile - biliare pe ter-en scurt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA@. ?2@ Activele c nstatate -inus Dn %estiune se sc t din evidenCA la data c nstatArii lipsei acest ra. ?3@ $a sc aterea din evidenta a activel r, se reiau la venituri a6ustarile pentru depreciere sau pierdere de val are aferente acest ra. Evenimente ulteri"are datei bilanBului 4) + ?1@ 9veni-entele ulteri are datei bilanCului sunt acele eveni-ente, fav rabile sau nefav rabile, care au l c Dntre data bilanCului Bi data la care situaCiile financiare anuale sunt aut rizate pentru e-itere. Gn accepCiunea prezentel r re%le-entAri, prin aut rizarea situaCiil r financiare anuale se DnCele%e apr barea acest ra de cAtre un c nsiliu direct r,ad-inistrat ri sau alte r%ane de c nducere, p trivit r%anizArii entitACii, Dn vederea DnaintArii l r spre apr bare, c nf r- le%ii. ?2@ 9veni-entele ulteri are datei bilanCului includ t ate eveni-entele ce au l c pFnA la data la care situaCiile financiare anuale sunt aut rizate pentru e-itere, c7iar dacA acele eveni-ente au l c dupA declararea publicA a pr fitului sau a alt r inf r-aCii financiare selectate. ?3@ P t fi identificate d uA tipuri de eveni-ente ulteri are datei bilanCului8 a) cele care fac d vada c ndiCiil r care au e/istat la data bilanCului. Aceste eveni-ente ulteri are datei bilanCului c nduc la a6ustarea situaCiil r financiare anuale. Bi b) cele care ferA indicaCii despre c ndiCii apArute ulteri r datei bilanCului. Aceste eveni-ente ulteri are datei bilanCului nu c nduc la a6ustarea situaCiil r financiare anuale. ?!@ Gn cazul eveni-entel r ulteri are datei bilanCului care c nduc la a6ustarea situaCiil r financiare anuale, entitatea a6usteazA val rile recun scute Dn situaCiile sale financiare, pentru a reflecta eveni-entele ulteri are datei bilanCului. 9/e-ple de eveni-ente ulteri are datei bilanCului care c nduc la a6ustarea situaCiil r financiare Bi care i-pun a6ustarea de cAtre entitate a val ril r recun scute Dn situaCiile sale financiare sau recun aBterea de ele-ente ce nu au f st anteri r recun scute, sunt ur-At arele8 2!

a) s luCi narea ulteri arA datei bilanCului a unui liti%iu care c nfir-A cA entitate are bli%aCie prezentA la data bilanCului. 9ntitatea a6usteazA rice pr vizi n recun scut anteri r, le%at de acest liti%iu, sau recun aBte un n u pr vizi n. Ca ur-are, entitatea nu prezintA dat rie c ntin%entA. b) fali-entul unui client, apArut ulteri r datei bilanCului, c nfir-A de bicei cA la data bilanCului e/ista pierdere aferentA unei creanCe c -erciale Bi, Dn c nsecinCA, entitatea trebuie sA a6usteze val area c ntabilA a creanCei c -erciale. c) desc perirea de fraude sau er ri ce aratA cA situaCiile financiare anuale sunt inc recte. ?#@ Gn cazul eveni-entel r ulteri are datei bilanCului care nu c nduc la a6ustarea situaCiil r financiare anuale, entitatea nu DBi a6usteazA val rile recun scute Dn situaCiile sale financiare, pentru a reflecta acele eveni-ente ulteri are datei bilanCului. =n e/e-plu de eveni-ent ulteri r datei bilanCului, care nu c nduce la a6ustarea situaCiil r financiare anuale, este di-inuarea val rii de piaCA a val ril r - biliare, Dn intervalul de ti-p dintre data bilanCului Bi data la care situaCiile financiare anuale sunt aut rizate pentru e-itere. (6) DacA entitate pri-eBte, ulteri r datei bilanCului, inf r-aCii despre c ndiCiile ce au e/istat la data bilanCului, entitatea trebuie sA actualizeze prezentArile de inf r-aCii ce se referA la aceste c ndiCii, Dn lu-ina n il r inf r-aCii. (7) Atunci cFnd eveni-entele ulteri are datei bilanCului care nu c nduc la a6ustarea situaCiil r financiare anuale sunt se-nificative, neprezentarea l r ar putea influenCa deciziile ec n -ice ale utilizat ril r. Gn c nsecinCA, entitate trebuie sA prezinte ur-At arele inf r-aCii pentru fiecare cate% rie se-nificativA de astfel de eveni-ente ulteri are datei bilanCului8 a) natura eveni-entului. Bi b) esti-are a efectului financiar sau -enCiune c nf r- cAreia astfel de esti-are nu p ate sA fie fAcutA. C"rectarea er"ril"r c"ntabile 4+ + ?1@ 9r rile c nstatate Dn c ntabilitate se p t referi fie la e/erciCiul financiar curent, fie la e/erciCiile financiare precedente. (2) C rectarea er ril r se efectueazA la data c nstatArii l r. (3) 9r rile din peri adele anteri are sunt -isiuni Bi declaraCii er nate cuprinse Dn situaCiile financiare ale entitACii pentru una sau -ai -ulte peri ade anteri are rezultFnd din %reBeala de a utiliza, sau de a nu utiliza, inf r-aCii credibile care8 a@ erau disp nibile la - -entul la care situaCiile financiare pentru acele peri ade au f st apr bate spre a fi e-ise. b@ ar fi putut fi bCinute Dn - d rez nabil Bi luate Dn c nsiderare la Dnt c-irea Bi prezentarea acel r situaCii financiare. Astfel de er ri includ efectele %reBelil r -ate-atice, %reBelil r de aplicare a p liticil r c ntabile, i%n rArii sau interpretArii %reBite a eveni-entel r Bi fraudel r. (4) C rectarea er ril r aferente e/erciCiului financiar curent se efectueazA pe sea-a c ntului de pr fit Bi pierdere. (5) C rectarea er ril r se-nificative aferente e/erciCiil r financiare precedente se efectueazA pe sea-a rezultatului rep rtat. ?:@ 9r rile nese-nificative aferente e/ercitiil r financiare precedente se c recteaza, de ase-enea, pe sea-a rezultatului rep rtat.T tusi, p t fi c rectate pe sea-a c ntului de pr fit si pierdere er rile nese-nificative. 9r rile nese-nificative sunt cele de natura sa nu influenteze inf r-atiile financiar+c ntabile. Se c nsiderA cA er are este se-nificativA dacA aceasta ar putea influenCa deciziile ec n -ice ale utilizat ril r, luate pe baza situaCiil r financiare anuale. Analizarea dacA er are este se-nificativA sau nu, se efectueazA Dn c nte/t, avFnd Dn vedere natura sau val area individualA sau c lectivA a ele-entel r. ?&@ Gn n tele la situaCiile financiare trebuie prezentate inf r-aCii supli-entare cu privire la er rile c nstatate. ?'@ C rectarea er ril r aferente e/erciCiil r financiare precedente nu deter-inA - dificarea situaCiil r financiare ale acel r e/erciCii. 2#

Gn cazul er ril r aferente e/erciCiil r financiare precedente, c rectarea acest ra nu presupune a6ustarea inf r-aCiil r c -parative prezentate Dn situaCiile financiare. 5nf r-aCii c -parative referit are la p ziCia financiarA Bi perf r-anCa financiarA, respectiv - dificarea p ziCiei financiare, sunt prezentate Dn n tele e/plicative. ?(@ 5nre%istrarea st rnarii unei peratiuni c ntabile aferente e/ercitiului financiar curent se efectueaza fie prin c rectarea cu se-nul -inus a peratiunii initiale ?st rnare in r su@, fie prin inre%istrarea inversa a acesteia ?st rnare in ne%ru@, in functie de p litica c ntabila si pr %ra-ele inf r-atice utilizate. 6.). ACTI#E IMOBILI3ATE 6.).(. Reguli de evaluare de ba*< 4, + ?1@ Activele i- bilizate sunt active %enerat are de beneficii ec n -ice viit are Bi deCinute pe peri adA -ai -are de un an. 9le trebuie evaluate la c stul de ac7iziCie sau la c stul de pr ducCie, cu respectarea prevederil r pct. :' la &1. ?2@ Beneficiile ec n -ice viit are reprezintA p tenCialul de a c ntribui, direct sau indirect, la flu/ul de nu-erar sau de ec7ivalente de nu-erar cAtre entitate. P tenCialul p ate fi unul pr ductiv, fiind parte a activitACil r de e/pl atare ale entitACii. 4- + Activele i- bilizate cuprind acele active destinate utilizArii pe bazA c ntinuA, pe peri adA -ai -are de un an, Dn sc pul desfABurArii activitACil r entitACii. 44 + Drepturile asupra pr prietACil r i- biliare Bi alte drepturi si-ilare, aBa cu- sunt definite de le%islaCia naCi nalA, trebuie prezentate la HTerenuri Bi c nstrucCiiH. 45 + ?1@ "iBcArile diversel r ele-ente de i- bilizAri se prezintA Dn n tele e/plicative. Gn acest sc p, se prezintA distinct, DncepFnd cu c stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie, pentru fiecare ele-ent de i- bilizare, pe de parte, creBterile, cedArile Bi transferurile Dn cursul e/erciCiului financiar, iar, pe de altA parte, a6ustArile cu-ulate de val are la Dnceputul e/erciCiului financiar Bi la data bilanCului, precuBi rectificArile efectuate Dn cursul e/erciCiului financiar asupra a6ustAril r de val are din e/erciCiile financiare precedente. A6ustArile de val are se prezintA Dn bilanC ca deduceri clare din ele-entele c respunzAt are. ?2@ DacA, atunci cFnd situaCiile financiare anuale se Dnt c-esc c nf r- prezentel r re%le-entAri pentru pri-a arA, c stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie al unei i- bilizAri nu p ate fi deter-inat fArA c7eltuieli sau DntFrzieri e/a%erate, val area rezidualA de la Dnceputul e/erciCiului financiar p ate fi tratatA drept c st de ac7iziCie sau c st de pr ducCie. Orice aplicare a acestei prevederi trebuie prezentatA Dn n tele e/plicative. Gn acest c nte/t, val area rezidualA reprezintA val area 6usta a bunului respectiv. (4) Atunci cFnd se efectueazA reevaluarea i- bilizAril r c rp rale, -iBcArile diversel r ele-ente de i- bilizAri, prevAzute la alin. ?1@, se prezintA DncepFnd cu c stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie, - dificat ca rezultat al reevaluArii. Gn acest sc p, val area reevaluatA se substituie val rii de intrare a i- bilizAril r c rp rale. 46 + ?1@ C stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie al activel r i- bilizate cu durate li-itate de utilizare ec n -icA trebuie redus cu a6ustAri calculate pentru a di-inua val area un r astfel de active Dn - d siste-atic de+a lun%ul duratel r l r de utilizare ec n -icA ?a- rtizare@. ?2@ A- rtizarea val rii activel r i- bilizate cu durate li-itate de utilizare ec n -icA reprezintA al carea siste-aticA a val rii a- rtizabile a unui activ pe Dntrea%a duratA de utilizare ec n -icA. >al area a- rtizabilA este reprezentatA de c st sau altA val are care substituie c stul ?de e/e-plu, val area reevaluatA@. ?3@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin durata de utilizare ec n -icA se DnCele%e durata de viaCA utilA, aceasta reprezentFnd8 a) peri ada Dn care un activ este prevAzut a fi disp nibil pentru utilizare de cAtre entitate. sau b) nu-Arul unitACil r pr duse sau a un r unitACi si-ilare ce se esti-eazA cA v r fi bCinute de entitate prin f l sirea activului respectiv.

2:

47 + Activele i- bilizate a- rtizabile sunt prezentate Dn bilanC la val area c ntabilA, aceasta fiind reprezentatA de c stul de ac7iziCie, c stul de pr ducCie sau alte val ri care substituie c stul, di-inuate cu a- rtizarea cu-ulatA pFnA la acea datA, precu- Bi cu pierderile cu-ulate din depreciere. 58 + ?1@ Atunci cFnd se c nstatA pierderi de val are pentru i- bilizArile financiare, trebuie fAcute a6ustAri pentru pierdere de val are, astfel DncFt acestea sA fie evaluate la cea -ai -icA val are atribuitA acest ra la data bilanCului. (2) 5- bilizArile trebuie sA facA biectul a6ustAril r de val are, indiferent dacA duratele l r de utilizare ec n -icA sunt li-itate sau nu, astfel DncFt acestea sA fie evaluate la cea -ai -icA val are atribuibilA acest ra la data bilanCului, dacA se esti-eazA cA reducerea val rii acest ra este per-anentA. (3) A6ustArile de val are prevAzute la alin. ?1@ Bi ?2@ trebuie Dnre%istrate Dn c ntul de pr fit Bi pierdere Bi prezentate distinct Dn n tele e/plicative, dacA acestea nu au f st prezentate separat Dn c ntul de pr fit Bi pierdere. (4) 9valuarea la val rile -ini-e, p trivit alin. ?1@ Bi ?2@, nu p ate fi c ntinuatA dacA nu -ai sunt aplicabile - tivele pentru care au f st fAcute a6ustArile respective. 5( + DacA activele i- bilizate fac biectul a6ustAril r e/cepCi nale de val are e/clusiv Dn sc p fiscal, Dn n tele e/plicative se prezintA val area a6ustAril r Bi - tivele pentru care acestea au f st efectuate. 6.).). Im"bili*<ri nec"r!"rale Recun"aAterea im"bili*<ril"r nec"r!"rale 5) + ?1@ O i- bilizare nec rp ralA este un activ identificabil, ne- netar, fArA sup rt -aterial Bi deCinut pentru utilizare Dn pr cesul de pr ducCie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi Dnc7iriat terCil r sau pentru sc puri ad-inistrative. ?2@ O i- bilizare nec rp ralA DndeplineBte criteriul de a fi identificabil cFnd8 a) este separabilA, adicA p ate fi separatA sau divizatA de entitate Bi vFndutA, transferatA, aut rizatA, Dnc7iriatA sau sc7i-batA, fie individual, fie D-preunA cu un c ntract c respunzAt r, un activ identificabil sau dat rie identificabilA. sau b) decur%e din drepturi c ntractuale sau de altA naturA le%alA, indiferent dacA acele drepturi sunt transferabile sau separabile de entitate sau de alte drepturi Bi bli%aCii. ?3@ O entitate c ntr leazA i- bilizare dacA entitatea are capacitatea de a bCine beneficii ec n -ice viit are de pe ur-a resursei Bi de a restricCi na accesul alt ra la acele beneficii. Beneficiile ec n -ice viit are care decur% dintr+ i- bilizare nec rp ralA p t include venitul din vFnzarea pr dusel r sau serviciil r, ec n -isiri de c sturi sau alte beneficii rezultate din utilizarea i- bilizArii de cAtre entitate. ?!@ Anu-ite i- bilizAri nec rp rale p t fi pAstrate Dn sau pe un biect fizic, cu- ar fi un c -pact+disc ?Dn cazul unui s ftJare@, d cu-entaCie le%alA ?Dn cazul unei licenCe sau al unui brevet@ sau peliculA. Pentru a stabili dacA i- bilizare care Dnc rp reazA atFt ele-ente c rp rale, cFt Bi nec rp rale ar trebui tratatA ca i- bilizare c rp ralA sau ca i- bilizare nec rp ralA, entitate evalueazA care ele-ent este -ai se-nificativ. De e/e-plu, s ftJare+ul pentru un utila6 c -puterizat care nu p ate pera fArA acel s ftJare specific se include Dn val area acelei i- bilizAri c rp rale. AcelaBi lucru este valabil Bi pentru siste-ul de perare al unui c -puter. Atunci cFnd s ftJare+ul nu este parte inte%rantA a 7ardJare+ului respectiv, s ftJare+ul este tratat ca i- bilizare nec rp ralA. ?#@ $istele de clienCi nu se recun sc ca i- bilizAri nec rp rale. 5+ + ?1@ O i- bilizare nec rp ralA trebuie recun scutA Dn bilanC dacA se esti-eazA cA va %enera beneficii ec n -ice pentru entitate Bi c stul activului p ate fi evaluat Dn - d credibil. (2) Pentru a stabili dacA i- bilizare nec rp ralA %eneratA intern DndeplineBte criteriile de recun aBtere, entitate clasificA %enerarea i- bilizArii Dntr+ fazA de cercetare Bi fazA de dezv ltare. DacA entitate nu p ate face distincCia Dntre faza de cercetare Bi cea de dezv ltare ale unui pr iect intern de creare a unei i- bilizAri nec rp rale, entitatea trateazA c7eltuielile cu acel pr iect ca Bi cu- ar fi deter-inate d ar de faza de cercetare. 2&

(3) )ici i- bilizare nec rp ralA care decur%e din cercetare ?sau din faza de cercetare a unui pr iect intern@ nu se recun aBte. C7eltuielile cu cercetarea ?sau cele din faza de cercetare a unui pr iect intern@ se recun sc drept c7eltuialA atunci cFnd sunt %enerate, de arece Dn faza de cercetare a unui pr iect intern, entitate nu p ate de- nstra cA i- bilizare nec rp ralA e/istA Bi cA aceasta va %enera beneficii ec n -ice viit are. (4) Cercetarea este investi%aCia ri%inalA Bi planificatA DntreprinsA Dn sc pul cFBti%Arii un r cun BtinCe sau DnCelesuri BtiinCifice ri te7nice n i. (5) 9/e-ple de activitACi de cercetare sunt8 a) activitACile al cAr r sc p este acela de a bCine cun BtinCe n i . b) identificarea, evaluarea Bi selecCia finalA a aplicaCiil r desc periril r fAcute prin cercetare sau a alt r cun BtinCe. c) cAutarea de alternative pentru -ateriale, instru-ente, pr duse, pr cese, siste-e sau servicii. Bi d) f r-ularea, elab rarea, evaluarea Bi selecCia finalA a alternativel r p sibile pentru -ateriale, instru-ente, pr duse, pr cese, siste-e sau servicii n i sau D-bunAtACite. 5, + Gn cadrul i- bilizAril r nec rp rale se cuprind8 - c7eltuielile de c nstituire. - c7eltuielile de dezv ltare. - c ncesiunile, brevetele, licenCele, -Arcile c -erciale, drepturile Bi activele si-ilare, cu e/cepCia cel r create intern de entitate. - f ndul c -ercial. - alte i- bilizAri nec rp rale. - avansurile ac rdate furniz ril r de i- bilizAri nec rp rale. Bi - i- bilizArile nec rp rale Dn curs de e/ecuCie. Active de natura cheltuielilor de constituire 5- + C7eltuielile de c nstituire sunt c7eltuielile cazi nate de DnfiinCarea sau dezv ltarea unei entitACi ?ta/e Bi alte c7eltuieli de Dnscriere Bi Dn-atriculare, c7eltuieli privind e-isiunea Bi vFnzarea de acCiuni Bi bli%aCiuni, precu- Bi alte c7eltuieli de aceastA naturA, le%ate de DnfiinCarea Bi e/tinderea activitACii entitACii@. 54 + ?1@ O entitate p ate include c7eltuielile de c nstituire la HActiveH, caz Dn care p ate i- biliza c7eltuielile de c nstituire. Gn aceastA situaCie, c7eltuielile de c nstituire trebuie a- rtizate Dn cadrul unei peri ade de -a/i-u- cinci ani. ?2@ Gn situaCia Dn care c7eltuielile de c nstituire nu au f st inte%ral a- rtizate, nu se face nici distribuire din pr fituri, cu e/cepCia cazului Dn care su-a rezervel r disp nibile pentru distribuire Bi a pr fitului rep rtat este cel puCin e%alA cu cea a c7eltuielil r nea- rtizate. 55 + Su-ele prezentate Dn bilanC la ele-entul HC7eltuieli de c nstituireH trebuie e/plicate Dn n te. Active de natura cheltuielilor de dezvoltare 56 + ?1@ 5- bilizArile de natura c7eltuielil r de dezv ltare sunt %enerate de aplicarea rezultatel r cercetArii sau a alt r cun BtinCe Dntr+un plan sau pr iect ce vizeazA pr ducCia de -ateriale, disp zitive, pr duse, pr cese, siste-e sau servicii n i sau D-bunAtACite substanCial, Dnainte de Dnceperea pr ducCiei sau utilizArii c -erciale. ?2@ O i- bilizare nec rp ralA %eneratA de dezv ltare ?sau faza de dezv ltare a unui pr iect intern@ se recun aBte dacA, Bi nu-ai dacA, entitate p ate de- nstra t ate cele ce ur-eazA8 a) fezabilitatea te7nicA pentru finalizarea i- bilizArii nec rp rale, astfel DncFt aceasta sA fie disp nibilA pentru utilizare sau vFnzare. b) intenCia sa de a finaliza i- bilizarea nec rp ralA Bi de a utiliza sau vinde. c) capacitatea sa de a utiliza sau vinde i- bilizarea nec rp ralA. d) - dul Dn care i- bilizarea nec rp ralA va %enera beneficii ec n -ice viit are pr babile. Printre altele, entitatea p ate de- nstra e/istenCa unei pieCe pentru pr ducCia %eneratA de i- bilizarea 2'

nec rp ralA ri pentru i- bilizarea nec rp ralA Dn sine sau, dacA se prevede f l sirea ei pe plan intern, utilitatea i- bilizArii nec rp rale. e) disp nibilitatea un r resurse te7nice, financiare Bi de altA naturA adecvate pentru a c -pleta dezv ltarea Bi pentru a utiliza sau vinde i- bilizarea nec rp ralA. f@ capacitatea sa de a evalua credibil c7eltuielile atribuibile i- bilizArii nec rp rale pe peri ada dezv ltArii sale. 3@ 9/e-ple de activitACi de dezv ltare sunt8 a) pr iectarea, c nstrucCia Bi testarea pr ducCiei inter-ediare sau f l sirea inter-ediarA a pr t tipuril r Bi - delel r. b) pr iectarea uneltel r Bi -atriCel r care i-plicA te7n l %ie n uA. c) pr iectarea, c nstrucCia Bi perarea unei uzine pil t care nu este fezabilA din punct de vedere ec n -ic pentru pr ducCia pe scarA lar%A. d) pr iectarea, c nstrucCia Bi testarea unei alternative alese pentru aparatele, pr dusele, pr cesele, siste-ele sau serviciile n i sau D-bunAtACite. 57 + ?1@ $a c7eltuielile de dezv ltare p t fi Dnscrise Bi c7eltuielile de e/pl rare Bi evaluare a resursel r -iniere. )u reprezinta i- bilizari nec rp rale de natura activel r de e/pl rare si de evaluare acele active care sunt in - d clar c rp rale ?de e/e-plu8 ve7icule si ec7ipa-ente de f rare@. ?2@ C7eltuielile de e/pl rare si evaluare a resursel r -inerale sunt c7eltuieli %enerate de entitate in le%atura cu e/pl rarea si evaluarea resursel r -inerale, inainte ca fezabilitatea te7nica si viabilitatea c -erciala ale e/tractiei rezursel r -inerale sa fie de- nstrate.,Pentru a deter-ina dacA aceste c7eltuieli se recun sc ca i- bilizAri nec rp rale, entitate ia Dn c nsiderare %radul Dn care c7eltuiala p ate fi as ciatA cu desc perirea resursel r -inerale. 9/pl rarea si evaluarea resursel r -inerale se refera la pr spectarea resursel r -inerale, inclusiv -inereuri, petr l,%az natural, si resurse si-ilare nere%enerative, dupa ce entitatea a btinut drepturile le%ale de a e/pl ra intr+ anu-ita z na, precu- si deter-inarea fezabilitatii te7nice si a viabilitatii c -erciale ale e/tractiei resursel r -inerale. ?3@ 9/e-ple de c7eltuieli care p t fi incluse Dn evaluarea iniCialA a activel r de e/pl rare Bi e/pl atare p t fi ur-At arele8 a@ c7eltuieli cu ac7iziCia drepturil r de a e/pl ra. b@ c7eltuieli cu studii t p %rafice, %e l %ice, %e c7i-ice Bi %e fizice etc. ?!@ O entitate nu va Dnre%istra la c7eltuieli de dezv ltare de natura c7eltuielil r de e/pl rare Bi evaluare a resursel r -iniere c7letuielile an%a6ate8 a) Dnainte de e/pl rarea Bi evaluarea resursel r -inerale, cu- sunt c7eltuielile ce au avut l c Dnainte de - -entul Dn care entitatea a bCinut dreptul le%al de a e/pl ra anu-itA z nA. b) dupA ce sunt de- nstrabile fezabilitatea te7nicA Bi viabilitatea c -ercialA ale e/tracCiei unei resurse -inerale. ?#@ O i- bilizare nec rp ralA de natura activel r de e/pl rare Bi evaluare nu va -ai fi clasificatA ca atare atunci cFnd fezabilitatea te7nicA Bi viabilitatea c -ercialA ale e/tracCiei unei resurse -inerale sunt de- nstrabile. ?:@ C7eltuielile le%ate de val rificarea resursel r -inerale nu v r fi recun scute drept active de e/pl rare si evaluare. ?&@ =nul sau -ai -ulte din ur-At arele fapte Bi D-pre6urAri indicA fatul cA entitate ar trebui sA analizeze Bi sA efectueaze, dacA este cazul, a6ustare pentru deprecierea activel r de e/pl rare Bi evaluare8 a) durata pentru care entitatea are deptul de a e/pl ra anu-itA z nA a e/pirat Dn decursul peri adei sau va e/pira Dn viit rul apr piat Bi nu se prec nizeazA reDnn irea. b) nu sunt prevAzute Dn bu%et Bi nici planificate c7eltuieli substanCiale pentru e/pl rarea Dn c ntinuare Bi pentru evaluarea resursel r -inerale Dn acea z nA. c) e/pl rarea Bi evaluarea resursel r -inerale dintr+ anu-itA z nA nu au dus la desc perirea un r cantitACi de resurse -inerale viabile din punct de vedere c -ercial, iar entitatea a decis sA DntrerupA acest %en de activitACi Dn z na respectivA.

2(

e/istA suficiente date care sA indice cA, deBi este p sibilA dezv ltare Dn z na respectivA, este puCin pr babil ca val area c ntabilA a activului de e/pl rare Bi evaluare sA fie c -plet recuperatA Dn ur-a val rificArii sau vFnzArii etc. 68 + ?1@ C7eltuielile de dezv ltare se a- rtizeazA pe peri ada c ntractului sau pe durata de utilizare, dupA caz. (2) Gn cazul Dn care durata c ntractului sau durata de utilizare depABeBte cinci ani, aceasta trebuie prezentatA Dn n tele e/plicative, D-preunA cu - tivele care au deter-inat+ . (3) Gn situaCia Dn care c7eltuielile de dezv ltare nu au f st inte%ral a- rtizate, nu se face nici distribuire din pr fituri, cu e/cepCia cazului Dn care su-a rezervel r disp nibile pentru distribuire Bi a pr fitului rep rtat este cel puCin e%alA cu cea a c7eltuielil r nea- rtizate. (4) + Su-ele prezentate Dn bilanC la ele-entul HC7eltuieli de dezv ltareH trebuie e/plicate Dn n tele e/plicative. Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare 6( + ?1@ C ncesiunile, brevetele, licenCele, -Arcile c -erciale, drepturile Bi activele si-ilare reprezentFnd ap rt, ac7iziCi nate sau d bFndite pe alte cAi, se Dnre%istreazA Dn c nturile de i- bilizAri nec rp rale la c stul de ac7iziCie sau val area de ap rt, dupA caz. Gn aceastA situaCie val area de ap rt se asi-ileazA val rii 6uste. ?2@ C ncesiunile pri-ite se reflectA ca i- bilizAri nec rp rale atunci cFnd c ntractul de c ncesiune stabileBte duratA Bi val are deter-inate pentru c ncesiune. A- rtizarea c ncesiunii ur-eazA a fi Dnre%istratA pe durata de f l sire a acesteia, stabilitA p trivit c ntractului. Gn cazul Dn care c ntractul prevede plata unei redevente2c7irii, Bi nu val are a- rtizabilA, Dn c ntabilitatea entitACii care pri-eBte c ncesiunea, se reflectA c7eltuiala reprezentFnd redeventa2c7iria, fArA recun aBterea unei i- bilizAri nec rp rale. ?3@ Brevetele, licenCele, -Arcile c -erciale, drepturile Bi alte active si-ilare, se a- rtizeazA pe durata prevAzutA pentru utilizarea l r de cAtre entitatea care le deCine. 6) + ?1@ Gn cazul unui ac rd de c ncesiune a serviciil r de tip public+privat, inc7eiat p trivit le%islatiei in vi% are, licenCa pri-itA de entitate care are calitatea de perat r, de a ta/a utilizat rii unui serviciu public, se inre%istreaza la i- bilizari nec rp rale, dacA sunt stabilite duratA Bi val are pentru aceastA licenCA. ?2@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entari, un ac rd de c ncesiune a serviciil r este de tip public+ privat dacA8 a) c ncedentul c ntr leazA sau re%le-enteazA ce servicii trebuie sA presteze perat rul Dn cadrul infrastructurii, cui trebuie sA le presteze Bi la ce preC. Bi b) c ncedentul c ntr leazA + prin dreptul de pr prietate, dreptul de beneficiu sau Dn alt - d + rice interes rezidual Dn infrastructurA la ter-inarea ac rdului. Fondul comercial 6+ + ?1@ 0 ndul c -ercial se recun aste, de re%ula, la c ns lidare Bi reprezintA diferenCa dintre c stul de ac7iziCie Bi val area 6ustA la data tranzacCiei, a pArCii din activele nete ac7iziCi nate de cAtre entitate. ?2@ 5n situatiile financiare anuale individuale, f ndul c -ercial se p ate recun aste nu-ai in cazul transferului tutur r activel r sau al unei pArCi a acest ra si, dupa caz, si de dat rii si capitaluri pr prii, indiferent dacA este realizat ca ur-are a cu-pArArii sau ca ur-are a un r peraCiuni de fuziune. Transferul este in le%atura cu afacere, reprezentata de un ansa-blu inte%rat de activitati si active r%anizate si ad-inistrate in sc pul btinerii de pr fituri, inre%istrari de c sturi -ai -ici sau alte beneficii. Pentru recun aBtererea Dn c ntabilitate a activel r Bi dat riil r pri-ite cu cazia acestui transfer, entitACile trebuie sA pr cedeze la evaluarea val rii 6uste a ele-entel r pri-ite, in sc pul deter-inarii val rii individuale a acest ra. Aceasta se efectueaza, de re%ula, de catre pr fesi nisti calificati in evaluare, -e-bri ai unui r%anis- pr fesi nal in d -eniu, recun sacut nati nal si internati nal. 31

?3@ 0 ndul c -ercial %enerat intern nu se recun aBte ca activ de arece nu este resursA identificabilA ?adicA nu este separabil Bi nici nu decur%e din drepturi le%ale c ntractuale sau de altA naturA@ c ntr latA de entitate, care sA p atA fi evaluatA credibil la c st. ?!@ Gn cazul Dn care f ndul c -ercial este tratat ca un activ, se au Dn vedere ur-At arele prevederi8 a) f ndul c -ercial se a- rtizeazA, de re%ulA, Dn cadrul unei peri ade de -a/i-u- cinci ani. b) t tuBi, entitACile p t sA a- rtizeze f ndul c -ercial Dn - d siste-atic Dntr+ peri adA de peste cinci ani, cu c ndiCia ca aceastA peri adA sA nu depABeascA durata de utilizare ec n -icA a activului Bi sA fie prezentatA Bi 6ustificatA Dn n tele e/plicative. Avansuri i alte imobilizri necorporale 6, + ?1@ Gn cadrul avansuril r Bi alt r i- bilizAri nec rp rale se Dnre%istreazA avansurile ac rdate furniz ril r de i- bilizAri nec rp rale, pr %ra-ele inf r-atice create de entitate sau ac7iziCi nate de la terCi, pentru necesitACile pr prii de utilizare, precu- Bi retete, f r-ule, - dele, pr iecte si pr t tipuri. (2) Pr %ra-ele inf r-atice, precu- si celelalte i- bilizari nec rp rale inre%istrate la ele-entul IAlte i- bilizari nec rp rale4 se a- rtizeazA pe durata prevAzutA pentru utilizarea l r de cAtre entitatea care le deCine. (3) Gn cazul pr %ra-el r inf r-atice ac7iziCi nate D-preunA cu licenCele de utilizare, dacA se p ate efectua separare Dntre cele d uA active, acestea sunt c ntabilizate Bi a- rtizate separat. Imobilizrile necorporale n curs de execuie 6- + 5- bilizArile nec rp rale Dn curs de e/ecuCie reprezintA i- bilizArile nec rp rale neter-inate pFnA la sfFrBitul peri adei, evaluate la c stul de pr ducCie sau c stul de ac7iziCie, dupA caz. Evaluarea iniBial< a im"bili*<ril"r nec"r!"rale 64 + O i- bilizare nec rp ralA se Dnre%istreazA iniCial la c stul de ac7iziCie sau de pr ducCie, aBa cu- sunt definite Dn prezentele re%le-entAri. 65 + =n ele-ent rap rtat drept c7eltuialA Dntr+ peri adA nu p ate fi recun scut ulteri r ca parte din c stul unei i- bilizAri nec rp rale. C9eltuieli ulteri"are 66 + ?1@ C7eltuielile ulteri are efectuate cu i- bilizare nec rp ralA dupA cu-pArarea sau finalizarea acesteia se Dnre%istreazA Dn c nturile de c7eltuieli atunci cFnd sunt efectuate. ?2@ C7eltuielile ulteri are v r -a6 ra c stul i- bilizArii nec rp rale atunci cFnd este pr babil cA aceste c7eltuieli v r per-ite activului sA %enereze beneficii ec n -ice viit are peste perf r-anCa prevAzutA iniCial Bi p t fi evaluate credibil. Evaluarea la data bilanBului 67 + O i- bilizare nec rp ralA trebuie prezentatA Dn bilanC la val area de intrare, -ai puCin a6ustArile cu-ulate de val are. Cedarea 78 + O i- bilizare nec rp ralA trebuie sc asA din evidenCA la cedare sau atunci cFnd nici un beneficiu ec n -ic viit r nu -ai este aBteptat din utilizarea sau cedarea sa. 7( + ?1@ Gn cazul sc aterii din evidenCA a unei i- bilizAri nec rp rale, sunt evidenCiate distinct veniturile din vFnzare, c7eltuielile reprezentFnd val area nea- rtizatA a i- bilizArii Bi alte c7eltuieli le%ate de cedarea acesteia. 31

?2@ Gn sc pul prezentArii Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, cFBti%urile sau pierderile care apar datA cu Dncetarea utilizArii sau ieBirea unei i- bilizAri nec rp rale se deter-inA ca diferenCA Dntre veniturile %enerate de ieBirea activului Bi val area sa nea- rtizatA, inclusiv c7eltuielile cazi nate de cedarea acestuia, Bi trebuie prezentate ca val are netA, ca venituri sau c7eltuieli, dupA caz, Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, la ele-entul 3Alte venituri din e/pl atare4, respectiv 3Alte c7eltuieli de e/pl atare4, dupA caz. 6.).+. Im"bili*<ri c"r!"rale Recun"aAterea im"bili*<ril"r c"r!"rale 7) + 5- bilizArile c rp rale reprezintA active care8 a) sunt deCinute de entitate pentru a fi utilizate Dn pr ducCia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi Dnc7iriate terCil r sau pentru a fi f l site Dn sc puri ad-inistrative. Bi b) sunt utilizate pe parcursul unei peri ade -ai -ari de un an. 93 + ?1@ 5- bilizArile c rp rale cuprind8 terenuri Bi c nstrucCii. instalaCii te7nice Bi -aBini. alte instalaCii, utila6e Bi - bilier. avansuri ac rdate furniz ril r de i- bilizAri c rp rale Bi i- bilizAri c rp rale Dn curs de e/ecuCie. ?2@ Terenurile Bi clAdirile sunt active separabile Bi sunt c ntabilizate separat, c7iar atunci cFnd sunt ac7iziCi nate D-preunA. O creBtere a val rii terenului pe care se aflA clAdire nu afecteazA deter-inarea val rii a- rtizabile a clAdirii. 7, + ?1@ C ntabilitatea terenuril r se Cine pe d uA cate% rii8 terenuri Bi a-ena6Ari de terenuri. ?2@ Gn c ntabilitatea analiticA, terenurile p t fi evidenCiate pe ur-At arele %rupe8 terenuri a%ric le, terenuri silvice, terenuri fArA c nstrucCii, terenuri cu zAcA-inte, terenuri cu c nstrucCii Bi altele. 7- + ?1@ 5- bilizArile c rp rale deCinute Dn baza unui c ntract de leasin% se evidenCiazA Dn c ntabilitate Dn funcCie de prevederile c ntractel r Dnc7eiate Dntre pArCi, precu- Bi le%islaCia Dn vi% are. 9ntitACile Cin c nt, de ase-enea, Bi de cerinCele principiului prevalenCei ec n -icului asupra 6uridicului, prevAzut la pct. !:. ?2@ Clasificarea c ntractel r de leasin% in leasin% financiar sau leasin% perati nal se efectueaza la inceputul c ntractului. 74 + ?1@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, ter-enii de -ai 6 s au ur-At arele se-nificaCii8 a) c ntract de leasin% este un ac rd prin care l cat rul cedeazA l catarului, Dn sc7i-bul unei plACi sau serii de plACi, dreptul de a utiliza un bun pentru peri adA stabilitA. b) leasin% financiar este peraCiunea de leasin% care transferA cea -ai -are parte din riscurile Bi avanta6ele aferente dreptului de pr prietate asupra activului. c) leasin% peraCi nal este peraCiunea de leasin% ce nu intrA Dn cate% ria leasin%ului financiar. ?2@ =n c ntract de leasin% p ate fi recun scut ca leasin% financiar dacA DndeplineBte cel puCin una dintre ur-At arele c ndiCii8 a) leasin%ul transferA l catarului titlul de pr prietate asupra bunului pFnA la sfFrBitul duratei c ntractului de leasin%. b) l catarul are pCiunea de a cu-pAra bunul la un preC esti-at a fi suficient de -ic Dn c -paraCie cu val area 6ustA la data la care pCiunea devine e/ercitabilA, astfel DncFt, la Dnceputul c ntractului de leasin%, e/istA Dn - d rez nabil certitudinea cA pCiunea va fi e/ercitatA. c) durata c ntractului de leasin% ac perA, Dn cea -ai -are parte, durata de viaCA ec n -icA a bunului, c7iar dacA titlul de pr prietate nu este transferat. d@ val area t talA a ratel r de leasin%, -ai puCin c7eltuielile acces rii, este -ai -are sau e%alA cu val area de intrare a bunului, reprezentatA de val area la care a f st ac7iziCi nat bunul de cAtre finanCat r, respectiv c stul de ac7iziCie. e@ bunurile ce c nstituie biectul c ntractului de leasin% sunt de naturA specialA, astfel DncFt nu-ai l catarul le p ate utiliza fArA - dificAri -a6 re. 75 + ?1@ Gnre%istrarea Dn c ntabilitate a a- rtizArii bunului ce face biectul c ntractului se efectueazA Dn cazul leasin%ului financiar de cAtre l catar2utilizat r, iar Dn cazul leasin%ului peraCi nal, de cAtre l cat r2finanCat r. 32

(2) 5n cazul leasin%ului financiar, bunurile sunt supuse a- rtizArii de catre l cat r, pe bazA c nsecventA cu p litica n r-alA de a- rtizare pentru bunuri si-ilare ale acestuia. (3) Gn cazul leasin%ului peraCi nal, bunurile sunt supuse a- rtizArii de cAtre l cat r, pe bazA c nsecventA cu p litica n r-alA de a- rtizare pentru bunuri si-ilare ale acestuia. 98 ?1@ Reflectarea Dn c ntabilitatea l cataril r a activel r aferente peraCiunil r de leasin% financiar se efectueazA cu a6ut rul c nturil r de i- bilizAri nec rp rale Bi i- bilizAri c rp rale. (2) D bFnzile de plAtit c respunzAt are dat riil r din peraCiuni de leasin% financiar se Dnre%istreazA Dn c ntabilitatea l cataril r peri dic, c nf r- c ntabilitACii de an%a6a-ente, Dn c ntrapartida c ntului de c7eltuieli. D bFnda de plAtit, aferenta peri adel r viit are, se evidenCiazA Dn c nturi Dn afara bilanCului ?c ntul '1#1 3D bFnzi de plAtit4@. 77 + ?1@ $ cat rul are recun scute Dn c ntabilitate bunurile date Dn re%i- de leasin% financiar drept creanCe i- bilizate. (2) D bFnzile de pri-it c respunzAt are creanCel r din peraCiuni de leasin% financiar se Dnre%istreazA Dn c ntabilitatea l cat rului peri dic, c nf r- c ntabilitACii de an%a6a-ente, Dn c ntrapartida c ntului de venituri. (3) $a recun asterea in c ntabilitate a c ntractel r de leasin% financiar trebuie avuta in vedere le%islatia care re%le-enteaza cate% riile de entitati care p t derula ase-enea peratiuni. (88 * ?1@ $a c ntabilizarea peraCiunil r de leasin% peraCi nal, l cat rul trebuie sA prezinte bunurile date Dn re%i- de leasin% peraCi nal Dn c nturile de i- bilizAri nec rp rale Bi i- bilizAri c rp rale, Dn c nf r-itate cu natura acest ra. ?2@ Su-ele incasate sau de incasat se Dnre%istreazA Dn c ntabilitatea l cat rului ca un venit in c ntul de pr fit si pierdere, c nf r- c ntabilitatii de an%a6a-ente. (8( * ?1@ 5n c ntabilitatea l catarului, bunurile luate in leasin% perati nal sunt evidentiate in c nturi de evidenta din afara bilantului. ?2@ Su-ele platite sau de platit se inre%istreaza in c ntabilitatea l catarului ca c7eltuiala in c ntul de pr fit si pierdere, c nf r- c ntabilitatii de an%a6a-ente. (8) + O tranzacCie de vFnzare a unui activ pe ter-en lun% Bi de Dnc7iriere a aceluiaBi activ Dn re%ide leasin% ?leasebacK@ se c ntabilizeazA Dn funcCie de clauzele c ntractului de leasin%, astfel8 a@ dacA tranzacCia de vFnzare Bi Dnc7iriere a aceluiaBi activ are ca rezultat un leasin% financiar, tranzacCia reprezintA un -i6l c prin care l cat rul ac rdA finanCare l catarului, activul avFnd r l de %aranCie. 9ntitatea beneficiarA a finanCArii ?l catarul@ nu va recun aBte Dn c ntabilitate peraCiunea de vFnzare a activului, nefiind Dndeplinite c ndiCiile de recun aBtere a venituril r. Activul rA-Fne Dnre%istrat Dn c ntinuare la val area e/istentA anteri r peraCiunii de leasin%, cu re%i-ul de a- rtizare aferent. OperaCiunea de finanCare va fi evidenCiatA prin artic lul c ntabil #12 HC nturi curente la bAnciH L 1:& HAlte D-pru-uturi Bi dat rii asi-ilateH, ur-Fnd ca d bFnda Bi alte c sturi ale finanCArii, p trivit c ntractel r Dnc7eiate, sA fie Dnre%istrate c nf r- prezentel r re%le-entAri. Din punct de vedere al re%i-ului ta/ei pe val area adau%ata, au l c d ua peratiuni distinctive, respectiv livrarea bunului, efectuata de l catar, si peratiunea de leasin% efectuata de l cat r, pentru care ta/a pe val area adAu%atA se evidentiaza p trivit le%ii. b@ dacA tranzacCia de vFnzare Bi Dnc7iriere a aceluiaBi activ are ca rezultat un leasin% peraCi nal, entitatea vFnzAt are c ntabilizeazA tranzacCie de vFnzare, cu Dnre%istrarea sc aterii din evidenCA a activului Bi a su-el r Dncasate sau de Dncasat Bi a ta/ei pe val area adAu%atA pentru peratiunile ta/abile, c nf r- prevederil r le%ale. OperaCiunea de Dnc7iriere a activului Dn re%i- de leasin% peraCi nal se c ntabilizeazA de utilizat r c nf r- prezentel r re%le-entAri. Ca ur-are, peraCiunea se reflectA Dn c ntul de pr fit Bi pierdere. (8+ + ?1@ Gn vederea Dnt c-irii situaCiil r financiare anuale, utilizat rii bunuril r luate Dn leasin% financiar sau peraCi nal inventariazA Bi trans-it s cietACii de leasin% lista bunuril r deCinute Dn baza c ntractel r de leasin%. ?2@ 9ntitACile c ntractante care au efectuat peraCiuni de leasin% Bi leasebacK trebuie sA prezinte Dn n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale inf r-aCii referit are la peraCiunile derulate. 33

(8, + ?1@ Gn cadrul i- bilizAril r c rp rale sunt evidenCiate Dn - d distinct i- bilizArile c rp rale Dn curs de e/ecuCie. ?2@ Sunt reflectate, de ase-enea, distinct Dn c ntabilitate, acele i- bilizAri c rp rale cu-pArate, pentru care s+au transferat riscurile Bi beneficiile aferente, dar care sunt Dn curs de apr vizi nare ?%rupa 22 3 5- bilizAri c rp rale Dn curs de apr vizi nare4 din Planul de c nturi %eneral@. Evaluarea iniBial< a im"bili*<ril"r c"r!"rale (8- + ?1@ O i- bilizare c rp ralA recun scutA ca activ trebuie evaluatA iniCial la c stul sAu deter-inat p trivit re%ulil r de evaluare din prezentele re%le-entAri, Dn funcCie de - dalitatea de intrare Dn entitate. ?2@ 9/e-ple de c sturi care se efectueazA Dn le%AturA cu c nstrucCia unei i- bilizAri c rp rale, direct atribuibile acesteia, sunt8 a@ c sturile reprezentFnd salariile an%a6aCil r, c ntribuCiile le%ale Bi alte c7eltuieli le%ate de acestea, care rezultA direct din c nstrucCia i- bilizArii c rp rale. b) c7eltuieli -ateriale. c) c sturile de a-ena6are a a-plasa-entului. d) c sturile iniCiale de livrare Bi -anipulare. e@ c sturile de instalare Bi asa-blare. f@ c7eltuieli de pr iectare Bi pentru bCinerea aut rizaCiil r. %@ c sturile de testare a funcCi nArii c recte a activului, dupA deducerea DncasAril r nete pr venite din vFnzarea ele-entel r pr duse Dn ti-pul aducerii activului la a-plasa-entul Bi c ndiCia de funcCi nare ?cu- ar fi eBanti anele pr duse la testarea ec7ipa-entului@. f) n rariile pr fesi nale plAtite av caCil r Bi e/perCil r etc. (3) Gn cazul Dn care clAdire este de- latA pentru a fi c nstruitA alta, c7eltuielile cu de- larea sunt recun scute dupA natura l r, fArA a fi c nsiderate c sturi de a-ena6are a a-plasa-entului. AcelaBi trata-ent c ntabil se aplica si c7eltuielil r reprezentand val area nea- rtizatA a clAdirii de- late. (4) Gn c stul unei i- bilizAri c rp rale sunt incluse Bi c sturile esti-ate iniCial cu de- ntarea Bi -utarea acesteia la sc aterea din functiune, precu- Bi cu restaurarea a-plasa-entului pe care este p ziCi natA i- bilizarea, atunci cFnd aceste su-e p t fi esti-ate credibil Bi entitatea are bli%aCie le%atA de de- ntare, -utare a i- bilizArii c rp rale Bi de refacere a a-plasa-entului. (5) C sturile esti-ate cu de- ntarea Bi -utarea i- bilizArii c rp rale, precu- Bi cele cu restaurarea a-plasa-entului se recun sc Dn val area acesteia, Dn c resp ndenCA cu un c nt de pr vizi ane ?c ntul 1#13 HPr vizi ane pentru dezafectare i- bilizAri c rp rale Bi alte acCiuni si-ilare le%ate de acesteaH@. C9eltuieli ulteri"are (84 + ?1@ C7eltuielile ulteri are aferente unei i- bilizAri c rp rale trebuie recun scute, de re%ulA, drept c7eltuieli Dn peri ada Dn care au f st efectuate. ?2@ C7eltuielile efectuate Dn le%AturA cu i- bilizArile c rp rale utilizate Dn baza unui c ntract de Dnc7iriere, l caCie de %estiune sau alte c ntracte si-ilare se evidenCiazA Dn c ntabilitatea entitACii care le+a efectuat, la i- bilizAri c rp rale sau drept c7eltuieli Dn peri ada Dn care au f st efectuate, Dn funcCie de beneficiile ec n -ice aferente, si-ilar c7eltuielil r efectuate Dn le%AturA cu i- bilizArile c rp rale pr prii. (85 + ?1@ C stul reparaCiil r efectuate la i- bilizArile c rp rale, Dn sc pul asi%urArii utilizArii c ntinue a acest ra, trebuie recun scut ca c7eltuialA Dn peri ada Dn care este efectuatA. ?2@ Sunt recun scute ca c -p nentA a activului, sub f r-a c7eltuielil r ulteri are, investiCiile efectuate la i- bilizArile c rp rale. Acestea trebuie sA aibA ca efect D-bunAtACirea para-etril r te7nici iniCiali ai acest ra Bi sA c nducA la bCinerea de beneficii ec n -ice viit are, supli-entare faCA de cele esti-ate iniCial. 3!

ObCinerea de beneficii se p ate realiza fie direct prin creBterea venituril r, fie indirect prin reducerea c7eltuielil r de DntreCinere Bi funcCi nare. (86 + ?1@ 5- bilizArile c rp rale Dn curs de e/ecuCie reprezintA investiCiile neter-inate efectuate Dn re%ie pr prie sau Dn antreprizA. Acestea se evalueazA la c stul de pr ducCie sau c stul de ac7iziCie, dupA caz. ?2@ 5- bilizArile c rp rale Dn curs de e/ecuCie se trec Dn cate% ria i- bilizAril r finalizate dupA recepCia, darea Dn f l sinCA sau punerea Dn funcCiune a acest ra, dupA caz. ?3@ C stul unei i- bilizAri c rp rale c nstruite Dn re%ie pr prie este deter-inat f l sind aceleaBi principii ca Bi pentru un activ ac7iziCi nat. Astfel, dacA entitatea pr duce active si-ilare, Dn sc pul c -ercializArii, Dn cadrul un r tranzacCii n r-ale, atunci c stul activului este de bicei acelaBi cu c stul de c nstruire a acelui activ destinat vFnzArii. Prin ur-are, rice pr fituri interne sunt eli-inate din calculul c stului acestui activ. Gn - d si-ilar, c7eltuiala reprezentFnd rebuturi, -an pera sau alte resurse peste li-itele acceptate ca fiind n r-ale, precu- Bi pierderile care au apArut Dn cursul c nstrucCiei Dn re%ie pr prie a activului nu sunt incluse Dn c stul activului. Evaluarea la data bilanBului (87 + O i- bilizare c rp ralA trebuie prezentatA Dn bilanC la val area de intrare, -ai puCin a6ustArile cu-ulate de val are. Am"rti*area ((8 + ?1@ A- rtizarea se stabileBte prin aplicarea c tel r de a- rtizare asupra val rii de intrare a i- bilizAril r. ?2@ A- rtizarea i- bilizAril r c rp rale se calculeazA DncepFnd cu luna ur-At are punerii Dn funcCiune Bi pFnA la recuperarea inte%ralA a val rii l r de intrare. $a stabilirea a- rtizarii i- bilizaril r c rp rale sunt avute in vedere duratele de utilizare ec n -ica si c nditiile de utilizare a acest ra. ?3@ 5n cazul in care i- bilizarile c rp rale sunt trecute in c nservare, in functie de p litica c ntabila ad ptata, entitatea inre%istreaza in c ntabilitate c7eltuiala cu a- rtizarea sau c7eltuiala c respunzat are a6ustarii pentru depreciere c nstanta. (4) O - dificare se-nificativA a c ndiCiil r de utilizare sau Dnvec7irea unei i- bilizAri c rp rale p ate 6ustifica revizuirea duratei de a- rtizare. De ase-enea, Dn cazul Dn care i- bilizArile c rp rale sunt trecute Dn c nservare, f l sirea l r fiind DntreruptA pe peri adA Dndelun%atA, p ate fi 6ustificatA revizuirea duratei de a- rtizare. ?#@ Gn cazuri e/cepCi nale, inclusiv Dn situaCia prevAzutA la pct. 121 alin. ?3@ din prezentele re%le-entAri, durata de a- rtizare stabilitA iniCial se p ate - difica, aceastA reesti-are c nducFnd la n uA c7eltuialA cu a- rtizarea pe peri ada rA-asA de utilizare. ((( + ?1@ A- rtizarea i- bilizAril r c rp rale c ncesi nate, Dnc7iriate sau Dn l caCie de %estiune se calculeazA Bi se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate de cAtre entitatea care le are Dn pr prietate. ?2@ Se supun, de ase-enea, a- rtizArii investiCiile efectuate la i- bilizArile c rp rale luate cu c7irie, pe durata c ntractului de Dnc7iriere. $a e/pirarea c ntractului de Dnc7iriere, val area investiCiil r efectuate Bi a a- rtizArii c respunzAt are se cedeazA pr prietarului i- bilizArii. Gn funcCie de clauzele cuprinse Dn c ntractul de Dnc7iriere, transferul p ate reprezenta vFnzare de active sau altA - dalitate de cedare. Gnre%istrarea Dn c ntabilitate a peraCiunil r se efectueazA c nf r- prezentel r re%le-entAri. (() + ?1@ 9ntitACile a- rtizeazA i- bilizArile c rp rale utilizFnd unul din ur-At arele re%i-uri de a- rtizare8 a) a- rtizarea liniarA realizatA prin includerea unif r-A Dn c7eltuielile de e/pl atare a un r su-e fi/e, stabilite pr p rCi nal cu nu-Arul de ani ai duratei de utilizare ec n -icA a acest ra. b) a- rtizarea de%resivA, care c nstA Dn -ultiplicarea c tel r de a- rtizare liniarA cu un anu-it c eficient, caz in care p ate fi avuta in vedere le%islatia in vi% are. c) a- rtizarea acceleratA, care c nstA Dn includerea, Dn pri-ul an de funcCi nare, Dn c7eltuielile de e/pl atare a unei a- rtizAri de pFnA la #1M din val area de intrare a i- bilizArii. A- rtizArile anuale pentru e/erciCiile ur-At are sunt calculate la val area rA-asA de a- rtizat, dupA re%i-ul 3#

liniar, prin rap rtare la nu-Arul de ani de utilizare rA-aBi. De arece a- rtizarea calculatA trebuie sA fie c relatA cu - dul de utilizare a activului Bi, DntrucFt Dn cazuri rare i- bilizare c rp ralA se c nsu-A Dn pri-ul an Dn pr cent de pFnA la #1M, rezultA cA -et da de a- rtizare acceleratA este -ai puCin utilizatA Dn sc puri c ntabile. d) A- rtizarea calculata pe unitate de pr dus sau serviciu, atunci cand natura i- bilizarii 6ustifica utilizarea unei ase-enea -et de de a- rtizare. (2) "et da de a- rtizare f l sitA trebuie sA reflecte - dul Dn care beneficiile ec n -ice viit are ale unui activ se aBteaptA sA fie c nsu-ate de entitate. (3) "et da de a- rtizare se aplicA de -anierA c nsecventA pentru t ate activele de aceeaBi naturA Bi avFnd c ndiCii de utilizare identice, in functie de p litica c ntabila ad ptata. (4) "et da de a- rtizare se p ate - difica d ar atunci cFnd aceasta este deter-inatA de er are Dn esti-area - dului de c nsu-are a beneficiil r aferente respectivei i- bilizAri c rp rale. ?#@ A- rtizarea aferentA i- bilizAril r c rp rale se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate ca c7eltuialA. 113 + ?1@ Terenurile nu se a- rtizeazA. ?2@ 5nvestiCiile efectuate pentru a-ena6area lacuril r, bAlCil r, iazuril r, terenuril r Bi pentru alte lucrAri si-ilare se recupereazA pe calea a- rtizArii, prin includerea Dn c7eltuielile de e/pl atare Dntr+ peri adA deter-inatA de ad-inistrat ri sau pers anele care au bli%atia %esti narii entitatii, pe baza duratel r de viaCA utilA ale acest ra.

Cedarea Ai ca area ((, + ?1@ O i- bilizare c rp ralA trebuie sc asA din evidenCA la cedare sau casare, atunci cFnd nici un beneficiu ec n -ic viit r nu -ai este aBteptat din utilizarea sa ulteri arA. ?2@ DacA entitate recun aBte Dn val area c ntabilA a unei i- bilizAri c rp rale c stul unei Dnl cuiri parCiale ?Dnl cuirea unei c -p nente@, atunci ea sc ate din evidenCA val area c ntabilA a pArCii Dnl cuite, cu a- rtizarea aferentA, dacA dispune de inf r-aCiile necesare. ((- + ?1@ Gn cazul sc aterii din evidenCA a unei i- bilizAri c rp rale, sunt evidenCiate distinct veniturile din vFnzare, c7eltuielile reprezentFnd val area nea- rtizatA a i- bilizArii Bi alte c7eltuieli le%ate de cedarea acesteia. ?2@ Gn sc pul prezentArii Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, cFBti%urile sau pierderile bCinute Dn ur-a casArii sau cedArii unei i- bilizAri c rp rale trebuie deter-inate ca diferenCA Dntre veniturile %enerate de sc aterea din evidenCA Bi val area sa nea- rtizatA, inclusiv c7eltuielile cazi nate de aceasta Bi trebuie prezentate ca val are netA, ca venituri sau c7eltuieli, dupA caz, Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, la ele-entul 3Alte venituri din e/pl atare4, respectiv 3Alte c7eltuieli de e/pl atare4, dupa caz. C"m!en aBii de la terBi ((4 + ?1@ Gn cazul distru%erii t tale sau parCiale a un r i- bilizAri c rp rale, creanCele sau su-ele c -pensat rii Dncasate de la terCi, le%ate de acestea, precu- Bi ac7iziCi narea sau c nstrucCia ulteri arA de active n i sunt peraCiuni ec n -ice distincte Bi trebuie Dnre%istrate ca atare pe baza d cu-entel r 6ustificative. Astfel, deprecierea activel r se evidenCiazA la - -entul c nstatArii acesteia, iar dreptul de a Dncasa c -pensaCiile se evidenCiazA pe sea-a venituril r c nf r- c ntabilitACii de an%a6a-ente, Dn - -entul stabilirii acestuia. ?2@ 9/e-ple de ase-enea c -pensaCii p t fi Dnre%istrate Dn ur-At arele situaCii8 a) su-e plAtite2de plAtit de cAtre c -paniile de asi%urare pentru deprecierea sau pierderea un r i- bilizAri c rp rale cauzatA, de e/e-plu, de dezastre naturale sau furt. b) su-e ac rdate de %uvern, Dn sc7i-bul un r i- bilizAri c rp rale, de e/e-plu, terenuri care au f st e/pr priate. 6.).,. Im"bili*<ri $inanciare 3:

((5 + ?1@ 5- bilizArile financiare cuprind acCiunile deCinute la entitACile afiliate, D-pru-uturile ac rdate entitACil r afiliate, interesele de participare, D-pru-uturile ac rdate entitACil r de care c -pania este le%atA Dn virtutea interesel r de participare, alte investiCii deCinute ca i- bilizAri, alte D-pru-uturi. ?2@ Gn sensul prezentel r re%le-entAri, prin interese de participare se DnCele%e drepturile Dn capitalul alt r entitACi, reprezentate sau nu prin titluri, care, prin crearea unei le%Aturi durabile cu aceste entitACi, sunt destinate sA c ntribuie la activitACile entitACii. DeCinerea unei pArCi din capitalul unei alte entitACi se presupune cA reprezintA un interes de participare, atunci cFnd depABeBte un pr centa6 de 21M . ?3@ C ntraval area acCiunil r Bi a alt r i- bilizAri financiare pri-ite cu titlu %ratuit se Dnre%istreazA Dn c ntrapartidA cu c ntul 11:' 3Alte rezerve.4 ((6 + ?1@ $a alte creanCe i- bilizate se cuprind %aranCiile, dep zitele Bi cauCiunile depuse de entitate la terCi. ?2@ Gn c nturile de creanCe i- bilizate reprezentFnd D-pru-uturi ac rdate se Dnre%istreazA su-ele ac rdate terCil r Dn baza un r c ntracte pentru care entitatea percepe d bFnzi, p trivit le%ii. ?3@ 9ntitACile care au evidenCiate Dn c ntul de creanCe i- bilizate creanCe i- bilizate cu scadenCa -ai -are de un an, v r prezenta Dn bilanC, la i- bilizAri financiare, nu-ai partea cu scadenCa -ai -are de 12 luni, diferenCa ur-Fnd a fi reflectatA la creanCe. Evaluarea iniBial< ((7 + 5- bilizArile financiare recun scute ca activ se evalueazA la c stul de ac7iziCie sau val area deter-inatA prin c ntractul de d bFndire a acest ra. Evaluarea la data bilanBului ()8 + 5- bilizArile financiare se prezintA Dn bilanC la val area de intrare -ai puCin a6ustArile cu-ulate pentru pierdere de val are. 6.).-. Reguli de evaluare alternative 6.).-.(. Reevaluarea im"bili*<ril"r c"r!"rale ()( + ?1@ 9ntitACile p t pr ceda la reevaluarea i- bilizAril r c rp rale e/istente la sfFrBitul e/erciCiului financiar, astfel DncFt acestea sA fie prezentate Dn c ntabilitate la val area 6ustA, cu reflectarea rezultatel r acestei reevaluAri Dn situaCiile financiare Dnt c-ite pentru acel e/erciCiu. A- rtizarea calculatA pentru i- bilizArile c rp rale astfel reevaluate se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate DncepFnd cu e/ercitiul financiar ur-at r celui pentru care s+a efectuat reevaluarea. ?2@ 9valuArile efectuate cu cazia re r%anizAril r de Dntreprinderi ?fuziuni, divizAri@ nu c nstituie reevaluare Dn sensul prezentel r re%le-entAri c ntabile, aceste evaluAri efectuFndu+se Dn sc pul stabilirii rap rtului de sc7i-b, pentru t ate ele-entele de bilanC. 0ac e/ceptie situatiile in care data situatiil r financiare care stau la baza re r%anizarii c incid cu data situatiil r financiare anuale. (3) DacA i- bilizare c rp ralA c -plet a- rtizatA -ai p ate fi f l sitA, cu cazia reevaluArii acesteia i se stabileste n uA val are si n ua duratA de utilizare ec n -ica, c respunzat r peri adei esti-ate a se f l si Dn c ntinuare. ?!@ Gn cazul efectuArii reevaluArii i- bilizAril r c rp rale, acest lucru trebuie prezentat Dn n tele e/plicative, D-preunA cu ele-entele supuse reevaluArii, -et da prin care s+au calculat val rile prezentate, precu- Bi ele-entul afectat din c ntul de pr fit Bi pierdere. ()) + ?1@ Reevaluarea i- bilizAril r c rp rale se face la val area 6ustA de la data bilanCului. >al area 6ustA se deter-inA pe baza un r evaluAri efectuate, de re%ulA, de pr fesi niBti calificaCi Dn evaluare, -e-bri ai unui r%anis- pr fesi nal Dn d -eniu, recun scut naCi nal Bi internaCi nal. ?2@ $a reevaluarea unei i- bilizAri c rp rale, a- rtizarea cu-ulatA la data reevaluArii este tratatA Dn unul din ur-At arele - duri8 3&

a@ recalculatA pr p rCi nal cu sc7i-barea val rii c ntabile brute a activului, astfel DncFt val area c ntabilA a activului, dupA reevaluare, sA fie e%alA cu val area sa reevaluatA. AceastA -et dA este f l sitA, dese ri, Dn cazul Dn care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice. sau c) eli-inatA din val area c ntabilA brutA a activului Bi val area netA, deter-inatA Dn ur-a c rectArii cu a6ustArile de val are, este recalculatA la val area reevaluatA a activului. AceastA -et dA este f l sitA, dese ri, pentru clAdirile care sunt reevaluate la val area l r de piaCA. ()+ + ?1@ Gn cazul Dn care, ulteri r recun aBterii iniCiale ca activ, val area unui activ i- bilizat este deter-inatA pe baza reevaluArii activului respectiv, val area rezultatA din reevaluare va fi atribuitA activului, Dn l cul c stului de ac7iziCie2c stului de pr ducCie sau al ricArei alte val ri atribuite Dnainte acelui activ. Gn astfel de cazuri, re%ulile privind a- rtizarea se v r aplica activului avFnd Dn vedere val area acestuia, deter-inatA Dn ur-a reevaluArii. (2) 9le-entele dintr+ %rupA de i- bilizAri c rp rale se reevalueazA si-ultan pentru a se evita reevaluarea selectivA Bi rap rtarea Dn situaCiile financiare anuale a un r val ri care sunt c -binaCie de c sturi Bi val ri calculate la date diferite. (3) DacA un activ i- bilizat este reevaluat, t ate celelalte active din %rupa din care face parte trebuie reevaluate. (4) O %rupA de i- bilizAri c rp rale cuprinde active de aceeaBi naturA Bi utilizAri si-ilare, aflate Dn e/pl atarea unei entitACi. (5) 9/e-ple de %rupe de i- bilizAri c rp rale sunt8 terenuri. clAdiri. -aBini Bi ec7ipa-ente. nave. aer nave etc. (6) ReevaluArile trebuie fAcute cu suficientA re%ularitate, astfel DncFt val area c ntabilA sA nu difere substanCial de cea care ar fi deter-inatA f l sind val area 6ustA de la data bilanCului. >al area 6ustA a i- bilizAril r c rp rale este deter-inata, Dn %eneral, plecand de la val area l r de piaCA. (7) DacA un activ dintr+ %rupA de active nu p ate fi reevaluat, de e/e-plu, din cauzA cA nu e/istA piaCA activA pentru acel activ, activul trebuie prezentat Dn bilanC la c st, -inus a6ustArile cu-ulate de val are. (8) O piaCA activA este piaCA unde sunt Dndeplinite cu-ulativ ur-At arele c ndiCii8 a) ele-entele c -ercializate sunt - %ene. b) p t fi %AsiCi Dn per-anenCA cu-pArAt ri Bi vFnzAt ri interesaCi. Bi c) preCurile sunt cun scute de cei interesaCi. ?(@ DacA val area 6ustA a unei i- bilizAri c rp rale nu -ai p ate fi deter-inatA, val area activului prezentatA Dn bilanC trebuie sA fie val area sa reevaluatA la data ulti-ei reevaluAri, din care se scad a6ustArile cu-ulate de val are. (), + ?1@ Gn cazul Dn care se efectueazA reevaluarea i- bilizAril r c rp rale, diferenCa dintre val area rezultatA Dn ur-a reevaluArii Bi val area la c st ist ric trebuie prezentatA la rezerva din reevaluare, ca un subele-ent distinct Dn HCapital Bi rezerveH?c ntul 11# IRezerve din reevaluare4@. Trata-entul Dn sc p fiscal al rezervei din reevaluare trebuie prezentat in n tele e/plicative. ?2@ 5ndiferent dacA val area rezervei a f st - dificatA sau nu Dn cursul e/erciCiului financiar, entitACile trebuie sA prezinte Dn n tele e/plicative ur-At arele inf r-aCii8 a@ val area rezervei din reevaluare la Dnceputul e/erciCiului financiar. b@ diferenCele din reevaluare transferate la rezerva din reevaluare Dn cursul e/erciCiului financiar. c@ su-ele capitalizate sau transferate Dntr+un alt - d din rezerva din reevaluare Dn cursul e/erciCiului financiar, prezentFndu+se natura ricArui astfel de transfer, cu respectarea le%islaCiei Dn vi% are. c@ val area rezervei din reevaluare la sfFrBitul e/erciCiului financiar. ?3@ Surplusul din reevaluare inclus Dn rezerva din reevaluare este capitalizat prin transferul direct Dn rezerve?c ntul 11:# IRezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare@, atunci cFnd acest surplus reprezintA un cFBti% realizat. Gn sensul prezentel r re%le-entAri cFBti%ul se c nsiderA realizat la sc aterea din evidenCA a activului pentru care s+a c nstituit rezerva din reevaluare. Cu t ate acestea, parte din cFBti% p ate fi realizat pe -AsurA ce activul este f l sit de entitate. Gn acest caz, val area rezervei transferate este diferenCa dintre a- rtizarea calculatA pe baza val rii c ntabile reevaluate Bi val area a- rtizArii calculate pe baza c stului iniCial al activului. 3'

?!@ DacA rezultatul reevaluArii este creBtere faCA de val area c ntabilA netA, atunci aceasta se trateazA astfel8 - ca creBtere a rezervei din reevaluare prezentatA Dn cadrul ele-entului HCapital Bi rezerveH, dacA nu a e/istat descreBtere anteri arA recun scutA ca c7eltuialA aferentA acelui activ. sau - ca un venit care sA c -penseze c7eltuiala cu descreBterea recun scutA anteri r la acel activ. (5) DacA rezultatul reevaluArii este descreBtere a val rii c ntabile nete, aceasta se trateazA ca c7eltuialA cu Dntrea%a val are a deprecierii, atunci cFnd Dn rezerva din reevaluare nu este Dnre%istratA su-A referit are la acel activ ?surplus din reevaluare@ sau ca scAdere a rezervei din reevaluare prezentatA Dn cadrul ele-entului HCapital Bi rezerveH, cu -ini-ul dintre val area acelei rezerve Bi val area descreBterii, iar eventuala diferenCA rA-asA neac peritA se Dnre%istreazA ca c7eltuialA. (6) Rezerva din reevaluare trebuie redusA Dn -Asura Dn care su-ele transferate la aceasta nu -ai sunt necesare pentru aplicarea -et dei de evaluare utilizate Bi pentru bCinerea sc pului sAu. (7) Su-ele reprezentFnd diferenCe de natura venituril r Bi c7eltuielil r rezultate la reevaluare trebuie prezentate separat Dn c ntul de pr fit Bi pierdere. (8) )ici parte din rezerva din reevaluare nu p ate fi distribuitA, direct sau indirect, cu e/cepCia cazului Dn care activul reevaluat a f st val rificat, situaCie Dn care surplusul din reevaluare reprezintA cFBti% efectiv realizat. (9) Cu e/cepCia cazuril r prevAzute la alin. ?3@ Bi ?:@, rezerva din reevaluare nu p ate fi redusA. ()- + A6ustArile de val are se calculeazA Dn fiecare e/erciCiu financiar pe baza val rii atribuite i- bilizArii pentru acel e/erciCiu financiar. ()4 + Gn cazul Dn care se efectueazA reevaluarea, Dn n tele e/plicative trebuie prezentate, separat pentru fiecare ele-ent din bilanC de natura i- bilizAril r c rp rale reevaluate, ur-At arele inf r-aCii8 a@ val area la c st ist ric a i- bilizAril r reevaluate Bi su-a a6ustAril r cu-ulate de val are. sau c@ val area la data bilanCului a diferenCei dintre val area rezultatA din reevaluare Bi cea reprezentFnd c stul ist ric Bi, atunci cFnd este cazul, val area cu-ulatA a a6ustAril r supli-entare de val are. 6.).-.). Evaluarea la val"area Cu t< a in trumentel"r $inanciare ()5 + ?1@ Prin der %are de la re%ulile %enerale de evaluare prevAzute de prezentele re%le-entAri Bi sub rezerva c ndiCiil r prevAzute la pct. 1!1 Bi 1!2, entitACile p t evalua Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate instru-entele financiare, inclusiv instru-entele financiare derivate, la val area 6ustA. ()6 * =n instru-ent financiar reprezinta rice c ntract ce %enereaza si-ultan un activ financiar pentru entitate Bi dat rie financiarA sau un instru-ent de capitaluri pr prii pentru altA entitate. ()7 + =n activ financiar este rice activ care reprezintA8 a) nu-erar. b) un instru-ent de capitaluri pr prii al unei alte entitACi. c) un drept c ntractual8 + de a pri-i nu-erar sau un alt activ financiar de la altA entitate. sau + de a sc7i-ba active sau dat rii financiare cu altA entitate Dn c ndiCii care sunt p tenCial fav rabile entitACii. sau d@ un c ntract care va fi sau p ate fi dec ntat Dn pr priile instru-ente de capitaluri pr prii Bi este8 + un instru-ent financiar nederivat pentru care entitatea este sau p ate fi bli%atA sA pri-eascA un nu-Ar variabil al pr priil r instru-ente de capitaluri pr prii. sau + un instru-ent financiar derivat care va fi sau p ate fi dec ntat Dn alt fel decFt prin sc7i-bul unei su-e fi/e de nu-erar sau alt activ financiar pentru un nu-Ar fi/ din instru-entele de capital ale entitACii. Gn acest sc p, instru-entele de capital ale entitACii nu includ instru-ente care sunt ele Dnsele c ntracte pentru pri-irea sau livrarea pr priil r instru-ente de capitaluri pr prii ale entitACii. (+8 + O dat rie financiarA este rice dat rie care reprezintA8 a@ bli%aCie c ntractualA8 + de a ceda lic7iditACi sau alt activ financiar unei alte entitACi. sau + de a sc7i-ba active sau dat rii financiare cu altA entitate Dn c ndiCii care sunt p tenCial nefav rabile pentru entitate. 3(

sau b@ un c ntract care va fi sau p ate fi dec ntat Dn pr priile instru-ente de capitaluri pr prii ale entitACii Bi este8 + un instru-ent financiar nederivat pentru care entitatea este sau p ate fi bli%atA sA livreze un nu-Ar variabil din pr priile sale instru-ente de capitaluri pr prii. sau + un instru-ent financiar derivat care va fi sau p ate fi dec ntat altfel decFt prin sc7i-bul unei su-e fi/e de nu-erar, sau alt activ financiar Dn sc7i-bul unui nu-Ar fi/ din pr priile instru-ente de capitaluri pr prii ale entitACii. Gn acest sc p,pr priile instru-ente de capitaluri pr prii ale entitACii nu includ instru-ente care p t fi ele Dnsele c ntracte pentru pri-irea sau livrarea viit are a pr priil r instru-ente de capitaluri pr prii ale entitACii. (+( + =n instru-ent derivat este un instru-ent financiar care DndeplineBte cu-ulativ ur-At arele c ndiCii8 val area sa se - dificA ur-are variaCiil r unei anu-ite rate de d bFndA, a preCului unui instru-ent financiar, a preCului un r -Arfuri, a unui curs de sc7i-b valutar, a unui indice de preCuri sau rate, a unui ratin% de credit sau indice de credit sau a altei variabile, cu c ndiCia ca, Dn cazul unei variabile nefinanciare, aceasta sA nu fie specificA unei pArCi c ntractuale ?une ri denu-itA HbazAH sau Hele-ent sup rtH@. nu s licitA nici investiCie iniCialA netA sau s licitA investiCie iniCialA netA care este -ai -icA decFt cea necesarA pentru alte tipuri de c ntracte de la care se aBteaptA reacCii si-ilare la - dificArile c ndiCiil r de piaCA. Bi + este dec ntat la datA viit are. (+) + 9/e-ple de tipuri de instru-ente derivate sunt c ntractele fer-e de sc7i-b la ter-en ?f rJard@, c ntractele sJap de valute, c ntractele futures Bi instru-entele c ndiCi nale ? pCiunile cu-pArate sau vFndute@. (++ + =na dintre caracteristicile definit rii ale unui instru-ent derivat este faptul cA necesitA investiCie netA iniCialA a cArei val are este -ai -icA decFt cea care ar fi necesarA Dn cazul alt r c ntracte de la care se aBteaptA sA reacCi neze identic la fact rii pieCei. (+, + OpCiunile se DncadreazA Dn definiCia instru-entel r derivate de arece pri-a platita, indiferent de e/ercitarea sau nu a ptiunii, este -ai -icA decFt investiCia ce ar fi necesarA pentru bCinerea instru-entului financiar de bazA cu care este c relatA pCiunea. (+- + 5n cazul c ntractel r cu instru-ente derivate, an%a6a-entele de cu-parare sau vanzare aferente acest ra se inre%istreaza in c nturi in afara bilantului ?c nt '13( IAlte val ri in afara bilantului4, analitic distinct@ , in - -entul inc7eierii c ntractel r. (+4 + 5n %eneral, val area 6ustA initiala a instru-entel r derivate este zer , cu e/ceptia ptiunil r pentru care val area 6usta initiala este data de val area pri-ei platite sau incasate, caz in care c ntraval area acest ra se evidentiaza in c nturile bilantiere c respunzat are de creante, respectiv dat rii. (+5 + 5n intelesul prezentel r re%le-entari, peratiunile de sc7i-b la vedere sunt peratiunile de cu-parare si de vanzare a valutel r, cu dec ntarea in ter-enul stabilit in %eneral prin re%le-entAri sau c nvenCii ale pietei respective, de re%ula -a/i- de d ua zile lucrat are de la data inc7eierii tranzactiei, la cursul de sc7i-b stabilit intre parti ?curs SPOT@. (+6 + OperaCiunile de sc7i-b la ter-en ?f rJard@ sunt c nsiderate peraCiunile de cu-pArare Bi de vFnzare a valutel r, cu dec ntare dupA ter-enul stabilit Dn %eneral prin re%le-entAri sau c nvenCii ale pieCei respective, de re%ulA -ai -ult de d uA zile lucrAt are de la data Dnc7eierii tranzacCiei, la cursul de sc7i-b stabilit Dntre pArCi ?curs 0ORNARD@. (+7 + OperaCiunile SNAP sunt peraCiuni de cu-pArare Bi vFnzare si-ultanA a unei su-e Dn valuta, cu dec ntarea la d uA date, de val ari diferite ?de re%ulA SPOT Bi 0ORNARD@ la cursurile de sc7i-b stabilite ?SPOT Bi 0ORNARD@ la data tranzacCiei. (,8 + Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, c ntractele bazate pe -arfA care dau ricAreia dintre pArCile c ntractante dreptul de dec ntare Dn nu-erar sau prin alte instru-ente financiare se c nsiderA, instru-ente financiare derivate, cu e/cepCia cazuril r Dn care8 !1

a) acestea au f st Dnc7eiate Bi c ntinuA sA DndeplineascA cerinCele aBteptate ale entitACii privind cu-pArarea, vFnzarea sau utilizarea pr dusului de bazA. b) acestea au f st iniCial destinate unui astfel de sc p. Bi c) se aBteaptA ca acestea sA fie dec ntate prin livrarea -Arfii. (,( + 9valuarea la val area 6ustA se aplicA nu-ai dat riil r care sunt8 a) deCinute ca parte a unui p rt f liu de tranzacCi nare. sau b) instru-ente financiare derivate. (,) + 9valuarea la val area 6ustA nu se aplicA8 a) instru-entel r financiare nederivate deCinute pFnA la scadenCA. b) D-pru-uturil r Bi creanCel r %enerate de entitate Bi nedeCinute Dn sc pul tranzacCi nArii. Bi c@ interesel r Dn filiale, Dntreprinderi as ciate Bi as cieri Dn participaCie, instru-entel r de capital e-ise de entitate, c ntractel r cu plata c ntin%entA Dntr+ c -binare de Dntreprinderi, precu- Bi alt r instru-ente financiare cu astfel de caracteristici speciale Bi care, Dn c nc rdanCA cu ceea ce este %eneral acceptat, se c ntabilizeazA diferit faCA de alte instru-ente financiare. Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin c -binare de Dntreprinderi se DnCele%e %ruparea un r entitACi individuale Dntr+ sin%urA entitate rap rt are, deter-inatA de bCinerea c ntr lului de cAtre entitate asupra uneia sau -ai -ult r Dntreprinderi. 143 + ?1@ >al area 6ustA prevAzutA la pct. 12& se deter-inA prin referire la8 a) val area de piaCA, pentru acele instru-ente financiare pentru care se p ate identifica cu uBurinCA piaCA credibilA. DacA val area de piaCA nu se p ate identifica cu uBurinCA pentru un instru-ent, dar p ate fi identificatA pentru c -p nentele sale sau pentru un instru-ent si-ilar, val area de piaCA p ate fi derivatA din cea a c -p nentel r sale sau a instru-entului si-ilar. sau b) val are deter-inatA cu a6ut rul un r - dele Bi te7nici de evaluare %eneral acceptate, pentru instru-entele pentru care nu se p ate identifica cu uBurinCA piaCA credibilA. Astfel de - dele Bi te7nici trebuie sA asi%ure apr /i-are rez nabilA a val rii de piaCA Bi trebuie testate peri dic ?Bi revizuite, dacA este cazul@ prin c -pararea val ril r furnizate cu preCurile tranzacCiil r efective bservabile sau pe baza ricAr r inf r-aCii de piaCA disp nibile. (2) Gn sensul prezentel r re%le-entAri piaCa credibilA are se-nificaCia pieCei active, aBa cu- apare prezentatA aceasta la pct. 123 ?'@. (3) 5nstru-ente financiare care nu p t fi evaluate credibil prin ricare dintre -et dele -enCi nate la alin. ?1@ se evalueazA Dn c nf r-itate cu re%ulile %enerale de evaluare prevAzute de prezentele re%le-entAri. (,, + ?1@ Prin e/cepCie de la prevederile pct. !1, atunci cFnd un instru-ent financiar se evalueazA Dn c nf r-itate cu pct. 1!3, - dificarea val rii se includ Dn c ntul de pr fit Bi pierdere. T tuBi, astfel de - dificare se include direct Dn capitalul pr priu, Dntr+ rezervA de val are 6ustA, dacA8 a) instru-entul c ntabilizat este un instru-ent de ac perire D-p triva riscuril r c nf r- unui sistede c ntabilizare a ac peririi riscului care per-ite ca unele sau t ate - dificArile de val are sA nu fie Dnre%istrate Dn c ntul de pr fit Bi pierdere. sau b) - dificarea de val are se referA la diferenCA de sc7i-b valutar apArutA la un ele-ent - netar care face parte dintr+ investiCie netA a entitACii Dntr+ entitate strAinA. Astfel, Dn situaCiile financiare c ns lidate care includ ase-enea entitate strAinA, diferenCele de sc7i-b valutar care Dn situaCiile financiare anuale individuale au f st recun scute Dn c ntul de pr fit sau pierdere, se recun sc iniCial Dntr+ c -p nentA a capitaluril r pr prii ?c ntul 11:& 3Rezerve din diferenCe de curs valutar Dn relaCie cu investiCia netA Dntr+ entitate strAinA4@, ur-Fnd sA fie recun scute in c ntul de pr fit si pierdere la cedarea investiCiei nete. O entitate p ate sA DBi cedeze interesul Dntr+ entitate strAinA prin vFnzare, lic7idare, ra-bursarea capitalului s cial sau aband narea Dntre%ii entitACi sau a unei pArCi din aceasta. O reducere a val rii c ntabile a unei entitACi strAine, fie din cauza pierderil r sale, fie din cauza unei pierderi recun scute de investit r, nu c nstituie cedare parCialA. Gn c nsecinCA, nici parte a cFBti%ului sau pierderii din diferenCe de curs, a-Fnate Dn capitalurile pr prii, nu este recun scutA Dn c ntul de pr fit sau pierdere la - -entul reducerii val rii c ntabile. !1

?2@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin investiCie netA Dntr+ entitate strAinA se DnCele%e val area interesului entitACii rap rt are din activele nete ale acelei entitACi strAine. =n ele-ent - netar ce ur-eazA a fi pri-it de la entitate strAinA sau plAtit unei entitACi strAine, pentru care dec ntarea nu este nici planificatA Bi nici nu este pr babil a fi fAcutA Dn viit rul apr piat, este, Dn esenCA, parte a investiCiei nete a entitACii Dn acea entitate strAinA. Astfel de ele-ente - netare p t include creanCe sau D-pru-uturi pe ter-en lun%. 9le nu includ creanCele Bi dat riile c -erciale. 9ntitatea care deCine un ele-ent - netar de pri-it de la entitate strAinA sau plAtit unei entitACi strAine, p ate fi rice filialA a %rupului. (,- + ?1@ Rezerva de val are 6ustA se a6usteazA atunci cFnd su-ele Dnre%istrate Dn aceasta nu -ai sunt necesare pentru aplicarea evaluArii la val area 6ustA. ?2@ Rezerva de val are 6ustA va rA-Fne evidenCiatA Dn c ntabilitate atFt ti-p cFt sunt evidenCiate Dn bilanC instru-entele financiare cAr ra le este aferentA. (,4 + DacA a f st aplicatA evaluarea la val area 6ustA a instru-entel r financiare, n tele e/plicative prezintA8 a@ ip tezele se-nificative care stau la baza - delel r Bi te7nicil r de evaluare, dacA val rile 6uste au f st deter-inate Dn c nf r-itate cu pct. 1!3 alin. 1 lit. ?b@. b@ pentru fiecare cate% rie de instru-ente financiare, val area 6ustA, - dificArile de val are incluse direct Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, precu- Bi - dificArile incluse Dn rezerva de val are 6ustA c) pentru fiecare clasA de instru-ente financiare derivate, inf r-aCii privind aria Bi natura instru-entel r, inclusiv ter-enii Bi c ndiCiile se-nificative care p t afecta val area, - -entul Bi certitudinea flu/uril r viit are de nu-erar. Bi d) un tabel care sA prezinte - dificArile rezervei de val are 6ustA Dn cursul e/erciCiului financiar. 6.+. ACTI#E CIRCULANTE 6.+.(. 'eneralit<Bi Recun"aAterea activel"r circulante (,5 + ?1@ =n activ se clasificA ca activ circulant atunci cFnd8 a) se aBteaptA sA fie realizat sau este deCinut cu intenCia de a fi vFndut sau c nsu-at Dn cursul n r-al al ciclului de e/pl atare al entitACii. b) este deCinut, Dn principal, Dn sc pul tranzacCi nArii. c) se aBteaptA a fi realizat Dn ter-en de 12 luni de la data bilanCului. sau d) este reprezentat de nu-erar sau ec7ivalente de nu-erar a cAr r utilizare nu este restricCi natA. T ate celelalte active reprezintA active i- bilizate. (2) Ciclul de e/pl atare al unei entitACi reprezintA peri ada de ti-p dintre ac7iziCi narea activel r care sunt destinate pr cesArii Bi finalizarea acest ra Dn nu-erar sau ec7ivalente de nu-erar. (3) 9c7ivalentele de nu-erar reprezintA investiCiile financiare pe ter-en scurt, e/tre- de lic7ide, care sunt uB r c nvertibile Dn nu-erar Bi sunt supuse unui risc nese-nificativ de sc7i-bare a val rii. (,6 + Gn cate% ria activel r circulante se cuprind8 a) st curi, inclusiv val area serviciil r prestate pentru care nu a f st Dnt c-itA facturA. b) creanCe. c) investiCii pe ter-en scurt. d) casa Bi c nturi la bAnci. Evaluarea activel"r circulante (,7 + ?1@ Activele circulante trebuie evaluate la c stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie, dupA caz, cu respectarea prevederil r alin. ?2@ de -ai 6 s. ?2@ A6ustArile de val are se fac pentru activele circulante Dn vederea prezentArii acest ra la cea -ai -icA val are de piaCA sau, Dn circu-stanCe speciale, la altA val are -ini-A atribuibilA acest ra la data bilanCului. !2

(-8 + 9valuarea efectuatA c nf r- prevederil r de la pct. 1!( alin. ?2@ nu p ate fi c ntinuatA dacA - tivele pentru care au f st fAcute a6ustArile de val are nu -ai sunt aplicabile. Prin ur-are, Dn situaCia Dn care a6ustarea devine t tal sau parCial fArA biect, DntrucFt - tivele care au dus la reflectarea acesteia au Dncetat sA -ai e/iste Dntr+ anu-itA -AsurA, atunci acea a6ustare trebuie reluatA c respunzAt r la venituri. (-( + DacA activele circulante fac biectul a6ustAril r de val are cu caracter e/cepCi nal, e/clusiv Dn sc p fiscal, su-a a6ustAril r Bi - tivele pentru care acestea au f st efectuate trebuie prezentate Dn n tele e/plicative. 6.+.). St"curi 152 + ?1@ St curile sunt active circulante8 a) deCinute pentru a fi vFndute pe parcursul desfABurArii n r-ale a activitACii. b) Dn curs de pr ducCie Dn vederea vFnzArii Dn pr cesul desfABurArii n r-ale a activitACii. sau c) sub f r-A de -aterii pri-e, -ateriale Bi alte c nsu-abile care ur-eazA sA fie f l site Dn pr cesul de pr ducCie sau pentru prestarea de servicii. ?2@ Gn cate% ria st curil r se cuprind Bi activele cu ciclu lun% de fabricaCie, destinate vFnzArii ?de e/e-plu, ansa-bluri sau c -ple/uri de l cuinCe etc. realizate de entitACile ce au ca activitate principalA bCinerea Bi vFnzarea de l cuinCe@. DacA c nstrucCiile sunt realizate Dn sc pul e/pl atArii pe ter-en lun%, de catre entitatea care le+a realizat, ele reprezintA i- bilizAri. ?3@ De ase-enea, atunci cFnd un teren este cu-pArat Dn sc pul c nstruirii pe acesta de c nstrucCii destinate vFnzArii, acesta este Dnre%istrat la st curi. (-+ + ?1@ Atunci cFnd e/istA - dificare a utilizArii unei i- bilizari c rp rale,Dn sensul cA aceasta ur-eaza a fi i-bunatatita Dn perspectiva vFnzArii, la - -entul luArii deciziei privind - dificarea destinaCiei, Dn c ntabilitate se Dnre%istreazA transferul activului din cate% ria i- bilizAri c rp rale Dn cea de st curi. Transferul se Dnre%istreazA la val area nea- rtizatA a i- bilizArii. DacA i- bilizarea c rp ralA a f st reevaluatA, c nc -itent cu reclasificarea activului se pr cedeazA la Dnc7iderea c ntului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. ?2@ Gn cazul Dn care un activ care a f st iniCial recun scut la terenuri este f l sit ulteri r pentru c nstruirea de ansa-bluri de l cuinCe destinate vFnzArii, Dn funcCie de - dul de ne% ciere a c ntractel r de vFnzare a bunuril r ce fac biectul c nstrucCiei Bi vFnzArii, val area terenului se include Dn val area activului c nstruit sau se evidenCiazA distinct la st curi de natura -Arfuril r, la val area de Dnre%istrare Dn c ntabilitate. DacA terenul a f st reevaluat, c nc -itent cu sc7i-barea naturii activului se pr cedeazA la Dnc7iderea c ntului de rezerve din reevaluare aferente acestuia. ?3@ Gn cazul activel r de natura ansa-bluril r sau c -ple/uril r de l cuinCe care initial erau destinate vFnzArii Bi care ulteri r DBi sc7i-bA destinaCia, ur-Fnd a fi f l site de entitate pe peri ada Dndelun%atA sau sA fie Dnc7iriate un r terCi, Dn c ntabilitate se Dnre%istreazA un transfer de la st curi la i- bilizAri c rp rale. Transferul se efectueazA la data sc7i-bArii destinaCiei, la val area la care activele erau Dnre%istrate Dn c ntabilitate ?reprezentatA de c st@. (-, + ?1@ Gn cadrul st curil r se cuprind8 a@ -Arfurile, Bi anu-e bunurile pe care entitatea le cu-pArA Dn vederea revFnzArii sau pr dusele predate spre vFnzare -a%azinel r pr prii. b) -ateriile pri-e, care participA direct la fabricarea pr dusel r Bi se re%Asesc Dn pr dusul finit inte%ral sau parCial, fie Dn starea l r iniCialA, fie transf r-atA. c) -aterialele c nsu-abile ?-ateriale au/iliare, c -bustibili, -ateriale pentru a-balat, piese de sc7i-b, se-inCe Bi -ateriale de plantat, fura6e Bi alte -ateriale c nsu-abile@, care participA sau a6utA la pr cesul de fabricaCie sau de e/pl atare fArA a se re%Asi, de re%ulA, Dn pr dusul finit. d) -aterialele de natura biectel r de inventar. e) pr dusele, Bi anu-e8 + se-ifabricatele, prin care se DnCele%e pr dusele al cAr r pr ces te7n l %ic a f st ter-inat Dntr+ secCie ?fazA de fabricaCie@ Bi care trec Dn c ntinuare Dn pr cesul te7n l %ic al altei secCii ?faze de fabricaCie@ sau se livreazA terCil r. !3

+ pr dusele finite, adicA pr dusele care au parcurs Dn Dntre%i-e fazele pr cesului de fabricaCie Bi nu -ai au nev ie de prelucrAri ulteri are Dn cadrul entitACii, putFnd fi dep zitate Dn vederea livrArii sau e/pediate direct clienCil r. + rebuturile, -aterialele recuperabile Bi deBeurile. f@ ani-alele Bi pAsArile, respectiv ani-alele nAscute Bi cele tinere de rice fel ?viCei, -iei, purcei, -Fn6i Bi altele@ crescute Bi f l site pentru repr ducCie, ani-alele Bi pAsArile la Dn%rABat pentru a fi val rificate, c l niile de albine, precu- Bi ani-alele pentru pr ducCie + lFnA, lapte Bi blanA. %@ a-bala6ele, care includ a-bala6ele ref l sibile, ac7iziCi nate sau fabricate, destinate pr dusel r vFndute Bi care Dn - d te-p rar p t fi pAstrate de terCi, cu bli%aCia restituirii Dn c ndiCiile prevAzute Dn c ntracte. g) pr ducCia Dn curs de e/ecuCie, reprezentFnd pr ducCia care nu a trecut prin t ate fazele ?stadiile@ de prelucrare, prevAzute Dn pr cesul te7n l %ic, precu- Bi pr dusele nesupuse pr bel r Bi recepCiei te7nice sau nec -pletate Dn Dntre%i-e. Gn cadrul pr ducCiei Dn curs de e/ecuCie se cuprind, de ase-enea, serviciile Bi studiile Dn curs de e/ecuCie sau neter-inate. ?2@ Gn cadrul st curil r se includ Bi bunurile aflate Dn cust die, pentru prelucrare sau Dn c nsi%naCie la terCi, -aBinile f l site nu-ai ca -aterial de de- nstraCie pentru ne% cire Dn d -eniul aut - bilel r, cu duratA de utilizare de sub un an. Acestea se Dnre%istreazA distinct Dn c ntabilitate, pe cate% rii de st curi. DacA -aterialele de de- nstraCie au duratA de utilizare -ai -are de un an, ele reprezintA i- bilizAri. (4) Sunt reflectate, de ase-enea, distinct Dn c ntabilitate, acele st curi cu-pArate, pentru care s+au transferat riscurile Bi beneficiile aferente, dar care sunt Dn curs de apr vizi nare ?%rupa 32 3St curi Dn curs de apr vizi nare4 din Planul de c nturi %eneral@. (-- + ?1@ Gnre%istrarea Dn c ntabilitate a intrArii st curil r se efectueazA la data transferului riscuril r Bi beneficiil r. ?2@ Gn %eneral, datele de transfer al c ntr lului, de transfer al pr prietACii Bi de livrare c incid. T tuBi, p t e/ista decala6e de ti-p, de e/e-plu, pentru8 - bunuri vFndute Dn c nsi%naCie sau st curile la disp zitia clientului. - st curi %a6ate livrate credit rului beneficiar al %a6ului, care rA-Fn in evidenta debit rului pFnA la vFnzarea l r. - bunuri recepCi nate pentru care nu s+a pri-it DncA factura, care trebuie Dnre%istrate Dn activele cu-pArAt rului. - bunuri livrate Bi nefacturate, care trebuie sc ase din evidenCA, transferul de pr prietate avFnd l c. - bunuri vFndute Bi nelivrate DncA, pentru care a avut l c transferul pr prietACii. De e/e-plu, la vFnzArile cu c ndiCia de livrare 3e/+J rK4, bunurile vFndute ies din st cul vFnzAt rului din - -entul punerii l r la disp ziCia cu-pArAt rului etc. (-4 + ?1@ DeCinerea, cu rice titlu, de bunuri -ateriale, precu- Bi efectuarea de peraCiuni ec n -ice, fArA sA fie Dnre%istrate Dn c ntabilitate, sunt interzise. ?2@ Gn aplicarea alin. ?1@ este necesar sA se asi%ure8 a) recepCi narea tutur r bunuril r -ateriale intrate Dn entitate Bi Dnre%istrarea acest ra la l curile de dep zitare. Bunurile -ateriale pri-ite pentru prelucrare, Dn cust die sau Dn c nsi%naCie se recepCi neazA Bi Dnre%istreazA distinct ca intrAri Dn %estiune. Gn c ntabilitate, val area acest r bunuri se Dnre%istreazA Dn c nturi Dn afara bilanCului. b) Dn situaCia un r decala6e Dntre apr vizi narea Bi recepCia bunuril r care se d vedesc a fi Dn - d cert Dn pr prietatea entitACii, se pr cedeazA astfel8 - bunurile s site fArA facturA se Dnre%istreazA ca intrAri Dn %estiune atFt la l cul de dep zitare, cFt Bi Dn c ntabilitate, pe baza recepCiei Bi a d cu-entel r Dns Cit are. - bunurile s site Bi nerecepCi nate se Dnre%istreazA distinct Dn c ntabilitate ca intrare Dn %estiune. c@ Dn cazul un r decala6e Dntre vFnzarea Bi livrarea bunuril r, acestea se Dnre%istreazA ca ieBiri din entitate, ne-aifiind c nsiderate pr prietatea acesteia, astfel8 - bunurile vFndute Bi nelivrate se Dnre%istreazA distinct Dn %estiune, iar Dn c ntabilitate Dn c nturi Dn afara bilanCului. - bunurile livrate, dar nefacturate, se Dnre%istreazA ca ieBiri din %estiune atFt la l curile de dep zitare, cFt Bi Dn c ntabilitate, pe baza d cu-entel r care c nfir-A ieBirea din %estiune p trivit le%ii. !!

d@ bunurile apr vizi nate sau vFndute cu clauze privind dreptul de pr prietate se Dnre%istreazA la intrAri Bi, respectiv, la ieBiri, atFt Dn %estiune, cFt Bi Dn c ntabilitate, p trivit c ntractel r Dnc7eiate. C" tul t"curil"r (-5 + ?1@ C stul st curil r trebuie sA cuprindA t ate c sturile aferente ac7iziCiei Bi prelucrArii, precuBi alte c sturi sup rtate pentru a aduce st curile Dn f r-a Bi Dn l cul Dn care se %Asesc. ?2@ C stul st curil r unui prestat r de servicii cuprinde -an pera si alte c7eltuieli le%ate de pers nalul direct an%a6at in furnizarea serviciil r, inclusiv pers nalul insarcinat cu suprave%7erea, precu- si re%iile c respunzat are. (-6 + "ateriile pri-e Bi -aterialele c nsu-abile care sunt Dn - d c nstant Dnl cuite Bi a cAr r val are t talA este de i-p rtanCA secundarA pentru entitate p t fi prezentate la HActiveH la val are Bi cantitate fi/e, dacA val area, cantitatea Bi structura acest ra nu variazA Dn - d se-nificativ. (-7 + ?1@ C stul st curil r care nu sunt de bicei fun%ibile Bi al acel r bunuri sau servicii pr duse Bi destinate un r c -enzi distincte trebuie deter-inat prin identificarea specificA a c sturil r individuale. (2) Bunurile fun%ibile sunt bunuri de rice naturA care nu se p t distin%e Dn - d substanCial unele de altele. (3) 5dentificarea specificA a c stului presupune atribuirea c sturil r specifice ele-entel r identificabile ale st curil r. Acest trata-ent c ntabil este adecvat pentru acele ele-ente care fac biectul unei c -enzi distincte, indiferent dacA au f st cu-pArate sau pr duse. (4) 5dentificarea specificA nu p ate fi f l sitA Dn cazurile Dn care st curile cuprind un nu-Ar -are de ele-ente, care sunt de re%ulA fun%ibile. (48 + ?1@ Gn funcCie de specificul activitACii, pentru deter-inarea c stului p t fi f l site, de ase-enea, -et da c stului standard, Dn activitatea de pr ducCie sau -et da preCului cu a-Anuntul, Dn c -erCul cu a-Anuntul. (2) C stul standard ia Dn c nsiderare nivelurile n r-ale ale -aterialel r Bi c nsu-abilel r, -an perei, eficienCei Bi capacitACii de pr ducCie. Aceste niveluri trebuie revizuite peri dic Bi a6ustate, dacA este necesar, Dn funcCie de c ndiCiile e/istente la un - -ent dat. (3) DiferenCele de preC faCA de c stul de ac7iziCie sau de pr ducCie trebuie evidenCiate distinct Dn c ntabilitate, fiind recun scute Dn c stul activului. (4) Repartizarea diferenCel r de preC asupra val rii bunuril r ieBite Bi asupra st curil r se efectueazA cu a6ut rul unui c eficient care se calculeazA astfel8 DiferenCe de preC aferente intraril r in cursul peri adei, cu-ulat de la Dnceputul e/erciCiului financiar pFnA la finele peri adei de referinCA C eficient de L _______________________________________________________ / 111 repartizare S ldul iniCial a >al area intrAril r Dn cursul peri adei la pret st curil r la preC O de inre%istrare, cu-ulat de la de Dnre%istrare Dnceputul e/erciCiului financiar pFnA la finele peri adei de referinCA O Acest c eficient se Dn-ulCeBte cu val area bunuril r ieBite din %estiune la preC de Dnre%istrare, iar su-a rezultatA se Dnre%istreazA Dn c nturile c respunzAt are Dn care au f st Dnre%istrate bunurile ieBite. (5) C eficienCii de repartizare a diferenCel r de preC p t fi calculaCi la nivelul c nturil r sintetice de %radul 5 Bi 55, prevAzute Dn planul %eneral de c nturi, pe %rupe sau cate% rii de st curi. (6) $a sfFrBitul peri adei, s ldurile c nturil r de diferenCe se cu-uleazA cu s ldurile c nturil r de st curi, la preC de Dnre%istrare, astfel DncFt aceste c nturi sA reflecte val area st curil r la c stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie, dupA caz. ?&@ DiferenCele de preC se Dnre%istreazA pr p rCi nal atFt asupra val rii bunuril r ieBite, cFt Bi asupra bunuril r rA-ase Dn st c. ?'@ Gn c -erCul cu a-Anuntul p ate fi utilizatA -et da preCului cu a-Anuntul, pentru a deter-ina c stul st curil r de artic le nu-er ase Bi cu -iBcare rapidA, care au -ar6e si-ilare Bi pentru care nu este practic sA se f l seascA altA -et dA. !# S ldul iniCial al diferenCel r de preC

Gn aceastA situaCie, c stul bunuril r vFndute se calculeazA prin deducerea val rii -ar6ei brute din preCul de vFnzare al st curil r. Orice - dificare a preCului de vFnzare presupune recalcularea -ar6ei brute. (4( + ?1@ $a ieBirea din %estiune a st curil r Bi alt r active fun%ibile, acestea se evalueazA Bi Dnre%istreazA Dn c ntabilitate prin aplicarea uneia din ur-At arele-et de8 a) -et da pri-ul intrat + pri-ul ieBit + 050O. b) -et da c stului -ediu p nderat + C"P. c) -et da ulti-ul intrat + pri-ul ieBit + $50O. (2) DacA val area prezentatA Dn bilanC, rezultatA dupA aplicarea -et del r specificate Dn alin. ?1@, diferA Dn - d se-nificativ, la data bilanCului, de val area deter-inatA pe baza ulti-ei val ri de piaCA cun scute Dnainte de data bilanCului, val area acestei diferenCe trebuie prezentatA Dn n tele e/plicative ca t tal pe cate% rie de active. (3) P trivit -et dei Hpri-ul intrat + pri-ul ieBitH ?050O@, bunurile ieBite din %estiune se evalueazA la c stul de ac7iziCie sau de pr ducCie al pri-ei intrAri ?l t@. Pe -Asura epuizArii l tului, bunurile ieBite din %estiune se evalueazA la c stul de ac7iziCie sau de pr ducCie al l tului ur-At r, Dn rdine cr n l %icA. (4) "et da Hc stului -ediu p nderatH ?C"P@ presupune calcularea c stului fiecArui ele-ent pe baza -ediei p nderate a c sturil r ele-entel r si-ilare aflate Dn st c la Dnceputul peri adei Bi a c stului ele-entel r si-ilare pr duse sau cu-pArate Dn ti-pul peri adei. "edia p ate fi calculatA peri dic sau dupA fiecare recepCie. Peri ada de calcul nu trebuie sA depABeascA durata -edie de st care. ?#@ P trivit -et dei Iulti-ul intrat * pri-ul iesit4 ?$50O@, bunurile iesite din %estiune se evalueaza la c stul de ac7izitie sau de pr ductie al ulti-ei intrari ?l t@. Pe -asura epuizarii l tului, bunurile iesite din %estiune se evalueaza la c stul de ac7izitie sau de pr ductie al l tului anteri r, in rdine cr n l %ica. 5n cazul in care aplicarea -et dei $50O c nduce la s lduri credit are in c nturile de st curi, aceasta diferenta se reia pe sea-a alt r venituri din e/pl atare. (4) ?1@ "et da aleasA trebuie aplicatA cu c nsecvenCA pentru ele-ente si-ilare de natura st curil r Bi a activel r fun%ibile de la un e/erciCiu financiar la altul. DacA, Dn situaCii e/cepCi nale, ad-inistrat rii decid sA - difice -et da pentru un anu-it ele-ent de st curi sau alte active fun%ibile, Dn n tele e/plicative trebuie sA se prezinte ur-At arele inf r-aCii8 - - tivul sc7i-bArii -et dei, Bi - efectele sale asupra rezultatului. ?2@ O entitate trebuie sA utilizeze aceleaBi -et de de deter-inare a c stului pentru t ate st curile care au naturA Bi utilizare si-ilare. ) Ciunea de 3utilizare si-ilarA4 este pr prie fiecArei entitACi. Pentru st curile cu naturA sau utilizare diferitA, f l sirea un r -et de diferite de calcul al c stului p ate fi 6ustificatA. ?3@ O diferenCA Dn l calizarea %e %raficA nu este suficientA pentru a 6ustifica ale%erea de -et de diferite. (4+ + ?1@ >al area pr dusel r, lucrAril r Bi serviciil r Dn curs de e/ecuCie se deter-inA prin inventarierea pr ducCiei neter-inate la sfFrBitul peri adei, prin -et de te7nice de c nstatare a %radului de finalizare sau a stadiului de efectuare a peraCiil r te7n l %ice Bi evaluarea acesteia la c sturile de pr ducCie. (4, + ?1@ C ntabilitatea st curil r se Cine cantitativ Bi val ric sau nu-ai val ric prin f l sirea inventarului per-anent sau a inventarului inter-itent. (2) Gn c ndiCiile f l sirii inventarului per-anent, Dn c ntabilitate se Dnre%istreazA t ate peraCiunile de intrare Bi ieBire, ceea ce per-ite stabilirea Bi cun aBterea Dn rice - -ent a st curil r, atFt cantitativ, cFt Bi val ric. (3) 5nventarul inter-itent c nstA Dn stabilirea ieBiril r Bi Dnre%istrarea l r Dn c ntabilitate pe baza inventarierii st curil r la sfFrBitul peri adei. ?!@ 9ntitACile care utilizeazA -et da inventarului inter-itent efectueazA inventarierea fapticA a st curil r c nf r- p liticil r c ntabile, dar nu -ai tFrziu de finele peri adei de rap rtare pentru care are au de deter-inat bli%aCii fiscale. Aplicarea -et dei inventarului inter-itent presupune respectarea !:

) r-el r privind r%anizarea Bi efectuarea inventarierii ele-entel r de natura activel r Bi dat riil r si capitaluril r pr prii. (4- + ?1@ "et da inventarului inter-itent c nstA Dn faptul cA intrArile de st curi nu se Dnre%istreazA prin c nturile de st curi, ci prin c nturile de c7eltuieli. ?2@ Stabilirea ieBiril r de st curi Dn cursul peri adei are la bazA inventarierea fapticA a st curil r la sfFrBitul peri adei. 5eBirile de st curi se deter-inA ca diferenCA Dntre val area st curil r iniCiale, la care se adau%A val area intrAril r, Bi val area st curil r la sfFrBitul peri adei stabilite pe baza inventarului. ?3@ 5nventarul inter-itent nu se utilizeazA Dn c -erCul cu a-Anuntul Dn situaCia Dn care se aplicA -et da %l bal+val ricA. (44 + ?1@ Activele de natura st curil r nu trebuie reflectate Dn bilanC la val are -ai -are decFt val area care se p ate bCine prin utilizarea sau vFnzarea l r. Gn acest sc p, val area st curil r se di-inueazA pFnA la val area realizabilA netA, prin reflectarea unei a6ustAri pentru depreciere. 6.+.+. Inve tiBii !e termen curt (45 + ?1@ C ntabilitatea trez reriei asi%urA evidenCa e/istenCei Bi -iBcArii acCiunil r deCinute la entitACile afiliate, alt r investiCii pe ter-en scurt, disp nibilitACil r Dn c nturi la bAnci2casierie, creditel r bancare pe ter-en scurt Bi alt r val ri de trez rerie. ?2@ C ntraval area acCiunil r pe ter-en scurt pri-ite cu titlu %ratuit se Dnre%istreazA Dn c ntrapartidA cu c ntul &:' 3Alte venituri financiare.4 (46 + ?1@ Alte investiCii pe ter-en scurt reprezintA bli%aCiunile e-ise Bi rAscu-pArate, bli%aCiunile ac7iziCi nate Bi alte val ri - biliare ac7iziCi nate Dn vederea realizArii unui pr fit Dntr+un ter-en scurt. ?2@ Gn cate% ria alt r investiCii pe ter-en scurt intrA Bi dep zitele bancare pe ter-en scurt. (47 + ?1@ $a intrarea Dn entitate, investiCiile pe ter-en scurt se evalueazA la c stul de ac7iziCie, prin care se DnCele%e preCul de cu-pArare, sau la val area stabilitA p trivit c ntractel r. Dep zitele bancare pe ter-en scurt Dn valutA se Dnre%istreazA la c nstituire la cursul de sc7i-b valutar c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei, de la data peraCiunii de c nstituire. ?2@ $a ieBirea din %estiune a investiCiil r pe ter-en scurt, cu e/cepCia dep zitel r bancare pe ter-en scurt, se aplicA prevederile pct. 1:1. ?3@ $ic7idarea dep zitel r c nstituite Dn valutA se efectueazA la cursul de sc7i-b c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei, de la data peraCiunii de lic7idare. DiferenCele de curs valutar Dntre cursul de la data c nstituirii sau cursul la care sunt Dnre%istrate Dn c ntabilitate Bi cursul BAncii )aCi nale a R -Fniei de la data lic7idArii dep zitel r bancare se Dnre%istreazA la venituri sau c7eltuieli din diferenCe de curs valutar, dupA caz. (58 + ?1@ Pentru deprecierea investiCiil r deCinute ca active circulante, la sfFrBitul e/erciCiului financiar, cu cazia inventarierii, se reflectA a6ustAri pentru pierdere de val are, Dnre%istrate pe sea-a c7eltuielil r. ?2@ $a sfFrBitul fiecArui e/erciCiu financiar, a6ustArile pentru pierderile de val are reflectate se supli-enteazA, di-inueazA sau anuleazA, dupA caz. $a ieBirea din entitate a investiCiil r pe ter-en scurt, eventualele a6ustAri pentru pierderi de val are se anuleazA. 6.+.,. Ca a Ai c"nturi la b<nci (5( + ?1@ C nturile la bAnci cuprind8 val rile de Dncasat, cu- sunt cecurile Bi efectele c -erciale depuse la bAnci, disp nibilitACile Dn lei Bi valutA, cecurile entitACii, creditele bancare pe ter-en scurt, precu- Bi d bFnzile aferente disp nibilitACil r Bi creditel r ac rdate de bAnci Dn c nturile curente. (2) Su-ele virate sau depuse la bAnci ri prin -andat p Btal, pe bazA de d cu-ente prezentate entitACii Bi neapArute DncA Dn e/trasele de c nt, se Dnre%istreazA Dntr+un c nt distinct. (3) C nturile curente la bAnci se dezv ltA Dn analitic pe fiecare bancA. (4) D bFnzile de Dncasat, aferente disp nibilitACil r aflate Dn c nturi la bAnci, se Dnre%istreazA distinct Dn c ntabilitate, faCA de cele de plAtit, aferente creditel r ac rdate de bAnci Dn c nturile curente, precu- Bi cele aferente creditel r bancare pe ter-en scurt. !&

(5) D bFnzile de plAtit Bi cele de Dncasat, aferente e/erciCiului financiar Dn curs, se Dnre%istreazA la c7eltuieli financiare sau venituri financiare, dupA caz. (5) + C ntabilitatea disp nibilitACil r aflate Dn bAnci2casierie Bi a -iBcArii acest ra, ca ur-are a DncasAril r Bi plACil r efectuate, se Cine distinct Dn lei Bi Dn valutA. (5+ + ?1@ OperaCiunile privind DncasArile Bi plACile Dn valutA se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate la cursul de sc7i-b valutar, c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei, de la data efectuarii peratiunii. ?2@ OperaCiunile de vFnzare+cu-pArare de valutA, inclusiv cele derulate Dn cadrul c ntractel r cu dec ntare la ter-en, se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate la cursul utilizat de banca c -ercialA la care se efectueazA licitaCia cu valutA, fArA ca acestea sA %enereze Dn c ntabilitate diferenCe de curs valutar. (5, * $a finele fiecArei luni, disp nibilitatile in valuta si alte val ri de trez rerie, cu- sunt titluri de stat in valuta, acreditive si dep zite in valuta se evalueaza la cursul de sc7i-b la pietei valutare,c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei, din ulti-a zi bancarA a lunii Dn cauzA. Diferentele de curs inre%istrate se recun sc in c ntabilitate la venituri sau c7eltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. (5- + ?1@ Gn vederea ac7itArii un r bli%aCii faCA de furniz ri, entitACile p t s licita desc7iderea de acreditive la bAnci, Dn lei sau Dn valutA, Dn fav area acest ra. ?2@ $ic7idarea acreditivel r c nstituite Dn valutA se efectueazA la cursul de sc7i-b c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei, de la data peraCiunii de lic7idare. DiferenCele de curs valutar Dntre cursul de la data c nstituirii sau cursul la care acreditivele sunt Dnre%istrate Dn c ntabilitate Bi cursul BAncii )aCi nale a R -Fniei de la data lic7idArii acreditivel r se Dnre%istreazA la venituri sau c7eltuieli din diferenCe de curs valutar, dupA caz. (54 + ?1@ Su-ele Dn nu-erar, puse la disp ziCia pers nalului sau a terCil r, Dn vederea efectuArii un r plACi Dn fav area entitACii, se Dnre%istreazA distinct Dn c ntabilitate ?c ntul #!2 IAvansuri de trez rerie4@. ?2@ Gn cazul plACil r Dn valutA sup rtate din avansuri de trez rerie, c7eltuielile se recun sc Dn c ntabilitate la cursul din data efectuArii peraCiunil r sau la cursul din data dec ntArii avansului. ?3@ Su-ele reprezentFnd avansuri de trez rerie, ac rdate p trivit le%ii Bi nedec ntate pFnA la data bilanCului, se evidenCiazA Dn c ntul de debit ri diverBi?!:1 IDebit ri diverBi4@ sau creanCe Dn le%AturA cu pers nalul ?!2'2 IAlte creanCe Dn le%AturA cu pers nalul4@, Dn funcCie de natura creanCei. (55 + Gn c ntul de vira-ente interne se Dnre%istreazA transferurile de disp nibilitACi bAneBti Dntre c nturile la bAnci, precu- Bi Dntre c nturile la bAnci Bi casieria entitACii. (56 + OperaCiunile financiare Dn lei sau Dn valutA se efectueazA cu respectarea re%ula-entel r e-ise de Banca )aCi nalA a R -Fniei Bi a re%le-entAril r e-ise Dn acest sc p. 6.,. TER2I (57 + C ntabilitatea terCil r asi%urA evidenCa dat riil r Bi creanCel r entitACii Dn relaCiile acesteia cu furniz rii, clienCii, pers nalul, asi%urArile s ciale, bu%etul statului, entitACile afiliate Bi cele le%ate prin interese de participare, as ciaCii2acCi narii, debit rii Bi credit rii diverBi. (68 + ?1@ Gn c ntabilitatea furniz ril r Bi clienCil r se Dnre%istreazA peraCiunile privind cu-pArArile, respectiv livrArile de -Arfuri Bi pr duse, serviciile prestate, precu- Bi alte peraCiuni si-ilare efectuate. Dat riile cAtre furniz rii de bunuri, respectiv prestat rii de servicii, de la care, pFnA la finele lunii, nu s+au pri-it facturile se evidenCiazA distinct Dn c ntabilitate ?c nt !1' I0urniz ri + facturi nes site4@, pe baza d cu-entel r care atestA pri-irea bunuril r, respectiv a serviciil r. CreanCele faCA de clienCii pentru care, pFnA la finele lunii, nu au f st Dnt c-ite facturile se evidenCiazA distinct Dn c ntabilitate ?c nt !1' IClienCi +facturi de Dnt c-it4@, pe baza d cu-entel r care atestA livrarea bunuril r, respectiv prestarea serviciil r. (2) Gn baza c ntabilitACii de an%a6a-ente, entitACile trebuie sA evidenCieze Dn c ntabilitate t ate veniturile Bi c7eltuielile, respectiv creanCele Bi dat riile rezultate ca ur-are a un r prevederi le%ale sau c ntractuale. (3) Gn c nturile de furniz ri Bi clienCi se evidenCiazA distinct dat riile, respectiv creanCele din penalitACi stabilite c nf r- clauzel r c ntractuale, despA%ubiri dat rate pentru c ntracte Dntrerupte Dnainte de ter-en Bi alte ele-ente de naturA si-ilarA. !'

(6( + ?1@ Avansurile ac rdate furniz ril r, precu- Bi cele pri-ite de la clienCi se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate Dn c nturi distincte. ?2@ Avansurile ac rdate furniz ril r de i- bilizAri se reflectA distinct de avansurile ac rdate alt r furniz ri. (6) + ?1@ Gn c nturile de terCi se Dnre%istreazA distinct peraCiunile de sc ntare, f rfetare Bi alte perCiuni, efectuate cu instituCii de credit. ?2@ Sc ntul c -ercial + reprezintA peraCiunea prin care Dn sc7i-bul unui efect de c -erC ?ca-bie, bilet la rdin@, instituCia de credit pune la disp ziCia p ses rului creanCei, val area efectului, -ai puCin a%i ?ta/a de sc nt Bi c -isi anele aferente@, fArA a aBtepta scadenCa efectului respectiv, iar instituCia are drept de recurs asupra beneficiarului f nduril r. ?3@ 0 rfetarea + reprezintA cu-pArarea, fArA recurs asupra ricArui deCinAt r anteri r, a un r creanCe scadente la ter-en, ca rezultat al livrArii de bunuri sau prestAril r de servicii, c ntra unei ta/e f rfetare. (6+ + ?1@ OperaCiunile privind vFnzArile2cu-pArArile de bunuri Bi prestArile de servicii efectuate pe baza efectel r c -erciale se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate Dn c nturile c respunzAt are de efecte de pri-it sau de plAtit, dupA caz. ?2@ 9fectele c -erciale trebuie sA DndeplineascA c ndiCiile de f r-A Bi f nd prevAzute de le%islaCia Dn vi% are, fArA de care validitatea l r p ate fi c ntestatA sau anulatA. (4) 9fectele c -erciale sc ntate nea6unse la scadenCA se Dnre%istreazA Dntr+un c nt Dn afara bilanCului ?c ntul '13& I9fecte sc ntate nea6unse la scadenta4@ Bi se -enCi neazA Dn n tele e/plicative. (6, + ?1@ CreanCele Bi dat riile Dn valutA, rezultate ca efect al tranzactiil r entitatii, se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate atFt Dn lei, cFt Bi Dn valutA, cu respectarea prevederil r pct. 1'# din prezentele re%le-entari. (2) Gn c nf r-itate cu prevederile art. : alin. ?1@ din $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA, rice peraCiune ec n -ic +financiarA efectuatA se c nse-neazA Dn - -entul efectuArii ei Dntr+un d cu-ent care stA la baza Dnre%istrAril r Dn c ntabilitate, d bFndind astfel calitatea de d cu-ent 6ustificativ. (3) Din punct de vedere c ntabil, efectuarea peraCiunii ec n -ic +financiare este pr batA de rice d cu-ent Dn care se c nse-neazA aceasta. (4) Gn cazul bunuril r ac7iziCi nate Dns Cite de facturA sau de aviz de Dns Cire a -Arfii, ur-Fnd ca factura sA s seascA ulteri r, cursul valutar utilizat la Dnre%istrarea Dn c ntabilitate este cursul de la data recepCiei bunuril r. (6- + ?1@ 5n intelesul prezentel r re%le-entari, tranzactie in valuta este tranzactie care este e/pri-ata sau necesita dec ntarea intr+ alta - neda decat - neda nati nala?leu@, inclusiv tranzactiile rezultate atunci cand entitate8 a@ cu-para sau vinde bunuri sau servicii al car r pret este e/pri-at in valuta. b@ i-pru-uta sau fera spre i-pru-ut f nduri, iar su-ele ce ur-eaza sa fie platite sau incasate sunt e/pri-ate in valuta. sau c@ ac7iziti neaza sau cedeaza intr+ alta -aniera active, c ntracteaza sau ac7ita dat rii e/pri-ate in valuta. ?2@ Cursul de sc7i-b valutar este rap rtul de sc7i-b dintre d ua - nede. ?3@ Diferenta de curs valutar este diferenta ce rezulta din c nversia unui anu-it nu-ar de unitati ale unei - nede intr+ alta - neda la cursuri de sc7i-b diferite. ?!@ 5n vederea aplicarii re%ulil r privind c ntabilizarea peratiunil r in valuta, creantele si dat riile e/pli-ate in lei, a car r dec ntare se face in functie de cursul unei valute, sunt asi-ilate ele-entel r e/pri-ate in valuta. ?#@ O tranzactie in valuta trebuie inre%istrata initial la cursul de sc7i-b valutar, c -unicat de Banca )ati nala a R -aniei, de la data efectuarii peratiunii. ?:@ 5nre%istrarea c ntraval rii in lei a capitalului s cial subscris in valuta se face la cursul de sc7i-b al pietei valutare, c -unicat de Banca )ati nala a R -aniei, din data subscrierii. Diferentele de curs valutar intre cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului s cial in valuta se inre%istreaza la venituri sau c7eltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. !(

?&@ 5n cazul dat riil r de leasin% financiar in valuta, acestea se inre%istreaza la cursul de sc7i-b al pietei valutare c -unicat de Banca )ati nala a R -aniei la data ac rdarii finantarii. 5n situatia in care data ac rdarii finantarii este zi nebancara, la calculul diferentel r de curs valutar aferente se va avea in vedere cursul de sc7i-b al pietei valutare c -unicat de Banca )ati nala a R -aniei in ulti-a zi bancara anteri ara acesteia. Prevederile prezentului alineat se aplica si in cazul dat riil r de leasin% financiar in lei, cu dec ntare in functie de cursul unei valute. ?'@ Diferentele de curs valutar care apar cu cazia dec ntarii creantel r si dat riil r in valuta la cursuri diferite fata de cele la care au f st inre%istrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inre%istrate in c ntabilitate trebuie recun scute in luna in care apar, ca venituri sau c7eltuieli din diferente de curs valutar. Atunci cand creanta sau dat ria in valuta este dec ntata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intrea%a diferenta de curs valutar este recun scuta in acea luna. Atunci cand creanta sau dat ria in valuta este dec ntata intr+ luna ulteri ara, diferenta de curs valutar recun scuta in fiecare luna, care intervine pana in luna dec ntarii, se deter-ina tinand sea-a de - dificarea cursuril r de sc7i-b survenita in cursul fiecarei luni. ?(@ Diferentele de val are care apar cu cazia dec ntarii creantel r si dat riil r e/pri-ate in lei, functie de un curs valutar diferit de cel la care au f st inre%istrate initial pe parcursul lunii sau fata de cele la care sunt inre%istrate in c ntabilitate trebuie recun scute in luna in care apar, la alte venituri sau c7eltuieli financiare. Atunci cand creanta sau dat ria este dec ntata in decursul aceleiasi luni in care a survenit, intrea%a diferenta rezultata este recun scuta in acea luna. Atunci cand creanta sau dat ria este dec ntata intr+ luna ulteri ara, diferenta recun scuta in fiecare luna, care intervine pana in luna dec ntarii, se deter-ina tinand sea-a de - dificarea cursuril r de sc7i-b, survenita in cursul fiecarei luni. ?11@ Prevederile prezentului punct se aplica si pentru activitatea desfasurata in strainatate de subunitatile fara pers nalitate 6uridica, si care apartin pers anel r 6uridice cu sediul sau d -iciliul in R -ania, inclusa in situatiile financiare ale pers anei 6uridice r -ane. (64 + $a finele fiecArei luni, creanCele Bi dat riile Dn valutA se evalueazA la cursul de sc7i-b al pieCei valutare, c -unicat de Banca )aCi nalA a R -Fniei din ulti-a zi bancarA a lunii Dn cauzA. Diferentele de curs inre%istrate se recun sc in c ntabilitate la venituri sau c7eltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz. Prevederile de -ai sus se aplicA Bi creanCel r Bi dat riil r e/pri-ate Dn lei, a cAr r dec ntare se face Dn funcCie de cursul unei valute. 5n acest caz, diferentele inre%istrate se recun sc in c ntabilitate la alte venituri financiare sau alte c7eltuieli financiare, dupa caz. (65 + $a scAderea din evidenCA a creanCel r Bi dat riil r ale cAr r ter-ene de Dncasare sau de platA sunt prescrise, entitatile trebuie sa de- nstreze ca au f st intreprinse t ate de-ersurile le%ale, pentru dec ntarea acest ra. (66 + ?1@ C ntabilitatea furniz ril r Bi clienCil r, a cel rlalte dat rii Bi creanCe se Cine pe cate% rii, precu- Bi pe fiecare pers anA fizicA sau 6uridicA. Gn acest sens, Dn c ntabilitatea analiticA, furniz rii Bi clienCii se %rupeazA astfel8 interni Bi e/terni, iar Dn cadrul acest ra pe ter-ene de platA, respectiv de Dncasare. ?2@ Gn cadrul c nturil r de furniz ri Bi clienCi, se %rupeazA distinct dat riile Bi creanCele rezultate din tranzacCiile cu clauze de rezervA de pr prietate. ?3@ 5n cazul -arfuril r returnate de clienti se c recteaza inre%istrarile c ntabile efectuate cu cazia vanzarii -arfuril r. Ca ur-are, se c recteaza c nturile !11 3Clienti4, &1& 3>enituri din vanzarea -arfuril r4, :1& 3C7eltuieli privind -arfurile4 si 3&1 3"arfuri4. Trata-entul T>A in aceste situatii este cel prevazut de le%islatia in d -eniu. (67 + ?1@ CreanCele incerte se Dnre%istreazA distinct Dn c ntabilitate ?c ntul !11' IClienti incerti sau in liti%iu4 sau in c nturi analitice ale c nturil r de creante, pentru alte creante decat clientii@. ?2@ Gn sc pul prezentArii Dn situaCiile financiare anuale, creanCele se evalueazA la val area pr babilA de Dncasat. Atunci cFnd se esti-eazA cA creanCA nu se va Dncasa inte%ral, Dn c ntabilitate se Dnre%istreazA a6ustAri pentru depreciere, la nivelul su-ei care nu se -ai p ate recupera. #1

(78 + Gn cazul cesi nArii unei creanCe, diferenCa dintre val area creanCei preluate prin cesi nare Bi su-a de ac7itat cedentului reprezintA venit la data c nstatArii drepturil r Bi bli%aCiil r, p trivit clauzel r c ntractuale. (7( + ?1@ C ntabilitatea dec ntAril r cu pers nalul cuprinde drepturile salariale, sp rurile, ada surile, pre-iile din f ndul de salarii, inde-nizaCiile pentru c ncediile de di7nA, precu- Bi cele pentru incapacitate te-p rarA de -uncA, plAtite din f ndul de salarii, pri-ele reprezentFnd participarea pers nalului la pr fit, ac rdate p trivit le%ii, Bi alte drepturi Dn bani Bi2sau Dn naturA dat rate de entitate pers nalului pentru -unca prestatA. ?2@ Gn vederea Dnre%istrArii pri-el r reprezentFnd participarea pers nalului la pr fit, ac rdate p trivit le%ii, entitate recun aBte ca pr vizi n c stul previzi nat al acest ra atunci Bi nu-ai atunci cFnd8 a) entitatea are bli%aCie le%alA sau i-plicitA de a face astfel de plACi ca rezultat al eveni-entel r anteri are. Bi b) p ate fi fAcutA esti-are certA a bli%aCiei. O bli%aCie curentA e/istA atunci, Bi nu-ai atunci, cFnd entitatea nu are altA alternativA realistA decFt sA efectueze aceste plACi. (4) Gn situaCiile financiare ale e/erciCiului pentru care se pr pun pri-e reprezentFnd participarea pers nalului la pr fit, c ntraval area acest ra se reflectA sub f r-A de pr vizi n, c7eltuiala rezultFnd din serviciul an%a6atului. Pr vizi nul ur-eazA a fi reluat Dn e/erciCiul financiar Dn care se ac rdA aceste pri-e. (7) + ?1@ Gn c ntabilitate se Dnre%istreazA distinct alte drepturi Bi avanta6e care, p trivit le%islaCiei Dn vi% are, nu se sup rtA din f ndul de salarii ?-asa caldA, ali-ente antid t etc.@, precu- Bi alte drepturi ac rdate p trivit le%ii. ?2@ Drepturile de pers nal neridicate Dn ter-enul le%al se Dnre%istreazA Dntr+un c nt distinct, pe pers ane. (7+ + ReCinerile din salariile pers nalului pentru cu-pArAri cu plata Dn rate, c7irii sau pentru alte bli%aCii ale salariaCil r, dat rate terCil r ?p priri, pensii ali-entare Bi altele@, se efectueazA nu-ai Dn baza un r titluri e/ecut rii sau ca ur-are a un r relaCii c ntractuale. (7, + ?1@ Su-ele dat rate Bi neac7itate pers nalului ?c ncediile de di7nA Bi alte drepturi de pers nal@, respectiv eventualele su-e care ur-eazA sA fie Dncasate de la acesta, aferente e/erciCiului Dn curs, se Dnre%istreazA ca alte dat rii Bi creanCe Dn le%AturA cu pers nalul. ?2@ Debitele pr venite din avansuri de trez rerie nedec ntate, din distribuiri de unif r-e Bi ec7ipa-ente de lucru, precu- Bi debitele pr venite din pa%ube -ateriale, a-enzile Bi penalitACile stabilite Dn baza un r 7 tArFri ale instanCel r 6udecAt reBti, Bi alte creanCe faCA de pers nalul entitACii se Dnre%istreazA ca alte creanCe Dn le%AturA cu pers nalul. (7- + ?1@ Beneficiile sub f r-a acCiunil r pr prii ale entitACii ?sau alte instru-ente de capitaluri pr prii@, ac rdate an%a6aCil r sunt Dnre%istrate distinct ?c ntul :!! 3C7eltuieli cu re-unerarea Dn instru-ente de capitaluri pr priiH@, Dn c ntrapartida c nturil r de capitaluri pr prii ?de e/e-plu, c ntul 11:' 3Alte rezerve4, analitic distinct@, la val area 6ustA a respectivel r instru-ente de capitaluri pr prii, de la data ac rdArii acel r beneficii. Recun aBterea c7eltuielil r aferente -uncii prestate de an%a6aCi are l c Dn - -entul prestArii acest ra. (2) Data ac rdArii beneficiil r reprezintA data la care entitatea Bi an%a6aCii beneficiari ai respectivel r instru-ente DnCele% Bi acceptA ter-enii Bi c ndiCiile tranzacCiei, cu -enCiunea cA, dacA respectivul ac rd face biectul unui pr ces de apr bare ulteri arA ?de e/e-plu, de cAtre acCi nari@, data ac rdArii beneficiil r este data la care este bCinutA respectiva apr bare. (3) Pentru instru-entele de capitaluri pr prii ac rdate care intrA Dn drepturi i-ediat, la data ac rdArii beneficiil r, an%a6aCil r nu li se cere sA finalizeze peri adA specificatA de servicii Dnainte de a avea dreptul nec ndiCi nat asupra respectivel r instru-ente de capitaluri pr prii Bi, Dn absenCa unei d vezi privind c ntrariul, entitatea va c nsidera cA serviciile prestate Dn sc7i-bul instru-entel r de capitaluri pr prii au f st de6a pri-ite. Gn acest caz, c7eltuielile aferente se Dnre%istreazA inte%ral, la - -entul respectiv, Dn c ntrapartidA cu c nturile de capitaluri pr prii. (4) Pentru instru-entele de capitaluri pr prii ac rdate, care intrA Dn drepturi nu-ai dupA Dndeplinirea de cAtre an%a6aCi a unei peri ade specificate de servicii, c7eltuielile aferente sunt #1

Dnre%istrate pe -Asura prestArii serviciil r, pe parcursul peri adei pentru satisfacerea c ndiCiil r de intrare Dn drepturi, Dn c ntrapartidA cu c nturile de capitaluri pr prii. Su-a Dnre%istratA drept c7eltuieli va avea Dn vedere esti-area nu-Arului de instru-ente de capitaluri pr prii care v r intra Dn drepturi, iar aceastA esti-are trebuie revizuitA dacA inf r-aCiile ulteri are indicA faptul cA nu-Arul de instru-ente de capitaluri pr prii prec nizate a intra Dn drepturi este diferit faCA de esti-Arile precedente, astfel DncFt, la data intrArii Dn drepturi, esti-area respectivA sA fie e%alA cu nu-Arul de instru-ente de capitaluri pr prii care intrA Dn drepturi. (74 + ?1@ C ntabilitatea dec ntAril r privind c ntribuCiile s ciale cuprinde bli%aCiile pentru c ntribuCia la asi%urAri s ciale, c ntribuCia la asi%urAri s ciale de sAnAtate Bi la c nstituirea f ndului pentru a6ut rul de B -a6. ?2@ 9ventualele su-e dat rate sau care ur-eazA sA fie Dncasate Dn peri adele ur-At are, aferente e/erciCiului Dn curs, se Dnre%istreazA ca alte dat rii Bi creanCe s ciale. Aici se cuprinde Bi c ntribuCia unitACii la sc7e-ele de pensii facultative Bi la pri-ele de asi%urare v luntarA de sAnAtate. (75 + Gn cadrul dec ntAril r cu bu%etul statului Bi f ndurile speciale se cuprind8 i-p zitul pe pr fit2venit, ta/a pe val area adAu%atA, i-p zitul pe venituri de natura salariil r, subvenCiile de pri-it, alte i-p zite, ta/e Bi vArsA-inte asi-ilate. (76 + ?1@ 5-p zitul pe pr fit2venit de platA trebuie recun scut ca dat rie Dn li-ita su-ei neplAtite. (2) DacA su-a plAtitA depABeBte su-a dat ratA, surplusul trebuie recun scut drept creanCA. (3) PlACile anticipate Dn c ntul i-p zitului pe pr fit, deter-inate p trivit le%ii, se reflectA distinct Dn c ntabilitate ?c ntul !!11 35-p zitul pe pr fitH@. (77 + Ta/a pe val area adAu%atA pentru ac7izitiile din R -ania si pentru livrarile de bunuri sau prestari de servicii efectuate in R -ania se deter-inA Bi se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate p trivit le%ii. )88 + 5-p zitul pe venituri de natura salariil r, care se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate, cuprinde t talul i-p zitel r individuale, calculate p trivit le%ii. )8( + ?1@ $a alte i-p zite, ta/e Bi vArsA-inte dat rate bu%etului de stat sau bu%etel r l cale se cuprind8 accizele, i-p zitul pe clAdiri, i-p zitul pe terenuri, vArsA-intele din pr fitul net al re%iil r aut n -e, i-p zitul pe dividende, ta/a asupra -i6l acel r de transp rt, ta/e pentru f l sirea terenuril r pr prietate de stat Bi alte i-p zite Bi ta/e. Acestea se defalcA Dn c ntabilitatea analiticA pe feluri de i-p zite, ta/e Bi vArsA-inte dat rate bu%etului de stat sau bu%etel r l cale. ?2@ Reflectarea Dn c ntabilitate a accizel r Bi f nduril r speciale incluse Dn preCuri sau tarife se face pe sea-a c nturil r c respunzAt are de dat rii, fArA a tranzita prin c nturile de venituri Bi c7eltuieli. )8) + ?1@ SubvenCiile pri-ite sau de pri-it de cAtre entitate se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate Dn c nturi distinct. ?2@ Atunci cFnd dat riile Dn valutA aferente anu-it r biective sau lucrAri finanCate din subvenCii sunt ac7itate direct de cAtre aut ritACile care %esti neazA f ndurile, din su-ele reprezentFnd acele subvenCii, fArA ca aceste su-e sA tranziteze c nturile entitACii, Dn c ntabilitate se reflectA atFt dat ria Dn valutA, cFt Bi creanCa din subvenCii c respunzAt are. DacA la sfFrBitul lunii sau peri adei de rap rtare, c nturile de dat rii faCA de furniz ri Bi creanCe din subvenCii Dn valutA prezintA s ld, acestea se evalueazA, astfel DncFt veniturile Bi c7eltuielile financiare aferente sA nu influenCeze rezultatului acelei luni, respectiv peri ade. Gn t ate cazurile se va ur-Ari ca - dul de c ntabilizare a peraCiunil r sA respecte clauzele cuprinse Dn c ntractele Dnc7eiate Bi le%islaCia Dn vi% are. ?3@ 5n cazul ac7izitiil r in valuta, finantate din su-e nerabursabile, dec ntate de perat rii ec n -ici, in calitate de beneficiari ai acest r f nduri, diferentele de curs valutar, fav rabile sau nefav rabile, se dec nteaza cu institutia finantat are daca e/ista clauze in acest sens, cuprinse in c ntractele inc7eiate, sau prevederi in actele n r-ative aplicabile. Diferentele respective se inre%istreaza in c nturi de debit ri diversi sau credit ri diversi, in relatie cu alte venituri financiare, respectiv alte c7eltuieli financiare, dupa caz. ?!@ Prevederile de la alin.?2@ si ?3@ se aplica si in cazul dat riil r e/pri-ate in lei, a car r dec ntare se face in functie de cursul unei valute. )8+ + C ntabilitatea dec ntAril r Dntre entitACile din cadrul %rupului Bi cu acCi narii2as ciaCii, cuprinde peraCiunile care se Dnre%istreazA recipr c Bi Dn aceeaBi peri adA de %estiune, atFt Dn c ntabilitatea entitACii debit are, cFt Bi a celei credit are, precu- Bi dec ntArile Dntre acCi nari2as ciaCi #2

Bi entitate privind capitalul s cial, dividendele cuvenite acest ra, alte dec ntAri cu acCi narii2as ciaCii Bi, de ase-enea, c nturile c participanCil r referit are la peraCiunile efectuate Dn c -un, Dn cazul as cieril r Dn participaCie. )8, + ?1@ Dividendele repartizate deCinAt ril r de acCiuni, pr puse sau declarate dupA data bilanCului, precu- Bi celelalte repartizAri si-ilare efectuate din pr fit, nu trebuie recun scute ca dat rie la data bilanCului. Gn acest sens, su-ele reprezentFnd dividende, respectiv, vArsA-inte la bu%et v r fi reflectate Dn c nf r-itate cu prevederile pct. 2!'. ?2@ C ta+parte din pr fit ce se plAteBte, p trivit le%ii, fiecArui as ciat c nstituie dividend. )8- + Su-ele depuse sau lAsate te-p rar de cAtre acCi nari2as ciaCi la disp ziCia entitACii, precu- Bi d bFnzile aferente, calculate Dn c ndiCiile le%ii, se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate Dn c nturi distincte. )84 + CreanCele2dat riile entitACii faCA de alCi terCi, alCii decFt pers nalul pr priu, clienCii Bi furniz rii, se Dnre%istreazA Dn c nturile de debit ri2credit ri diverBi. )85 + ?1@ C7eltuielile efectuate Bi veniturile realizate Dn e/erciCiul financiar curent, dar care privesc e/erciCiile financiare ur-At are, se Dnre%istreazA distinct Dn c ntabilitate, la c7eltuieli Dn avans sau venituri Dn avans, dupA caz. ?2@ Gn aceste c nturi se Dnre%istreazA, Dn principal, ur-At arele c7eltuieli Bi venituri8 c7irii, ab na-ente, asi%urAri Bi alte c7eltuieli efectuate anticipat, respectiv veniturile din c7irii, ab na-ente Bi alte venituri aferente peri adel r sau e/erciCiil r ur-At are. (4) 5n c ntul !&1 3C7eltuieli in avans4 se inre%istreaza , de ase-enea, ac7izitiile de certificate de e-isii de %aze cu efect de sera, efectuate in cursul peri adei curente, dar care sunt aferente unei peri ade ulteri are, ur-and a se recun aste drept c7eltuieli ale peri adel r viit are in care ur-eaza a se utiliza. )86 + OperaCiunile care nu p t fi Dnre%istrate direct Dn c nturile c respunzAt are, pentru care sunt necesare clarificAri ulteri are, se Dnre%istreazA, pr viz riu, Dn c ntul !&3 IDec ntAri din peraCii Dn curs de clarificare4. Su-ele Dnre%istrate Dn acest c nt trebuie clarificate de cAtre entitate Dntr+un ter-en de cel -ult trei luni de la data c nstatArii. )87 + Pentru deprecierea creanCel r din c nturile de clienCi, dec ntAri Dn cadrul %rupului si debit ri, cu cazia inventarierii la sfFrBitul e/erciCiului financiar, se reflectA a6ustAri pentru depreciere. C"ntabilitatea angaCamentel"r Ai alt"r elemente eDtrabilanBiere )(8 + ?1@ Drepturile Bi bli%aCiile, precu- Bi unele bunuri care nu p t fi inte%rate Dn activele Bi pasivele entitACii se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate Dn c nturi Dn afara bilanCului, denu-ite Bi c nturi de rdine Bi evidenCA. Gn aceastA cate% rie se cuprind8 an%a6a-ente ?%iruri, %aranCii, cauCiuni@ ac rdate sau pri-ite Dn relaCiile cu terCii. i- bilizAri c rp rale luate cu c7irie. val ri -ateriale pri-ite spre prelucrare sau reparare, Dn pAstrare sau cust die. debit ri sc Bi din activ, ur-AriCi Dn c ntinuare. st curi de natura biectel r de inventar date Dn f l sinCA. redevenCe, l caCii de %estiune, c7irii Bi alte dat rii asi-ilate. efecte sc ntate nea6unse la scadenCA. bunuri publice pri-ite in ad-inistrare, c ncesiune si cu c7irie de catre re%ii aut n -e, s cietati2c -panii nati nale, s cietati c -erciale, d bFnzi aferente c ntractel r de leasin% financiar, nea6unse la scadenCA. certificate de e-isii de %aze cu efect de serA pri-ite, care nu au stabilitA val are Bi, prin ur-are, nu p t fi recun scute Dn c nturi bilanCiere, precu- Bi alte val ri. (2) Gn n tele e/plicative la situatiile financiare anuale trebuie prezentate inf r-atii referit are la ele-ente inre%istrate in c nturi in afara bilantului. )(( * ?1@ 5n cadrul ele-entel r e/trabilantiere sunt cuprinse si activele c ntin%ente ?c nt '1& IActive c ntin%ente4@, respectiv dat riile c ntin%ente ?c nt '1' IDat rii c ntin%ente4@. ?2@ =n activ c ntin%ent este un activ p tential care apare ca ur-are a un r eveni-ente anteri are datei bilantului si a car r e/istenta va fi c nfir-ata nu-ai prin aparitia sau neaparitia unuia sau -ai -ult r eveni-ente viit are nesi%ure, care nu p t fi in t talitate sub c ntr lul entitatii. =n e/e-plu in acest sens il reprezinta un drept de creanta ce p ate rezulta dintr+un liti%iu in instanta ?de e/. despa%ubire@,in care este i-plicata si al carui rezultat este incert. Activele c ntin%ente sunt evaluate c ntinuu pentru a asi%ura reflectarea c respunzAt are Dn situaCiile financiare a - dificAril r survenite. Astfel, dacA intrarea de beneficii ec n -ice devine certA, activul Bi venitul c respunzAt r v r fi recun scute Dn situaCiile financiare aferente peri adei Dn care au survenit #3

- dificArile. Gn sc7i-b, dacA este d ar pr babilA creBtere a beneficiil r ec n -ice, entitatea va prezenta Dn n tele e/plicative activul c ntin%ent. (3) O dat rie c ntin%entA este8 a) bli%aCie p tenCialA, apArutA ca ur-are a un r eveni-ente trecute, anteri r datei bilanCului Bi a cArei e/istenCA va fi c nfir-atA nu-ai de apariCia sau neapariCia unuia sau -ai -ult r eveni-ente viit are incerte, care nu p t fi Dn t talitate sub c ntr lul entitACii. sau b) bli%aCie curentA apArutA ca ur-are a un r eveni-ente trecute, anteri r datei bilanCului, dar care nu este recun scutA de arece8 - nu este si%ur cA v r fi necesare ieBiri de resurse pentru stin%erea acestei dat rii. sau - val area dat riei nu p ate fi evaluatA suficient de credibil. O entitate nu va recun aBte Dn bilanC dat rie c ntin%entA, aceasta fiind prezentatA Dn n tele e/plicative. Gn situaCia Dn care entitate are bli%aCie an%a6atA Dn c -un cu alte pArCi, partea asu-atA de celelalte pArCi este prezentatA ca dat rie c ntin%entA. Dat riile c ntin%ente sunt c ntinuu evaluate pentru a deter-ina dacA a devenit pr babilA ieBire de resurse care Dnc rp reazA beneficiile ec n -ice. DacA se c nsiderA cA este necesarA ieBirea de resurse, %eneratA de un ele-ent c nsiderat anteri r dat rie c ntin%entA, se va recun aBte, dupA caz, dat rie sau un pr vizi n Dn situaCiile financiare aferente peri adei Dn care a intervenit - dificarea DncadrArii eveni-entului, cu e/cepCia cazuril r Dn care nu p ate fi efectuatA nici esti-are credibilA. (4) Dat riile c ntin%ente se distin% de pr vizi ane prin faptul cA8 a) pr vizi anele sunt recun scute ca dat rii ?presupunFnd cA p t fi realizate esti-Ari c recte@, de arece c nstituie bli%aCii curente la data bilanCului Bi este pr babil cA v r fi necesare ieBiri de resurse pentru stin%erea bli%aCiil r. Bi b) dat riile c ntin%ente nu sunt recun scute ca dat rii, de arece sunt8 + bli%aCii p sibile, dar pentru care trebuie sA se c nfir-e dacA entitatea are bli%aCie curentA care p ate %enera ieBire de resurse. sau + bli%aCii curente care nu Dndeplinesc criteriile de recun aBtere Dn bilanC ?de arece fie nu este pr babil sA fie necesarA reducere a resursel r entitACii pentru stin%erea bli%aCiei, fie nu p ate fi realizatA esti-are suficient de credibilA a val rii bli%aCiei@. 6.-. DATORII PE TERMEN SCURT; SUMELE CARE TREBUIE PLETITE FNTR&O PERIOADE DE PGNE LA UN AN )() + ?1@ O dat rie trebuie clasificatA ca dat rie pe ter-en scurt, denu-itA Bi dat rie curentA, atunci cFnd8 a) se aBteaptA sA fie dec ntatA Dn cursul n r-al al ciclului de e/pl atare al entitACii. sau b) este e/i%ibilA Dn ter-en de 12 luni de la data bilanCului. ?2@ T ate celelalte dat rii trebuie clasificate ca dat rii pe ter-en lun%. 6.4. DATORII PE TERMEN LUN'; SUMELE CARE TREBUIE PLETITE FNTR&O PERIOADE MAI MARE DE UN AN )(+ + C ntabilitatea D-pru-uturil r Bi dat riil r asi-ilate acest ra se Cine pe ur-At arele cate% rii8 D-pru-uturi din e-isiuni de bli%aCiuni Bi pri-e de ra-bursare a acest ra, credite bancare pe ter-en lun% Bi -ediu, su-ele dat rate entitACil r afiliate Bi entitACil r de care c -pania este le%atA prin interese de participare, alte D-pru-uturi Bi dat rii asi-ilate, precu- Bi d bFnzile aferente acest ra. )(, + G-pru-uturile din e-isiunile de bli%aCiuni reprezintA c ntraval area bli%aCiunil r e-ise p trivit le%ii. Gn cadrul acest ra, trebuie evidenCiate distinct D-pru-uturile din e-isiuni de bli%aCiuni c nvertibile. )(- + ?1@ Dat riile privind c ncesiunile Bi alte dat rii si-ilare sunt cele deter-inate bunurile preluate cu acest titlu, p trivit c ntractel r Dnc7eiate de entitate. Bunurile luate in c ncesiune se reflecta in c nturi in afara bilantului ?c ntul '13' IBunuri publice pri-ite in ad-inistrare, c ncesiune si cu c7irie4@. #!

?2@ $a sfFrBitul duratei c ntractului de c ncesiune, bunurile se restituie pr prietarului, situaCie Dn care are l c anularea dat riil r c respunzAt are privind c ncesiunea. )(4 + 9ntitACile trebuie sA -enCinA clasificarea dat riil r pe ter-en lun% purtAt are de d bFndA Dn aceastA cate% rie c7iar Bi atunci cFnd acestea sunt e/i%ibile Dn 12 luni de la data bilanCului, dacA8 a) ter-enul iniCial a f st pentru peri adA -ai -are de 12 luni. Bi b) e/istA un ac rd de refinanCare sau de reeBal nare a plACil r, care este Dnc7eiat Dnainte de data bilanCului. Prime !rivind rambur area "bligaBiunil"r )(5 + ?1@ Atunci cFnd su-a de ra-bursat pentru dat rii este -ai -are decFt su-a pri-itA, diferenCa se Dnre%istreazA Dntr+un c nt de activ ?1:( 3Pri-e privind ra-bursarea bli%aCiunil r4@. Aceasta trebuie prezentatA Dn bilanC, ca c recCie a dat riei c respunzAt are, evidenCiate Dn c ntul 1:1 3G-pru-uturi din e-isiuni de bli%aCuni4, precu- Bi Dn n tele e/plicative. ?2@ >al area acestei diferenCe trebuie a- rtizatA printr+ su-A rez nabilA Dn fiecare e/erciCiu financiar, astfel DncFt sA se a- rtizeze c -plet, dar nu -ai tFrziu de data de ra-bursare a dat riei ?artic l c ntabil :':' 3C7eltuieli financiare privind a- rtizarea pri-el r de ra-bursare a bli%aCiunil r4 L 1:( 3Pri-e privind ra-bursarea bli%aCiunil r4@.

6.5. PRO#I3IOANE )(6 * ?1@ Pr vizi anele sunt destinate sA ac pere dat riile a cAr r naturA este clar definitA Bi care la data bilanCului este pr babil sA e/iste, sau este cert cA v r e/ista, dar care sunt incerte Dn ceea ce priveBte val area sau data la care v r apArea. ?2@ Pr vizi anele nu p t fi utilizate pentru a6ustarea val ril r activel r. )(7 + Pr vizi anele nu p t depABi din punct de vedere val ric su-ele care sunt necesare stin%erii bli%aCiei curente la data bilanCului. 220 + =n pr vizi n este dat rie cu e/i%ibilitate sau val are incertA. 221 * ?1@ =n pr vizi n va fi recun scut nu-ai Dn - -entul Dn care8 + entitate are bli%aCie curentA %eneratA de un eveni-ent anteri r. + este pr babil ca ieBire de resurse sA fie necesarA pentru a n ra bli%aCia respectivA. Bi + p ate fi realizatA esti-are credibilA a val rii bli%aCiei. DacA aceste c ndiCii nu sunt Dndeplinite, nu va fi recun scut un pr vizi n. ?2@ Pr vizi anele se p t distin%e de alte dat rii, cu- ar fi dat riile din credite c -erciale sau c7eltuielile an%a6ate, dar neplAtite, dat ritA fact rului de incertitudine le%at de e/i%ibilitatea sau val area viit arel r c7eltuieli necesare stin%erii dat riei. Spre de sebire de acestea8 a) dat riile din credite c -erciale c nstituie bli%aCii de platA a bunuril r sau serviciil r ce au f st pri-ite de la sau e/pediate de furniz ri Bi care au f st facturate si care au f st facturate, sau a cAr r platA a f st c nvenitA Dn - d ficial cu furniz rii. Bi b) c7eltuielile an%a6ate sunt bli%aCiile de platA pentru bunuri Bi servicii care au f st pri-ite de la sau e/pediate de furniz ri, dar care nu au f st DncA plAtite, facturate sau nu s+a c nvenit ficial asupra plACii l r cu furniz rul, inclusiv salariile dat rate an%a6aCil r ?de e/e-plu, su-ele aferente c ncediului plAtit@. DeBi une ri este necesarA esti-are a val rii sau e/i%ibilitACii acest r dat rii, ele-entul de incertitudine este + Dn %eneral + -ult -ai redus decFt Dn cazul pr vizi anel r. An%a6a-entele entitACil r sunt prezentate, de re%ulA, ca parte a dat riil r rezultate din credite c -erciale sau din alte activitACi, Dn ti-p ce pr vizi anele sunt rap rtate separat. ?3@ O bli%aCie curentA este bli%aCie le%alA sau i-plicitA. Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri8 a@ bli%aCie le%alA este bli%aCia care rezultA8 - dintr+un c ntract ?Dn - d e/plicit sau i-plicit@. ##

- din le%islaCie. sau - din alt efect al le%ii. b@ bli%aCie i-plicitA ?de e/e-plu, bli%aCia prin care entitate se an%a6eazA sA efectueze plACi c -pensat rii pers nalului disp nibilizat@ este bli%aCia care rezultA din acCiunile unei entitACi Dn cazul Dn care8 + prin stabilirea unei practici anteri are, prin p litica scrisA a fir-ei sau dintr+ declaraCie suficient de specificA, entitatea a indicat parteneril r sAi cA DBi asu-A anu-ite resp nsabilitACi. Bi - ca rezultat, entitatea a indus parteneril r ideea cA DBi va n ra acele resp nsabilitACi. 222 + ?1@ )u se recun sc pr vizi ane pentru pierderile viit are din e/pl atare. ?2@ Se v r recun aBte ca pr vizi ane d ar acele bli%aCii %enerate de eveni-ente anteri are care sunt independente de acCiunile viit are ale entitACii ?de e/e-plu, - dul de desfABurare a activitACii Dn viit r@. 9/e-ple de astfel de bli%aCii sunt a-enzile sau c sturile de eli-inare a efectel r ne%ative, pr duse -ediului, pedepsite de le%e, a-bele %enerFnd ieBiri de resurse care Dnc rp reazA beneficii ec n -ice, indiferent de acCiunile viit are ale entitACii. Si-ilar, entitate recun aBte un pr vizi n pentru c sturile de Dnc7idere a unei instalaCii petr liere, cu c ndiCia ca respectiva entitate sA re-edieze daunele pr duse de6a. Spre de sebire de aceastA situaCie, entitate p ate intenCi na sau p ate avea nev ie, dat ritA presiunil r de rdin c -ercial sau a cerinCel r de rdin le%al, sA efectueze c7eltuieli pentru a putea acCi na Dntr+un anu-it - d ?de e/e-plu, prin instalarea de filtre pentru fu- Dntr+un anu-it tip de fabricA@. De arece entitatea p ate evita c7eltuielile viit are prin diverse acCiuni, de e/e-plu, prin - dificarea pr cedeului de fabricaCie, ea nu are bli%aCie curentA aferentA acelei c7eltuieli viit are Bi, deci, nu va recun aBte niciun pr vizi n. 223 + ?1@ Pr vizi anele se c nstituie pentru ele-ente cu- sunt8 a) liti%ii, a-enzi Bi penalitACi, despA%ubiri, daune Bi alte dat rii incerte. b) c7eltuielile le%ate de activitatea de service Dn peri ada de %aranCie Bi alte c7eltuieli privind %aranCia ac rdatA clienCil r. c) acCiunile de restructurare. d) pensii Bi bli%aCii si-ilare. e) dezafectare i- bilizari c rp rale si alte actiuni si-ilare le%ate de acestea f) i-p zite. g) pri-e ce ur-eazA a se ac rda pers nalului din pr fitul realizat, p trivit prevederil r le%ale sau c ntractuale. Bi h) alte pr vizi ane. ?2@ C ntabilitatea pr vizi anel r se Cine pe feluri, Dn funcCie de natura, sc pul sau biectul pentru care au f st c nstituite. 224 + ?1@ Pr vizi anele pentru restructurare se p t c nstitui Dn ur-At arele situaCii8 a) vFnzarea sau Dncetarea activitACii unei pArCi a afacerii. b) Dnc7iderea un r sedii ale entitACii. c) - dificAri Dn structura c nducerii, de e/e-plu, eli-inarea unui nivel de c nducere. d) re r%anizAri funda-entale care au un efect se-nificativ Dn natura Bi sc pul activitACil r entitACii. ?2@ Gn cazul Dn care restructurarea este la nivelul %rupului, pr vizi nul pentru restructurare se recun aBte atFt Dn situaCiile financiare anuale individuale ale entitatii din %rup afectate de restructurare,, cFt Bi Dn cele c ns lidate. (4) Pr vizi anele de restructurare, Dn cazul unei bli%aCii le%ale, se c nstituie cu respectarea c ndiCiil r %enerale de recun aBtere a pr vizi anel r Bi a prevederil r le%ale. ?!@ O entitate are bli%aCie i-plicitA care deter-inA c nstituirea unui pr vizi n pentru restructurare atunci cFnd sunt Dndeplinite c ndiCiile %enerale de recun aBtere a pr vizi anel r Bi entitatea8 a@ dispune de un plan ficial detaliat pentru restructurare, care sA stipuleze cel puCin8 - activitatea sau partea de activitate la care se referA. - principalele l caCii afectate de planul de restructurare. - nu-Arul apr /i-ativ de an%a6aCi care v r pri-i c -pensaCii pentru Dncetarea activitACii, distribuCia Bi p sturile acest ra. - c7eltuielile i-plicate. Bi #:

- data de la care se va i-ple-enta planul de restructurare. Bi b@ a pr v cat cel r afectaCi aBteptare cA va realiza restructurarea prin Dnceperea i-ple-entArii acelui plan sau prin anunCarea principalel r sale caracteristici cel r afectaCi de acesta. Gn cazul Dn care entitate Dncepe un plan de restructurare sau anunCA principalele sale caracteristici cel r afectaCi nu-ai dupA data bilanCului, dacA restructurarea este se-nificativA Bi neprezentarea ar putea influenCa deciziile ec n -ice ale utilizat ril r luate pe baza situaCiil r financiare, este necesarA prezentarea de inf r-aCii Dn acest sens. ?#@ =n pr vizi n aferent restructurArii va include nu-ai c sturile directe %enerate de restructurare, Bi anu-e cele care8 - sunt %enerate Dn - d necesar de pr cesul de restructurare. Bi - nu sunt le%ate de desfABurarea c ntinuA a activitACii entitACii. =n pr vizi n pentru restructurare nu trebuie sA includA c sturi precu- cele le%ate de8 - recalificarea sau -utarea pers nalului per-anent. - -arKetin%. sau - investiCiile Dn n i siste-e Bi reCele de distribuCie. Aceste c7eltuieli referit are la ad-inistrarea viit are a activitACii nu reprezintA dat rii de restructurare la data bilanCului. ))- + ?1@ Pr vizi anele pentru pensii se referA la su-ele ce v r fi plAtite de entitate dupA ce an%a6aCii au pArAsit entitatea. >al area pr vizi anel r pentru pensii se stabileBte de cAtre specialiBti Dn d -eniu. $a deter-inarea l r se Cine sea-a de vFrsta, ve7i-ea Dn -uncA Bi r taCia pers nalului Dn cadrul entitACii. ?2@ Pr vizi anele pentru pensii se recun sc pe parcursul peri adei de -uncA rA-ase pFnA la pensie, atunci cFnd e/istA certitudinea ac7itArii l r Dntr+ peri adA previzibilA de ti-p. ))4 * ?1@ Pr vizi anele pentru i-p zite se c nstituie pentru su-ele viit are de platA dat rate bu%etului de stat, Dn c ndiCiile Dn care su-ele respective nu sunt reflectate ca dat rie Dn relaCia cu statul. ?2@ Aceste pr vizi ane p t fi c nstituite, de e/e-plu, pentru8 diferente de i-p zite rezultate din peratiuni de c ntr l nefinalizate. i-p zite pentru care entitatea are desc7ise pr cese in instanta. rezerve din facilitati fiscale sau alte rezerve pentru care in le%islatia fiscala e/ista prevederi referit are la i-p zitarea acest ra, precu- si in alte situatii care p t %enera dat rii sub f r-a i-p zitului pe pr fit. ))5 + ?1@ Pr vizi anele prezentate Dn bilanC la HAlte pr vizi aneH includ pr vizi ane c nstituite pentru8 - beneficiile plAtite an%a6aCil r pentru ter-inarea c ntractului de -uncA, ca rezultat al deciziei unei entitACi de a Dnc7eia c ntractul unui an%a6at Dnainte de data n r-alA de pensi nare sau al deciziei unui an%a6at de a accepta Dn - d v luntar plecarea Dn B -a6, Dn sc7i-bul acel r beneficii. - alte beneficii pe care entitatea ur-eazA sA le plAteascA an%a6aCil r sau pers anel r dependente de aceBtia, care nu sunt le%ate de restructurare sau pensii. - c7eltuielile le%ate de pr te6area -ediului Dnc n6urAt r, pentru8 pr te6area aerului. %estiunea apel r uzate. %estiunea deBeuril r, pr te6area s lului, a apel r subterane Bi a apel r de suprafaCA. pr te6area bi diversitACii Bi a peisa6ului. alte activitACi de pr te6are a -ediului Dnc n6urAt r. + bli%aCii asu-ate Dn c -un cu terCA parte etc. ?2@ Pr vizi anele incluse la HAlte pr vizi aneH trebuie descrise Dn n tele e/plicative, dacA acestea sunt se-nificative. ))6 + Gn cazul Dn care perat rul unui ac rd de c ncesiune a serviciil r are bli%aCie c ntractualA de a DntreCine infrastructura la un anu-it nivel de utilizare sau de a aduce infrastructura Dntr+ anu-itA stare Dnainte de a fi predatA c ncedentului la sfFrBitul ac rdului de serviciu, drept bli%aCii de Dndeplint ca c ndiCie a licenCei pri-ite, aceste bli%aCii c ntractuale de a DntreCine sau de a reabilita infrastructura se recun sc drept pr vizi n Bi se evalueazA la cea -ai bunA esti-are a c7eltuielii care ar fi cerutA pentru a dec nta bli%aCia actualA la data bilanCului. ))7 + ?1@ Pr vizi anele trebuie sA fie strict c relate cu riscurile Bi c7eltuielile esti-ate. ?2@ Pentru stabilirea e/istenCei unei bli%aCii curente la data bilanCului, trebuie luate Dn c nsiderare t ate inf r-aCiile disp nibile. )+8 + ?1@ >al area recun scutA ca pr vizi n trebuie sA c nstituie cea -ai bunA esti-are la data bilanCului a c sturil r necesare stin%erii bli%aCiei curente. #&

Cea -ai bunA esti-are a c sturil r necesare stin%erii dat riei curente este su-a pe care entitate ar plAti+ , Dn - d raCi nal, pentru stin%erea bli%aCiei la data bilanCului sau pentru transferarea acesteia unei terCe pArCi la acel - -ent. ?2@ Ac l unde efectul val rii+ti-p a banil r este se-nificativ, val area pr vizi nului reprezintA val area actualizatA a c7eltuielil r esti-ate a fi necesare pentru stin%erea bli%aCiei. Gn acest caz, actualizarea pr vizi anel r se face DntrucFt, dat ritA val rii+ti-p a banil r, pr vizi anele aferente un r ieBiri de resurse care apar la scurt ti-p de la data bilanCului sunt -ult -ai ner ase decFt cele aferente un r ieBiri de resurse de aceeaBi val are, dar care apar -ai tFrziu. ?3@ Actualizarea p vizi anel r se efectueazA, de re%ulA, de cAtre pers ane specializate. Rata de actualizare utilizata reflecta evaluarile curente pe piata ale val rii+ti-p a banil r si ale riscuril r specifice dat riei. )+( + ?1@ CFBti%urile rezultate din cedarea prec nizatA a activel r nu trebuie luate Dn c nsiderare Dn evaluarea unui pr vizi n. ?2@ DacA se esti-eazA cA parte sau t ate c7eltuielile le%ate de un pr vizi n v r fi ra-bursate de cAtre terCA parte, ra-bursarea trebuie recun scutA nu-ai Dn - -entul Dn care este si%ur cA va fi pri-itA. Ra-bursarea trebuie c nsideratA ca un activ separat. )+) + ?1@ Pr vizi anele trebuie revizuite la data fiecArui bilanC Bi a6ustate pentru a reflecta cea -ai bunA esti-are curentA. Gn cazul Dn care pentru stin%erea unei bli%aCii nu -ai este pr babilA ieBire de resurse, pr vizi nul trebuie anulat prin reluare la venituri. (2) Pr vizi nul va fi utilizat nu-ai pentru sc pul pentru care a f st iniCial recun scut. (3) Pr vizi anele se evalueazA Dnaintea deter-inArii i-p zitului pe pr fit, trata-entul fiscal al acest ra fiind cel prevAzut de le%islaCia fiscalA. 6.6. SUB#EN2II )++ + ?1@ Gn cate% ria subvenCiil r se cuprind subvenCiile aferente activel r Bi subvenCiile aferente venituril r. Acestea p t fi pri-ite de la8 %uvernul pr priu+zis, a%enCii %uverna-entale Bi alte instituCii si-ilare naCi nale Bi internaCi nale. ?2@ Gn cadrul subvenCiil r se reflectA distinct8 - subvenCii %uverna-entale. - D-pru-uturi nera-bursabile cu caracter de subvenCii. - alte su-e pri-ite cu caracter de subvenCii. )+, + ?1@ SubvenCiile aferente activel r reprezintA subvenCii pentru ac rdarea cAr ra principala c ndiCie este ca entitatea beneficiarA sA cu-pere, sA c nstruiascA sau ac7iziCi neze active i- bilizate. (2) O subvenCie %uverna-entalA p ate D-brAca f r-a transferului unui activ ne- netar ?de e/e-plu, i- bilizare c rp ralA@, caz Dn care subvenCia Bi activul sunt c ntabilizate la val area 6ustA. (3) Gn c nturile de subvenCii pentru investiCii se c ntabilizeazA Bi d naCiile pentru investiCii, precuBi plusurile la inventar de natura i- bilizAril r c rp rale Bi nec rp rale. )+- + SubvenCiile aferente venituril r cuprind t ate subvenCiile, altele decFt cele pentru active. )+4 + ?1@ SubvenCiile se recun sc, pe bazA siste-aticA, drept venituri ale peri adel r c respunzAt are c7eltuielil r aferente pe care aceste subvenCii ur-eazA sA le c -penseze. ?2@ Gn cazul Dn care intr+ peri ada se incaseaza subvenCii aferente unei c7eltuieli care nu au f st inca efectuate, subvenCiile pri-ite nu reprezintA venituri ale acelei peri ade curente. )+5 + ?1@ SubvenCiile nu trebuie Dnre%istrate direct Dn c nturile de capital Bi rezerve. ?2@ SubvenCiile pentru active, inclusiv subvenCiile ne- netare la val area 6ustA, se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate ca subvenCii pentru investiCii Bi se recun sc Dn bilanC ca venit a-Fnat ?c ntul !&# ISubventii pentru investitii4@. >enitul a-Fnat se Dnre%istreazA Dn c ntul de pr fit Bi pierdere pe -Asura Dnre%istrArii c7eltuielil r cu a- rtizarea sau la casarea ri cedarea activel r. )+6 + ?1@ Restituirea unei subvenCii referit are la un activ se Dnre%istreazA prin reducerea s ldului venitului a-Fnat cu su-a ra-bursabilA. ?2@ Restituirea unei subvenCii aferente venituril r se efectueazA prin reducerea venituril r a-Fnate, dacA e/istA, sau, Dn lipsa acest ra, pe sea-a c7eltuielil r. #'

?3@ Gn -Asura Dn care su-a ra-bursatA depABeBte venitul a-Fnat sau dacA nu e/istA un ase-enea venit, surplusul, respectiv val area inte%ralA restituitA, se recun aBte i-ediat ca c7eltuialA. 6.7. CAPITAL 1I RE3ER#E )+7 + Capitalul Bi rezervele ?capitaluri pr prii@ reprezintA dreptul acCi naril r asupra activel r unei entitACi, dupA deducerea tutur r dat riil r. Capitalurile pr prii cuprind8 ap rturile de capital, pri-ele de capital, rezervele, rezultatul rep rtat, rezultatul e/erciCiului financiar. ),8 + $a elab rarea situaCiil r financiare, entitACile ad ptA c nceptul financiar de capital. C nf racestui c ncept, capitalul este sin ni- cu activele nete sau cu capitalurile pr prii ale entitACii. 6.7.(. Ca!ital ),( + ?1@ Capitalul este reprezentat de capitalul s cial, patri- niul re%iei etc., Dn funcCie de f r-a 6uridicA a entitACii. ),) + Bunurile de natura patri- niului public, pri-ite Dn ad-inistrare, nu se evidenCiazA Dn c nturi bilanCiere. $a cedarea bunuril r respective, entitACile care au evidenCiate aceste bunuri Dn c nturi de i- bilizAri, Dn c resp ndenCA cu c ntul 111: IPatri- niul public4, sc t din evidenCA i- bilizArile prin di-inuarea patri- niului public, cu apr barea r%anel r c -petente. ),+ + ?1@ Capitalul s cial subscris Bi vArsat se Dnre%istreazA distinct Dn c ntabilitate, pe baza actel r de c nstituire a pers anei 6uridice Bi a d cu-entel r 6ustificative privind vArsA-intele de capital. (2) C ntabilitatea analiticA a capitalului s cial se Cine pe acCi nari sau as ciaCi, cuprinzFnd nu-Arul Bi val area n -inalA a acCiunil r sau a pArCil r s ciale subscrise Bi vArsate. (3) Principalele peraCiuni care se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate cu privire la -a6 rarea capitalului sunt8 subscrierea Bi e-isiunea de n i acCiuni, Dnc rp rarea rezervel r Bi alte peraCiuni, p trivit le%ii. (4) OperaCiunile care se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate cu privire la -icB rarea capitalului sunt, Dn principal, ur-At arele8 reducerea nu-Arului de acCiuni sau pArCi s ciale sau di-inuarea val rii n -inale a acest ra ca ur-are a retra%erii un r acCi nari sau as ciaCi, rAscu-pArarea acCiunil r, ac perirea pierderil r c ntabile din anii precedenCi sau alte peraCiuni, p trivit le%ii. ?#@ Sc aterea din evidenCA a unui bun care a c nstituit ap rt la capitalul s cial nu - dificA capitalul s cial, cu e/cepCia situaCiile prevAzute de le%islaCia Dn vi% are. 5n t ate cazurile de - dificare a capitalului s cial, aceasta se efectueaza in baza 7 tararii adunarii %enerale a acti naril r, cu respectarea le%islatiei in vi% are. ),, + ?1@ AcCiunile pr prii rAscu-pArate, p trivit le%ii, sunt prezentate Dn bilanC ca c recCie a capitalului pr priu. ?2@ CFBti%urile sau pierderile le%ate de e-iterea, rAscu-pArarea, vFnzarea, cedarea cu titlu %ratuit sau anularea instru-entel r de capitaluri pr prii ale entitACii ?acCiuni, pArCi s ciale@ nu v r fi recun scute Dn c ntul de pr fit Bi pierdere. C ntraval area pri-itA sau plAtitA Dn ur-a un r astfel de peraCiuni este recun scutA direct Dn capitalurile pr prii Bi se prezintA distinct Dn bilanC, respectiv SituaCia - dificAril r capitalului pr priu, astfel8 + cFBti%urile sunt reflectate Dn c ntul 1!1 HCFBti%uri le%ate de vFnzarea sau anularea instru-entel r de capitaluri pr priiH. - pierderile sunt reflectate Dn c ntul 1!( HPierderi le%ate de e-iterea, rAscu-pArarea, vFnzarea, cedarea cu titlu %ratuit sau anularea instru-entel r de capitaluri pr priiH. (3) )u reprezintA cFBti%uri sau pierderi le%ate de e-iterea, rAscu-pArarea, vFnzarea, cedarea cu titlu %ratuit sau anularea instru-entel r de capitaluri pr prii ale entitACii diferenCele de curs valutar dintre - -entul subscrierii acCiunil r Bi - -entul vArsArii c ntraval rii acest ra, acestea fiind recun scutela venituri sau c7eltuieli financiare, dupa caz. (4) CFBti%urile le%ate de instru-entele de capitaluri pr prii se deter-inA ca diferenCA Dntre preCul de vFnzare al instru-entel r de capitaluri pr prii Bi val area l r de rAscu-pArare, respectiv Dntre val area n -inalA a instru-entel r anulate Bi val area l r de rAscu-pArare. (5) Pierderile le%ate de instru-entele de capitaluri pr prii se deter-inA ca diferenCA Dntre val area de rAscu-pArare a instru-entel r de capitaluri pr prii Bi preCul l r de vFnzare, respectiv Dntre val area de rAscu-pArare a instru-entel r anulate Bi val area l r n -inalA. #(

(6) C7eltuielile le%ate de e-iterea instru-entel r de capitaluri pr prii sunt reflectate direct Dn capitalurile pr prii ?c nt 1!( HPierderi le%ate de e-iterea, rAscu-pArarea, vFnzarea, cedarea cu titlu %ratuit sau anularea instru-entel r de capitaluri pr priiH@ atunci cFnd nu sunt Dndeplinite c ndiCiile pentru recun aBterea l r ca i- bilizAri nec rp rale ?c nt 211 HC7eltuieli de c nstituireH@. (7) S ldul credit r al c ntului 1!1 HCFBti%uri le%ate de vFnzarea sau anularea instru-entel r de capitaluri pr priiH, respectiv s ldul debit r al c ntului 1!( HPierderi le%ate de e-iterea, rAscu-pArarea, vFnzarea, cedarea cu titlu %ratuit sau anularea instru-entel r de capitaluri pr priiH, p ate -a6 ra, respectiv di-inua, su-a alt r rezerve ?c nt 11:' HAlte rezerveH@. (8) Gn n tele e/plicative trebuie cuprinse inf r-aCii referit are la peraCiunile care au afectat instru-entele de capitaluri pr prii ale entitACii. ),- + ?1@ Pri-ele le%ate de capital cuprind pri-ele de e-isiune, de fuziune, ap rt si de c nversie. ?2@ C nturile c respunzAt are pri-el r le%ate de capital p t avea nu-ai s ld credit r. ?3@ Pri-a de e-isiune se deter-ina ca diferenta intre pretul de e-isiune de n i actiuni sau parti s ciale si val area n -inala a acest ra. ?!@ Pri-a de fuziune se deter-ina ca diferenta intre val area ap rtului rezultat din fuziune si val area cu care a crescut capitalul s cial al s cietatii abs rbante. ?#@ Pri-a de ap rt se calculeaza ca diferenta intre val area bunuril r ap rtate si val area n -inala a capitalului s cial cu care au f st re-unerate aceste ap rturi. ?:@ Pri-a de c nversie a bli%atiunil r in actiuni se calculeaza ca diferenta intre val area n -inala a bli%atiunil r c respunzat are i-pru-uturil r bli%at are si val area actiunil r e-ise p trivit prevederil r c ntractuale, atunci cand val area bli%atiunil r depaseste val area actiunil r c respunzat are. 6.7.). Re*erve din reevaluare ),4 + ?1@ Plusul sau -inusul rezultat din reevaluarea i- bilizAril r c rp rale, Dn c nf r-itate cu prevederile prezentel r re%le-entAri, trebuie reflectat Dn debitul sau creditul c ntului 11# HRezerve din reevaluareH, dupA caz, cu respectarea prevederil r privind reevaluarea i- bilizAril r c rp rale din prezentele re%le-entAri. 9videnCierea rezervel r din reevaluare trebuie efectuatA pe fiecare i- bilizare c rp ralA Dn parte Bi pe fiecare peraCiune de reevaluare care a avut l c. (2) Di-inuarea rezervel r din reevaluare p ate fi efectuatA nu-ai Dn li-ita s ldului credit r e/istent, aferent i- bilizarii respective. (3) Rezervele din reevaluarea i- bilizAril r c rp rale au caracter nedistribuibil. Di-inuarea rezervel r din reevaluare se p ate efectua nu-ai cu respectarea prevederil r subsecCiunii '.2.#.1. HReevaluarea i- bilizAril r c rp raleH din prezentele re%le-entAri. 6.7.+. Alte re*erve ),5 + ?1@ C ntabilitatea rezervel r se Cine pe cate% rii de rezerve8 rezerve le%ale, rezerve statutare sau c ntractuale Bi alte rezerve. (2) Rezervele le%ale se c nstituie anual din pr fitul entitACii, Dn c tele Bi li-itele prevAzute de le%e, Bi din alte surse prevAzute de le%e. (3) Rezervele le%ale p t fi utilizate nu-ai Dn c ndiCiile prevAzute de le%e. (4) Rezervele statutare sau c ntractuale se c nstituie anual din pr fitul net al entitACii, c nf rprevederil r din actul c nstitutiv al acesteia. (5) Alte rezerve neprevAzute de le%e sau de statut p t fi c nstituite facultativ pe sea-a pr fitului net pentru ac perirea pierderil r c ntabile sau Dn alte sc puri, p trivit 7 tArFrii adunArii %enerale a acCi naril r sau as ciaCil r, cu respectarea prevederil r le%ale. 6.7.,. Re*ultatul eDercitiului $inanciarH re*ultatul re!"rtatH re!arti*area !r"$itului i ac"!erirea !ierderii c"ntabile

:1

),6 + ?1@ Gn c ntabilitate, pr fitul sau pierderea se stabileBte cu-ulat de la Dnceputul e/erciCiului financiar. (2) Rezultatul e/erciCiului se deter-inA ca diferenCA Dntre veniturile Bi c7eltuielile e/erciCiului. (3) Rezultatul definitiv al e/erciCiului financiar se stabileBte la Dnc7iderea acestuia Bi reprezintA s ldul final al c ntului de pr fit Bi pierdere. (4) Repartizarea pr fitului se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate pe destinaCii, dupA apr barea situaCiil r financiare anuale. Repartizarea pr fitului se efectueazA Dn c nf r-itate cu prevederile le%ale Dn vi% are. ?#@ Su-ele reprezentFnd rezerve c nstituite din pr fitul e/erciCiului financiar curent, Dn baza un r prevederi le%ale, se Dnre%istreazA prin artic lul c ntabil 12( HRepartizarea pr fituluiH L 11: HRezerveH. Pr fitul c ntabil rA-as dupA aceastA repartizare se preia la Dnceputul e/erciCiului financiar ur-At r celui pentru care se Dnt c-esc situaCiile financiare anuale Dn c ntul 11& HRezultatul rep rtatH, de unde ur-eazA a fi repartizat pe celelalte destinaCii 7 tArFte de adunarea %eneralA a acCi naril r sau as ciaCil r, cu respectarea prevederil r le%ale. 9videnCierea Dn c ntabilitate a destinaCiil r pr fitului c ntabil se efectueazA dupA adunarea %eneralA a acCi naril r sau as ciaCil r care a apr bat repartizarea pr fitului, prin Dnre%istrarea su-el r reprezentFnd dividende cuvenite acCi naril r sau as ciaCil r, rezerve Bi alte destinaCii, p trivit le%ii. ?:@ Gnc7iderea c nturil r 121 IPr fit sau pierdere4 Bi 12( IRepartizarea pr fitului4 se efectueazA la Dnceputul e/erciCiului financiar ur-At r celui pentru care se Dnt c-esc situaCiile financiare anuale. Ca ur-are, cele d uA c nturi apar cu s ldurile c respunzAt are, Dn bilanCul Dnt c-it pentru e/erciCiul financiar la care se referA situaCiile financiare anuale. ?&@ 5n c ntul 11& 3Rezultatul rep rtat4 se evidentiaza distinct rezultatul rep rtat pr venit din preluarea la inceputul e/ercitiului financiar curent, a rezultatului din c ntul de pr fit si pierdere al e/ercitiului financiar precedent, precu- si rezultatul rep rtat pr venit din c rectarea er ril r c ntabile. ),7 + ?1@ Pierderea c ntabilA rep rtatA se ac perA din pr fitul e/erciCiului financiar Bi cel rep rtat, din rezerve, pri-e de capital Bi capital s cial, p trivit 7 tArFrii adunArii %enerale a acCi naril r sau as ciaCil r, cu respectarea prevederil r le%ale. Gn lipsa un r prevederi le%ale e/prese, rdinea sursel r din care se ac perA pierderea c ntabilA este la latitudinea adunArii %enerale a acCi naril r sau as ciaCil r, respectiv a c nsiliului de ad-inistraCie. ?2@ Gn cazul c rectArii de er ri care %enereazA pierdere c ntabilA rep rtatA, aceasta trebuie ac peritA Dnainte de efectuarea ricArei repartizAri de pr fit. 6.(8. #ENITURI 1I C?ELTUIELI )-8 + ?1@ C ntul de pr fit Bi pierdere cuprinde8 cifra de afaceri netA, veniturile Bi c7eltuielile e/erciCiului, %rupate dupA natura l r, precu- Bi rezultatul e/erciCiului ?pr fit sau pierdere@. (2) Cifra de afaceri netA, Dn sensul prezentel r re%le-entAri, se calculeazA prin Dnsu-area venituril r rezultate din livrArile de bunuri si prestarile de servicii Bi alte venituri din e/pl atare, -ai puCin reducerile c -erciale ac rdate clienCil r. (3) Atunci cFnd, Dn baza un r prevederi le%ale e/prese, Dn c nturile de venituri au f st cuprinse su-e reprezentFnd diverse i-p zite Bi ta/e reflectate c nc -itent Dn c nturi de c7eltuieli, cu cazia Dnt c-irii c ntului de pr fit Bi pierdere, la cifra de afaceri netA se v r Dnscrie su-ele reprezentFnd veniturile -enCi nate, c rectate cu c7eltuielile c respunzAt are acel r i-p zite. )-( + 9le-entele e/tra rdinare sunt veniturile sau c7eltuielile rezultate din eveni-ente sau tranzacCii care sunt clar diferite de activitACile curente Bi care, prin ur-are, nu se aBteaptA sA se repete Dntr+un - d frecvent sau re%ulat, de e/e-plu e/pr prieri sau dezastre naturale. 6.(8.(. #enituri )-) + ?1@ Gn cate% ria venituril r se includ atFt su-ele sau val rile Dncasate sau de Dncasat Dn nu-e pr priu din activitACi curente, cFt Bi cFBti%urile din rice alte surse. (2) ActivitACile curente sunt rice activitACi desfABurate de entitate, ca parte inte%rantA a biectului sAu de activitate, precu- Bi activitACile c ne/e acest ra. :1

(3) CFBti%urile reprezintA creBteri ale beneficiil r ec n -ice care p t apArea sau nu ca rezultat din activitatea curentA, dar nu diferA ca naturA de veniturile din aceastA activitate. Gn c ntul de pr fit Bi pierdere, cFBti%urile sunt prezentate, de re%ulA, la val area netA, e/clusiv c7eltuielile aferente, la ele-entul 3Alte venituri din e/pl atare4. )-+ + ?1@ >eniturile din activitACi curente se p t re%Asi sub diferite denu-iri, cu- ar fi8 vFnzAri,prestari de servicii, c -isi ane, redevente, c7irii, subventii, d bFnzi, dividende. ?2@ Su-ele c lectate de entitate Dn nu-ele un r terCe pArCi, inclusiv Dn cazul c ntractel r de a%ent, c -isi n sau -andat c -ercial inc7eiate p trivit le%ii, nu reprezintA venit din activitatea curentA, c7iar daca din punct de vedere al ta/ei pe val area adau%ata pers anele care acti neaza in nu-e pr priu sunt c nsiderate cu-parat ri revanzat ri.Gn aceastA situaCie, veniturile din activitatea curentA sunt reprezentate de c -isi anele cuvenite. )-, + Su-a venituril r rezultate dintr+ tranzacCie este deter-inatA, de bicei, printr+un ac rd Dntre vFnzAt rul Bi cu-pArAt rul2utilizat rul activului, CinFnd c nt de su-a ricAr r reduceri c -erciale. )-- + C ntabilitatea venituril r se Cine pe feluri de venituri, dupA natura l r, astfel8 a) venituri din e/pl atare. b) venituri financiare. c) venituri e/tra rdinare. )-4 + ?1@ >eniturile din e/pl atare cuprind8 a@ venituri din vFnzarea de pr duse Bi -Arfuri,precu- si prestari de servicii. Gn aceastA cate% rie se includ Bi veniturile realizate din vFnzarea de l cuinCe de cAtre entitACile ce au ca activitate principalA bCinerea Bi vFnzarea de l cuinCe. >eniturile se recun sc la val area inte%ralA, inclusiv Dn cazul Dn care entitatea practicA pr %ra-e de fidelizare a clienCil r. Gn acest caz, pentru c ntraval area punctel r cad u ac rdate clienCil r ca parte a unei tranzacCii de vFnzare de bunuri, prestare de servicii sau a alt r f r-e si-ilare de sti-ulare, Bi care p t fi f l site Dn viit r de client pentru a bCine bunuri sau servicii %ratuite sau la preC redus, sub rezerva Dndeplinirii un r eventuale c ndiCii supli-entare, entitatea Dnre%istreazA Dn c ntabilitate un pr vizi n. b@ venituri aferente c stului pr ducCiei, reprezentFnd variatia in plus ?crestere@ sau in -inus ?reducere@ dintre val area la c st de pr ducCie efectiv a st curil r de pr duse, Bi servicii Dn curs de e/ecuCie de la sfFrBitul peri adei Bi val area st curil r iniCiale ale pr dusel r si serviciil r in curs de e/ecutie, neluand in calcul a6ustarile pentru depreciere reflectate. c@ venituri din pr ducCia de i- bilizAri, reprezentFnd c stul lucrAril r efectuate de entitate pentru ea DnsABi, care se Dnre%istreazA ca i- bilizAri c rp rale Bi nec rp rale. d) venituri din subvenCii de e/pl atare, reprezentFnd subvenCiile pentru ac perirea diferenCel r de preC Bi pentru ac perirea pierderil r, precu- Bi alte subvenCii de care beneficiazA entitatea. e) alte venituri din e/pl atarea curentA, cuprinzFnd veniturile din creanCe recuperate, penalitACi c ntractuale, dat rii prescrise, scutite sau anulate p trivit le%ii, precu- Bi alte venituri din e/pl atare. (2) >ariatia st curil r de pr duse finite si in curs de e/ecutie pe parcursul peri adei reprezinta c rectie a c7eltuielil r de pr ducCie pentru a reflecta faptul cA fie pr ducCia a -a6 rat nivelul st curil r, fie vFnzArile supli-entare au redus nivelul st curil r. (3) >eniturile aferente c stului pr ductiei in curs de e/ecutie se inscriu, alaturi de celelalte venituri, in c ntul de pr fit si pierdere, cu se-nul plus ?s ld credit r@ sau -inus ?s ld debit r@. 257 + >eniturile financiare cuprind8 a) venituri din i- bilizAri financiare. b) venituri din investiCii pe ter-en scurt. c) venituri din creanCe i- bilizate. d) venituri din investiCii financiare cedate. e) venituri din diferenCe de curs valutar. f) venituri din d bFnzi. %@ venituri din sc nturi pri-ite Dn ur-a un r reduceri financiare. 7@ alte venituri financiare. :2

#enituri din v=n*<ri de bunuri )-6 + ?1@ Gn c ntabilitate, veniturile din vFnzAri de bunuri se Dnre%istreazA Dn - -entul predArii bunuril r cAtre cu-pArAt ri, al livrArii l r pe baza facturii sau Dn alte c ndiCii prevAzute Dn c ntract, care atestA transferul dreptului de pr prietate asupra bunuril r respective, cAtre clienCi. ?2@ >eniturile din vFnzarea bunuril r se recun sc Dn - -entul Dn care sunt Dndeplinite ur-At arele c ndiCii8 a) entitatea a transferat cu-pArAt rului riscurile Bi avanta6ele se-nificative care decur% din pr prietatea asupra bunuril r. b) entitatea nu -ai %esti neazA bunurile vFndute la nivelul la care ar fi fAcut+ , Dn - d n r-al, Dn cazul deCinerii Dn pr prietate a acest ra Bi nici nu -ai deCine c ntr lul efectiv asupra l r. c) -Ari-ea venituril r p ate fi evaluatA Dn - d credibil. d) este pr babil ca beneficiile ec n -ice as ciate tranzacCiei sA fie %enerate cAtre entitate. Bi e) c sturile tranzacCiei p t fi evaluate Dn - d credibil. ?3@ O pr -isiune de vFnzare nu %enereazA c ntabilizarea de venituri. ?!@ Pentru bunurile livrate Dn baza unui c ntract de c nsi%naCie, se c nsiderA cA livrarea bunuril r de la c nsi%nant la c nsi%natar are l c la data la care bunurile sunt livrate de c nsi%natar clienCil r sAi. ?#@ Pentru bunurile trans-ise Dn vederea testArii sau a verificArii c nf r-itACii, se c nsiderA cA transferul pr prietACii bunuril r a avut l c la data acceptArii bunuril r de cAtre beneficiar. Bunurile trans-ise Dn vederea verificArii c nf r-itACii sunt bunurile ferite de furniz r clienCil r, aceBtia avFnd dreptul fie sA le ac7iziCi neze fie, sA le returneze furniz rului. C ntractul aferent bunuril r livrate Dn vederea testArii este un c ntract pr viz riu prin care vFnzarea efectivA a bunuril r este c ndiCi natA de bCinerea de rezultate satisfAcAt are Dn ur-a testArii de cAtre clientul p tenCial, testare ce are sc pul de a stabili cA bunurile au caracteristicile s licitate de clientul respectiv. ?:@ Pentru st curile la disp zitia clientului, se c nsidera ca transferul pr prietatii bunuril r are l c la data la care clientul intra in p sesia bunuril r. St curile la disp zitia clientului reprezinta peratiune p trivit careia furniz rul transfera re%ulat bunuri intr+un dep zit pr priu sau intr+un dep zit al clientului, prin care transferul pr prietatii bunuril r intervine, p trivit c ntractului, la data la care clientul sc ate bunurile din dep zit, in principal pentru a le utiliza in pr cesul de pr ductie. #enituri din !re tarea de ervicii )-7 + ?1@ >eniturile din prestAri de servicii se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate pe -Asura efectuArii acest ra. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv e/ecutarea de lucrari si rice alte peratiuni care nu p t fi c nsiderate livrari de bunuri. (2) Stadiul de e/ecuCie al lucrArii se deter-inA pe bazA de situaCii de lucrAri care Dns Cesc facturile, pr cese+verbale de recepCie sau alte d cu-ente care atestA stadiul realizArii Bi recepCia serviciil r prestate. (3) Gn cazul lucrAril r de c nstrucCii, recun aBterea venituril r se face pe baza actului de recepCie se-nat de beneficiar, prin care se certificA faptul cA e/ecutantul Bi+a Dndeplinit bli%aCiile Dn c nf r-itate cu prevederile c ntractului Bi ale d cu-entaCiei de e/ecuCie. (4) C ntraval area lucrAril r Bi prestAril r nerecepCi nate de beneficiar pFnA la sfFrBitul peri adei se evidenCiazA la c st, Dn c ntul 332 HServicii Dn curs de e/ecuCieH, pe sea-a venitului &12 I>enituri aferente c sturil r serviciil r in curs de e/ecutie4. #enituri din redevenBeH c9iriiH d"ban*i Ai dividende )48 + >eniturile din redevenCe, c7irii, d banzi Bi dividende se recun sc astfel8 a) d bFnzile se recun sc peri dic, Dn - d pr p rCi nal, pe -Asura %enerArii venitului respectiv, pe baza c ntabilitACii de an%a6a-ente. b) redevenCele si c7iriile se recun sc pe baza c ntabilitACii de an%a6a-ente, c nf r- c ntractului. c) dividendele se recun sc atunci cFnd este stabilit dreptul acCi narului de a le Dncasa. :3

)4( + ?1@ >eniturile din reluarea pr vizi anel r, respectiv a a6ustAril r pentru depreciere sau pierdere de val are se evidenCiazA distinct, Dn funcCie de natura acest ra. ?2@ Di-inuarea sau anularea pr vizi anel r c nstituite, respectiv a a6ustAril r pentru depreciere sau pierdere de val are reflectate se efectueazA prin Dnre%istrarea la venituri Dn cazul Dn care nu se -ai 6ustificA -enCinerea acest ra, are l c realizarea riscului sau c7eltuiala devine e/i%ibilA. 6.(8.). C9eltuieli )4) + ?1@ C7eltuielile entitACii reprezintA val rile plAtite sau de plAtit pentru8 - c nsu-uri de st curi Bi servicii prestate, de care beneficiazA entitatea. - c7eltuieli cu pers nalul. - e/ecutarea un r bli%aCii le%ale sau c ntractuale etc. ?2@ C7eltuielile efectuate de entitACi pentru realizarea instalaCiil r Dn vederea asi%urArii utilitACil r ?apA, ener%ie electricA, %aze@ necesare funcCi nArii se Dnre%istreazA Dn funcCie de natura acest ra, pe c7eltuieli ale peri adei, atunci cFnd Dn c ntractele Dnc7eiate cu furniz rii de utilitACi este prevAzut cA acestea ur-eazA sA treacA Dn pr prietatea prestat rului servicului sau lucrArii respective. Gn t ate cazurile se v r avea Dn vedere clauzele cuprinse Dn c ntractele Dnc7eiate Dntre pArCi. ?3@ Pierderile reprezintA reduceri ale beneficiil r ec n -ice Bi p t rezulta sau nu ca ur-are a desfABurArii activitACii curente a entitACii. Acestea nu diferA ca naturA de alte tipuri de c7eltuieli. Gn c ntul de pr fit Bi pierdere, pierderile sunt prezentate, de re%ulA, la val area netA, e/clusiv veniturile aferente, la ele-entul 3Alte c7eltuieli de e/pl atare4. ?!@ Gn cadrul c7eltuielil r e/erciCiului financiar se cuprind, de ase-enea, pr vizi anele, a- rtizArile Bi a6ustArile pentru depreciere sau pierdere de val are reflectate. )4+ + ?1@ C ntabilitatea c7eltuielil r se Cine pe feluri de c7eltuieli, dupA natura l r, astfel8 a@ c7eltuieli de e/pl atare, care cuprind8 c7eltuieli cu -ateriile pri-e Bi -aterialele c nsu-abile. c stul de ac7iziCie al biectel r de inventar c nsu-ate. c stul de ac7iziCie al -aterialel r nest cate, trecute direct asupra c7eltuielil r. c ntraval area ener%iei Bi apei c nsu-ate. val area ani-alel r Bi pAsAril r. c stul -Arfuril r vFndute Bi al a-bala6el r. c7eltuieli cu serviciile e/ecutate de terCi, redevenCe, l caCii de %estiune Bi c7irii. pri-e de asi%urare. studii Bi cercetAri. c7eltuieli cu alte servicii e/ecutate de terCi ?c lab rat ri@. c -isi ane Bi n rarii. c7eltuieli de pr t c l, recla-A Bi publicitate. transp rtul de bunuri Bi pers nal. deplasAri, detaBAri Bi transferAri. c7eltuieli p Btale Bi ta/e de telec -unicaCii, servicii bancare Bi altele. c7eltuieli cu pers nalul ?salariile, asi%urArile Bi pr tecCia s cialA Bi alte c7eltuieli cu pers nalul, sup rtate de entitate@. alte c7eltuieli de e/pl atare ?c7eltuieli le%ate de pr te6area -ediului inc n6urat r, aferente peri adei. pierderi din creanCe Bi debit ri diverBi. despA%ubiri, a-enzi Bi penalitACi. d naCii, sp ns rizAri Bi alte c7eltuieli si-ilare. c7eltuieli privind activele cedate Bi alte peraCii de capital, creanCe prescrise p trivit le%ii, certificate de e-isii de %aze cu efect de sera ac7iziti nate p trivit le%islatiei in vi% are si ale car r c sturi p t fi deter-inate, aferente peri adei curente, etc.@. b) c7eltuieli financiare, care cuprind8 pierderi din creanCe le%ate de participaCii. c7eltuieli privind investiCiile financiare cedate. diferenCele nefav rabile de curs valutar. d bFnzile privind e/erciCiul financiar Dn curs. sc nturile ac rdate clienCil r. pierderi din creanCe de naturA financiarA Bi altele. c7eltuieli e/tra rdinare ?cala-itACi Bi alte eveni-ente e/tra rdinare@. ?2@ C7eltuielile cu pr vizi anele, a- rtizArile Bi a6ustArile pentru depreciere sau pierdere de val are, precu- Bi c7eltuielile cu i-p zitul pe pr fit Bi alte i-p zite, calculate p trivit le%ii, se evidenCiazA distinct, Dn funcCie de natura l r. )4, + C nturile sintetice de venituri Bi de c7eltuieli se p t dezv lta pe c nturi analitice, Dn funcCie de necesitACile i-puse de anu-ite re%le-entAri sau p trivit necesitACil r pr prii ale entitACii. 6.(8.+. C"ntabilitatea "!eratiunil"r reali*ate in cadrul c"ntractel"r de a "cieri in !artici!atie :!

)4- + ?1@ 9videnCa as cierii Dn participaCie se r%anizeazA atFt la nivelul as cierii, cFt Bi Dn c ntabilitatea fiecArui c participant cu a6ut rul c ntului HDec ntAri din peraCii Dn participaCieH, analitic distinct pe fiecare c participant. 9videnCa dec ntAril r din peraCiuni Dn as cieri Dn participaCie, respectiv a dec ntArii c7eltuielil r Bi venituril r realizate din peraCiuni Dn as cieri Dn participaCie, precu- Bi a su-el r virate Dntre c participanCi, se realizeazA cu a6ut rul c ntului HDec ntAri din peraCii Dn participaCieH. ?2@ S cietatea c -erciala care c nduce evidenta as cierii in participatie tine evidenta si int c-este balanta de verificare distincte de cele c respunzat are activitatii pr prii. ?3@ Gn ceea ce priveBte i- bilizArile c rp rale Bi nec rp rale puse la disp ziCia as cierii, acestea sunt cuprinse Dn evidenCa c ntabilA a celui care le deCine Dn pr prietate. ?!@ C7eltuielile Bi veniturile deter-inate de peraCiunile as cieril r Dn participaCie se c ntabilizeazA distinct de cAtre unul din as ciaCi, c nf r- prevederil r c ntractului de as ciere, cu respectarea prevederil r pct. 13. $a sfFrBitul peri adei de rap rtare, c7eltuielile Bi veniturile Dnre%istrate pe naturi se trans-it pe bazA de dec nt fiecArui as ciat, Dn vederea Dnre%istrArii acest ra Dn c ntabilitatea pr prie. (5) $a data bilanCului, bunurile de natura st curil r, creanCel r, disp nibilitACil r, precu- Bi a dat riil r as cierii Dn participaCie, se Dnscriu Dn situaCiile financiare anuale ale as ciatului care c nduce evidenCa as cierii. SEC2IUNEA 7 CON2INUTUL NOTELOR EIPLICATI#E LA SITUA2IILE .INANCIARE ANUALE )44 + ) tele e/plicative trebuie8 a) sA prezinte inf r-aCii despre re%le-entArile c ntabile care au stat la baza Dnt c-irii situaCiil r financiare anuale Bi despre p liticile c ntabile f l site. b) sA fere inf r-aCii supli-entare care nu sunt prezentate Dn bilanC, c ntul de pr fit Bi pierdere Bi, dupA caz, Dn situaCia - dificAril r capitaluril r pr prii Bi2sau situaCia flu/uril r de nu-erar, dar sunt relevante pentru DnCele%erea ricAr ra dintre acestea. 7.(. POLITICI CONTABILE )45 + ?1@ P liticile c ntabile reprezintA principiile, bazele, c nvenCiile, re%ulile Bi practicile specifice aplicate de entitate la Dnt c-irea Bi prezentarea situaCiil r financiare anuale. 9/e-ple de p litici c ntabile sunt ur-At arele8ale%erea -et dei de a- rtizare a i- bilizAril r, reevaluarea i- bilizAril r c rp rale sau pAstrarea c stului ist ric al acest ra, capitalizarea d bFnzii sau recun aBterea acesteia drept c7eltuialA, ale%erea -et dei de evaluare a st curil r, c ntabilitatea st curil r prin inventarul per-anent sau inter-itent etc. ?2@ Ad-inistrat rii entitACi trebuie sA apr be p litici c ntabile pentru peraCiunile derulate, inclusiv pr ceduri pr prii pentru situatiile prevazute de le%islatie. 5n cazul entitatil r care nu au ad-inistrat ri, p liticile c ntabile se apr ba de pers anele care au bli%atia %esti narii entitatii respective. Aceste p litici trebuie elab rate avFnd Dn vedere specificul activitACii, de cAtre specialiBti Dn d -eniul ec n -ic Bi te7nic, cun scAt ri ai activitACii desfABurate Bi ai strate%iei ad ptate de entitate. (3) $a elab rarea p liticil r c ntabile trebuie respectate principiile c ntabile %enerale prevAzute de prezentele re%le-entAri. (4) P liticile c ntabile trebuie elab rate astfel DncFt sA se asi%ure furnizarea, prin situaCiile financiare anuale, a un r inf r-aCii care trebuie sA fie8 a) inteli%ibile. b) relevante pentru nev ile utilizat ril r Dn luarea deciziil r. Bi c) credibile Dn sensul cA8 reprezintA fidel activele, dat riile, p ziCia financiarA Bi pr fitul sau pierderea entitACii. sunt neutre. :#

sunt prudente. sunt c -plete sub t ate aspectele se-nificative. eveni-entele Bi tranzacCiile sunt c ntabilizate Bi prezentate c nf r- principiului prevalenCei ec n -icului asupra 6uridicului, atunci cFnd a f st aplicat acest principiu. )46 + ?1@ " dificarea p liticil r c ntabile este per-isA d ar dacA este cerutA de le%e sau are ca rezultat inf r-aCii -ai relevante sau -ai credibile referit are la peraCiunile entitACii. (2) Gn cazul - dificArii unei p litici c ntabile,entitatea trebuie sA -enCi neze Dn n tele e/plicative natura - dificArii p liticii c ntabile, precu- Bi - tivele pentru care aplicarea n ii p litici c ntabile ferA inf r-aCii credibile Bi -ai relevante, pentru ca utilizat rii sA p atA aprecia dacA n ua p liticA c ntabilA a f st aleasA Dn - d adecvat, efectul - dificArii asupra rezultatel r rap rtate ale peri adei Bi tendinCa realA a rezultatel r activitACii entitACii. (3) )u se c nsiderA - dificAri ale p liticil r c ntabile8 a@ ad ptarea unei p litici c ntabile pentru eveni-ente sau tranzacCii care diferA ca f nd de eveni-entele sau tranzacCiile pr duse anteri r. b@ ad ptarea unei p litici c ntabile pentru eveni-ente sau tranzacCii care nu au avut l c anteri r sau care au f st nese-nificative. 7.). NOTE EIPLICATI#E 6.).(. Prevederi generale )47 + ?1@ Pe lFn%A inf r-aCiile cerute c nf r- prevederil r din celelalte secCiuni ale prezentel r re%le-entAri, n tele e/plicative trebuie sA cuprindA Bi inf r-aCii referit are la aspectele prevAzute de prezenta secCiune. ?2@ ) tele e/plicative se prezintA siste-atic. Pentru fiecare ele-ent se-nificativ din situaCiile financiare anuale trebuie sA e/iste inf r-aCii aferente Dn n tele e/plicative. )58 + ) tele e/plicative trebuie sA cuprindA inf r-aCii privind -et dele de evaluare aplicate diferitel r ele-ente din situaCiile financiare anuale Bi -et dele utilizate pentru calcularea a6ustAril r de val are. Pentru ele-entele incluse Dn situaCiile financiare anuale care sunt sau au f st iniCial e/pri-ate Dn - nedA strAinA ?valutA@, trebuie prezentate bazele de c nversie utilizate pentru a le e/pri-a Dn - neda naCi nalA. )5( + ?1@ Gn n tele e/plicative trebuie cuprinse, de ase-enea, ur-At arele inf r-aCii8 a) denu-irea Bi sediul s cial ale fiecAreia dintre entitACile Dn care entitatea deCine fie direct, fie printr+ pers anA care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul entitACii, interese de participare reprezentFnd un pr cent de capital de cel puCin 21M, prezentFnd8 pr p rCia de capital deCinutA, val area capitalului Bi rezervel r, pr fitul sau pierderea entitACii respective pentru ulti-ul e/erciCiu financiar pentru care au f st apr bate situaCiile financiare anuale. 5nf r-aCiile privind capitalul, rezervele Bi pr fitul sau pierderea entitACii Dn care se deCine interesul de participare p t fi -ise dacA sunt d ar de i-p rtanCA ne%li6abilA Dn DnCelesul pct. (. b) denu-irea, sediul principal sau sediul s cial Bi f r-a 6uridicA ale fiecAreia dintre entitACile la care entitatea este as ciat cu rAspundere neli-itatA. Aceste inf r-aCii p t fi -ise dacA sunt d ar de i-p rtanCA ne%li6abilA Dn DnCelesul pct. (. ?2@ ) tele e/plicative trebuie sA -enCi neze8 a) denu-irea Bi sediul s cial ale entitACii care Dnt c-eBte situaCiile financiare anuale c ns lidate ale celui -ai -are %rup de entitACi din care face parte entitatea Dn calitate de filialA. b) denu-irea Bi sediul s cial ale entitACii care Dnt c-eBte situaCiile financiare anuale c ns lidate ale celui -ai -ic %rup de entitACi din care face parte entitatea Dn calitate de filialA Bi care este, de ase-enea, inclusA Dn %rupul de entitACi prevAzut la lit. a@. c) l cul de unde p t fi bCinute c pii ale situaCiil r financiare anuale c ns lidate prevAzute la lit. a@ Bi b@, cu c ndiCia ca acestea sA fie disp nibile. )5) + Trebuie sA se -enCi neze, t t datA, dacA situaCiile financiare anuale au f st Dnt c-ite Dn c nf r-itate cu $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA, Bi cu prevederile cuprinse Dn prezentele re%le-entAri. ::

)5+ + =r-At arele inf r-aCii trebuie prezentate cu claritate Bi repetate ri de cFt ri este necesar, pentru buna l r DnCele%ere8 a) denu-irea entitACii care face rap rtarea. b) faptul cA situaCiile financiare anuale sunt pr prii acesteia Bi nu %rupului. c) data la care s+au Dnc7eiat sau peri ada la care se referA situaCiile financiare anuale. d) - neda Dn care sunt Dnt c-ite situaCiile financiare anuale. e) e/pri-area cifrel r incluse Dn rap rtare ?de e/e-plu, lei@. )5, + ?1@ O entitate prezintA ur-At arele date, Dn cazul Dn care ele nu au f st prezentate Dn situaCiile financiare anuale8 a) l cul principal unde DBi desfAB arA activitatea, dacA este diferit de sediul ficial. b) descriere a naturii activitACii desfABurate Bi principalele d -enii de activitate. c) denu-irea s cietACii+-a-A Bi cea a deCinAt rului final Dn cadrul %rupului ?dacA este cazul@. d) rice altA inf r-aCie care, Dn pinia direct ril r Bi ad-inistrat ril r, a6utA la prezentarea unei i-a%ini fidele asupra entitACii. ?2@ ) tele e/plicative prezintA natura Bi sc pul c -ercial ale an%a6a-entel r entitACii, care nu sunt incluse Dn bilanC, Bi i-pactul financiar al acel r an%a6a-ente asupra entitACii, atunci cFnd riscurile sau beneficiile pr venind din ase-enea an%a6a-ente sunt se-nificative Bi Dn -Asura Dn care prezentarea un r ase-enea riscuri sau beneficii este necesarA pentru evaluarea p ziCiei financiare a entitACii. RelaBiile cu entit<Bile a$iliate )5- + DacA entitatea rap rt are a avut tranzacCii cu entitACi le%ate, ea trebuie sA prezinte tranzacCiile Dnc7eiate cu entitACile le%ate, inclusiv su-a acest r tranzacCii, natura relaCiei cu entitatea le%atA Bi alte inf r-aCii referit are la tranzacCii, necesare pentru DnCele%ere a p ziCiei financiare a entitACii rap rt are, dacA ase-enea tranzacCii sunt se-nificative Bi nu au f st Dnc7eiate Dn c ndiCii n r-ale de piaCA. 5nf r-aCiile referit are la tranzacCii individuale p t fi a%re%ate dupA natura l r, cu e/cepCia cazului cFnd inf r-aCia separatA este necesarA pentru DnCele%ere a efectel r tranzacCiil r cu entitatea le%atA, asupra p ziCiei financiare a entitACii rap rt are. )54 9ntitACile le%ate au se-nificaCia prevAzutA de Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a >55+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. 7.).). In$"rmaBii re$erit"are la elementele de bilanB )55 + ) tele e/plicative trebuie sA cuprindA8 a@ duratele de viaCA utilA sau ratele de a- rtizare utilizate. b@ -et dele de a- rtizare utilizate. d) creBterile de val are a i- bilizAril r, cu indicarea separatA a acel ra apArute din pr cesul de dezv ltare internA. e) val area i- bilizAril r nec rp rale Dn curs. )56 + Atunci cFnd i- bilizArile nec rp rale prezentate Dn bilanC cuprind c7eltuieli de dezv ltare, Dn n tele e/plicative trebuie prezentate ur-At arele inf r-aCii8 a) peri ada pe parcursul cAreia val area c7eltuielil r i- bilizate este sau ur-eazA sA fie a- rtizatA. Bi b) - tivele care au deter-inat recun aBterea acest ra ca active ?beneficii ec n -ice viit are etc@. )57 + Gn cazul Dn care f ndul c -ercial ac7iziCi nat de cAtre entitate este prezentat Dn bilanC la i- bilizAri nec rp rale, atunci peri ada aleasA pentru a- rtizarea acestuia Bi - tivele pentru care a f st aleasA acea peri adA trebuie sA fie prezentate Dn n tele e/plicative. )68 + ?1@ ) tele e/plicative trebuie sA prezinte, pentru fiecare %rupA de i- bilizAri c rp rale, ur-At arele inf r-aCii8 a) bazele de evaluare f l site Dn deter-inarea val rii c ntabile brute ?c st ist ric sau val are reevaluatA@. DacA s+au f l sit baze diferite de evaluare, atunci trebuie prezentatA pentru fiecare %rupA Dn parte val area c ntabilA brutA a respectivei %rupe. b) -et dele de a- rtizare f l site. :&

c) val area i- bilizAril r c rp rale Dn curs. ?2@ Gn cazul Dn care ele-entele i- bilizAril r c rp rale sunt e/pri-ate la val ri reevaluate, trebuie prezentate data Bi c ndiCiile de efectuare a reevaluArii. )6( + ?1@ Se -enCi neazA e/istenCa ricAr r certificate de participare, bli%aCiuni c nvertibile sau val ri - biliare sau drepturi si-ilare, cu indicarea nu-Arului acest ra Bi a drepturil r pe care le c nferA. ?2@ Prezentarea Dn n tele e/plicative a inf r-aCiil r de la alin. ?1@ la i- bilizAri financiare sau investiCii pe ter-en scurt se face Dn funcCie de intenCia entitACii cu privire la durata deCinerii titluril r de val are, de pFnA la un an sau -ai -ult de un an. )6) + O entitate prezintA inf r-aCii care sA per-itA utilizat ril r situaCiil r sale financiare sA evalueze i-p rtanCa instru-entel r financiare pentu p ziCia Bi perf r-anCa sa financiarA. )6+ + ?1@ Se specificA t ate situaCiile Dn care entitatea a depus %aranCii sau a %a6at, respectiv a ip tecat active pr prii pentru %arantarea un r bli%aCii Dn fav area unui terC, -enCi nFndu+se, de ase-enea Bi val area acest ra. ?2@ Gn cazul e/istenCei de %aranCii, entitate prezintA8 + val area c ntabilA a activel r financiare pe care le+a %a6at drept %aranCii reale pentru dat rii sau dat rii c ntin%ente. Bi + ter-enii Bi c ndiCiile aferente %a6Arii. (4) CFnd entitate deCine %aranCii reale Bi are dreptul de a vinde sau re%a6a %aranCia realA Dn lipsa i-p sibilitACii de respectare a bli%aCiil r de cAtre pr prietarul %aranCiei reale, aceasta prezintA8 + val area 6ustA a ricAr r astfel de %aranCii reale vFndute sau re%a6ate, Bi dacA entitatea are sau nu bli%aCia de a le returna. Bi + ter-enii Bi c ndiCiile as ciate cu utilizarea %aranCiil r reale. 284 + Pentru D-pru-uturile de platA recun scute la data de rap rtare, entitate prezintA8 + detaliile ricAr r nee/ecutAri ale bli%aCiil r privind durata principalului, d bFnda, c ndiCiile de ra-bursare a acel r D-pru-uturi de platA. + DncAlcAri ale c ndiCiil r aferente ac rdului de D-pru-ut, care per-it credit rului sA s licite ra-bursarea acceleratA. 5nf r-aCiile nu se s licitA dacA DncAlcArile au f st re-ediate sau c ndiCiile D-pru-utului au f st rene% ciate la data de rap rtare sau Dnainte de aceasta. + val area c ntabilA a D-pru-uturil r de platA, pentru care nu a f st n ratA bli%aCia la data de rap rtare. Bi + dacA bli%aCia nee/ecutatA a f st re-ediatA sau dacA au f st rene% ciate c ndiCiile D-pru-uturil r de platA, Dnainte ca situaCiile financiare sA fie aut rizate pentru e-itere. )6- + ?1@ Se prezintA Dn n tele e/plicative c stul de ac7iziCie sau c stul de pr ducCie al st curil r evidenCiate Dn bilanC Bi -et dele de evaluare a st curil r. ?2@ DacA, Dn situaCii e/cepCi nale, ad-inistrat rii decid sA - difice -et da de evaluare pentru un anu-it ele-ent de st curi sau alte active fun%ibile, trebuie prezentate ur-At arele inf r-aCii8 a) - tivul sc7i-bArii -et dei. Bi b) efectul financiar asupra rezultatului e/erciCiului financiar. )64 + Trebuie prezentatA Bi val area st curil r %a6ate Dn c ntul dat riil r. )65 + O entitate trebuie sA prezinte Dn n tele e/plicative subclasificAri ale creanCel r prezentate Dn bilanC, clasificate Dntr+ -anierA c respunzAt are activitACii desfABurate, iar su-ele de Dncasat de la entitACile afiliate Bi Dntreprinderile as ciate trebuie prezentate separat. )66 + Gn n tele e/plicative se -enCi neazA su-ele dat rate de entitate care devin e/i%ibile dupA peri adA -ai -are de cinci ani, precu- Bi val area t talA a dat riil r entitACii ac perite cu %aranCii reale depuse de aceasta, cu indicarea naturii Bi f r-ei %aranCiil r. Aceste inf r-aCii trebuie prezentate distinct pentru fiecare ele-ent bilanCier de natura dat riil r, p trivit f r-atului de bilanC prevAzut de prezentele re%le-entAri. )67 + ?1@ Gn cazul Dn care entitatea a e-is pe parcursul e/erciCiului financiar val ri - biliare, se prezintA ur-At arele inf r-aCii8 a) tipul val ril r - biliare e-ise. b) pentru fiecare cate% rie de val ri - biliare e-ise8 val area de e-isiune Bi su-a pri-itA. :'

?2@ Gn cazul Dn care bli%aCiunile e-ise de entitate sunt deCinute de pers anA n -inalizatA sau D-puternicitA de cAtre acea entitate, Dn n tele e/plicative se -enCi neazA val area n -inalA a bli%aCiunil r respective Bi val area c ntabilA a acest ra. )78 + Gn cazul bli%aCiil r pentru care nu s+au c nstituit pr vizi ane, se prezintA ur-At arele inf r-aCii8 a) val area e/actA sau esti-atA a acelei bli%aCii. b) natura 6uridicA a bli%aCiei Bi efectul acesteia. c) dacA entitatea a depus %aranCie se-nificativA cu privire la acea bli%aCie Bi, Dn caz afir-ativ, natura acelei %aranCii. )7( + ?1@ De ase-enea, se prezintA inf r-aCii referit are la alte bli%aCii financiare viit are pentru care nu s+au c nstituit pr vizi ane, dar care sunt relevante pentru a aprecia situaCia ec n -icA a entitACii. (2) Pentru rice %aranCie se-nificativA care a f st c nstituitA trebuie fAcutA prezentare detaliatA. >al area t talA a ricAr r an%a6a-ente financiare, Dn cazul Dn care nu Dndeplinesc c ndiCiile pentru a fi recun scute Dn bilanC, trebuie sA fie prezentate Dn - d clar Dn n tele e/plicative, Dn -Asura Dn care aceste inf r-aCii sunt utile pentru evaluarea p ziCiei financiare a entitACii. (3) Orice an%a6a-ente privind pensiile Bi entitACile afiliate trebuie prezentate distinct. )7) + DacA Dn ti-pul e/erciCiului financiar su-A este transferatA la sau de la pr vizi ane, ur-At arele inf r-aCii se prezintA Dn n tele e/plicative8 a) val area pr vizi anel r la Dnceputul e/erciCiului financiar. b) su-ele cu care pr vizi anele au f st -a6 rate sau di-inuate Dn cursul e/erciCiului financiar. c) natura, sursa sau destinaCia ricAr r astfel de transferuri. d) val area pr vizi anel r la sfFrBitul e/erciCiului financiar. )7+ + Referit r la capitalul entitACii se ferA ur-At arele inf r-aCii8 a) dacA entitatea nu are capital aut rizat, val area capitalului subscris. b) dacA, c nf r- actului de DnfiinCare, entitatea are capital aut rizat, val area acestuia, precu- Bi val area capitalului subscris Dn - -entul DnfiinCArii entitACii sau Dn - -entul aut rizArii entitACii pentru Dnceperea activitACii Bi Dn - -entul ricArei - dificAri a capitalului aut rizat. c) nu-Arul Bi val area acCiunil r subscrise Dn cursul e/erciCiului financiar Dn li-itele unui capital aut rizat. Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin capital aut rizat se DnCele%e su-a -a/i-A a capitalului subscris p trivit statutului sau adunArii %enerale. d@ dacA e/istA -ai -ulte clase de acCiuni sau pArCi s ciale, nu-Arul Bi val area n -inalA pentru fiecare clasA. Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin clasA de acCiuni sau pArCi s ciale se DnCele%e %rupare Dn funcCie de caracteristicile acest ra, stabilite p trivit le%ii. )7, + Gn cazul Dn care capitalul s cial cuprinde Bi acCiuni rAscu-pArabile, se furnizeazA ur-At arele inf r-aCii8 a@ data cea -ai apr piatA Bi data li-itA la care entitatea p ate rAscu-pAra respectivele acCiuni. b@ dacA acele acCiuni trebuie rAscu-pArate bli%at riu sau dacA rAscu-pArarea este la ale%erea entitACii sau a acCi naril r. d) dacA trebuie plAtitA pri-A de rAscu-pArare Bi, Dn caz afir-ativ, care este val area acesteia. )7- + Gn ceea ce priveBte eventualele drepturi le%ate de distribuirea acCiunil r, se furnizeazA ur-At arele inf r-aCii8 a@ nu-Arul, descrierea Bi val area acCiunil r care fac biectul e/ercitArii acest r drepturi. b) peri ada pe parcursul cAreia drepturile p t fi e/ercitate. c) preCul care trebuie plAtit pentru acCiunile distribuite. )74 + Pentru fiecare cate% rie de rezerve inclusA Dn capitalurile pr prii, se descrie natura sa Bi sc pul pentru care a f st c nstituitA. 7.).+. In$"rmaBii re$erit"are la elementele din c"ntul de !r"$it Ai !ierdere )75 + ?1@ ) tele e/plicative trebuie sA cuprindA inf r-aCii privind cifra de afaceri netA, defalcatA pe se%-ente de activitACi Bi pe pieCe %e %rafice, Dn -Asura Dn care aceste se%-ente Bi pieCe diferA :(

substanCial unele faCA de altele, CinFnd sea-a de - dul de r%anizare a vFnzArii de pr duse Bi a furnizArii de servicii rezultate din activitACile curente ale entitACii. (2) 9ntitACile prevAzute la pct. 3 alin. ?2@ din prezentele re%le-entAri p t sA nu prezinte inf r-aCiile -enCi nate la alin. ?1@, cu respectarea Dndeplinirii c ndiCiil r prevAzute la pct. & alin. ?1@. (3) Prin se%-ent de activitate se DnCele%e c -p nentA distinctA a entitACii care este an%a6atA Dn furnizarea unui pr dus individual sau a unui serviciu, sau a unui %rup de pr duse sau servicii c ne/e Bi care este subiectul riscuril r Bi beneficiil r care sunt diferite de cele din alte se%-ente de activitate. 0act rii care v r fi luaCi Dn c nsiderare Dn deter-inarea caracterului c ne/ al pr dusel r sau serviciil r sunt8 a) natura pr dusel r Bi serviciil r. b) natura pr cesel r de pr ducCie. c) tipul sau clasa de clienCi pentru pr duse sau servicii. d) -et dele utilizate pentru distribuirea pr dusel r sau furnizarea serviciil r. e) dacA este p sibil, caracterul -ediului ec n -ic. ?!@ =n se%-ent %e %rafic este c -p nentA distinctA a unei entitACi care este an%a6atA Dn furnizarea de pr duse Bi servicii Dntr+un -ediu ec n -ic specific Bi care este subiectul riscuril r Bi beneficiil r care sunt diferite de acelea ale c -p nentel r care pereazA Dn alte -edii ec n -ice. 0act rii care v r fi luaCi Dn c nsiderare Dn identificarea se%-entel r %e %rafice includ8 a) si-ilaritatea c ndiCiil r ec n -ice Bi p litice. b) le%Atura Dntre peraCiile din diferite z ne %e %rafice. c) apr pierea peraCiil r. d) riscuri speciale as ciate peraCiil r dintr+un d -eniu specific. e) re%uli de c ntr l privind sc7i-bul valutar. Bi f) riscurile valutare aferente. Riscurile Bi beneficiile unei entitACi sunt influenCate atFt de l calizarea %e %raficA a peraCiil r desfABurate ?l cul unde sunt pr duse bunurile@, cFt Bi de l calizarea pieCel r acesteia ?l cul unde sunt vFndute pr dusele@. (4) =n sin%ur se%-ent de activitate nu include pr duse Bi servicii cu riscuri Bi beneficii ce diferA Dn - d se-nificativ. Gn - d si-ilar, un se%-ent %e %rafic nu include peraCii Dn -edii ec n -ice cu riscuri Bi beneficii ce diferA Dn - d se-nificativ. )76 + 5nf r-aCiile pe se%-ente de rap rtare, respectiv se%-ente de activitate Bi se%-ente %e %rafice, sunt elab rate c nf r- p liticil r c ntabile ad ptate pentru Dnt c-irea Bi prezentarea situaCiil r financiare anuale. )77 + Se prezintA Dn - d distinct t talul n rariil r percepute, aferente e/erciCiului financiar, de audit rul statutar sau fir-a de audit pentru auditul statutar al situaCiil r financiare anuale, t talul n rariil r percepute pentru alte servicii de asi%urare, t talul n rariil r percepute pentru servicii de c nsultanCA fiscalA Bi t talul n rariil r percepute pentru rice alte servicii decFt cele de audit statutar. +88 + ?1@ Gn n tele e/plicative trebuie incluse inf r-aCii privind nu-Arul -ediu de pers ane an%a6ate Dn cursul e/erciCiului financiar, defalcat pe cate% rii Bi, dacA acestea nu sunt prezentate distinct Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, c7eltuielile cu pers nalul aferente e/erciCiului financiar, defalcate c nf r- pct. 32 alin. ?1@, rFndul :. ?2@ Se -enCi neazA su-a inde-nizaCiil r ac rdate Dn e/erciCiul financiar -e-bril r r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi de suprave%7ere Dn virtutea resp nsabilitACil r acest ra, precu- Bi rice an%a6a-ente %enerate sau asu-ate privind pensiile pentru f Btii -e-bri ai acest r r%ane, indicFndu+ se val area t talA a an%a6a-entel r pentru fiecare cate% rie. ?3@ 9ntitACile prevAzute la pct. 3 alin. ?2@ din prezentele re%le-entAri p t sA nu prezinte inf r-aCiile de la alin. ?2@, dacA prezentarea l r face p sibilA identificarea situaCiei unui anu-it -e-bru al r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi de suprave%7ere, cu respectarea c ndiCiil r prevAzute la pct. & alin. ?1@. +8( + Se prezintA su-a avansuril r Bi creditel r ac rdate -e-bril r r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi de suprave%7ere, cu indicarea ratel r d bFnzii, principalel r c ndiCii Bi a ricAr r su-e restituite, precu- Bi a an%a6a-entel r asu-ate Dn nu-ele acest ra sub f r-a %aranCiil r de rice fel, cu indicarea t talului pe fiecare cate% rie. &1

+8) + Se prezintA -Asura Dn care calcularea pr fitului sau pierderii e/erciCiului financiar a f st afectatA de evaluare a ele-entel r care, prin der %are de la principiile c ntabile %enerale Bi re%ulile de evaluare prevAzute de prezentele re%le-entAri, a f st efectuatA Dn e/erciCiul financiar curent sau Dntr+ un e/erciCiu financiar precedent Dn vederea bCinerii de facilitACi fiscale. Atunci cFnd influenCa unei ase-enea evaluAri asupra c7eltuielil r viit are cu i-p zitul pe pr fit este se-nificativA, trebuie prezentate detalii. +8+ + ?1@ Se prezintA diferenCa dintre c7eltuiala cu i-p zitul pe pr fit2venit aferentA e/erciCiului financiar curent Bi e/erciCiil r financiare precedente Bi su-a i-p zitel r rA-asA de platA pentru aceste e/erciCii, cu c ndiCia cA aceastA diferenCA sA fie se-nificativA pentru bli%aCiile fiscale viit are. ?2@ De ase-enea, se include rec ncilierea dintre rezultatul c ntabil al e/erciCiului financiar Bi rezultatul fiscal, aBa cu- este prezentat Dn declaraCia de i-p zit pe pr fit. +8, + Gn n tele e/plicative trebuie sA se prezinte separat pr punerea de repartizare a pr fitului net pe destinaCii, astfel8 a@ su-ele repartizate la rezerve. b@ su-ele repartizate pentru ac perirea pierderil r c ntabile din anii precedenCi. c) dividende. d) alte repartizAri. SEC2IUNEA (8 CON2INUTUL RAPORTULUI ADMINISTRATORILOR +8- + ?1@ C nsiliul de ad-inistraCie elab reazA pentru fiecare e/erciCiu financiar un rap rt, denu-it Dn c ntinuare rap rtul ad-inistrat ril r, care cuprinde cel puCin prezentare fidelA a dezv ltArii Bi perf r-anCei activitACil r entitACii Bi a p ziCiei sale financiare, D-preunA cu descriere a principalel r riscuri Bi incertitudini cu care se c nfruntA. ?2@ Prezentarea de -ai sus este analizA ec7ilibratA Bi cuprinzAt are a dezv ltArii Bi perf r-anCei activitACil r entitACii Bi a p ziCiei sale financiare, c relatA cu di-ensiunea Bi c -ple/itatea activitACil r. ?3@ Se v r face prezentAri de inf r-aCii cu privire la respectarea c ndiCiil r de capital pr priu, prevAzute de le%islaCia Dn vi% are privind s cietACile c -erciale. ?!@ De ase-enea, Dn rap rtul ad-inistrat ril r trebuie cuprinse inf r-aCii referit are la c ntr lul intern, aBa cu- acesta este prezentat la SecCiunea 11 4C ntr lul intern4 din prezentele re%le-entAri. (5) Gn -Asura Dn care este necesar pentru a DnCele%e dezv ltarea entitACii, perf r-anCa sau p ziCia sa financiarA, analiza cuprinde indicat ri financiari Bi, atunci cFnd este cazul, indicat ri nefinanciari+ c7eie de perf r-anCA, relevanCi pentru activitACi specifice, inclusiv inf r-aCii despre aspecte privind -ediul Dnc n6urAt r Bi an%a6aCii. (6) Gn furnizarea analizei sale, rap rtul ad-inistrat ril r include, atunci cFnd este cazul, referiri Bi e/plicaCii supli-entare privind su-ele rap rtate Dn situaCiile financiare anuale. +84 + ?1@ Rap rtul ad-inistrat ril r ferA, de ase-enea, inf r-aCii despre8 a) eveni-ente i-p rtante apArute dupA sfFrBitul e/erciCiului financiar. b) dezv ltarea previzibilA a entitACii. c) activitACile din d -eniul cercetArii Bi dezv ltArii. d) inf r-aCii privind ac7iziCiile pr priil r acCiuni, Bi anu-e8 + - tivele ac7iziCiil r efectuate Dn cursul e/erciCiului financiar. + nu-Arul Bi val area acCiunil r ac7iziCi nate Bi DnstrAinate Dn cursul e/erciCiului financiar Bi pr p rCia din capitalul subscris pe care acestea reprezintA. + Dn cazul ac7iziCiei Bi DnstrAinArii cu titlu ner s, c ntraval area acCiunil r. + nu-Arul Bi val area n -inalA a tutur r acCiunil r ac7iziCi nate Bi deCinute de entitate Bi pr p rCia din capitalul subscris pe care acestea reprezintA. e) e/istenCa de sucursale ale entitACii. f) utilizarea de cAtre entitate a instru-entel r financiare, Dn cazul Dn care sunt se-nificative pentru evaluarea activel r sale, dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii8 &1

+ biectivele Bi p liticile entitACii Dn -aterie de %estiune a riscului financiar, inclusiv p litica sa de ac perire D-p triva riscuril r pentru fiecare tip -a6 r de tranzacCie previzi natA pentru care se utilizeazA c ntabilitatea de ac perire D-p triva riscuril r, Bi + e/punerea entitACii la riscul de piaCA, riscul de credit, riscul de lic7iditate Bi la riscul flu/ului de trez rerie. ?2@ Sc pul acest r prezentAri este de a furniza inf r-aCii care sA a6ute la DnCele%erea -ai bunA a se-nificaCiei instru-entel r financiare bilanCiere sau e/trabilanCiere asupra situaCiei financiare a unei entitACi, rezultatel r activitACii ei Bi flu/uril r de trez rerie Bi de a a6uta Dn evaluarea su-el r, - -entului apariCiei Bi %radului de si%uranCA a flu/uril r de trez rerie viit are as ciate cu acele instru-ente. PrezentArile cerute ferA inf r-aCii pentru a+i a6uta pe utilizat rii situaCiil r financiare Dn evaluarea %radului de risc aferent instru-entel r financiare, recun scute sau nu Dn bilanC. ?3@ TranzacCiile cu instru-ente financiare p t avea ca rezultat pentru entitate asu-area sau transferarea cAtre alte pArCi a unuia sau -ai -ult ra dintre riscurile financiare descrise -ai 6 s. a) $iscul de pia cuprinde trei tipuri de risc8 riscul valutar + este riscul ca val area unui instru-ent financiar sA fluctueze din cauza variaCiil r cursului de sc7i-b valutar. riscul ratei dob&nzii la valoarea just + este riscul ca val area unui instru-ent financiar sA fluctueze din cauza variaCiil r ratel r de piaCA ale d bFnzii. riscul de pre + este riscul ca val area unui instru-ent financiar sA fluctueze ca rezultat al sc7i-bArii preCuril r pieCei, c7iar dacA aceste sc7i-bAri sunt cauzate de fact ri specifici instru-entel r individuale sau e-itentului acest ra, sau fact ri care afecteazA t ate instru-entele tranzacCi nate pe piaCA. ?Ter-enul Hrisc de piaCAH Dnc rp reazA nu nu-ai p tenCialul de pierdere, dar Bi cel de cFBti%@. b) $iscul de credit + este riscul ca una dintre pArCile instru-entului financiar sA nu e/ecute bli%aCia asu-atA, cauzFnd celeilalte pArCi pierdere financiarA. c) $iscul de lic'iditate + ?nu-it Bi riscul de finanCare@, este riscul ca entitate sA DntFlneascA dificultACi Dn pr curarea f nduril r necesare pentru Dndeplinirea an%a6a-entel r aferente instru-entel r financiare. Riscul de lic7iditate p ate rezulta din incapacitatea de a vinde repede un activ financiar la val are apr piatA de val area sa 6ustA. d@ $iscul ratei dob&nzii la flu%ul de numerare + este riscul ca flu/urile de nu-erar viit are sA fluctueze din cauza variaCiil r ratel r de piaCA ale d bFnzii. De e/e-plu, Dn cazul unui instru-ent de D-pru-ut cu ratA variabilA, astfel de fluctuaCii c nstau Dn sc7i-barea ratei d bFnzii efective a instru-entului financiar, fArA sc7i-bare c resp ndentA a val rii sale 6uste. O entitate trebuie sA prezinte biectivele Bi p liticile de %esti nare a riscului, inclusiv p liticile de ac perire a acestuia. +85 + ?1@ Gn cazul entitACil r ale cAr r val ri - biliare + Dn t talitate sau parte din aceste titluri + sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA Bi care fac biectul unei ferte publice de ac7izitie, astfel cu- acestea sunt definite Dn le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital, rap rtul ad-inistrat ril r trebuie sA cuprindA ur-At arele inf r-aCii detaliate despre8 a) structura capitalului l r, inclusiv val rile - biliare care nu sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, cu indicarea clasel r diferite de acCiuni Bi, dacA este cazul, pentru fiecare clasA de acCiuni, drepturile Bi bli%aCiile ataBate clasei respective Bi pr centul din capitalul s cial t tal pe care Dl reprezintA. b) rice restricCii le%ate de transferul de val ri - biliare, cu- ar fi li-itArile privind deCinerea de titluri de val are sau necesitatea de a bCine apr barea entitACii sau a alt r deCinAt ri de val ri - biliare. c) deCinerile se-nificative directe Bi indirecte de acCiuni ?inclusiv deCinerile indirecte prin structuri pira-idale Bi deCineri DncruciBate de acCiuni, aBa cu- acestea sunt definite Dn re%le-entArile Dn vi% are privind piaCa de capital@. d) deCinAt rii ricAr r val ri - biliare cu drepturi speciale de c ntr l Bi descriere a acest r drepturi. &2

e) siste-ul de c ntr l al ricArei sc7e-e de ac rdare de acCiuni salariaCil r, dacA drepturile de c ntr l nu se e/ercitA direct de cAtre salariaCi. f) rice restricCii privind drepturile de v t, cu- ar fi li-itArile drepturil r de v t ale deCinAt ril r unui pr cent stabilit sau nu-Ar de v turi, ter-enele de e/ercitare a drepturil r de v t sau siste-ele prin care, c perFnd cu entitatea, drepturile financiare ataBate val ril r - biliare sunt separate de deCinerea de val ri - biliare. g) rice ac rduri dintre acCi nari care sunt cun scute de cAtre entitate Bi care p t avea ca rezultat restricCii referit are la transferul val ril r - biliare Bi2sau la drepturile de v t. 7@ re%ulile care prevAd nu-irea sau Dnl cuirea -e-bril r c nsiliului de ad-inistraCie Bi - dificarea actel r c nstitutive ale entitACii. i@ puterile -e-bril r c nsiliului de ad-inistraCie Bi, Dn special, cele referit are la e-iterea sau rAscu-pArarea de acCiuni. 6@ rice ac rduri se-nificative la care entitatea este parte Bi care intrA Dn vi% are, se - dificA sau DnceteazA Dn funcCie de - dificare a c ntr lului entitACii ca ur-are a unei ferte publice de ac7izitie, Bi efectele rezultate din aceasta, cu e/cepCia cazului Dn care prezentarea acest r inf r-aCii ar pre6udicia %rav entitatea. AceastA e/cepCie nu se aplicA Dn cazul Dn care entitatea este bli%atA Dn - d special sA prezinte ase-enea inf r-aCii c nf r- alt r cerinCe le%ale. K@ rice ac rduri dintre entitate Bi -e-brii c nsiliului sAu de ad-inistraCie sau salariaCi, prin care se ferA c -pensAri dacA aceBtia de-isi neazA sau sunt c ncediaCi fArA un - tiv rez nabil sau dacA relaCia de an%a6are DnceteazA din cauza unei ferte publice de ac7izitie. 5nf r-aCiile de -ai sus v r fi prezentate Dntr+ secCiune distinctA a rap rtului ad-inistrat ril r, referit are la %uvernanCa c rp rativA. ?2@ De ase-enea, entitate ale cArei val ri - biliare sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, astfel cu- aceasta este definitA Dn le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital, va include Dn cadrul aceleiaBi secCiuni referit are la %uvernanCa c rp rativA declaraCie care va cuprinde cel puCin ur-At arele inf r-aCii8 a@ tri-itere la8 - c dul de %uvernanCA c rp rativA care se aplicA entitACii Bi2sau c dul de %uvernanCA c rp rativA pe care entitatea a decis sA Dl aplice v luntar. 9ntitatea va indica prevederile care sunt disp nibile public. Bi2sau - t ate inf r-aCiile relevante referit are la practicile de %uvernanCA c rp rativA aplicate Dn plus faCA de cerinCele le%islaCiei naCi nale. Gn acest caz, entitatea va face disp nibile public practicile sale de %uvernanCA c rp rativA. b) Dn -Asura Dn care, p trivit le%islaCiei naCi nale, entitatea se DndepArteazA de la c dul de %uvernanCA c rp rativA care i se aplicA sau pe care a ales sA Dl aplice, e/plicaCie a acesteia privind pArCile din c d pe care nu le aplicA Bi - tivele neaplicArii. c) descriere a principalel r caracteristici ale c ntr lului intern Bi a siste-el r de %esti nare a riscuril r, Dn relaCie cu pr cesul de rap rtare financiarA. d) - dul de desfABurare a adunArii %enerale a acCi naril r Bi atribuCiile+c7eie ale acesteia, precu- Bi descriere a drepturil r acCi naril r Bi a - dului cu- acestea p t fi e/ercitate. e) structura Bi - dul de perare ale r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi suprave%7ere Bi ale c -itetel r acest ra. ?3@ "e-brii r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi suprave%7ere ale entitACii au bli%aCia c lectivA de a asi%ura ca situaCiile financiare anuale Bi rap rtul ad-inistrat ril r sA fie Dnt c-ite Bi publicate Dn c nf r-itate cu le%islaCia naCi nalA. +86 + Rap rtul ad-inistrat ril r se apr bA de c nsiliul de ad-inistraCie Bi se se-neazA Dn nu-ele acestuia de preBedintele c nsiliului. SEC2IUNEA (( CONTROLUL INTERN +87 + ?1@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, c ntr lul intern al entitACii vizeazA asi%urarea8 &3

- c nf r-itACii cu le%islaCia Dn vi% are. - aplicArii deciziil r luate de c nducerea entitACii. - bunei funcCi nAri a activitACii interne a entitACii. - fiabilitACii inf r-aCiil r financiare. - eficacitACii peraCiunil r entitACii. - utilizArii eficiente a resursel r. - prevenirii Bi c ntr lul riscuril r de a nu se atin%e biectivele fi/ate etc. Ca ur-are, pr cedurile de c ntr l intern au ca biectiv8 + pe de parte, ur-Arirea Dnscrierii activitACii entitACii .Bi a c -p rta-entuui pers nalului Dn cadrul definit de le%islaCia aplicabilA, val rile, n r-ele Bi re%ulile interne ale entitACii. pe de altA parte, verificarea dacA inf r-aCiile c ntabile, financiare Bi de %estiune c -unicate reflectA cu sinceritate activitatea Bi situaCia entitACii. ?2@ Gn c nte/tul situaCiil r financiare anuale c ns lidate, aria c ntr lului intern c ntabil Bi financiar se refera la s cietACile cuprinse Dn c ns lidare. ?3@ C ntr lul intern se aplicA pe t t parcursul peraCiunil r desfABurate de entitate, astfel8 a) anteri r realizArii peraCiunil r, cu cazia elab rArii bu%etului, ceea ce va per-ite, ulteri r realizArii peraCiunil r, c ntr lul bu%etar. b) Dn ti-pul peraCiunil r, de e/e-plu, sub aspectul deter-inArii pr centului de realizare fizica a pr ductiei in curs de e/ecutie sau a pr centului de rebuturi Dnre%istrate. c) dupA finalizarea peraCiunil r, caz Dn care verificarea este destinatA, de e/e-plu, sA analizeze rentabilitatea peraCiunil r Bi sA c nstate e/istenCa c nf r-itACii sau a eventualel r an -alii, care trebuie c rectate. 310 + ?1@ C ntr lul intern cuprinde c -p nente strFns le%ate, respectiv8 - definire clarA a resp nsabilitACil r, resurse Bi pr ceduri adecvate, - dalitati si siste-e de inf r-are, instru-ente Bi practici c respunzAt are. - difuzarea internA de inf r-aCii pertinente, fiabile, a cAr r cun aBtere per-ite fiecAruia sA+Bi e/ercite resp nsabilitACile. - un siste- care ur-AreBte, pe de parte, analizarea principalel r riscuri identificabile Dn ceea ce priveBte biectivele entitACii Bi, pe de altA parte, asi%urarea e/istenCei de pr ceduri de %esti nare a acest r riscuri. - activitACi c respunzAt are de c ntr l, pentru fiecare pr ces, c ncepute pentru a reduce riscurile susceptibile sA afecteze realizarea biectivel r entitACii. - suprave%7ere per-anentA a disp zitivului de c ntr l intern, precu- Bi e/a-inare a funcCi nArii sale. ?2@ Sc pul c ntr lului intern este sA asi%ure c erenCa biectivel r, sA identifice fact rii+c7eie de reuBitA Bi sA c -unice c nducAt ril r entitACii, Dn ti-p real, inf r-aCiile referit are la perf r-anCe Bi perspective. 5ndiferent de natura sau -Ari-ea entitACii, ef rturile depuse pentru aplicarea unui c ntr l intern satisfAcAt r sunt le%ate de aplicarea un r bune practici. +(( + P litica de resurse u-ane a entitACii trebuie sa ur-areasca aspecte precu- recrutarea de pers nal calificat, %esti narea carierel r, f r-area c ntinua, evaluari individuale, c nsilierea salariatil r, pr - vari si actiuni c rect are. +() + ActivitACile de c ntr l fac parte inte%rantA din pr cesul de %estiune prin care entitatea ur-AreBte atin%erea biectivel r pr puse. C ntr lul vizeazA aplicarea n r-el r Bi pr ceduril r de c ntr l intern, la t ate nivelele ierar7ice Bi funcCi nale8 apr bare, aut rizare, verificare, evaluarea perf r-anCel r peraCi nale, securizarea activel r, separarea funcCiil r. 313 + ?1@ 9valuarea c ntr lului intern pleacA de la aspecte precu-8 - e/istenCa de %7iduri Bi -anuale de pr ceduri. - %arantarea ev luCiei siste-ului de c ntr l intern. - asi%urarea p sibilitACii accesului la siste- pentru c ntr lul e/tern. - asi%urarea p sibilitACii c nfruntArii descrierii te retice cu realitatea. +(, + ?1@ Gn cadrul unui -ediu inf r-atizat, c ntr lul intern pleacA de la aspecte precu-8 + e/istenCa unei strate%ii inf r-atice f r-alizate, elab rate cu i-plicarea c nducerii peraCi nale. &!

- i-plicarea c nducerii Bi sensibilizarea sa faCA de riscurile crescute sau %enerate de inf r-aticA. - al carea de resurse care de- nstreazA capacitatea siste-ului inf r-atic de a+Bi atin%e biectivele. - recrutarea de pers nal cu un nivel de c -pentenCA adaptat te7n l %iil r utilizate Bi e/istenCa unui plan de f r-are c ntinuA care trebuie sA per-itA actualizare a cun BtinCel r. ?2@ 9le-entele de risc specifice, intr duse de utilizarea inf r-aticii, se referA la evaluarea un r aspecte precu-8 - nivelul de dependenCA a entitACii de siste-ul sAu inf r-atic, cu influenCA asupra c ntinuitACii e/pl atArii, atunci cFnd dependenCa este prea -are. - nivelul de c nfidenCialitate a inf r-aCiil r ve7iculate de siste-. - bli%aCia de respectare a disp ziCii r Dn vi% are referit are la fiscalitate, pr tecCia pers anel r, pr prietatea intelectualA sau re%le-entAri specifice anu-it r sect are de activitate. +(- + ?1@ C ntr lul intern c ntabil Bi financiar al entitACii se aplicA Dn vederea asi%urArii unei %estiuni c ntabile Bi a unei ur-Ariri financiare a activitACil r sale, pentru a rAspunde biectivel r definite. ?2@ C ntr lul intern c ntabil Bi financiar este un ele-ent -a6 r al c ntr lului intern. 9l vizeazA ansa-blul pr cesel r de bCinere Bi c -unicare a inf r-aCiei c ntabile Bi financiare Bi c ntribuie la realizarea unei inf r-aCii fiabile Bi c nf r-e e/i%enCel r le%ale. Ca Bi c ntr lul intern Dn %eneral, el se spi6inA pe un siste- cuprinzFnd Dn special elab rarea Bi aplicarea p liticil r Bi pr ceduril r Dn d -eniu, inclusiv a siste-ului de suprave%7ere Bi c ntr l. ?3@ C ntr lul intern c ntabil Bi financiar vizeazA asi%urarea8 - c nf r-itACii inf r-aCiil r c ntabile Bi financiare publicate, cu re%ulile aplicabile acest ra. - aplicArii instrucCiunil r elab rate de c nducere Dn le%AturA cu aceste inf r-aCii. - pr te6Arii activel r. - prevenirii Bi detectArii fraudel r Bi nere%ulil r c ntabile Bi financiare. - fiabilitACii inf r-aCiil r difuzate Bi utilizate la nivel intern Dn sc p de c ntr l, Dn -Asura Dn care ele c ntribuie la elab rarea de inf r-aCii c ntabile Bi financiare publicate. - fiabilitACii situaCiil r financiare anuale publicate Bi a alt r inf r-aCii c -unicate pieCei. +(4 + ?1@ Gn d -eniul r%anizArii %enerale, trebuie sA e/iste8 d cu-entare referit are la principiile de c ntabilizare Bi c ntr l al peraCiunil r. - circuite de inf r-aCii vizFnd e/7austivitatea peraCiunil r, centralizare rapidA Bi ar- nizare a datel r c ntabile, precu- Bi c ntr ale asupra aplicArii acest r circuite. - un calendar al elab rArii de inf r-aCii c ntabile Bi financiare difuzate Dn cadrul %rupului, necesare pentru situaCiile financiare ale s cietACii+-a-A. ?2@ Sunt necesare, de ase-enea8 - identificarea cu claritate a pers anel r resp nsabile cu elab rarea inf r-aCiil r c ntabile Bi financiare publicate sau care participA la elab rarea situaCiil r financiare. - accesul fiecArui c lab rat r i-plicat Dn pr cesul elab rArii de inf r-aCii c ntabile Bi financiare, la inf r-aCiile necesare c ntr lului intern. + instituirea unui -ecanis- prin care sA se asi%ure efectuarea c ntr alel r. - pr ceduri prin care sA se verifice dacA c ntr alele au f st efectuate, sA se identifice abaterile de la re%ulA Bi sA se p atA re-edia, dacA este necesar. - e/istenCa unui pr ces care ur-AreBte identificarea resursel r necesare bunei funcCi nAri a funcCiei c ntabile. - adaptarea necesarului de pers nal Bi a c -petenCel r acestuia la -Ari-ea Bi c -ple/itatea peraCiunil r, ca Bi la ev luCia nev il r Bi c nstrFn%eril r. +(5 + Sub aspectul re%ulil r c ntabile, trebuie avute Dn vedere8 - e/istenCa unui -anual de principii2pr ceduri c ntabile. - e/istenCa unei pr ceduri de aplicare a acestui -anual. - e/istenCa de c ntr ale prin care sA se asi%ure respectarea -anualului. - cun aBterea ev luCiei le%islaCiei c ntabile Bi fiscale. - efectuarea de c ntr ale specifice asupra punctel r sensibile. - identificarea Bi tratarea c respunzAt are a an -aliil r. - adaptarea pr %ra-el r inf r-atice la nev ile entitACii. &#

- c nf r-itatea cu re%ulile c ntabile. - asi%uraea e/actitACii Bi e/7austivitACii Dnre%istrAril r c ntabile. - respectarea caracteristicil r calitative ale inf r-aCiil r cuprinse Dn situaCiile financiare, astfel DncFt sA satisfacA nev ile utilizat ril r. - pre%Atirea inf r-aCiil r necesare c ns lidArii %rupului. - definirea Bi distribuirea pr ceduril r de elab rare a situaCiil r financiare c ns lidate, cAtre t ate entitACile de c ns lidat. SEC2IUNEA () AUDITAREA SAU #ERI.ICAREA SITUA2IILOR .INANCIARE ANUALE +(6 + ?1@ SituaCiile financiare anuale ale entitACil r se auditeazA de cAtre una sau -ai -ulte pers ane fizice sau 6uridice aut rizate Dn c ndiCiile le%ii. ?2@ Audit rii statutari DBi e/pri-A un punct de vedere referit r la %radul de c nf r-itate a rap rtului ad-inistrat ril r cu situaCiile financiare anuale pentru acelaBi e/erciCiu financiar. +(7 + 9ntitACile prevAzute la pct. 3 alin. ?2@ nu au bli%aCia auditArii situaCiil r financiare anuale, cu respectarea c ndiCiil r de la pct. & alin. ?1@. SituaCiile financiare anuale ale acest r entitACi se verificA p trivit prevederil r le%islaCiei Dn -aterie. +)8 + ?1@ Rap rtul audit ril r statutari cuprinde8 a) intr ducere care identificA cel puCin situaCiile financiare anuale care fac biectul auditului statutar, D-preunA cu cadrul de rap rtare financiarA care a f st aplicat la Dnt c-irea acest ra. b) descriere a ariei auditului statutar, care identificA cel puCin standardele de audit c nf r- cAr ra a f st efectuat auditul statutar. c) pinie de audit care e/pri-A Dn - d clar pinia audit ril r statutari, p trivit cAreia situaCiile financiare anuale ferA i-a%ine fidelA c nf r- cadrului relevant de rap rtare financiarA Bi, dupA caz, dacA situaCiile financiare anuale respectA cerinCele le%ale. pinia de audit este fArA rezerve, cu rezerve, pinie c ntrarA sau, dacA audit rii statutari nu au f st Dn -AsurA sA e/pri-e pinie de audit, i-p sibilitatea e/pri-Arii unei pinii. d) referire la aspectele asupra cAr ra audit rii statutari atra% atenCia, printr+un para%raf distinct, fArA ca pinia de audit sA fie cu rezerve. e@ un punct de vedere privind %radul de c nf r-itate a rap rtului ad-inistrat ril r cu situaCiile financiare anuale pentru acelaBi e/erciCiu financiar. ?2@ Rap rtul se se-neazA de cAtre audit ri statutari, pers ane fizice, Dn nu-ele acest ra sau al audit ril r pers ane 6uridice aut rizate, dupA caz, Bi se dateazA. SEC2IUNEA (+ APROBAREAH SEMNAREA 1I PUBLICAREA SITUA2IILOR .INANCIARE ANUALE +)( + ?1@ SituaCiile financiare anuale se Dnt c-esc Bi se publicA, p trivit le%ii, Dn - neda naCi nalA. ?2@ SituaCiile financiare anuale sunt se-nate de pers anele Dn drept, cuprinzFnd8 - nu-ele Bi prenu-ele pers anei care le+a Dnt c-it, Dnscrise Dn clar. - calitatea acesteia ?direct r ec n -ic, c ntabil+Bef sau altA pers anA dese-natA prin decizie scrisA de ad-inistrat r, pers anA aut rizatA p trivit le%ii, -e-brA a C rpului 9/perCil r C ntabili Bi C ntabilil r Aut rizaCi din R -Fnia@. - nu-Arul de Dnre%istrare Dn r%anis-ul pr fesi nal, dacA este cazul. +)) + SituaCiile financiare anuale, Dns Cite de rap rtul ad-inistrat ril r pentru e/erciCiul financiar Dn cauzA Bi de rap rtul de audit se-nat de pers ana resp nsabilA, p trivit le%ii, sau rap rtul cenz ril r sunt supuse apr bArii adunArii %enerale a acCi naril r sau as ciaCil r, p trivit le%islaCiei Dn vi% are. +)+ + SituaCiile financiare anuale, apr bate Dn - d c respunzAt r, D-preunA cu rap rtul ad-inistrat ril r Bi rap rtul de audit se-nat de pers ana resp nsabilA, p trivit le%ii, sau rap rtul cenz ril r, se publicA Dn c nf r-itate cu le%islaCia Dn vi% are. &:

+), + Ori de cFte ri situaCiile financiare anuale Bi rap rtul ad-inistrat ril r se publicA Dn Dntre%i-e, acestea trebuie sA fie repr duse Dn f r-a Bi c nCinutul pe baza cAr ra audit rii statutari sau pers anele care au efectuat verificarea, dupA caz, Bi+au Dnt c-it rap rtul l r. Acestea trebuie sA fie Dns Cite de te/tul c -plet al rap rtului de audit sau al rap rtului de verificare, dupA caz. +)- + DacA situaCiile financiare anuale nu se publicA Dn Dntre%i-e, trebuie sA se indice faptul cA versiunea publicatA este f r-A prescurtatA Bi trebuie sA se facA tri-itere la ficiul re%istrului c -erCului la care au f st depuse situaCiile financiare anuale. Gn cazul Dn care situaCiile financiare anuale nu au f st DncA depuse, acest lucru trebuie prezentat. Rap rtul de audit nu se publicA, dar se -enCi neazA dacA a f st e/pri-atA pinie de audit fArA rezerve, cu rezerve sau c ntrarA, sau dacA audit rii financiari nu au f st Dn -AsurA sA e/pri-e pinie de audit. De ase-enea, se -enCi neazA dacA rap rtul de audit face referire la aspecte asupra cAr ra audit rii statutari atra% atenCia printr+un para%raf distinct, fArA ca pinia de audit sA fie cu rezerve. +)4 + ?1@ 5-preuna cu situatiile financiare anuale trebuie publicata pr punerea de distribuire a pr fitului sau de ac perire a pierderii c ntabile. ?2@ Distribuirea pr fitului sau ac perirea pierderii c ntabile se prezinta in n tele e/plicative. PRE#EDERI .INALE +)5 * Pentru asi%urarea inf r-atiil r destinate siste-ului instituti nal al statului, "inisterul 0inantel r Publice p ate s licita entitatil r depunerea un r rap rtari la unitatile sale terit riale. /CAPITOLUL I#0 C nf r- pct. ?32' * 32(@ din O.".0. 31##2211(. /CAPITOLUL #0 C nf r- capit l > din O.".0. 31##2211(. /CAPITOLUL #I0 C nf r- pct. ?331 * 33#@ din O.".0. 31##2211(. /CAPITOLUL #II0 C nf r- capit l >55 din O.".0. 31##2211(.

&&

#I. RE'LEMENTARI CONTABILE c"n$"rme cu Directiva a #II&a a C.E.E. ?. ?CAPITOLUL I0 ARIA DE APLICARE (. + Prezentele re%le-entAri prevAd f r-a Bi c nCinutul situaCiil r financiare anuale c ns lidate, precu- Bi re%ulile de Dnt c-ire, apr bare, auditare Bi publicare a situaCiil r financiare anuale c ns lidate. ). + Prezentele re%le-entAri transpun8 a. Directiva a >55+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene '323!(299C din data de 13 iunie 1('3 privind c nturile c ns lidate, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $ 1(3 din data de 1' iulie 1('3, cu - dificArile Bi c -pletArile ulteri are33#. b. art. 11 alin. 2 din Directiva 211!22#2C9 a Parla-entului 9ur pean Bi a C nsiliului din 21 aprilie 211! privind fertele publice de ac7izitie, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $ 1!2 din 31 aprilie 211!. c. prevederile Directivei 211:2!:2C9 a Parla-entului 9ur pean Bi a C nsiliului din 1& -ai 211:, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $ 1#& din ( iunie 211:, referit are la - dificarea Directivei '323!(2C99. d. prevederile Directivei 211:2!:2C9 a Parla-entului 9ur pean Bi a C nsiliului din 1! iunie 211:, publicatA Dn Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $ 22! din 1: au%ust 211:, referit are la - dificarea Directivei '323!(2C99. e. prevederile Directivei 211(2!( C9 a Parla-entului 9ur pean si a C nsiliului din 1' iunie 211(, publicata in Eurnalul Oficial al =niunii 9ur pene nr. $ 1:! din 2: iunie 211(, referit are la - dificarea Directivei '323!(2C99. I. /CAPITOLUL II0 CONDI2II PENTRU FNTOCMIREA SITUA2IILOR .INANCIARE ANUALE CONSOLIDATE +. + O entitate trebuie sA Dnt c-eascA situaCii financiare anuale c ns lidate Bi rap rt c ns lidat al ad-inistrat ril r dacA aceastA entitate, denu-itA Dn c ntinuare s cietate+-a-A, este r%anizatA Dntr+unul din tipurile -enCi nate la pct. 12 din prezentele re%le-entAri, face parte dintr+un %rup de entitACi Bi DndeplineBte una din ur-At arele c ndiCii8 a) deCine -a6 ritatea drepturil r de v t ale acCi naril r sau as ciaCil r Dntr+ altA entitate, denu-itA Dn c ntinuare filialA. b) este acCi nar sau as ciat al unei entitACi Bi -a6 ritatea -e-bril r r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi de suprave%7ere ale entitACii Dn cauzA ?filialA@ care au Dndeplinit aceste funcCii Dn cursul e/erciCiului financiar, Dn cursul e/erciCiului financiar precedent Bi pFnA Dn - -entul Dnt c-irii situaCiil r financiare anuale c ns lidate, au f st nu-iCi d ar ca rezultat al e/ercitArii drepturil r sale de v t. c) este acCi nar sau as ciat al unei filiale Bi deCine sin%ur c ntr lul asupra -a6 ritACii drepturil r de v t ale acCi naril r sau as ciaCil r acelei filiale, ca ur-are a unui ac rd Dnc7eiat cu alCi acCi nari sau as ciaCi. d) este acCi nar sau as ciat al unei filiale Bi are dreptul de a e/ercita influenta d -inanta asupra acelei filiale, in te-eiul unui c ntract inc7eiat cu entitatea in cauza sau al unei clauze din actul c nstitutiv sau statut, daca le%islatia aplicabila filialei per-ite astfel de c ntracte sau clauze. e@ s cietatea+-a-A deCine puterea de a e/ercita sau e/ercita efectiv influenCA d -inantA sau c ntr l asupra unei filiale. f@ este acti nar sau as ciat al unei filiale si are dreptul de a nu-i sau rev ca -a6 ritatea -e-bril r r%anel r de ad-inistratie, c nducere si de suprave%7ere ale acestei filiale. &'

%@ s cietatea+-a-a si filiala sunt c nduse pe baza unificata de catre s cietatea+-a-a. ,. * Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, filiala reprezintA entitate aflatA sub c ntr lul altei entitACi, denu-itA s cietate+-a-A. -. * O s cietate+-a-A Bi filialele acesteia reprezintA un %rup de entitACi. 4. * ?1@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri Bi al Re%le-entAril r c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene, entitACile Dntre care e/istA relaCiile prevAzute la pct. 3, precu- Bi celelalte entitACi care au relaCii si-ilare cu una dintre entitACile -enCi nate anteri r, sunt entitACi afiliate. ?2@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, entitate este le%atA cu altA entitate dacA8 a@ direct sau indirect, prin una sau -ai -ulte entitACi8 - c ntr leazA sau este c ntr latA de cealaltA entitate ri se aflA sub c ntr lul c -un al celeilalte entitACi ?aceasta include s cietACile+-a-A, filialele sau filialele -e-bre@. - are un interes Dn respectiva entitate, care Di ferA influenCA se-nificativA asupra acesteia. sau - deCine c ntr lul c -un asupra celeilalte entitACi. b@reprezintA Dntreprindere as ciatA a celeilalte entitACi. c@reprezintA as ciere Dn participaCie Dn care cealaltA entitate este as ciat. d@ reprezintA un -e-bru al pers nalului+c7eie din c nducere al entitACii sau al s cietACii+-a-A a acesteia. e@ reprezintA un -e-bru apr piat al fa-iliei pers anei -enCi nate la lit. a@ sau d@. f@ reprezintA entitate care este c ntr latA, c ntr latA Dn c -un sau influenCatA se-nificativ ri pentru care puterea se-nificativA de v t Dntr+ ase-enea entitate este datA, direct sau indirect, de rice pers anA -enCi natA la lit. d@ sau e@. sau %@ entitatea reprezintA un plan de beneficii p stan%a6are pentru beneficiul an%a6aCil r celeilalte entitACi sau al ricArei entitACi care este entitate le%atA cu cealaltA entitate. ?3@ Atunci cFnd se evalueazA dacA entitate deCine c ntr l, c ntr l c -un sau influenCA se-nificativA, sunt luate Dn c nsiderare Bi drepturile de v t p tenCiale. Acestea sunt aferente un r instru-ente care au p tenCialul, dacA sunt e/ercitate sau c nvertite, sA Di c nfere deCinAt rului putere de v t adiCi nalA sau sA reducA puterea de v t a altei pArCi, cu privire la p liticile financiare Bi peraCi nale ale unei alte entitACi. Cu cazia acestei evaluAri nu sunt luate Dn calcul nici intenCia c nducerii entitACii care deCine aceste drepturi de v t p tenCiale Bi nici capacitatea financiarA a acesteia de a e/ercita sau de a c nverti acele drepturi. ?!@ O tranzacCie cu entitate le%atA reprezintA un transfer de resurse, servicii sau bli%aCii Dntre entitACile le%ate, indiferent dacA se percepe sau nu se percepe un preC. (1) Pers nalul+c7eie din c nducere reprezintA acele pers ane care au aut ritatea Bi resp nsabilitatea de a planifica, c nduce Bi c ntr la activitACile entitACii, Dn - d direct sau indirect, incluzFnd ricare direct r ?e/ecutiv sau altfel@ al entitACii. (2) "e-brii apr piaCi ai fa-iliei unei pers ane reprezintA acei -e-bri ai fa-iliei care ar putea sA influenCeze sau sA fie influenCaCi de acea pers anA Dn rap rt cu entitatea. AceBtia p t include8 a) partenerul de viaCA Bi c piii pers anei. b) c piii partenerului de viaCA al pers anei. Bi c) dependenCi ai pers anei sau ai partenerului de viaCA al acesteia. (1) Beneficiile p stan%a6are includ pensiile, alte beneficii de pensi nare, asi%urAri de viaCA p stan%a6are Bi asistenCA -edicalA p stan%a6are. (2) Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, ur-At arele cate% rii nu sunt Dn - d necesar entitACi le%ate8 a) d uA entitACi, d ar pentru cA au Dn c -un un direct r sau un alt -e-bru al pers nalului+c7eie din c nducere. b) 2 as ciaCi, d ar pentru cA e/ercitA c ntr lul Dn c -un asupra unei as cieri Dn participaCie. c@ finanCat rii, sindicatele, serviciile publice, departa-entele Bi a%enCiile %uverna-entale, d ar Dn virtutea relaCiil r biBnuite pe care le au cu entitate ?deBi acestea p t sA afecteze libertatea de acCiune a entitACii sau sA participe la luarea deciziil r acesteia@. d@ un client, un furniz r, un franciz r, un distribuit r sau un a%ent %eneral cu care entitatea desfAB arA un v lu- se-nificativ de activitate, nu-ai Dn virtutea dependenCei ec n -ice rezultate. 5. + Referit r la drepturile aferente s cietACil r+-a-A, se aplicA prevederile punctel r ' + 11 Bi 11 &(

6. + Pentru aplicarea prevederil r pct. 3 a@, b@, c@, f@ Bi %@, drepturile de v t Bi drepturile de nu-ire sau de rev care ale ricArei alte filiale precu- Bi cele ale ricArei pers ane care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul s cietACii+-a-A sau al altei filiale, trebuie adAu%ate la cele ale s cietACii+-a-A. 7. + Pentru aplicarea prevederil r pct. 3 a@, b@, c@, f@ Bi %@, Dn sc pul deter-inArii drepturil r s cietACii+-a-A, drepturile sale v r fi reduse cu drepturile8 a@ aferente acCiunil r deCinute Dn c ntul unei pers ane care nu este nici s cietatea+-a-A, nici filialA a acesteia. sau b@ aferente acCiunil r deCinute drept %aranCii, cu c ndiCia ca drepturile Dn cauzA sA fie e/ercitate Dn c nf r-itate cu instrucCiunile pri-ite sau sA fie deCinute pentru ac rdarea un r D-pru-uturi ca parte a activitACil r biBnuite, cu c ndiCia ca drepturile de v t sA fie e/ercitate Dn c ntul pers anei care ferA %aranCia. (8. + Pentru aplicarea prevederil r pct. 3 a@, b@ Bi c@, nu-Arul t tal al drepturil r sale de v t Dn filialA trebuie redus cu nu-Arul drepturil r de v t aferente acCiunil r pr prii deCinute de aceasta, de cAtre filialA a acesteia sau de cAtre pers anA care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul acel r entitACi. ((. + ?1@ Cu respectarea prevederil r pct. 1( + 21, s cietate+-a-A Bi t ate filialele sale trebuie c ns lidate, indiferent de l cul unde sunt situate sediile l r s ciale. ?2@ Gn aplicarea alin. ?1@, rice filialA a unei filiale se c nsiderA filialA a s cietACii+-a-A care este s cietatea+-a-A a entitACii care ur-eazA sA fie c ns lidatA. (). + Prezentele re%le-entAri se aplicA dacA s cietatea+-a-A Bi filialele sale sunt r%anizate Dntr+ unul din ur-At arele tipuri de entitACi8 a@ s cietACi c -erciale8 + s cietate Dn nu-e c lectiv. + s cietate Dn c -anditA si-plA. + s cietate pe acCiuni. + s cietate Dn c -anditA pe acCiuni. + s cietate cu rAspundere li-itatA. b@ s cietACi2c -panii naCi nale. c@ alte entitACi care, p trivit le%il r speciale, p t deCine participaCii Dn capitalul alt r entitACi. (+. + ?1@ Cu respectarea prevederil r pct. 12, s cietate+-a-A este scutitA de la Dnt c-irea situaCiil r financiare anuale c ns lidate dacA la data bilanCului sAu entitACile care ur-eazA sA fie c ns lidate nu depABesc D-preunA, pe baza cel r -ai recente situaCii financiare anuale ale acest ra, li-itele a d uA dintre ur-At arele trei criterii8 - t tal active 1& #21 111 eur - cifra de afaceri netA8 3# 1!1 111 eur - nu-Ar -ediu de salariaCi Dn cursul e/erciCiului financiar8 2#1. ?2@ Criteriile de -Ari-e prevAzute la alin. ?1@ se deter-inA Dnainte de c -pensarea prevAzutA la pct. 32 Bi eli-inarea de la pct. !1 lit. a@ Bi b@. (4) Atunci cFnd la data bilanCului s cietACii+-a-A, entitACile care ur-eazA sA fie c ns lidate depABesc sau DnceteazA sA -ai depABeascA li-itele a d uA din cele trei criterii prevAzute la alin. ?1@, acest fapt afecteazA aplicarea der %Arii prevAzute la acel alineat, nu-ai dacA acest lucru are l c Dn d uA e/erciCii financiare c nsecutive. (,. + 9/cepCia prevAzutA la pct. 13 alin. ?1@ nu se aplicA dacA una dintre filialele care ur-eazA sA fie c ns lidate este entitate ale cArei val ri - biliare sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, Dn c nf r-itate cu le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital. (-. + Cu respectarea prevederil r pct. 13 Bi 1!, s cietate+-a-A este e/ceptatA de la bli%aCia elab rArii situaCiil r financiare anuale c ns lidate atunci cFnd ea DnsABi este filialA, iar pr pria sa s cietate+-a-A este DnfiinCatA Dn c nf r-itate cu le%ea r -FnA sau cu le%ea unui stat -e-bru al =niunii 9ur pene, Dn unul din ur-At arele d uA cazuri8 a) s cietatea+-a-A Dn cauzA deCine t ate acCiunile entitACii e/ceptate. Gn acest sens, nu se iau Dn c nsiderare acCiunile la entitatea e/ceptatA, deCinute de -e-brii r%anel r sale de ad-inistraCie, c nducere sau de suprave%7ere, Dn te-eiul unei bli%aCii le%ale sau prevAzute Dn actul c nstitutiv sau statut. sau '1

b) dacA s cietatea+-a-A Dn cauzA deCine (1M sau -ai -ult din acCiunile entitACii e/ceptate, iar restul acCi naril r sau as ciaCil r entitACii Dn cauzA au apr bat e/ceptarea. (4. + 9/ceptarea prevAzutA la pct. 1# este c ndiCi natA de Dndeplinirea cu-ulativA a ur-At arel r c ndiCii8 a@ entitatea e/ceptatA Bi, cu respectarea prevederil r pct. 1( + 21, t ate filialele sale trebuie c ns lidate Dn situaCiile financiare anuale ale unui %rup -ai -are de entitACi, a cArui s cietate+-a-A este c nstituitA Dn c nf r-itate cu le%ea r -FnA sau cu le%ea unui stat -e-bru al =niunii 9ur pene. b@ + situaCiile financiare anuale c ns lidate Bi rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r ale %rupului -ai -are de entitACi trebuie Dnt c-ite de s cietatea+ -a-A a %rupului Dn cauzA Bi auditate, Dn c nf r-itate cu prevederile le%ale sub incidenCa cAr ra intrA s cietatea+-a-A a %rupului -ai -are de entitACi, p trivit prezentel r re%le-entAri. + situaCiile financiare anuale c ns lidate, rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r Bi rap rtul pers anei resp nsabile cu auditarea acel r situaCii financiare trebuie publicate de catre entitatea e/ceptata, c nf r- prevederil r pct. 11! + 11#. c@ n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale ale entitACii e/ceptate trebuie sA prezinte8 + denu-irea Bi sediul s cial ale s cietACii+-a-A care Dnt c-eBte situaCii financiare anuale c ns lidate. Bi + e/ceptarea de la bli%aCia de a Dnt c-i situaCii financiare anuale c ns lidate Bi rap rt c ns lidat al ad-inistrat ril r. (5. + 9/cepCia prevAzutA la pct. 1# nu se aplicA s cietACil r+-a-A ale cAr r val ri - biliare sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, Dn c nf r-itate cu le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital. (6. + )u se va aplica e/ceptarea prevAzutA la pct. 1# + 1& Dn -Asura Dn care elab rarea de situaCii financiare anuale c ns lidate, este cerutA pentru inf r-area salariaCil r sau a reprezentanCil r l r, sau de cAtre aut ritate ad-inistrativA sau 6udiciarA pentru pr pria sa inf r-are. (7. + O entitate p ate fi e/clusA de la c ns lidare Dn cazul Dn care includerea sa nu este se-nificativA pentru sc pul feririi unei i-a%ini fidele a activel r, dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii entitACil r incluse Dn aceste situaCii financiare, c nsiderate ca un t t unitar. )8. + DacA d uA sau -ai -ulte entitACi Dndeplinesc cerinCa de la pct. 1(, acestea trebuie t tuBi sA fie incluse Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate dacA, c nsiderate ca un t t unitar, acestea sunt se-nificative pentru sc pul furnizArii unei i-a%ini fidele Dn sensul prevederil r pct. 2! din prezentele re%le-entAri. )(. * ?1@ Gn plus, entitate p ate sA nu fie inclusA Dn situaCiile financiare c ns lidate dacA8 a@ restricCii severe pe ter-en lun% D-piedicA e/ercitarea de cAtre s cietatea+ -a-A a drepturil r sale asupra activel r sau -ana%e-entului acestei entitACi. sau b@ inf r-aCiile necesare pentru elab rarea situaCiil r financiare anuale c ns lidate se p t bCine nu-ai cu c sturi sau DntFrzieri ne6ustificate. sau c@ acCiunile la entitatea Dn cauzA sunt deCinute e/clusiv Dn vederea vFnzArii ulteri are a acest ra. ?2@ Cu respectarea prevederil r pct. 13, rice s cietate+ -a-a care se afla sub incindenta dreptului intern al unui stat -e-bru si care are nu-ai filiale nese-nificative in sensul pct.2!, atat individual,cat si in ansa-blu,este e/ nerata de bli%atia i-pusa la pct. 3 @. /CAPITOLUL III0 FNTOCMIREA SITUA2IILOR .INANCIARE ANUALE CONSOLIDATE )). + ?1@ SituaCiile financiare anuale c ns lidate cuprind bilanCul c ns lidat, c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat Bi n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale c ns lidate. Aceste d cu-ente c nstituie un t t unitar. ?2@ P trivit le%ii c ntabilitACii, situaCiile financiare anuale c ns lidate trebuie Dns Cite de declaraCie scrisA de asu-are a rAspunderii c nducerii s cietACii+-a-A pentru Dnt c-irea situaCiil r financiare anuale c ns lidate p trivit Re%le-entAril r c ntabile c nf r-e cu Directiva a >55 *a a C -unitACil r '1

9c n -ice 9ur pene. 5nf r-aCiile cuprinse Dn acea declaraCie sunt cele prevAzute de le%ea c ntabilitACii. ?3@ Gn cazul entitACil r ad-inistrate Dn siste- dualist, referirile din prezentele re%le-entAri la 3ad-inistrat ri4 se v r citi ca referiri la 3-e-brii direct ratului.4 )+. + SituaCiile financiare anuale c ns lidate se Dnt c-esc Dn - d clar Bi Dn c nc rdanCA cu prevederile prezentel r re%le-entAri. ),. + SituaCiile financiare anuale c ns lidate ferA i-a%ine fidelA a activel r, dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii entitACil r incluse Dn aceste situaCii financiare, c nsiderate ca un t t unitar. )-. + DacA aplicarea prevederil r prezentel r re%le-entAri nu este suficientA pentru a feri i-a%ine fidelA Dn DnCelesul pct. 2!, Dn n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale c ns lidate trebuie prezentate inf r-aCii supli-entare. )4. + DacA, Dn cazuri e/cepCi nale, aplicarea uneia din prevederile prezentel r re%le-entAri nu c respunde cerinCei de furnizare a unei i-a%ini fidele, Dn c nf r-itate cu prevederile pct. 2!, se va face abatere de la aceste prevederi Dn vederea feririi unei i-a%ini fidele, Dn DnCelesul pct. 2!. Orice astfel de abatere trebuie prezentatA Dn n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale c ns lidate, D-preunA cu e/plicaCie a - tivel r sale Bi prezentare a efectel r abaterii asupra activel r, dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii. )5. + Aut ritACile de re%le-entare p t s licita prezentarea Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate a un r inf r-aCii supli-entare faCA de cele care trebuie sA fie prezentate Dn c nc rdanCA cu prezentele re%le-entAri. )6. + Prevederile SecCiunil r 1 + ' ale Capit lului 55 H0 r-atul Bi c nCinutul situaCiil r financiare anualeH din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene + cu e/cepCia prevederil r referit are la entitACile care Dnt c-esc bilanC prescurtat + se aplicA Dn ceea ce priveBte f r-atul situaCiil r financiare anuale c ns lidate, cu respectarea prevederil r din prezentele re%le-entAri Bi luFnd Dn c nsiderare a6ustArile esenCiale care rezultA din caracteristicile pr prii situaCiil r financiare anuale c ns lidate, Dn rap rt cu situaCiile financiare anuale. )7. + 0 r-atul bilanCului c ns lidat Bi al c ntului de pr fit Bi pierdere c ns lidat este prevAzut la cap. >555 I0 r-atul bilantului c ns lidat si al c ntului de pr fit si pierdere c ns lidat4 din prezentele re%le-entAri.

roceduri de consolidare A! "ilan consolidat +8. + Activele Bi dat riile entitACil r incluse Dn c ns lidare se Dnc rp reazA Dn t talitate Dn bilanCul c ns lidat, prin Dnsu-area ele-entel r si-ilare. +(. + St curile p t fi prezentate ca un sin%ur ele-ent Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate, dacA e/istA circu-stanCe speciale care ar putea deter-ina c7eltuieli ne6ustificate. +). + >al rile c ntabile ale acCiunil r Dn capitalul entitACil r incluse Dn c ns lidare se c -penseazA cu pr p rCia pe care reprezintA Dn capitalul Bi rezervele acest r entitACi, astfel8 a@ c -pensArile se efectueazA pe baza val ril r 6uste ale activel r Bi dat riil r identificabile la data ac7iziCiei acCiunil r sau, Dn cazul Dn care ac7iziCia are l c Dn d uA sau -ai -ulte etape, la data la care entitatea a devenit filialA. Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, data ac7iziCiei reprezintA data la care c ntr lul asupra activel r nete sau peraCiunil r entitACii ac7iziCi nate este transferat efectiv cAtre d bFndit r. a) Gn c ndiCiile Dn care nu se p t stabili val rile prevAzute la litera a@, c -pensarea se efectueazA pe baza val ril r 6uste la data la care entitACile Dn cauzA sunt incluse Dn c ns lidare pentru pri-a datA. DiferenCele rezultate din ase-enea c -pensAri se Dnre%istreazA, Dn -Asura Dn care este p sibil, direct la acele ele-ente din bilanCul c ns lidat care au val ri superi are sau inferi are val ril r l r c ntabile. '2

b) Orice diferenCA rezultatA ca ur-are a aplicArii lit. a@ sau rA-asA dupA aplicarea lit. b@ se prezintA ca un ele-ent separat Dn bilanCul c ns lidat, astfel8 - diferenCa p zitivA se prezintA la ele-entul H0 nd c -ercial p zitivH. - diferenCa ne%ativA se prezintA la ele-entul H0 nd c -ercial ne%ativH. Aceste ele-ente, -et dele utilizate Bi rice - dificAri se-nificative faCA de e/erciCiul financiar precedent trebuie e/plicate Dn n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale c ns lidate. ++. + Prevederile pct. 32 nu se aplicA acCiunil r Dn capitalul s cietACii+-a-A deCinute fie de entitatea Dn cauzA, fie de altA entitate inclusA Dn c ns lidare. Gn situaCiile financiare anuale c ns lidate aceste acCiuni se trateazA ca acCiuni pr prii, Dn c nc rdanCA cu Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. +,. + ?1@ Su-a atribuibilA acCiunil r Dn filialele incluse Dn c ns lidare, deCinute de alte pers ane decFt entitACile incluse Dn c ns lidare, se prezintA separat Dn bilanCul c ns lidat, la ele-entul H5nterese care nu c ntr leazA H. ?2@ 5nteresele care nu c ntr leazA trebuie prezentate Dn bilanCul c ns lidat Dn capitalurile pr prii, separat de capitalurile pr prii ale s cietACii+-a-A. "! Contul de pro#it i pierdere consolidat +-. + >eniturile Bi c7eltuielile entitACil r incluse Dn c ns lidare se Dnc rp reazA Dn t talitate Dn c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat, prin Dnsu-area ele-entel r si-ilare. +4. + Su-a ricArui pr fit sau pierderi atribuibilA acCiunil r Dn filialele incluse Dn c ns lidare, deCinute de alte pers ane decFt entitACile incluse Dn c ns lidare, se prezintA separat Dn c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat, la ele-entul HPr fitul sau pierderea e/erciCiului financiar aferent?A@ interesel r care nu c ntr leazAH. C! revederi comune bilanului consolidat i contului de pro#it i pierdere consolidat +5. + SituaCiile financiare anuale c ns lidate se Dnt c-esc Dn c nf r-itate cu prezentele re%le-entAri. +6. + "et dele de c ns lidare trebuie aplicate Dn - d c nsecvent de la un e/erciCiu financiar la altul. +7. + Abateri de la prevederile pct. 3' se p t face Dn cazuri e/cepCi nale. Orice ase-enea abateri trebuie prezentate Dn n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale c ns lidate, precu- Bi - tivele acest ra, D-preunA cu evaluare a efectel r abateril r asupra activel r, dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii entitACil r incluse Dn c ns lidare, c nsiderate ca un t t unitar. ,8. + SituaCiile financiare anuale c ns lidate prezintA activele, dat riile, p ziCia financiarA Bi pr fiturile sau pierderile entitACil r incluse Dn c ns lidare, ca Bi cu- acestea ar fi sin%urA entitate. Gn special8 a) dat riile Bi creanCele dintre entitACile incluse Dn c ns lidare se eli-inA din situaCiile financiare anuale c ns lidate. b) veniturile Bi c7eltuielile aferente tranzacCiil r dintre entitACile incluse Dn c ns lidare se eli-inA din situaCiile financiare anuale c ns lidate. c) dacA pr fiturile Bi pierderile rezultate din tranzacCiile efectuate Dntre entitACile incluse Dn c ns lidare sunt luate Dn calcul la deter-inarea val rii c ntabile a activel r, acestea se eli-inA din situaCiile financiare anuale c ns lidate. De ase-enea, dividendele interne sunt eli-inate Dn t talitate. ,(. + Der %Ari de la prevederile pct. !1 sunt per-ise dacA su-ele Dn cauzA nu sunt se-nificative Dn DnCelesul pct. 2!. ,). + ?1@ SituaCiile financiare anuale ale s cietACil r nerezidente sunt c nvertite dupA -et da cursului de Dnc7idere. AceastA -et dA presupune8 a@ Dn bilanC8 - e/pri-area p sturil r din bilanC, cu e/cepCia capitaluril r pr prii, la cursul de Dnc7idere. - e/pri-area capitaluril r pr prii la cursul ist ric. '3

+ Dnscrierea, ca ele-ent distinct al capitaluril r pr prii, a unei rezerve din c nversie, ce c respunde diferenCei dintre capitalurile pr prii la cursul de Dnc7idere Bi capitalurile pr prii la cursul ist ric, precu- Bi diferenCei dintre rezultatul deter-inat Dn funcCie de cursul -ediu sau cursul de sc7i-b de la data tranzacCiil r Bi rezultatul la cursul de Dnc7idere. Rezerva din c nversie DnscrisA Dn bilanC este repartizatA Dntre s cietatea+-a-A Bi interesele care nu c ntr leazA. b@ Dn c ntul de pr fit Bi pierdere + e/pri-area venituril r Bi a c7eltuielil r la cursul -ediu. CFnd acesta fluctueazA se-nificativ, veniturile Bi c7eltuielile v r fi e/pri-ate la cursurile de sc7i-b de la data tranzacCiil r. ?2@ Cursul de Dnc7idere este cursul de sc7i-b la vedere, la data Dnt c-irii bilanCului. ,+. + ?1@ SituaCiile financiare anuale c ns lidate se Dnt c-esc la aceeaBi datA ca Bi situaCiile financiare anuale individuale ale s cietACii+-a-A. ?2@ SituaCiile financiare anuale c ns lidate p t fi Dnt c-ite pentru altA datA, pentru a se Cine sea-a de datele bilanCului cel r -ai -ulte sau ale cel r -ai i-p rtante dintre entitACile incluse Dn c ns lidare. DacA se face uz de aceastA der %are, acest fapt trebuie prezentat Dn n tele la situaCiile financiare anuale c ns lidate, D-preunA cu - tivele care au deter-inat+ . ?3@Atunci cFnd situaCiile financiare ale unei filiale, f l site la Dnt c-irea situaCiil r financiare c ns lidate, sunt Dnt c-ite la datA de rap rtare diferitA de cea a s cietACii+-a-A, trebuie fAcute a6ustAri dat ritA efectel r tranzacCiil r sau eveni-entel r se-nificative care au l c Dntre acea datA Bi data situaCiil r financiare ale s cietACii+-a-A. Gntr+un astfel de caz, activele Bi dat riile filialei strAine sunt c nvertite la cursul de sc7i-b de la data bilanCului acelei filiale. Sunt fAcute a6ustAri pentru sc7i-bAri se-nificative Dn cursurile de sc7i-b, intervenite pFnA la data bilanCului entitACii rap t are. ,,. + ?1@ DiferenCa dintre data de rap rtare a filialei Bi data de rap rtare a s cietACii+-a-A nu trebuie sA fie -ai -are de trei luni. $un%i-ea peri adel r de rap rtare Bi rice diferenCe Dntre datele de rap rtare trebuie sA fie aceleaBi de la peri adA la alta. ?2@ DacA data bilanCului entitACii de c ns lidat precede data bilanCului c ns lidat cu -ai -ult de trei luni, entitatea Dn cauzA este c ns lidatA pe baza un r situaCii financiare interi-are Dnt c-ite la data bilanCului c ns lidat. ,-. + Gn cazul Dn care c -p nenCa entitACil r incluse Dn c ns lidare s+a - dificat se-nificativ Dn cursul e/erciCiului financiar, situaCiile financiare anuale c ns lidate trebuie sA cuprindA inf r-aCii care sA per-itA c -paraCia seturil r succesive de situaCii financiare anuale c ns lidate. ,4. + Activele Bi dat riile care ur-eazA sA fie cuprinse Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate se evalueazA prin -et de unif r-e Bi p trivit SecCiunil r & Bi ' ale Capit lului 55 H0 r-atul Bi c nCinutul situaCiil r financiare anualeH din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. ,5. + O s cietate+-a-A care Dnt c-eBte situaCii financiare anuale c ns lidate trebuie sA aplice aceleaBi -et de de evaluare ca Bi pentru situaCiile financiare anuale pr prii. ,6. + DacA activele Bi dat riile care ur-eazA sA fie cuprinse Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate au f st evaluate de entitACile incluse Dn c ns lidare prin -et de diferite de cele utilizate pentru c ns lidare, acestea trebuie evaluate din n u c nf r- -et del r utilizate pentru c ns lidare, cu e/cepCia cazului Dn care rezultatele acestei n i evaluAri nu sunt se-nificative Dn DnCelesul pct. 2!. Abateri de la acest principiu sunt per-ise Dn cazuri e/cepCi nale. Orice astfel de abateri Bi - tivele care le+au deter-inat se prezintA Dn n tele e/plicative. ,7. + Gn bilanCul c ns lidat Bi Dn c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat trebuie sA se CinA sea-a de rice diferenCA care a avut l c cu cazia c ns lidArii Dntre c7eltuielile cu i-p zitul aferent e/erciCiului financiar Bi e/erciCiil r financiare precedente Bi su-a i-p zitului plAtit sau de plAtit pentru aceste e/erciCii, Dn -Asura Dn care, Dn viit rul previzibil, este pr babil sA aparA c7eltuialA efectivA cu i-p zitul pentru una dintre entitACile incluse Dn c ns lidare. -8. + DacA activele care ur-eazA sA fie cuprinse Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate au fAcut biectul un r a6ustAri e/cepCi nale de val are e/clusiv Dn sc p fiscal, acestea se Dnc rp reazA Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate nu-ai dupA eli-inarea a6ustAril r respective.

'!

-(. + ?1@ =n ele-ent separat, aBa cu- este definit la pct. 32 lit. c@, care c respunde unui f nd c -ercial p zitiv, se trateazA c nf r- re%ulil r prevAzute Dn Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene, aplicabile pentru ele-entul Hf nd c -ercialH. ?2@ Durata de a- rtizare a f ndului c -ercial p zitiv se deter-inA de la data ac7iziCiei acCiunil r sau, Dn cazul Dn care ac7iziCia are l c Dn d uA sau -ai -ulte etape, la data la care entitatea a devenit filialA. ?3@ Gn cazul situaCiei prevAzute la pct. 32 lit. b@, durata de a- rtizare a f ndului c -ercial p zitiv se deter-inA de la data pri-el r situaCii financiare anuale c ns lidate. -). + ?1@ O val are prezentatA ca un ele-ent separat, definit la pct. 32 lit. c@, care c respunde unui f nd c -ercial ne%ativ, p ate fi transferatA Dn c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat nu-ai8 a@ dacA aceastA diferenCA c respunde previziunii, la data ac7iziCiei, a un r rezultate viit are nefav rabile ale entitACii Dn cauzA sau previziunii un r c sturi pe care entitatea respectivA ur-eazA sA le efectueze, Dn -Asura Dn care ase-enea previziune se -aterializeazA. sau b@ Dn -Asura Dn care diferenCa c respunde unui cFBti% realizat. ?2@ 5n vederea recun asterii f ndului c -ercial ne%ativ, entitate trebuie sa se asi%ure ca nu au f st supraevaluate activele identificabile ac7iziti nate si nu au f st -ise sau subevaluate dat riil r. ?3@ 5n -asura in care f ndul c -ercial ne%ativ se rap rteaza la pierderi si c7eltuieli viit are asteptate, ce sunt identificate in planul pentru ac7izitie al ac7izit rului si p t fi -asurate credibil, dar care nu reprezinta dat rii identificabile la data ac7izitiei, acea parte a f ndului c -ercial ne%ativ trebuie recun scuta ca venit in c ntul de pr fit si pierdere, atunci cand sunt recun scute aceste pierderi si c7eltuieli viit are. ?!@ 5n -asura in care f ndul c -ercial ne%ativ nu se rap rteaza la pierderi si c7eltuieli viit are asteptate si care p t fi -asurate in - d credibil la data ac7izitiei, acest f nd c -ercial ne%ativ trebuie recun scut ca venit in c ntul de pr fit si pierdere, dupa cu- ur-eaza8 a@ val area f ndului c -ercial ne%ativ ce nu depaseste val rile 6uste ale activel r ne- netare identificabile ac7iziti nate trebuie recun scuta ca venit atunci cand beneficiile ec n -ice viit are cuprinse in activele identificabile a- rtizabile ac7iziti nate sunt c nsu-ate, deci, de+a lun%ul peri adei de viata utila ra-asa a acel r active. si b@ val area f ndului c -ercial ne%ativ in e/ces fata de val rile 6uste ale activel r ne- netare identificabile ac7iziti nate trebuie recun scuta i-ediat ca venit. -+. + ?1@ DacA entitate inclusA Dn c ns lidare c nduce altA entitate D-preunA cu una sau -ai -ulte entitACi neincluse Dn c ns lidare, entitatea respectivA trebuie inclusA Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate, c ns lidarea efectuFndu+se pr p rCi nal cu drepturile Dn capitalul acesteia, deCinute de entitatea inclusA Dn c ns lidare. O ase-enea c ns lidare este denu-itA Dn c ntinuare c ns lidare pr p rCi nalA. 9ntitatea care e/ercitA c ntr lul c -un este nu-itA Dn c ntinuare as ciat. ?2@ Pct. 1( + #2 se aplicA mutatis mutandis c ns lidArii pr p rCi nale prevAzute la alin. ?1@ de -ai sus, cu -enCiunea ca peraCiunile i-plicate de peraCiunile de c ns lidare se efectueazA pr p rCi nal cu drepturile Dn capitalul entitACii asupra cAreia se e/ercitA c ntr lul c -un. -,. + 5n cazul in care se aplica pct. #3, prevederile pct.#( nu se aplica daca s cietatea c -erciala c ns lidata pr p rti nal este intreprindere as ciata, in sensul pct.#(. --. + Aplicarea c ns lidArii pr p rCi nale presupune ur-At arele8 - bilanCul as ciatului include partea lui din activele pe care le c ntr leazA Dn c -un Bi partea lui din dat riile pentru care rAspunde s lidar. - c ntul de pr fit Bi pierdere al unui as ciat include partea lui din veniturile Bi c7eltuielile entitACii c ntr late Dn c -un. - as ciatul adunA partea lui din fiecare dintre activele, dat riile, veniturile sau c7eltuielile entitACii c ntr late Dn c -un cu ele-entele si-ilare din pr priile situaCii financiare anuale, rFnd cu rFnd. De e/e-plu, p ate aduna partea lui din st curile entitACii c ntr late Dn c -un, cu st curile sale Bi partea lui din i- bilizArile c rp rale ale entitACii c ntr late Dn c -un, cu i- bilizArile sale. -4. + CFnd un as ciat cu-pArA active de la entitate c ntr latA Dn c -un, acesta nu va recun aBte partea lui din pr fiturile acelei entitACi, rezultate din efectuarea tranzacCiei, pFnA Dn - -entul Dn care revinde activele unei terCe pArCi. =n as ciat trebuie sA recun ascA partea lui din pierderile rezultate din '#

aceste tranzacCii Dn acelaBi - d ca pr fiturile, cu e/cepCia cazului Dn care pierderile reprezintA depreciere a activel r, situaCie Dn care trebuie recun scute i-ediat. -5. + =n as ciat al unei entitACi c ntr late Dn c -un Dntrerupe f l sirea c ns lidArii pr p rCi nale de la data la care DnceteazA sA deCinA acel c ntr l. -6. + Punctele #3 + #& referit are la c ns lidarea pr p rCi nalA nu se aplicA dacA entitatea este Dntreprindere as ciatA Dn sensul pct. #(. -7. + ?1@ DacA entitate inclusA Dn c ns lidare e/ercitA influenCA se-nificativA asupra p liticii peraCi nale Bi financiare a unei entitACi neincluse Dn c ns lidare ?Dntreprindere as ciatA@, Dn care deCine un interes de participare,in sensul pct. :1, acel interes de participare se prezintA Dn bilanCul c ns lidat la ele-entul HTitluri puse Dn ec7ivalenCAH. (1) Se presupune cA entitate e/ercitA influenCA se-nificativA asupra altei entitACi, dacA deCine 21M sau -ai -ult din drepturile de v t ale acCi naril r sau as ciaCil r Dn acea entitate. Gn acest caz, entitatea care e/ercitA influenCa se-nificativA este nu-itA investit r. (2) Pentru calcularea drepturil r care asi%urA influenCa se-nificativA se aplicA prevederile pct. ' + 11. 48. + ?1@ Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, prin interese de participare se DnCele%e dreptul Dn capitalul alt r entitACi, reprezentat sau nu prin certificate, care, prin crearea unei le%Aturi durabile cu aceste entitACi, sunt destinate sA c ntribuie la activitACile entitACii. ?2@ DeCinerea unei pArCi din capitalul unei alte entitACi se presupune cA reprezintA un interes de participare, atunci cFnd depABeBte un pr centa6 de 21M. 4(. + Gn DnCelesul prezentel r re%le-entAri, entitate la care un investit r e/ercitA influenCA se-nificativA asupra p liticii sale peraCi nale Bi financiare este Dntreprindere as ciatA. 4). + Atunci cFnd pct. #( se aplicA pentru pri-a datA unui interes de participare prevAzut la pct. :1, interesul de participare respectiv se prezintA Dn bilanCul c ns lidat la val area c respunzAt are pr p rCiei de capital Bi rezerve a Dntreprinderii as ciate, reprezentate de acel interes de participare. DiferenCa dintre aceastA su-A Bi val area c ntabilA a interesului de participare, calculatA c nf rre%ulil r de evaluare prevAzute Dn Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene, se prezintA distinct Dn n tele e/plicative la situaCiile financiare anuale c ns lidate. AceastA diferenCA se calculeazA la data la care -et da se aplicA pentru pri-a arA, respectiv la data ac7iziCiei acCiunil r sau, dacA acestea au f st ac7iziCi nate Dn -ai -ulte etape, la data la care entitatea a devenit Dntreprindere as ciatA. 4+. + Gn -Asura Dn care diferenCa p zitivA -enCi natA la pct. :2 nu p ate fi as ciatA nici uneia dintre cate% riile de active sau dat rii, aceasta se trateazA c nf r- pct. #1. 4,. + ?1@ Su-a c respunzAt are pr p rCiei de capital Bi rezerve a Dntreprinderii as ciate, -enCi nate la pct. :2, se -a6 reazA sau se reduce cu val area ricArei variaCii care a avut l c Dn cursul e/erciCiului financiar, Dn pr p rCia de capital Bi rezerve a Dntreprinderii as ciate, reprezentatA de acel interes de participare. aceasta se reduce, de ase-enea, cu su-a dividendel r aferente acelui interes de participare. ?2@ Partea investit rului din pr fitul sau pierderea Dntreprinderii as ciate, Dnre%istratA dupA ac7iziCie, este a6ustatA pentru a lua Dn calcul, de e/e-plu, a- rtizarea activel r a- rtizabile pe baza val rii 6uste la data ac7iziCiei. Si-ilar, a6ustAri c respunzAt are se aduc pArCii investit rului din pr fitul sau pierderea Dntreprinderii as ciate, Dnre%istratA dupA ac7iziCie, pentru pierderile din depreciere recun scute de Dntreprinderea as ciatA. 4-. + ?1@ Gn sc pul cuprinderii Dn c ns lidare, situaCiile financiare ale Dntreprinderii as ciate v r fi Dnt c-ite utilizFnd p litici c ntabile unif r-e pentru tranzacCii Bi eveni-ente si-ilare Dn circu-stanCe si-ilare. ?1@DacA Dntreprindere as ciatA utilizeazA alte p litici c ntabile decFt cele ale investit rului pentru tranzacCii Bi eveni-ente si-ilare Dn circu-stanCe si-ilare, se v r face a6ustAri pentru a asi%ura c nf r-itatea p liticil r c ntabile ale Dntreprinderii as ciate, cu cele ale investit rului, atunci cFnd situaCiile financiare ale Dntreprinderii as ciate sunt utilizate de investit r pentru aplicarea -et dei punerii Dn ec7ivalenCA.

':

?2@ DacA activele Bi dat riile unei Dntreprinderi as ciate au f st evaluate prin alte -et de decFt cele utilizate pentru c ns lidare Dn c nf r-itate cu pct. !&, acestea v r fi evaluate din n u, Dn sc pul calculArii diferenCei -enCi nate la pct. :2, prin -et dele utilizate pentru c ns lidare. 44. + ?1@ Partea de pr fit sau pierdere a Dntreprinderil r as ciate, atribuibilA un r ase-enea interese de participare, se prezintA Dn c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat la ele-entul HPr fitul sau pierderea e/erciCiului financiar aferent?A@ Dntreprinderil r as ciateH ?2@ DacA partea investit rului din pierderea Dntreprinderii as ciate este e%alA sau -ai -are decFt participaCia Dn Dntreprinderea as ciatA, investit rul Dntrerupe recun aBterea c tei sale de pierderi adiCi nale. ParticipaCia Dntr+ Dntreprindere as ciatA este val area c ntabilA a investiCiei Dn Dntreprinderea as ciatA, Dn c nf r-itate cu -et da punerii Dn ec7ialenCA, precu- Bi rice interes pe ter-en lun% care, Dn f nd, f r-eazA parte din investiCia netA a investit rului Dn Dntreprinderea as ciatA. De e/e-plu, un ele-ent pentru care dec ntarea nu este nici planificatA, nici pr babil a se pr duce Dn viit rul apr piat este, Dn f nd, e/tindere a investiCiei entitACii Dn Dntreprinderea as ciatA. Astfel de ele-ente p t sA includA acCiuni preferenCiale, creanCe pe ter-en lun% sau D-pru-uturi, DnsA nu includ creanCe tranzacCi nale sau rice creanCA pe ter-en lun% pentru care e/istA %aranCii reale adecvate, cu- ar fi D-pru-uturile %aranate. Pierderile recun scute Dn c nf r-itate cu -et da punerii Dn ec7ivalenCA ca fiind Dn e/ces faCA de investiCia investit rului Dn acCiuni rdinare se aplicA cel rlalte c -p nente ale interesului investit rului. ?3@ DupA ce participaCia investit rului este redusA la zer , pierderile adiCi nale se c ntabilizeazA Bi se recun aBte dat rie d ar Dn -Asura Dn care investit rul Bi+a asu-at bli%aCii le%ale sau i-plicite, sau a fAcut plACi Dn nu-ele Dntreprinderii as ciate. DacA Dntreprinderea as ciatA rap rteazA ulteri r pr fituri, investit rul rezu-A recun aBterea c tei sale din acele pr fituri d ar dupA ce c ta sa din pr fituri e%aleazA c ta din pierderile nerecun scute. 45. + Partea %rupului din Dntreprinderea as ciatA reprezintA su-a participaCiil r la acea Dntreprindere as ciatA, aparCinFnd s cietACii+-a-A Bi filialel r. Gn acest sc p sunt i%n rate participaCiile cel rlalte entitACi Dn Dntreprinderea as ciatA. 46. + Pr fiturile Bi pierderile care rezultA din tranzacCiile HDn a- nteH Bi HDn avalH dintre investit r ?inclusiv filialele sale c ns lidate@ Bi Dntreprindere as ciatA sunt recun scute Dn situaCiile financiare ale investit rului d ar c respunzAt r participaCiil r Dn Dntreprinderea as ciatA, aparCinFnd un r deCinAt ri terCi investit rului. TranzacCiile HDn a- nteH sunt, de e/e-plu, vFnzArile de active de la Dntreprindere as ciatA la un investit r. TranzacCiile HDn avalH sunt, de e/e-plu, vFnzArile de active de la un investit r cAtre Dntreprindere as ciatA. Partea investit rului din pr fitul sau pierderea Dntreprinderii as ciate rezultFnd din aceste tranzacCii este eli-inatA. 47. + 5nvestiCia Dntr+ Dntreprindere as ciatA este c ntabilizatA utilizFnd -et da punerii Dn ec7ivalenCA de la data la care devine Dntreprindere as ciatA. 58. + Cele -ai recente situaCii financiare anuale disp nibile ale Dntreprinderii as ciate sunt utilizate de investit r la aplicarea -et dei punerii Dn ec7ivalenCA. DacA datele de rap rtare ale investit rului Bi Dntreprinderii as ciate sunt diferite, Dntreprinderea as ciatA Dnt c-eBte, pentru uzul investit rului, situaCii financiare la aceeaBi datA ca situaCiile financiare anuale ale investit rului, cu e/cepCia cazului Dn care acest lucru este i-p sibil. 5(. + DacA situaCiile financiare anuale ale unei Dntreprinderi as ciate utilizate la aplicarea -et dei punerii Dn ec7ivalenCA sunt Dnt c-ite la datA de rap rtare diferitA de cea a investit rului, se v r face a6ustAri aferente efectel r tranzacCiil r sau eveni-entel r se-nificative care au l c Dntre acea datA Bi data situaCiil r financiare ale investit rului. Gn rice caz, diferenCa dintre data de rap rtare a Dntreprinderii as ciate Bi cea a investit rului nu va putea fi -ai -are de 3 luni. Durata peri adel r de rap rtare Bi diferenCele dintre datele de rap rtare v r fi aceleaBi de la peri adA la alta. 5). + ?1@ Gn cazul c ns lidArii unei Dntreprinderi as ciate, eli-inArile -enCi nate la pct. !1 lit. c@ se efectueazA Dn -Asura Dn care inf r-aCiile sunt cun scute sau p t fi stabilite. ?2@ Der %Arile de la alin. ?1@ sunt per-ise, dacA su-ele respective sunt nese-nificative Dn DnCelesul pct. 2!. 5+. + DacA Dntreprindere as ciatA Dnt c-eBte situaCii financiare anuale c ns lidate, prevederile precedente se aplicA capitalului Bi rezervel r prezentate Dn aceste situaCii c ns lidate. '&

5,. + Punctele #( + &3 p t sA nu se aplice dacA interesul de participare Dn capitalul Dntreprinderii as ciate nu este se-nificativ Dn DnCelesul pct. 2!. J. ?CAPITOLUL I#0 CON2INUTUL NOTELOR EIPLICATI#E LA SITUA2IILE .INANCIARE ANUALE CONSOLIDATE ,.(. POLITICI CONTABILE 5-. + P liticile c ntabile reprezintA principiile, bazele, c nvenCiile, re%ulile Bi practicile specifice aplicate de s cietate+-a-A la Dnt c-irea Bi prezentarea situaCiil r financiare anuale c ns lidate. 54. + SituaCiile financiare anuale c ns lidate trebuie sA fie Dnt c-ite f l sind p litici c ntabile unif r-e pentru tranzacCii ase-AnAt are Bi alte eveni-ente Dn circu-stanCe si-ilare. 55. + DacA un -e-bru al %rupului f l seBte alte p litici c ntabile decFt cele ad ptate Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate, pentru tranzacCii ase-AnAt are Bi eveni-ente Dn circu-stanCe si-ilare, Dn sc pul Dnt c-irii situaCiil r financiare c ns lidate trebuie fAcute a6ustAri c respunzAt are la situaCiile sale financiare. 56. + Trebuie prezentate p liticile f l site pentru evaluarea f ndului c -ercial Bi a interesel r care nu c ntr leazA. ,.). NOTE EIPLICATI#E ,.).(. Prevederi generale 57. + Pe lFn%A inf r-aCiile cerute c nf r- alt r secCiuni din prezentele re%le-entAri, n tele la situaCiile financiare anuale c ns lidate trebuie sA furnizeze inf r-aCii referit are la aspectele prevAzute de prezenta subsecCiune. 68. + ?1@ ) tele e/plicative trebuie sA cuprindA inf r-aCii privind -et dele de evaluare aplicate diferitel r ele-ente din situaCiile financiare anuale c ns lidate, precu- Bi -et dele utilizate pentru calcularea a6ustAril r de val are. ?2@ Pentru ele-entele incluse Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate care sunt sau au f st iniCial e/pri-ate Dn - nedA strAinA, trebuie furnizate bazele de c nversie utilizate pentru e/pri-area acest ra Dn - neda Dn care se Dnt c-esc situaCiile financiare anuale c ns lidate. 6(. + Gn n tele e/plicative trebuie cuprinse, de ase-enea, ur-At arele inf r-aCii8 ?a@ + denu-irile Bi sediile s ciale ale entitACil r incluse Dn c ns lidare. - pr p rCia de capital deCinutA Dn entitACile incluse Dn c ns lidare, altele decFt s cietatea+-a-A, de cAtre entitACile incluse Dn c ns lidare sau de cAtre pers anele care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul acest r entitACi. - c ndiCiile care au deter-inat c ns lidarea, aBa cu- acestea sunt prezentate la pct. 3, cu respectarea prevederil r pct. ' + 11. AceastA ulti-A -enCiune p ate fi, t tuBi, -isA Dn cazul Dn care c ns lidarea a f st efectuatA Dn te-eiul pct. 3 lit. ?a@ Bi dacA pr p rCia de capital este e%alA cu pr p rCia drepturil r de v t. (a) AceleaBi inf r-aCii trebuie furnizate Dn ceea ce priveBte entitACile e/cluse din c ns lidare c nf r- prevederil r pct. 1( + 21, ca Bi - tivul e/cluderii l r. 6). + Gn n tele e/plicative se prezintA8 Denu-irile Bi sediile s ciale ale Dntreprinderil r as ciate cu entitatea inclusA Dn c ns lidare, Dn sensul pct. #(, Bi pr p rCia de capital a acest ra, deCinutA de entitatea inclusA Dn c ns lidare sau de pers ane care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul acest r entitACi. AceleaBi inf r-aCii trebuie furnizate Dn ceea ce priveBte Dntreprinderile as ciate -enCi nate la pct. &!, D-preunA cu - tivele pentru care s+a c nsiderat cA acele interese de participare nu sunt se-nificative Dn DnCelesul pct. 2!. 6+. + Gn n tele e/plicative se prezintA8 ''

Denu-irea Bi sediul s cial ale entitACil r c ns lidate pr p rCi nal Dn te-eiul pct. #3 la #', fact rii pe care se bazeazA c nducerea c -unA Bi pr p rCia capitalului acest ra, deCinutA de entitACile incluse Dn c ns lidare sau de pers anele care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul acest r entitACi. 6,. + ) tele e/plicative prezintA8 Denu-irea Bi sediul s cial ale fiecAreia dintre entitACile, altele decFt cele prevAzute la pct. '1 + '3 de -ai sus, Dn care entitACile incluse Dn c ns lidare deCin direct sau prin inter-ediul un r pers ane care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul acest r entitACi, un pr centa6 de capital de cel puCin 21M, -enCi nFnd pr p rCia de capital deCinutA, su-a de capital Bi rezerve Bi pr fitul sau pierderea ulti-ului e/erciCiu financiar al entitACii Dn cauzA, pentru care au f st apr bate situaCiile financiare. Aceste inf r-aCii p t fi -ise dacA nu sunt se-nificative, Dn DnCelesul pct. 2!. 6-. + De ase-enea, se prezintA nu-Arul Bi val area n -inalA a tutur r acCiunil r s cietACii+-a-A deCinute de entitatea DnsABi, de filialele entitACii Dn cauzA sau de pers anA care acCi neazA Dn nu-e pr priu, dar Dn c ntul acel r entitACi. 64. + Gn n tele e/plicative se prezintA8 >al area avansuril r Bi creditel r ac rdate p trivit le%ii -e-bril r r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi de suprave%7ere ale s cietACii+-a-A, de cAtre acea entitate sau de cAtre una dintre filialele sale, indicFnd ratele d bFnzii, principalele c ndiCii Bi rice su-e restituite, precu- Bi a an%a6a-entel r asu-ate Dn c ntul l r sub f r-a %aranCiil r de rice fel, indicFnd t talul pe fiecare cate% rie. 65. + Trebuie sA se -enCi neze, t t datA, dacA situaCiile financiare anuale c ns lidate au f st Dnt c-ite Dn c nf r-itate cu prezentele re%le-entAri. 66. + ?1@ =r-At arele inf r-aCii trebuie prezentate cu claritate Bi repetate ri de cFte ri este necesar, pentru buna l r DnCele%ere8 a@ denu-irea Bi sediul s cial al s cietACii+-a-A care face rap rtarea. b) data la care s+au Dnc7eiat situaCiile financiare anuale c ns lidate sau peri ada la care se referA. c) - neda Dn care sunt Dnt c-ite situaCiile financiare anuale c ns lidate. d) unitatea de -AsurA Dn care sunt e/pri-ate cifrele incluse Dn rap rtare. (1) ) tele e/plicative la situaCiile financiare anuale c ns lidate prezintA natura Bi sc pul c -ercial ale ricAr r an%a6a-ente care nu sunt incluse Dn bilanCul c ns lidat, precu- Bi i-pactul financiar al acel r an%a6a-ente, atunci cFnd riscurile sau beneficiile pr venind din ase-enea an%a6a-ente sunt se-nificative Bi Dn -Asura Dn care prezentarea un r ase-enea riscuri sau beneficii este necesarA pentru evaluarea p ziCiei financiare a entitACil r incluse Dn c ns lidare, luate ca un t t. (2) TranzacCiile cu entitACile le%ate, cu e/cepCia cel r Dn interi rul %rupului, Dnc7eiate de s cietatea+ -a-A sau de alte entitACi incluse Dn c ns lidare, inclusiv su-ele acest r tranzacCii, natura relaCiei cu entitatea le%atA Bi alte inf r-aCii referit are la tranzacCie, necesare pentru DnCele%ere a p ziCiei financiare a entitACil r incluse Dn c ns lidare, luate ca un t t, dacA aceste tranzacCii sunt se-nificative Bi nu au f st Dnc7eiate Dn c ndiCii n r-ale de piaCA. 5nf r-aCii referit are la tranzacCiile individuale se p t c -bina plecFnd de la natura l r, cu e/cepCia situaCiei Dn care inf r-aCia separatA este necesarA pentru DnCele%ere a efectel r tranzacCiil r cu entitatea le%atA, asupra p ziCiei financiare a entitACil r incluse Dn c ns lidare, luate ca un t t. ,.).). In$"rmaBii :n c"m!letarea bilanBului c"n "lidat 67. + ) tele e/plicative trebuie sA prezinte pentru fiecare clasA de i- bilizAri c rp rale8 a) bazele de evaluare f l site Dn deter-inarea val rii c ntabile brute. b) -et dele de a- rtizare f l site. 78. + DacA evaluarea la val area 6ustA a instru-entel r financiare a f st efectuatA c nf r- subsecCiunii '.2.#.2. H9valuarea la val area 6ustA a instru-entel r financiareH a Capit lului 55 I0 r-atul si c ntinutul situatiil r financiare anuale4 din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene, se prezintA8 '(

a) ip tezele se-nificative care stau la baza - delel r Bi te7nicil r de evaluare, dacA val rile 6uste au f st deter-inate Dn c nc rdanCA cu prevederile acelei subsecCiuni. b) pe fiecare cate% rie de instru-ente financiare, val area 6ustA, - dificArile de val are Dnre%istrate direct Dn c ntul de pr fit Bi pierdere, precu- Bi - dificArile incluse Dn rezerva de val are 6ustA p trivit aceleiaBi subsecCiuni. c@pentru fiecare clasA de instru-ente financiare derivate, inf r-aCii despre aria Bi natura instru-entel r, inclusiv ter-enii Bi c ndiCiile se-nificative care p t afecta val area, - -entul Bi certitudinea flu/uril r viit are de nu-erar. Bi d@un tabel care sA prezinte -iBcArile rezervei de val are 6ustA Dn cursul e/erciCiului financiar. 7(. + DacA evaluarea la val area 6ustA a instru-entel r financiare nu a f st efectuatA p trivit subsecCiunii '.2.#.2. din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene, se prezintA ur-At arele8 a@ pentru fiecare clasA de instru-ente financiare derivate8 - val area 6ustA a instru-entel r, dacA astfel de val are p ate fi deter-inatA prin ricare din -et dele prevAzute la acea subsecCiune din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. - inf r-aCii privind aria Bi natura instru-entel r financiare. Bi b@ pentru i- bilizArile financiare Dnre%istrate la val are -ai -are decFt val area l r 6ustA Bi pentru care nu s+a utilizat pCiunea de a se reflecta a6ustare pentru pierdere de val are, p trivit subsecCiunii '.2.1 HRe%uli de evaluare de bazAH din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene8 - val area c ntabilA Bi val area 6ustA a activel r individuale sau a %rupAril r c respunzAt are ale acel r active individuale. - - tivele pentru care nu a f st redusA val area c ntabilA, inclusiv natura ele-entel r care furnizeazA d vada cA val area c ntabilA va fi recuperatA. 7). + Se prezintA val area t talA a dat riil r Dnre%istrate Dn bilanCul c ns lidat Bi care sunt scadente dupA -ai -ult de cinci ani, precu- Bi val area t talA a dat riil r Dnre%istrate Dn bilanCul c ns lidat Bi ac perite cu %aranCii reale ferite de entitACile incluse Dn c ns lidare, -enCi nFnd natura Bi f r-a %aranCiil r. 7+. + Se prezintA val area t talA a ricAr r an%a6a-ente financiare neincluse Dn bilanCul c ns lidat, Dn -Asura Dn care aceste inf r-aCii sunt utile pentru evaluarea p ziCiei financiare a entitACil r incluse Dn c ns lidare, c nsiderate ca un t t unitar. Orice an%a6a-ente privind pensiile Bi entitACile afiliate neincluse Dn c ns lidare trebuie prezentate separat. 7,. + Pentru fiecare cate% rie de rezerve inclusA Dn capitalurile pr prii, se descrie natura sa Bi sc pul pentru care a f st c nstituitA. ,.).+. In$"rmaBii :n c"m!letarea c"ntului de !r"$it Ai !ierdere c"n "lidat 7-. + Se prezintA defalcarea cifrei de afaceri c ns lidate, pe cate% rii de activitACi Bi pe pieCe %e %rafice, aBa cu- acestea sunt definite Dn Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene, Dn -Asura Dn care aceste cate% rii Bi pieCe diferA substanCial una faCA de alta, CinFnd sea-a de - dul de r%anizare a vFnzArii pr dusel r Bi furnizArii serviciil r rezultate din activitACile curente ale entitACil r incluse Dn c ns lidare, c nsiderate ca un t t unitar. 74. + Separat, se prezintA t talul n rariil r percepute, aferente e/erciCiului financiar, de audit rul statutar sau fir-a de audit pentru auditul statutar al situaCiil r financiare anuale c ns lidate, t talul n rariile percepute pentru alte servicii de asi%urare, t talul n rariil r percepute pentru servicii de c nsultanCA fiscalA Bi t talul n rariil r percepute pentru alte servicii decat cele de audit statutar. 75. + ?1@ Se prezintA nu-Arul -ediu de pers ane an%a6ate Dn cursul e/erciCiului financiar, de entitACile incluse Dn c ns lidare, defalcat pe cate% rii Bi, dacA nu sunt prezentate distinct Dn c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat, c7eltuielile cu pers nalul aferente e/erciCiului financiar. ?2@ Se prezintA separat nu-Arul -ediu de pers ane an%a6ate Dn cursul e/erciCiului financiar de entitACile prevazute la pct. #3 Bi #!. 76. + ?1@ Gn n tele e/plicative se prezintA8 (1

>al area inde-nizaCiil r ac rdate Dn e/erciCiul financiar -e-bril r r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi de suprave%7ere ale s cietACii+-a-A pentru funcCiile deCinute de aceBtia Dn s cietatea+ -a-A Bi Dn filialele sale, precu- Bi rice an%a6a-ente care au luat naBtere sau sunt Dnc7eiate Dn aceleaBi c ndiCii privind pensiile ac rdate f Btil r -e-bri ai acest r r%ane, indicFnd t talul pe fiecare cate% rie. ?2@ Separat de inf r-aCiile de la alin. ?1@, se prezintA inde-nizaCiile ac rdate pentru funcCiile e/ercitate Dn entitACile c ntr late Dn c -un Bi Dntreprinderile as ciate. 77. + Se prezintA -Asura Dn care calculul pr fitului sau pierderii c ns lidat?e@ a e/erciCiului financiar a f st afectat de evaluarea ele-entel r care, prin der %are de la principiile enunCate Dn secCiunile & Bi ' ale Capit lului 55 I0 r-atul si c ntinutul situatiil r financiare anuale I din Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene Bi la pct. #1 din prezentele re%le-entAri, a f st efectuatA Dn e/erciCiul financiar Dn cauzA sau Dntr+un e/erciCiu financiar precedent, Dn vederea bCinerii de facilitACi fiscale. Atunci cFnd influenCa unei ase-enea evaluAri asupra c7eltuielil r viit are cu i-p zitul, ale entitACil r incluse Dn c ns lidare, c nsiderate ca un t t unitar, este se-nificativA, trebuie prezentate detalii. (88. + Se prezintA diferenCa dintre c7eltuiala cu i-p zitul Dnre%istratA Dn c ntul de pr fit Bi pierdere c ns lidat al e/erciCiului financiar Bi ale cel r aferente e/erciCiil r financiare precedente, Bi su-a i-p zitului de plAtit pentru aceste e/erciCii, cu c ndiCia cA aceastA diferenCA sA fie se-nificativA pentru sc pul i-p zitArii viit are. L. /CAPITOLUL #0 RAPORTUL CONSOLIDAT AL ADMINISTRATORILOR (8(. + C nsiliul de ad-inistraCie al s cietACii+-a-A elab reazA pentru fiecare e/erciCiu financiar un rap rt, denu-it Dn c ntinuare rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r, care cuprinde cel puCin revizuire fidelA a dezv ltArii Bi perf r-anCei activitACil r Bi a p ziCiei entitACil r incluse Dn c ns lidare, c nsiderate ca un t t unitar, D-preunA cu descriere a principalel r riscuri Bi incertitudini cu care acestea se c nfruntA. (8). Revizuirea este analizA ec7ilibratA Bi cuprinzAt are a dezv ltArii Bi perf r-anCei activitACil r Bi a p ziCiei entitACil r incluse Dn c ns lidare, c nsiderate ca un t t unitar, adecvatA cu di-ensiunea Bi c -ple/itatea afaceril r. Gn -Asura Dn care este necesar pentru a DnCele%e dezv ltarea, perf r-anCa sau p ziCia financiarA, analiza cuprinde atFt indicat ri financiari, cFt Bi, dacA este cazul, indicat ri nefinanciari + c7eie de perf r-anCA, relevanCi pentru activitACi specifice, inclusiv inf r-aCii privind pr ble-e de -ediu Dnc n6urAt r Bi an%a6aCi. (8+. + Gn furnizarea analizei sale, rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r prevede, atunci cFnd este cazul, referiri Bi e/plicaCii supli-entare privind su-ele rap rtate Dn situaCiile financiare anuale c ns lidate. (8,. + ?1@ Referit r la entitACile cuprinse Dn c ns lidare, rap rtul furnizeazA, de ase-enea, indicaCie despre8 a) rice eveni-ente i-p rtante apArute dupA sfFrBitul e/erciCiului financiar. b) dezv ltarea previzibilA a entitACil r respective, c nsiderate ca un t t unitar. c) activitACile entitACil r respective, c nsiderate ca un t t unitar, din d -eniul cercetArii Bi dezv ltArii. d) utilizarea de cAtre entitACile incluse Dn c ns lidare, a instru-entel r financiare Bi dacA sunt se-nificative pentru evaluarea activel r sale, a dat riil r, p ziCiei financiare Bi a pr fitului sau pierderii, Bi anu-e8 + biectivele Bi p liticile entitACil r Dn -aterie de %estiune a riscului financiar, inclusiv p liticile l r de ac perire D-p triva riscuril r pentru fiecare tip -a6 r de tranzacCie previzi natA pentru care se utilizeazA c ntabilitatea de ac perire D-p triva riscuril r, Bi + e/punerea la riscul de piaCA, riscul de credit, riscul de lic7iditate Bi la riscul flu/ului de nu-erar, aBa cu- acestea sunt prezentate Dn Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. (1

?2@ Rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r prezintA descriere a principalel r trAsAturi ale c ntr lului intern al %rupului Bi a siste-el r de %esti nare a riscuril r, Dn le%AturA cu pr cesul Dnt c-irii de situaCii financiare anuale c ns lidate, atunci cFnd entitate are val rile - biliare ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, aBa cu- aceasta este definitA Dn le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital. Gn cazul Dn care rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r Bi rap rtul ad-inistrat ril r sunt prezentate ca un sin%ur rap rt, aceste inf r-aCii trebuie incluse Dn secCiunea rap rtului care cuprinde declaraCia asupra %uvernanCei c rp rative. ?3@ "e-brii r%anel r de ad-inistraCie, c nducere Bi suprave%7ere ale entitACil r care Dnt c-esc situaCii financiare anuale c ns lidate Bi rap rt c ns lidat al ad-inistrat ril r au bli%aCia c lectivA de a asi%ura ca situaCiile respective Bi rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r sA fie Dnt c-ite Bi publicate Dn c nf r-itate cu le%islaCia naCi nalA. (8-. + Gn cazul entitACil r ale cAr r val ri - biliare + Dn t talitate sau parte din aceste val ri - biliare + sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA Bi care fac biectul unei ferte publice de ac7izitie, astfel cu- acestea sunt definite Dn le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital, rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r trebuie sA cuprindA ur-At arele inf r-aCii detaliate despre8 a@ structura capitalului l r, inclusiv val rile - biliare care nu sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, cu indicarea clasel r de acCiuni Bi, dacA este cazul, pentru fiecare clasA de acCiuni, drepturile Bi bli%aCiile ataBate clasei respective Bi pr centul din capitalul s cial t tal pe care Dl reprezintA. b@ rice restricCii le%ate de transferul val ril r - biliare, cu- ar fi li-itArile privind deCinerea de val ri - biliare sau necesitatea de a bCine apr barea entitACii sau a alt r deCinAt ri de val ri - biliare. c@deCinerile se-nificative directe Bi indirecte de acCiuni ?inclusiv deCinerile indirecte prin structuri pira-idale Bi deCineri DncruciBate de acCiuni, aBa cu- acestea sunt definite Dn re%le-entArile Dn vi% are privind piaCa de capital@. d@ deCinAt rii ricAr r val ri - biliare cu drepturi speciale de c ntr l Bi descriere a acest r drepturi. e@siste-ul de c ntr l al ricArei sc7e-e de ac rdare de acCiuni salariaCil r, dacA drepturile de c ntr l nu se e/ercitA direct de cAtre salariaCi. f@ rice restricCii privind drepturile de v t, cu- ar fi li-itArile drepturil r de v t ale deCinAt ril r unui pr cent stabilit sau nu-Ar de v turi, ter-enele de e/ercitare a drepturil r de v t sau siste-ele prin care, c perFnd cu entitatea, drepturile financiare ataBate val ril r - biliare sunt separate de deCinerea de val ri - biliare. %@ rice ac rduri dintre acCi nari care sunt cun scute de cAtre entitate Bi care p t avea ca rezultat restricCii referit are la transferul val ril r - biliare Bi2sau la drepturile de v t. 7@ re%ulile care prevAd nu-irea sau Dnl cuirea -e-bril r c nsiliului de ad-inistraCie Bi - dificarea actel r c nstitutive ale entitACii. i@puterile -e-bril r c nsiliului de ad-inistraCie Bi, Dn special, cele referit are la e-iterea sau rAscu-pArarea de acCiuni. 6@ rice ac rduri se-nificative la care entitatea este parte Bi care intrA Dn vi% are, se - dificA sau DnceteazA Dn funcCie de - dificare a c ntr lului entitACii ca ur-are a unei ferte publice de ac7izitie, Bi efectele rezultate din aceasta, cu e/cepCia cazului Dn care prezentarea acest r inf r-aCii ar pre6udicia %rav entitatea. aceastA e/cepCie nu se aplicA Dn cazul Dn care entitatea este bli%atA Dn - d special sA prezinte ase-enea inf r-aCii c nf r- alt r cerinCe le%ale. K@ rice ac rduri dintre entitate Bi -e-brii c nsiliului sAu de ad-inistraCie sau salariaCi, prin care se ferA c -pensAri dacA aceBtia de-isi neazA sau sunt c ncediaCi fArA un - tiv rez nabil sau dacA relaCia de an%a6are DnceteazA din cauza unei ferte publice de ac7izitie.

(2

M. /CAPITOLUL #I0 AUDITAREA SITUA2IILOR .INANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (84. + SituaCiile financiare anuale c ns lidate ale entitACil r se auditeazA de cAtre una sau -ai -ulte pers ane fizice sau 6uridice aut rizate Dn c ndiCiile le%ii. (85. + Pers ana sau pers anele resp nsabile cu auditarea situaCiil r financiare anuale c ns lidate ?denu-ite audit ri statutari@ DBi e/pri-A, de ase-enea, un punct de vedere referit r la %radul de c nf r-itate a rap rtului c ns lidat al ad-inistrat ril r cu situaCiile financiare anuale c ns lidate pentru acelaBi e/erciCiu financiar. (86. + Rap rtul audit ril r statutari cuprinde8 a@ intr ducere care identificA cel puCin situaCiile financiare anuale c ns lidate care fac biectul auditului statutar, D-preunA cu cadrul de rap rtare financiarA care a f st aplicat la Dnt c-irea acest ra. b@ descriere a ariei auditului statutar, care identificA cel puCin standardele de audit c nf rcAr ra a f st efectuat auditul statutar. c@ pinie de audit care e/pri-A Dn - d clar pinia audit ril r statutari, p trivit cAreia situaCiile financiare anuale c ns lidate ferA i-a%ine fidelA c nf r- cadrului relevant de rap rtare financiarA Bi, dupA caz, dacA situaCiile financiare anuale c ns lidate respectA cerinCele le%ale. pinia de audit este fArA rezerve, cu rezerve, pinie c ntrarA sau, dacA audit rii statutari nu au f st Dn -AsurA sA e/pri-e pinie de audit, i-p sibilitatea e/pri-Arii unei pinii. d@ referire la rice aspecte asupra cAr ra audit rii statutari atra% atenCia, printr+un para%raf distinct, fArA ca pinia de audit sA fie cu rezerve. e@ un punct de vedere privind %radul de c nf r-itate a rap rtului c ns lidat al ad-inistrat ril r cu situaCiile financiare anuale c ns lidate pentru acelaBi e/erciCiu financiar. (87. + Rap rtul se se-neazA de cAtre audit ri statutari, pers ane fizice, Dn nu-ele acest ra sau al audit ril r pers ane 6uridice aut rizate, dupA caz, Bi se dateazA. ((8. + Gn cazul Dn care situaCiile financiare anuale ale s cietACii+-a-A se ataBeazA la situaCiile financiare anuale c ns lidate, rap rtul audit ril r statutari cerut de prezentele re%le-entAri p ate fi c -binat cu rap rtul audit ril r statutari asupra situaCiil r financiare anuale ale s cietACii+-a-A, prevAzut de Re%le-entArile c ntabile c nf r-e cu Directiva a 5>+a a C -unitACil r 9c n -ice 9ur pene. N. /CAPITOLUL #II0 APROBAREAH SEMNAREA 1I PUBLICAREA SITUA2IILOR .INANCIARE ANUALE CONSOLIDATE (((. + SituaCiile financiare anuale c ns lidate se Dnt c-esc Bi se publicA, p trivit le%ii, Dn - neda naCi nalA. ((). + SituaCiile financiare anuale c ns lidate sunt se-nate de pers anele Dn drept, cuprinzFnd8 - nu-ele Bi prenu-ele pers anei care le+a Dnt c-it, Dnscrise Dn clar. - calitatea acesteia ?direct r ec n -ic, c ntabil+Bef sau altA pers anA dese-natA prin decizie scrisA de ad-inistrat rul scietACii+-a-A, pers anA aut rizatA p trivit le%ii, -e-brA a C rpului 9/perCil r C ntabili Bi C ntabilil r Aut rizaCi din R -Fnia@. - nu-Arul de Dnre%istrare Dn r%anis-ul pr fesi nal, dacA este cazul. ((+. SituaCiile financiare anuale c ns lidate, Dns Cite de rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r pentru e/erciCiul financiar Dn cauzA Bi de rap rtul pers anei resp nsabile cu auditarea situaCiil r financiare anuale c ns lidate, sunt supuse apr bArii adunArii %enerale a acCi naril r s cietACii+-a-A. (3

((,. * ?1@ SituaCiile financiare anuale c ns lidate, apr bate Dn - d c respunzAt r, D-preunA cu rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r Bi rap rtul pers anei resp nsabile cu auditarea situaCiil r financiare anuale c ns lidate, se publicA de entitatea care a Dnt c-it situaCiile financiare anuale c ns lidate, c nf r- le%islaCiei Dn vi% are. ?2@ Trebuie sA fie p sibilA bCinerea, la cerere, a unei c pii a Dntre%ului rap rt c ns lidat al ad-inistrat ril r sau a ricArei pArCi a rap rtului. PreCul unei astfel de c pii nu trebuie sA depABeascA c stul sAu ad-inistrativ. Aceste prevederi nu se aplicA entitACil r ale cAr r val ri - biliare sunt ad-ise la tranzacCi nare pe piaCA re%le-entatA, Dn c nf r-itate cu le%islaCia Dn vi% are privind piaCa de capital. ((-. + ?1@ Ori de cFte ri situaCiile financiare anuale c ns lidate Bi rap rtul c ns lidat al ad-inistrat ril r se publicA Dn Dntre%i-e, acestea trebuie sA fie repr duse Dn f r-a Bi c nCinutul pe baza cAr ra audit rii statutari Bi+au Dnt c-it rap rtul l r. Acestea trebuie sA fie Dns Cite de te/tul c -plet al rap rtului de audit. ?2@ DacA situaCiile financiare anuale c ns lidate nu se publicA Dn Dntre%i-e, trebuie sA se indice faptul cA versiunea publicatA este f r-A prescurtatA Bi trebuie sA se facA tri-itere la ficiul re%istrului c -erCului la care au f st depuse situaCiile financiare anuale c ns lidate. Gn cazul Dn care situaCiile financiare anuale c ns lidate nu au f st DncA depuse, acest lucru trebuie prezentat. Gn acest caz rap rtul de audit nu se publicA, dar se -enCi neazA dacA a f st e/pri-atA pinie de audit fArA rezerve, cu rezerve sau c ntrarA, sau dacA audit rii statutari nu au f st Dn -AsurA sA e/pri-e pinie de audit. De ase-enea, se -enCi neazA dacA rap rtul de audit face vre referire la rice aspecte asupra cAr ra audit rii statutari atra% atenCia printr+un para%raf distinct, fArA ca pinia de audit sA fie cu rezerve.

O. /CAPITOLUL #III0 ."rmatul bilantului c"n "lidat i al c"ntului de !r"$it i !ierdere c"n "lidat C nf r- cap.>555 din O.".0. 31##2211(, pct. ?11:+11&@.

(!

#II. PROCEDURI IN DOMENIUL CONTABILITATII (. Obligatii !reva*ute de lege (.(. Prevederi !rivind inventarierea O.M... )64(>87.(8.)887 !entru a!r"barea N"rmel"r !rivind "rgani*area Ai e$ectuarea inventarierii elementel"r de natura activel"rH dat"riil"r Ai ca!italuril"r !r"!rii Gn te-eiul prevederil r art. 11 alin. ?!@ din ; tArFrea <uvernului nr. 3!2211( privind r%anizarea Bi funcCi narea "inisterului 0inanCel r Publice, cu - dificArile Bi c -pletArile ulteri are, Dn baza prevederil r art. ! alin. ?1@ din $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA, mini trul $inanBel"r !ublice e-ite prezentul rdin. Art. (. + /(0 Se apr bA ) r-ele privind r%anizarea Bi efectuarea inventarierii ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii, prevAzute Dn ane/a care face parte inte%rantA din prezentul rdin. /)0 Prevederile prezentului rdin se aplicA de cAtre pers anele 6uridice prevAzute la art. 1 din $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA, denu-ite Dn c ntinuare entiti. /+0 Pers anele care bCin venituri din activitACi independente Bi sunt bli%ate, p trivit le%ii, sA r%anizeze Bi sA c nducA evidenCa c ntabilA Dn partidA si-plA aplicA prevederile prezentului rdin. /,0 9ntitACile aut rizate, re%le-entate Bi suprave%7eate de Banca )aCi nalA a R -Fniei, C -isia de Suprave%7ere a Asi%urAril r, C -isia de Suprave%7ere a Siste-ului de Pensii Private Bi C -isia )aCi nalA a >al ril r " biliare p t aplica, pe lFn%A prevederile prezentului rdin, Bi re%le-entAri specifice cu privire la r%anizarea Bi efectuarea inventarierii ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii, e-ise de instituCiile de re%le-entare, Dn funcCie de specificul activitACii. /-0 9ntitACile prevAzute la alin. ?2@ au bli%aCia sA e-itA pr ceduri pr prii privind inventarierea, Dn baza n r-el r prevAzute la art. 1 alin. ?1@, apr bate de ad-inistrat rul, rd nat rul de credite sau altA pers anA care are bli%aCia %esti nArii entitACii. Art. ). + RAspunderea pentru buna r%anizare a lucrAril r de inventariere, p trivit prevederil r $e%ii nr. '221((1, republicatA, Bi Dn c nf r-itate cu re%le-entArile c ntabile aplicabile, revine ad-inistrat rului, rd nat rului de credite sau altei pers ane care are bli%aCia %esti nArii entitACii. Art. +. + Prezentul rdin intrA Dn vi% are Dn ter-en de 1# zile de la data publicArii Dn " nit rul Oficial al R -Fniei, Partea 5. Art. ,. + $a data intrArii Dn vi% are a prezentului rdin se abr %A Ordinul -inistrului finanCel r publice nr. 1.&#32211! pentru apr barea ) r-el r privind r%anizarea Bi efectuarea inventarierii ele-entel r de activ Bi de pasiv, publicat Dn " nit rul Oficial al R -Fniei, Partea 5, nr. 1.1&! din 13 dece-brie 211!, cu - dificArile ulteri are. Art. -. + Prezentul rdin se publicA Dn " nit rul Oficial al R -Fniei, Partea 5. ANEIA ) r-e privind r%anizarea si efectuarea inventarierii ele-entel r de natura activel r, dat riil r si capitaluril r pr prii (. + /(0 5nventarierea ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii reprezintA ansa-blul peraCiunil r prin care se c nstatA e/istenCa tutur r ele-entel r respective, cantitativ+val ric sau nu-ai val ric, dupA caz, la data la care aceasta se efectueazA. (#

/)0 5nventarierea are ca sc p principal stabilirea situaCiei reale a tutur r ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii ale fiecArei entitACi, precu- Bi a bunuril r Bi val ril r deCinute cu rice titlu, aparCinFnd alt r pers ane 6uridice sau fizice, Dn vederea Dnt c-irii situaCiil r financiare anuale care trebuie sA fere i-a%ine fidelA a p ziCiei financiare Bi a perf r-anCei entitACii pentru respectivul e/erciCiu financiar. ). + /(0 Gn te-eiul prevederil r $e%ii c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA, entitACile au bli%aCia sA efectueze inventarierea ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii deCinute, la Dnceputul activitACii, cel puCin datA Dn cursul e/erciCiului financiar pe parcursul funcCi nArii l r, Dn cazul fuziunii sau DncetArii activitACii, precu- Bi Dn ur-At arele situaCii8 a0 la cererea r%anel r de c ntr l, cu prile6ul efectuArii c ntr lului, sau a alt r r%ane prevAzute de le%e. b0 ri de cFte ri sunt indicii cA e/istA lipsuri sau plusuri Dn %estiune, care nu p t fi stabilite cert decFt prin inventariere. c0 ri de cFte ri intervine predare+pri-ire de %estiune. d0 cu prile6ul re r%anizArii %estiunil r. e0 ca ur-are a cala-itACil r naturale sau a un r cazuri de f rCA -a6 rA. $0 Dn alte cazuri prevAzute de le%e. /)0 Gn cazul Dn care, Dn situaCiile enu-erate -ai sus, sunt inventariate t ate ele-entele de natura activel r dintr+ %estiune, aceasta p ate Cine l c de inventariere anualA, cu apr barea ad-inistrat rului, a rd nat rului de credite sau a pers anei care are bli%aCia %esti nArii entitACii, cu respectarea prevederil r pct. ! alin. ?!@. /+0 Gn baza prevederil r $e%ii nr. '221((1, republicatA, "inisterul 0inanCel r Publice p ate apr ba e/cepCii de la re%ula inventarierii anuale pentru unele bunuri cu caracter special aflate Dn ad-inistrarea instituCiil r publice, la pr punerea rd nat ril r principali de credite. /,0 T ate ele-entele de natura activel r trebuie sA fie date Dn rAspundere %esti narA sau Dn f l sinCA, dupA caz, salariaCil r ri ad-inistrat ril r entitACii. +. $a Dnceputul activitACii entitACii, inventarierea are ca sc p principal stabilirea Bi evaluarea ele-entel r de natura activel r ce c nstituie ap rt la capitalul entitACii. 9le-entele de natura activel r care c nstituie ap rt la capitalul s cial al entitACil r Bi la patri- niul instituCiil r publice se Dnscriu Dn re%istrul+inventar, %rupate pe c nturi. ,. + /(0 5nventarierea anualA a ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii se face, de re%ulA, cu cazia Dnc7eierii e/erciCiului financiar, avFndu+se Dn vedere Bi specificul activitACii fiecArei entitACi. /)0 $a entitACile cu activitate c -ple/A, bunurile p t fi inventariate Bi Dnaintea datei de Dnc7eiere a e/erciCiului financiar, cu c ndiCia asi%urArii val rificArii Bi cuprinderii rezultatel r inventarierii Dn situaCiile financiare anuale Dnt c-ite pentru e/erciCiul financiar respectiv. /+0 9ntitACile care, p trivit le%ii c ntabilitACii, au stabilit e/erciCiul financiar diferit de anul calendaristic, r%anizeazA Bi efectueazA inventarierea anualA astfel DncFt rezultatele acesteia sA fie cuprinse Dn situaCiile financiare Dnt c-ite pentru e/erciCiul financiar stabilit. /,0 Gn situaCia inventarierii un r %estiuni pe parcursul anului, Dn re%istrul+inventar se cuprinde val area st curil r faptice inventariate Bi Dnscrise Dn listele de inventariere actualizate cu intrArile Bi ieBirile de bunuri din peri ada cuprinsA Dntre data inventarierii Bi data Dnc7eierii e/erciCiului financiar. -. RAspunderea pentru buna r%anizare a lucrAril r de inventariere, p trivit prevederil r $e%ii nr. '221((1, republicatA, Bi Dn c nf r-itate cu re%le-entArile c ntabile aplicabile, revine (:

ad-inistrat rului, rd nat rului de credite sau altei pers ane care are bli%aCia %esti nArii entitACii. Gn vederea efectuArii inventarierii, aceste pers ane apr bA pr ceduri scrise, adaptate specificului activitACii, pe care le trans-it c -isiil r de inventariere. 4. + /(0 5nventarierea ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii se efectueazA de cAtre c -isii de inventariere, nu-ite prin decizie scrisA, e-isA de pers anele prevAzute la pct. #. Gn decizia de nu-ire se -enCi neazA Dn - d bli%at riu c -p nenCa c -isiei ?nu-ele preBedintelui Bi -e-bril r c -isiei@, - dul de efectuare a inventarierii, -et da de inventariere utilizatA, %estiunea supusA inventarierii, data de Dncepere Bi de ter-inare a peraCiunil r. /)0 $a entitACile al cAr r nu-Ar de salariaCi este redus, inventarierea p ate fi efectuatA de cAtre sin%urA pers anA. Gn aceastA situaCie, rAspunderea pentru c rectitudinea inventarierii revine ad-inistrat rului, rd nat rului de credite sau altei pers ane care are bli%aCia %esti nArii entitACii respective. /+0 C -isiile de inventariere sunt c rd nate, ac l unde este cazul, de cAtre c -isie centralA, nu-itA prin decizie scrisA, e-isA de pers anele prevAzute la pct. #. C -isia centralA de inventariere are sarcina sA r%anizeze, sA instruiascA, sA suprave%7eze Bi sA c ntr leze - dul de efectuare a peraCiunil r de inventariere. C -isia centralA de inventariere rAspunde de efectuarea tutur r lucrAril r de inventariere, p trivit prevederil r le%ale. Pentru desfABurarea Dn bune c ndiCii a peraCiunil r de inventariere, Dn c -isiile de inventariere v r fi nu-ite pers ane cu pre%Atire c respunzAt are ec n -icA Bi te7nicA, care sA asi%ure efectuarea c rectA Bi la ti-p a inventarierii ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii, inclusiv evaluarea l r c nf r- re%le-entAril r c ntabile aplicabile. /,0 5nventarierea Bi evaluarea ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii se p t efectua atFt cu salariaCi pr prii, cFt Bi pe bazA de c ntracte de prestAri de servicii Dnc7eiate cu pers ane 6uridice sau fizice cu pre%Atire c respunzAt are. /-0 Din c -isia de inventariere nu p t face parte %esti narii dep zitel r supuse inventarierii, c ntabilii care Cin evidenCa %estiunii respective Bi nici audit rii interni sau statutari. Prin pr ceduri interne, entitACile p t stabili ca la efectuarea peraCiunil r de inventariere sA participe Bi c ntabilii care Cin evidenCa %estiunii respective, fArA ca aceBtia sA facA parte din c -isie. /40 "e-brii c -isiil r de inventariere nu p t fi Dnl cuiCi decFt Dn cazuri bine 6ustificate Bi nu-ai prin decizie scrisA, e-isA de cAtre cei care i+au nu-it. /50 Gn c ndiCiile Dn care entitACile nu au niciun salariat care sA p atA efectua peraCiunea de inventariere, aceasta se efectueazA de cAtre ad-inistrat ri. 5. Gn vederea bunei desfABurAri a peraCiunil r de inventariere, ad-inistrat rii, rd nat rii de credite sau alte pers ane care au bli%aCia %esti nArii entitACii trebuie sA ia -Asuri pentru crearea c ndiCiil r c respunzAt are de lucru c -isiei de inventariere, prin8 + r%anizarea dep zitArii bunuril r %rupate pe s rt +tip +di-ensiuni, c dificarea acest ra Bi Dnt c-irea etic7etel r de raft. + Cinerea la zi a evidenCei te7nic + perative la %estiuni Bi a celei c ntabile Bi efectuarea c nfruntArii datel r din aceste evidenCe. + participarea Dntre%ii c -isii de inventariere la lucrArile de inventariere. + asi%urarea pers nalului necesar pentru -anipularea bunuril r care se inventariazA, respectiv pentru s rtare, aBezare, cFntArire, -Asurare, nu-Arare etc.. + asi%urarea participArii la identificarea bunuril r inventariate ?calitate, s rt, preC etc.@ Bi la evaluarea l r, c nf r- re%le-entAril r c ntabile aplicabile, a un r specialiBti din entitate sau din afara acesteia, (&

la s licitarea preBedintelui c -isiei de inventariere. Aceste pers ane au bli%aCia de a se-na listele de inventariere pentru atestarea datel r Dnscrise. + d tarea %estiunii cu aparate Bi instru-ente adecvate Bi Dn nu-Ar suficient pentru -Asurare, cFntArire, cu citit are de c duri de bare etc., cu -i6l ace de identificare ?catal a%e, - stre, s nde etc.@, precu- Bi cu bir tica necesarA. + d tarea c -isiei de inventariere cu -i6l ace te7nice de calcul Bi de si%ilare a spaCiil r inventariate. + asi%urarea pr tecCiei -e-bril r c -isiei de inventariere Dn c nf r-itate cu n r-ele de pr tecCie a -uncii. + asi%urarea securitACii uBil r, ferestrel r, p rCil r etc. de la -a%azine, dep zite, %estiuni etc. 6. Principalele -Asuri r%anizat rice care trebuie luate de cAtre c -isia de inventariere sunt ur-At arele8 a0 Dnainte de Dnceperea peraCiunii de inventariere sA ia de la %esti narul rAspunzAt r de %estiunea bunuril r declaraCie scrisA din care sA rezulte dacA8 + %esti neazA bunuri Bi Dn alte l curi de dep zitare. + Dn afara bunuril r entitACii respective are Dn %estiune Bi alte bunuri aparCinFnd terCil r, pri-ite cu sau fArA d cu-ente. + are plusuri sau lipsuri Dn %estiune, despre a cAr r cantitate ri val are are cun BtinCA. + are bunuri nerecepCi nate sau care trebuie e/pediate ?livrate@, pentru care s+au Dnt c-it d cu-entele aferente. + a pri-it sau a eliberat bunuri fArA d cu-ente le%ale. + deCine nu-erar sau alte 7Frtii de val are rezultate din vFnzarea bunuril r aflate Dn %estiunea sa. + are d cu-ente de pri-ire+eliberare care nu au f st perate Dn evidenCa %estiunii sau care nu au f st predate la c ntabilitate. De ase-enea, %esti narul va -enCi na Dn declaraCia scrisA felul, nu-Arul Bi data ulti-ului d cu-ent de intrare2ieBire a bunuril r Dn2din %estiune. DeclaraCia se dateazA Bi se se-neazA de cAtre %esti narul rAspunzAt r de %estiunea bunuril r Bi de cAtre c -isia de inventariere. Se-narea declaraCiei de cAtre %esti nar se face Dn faCa c -isiei de inventariere. b0 sA identifice t ate l curile ?DncAperile@ Dn care e/istA bunuri ce ur-eazA a fi inventariate. c0 sA asi%ure Dnc7iderea Bi si%ilarea spaCiil r de dep zitare, Dn prezenCa %esti narului, ri de cFte ri se Dntrerup peraCiunile de inventariere Bi se pArAseBte %estiunea. Atunci cFnd bunurile supuse inventarierii, %esti nate de cAtre sin%urA pers anA, sunt dep zitate Dn l curi diferite sau %estiunea are -ai -ulte cAi de acces, -e-brii c -isiei care efectueazA inventarierea trebuie sA si%ileze t ate aceste l curi Bi cAile l r de acces, cu e/cepCia l cului Dn care a Dnceput inventarierea, care se si%ileazA nu-ai Dn cazul cFnd inventarierea nu se ter-inA Dntr+ sin%urA zi. $a reluarea lucrAril r se verificA dacA si%iliul este intact. Dn caz c ntrar, acest fapt se va c nse-na Dntr+un pr ces+verbal de c nstatare, care se se-neazA de cAtre c -isia de inventariere Bi de cAtre %esti nar, luFndu+se -Asurile c respunzAt are. D cu-entele Dnt c-ite de c -isia de inventariere rA-Fn Dn cadrul %estiunii inventariate Dn l curi special a-ena6ate ?fiBete, casete, dulapuri etc.@, Dncuiate Bi si%ilate. PreBedintele c -isiei de inventariere rAspunde de peraCiunea de si%ilare. d0 sA bareze Bi sA se-neze, la ulti-a peraCiune, fiBele de -a%azie, -enCi nFnd data la care s+au inventariat bunurile, sA vizeze d cu-entele care privesc intrAri sau ieBiri de bunuri, e/istente Dn ('

%estiune, dar neDnre%istrate, sA dispunA Dnre%istrarea acest ra Dn fiBele de -a%azie Bi predarea l r la c ntabilitate, astfel DncFt situaCia scripticA a %estiunii sA reflecte realitatea. e0 sA verifice nu-erarul din casA Bi sA stabileascA su-a DncasAril r din ziua curentA, s licitFnd depunerea nu-erarului la casieria entitACii ?la %estiunile cu vFnzare cu a-Anuntul@. $0 sA c ntr leze dacA t ate instru-entele Bi aparatele de -AsurA sau de cFntArire au f st verificate Bi dacA sunt Dn bunA stare de funcCi nare. g0 Dn cazul Dn care %esti narul nu s+a prezentat la data Bi ra fi/ate pentru Dnceperea peraCiunil r de inventariere, c -isia de inventariere si%ileazA %estiunea Bi c -unicA aceasta c -isiei centrale sau ad-inistrat rului, rd nat rului de credite sau altei pers ane care are bli%aCia %esti nArii entitACii, c nf r- pr ceduril r pr prii privind inventarierea. Aceste pers ane au bli%aCia sA Dl Dncun BtinCeze i-ediat, Dn scris, pe %esti nar despre repr %ra-area inventarierii ce trebuie sA se efectueze, indicFnd l cul, ziua Bi ra fi/ate pentru Dnceperea peraCiunil r de inventariere. DacA %esti narul nu se prezintA nici de aceastA datA la l cul, data Bi ra fi/ate, inventarierea se efectueazA de cAtre c -isia de inventariere Dn prezenCa reprezentantului sAu le%al sau a altei pers ane, nu-itA prin decizie scrisA, care sA Dl reprezinte pe %esti nar. 7. Pentru desfABurarea c respunzAt are a inventarierii este indicat, dacA este p sibil, sA se sisteze peraCiunile de intrare+ieBire a bunuril r supuse inventarierii, luFndu+se din ti-p -Asurile c respunzAt are pentru a nu se stFn6eni pr cesul n r-al de livrare sau de pri-ire a bunuril r. DacA peraCiunile de apr vizi nare+livrare a bunuril r nu p t fi suspendate, trebuie creatA z nA ta-p n Dn care sA se dep ziteze bunurile pri-ite Dn ti-pul inventarierii sau din care se p t e/pedia bunurile la clienCi, peraCiunile respective efectuFndu+se nu-ai Dn prezenCa c -isiei de inventariere, care va -enCi na pe d cu-entele respective Hpri-it Dn ti-pul inventarieriiH sau Heliberat Dn ti-pul inventarieriiH, dupA caz, Dn sc pul evitArii inventarierii duble sau a -isiunil r. (8. Pe t atA durata inventarierii, pr %ra-ul Bi peri ada inventarierii se afiBeazA la l c vizibil. ((. 5nventarierea i- bilizAril r nec rp rale se efectueazA prin c nstatarea e/istenCei Bi apartenenCei acest ra la entitACile deCinAt are, iar Dn cazul brevetel r, licenCel r, -Arcil r de fabricA Bi al alt r i- bilizAri nec rp rale este necesarA d vedirea e/istenCei acest ra pe baza titluril r de pr prietate sau a alt r d cu-ente 6uridice de atestare a un r drepturi le%ale. (). 5nventarierea terenuril r se efectueazA pe baza d cu-entel r care atestA dreptul de pr prietate al acest ra Bi a alt r d cu-ente, p trivit le%ii. ClAdirile se inventariazA prin identificarea l r pe baza titluril r de pr prietate Bi a d sarului te7nic al acest ra. C nstrucCiile Bi ec7ipa-entele speciale cu- sunt8 reCelele de ener%ie electricA, ter-icA, %aze, apA, canal, telec -unicaCii, cAile ferate Bi altele si-ilare se inventariazA p trivit re%ulil r stabilite de deCinAt rii acest ra. 5- bilizArile c rp rale care Dn peri ada inventarierii se aflA Dn afara entitACii ?vap are, l c - tive, va% ane, avi ane, aut ve7icule etc.@, plecate Dn cursA de lun%A duratA, -aBinile de f rCA Bi utila6ele ener%etice, -aBinile, utila6ele Bi instalaCiile de lucru, aparatele Bi instalaCiile de -Asurare, c ntr l Bi re%lare Bi -i6l acele de transp rt date pentru reparaCii Dn afara entitACii se inventariazA Dnaintea ieBirii l r te-p rare din %estiunea entitACii sau prin c nfir-are scrisA pri-itA de la entitatea unde acestea se %Asesc, p trivit pr ceduril r pr prii apr bate. (+. Gn listele de inventariere a i- bilizAril r nec rp rale Bi c rp rale, aflate Dn curs de e/ecuCie, se -enCi neazA pentru fiecare biect Dn parte, pe baza c nstatArii la faCa l cului8 denu-irea biectului Bi val area deter-inatA p trivit stadiului de e/ecuCie, pe baza val rii din d cu-entaCia e/istentA ?devize@, ((

precu- Bi Dn funcCie de v lu-ul lucrAril r realizate la data inventarierii. "aterialele Bi utila6ele pri-ite de la beneficiari pentru - nta6 Bi neDnc rp rate Dn lucrAri se inventariazA separat. (,. 5nvestiCiile puse Dn funcCiune t tal sau parCial, cAr ra nu li s+au Dnt c-it f r-ele de Dnre%istrare ca i- bilizAri c rp rale, se Dnscriu Dn liste de inventariere distincte. De ase-enea, lucrArile de investiCii care nu se -ai e/ecutA, fiind sistate sau aband nate, se Dnscriu Dn liste de inventariere distincte, -enCi nFndu+se cauzele sistArii sau aband nArii, apr barea de sistare ri aband nare Bi -Asurile ce se pr pun Dn le%AturA cu aceste lucrAri. (-. + ? (0 Stabilirea st curil r faptice se face prin nu-Arare, cFntArire, -Asurare sau cubare, dupA caz. Bunurile aflate Dn a-bala6e ri%inale intacte se desfac prin s nda6, acest lucru ur-Fnd a fi -enCi nat Bi Dn listele de inventariere respective. /)0 $a lic7idele a cAr r cantitate efectivA nu se p ate stabili prin transvazare Bi -Asurare, c nCinutul vasel r + stabilit Dn funcCie de v lu-, densitate, c -p ziCie etc. + se verificA prin sc aterea de pr be din aceste vase, CinFndu+se sea-a de densitate, c -p ziCie Bi de alte caracteristici ale lic7idel r, care se c nstatA fie r%an leptic, fie prin -Asurare sau pr be de lab rat r, dupA caz. /+0 "aterialele de -asA ca8 ci-ent, Cel bet n, pr duse de carierA Bi balastierA, pr duse a%ric le Bi alte -ateriale si-ilare, ale cAr r cFntArire Bi -Asurare ar necesita c7eltuieli i-p rtante sau ar c nduce la de%radarea bunuril r respective, se p t inventaria pe bazA de calcule te7nice. /,0 Gn listele de inventariere a -aterialel r prevAzute la alineatele precedente se -enCi neazA - dul Dn care s+a fAcut inventarierea, precu- Bi datele te7nice care au stat la baza calculel r respective. (4. Bunurile din d -eniul public al statului Bi al unitACil r ad-inistrativ+terit riale, date Dn ad-inistrare, c ncesi nate sau Dnc7iriate instituCiil r publice, s cietACil r2c -paniil r naCi nale Bi re%iil r aut n -e p trivit le%ii, se inventariazA Bi se Dnscriu Dn listele de inventariere distincte Dn cadrul acest r unitACi. (5. Bunurile aflate asupra an%a6aCil r la data inventarierii ?ec7ipa-ent, cazar-a-ent, scule, unelte etc.@ se inventariazA Bi se trec Dn liste de inventariere distincte, specificFndu+se pers anele care rAspund de pAstrarea l r. Gn cadrul evidenCierii acest ra pe f r-aCii Bi l curi de -uncA, bunurile v r fi centralizate Bi c -parate cu datele din evidenCa te7nic + perativA, precu- Bi cu cele din evidenCa c ntabilA. Bunurile cu un %rad -are de perisabilitate se inventariazA cu pri ritate, fArA a se stFn6eni c nsu-ul2c -ercializarea i-ediatA a acest ra. C -isia de inventariere are bli%aCia sA c ntr leze t ate l curile Dn care p t e/ista bunuri care trebuie supuse inventarierii. (6. T ate bunurile ce se inventariazA se Dnscriu Dn listele de inventariere, care trebuie sA se Dnt c-eascA pe l curi de dep zitare, pe %estiuni Bi pe cate% rii de bunuri. (7. + ? (@ Bunurile e/istente Dn entitate Bi aparCinFnd alt r entitACi ?Dnc7iriate, Dn leasin%, Dn c ncesiune, Dn ad-inistrare, Dn cust die, pri-ite Dn vederea vFnzArii Dn re%i- de c nsi%naCie, spre prelucrare etc.@ se inventariazA Bi se Dnscriu Dn liste de inventariere distincte. $istele de inventariere pentru aceste bunuri trebuie sA c nCinA inf r-aCii cu privire la nu-Arul Bi data actului de predare+ pri-ire Bi ale d cu-entului de livrare, precu- Bi alte inf r-aCii utile. $istele de inventariere cuprinzFnd bunurile aparCinFnd terCil r se tri-it Bi pers anei fizice sau 6uridice, r -Fne ri strAine, dupA caz, cAreia Di aparCin bunurile respective, Dn ter-en de cel -ult 1# zile lucrAt are de la ter-inarea inventarierii, ur-Fnd ca pr prietarul bunuril r sA c -unice eventualele nep triviri Dn ter-en de # zile lucrAt are de la pri-irea listel r de inventariere. 11

Gn caz de nep triviri, entitatea deCinAt are este bli%atA sA clarifice situaCia diferenCel r respective Bi sA c -unice c nstatArile sale pers anei fizice sau 6uridice cAreia Di aparCin bunurile respective, Dn ter-en de # zile lucrAt are de la pri-irea sesizArii. /)0 S cietACile de leasin% trebuie sA s licite utilizat ril r furnizarea listel r de inventariere cu bunurile care fac biectul c ntractel r de leasin%. Gn baza datel r cuprinse Dn aceste liste, s cietatea de leasin% p ate calcula Bi Dnre%istra a6ustAri pentru deprecierea i- bilizAril r sau a creanCel r i- bilizate, dupA caz. Gn cazul Dn care listele de inventariere nu sunt furnizate de cAtre l catar, s cietatea de leasin% va putea c nstitui a6ustAri pentru deprecierea bunuril r respective, pe baza preCuril r de piaCA disp nibile la data inventarierii, CinFnd sea-a de caracteristicile bunului ce face biectul leasin%ului ?an de fabricaCie, durata de viaCA@. Pentru verificarea e/actitACii inf r-aCiil r pri-ite, s cietACile de leasin% p t Dntreprinde verificAri faptice la l catari, p trivit pr ceduril r pr prii. /+0 Pentru situaCiile prevAzute la prezentul punct, entitACile deCinAt are ale bunuril r sunt bli%ate sA efectueze inventarierea Bi sA tri-itA spre c nfir-are listele de inventariere, dupA cu- pr prietarii acel r bunuri sunt bli%aCi sA cearA c nfir-area privind bunurile e/istente la terCi. )epri-irea c nfir-Arii privind bunurile e/istente la terCi nu reprezintA c nfir-are tacitA. )8. Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteri rate, fArA -iBcare ri %reu vandabile, c -enzi Dn curs, aband nate sau sistate, precu- Bi pentru creanCele Bi bli%aCiile incerte ri Dn liti%iu se Dnt c-esc liste de inventariere distincte sau situaCii analitice separate, dupA caz. )(. Deter-inarea st curil r faptice se face astfel DncFt sA se evite -iterea ri inventarierea de d uA sau de -ai -ulte ri a acel raBi bunuri. )). Bunurile aflate Dn e/pediCie se inventariazA de cAtre entitACile furniz are, iar bunurile ac7iziCi nate aflate Dn curs de apr vizi nare se inventariazA de entitatea cu-pArAt are Bi se Dnscriu Dn liste de inventariere distincte. )+. + ? (0 5nainte de Dnceperea inventarierii pr dusel r Dn curs de e/ecuCie Bi a se-ifabricatel r din pr ducCia pr prie, este necesar8 + sA se predea la -a%azii Bi la dep zite, pe baza d cu-entel r, t ate pr dusele Bi se-ifabricatele a cAr r prelucrare a f st ter-inatA. + sA se c lecteze din secCii sau ateliere t ate pr dusele reziduale Bi deBeurile, Dnt c-indu+se d cu-entele de c nstatare. + sA se Dnt c-eascA d cu-entele de c nstatare Bi sA se clarifice situaCia se-ifabricatel r a cAr r utilizare este Dnd ielnicA. /)0 Gn cazul pr dusel r Dn curs de e/ecuCie se inventariazA atFt pr dusele care nu au trecut prin t ate fazele ?stadiile@ prelucrArii i-puse de pr cesul te7n l %ic de pr ducCie, cFt Bi pr dusele care, deBi au f st ter-inate, nu au trecut t ate pr bele de recepCi nare te7nicA sau nu au f st c -pletate cu t ate piesele Bi acces riile l r. ),. 5nventarierea se efectueazA, de ase-enea, pentru lucrArile Bi serviciile Dn curs de e/ecuCie sau neter-inate. )-. + ? (0 "ateriile pri-e, -aterialele, piesele de sc7i-b, se-ifabricatele etc., aflate Dn secCiile de pr ducCie Bi nesupuse prelucrArii, nu se c nsiderA pr duse Dn curs de e/ecuCie. Acestea se inventariazA separat Bi se repun Dn c nturile din care pr vin, di-inuFndu+se c7eltuielile, iar dupA ter-inarea inventarierii acest ra se evidenCiazA Dn c nturile iniCiale de c7eltuieli. 11

/)0 5nventarierea pr dusel r, lucrAril r Bi serviciil r Dn curs de e/ecuCie din cadrul secCiil r au/iliare se face prin stabilirea stadiului de e/ecutare a acest ra. )4. $a entitACile care au activitate de c nstrucCii+- nta6, pe baza c nstatArii la faCa l cului, se includ Dn liste de inventariere distincte, pe cate% rii de lucrAri Bi pArCi de ele-ente de c nstrucCii la care n+a f st e/ecutat Dntre%ul v lu- de lucrAri prevAzute Dn devize, respectiv lucrAri e/ecutate ?ter-inate@, dar nerecepCi nate de cAtre beneficiar, denu-irea biectului Bi val area deter-inatA p trivit stadiului de e/ecuCie, p trivit val rii din d cu-entaCia e/istentA ?devize@, precu- Bi Dn funcCie de v lu-ul lucrAril r realizate la data inventarierii. )5. 5nventarierea lucrAril r de - dernizare nefinalizate sau de reparaCii ale clAdiril r, instalaCiil r, -aBinil r, utila6el r, -i6l acel r de transp rt Bi ale alt r bunuri se face prin verificarea la faCa l cului a stadiului fizic al lucrAril r. Astfel de lucrAri se c nse-neazA Dntr+ listA de inventariere distinctA, Dn care se indicA denu-irea biectului supus - dernizArii sau reparaCiei Bi val area deter-inatA p trivit c stului de deviz Bi celui efectiv al lucrAril r e/ecutate. )6. + ? (0 CreanCele Bi bli%aCiile faCA de terCi sunt supuse verificArii Bi c nfir-Arii pe baza e/trasel r s lduril r debit are Bi credit are ale c nturil r de creanCe Bi dat rii care deCin p nderea val ricA Dn t talul s lduril r acest r c nturi, p trivit H9/trasului de c ntH ?c d 1!+:+3@ sau puncta6el r recipr ce scrise. )erespectarea acestei pr ceduri, precu- Bi refuzul de c nfir-are c nstituie abateri de la prezentele n r-e Bi se sancCi neazA p trivit le%ii. /)0 Gn situaCia entitACil r care efectueazA dec ntarea creanCel r Bi bli%aCiil r pe bazA de dec nturi interne sau dec nturi e/terne peri dice c nfir-ate de cAtre parteneri, aceste d cu-ente p t Cine l cul e/trasel r de c nt c nfir-ate. )7. + ? (0 Disp nibilitACile bAneBti, cecurile, ca-biile, biletele la rdin, scris rile de %aranCie, acreditivele, ip tecile, precu- Bi alte val ri aflate Dn casieria entitACil r se inventariazA Dn c nf r-itate cu prevederile le%ale. /)0 Disp nibilitACile aflate Dn c nturi la bAnci sau la unitACile Trez reriei Statului se inventariazA prin c nfruntarea s lduril r din e/trasele de c nt e-ise de acestea cu cele din c ntabilitatea entitACii. Gn acest sc p, e/trasele de c nt din ziua de 31 dece-brie sau din ulti-a zi bancarA, puse la disp ziCie de instituCiile de credit Bi unitACile Trez reriei Statului, v r purta Bta-pila ficialA a acest ra. Gn cazul entitACil r care, p trivit prevederil r $e%ii nr. '221((1, republicatA, au ptat pentru un e/erciCiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute Dn vedere inf r-aCiile aferente ulti-ei zile a e/erciCiului financiar astfel ales. /+0 Disp nibilitACile Dn lei Bi Dn valutA din casieria entitACii se inventariazA Dn ulti-a zi lucrAt are a e/erciCiului financiar, dupA Dnre%istrarea tutur r peraCiunil r de DncasAri Bi plACi privind e/erciCiul respectiv, c nfruntFndu+se s ldurile din re%istrul de casA cu - netarul Bi cu cele din c ntabilitate. +8. 5nventarierea titluril r pe ter-en scurt Bi lun% se efectueazA pe baza d cu-entel r care atestA deCinerea acest ra ?re%istrul acCi naril r, d cu-ente care au stat la baza ac7iziCiei sau pri-irii cu titlu %ratuit@ cu respectarea le%islaCiei Dn vi% are. +(. + ? (0 5nscrierea Dn listele de inventariere a -Arcil r p Btale, a ti-brel r fiscale, a tic7etel r de cAlAt rie, a tic7etel r de -asA, a tic7etel r cad u, a tic7etel r de creBA, a tic7etel r de vacanCA, a b nuril r cantitACi fi/e, a biletel r de spectac le, de intrare Dn -uzee, e/p ziCii Bi altele ase-enea se face la val area l r n -inalA, cu e/cepCia ti-brel r cu val are filatelicA. Pentru bunurile de aceastA naturA, c nstatate fArA utilitate ?e/pirate, deteri rate@, se Dnt c-esc liste de inventariere distincte. /)0 5nventarierea ti-brel r filatelice se efectueazA p trivit pr cedurii elab rate Dn acest sc p de cAtre ad-inistrat rii entitACil r care le au Dn evidenCA. 11

+). Pentru t ate celelalte ele-ente de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii, cu cazia inventarierii, se verificA realitatea s lduril r c nturil r respective, iar pentru cele aflate la terCi se fac cereri de c nfir-are, care se v r ataBa la listele respective dupA pri-irea c nfir-Arii. ++. Pe ulti-a filA a listei de inventariere, %esti narul trebuie sA -enCi neze dacA t ate bunurile Bi val rile bAneBti din %estiune au f st inventariate Bi c nse-nate Dn listele de inventariere Dn prezenCa sa. De ase-enea, acesta -enCi neazA dacA are biecCii cu privire la - dul de efectuare a inventarierii. Gn acest caz, c -isia de inventariere este bli%atA sA analizeze biecCiile, iar c ncluziile la care a a6uns se v r -enCi na la sfFrBitul listel r de inventariere. $istele de inventariere se se-neazA pe fiecare filA de cAtre preBedintele Bi -e-brii c -isiei de inventariere, de cAtre %esti nar, precu- Bi de cAtre specialiBti s licitaCi de cAtre preBedintele c -isiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunuril r inventariate. Gn cazul %estiunil r c lective ?cu -ai -ulCi %esti nari@, listele de inventariere se se-neazA de cAtre t Ci %esti narii, iar Dn cazul predArii+pri-irii %estiunii, acestea se se-neazA atFt de cAtre %esti narul predAt r, cFt Bi de cAtre cel pri-it r. +,. + ? (0 C -pletarea listel r de inventariere se efectueazA fie f l sind siste-ul inf r-atic de prelucrare aut -atA a datel r, fie prin Dnscrierea ele-entel r de active identificate, fArA spaCii libere Bi fArA BtersAturi, c nf r- pr ceduril r interne apr bate. $istele de inventariere utilizate sunt cele prezentate ca - del Dn ane/a nr. 3 la Ordinul -inistrului ec n -iei Bi finanCel r nr. 3.#122211' privind d cu-entele financiar+c ntabile. /)0 Gn cazul i- bilizAril r c rp rale, precu- Bi al cel rlalte ele-ente de natura activel r pentru care e/istA c nstituite a6ustAri pentru depreciere sau a6ustAri pentru pierdere de val are, Dn listele de inventariere se Dnscrie val area de Dnre%istrare Dn c ntabilitate a acest ra, -ai puCin a6ustArile pentru depreciere sau pierdere de val are Dnre%istrate pFnA la data inventarierii, care se c -parA cu val area l r actualA, stabilitA cu cazia inventarierii, pe bazA de c nstatAri faptice. /+0 Gn situaCia Dn care ele-entele de natura activel r sunt inventariate prin -et de de identificare electr nicA ?de e/e-plu8 citit r de c d de bare etc.@, datele fiind trans-ise direct Dn siste-ul inf r-atic financiar+c ntabil, listele de inventar sunt editate direct din siste-ul inf r-atic. Se v r edita listele c -plete cu t ate p ziCiile inventariate sau Dn - d selectiv nu-ai pentru acele p ziCii, repere unde se c nstatA diferenCe cantitative sau val rice ?deprecieri@, dupA caz. Gn cazul Dn care se editeazA liste de inventariere care cuprind nu-ai p ziCiile ?reperele@ la care se c nstatA diferenCe cantitative sau val rice, listele c -plete de inventariere se pAstreazA pe sup rt -a%netic, pe durata le%alA de pAstrare a d cu-entel r. Gn astfel de situaCii, evaluarea bunuril r Dn vederea stabilirii eventualel r a6ustAri se efectueazA prin analiza Bi evaluarea tutur r ele-entel r inventariate, nu nu-ai a cel r la care s+au c nstatat diferenCe cantitative. 5nventarierile parCiale, precu- Bi inventarierile efectuate Dn cursul anului, atunci cFnd entitatea efectueazA -ai -ulte inventarieri, se efectueazA cu respectarea prezentel r n r-e, -ai puCin c -pletarea HRe%istrului+inventarH ?c d 1!+1+2@, care se efectueazA cu cazia inventarierii anuale. /,0 Pentru inventarierea ele-entel r de natura activel r care nu au substanCA -aterialA, a dat riil r Bi capitaluril r pr prii se Dnt c-esc situaCii analitice distincte. T talul situaCiil r analitice astfel Dnt c-ite se verificA cu s ldurile c nturil r sintetice c respunzAt are, care se preiau Dn HRe%istrul+inventarH ?c d 1!+1+2@. +-. + ? (0 Rezultatele inventarierii se stabilesc prin c -pararea datel r c nstatate faptic Bi Dnscrise Dn listele de inventariere cu cele din evidenCa te7nic + perativA ?fiBele de -a%azie@ Bi din c ntabilitate. 11

/)0 Gnainte de stabilirea rezultatel r inventarierii se pr cedeazA la analizA a tutur r st curil r Dnscrise Dn fiBele de -a%azie Bi a s lduril r din c ntabilitate pentru bunurile inventariate. 9r rile desc perite cu aceastA cazie trebuie c rectate perativ, dupA care se pr cedeazA la stabilirea rezultatel r inventarierii prin c nfruntarea cantitACil r c nse-nate Dn listele de inventariere cu evidenCa te7nic + perativA pentru fiecare p ziCie. +4. + ? (0 9valuarea, cu cazia inventarierii, a ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii se face p trivit prevederil r re%le-entAril r c ntabile aplicabile, precu- Bi ale prezentel r n r-e. /)0 9valuarea se va efectua cu respectarea principiului per-anenCei -et del r, p trivit cAruia - delele Bi re%ulile de evaluare trebuie -enCinute, asi%urFnd c -parabilitatea Dn ti-p a inf r-aCiil r c ntabile. +5. $a stabilirea val rii de inventar a bunuril r se aplicA principiul prudenCei, p trivit cAruia se Cine sea-a de t ate a6ustArile de val are dat rate deprecieril r sau pierderil r de val are. Gn cazul Dn care se c nstatA cA val area de inventar este -ai -are decFt val area cu care acesta este evidenCiat Dn c ntabilitate, Dn listele de inventariere se Dnscriu val rile din c ntabilitate. Gn cazul Dn care val area de inventar a bunuril r este -ai -icA decFt val area din c ntabilitate, Dn listele de inventariere se Dnscrie val area de inventar. +6. Pentru ele-entele de natura activel r la care s+au c nstatat deprecieri, pe baza listel r de inventariere Dnt c-ite distinct c -isia de inventariere face pr puneri de a6ustAri pentru depreciere sau a6ustAri pentru pierdere de val are, dupA caz, ri de Dnre%istrare a un r a- rtizAri supli-entare ?pentru deprecierile ireversibile ale i- bilizAril r a- rtizabile@, ac l unde este cazul, arAtFnd t t datA cauzele care au deter-inat aceste deprecieri. +7. Pentru t ate plusurile, lipsurile Bi deprecierile c nstatate la bunuri, precu- Bi pentru pa%ubele deter-inate de e/pirarea ter-enel r de prescripCie a creanCel r sau din alte cauze, c -isia de inventariere s licitA e/plicaCii scrise de la pers anele care au rAspunderea %esti nArii bunuril r, respectiv a ur-Aririi dec ntArii creanCel r. Pe baza e/plicaCiil r pri-ite Bi a d cu-entel r analizate, c -isia de inventariere stabileBte natura lipsuril r, pierderil r, pa%ubel r Bi deprecieril r c nstatate, precu- Bi natura plusuril r, pr punFnd, Dn c nf r-itate cu disp ziCiile le%ale, - dul de re%ularizare a diferenCel r dintre datele din c ntabilitate Bi cele faptice, rezultate Dn ur-a inventarierii. ,8. + ? (0 Gn situaCia c nstatArii un r plusuri Dn %estiune, bunurile respective se evalueazA p trivit re%le-entAril r c ntabile aplicabile. /)0 Gn cazul c nstatArii un r lipsuri i-putabile Dn %estiune, ad-inistrat rii trebuie sA i-putA pers anel r vin vate bunurile lipsA la val area l r de Dnl cuire. Prin valoare de "nlocuire, Dn sensul prezentel r n r-e, se DnCele%e c stul de ac7iziCie al unui bun cu caracteristici Bi %rad de uzurA si-ilare celui lipsA Dn %estiune la data c nstatArii pa%ubei, care cuprinde preCul de cu-pArare practicat pe piaCA, la care se adau%A ta/ele nerecuperabile, inclusiv T>A, c7eltuielile de transp rt, apr vizi nare Bi alte c7eltuieli, acces rii necesare pentru punerea Dn stare de utilitate sau pentru intrarea Dn %estiune a bunului respectiv. Gn cazul bunuril r c nstatate lipsA, ce ur-eazA a fi i-putate, care nu p t fi cu-pArate de pe piaCA, val area de i-putare se stabileBte de cAtre c -isie f r-atA din specialiBti Dn d -eniul respectiv. /+0 $a stabilirea val rii debitului, Dn cazurile Dn care lipsurile Dn %estiune nu sunt c nsiderate infracCiuni, se are Dn vedere p sibilitatea c -pensArii lipsuril r cu eventualele plusuri c nstatate, dacA sunt Dndeplinite ur-At arele c ndiCii8 11

+ sA e/iste riscul de c nfuzie Dntre s rturile aceluiaBi bun -aterial, din cauza ase-AnArii Dn ceea ce priveBte aspectul e/teri r8 cul are, desen, - del, di-ensiuni, a-bala6 sau alte ele-ente. + diferenCele c nstatate Dn plus sau Dn -inus sA se refere la aceeaBi peri adA de %estiune Bi la aceeaBi %estiune. /,0 )u se ad-ite c -pensarea Dn cazurile Dn care s+a fAcut d vada cA lipsurile c nstatate la inventariere pr vin din sustra%erea sau din de%radarea bunuril r respective dat ratA vin vACiei pers anel r care rAspund de %esti narea acest r bunuri. /-0 $istele cu s rturile de pr duse, -Arfuri, a-bala6e Bi alte val ri -ateriale care Dntrunesc c ndiCiile de c -pensare dat ritA riscului de c nfuzie se apr bA anual de cAtre ad-inistrat ri, rd nat rii de credite sau pers ana care are bli%aCia %esti nArii Bi servesc pentru uz intern Dn cadrul entitACil r respective. C -pensarea se face pentru cantitACi e%ale Dntre plusurile Bi lipsurile c nstatate. Gn cazul Dn care cantitACile s rturil r supuse c -pensArii, la care s+au c nstatat plusuri, sunt -ai -ari decFt cantitACile s rturil r ad-ise la c -pensare, la care s+au c nstatat lipsuri, se va pr ceda la stabilirea e%alitACii cantitative prin eli-inarea din calcul a diferenCei Dn plus. AceastA eli-inare se face DncepFnd cu s rturile care au preCurile unitare cele -ai scAzute, Dn rdine crescAt are. Gn cazul Dn care cantitACile s rturil r supuse c -pensArii, la care s+au c nstatat lipsuri, sunt -ai -ari decFt cantitACile s rturil r ad-ise la c -pensare, la care s+au c nstatat plusuri, se va pr ceda, de ase-enea, la stabilirea e%alitACii cantitative prin eli-inarea din calcul a cantitACii care depABeBte t talul cantitativ al plusuril r. 9li-inarea se face DncepFnd cu s rturile care au preCurile unitare cele -ai scAzute, Dn rdine crescAt are. ,(. + ? (0 Pentru bunurile la care sunt acceptate scAzA-inte, Dn cazul c -pensArii lipsuril r cu plusurile stabilite la inventariere, scAzA-intele se calculeazA nu-ai Dn situaCia Dn care cantitACile lipsA sunt -ai -ari decFt cantitACile c nstatate Dn plus. Gn aceastA situaCie, c tele de scAzA-inte se aplicA Dn pri-ul rFnd la bunurile la care s+au c nstatat lipsurile. DacA Dn ur-a aplicArii scAzA-intel r respective -ai rA-Fn diferenCe cantitative Dn -inus, c tele de scAzA-inte se p t aplica Bi asupra cel rlalte bunuri ad-ise Dn c -pensare, la care s+au c nstatat plusuri sau la care nu au rezultat diferenCe. DiferenCa stabilitA Dn -inus Dn ur-a c -pensArii Bi aplicArii tutur r c tel r de scAzA-inte, reprezentFnd pre6udiciu pentru entitate, se recupereazA de la pers anele vin vate, Dn c nf r-itate cu disp ziCiile le%ale. /)0 ) r-ele privind li-itele ad-isibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplicA anticipat, ci nu-ai dupA c nstatarea e/istenCei efective a lipsuril r Bi nu-ai Dn li-ita acest ra. De ase-enea, li-itele de perisabilitate nu se aplicA aut -at, acestea fiind c nsiderate li-ite -a/i-e. /+0 Pentru pa%ubele c nstatate Dn %estiune rAspund pers anele vin vate de pr ducerea l r. 5-putarea acest ra se face la val area de Dnl cuire, aBa cu- a f st definitA Dn prezentele n r-e. ,). Rezultatele inventarierii se Dnscriu de cAtre c -isia de inventariere Dntr+un pr ces+verbal. Pr cesul+verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sA c nCinA, Dn principal, ur-At arele ele-ente8 data Dnt c-irii, nu-ele Bi prenu-ele -e-bril r c -isiei de inventariere, nu-Arul Bi data deciziei de nu-ire a c -isiei de inventariere, %estiunea2%estiunile inventariatA2inventariate, data Dnceperii Bi ter-inArii peraCiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, c ncluziile Bi pr punerile c -isiei cu privire la cauzele plusuril r Bi ale lipsuril r c nstatate Bi pers anele vin vate, precu- Bi 11

pr puneri de -Asuri Dn le%AturA cu acestea, v lu-ul st curil r depreciate, fArA -iBcare, cu -iBcare lentA, %reu vandabile, fArA desfacere asi%uratA Bi pr puneri de -Asuri Dn vederea reinte%rArii l r Dn circuitul ec n -ic, pr puneri de sc atere din funcCiune a i- bilizAril r c rp rale, respectiv din evidenCA a i- bilizAril r nec rp rale, pr puneri de sc atere din uz a -aterialel r de natura biectel r de inventar Bi declasare sau casare a un r st curi, c nstatAri privind pAstrarea, dep zitarea, c nservarea, asi%urarea inte%ritACii bunuril r din %estiune, precu- Bi alte aspecte le%ate de activitatea %estiunii inventariate. ,+. Pr punerile cuprinse Dn pr cesul+verbal al c -isiei de inventariere se prezintA, Dn ter-en de & zile lucrAt are de la data Dnc7eierii peraCiunil r de inventariere, ad-inistrat rului, rd nat rului de credite sau pers anei resp nsabile cu %estiunea entitACii. Acesta, cu avizul c nducAt rului c -parti-entului financiar+c ntabil Bi al c nducAt rului c -parti-entului 6uridic, decide asupra s luCi nArii pr puneril r fAcute, cu respectarea disp ziCiil r le%ale. ,,. + ? (0 ?c d 1!+1+2@ este un d cu-ent c ntabil bli%at riu Dn care se Dnscriu rezultatele inventarierii ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii, %rupate dupA natura l r, c nf r- p sturil r din bilanC. 9le-entele de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii Dnscrise Dn re%istrul+inventar au la bazA listele de inventariere, pr cesele+verbale de inventariere Bi situaCiile analitice, dupA caz, care 6ustificA c nCinutul fiecArui p st din bilanC. /)0 Gn cazul Dn care inventarierea are l c pe parcursul anului, datele rezultate din peraCiunea de inventariere se actualizeazA cu intrArile sau ieBirile din peri ada cuprinsA Dntre data inventarierii Bi data Dnc7eierii e/erciCiului financiar, datele actualizate fiind ap i cuprinse Dn re%istrul+inventar. OperaCiunea de actualizare a datel r rezultate din inventariere se va efectua astfel DncFt la sfFrBitul e/erciCiului financiar sA fie reflectatA situaCia realA a ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii. /+0 C -pletarea re%istrului+inventar se efectueazA Dn - -entul Dn care se stabilesc s ldurile tutur r c nturil r bilanCiere, inclusiv cele aferente i-p zitului pe pr fit, Bi a6ustArile pentru depreciere sau pierdere de val are, dupA caz. Re%istrul+inventar p ate fi adaptat Dn funcCie de specificul Bi necesitACile entitACil r, cu c ndiCia respectArii c nCinutului -ini- de inf r-aCii prevAzut pentru acesta. ,-. + ? (0 Rezultatele inventarierii trebuie Dnre%istrate Dn evidenCa te7nic + perativA Dn ter-en de cel -ult & zile lucrAt are de la data apr bArii pr cesului+verbal de inventariere de cAtre ad-inistrat r, rd nat rul de credite sau pers ana resp nsabilA cu %estiunea entitACii. Rezultatul inventarierii se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate p trivit prevederil r $e%ii nr. '221((1, republicatA, Bi Dn c nf r-itate cu re%le-entArile c ntabile aplicabile. /)0 Pe baza re%istrului+inventar Bi a balanCei de verificare Dnt c-ite la finele e/erciCiului financiar se Dnt c-eBte bilanCul, parte c -p nentA a situaCiil r financiare anuale, ale cArui p sturi trebuie sA c respundA cu datele Dnre%istrate Dn c ntabilitate, puse de ac rd cu situaCia realA a ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii, stabilitA pe baza inventarului. ,4. + ? (0 Prevederile $e%ii nr. '221((1, republicatA, Bi ale re%le-entAril r c ntabile aplicabile referit are la bli%ativitatea c relArii datel r din bilanC cu datele Dnre%istrate Dn c ntabilitate, puse de ac rd cu situaCia realA a ele-entel r de natura activel r, dat riil r Bi capitaluril r pr prii stabilitA pe baza inventarului, se aplicA Bi instituCiil r publice.

11

Bunurile aflate Dn ad-inistrarea instituCiil r publice se inventariazA anual, cu e/cepCia clAdiril r, c nstrucCiil r speciale Bi a cel rlalte bunuri aflate Dn %estiunea -isiunil r dipl -atice Bi a ficiil r c nsulare, care se inventariazA datA la 3 ani. 5nventarierea bunuril r din patri- niul cultural naCi nal - bil, a f nduril r de carte, a val ril r de -uzeu Bi a recuzitei Dn cadrul instituCiil r artistice de spectac le se face Dn c ndiCiile Bi la ter-enele stabilite prin n r-e elab rate de "inisterul Culturii, Cultel r Bi Patri- niului )aCi nal, cu avizul "inisterului 0inanCel r Publice. /)0 Gn funcCie de specificul activitACii un r entitACi, -inisterele Bi celelalte r%ane de specialitate ale ad-inistraCiei publice centrale ai cAr r c nducAt ri au calitatea de rd nat ri principali de credite p t elab ra n r-e pr prii privind inventarierea un r bunuri cu caracter specific aflate Dn ad-inistrare, inclusiv pentru stabilirea un r e/cepCii de la re%ula %eneralA de inventariere, care sunt avizate de "inisterul 0inanCel r Publice. /+0 Bunurile c nstatate lipsA la inventariere se evalueazA Bi se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate la val area c ntabilA. $ipsurile i-putabile se recupereazA de la pers anele vin vate la val area de Dnl cuire, deter-inatA p trivit prezentel r n r-e. Bunurile c nstatate Dn plus se evalueazA Bi se Dnre%istreazA Dn c ntabilitate la c stul de ac7iziCie al acest ra, Dn c nf r-itate cu re%le-entArile c ntabile aplicabile, Dn funcCie de preCul pieCei la data c nstatArii sau de c stul de ac7iziCie al bunuril r si-ilare. Pentru lipsuri, sustra%eri Bi rice ale fapte care pr duc pa%ube ce c nstituie infracCiuni, rd nat rul de credite este bli%at sA sesizeze r%anele de ur-Arire penalA Dn c ndiCiile Bi la ter-enele stabilite de le%e. Pa%ubele c nstatate la inventariere, i-putate pers anel r vin vate, precu- Bi debit rii deveniCi ins lvabili se evidenCiazA Dn c ntabilitate Dn c nturi analitice distincte, iar Dn cadrul acest ra, pe fiecare debit r, ur-Arindu+se recuperarea l r p trivit le%ii. ScAderea din c ntabilitate a un r pa%ube care nu se dat reazA culpei unei pers ane se face Dn baza apr bArii rd nat rului de credite respectiv, cu avizul rd nat rului de credite ierar7ic superi r. Plusul de casA c nstatat cu cazia inventarierii nu-erarului din casieriile instituCiil r publice se varsA la bu%etul din care este finanCatA instituCia publicA, para%raful bu%etar HAlte venituriH. (.).Prevederi !rivind utili*area $"rmularel"r $inanciar&c"ntabile O.M... )))4>)884 !rivind utili*area un"r $"rmulare $inanciar&c"ntabile de catre pers anele prevazute la art. 1 din $e%ea c ntabilitatii nr. '221((1, republicata din 2&2122211: Publicat in " nit rul Oficial, Partea 5 nr. 11#: din 312122211: 5n te-eiul prevederil r art. 11 alin. ?#@ din ; tararea <uvernului nr. 21'2211# privind r%anizarea si functi narea "inisterului 0inantel r Publice si a A%entiei )ati nale de Ad-inistrare 0iscala, cu - dificarile si c -pletarile ulteri are, avand in vedere prevederile art. ! alin. ?1@ din $e%ea c ntabilitatii nr. '221((1, republicata, -inistrul finantel r publice e-ite ur-at rul rdin8 Art. (. + ?1@ 5ncepand cu data de 1 ianuarie 211&, c ntinutul -ini-al bli%at riu pentru f r-ularul de factura este cel prevazut la art. 1## alin. ?#@ din $e%ea nr. #&122113 privind C dul fiscal, cu - dificarile si c -pletarile ulteri are, denu-ita in c ntinuare C dul fiscal. ?2@ 0 r-ularele de factura, factura fiscala si aviz de ins tire a -arfii, pretiparite, inseriate si nu-er tate sub suprave%7erea C -paniei )ati nale H5-pri-eria )ati nalaH + S.A. sau editate cu a6ut rul te7nicii de calcul, in baza art. 2 alin. ?1@ din Ordinul -inistrului finantel r nr. 1.1&&21((' privind aplicarea prevederil r art. 1 alin. ?!@ si ?11@ para%raful 2 din ; tararea <uvernului nr. '3121((&, cu - dificarile si c -pletarile ulteri are, v r putea fi utilizate si dupa data de 1 ianuarie 11

211&, pana la epuizarea st cului e/istent. =tilizarea f r-ularel r cu seriile si pla6ele de nu-ere al cate in cursul anului 211: se va efectua in c nditiile respectarii prevederil r C dului fiscal. ?3@ Prefi/ul R din c dul de inre%istrare in sc puri de T>A, pretiparit pe facturile fiscale din st c, va fi inl cuit cu prefi/ul RO, - dificare ce p ate fi efectuata fie -anual, fie prin aplicarea unei sta-pile. Art. ). + ?1@ 5ncepand cu data de 1 ianuarie 211&, f r-ularele cu re%i- special prevazute in ane/a nr. 1 care face parte inte%ranta din prezentul rdin nu se v r -ai tipari, inseria si nu-er ta in c nf r-itate cu prevederile art. 1 alin. ?#@ din ; tararea <uvernului nr. '3121((& pentru apr barea - delel r f r-ularel r c -une privind activitatea financiara si c ntabila si a n r-el r -et d l %ice privind int c-irea si utilizarea acest ra, cu - dificarile ulteri are. ?2@ 0 r-ularele prevazute la alin. ?1@, e/istente in st c, p t fi utilizate pana la epuizare si dupa data de 1 ianuarie 211&, dar cele referit are la livrari de bunuri sau prestari de servicii ta/abile din punct de vedere al ta/ei pe val area adau%ata nu -ai dau dreptul de deducere a ta/ei pe val area adau%ata la cu-parat r, daca nu sunt ins tite de factura care c ntine inf r-atiile prevazute la art. 1## alin. ?#@ din C dul fiscal. Art. +. + ?1@ 5n situatiile in care bunurile circula fara sa fie ins tite de factura, d cu-entul utilizat pe peri ada transp rtului este avizul de ins tire a -arfii, cu e/ceptiile prevazute e/pres de re%le-entarile le%ale in vi% are. ?2@ C ntinutul -ini- de inf r-atii, precu- si n r-ele de int c-ire si utilizare a avizului de ins tire a -arfii sunt prevazute in ane/a nr. 2 care face parte inte%ranta din prezentul rdin. Art. ,. + ?1@ ) r-ele de int c-ire si utilizare a facturii sunt cele prevazute in ane/a nr. 3 care face parte inte%ranta din prezentul rdin si se aplica nu-ai de catre pers anele stabilite in R -ania, in c nf r-itate cu prevederile art. 12#1 alin. ?2@ din C dul fiscal. ?2@ Pers anele i-p zabile nestabilite in R -ania, inre%istrate in R -ania p trivit art. 1#3 alin. ?!@ sau ?#@ din C dul fiscal, v r int c-i facturile in c nf r-itate cu prevederile titlului >5 din C dul fiscal. Art. -. + ?1@ Pers anele prevazute la art. 1 din $e%ea c ntabilitatii nr. '221((1, republicata, v r asi%ura un re%i- intern de nu-er tare a facturii in c nf r-itate cu prevederile cuprinse in ane/a nr. ! care face parte inte%ranta din prezentul rdin. ?2@ Prevederile alin. ?1@ se aplica si alt r f r-ulare financiar+c ntabile care stau la baza inre%istrarii de venituri, cu- ar fi8 - netar, c7itanta si altele, dupa caz, precu- si avizului de ins tire a -arfii. Art. 4. + ?1@ Pers anele care nu au bli%atia, in c nf r-itate cu prevederile le%ale, de a e-ite factura v r inre%istra veniturile realizate zilnic utilizand - netarul, c7itanta sau alte d cu-ente specifice, dupa caz. ?2@ Prevederile alin. ?1@ nu se aplica perat ril r ec n -ici care au bli%atia sa utilizeze aparatele electr nice de -arcat fiscale. Art. 5. + Operat rii ec n -ici care d resc sa utilizeze factura si-plificata, in c nf r-itate cu prevederile art. 1## alin. ?(@ din C dul fiscal, v r depune s licitare la Directia de re%le-entari c ntabile din "inisterul 0inantel r Publice, care trebuie sa c ntina ur-at arele8 + n ta 6ustificativa, din care sa reiasa - tivele s licitarii. + - delul s licitat de factura si-plificata si n r-ele de utilizare a f r-ularului respectiv. Art. 6. + Prevederile referit are la rec nstituirea d cu-entel r financiar+c ntabile, cuprinse in Ordinul -inistrului finantel r publice nr. 1.'#12211! privind re%istrele si f r-ularele financiar+c ntabile, nu 11

sunt bli%at rii si in cazul facturii. Rec nstituirea facturii se efectueaza in c nf r-itate cu prevederile C dului fiscal. Art. 7. + Pers anele i-p zabile care aplica re%i-ul special de scutire de ta/a pe val area adau%ata c nf r- art. 1#2 din C dul fiscal v r int c-i factura respectand acelasi c ntinut de inf r-atii prevazut de C dul fiscal, -ai putin ele-entele inscrise in sc puri de T>A. Art. (8. + Prevederile Ordinului -inistrului finantel r publice nr. ('(22112 privind tiparirea, inserierea si nu-er tarea f r-ularel r cu re%i- special si ale Ordinului -inistrului finantel r publice nr. 1.'!(22113 privind pers nalizarea f r-ularel r tipizate cu re%i- special, c -une pe ec n -ie, cu - dificarile si c -pletarile ulteri are, se abr %a incepand cu data de 1 ianuarie 211&. Art. ((. + Prezentul rdin se publica in " nit rul Oficial al R -aniei, Partea 5. 0 r-ularele cu re%i- special care nu se v r -ai tipari, inseria si nu-er ta in c nf r-itate cu prevederile art. 1 alin. ?#@ din ; tararea <uvernului nr. '3121((&. ANEIA Nr. ( )r. Crt . 1 2 3 ! # : & ' ( 11 11 12 13 1! 1# 1: Denu-ire f r-ular Bilet de calat rie Bilet de calat rie Bilet de calat rie B n cu val are fi/a Re%istru+c7itantier -andate p stale interne, n+ line, electr nice prezentate Re%istru+c7itantier -andate p stale internati nale, -andate 9=RO<5RO prezentate Re%istru+c7itantier pentru incasarea diferitel r ta/e p stale Re%istru+c7itantier pentru biecte de -esa%erii prezentate Re%istru+c7itantier presa Re%istru+c7itantier pentru tri-iterile p stale prezentate la a%enti p stali, fact ri rurali si %7isee c -une Re%istru+c7itantier -esa%erii e/terne s site B n cu val are fi/a B rder u scadentar T>A rate B n de reparatii 0isa de -a%azie a f r-ularel r cu re%i- special B n de c -anda+c7itanta ?T>A@ C d f r-ular TR5)T9R 1!+!+1 TRA=TO 1!+!+1 TR5)T9R 1!+!+12A :+'+312a "C 1!+!+12f "C 1!+!+12f1 "C 1!+!+12% "C 1!+!+126 "C 2(+:1+1! "C 1!+!+127 "C 1!+!+12i :+'+31 RAT9 1!+:+1# R9PAR 1!+!+11 1!+3+'2b 1!+!+11 Act n r-ativ de apr bare O.".0. nr.:1:21((( O.".0. nr.(&121((' O.".0. P. nr.1&&#22113 O.".0. P. nr. &!32211! O.".0. P. nr. 11:12211! O.".0. P. nr.11:12211! O.".0. P. nr.11:12211! O.".0. P. nr.11:12211! O.".0. P. nr.11:12211! O.".0. P. nr.11:12211! O.".0. P. nr.11:12211! O.".0. nr.#(321((' O.".0. nr.1#21((( O.".0. nr.321((' ;.<. '3121((& ;.<. '3121((&

11

ANEIA Nr. ) A#I3 DE INSOTIRE A MAR.II C ntinutul -ini-al bli%at riu de inf r-atii al avizului de ins tire a -arfii este ur-at rul. + seria si nu-arul intern de identificare a f r-ularului. + data e-iterii f r-ularului. + datele de identificare ale furniz rului ?denu-ire, adresa, c d de identificare fiscala@. + datele de identificare ale cu-parat rului ?denu-ire, adresa, c d de identificare fiscala@. + denu-irea si cantitatea bunuril r livrate. + date privind e/peditia8 nu-ele dele%atului, buletin2carte identitate ?serie, nu-ar@, nu-arul -i6l cului de transp rt, ra livrarii, se-natura dele%atului. + se-natura e/pedit rului. 9ste f r-ular cu re%i- intern de tiparire si nu-er tare. 1. Serveste ca8 + d cu-ent de ins tire a -arfii pe ti-pul transp rtului, dupa caz. + d cu-ent ce sta la baza int c-irii facturii, dupa caz. + disp zitie de transfer al val ril r -ateriale de la %estiune la alta, dispersate terit rial, ale aceleiasi unitati. + d cu-ent de pri-ire in %estiune, dupa caz. 2. Se int c-este, in d ua sau -ai -ulte e/e-plare, de catre unitatile care nu au p sibilitatea int c-irii facturii in - -entul livrarii pr dusel r, -arfuril r sau alt r val ri -ateriale, precu- si in alte situatii stabilite prin pr cedurile pr prii ale s cietatii. 5n cazul transferului de bunuri intre %estiunile aceleiasi unitati, dispersate terit rial, avizul de ins tire a -arfii va purta -entiunea H0ara facturaH. Pe avizul de ins tire a -arfii e-is pentru val ri -ateriale tri-ise pentru prelucrare la terti se face -entiunea HPentru prelucrare la tertiH. 5n celelalte situatii decat cele prevazute -ai sus se face -entiunea cauzei pentru care s+a int c-it avizul de ins tire a -arfii si nu factura. 3. Circula, dupa caz8 + la furniz r8 + P la dele%atul unitatii care face transp rtul sau al clientului, pentru se-nare de pri-ire. + P la c -parti-entul desfacere, pentru inre%istrarea cantitatil r livrate in evidentele acestuia si pentru int c-irea facturii. + P la c -parti-entul financiar+c ntabil. + la cu-parat r8 + P la -a%azie, pentru incarcarea in %estiune a pr dusel r, -arfuril r sau alt r val ri -ateriale pri-ite, dupa efectuarea receptiei de catre c -isia de receptie si dupa c nse-narea rezultatel r. + P la c -parti-entul apr vizi nare, pentru inre%istrarea cantitatil r apr vizi nate in evidenta acestuia. + P la c -parti-entul financiar+c ntabil, pentru inre%istrarea in c ntabilitatea sintetica si analitica. 4. Se ar7iveaza, dupa caz8 + la furniz r8 + P la c -parti-entul desfacere. + P la c -parti-entul financiar+c ntabil. + la cu-parat r8 + P la c -parti-entul financiar+c ntabil.

11

ANEIA Nr. + N"rmele de int"cmire i utili*are a $acturii 0 r-ular cu re%i- intern de tiparire si nu-er tare. 1. Serveste ca8 + d cu-ent pe baza caruia se int c-este instru-entul de dec ntare a bunuril r livrate si a serviciil r prestate. + d cu-ent de ins tire a -arfii pe ti-pul transp rtului, dupa caz. + d cu-ent de incarcare in %estiunea cu-parat rului. + d cu-ent 6ustificativ de inre%istrare in c ntabilitatea furniz rului si a cu-parat rului. + alte situatii prevazute e/pres de le%e 2. Se int c-este, in d ua sau -ai -ulte e/e-plare pentru livrari de bunuri si2sau prestari de servicii. 5n situatia in care factura nu se int c-este in - -entul livrarii, bunurile livrate sunt ins tite pe ti-pul transp rtului de avizul de ins tire a -arfii. 5n vederea c relarii d cu-entel r de livrare, nu-arul si data avizului de ins tire a -arfii se inscriu in f r-ularul de factura. 3. Circula, dupa caz8 + la furniz r8 + P la c -parti-entul desfacere, in vederea inre%istrarii in evidentele perative si pentru eventualele recla-atii ale clientil r. + P la c -parti-entul financiar+c ntabil, pentru inre%istrarea in c ntabilitate. + la cu-parat r8 + P la c -parti-entul financiar+c ntabil, pentru acceptarea platii, precu- si pentru inre%istrarea in c ntabilitate. !.Se ar7iveaza, dupa caz8 + la furniz r8 + P la c -parti-entul desfacere. + P la c -parti-entul financiar+c ntabil. + la cu-parat r8 + P la c -parti-entul financiar+c ntabil. ANEIA Nr. , N"rme !rivind regimul intern de numer"tare a $acturii 1. Pers anele care raspund de r%anizarea si c nducerea c ntabilitatii v r dese-na, prin decizie interna scrisa, pers ana sau -ai -ulte, dupa caz, care sa aiba atributii privind al carea si %esti narea nu-erel r aferente facturil r e-ise de s cietate. 2. 0actura va avea un nu-ar de rdine, in baza uneia sau -ai -ult r serii, nu-ar ce trebuie sa fie secvential, stabilit de s cietate, astfel incat sa se asi%ure necesarul in functie de nu-arul de facturi e-is. Anual, se stabileste nu-arul de la care se va e-ite pri-a factura. 5n al carea nu-erel r se va tine c nt de structura r%anizat rica, respectiv %estiuni, puncte de lucru, sucursale etc. 3. Pers anele prevazute la art. 1 din $e%ea c ntabilitatii nr. '221((1, republicata, v r e-ite pr ceduri pr prii de stabilire si2sau al care de nu-ere prin care se va -enti na, pentru fiecare e/ercitiu financiar, care este nu-arul de la care se e-ite pri-a factura.

11

(.+. Prevederi !rivind regimul intern de numarat"are a $"rmularel"r $inanciar c"ntabile. O.M... +-()>)886 !rivind d"cumentele $inanciar&c"ntabile Gn te-eiul prevederil r art. 11 alin. ?!@ din ; tArFrea <uvernului nr. 3':2211& privind r%anizarea Bi funcCi narea "inisterului 9c n -iei Bi 0inanCel r, cu - dificArile Bi c -pletArile ulteri are, ale art. ! alin. ?1@ Bi art. 2# alin. ?2@ din $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA, mini trul ec"n"miei Ai $inanBel"r e-ite ur-At rul rdin8 ART. ( Se apr bA ) r-ele -et d l %ice de Dnt c-ire Bi utilizare a d cu-entel r financiar+c ntabile, cuprinse Dn ane/a nr. 1. ART. ) ?1@ Se apr bA ) r-ele specifice de Dnt c-ire Bi utilizare a d cu-entel r financiar+c ntabile, cuprinse Dn ane/a nr. 2Q@. ?2@ " delele d cu-entel r financiar+c ntabile cuprinse Dn ane/a nr. 3Q@ p t fi adaptate din punctul de vedere al f r-atului, Dn funcCie de necesitACi, cu bli%aCia respectArii c nCinutului -ini-al prevAzut Dn ane/a nr. 2. ++++++++++++ Q@ Ane/ele nr. 2 Bi 3 se publicA ulteri r Dn " nit rul Oficial al R -Fniei, Partea 5, nr. '&1 bis ab na-ent, care se p ate ac7iziCi na Bi de la Centrul de vFnzAri Bi inf r-are al Re%iei Aut n -e H" nit rul OficialH, BucureBti, B s. Panduri nr. 1. ART. + Se apr bA d cu-entele financiar+c ntabile cuprinse Dn ane/a nr. !, care se pAstreazA ti-p de # ani, cu Dncepere de la data Dnc7eierii e/erciCiului financiar Dn cursul cAruia au f st Dnt c-ite, Dn ar7iva pers anel r prevAzute la art. 1 din $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA. ART. , Ane/ele nr. 1 + ! fac parte inte%rantA din prezentul rdin. ART. ?1@ Prevederile prezentului rdin se aplicA DncepFnd cu data de 1 ianuarie 211(. ?2@ Pe data intrArii Dn vi% are a prezentului rdin se abr %A Ordinul -inistrului finanCel r publice nr. 1.'#12211! privind re%istrele Bi f r-ularele financiar+c ntabile, publicat Dn " nit rul Oficial al R -Fniei, Partea 5, nr. 23 Bi 23 bis din & ianuarie 211#, cu - dificArile ulteri are, precu- Bi rice alte disp ziCii c ntrare prevederil r prezentului rdin. ART. 4 Prezentul rdin se publicA Dn " nit rul Oficial al R -Fniei, Partea 5. p. "inistrul ec n -iei Bi finanCel r, CAtAlin D ica, secretar de stat ANEIA Nr. ( NORME METODOLO'ICE de :nt"cmire Ai utili*are a d"cumentel"r $inanciar&c"ntabile A. N"rme generale (. Pers anele prevAzute la art. 1 din $e%ea c ntabilitACii nr. '221((1, republicatA, c nse-neazA peraCiunile ec n -ic +financiare, Dn - -entul efectuArii l r, Dn d cu-ente 6ustificative, pe baza cAr ra se fac Dnre%istrAri Dn c ntabilitate ?6urnale, fiBe Bi alte d cu-ente c ntabile, dupA caz@. ). D cu-entele 6ustificative trebuie sA cuprindA ur-At arele ele-ente principale8 11

+ denu-irea d cu-entului. + denu-irea2nu-ele Bi prenu-ele Bi, dupA caz, sediul2adresa pers anei 6uridice2fizice care Dnt c-eBte d cu-entul. + nu-Arul d cu-entului Bi data Dnt c-irii acestuia. + -enCi narea pArCil r care participA la efectuarea peraCiunii ec n -ic +financiare ?cFnd este cazul@. + c nCinutul peraCiunii ec n -ic +financiare Bi, atunci cFnd este necesar, te-eiul le%al al efectuArii acesteia. + datele cantitative Bi val rice aferente peraCiunii ec n -ic +financiare efectuate, dupA caz. + nu-ele Bi prenu-ele, precu- Bi se-nAturile pers anel r care rAspund de efectuarea peraCiunii ec n -ic +financiare, ale pers anel r cu atribuCii de c ntr l financiar preventiv Bi ale pers anel r Dn drept sA apr be peraCiunile respective, dupA caz. + alte ele-ente -enite sA asi%ure c nse-narea c -pletA a peraCiunil r efectuate. D cu-entele care stau la baza Dnre%istrAril r Dn c ntabilitate p t d bFndi calitatea de d cu-ent 6ustificativ nu-ai Dn c ndiCiile Dn care furnizeazA t ate inf r-aCiile prevAzute de n r-ele le%ale Dn vi% are. +. Gn cuprinsul ricArui d cu-ent e-is de cAtre s cietate c -ercialA trebuie sA se -enCi neze Bi ele-entele prevAzute de le%islaCia din d -eniu, respectiv f r-a 6uridicA, c dul unic de Dnre%istrare Bi capitalul s cial, dupA caz. ,. D cu-entele 6ustificative pr venite din tranzacCii2 peraCiuni de cu-pArare a un r bunuri de la pers ane fizice, pe bazA de b rder uri de ac7iziCii, p t fi Dnre%istrate Dn c ntabilitate nu-ai Dn cazul Dn care se face d vada intrArii Dn %estiune a bunuril r respective. -. Gn cazul Dn care d cu-entele se referA la c7eltuieli pentru prestAri de servicii efectuate de pers ane fizice i-puse pe bazA de n r-e de venit, pentru a fi Dnre%istrate Dn c ntabilitate, acestea trebuie sA aibA la bazA c ntracte sau c nvenCii civile, Dnc7eiate Dn acest sc p, Bi d cu-entul prin care se face d vada plACii, respectiv disp ziCia de platA2Dncasare. 4. Gn c nf r-itate cu prevederile $e%ii nr. '221((1, republicatA, c ntabilitatea se Cine Dn li-ba r -FnA Bi Dn - neda naCi nalA. C ntabilitatea peraCiunil r efectuate Dn valutA se Cine atFt Dn - neda naCi nalA, cFt Bi Dn valutA, p trivit re%le-entAril r elab rate Dn acest sens. D cu-entele 6ustificative Bi financiar+c ntabile p t fi Dnt c-ite Bi Dntr+ altA li-bA Bi altA - nedA dacA acest fapt este prevAzut e/pres printr+un act n r-ativ ?de e/e-plu, C dul fiscal, referit r la facturA@. 5. D cu-entele c ntabile + 6urnale, fiBe etc. +, care servesc la prelucrarea, centralizarea Bi Dnre%istrarea Dn c ntabilitate a peraCiunil r c nse-nate Dn d cu-entele 6ustificative, Dnt c-ite -anual sau prin utilizarea siste-el r inf r-atice de prelucrare aut -atA a datel r, trebuie sA cuprindA ele-ente cu privire la8 + felul, nu-Arul Bi data d cu-entului 6ustificativ. + su-ele c respunzAt are peraCiunil r efectuate. + c nturile sintetice Bi analitice debit are Bi credit are. + se-nAturile pentru Dnt c-ire Bi verificare, dupA caz. 6. Gnscrierea datel r Dn d cu-ente se face cu cernealA, cu pi/ cu pastA sau prin utilizarea siste-el r inf r-atice de prelucrare aut -atA a datel r, dupA caz. 7. Re%i-ul 6uridic al d cu-entel r Dn f r-A electr nicA, ce c nCin date privind peraCiunile ec n -ice de sc7i-b sau vFnzare de bunuri ri servicii Dntre pers ane care e-it Bi pri-esc facturi, b nuri fiscale sau c7itanCe Dn f r-A electr nicA, este stabilit de $e%ea nr. 2:12211& privind Dnre%istrarea peraCiunil r c -erciale prin -i6l ace electr nice. 0acturile Bi c7itanCele Dn f r-A electr nicA, e-ise fArA Dndeplinirea c ndiCiil r prevAzute de le%ea -ai sus -enCi natA, nu au calitatea de d cu-ent 6ustificativ, Dn DnCelesul prevederil r $e%ii nr. '221((1, republicatA. (8. Gn d cu-entele 6ustificative Bi Dn cele c ntabile nu sunt ad-ise BtersAturi, - dificAri sau alte ase-enea pr cedee, precu- Bi lAsarea de spaCii libere Dntre peraCiunile Dnscrise Dn acestea sau file lipsA. 11

9r rile se c recteazA prin tAierea cu linie a te/tului sau a cifrei %reBite, pentru ca acestea sA p atA fi citite, iar deasupra l r se scrie te/tul sau cifra c rectA. C rectarea se face Dn t ate e/e-plarele d cu-entului Bi se c nfir-A prin se-nAtura pers anei care a Dnt c-it2c rectat d cu-entul 6ustificativ, -enCi nFndu+se Bi data efectuArii c recturii. ((. Gn cazul d cu-entel r 6ustificative la care nu se ad-it c recturi, cu- sunt cele pe baza cAr ra se pri-eBte, se elibereazA sau se 6ustificA nu-erarul, ri al alt r d cu-ente pentru care n r-ele de utilizare prevAd ase-enea restricCii, d cu-entul Dnt c-it %reBit se anuleazA Bi rA-Fne Dn carnetul respectiv. $a c rectarea d cu-entului 6ustificativ Dn care se c nse-neazA peraCii de predare+pri-ire a val ril r -ateriale Bi a -i6l acel r fi/e este necesarA c nfir-area, prin se-nAturA, atFt a predAt rului, cFt Bi a pri-it rului. (). Gn cazul c -pletArii d cu-entel r prin utilizarea siste-el r inf r-atice de prelucrare aut -atA a datel r, c recturile sunt ad-ise nu-ai Dnainte de prelucrarea acest ra, -enCi nFndu+se data rectificArii Bi se-nAtura celui care a fAcut - dificarea. D cu-entele prezentate Dn listele de er ri, anulAri sau c -pletAri ?pe baza cAr ra se fac - dificAri Dn fiBiere sau Dn baza de date a unitACii@ trebuie sA fie se-nate de pers anele D-puternicite de c nducerea unitACii. (+. Gn cazul Dn care prelucrarea d cu-entel r 6ustificative se face de cAtre un terC ?pers anA fizicA sau 6uridicA@, Dn relaCiile dintre terCi Bi unitACile beneficiare este necesar ca pentru efectuarea c respunzAt are a Dnre%istrAril r Dn c ntabilitate sA se respecte ur-At arele re%uli8 + d cu-entele 6ustificative sA fie Dnt c-ite c rect Bi la ti-p de cAtre unitACile beneficiare, acestea rAspunzFnd de realitatea datel r Dnscrise Dn d cu-entele respective. + d cu-entele c ntabile, Dnt c-ite de terCi pe baza d cu-entel r 6ustificative, trebuie predate unitACil r beneficiare la ter-enele stabilite prin c ntractele sau c nvenCiile civile Dnc7eiate, terCii rAspunzFnd de c rectitudinea prelucrArii datel r. + Dn c ndiCiile Dn care prestat rul de servicii de prelucrare a d cu-entel r nu este pers anA fizicA sau 6uridicA aut rizatA p trivit Ord nanCei <uvernului nr. :#21((! privind r%anizarea activitACii de e/pertizA c ntabilA Bi a c ntabilil r aut rizaCi, republicatA, unitACile beneficiare trebuie sA efectueze verificarea d cu-entel r c ntabile bCinute de la terCi, Dn sensul cuprinderii tutur r d cu-entel r 6ustificative predate pentru prelucrare, al respectArii c resp ndenCei c nturil r Bi e/actitACii su-el r Dnre%istrate. (,. Gn vederea Dnre%istrArii Dn 6urnale, fiBe Bi Dn celelalte d cu-ente c ntabile a peraCiunil r ec n -ic +financiare c nse-nate Dn d cu-entele 6ustificative, p trivit f r-el r de Dnre%istrare Dn c ntabilitate utilizate de unitACi, se p ate face c ntarea d cu-entel r 6ustificative, indicFndu+se si-b lurile c nturil r sintetice Bi analitice, debit are Bi credit are, Dn c nf r-itate cu planul de c nturi %eneral aplicabil. Gnre%istrArile Dn c ntabilitatea sinteticA Bi analiticA se fac pe bazA de d cu-ente 6ustificative, fie d cu-ent cu d cu-ent, fie pe baza unui centralizat r Dn care sunt Dnscrise -ai -ulte d cu-ente 6ustificative al cAr r c nCinut se referA la peraCiuni de aceeaBi naturA Bi peri adA. Gn cazul peraCiunil r c ntabile pentru care nu se Dnt c-esc d cu-ente 6ustificative, Dnre%istrArile Dn c ntabilitate se fac pe bazA de n te de c ntabilitate care au la bazA n te 6ustificative sau n te de calcul, dupA caz. Gn cazul st rnAril r, pe d cu-entul iniCial se -enCi neazA nu-Arul Bi data n tei de c ntabilitate prin care s+a efectuat st rnarea peraCiunii, iar Dn n ta de c ntabilitate de st rnare se -enCi neazA d cu-entul, data Bi nu-Arul de rdine ale peraCiunii care face biectul st rnArii. C rectarea Dnre%istrAril r fAcute Dn c ntabilitate se face nu-ai pe baza n tel r de c ntabilitate Dnt c-ite Dn acest sc p. Gnre%istrArile Dn c ntabilitate se fac cr n l %ic, prin respectarea succesiunii d cu-entel r dupA data de Dnt c-ire sau de intrare a acest ra Dn unitate Bi siste-atic, Dn c nturi sintetice Bi analitice, Dn c nf r-itate cu re%ulile stabilite pentru fiecare f r-A de Dnre%istrare Dn c ntabilitate. Gnre%istrArile Dn c ntabilitate se p t face -anual sau utilizFndu+se siste-ele inf r-atice de prelucrare aut -atA a datel r. (-. 0actura se Dnt c-eBte Bi se utilizeazA Dn c nf r-itate cu prevederile C dului fiscal. 11

Pentru livrArile de bunuri sau prestArile de servicii pentru care pers anele i-p zabile sunt scutite fArA drept de deducere a ta/ei pe val area adAu%atA Bi nu sunt bli%ate sA Dnt c-eascA facturi, Dn c nf r-itate cu prevederile C dului fiscal Bi ale n r-el r -et d l %ice de aplicare a acestuia, peraCiunile ec n -ice se Dnre%istreazA Dn baza c ntractel r Dnc7eiate Dntre pArCi Bi a d cu-entel r financiar+c ntabile sau bancare care sA ateste acele peraCiuni, cu- sunt8 aviz de Dns Cire a -Arfii, c7itanCA, disp ziCie de platA2Dncasare, e/tras de c nt bancar, n ta de c ntabilitate etc., dupA caz. (4. Re%istrele de c ntabilitate Bi f r-ularele financiar+c ntabile p t fi adaptate Dn funcCie de specificul Bi necesitACile pers anel r prevAzute la art. 1 din $e%ea nr. '221((1, republicatA, cu c ndiCia respectArii c nCinutului de inf r-aCii Bi a n r-el r de Dnt c-ire Bi utilizare a acest ra. Acestea p t fi pretipArite sau editate cu a6ut rul siste-el r inf r-atice de prelucrare aut -atA a datel r. )u-Arul de e/e-plare al f r-ularel r financiar+c ntabile p ate fi diferit de cel prevAzut Dn prezentele n r-e -et d l %ice, Dn c ndiCiile Dn care pr cedurile pr prii privind r%anizarea Bi c nducerea c ntabilitACii i-pun acest lucru. Gn situaCia Dn care activitatea de Dnt c-ire a d cu-entel r 6ustificative Bi financiar+c ntabile este DncredinCatA Dn baza unui c ntract de prestAri de servicii un r pers ane fizice sau 6uridice, n r-ele pr prii interne de Dnt c-ire Bi utilizare a f r-ularel r respective se adapteazA Dn - d c respunzAt r, fiind bli%at riu sA se prevadA Dn c ntract clauze referit are la Dnt c-irea Bi utilizarea f r-ularel r Dn aceste c ndiCii. Se p t stabili n r-e pr prii de Dnt c-ire Bi utilizare a f r-ularel r financiar+c ntabile, cu c ndiCia ca acestea sA nu c ntravinA re%le-entAril r le%ale Dn vi% are. )eDnt c-irea, Dnt c-irea er natA Bi2sau neutilizarea d cu-entel r 6ustificative Bi financiar+ c ntabile, c nf r- prevederil r prezentel r n r-e -et d l %ice, se sancCi neazA p trivit disp ziCiil r le%ale. (5. Pers anele prevAzute la art. 1 din $e%ea nr. '221((1, republicatA, v r asi%ura un re%i- intern de nu-er tare a f r-ularel r financiar+c ntabile, astfel8 + pers anele care rAspund de r%anizarea Bi c nducerea c ntabilitACii v r dese-na, prin decizie internA scrisA, pers anA sau -ai -ulte, dupA caz, care sA aibA atribuCii privind al carea Bi %esti narea nu-erel r aferente. + fiecare f r-ular va avea un nu-Ar de rdine sau serie, dupA caz, nu-Ar sau serie ce trebuie sA fie secvenCial?A@, stabilit?A@ de s cietate. Gn al carea nu-erel r se va Cine c nt de structura r%anizat ricA, respectiv %estiuni, puncte de lucru, sucursale etc.. + pers anele prevAzute la art. 1 din $e%ea nr. '221((1, republicatA, v r e-ite pr ceduri pr prii de stabilire Bi2sau al care de nu-ere ri serii, dupA caz, prin care se va -enCi na, pentru fiecare e/erciCiu financiar, care este nu-Arul sau seria de la care se e-ite pri-ul d cu-ent. B. Regi trele de c"ntabilitate (6. P trivit prevederil r $e%ii nr. '221((1, republicatA, re%istrele de c ntabilitate bli%at rii sunt8 Re%istrul+6urnal ?c d 1!+1+1@, Re%istrul+inventar ?c d 1!+1+2@ Bi Cartea -are ?c d 1!+1+3@. Re%istrele de c ntabilitate se utilizeazA Dn strictA c nc rdanCA cu destinaCia acest ra Bi se prezintA Dn - d rd nat Bi astfel c -pletate DncFt sA per-itA Dn rice - -ent identificarea Bi c ntr lul peraCiunil r c ntabile efectuate. Re%istrele de c ntabilitate se p t prezenta sub f r-A de re%istru, f i v lante sau listAri inf r-atice, dupA caz. )u-er tarea pa%inil r re%istrel r se va face Dn rdine crescAt are, iar v lu-ele se v r nu-er ta Dn rdinea c -pletArii l r. (7. Re%istrul+6urnal ?c d 1!+1+1@ este un d cu-ent c ntabil bli%at riu Dn care se Dnre%istreazA cr n l %ic t ate peraCiunile ec n -ic +financiare. OperaCiunile de aceeaBi naturA, realizate Dn acelaBi l c de activitate ?atelier, secCie etc.@, p t fi recapitulate Dntr+un d cu-ent centralizat r, denu-it 6urnal au/iliar, care stA la baza Dnre%istrArii Dn Re%istrul+6urnal. =nitACile p t utiliza 6urnale au/iliare pentru8 peraCiunile de casA Bi bancA, dec ntArile cu furniz rii, situaCia DncasArii+ac7itArii facturil r etc.

11

Orice Dnre%istrare Dn Re%istrul+6urnal trebuie sA cuprindA ele-ente cu privire la8 felul, nu-Arul Bi data d cu-entului 6ustificativ, e/plicaCii privind peraCiunile respective Bi c nturile sintetice debit are Bi credit are Dn care s+au Dnre%istrat su-ele c respunzAt are peraCiunil r efectuate. =nitACile care utilizeazA 6urnale au/iliare p t Dnre%istra Dn Re%istrul+6urnal su-ele centralizate pe c nturi, preluate din aceste 6urnale. 9ditarea Re%istrului+6urnal se efectueazA la cererea r%anel r de c ntr l sau Dn funcCie de necesitACile pr prii. )8. Pers anele fizice care desfAB arA activitACi independente Bi c nduc c ntabilitatea Dn partidA si-plA, Dn c nf r-itate cu prevederile le%ale, Dnt c-esc Re%istrul 6urnal de DncasAri Bi plACi ?c d 1!+1+ 12b@, precu- Bi alte d cu-ente de evidenCA prevAzute de le%islaCia Dn d -eniu. )(. Re%istrul+inventar ?c d 1!+1+2@ este un d cu-ent c ntabil bli%at riu Dn care se Dnre%istreazA t ate ele-entele de activ Bi de pasiv, %rupate Dn funcCie de natura l r, inventariate de unitate, p trivit le%ii. Re%istrul+inventar se Dnt c-eBte la DnfiinCarea unitACii, cel puCin datA pe an pe parcursul funcCi nArii unitACii, cu cazia fuziunii, divizArii sau DncetArii activitACii, precu- Bi Dn alte situaCii prevAzute de le%e, pe bazA de inventar faptic. Gn acest re%istru se Dnscriu, Dntr+ f r-A recapitulativA, ele-entele inventariate dupA natura l r, suficient de detaliate pentru a putea 6ustifica c nCinutul fiecArui p st al bilanCului. Re%istrul+inventar se c -pleteazA pe baza inventarierii faptice a fiecArui c nt de activ Bi de pasiv. 9le-entele de activ Bi de pasiv Dnscrise Dn Re%istrul+inventar au la bazA listele de inventariere sau alte d cu-ente care 6ustificA c nCinutul acest ra la sfFrBitul e/erciCiului financiar. Gn cazul Dn care inventarierea are l c pe parcursul anului, Dn Re%istrul+inventar se Dnre%istreazA s ldurile e/istente la data inventarierii, la care se adau%A rula6ele intrAril r Bi se scad rula6ele ieBiril r de la data inventarierii pFnA la data Dnc7eierii e/erciCiului financiar. )). Pe baza Re%istrului+inventar Bi a balanCei de verificare de la 31 dece-brie se Dnt c-eBte bilanCul care face parte din situaCiile financiare anuale, ale cArui p sturi, Dn c nf r-itate cu prevederile $e%ii nr. '221((1, republicatA, Bi ale re%le-entAril r c ntabile aplicabile, trebuie sA c respundA cu datele Dnscrise Dn c ntabilitate, puse de ac rd cu situaCia realA a ele-entel r de activ Bi de pasiv stabilitA pe baza inventarului. )+. Cartea -are ?c d 1!+1+3@ este un re%istru c ntabil bli%at riu Dn care se Dnre%istreazA lunar Bi siste-atic, prin re%ruparea c nturil r, -iBcarea Bi e/istenCa tutur r ele-entel r de activ Bi de pasiv, la un - -ent dat. Acesta este un d cu-ent c ntabil de sintezA Bi siste-atizare Bi c nCine si-b lul c ntului debit r Bi al c nturil r credit are c resp ndente, rula6ul debit r Bi credit r, precu- Bi s ldul c ntului. Re%istrul Cartea -are p ate c nCine cFte filA pentru fiecare c nt sintetic utilizat de unitate. Cartea -are stA la baza Dnt c-irii balanCei de verificare. Re%istrul Cartea -are p ate fi Dnl cuit cu 0iBa de c nt pentru peraCiuni diverse. 9ditarea CArCii -ari se efectueazA la cererea r%anel r de c ntr l sau Dn funcCie de necesitACile pr prii. ),. Re%istrul+6urnal, Re%istrul+inventar Bi Re%istrul Cartea -are se pAstreazA Dn unitate ti-p de 11 ani de la data Dnc7eierii e/erciCiului financiar Dn cursul cAruia au f st Dnt c-ite, iar Dn caz de pierdere, sustra%ere sau distru%ere, trebuie rec nstituite Dn ter-en de -a/i-u- 31 de zile de la c nstatare. Pers anele fizice care utilizeazA te7nica de calcul trebuie sA asi%ure listarea acest ra Dn rice - -ent pe parcursul cel r 11 ani de pAstrare. Pers anele prevAzute la art. 1 din $e%ea nr. '221((1, republicatA, care utilizeazA, p trivit le%ii, re%istre Bi f r-ulare specifice privind activitatea financiarA Bi c ntabilA, re%le-entate prin actele n r-ative Dn vi% are, pr cedeazA la Dnscrierea datel r Dn aceste re%istre Bi f r-ulare p trivit n r-el r specifice, prezentate Dn actele n r-ative respective, precu- Bi prezentel r n r-e -et d l %ice privind d cu-entele 6ustificative Bi financiar+c ntabile. C. ."rmele de :nregi trare :n c"ntabilitate )-. 0 r-ele de Dnre%istrare Dn c ntabilitate reprezintA siste-ul de re%istre, f r-ulare Bi d cu-ente c ntabile c relate Dntre ele, care servesc la Dnre%istrarea cr n l %icA Bi siste-aticA Dn c ntabilitate a peraCiunil r ec n -ic +financiare efectuate pe parcursul e/erciCiului financiar. 11

)4. Principalele f r-e de Dnre%istrare Dn c ntabilitate a peraCiunil r ec n -ic +financiare Dn cazul unitACil r care c nduc c ntabilitatea Dn partidA dublA sunt8 Hpe 6urnaleH, H-aestru+Ba7H Bi f r-a c -binatA H-aestru+Ba7 cu 6urnaleH. )5. Gn cadrul f r-ei de Dnre%istrare Dn c ntabilitate Hpe 6urnaleH, principalele re%istre Bi f r-ulare care se utilizeazA sunt8 + Re%istrul+6urnal ?c d 1!+1+1@. + Re%istrul+inventar ?c d 1!+1+2@. + Cartea -are ?c d 1!+1+3@. + 6urnale au/iliare. + BalanCa de verificare. Re%istrul+6urnal ?c d 1!+1+1@ se utilizeazA pentru Dnre%istrarea cr n l %icA a tutur r peraCiunil r ec n -ic +financiare c nse-nate Dn d cu-entele 6ustificative. Pentru peraCiunile care nu au la bazA d cu-ente 6ustificative se Dnt c-eBte ) ta de c ntabilitate ?c d 1!+:+22A@. ) tele de c ntabilitate se Dnt c-esc pe bazA de n te 6ustificative sau n te de calcul Bi se Dnre%istreazA Dn - d cr n l %ic Dn Re%istrul+6urnal. =nitACile p t utiliza 6urnale au/iliare pe feluri de peraCiuni, cu- sunt8 1. Eurnal privind peraCiunile de casA Bi bancA ?c d 1!+:+#@. 2. Eurnal privind dec ntArile cu furniz rii ?c d 1!+:+:@. 3. SituaCia DncasArii+ac7itArii facturil r ?c d 1!+:+&@. !. Eurnal privind c nsu-urile Bi alte ieBiri de st curi ?c d 1!+:+'@. #. Eurnal privind salariile Bi c ntribuCia pentru asi%urAri s ciale, pr tecCia s cialA a B -eril r Bi asi%urArile de sAnAtate ?c d 1!+:+11@. :. Eurnal privind peraCiuni diverse ?c d 1!+:+1&@. $unar sau la altA peri adA prevAzutA de le%e, Dn fiecare 6urnal au/iliar se stabilesc t talurile su-el r debit are sau credit are Dnre%istrate Dn cursul lunii ?peri adei@, t taluri care se Dnscriu Dn Re%istrul+ 6urnal. C ntabilitatea analiticA se p ate Cine fie direct pe aceste 6urnale ?pentru unele c nturi@, fie cu a6ut rul alt r f r-ulare tipizate c -une ?fiBa de c nt analitic pentru val ri -ateriale, fiBa de c nt pentru peraCiuni diverse etc.@ sau specifice, f l site Dn acest sc p. Pentru unele c nturi, pe lFn%A 6urnalul privind peraCiunile de credit se Dnt c-eBte Bi situaCia privind peraCiunile de debit. Gnre%istrArile Dn 6urnale se fac Dn - d cr n l %ic Dn t t cursul lunii ?peri adei@ sau nu-ai la sfFrBitul lunii ?peri adei@, fie direct pe baza d cu-entel r 6ustificative, fie pe baza d cu-entel r centralizat are Dnt c-ite pentru peraCiunile aferente lunii ?peri adei@ respective, care sunt c nse-nate cr n l %ic Dn acestea. Cartea -are ?c d 1!+1+3@ este d cu-entul de siste-atizare c ntabilA care cuprinde t ate c nturile sintetice Bi reflectA e/istenCa Bi -iBcarea tutur r ele-entel r de activ Bi de pasiv la un - -ent dat. Cartea -are serveBte la stabilirea rula6el r lunare Bi a s lduril r c nturil r Bi stA la baza Dnt c-irii balanCei de verificare. Pentru stabilirea rula6el r se preia Dn Cartea -are rula6ul credit r din 6urnalul c ntului respectiv, iar rula6ul debit r se stabileBte prin t talizarea su-el r preluate din c l anele de c nturi c resp ndente ale 6urnalel r. S ldul debit r sau credit r al fiecArui c nt se stabileBte Dn funcCie de rula6ele debit are Bi credit are ale c ntului respectiv, CinFndu+se sea-a de s ldul de la Dnceputul anului, care se Dnscrie pe rFndul destinat Dn acest sc p. BalanCa de verificare este d cu-entul c ntabil utilizat pentru verificarea Dnre%istrArii c recte Dn c ntabilitate a peraCiunil r efectuate Bi c ntr lul c nc rdanCei dintre c ntabilitatea sinteticA Bi cea analiticA, precu- Bi principalul instru-ent pe baza cAruia se Dnt c-esc rap rtArile c ntabile stabilite p trivit le%ii. BalanCa de verificare a c nturil r sintetice, precu- Bi balanCele de verificare ale c nturil r analitice se Dnt c-esc cel puCin anual, la Dnc7eierea e/erciCiului financiar sau la ter-enele de Dnt c-ire a rap rtAril r c ntabile, la alte peri ade prevAzute de actele n r-ative Dn vi% are Bi ri de cFte ri se c nsiderA necesar. 11

)6. Gn cadrul f r-ei de Dnre%istrare H-aestru+Ba7H, principalele re%istre Bi f r-ulare care se utilizeazA sunt8 + Re%istrul+6urnal ?c d 1!+1+1@. + Re%istrul+inventar ?c d 1!+1+2@. + Cartea -are ?Ba7 + c d 1!+1+32a@. + BalanCa de verificare. Re%istrul+6urnal ?c d 1!+1+1@ se utilizeazA pentru Dnre%istrarea cr n l %icA a tutur r peraCiunil r ec n -ic +financiare c nse-nate Dn d cu-entele 6ustificative, la fel ca Dn cazul f r-ei de Dnre%istrare Hpe 6urnaleH. Gn vederea Dnre%istrArii Dn Re%istrul+6urnal, d cu-entele 6ustificative sunt supuse prelucrArii c ntabile ?s rtare pe feluri de peraCiuni, verificare, evaluare, c ntare@. DacA pentru acelaBi fel de peraCiuni e/istA -ai -ulte d cu-ente 6ustificative, acestea se t talizeazA cu a6ut rul d cu-entel r cu-ulative Dnt c-ite fie pentru debitul, fie pentru creditul c ntului care reflectA ase-enea peraCiuni. Pentru peraCiunile care nu au la bazA d cu-ente 6ustificative se Dnt c-eBte ) ta de c ntabilitate ?c d 1!+:+2A@. Cartea -are ?Ba7 + c d 1!+1+32a@ este d cu-entul de siste-atizare a Dnre%istrAril r c ntabile Dn c nturile sintetice. Gnre%istrArile Dn Cartea -are ?Ba7@ se fac pe baza d cu-entel r 6ustificative, a d cu-entel r cu-ulative Bi a n tel r de c ntabilitate, cr n l %ic, zilnic, lunar sau ri de cFte ri este nev ie. Gnre%istrarea Dn acest d cu-ent, desc7is pentru fiecare c nt sintetic, este precedatA de Dnre%istrarea Dn Re%istrul+6urnal. $a sfFrBitul lunii ?peri adei@, pentru fiecare c nt sintetic din Cartea -are ?Ba7@ se stabilesc t taluri ale rula6ului c ntului debit r sau credit r Bi ale c nturil r c resp ndente. T talul su-el r c nturil r c resp ndente trebuie sA fie e%ale cu rula6ul debit r sau credit r al c ntului respectiv. C ntabilitatea analiticA se Cine cu a6ut rul f r-ularel r c -une ?fiBa de c nt pentru peraCiuni diverse, fiBa de c nt analitic pentru val ri -ateriale@ sau cu a6ut rul f r-ularel r specifice f l site Dn acest sc p. BalanCa de verificare se Dnt c-eBte pe baza t taluril r preluate din Cartea -are ?Ba7@, respectiv din fiBele desc7ise distinct pentru fiecare c nt sintetic. Pentru verificarea Dnre%istrAril r Dn c ntabilitatea analiticA se p t Dnt c-i balanCe de verificare analitice. $a instituCiile publice, balanCele de verificare sintetice se Dnt c-esc lunar, iar balanCele de verificare analitice, cel -ai tFrziu la sfFrBitul tri-estrului pentru care se Dnt c-esc situaCiile financiare. )7. Gn cazul utilizArii f r-ei de Dnre%istrare c -binatA H-aestru+Ba7 cu 6urnaleH, pe lFn%A f r-ularele -enCi nate la f r-a de Dnre%istrare H-aestru+Ba7H se utilizeazA 6urnalele au/iliare specifice f r-ei de Dnre%istrare Hpe 6urnaleH. Gn Cartea -are ?Ba7@, pentru fiecare c nt sintetic, t talurile lunare stabilite Dn 6urnal se Dnscriu atFt Dn c l ana destinatA rula6ului debit r sau credit r, cFt Bi Dn c l anele c nturil r c resp ndente. $a instituCiile publice Bi pers anele 6uridice fArA sc p patri- nial se p ate f l si f r-a de Dnre%istrare Dn c ntabilitate H-aestru+Ba7 si-plificatH. Gn acest caz, c ntabilitatea sinteticA se Cine pe fiBe de c nt pentru peraCiuni diverse ?c d 1!+:+22 Bi 1!+:+222a@, desc7ise pentru fiecare c nt sintetic Dn Cartea -are ?Ba7@, iar c ntabilitatea analiticA se Cine pe fiBele -enCi nate la f r-a de Dnre%istrare H-aestru+Ba7H. D. Met"dele de c"nducere a c"ntabilit<Bii analitice a bunuril"r +8. C ntabilitatea analiticA a bunuril r se p ate Cine pe baza uneia dintre ur-At arele -et de8 perativ+c ntabilA, cantitativ+val ricA, %l bal+val ricA. "et da perativ+c ntabilA se p ate aplica pentru c ntabilitatea analiticA a -ateriil r pri-e, -aterialel r c nsu-abile, -aterialel r de natura biectel r de inventar, se-ifabricatel r, pr dusel r finite, pr dusel r reziduale, -Arfuril r Bi a-bala6el r. "et da cantitativ+val ricA se p ate f l si pentru c ntabilitatea analiticA a -ateriil r pri-e, -aterialel r c nsu-abile, -aterialel r de natura biectel r de inventar, se-ifabricatel r, pr dusel r finite, pr dusel r reziduale, -Arfuril r, ani-alel r Bi a-bala6el r. 11

"et da %l bal+val ricA se p ate utiliza pentru c ntabilitatea analiticA a -Arfuril r Bi a-bala6el r din unitACile de desfacere cu a-Anuntul, rec7izitel r de bir u, i-pri-atel r, -aterialel r f l site la a-balare, -aterialel r de natura biectel r de inventar, ec7ipa-entel r de pr tecCie Dn f l sinCA, precu- Bi a alt r cate% rii de bunuri. +(. "et da perativ+c ntabilA c nstA Dn Cinerea, Dn cadrul fiecArei %estiuni, a evidenCei cantitative a bunuril r, pe feluri, cu a6ut rul fiBel r de -a%azie. Gn c ntabilitate, aceastA -et dA c nstA Dn Cinerea evidenCei val rice pe c nturi de -ateriale, desfABurate val ric pe %estiuni, iar Dn cadrul %estiunil r, pe %rupe sau sub%rupe de -ateriale, dupA caz. C ntr lul e/actitACii Dnre%istrAril r din evidenCa %estiunil r Bi din c ntabilitate se asi%urA prin evaluarea st curil r cantitative, transcrise din fiBele de -a%azie Dn re%istrul st curil r. Gn -et da perativ+c ntabilA se p t f l si ur-At arele f r-ulare c -une pe ec n -ie8 + 0iBA de -a%azie ?c d 1!+3+' Bi 1!+3+'2a, dupA caz@. + 0iBA de c nt pentru peraCiuni diverse ?c d 1!+:+22@. + Re%istrul st curil r ?c d 1!+3+11 Bi 1!+3+112a@. 0iBele de -a%azie servesc pentru evidenCa cantitativA, pe feluri de st curi, la l cul de dep zitare, iar Dn c ntabilitate, pentru c ntr lul peraCiunil r Dnre%istrate de %esti nar sau pers ana dese-natA, pentru preluarea Dn re%istrul st curil r a cantitACil r aflate Dn st c, precu- Bi pentru calculul val rii bunuril r e/istente Dn st c la sfFrBitul lunii ?peri adei@, Dn sc pul c nfruntArii cu datele din c ntabilitatea sinteticA. $a %estiune, fiBele de -a%azie se Cin Dn rdinea Dn care sunt Dnscrise -aterialele Dn re%istrul st curil r. Gn aceste fiBe cantitACile se Dnre%istreazA zilnic de %esti nar sau pers ana dese-natA, pe baza d cu-entel r de intrare ?facturA, aviz de Dns Cire a -Arfii, n tA de recepCie Bi c nstatare de diferenCe etc.@ Bi a d cu-entel r de ieBire ?b n de c nsu-, fiBA li-itA de c nsu-, aviz de Dns Cire a -Arfii, facturA, b n de transfer etc.@, p ziCie cu p ziCie. De ase-enea, Dn fiBele de -a%azie se Dnscriu plusurile de la inventar pe c l ana H5ntrAriH Bi -inusurile de la inventar pe c l ana H5eBiriH. 9r rile c nstatate Dn evidenCa %estiunil r se c recteazA Dn prezenCa pers anei care rAspunde de Dnre%istrArile efectuate Dn fiBele de -a%azie, iar abaterile de la re%ulile de Dnt c-ire Bi utilizare a d cu-entel r se aduc la cun BtinCa c nducAt rului c -parti-entului financiar+c ntabil sau a pers anei dese-nate sA c nducA c ntabilitatea, dupA caz, pentru stabilirea -Asuril r care se i-pun. Se-nAtura pers anei dese-nate pentru evidenCa st curil r Dn fiBele de -a%azie c nstituie d vada verificArii Dnre%istrAril r efectuate Bi preluArii d cu-entel r de intrare Bi de ieBire a -aterialel r. Gn c ntabilitate, d cu-entele privind -iBcarea st curil r se %rupeazA pe %estiuni, surse de apr vizi nare ?de la furniz ri, din prelucrare la terCi, c nsu- intern etc.@ Bi, Dn cadrul acest ra, pe c nturi de -ateriale Bi %estiuni, iar Dn cadrul %estiunil r, pe %rupe sau sub%rupe de -ateriale, dupA caz. 5ntrArile sau ieBirile de bunuri de natura st curil r se Dnre%istreazA Dn c ntabilitatea sinteticA Bi analiticA, fie direct pe baza acest r d cu-ente, fie cu a6ut rul un r situaCii Dnt c-ite zilnic sau la alte peri ade stabilite de unitate prin centralizarea datel r din d cu-entele privind -iBcarea st curil r. >erificarea Dnre%istrAril r efectuate Dn c nturile de st curi Bi fiBele de -a%azie se face cu a6ut rul Re%istrului st curil r ?c d 1!+3+11 Bi 1!+3+112a@. Gn acest sc p, Dn Re%istrul st curil r, la sfFrBitul fiecArei luni ?peri ade@, se Dnscriu pe feluri de st curi, %rupate pe -a%azii ?dep zite@, c nturi, %rupe, eventual sub%rupe, st curile cantitative din fiBele de -a%azie, se calculeazA val area cantitACil r aflate Dn st c pe baza preCuril r de Dnre%istrare Bi se t talizeazA val area acest ra pe pa%ini ale Re%istrului st curil r, pe sub%rupe de -ateriale, %rupe de st curi, c nturi Bi -a%azii ?dep zite@. Gn cazul Dn care se c nstatA cA e/istA frecvente diferenCe Dntre s ldurile c nturil r de st curi din Re%istrul st curil r Bi cele din c ntabilitate, pr venind din Dnre%istrarea peraCiunil r, evaluarea cantitACil r de st curi din d cu-entele de intrare Bi de ieBire, prelucrarea acest ra etc., diferenCele respective p t fi l calizate printr+ n uA centralizare a intrAril r Bi ieBiril r val rice de -ateriale, pe %rupe sau feluri de -ateriale, iar t talurile bCinute se c nfruntA cu datele din Re%istrul st curil r. +). Pentru pr duse finite Bi pr duse reziduale, -et da perativ+c ntabilA se aplicA Dn acelaBi - d ca Bi pentru st curi de -aterii pri-e Bi -ateriale c nsu-abile. Gn acest caz, evidenCa cantitativA pe feluri de pr duse se Cine la -a%azie ?dep zit@ cu a6ut rul fiBel r de -a%azie, iar evidenCa val ricA se Cine Dn c ntabilitate cu a6ut rul c ntului sintetic de pr duse, desfABurat Dn analitic pe %estiuni, Dn care 11

Dnre%istrArile se fac pe baza datel r bCinute prin centralizarea zilnicA a d cu-entel r de -iBcare a pr dusel r respective. >erificarea Dnre%istrAril r la sfFrBitul lunii ?peri adei@ se face, de ase-enea, cu a6ut rul re%istrului st curil r Dn care se stabilesc s ldurile pe feluri de pr duse Bi pe t tal c nt, prin transcrierea cantitACil r Dn st c din fiBele de -a%azie Bi evaluarea acest ra pe baza preCuril r de Dnre%istrare. ++. "et da cantitativ+val ricA pentru -aterii pri-e, -ateriale c nsu-abile, -ateriale de natura biectel r de inventar Dn dep zit, se-ifabricate, pr duse finite, pr duse reziduale, -Arfuri, ani-ale Bi a-bala6e c nstA Dn Cinerea evidenCei cantitative pe feluri de st curi Dn cadrul fiecArei %estiuni, iar Dn c ntabilitate a celei cantitativ+val rice. C nturile sintetice care reflectA st curile de val ri -ateriale se desfAB arA Dn analitic pe %estiuni. >erificarea e/actitACii Dnre%istrAril r din evidenCa de la l curile de dep zitare Bi din c ntabilitate se efectueazA prin puncta6ul peri dic dintre cantitACile perate Dn fiBele de -a%azie Bi cele din fiBele de c nt analitic din c ntabilitate. Gn -et da cantitativ+val ricA se p t f l si ur-At arele f r-ulare8 + 0iBA de -a%azie ?c d 1!+3+' Bi 1!+3+'2a, dupA caz@. + 0iBA de c nt pentru peraCiuni diverse ?c d 1!+:+22 Bi 1!+:+222a@. + BalanCa analiticA a st curil r ?c d 1!+:+312c@. 9videnCa cantitativA a -aterialel r se Cine la %estiune cu a6ut rul fiBel r de -a%azie, care se Cin Dn rdinea fiBel r de c nt analitic din c ntabilitate. Gn fiBele de -a%azie, Dnre%istrArile se fac zilnic, de cAtre %esti nar sau de cAtre pers ana dese-natA, pe baza d cu-entel r de intrare Bi de ieBire a -aterialel r. DupA Dnre%istrare, d cu-entele respective se predau la c ntabilitate pe bazA de b rder u. Gn c ntabilitate, d cu-entele se Dnre%istreazA Dn fiBele de c nt analitic pentru val ri -ateriale Bi se stabilesc st curile Bi s ldurile, dupA ce Dn prealabil s+a verificat - dul de e-itere Bi c -pletare a d cu-entel r privind -iBcarea -aterialel r. De ase-enea, pe baza acel raBi d cu-ente, se Dnt c-esc situaCiile centralizat are privind intrArile Bi ieBirile de -ateriale, pentru Dnre%istrare Dn c ntabilitatea sinteticA. C ntr lul Dnre%istrAril r din c nturile sintetice Bi cele analitice ale st curil r se asi%urA cu a6ut rul balanCei de verificare analitice, Dnt c-itA separat pentru fiecare c nt de st c. Gn vederea Dnt c-irii balanCei de verificare este necesar sA se efectueze c ntr lul asupra c nc rdanCei st curil r scriptice din fiBele de -a%azie cu cele din fiBele de c nt analitic pentru val ri -ateriale. Gn cazul instituCiil r publice cu -ai -ulte %estiuni distincte, precu- Bi Dn cazul instituCiil r care au subunitACi cu una sau -ai -ulte %estiuni, dar care nu au c -parti-ente pr prii de c ntabilitate, c ntabilitatea analiticA a st curil r se p ate asi%ura, Dn cadrul c -parti-entului financiar+c ntabil al instituCiei al cArei c nducAt r are calitatea de rd nat r de credite, cu a6ut rul 0iBei de evidenCA a -aterialel r Bi a -aterialel r de natura biectel r de inventar pe l curi de f l sinCA ?c d 1!+3+(@. +,. "et da cantitativ+val ricA pentru evidenCa analiticA a pr dusel r finite Bi pr dusel r reziduale se aplicA Dn acelaBi - d ca Bi pentru celelalte st curi, cu ur-At arele particularitACi8 + atFt intrArile, cFt Bi ieBirile val rice p t fi Dnre%istrate Dn fiBele de c nt analitic pentru st curi nu-ai lunar, prin Dn-ulCirea cantitACil r t tale de pr duse finite Bi pr duse reziduale cu preCurile unitare respective, fArA a -ai fi necesarA evaluarea cantitACil r de pr duse Dn d cu-ente. + pentru c ntr lul Dnre%istrAril r din c ntabilitatea sinteticA Bi cea analiticA a pr dusel r finite, Dn l cul balanCei de verificare se p ate f l si Re%istrul st curil r. +-. "et da %l bal+val ricA se aplicA pentru evidenCa -Arfuril r Bi a-bala6el r aflate Dn unitACile de desfacere cu a-Anuntul ?-a%azine, restaurante, bufete etc.@, f l sindu+se f r-ularul c -un H0iBa de c nt pentru peraCiuni diverseH ?c d 1!+:+22@ Bi rap rtul de %estiune, dupA caz. P trivit acestei -et de, c ntabilitatea analiticA a -Arfuril r Bi a-bala6el r se Cine %l bal+val ric, atFt la %estiune, cFt Bi Dn c ntabilitate, iar verificarea c nc rdanCei Dnre%istrAril r din evidenCa %estiunii Bi din c ntabilitate se efectueazA nu-ai val ric, la peri ade stabilite de unitate. Rap rtul de %estiune se c -pleteazA pe baza d cu-entel r de intrare Bi de ieBire a -Arfuril r Bi a-bala6el r Bi de depunere a nu-erarului din vFnzare, iar Dn fiBele val rice ?Cinute pe %estiuni Dn cadrul c nturil r de -Arfuri Bi a-bala6e din c ntabilitate@ Dnre%istrArile se fac pe baza acel raBi d cu-ente. S ldurile val rice ale -Arfuril r Bi a-bala6el r aflate Dn %estiune se verificA pe baza rap rtului de %estiune predat la c ntabilitate sau cu cazia inventarierii, dupA caz. 12

+4. "et da %l bal+val ricA se f l seBte, de ase-enea, pentru evidenCa rec7izitel r de bir u, i-pri-atel r, -aterialel r destinate a-balArii, precu- Bi la alte cate% rii de bunuri. Gn acest caz, evidenCa cantitativA se p ate Cine pe feluri de rec7izite, i-pri-ate, -ateriale pentru a-balare etc., la l curile de %esti nare, cu a6ut rul fiBel r de -a%azie ?c d 1!+3+' Bi 1!+3+'2a@, care se c -pleteazA de %esti nar sau de cAtre pers ana dese-natA. 9videnCa val ricA a -iBcAril r se Cine Dn c ntabilitate, pe %estiuni, Dn cadrul c ntului de -ateriale c nsu-abile, cu a6ut rul fiBel r de c nt pentru peraCiuni diverse ?c d 1!+:+22 Bi 1!+:+222a@. Gnre%istrArile Dn fiBele de -a%azie se fac pe baza d cu-entel r de intrare Bi de ieBire a -aterialel r c nsu-abile respective Bi se preiau de cAtre c ntabilitatea st curil r, Dn prealabil fAcFndu+se verificarea Dnre%istrAril r din fiBele de -a%azie. Prin centralizarea datel r din d cu-entele respective se asi%urA Dnre%istrarea acest ra atFt Dn fiBele val rice pe %estiuni, cFt Bi Dn c nturile sintetice de st curi. +5. Pentru -aterialele de natura biectel r de inventar Dn f l sinCA se Cine nu-ai evidenCa cantitativA cu a6ut rul f r-ularului 0iBa de evidenCA a -aterialel r de natura biectel r de inventar Dn f l sinCA ?c d 1!+3+(@. Gn c ntabilitate, evidenCa val ricA se Cine cu a6ut rul 0iBei de c nt pentru peraCiuni diverse ?c d 1!+ :+22 Bi 1!+:+222a@, pe secCii ?l curi de -uncA, unitACi etc.@, Dn care Dnre%istrArile se fac val ric Dn funcCie de intrAri Bi ieBiri ?sc ateri din uz@. Gn situaCia returnArii biectului de inventar uzat, peraCiunea Dnre%istratA Dn 0iBa de evidenCA a -aterialel r de natura biectel r de inventar Dn f l sinCA ?c d 1!+3+(@ nu presupune Dnre%istrarea unei intrAri Dn evidenCa -a%aziei ?dep zitului@. Datele din pr cesele+verbale pentru sc aterea din funcCiune a -i6l acel r fi/e2de declasare a un r bunuri -ateriale ? biecte de inventar@ se c nfruntA cu datele privind restituirile de biecte de inventar uzate, c nse-nate Dn 0iBa de evidenCA a -aterialel r de natura biectel r de inventar Dn f l sinCA ?c d 1!+3+(@. C ntr lul e/actitACii Dnre%istrAril r se efectueazA la peri adele stabilite de unitate Bi cu cazia inventarieril r, evaluFndu+se st curile e/istente pe baza listel r de inventariere ?c d 1!+3+12, 1!+3+ 122a Bi 1!+3+122b@ Bi c nfruntFndu+se s ldul astfel bCinut cu s ldul c nturil r respective din c ntabilitate. +6. C ntabilitatea analiticA a SD>+uril r speciale Bi A"C+uril r se Cine la %estiunea de SD>+uri Bi A"C+uri, cantitativ, pe pers anele sau c -enzile pentru care sunt destinate, cu a6ut rul 0iBei de -a%azie ?c d 1!+3+' Bi 1!+3+'2a@, iar Dn c ntabilitate, %l bal+val ric, la nivel de pr dus. +7. C ntabilitatea st curil r se Cine cantitativ Bi val ric sau nu-ai val ric prin f l sirea inventarului per-anent ri a inventarului inter-itent. ,8. 9ntitACile care utilizeazA -et da inventarului inter-itent efectueazA inventarierea fapticA a st curil r Dn cursul peri adei, anual, tri-estrial sau lunar, dupA caz, dar nu -ai tFrziu de finele peri adei de rap rtare pentru care are de deter-inat bli%aCii fiscale. "et da inventarului inter-itent c nstA Dn faptul cA intrArile de st curi nu se Dnre%istreazA prin c nturile de st curi, respectiv c nturile din clasa 3, ci prin c nturile de c7eltuieli, respectiv c nturile din clasa :. Stabilirea ieBiril r de st curi Dn cursul peri adei are la bazA inventarierea fapticA a st curil r la sfFrBitul peri adei. 5eBirile de st curi se deter-inA ca diferenCA Dntre val area st curil r iniCiale, la care se adau%A val area intrAril r, Bi val area st curil r la sfFrBitul peri adei stabilite pe baza inventarului, respectFndu+se relaCia E K Si L I & S$H unde8 9 + ieBiri. 5 + intrAri. Si + st c iniCial. Sf + st c final. $a Dnceputul e/erciCiului, respectiv al peri adei, dupA caz, se anuleazA st cul e/istent ca ieBire de st c prin Dnre%istrarea acestuia Dn clase de c7eltuieli privind -ateriile pri-e, -aterialele etc. artic"l c"ntabil 4DD K +DD. $a sfFrBitul peri adei st curile deter-inate Dn baza inventarierii efectuate, respectiv cele care nu au f st c nsu-ate Dn pr cesul de pr ducCie sau vFndute, dupA caz, se Dnre%istreazA ca intrare de st c artic"l c"ntabil +DD K 4DD.

12

5nventarierea st curil r la sfFrBitul peri adei se face Dn c nf r-itate cu n r-ele -et d l %ice e-ise de "inisterul 9c n -iei Bi 0inanCel r privind r%anizarea Bi efectuarea inventarierii ele-entel r de activ Bi pasiv. Gn c ndiCiile Dn care c -isiile de inventariere nu c nstatA e/istenCa de st curi faptice, v r -enCi na acest fapt Dn pr cesul+verbal al c -isiei de inventariere. $a l cul de dep zitare sau de utilizare Dn pr cesul de pr ducCie a st curil r se Cine evidenCA te7nicA perativA a st curil r pe bazA de fiBA de -a%azie sau alte d cu-ente stabilite de unitate, Dn c nf r-itate cu pr cedurile pr prii elab rate de c nducerea acesteia. 5eBirile de st curi aferente unei peri ade, Dnre%istrate Dn c ntabilitatea financiarA, v r fi c relate cu c7eltuielile evidenCiate Dn c ntabilitatea de %estiune, pe c -enzi, pr duse etc., dupA caz, Dn funcCie de c nsu-urile te7n l %ice n r-ate. 5nventarul inter-itent nu se utilizeazA Dn c -erCul cu a-Anuntul Dn situaCia Dn care se aplicA -et da %l bal+val ricA. Peri ada la care se efectueazA inventarierea fapticA a st curil r se ale%e astfel DncFt sA p atA fi stabilite c rect bli%aCiile le%ale ?c ntabile, fiscale etc@. E. Rec"n tituirea d"cumentel"r $inanciar&c"ntabile !ierduteH u tra e au di tru e ,(. Pentru a putea fi Dnre%istrate Dn c ntabilitate, peraCiunile ec n -ic +financiare trebuie sA fie 6ustificate cu d cu-ente ri%inale, Dnt c-ite sau rec nstituite p trivit prezentel r n r-e -et d l %ice. Pentru acele situaCii Dn care prin alte re%le-entAri speciale se prevede cA f r-ularul ri%inal trebuie sA fie pAstrat la altA unitate, atunci la Dnre%istrarea Dn c ntabilitate este f l sitA c pia d cu-entului respectiv. ,). Orice pers anA care c nstatA pierderea, sustra%erea sau distru%erea un r d cu-ente 6ustificative sau c ntabile are bli%aCia sA aducA la cun BtinCA, Dn scris, Dn ter-en de 2! de re de la c nstatare, c nducAt rului unitACii ?ad-inistrat rului unitACii, rd nat rului de credite sau altei pers ane care are bli%aCia %esti nArii unitACii respective@. Gn ter-en de cel -ult 3 zile de la pri-irea c -unicArii, c nducAt rul unitACii trebuie sA Dnc7eie un pr ces+verbal, care sA cuprindA8 + datele de identificare a d cu-entului dispArut. + nu-ele Bi prenu-ele pers anei resp nsabile cu pAstrarea d cu-entului. + data Bi D-pre6urArile Dn care s+a c nstatat lipsa d cu-entului respectiv. Pr cesul+verbal se se-neazA de cAtre8 + c nducAt rul unitACii. + c nducAt rul c -parti-entului financiar+c ntabil al unitACii sau pers ana D-puternicitA sA DndeplineascA aceastA funcCie. + pers ana resp nsabilA cu pAstrarea d cu-entului. Bi + Beful ierar7ic al pers anei resp nsabile cu pAstrarea d cu-entului, dupA caz. CFnd dispariCia d cu-entel r se dat reazA DnsuBi c nducAt rului unitACii, -Asurile prevAzute de prezentele n r-e -et d l %ice se iau de cAtre ceilalCi -e-bri ai c nsiliului de ad-inistraCie, dupA caz. Gn c ndiCiile Dn care d cu-entul pierdut a f st Dnt c-it de cAtre unitate Dntr+un sin%ur e/e-plar, rec nstituirea acestuia se face ur-Fnd aceleaBi pr ceduri prin care a f st Dnt c-it d cu-entul ri%inal, -enCi nFndu+se Dn antetul d cu-entului cA este rec nstituit, Bi stA la baza Dnre%istrAril r Dn c ntabilitate. ,+. Ori de cFte ri pierderea, sustra%erea sau distru%erea d cu-entel r c nstituie infracCiune, se Dncun BtinCeazA i-ediat r%anele de ur-Arire penalA. ,,. Rec nstituirea d cu-entel r se face pe baza unui Hd sar de rec nstituireH, Dnt c-it separat pentru fiecare caz. D sarul de rec nstituire trebuie sA c nCinA t ate lucrArile efectuate Dn le%AturA cu c nstatarea Bi rec nstituirea d cu-entului dispArut, Bi anu-e8 + sesizarea scrisA a pers anei care a c nstatat dispariCia d cu-entului. + pr cesul+verbal de c nstatare a pierderii, sustra%erii sau distru%erii. + d vada sesizArii r%anel r de ur-Arire penalA sau d vada sancCi nArii disciplinare a pers anei vin vate, dupA caz. 12

+ disp ziCia scrisA a c nducAt rului unitACii pentru rec nstituirea d cu-entului. + c pie a d cu-entului rec nstituit. ,-. Gn cazul Dn care d cu-entul dispArut a f st e-is de altA unitate, rec nstituirea se va face de unitatea e-itentA, prin realizarea unei c pii de pe d cu-entul e/istent la unitatea e-itentA. Gn acest caz, unitatea e-itentA va tri-ite unitACii s licitante, Dn ter-en de cel -ult 11 zile de la pri-irea cererii, d cu-entul rec nstituit. ,4. D cu-entele rec nstituite v r purta Dn - d bli%at riu Bi vizibil -enCiunea HD=P$5CATH, cu specificarea nu-Arului Bi datei disp ziCiei pe baza cAreia s+a fAcut rec nstituirea. D cu-entele rec nstituite c nf r- prezentel r n r-e -et d l %ice c nstituie baza le%alA pentru efectuarea Dnre%istrAril r Dn c ntabilitate. )u se p t rec nstitui d cu-entele de c7eltuieli nen -inale ?b nuri, bilete de cAlAt rie nen -inale etc.@ pierdute, sustrase sau distruse Dnainte de a fi Dnre%istrate Dn c ntabilitate. Gn acest caz, vin vaCii de pierderea, sustra%erea sau distru%erea d cu-entel r sup rtA pa%uba adusA unitACii, salariaCil r sau alt r unitACi, su-ele respective recuperFndu+se p trivit prevederil r le%ale. ,5. Gn cazul pierderii, sustra%erii sau distru%erii e/e-plarului ri%inal al facturii, e-itentul trebuie sA e-itA un duplicat al facturii pierdute, sustrase sau distruse. Duplicatul p ate fi8 + facturA n uA, care sA cuprindA aceleaBi date ca Bi factura iniCialA, Bi pe care sA se -enCi neze cA este duplicat Bi cA Dnl cuieBte factura iniCialA. sau + f t c pie a facturii iniCiale, pe care sA se aplice Bta-pila s cietACii Bi sA se -enCi neze cA este duplicat Bi cA Dnl cuieBte factura iniCialA. ,6. Pentru pa%ubele %enerate de pierderea, sustra%erea sau distru%erea d cu-entel r se stabilesc rAspunderi -ateriale, care cuprind Bi eventualele c7eltuieli cazi nate de rec nstituirea d cu-entel r respective. <Asirea ulteri arA a d cu-entel r ri%inale, care au f st rec nstituite, p ate c nstitui - tiv de revizuire a sancCiunil r aplicate, Dn c ndiCiile le%ii. Gn cazul %Asirii ulteri are a ri%inalului, d cu-entul rec nstituit se anuleazA pe baza unui pr ces+ verbal, Bi se pAstreazA D-preunA cu pr cesul+verbal Dn d sarul de rec nstituire. ,7. C nducAt rii unitACil r v r lua -Asuri pentru asi%urarea Dnre%istrArii Bi evidenCei curente a tutur r lucrAril r Dnt c-ite, pri-ite sau e/pediate, stabilirea Bi evidenCa resp nsabilil r de pAstrarea acest ra, evidenCa tutur r rec nstituiril r de d cu-ente, precu- Bi pentru pAstrarea d sarel r de rec nstituire, pe t atA durata de pAstrare a d cu-entului rec nstituit. .. Ar9ivarea Ai !< trarea regi trel"r Ai a d"cumentel"r $inanciar&c"ntabile -8. Pers anele prevAzute la art. 1 din $e%ea nr. '221((1, republicatA, au bli%aCia pAstrArii Dn ar7iva l r a re%istrel r de c ntabilitate, a cel rlalte d cu-ente c ntabile, precu- Bi a d cu-entel r 6ustificative care stau la baza Dnre%istrArii Dn c ntabilitate. PAstrarea re%istrel r Bi a d cu-entel r 6ustificative Bi c ntabile se face la d -iciliul fiscal sau la sediile secundare, dupA caz. Re%istrele Bi d cu-entele 6ustificative Bi c ntabile se p t ar7iva, Dn baza un r c ntracte de prestAri de servicii, cu titlu ner s, de cAtre alte pers ane 6uridice r -Fne care dispun de c ndiCii c respunzAt are. Ri Dn acest caz, rAspunderea privind ar7ivarea d cu-entel r financiar+c ntabile revine ad-inistrat rului, rd nat rului de credite sau altei pers ane care are bli%aCia %esti nArii unitACii beneficiare. =nitatea care a DncredinCat d cu-entele spre ar7ivare, respectiv unitatea beneficiarA, va DnBtiinCa r%anul fiscal terit rial de care aparCine despre aceastA situaCie. Cu cazia c ntr alel r efectuate de r%anele abilitate, pers anele 6uridice sunt bli%ate, la cerere, sA prezinte la d -iciliul fiscal d cu-entele s licitate. Or%anele de c ntr l ale "inisterului 9c n -iei Bi 0inanCel r p t interzice ar7ivarea re%istrel r, a d cu-entel r 6ustificative Bi c ntabile Bi Dn alte l caCii decFt la d -iciliul fiscal sau la sediile secundare, dacA c nsiderA cA acestea nu sunt pAstrate c respunzAt r.

12

-(. Ter-enul de pAstrare a statel r de salarii este de #1 de ani, iar ter-enul de pAstrare a re%istrel r Bi a d cu-entel r 6ustificative Bi c ntabile este de 11 ani cu Dncepere de la data Dnc7eierii e/erciCiului financiar Dn cursul cAruia au f st Dnt c-ite, cu e/cepCia cel r prevAzute la pct. #2, #3 Bi #!. -). 0acturile aferente bunuril r de capital, respectiv bunuril r i- bile, care stau la baza deter-inArii ta/ei pe val area adAu%atA deductibile pentru pers anele i-p zabile cu re%i- -i/t Bi pers anele parCial i-p zabile Dn c nf r-itate cu prevederile C dului fiscal, se v r pAstra c nf r- ter-enului prevAzut la art. 1!( alin. ?:@ din $e%ea nr. #&122113 privind C dul fiscal, cu - dificArile Bi c -pletArile ulteri are. -+. D cu-entele prevAzute Dn ane/a nr. ! se p t pAstra pe peri adA de nu-ai # ani dacA necesitACile pr prii ale unitACii nu i-pun pAstrarea acest ra pe peri adA de ti-p -ai -are. -,. D cu-entele financiar+c ntabile care atestA pr venienCa un r bunuri cu duratA de viaCA -ai -are de 11 ani se pAstreazA, de re%ulA, pe peri adA de ti-p -ai -are, respectiv pe peri ada de utilizare a bunuril r. --. Gn caz de Dncetare a activitACii pers anel r prevAzute la art. 1 din $e%ea nr. '221((1, republicatA, d cu-entele c ntabile se ar7iveazA Dn c nf r-itate cu prevederile $e%ii nr. 3121((1 privind s cietACile c -erciale, republicatA, cu - dificArile Bi c -pletArile ulteri are, sau se predau la ar7ivele statului, Dn c nf r-itate cu prevederile le%ale Dn -aterie, dupA caz. -4. Ar7ivarea d cu-entel r 6ustificative Bi c ntabile se face Dn c nf r-itate cu prevederile le%ale Bi cu ur-At arele re%uli %enerale8 + d cu-entele se %rupeazA Dn d sare, nu-er tate, Bnuruite Bi parafate. + %ruparea d cu-entel r Dn d sare se face cr n l %ic Bi siste-atic, Dn cadrul fiecArui e/erciCiu financiar la care se referA acestea. Gn cazul fuziunii sau al lic7idArii s cietACii, d cu-entele aferente acestei peri ade se ar7iveazA separat. + d sarele c nCinFnd d cu-ente 6ustificative Bi c ntabile se pAstreazA Dn spaCii a-ena6ate Dn acest sc p, asi%urate D-p triva de%radArii, distru%erii sau sustra%erii, d tate cu -i6l ace de prevenire a incendiil r. + evidenCa d cu-entel r la ar7ivA se Cine cu a6ut rul Re%istrului de evidenCA, p trivit le%ii, Dn care sunt c nse-nate d sarele Bi d cu-entele intrate Dn ar7ivA, precu- Bi -iBcarea acest ra Dn decursul ti-pului. -5. 9li-inarea din ar7ivA a d cu-entel r al cAr r ter-en le%al de pAstrare a e/pirat se face de cAtre c -isie, sub c nducerea ad-inistrat rului sau a rd nat rului de credite, dupA caz. Gn aceastA situaCie se Dnt c-eBte un pr ces+verbal Bi se c nse-neazA scAderea d cu-entel r eli-inate din Re%istrul de evidenCA al ar7ivei. '. Criteriile minimale !rivind !r"gramele in$"rmatice utili*ate :n activitatea $inanciar< Ai c"ntabil< -6. Siste-ul inf r-atic de prelucrare aut -atA a datel r la nivelul fiecArei unitACi trebuie sA asi%ure prelucrarea datel r Dnre%istrate Dn c ntabilitate Dn c nf r-itate cu re%le-entArile c ntabile aplicabile, c ntr lul Bi pAstrarea acest ra pe sup rturi te7nice. $a elab rarea Bi adaptarea pr %ra-el r inf r-atice v r fi avute Dn vedere ur-At arele8 a@ cuprinderea Dn pr cedurile de prelucrare a re%le-entAril r Dn vi% are Bi a p sibilitACii de actualizare a acest r pr ceduri, Dn funcCie de - dificArile intervenite Dn le%islaCie. b@ cun aBterea adecvatA a funcCiil r siste-ului de prelucrare aut -atA a datel r de cAtre pers nalul i-plicat Bi respectarea acest ra. c@ %esti narea pac7etel r de pr duse+pr %ra-, asi%urarea pr tecCiei l r D-p triva accesului neaut rizat, realizarea c nfidenCialitACii datel r din siste-ul inf r-atic. d@ stabilirea tipului de sup rt pentru pAstrarea datel r de intrare, inter-ediare sau de ieBire. e@ s luCi narea eventualel r er ri care p t sA aparA Dn funcCi narea siste-ului inf r-atic. f@ verificarea c -pletA sau prin s nda6 a - dului de funcCi nare a pr ceduril r de prelucrare prevAzute de siste-ul inf r-atic. %@ verificarea t talA sau prin s nda6 a peraCiunil r ec n -ic +financiare Dnre%istrate Dn c ntabilitate, astfel DncFt acestea sA fie efectuate Dn c nc rdanCA strictA cu prevederile actel r n r-ative care le re%le-enteazA. 12

7@ verificarea prin teste de c ntr l a pr %ra-ului inf r-atic utilizat. -7. Siste-ele inf r-atice de prelucrare aut -atA a datel r Dn d -eniul financiar+c ntabil trebuie sA rAspundA la ur-At arele criterii c nsiderate -ini-ale8 a@ sA asi%ure c nc rdanCa strictA a rezultatului prelucrAril r inf r-atice cu prevederile actel r n r-ative care le re%le-enteazA. b@ sA precizeze tipul de sup rt care asi%urA prelucrarea datel r Dn c ndiCii de si%uranCA. c@ fiecare datA Dnre%istratA Dn c ntabilitate trebuie sA se re%AseascA Dn c nCinutul unui d cu-ent, la care sA p atA avea acces atFt beneficiarii, cFt Bi r%anele de c ntr l. d@ sA asi%ure listele peraCiunil r efectuate Dn c ntabilitate pe bazA de d cu-ente 6ustificative, care sA fie nu-er tate Dn rdine cr n l %icA, interzicFndu+se inserAri, intercalAri, precu- Bi rice eli-inAri sau adAu%Ari ulteri are. e@ sA asi%ure reluarea aut -atA Dn calcul a s lduril r c nturil r bCinute anteri r. f@ sA asi%ure c nservarea datel r pe peri adA de ti-p care sA respecte prevederile $e%ii nr. '221((1, republicatA. %@ sA precizeze pr cedurile Bi sup rtul -a%netic e/tern de ar7ivare a pr dusel r+pr %ra-, a datel r intr duse, a situaCiil r financiare sau a alt r d cu-ente, cu p sibilitatea de reinte%rare Dn siste- a datel r ar7ivate. 7@ sA nu per-itA inserAri, - dificAri sau eli-inAri de date pentru peri adA Dnc7isA. i@ sA asi%ure ur-At arele ele-ente c nstitutive ale Dnre%istrAril r c ntabile8 + data efectuArii Dnre%istrArii c ntabile a peraCiunii. + 6urnalul de ri%ine Dn care se re%Asesc Dnre%istrArile c ntabile. + nu-Arul d cu-entului 6ustificativ sau c ntabil ?atribuit de e-itent@. 6@ sA asi%ure c nfidenCialitatea Bi pr tecCia inf r-aCiil r Bi a pr %ra-el r prin par le, c d de identificare pentru accesul la inf r-aCii, c pii de si%uranCA pentru pr %ra-e Bi inf r-aCii. K@ sA asi%ure listAri clare, inteli%ibile Bi c -plete, care sA c nCinA ur-At arele ele-ente de identificare, Dn antet sau pe fiecare pa%inA, dupA caz8 + tipul d cu-entului sau al situaCiei. + denu-irea unitACii. + peri ada la care se referA inf r-aCia. + datarea listAril r. + pa%inarea cr n l %icA. + precizarea pr %ra-ului inf r-atic Bi a versiunii utilizate. l@ sA asi%ure listarea ansa-blului de situaCii financiare Bi d cu-ente de sintezA necesare c nducerii perative a unitACii. -@ sA asi%ure respectarea c nCinutului de inf r-aCii prevAzut pentru f r-ulare. n@ sA per-itA, Dn rice - -ent, rec nstituirea c nCinutului c nturil r, listel r Bi inf r-aCiil r supuse verificArii. t ate s ldurile c nturil r trebuie sA fie rezultatul unei liste de Dnre%istrAri Bi al unui s ld anteri r al acelui c nt. fiecare Dnre%istrare trebuie sA aibA la bazA ele-ente de identificare a datel r supuse prelucrArii. @ sA nu per-itA8 + desc7iderea a d uA c nturi cu acelaBi si-b l. + - dificarea si-b lului de c nt Dn cazul Dn care au f st Dnre%istrate date Dn acel c nt. + supri-area unui c nt Dn cursul e/erciCiului financiar curent sau aferent e/erciCiului financiar precedent, dacA acesta c nCine Dnre%istrAri sau s ld. + editarea a d uA sau a -ai -ult r d cu-ente de acelaBi tip, cu acelaBi nu-Ar Bi c nCinut diferit de inf r-aCii. p@ sA per-itA supri-area unui c nt care nu are Dnre%istrAri pe parcursul a cel puCin 2 ani ?e/erciCii financiare@, Dn - d aut -at sau -anual. r@ sA prevadA Dn d cu-entaCia pr dusului inf r-atic - dul de r%anizare Bi tipul siste-ului de prelucrare8 + - n p st sau -ultip st. + - n s cietate sau -ultis cietate. + reCea de calculat are. 12

+ p rtabilitatea fiBierel r de date. s@ sA precizeze tipul de r%anizare pentru cule%erea datel r8 + preluAri pe l turi cu c ntr l ulteri r. + preluAri Dn ti-p real cu efectuarea c ntr lului i-ediat. + c -binarea cel r d uA tipuri. t@ sA per-itA cule%erea unui nu-Ar neli-itat de Dnre%istrAri pentru peraCiunile c ntabile. u@ sA p sede d cu-entaCia te7nicA de utilizare a pr %ra-el r inf r-atice necesarA e/pl atArii pti-e a acest ra. v@ sA respecte re%le-entArile Dn vi% are cu privire la securitatea datel r Bi fiabilitatea siste-ului inf r-atic de prelucrare aut -atA a datel r. 48. 9lab rat rii de pr %ra-e inf r-atice au bli%aCia de a prevedea, prin c ntractele de livrare a pr %ra-el r inf r-atice, clauze privind DntreCinerea Bi adaptarea pr dusel r livrate, precu- Bi clauze privind eli-inarea p sibilitACil r de - dificare a pr ceduril r de prelucrare aut -atA a datel r de cAtre utilizat ri. =nitACile de inf r-aticA sau pers anele care efectueazA lucrAri cu a6ut rul siste-ului inf r-atic de prelucrare aut -atA a datel r p artA rAspunderea prelucrArii cu e/actitate a inf r-aCiil r din d cu-ente, iar beneficiarii rAspund pentru e/actitatea Bi realitatea datel r pe care le trans-it pentru prelucrare. 4(. =tilizat rul trebuie8 + sA se asi%ure de perenitatea d cu-entaCiei, a diferitel r versiuni ale pr dusului+pr %ra-. + sA r%anizeze ar7ivarea datel r, pr %ra-el r sau pr dusel r de prelucrare astfel DncFt inf r-aCiile sA p atA fi repr cesate. + sA deCinA la sediul sAu, pe peri adA neprescrisA, -anualul de utilizare c -plet Bi actualizat al fiecArui pr dus+pr %ra- utilizat. 4). Pe peri ada neprescrisA se va r%aniza %estiune a versiunil r, - dificAril r, c recturil r Bi sc7i-bAril r de siste- inf r-atic, pr duse+pr %ra- Bi siste- de calcul. DacA unitatea, Dn cursul acestei peri ade, a sc7i-bat siste-ul de calcul, respectiv de prelucrare a datel r, trebuie sA se efectueze rec nciliere Dntre datele ar7ivate Bi versiunile n i ale pr dusel r+ pr %ra- Bi ale ec7ipa-entel r de calcul. Ar7ivele pe sup rt -a%netic trebuie HD-pr spAtateH peri dic pentru a asi%ura accesibilitatea datel r. 4+. Resp nsabilitACile ce revin pers nalului unitACii cu privire la utilizarea siste-ului inf r-atic de prelucrare aut -atA a datel r se stabilesc prin re%ula-ente interne. ?. C"ndiBiile :n care e !"t :nt"cmiH edita Ai ar9iva electr"nic d"cumentele $inanciar&c"ntabile 4,. Din punct de vedere al bazei de date trebuie sA e/iste p sibilitatea rec nstituirii Dn rice - -ent a c nCinutului d cu-entel r financiar+c ntabile. 4-. D cu-entele financiar+c ntabile, care se ar7iveazA pe sup rt NOR" ?Nrite Once Read "anS@, trebuie sA fie se-nate de pers ana care le Dnt c-eBte, Dn c nf r-itate cu prevederile $e%ii nr. !##22111 privind se-nAtura electr nicA. 44. Trebuie sA e/iste un plan de securitate al siste-ului inf r-atic, cuprinzFnd -Asurile te7nice Bi r%anizat rice care sA asi%ure ur-At arele cerinCe -ini-ale8 a@ c nfidenCialitatea Bi inte%ritatea c -unicaCiil r. b@ c nfidenCialitatea Bi n nrepudierea tranzacCiil r. c@ c nfidenCialitatea Bi inte%ritatea datel r. d@ restricCi narea, detectarea Bi - nit rizarea accesului Dn siste-. e@ restaurarea inf r-aCiil r %esti nate de siste- Dn cazul un r cala-itACi naturale, eveni-ente i-previzibile, prin8 + ar7ivarea datel r utilizFnd te7n l %ia NOR", care sA per-itA inscripCi narea sin%urA datA Bi accesarea ri de cFte ri este nev ie a inf r-aCiil r st cate. + Dnre%istrarea datel r din d cu-entele financiar+c ntabile Dn ti-p real, Dn alt siste- de calcul, cu aceleaBi caracteristici, care sA fie a-plasat Dntr+ altA l caCie. 45. Trebuie sA se asi%ure listarea tutur r d cu-entel r financiar+c ntabile s licitate de r%anele de c ntr l. 12

). Obligatii ne!reva*ute de lege % !eci$ice entitatii 9ntitatea ad pta in t talitate p liticile si prevederile c ntabile prevazute de re%le-entarile in vi% are si v r fi c -pletate pe parcurs cu t ate - dificarile ce v r apare la zi.

12